RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER à LA TABLE DES MATIÈRES DE XÉNOPHON

XÉNOPHON

les helléniques

livre vi (bilingue)

traduction française seule - texte grec seul

livre I     -    livre II   - livre III -   livre IVlivre V - livre VII

 [1] Οἱ μὲν οὖν Ἀθηναῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι περὶ ταῦτα ἦσαν. Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἐπεὶ κατεστρέψαντο τὰς ἐν τῇ Βοιωτίᾳ πόλεις, ἐστράτευον καὶ εἰς τὴν Φωκίδα. ς δ᾽ αὖ καὶ οἱ Φωκεῖς ἐπρέσβευον εἰς τὴν Λακεδαίμονα καὶ ἔλεγον ὅτι εἰ μὴ βοηθήσοιεν, οὐ δυνήσοιντο μὴ πείθεσθαι τοῖς Θηβαίοις, ἐκ τούτου οἱ Λακεδαιμόνιοι διαβιβάζουσι κατὰ θάλατταν εἰς Φωκέας Κλεόμβροτόν τε τὸν βασιλέα καὶ μετ᾽ αὐτοῦ τέτταρας μόρας καὶ τῶν συμμάχων τὸ μέρος. 

[2] Σχεδὸν δὲ περὶ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ ἐκ Θετταλίας ἀφικνεῖται πρὸς τὸ κοινὸν τῶν Λακεδαιμονίων Πολυδάμας Φαρσάλιος. Οὗτος δὲ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ Θετταλίᾳ μάλα ηὐδοκίμει, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει οὕτως ἐδόκει καλός τε κἀγαθὸς εἶναι ὥστε καὶ στασιάσαντες οἱ Φαρσάλιοι παρακατέθεντο αὐτῷ τὴν ἀκρόπολιν, καὶ τὰς προσόδους ἐπέτρεψαν λαμβάνοντι, ὅσα ἐγέγραπτο ἐν τοῖς νόμοις, εἴς τε τὰ ἱερὰ ἀναλίσκειν καὶ εἰς τὴν ἄλλην διοίκησιν. 

[3] Κἀκεῖνος μέντοι ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων τήν τε ἄκραν φυλάττων διέσῳζεν αὐτοῖς καὶ τἆλλα διοικῶν ἀπελογίζετο κατ᾽ ἐνιαυτόν. Καὶ ὁπότε μὲν ἐνδεήσειε, παρ᾽ ἑαυτοῦ προσετίθει, ὁπότε δὲ περιγένοιτο τῆς προσόδου, ἀπελάμβανεν. ν δὲ καὶ ἄλλως φιλόξενός τε καὶ μεγαλοπρεπὴς τὸν Θετταλικὸν τρόπον. οὗτος οὖν ἐπεὶ ἀφίκετο εἰς τὴν Λακεδαίμονα, εἶπε τοιάδε. 

[4] « γώ, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, πρόξενος ὑμῶν ὢν καὶ εὐεργέτης ἐκ πάντων ὧν μεμνήμεθα προγόνων, ἀξιῶ, ἐάν τέ τι ἀπορῶ, πρὸς ὑμᾶς ἰέναι, ἐάν τέ τι χαλεπὸν ὑμῖν ἐν τῇ Θετταλίᾳ συνιστῆται, σημαίνειν. κούετε μὲν οὖν εὖ οἶδ᾽ ὅτι καὶ ὑμεῖς Ἰάσονος ὄνομα· ὁ γὰρ ἀνὴρ καὶ δύναμιν ἔχει μεγάλην καὶ ὀνομαστός ἐστιν. οὗτος δὲ σπονδὰς ποιησάμενος συνεγένετό μοι, καὶ εἶπε τάδε· 

[5]  « Ὅτι μέν, ὦ Πολυδάμα, καὶ ἄκουσαν τὴν ὑμετέραν πόλιν [Φάρσαλον] δυναίμην ἂν παραστήσασθαι ἔξεστί σοι ἐκ τῶνδε λογίζεσθαι. γὼ γάρ, ἔφη, ἔχω μὲν Θετταλίας τὰς πλείστας καὶ μεγίστας πόλεις συμμάχους· κατεστρεψάμην δ᾽ αὐτὰς ὑμῶν σὺν αὐταῖς τὰ ἐναντία ἐμοὶ στρατευομένων. καὶ μὴν οἶσθά γε ὅτι ξένους ἔχω μισθοφόρους εἰς ἑξακισχιλίους, οἷς, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὐδεμία πόλις δύναιτ᾽ ἂν ῥᾳδίως μάχεσθαι. ἀριθμὸς μὲν γάρ, ἔφη, καὶ ἄλλοθεν οὐκ ἂν ἐλάττων ἐξέλθοι· ἀλλὰ τὰ μὲν ἐκ τῶν πόλεων στρατεύματα τοὺς μὲν προεληλυθότας ἤδη ταῖς ἡλικίαις ἔχει, τοὺς δ᾽ οὔπω ἀκμάζοντας· σωμασκοῦσί γε μὴν μάλα ὀλίγοι τινὲς ἐν ἑκάστῃ πόλει· παρ᾽ ἐμοὶ δὲ οὐδεὶς μισθοφορεῖ, ὅστις μὴ ἱκανός ἐστιν ἐμοὶ ἴσα πονεῖν. 

[6] Αὐτὸς δ᾽ ἐστί, λέγειν γὰρ χρὴ πρὸς ὑμᾶς τἀληθῆ, καὶ τὸ σῶμα μάλα εὔρωστος καὶ ἄλλως φιλόπονος. Καὶ τοίνυν τῶν παρ᾽ αὐτῷ πεῖραν λαμβάνει καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν· ἡγεῖται γὰρ σὺν τοῖς ὅπλοις καὶ ἐν τοῖς γυμνασίοις καὶ ὅταν πῃ στρατεύηται. Καὶ οὓς μὲν ἂν μαλακοὺς τῶν ξένων αἰσθάνηται, ἐκβάλλει, οὓς δ᾽ ἂν ὁρᾷ φιλοπόνως καὶ φιλοκινδύνως ἔχοντας πρὸς τοὺς πολέμους, τιμᾷ τοὺς μὲν διμοιρίαις, τοὺς δὲ τριμοιρίαις, τοὺς δὲ καὶ τετραμοιρίαις, καὶ ἄλλοις δώροις, καὶ νόσων γε θεραπείαις καὶ περὶ ταφὰς κόσμῳ· ὥστε πάντες ἴσασιν οἱ παρ᾽ ἐκείνῳ ξένοι ὅτι ἡ πολεμικὴ αὐτοῖς ἀρετὴ ἐντιμότατόν τε βίον καὶ ἀφθονώτατον παρέχεται. 

[7] πεδείκνυε δέ μοι εἰδότι ὅτι καὶ ὑπήκοοι ἤδη αὐτῷ εἶεν Μαρακοὶ καὶ Δόλοπες καὶ Ἀλκέτας ὁ ἐν τῇ Ἠπείρῳ ὕπαρχος· « στε, ἔφη, τί ἂν ἐγὼ φοβούμενος οὐ ῥᾳδίως ἂν ὑμᾶς οἰοίμην καταστρέψασθαι; Τάχα οὖν ὑπολάβοι ἄν τις ἐμοῦ ἄπειρος· « Τί οὖν μέλλεις καὶ οὐκ ἤδη στρατεύεις ἐπὶ τοὺς Φαρσαλίους; » τι νὴ Δία τῷ παντὶ κρεῖττόν μοι δοκεῖ εἶναι ἑκόντας ὑμᾶς μᾶλλον ἢ ἄκοντας προσαγαγέσθαι. Βιασθέντες μὲν γὰρ ὑμεῖς τ᾽ ἂν βουλεύοισθε ὅ τι δύναισθε κακὸν ἐμοί, ἐγώ τ᾽ ἂν ὑμᾶς ὡς ἀσθενεστάτους βουλοίμην εἶναι· εἰ δὲ πεισθέντες μετ᾽ ἐμοῦ γένοισθε, δῆλον ὅτι αὔξοιμεν ἂν ὅ τι δυναίμεθα ἀλλήλους. 

[8] Γιγνώσκω μὲν οὖν, ὦ Πολυδάμα, ὅτι ἡ σὴ πατρὶς εἰς σὲ ἀποβλέπει· ἐὰν δέ μοι φιλικῶς αὐτὴν ἔχειν παρασκευάσῃς, ὑπισχνοῦμαί σοι, ἔφη, ἐγὼ μέγιστόν σε τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι μετ᾽ ἐμὲ καταστήσειν. Οἵων δὲ πραγμάτων τὰ δεύτερά σοι δίδωμι ἄκουε, καὶ μηδὲν πίστευέ μοι ὅ τι ἂν μὴ λογιζομένῳ σοι ἀληθὲς φαίνηται. οὐκοῦν τοῦτο μὲν εὔδηλον ἡμῖν, ὅτι Φαρσάλου προσγενομένης καὶ τῶν ἐξ ὑμῶν ἠρτημένων πόλεων εὐπετῶς ἂν ἐγὼ ταγὸς Θετταλῶν ἁπάντων κατασταίην· ὥς γε μήν, ὅταν ταγεύηται Θετταλία, εἰς ἑξακισχιλίους μὲν οἱ ἱππεύοντες γίγνονται, ὁπλῖται δὲ πλείους ἢ μύριοι καθίστανται. 

[9] ν ἐγὼ καὶ τὰ σώματα καὶ τὴν μεγαλοψυχίαν ὁρῶν οἶμαι ἂν αὐτῶν εἰ καλῶς τις ἐπιμελοῖτο, οὐκ εἶναι ἔθνος ὁποίῳ ἂν ἀξιώσαιεν ὑπήκοοι εἶναι Θετταλοί. πλατυτάτης γε μὴν γῆς οὔσης Θετταλίας, πάντα τὰ κύκλῳ ἔθνη ὑπήκοα μέν ἐστιν, ὅταν ταγὸς ἐνθάδε καταστῇ· σχεδὸν δὲ πάντες οἱ ταύτῃ ἀκοντισταί εἰσιν· ὥστε καὶ πελταστικῷ εἰκὸς ὑπερέχειν τὴν ἡμετέραν δύναμιν. 

[10] Καὶ μὴν Βοιωτοί γε καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ὅσοι Λακεδαιμονίοις πολεμοῦντες ὑπάρχουσί μοι σύμμαχοι· καὶ ἀκολουθεῖν τοίνυν ἀξιοῦσιν ἐμοί, ἂν μόνον ἀπὸ Λακεδαιμονίων ἐλευθερῶ αὐτούς. Καὶ Ἀθηναῖοι δὲ εὖ οἶδ᾽ ὅτι πάντα ποιήσαιεν ἂν ὥστε σύμμαχοι ἡμῖν γενέσθαι· ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐκ ἄν μοι δοκῶ πρὸς αὐτοὺς φιλίαν ποιήσασθαι. Νομίζω γὰρ ἔτι ῥᾷον τὴν κατὰ θάλατταν ἢ τὴν κατὰ γῆν ἀρχὴν παραλαβεῖν ἄν. 

[11] Εἰ δὲ εἰκότα λογίζομαι, σκόπει, ἔφη, καὶ ταῦτα. χοντες μέν γε Μακεδονίαν, ἔνθεν καὶ Ἀθηναῖοι τὰ ξύλα ἄγονται, πολὺ δήπου πλείους ἐκείνων ἱκανοὶ ἐσόμεθα ναῦς ποιήσασθαι. νδρῶν γε μὴν ταύτας πληροῦν πότερον Ἀθηναίους ἢ ἡμᾶς εἰκὸς μᾶλλον δύνασθαι, τοσούτους καὶ τοιούτους ἔχοντας πενέστας; Τούς γε μὴν ναύτας τρέφειν πότερον ἡμᾶς ἱκανωτέρους εἰκὸς εἶναι τοὺς δι᾽ ἀφθονίαν καὶ ἄλλοσε σῖτον ἐκπέμποντας ἢ Ἀθηναίους τοὺς μηδ᾽ αὑτοῖς ἱκανὸν ἔχοντας, ἂν μὴ πρίωνται; 

[12] Καὶ χρήμασί γε εἰκὸς δήπου ἡμᾶς ἀφθονωτέροις χρῆσθαι μὴ εἰς νησύδρια ἀποβλέποντας, ἀλλ᾽ ἠπειρωτικὰ ἔθνη καρπουμένους. Πάντα γὰρ δήπου τὰ κύκλῳ φόρον φέρει, ὅταν ταγεύηται τὰ κατὰ Θετταλίαν. Οἶσθα δὲ δήπου ὅτι καὶ βασιλεὺς ὁ Περσῶν οὐ νήσους ἀλλ᾽ ἤπειρον καρπούμενος πλουσιώτατος ἀνθρώπων ἐστίν· ὃν ἐγὼ ὑπήκοον ποιήσασθαι ἔτι εὐκατεργαστότερον ἡγοῦμαι εἶναι ἢ τὴν Ἑλλάδα. Οἶδα γὰρ πάντας τοὺς ἐκεῖ ἀνθρώπους πλὴν ἑνὸς μᾶλλον δουλείαν ἢ ἀλκὴν μεμελετηκότας, οἶδα δὲ ὑφ᾽ οἵας δυνάμεως καὶ τῆς μετὰ Κύρου ἀναβάσης καὶ τῆς μετ᾽ Ἀγησιλάου εἰς πᾶν ἀφίκετο βασιλεύς.

[13] πεὶ δὲ ταῦτ᾽ εἰπόντος αὐτοῦ ἐγὼ ἀπεκρινάμην ὅτι τὰ μὲν ἄλλα ἀξιόσκεπτα λέγει, τὸ δὲ Λακεδαιμονίοις ὄντας φίλους ἀποστῆναι πρὸς τοὺς ἐναντίους, μηδὲν ἔχοντας ἐγκαλεῖν, τοῦτ᾽, ἔφην, ἄπορόν μοι δοκεῖ εἶναι· ὁ δ᾽ ἐπαινέσας με καὶ εἰπὼν ὅτι μᾶλλον ἑκτέον μου εἴη, ὅτι τοιοῦτος εἴην, ἀφῆκέ μοι ἐλθόντι πρὸς ὑμᾶς λέγειν τἀληθῆ, ὅτι διανοοῖτο στρατεύειν ἐπὶ Φαρσαλίους, εἰ μὴ πεισοίμεθα. αἰτεῖν οὖν ἐκέλευε βοήθειαν παρ᾽ ὑμῶν. Καὶ ἐὰν μέν σοι, ἔφη, διδῶσιν ὥστε σε πείθειν ἱκανὴν πέμπειν συμμαχίαν ὡς ἐμοὶ πολεμεῖν, ἄγ᾽, ἔφη, καὶ τούτῳ χρώμεθα ὅ τι ἂν ἀποβαίνῃ ἐκ τοῦ πολέμου· 

« ν δέ σοι μὴ δοκῶσιν ἱκανῶς βοηθεῖν, οὐκ ἤδη ἀνέγκλητος ἂν δικαίως εἴης εἰ τῇ πατρίδι ἥ σε τιμᾷ καὶ σὺ πράττοις τὰ κράτιστα; »

[14] Περὶ τούτων δὴ ἐγὼ ἥκω πρὸς ὑμᾶς καὶ λέγω πάντα ὅσα ἐκεῖ αὐτός τε ὁρῶ καὶ ἐκείνου ἀκήκοα. καὶ νομίζω οὕτως ἔχειν, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, ὡς εἰ μὲν πέμψετε ἐκεῖσε δύναμιν μὴ ἐμοὶ μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις Θετταλοῖς ἱκανὴν δοκεῖν εἶναι πρὸς Ἰάσονα πολεμεῖν, ἀποστήσονται αὐτοῦ αἱ πόλεις· πᾶσαι γὰρ φοβοῦνται ὅποι ποτὲ προβήσεται ἡ τοῦ ἀνδρὸς δύναμις· εἰ δὲ νεοδαμώδεις καὶ ἄνδρα ἰδιώτην οἴεσθε ἀρκέσειν, συμβουλεύω ἡσυχίαν ἔχειν. 

[15] Εὖ γὰρ ἴστε, πρός τε μεγάλην ἔσται ῥώμην ὁ πόλεμος, καὶ πρὸς ἄνδρα ὃς φρόνιμος μὲν οὕτω στρατηγός ἐστιν ὡς ὅσα τε λανθάνειν καὶ ὅσα φθάνειν καὶ ὅσα βιάζεσθαι ἐπιχειρεῖ οὐ μάλα ἀφαμαρτάνει. κανὸς γάρ ἐστι καὶ νυκτὶ ὅσαπερ ἡμέρᾳ χρῆσθαι, καὶ ὅταν σπεύδῃ, ἄριστον καὶ δεῖπνον ποιησάμενος ἅμα πονεῖσθαι. Οἴεται δὲ καὶ ἀναπαύεσθαι χρῆναι, ὅταν ἀφίκηται ἔνθ᾽ ἂν ὡρμημένος ᾖ καὶ διαπράξηται ἃ δεῖ: καὶ τοὺς μεθ᾽ αὑτοῦ δὲ ταῦτα εἴθικεν. πίσταται δὲ καὶ ὅταν ἐπιπονήσαντες ἀγαθόν τι πράξωσιν οἱ στρατιῶται, ἐκπλῆσαι τὰς γνώμας αὐτῶν· ὥστε καὶ τοῦτο μεμαθήκασι πάντες οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, ὅτι ἐκ τῶν πόνων καὶ τὰ μαλακὰ γίγνεται. 

[16] Καὶ μὴν ἐγκρατέστατός γ᾽ ἐστὶν ὧν ἐγὼ οἶδα τῶν περὶ τὸ σῶμα ἡδονῶν· ὥστε οὐδὲ διὰ ταῦτα ἀσχολίαν ἔχει τὸ μὴ [εἰς τὸ] πράττειν ἀεὶ τὸ δεόμενον. μεῖς οὖν σκεψάμενοι εἴπατε πρὸς ἐμέ, ὥσπερ ὑμῖν προσήκει, ὁποῖα δυνήσεσθέ τε καὶ μέλλετε ποιήσειν. »

[17] μὲν ταῦτ᾽ εἶπεν. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τότε μὲν ἀνεβάλοντο τὴν ἀπόκρισιν· τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ καὶ τῇ τρίτῃ λογισάμενοι τάς τε ἔξω μόρας ὅσαι αὐτοῖς εἶεν καὶ τὰς περὶ Λακεδαίμονα πρὸς τὰς [ἔξω] τῶν Ἀθηναίων τριήρεις καὶ τὸν πρὸς τοὺς ὁμόρους πόλεμον, ἀπεκρίναντο ὅτι ἐν τῷ παρόντι οὐκ ἂν δύναιντο ἱκανὴν αὐτῷ ἐκπέμψαι ἐπικουρίαν, ἀλλ᾽ ἀπιόντα συντίθεσθαι αὐτὸν ἐκέλευον ὅπῃ δύναιτο ἄριστα τά τε ἑαυτοῦ καὶ τὰ τῆς πόλεως. 

[18] Κἀκεῖνος μέντοι ἐπαινέσας τὴν ἁπλότητα τῆς πόλεως ἀπῆλθε. Καὶ τὴν μὲν ἀκρόπολιν τῶν Φαρσαλίων ἐδεῖτο τοῦ Ἰάσονος μὴ ἀναγκάσαι αὐτὸν παραδοῦναι, ὅπως τοῖς παρακαταθεμένοις διασῴζῃ· τοὺς δὲ ἑαυτοῦ παῖδας ἔδωκεν ὁμήρους, ὑποσχόμενος αὐτῷ τήν τε πόλιν πείσας ἑκοῦσαν σύμμαχον ποιήσειν καὶ ταγὸν συγκαταστήσειν αὐτόν. ς δὲ τὰ πιστὰ ἔδοσαν ἀλλήλοις, εὐθὺς μὲν οἱ Φαρσάλιοι εἰρήνην ἦγον, ταχὺ δὲ ὁ Ἰάσων ὁμολογουμένως ταγὸς τῶν Θετταλῶν καθειστήκει. 

[19] πεί γε μὴν ἐτάγευσε, διέταξεν ἱππικόν τε ὅσον ἑκάστη πόλις δυνατὴ ἦν παρέχειν καὶ ὁπλιτικόν. καὶ ἐγένοντο αὐτῷ ἱππεῖς μὲν σὺν τοῖς συμμάχοις πλείους ἢ ὀκτακισχίλιοι, ὁπλῖται δὲ ἐλογίσθησαν οὐκ ἐλάττους δισμυρίων, πελταστικόν γε μὴν ἱκανὸν πρὸς πάντας ἀνθρώπους ἀντιταχθῆναι· ἔργον γὰρ ἐκείνων γε καὶ τὰς πόλεις ἀριθμῆσαι. Προεῖπε δὲ τοῖς περιοίκοις πᾶσι καὶ τὸν φόρον ὥσπερ ἐπὶ Σκόπα τεταγμένος ἦν φέρειν. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἐπεραίνετο: ἐγὼ δὲ πάλιν ἐπάνειμι, ὅθεν εἰς τὰς περὶ Ἰάσονος πράξεις ἐξέβην. 

LIVRE SIXIÈME

CHAPITRE PREMIER 

CLÉOMBROTOS EST ENVOYÉ AU SECOURS DES PHOCIDIENS ATTAQUÉS PAR LES THÉBAINS. POLYDAMAS DE PHARSALE VIENT A LACÉDÉMONE DEMANDER DES SECOURS CONTRE JASON. LES LACÉDÉMONIENS, TROP OCCUPÉS AILLEURS, SE DÉROBENT, ET JASON DEVIENT MAÎTRE DE TOUTE LA THESSALIE (ANNÉES 375-374 AV. J.-C.).

1. Voilà ce qui se passait entre les Athéniens et les Lacédémoniens. Quant aux Thébains, après avoir soumis les villes de Béotie, ils marchèrent aussi contre la Phocide. Alors les Phocidiens députèrent à Lacédémone pour déclarer que, si on ne les secourait pas, ils ne pourraient faire autrement que de se soumettre aux Thébains. Là-dessus, les Lacédémoniens firent passer par mer en Phocide le roi Cléombrotos avec quatre mores et le contingent correspondant des alliés.

2. Vers le même temps, Polydamas de Pharsale vint de Thessalie à Sparte et se présenta devant l'assemblée générale des Lacédémoniens. Cet homme avait une grande réputation dans toute la Thessalie et ses concitoyens le tenaient pour si honnête qu'étant tombés en dissension, ils avaient remis la citadelle entre ses mains et lui avaient confié la perception des revenus et l'ordonnancement des dépenses inscrites dans la loi pour les sacrifices et l'administration en général.

3. Il disposait de ces revenus pour garder et conserver la citadelle à ses concitoyens et pour administrer leurs autres affaires, et il rendait ses comptes chaque année. Les fonds venaient-ils à manquer, il ajoutait de sa bourse, et il se remboursait, quand les recettes avaient été surabondantes. Au reste, il était, selon l'habitude des Thessaliens, hospitalier et magnifique. Lors donc qu'il fut arrivé à Lacédémone, il tint ce discours :

4. « Citoyens de Lacédémone, je suis votre proxène et bienfaiteur de votre ville, titres qu'ont portés tous mes ancêtres, du plus loin que je me souvienne. Il est donc naturel, quand je suis dans l'embarras, que je m'adresse à vous, et, si quelque événement fâcheux pour vous se prépare en Thessalie, que je vous en avertisse. Vous connaissez aussi bien que moi, je n'en doute pas, le nom de Jason (188). C'est en effet un homme qui possède une grande puissance et une grande renommée. Après avoir conclu une trêve avec Pharsale, il est venu me trouver et m'a dit :

5. « Je pourrais, Polydamas, m'annexer votre ville de Pharsale, même malgré elle; c'est ce que tu peux conclure des faits que voici. J'ai pour alliées, dit-il, la plupart et les plus importantes des villes de Thessalie. Je les ai soumises alors que vous combattiez avec elles contre moi. Tu sais aussi que j'ai à ma solde près de six mille étrangers, auxquels, je crois, aucune ville ne pourrait facilement tenir tête. Sans doute il pourrait sortir d'une autre ville des troupes aussi nombreuses; mais les armées composées de citoyens comprennent les hommes déjà avancés en âge et ceux qui n'ont pas encore atteint toute leur vigueur. En outre, il n'y en a dans chaque ville qu'un très petit nombre qui exercent leur corps; chez moi, il n'est pas de mercenaire qui ne soit capable de suppor­ter les mêmes travaux que moi. »

6. Le fait est qu'il est lui-même, car je dois vous dire la vérité, très robuste de corps et d'ailleurs fort actif. Chaque jour il met ses soldats à l'épreuve, car il les conduit en armes, soit sur le terrain de manœuvre, soit en expédition quelque part. Trouve-t-il certains de ses mercenaires trop mous, il les congédie; mais ceux qu'il voit laborieux et amis du danger à la guerre, il les récompense en doublant, triplant et même quadruplant leur solde, sans compter d'autres présents, en les soignant dans leurs maladies et leur faisant des funérailles magnifiques, si bien que tous les étrangers qui sont à son service savent que la valeur guerrière leur assure une vie pleine d'honneurs et de biens.

7. Il me remontra, ce que je savais, que les Maraques, les Dolopes (189) et Alcétas, gouverneur de l'Épire, lui étaient déjà soumis. « Dans ces conditions, ajouta-t-il, qu'ai-je à craindre qui m'empêche de croire que je vous soumettrais aisément ? Peut-être quelqu'un qui ne me connaîtrait pas pourrait dire : « Alors, qu'attends-tu ? et pourquoi n'es-tu pas déjà en campagne contre les Pharsaliens ? » C'est que, par Zeus, il me semble tout à fait préférable de les amener à moi de plein gré plutôt que de force. Réduits de force, vous chercheriez à me faire tout le mal possible, et moi, je voudrais vous affaiblir le plus possible, tandis que si vous veniez avec moi par persuasion, il est clair que nous ferions de notre mieux pour nous accroître les uns les autres.

8. Maintenant, Polydamas, je sais que ta patrie ne voit que par tes yeux. Si tu me gagnes son amitié, je te promets, dit-il, de faire de toi l'homme le plus considérable de la Grèce après moi. Quel sera l'empire où je te donne la seconde place, écoute-le, et ne crois rien de ce que je vais dire, si, à la réflexion, il ne te paraît pas juste. Il est bien évident que, si Pharsale et les villes qui en dépendent s'adjoignent à moi, il me sera facile de devenir le chef de toute la Thessalie. On sait aussi que, quand la Thessalie est sous le commandement d'un chef unique, elle fournit environ six mille cavaliers et que le nombre de ses hoplites s'élève à plus de dix mille.

9. Quand je considère la vigueur et le fier courage de ces troupes, je me figure que, si l'on en prend bien soin, il n'est pas de nation à laquelle les Thessaliens voudraient être assujettis. La Thessalie est un pays très vaste et tous les peuples qui l'entourent lui sont soumis, quand elle se donne un chef unique, et ces peuples sont des gens de trait; aussi peut-on croire que par ses peltastes aussi notre année sera supérieure aux autres.

10. De plus, les Béotiens et tous ceux qui sont en guerre avec les Lacédémoniens sont mes alliés. Ils me suivront donc volontiers pourvu que je les délivre des Lacédémoniens. Quant aux Athéniens, je suis sûr qu'ils feraient tout pour devenir nos alliés; mais moi, je ne juge pas à propos de lier amitié avec eux; car je crois pouvoir obtenir l'empire sur mer plus facilement encore que sur terre.

11. Pour te rendre compte de la justesse de mes calculs, poursuivit-il, examine encore ceci. Possédant la Macédoine, d'où les Athéniens tirent leurs bois de construction, nous serons naturellement à même de construire beaucoup plus de vaisseaux qu'eux. Quant aux hommes pour les monter, qui est dans le cas d'en avoir davantage, des Athéniens ou de nous, qui avons tant de pénestes et si braves ? Pour la nourriture des matelots, qui semble être plus capable d'y suffire, de nous, qui avons du blé en telle abondance que nous en exportons même en d'autres pays, ou des Athéniens, qui n'en ont même pas assez pour leur usage et sont obligés d'en acheter ?

12. Quant à l'argent, il est vraisemblable n'est-ce pas ? que nous en avons plus qu'eux; car ce n'est pas vers de misérables îles que nous tournons les yeux, ce sont des pays continentaux que nous tirons nos ressources; car tous les peuples d'alentour nous payent naturellement tribut, lorsque la Thessalie est sous les ordres d'un seul chef. Tu n'ignores pas, je pense, que, si le roi de Perse est l'homme le plus riche du monde, c'est qu'il tire ses revenus, non des îles, mais du continent. Or cet homme-là me paraît encore plus facile à soumettre que la Grèce (190); car je sais que tous les hommes de son empire, sauf un, sont plus exercés à la servitude qu'à la vaillance, et je sais aussi avec quelle poignée de soldats Cyrus et Agésilas, dans leurs expéditions, ont acculé le roi à la dernière extrémité. »

13. Quand il m'eut dit cela, je lui répondis que ses propositions méritaient réflexion, mais que d'abandonner les Lacédémoniens, nos amis, sans avoir rien à leur reprocher, et de passer au parti de leurs ennemis, cela, dis-je, me paraissait embarrassant. Il me loua et m'assura que de tels sentiments méritaient qu'on s'attachât davantage encore à ma personne. Il me permit de venir vous trouver pour vous dire la vérité, à savoir qu'il avait l'intention de marcher contre Pharsale, si nous refusions ses offres. Il m'engagea donc à vous demander du secours.

« Et si les dieux, poursuivit-il, t'accordent la faveur de les persuader d'expédier des forces suffisantes pour me faire la guerre, eh bien alors, dit-il, remettons-nous-en à ce que décidera le sort des armes. Mais si tu trouves leur secours insuffisant, qui pourrait justement te faire un reproche de prendre le parti le plus avantageux pour la patrie qui t'honore ? »

14. Voilà pour quelles raisons je suis venu à vous et je vous rapporte tout ce que je vois là-bas et ce que m'a dit Jason. Or voici mon sentiment, Lacédémoniens : si vous nous envoyez une armée qui paraisse non seulement à moi, mais encore aux autres Thessaliens, suffisante pour combattre Jason, les villes se détacheront de lui, car toutes redoutent la puissance à laquelle peut parvenir un pareil homme. Mais si vous pensez que des néodamodes avec un simple particulier pour chef suffiront, je vous conseille de vous tenir en repos.

15. Sachez-le bien, la guerre se fera contre des forces imposantes et contre un homme qui s'entend si bien à commander que, soit qu'il cache son dessein, soit qu'il prévienne l'ennemi ou qu'il agisse à force ouverte, il ne manque guère son entre-prise. Il sait faire aussi bon usage de la nuit que du jour, et, quand il faut de la célérité, il déjeune et dîne tout en travaillant. Il pense qu'il ne doit s'arrêter que quand il est parvenu à son but et qu'il est venu à bout de ce qu'il avait à faire, et il a imposé ses habitudes à ceux qui le suivent. Il sait aussi, quand ses soldats ont pris de la peine et fait quelque chose de bien, combler leurs souhaits, en sorte que tous ceux qui sont avec lui savent que c'est de la peine que naît le plaisir.

16. C'est en outre l'homme le plus tempérant que je connaisse à l'égard des plaisirs des sens; aussi ne l'ont-ils jamais empêché de faire ce qu'il devait faire. Réfléchissez donc et dites-moi, comme il convient à des gens tels que vous, ce que vous pourrez et ce que vous comptez faire. »

17. Tel fut son discours. Les Lacédémoniens ajournèrent pour le moment leur réponse. Le lendemain et le surlendemain ils firent le compte des mores qu'ils avaient au-dehors, de celles qui, autour de Lacédémone, étaient opposées aux trières athéniennes et de celles qui faisaient la guerre à leurs voisins, puis ils répondirent qu'actuellement ils ne pouvaient envoyer de secours suffisants et ils le renvoyèrent en lui disant de pourvoir le mieux qu'il pourrait à ses intérêts et à ceux de son pays.

18. Il loua la franchise des gouvernants de Sparte et s'en retourna. Il pria Jason de ne pas le contraindre à lui livrer l'acropole des Pharsaliens, qu'ils désirait conserver à ceux qui la lui avaient confiée, mais il lui donna ses enfants en otage et lui promit qu'il déciderait la ville à entrer dans son alliance et qu'il l'aiderait à se faire proclamer chef. Dès qu'ils se furent donné des gages réciproques de fidélité, les Pharsaliens restèrent en paix et Jason fut bientôt reconnu d'un consentement unanime comme chef de la Thessalie.

19. Devenu chef, il fixa le nombre de cavaliers et d'hoplites que chaque ville, suivant sa capacité, avait à fournir. Il eut ainsi plus de huit mille cavaliers, y compris les alliés; ses hoplites ne montaient pas à moins de vingt mille; quant aux peltastes, il en avait assez pour tenir tête au monde entier; car ce serait un travail d'énumérer seulement les villes qui les fournirent. Il ordonna aussi à tous les peuples circonvoisins de payer le tribut comme il avait été fixé au temps de Scopas (191) Voilà ce qui fut fait en Thessalie. Je reviens maintenant au point d'où je suis parti pour parler des actions de Jason.

 

 

 

 

 

 

[1] Οἱ μὲν γὰρ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ σύμμαχοι συνελέγοντο εἰς τοὺς Φωκέας, οἱ δὲ Θηβαῖοι ἀναχωρήσαντες εἰς τὴν ἑαυτῶν ἐφύλαττον τὰς εἰσβολάς. Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι, αὐξανομένους μὲν ὁρῶντες διὰ σφᾶς τοὺς Θηβαίους, χρήματά τε οὐ συμβαλλομένους εἰς τὸ ναυτικόν, αὐτοὶ δὲ ἀποκναιόμενοι καὶ χρημάτων εἰσφοραῖς καὶ λῃστείαις ἐξ Αἰγίνης καὶ φυλακαῖς τῆς χώρας, ἐπεθύμησαν παύσασθαι τοῦ πολέμου, καὶ πέμψαντες πρέσβεις εἰς Λακεδαίμονα εἰρήνην ἐποιήσαντο. 

[2] Εὐθὺς δ᾽ ἐκεῖθεν δύο τῶν πρέσβεων πλεύσαντες κατὰ δόγμα τῆς πόλεως εἶπον τῷ Τιμοθέῳ ἀποπλεῖν οἴκαδε ὡς εἰρήνης οὔσης· ὁ δ᾽ ἅμα ἀποπλέων τοὺς τῶν Ζακυνθίων φυγάδας ἀπεβίβασεν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

[3] πεὶ δὲ οἱ ἐκ τῆς πόλεως Ζακύνθιοι πέμψαντες πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους ἔλεγον οἷα πεπονθότες εἶεν ὑπὸ τοῦ Τιμοθέου, εὐθὺς οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀδικεῖν τε ἡγοῦντο τοὺς Ἀθηναίους καὶ ναυτικὸν πάλιν κατεσκεύαζον καὶ συνετάττοντο εἰς ἑξήκοντα ναῦς ἀπ᾽ αὐτῆς τε τῆς Λακεδαίμονος καὶ Κορίνθου καὶ Λευκάδος καὶ Ἀμβρακίας καὶ Ἤλιδος καὶ Ζακύνθου καὶ Ἀχαΐας καὶ Ἐπιδαύρου καὶ Τροιζῆνος καὶ Ἑρμιόνος καὶ Ἁλιῶν. 

[4] πιστήσαντες δὲ ναύαρχον Μνάσιππον ἐκέλευον τῶν τε ἄλλων ἐπιμελεῖσθαι τῶν κατ᾽ ἐκείνην τὴν θάλατταν καὶ στρατεύειν ἐπὶ Κέρκυραν. πεμψαν δὲ καὶ πρὸς Διονύσιον διδάσκοντες ὡς καὶ ἐκείνῳ χρήσιμον εἴη τὴν Κέρκυραν μὴ ὑπ᾽ Ἀθηναίοις εἶναι. 

[5] Καὶ ὁ μὲν δὴ Μνάσιππος, ἐπεὶ συνελέγη αὐτῷ τὸ ναυτικόν, ἔπλευσεν εἰς τὴν Κέρκυραν· εἶχε δὲ καὶ μισθοφόρους σὺν τοῖς ἐκ Λακεδαίμονος μετ᾽ αὐτοῦ στρατευομένοις οὐκ ἐλάττους χιλίων καὶ πεντακοσίων. 

[6] πεὶ δὲ ἀπέβη, ἐκράτει τε τῆς γῆς καὶ ἐδῄου ἐξειργασμένην μὲν παγκάλως καὶ πεφυτευμένην τὴν χώραν, μεγαλοπρεπεῖς δὲ οἰκήσεις καὶ οἰνῶνας κατεσκευασμένους ἐπὶ τῶν ἀγρῶν· ὥστ᾽ ἔφασαν τοὺς στρατιώτας εἰς τοῦτο τρυφῆς ἐλθεῖν ὥστ᾽ οὐκ ἐθέλειν πίνειν, εἰ μὴ ἀνθοσμίας εἴη. Καὶ ἀνδράποδα δὲ καὶ βοσκήματα πάμπολλα ἡλίσκετο ἐκ τῶν ἀγρῶν. 

[7] πειτα δὲ κατεστρατοπεδεύσατο τῷ μὲν πεζῷ ἐπὶ λόφῳ ἀπέχοντι τῆς πόλεως ὡς πέντε στάδια, πρὸ τῆς χώρας ὄντι, ὅπως ἀποτέμνοιτο ἐντεῦθεν, εἴ τις ἐπὶ τὴν χώραν τῶν Κερκυραίων ἐξίοι· τὸ δὲ ναυτικὸν εἰς τἀπὶ θάτερα τῆς πόλεως κατεστρατοπέδευσεν, ἔνθεν ᾤετ᾽ ἂν τὰ προσπλέοντα καὶ προαισθάνεσθαι καὶ διακωλύειν. Πρὸς δὲ τούτοις καὶ ἐπὶ τῷ λιμένι, ὁπότε μὴ χειμὼν κωλύοι, ἐφώρμει. 

[8] πολιόρκει μὲν δὴ οὕτω τὴν πόλιν. πεὶ δὲ οἱ Κερκυραῖοι ἐκ μὲν τῆς γῆς οὐδὲν ἐλάμβανον διὰ τὸ κρατεῖσθαι κατὰ γῆν, κατὰ θάλατταν δὲ οὐδὲν εἰσήγετο αὐτοῖς διὰ τὸ ναυκρατεῖσθαι, ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ ἦσαν· 

[9] καὶ πέμποντες πρὸς τοὺς Ἀθηναίους βοηθεῖν τε ἐδέοντο καὶ ἐδίδασκον ὡς μέγα μὲν ἀγαθὸν ἀποβάλοιεν ἄν, εἰ Κερκύρας στερηθεῖεν, τοῖς δὲ πολεμίοις μεγάλην ἂν ἰσχὺν προσβάλοιεν· ἐξ οὐδεμιᾶς γὰρ πόλεως πλήν γε Ἀθηνῶν οὔτε ναῦς οὔτε χρήματα πλείω ἂν γενέσθαι. τι δὲ κεῖσθαι τὴν Κέρκυραν ἐν καλῷ μὲν τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου καὶ τῶν πόλεων αἳ ἐπὶ τοῦτον καθήκουσιν, ἐν καλῷ δὲ τοῦ τὴν Λακωνικὴν χώραν βλάπτειν, ἐν καλλίστῳ δὲ τῆς τε ἀντιπέρας Ἠπείρου καὶ τοῦ εἰς Πελοπόννησον ἀπὸ Σικελίας παράπλου. 

[10] κούσαντες δὲ ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι ἐνόμισαν ἰσχυρῶς ἐπιμελητέον εἶναι, καὶ στρατηγὸν πέμπουσι Κτησικλέα εἰς ἑξακοσίους ἔχοντα πελταστάς, Ἀλκέτου δὲ ἐδεήθησαν συνδιαβιβάσαι τούτους. 

[11] Καὶ οὗτοι μὲν νυκτὸς διακομισθέντες που τῆς χώρας εἰσῆλθον εἰς τὴν πόλιν. ἐψηφίσαντο δὲ καὶ ἑξήκοντα ναῦς πληροῦν, Τιμόθεον δ᾽ αὐτῶν στρατηγὸν ἐχειροτόνησαν.

[12] δ᾽ οὐ δυνάμενος αὐτόθεν τὰς ναῦς πληρῶσαι, ἐπὶ νήσων πλεύσας ἐκεῖθεν ἐπειρᾶτο συμπληροῦν, οὐ φαῦλον ἡγούμενος εἶναι ἐπὶ συγκεκροτημένας ναῦς εἰκῇ περιπλεῦσαι. 

[13] Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι νομίζοντες αὐτὸν ἀναλοῦν τὸν τῆς ὥρας εἰς τὸν περίπλουν χρόνον, συγγνώμην οὐκ ἔσχον αὐτῷ, ἀλλὰ παύσαντες αὐτὸν τῆς στρατηγίας Ἰφικράτην ἀνθαιροῦνται. 

[14] δ᾽ ἐπεὶ κατέστη στρατηγός, μάλα ὀξέως τὰς ναῦς ἐπληροῦτο καὶ τοὺς τριηράρχους ἠνάγκαζε. Προσέλαβε δὲ παρὰ τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ πού τις ναῦς περὶ τὴν Ἀττικὴν ἔπλει καὶ τὴν Πάραλον καὶ τὴν Σαλαμινίαν, λέγων ὡς ἐὰν τἀκεῖ καλῶς γένηται, πολλὰς αὐτοῖς ναῦς ἀποπέμψοι. Καὶ ἐγένοντο αὐτῷ αἱ ἅπασαι περὶ ἑβδομήκοντα. 

[15] ν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ οἱ Κερκυραῖοι οὕτω σφόδρα ἐπείνων ὥστε διὰ τὸ πλῆθος τῶν αὐτομολούντων ἐκήρυξεν ὁ Μνάσιππος πεπρᾶσθαι ὅστις αὐτομολοίη. πεὶ δὲ οὐδὲν ἧττον ηὐτομόλουν, τελευτῶν καὶ μαστιγῶν ἀπέπεμπεν. Οἱ μέντοι ἔνδοθεν τούς γε δούλους οὐκ ἐδέχοντο πάλιν εἰς τὸ τεῖχος, ἀλλὰ πολλοὶ ἔξω ἀπέθνῃσκον. 

[16] δ᾽ αὖ Μνάσιππος ὁρῶν ταῦτα, ἐνόμιζέ τε ὅσον οὐκ ἤδη ἔχειν τὴν πόλιν καὶ περὶ τοὺς μισθοφόρους ἐκαινούργει, καὶ τοὺς μέν τινας αὐτῶν ἀπομίσθους ἐπεποιήκει, τοῖς δὲ <μέν>ουσι καὶ δυοῖν ἤδη μηνοῖν ὤφειλε τὸν μισθόν, οὐκ ἀπορῶν, ὡς ἐλέγετο, χρημάτων· καὶ γὰρ τῶν πόλεων αἱ πολλαὶ αὐτῷ ἀργύριον ἀντὶ τῶν ἀνδρῶν ἔπεμπον, ἅτε καὶ διαποντίου τῆς στρατείας οὔσης. 

[17] Κατιδόντες δὲ ἀπὸ τῶν πύργων οἱ ἐκ τῆς πόλεως τάς τε φυλακὰς χεῖρον ἢ πρόσθεν φυλαττομένας ἐσπαρμένους τε κατὰ τὴν χώραν τοὺς ἀνθρώπους, ἐπεκδραμόντες τοὺς μέν τινας αὐτῶν ἔλαβον, τοὺς δὲ κατέκοψαν. 

[18] Αἰσθόμενος δὲ ὁ Μνάσιππος, αὐτός τε ἐξωπλίζετο καὶ ὅσους εἶχεν ὁπλίτας ἅπασιν ἐβοήθει, καὶ τοὺς λοχαγοὺς καὶ τοὺς ταξιάρχους ἐξάγειν ἐκέλευε τοὺς μισθοφόρους. 

[19] ποκριναμένων δέ τινων λοχαγῶν ὅτι οὐ ῥᾴδιον εἴη μὴ διδόντας τἀπιτήδεια πειθομένους παρέχειν, τὸν μέν τινα βακτηρίᾳ, τὸν δὲ τῷ στύρακι ἐπάταξεν. Οὕτω μὲν δὴ ἀθύμως ἔχοντες καὶ μισοῦντες αὐτὸν συνεξῆλθον πάντες· ὅπερ ἥκιστα εἰς μάχην συμφέρει. 

[20] δ᾽ ἐπεὶ παρετάξατο, αὐτὸς μὲν τοὺς κατὰ τὰς πύλας τῶν πολεμίων τρεψάμενος ἐπεδίωκεν. Οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἐγγὺς τοῦ τείχους ἐγένοντο, ἀνεστρέφοντό τε καὶ ἀπὸ τῶν μνημάτων ἔβαλλον καὶ ἠκόντιζον· ἄλλοι δ᾽ ἐκδραμόντες καθ᾽ ἑτέρας πύλας ἐπιτίθενται ἁθρόοι τοῖς ἐσχάτοις· 

[21] οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀκτὼ τεταγμένοι, ἀσθενὲς νομίσαντες τὸ ἄκρον τῆς φάλαγγος ἔχειν, ἀναστρέφειν ἐπειρῶντο. ς δ᾽ ἤρξαντο ἐπαναχωρεῖν, οἱ μὲν πολέμιοι ὡς φεύγουσιν ἐπέθεντο, οἱ δ᾽ οὐκέτι ἐπανέστρεψαν· καὶ οἱ ἐχόμενοι δ᾽ αὐτῶν εἰς φυγὴν ὥρμων. 

[22] δὲ Μνάσιππος τοῖς μὲν πιεζομένοις οὐκ ἐδύνατο βοηθεῖν διὰ τοὺς ἐκ τοῦ καταντικρὺ προσκειμένους, ἀεὶ δ᾽ ἐλείπετο σὺν ἐλάττοσι. τέλος δὲ οἱ πολέμιοι ἁθρόοι γενόμενοι πάντες ἐπετίθεντο τοῖς περὶ τὸν Μνάσιππον, ἤδη μάλα ὀλίγοις οὖσι. Καὶ οἱ πολῖται ὁρῶντες τὸ γιγνόμενον ἐπεξῇσαν. 

[23] πεὶ δ᾽ ἐκεῖνον ἀπέκτειναν, ἐδίωκον ἤδη ἅπαντες. κινδύνευσαν δ᾽ ἂν καὶ τὸ στρατόπεδον ἑλεῖν σὺν τῷ χαρακώματι, εἰ μὴ οἱ διώκοντες τὸν ἀγοραῖόν τε ὄχλον ἰδόντες καὶ τὸν τῶν θεραπόντων καὶ τὸν τῶν ἀνδραπόδων, οἰηθέντες ὄφελός τι αὐτῶν εἶναι, ἀπεστρέφοντο. 

[24] Καὶ τότε μὲν τροπαῖόν τε ἵστασαν οἱ Κερκυραῖοι τούς τε νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν. κ δὲ τούτου οἱ μὲν ἐν τῇ πόλει ἐρρωμενέστεροι ἐγεγένηντο, οἱ δ᾽ ἔξω ἐν πάσῃ δὴ ἀθυμίᾳ ἦσαν. Καὶ γὰρ ἐλέγετο ὅτι Ἰφικράτης τε ὅσον οὐκ ἤδη παρείη, καὶ οἱ Κερκυραῖοι δὲ τῷ ὄντι ναῦς ἐπλήρουν. 

[25] Ὑπερμένης δέ, ὃς ἐτύγχανεν ἐπιστολιαφόρος τῷ Μνασίππῳ ὤν, τό τε ναυτικὸν πᾶν ὅσον ἦν ἐκεῖ συνεπλήρωσε, καὶ περιπλεύσας πρὸς τὸ χαράκωμα τὰ πλοῖα πάντα γεμίσας τῶν τε ἀνδραπόδων καὶ τῶν χρημάτων ἀπέστελλεν· αὐτὸς δὲ σύν τε τοῖς ἐπιβάταις καὶ τοῖς περισωθεῖσι τῶν στρατιωτῶν διεφύλαττε τὸ χαράκωμα· 

[26] τέλος δὲ καὶ οὗτοι μάλα τεταραγμένοι ἀναβάντες ἐπὶ τὰς τριήρεις ἀπέπλεον, πολὺν μὲν σῖτον, πολὺν δὲ οἶνον, πολλὰ δὲ ἀνδράποδα καὶ ἀσθενοῦντας στρατιώτας καταλιπόντες· δεινῶς γὰρ ἐπεφόβηντο μὴ καταληφθεῖεν ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων ἐν τῇ νήσῳ. καὶ ἐκεῖνοι μὲν εἰς Λευκάδα ἀπεσώθησαν. 

[27] δὲ Ἰφικράτης ἐπεὶ ἤρξατο τοῦ περίπλου, ἅμα μὲν ἔπλει, ἅμα δὲ πάντα ὅσα εἰς ναυμαχίαν παρεσκευάζετο· εὐθὺς μὲν γὰρ τὰ μεγάλα ἱστία αὐτοῦ κατέλιπεν, ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν πλέων· καὶ τοῖς ἀκατίοις δέ, καὶ εἰ φορὸν πνεῦμα εἴη, ὀλίγα ἐχρῆτο: τῇ δὲ κώπῃ τὸν πλοῦν ποιούμενος ἄμεινόν τε τὰ σώματα ἔχειν τοὺς ἄνδρας καὶ ἄμεινον τὰς ναῦς πλεῖν ἐποίει. 

[28] Πολλάκις δὲ καὶ ὅπῃ μέλλοι ἀριστοποιεῖσθαι τὸ στράτευμα ἢ δειπνοποιεῖσθαι, ἐπανήγαγεν ἂν τὸ κέρας ἀπὸ τῆς γῆς κατὰ ταῦτα τὰ χωρία· ἐπεὶ δ᾽ ἐπιστρέψας ἂν καὶ ἀντιπρῴρους καταστήσας τὰς τριήρεις ἀπὸ σημείου ἀφίει ἀνθαμιλλᾶσθαι εἰς τὴν γῆν, μέγα δὴ νικητήριον ἦν τὸ πρώτους καὶ ὕδωρ λαβεῖν καὶ εἴ του ἄλλου ἐδέοντο, καὶ πρώτους ἀριστῆσαι· τοῖς δ᾽ ὑστάτοις ἀφικομένοις μεγάλη ζημία ἦν τό τε ἐλαττοῦσθαι πᾶσι τούτοις καὶ ὅτι ἀνάγεσθαι ἅμα ἔδει, ἐπεὶ σημήνειε· συνέβαινε γὰρ τοῖς μὲν πρώτοις ἀφικνουμένοις καθ᾽ ἡσυχίαν ἅπαντα ποιεῖν, τοῖς δὲ τελευταίοις διὰ σπουδῆς. 

[29] Φυλακάς γε μήν, εἰ τύχοι ἐν τῇ πολεμίᾳ ἀριστοποιούμενος, τὰς μὲν ἐν τῇ γῇ, ὥσπερ προσήκει, καθίστη, ἐν δὲ ταῖς ναυσὶν αἰρόμενος αὖ τοὺς ἱστοὺς ἀπὸ τούτων ἐσκοπεῖτο. Πολὺ οὖν ἐπὶ πλέον οὗτοι καθεώρων ἢ οἱ ἐκ τοῦ ὁμαλοῦ, ἀφ᾽ ὑψηλοτέρου καθορῶντες. που δὲ δειπνοποιοῖτο καὶ καθεύδοι, ἐν μὲν τῷ στρατοπέδῳ νύκτωρ πῦρ οὐκ ἔκαε, πρὸ δὲ τοῦ στρατεύματος φῶς ἐποίει, ἵνα μηδεὶς λάθῃ προσιών. Πολλάκις δέ, εἰ εὐδία εἴη, εὐθὺς δειπνήσας ἀνήγετο· καὶ εἰ μὲν αὔρα φέροι, θέοντες ἅμα ἀνεπαύοντο· εἰ δὲ ἐλαύνειν δέοι, κατὰ μέρος τοὺς ναύτας ἀνέπαυεν.

[30] ν δὲ τοῖς μεθ᾽ ἡμέραν πλοῖς ἀπὸ σημείων τοτὲ μὲν ἐπὶ κέρως ἦγε, τοτὲ δ᾽ ἐπὶ φάλαγγος· ὥστε ἅμα μὲν ἔπλεον, ἅμα δὲ πάντα ὅσα εἰς ναυμαχίαν καὶ ἠσκηκότες καὶ ἐπιστάμενοι εἰς τὴν <ὑπὸ> τῶν πολεμίων, ὡς ᾤοντο, κατεχομένην θάλατταν ἀφικνοῦντο. Καὶ τὰ μὲν πολλὰ ἐν τῇ πολεμίᾳ καὶ ἠρίστων καὶ ἐδείπνουν· διὰ δὲ τὸ τἀναγκαῖα μόνον πράττειν καὶ τὰς βοηθείας ἔφθανεν ἀναγόμενος καὶ ταχὺ ἐπέραινε. 

[31] Περὶ δὲ τὸν Μνασίππου θάνατον ἐτύγχανεν ὢν τῆς Λακωνικῆς περὶ τὰς Σφαγίας. Εἰς τὴν Ἠλείαν δὲ ἀφικόμενος καὶ παραπλεύσας τὸ τοῦ Ἀλφειοῦ στόμα ὑπὸ τὸν Ἰχθῦν καλούμενον ὡρμίσατο. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐντεῦθεν ἀνήγετο ἐπὶ τῆς Κεφαλληνίας, οὕτω καὶ τεταγμένος καὶ τὸν πλοῦν ποιούμενος ὡς, εἰ δέοι, πάντα ὅσα χρὴ παρεσκευασμένος ναυμαχοίη. Καὶ γὰρ τὰ περὶ τοῦ Μνασίππου αὐτόπτου μὲν οὐδενὸς ἠκηκόει, ὑπώπτευε δὲ μὴ ἀπάτης ἕνεκα λέγοιτο, καὶ ἐφυλάττετο· ἐπεὶ μέντοι ἀφίκετο εἰς τὴν Κεφαλληνίαν, ἐνταῦθα δὴ σαφῶς ἐπύθετο, καὶ ἀνέπαυε τὸ στράτευμα. 

[32] Οἶδα μὲν οὖν ὅτι ταῦτα πάντα, ὅταν οἴωνται ναυμαχήσειν ἄνθρωποι, καὶ ἀσκεῖται καὶ μελετᾶται· ἀλλὰ τοῦτο ἐπαινῶ, ὅτι ἐπεὶ ἀφικέσθαι ταχὺ ἔδει ἔνθα τοῖς πολεμίοις ναυμαχήσειν ᾤετο, ηὕρετο ὅπως μήτε διὰ τὸν πλοῦν ἀνεπιστήμονας εἶναι τῶν εἰς ναυμαχίαν μήτε διὰ τὸ ταῦτα μελετᾶν βραδύτερόν τι ἀφικέσθαι. 

[33] Καταστρεψάμενος δὲ τὰς ἐν τῇ Κεφαλληνίᾳ πόλεις ἔπλευσεν εἰς Κέρκυραν. κεῖ δὲ πρῶτον μὲν ἀκούσας ὅτι προσπλέοιεν δέκα τριήρεις παρὰ Διονυσίου, βοηθήσουσαι τοῖς Λακεδαιμονίοις, αὐτὸς ἐλθὼν καὶ σκεψάμενος τῆς χώρας ὅθεν τούς τε προσπλέοντας δυνατὸν ἦν ὁρᾶν καὶ τοὺς σημαίνοντας εἰς τὴν πόλιν καταφανεῖς εἶναι, ἐνταῦθα κατέστησε τοὺς σκοπούς. 

[34] Κἀκείνοις μὲν συνέθετο προσπλεόντων τε καὶ ὁρμούντων ὡς δέοι σημαίνειν· αὐτὸς δὲ τῶν τριηράρχων προσέταξεν εἴκοσιν, οὓς δεήσοι, ἐπεὶ κηρύξειεν, ἀκολουθεῖν· εἰ δέ τις μὴ ἀκολουθήσοι, προεῖπε μὴ μέμψεσθαι τὴν δίκην. πεὶ δ᾽ ἐσημάνθησαν προσπλέουσαι καὶ ἐκηρύχθη, ἀξία ἐγένετο θέας ἡ σπουδή· οὐδεὶς γὰρ ὅστις οὐ δρόμῳ τῶν μελλόντων πλεῖν εἰσέβη εἰς τὰς ναῦς. 

[35] Πλεύσας δὲ ἔνθα ἦσαν αἱ πολέμιαι τριήρεις, καταλαμβάνει ἀπὸ μὲν τῶν ἄλλων τριήρων εἰς τὴν γῆν τοὺς ἄνδρας ἐκβεβηκότας, Μελάνιππος μέντοι ὁ Ῥόδιος τοῖς τε ἄλλοις συνεβούλευε μὴ μένειν ἐνταῦθα καὶ αὐτὸς πληρωσάμενος τὴν ναῦν ἐξέπλει. ἐκεῖνος μὲν οὖν καίπερ ἀπαντῶν ταῖς Ἰφικράτους ναυσὶν ὅμως ἀπέφυγεν· αἱ δὲ ἀπὸ Συρακουσῶν νῆες ἅπασαι ἑάλωσαν αὐτοῖς ἀνδράσιν. 

[36] μέντοι Ἰφικράτης τὰς μὲν τριήρεις ἀκρωτηριασάμενος ἕλκων κατηγάγετο εἰς τὸν τῶν Κερκυραίων λιμένα, τῶν δὲ ἀνδρῶν συνέβη ἑκάστῳ τακτὸν ἀργύριον ἀποτεῖσαι, πλὴν Κρινίππου τοῦ ἄρχοντος· τοῦτον δ᾽ ἐφύλαττεν, ὡς ἢ πραξόμενος πάμπολλα χρήματα ἢ ὡς πωλήσων. Κἀκεῖνος μὲν ὑπὸ λύπης αὐθαιρέτῳ θανάτῳ ἀποθνῄσκει, τοὺς δ᾽ ἄλλους ὁ Ἰφικράτης ἀφῆκε, Κερκυραίους ἐγγυητὰς δεξάμενος τῶν χρημάτων. 

[37] Καὶ τοὺς μὲν ναύτας γεωργοῦντας τοῖς Κερκυραίοις τὸ πλεῖστον διέτρεφε, τοὺς δὲ πελταστὰς καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν νεῶν ὁπλίτας ἔχων διέβαινεν εἰς τὴν Ἀκαρνανίαν· καὶ ἐκεῖ ταῖς μὲν φιλίαις πόλεσιν ἐπεκούρει, εἴ τίς τι δέοιτο, Θυριεῦσι δέ, μάλα καὶ ἀνδράσιν ἀλκίμοις καὶ χωρίον καρτερὸν ἔχουσιν, ἐπολέμει. 

[38] Καὶ τὸ ἀπὸ Κερκύρας ναυτικὸν προσλαβών, σχεδὸν περὶ ἐνενήκοντα ναῦς, πρῶτον μὲν εἰς Κεφαλληνίαν πλεύσας χρήματα ἐπράξατο, τὰ μὲν παρ᾽ ἑκόντων, τὰ δὲ παρ᾽ ἀκόντων· ἔπειτα δὲ παρεσκευάζετο τήν τε τῶν Λακεδαιμονίων χώραν κακῶς ποιεῖν καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατ᾽ ἐκεῖνα πόλεων πολεμίων οὐσῶν τὰς μὲν ἐθελούσας προσλαμβάνειν, τοῖς δὲ μὴ πειθομένοις πολεμεῖν. 

[39] γὼ μὲν δὴ ταύτην τὴν στρατηγίαν τῶν Ἰφικράτους οὐχ ἥκιστα ἐπαινῶ, ἔπειτα καὶ τὸ προσελέσθαι κελεῦσαι ἑαυτῷ Καλλίστρατόν τε τὸν δημηγόρον, οὐ μάλα ἐπιτήδειον ὄντα, καὶ Χαβρίαν, μάλα στρατηγὸν νομιζόμενον. εἴτε γὰρ φρονίμους αὐτοὺς ἡγούμενος εἶναι συμβούλους λαβεῖν ἐβούλετο, σῶφρόν μοι δοκεῖ διαπράξασθαι, εἴτε ἀντιπάλους νομίζων, οὕτω θρασέως μήτε καταρᾳθυμῶν μήτε καταμελῶν μηδὲν φαίνεσθαι, μεγαλοφρονοῦντος ἐφ᾽ ἑαυτῷ τοῦτό μοι δοκεῖ ἀνδρὸς εἶναι. Κἀκεῖνος μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἔπραττεν. 

CHAPITRE II 

LES ATHÉNIENS FONT LA PAIX AVEC LES LACÉDÉMONIENS; MAIS LA GUERRE RECOMMENCE AUSSITÔT. LES LACÉDÉMONIENS ASSIÈGENT CORCYRE, QUI DEMANDE DU SECOURS A ATHÈNES. LES CORCYRÉENS BATTENT LES LACÉDÉMONIENS, AVANT L'ARRIVÉE DE LA FLOTTE ATHÉNIENNE COMMANDÉE PAR IPHICRATE (ANNÉES 374-372 AV. J.-C.).

1. Les Lacédémoniens et leurs alliés se rassemblaient en Phocide et les Thébains s'étaient retirés sur leur territoire, dont ils gardaient les passages. Cependant les Athéniens, voyant que les Thébains s'agrandissaient grâce à eux et qu'ils ne contribuaient pas à l'entretien de la flotte, tandis qu'eux-mêmes étaient épuisés par les taxes extraordinaires, par les pillages des Éginètes et par la garde du pays, éprouvèrent le désir de mettre fin à la guerre, et envoyèrent à Lacédémone des députés qui conclurent la paix.

2. Aussitôt deux des ambassadeurs partirent de Sparte en vertu d'un décret de la cité pour aller dire à Timothée de revenir à Athènes, vu que la paix était faite. Mais lui, en revenant, réintégra dans leur pays les exilés de Zacynthos.

3. Alors les Zacinthiens de la ville députèrent à Lacédémone pour se plaindre de ce que leur avait fait Timothée. Aussitôt les Lacédémoniens, se croyant lésés par les Athéniens, équipèrent de nouveau une flotte et fixèrent à soixante le nombre des vaisseaux tirés de Lacé démone même, de Corinthe, de Leucade, d'Ambracie, d'Élide, de Zacynthos, de l'Achaïe, d'Epidaure, de Trézène, d'Hermion et de Halies (192).

4. Mnasippos fut choisi pour navarque, avec mission de prendre soin de leurs intérêts dans cette mer et en particulier de faire une expédition contre Corcyre. Ils députèrent aussi à Denys (193) pour lui remontrer qu'il avait le même intérêt qu'eux à ce que Corcyre ne fût pas sous la domination des Athéniens.

5. Dès que sa flotte fut réunie, Mnasippos cingla sur Corcyre. Outre les soldats qu'il amenait avec lui de Lacédémone, il n'avait pas moins de quinze cents mercenaires. 

6. Aussitôt débarqué, il se rendit maître du territoire et ravagea la campagne, qui était parfaitement cultivée et plantée et pilla de magnifiques maisons et des celliers construits dans les champs, et l'on dit que les soldats en vinrent à ce point de délicatesse qu'ils ne voulaient plus boire que du vin parfumé. On prit aussi dans les campagnes une très grande quantité d'esclaves et de bestiaux.

7. Mnasippos campa avec son infanterie sur une colline, éloignée d'environ cinq stades de la ville et dominant la campagne, afin qu'il pût de là couper la route à tous ceux des Corcyréens qui sortiraient pour aller dans leurs propriétés. Quant à ses marins, il les fit camper de l'autre côté de la ville, dans un endroit d'où il croyait qu'il pourrait voir venir les vaisseaux se dirigeant vers le port et les empêcher d'entrer. En outre, il mouillait à l'entrée du port, quand le mauvais temps n'y mettait pas obstacle. Il tenait ainsi la ville bloquée.

8. Comme les Corcyréens ne tiraient rien de leurs champs, parce que l'ennemi les dominait par terre, et qu'il n'entrait rien chez eux par mer, parce qu'ils étaient aussi dominés sur l'eau, ils se trouvaient en butte à une grande disette.

9. Alors ils envoyèrent des députés aux Athéniens pour demander du secours et leur remontrer que la perte de Corcyre les priverait d'un grand avantage et donnerait une grande force à leurs ennemis; car aucune ville, sauf Athènes, ne pourrait fournir plus de vaisseaux et plus d'argent. En outre Corcyre était, disaient-ils, avantageusement située par rapport au golfe de Corinthe et aux Etats qui touchent à ses rivages; elle l'était égale-ment pour infester la Laconie; elle l'était mieux encore par rapport à l'Épire qui lui fait face et à la navigation de la Sicile au Péloponnèse. Io. Ayant entendu ces raisons les Athéniens furent d'avis qu'il fallait agir énergiquement; en conséquence ils envoyèrent Ctèsiclès comme stratège avec environ six cents peltastes et ils prièrent Alcétas (194) de les faire passer dans l'île.

11. Alcétas les transporta de nuit sur un point du pays et ils pénétrèrent dans la ville. Les Athéniens décrétèrent également d'équiper soixante navires et choisirent Timothée pour les com­mander.

12. Celui-ci ne trouvant pas à Athènes des équipages suffisants, vogua vers les îles où ils essaya de les compléter, persuadé que ce n'était pas une petite affaire de marcher à l'aventure contre une flotte exercée.

13. Mais les Athéniens, estimant qu'il perdait le temps favorable à la navigation, ne le lui pardonnèrent pas : ils lui ôtèrent son commandement pour le donner à Iphicrate.

14. Aussitôt nommé stratège, Iphicrate équipa les vaisseaux très vivement et contraignit les triérarques à faire leur devoir. Il obtint aussi des Athéniens tous les vaisseaux qui croisaient ici ou là dans les parages de l'Attique et même la Paralos et la Salaminienne, disant que, si les choses tournaient bien là-bas, il leur renverrait beaucoup de vaisseaux. Il réunit en tout environ soixante-dix navires.

15. Pendant ce temps, les Corcyréens souffraient telle. ment de la famine que Mnasippos, vu le nombre des transfuges, fit proclamer qu'il vendrait tous ceux qui pas. seraient à son armée. Comme le nombre des déserteurs ne diminuait pas, il finit par les renvoyer à coups de fouet Mais les assiégés ne recevaient plus les esclaves dans la ville et beaucoup mouraient hors des murs.

16. En voyant cela, Mnasippos se croyait déjà maître de la ville et changeait de conduite envers les mercenaires, renvoyant les uns sans paye, et retenant la solde de deux mois à ceux qu'il gardait, bien qu'il ne fût pas à court d'argent; car la plupart des villes lui avaient envoyé de l'argent au lieu d'hommes, ce qui était permis pour une expédition d'outre, mer.

17. Les assiégés, remarquant du haut des tours que les postes des ennemis étaient moins bien gardés qu'auparavant, et que les hommes étaient dispersés dans la campagne, firent une sortie, prirent plusieurs hommes et en massacrèrent d'autres.

18. Aussitôt qu'il s'en aperçut, Mnasippos s'arma lui-même et courut à la rescousse avec tous les hoplites qu'il avait. En même temps il ordonna aux lochages et aux taxiarques d'amener les mercenaires.

19. Certains lochages ayant répondu qu'il n'était pas facile de faire obéir des hommes à qui l'on ne donnait pas le nécessaire, Mnasippos frappa l'un d'eux de son bâton, l'autre du bout de sa lance. Tout le monde le suivit alors, mais sans courage et la haine au coeur, disposition fâcheuse pour un jour de combat.

20. Quand il eut rangé ses troupes en ligne, Mnasippos lui-même mit en fuite les ennemis qui étaient en face des portes et les poursuivit; mais ceux-ci, arrivés près du rempart se retournèrent et se mirent à lancer des traits et des javelots du haut des tertres funéraires (195), tandis que d'autres, sortis par d'autres portes, fondaient en masse sur l'extrémité de la ligne ennemie.

21. Les hoplites, qui étaient disposés sur huit rangs de profondeur, pensant que l'extrémité de leur phalange était trop faible, essayèrent de faire une conversion; mais quand ils eurent commencé ce mouvement, les ennemis, persuadés qu'ils fuyaient, fondirent sur eux. Ils s'arrêtèrent dans leur conversion, et ceux qui étaient près d'eux se mirent à fuir.

22. Mnasippos ne pouvait se porter au secours de ceux qui étaient pressés à cause des ennemis qui l'attaquaient de front, et il voyait ses soldats diminuer sans cesse. A la fin, les ennemis s'étant massés fondirent tous ensemble sur Mnasippos et les siens, dont le nombre était déjà très réduit. Les citoyens, voyant la tournure de la bataille, sortirent aussi contre lui.

23. Mnasippos ayant été tué, ils se mirent tous à poursuivre ses troupes, et peut-être se seraient-ils emparés de son camp même et du retranchement, si, en voyant la foule des marchands, des goujats et des esclaves, ils ne les avaient pris pour des gens de quelque valeur et n'avaient pas arrêté leur poursuite pour s'en retourner.

24. Les Corcyréens dressèrent alors un trophée et rendirent les morts à la faveur d'une trêve. Dès lors, les gens de la ville se sentirent plus forts, tandis que ceux du dehors étaient complètement démoralisés. On disait en effet que non seulement Iphicrate allait arriver, mais encore que les Corcyréens armaient réellement leurs vais-seaux.

25. Alors Hyperménès, qui se trouvait être le second de Mnasippos, arma tous les bâtiments qu'il avait sous la main et fit voile vers le retranchement. Là il remplit tous ses vaisseaux de transport avec les esclaves et le butin et les renvoya. Quant à lui, avec ses soldats de marine et les hommes qui avaient échappé à la bataille, il garda le retranchement.

26. Mais à la fin, ceux-ci aussi, très démoralisés, montèrent sur les trières et s'en allèrent, abandonnant de grosses provisions de blé et de vin et une foule d'esclaves et de soldats malades, car ils craignaient terriblement d'être pris dans l'île par les Athéniens. Ils se réfugièrent à Leucade.

27. Quand Iphicrate se fut mis en route pour doubler le Péloponnèse, tout en naviguant, il faisait tous les préparatifs nécessaires à un combat naval. A son départ, il avait laissé là les grandes voiles, car il s'attendait à combattre, et il se servait peu des petites (196), même si le vent était favorable. En marchant à la rame, il augmentait la vigueur de ses hommes et la rapidité de la navigation.

28. Souvent aussi, quand l'armée devait déjeuner ou dîner, en quelque endroit, il dirigeait vers le large, loin de la terre en face de cet endroit, la tête de colonne de sa flotte, puis faisait faire une conversion de manière à placer les trières face à la terre et, leur donnant le signal de la course, les faisait lutter à qui arriverait la première au rivage. C'était un grand prix de la victoire que d'être les premiers à faire provision d'eau et de tout ce dont on pouvait avoir besoin et de déjeuner les premiers, et c'était pour les derniers arrivés une grande punition d'être désavantagés sur tous ces points et d'être contraints de reprendre la mer en même temps que les autres, quand le signal en était donnés De cette façon, les premiers arrivés faisaient tout à loisir, les derniers avec précipitation.

29. Si par hasard il déjeunait en pays ennemi, non seulement il plaçait des sentinelles sur terre, comme il convient de le faire, mais encore il faisait dresser les mâts des navires et y faisait monter des guetteurs. Ceux-ci, conséquemment, voyaient beaucoup plus loin, de leur observatoire élevé, que les vigies postées en terrain plat. En quelque endroit qu'il dînât ou qu'il dormît, il n'allumait point de feu dans son camp durant la nuit, mais il en faisait en avant de l'armée, afin que personne ne pût s'approcher sans être aperçu. Souvent, s'il faisait beau temps, il reprenait la mer, aussitôt après avoir dîné, et, si la brise était favorable, il mettait les voiles et faisait reposer ses hommes; s'il fallait user de la rame, il faisait reposer ses matelots à tour de rôle.

30. Quand il naviguait de jour, il conduisait sa flotte tantôt en colonne, tantôt en phalange. De dette manière, tout en avançant, ses équipages se trouvaient exercés et habiles dans toutes les manoeuvres d'un combat naval, en arrivant dans la mer qu'ils croyaient être au pouvoir de l'ennemi. Le plus souvent, c'est en territoire ennemi qu'ils prenaient le repas du matin et celui du soir; mais, comme on ne s'y arrêtait que le temps nécessaire, il avait toujours pris le large avant l'arrivée de l'ennemi et il avançait avec vitesse.

31. Lors de la mort de Mnasippos, il se trouvait dans les parages des Sphagies (197) en Laconie. Arrivé en Élide, il passa l'embouchure de l'Alphée et mouilla sous le cap qu'on appelle le Poisson. Le lendemain, il en partit pour Céphallénie, tenant sa flotte rangée et naviguant de manière à être, en cas de besoin, parfaitement préparé à livrer bataille, car les nouvelles concernant Mnasippos ne lui étaient point venues d'un témoin oculaire; il avait peur qu'elles ne fussent répandues pour le tromper et il se tenait sur ses gardes. Cependant, quand il fut arrivé à Céphallénie, il y reçut des informations sûres et fit reposer son année.

32. Je sais bien que tous ces exercices et ces manoeuvres sont de règle, quand on s'attend à livrer une bataille navale; mais ce que je loue dans Iphicrate, c'est qu'obligé d'arriver promptement à l'endroit où il pensait devoir livrer bataille à l'ennemi, il trouva le moyen d'instruire ses hommes, tout en naviguant, aux manoeuvres d'un combat naval, et d'arriver tout aussi vite en dépit de cet apprentissage.

33. Après avoir soumis les villes de Céphallénie, il fit voile vers Corcyre. En apprenant là que dix trières envoyées par Denys s'approchaient pour secourir les Lacédémoniens, il alla lui-même examiner de quel point du pays on pourrait apercevoir ceux qui approchaient de l'île et transmettre des signaux visibles à la ville et il y posta des vigies.

34. Il convint avec elles des signaux à faire à l'approche et au mouillage des vaisseaux. Puis il donna ses ordres à vingt de ses navarques, qui devaient l'accompagner, au signal donné par le héraut, et il leur déclara à l'avance que, si l'un d'eux n'obéissait pas, il n'aurait rien à redire s'il était puni. Quand l'approche des vaisseaux fut signalée et que le héraut eut fait son appel, ce fut une chose curieuse de voir l'empressement des hommes qui devaient s'embarquer : il n'y en eut pas un qui ne vînt aux vaisseaux en courant.

35. Iphicrate, cinglant vers l'endroit où étaient les navires ennemis, fit prisonniers les équipages qui avaient déjà débarqué de toutes les trières. Cependant le Rhodien Mélanippos conseillait aux autres de ne pas rester là, et lui-même, ayant embarqué tout son monde, remettait à la voile, et, bien qu'il croisât les vais-seaux d'Iphicrate, il parvint à s'échapper. Mais les navires des Syracusains furent tous pris avec leurs équipages.

36. Iphicrate dépouilla ces navires de leurs ornements et les remorqua dans le port de Corcyre. Pour les hommes, il fut convenu que chacun payerait une rançon déterminée, excepté leur amiral, Crinippos; il le garda pour en tirer une grosse somme ou pour le vendre; mais lui, de désespoir, se donna volontairement la mort. Iphicrate relâcha les autres, les Corcyréens s'étant portés garants de leur rançon.

37. Il se procurait la plus grande partie de la subsistance de ses matelots en leur faisant cultiver les champs des Corcyréens. Puis, prenant les peltastes et les hoplites de ses vaisseaux, il passa en Arcanie, où il porta secours aux villes amies qui en avaient besoin et fit la guerre aux habitants de Thyrion, vaillants soldats qui possédaient une place forte.

38. Ensuite, ayant, grâce au renfort de la flotte corcyréenne, porté à près de quatre-vingt-dix le nombre de ses vaisseaux, il cingla d'abord vers Céphallénie, où il leva de l'argent tant de gré que de force. Puis il se prépara à dévaster le territoire de Lacédémone et à annexer dans ce pays les villes ennemies qui consentiraient à se rendre, et à faire la guerre à celles qui refuseraient de se soumettre.

39. Pour moi, cette campagne me paraît la plus louable de toutes celles que fit Iphicrate. Je le loue ensuite d'avoir demandé qu'on lui adjoignît l'orateur Callistratos (198), qui n'avait pas grande inclination pour lui, et Chabrias qui passait pour un excellent général. Si c'est parce qu'il les jugeait sages qu'il voulut les avoir pour conseillers, il me paraît avoir agi en homme prudent; s'il les considérait au contraire comme des adversaires, et s'il avait l'assurance qu'ils ne trouveraient à reprendre en lui ni mollesse ni négligence, c'est pour moi la marque d'un homme bien sûr de lui. Voilà ce qui fit Iphicrate.

 


 

 

[1] Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι, ἐκπεπτωκότας μὲν ὁρῶντες ἐκ τῆς Βοιωτίας Πλαταιᾶς, φίλους ὄντας, καὶ καταπεφευγότας πρὸς αὑτούς, ἱκετεύοντας δὲ Θεσπιᾶς μὴ σφᾶς περιιδεῖν ἀπόλιδας γενομένους, οὐκέτι ἐπῄνουν τοὺς Θηβαίους, ἀλλὰ πολεμεῖν μὲν αὐτοῖς τὰ μὲν ᾐσχύνοντο, τὰ δὲ ἀσυμφόρως ἔχειν ἐλογίζοντο· κοινωνεῖν γε μὴν αὐτοῖς ὧν ἔπραττον οὐκέτι ἤθελον, ἐπεὶ ἑώρων στρατεύοντάς τε αὐτοὺς ἐπὶ φίλους ἀρχαίους τῇ πόλει Φωκέας, καὶ πόλεις πιστάς τ᾽ ἐν τῷ πρὸς τὸν βάρβαρον πολέμῳ καὶ φίλας ἑαυτοῖς ἀφανίζοντας. 

[2] κ τούτων δὲ ψηφισάμενος ὁ δῆμος εἰρήνην ποιεῖσθαι, πρῶτον μὲν εἰς Θήβας πρέσβεις ἔπεμψε παρακαλοῦντας ἀκολουθεῖν, εἰ βούλοιντο, εἰς Λακεδαίμονα περὶ εἰρήνης· ἔπειτα δὲ ἐξέπεμψαν καὶ αὐτοὶ πρέσβεις. ν δὲ τῶν αἱρεθέντων Καλλίας Ἰππονίκου, Αὐτοκλῆς Στρομβιχίδου, Δημόστρατος Ἀριστοφῶντος, Ἀριστοκλῆς, Κηφισόδοτος, Μελάνωπος, Λύκαιθος. 

[3] [πεὶ δὲ προσῆλθον ἐπὶ τοὺς ἐκκλήτους τε τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τοὺς συμμάχους·] <καὶ> Καλλίστρατος δὲ ὁ δημηγόρος παρῆν· ὑποσχόμενος γὰρ Ἰφικράτει, εἰ αὐτὸν ἀφείη, ἢ χρήματα πέμψειν τῷ ναυτικῷ ἢ εἰρήνην ποιήσειν, οὕτως Ἀθήνησί τε ἦν καὶ ἔπραττε περὶ εἰρήνης· ἐπεὶ δὲ κατέστησαν ἐπὶ τοὺς ἐκκλήτους τε τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τοὺς συμμάχους, πρῶτος ἔλεξεν αὐτῶν Καλλίας ὁ δᾳδοῦχος. ν δ᾽ οὗτος οἷος μηδὲν ἧττον ἥδεσθαι ὑφ᾽ αὑτοῦ ἢ ὑπ᾽ ἄλλων ἐπαινούμενος· καὶ τότε δὴ ἤρξατο ὧδέ πως.

[4] « ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, τὴν μὲν προξενίαν ὑμῶν οὐκ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πατρὸς πατὴρ πατρῴαν ἔχων παρεδίδου τῷ γένει. βούλομαι δὲ καὶ τοῦτο ὑμῖν δηλῶσαι, ὡς ἔχουσα ἡ πόλις διατελεῖ πρὸς ἡμᾶς. κείνη γάρ, ὅταν μὲν πόλεμος ᾖ, στρατηγοὺς ἡμᾶς αἱρεῖται, ὅταν δὲ ἡσυχίας ἐπιθυμήσῃ, εἰρηνοποιοὺς ἡμᾶς ἐκπέμπει. κἀγὼ πρόσθεν δὶς ἤδη ἦλθον περὶ πολέμου καταλύσεως, καὶ ἐν ἀμφοτέραις ταῖς πρεσβείαις διεπραξάμην καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν εἰρήνην· νῦν δὲ τρίτον ἥκω, καὶ ἡγοῦμαι πολὺ δικαιότατα νῦν ἂν διαλλαγῆς τυχεῖν. 

[5] ρῶ γὰρ οὐκ ἄλλα μὲν ὑμῖν, ἄλλα δὲ ἡμῖν δοκοῦντα, ἀλλ᾽ ὑμᾶς τε ἀχθομένους καὶ ἡμᾶς τῇ Πλαταιῶν καὶ Θεσπιῶν ἀναιρέσει. Πῶς οὖν οὐκ εἰκὸς τὰ αὐτὰ γιγνώσκοντας φίλους μᾶλλον ἀλλήλοις ἢ πολεμίους εἶναι; Καὶ σωφρόνων μὲν δήπου ἐστὶ μηδὲ εἰ μικρὰ τὰ διαφέροντα εἴη πόλεμον ἀναιρεῖσθαι· εἰ δὲ δὴ καὶ ὁμογνωμονοῖμεν, οὐκ ἂν πάνυ τῶν θαυμαστῶν εἴη μὴ εἰρήνην ποιεῖσθαι; 

[6] Δίκαιον μὲν οὖν ἦν μηδὲ ὅπλα ἐπιφέρειν ἀλλήλοις ἡμᾶς, ἐπεὶ λέγεται μὲν Τριπτόλεμος ὁ ἡμέτερος πρόγονος τὰ Δήμητρος καὶ Κόρης ἄρρητα ἱερὰ πρώτοις ξένοις δεῖξαι Ἡρακλεῖ τε τῷ ὑμετέρῳ ἀρχηγέτῃ καὶ Διοσκούροιν τοῖν ὑμετέροιν πολίταιν, καὶ τοῦ Δήμητρος δὲ καρποῦ εἰς πρώτην τὴν Πελοπόννησον σπέρμα δωρήσασθαι. Πῶς οὖν δίκαιον ἢ ὑμᾶς, παρ᾽ ὧν ἐλάβετε σπέρματα, τὸν τούτων ποτὲ καρπὸν ἐλθεῖν δῃώσοντας, ἡμᾶς τε, οἷς ἐδώκαμεν, μὴ οὐχὶ βούλεσθαι ὡς πλείστην τούτοις ἀφθονίαν τροφῆς γενέσθαι; Εἰ δὲ ἄρα ἐκ θεῶν πεπρωμένον ἐστὶ πολέμους ἐν ἀνθρώποις γίγνεσθαι, ἡμᾶς δὲ χρὴ ἄρχεσθαι μὲν αὐτοῦ ὡς σχολαίτατα, ὅταν δὲ γένηται, καταλύεσθαι ᾗ δυνατὸν τάχιστα. »

[7] Μετὰ τοῦτον Αὐτοκλῆς, μάλα δοκῶν ἐπιστρεφὴς εἶναι ῥήτωρ, ὧδε ἠγόρευεν· « Ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, ὅτι μὲν ἃ μέλλω λέγειν οὐ πρὸς χάριν ὑμῖν ῥηθήσεται οὐκ ἀγνοῶ· ἀλλὰ δοκεῖ μοι, οἵτινες βούλονται, ἣν ἂν ποιήσωνται φιλίαν, ταύτην ὡς πλεῖστον χρόνον διαμένειν, διδακτέον εἶναι ἀλλήλους τὰ αἴτια τῶν πολέμων. μεῖς δὲ ἀεὶ μέν φατε· αὐτονόμους τὰς πόλεις χρὴ εἶναι, αὐτοὶ δ᾽ ἐστὲ μάλιστα ἐμποδὼν τῇ αὐτονομίᾳ. Συντίθεσθε μὲν γὰρ πρὸς τὰς συμμαχίδας πόλεις τοῦτο πρῶτον, ἀκολουθεῖν ὅποι ἂν ὑμεῖς ἡγῆσθε. 

[8] Καίτοι τί τοῦτο αὐτονομίᾳ προσήκει; Ποιεῖσθε δὲ πολεμίους οὐκ ἀνακοινούμενοι τοῖς συμμάχοις, καὶ ἐπὶ τούτους ἡγεῖσθε· ὥστε πολλάκις ἐπὶ τοὺς εὐμενεστάτους ἀναγκάζονται στρατεύειν οἱ λεγόμενοι αὐτόνομοι εἶναι. τι δὲ τὸ πάντων ἐναντιώτατον αὐτονομίᾳ, καθίστατε ἔνθα μὲν δεκαρχίας, ἔνθα δὲ τριακονταρχίας· καὶ τούτων τῶν ἀρχόντων ἐπιμελεῖσθε οὐχ ὅπως νομίμως ἄρχωσιν, ἀλλ᾽ ὅπως δύνωνται βίᾳ κατέχειν τὰς πόλεις. στ᾽ ἐοίκατε τυραννίσι μᾶλλον ἢ πολιτείαις ἡδόμενοι. 

[9] Καὶ ὅτε μὲν βασιλεὺς προσέταττεν αὐτονόμους τὰς πόλεις εἶναι, μάλα γιγνώσκοντες ἐφαίνεσθε ὅτι εἰ μὴ ἐάσοιεν οἱ Θηβαῖοι ἑκάστην τῶν πόλεων ἄρχειν τε ἑαυτῆς καὶ οἷς ἂν βούληται νόμοις χρῆσθαι, οὐ ποιήσουσι κατὰ τὰ βασιλέως γράμματα· ἐπεὶ δὲ παρελάβετε τὴν Καδμείαν, οὐδ᾽ αὐτοῖς Θηβαίοις ἐπετρέπετε αὐτονόμους εἶναι. δεῖ δὲ τοὺς μέλλοντας φίλους ἔσεσθαι οὐ παρὰ τῶν ἄλλων μὲν ἀξιοῦν τῶν δικαίων τυγχάνειν, αὐτοὺς δὲ ὅπως ἂν πλεῖστα δύνωνται πλεονεκτοῦντας φαίνεσθαι. »

[10] Ταῦτα εἰπὼν σιωπὴν μὲν παρὰ πάντων ἐποίησεν, ἡδομένους δὲ τοὺς ἀχθομένους τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐποίησε. μετὰ τοῦτον Καλλίστρατος ἔλεξεν· «  Ἀλλ᾽ ὅπως μέν, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, οὐκ ἐγγεγένηται ἁμαρτήματα καὶ ἀφ᾽ ἡμῶν καὶ ἀφ᾽ ὑμῶν ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν ἔχειν μοι δοκῶ εἰπεῖν· οὐ μέντοι οὕτω γιγνώσκω ὡς τοῖς ἁμαρτάνουσιν οὐδέποτε ἔτι χρηστέον· ὁρῶ γὰρ τῶν ἀνθρώπων οὐδένα ἀναμάρτητον διατελοῦντα. δοκοῦσι δέ μοι καὶ εὐπορώτεροι ἐνίοτε γίγνεσθαι ἅνθρωποι ἁμαρτάνοντες, ἄλλως τε καὶ ἐὰν κολασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἁμαρτημάτων, ὡς ἡμεῖς. 

[11] Καὶ ὑμῖν δὲ ἔγωγε ὁρῶ διὰ τὰ ἀγνωμόνως πραχθέντα ἔστιν ὅτε πολλὰ ἀντίτυπα γιγνόμενα· ὧν ἦν καὶ ἡ καταληφθεῖσα ἐν Θήβαις Καδμεία: νῦν γοῦν, ὡς ἐσπουδάσατε αὐτονόμους τὰς πόλεις γενέσθαι, πᾶσαι πάλιν, ἐπεὶ ἠδικήθησαν οἱ Θηβαῖοι, ἐπ᾽ ἐκείνοις γεγένηνται. στε πεπαιδευμένους ἡμᾶς ὡς τὸ πλεονεκτεῖν ἀκερδές ἐστι νῦν ἐλπίζω πάλιν μετρίους ἐν τῇ πρὸς ἀλλήλους φιλίᾳ ἔσεσθαι. 

[12] δὲ βουλόμενοί τινες ἀποτρέπειν τὴν εἰρήνην διαβάλλουσιν, ὡς ἡμεῖς οὐ φιλίας δεόμενοι, ἀλλὰ φοβούμενοι μὴ Ἀνταλκίδας ἔλθῃ ἔχων παρὰ βασιλέως χρήματα, διὰ τοῦθ᾽ ἥκομεν, ἐνθυμήθητε ὡς φλυαροῦσι. Βασιλεὺς μὲν γὰρ δήπου ἔγραψε πάσας τὰς ἐν τῇ Ἑλλάδι πόλεις αὐτονόμους εἶναι· ἡμεῖς δὲ ταὐτὰ ἐκείνῳ λέγοντές τε καὶ πράττοντες τί ἂν φοβοίμεθα βασιλέα; τοῦτο οἴεταί τις, ὡς ἐκεῖνος βούλεται χρήματα ἀναλώσας ἄλλους μεγάλους ποιῆσαι μᾶλλον ἢ ἄνευ δαπάνης ἃ ἔγνω ἄριστα εἶναι, ταῦτα ἑαυτῷ πεπρᾶχθαι;

[13] Εἶεν. Τί μὴν ἥκομεν; τι μὲν οὖν οὐκ ἀποροῦντες, γνοίητε ἄν, εἰ μὲν βούλεσθε, πρὸς τὰ κατὰ θάλατταν ἰδόντες, εἰ δὲ βούλεσθε, πρὸς τὰ κατὰ γῆν ἐν τῷ παρόντι. †τί μήν ἐστιν; Εὔδηλον ὅτι εἰ τῶν συμμάχων τινὲς οὐκ ἀρεστὰ πράττουσιν ἡμῖν ἢ ὑμῖν ἀρεστά. σως δὲ καὶ βουλοίμεθ᾽ ἂν ὧν ἕνεκα περιεσώσατε ἡμᾶς ἃ ὀρθῶς ἔγνωμεν ὑμῖν ἐπιδεῖξαι. 

[14]  να δὲ καὶ τοῦ συμφόρου ἔτι ἐπιμνησθῶ, εἰσὶ μὲν δήπου πασῶν τῶν πόλεων αἱ μὲν τὰ ὑμέτερα, αἱ δὲ τὰ ἡμέτερα φρονοῦσαι, καὶ ἐν ἑκάστῃ πόλει οἱ μὲν λακωνίζουσιν, οἱ δὲ ἀττικίζουσιν. Εἰ οὖν ἡμεῖς φίλοι γενοίμεθα, πόθεν ἂν εἰκότως χαλεπόν τι προσδοκήσαιμεν; Καὶ γὰρ δὴ κατὰ γῆν μὲν τίς ἂν ὑμῶν φίλων ὄντων ἱκανὸς γένοιτο ἡμᾶς λυπῆσαι; Κατὰ θάλαττάν γε μὴν τίς ἂν ὑμᾶς βλάψαι τι ἡμῶν ὑμῖν ἐπιτηδείων ὄντων; 

[15] λλὰ μέντοι ὅτι μὲν πόλεμοι ἀεί ποτε γίγνονται καὶ ὅτι καταλύονται πάντες ἐπιστάμεθα, καὶ ὅτι ἡμεῖς, ἂν μὴ νῦν, ἀλλ᾽ αὖθίς ποτε εἰρήνης ἐπιθυμήσομεν. Τί οὖν δεῖ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἀναμένειν, ἕως ἂν ὑπὸ πλήθους κακῶν ἀπείπωμεν, μᾶλλον ἢ οὐχ ὡς τάχιστα πρίν τι ἀνήκεστον γενέσθαι τὴν εἰρήνην ποιήσασθαι; 

[16] λλὰ μὴν οὐδ᾽ ἐκείνους ἔγωγε ἐπαινῶ οἵτινες ἀγωνισταὶ γενόμενοι καὶ νενικηκότες ἤδη πολλάκις καὶ δόξαν ἔχοντες οὕτω φιλονεικοῦσιν ὥστε οὐ πρότερον παύονται, πρὶν ἂν ἡττηθέντες τὴν ἄσκησιν καταλύσωσιν, οὐδέ γε τῶν κυβευτῶν οἵτινες αὖ ἐὰν ἕν τι ἐπιτύχωσι, περὶ διπλασίων κυβεύουσιν· ὁρῶ γὰρ καὶ τῶν τοιούτων τοὺς πλείους ἀπόρους παντάπασι γιγνομένους. 

[17] χρὴ καὶ ἡμᾶς ὁρῶντας εἰς μὲν τοιοῦτον ἀγῶνα μηδέποτε καταστῆναι, ὥστ᾽ ἢ πάντα λαβεῖν ἢ πάντ᾽ ἀποβαλεῖν, ἕως δὲ καὶ ἐρρώμεθα καὶ εὐτυχοῦμεν, φίλους ἀλλήλοις γενέσθαι. Οὕτω γὰρ ἡμεῖς τ᾽ ἂν δι᾽ ὑμᾶς καὶ ὑμεῖς δι᾽ ἡμᾶς ἔτι μείζους ἢ τὸν παρελθόντα χρόνον ἐν τῇ Ἑλλάδι ἀναστρεφοίμεθα. »

[18] Δοξάντων δὲ τούτων καλῶς εἰπεῖν, ἐψηφίσαντο καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι δέχεσθαι τὴν εἰρήνην, ἐφ᾽ ᾧ τούς τε ἁρμοστὰς ἐκ τῶν πόλεων ἐξάγειν, τά τε στρατόπεδα διαλύειν καὶ τὰ ναυτικὰ καὶ τὰ πεζικά, τάς τε πόλεις αὐτονόμους ἐᾶν. Εἰ δέ τις παρὰ ταῦτα ποιοίη, τὸν μὲν βουλόμενον βοηθεῖν ταῖς ἀδικουμέναις πόλεσι, τῷ δὲ μὴ βουλομένῳ μὴ εἶναι ἔνορκον συμμαχεῖν τοῖς ἀδικουμένοις.

[19] πὶ τούτοις ὤμοσαν Λακεδαιμόνιοι μὲν ὑπὲρ αὑτῶν καὶ τῶν συμμάχων, Ἀθηναῖοι δὲ καὶ οἱ σύμμαχοι κατὰ πόλεις ἕκαστοι. ἀπογραψάμενοι δ᾽ ἐν ταῖς ὀμωμοκυίαις πόλεσι καὶ οἱ Θηβαῖοι, προσελθόντες πάλιν τῇ ὑστεραίᾳ οἱ πρέσβεις αὐτῶν ἐκέλευον μεταγράφειν ἀντὶ Θηβαίων Βοιωτοὺς ὀμωμοκότας. δὲ Ἀγησίλαος ἀπεκρίνατο ὅτι μεταγράψει μὲν οὐδὲν ὧν τὸ πρῶτον ὤμοσάν τε καὶ ἀπεγράψαντο· εἰ μέντοι μὴ βούλοιντο ἐν ταῖς σπονδαῖς εἶναι, ἐξαλείφειν ἂν ἔφη, εἰ κελεύοιεν. 

[20] Οὕτω δὴ εἰρήνην τῶν ἄλλων πεποιημένων, πρὸς δὲ Θηβαίους μόνους ἀντιλογίας οὔσης, οἱ μὲν Ἀθηναῖοι οὕτως εἶχον τὴν γνώμην ὡς νῦν Θηβαίους τὸ λεγόμενον δὴ δεκατευθῆναι ἐλπὶς εἴη, αὐτοὶ δὲ οἱ Θηβαῖοι παντελῶς ἀθύμως ἔχοντες ἀπῆλθον.

CHAPITRE III 

AMBASSADE DES ATHÉNIENS A LACÉDÉMONE. LA PAIX EST CONCLUE ENTRE TOUS LES ÉTATS DE LA GRÈCE, EXCEPTÉ THÈBES (ANNÉE 371 AV. J.-C.).

1. Les Athéniens, voyant les Platéens, leurs amis, chassés de la Béotie et réfugiés chez eux (199), puis les Thespiens les supplier de ne pas les laisser sans patrie, n'approuvaient pas les Thébains, mais ils ne jugeaient ni honnête ni utile de leur faire la guerre. Toutefois ils refusèrent de prendre part à leurs entreprises, quand ils les virent marcher contre les Phocidiens, anciens amis de leur cité (200), et raser des villes qui s'étaient montrées fidèles dans la guerre contre le barbare et dévouées à Athènes (201).

2. En conséquence, le peuple ayant décrété de faire la paix, envoya tout d'abord des députés aux Thébains pour les inviter à les accompagner, s'ils le voulaient, pour traiter de la paix, puis les Athéniens envoyèrent eux-mêmes des députés à Lacédémone. Parmi ceux qui furent élus se trouvaient Callias, fils d'Hipponicos, Autoclès, fils de Strombichidès, Démostrados, fils d'Aristophon, Aristo­dès, Céphisodotos, Mélanôpos, Lycaithos.

3. L'orateur Callistratos s'y trouvait aussi. Il avait en effet promis à Iphicrate, s'il le laissait aller, ou de lui envoyer de l'argent pour la flotte, ou de conclure la paix. C'est ainsi qu'il était revenu à Athènes, ou il travaillait en faveur de la paix. Quand ils se présentèrent devant l'assemblée des Lacédémoniens et de leurs alliés, le porte-torche Callias (202) parla le premier. C'était un homme qui ne prenait pas moins de plaisir à se louer lui-même qu'à s'entendre louer. Il commença à peu près dans ces termes :

4. « Lacédémoniens, je suis votre proxène et je ne suis pas le premier de ma famille; mon grand-père hérita cette proxénie de son père et la transmit à ses descendants. Je veux aussi vous faire voir dans quelle estime nous avons toujours été tenus par notre cité. En temps de guerre, elle nous choisit pour généraux, et, quand elle désire la paix, elle nous envoie pour la conclure. Moi-même, je suis déjà venu deux fois pour mettre un terme à la guerre, et, dans ces deux ambassades, j'ai réussi à vous procurer la paix, à vous comme à nous. Je viens aujourd'hui pour la troisième fois et je pense avoir à présent des raisons bien plus justes encore d'arriver à une réconciliation.

5. Je vois en effet que vous pensez comme nous et que vous êtes fâchés comme nous de la destruction de Platées et de Thespies. Dès lors, n'est-il pas naturel qu'ayant les mêmes sentiments, nous soyons amis plutôt qu'ennemis les uns des autres ? C'est, je crois, le propre des hommes sensés de ne pas entreprendre de guerre, même s'ils ont quelques légers différends. Mais, si nous sommes d'accord, ne serait-il pas tout à fait étrange de ne pas faire la paix ?

6. Nous n'aurions même pas dû porter les armes les uns contre les autres, puisque, selon la tradition, les premiers étrangers auxquels Triptolème, notre ancêtre, dévoila les mystères sacrés de Déméter et de Coré furent Héraclès, le fondateur de votre race, et les Dioscures, vos concitoyens, et que c'est au Péloponnèse le premier qu'il fit présent de la semence du fruit de Déméter, Comment donc serait-il juste que vous veniez ravager les moissons de ceux dont vous avez reçu les semences, et que nous, nous ne souhaitions pas la plus grande abondance de nourriture à ceux qui à nous les avons données ? Si c'est une fatalité divine qu'il y ait des guerres parmi les hommes, il faut que nous, nous les commencions le plus tard possible, et quand elles sont arrivées, que nous les terminions le plus tôt possible. »

7. Après lui, Autoclès, qui avait la réputation d'un orateur incisif, prit la parole en ces termes : « Lacédémoniens, ce que je vais dire ne sera pas fait pour vous flatter, je ne l'ignore pas. Mais je crois que ceux qui veulent faire durer le plus longtemps possible l'amitié qu'ils ont contractée doivent s'éclairer les uns les autres sur les causes de leurs guerres. Or vous répétez sans cesse que les villes doivent être indépendantes, et c'est vous qui faites le plus d'obstacle à leur autonomie; car la première stipulation que vous imposez aux villes qui vous sont alliées, c'est qu'elles vous suivent partout ou vous les conduirez. Comment cette stipulation est-elle compatible avec l'autonomie ?

8. Vous vous faites des ennemis sans prendre avis de vos alliés, et vous les faites marcher contre eux, de sorte que ces prétendus autonomes sont souvent contraints de faire campagne contre leurs meilleurs amis. De plus, et c'est la chose la plus contraire à l'autonomie, vous établissez ici des gouvernements de dix hommes, là des gouvernements de trente, et vous veillez, non pas à ce que ces chefs gouvernent conformément aux lois, mais à ce qu'ils puissent contenir les villes par la force. Aussi l'on peut croire que vous aimez mieux les tyrannies que les républiques.

9. Puis, lorsque le roi ordonna de laisser leur liberté aux villes, votre opinion bien déclarée était que, si les Thébains ne laissaient pas chaque ville se gouverner elle-même d'après les lois qu'elle préférait, ils n'agiraient pas en conformité avec la lettre du roi; mais, quand vous avez pris la Cadmée, vous n'avez pas permis aux Thébains eux-mêmes d'être indépendants. Or il ne faut pas, quand on veut être amis, prétendre obtenir des autres tous ses droits, et laisser voir qu'on est, autant qu'on peut l'être, enclin à empiéter sur ceux des autres. »

10. Ce discours fut suivi d'un silence général et fit plaisir à ceux qui étaient fâchés contre les Lacédémoniens. Après Autoclès, Callistratos prit la parole et dit : « Qu'il y ait eu, Lacédémoniens, des fautes et de notre côté et du vôtre, je ne saurais le nier; mais je ne pense pas pour cela qu'il ne faille jamais plus avoir de rapport avec les gens qui en ont commis; car je ne vois pas d'homme au monde qui n'ait jamais failli. Je crois même que, lorsqu'on commet des fautes, on n'en devient parfois que plus traitable, surtout si l'on est puni par ses fautes mêmes, comme nous l'avons été.

11. Je vois que vous aussi, vous avec subi plus d'une fois le contre-coup d'actions inconsidérées; telles que fut la prise de la Cadmée à Thèbes. En tout cas: à présent, les villes que vous étiez si jaloux de voir indépendantes sont toutes retombées au pouvoir des Thébains; à la suite de votre attentat contre leur liberté. Maintenant que nous avons appris qu'il ne sert à rien de chercher son avantage aux dépens d'autrui, nous serons plus raison­nables dans nos rapports amicaux.

12. Quand aux calomnies de certaines gens, désireux de vous détourner de la paix, et qui disent que, si nous sommes ici, ce n'est point parce que nous désirons votre amitié, mais parce que nous craignons qu'Antalcidas ne revienne avec de l'argent du roi (203), considérez combien leur allégation est frivole. Le roi, vous le savez, a exigé dans sa lettre que toutes les cités de la Grèce fussent indépendantes. Dès lors, nous qui parlons et agissons comme le roi, que pouvons-nous craindre de lui ? Peut-on croire qu'il préfère dépenser son argent pour agrandir certains États, quand il voit la soumission avec laquelle on exécute ce qu'il a jugé être le meilleur ?

13. En voilà assez sur ce point. Alors, pourquoi sommes-nous venus ? Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'embarras; vous pouvez vous en rendre compte, s'il vous plaît, en considérant la situation sur mer, et, s'il vous plaît aussi, la situation sur terre à l'heure actuelle. Alors pourquoi donc ? C'est évidemment que certains de nos alliés font des choses qui nous déplaisent autant qu'à vous-mêmes. Sans doute aussi nous désirons vous témoigner notre juste reconnaissance pour nous avoir sauvés.

14. Mais je veux aborder aussi la question d'intérêt. Vous savez que toutes les villes de la Grèce sont, les unes de votre parti, les autres du nôtre, et que, dans chaque ville, les uns sont pour les Lacédémoniens, les autres pour les Athéniens. Si donc nous devenions amis, de quel côté pourrions-nous raisonnablement redouter quelque surprise fâcheuse ? Sur terre, forts de votre amitié, qui serait en état de nous molester, et, sur mer, qui pourrait vous faire du mal, si nous étions liés avec vous ?

15. Nous savons tous que les guerres ont toujours un commencement et une fin et que nous-mêmes, si nous ne désirons pas la paix aujourd'hui, nous la désirerons un jour. Pourquoi donc attendre jusqu'à ce que nous soyons épuisés par une multitude de maux plutôt que de faire la paix le plus vite possible, avant qu'il arrive quelque chose d'irrémédiable ?

16. Pour ma part, je n'approuve pas ces athlètes qui, après avoir souvent remporté la palme et s'être fait une réputation, sont tellement avides de gloire qu'ils ne s'arrêtent pas avant que la défaite les oblige à quitter le métier, ni ces joueurs qui doublent leur mise, quand ils ont réussi quelque coup de dé; car je vois que la majorité d'entre eux tombent dans la dernière misère.

17. Instruits par ces exemples, ne nous engageons jamais dans une lutte où l'on risque de tout gagner et de tout perdre et devenons amis, tandis que nous sommes forts et heureux. C'est ainsi que, nous par vous et vous par nous, nous deviendrons plus puissants dans la Grèce que nous ne l'avons jamais été. »

18. On trouva que ces orateurs avaient bien parlé et les Lacédémoniens eux-mêmes votèrent pour la paix (204) à la condition qu'on retirerait les harmostes des villes, qu'on licencierait les armées de terre et de mer et qu'on laisserait aux Etats leur indépendance. Si un Etat contrevenait à ses clauses, on secourrait, si on voulait, les villes opprimées; mais, si on ne le voulait pas, on ne serait pas tenu par le serment de leur venir en aide.

19. Sous ces conditions, les Lacédémoniens jurèrent pour eux et pour leurs alliés, tandis que les Athéniens et leurs alliés jurèrent chacun par cité. Les Thébains aussi signèrent parmi les villes qui avaient juré; mais, le lendemain, leurs ambassadeurs revinrent demander qu'on mît dans le serment le mot Béotiens au lieu du mot Thébains. Agésilas répondit qu'il ne changerait rien à ce qu'ils avaient juré et signé tout d'abord, et il déclara que, s'ils ne voulaient pas être compris dans le traité, il les effacerait sur leur demande.

20. Les autres ayant ainsi conclu la paix et les Thébains étant les seuls qui y fissent objection, les Athéniens étaient convaincus qu'à présent on pouvait espérer que les Thébains, comme on dit, payeraient la dîme, et les Thébains eux-mêmes partirent profondément découragés.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] κ δὲ τούτου οἱ μὲν Ἀθηναῖοι τάς τε φρουρὰς ἐκ τῶν πόλεων ἀπῆγον καὶ Ἰφικράτην καὶ τὰς ναῦς μετεπέμποντο, καὶ ὅσα ὕστερον ἔλαβε μετὰ τοὺς ὅρκους τοὺς ἐν Λακεδαίμονι γενομένους, πάντα ἠνάγκασαν ἀποδοῦναι. 

[2] Λακεδαιμόνιοι μέντοι ἐκ μὲν τῶν ἄλλων πόλεων τούς τε ἁρμοστὰς καὶ τοὺς φρουροὺς ἀπήγαγον, Κλεόμβροτον δὲ ἔχοντα τὸ ἐν Φωκεῦσι στράτευμα καὶ ἐπερωτῶντα τὰ οἴκοι τέλη τί χρὴ ποιεῖν, Προθόου λέξαντος ὅτι αὐτῷ δοκοίη διαλύσαντας τὸ στράτευμα κατὰ τοὺς ὅρκους καὶ περιαγγείλαντας ταῖς πόλεσι συμβαλέσθαι εἰς τὸν ναὸν τοῦ Ἀπόλλωνος ὁπόσον βούλοιτο ἑκάστη πόλις, ἔπειτα εἰ μή τις ἐῴη αὐτονόμους τὰς πόλεις εἶναι, τότε πάλιν παρακαλέσαντας, ὅσοι τῇ αὐτονομίᾳ βούλοιντο βοηθεῖν, ἄγειν ἐπὶ τοὺς ἐναντιουμένους· οὕτω γὰρ ἂν ἔφη οἴεσθαι τούς τε θεοὺς εὐμενεστάτους εἶναι καὶ τὰς πόλεις ἥκιστ᾽ ἂν ἄχθεσθαι· 

[3] ἡ δ᾽ ἐκκλησία ἀκούσασα ταῦτα ἐκεῖνον μὲν φλυαρεῖν ἡγήσατο· ἤδη γάρ, ὡς ἔοικε, τὸ δαιμόνιον ἦγεν· ἐπέστειλαν δὲ τῷ Κλεομβρότῳ μὴ διαλύειν τὸ στράτευμα, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἄγειν ἐπὶ τοὺς Θηβαίους, εἰ μὴ αὐτονόμους ἀφίοιεν τὰς πόλεις. [ δὲ Κλεόμβροτος, ἐπειδὴ ἐπύθετο τὴν εἰρήνην γεγενημένην, πέμψας πρὸς τοὺς ἐφόρους ἠρώτα τί χρὴ ποιεῖν· οἱ δ᾽ ἐκέλευσαν αὐτὸν στρατεύειν ἐπὶ τοὺς Θηβαίους, εἰ μὴ ἀφίοιεν τὰς Βοιωτίας πόλεις αὐτονόμους.] πεὶ οὖν ᾔσθετο οὐχ ὅπως τὰς πόλεις ἀφιέντας, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ στράτευμα διαλύοντας, [ὡς ἀντετάττοντο πρὸς αὐτούς], οὕτω δὴ ἄγει τὴν στρατιὰν εἰς τὴν Βοιωτίαν. Καὶ ᾗ μὲν οἱ Θηβαῖοι ἐμβαλεῖν αὐτὸν ἐκ τῶν Φωκέων προσεδόκων καὶ ἐπὶ στενῷ τινι ἐφύλαττον οὐκ ἐμβάλλει· διὰ Θισβῶν δὲ ὀρεινὴν καὶ ἀπροσδόκητον πορευθεὶς ἀφικνεῖται εἰς Κρεῦσιν, καὶ τὸ τεῖχος αἱρεῖ, καὶ τριήρεις τῶν Θηβαίων δώδεκα λαμβάνει. 

[4] Ταῦτα δὲ ποιήσας καὶ ἀναβὰς ἀπὸ τῆς θαλάττης, ἐστρατοπεδεύσατο ἐν Λεύκτροις τῆς Θεσπικῆς. Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἐστρατοπεδεύσαντο ἐπὶ τῷ ἀπαντικρὺ λόφῳ οὐ πολὺ διαλείποντες, οὐδένας ἔχοντες συμμάχους ἀλλ᾽ ἢ τοὺς Βοιωτούς. νθα δὴ τῷ Κλεομβρότῳ οἱ μὲν φίλοι προσιόντες ἔλεγον· 

[5] «  Ὦ Κλεόμβροτε, εἰ ἀφήσεις τοὺς Θηβαίους ἄνευ μάχης, κινδυνεύσεις ὑπὸ τῆς πόλεως τὰ ἔσχατα παθεῖν. ἀναμνησθήσονται γάρ σου καὶ ὅτε εἰς Κυνὸς κεφαλὰς ἀφικόμενος οὐδὲν τῆς χώρας τῶν Θηβαίων ἐδῄωσας, καὶ ὅτε ὕστερον στρατεύων ἀπεκρούσθης τῆς ἐμβολῆς, Ἀγησιλάου ἀεὶ ἐμβάλλοντος διὰ τοῦ Κιθαιρῶνος. Εἴπερ οὖν ἢ σαυτοῦ κήδῃ ἢ τῆς πατρίδος ἐπιθυμεῖς, ἀκτέον ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. οἱ μὲν φίλοι τοιαῦτα ἔλεγον· οἱ δ᾽ ἐναντίοι: Νῦν δή, ἔφασαν, δηλώσει ὁ ἀνὴρ εἰ τῷ ὄντι κήδεται τῶν Θηβαίων, ὥσπερ λέγεται. »

[6] μὲν δὴ Κλεόμβροτος ταῦτα ἀκούων παρωξύνετο πρὸς τὸ μάχην συνάπτειν. Τῶν δ᾽ αὖ Θηβαίων οἱ προεστῶτες ἐλογίζοντο ὡς εἰ μὴ μαχοῖντο, ἀποστήσοιντο μὲν αἱ περιοικίδες αὐτῶν πόλεις, αὐτοὶ δὲ πολιορκήσοιντο· εἰ δὲ μὴ ἕξοι ὁ δῆμος ὁ Θηβαίων τἀπιτήδεια, ὅτι κινδυνεύσοι καὶ ἡ πόλις αὐτοῖς ἐναντία γενέσθαι. ἅτε δὲ καὶ πεφευγότες πρόσθεν πολλοὶ αὐτῶν ἐλογίζοντο κρεῖττον εἶναι μαχομένους ἀποθνῄσκειν ἢ πάλιν φεύγειν. 

[7] Πρὸς δὲ τούτοις παρεθάρρυνε μέν τι αὐτοὺς καὶ ὁ χρησμὸς ὁ λεγόμενος ὡς δέοι ἐνταῦθα Λακεδαιμονίους ἡττηθῆναι ἔνθα τὸ τῶν παρθένων ἦν μνῆμα, αἳ λέγονται διὰ τὸ βιασθῆναι ὑπὸ Λακεδαιμονίων τινῶν ἀποκτεῖναι ἑαυτάς. Καὶ ἐκόσμησαν δὴ τοῦτο τὸ μνῆμα οἱ Θηβαῖοι πρὸ τῆς μάχης. ἀπηγγέλλετο δὲ καὶ ἐκ τῆς πόλεως αὐτοῖς ὡς οἵ τε νεῲ πάντες αὐτόματοι ἀνεῴγοντο, αἵ τε ἱέρειαι λέγοιεν ὡς νίκην οἱ θεοὶ φαίνοιεν. κ δὲ τοῦ Ἡρακλείου καὶ τὰ ὅπλα ἔφασαν ἀφανῆ εἶναι, ὡς τοῦ Ἡρακλέους εἰς τὴν μάχην ἐξωρμημένου. Οἱ μὲν δή τινες λέγουσιν ὡς ταῦτα πάντα τεχνάσματα ἦν τῶν προεστηκότων. 

[8] Εἰς δ᾽ οὖν τὴν μάχην τοῖς μὲν Λακεδαιμονίοις πάντα ἐναντία ἐγίγνετο, τοῖς δὲ πάντα καὶ ὑπὸ τῆς τύχης κατωρθοῦτο. ν μὲν γὰρ μετ᾽ ἄριστον τῷ Κλεομβρότῳ ἡ τελευταία βουλὴ περὶ τῆς μάχης· ἐν δὲ τῇ μεσημβρίᾳ ὑποπινόντων καὶ τὸν οἶνον παροξῦναί τι αὐτοὺς ἔλεγον. 

[9] πεὶ δὲ ὡπλίζοντο ἑκάτεροι καὶ πρόδηλον ἤδη ἦν ὅτι μάχη ἔσοιτο, πρῶτον μὲν ἀπιέναι ὡρμημένων ἐκ τοῦ Βοιωτίου στρατεύματος τῶν τὴν ἀγορὰν παρεσκευακότων καὶ σκευοφόρων τινῶν καὶ τῶν οὐ βουλομένων μάχεσθαι, περιιόντες κύκλῳ οἵ τε μετὰ τοῦ Ἱέρωνος μισθοφόροι καὶ οἱ τῶν Φωκέων πελτασταὶ καὶ τῶν ἱππέων Ἡρακλεῶται καὶ Φλειάσιοι ἐπιθέμενοι τοῖς ἀπιοῦσιν ἐπέστρεψάν τε αὐτοὺς καὶ κατεδίωξαν πρὸς τὸ στρατόπεδον τὸ τῶν Βοιωτῶν· ὥστε πολὺ μὲν ἐποίησαν μεῖζόν τε καὶ ἁθροώτερον ἢ πρόσθεν τὸ τῶν Βοιωτῶν στράτευμα. 

[10] πειτα δέ, ἅτε καὶ πεδίου ὄντος τοῦ μεταξύ, προετάξαντο μὲν τῆς ἑαυτῶν φάλαγγος οἱ Λακεδαιμόνιοι τοὺς ἱππέας, ἀντετάξαντο δ᾽ αὐτοῖς καὶ οἱ Θηβαῖοι τοὺς ἑαυτῶν. ν δὲ τὸ μὲν τῶν Θηβαίων ἱππικὸν μεμελετηκὸς διά τε τὸν πρὸς Ὀρχομενίους πόλεμον καὶ διὰ τὸν πρὸς Θεσπιᾶς, τοῖς δὲ Λακεδαιμονίοις κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον πονηρότατον ἦν τὸ ἱππικόν. 

[11] τρεφον μὲν γὰρ τοὺς ἵππους οἱ πλουσιώτατοι: ἐπεὶ δὲ φρουρὰ φανθείη, τότε ἧκεν ὁ συντεταγμένος· λαβὼν δ᾽ ἂν τὸν ἵππον καὶ ὅπλα ὁποῖα δοθείη αὐτῷ ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἂν ἐστρατεύετο· τῶν δ᾽ αὖ στρατιωτῶν οἱ τοῖς σώμασιν ἀδυνατώτατοι καὶ ἥκιστα φιλότιμοι ἐπὶ τῶν ἵππων ἦσαν. 

[12] Τοιοῦτον μὲν οὖν τὸ ἱππικὸν ἑκατέρων ἦν. Τῆς δὲ φάλαγγος τοὺς μὲν Λακεδαιμονίους ἔφασαν εἰς τρεῖς τὴν ἐνωμοτίαν ἄγειν· τοῦτο δὲ συμβαίνειν αὐτοῖς οὐ πλέον ἢ εἰς δώδεκα τὸ βάθος. Οἱ δὲ Θηβαῖοι οὐκ ἔλαττον ἢ ἐπὶ πεντήκοντα ἀσπίδων συνεστραμμένοι ἦσαν, λογιζόμενοι ὡς εἰ νικήσειαν τὸ περὶ τὸν βασιλέα, τὸ ἄλλο πᾶν εὐχείρωτον ἔσοιτο. 

[13] πεὶ δὲ ἤρξατο ἄγειν ὁ Κλεόμβροτος πρὸς τοὺς πολεμίους, πρῶτον μὲν πρὶν καὶ αἰσθέσθαι τὸ μετ᾽ αὐτοῦ στράτευμα ὅτι ἡγοῖτο, καὶ δὴ καὶ οἱ ἱππεῖς συνεβεβλήκεσαν καὶ ταχὺ ἥττηντο οἱ τῶν Λακεδαιμονίων· φεύγοντες δὲ ἐνεπεπτώκεσαν τοῖς ἑαυτῶν ὁπλίταις, ἔτι δὲ ἐνέβαλλον οἱ τῶν Θηβαίων λόχοι. μως δὲ ὡς οἱ μὲν περὶ τὸν Κλεόμβροτον τὸ πρῶτον ἐκράτουν τῇ μάχῃ σαφεῖ τούτῳ τεκμηρίῳ γνοίη τις ἄν· οὐ γὰρ ἂν ἐδύναντο αὐτὸν ἀνελέσθαι καὶ ζῶντα ἀπενεγκεῖν, εἰ μὴ οἱ πρὸ αὐτοῦ μαχόμενοι ἐπεκράτουν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ. 

[14] πεὶ μέντοι ἀπέθανε Δείνων τε ὁ πολέμαρχος καὶ Σφοδρίας τῶν περὶ δαμοσίαν καὶ Κλεώνυμος ὁ υἱὸς αὐτοῦ, καὶ οἱ μὲν ἵπποι καὶ οἱ συμφορεῖς τοῦ πολεμάρχου καλούμενοι οἵ τε ἄλλοι ὑπὸ τοῦ ὄχλου ὠθούμενοι ἀνεχώρουν, οἱ δὲ τοῦ εὐωνύμου ὄντες τῶν Λακεδαιμονίων ὡς ἑώρων τὸ δεξιὸν ὠθούμενον, ἐνέκλιναν· ὅμως δὲ πολλῶν τεθνεώτων καὶ ἡττημένοι ἐπεὶ διέβησαν τὴν τάφρον ἣ πρὸ τοῦ στρατοπέδου ἔτυχεν οὖσα αὐτοῖς, ἔθεντο τὰ ὅπλα κατὰ χώραν ἔνθεν ὥρμηντο. ν μέντοι οὐ πάνυ ἐν ἐπιπέδῳ, ἀλλὰ πρὸς ὀρθίῳ μᾶλλόν τι τὸ στρατόπεδον. ἐκ δὲ τούτου ἦσαν μέν τινες τῶν Λακεδαιμονίων οἳ ἀφόρητον τὴν συμφορὰν ἡγούμενοι τό τε τροπαῖον ἔφασαν χρῆναι κωλύειν ἱστάναι τοὺς πολεμίους, τούς τε νεκροὺς μὴ ὑποσπόνδους, ἀλλὰ διὰ μάχης πειρᾶσθαι ἀναιρεῖσθαι.

[15] Οἱ δὲ πολέμαρχοι, ὁρῶντες μὲν τῶν συμπάντων Λακεδαιμονίων τεθνεῶτας ἐγγὺς χιλίους, ὁρῶντες δ᾽ αὐτῶν Σπαρτιατῶν, ὄντων τῶν ἐκεῖ ὡς ἑπτακοσίων, τεθνηκότας περὶ τετρακοσίους, αἰσθανόμενοι δὲ τοὺς συμμάχους πάντας μὲν ἀθύμως ἔχοντας πρὸς τὸ μάχεσθαι, ἔστι δὲ οὓς αὐτῶν οὐδὲ ἀχθομένους τῷ γεγενημένῳ, συλλέξαντες τοὺς ἐπικαιριωτάτους ἐβουλεύοντο τί χρὴ ποιεῖν. πεὶ δὲ πᾶσιν ἐδόκει ὑποσπόνδους τοὺς νεκροὺς ἀναιρεῖσθαι, οὕτω δὴ ἔπεμψαν κήρυκα περὶ σπονδῶν. Οἱ μέντοι Θηβαῖοι μετὰ ταῦτα καὶ τροπαῖον ἐστήσαντο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν. 

[16] Γενομένων δὲ τούτων, ὁ μὲν εἰς τὴν Λακεδαίμονα ἀγγελῶν τὸ πάθος ἀφικνεῖται γυμνοπαιδιῶν τε οὔσης τῆς τελευταίας καὶ τοῦ ἀνδρικοῦ χοροῦ ἔνδον ὄντος· οἱ δὲ ἔφοροι ἐπεὶ ἤκουσαν τὸ πάθος, ἐλυποῦντο μέν, ὥσπερ, οἶμαι, ἀνάγκη: τὸν μέντοι χορὸν οὐκ ἐξήγαγον, ἀλλὰ διαγωνίσασθαι εἴων. Καὶ τὰ μὲν ὀνόματα πρὸς τοὺς οἰκείους ἑκάστου τῶν τεθνεώτων ἀπέδοσαν· προεῖπαν δὲ ταῖς γυναιξὶ μὴ ποιεῖν κραυγήν, ἀλλὰ σιγῇ τὸ πάθος φέρειν. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἦν ὁρᾶν, ὧν μὲν ἐτέθνασαν οἱ προσήκοντες, λιπαροὺς καὶ φαιδροὺς ἐν τῷ φανερῷ ἀναστρεφομένους, ὧν δὲ ζῶντες ἠγγελμένοι ἦσαν, ὀλίγους ἂν εἶδες, τούτους δὲ σκυθρωποὺς καὶ ταπεινοὺς περιιόντας. 

[17] κ δὲ τούτου φρουρὰν μὲν ἔφαινον οἱ ἔφοροι ταῖν ὑπολοίποιν μόραιν μέχρι τῶν τετταράκοντα ἀφ᾽ ἥβης: ἐξέπεμπον δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἔξω μορῶν μέχρι τῆς αὐτῆς ἡλικίας· τὸ γὰρ πρόσθεν εἰς τοὺς Φωκέας μέχρι τῶν πέντε καὶ τριάκοντα ἀφ᾽ ἥβης ἐστρατεύοντο: καὶ τοὺς ἐπ᾽ ἀρχαῖς δὲ τότε καταλειφθέντας ἀκολουθεῖν ἐκέλευον. 

[18] μὲν οὖν Ἀγησίλαος ἐκ τῆς ἀσθενείας οὔπω ἴσχυεν· ἡ δὲ πόλις Ἀρχίδαμον τὸν υἱὸν ἐκέλευεν αὐτοῦ ἡγεῖσθαι. προθύμως δ᾽ αὐτῷ συνεστρατεύοντο Τεγεᾶται: ἔτι γὰρ ἔζων οἱ περὶ Στάσιππον, λακωνίζοντες καὶ οὐκ ἐλάχιστον δυνάμενοι ἐν τῇ πόλει. ἐρρωμένως δὲ καὶ οἱ Μαντινεῖς ἐκ τῶν κωμῶν συνεστρατεύοντο· ἀριστοκρατούμενοι γὰρ ἐτύγχανον. Καὶ Κορίνθιοι δὲ καὶ Σικυώνιοι καὶ Φλειάσιοι καὶ Ἀχαιοὶ μάλα προθύμως ἠκολούθουν, καὶ ἄλλαι δὲ πόλεις ἐξέπεμπον στρατιώτας. ἐπλήρουν δὲ καὶ τριήρεις αὐτοί τε οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ Κορίνθιοι, καὶ ἐδέοντο καὶ Σικυωνίων συμπληροῦν, ἐφ᾽ ὧν διενοοῦντο τὸ στράτευμα διαβιβάζειν. 

[19] καὶ ὁ μὲν δὴ Ἀρχίδαμος ἐθύετο ἐπὶ τῇ διαβάσει. Οἱ δὲ Θηβαῖοι εὐθὺς μὲν μετὰ τὴν μάχην ἔπεμψαν εἰς Ἀθήνας ἄγγελον ἐστεφανωμένον, καὶ ἅμα μὲν τῆς νίκης τὸ μέγεθος ἔφραζον, ἅμα δὲ βοηθεῖν ἐκέλευον, λέγοντες ὡς νῦν ἐξείη Λακεδαιμονίους πάντων ὧν ἐπεποιήκεσαν αὐτοὺς τιμωρήσασθαι. 

[20] Τῶν δὲ Ἀθηναίων ἡ βουλὴ ἐτύγχανεν ἐν ἀκροπόλει καθημένη. πεὶ δ᾽ ἤκουσαν τὸ γεγενημένον, ὅτι μὲν σφόδρα ἠνιάθησαν πᾶσι δῆλον ἐγένετο· οὔτε γὰρ ἐπὶ ξένια τὸν κήρυκα ἐκάλεσαν, περί τε τῆς βοηθείας οὐδὲν ἀπεκρίναντο. καὶ Ἀθήνηθεν μὲν οὕτως ἀπῆλθεν ὁ κῆρυξ. Πρὸς μέντοι Ἰάσονα, σύμμαχον ὄντα, ἔπεμπον σπουδῇ οἱ Θηβαῖοι, κελεύοντες βοηθεῖν, διαλογιζόμενοι πῇ τὸ μέλλον ἀποβήσοιτο. 

[21] δ᾽ εὐθὺς τριήρεις μὲν ἐπλήρου, ὡς βοηθήσων κατὰ θάλατταν, συλλαβὼν δὲ τό τε ξενικὸν καὶ τοὺς περὶ αὑτὸν ἱππέας, καίπερ ἀκηρύκτῳ πολέμῳ τῶν Φωκέων χρωμένων, πεζῇ διεπορεύθη εἰς τὴν Βοιωτίαν, ἐν πολλαῖς τῶν πόλεων πρότερον ὀφθεὶς ἢ ἀγγελθεὶς ὅτι πορεύοιτο. Πρὶν γοῦν συλλέγεσθαί τι πανταχόθεν ἔφθανε πόρρω γιγνόμενος, δῆλον ποιῶν ὅτι πολλαχοῦ τὸ τάχος μᾶλλον τῆς βίας διαπράττεται τὰ δέοντα. 

[22] πεὶ δὲ ἀφίκετο εἰς τὴν Βοιωτίαν, λεγόντων τῶν Θηβαίων ὡς καιρὸς εἴη ἐπιτίθεσθαι τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἄνωθεν μὲν ἐκεῖνον σὺν τῷ ξενικῷ, σφᾶς δὲ ἀντιπροσώπους, ἀπέτρεπεν αὐτοὺς ὁ Ἰάσων, διδάσκων ὡς καλοῦ ἔργου γεγενημένου οὐκ ἄξιον αὐτοῖς εἴη διακινδυνεῦσαι, ὥστε ἢ ἔτι μείζω καταπρᾶξαι ἢ στερηθῆναι καὶ τῆς γεγενημένης νίκης. 

[23] « Οὐχ ὁρᾶτε, ἔφη, ὅτι καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ἐν ἀνάγκῃ ἐγένεσθε, ἐκρατήσατε; Οἴεσθαι οὖν χρὴ καὶ Λακεδαιμονίους ἄν, εἰ ἀναγκάζοιντο †ἐκγενέσθαι τοῦ ζῆν, ἀπονοηθέντας διαμάχεσθαι. Καὶ ὁ θεὸς δέ, ὡς ἔοικε, πολλάκις χαίρει τοὺς μὲν μικροὺς μεγάλους ποιῶν, τοὺς δὲ μεγάλους μικρούς. »

[24] Τοὺς μὲν οὖν Θηβαίους τοιαῦτα λέγων ἀπέτρεπε τοῦ διακινδυνεύειν· τοὺς δ᾽ αὖ Λακεδαιμονίους ἐδίδασκεν οἷον μὲν εἴη ἡττημένον στράτευμα, οἷον δὲ νενικηκός. « Εἰ δ᾽ ἐπιλαθέσθαι, ἔφη, βούλεσθε τὸ γεγενημένον πάθος, συμβουλεύω ἀναπνεύσαντας καὶ ἀναπαυσαμένους καὶ μείζους γεγενημένους τοῖς ἀηττήτοις οὕτως εἰς μάχην ἰέναι. Νῦν δέ, ἔφη, εὖ ἴστε ὅτι καὶ τῶν συμμάχων ὑμῖν εἰσὶν οἳ διαλέγονται περὶ φιλίας τοῖς πολεμίοις· ἀλλὰ ἐκ παντὸς τρόπου πειρᾶσθε σπονδὰς λαβεῖν. ταῦτα δ᾽, ἔφη, ἐγὼ προθυμοῦμαι, σῶσαι ὑμᾶς βουλόμενος διά τε τὴν τοῦ πατρὸς φιλίαν πρὸς ὑμᾶς καὶ διὰ τὸ προξενεῖν ὑμῶν. »

[25] λεγε μὲν οὖν τοιαῦτα, ἔπραττε δ᾽ ἴσως ὅπως διάφοροι καὶ οὗτοι ἀλλήλοις ὄντες ἀμφότεροι ἐκείνου δέοιντο. Οἱ μέντοι Λακεδαιμόνιοι, ἀκούσαντες αὐτοῦ, πράττειν περὶ τῶν σπονδῶν ἐκέλευον· ἐπεὶ δ᾽ ἀπηγγέλθη ὅτι εἴησαν αἱ σπονδαί, παρήγγειλαν οἱ πολέμαρχοι δειπνήσαντας συνεσκευάσθαι πάντας, ὡς τῆς νυκτὸς πορευσομένους, ὅπως ἅμα τῇ ἡμέρᾳ πρὸς τὸν Κιθαιρῶνα ἀναβαίνοιεν. πεὶ δ᾽ ἐδείπνησαν, πρὶν καθεύδειν παραγγείλαντες ἀκολουθεῖν, ἡγοῦντο εὐθὺς ἀφ᾽ ἑσπέρας τὴν διὰ Κρεύσιος, τῷ λαθεῖν πιστεύοντες μᾶλλον ἢ ταῖς σπονδαῖς. 

[26] Μάλα δὲ χαλεπῶς πορευόμενοι, οἷα δὴ ἐν νυκτί τε καὶ ἐν φόβῳ ἀπιόντες καὶ χαλεπὴν ὁδόν, εἰς Αἰγόσθενα τῆς Μεγαρικῆς ἀφικνοῦνται. ἐκεῖ δὲ περιτυγχάνουσι τῷ μετὰ Ἀρχιδάμου στρατεύματι. νθα δὴ ἀναμείνας, ἕως καὶ οἱ σύμμαχοι πάντες παρεγένοντο, ἀπῆγε πᾶν ὁμοῦ τὸ στράτευμα μέχρι Κορίνθου· ἐκεῖθεν δὲ τοὺς μὲν συμμάχους ἀφῆκε, τοὺς δὲ πολίτας οἴκαδε ἀπήγαγεν. 

[27] μέντοι Ἰάσων ἀπιὼν διὰ τῆς Φωκίδος Ὑαμπολιτῶν μὲν τό τε προάστιον εἷλε καὶ τὴν χώραν ἐπόρθησε καὶ ἀπέκτεινε πολλούς· τὴν δ᾽ ἄλλην Φωκίδα διῆλθεν ἀπραγμόνως. ἀφικόμενος δὲ εἰς Ἡράκλειαν κατέβαλε τὸ Ἡρακλεωτῶν τεῖχος, δῆλον ὅτι οὐ τοῦτο φοβούμενος, μή τινες ἀναπεπταμένης ταύτης τῆς παρόδου πορεύσοιντο ἐπὶ τὴν ἐκείνου δύναμιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐνθυμούμενος μή τινες τὴν Ἡράκλειαν ἐπὶ στενῷ οὖσαν καταλαβόντες εἴργοιεν αὐτόν, εἴ ποι βούλοιτο τῆς Ἑλλάδος πορεύεσθαι. 

[28] πεὶ δὲ ἀπῆλθε πάλιν εἰς τὴν Θετταλίαν, μέγας μὲν ἦν καὶ διὰ τὸ τῷ νόμῳ Θετταλῶν ταγὸς καθεστάναι καὶ διὰ τὸ μισθοφόρους πολλοὺς τρέφειν περὶ αὑτὸν καὶ πεζοὺς καὶ ἱππέας, καὶ τούτους ἐκπεπονημένους ὡς ἂν κράτιστοι εἶεν· ἔτι δὲ μείζων καὶ διὰ τὸ συμμάχους πολλοὺς τοὺς μὲν ἤδη εἶναι αὐτῷ, τοὺς δὲ καὶ ἔτι βούλεσθαι γίγνεσθαι. μέγιστος δ᾽ ἦν τῶν καθ᾽ αὑτὸν τῷ μηδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς εὐκαταφρόνητος εἶναι. 

[29] πιόντων δὲ Πυθίων παρήγγειλε μὲν ταῖς πόλεσι βοῦς καὶ οἶς καὶ αἶγας καὶ ὗς παρασκευάζεσθαι ὡς εἰς τὴν θυσίαν· καὶ ἔφασαν πάνυ μετρίως ἑκάστῃ πόλει ἐπαγγελλομένῳ γενέσθαι βοῦς μὲν οὐκ ἐλάττους χιλίων, τὰ δὲ ἄλλα βοσκήματα πλείω ἢ μύρια. κήρυξε δὲ καὶ νικητήριον χρυσοῦν στέφανον ἔσεσθαι, ἥτις τῶν πόλεων βοῦν ἡγεμόνα κάλλιστον τῷ θεῷ θρέψειε. 

[30] Παρήγγειλε δὲ καὶ ὡς στρατευσομένοις εἰς τὸν περὶ τὰ Πύθια χρόνον Θετταλοῖς παρασκευάζεσθαι· διενοεῖτο γάρ, ὡς ἔφασαν, καὶ τὴν πανήγυριν τῷ θεῷ καὶ τοὺς ἀγῶνας αὐτὸς διατιθέναι. Περὶ μέντοι τῶν ἱερῶν χρημάτων ὅπως μὲν διενοεῖτο ἔτι καὶ νῦν ἄδηλον· λέγεται δὲ ἐπερομένων τῶν Δελφῶν τί χρὴ ποιεῖν, ἐὰν λαμβάνῃ τῶν τοῦ θεοῦ χρημάτων, ἀποκρίνασθαι τὸν θεὸν ὅτι αὐτῷ μελήσει. 

[31] δ᾽ οὖν ἀνὴρ τηλικοῦτος ὢν καὶ τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα διανοούμενος, ἐξέτασιν πεποιηκὼς καὶ δοκιμασίαν τοῦ Φεραίων ἱππικοῦ, καὶ ἤδη καθήμενος καὶ ἀποκρινόμενος, εἴ τις δεόμενός του προσίοι, ὑπὸ νεανίσκων ἑπτὰ προσελθόντων ὡς διαφερομένων τι ἀλλήλοις ἀποσφάττεται καὶ κατακόπτεται. 

[32] Βοηθησάντων δὲ ἐρρωμένως τῶν παραγενομένων δορυφόρων εἷς μὲν ἔτι τύπτων τὸν Ἰάσονα λόγχῃ πληγεὶς ἀποθνῄσκει· ἕτερος δὲ ἀναβαίνων ἐφ᾽ ἵππον ἐγκαταληφθεὶς καὶ πολλὰ τραύματα λαβὼν ἀπέθανεν· οἱ δ᾽ ἄλλοι ἀναπηδήσαντες ἐπὶ τοὺς παρεσκευασμένους ἵππους ἀπέφυγον: ὅποι δὲ ἀφίκοιντο τῶν Ἑλληνίδων πόλεων, ἐν ταῖς πλείσταις ἐτιμῶντο. καὶ δῆλον ἐγένετο ὅτι ἰσχυρῶς ἔδεισαν οἱ Ἕλληνες αὐτὸν μὴ τύραννος γένοιτο. 

[33] ποθανόντος μέντοι ἐκείνου Πολύδωρος ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ Πολύφρων ταγοὶ κατέστησαν. Καὶ ὁ μὲν Πολύδωρος, πορευομένων ἀμφοτέρων εἰς Λάρισαν, νύκτωρ καθεύδων ἀποθνῄσκει ὑπὸ Πολύφρονος τοῦ ἀδελφοῦ, ὡς ἐδόκει· ὁ γὰρ θάνατος αὐτοῦ ἐξαπιναῖός τε καὶ οὐκ ἔχων φανερὰν πρόφασιν ἐγένετο. 

[34] δ᾽ αὖ Πολύφρων ἦρξε μὲν ἐνιαυτόν, κατεσκευάσατο δὲ τὴν ταγείαν τυραννίδι ὁμοίαν. ν τε γὰρ Φαρσάλῳ τὸν Πολυδάμαντα καὶ ἄλλους τῶν πολιτῶν ὀκτὼ τοὺς κρατίστους ἀπέκτεινεν, ἔκ τε Λαρίσης πολλοὺς φυγάδας ἐποίησε. 

[35] Ταῦτα δὲ ποιῶν καὶ οὗτος ἀποθνῄσκει ὑπ᾽ Ἀλεξάνδρου, ὡς τιμωροῦντος τῷ Πολυδώρῳ καὶ τὴν τυραννίδα καταλύοντος. ἐπεὶ δ᾽ αὐτὸς παρέλαβε τὴν ἀρχήν, χαλεπὸς μὲν Θετταλοῖς ταγὸς ἐγένετο, χαλεπὸς δὲ Θηβαίοις καὶ Ἀθηναίοις πολέμιος, ἄδικος δὲ λῃστὴς καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. Τοιοῦτος δ᾽ ὢν καὶ αὐτὸς αὖ ἀποθνῄσκει, αὐτοχειρίᾳ μὲν ὑπὸ τῶν τῆς γυναικὸς ἀδελφῶν, βουλῇ δὲ ὑπ᾽ αὐτῆς ἐκείνης. 

[36] Τοῖς τε γὰρ ἀδελφοῖς ἐξήγγειλεν ὡς ὁ Ἀλέξανδρος ἐπιβουλεύοι αὐτοῖς καὶ ἔκρυψεν αὐτοὺς ἔνδον ὄντας ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ δεξαμένη μεθύοντα τὸν Ἀλέξανδρον ἐπεὶ κατεκοίμισεν, ὁ μὲν λύχνος ἐκάετο, τὸ δὲ ξίφος αὐτοῦ ἐξήνεγκεν. ς δ᾽ ᾔσθετο ὀκνοῦντας εἰσιέναι ἐπὶ τὸν Ἀλέξανδρον τοὺς ἀδελφούς, εἶπεν ὡς εἰ μὴ ἤδη πράξοιεν, ἐξεγερεῖ αὐτόν. ὡς δ᾽ εἰσῆλθον, ἐπισπάσασα τὴν θύραν εἴχετο τοῦ ῥόπτρου, ἕως ἀπέθανεν ὁ ἀνήρ. 

[37] δὲ ἔχθρα λέγεται αὐτῇ πρὸς τὸν ἄνδρα γενέσθαι ὑπὸ μέν τινων ὡς ἐπεὶ ἔδησε τὰ ἑαυτοῦ παιδικὰ ὁ Ἀλέξανδρος, νεανίσκον ὄντα καλόν, δεηθείσης αὐτῆς λῦσαι ἐξαγαγὼν αὐτὸν ἀπέσφαξεν· οἱ δέ τινες ὡς ἐπεὶ παῖδες αὐτῷ οὐκ ἐγίγνοντο ἐκ ταύτης, ὅτι πέμπων εἰς Θήβας ἐμνήστευε τὴν Ἰάσονος γυναῖκα [ἀνα]λαβεῖν. Τὰ μὲν οὖν αἴτια τῆς ἐπιβουλῆς ὑπὸ τῆς γυναικὸς οὕτω λέγεται· τῶν δὲ ταῦτα πραξάντων ἄχρι οὗ ὅδε ὁ λόγος ἐγράφετο Τισίφονος πρεσβύτατος ὢν τῶν ἀδελφῶν τὴν ἀρχὴν εἶχε. 

CHAPITRE IV

CLÉOMBROTOS MARCHE CONTRE THÈBES; IL EST BATTU ET TUÉ A LEUCTRES. ATTITUDE STOÏQUE DES SPARTIATES. LES THÉBAINS DEMANDENT DES SECOURS AUX ATHÉNIENS QUI LES REFUSENT, PUIS A JASON QUI S'ENTREMET ENTRE EUX ET LES LACÉDÉMONIENS POUR LEUR FAIRE CONCLURE UNE TRÊVE. PUISSANCE DE JASON ; IL EST ASSASSINÉ. SES SUCCESSEURS EN THESSALIE (ANNÉES 371-368 AV. J.-C.). 

1. Là-dessus, les Athéniens retirèrent leurs garnisons des villes et ils rappelèrent Iphicrate et la flotte et le contraignirent à rendre tout ce qu'il avait pris après les serments prêtés à Lacédémone.

2. De leur côté, les Lacédémoniens retirèrent leurs harmostes et leurs garnisons de toutes les villes, à l'exception de Cléombrotos, qui commandait leur armée en Phocide. Lorsqu'il demanda aux autorités de son pays ce qu'il devait faire, Prothoos déclara qu'à son avis, il fallait licencier l'armée comme on l'avait juré et faire dire à toutes les cités d'apporter au temple d'Apollon la contribution que chacune d'elles jugerait à propos (205), qu'ensuite si quelque État mettait obstacle à l'indépendance des villes, il fallait rappeler tous ceux qui voulaient la défendre et marcher contre ceux qui s'y opposaient. « Je crois, poursuivit-il, que cette conduite nous rendrait les dieux plus propices et ennuierait moins les villes. »

3. Après l'avoir entendu, l'assemblée jugea que son discours n'était qu'un simple bavardage. Il semble en effet que déjà elle était sous l'influence d'un mauvais génie. On envoya dire à Cléombrotos de ne pas licencier l'armée, mais de marcher droit contre les Thébains, s'ils ne laissaient pas leur autonomie aux villes.[Quand Cléombrotos apprit que la paix était faite, il envoya demander aux éphores ce qu'il devait faire. Ceux-ci lui enjoignirent de marcher contre les Thébains, s'ils ne laissaient pas leur autonomie aux villes (206)]. Lors donc qu'il apprit que non seulement ils s'opposaient à la liberté des villes, mais qu'ils ne licenciaient même pas leur armée, qu'ils voulaient opposer aux Lacédémoniens, alors il conduisit les troupes en Béotie. Les Thébains l'attendaient au sortir de la Phocide en un passage étroit qu'ils gardaient. Il ne passa point par là; mais, prenant par Thisbes (207) une route montagneuse où on ne l'attendait pas, il gagna Creusis, prit la ville et s'empara de douze trières qui appartenaient aux Thébains.

4. Après quoi, quittant la mer, il gravit la montagne et alla camper à Leuctres sur le territoire de Thespies. Les Thébains vinrent camper en face de lui sur une colline assez rapprochée, sans autres alliés que les Béotiens. Là ses amis vinrent trouver Cléombrotos et lui dirent :

5. « Cléombrotos, si tu laisses aller les Thébains sans combat, tu risques d'être traité par la cité avec la dernière rigueur. On se souviendra de ta conduite, lorsque, arrivé à Cynocéphale, tu ne ravageas aucune parcelle du territoire thébain, et lorsque dans l'expédition suivante, tu fus arrêté au passage, tandis qu'Agésilas ne manquait pas de fondre sur eux par le Cithéron. Si donc tu as souci de ton salut et si tu désires revoir ta patrie, il faut marcher contre ces gens-là. » Voilà ce que lui dirent ses amis. Quant à ses adversaires, ils disaient : « C'est à présent que cet homme va faire voir s'il est vraiment porté pour les Thébains, comme on le dit. »

6. Ces discours excitaient Cléombrotos à livrer bataille. De leur côté, les chefs des Thébains (208) considéraient que, s'ils n'engageaient pas l'action, les villes circonvoisines feraient défection et qu'eux-mêmes seraient assiégés et que, si les vivres venaient à manquer au peuple de Thèbes, il se pourrait que la ville leur devînt hostile. Comme beaucoup d'entre eux avaient été exilés auparavant, ils se disaient qu'il valait mieux mourir en combattant que de subir un nouvel exil.

7. Une autre chose encore les enhardissait, c'était un oracle qui courait, d'après lequel les Lacédémoniens devaient être battus à l'endroit où se trouvait le tombeau des jeunes filles qui, disait-on, s'étaient tuées pour avoir été violées par certains Lacédémoniens (209). Et les Thébains avaient décoré ce monument avant la bataille. On leur annonçait aussi de la ville que tous les temples s'étaient ouverts d'eux-mêmes et que les prêtresses annonçaient que les dieux présageaient la victoire. On disait aussi que les armes avaient disparu du temple d'Héraclès, comme si Héraclès en était parti pour le com­bat. Mais quelques-uns prétendent que tout cela n'était que des artifices de chefs.

8. Quoi qu'il en soit, tout, pour cette bataille (210), était contraire aux Lacédémoniens, tandis que les autres avaient tout pour eux, même les faveurs de la fortune. En effet ce fut après déjeuner que Cléombrotos tint son dernier conseil au sujet de la bataille. C'était l'heure de midi, on avait un peu bu et le vin avait quelque peu monté les têtes.

9. Comme on s'armait des deux côtés et qu'il était évident qu'on allait livrer bataille, tout d'abord les approvisionneurs, quelques porteurs de bagages et ceux qui ne voulaient pas combattre (211) se mirent en mouvement pour s'éloigner de l'armée béotienne. Mais les mercenaires sous les ordres d'Hiéron, les peltastes des Phocidiens, et, parmi les cavaliers, ceux d'Hèraclée et de Phliunte, faisant un circuit, les chargèrent, les mirent en fuite et les poursuivirent jusqu'au camp des Béotiens, ce qui eut pour effet de rendre l'armée béotienne beaucoup plus nombreuse et plus dense qu'elle ne l'était auparavant.

10. Ensuite, comme le lieu qui séparait les deux partis était une plaine, les Lacédémoniens rangèrent leurs cavaliers en avant de leur phalange et les Thébains disposèrent les leurs en face. Mais la cavalerie des Thébains s'était formée dans la guerre contre Orchomène et dans la guerre contre Thespies, tandis qu'à cette époque celle des Lacédémoniens était déplorable.

11. C'étaient en effet les plus riches qui nourrissaient les chevaux et c'était seulement au moment où l'on faisait une levée que l'homme désigné comme cavalier se présentait; il prenait le cheval et les armes telles qu'on les lui donnait et il entrait en campagne immédiatement. En outre, c'étaient les soldats les plus faibles de corps et les moins avides de gloire qu'on mettait dans la cavalerie.

12. Telle était donc la cavalerie des deux partis. Quant à la phalange, on dit que les Lacédémoniens avaient mis chaque énomotie sur trois files (212), de sorte qu'il n'y avait pas plus de douze hommes en profondeur, au lieu que les Thébains s'étaient massés sur une profondeur qui n'allait pas à moins de cinquante boucliers (213). Ils avaient calculé que, s'ils battaient le bataillon du roi, le reste serait facile à vaincre.

13. Lorsque Cléombrotos commença à s'ébranler contre l'ennemi, avant même que son armée se fût aperçue qu'on marchait en avant, les cavaliers en étaient déjà venus aux mains et ceux des Lacédémoniens avaient eu vite le dessous. En fuyant, ils étaient tombés sur leurs hoplites, chargés aussi par les compagnies des Thébains. Cependant le roi et ceux qui l'entouraient durent avoir l'avantage au début de la bataille; on peut le conclure d'une preuve positive; c'est qu'on n'aurait pas pu le relever et l'emporter vivant, si ceux qui combattaient devant lui n'avaient pas eu l'avantage à ce moment.

14. Mais lorsque le polé­marque Deinon eut été tué, ainsi que Sphodrias un des commensaux du roi, et Cléonymos, son fils, alors la garde à cheval, ceux qu'on appelle aides du polémarque et les autres reculèrent sous la poussée de la masse des Thébains. A ce moment, les troupes lacédémoniennes de l'aile gauche, voyant la droite enfoncée, lâchèrent pied. Cependant, malgré le nombre des morts et leur défaite, les Lacédémoniens, après avoir franchi le fossé qui se trouvait justement en avant de leur camp, mirent leurs armes à terre à l'endroit d'où ils étaient partis. Le camp n'était pas complètement en plaine, mais plutôt en pente montante. Alors il y eut quelques Lacédémoniens qui, trouvant leur malheur insupportable, déclarèrent qu'il fal­lait empêcher l'ennemi d'élever un trophée et, au lieu de demander une trêve pour relever les morts, essayer de le faire en combattant.

15. Mais les polémarques, voyant que, sur l'ensemble des Lacédémoniens, il y avait près de mille morts et que les Spartiates proprement dits, qui assistaient à la bataille au nombre de sept cents avaient perdu environ quatre cents hommes, et s'apercevant d'autre part que les alliés étaient tous sans courage pour combattre, que quelques-uns mêmes n'étaient pas fâchés de l'événement, assemblèrent les principaux chefs pour délibérer sur le parti à prendre. Tous ayant été d'avis de relever les morts à la faveur d'une trêve, ils l'envoyèrent demander par un héraut. Après cela, les Thébains élevèrent un trophée et accordèrent une trêve pour relever les morts.

16. A la suite de ces événements, le messager chargé d'annoncer le désastre à Lacédémone arriva le dernier jour des Gymnopédies (214), alors que le choeur des hommes était encore dans le théâtre. En apprenant la nouvelle, les éphores en furent affligés comme ils devaient l'être, je présume. Cependant ils ne firent pas sortir le choeur et laissèrent achever les jeux. Puis ils donnèrent les noms des morts aux parents de chacun d'eux, en recommandant aux femmes de ne pas pousser de cris et de supporter leur malheur en silence. Le lendemain on put voir ceux dont les parents étaient morts paraître en public l'air brillant et joyeux, mais ceux qui avaient été avertis que leurs parents étaient en vie se montraient peu et ceux d'entre eux qui passaient dans les rues étaient sombres et humiliés.

17. A la suite de cette défaite, les éphores décrétèrent une levée du reste des mores et prirent jusqu'aux hommes qui avaient dépassé de quarante ans l'âge où l'on enrôle la jeunesse. Ils firent aussi partir les hommes du même âge qui appartenaient aux mores qui étaient hors du pays; car auparavant ils avaient pris pour l'expédition de Phocide jusqu'aux hommes qui depuis trente-cinq ans étaient en âge de servir. Ils ordonnèrent même à ceux qui étaient restés pour remplir un office public de rejoindre leur more.

18. Comme Agésilas n'était pas encore remis de sa maladie, le gouvernement chargea son fils Archidamos de conduire l'armée. Les Tégéates s'enrôlèrent volontiers sous ses ordres; car Stasippos et ses partisans qui tenaient pour Lacédémone et n'avaient pas peu de crédit dans l'État, étaient encore vivants. Les Mantinéens des villages prirent aussi résolument part à l'expédition, car ils étaient gouvernés par l'aristocratie. Les Corinthiens, les Sicyoniens, les Phliasiens et les Achéens le suivirent très volontiers et d'autres villes encore envoyèrent des soldats. Les Lacédémoniens eux-mêmes et les Corinthiens armèrent des trières sur lesquelles ils projetaient de transporter l'armée et ils demandèrent aux Sicyoniens d'en équiper aussi.

19. En conséquence, Archidamos sacrifia pour le passage de la frontière. Quant aux Thébains, aussitôt après la bataille, ils avaient envoyé à Athènes un messager couronné qui devait, tout en dépeignant la grandeur de leur victoire, prier les Athéniens de venir à leur secours et leur représenter que c'était le moment de tirer vengeance du mal que les Lacédémoniens leur avaient fait.

20. Justement le conseil des Athéniens siégeait à l'acropole. Quand les conseillers eurent entendu ce qui était arrivé, on vit bien qu'ils en étaient très ennuyés; car ils n'offrirent point l'hospitalité au héraut et ne donnèrent aucune réponse au sujet du secours. C'est ainsi que le héraut s'en retourna d'Athènes. Alors les Thébains députèrent en hâte à Jason, leur allié, pour le prier de venir à leur secours; car ils se demandaient entre eux comment les affaires allaient tourner.

21. Sur-le-champ, Jason équipa des trières, comme s'il voulait les secourir par mer; mais en fait il prit son corps de mercenaires et les cavaliers de sa garde et, bien que les Phocidiens lui fissent une guerre implacable, il traversa leur pays pour se rendre par terre en Béotie, et nombre de villes phocidiennes le virent passer avant d'avoir appris qu'il était en marche. En tout cas, il était déjà loin, avant qu'on pût rassembler des troupes de quelque point que ce fût, faisant voir que souvent on atteint mieux son but par la vitesse que par la force.

22. Quand il fut arrivé en Béotie, les Thébains dirent que c'étaient le moment d'attaquer les Lacédémoniens, lui, du haut de la colline avec ses mercenaires, et eux de front. Mais Jason les en dissuada en leur représentant qu'après un si brillant succès, ce n'était pas la peine de tout risquer pour accomplir encore de plus grandes choses ou pour être frustré du fruit de leur victoire.

23. « Ne voyez-vous pas, leur disait-il, que, si vous avez été vainqueurs, c'est que vous étiez dans la détresse ? Croyez donc que les Lacédémoniens aussi, s'ils sont réduits à l'extrémité, combattront sans marchander leur vie. La divinité d'ailleurs, à ce qu'il paraît, se plaît souvent à élever les petits et à humilier les grands. »

24. En parlant ainsi, il essayait de détourner les Thébains de tenter un coup décisif. D'un autre côté, il remontrait aux Lacédémoniens quelle différence il y avait entre une armée vaincue et une armée victorieuse. « Si vous voulez bien, leur disait-il, oublier le revers que vous avez essuyé, je vous conseille de reprendre haleine, de vous reposer et, une fois devenus plus forts, d'affronter alors ceux que vous n'avez pu vaincre. Quant à présent, ajouta-t-il, sachez bien que, parmi vos alliés, il en est qui sont en pourparlers avec vos ennemis pour un traité d'amitié. Cherchez donc à tout prix à obtenir une trêve. Voilà, dit-il, ce qui me préoccupe; car je veux vous sauver, tant à cause de l'amitié que mon père avait pour vous que parce que je suis votre proxène. »

25. Voilà ce qu'il disait; mais ce qu'il cherchait sans doute, c'est que les deux partis en désaccord entre eux eussent tous les deux besoin de lui. Cependant les Lacédémoniens, après l'avoir entendu, le prièrent de s'entremettre pour une trêve. Lorsqu'ils reçurent la nouvelle que la trêve était conclue, les polémarques firent passer l'ordre à tout le monde de plier bagage après dîner, pour se mettre en route pendant la nuit, afin de gravir le Cithéron au point du jour. Le repas fini, avant de se coucher, les hommes reçurent l'ordre de suivre les polémarques, qui, dès la tombée de la nuit, les emmenèrent par la route de Creusis, se fiant plus à une retraite à la dérobée qu'à la trêve.

26. Après une marche très pénible, vu qu'on battait en retraite la nuit, sous l'influence de la peur, par un chemin difficile, ils arrivent à Aigosthènes en Mégaride, où ils rencontrent l'armée d'Archidamos. Celui-ci, ayant attendu que tous les alliés fussent arrivés, emmena toutes les troupes ensemble jus-qu'à Corinthe. De là, il renvoya les alliés et ramena ses concitoyens dans leur pays.

27. Cependant Jason, passant par la Phocide pour s'en retourner, prit le faubourg d'Hyampolis, ravagea la campagne et tua beaucoup de monde, puis il traversa sans y faire de mal le reste de la Phocide. Mais arrivé à Héraclée, il la démantela, non pas évidemment dans la crainte que par ce passage ouvert on ne vînt attaquer ses Etats, mais plutôt en vue d'empêcher qu'en prenant Héraclée, située dans un défilé, on ne lui coupât la route, s'il voulait marcher sur quelque contrée de la Grèce. 

28. De retour en Thessalie, il passa pour un prince puissant, parce qu'il avait été légalement nommé commandant général des Thessaliens et parce qu'il entretenait autour de lui beaucoup de mercenaires, fantassins et cavaliers, entraînés de manière à être des soldats de la plus haute valeur. Sa puissance était encore augmentée par le nombre des peuples qu'il avait déjà pour alliés et de ceux qui aspi­raient à le devenir. C'était enfin l'homme le plus puissant de son temps, parce qu'il n'était personne qui ne dût compter avec lui.

29. A l'époque des jeux pythiques (215), il fit passer aux villes l'ordre de préparer des boeufs, des brebis, des chèvres et des porcs pour le sacrifice, et l'on dit que, bien qu'il n'eût demandé à chaque ville qu'une contribution médiocre il n'obtint pas moins de mille boeufs et plus de mille têtes d'autre bétail. Il fit proclamer aussi qu'il donnerait une couronne d'or pour prix à celle des villes qui aurait élevé pour le dieu le plus beau boeuf pour marcher en tête des victimes.

30. Il fit aussi avertir les Thessaliens de se préparer à entrer en campagne pour l'époque des jeux pythiques, car il avait dessein, disait-on, d'ordonner lui-même (216) la fête en l'honneur du dieu et les jeux. Quelles étaient ses intentions à l'égard de l'argent sacré, c'est ce qu'on ne sait pas encore à présent; mais on dit que les Delphiens, ayant demandé à l'oracle ce qu'ils devaient faire, au cas où il prendrait l'argent du dieu, le dieu répondit qu'il en faisait son affaire.

31. Quoi qu'il en soit, cet homme si puissant et qui roulait dans sa tête tant de si vastes desseins, venait un jour de passer en revue sa cavalerie de Phéréens pour s'assurer de sa valeur. Au moment où il s'asseyait pour répondre à ceux qui s'approchaient pour lui faire une requête, sept jeunes gens s'avancèrent comme s'ils avaient un différend entre eux et l'assassinèrent et le massacrèrent.

32. Les gardes qui étaient près de lui se portèrent résolu-ment à son secours et tuèrent d'un coup de lance un des conjurés au moment même où il frappait Jason; un autre fut pris au moment où il montait à cheval et mourut criblé de blessures. Les autres s'élancèrent sur des chevaux préparés à l'avance et s'échappèrent. Ils furent accueillis avec honneur dans la plupart des villes grecques où ils passèrent : c'est la preuve que les Grecs redoutaient fort qu'il ne devînt tyran.

33. Jason mort, ses frères Polydoros et Polyphron prirent le titre de chefs suprêmes. Comme ils se rendaient ensemble à Larisa, Polydoros fut tué la nuit, pendant son sommeil par son frère Polyphron. On le crut du moins, parce que sa mort fut subite et sans cause manifeste.

34. A son tour, Polyphron commanda un an et il se com­porta dans sa charge comme un tyran; car il fit tuer à Pharsale Polydamas et huit autres des premiers citoyens et il envoya en exil beaucoup d'habitants de Larisa. Comme il se conduisait ainsi, il fut tué à son tour par Alexandre, soi-disant pour venger Polydoros et mettre un terme à la tyrannie.

35. Quand il eut lui-même revêtu le pouvoir, Alexandre devint, comme chef, odieux aux Thessaliens, odieux, comme ennemi, aux Thébains et aux Athéniens, et il se livra à un brigandage criminel sur terre et sur mer. Sa conduite fut cause qu'il fût assassiné, lui aussi, de la main des frères de sa femme, mais à l'instigation de sa femme elle-même (217).

36. Elle rapporta à ses frères qu'Alexandre en voulait à leur vie et elle les cacha à l'intérieur du palais durant tout le jour; puis, ayant reçu Alexandre en état d'ivresse, elle le mit au lit et, laissant la lampe allumée, elle emporta son épée. Voyant que ses frères hésitaient à entrer pour tuer Alexandre, elle les menaça de l'éveiller s'ils n'en finissaient pas tout de suite. Quand ils furent entrés, elle tira la porte à elle et en tint l'anneau, jusqu'à ce que son mari fût mort.

37. Certains prétendent que sa haine contre son mari lui était venue de ce qu'Alexandre, ayant mis aux fers son mignon, un beau jeune homme, et se voyant sollicité par elle de le mettre en liberté, l'avait tiré de prison et l'avait égorgé. D'autres disent que n'ayant pas d'enfant de cette femme, il avait envoyé à Thèbes demander la main de la femme de Jason. Telles sont les causes que l'on assigne à l'attentat de cette femme. Des trois frères qui avaient exécuté le meurtre, l'aîné, Tisiphonos, prit le pouvoir et il régnait encore quand j'ai écrit ce livre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Καὶ τὰ μὲν Θετταλικά, ὅσα περὶ Ἰάσονα ἐπράχθη καὶ μετὰ τὸν ἐκείνου θάνατον μέχρι τῆς Τισιφόνου ἀρχῆς, δεδήλωται: νῦν δ᾽ ἐπάνειμι ἔνθεν ἐπὶ ταῦτα ἐξέβην. πεὶ γὰρ Ἀρχίδαμος ἐκ τῆς ἐπὶ Λεῦκτρα βοηθείας ἀπήγαγε τὸ στράτευμα, ἐνθυμηθέντες οἱ Ἀθηναῖοι ὅτι οἱ Πελοποννήσιοι ἔτι οἴονται χρῆναι ἀκολουθεῖν καὶ οὔπω διακέοιντο οἱ Λακεδαιμόνιοι ὥσπερ τοὺς Ἀθηναίους διέθεσαν, μεταπέμπονται τὰς πόλεις ὅσαι βούλοιντο τῆς εἰρήνης μετέχειν ἣν βασιλεὺς κατέπεμψεν. 

[2] πεὶ δὲ συνῆλθον, δόγμα ἐποιήσαντο μετὰ τῶν κοινωνεῖν βουλομένων ὀμόσαι τόνδε τὸν ὅρκον. «  Ἐμμενῶ ταῖς σπονδαῖς ἃς βασιλεὺς κατέπεμψε καὶ τοῖς ψηφίσμασι τοῖς Ἀθηναίων καὶ τῶν συμμάχων. ἐὰν δέ τις στρατεύῃ ἐπί τινα πόλιν τῶν ὀμοσασῶν τόνδε τὸν ὅρκον, βοηθήσω παντὶ σθένει. » Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες ἔχαιρον τῷ ὅρκῳ· Ἠλεῖοι δὲ ἀντέλεγον ὡς οὐ δέοι αὐτονόμους ποιεῖν οὔτε Μαργανέας οὔτε Σκιλλουντίους οὔτε Τριφυλίους· σφετέρας γὰρ εἶναι ταύτας τὰς πόλεις. 

[3] Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ἄλλοι ψηφισάμενοι, ὥσπερ βασιλεὺς ἔγραψεν, αὐτονόμους εἶναι ὁμοίως καὶ μικρὰς καὶ μεγάλας πόλεις, ἐξέπεμψαν τοὺς ὁρκωτάς, καὶ ἐκέλευσαν τὰ μέγιστα τέλη ἐν ἑκάστῃ πόλει ὁρκῶσαι. καὶ ὤμοσαν πάντες πλὴν Ἠλείων. ξ ὧν δὴ καὶ οἱ Μαντινεῖς, ὡς ἤδη αὐτόνομοι παντάπασιν ὄντες, συνῆλθόν τε πάντες καὶ ἐψηφίσαντο μίαν πόλιν τὴν Μαντίνειαν ποιεῖν καὶ τειχίζειν τὴν πόλιν. 

[4] Οἱ δ᾽ αὖ Λακεδαιμόνιοι ἡγοῦντο, εἰ τοῦτο ἄνευ τῆς σφετέρας γνώμης ἔσοιτο, χαλεπὸν ἔσεσθαι. πέμπουσιν οὖν Ἀγησίλαον πρεσβευτὴν πρὸς τοὺς Μαντινέας, ὅτι ἐδόκει πατρικὸς φίλος αὐτοῖς εἶναι. ἐπεὶ δὲ ἀφίκετο πρὸς αὐτούς, τὸν μὲν δῆμον τῶν Μαντινέων οἱ ἄρχοντες οὐκ ἤθελον συλλέξαι αὐτῷ, πρὸς δὲ σφᾶς ἐκέλευον λέγειν ὅτου δέοιτο. δὲ ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς, ἐὰν νῦν ἐπίσχωσι τῆς τειχίσεως, ποιήσειν ὥστε μετὰ τῆς Λακεδαίμονος γνώμης καὶ μὴ δαπανηρᾶς τειχισθῆναι τὸ τεῖχος.

[5] πεὶ δὲ ἀπεκρίναντο ὅτι ἀδύνατον εἴη ἐπισχεῖν, δόγματος γεγενημένου πάσῃ τῇ πόλει ἤδη τειχίζειν, ἐκ τούτου ὁ μὲν Ἀγησίλαος ἀπῄει ὀργιζόμενος· στρατεύειν γε μέντοι ἐπ᾽ αὐτοὺς οὐ δυνατὸν ἐδόκει εἶναι, ἐπ᾽ αὐτονομίᾳ τῆς εἰρήνης γεγενημένης. Τοῖς δὲ Μαντινεῦσιν ἔπεμπον μὲν καὶ τῶν Ἀρκαδικῶν πόλεών τινες συντειχιοῦντας, οἱ δὲ Ἠλεῖοι καὶ ἀργυρίου τρία τάλαντα συνεβάλοντο αὐτοῖς εἰς τὴν περὶ τὸ τεῖχος δαπάνην. Καὶ οἱ μὲν Μαντινεῖς περὶ ταῦτ᾽ ἦσαν. 

[6] τῶν δὲ Τεγεατῶν οἱ μὲν περὶ τὸν Καλλίβιον καὶ Πρόξενον ἐνῆγον ἐπὶ τὸ συνιέναι τε πᾶν τὸ Ἀρκαδικόν, καὶ ὅ τι νικῴη ἐν τῷ κοινῷ, τοῦτο κύριον εἶναι καὶ τῶν πόλεων· οἱ δὲ περὶ τὸν Στάσιππον ἔπραττον ἐᾶν τε κατὰ χώραν τὴν πόλιν καὶ τοῖς πατρίοις νόμοις χρῆσθαι. 

[7] ττώμενοι δὲ οἱ περὶ τὸν Πρόξενον καὶ Καλλίβιον ἐν τοῖς θεαροῖς, νομίσαντες, εἰ συνέλθοι ὁ δῆμος, πολὺ ἂν τῷ πλήθει κρατῆσαι, ἐκφέρονται τὰ ὅπλα. ἰδόντες δὲ τοῦτο οἱ περὶ τὸν Στάσιππον, καὶ αὐτοὶ ἀνθωπλίσαντο, καὶ ἀριθμῷ μὲν οὐκ ἐλάττους ἐγένοντο· ἐπεὶ μέντοι εἰς μάχην ὥρμησαν, τὸν μὲν Πρόξενον καὶ ἄλλους ὀλίγους μετ᾽ αὐτοῦ ἀποκτείνουσι, τοὺς δ᾽ ἄλλους τρεψάμενοι οὐκ ἐδίωκον· καὶ γὰρ τοιοῦτος ὁ Στάσιππος ἦν οἷος μὴ βούλεσθαι πολλοὺς ἀποκτεινύναι τῶν πολιτῶν. 

[8] Οἱ δὲ περὶ τὸν Καλλίβιον ἀνακεχωρηκότες ὑπὸ τὸ πρὸς Μαντινείας τεῖχος καὶ τὰς πύλας, ἐπεὶ οὐκέτι αὐτοῖς οἱ ἐναντίοι ἐπεχείρουν, ἡσυχίαν εἶχον ἡθροισμένοι. Καὶ πάλαι μὲν ἐπεπόμφεσαν ἐπὶ τοὺς Μαντινέας βοηθεῖν κελεύοντες· πρὸς δὲ τοὺς περὶ Στάσιππον διελέγοντο περὶ συναλλαγῶν. πεὶ δὲ καταφανεῖς ἦσαν οἱ Μαντινεῖς προσιόντες, οἱ μὲν αὐτῶν ἀναπηδῶντες ἐπὶ τὸ τεῖχος ἐκέλευον βοηθεῖν τὴν ταχίστην, καὶ βοῶντες σπεύδειν διεκελεύοντο· ἄλλοι δὲ ἀνοίγουσι τὰς πύλας αὐτοῖς. 

[9] Οἱ δὲ περὶ τὸν Στάσιππον ὡς ᾔσθοντο τὸ γιγνόμενον, ἐκπίπτουσι κατὰ τὰς ἐπὶ τὸ Παλλάντιον φερούσας πύλας, καὶ φθάνουσι πρὶν καταληφθῆναι ὑπὸ τῶν διωκόντων εἰς τὸν τῆς Ἀρτέμιδος νεὼν καταφυγόντες, καὶ ἐγκλεισάμενοι ἡσυχίαν εἶχον. Οἱ δὲ μεταδιώξαντες ἐχθροὶ αὐτῶν ἀναβάντες ἐπὶ τὸν νεὼν καὶ τὴν ὀροφὴν διελόντες ἔπαιον ταῖς κεραμίσιν. Οἱ δὲ ἐπεὶ ἔγνωσαν τὴν ἀνάγκην, παύεσθαί τε ἐκέλευον καὶ ἐξιέναι ἔφασαν. Οἱ δ᾽ ἐναντίοι ὡς ὑποχειρίους ἔλαβον αὐτούς, δήσαντες καὶ ἀναβαλόντες ἐπὶ τὴν ἁρμάμαξαν ἀπήγαγον εἰς Τεγέαν. κεῖ δὲ μετὰ τῶν Μαντινέων καταγνόντες ἀπέκτειναν. 

[10] Τούτων δὲ γιγνομένων ἔφυγον εἰς Λακεδαίμονα τῶν περὶ Στάσιππον Τεγεατῶν περὶ ὀκτακοσίους. Μετὰ δὲ ταῦτα τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐδόκει βοηθητέον εἶναι κατὰ τοὺς ὅρκους τοῖς τεθνεῶσί τε τῶν Τεγεατῶν καὶ ἐκπεπτωκόσι· καὶ οὕτω στρατεύουσιν ἐπὶ τοὺς Μαντινέας, ὡς παρὰ τοὺς ὅρκους σὺν ὅπλοις ἐληλυθότων αὐτῶν ἐπὶ τοὺς Τεγεάτας. καὶ φρουρὰν μὲν οἱ ἔφοροι ἔφαινον, Ἀγησίλαον δ᾽ ἐκέλευεν ἡ πόλις ἡγεῖσθαι. 

[11] Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι Ἀρκάδες εἰς Ἀσέαν συνελέγοντο. Ὀρχομενίων δὲ οὐκ ἐθελόντων κοινωνεῖν τοῦ Ἀρκαδικοῦ διὰ τὴν πρὸς Μαντινέας ἔχθραν, ἀλλὰ καὶ δεδεγμένων εἰς τὴν πόλιν τὸ ἐν Κορίνθῳ συνειλεγμένον ξενικόν, οὗ Πολύτροπος ἦρχεν, ἔμενον οἴκοι οἱ Μαντινεῖς τούτων ἐπιμελόμενοι. Ἡραεῖς δὲ καὶ Λεπρεᾶται συνεστρατεύοντο τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπὶ τοὺς Μαντινέας. 

[12] δὲ Ἀγησίλαος, ἐπεὶ ἐγένετο αὐτῷ τὰ διαβατήρια, εὐθὺς ἐχώρει ἐπὶ τὴν Ἀρκαδίαν. καὶ καταλαβὼν πόλιν ὅμορον οὖσαν Εὔταιαν, καὶ εὑρὼν ἐκεῖ τοὺς μὲν πρεσβυτέρους καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τοὺς παῖδας οἰκοῦντας ἐν ταῖς οἰκίαις, τοὺς δ᾽ ἐν τῇ στρατευσίμῳ ἡλικίᾳ οἰχομένους εἰς τὸ Ἀρκαδικόν, ὅμως οὐκ ἠδίκησε τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ εἴα τε αὐτοὺς οἰκεῖν, καὶ ὠνούμενοι ἐλάμβανον ὅσων δέοιντο· εἰ δέ τι καὶ ἡρπάσθη, ὅτε εἰσῄει εἰς τὴν πόλιν, ἐξευρὼν ἀπέδωκε. Καὶ ἐπῳκοδόμει δὲ τὸ τεῖχος αὐτῶν ὅσα ἐδεῖτο, ἕωσπερ αὐτοῦ διέτριβεν ἀναμένων τοὺς μετὰ Πολυτρόπου μισθοφόρους. 

[13] ν δὲ τούτῳ οἱ Μαντινεῖς στρατεύουσιν ἐπὶ τοὺς Ὀρχομενίους. Καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ τείχους μάλα χαλεπῶς ἀπῆλθον, καὶ ἀπέθανόν τινες αὐτῶν  ἐπεὶ δὲ ἀποχωροῦντες ἐν τῇ Ἐλυμίᾳ ἐγένοντο, καὶ οἱ μὲν Ὀρχομένιοι ὁπλῖται οὐκέτι ἠκολούθουν, οἱ δὲ περὶ τὸν Πολύτροπον ἐπέκειντο καὶ μάλα θρασέως, ἐνταῦθα γνόντες οἱ Μαντινεῖς ὡς εἰ μὴ ἀποκρούσονται αὐτούς, ὅτι πολλοὶ σφῶν κατακοντισθήσονται, ὑποστρέψαντες ὁμόσε ἐχώρησαν τοῖς ἐπικειμένοις. 

[14] Καὶ ὁ μὲν Πολύτροπος μαχόμενος αὐτοῦ ἀποθνῄσκει· τῶν δὲ ἄλλων φευγόντων πάμπολλοι ἂν ἀπέθανον, εἰ μὴ οἱ Φλειάσιοι ἱππεῖς παραγενόμενοι καὶ εἰς τὸ ὄπισθεν περιελάσαντες τῶν Μαντινέων ἐπέσχον αὐτοὺς τῆς διώξεως. Καὶ οἱ μὲν Μαντινεῖς ταῦτα πράξαντες οἴκαδε ἀπῆλθον. 

[15] δὲ Ἀγησίλαος ἀκούσας ταῦτα, καὶ νομίσας οὐκ ἂν ἔτι συμμεῖξαι αὐτῷ τοὺς ἐκ τοῦ Ὀρχομενοῦ μισθοφόρους, οὕτω προῄει. Καὶ τῇ μὲν πρώτῃ ἐν τῇ Τεγεάτιδι χώρᾳ ἐδειπνοποιήσατο, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ διαβαίνει εἰς τὴν Μαντινικήν, καὶ ἐστρατοπεδεύσατο ὑπὸ τοῖς πρὸς ἑσπέραν ὄρεσι τῆς Μαντινείας· καὶ ἐκεῖ ἅμα ἐδῄου τὴν χώραν καὶ ἐπόρθει τοὺς ἀγρούς. Τῶν δὲ Ἀρκάδων οἱ συλλεγέντες ἐν τῇ Ἀσέᾳ νυκτὸς παρῆλθον εἰς τὴν Τεγέαν. 

[16] Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ μὲν Ἀγησίλαος ἀπέχων Μαντινείας ὅσον εἴκοσι σταδίους ἐστρατοπεδεύσατο· οἱ δ᾽ ἐκ τῆς Τεγέας Ἀρκάδες, ἐχόμενοι τῶν μεταξὺ Μαντινείας καὶ Τεγέας ὀρῶν, παρῆσαν μάλα πολλοὶ ὁπλῖται, συμμεῖξαι βουλόμενοι τοῖς Μαντινεῦσι· καὶ γὰρ οἱ Ἀργεῖοι οὐ πανδημεὶ ἠκολούθουν αὐτοῖς· καὶ ἦσαν μέν τινες οἳ τὸν Ἀγησίλαον ἔπειθον χωρὶς τούτοις ἐπιθέσθαι· ὁ δὲ φοβούμενος μὴ ἐν ὅσῳ πρὸς ἐκείνους πορεύοιτο, ἐκ τῆς πόλεως οἱ Μαντινεῖς ἐξελθόντες κατὰ κέρας τε καὶ ἐκ τοῦ ὄπισθεν ἐπιπέσοιεν αὐτῷ, ἔγνω κράτιστον εἶναι ἐᾶσαι συνελθεῖν αὐτούς, καὶ εἰ βούλοιντο μάχεσθαι, ἐκ τοῦ δικαίου καὶ φανεροῦ τὴν μάχην ποιεῖσθαι. Καὶ οἱ μὲν δὴ Ἀρκάδες ὁμοῦ ἤδη ἐγεγένηντο. 

[17] οἱ δ᾽ ἐκ τοῦ Ὀρχομενοῦ πελτασταὶ καὶ οἱ τῶν Φλειασίων ἱππεῖς μετ᾽ αὐτῶν τῆς νυκτὸς διεξελθόντες παρὰ τὴν Μαντίνειαν θυομένῳ τῷ Ἀγησιλάῳ πρὸ τοῦ στρατοπέδου ἐπιφαίνονται ἅμα τῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἐποίησαν τοὺς μὲν ἄλλους εἰς τὰς τάξεις δραμεῖν, Ἀγησίλαον δ᾽ ἐπαναχωρῆσαι πρὸς τὰ ὅπλα. πεὶ δ᾽ ἐκεῖνοι μὲν ἐγνώσθησαν φίλοι ὄντες, Ἀγησίλαος δὲ ἐκεκαλλιέρητο, ἐξ ἀρίστου προῆγε τὸ στράτευμα. σπέρας δ᾽ ἐπιγιγνομένης ἔλαθε στρατοπεδευσάμενος εἰς τὸν ὄπισθεν κόλπον τῆς Μαντινικῆς, μάλα σύνεγγυς καὶ κύκλῳ ὄρη ἔχοντα. 

[18] Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ἐθύετο μὲν πρὸ τοῦ στρατεύματος· ἰδὼν δὲ συλλεγομένους ἐκ τῆς τῶν Μαντινέων πόλεως ἐπὶ τοῖς ὄρεσι τοῖς ὑπὲρ τῆς οὐρᾶς τοῦ ἑαυτῶν στρατεύματος, ἔγνω ἐξακτέον εἶναι τὴν ταχίστην ἐκ τοῦ κόλπου. Εἰ μὲν οὖν αὐτὸς ἀφηγοῖτο, ἐφοβεῖτο μὴ τῇ οὐρᾷ ἐπίθοιντο οἱ πολέμιοι· ἡσυχίαν δὲ ἔχων καὶ τὰ ὅπλα πρὸς τοὺς πολεμίους φαίνων, ἀναστρέψαντας ἐκέλευε τοὺς ἀπ᾽ οὐρᾶς εἰς δόρυ ὄπισθεν τῆς φάλαγγος ἡγεῖσθαι πρὸς αὐτόν· καὶ οὕτως ἅμα ἔκ τε τοῦ στενοῦ ἐξῆγε καὶ ἰσχυροτέραν ἀεὶ τὴν φάλαγγα ἐποιεῖτο. 

[19] πειδὴ δὲ ἐδεδίπλωτο ἡ φάλαγξ, οὕτως ἔχοντι τῷ ὁπλιτικῷ προελθὼν εἰς τὸ πεδίον ἐξέτεινε πάλιν ἐπ᾽ ἐννέα ἢ δέκα τὸ στράτευμα ἀσπίδων. Οἱ μέντοι Μαντινεῖς οὐκέτι ἐξῇσαν: καὶ γὰρ οἱ Ἠλεῖοι συστρατευόμενοι αὐτοῖς ἔπειθον μὴ ποιεῖσθαι μάχην, πρὶν οἱ Θηβαῖοι παραγένοιντο· εὖ δὲ εἰδέναι ἔφασαν ὅτι παρέσοιντο: καὶ γὰρ δέκα τάλαντα δεδανεῖσθαι αὐτοὺς παρὰ σφῶν εἰς τὴν βοήθειαν. 

[20] Οἱ μὲν δὴ Ἀρκάδες ταῦτα ἀκούσαντες ἡσυχίαν εἶχον ἐν τῇ ΜαντινείᾳΟ ὁ δ᾽ Ἀγησίλαος καὶ μάλα βουλόμενος ἀπάγειν τὸ στράτευμα, καὶ γὰρ ἦν μέσος χειμών, ὅμως ἐκεῖ κατέμεινε τρεῖς ἡμέρας, οὐ πολὺ ἀπέχων τῆς Μαντινέων πόλεως, ὅπως μὴ δοκοίη φοβούμενος σπεύδειν τὴν ἄφοδον. Τῇ δὲ τετάρτῃ πρῲ ἀριστοποιησάμενος ἀπῆγεν ὡς στρατοπεδευσόμενος ἔνθαπερ τὸ πρῶτον ἀπὸ τῆς Εὐταίας ἐξώρμητο.

  [21] πεὶ δὲ οὐδεὶς ἐφαίνετο τῶν Ἀρκάδων, ἦγε τὴν ταχίστην εἰς τὴν Εὔταιαν, καίπερ μάλα ὀψίζων, βουλόμενος ἀπαγαγεῖν τοὺς ὁπλίτας πρὶν καὶ τὰ πυρὰ τῶν πολεμίων ἰδεῖν, ἵνα μή τις εἴποι ὡς φεύγων ἀπαγάγοι. κ γὰρ τῆς πρόσθεν ἀθυμίας ἐδόκει τι ἀνειληφέναι τὴν πόλιν, ὅτι καὶ ἐνεβεβλήκει εἰς τὴν Ἀρκαδίαν καὶ δῃοῦντι τὴν χώραν οὐδεὶς ἠθελήκει μάχεσθαι. πεὶ δ᾽ ἐν τῇ Λακωνικῇ ἐγένετο, τοὺς μὲν Σπαρτιάτας ἀπέλυσεν οἴκαδε, τοὺς δὲ περιοίκους ἀφῆκεν ἐπὶ τὰς ἑαυτῶν πόλεις. 

[22] Οἱ δὲ Ἀρκάδες, ἐπεὶ ὁ Ἀγησίλαος ἀπεληλύθει καὶ ᾔσθοντο διαλελυμένον αὐτῷ τὸ στράτευμα, αὐτοὶ δὲ ἡθροισμένοι ἐτύγχανον, στρατεύουσιν ἐπὶ τοὺς Ἡραιᾶς, ὅτι τε οὐκ ἤθελον τοῦ Ἀρκαδικοῦ μετέχειν καὶ ὅτι συνεισεβεβλήκεσαν εἰς τὴν Ἀρκαδίαν μετὰ τῶν Λακεδαιμονίων. μβαλόντες δ᾽ ἐνεπίμπρων τε τὰς οἰκίας καὶ ἔκοπτον τὰ δένδρα. πεὶ δὲ οἱ Θηβαῖοι βεβοηθηκότες παρεῖναι ἐλέγοντο εἰς τὴν Μαντίνειαν, οὕτως ἀπαλλάττονται ἐκ τῆς Ἡραίας καὶ συμμιγνύουσι τοῖς Θηβαίοις. 

[23] ς δὲ ὁμοῦ ἐγένοντο, οἱ μὲν Θηβαῖοι καλῶς σφίσιν ᾤοντο ἔχειν, ἐπεὶ ἐβεβοηθήκεσαν μέν, πολέμιον δὲ οὐδένα ἔτι ἑώρων ἐν τῇ χώρᾳ, καὶ ἀπιέναι παρεσκευάζοντο· οἱ δὲ Ἀρκάδες καὶ Ἀργεῖοι καὶ Ἠλεῖοι ἔπειθον αὐτοὺς ἡγεῖσθαι ὡς τάχιστα εἰς τὴν Λακωνικήν, ἐπιδεικνύοντες μὲν τὸ ἑαυτῶν πλῆθος, ὑπερεπαινοῦντες δὲ τὸ τῶν Θηβαίων στράτευμα. καὶ γὰρ οἱ μὲν Βοιωτοὶ ἐγυμνάζοντο πάντες περὶ τὰ ὅπλα, ἀγαλλόμενοι τῇ ἐν Λεύκτροις νίκῃ· ἠκολούθουν δ᾽ αὐτοῖς καὶ Φωκεῖς ὑπήκοοι γεγενημένοι καὶ Εὐβοεῖς ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων καὶ Λοκροὶ ἀμφότεροι καὶ Ἀκαρνᾶνες καὶ Ἡρακλεῶται καὶ Μηλιεῖς· ἠκολούθουν δ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐκ Θετταλίας ἱππεῖς τε καὶ πελτασταί. ταῦτα δὴ συνιδόμενοι καὶ τὴν ἐν Λακεδαίμονι ἐρημίαν λέγοντες ἱκέτευον μηδαμῶς ἀποτρέπεσθαι, πρὶν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν τῶν Λακεδαιμονίων χώραν. 

[24] Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἤκουον μὲν ταῦτα, ἀντελογίζοντο δὲ ὅτι δυσεμβολωτάτη μὲν ἡ Λακωνικὴ ἐλέγετο εἶναι, φρουρὰς δὲ καθεστάναι ἐνόμιζον ἐπὶ τοῖς εὐπροσοδωτάτοις. Καὶ γὰρ ἦν Ἰσχόλαος μὲν ἐν Οἰῷ τῆς Σκιρίτιδος, ἔχων νεοδαμώδεις τε φρουροὺς καὶ τῶν Τεγεατῶν φυγάδων τοὺς νεωτάτους περὶ τετρακοσίους· ἦν δὲ καὶ ἐπὶ Λεύκτρῳ ὑπὲρ τῆς Μαλεάτιδος ἄλλη φρουρά. λογίζοντο δὲ καὶ τοῦτο οἱ Θηβαῖοι, ὡς καὶ συνελθοῦσαν ἂν ταχέως τὴν τῶν Λακεδαιμονίων δύναμιν καὶ μάχεσθαι ἂν αὐτοὺς οὐδαμοῦ ἄμεινον ἢ ἐν τῇ ἑαυτῶν. δὴ πάντα λογιζόμενοι οὐ πάνυ προπετεῖς ἦσαν εἰς τὸ ἰέναι εἰς τὴν Λακεδαίμονα. 

[25] πεὶ μέντοι ἧκον ἔκ τε Καρυῶν λέγοντες τὴν ἐρημίαν καὶ ὑπισχνούμενοι αὐτοὶ ἡγήσεσθαι, καὶ κελεύοντες, ἄν τι ἐξαπατῶντες φαίνωνται, ἀποσφάττειν σφᾶς, παρῆσαν δέ τινες καὶ τῶν περιοίκων ἐπικαλούμενοι καὶ φάσκοντες ἀποστήσεσθαι, εἰ μόνον φανείησαν εἰς τὴν χώραν, ἔλεγον δὲ ὡς καὶ νῦν καλούμενοι οἱ περίοικοι ὑπὸ τῶν Σπαρτιατῶν οὐκ ἐθέλοιεν βοηθεῖν· πάντα οὖν ταῦτα ἀκούοντες καὶ παρὰ πάντων οἱ Θηβαῖοι ἐπείσθησαν, καὶ αὐτοὶ μὲν κατὰ Καρύας ἐνέβαλον, οἱ δὲ Ἀρκάδες κατὰ Οἰὸν τῆς Σκιρίτιδος.

 [26] Καὶ εἰ μὲν ἐπὶ τὰ δύσβατα προελθὼν ὁ Ἰσχόλαος ὑφίστατο, οὐδένα ἂν ταύτῃ γ᾽ ἔφασαν ἀναβῆναι: νῦν δὲ βουλόμενος τοῖς Οἰάταις συμμάχοις χρῆσθαι, ἔμεινεν ἐν τῇ κώμῃ· οἱ δὲ ἀνέβησαν παμπλήθεις Ἀρκάδες. ἐνταῦθα δὴ ἀντιπρόσωποι μὲν μαχόμενοι οἱ περὶ τὸν Ἰσχόλαον ἐπεκράτουν· ἐπεὶ δὲ καὶ ὄπισθεν καὶ ἐκ πλαγίου καὶ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ἀναβαίνοντες ἔπαιον καὶ ἔβαλλον αὐτούς, ἐνταῦθα ὅ τε Ἰσχόλαος ἀποθνῄσκει καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, εἰ μή τις ἀμφιγνοηθεὶς διέφυγε.

[27] Διαπραξάμενοι δὲ ταῦτα οἱ Ἀρκάδες ἐπορεύοντο πρὸς τοὺς Θηβαίους ἐπὶ τὰς Καρύας. Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἐπεὶ ᾔσθοντο τὰ πεπραγμένα ὑπὸ τῶν Ἀρκάδων, πολὺ δὴ θρασύτερον κατέβαινον. Καὶ τὴν μὲν Σελλασίαν εὐθὺς ἔκαον καὶ ἐπόρθουν· ἐπεὶ δὲ ἐν τῷ πεδίῳ ἐγένοντο ἐν τῷ τεμένει τοῦ Ἀπόλλωνος, ἐνταῦθα ἐστρατοπεδεύσαντο· τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο. καὶ διὰ μὲν τῆς γεφύρας οὐδ᾽ ἐπεχείρουν διαβαίνειν ἐπὶ τὴν πόλιν: καὶ γὰρ ἐν τῷ τῆς Ἀλέας ἱερῷ ἐφαίνοντο ἐναντίοι οἱ ὁπλῖται: ἐν δεξιᾷ δ᾽ ἔχοντες τὸν Εὐρώταν παρῇσαν κάοντες καὶ πορθοῦντες πολλῶν κἀγαθῶν μεστὰς οἰκίας.

[28] Τῶν δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως αἱ μὲν γυναῖκες οὐδὲ τὸν καπνὸν ὁρῶσαι ἠνείχοντο, ἅτε οὐδέποτε ἰδοῦσαι πολεμίους· οἱ δὲ Σπαρτιᾶται ἀτείχιστον ἔχοντες τὴν πόλιν, ἄλλος ἄλλῃ διαταχθείς, μάλα ὀλίγοι καὶ ὄντες καὶ φαινόμενοι ἐφύλαττον. δοξε δὲ τοῖς τέλεσι καὶ προειπεῖν τοῖς Εἵλωσιν, εἴ τις βούλοιτο ὅπλα λαμβάνειν καὶ εἰς τάξιν τίθεσθαι, τὰ πιστὰ λαμβάνειν ὡς ἐλευθέρους ἐσομένους ὅσοι συμπολεμήσαιεν. 

[29] Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἔφασαν ἀπογράψασθαι πλέον ἢ ἑξακισχιλίους, ὥστε φόβον αὖ οὗτοι παρεῖχον συντεταγμένοι καὶ λίαν ἐδόκουν πολλοὶ εἶναι: ἐπεὶ μέντοι ἔμενον μὲν οἱ ἐξ Ὀρχομενοῦ μισθοφόροι, ἐβοήθησαν δὲ τοῖς Λακεδαιμονίοις Φλειάσιοί τε καὶ Κορίνθιοι καὶ Ἐπιδαύριοι καὶ Πελληνεῖς καὶ ἄλλαι δέ τινες τῶν πόλεων, ἤδη καὶ τοὺς ἀπογεγραμμένους ἧττον ὠρρώδουν. 

[30] ς δὲ προϊὸν τὸ στράτευμα ἐγένετο κατ᾽ Ἀμύκλας, ταύτῃ διέβαινον τὸν Εὐρώταν. Καὶ οἱ μὲν Θηβαῖοι, ὅπου στρατοπεδεύοιντο, εὐθὺς ὧν ἔκοπτον δένδρων κατέβαλλον πρὸ τῶν τάξεων ὡς ἐδύναντο πλεῖστα, καὶ οὕτως ἐφυλάττοντο· οἱ δὲ Ἀρκάδες τούτων τε οὐδὲν ἐποίουν, καταλείποντες δὲ τὰ ὅπλα εἰς ἁρπαγὴν ἐπὶ τὰς οἰκίας ἐτρέποντο. κ τούτου δὴ ἡμέρᾳ τρίτῃ ἢ τετάρτῃ προῆλθον οἱ ἱππεῖς εἰς τὸν ἱππόδρομον εἰς Γαιαόχου κατὰ τάξεις, οἵ τε Θηβαῖοι πάντες καὶ οἱ Ἠλεῖοι καὶ ὅσοι Φωκέων ἢ Θετταλῶν ἢ Λοκρῶν ἱππεῖς παρῆσαν. 

[31] Οἱ δὲ τῶν Λακεδαιμονίων ἱππεῖς, μάλα ὀλίγοι φαινόμενοι, ἀντιτεταγμένοι αὐτοῖς ἦσαν. ἐνέδραν δὲ ποιήσαντες ὁπλιτῶν τῶν νεωτέρων ὅσον τριακοσίων ἐν τῇ τῶν Τυνδαριδῶν, ἅμα οὗτοι μὲν ἐξέθεον, οἱ δ᾽ ἱππεῖς ἤλαυνον. Οἱ δὲ πολέμιοι οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ ἐνέκλιναν. δόντες δὲ ταῦτα πολλοὶ καὶ τῶν πεζῶν εἰς φυγὴν ὥρμησαν. πεὶ μέντοι οἵ τε διώκοντες ἐπαύσαντο καὶ τὸ τῶν Θηβαίων στράτευμα ἔμενε, πάλιν δὴ κατεστρατοπεδεύσαντο. 

[32] Καὶ τὸ μὲν μὴ πρὸς τὴν πόλιν προσβαλεῖν ἂν ἔτι αὐτοὺς ἤδη τι ἐδόκει θαρραλεώτερον εἶναι: ἐκεῖθεν μέντοι ἀπᾶραν τὸ στράτευμα ἐπορεύετο τὴν ἐφ᾽ Ἕλος καὶ Γύθειον. Καὶ τὰς μὲν ἀτειχίστους τῶν πόλεων ἐνεπίμπρασαν, Γυθείῳ δέ, ἔνθα τὰ νεώρια τοῖς Λακεδαιμονίοις ἦν, καὶ προσέβαλλον τρεῖς ἡμέρας. σαν δέ τινες τῶν περιοίκων οἳ καὶ ἐπέθεντο καὶ συνεστρατεύοντο τοῖς μετὰ Θηβαίων. 

[33] κούοντες δὲ ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι ἐν φροντίδι ἦσαν ὅτι χρὴ ποιεῖν περὶ Λακεδαιμονίων, καὶ ἐκκλησίαν ἐποίησαν κατὰ δόγμα βουλῆς. τυχον δὲ παρόντες πρέσβεις Λακεδαιμονίων τε καὶ τῶν ἔτι ὑπολοίπων συμμάχων αὐτοῖς. θεν δὴ οἱ Λακεδαιμόνιοι Ἄρακος καὶ Ὤκυλλος καὶ Φάραξ καὶ Ἐτυμοκλῆς καὶ Ὀλονθεὺς σχεδὸν πάντες παραπλήσια ἔλεγον. νεμίμνῃσκόν τε γὰρ τοὺς Ἀθηναίους ὡς ἀεί ποτε ἀλλήλοις ἐν τοῖς μεγίστοις καιροῖς παρίσταντο ἐπ᾽ ἀγαθοῖς: αὐτοί τε γὰρ ἔφασαν τοὺς τυράννους συνεκβαλεῖν Ἀθήνηθεν, καὶ Ἀθηναίους, ὅτε αὐτοὶ ἐπολιορκοῦντο ὑπὸ Μεσσηνίων, προθύμως βοηθεῖν. 

[34] λεγον δὲ καὶ ὅς᾽ ἀγαθὰ εἴη, ὅτε κοινῶς ἀμφότεροι ἔπραττον, ὑπομιμνῄσκοντες μὲν ὡς τὸν βάρβαρον κοινῇ ἀπεμαχέσαντο, ἀναμιμνῄσκοντες δὲ ὡς Ἀθηναῖοί τε ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ᾑρέθησαν ἡγεμόνες τοῦ ναυτικοῦ καὶ τῶν κοινῶν χρημάτων φύλακες, τῶν Λακεδαιμονίων ταῦτα συμβουλομένων, αὐτοί τε κατὰ γῆν ὁμολογουμένως ὑφ᾽ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων ἡγεμόνες προκριθείησαν, συμβουλομένων αὖ ταῦτα τῶν Ἀθηναίων. 

[35] Εἷς δὲ αὐτῶν καὶ ὧδέ πως εἶπεν·  « Ἐὰν δὲ ὑμεῖς καὶ ἡμεῖς, ὦ ἄνδρες, ὁμονοήσωμεν, νῦν ἐλπὶς τὸ πάλαι λεγόμενον δεκατευθῆναι Θηβαίους. » Οἱ μέντοι Ἀθηναῖοι οὐ πάνυ ἐδέξαντο, ἀλλὰ θροῦς τις τοιοῦτος διῆλθεν ὡς νῦν ταῦτα λέγοιεν, ὅτε δὲ εὖ ἔπραττον, ἐπέκειντο ἡμῖν. Μέγιστον δὲ τῶν λεχθέντων παρὰ Λακεδαιμονίων ἐδόκει εἶναι ὅτι ἡνίκα κατεπολέμησαν αὐτούς, Θηβαίων βουλομένων ἀναστάτους ποιῆσαι τὰς Ἀθήνας, σφίσιν ἐμποδὼν γένοιντο. 

[36] δὲ πλεῖστος ἦν λόγος ὡς κατὰ τοὺς ὅρκους βοηθεῖν δέοι: οὐ γὰρ ἀδικησάντων σφῶν ἐπιστρατεύοιεν οἱ Ἀρκάδες καὶ οἱ μετ᾽ αὐτῶν τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἀλλὰ βοηθησάντων τοῖς Τεγεάταις, ὅτι οἱ Μαντινεῖς παρὰ τοὺς ὅρκους ἐπεστράτευσαν αὐτοῖς. Διέθει οὖν καὶ κατὰ τούτους τοὺς λόγους θόρυβος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ: οἱ μὲν γὰρ δικαίως τοὺς Μαντινέας ἔφασαν βοηθῆσαι τοῖς περὶ Πρόξενον ἀποθανοῦσιν ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Στάσιππον, οἱ δὲ ἀδικεῖν, ὅτι ὅπλα ἐπήνεγκαν Τεγεάταις. 

[37] Τούτων δὲ διοριζομένων ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας, ἀνέστη Κλειτέλης Κορίνθιος καὶ εἶπε τάδε·  « Ἀλλὰ ταῦτα μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἴσως ἀντιλέγεται, τίνες ἦσαν οἱ ἄρξαντες ἀδικεῖν· ἡμῶν δέ, ἐπεὶ εἰρήνη ἐγένετο, ἔχει τις κατηγορῆσαι ἢ ὡς ἐπὶ πόλιν τινὰ ἐστρατεύσαμεν ἢ ὡς χρήματά τινων ἐλάβομεν ἢ ὡς γῆν ἀλλοτρίαν ἐδῃώσαμεν; λλ᾽ ὅμως οἱ Θηβαῖοι εἰς τὴν χώραν ἡμῶν ἐλθόντες καὶ δένδρα ἐκκεκόφασι καὶ οἰκίας κατακεκαύκασι καὶ χρήματα καὶ πρόβατα διηρπάκασι. Πῶς οὖν, ἐὰν μὴ βοηθῆτε οὕτω περιφανῶς ἡμῖν ἀδικουμένοις, οὐ παρὰ τοὺς ὅρκους ποιήσετε; Καὶ ταῦτα ὧν αὐτοὶ ἐπεμελήθητε ὅρκων ὅπως πᾶσιν ὑμῖν πάντες ἡμεῖς ὀμόσαιμεν; »  νταῦθα μέντοι οἱ Ἀθηναῖοι ἐπεθορύβησαν ὡς ὀρθῶς τε καὶ δίκαια εἰρηκότος τοῦ Κλειτέλους. 

[38] πὶ δὲ τούτῳ ἀνέστη Προκλῆς Φλειάσιος καὶ εἶπεν·  «  Ὅτι μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ ἐκποδὼν γένοιντο Λακεδαιμόνιοι, ἐπὶ πρώτους ἂν ὑμᾶς στρατεύσαιεν οἱ Θηβαῖοι, πᾶσιν οἶμαι τοῦτο δῆλον εἶναι: τῶν γὰρ ἄλλων μόνους ἂν ὑμᾶς οἴονται ἐμποδὼν γενέσθαι τοῦ ἄρξαι αὐτοὺς τῶν Ἑλλήνων. 

[39] Εἰ δ᾽ οὕτως ἔχει, ἐγὼ μὲν οὐδὲν μᾶλλον Λακεδαιμονίοις ἂν ὑμᾶς ἡγοῦμαι στρατεύσαντας βοηθῆσαι ἢ καὶ ὑμῖν αὐτοῖς. Τὸ γὰρ δυσμενεῖς ὄντας ὑμῖν Θηβαίους καὶ ὁμόρους οἰκοῦντας ἡγεμόνας γενέσθαι τῶν Ἑλλήνων πολὺ οἶμαι χαλεπώτερον ἂν ὑμῖν φανῆναι ἢ ὁπότε πόρρω τοὺς ἀντιπάλους εἴχετε. Συμφορώτερόν γε μεντἂν ὑμῖν αὐτοῖς βοηθήσαιτε ἐν ᾧ ἔτι εἰσὶν οἳ συμμαχοῖεν ἂν ἢ εἰ ἀπολομένων αὐτῶν μόνοι ἀναγκάζοισθε διαμάχεσθαι πρὸς τοὺς Θηβαίους. 

[40] Εἰ δέ τινες φοβοῦνται μὴ ἐὰν νῦν ἀναφύγωσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι, ἔτι ποτὲ πράγματα παρέχωσιν ὑμῖν, ἐνθυμήθητε ὅτι οὐχ οὓς ἂν εὖ ἀλλ᾽ οὓς ἂν κακῶς τις ποιῇ φοβεῖσθαι δεῖ μή ποτε μέγα δυνασθῶσιν. ἐνθυμεῖσθαι δὲ καὶ τάδε χρή, ὅτι κτᾶσθαι μέν τι ἀγαθὸν καὶ ἰδιώταις καὶ πόλεσι προσήκει, ὅταν ἐρρωμενέστατοι ὦσιν, ἵνα ἔχωσιν, ἐάν ποτ᾽ ἀδύνατοι γένωνται, ἐπικουρίαν τῶν προπεπονημένων. 

[41] μῖν δὲ νῦν ἐκ θεῶν τινος καιρὸς παραγεγένηται, ἐὰν δεομένοις βοηθήσητε Λακεδαιμονίοις, κτήσασθαι τούτους εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον φίλους ἀπροφασίστους. Καὶ γὰρ δὴ οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγων μοι δοκοῦσι μαρτύρων νῦν ἂν εὖ παθεῖν ὑφ᾽ ὑμῶν· ἀλλ᾽ εἴσονται μὲν ταῦτα θεοὶ οἱ πάντα ὁρῶντες καὶ νῦν καὶ εἰς ἀεί, συνεπίστανται δὲ τὰ γιγνόμενα οἵ τε σύμμαχοι καὶ οἱ πολέμιοι, πρὸς δὲ τούτοις καὶ ἅπαντες Ἕλληνές τε καὶ βάρβαροι· οὐδενὶ γὰρ τούτων ἀμελές. 

[42] στε εἰ κακοὶ φανείησαν περὶ ὑμᾶς, τίς ἄν ποτε ἔτι πρόθυμος εἰς αὐτοὺς γένοιτο; λπίζειν δὲ χρὴ ὡς ἄνδρας ἀγαθοὺς μᾶλλον ἢ κακοὺς αὐτοὺς γενήσεσθαι· εἰ γάρ τινες ἄλλοι, καὶ οὗτοι δοκοῦσι διατετελεκέναι ἐπαίνου μὲν ὀρεγόμενοι, αἰσχρῶν δὲ ἔργων ἀπεχόμενοι.

[43] Πρὸς δὲ τούτοις ἐνθυμήθητε καὶ τάδε. Εἴ ποτε πάλιν ἔλθοι τῇ Ἑλλάδι κίνδυνος ὑπὸ βαρβάρων, τίσιν ἂν μᾶλλον πιστεύσαιτε ἢ Λακεδαιμονίοις; Τίνας δὲ ἂν παραστάτας ἥδιον τούτων ποιήσαισθε, ὧν γε καὶ οἱ ταχθέντες ἐν Θερμοπύλαις ἅπαντες εἵλοντο μαχόμενοι ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ ζῶντες ἐπεισφρέσθαι τὸν βάρβαρον τῇ Ἑλλάδι; Πῶς οὖν οὐ δίκαιον ὧν τε ἕνεκα ἐγένοντο ἄνδρες ἀγαθοὶ μεθ᾽ ὑμῶν καὶ ὧν ἐλπὶς καὶ αὖθις γενέσθαι πᾶσαν προθυμίαν εἰς αὐτοὺς καὶ ὑμᾶς καὶ ἡμᾶς παρέχεσθαι; 

[44] ξιον δὲ καὶ τῶν παρόντων συμμάχων αὐτοῖς ἕνεκα προθυμίαν ἐνδείξασθαι. Εὖ γὰρ ἴστε ὅτι οἵπερ τούτοις πιστοὶ διαμένουσιν ἐν ταῖς συμφοραῖς, οὗτοι καὶ ὑμῖν αἰσχύνοιντ᾽ ἂν μὴ ἀποδιδόντες χάριτας. Εἰ δὲ μικραὶ δοκοῦμεν πόλεις εἶναι αἱ τοῦ κινδύνου μετέχειν αὐτοῖς ἐθέλουσαι, ἐνθυμήθητε ὅτι ἐὰν ἡ ὑμετέρα πόλις προσγένηται, οὐκέτι μικραὶ πόλεις ἐσόμεθα αἱ βοηθοῦσαι αὐτοῖς. 

[45] γὼ δέ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πρόσθεν μὲν ἀκούων ἐζήλουν τήνδε τὴν πόλιν ὅτι πάντας καὶ τοὺς ἀδικουμένους καὶ τοὺς φοβουμένους ἐνθάδε καταφεύγοντας ἐπικουρίας ἤκουον τυγχάνειν· νῦν δ᾽ οὐκέτ᾽ ἀκούω, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἤδη παρὼν ὁρῶ Λακεδαιμονίους τε τοὺς ὀνομαστοτάτους καὶ μετ᾽ αὐτῶν τοὺς πιστοτάτους φίλους αὐτῶν πρὸς ὑμᾶς τε ἥκοντας καὶ δεομένους αὖ ὑμῶν ἐπικουρῆσαι.

[46] ρῶ δὲ καὶ Θηβαίους, οἳ τότε οὐκ ἔπεισαν Λακεδαιμονίους ἐξανδραποδίσασθαι ὑμᾶς, νῦν δεομένους ὑμῶν [μὴ] περιιδεῖν ἀπολομένους τοὺς σώσαντας ὑμᾶς. Τῶν μὲν οὖν ὑμετέρων προγόνων καλὸν λέγεται, ὅτε τοὺς Ἀργείων τελευτήσαντας ἐπὶ τῇ Καδμείᾳ οὐκ εἴασαν ἀτάφους γενέσθαι:· ὑμῖν δὲ πολὺ κάλλιον ἂν γένοιτο, εἰ τοὺς ἔτι ζῶντας Λακεδαιμονίων μήτε ὑβρισθῆναι μήτε ἀπολέσθαι ἐάσαιτε. 

[47] Καλοῦ γε μὴν κἀκείνου ὄντος, ὅτε σχόντες τὴν Εὐρυσθέως ὕβριν διεσώσατε τοὺς Ἡρακλέους παῖδας, πῶς οὐ καὶ ἐκείνου τόδε κάλλιον, εἰ μὴ μόνον τοὺς ἀρχηγέτας, ἀλλὰ καὶ ὅλην τὴν πόλιν περισώσαιτε; Πάντων δὲ κάλλιστον, εἰ ψήφῳ ἀκινδύνῳ σωσάντων ὑμᾶς τότε τῶν Λακεδαιμονίων, νῦν ὑμεῖς σὺν ὅπλοις τε καὶ διὰ κινδύνων ἐπικουρήσετε αὐτοῖς. 

[48] πότε δὲ καὶ ἡμεῖς ἀγαλλόμεθα οἱ συναγορεύοντες βοηθῆσαι ἀνδράσιν ἀγαθοῖς, ἦ που ὑμῖν γε τοῖς ἔργῳ δυναμένοις βοηθῆσαι γενναῖα ἂν ταῦτα φανείη, εἰ πολλάκις καὶ φίλοι καὶ πολέμιοι γενόμενοι Λακεδαιμονίοις μὴ ὧν ἐβλάβητε μᾶλλον ἢ ὧν εὖ ἐπάθετε μνησθείητε καὶ χάριν ἀποδοίητε αὐτοῖς μὴ ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ πάσης τῆς Ἑλλάδος, ὅτι ἄνδρες ἀγαθοὶ ὑπὲρ αὐτῆς ἐγένοντο. »

[49] Μετὰ ταῦτα ἐβουλεύοντο οἱ Ἀθηναῖοι, καὶ τῶν μὲν ἀντιλεγόντων οὐκ ἠνείχοντο ἀκούοντες, ἐψηφίσαντο δὲ βοηθεῖν πανδημεί, καὶ Ἰφικράτην στρατηγὸν εἵλοντο. πεὶ δὲ τὰ ἱερὰ ἐγένετο καὶ παρήγγειλεν ἐν Ἀκαδημείᾳ δειπνοποιεῖσθαι, πολλοὺς ἔφασαν προτέρους αὐτοῦ Ἰφικράτους ἐξελθεῖν. κ δὲ τούτου ἡγεῖτο μὲν ὁ Ἰφικράτης, οἱ δ᾽ ἠκολούθουν, νομίζοντες ἐπὶ καλόν τι ἔργον ἡγήσεσθαι. πεὶ δὲ ἀφικόμενος εἰς Κόρινθον διέτριβέ τινας ἡμέρας, εὐθὺς μὲν ἐπὶ ταύτῃ τῇ διατριβῇ πρῶτον ἔψεγον αὐτόν· ὡς δ᾽ ἐξήγαγέ ποτε, προθύμως μὲν ἠκολούθουν ὅποι ἡγοῖτο, προθύμως δ᾽, εἰ πρὸς τεῖχος προσάγοι, προσέβαλλον. 

[50] Τῶν δ᾽ ἐν τῇ Λακεδαίμονι πολεμίων Ἀρκάδες μὲν καὶ Ἀργεῖοι καὶ Ἠλεῖοι πολλοὶ ἀπεληλύθεσαν, ἅτε ὅμοροι οἰκοῦντες, οἱ μὲν ἄγοντες οἱ δὲ φέροντες ὅ τι ἡρπάκεσαν. Οἱ δὲ Θηβαῖοι καὶ οἱ ἄλλοι τὰ μὲν καὶ διὰ τοῦτο ἀπιέναι ἐβούλοντο ἐκ τῆς χώρας, ὅτι ἑώρων ἐλάττονα τὴν στρατιὰν καθ᾽ ἡμέραν γιγνομένην, τὰ δέ, ὅτι σπανιώτερα τὰ ἐπιτήδεια ἦν: τὰ μὲν γὰρ ἀνήλωτο, τὰ δὲ διήρπαστο, τὰ δὲ ἐξεκέχυτο, τὰ δὲ κατεκέκαυτο· πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ χειμὼν ἦν, ὥστ᾽ ἤδη πάντες ἀπιέναι ἐβούλοντο. 

[51] ς δ᾽ ἐκεῖνοι ἀπεχώρουν ἐκ τῆς Λακεδαίμονος, οὕτω δὴ καὶ ὁ Ἰφικράτης τοὺς Ἀθηναίους ἀπῆγεν ἐκ τῆς Ἀρκαδίας εἰς Κόρινθον. Εἰ μὲν οὖν ἄλλο τι καλῶς ἐστρατήγησεν, οὐ ψέγω· ἐκεῖνα μέντοι ἃ ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ ἔπραξε, πάντα εὑρίσκω τὰ μὲν μάτην, τὰ δὲ καὶ ἀσυμφόρως πεπραγμένα αὐτῷ. πιχειρήσας μὲν γὰρ φυλάττειν ἐπὶ τῷ Ὀνείῳ, ὅπως μὴ δύναιντο οἱ Βοιωτοὶ ἀπελθεῖν οἴκαδε, παρέλιπεν ἀφύλακτον τὴν καλλίστην παρὰ Κεγχρειὰς πάροδον. 

[52] Μαθεῖν δὲ βουλόμενος εἰ παρεληλυθότες εἶεν οἱ Θηβαῖοι τὸ Ὄνειον ἔπεμψε σκοποὺς τούς τε Ἀθηναίων ἱππέας καὶ τοὺς Κορινθίων ἅπαντας. Καίτοι ἰδεῖν μὲν οὐδὲν ἧττον ὀλίγοι τῶν πολλῶν ἱκανοί· εἰ δὲ δέοι ἀποχωρεῖν, πολὺ ῥᾷον τοῖς ὀλίγοις ἢ τοῖς πολλοῖς καὶ ὁδοῦ εὐπόρου τυχεῖν καὶ καθ᾽ ἡσυχίαν ἀποχωρῆσαι. Τὸ δὲ πολλούς τε προσάγειν καὶ ἥττονας τῶν ἐναντίων πῶς οὐ πολλὴ ἀφροσύνη; Καὶ γὰρ δὴ ἅτε ἐπὶ πολὺ παραταξάμενοι χωρίον οἱ ἱππεῖς διὰ τὸ πολλοὶ εἶναι, ἐπεὶ ἔδει ἀποχωρεῖν, πολλῶν καὶ χαλεπῶν χωρίων ἐπελάβοντο· ὥστε οὐκ ἐλάττους ἀπώλοντο εἴκοσιν ἱππέων. Καὶ τότε μὲν οἱ Θηβαῖοι ὅπως ἐβούλοντο ἀπῆλθον.

CHAPITRE V

LES ATHÉNIENS FONT JURER AUX AUTRES GRECS DE RESPECTER L'INDÉPENDANCE DES VILLES. LA-DESSUS, LES HABITANTS DE MANTINÉE DÉCIDENT, EN DÉPIT DE SPARTE, DE NE PLUS FORMER QU'UNE SEULE VILLE ET ILS AIDENT LES TÉGÉATES A EXPULSER LES PARTISANS DE LACÉDÉMONE. AGÉSILAS RAVAGE LA CAMPAGNE DE MANTINÉE. LES THÉBAINS VIENNENT AU SECOURS DES MANTINÉENS ET ÉPAMINONDAS RAVAGE LA LACONIE. SPARTE IMPLORE LE SECOURS D'ATHÈNES, QUI LUI ENVOIE DES TROUPES SOUS LES ORDRES D'IPHICRATE. IPHICRATE ESSAYE EN VAIN D'EMPÊCHER LES THÉBAINS DE RETOURNER CHEZ EUX (ANNÉES 371-370 AV. J.-C.).

1. J'ai raconté les événements qui eurent lieu en Thessalie sous Jason et après sa mort jusqu'au gouvernement de Tisiphonos. Je reviens à présent au point d'où je suis parti pour cette digression. Quand Archidamos eut ramené l'armée de secours qu'il conduisait à Leuctres, les Athéniens, considérant que les Péloponnésiens se croyaient encore obligés de suivre les Lacédémoniens et que ceux-ci n'étaient pas encore dans l'état où ils avaient réduit Athènes, font appel aux villes qui voulaient participer à la paix dictée par le roi.

2. Quand les députés des villes furent rassemblés, ils décrétèrent avec ceux qui voulaient s'associer à eux de prêter ce serment : « Je serai fidèle au traité que le roi a dicté et aux décrets des Athéniens et de leurs alliés, et, si l'on fait la guerre à l'une des villes qui auront prêté ce serment, je la secourrai de toutes mes forces. » Tous les autres acceptèrent avec joie ce serment. Les Éléens seuls y firent opposition : ils prétendaient qu'il ne fallait pas accorder l'autonomie ni aux Marganéens, ni aux Scilluntins, ni aux Triphyliens, dont les villes étaient de leur dépendance.

3. Mais les Athéniens et les autres, ayant décrété que, comme le roi l'avait écrit, l'autonomie serait accordée aux petits États comme aux grands, envoyèrent des commissaires pour recueillir les serments, avec ordre de faire jurer les plus hauts magistrats dans chaque ville. Tous jurèrent, à l'exception des Éléens. Dès lors, les Mantinéens, se considérant comme entière-ment indépendants, se rassemblèrent tous et décrétèrent de faire de Mantinée une ville unique et de la fortifier (218).

4. Mais d'un autre côté, les Lacédémoniens jugèrent que, si cette résolution s'exécutait sans leur aveu, ce serait une grande humiliation pour eux. Aussi envoient-ils Agésilas en ambassade chez les Mantinéens, parce qu'il passait pour avoir hérité de l'amitié que son père avait pour eux. Quand il fut arrivé chez eux, les magistrats refusèrent de convoquer pour lui le peuple de Mantinée et le prièrent de leur dire à eux ce qu'il venait demander. Il leur promit que, s'ils remettaient à plus tard la construction des murs, il ferait en sorte qu'elle se fît avec l'assentiment des Lacédé­moniens et à peu de frais.

5. Les magistrats répondirent que toute remise était impossible, vu que leur État entier avait décrété de les commencer tout de suite; là-dessus, Agésilas se retira irrité. Cependant il ne paraissait pas possible de leur faire la guerre, l'autonomie étant la condition de la paix conclue. Quant aux Mantinéens, quelques villes d'Ar­cadie leur envoyèrent des ouvriers pour les aider à construire, et les Éléens contribuèrent de trois talents d'argent aux dépenses du rempart. Tandis que les Mantinéens étaient occupés de cet ouvrage,

6. à Tégée, la faction Callibios et Proxénos travaillait à unifier toute l'Arcadie, de manière que l'avis adopté dans l'assemblée générale eût aussi force de loi dans les villes, au lieu que la faction Stasippos s'employait à maintenir le statu quo et à conserver les lois des ancêtres.

7. Mais les partisans de Callibios et de Proxénos ayant eu le dessous devant les magistrats et croyant que, si le peuple se réunissait, ils auraient une grande majorité, sortent leurs armes en public. En voyant cela, les partisans de Stasippos s'arment aussi et ne paraissent pas inférieurs en nombre. On en vient aux mains; Proxénos est tué, et quelques autres avec lui; le reste est mis en déroute, mais n'est pas poursuivi; car Stasippos n'était pas homme à vouloir tuer beaucoup de ses concitoyens.

8. Callibios et les siens, qui s'étaient retirés au pied du rempart et près des portes qui s'ouvraient du côté de Mantinée, voyant que leurs adversaires ne les attaquaient pas, s'y tenaient rassemblés sans bouger. Depuis longtemps, ils avaient envoyé demander du secours aux Mantinéens; en attendant, ils engageaient des pourparlers en vue d'une réconciliation. Mais, quand ils virent les Mantinéens approcher, certains d'entre eux, escaladant le rempart, les pressaient de venir les soutenir au plus vite et leur criaient de se hâter; d'autres leur ouvraient les portes.

9. Quand les partisans de Stasippos s'aperçurent de ce qui se passait, ils se précipitent par les portes qui mènent à Pallantion (219) et se réfugient dans le temple d'Artémis, avant d'être atteints par ceux qui les poursuivent; ils s'y enferment et se tiennent en repos. Mais leurs ennemis, qui les avaient suivis, montent sur le temple, découvrent le toit et leur en lancent les tuiles. Se voyant dans une situation sans espoir, ils les prient de cesser et déclarent qu'ils vont sortir. Alors leurs adversaires mirent la main sur eux, les enchaînèrent et, les faisant monter sur un chariot, les ramenèrent à Tégée, et là, d'accord avec les Mantinéens, ils les condamnèrent et les mirent à mort.

10. Tandis que ces choses se passaient, près de huit cents Tégéates du parti de Stasippos s'enfuirent à Lacédémone. Là-dessus, les Lacédémoniens se crurent obligés par leurs serments d'aller venger les Tégéates morts et les exilés. En conséquence, ils décident de faire une expédition contre les Mantinéens, parce que, contrairement à leurs serments, ils avaient marché en armes contre les Tégéates. Les éphores décrétèrent donc une levée et la ville chargea Agésilas du commandement.

11. En conséquence, les Arcadiens se rassemblèrent à Aséa (220), sauf les Orchoméniens, qui ne voulaient point faire partie de la confédération arcadienne à cause de leur haine contre les Mantinéens et qui d'ailleurs avaient reçu dans leur ville le corps de mercenaires rassemblé à Corinthe sous le commandement de Polytropos. Aussi les Mantinéens restèrent chez eux pour les observer. Les Hèréens et les Lépréates se joignirent aux Lacédémoniens contre les Mantinéens.

12. Après avoir offert le sacrifice de départ, Agésilas marcha aussitôt contre l'Arcadie. Il prit d'abord la ville frontière d'Eutaia (221), où il ne trouva dans les maisons que des vieillards, les femmes et les enfants, ceux qui étaient en âge de porter les armes étant partis pour rejoindre les confédérés arcadiens. Cependant il ne fit pas de mal à la ville et laissa les habitants dans leurs maisons. Ses soldats payaient ce dont ils avaient besoin, et, si quelque chose avait été pillé à son entrée dans la ville, il le fit rechercher et le rendit. Il fit même réparer leur rempart là où il en avait besoin, pendant le temps qu'il passa là à attendre les mercenaires de Polytropos .

13. Pendant ce temps, les Mantinéens firent une expédition contre les Orchoméniens; mais ils furent repoussés rudement du rempart et perdirent un certain nombre des leurs. Lorsque, dans leur retraite, ils atteignirent Elymia (222), les hoplites d'Orchomène cessèrent de les pour-suivre, mais Polytropos les pressait avec une grande audace. Alors les Mantinéens, se rendant compte que, s'ils ne le repoussaient pas, beaucoup d'entre eux seraient atteints par les traits, se retournèrent et en vinrent aux mains avec les assaillants.

14. Là, Polytropos est tué en combattant, et les autres prennent la fuite. Ils auraient perdu beaucoup de monde, si la cavalerie de Phliunte n'était survenue et n'avait arrêté les Mantinéens dans leur poursuite en les tournant par derrière. Après cette action, les Mantinéens s'en retournèrent chez eux.

15. Agésilas, instruit de ces événements, pensa que les mercenaires d'Orchomène ne pourraient plus le joindre et, dès lors, poursuivit sa marche. Le premier jour, il dîna sur le territoire de Tégée; le lendemain, il passa sur celui des Mantinéens, et campa au pied des montagnes situées à l'est de Mantinée, et là, il ravagea le pays et pilla les campagnes. Pendant ce temps, les Arcadiens qui s'étaient rassemblés à Aséa, pénétrèrent la nuit dans Tégée.

16. Le lendemain, Agésilas alla camper à une vingtaine de stades de Mantinée. Mais les Arcadiens, sortant de Tégée et longeant les montagnes entre Mantinée et Tégée, s'avancèrent avec un très grand nombre d'hoplites, pour s'unir aux Mantinéens, car les Argiens qui étaient avec eux n'avaient pas amené toutes leurs forces. Quelques-uns conseillaient à Agésilas de les attaquer séparément. Mais lui, craignant que, pendant qu'il marcherait contre eux, les Mantinéens ne fissent une sortie pour tomber sur ses flancs et sur ses derrières, trouva plus à propos de les laisser opérer leur jonction et, s'ils voulaient combattre, de livrer bataille d'égal à égal et à force ouverte. Déjà les Arcadiens avaient fait leur jonction,

17. lorsque les peltastes d'Orchomène et avec eux les cavaliers de Phliunte, ayant passé la nuit le long des murs de Mantinée, apparaissent devant Agésilas qui sacrifiait en avant du camp. En conséquence, les soldats courent à leurs rangs et Agésilas se retire vers ses troupes. Mais quand on eut reconnu que c'étaient des amis, Agésilas, ayant obtenu d'heureux auspices, fit avancer son armée après le déjeuner. Le soir venu, il alla camper, à l'insu de l'ennemi, dans un vallon entouré de très près par des montagnes et situé derrière la ville de Mantinée.

18. Le lendemain, au point du jour, il sacrifiait sur le front de l'armée, lorsqu'il vit des troupes sorties de Mantinée se rassembler sur les montagnes au-dessus de la queue de son armée. Il comprit alors qu'il fallait sortir au plus vite du vallon. Comme il craignait que, s'il prenait la tête lui-même, il ne fût attaqué en queue par les ennemis, il ne bougea pas de place et pré-sentant le front à l'ennemi, il ordonna à ceux de l'arrière de faire une conversion à droite et d'avancer vers lui derrière la phalange. Par cette manoeuvre, en même temps qu'il retirait ses troupes du défilé, il augmentait sans cesse la force de sa phalange.

19. Quand la phalange se trouva doublée, il s'avança dans la plaine avec ses hoplites dans cette formation, puis il déploya de nouveau son armée sur neuf ou dix boucliers de profondeur. Mais les Mantinéens ne firent plus de sortie, parce que les Éléens, qui faisaient campagne avec eux, leur conseillaient de ne pas livrer bataille avant l'arrivée des Thébains. Ils étaient sûrs, disaient-ils, que les Thébains allaient arriver; car ils leur avaient emprunté dix talents pour cette expédition.

20. Les Arcadiens, entendant cela, ne bougèrent pas de Mantinée, et Agésilas, quoique très désireux de ramener son armée, parce qu'on était au coeur de l'hiver, resta cependant trois jours à cet endroit, à peu de distance de la ville de Mantinée, de peur qu'on ne crût que la crainte lui faisait presser son départ. Le quatrième jour, après avoir déjeuné de bon matin, il partit pour aller camper à l'endroit où il avait campé d'abord en quittant Eutaia.

21. Comme aucun Arcadien ne se montrait, il marcha très rapidement jusqu'à Eutaia, quoiqu'il fût très tard, voulant emmener ses hoplites avant qu'on vît les feux de l'ennemi, afin qu'on ne dît pas que sa retraite était une fuite. Il semblait en effet avoir relevé la ville du décourage-ment où elle était tombée, par le fait qu'il avait envahi l'Arcadie et que, tandis qu'il ravageait le pays, personne n'avait consenti à le combattre. Arrivé en Laconie, il renvoya les Spartiates chez eux et laissa les périèques regagner leurs villes respectives.

22. Quand Agésilas fut parti et que les Arcadiens surent que son armée était licenciée, tandis qu'eux-mêmes se trouvaient rassemblés, ils marchèrent contre les Hèréens, parce qu'ils refusaient de faire partie de la confédération arcadienne et qu'ils s'étaient jetés sur l'Arcadie avec les Lacédémoniens. Ils envahirent leur pays, où ils brûlèrent les maisons et coupèrent les arbres. Mais sur la nouvelle que les Thébains venaient d'arriver au secours de Mantinée ils laissèrent Hèraia et se joignirent à eux.

23. La jonction faite, les Thébains pensaient qu'ils en avaient assez fait, en venant au secours de leurs amis, et, ne voyant plus d'ennemis dans le pays, ils se disposaient à repartir. Mais les Arcadiens, les Argiens et les Éléens les pressaient de les mener à toute vitesse en Laconie, montrant le nombre de leurs propres troupes et portant aux nues l'armée des Thébains. Les Béotiens en effet s'exerçaient tous aux armes, fiers de leur victoire de Leuctres. Ils étaient d'ail-leurs suivis des Phocidiens, qu'ils avaient soumis, de toutes les villes de l'Eubée (223), des Locriens des deux pays, des Acarnaniens, des Hèracléotes et des Mèliens (224), et ils avaient encore avec eux des cavaliers et des peltastes thessaliens. A la vue de ces forces, les Arcadiens, affirmant que Lacédémone était vide de ses défenseurs, les suppliaient de ne pas s'en retourner avant d'avoir fait une invasion dans le pays des Lacédémoniens.

24. Les Thébains écoutaient leurs raisons; par contre, ils réfléchissaient que la Laconie pas-sait pour être d'un accès très difficile, et ils pensaient qu'on avait posté des troupes aux endroits les plus praticables. Et en effet il y avait à Oion en Sciritide Ischolaos, qui gardait le passage avec des néodamodes et environ quatre cents des plus jeunes exilés de Tégée. Il y avait aussi une autre garnison à Leuctron au-dessus de la Maléatide (225). Les Thébains réfléchissaient encore à autre chose, c'est que l'armée des Lacédémoniens se rassemblerait rapidement et qu'ils ne se battraient nulle part mieux que dans leur propre pays. En pensant à tout cela, ils n'étaient pas trop portés à marcher sur Lacédémone.

25. Mais il vint des gens de Caryes (226), qui dirent qu'elle manquait d'hommes et qui s'offrirent à guider eux-mêmes les Thébains; ils consentaient même à être égorgés, si l'on découvrait qu'ils en imposaient tant soit peu. Quelques périèques vinrent aussi les appeler, promettant de faire défection s'ils se montraient seulement dans leur pays; ils affirmaient qu'en ce moment même les périèques mandés par les Lacédémoniens refusaient de leur venir en aide. Sur ces rapports qui leur venaient de tous côtés, les Thébains se laissèrent gagner et envahirent eux-mêmes la Laconie par Caryes tandis que les Arcadiens y entraient par Oion en Sciritide.

26. Si Ischolaos s'était avancé jusqu'aux endroits difficiles à passer et y avait fait tête, pas un ennemi, dit-on, n'aurait pu monter par là; mais, voulant avoir les Oiates (227) pour combattre avec lui, il resta dans le village et les Arcadiens gravirent le passage en très grand nombre. Là, tant qu'ils ne l'attaquèrent que de front, il eut l'avantage; mais lorsqu'ils l'attaquèrent en queue et en flanc et que, montant sur les maisons, ils en firent pleuvoir les coups et les traits, alors Ischolaos fut tué avec tous les siens, sauf ceux qui parvinrent à s'échapper sans être reconnus.

27. Après leur victoire, les Arcadiens allèrent rejoindre les Thébains à Caryes. Ceux-ci, informés des exploits des Arcadiens, descendirent avec beaucoup plus de hardiesse, et aussitôt ils brûlèrent et pillèrent Sellasia. Quand ils furent arrivés en plaine dans l'enclos d'Apollon, ils y cam­pèrent et en partirent le lendemain. Ils n'essayèrent même pas de passer le pont qui conduit à la ville, parce qu'on voyait dans le temple d'Aléa (228) des hoplites prêts à faire face, mais, gardant l'Eurotas à leur droite, ils le longèrent, brûlant et pillant des maisons remplies de biens de toute sorte.

28. Dans Sparte, les femmes, qui n'avaient jamais vu l'ennemi, avaient peine à supporter même la vue de la fumée; mais les hommes, bien qu'ils fussent et parussent très peu nombreux, gardaient leur ville sans murailles, rangés les uns sur un point, les autres sur un autre. Les magistrats décidèrent d'annoncer aux hilotes, que s'ils voulaient prendre les armes et entrer dans les rangs, ils s'engageaient à donner la liberté à tous ceux qui auraient pris part à la guerre.

29. On dit qu'il y en eut tout de suite plus de six mille qui s'enrôlèrent, en sorte qu'à leur tour ils inspirèrent de la crainte et qu'on les trouva trop nombreux. Cependant comme les mercenaires d'Orchomène restaient fidèles et que les Lacédémoniens reçurent des secours des Phliasiens, des Corinthiens, des Epidauriens, des Pellèniens (229) et de quelques autres villes, on eut dès lors moins peur des hilotes enrôlés.

30. Quand l'armée ennemie, poursuivant sa marche, arriva à la hauteur d'Amyclées, elle passa l'Eurotas. Partout où ils campaient, les Thébains coupaient des arbres et en jetaient le plus possible en avant de leurs lignes; c'était leur façon de se garder. Mais les Arcadiens ne faisaient rien de cela; ils quittaient le camp et couraient piller les habitations. Trois ou quatre jours après, les cavaliers s'avancèrent jusqu'à l'hippodrome dans l'enceinte de Poseidon Gaièochos (230), rangés par corps; c'étaient tous les Thébains, les Eléens et tous les cavaliers des Phocidiens, des Thessaliens et des Locriens qui étaient présents.

31. Les cavaliers lacédémoniens, qui paraissaient fort peu nombreux, s'étaient rangés en face d'eux; mais ils avaient placé dans la maison des Tyndarides une embus-cade des plus jeunes hoplites, au nombre d'environ trois cents, qui s'élancèrent sur les ennemis, en même temps que la cavalerie les chargeait. Les ennemis ne soutinrent pas le choc et plièrent. En voyant cela, beaucoup d'entre les fantassins prirent aussi la fuite. Cependant, lorsque les Lacédémoniens s'arrêtèrent de poursuivre et que l'armée thébaine tint ferme, ils rentrèrent au camp.

32. On put dès lors espérer plus hardiment que l'ennemi n'attaquerait plus la ville. Cependant l'armée thébaine, ayant levé le camp de là, prit la route de Hélos (231) et de de Gythéion (232). Ils brûlèrent les villes qui étaient sans murailles et assiégèrent même pendant trois jours celle de Gythéion où était l'arsenal maritime des Lacédémoniens. Il y eut un certain nombre de périèques qui prirent part à l'attaque et continuèrent la campagne avec les Thébains et leurs alliés.

33. A la nouvelle de ces événements, les Athéniens se demandaient avec inquiétude ce qu'ils devaient faire à l'égard des Lacédémoniens. Sur un décret du Sénat, ils tinrent une assemblée. Justement il y avait à Athènes des ambassadeurs des Lacédémoniens et des alliés qui leur restaient encore. Aussi la parole fut donnée aux Lacédé­moniens qui tous, Aracos, Ocyllos, Pharax, Etymoclès et Olontheus, tinrent à peu près le même langage. Ils rappelèrent aux Athéniens que, de tout temps, dans les grandes occasions, ils s'étaient prêté un mutuel appui pour le bien commun. Eux-mêmes avaient, disaient-ils, aidé les Athéniens à chasser leurs tyrans (233), et les Athéniens les avaient soutenus vigoureusement, quand ils étaient assiégés par les Messéniens (234).

34. Ils énuméraient aussi les avantages qu'avaient retirés les deux peuples, lorsqu'ils agissaient ensemble. Ils rappelaient comment ils avaient repoussé ensemble les barbares; ils rappelaient également comment les Athéniens avaient été choisis par les Grecs comme chefs de la flotte et gardiens du trésor commun (235), avec l'approbation des Lacédémoniens, tandis que tous les Grecs unanimement les avaient désignés eux-mêmes pour com­mander sur terre, et cela aussi avec l'approbation des Athéniens.

35. L'un deux tint même à peu près ce propos : « Si vous et nous, citoyens, nous arrivons à nous mettre d'accord, on peut espérer aujourd'hui que, selon le vieux dicton, les Thébains seront décimés. » Cependant les Athéniens n'accueillirent pas très bien ces discours; il courait un murmure dans l'assemblée. On chuchotait : « Ils disent cela maintenant; mais au temps où ils étaient prospères, ils s'acharnaient contre nous. » Le plus important des arguments des Lacédémoniens semblait être celui-ci, c'est qu'après les avoir réduits à merci, comme les Thébains voulaient raser Athènes, ils s'y étaient opposés.

36. Mais ils insistaient surtout sur ce point, qu'on devait les secourir en vertu des serments jurés; car ce n'était point parce qu'ils avaient commis quelque injustice que les Arcadiens et leurs alliés leur faisaient la guerre, c'était parce qu'ils avaient été au secours des Tégéates attaqués par les Mantinéens contre la foi jurée. Ces discours aussi provoquèrent du bruit dans l'assemblée : les uns disaient que les Mantinéens n'avaient rien fait que de juste en portant secours aux partisans de Proxénos tués par ceux de Stasippos, les autres qu'ils avaient commis une injustice en portant les armes contre les Tégéates.

37. Tandis que l'assemblée elle-même discutait ainsi, le Corinthien Cleitélès se leva et dit : « Oui, Athéniens, on peut sans doute contester de quel côté sont les premiers torts; mais nous, depuis que la paix est faite, peut-on nous accuser d'avoir fait la guerre à quelque ville, ou d'avoir pris le bien d'autrui, ou d'avoir ravagé une terre étrangère ? Et cependant les Thébains sont entrés sur nos terres; ils ont coupé des arbres, brûlé des maisons, enlevé de l'argent et du bétail. Si donc vous ne venez pas à notre secours, quand nous sommes si manifestement lésés, ne violerez-vous pas les serments prêtés, serments que vous aviez pris soin vous-mêmes de faire jurer à vous tous par nous tous ? » Là-dessus, les Athéniens crièrent que Cleitélès avait bien et justement parlé.

38. Après lui, Proclès de Phliunte se leva et dit : « Que vous soyez, Athéniens, les premiers contre qui les Thé-bains marcheraient si les Lacédémoniens étaient mis hors de combat, cela, je pense, est clair pour tout le monde; car, de tous les autres, vous êtes les seuls à leurs yeux qui puissent faire obstacle à leur ambition de commander à la Grèce.

39. S'il en est ainsi, je crois, pour ma part, qu'en prenant les armes, c'est vous-mêmes autant que les Lacédémoniens que vous défendrez; car, si les Thébains, qui ont de mauvais sentiments à votre égard et qui habitent sur vos frontières, deviennent les chefs de la Grèce, vous vous trouverez, je crois, en bien plus mauvaise posture que quand vous aviez des rivaux éloignés. Vous auriez certainement plus d'avantages à vous défendre vous-mêmes pendant qu'il y a encore des peuples qui marcheraient avec vous, que d'être forcés, après leur perte, de combattre seuls contre les Thébains.

40. Si quelques-uns d'entre vous craignent que les Lacédémoniens, échappés au péril du moment, ne vous créent encore des embarras par la suite, songez que ce n'est pas ceux à qui l'on fait du bien, mais ceux à qui l'on fait du mal qu'il faut craindre de voir devenir très puissants. Vous devez encore réfléchir à ceci, c'est que les États comme les particuliers doivent acquérir des ressources au moment où ils sont les plus forts, afin que, si un jour ils perdent leur puissance, ils trouvent pour leur venir en aide les fruits de leurs travaux antérieurs.

41. Or un dieu vous donne aujourd'hui l'occasion, si vous secourez les Lacédémoniens dans le besoin, de vous en faire pour toujours des amis dévoués sans réserve. Car ce n'est pas, ce me semble, en présence d'un petit nombre de témoins qu'ils recevraient aujourd'hui ce bienfait de votre part; mais les dieux, qui voient tout, le sauront maintenant et à jamais, et ce qui se passe n'échappe pas à la connaissance de vos alliés et de vos ennemis, non plus qu'à tout le monde grec et aux barbares, car personne ne voit cette guerre d'un oeil indifférent.

42. Si donc on les voyait vous mal-traiter, qui jamais voudrait encore leur être dévoué ? Mais il y a lieu d'espérer qu'ils seront plutôt bons que méchants; car, si jamais peuple a toujours été épris de gloire et s'est abstenu de toute action honteuse, c'est bien celui-là.

43. Autre considération encore : si jamais quelque nouveau danger menaçait la Grèce du côté des barbares, sur qui pourriez-vous mieux compter que sur les Lacédémoniens ? Qui aimeriez-vous mieux avoir à vos côtés que ceux dont les ancêtres, postés aux Thermopyles, préférèrent tous mourir en combattant plutôt que de vivre en livrant l'entrée de la Grèce aux barbares ? Puis donc qu'ils se sont montrés braves avec vous et qu'il y a lieu d'espérer qu'ils le seront encore, n'est-il pas juste que nous leur témoignions, vous et nous, un zèle sans réserve ?

44. Il est bien aussi que vous fassiez preuve de zèle à leur égard à cause des alliés qui sont présent avec eux. Car sachez bien que ceux qui leur restent fidèles dans les revers, ceux-là rougiraient de ne pas vous témoigner aussi leur reconnaissance. Si nous, qui consentons à partager leurs dangers, nous ne sommes que de petits États, songez que, si votre cité se joint à nous, ce ne seront plus de petites villes qui leur viendront en aide.

45. Pour moi, Athéniens, j'ai toujours envié votre ville pour ce qu'on disait d'elle. J'ai entendu dire en effet que tous les opprimés et ceux qui avaient peur trouvaient assistance en se réfugiant ici. Maintenant je n'entends plus dire, mais je vois de mes propres yeux les Lacédémoniens, ce peuple si renommé, et avec eux les plus fidèles de leurs alliés, venir à vous et vous prier de les secourir.

46. Et je vois aussi les Thébains, qui jadis ne purent persuader aux Lacédémoniens de vous réduire en esclavage, vous prier aujourd'hui de laisser périr ceux qui vous ont sauvés. On rapporte, à la gloire de vos ancêtres, qu'ils ne permirent pas que les Argiens morts devant la Cadmée fussent privés de sépulture (236); mais vous, vous feriez une action beaucoup plus belle de ne pas laisser outrager ni détruire les Lacédémoniens encore vivants.

47. Si ce fut un beau trait de votre part de réprimer l'insolence d'Eurysthée et de sauver les enfants d'Héraclès (237), ne serait-ce pas un trait plus beau encore de sauver non seulement les fondateurs de la ville, mais encore la ville tout entière ? Mais la plus belle action que vous puissiez faire serait, qu'après avoir été sauvés par les Lacédémoniens grâce à un vote sans danger, vous les secouriez à présent les armes à la main et en bravant le danger.

48. Si nous-mêmes nous sommes fiers de porter secours à des braves en parlant pour eux, vous qui pouvez le faire par des actes, vous feriez voir un beau trait de générosité, si, après avoir été souvent amis et ennemis des Lacédémoniens, vous vous souveniez moins de leurs torts que de leurs bienfaits et si vous leur témoigniez votre reconnaissance, non seulement en votre nom, mais au nom de toute la Grèce pour la bravoure qu'ils ont déployée à la défendre. »

49. Après ce discours, les Athéniens délibérèrent, et, sans vouloir prêter l'oreille à ceux qui soutenaient un avis opposé, ils décrétèrent qu'ils iraient au secours des Lacédémoniens avec toutes leurs forces et ils choisirent Iphicrate comme général. Quand celui-ci eut obtenu des auspices favorables et fait passer à ses hommes l'ordre de dîner à l'Académie, on dit que beaucoup s'y rendirent avant Iphicrate lui-même. Puis il se mit à la tête de ses troupes qui le suivirent, persuadées qu'il allait les conduire à quelque action glorieuse; mais arrivé à Corinthe, il s'y attarda plusieurs jours et aussitôt les soldats commencèrent à le critiquer sur cette perte de temps. Lorsque enfin il les fit sortir de la ville, ils le suivirent avec ardeur partout où il les conduisait, et ils attaquaient avec ardeur toutes les places contre lesquelles il les menait.

50. Quant aux ennemis qui ravageaient la Laconie, les Arcadiens, les Argiens, les Éléens, ses voisins de frontière, étaient partis en grand nombre, les uns emmenant, les autres emportant le butin qu'ils avaient fait; les Thébains et les autres voulaient quitter le pays, et parce qu'ils voyaient l'armée diminuer de jour en jour, et parce que les vivres se faisaient plus rares : car on les avait ou dépensés ou pillés ou dilapidés ou brûlés. En outre, c'était l'hiver; aussi tout le monde voulait partir.

51. Comme ils se retiraient de la Laconie, Iphicrate aussi ramena les Athéniens d'Arcadie à Corinthe. Je ne blâmerai pas ce qu'il peut avoir fait de bien dans son commandement : mais pour ce qui est de sa conduite à ce moment-là, je n'y vois rien que d'inutile et de préjudiciable. En effet, s'étant mis en tête de garder le défilé d'Oneion, pour empêcher les Thébains de rentrer chez eux, il laissa libre le plus beau passage, près de Cenchrées.

52. Puis, voulant savoir si les Thébains avaient passé Oneion, il envoya en reconnaissance toute la cavalerie d'Athènes et de Corinthe. Et cependant un petit nombre d'hommes peuvent voir, tout aussi bien qu'un grand nombre, et s'il faut faire retraite, il est beaucoup plus facile au petit nombre qu'au grand nombre de trouver un chemin commode et de se retirer tranquillement. Mais faire avancer des forces considérables et cependant inférieures à celles de l'ennemi, n'est-ce pas le comble de la folie ? Car ces cavaliers ayant étendu leur ligne sur un grand espace à cause de leur nombre rencontrèrent, quand il fallut battre en retraite, beaucoup de passages difficiles, en sorte qu'ils ne perdirent pas moins de vingt hommes. Et alors les Thébains se retirèrent comme ils voulurent.

 

 

(188) Jason était tyran de Phères, ville du sud-est de la Thessalie

(189) Les Maraques et les Dolopes étaient des peuplades étoliennes. Alcétas était roi des Molosses en Epire

(190) Que Jason ait songé à attaquer la Perse, c'est ce que confirme Isocrate, Philipp., II, 9. « Il parlait de passer sur le continent et de faire la guerre au roi. "

(191) Scopas régnait à Crannon, au temps des guerres médiques

(192) Halles et Hermion ou Hermioné étaient des villes de l'Argolide.

(193) Le fameux Denys, tyran de Syracuse, 405-368 av. J.- C.

(194) Alcétas, comme on l'a vu, VI, 1, 7, était gouverneur de l'Epire.

(195) Les Grecs enterraient généralement les morts hors de la ville, le long des routes qui conduisaient dans la campagne.

(196) Outre le grand mât placé au milieu du vaisseau, les trières portaient un mât plus petit appelé ἀκάτειος. Chacun des mâts avait deux voiles; celles du grand mât s'appelaient les grandes voiles, celles du petit les petites ou ἀκάτεια.

(197) Les Sphagies étaient trois petites îles, situées près de Pylos, en Messénie.

(198) Callistratos était le chef du parti opposé aux Thébains. Il avait été stratège en 377 avec Timothée et Chabrias.

(199)  Les Spartiates ayant été repoussés de Béotie en — 376, les Platéens avaient demandé l'alliance d'Athènes. Mais les Thébains surprirent la ville et en chassèrent les habitants qui se réfugièrent à Athènes. Quelque temps après, les Thébains détruisirent Thespies.

(200)  Les Phocidiens, quoique depuis longtemps alliés de Sparte, avaient jadis été amis d'Athènes, et ils s'étaient opposés à la proposition des Thébains qui voulaient détruire Athènes.

(201) Les Platéens avaient seuls soutenu les Athéniens à Marathon, et les Thespiens étaient seuls restés avec Léonidas aux Thermopyles.

(202) Callias faisait partie des prêtres qui portaient une torche dans la procession d'Eleusis en l'honneur de Déméter. Voilà pourquoi il va se réclamer de Triptolème, dont la légende était étroitement liée aux mystères d'Eleusis.

(203) On peut conclure de ces mots que les Lacédémoniens avaient de nouveau fait appel au roi pour le rétablissement de la paix.

(204) Cette paix fut signée au mois de juin de l'année — 371, d'après Plutarque, Agésilas, 28.

(205) C'est une contribution destinée à la guerre commune qu'il faudrait faire contre les villes infidèles au traité.

(206) Les mots entre crochets, faisant double emploi, sont retranchés par presque tous les éditeurs.

(207) Ville située au sud de la Béotie.

(208) Xénophon désigne ici les sept béotarques, au nombre desquels se trouvait Epaminondas, qui joua le principal rôle dans cette cam­pagne. Pourquoi Xénophon n'a-t-il pas même mentionné son nom ? Est-ce par haine et parce qu'il partageait l'horreur d'Agésilas pour les Thébains ? On l'a dit; mais l'éloge qu'il fait d'Epaminondas à propos de la bataille de Mantinée dément cette supposition. Peut-être était-il insuffisamment informé des affaires de Thèbes, quand il rédigea son récit de la bataille de Leuctres.

(209) Molpia et Hippo. Cf. Diodore, XV, S4, Plutarque, Pélop., 20, et Pausanias, IX, 13, 5.

(210) La bataille de Leuctres eut lieu en juillet 371 av. J.-C.

(211) Epaminondas, craignant les trahisons, avait permis de s'éloigner à ceux qui ne voulaient pas combattre.

(212) L'infanterie des Spartiates était alors partagée en 6 mores dont chacune comprenait quatre loches; le loche à son tour était divisé en deux cinquantaines ou quatre énomoties. L'énomotie est ici rangée sur trois files de douze hommes, de sorte que son effectif était de trente-six hommes. Suidas assigne vingt-cinq hommes à l'énomotie; mais l'effectif variait suivant que les éphores levaient un nombre de classes plus ou moins grand.

(213) Xénophon, qui pourtant s'intéresse si fort à la tactique, n'indique pas ici assez clairement la tactique nouvelle introduite par Epaminondas, qui, concentrant toute sa force à l'aile gauche, pénétrait comme un coin, dans les rangs de l'ennemi, tandis que le centre et l'aile droite restaient en arrière.

(214) Les Gymnopédies étaient une fête annuelle, célébrée à Sparte par des danses de deux troupes d'hommes et d'enfants nus.

(215) Ces jeux eurent lieu en 370 av. J.-C.

(216) La direction des jeux pythiques appartenait aux amphictyons.

(217) C'était une fille de Jason, nommée Thèbè. Ses frères étaient Tisiphonos, Pytholaos et Lycophron. Cf. Plutarque, Pélop., 35. Selon Plutarque, le mignon en question était le plus jeune frère de Thèbè.

(218) C'est alors qu'à l'instigation d'Epaminondas, les Arcadiens construisirent, près de la frontière laconienne, Mégalopolis (la grande ville). Xénophon n'en parle pas, mais il en mentionne les habitants, VII, 5, 5.

(219) Pallantion, ville d'Arcadie, à l'ouest de Tégée.

(220) Aséa était un bourg situé dans l'Arcadie du Sud

(221) Eutaia était une petite ville à l'est de l'Arcadie.

(222) Elymia, entre Orchomène et Mantinée, n'est pas autrement connue

(223) Les Eubéens qui, depuis l'an 377, faisaient partie de la confédération athénienne, s'étaient joints aux Thébains après la bataille de Leuctres.

(224) Les Mèliens, peuple des bords du golfe Maliaque.

(225) La Maléatide était une contrée de l'Arcadie du Sud.

(226) Caryes, bourg du nord de la Laconie.

(227) Les Oiates, habitants d'Oion, dans la Laconie du Nord.

(228) Aléa est un vieux surnom d'Athèna, particulièrement répandu en Arcadie.

(229) Les Pellèniens, habitants de Pellènè, ville de l'Achaïe occidentale. Il y avait aussi une ville de Pellènè en Laconie sur le haut Eurotas.

(230) Le surnom Gaièochos signifie qui embrasse la terre.

(231) Hélos, bourg de Laconie.

(232)  Gythéion, port de Sparte, à quarante kilomètres de la ville.

(233) Ces tyrans étaient les Pisistratides, chassés en 511 av. J.-C.

(234) Pendant la troisième guerre de Messénie, 464-655 av. J.-C.

(235)  II s'agit des fonds communs fournis par les villes grecques d'Asie et par les îles pour continuer la guerre contre les barbares. Ils étaient déposés à Délos et confiés à la garde des Athéniens

(236) Après la défaite des Sept contre Thèbes, les Athéniens, à la prière du roi d'Argos, Adrastos, envoyèrent une armée contre les Thébains pour les contraindre à enterrer les morts

(237) Les fils d'Héraclès chassés du Péloponnèse par Eurysthée se réfugièrent à Athènes. Les Athéniens repoussèrent et battirent Eurysthée qui s'était mis à leur poursuite.