RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER à LA TABLE DES MATIERES DES TEXTES GRECS

Denys d'Halicarnasse

Antiquités Romaines

livre II

Les Vestales

5. τὴν δὲ πέμπτην ταῖς φυλαττούσαις τὸ ἱερὸν πῦρ παρθένοις, αἳ καλοῦνται πρὸς αὐτῶν ἐπὶ τῆς θεᾶς ἣν θεραπεύουσιν ἑστιάδες, αὐτὸς πρῶτος ἱερὸν ἱδρυσάμενος Ῥωμαίοις Ἑστίας καὶ παρθένους ἀποδείξας αὐτῇ θυηπόλους· ὑπὲρ ὧν ὀλίγα καὶ αὐτὰ τἀναγκαιότατα τῆς ὑποθέσεως ἀπαιτούσης ἀναγκαῖον εἰπεῖν. ἔστι γὰρ ἃ καὶ ζητήσεως ἠξίωται [καὶ] παρὰ πολλοῖς τῶν Ῥωμαϊκῶν συγγραφέων κατὰ τὸν τόπον τοῦτον, [ὑπὲρ] ὧν οἱ τὰς αἰτίας οὐκ ἐξητακότες ἐπι μελῶς εἰκαιοτέρας ἐξήνεγκαν τὰς γραφάς. 

5. La cinquième fut assignée aux vierges qui sont les gardiennes du feu sacré et qui sont appelées Vestales par les Romains, du nom de la déesse qu'elles servent, Numa lui-même ayant été le premier à construire un temple à Rome à Vesta et à nommer des vierges pour être ses prêtresses. Mais sur elles il est nécessaire dire des choses les plus essentielles, puisque le sujet l'exige; or sur ce sujet il y a des problèmes qui ont été jugés dignes d’attention par beaucoup d'historiens romains. Or en cette matière les auteurs qui n'ont pas examiné avec soin le sujet ont publié des récits plutôt sans valeur.

LXV. 1. Τὴν γοῦν ἵδρυσιν τοῦ ἱεροῦ Ῥωμύλῳ τινὲς ἀνατιθέασι τῶν ἀμηχάνων νομίζοντες εἶναι πόλεως οἰκιζομένης ὑπ´ ἀνδρὸς ἐμπείρου μαντικῆς μὴ κατασκευασθῆναι πρῶτον ἑστίαν κοινὴν τῆς πό λεως, καὶ ταῦτα ἐν Ἄλβᾳ τοῦ κτίστου τραφέντος, ἐν ᾗ παλαιὸν ἐξ οὗ τὸ τῆς θεᾶς ταύτης ἱερὸν ἱδρυμένον ἦν, καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ θυηπόλου γενομένης τῇ θεῷ· διαιρούμενοί τε διχῇ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ μὲν αὐ τῶν κοινὰ ποιοῦντες καὶ πολιτικά, τὰ δὲ ἴδια καὶ . συγγενικά, δι´ ἄμφω ταῦτά φασι πολλὴν ἀνάγκην εἶναι τῷ Ῥωμύλῳ ταύτην σέβειν τὴν θεόν. 
2. οὔτε γὰρ ἀναγκαιότερον ἀνθρώποις οὐδὲν εἶναι τῆς κοινῆς ἑστίας οὔτε τῷ Ῥωμύλῳ κατὰ διαδοχὴν γένους οὐδὲν οἰκειότερον προγόνων μὲν ὑπάρχοντι τῶν ἐξ Ἰλίου τὰ τῆς θεᾶς ἱερὰ μετενεγκαμένων, μητρὸς δὲ ἱερείας. ἐοίκασι δ´ οἱ διὰ ταῦτα τὴν ἵδρυσιν τοῦ ἱεροῦ Ῥω μύλῳ μᾶλλον ἀνατιθέντες ἢ Νόμᾳ, τὸ μὲν κοινὸν ὀρθῶς λέγειν, ὅτι πόλεως οἰκιζομένης ἑστίαν πρῶτον ἔδει ἱδρυθῆναι καὶ ταῦτα ὑπ´ ἀνδρὸς οὐκ ἀπείρου τῆς περὶ τὰ θεῖα σοφίας, τὰ δὲ κατὰ μέρος ὑπέρ τε τῆς κατασκευῆς τοῦ νῦν ὄντος ἱεροῦ καὶ τῶν θερα πευουσῶν τὴν θεὸν παρθένων ἠγνοηκέναι. 
3. οὔτε γὰρ τὸ χωρίον τοῦτο ἐν ᾧ τὸ ἱερὸν φυλάττεται πῦρ Ῥωμύλος ἦν ὁ καθιερώσας τῇ θεῷ (μέγα δὲ τούτου τεκμήριον ὅτι τῆς τετραγώνου καλουμένης Ῥώμης ἣν ἐκεῖνος ἐτείχισεν ἐκτός ἐστιν, ἑστίας δὲ κοινῆς ἱερὸν ἐν τῷ κρατίστῳ μάλιστα καθιδρύονται τῆς πό λεως ἅπαντες, ἔξω δὲ τοῦ τείχους οὐδείς) οὔτε διὰ παρθένων τὰς θεραπείας κατεστήσατο τῇ θεῷ με μνημένος ὡς ἐμοὶ δοκεῖ τοῦ περὶ τὴν μητέρα πά θους, ᾗ συνέβη θεραπευούσῃ τὴν θεὸν τὴν παρθε νίαν ἀποβαλεῖν, ὡς οὐχ ἱκανὸς ἐσόμενος, ἐάν τινα τῶν θυηπόλων εὕρῃ διεφθαρμένην, κατὰ τοὺς πα τρίους τιμωρήσασθαι νόμους διὰ τὴν ἐπὶ ταῖς οἰ κείαις συμφοραῖς ἀνάμνησιν. 
4. διὰ ταῦτα μὲν δὴ κοι νὸν ἱερὸν οὐ κατεσκευάσατο τῆς Ἑστίας οὐδὲ ἱερείας ἔταξεν αὐτῇ παρθένους, ἐν ἑκάστῃ δὲ τῶν τριάκοντα φρατριῶν ἱδρυσάμενος ἑστίαν, ἐφ´ ἧς ἔθυον οἱ φρα τριεῖς, θυηπόλους αὐτῶν ἐποίησε τοὺς τῶν κουριῶν ἡγεμόνας τὰ παρ´ Ἕλλησιν ἔθη μιμησάμενος, ἃ παρὰ ταῖς ἀρχαιοτάταις τῶν πόλεων ἔτι γίγνεται. τά γέ τοι καλούμενα πρυτανεῖα παρ´ αὐτοῖς {Ἑστίας} ἐστὶν ἱερά, καὶ θεραπεύεται πρὸς τῶν ἐχόντων τὸ μέγιστον ἐν ταῖς πόλεσι κράτος.

LXV. 1. En tout cas, en ce qui concerne la construction du temple de Vesta, certains l'attribuent à Romulus, considérant comme une chose inconcevable que, dans une ville fondée par un homme expert en divination, un foyer public n’ait pas été érigé immédiatement, d’autant plus que le fondateur avait été élevé à Albe, où se trouvait de longue date un temple de cette déesse, et que sa mère en avait été une prêtresse. Et distinguant deux classes de cérémonies religieuses -- l'une publique et commune à tous les citoyens, et l'autre privée et confinée aux familles particulières -- ils déclarent que pour ces deux raisons Romulus était dans l’obligation d'adorer cette déesse. 
2. Ils disent que rien n'est plus nécessaire pour les hommes qu'un foyer public, et que rien ne concernait plus Romulus que quiconque, en raison de sa filiation, puisque ses ancêtres avaient apporté les objets sacrés de cette déesse d'Ilion et que sa mère en avait été la prêtresse. Ceux qui, pour ces raisons, attribuent la construction du temple à Romulus plutôt qu'à Numa semblent avoir raison, pour autant qu’on suive le principe général, quand ils disent que, quand une ville était fondée, il était nécessaire d’y établir d’abord un foyer, - en particulier par un homme qui n'était pas ignorant des sujets de la religion; mais sur les détails concernant la construction du temple et sur les vierges qui sont au service de la déesse ils semblent avoir fait preuves d’ignorance. 
3. D’abord, ce ne fut pas Romulus qui consacra à la déesse l’endroit où le feu sacré est préservé (la meilleure preuve en est qu'il est en dehors de ce qu'ils appellent la Roma Quadrata, qu'il entoura avec un mur. Or on place le sanctuaire du foyer public dans la meilleure partie d'une ville et jamais en dehors des murs); et en second lieu, il n'a pas confié le service de la déesse à des vierges, étant conscient, à mon avis, de l'expérience qui était arrivée à sa mère, qui tandis qu'elle servait la déesse perdit sa virginité; il a sans aucun doute estimé que le souvenir des malheurs de sa famille lui rendrait impossible de punir selon les lois traditionnelles des prêtresses qui se seraient fait violées. 
4. Pour cette raison, donc, il n'a pas construit un temple public pour Vesta et qu’il n’a pas nommé de vierges pour être ses prêtresses; mais après avoir érigé un foyer dans chacune des trente curies sur lequel les membres sacrifiaient, il nomma les chefs des curies pour être les prêtres de ces foyers, imitant en cela les coutumes des Grecs qui sont toujours observés dans les villes les plus anciennes. Car ce qui s'appelle chez eux les prytaneia sont les temples d’Hestia, et sont servis par les magistrats en chef des villes.

LXVI. 1. Νόμας δὲ τὴν ἀρχὴν παραλαβὼν τὰς μὲν ἰδίας οὐκ ἐκίνησε τῶν φρατριῶν ἑστίας, κοινὴν δὲ κατεστήσατο πάντων μίαν ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ τε Κα πιτωλίου καὶ τοῦ Παλατίου χωρίῳ, συμπεπολισμέ νων ἤδη τῶν λόφων ἑνὶ περιβόλῳ καὶ μέσης ἀμφοῖν οὔσης τῆς ἀγορᾶς, ἐν ᾗ κατεσκεύασται τὸ ἱερόν, τήν τε φυλακὴν τῶν ἱερῶν κατὰ τὸν πάτριον τῶν Λατί νων νόμον διὰ παρθένων ἐνομοθέτησε γίνεσθαι· 
2. ἔχει δέ τινας ἀπορίας καὶ τὸ φυλαττόμενον ἐν τῷ ἱερῷ τί δήποτέ ἐστι καὶ διὰ τί πρόσκειται παρθένοις. τινὲς μὲν οὖν οὐδὲν ἔξω τοῦ φανεροῦ πυρὸς εἶναί
φασι τὸ τηρούμενον, τὴν δὲ φυλακὴν αὐτοῦ παρθέ νοις ἀνακεῖσθαι μᾶλλον ἢ ἀνδράσι ποιοῦνται κατὰ τὸ εἰκός, ὅτι πῦρ μὲν ἀμίαντον, παρθένος δ´ ἄφθαρ τον, τῷ δ´ ἁγνοτάτῳ τῶν θείων τὸν καθαρώτατον τῶν θνητῶν φίλον.
3.  Ἑστίᾳ δ´ ἀνακεῖσθαι τὸ πῦρ νο μίζουσιν, ὅτι γῆ τε οὖσα ἡ θεὸς καὶ τὸν μέσον κατέ χουσα τοῦ κόσμου τόπον τὰς ἀνάψεις τοῦ μεταρσίου ποιεῖται πυρὸς ἀφ´ ἑαυτῆς. εἰσὶ δέ τινες οἵ φασιν ἔξω τοῦ πυρὸς ἀπόρρητα τοῖς πολλοῖς ἱερὰ κεῖσθαί τινα ἐν τῷ τεμένει τῆς θεᾶς, ὧν οἵ τε ἱεροφάνται τὴν γνῶσιν ἔχουσι καὶ αἱ παρθένοι, τεκμήριον οὐ μικρὸν παρεχόμενοι τοῦ λόγου τὸ συμβὰν περὶ τὴν ἔμπρησιν τοῦ ἱεροῦ κατὰ τὸν Φοινικικὸν πόλεμον τὸν πρῶτον συστάντα Ῥωμαῖοις πρὸς Καρχηδονίους περὶ Σικελίας. 
4. ἐμπρησθέντος γὰρ τοῦ τεμένους καὶ τῶν παρθένων φευγουσῶν ἐκ τοῦ πυρὸς τῶν ἱερο φαντῶν τις Λεύκιος Καικίλιος ὁ καλούμενος Μέτελ λος ἀνὴρ ὑπατικός, ὁ τὸν ἀοίδιμον ἐκ Σικελίας ἀπὸ Καρχηδονίων καταγαγὼν ὀκτὼ καὶ τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ἐλεφάντων θρίαμβον, ὑπεριδὼν τῆς ἰδίας ἀσφαλείας τοῦ κοινῇ συμφέροντος ἕνεκα παρεκιν δύνευσεν εἰς τὰ καιόμενα βιάσασθαι καὶ τὰ κατα λειφθέντα ὑπὸ τῶν παρθένων ἁρπάσας ἱερὰ διέσω σεν ἐκ τοῦ πυρός· ἐφ´ ᾧ τιμὰς παρὰ τῆς πόλεως ἐξηνέγκατο μεγάλας, ὡς ἡ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ τῆς ἐν Καπιτωλίῳ κειμένης ἐπιγραφὴ μαρτυρεῖ. 
5. τοῦτο δὴ λαβόντες ὁμολογούμενον ἐπισυνάπτουσιν αὐτοὶ στο χασμούς τινας ἰδίους, οἱ μὲν ἐκ τῶν ἐν Σαμοθρᾴκῃ λέγοντες ἱερῶν μοῖραν εἶναί τινα φυλαττομένην τὴν ἐνθάδε, Δαρδάνου μὲν εἰς τὴν ὑφ´ ἑαυτοῦ κτι σθεῖσαν πόλιν ἐκ τῆς νήσου τὰ ἱερὰ μετενεγκαμέ νου, Αἰνείου δὲ, ὅτ´ ἔφυγεν ἐκ τῆς Τρωάδος ἅμα τοῖς ἄλλοις καὶ ταῦτα κομίσαντος εἰς Ἰταλίαν, οἱ δὲ τὸ διοπετὲς Παλλάδιον ἀποφαίνοντες εἶναι τὸ παρ´ Ἰλιεῦσι γενόμενον, ὡς Αἰνείου κομίσαντος αὐτὸ δι´ ἐμπειρίαν, Ἀχαιῶν δὲ τὸ μίμημα αὐτοῦ λαβόντων κλοπῇ· περὶ οὗ πολλοὶ σφόδρα εἴρηνται ποιηταῖς τε καὶ συγγραφεῦσι λόγοι.
6. ἐγὼ δὲ τὸ μὲν εἶναί τινα τοῖς πολλοῖς ἄδηλα ἱερὰ φυλαττόμενα ὑπὸ τῶν παρ θένων καὶ οὐ τὸ πῦρ μόνον ἐκ πολλῶν πάνυ κατα λαμβάνομαι, τίνα δὲ ταῦτ´ ἔστιν οὐκ ἀξιῶ πολυ πραγμονεῖν οὔτ´ ἐμαυτὸν οὔτε ἄλλον οὐδένα τῶν βουλομένων τὰ πρὸς θεοὺς ὅσια τηρεῖν.

LXVI. 1. Numa, en arrivant au pouvoir, ne toucha pas aux différents foyers des curies, mais en érigea un commun entre la colline du Capitole et celle du Palatin (ces collines étaient déjà réunies par un simple mur dans la ville, et le forum, où le temple fut construit, se trouvait entre les deux), et il décréta, selon la coutume nationale des latins, que la garde des objets sacrés devait être faite par des vierges. 
2. Il y a un doute, cependant, sur ce qui était alors conservé dans ce temple et pour quelle raison ce soin fut laissé à des vierges; certain affirment qu’on n’y garde que le feu, qui peut être vu par tout le monde. Et ils arguent du fait très vraisemblable que la garde du feu fut donnée à des vierges, plutôt qu'à des hommes, parce que le feu est pur et qu’une vierge est sans tache, et que la plus chaste des créatures mortelles doit être agréable à la plus pure des divinités. 
3. Et ils considèrent le feu comme consacré à Vesta parce que cette déesse, étant la Terre et occupant le point central dans l'univers, allume elle-même les feux célestes. Mais il y en a qui prétendent qu’en plus du feu il y a des objets sacrés dans le temple de la déesse qui ne peuvent être vus par le public et que seulement les pontifes et les vierges en ont la connaissance. Comme témoignage probant de cette histoire ils citent ce qui s'est produit lors de l’incendie du temple lors de la première guerre punique entre les Romains et les Carthaginois à propos de la Sicile. 
4. Quand le temple prit feu et que les vierges fuyaient les flammes, un des pontifes, Lucius Caecilius, surnommé Métellus, homme de rang consulaire, celui-là même qui exhiba cent trente-huit éléphants dans le triomphe mémorable qu'il célébra lors de la défaite des Carthaginois en Sicile, négligeant sa propre sécurité pour le bien public, se précipita dans la bâtiment en feu, et, saisissant les objets sacrés que les vierges avaient abandonnés, les sauva du feu; pour cela il reçut les honneurs de l'état, comme en témoigne l’inscription sur sa statue sur le Capitole. 
5. Considérant cet incident comme un fait admis, ils y ajoutent leurs propres conjectures. Ainsi, certains affirment que les objets gardés là sont une partie de ces objets sacrés qui étaient par le passé à Samothrace; objets que Dardanus a emmenés de cette île dans la ville qu'il avait construite lui-même, et qu’Enée, quand il se sauva de la Toade les avait apportées avec les autres objets sacrés en l'Italie. Mais d'autres déclarent que c'est le palladium tombé du ciel, le même qui était la possession des gens d’Ilion; ils soutiennent qu'Enée, en connaissance de cause, l'emmena en Italie, tandis que les Achéens n’en volèrent qu’une copie, -- il y a beaucoup de récits sur cet incident rapportés par des poètes et par des historiens. 
6. Pour ma part, je trouve pour beaucoup de raisons qu'il y a en effet quelques objets sacrés, inconnus du public, gardés par les vierges, et pas seulement le feu; mais sur ce qu'ils sont, à mon avis, on ne doit pas essayer de s’en informer avec trop de curiosité, ni moi ni personne d’autre qui souhaite observer le respect dû aux dieux.

LXVII. 1. Αἱ δὲ θεραπεύουσαι τὴν θεὸν παρθένοι τέτταρες μὲν ἦσαν κατ´ ἀρχὰς τῶν βασιλέων αὐτὰς αἱρουμένων ἐφ´ οἷς κατεστήσατο δικαίοις ὁ Νόμας, ὕστερον δὲ διὰ πλῆθος τῶν ἱερουργιῶν ἃς ἐπιτελοῦ σιν ἓξ γενόμεναι μέχρι τοῦ καθ´ ἡμᾶς διαμένουσι χρόνου δίαιταν ἔχουσαι παρὰ τῇ θεῷ, ἔνθα δι´ ἡμέρας μὲν οὐδεὶς ἀπείργεται τῶν βουλομένων εἰσιέ ναι, νύκτωρ δὲ οὐδενὶ τῶν ἀρρένων ἐναυλίσασθαι θέμις. 
2. χρόνον δὲ τριακονταετῆ μένειν αὐτὰς ἀναγ καῖον ἁγνὰς γάμων θυηπολούσας τε καὶ τἆλλα θρη σκευούσας κατὰ νόμον, ἐν ᾧ δέκα μὲν ἔτη μανθάνειν αὐτὰς ἔδει, δέκα δ´ ἐπιτελεῖν τὰ ἱερά, τὰ δὲ λοιπὰ δέκα διδάσκειν ἑτέρας. ἐκπληρωθείσης δὲ τῆς τρια κονταετίας οὐδὲν ἦν τὸ κωλῦσον τὰς βουλομένας ἀποθείσας τὰ στέμματα καὶ τὰ λοιπὰ παράσημα τῆς ἱερωσύνης γαμεῖσθαι. καὶ ἐποίησάν τινες τοῦτο πάνυ ὀλίγαι, αἷς ἄζηλοι συνέβησαν αἱ τελευταὶ τῶν βίων καὶ οὐ πάνυ εὐτυχεῖς, ὥστε δι´ οἰωνοῦ λαμβάνουσαι τὰς ἐκείνων συμφορὰς αἱ λοιπαὶ παρθένοι μένουσι παρὰ τῇ θεῷ μέχρι θανάτου, τότε δὲ εἰς τὸν τῆς ἐκλιπούσης ἀριθμὸν ἑτέρα πάλιν ὑπὸ τῶν ἱεροφαν τῶν ἀποδείκνυται. 
3. τιμαὶ δὲ αὐταῖς ἀποδέδονται παρὰ τῆς πόλεως πολλαὶ καὶ καλαί, δι´ ἃς οὔτε παίδων αὐταῖς ἐστι πόθος οὔτε γάμων, τιμωρίαι τε ἐπὶ τοῖς ἁμαρτανομένοις κεῖνται μεγάλαι, ὧν ἐξετασταί τε καὶ κολασταὶ κατὰ νόμον εἰσὶν οἱ ἱεροφάνται, τὰς μὲν ἄλλο τι τῶν ἐλαττόνων ἁμαρτανούσας ῥάβδοις μαστιγοῦντες, τὰς δὲ φθαρείσας αἰσχίστῳ τε καὶ ἐλεεινοτάτῳ παραδιδόντες θανάτῳ. 
4. ζῶσαι γὰρ ἔτι πομπεύουσιν ἐπὶ κλίνης φερόμεναι τὴν ἀποδεδειγμέ νην τοῖς νεκροῖς ἐκφοράν, ἀνακλαιομένων αὐτὰς καὶ προπεμπόντων φίλων τε καὶ συγγενῶν, κομισθεῖσαι δὲ μέχρι τῆς Κολλίνης πύλης, ἐντὸς τείχους εἰς σηκὸν ὑπὸ γῆς κατεσκευασμένον ἅμα τοῖς ἐνταφίοις κόσμοις τίθενται καὶ οὔτ´ ἐπιστήματος οὔτ´ ἐναγισμῶν οὔτ´ ἄλλου τῶν νομίμων οὐδενὸς τυγχάνουσι.
5. πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα δοκεῖ μηνύματα εἶναι τῆς οὐχ ὁσίως ὑπηρετούσης τοῖς ἱεροῖς, μάλιστα δὲ ἡ σβέσις τοῦ πυρός, ἣν ὑπὲρ ἅπαντα τὰ δεινὰ Ῥωμαῖοι δεδοίκασιν ἀφανισμοῦ τῆς πόλεως σημεῖον ὑπολαμβάνοντες, ἀφ´ ἧς ποτ´ ἂν αἰτίας γένηται, καὶ πολλαῖς αὐτὸ θερα πείαις ἐξιλασκόμενοι κατάγουσι πάλιν εἰς τὸ ἱερόν· ὑπὲρ ὧν κατὰ τὸν οἰκεῖον καιρὸν ἐρῶ.

LXVII. 1. Les vierges qui servaient la déesse étaient à l'origine au nombre de quatre et étaient choisies par les rois selon les principes établis par Numa, mais après, à cause de la multiplicité des rites sacrés qu’elles devaient exécuter, leur nombre passa à six, et c’est le chiffre qui est resté jusqu’à nos jours. Elles vivent dans le temple de la déesse, où on n’interdit à personne d’y entrer durant la journée, mais il est interdit par la loi à un homme d’y rester la nuit.
2. Elles doivent de rester chastes sans se marier pendant trente ans, se consacrant à offrir des sacrifices et à exécuter les autres rites prescrits par loi. Pendant les dix premières années elles doivent apprendre leurs fonctions, dans les dix suivantes les exécuter, et dans les dix dernières les enseigner à d'autres. Après l'expiration de la limite de trente ans rien n’empêche celles qui le désirent de se marier, en abandonnant leurs voiles et les autres insignes de leur sacerdoce. Et certaines, en petit nombre, l’ont fait; mais toutes ont eu une fin pas du tout heureuse ou enviable. C’est pourquoi, les autres, considérant leurs malheurs comme des présages sinistres, demeurent vierges dans le temple de la déesse jusqu'à leur mort, et alors quand l’une meurt une autre est choisie par les pontifes pour occuper la place vacante.
3. La cité leur accordent des honneurs importants, grâce auxquels elles ne sentent aucun désir de se marier et d’avoir des enfants; et de lourdes peines sont prévues pour leurs méfaits. La loi veut que ce soient les pontifes qui enquêtent et punissent les fautes; les Vestales qui sont coupables d’un petit méfait ils les punissent de verges; mais celles qui ont été profanées ils les livrent à la plus honteuse et à la plus malheureuse des morts.
4. Alors qu’elles sont encore vivantes elles sont portés en bière comme si c’était un enterrement. Leurs amis et relations les escortent au milieu des lamentations, et après les avoir conduites jusque la porte Colline, elles sont placées dans une cellule souterraine emménagé dans les murs, parées de leurs vêtements funèbres; mais on ne leur donne ni un monument ni un enterrement ni aucun autre solennités habituelles.
5. Il y a beaucoup d’indices, semble-t-il, pour voir si des prêtresses n'exécutent pas leurs fonctions sacrées avec pureté, mais le principal est l'extinction du feu, que les Romains redoutent par dessus tout, la considérant, quelle qu’en soit la cause, comme présage de la destruction de la ville; et ils portent de nouveau le feu dans le temple avec beaucoup de cérémonies expiatoires : sur ce point j’en parlerai en temps voulu.

LXVIII. 1. Πάνυ δ´ ἄξιον καὶ τὴν ἐπιφάνειαν ἱστορῆσαι τῆς θεᾶς, ἣν ἐπεδείξατο ταῖς ἀδίκως ἐγκλη θείσαις παρθένοις, πεπίστευται γὰρ ὑπὸ Ῥωμαίων, εἰ καὶ παράδοξά ἐστι, καὶ πολὺν πεποίηνται λόγον ὑπὲρ αὐτῶν οἱ συγγραφεῖς.
2.  ὅσοι μὲν οὖν τὰς ἀθέους ἀσκοῦσι φιλοσοφίας, εἰ δὴ καὶ φιλοσοφίας αὐτὰς δεῖ καλεῖν, ἁπάσας διασύροντες τὰς ἐπιφανείας τῶν θεῶν τὰς παρ´ Ἕλλησιν ἢ βαρβάροις γενομένας καὶ ταύτας εἰς γέλωτα πολὺν ἄξουσι τὰς ἱστορίας ἀλαζονείαις ἀνθρωπίναις αὐτὰς ἀνατιθέντες, ὡς οὐδενὶ θεῶν μέλον ἀνθρώπων οὐδενός. ὅσοι δ´ οὐκ ἀπολύουσι τῆς ἀνθρωπίνης ἐπιμελείας τοὺς θεούς, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενεῖς εἶναι νομίζουσι καὶ τοῖς κακοῖς δυσμενεῖς διὰ πολλῆς ἐληλυθότες ἱστορίας, οὐδὲ ταύτας ὑπολήψονται τὰς ἐπιφανείας εἶναι ἀπίστους. 
3. λέγεται δή ποτε τοῦ πυρὸς ἐκλιπόντος δι´ ὀλιγωρίαν τινὰ τῆς τότε αὐτὸ φυλαττούσης Αἰμιλίας ἑτέρᾳ παρθένῳ τῶν νεωστὶ κατειλεγμένων καὶ ἄρτι μανθανουσῶν παραδούσης τὴν ἐπιμέλειαν ταραχὴ πολλὴ γενέσθαι κατὰ τὴν πόλιν ὅλην καὶ ζήτησις ὑπὸ τῶν ἱεροφαντῶν, μή τι μίασμα περὶ τὸ πῦρ τῆς ἱερείας ἐτύγχανε γεγονός· ἔνθα δή φασι τὴν Αἰμιλίαν ἀναίτιον μὲν οὖσαν, ἀπορουμένην δ´ ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι παρόντων τῶν ἱερέων καὶ τῶν ἄλλων παρθένων τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν βωμὸν ἐκτείνασαν εἰπεῖν· 
4. Ἑστία τῆς Ῥωμαίων πόλεως φύλαξ, εἰ μὲν ὁσίως καὶ δικαίως ἐπιτετέλεκά σοι τὰ ἱερὰ χρόνον ὀλίγου δέοντα τριακονταετοῦς καὶ ψυχὴν ἔχουσα καθαρὰν καὶ σῶμα ἁγνόν, ἐπιφάνηθί μοι καὶ βοήθησον καὶ μὴ περιίδῃς τὴν σεαυτῆς ἱέρειαν τὸν οἴκτιστον μόρον ἀποθανοῦσαν· εἰ δὲ ἀνόσιόν τι πέπρακταί μοι ταῖς ἐμαῖς τιμωρίαις τὸ τῆς πόλεως ἄγος ἀφάγνισον. 
5. ταῦτ´ εἰποῦσαν καὶ περιρρήξασαν ἀπὸ τῆς καρπασίνης ἐσθῆτος, ἣν ἔτυχεν ἐνδεδυκυῖα, βαλεῖν τὸν τελαμῶνα ἐπὶ τὸν βωμὸν μετὰ τὴν εὐχὴν λέγουσι καὶ ἐκ τῆς κατεψυγμένης πρὸ πολλοῦ καὶ οὐδένα φυλαττούσης σπινθῆρα τέφρας ἀναλάμψαι φλόγα πολλὴν διὰ τῆς καρπάσου, ὥστε μηδὲν ἔτι δεῆσαι τῇ πόλει μήτε ἁγνισμῶν μήτε νέου πυρός.

LXVIII. 1. Cependant, il est également fort intéressant de raconter de quelle façon la déesse se manifesta en faveur de ces vierges qui furent faussement accusées. Ces choses, aussi incroyables qu’elles soient, les Romains y croient et leurs historiens ont beaucoup glosé à leur sujet.
2. Il est évident que les professeurs de philosophie athée, -- si leurs théories méritent le nom de philosophie, -- qui tournent en ridicule toutes les manifestations des dieux qui se passent chez les Grecs ou les barbares, se moquent également de ces récits et les attribuent à l'imposture humaine, sous prétexte qu'aucun des dieux ne s’occupe absolument pas des affaires humaines. Cependant ceux qui acceptent que les dieux prennent soin des affaires humaines et qui, après avoir examiné à fond l’histoire, soutiennent qu'ils sont favorables aux bons et hostiles aux méchants, ne considéreront pas ces manifestations comme incroyables. 
3. On dit qu'un jour le feu fut éteint par de la négligence d’Aemilia, qui était chargée de lui à cette époque et qui l’avait confié à une autre vierge, une de celles nouvellement choisies et qui apprenait alors ses fonctions. Toute la ville fut en grand émois et les pontifes firent une enquête pour savoir s’il n’y avait pas eu une profanation de la part des prêtresses pour expliquer l'extinction du feu. Sur quoi, dit-on, Aemilia, qui était innocente, mais affolée de ce qui s'était produit, étendit les mains vers l'autel et en présence des prêtres et du reste des vierges elle s’écria: 
4. "O Vesta, gardienne de la ville du Rome, si, durant presque trente ans, j'ai accompli les charges sacrées pour toi d'une façon sainte et appropriée, conservant un esprit pur et un corps chaste, manifeste-toi pour me défendre, aide-moi et ne souffre pas que des prêtresses meurent de la pire des morts; mais si j'ai été coupable d’une action impie, laisse-moi par ma punition expier la culpabilité de la ville." 
5. Ayant dit cela, elle arracha un morceau du vêtement de toile qu'elle portait et le jeta sur l'autel, dit-on, juste après sa prière; et des cendres, qui étaient restées longtemps froides et où il n’y avait plus aucune étincelle, une grande flamme jaillit à travers la toile, de sorte que la ville n'exigea plus de cérémonies expiatoires ni un nouveau feu.

LXIX. 1.  Ἔτι δὲ τούτου θαυμασιώτερόν ἐστι καὶ μύθῳ μᾶλλον ἐοικὸς ὃ μέλλω λέγειν. κατηγορῆσαί τινά φασιν ἀδίκως μιᾶς τῶν παρθένων τῶν ἱερῶν Τυκκίας ὄνομα, ἀφανισμὸν μὲν πυρὸς οὐκ ἔχοντα προφέρειν, ἄλλας δέ τινας ἐξ εἰκότων τεκμηρίων καὶ μαρτυριῶν ἀποδείξεις φέροντα οὐκ ἀληθεῖς· κελευσθεῖσαν δ´ ἀπολογεῖσθαι τὴν παρθένον τοῦτο μόνον εἰπεῖν, ὅτι τοῖς ἔργοις ἀπολύσεται τὰς διαβολάς· 
2. ταῦτα δ´ εἰποῦσαν καὶ τὴν θεὸν ἐπικαλεσαμένην ἡγεμόνα τῆς ὁδοῦ γενέσθαι προάγειν ἐπὶ τὸν Τέβεριν ἐπιτρεψάντων μὲν αὐτῇ τῶν ἱεροφαντῶν, τοῦ δὲ κατὰ τὴν πόλιν ὄχλου συμπροπέμποντος· γενομένην δὲ τοῦ ποταμοῦ πλησίον τὸ παροιμιαζόμενον ἐν τοῖς πρώτοις τῶν ἀδυνάτων τόλμημα ὑπομεῖναι, ἀρυσαμένην ἐκ τοῦ ποταμοῦ [καινῷ] κοσκίνῳ καὶ μέχρι τῆς ἀγορᾶς ἐνέγκασαν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἱεροφαντῶν ἐξερᾶσαι τὸ ὕδωρ. 
3. καὶ μετὰ ταῦτά φασι τὸν κατήγορον αὐτῆς πολλῆς ζητήσεως γενομένης μήτε ζῶντα εὑρεθῆναι μήτε νεκρόν. ἀλλ´ ὑπὲρ μὲν τῶν ἐπιφανειῶν τῆς θεᾶς ἔχων ἔτι πολλὰ λέγειν καὶ ταῦτα ἱκανὰ εἰρῆσθαι νομίζω.

LXIX. 1. Mais ce que je vais raconter est encore plus merveilleux et ressemble davantage à une légende. On dit que quelqu'un accusa injustement une des vierges sacrées dont le nom était Tuccia, et bien qu'il ne püt explicitement l’accuser d’avoir laissé éteindre le feu, il avança des accusations fausses basées sur des indices et des témoignages plausibles; et que le vierge, obligée de se défendre, dit seulement qu'elle serait absoute de l'accusation portée contre elle par ses actes. 
2. Ayant dit cela et demandé à la déesse d’être sa guide, elle se dirigea vers le Tibre, avec le consentement des pontifes et escortée par la population entière de la ville; et quand elle arriva au fleuve, elle se sentit si forte qu’elle osa entreprendre une tâche qui, comme le dit le proverbe, est impossible à faire: elle puisa l'eau du fleuve dans un crible, et la portant jusqu’au forum, elle la versa aux pieds des pontifes. 
3. Après quoi, dit-on, son accusateur fut vivement recherché, mais on ne le trouva ni vivant ni mort. Mais bien que j'aie encore beaucoup d'autres choses à dire au sujet des manifestations de cette déesse, je considère que j’en ai assez dit.