RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER à LA TABLE DES MATIERES DES TEXTES GRECS

 

POLYBE

LIVRE XXXVIII

LA FIN DE CARTHAGE

Portrait peut flatteur d'Hasdrubal

 


 

VII. Ὅτι Ἀσδρούβας ὁ στρατηγὸς Καρχηδονίων κενόδοξος ἦν ἀλαζὼν καὶ πολὺ κεχωρισμένος τῆς πραγματικῆς καὶ στρατηγικῆς δυνάμεως. Πολλὰ δὲ σημεῖα τῆς ἀκρισίας αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν γὰρ παρῆν ἐν πανοπλίᾳ, πορφυρίδα θαλαττίαν ἐπιπεπορπημένος, ἡνίκα Γολόσσῃ συνεγίνετο τῷ τῶν Νομάδων βασιλεῖ, μετὰ μαχαιροφόρων δέκα. Ἔπειτα προβὰς ἀπὸ τῶν δέχ' ὅσον εἴκοσι πόδας ἀπέστη, προβεβλημένος τάφρον καὶ χάρακα, καὶ κατένευε τῷ βασιλεῖ προσιέναι πρὸς αὑτόν, καθῆκον γίνεσθαι τοὐναντίον. Οὐ μὴν ἀλλ' ὁ Γολόσσης ἀφελῶς ἔχων Νομαδικῷ τινι τρόπῳ μόνος προσῄει πρὸς αὐτόν· καὶ προσεγγίσας ἤρετο τίνα φοβούμενος τὴν πανοπλίαν ἔχων ἧκε. Τοῦ δ' εἰπόντος ὅτι Ῥωμαίους, « Οὐκ ἂν ἄρ' ἔφησεν ὁ Γολόσσης ἔδωκας σαυτὸν εἰς τὴν πόλιν, μηδεμίαν ἔχων ἀνάγκην. Πλὴν τί βούλει καὶ τί παρακαλεῖς; » φησίν. Ὁ δ' Ἀσδρούβας : « Ἐγώ, φησὶ, πρεσβευτήν σε παρακαλῶ γενέσθαι πρὸς τὸν στρατηγὸν καὶ πᾶν ἀναδέχεσθαι διότι ποιήσομεν τὸ προσταττόμενον· μόνον ἀπόσχεσθε τῆς ταλαιπώρου πόλεως ταύτης. » Καὶ ὁ Γολόσσης « Παιδικὴν δοκεῖς μοι, φησὶν, ἀξίωσιν ἀξιοῦν, ὦ βέλτιστε· ὑπὲρ ὧν γὰρ ἐξ ἀκεραίου πρεσβεύοντες, ἔτι καθημένων ἐν Ἰτύκῃ Ῥωμαίων, οὐκ ἐδύνασθε πείθειν, τίνι λόγῳ νῦν ἀξιοῖς ταῦτά σοι συγχωρεῖσθαι, περιτετειχισμένος καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ σχεδὸν ἁπάσας ἀπεγνωκὼς τὰς τῆς σωτηρίας ἐλπίδας; » Ὁ δ' Ἀσδρούβας ἀγνοεῖν αὐτὸν ἔφη· καὶ γὰρ ἐπὶ τοῖς ἔξωθεν συμμάχοις ἀκμὴν καλὰς ἐλπίδας ἔχειν· οὐ γάρ πω τὰ περὶ τοὺς Μαυρουσίους ἠκηκόει καὶ τὰ περὶ τῶν ὑπαίθρων δυνάμεων ὅτι σώζονται· καὶ μὴν οὐκ ἀπελπίζειν τὰ καθ' αὑτούς· μάλιστα δὲ πεποιθέναι τῇ τῶν θεῶν συμμαχίᾳ καὶ ταῖς ἐν ἐκείνοις ἐλπίσιν· οὐ γὰρ περιόψεσθαι σφᾶς προφανῶς παρασπονδουμένους, ἀλλὰ πολλὰς δώσειν ἀφορμὰς πρὸς σωτηρίαν. Διὸ παρακαλεῖν ἠξίου τὸν στρατηγὸν καὶ τῶν θεῶν ἕνεκεν καὶ τῆς τύχης φείσασθαι τῆς πόλεως, εἰδότα σαφῶς διότι μὴ δυνάμενοι τυχεῖν τούτου κατασφαγήσονται πρότερον ἢ παραχωρήσουσι ταύτης. Τότε μὲν οὖν ταῦτα καὶ παραπλήσια διαλεχθέντες ἐχωρίσθησαν, ταξάμενοι μετὰ τρίτην ἡμέραν πάλιν συμπορεύεσθαι·

VII. C'était un homme orgueilleux, vain et complètement étranger à la pratique de l'art militaire. On pourrait énumérer un grand nombre de preuves de son peu de jugement ; n'en citons qu'une. Lors de son entrevue avec Gulussa, roi des Numides, il se présenta armé de pied en cap, couvert d'une chlamyde de pourpre marine et suivi de dix satellites. Il se porta à vingt pieds environ de ses gardes, et placé derrière un retranchement et un fossé, fit signe au roi de venir vers lui, tandis que l'étiquette exigeait le contraire. Gulussa, avec la simplicité d'un Numide, s'avança seul, et lorsqu'il fut assez près d'Hasdrubal, lui demanda pourquoi il était ainsi armé. Hasdrubal répondit que c'était par crainte des Romains. « En effet, reprit Gulussa, tu ne te serais pas, autrement, enfermé dans Carthage sans nécessité; mais que veux-tu? que désires-tu? - Je désire, dit Hasdrubal, que tu interviennes auprès de Scipion pour nous, et que tu lui promettes de notre part entière obéissance à ses ordres. Épargnez du moins cette malheureuse ville. - Quoi? reprit Gulussa, ne vois-tu pas que ce que tu réclames est insensé ? Cette faveur que Carthage n'a pu, dès l'origine, obtenir des Romains, par l'ambassade qu'elle leur a envoyée, quand ils étaient sous les murs d'Utique, comment espères- tu la leur arracher aujourd'hui que tu es assiégé par terre et par mer et que tu as presque perdu tout espoir de salut? » Hasdrubal lui répliqua qu'il se trompait étrangement; qu'il comptait sur le secours de ses alliés (il n'avait pas encore appris la défaite des Maures), que les troupes qui étaient en campagne étaient intactes, que les Carthaginois avaient confiance en eux-mêmes, et qu'ils se reposaient, avant tout, sur la puissante assistance des dieux, qui n'abandonneraient pas les victimes d'une évidente trahison et leur fourniraient quelque moyen de conservation. Il le pria donc d'engager Scipion, au nom des dieux et de la fortune, à épargner Carthage et à se souvenir que s'ils ne pouvaient obtenir ce qu'ils demandaient, les Carthaginois aimeraient mieux mourir que quitter leur ville. Après cet entretien, ils se séparèrent avec promesse de se revoir dans trois jours.

VIII. Τοῦ δὲ Γολόσσου μεταδόντος τῷ στρατηγῷ περὶ τῶν εἰρημένων, γελάσας ὁ Πόπλιος « Ταῦτα μέλλων ἀξιοῦν, ἔφη, τοιαύτην καὶ τηλικαύτην ἀσέβειαν εἰς τοὺς αἰχμαλώτους ἡμῶν ἐναπεδείξω καὶ νῦν ἐπὶ τοῖς θεοῖς τὰς ἐλπίδας ἔχεις, παραβεβηκὼς καὶ τοὺς τῶν ἀνθρώπων νόμους; »
Τοῦ δὲ βασιλέως βουλομένου τι προσυπομιμνήσκειν τὸν Σκιπίωνα, καὶ μάλιστα διότι δεῖ συντέλειαν ἐπιτίθεσθαι τοῖς πράγμασι· χωρὶς γὰρ τῶν ἀδήλων καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ὑπάτων ἤδη συνεγγίζειν, ἧς δεῖν ἔφη στοχάζεσθαι, μὴ τοῦ χειμῶνος προκαταλαβόντος ἐπελθὼν ἕτερος ἀκονιτὶ λάβῃ τὴν ἐπιγραφὴν τῶν ἐκείνου πόνων· καὶ δὴ τούτων λεγομένων ἐπιστήσας ὁ στρατηγὸς ἐκέλευσεν ἀναγγέλλειν διότι δίδωσι τὴν ἀσφάλειαν αὐτῷ καὶ γυναικὶ καὶ τέκνοις καὶ δέκα τῶν συγγενῶν καὶ φίλων οἰκίαις, σὺν δὲ τούτοις δέκα τάλαντα λαβεῖν ἐκ τῶν ἰδίων ὑπαρχόντων καὶ τῶν οἰκετῶν ἐξαγαγεῖν ἑκατὸν οὓς ἂν αἱρῆται. Ταῦτα μὲν οὖν ὁ Γολόσσης ἔχων τὰ φιλάνθρωπα συνῄει πρὸς τὸν Ἀσδρούβαν τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν· ὁ δὲ πάλιν ἐξεπορεύετο μετὰ μεγάλης ἀξίας ἐν τῇ πορφυρίδι καὶ τῇ πανοπλίᾳ βάδην, ὥστε τοὺς ἐν ταῖς τραγῳδίαις τυράννους πολύ τι προσοφείλειν. Ἦν μὲν οὖν καὶ φύσει σάρκινος, τότε δὲ καὶ κοιλίαν εἰλήφει καὶ τῷ χρώματι παρὰ φύσιν ἐπικεκαυμένος ἦν, ὥστε δοκεῖν ἐν πανηγύρει που διαιτᾶσθαι παραπλησίως τοῖς σιτευτοῖς βουσίν, ἀλλὰ μὴ τηλικούτων καὶ τοιούτων κακῶν προστατεῖν, ὧν οὐδ' ἂν ἐφίκοιτο τῷ λόγῳ διεξιὼν οὐδείς. Οὐ μὴν ἀλλ' ἐπεὶ συνῆλθε τῷ βασιλεῖ καὶ διήκουσε τῶν ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ προτεινομένων, πολλάκις τὸν μηρὸν πατάξας, τοὺς θεοὺς καὶ τὴν τύχην ἐπικαλεσάμενος, οὐδέποτε ταύτην ἔσεσθαι τὴν ἡμέραν ἔφασκεν ἐν ᾗ συμβήσεται τὸν ἥλιον Ἀσδρούβαν βλέπειν ἅμα καὶ τὴν πατρίδα πυρπολουμένην· καλὸν γὰρ ἐντάφιον εἶναι τοῖς εὖ φρονοῦσι τὴν πατρίδα καὶ τὸ ταύτης πῦρ. Ὥσθ' ὅτε μὲν εἰς τὰς ἀποφάσεις αὐτοῦ τις βλέψειε, θαυμάζειν τὸν ἄνδρα καὶ τὸ μεγαλόψυχον τῶν λόγων, ὅτε δ' εἰς τὸν χειρισμὸν τῶν πραγμάτων, τὴν ἀγεννίαν καταπλήττεσθαι καὶ τὴν ἀνανδρίαν· ὃς πρῶτον μέν, τῶν ἄλλων πολιτῶν διαφθειρομένων ὁλοσχερῶς ὑπὸ τοῦ λιμοῦ, πότους αὐτὸς συνῆγε καὶ δευτέρας τραπέζας παρετίθετο πολυτελεῖς καὶ διὰ τῆς ἰδίας εὐεξίας παρεδειγμάτιζε τὴν ἐκείνων ἀτυχίαν· ἄπιστον μὲν γὰρ ἦν τὸ τῶν ἀποθνησκόντων πλῆθος, ἄπιστον δὲ τὸ τῶν αὐτομολούντων καθ' ἡμέραν διὰ τὸν λιμόν· ἔπειτα τοὺς μὲν διαχλευάζων, οἷς δ' ἐνυβρίζων καὶ φονεύων κατεπλήττετο τοὺς πολλοὺς καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ συνεῖχε τὴν ἐξουσίαν, ᾗ μόλις ἂν χρήσαιτο τύραννος ἐν εὐτυχούσῃ πόλει, καὶ ἐν δεδυστυχηκυίᾳ πατρίδι. Διὸ καὶ λίαν δοκῶ καλῶς ἡμῖν εἰρῆσθαι διότι προστάτας πραγμάτων ὁμοιοτέρους τῶν παρὰ τοῖς Ἕλλησι τότε καὶ παρὰ τοῖς Καρχηδονίοις ὑπαρξάντων οὐκ ἂν εὕροι τις ῥᾳδίως. Τοῦτο δ' ἔσται δῆλον, ὅταν ἐκ παραθέσεως τὸν ὑπὲρ ἐκείνων ποιησώμεθα λόγον.

 

VIII. Quand Gulussa raconta à Scipion son entrevue avec Asdrubal : « C'était, dit Scipion en souriant, pour te préparer â nous faire ces prières que tu as commis, lâche Asdrubal, de si terribles cruautés sur nos prisonniers, et tu oses encore compter sur ces dieux de qui tu as violé les lois comme celles des hommes! »
Mais Gulussa insista auprès de Scipion, et pour lui faire comprendre comme il était important de mettre fin à la guerre, lui représenta que, sans parler des chances incertaines des combats, l'élection des consuls approchait et qu'il lui fallait veiller à ce que, l'hiver achevé, son successeur ne vînt pas lui enlever l'honneur du succès. Publius, vaincu par ses raisons, le chargea de répondre à Asdrubal qu'il lui garantissait la vie, à lui, à sa femme, à ses enfants et à dix familles de ses amis et de ses parents, qu'il lui permettait en outre de prendre dix talents sur ses fonds et autant d'esclaves qu'il lui plairait d'en choisir. Gulussa, muni de cette réponse bienveillante, retourna le troisième jour auprès d'Asdrubal. Comme lors de la première entrevue, Asdrubal se présenta dans un grand appareil et s'avança à petits pas, couvert de ses armes et vêtu de pourpre, laissant bien loin derrière lui, par son faste, les tyrans de théâtre. Il était naturellement gros et avait encore pris depuis peu de l'embonpoint. Ajoutez à cela un teint hâlé à l'excès : il semblait plutôt mener la vie de ces boeufs gras, qu'on étale sur les marchés, qu'être à la tête d'un pays accablé de tels maux qu'aucune expression ne saurait les rendre. Quand il revit Gulussa et qu'il entendit les propositions de Scipion, se frappant à plusieurs fois la cuisse et prenant à témoin et les dieux et la fortune, il répondit que jamais ne viendrait le jour où Asdrubal verrait la lumière et Carthage incendiée; que d'ailleurs, pour une âme généreuse, c'était un beau tombeau que les ruines de la patrie et ses flammes un bûcher magnifique. A ne considérer que le langage d'Asdrubal, qui ne serait tenté d'admirer un tel homme et ses généreux sentiments? mais si on examine sa conduite aux affaires, on n'est plus frappé que de sa lâcheté et de son infamie. Tandis, en effet, que ses concitoyens étaient détruits par la famine, il se livrait, lui, aux plaisirs du vin, avait sur sa table des desserts exquis, et par son embonpoint même faisait ressortir la misère des autres. Le nombre des Carthaginois qui moururent alors est incroyable ; incroyable aussi celui des citoyens qui, chaque jour, à cause de la disette, passaient à l'ennemi. Mais lui, se riant des uns, insultant les autres ou les faisant mettre à mort, régnait par la terreur ; c'est ainsi qu'il conserva, au sein de sa patrie malheureuse, une puissance absolue qu'un tyran , dans une ville prospère, exercerait à peine. Aussi , je crois avoir eu raison de dire qu'on trouverait difficilement des traîtres plus semblables entre eux que ceux qui, alors, étaient à la tête de la Grèce et de Carthage. Cela deviendra plus évident encore quand nous rapprocherons leurs actes dans un parallèle.

XX. Ὅτι τοῦ Ἀσδρούβου τοῦ τῶν Καρχηδονίων στρατηγοῦ ἱκέτου παραγενομένου τοῖς τοῦ Σκιπίωνος γόνασιν, ὁ στρατηγὸς ἐμβλέψας εἰς τοὺς συνόντας « Ὁρᾶτ ἔφη τὴν τύχην, ὦ ἄνδρες, ὡς ἀγαθὴ παραδειγματίζειν ἐστὶ τοὺς ἀλογίστους τῶν ἀνθρώπων. Οὗτός ἐστιν Ἀσδρούβας ὁ νεωστὶ πολλῶν αὐτῷ καὶ φιλανθρώπων προτεινομένων ὑφ' ἡμῶν ἀπαξιῶν, φάσκων δὲ κάλλιστον ἐντάφιον εἶναι τὴν πατρίδα καὶ τὸ ταύτης πῦρ, νῦν πάρεστι μετὰ στεμμάτων δεόμενος ἡμῶν τυχεῖν τῆς ζωῆς καὶ πάσας τὰς ἐλπίδας ἔχων ἐν ἡμῖν. Ἃ τίς οὐκ ἂν ὑπὸ τὴν ὄψιν θεασάμενος ἐν νῷ λάβοι διότι δεῖ μηδέποτε λέγειν μηδὲ πράττειν μηδὲν ὑπερήφανον ἄνθρωπον ὄντα; » Καὶ προελθόντες τινὲς τῶν αὐτομόλων ἐπὶ τὸ πέρας τοῦ τέγους παρῃτοῦντο τοὺς προμαχομένους ἀνασχεῖν μικρόν· τοῦ δὲ στρατηγοῦ κελεύσαντος ἐπισχεῖν, ἤρξαντο τὸν Ἀσδρούβαν λοιδορεῖν οἱ μὲν εἰς ἐπιορκίαν, φάσκοντες αὐτὸν πολλάκις ἐπὶ τῶν ἱερῶν ὀμωμοκέναι μὴ προλείψειν αὐτούς, οἱ δ' εἰς ἀνανδρίαν καὶ καθόλου τὴν τῆς ψυχῆς ἀγεννίαν· καὶ ταῦτ' ἐποίουν μετὰ χλευασμοῦ καὶ λοιδορίας ἀσυροῦς καὶ δυσμενικῆς.
Κατὰ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον ἡ γυνὴ θεωροῦσα τὸν Ἀσδρούβαν προκαθήμενον μετὰ τοῦ στρατηγοῦ προῆλθεν ἐκ τῶν αὐτομόλων, αὐτὴ μὲν ἐλευθερίως καὶ σεμνῶς ἠμφιεσμένη, τοὺς δὲ παῖδας ἐν χιτωνίσκοις ἐξ ἑκατέρου τοῦ μέρους προσειληφυῖα ταῖς χερσὶ μετὰ τῶν ἰδίων ἐνδυμάτων. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ὀνομαστὶ προσεφώνει τὸν Ἀσδρούβαν, τοῦ δ' ἀποσιωπῶντος καὶ νεύοντος εἰς τὴν γῆν, τὰς μὲν ἀρχὰς τοὺς θεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ τῷ στρατηγῷ μεγάλας ἀπένεμε τὰς χάριτας, διότι τὸ μὲν ἐκείνου μέρος οὐκ αὐτὴ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ τέκνα σῴζεται· βραχὺ δ' ἐπισχοῦσα τὸν Ἀσδρούβαν ἤρετο πῶς αὐτῇ μὲν φάσκων οὐδὲν κατ' ἰδίαν παρὰ τοῦ στρατηγοῦ πορίζοιτο τὴν σωτηρίαν αὐτομολήσας, πῶς δ' οὕτως ἀναισχύντως ἐγκαταλιπὼν τὰ πράγματα καὶ τοὺς ἀστοὺς αὐτῷ πιστεύοντας ὑπέλθοι πρὸς τοὺς πολεμίους, πῶς δὲ παρὰ τούτοις τολμᾷ καθῆσθαι νῦν θαλλοὺς ἔχων πρὸς οὓς ... Πολλάκις οὐδέποτε ταύτην ἔσεσθαι τὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ συμβήσεται τὸν ἥλιον ἅμα καθορᾶν Ἀσδρούβαν ζῶντα καὶ τὴν πατρίδα πυρπολουμένην·

XX. Hasdrubal, jadis si superbe, vint se jeter aux pieds de Scipion, sans se soucier des belles paroles qu'il avait dites autrefois.
Lorsque Scipion le vit à ses genoux dans la  posture d'un suppliant : « Considérez, dit-il, en se retournant vers les officiers présents, comme la fortune est habile à révéler ce qu'il y a d'insensé dans certains hommes. Cet Hasdrubal qui, naguère rejetant nos justes propositions, disait que les ruines de la patrie étaient un tombeau magnifique, le voilà qui, les mains chargées de bandelettes, nous demande grâce de la vie et met en nous tout son espoir. Qui à cette vue ne reconnaîtrait hautement que l'homme ne doit rien faire ni dire d'orgueilleux ? » En cet instant quelques transfuges, montés sur le sommet du temple, prièrent ceux des Romains qui combattaient au premier rang de s'arrêter, et Scipion eut à peine ordonné de le faire, qu'ils commencèrent à injurier Hasdrubal : les uns lui reprochaient son parjure et lui rappelaient qu'il avait promis sur les autels de ne pas les abandonner, les autres maudissaient sa lâcheté et sa bassesse. Ces reproches étaient mêlés de cruels sarcasmes et d'invectives amères.
Enfin, la femme d'Hasdrubal, voyant son époux assis près du consul, sortit du rang des transfuges : elle était magnifiquement mise, et avait à ses côtés ses enfants vêtus de tuniques ; elle les tenait par la main, enveloppés dans sa robe. D'abord elle interpella Hasdrubal, et comme il se taisait, les yeux attachés à la terre, elle invoqua les dieux et remercia le général romain de ce qu'autant qu'il était en lui, il avait tenté de la sauver elle-même et ainsi que ses enfants.
Elle se tut un moment, puis demanda à son mari comment il avait pu, sans lui dire un mot, abandonner ainsi honteusement à leur sort l'Etat et ses concitoyens, qui avaient confiance en lui, pour passer en cachette à l'ennemi; comment il avait le front de rester ainsi assis, avec des rameaux de suppliants dans les mains à côté de cet homme que...
N'avait-il pas dit que le jour ne viendrait jamais où Hasdrubal verrait à la fois la lumière du soleil et l'incendie détruisant sa patrie.

 

 

 


 

La Ville d'Agrigente et son territoire étaient alors une des plus heureuses habitations qu'il y eut au monde, et il me paraît convenable d'en faire ici quelque détail. Les vignes y étaient d'une beauté et d'une hauteur extraordinaire ; mais la plus grande partie du pays était couverte d'oliviers, qui donnaient une quantité prodigieuse d'olives, qu'on portait vendre à Carthage car en ce temps-là il y avait peu de plantations dans la Libye ; de sorte que les Siciliens tiraient des richesses considérables de Carthage par le commerce de leurs fruits. C'est là ce qui avait donné lieu à ces monuments superbes, dont je ne ferai ici qu'une légère description. 

 

 

 

LXXXII. Ἥ τε γὰρ τῶν ἱερῶν κατασκευὴ καὶ μάλιστα ὁ τοῦ Διὸς νεὼς ἐμφαίνει τὴν μεγαλοπρέπειαν τῶν τότε ἀνθρώπων · τῶν μὲν οὖν ἄλλων ἱερῶν τὰ μὲν κατεκαύθη, τὰ δὲ τελείως κατεσκάφη διὰ τὸ πολλάκις ἡλωκέναι τὴν πόλιν, τὸ δ' ᾿Ολύμπιον μέλλον λαμβάνειν τὴν ὀροφὴν ὁ πόλεμος ἐκώλυσεν · ἐξ οὗ τῆς πόλεως κατασκαφείσης οὐδέποτε ὕστερον ἴσχυσαν ᾿Ακραγαντῖνοι τέλος ἐπιθεῖναι τοῖς οἰκοδομήμασιν. [2] Ἔστι δὲ ὁ νεὼς ἔχων τὸ μὲν μῆκος πόδας τριακοσίους τεσσαράκοντα, τὸ δὲ πλάτος ἑξήκοντα, τὸ δὲ ὕψος ἑκατὸν εἴκοσι χωρὶς τοῦ κρηπιδώματος. Μέγιστος δ' ὢν τῶν ἐν Σικελίᾳ καὶ τοῖς ἐκτὸς οὐκ ἀλόγως ἂν συγκρίνοιτο κατὰ τὸ μέγεθος τῆς ὑποστάσεως · καὶ γὰρ εἰ μὴ τέλος λαβεῖν συνέβη τὴν ἐπιβολήν, ἥ γε προαίρεσις ὑπάρχει φανερά. [3] Τῶν δ' ἄλλων ἢ μετὰ περιτειχῶν τοὺς νεὼς οἰκοδομούντων ἢ κύκλῳ κίοσι τοὺς σηκοὺς περιλαμβανόντων οὗτος ἑκατέρας τούτων μετέχει τῶν ὑπο στάσεων συνῳκοδομοῦντο γὰρ τοῖς τοίχοις οἱ κίονες, ἔξωθεν μὲν στρογγύλοι, τὸδ' ἐντὸς τοῦ νεὼ ἔχοντες τετράγωνον · καὶ τοῦ μὲν ἐκτὸς μέρους ἐστὶν αὐτῶν ἡ περιφέρεια ποδῶν εἴκοσι, καθ' ν εἰς τὰ διαξύσματα δύναται ἀνθρώπινον ἐναρμόζεσθαι σῶμα, τὸ δ' ἐντὸς ποδῶν δώδεκα. [4] Τῶν δὲ στοῶν τὸ μέγεθος καὶ τὸ ὕψος ἐξαίσιον ἐχουσῶν, ἐν μὲν τῷ πρὸς ἕω μέρει τὴν γιγαντομαχίαν ἐποιήσαντο γλυφαῖς καὶ τῷ μεγέθει καὶ τῷ κάλλει διαφερούσαις, ἐν δὲ τῷ πρὸς δυσμὰς τὴν ἅλωσιν τῆς Τροίας, ἐν ᾗ τῶν ἡρώων ἕκαστον ἰδεῖν ἔστιν οἰκείως τῆς περιστάσεως δεδημιουργημένον. [5] Ἦν δὲ καὶ λίμνη κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐκτὸς τῆς πόλεως χειροποίητος, ἔχουσα τὴν περίμετρον σταδίων ἑπτά, τὸ δὲ βάθος εἴκοσι πηχῶν · εἰς ἣν ἐπαγομένων ὑδάτων ἐφιλοτέχνησαν πλῆθος ἰχθύων ἐν αὐτῇ ποιῆσαι παντοίων εἰς τὰς δημοσίας ἑστιάσεις, μεθ' ὧν συνδιέτριβον κύκνοι καὶ τῶν ἄλλων ὀρνέων πολὺ πλῆθος ὥστε μεγάλην τέρψιν παρασκευάζειν τοῖς θεωμένοις. [6] Δηλοῖ δὲ τὴν τρυφὴν αὐτῶν καὶ ἡ πολυτέλεια τῶν μνημείων, ἃ τινὰ μὲν τοῖς ἀθληταῖς ἵπποις κατεσκεύασαν, τινὰ δὲ τοῖς ὑπὸ τῶν παρθένων καὶ παίδων ἐν οἴκῳ τρεφομένοις ὀρνιθαρίοις, ἃ Τίμαιος ἑωρακέναι φησὶ μέχρι τοῦ καθ' ἑαυτὸν βίου διαμένοντα. [7] Καὶ κατὰ τὴν προτέραν δὲ ταύτης ᾿Ολυμπιάδα, δευτέραν ἐπὶ ταῖς ἐνενήκοντα, νικήσαντος ᾿Εξαινέτου ᾿Aκραγαντίνου, κατήγαγον αὐτὸν εἰς τὴν πόλιν ἐφ' ἅρματος συνεπόμπευον δ' αὐτῷ χωρὶς τῶν ἄλλων συνωρίδες τριακόσιαι λευκῶν ἵππων, πᾶσαι παρ' αὐτῶν τῶν ᾿Ακραγαντίνων. [8] Καθόλου δὲ καὶ τὰς ἀγωγὰς εὐθὺς ἐκ παίδων ἐποιοῦν το τρυφεράς, τήν τ' ἐσθῆτα μαλακὴν φοροῦντες καθ' ὑπερβολὴν καὶ χρυσοφοροῦντες, ἔτι δὲ στλεγγίσι καὶ ληκύθοις ἀργυραῖς τε καὶ χρυσαῖς χρώμενοι.

La construction des temples des Agrigentins, et particulièrement de celui de Jupiter, fait sentir qu'elle était la magnificence des hommes de ce temps-là. La plupart des autres temples ont été brûlés ou rasés dans les prises fréquentes de cette ville et les mêmes guerres renouvelées jusqu'à sa destruction entière, ont toujours empêché qu'on n'ait mit le comble à celui de Jupiter. Ce Temple a 340 pieds de long, 60 pieds de large et 120 pieds de haut, jusqu'à la naissance de la voûte : il est le plus grand de tous les temples de la Sicile et on peut le comparer de ce côté-là avec les plus beaux qui se trouvent partout ailleurs; car bien qu'il n'ait jamais été achevé, le dessein en paraît tout entier. Mais au lieu que les autres temples se soutiennent seulement ou sur des murs, ou sur des colonnes, on a employé dans celui-ci ces deux pratiques d'architecture jointes ensemble ; car d'espace en espace on a placé dans les murs des piliers qui s'avancent en dehors en forme de colonnes arrondies, et en dedans en forme de pilastres taillés carrément. En dehors les colonnes ont vingt pieds de tour et comme elles sont cannelées, un homme pourrait se placer dans une de ces cannelures : les pilastres du dedans ont 12 pieds de largeur : les portes sont d'une beauté et d'une hauteur prodigieuse. Sur la face orientale on a représenté en sculpture un combat de Géants qui est admirable par la grandeur et par l'élégance des figures. Du côté de l'occident est la prise de Troie où l'on distingue tous les héros par la différence de leur habillement et de leurs armes. Il y avait en ce temps-là hors de la ville un lac fait de main d'homme de sept stades de tour et de vingt coudées de profondeur; on avait eu soin de le fournir de toute sorte de poissons pour la magnificence des repas publics ; la surface de ses eaux était couverte de cygnes et d'autres oiseaux qui formaient un spectacle très amusant et très curieux. Mais rien ne marque mieux le luxe des Agrigentins et leur goût pour le plaisir, que les tombeaux ou les monuments dressés par leur ordre, à des chevaux qui avaient gagné le prix de la course, ou même à de petits oiseaux élevés dans les maisons particulières par de jeunes garçons ou de jeunes filles. Timèe assure qu'il avait vu plusieurs de ces monuments qui subsistaient encore de son temps. Dans l'Olympiade qui précéda celle où nous sommes ici et qui était la 92e, Exaenete d'Agrigente étant demeuré vainqueur à la course du stade, fit à son retour son entrée dans sa ville sur un char, accompagné d'un grand nombre d'autres, entre lesquels il y en avait trois cents attelés chacun de deux chevaux blancs, tous Agrigentins. On y élevait les enfants dans une propreté qui allait jusqu'à la mollesse : ils portaient des habits d'une finesse extraordinaire et garnis d'or ; leur toilette était chargée de boëtes et d'autres bijoux d'or et d'argent.

LXXXIII. Ἦν δὲ τῶν ᾿Ακραγαντίνων σχεδὸν πλουσιώτατος κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον Τελλίας, ὃς κατὰ τὴν οἰκίαν ξενῶνας ἔχων πλείους πρὸς ταῖς πύλαις ἔταττεν οἰκέτας, οἷς παρηγγελμένον ἦν παντας τοὺς ξένους καλεῖν ἐπὶ ξενίᾳ. Πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἄλλων ᾿κραγαντίνων ἐποίουν τὸ παραπλήσιον, ἀρχαϊκῶςᾇ καὶ φιλανθρώπως ὁμιλοῦντες· διόπερ καὶ ᾿Εμπεδοκλῆς λέγει περὶ αὐτῶν,
ξείνων αἰδοῖοι λιμένες, κακότητος ἄπειροι.
[2] Καὶ δή ποτε πεντακοσίων ἱππέων παραγενομένων ἐκ Γέλας χειμερίου περιστάσεως οὔσης, καθάπερ φησὶ Τίμαιος ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ βίβλῳ, πάντας αὐτὸς ὑπεδέξατο καὶ παραχρῆμα πᾶσιν ἱμάτια καὶ χιτῶνας ἔνδοθεν προενέγκας ἔδωκεν. [3] Καὶ Πολύκλειτος ἐν ταῖς ἱστορίαις ἐξηγεῖται περὶ τοῦ κατὰ τὴν οἰκίαν πιθεῶνος λέγων ὡς διαμείναντος αὐτοῦ τε στρατευομένου ἐν ᾿Ακράγαντι τεθεωρηκότος· εἶναι δ' ἐν αὐτῷ τριακοσίους μὲν πίθους ἐξ αὐτῆς τῆς πέτρας τετμημένους, ἕκαστον ἑκατὸν ἀμφορεῖς χωροῦντα· κολυμβήθραν δὲ παρ' αὐτοῖς ὑπάρχειν κεκονιαμένην, χωροῦσαν ἀμφορεῖς χιλίους, ἐξ ἧς τὴν ῥύσιν εἰς τοὺς πίθους γίνεσθαι. [4] Γεγονέναι δέ φασι τὸν Τελλίαν τὸ μὲν εἶδος εὐτελῆ παντελῶς, τὸ δὲ ἦθος θαυμαστόν. ἀποσταλέντος οὖν αὐτοῦ πρὸς Κεντοριπίνους κατὰ πρεσβείαν, καὶ παρεληλυθότος εἰς τὴν ἐκκλησίαν, τὸ μὲν πλῆθος προέπεσεν εἰς ἄκαιρον γέλωτα, θεωροῦν καταδεέστερον τῆς περὶ αὐτοῦ δόξης· ὁ δ' ὑπολαβὼν εἶπε μὴ θαυμάζειν· ἐν ἔθει γὰρ εἶναι τοῖς ᾿Ακραγαντίνοις πρὸς μὲν τὰς ἐπιδόξους πόλεις ἀποστέλλειν τοὺς κρατίστους τῷ κάλλει πρὸς δὲ τὰς ταπεινὰς καὶ λίαν εὐτελεῖς ὁμοίους.

Le plus riche des Agrigentins en ce temps-là était Gellias, qui avait chez lui plusieurs appartements pour des hôtes, et qui faisait tenir devant sa porte un certain nombre de domestiques, dont la commission était d'inviter tous les étrangers à venir loger chez lui. Plusieurs autres citoyens faisaient à peu près la même chose et recevaient leurs hôtes avec toute sorte de bienveillance & de franchise; c'est ce qui a fait dire au poète Empedocle parlant d'Agrigente ;
Pour tout Navigateur port heureux et fidèle.
Il arriva un jour que cinq cents cavaliers de Gela, dans un temps d'hiver passèrent par Agrigente ; Gellias les reçut tous dans sa maison et fit présent à chacun d'eux d'une tunique et d'une robe qu'il trouva chez lui sur le champ. C'est Timée qui raconte ce fait dans son 15e livre. Polyclite dans ses Histoires fait la description d'une cave qui était dans la maison de Gellias, comme d'une chose qu'il a vue lui-même, dans le temps qu'il portait les armes au service des Agrigentins : il dit qu'il y avait dans cette cave trois cent tonnes, toutes creusées dans la même pierre et dont chacune contenait cent urnes. Il ajoute qu'au dessus de ces tonnes on voyait une espèce de réservoir d'une terre incrustée, et qui contenait mille de ces urnes, duquel on faisait couler le vin dans les tonnes. Il dit enfin que Gellias, homme d'un caractère admirable, était d'ailleurs d'une figure très mince, jusques-là qu'ayant été envoyé en ambassade à la ville de Centoripine, son premier abord dans l'assemblée fit éclater de rire tous les assistants, très mal à propos à la vérité; mais ils ne comprenaient pas comment un homme d'une si haute réputation, pouvait avoir une mine si basse. Il leur fit payer cet affront, en disant que les Agrigentins envoyaient des hommes beaux et bien faits aux villes illustres de la Sicile ; mais que pour celles qui n'avaient aucune sorte de distinction, ils choisissaient des ambassadeurs semblables à elles.

LXXXIV. Οὐ μόνον δὲ περὶ τὸν Τελλίαν συνέβαινεν εἶναι τοῦ πλούτου μεγαλοπρέπειαν, ἀλλὰ καὶ περὶ πολλοὺς ἄλλους ᾿Ακραγαντίνους. ᾿Αντισθένης γοῦν ὁ ἐπικαλούμενος ῾Ρόδος γάμους ἐπιτελῶν τῆς θυγατρὸς εἱστίασε τοὺς πολίτας ἐπὶ τῶν στενωπῶν ὧν ᾤκουν ἕκαστοι, καὶ ζεύγη τῇ νύμφῃ συνηκολούθησε πλείω τῶν ὀκτακοσίων · πρὸς δὲ τούτοις οὐ μόνον οἱ κατ' αὐτὴν τὴν πόλιν ἱππεῖς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀστυγειτόνων πολλοὶ κληθέντες ἐπὶ τὸν γάμον συμπροέπεμψαν τὴν νύμφην. [2] Περιττότατον δέ φασι γενέσθαι τὸ περὶ τὴν τοῦ φωτὸς κατασκευήν · τούς τε γὰρ βωμοὺς τοὺς ἐν πᾶσι τοῖς ἱεροῖς καὶ τοὺς ἐν τοῖς στενωποῖς καθ' ὅλην τὴν πόλιν ἐπλήρωσε ξύλων, καὶ τοῖς ἐπὶ τῶν ἐργαστηρίων ἔδωκε σχίδακας καὶ κληματίδας παραγγείλας, ὅταν ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως ἀναφθῇ πῦρ, ἅπαντας ἐπιτελεῖν τὸ παραπλήσιον · [3] ὧν ποιησάντων τὸ προσταχθέν, καθ' ὃν καιρὸν ἤγετο ἡ νύμφη προηγουμένων πολλῶν τῶν τὰς δᾷδας φερόντων, ἡ μὲν πόλις ἔγεμε φωτός, τὸ δὲ συνακολουθοῦν πλῆθος οὐκ ἐχώρουν αἱ δημόσιαι κατὰ τὸ ἑξῆς ὁδοί, πάντων συμφιλοτιμουμένων τῇ τἀνδρὸς μεγαλοπρεπείᾳ. Κατ' ἐκεῖνον γὰρ τὸν χρόνον ᾿Ακραγαντῖνοι μὲν ἦσαν πλείους τῶν δισμυρίων, σὺν δὲ τοῖς κατοικοῦσι ξένοις οὐκ ἐλάττους τῶν εἴκοσι μυριάδων. [4] Φασὶ δὲ τὸν ᾿Αντισθένην, ἐπειδὴ τὸν υἱὸν ἑώρα πολεμοῦντά τινα τῶν ἀγρογειτόνων πένητα καὶ βιαζόμενον ἑαυτῷ τὸ ἀγρίδιον πωλῆσαι, μέχρι μέν τινος ἐπιπλήττειν, τῆς δ' ἐπιθυμίας ἐπίτασιν λαμβανούσης, φῆσαι δεῖν μὴ σπεύδειν πῶς ἄπορον ποιήσῃ τὸν γείτονα, ἀλλὰ τοὐναντίον ὅπως πλούσιος ὑπάρχῃ· οὕτως γὰρ αὐτὸν ἐπιθυμήσειν μὲν ἀγροῦ μείζονος, οὐ δυνάμενον δὲ παρὰ τοῦ γείτονος προσαγοράσαι τὸν ὑπάρχοντα πωλήσειν. [5] Διὰ δὲ τὸ μέγεθος τῆς κατὰ τὴν πόλιν εὐπορίας τοσαύτην συνέβαινε τρυφὴν εἶναι παρὰ τοῖς ᾿Ακραγαντίνοις, ὥστε μετ' ὀλίγον τῆς πολιορκίας γινομένης ποιῆσαι ψήφισμα περὶ τῶν ἐν τοῖς φυλακείοις διανυκτερευόντων, ὅπως μή τις ἔχῃ πλεῖον τύλης καὶ περιστρώματος καὶ κωδίου καὶ δυεῖν προσκεφαλαίων. [6] Τοιαύτης δὲ τῆς σκληροτάτης στρωμνῆς ὑπαρχούσης, ἔξεστι λογίζεσθαι τὴν κατὰ τὸν λοιπὸν βίον τρυφήν. Περὶ μὲν οὖν τούτων οὔτε παραδραμεῖν ἠθελήσαμεν οὔτ' ἐπὶ πλεῖον μακρολογεῖν, ἵνα μὴ τῶν ἀναγκαιοτέρων ἀποπίπτωμεν.

Au reste Gellias n'était pas le seul homme riche qu'il y eut dans Agrigente. Antisthène, surnommé le Rhodien, célébrant les noces de sa fille traita tous les citoyens par chaque rue, et faisait suivre la mariée par 800 chariots ; cet équipage fut même augmenté par un grand nombre de cavaliers des environs, tous invités , et qui lui faisaient cortège : magnificence encore effacée par la quantité des feux qui furent allumés à cette occasion : il fit charger de bois les autels des dieux dans les temples et tous ceux que la dévotion populaire avait placés dans les rues et ayant fourni encore des bûches coupées et des sarments à tous les citoyens qui occupaient les boutiques, il leur recommanda de mettre le feu sur tous les autels de leur voisinage, dans l'instant qu'ils verraient allumer celui de la citadelle. Cet ordre ayant été exécuté, la mariée se mit en marche, précédée d'une infinité de gens qui portaient des flambeaux à la main de sorte que toute la ville fût en un instant remplie de lumière au milieu de la nuit ; et les rues ni les places ne pouvaient contenir la multitude de ceux qui avaient été attirés à ce spectacle par la magnificence de cet homme et par la faveur qu'on lui portait. Dans le temps dont nous parlons, le nombre des habitants naturels d'Agrigente était de plus de 20.000 personnes ; mais en y joignant les étrangers qui étaient venus s'y établir, on y pouvait compter deux cent mille âmes. On dit de ce même Antisthène que voyant son fils qui persécutait un homme pauvre de ses voisins, pour l'obliger à lui vendre son champ, il l'en reprit d'abord, mais, comme la passion de son fils s'augmentait toujours pour cet accroissement de terrain, il lui dit qu'au lieu de chercher à rendre ce voisin plus pauvre, comme il croirait l'être en cédant son héritage , il devait chercher à le rendre plus riche parce qu'alors se trouvant trop serré dans le petit bien qui appartenait, il ne manquerait pas de le vendre pour se mettre ailleurs plus au large. Au reste l'abondance de toutes choses avait jeté les Agrigentins dans un tel excès de mollesse, que pendant le siège fatal que nous allons raconter, il fallut faire une ordonnance par laquelle il était défendu à tout citoyen montant la garde à son tour dans la citadelle, d'avoir plus d'un matelas, d'une couverture, d'un chevet et de deux coussins. Or on peut conclure de l'austérité qu'ils trouvaient à être renfermés alors dans ces bornes-là, quel était leur genre de vie dans les temps heureux. Je n'ai pas cru devoir omettre ce détail ; mais je n'ai pas dessein non plus de le porter plus loin et je reviens à des choses plus considérables.