RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER à LA TABLE DES MATIERES D'EURIPIDE

Texte grec repris sur le site

Μικρός Απόπλους

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

traduction française de Henri Berguin..

Garnier

 

vers 664 - fin

 


 

Βάκχαι

Διόνυσος
ἥκω Διὸς παῖς τήνδε Θηβαίων χθόνα
Διόνυσος, ὃν τίκτει ποθ᾽ ἡ Κάδμου κόρη
Σεμέλη λοχευθεῖσ᾽ ἀστραπηφόρῳ πυρί·
μορφὴν δ᾽ ἀμείψας ἐκ θεοῦ βροτησίαν
πάρειμι Δίρκης νάματ᾽ Ἰσμηνοῦ θ᾽ ὕδωρ. 5
ὁρῶ δὲ μητρὸς μνῆμα τῆς κεραυνίας
τόδ᾽ ἐγγὺς οἴκων καὶ δόμων ἐρείπια
τυφόμενα Δίου πυρὸς ἔτι ζῶσαν φλόγα,
ἀθάνατον Ἥρας μητέρ᾽ εἰς ἐμὴν ὕβριν.
αἰνῶ δὲ Κάδμον, ἄβατον ὃς πέδον τόδε 10
τίθησι, θυγατρὸς σηκόν· ἀμπέλου δέ νιν
πέριξ ἐγὼ ᾽κάλυψα βοτρυώδει χλόῃ.
λιπὼν δὲ Λυδῶν τοὺς πολυχρύσους γύας
Φρυγῶν τε, Περσῶν θ᾽ ἡλιοβλήτους πλάκας
Βάκτριά τε τείχη τήν τε δύσχιμον χθόνα 15
Μήδων ἐπελθὼν Ἀραβίαν τ᾽ εὐδαίμονα
Ἀσίαν τε πᾶσαν, ἣ παρ᾽ ἁλμυρὰν ἅλα
κεῖται μιγάσιν Ἕλλησι βαρβάροις θ᾽ ὁμοῦ
πλήρεις ἔχουσα καλλιπυργώτους πόλεις,
ἐς τήνδε πρῶτον ἦλθον Ἑλλήνων πόλιν, 20
τἀκεῖ χορεύσας καὶ καταστήσας ἐμὰς
τελετάς, ἵν᾽ εἴην ἐμφανὴς δαίμων βροτοῖς.
πρώτας δὲ Θήβας τῆσδε γῆς Ἑλληνίδος
ἀνωλόλυξα, νεβρίδ᾽ ἐξάψας χροὸς
θύρσον τε δοὺς ἐς χεῖρα, κίσσινον βέλος· 25
ἐπεί μ᾽ ἀδελφαὶ μητρός, ἃς ἥκιστα χρῆν,
Διόνυσον οὐκ ἔφασκον ἐκφῦναι Διός,
Σεμέλην δὲ νυμφευθεῖσαν ἐκ θνητοῦ τινος
ἐς Ζῆν᾽ ἀναφέρειν τὴν ἁμαρτίαν λέχους,
Κάδμου σοφίσμαθ᾽, ὧν νιν οὕνεκα κτανεῖν 30
Ζῆν᾽ ἐξεκαυχῶνθ᾽, ὅτι γάμους ἐψεύσατο.
τοιγάρ νιν αὐτὰς ἐκ δόμων ᾤστρησ᾽ ἐγὼ
μανίαις, ὄρος δ᾽ οἰκοῦσι παράκοποι φρενῶν·
σκευήν τ᾽ ἔχειν ἠνάγκασ᾽ ὀργίων ἐμῶν,
καὶ πᾶν τὸ θῆλυ σπέρμα Καδμείων, ὅσαι 35
γυναῖκες ἦσαν, ἐξέμηνα δωμάτων·
ὁμοῦ δὲ Κάδμου παισὶν ἀναμεμειγμέναι
χλωραῖς ὑπ᾽ ἐλάταις ἀνορόφοις ἧνται πέτραις.
δεῖ γὰρ πόλιν τήνδ᾽ ἐκμαθεῖν, κεἰ μὴ θέλει,
ἀτέλεστον οὖσαν τῶν ἐμῶν βακχευμάτων, 40
Σεμέλης τε μητρὸς ἀπολογήσασθαί μ᾽ ὕπερ
φανέντα θνητοῖς δαίμον᾽ ὃν τίκτει Διί.
Διόνυσος
Κάδμος μὲν οὖν γέρας τε καὶ τυραννίδα
Πενθεῖ δίδωσι θυγατρὸς ἐκπεφυκότι,
ὃς θεομαχεῖ τὰ κατ᾽ ἐμὲ καὶ σπονδῶν ἄπο 45
ὠθεῖ μ᾽, ἐν εὐχαῖς τ᾽ οὐδαμοῦ μνείαν ἔχει.
ὧν οὕνεκ᾽ αὐτῷ θεὸς γεγὼς ἐνδείξομαι
πᾶσίν τε Θηβαίοισιν. ἐς δ᾽ ἄλλην χθόνα,
τἀνθένδε θέμενος εὖ, μεταστήσω πόδα,
δεικνὺς ἐμαυτόν· ἢν δὲ Θηβαίων πόλις 50
ὀργῇ σὺν ὅπλοις ἐξ ὄρους βάκχας ἄγειν
ζητῇ, ξυνάψω μαινάσι στρατηλατῶν.
ὧν οὕνεκ᾽ εἶδος θνητὸν ἀλλάξας ἔχω
μορφήν τ᾽ ἐμὴν μετέβαλον εἰς ἀνδρὸς φύσιν.
ἀλλ᾽, ὦ λιποῦσαι Τμῶλον ἔρυμα Λυδίας, 55
θίασος ἐμός, γυναῖκες, ἃς ἐκ βαρβάρων
ἐκόμισα παρέδρους καὶ ξυνεμπόρους ἐμοί,
αἴρεσθε τἀπιχώρι᾽ ἐν πόλει Φρυγῶν
τύμπανα, ῾Ρέας τε μητρὸς ἐμά θ᾽ εὑρήματα,
βασίλειά τ᾽ ἀμφὶ δώματ᾽ ἐλθοῦσαι τάδε 60
κτυπεῖτε Πενθέως, ὡς ὁρᾷ Κάδμου πόλις.
ἐγὼ δὲ βάκχαις, ἐς Κιθαιρῶνος πτυχὰς
ἐλθὼν ἵν᾽ εἰσί, συμμετασχήσω χορῶν.

LES BACCHANTES

DIONYSOS
Me voici venu ici (01), au pays des Thébains, moi, fils de Zeus, Dionysos, qu'a enfanté jadis la fille de Cadmos, Sémélé (02), accouchée par la foudre qu'arment les éclairs. J'ai changé ma forme divine pour celle d'un mortel et j'arrive à la fontaine de Dircé et au fleuve d'Isménos (03). Je vois le tombeau de ma mère foudroyée, ici, près du palais, les ruines encore fumantes de sa demeure, et la flamme toujours vivante du feu divin. Immortelle vengeance d'Héra contre ma mère! Je bénis Cadmos de rendre ce lieu impénétrable (04) et de consacrer cet enclos à sa fille. Une vigne l'entoure et, par mes soins, le cache sous sa verdure chargée de grappes. J'ai quitté la Lydie, ses guérets si riches en or, et la Phrygie; j'ai parcouru les plaines de la Perse frappées par le soleil (05), les remparts de la Bactriane, la terre des Mèdes aux terribles frimas (06), l'Arabie heureuse (07), toute l'Asie (08), qui repose au bord de la mer salée; les Grecs s'y mêlent aux Barbares (09) en des villes populeuses munies de belles tours. C'est ici la première des cités grecques où je sois venu. Là-bas j'ai déjà institué des choeurs, instauré mes rites, pour manifester ma divinité aux mortels. Thèbes est la première ville de cette terre grecque qui se soit levée à mes hurlements, où j'aie attaché sur le corps des Bacchantes la nébride (10 ) et mis en leur main le thyrse, ce trait (11) entouré de lierre. Car les soeurs (12) de ma mère — hélas ! pourquoi elles ? — déclaraient que Dionysos n'est pas le fils de Zeus (13), que Sémélé avait été séduite par un mortel quelconque et rejetait sur Zeus sa faute d'amour, par une ingénieuse invention de Cadmos; c'est pourquoi Zeus l'avait tuée, insinuaient-elles, jalouses, son mariage n'étant que mensonges. Aussi je les ai chassées du palais en lançant sur elles le taon de la folie; elles habitent la montagne, frappées de délire (14); je les ai forcées à porter les insignes de mes mystères orgiaques; et toute la gent féminine, tout ce qu'il y a de femmes en Cadmée, je les ai entraînées, folles, loin de leurs demeures. Ensemble, mêlées aux filles de Cadmos, sous les verts sapins, elles vivent sans abri, au milieu des rochers. Il faut que cette cité apprenne, qu'elle le veuille ou non, qu'elle n'est pas initiée à mes Bacchanales; il faut que je plaide la cause de ma mère Sémélé en apparaissant aux mortels comme un dieu qu'elle a donné à Zeus. 
DIONYSOS

Or Cadmos a remis son titre et son pouvoir royal à Penthée, le fils de sa fille, qui combat un dieu en ma personne, m'exclut des libations et, dans ses prières, ne fait jamais mention de moi. Aussi je vais lui montrer, à lui et à tous les Thébains, que je suis un dieu, de par ma naissance. Puis sur une autre terre, quand tout sera en ordre ici, je porterai mes pas pour m'y manifester. Si la cité de Thèbes, de colère, prend les armes pour ramener de la montagne les Bacchantes, j'engagerai le combat à la tête des Ménades (15). Voilà pourquoi j'ai emprunté l'apparence d'un mortel et changé ma forme pour celle que la nature a donnée à l'homme. — Allons ! vous qui avez quitté le Tmôlos (16), rempart de la Lydie, ô mon thiase (17), ô femmes que j'ai amenées de chez les Barbares pour m'accompagner en cortège (18) et faire route avec moi, prenez les tambours originaires de la cité des Phrygiens, invention de ma mère Rhéa et de moi-même (19); venez autour du palais royal de Penthée, ici, les faire retentir, pour que nous voie la cité de Cadmos. Moi, je vais rejoindre les Bacchantes dans les vallées du Cithéron, où elles sont, et prendre part à leurs choeurs.

Dionysos sort. D'autres Ménades, qui forment le choeur, entrent en scène.

 

Χορός
Ἀσίας ἀπὸ γᾶς
ἱερὸν Τμῶλον ἀμείψασα θοάζω 65
Βρομίῳ πόνον ἡδὺν
κάματόν τ᾽ εὐκάματον, Βάκ-
χιον εὐαζομένα.

τίς ὁδῷ τίς ὁδῷ; τίς;
μελάθροις ἔκτοπος ἔστω, στόμα τ᾽ εὔφη-
μον ἅπας ἐξοσιούσθω· 70
τὰ νομισθέντα γὰρ αᾇεὶ
Διόνυσον ὑμνήσω.


μάκαρ, ὅστις εὐδαίμων 73b
τελετὰς θεῶν εἰδὼς
βιοτὰν ἁγιστεύει καὶ 74b
θιασεύεται ψυχὰν 75
ἐν ὄρεσσι βακχεύων
ὁσίοις καθαρμοῖσιν,
τά τε ματρὸς μεγάλας ὄρ-
για Κυβέλας θεμιτεύων,
ἀνὰ θύρσον τε τινάσσων, 80
κισσῷ τε στεφανωθεὶς
Διόνυσον θεραπεύει.
ἴτε βάκχαι, ἴτε βάκχαι,
Βρόμιον παῖδα θεὸν θεοῦ
Διόνυσον κατάγουσαι 85
Φρυγίων ἐξ ὀρέων Ἑλ-
λάδος εἰς εὐρυχόρους ἀ-
γυιάς, τὸν Βρόμιον· 87b

ὅν
ποτ᾽ ἔχουσ᾽ ἐν ὠδίνων 88b
λοχίαις ἀνάγκαισι
πταμένας Διὸς βροντᾶς νη- 90
δύος ἔκβολον μάτηρ
ἔτεκεν, λιποῦσ᾽ αᾇῶ-
να κεραυνίῳ πληγᾷ·
λοχίοις δ᾽ αὐτίκα νιν δέ-
ξατο θαλάμαις Κρονίδας Ζεύς, 95
κατὰ μηρῷ δὲ καλύψας
χρυσέαισιν συνερείδει
περόναις κρυπτὸν ἀφ᾽ Ἥρας.
ἔτεκεν δ᾽, ἁνίκα Μοῖραι
τέλεσαν, ταυρόκερων θεὸν 100
στεφάνωσέν τε δρακόντων
στεφάνοις, ἔνθεν ἄγραν θη-
ροτρόφον μαινάδες ἀμφι-
βάλλονται πλοκάμοις.

ὦ Σεμέλας τροφοὶ Θῆ- 105
βαι, στεφανοῦσθε κισσῷ·
βρύετε βρύετε χλοήρει
μίλακι καλλικάρπῳ
καὶ καταβακχιοῦσθε δρυὸς
ἢ ἐλάτας κλάδοισι, 110
στικτῶν τ᾽ ἐνδυτὰ νεβρίδων
στέφετε λευκοτρίχων πλοκάμων
μαλλοῖς· ἀμφὶ δὲ νάρθηκας ὑβριστὰς
ὁσιοῦσθ᾽· αὐτίκα γᾶ πᾶσα χορεύσει--
Βρόμιος ὅστις ἄγῃ θιάσους-- 115
εἰς ὄρος εἰς ὄρος, ἔνθα μένει
θηλυγενὴς ὄχλος
ἀφ᾽ ἱστῶν παρὰ κερκίδων τ᾽
οἰστρηθεὶς Διονύσῳ.

ὦ θαλάμευμα Κουρή- 120
των ζάθεοί τε Κρήτας
Διογενέτορες ἔναυλοι,
ἔνθα τρικόρυθες ἄντροις
βυρσότονον κύκλωμα τόδε
μοι Κορύβαντες ηὗρον· 125
βακχείᾳ δ᾽ ἀνὰ συντόνῳ
κέρασαν ἁδυβόᾳ Φρυγίων
αὐλῶν πνεύματι ματρός τε ῾Ρέας ἐς
χέρα θῆκαν, κτύπον εὐάσμασι Βακχᾶν·
παρὰ δὲ μαινόμενοι Σάτυροι 130
ματέρος ἐξανύσαντο θεᾶς,
ἐς δὲ χορεύματα
συνῆψαν τριετηρίδων,
αἷς χαίρει Διόνυσος.

ἡδὺς ἐν ὄρεσιν, ὅταν ἐκ θιάσων δρομαί- 135
ων πέσῃ πεδόσε, νε-
βρίδος ἔχων ἱερὸν ἐνδυτόν, ἀγρεύων 138
αἷμα τραγοκτόνον, ὠμοφάγον χάριν, ἱέμε-
νος ἐς ὄρεα Φρύγια, Λύδι᾽, ὁ δ᾽ ἔξαρχος Βρόμιος, 140
εὐοἷ.
ῥεῖ δὲ γάλακτι πέδον, ῥεῖ δ᾽ οἴνῳ, ῥεῖ δὲ μελισσᾶν
νέκταρι.
Συρίας δ᾽ ὡς λιβάνου κα-
πνὸν ὁ Βακχεὺς ἀνέχων 145
πυρσώδη φλόγα πεύκας
ἐκ νάρθηκος ἀίσσει
δρόμῳ καὶ χοροῖσιν
πλανάτας ἐρεθίζων
ἰαχαῖς τ᾽ ἀναπάλλων,
τρυφερόν <τε> πλόκαμον εἰς αἰθέρα ῥίπτων. 150
ἅμα δ᾽ εὐάσμασι τοιάδ᾽ ἐπιβρέμει·
Ὦ ἴτε βάκχαι,
[ὦ] ἴτε βάκχαι,
Τμώλου χρυσορόου χλιδᾷ
μέλπετε τὸν Διόνυσον 155
βαρυβρόμων ὑπὸ τυμπάνων, 157
εὔια τὸν εὔιον ἀγαλλόμεναι θεὸν
ἐν Φρυγίαισι βοαῖς ἐνοπαῖσί τε,
λωτὸς ὅταν εὐκέλαδος 160
ἱερὸς ἱερὰ παίγματα βρέμῃ, σύνοχα 164
φοιτάσιν εἰς ὄρος εἰς ὄρος· ἡδομέ- 165
να δ᾽ ἄρα, πῶλος ὅπως ἅμα ματέρι
φορβάδι, κῶλον ἄγει ταχύπουν σκιρτήμασι βάκχα. 169

LE CHŒUR (20)

Strophe I. — De la terre d'Asie, ayant quitté le Tmôlos sacré, j'accours, tâche agréable à Bromios (21), fatigue qui n'est pas une fatigue, pour crier « Évohé ! » en l'honneur de Bacchos. 


Antistrophe I. — Qui est sur la route? Qui est sur la route ? Qu'on rentre au palais. Qu'on s'écarte. Que la bouche silencieuse, chacun se garde de l'impiété (22), car, selon le rite, avec l'hymne d' « Évohé! », je célébrerai Dionysos.


Strophe II. — O bienheureux celui qui par une faveur du Destin est initié aux mystères des dieux (23) ! il sanctifie sa vie; le thiase exalte son âme, sur les montagnes où il célèbre Bacchos, par de saintes purifications (24). Heureux qui célèbre les Orgies de la Grande-Mère, de Cybèle (25), suivant la loi divine, et, brandissant le thyrse, couronné de lierre, sert Dionysos ! Allez, Bacchantes. Allez, Bacchantes. Bromios, dieu, fils de dieu, Dionysos, emmenez-le des montagnes de Phrygie aux villes florissantes (26) de la Grèce, Bromios...

Antistrophe II.. lui que portait Sémélé et que, dans les douleurs de l'enfantement, quand vola la foudre de Zeus, elle rejeta de son sein et mit au monde, quittant la vie sous le coup du tonnerre. Mais aussitôt, sur la couche de l'accouchée, le fils de Cronos, Zeus, le recueillit. Il le cacha dans sa cuisse qu'avec des agrafes d'or il referma pour le dérober à Héra. Il le mit au monde quand les Moires (27) eurent achevé leur oeuvre. C'était un dieu à cornes de taureau (28). Il le couronna de couronnes de serpents, d'où vient que les Ménades porte-thyrse (29) capturent les serpents et les enlacent à leurs tresses.

Strophe III. — O Thèbes, nourricière de Sémélé, couronne-toi de lierre. Fleuris-toi, fleuris-toi du vert smilax aux beaux fruits, et pour les Bacchanales, pare-toi des feuilles du chêne ou du sapin ; revêts la nébride tachetée ; orne-toi de la laine tressée (30) des brebis aux blanches toisons et porte pieusement la férule (31) ivre : bientôt le pays tout entier va prendre part aux choeurs. C'est Bromios qui conduit les thiases au mont, au mont où l'attend la foule de la gent féminine, loin des métiers et des navettes entraînée par le taon de Dionysos.

 


Antistrophe III. — O demeure secrète des Curètes (32) grottes divines de la Crète, où naquit Zeus ! C'est là, dans des antres, que les Corybantes à la triple aigrette (33) ont inventé pour moi le cercle de cuir (34). Ils mêlèrent en un même concert son bruit bachique au souffle mélodieux des flûtes phrygiennes. Dans les mains de leur mère Rhéa ils le déposèrent, pour accentuer les cris d' « Évohé ! » des Bacchantes. Les Satyres, en délire, l'obtinrent de la Déesse-Mère et l'appliquèrent aux choeurs des Triétérides (35) qui charment Dionysos.

 

 

 

Épode. — Il lui est doux, sur les montagnes, après la course des thiases, de se laisser tomber sur le sol, portant de la nébride la dépouille sacrée, de chasser le bouc et de l'égorger pour boire son sang, pour manger sa chair crue (36), s'élançant aux montagnes de Phrygie, de Lydie. Bromios, le premier, crie : « Évohé (37) ! » Le sol ruisselle de lait, ruisselle de vin, ruisselle du nectar des abeilles; on dirait que s'élève la fumée de l'encens du Liban. Bacchos, tenant comme une torche la férule d'où sort la flamme rouge (38), précipite sa course, stimulant les choeurs vagabonds, les excitant de ses cris, jetant dans l'air sa chevelure voluptueuse. En même temps, avec des clameurs de joie, il fait retentir ces mots : « Oh ! allez, Bacchantes. Oh ! allez, Bacchantes, délices (39) du Tmôlos dont le fleuve (40) roule de l'or; avec vos tambours aux lourds grondements, chantez votre Dionysos, célébrez par «Évohé ! » le dieu Évios, au milieu des cris et des clameurs de Phrygie, tandis que l'harmonieux lôtos (41), le lôtos sacré fait retentir ses accords sacrés qui s'unissent à vos transports. A la montagne ! à la montagne ! » Alors, joyeuse, comme la cavale avec sa mère dans le pré nourricier, la Bacchante s'élance, rapide, et bondit. Entre le vieux devin Tirésias, aveugle, le thyrse à la main, vêtu de la nébride, couronné de lierre.

 

Τειρεσίας
τίς ἐν πύλαισι; Κάδμον ἐκκάλει δόμων, 170
Ἀγήνορος παῖδ᾽, ὃς πόλιν Σιδωνίαν
λιπὼν ἐπύργωσ᾽ ἄστυ Θηβαίων τόδε.
ἴτω τις, εἰσάγγελλε Τειρεσίας ὅτι
ζητεῖ νιν· οἶδε δ᾽ αὐτὸς ὧν ἥκω πέρι
ἅ τε ξυνεθέμην πρέσβυς ὢν γεραιτέρῳ, 175
θύρσους ἀνάπτειν καὶ νεβρῶν δορὰς ἔχειν
στεφανοῦν τε κρᾶτα κισσίνοις βλαστήμασιν.
Κάδμος
ὦ φίλταθ᾽, ὡς σὴν γῆρυν ᾐσθόμην κλύων
σοφὴν σοφοῦ παρ᾽ ἀνδρός, ἐν δόμοισιν ὤν·
ἥκω δ᾽ ἕτοιμος τήνδ᾽ ἔχων σκευὴν θεοῦ· 180
δεῖ γάρ νιν ὄντα παῖδα θυγατρὸς ἐξ ἐμῆς
[Διόνυσον ὃς πέφηνεν ἀνθρώποις θεὸς]
ὅσον καθ᾽ ἡμᾶς δυνατὸν αὔξεσθαι μέγαν.
ποῖ δεῖ χορεύειν, ποῖ καθιστάναι πόδα
καὶ κρᾶτα σεῖσαι πολιόν; ἐξηγοῦ σύ μοι 185
γέρων γέροντι, Τειρεσία· σὺ γὰρ σοφός.
ὡς οὐ κάμοιμ᾽ ἂν οὔτε νύκτ᾽ οὔθ᾽ ἡμέραν
θύρσῳ κροτῶν γῆν· ἐπιλελήσμεθ᾽ ἡδέως
γέροντες ὄντες.
Τειρεσίας
ταὔτ᾽ ἐμοὶ πάσχεις ἄρα·
κἀγὼ γὰρ ἡβῶ κἀπιχειρήσω χοροῖς. 190
Κάδμος
οὐκοῦν ὄχοισιν εἰς ὄρος περάσομεν;
Τειρεσίας
ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως ἂν ὁ θεὸς τιμὴν ἔχοι.
Κάδμος
γέρων γέροντα παιδαγωγήσω σ᾽ ἐγώ.
Τειρεσίας
ὁ θεὸς ἀμοχθὶ κεῖσε νῷν ἡγήσεται.
Κάδμος
μόνοι δὲ πόλεως Βακχίῳ χορεύσομεν; 195
Τειρεσίας
μόνοι γὰρ εὖ φρονοῦμεν, οἱ δ᾽ ἄλλοι κακῶς.
Κάδμος
μακρὸν τὸ μέλλειν· ἀλλ᾽ ἐμῆς ἔχου χερός.
Τειρεσίας
ἰδού, ξύναπτε καὶ ξυνωρίζου χέρα.
Κάδμος
οὐ καταφρονῶ ᾽γὼ τῶν θεῶν θνητὸς γεγώς.

TIRÉSIAS (42) (à la Coryphée)
Holà! personne à la porte ? Appelle hors du palais Cadmos, le fils d'Agénor, qui a quitté la ville de Sidon pour élever ici les tours de Thèbes. Qu'on aille lui annoncer que Tirésias le demande. Il sait d'ailleurs pourquoi je suis venu et ce que nous avons convenu, moi, malgré ma vieillesse, et lui plus vieux encore, de prendre le thyrse, de revêtir des peaux de faon et de nous couronner la tête de jeunes rameaux de lierre.
Cadmos sort du palais, revêtu lui aussi des emblèmes du dieu.
CADMOS
O très cher ami, j'ai entendu et reconnu ta voix, la voix de la sagesse, homme sage : j'étais dans le palais. Me voici tout prêt, avec ces insignes du dieu. Nous venons, puisqu'il est le fils né de ma fille, < Dionysos, et qu'il a manifesté aux hommes sa divinité, > autant que nous le pouvons le grandir par nos hommages. Où faut-il aller pour prendre part aux choeurs ? Où faut-il poser le pied et secouer notre tête chenue (43) ? Conduis-moi, toi. Vieillard, dirige ma vieillesse, Tirésias; car tu es initié, toi. Je pourrais, sans me lasser, et la nuit et le jour frapper du thyrse la terre. J'ai oublié — avec quelle joie! — que je suis vieux (44).
TIRÉSIAS
Tu es dans le même état que moi. Moi aussi, je me sens jeune et j'ai hâte de me joindre aux choeurs.
CADMOS
Eh bien, nous prendrons un char pour gagner la montagne ?
TIRÉSIAS
Ce ne serait pas autant honorer le dieu.
CADMOS
Tout vieillard que je suis et malgré ta vieillesse, je te conduirai, comme un enfant.
TIRÉSIAS
Le dieu nous mènera là-bas tous les deux, sans que nous nous fatiguions.
CADMOS
Serons-nous les seuls de la cité à fêter Bacchos par des choeurs ?
TIRÉSIAS
Oui, seuls nous sommes raisonnables; les autres sont insensés.
CADMOS
C'est trop tarder. Allons ! prends ma main.
TIRÉSIAS
Voici; mets ta main dans la mienne; formons un attelage (45).
CADMOS
Je ne méprise pas les dieux, moi : je ne suis qu'un mortel.

Τειρεσίας
οὐδὲν σοφιζόμεσθα τοῖσι δαίμοσιν. 200
πατρίους παραδοχάς, ἅς θ᾽ ὁμήλικας χρόνῳ
κεκτήμεθ᾽, οὐδεὶς αὐτὰ καταβαλεῖ λόγος,
οὐδ᾽ εἰ δι᾽ ἄκρων τὸ σοφὸν ηὕρηται φρενῶν.
ἐρεῖ τις ὡς τὸ γῆρας οὐκ αἰσχύνομαι,
μέλλων χορεύειν κρᾶτα κισσώσας ἐμόν; 205
οὐ γὰρ διῄρηχ᾽ ὁ θεός, οὔτε τὸν νέον
εἰ χρὴ χορεύειν οὔτε τὸν γεραίτερον,
ἀλλ᾽ ἐξ ἁπάντων βούλεται τιμὰς ἔχειν
κοινάς, διαριθμῶν δ᾽ οὐδέν᾽ αὔξεσθαι θέλει.
Κάδμος
ἐπεὶ σὺ φέγγος, Τειρεσία, τόδ᾽ οὐχ ὁρᾷς, 210
ἐγὼ προφήτης σοι λόγων γενήσομαι.
Πενθεὺς πρὸς οἴκους ὅδε διὰ σπουδῆς περᾷ,
Ἐχίονος παῖς, ᾧ κράτος δίδωμι γῆς.
ὡς ἐπτόηται· τί ποτ᾽ ἐρεῖ νεώτερον;
Πενθεύς
ἔκδημος ὢν μὲν τῆσδ᾽ ἐτύγχανον χθονός, 215
κλύω δὲ νεοχμὰ τήνδ᾽ ἀνὰ πτόλιν κακά,
γυναῖκας ἡμῖν δώματ᾽ ἐκλελοιπέναι
πλασταῖσι βακχείαισιν, ἐν δὲ δασκίοις
ὄρεσι θοάζειν, τὸν νεωστὶ δαίμονα
Διόνυσον, ὅστις ἔστι, τιμώσας χοροῖς· 220
πλήρεις δὲ θιάσοις ἐν μέσοισιν ἑστάναι
κρατῆρας, ἄλλην δ᾽ ἄλλοσ᾽ εἰς ἐρημίαν
πτώσσουσαν εὐναῖς ἀρσένων ὑπηρετεῖν,
πρόφασιν μὲν ὡς δὴ μαινάδας θυοσκόους,
τὴν δ᾽ Ἀφροδίτην πρόσθ᾽ ἄγειν τοῦ Βακχίου. 225
ὅσας μὲν οὖν εἴληφα, δεσμίους χέρας
σῴζουσι πανδήμοισι πρόσπολοι στέγαις·
ὅσαι δ᾽ ἄπεισιν, ἐξ ὄρους θηράσομαι,
[Ἰνώ τ᾽ Ἀγαύην θ᾽, ἥ μ᾽ ἔτικτ᾽ Ἐχίονι,
Ἀκταίονός τε μητέρ᾽, Αὐτονόην λέγω.] 230
καὶ σφᾶς σιδηραῖς ἁρμόσας ἐν ἄρκυσιν
παύσω κακούργου τῆσδε βακχείας τάχα.
λέγουσι δ᾽ ὥς τις εἰσελήλυθε ξένος,
γόης ἐπῳδὸς Λυδίας ἀπὸ χθονός,
ξανθοῖσι βοστρύχοισιν εὐοσμῶν κόμην, 235
οἰνῶπας ὄσσοις χάριτας Ἀφροδίτης ἔχων,
ὃς ἡμέρας τε κεὐφρόνας συγγίγνεται
τελετὰς προτείνων εὐίους νεάνισιν.
εἰ δ᾽ αὐτὸν εἴσω τῆσδε λήψομαι στέγης,
παύσω κτυποῦντα θύρσον ἀνασείοντά τε 240
κόμας, τράχηλον σώματος χωρὶς τεμών.
ἐκεῖνος εἶναί φησι Διόνυσον θεόν,
ἐκεῖνος ἐν μηρῷ ποτ᾽ ἐρράφθαι Διός,
ὃς ἐκπυροῦται λαμπάσιν κεραυνίαις
σὺν μητρί, Δίους ὅτι γάμους ἐψεύσατο. 245
ταῦτ᾽ οὐχὶ δεινῆς ἀγχόνης ἔστ᾽ ἄξια,
ὕβρεις ὑβρίζειν, ὅστις ἔστιν ὁ ξένος;
ἀτὰρ τόδ᾽ ἄλλο θαῦμα, τὸν τερασκόπον
ἐν ποικίλαισι νεβρίσι Τειρεσίαν ὁρῶ
πατέρα τε μητρὸς τῆς ἐμῆς--πολὺν γέλων-- 250
νάρθηκι βακχεύοντ᾽· ἀναίνομαι, πάτερ,
τὸ γῆρας ὑμῶν εἰσορῶν νοῦν οὐκ ἔχον.
οὐκ ἀποτινάξεις κισσόν; οὐκ ἐλευθέραν
θύρσου μεθήσεις χεῖρ᾽, ἐμῆς μητρὸς πάτερ;
σὺ ταῦτ᾽ ἔπεισας, Τειρεσία· τόνδ᾽ αὖ θέλεις 255
τὸν δαίμον᾽ ἀνθρώποισιν ἐσφέρων νέον
σκοπεῖν πτερωτοὺς κἀμπύρων μισθοὺς φέρειν.
εἰ μή σε γῆρας πολιὸν ἐξερρύετο,
καθῆσ᾽ ἂν ἐν βάκχαισι δέσμιος μέσαις,
τελετὰς πονηρὰς εἰσάγων· γυναιξὶ γὰρ 260
ὅπου βότρυος ἐν δαιτὶ γίγνεται γάνος,
οὐχ ὑγιὲς οὐδὲν ἔτι λέγω τῶν ὀργίων.

TIRÉSIAS
Inutile de sophistiquer avec les divinités. Les traditions de nos pères, aussi vieilles que le temps (46), et qu'ils nous ont laissées en héritage (47), nul raisonnement ne les jettera bas (48), quelque subtilité que découvrent les intelligences les plus profondes. On dira que je ne respecte pas ma vieillesse en me disposant à danser dans les choeurs, la tête couronnée de lierre : le dieu n'a pas distingué si c'est le jeune homme qui doit participer aux choeurs ou le vieillard. Il veut recevoir des honneurs de tous également et ne fait point de catégories entre ses adorateurs.
CADMOS
Puisque, Tirésias, tu ne vois plus la lumière du jour, c'est moi qui serai ton prophète (49) et te dirai ce qui se passe. Je vois se hâter, vers le palais, Penthée, le fils d'Échion, à qui je cède mon pouvoir sur le pays. Quel est son trouble! Que va-t-il nous dire de nouveau ?
Entre Penthée, suivi de gardes.
PENTHÉE
J'étais par hasard absent de ce pays : j'apprends qu'il y a d'étranges malheurs en cette cité, que nos femmes ont quitté leurs maisons sous le prétexte de Bacchanales, qu'elles courent par les montagnes ombreuses, honorant par des choeurs la nouvelle divinité, un certain Dionysos, dit-on; que pleins de vin, au milieu des thiases, sont placés des cratères; que chacune de son côté elles se tapissent (50) dans la solitude pour s'asservir aux étreintes des mâles, sous prétexte qu'elles sont des Ménades chargées des sacrifices. Mais elles préfèrent Aphrodite à Bacchos. Toutes celles que j'ai prises, on leur a lié les mains et des serviteurs les gardent dans les édifices publics (51). Toutes celles qui ont échappé, je les pourchasserai et les ramènerai de la montagne, < Inô, Agavé, qui m'a donné à Échion, et la mère d'Actéon, Autonoé (52) > ; je les attacherai avec des chaînes de fer; je mettrai bientôt fin à leurs criminelles Bacchanales ! On dit qu'il est arrivé un étranger (53), un charlatan, un enchanteur, du pays de Lydie, avec des boucles blondes, une chevelure parfumée, et qu'il a dans ses yeux noirs les grâces d'Aphrodite; que jour et nuit il vit avec elles, prétendant qu'il initie aux mystères bachiques les jeunes femmes. Si je le surprends à l'intérieur de ce palais, il cessera, je le garantis, de frapper la terre avec son thyrse et de secouer sa chevelure : je lui séparerai la tête du corps (54). Il déclare que Dionysos est dieu, qu'il a été cousu autrefois dans la cuisse de Zeus et qu'il a été embrasé des feux de la foudre avec sa mère qui se vantait faussement de s'être unie à Zeus. Ces crimes ne méritent-ils pas la pendaison ? < Nous outrager ainsi, un étranger, quel qu'il soit d'ailleurs! > Mais quel est cet autre prodige ? Le devin Tirésias dans la peau de faon tachetée!... et le père de ma mère! Quelle dérision! Avec une férule, il célèbre Bacchos! (A Cadmos.) Je rougis de honte, père, de voir votre vieillesse à tous les deux perdre ainsi la raison. Ne vas-tu pas jeter ce lierre ? Débarrasse ta main de ce thyrse, père de ma mère. (A Tirésias.) C'est toi qui l'as entraîné, Tirésias. Tu veux évidemment, en introduisant cette nouvelle divinité chez les hommes, te procurer de nouveaux bénéfices à observer le vol des oiseaux et les entrailles des victimes (55). Si ta vieillesse chenue ne te défendait pas, tu serais étendu, chargé de chaînes, au milieu des Bacchantes, pour introduire des mystères infâmes. Quand les femmes assistent à un festin où rit le jus de la vigne, je dis qu'il n'y a plus rien de sain dans ces orgies.

 

Χορός
τῆς δυσσεβείας. ὦ ξέν᾽, οὐκ αἰδῇ θεοὺς
Κάδμον τε τὸν σπείραντα γηγενῆ στάχυν,
Ἐχίονος δ᾽ ὢν παῖς καταισχύνεις γένος; 265
Τειρεσίας
ὅταν λάβῃ τις τῶν λόγων ἀνὴρ σοφὸς
καλὰς ἀφορμάς, οὐ μέγ᾽ ἔργον εὖ λέγειν·
σὺ δ᾽ εὔτροχον μὲν γλῶσσαν ὡς φρονῶν ἔχεις,
ἐν τοῖς λόγοισι δ᾽ οὐκ ἔνεισί σοι φρένες.
θράσει δὲ δυνατὸς καὶ λέγειν οἷός τ᾽ ἀνὴρ 270
κακὸς πολίτης γίγνεται νοῦν οὐκ ἔχων.
οὗτος δ᾽ ὁ δαίμων ὁ νέος, ὃν σὺ διαγελᾷς,
οὐκ ἂν δυναίμην μέγεθος ἐξειπεῖν ὅσος
καθ᾽ Ἑλλάδ᾽ ἔσται. δύο γάρ, ὦ νεανία,
τὰ πρῶτ᾽ ἐν ἀνθρώποισι· Δημήτηρ θεά-- 275
γῆ δ᾽ ἐστίν, ὄνομα δ᾽ ὁπότερον βούλῃ κάλει·
αὕτη μὲν ἐν ξηροῖσιν ἐκτρέφει βροτούς·
ὃς δ᾽ ἦλθ᾽ ἔπειτ᾽, ἀντίπαλον ὁ Σεμέλης γόνος
βότρυος ὑγρὸν πῶμ᾽ ηὗρε κεἰσηνέγκατο
θνητοῖς, ὃ παύει τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς 280
λύπης, ὅταν πλησθῶσιν ἀμπέλου ῥοῆς,
ὕπνον τε λήθην τῶν καθ᾽ ἡμέραν κακῶν
δίδωσιν, οὐδ᾽ ἔστ᾽ ἄλλο φάρμακον πόνων.
οὗτος θεοῖσι σπένδεται θεὸς γεγώς,
ὥστε διὰ τοῦτον τἀγάθ᾽ ἀνθρώπους ἔχειν. 285
καὶ καταγελᾷς νιν, ὡς ἐνερράφη Διὸς
μηρῷ; διδάξω σ᾽ ὡς καλῶς ἔχει τόδε.
ἐπεί νιν ἥρπασ᾽ ἐκ πυρὸς κεραυνίου
Ζεύς, ἐς δ᾽ Ὄλυμπον βρέφος ἀνήγαγεν θεόν,
Ἥρα νιν ἤθελ᾽ ἐκβαλεῖν ἀπ᾽ οὐρανοῦ· 290
Ζεὺς δ᾽ ἀντεμηχανήσαθ᾽ οἷα δὴ θεός.
ῥήξας μέρος τι τοῦ χθόν᾽ ἐγκυκλουμένου
αἰθέρος, ἔθηκε τόνδ᾽ ὅμηρον ἐκδιδούς,

Διόνυσον Ἥρας νεικέων· χρόνῳ δέ νιν
βροτοὶ ῥαφῆναί φασιν ἐν μηρῷ Διός, 295
ὄνομα μεταστήσαντες, ὅτι θεᾷ θεὸς
Ἥρᾳ ποθ᾽ ὡμήρευσε, συνθέντες λόγον.
μάντις δ᾽ ὁ δαίμων ὅδε· τὸ γὰρ βακχεύσιμον
καὶ τὸ μανιῶδες μαντικὴν πολλὴν ἔχει·
ὅταν γὰρ ὁ θεὸς ἐς τὸ σῶμ᾽ ἔλθῃ πολύς, 300
λέγειν τὸ μέλλον τοὺς μεμηνότας ποιεῖ.
Ἄρεώς τε μοῖραν μεταλαβὼν ἔχει τινά·
στρατὸν γὰρ ἐν ὅπλοις ὄντα κἀπὶ τάξεσιν
φόβος διεπτόησε πρὶν λόγχης θιγεῖν.
μανία δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶ Διονύσου πάρα. 305
ἔτ᾽ αὐτὸν ὄψῃ κἀπὶ Δελφίσιν πέτραις
πηδῶντα σὺν πεύκαισι δικόρυφον πλάκα,
πάλλοντα καὶ σείοντα βακχεῖον κλάδον,
μέγαν τ᾽ ἀν᾽ Ἑλλάδα. ἀλλ᾽ ἐμοί, Πενθεῦ, πιθοῦ·
μὴ τὸ κράτος αὔχει δύναμιν ἀνθρώποις ἔχειν, 310
μηδ᾽, ἢν δοκῇς μέν, ἡ δὲ δόξα σου νοσῇ,
φρονεῖν δόκει τι· τὸν θεὸν δ᾽ ἐς γῆν δέχου
καὶ σπένδε καὶ βάκχευε καὶ στέφου κάρα.
οὐχ ὁ Διόνυσος σωφρονεῖν ἀναγκάσει
γυναῖκας ἐς τὴν Κύπριν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσει 315
[τὸ σωφρονεῖν ἔνεστιν εἰς τὰ πάντ᾽ ἀεί]
τοῦτο σκοπεῖν χρή· καὶ γὰρ ἐν βακχεύμασιν
οὖσ᾽ ἥ γε σώφρων οὐ διαφθαρήσεται.
ὁρᾷς, σὺ χαίρεις, ὅταν ἐφεστῶσιν πύλαις
πολλοί, τὸ Πενθέως δ᾽ ὄνομα μεγαλύνῃ πόλις· 320
κἀκεῖνος, οἶμαι, τέρπεται τιμώμενος.
ἐγὼ μὲν οὖν καὶ Κάδμος, ὃν σὺ διαγελᾷς,
κισσῷ τ᾽ ἐρεψόμεσθα καὶ χορεύσομεν,
πολιὰ ξυνωρίς, ἀλλ᾽ ὅμως χορευτέον,
κοὐ θεομαχήσω σῶν λόγων πεισθεὶς ὕπο. 325
μαίνῃ γὰρ ὡς ἄλγιστα, κοὔτε φαρμάκοις
ἄκη λάβοις ἂν οὔτ᾽ ἄνευ τούτων νοσεῖς.

LA CORYPHÉE
Quelle impiété! Étranger, tu ne révères pas les dieux et Cadmos qui a semé la moisson des fils de la Terre (56)? C'est toi, le fils d'Échion, qui déshonores ta race (57) ?
TIRÉSIAS
Quand un homme sage a trouvé de belles matières à discourir, ce ne lui est pas une tâche difficile que de bien parler. Toi, tu as la langue agile et tu parais raisonnable; mais dans tes paroles il n'y a pas ombre de bon sens. L'homme audacieux, à la fois puissant et habile à parler, est un citoyen dangereux s'il n'a pas de bon sens. Ce dieu nouveau, que tu tournes en ridicule, toi, je ne saurais dire avec quelle grandeur il régnera sur la Grèce. Il y a deux divinités, ô jeune homme, qui tiennent le premier rang chez les hommes. L'une est la déesse Déméter, ou la Terre, donne-lui le nom que tu voudras; c'est elle qui d'aliments solides nourrit les mortels (58). L'autre s'est placée de pair avec elle : c'est le fils de Sémélé; il a trouvé un breuvage, le jus de la grappe, et l'a introduit parmi les mortels pour délivrer les malheureux hommes de leurs chagrins en les abreuvant de la liqueur de la vigne. Le sommeil, l'oubli de leurs maux quotidiens, voilà son présent; il n'y a pas d'autre remède à leurs peines. Lui, qui est un dieu, s'offre en libations aux dieux : c'est donc à lui que les hommes doivent leurs biens. Tu le railles d'avoir été cousu dans la cuisse de Zeus ? Je t'apprendrai que c'est pourtant la stricte vérité. Quand Zeus l'eut arraché au feu de la foudre (59) et eut emporté sur les hauteurs de l'Olympe l'Enfant nouveau-né, l'Enfant-Dieu, Héra voulut le précipiter du ciel. Mais Zeus répondit par un artifice que seul peut imaginer un dieu : il déchira une partie de l'éther qui enferme dans son cercle la terre, en fit un être ressemblant (60) à Dionysos, et le livra en otage à la jalousie d'Héra. Par la suite, les mortels ont dit qu'il avait été formé dans la cuisse de Zeus. Ils ont confondu les mots : le dieu en effet avait jadis donné son double en otage à la déesse Héra et ils ont substitué au mot otage (homéros) le mot cuisse (méros) : voilà l'origine de cette fable (61). Or ce dieu est prophète : ses transports bachiques, comme son délire, ont une grande vertu prophétique (62) ; quand le dieu a pénétré dans notre corps de toute sa puissance, il nous révèle l'avenir après nous avoir remplis de sa fureur. Il possède aussi une part des attributs d'Arès, qu'il lui a empruntés. Une armée se trouve-t-elle sous les armes et rangée en bataille, elle s'effraie, elle s'épouvante et se disperse avant d'avoir touché la lance (63) : ce délire, lui aussi, vient de Dionysos. Tu le verras encore sur les rochers de Delphes (64) parcourir en bondissant, la torche à la main, la double cime, agiter et brandir un rameau bachiquetant il est grand par toute la Grèce ! Allons ! crois-moi, Penthée. Ne te flatte pas que la force ait du pouvoir sur les hommes. Quoi que tu croies — et ta croyance n'est pas saine — ne te crois pas sensé. Reçois le dieu sur cette terre, offre-lui des libations, célèbre Bacchos, couronne-toi la tête. Ce n'est pas Dionysos, évidemment, qui contraindra les femmes à la modération en ce qui concerne Cypris : non, c'est leur nature < qui leur dicte la chasteté, partout et toujours >. Voici ce qu'il faut que tu considères : même dans les Bacchanales, la femme vraiment chaste ne se laissera pas corrompre... Vois-tu, tu es heureux, toi, quand la foule se presse à tes portes et que la cité exalte le nom de Penthée : lui aussi, à mon avis, aime nos hommages. Aussi Cadmos, dont tu te moques, et moi, nous nous couronnerons de lierre et nous mêlerons aux choeurs. Nous sommes un couple de têtes chenues : eh bien, malgré cela, il nous faut danser et je ne combattrai pas un dieu pour obéir à tes ordres. Tu es la proie de la plus terrible des folies et tu ne pourrais trouver de remèdes pour la guérir. A moins qu'il n'en soit un (65)...

 

Χορός
ὦ πρέσβυ, Φοῖβόν τ᾽ οὐ καταισχύνεις λόγοις,
τιμῶν τε Βρόμιον σωφρονεῖς, μέγαν θεόν.
Κάδμος
ὦ παῖ, καλῶς σοι Τειρεσίας παρῄνεσεν. 330
οἴκει μεθ᾽ ἡμῶν, μὴ θύραζε τῶν νόμων.
νῦν γὰρ πέτῃ τε καὶ φρονῶν οὐδὲν φρονεῖς.
κεἰ μὴ γὰρ ἔστιν ὁ θεὸς οὗτος, ὡς σὺ φῄς,
παρὰ σοὶ λεγέσθω· καὶ καταψεύδου καλῶς
ὡς ἔστι, Σεμέλη θ᾽ ἵνα δοκῇ θεὸν τεκεῖν, 335
ἡμῖν τε τιμὴ παντὶ τῷ γένει προσῇ.
ὁρᾷς τὸν Ἀκτέωνος ἄθλιον μόρον,
ὃν ὠμόσιτοι σκύλακες ἃς ἐθρέψατο
διεσπάσαντο, κρείσσον᾽ ἐν κυναγίαις
Ἀρτέμιδος εἶναι κομπάσαντ᾽, ἐν ὀργάσιν. 340
ὃ μὴ πάθῃς σύ· δεῦρό σου στέψω κάρα
κισσῷ· μεθ᾽ ἡμῶν τῷ θεῷ τιμὴν δίδου.
Πενθεύς
οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα, βακχεύσεις δ᾽ ἰών,
μηδ᾽ ἐξομόρξῃ μωρίαν τὴν σὴν ἐμοί;
τῆς σῆς <δ᾽> ἀνοίας τόνδε τὸν διδάσκαλον 345
δίκην μέτειμι. στειχέτω τις ὡς τάχος,
ἐλθὼν δὲ θάκους τοῦδ᾽ ἵν᾽ οἰωνοσκοπεῖ
μοχλοῖς τριαίνου κἀνάτρεψον ἔμπαλιν,
ἄνω κάτω τὰ πάντα συγχέας ὁμοῦ,
καὶ στέμματ᾽ ἀνέμοις καὶ θυέλλαισιν μέθες. 350
μάλιστα γάρ νιν δήξομαι δράσας τάδε.
οἳ δ᾽ ἀνὰ πόλιν στείχοντες ἐξιχνεύσατε
τὸν θηλύμορφον ξένον, ὃς ἐσφέρει νόσον
καινὴν γυναιξὶ καὶ λέχη λυμαίνεται.
κἄνπερ λάβητε, δέσμιον πορεύσατε 355
δεῦρ᾽ αὐτόν, ὡς ἂν λευσίμου δίκης τυχὼν
θάνῃ, πικρὰν βάκχευσιν ἐν Θήβαις ἰδών.
Τειρεσίας
ὦ σχέτλι᾽, ὡς οὐκ οἶσθα ποῦ ποτ᾽ εἶ λόγων.
μέμηνας ἤδη· καὶ πρὶν ἐξέστης φρενῶν.
στείχωμεν ἡμεῖς, Κάδμε, κἀξαιτώμεθα 360
ὑπέρ τε τούτου καίπερ ὄντος ἀγρίου
ὑπέρ τε πόλεως τὸν θεὸν μηδὲν νέον
δρᾶν. ἀλλ᾽ ἕπου μοι κισσίνου βάκτρου μέτα,
πειρῶ δ᾽ ἀνορθοῦν σῶμ᾽ ἐμόν, κἀγὼ τὸ σόν·
γέροντε δ᾽ αἰσχρὸν δύο πεσεῖν· ἴτω δ᾽ ὅμως, 365
τῷ Βακχίῳ γὰρ τῷ Διὸς δουλευτέον.
Πενθεὺς δ᾽ ὅπως μὴ πένθος εἰσοίσει δόμοις
τοῖς σοῖσι, Κάδμε· μαντικῇ μὲν οὐ λέγω,
τοῖς πράγμασιν δέ· μῶρα γὰρ μῶρος λέγει.

LA CORYPHEE
O vieillard, tu ne déshonores pas Phoibos par tes paroles (66). En rendant hommage à Bromios, tu es sage : c'est un grand dieu.
CADMOS
O mon fils, Tirésias t'a donné de bons conseils. Demeure avec nous; ne te tiens pas en dehors de nos lois. En ce moment tu es dans les nues et en raisonnant tu déraisonnes. Car même s'il n'est pas un dieu, comme tu le prétends, donne-lui pourtant ce nom, et par un pieux mensonge affirme qu'il est le fils de Sémélé pour qu'elle jouisse de la gloire d'avoir enfanté un dieu et que l'honneur en rejaillisse sur nous et toute notre race. Tu vois le mal-heureux sort d'Actéon (67); les chiens dévorants qu'il avait nourris ont déchiré ses membres parce qu'il s'était vanté d'être plus habile à la chasse qu'Artémis, dans les grasses terres. Puisses-tu éviter un tel sort, toi! Viens ici, que je couronne ta tête de lierre. Avec nous, rends hommage au dieu.
PENTHÉE
N'approche pas ta main. Va-t'en aux Bacchanales. Ne viens pas essuyer ta folie sur moi. Quant à lui, qui t'enseigne la démence, je le punirai. (A ses gardes.) Partez. Hâtez-vous ! Allez au siège où il observe le vol des oiseaux (68); qu'avec des leviers on l'ébranle, on le renverse, on le retourne; qu'on bouleverse tout de fond en comble, pêle-mêle; qu'on jette des bandelettes (69) aux vents des tempêtes. C'est par ce moyen que je l'atteindrai le mieux. (A d'autres gardes.) Et vous, allez par la ville, suivez à la trace cet étranger efféminé qui répand un nouveau mal chez les femmes et corrompt nos épouses. Si vous le prenez, enchaînez-le et amenez-le ici, pour qu'il subisse sa peine, la lapidation, et meure après avoir vu à Thèbes d'amères Bacchanales.
TIRÉSIAS
O malheureux! Tu ne vois donc pas où t'égarent tes paroles ? Tu es fou désormais; tout à l'heure, tu n'étais qu'insensé. — Nous, partons, Cadmos; prions pour lui, tout furieux qu'il soit, et pour la cité. Que le dieu nous épargne un nouveau malheur ! Allons ! suis-moi avec ton bâton entouré de lierre. Aide-moi à me redresser; je t'aiderai de mon côté : il est honteux de voir tomber deux vieillards. En marche! Advienne que pourra! Il faut servir Bacchos, le fils de Zeus. Je crains que Penthée n'apporte le deuil (70) dans ta maison, Cadmos. Ce n'est pas le don prophétique qui me fait parler, ce sont les faits : il est fou, et tient un langage de fou.

Tirésias et Cadmos sortent tous les deux, en se donnant le bras.

 

 

 

Χορός
Ὁσία πότνα θεῶν, 370
Ὁσία δ᾽ ἃ κατὰ γᾶν
χρυσέαν πτέρυγα φέρεις,
τάδε Πενθέως ἀίεις;
ἀίεις οὐχ ὁσίαν
ὕβριν ἐς τὸν Βρόμιον, τὸν 375
Σεμέλας, τὸν παρὰ καλλι-
στεφάνοις εὐφροσύναις δαί-
μονα πρῶτον μακάρων; ὃς τάδ᾽ ἔχει,
θιασεύειν τε χοροῖς
μετά τ᾽ αὐλοῦ γελάσαι 380
ἀποπαῦσαί τε μερίμνας,
ὁπόταν βότρυος ἔλθῃ
γάνος ἐν δαιτὶ θεῶν, κισ-
σοφόροις δ᾽ ἐν θαλίαις ἀν-
δράσι κρατὴρ ὕπνον ἀμ- 385
φιβάλλῃ. 385b
ἀχαλίνων στομάτων
ἀνόμου τ᾽ ἀφροσύνας
τὸ τέλος δυστυχία·
ὁ δὲ τᾶς ἡσυχίας
βίοτος καὶ τὸ φρονεῖν 390
ἀσάλευτόν τε μένει καὶ
συνέχει δώματα· πόρσω
γὰρ ὅμως αἰθέρα ναίον-
τες ὁρῶσιν τὰ βροτῶν οὐρανίδαι.
τὸ σοφὸν δ᾽ οὐ σοφία 395
τό τε μὴ θνητὰ φρονεῖν.
βραχὺς αἰών· ἐπὶ τούτῳ
δέ τις ἂν μεγάλα διώκων
τὰ παρόντ᾽ οὐχὶ φέροι. μαι-
νομένων οἵδε τρόποι καὶ 400
κακοβούλων παρ᾽ ἔμοι-
γε φωτῶν. 401b
ἱκοίμαν ποτὶ Κύπρον,
νᾶσον τᾶς Ἀφροδίτας,
ἵν᾽ οἱ θελξίφρονες νέμον-
ται θνατοῖσιν Ἔρωτες, 405
Πάφον θ᾽ ἃν ἑκατόστομοι
βαρβάρου ποταμοῦ ῥοαὶ
καρπίζουσιν ἄνομβροι.
οὗ δ᾽ ἁ καλλιστευομένα
Πιερία μούσειος ἕδρα, 410
σεμνὰ κλιτὺς Ὀλύμπου,
ἐκεῖσ᾽ ἄγε με, Βρόμιε Βρόμιε,
πρόβακχ᾽ εὔιε δαῖμον.
ἐκεῖ Χάριτες,
ἐκεῖ δὲ Πόθος· ἐκεῖ δὲ βάκ- 415
χαις θέμις ὀργιάζειν.
ὁ δαίμων ὁ Διὸς παῖς
χαίρει μὲν θαλίαισιν,
φιλεῖ δ᾽ ὀλβοδότειραν Εᾇ-
ρήναν, κουροτρόφον θεάν. 420
ἴσαν δ᾽ ἔς τε τὸν ὄλβιον
τόν τε χείρονα δῶκ᾽ ἔχειν
οἴνου τέρψιν ἄλυπον·
μισεῖ δ᾽ ᾧ μὴ ταῦτα μέλει,
κατὰ φάος νύκτας τε φίλας 425
εὐαίωνα διαζῆν,
σοφὰν δ᾽ ἀπέχειν πραπίδα φρένα τε
περισσῶν παρὰ φωτῶν·
τὸ πλῆθος ὅ τι 430
τὸ φαυλότερον ἐνόμισε χρῆ-
ταί τε, τόδ᾽ ἂν δεχοίμαν.

LE CHŒUR
Strophe I. — Piété, vénérable entre les dieux, Piété, que, par la terre, portent des ailes d'or, tu entends ces paroles de Penthée ? tu entends ses outrages impies contre Bromios, le fils de Sémélé, celui qui dans les festins aux belles couronnes a le premier rang entre les Bienheureux ? C'est à lui que revient de conduire les choeurs des thiases, de rire avec la flûte, d'apaiser les soucis quand paraît le jus éclatant de la grappe aux agapes des dieux (71), et que, dans les festins aux couronnes de lierre, le cratère enveloppe du sommeil les hommes. 

 

 

 

Antistrophe I. — Les bouches sans frein, la démence sans loi s'abîment dans l'infortune. Une vie de tranquillité et la sagesse restent à l'abri du roulis et sauvegardent une demeure. Si loin que dans l'éther habitent les Ouranides (72), ils voient les actions des mortels. Science n'est pas sagesse, non plus que ne pas avoir les sentiments d'un simple mortel. La vie est brève. Pour cette raison, qui donc avec de hautes ambi­tions pourrait jouir du présent ? Tel est le caractère des insensés et des hommes aux mauvais conseils, selon moi.

 

 

 

Strophe II. — Puissé-je aller à Chypre, l'île d'Aphrodite, où charmeurs du coeur des mortels habitent les Amours ! à Pharos (73) que les cent bouches du fleuve barbare fécondent de leurs eaux, à défaut de pluies ! au séjour qu'on dit le plus beau, à Piérie (74) ! aux vallons sacrés de l'Olympe ! Conduis-moi là, Bromios, Bromios, dieu Évios, qui présides aux Bacchanales ! Là sont les Grâces, là le Désir (75). Là les Orgies sont permises aux Bacchantes. 

 

 

 

 

Antistrophe II. — Ce dieu, ce fils de Zeus se plaît aux festins joyeux. Il aime celle qui donne l'opulence, la Pais (76), la déesse nourricière d'enfants (77). Également à l'homme dans l'opulence comme au pauvre il donne les délices du vin qui chasse les chagrins. Il hait quiconque ne se soucie pas seulement de passer et les jours et les douces nuits de son existence dans la joie de vivre. Loin de nous la subtilité de pensée et les excès de l'orgueil, mortels ! Ce dont la foule, la foule toute simple, fait sa loi, ce qu'elle pratique, puissé-je l'approuver !

Des serviteurs de Penthée amènent Dionysos enchaîné.

 

Θεράπων
Πενθεῦ, πάρεσμεν τήνδ᾽ ἄγραν ἠγρευκότες
ἐφ᾽ ἣν ἔπεμψας, οὐδ᾽ ἄκρανθ᾽ ὡρμήσαμεν. 435
ὁ θὴρ δ᾽ ὅδ᾽ ἡμῖν πρᾶος οὐδ᾽ ὑπέσπασεν
φυγῇ πόδ᾽, ἀλλ᾽ ἔδωκεν οὐκ ἄκων χέρας
οὐδ᾽ ὠχρός, οὐδ᾽ ἤλλαξεν οἰνωπὸν γένυν,
γελῶν δὲ καὶ δεῖν κἀπάγειν ἐφίετο
ἔμενέ τε, τοὐμὸν εὐτρεπὲς ποιούμενος. 440
κἀγὼ δι᾽ αἰδοῦς εἶπον· Ὦ ξέν᾽, οὐχ ἑκὼν
ἄγω σε, Πενθέως δ᾽ ὅς μ᾽ ἔπεμψ᾽ ἐπιστολαῖς.
ἃς δ᾽ αὖ σὺ βάκχας εἷρξας, ἃς συνήρπασας
κἄδησας ἐν δεσμοῖσι πανδήμου στέγης,
φροῦδαί γ᾽ ἐκεῖναι λελυμέναι πρὸς ὀργάδας 445
σκιρτῶσι Βρόμιον ἀνακαλούμεναι θεόν·
αὐτόματα δ᾽ αὐταῖς δεσμὰ διελύθη ποδῶν
κλῇδές τ᾽ ἀνῆκαν θύρετρ᾽ ἄνευ θνητῆς χερός.
πολλῶν δ᾽ ὅδ᾽ ἁνὴρ θαυμάτων ἥκει πλέως
ἐς τάσδε Θήβας. σοὶ δὲ τἄλλα χρὴ μέλειν. 450
Πενθεύς
μέθεσθε χειρῶν τοῦδ᾽· ἐν ἄρκυσιν γὰρ ὢν
οὐκ ἔστιν οὕτως ὠκὺς ὥστε μ᾽ ἐκφυγεῖν.
ἀτὰρ τὸ μὲν σῶμ᾽ οὐκ ἄμορφος εἶ, ξένε,
ὡς ἐς γυναῖκας, ἐφ᾽ ὅπερ ἐς Θήβας πάρει·
πλόκαμός τε γάρ σου ταναός, οὐ πάλης ὕπο, 455
γένυν παρ᾽ αὐτὴν κεχυμένος, πόθου πλέως·
λευκὴν δὲ χροιὰν ἐκ παρασκευῆς ἔχεις,
οὐχ ἡλίου βολαῖσιν, ἀλλ᾽ ὑπὸ σκιᾶς,
τὴν Ἀφροδίτην καλλονῇ θηρώμενος.
πρῶτον μὲν οὖν μοι λέξον ὅστις εἶ γένος. 460
Διόνυσος
οὐ κόμπος οὐδείς· ῥᾴδιον δ᾽ εἰπεῖν τόδε.
τὸν ἀνθεμώδη Τμῶλον οἶσθά που κλύων.
Πενθεύς
οἶδ᾽, ὃς τὸ Σάρδεων ἄστυ περιβάλλει κύκλῳ.
Διόνυσος
ἐντεῦθέν εἰμι, Λυδία δέ μοι πατρίς.
Πενθεύς
πόθεν δὲ τελετὰς τάσδ᾽ ἄγεις ἐς Ἑλλάδα; 465
Διόνυσος
Διόνυσος ἡμᾶς εἰσέβησ᾽, ὁ τοῦ Διός.
Πενθεύς
Ζεὺς δ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖ τις, ὃς νέους τίκτει θεούς;
Διόνυσος
οὔκ, ἀλλ᾽ ὁ Σεμέλην ἐνθάδε ζεύξας γάμοις.
Πενθεύς
πότερα δὲ νύκτωρ σ᾽ ἢ κατ᾽ ὄμμ᾽ ἠνάγκασεν;
Διόνυσος
ὁρῶν ὁρῶντα, καὶ δίδωσιν ὄργια. 470
Πενθεύς
τὰ δ᾽ ὄργι᾽ ἐστὶ τίν᾽ ἰδέαν ἔχοντά σοι;
Διόνυσος
ἄρρητ᾽ ἀβακχεύτοισιν εἰδέναι βροτῶν.
Πενθεύς
ἔχει δ᾽ ὄνησιν τοῖσι θύουσιν τίνα;
Διόνυσος
οὐ θέμις ἀκοῦσαί σ᾽, ἔστι δ᾽ ἄξι᾽ εἰδέναι.
Πενθεύς
εὖ τοῦτ᾽ ἐκιβδήλευσας, ἵν᾽ ἀκοῦσαι θέλω. 475
Διόνυσος
ἀσέβειαν ἀσκοῦντ᾽ ὄργι᾽ ἐχθαίρει θεοῦ.

UN SERVITEUR
Penthée, nous voici; nous avons capturé cette proie que tu nous avais envoyés chasser : notre poursuite n'a pas été vaine. Ce monstre sauvage a été doux avec nous; il n'a pas détourné ses pas pour fuir, mais nous a tendu très spontanément les mains, sans pâlir, sans que fût altérée la pourpre de ses joues. C'est en riant qu'il nous a donné l'ordre de l'enchaîner et de l'emmener. Il est resté immobile, me rendant ma tâche à moi bien aisée. Avec respect, je lui ai dit : « Étranger, ce n'est pas de moi-même que je t'emmène, mais par ordre de Penthée : c'est lui qui m'a envoyé. » Quant aux Bacchantes que tu avais fait saisir, enfermer et mettre aux fers à la prison publique, elles se sont délivrées, celles-là; elles sont parties et bondissent vers les forêts en invoquant le dieu Bromios. D'eux-mêmes les liens qui serraient leurs pieds sont tombés; les verrous et les battants des portes se sont ouverts sans l'aide d'une main mortelle. Oui, c'est une multitude de miracles que cet homme est venu accomplir ici à Thèbes : à toi d'aviser au reste.
PENTHÉE
Vous êtes fous. Il est entre mes mains, dans mes filets; il n'est pas assez rapide pour m'échapper. (Considérant Bacchos.) En effet, tu n'es pas sans beauté, étranger; tu peux séduire les femmes, ce pourquoi tu es venu à Thèbes. Ta longue chevelure qui n'est pas d'un lutteur, mais se répand le long de tes joues, respire le désir. Tu soignes la blancheur de ton teint; c'est à dessein que tu le gardes < à l'abri des coups de soleil et dans l'ombre > , pour captiver Aphrodite par ta beauté. Mais d'abord, dis-moi quelle est ton origine.
DIONYSOS
Oui, et sans nulle jactance : rien ne me sera plus facile. Tu connais sans doute, pour en avoir entendu parler, le Tmôlos fleuri ?
PENTHÉE
Je le connais; il entoure en amphithéâtre la ville de Sardes.
DIONYSOS
C'est de là que je suis. La Lydie est ma patrie.
PENTHÉE
D'où vient que tu apportes ces mystères en Grèce ?
DIONYSOS
C'est Dionysos qui m'a introduit, le fils de Zeus.
PENTHÉE
Il y a donc là-bas un Zeus qui engendre de nouveaux dieux ?
DIONYSOS
Non, c'est celui qui, ici même, s'est uni à Sémélé.
PENTHÉE
Est-ce la nuit, en songe, ou face à face que tu as reçu cet ordre ?
DIONYSOS
Je le voyais, il me voyait : il m'a confié les Orgies.
PENTHÉE
Ces Orgies, que représentent-elles pour toi ?
DIONYSOS
Il est interdit de les connaître quand on n'est pas initié aux mystères bachiques.
PENTHÉE
Que gagne-t-on à les célébrer ?
DIONYSOS
Il y aurait sacrilège à te les dévoiler, mais elles méritent d'être connues.
PENTHÉE
Tu as bien fardé ta réponse à ma question.
DIONYSOS
Les Orgies du Dieu détestent qui cultive l'impiété.

Πενθεύς
τὸν θεὸν ὁρᾶν γὰρ φῂς σαφῶς, ποῖός τις ἦν;
Διόνυσος
ὁποῖος ἤθελ᾽· οὐκ ἐγὼ ᾽τασσον τόδε.
Πενθεύς
τοῦτ᾽ αὖ παρωχέτευσας εὖ κοὐδὲν λέγων.
Διόνυσος
δόξει τις ἀμαθεῖ σοφὰ λέγων οὐκ εὖ φρονεῖν. 480
Πενθεύς
ἦλθες δὲ πρῶτα δεῦρ᾽ ἄγων τὸν δαίμονα;
Διόνυσος
πᾶς ἀναχορεύει βαρβάρων τάδ᾽ ὄργια.
Πενθεύς
φρονοῦσι γὰρ κάκιον Ἑλλήνων πολύ.
Διόνυσος
τάδ᾽ εὖ γε μᾶλλον· οἱ νόμοι δὲ διάφοροι.
Πενθεύς
τὰ δ᾽ ἱερὰ νύκτωρ ἢ μεθ᾽ ἡμέραν τελεῖς; 485
Διόνυσος
νύκτωρ τὰ πολλά· σεμνότητ᾽ ἔχει σκότος.
Πενθεύς
τοῦτ᾽ ἐς γυναῖκας δόλιόν ἐστι καὶ σαθρόν.
Διόνυσος
κἀν ἡμέρᾳ τό γ᾽ αἰσχρὸν ἐξεύροι τις ἄν.
Πενθεύς
δίκην σε δοῦναι δεῖ σοφισμάτων κακῶν.
Διόνυσος
σὲ δ᾽ ἀμαθίας γε κἀσεβοῦντ᾽ ἐς τὸν θεόν. 490
Πενθεύς
ὡς θρασὺς ὁ βάκχος κοὐκ ἀγύμναστος λόγων.
Διόνυσος
εἴφ᾽ ὅ τι παθεῖν δεῖ· τί με τὸ δεινὸν ἐργάσῃ;
Πενθεύς
πρῶτον μὲν ἁβρὸν βόστρυχον τεμῶ σέθεν.
Διόνυσος
ἱερὸς ὁ πλόκαμος· τῷ θεῷ δ᾽ αὐτὸν τρέφω.
Πενθεύς
ἔπειτα θύρσον τόνδε παράδος ἐκ χεροῖν. 495
Διόνυσος
αὐτός μ᾽ ἀφαιροῦ· τόνδε Διονύσου φορῶ.
Πενθεύς
εἱρκταῖσί τ᾽ ἔνδον σῶμα σὸν φυλάξομεν.
Διόνυσος
λύσει μ᾽ ὁ δαίμων αὐτός, ὅταν ἐγὼ θέλω.
Πενθεύς
ὅταν γε καλέσῃς αὐτὸν ἐν βάκχαις σταθείς.
Διόνυσος
καὶ νῦν ἃ πάσχω πλησίον παρὼν ὁρᾷ. 500
Πενθεύς
καὶ ποῦ ᾽στιν; οὐ γὰρ φανερὸς ὄμμασίν γ᾽ ἐμοῖς.
Διόνυσος
παρ᾽ ἐμοί· σὺ δ᾽ ἀσεβὴς αὐτὸς ὢν οὐκ εἰσορᾷς.
Πενθεύς
λάζυσθε· καταφρονεῖ με καὶ Θήβας ὅδε.
Διόνυσος
αὐδῶ με μὴ δεῖν σωφρονῶν οὐ σώφροσιν.
Πενθεύς
ἐγὼ δὲ δεῖν γε, κυριώτερος σέθεν. 505
Διόνυσος
οὐκ οἶσθ᾽ ὅ τι ζῇς, οὐδ᾽ ὃ δρᾷς, οὐδ᾽ ὅστις εἶ.
Πενθεύς
Πενθεύς, Ἀγαύης παῖς, πατρὸς δ᾽ Ἐχίονος.
Διόνυσος
ἐνδυστυχῆσαι τοὔνομ᾽ ἐπιτήδειος εἶ.
Πενθεύς
χώρει· καθείρξατ᾽ αὐτὸν ἱππικαῖς πέλας
φάτναισιν, ὡς ἂν σκότιον εἰσορᾷ κνέφας. 510
ἐκεῖ χόρευε· τάσδε δ᾽ ἃς ἄγων πάρει
κακῶν συνεργοὺς ἢ διεμπολήσομεν
ἢ χεῖρα δούπου τοῦδε καὶ βύρσης κτύπου
παύσας, ἐφ᾽ ἱστοῖς δμωίδας κεκτήσομαι.
Διόνυσος
στείχοιμ᾽ ἄν· ὅ τι γὰρ μὴ χρεών, οὔτοι χρεὼν 515
παθεῖν. ἀτάρ τοι τῶνδ᾽ ἄποιν᾽ ὑβρισμάτων
μέτεισι Διόνυσός σ᾽, ὃν οὐκ εἶναι λέγεις·
ἡμᾶς γὰρ ἀδικῶν κεῖνον εἰς δεσμοὺς ἄγεις.

PENTHÉE
Ce dieu que tu prétends avoir vu réellement, quelle figure avait-il ?
DIONYSOS
Celle qu'il a voulu : je n'avais pas d'ordre à lui donner.
PENTHÉE
Tu as pris une fois de plus un détour habile pour ne rien dire.
DIONYSOS
Un langage sensé paraît dénué de sens à l'ignorant.
PENTHÉE
C'est ici le premier pays où tu es venu introduire ta divinité ?
DIONYSOS
Tous les Barbares fêtent par des choeurs ses Orgies.
PENTHÉE
Oui, ils sont beaucoup moins sensés que les Grecs.
DIONYSOS
En cela du moins, ils le sont bien plus : leurs usages sont différents.
PENTHÉE
Ce culte, est-ce la nuit ou pendant le jour que tu le célèbres ?
DIONYSOS
La nuit, le plus souvent : l'obscurité a quelque chose de grand.
PENTHÉE
Elle est perfide et malsaine pour les femmes.
DIONYSOS
Le jour aussi on peut faire le mal.
PENTHÉE
Il faut que tu sois puni de tes finesses criminelles.
DIONYSOS
Et toi de ta folie, et de ton impiété envers le Dieu.
PENTHÉE
Il a de l'audace, le Bacchant! il s'est exercé à l'éloquence!
DIONYSOS
Parle : quelle doit être ma peine ? quel est le supplice que tu me prépares ?
PENTHÉE
D'abord je couperai tes boucles délicates.
DIONYSOS
Ma chevelure est sacrée : je la laisse croître pour le Dieu.
PENTHÉE
Et puis, remets-moi ce thyrse que tu tiens à la main.
DIONYSOS
Arrache-le-moi, toi : il est à Dionysos.
PENTHÉE
Je t'enchaînerai et te garderai en prison.
DIONYSOS
Le Dieu lui-même me délivrera, quand je le voudrai.
PENTHÉE
Oui, quand tu l'invoqueras au milieu des Bacchantes (78).
DIONYSOS
En ce moment, il est ici présent, il voit le traitement que je subis.
PENTHÉE
Où cela ? Il n'est pas visible, du moins à mes yeux.
DIONYSOS
Avec moi. Mais tu es un impie, tu ne le vois pas.
PENTHÉE (aux gardes)
Saisissez-le : il nous insulte, Thèbes et moi.
DIONYSOS
Je vous défends de m'enchaîner : je suis sensé et vous insensés.
PENTHÉE
Moi, je vous ordonne de l'enchaîner : je suis le maître.
DIONYSOS
Tu ne sais pas ce que tu te prépares, ce que tu fais, ni qui tu es.
PENTHÉE
Je suis Penthée, fils d'Agavé et d'Échion.
DIONYSOS
Ton nom te prédestine à un funeste destin (79). 

PENTHÉE
Va-t'en. Attachez-le près de la litière des chevaux (80) pour que ses yeux soient plongés dans l'obscurité la plus profonde. Là, danse. Quant à ces femmes que tu as amenées, les complices de tes crimes, ou bien je les vendrai, ou bien elles cesseront de faire tout ce bruit avec leurs mains et de frapper leurs tambours : elles seront mes servantes, et fileront la toile.
DIONYSOS
Je pars : après tout, ce que n'ordonne pas le destin, le destin ne vous l'infligera pas. Mais, sois-en sûr, tu payeras la rançon de tes insultes à Dionysos, que tu dis ne pas exister. Car c'est lui que tu outrages, en me mettant dans les fers.

Les serviteurs emmènent Dionysos. Penthée sort, suivi de ses gardes.

Χορός
Ἀχελῴου θύγατερ,
πότνι᾽ εὐπάρθενε Δίρκα, 520
σὺ γὰρ ἐν σαῖς ποτε παγαῖς
τὸ Διὸς βρέφος ἔλαβες,
ὅτε μηρῷ πυρὸς ἐξ ἀ-
θανάτου Ζεὺς ὁ τεκὼν ἥρ-
πασέ νιν, τάδ᾽ ἀναβοάσας· 525
Ἴθι, Διθύραμβ᾽, ἐμὰν ἄρ-
σενα τάνδε βᾶθι νηδύν·
ἀναφαίνω σε τόδ᾽, ὦ Βάκ-
χιε, Θήβαις ὀνομάζειν.
σὺ δέ μ᾽, ὦ μάκαιρα Δίρκα, 530
στεφανηφόρους ἀπωθῇ
θιάσους ἔχουσαν ἐν σοί.
τί μ᾽ ἀναίνῃ; τί με φεύγεις;
ἔτι ναὶ τὰν βοτρυώδη
Διονύσου χάριν οἴνας, 535
ἔτι σοι τοῦ Βρομίου μελήσει.
οἵαν οἵαν ὀργὰν
ἀναφαίνει χθόνιον
γἑνος ἐκφύς τε δράκοντός
ποτε Πενθεύς, ὃν Ἐχίων 540
ἐφύτευσε χθόνιος,
ἀγριωπὸν τἑρας, οὐ φῶ-
τα βρότειον, φόνιον δ᾽ ὥσ-
τε γίγαντ᾽ ἀντίπαλον θεοῖς·
ὃς ὰμ᾽ ἐν βρόχοισι τὰν τοῦ 545
Βρομίου τάχα ξυνάψει,
τὸν ἐμὸν δ᾽ ἐντὸς ὰχει δώ-
ματος ἤδη θιασώταν
σκοτίαις κρυπτὸν ἐν εἱρκταῖς.
ἐσορᾷς τάδ᾽, ὦ Διὸς παῖ 550
Διόνυσε, σοὺς προφἀτας
ἐν ἁμίλλαισιν ἀνάγκας;
μόλε, χρυσῶπα τινάσσων,
ἄνα, θύρσον κατ᾽ Ὄλυμπον,
φονίου δ᾽ ἀνδρὸς ὕβριν κατάσχες. 555
πόθι Νύσας ἄρα τᾶς θη-
ροτρόφου θυρσοφορεῖς
θιάσους, ὦ Διόνυσ᾽, ἢ
κορυφαῖς Κωρυκίαις;
τάχα δ᾽ ἐν ταῖς πολυδένδρεσ- 560
σιν Ὀλύμπου θαλάμαις, ἔν-
θα ποτ᾽ Ὀρφεὺς κιθαρίζων
σύναγεν δένδρεα μούσαις,
σύναγεν θῆρας ἀγρώτας.
μάκαρ ὦ Πιερία, 565
σέβεταί σ᾽ Εὔιος, ἥξει
τε χορεύσων ἅμα βακχεύ-
μασι, τόν τ᾽ ὠκυρόαν
διαβὰς Ἀξιὸν εἱλισ-
σομένας Μαινάδας ἄξει, 570
Λυδίαν πατέρα τε, τὸν
τᾶς εὐδαιμονίας βροτοῖς
ὀλβοδόταν, τὸν ἔκλυον
εὔιππον χώραν ὕδασιν
καλλίστοισι λιπαίνειν.

LE CHŒUR
Strophe. — Fille vénérable d'Achelôos (81), belle vierge, Dircé (82), c'est toi qui jadis en tes sources as reçu l'enfant de Zeus. Zeus son père l'avait caché dans sa cuisse, après l'avoir arraché aux flammes immortelles (83). Il lui cria : « Viens, Dithyrambe (84), entre dans ce sein mâle. je te produirai, ô Bacchos, à Thèbes sous ce nom. » Mais toi, ô bienheureuse Dircé, tu me chasses quand je tiens mes thiases couronnés de fleurs sur tes bords ! Pourquoi me repousses-tu ? Pourquoi me fuis-tu ? Bientôt, oui, par la grappe, par les délices de la vigne de Bacchos, bientôt tu te soucieras de Bromios.

 

 

 

Antistrophe. — Quelle fureur, quelle fureur fait éclater cet enfant de la race née de la Terre, issu du dragon par son père, Penthée, qu'Échion (85) a fait sortir de la terre, Échion monstre sauvage, non un homme mortel, mais espèce de géant sanguinaire en lutte contre les dieux ! En ses lacets, moi qui suis la servante de Bromios, il va bientôt m'enfermer, et à l'intérieur du palais il garde déjà mon compagnon de thiase, plongé dans les ténèbres d'une prison. Tu vois, ô fils de Zeus, Dionysos, tu vois tes prophètes se débattre dans les périls ? Viens, brandissant le thyrse aux reflets d'or (86) par l'Olympe; lève-toi; réprime l'insolence d'un homme cri­minel.

 

 

 

Épode. — En quel endroit de Nysa (87), la nourricière de bêtes sauvages, conduis-tu les thiases porte-thyrses, ô Dionysos ? Sur les cimes coryciennes (88) ? Peut-être, au milieu des forêts, dans les retraites de l'Olympe où jadis Orphée, en jouant de la cithare, rassemblait les arbres par ses chants, rassemblait les bêtes farouches. O bienheureuse Piérie (89), Évios te révère; il viendra conduire tes choeurs aux Bacchanales. Il franchira le cours rapide de l'Axios (90) pour guider les évolutions des Ménades, et le Lydias qui donne le bonheur aux mortels et, père de l'opulence, on me l'a dit, fertilise de ses magnifiques eaux une contrée féconde en superbes chevaux.

 

Διόνυσος
ἰώ,
κλύετ᾽ ἐμᾶς κλύετ᾽ αὐδᾶς,
ἰὼ βάκχαι, ἰὼ βάκχαι.
Χορός
τίς ὅδε, τίς <ὅδε> πόθεν ὁ κέλαδος
ἀνά μ᾽ ἐκάλεσεν Εὐίου;
Διόνυσος
ἰὼ ἰώ, πάλιν αὐδῶ, 580
ὁ Σεμέλας, ὁ Διὸς παῖς.
Χορός
ἰὼ ἰὼ δέσποτα δέσποτα,
μόλε νυν ἡμέτερον ἐς
θίασον, ὦ Βρόμιε Βρόμιε.
Διόνυσος
<σεῖε> πέδον χθονὸς Ἔννοσι πότνια. 585
Χορός
ἆ ἆ,
τάχα τὰ Πενθέως μέλαθρα διατι-
νάξεται πεσήμασιν.
--ὁ Διόνυσος ἀνὰ μέλαθρα·
σέβετέ νιν. 590
--σέβομεν ὤ.
--εἴδετε λάινα κίοσιν ἔμβολα
διάδρομα τάδε; Βρόμιος <ὅδ᾽> ἀλα-
λάζεται στέγας ἔσω.
Διόνυσος
ἅπτε κεραύνιον αἴθοπα λαμπάδα·
σύμφλεγε σύμφλεγε δώματα Πενθέος. 595
Χορός
ἆ ἆ,
πῦρ οὐ λεύσσεις, οὐδ᾽ αὐγάζῃ,
Σεμέλας ἱερὸν ἀμφὶ τάφον, ἅν
ποτε κεραυνόβολος ἔλιπε φλόγα
Δίου βροντᾶς;
δίκετε πεδόσε τρομερὰ σώματα 600
δίκετε, Μαινάδες· ὁ γὰρ ἄναξ
ἄνω κάτω τιθεὶς ἔπεισι
μέλαθρα τάδε Διὸς γόνος.
Διόνυσος
βάρβαροι γυναῖκες, οὕτως ἐκπεπληγμέναι φόβῳ
πρὸς πέδῳ πεπτώκατ᾽; ᾔσθησθ᾽, ὡς ἔοικε, Βακχίου 605
διατινάξαντος ‘δῶμα Πενθέως· ἀλλ᾽ ἐξανίστατε’
σῶμα καὶ θαρσεῖτε σαρκὸς ἐξαμείψασαι τρόμον.
Χορός
ὦ φάος μέγιστον ἡμῖν εὐίου βακχεύματος,
ὡς ἐσεῖδον ἀσμένη σε, μονάδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐρημίαν.
Διόνυσος
εἰς ἀθυμίαν ἀφίκεσθ᾽, ἡνίκ᾽ εἰσεπεμπόμην, 610
Πενθέως ὡς ἐς σκοτεινὰς ὁρκάνας πεσούμενος;
Χορός
πῶς γὰρ οὔ; τίς μοι φύλαξ ἦν, εἰ σὺ συμφορᾶς τύχοις;
ἀλλὰ πῶς ἠλευθερώθης ἀνδρὸς ἀνοσίου τυχών;
Διόνυσος
αὐτὸς ἐξέσῳσ᾽ ἐμαυτὸν ῥᾳδίως ἄνευ πόνου.
Χορός
οὐδέ σου συνῆψε χεῖρε δεσμίοισιν ἐν βρόχοις; 615

DIONYSOS (il est invisible)
Io !
Entendez, entendez ma voix. Io, Bacchantes ! Io, Bacchantes !
UNE CHOREUTE
Quel est, quel est ce cri ? D'où vient-il ? Qui m'a appelée ? Évios ?
DIONYSOS
Io ! Io ! je crie à nouveau. C'est moi, le fils de Sémélé, de Zeus.
UNE AUTRE CHOREUTE
Io ! Io ! Maître, maître, viens, viens à notre thiase, ô Bromios. Bromios !
LA CORYPHÉE 
Le sol tremble ! Ébranlement divin !Ah ! ah ! bientôt le palais de Penthée vacillera et tombera. Dionysos est dans le palais. Adorez-le.
LE CHŒUR
Nous l'adorons. Oh !
LA PREMIÈRE CHOREUTE
Vois. Les traverses de marbre, sur les colonnes, se disjoignent. Bromios poussera son cri de triomphe à l'intérieur de la demeure.
DIONYSOS (s'excitant lui-même)
Allume la torche éclatante au feu de la foudre ! Embrase, embrase le palais de Penthée (91) !
LA SECONDE CHOREUTE
Ah ! ah ! le feu ! Regarde, ne le vois-tu pas briller autour du tombeau sacré de Sémélé, le feu de la foudre de Zeus, toujours vivant depuis qu'elle a été frappée du tonnerre ? (Elles se prosternent.) Prosternez à terre, prosternez vos corps tremblants, Ménades. Car notre Roi attaque et bouleverse de fond en comble ce palais. Il est fils de Zeus.
Dionysos sort du palais, sous les traits de l'étranger lydien.
DIONYSOS (très animé)
Femmes barbares, êtes-vous assez frappées d'épouvante pour vous jeter sur le sol ? Vous avez compris, à ce qu'il paraît, que Bacchos ébranlait la demeure de Penthée. Allons! relevez-vous, reprenez courage, chassez de votre chair le frisson de la peur.
LE CHŒUR
O lumière toute-puissante de nos transports bachiques, que je suis heureuse de te voir! J'étais dans la solitude, privée de toi.
DIONYSOS
Vous étiez tombées dans le découragement quand on m'emmenait ? Vous croyiez que j'allais me laisser jeter dans les sombres cachots de Penthée ?
LE CHOEUR
Comment ne pas le croire ? Qui allait veiller sur moi, s'il t'arrivait malheur ? Mais comment as-tu échappé à cet homme impie ? 
DIONYSOS
Je me suis sauvé moi-même, facilement, sans peine.
LE CHŒUR
Il ne t'avait donc pas attaché les mains avec des liens ?

Διόνυσος
ταῦτα καὶ καθύβρισ᾽ αὐτόν, ὅτι με δεσμεύειν δοκῶν
οὔτ᾽ ἔθιγεν οὔθ᾽ ἥψαθ᾽ ἡμῶν, ἐλπίσιν δ᾽ ἐβόσκετο.
πρὸς φάτναις δὲ ταῦρον εὑρών, οὗ καθεῖρξ᾽ ἡμᾶς ἄγων,
τῷδε περὶ βρόχους ἔβαλλε γόνασι καὶ χηλαῖς ποδῶν,
θυμὸν ἐκπνέων, ἱδρῶτα σώματος στάζων ἄπο, 620
χείλεσιν διδοὺς ὀδόντας· πλησίον δ᾽ ἐγὼ παρὼν
ἥσυχος θάσσων ἔλευσσον. ἐν δὲ τῷδε τῷ χρόνῳ
ἀνετίναξ᾽ ἐλθὼν ὁ Βάκχος δῶμα καὶ μητρὸς τάφῳ
πῦρ ἀνῆψ᾽· ὃ δ᾽ ὡς ἐσεῖδε, δώματ᾽ αἴθεσθαι δοκῶν,
ᾖσσ᾽ ἐκεῖσε κᾆτ᾽ ἐκεῖσε, δμωσὶν Ἀχελῷον φέρειν 625
ἐννέπων, ἅπας δ᾽ ἐν ἔργῳ δοῦλος ἦν, μάτην πονῶν.
διαμεθεὶς δὲ τόνδε μόχθον, ὡς ἐμοῦ πεφευγότος,
ἵεται ξίφος κελαινὸν ἁρπάσας δόμων ἔσω.
κᾆθ᾽ ὁ Βρόμιος, ὡς ἔμοιγε φαίνεται, δόξαν λέγω,
φάσμ᾽ ἐποίησεν κατ᾽ αὐλήν· ὃ δ᾽ ἐπὶ τοῦθ᾽ ὡρμημένος 630
ᾖσσε κἀκέντει φαεννὸν <αἰθέρ᾽>, ὡς σφάζων ἐμέ.
πρὸς δὲ τοῖσδ᾽ αὐτῷ τάδ᾽ ἄλλα Βάκχιος λυμαίνεται·
δώματ᾽ ἔρρηξεν χαμᾶζε· συντεθράνωται δ᾽ ἅπαν
πικροτάτους ἰδόντι δεσμοὺς τοὺς ἐμούς· κόπου δ᾽ ὕπο
διαμεθεὶς ξίφος παρεῖται· πρὸς θεὸν γὰρ ὢν ἀνὴρ 635
ἐς μάχην ἐλθεῖν ἐτόλμησε. ἥσυχος δ᾽ ἐκβὰς ἐγὼ
δωμάτων ἥκω πρὸς ὑμᾶς, Πενθέως οὐ φροντίσας.
ὡς δέ μοι δοκεῖ--ψοφεῖ γοῦν ἀρβύλη δόμων ἔσω--
ἐς προνώπι᾽ αὐτίχ᾽ ἥξει. τί ποτ᾽ ἄρ᾽ ἐκ τούτων ἐρεῖ;
ῥᾳδίως γὰρ αὐτὸν οἴσω, κἂν πνέων ἔλθῃ μέγα. 640
πρὸς σοφοῦ γὰρ ἀνδρὸς ἀσκεῖν σώφρον᾽ εὐοργησίαν.

DIONYSOS
Là encore j'ai abattu son orgueil : il croyait m'enchaîner et il ne m'a pas pris, ni touché; il s'est repu d'espérances. Il a trouvé un taureau (92) à l'écurie où il m'avait conduit pour m'enfermer; il lui a jeté une corde autour des genoux et des sabots; il haletait de colère; la sueur dégouttait de son front; il se mordait les lèvres. Moi, j'étais assis auprès de lui, tranquille; je le regardais. A ce moment-là Bacchos est venu, a ébranlé la demeure et allumé une torche au tombeau de sa mère. Mais Penthée, à cette vue, croit le palais en feu, court affolé en tous sens, ordonne à ses serviteurs d'apporter de l'eau de l'Achelôos. Tous les esclaves se mettent à l'oeuvre, mais peine perdue. Il y renonce. Il croit que je me suis enfui et se précipite avec une épée noire de sang, qu'il a saisie, à l'intérieur du palais. Alors Bromios, à ce qu'il me semble — je donne mon opinion —, crée un fantôme dans la cour. Penthée s'élance sur lui, bondit, transperce une vapeur lumineuse, croyant m'égorger. Mais voici qu'en outre Bacchos lui inflige d'autres malheurs : il bouleverse son palais qui tombe en ruine sur le sol. Tout s'écroule sous les yeux de Penthée. Quelle amertume, pour lui, de m'avoir enchaîné! Sous la fatigue, il lâche son épée et s'abat : contre un dieu, lui, un simple mortel, oser entrer en lutte! Tranquille, moi, je sors du palais, et je reviens près de vous, sans me soucier de Penthée... Il me semble... Mais un pas résonne à l'intérieur du palais : il va paraître sur le seuil. Que dira-t-il après ce qui s'est passé ? Je lui tiendrai tête sans m'émouvoir, même s'il arrive animé de colère. Il convient à un sage de chercher à modérer ses emportements.

Penthée accourt, hors de lui.

Πενθεύς
πέπονθα δεινά· διαπέφευγέ μ᾽ ὁ ξένος,
ὃς ἄρτι δεσμοῖς ἦν κατηναγκασμένος.
ἔα ἔα·
ὅδ᾽ ἐστὶν ἁνήρ· τί τάδε; πῶς προνώπιος 645
φαίνῃ πρὸς οἴκοις τοῖς ἐμοῖς, ἔξω βεβώς;
Διόνυσος
στῆσον πόδ᾽, ὀργῇ δ᾽ ὑπόθες ἥσυχον πόδα.
Πενθεύς
πόθεν σὺ δεσμὰ διαφυγὼν ἔξω περᾷς;
Διόνυσος
οὐκ εἶπον--ἢ οὐκ ἤκουσας--ὅτι λύσει μέ τις;
Πενθεύς
τίς; τοὺς λόγους γὰρ ἐσφέρεις καινοὺς ἀεί. 650
Διόνυσος
ὃς τὴν πολύβοτρυν ἄμπελον φύει βροτοῖς.
Πενθεύς

Διόνυσος
ὠνείδισας δὴ τοῦτο Διονύσῳ καλόν.
Πενθεύς
κλῄειν κελεύω πάντα πύργον ἐν κύκλῳ.
Διόνυσος
τί δ᾽; οὐχ ὑπερβαίνουσι καὶ τείχη θεοί;
Πενθεύς
σοφὸς σοφὸς σύ, πλὴν ἃ δεῖ σ᾽ εἶναι σοφόν. 655
Διόνυσος
ἃ δεῖ μάλιστα, ταῦτ᾽ ἔγωγ᾽ ἔφυν σοφός.
κείνου δ᾽ ἀκούσας πρῶτα τοὺς λόγους μάθε,
ὃς ἐξ ὄρους πάρεστιν ἀγγελῶν τί σοι·
ἡμεῖς δέ σοι μενοῦμεν, οὐ φευξούμεθα.
Ἄγγελος
Πενθεῦ κρατύνων τῆσδε Θηβαίας χθονός, 660
ἥκω Κιθαιρῶν᾽ ἐκλιπών, ἵν᾽ οὔποτε
λευκῆς χιόνος ἀνεῖσαν εὐαγεῖς βολαί.
Πενθεύς
ἥκεις δὲ ποίαν προστιθεὶς σπουδὴν λόγου;
vers 664 - fin

PENTHÉE
C'est un coup terrible. L'étranger m'a échappé. Tout à l'heure il était encore chargé de chaînes... Ah! ah! le voilà! Qu'est-ce que cela signifie ? Comment ? Tu te montres ici devant mon palais ? Tu as pu sortir ?
DIONYSOS
Arrête tes pas. Apaise ta colère et calme-toi.
PENTHÉE
Comment as-tu pu t'échapper de tes liens et sortir de la prison ?
DIONYSOS
N'ai-je pas déclaré ou n'as-tu pas entendu dire qu'on me délivrerait ?
PENTHÉE
Qui ? Tu as toujours des choses étranges à dire.
DIONYSOS
Celui qui fait croître pour les mortels la vigne lourde de grappes.
PENTHÉE . . . . (Manque un vers.) ...........
DIONYSOS
Cette injure est un titre de gloire pour Dionysos.
PENTHÉE
J'ordonne qu'on ferme au verrou les portes de chaque tour.
DIONYSOS
Pourquoi ? Les dieux ne franchissent-ils pas même les murs ?
PENTHÉE
Tu as de la finesse, oui, beaucoup de finesse, sauf quand tu devrais en avoir.
DIONYSOS
C'est surtout quand il en faut que j'ai de la finesse, et naturellement. — Mais écoute d'abord ce que veut te dire cet homme qui arrive de la montagne (93) et t'apporte une nouvelle. Je resterai près de toi; je ne chercherai pas à fuir. 
Entre un messager.
LE MESSAGER
Penthée, toi qui règnes sur ce pays de Thèbes, j'arrive du Cithéron où ne fond jamais la neige éclatante de blancheur.
PENTHÉE
Quelle est la nouvelle si pressante que tu apportes ?
vers 664 - fin

 

NOTES

(01) Début du même genre dans les Troyennes.
(02) Sémélé est fille de Cadmos et d'Harmonie (Apollodore, III, 5; Hygin, Fables, 240). Elle a trois soeurs, Ino, Autonoé et Agavé. Sur lno, voir Iphigénie en Tauride (270).

(03)
On sait que Thèbes était bornée à l'est par l'Isménos et traversée à l'ouest par la Dircé (Plakiotissa). Cf. Phéniciennes (101). La Dircé rejoint l'Isménos dans la plaine située au nord de la ville.
(04)
L'endroit où Sémélé a été frappée de la foudre est désormais sacré; le pied ne doit pas le fouler. Voir Pausanias (IX, I2, 3; ἄβατον φυλάσσουσιv). Dans les Suppliantes (935), le corps de Capanée, frappé de la foudre, est sacré et son bûcher (1010) Διὸς θησαυρός, trésor de Zeus.
(05
Dionysos a été élevé en Lydie et en Phrygie. Sur iἡλιοβλήτους : le relais de chevaux du Soleil est sur le bord oriental de la terre, près du pays des Éthiopiens : de là cette idée des poètes que cette partie de la terre est plus violemment frappée des rayons du soleil. (Dalmeyda, L c. p. 30, n. 14). Cf. Phaéton, fragments. C'est en Lydie que coule le Pactole, fleuve qui roulait de l'or.
(06)
Épithète confirmée par les observations de Xénophon, Cyropédie (VIII, 6, 22).
(07)
Elle est fertile en plantes aromatiques qui font sa richesse. Énumération de lieux exotiques et barbares qui situent l'action dans un cadre de sauvagerie et de mystère.
(08)
L'Asie Mineure. Dans cette énumération, Euripide ne suit aucun ordre.
(09)
Il est vraisemblable qu'à l'époque où se déroule l'action il n'y avait pas encore en Asie Mineure de colonies grecques. Anachronisme qui n'a pas besoin d'être justifié.
(10)
La nébride est une peau de faon. Les Bacchantes désignent les femmes thébaines retirées sur le Cithéron. Les Ménades dont il est question plus loin (52) sont les femmes que Dionysos a amenées d'Asie.
(11)
Le thyrse est une espèce de lance (βέλος). Aux vers 733 et 1099 on les verra s'en servir comme d'une arme de jet contre Penthée.
(12) Agavé, Inô et Autonoé.
(13) Dionysos est composé de Διός, génitif de Ζεύς. Il ne peut donc y avoir de doute sur son origine.

(14
Même expression dans Hippolyte (237).
(15)
Il est fait mention de cette expédition possible de Dionysos contre les Thébains dans les Euménides d'Eschyle (24-26).
(16)
Le Tmôlos est une montagne de Lydie. C'est d'elle que descend le Pactole (Hérodote, I, 93).
(17) Le thiase est la foule qui escortait Dionysos et se réunissait pour célébrer son culte.

(18
Sur les athlètes parèdres, voir Médée, v. 844.
(19
Aux vers 123 et suivants il est dit : Dans les mains de leur mère Rhéa ces Corybantes le déposèrent et les Satyres l'obtinrent de la Déesse-Mère.
(20
Sur cette partie chorale, voir Masqueray, Les Formes lyriques de la tragédie grecque, p. 45 sq.
(21) Sur cette épithète, voir le Cyclope, début. Son nom de Bruyant lui vient soit du bruit avec lequel on célébrait son culte, soit du tonnerre qui avait accompagné sa naissance. Il est quelquefois aussi considéré comme le dieu des puissances souterraines.
(22) Ce sont peut-être des formules rituelles destinées à écarter les profanes.
(23) Il est épopte; il a la complète perfection religieuse.
(24)
L'initiation aux Mystères a pour condition et pour fin la purification. Elle lave l'homme de la souillure originelle.
(25)
Le culte de Cybèle se confondait avec celui de Rhéa.
(26)
Même expression dans l'Iliade (IX, 478).
(27)
Les Destinées : Clotho, Lachésis et Atropos.
(28
Voir au vers 920.
(29)
Je lis θυρσοφόροι comme le manuscrit 1.
(30
Il s'agit soit de franges de laine qui bordent la nébride, soit de morceaux coupés dans des peaux de brebis et cousus sur la nébride, soit d'une bande de laine qui serrait la nébride au corps.
(31) La férule paraît identifiée ici avec le thyrse. C'est une espèce de roseau creux. Sa moelle se consume lentement et conserve le feu sans briller le bois qui l'entoure. C'est dans une férule que Prométhée cache le feu dérobé à Zeus.
(32) Les Curètes sont les prêtres de la Rhéa crétoise et les Corybantes ceux de Cybèle la Phrygienne. On peut identifier Rhéa et Cybèle. Hésiode (Théogonie, 463) raconte comment Zeus est soustrait à la cruauté de Cronos et caché dans la caverne de Lyctos en Crète, puis comment les Curètes dansent en frappant sur leurs boucliers d'airain pour étouffer les cris de l'enfant que nourrit Amalthée, la chèvre. Curètes et Corybantes finirent par se confondre.
(33)  Ou plutôt : au casque à triple étage.
(34) C'est tout à fait notre tambourin, instrument rond tendu de cuir.
(35) Fêtes de Bacchos qui
se célébraient tous les trois ans, en souvenir de ses victoires dans l'Inde.
(36) C'est le rite de l'omophagie. Il consiste à manger de la chair crue. Le taureau est une figuration de Dionysos. En mangeant sa chair, on mange celle du dieu, on se purifie, on acquiert la béatitude. Cf. fragment 472.
(37)
Cri des Bacchantes, comme on l'a déjà vu.
(38)
Voir vers 113. On peut comprendre encore : tenant une torche de pin allumée dans une férule.
(39) Je lis χλιδᾶ, avec les manuscrits L et P.
(40
Le Pactole.
(41)
On sait qu'on faisait les flûtes en lotos.
(42)
Début presque semblable dans le Phrixos, frag. 816. Tirésias est le célèbre devin thébain qui joue un rôle important aux chants XI et XII de l'Odyssée. Il figure encore dans l'Œdipe Roi et l'Antigone de Sophocle, dans l'Héraclès furieux et les Phéniciennes d'Euripide. Il semble avoir vécu bien vieux : il connaîtra les fils d'Œdipe.
(43)
Un des gestes de l'ivresse dionysiaque.
(44)
Cf. Aristophane, les Grenouilles (345).
(45) Ξυνώρις
, un attelage. Cf. vers 324.
(46)
Et le Temps n'a pas de père. Cf. Bellérophon, fr. 303.
(47)
Et pourtant Dionysos est un dieu nouveau. Mais c'est Euripide qui parle ici, et pour lui, le culte de Dionysos remonte à la plus haute antiquité. A moins que le vieillard ne radote.
(48) Καταβαλεῖ
: Dalmeyda prétend qu'il est fait allusion à l'ouvrage subversif de Protagoras, Καταβάλλοντες (raisonnements propres à réfuter).
(49)
Ne pas oublier que Tirésias est un devin. Il y a peut-être ici une légère ironie.
(50
Comme des bêtes peureuses.
(51
Les prisons d'État
(52)
Voir la note 2. Sur Actéon, voir la note 67 de ce volume.
(53)
Même expression dans Hippolyte (1038).
(54)
Ce sera le châtiment de Penthée lui-même.
(55)
Ce sont les deux fonctions des devins (cf. Sophocle, Antigone, 999 sqq.). Sophocle reproche aussi aux devins leur cupidité (Antigone, 1055 et Œdipe Roi, 388 sq.).
(56)
Sur les Spartes, voir Médée (478 et 480), les notes 134 et 13 du tome IV, et la Phéniciennes (939). Écinion était un des géants nés des dents du dragon semées par Cadmos.
(57)
Expression empruntée à l'Odyssée (XXIV, 508).
(58)
Cf. les Phéniciennes (685).
(59
La Terre avait fait pousser un lierre touffu dont l'ombre fraîche avait protégé le nouveau-né. Cf. les Phéniciennes (649 sqq.).
(60
Il y a dans la tragédie d'Hélène un fantôme du même genre formé par Héra.
(61
Μήρος signifie cuisse et ῞Ομηρος otage. Euripide établit un rapport entre ces deux mots. On sait combien il aime ces rapprochements.
(62
Nouveau jeu de mots : μάντις , devin, et μανία, folie, ont la même origine.
(63
Cette frayeur est voisine de la peur panique.
(64
Il est question dans Ion (714 sqq. et 1135) de ce culte de Dionysos à Delphes, ou plus exactement sur le Parnasse. Les Thyades célébraient son culte tous les deux ans sur le Parnasse et tous les trois ans sur le Cithéron. (Voir encore Sophocle, Antigone, 1126; Euripide, les Phéniciennes, 233; et Aristophane, les Grenouilles, 1242.)
(65
Tirésias, le devin, laisse entendre que la mort seule pourra le sauver de son mal. Euripide prépare son dénouement.
(66
Ton langage n'est pas indigne de Phoibos dont tu es l'interprète.
(67
Actéon est le fils d'Autonoé. Apollodore (III, 4, 4) explique que Zeus l'a fait périr parce qu'il recherchait Sémélé. Mais la tradition la plus répandue était qu'il avait surpris Artémis pendant qu'elle se baignait dans la fontaine Parthénios (cf. Hygin, 240).
(68)
Pausanias (IX, 16, 1) situe cet observatoire de Tirésias (cf. Sophocle, Antigone, 999 sq.). Il en est encore question dans les Phéniciennes (854).
(69)
Cet observatoire de Tirésias, comme l'omphalos de Delphes, est entouré de bandelettes ou de touffes de laine blanche. Voir Ion, vers 224, et la note 35 du tome IV.
(70
Nouveau jeu de mots sur Πενθεύς, Pentheus, et πένθος, deuil. Cf. v. 5o8. Voir Théocrite (Idylles, XXVI, 26).
(71Odyssée (III, 336 et VIII, 76).
(72 Les dieux du ciel.
(73) Certains éditeurs lisent Pharos, d'autres Paphos, ville de Chypre consacrée à Aphrodite, dont il est fait mention au vers 403. Pharos est en Égypte, dans la baie d'Alexandrie. Il parait que Dionysos était identifié par les Grecs avec Osiris. Paphos s'accorde mieux avec le contexte.

(74)
La Piérie est une région de la Macédoine, près de l'Olympe. On sait qu'Euripide a sans doute écrit et fait représenter les Bacchantes à la cour d'Archélaos, roi de Macédoine (cf. v. 565). Le culte de Dionysos était très suivi en Macédoine.
(75) Dionysos Tauromorphe est souvent associé aux Grâces ou Charites. Les femmes d'Élis, dans leurs prières, lui demandent de venir avec les Charites, et un camée antique représente le dieu-taureau, la tête baissée, et portant les trois Charites entre ses cornes. — Pothos, le Désir, figure aussi sur une peinture de vase dans le thiase de Dionysos (Dalmeyda, les Bacchantes, p. 61).
(76) Voir le fragment 452 de Cresphonte. « Un cratère de Vienne (S. Reinach, Répertoire, t. II, p. 300, fig. 3) représente Eiréné, la Paix, en Ménade, dans un thiase dionysiaque; elle porte dans la main droite une corne d'abondance. » (Dalmeyda, 1. c., p. 61).

(77) Cf. Hésiode, les Travaux et les jours (228).

(78
C'est-à-dire jamais, puisque je te garderai en prison.
(79) Voir la note 70.

(80
) Dans Oreste (1437), Oreste enferme aussi les Phrygiens dans des écuries.
(81)
Sur l'Achelôos, voir Andromaque (167). Ce fleuve désigne souvent toute eau limpide.
(82)
Voir la note 3.
(83)
La foudre qui, venant de Zeus, est d'origine immortelle.
(84)
C'est le nom mystique de Dionysos. Il est dérivé peut-être du mot δίθυρος, qui a deux portes, ou de Διὸς θύρας βεβηκώς, par allusion à la double naissance du dieu. Le mot dithyrambe a ensuite désigné la poésie lyrique consacrée à la louange du dieu.
(85)
Échion est né des dents du dragon semées par Cadmos.
(86)
La fleur du lierre, qui entourait les thyrses, est jaune.
87
)
On trouve des villes de ce nom en Arabie, dans l'Inde, en Thessalie, en Thrace, en Macédoine, en Eubée. D'après l'Hymne homérique (XXVI, 3-6), Hermès, sur l'ordre de Zeus, avait confié Dionysos enfant aux nymphes de Nysa.
(88)
La grotte corycienne est sur le Parnasse. C'est une grotte de stalactites (Saranda Avli, les quarante salles) qui, d'après Pausanias, était consacrée aux Nymphes et au dieu Pan.
(89)
Nouvel hommage à la Piérie, le pays d'Archélaos (cf. v. 410).
(90)
L'Axios est le Vardar, fleuve de Macédoine. Le Lydias est voisin de l'Axios. L'Iliade (II, 850) avait fait de lui le même éloge et vanté son cours rapide.
(91)
Au feu de la foudre qui brille toujours sur le tombeau de Sémélé.
(92)
Cf. vers 414 et la note 75.
(93)
Cette indication devrait frapper Penthée, s'il n'était déjà aveuglé.