RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER à LA TABLE DES MATIERES DES TEXTES GRECS

 

POLYBE

LIVRE XXXVI

Considérations.

Pendant que les Romains attaquaient Carthage, la Macédoine se soulevait.
Un aventurier, du nom d'Andriscus, se donne comme fils de Persée, et entre en armes en Macédoine.

A cette occasion, Polybe émet quelques considérations.

 

 


 

36.  9.

Ὅτι περὶ Καρχηδονίων, ὅτε κατεπολέμησαν αὐτοὺς οἱ Ῥωμαῖοι, καὶ περὶ τῶν κατὰ τὸν Ψευδοφίλιππον κατὰ τὴν Ἑλλάδα πολλοὶ καὶ παντοῖοι διεφέροντο λόγοι, τὰς μὲν ἀρχὰς ὑπὲρ τῶν κατὰ Καρχηδονίους, μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν ὑπὲρ τῶν κατὰ τὸν Ψευδοφίλιππον. Τὰ μὲν οὖν περὶ Καρχηδονίους ἀμφιδοξουμένας εἶχε τὰς ἀποφάσεις καὶ τὰς διαλήψεις· ἔνιοι μὲν γὰρ συγκατῄνουν τοῖς Ῥωμαίοις, φάσκοντες αὐτοὺς φρονίμως καὶ πραγματικῶς βουλεύσασθαι περὶ τῆς δυναστείας· τὸ γὰρ τὸν ἐπικρεμάμενον φόβον καὶ τὴν πολλάκις μὲν ἠμφισβητηκυῖαν πρὸς αὐτοὺς πόλιν ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας, ἔτι δὲ καὶ νῦν δυναμένην ἀμφισβητῆσαι σὺν καιρῷ, ταύτην ἐπανελομένους βεβαιῶσαι τῇ σφετέρᾳ πατρίδι τὴν ἀρχὴν νοῦν ἐχόντων εἶναι καὶ μακρὰν βλεπόντων ἀνθρώπων.
Ἔνιοι δὲ τούτοις ἀντέλεγον, φάσκοντες οὐ ταύτην ἔχοντας αὐτοὺς τὴν προαίρεσιν κατεκτῆσθαι τὴν ἡγεμονίαν καὶ κατὰ μικρὸν εἰς τὴν Ἀθηναίων καὶ Λακεδαιμονίων ἐκτρέπεσθαι φιλαρχίαν καὶ βραδύτερον μὲν ἐκείνων ὁρμᾶν, ἥξειν δ' ἐπὶ ταὐτὸ τέλος ἐκ τῶν προφαινομένων. Πρότερον μὲν γὰρ πᾶσι πεπολεμηκέναι μέχρι τοῦ κρατῆσαι καὶ συγχωρῆσαι τοὺς ἀντιταξαμένους ὅτι δεῖ πείθεσθαι σφίσι καὶ ποιεῖν τὸ παραγγελλόμενον· νῦν δὲ προοίμιον μὲν ἐκτεθεῖσθαι τῆς ἰδίας προαιρέσεως τὰ κατὰ Περσέα, βαστάσαντας ἐκ ῥιζῶν τὴν Μακεδόνων βασιλείαν, τετελειωκέναι δὲ κατὰ τὸ παρὸν διὰ τῆς περὶ Καρχηδονίων διαλήψεως· μηδενὸς γὰρ ἀνηκέστου γεγονότος ἐξ ἐκείνων, ἀνηκέστως καὶ βαρέως βεβουλεῦσθαι περὶ αὐτῶν, πᾶν ἀναδεχομένων καὶ πᾶν ὑπομενόντων ποιήσειν τὸ προσταττόμενον.
Ἕτεροι δὲ καθόλου μὲν πολιτικὸν εἶναι τὸ Ῥωμαϊκὸν ἔθνος ἔφασαν καὶ τοῦτ' ἴδιον εἶναι καὶ ἐπὶ τούτῳ σεμνύνεσθαι τοὺς Ῥωμαίους, ἐπὶ τῷ καὶ τοὺς πολέμους ἁπλῶς καὶ γενναίως πολεμεῖν, μὴ νυκτεριναῖς ἐπιθέσεσι χρωμένους μηδ' ἐνέδραις, πᾶν δὲ τὸ δι' ἀπάτης καὶ δόλου γινόμενον ἀποδοκιμάζοντας, μόνους δὲ τοὺς ἐκ προδήλου καὶ κατὰ πρόσωπον κινδύνους ὑπολαμβάνοντας αὑτοῖς καθήκειν. Νῦν δὲ πάντα περὶ τοὺς Καρχηδονίους δι' ἀπάτης καὶ δόλου κεχειρικέναι, κατὰ βραχὺ τὸ μὲν προτείνοντας, τὸ δ' ἐπικρυπτομένους, ἕως οὗ παρείλαντο πάσας τὰς ἐλπίδας τοῦ βοηθεῖν αὐτοῖς τοὺς συμμάχους. Τοῦτο δὲ μοναρχικῆς πραγματοποιίας οἰκεῖον εἶναι μᾶλλον ἢ πολιτικῆς καὶ Ῥωμαϊκῆς αἱρέσεως καὶ προσεοικὸς ἀσεβήματι καὶ παρασπονδήματι κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον. Ἦσαν δέ τινες οἱ καὶ τούτοις ἀντιλέγοντες. Εἰ μὲν γὰρ πρὶν ἢ δοῦναι τοὺς Καρχηδονίους τὴν ἐπιτροπὴν αὑτῶν οὕτως ἐχείριζον τὰ πράγματα, κατὰ βραχὺ τὰ μὲν προτείνοντες, τὰ δὲ παραγυμνοῦντες, εἰκότως ἂν αὐτοὺς ἐνόχους φαίνεσθαι τοῖς ἐγκαλουμένοις εἰ δὲ δόντων αὐτῶν τῶν Καρχηδονίων τὴν ἐπιτροπὴν ὥστε βουλεύεσθαι Ῥωμαίους ὅ, τι ποτὲ φαίνοιτο περὶ αὐτῶν, οὕτω κατὰ τὴν ἐξουσίαν, ὥς ποτε δοκοῖ σφίσι, τὸ κριθὲν ἐπέταττον καὶ παρήγγελλον, οὐκέτι τὸ γινόμενον ἀσεβήματι παραπλήσιον εἶναι καὶ μὴν οὐδὲ παρασπονδήματι μικροῦ δεῖν· ἔνιοι δ' ἔφασαν οὐκ ἀδικήματι τὸ παράπαν· τριῶν γὰρ οὐσῶν διαφορῶν, εἰς ἃς τὸ πᾶν ἔγκλημα φύσει καταντᾶν, εἰς οὐδεμίαν ἐμπίπτειν τούτων τὸ γινόμενον ὑπὸ Ῥωμαίων· ἀσέβημα μὲν γὰρ εἶναι τὸ περὶ τοὺς θεοὺς καὶ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἁμαρτάνειν, παρασπόνδημα δὲ τὸ παρὰ τὰς ἐνόρκους καὶ τὰς ἐγγράπτους ὁμολογίας πραττόμενον, ἀδίκημα δὲ τὸ παρὰ τοὺς νόμους καὶ τοὺς ἐθισμοὺς ἐπιτελούμενον· ὧν οὐδὲν κατὰ τὸ παρὸν ἐνόχους εἶναι Ῥωμαίους· οὐ γὰρ εἰς τοὺς θεοὺς οὐδ' εἰς τοὺς γονεῖς οὐδ' εἰς τοὺς τεθνεῶτας ἐξαμαρτάνειν, οὐδὲ μὴν ὅρκους οὐδὲ συνθήκας παραβαίνειν, τὸ δ' ἐναντίον αὐτοὺς ἐγκαλεῖν τοῖς Καρχηδονίοις ὅτι παραβεβήκασι. Καὶ μὴν οὐδὲ νόμους οὐδ' ἐθισμοὺς οὐδὲ τὴν κατ' ἰδίαν πίστιν ἀθετεῖν· λαβόντας γὰρ τὴν ἐπιτροπὴν παρ' ἑκόντων ὃ βούλοιντο πράττειν, οὐ πειθαρχούντων τοῖς παραγγελλομένοις, οὕτως αὐτοῖς προσάγειν τὴν ἀνάγκην.

I a. Aussitôt que les Romains eurent déclaré la guerre aux Carthaginois et au pseudo-Philippe, mille commentaires différents circulèrent à ce sujet dans la Grèce; avant tout on parlait de Carthage, ensuite venait Andriscus. La guerre de Carthage provoqua les opinions et les jugements les plus opposés. Les uns approuvaient les Romains et vantaient la sage politique de leurs conseils pour la conquête de l'empire. Détruire cet objet de crainte toujours menaçant, une ville qui avait longtemps disputé la puissance à l'Italie et qui ne manquerait pas de prendre les armes à la première occasion, et affermir par ce grand coup l'autorité de Rome, était l'œuvre d'hommes prudents et qui voyaient loin dans l'avenir.
1 b. D'autres répondaient à ces panégyristes que ce n'était pas dans de telles vues que les Romains faisaient ces conquêtes; que peu à peu ils se laissaient aller à l'ambition inquiète de Sparte et d'Athènes; qu'ils marchaient dans cette voie plus lentement que ces deux républiques, mais qu'ils arriveraient évidemment à la même fin ; qu'ils s'étaient d'abord bornés à faire la guerre jusqu'à la victoire, jusqu'au moment où l'ennemi reconnaîtrait lui-même qu'il devait obéir et se soumettre aux ordres de Rome; qu'ils avaient préludé à leur politique nouvelle par leur conduite à l'égard de Persée, par la destruction totale du royaume de Macédoine, et qu'ils l'achevaient aujourd'hui par leur rigueur à l'égard de Carthage sans qu'elle eût rien fait d'impardonnable; ils avaient pris contre elle des mesures de la dernière sévérité, et cependant elle avait accepté toutes leurs conditions, consenti à toutes leurs exigences.
I c. Quelques-uns disaient encore qu'en général les Romains étaient des politiques fort habiles, et qu'ils avaient cette maxime particulière, maxime dont ils tiraient surtout vanité, de faire la guerre d'une manière ouverte et franche, sans avoir recours aux attaques et aux embuscades de nuit; de tenir pour infâme tout ce qui était dol ou ruse, de regarder comme seulement dignes d'eux les périls bravés au grand jour et en face ; mais que dans leur querelle avec Carthage ils avaient agi avec fourberie et perfidie, par des promesses et par des réticences employées tour à tour en peu de temps, jusqu'à ce qu'ils eussent enlevé à leurs rivaux tout espoir d'être secourus de leurs alliés; que de tels procédés étaient plutôt ceux d'un roi que d'une république, de Rome surtout, et qu'ils ressemblaient fort, à proprement parler, à de la déloyauté et à un sacrilège. On répliquait que si , avant le jour où les Carthaginois s'étaient livrés à Rome, les Romains avaient, comme on le disait, fait telle ou telle ouverture positive, ou laissé entrevoir telle ou telle intention, ils mériteraient en effet les reproches qu'on leur adressait; mais que si, après avoir vu les Carthaginois leur donner pleine licence de les traiter suivant leur bon plaisir, ils avaient seulement profité de cette liberté pour faire entendre leurs ordres, il n'y avait rien en cela qui ressemblât à un sacrilège, ou comme on le prétendait encore, à une perfidie. Qu'entendait-on par un sacrilège? un crime envers les dieux, envers un père ou une mère, envers les morts ; par perfidie? une infraction à des conventions rédigées d'après les usages sacramentels et sous la foi du serment. Or, les Romains n'étaient coupables d'aucune faute semblable; ils n'avaient manqué en rien au respect dû aux dieux, aux parents et aux morts : ils n'avaient pas davantage violé leurs serments et les traités : tout au contraire, ils reprochaient aux Carthaginois de les avoir foulés aux pieds, tandis qu'ils avaient religieusement observé les lois et les usages de leurs ancêtres, et qu'ils étaient demeurés fidèles à cette loyauté que rien jusqu'alors n'avait ternie. C'était parce que ces mêmes Carthaginois, qui leur avaient abandonné le soin de faire d'eux ce qu'ils voulaient, n'obéissaient pas à leurs ordres qu'ils étaient contraints d'agir ainsi.