MAXIME DE TYR

 

DISSERTATIONS

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

DISSERTATION XXV.

Continuation du même sujet. Qu'est-ce que l'amour de Socrate?

 

 Ἔτι περὶ ἔρωτος βʹ.

 

 

[1] Ἀναλαβόντες αὖθις αὖ τοὺς περὶ ἔρωτος λόγους, ὥσπερ ἀρχὴν μακρᾶς ὁδοῦ, μετ´ ἀνάπαυλαν βαδίζωμεν ἐπὶ τὸ τέλος, ἡγεμόνας παρεκκαλέσαντες τῆς ὁδοῦ Ἑρμῆν τὸν Λόγιον, καὶ Πειθώ, καὶ Χάριτας, καὶ τὸν Ἔρωτα αὐτόν. Οὐ γάρ τι σμικρὸν οὐδ´ ὑπὲρ τῶν τυχόντων τὸ κινδύνευμα· παραθεῖ μὲν γὰρ τῇ λεωφόρῳ τοῦ περὶ ἔρωτος λόγου κρημνὸς βαθύς, καὶ χρὴ δυοῖν θἄτερον, ἢ καλῶς ἐρῶντας ἰέναι ἀσφαλῶς, ἢ ἐκτραπομένους τῆς ὁδοῦ κακῶς ἐρᾶν καὶ ἐνεχθῆναι κατὰ τοῦ κρημνοῦ. Τοῦτο τοι δείσας καὶ Σωκράτης ἐκεῖνος, εὑρὼν τὸ πάθος ἐνακμάζον τῇ τε ἄλλῃ Ἑλλάδι, καὶ πολὺ μάλιστα ταῖς Ἀθήναις, καὶ μεστὰ πάντα ἀδίκων ἐραστῶν καὶ μειρακίων ἐξηπατημένων, οἰκτείρας τοῦ πάθους ἑκατέραν τὴν ἀγέλην, καὶ μήτε παῦσαι δυνάμενος τὴν ὕβριν νόμῳ (οὐ γὰρ ἦν Λυκοῦργος, οὐδὲ Σόλων, οὐδὲ Κλειδοσθένης, οὐδέ τις ἄλλος τῶν διὰ δύναμιν ἀρχικὴν πιστευομένων ἐν τοῖς Ἕλλησι), μήτε δι´ ἐξουσίας βιάσασθαι πρὸς τὰ κρείττω (Ἡρακλέους γὰρ αὐτοῖς πρὸς τοῦτο ἔδει, ἢ Θησέως, ἤ τινος ἄλλου σωφρονιστοῦ ἰσχυροῦ), μήτε πεῖσαι λόγῳ (ἀπειθὲς γὰρ χρῆμα ἐπιθυμία προσλαβοῦσα οἶστρον, καὶ προσελθοῦσα ἐγγύτατα μανίᾳ)· οὕτω δὴ ὁ Σωκράτης τὸ μὲν ὑπεριδεῖν παντάπασιν τῶν νεανίσκων καὶ τῶν μειρακίων οὐκ ἠνέσχετο οὐδὲ πρὸς τὴν σωτηρίαν αὐτῶν ἐξέκαμεν, ἐξεῦρεν δὲ μηχανὴν ἑκουσίου ἀγωγῆς τοιάνδε τινά.

Revenons à ce que nous avons à dire de l'amour, (ce n'est que le début d'une longue route) et, après un moment de repos, poursuivons notre chemin, et prenons pour guides, Mercure qui préside à l'art de la parole (01), la Persuasion, les Grâces, et l'Amour lui-même. Car il s'agit ici d'une chose qui a ses dangers, et qui n'est point une bagatelle. En traitant un pareil sujet, on marche entouré de précipices, et il faut, de deux choses l'une, ou que ceux dont l'amour est bien ordonné, aillent leur train avec sécurité, ou que ceux qui se fourvoient, tombent dans des affections déréglées, et de là dans quelque abîme. L'aspect de ce désordre effraya Socrate. Il vit que le mal allait en croissant, par toute la Grèce, et principalement à Athènes. Il vit que tout fourmillait d'impurs débauchés, et de Ganymèdes (02) pris dans les pièges. Il eut pitié des uns et des autres. Il ne pouvait point opposer à ce genre de libertinage une loi. Car il n'était ni Lycurgue, ni Solon, ni Clisthène (03), ni aucun de ceux qui, revêtus d'une délégation publique, avoient de l'empire sur l'esprit des Grecs. Il ne pouvait point, de son autorité privée, employer la violence, pour améliorer les mœurs. Les Grecs auraient eu besoin pour cela, ou d'un Hercule, ou d'un Thésée, ou de quelque autre vigoureux professeur de décence et d'honnêteté. Il ne pouvait pas tenter les voies de la persuasion. L'on persuade difficilement, lorsque la passion est aiguillonnée par le désir, et poussée presque jusqu'au délire (04). Socrate ne laissa pas de songer, et de travailler, à guérir, à sauver les uns et les autres (05). Voici le moyen qu'il imagina pour les amener d'eux-mêmes où il voulait.

[19,2] Φράσω δὲ αὐτὴν κατὰ τοὺς τοῦ Φρυγὸς λόγους μῦθον πλάττων. Ποιμὴν ἀνὴρ καὶ μάγειρος ἐβάδιζον ἄμφω κοινὴν ὁδόν· ἰδόντες δὲ ἐκ ποίμνης ἄρνα εὐτραφῆ πλανώμενον, ἀπολειφθέντα τῶν συννόμων, ὤσαντο ἐπ´ αὐτὸν ἄμφω· ἦν ἄρα τότε ὁμόφωνα καὶ τὰ θηρία τοῖς ἀνθρώποις· ἐρωτᾷ ὁ ἀμνός, τίς ὡς ἑκάτερος ἐθέλει αὐτὸν μεταχειρίσασθαι καὶ ἄγειν. Ὡς δὲ ἐπύθετο τἀληθῆ αὐτά, τὴν ἀμφοῖν τέχνην, φέρων ἑαυτὸν ἐπιτρέπει τῷ ποιμένι· ’σὺ μὲν γὰρ δήμιός τις εἶ καὶ μιαιφόνος τῆς ἀρνῶν ποίμνης, τούτῳ δὲ ἐξαρκέσει, ἂν καλῶς τὰ ἡμέτερα ἔλθῃ.‘ Εἴκαζε, εἰ βούλει, κατὰ τὸν μῦθον, τοὺς μὲν ἐραστὰς ἐκείνους μαγείροις πολλοῖς, τὸν δὲ Σωκράτην ποιμένι ἑνί, τὰ δὲ μειράκια τὰ Ἀττικὰ θρέμμασιν πλανωμένοις, ὁμοφώνοις ἀληθῶς, οὐ κατὰ τὴν ἐν τοῖς μύθοις ἐξουσίαν. Τί ἂν οὖν δράσαι ὁ ποιμὴν οὗτος ὁρῶν τοὺς δημίους τῆς τῶν μειρακίων ὥρας ἐφιεμένους καὶ δρόμῳ ἐπ´ αὐτὴν ὠθουμένους; ἆρα ἀνέξεται καὶ τὴν ἡσυχίαν ἄγων στήσεται; οὕτω μὲν εἴη ἂν μιαιφονώτερος αὐτῶν τῶν δημίων. Οὐκοῦν θεύσεται, καὶ κοινωνήσει τοῦ δρόμου, καὶ διώξεται σὺν αὐτοῖς, οὐκ ἐπὶ τῇ ἴσῃ. Καί τις ἰδὼν τῶν ἀπείρων τῆς τέχνης καὶ τῆς αἰτίας τοῦ δρόμου, αὐτὸ ἐκεῖνο οἰήσεται, ἐπ´ ὀλέθρῳ καὶ τοῦτον θεῖν· ἐὰν δὲ ἀναμείνῃ τὸ τέλος, ἐπαινέσεται τὸν δρόμον, καὶ μιμήσεται τὴν σπουδήν, καὶ θαυμάσει τὸν θηρευτήν, καὶ μακαρίσει τὴν ἄγραν. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Σωκράτης ἐρᾶν ἔλεγεν, καὶ πάντων ἐρᾶν· καὶ ἐκοινώνει τοῦ δρόμου, καὶ ἐδίωκεν τοὺς καλούς, καὶ τοὺς συνεραστὰς ἔφθανεν, καὶ τοὺς δημίους ὑπετέμνετο. Καὶ γὰρ ἦν αὐτῶν καὶ πονεῖν ἱκανώτερος, καὶ ἐρᾶν δεινότερος, καὶ λαμβάνειν εὐστοχώτερος· καὶ πάνυ εἰκότως. Τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις ὁ ἔρως ἦν ὄνομα ἐπιθυμίας ἐν ἡδοναῖς πλανώμενον· ἀρχὴ δὲ αὐτοῦ ἄνθος σώματος ἐρχόμενον εἰς ὀφθαλμούς, καὶ δι´ αὐτῶν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ῥέον· ὁδοὶ γὰρ κάλλους οἱ ὀφθαλμοί. Τῷ δὲ Σωκράτει ὁ ἔρως ἦν κατὰ μὲν τὴν σπουδὴν τοῖς ἄλλοις ὅμοιος, κατὰ δὲ τὴν ἐπιθυμίαν διαφέρων, κατὰ δὲ τὴν ἡδονὴν σωφρονέστερος, κατὰ δὲ τὴν ἀρετὴν εὐστοχώτερος· ἀρχὴ δὲ αὐτοῦ ψυχῆς ἄνθος ἐν σώματι διαφαινόμενον· οἷον εἰ ξυνείης καὶ ποταμοῦ κάλλος λειμῶνι ἐπιρρέον, καλὰ μὲν τὰ ὑπ´ αὐτῷ ἄνθη, λαμπρυνόμενα δὲ ὑπὸ τοῦ ὕδατος πρὸς τὴν ὄψιν· τοῦτο δύναται καὶ ψυχῆς ἄνθος ἐμπεφυτευμένον σώματι καλῷ, ἐκλαμπρύνεται ὑπ´ αὐτοῦ, καὶ ἐκλάμπει, καὶ διαφαίνεται. Καὶ ἔστιν σωμάτων ὥρα οὐδὲν ἄλλο, ἢ μελλούσης ἀρετῆς ἄνθος, καὶ οἱονεὶ προοίμιον κάλλους ὡραιοτέρου. Ὥσπερ γὰρ τοῦ ἡλίου προανίσχει τὶς αὐγὴ ὑπὲρ ἄκρων ὀρῶν, ἀγαπητὸν ὀφθαλμοῖς θέαμα διὰ τὴν προσδοκίαν τοῦ μέλλοντος, οὕτως καὶ τῆς λαμπρᾶς ψυχῆς προανίσχει τὶς ὥρα ὑπὲρ ἄκρων τῶν σωμάτων, ἀγαπητὸν φιλοσόφοις θέαμα διὰ τὴν προσδοκίαν τοῦ μέλλοντος.

II. Pour, me faire entendre, je prendrai, à l'exemple d'Ésope, le langage de l'allégorie. Un berger et un boucher (06) voyageaient ensemble. Ils virent un agneau bien nourri, qui errait, séparé du reste de son troupeau. Tous les deux se ruent dessus. Dans ce temps-là, les bêtes parlaient le même langage que les hommes. L'agneau leur demande qui ils sont, et quel est celui d'entre eux qui veut s'emparer de lui et l'emmener. Lorsqu'il eut, en effet, appris le métier qu'ils faisaient l'un et l'autre, il donna la préférence au berger, et dit au boucher : « Toi, tu es un bourreau, » tu égorges mes semblables ; au lieu que celui-ci se contente d'en retirer ce que la Nature les a destinés à faire pour lui (07) ». Comparez, si vous voulez, d'après cette fable, tous les Pédérastes à des bouchers, Socrate à un berger, et les beaux garçons de l'Attique à des agneaux égarés, qui parlent, à la vérité, le même langage, mais sur un autre ton, que dans l'apologue. Que fera donc ce berger, en voyant ces bourreaux avides de la beauté de ces adolescents, et s'empressant autour d'eux? Souffrira-t-il cela? Restera-t-il dans l'inaction? Sans doute, si l'on le suppose plus sanguinaire que les bourreaux eux-mêmes. Il se mettra donc en mouvement : il courra comme les bouchers. Il tendra au même but, mais avec une intention différente. Qui est-ce qui, sans connaître la profession de ce concurrent, et le sujet qui le fait courir, pensera qu'il conspire aussi la perte de ce qu'il poursuit? Mais si l'on attend la fin, on louera le motif, on prendra ce zèle pour exemple, on admirera et le chasseur, et le bonheur de sa proie. C'est dans ce sens que Socrate disait qu'il aimait tous les jeunes gens. C’est dans ce sens qu'il courait autant que les autres, qu'il poursuivait les beaux adolescents, qu'il gagnait ses concurrents de vitesse, et qu'il rendait vains tous les efforts des bourreaux. Il était plus propre qu'eux à ce genre d'exercice, plus habile à aimer, plus adroit à parvenir à son but. Cela devait être ainsi. Chez les autres, l'amour n'était que l'appétit du désir qui se perd en vagabond dans les jouissances, qui a sa source dans les agréments corporels, qui attire et séduit les yeux, et par eux s'insinue dans l'âme. Car les yeux sont le chemin de la beauté (08). Chez Socrate, l'amour ne le cédait point en intensité à celui des autres : il était différent sous le rapport du désir, plus modéré sous le rapport de la jouissance, plus ingénieux sous le l'apport de la vertu. Il avait son principe dans la beauté de l'âme qui se dessine sur le corps (09). Imaginez dans une prairie le beau crystal d'un ruisseau. Les fleurs déjà belles qu'il humectera en deviendront plus éclatantes encore. Tel est l'effet de la beauté de l'âme dans un beau corps. Elle en reçoit du lustre, de la splendeur, de l'éclat. La beauté du corps n'est elle-même que la beauté de la vertu qui doit l'embellir, et, en quelque façon, que le prélude d'une beauté plus accomplie. De même que la lueur crépusculaire qui annonce le lever du soleil, du haut des montagnes, réjouit les yeux dans l'attente du grand astre de la lumière ; de même la beauté de l'âme, se montrant dans les charmes répandus extérieurement sur le corps, offre au philosophe un spectacle qui le ravit par la perspective des résultats.

[3] Ἀλλὰ Θετταλὸς μὲν ἀγαπήσει πωλίον, καὶ Αἰγύπτιος πόρτιν, καὶ Σπαρτιάτης σκύλακα· φιλάνθρωπος δ´ ἀνὴρ καὶ φιλοθρέμμων τοῦ ζῴου τούτου, οὐ κατὰ γεωργὸν Αἰγύπτιον, οὐδὲ κατὰ ἱππικὸν Θετταλόν, οὐδὲ κατὰ κυνηγέτην Λακωνικόν· τούτοις μὲν γὰρ ἡ θεραπεία 〈διὰ προσδοκίαν χρείας γίγνεται, καὶ τὴν ἐπιτηδειότητα〉 προμνᾶται τοῖς ζῴοις πονοῦσα· ὁ δὲ ἐραστὴς ὁ φιλάνθρωπος θεραπεύει τὰ παιδικὰ ἐπὶ κοινωνίᾳ τῆς ἀρετῆς, θεραπεύει δὲ ἐπιλεξάμενος τὰ ἐπιτηδειότατα, ἐπιτήδεια δὲ εἰς προσδοκίαν ἀρετῆς τὰ κάλλιστα. Τὸ δὲ κάλλος, τὸ αὐτὸ ὄν, ἀλλοιότερον μὲν φαίνεται μοχθηροῖς ὀφθαλμοῖς, ἀλλοιότερον δὲ ἐρασταῖς νομίμοις· καὶ γὰρ τὸ ξίφος, τὸ αὐτὸ ὄν, ἀλλοιότερον μὲν φαίνεται τῷ ἀριστεῖ, ἀλλοιότερον δὲ τῷ δημίῳ· καὶ τὴν μὲν Πενελόπην ἀλλοίως μὲν Ὀδυσσεὺς ὁρᾷ, ἄλλως δὲ ὁ Εὐρύμαχος· καὶ τὸν ἥλιον ἄλλως μὲν ὁρᾷ Πυθαγόρας, ἄλλως δὲ Ἀναξαγόρας, Πυθαγόρας μὲν ὡς θεόν, Ἀναξαγόρας δὲ ὡς λίθον· καὶ τὴν ἀρετὴν ἄλλως μὲν διώκει Σωκράτης, ἄλλως δὲ Ἐπίκουρος, Σωκράτης μὲν ὡς εὐδαιμονίας ἐραστής, Ἐπίκουρος δὲ ἡδονῆς. Οὕτω καὶ καλὸν σῶμα ἄλλως μὲν διώκει Σωκράτης, ἄλλως δὲ Κλεισθένης, Σωκράτης μὲν ὡς ἀρετῆς ἐραστής, Κλεισθένης δὲ ὡς ἡδονῆς.

III. Un Thessalien se passionnera pour un poulain, un Égyptien pour un veau, un Spartiate pour un jeune chien de chasse ; et le philanthrope, celui qui fait ses délices de former un homme, le cédera-t-il à l'agriculteur Égyptien, au cavalier de la Thessalie, et au chasseur de la Laconie? Ceux-ci, en soignant leurs animaux, les préparent aux travaux auxquels ils les destinent (10) : et le philanthrope, celui qui a de l'amour pour les jeunes gens, les cultive, dans la vue d'établir avec eux un commerce de vertu: il choisit, en conséquence, ceux qui sont les plus propres à son dessein ; et ce sont ceux qui sont les plus beaux, qui promettent le plus. Quant à la beauté, intrinsèquement considérée, elle est autre aux yeux de celui qui a des intentions de débauche, et autre aux yeux de celui qui n'a que des projets de vertu. Il en est de même d'un glaive. Envisagé comme tel, le vaillant homme de guerre le voit d'un autre œil que le bourreau. Les yeux d'Ulysse pour Pénélope ne sont pas les yeux d'Eurymaque. Le Soleil est aux yeux de Pythagore autre chose que ce qu'il est aux yeux d'Anaxagoras; car le premier le regarde comme un Dieu (11), et le second comme une pierre (12). Socrate s'attache à la vertu par un motif qui n'est pas celui d'Épicure. Socrate l'aime, parce qu'elle conduit au bonheur, Épicure parce qu'elle mène à la volupté. De même, en se passionnant pour un beau jeune homme, Socrate et Clisthène ont des vues toutes différentes. L'aiguillon de Socrate est son amour pour la vertu ; celui de Clisthène est son goût pour le plaisir (13).

[19,4] Ὁπόταν τοίνυν ἀκούσῃς ἐρῶντα μὲν τὸν φιλόσοφον, ἐρῶντα δὲ καὶ τὸν μοχθηρὸν ἄνδρα, μὴ προσείπῃς τὸ γιγνόμενον ὀνόματι ἑνί. Ὁ μὲν ἐφ´ ἡδονὴν οἰστρεῖ, ὁ δὲ κάλλους ἐρᾷ· ὁ μὲν ἄκων νοσεῖ, ὁ δὲ ἑκὼν ἐρᾷ· ὁ μὲν ἐπ´ ἀγαθῷ ἐρᾷ τοῦ ἐρωμένου, ὁ δὲ ἐπ´ ὀλέθρῳ ἀμφοῖν. Ἐκείνου τοῦ ἔρωτος ἀρετὴ ἔργον, τοῦδε τοῦ ἔρωτος ἔργον ὕβρις· ἐκείνου τοῦ ἔρωτος φιλία τέλος, τούτου τοῦ ἔρωτος ἔχθρα τέλος· ἄμισθος ὁ ἔρως ἐκεῖνος, μισθοφόρος ὁ ἔρως οὗτος· ἐκεῖνος ὁ ἔρως ἐπαινετός, ἐπονείδιστος οὗτος· ἐκεῖνος Ἑλληνικός, βαρβαρικὸς οὗτος· ἐκεῖνος ἄρρην, ἁπαλὸς οὗτος· ἐκεῖνος ἑστώς, πτηνὸς οὗτος, ἀβέβαιος. Ἐκεῖνον τὸν ἔρωτα ἐρῶν ἀνὴρ φίλος θεῷ, φίλος νόμῳ, μεστὸς αἰδοῦς, μεστὸς παρρησίας· ἐκεῖνος καὶ μεθ´ ἡμέραν τὸν ἐρώμενον περιέπει καὶ ἀγάλλεται τῷ ἔρωτι, καὶ ἐν γυμνασίῳ συμπλέκεται, καὶ ἐν δρόμῳ συνθεῖ, καὶ ἐν θήρᾳ συγκυνηγετεῖ, καὶ ἐν πολέμῳ συναριστεύει, καὶ ἐν εὐτυχίαις συνεντυχεῖ, καὶ ἀποθανόντος συναποθνήσκει· καὶ οὐδὲν αὐτῷ δεῖ πρὸς τὴν συνουσίαν οὐ νυκτός, οὐκ ἐρημίας. Ὁ δὲ ἕτερος ἐραστὴς θεοῖς μὲν ἐχθρός, πλημμελὴς γάρ· ἐχθρὸς δὲ καὶ νόμῳ, παράνομος γάρ· ἀθαρσής, δύσελπις, αἰδοῦς ἄπορος, ἐρημίας φίλος καὶ νυκτὶ καὶ φωλεοῖς· μηδαμοῦ ἂν ἐθέλων ὀφθῆναι συνδιημερεύων τοῖς παιδικοῖς, φεύγων ἥλιον, διώκων νύκτα καὶ ὁμίχλην ποιμέσιν οὔ τι φίλην, κλέπτῃ δὲ ἀγαθήν. Ὁ μὲν ποιμένι ἔοικεν, ὁ δὲ κλέπτῃ ἔοικεν, καὶ λανθάνειν εὔχεται· οἶδεν γὰρ τὸ κακὸν ὃ δρᾷ, ἀλλὰ εἰδὼς ὑφ´ ἡδονῆς ἕλκεται. Καὶ γὰρ ἐν τοῖς εὐκάρποις φυτοῖς ὁ μὲν γεωργὸς τημελῶς πρόσεισιν, ὁ δὲ κλέπτης ἐμπεσὼν δρέπει καὶ λυμαίνεται καὶ σπαράττει.

IV. Lors donc que vous entendrez dire d'un philosophe, qu'il aime, et d'un débauché, qu'il aime aussi, ne donnez pas le même nom au sentiment de l'un et de l'autre. L'un cède à l'impulsion du plaisir, l'autre est entraîné par les charmes de la beauté. L'un est malade malgré lui; l'affection de l'autre est spontanée. Celui-ci aime pour le bien de celui qui est aimé : l'autre pour la perte de tous deux. La vertu est l'œuvre de l'amour de l'un : le plus honteux dérèglement est l'œuvre de l'amour de l'autre. L'amitié est la fin de l'amour de l'un ; la haine est le terme de l'amour de l'autre. L'amour de l'un est gratuit : l'amour de l'autre est intéressé. L'amour de l'un est digne d'éloges : l'amour de l'autre ne mérite que l'infamie. L'un est d'un Grec; l'autre d'un Barbare (14). L'un est un amour généreux ; l'autre un amour lâche et efféminé. L'un est constant ; l'autre est fugitif et sans consistance. L'homme qui est animé du premier amour est ami de Dieu, ami des lois (15), plein de pudeur, et zélateur de l'indépendance. Il est, toute la journée, à courtiser celui qu'il aime, à se complaire dans son amour. Il joue avec lui dans le gymnase ; il court avec lui dans l'arène ; il en fait son compagnon de chasse, son frère d'armes. S'il est malheureux, il partage son malheur (16) ; s'il faut mourir, ils meurent ensemble. Dans le commerce qu'ils ont entre eux, ils n'ont besoin ni de la nuit, ni de la solitude. Celui que l'autre amour possède est ennemi des Dieux, car il a de mauvaises mœurs. Il est ennemi des lois, car il agit contre les lois (17). Il est peureux, craintif, sans pudeur. Il aime les lieux écartés, les ténèbres, les cavernes. Il n'ose jamais se montrer au grand jour, à côté de l'objet de sa passion. Il fuit le soleil, il cherche la nuit et l'obscurité, « que les bergers n'aiment pas (18) », et qui favorisent les voleurs. Le premier ressemble au berger; l'autre ressemble au voleur (19), et désire autant que lui de se dérober à tous les yeux. Car il ne se dissimule point le mal dont il est coupable. Mais, quoiqu'il le connaisse, la passion l'entraîne. Le cultivateur ne touche qu'avec précaution à ses arbres fruitiers. Au lieu que le larron qui s'y jette enlève tout. Il dégrade. Il ravage.

[5] Καλὸν σῶμα ὁρᾷς ἀνθοῦν καὶ ἔγκαρπον· μὴ χράνῃς, μὴ μιάνῃς, μὴ προσάψῃ τοῦ ἄνθους· ἐπαίνεσον, ὡς ὁδοιπόρος φυτόν ποτε· τοῖον Ἀπόλλωνος παρὰ βωμῷ φοίνικος νέον ἔρνος ἀνερχόμενον εἰσενόησα· φεῖσαι τοῦ φυτοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τοῦ Διός, ἀνάμεινον τοὺς καρπούς, καὶ ἐρασθήσῃ δικαιότερον. Οὐ χαλεπὸν τὸ ἔργον· οὐ γὰρ Σωκράτους μόνον· οὐδὲ φιλοσόφου μόνον. Ἤδη καὶ Σπαρτιάτης ἀνὴρ οὐκ ἐν Λυκίῳ τραφείς, οὐδὲ ἐν Ἀκαδημίᾳ γυμνασάμενος, οὐδὲ ἐν φιλοσοφίᾳ πεπαιδευμένος, ἐντυχὼν μειρακίῳ βαρβαρικῷ μέν, ἀλλ´ ἄκρως καλῷ καὶ ἀνθοῦντι ἄρτι, ἠράσθη μὲν αὐτοῦ· πῶς δ´ οὐκ ἔμελλεν; ἀλλ´ οὐ περαιτέρω τῶν ὀφθαλμῶν. Ἐπαινῶ τῆς ἀριστείας τὸν Ἀγησίλαον μᾶλλον, ἢ τὸν Λεωνίδην μαχίμων· ἀμαχώτερος γὰρ ὁ ἔρως ἦν τοῦ βαρβάρου· καὶ τὰ τοῦ ἔρωτος βλήματα τιτρώσκει μᾶλλον ἢ τὰ Καδούσια ἢ τὰ Μηδικά. Τοιγαροῦν ὁ Ξέρξης μὲν ἐπέβη Λεωνίδου κειμένου, καὶ παρῆλθεν ἔσω Πυλῶν· Ἀγησιλάῳ δὲ μέχρι τῶν ὀφθαλμῶν προσελθὼν ὁ ἔρως, ἐνταῦθα ἔστη ἐπὶ θύραις τῆς ψυχῆς· μεῖζον τὸ ἔργον· δίδωμι τὰ ἀριστεῖα. Ταῦτα δρῶντα ἐπαινῶ τὸν Ἀγησίλαον μᾶλλον, ἢ Τισσαφέρνην διώκοντα, ἢ Θηβαίων κρατοῦντα, ἢ τὰς μάστιγας καρτεροῦντα· ἐκεῖνα μὲν γὰρ ἦν τῆς τῶν σωμάτων τροφῆς καὶ παιδαγωγίας· ταῦτα δὲ ἔργα ψυχῆς τῷ ὄντι ἠσκημένης καὶ μεμαστιγωμένης.

V. Vous voyez un beau corps qui commence à fleurir, qui promet du fruit. N'en souillez point, n'en flétrissez point la fleur ; n'y touchez point. Imitez le voyageur de l’Odyssée. « Telle j'ai vu s'élever, auprès de l'hôtel d'Apollon, la tige d'un jeune palmier (20) ». Ménagez la plante d'Apollon et de Jupiter. Attendez ses fruits : vous l'aimerez à plus juste titre. Cela n'est pas bien pénible. Il ne faut être pour cela ni Socrate, ni un philosophe. Un Spartiate, qui n'avait point été nourri au Lycée, qui n'avait point fréquenté l'Académie, qui n'avait point été instruit dans les principes de la philosophie, ayant rencontré un jeune-homme, Barbare à la vérité, mais extrêmement beau, et déjà dans la fleur de l'âge, en devint amoureux. Eh ! comment s'en serait-il défendu? Mais son amour n'alla point au-delà de ses yeux (21). Je fais plus de cas du courage qu'Agésilas montra, dans cette occasion, que de celui de Léonidas, aux Thermopyles (22). Il était, en effet, plus difficile de vaincre l'amour qu'un Roi Barbare (23). Les traits de l'Amour blessent plus profondément que les flèches des Cadusiens (24), ou des Mèdes. Au lieu que Xerxès passa sur le corps de Léonidas vaincu, et pénétra par les Thermopyles ; l'Amour, arrivé jusqu'aux yeux d'Agésilas, s'arrêta là, à la porte de l'âme. Ce coup de force l'emporte sur le dévouement de Léonidas. Je lui donne la palme. Je loue Agésilas de cette victoire, plus que d'avoir mis Tissapherne eu fuite, que d'avoir vaincu les Thébains, et supporté des coups d'étrivières. Car ces derniers triomphes appartenaient aux institutions du corps, à l'éducation physique. Au lieu que l'autre était l'œuvre de l'âme vraiment exercée, et accoutumée à se morigéner elle-même (25).

 

NOTES.

(01) Telle est la raison du surnom donné, ici, à Mercure par Maxime de Tyr. Voyez Vossius, de origine et progressu idololatriœ, lib. II, cap. 32 ; et remarquez, chemin faisant, par quel emblème, du temps d'Hérodote, les Athéniens représentaient, dans la statue de ce Dieu, la féconde prérogative de l'art de parler : Ut vero Mercurii statuas jacerent cum rigido ac porrecto veretro, non ab Egyptiis, sed a Pelasgis, didiacrunt; et primi quidem Grœcorum omnium acceperunt Atheniemes, ah his autem alii, etc.

(02) Je ne peux pas employer le mot grossier qui, dans notre langue, est le synonyme de μειρακίον. Je pense que l'autonomase que j'y substitue est à la portée de tout le monde.

(03) Plutarque fait, en peu de mots, un bel éloge de ce Clisthène, dans la vie de Périclès : « Clisthène se signala dans l'expulsion des Pisistratides. Il renversa courageusement la tyrannie : il fit des lois, et il combina avec tant de perfection toutes les bases du Gouvernement, qu'en ramenant les esprits à l'union et à la concorde, il sauva la République ». Isocrate, dans son Aréopagitique, rend le même hommage à Clisthène ; mais, plus voisin de la révolution opérée par cet illustre Athénien, il fait un récit différent, à certains égards, de celui de Plutarque. « Clisthène, dit-il, après avoir chassé les tyrans, et rétabli le Peuple dans ses droits, rendit à Athènes son ancienne forme de Gouvernement; et il serait difficile d'en trouver de plus populaire, et qui convint mieux à la République. » Ce Clisthène figure arec honneur parmi les législateurs de l'antiquité, témoin, entre autres, Aristote, dans sa Politique, liv. 3, chap. 2 ; Cicéron, dans son Brutus, chapitre 7 : Plutarque, dans le Traité des contradictions des Stoïciens ; Dion Chrysostome, dans sa vingt-deuxième Oraison; et Thémistius, dans le second et le vingt-troisième de ses Discours.,

(04) Je m'écarte ici de la version d'Heinsius, et de celle de Formey. Il serait trop long d'en donner les raisons. Je laisse au lecteur à juger quelle est celle des trois leçons qui rend le mieux le sens concis de l'original. Au surplus, Markland soupçonne quelque altération dans ce passage. Il est possible toutefois qu'il n'y en ait point. La richesse de la langue grecque consiste peut-être moins dans l'immensité de son vocabulaire, que dans la variété d'acceptions qu'embrassent les mots, dans leur isolement étymologique et dans la relation de leur contact respectif. Toutes les fois donc que, sans tourmenter le texte, on peut en tirer un sens concordant au sujet, il vaut mieux croire au talent de l'écrivain, qu'à l'erreur ou à la bévue des copistes.

(05) Markland démontre, ici, par des passages de Maxime de Tyr, l'un de la Dissertation XIII, sect. IV; l'autre, de la même Dissertation, sect. VII; et un troisième, de la Dissertation XVI, sect. IX, qu'il faut lire ἐγγύτατα μανίας, au génitif, au lieu de μανί au datif.

(06) Le texte porte τῶν νεανίσκων καὶ μειρακίων, et Markland avertit, ici, les Hellénistes de prendre garde de confondre les mots ἐραστὴς ou νεανίσκος d'une part, et le neutre μειράκιον de l'autre. Car les deux premiers se disaient de celui qui jouait le rôle actif dans la pédérastie, et le troisième de celui qui jouait le rôle passif.

(07) Davies fait remarquer, ici, que le mot μάγειρος, que tous les lexiques rendent par Cuisinier, coquus, doit être traduit dans cet endroit par Boucher, lanius. A l’appui de son opinion, il rapporte des passages de Plutarque in Apopht. ; d'Artémidore, Oneirocri. lib. III, chap. 57 ; de Dion Chrysostome, Orat. IV, p. 66 ; et de Thémistius, Orat. XIII, p. 171 ; où ce mot grec a cette acception. Markland confirme l'observation de Davies, et cite, de son côté, un passage de l'évêque Synèse, de regno} p. 4, où le substantif μάγειρος est pris dans le même sens.'

(08) Cette pensée n'est pas moins juste, mais elle est moins fine que celle de Fontenelle, qui disait que l'amour est le revenu de la haute.

(09) « Je ne suis pas l'amant des corps, disait Socrate, je ne regarde qu'à la beauté de l'âme. » C’est ainsi qu'il se justifie, dans le Traité de Lucien qui a pour titre, Les vies des philosophes à l'encan ; tome I, p. 379, édition d'Isaac Vossius. Davies cite ici un passage qu'il a puisé dans la Bibliothèque de Photius. Ce passage est d'Himérius, Orateur, dont (par parenthèse) on a omis le nom dans le Dictionnaire historique des Hommes illustres. Le voici : « La Vénus vulgaire n'a rien de commun avec la Vénus céleste. La première n'enfante que des amours profanes, impurs de leur nature. Chez l'autre, les amours sont des enfants d'or. Tous leurs attributs, même leurs flèches, sont d'or. Elles ne sont destinées qu'à des âmes récemment accomplies, à des âmes immortelles. » Himerius, apud Photium, Cod. CCXLIII, 1167, ἐκ τοῦ εἰς τὴν τῶν Κιπρίων ἐπιδημίαν. « L'amour naïf, dit Plutarque, Traité de l'amour, version d'Amyot, l'amour naïf et légitime est celui que l'on porte aux jeunes enfants, lequel n'étincelle point d'ardeur de concupiscence, comme fait celui des filles, ce dit Anacréon, ni n'est point parfumé, ni fardé, ainsi toujours simple et naïf, sans afféterie, ni mignardise quelconque, parmi les écoles des philosophes, ou ès parcs, là où s'exerce la jeunesse ; et là ne fait que chasser aux jeunes gens, les encourageant, et excitant à la vertu ceux qui sont dignes qu'on en prenne soin et sollicitude ». Voyez Cicéron, Tusculanes, liv. IV, n° 33. 34.

(10) Ce passage est évidemment corrompu. Aussi a-t-il été la croix des critiques. Heinsius, Pacci, Davies, se sont escrimés à le corriger. Mais Markland n'y a pas touché. Reiske adopte l'heureuse et judicieuse conjecture de Davies. Au reste, les autres s'en rapprochent plus ou moins, en ce qui concerne la pensée présumée de Maxime de Tyr.

(11) « Il regardait le soleil, la lune, et les autres astres, Comme des Dieux, parce qu'ils étaient de grands foyers de chaleur, et que la chaleur est la source de la vie ». Diogène Laërce, liv. VIII, chap. I. Remarquons, en passant, que, quelque peu avancée que fut alors l'astronomie, Pythagore enseignait que la lune ne brillait que de la lumière du Soleil. Diogène Laërce le dit formellement, immédiatement après le passage que nous venons de citer.

(12) Anaxagoras regardait le soleil, la lune, et tous les autres astres, comme des pierres en feu, λίθους ἐμπύρους, ou πιρινούς, comme dit Suidas.

(13) Il ne faut pas confondre ce Clisthène avec le législateur de ce nom, dont nous avons parlé plus haut. Celui-ci était un débauché, contre lequel Aristophane a répandu des sarcasmes dans ses comédies des Grenouilles et des Nuées,

(14) Tout le monde sait que les Grecs comprenaient sous le nom odieux de Barbares tout ce qui n'était pas Grec comme eux.

(15) Heinsius et Formey paraissent avoir fait ici un contresens ; ils ont traduit « cher aux Dieux, cher aux. Lois. » Mais dans quel sens un homme peut-il être, cher aux lois? D'ailleurs, dans le second membre de l'antithèse qui suit, il*s ont dit l’un et l'autre, ainsi que le texte, ennemi des Dieux, ennemi des Lois. Comment cette disparate leur est-elle donc échappée?

(16) Markland a raison de corriger, en cet endroit, le texte, qui dit, s'il est heureux, il partage son bonheur. Belle merveille, remarque le judicieux critique : « Dans les amours libertins, on en fait autant. »

(17)Voyez la note n° 1, ci-dessus.

(18) Iliade, chant 3, vers 10.

(19) Maxime de Tyr a employé, ici, dans son texte, des expressions qui paraissent copiées de celles de l'Evangile de Saint Jean chap. X, versets 1 et 3. Markland s'écrie, à ce propos, Nonne Evangilistae scrinia compilavit? Il n'y a, certes, nulle apparence. Deux écrivains peuvent fort bien se rencontrer dans la même idée, et jusque dans les mêmes termes, sans que l'un doive, pour cela, être présumé le copiste de l'autre. Et, par exemple, parce que le célèbre aphorisme de morale, Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît, se rencontre dans une des Oraisons d'Isocrate, (dans celle à Démonicus si je ne me trompe) presque dans les mêmes termes qu'on la trouve dans le texte d'un des Évangélistes, faudrait-il en conclure que l'écrivain sacré n'a été, dans ce passage, que le plagiaire de l’orateur Athénien?

(20) Odyssée, chant 6, vers 16a.

(21) Le Lacédémonien dont il est ici question, est Agésilas, Roi de Lacédémone ; et le jeune Barbare dont il tomba éperdument amoureux, est Mégabate, fils de Sphithridate. Voyez l’Agésilas de Xénophon, chap. V, n° 4 et 5. Plutarque, Vie d'Agésilas, n° 18; et Cedrenus, p. 204.

(22) On trouve dans les Proverbes de Salomon la même pensée, en d'autres ternies : « Celui qui est maître de son cœur, est plus fort que celui qui prend des villes, » chap. XVI, vers. 32. Rousseau a dit, dans sa belle Ode à la Fortune :

» Celui qui dompte la fortune,

» Mérite seul le nom de Grand.

J'aimerais encore mieux dire :

» Celui qui sait dompter son âme »

» Mérite seul le nom de Grand.

(23) Faute d'y avoir fait attention, Heinsius a traduit, ici, dans le sens de la règle de liber petri, s'il est permis d'emprunter cette expression à la syntaxe latine. Il a dit, magis namque inexpugnabilis amor erat Barbari illius. Aussi a-t-il induit Formey dans le plus grossier des contresens. Le secrétaire de l'Académie de Berlin a rendu, en effet, le latin d'Heinsius par la phrase suivante: « En effet, il était plus difficile de vaincre l'amour qu'inspirait ce Barbare, que de triompher des ennemis ». Pacci ne s'y est pas trompé. Minoris enim, a-t-il dit, negotii est Barbarum Regem quantm amorem superare. Voilà le texte.

(24) Peuple de l'ancienne Asie, entre la mer Caspienne et lu royaume de Pont. Voyez Strabon, lib. II.

(25) Le texte porte littéralement; à se donner des coups d'étrivières.