RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER à LA TABLE DES MATIERES DES TEXTES GRECS

 

APPIEN D'ALEXANDRIE

GUERRES CIVILES (IV)

Proscriptions (3)

Ceux qui s'en sont sortis.

 


 

43. Μᾶρκον δὲ οἱ θεράποντες σὺν εὐνοίᾳ καὶ τύχῃ πάντα τὸν τῆς προγραφῆς χρόνον διεφύλαξαν ἔνδον ἐπὶ τῆς οἰκίας, μέχρι τῆς ἀδείας δοθείσης ὁ Μᾶρκος ἐξῄει τῆς οἰκίας ὡς ἀπὸ φυγῆς. Ἵρτιος δὲ σὺν τοῖς οἰκέταις ἐκφυγὼν τῆς πόλεως διώδευε τὴν Ἰταλίαν, ἐκλύων τε δεσμώτας καὶ συνάγων τοὺς ἀποδιδράσκοντας καὶ πολίχνια δῃῶν, ὀλίγα πρῶτον, εἶτα καὶ μείζω, μέχρι χειρὸς ἱκανῆς ἐκράτησε καὶ τὸ Βρεττίων ἔθνος ἐχειρώσατο καί, στρατοῦ πεμφθέντος ἐπ' αὐτόν, ἐς Πομπήιον μεθ' ὅσων εἶχε διέπλευσε.
Ῥεστίωνι δὲ οἰομένῳ μόνῳ φεύγειν οἰκέτης εἵπετο λανθάνων, ἀνάθρεπτος μὲν αὐτοῦ Ῥεστίωνος καὶ πολλὰ πρότερον εὖ παθών, διὰ δὲ μοχθηρίαν ὕστερον ἐστιγμένος. Ἀναπαυομένῳ δὲ ἐν ἕλει τῷ Ῥεστίωνι ἐπιστὰς ὁ θεράπων ἐξέπληξε μὲν αὐτίκα ὀφθείς, δεδοικότι δὲ ἔφη οὐ τῶν παρόντων στιγμάτων αἰσθάνεσθαι μᾶλλον ἢ μνημονεύειν τῶν πρότερον εὐεργετημάτων. Καὶ αὐτὸν εἴς τι σπήλαιον ἀναπαύσας εἰργάζετο καὶ τροφὰς αὐτῷ συνέλεγεν, ὡς ἐδύνατο. Ὑπονοίας δέ τινος ἀμφὶ τὸ σπήλαιον τοῖς ἐγγὺς ὁπλίταις περὶ τοῦ Ῥεστίωνος γενομένης καὶ χωρούντων ἐπ' αὐτόν, ὁ οἰκέτης εἵπετο συνεὶς καί τινα πρεσβύτην προοδεύοντα προδραμὼν ἀπέκτεινε καὶ τὴν κεφαλὴν ἀπέτεμεν. Ἐκπλαγέντων δὲ τῶν ὁπλιτῶν καὶ ὡς ἀνδροφόνον ὁδοιπόρου περισχόντων, Ῥεστίωνα," ἔφη, ἔκτεινα, τὸν ἐμαυτοῦ δεσπότην, τάδε μοι τὰ στίγματα ἐγχαράξαντα." οἱ μὲν δὴ τὴν κεφαλὴν αὐτὸν ἀφελόμενοι διὰ τὸ γέρας, ἠπείγοντο μάτην ἐς τὸ ἄστυ, ὁ δὲ τὸν δεσπότην ἀναστήσας διέπλευσεν ἐς Σικελίαν.

44. Ἄππιον δὲ ἀναπαυόμενον ἐν ἐπαύλει, τῶν ὁπλιτῶν ἐπιθεόντων, οἰκέτης τὴν ἑαυτοῦ ἐσθῆτα ἐνέδυσε, καὶ αὐτὸς εἰς τὴν εὐνὴν οἷα δεσπότης ἀνακλιθεὶς ἑκὼν ἀπέθανεν ἀντὶ τοῦ δεσπότου, παρεστῶτος ὡς οἰκέτου. Μενηνίου δὲ τὴν οἰκίαν καταλαβόντων ὁπλιτῶν, θεράπων ἐς τὸ τοῦ δεσπότου φορεῖον ἐνέβη καὶ ὑπὸ τῶν ὁμοδούλων συνεργούντων ἐξεφέρετο, ἕως ὅδε μὲν ὡς Μενήνιος ἑκὼν ἀνῄρητο, Μενήνιος δὲ ἐς Σικελίαν διέφυγεν. Οὐίνιον δὲ ἀπελεύθερος αὐτοῦ Οὐινίου, Φιλήμων, οἰκίαν κεκτημένος λαμπράν, ἐν τῷ μεσαιτάτῳ τῆς οἰκίας ἔκρυψεν ἐν λάρνακι, ἃς ἀπὸ σιδήρου ἐς χρημάτων ἢ βιβλίων ἔχουσι φυλακήν· καὶ νυκτὸς ἔτρεφε μέχρι τῶν σπονδῶν. Ἕτερος δὲ ἀπελεύθερος, τάφον δεσπότου φυλάσσων, τὸν δεσπόσυνον προγραφέντα ἐφύλασσεν ἐν τῷ τάφῳ μετὰ τοῦ πατρός.
Λουκρήτιος ἀλώμενος σὺν δυσὶ θεράπουσιν ἀγαθοῖς ὑπὸ ἀπορίας τῶν τροφῶν ᾖει πρὸς τὴν γυναῖκα, φορείῳ φερόμενος ὑπὸ τῶν οἰκετῶν οἷά τις ἄρρωστος, ἐς τὴν πόλιν. Ἑνὸς δὲ τῶν φερόντων τὸ σκέλος συντρίβεντος τῷ ἑτέρῳ τὴν χεῖρα ἐπιθεὶς ᾖει. Παρὰ δὲ ταῖς πύλαις γενόμενος, ἔνθα αὐτοῦ καὶ ὁ πατὴρ ὑπὸ Σύλλα προγραφεὶς ἑαλώκει, εἶδε λόχον ὁπλιτῶν ἐκτρέχοντα καὶ πρὸς τὸ συγκύρημα τοῦ τόπου καταπλαγεὶς συνεκρύφθη μετὰ τοῦ θεράποντος ἐν τάφῳ. Τυμβωρύχων δὲ τοὺς τάφους ἐρευνωμένων, ὁ θεράπων ἑαυτὸν τοῖς τυμβωρύχοις παρέσχε περιδύειν, μέχρι Λουκρήτιον ἐπὶ τὰς πύλας διαφυγεῖν. Ἐκεῖ δὲ αὐτὸν ὁ Λουκρήτιος περιμείνας τε καὶ τῆς ἑαυτοῦ μερισάμενος ἐσθῆτος, ἧκε πρὸς τὴν γυναῖκα καὶ ὑπ' αὐτῆς ἐκρύπτετο ἐπὶ διπλῆς ὀροφῆς μεταξύ, μέχρι τινὲς αὐτὸν ἐρρύσαντο παρὰ τῶν προγραψάντων καὶ ὕστερον ἐπὶ εἰρήνης ὑπάτευσεν.

45.   Σέργιος δὲ ἐκρύφθη παρ' αὐτῷ Ἀντωνίῳ, μέχρι Πλάγκον ὑπατεύοντα ὁ Ἀντώνιος ἔπεισε κάθοδον αὐτῷ ψηφίσασθαι. Καὶ ἐπὶ τῷδε ὁ Σέργιος ὕστερον, ἐν τῇ Καίσαρος καὶ Ἀντωνίου στάσει, τῆς βουλῆς ψηφιζομένης εἶναι πολέμιον τὸν Ἀντώνιον, μόνος τὴν ἀπολύουσαν ἔφερε φανερῶς.
Καὶ οἵδε μὲν οὕτως ἐσῴζοντο, Πομπώνιος δὲ εἰς στρατηγοῦ σχῆμα κοσμήσας ἑαυτὸν καὶ τοὺς θεράποντας ἐς ὑπηρέτας σκευάσας τὴν πόλιν ὡς στρατηγὸς ὑπὸ ῥαβδούχοις διῆλθεν, ἐπιθλιβόντων αὐτὸν τῶν ὑπηρετῶν, ἵνα μὴ γνωσθείη πρὸς ἑτέρου, καὶ παρὰ ταῖς πύλαις ὀχημάτων τε δημοσίων ἐπέβη καὶ τὴν Ἰταλίαν διώδευεν, ἀποδεχομένων αὐτὸν καὶ παραπεμπόντων ἁπάντων οἷα στρατηγὸν ὑπὸ τῶν τριῶν ἀνδρῶν ἐπὶ σπονδὰς ἐς Πομπήιον ἀπεσταλμένον, μέχρι καὶ δημοσίᾳ τριήρει διέπλευσε πρὸς ἐκεῖνον.

46. Ἀπουλήιος δὲ καὶ Ἀρρούντιος ὑποκριθέντες εἶναι λοχαγοὶ καὶ τοὺς θεράποντας ἐς στρατιώτας σκευάσαντες, τὰς μὲν πύλας διέδραμον ὡς λοχαγοὶ διώκοντες ἑτέρους, τὴν δὲ λοιπὴν ὁδὸν διελόμενοι τοὺς δεσμώτας ἐξέλυον καὶ τοὺς ἀποδράντας συνέλεγον, μέχρι χειρὸς ἱκανῆς ἑκατέρῳ γενομένης σημεῖά τε ἦν ἤδη καὶ ὅπλα καὶ ὄψις στρατοῦ. Χωρῶν δὲ ἑκάτερος αὐτῶν ἐπὶ θάλασσαν, ἀμφί τινι λόφῳ σταθμεύουσι, μεγάλῳ δέει καθορῶντες ἀλλήλους. Ἅμα δὲ ἕῳ περινεύοντες ἐκ τοῦ λόφου ἔδοξαν ἀλλήλους ἑκάτερος στρατὸν ἐπὶ σφᾶς ἐπιπεμφθέντα εἶναι καὶ συμπλακέντες ἐμάχοντο, μέχρι ποτὲ ἔγνωσαν καὶ τὰ ὅπλα ἀπερρίπτουν καὶ ὠλοφύροντο καὶ τὴν τύχην ὡς ἐπιβαροῦσάν σφισιν ἐς ἅπαντα ἐπεμέμφοντο. Διαπλεύσαντες δὲ ὁ μὲν ἐς Βροῦτον, ὁ δ' ἐς Πομπήιον, ὁ μὲν τῷ Πομπηίῳ συγκατῆλθεν, ὁ δὲ ἐστρατήγησε τῷ Βρούτῳ Βιθυνίας καὶ Βρούτου πεσόντος Ἀντωνίῳ παραδοὺς Βιθυνίαν κατήχθη. Οὐεντίδιον δὲ ἀπελεύθερος εὐθὺς μὲν προγραφέντα κατέδησεν ὡς παραδώσων τοῖς σφαγεῦσι, νυκτὸς δὲ τοὺς θεράποντας ἔπεισε καὶ ἐσκεύασεν ὡς ὁπλίτας καὶ τὸν δεσπότην ὡς λοχαγὸν ἐξήγαγε· τήν τε ἄλλην Ἰταλίαν μέχρι Σικελίας διώδευσαν καὶ συγκατέλυσαν πολλάκις ἑτέροις λοχαγοῖς ζητοῦσιν Οὐεντίδιον.

47. Ἕτερον ἐν τάφῳ κρύπτων ἀπελεύθερος, οὐ φέροντα φαντασίαν τάφου, μετήγαγεν ἐς φαῦλον οἴκημα μισθωτόν. Στρατιώτου δ' αὐτῷ παρακατοικισθέντος, οὐδὲ τοῦτον φέρων τὸν φόβον ἐς θαυμαστὴν τόλμαν ἐκ δειλίας μετέβαλε καὶ κειράμενος ἡγεῖτο ἐν αὐτῇ Ῥώμῃ διδασκαλείου μέχρι τῶν σπονδῶν. Οὐολούσιος δὲ ἀγορανομῶν προεγράφη καὶ φίλον ὀργιαστὴν τῆς Ἴσιδος ἔχων ᾖτησε τὴν στολὴν καὶ τὰς ὀθόνας ἐνέδυ τὰς ποδήρεις καὶ τὴν τοῦ κυνὸς κεφαλὴν ἐπέθετο καὶ διῆλθεν οὕτως ὀργιάζων αὐτῷ σχήματι ἐς Πομπήιον. Σίττιον δὲ Καληνοί, πολίτην σφῶν ὄντα καὶ πολλὰ ἐς αὐτοὺς ἐκ περιουσίας δαψιλοῦς ἀναλώσαντα, ἐφύλασσον, σιδηροφοροῦντές τε ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τοῖς οἰκέταις ἀπειλοῦντες καὶ τοὺς στρατιώτας ἀπερύκοντες ἀπὸ τῶν τειχῶν, μέχρι μαραινομένου τοῦ κακοῦ καὶ ἐς τοὺς τρεῖς ἐπρέσβευσαν ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ ἔτυχον Σίττιον τῆς ἄλλης Ἰταλίας εἰργόμενον ἐν τῇ πατρίδι μένειν. Σίττιος μὲν δὴ πρῶτος ἢ μόνος ἀνδρῶν ὅδε τῆς ξένης ἐφυγαδεύετο ἐν τῇ πατρίδι, Οὐάρρων δὲ ἦν φιλόσοφός τε καὶ ἱστορίας συγγραφεύς, ἐστρατευμένος τε καλῶς καὶ ἐστρατηγηκώς, καὶ ἴσως διὰ ταῦτα ὡς ἐχθρὸς μοναρχίας προυγράφη. Φιλοτιμουμένων δὲ αὐτὸν ὑποδέξασθαι τῶν γνωρίμων καὶ διεριζόντων ἐς ἀλλήλους, Καληνὸς ἐξενίκησε καὶ εἶχεν ἐν ἐπαύλει, ἔνθα Ἀντώνιος, ὅτε διοδεύοι, κατήγετο· καὶ τὸν Οὐάρρωνα οὐδεὶς ἔνδον ὄντα ἐνέφηνε θεράπων, οὔτε αὐτοῦ Οὐάρρωνος οὔτε Καληνοῦ.

48. Οὐεργίνιος δέ, ἀνὴρ ἡδὺς εἰπεῖν, τοὺς οἰκέτας ἐδίδασκεν, ὅτι κτείναντες μὲν αὑτὸν δι' ὀλίγα χρήματα οὐκ ἀσφαλῆ μύσους τε πίμπλανται καὶ φόβων ἐς ὕστερον μεγάλων, περισώσαντες δὲ δόξης τε εὐσεβοῦς καὶ ἐλπίδων ἀγαθῶν καὶ χρημάτων ὕστερον πολὺ πλεόνων τε καὶ ἀσφαλεστέρων. Οἱ μὲν δὴ συνέφευγον ὡς ὁμοδούλῳ καὶ γνωρισθέντος αὐτοῦ παρὰ τὴν ὁδὸν πρὸς τοὺς ὁπλίτας ἀπεμάχοντο· ὁ δὲ ληφθεὶς ὑπὸ τῶν ὁπλιτῶν ἐδίδασκε κἀκείνους, ὅτι κατὰ μὲν ἔχθραν αὑτὸν οὐκ ἀνελοῦσιν, ἀλλὰ χρημάτων οὕνεκα μόνων, χρήματα δὲ αὐτοῖς εἴη δικαιότερα καὶ πλέονα λαβεῖν ἐπὶ θάλασσαν ἐλθοῦσιν, « ἔνθα μοι τὸ γύναιον, ἔφη, ναῦν φέρουσα χρημάτων συνετάξατο. »  Καὶ αὐτῷ καὶ οἵδε πεισθέντες κατῄεσαν ἐπὶ τὴν θάλασσαν· ἡ γυνὴ δὲ ἀφῖκτο μὲν ἐπὶ τὴν ἠιόνα κατὰ τὸ συγκείμενον, βραδύνοντος δὲ τοῦ Οὐεργινίου, νομίσασα αὐτὸν ἐς Πομπήιον προπεπλευκέναι ἀνήγετο, θεράποντα ὅμως ἐπὶ τῆς ἠιόνος ἐξαγγέλλειν ὑπολιποῦσα. Καὶ ὁ θεράπων τὸν Οὐεργίνιον ἰδὼν ἀνέθορέ τε ὡς ἐς δεσπότην καὶ τὴν ναῦν ἐδείκνυεν ὡς ὁρωμένην καὶ τὴν γυναῖκα ἔφραζε καὶ τὰ χρήματα καὶ αὐτὸς ἐφ' ὅτῳ κατελείφθη. Οἱ δὲ ἐπίστευον ἅπασιν ἤδη, καὶ τὸν Οὐεργίνιον ἀξιοῦντα σφᾶς περιμένειν, ἔστε μετακληθείη τὸ γύναιον, ἢ συνελθεῖν οἱ πρὸς αὐτὴν ἐπὶ τὰ χρήματα, ἐσβάντες ἐς σκάφος παρέπεμπον ἐς Σικελίαν, ἐρέσσοντες φιλοπόνως· ἐκεῖ δὲ ἔτυχόν τε τῶν ἐπαγγελιῶν καὶ οὐκ ἀπέστησαν ἔτι θεραπεύοντες αὐτὸν μέχρι τῶν σπονδῶν.

43. Les esclaves de Marcus le gardèrent avec fidélité et succès dans sa propre maison pendant toute la période de la proscription et quand il n'y eut plus de danger Marcus sortit de chez lui comme s'il rentrait d'exil. Hirtius s'échappa de la ville avec ses domestiques et traversa l'Italie libérant des prisonniers, rassemblant des fugitifs, et ravagieant d'abord des petites villes et ensuite de grandes, jusqu'à ce qu'il possède assez de forces pour s'emparer du Bruttium. Quand une armée fut envoyée contre lui il passa les détroits avec ses forces et rejoignit Pompée.
Restio se sauva : il croyait être seul mais il fut suivi secrètement par un esclave, qu'il avait très bien traité autrefois, mais qui récemment avait été marqué au fer pour sa mauvaise conduite. Alors que Restio s'était arrêté dans un marais l'esclave se montra à lui. Il fut terrifié en le voyant, mais l'esclave lui dit qu'il avait moins ressenti la douleur de la marque que le souvenir de l'ancienne bonté qu'on avait eue pour lui. Alors il trouva à son maître un endroit pour se reposer dans une caverne, et en travaillant il lui procura, dans la mesure de ses possibilités, de quoi subsister. Les soldats qui se trouvaient à proximité de la caverne eurent des soupçons au sujet de Restio, et ils s'y rendirent. L'esclave observa leurs mouvements et les suivit; et, voyant un vieil homme marcher devant lui, il le rattrapa, le tua et lui coupa sa tête. Les soldats s'en étonnèrent. Ils l'arrêtèrent comme brigand, mais il leur dit, "J'ai tué Restio, mon maître, l'homme qui m'a fait ces cicatrices." Les soldats lui prirent la tête pour toucher la récompense, et bernés, se hâtèrent de rentrer en ville. L'esclave emporta son maître et le fit passer sur un navire en Sicile.

44. Appius se reposait dans sa maison de campagne quand des soldats firent irruption. Un esclave mit les vêtements de son maître et se mit sur son lit et mourut volontairement pour son maître, qui se tenait près de lui habillé en esclave. Quand les soldats firent irruption dans la maison de Menenius, un de ses esclaves entra dans la litière de son maître et se fit porter par ses compagnons d'esclavage, et de cette façon il se fit tuer à la place de Menenius, qui à la suite de cela s'enfuit en Sicile. Vinius avait un affranchi du nom de Philemon, propriétaire d'une villa splendide : ce dernier le cacha au plus profond des caves dans un coffre de fer utilisé pour mettre de l'argent ou des manuscrits, et lui donna de la nourriture durant la nuit, jusqu'au retour de la paix. Un autre affranchi, qui gardait le tombeau de son maître, garda le fils de son maître, qui avait été proscrit, dans le tombeau avec son père.
Lucretius, qui était parti avec deux esclaves fidèles et manquait de nourriture, rentra en ville chez son épouse porté dans une litière, comme s'il était malade, par les deux esclaves. Un des porteurs se cassa la jambe, Lucretius marcha s'appuyant sur l'autre. Quand ils atteignirent la porte où le père de Lucretius, qui avait été proscrit par Sulla, avait été capturé, il vit une cohorte de soldats sortir. Étonné de la coïncidence, il se cacha avec l'esclave dans un tombeau. Comme des pilleurs de tombes arrivaient cherchant du butin, l'esclave proposa aux voleurs qu'il le dépouille pour que Lucretius, pendant ce temps, puisse s'échapper vers la porte de ville. Là Lucretius l'attendit, partagea avec lui ses habits, et alors alla chez son épouse, par qui le cacha entre les planches d'un double toit jusqu'à ce que ses amis parviennent à faire effacer son nom de la liste des proscrits. Après le retour à la paix il fut élevé au rang de consul.

45. Sergius fut caché dans la maison  mêle d'Antoine jusqu'à ce qu'Antoine persuade le consul Plancus d'obtenir pour lui un décret d'amnistie. Plus tard, quand Octave et Antoine furent en désaccord, et quand le sénat décréta Antoine ennemi public, seul Sergius vota contre.
Voilà tous ceux qui furent sauvés. Quant à Pomponius, il se déguisa en préteur et déguisa ses esclaves en licteurs. Il traversa la ville comme préteur accompagné par ses licteurs, ses serviteurs le serraient de près de peur qu'on ne le reconnaisse. Aux portes de ville il réquisitionna des chars publics et traversa l'Italie faisant semblant d'être un préteur envoyé par les triumvirs pour négocier avec Pompée, tous les gens le recevaient et l'accompagnaient comme un vrai préteur, jusqu'à ce qu'il prenne un bateau public et passe dans le camp de Pompée.

46. Apuleius et Arruntius firent semblant d'être des centurions, armèrent leurs esclaves comme des soldats et traversèrent les portes feignant poursuivre d'autres personnes, et pour le reste de leur périple ils prirent des routes différentes, libérant des prisonniers et rassemblant des fugitifs jusqu'à qu'ils obtiennent chacun une force suffisante possédant des étendards, l'équipement, et l'aspect d'une armée. Chacun arriva séparément le long de la mer et prit position de chaque côté d'une colline et ils se regardèrent avec grande appréhension. Au lever du jour le matin suivant, après avoir fait une reconnaissance, chaque armée prit l'autre pour une armée envoyée contre elle-même, et ils en vinrent aux mains et combattirent réellement jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent de leur erreur : alors ils cessèrent le combat et si mirent à se lamenter, blâmant le destin cruel qui les poursuivait partout. Alors ils s'embarquèrent, et l'un rejoignit Brutus et l'autre Pompée. Ce dernier fut réhabilité lors de la réconciliation avec Pompée. Le premier prit le commandement de la Bithynie pour Brutus, et quand Brutus mourut il rendit la Bithynie à Antoine et retrouva la citoyenneté. Quand Ventidius fut proscrit un de ses affranchis  lui mit des chaînes comme s'il voulait le livrer aux meurtriers. Mais la nuit il donna des instructions à quelques esclaves, qu'il arma comme des soldats, et alors il emmena son maître déguisé en centurion et traversa toute l'Italie jusqu'en Sicile, et souvent il passa la nuit en compagnie d'autres centurions qui étaient à la recherche de Ventidius.

47. Un autre proscrit fut caché par un affranchi dans un tombeau, mais comme il ne pouvait supporter l'horreur de l'endroit il fut installé dans un misérable taudis loué. Un soldat logeait à côté de lui, et comme il ne pouvait supporter cette crainte il passa de la poltronnerie à l'audace la plus remarquable. Il se coupa les cheveux et ouvrit une école à Rome même, où il enseigna jusqu'au retour de la paix. Volusius fut proscrit alors qu'il était édile. Il avait un ami prêtre d'Isis à qui il demanda la robe longue. Il se revêtit de ce vêtement de toile qui lui tombait jusqu'aux pieds, mit la tête du chien, et c'est en célébrant ainsi les mystères d'Isis qu'il rejoignit Pompée. Les habitants de Cales protégèrent Sittius, un de leurs concitoyens qui avait fait  pour eux des dépenses somptueuses avec sa propre fortune, et lui fournirent des gens en armes. Ils firent taire ses esclaves par des menaces et empêchèrent soldats d'approcher leurs remparts jusqu'au moment où la situation s'améliora : alors ils envoyèrent des messagers aux triumvirs en son nom et obtinrent que Sittius puisse rester chez lui, mais il fut exclu du reste de l'Italie. Sittius fut le premier ou le seul homme qui fut jamais un exilé dans son propre pays. Varro était philosophe et historien, soldat et général distingué, et pour c'est sans doute pour ces raisons qu'il fut proscrit comme ennemi de la monarchie. Ses amis désiraient lui donner abri et chacun  se disputait cet honneur. Calenus gagna le privilège et l'emmena dans sa maison de campagne, où Antoine avait l'habitude de s'arrêter lorsqu'il voyageait. Pourtant aucun esclave, ni de Calenus ni de Varron lui-même, n'indiquèrent que Varro se trouvait là.

48. Virginius, un orateur distingué, démontra à ses esclaves que s'ils le tuaient pour une petite récompense incertaine, ils auraient plein de remords et de crainte après, alors que s'ils le sauvaient ils jouiraient d'une excellente réputation et de belles espérances, et, plus tard, ils auraient une récompense beaucoup plus grande et plus sûre. Aussi ils se sauvèrent, le prenant avec eux comme un de leurs compagnons d'esclavage, et quand il fut reconnu sur la route ils attaquèrent les soldats. Capturé par ces derniers, il leur dit qu'ils n'avaient aucune raison de le massacrer sauf l'argent, et qu'ils obtiendraient une récompense plus honorable et plus grande en allant avec lui jusqu'à la  mer, "Où, dit il, mon épouse s'est chargée d'amener un navire avec de l'argent." Ils suivirent sa suggestion et allèrent avec lui au bord de la mer. Son épouse vint au rendez-vous selon leur accord, mais comme Virginius était en retard, elle pensa qu'il avait déjà rejoint  Pompée. Aussi elle s'embarqua, laissant un esclave à l'endroit du rendez-vous, pour le prévenir s'il arrivait. Quand l'esclave vit Virginius il courut vers son maître, et lui dit que le navire venait de partir, et lui raconta ce qui s'était passé pour son épouse et pour l'argent et pourquoi on l'avait laissé là. Les soldats crurent alors tout ce qu'on leur racontait, et quand Virginius leur demanda d'attendre jusqu'à ce que son épouse revienne ou de l'accompagner pour obtenir l'argent, ils s'embarquèrent dans un petit navire et l'emmenèrent en Sicile, ramant de toutes leurs forces. Là ils reçurent la somme promise mais ne rentrèrent pas et restèrent à son service jusqu'à la conclusion de la paix. Un capitaine de navire accueillit Rebilus dans son navire pour le transporter en Sicile et réclama alors de l'argent, menaçant de le trahir s'il ne l'obtenait pas. Rebilus suivit l'exemple de Thémistocle lors de sa fuite. Il le menaça à son tour de dire que le capitaine aidait un proscrit à s'échapper pour de l'argent. Le capitaine prit peur et emmena Rebilus chez Pompée.