Pindare

HOMERE

 

ODYSSEE

CHANT XIV

Traduction française : BARESTE.

chant 13    chant 15

 

 

 

 

 

 

 

 

ODYSSEE

 


 

 

ULYSSE ET EUMÈE.

 

 

 

Αὐτὰρ ὁ ἐκ λιμένος προσέβη τρηχεῖαν ἀταρπὸν
χῶρον ἀν' ὑλήεντα δι' ἄκριας, ᾗ οἱ Ἀθήνη
πέφραδε δῖον ὑφορβόν, ὅ οἱ βιότοιο μάλιστα
κήδετο οἰκήων, οὓς κτήσατο δῖος Ὀδυσσεύς.

Τὸν δ' ἄρ' ἐνὶ προδόμῳ εὗρ' ἥμενον, ἔνθα οἱ αὐλὴ
ὑψηλὴ δέδμητο, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ,
καλή τε μεγάλη τε, περίδρομος· ἥν ῥα συβώτης
αὐτὸς δείμαθ' ὕεσσιν ἀποιχομένοιο ἄνακτος,
νόσφιν δεσποίνης καὶ Λαέρταο γέροντος,
ῥυτοῖσιν λάεσσι καὶ ἐθρίγκωσεν ἀχέρδῳ. 10
Σταυροὺς δ' ἐκτὸς ἔλασσε διαμπερὲς ἔνθα καὶ ἔνθα
πυκνοὺς καὶ θαμέας, τὸ μέλαν δρυὸς ἀμφικεάσσας.
ντοσθεν δ' αὐλῆς συφεοὺς δυοκαίδεκα ποίει
πλησίον ἀλλήλων, εὐνὰς συσίν· ἐν δὲ ἑκάστῳ
πεντήκοντα σύες χαμαιευνάδες ἐρχατόωντο,
θήλειαι τοκάδες· τοὶ δ' ἄρσενες ἐκτὸς ἴαυον,
πολλὸν παυρότεροι· τοὺς γὰρ μινύθεσκον ἔδοντες
ἀντίθεοι μνηστῆρες, ἐπεὶ προΐαλλε συβώτης
αἰεὶ ζατρεφέων σιάλων τὸν ἄριστον ἁπάντων·
οἱ δὲ τριηκόσιοί τε καὶ ἑξήκοντα πέλοντο. 20

Πὰρ δὲ κύνες θήρεσσιν ἐοικότες αἰὲν ἴαυον 21
τέσσαρες, οὓς ἔθρεψε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν.
Αὐτὸς δ' ἀμφὶ πόδεσσιν ἑοῖς ἀράρισκε πέδιλα,
τάμνων δέρμα βόειον ἐϋχροές· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι
ᾤχοντ' ἄλλυδις ἄλλος ἅμ' ἀγρομένοισι σύεσσιν,
οἱ τρεῖς· τὸν δὲ τέταρτον ἀποπροέηκε πόλινδε
σῦν ἀγέμεν μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ἀνάγκῃ,
ὄφρ' ἱερεύσαντες κρειῶν κορεσαίατο θυμόν.
ξαπίνης δ' Ὀδυσῆα ἴδον κύνες ὑλακόμωροι.
Οἱ μὲν κεκλήγοντες ἐπέδραμον· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 30
ἕζετο κερδοσύνῃ, σκῆπτρον δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
νθα κεν ᾧ πὰρ σταθμῷ ἀεικέλιον πάθεν ἄλγος·
ἀλλὰ συβώτης ὦκα ποσὶ κραιπνοῖσι μετασπὼν
ἔσσυτ' ἀνὰ πρόθυρον, σκῦτος δέ οἱ ἔκπεσε χειρός.
Τοὺς μὲν ὁμοκλήσας σεῦεν κύνας ἄλλυδις ἄλλον
πυκνῇσιν λιθάδεσσιν, ὁ δὲ προσέειπεν ἄνακτα·

" γέρον, ἦ ὀλίγου σε κύνες διεδηλήσαντο 36
ἐξαπίνης, καί κέν μοι ἐλεγχείην κατέχευας.
Καὶ δέ μοι ἄλλα θεοὶ δόσαν ἄλγεά τε στοναχάς τε·
ἀντιθέου γὰρ ἄνακτος ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων 40
ἧμαι, ἄλλοισιν δὲ σύας σιάλους ἀτιτάλλω
ἔδμεναι· αὐτὰρ κεῖνος ἐελδόμενός που ἐδωδῆς
πλάζετ' ἐπ' ἀλλοθρόων ἀνδρῶν δῆμόν τε πόλιν τε,
εἴ που ἔτι ζώει καὶ ὁρᾷ φάος ἠελίοιο.
λλ' ἕπεο, κλισίηνδ' ἴομεν, γέρον, ὄφρα καὶ αὐτός,
σίτου καὶ οἴνοιο κορεσσάμενος κατὰ θυμόν,
εἴπῃς, ὁππόθεν ἐσσὶ καὶ ὁππόσα κήδε' ἀνέτλης
."

ς εἰπὼν κλισίηνδ' ἡγήσατο δῖος ὑφορβός,
εἷσεν δ' εἰσαγαγών, ῥῶπας δ' ὑπέχευε δασείας,
ἐστόρεσεν δ' ἐπὶ δέρμα ἰονθάδος ἀγρίου αἰγός, 50
αὐτοῦ ἐνεύναιον, μέγα καὶ δασύ. Χαῖρε δ' Ὀδυσσεύς,
ὅττι μιν ὣς ὑπέδεκτο, ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζε·

"Ζεύς τοι δοίη, ξεῖνε, καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
ὅττι μάλιστ' ἐθέλεις, ὅτι με πρόφρων ὑπέδεξο.
"

Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα· 155

"Ζεῖν', οὔ μοι θέμις ἔστ', οὐδ' εἰ κακίων σέθεν ἔλθοι,
ξεῖνον ἀτιμῆσαι· πρὸς γὰρ Διός εἰσιν ἅπαντες
ξεῖνοί τε πτωχοί τε. Δόσις δ' ὀλίγη τε φίλη τε
γίνεται ἡμετέρη· ἡ γὰρ δμώων δίκη ἐστίν,
αἰεὶ δειδιότων, ὅτ' ἐπικρατέωσιν ἄνακτες 60
οἱ νέοι. γὰρ τοῦ γε θεοὶ κατὰ νόστον ἔδησαν,
ὅς κεν ἔμ' ἐνδυκέως ἐφίλει καὶ κτῆσιν ὄπασσεν,
οἷά τε ᾧ οἰκῆϊ ἄναξ εὔθυμος ἔδωκεν,
οἶκόν τε κλῆρόν τε πολυμνήστην τε γυναῖκα,
ὅς οἱ πολλὰ κάμῃσι, θεὸς δ' ἐπὶ ἔργον ἀέξῃ,
ὡς καὶ ἐμοὶ τόδε ἔργον ἀέξεται, ᾧ ἐπιμίμνω.
Τῶ κέ με πόλλ' ὤνησεν ἄναξ, εἰ αὐτόθ' ἐγήρα·
ἀλλ' ὄλεθ'. ς ὤφελλ' Ἑλένης ἀπὸ φῦλον ὀλέσθαι
πρόχνυ, ἐπεὶ πολλῶν ἀνδρῶν ὑπὸ γούνατ' ἔλυσε·
καὶ γὰρ κεῖνος ἔβη Ἀγαμέμνονος εἵνεκα τιμῆς 70
Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μάχοιτο."

ς εἰπὼν ζωστῆρι θοῶς συνέεργε χιτῶνα,
βῆ δ' ἴμεν ἐς συφεούς, ὅθι ἔθνεα ἔρχατο χοίρων.
νθεν ἑλὼν δύ' ἔνεικε καὶ ἀμφοτέρους ἱέρευσεν,
εὗσέ τε μίστυλλέν τε καὶ ἀμφ' ὀβελοῖσιν ἔπειρεν.
πτήσας δ' ἄρα πάντα φέρων παρέθηκ' Ὀδυσῆϊ
θέρμ' αὐτοῖσ' ὀβελοῖσιν, ὁ δ' ἄλφιτα λευκὰ πάλυνεν.
ν δ' ἄρα κισσυβίῳ κίρνη μελιηδέα οἶνον,
αὐτὸς δ' ἀντίον ἷζεν, ἐποτρύνων δὲ προσηύδα·

"σθιε νῦν, ὦ ξεῖνε, τά τε δμώεσσι πάρεστι, 80
χοίρε'· ἀτὰρ σιάλους γε σύας μνηστῆρες ἔδουσιν,
οὐκ ὄπιδα φρονέοντες ἐνὶ φρεσὶν οὐδ' ἐλεητύν.
Οὐ μὲν σχέτλια ἔργα θεοὶ μάκαρες φιλέουσιν,
ἀλλὰ δίκην τίουσι καὶ αἴσιμα ἔργ' ἀνθρώπων.
Καὶ μὲν δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι, οἵ τ' ἐπὶ γαίης
ἀλλοτρίης βῶσιν καί σφιν Ζεὺς ληΐδα δώῃ,
πλησάμενοι δέ τε νῆας ἔβαν οἶκόνδε νέεσθαι, -
καὶ μὲν τοῖσ' ὄπιδος κρατερὸν δέος ἐν φρεσὶ πίπτει·
οἵδε δέ τοι ἴσασι, θεοῦ δέ τιν' ἔκλυον αὐδήν,
κείνου λυγρὸν ὄλεθρον, ὅ τ' οὐκ ἐθέλουσι δικαίως 90
μνᾶσθαι οὐδὲ νέεσθαι ἐπὶ σφέτερ', ἀλλὰ ἕκηλοι
κτήματα δαρδάπτουσιν ὑπέρβιον, οὐδ' ἔπι φειδώ.
σσαι γὰρ νύκτες τε καὶ ἡμέραι ἐκ Διός εἰσιν,
οὔ ποθ' ἓν ἱρεύουσ' ἱερήϊον οὐδὲ δύ' οἶα·
οἶνον δὲ φθινύθουσιν ὑπέρβιον ἐξαφύοντες.
γάρ οἱ ζωή γ' ἦν ἄσπετος· οὔ τινι τόσση
ἀνδρῶν ἡρώων, οὔτ' ἠπείροιο μελαίνης
οὔτ' αὐτῆς Ἰθάκης· οὐδὲ ξυνεείκοσι φωτῶν
ἔστ' ἄφενος τοσσοῦτον· ἐγὼ δέ κέ τοι καταλέξω.
Δώδεκ' ἐν ἠπείρῳ ἀγέλαι· τόσα πώεα οἰῶν, 100
τόσσα συῶν συβόσια, τόσ' αἰπόλια πλατέ' αἰγῶν
βόσκουσι ξεῖνοί τε καὶ αὐτοῦ βώτορες ἄνδρες·
ἐνθάδε τ' αἰπόλια πλατέ' αἰγῶν ἕνδεκα πάντα
ἐσχατιῇ βόσκοντ', ἐπὶ δ' ἀνέρες ἐσθλοὶ ὄρονται.
Τῶν αἰεί σφιν ἕκαστος ἐπ' ἤματι μῆλον ἀγινεῖ,
ζατρεφέων αἰγῶν ὅς τις φαίνηται ἄριστος.
Αὐτὰρ ἐγὼ σῦς τάσδε φυλάσσω τε ῥύομαί τε
καί σφι συῶν τὸν ἄριστον ἐῢ κρίνας ἀποπέμπω.
"

ς φάθ'· ὁ δ' ἐνδυκέως κρέα τ' ἤσθιε πῖνέ τε οἶνον, 109
ἁρπαλέως ἀκέων, κακὰ δὲ μνηστῆρσι φύτευεν. 110
Αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ ἤραρε θυμὸν ἐδωδῇ,
καί οἱ πλησάμενος δῶκε σκύφος, ᾧ περ ἔπινεν,
οἴνου ἐνίπλειον· ὁ δ' ἐδέξατο, χαῖρε δὲ θυμῷ,
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·

" φίλε, τίς γάρ σε πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν,
ὧδε μάλ' ἀφνειὸς καὶ καρτερός, ὡς ἀγορεύεις;
φῂς δ' αὐτὸν φθίσθαι Ἀγαμέμνονος εἵνεκα τιμῆς.
Εἰπέ μοι, αἴ κέ ποθι γνώω τοιοῦτον ἐόντα.
Ζεὺς γάρ που τό γε οἶδε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι,
εἴ κέ μιν ἀγγείλαιμι ἰδών· ἐπὶ πολλὰ δ' ἀλήθην
." 120

lors le divin Ulysse s'éloigne du port ; il suit à travers les montagnes couvertes de forêts l'âpre sentier indique par Minerve, pour se rendre auprès du pasteur qui veille avec soin sur tous les biens de son maître.

Il le trouve assis sous le vestibule, dans une cour belle, vaste et de forme circulaire ; cette cour, qui se trouvait dans un endroit élevé, avait été construite avec de grosses pierres par le pasteur lui-même pour ses troupeaux, pendant l'absence d'Ulysse et sans l'ordre ni de sa maîtresse, ni du vieux Laërte ; puis il l'entoura d'une haie d'épines. A l'extérieur s'élevait une forte palissade de pieux serrés et coupés au cœur du chêne dans l'intérieur se trouvaient douze étables rapprochées entre elles où couchaient les porcs. Cinquante truies fécondes reposaient dans chacune de ces étables ; les mâles couchaient en dehors, et ils étaient moins nombreux, car les prétendants les diminuaient chaque jour en les mangeant à leurs repas ; le pasteur leur envoyait sans cesse les meilleurs de ces porcs ; cependant on en comptait encore trois cent soixante. Là veillaient aussi, semblables à des bêtes féroces, quatre chiens énormes que nourrissait le chef des pasteurs. En ce moment celui-ci plaçait à ses pieds une chaussure qu'il avait lui-même taillée dans la peau colorée d'un bœuf. Les autres pâtres étaient dispersés ça et là ; trois seulement étaient encore auprès des troupeaux ; un quatrième avait été envoyé à la ville pour conduire le porc qu'on était contraint de livrer aux fiers prétendants, afin que ceux-ci goûtassent ces chairs délicieuses après avoir fait les sacrifices.

21 A peine les chiens ont-ils aperçu Ulysse qu'ils s'élancent sur lui en aboyant avec force ; mais le héros, usant d'adresse, s'assied à terre et son bâton s'échappe de ses mains. Là, dans ses propres étables, il eût souffert un indigne outrage si le gardien des porcs, en franchissant le portique, ne fût accouru aussitôt. Le pasteur jette le cuir qu'il tenait dans ses mains, gronde les chiens et les chasse avec des pierres nombreuses qu'il leur lance ; puis il dit au héros :

36 « Vieillard, peu s'en est fallu que ces dogues ne te déchirassent en un instant, et l'opprobre en serait retombé sur moi : cependant les dieux me donnent assez de chagrins ! Je passe ma vie à gémir ; je pleure un divin maître ; je nourris avec soin ses troupeaux pour qu'ils soient mangés par d'autres, tandis que lui, privé des choses nécessaires à la vie, erre misérablement dans quelque ville lointaine, au milieu de peuples étrangers, si toutefois il respire encore et voit la brillante clarté du soleil ! Mais suis-moi, viens dans ma cabane, ô vénérable vieillard, viens te rassasier de pain et de vin ; puis tu me diras qui tu es et quels sont les maux que tu as soufferts. »

En achevant ces paroles, le pasteur conduit Ulysse dans sa demeure ; lorsqu'ils y sont entrés il répand des branches épaisses qu'il couvre de la peau velue d'une chèvre sauvage, et prépare une couche vaste et commode. Ulysse, joyeux de cet accueil, adresse ces paroles au pasteur :

« O mon hôte, que Jupiter et tous les autres dieux te donnent ce que tu désires, puisque tu m'accueilles avec tant de bienveillance ! »

155 Toi, pasteur Eumée, tu lui répondis en ces termes(1) :

« Non , il ne m'est point permis de mépriser un voyageur, quand il serait encore plus misérable que toi ; car les étrangers et les pauvres nous sont envoyés par Jupiter. Mon offrande sera faible, mais elle te sera donnée de bon cœur. Telle est la coutume des serviteurs : ils sont toujours craintifs, surtout quand déjeunes chefs commandent. Les dieux entravent le retour du véritable maître qui me chérissait, et qui, sans doute, m'eût donné une maison, un champ, une épouse, tous les biens, enfin, qu'un héros bienfaisant accorde au serviteur fidèle dont une divinité fait prospérer les travaux. Mes labeurs et mes soins ont fructifié : aussi mon maître m'aurait comblé de richesses s'il eût vieilli dans ce palais ; mais il est mort loin de nous ! Ah ! plût aux immortels que la race d'Hélène pérît entièrement puisqu'elle a ravi le jour à tant de héros ! Mon maître, pour soutenir l'honneur des Atrides, est allé dans les plaines d'Ilion, pour combattre les guerriers troyens. »

A ces mots il attache sa tunique avec une ceinture et court à l'étable où les porcs sont enfermés ; il en prend deux et les immole aussitôt ; puis il les expose à la flamme, les divise en morceaux et les perce avec des broches. Lorsqu'il a fait rôtir ces viandes, il les apporte, encore toutes brûlantes autour des broches, et les place devant Ulysse; il répand ensuite sur ces viandes de la blanche farine et mêle dans des coupes un vin aussi doux que le miel. Alors il s'assied en face de son hôte et lui dit :

80 « Étranger, mange maintenant cette viande de jeunes porcs car nous, pauvres pasteurs, nous ne pouvons rien t'offrir de mieux. Les prétendants dévorent les animaux les plus gras, sans redouter aucune vengeance et sans concevoir aucune pitié. Pourtant les dieux fortunés ne chérissent pas les actions impies : ils honorent la justice et les œuvres équitables des hommes. Les ennemis qui dévastent une terre étrangère et auxquels Jupiter accorde un riche butin, s'en retournent dans leur patrie après avoir rempli leur navire, et en craignant la divine vengeance. Les prétendants, eux, savent sans doute, par quelque divinité, que mon maître est mort, puisqu'ils désirent s'unir, contrairement aux usages, avec la chaste Pénélope ; ils ne veulent point s'en retourner dans leurs demeures, et ils dévorent impunément les richesses d'Ulysse sans rien épargner. Les jours et les nuits ils ne se contentent pas d'immoler une ou deux victimes ; mais ils boivent sans mesure et épuisent tout le vin. De grands biens appartenaient autrefois à mon maître ; nul homme opulent, soit du fertile continent, soit d'Ithaque, ne possédait autant de richesses que lui ; il était plus riche que vingt d'entre eux. Je vais te faire le détail de tous ses biens. Douze troupeaux de bœufs paissent sur la terre ; douze troupeaux de moutons, de porcs et de chèvres sont conduits par des mercenaires et par les pasteurs de ce héros. Dans cette île sont encore onze troupeaux de chèvres qui paissent à l'autre extrémité du rivage, et qui sont gardés par des bergers fidèles. Chacun de ces pasteurs porte chaque jour aux prétendants la chèvre qui lui paraît la plus belle. Moi-même, qui garde et prends soin des porcs, je choisis toujours le plus beau de ces animaux pour le leur envoyer. »

109 Ainsi parle Eumée. Ulysse mange les viandes qui lui sont présentées et boit le vin en gardant le silence ; car il médite la mort des prétendants. Quand il a terminé son repas et fortifié son courage, Eumée remplit sa propre coupe ; il la présente à Ulysse, qui la reçoit avec joie, la vide, et prononce ensuite ces paroles :

« Ami, quel est donc l'homme puissant et fortuné qui t'acheta jadis, et qui, comme tu viens de me le dire, périt lui même pour la gloire d'Agamemnon ? Parle ; il est possible que j'aie connu ce héros. Jupiter et les autres dieux savent seuls si je l'ai vu et si je puis t'en donner des nouvelles ; car moi. j'ai parcouru bien des contrées. »

 Τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν· 121

"Ὦ γέρον, οὔ τις κεῖνον ἀνὴρ ἀλαλήμενος ἐλθὼν
ἀγγέλλων πείσειε γυναῖκά τε καὶ φίλον υἱόν,
ἀλλ' ἄλλως, κομιδῆς κεχρημένοι, ἄνδρες ἀλῆται
ψεύδοντ' οὐδ' ἐθέλουσιν ἀληθέα μυθήσασθαι.
Ὃς δέ κ' ἀλητεύων Ἰθάκης ἐς δῆμον ἵκηται,
ἐλθὼν ἐς δέσποιναν ἐμὴν ἀπατήλια βάζει·
ἡ δ' εὖ δεξαμένη φιλέει καὶ ἕκαστα μεταλλᾷ,
καί οἱ ὀδυρομένῃ βλεφάρων ἄπο δάκρυα πίπτει,
ἣ θέμις ἐστὶ γυναικός, ἐπὴν πόσις ἄλλοθ' ὄληται. 130
Αἶψά κε καὶ σύ, γεραιέ, ἔπος παρατεκτήναιο,
εἴ τίς τοι χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα δοίη.
Τοῦ δ' ἤδη μέλλουσι κύνες ταχέες τ' οἰωνοὶ
ῥινὸν ἀπ' ὀστεόφιν ἐρύσαι, ψυχὴ δὲ λέλοιπεν·
ἢ τόν γ' ἐν πόντῳ φάγον ἰχθύες, ὀστέα δ' αὐτοῦ
κεῖται ἐπ' ἠπείρου ψαμάθῳ εἰλυμένα πολλῇ.
Ὣς ὁ μὲν ἔνθ' ἀπόλωλε, φίλοισι δὲ κήδε' ὀπίσσω
πᾶσιν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τετεύχαται· οὐ γὰρ ἔτ' ἄλλον
ἤπιον ὧδε ἄνακτα κιχήσομαι, ὁππόσ' ἐπέλθω,
οὐδ' εἴ κεν πατρὸς καὶ μητέρος αὖτις ἵκωμαι 140
οἶκον, ὅθι πρῶτον γενόμην καί μ' ἔτρεφον αὐτοί.
Οὐδέ νυ τῶν ἔτι τόσσον ὀδύρομαι, ἱέμενός περ
ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι ἐὼν ἐν πατρίδι γαίῃ·
ἀλλά μ' Ὀδυσσῆος πόθος αἴνυται οἰχομένοιο.
Τὸν μὲν ἐγών, ὦ ξεῖνε, καὶ οὐ παρεόντ' ὀνομάζειν
αἰδέομαι· περὶ γάρ μ' ἐφίλει καὶ κήδετο θυμῷ·
ἀλλά μιν ἠθεῖον καλέω καὶ νόσφιν ἐόντα
."

Τὸν δ' αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς· 148

"Ὦ φίλ', ἐπεὶ δὴ πάμπαν ἀναίνεαι οὐδ' ἔτι φῇσθα
κεῖνον ἐλεύσεσθαι, θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος· 150
ἀλλ' ἐγὼ οὐκ αὔτως μυθήσομαι, ἀλλὰ σὺν ὅρκῳ,
ὡς νεῖται Ὀδυσεύς· εὐαγγέλιον δέ μοι ἔστω
αὐτίκ', ἐπεί κεν κεῖνος ἰὼν τὰ ἃ δώμαθ' ἵκηται·
ἕσσαι με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε, εἵματα καλά·
πρὶν δέ κε, καὶ μάλα περ κεχρημένος, οὔ τι δεχοίμην.
Ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς Ἀΐδαο πύλῃσι
γίνεται, ὃς πενίῃ εἴκων ἀπατήλια βάζει.
Ἴστω νῦν Ζεὺς πρῶτα θεῶν ξενίη τε τράπεζα
ἱστίη τ' Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω·
ἦ μέν τοι τάδε πάντα τελείεται ὡς ἀγορεύω. 160
Τοῦδ' αὐτοῦ λυκάβαντος ἐλεύσεται ἐνθάδ' Ὀδυσσεύς,
τοῦ μὲν φθίνοντος μηνός, τοῦ δ' ἱσταμένοιο,
οἴκαδε νοστήσας, καὶ τείσεται, ὅς τις ἐκείνου
ἐνθάδ' ἀτιμάζει ἄλοχον καὶ φαίδιμον υἱόν
."

Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα· 165

"Ὦ γέρον, οὔτ' ἄρ' ἐγὼν εὐαγγέλιον τόδε τείσω
οὔτ' Ὀδυσεὺς ἔτι οἶκον ἐλεύσεται· ἀλλὰ ἕκηλος
πῖνε, καὶ ἄλλα παρὲξ μεμνώμεθα, μηδέ με τούτων
μίμνῃσκ'· ἦ γὰρ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐμοῖσιν
ἄχνυται, ὁππότε τις μνήσῃ κεδνοῖο ἄνακτος. 170
Ἀλλ' ἦ τοι ὅρκον μὲν ἐάσομεν, αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
ἔλθοι, ὅπως μιν ἐγώ γ' ἐθέλω καὶ Πηνελόπεια
Λαέρτης θ' ὁ γέρων καὶ Τηλέμαχος θεοειδής.
Νῦν αὖ παιδὸς ἄλαστον ὀδύρομαι, ὃν τέκ' Ὀδυσσεύς,
Τηλεμάχου. Τὸν ἐπεὶ θρέψαν θεοὶ ἔρνεϊ ἶσον,
καί μιν ἔφην ἔσσεσθαι ἐν ἀνδράσιν οὔ τι χέρεια
πατρὸς ἑοῖο φίλοιο, δέμας καὶ εἶδος ἀγητόν,
τὸν δέ τις ἀθανάτων βλάψε φρένας ἔνδον ἐΐσας
ἠέ τις ἀνθρώπων· ὁ δ' ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν
ἐς Πύλον ἠγαθέην· τὸν δὲ μνηστῆρες ἀγαυοὶ 180
οἴκαδ' ἰόντα λοχῶσιν, ὅπως ἀπὸ φῦλον ὄληται
νώνυμον ἐξ Ἰθάκης Ἀρκεισίου ἀντιθέοιο.
Ἀλλ' ἦ τοι κεῖνον μὲν ἐάσομεν, ἤ κεν ἁλώῃ
ἦ κε φύγῃ καί κέν οἱ ὑπέρσχῃ χεῖρα Κρονίων.

Ἀλλ' ἄγε μοι σύ, γεραιέ, τὰ σ' αὐτοῦ κήδε' ἐνίσπες
καί μοι τοῦτ' ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ' ἐῢ εἰδῶ·
τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;
ὁπποίης τ' ἐπὶ νηὸς ἀφίκεο; πῶς δέ σε ναῦται
ἤγαγον εἰς Ἰθάκην; τίνες ἔμμεναι εὐχετόωντο;
οὐ μὲν γάρ τί σε πεζὸν ὀΐομαι ἐνθάδ' ἱκέσθαι."
190

Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς· 191

"Τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ' ἀτρεκέως ἀγορεύσω.
Εἴη μὲν νῦν νῶϊν ἐπὶ χρόνον ἠμὲν ἐδωδὴ
ἠδὲ μέθυ γλυκερὸν κλισίης ἔντοσθεν ἐοῦσι
δαίνυσθαι ἀκέοντ', ἄλλοι δ' ἐπὶ ἔργον ἕποιεν·
ῥηϊδίως κεν ἔπειτα καὶ εἰς ἐνιαυτὸν ἅπαντα
οὔ τι διαπρήξαιμι λέγων ἐμὰ κήδεα θυμοῦ,
ὅσσα γε δὴ ξύμπαντα θεῶν ἰότητι μόγησα.

Ἐκ μὲν Κρητάων γένος εὔχομαι εὐρειάων, 219
ἀνέρος ἀφνειοῖο πάϊς· πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι 200
υἷες ἐνὶ μεγάρῳ ἠμὲν τράφον ἠδ' ἐγένοντο
γνήσιοι ἐξ ἀλόχου· ἐμὲ δ' ὠνητὴ τέκε μήτηρ
παλλακίς, ἀλλά με ἶσον ἰθαιγενέεσσιν ἐτίμα
Κάστωρ Ὑλακίδης, τοῦ ἐγὼ γένος εὔχομαι εἶναι·
ὃς τότ' ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὣς τίετο δήμῳ
ὄλβῳ τε πλούτῳ τε καὶ υἱάσι κυδαλίμοισιν.

Ἀλλ' ἦ τοι τὸν κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι
εἰς Ἀΐδαο δόμους· τοὶ δὲ ζωὴν ἐδάσαντο
παῖδες ὑπέρθυμοι καὶ ἐπὶ κλήρους ἐβάλοντο,
αὐτὰρ ἐμοὶ μάλα παῦρα δόσαν καὶ οἰκί' ἔνειμαν. 210
Ἠγαγόμην δὲ γυναῖκα πολυκλήρων ἀνθρώπων
εἵνεκ' ἐμῆς ἀρετῆς. Ἐπεὶ οὐκ ἀποφώλιος ἦα
οὐδὲ φυγοπτόλεμος· νῦν δ' ἤδη πάντα λέλοιπεν·
ἀλλ' ἔμπης καλάμην γέ σ' ὀΐομαι εἰσορόωντα
γινώσκειν· ἦ γάρ με δύη ἔχει ἤλιθα πολλή.
Ἦ μὲν δὴ θάρσος μοι Ἄρης τ' ἔδοσαν καὶ Ἀθήνη
καὶ ῥηξηνορίην· ὁπότε κρίνοιμι λόχονδε
ἄνδρας ἀριστῆας, κακὰ δυσμενέεσσι φυτεύων,
οὔ ποτέ μοι θάνατον προτιόσσετο θυμὸς ἀγήνωρ,
ἀλλὰ πολὺ πρώτιστος ἐπάλμενος ἔγχει ἕλεσκον 220
ἀνδρῶν δυσμενέων ὅ τέ μοι εἴξειε πόδεσσι.

121 Eumée, chef des pasteurs, lui répond aussitôt :

« O vieillard, tous les voyageurs qui viendront annoncer le retour de mon maître ne pourront persuader l'épouse et le fils chéri de ce héros : les étrangers qui réclament notre secours mentent inconsidérément, et ils ne disent jamais la vérité. Les voyageurs qui arrivent à Ithaque sont introduits auprès de la reine, et ils l'abusent sans cesse par de vaines paroles ; pourtant elle les reçoit tous avec bienveillance ; elle passe ses jours à les questionner ; puis des larmes tombent de ses paupières, et elle pleure comme toute femme dont l'époux périt au loin. Toi-même, ô vieillard, tu imaginerais une fable si quelqu'un voulait te donner une tunique, un manteau et de riches vêtements ! Quant à mon maître, les chiens et les vautours doivent avoir, depuis longtemps enlevé la peau de ses os ! La vie doit l'avoir quitté ; les monstres de l'Océan doivent avoir dévoré son cadavre, et ses ossements gisent sans doute sur là plage, ensevelis sous un monceau de sable ! Oui, c'est ainsi qu'il a péri ! Ses amis le regrettent, et moi plus encore que tous les autres ; car je ne retrouverai jamais un si bon maître en quelque lieu que je porte mes pas, lors même que je retournerais dans la maison paternelle ! Ce ne sont pas mes parents que je plains le plus, malgré mon désir de les revoir ; mais celui que je regrette surtout, c'est Ulysse, absent depuis si long-temps ! Étranger, j'ose à peine l'appeler par son nom, quoiqu'il ne soit plus au milieu de nous ; ce héros me chérissait tant, que je parle de lui en son absence comme s'il était encore présent. »

148 Le noble Ulysse réplique à ces paroles :

« Ami, tu ne veux pas croire que ton maître reviendra ; je puis cependant t'affirmer par serment que tu reverras Ulysse un jour. Donne-moi donc une tunique, un manteau, et de superbes vêtements, puisque ce héros rentrera dans son palais : malgré mes besoins, je ne veux pourtant rien accepter avant ce jour. Il m'est odieux comme les portes de l'enfer, l'homme qui, contraint par l'indigence, prononce de trompeuses paroles ! Que Jupiter, le premier des dieux, soit témoin de mon serment ainsi que cette table hospitalière et ce foyer de l'irréprochable Ulysse, auprès duquel je viens de m'approcher, oui, je te le répète, toutes ces choses s'accompliront, comme je viens de te les annoncer. Dans le cours de cette année, Ulysse sera de retour ; il reviendra entre le mois qui finit et celui qui commence, et il punira ceux qui osèrent outrager ici son épouse et son illustre fils.»

165 Sage Eumée, tu fis alors entendre ces paroles :

« Vieillard, je ne te donnerai point le prix de cette nouvelle ; car Ulysse ne reviendra pas dans sa maison. Buvons en paix, et livrons-nous à d'autres pensées. Ne me rappelle point ces souvenirs, car mon âme s'attriste lorsque je songe à un si bon maître. Laisse là ton serment, et qu'Ulysse revienne, comme nous le désirons tous, moi, Pénélope, le vieux Laërte et le divin Télémaque. Je pleure aujourd'hui sur le sort de cet enfant qu'engendra le noble Ulysse, et que les dieux élevèrent comme un jeune arbrisseau. J'espérais qu'entre tous les hommes Télémaque ne serait pas inférieur à son père chéri et par son esprit, sa taille et sa beauté ; mais un dieu, ou peut-être un mortel, a frappé son esprit plein de justice ; car il s'est rendu dans la divine Pylos pour entendre parler de son père. Les orgueilleux prétendants lui dresseront des embûches lorsqu'il reviendra dans sa patrie, afin d'anéantir la postérité du noble Arcésius ; ne parlons donc pas de lui ; Télémaque périra peut-être, ou bien il échappera à la mort s'il est protégé par le fils de Saturne. Mais toi, vieillard, raconte-moi tes propres malheurs ; dis-moi la vérité pour que je l'apprenne tout entière. Qui donc es-tu ? Quelle est ta patrie et quels sont tes parents ? Sur quel navire es-tu venu en ces lieux ? Quels sont les nautonniers qui t'ont conduit à Ithaque ? De quelle race se glorifient-ils d'être issus ? Car ce n'est pas à pied, je pense, que tu as abordé dans cette île. »

191 Le prudent Ulysse lui répond aussitôt :

« Je vais te raconter toutes mes aventures. Si nous avions encore des mets et du vin en abondance, pour goûter tranquillement dans cette cabane les douceurs du festin, tandis que d'autres s'occuperaient de nos travaux, je ne pourrais, en une année entière, te raconter toutes les souffrances que j'ai supportées par la volonté des dieux.

219 » Je me glorifie d'être né dans la vaste Crète, et d'être fils d'un homme opulent. Mon père eut de sa légitime épouse plusieurs autres enfants qui naquirent et furent élevés dans sa maison. La mère qui me donna le jour fut une captive achetée à grand prix ; pourtant Castor, mon père, fils d'Hylax, m'aimait comme ses enfants légitimes. Ce héros fut jadis respecté par le peuple comme un dieu, à cause de ses richesses et de ses glorieux fils : cependant les Parques l'ont emporté dans les sombres demeures de Pluton. Alors ses nobles enfants divisant son héritage, le tirèrent au sort ; ils ne m'en laissèrent qu'une faible partie et ne me donnèrent qu'une seule demeure. J'épousai, grâce à ma vaillance, une femme issue d'une des plus riches familles ; car moi, je n'étais point un vil mortel, ni un guerrier lâche dans les combats. Maintenant l'âge et le malheur m'ont tout ravi ! Si tu regardes le chaume, tu reconnaîtras la moisson. Je suis, tu le vois, accablé de maux sans nombre. Jadis Mars et Minerve m'accordèrent la force et le courage. Lorsque je mettais en embuscade mes guerriers choisis pour détruire nos ennemis, jamais l'image de la mort ne s'offrit à mes regards ; mais armé de ma lance je m'élançais toujours le premier pour immoler, parmi les combattants, quiconque se mettait à fuir devant moi.

Οῖος ἔα ἐν πολέμῳ· ἔργον δέ μοι οὐ φίλον ἔσκεν 222
οὐδ' οἰκωφελίη, ἥ τε τρέφει ἀγλαὰ τέκνα,
ἀλλά μοι αἰεὶ νῆες ἐπήρετμοι φίλαι ἦσαν
καὶ πόλεμοι καὶ ἄκοντες ἐΰξεστοι καὶ ὀϊστοί,
λυγρά, τά τ' ἄλλοισίν γε καταῤῥιγηλὰ πέλονται.
Αὐτὰρ ἐμοὶ τὰ φίλ' ἔσκε, τά που θεὸς ἐν φρεσὶ θῆκεν·
ἄλλος γάρ τ' ἄλλοισιν ἀνὴρ ἐπιτέρπεται ἔργοις.
Πρὶν μὲν γὰρ Τροίης ἐπιβήμεναι υἷας Ἀχαιῶν
εἰνάκις ἀνδράσιν ἦρξα καὶ ὠκυπόροισι νέεσσιν 230
ἄνδρας ἐς ἀλλοδαπούς, καί μοι μάλα τύγχανε πολλά.
Τῶν ἐξαιρεύμην μενοεικέα, πολλὰ δ' ὀπίσσω
λάγχανον· αἶψα δὲ οἶκος ὀφέλλετο, καί ῥα ἔπειτα
δεινός τ' αἰδοῖός τε μετὰ Κρήτεσσι τετύγμην.
Ἀλλ' ὅτε δὴ τήν γε στυγερὴν ὁδὸν εὐρύοπα Ζεὺς
ἐφράσαθ', ἣ πολλῶν ἀνδρῶν ὑπὸ γούνατ' ἔλυσε,
δὴ τότ' ἔμ' ἤνωγον καὶ ἀγακλυτὸν Ἰδομενῆα
νήεσσ' ἡγήσασθαι ἐς Ἴλιον· οὐδέ τι μῆχος
ἦεν ἀνήνασθαι, χαλεπὴ δ' ἔχε δήμου φῆμις.

νθα μὲν εἰνάετες πολεμίζομεν υἷες Ἀχαιῶν, 240
τῷ δεκάτῳ δὲ πόλιν Πριάμου πέρσαντες ἔβημεν
οἴκαδε σὺν νήεσσι, θεὸς δ' ἐκέδασσεν Ἀχαιούς.
Αὐτὰρ ἐμοὶ δειλῷ κακὰ μήδετο μητίετα Ζεύς·
μῆνα γὰρ οἶον ἔμεινα τεταρπόμενος τεκέεσσι
κουριδίῃ τ' ἀλόχῳ καὶ κτήμασιν· αὐτὰρ ἔπειτα
Αἴγυπτόνδε με θυμὸς ἀνώγει ναυτίλλεσθαι,
νῆας ἐῢ στείλαντα, σὺν ἀντιθέοισ' ἑτάροισιν.
Ἐννέα νῆας στεῖλα, θοῶς δ' ἐσαγείρετο λαός.

Ἑξῆμαρ μὲν ἔπειτα ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι 249
δαίνυντ'· αὐτὰρ ἐγὼν ἱερήϊα πολλὰ παρεῖχον 250
θεοῖσίν τε ῥέζειν αὐτοῖσί τε δαῖτα πένεσθαι.
Ἑβδομάτῃ δ' ἀναβάντες ἀπὸ Κρήτης εὐρείης
ἐπλέομεν βορέῃ ἀνέμῳ ἀκραέϊ καλῷ
ῥηϊδίως, ὡς εἴ τε κατὰ ῥόον· οὐδέ τις οὖν μοι
νηῶν πημάνθη, ἀλλ' ἀσκηθέες καὶ ἄνουσοι
ἥμεθα, τὰς δ' ἄνεμός τε κυβερνῆταί τ' ἴθυνον.
Πεμπταῖοι δ' Αἴγυπτον ἐϋῤῥείτην ἱκόμεσθα,
στῆσα δ' ἐν Αἰγύπτῳ ποταμῷ νέας ἀμφιελίσσας.
Ἔνθ' ἦ τοι μὲν ἐγὼ κελόμην ἐρίηρας ἑταίρους
αὐτοῦ πὰρ νήεσσι μένειν καὶ νῆας ἔρυσθαι, 260
ὀπτῆρας δὲ κατὰ σκοπιὰς ὤτρυνα νέεσθαι·
οἱ δ' ὕβρει εἴξαντες, ἐπισπόμενοι μένεϊ σφῷ,
αἶψα μάλ' Αἰγυπτίων ἀνδρῶν περικαλλέας ἀγροὺς
πόρθεον, ἐκ δὲ γυναῖκας ἄγον καὶ νήπια τέκνα,
αὐτούς τ' ἔκτεινον· τάχα δ' ἐς πόλιν ἵκετ' ἀϋτή.
Οἱ δὲ βοῆς ἀΐοντες ἅμ' ἠόϊ φαινομένηφι
ἦλθον· πλῆτο δὲ πᾶν πεδίον πεζῶν τε καὶ ἵππων
χαλκοῦ τε στεροπῆς. Ἐν δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος
φύζαν ἐμοῖσ' ἑτάροισι κακὴν βάλεν, οὐδέ τις ἔτλη
μεῖναι ἐναντίβιον· περὶ γὰρ κακὰ πάντοθεν ἔστη. 270
Ἔνθ' ἡμέων πολλοὺς μὲν ἀπέκτανον ὀξέϊ χαλκῷ,
τοὺς δ' ἄναγον ζωούς, σφίσιν ἐργάζεσθαι ἀνάγκῃ.
Αὐτὰρ ἐμοὶ Ζεὺς αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶν ὧδε νόημα
ποίησ'· - ὡς ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν
αὐτοῦ ἐν Αἰγύπτῳ· ἔτι γάρ νύ με πῆμ' ὑπέδεκτο· -
αὐτίκ' ἀπὸ κρατὸς κυνέην εὔτυκτον ἔθηκα
καὶ σάκος ὤμοιϊν, δόρυ δ' ἔκβαλον ἔκτοσε χειρός·
αὐτὰρ ἐγὼ βασιλῆος ἐναντίον ἤλυθον ἵππων
καὶ κύσα γούναθ' ἑλών· ὁ δ' ἐρύσατο καί μ' ἐλέησεν,
ἐς δίφρον δέ μ' ἕσας ἄγεν οἴκαδε δάκρυ χέοντα. 280
Ἦ μέν μοι μάλα πολλοὶ ἐπήϊσσον μελίῃσιν,
ἱέμενοι κτεῖναι· δὴ γὰρ κεχολώατο λίην·
ἀλλ' ἀπὸ κεῖνος ἔρυκε, Διὸς δ' ὠπίζετο μῆνιν
ξεινίου, ὅς τε μάλιστα νεμεσσᾶται κακὰ ἔργα.
Ἔνθα μὲν ἑπτάετες μένον αὐτόθι, πολλὰ δ' ἄγειρα
χρήματ' ἀν' Αἰγυπτίους ἄνδρας· δίδοσαν γὰρ ἅπαντες.
Ἀλλ' ὅτε δὴ ὄγδοόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτος ἦλθε,
δὴ τότε Φοῖνιξ ἦλθεν ἀνὴρ ἀπατήλια εἰδώς,
τρώκτης, ὃς δὴ πολλὰ κάκ' ἀνθρώπους ἐεόργει·
ὅς μ' ἄγε παρπεπιθὼν ᾗσι φρεσίν, ὄφρ' ἱκόμεσθα 290
Φοινίκην, ὅθι τοῦ γε δόμοι καὶ κτήματ' ἔκειτο.
Ἔνθα παρ' αὐτῷ μεῖνα τελεσφόρον εἰς ἐνιαυτόν.
Ἀλλ' ὅτε δὴ μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο
ἂψ περιτελλομένου ἔτεος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,
ἐς Λιβύην μ' ἐπὶ νηὸς ἐφέσσατο ποντοπόροιο,
ψεύδεα βουλεύσας, ἵνα οἱ σὺν φόρτον ἄγοιμι,
κεῖθι δέ μ' ὡς περάσειε καὶ ἄσπετον ὦνον ἕλοιτο.
Τῷ ἑπόμην ἐπὶ νηός, ὀϊόμενός περ, ἀνάγκῃ.
Ἡ δ' ἔθεεν βορέῃ ἀνέμῳ ἀκραέϊ καλῷ
μέσσον ὑπὲρ Κρήτης· Ζεὺς δέ σφισι μήδετ' ὄλεθρον. 300

Ἀλλ' ὅτε δὴ Κρήτην μὲν ἐλείπομεν, οὐδέ τις ἄλλη 301
φαίνετο γαιάων, ἀλλ' οὐρανὸς ἠδὲ θάλασσα,
δὴ τότε κυανέην νεφέλην ἔστησε Κρονίων
νηὸς ὕπερ γλαφυρῆς, ἤχλυσε δὲ πόντος ὑπ' αὐτῆς.
Ζεὺς δ' ἄμυδις βρόντησε καὶ ἔμβαλε νηῒ κεραυνόν·
ἡ δ' ἐλελίχθη πᾶσα Διὸς πληγεῖσα κεραυνῷ,
ἐν δὲ θεείου πλῆτο· πέσον δ' ἐκ νηὸς ἅπαντες.
Οἱ δὲ κορώνῃσιν ἴκελοι περὶ νῆα μέλαιναν
κύμασιν ἐμφορέοντο· θεὸς δ' ἀποαίνυτο νόστον.
Αὐτὰρ ἐμοὶ Ζεὺς αὐτός, ἔχοντί περ ἄλγεα θυμῷ, 310
ἱστὸν ἀμαιμάκετον νηὸς κυανοπρῴροιο
ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν, ὅπως ἔτι πῆμα φύγοιμι.
Τῷ ῥα περιπλεχθεὶς φερόμην ὀλοοῖσ' ἀνέμοισιν.
Ἐννῆμαρ φερόμην, δεκάτῃ δέ με νυκτὶ μελαίνῃ
γαίῃ Θεσπρωτῶν πέλασεν μέγα κῦμα κυλίνδον.

222 Tel je fus à la guerre. Le travail des champs et les soins qu'on prodigue aux jeunes enfants pour les élever ne me plaisaient pas. J'aimais, moi, les vaisseaux garnis de rames, les combats, les traits et les tristes flèches qui font horreur à tous les hommes. Voilà ce qui me charmait le plus ; voilà ce qu'un dieu plaça dans ma poitrine : car chaque mortel a reçu du ciel ses goûts et ses penchants. — Avant que les fils des Achéens partissent pour Ilion, je conduisis neuf fois sur de rapides navires des guerriers vaillants chez des peuples étrangers, et je rapportai toujours des biens en abondance. Je prenais d'abord la meilleure part du butin, et par le sort j'en obtenais d'autres. Ma fortune s'accrut promptement et je devins, parmi les Crétois, un citoyen puissant et considéré. Lorsque Jupiter à la voix retentissante décréta cette expédition fatale qui fit périr tant de héros, nous reçûmes l'ordre, Idoménée et moi, de diriger les vaisseaux qui devaient se rendre à Ilion. Il nous fut impossible de refuser ce commandement ; car, tu le sais, la voix du peuple est terrible. Nous combattîmes durant neuf années ; à la dixième nous détruisîmes la ville de Priam et nous nous dirigeâmes, sur nos navires, vers notre patrie ; mais un dieu dispersa tous les guerriers achéens. Alors Jupiter me réservait de nouveaux malheurs ! — Pendant un mois seulement je reste dans ma demeure, me réjouissant auprès de mes enfants, de mon épouse légitime et de mes nombreux trésors. Mais bientôt ma bouillante ardeur me pousse vers l'Égyptus. Je rassemble des navires et de valeureux compagnons, je les équipe, et en peu de temps mon armée est réunie.

249 » Durant six jours mes amis fidèles se livrent à la joie des festins : je leur avais donné de nombreuses victimes pour sacrifier aux dieux et pour préparer leur repas. Le septième jour nous montons dans notre navire, nous abandonnons les rivages de la Crète, et nous voguons facilement, poussés par le Borée, comme sur un courant. Aucun vaisseau n'éprouva d'accident, et nous tous, pleins de force et de santé, nous restâmes assis sur nos navires que dirigeaient les vents et le pilote. Le cinquième jour nous arrivons à l'embouchure de l'Égyptus aux belles eaux ; j'arrête dans le fleuve mes navires ballottés par les flots ; j'ordonne à plusieurs de mes compagnons de rester près du rivage pour garder la flotte, et j'envoie les autres sur les hauteurs pour observer et connaître le pays. Ceux-ci, obéissant à leur audace et à leur impétuosité, ravagent les fertiles campagnes des Égyptiens, enlèvent les femmes et les enfants, égorgent tous les habitants, et les cris des victimes arrivent jusque dans la ville. Les citoyens attirés par ces clameurs accourent au lever de l'aurore : toute la plaine est remplie de fantassins et de cavaliers, et de toutes parts on voit briller le vif éclat de l'airain. Jupiter, qui se plaît à lancer la foudre, fait fuir mes compagnons; aucun d'eux rie peut soutenir le choc des assaillants, et le malheur les environne de toutes parts. Un grand nombre de mes guerriers sont tués par l'airain tranchant ; d'autres sont emmenés vivants pour être soumis aux travaux de l'escla­vage. Soudain Jupiter me suggère cette pensée (mais que ne suis-je mort plutôt que de l'avoir accomplie, et que n'ai-je terminé ma vie sur les bords de l'Égyptus ! car de nouvelles infortunes m'étaient encore réservées) : j'ôte mon casque, je détache mon bouclier, et je jette à terre la lance que je portais; puis j'accours devant le char du roi ; je saisis les genoux de ce héros et je les baise. Le roi me prenant en pitié, me sauva la vie ; il me plaça sur son char et me conduisit, tout baigné de larmes, dans son palais. Plusieurs Égyptiens armés de javelots s'élancèrent contre moi et voulurent m'arracher la vie, car ils étaient fortement irrités; mais le roi, redoutant la vengeance de Jupiter qui punit les actions impies, me garantit de leurs fureurs. Je restai sept années dans ce pays et j'acquis des biens immenses au milieu des Égyptiens : tous me comblèrent de présents. Quand la huitième année fut révolue, il vint en Égypte un Phénicien habile à tromper les mortels, un fourbe odieux qui déjà par ses ruses avait attiré bien des maux aux humains ; il me persuada tellement qu'il m'entraîna avec lui en Phénicie, où se trouvaient ses palais et ses richesses. Je demeurai près de lui durant une année entière. Lorsque les mois et les jours furent accomplis, et que le cours du temps eut amené une année nouvelle, ce Phénicien odieux, méditant de nouveaux desseins, me plaça dans un vaisseau qui se rendait en Libye, pour veiller sur sa cargaison ; mais il voulait me vendre en ces contrées et tirer de moi un grand prix. Malgré mes soupçons, je fus contraint de le suivre sur son navire, qui, poussé par le violent souffle de Borée, voguait en pleine mer dans la direction de l'île de Crète : Jupiter avait résolu notre perte.

301 » A peine avons-nous passé l'île de Crète, que, loin d'apercevoir la terre, nous ne découvrons plus que le ciel et l'onde. Le fils de Saturne répand sur le creux navire un épais brouillard, et tout à coup la mer est plongée dans les ténèbres ; puis il fait gronder son tonnerre et lance sa foudre sur notre vaisseau, qui tournoie frappé par les traits du puissant dieu de l'Olympe ; notre esquif est rempli de soufre, et tous les nautonniers tombent à la mer. Semblables à des corneilles marines, les rameurs flottent autour du navire, et un dieu leur ôte à jamais l'espoir du retour. Jupiter, touché de mes souffrances, fait tomber entre mes mains le long mât du navire, pour que je puisse échapper au trépas ; je serre ce mât avec force, et je suis aussitôt emporté par les vents impétueux. J'errai ainsi pendant neuf jours, mais à la dixième nuit une vague énorme me jeta sur le rivage des Thesprotes

Ἔνθα με Θεσπρωτῶν βασιλεὺς ἐκομίσσατο Φείδων 316
ἥρως ἀπριάτην· τοῦ γὰρ φίλος υἱὸς ἐπελθὼν
αἴθρῳ καὶ καμάτῳ δεδμημένον ἦγεν ἐς οἶκον,
χειρὸς ἀναστήσας, ὄφρ' ἵκετο δώματα πατρός·
ἀμφὶ δέ με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσεν. 320

Ἔνθ' Ὀδυσῆος ἐγὼ πυθόμην· κεῖνος γὰρ ἔφασκε 321
ξεινίσαι ἠδὲ φιλῆσαι ἰόντ' ἐς πατρίδα γαῖαν,
καί μοι κτήματ' ἔδειξεν, ὅσα ξυναγείρατ' Ὀδυσσεύς,
χαλκόν τε χρυσόν τε πολύκμητόν τε σίδηρον.
Καί νύ κεν ἐς δεκάτην γενεὴν ἕτερόν γ' ἔτι βόσκοι·
τόσσα οἱ ἐν μεγάροις κειμήλια κεῖτο ἄνακτος.
Τὸν δ' ἐς Δωδώνην φάτο βήμεναι, ὄφρα θεοῖο
ἐκ δρυὸς ὑψικόμοιο Διὸς βουλὴν ἐπακούσαι,
ὅππως νοστήσει' Ἰθάκης ἐς πίονα δῆμον,
ἤδη δὴν ἀπεών, ἢ ἀμφαδὸν ἦε κρυφηδόν. 330
Ὤμοσε δὲ πρὸς ἔμ' αὐτόν, ἀποσπένδων ἐνὶ οἴκῳ,
νῆα κατειρύσθαι καὶ ἐπαρτέας ἔμμεν ἑταίρους,
οἳ δή μιν πέμψουσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
Ἀλλ' ἐμὲ πρὶν ἀπέπεμψε· τύχησε γὰρ ἐρχομένη νηῦς
ἀνδρῶν Θεσπρωτῶν ἐς Δουλίχιον πολύπυρον.
Ἔνθ' ὅ γέ μ' ἠνώγει πέμψαι βασιλῆϊ Ἀκάστῳ
ἐνδυκέως· τοῖσιν δὲ κακὴ φρεσὶν ἥνδανε βουλὴ
ἀμφ' ἐμοί, ὄφρ' ἔτι πάγχυ δύης ἐπὶ πῆμα γενοίμην.
Ἀλλ' ὅτε γαίης πολλὸν ἀπέπλω ποντοπόρος νηῦς,
αὐτίκα δούλιον ἦμαρ ἐμοὶ περιμηχανόωντο. 340
Ἐκ μέν με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ' ἔδυσαν,
ἀμφὶ δέ με ῥάκος ἄλλο κακὸν βάλον ἠδὲ χιτῶνα,
ῥωγαλέα, τὰ καὶ αὐτὸς ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὅρηαι.
Ἑσπέριοι δ' Ἰθάκης εὐδειέλου ἔργ' ἀφίκοντο.
Ἔνθ' ἐμὲ μὲν κατέδησαν ἐϋσσέλμῳ ἐνὶ νηῒ
ὅπλῳ ἐϋστρεφέϊ στερεῶς, αὐτοὶ δ' ἀποβάντες
ἐσσυμένως παρὰ θῖνα θαλάσσης δόρπον ἕλοντο.
Αὐτὰρ ἐμοὶ δεσμὸν μὲν ἀνέγναμψαν θεοὶ αὐτοὶ
ῥηϊδίως· κεφαλῇ δὲ κατὰ ῥάκος ἀμφικαλύψας,
ξεστὸν ἐφόλκαιον καταβὰς ἐπέλασσα θαλάσσῃ 350
στῆθος, ἔπειτα δὲ χερσὶ διήρεσα ἀμφοτέρῃσι
νηχόμενος, μάλα δ' ὦκα θύρηθ' ἔα ἀμφὶς ἐκείνων.
Ἔνθ' ἀναβάς, ὅθι τε δρίος ἦν πολυανθέος ὕλης,
κείμην πεπτηώς. Οἱ δὲ μεγάλα στενάχοντες
φοίτων· ἀλλ' οὐ γάρ σφιν ἐφαίνετο κέρδιον εἶναι
μαίεσθαι προτέρω, τοὶ μὲν πάλιν αὖτις ἔβαινον
νηὸς ἔπι γλαφυρῆς· ἐμὲ δ' ἔκρυψαν θεοὶ αὐτοὶ
ῥηϊδίως, καί με σταθμῷ ἐπέλασσαν ἄγοντες
ἀνδρὸς ἐπισταμένου· ἔτι γάρ νύ μοι αἶσα βιῶναι
."

Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα· 360

"Ἆ δειλὲ ξείνων, ἦ μοι μάλα θυμὸν ὄρινας 361
ταῦτα ἕκαστα λέγων, ὅσα δὴ πάθες ἠδ' ὅσ' ἀλήθης.
Ἀλλὰ τά γ' οὐ κατὰ κόσμον, ὀΐομαι, οὐδέ με πείσεις,
εἰπὼν ἀμφ' Ὀδυσῆϊ. Τί σε χρὴ τοῖον ἐόντα
μαψιδίως ψεύδεσθαι; ἐγὼ δ' ἐῢ οἶδα καὶ αὐτὸς
νόστον ἐμοῖο ἄνακτος, ὅ τ' ἤχθετο πᾶσι θεοῖσι
πάγχυ μάλ', ὅττι μιν οὔ τι μετὰ Τρώεσσι δάμασσαν
ἠὲ φίλων ἐν χερσίν, ἐπεὶ πόλεμον τολύπευσε.
Τῶ κέν οἱ τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοί,
ἠδέ κε καὶ ᾧ παιδὶ μέγα κλέος ἤρατ' ὀπίσσω. 370
Νῦν δέ μιν ἀκλειῶς Ἅρπυιαι ἀνηρέψαντο.
Αὐτὰρ ἐγὼ παρ' ὕεσσιν ἀπότροπος· οὐδὲ πόλινδε
ἔρχομαι, εἰ μή πού τι περίφρων Πηνελόπεια
ἐλθέμεν ὀτρύνῃσιν, ὅτ' ἀγγελίη ποθὲν ἔλθῃ.
Ἀλλ' οἱ μὲν τὰ ἕκαστα παρήμενοι ἐξερέουσιν,
ἠμὲν οἳ ἄχνυνται δὴν οἰχομένοιο ἄνακτος,
ἠδ' οἳ χαίρουσιν βίοτον νήποινον ἔδοντες·
ἀλλ' ἐμοὶ οὐ φίλον ἐστὶ μεταλλῆσαι καὶ ἐρέσθαι,

ἐξ οὗ δή μ' Αἰτωλὸς ἀνὴρ ἐξήπαφε μύθῳ,
ὅς ῥ' ἄνδρα κτείνας πολλὴν ἐπὶ γαῖαν ἀληθεὶς 380
ἤλυθ' ἐμὸν πρὸς σταθμόν· ἐγὼ δέ μιν ἀμφαγάπαζον.
Φῆ δέ μιν ἐν Κρήτεσσι παρ' Ἰδομενῆϊ ἰδέσθαι
νῆας ἀκειόμενον, τάς οἱ ξυνέαξαν ἄελλαι·
καὶ φάτ' ἐλεύσεσθαι ἢ ἐς θέρος ἢ ἐς ὀπώρην,
πολλὰ χρήματ' ἄγοντα, σὺν ἀντιθέοισ' ἑτάροισι.
Καὶ σύ, γέρον πολυπενθές, ἐπεί σέ μοι ἤγαγε δαίμων,
μήτε τί μοι ψεύδεσσι χαρίζεο μήτε τι θέλγε·
οὐ γὰρ τοὔνεκ' ἐγώ σ' αἰδέσσομαι οὐδὲ φιλήσω,
ἀλλὰ Δία ξένιον δείσας αὐτόν τ' ἐλεαίρων.
"

Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς· 390

"Ἦ μάλα τίς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἄπιστος,
οἷόν σ' οὐδ' ὀμόσας περ ἐπήγαγον οὐδέ σε πείθω.
Ἀλλ' ἄγε νῦν ῥήτρην ποιησόμεθ'· αὐτὰρ ὄπισθεν
μάρτυροι ἀμφοτέροισι θεοί, τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσιν.
Εἰ μέν κεν νοστήσῃ ἄναξ τεὸς ἐς τόδε δῶμα,
ἕσσας με χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα πέμψαι
Δουλίχιόνδ' ἰέναι, ὅθι μοι φίλον ἔπλετο θυμῷ·
εἰ δέ κε μὴ ἔλθῃσιν ἄναξ τεὸς ὡς ἀγορεύω,
δμῶας ἐπισσεύας βαλέειν μεγάλης κατὰ πέτρης,
ὄφρα καὶ ἄλλος πτωχὸς ἀλεύεται ἠπεροπεύειν.
" 400

Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσεφώνεε δῖος ὑφορβός·

"Ξεῖν', οὕτω γάρ κέν μοι ἐϋκλείη τ' ἀρετή τε
εἴη ἐπ' ἀνθρώπους, ἅμα τ' αὐτίκα καὶ μετέπειτα,
ὅς σ' ἐπεὶ ἐς κλισίην ἄγαγον καὶ ξείνια δῶκα,
αὖτις δὲ κτείναιμι φίλον τ' ἀπὸ θυμὸν ἑλοίμην·
πρόφρων κεν δὴ ἔπειτα Δία Κρονίωνα λιτοίμην.
Νῦν δ' ὥρη δόρποιο· τάχιστά μοι ἔνδον ἑταῖροι
εἶεν, ἵν' ἐν κλισίῃ λαρὸν τετυκοίμεθα δόρπον
."

ς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον, 409
ἀγχίμολον δὲ σύες τε καὶ ἀνέρες ἦλθον ὑφορβοί. 410
Τὰς μὲν ἄρα ἔρξαν κατὰ ἤθεα κοιμηθῆναι,
κλαγγὴ δ' ἄσπετος ὦρτο συῶν αὐλιζομενάων.
Αὐτὰρ ὁ οἷσ' ἑτάροισιν ἐκέκλετο δῖος ὑφορβός·

"Ἄξεθ' ὑῶν τὸν ἄριστον, ἵνα ξείνῳ ἱερεύσω
τηλεδαπῷ· πρὸς δ' αὐτοὶ ὀνησόμεθ', οἵ περ ὀϊζὺν
δὴν ἔχομεν πάσχοντες ὑῶν ἕνεκ' ἀργιοδόντων·
ἄλλοι δ' ἡμέτερον κάματον νήποινον ἔδουσιν.
"

Ὣς ἄρα φωνήσας κέασε ξύλα νηλέϊ χαλκῷ· 418
οἱ δ' ὗν εἰσῆγον μάλα πίονα πενταέτηρον.
Τὸν μὲν ἔπειτ' ἔστησαν ἐπ' ἐσχάρῃ· οὐδὲ συβώτης 420
λήθετ' ἄρ' ἀθανάτων· φρεσὶ γὰρ κέχρητ' ἀγαθῇσιν·
ἀλλ' ὅ γ' ἀπαρχόμενος κεφαλῆς τρίχας ἐν πυρὶ βάλλεν
ἀργιόδοντος ὑὸς καὶ ἐπεύχετο πᾶσι θεοῖσι
νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε.
Κόψε δ' ἀνασχόμενος σχίζῃ δρυός, ἣν λίπε κείων·
τὸν δ' ἔλιπε ψυχή. Τοὶ δ' ἔσφαξάν τε καὶ εὗσαν,
αἶψα δέ μιν διέχευαν· ὁ δ' ὠμοθετεῖτο συβώτης,
πάντων ἀρχόμενος μελέων, ἐς πίονα δημόν.
Καὶ τὰ μὲν ἐν πυρὶ βάλλε, παλύνας ἀλφίτου ἀκτῇ,
μίστυλλόν τ' ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ' ὀβελοῖσιν ἔπειρον 430
ὤπτησάν τε περιφραδέως ἐρύσαντό τε πάντα,
βάλλον δ' εἰν ἐλεοῖσιν ἀολλέα. Ἂν δὲ συβώτης
ἵστατο δαιτρεύσων· περὶ γὰρ φρεσὶν αἴσιμα ᾔδη.
Καὶ τὰ μὲν ἕπταχα πάντα διεμμοιρᾶτο δαΐζων·
τὴν μὲν ἴαν Νύμφῃσι καὶ Ἑρμῇ, Μαιάδος υἷι,
θῆκεν ἐπευξάμενος, τὰς δ' ἄλλας νεῖμεν ἑκάστῳ·
νώτοισιν δ' Ὀδυσῆα διηνεκέεσσι γέραιρεν
ἀργιόδοντος ὑός, κύδαινε δὲ θυμὸν ἄνακτος.
Καί μιν φωνήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·

"Αἴθ' οὕτως, Εὔμαιε, φίλος Διὶ πατρὶ γένοιο 440
ὡς ἐμοί, ὅττι με τοῖον ἐόντ' ἀγαθοῖσι γεραίρεις
."

Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·

"Ἔσθιε, δαιμόνιε ξείνων, καὶ τέρπεο τοῖσδε,
οἷα πάρεστι· θεὸς δὲ τὸ μὲν δώσει, τὸ δ' ἐάσει,
ὅττι κεν ᾧ θυμῷ ἐθέλῃ· δύναται γὰρ ἅπαντα
."

Ἦ ῥα, καὶ ἄργματα θῦσε θεοῖσ' αἰειγενέτῃσι, 446
σπείσας δ' αἴθοπα οἶνον Ὀδυσσῆϊ πτολιπόρθῳ
ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν· ὁ δ' ἕζετο ᾗ παρὰ μοίρῃ.
Σῖτον δέ σφιν ἔνειμε Μεσαύλιος, ὅν ῥα συβώτης
αὐτὸς κτήσατο οἶος ἀποιχομένοιο ἄνακτος, 450
νόσφιν δεσποίνης καὶ Λαέρταο γέροντος·
πὰρ δ' ἄρα μιν Ταφίων πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν.
Οἱ δ' ἐπ' ὀνείαθ' ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.
Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο,
σῖτον μέν σφιν ἀφεῖλε Μεσαύλιος, οἱ δ' ἐπὶ κοῖτον,
σίτου καὶ κρειῶν κεκορημένοι, ἐσσεύοντο.

Νὺξ δ' ἄρ' ἐπῆλθε κακὴ σκοτομήνιος· ὗε δ' ἄρα Ζεὺς 457
πάννυχος, αὐτὰρ ἄη ζέφυρος μέγας αἰὲν ἔφυδρος.
Τοῖς δ' Ὀδυσεὺς μετέειπε, συβώτεω πειρητίζων,
εἴ πώς οἱ ἐκδὺς χλαῖναν πόροι ἤ τιν' ἑταίρων 460
ἄλλον ἐποτρύνειεν, ἐπεί ἑο κήδετο λίην·

"Κέκλυθι νῦν, Εὔμαιε καὶ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι, 462
εὐξάμενός τι ἔπος ἐρέω· οἶνος γὰρ ἀνώγει,
ἠλεός, ὅς τ' ἐφέηκε πολύφρονά περ μάλ' ἀεῖσαι
καί θ' ἁπαλὸν γελάσαι καί τ' ὀρχήσασθαι ἀνῆκε,
καί τι ἔπος προέηκεν, ὅ πέρ τ' ἄῤῥητον ἄμεινον.
Ἀλλ' ἐπεὶ οὖν τὸ πρῶτον ἀνέκραγον, οὐκ ἐπικεύσω.
Εἴθ' ὣς ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη,
ὡς ὅθ' ὑπὸ Τροίην λόχον ἤγομεν ἀρτύναντες.
Ἡγείσθην δ' Ὀδυσεύς τε καὶ Ἀτρεΐδης Μενέλαος, 470
τοῖσι δ' ἅμα τρίτος ἦρχον ἐγών· αὐτοὶ γὰρ ἄνωγον.
Ἀλλ' ὅτε δή ῥ' ἱκόμεσθα ποτὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος,
ἡμεῖς μὲν περὶ ἄστυ κατὰ ῥωπήϊα πυκνά,
ἂν δόνακας καὶ ἕλος, ὑπὸ τεύχεσι πεπτηῶτες
κείμεθα, νὺξ δ' ἄρ' ἐπῆλθε κακὴ βορέαο πεσόντος,
πηγυλίς· αὐτὰρ ὕπερθε χιὼν γένετ' ἠΰτε πάχνη,
ψυχρή, καὶ σακέεσσι περιτρέφετο κρύσταλλος.

316 Phédon, héros puissant et roi de ces contrées, me reçut avec bienveillance et il ne me demanda aucune rançon. Son fils chéri me rencontrant accablé de fatigue et de froid, me conduisit dans sa demeure, et me soutint pour que je parvinsse à la maison de son père ; il me donna ensuite une tunique, un manteau et de riches vêtements.

321 » C'est en ce pays que j'entendis parler d'Ulysse. Phédon me dit qu'il lui donna l'hospitalité et l'accueillit avec bienveillance quand il se disposait à retourner dans sa patrie ; il me montra toutes les richesses qu'Ulysse avait acquises : de l'airain, de l'or et du fer difficile à travailler(2). Tous les trésors rassemblés dans le palais jusqu'à la dixième génération. Phédon me dit encore qu'Ulysse était allé dans la forêt de Dodone pour consulter le chêne an feuillage élevé, et savoir s'il retournerait ouvertement ou en secret dans l'île d'Ithaque, après une si longue absence. Enfin le roi Phédon m'apprit, lorsque nous faisions les libations, qu'il venait d'équiper un navire, et que déjà les nautonniers étaient prêts pour ramener Ulysse dans sa chère patrie. Ce roi me renvoya le premier, parce qu'un vaisseau thesprote se rendait à Dulichium, pays fertile en blé ; il recommanda aux rameurs de me conduire avec soin auprès du roi Acaste ; mais ceux-ci méditèrent contre moi les plus affreux desseins, et je fus encore le plus malheureux des hommes. — Quand notre navire est loin de la terre, les Thesprotes me menacent aussitôt de me faire esclave ; ils me dépouillent de mon manteau, de mes riches vêtements, et ils jettent sur mon corps ces vils haillons, cette tunique déchirée qui frappent maintenant tes regards. Vers le soir ils atteignent l'île élevée d'Ithaque ; ils me lient avec de fortes cordes dans l'intérieur du navire, puis ils descendent sur les bords de la mer et prennent leur repas. Mais les dieux brisèrent aisément mes liens. Aussitôt j'enveloppe ma tête de ces haillons, je me laisse glisser le long du gouvernail ; je pose ma poitrine sur les ondes, et, de mes deux mains, nageant avec effort, je parviens à m'éloigner des Thesprotes. À force de nager je gagne la terre, et je me cache sous les buissons d'une épaisse forêt. Les Thesprotes courent de tous côtés ; mais voyant bientôt qu'il était inutile de me chercher davantage, ils remontent dans leur creux navire. Les dieux me cachèrent à tous les regards, et ils me conduisirent dans l'humble cabane d'un homme prudent. Ainsi donc, cher pasteur, je dois vivre encore. »

Eumée, tu lui répondis en ces termes :

361 « Malheureux étranger, tu as touché mon âme en me racontant avec détail tout ce que tu as souffert et combien tu as erré ! Mais tu n'as pas été sincère, et tu ne m'as point persuadé quand tu as parlé d'Ulysse. Pourquoi faut-il qu'un homme tel que toi mente avec tant d'impudence ! Je sais très bien ce que je dois penser du retour de mou maître. Les dieux ont pris Ulysse en haine, et ils ne l'ont pas fait périr au milieu des Troyens, ni entre les bras de ses amis, après avoir terminé la guerre ; car tous les Achéens lui eussent élevé une tombe et son fils eût obtenu dans l'avenir une gloire immense. Les Harpies ont enlevé honteusement mon cher maître ! Depuis ce temps je vis à l'écart au milieu de mes troupeaux ; je ne vais point à la ville, à moins cependant que la chaste Pénélope ne m'engage à m'y rendre lorsqu'un messager nous arrive. Tous les habitants d'Ithaque se pressent autour de ce messager et l'interrogent. Les uns gémissent sur l'absence d'Ulysse, et les autres se réjouissent en dévorant son héritage. Mais moi je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus questionner personne depuis qu'un Étolien m'a trompé par ses discours. Cet Étolien, coupable d'un meurtre, vint dans ma demeure après avoir longtemps erré ; je l'accueillis avec amitié ; puis il me dit avoir vu dans la Crète, auprès d'Idoménée, Ulysse réparant ses vaisseaux que les tempêtes avaient brisés ; il ajoutait que vers la fin de l'été ou pendant l'automne, mon maître reviendrait dans sa patrie, ramenant de nombreuses richesses et tous ses valeureux compagnons. — Toi donc, malheureux vieillard, puisqu'un dieu t'a conduit près de moi, ne cherche pas à obtenir ma bienveillance par des mensonges. Étranger, quoique tu veuilles flatter ma douleur, je ne t'en chérirai pas davantage ; car je respecte Jupiter hospitalier, et j'ai compassion de toi. »

390 Le prudent Ulysse lui répond aussitôt :

« Certes, ton âme est bien incrédule, puisque, malgré mes serments, je ne puis parvenir à te persuader. Eh bien ! faisons maintenant un traité et prenons les dieux pour témoins. Si ton maître revient dans son palais, tu me donneras une tunique, un manteau, de riches vêtements, et tu me renverras à Dulichium, où tendent tous mes vœux. Mais si ce héros ne revient pas, comme je te le prédis, tu ordonneras à tes bergers de me précipiter du haut de cette roche, afin que désormais tout mendiant se garde de te tromper. »

Le divin pasteur réplique en ces termes :

« Étranger, j'obtiendrais une belle réputation de gloire et de vertu parmi les hommes, si moi, qui te reçois en ce moment dans ma cabane et qui t'offre les dons de l'hospitalité, j'allais t'arracher la vie et adresser joyeusement mes prières au fils de Saturne ! Mais voici l'heure du repas ; bientôt mes compagnons vont rentrer pour apprêter dans ma demeure un délicieux festin. »

409 C'est ainsi qu'ils parlaient tous deux. — Les pasteurs conduisant les troupeaux rentrent dans la bergerie ; on renferme dans les étables les porcs qui poussent des cris perçants. Alors le divin pasteur dit à ses compagnons :

« Amenez ici le plus beau porc pour qu'on l'immole en l'hon­neur de ce vénérable étranger qui arrive d'un pays lointain. Nous participerons au repas, nous qui souffrons tant de maux pour garder ces magnifiques troupeaux aux blanches dents, tandis que d'autres dévorent impunément le fruit de nos labeurs ! »

418 En achevant ces paroles, il coupe le bois avec l'airain. Les bergers amènent un beau porc âgé de cinq ans et !e placent près du foyer. Eumée n'oublie point les dieux (ce pasteur était doué d'un esprit rempli de piété) ; il commence le sacrifice, coupe les soies sur la tête du porc et les jette dans le feu ; puis il adresse des prières aux immortels pour que le prudent Ulysse revienne dans sa demeure. Le chef des bergers s'empare d'une branche de chêne qu'il avait mise à part en coupant le bois ; il en frappe le porc, et la vie abandonne l'animal ; les pasteurs l'écorchent aussitôt, le passent aux flammes et le dépècent. Eumée, en commençant par les membres, enveloppe ces chairs sanglantes d'une couche de graisse épaisse ; il jette une partie de ces chairs dans les flammes en y répandant de la blanche fleur de farine ; les bergers coupent les autres parties en morceaux, les percent avec des broches, les fout rôtir soigneusement ; puis ils les retirent du feu, et les placent sur des tables. Eumée se lève pour les diviser, car c'était un homme rempli d'équité : il en fait sept parts qu'il offre aux nymphes et à Mercure, fils de Maïa, qu'il implore, et à chacun des convives. Comme Eumée honorait surtout Ulysse, il lui réserve le large dos du sanglier ; en agissant ainsi, il comble de joie son maître, qui lui parle en ces termes :

440 « Eumée, que Jupiter te chérisse comme je te chéris moi-même, puisque dans l'état où je suis tu m'honores de tes bienfaits ! »

Noble chef des pasteurs, tu lui répondis aussitôt :

« Étranger, prends ces viandes ; toi le plus étrange des hommes, reçois avec joie tout ce que l'on t'offre. Dieu donne et refuse aux mortels les biens selon sa volonté, car son pouvoir est sans bornes. »

446 A ces mots il sacrifie aux divinités de l'Olympe les prémices du repas ; il fait les libations avec un vin aux sombres couleurs et remet la coupe entre les mains d'Ulysse, assis auprès de sa part. Mésaulius distribue le pain : Mésaulius avait été acquis par Eumée durant l'absence du roi, sans le secours de Pénélope, ni du vieux Laërte ; le chef des pasteurs l'acheta des Taphiens et le paya de ses propres richesses. Les convives étendent les mains vers les mets qu'on leur a servis et préparés ; et quand ils ont chassé la faim et la soif, Mésaulius enlève le pain ; les bergers, abondamment rassasiés, vont se livrer au repos.

457 Alors survient tout-à-coup une nuit horrible et ténébreuse : la pluie tombe par torrents ; le zéphyr, chargé de vapeurs, souffle avec violence. Ulysse, voulant savoir si le chef des pasteurs lui donnerait son manteau pour passer la nuit, ou s'il engagerait un de ses compagnons à se dépouiller du sien, s'adresse aux bergers et leur dit :

462 « Écoutez-moi, maintenant, Eumée, et vous, ses pasteurs fidèles. Peut-être vais-je parler en me glorifiant ; mais le vin, vous le savez, fait naître la folie : il excite le sage lui-même à chanter, à rire avec délices ; il l'entraîne au milieu des danses et l'engage à proférer des paroles qu'il eût mieux fait sans doute de ne point dire. Mais puisque j'ai le premier rompu le silence, je ne veux plus rien vous cacher. Ah ! que ne suis-je encore à la fleur de l'âge ! Que n'ai-je ma force tout entière comme en ce jour où nous dressâmes une embuscade sous les murs d'Ilion ! Les chefs étaient Ulysse et Ménélas ; moi je faisais le troisième : ils l'avaient eux-mêmes demandé(3). Lorsque nous fûmes arrivés près de la ville et des hauts remparts, nous pénétrâmes dans d'épaisses broussailles qui étaient autour de la citadelle ; là, tapis sous nos armes, nous nous couchâmes au milieu des joncs d'un marais.  Il arriva bientôt une nuit affreuse et glaciale : du haut des airs une neige serrée tombait comme du givre, et nos boucliers étaient couverts d'un épais cristal.

 

 

Ἔνθ' ἄλλοι πάντες χλαίνας ἔχον ἠδὲ χιτῶνας, 478
εὗδον δ' εὔκηλοι, σάκεσιν εἰλυμένοι ὤμους·
αὐτὰρ ἐγὼ χλαῖναν μὲν ἰὼν ἑτάροισιν ἔλειπον 480
ἀφραδέως, ἐπεὶ οὐκ ἐφάμην ῥιγωσέμεν ἔμπης,
ἀλλ' ἐπόμην σάκος οἶον ἔχων καὶ ζῶμα φαεινόν.
Ἀλλ' ὅτε δὴ τρίχα νυκτὸς ἔην, μετὰ δ' ἄστρα βεβήκει,
καὶ τότ' ἐγὼν Ὀδυσῆα προσηύδων ἐγγὺς ἐόντα
ἀγκῶνι νύξας· ὁ δ' ἄρ' ἐμμαπέως ὑπάκουσε·

"διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν' Ὀδυσσεῦ,
οὔ τοι ἔτι ζωοῖσι μετέσσομαι, ἀλλά με χεῖμα
δάμναται· οὐ γὰρ ἔχω χλαῖναν· παρά μ' ἤπαφε δαίμων
οἰοχίτων' ἴμεναι· νῦν δ' οὐκέτι φυκτὰ πέλονται.
"

Ὣς ἐφάμην, ὁ δ' ἔπειτα νόον σχέθε τόνδ' ἐνὶ θυμῷ, 490
οἷος κεῖνος ἔην βουλευέμεν ἠδὲ μάχεσθαι·
φθεγξάμενος δ' ὀλίγῃ ὀπί με πρὸς μῦθον ἔειπε·

"Σίγα νῦν, μή τίς σευ Ἀχαιῶν ἄλλος ἀκούσῃ." 493

Ἦ, καὶ ἐπ' ἀγκῶνος κεφαλὴν σχέθεν εἶπέ τε μῦθον·

"Κλῦτε, φίλοι· θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν ὄνειρος.
Λίην γὰρ νηῶν ἑκὰς ἤλθομεν. Ἀλλά τις εἴη
εἰπεῖν Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν,
εἰ πλέονας παρὰ ναῦφιν ἐποτρύνειε νέεσθαι.
"

Ὣς ἔφατ', ὦρτο δ' ἔπειτα Θόας, Ἀνδραίμονος υἱός,
καρπαλίμως, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε φοινικόεσσαν, 500
βῆ δὲ θέειν ἐπὶ νῆας· ἐγὼ δ' ἐνὶ εἵματι κείνου
κείμην ἀσπασίως, φάε δὲ χρυσόθρονος Ἠώς.
Ὣς νῦν ἡβώοιμι βίη τέ μοι ἔμπεδος εἴη·
δοίη κέν τις χλαῖναν ἐνὶ σταθμοῖσι συφορβῶν,
ἀμφότερον, φιλότητι καὶ αἰδόϊ φωτὸς ἐῆος·
νῦν δέ μ' ἀτιμάζουσι κακὰ χροῒ εἵματ' ἔχοντα
."

Τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα·

"Ὦ γέρον, αἶνος μέν τοι ἀμύμων, ὃν κατέλεξας, 508
οὐδέ τί πω παρὰ μοῖραν ἔπος νηκερδὲς ἔειπες·
τῶ οὔτ' ἐσθῆτος δευήσεαι οὔτε τευ ἄλλου, 510
ὧν ἐπέοιχ' ἱκέτην ταλαπείριον ἀντιάσαντα,
νῦν· ἀτὰρ ἠῶθέν γε τὰ σὰ ῥάκεα δνοπαλίξεις.
Οὐ γὰρ πολλαὶ χλαῖναι ἐπημοιβοί τε χιτῶνες
ἐνθάδε ἕννυσθαι, μία δ' οἴη φωτὶ ἑκάστῳ.
Αὐτὰρ ἐπὴν ἔλθῃσιν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός,
κεῖνός σε χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματα ἕσσει,
πέμψει δ', ὅππῃ σε κραδίη θυμός τε κελεύει.
"

Ὣς εἰπὼν ἀνόρουσε, τίθει δ' ἄρα οἱ πυρὸς ἐγγὺς 518
εὐνήν, ἐν δ' ὀΐων τε καὶ αἰγῶν δέρματ' ἔβαλλεν.
Ἔνθ' Ὀδυσεὺς κατέλεκτ'. Ἐπὶ δὲ χλαῖναν βάλεν αὐτῷ 520
πυκνὴν καὶ μεγάλην, ἥ οἱ παρακέσκετ' ἀμοιβὰς
ἕννυσθαι, ὅτε τις χειμὼν ἔκπαγλος ὄροιτο.

ς ὁ μὲν ἔνθ' Ὀδυσεὺς κοιμήσατο, τοὶ δὲ παρ' αὐτὸν 523
ἄνδρες κοιμήσαντο νεηνίαι. Οὐδὲ συβώτῃ
ἥνδανεν αὐτόθι κοῖτος, ὑῶν ἄπο κοιμηθῆναι,
ἀλλ' ὅ γ' ἄρ' ἔξω ἰὼν ὁπλίζετο· χαῖρε δ' Ὀδυσσεύς,
ὅττι ῥά οἱ βιότου περικήδετο νόσφιν ἐόντος.
Πρῶτον μὲν ξίφος ὀξὺ περὶ στιβαροῖς βάλετ' ὤμοις,
ἀμφὶ δὲ χλαῖναν ἐέσσατ', ἀλεξάνεμον μάλα πυκνήν,
ἂν δὲ νάκην ἕλετ' αἰγὸς ἐϋτρεφέος μεγάλοιο, 530
εἵλετο δ' ὀξὺν ἄκοντα, κυνῶν ἀλκτῆρα καὶ ἀνδρῶν.
Βῆ δ' ἴμεναι κείων, ὅθι περ σύες ἀργιόδοντες
πέτρῃ ὕπο γλαφυρῇ εὗδον, βορέω ὑπ' ἰωγῇ.

478 Tous les autres guerriers, enveloppés dans leurs tuniques et dans leurs manteaux, dormaient paisiblement, les épaules couvertes de leurs boucliers. Moi seul, en partant avec mes compagnons, j'avais imprudemment laissé mon manteau, ne pensant pas que j'aurais à souffrir du froid : j'étais parti n'ayant sur moi que mon bouclier et ma tunique. Mais lorsque les deux tiers de la nuit furent passés et que les astres commencèrent à pencher vers le couchant, je m'approchai d'Ulysse, je le poussai avec le coude, et soudain il prêta l'oreille à ma voix :

« Noble fils de Laërte, ingénieux Ulysse, lui dis-je, dans peu je ne serai plus au nombre des vivants ; car le froid m'accable, et je n'ai point de manteau. Un dieu m'a trompé sans doute eu me laissant venir ici couvert d'une simple tunique. Maintenant je ne puis plus échapper aux rigueurs de l'hiver. »

» A ces mots, Ulysse qui savait à la fois conseiller et combattre, me dit à voix basse :

493 « Tais-toi ; car les autres Achéens pourraient t'entendre. »

» Ensuite, appuyant sa tête sur son bras, il nous adresse ce discours :

« Mes amis, écoutez-moi. Un songe divin m'a frappé pendant mon sommeil. Comme nous sommes très-éloignés des vaisseaux, que l'un de vous aille dire au pasteur des peuples, au divin Agamemnon, fils d'Atrée, qu'il engage un plus grand nombre de guerriers à venir en ces lieux. »

» A ces paroles, Thoas, fils d'Andrémon, se lève, jette à terre son manteau de pourpre et court vers les vaisseaux. Moi, je saisis ce manteau avec empressement et je m'en couvre. Jusqu'au lever de la divine Aurore je restai couché au milieu de mes compagnons.

» Ah ! que n'ai-je encore la même jeunesse ! Que n'ai-je ma force tout entière ! Sans doute l'un de vous donnerait son manteau, par amitié ou par respect pour un vaillant guerrier. Mais maintenant ces pasteurs me méprisent parce que de vils lambeaux couvrent mon corps ! »

Eumée, chef des pasteurs, tu lui répondis :

508 « O vieillard, ta fable est ingénieuse, et tu n'auras point prononcé de vaines paroles. Tune manqueras pas de vêtements, ni de toutes les choses que réclame de nous un suppliant étranger. Cependant, demain au lever de la brillante Aurore, tu reprendras tes pauvres habits ; car nous n'avons pas d'autres manteaux et nous ne pouvons point changer de tunique : chaque pasteur ne possède qu'un simple manteau. Quand le fils chéri d'Ulysse sera de retour, il te donnera lui-même des vêtements magnifiques et il te fera conduire dans les pays où tu désireras te rendre. »

518 En achevant ces mots, il se lève, et près du foyer il prépare un lit sur lequel il étend des peaux de chèvres et de brebis, Ulysse s'y couche, et Eumée le couvre encore d'un ample manteau très-épais que le pasteur portait dans les hivers rigoureux.

523 Ulysse goûte le sommeil dans cette cabane, et près de lui s'endorment les jeunes bergers. Mais Eumée qui n'aimait pas à se coucher loin de ses troupeaux, prend ses armes et s'éloigne de sa demeure. Ulysse se réjouit des soins que donne Eumée à la bergerie, même en l'absence du maître. Le pasteur suspend un glaive à ses fortes épaules, il revêt une épaisse tunique pour se préserver du vent, et se couvre de la peau d'une grasse chèvre ; puis il saisit une lance aiguë, l'effroi des chiens et des voleurs. Alors il va se coucher à l'endroit où reposaient ses troupeaux, dans une grotte profonde qui était à l'abri du souffle de Borée.

 

 

 

Notes, explications et commentaires

(1)   Homère dit : τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα· (vers 55) (Toi, pasteur Eumée, lu lui répondis en ces termes). Cette allocution poétique est employée pour attirer l'attention du lecteur sur un personnage important. Dans ces temps primitifs un gardien de porcs n'était pas aussi méprisé qu'il l'est aujourd'hui.

(2)  πολύκμητόν τε σίδηρον, (vers 324) dit Homère. Cette expression a été rendue par tous les traducteurs français, anglais, allemands et latins, par : fer travaillé avec soin, avec art ; ferrum multum-elaboratum (Dubner). Wons pensons, au contraire, que ce terme doit être pris dans un sens actif ; ainsi il faut l'expliquer par : du fer qui exige, beaucoup du travail.

(3) Pour l'explication de ce passage, nous avons suivi Voss, qui dit : den sie verlangten es selber (car ils le demandaient eux-mêmes) ; c'est-à-dire : ils désiraient que je fusse avec eux le troisième chef.