RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

ALLER à LA TABLE DES MATIERES DES TEXTES GRECS

Appien, guerres civiles

livre II

ὁ κύβος ἀνερρίφθω - alea iacta est - le sort en est jeté.

[35] Τοὺς οὖν λοχαγοὺς αὐτῶν σὺν ὀλίγοις τοῖς μάλιστα εὐτολμοτάτοις, εἰρηνικῶς ἐσταλμένοις, προύπεμπεν ἐσελθεῖν ἐς ᾿Αρίμινον καὶ τὴν πόλιν ἄφνω καταλαβεῖν· ἡ δ' ἐστὶν ᾿Ιταλίας πρώτη μετὰ τὴν Γαλατίαν. αὐτὸς δὲ περὶ ἑσπέραν, ὡς δὴ τὸ σῶμα ἐνοχλούμενος, ὑπεχώρησε τοῦ συμποσίου, τοὺς φίλους ἀπολιπὼν ἔτι ἑστιᾶσθαι καὶ ζεύγους ἐπιβὰς ἤλαυνεν ἐς τὸ ᾿Αρίμινον, ἑπομένων οἱ τῶν ἱππέων ἐκ διαστήματος. δρόμῳ δ' ἐλθὼν ἐπὶ τὸν ῾Ρουβίκωνα ποταμόν, ὃς ὁρίζει τὴν ᾿Ιταλίαν, ἔστη τοῦ δρόμου καὶ ἐς τὸ ῥεῦμα ἀφορῶν περιεφέρετο τῇ γνώμῃ, λογιζόμενος ἕκαστα τῶν ἐσομένων κακῶν, εἰ τόνδε τὸν ποταμὸν σὺν ὅπλοις περάσειε. καὶ πρὸς τοὺς παρόντας εἶπεν ἀνενεγκών· "ἡ μὲν ἐπίσχεσις, ὦ φίλοι, τῆσδε τῆς διαβάσεως ἐμοὶ κακῶν ἄρξει, ἡ δὲ διάβασις πᾶσιν ἀνθρώποις." καὶ εἰπὼν οἷά τις ἔνθους ἐπέρα σὺν ὁρμῇ, τὸ κοινὸν τόδε ἐπειπών· "ὁ κύβος ἀνερρίφθω." δρόμῳ δ' ἐντεῦθεν ἐπιὼν ᾿Αρίμινόν τε αἱρεῖ περὶ ἕω καὶ ἐς τὸ πρόσθεν ἐχώρει, φρούρια τοῖς ἐπικαίροις ἐφιστὰς καὶ τὰ ἐν ποσὶν ἢ βίᾳ χειρούμενος ἢ φιλανθρωπίᾳ. φυγαί τε καὶ μεταναστάσεις ἦσαν ἐκ πάντων χωρίων ὡς ἐν ἐκπλήξει καὶ δρόμος ἀσύντακτος μετ' οἰμωγῆς, τό τε ἀκριβὲς οὐκ εἰδότες καὶ τὸν Καίσαρα νομίζοντες μετ' ἀπείρου στρατοῦ κατὰ κράτος ἐλαύνειν.

35 Il envoya donc en avance leurs centurions avec un petit nombre d'hommes particulièrement hardis, se rendre, habillés comme en temps de paix, à Ariminum, et prendre par surprise cette ville, qui est la première en Italie quand on vient de Gaule. Et lui-même, vers le soir, sous le prétexte d'une indisposition, se retira du banquet, laissant ses amis encore à table, et monta sur son char pour gagner Ariminum, ses cavaliers le suivant à quelque distance. Sa course le mena au bord du Rubicon, une rivière qui marque la frontière de l'Italie : alors il s'arrêta et, regardant le fleuve, se plongea dans ses réflexions, envisageant chacun des malheurs qui allaient advenir s'il traversait cette rivière en armes ; puis, se reprenant, il dit à ses compagnons : « Si je m'abstiens de traverser cette rivière, mes amis, ce sera le début des malheurs pour moi, et si je la traverse, pour l'humanité entière. » À ces mots, comme un illuminé, il la traversa vivement, après avoir ajouté cette expression courante : « le dé en est jeté. » De là, reprenant sa course, il se rendit maître d'Ariminum au lever du jour et poussa plus avant, en plaçant des garnisons sur les positions stratégiques, et en s'emparant de tout ce qu'il trouvait sur son chemin, par la force ou par la douceur. Et on se mit à fuir ou à émigrer de tous les bourgs, comme cela se produit en cas de panique, à se précipiter à grands cris dans une course désordonnée, dans l'ignorance où l'on était de ce qui se passait exactement, et croyant que César avançait en force avec une immense armée.

[36] Ων οἱ ὕπατοι πυνθανόμενοι τὸν Πομπήιον οὐκ εἴων ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ γνώμης ἐμπειροπολέμως εὐσταθεῖν, ἀλλ' ἐξώτρυνον ἐκπηδᾶν ἐς τὴν ᾿Ιταλίαν καὶ στρατολογεῖν ὡς τῆς πόλεως καταληφθησομένης αὐτίκα. ἥ τε ἄλλη βουλή, παρὰ δόξαν αὐτοῖς ὀξείας τῆς ἐσβολῆς τοῦ Καίσαρος γενομένης, ἐδεδοίκεσαν ἔτι ὄντες ἀπαράσκευοι καὶ σὺν ἐκπλήξει μετενόουν οὐ δεξάμενοι τὰς Καίσαρος προκλήσεις, τότε νομίζοντες εἶναι δικαίας, ὅτε σφᾶς ὁ φόβος ἐς τὸ εὔβουλον ἀπὸ τοῦ φιλονίκου μετέφερε. τέρατά τε αὐτοῖς ἐπέπιπτε πολλὰ καὶ σημεῖα οὐράνια· αἷμά τε γὰρ ἔδοξεν ὁ θεὸς ὗσαι καὶ ξόανα ἱδρῶσαι καὶ κεραυνοὶ πεσεῖν ἐπὶ νεὼς πολλοὺς καὶ ἡμίονος τεκεῖν· ἄλλα τε πολλὰ δυσχερῆ προεσήμαινε τὴν ἐς ἀεὶ τῆς πολειτείας ἀναίρεσίν τε καὶ μεταβολήν. εὐχαὶ δὲ ὡς ἐπὶ φοβεροῖς προυγράφοντο, καὶ ὁ δῆμος ἐν μνήμῃ τῶν Μαρίου καὶ Σύλλα κακῶν γιγνόμενος ἐκεκράγει Καίσαρα καὶ Πομπήιον ἀποθέσθαι τὰς δυναστείας ὡς ἐν τῷδε μόνῳ τοῦ πολέμου λυθησομένου, Κικέρων δὲ καὶ πέμπειν ἐς Καίσαρα διαλλακτάς.

36 Les consuls, apprenant ces nouvelles, ne laissèrent pas Pompée en rester à la décision que son expérience de la guerre lui avait fait prendre, mais le pressèrent de partir immédiatement pour l'Italie rassembler des troupes, comme si la prise de la Ville était imminente. Quant aux sénateurs, la rapidité de l'avance de César avait surpris leurs prévisions, et ils prenaient peur, n'étant pas encore prêts, et, dans leur affolement, regrettaient de ne pas avoir accepté les propositions de César, qu'ils trouvaient maintenant équitables, depuis que la peur les avait fait passer de la rage partisane à la sagesse. De plus, des prodiges se présentaient à eux en grand nombre, ainsi que des signes dans le ciel: on raconta qu'il pleuvait du sang, que les idoles suaient, que la foudre tombait sur de nombreux temples et qu'une mule avait mis bas ; d'autres phénomènes terribles présageaient le bouleversement et la transformation du régime politique pour toujours. Des prières votives étaient affichées, comme cela se fait en présence de périls, et le peuple, auquel revenait le souvenir des temps malheureux de Marius et de Sylla, implorait de ses clameurs César et Pompée de déposer leurs pouvoirs, puisque c'était le seul moyen de résoudre le conflit ; Cicéron alla même jusqu'à demander qu'on envoie des négociateurs à César.

[37] ᾿Αντιπραττόντων δ' ἐς ἅπαντα τῶν ὑπάτων, Φαώνιος μὲν Πομπήιον ἐπισκώπτων τοῦ ποτὲ λεχθέντος ὑπ' αὐτοῦ, παρεκάλει τὴν γῆν πατάξαι τῷ ποδὶ καὶ τὰ στρατόπεδα ἐξ αὐτῆς ἀναγαγεῖν· ὁ δὲ "ἕξετε," εἶπεν, "ἂν ἐπακολουθῆτέ μοι καὶ μὴ δεινὸν ἡγῆσθε τὴν ῾Ρώμην ἀπολιπεῖν, καὶ εἰ τὴν ᾿Ιταλίαν ἐπὶ τῇ ῾Ρώμῃ δεήσειεν." οὐ γὰρ τὰ χωρία καὶ τὰ οἰκήματα τὴν δύναμιν ἢ τὴν ἐλευθερίαν εἶναι τοῖς ἀνδράσιν, ἀλλὰ τοὺς ἄνδρας, ὅπῃ ποτ' ἂν ὦσιν, ἔχειν ταῦτα σὺν ἑαυτοῖς· ἀμυνομένους δ' ἀναλήψεσθαι καὶ τὰ οἰκήματα. ὁ μὲν δὴ τοσάδε εἰπὼν καὶ ἀπειλήσας τοῖς ἐπιμένουσιν, εἰ φειδοῖ χωρίων ἢ κατασκευῆς ἀπολελείψονται τῶν ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀγώνων, ἐξῄει τῆς τε βουλῆς καὶ τῆς πόλεως αὐτίκα ἐς τὴν ἐν Καπύῃ στρατιάν, καὶ οἱ ὕπατοι συνείποντο αὐτῷ· τοὺς ἄλλους δ' ἀπορία τε ἐς πολὺ κατεῖχε, καὶ διενυκτέρευον ἐν τῷ βουλευτηρίῳ μετ' ἀλλήλων. ἅμα δ' ἡμέρᾳ τὸ πλέον ὅμως ἐξῄει καὶ ἐδίωκε τὸν Πομπήιον.

37 Comme les consuls s'opposaient absolument à tout cela, Favonius, reprenant ironiquement la formule prononcée autrefois par Pompée, l'invita à frapper la terre du pied et à en faire surgir des armées ; à quoi celui-ci répliqua : « Vous les aurez, si vous me suivez et si vous ne craignez pas d'abandonner Rome, et l'Italie après Rome, s'il le faut. » Car, selon lui, ce n'étaient ni les bourgs, ni les maisons qui constituaient la force et la liberté pour des hommes, mais les hommes, où qu'ils puissent se trouver, qui les détenaient en eux-mêmes, et en se défendant, ils récupéreraient leurs maisons. Après avoir ainsi parlé et proféré des menaces contre ceux qui voulaient rester, si, par souci de leurs bourgs et de leurs biens, ils se soustrayaient aux combats pour défendre la patrie, il sortit aussitôt du Sénat et de la Ville pour rejoindre l'armée de Capoue, et les consuls le suivirent. Les sénateurs étaient plongés dans une grande perplexité, et ils passèrent la nuit au Sénat à échanger leurs points de vue. À l'aube, toutefois, la majorité sortit et se hâta d'aller rejoindre Pompée.

[38] ῾Ο δὲ Καῖσαρ ἐν Κορφινίῳ Λεύκιον Δομίτιον τὸν ἐπιπεμφθέντα οἱ τῆς ἀρχῆς εἶναι διάδοχον καταλαβών, οὐ πάντας ἀμφ' αὑτὸν ἔχοντα τοὺς τετρακισχιλίους, ἐπολιόρκει· καὶ οἱ τὸ Κορφίνιον οἰκοῦντες φεύγοντα τὸν Δομίτιον ἀμφὶ τὰς πύλας καταλαβόντες τῷ Καίσαρι προσήγαγον. ὁ δὲ τὴν μὲν στρατιὰν αὐτοῦ προστιθεμένην οἱ προθύμως ἐδέχετο ἐς ἐρέθισμα τῶν ἄλλων, Δομίτιον δ' αὐτὸν ἀπαθῆ μετὰ τῶν ἑαυτοῦ χρημάτων μεθῆκεν ὅποι βούλοιτο ἀπιέναι, ἐλπίσας μὲν ἴσως διὰ τὴν εὐποιίαν παραμενεῖν, οὐ κωλύσας δ' ἐς Πομπήιον ἰόντα. γιγνομένων δὲ τούτων οὕτως ὀξέως, ὁ Πομπήιος ἐς Νουκερίαν ἐκ Καπύης καὶ ἐκ Νουκερίας ἐς Βρεντέσιον ἠπείγετο, ὡς τὸν ᾿Ιόνιον διαβαλῶν ἐς ῞Ηπειρον καὶ τοῦ πολέμου τὴν παρασκευὴν συστήσων ἐν αὐτῇ. ἔθνεσί τε πᾶσι καὶ βασιλεῦσι καὶ πόλεσι καὶ στρατηγοῖς καὶ δυνάσταις ἔγραφε κατὰ σπουδήν, ὅ τι δύναιτο ἕκαστος, ἐς τὸν πόλεμον συμφέρειν. καὶ τάδε μὲν ἀθρόως ἐγίνετο, ὁ δ' ἴδιος αὐτοῦ Πομπηίου στρατὸς ἦν ἐν ᾿Ιβηρίᾳ καὶ παρασκευῆς εἶχεν ὡς ὁρμήσων, ὅπῃ ποτ' ἂν αἱ χρεῖαι καλῶσιν.

38 César intercepta à Corfinium Lucius Domitius, qui avait été envoyé pour lui succéder dans sa charge et n'avait pas à ses côtés la totalité de ses quatre mille hommes, et l’y assiégea. Puis les habitants de Corfinium se saisirent de Domitius près des portes au moment où il s'enfuyait et l'amenèrent à César. Ce dernier, quand l'armée de Domitius rallia son camp, la reçut chaleureusement, pour encourager les autres <à faire de même>, et il laissa partir Domitius indemne, avec son argent, là où il voudrait : il escomptait peut-être que cette bienveillance l'amènerait à rester avec lui, mais il ne l'empêcha pas de rejoindre Pompée. Vu la précipitation des événements, Pompée transféra ses troupes de Capoue à Nucérie, puis de Nucérie à Brindes, pour gagner l'Épire en traversant la mer Adriatique, et parachever là-bas ses préparatifs de guerre. Il se hâta en outre d'écrire à la totalité des provinces, des rois, des cités, des préteurs et des princes, de rassembler pour la guerre tout ce que chacun pourrait. Et tandis que cela se faisait abondamment, la propre armée de Pompée se trouvait en Espagne, et elle était prête à pouvoir s'élancer partout où on aurait besoin de l'appeler.

[39] Αὐτὸς δ' ὁ Πομπήιος τῶν ἀμφ' αὑτὸν ἤδη τελῶν τὰ μὲν ἔδωκε τοῖς ὑπάτοις προαπάγειν ἐς ῞Ηπειρον ἐκ Βρεντεσίου, καὶ διέπλευσαν οἵδε αὐτίκα ἀσφαλῶς ἐς Δυρράχιον· ἣν ᾿Επίδαμνόν τινες εἶναι νομίζουσι διὰ τοιάνδε ἄγνοιαν. βασιλεὺς τῶν τῇδε βαρβάρων, ᾿Επίδαμνος, πόλιν ᾤκισεν ἐπὶ θαλάσσης καὶ ἀφ' ἑαυτοῦ προσεῖπεν ᾿Επίδαμνον. τούτου θυγατριδοῦς Δύρραχος, νομιζόμενος εἶναι Ποσειδῶνος, ἐπίνειον ᾤκισε τῇ πόλει καὶ Δυρράχιον ὠνόμασε. πολεμουμένῳ δ' ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν τῷδε τῷ Δυρράχῳ συνεμάχησεν ὁ ῾Ηρακλῆς ἐπὶ μέρει τῆς γῆς, ἐξ ᾿Ερυθείας ἐπανιών· ὅθεν οἱ Δυρράχιοι τὸν ῾Ηρακλέα, ὡς μερίτην τῆς γῆς, οἰκιστὴν σφῶν τίθενται, οὐκ ἀρνούμενοι μὲν οὐδὲ τὸν Δύρραχον, φιλοτιμούμενοι δ' ὑπὲρ σφῶν ἐς τὸν ῾Ηρακλέα μᾶλλον ὡς ἐς θεόν. φασὶ δ' ἐν τῇ μάχῃ τῇδε Δυρράχου παῖδα ᾿Ιόνιον ὑφ' ῾Ηρακλέους ἐξ ἀγνοίας ἀποθανεῖν καὶ τὸν ῾Ηρακλέα τὸ σῶμα θάψαντα ἐμβαλεῖν ἐς τὸ πέλαγος, ἵνα ἐπώνυμον αὐτοῦ γένοιτο. χρόνῳ δὲ τῆς τε χώρας καὶ πόλεως κατασχεῖν Βρίγας ἐκ Φρυγῶν ἐπανελθόντας καὶ Ταυλαντίους ἐπ' ἐκείνοις, ᾿Ιλλυρικὸν ἔθνος, ἐπὶ δὲ τοῖς Ταυλαντίοις ἕτερον γένος ᾿Ιλλυριῶν Λιβυρνούς, οἳ τὰ περίοικα νηυσὶ ταχείαις ἐληίζοντο· καὶ Λιβυρνίδας ἐντεῦθεν ἡγοῦνται ῾Ρωμαῖοι τὰς ναῦς τὰς ταχείας, ὧν ἄρα πρώτων ἐς πεῖραν ἦλθον. οἱ δ' ἐκ τῶν Λιβυρνῶν ἐξελαθέντες ἀπὸ τοῦ Δυρραχίου Κερκυραίους ἐπαγόμενοι θαλασσοκρατοῦντας ἐξέβαλον τοὺς Λιβυρνούς· καὶ αὐτοῖς οἱ Κερκυραῖοι σφετέρους ἐγκατέμιξαν οἰκήτορας, ὄθεν ῾Ελληνικὸν εἶναι δοκεῖ τὸ ἐπίνειον. τὴν δ' ἐπίκλησιν ὡς οὐκ αἶσιον ἐναλλάξαντες οἱ Κερκυραῖοι καὶ τήνδε ἀπὸ τῆς ἄνω πόλεως ᾿Επίδαμνον ἐκάλουν, καὶ Θουκυδίδης οὕτως ὠνόμαζεν· ἐκνικᾷ δ' ὅμως τὸ ὄνομα, καὶ Δυρράχιον κληίζεται.

39 Pompée lui-même confia une partie des légions qui se trouvaient déjà à ses côtés aux consuls pour les conduire de Brindes en Épire, et les consuls leur firent immédiatement effectuer en sécurité la traversée jusqu'à Dyrrachium, que certains confondent avec Épidamne, en raison de l'erreur suivante : un roi des barbares de cette région, Épidamne, fonda une ville près de la mer, et lui donna son propre nom, Épidamne. Le fils de sa fille, Dyrrachos, supposé fils de Poséidon, fonda un port pour la ville, et l'appela Dyrrachium. Quand ses frères lui firent la guerre, Dyrrachos obtint, contre une partie du territoire, l'alliance d'Héraclès, qui revenait d'Erythéa : de là vient quel les Dyrrachiens font d'Héraclès, en tant que possesseur partiel de leur territoire, leur fondateur : sans renier pour autant Dyrrachos, ils s'enorgueillissent d'Héraclès plus qu'ils ne feraient d'un dieu. Ils ajoutent que lors de la bataille en question, le fille de Dyrrachos, Ionios, fut tué par erreur par Héraclès, et qu'Héraclès, après lui avoir rendu les honneurs funèbres, le jeta dans la mer, pour qu'elle porte son nom. Mais par la suite, le pays et la ville passèrent aux Briges, qui remontaient de Phrygie; et après ceux-ci, aux Taulantiens, un peuple d'Illyrie, et après les Taulantiens, aux Liburniens, qui ravageaient la zone grâce à leurs navires rapides : de là vient que les Romains tiennent pour « liburniens » les bateaux rapides, car ce furent les premiers auxquels ils eurent affaire. Mais ceux qui, avaient été chassés de Dyrrachium par les Liburniens appelèrent les Corcyréens, maîtres de la mer, qui expulsèrent les Liburniens ; et les Corcyréens mélangèrent à la population des colons à eux, d'où vient qu'on croit ce port grec. Puis, les Corcyréens, trouvant que son nom n'était pas propice, le changèrent, et prirent celui de la ville située au-dessus de lui, Épidamne, et Thucydide le nomme ainsi : néanmoins le nom originel l'a emporté, et ce port s'appelle Dyrrachium.