RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER à LA TABLE DES MATIERES DES TEXTES GRECS

Les horreurs de la guerre

Appien Mithridatique

 

Massacre des Italiens par Mithridate.

Ἐν τούτῳ δ' ὁ Μιθριδάτης ἐπί τε Ῥοδίους ναῦς πλείονας συνεπήγνυτο, καὶ σατράπαις ἅπασι καὶ πόλεων ἄρχουσι δι' ἀπορρήτων ἔγραφε, τριακοστὴν ἡμέραν φυλάξαντας ὁμοῦ πάντας ἐπιθέσθαι τοῖς παρὰ σφίσι Ῥωμαίοις καὶ Ἰταλοῖς, αὐτοῖς τε καὶ γυναιξὶν αὐτῶν καὶ παισὶ καὶ ἀπελευθέροις ὅσοι γένους Ἰταλικοῦ, κτείναντάς τε ἀτάφους ἀπορρῖψαι, καὶ τὰ ὄντα αὐτοῖς μερίσασθαι πρὸς βασιλέα Μιθριδάτην. Ἐπεκήρυξε δὲ καὶ ζημίαν τοῖς καταθάπτουσιν αὐτοὺς ἢ ἐπικρύπτουσι, καὶ μήνυτρα τοῖς ἐλέγχουσιν ἢ τοὺς κρυπτομένους ἀναιροῦσι, θεράπουσι μὲν ἐπὶ δεσπότας ἐλευθερίαν, χρήσταις δ' ἐπὶ δανειστὰς ἥμισυ τοῦ χρέους. Τάδε μὲν δὴ δι' ἀπορρήτων ὁ Μιθριδάτης ἐπέστελλεν ἅπασιν ὁμοῦ, καὶ τῆς ἡμέρας ἐπελθούσης συμφορῶν ἰδέαι ποικίλαι κατὰ τὴν Ἀσίαν ἦσαν, ὧν ἔνια τοιάδε ἦν.

[23] Ἐφέσιοι τοὺς ἐς τὸ Αρτεμίσιον καταφυγόντας, συμπλεκομένους τοῖς ἀγάλμασιν, ἐξέλκοντες ἔκτεινον. Περγαμηνοὶ τοὺς ἐς τὸ Ἀσκληπιεῖον συμφυγόντας, οὐκ ἀφισταμένους, ἐτόξευον τοῖς ξοάνοις συμπλεκομένους. Ἀδραμυττηνοὶ τοὺς ἐκνέοντας ἐσβαίνοντες ἐς τὴν θάλασσαν ἀνῄρουν, καὶ τὰ βρέφη κατεπόντουν. Καύνιοι Ῥοδίοις ὑποτελεῖς ἐπὶ τῷ Ἀντιόχου πολέμῳ γενόμενοι, καὶ ὑπὸ Ῥωμαίων ἀφεθέντες οὐ πρὸ πολλοῦ, τοὺς Ἰταλοὺς ἐς τὴν βουλαίαν Ἑστίαν καταφυγόντας ἕλκοντες ἀπὸ τῆς Ἑστίας, τὰ βρέφη σφῶν πρῶτα ἔκτεινον ἐν ὄψει τῶν μητέρων, αὐτὰς δὲ καὶ τοὺς ἄνδρας ἐπ' ἐκείνοις. Τραλλιανοὶ δ' αὐθένται τοῦ κακοῦ φυλαξάμενοι γενέσθαι, Παφλαγόνα Θεόφιλον, ἄγριον ἄνδρα, ἐς τὸ ἔργον ἐμισθώσαντο, καὶ ὁ Θεόφιλος αὐτοὺς συναγαγὼν ἐπὶ τὸν τῆς ὁμονοίας νεὼν ἥπτετο τοῦ φόνου, καὶ τινῶν τοῖς ἀγάλμασι συμπλεκομένων τὰς χεῖρας ἀπέκοπτεν. Τοιαύταις μὲν τύχαις οἱ περὶ τὴν Ἀσίαν ὄντες Ἰταλοὶ καὶ Ῥωμαῖοι συνεφέροντο, ἄνδρες τε ὁμοῦ καὶ βρέφη καὶ γυναῖκες, καὶ ἐξελεύθεροι καὶ θεράποντες αὐτῶν, ὅσοι γένους Ἰταλικοῦ. ᾯ καὶ μάλιστα δῆλον ἐγένετο τὴν Ἀσίαν οὐ φόβῳ Μιθριδάτου μᾶλλον ἢ μίσει Ῥωμαίων τοιάδε ἐς αὐτοὺς ἐργάσασθαι. Ἀλλ' οὗτοι μὲν δίκην ἔδοσαν διπλῆν, αὐτοῦ τε Μιθριδάτου μετ' ὀλίγον ἀπίστως ἐξυβρίσαντος ἐς αὐτούς, καὶ ὕστερον Κορνηλίῳ Σύλλᾳ· Μιθριδάτης δὲ ἐς μὲν Κῶ κατέπλευσε, Κῴων αὐτὸν ἀσμένως δεχομένων, καὶ τὸν Ἀλεξάνδρου παῖδα τοῦ βασιλεύοντος Αἰγύπτου, σὺν χρήμασι πολλοῖς ὑπὸ τῆς μάμμης Κλεοπάτρας ἐν Κῷ καταλελειμμένον, παραλαβὼν ἔτρεφε βασιλικῶς, ἔκ τε τῶν Κλεοπάτρας θησαυρῶν γάζαν πολλὴν καὶ τέχνην καὶ λίθους καὶ κόσμους γυναικείους καὶ χρήματα πολλὰ ἐς τὸν Πόντον ἔπεμψεν.
Pendant ce temps Mithridate fit construire un grand nombre de navires pour attaquer Rhodes, et il écrivit secrètement à tous ses satrapes et magistrats que le trentième jour suivant ils devraient attaquer tous les Romains et tous les Italiens dans leurs villes, et aussi leurs épouses, leurs enfants et tous les affranchis de naissance italienne, les tuer, laisser leurs corps sans sépultures et se partager leurs biens avec lui. Il menaça de punir ceux qui enseveliraient les morts ou cacheraient les vivants et il offrit des récompenses aux délateurs et à ceux qui tueraient les gens qui se cachaient, ainsi que la liberté aux esclaves qui trahissaient leurs maîtres. Aux débiteurs qui massacreraient leurs créanciers il offrit l'annulation de la moitié de leurs dettes. Ces ordres, Mithridate les envoya secrètement à toutes les villes en même temps. Quand le jour fixé arriva les calamités s'abattirent sur la province d'Asie · en voici quelques exemples.
[23] Les Éphésiens arrachèrent les fugitifs, qui s'étaient réfugiés dans le temple d'Artémis, des statues même de la déesse et les tuèrent. Les habitants de Pergame tirèrent des flèches sur ceux qui s'étaient réfugiés dans le temple d'Esculape, alors qu'ils s'accrochaient toujours à sa statue. Les habitants d'Adramyttion poursuivirent dans la mer ceux qui cherchaient à s'échapper à la nage, les tuèrent et noyèrent leurs enfants. Les Cauniens qui étaient devenus sujets de Rhodes après la guerre contre Antiochus et qui venaient d'être libérés par les Romains, poursuivirent les Italiens qui s'étaient réfugiés près de la statue de Vesta du Sénat, les arrachèrent de l'autel, tuèrent les enfants devant les yeux de leurs mères, et puis tuèrent les mères elles-mêmes et leurs maris pour terminer. Les habitants de Tralles, pour s'en laver les mains, louèrent un monstre sauvage appelé Theophilus, un Paphlagonien, pour effectuer ce travail. Il conduisit les victimes au temple de la Concorde, et c'est là qu'il les assassina, coupant en outre les mains de ceux qui embrassaient les statues des dieux. Tel fut le destin terrible qui arriva aux Romains et aux Italiens dans toute la province de l'Asie, aux hommes, aux femmes, aux enfants, à leurs affranchis et à leurs esclaves · à tout ce qui était de sang italien ; ce qui rendit évident que c'était plus la haine des Romains que la crainte de Mithridate qui poussait les Asiatiques à commettre ces atrocités. Mais ils furent doublement châtiés de leur crime - une fois des mains de Mithridate lui-même, qui dans sa perfidie peu de temps après, se déchaîna contre eux et une autre fois des mains de Cornelius Sylla. En attendant Mithridate arriva dans l'île de Cos, où il fut accueilli avec bienveillance par les habitants et où il reçut et ensuite éleva comme un roi un fils d'Alexandre, ancien souverain d'Égypte, qui avait été laissé là par sa grand-mère, Cléopâtre, ainsi qu'une grande somme d'argent. Des trésors de Cléopâtre il envoya des objets de valeur, des oeuvres d'art, des pierres précieuses, des ornements féminins et beaucoup de l'argent dans le Pont.