RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER à LA TABLE DES MATIERES DES TEXTES GRECS

Désastre en Sicile

Diodore de Sicile, livre XIII

 

Discours de Nicias à ses troupes

XV. καθ' ὃν δὴ χρόνον Νικίας ὁ τῶν ᾿Αθηναίων στρατηγὸς ἐπιβλέψας τὰς ναῦς καὶ τὸ μέγεθος τοῦ κινδύνου λογισάμενος, οὐκ ἐπέμεινεν ἐπὶ τῆς ἐν τῇ γῇ τάξεως, ἀλλὰ καταλιπὼν τοὺς πεζοὺς ἐπί τινα ναῦν ἀνέβη καὶ παρέπλει τὰς τριήρεις τῶν ᾿Αθηναίων. ἕκαστον δὲ τῶν τριηράρχων ἐξ ὀνόματος προσφωνῶν καὶ τὰς χεῖρας ἐκτείνων ἐδεῖτο πάντων, εἰ καὶ πρότερον, τὸ νῦν ἀντιλαβέσθαι τῆς μόνης καταλελειμμένης ἐλπίδος · ἐν γὰρ ταῖς τῶν ναυμαχεῖν μελλόντων ἀρεταῖς καὶ ἑαυτῶν ἁπάντων καὶ τῆς πατρίδος κεῖσθαι τὴν σωτηρίαν. [2] Καὶ τοὺς μὲν τέκνων ὄντας πατέρας τῶν υἱῶν ὑπομιμνήσκων, τοὺς δ' ἐνδόξων γεγονότας πατέρων παρακαλῶν τὰς τῶν προγόνων ἀρετὰς μὴ καταισχῦναι, τοὺς δ' ὑπὸ τοῦ δήμου τετιμημένους προτρεπόμενος ἀξίους φανῆναι τῶν στεφάνων, ἅπαντας δ' ἀναμνησθέντας τῶν ἐν Σαλαμῖνι τροπαίων ἠξίου μὴ καταρρῖψαι τῆς πατρίδος τὴν περιβόητον δόξαν, μηδὲ αὑτοὺς ἀνδραπόδων τρόπον παραδοῦναι τοῖς Συρακοσίοις. [3] ὁ μὲν οὖν Νικίας τοιούτοις χρησάμενος λόγοις πάλιν ἐπὶ τὴν ἰδίαν τάξιν ἐπανῆλθεν · οἱ δ' ἐν ταῖς ναυσὶ παιανίσαντες ἔπλεον, καὶ φθάσαντες τοὺς πολεμίους διέλυον τὸ ζεῦγμα. Οἱ δὲ Συρακόσιοι ταχέως ἐπαναχθέντες συνετάττοντο ταῖς τριήρεσι, καὶ συμπλεκόμενοι τοῖς ἐναντίοις ἠνάγκασαν αὐτοὺς ἐπιστρέφειν ἀπὸ τοῦ ζεύγματος καὶ διαμάχεσθαι. [4] Ποιουμένων δὲ τὰς ἀνακρούσεις τῶν μὲν ἐπὶ τὸν αἰγιαλόν, τῶν δ' εἰς μέσον τὸν λιμένα, τινῶν δὲ πρὸς τὰ τείχη, ταχέως ἀπ' ἀλλήλων διεσπάσθησαν αἱ τριήρεις ἅπασαι καὶ χωρισθέντων ἀπὸ τῶν κλείθρων πλήρης ἦν ὁ λιμὴν τῶν κατ' ὀλίγους ναυμαχούντων. [5] ἔνθα δὴ παραβόλως ἀμφοτέρων περὶ τῆς νίκης ἀγωνιζομένων, οἱ μὲν ᾿Αθηναῖοι τῷ τε πλήθει τῶν νεῶν θαρροῦντες καὶ σωτηρίαν ἄλλην οὐχ ὁρῶντες θρασέως ἐκινδύνευον καὶ τὸν ἐν τῇ μάχῃ θάνατον εὐγενῶς ὑπέμενον · οἱ δὲ Συρακόσιοι θεατὰς τῶν ἀγώνων ἔχοντες γονεῖς καὶ παῖδας ἐφιλοτιμοῦντο πρὸς ἀλλήλους, ἑκάστου βουλομένου δι' ἑαυτοῦ τὴν νίκην περιγενέσθαι τῇ πατρίδι. 

Alors Nicias qui commandait les troupes de terre, jetant les yeux sur la flotte, sentit toute l'importance et tout le péril d'une semblable conjoncture. C'est pourquoi quittant son poste et se lançant dans la première barque qu'il rencontra, il se fit conduire autour de tous les vaisseaux. Il appelait chacun des capitaines par son nom, et lui tendant les bras, il l'invitait à se signaler par dessus les autres et à ne pas laisser perdre la dernière ressource, que la fortune offrait à sa patrie. Il lui représentait que le salut de ses concitoyens et le sien propre dépendait du courage qu'il ferait voir en cette occasion. Il faisait souvenir les pères, des enfants qu'ils avaient laissés à Athènes. Il invitait ceux qui descendaient de parents illustres à ne pas déchoir de la réputation de leurs aïeux. Il exhortait ceux qui avaient reçu des honneurs publics à montrer qu'ils en étaient dignes. Il les conjurait tous de ne pas livrer à Syracuse la gloire immense que leurs ancêtres s'étaient acquise à Salamine et de ne pas changer en des fers honteux tant de trophées. Après ces discours, Nicias revint à fa fonction sur le rivage et l'on entendit sur la flotte le chant ou le cri qui servait de signal. Elle se porta tout d'un coup vers la chaîne de barques et elle entreprit de la rompre avant que les ennemis y fussent arrivés pour la défendre. Mais ceux-ci se mirent bientôt en mouvement et faisant glisser leurs vaisseaux entre ceux d'Athènes, ils les séparèrent les uns des autres et les obligèrent d'abandonner leur ouvrage pour en venir à un combat. Cependant comme les vaisseaux athéniens étaient poussés les uns sur le rivage, les autres vers le milieu du bassin et d'autres contre les murs de la ville, il ne s'agissait plus de rompre la chaîne ; et il se donnait dans toute l'étendue du port plusieurs petits combats séparés. Les deux partis étaient également animés et avaient le même intérêt à la victoire. Les Athéniens comptaient même sur l'avantage du nombre ; et d'ailleurs se voyant arrivés à la décision finale de leur salut ou de leur perte, le péril ne les effrayait pas et la vie n'était rien pour eux. Les Syracusains qui avaient pour témoins leurs pères, leurs femmes et leurs enfants, entraient en émulation les uns à l'égard des autres et chacun d'eux voulait que la victoire lui fut due plus qu'à tout autre. 

La bataille navale

XVI. Διὸ καὶ πολλοὶ ταῖς τῶν ἐναντίων πρῴραις ἐπιβάντες, τῆς οἰκείας νεὼς ὑφ' ἑτέρας τρωθείσης ἐν μέσοις τοῖς πολεμίοις ἀπελαμβάνοντο. ἔνιοι δὲ σιδηρᾶς χεῖρας ἐπιβάλλοντες ἠνάγκαζον τοὺς ἀντιταττομένους ἐπὶ τῶν νεῶν πεζομαχεῖν. [2] Πολλάκις δὲ τὰς ἰδίας ἔχοντες ναῦς συντετριμμένας, εἰς τὰς τῶν ἐναντίων μεθαλλόμενοι, καὶ τοὺς μὲν ἀποκτείνοντες, τοὺς δ' εἰς τὴν θάλατταν προωθοῦντες, ἐκυρίευον τῶν τριήρων. ἁπλῶς δὲ καθ' ὅλον τὸν λιμένα τῶν τ' ἐμβολῶν ψόφος ἐγίνετο καὶ βοὴ τῶν ἀγωνιζομένων ἐναλλὰξ ἀπολλυμένων. [3] ὅτε γὰρ ἀποληφθείη ναῦς ὑπὸ πλειόνων τριήρων, πανταχόθεν τυπτομένη τοῖς χαλκώμασι, τοῦ ῥεύματος εἰσπίπτοντος αὔτανδρος ὑπὸ τῆς θαλάττης κατεπίνετο, ἔνιοι δὲ καταδυομένων τῶν νεῶν ἀποκολυμβῶντες τοῖς τε τόξοις κατετιτρώσκοντο καὶ τοῖς δόρασι τυπτόμενοι διεφθείροντο, [4] Οἱ δὲ κυβερνῆται θεωροῦντες τεταραγμένην τὴν μάχην, καὶ πάντα τόπον ὄντα πλήρη θορύβου, καὶ πολλάκις ἐπὶ μίαν ναῦν πλείους ἐπιφερομένας, οὔθ' ὅ τι σημαίνοιεν εἶχον, μὴ τῶν αὐτῶν πρὸς ἅπαντα συμφερόντων, οὔτε πρὸς τοὺς κελεύοντας τοὺς ἐνεδέχετο βλέπειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν βελῶν. [5] ἁπλῶς δὲ τῶν παραγγελλομένων οὐδεὶς οὐδὲν ἤκουε, τῶν σκαφῶν θραυομένων καὶ παρασυρομένων τῶν ταρσῶν, ἅμα δὲ καὶ τῇ κραυγῇ τῶν ναυμαχούντων καὶ τῶν ἀπὸ τῆς γῆς συμφιλοτιμουμένων.[6] Τοῦ γὰρ αἰγιαλοῦ παντὸς τὸ μὲν ὑπὸ τῶν πεζῶν τῶν ᾿Αθηναίων κατείχετο, τὸ δ' ὑπὸ τῶν Συρακοσίων, ὥστ' ἐνίοτε τοὺς παρὰ τὴν γῆν ναυμαχοῦντας συμμάχους ἔχειν τοὺς ἐπὶ τῆς χέρσου στρατοπεδεύοντας. [7] Οἱ δ' ἐπὶ τῶν τειχῶν ὅτε μὲν ἴδοιεν τοὺς ἰδίους εὐημεροῦντας, ἐπαιάνιζον, ὅτε δ' ἐλαττουμένους, ἔστενον καὶ μετὰ δακρύων τοῖς θεοῖς προσηύχοντο. ἐνίοτε γάρ, εἰ τύχοι, τῶν Συρακοσίων τριήρων παρὰ τὰ τείχη διαφθείρεσθαί τινας συνέβαινε, καὶ τοὺς ἰδίους ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν συγγενῶν ἀναιρεῖσθαι, καὶ θεωρεῖν γονεῖς μὲν τέκνων ἀπώλειαν, ἀδελφὰς δὲ καὶ γυναῖκας ἀνδρῶν καὶ ἀδελφῶν οἰκτρὰν καταστροφήν.

Dans cette ardeur, plusieurs s'apercevant que leurs vaisseaux prenait eau par le choc du vaisseau ennemi, sautaient dans celui-ci et continuaient de combattre comme dans le leur propre. D'autres, avec des crocs, tiraient à eux le vaisseau opposé et forçaient ceux qui étaient dessus de venir se battre corps à corps. D'autres enfin, se jetant plusieurs ensemble dans le vaisseau attaqué, y tuaient jusqu'au dernier de ceux qui l'occupaient et le défendaient ensuite comme étant devenu le leur. On entendait partout un bruit affreux d'ais qui se heurtaient et qui se brisaient et des cris d'hommes qui tuaient ou qui étaient tués ; mais surtout de ceux qui se trouvant dans un vaisseau heurté de plusieurs côtés à la fois, périssaient tous ensemble par l'ouverture totale de leur bâtiment. On n'épargnait pas ceux mêmes, qui après cet accident, se sauvaient à la nage. On leur portait encore des coups de lance, où ils servaient de but à des traits qu'on leur tirait. Les chefs qui voyaient toutes les lignes rompues et toute leur flotte séparée n'avaient plus d'ordre à donner. Les mêmes signaux ne pouvaient plus suffire à un si grand nombre de vaisseaux épars et qui se trouvaient dans des circonstances toutes différentes les uns des autres ; un seul vaisseau entouré souvent de plusieurs qui l'attaquaient tous ensemble n'aurait pu même apercevoir ces signaux ; et la seule multitude des traits qui couvraient l'air, les aurait cachés à tout le monde. En un mot, le choc des vaisseaux, le seul bruit des armes et surtout les cris de ceux qui exhortaient leurs camarades de dessus le rivage, faisaient qu'on ne pouvait plus tien entendre. En effet, tous les bords du bassin, qui formait le port, étaient tellement couverts ou d'Athéniens, en certains endroits, ou de Syracusains en d'autres, et les vaisseaux côtoyaient la terre de si près, que les soldats du rivage se trouvaient souvent à portée de soutenir ceux des vaisseaux. Pour les spectateurs qui bordaient le haut des murailles de la ville, ou qui s'étaient placés sur des lieux plus élevés, ils ne pouvaient faire autre chose que de chanter des hymnes de réjouissance, quand les leurs avaient l'avantage ou de pousser des cris lamentables et d'implorer l'assistance du ciel, quand ils les voyaient succomber. Car si quelquefois il arrivait que les vaisseaux de Syracuse heurtassent contre le pied des murailles, les vieillards, les femmes, les soeurs, avaient sous leurs yeux leurs fils, leurs maris, leurs frères expirants, sans pouvoir les secourir.

 

Les Athéniens vaincus

XVII. ἐπὶ πολὺν δὲ χρόνον πολλῶν ἀπολλυμένων ἡ μάχη τέλος οὐκ ἐλάμβανεν · οὐδὲ γὰρ οἱ θλιβόμενοι πρὸς τὴν γῆν φεύγειν ἐτόλμων. Οἱ μὲν γὰρ ᾿Αθηναῖοι τοὺς ἀφι σταμένους τῆς μάχης καὶ τῇ γῇ προσπλέοντας ἠρώτων, εἰ διὰ τῆς γῆς εἰς ᾿Αθήνας πλεῦσαι νομίζουσιν, οἱ δὲ πεζοὶ τῶν Συρακοσίων τοὺς προσπλέοντας ἀνέκρινον, διὰ τί βουλομένων αὐτῶν εἰς τὰς τριήρεις ἐμβαίνειν κωλύσαντες αὐτοὺς μάχεσθαι νῦν προδιδόασι τὴν πατρίδα, καὶ εἰ διὰ τοῦτο ἔφραξαν τὸ στόμα τοῦ λιμένος, ὅπως κωλύσαντες τοὺς πολεμίους αὐτοὶ φεύγωσιν ἐπὶ τὸν αἰγιαλόν καὶ τοῦ τελευτᾶν ὀφειλομένου πᾶσιν ἀνθρώποις ποῖον ζητοῦσι καλλίω θάνατον ἢ τὸν ὑπὲρ τῆς πατρίδος, ἣν ἔχοντες μάρτυρα τῶν ἀγώνων αἰσχρῶς ἐγκαταλείπουσιν. [2] Τοιαῦτα δὲ τῶν ἀπὸ τῆς γῆς στρατιωτῶν ὀνειδιζόντων τοῖς προσπλέουσιν, οἱ πρὸς τοὺς αἰγιαλοὺς ἀποφεύγοντες πάλιν ἀνέστρεφον, καίπερ συντετριμμένας ἔχοντες τὰς ναῦς καὶ ὑπὸ τῶν τραυμάτων καταβαρούμενοι. [3] Τῶν δὲ παρὰ τὴν πόλιν κινδυνευόντων ᾿Αθηναίων ἐκβιασθέντων καὶ πρὸς φυγὴν ὁρμησάντων, οἱ προσεχεῖς ἀεὶ τῶν ᾿Αθηναίων ἐνέκλινον, καὶ κατ' ὀλίγον παντες ἐτράπησαν. [4] Οἱ μὲν οὖν Συρακόσιοι μετὰ πολλῆς κραυγῆς κατεδίωκον τὰς ναῦς ἐπὶ τὴν γῆν τῶν δὲ ᾿Αθηναίων ὅσοι μὴ μετέωροι διεφθάρησαν ἐπεὶ πρὸς τὰ βράχη προσηνέχθησαν ἐκπηδῶντες ἐκ τῶν νεῶν εἰς τὸ πεζὸν στρατόπεδον ἔφευγον. [5] ὁ δὲ λιμὴν πλήρης ἦν ὅπλων τε καὶ ναυαγίων ὡς ἂν᾿Αττικῶν μὲν νεῶν ἀπολομένων ἑξήκοντα, παρὰ δὲ τῶν Συρακοσίων ὀκτὼ μὲν τελέως διεφθαρμένων, ἑκκαίδεκα δὲ συντετριμμένων. Οἱ δὲ Συρακόσιοι τῶν τε τριήρων ὅσας δυνατὸν ἦν εἷλκον ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τοὺς τετελευτηκότας πολίτας τε καὶ συμμάχους ἀνελόμενοι δημοσίας ταφῆς ἠξίωσαν.

Après tant d'efforts et tant de pertes, la bataille n'était pas encore finie. Car les vaincus n'osaient plus aborder sur le rivage. Les Athéniens demandaient à ceux des leurs qui y cherchaient leur salut, s'ils croyaient aborder au port d'Athènes et les soldats de Syracuse disaient à ceux qui venaient se réfugier à terre, que puisqu'ils avaient voulu prendre leur place dans les vaisseaux où ils souhaitaient eux-mêmes de monter, c'était à ceux qui leur avaient enlevé cet honneur, à ne pas abandonner le salut de la patrie, dont ils s'étaient chargés. Ils ajoutaient ensuite qu'on n'avait pas ôté aux ennemis, par la chaîne qu'ils avaient faite, la ressource de la fuite, pour la leur laisser à eux-mêmes sur leurs propres rivages et que tous les hommes étant destinés à la mort, ils manquaient honteusement, et à la vue de tous leurs concitoyens, la plus belle qui put jamais se présenter à eux. Ces reproches obligèrent ceux qui se croyaient sauvés à remonter dans leurs vaisseaux tous brisés qu'ils étaient, et couverts eux-mêmes de blessures. Enfin, les Athéniens les plus proches des murailles plièrent les premiers et leur découragement s'étant communiqué de proche en proche, toute leur flotte céda enfin et revira de bord. Les Syracusains jetant de grands cris de dessus leurs vaisseaux, poussèrent avec violence leurs adversaires contre terre : les soldats athéniens, qui n'avaient pas péri en mer, s'élançaient de leurs vaisseaux brisés sur la rive la plus prochaine pour se joindre à leur camp. Et toute la surface du bassin du port était couverte de planches rompues et de lances ou de flèches qui flottaient sur l'eau. La perte d'Athènes monta à soixante vaisseaux mis en pièces ; et Syracuse en eut huit coulés à fond, et seize considérablement endommagés. Les Syracusains en amenèrent au bord le plus qu'il leur fut possible pour les réparer ; et cependant ils rendirent par un décret public les honneurs funèbres à ceux des citoyens ou des alliés qui étaient morts dans le combat.

Fuite vers Catane

XVIII. Οἱ δ' ᾿Αθηναῖοι συνδραμόντες ἐπὶ τὰς τῶν ἡγεμόνων σκηνὰς ἐδέοντο τῶν στρατηγῶν, μὴ τῶν νεῶν, ἀλλὰ τῆς ἑαυτῶν φροντίζειν σωτηρίας. Δημοσθένης μὲν οὖν ἔφη δεῖν, λελυμένου τοῦ ζεύγματος, κατὰ τάχος πληροῦν τὰς τριήρεις, καὶ ἀπροσδοκήτως ἐπιθεμένους ἐπηγγέλλετο ῥᾳδίως κρατήσειν τῆς ἐπιβολῆς · [2] Νικίας δὲ συνεβούλευε καταλιπόντας τὰς ναῦς διὰ τῆς μεσογείου πρὸς τὰς συμμαχίδας πόλεις ἀναχωρεῖν. ᾧ πάντες ὁμογνώμονες γενόμενοι τῶν νεῶν τινας ἐνέπρησαν καὶ τὰ πρὸς τὴν ἀπαλλαγὴν παρεσκευάζοντο. [3] Φανεροῦ δ' ὄντος ὅτι τῆς νυκτὸς ἀναζεύξουσιν, ῾Ερμοκράτης συνεβούλευε τοῖς Συρακοσίοις ἐξάγειν τῆς νυκτὸς ἅπαν τὸ στρατόπεδον καὶ τὰς ὁδοὺς ἁπάσας προκαταλαβέσθαι. [4] Οὐ πειθομένων δὲ τῶν στρατηγῶν διὰ τὸ πολλοὺς μὲν τραυματίας εἶναι τῶν στρατιωτῶν, πάντας δ' ὑπὸ τῆς μάχης κατακόπους ὑπάρχειν τοῖς σώμασιν, ἀπέστειλέ τινας τῶν ἱππέων ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν τῶν ᾿Αθηναίων τοὺς ἐροῦντας, ὅτι προαπεστάλκασιν οἱ Συρακόσιοι τοὺς τὰς ὁδοὺς καὶ τοὺς ἐπικαιροτάτους τόπους προκαταληψομένους. [5] Ποιησάντων δὲ τῶν ἱππέων τὸ προσταχθὲν ἤδη νυκτὸς οὔσης, οἱ μὲν ᾿θηναῖοι νομίσαντες τῶν Λεοντίνων τινὰς εἶναι τοὺς δι' εὔνοιαν ἀπηγγελκότας, διεταράχθησαν οὐ μικρῶς καὶ τὴν ἀπαλλαγὴν ὑπερέθεντο ·ᾇ ᾧπερ εἰ μὴ παρεκρούσθησαν, ἀσφαλῶς ἂν ἐχωρίσθησαν. [6] Οἱ μὲν οὖν Συρακόσιοι τῆς ἡμέρας ὑποφωσκούσης ἀπέστειλαν τοὺς προκαταληψομένους τὰ στενόπορα τῶν ὁδῶν · οἱ δὲ τῶν ᾿Aθηναίων στρατηγοὶ διελόμενοι τοὺς στρατιώτας εἰς δύο μέρη, καὶ τὰ μὲν σκευοφόρα καὶ τοὺς ἀρρώστους εἰς μέσον λαβόντες, τοὺς δὲ δυναμένους μάχεσθαι προηγεῖσθαι καὶ οὐραγεῖν τάξαντες, προῄεσαν ἐπὶ Κατάνης, ὧν μὲν Δημοσθένους, ὧν δὲ Νικίου καθηγουμένων.

VIII. MAIS ceux des Athéniens qui purent arriver dans la tente de leurs généraux, les prièrent de songer, non à leurs vaisseaux, mais à leurs soldats et à eux-mêmes. Démosthène répondit qu'il fallait donc remonter incessamment sur les bâtiments qui leur restaient et aller rompre la barrière qui subsistait toujours. Il ajouta que la chose devenait faisable, en profitant de la distraction de leurs ennemis, qui dans la situation présente ne s'attendaient à rien de pareil. Nicias ne fut pas de cet avis et il jugea que renonçant à la marine, il fallait se réfugier par terre dans les Villes de la Sicile qui leur étaient alliées. Tout le conseil passa à cette opinion. Ainsi on brûla le peu de vaisseaux qu'on avait encore et l'on se prépara au départ. On se douta bien à Syracuse que les Athéniens pendraient le temps de la nuit pour décamper. C'est pourquoi le commandant Hermocrate conseilla aux Syracusains de tenir leurs troupes sur pied dès la nuit prochaine et de fermer exactement tous les passages. Mais les autres chefs s'opposèrent à cette proposition, en représentant que la plupart de leurs soldats étaient blessés et qu'ils étaient tous accablés de fatigue, au point de ne pouvoir rien exiger d'eux. Là-dessus Hermocrate s'avisa d'envoyer quelques cavaliers autour du camp des Athéniens, pour leur dire, par-dessus les retranchements, que les Syracusains s'étaient saisis de tous les postes avantageux qui dominaient sur les chemins et sur les passages. Les cavaliers qui exécutèrent cet ordre en pleine nuit, donnèrent lieu aux Athéniens de croire que c'étaient les Léontins leurs alliés qui leur faisaient porter cet avis à bonne intention : de sorte qu'ils furent étrangement consternés et suspendirent leur départ qui n'aurait trouvé alors aucun obstacle. Mais le lendemain les Syracusains allèrent dès la pointe du jour se poster sur ces mêmes routes, dont ils fermèrent toutes les issues. Les généraux athéniens partagèrent leurs troupes en deux files, au milieu desquelles ils mirent leur bagage et leurs malades : leurs soldats étaient, les uns à la tête, et les autres à la queue de cette marche ; les premiers sous le commandement de Démosthène, et les seconds, sous celui de Nicias, Dans cet arrangement, ils prirent le chemin de Catane.

 

Capture par les Syracusains des généraux Démosthène et Nicias

 

XIX. Οἱ δὲ Συρακόσιοι πεντήκοντα μὲν τὰς καταλειφθείσας ναῦς ἀναψάμενοι κατήγαγον εἰς τὴν πόλιν, ἐκβιβάσαντες δ' ἐκ τῶν τριήρων παντας καὶ καθοπλίσαντες, μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως ἠκολούθουν τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐξαπτόμενοι καὶ βαδίζειν εἰς τοὔμπροσθεν διακωλύοντες. [2] ἐπὶ τρεῖς δ' ἡμέρας ἐπακολουθοῦντες καὶ πανταχόθεν περιλαμβάνοντες ἀπεῖργον εὐθυπορεῖν πρὸστὴν σύμμαχον Κατάνην, παλινοδίαν δὲ καταναγκάσαντες ποιήσασθαι διὰ τοῦ ᾿Ελωρίου πεδίου, πρὸς τῷ ᾿Ασινάρῳ ποταμῷ περικυκλώσαντες ἀπέκτειναν μὲν μυρίους ὀκτακισχιλίους, ἐζώγρησαν δὲ ἑπτακισχιλίους, ἐν οἷς καὶ τοὺς στρατηγοὺς Δημοσθένην καὶ Νικίαν · οἱ δὲ λοιποὶ διηρπάσθησαν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν. [3] Οἱ γὰρ ᾿Αθηναῖοι πάντοθεν ἀποκλειομένης τῆς σωτηρίας ἠναγκάσθησαν τὰ ὅπλα καὶ ἑαυτοὺς παραδοῦναι τοῖς πολεμίοις. Τούτων δὲ πραχθέντων οἱ Συρακόσιοι στήσαντες δύο τρόπαια καὶ τὰ τῶν στρατηγῶν ὅπλα πρὸς ἑκάτερον προσηλώσαντες, ἀνέστρεψαν εἰς τὴν πόλιν. [4] τότε μὲν οὖν τοῖς θεοῖς ἔθυσαν πανδημεί

De leur côté les Syracusains tirèrent de cinquante de leurs vaisseaux, qu'ils amenèrent au pied des murs de leur ville, tous les soldats qui les montaient, et les armant comme les troupes de terre, ils se mirent avec toutes ces forces, à la suite des Athéniens. Ils les atteignirent aisément et suspendirent bientôt leur retraite. Ils employèrent néanmoins trois jours, non à les poursuivre seulement, mais à les envelopper de toutes parts : de sorte qu'ils les détournèrent d'abord du chemin de Catane, qui était leur objet et les obligeant de revenir dans les champs d'Elore, ils les enfermèrent entre eux et le fleuve Asinare. Là ils leur tuèrent dix-huit mille hommes et en prirent sept mille vivants, du nombre desquels furent les deux généraux Démosthène et Nicias. Ils abandonnèrent le reste à la discrétion de leurs soldats, auxquels les Athéniens furent obligés de livrer leurs armes et leurs personnes mêmes pour sauver leur vie. D'abord après cette victoire, les Syracusains dressèrent sur le lieu même deux trophées, à chacun desquels ils attachèrent les armes des deux généraux pris vivants et s'en revinrent à la ville où ils firent aux dieux un sacrifice au nom de tout le peuple.

Les latomies

Τῇ δ' ὑστεραίᾳ συναχθείσης ἐκκλησίας ἐβουλεύοντο, πῶς χρήσονται τοῖς αἰχμαλώτοις. Διοκλῆς δέ τις, τῶν δημαγωγῶν ἐνδοξότατος ὤν, ἀπεφήνατο γνώμην ὡς δέοι τοὺς μὲν στρατηγοὺς τῶν ᾿Αθηναίων μετ' αἰκίας ἀνελεῖν, τοὺς δ' ἄλλους αἰχμαλώτους ἐν μὲν τῷ παρόντι τεθῆναι πάντας εἰς τὰς λατομίας, μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς μὲν συμμαχήσαντας τοῖς ᾿Αθηναίοις λαφυροπωλῆσαι, τοὺς δ' ᾿Αθηναίους ἐργαζομένους ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ λαμβάνειν ἀλφίτων δύο κοτύλας. [5] ἀναγνωσθέντος δὲ τοῦ ψηφίσματος ῾Ερμοκράτης παρελθὼν εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐνεχείρει λέγειν, ὡς κάλλιόν ἐστι τοῦ νικᾶν τὸ τὴν νίκην ἐνεγκεῖν ἀνθρωπίνως. [6] Θορυβοῦντος δὲ τοῦ δήμου καὶ τὴν δημηγορίαν οὐχ ὑπομένοντος, Νικόλαός τις, ἐστερημένος ἐν τῷ πολέμῳ δυεῖν υἱῶν, ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸ βῆμα κατεχόμενος ὑπὸ τῶν οἰκετῶν διὰ τὸ γῆρας · ὃν ὡς εἶδεν ὁ δῆμος, ἔληξε τοῦ θορύβου, νομίζων κατηγορήσειν τῶν αἰχμαλώτων. Γενομένης οὖν σιωπῆς ὁ πρεσβύτερος ἐντεῦθεν ἤρξατο τῶν λόγων.

Le lendemain on convoqua l'assemblée générale pour savoir ce que l'on ferait des prisonniers de guerre. Dioclès, le plus accrédité de leurs orateurs, proposa de faire mourir ignominieusement les deux commandants athéniens et d'envoyer actuellement aux Carrières tout ce qui venait de l'Attique même en leur donnant une mesure de blé par tête pour leur nourriture : et qu'à l'égard des troupes alliées, on les vendrait à l'encan. Quand on eut lu cet avis, Hermocrate s'avança dans l'assemblée et entreprit de lui persuader, qu'un usage modéré de la victoire était bien plus glorieux que la victoire même. Le peuple fit un grand murmure à cette proposition et la rejetait au loin lorsqu'un particulier, nommé Nicolaus, qui avait perdu deux fils dans cette guerre monta sur la tribune, soutenu par deux domestiques, à cause de son grand âge. Le peuple se tut dès qu'il le vit et se flattant qu'il allait parler contre les captifs, il lui prêta un grand silence. Le vieillard commença ainsi son discours.

IX. CITOYENS de Syracuse : Je suis moi-même un des plus grands exemples des calamités de la guerre. J'étais père de deux fils, que j'ai exposés tous deux aux plus grands périls pour le salut de la patrie et j'ai bientôt reçu la nouvelle qu'ils ont tous deux été tués. N'ayant plus de société dans la vie et ne cherchant plus que la mort, je les félicite l'un et l'autre, et je ne trouve à plaindre que moi. Ils ont immolé à leur devoir une vie qu'ils auraient perdue tôt du tard et leur gloire devient immortelle ; mais pour moi qui demeure privé des soutiens de ma vieillesse, je souffre la double privation, et de leur compagnie, et de leur secours : la vertu même, dont ils ont donné une preuve si évidente, me rend leur perte plus sensible. J'ai sans doute une grand sujet de haïr les Athéniens qui m'ont réduit à être soutenu par des serviteurs, au lieu de l'être par mes enfants : si donc, il ne s'agissait aujourd'hui que de ce qui concerne cette nation téméraire, les maux de ma patrie et les miens propres, dont elle est la cause , m'aigriraient vivement contre elle. Mais comme l'affaire présente nous offre la question plus générale de la compassion due aux malheureux, et l'objet plus étendu de la réputation de Syracuse dans le monde entier, je dirai librement ce que je pense au sujet de vos captifs. Le peuple d'Athènes vient de recevoir, et de la part des dieux, et par nos mains mêmes, le châtiment exemplaire de la guerre insensée qu'il est venu nous apporter. Il est avantageux pour l'instruction du genre humain, que ceux qui se laissent conduire par l'injustice, soient conduits par l'injustice à l'infortune. Qui aurait jamais pu croire que les Athéniens, qui avaient tiré du trésor de Délos dix mille talents, équipé une flotte de deux cents voiles et levé une armée de plus de quarante mille hommes, fussent arrivés par de si grands préparatifs à une déroute telle que n'ayant plus ni vaisseaux, ni soldats, il ne leur reste pas même un courrier, par lequel ils puissent faire porter à leurs compatriotes la nouvelle de leur ruine. Vous donc, ô Syracusains, qui voyez les orgueilleux haïs des dieux et des hommes, respectez la fortune et la providence qui la gouverne et n'oubliez en aucune de vos actions que vous n'êtes que des hommes. Quel honneur retirerez vous de tuer des ennemis étendus par terre et quelle gloire peut accompagner la pure vengeance ? Celui dont la cruauté demeure implacable à l'aspect du dernier malheur de son adversaire, insulte à l'état de faiblesse où tous les hommes peuvent tomber. Car enfin, il n'est aucune prudence humaine qui puisse parer tous les coups de la fortune, qui semble quelquefois se plaire à changer tout d'un coup les délices de la prospérité en la misère la plus accablante. Quelqu'un dira peut-être : ils ont à nôtre égard un tort visible et nous avons droit de les en punir Mais n'avez vous pas déjà châtié la nation entière ; et ces captifs mêmes ne vous ont-ils pas fait satisfaction en livrant leurs personnes avec leurs armes, et n'ayant recours qu'à votre miséricorde. Ne leur donnez pas un démenti sur la bonne opinion qu'ils ont eue de vous. Ceux qui ont poussé jusqu'au bout leur attaque injuste sont morts dans le combat; mais ces derniers, de vos ennemi qu'ils étaient, sont devenus vos suppliants. Quiconque rend les armes à son vainqueur, ne le fait que dans l'espérance de sauver sa vie. Si donc il y trouve sa perte, il est malheureux; mais celui qui la lui fait trouver est un barbare. Or, Messieurs, ceux qui aspirent à gouverner d'autres hommes, ne doivent pas tant se livrer à l'esprit de la guerre, qu'ils ne songent encore davantage à se donner des principes d'équité et d'humanité car leurs sujets mêmes qui leur obéissent par crainte, prennent quelquefois le moment favorable pour se venger de leurs emportements et de leurs violences. Au lieu que les souverains qui se font aimer affermissent et étendent de plus en plus leur domination. Qu'est- ce qui a fait tomber l'empire des Mèdes ? C'est la cruauté des rois envers leurs sujets : la défection des Perses entraîna même celle de bien d'autres peuples. Comment est-ce que Cyrus, de particulier qu'il était, devint maître de toute l'Asie ? C'est par la douceur dont il usait envers tous ceux qu'il avait soumis. Non seulement il ne maltraita point Crésus, roi de Lydie, mais il l'accabla de bienfaits. Il en usa de même à l'égard de tous les rois et de toutes les nations dont il s'était rendu le maître. Aussi la réputation de sa clémence s'étant répandue par toute la terre, les peuples de l'Asie se prévenaient les uns les autres pour entrer dans son alliance. Mais pourquoi vais-je chercher des exemples dans des temps et dans des lieux éloignés de nous. Dans notre ville même Gélon, de simple citoyen qu'il était, devint le chef et le commandant de toute la Sicile, par le concours de tous les peuples, qui vinrent se soumettre volontairement à sa conduite. Sa bonté qui s'exerçait particulièrement à l'égard des malheureux, semblait appeler tous les hommes auprès de lui. Ainsi, nous qui avons succédé à son autorité dans cette île, ne dégénérons pas de la vertu qu'on a louée dans nos ancêtres. Ne nous montrons pas farouches et implacables à l'égard de ceux que le fort de la guerre a fait tomber entre nos mains et ne donnons pas lieu à l'envie de publier que nous sommes indignes des faveurs de la fortune. Heureux ceux qui se conduisent de telle sorte, qu'on se réjouisse de leurs succès et qu'on s'attriste de leurs peines. Les avantages de la guerre ne sont dus ordinairement qu'au hasard des circonstances. Mais la modération dans la victoire est un indice non équivoque du mérite personnel des vainqueurs. N'enviez donc point à votre nation la gloire de faire dire à toute la terre qu'elle s'est rendue supérieure aux Athéniens, non seulement par la valeur, mais encore par la clémence. On verra que ceux qui se vantaient de surpasser tous les autres hommes en humanité auront éprouvé de notre part les effets de cette vertu dans leur propre besoin. Et ce peuple qui se glorifiait d'avoir dressé le premier un autel à la miséricorde dans sa ville, se souviendra d'avoir trouvé lui-même un pareil asile dans la nôtre. L'injustice de leur attaque devenant par là plus odieuse, on applaudira encore davantage à notre victoire. Les Athéniens, dira-t'on, qui sont venus faire la guerre à des hommes prêts à pardonner à leurs ennemis, n'avaient-ils pas bien mérité leur propre défaite ? Ils porteront en secret le même jugement contre eux-mêmes et souscrivant au fond de leur âme à leur propre condamnation, ils sentiront toute l'équité de leur châtiment. Il est beau, Messieurs, de donner les premiers l'exemple de la compassion et de terminer la guerre en faisant du bien aux vaincus. Car enfin, la bienveillance envers les amis doit être immortelle ; mais la discorde entre les nations ne doit pas toujours durer. Par cette maxime vous augmenterez le nombre de vos alliés et vous diminuerez celui de vos ennemis. Il n'est ni raisonnable ni avantageux de faire passer les inimitiés d'âge en âge. Il arrive souvent que ceux qui étaient les plus forts au commencement, deviennent ensuite les plus faibles. Et la guerre présente sans aller plus loin, en est une preuve. Ces mêmes hommes qui avaient fait autour de votre ville une enceinte formidable, attendent actuellement leur arrêt dans vos fers. Il est donc important de nous assurer la compassion des autres hommes, pour le cas où nous éprouverions nous-mêmes quelque disgrâce de la fortune. La vie présente fournit assez d'événements qu'on n'aurait jamais prévus ; des séditions populaires, des courses de pirates, des guerres enfin, que toute la prudence humaine ne saurait parer. En un mot, si nous manquons cette occasion d'exercer la clémence envers les vaincus, nous allons établir pour toujours une loi cruelle contre nous-mêmes. Il ne faut pas espérer de la part des autres des égards auxquels on aura manqué soi-même. L'inhumanité ne doit pas s'attendre à la miséricorde. Nous implorerons en vain dans les infortunes où nous pourrons nous trouver, les lois et les moeurs de la Grèce si dans la circonstance présente nous immolons nous mêmes un si grand nombre de Grecs. Ils n'ont point été jusqu'à présent inexorables pour ceux qui leur ont rendu les armes et qui leur ont livré leur vie. Ils ont tous préféré la miséricorde à l'inhumanité et l'accueil favorable à l'arrogance : c'est par la même noblesse de sentiments qu'ils résistent à ceux qui les attaquent et qu'ils cèdent à ceux qui les implorent, qu'ils s'animent contre l'orgueil des uns et qu'ils se laissent toucher par l'humiliation des autres. C'est un étrange changement que celui d'un homme, qui de notre agresseur devient notre suppliant et qui nous soumet sa destinée ; et je ne m'étonne pas que des hommes qui ont quelque idée de la condition humaine se laissent vaincre par la pitié. Dans la guerre du Péloponnèse, encore récente, les Athéniens ont bien voulu recevoir la rançon des Spartiates qu'ils avaient pris et qu'ils tenaient enfermes dans l'île de Sphacterie ; et les Spartiates à leur tour en ont agi de même à l'égard des Athéniens et de leurs alliés, lorsqu'ils les détenaient dans leurs chaînes. Les uns et les autres ont suivi en ce point la loi naturelle qui veut que l'inimitié ne subsiste que jusqu'à la victoire et que le châtiment se borne à réduire les vaincus sous son pouvoir. Celui qui le porte plus loin et qui immole le captif qui a recours à la clémence, ne punit pas son ennemi, mais il insulte la nature humaine. Quiconque aura quelque connaissance des maximes des sages, lui dira : ô homme ne présumez pas de vous-même et connaissez votre condition : sachez que le sort dispose de tout. Pourquoi les premiers Grecs nos ancêtres ont ils voulu qu'on ne dressât point les trophées en pierre et qu'on n'employât à cet usage que les premiers arbres qu'on rencontrerait. C'est afin que ces trophées ne pouvant subsister que peu de jours, le temps abolit bientôt ces monuments d'une haine réciproque. Et si vous avez dessein de la rendre durable, vous comptez trop sur l'avenir. Un revers qui vous attend abaissera bientôt votre orgueil ; au lieu qu'en terminant vous-mêmes la guerre et traitant favorablement les vaincus, vous acquerrez l'amitié d'un peuple dont vous pourrez avoir besoin. Car enfin, ne pensez pas que la puissance d'Athènes soit détruite par le mauvais succès de son entreprise sur la Sicile. Leur République est encore maîtresse de toutes les îles de la Grèce et elle est toujours à la tête de tous les Grecs établis sur les côtes de l'Europe et de l'Asie. Il n'y a pas bien des années qu'ayant perdu en Égypte trois cens vaisseaux, avec tous les hommes qui les montaient, elle contraignit le roi de Perse, qui semblait avoir pris le dessus en ce pays là, à un traité peu honorable pour lui. Et si nous remontons à Xerxès , qui avait déjà fait raser les murailles et toutes les maisons d'Athènes, nous nous souviendrons que les Athéniens le vainquirent bientôt après. Et que c'est même par cette victoire qu'ils acquirent la supériorité qu'ils ont aujourd'hui sur toute la Grèce. Il semble en effet que cette ville prenne de nouveaux accroissements par ses défaites. La raison en est que dans les situations les plus malheureuses, elle ne suit jamais de lâches conseils. Il est donc important pour nous de nous assurer leur alliance pour l'avenir, en épargnant ceux des leurs qui sont tombés entre nos mains ; au lieu de nous faire de cette république, une ennemie irréconciliable, pour donner à notre colère présente une satisfaction passagère, honteuse et sans aucun fruit. Notre générosité nous attirera la reconnaissance des captifs et l'estime de tous les hommes. Quelques-uns des Grecs, me dira-t'on, ont bien fait mourir leurs prisonniers de guerre. Si par là ils se sont attiré l'approbation publique je consens que vous les imitiez : mais si nous avons été nous-mêmes les premiers à les condamner, est-ce là l'exemple que vous voulez suivre ? Jusqu'à ce que nous ayons trompé la confiance de ceux qui se sont livrés entre nos mains, tout le monde donnera le tort aux Athéniens dans cette guerre ; au lieu que si l'on apprend que nous ayons exercé contre les vaincus quelque rigueur contraire au droit des gens, c'est sur nous, au contraire, que tombera la condamnation publique. S'il y a quelque ville du monde dont il faille respecter le nom, c'est sans contredit la ville d'Athènes ; et elle mérite de la reconnaissance pour les biens qu'elle a communiqués aux autres nations. Ce sont les Athéniens qui ont fait passer dans toute la Grèce les lois et les moeurs civiles qu'ils avaient reçues immédiatement des dieux. C'est leur exemple qui a tiré les hommes de la vie sauvage et féroce qu'ils menaient auparavant et qui a introduit parmi eux l'humanité et la justice. Ils sont les premiers qui ont donné asile ceux qui fuyaient l'épée de leurs ennemis : et il serait contre l'équité naturelle de les priver eux-mêmes du droit des suppliants, dont on leur doit l'institution dans les villes grecques. Ces obligations nous regardent tous : Quelques-uns d'entre vous, Messieurs, leur en ont de particulières : ce sont ceux qui ont acquis à Athènes de l'éloquence et des connaissances. Quels égards ne doivent-ils point à une ville qui s'est rendue l'école publique de tous les peuples. Les initiés qui m'entendent égorgeront-ils ceux dont-ils ont reçu l'initiation. Rendez-leur grâce dans cette occasion, des avantages que vous avez trouvez parmi eux et ne vous en interdisez pas l'espérance pour l'avenir. Quel lieu serait favorable à l'instruction des étrangers, si Athènes ne subsistait plus. Ils ont racheté d'avance par un grand nombre de bienfaits, la faute grave, mais unique qu'ils viennent de commettre contre nous. Mais ce n'est pas seulement en général, que nos captifs me paraissent dignes de pardon ; nous trouverons encore des motifs de miséricorde en les considérant en particulier. Les alliés, par exemple, que nous voyons parmi eux ont été forcés par une autorité supérieure, à prendre les armes. C'est pourquoi il faudrait d'abord distinguer dans la vengeance que nous voulons tirer, ceux qui nous ont offensés volontairement de ceux qui ne l'ont fait que par contrainte. Que dirai-je de Nicias, qui ayant défendu dès les commencements nos intérêts s'est toujours opposé seul à l'entreprise d'Athènes contre Syracuse et qui ayant toujours accueilli favorablement nos citoyens, s'est déclaré jusqu'au bout notre ami et notre hôte ? Qu'avons nous à punir dans Nicias qui a toujours parlé en notre faveur dans Athènes et qui n'a enfin servi contre nous, que par soumission aux ordres formels de sa République. Alcibiade lui-même, auteur de la guerre, et qui a conduit ici l'armée athénienne, Alcibiade qui fuit également la colère des Athéniens et la nôtre ; cet homme que la voix publique nommait le plus galant homme de la Grèce, devrait trouver ici son salut avec tous les autres. J'avoue que je ne puis contempler sa situation présente sans être ému de compassion. Cet homme le plus célèbre de son siècle, par la douceur et l'élégance de ses moeurs, reçu partout avec autant de considération que de joie, souffre aujourd'hui dans l'abaissement et dans l'indigence une espèce de captivité ; de sorte qu'il semble que la fortune ait voulu donner en sa personne un exemple de ses plus grands revers. C'est donc à nous à recevoir ses faveurs avec une modération convenable et à ne point agir comme des Barbares avec des hommes de la même nation que nous. Nicolaus termina ici son discours et laissa tous ses auditeurs dans une disposition favorable à leurs prisonniers.

X. MAIS Gylippe de Lacédémone, qui conservait une haine implacable contre les Athéniens, monta dans la tribune et commença ainsi sa harangue. Je m'étonne beaucoup, citoyens de Syracuse, que des paroles vous fassent oublier en un moment les maux terribles dont vous sortez. Et au fond si le sort de votre ville, à peine échappée à sa destruction totale, vous laisse tranquilles, un Spartiate, dont la patrie n'avait point d'intérêt à ce danger, a tort de s'en émouvoir. Ainsi, Messieurs, je devrais préparer, par des excuses, la liberté que je vais prendre de vous déclarer ma pensée ; mais Lacédémonien que je suis, je prétends conserver le caractère de ma nation. Je m'étonne d'abord que Nicolaus parle en faveur des Athéniens, qui ont rendu sa vieillesse malheureuse. Il se présente dans l'assemblée en habit de deuil et en larmes, et il implore votre compassion pour les meurtriers de ses enfants. Il est sans doute extraordinaire de voir un homme, qui se mettant au dessus de la mort de ses proches, vient demander la vie pour ceux qui la leur ont ôtée. Combien d'entre vous, continua l'orateur, ont aussi perdu leurs enfants dans cette guerre. Cette interrogation excita bien des gémissements dans l'assemblée. J'en vois plusieurs, dit Gylippe, qui déclarent leur infortune. Combien d'autres, poursuivit-il, ont perdu leurs frères, leurs parents, leurs amis ? Le murmure fut encore plus étendu. Vous voyez, continua-t'il, en combien de vos familles les Athéniens ont jeté la désolation, sans avoir à se plaindre d'aucun tort de votre part. Peut-on vous empêcher de les haïr, autant que vous aimiez vos proches? Est-il juste, Syracusains, d'exiger de vous qu'acceptant de bonne grâce des pertes si sensibles, vous ne tiriez aucune satisfaction de ceux qui en sont les auteurs et que vous bornant à louer ceux qui se sont immolés au salut de la patrie, vous ayez moins de zèle pour leur vengeance, que pour le salut de leurs ennemis ? Vous avez ordonné qu'on leur fit des funérailles publiques : en est-il de plus convenables que d'immoler ceux qui leur ont ôté la vie ? Faites mieux : recevez-les au nombre de vos citoyens et qu'ils soient eux-mêmes des trophées vivants à la gloire de ceux qu'ils ont tués. Direz-vous qu'ils ont renoncé au nom d'ennemis et se sont rendus suppliants : mais par où ce titre peut-il les favoriser ? ceux qui en ont institué le privilège en faveur des infortunés, sont les mêmes qui ont ordonné la punition des criminels. Dans lequel des deux cas mettrons-nous les Athéniens en cette occasion ? Quelle infortune les a forcés à venir attaquer les Syracusains, qui ne leur avaient fait aucun mal? Pourquoi violant une paix , dont tout le monde était content, ont-ils tenté de renverser votre ville de fond en comble ? Puisqu'ils ont commencé la guerre sans aucune raison, c'était à eux à prendre leurs mesures pour la bien conduire et c'est à eux à en subir l'événement. Ils auraient été les maîtres d'exercer sur vous leur cruauté, s'ils avaient été vainqueurs ; il ne leur convient pas d'attester les privilèges des suppliants, puisqu'ils font vaincus. S'ils sont tombés dans le malheur, qu'ils s'en prennent à leur méchanceté et à leur avarice et non à la fortune. Ce n'est point là, encore une fois, le cas des suppliants, qui ne comprend que ceux qui sont tombés dans le malheur par le sort et non par le crime. Or quel reproche n'a-t'on pas à faire ici aux Athéniens et quelle ressource de miséricorde se sont-ils laissée ? Quelle injustice dans le projet, quelle méchanceté dans l'entreprise ! Il n'appartient qu'à la cupidité la plus outrée de n'être pas contents des richesses considérables dont elle jouit et d'aller chercher au loin des possessions, qui même ne lui conviennent pas. En effet, quel trait de folie a porté les Athéniens, les plus riches et les plus heureux de tous les Grecs, à venir comme des hommes las de leur propre félicité, à travers un si grand espace de mers, dans la Sicile, pour en partager les terres entr'eux, et en rendre les habitants esclaves ? Il est contre le droit des gens de faire la guerre à un peuple dont on n'a reçu aucune offense ; et les Athéniens, vos amis de tous les temps, se sont présentés tout d'un coup, et contre toute attente, devant Syracuse pour en former le siège. C'est la marque d'un orgueil insensé de disposer de la fortune d'un peuple qu'on n'a pas vaincu encore, et de régler d'avance le châtiment d'une défense trop opiniâtre. Les Athéniens n'ont pas manqué ce trait de folie. Avant que de partir, ils ont formé le décret public de réduire à l'esclavage les citoyens de Syracuse et de Selinunte, en se contentant d'imposer un tribut sur tout le telle de la Sicile. Qui voudra donc avoir pitié de ces hommes, dans lesquels on ne voit que cupidité, que perfidie et que présomption ? Et ce n'est pas ici la première preuve de méchanceté qu'ils aient donnée. Comment ont-ils traité ceux de Mitylene, ce peuple qui n'avait formé aucune entreprise injuste et qui ne cherchait qu'a maintenir sa liberté ? Ils ordonnèrent par délibération publique, de le faire égorger tout entier : exemple affreux de cruauté et de barbarie contre des Grecs et des alliés, qui leurs avaient rendu service plus d'une fois. Qu'ils ne se plaignent donc pas, s'ils éprouvent aujourd'hui le sort qu'ils ont fait subir à d'autres. Tout homme doit se soumettre au traitement dont sa propre conduite en de pareilles circonstances a fait une loi contre lui. Mais que dis-je ; quand ils subjuguèrent l'île de Mélos, ils égorgèrent non seulement toute la jeunesse de cette île, mais encore toute celle des Scioniens alliés de ces insulaires de sorte que la fureur athénienne fit périr deux peuples entiers si universellement, qu'il n'y resta personne pour ensevelir les morts. Ce ne sont pas des Scythes qui nous ont fourni ces traits affreux d'inhumanité. C'est ce peuple qu'on nous donne pour le plus parfait modèle de la politesse des moeurs, qui après une délibération tranquille a prononcé un pareil arrêt. Juges maintenant de ce qu'ils auraient fait s'ils avaient emporté Syracuse : des hommes si cruels à l'égard de leurs voisins et de leurs alliés auraient-ils traités plus favorablement une nation qui a eu peu de liaison avec eux. Ce n'est point ici le cas de la pitié ; ils s'en sont rendus indignes par leurs propres exemples. Il ne leur sied point de recourir ni aux dieux dont ils auraient aboli l'ancien culte, ni aux hommes dont ils voulaient faire des esclaves. Des initiés partis pour détruire l’île sacrée de la Sicile, osent-ils seulement prononcer les noms de Cérès, de Proserpine et des mystères de l'une et de l'autre déesse ? Mais, dira-t'on, le projet de cette guerre ne vient point du peuple d'Athènes, et Alcibiade en est seul auteur. Eh, Messieurs, ne savons nous pas que les orateurs accommodent le plus souvent leurs discours aux intentions de la multitude. Ceux qui doivent donner leurs suffrages les font parler selon leurs vues. Ce n'est point l'orateur qui dirige une république. Ce sont au contraire les citoyens éclairés qui mettent l'orateur sur la voie des propositions les plus convenables à leurs vues. Mais en général, si l'on recevait l'excuse de tous ceux qui allégueraient pour leur défense les mauvais conseils qu'on leur a donnés, on ne trouverait plus de malfaiteurs à punir. Enfin, la chose du monde la plus injuste, est de rapporter toute sa reconnaissance pour un bienfait qu'on a reçu d'un peuple, à ce peuple même et non à ses orateurs et de n'accuser au contraire que les orateurs et non le peuple même, des maux qu'il nous a faits, ou qu'il a voulu nous faire. Quelques-uns, cependant, ont assez mal raisonné, pour dire qu'il fallait punir Alcibiade qui n'est point entre nos mains et relâcher vos captifs actuellement livrés à leur punition ; comme s'il s'agissait de prouver que le peuple de Syracuse n'a pas pour le crime la haine qu'il devrait avoir. Quand même il serait vrai que les orateurs d'Athènes fussent la cause de cette guerre, c'est aux Athéniens à tirer vengeance de ceux qui les ont trompés et à vous à faire justice de ceux qui vous ont offensés. S'ils ont eu une pleine connaissance de leur tort dans cette entreprise, ils en font d'autant plus dignes de châtiment ; et s'il y est entré plus d'imprudence que de méchanceté , il faut les châtier encore, afin de leur apprendre à ne pas porter témérairement le fléau de la guerre dans un pays qui ne leur appartient pas. Est-il juste que Syracuse ait été à la veille de sa destruction, parce qu'Athènes était mal conseillée et devons nous excuser des ennemis qui venaient nous plonger dans des malheurs irrémédiables. Nicias, a-t'on ajouté, avait parlé dans Athènes en faveur de Syracuse ; et lui seul avait opiné contre cette guerre. Je veux bien qu'on écoute ce qu'il avait dit là, pourvu qu'ensuite on examine ce qu'il a fait ici. Cet homme si opposé à l'entreprise de Syracuse, s'est trouvé ici à la tête de l'armée Athénienne et a fait environner notre ville d'une muraille. Cet ami de la société humaine et le nôtre en particulier, s'est opposé seul à l'avis de tous les autres chefs qui voulaient abandonner le siège et il l'a fait continuer. Je demande donc que ses paroles n'aient pas plus de poids que ses actions, son avis que les efforts, ce que nous savons peu, que ce que nous avons vus. Enfin a-t'on conclu, la haine ne doit point être éternelle. Non, après la punition des coupables. Je consens que toute inimitié cesse entre vous et les Athéniens, avec le châtiment qui leur est dû. Il n'est pas juste que les vaincus obtiennent l'affranchissement de toutes peines, de la part de ces mêmes vainqueurs qui étaient sûrs d'être mis aux fers, si le sort des armes leur avait été contraire. S'ils ne sont pas punis des maux qu'ils nous préparaient, il leur coûtera peu, sans doute, de se dire nos amis, quand ce titre conviendra à leurs intérêts ou à leurs prétentions. Il y a plus, en accordai cette rémission aux Athéniens, vous manquez à la satisfaction que vous devez à vos alliés, et surtout aux Lacédémoniens qui ont envoyé jusqu'ici leurs troupes. Il ne tenait qu'à eux de demeurer en paix avec Athènes et d'abandonner la Sicile à sa fortune. Si donc en relâchant vos captifs vous rentrez par cette grâce en société avec les Athéniens, c'est une trahison que vous faites à vos alliés et vous laissez volontairement des forces à vos ennemis communs qu'il ne tenait qu'à vous d'affaiblir. Je ne me persuaderai point que les Athéniens, qui ont fait éclater de si terribles desseins contre vous, gardent longtemps la reconnaissance qu'ils devront à votre mollesse ; et s'ils en font quelque semblant jusqu'à ce qu'ils aient revu leurs troupes, ils reprendront leur premier dessein dès que vous leur aurez rendu les forces nécessaires pour l'exécuter. Je vous prends à témoins, ô Jupiter et tous les dieux, que j'avertis ceux qui m'écoutent, de ne point sauver des ennemis, de ne point abandonner des alliés, de ne point exposer leur patrie au péril dont elle sort. Et vous, peuple de Syracuse, souvenez-vous bien que s'il vous arrive quelque malheur pour avoir relâché vos captifs, vous ne pourrez en accuser que vous-mêmes.