MAXIME DE TYR

 

DISSERTATIONS

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

MAXIME DE TYR

DISSERTATION XXIII.

Platon a-t-il eu raison de ne point admettre Homère dans sa République?

Εἰ καλῶς Πλάτων Ὅμηρον τῆς πολιτείας παρῃτήσατο.

 

I. Ἦλθεν εἰς Σπάρτην Συρακόσιος σοφιστής, οὐ κατὰ τὴν Προδίκου καλλιλογίαν, οὐδὲ κατὰ τὴν Ἱππίου γενεολογίαν, οὐδὲ κατὰ τὴν Γοργίου ῥητορείαν, οὐδὲ κατὰ τὴν Θρασυμάχου ἀδικίαν, οὐδὲ κατ´ ἄλλην πραγματείαν λόγου παρεσκευασμένος· ἀλλ´ ἦν τῷ Συρακοσίῳ σοφιστῇ ἡ τέχνη αὐτὸ ἔργον, κεκραμένον ὁμοῦ χρείᾳ καὶ ἡδονῇ. Τὰ γὰρ ὄψα καὶ τὰ σιτία ἡδυσμάτων συμμετρίαις καὶ κράσεσιν καὶ ποικιλίαις, καὶ τῇ διὰ πυρὸς ὁμιλίᾳ, αὐτὰ ἑαυτῶν προσφορώτατα εἶναι παρεσκεύαζεν· καὶ ἦν πολὺ τὸ Μιθαίκου καὶ ὅσον τοῖς Ἕλλησιν κατὰ ὀψοποιΐαν, ὥσπερ τὸ Φειδίου κατὰ ἀγαλματουργίαν· ἧκεν δὴ καὶ εἰς τὴν Σπάρτην οὗτος ἀνὴρ δυναστεύουσαν τότε, ἐν ἀρχούσῃ τῇ πόλει καὶ δύναμιν γενναίαν περιβεβλημένῃ εὔελπις ὢν εὐδόκιμον αὐτῷ φανεῖσθαι τὴν τέχνην· τὸ δὲ ἦν ἄρα οὐ τοιοῦτον· ἀλλὰ τῶν Λακεδαιμονίων τὰ τέλη ἀνακαλεσάμενοι  τὸν ἄνδρα, ἐκέλευον αὐτῷ ἐξεῖναι τῆς Σπάρτης αὐτίκα μάλ´ εἰς ἄλλην γῆν καὶ ἀνθρώπους ἄλλους - ’ἐφίεμεν γὰρ ὑπὸ τοῦ πονεῖν δεῖσθαι τροφῆς ἀναγκαίας μᾶλλον ἢ τεχνικῆς, καὶ τὰ σώματα ἔχειν ἀκολάκευτα καὶ ἁπλᾶ, καὶ μηδὲν ὀψοποιοῦ δεόμενα, οὐ μᾶλλον ἢ τὰ τῶν λεόντων‘ - ἀπεῖναι δὲ ἐκεῖσε, ἔνθα καὶ εἰκὸς τιμηθήσεσθαι αὐτῷ τὴν τέχνην, δι´ ἡδονῆς καὶ χρείας τοὺς δημιουργοὺς αὐτῆς ἀσπαζομένων.  Οὕτω Μίθαικος ἐξῆλθεν Σπάρτης αὐτῇ τέχνῃ· παρεδέξαντο δὲ αὐτὸν οὐχ ἧττον οἱ ἄλλοι Ἕλληνες, κατὰ τὴν ἑαυτῶν ἡδονὴν ἀσπαζόμενοι, οὐ κατὰ τὴν παρὰ Λακεδαιμονίοις ἀτιμίαν ὑπεριδόντες.

UN sophiste de Syracuse vint à Sparte. Il n'avait, ni l'élocution brillante de Prodicus, ni le vain babil d'Hippias, ni le ton rhéteur de Gorgias, ni l'immoralité de Thrasymaque, ni nulle autre des qualités qui appartiennent aux orateurs de profession. Son talent consistait dans un heureux mélange de l'utile avec l'agréable. A l'aide des assaisonnements et du feu, il savait donner à toutes les espèces d'aliments une supériorité, une perfection toujours nouvelle. Mithœcus (c'était son nom), était chez les Grecs, aussi célèbre cuisinier que Phidias célèbre sculpteur (01). Cet homme donc vint à Sparte, dans un temps où elle conservait encore sa prépondérance politique, et où sa domination avait encore beaucoup d'étendue. Il espérait que son art lui donnerait, auprès des Lacédémoniens, de la considération. Mais il n'en fut pas ainsi. Les Magistrats de Lacédémone, l'ayant mandé, lui ordonnèrent de sortir de la ville sur-le-champ ; et d'aller ailleurs, dans les Cités où il était probable que son art lui attirerait de la recommandation, de la part de ceux qui, sensibles aux plaisirs et aux agréments qu'il procure, sont en possession de s'y complaire (02). « Quant à nous », lui dirent-ils, « nous aimons mieux exciter l'appétit par le travail que par l'artifice ; nous voulons nous nourrir tout bonnement d'aliments simples, et qui n'aient pas plus besoin d'apprêt que les aliments des lions. » Mithœcus sortit donc de Sparte avec son talent. Les autres Grecs l'accueillirent, chacun selon son affection pour son art, au lieu de partager le mépris qui l'avait fait éconduire de Lacédémone.

II. Εἰ δὲ δεῖ καὶ ἄλλας παρακαλέσαι εἰκόνας τῷ παρόντι  λόγῳ σεμνοτέρας τῆς Μιθαίκου τέχνης· Θηβαῖοι αὐλητικὴν ἐπιτηδεύουσιν, καὶ ἐστὶν ἡ δι´ αὐλῶν μοῦσα ἐπιχώριος τοῖς Βοιωτοῖς· Ἀθηναῖοι λέγειν, καὶ ἐστὶν ἡ περὶ λόγους σπουδὴ τέχνη Ἀττική· παιδεύματα Κρητικὰ θῆραι, ὀρειβασίαι, τοξεῖαι, δρόμοι· τὰ Θετταλικὰ ἱππική, τὰ Κυρηναϊκὰ διφρεῖαι, τὰ Αἰτωλικὰ λῃστεῖαι· ἀκοντίζουσιν Ἀκαρνᾶνες, πελτάζουσιν Θρᾷκες, νησιῶται πλέουσιν. Ἐὰν δὲ μεταθῇς τὰ ἐπιτηδεύματα πολλῶν πρὸς ἄλλους, νοθεύσεις τὰς τέχνας. Τί γὰρ δεῖ ἠπειρώταις νεῶν; ἢ ἀμούσοις αὐλῶν; ἢ ὀρείοις ἵππων; ἢ πεδιάδα οἰκοῦσιν δρόμων; ἢ ὁπλίταις τόξων; ἢ τοξόταις ἀσπίδων; Ὥσπερ οὖν ἐνταῦθα διεκληρώσαντο τὰς τέχνας οἱ τόποι, ἢ αἱ φύσεις τῶν χρωμένων, ἢ αἱ φιλίαι τῶν ἀπ´ ἀρχῆς ἐπιτηδευθέντων, καὶ οὐ ταὐτὰ ἕκαστον οὔτε πᾶσιν τίμιον διότι ἐνίοις, οὔτε ἄτιμον τισὶν ὅτι μὴ πᾶσιν, ἀλλὰ εὐδοκιμεῖ ἕκαστον κατὰ τὴν χρείαν τῶν λαβόντων· τί κωλύει τοὺς τῆς καλῆς ταύτης πόλεως πολίτας, οὓς Πλάτων θρεψάμενος τῷ λόγῳ ὑπὸ νόμοις ξένοις καὶ οὐ καθωμιλημένοις τῷ τῶν πολλῶν ἔθει κατῴκισεν, αὖθις αὖ λόγῳ ἔχειν καὶ τούτους ἐπιχώρια ἄττα αὐτῶν νόμιμά τε καὶ ἐπιτηδεύματα, ξυμπεφυκότα τῇ ἐκ παίδων τροφῇ, τιμώμενα μὲν αὐτοῖς κατὰ τὴν χρείαν αὐτῶν ἐκείνων, οὐκ ἀτιμαζόμενα δὲ παρὰ τοῖς ἄλλοις, ἐπεὶ μὴ κἀκείνοις ἥρμοσεν; Εἰ μὲν γὰρ πόλιν πόλει παραβάλλομεν, καὶ πολιτείαν πολιτείᾳ, καὶ νόμους νόμοις, καὶ νομοθέτην νομοθέτῃ, καὶ τροφὴν τροφῇ, ἔχοι ἄν τινα ἡμῖν λόγον ἡ ἐξέτασις τοιάδε, διερευνωμένοις τὸ παρ´ ἑκάστοις ἐνδέον· εἰ δέ τις μέρος τοῦ ὅλου ἀποτεμόμενος καθ´ αὑτό, σκοπεῖ  διὰ μαρτύρων τῶν χρωμένων τούτῳ ἢ μή (οὕτω γὰρ ἂν καὶ τὰ ἄλλα πάντα ὅσα ἄνθρωποι χρῶνται), κατ´ ἴσον ἂν τύχοι τιμῆς καὶ ἀτιμίας, καὶ διατελοῖ ἐν ἀμφισβητησίμῳ κρίσει πλανώμενα· καὶ γὰρ αἱ τροφαί, καὶ τὰ φάρμακα, καὶ τὰ διαιτήματα, καὶ τἄλλα ὅσα τῇ τῶν ἀνθρώπων χρείᾳ ἀνακέκραται, οὐ πᾶσιν ἑξῆς ὅμοια πάντα, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ἤδη τὸν μὲν ἔβλαψεν, τὸν δὲ ὤνησεν· καὶ τὸν μὲν εὔφρανεν, τὸν δὲ ἠνίασεν· ἕκαστον γὰρ τούτων ἡ χρεία καὶ ὁ καιρὸς καὶ ἡ ὑπόθεσις  τοῦ βίου ἕτερα ἑτέρῳ φαίνεσθαι ποιεῖ.

II. S'il fallait passer en revue les autres exemples analogues à notre sujet, mais d'un genre plus relevé que celui de Mithœcus, nous dirions que les Thébains ont un goût particulier pour la flûte, et que la Muse qui préside à cet instrument est originaire de Béotie. Les Athéniens ont de la prédilection pour l'art oratoire. La culture de l'éloquence est un art attique. En Crète, on chasse ; on gravit les montagnes; on s'exerce à l'arc, à la course. Les Thessaliens s'adonnent à l'équitation ; les Cyréniens se plaisent à conduire des chars; les Oetoliens, à vivre de rapine ; les Acarnaniens, à lancer des flèches; les Thraces, à manier avec adresse le petit bouclier (03) ; les habitants des îles, à naviguer. Si l'on transplantait ces différents arts, ces divers exercices, de chez une nation chez une autre, on les abâtardirait tous. Quel besoin ont les peuples qui habitent l'intérieur des terres, de vaisseaux ; ceux qui n'aiment point la musique, de flûtes; les montagnards, de chevaux ; ceux qui vivent dans les plaines, de chars ; les grosses troupes, d'arcs ; les troupes légères, de cuirasse? Puis donc que les différents arts ont été partagés entre les divers lieux, ou par le sort, ou par l'habitude de ceux qui les cultivent, ou par l'affection naturelle aux objets de la première éducation; et qu'aucun d'entre eux n'est, ni estimé de tout le monde, parce qu'il est estimé de quelques personnes, ni universellement méprisé, parce que quelques personnes le méprisent, mais que chacun l'apprécie, à proportion de l'avantage qu'il en recueille ; qui empêche que les citoyens de cette belle Cité, auxquels Platon, dans les spéculations de sa théorie (04), a donné des lois qui leur sont appropriées, et qui n'ont rien de commun avec les mœurs de la multitude, ne regardent, avec raison, comme indigènes à leur égard, les lois et les coutumes dont ils ont acquis l'habitude dès l'enfance, et qu'ils ont appris à estimer par l'usage qu'ils en font, tandis que d'autres ne les estiment pas, parce qu'elles ne sont point à leur convenance ? Car, si nous comparions une Cité à une Cité, une Politie à une Politie, des lois à des lois, un Législateur à un Législateur, un système d'éducation à un système d'éducation, ce parallèle aurait pour nous quelque chose de raisonnable, dans le cas où nous aurions pour objet de rechercher en quoi chacune de ces choses pèche. Mais, si, séparant une partie de son tout, nous la considérons en elle-même, sur la foi de ceux qui en font, ou qui n'en font pas, usage, et, ainsi de toutes les autres choses appropriées à l'espèce humaine; nous trouverons estime, d'un côté, et mépris, de l'autre; et nous finirons par demeurer en suspens entre ces opinions opposées. Car, ni les aliments, ni les remèdes, ni les régimes dont les hommes usent, ne sont les mêmes pour tous : mais ce qui fait du bien, et qui plaît à l'un, nuit et déplaît à l'autre. Selon l'habitude, l'occasion et le genre de vie, chacune de ces choses est diversement appréciée.

III. Οὕτω τοίνυν ἐχόντων τούτων, μεταβάντες αὖ περὶ Ὁμήρου σκοποῦμεν ἀδεκάστως μάλα, οὔθ´ ὅστις Πλάτωνι χαίρει ἀτιμάζων Ὅμηρον, οὔθ´ ὅστις Ὅμηρον θαυμάζει μεμφόμενος Πλάτωνι· οὐ γὰρ διακεκλήρωται οὐδὲ ἀπέσχισται ἑκάτερον θἀτέρου· ἀλλ´ ἔξεστίν που καὶ τὰ Πλάτωνος τιμᾶν, καὶ θαυμάζειν Ὅμηρον· ἔξεστιν δὲ ὧδε. Πόλιν οἰκίζει Πλάτων τῷ λόγῳ, οὐ Κρητικήν, οὐδὲ Δωρικήν, οὐδὲ Πελοποννησίαν, οὐδὲ Σικελικήν, οὐδὲ, μὰ Δί´, Ἀττικήν· ἦ γὰρ ἂν τοιαύτην οἰκίζων πόλιν, μὴ ὅτι Ὁμήρου ἂν ἐδεήθη μόνου, ἀλλὰ καὶ πρὸ Ὁμήρου Ἡσιόδου καὶ Ὀρφέως, καὶ εἴ τις ἄλλη παλαιὰ μοῦσα ποιητικὴ κατεπᾴδειν ἱκανὴ τὰς τῶν νέων ψυχὰς καὶ δημαγωγεῖν, καὶ ἡδονῇ συνήθει ἀνακιρνάναι πράως ἀληθεῖς λόγους· ἀλλ´ ἔστιν αὐτῷ ξυνοίκησις καὶ ἡ πολιτεία γιγνομένη λόγῳ, κατὰ τὸ ἀκριβέστατον μᾶλλον ἢ χρειωδέστατον· ὅνπερ τρόπον καὶ τοῖς τὰ ἀγάλματα τούτοις διαπλάττουσιν, οἳ παντὸς παρ´ ἑκάστου καλὸν συναγαγόντες, κατὰ τὴν τέχνην ἐκ διαφόρων σωμάτων ἀθροίσαντες εἰς μίμησιν μίαν, κάλλος ἓν ὑγιὲς καὶ ἄρτιον καὶ ἡρμοσμένον αὐτὸ αὑτῷ ἐξειργάσαντο· καὶ οὐκ ἂν εὗρες σῶμα ἀκριβὲς κατὰ ἀλήθειαν ἀγάλματι ὅμοιον· ὀρέγονται μὲν γὰρ αἱ τέχναι τοῦ καλίστου· αἱ δὲ ἐν ποσὶν ὁμιλίαι καὶ χρεῖαι ἀπολείπονται τῶν τεχνῶν. Οἶμαι δέ, εἰ καί τις ἦν ἐν ἀνθρώποις δύναμις πλαστικὴ σωμάτων σαρκίνων, ξυμφορήσαντες ἂν οἱ δημιουργοὶ τὰς δυνάμεις ξυμμέτρως γῆς καὶ πυρός, καὶ τῶν ὅσα τούτοις ἁρμοσθέντα τὲ καὶ ὁμολογήσαντα συνίστησιν τὴν σωμάτων φύσιν, ἀπέφηναν, ὥστε εἰκός, ἂν σῶμα ἀδεὲς φαρμάκου καὶ μαγγανευμάτων καὶ διαιτημάτων ἰατρικῶν. Εἰ οὖν τις ἐκείνων τινὸς τῶν δημιουργῶν ἀκούσας νομοθετοῦντος τοῖς ὑπ´ αὐτοῦ πλασθεῖσιν τῷ λόγῳ, ὅτι ἄρα δεήσονται οὐδὲ Ἱπποκράτους ἰωμένου σφᾶς, ἀλλὰ χρὴ στέψαντας ἐρίῳ τὸν ἄνδρα καὶ χρίσαντας μύρῳ ἀποπέμπειν, παρ´ ἄλλου εὐδοκιμήσοντα, ἐκεῖ ὅπου τὴν τέχνην παρακαλεῖ ἡ νόσος, κᾆτα ἀγανακτοίη πρὸς αὐτόν, ὡς ἀτιμάζοντα τὴν Ἀσκληπιοῦ καὶ τὴν Ἀσκληπιάδων τέχνην, ἆρα οὐ καταγέλαστος ἂν γίγνοιτο, αἰτίαν προσφέρων τῷ μὴ κατὰ ἀτιμίαν παραιτουμένῳ ἰατρικήν, ἀλλὰ μήτε κατὰ χρείαν δεομένῳ αὐτῆς, μήτε καθ´ ἡδονὴν ἀσπαζομένῳ;

III. Ces préliminaires ainsi posés, examinons, avec la plus sévère impartialité, notre question touchant Homère. Que la prédilection pour le philosophe ne nous rende pas injustes envers le poète ; et que l'admiration pour le poète ne nous fasse pas accuser le philosophe. Car les voix n'ont point été prises; la prééminence n'est point décidée entre eux deux ; et l'on peut, à la fois, honorer et admirer Platon et Homère. Voici le moyen de concilier ces deux choses. Platon organise théoriquement (05) une République, non pas à l'instar de celle de la Crète, de celle de la Doride, de celle du Péloponnèse (06), de celle de la Sicile, pas même de celle des Athéniens. S'il suivait le plan de quelqu'une de ces Républiques, non seulement il aurait besoin d'Homère, mais encore d'Hésiode, d'Orphée, et des autres poètes de l'Antiquité, propres à attacher, à intéresser la jeunesse par le charme des illusions, et accoutumés à faire un agréable mélange du langage de la vérité et des douceurs de la volupté. Mais sa République, sa Politie, est toute en spéculation. Elle est plutôt destinée à être parfaite (dans son type) qu'à être accommodée à l'usage des hommes. C'est ainsi que, parmi les Statuaires (07), il en est qui, rassemblant toutes les beautés éparses en divers corps, et les réunissant avec art dans un objet unique d'imitation, en forment un Beau, vrai, parfait, et en complète harmonie avec lui-même ; de manière qu'on ne trouverait point, dans la Nature, un corps d'homme d'une semblable beauté. Car les arts tendent au Beau suprême; au lieu que les choses ordinaires et communes sont éloignées de la perfection qu'elles reçoivent de la main des arts. Si les hommes avoient le secret de composer des corps humains, je pense que ceux qui le posséderaient, en réunissant tous les éléments organiques, dont la symétrique combinaison les constitue, auraient probablement soin de les composer de manière que l'individu qui serait leur ouvrage n'eût aucun besoin des remèdes, des traitements, du régime des médecins. Si donc quelqu'un de ces architectes entendait annoncer à ces individus par lui théoriquement organisés, qu'ils n'auraient plus besoin d'Hippocrate pour les guérir ; mais qu'après l'avoir couronné de laine et parfumé (08), ils pouvaient reconduire, et l'envoyer chez ceux dont lès maladies donneraient de la réputation à son art ; et que néanmoins il se fâchât contre l'auteur d'un pareil avis, sous prétexte qu'il manquait de respect à Esculape, et à l'art que professent ses disciples; ne se couvrirait-il point de ridicule, en regardant comme un crime qu'on dédaignât la médecine, mon par mépris pour elle, mais comme incapable de procurer ni utilité ni plaisir ?

IV. Δύο γὰρ ὄντων τούτων, ὑφ´ ὧν Ὅμηρος καὶ Ἡσίοδος καὶ ὅστις ἄλλος ἐν ἁρμονίᾳ ποιητικῇ εὐδόκιμοι ἦσαν, χρείας καὶ ἡδονῆς, κατ´ οὐδέτερον αὐτοῖν ἐπιτήδεια
τὰ ἔπη τῇ Πλάτωνος πολιτείᾳ, οὔτε κατὰ τὴν χρείαν, οὔτε κατὰ τὴν ἡδονήν. Ἥ τε γὰρ χρεία ξυνελήλαται αὐτοῖς εἰς τροφὴν ἀκριβῆ καὶ ἀκούσματα ἀναγκαῖα, οὐδὲν αὐθαίρετον, οὐδὲ αὐτεξούσιον, οὐδὲ οἷον ἂν δέξαιντο παρὰ μητέρων παῖδες ὑπὸ φήμης ἀλόγου πλασθέντα μῦθον· οὐδὲν γὰρ ἐκεῖ οὐδὲ ἐκ τοῦ προστυχόντος,  οὔτε ἄκουσμα, οὔτε παίδευμα· οὔτε ἀθύρματα παρέλθοι ἂν εἰς τοιαύτην πόλιν, ὥστε καὶ δεηθῆναι  Ὁμήρου, τὰς οὔσας περὶ θεῶν δόξας ἐμμελῶς μεγαλύνοντος, καὶ τρέφοντος τὰς τῶν πολλῶν ψυχὰς ἐκ ταπεινῆς φαντασίας εἰς ἔκπληξιν. Τοῦτο γάρ τοι δύναται ποιητοῦ λόγος ἐμπεσὼν ἀκοαῖς τεθραμμέναις κακῶς, περιβομβεῖν αὐτάς, καὶ μὴ παρέχειν σχολὴν διαπιστεύειν τοῖς εἰκῇ θρυλουμένοις λόγοις, ἀλλ´ εἰδέναι μὲν ὅτι ποιητικὴ πᾶσα αἰνίττεται, καταμαντεύεσθαι δὲ τῶν αἰνιγμάτων μεγαλοπρεπῶς, κατὰ τὴν θεῶν δίκην. Ὁπόθεν δὲ ἐξελήλαται τὸ ταπεινὸν πᾶν καὶ τὸ ἠμελημένον, τί δεῖ ἐνταῦθα τοιούτου φαρμάκου; Τὸν Ἀνάχαρσιν ἐκεῖνον ἤρετο Ἕλλην ἀνήρ, εἰ ἔστιν  αὐλητικὴ ἐν Σκύθαις· ’Οὐδὲ ἄμπελοι,‘ ἔφη. Ἄλλη γὰρ ἄλλην παρακαλεῖ ἡδονήν, καὶ ἐστὶν ξυμφυὲς τὸ χρῆμα, καὶ ἄπαυστον, καὶ ἀέναον, ἐπειδὰν ἄρξηται ῥεῖν· καὶ μία μηχανὴ πρὸς σωτηρίαν, στῆσαι τὰς πηγάς, καὶ ἀποφράξαι τὴν ἡδονῶν γένεσιν. Ἡ δὴ τοιαύτη πόλις, ἣν συνεστήσατο ὁ Πλάτων, ἄβατος ἡδονῇ, καὶ ἀδεὴς θεαμάτων καὶ ἀκουσμάτων· ὥστε οὔτε εἰ ποιητικὴ παρασκευαστικὸν ἡδονῆς, εἰσδέξαιτο ἂν αὐτήν, καὶ πολὺ μᾶλλον κατὰ τὴν χρείαν.

IV. Or, l'utilité et le plaisir formant les deux rapports sous lesquels Homère, Hésiode, et les autres poètes de réputation, peuvent être considérés; sous aucun de ces deux points-de-vue la poésie épique ne peut convenir à la République de Platon : l'utile s'y réduit au strict nécessaire, quant à la nourriture et à l'instruction. On n'y connaît, ni fantaisie, ni jouissance de goût, ni ces contes insensés et absurdes que les mères cornent aux oreilles de leurs enfants. On n'admet, dans cette République, ni leçon, ni enseignement, ni délassement même, qui ne soit préparé et mûrement réfléchi. On n'y a donc pas besoin d'Homère, qui ne fait qu'amplifier avec harmonie les opinions reçues sur le compte des Dieux ; et qui n'est bon qu'à faire passer les âmes vulgaires de leur humble ignorance à l'ébahissement. Tel est l'effet que doivent produire les discours des poètes sur des oreilles qui n'ont pas reçu de bonnes impressions : ils les étourdissent, et ne leur donnent pas le temps de se défier du vain babil qui les frappe ; mais il ne faut pas ignorer que lès poètes parlent par énigmes ; et qu'à l'instar des oracles, ils entourent leurs énigmes d'une pompeuse obscurité. Or, dans un corps politique, d'où sont bannies toutes les classes vulgaires, et où tout est calculé et prévu, qu'y a-t-on, affaire d'un semblable attirail ? Un Grec demandait au célèbre Anacharsis, si l'art de la flûte était cultivé chez les Scythes. « Ils ne cultivent pas même la vigne », répondit le philosophe (09). Car une jouissance en amène une autre. Elles s'engendrent réciproquement. C'est un torrent qui coule sans fin, sans cesse, du moment qu'il est en train de couler. On n'a plus, alors, d'autre moyen de salut que d'étantcher toutes les sources de la volupté, et de détruira les jouissances dans leur germe. Mais, dans la République de Platon, on est inaccessible aux jouissances des yeux et des oreilles ; de sorte que, si la poésie est un instrument de volupté de ce genre, elle ne doit pas être admise. Elle ne devrait l'être, que dans le cas où elle serait utile (10).

V. Ἐῶ λέγειν ὅτι καὶ τῶν ἐν ἀνθρώποις γενῶν οὐ λόγῳ μόνον πλαττόμεναι πόλεις, ἀλλὰ καὶ ἔργῳ γενόμεναι πολλαὶ καὶ πολιτευθεῖσαι ὑγιῶς, καὶ ξυνοικισθεῖσαι νομίμως, ἀγνοοῦσιν τὸν Ὅμηρον. Ὀψὲ μὲν γὰρ ἡ Σπάρτη ῥαψῳδεῖ, ὀψὲ δὲ καὶ ἡ Κρήτη, ὀψὲ δὲ καὶ τὸ Δωρικὸν ἐν Λιβύῃ γένος· ἐπαινοῦνται δὲ οὐκ ὀψέ, ἀλλ´ ἐκ παλαιᾶς ἀρετῆς. Τὰ δὲ τῶν βαρβάρων τί χρὴ λέγειν; σχολῇ γὰρ ἂν ἐκεῖνοι τὰ Ὁμήρου μάθοιεν, ἀλλ´ εὕροις ἂν ὅμως καὶ ἐν βαρβάροις ἀρετὴν ἀπεσχισμένην  τῶν Ὁμήρου ἐπῶν· ἦ γὰρ ἂν καὶ τὸ τῶν ῥαψῳδῶν γένος τὸ ἀνοητότατον εὐδαιμόνει κατὰ τὴν συνουσίαν τῆς τέχνης· τὸ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει. Καλὰ μὲν γὰρ τὰ Ὁμήρου ἔπη, καὶ ἐπῶν τὰ κάλλιστα, καὶ φανότατα, καὶ ᾄδεσθαι Μούσαις πρέποντα· ἀλλ´ οὐ πᾶσιν καλά, οὐδὲ ἀεὶ καλά· οὐδὲ γὰρ τῶν ἐν μουσικῇ μελῶν εἷς νόμος, οὐδὲ εἷς χρόνος. Καλὸν μὲν ἐν πολέμῳ τὸ ὄρθριον, καλὸν δὲ ἐν συμποσίῳ τὸ παροίνιον, καὶ καλὸν μὲν Λακεδαιμονίοις τὸ ἐμβατήριον,
καλὸν δὲ Ἀθηναίοις τὸ κύκλιον, καὶ καλὸν μὲν ἐν διώξει τὸ ἐγκελευστικόν, καλὸν δὲ ἐν φυγῇ τὸ ἀνακλητικόν·  ἡδεῖα μὲν πᾶσα μοῦσα, ἀλλὰ τὸ τῆς χρείας οὐχ ὅμοιον πᾶσιν. Ἂν τοίνυν καθ´ ἡδονὴν κρίνῃς Ὅμηρον ᾄδειν ἄνδρας, εἰσκυκλεῖς ποιητῶν χορὸν ἀκόλαστον  καὶ βακχεύοντα, κρατοῦντα ἡδονῇ τῆς Ὁμήρου ᾠδῆς, ἀποχειροτονεῖς τῆς ἡδονῆς τὸν ἄνδρα. Ἡδὺς μὲν γάρ, ἡδύς, ἀλλὰ τὸ κάλλος ἀκμαιότερον τῆς ἡδονῆς, καὶ μὴ παρέχον σχολὴν εὐφραίνεσθαι, ἀλλὰ ἐπαινεῖν· ἀλλ´ ἔπαινος σὺν ἡδονῇ μέν, ἀλλ´ οὐκ αὐτὸ ἡδονή. Εἰ δὲ καθ´ ἡδονὴν τὰ Ὁμήρου ἀσπαζόμεθα, ὡς αὐλήματα, ὡς κιθαρίσματα, ἐξελαύνεις Ὅμηρον οὐκ ἐκ τῶν Πλάτωνος τροφίμων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν Λυκούργου, καὶ ἐκ τῶν Κρητικῶν, καὶ παντὸς χωρίου καὶ πάσης πόλεως, ὅπου μετὰ ἀρετῆς εὐδοκιμοῦσιν οἱ πόνοι.

V. Je ne dirai point qu'il est, dans le monde, bien des Gouvernements, non seulement de ceux qui n'existent que dans la spéculation, mais encore de ceux qui ont une réalité effective, sous lesquels les peuples jouissent d'une administration saine et bien réglée, et où néanmoins ou ignore jusqu'au nom d'Homère. Ce n'est que depuis assez peu de temps que ses poèmes ont: été connus à Lacédémone, en Crète, et chez les Doriens se la Lybie ; au lieu que c'est depuis très longues années, que ces peuples sont illustres par leurs vertus. Que dirons-nous des Barbares? Il ne serait pas aisé de leur inspirer du goût pour ce poète (11) ; et cependant on rencontre de la vertu chez ces nations, quoique les ouvrages d'Homère y soient ignorés. S'il en était autrement, il faudrait dire que ceux qui font profession de chanter les poésies d'Homère, les Rapsodes (12), les gens du monde les plus insensés, trouvent leur bonheur dans l'exercice de leur art ; ce qu'à Dieu ne plaise. Les poésies d'Homère sont belles ; les plus belles, les plus brillantes des poésies de ce genre, les plus harmonieuses, et dignes d'être chantées par les Muses mêmes. Mais elles ne sont pas belles aux yeux de tout le monde ; elles ne la sont pas en tout temps. Il y a plus d'une sorte de vers, plus d'un genre de mesure, dans la musique. L'accent d'un chant guerrier convient au milieu des phalanges ; celui d'une chanson bacchique dans un banquet. L'Embatérion (13) plaît à Lacédémone, comme le Kuclion (14) à Athènes : l’Enkeleusticon (15) a son mérite, lorsqu'on poursuit l'ennemi vaincu, comme l’Anakléticon lorsqu'on est en déroute (16). Toutes les Muses sont agréables; mais elles ne sont pas d'un même usage pour tout le monde. Si donc vous décidez qu'Homère doit plaire aux hommes sous le rapport de la volupté, vous introduisez avec lui une tourbe bruyante et effrénée de poètes, dont les ouvrages l'emporteront sur ceux d'Homère, sous le rapport de la volupté, et vous ôtez à ce poète sa supériorité sur ce point (17). Sans doute ses poèmes sont marqués du sceau de la volupté. Mais le Beau est quelque chose de plus vif que la volupté. Il ne donne pas le temps de recevoir l'impression de la volupté. Il ne donne que le temps de louer. A la vérité, l'admiration s'allie à la volupté, mais elle n'est point la volupté même. Si donc vous admettez Homère pour la volupté qu'il peut procurer, de même que vous admettriez des joueurs de flûte, ou de guitare, vous le bannissez non seulement du système politique de Platon, mais encore de celui de Lycurgue, de celui des Crétois, et de toute République (18), de tout Gouvernement, où le travail et la vertu sont en honneur.

 

 

 

 

 

NOTES.

(01) Le grec porte littéralement, Le nom de Mithoecus était célèbre chez les Grecs, pour la cuisine, comme celui de Phidias pour la sculpture. D'ailleurs, ce passage a exercé la sagacité des critiques. Il paraît constant qu'il y manque quelque chose, et qu'on ne l'a, pas trouvé dans les manuscrits tel qu'il est sorti de la plume de Maxime de Tyr. Scaliger, Davies et Markland, se sont escrimés, pour déterminer la véritable leçon; et quoique le dernier de ces critiques ait d'abord incliné en faveur de la conjecture de Scaliger, il a laissé son lecteur dans l'incertitude, en exigeant seulement l'addition d'une préposition que Davies n'a point rencontrée dans son manuscrit anglais.

(02) « Les Cuisiniers de Sparte », dit Élien, liv. XIV, chap. 17 de ses Histoires diverses, « devaient se borner au talent de faire cuire la viande; s'ils en savaient davantage, on les bannissait, en expiation des maladies des Citoyens ». Plutarque, dans son Traité de la Santé, dit que « les Spartiates ne donnaient à leur cuisinier, que du sel et du vinaigre, et qu'il était obligé de trouver le reste de l'assaisonnement dans la viande même ». Denis avait pris à son service un cuisinier Lacédémonien, pour qu'il lui fît de cette sauce noire, dont les vieillards de Lacédémone se régalaient. Denis ne la trouva pas de son goût, et le cuisinier lui dit, qu'il n'était pas étonnant qu'il ne trouvât pas cette sauce bonne, parce qu'il n'y joignait pas ce qui en faisait le mérite à Sparte, la faim, l’exercice et le travail. Alcibiade, tout accoutumé qu'il était à vivre avec luxe et délicatesse, ne laissa pas de s'accommoder si bien à la sauce noire de Sparte, qu'en le voyant manger de cette sauce, on doutait qu'il eût jamais eu de cuisinier à Athènes.

(03) Les Anciens avaient plusieurs espèces de boucliers, qu'on peut distribuer en deux classes, le grand et le petit bouclier. Le grand bouclier avait des liens, avec lesquels on le fixait autour du corps. C'était, à peu près, notre ancienne cuirasse. Le petit bouclier était portatif. La main le faisait mouvoir à son gré. C'était, à peu près, l'écu de nos anciens chevaliers.

(04) Le texte porte ὃς Πλάτων θρεψάντες τῷ λόγῳ, et à ce sujet, Davies a mis en question, quel est celui des deux mots latins, ratio et sermo, qui est le plus propre à rendre le λόγος dont on fait usage à l'égard du livre de la République. Il cite St. Augustin, dans la Cité de Dieu, liv. II, chap. 14; Minucius Félix, chap. 22 ; Cicéron, de Oratore, I, 52 ; et Aulu-Gelle, liv. XVIII, chap. 2, qui ont rendu le mot grec, l'un par ratio, l'autre par sermo, et les deux derniers par liber. Au milieu de ces variantes, Davies se décide peur l'expression de Minucius-Félix, mihi sane prœstare videtur ea quœ orationis potestatem continet. Il ne parle pas d'Heinsius, qui, plus bas, dans la sect. III de cette Dissertation,  a rendu ce passage du texte πόλιν οἰκίζει Πλάτων τῷ λόγῳ par civitatem sola contemplatione instituit Plato. A mon avis, pour traduire littéralement, ce serait le mot verbum qui devrait mériter la préférence. Car, de même que les Grecs, pour distinguer ce qui n'a qu'une existence idéale et fantastique, de ce qui a une existence effective et réelle, opposent le mot λόγος au mot ἔργον, et qu'ils disent λόγ μὲνἔργ, δὲ ; de même les Latins disent, verbis quidem, sed re.

(05) Voyez la note précédente.

(06) Le texte porte οὐδὲ πελοποννησίαν (πόλιν) au singulier; sur quoi il est à remarquer qu'antérieurement à Platon, non plus que de son temps, le Péloponnèse n'a point formé une seule et unique République.

(07) Dans les Mémoires de Xénophon, liv. II, chap. X, n° 2, Socrate employé une similitude du même genre. Lorsque vous voulez imiter les belles formes, comme il n'est pas facile de les rencontrer toutes en perfection dans le même individu, vous prenez entre plusieurs, ce que chacun a de plus parfait, et vous obtenez ainsi la représentation d'un corps parfaitement beau. C'est ce que fit Zeuxis, dans le célèbre tableau d’Hélène, qu'il peignit à Crotone. Cicéron, au commencement de son second livre de Inventione, donne sur le procédé de Zeuxis, tous les détails qu'on peut désirer. '

(08) C'est ainsi que Platon s'exprime sur le compte d'Homère, en parlant de son expulsion, au 3e livre de sa République. Quelques savants, entre autres Kuhnius, sur Elien, Var. hist. lib. XII, cap. 12 ; (André, Schott, nodor. Ciceronianor. lib. III, cap. 12, ont regardé ce cérémonial comme une note d'infamie. Ils se sont trompés. D'abord, Platon fait profession de beaucoup d'admiration et d’un grand respect pour Homère. Il n'y a donc nulle apparence qu'il eût l'intention de le chasser avec ignominie de sa République. D'un autre côté, les parfums et les bandelettes de laine étaient fort en usage dans le culte religieux des Anciens. Pausanias, dans ses Phocéennes, parle d'une grande pierre, sur laquelle, chaque jour de tête, on répandait de l'huile, et qu'on entourait de laine blanche, parce qu'on croyait que cette pierre était la même qui avait été présentée à Saturne, à la place de Jupiter, nouveau-né, qu'il voulait dévorer. Arnobe, dans son cinquième livre, parle d'un arbre sacré qu'on avait entouré de toisons de laine. Plutarque, dans la Vie de Thésée, fait mention d'une branche d'olivier sacré, qui avait été ornée de laine blanche. Properce, dans la quatrième de ses Elégies, s'exprime ainsi :

Costum molle dabat, et blandi mihi thuris honores,

Terque focum circa laneus orbit erat.

On peut, en outre, consulter Proclus, sur la politique de Platon, p. 360 ; Isaac Casaubon, sur le Jules César de Suétone, chap. 81 ; et Graevius, dans ses annotations sur Hésiode, chap. 25. On ne peut donc pas présumer que les Anciens eussent appliqué à une chose qu'ils auraient regardée comme ignominieuse des particularités d'un cérémonial consacré a ce qu'ils avaient de plus saint.

(09) Voyez Diogène Laërce, liv. I, Vie d'Anacharsis, vers la fin, ainsi que les notes d'Isaac Casaubon, sur ce passage.

(10) Ce n'est point, comme l'a dit un peu plus haut Maxime de Tyr, parce qu'Homère ne fait qu'amplifier avec harmonie les opinions reçues sur le compte des Dieux, que Platon l'exclut de sa République. C’est par un motif sien plus grave ; parce qu'il parle des Dieux de manière à en donner de très fausses et de très dangereuses idées à une jeunesse, que ce philosophe veut pénétrer de respect pour les Dieux, et rendre même semblable aux Dieux, autant que la faiblesse humaine peut le permettre. (Ce sont les derniers mots du liv. II de la République). Si telle était, en effet, l'impression de quelques passages des ouvrages du poète, sur l’esprit des jeunes Grecs, Platon a, sans doute, eu grande raison de ne pas l'admettre dans sa République. A la vérité, Plutarque, dans son Traité, Comme il faut lire les poètes, a judicieusement observé que les poètes, et Homère entre autres, ne mettent jamais dans la bouche de leurs personnages de mauvais discours, sans donner eux-mêmes quelque démonstration, quelque signe, qu'ils tiennent ce langage pour mauvais, sans reprendre et blâmer indirectement les propos de ce genre susceptibles de quelque fâcheuse impression. Mais si l'on considère que les poèmes d'Homère étaient publiquement chantés dans les Cités de la Grèce, que les individus da tout état et de tout âge, les enfants surtout, faisaient cercle autour, des Rapsodes, dans les rues et dans les places publiques, et que par conséquent il n'y avait d'autre moyen d'empêcher l'effet de certains passages de ces poésies sur l'âme de la jeunesse encore tendre, encore incapable de réflexion et de discernement, que de proscrire les Rapsodes, avec leur art, il est aisé de sentir la sagesse de cette mesure. Et c'est à cela qu'il faut borner la pensée de Platon, sans aller jusqu'à croire qu'il ait voulu ôter aux Citoyens de sa République en état de distinguer, dans les vers d'Homère, ce qui est utile, de ce qui peut être dangereux, les fruits salutaires que la lecture peut faire recueillir dans les ouvrages de ce poète.

(11) Élien nous apprend, dans ses Histoires diverses, liv. XII, chap. 48, que les Indiens traduisaient les poésies d'Homère dans leur propre langue, et qu'ils les chantaient. Il en dit autant des Rois de Perse. 0ινδιοὶ τῇ παρὰ σφίσιν ἐπιχωρίῳ φωνῇ τὰ Ὁμήρου ματαγράψαντες ᾄδουσιν οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ Περσῶν βασιλεῖς. Dion-Chrysostome, dans son Oraison LIII, confirme le témoignage d'Elien, en ce qui concerne les Peuples de l'Inde ; et Plutarque, au premier Traité de la Fortune, ou Vertu d’Alexandre, atteste que, depuis que ce conquérant « eut dompté et civilisé l'Asie, tout leur passe-temps était de lire les vers d'Homère, » et que les enfants des Perses, des Susianiens et des Gédrosiens, chantaient les tragédies de Sophocle et d'Euripide, version d'Amyot.

(12) C'étaient des espèces de musiciens ambulants, qui faisaient métier de chanter les poésies d'Homère, à peu près, comme nos anciens troubadours faisaient métier d'aller de châteaux en châteaux, pour y chanter leurs ouvrages. Voyez ci-dessus la note 10.

(13) C'était dans la musique guerrière des Spartiates, ce qui répond à notre pas de charge.

(14) C’était, chez les Athéniens, un air musical employé pour une sorte de danse circulaire, à peu près correspondante à ces farandoles, si fréquentes dans les jours de notre démagogie.

(15) Ce mot s’entend assez par l’explication qu’en donne le texte.

(16) Voyez  la note ci-dessus.

(17) Davies change, ici, la ponctuation, et donne une tournure interrogative au dernier membre de cette phrase. Il ne fonde point cette conjecture sur la leçon des manuscrits. Elle ne m’a paru, d’ailleurs, rien faire au sens. Je ne l’ai pas adoptée.

(18) Le texte porte littéralement de tout lieu, καὶι παντὸς χωρου.

Paris, le 14 prairial an VIII. (3 juin 1800.)