RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER à LA TABLE DES MATIERES DE SOPHOCLE

LES TRACHINIENNES

ΤΡΑΧΙΝΙΑΙ

(1 - 662) (663 - 1278)

Texte grec repris sur le site

Μικρός Απόπλους

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

Traduction française par R. PIGNARRE : GF.

LES TRACHINIENNES (01)

PERSONNAGES

DÉJANIRE, LA NOURRICE, HYLLOS, CHOEUR DE FEMMES TRACHINIENNES, UN MESSAGER, LICHAS, HÉRACLÈS, UN VIEILLARD.

Une place, à Trachis, devant le palais du roi Céyx.


ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Λόγος μέν ἐστ´ ἀρχαῖος ἀνθρώπων φανεὶς
ὡς οὐκ ἂν αἰῶν´ ἐκμάθοις βροτῶν, πρὶν ἂν
θάνῃ τις, οὔτ´ εἰ χρηστὸς οὔτ´ εἴ τῳ κακός·
ἐγὼ δὲ τὸν ἐμόν, καὶ πρὶν εἰς Ἅιδου μολεῖν,
ἔξοιδ´ ἔχουσα δυστυχῆ τε καὶ βαρύν, 5 
ἥτις πατρὸς μὲν ἐν δόμοισιν Οἰνέως
ναίους´ 〈ἔτ´〉 ἐν Πλευρῶνι νυμφείων ὄκνον
ἄλγιστον ἔσχον, εἴ τις Αἰτωλὶς γυνή.
Μνηστὴρ γὰρ ἦν μοι ποταμός, Ἀχελῷον λέγω,
ὅς μ´ ἐν τρισὶν μορφαῖσιν ἐξῄτει πατρός, 10
φοιτῶν ἐναργὴς ταῦρος, ἄλλοτ´ αἰόλος
δράκων ἑλικτός, ἄλλοτ´ ἀνδρείῳ τύπῳ
βούκρανος, ἐκ δὲ δασκίου γενειάδος
κρουνοὶ διερραίνοντο κρηναίου ποτοῦ.
Τοιόνδ´ ἐγὼ μνηστῆρα προσδεδεγμένη 15
δύστηνος αἰεὶ κατθανεῖν ἐπηυχόμην,
πρὶν τῆσδε κοίτης ἐμπελασθῆναί ποτε.
Χρόνῳ δ´ ἐν ὑστέρῳ μέν, ἀσμένῃ δέ μοι,
ὁ κλεινὸς ἦλθε Ζηνὸς Ἀλκμήνης τε παῖς,
ὃς εἰς ἀγῶνα τῷδε συμπεσὼν μάχης 20
ἐκλύεταί με· καὶ τρόπον μὲν ἂν πόνων 
οὐκ ἂν διείποιμ´, οὐ γὰρ οἶδ´, ἀλλ´ ὅστις ἦν
θακῶν ἀταρβὴς τῆς θέας, ὅδ´ ἂν λέγοι·
ἐγὼ γὰρ ἥμην ἐκπεπληγμένη φόβῳ
μή μοι τὸ κάλλος ἄλγος ἐξεύροι ποτέ. 25
Τέλος δ´ ἔθηκε Ζεὺς Ἀγώνιος καλῶς,
εἰ δὴ καλῶς· λέχος γὰρ Ἡρακλεῖ κριτὸν
ξυστᾶς´ ἀεί τιν´ ἐκ φόβου φόβον τρέφω,
κείνου προκηραίνουσα· νὺξ γὰρ εἰσάγει
καὶ νὺξ ἀπωθεῖ διαδεδεγμένη πόνον. 30
Κἀφύσαμεν δὴ παῖδας, οὓς κεῖνός ποτε,
γῄτης ὅπως ἄρουραν ἔκτοπον λαβών,
σπείρων μόνον προσεῖδε κἀξαμῶν ἅπαξ·
τοιοῦτος αἰὼν εἰς δόμους τε κἀκ δόμων
ἀεὶ τὸν ἄνδρ´ ἔπεμπε λατρεύοντά τῳ. 35
Νῦν δ´ ἡνίκ´ ἄθλων τῶνδ´ ὑπερτελὴς ἔφυ,
ἐνταῦθα δὴ μάλιστα ταρβήσας´ ἔχω.
 Ἐξ οὗ γὰρ ἔκτα κεῖνος Ἰφίτου βίαν,
ἡμεῖς μὲν ἐν Τραχῖνι τῇδ´ ἀνάστατοι
ξένῳ παρ´ ἀνδρὶ ναίομεν, κεῖνος δ´ ὅπου 40
βέβηκεν οὐδεὶς οἶδε, πλὴν ἐμοὶ πικρὰς
ὠδῖνας αὑτοῦ προσβαλὼν ἀποίχεται.
Σχεδὸν δ´ ἐπίσταμαί τι πῆμ´ ἔχοντά νιν·
χρόνον γὰρ οὐχὶ βαιόν, ἀλλ´ ἤδη δέκα
μῆνας πρὸς ἄλλοις πέντ´ ἀκήρυκτος μένει. 45
Κἄστιν τι δεινὸν πῆμα· τοιαύτην ἐμοὶ
δέλτον λιπὼν ἔστειχε, τὴν ἐγὼ θαμὰ
θεοῖς ἀρῶμαι πημονῆς ἄτερ λαβεῖν.

PROLOGUE 

DÉJANIRE

— C'est une sagesse vieille comme le monde qui dit que de toute vie mortelle il faut attendre le terme avant d'affirmer qu'elle fut heureuse ou malheureuse. Hélas! je n'ai pas besoin d'être allée chez Hadès pour savoir combien l'infortune aura pesé sur la mienne. J'habitais encore à Pleuron, dans le palais d'Œnée (02) mon père, lorsqu'un mariage se présenta pour moi tel qu'aucune femme d’Etolie n’en connut de plus affreux. Mon prétendant n'était autre que le fleuve Achélöos (03), et, pour demander ma main à mon père, il se rendait visible tour à tour sous la forme d'un taureau, d'un dragon aux replis chatoyants et d'un homme à tête de boeuf, dont le menton touffu laissait jaillir des fontaines d'eau vive! Pourvue d'un tel prétendant, pauvre fille que j'étais! je n'avais qu'un désir : être morte avant le jour de mes noces ! Quelque temps après, par bonheur, survint l'illustre fils de Zeus et d’Alcmène (04). Il provoque l'autre en combat singulier et me délivre. Les phases de ce combat, que ceux-là les retracent qui les ont suivies de sang-froid : je n'ai rien vu. J'étais assise, éperdue, tremblant que ma beauté ne fît mon malheur. Enfin, Zeus arbitre nous accorda une heureuse issue. Mais dois-je dire heureuse? Depuis le jour que sa victoire m'unit à Héraclès, je nourris crainte sur crainte, je vis à cause de lui dans une anxiété continuelle, et d'une nuit à l'autre les chagrins succèdent aux chagrins. Je lui ai donné des enfants; mais, comme un cultivateur qui possède un champ éloigné ne le visite qu'une fois pour les semailles, une fois pour la moisson, ainsi l'existence que mène mon mari le rend à son foyer et l'en éloigne sans cesse pour courir au service d'autrui. Aujourd'hui encore, bien qu'il ait glorieusement achevé ses fameux travaux, je tremble plus que jamais. Depuis qu'il a tué Iphitos (05), nous vivons en exil à Trachis (06), où l'on nous offre l'hospitalité; car Héraclès est parti, nul ne sait où. Je sais seulement que son absence me plonge en d'amères inquiétudes. Je suis presque certaine qu'il traverse quelque dure épreuve : voilà quinze mois qu'il n'a pas donné de ses nouvelles. Oui, il traverse quelque épreuve périlleuse. Je pense aux tablettes qu'il m'a laissées en partant, et dont je demande souvent aux dieux qu'elles ne me portent pas malheur.

 

ΔΟΥΛΗ ΤΡΟΦΟΣ

Δέσποινα Δῃάνειρα, πολλὰ μέν ς´ ἐγὼ 
κατεῖδον ἤδη πανδάκρυτ´ ὀδύρματα 50
τὴν Ἡράκλειον ἔξοδον γοωμένην·
νῦν δ´, εἰ δίκαιον τοὺς ἐλευθέρους φρενοῦν
γνώμαισι δούλαις, κἀμὲ χρὴ φράσαι τόσον·
πῶς παισὶ μὲν τοσοῖσδε πληθύεις, ἀτὰρ
ἀνδρὸς κατὰ ζήτησιν οὐ πέμπεις τινά, 55
μάλιστα δ´ ὅνπερ εἰκὸς Ὕλλον, εἰ πατρὸς
νέμοι τιν´ ὤραν τοῦ καλῶς πράσσειν δοκεῖν;
 Ἐγγὺς δ´ ὅδ´ αὐτὸς ἀρτίπους θρῴσκει δόμους,
ὥστ´, εἴ τί σοι πρὸς καιρὸν ἐννέπειν δοκῶ,
πάρεστι χρῆσθαι τἀνδρὶ τοῖς τ´ ἐμοῖς λόγοις. 60

LA NOURRICE. 

— Déjanire, ma maîtresse, que de fois je t'aurai vue tout en larmes te lamenter sur l'absence d'Héraclès ! Mais, voyons, s'il est permis à l'esclave de donner des conseils aux personnes libres, laisse-moi dire mon mot sur tes affaires. Tu as plusieurs enfants; pourquoi n'enverrais-tu pas l'un d'eux à la recherche de ton mari ? Hyllos me paraît tout désigné, pour peu que le bonheur de son père lui tienne à coeur. Le voici justement qui accourt... Si mon idée te semble bonne, il t'apporte l'occasion de la mettre à profit.(Paraît Hyllos.)

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ  

Ὦ τέκνον, ὦ παῖ, κἀξ ἀγεννήτων ἄρα
μῦθοι καλῶς πίπτουσιν· ἥδε γὰρ γυνὴ
δούλη μέν, εἴρηκεν δ´ ἐλεύθερον λόγον.

DÉJANIRE

— Mon enfant, mon fils, les humbles sont quelquefois bien inspirés. Vois cette esclave : elle vient de montrer un jugement digne d'une femme libre.

ΥΛΛΟΣ

Ποῖον; δίδαξον, μῆτερ, εἰ διδακτά μοι.

HYLLOS

— Comment cela? Puis-je apprendre de quoi il s'agit, mère ?

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Σὲ πατρὸς οὕτω δαρὸν ἐξενωμένου 65
τὸ μὴ πυθέσθαι ποῦ ´στιν αἰσχύνην φέρει.

DÉJANIRE

— Elle dit que l'absence de ton père s'éternise et qu'un bon fils devrait s'inquiéter de savoir où il est.

ΥΛΛΟΣ

Ἀλλ´ οἶδα, μύθοις εἴ τι πιστεύειν χρεών.

HYLLOS

— Mais je sais où il est, du moins s'il en faut croire les bruits qui courent.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Καὶ ποῦ κλύεις νιν, τέκνον, ἱδρῦσθαι χθονός;

DÉJANIRE

— Et où dit-on qu'il séjourne, mon enfant?

ΥΛΛΟΣ

Τὸν μὲν παρελθόντ´ ἄροτον ἐν μήκει χρόνου
Λυδῇ γυναικί φασί νιν λάτριν πονεῖν. 70

HYLLOS

— Toute l'année passée, il aurait travaillé aux gages d'une Lydienne (07).

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Πᾶν τοίνυν, εἰ καὶ τοῦτ´ ἔτλη, κλύοι τις ἄν.

DÉJANIRE

— S'il s'est plié à pareille épreuve, à quoi ne faut-il pas s'attendre!

ΥΛΛΟΣ

 Ἀλλ´ ἐξαφεῖται τοῦδέ γ´, ὡς ἐγὼ κλύω.

HYLLOS

— Il aurait repris sa liberté, à ce que l'on rapporte.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Ποῦ δῆτα νῦν ζῶν ἢ θανὼν ἀγγέλλεται;

DÉJANIRE

— Mais enfin, vivant ou mort, où dit-on qu'il est?

ΥΛΛΟΣ

Εὐβοῖδα χώραν φασίν, Εὐρύτου πόλιν,
ἐπιστρατεύειν αὐτὸν ἢ μέλλειν ἔτι. 75

HYLLOS

— En Eubée. Il assiège Eurytos dans sa capitale, ou se dispose à l'assiéger.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

 Ἆρ´ οἶσθα δῆτ´, ὦ τέκνον, ὡς ἔλειπέ μοι
μαντεῖα πιστὰ τῆσδε τῆς χώρας πέρι; 

DÉJANIRE

— Tu ignores peut-être, mon enfant, qu'il m'a laissé des oracles certains au sujet de ce pays?

ΥΛΛΟΣ

Τὰ ποῖα, μῆτερ; τὸν λόγον γὰρ ἀγνοῶ.

HYLLOS

— Lesquels, mère? Je ne sais de quoi tu veux parler.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

 Ὡς ἢ τελευτὴν τοῦ βίου μέλλει τελεῖν,
ἢ τοῦτον ἄρας ἆθλον εἰς τό γ´ ὕστερον 80
τὸν λοιπὸν ἤδη βίοτον εὐαίων´ ἔχειν.
 Ἐν οὖν ῥοπῇ τοιᾷδε κειμένῳ, τέκνον,
οὐκ εἶ ξυνέρξων, ἡνίκ´ ἢ σεσώσμεθα
κείνου βίον σώσαντος, ἢ οἰχόμεσθ´ ἅμα; 85

DÉJANIRE

— Ou bien il périra au cours de cette campagne, ou bien sa victoire doit lui assurer une vieillesse paisible. Lorsque sa destinée est dans la balance, mon enfant, ne lui viendras-tu pas en aide? Notre salut est lié à sa vie; sa perte entraînerait la nôtre.

ΥΛΛΟΣ

Ἀλλ´ εἶμι, μῆτερ· εἰ δὲ θεσφάτων ἐγὼ
βάξιν κατῄδη τῶνδε, κἂν πάλαι παρῆ·
νῦν δ´ ὁ ξυνήθης πότμος οὐκ εἴα πατρὸς
ἡμᾶς προταρβεῖν οὐδὲ δειμαίνειν ἄγαν.
Νῦν δ´ ὡς ξυνίημ´, οὐδὲν ἐλλείψω τὸ μὴ 90
πᾶσαν πυθέσθαι τῶνδ´ ἀλήθειαν πέρι.

HYLLOS

— J'irai donc, mère. Que ne m'a-t-on instruit de ces oracles ? Je l'aurais rejoint depuis longtemps. A vrai dire, sa fortune fidèle ne nous donnait guère lieu de trembler pour lui ni de craindre pour nous; mais aujourd'hui, mes yeux s'ouvrent, et je ne négligerai rien pour savoir exactement ce qu'il en est.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Χώρει νυν, ὦ παῖ· καὶ γὰρ ὑστέρῳ τό γ´ εὖ
πράσσειν, ἐπεὶ πύθοιτο, κέρδος ἐμπολᾷ.

DÉJANIRE

— Va, mon fils. Arriverais-tu après coup, apprendre une bonne nouvelle n'est jamais perdre son temps. (Sort Hyllos. Entrée du Choeur.)

ΧΟΡΟΣ

 Ὃν αἰόλα νὺξ ἐναριζομένα 
τίκτει κατευνάζει τε φλογιζόμενον 95
 Ἅλιον, Ἅλιον αἰτῶ
τοῦτο καρῦξαι τὸν Ἀλκμή–
νας, πόθι μοι πόθι μοι ναί–
ει ποτ´, ὦ λαμπρᾷ στεροπᾷ φλεγέθων,
ἢ ποντίας αὐλῶνας, ἢ δισσαῖσιν ἀπείροις κλιθείς, 100
εἴπ´, ὦ κρατιστεύων κατ´ ὄμμα.
Ποθουμένᾳ γὰρ φρενὶ πυνθάνομαι
τὰν ἀμφινεικῆ Δηϊάνειραν ἀεί,
οἷά τιν´ ἄθλιον ὄρνιν, 105
οὔποτ´ εὐνάζειν ἀδακρύτων 
βλεφάρων πόθον, ἀλλ´ εὔμναστον 
ἀνδρὸς δεῖμα τρέφουσαν ὁδοῦ
ἐνθυμίοις εὐναῖς ἀνανδρώτοισι τρύχεσθαι κακὰν 110
δύστανον ἐλπίζουσαν αἶσαν.
Πολλὰ γὰρ ὥστ´ ἀκάμαντος 
ἢ νότου ἢ βορέα τις
κύματ´ 〈ἂν〉 εὐρέϊ πόντῳ
βάντ´ ἐπιόντα τ´ ἴδοι· 115
οὕτω δὲ τὸν Καδμογενῆ
τρέφει, τὸ δ´ αὔξει βιότου
πολύπονον ὥσπερ πέλαγος
Κρήσιον· ἀλλά τις θεῶν
αἰὲν ἀναμπλάκητον Ἅιδα σφε δόμων ἐρύκει.
 Ὧν ἐπιμεμφομένα ς´ αἰδοῖα μέν, ἀντία δ´ οἴσω·
φαμὶ γὰρ οὐκ ἀποτρύειν
ἐλπίδα τὰν ἀγαθὰν 125
χρῆναί ς´· ἀνάλγητα γὰρ οὐδ´
ὁ πάντα κραίνων βασιλεὺς
ἐπέβαλε θνατοῖς Κρονίδας·
ἀλλ´ ἐπὶ πῆμα καὶ χαρὰ
πᾶσι κυκλοῦσιν, οἷον Ἄρ– 130
κτου στροφάδες κέλευθοι. 
Μένει γὰρ οὔτ´ αἰόλα 
νὺξ βροτοῖσιν οὔτε Κῆρες οὔτε πλοῦτος,
ἀλλ´ ἄφαρ βέβακε, τῷ δ´ ἐπέρχεται
χαίρειν τε καὶ στέρεσθαι. 135
 Ἃ καὶ σὲ τὰν ἄνασσαν ἐλπίσιν λέγω
τάδ´ αἰὲν ἴσχειν· ἐπεὶ τίς ὧδε
τέκνοισι Ζῆν´ ἄβουλον εἶδεν; 140

CHANT DU CHŒUR

O toi que dans son agonie enfante la nuit diaprée
et qu'elle endort sur un lit flamboyant,
Hélios, Hélios, c'est toi que j'interroge :
Où est, dis-moi, le fils d'Alcmène ?
Où peut-il séjourner, dis-moi,
ô foyer de rayons splendides !
Est-ce en quelque île (08) des détroits ? Sur l'un ou l'autre continent (09) ?
Dis-le-moi, tout-puissant regard!
Car, dans son cœur inassouvi, cette Déjanire, naguère
si chèrement disputée, on m'apprend
que, pareille à quelque oiseau en détresse,
elle nourrit de pleurs ses yeux insatiables,
de l'absent toujours occupée et toute à son anxiété,
et qu'elle se morfond sur sa couche déserte,
sans attendre du sort, hélas ! que des disgrâces.
Souventes fois, lorsque, sans trêve,
vont s'acharnant ou Notos ou Borée,
ainsi qu'on voit les vagues, sur la mer,
les unes recouvrant les autres, accourir,
de même le héros Thébain (10) d'épreuves
chaque jour plus rudes
autant que par les flots de Crète est secoué!
Mais toujours un des dieux empêche
que sans retour il ne se perde chez Hadès (11)
Soit dit sans te blesser, ce trop d'inquiétude,
je ne l'approuve pas.
je dis qu'il ne faut pas toujours décourager ton espérance.
De sort affranchi des douleurs,
jamais le roi tout-puissant, le fils de Cronos lui-même
n'en assigne aux mortels;
mais la joie et la peine alternent pour chacun,
comme en leur parcours circulaire passent les étoiles de l'Ourse.
Rien n'est constant pour les mortels, ni la nuit d'astres diaprée,
ni les revers, ni la richesse;
brusquement, quittant l'un, de l'autre s'approchant,
ainsi va le bonheur, ainsi l'adversité.
O reine, fais de ces pensées
l'aliment de ton espérance...
Et qui donc a jamais vu Zeus ne point veiller sur ses enfants ?

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Πεπυσμένη μέν, ὡς ἀπεικάσαι, πάρει
πάθημα τοὐμόν· ὡς δ´ ἐγὼ θυμοφθορῶ
μήτ´ ἐκμάθοις παθοῦσα, νῦν δ´ ἄπειρος εἶ.
Τὸ γὰρ νεάζον ἐν τοιοῖσδε βόσκεται
χώροισιν αὑτοῦ, καί νιν οὐ θάλπος θεοῦ, 145
οὐδ´ ὄμβρος, οὐδὲ πνευμάτων οὐδὲν κλονεῖ,
ἀλλ´ ἡδοναῖς ἄμοχθον ἐξαίρει βίον
ἐς τοῦθ´ ἕως τις ἀντὶ παρθένου γυνὴ
κληθῇ λάβῃ τ´ ἐν νυκτὶ φροντίδων μέρος
ἤτοι πρὸς ἀνδρὸς ἢ τέκνων φοβουμένη· 150
τότ´ ἄν τις εἰσίδοιτο, τὴν αὑτοῦ σκοπῶν
πρᾶξιν, κακοῖσιν οἷς ἐγὼ βαρύνομαι.
Πάθη μὲν οὖν δὴ πόλλ´ ἔγωγ´ ἐκλαυσάμην·
ἓν δ´, οἷον οὔπω πρόσθεν, αὐτίκ´ ἐξερῶ.
Ὁδὸν γὰρ ἦμος τὴν τελευταίαν ἄναξ 155
ὡρμᾶτ´ ἀπ´ οἴκων Ἡρακλῆς, τότ´ ἐν δόμοις
λείπει παλαιὰν δέλτον ἐγγεγραμμένην
ξυνθήμαθ´ ἁμοὶ πρόσθεν οὐκ ἔτλη ποτὲ
πολλοὺς ἀγῶνας ἐξιὼν οὕτω φράσαι,
ἀλλ´ ὥς τι δράσων εἷρπε κοὐ θανούμενος. 160
Νῦν δ´, ὡς ἔτ´ οὐκ ὤν, εἶπε μὲν λέχους ὅ τι 
χρείη μ´ ἑλέσθαι κτῆσιν, εἶπε δ´ ἣν τέκνοις
μοῖραν πατρῴας γῆς διαιρετὸν νέμοι,
χρόνον προτάξας, ὡς τρίμηνος ἡνίκα
χώρας ἀπείη κἀνιαύσιος βεβώς, 165
τότ´ ἢ θανεῖν χρείη σφε τῷδε τῷ χρόνῳ,
ἢ τοῦθ´ ὑπεκδραμόντα τοῦ χρόνου τέλος
τὸ λοιπὸν ἤδη ζῆν ἀλυπήτῳ βίῳ.
Τοιαῦτ´ ἔφραζε πρὸς θεῶν εἱμαρμένα
τῶν Ἡρακλείων ἐκτελευτᾶσθαι πόνων, 170
ὡς τὴν παλαιὰν φηγὸν αὐδῆσαί ποτε
Δωδῶνι δισσῶν ἐκ πελειάδων ἔφη.
Καὶ τῶνδε ναμέρτεια συμβαίνει χρόνου
τοῦ νῦν παρόντος, ὡς τελεσθῆναι χρεών·
ὥσθ´ ἡδέως εὕδουσαν ἐκπηδᾶν ἐμὲ 175
φόβῳ, φίλαι, ταρβοῦσαν, εἴ με χρὴ μένειν
πάντων ἀρίστου φωτὸς ἐστερημένην.

PREMIER ÉPISODE

DÉJANIRE. 

— On t'a sans doute appris ce qui me tourmente, puisque tu viens me voir. Ah ! puisses-tu ne jamais l'éprouver, la souffrance qui me ronge, toi qui ne sais pas encore ce que c'est! La jeunesse a ses parcs où elle pâture (12) à l'abri du grand soleil, de la pluie et des vents; elle croît, paisible, au sein des plaisirs, jusqu'à l'âge où la jeune fille prend le nom de femme et perd en une seule nuit son insouciance. Dès lors elle ne cessera plus de trembler pour un mari ou pour des enfants. Il faut avoir soi-même passé par là pour comprendre les maux qui m'oppressent. J'ai beaucoup souffert, déjà, beaucoup pleuré, mais ce n'était rien auprès d'aujourd'hui. Tu vas en juger. La dernière fois qu'Héraclès, mon seigneur, a quitté la maison, il m'a laissé une tablette où il avait écrit autrefois ses dernières volontés. Souvent il était parti pour le péril, mais il n'avait pas cru devoir encore me la remettre, car jamais il ne doutait ni de son succès ni de son retour. Cette fois-ci, comme s'il n'était déjà plus, il m'expliqua quels biens me revenaient à titre d'épouse et comment il entendait partager ses possessions entre ses enfants. Il ajouta que son absence durerait un an et trois mois, ce délai devant marquer le terme soit de ses jours, soit de ses maux. Telle est, m'expliquait-il, la fin assignée par les dieux aux travaux d'Héraclès : par la voix des deux tourterelles, le vieux chêne dodonéen l'avait jadis prophétisée (13). Or le temps marqué est venu. Dans quel sens les destins vont-ils s'accomplir? A peine goûtais-je un peu de sommeil que l'anxiété m'a chassée du lit : s'il me fallait demeurer veuve du plus noble des êtres !

ΧΟΡΟΣ

Εὐφημίαν νῦν ἴσχ´, ἐπεὶ καταστεφῆ
στείχονθ´ ὁρῶ τιν´ ἄνδρα πρὸς χαρὰν λόγων.

LE CORYPHÉE. 

— Fais trêve à tes paroles : je vois un homme s'avancer, — un porteur de bonne nouvelle, si j'en crois, sur son front, cette couronne.

ΑΓΓΕΛΟΣ

Δέσποινα Δῃάνειρα, πρῶτος ἀγγέλων 180
ὄκνου σε λύσω· τὸν γὰρ Ἀλκμήνης τόκον
καὶ ζῶντ´ ἐπίστω καὶ κρατοῦντα κἀκ μάχης
ἄγοντ´ ἀπαρχὰς θεοῖσι τοῖς ἐγχωρίοις.

UN MESSAGER (accourant). 

— Déjanire, ma maîtresse, j'arrive le premier pour dissiper tes inquiétudes. Sache que le fils d'Alcmène est vivant et qu'il est vainqueur. Il consacre aux dieux indigènes des prémices (14) qu'il rapporte du combat.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Τίν´ εἶπας, ὦ γεραιέ, τόνδε μοι λόγον;

DÉJANIRE

— Quel discours me tiens-tu là, vieillard?

ΑΓΓΕΛΟΣ

Τάχ´ ἐς δόμους σοὺς τὸν πολύζηλον πόσιν 185
ἥξειν, φανέντα σὺν κράτει νικηφόρῳ.

LE MESSAGER. 

— Bientôt, l'époux tant désiré franchira ce seuil, dans tout l'éclat de sa force victorieuse.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Καὶ τοῦ τόδ´ ἀστῶν ἢ ξένων μαθὼν λέγεις; 

DÉJANIRE

— De qui tiens-tu cela? D'un homme du pays, ou d'un étranger?

ΑΓΓΕΛΟΣ

 Ἐν βουθερεῖ λειμῶνι πρόσπολος θροεῖ,
Λίχας ὁ κῆρυξ, ταῦτα· τοῦ δ´ ἐγὼ κλύων
ἀπῇξ´, ὅπως τοι πρῶτος ἀγγείλας τάδε 190
πρὸς σοῦ τι κερδάναιμι καὶ κτῴμην χάριν.

LE MESSAGER. 

— Au milieu d'un pré à boeufs, toute une foule se presse autour du courrier Lichas qui annonce la nouvelle. Dès que je l'ai sue, je n'ai fait qu'un bond jusqu'ici. Je voulais être bon premier à te l'apprendre, pensant que je trouverais mon profit à t'avoir fait plaisir.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Αὐτὸς δὲ πῶς ἄπεστιν, εἴπερ εὐτυχεῖ;

DÉJANIRE

— Mais Lichas, pourquoi n'est-il pas venu lui-même, s'il apporte une bonne nouvelle?

ΑΓΓΕΛΟΣ

Οὐκ εὐμαρείᾳ χρώμενος πολλῇ, γύναι·
κύκλῳ γὰρ αὐτὸν Μηλιεὺς ἅπας λεὼς
κρίνει παραστάς, οὐδ´ ἔχει βῆναι πρόσω· 195
τὸ γὰρ ποθοῦν ἕκαστος ἐκμαθεῖν θέλων
οὐκ ἂν μεθεῖτο, πρὶν καθ´ ἡδονὴν κλύειν.
Οὕτως ἐκεῖνος οὐχ ἑκών, ἑκοῦσι δὲ
ξύνεστιν· ὄψει δ´ αὐτὸν αὐτίκ´ ἐμφανῆ.

LE MESSAGER. 

— C'est qu'il n'avance pas comme-il-veut, femme. Tout le peuple Malien est là autour de lui à le questionner, tant qu'il ne peut plus mettre un pied devant l'autre. Chacun brûle de savoir, et les curieux ne le laissent point partir qu'il ne les ait satisfaits. C'est ainsi, malgré lui, qu'il s'attarde au gré des gens. Mais patience-: tu vas le voir bientôt paraître en personne.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

 Ὦ Ζεῦ, τὸν Οἴτης ἄτομον ὃς λειμῶν´ ἔχεις, 200
ἔδωκας ἡμῖν ἀλλὰ σὺν χρόνῳ χαράν.
Φωνήσατ´, ὦ γυναῖκες, αἵ τ´ εἴσω στέγης
αἵ τ´ ἐκτὸς αὐλῆς, ὡς ἄελπτον ὄμμ´ ἐμοὶ
φήμης ἀνασχὸν τῆσδε νῦν καρπούμεθα.

DÉJANIRE

— O Zeus, seigneur des prairies vierges de l'Oeta (15), enfin tu nous as donné, après si longtemps, une joie! Chantez, femmes; sous le toit, sous le ciel, chantez l'apparition de la bonne nouvelle que je n'espérais plus.

ΧΟΡΟΣ
 Ἀνολολύξεται δόμος ἐφεστίοι– 205
σιν ἀλαλαῖς ὁ μελλόνυμ–
φος, ἐν δὲ κοινὸς ἀρσένων
ἴτω κλαγγὰ τὸν εὐφαρέτραν
Ἀπόλλω προστάταν· ὁμοῦ δὲ 210
παιᾶνα, παιᾶν´ ἀνάγετ´, ὦ παρθένοι,
βοᾶτε τὰν ὁμόσπορον
Ἄρτεμιν Ὀρτυγίαν,
ἐλαφαβόλον, ἀμφίπυρον,
γείτονάς τε Νύμφας.  215
Ἀείρομ´ οὐδ´ ἀπώσομαι
τὸν αὐλόν, ὦ τύραννε τᾶς ἐμᾶς φρενός.
Ἰδού μ´ ἀναταράσσει
〈εὐοῖ〉 εὐοῖ μ´
ὁ κισσὸς ἄρτι βακχίαν 220
ὑποστρέφων ἅμιλλαν.
Ἰὼ ἰὼ Παιάν· ἴδ´, ὦ φίλα γύναι.
τάδ´ ἀντίπρῳρα δή σοι
βλέπειν πάρεστ´ ἐναργῆ.

CHANT DU CHŒUR 

Éclatez, cris joyeux de nos filles nubiles,
dans la maison, près du foyer !
Éclatez à l'unisson,
clameur des mâles, en l'honneur
du dieu au beau carquois, Apollon tutélaire!
Et vous, et vous, les jeunes filles,
entonnez aussi le péan (16)
pour saluer à pleine voix la soeur du dieu,
Artémis d'Ortygie (17),
qui court le cerf et brandit dans chaque main une torche,
et célébrez les nymphes nos voisines!
Le son des flûtes me soulève
je m'abandonne à vous, rythmes impérieux !
Voici, voici que m'excite et me trouble
évohé! évohé!
le lierre qui m'invite à la grisante lutte!
lô! iô! péan!...
Mais vois, ma reine bien-aimée,
vois ce cortège qui vers nous tourne sa proue...
Le voici devant toi. Regarde.
(Entre Lichas, conduisant les captives.)

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

 Ὁρῶ, φίλαι γυναῖκες, οὐδέ μ´ ὄμματος 225
φρουρὰ παρῆλθε τόνδε μὴ λεύσσειν στόλον·
χαίρειν δὲ τὸν κήρυκα προὐννέπω, χρόνῳ
πολλῷ φανέντα, χαρτὸν εἴ τι καὶ φέρεις.

DEUXIÈME ÉPISODE

DÉJANIRE. 

— Je le vois, mes amies, ce cortège; il n'a pas échappé à mes yeux qui le guettaient. Salut au courrier si longtemps attendu, s'il m'apporte un message de joie.

ΛΙΧΑΣ

Ἀλλ´ εὖ μὲν ἵγμεθ´, εὖ δὲ προσφωνούμεθα,
γύναι, κατ´ ἔργου κτῆσιν· ἄνδρα γὰρ καλῶς 230
πράσσοντ´ ἀνάγκη χρηστὰ κερδαίνειν ἔπη.

LICHAS

— Oui, nous arrivons sous d'heureux auspices, et tes paroles de bon accueil, femme, conviennent à l'objet de notre mission : comment ne ferais-tu pas fête aux succès de ton mari ?

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Ὦ φίλτατ´ ἀνδρῶν, πρῶθ´ ἃ πρῶτα βούλομαι
ίδαξον, εἰ ζῶνθ´ Ἡρακλέα προσδέξομαι.

DÉJANIRE

— O le plus cher des hommes, apprends-moi d'abord ce que je désire savoir avant tout : recevrai-je ici Héraclès vivant ?

ΛΙΧΑΣ

 Ἔγωγέ τοί σφ´ ἔλειπον ἰσχύοντά τε
καὶ ζῶντα καὶ θάλλοντα κοὐ νόσῳ βαρύν. 235

LICHAS

— Je l'ai quitté plein de force et de vie, tout florissant, ne souffrant d'aucun mal.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Ποῦ γῆς; πατρῴας εἴτε βαρβάρου; λέγε.

DÉJANIRE

- Mais en quel endroit de la terre? En pays grec ? à l'étranger ? Parle.

ΛΙΧΑΣ

Ἀκτή τις ἔστ´ Εὐβοιίς, ἔνθ´ ὁρίζεται 
βωμοὺς τέλη τ´ ἔγκαρπα Κηναίῳ Διί.

LICHAS

— Il y a en Eubée un promontoire (18) où il consacre à Zeus Cénéen des autels et des offrandes de fruits.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Εὐκταῖα φαίνων ἢ ´πὸ μαντείας τινός;

DÉJANIRE

— Pour s'acquitter d'un voeu ou sur l'ordre d'un oracle?

ΛΙΧΑΣ

Εὐχαῖς, ὅθ´ ᾕρει τῶνδ´ ἀνάστατον δορὶ 240
χώραν γυναικῶν ὧν ὁρᾷς ἐν ὄμμασιν. 

LICHAS

— C'est un voeu qu'il avait fait, le jour qu'il conquit et ravagea le pays de ces femmes que tu vois.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Αὗται δέ, πρὸς θεῶν, τοῦ ποτ´ εἰσὶ καὶ τίνες;
οἰκτραὶ γάρ, εἰ μὴ ξυμφοραὶ κλέπτουσί με.

DÉJANIRE

— Ces femmes, au nom des dieux, à qui sont-elles ? Et qui sont-elles ? Elles sont dignes de pitié, si leur détresse ne m'abuse.

ΛΙΧΑΣ

Ταύτας ἐκεῖνος Εὐρύτου πέρσας πόλιν
ἐξείλεθ´ αὑτῷ κτῆμα καὶ θεοῖς κριτόν. 245

LICHAS

— Quand il eut pillé la capitale du roi Eurytos, Héraclès les réserva pour sa part et pour les dieux.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

 Ἦ κἀπὶ ταύτῃ τῇ πόλει τὸν ἄσκοπον
χρόνον βεβὼς ἦν ἡμερῶν ἀνήριθμον;

DÉJANIRE

— A-t-il donc passé au siège de cette ville tout le temps de son interminable absence ?

ΛΙΧΑΣ

Οὔκ, ἀλλὰ τὸν μὲν πλεῖστον ἐν Λυδοῖς χρόνον
κατείχεθ´, ὥς φης´ αὐτός, οὐκ ἐλεύθερος,
ἀλλ´ ἐμποληθείς· τοῦ λόγου δ´ οὐ χρὴ φθόνον, 250
γύναι, προσεῖναι, Ζεὺς ὅτου πράκτωρ φανῇ.
Κεῖνος δὲ πραθεὶς Ὀμφάλῃ τῇ βαρβάρῳ
ἐνιαυτὸν ἐξέπλησεν, ὡς αὐτὸς λέγει,
χοὔτως ἐδήχθη τοῦτο τοὔνειδος λαβὼν
ὥσθ´ ὅρκον αὑτῷ προσβαλὼν διώμοσεν 255
ἦ μὴν τὸν ἀγχιστῆρα τοῦδε τοῦ πάθους
ξὺν παιδὶ καὶ γυναικὶ δουλώσειν ἔτι.
Κοὐχ ἡλίωσε τοὔπος, ἀλλ´ ὅθ´ ἁγνὸς ἦν,
στρατὸν λαβὼν ἐπακτὸν ἔρχεται πόλιν
τὴν Εὐρυτείαν· τόνδε γὰρ μεταίτιον 260
μόνον βροτῶν ἔφασκε τοῦδ´ εἶναι πάθους·
ὃς αὐτὸν ἐλθόντ´ ἐς δόμους ἐφέστιον,
ξένον παλαιὸν ὄντα, πολλὰ μὲν λόγοις
ἐπερρόθησε, πολλὰ δ´ ἀτηρᾷ φρενί,
λέγων χεροῖν μὲν ὡς ἄφυκτ´ ἔχων βέλη 265
τῶν ὧν τέκνων λείποιτο πρὸς τόξου κρίσιν,
φώνει δὲ δοῦλος ἀνδρὸς ὡς ἐλευθέρου
ῥαίοιτο· δείπνοις δ´ ἡνίκ´ ἦν ᾠνωμένος,
ἔρριψεν ἐκτὸς αὐτόν. Ὧν ἔχων χόλον, 
ὡς ἵκετ´ αὖθις Ἴφιτος Τιρυνθίαν 270
πρὸς κλιτὺν ἵππους νομάδας ἐξιχνοσκοπῶν,
τότ´ ἄλλος´ αὐτὸν ὄμμα, θἀτέρᾳ δὲ νοῦν
ἔχοντ´, ἀπ´ ἄκρας ἦκε πυργώδους πλακός.
 Ἔργου δ´ ἕκατι τοῦδε μηνίσας ἄναξ,
ὁ τῶν ἁπάντων Ζεὺς πατὴρ Ὀλύμπιος, 275
πρατόν νιν ἐξέπεμψεν, οὐδ´ ἠνέσχετο
ὁθούνεκ´ αὐτὸν μοῦνον ἀνθρώπων δόλῳ
ἔκτεινεν· εἰ γὰρ ἐμφανῶς ἠμύνατο,
Ζεύς τἂν συνέγνω ξὺν δίκῃ χειρουμένῳ·
ὕβριν γὰρ οὐ στέργουσιν οὐδὲ δαίμονες. 280
Κεῖνοι δ´ ὑπερχλίοντες ἐκ γλώσσης κακῆς,
αὐτοὶ μὲν Ἅιδου πάντες εἴς´ οἰκήτορες,
πόλις δὲ δούλη· τάσδε δ´ ἅσπερ εἰσορᾷς
ἐξ ὀλβίων ἄζηλον εὑροῦσαι βίον
χωροῦσι πρὸς σέ· ταῦτα γὰρ πόσις τε σὸς 285
ἐφεῖτ´, ἐγὼ δὲ πιστὸς ὢν κείνῳ τελῶ.
Αὐτὸν δ´ ἐκεῖνον, εὖτ´ ἂν ἁγνὰ θύματα
ῥέξῃ πατρῴῳ Ζηνὶ τῆς ἁλώσεως,
φρόνει νιν ὡς ἥξοντα· τοῦτο γὰρ λόγου
πολλοῦ καλῶς λεχθέντος ἥδιστον κλύειν. 290

LICHAS

— Nullement. Durant presque toute cette période, il fut retenu en Lydie. Il ne fait point mystère qu'il y avait été vendu comme esclave. Ce récit ne doit point éveiller la jalousie dans ton coeur, femme, car Zeus a tout conduit manifestement. Héraclès passa donc toute une année auprès d'Omphale, l'étrangère qui l'avait acheté. Il ne s'en cache point. Cependant il ressentait vivement cet affront, et il se jura de réduire un jour en esclavage l'auteur de ses disgrâces, ainsi que le fils et la femme de ce prince. Il a tenu parole. Dès qu'il se fut purifié (19), il rassembla une armée d'étrangers et marcha sur la ville où régnait Eurytos (20) — car c'est à ce roi très précisément qu'il imputait son humiliation. Recevant Héraclès à son foyer, le perfide, au mépris de l'hospitalité qui les unissait de longue date, ne l'avait-il pas harcelé de ses insultes ? « Avec ses flèches inévitables, disait-il, il est moins bon tireur que mes enfants! On sait de reste qu'il n'est qu'un esclave qui courbe le dos sous les brimades. » Et il l'avait chassé, un jour qu'après un bon dîner il l'avait trouvé dans les vapeurs du vin. Mon maître lui en garda rancune. A quelque temps de là, sur la hauteur de Tirynthe, Iphitos était allé à la recherche de ses chevaux nomades (21)  . Comme le jeune homme marchait, l'oeil et la pensée occupés ailleurs, Héraclès le précipita du haut de la muraille rocheuse. Et voilà pourquoi, dans son courroux, Zeus Olympien, père de tous les êtres, exila son fils et le fit vendre comme esclave : ce qu'il ne lui pardonnait pas, c'était d'avoir, fût-ce une fois, tué un homme en traître. S'il avait pris sa vengeance ouvertement, Zeus ne lui en eût pas tenu rigueur, puisqu'il était dans son droit : pas plus que nous les divinités ne tolèrent les outrages. Aussi bien ces vantards à la langue pernicieuse, les voici à leur tour domiciliés chez Hadès, et leur pays est réduit en servitude. Quant à ces femmes sur qui s'attache ton regard, la route qui va du bonheur à l'infortune les a conduites vers toi : ainsi l'a voulu ton mari, dont j'exécute les ordres en serviteur fidèle. Dès qu'il aura consacré à Zeus paternel des victimes sans tache pour la prise de la ville, tu peux t'attendre à le voir paraître. De cette longue et belle histoire, n'est-ce pas là le plus agréable à entendre ?

ΧΟΡΟΣ

 Ἄνασσα, νῦν σοι τέρψις ἐμφανὴς κυρεῖ,
τῶν μὲν παρόντων, τὰ δὲ πεπυσμένῃ λόγῳ.

LE CORYPHÉE. 

— Reine, à ce beau spectacle, à ce beau récit, ne crains plus de te réjouir!

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Πῶς δ´ οὐκ ἐγὼ χαίροιμ´ ἄν, ἀνδρὸς εὐτυχῆ
κλύουσα πρᾶξιν τήνδε, πανδίκῳ φρενί;
πολλή ´στ´ ἀνάγκη τῇδε τοῦτο συντρέχειν. 295
 Ὅμως δ´ ἔνεστι τοῖσιν εὖ σκοπουμένοις
ταρβεῖν τὸν εὖ πράσσοντα μὴ σφαλῇ ποτε.
 Ἐμοὶ γὰρ οἶκτος δεινὸς εἰσέβη, φίλαι, 
ταύτας ὁρώσῃ δυσπότμους ἐπὶ ξένης
χώρας ἀοίκους ἀπάτοράς τ´ ἀλωμένας, 300
αἳ πρὶν μὲν ἦσαν ἐξ ἐλευθέρων ἴσως
ἀνδρῶν, τανῦν δὲ δοῦλον ἴσχουσιν βίον.
Ὦ Ζεῦ Τροπαῖε, μή ποτ´ εἰσίδοιμί σε
πρὸς τοὐμὸν οὕτω σπέρμα χωρήσαντά ποι,
μηδ´, εἴ τι δράσεις, τῆσδέ γε ζώσης ἔτι· 305
οὕτως ἐγὼ δέδοικα τάσδ´ ὁρωμένη.
Ὦ δυστάλαινα, τίς ποτ´ εἶ νεανίδων;
ἄνανδρος, ἢ τεκνοῦσσα; πρὸς μὲν γὰρ φύσιν
πάντων ἄπειρος τῶνδε, γενναία δέ τις.
Λίχα, τίνος ποτ´ ἐστὶν ἡ ξένη βροτῶν; 310
τίς ἡ τεκοῦσα, τίς δ´ ὁ φιτύσας πατήρ;
ἔξειπ´· ἐπεί νιν τῶνδε πλεῖστον ᾤκτισα
βλέπους´, ὅσῳπερ καὶ φρονεῖν οἶδεν μόνη.

DÉJANIRE

— Oui, comment ne me réjouirais-je pas en apprenant cette heureuse fortune de mon époux ? Rien n'est plus légitime, et ma joie répond naturellement au bonheur de ses armes. Cependant, à bien voir les choses, on ne peut s'empêcher de craindre que l'homme heureux ne fasse un jour quelque faux pas. Pour tout dire, une étrange pitié me pénètre, mes amies, à la vue de ces captives qu'un destin cruel jette errantes Sur la terre d'exil, orphelines sans foyer, et qui, étant nées libres apparemment, n'ont plus devant elles qu'une vie d'esclavage. O Zeus tutélaire, épargne tes rigueurs à ceux de mon sang — ou attends, pour les frapper, que je ne sois plus là pour le voir! Tant le spectacle de ces jeunes femmes m'inspire d'appréhensions. Dis-moi, infortunée, mêlée à ces jeunesses, qui es-tu? Es-tu fille ou as-tu déjà des enfants ? Tu ne parais pas familiarisée avec toutes ces misères. Tu dois être de noble maison, en tout cas. Lichas, de quelle famille est-elle issue ? Quels sont ses parents ? Ne me cache rien. Entre toutes les autres, elle éveille mon intérêt, quand je la considère, car elle est la seule qui porte fièrement sa disgrâce.

ΛΙΧΑΣ

Τί δ´ οἶδ´ ἐγώ; τί δ´ ἄν με καὶ κρίνοις; ἴσως
γέννημα τῶν ἐκεῖθεν οὐκ ἐν ὑστάτοις. 315

LICHAS

— Qu'en sais-je, moi ? A quoi bon m'interroger là-dessus ? je pense qu'elle appartient à l'une des meilleures familles du pays.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Μὴ τῶν τυράννων; Εὐρύτου σπορά τις ἦν;

DÉJANIRE

— A la famille royale, peut-être ? N'y avait-il pas une fille d'Eurytos ?

ΛΙΧΑΣ

Οὐκ οἶδα· καὶ γὰρ οὐδ´ ἀνιστόρουν μακράν.

LICHAS

— Je l'ignore. Je n'ai pas cherché à en savoir si long.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Οὐδ´ ὄνομα πρός του τῶν ξυνεμπόρων ἔχεις;

DÉJANIRE

— N'as-tu pas même appris son nom par une de ses compagnes ?

ΛΙΧΑΣ

 Ἥκιστα· σιγῇ τοὐμὸν ἔργον ἤνυτον.

LYCHAS

- Non, j'ai accompli ma mission en silence.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Εἴπ´, ὦ τάλαιν´, ἀλλ´ ἡμὶν ἐκ σαυτῆς· ἐπεὶ 320
καὶ ξυμφορά τοι μὴ εἰδέναι σέ γ´ ἥτις εἶ.

DÉJANIRE

— Tu peux te confier à moi, pauvre jeune femme. Tu ne peux qu'aggraver ton malheur en nous cachant qui tu es.

ΛΙΧΑΣ

Οὔ τἄρα τῷ γε πρόσθεν οὐδὲν ἐξ ἴσου
χρόνῳ διοίσει γλῶσσαν, ἥτις οὐδαμὰ
προὔφηνεν οὔτε μείζον´ οὔτ´ ἐλάσσονα,
ἀλλ´ αἰὲν ὠδίνουσα συμφορᾶς βάρος 325
δακρυρροεῖ δύστηνος, ἐξ ὅτου πάτραν 
διήνεμον λέλοιπεν. Ἡ δέ τοι τύχη
κακὴ μὲν αὐτῇ γ´, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχει.

LICHAS

— Elle aura bien changé si sa langue se délie; un mot, elle n'a pas proféré un seul mot ! Gardant renfermée dans son sein la douleur qui l'oppresse, elle n'a cessé de pleurer, la malheureuse, depuis qu'elle a quitté sa patrie dévastée. Certes, elle subit un triste sort, et cela dispose en sa faveur.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

 Ἡ δ´ οὖν ἐάσθω, καὶ πορευέσθω στέγας
οὕτως ὅπως ἥδιστα, μηδὲ πρὸς κακοῖς 330
τοῖς οὖσι λύπην πρός γ´ ἐμοῦ διπλῆν λάβοι·
ἅλις γὰρ ἡ παροῦσα. Πρὸς δὲ δώματα
χωρῶμεν ἤδη πάντες, ὡς σύ θ´ οἷ θέλεις
σπεύδῃς, ἐγώ τε τἄνδον ἐξαρκῆ τιθῶ.

DÉJANIRE

— Eh bien, laissons-la tranquille. Qu'on la conduise dans le palais, et qu'elle y soit bien traitée, car je ne veux pas ajouter à ses maux en irritant son chagrin : c'est assez de ce qu'elle souffre. D'ailleurs, il est temps que nous rentrions, les uns et les autres. Toi, je te donne congé pendant que je prépare tout ce qu'il faut dans la maison.

(Les captives entrent dans le palais.)

ΑΓΓΕΛΟΣ

Αὐτοῦ γε πρῶτον βαιὸν ἀμμείνας´, ὅπως 335
μάθῃς ἄνευ τῶνδ´ οὕστινάς τ´ ἄγεις ἔσω,
ὧν τ´ οὐδὲν εἰσήκουσας ἐκμάθῃς γ´ ἃ δεῖ·
τούτων ἔχω γὰρ πάντ´ ἐπιστήμην ἐγώ.

LE MESSAGER (à Déjanire.

— S'il te plaît, demeure quelques instants : je voudrais, loin de ces gens-là, t'apprendre qui tu introduis chez toi et te découvrir tout ce qu'on t'a dissimulé. Cela t'importe à connaître, et je sais le fin mot de la chose.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Τί δ´ ἐστί; τοῦ με τήνδ´ ἐφίστασαι βάσιν;

DÉJANIRE

— Qu'y a-t-il qui vaille que tu m'arrêtes?

ΑΓΓΕΛΟΣ

Σταθεῖς´ ἄκουσον· καὶ γὰρ οὐδὲ τὸν πάρος 340
μῦθον μάτην ἤκουσας, οὐδὲ νῦν δοκῶ.

LE MESSAGER. 

— Suspens tes pas; prête l'oreille. Si, tout à l'heure, tu n'as pas perdu ton temps à m'écouter, cette fois-ci non plus, je pense.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Πότερον ἐκείνους δῆτα δεῦρ´ αὖθις πάλιν
καλῶμεν, ἢ ´μοὶ ταῖσδέ τ´ ἐξειπεῖν θέλεις;

DÉJANIRE

— Rappellerons-nous nos gens, ou préfères-tu me parler en présence de ces femmes seulement?

ΑΓΓΕΛΟΣ

Σοὶ ταῖσδέ τ´ οὐδὲν εἴργεται, τούτους δ´ ἔα.

LE MESSAGER. 

— Celles-ci ne nous gênent point, mais laisse les autres où ils sont.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Καὶ δὴ βεβᾶσι, χὠ λόγος σημαινέτω. 345

DÉJANIRE

— Eh bien, ils sont partis, explique-toi donc.

ΑΓΓΕΛΟΣ

Ἁνὴρ ὅδ´ οὐδὲν ὧν ἔλεξεν ἀρτίως
φωνεῖ δίκης ἐς ὀρθόν, ἀλλ´ ἢ νῦν κακός,
ἢ πρόσθεν οὐ δίκαιος ἄγγελος παρῆν.

LE MESSAGER. 

— Cet homme n'a point dit la vérité. Ou il vient de mentir devant toi, ou son premier récit n'était que mensonge.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Τί φῄς; σαφῶς μοι φράζε πᾶν ὅσον νοεῖς·
ἃ μὲν γὰρ ἐξείρηκας ἀγνοία μ´ ἔχει. 350

DÉJANIRE

— Comment cela? Ne me cache rien de ta pensée. Je ne comprends pas ce que tu insinues.

ΑΓΓΕΛΟΣ

Τούτου λέγοντος τἀνδρὸς εἰσήκους´ ἐγώ,
πολλῶν παρόντων μαρτύρων, ὡς τῆς κόρης 
ταύτης ἕκατι κεῖνος Εὔρυτόν θ´ ἕλοι
τήν θ´ ὑψίπυργον Οἰχαλίαν, Ἔρως δέ νιν
μόνος θεῶν θέλξειεν αἰχμάσαι τάδε, 355
οὐ τἀπὶ Λυδοῖς οὐδ´ ὑπ´ Ὀμφάλῃ πόνων
λατρεύματ´, οὐδ´ ὁ ῥιπτὸς Ἰφίτου μόρος,
ὃν νῦν παρώσας οὗτος ἔμπαλιν λέγει.
Ἀλλ´ ἡνίκ´ οὐκ ἔπειθε τὸν φυτοσπόρον
τὴν παῖδα δοῦναι, κρύφιον ὡς ἔχοι λέχος, 360
ἔγκλημα μικρὸν αἰτίαν θ´ ἑτοιμάσας,
ἐπιστρατεύει πατρίδα τὴν ταύτης, ἐν ᾗ
τὸν Εὔρυτον τῶνδ´ εἶπε δεσπόζειν θρόνων,
κτείνει τ´ ἄνακτα πατέρα τῆσδε καὶ πόλιν
ἔπερσε. Καί νιν, ὡς ὁρᾷς, ἥκει δόμους 365
ὡς τούσδε πέμπων οὐκ ἀφροντίστως, γύναι,
οὐδ´ ὥστε δούλην· μηδὲ προσδόκα τόδε·
οὐδ´ εἰκός, εἴπερ ἐντεθέρμανται πόθῳ.
 Ἔδοξεν οὖν μοι πρὸς σὲ δηλῶσαι τὸ πᾶν,
δέσποιν´, ὃ τοῦδε τυγχάνω μαθὼν πάρα. 370
Καὶ ταῦτα πολλοὶ πρὸς μέσῃ Τραχινίων
ἀγορᾷ συνεξήκουον ὡσαύτως ἐμοί,
ὥστ´ ἐξελέγχειν· εἰ δὲ μὴ λέγω φίλα,
οὐχ ἥδομαι, τὸ δ´ ὀρθὸν ἐξείρηχ´ ὅμως.

LE MESSAGER. 

J’ai parfaitement entendu Lichas raconter devant la foule attroupée que ton mari n'a écrasé Eurytos en sa ville forte d'Oechalie que pour s'emparer de la jeune femme. Nul autre dieu qu'Erôs (22) ne l'a entraîné dans cette guerre, et ni les Lydiens, ni le servage auprès d'Omphale, ni le meurtre d'Iphitos n'y sont pour rien. En oubliant de parler d'Erôs, Lichas fait signifier tout autre chose à son récit! La vérité, c'est qu'Héraclès ne put décider le père à lui donner sa fille pour partager sa couche en secret. C'est pourquoi, ayant forgé un vague prétexte, il attaque la patrie de la jeune femme - je veux dire le royaume d'Eurytos, dont a parlé Lichas —, tue le roi et met à sac sa capitale. Et tu vois qu'aujourd'hui il s'est fait précéder par sa captive, bien résolu qu'il est, femme, à la traiter autrement qu'en esclave (23). Ne te fais aucune illusion : il brûle pour elle. J'ai cru devoir, maîtresse, te rapporter les choses telles que je les ai entendues de la bouche de Lichas, tandis qu'autour de moi, sur la lace; toute la ville écoutait son récit; c'est de quoi le confondre, je pense! Si ces nouvelles te chagrinent, j'en suis fâché, mais j'ai rétabli la vérité.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Οἴμοι τάλαινα, ποῦ ποτ´ εἰμὶ πράγματος; 375
τίν´ εἰσδέδεγμαι πημονὴν ὑπόστεγον
λαθραῖον, ὤ, δύστηνος· ἆρ´ ἀνώνυμος
πέφυκεν, ὥσπερ οὑπάγων διώμνυτο;

DÉJANIRE

— Hélas! Je ne sais plus où j'en suis. Quel sujet d'affliction j'ai introduit sans le savoir sous mon toit! Malheureuse! Mais dis-moi, son nom est-il inconnu, comme le jurait le courrier?

ΑΓΓΕΛΟΣ

Ἦ κάρτα λαμπρὰ καὶ κατ´ ὄνομα καὶ φύσιν, 
πατρὸς μὲν οὖσα γένεσιν Εὐρύτου ποτὲ 380
Ἰόλη ´καλεῖτο, τῆς ἐκεῖνος οὐδαμὰ
βλάστας ἐφώνει, δῆθεν οὐδὲν ἱστορῶν.

LE MESSAGER. 

— Son origine la distingue autant que sa beauté. C'est la fille du roi Eurytos; elle se nomme Iole. De sa naissance, Lichas ne t'a rien dit; trop discret pour la questionner, bien sûr!

ΧΟΡΟΣ

 Ὄλοιντο μή τι πάντες οἱ κακοί, τὰ δὲ
λαθραῖ´ ὃς ἀσκεῖ μὴ πρέποντ´ αὐτῷ κακά.

LE CORYPHÉE. 

— Périssent, je ne dis pas tous les méchants, mais ceux qui se déshonorent par une dissimulation criminelle!

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Τί χρὴ ποεῖν, γυναῖκες; ὡς ἐγὼ λόγοις 385
τοῖς νῦν παροῦσιν ἐκπεπληγμένη κυρῶ.

DÉJANIRE

— Que faire, mes amies? Ce que je viens d'entendre me laisse désemparée.

ΧΟΡΟΣ

Πεύθου μολοῦσα τἀνδρός, ὡς τάχ´ ἂν σαφῆ
λέξειεν, εἴ νιν πρὸς βίαν κρίνειν θέλοις.

LE CORYPHÉE. 

— Rentre donc et interroge le courrier. Il ne dissimulerait plus longtemps, si tu voulais le contraindre à répondre.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Ἀλλ´ εἶμι· καὶ γὰρ οὐκ ἀπὸ γνώμης λέγεις.

DÉJANIRE

— Oui, je vais y aller; tu as raison.

ΑΓΓΕΛΟΣ

 Ἡμεῖς δὲ προσμένωμεν; ἢ τί χρὴ ποεῖν; 390

LE CORYPHÉE. 

— Et nous, resterons-nous ici? Que devons-nous faire?

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Μίμν´, ὡς ὅδ´ ἁνὴρ οὐκ ἐμῶν ὑπ´ ἀγγέλων,
ἀλλ´ αὐτόκλητος ἐκ δόμων πορεύεται.

DÉJANIRE

— Reste. Sans qu'il soit besoin de l'appeler, voici notre homme qui sort du palais.

ΛΙΧΑΣ

Τί χρή, γύναι, μολόντα μ´ Ἡρακλεῖ λέγειν;
δίδαξον, ὡς ἕρποντος, εἰσορᾷς, ἐμοῦ.

LICHAS

- Femme, n'as-tu point un message à me confier pour Héraclès ? Tu me vois Sur mon départ.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

 Ὡς ἐκ ταχείας σὺν χρόνῳ βραδεῖ μολὼν 395
ᾄσσεις, πρὶν ἡμᾶς κἀννεώσασθαι λόγους.

DÉJANIRE

— Eh quoi! si longtemps attendu, tu t'enfuis déjà? J'ai encore des questions à te poser.

ΛΙΧΑΣ

 Ἀλλ´ εἴ τι χρῄζεις ἱστορεῖν, πάρειμ´ ἐγώ.

LICHAS

— S'il y a des détails dont tu es curieuse, je suis à tes ordres.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Ἦ καὶ τὸ πιστὸν τῆς ἀληθείας νεμεῖς;

DÉJANIRE

— Peux-tu me garantir que tu dis la vérité?

ΛΙΧΑΣ

Ἴστω μέγας Ζεύς, ὧν γ´ ἂν ἐξειδὼς κυρῶ.

LICHAS

— Le grand Zeus m'en soit témoin, j'ai dit ce que je sais.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Τίς ἡ γυνὴ δῆτ´ ἐστὶν ἣν ἥκεις ἄγων; 400

DÉJANIRE

— Qui est cette femme que tu as amenée (24) ?

ΛΙΧΑΣ

Εὐβοιίς· ὧν δ´ ἔβλαστεν οὐκ ἔχω λέγειν. 

LICHAS. 

— Une Eubéenne. Quant à ses parents, je ne saurais rien dire.

ΑΓΓΕΛΟΣ 

Οὗτος, βλέφ´ ὧδε. Πρὸς τίν´ ἐννέπειν δοκεῖς;

LE MESSAGER. 

— Holà, l'homme! Regarde un peu de ce côté. A qui crois-tu que tu t'adresses ?

ΛΙΧΑΣ

Σὺ δ´ εἰς τί δή με τοῦτ´ ἐρωτήσας ἔχεις;

LICHAS

— Et toi, donc, où veux-tu en venir?

ΑΓΓΕΛΟΣ

Τόλμησον εἰπεῖν, εἰ φρονεῖς, ὅ ς´ ἱστορῶ.

LE MESSAGER. 

— N'esquive pas ma question, si tu sais ce que parler veut dire.

ΛΙΧΑΣ

Πρὸς τὴν κρατοῦσαν Δῃάνειραν, Οἰνέως 405
κόρην, δάμαρτά θ´ Ἡρακλέους, εἰ μὴ κυρῶ
λεύσσων μάταια, δεσπότιν τε τὴν ἐμήν.

LICHAS

— Selon toute apparence, je m'adresse à la reine Déjanire, fille d'Œnée, épouse d'Héraclès, et je suis à son service.

ΑΓΓΕΛΟΣ

Τοῦτ´ αὔτ´ ἔχρῃζον, τοῦτό σου μαθεῖν· λέγεις
δέσποιναν εἶναι τήνδε σήν;

LE MESSAGER. 

— C'est cela justement que je voulais entendre : tu es son serviteur, dis-tu?

ΛΙΧΑΣ

Δίκαια γάρ.

LICHAS

— N'est-ce pas la vérité?

ΑΓΓΕΛΟΣ

Τί δῆτα; ποίαν ἀξιοῖς δοῦναι δίκην, 410
ἤν γ´ εὑρεθῇς ἐς τήνδε μὴ δίκαιος ὤν;

LE MESSAGER. 

— Quelle punition penses-tu mériter, alors, si tu es pris à mentir ?

ΛΙΧΑΣ

Πῶς μὴ δίκαιος; τί ποτε ποικίλας ἔχεις;

LICHAS

— Mentir, moi? Que signifie cette fable ?

ΑΓΓΕΛΟΣ

Οὐδέν· σὺ μέντοι κάρτα τοῦτο δρῶν κυρεῖς.

LE MESSAGER. 

— Pour une fable, c'est toi qui viens d'en inventer une.

ΛΙΧΑΣ

 Ἄπειμι· μῶρος δ´ ἦ πάλαι κλύων σέθεν.

LICHAS

— Je te quitte la place. Je suis sot de perdre mon temps à t'écouter.

ΑΓΓΕΛΟΣ

Οὔ, πρίν γ´ ἂν εἴπῃς ἱστορούμενος βραχύ. 415

LE MESSAGER. 

— Réponds d'abord à une simple question.

ΛΙΧΑΣ

Λέγ´, εἴ τι χρῄζεις· καὶ γὰρ οὐ σιγηλὸς εἶ.

LICHAS

— Questionne, puisque tu en as envie; mais tu es un fieffé bavard.

ΑΓΓΕΛΟΣ

Τὴν αἰχμάλωτον, ἣν ἔπεμψας ἐς δόμους,
κάτοισθα δήπου;

LE MESSAGER. 

— La captive que tu as amenée... Là, tu sais qui je veux dire?

ΛΙΧΑΣ

Φημί, πρὸς τί δ´ ἱστορεῖς;

LICHAS

— Oui. Eh bien?

ΑΓΓΕΛΟΣ

Οὔκουν σὺ ταύτην, ἣν ὑπ´ ἀγνοίας ὁρᾷς,
 Ἰόλην ἔφασκες Εὐρύτου σπορὰν ἄγειν; 420

LE MESSAGER. 

— N'as-tu pas déclaré que cette prisonnière, que tu feins de ne pas reconnaître, n'était autre qu'Iole, la fille d'Eurytos ?

ΛΙΧΑΣ

Ποίοις ἐν ἀνθρώποισι; τίς πόθεν μολὼν
σοὶ μαρτυρήσει ταῦτ´ ἐμοῦ κλύειν παρών;

LICHAS

— Devant qui ai-je dit cela? Cite un seul témoin qui m'ait entendu.

ΑΓΓΕΛΟΣ

Πολλοῖσιν ἀστῶν· ἐν μέσῃ Τραχινίων
ἀγορᾷ πολύς σου ταῦτά γ´ εἰσήκους´ ὄχλος. 

LE MESSAGER. 

— Je puis en citer beaucoup : sur la, grand'place de Trachis, toute une foule t'écoutait.

ΛΙΧΑΣ

Ναί,
κλύειν γ´ ἔφασκον· ταὐτὸ δ´ οὐχὶ γίγνεται 425
δόκησιν εἰπεῖν κἀξακριβῶσαι λόγον.

LICHAS

— Je disais qu'on me l'avait dit. Se faire l'écho d'un bruit et donner pour certain, cela fait deux.

ΑΓΓΕΛΟΣ

Ποίαν δόκησιν; οὐκ ἐπώμοτος λέγων
δάμαρτ´ ἔφασκες Ἡρακλεῖ ταύτην ἄγειν;

LE MESSAGER. 

— Un bruit? N'as-tu pas assuré sous la foi du serment que c'est une épouse que tu amenais là pour Héraclès?

ΛΙΧΑΣ

 Ἐγὼ δάμαρτα; Πρὸς θεῶν, φράσον, φίλη
δέσποινα, τόνδε τίς ποτ´ ἐστὶν ὁ ξένος. 430

LICHAS

— Moi, j'ai dit une épouse? Par les dieux, chère maîtresse, qui est cet inconnu?

ΑΓΓΕΛΟΣ

 Ὃς σοῦ παρὼν ἤκουσεν ὡς ταύτης πόθῳ
πόλις δαμείη πᾶσα, κοὐχ ἡ Λυδία
πέρσειεν αὐτήν, ἀλλ´ ὁ τῆσδ´ ἔρως φανείς.

LE MESSAGER. 

— Quelqu'un qui t'a bel et bien ouï conter comment, pour l'amour de cette jeune fille, tout un pays fut mis sous le joug, sans que sa ruine fût imputable à la Lydienne, mais bien — de toute évidence — à cette passion.

ΛΙΧΑΣ

 Ἅνθρωπος, ὦ δέσποιν´, ἀποστήτω. Τὸ γὰρ
νοσοῦντι ληρεῖν ἀνδρὸς οὐχὶ σώφρονος. 435

LICHAS

— Maîtresse, renvoie-le. Quelle absurdité de prêter attention à des radotages !

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Μή, πρός σε τοῦ κατ´ ἄκρον Οἰταῖον νάπος
Διὸς καταστράπτοντος, ἐκκλέψῃς λόγον.
Οὐ γὰρ γυναικὶ τοὺς λόγους ἐρεῖς κακῇ,
οὐδ´ ἥτις οὐ κάτοιδε τἀνθρώπων ὅτι
χαίρειν πέφυκεν οὐχὶ τοῖς αὐτοῖς ἀεί. 440
 Ἔρωτι μὲν γοῦν ὅστις ἀντανίσταται
πύκτης ὅπως ἐς χεῖρας οὐ καλῶς φρονεῖ.
Οὗτος γὰρ ἄρχει καὶ θεῶν ὅπως θέλει,
κἀμοῦ γε· πῶς δ´ οὐ χἀτέρας οἵας γ´ ἐμοῦ.
 Ὥστ´ εἴ τι τὠμῷ τ´ ἀνδρὶ τῇδε τῇ νόσῳ 445
ληφθέντι μεμπτός εἰμι, κάρτα μαίνομαι,
ἢ τῇδε τῇ γυναικί, τῇ μεταιτίᾳ
τοῦ μηδὲν αἰσχροῦ μηδ´ ἐμοὶ κακοῦ τινος.
Οὐκ ἔστι ταῦτ´. Ἀλλ´ εἰ μὲν ἐκ κείνου μαθὼν
ψεύδῃ, μάθησιν οὐ καλὴν ἐκμανθάνεις· 450
εἰ δ´ αὐτὸς αὑτὸν ὧδε παιδεύεις, ὅταν
θέλῃς γενέσθαι χρηστός, ὀφθήσῃ κακός. 
Ἀλλ´ εἰπὲ πᾶν τἀληθές· ὡς ἐλευθέρῳ
ψευδεῖ καλεῖσθαι κὴρ πρόσεστιν οὐ καλή.
Ὅπως δὲ λήσεις, οὐδὲ τοῦτο γίγνεται· 455
πολλοὶ γάρ, οἷς εἴρηκας, οἳ φράσους´ ἐμοί.
Κεἰ μὲν δέδοικας, οὐ καλῶς ταρβεῖς, ἐπεὶ
τὸ μὴ πυθέσθαι, τοῦτό μ´ ἀλγύνειεν ἄν·
τὸ δ´ εἰδέναι τί δεινόν; οὐχὶ χἀτέρας
πλείστας ἀνὴρ εἷς Ἡρακλῆς ἔγημε δή; 460
κοὔπω τις αὐτῶν ἔκ γ´ ἐμοῦ λόγον κακὸν
ἠνέγκατ´ οὐδ´ ὄνειδος ἥδε τ´ οὐδ´ ἂν εἰ
κάρτ´ ἐντακείη τῷ φιλεῖν, ἐπεί σφ´ ἐγὼ
ᾤκτιρα δὴ μάλιστα προσβλέψας´, ὅτι
τὸ κάλλος αὐτῆς τὸν βίον διώλεσεν, 465
καὶ γῆν πατρῴαν οὐχ ἑκοῦσα δύσμορος
ἔπερσε κἀδούλωσεν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν
ῥείτω κατ´ οὖρον· σοὶ δ´ ἐγὼ φράζω κακὸν
πρὸς ἄλλον εἶναι, πρὸς δ´ ἔμ´ ἀψευδεῖν ἀεί.

DÉJANIRE

— Par Zeus qui lance des éclairs sur les hautes futaies de l'Œta! — ne me cache rien. Celle à qui tu t'adresses est une femme raisonnable, qui connaît la vie et l'inconstance de notre nature. Porter un défi à Erôs, comme un pugiliste, cela a-t-il le sens commun? Erôs règne sur les dieux à sa fantaisie; il règne sur moi; pourquoi ne régnerait-il pas sur d'autres femmes ? Que mon mari soit vulnérable à ses traits, lui aussi, je serais bien folle de lui en faire grief; et ce n'est pas non plus la faute de cette femme, car elle n'a voulu ni m'outrager ni me nuire. Que tu me connais mal! (25) Si c'est mon mari qui te souffle ces mensonges, il t'enseigne là une vilaine science; si tu as suivi ta propre inspiration, tu croyais peut-être bien faire, mais il n'est pas douteux que tu as mal agi. Allons, dis toute la vérité. Le nom de menteur déshonore un homme libre. D'ailleurs, tu ne peux plus nous donner le change : trop de gens ont entendu ton récit, qui pourront me le répéter. Est-ce la peur qui te retient? Alors tu trembles mal à propos, car rien ne peut m'être plus pénible que l'incertitude. Et qu'y a-t-il d'effrayant pour moi à savoir? Comme si Héraclès n'en avait pas déjà épousé beaucoup d'autres! En est-il une seule qui ait eu à souffrir de ma part une parole aigre, un affront ? Vois-tu, quand elle se consumerait d'amour pour lui, cette fille a ému ma pitié dès que je l'ai vue, triste victime de sa beauté et cause involontaire de ruine et d'esclavage pour sa patrie (26). Allons, il faut laisser les choses suivre leur cours. Seulement, je t'en avertis : n'essaie pas de jouer au plus fin avec moi.

ΧΟΡΟΣ

Πείθου λεγούσῃ χρηστά, κοὐ μέμψῃ χρόνῳ 470
 γυναικὶ τῇδε, κἀπ´ ἐμοῦ κτήσῃ χάριν.

LE CORYPHÉE. 

— Elle a raison; écoute-la. Tu n'auras pas à le lui reprocher plus tard, et moi je t'en saurai gré.

ΛΙΧΑΣ

Ἀλλ´, ὦ φίλη δέσποιν´, ἐπεί σε μανθάνω
 θνητὴν φρονοῦσαν θνητὰ κοὐκ ἀγνώμονα,
πᾶν σοι φράσω τἀληθὲς οὐδὲ κρύψομαι.
 Ἔστιν γὰρ οὕτως ὥσπερ οὗτος ἐννέπει· 475
ταύτης ὁ δεινὸς ἵμερός ποθ´ Ἡρακλῆ
διῆλθε, καὶ τῆσδ´ οὕνεχ´ ἡ πολύφθορος
καθῃρέθη πατρῷος Οἰχαλία δορί.
Καὶ ταῦτα, δεῖ γὰρ καὶ τὸ πρὸς κείνου λέγειν,
οὔτ´ εἶπε κρύπτειν οὔτ´ ἀπηρνήθη ποτέ· 480
ἀλλ´ αὐτός, ὦ δέσποινα, δειμαίνων τὸ σὸν
μὴ στέρνον ἀλγύνοιμι τοῖσδε τοῖς λόγοις,
ἥμαρτον, εἴ τι τήνδ´ ἁμαρτίαν νέμεις. 
 Ἐπεί γε μὲν δὴ πάντ´ ἐπίστασαι λόγον
κείνου τε καὶ σὴν ἐξ ἴσου κοινὴν χάριν, 485
καὶ στέργε τὴν γυναῖκα καὶ βούλου λόγους
οὓς εἶπας ἐς τήνδ´ ἐμπέδως εἰρηκέναι·
ὡς τἄλλ´ ἐκεῖνος πάντ´ ἀριστεύων χεροῖν
τοῦ τῆσδ´ ἔρωτος εἰς ἅπανθ´ ἥσσων ἔφυ.

LICHAS. 

— Ma chère maîtresse, puisque je vois que, mortelle, tu te résignes sagement aux disgrâces des mortels, je te découvrirai toute la vérité. Il en est bien comme le dit cet homme : Héraclès, un jour, fut pénétré d'un terrible désir pour la jeune femme; à cause d'elle fut consommée la ruine d'Œchalie, sa ville natale. Mais il faut dire aussi ce qui fait honneur à ton mari : jamais il ne m'a demandé de te rien cacher, jamais il n'a nié le fait. C'est moi, maîtresse, craignant de t'affliger, c'est moi seul qui suis fautif, si tu vois là une faute. Main-tenant, tu sais tout. Songe au bonheur de ton mari en même temps qu'au tien : ne hais point cette femme; ne renie pas les bonnes paroles que tu lui as dites. Partout ailleurs invincible, le héros cède en toutes choses à l'amour qu'il a pour elle.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Ἀλλ´ ὧδε καὶ φρονοῦμεν ὥστε ταῦτα δρᾶν, 490
κοὔτοι νόσον γ´ ἐπακτὸν ἐξαρούμεθα
θεοῖσι δυσμαχοῦντες. Ἀλλ´ εἴσω στέγης
χωρῶμεν, ὡς λόγων τ´ ἐπιστολὰς φέρῃς,
ἅ τ´ ἀντὶ δώρων δῶρα χρὴ προσαρμόσαι,
καὶ ταῦτ´ ἄγῃς. Κενὸν γὰρ οὐ δίκαιά σε 495
χωρεῖν προσελθόνθ´ ὧδε σὺν πολλῷ στόλῳ.

DÉJANIRE

— Tu nous donnes un avis conforme à notre dessein. Nous n'attirerons pas sur nous le malheur en bataillant sans espoir contre les dieux. Rentrons à la maison : tu emporteras un message écrit, avec les présents par lesquels je me dois de répondre à ceux que j'ai reçus. Il ne convient pas, ayant conduit jusqu'ici ce beau cortège (27), que tu repartes les mains vides.

ΧΟΡΟΣ

Μέγα τι σθένος ἁ Κύπρις ἐκφέρεται νίκας ἀεί· 
καὶ τὰ μὲν θεῶν
παρέβαν, καὶ ὅπως Κρονίδαν ἀπάτασεν οὐ λέγω, 500
οὐδὲ τὸν ἔννυχον Ἅιδαν,
ἢ Ποσειδάωνα τινάκτορα γαίας·
ἀλλ´ ἐπὶ τάνδ´ ἄρ´ ἄκοιτιν
〈τίνες〉 ἀμφίγυοι κατέβαν πρὸ γάμων;
τίνες πάμπληκτα παγκόνιτά τ´ ἐξ– 505
ῆλθον ἄεθλ´ ἀγώνων;
Ὁ μὲν ἦν ποταμοῦ σθένος, ὑψίκερω τετραόρου
φάσμα ταύρου,
Ἀχελῷος ἀπ´ Οἰνιαδᾶν, ὁ δὲ Βακχίας ἄπο 510
ἦλθε παλίντονα Θήβας
τόξα καὶ λόγχας ῥόπαλόν τε τινάσσων,
παῖς Διός· οἳ τότ´ ἀολλεῖς
 ἴσαν ἐς μέσον ἱέμενοι λεχέων·
μόνα δ´ εὔλεκτρος ἐν μέσῳ Κύπρις 515
ῥαβδονόμει ξυνοῦσα. 
Τότ´ ἦν χερός, ἦν δὲ τόξων πάταγος,
ταυρείων τ´ ἀνάμιγδα κεράτων·
ἦν δ´ ἀμφίπλεκτοι κλίμακες, 520
ἦν δὲ μετώπων ὀλόεντα πλήγματα
καὶ στόνος ἀμφοῖν.
Ἁ δ´ εὐῶπις ἁβρὰ
τηλαυγεῖ παρ´ ὄχθῳ
ἧστο, τὸν ὃν προσμένους´ ἀκοίταν. 525
 Ἐγὼ δὲ θατὴρ μὲν οἷα φράζω·
τὸ δ´ ἀμφινείκητον ὄμμα νύμφας
ἐλεινὸν ἀμμένει·
κἀπὸ ματρὸς ἄφαρ βέβαχ´
ὥστε πόρτις ἐρήμα. 530

CHANT DU CHOEUR

Quelle force montre Cypris en chacune de ses victoires!
Pour les dieux je n'en dis rien,
et comment elle séduisit le fils de Cronos, je le tais,
et Hadès, prince de la nuit,
et Posidon qui fait trembler la terre.
Mais je dirai, pour la main de notre princesse,
quels prétendants en champ clos s'affrontèrent
et comment, égaux en vigueur,
dans un nuage de coups et de poussière ils luttaient.
L'un était un puissant fleuve,
sous la quadrupède apparence d'un taureau haut encorné,
Achelôos, venu d'Œniades (28) ; et l'autre
de la bachique Thèbes (29) accouru,
brandissant l'arc nerveux à la détente ((30),
et ses piques, et sa massue,
c'était le fils de Zeus. Ensemble,
ils bondirent en lice, impétueux rivaux,
et, seule arbitre du combat, comme de l'amoureuse joute,
siégeait Cypris, la baguette à la main (31).
Alors ce furent des chocs sourds de poings, de flèches,
de cornes, dans la mêlée,
les corps s'entre chevauchant
l'un à l'autre liés, les heurts mortels
des fronts, les deux haleines gémissantes...
Et la tendre beauté, sur la terrasse,
contemplant de loin le spectacle,
était assise, attendant un époux...
Fiancée au vainqueur promise,
touchante en sa. tristesse, elle attendait...
Et soudain la voici enlevée à sa mère,
telle une génisse égarée !

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

 Ἦμος, φίλαι, κατ´ οἶκον ὁ ξένος θροεῖ
ταῖς αἰχμαλώτοις παισὶν ὡς ἐπ´ ἐξόδῳ,
ῆμος θυραῖος ἦλθον ὡς ὑμᾶς λάθρᾳ,
τὰ μὲν φράσουσα χερσὶν ἁτεχνησάμην,
τὰ δ´ οἷα πάσχω συγκατοικτιουμένη. 535
Κόρην γάρ, οἶμαι δ´ οὐκέτ´, ἀλλ´ ἐζευγμένην,
παρεισδέδεγμαι, φόρτον ὥστε ναυτίλος,
λωβητὸν ἐμπόλημα τῆς ἐμῆς φρενός·
καὶ νῦν δύ´ οὖσαι μίμνομεν μιᾶς ὑπὸ
χλαίνης ὑπαγκάλισμα· τοιάδ´ Ἡρακλῆς, 540
ὁ πιστὸς ἡμῖν κἀγαθὸς καλούμενος,
οἰκούρι´ ἀντέπεμψε τοῦ μακροῦ χρόνου.
 Ἐγὼ δὲ θυμοῦσθαι μὲν οὐκ ἐπίσταμαι
νοσοῦντι κείνῳ πολλὰ τῇδε τῇ νόσῳ·
τὸ δ´ αὖ ξυνοικεῖν τῇδ´ ὁμοῦ τίς ἂν γυνὴ 545
δύναιτο, κοινωνοῦσα τῶν αὐτῶν γάμων;
Ὁρῶ γὰρ ἥβην τὴν μὲν ἕρπουσαν πρόσω,
τὴν δὲ φθίνουσαν· ὧν ἀφαρπάζειν φιλεῖ
ὀφθαλμὸς ἄνθος, τῶν δ´ ὑπεκτρέπει πόδα·
ταῦτ´ οὖν φοβοῦμαι μὴ πόσις μὲν Ἡρακλῆς 550
ἐμὸς καλῆται, τῆς νεωτέρας δ´ ἀνήρ.
 Ἀλλ´ οὐ γάρ, ὥσπερ εἶπον, ὀργαίνειν καλὸν
γυναῖκα νοῦν ἔχουσαν· ᾗ δ´ ἔχω, φίλαι,
λυτήριον λώφημα, τῇδ´ ὑμῖν φράσω.
Ἦν μοι παλαιὸν δῶρον ἀρχαίου ποτὲ 555
θηρός, λέβητι χαλκέῳ κεκρυμμένον,
ὃ παῖς ἔτ´ οὖσα τοῦ δασυστέρνου παρὰ
Νέσσου φθίνοντος ἐκ φονῶν ἀνειλόμην,
ὃς τὸν βαθύρρουν ποταμὸν Εὔηνον βροτοὺς
μισθοῦ πόρευε χερσίν, οὔτε πομπίμοις 560
κώπαις ἐρέσσων οὔτε λαίφεσιν νεώς.
 Ὃς κἀμέ, τὸν πατρῷον ἡνίκα στόλον
ξὺν Ἡρακλεῖ τὸ πρῶτον εὖνις ἑσπόμην,
5φέρων ἐπ´ ὤμοις, ἡνίκ´ ἦν μέσῳ πόρῳ,
ψαύει ματαίαις χερσίν· ἐκ δ´ ἤϋς´ ἐγώ, 565
χὠ Ζηνὸς εὐθὺς παῖς ἐπιστρέψας χεροῖν
ἧκεν κομήτην ἰόν· ἐς δὲ πλεύμονας
στέρνων διερροίζησεν· ἐκθνῄσκων δ´ ὁ θὴρ
τοσοῦτον εἶπε· «Παῖ γέροντος Οἰνέως, 
τοσόνδ´ ὀνήσῃ τῶν ἐμῶν, ἐὰν πίθῃ, 570
πορθμῶν, ὁθούνεχ´ ὑστάτην ς´ ἔπεμψ´ ἐγώ·
ἐὰν γὰρ ἀμφίθρεπτον αἷμα τῶν ἐμῶν
σφαγῶν ἐνέγκῃ χερσὶν ᾗ μελαγχόλους
ἔβαψεν ἰοὺς θρέμμα Λερναίας ὕδρας,
ἔσται φρενός σοι τοῦτο κηλητήριον 575
τῆς Ἡρακλείας, ὥστε μήτιν´ εἰσιδὼν
στέρξει γυναῖκα κεῖνος ἀντὶ σοῦ πλέον.»
Τοῦτ´ ἐννοήσας´, ὦ φίλαι, δόμοις γὰρ ἦν
κείνου θανόντος ἐγκεκλῃμένον καλῶς,
χιτῶνα τόνδ´ ἔβαψα, προσβαλοῦς´ ὅσα 580
ζῶν κεῖνος εἶπε· καὶ πεπείρανται τάδε.
Κακὰς δὲ τόλμας μήτ´ ἐπισταίμην ἐγὼ
μήτ´ ἐκμάθοιμι, τάς τε τολμώσας στυγῶ.
Φίλτροις δ´ ἐάν πως τήνδ´ ὑπερβαλώμεθα
τὴν παῖδα καὶ θέλκτροισι τοῖς ἐφ´ Ἡρακλεῖ, 585
μεμηχάνηται τοὔργον, εἴ τι μὴ δοκῶ
πράσσειν μάταιον· εἰ δὲ μή, πεπαύσομαι.

TROISIÈME ÉPISODE

DÉJANIRE

— Mes amies, tandis que le courrier cause avec les jeunes captives en attendant son départ, je suis venue vous retrouver ici sans éveiller l'attention. Je veux vous découvrir ce que j'ai préparé de mes mains et vous faire les confidentes de mon triste sort. Cette jeune fille (ou plutôt, je pense, cette jeune femme), on me l'impose donc, comme on donne l'ordre à un marin d'embarquer une charge suspecte, et c'est là tout le prix de ma tendresse : être deux, désormais, à attendre l'étreinte de l'époux! Oui, c'est ainsi qu'Héraclès, à mes yeux la loyauté, la vertu mêmes, me remercie d'avoir si longtemps gardé son foyer! Oh! je ne vais pas m'irriter contre lui, car il souffre là d'un mal qui le met souvent à l'épreuve. Cependant, vivre sous le même toit qu'une rivale, partager avec elle son mari, quelle femme s'y résoudrait ? Je vois cette jeunesse fraîche éclose et la mienne près de se faner. Le regard de l'homme cueille avidement la fleur nouvelle; il se détourne des autres... Je crains qu'Héraclès n'ait plus de mon époux que le nom : à la plus jeune tout l'amour! Malgré tout, je le répète, pour une femme intelligente, c'est une faute que de céder à la colère. J'ai trouvé, mes amies, un autre remède à mon chagrin, et vous allez le connaître. Je conservais, renfermé dans un coffret d'airain, un présent que m'avait fait autrefois le Centaure Nessos (32). J'étais encore presque une enfant lorsque, mortellement blessé, le vieux monstre au poitrail crépu m'en fit don. D'un bord à l'autre du fleuve Evénos, au cours profond, sans s'aider de rames ni de voiles, il gagnait sa vie en passant à bras les voyageurs. Je faisais alors mon premier voyage avec Héraclès, le jeune époux que mon père m'avait choisi. Le Centaure me prend sur son dos, mais voilà qu'au milieu du passage l'insolent ose porter les mains sur moi. A mes cris, le fils de Zeus se retourne et lui décoche une flèche sifflante qui s'enfonce dans sa poitrine jusqu'au poumon. Le monstre agonisant peut à peine m'adresser quelques mots : « Fille du vieil Oenée, ô ma dernière passagère, cette aventure te portera bonheur si tu consens à m'écouter. Recueille du sang coagulé de ma blessure, mêlé au noir venin de l'hydre de Lerne (33) dont la flèche est imprégnée, et tu posséderas un charme d'amour si puissant sur l'esprit d'Héraclès que jamais il ne chérira aucune femme plus que toi. » Depuis sa mort, mes amies, je conservais à la maison ce présent soigneusement enfermé. L'idée m'est venue d'en teindre une tunique en suivant les instructions du moribond. C'est chose faite. Loin de moi les audaces perfides; puissé-je n'en être jamais capable! Les femmes qui le sont me font horreur. Si seulement, par l'effet de ce philtre, j'éclipsais ma jeune rivale en jetant un charme sur Héraclès, j'aurais atteint mon but. Trouvez-vous mon projet raisonnable ? Sinon, je l'abandonnerai.

ΧΟΡΟΣ

Ἀλλ´ εἴ τις ἐστὶ πίστις ἐν τοῖς δρωμένοις,
δοκεῖς παρ´ ἡμῖν οὐ βεβουλεῦσθαι κακῶς.

LE CORYPHÉE. 

— Si tu es fondée à croire que ce moyen peut réussir, l'idée ne m'en semble pas mauvaise.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Οὕτως ἔχει γ´ ἡ πίστις, ὡς τὸ μὲν δοκεῖν 590
ἔνεστι, πείρᾳ δ´ οὐ προσωμίλησά πω.

DÉJANIRE

— Certes, j'ai confiance dans ce moyen, mais je ne peux rien affirmer avant d'avoir tenté l'épreuve.

ΧΟΡΟΣ

Ἀλλ´ εἰδέναι χρὴ δρῶσαν, ὡς οὐδ´ εἰ δοκεῖς
ἔχειν ἔχοις ἂν γνῶμα, μὴ πειρωμένη.

LE CORYPHÉE. 

— Essaie donc. Il n'y a que l'expérience qui puisse t'apporter une certitude.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Ἀλλ´ αὐτίκ´ εἰσόμεσθα, τόνδε γὰρ βλέπω
θυραῖον ἤδη· διὰ τάχους δ´ ἐλεύσεται. 595
Μόνον παρ´ ὑμῶν εὖ στεγοίμεθ´· ὡς σκότῳ
κἂν αἰσχρὰ πράσσῃς, οὔποτ´ αἰσχύνῃ πεσῇ.

DÉJANIRE

— Nous serons bientôt fixées. J'aperçois Lichas devant la porte : il est déjà sur son départ. Vous, conservez bien mon secret, Surtout! Ce qu'on garde pour soi, le mal comme le bien, ne risque pas d'être mal jugé.

ΛΙΧΑΣ

Τί χρὴ ποεῖν; σήμαινε, τέκνον Οἰνέως,
ὡς ἐσμὲν ἤδη τῷ μακρῷ χρόνῳ βραδεῖς.

LICHAS (sortant du palais). 

— Donne-moi tes instructions, fille d'Œnée. Il est grand temps que je parte.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Ἀλλ´ αὐτὰ δή σοι ταῦτα καὶ πράσσω, Λίχα,
ἕως σὺ ταῖς ἔσωθεν ἠγορῶ ξέναις,
ὅπως φέρῃς μοι τόνδε ταναϋφῆ πέπλον
δώρημ´ ἐκείνῳ τἀνδρὶ τῆς ἐμῆς χερός.
Διδοὺς δὲ τόνδε φράζ´ ὅπως μηδεὶς βροτῶν
κείνου πάροιθεν ἀμφιδύσεται χροΐ, 605
μηδ´ ὄψεταί νιν μήτε φέγγος ἡλίου
μήθ´ ἕρκος ἱερὸν μήτ´ ἐφέστιον σέλας,
πρὶν κεῖνος αὐτὸν φανερὸς ἐμφανῶς σταθεὶς
δείξῃ θεοῖσιν ἡμέρᾳ ταυροσφάγῳ.
Οὕτω γὰρ ηὔγμην, εἴ ποτ´ αὐτὸν ἐς δόμους 610
ἴδοιμι σωθέντ´ ἢ κλύοιμι πανδίκως,
στελεῖν χιτῶνι τῷδε καὶ φανεῖν θεοῖς
θυτῆρα καινῷ καινὸν ἐν πεπλώματι.
Καὶ τῶνδ´ ἀποίσεις σῆμ´, ὃ κεῖνος εὐμαθὲς
σφραγῖδος ἕρκει τῷδ´ ἐπὸν μαθήσεται. 615
Ἀλλ´ ἕρπε καὶ φύλασσε πρῶτα μὲν νόμον,
τὸ μὴ ´πιθυμεῖν πομπὸς ὢν περισσὰ δρᾶν·
ἔπειθ´ ὅπως ἂν ἡ χάρις κείνου τέ σοι
κἀμοῦ ξυνελθοῦς´ ἐξ ἁπλῆς διπλῆ φανῇ.

DÉJANIRE

— J'y ai songé, Lichas, pendant que tu devisais avec ces étrangères. Je désire que tu emportes pour mon mari ce vêtement d'un tissu très léger; c'est un ouvrage de ma main. Quand tu le lui remettras, recommande-lui d'avoir soin que personne au monde ne s'en revête avant lui; qu'il ne l'expose ni aux feux du soleil, ni à la flamme d'un autel ou d'un foyer, jusqu'au jour où lui-même, en public, présidant à une immolation de taureaux, il se montrera aux dieux dans l'éclat de cette parure. J'avais promis, s'il me revenait sain et sauf ou que je ne pusse douter de son retour, de leur présenter un Héraclès brillant d'une beauté nouvelle dans sa tunique toute neuve de sacrificateur. Pour gage de tout ceci, tu auras mon sceau apposé sur la cassette : il le reconnaîtra tout de suite. Pars, il en est temps; et souviens-toi qu'un messager doit s'en tenir aux ordres qu'on lui donne. Si tu travailles à mériter mes bonnes grâces, jointes à celles de ton maître, ce sera pour toi double profit.

ΛΙΧΑΣ

Ἀλλ´ εἴπερ Ἑρμοῦ τήνδε πομπεύω τέχνην 620
βέβαιον, οὔ τοι μὴ σφαλῶ γ´ ἐν σοί ποτε,
τὸ μὴ οὐ τόδ´ ἄγγος ὡς ἔχει δεῖξαι φέρων
λόγων τε πίστιν ὧν ἔχεις ἐφαρμόσαι.

LICHAS

— Foi de messager sûr, digne élève de mon patron Hermès, ne crains point de ma part une fâcheuse surprise : en présentant le coffret dans l'état où je le reçois, j'y joindrai en garantie tes recommandations.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Στείχοις ἂν ἤδη· καὶ γὰρ ἐξεπίστασαι
τά γ´ ἐν δόμοισιν ὡς ἔχοντα τυγχάνει. 625

DÉJANIRE

— Je ne te retiens plus. Tu as vu, n'est-ce pas, comment vont toutes choses, à la maison?

ΛΙΧΑΣ

 Ἐπίσταμαί τε καὶ φράσω σεσωσμένα. 

LICHAS

— J'ai constaté que l'ordre y règne, et je le dirai.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

 Ἀλλ´ οἶσθα μὲν δὴ καὶ τὰ τῆς ξένης ὁρῶν
προσδέγματ´, αὐτὴν ὡς ἐδεξάμην φίλως.

DÉJANIRE

— Tu as vu comment j'ai reçu l'étrangère, avec quelles marques d'amitié ?

ΛΙΧΑΣ

 Ὥστ´ ἐκπλαγῆναι τοὐμὸν ἡδονῇ κέαρ.

LICHAS

— J'en ai moi-même été charmé autant que surpris.

ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ

Τί δῆτ´ ἂν ἄλλο γ´ ἐννέποις; δέδοικα γὰρ 630
μὴ πρῲ λέγοις ἂν τὸν πόθον τὸν ἐξ ἐμοῦ,
πρὶν εἰδέναι τἀκεῖθεν εἰ ποθούμεθα.

DÉJANIRE

— Que peux-tu dire encore à ton maître? Que je soupire après son retour? J'aimerais à savoir d'abord si mes désirs sont partagés.
(Elle rentre dans le palais. Lichas sort.)

ΧΟΡΟΣ

Ὦ ναύλοχα καὶ πετραῖα 
 θερμὰ λουτρὰ καὶ πάγους
Οἴτας παραναιετάοντες, 635
οἵ τε μέσσαν Μηλίδα πὰρ λίμναν,
χρυσαλακάτου τ´ ἀκτὰν Κόρας,
ἔνθ´ Ἑλλάνων ἀγοραὶ
Πυλάτιδες κλέονται,
ὁ καλλιβόας τάχ´ ὑμῖν 640
αὐλὸς οὐκ ἀναρσίαν
ἀχῶν καναχὰν ἐπάνεισιν,
ἀλλὰ θείας ἀντίλυρον μούσας.
Ὁ γὰρ Διός, Ἀλκμήνας κόρος,
σεῦται πάσας ἀρετᾶς 645
λάφυρ´ ἔχων ἐπ´ οἴκους·
ὃν ἀπόπτολιν εἴχομεν παντᾶ 
δυοκαιδεκάμηνον ἀμμένουσαι
χρόνον, πελάγιον, ἴδριες οὐ–
δέν· ἁ δέ οἱ φίλα δάμαρ 650
άλαινα〈ν〉 δυστάλαινα καρδίαν
πάγκλαυτος αἰὲν ὤλλυτο· 
νῦν δ´ Ἄρης οἰστρηθεὶς ἐξέλυς´
ἐπιπόνων ἁμερᾶν.
Ἀφίκοιτ´ ἀφίκοιτο· μὴ σταίη 655
πολύκωπον ὄχημα ναὸς αὐτῷ,
πρὶν τάνδε πρὸς πόλιν ἀνύσει–
ε, νασιῶτιν ἑστίαν
ἀμείψας, ἔνθα κλῄζεται θυτήρ·
ὅθεν μόλοι πανίμερος, 660
τῷ Πειθοῦς παγχρίστῳ συγκραθεὶς
ἐπὶ προφάνσει θηρός.

(663 - 1278)

CHANT DU CHOEUR

O vous qui habitez devant la rade,
près des rochers aux sources chaudes,
sous les pics de l'Œta, et vous,
les riverains du golfe Maliaque
sur qui règne la chasseresse aux flèches d'or,
près des Portes (34), où les Hellènes tiennent leur illustre assemblée,
de plus belle, chez vous, bientôt, va retentir
la flûte aux sons mélodieux,
non pour un chant lugubre,
mais pour fêter les dieux, émule de la lyre !
Car il vole vers ses foyers,
le fils de Zeus, le fils d'Alcmène,
chargé du butin que lui vaut
sa bravoure sans défaillance.
Il errait, loin de sa patrie,
et depuis douze mois nous l'attendions.
Sur quelles mers ? On ne sait trop...
Mais cependant sa tendre et dolente épouse
se rongeait de chagrin.
Enfin l'impétueux Arès l'a délivrée
des jours d'épreuve!
Qu'il arrive donc, qu'il arrive!
Que son vaisseau, faisant force de rames,
sans relâcher, le conduise à bon port !
Laissant les autels de l'île,
où l'on dit qu'il sacrifie,
qu'il vienne enflammé de désir,
le corps tout imprégné de ce charme d'amour
dont le Centaure avait prédit merveilles!

 (663 - 1278)

 

(01) LES TRACHINIENNES
. Sophocle s'inspire d'une épopée perdue, la Prise d'Œchalie, attribuée par les anciens à Créophyle de Samos, un poète qu'on disait contemporain d'Homère. On ne sait quelle place y tenait le personnage de Déjanire, mais la jalousie funeste de cette épouse d'Héraclès a souvent inspiré les lyriques, d'Archiloque à Pindare. Bacchylide de Céos, en particulier, fournit par avance un excellent résumé des Trachiniennes (Cf. les Poésies de Bacchylide de Céos, traduites par A. M. Desrousseaux, fragment XVI).
La tradition la plus commune place le voyage d'Héraclès en Étolie et son mariage avec la fille d'Œnée après les grands travaux accomplis, mais le cycle des douze travaux ne fut guère fixé avant l'époque d'Alexandre. Sophocle était donc libre d'arranger à son gré l'ordre des faits sans contrarier les versions reçues. Seule la victoire sur l'hydre de Lerne est présentée par lui comme antérieure aux noces du héros et de Déjanire, car toute son affabulation reposait sur l'histoire du Centaure et de la flèche empoisonnée; le reste, il le laisse dans l'ombre. Ce qui importait à son dessein, c'était d'accentuer le contraste entre la jeune maîtresse et l'épouse vieillissante.
Sur la date à assigner à la représentation, les critiques se divisent : les uns tiennent la pièce pour postérieure à l'Héraclès d'Euripide (cf. Masqueray, introduction aux Trachiniennes); les autres (cf. Parmentier, introduction à l'Héraclès) jugent que c'est, une fois de plus, Euripide qui a prétendu corriger les conceptions de son devancier. Des similitudes de détail, le style d'un prologue, l'emploi d'un personnage accessoire, un dispositif choral, ou même la reprise d'une situation exploitée comme un lieu commun de la scène grecque (en l'espèce l'arrivée d'un blessé en proie à un accès de son mal) n'autorisent aucune conclusion décisive. A s'en tenir aux vraisemblances, il est singulier que Sophocle, s'il a voulu en remontrer à son rival, et après avoir tracé cette fine étude de Déjanire, pastiche supérieur de l'art euripidéen, ait en partie manqué son demi-dieu supplicié, thème épique fait, semblait-il, exprès pour lui. On dirait qu'il s'est ingénié à le peindre comme une brute. Au contraire, le lent processus d'idéalisation qui a humanisé depuis les conceptions primitives la figure du tueur de monstres trouve sa plus haute expression dans l'Héraclès furieux d'Euripide. Ce drame expose comment le héros, tous ses travaux accomplis, tombe dans un piège que lui tend Héra; saisi d'un accès de folie, il tue ses enfants et sa femme Mégara; après quoi, revenu à la raison, accablé de remords, il surmonte encore la tentation du désespoir, — donnant ainsi une leçon à l'époux sans délicatesse de Déjanire. Il n'est pas jusqu'aux affinités attiques de la légende qu'Euripide ne prenne plaisir à souligner, plus athénien en l'occurrence que le poète coloniate. Celui-ci mettra, dans sa dernière oeuvre, la leçon à profit. Une hypothèse toute différente, nous l'avons indiqué dans notre introduction, est défendue, dans leur édition récente, par Mazon et M. Dain : Les Trachiniennes seraient la première en date des pièces conservées de Sophocle.

(02
OEnée, roi d'Etolie, père de Déjanire, de Méléagre et de Tydée (ce dernier, père de Diomède).
(03)
Fleuve qui descend du Pinde et se jette dans la mer Ionienne. Il sépare l'Etolie de l'Acarnanie. Fils de l'Océan et de Téthys, c'est le plus grand et le plus fécond des fleuves. La racine de son nom : ach (cf. aqua en latin), se retrouve dans les noms d'autres rivières, et jusque dans le nom des Achéens : le peuple des rivières.
(04
Héraclès, c'est le héros dorien : ses voyages, ses aventures, ses vertus, ses travaux, sont ceux d'une race. Sa figure morale s'est dégagée lentement d'un folklore abondant et divers où l'on démêle des traditions d'origine argienne et d'autres du fonds thébain. Dans les mythes les plus anciens, il apparaît, comme divinité chthonienne, associé à Déméter, à Coré, à Dionysos, dans les pratiques funéraires et les rites de fécondité. De là ses descentes aux Enfers; de là les exploits burlesques du paillard et du goinfre célébré dans les drames satyriques : dieu libérateur, mais esclave lui-même de ses appétits. S'il est astreint à d'incessantes épreuves, c'est qu'Héra poursuit en lui un enfant de l'amour.
(05)
Iphitos, fils d'Eurytos. Cf. v. 260-273.
(06)
Ville de Phthiotide, voisine du golfe Maliaque. Héraclès y est l'hôte du roi Céyx.
(07)
Omphale, reine de Lydie. Selon les uns, Héraclès amoureux se serait laissé aller auprès d'elle à une mollesse tout orientale, vêtu d'une longue robe à la mode du pays, et filant aux pieds de sa maîtresse; selon d'autres, il accomplit pour elle de nouveaux exploits et reconquit ainsi sa liberté.
(08)
Le mot « île » n'est pas dans le texte. Mais l'expression « détroit marin » et, d'autre part, l'antithèse continent-îles rendent vraisemblable la suggestion du scoliaste, que nous suivons ici.
(09)
L'Afrique est jointe tantôt à l'Europe, tantôt à l'Asie, dans cette division des terres en deux continents.
(10
Héraclès naquit à Thèbes et y fut élevé. Alcmène avait un sanctuaire à Thèbes. Son mari, Amphitryon, est roi de Thèbes.
(11) Héraclès est descendu plusieurs fois aux Enfers : il y a capturé Cerbère et l'a traîné au grand jour; il en a ramené Alceste (cf. Euripide, Alceste), et aussi Thésée.
(12) Racine note : « Pascitur in suis campis. Bonheur des jeunes filles bien exprimé. »
(13)  Cf. n. 185.
(14)  Cf. n. 103.
(15)  Prairies consacrées aux dieux, donc interdites à la culture.
(16)
Cf. n. 80.
(17
Ortygie est l'ancien nom de Délos : l'île aux Cailles (Od. V. 123).
(18)
Aujourd'hui cap Lithada, au nord-ouest de l'Eubée.
(19)
Par son servage, explique le scoliaste. On peut aussi entendre : purifié de la souillure que constitue son servage.
(20)
Oechalie, en Eubée.
(21)
Avant l'arrivée en Argolide des princes Achéens, Tirynthe (la ville des tours) aurait appartenu à Amphitryon. Héraclès y serait né. Il y habitait encore, avec sa famille, à l'époque où il accomplissait ses travaux au service d'Eurysthée. Iphitos, fils d'Eurytos, était son hôte (cf. Od. XXI, 27).
(22)  Cf. n. 54.
(23) Note de Racine : « Cette injustice d'Hercule et son infidélité envers Déjanire sont cause de sa perte et l'en rendent digne. »
(24)
Idem : « Cet air froid qu'elle affecte et ses interrogations sont très belles. »
(25)
Idem : « Admirable discours d'une jalouse qui veut apprendre son malheur. »
(26)
Idem : « Elle feint d'avoir beaucoup de compassion pour sa rivale. » (Est-ce pure feinte?)
(27)
Idem : « Cela est dit avec une raillerie amère. »
(28)
Ville d'Acarnanie, située sur une hauteur dominant le cours inférieur de l'Achelôos.
(29)
Cf. n. 51.
(30)
Littéralement : qui se tend en arrière.
(31)
Les juges des Jeux portent une baguette pour insigne.
(32)
Sur les Centaures, cf. Il. I, 268, II, 743, où ils sont dépeints comme des animaux sauvages, velus, hantant les montagnes de la Thessalie; Od. XXI, 295-304, où ils sont désignés par leur nom de centaures : « piqueurs de taureaux ». Peuple pasteur, aux instincts brutaux et sensuels; associés aux Satyres dans les pompes dionysiaques, la mythologie les fait fils d'Ixion et de la Nuée (cf. Pind. Pyth., II, v. 35-70). Comme les Gandharvas de l'Inde, ils seraient une personnification des rayons solaires. Sur Nessos, on ne sait guère que ce que rapporte ici Sophocle. L'Evenos est un fleuve d'Etolie.
(33)
Serpent géant à sept têtes, qui vivait dans les marais, au bord du golfe d'Argolide.
(34)
Le nom de Thermopyles (Chaudes Portes) désignait un défilé où se trouvaient des sources chaudes, extrême prolongement de la chaîne de l'Œta vers le golfe Maliaque. Une bande alluvionnaire déposée par le Sperchios et où passe la route actuelle de Lamia à Atalanti a repoussé la côte à trois ou quatre kilomètres (Cf. Fougères, Guide bleu de la Grèce. Paris, 1911).Au printemps et à l'automne, se tenaient à Anthéla des assemblées amphictyoniques. Les amphictyonies étaient des confédérations de plusieurs cités qui se groupaient autour d'un sanctuaire. La vierge aux flèches d'or est Artémis; toute la côte de Thessalie lui était consacrée.