MAXIME DE TYR

 

DISSERTATIONS

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

MAXIME DE TYR

 
 

DISSERTATION XLI.

Dieu étant l'auteur des biens, d'où viennent les maux?

Τοῦ θεοῦ τὰ ἀγαθὰ ποιοῦντος, πόθεν τὰ κακά.

 

 

[1] Φασὶ τὸν Μακεδόνα Ἀλέξανδρον, ἀφικόμενον εἰς Ἄμμωνος, προσειπόντος αὐτὸν τοῦ Ἄμμωνος παῖδα, πιστεῦσαι τῷ θεῷ κατὰ τὴν Ὁμήρου φήμην, πατέρα αὐτὸν θεῶν καὶ ἀνθρώπων ὀνομάζοντος· ἀποδεξάμενος δὲ τοῦ μαντείου, ἄλλο μὲν ἠξίωσεν οὐθὲν τὸν πατέρα μετὰ τοῦτο ἐρέσθαι, οὐ περὶ τῆς Δαρείου φυγῆς, οὐ περὶ τῆς μελλούσης μάχης, οὐ περὶ τῆς Ἑλλάδος κακουμένης, οὐ περὶ τῆς Ἀσίας κυκωμένης· ἀλλ´, ὥσπερ αὐτῷ τῶν ἄλλων καλῶς ἐχόντων, ἠρώτα τὸν θεὸν περὶ τοῦ Νείλου, ὁπόθεν ὁρμηθεὶς ἐπὶ Αἰγύπτου κάτεισιν. Πάνυ γοῦν αὐτῷ τοῦτο ἓν ᾔδει πρὸς εὐδαιμονίαν,  καὶ μαθόντι εἶχεν ἂν καλῶς· οὐδ´ εἰ, μὰ Δία, πρὸς τῷ Νείλῳ τὸν Ἴστρον ἔγνω, ἢ τὸν ὠκεανὸν αὐτόν, εἴ τέ τις ἐστὶν ποταμοῦ φύσις περὶ πᾶσαν γῆν εἱλουμένου, εἴτε ἀρχαὶ τῆς δεῦρο καὶ πηγαὶ θαλάττης, εἴτε λίμνη ὑποδεχομένη τὰς ἡλίου καταδύσεις καὶ σελήνης, εἴτε ἄλλό τι, οἷον οἱ ποιηταὶ καταμαντεύονται· ἐξὸν τοὺς μὲν ποταμοὺς ἐᾶν ῥεῖν, ὁπόθεν ὁ θεὸς αὐτοὺς ἀφῆκεν· αὐτὸν δὲ ἐπὶ Ἄμμωνα ἀφικόμενον,  ἢ ἐπὶ τὴν Θεσπρωτῶν γῆν καὶ τὴν ἐκεῖ δρῦν, ἢ ἐπὶ τὸν Παρνασσὸν καὶ τὴν Πυθοῖ χρησμῳδίαν, ἢ ἐπὶ τὸν Ἰσμηνὸν καὶ τὴν ἐκεῖ φωνήν, ἢ ἐπὶ Δῆλον καὶ τοὺς ἐκεῖ χορούς, ἢ εἴ που ἄλλό τι μαντεῖον ἦν φθεγματικὸν τῆς Ἑλλάδος ἢ τῆς βαρβάρου γῆς, δεῖσθαι τοῦ Διὸς καὶ τοῦ Ἀπόλλωνος ἐπιδοῦναι χρησμὸν ἕνα κοινὸν καὶ δημόσιον τῷ πάντων ἀνθρώπων γένει. Ἦ γὰρ ἂν κοινωφελεστέραν θεωρίαν ἐστείλαντο οἱ ἄνθρωποι τήνδε μᾶλλον, ἢ Δωριεῖς περὶ Πελοποννήσου μαντευόμενοι, ἢ Ἀθηναῖοι περὶ Ἰωνίας πυνθανόμενοι, ἢ Κορίνθιοι περὶ Σικελίας ἀνερωτῶντες.

On rapporte qu'Alexandre le Macédonien, étant entré dans le temple de Jupiter-Ammon, et ayant été appelé fils d’Ammon, en demeura persuadé, en conséquence de ce que dit Homère, qui appelé Jupiter, « le père des Dieux et des hommes (01) ». Satisfait de cet oracle (02), il ne jugea point à propos de demander rien de plus à son père, ni touchant la fuite de Darius, ni touchant les combats qu'il allait livrer, ni touchant les malheurs de la Grèce, ni touchant les bouleversements de l'Asie. Mais, comme s'il n'avait eu rien à désirer d'ailleurs, il interrogea Jupiter touchant le Nil, et lui demanda d'où partait ce fleuve pour descendre en Égypte (03). Était-ce donc là l'unique chose qui manquât à son bonheur ; et, en l'apprenant, devait-il être pleinement heureux (04) ? Non, par Jupiter ! Quand même, outre la source du Nil, il aurait parfaitement connu tout ce qui intéressait le Danube, ou même l'Océan; quand il aurait su si l'Océan est une espèce de fleuve, qui environne toute la terre, s'il est l'origine et la source de la mer qui baigne nos rivages, s'il n'est qu'un marais destiné à recevoir, à leur coucher, le soleil et la lune, ou que toute autre des choses nées de l'imagination des poètes. Il aurait dû laisser couler les fleuves des lieux où Jupiter a placé leurs sources; et, après être arrivé, ou au temple d'Ammon, ou au près des chênes du pays des Thesprotiens, ou auprès de la Pythonisse du Parnasse, ou auprès de l'Oracle du fleuve Ismènes (05), ou auprès de l'Oracle de Délos, ou auprès de tout autre, soit Grec, soit Barbare, prier Jupiter ou Apollon de rendre une réponse unique, mais d'une utilité commune et générale pour toute l'Espèce humaine. Certes, c’était sur cette question qu'il eût été plus important pour le genre humain de consulter, les Dieux, que de les consulter, comme les Doriens, sur leur expédition dans le Péloponnèse ; comme les Athéniens, sur leur expédition en Ionie (06) ; ou comme les Corinthiens, sur leur expédition en. Sicile.

[2] Φέρε μιμησάμενοι τοὺς θεωροὺς ἐκείνους τοὺς κοινοὺς Ἰωνικούς, τοὺς ὑπὲρ τοῦ γένους ἐπὶ τὰ μαντεῖα σταλέντας, ἐρώμεθα τὸν Δία, τίς τῶν ἀνθρωπίνων ἀγαθῶν πατὴρ καὶ χορηγός, τίνες ἀρχαί, τίνες  πηγαί, πόθεν ὁρμηθέντα ῥεῖ; Ἢ τούτων μὲν πέρι οὐθὲν δεῖ τὸν θεὸν ἐνοχλεῖν, αἰσθανομένους τῆς χορηγίας,  καὶ ὁρῶντας τὴν αἰτίαν, καὶ συνιέντας τὴν πηγήν, καὶ τὸν πατέρα καὶ ποιητὴν εἰδότας, τὸν οὐρανοῦ ἁρμοστήν, τὸν ἡλίου καὶ σελήνης ἀγωγέα, τὸν κορυφαῖον τῆς τῶν ἄστρων περιφορᾶς καὶ δινήσεως καὶ χορείας καὶ δρόμου, τὸν ὡρῶν ταμίαν, τὸν πνευμάτων οἰκονόμον, τὸν ποιητὴν θαλάττης, τὸν δημιουργὸν γῆς, τὸν ποταμῶν χορηγόν, τὸν καρπῶν τροφέα, τὸν ζῴων γεννητήν, τὸν γενέθλιον, τὸν ὑέτιον, τὸν ἐπικάρπιον, τὸν πατρῷον, τὸν φυτάλμιον· οὗ ὁ νοῦς ἀρραγὴς ὢν καὶ ἄτρυτος καὶ ἐπὶ πάσας ἐξικνούμενος φύσεις ἀμηχάνῳ τάχει, ὡς προσβολὴ ὄψεως, πᾶν κοσμεῖ ὅτου ἂν ἐπαφήσηται· καθάπερ καὶ αἱ παρ´ ἡλίου ἀκτῖνες προσπεσοῦσαι  τῇ γῇ λαμπρύνουσιν αὐτῆς τὸ καταληφθὲν πᾶν. Τίς δέ ἐστιν ὁ τῆς ἐπαφῆς ταύτης τρόπος, ἐγὼ μὲν εἰπεῖν οὐκ ἔχω· ᾐνίξατο δὲ αὐτὴν ἠρέμα Ὅμηρος,

ἦ καὶ κυανέῃσιν ἐπ´ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων.

Ὁμοῦ δὲ τῷ Διὸς νεύματι γῆ ξυνέστη, καὶ ὅσα γῆς θρέμματα, καὶ θάλασσα ξυνέστη, καὶ ὅσα θαλάττης γεννήματα, καὶ ἀὴρ ξυνέστη, καὶ ὅσα ἀέρος φορήματα, καὶ οὐρανὸς ξυνέστη, καὶ ὅσα ἐν οὐρανῷ κινήματα. Ταῦτα ἔργα τῶν Διὸς νευμάτων· μέχρι τούτων ἀδεὴς εἰμὶ χρησμῳδίας, καὶ Ὁμήρῳ πείθομαι, καὶ πιστεύω Πλάτωνι, καὶ οἰκτείρω τὸν Ἐπίκουρον.

II. Voyons ; faisons comme si nous étions chargés d'une mission semblable, de consulter les Oracles sur une question qui intéressât l'Espèce humaine; et de mandons à Jupiter quel est l'auteur et le dispensateur des biens parmi les hommes ; quelle en est l'origine ; quelle en est la source, et d'où ils émanent. Certes, nous n'avons nul besoin de fatiguer Jupiter d'une semblable question, lorsque nous sentons d'où viennent les biens, lorsque nous en voyons la cause, lorsque nous en savons l'origine, lorsque nous connaissons celui qui en est l'auteur et qui les dispense, savoir : l'ordonnateur harmonique du firmament, le cocher du soleil et de la lune, le coryphée des divers genres de mouvements auxquels les astres sont subordonnés dans leur cours, le régulateur des saisons, l'économe des vents (07), celui qui a été l'architecte de la mer et de la terre, celui qui marque le lit des fleuves, celui qui fait naître et mourir les fruits, celui qui engendre les animaux, celui dont émanent la végétation, la pluie, la fécondité, l'existence, la vie ; celui dont l'intelligence inaltérable, incorruptible, se promène avec une facile rapidité, et comme d'un coup d'œil, sur tout ce qui existe, et embellit tout ce qu'elle touche, semblable aux rayons qui s'élancent du soleil, et qui, dirigés vers la terre, remplissent d'éclat toute la partie qu'ils en embrassent. Or, en quoi consiste le mode de ce contact, de la suprême intelligence? J'avoue que je ne peux point le dire, mais Homère nous le donne indirectement à entendre, dans ce passage : « Il dit, et le fils de Saturne fit un signe d'approbation avec ses blonds sourcils (08) ». Ce fut aussi d'un clin des sourcils de Jupiter que reçurent l'existence, et la terre, et tous les animaux qu'elle nourrit, et la mer, et tous les êtres qui l'habitent, et l'air, et tous les volatiles qui le peuplent, et le firmament, et tous les Corps qui s'y meuvent. Jupiter cligna le sourcil, et toutes ces œuvres existèrent (09). Jusque-là je n'ai pas besoin d'oracle ; j'en crois Homère ; je m'en rapporte à Platon ; et j'ai pitié d'Épicure.

[3] Ἐὰν δὲ εἰς τὰς τῶν κακῶν ἐννοίας παρέλθω, πόθεν ταῦτα παρέδυ δεῦρο; τίνες αἱ τῶν κακῶν πηγαὶ ἢ γενέσεις; πόθεν ἀρξάμενα ἔρχεται; ἐξ Αἰθιόπων, ὡς ὁ λοιμός; ἐκ Βαβυλῶνος, ὡς ὁ Ξέρξης; ἐκ Μακεδονίας, ὡς Φίλιππος; οὐ γὰρ ἐξ οὐρανοῦ, μὰ Δία, οὐκ ἐξ οὐρανοῦ·

φθόνος γὰρ ἔξωθεν τοῦ χοροῦ
ἵσταται.

Ἐνταῦθα τοίνυν, ἐνταῦθά μοι δεῖ χρησμῳδίας, ἐρώμεθα τοὺς θεούς· Ζεῦ καὶ Ἄπολλον, καὶ ὅστις ἄλλος θεὸς μαντικὸς καὶ κηδεμὼν τῆς τῶν ἀνθρώπων ἀγέλης, δεομένοις εἴπατε, τίς κακῶν ἀρχή; τίς αἰτία; πῶς φυλαξώμεθα; πῶς λάθωμεν;

Οὐ γάρ τις νέμεσις φυγέειν κακόν, οὐδ´ ὑπαλύξαι.

Ἢ οὐχ ὁρᾶτε, ὅσα τὰ δεινὰ εἰς τὰς ἀνθρωπίνας κῆρας ἐμπεπτωκότα περὶ γῆν στρέφεται, παντοίων στόνων καὶ ὀδυρμῶν ἐμπιμπλάντα τὴν γῆν; Στένει μὲν τὸ ἀνθρώπου σῶμα τὰς ἐπιτετειχισμένας αὐτῷ νόσους ὀδυρόμενον, καὶ τὸ ἀκροσφαλὲς τῆς σωτηρίας, καὶ τὸ ἄδηλον τοῦ βίου. Τίς γὰρ ἡλικίας καιρὸς ἀνυπεύθυνος  ἀνθρωπίνῳ σώματι; οὐ γενόμενον μὲν εὐθὺς καὶ  ἀποσπασθὲν ἐκ μητέρων, ὑγρὸν καὶ ἰλυῶδες καὶ διαρρέον, ὀδυρμῶν καὶ κνυζημάτων ἀνάπλεων; προϊὸν δὲ καὶ εἰς ὥραν ἀναφυόμενον, ἔμπληκτον καὶ ἀκρατές; κἂν εἰς ἥβην προέλθῃ, ὑπὸ φλεγμονῆς ἀκατάσχετον· κἂν εἰς γῆρας ἔλθῃ, κατὰ βραχὺ νεκρούμενον καὶ  ἀποσβεννύμενον· ἐνδιαίτημα τῇ ψυχῇ ἀχρειότερον, δυσάρεστον, δύστηνον, δύσεργον, οὐκ ὄμβρων ἀνεχόμενον,
οὐ πνευμάτων, οὐχ ἡλίου, μεμφόμενον ταῖς ὥραις τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἀντιστρατηγοῦν τῷ Διί. Χειμὼν οὗτος· ἀντέχεται· θέρος τοῦτο· ἀναψύχει· πληρωθὲν μὲν κενώσεως, κενωθὲν δὲ πλησμονῆς ὀρεγόμενον· Εὐρίπου καὶ ἀμπώτεως δίκην, μηδέποτε ἑστός, μηδέποτε ἀτρεμοῦν, ἀκόρεστον, ἀκατάσχετον, ἁδηφάγον, ἐνδεὲς ἀμπεχόνης, δεόμενον ὑποδημάτων, ἀλειμμάτων, φαρμάκων, λουτρῶν. Ἓν σῶμα θεραπεύουσιν χεῖρες πολλαὶ, καὶ τέχναι πολλαί· χιλίας δὲ ἵππους ἱπποφορβὸς εἷς, καὶ τοσαῦτα μῆλα ποιμὴν εἷς, καὶ τοσούτους βοῦς βουφορβὸς εἷς. Καὶ οὐδὲ τὰ τοσαῦτα ἱκανά· τίς γὰρ ἀνθρωπίνη μηχανὴ λοιμοῦ προσβολὰς ἀλέξασθαι, ἢ ἀνασχεῖν ὄμβρους ἐξ οὐρανοῦ καταφερομένους, ἢ στῆσαι γῆν σειομένην, ἢ σβέσαι πῦρ ἐκ γῆς ἀνιστάμενον; Ὁρᾷς τὸν δρόμον, καὶ τὴν διαδοχὴν τῶν κακῶν, καὶ τὴν συνέχειαν τῶν κινδύνων·

οὐδὲν ἀκιδνότερον γαῖα τρέφει ἀνθρώποιο.

Κἂν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἔλθῃς, κἀκεῖ ὄψει ὄχλον νοσημάτων τῇ ψυχῇ ἐπιχεόμενον· ἐὰν λύπην ἀπώσῃ, φόβος ὑπορρεῖ· ἂν ἀπέλθῃ φόβος, ὀργὴ ἀνίσταται· ἂν παύσεται ὀργή, φθόνος ἔπεισιν· παρὰ πόδας τὰ δυσχερῆ, ἐν γειτόνων τὰ κακά· ἀνοχὴ δὲ ἀκριβὴς οὐδεμία.

III. Mais, si je passe à ce qui concerne les maux d'où sont-ils venus ici-bas ? Quelles en sont les sources ? Qui les a produits ? Dans quels lieux ont-ils pris naissance? Est-ce en Éthiopie, comme la peste? Est-ce à Babylone, comme Xerxès ? Est-ce dans la Macédoine, comme Philippe ? Car ils ne viennent point du Ciel, de par tous les Dieux ! Ils ne viennent point du Ciel. « Les immortels ne peuvent encourir aucun sujet de reproche (10) ». C'est ici, sans doute, c'est ici que j'ai besoin des Oracles. Interrogeons les Dieux, Jupiter, Apollon, et vous tous, autres Dieux qui rendez des oracles, et qui prenez quelque intérêt au Genre humain, dites-nous, de grâce, dites-nous, quelle est l'origine des maux? Quelles sont leurs causes? Comment nous en, défendrons-nous? Comment les éviterons-nous? « Car il est permis de fuir les maux et de s'y soustraire. » (11) Ne voyez-vous point quelle multitude de maux s'agitent ici-bas, et s'attachent aux destinées humaines ? N'entendez-vous pas tout retentir de lamentations, de gémissements? L'homme se plaint que les maladies soient entrées, comme éléments de construction, dans la structure de sa machine. Il se plaint de l'instabilité de la santé, et de son ignorance sur la durée de la vie. Quel est, en effet, l'âge de l'homme où il ne soit point sujet à souffrir? A peine né, à peine sorti du sein de sa mère, à peine retiré des langes de la Nature, il ne fait que pleurer et vagir. A mesure qu'il grandit et qu'il s'approche de l'adolescence, la fougue des passions s'empare de lui ; l'intempérance le gagne. Arrive-t-il à la jeunesse, il s'échauffe, il s'enflamme, il devient effréné; on ne peut plus le contenir. Parvient-il jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la décrépitude, jusqu'au bord du tombeau ; son corps n'est plus pour son âme que le domicile le plus incommode. Il devient hargneux, acariâtre, inerte. Il ne peut plus supporter ni la pluie, ni le vent, ni le soleil; il accuse continuellement les saisons et l'atmosphère ; il ne cesse de faire la guerre à Jupiter (12). L'hiver, il se surcharge de vêtements. L'été, il faut qu'il se rafraîchisse. Gorgé d'aliments, il provoque la digestion : la digestion faite, il se gorge encore d'aliments. A l'instar de l'Euripe, semblable au flux et reflux de la mer, il n'est jamais stable, jamais en repos. Rien ne le rassasie ; rien ne le contente. Il mange avec voracité. Il n'a jamais ni assez d'habits, ni assez de chaussures, ni assez d'aromates (13), ni assez de remèdes, ni assez de bains. Plusieurs individus, plusieurs arts ne servent qu'à un individu unique, tandis qu'un seul pâtre suffit à des milliers de chevaux, à des milliers de bœufs, et un seul berger à des milliers de brebis (14). Malgré tout cela, tant d'appareil est insuffisant. Car quels moyens a l'homme pour se soustraire aux incursions de la peste? Quelle digue peut-il opposer aux torrents de la pluie qui tombe du ciel? Comment peut-il comprimer les tremblements de terre, et amortir les feux que vomissent les volcans ? Voyez-vous la série et la succession des maux ? Voyez-vous la continuité des périls ? « De tous les êtres que nourrit la terre, l'homme est le plus infortuné (15) ». Si nous tournons nos regards du côté de l'âme, nous verrons les maladies se répandre en foule sur elle. Écarterez-vous la douleur? Elle sera en proie à la crainte. Éloignerez-vous la crainte ? Elle sera en proie à la colère. Apaiserez-vous la colère? L'envie en prendra la place. Les affections désordonnées l'assiègent de tous côtés. Les maux naissent de tout ce qui est en contact avec elle. Elle ne saurait compter sur un moment de relâche.

[4] Τί ἂν οὖν πρὸς ταῦτα ἀποκρίναιτο ὁ Ζεύς, ἢ ὁ Ἀπόλλων, ἤ τις ἄλλος μαντικὸς θεός; Ἀκούσομεν τοῦ ὑποφήτου λέγοντος

ἐξ ἡμέων γὰρ φασὶ κακ´ ἔμμεναι· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ
σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε´ ἔχουσιν·

Τίς οὖν ἡ τῆς ἀτασθαλίης αἰτία; Οὐρανοῦ καὶ γῆς δυοῖν ἑστίαιν τὴν μὲν ἄμοιρον ἡγητέον κακῶν, τὴν δὲ ἐξ ἀμφοῖν ἐπιμεμιγμένην· ᾗ τὰ μὲν ἀγαθὰ ἐπίρρυτα ἐκ τῆς ἑτέρας, τὰ δὲ κακὰ ἐξ αὐτοφυοῦς μοχθηρίας ἀνίσταται. Διττὴ δὲ αὕτη, ἡ μὲν ὕλης πάθος, ἡ δὲ ψυχῆς ἐξουσία. Ῥητέον δὲ δὴ τὰ πρῶτα ὑπὲρ τῆς προτέρας. Ὕλην ὁρᾷς ὑποβεβλημένην δημιουργῷ ἀγαθῷ· ἧς τὸ μὲν κοσμηθὲν ἥκει παρὰ τῆς τέχνης· εἰ δέ τι ἀκρατῶς ἑαυτῶν τὰ ἐν γῇ ἔχοντα πάσχει πλημμελές, ἀναίτιόν μοι τὴν τέχνην τίθει· βούλησις γὰρ οὐδεμία τεχνίτου ἄτεχνος, οὐδὲ γὰρ νομοθέτου ἄδικος· ὁ δὲ θεῖος νοῦς ἀνθρωπίνης τέχνης εὐστοχώτερος. Καθάπερ οὖν ἐν ταῖς τῶν τεχνῶν χειρουργίαις τὰ μὲν ἡ τέχνη προηγουμένως δρᾷ, στοχαζομένη τοῦ τέλους, τὰ δὲ ἕπεται τῇ χειρουργίᾳ, οὐ τέχνης ἔργα, ἀλλ´ ὕλης πάθη, σπινθῆρές τε ἐξ ἄκμονος, καὶ ἐκ βαύνου αἰθαλώσεις, καὶ ἄλλο ἐξ ἄλλης πάθος, ἀναγκαῖον μὲν τῇ ἐργασίᾳ, οὐ προηγούμενον δὲ τῷ τεχνίτῃ· οὕτως ἀμέλει καὶ ὅσα περὶ γῆν πάθη γίνεται, ἃς καλοῦμεν κακῶν ἀνθρωπίνων ἐμβολάς, ἐνταῦθα ἡγητέον ἀναίτιον καὶ τὴν τέχνην· εἶναι δὲ ταῦτα τῆς τοῦ ὅλου δημιουργίας ὥσπέρ τινας ἀναγκαίας καὶ ἑπομένας φύσεις· ἃ δὲ ἡμεῖς καλοῦμεν κακὰ καὶ φθοράς, καὶ ἐφ´ οἷς ὀδυρόμεθα, ταῦτα ὁ τεχνίτης καλεῖ σωτηρίαν τοῦ ὅλου· μέλει γὰρ αὐτῷ τοῦ ὅλου, τὸ δὲ μέρος ἀνάγκη κακοῦσθαι ὑπὲρ τοῦ ὅλου. Λοιμώττουσιν Ἀθηναῖοι, σείονται Λακεδαιμόνιοι, ἡ Θετταλία ἐπικλύζεται, ἡ Αἴτνη φλέγεται. Καὶ πότε Ἀθηναίοις ἀθανασίαν ὁ Ζεὺς ὑπέσχετο; ἐὰν γὰρ ἀπέλθῃ ὁ λοιμός, Ἀλκιβιάδης ἐπὶ Σικελίαν οὐκ ἄγει; Πότε Λακεδαιμονίοις ὑπέσχετο γῆν ἄσειστον; πότε Θετταλοῖς γῆν ἄκλυστον; πότε Σικελιώταις γῆν ἄπυρον; Μόρια ταῦτα σωμάτων. Ὁρᾷς οὖν τὰ πάθη, ἃ σὺ μὲν καλεῖς φθοράν, τεκμαιρόμενος τῇ τῶν ἀπιόντων ὁδῷ· ἐγὼ δὲ σωτηρίαν, τεκμαιρόμενος τῇ διαδοχῇ τῶν μελλόντων. Μεταβολὴν ὁρᾶς σωμάτων καὶ γενέσεως,

ἀλλαγὴν ὁδῶν ἄνω καὶ κάτω,

κατὰ τὸν Ἡράκλειτον· καὶ αὖθις αὖ

ζῶντας μὲν τὸν ἐκείνων βίον, ἀποθνήσκοντας
δὲ τὴν ἐκείνων ζωήν.
Ζῇ πῦρ τὸν γῆς θάνατον, καὶ ἀὴρ
ζῇ τὸν πυρὸς θάνατον· ὕδωρ ζῇ τὸν ἀέρος θάνατον,
γῆ τὸν ὕδατος.

Διαδοχὴν ὁρᾷς βίου καὶ μεταβολὴν σωμάτων, καινουργίαν τοῦ ὅλου.

IV. Que répondront à cela Jupiter, Apollon, et les autres Dieux qui rendent des oracles ? Écoutons leur interprète, qui s'exprime ainsi : « Les hommes nous accusent d'être les auteurs de leurs maux, tandis qu'ils s'attirent eux-mêmes, par leur propre faute, des malheurs auxquels ils n'étaient point destinés (16) ». Quelle est donc la cause des crimes des hommes ? Regardons le ciel et la terre comme deux demeures différentes, dont l'une est inaccessible à tous les maux, et l'autre offre le mélange des maux et des biens, de manière que les biens tirent leur origine de la première, et que dans l'autre, les maux prennent leur source dans une native et spontanée méchanceté. Cette méchanceté est de deux espèces. La première tient aux affections matérielles du corps, et l'autre aux fonctions morales de l'âme (17). Parlons d'abord de la première. Vous voyez de la matière soumise à la manipulation d'un habile ouvrier. L'ornement que reçoit cette matière, est l'œuvre de l'art. Si, au contraire, cette matière reçoit quelque difformité, (car les choses humaines ne se font point elles-mêmes (18) ce qu'elles sont), n'en accusez point l'art. Un artiste ne peut pas avoir l'intention d'agir contre les règles de son art, ni un Législateur contre les principes de la justice ; et l'Intelligence divine atteint son but avec bien plus de précision et d'exactitude que l'homme dans tout ce qu'il entreprend. De même donc que dans la manipulation des arts, tandis que l'artiste, plein de son objet, fait certaines choses qui tendent, d'une manière directe et spéciale, à sa fin, il résulte de cette manipulation même d'autres choses, qui ne sont point dans l'intention de l'artiste, mais qui sont de purs résultats de la matière, telles que les bluettes qui s'échappent de l'enclume, les étincelles qui s'élèvent d'un foyer ardent, ou telle autre chose semblable ; effet nécessaire de la manipulation de l'artiste, et nullement objet primordial de son intention : de même, en ce qui concerne les accidents qui arrivent sur la terre, et que nous regardons comme des déluges de maux pour l'humanité, il ne faut point les imputer à l'art qui gouverne le monde ; mais plutôt les envisager comme des accessoires qui résultent nécessaire ment de l'immense manipulation de l'Univers. Ce que nous appelons maux et destruction, ce qui devient pour nous sujet de deuil et de larmes, le Grand Ouvrier l'appelle conservation et salut du Tout. Car sa providence s'étend sur le tout ; et la nécessité exige que la partie souffre pour l'intérêt du Tout. Athènes est attaquée de la peste : Lacédémone éprouve des tremblements de terre : la Thessalie est submergée : le mont Etna est en feu. Mais à quelle époque Jupiter avait-il donc promis l'immortalité aux Athéniens? Car, si la peste eût cessé, Alcibiade n’aurait-il point exécuté son expédition en Sicile ? A quelle époque avait-il promis aux Lacédémoniens que leur territoire serait exempt de tremblements de terre ; aux Thessaliens, que leurs campagnes ne seraient point inondées ; aux Siciliens, qu'ils ne seraient point incendiés par les irruptions de l'Etna? Jusque-là, il ne s'agit que de la condition et des maux du corps. En considérant ces accidents divers que vous nommez destruction, vous ne faites attention qu'aux êtres qui périssent, au lieu que je nomme ces mêmes accidents salut et conservation, parce que j'envisage la série des êtres et leur succession. Vous voyez la transmutation d'existence entre les corps, leurs alternatives de génération, le sens dessus dessous d'Héraclite, qui disait que la vie était la cause de la mort, et que la mort était le germe de la vie. Le feu vit aux dépens de la terre, l'air vit aux dépens du feu, l'eau vit aux dépens de l'air, et la terre aux dépens de J'eau. Telle est la succession, la vicissitude de vitalité entre les êtres ; telle est la rotation de l'Univers entier, entre la vie et la mort, entre la mort et la vie.

[5] Ἴθι δὴ καὶ ἐπὶ τὴν τῶν ἄλλων ἀρχήν, τὴν αὐτοφυῆ, ἣν ἡ ψυχῆς ἐξουσία κυΐσκει τὲ καὶ τελεσφορεῖ, ᾗ ὄνομα μοχθηρία. Αὐτοῦ τοῦτο

ἑλομένου αἰτία, θεὸς ἀναίτιος.

Ἐπεὶ γὰρ ἔδει γῆν γενέσθαι μὲν ἔγκαρπον, καὶ ζῳοτρόφον, καὶ πολυθρέμμονα, ἔχειν δὲ ἐν ἑαυτῇ κακὰ ἔνδον καθειργμένα ἐξεληλαμένα τοῦ οὐρανοῦ, εἰς τὸν δεύτερον τόπον ἐμίγη. Θεὸς δὲ πολλὰς καὶ παντοδαπὰς ζῴων κληρουχίας, δίχα αὐτῶν τὴν πρώτην φύσιν διελόμενος, τὴν μὲν εἶναι παντοδαπὴν ἐν τοῖς βίοις, καὶ ποικίλην τοῖς σώμασιν, ἄλογον, ἄφρονα, ἀλληλοφθόρον, ἀνόητον θεοῦ, ἀρετῆς ἄμοιρον, ὑπ´ αἰσθήσεως ἐφημέρου βοσκομένην καὶ δημαγωγουμένην, ἰσχυρὰν μὲν τῷ σώματι, ἀμήχανον δὲ τῷ λογισμῷ· τὴν δὲ ἑτέραν αὖ τὴν ἀνθρωπίνην ἔμπαλιν ὁμογενῆ καὶ ξύννομον καὶ μίαν, ἀσθενῆ μὲν τῷ σώματι, ἄρρηκτον δὲ τῷ λόγῳ, συνετὴν θεοῦ, πολιτείας μέτοχον, κοινωνίας ἐρῶσαν, δίκης καὶ νόμου καὶ φιλίας γεγευμένην. Ἔδει δὲ ἄρα τὸ γένος τοῦτο κρεῖττον μὲν εἶναι τῆς ἐν γῇ πάσης ἀγέλης, ἔλαττον δέ, οἶμαι, θεοῦ. Τὴν δὲ ἐλάττωσιν αὐτοῦ οὐδὲ θάνατος ἄρα παρέξεσθαι ἔμελλεν· ὃν γὰρ καλοῦσιν οἱ πολλοὶ θάνατον, αὐτὸ τοῦτο ἦν ἀθανασίας ἀρχή, καὶ γένεσις μέλλοντος βίου, τῶν μὲν σωμάτων τῷ αὑτῶν νόμῳ καὶ χρόνῳ φθειρομένων, τῆς δὲ ψυχῆς ἐπὶ τὸν αὑτῆς τόπον καὶ βίον ἀνακαλουμένης. Τοῦτον δὴ τῆς ἀνθρωπίνης ἐνδείας πρὸς τὸ θεῖον ἐξεῦρεν θεὸς τρόπον. Ἐπιθεὶς τὴν ψυχὴν γηΐνῳ σώματι, ὡς ἡνίοχον ἅρματι, παραδοὺς τὰς ἡνίας τῷ ἡνιόχῳ, ἀφῆκεν θεῖν, ἔχουσαν μὲν παρ´ αὐτοῦ ῥώμην τέχνης, ἔχουσαν δὲ καὶ ἀτεχνίας ἐξουσίαν. Ἡ δὲ ἐπειδὰν ἐπιβῇ ἁρμάτων καὶ λάβηται τῶν ἡνιῶν, ἡ μὲν εὐδαίμων καὶ μακαρία ψυχὴ καὶ μεμνημένη τοῦ ἐπὶ τὸ ὄχημα ταύτην ἐμβιβασαμένου θεοῦ καὶ ἡνιοχεῖν προστάξαντος, ἔχεται τῶν ἡνιῶν, καὶ ἄρχει τοῦ ἅρματος, καὶ κολάζει τὰς τῶν ἵππων ὁρμάς· οἱ δέ εἰσιν ἀτεχνῶς παντοδαποί, ἄλλος ἀλλαχοῦ θεῖν διωρμημένοι, ὁ μὲν αὐτῶν ἀκόλαστος καὶ ἁδηφάγος καὶ ὑβριστής, ὁ δὲ θυμώδης καὶ ἰτητικὸς  καὶ ἔμπληκτος, ὁ δὲ νωθὴς καὶ ἐκλελυμένος, ὁ δὲ ἀνελεύθερος καὶ σμικρόφρων καὶ ταπεινός. Αὐτὸν δὴ ἅρμα ἐστασιασμένον ταράττει τὸν ἡνίοχον· κἆτα ἢν μὲν κρατήσῃ αὐτοῦ, κατὰ τὴν τοῦ δυναστεύοντος ἵππου ῥύμην ἄξαν φέρεται· νῦν μὲν τῷ ἀκολάστῳ ἵππῳ πᾶν  τὸ ἅρμα ξυμφερόμενον αὐτῷ ἡνιόχῳ ἐπὶ ὕβρεις καὶ παροινίας καὶ λαγνείας, καὶ ἄλλας οὔτε εὐσχήμονας οὔτε εἰλικρινεῖς ἡδονάς· νῦν δὲ τῷ θυμικῷ ἐπὶ κακώσεις παντοδαπάς.

V. Passons actuellement à cette autre source des maux que nous avons appelée native et spontanée, qui s'engendre, et reçoit ses développements, dans les puissances morales de l'âme, et qui se nomme proprement méchanceté (19). Voilà la cause qui meut la volonté ; Dieu n'y a point de part. Car, puisqu'il fallait que la terre fût créée susceptible de produire des fruits, de nourrir des animaux, et de fournir à la subsistance des nombreuses espèces d'êtres qui la peuplent, et que, d'un autre côté, elle recelât dans son sein le germe des maux, il fallut que ces germes, expulsés du ciel, subissent ici-bas des combinaisons avec les choses terrestres. Après avoir donné l'existence aux nombreuses et diverses espèces d'animaux, Dieu les distribua d'abord en deux classes principales, dont la première fut destinée à offrir beaucoup de variétés dans la manière de s'alimenter et de vivre, dans sa structure corporelle, à être destituée d'intelligence et de raison, à s'entre-dévorer, à n'avoir aucune notion de Dieu, à n'être point susceptible de vertu, à ne connaître d'autre besoin que celui d'une pâture éphémère, à ne vivre sous d'autres lois que sous l'empire des sensations, à posséder une certaine mesure de forces physiques, mais incapable de toute fonction rationnelle : et la seconde, celle de l'espèce humaine, fut destinée à être homogène, susceptible d'identité de lois et d'unité, faible en ce qui concerne le corps, d'une force à toute épreuve, sous le rapport des facultés intellectuelles, capable de la connaissance de Dieu, des formes politiques, appropriée aux douceurs de la sociabilité, amie de la justice, des lois, et sensible à l'amitié. Il fallait donc que cette espèce fût supérieure à toutes les autres. Mais, en même temps, elle devait être, je pense, inférieure à Dieu, sans néanmoins que cette infériorité fût fondée sur ce qu'elle était sujette à la mort. Car ce que le vulgaire des hommes appelé mort, cela même est le commencement de l'immortalité ; c'est la naissance dans la vie à venir, après que les corps ont été dissous par le temps et par l'effet des lois physiques auxquelles ils sont soumis (20); et lorsque l'âme retourne au même lieu, et à la même existence, qu'elle avait auparavant (21). Le moyen que Dieu imagina de rendre, la condition de l'homme inférieure à la sienne, fut d'attacher l'âme à un corps de terre, comme un cocher à un char ; et après avoir abandonné les rênes aux mains du cocher, il le laissa se diriger dans la carrière, muni de sa part de la force nécessaire pour se bien conduire, mais revêtu, en même temps, du pouvoir de se perdre. Lorsque l'âme est montée sur le char, et qu'elle s'est emparée des rênes (22), si elle est destinée à la félicité et au bonheur, elle n'oublie point que c'est Dieu qui l'a placée sur ce char, que c'est lui qui lui en confie la conduite ; aussi elle tient les rênes avec attention; elle conserve la direction du char; elle réprime les écarts des coursiers. Or, ceux-ci ont des affections différentes. Ils veulent aller, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. L'un est enclin à l'intempérance, à la gourmandise, à la lubricité. L'autre est fougueux, emporté, téméraire. Celui-ci est sans vigueur et sans énergie. Celui-là est servile, bas et rampant. Le char, ainsi livré à des impulsions contraires, met le cocher dans l'embarras. Si les chevaux lui forcent la main, et qu'ils se rendent maîtres de lui, l'essieu est emporté dans la direction que lui donne celui des chevaux qui prend le dessus. Tantôt entraîné par celui que les passions brutales dominent, le char se précipite, avec le cocher, dans la luxure, dans l'ivrognerie, dans l'incontinence, et autres infâmes et impures jouissances de cette nature. Tantôt entraîné par celui qu'emporte une aveugle fougue, il est jeté au travers de tous les genres de maux (23).

NOTES.

 

(01) Ce ne fut pas, sans doute, en conséquence de l'expression d'Homère, qu'Alexandre prit au mot le Grand-Prêtre de Jupiter. Car, à ce compte, le dernier goujat de l'armée du Roi de Macédoine eut été son frère.

(02) Le mot du Grand-Prêtre avait donc un peu plus de sens pour Alexandre, que le mot du poète.

(03) Si l'on s'en rapporte à d'autres auteurs, Alexandre ne fit point au Grand prêtre de Jupiter cette question ridicule, touchant les sources du Nil. Il lui demanda, si son père lui destinait l'Empire de l'Univers. En habile courtisan, le Hiérophante lui répondit, qu’Il deviendrait le maître de toute la terre. Alexandre lui demanda encore, si tous les assassins de son père avaient été punis. Le Hiérophante, pour lui faire sa cour arec encore plus de délicatesse, lui répondit, que son père ne pouvait être atteint par aucun assassinat ; mais que tous les assassins de Philippe avaient péri par les supplices. Voyez Quinte-Curce, liv. IV, chap. 7, n° 26 ; Diodore de Sicile, liv. XVII, p. 528 ; Plutarque, Vie d'Alexandre, et Justin, liv. X, chap. ii.

(04) Markland pense que cette phrase doit se terminer par un point d'interrogation. Cela m'a paru évident, d'après le début de la phrase suivante.

(05) Ce fleure était en Béotie. Apollon avait un Oracle non loin de ses bords. Voyez Pausanias, liv. X, chap. 10 ; et Pindare dans ses Pythiques, Ode II, vers septième et suivants.

(06) Formey a traduit : « Une pareille consultation aurait été, si je ne me trompe, plus avantageuse que celle des Athéniens au sujet du Péloponnèse, ou de l'Ionie, ou bien celle des Corinthiens au sujet de la Sicile ». Je ne m'arrêterai pas à l'impropriété du mot consultation employé par le traducteur Prussien. Celui qui écrit dans une langue qui n'est pas sa langue-mère, est très exposé à de semblables bévues. Mais Formey en a commis, ici, une autre qui mérite moins d'indulgence. Pourquoi a-t-il mis sur le compte des Athéniens seuls la consultation de l'Oracle au sujet du Péloponnèse et de l'Ionie ; tandis que la première appartient aux Doriens, dont il ne parle pas, et que la version latine d'Heinsius ne lui permettait pas de s'y tromper : Quam cum de Peloponneso Dorici, aut de Ionia Athenienses, etc.

(07) C'est la lettre du texte.

(08) Iliade, onzième chant, vers 528.

(09) On a justement admiré et regardé comme sublime, ce mot de Moïse, au premier chapitre de la Genèse : « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut ». Mais Moïse distribue, sans trop en donner la raison, l'œuvre de la création en six jours. Comme l'idée de Maxime de Tyr est bien plus grande et bien plus magnifique : « Jupiter » cligna le sourcil, et l'Univers reçut l'être ».

(10) Ni les traducteurs latins, ni les Annotateurs Anglais, ne me paraissent avoir aperçu le vrai sens de ce passage. Ils l'ont tous entendu comme si le mot grec φθόνος , signifiait, ici, comme il le fait ordinairement, l’envie, ce sentiment pénible et haineux que nous inspire l'aspect du bonheur d'autrui. Or, il est évident que cette acception ne donne à la phrase, ni un sens raisonnable en lui-même, ni un sens d'analogie. Mais, outre cette acception, le mot φθόνος en a une autre, qui le rend synonyme de μέυψις, ψόγος, ἐπιτίμησις qui signifient reproche, blâme, répréhension. C'est dans ce sens qu'Euripide a dit dans son Hécube, ἀποφθείνοιν φθόνος γυναῖκας, C'est une action répréhensible de tuer des femmes.

(11) Iliade, chant 14, vers 80. La traduction vulgaire de ce vers porte : Neque enim ullam culpam meretur fugisse malum. Pacci l'a rendu par ce vers latin :

Nulla sit invidia a nobis mala prava fugare.

Heinsius l’a rendu par cet autre vers latin, qui n'est, à peu près, que celui de Facci :

Nulla etenim invidia est longe mala prava fugare.

Et Formey a mutilé ce sens en traduisant :

Rien ne peut les bannir, les chasser loin de nous.

Il a travesti un aphorisme de morale, en une plate réflexion. D'ailleurs, nous remarquerons, ici, que dans les deux vers latins de Pacci et d'Heinsius, le mot invidia a le même sens que le mot φθόνος dans la note précédente.

(12) Maxime de Tyr fait, sans doute, allusion, ici, à ce proverbe des Anciens que Théognis a judicieusement appliqué à la morale:

... οὐ δὲ γὰρ ὁ Ζεὺς
οὔτ' ὕων πάντας ἀνδάνει, οὐτ' ἀνέχων
. Vers. 25 et 26.

Jupiter nec pluvius nec serenus omnet juvat.

« Soit pluie, soit beau temps, Jupiter ne saurait plaire à tout le monde. »

(13) Formey a rendu le mot latin unctionibus par oignements, que je n'ai trouvé ni dans Richelet, ni dans le Dictionnaire de l'Académie. Je n'ai pas voulu employer le mot onguent dans son acception étymologique et primitive, et lui faire signifier les drogues aromatiques et les essences dont se parfumaient les Anciens. L'Académie a décidé que ce mot n’était plus en usage dans ce sens-là.

(14) Formey a traduit un écuyer, eu égard aux chevaux, et un bouvier, eu égard aux bœufs. Il s'est évidemment trompé. D'abord les mots grecs ἱπποφορβός et βυκορβὸς signifient littéralement : Celui qui fait paître les chevaux, celui qui fait paître les bœufs; et jusque-là, il n'y a ni écuyer ni bouvier. D'ailleurs, il est clair que ce n'est guère que dans un pâturage qu'un seul homme peut commander à une multitude de chevaux ou de bœufs.

(15) Infortuné ; C'est ainsi que Pacci et Heinsius ont rendu le mot grec ἀκιδνότερον. Si je ne me trompe, ce n'est point-là le vrai sens de cette épithète. D'autres ont traduit œ rumnosius, sans avoir été plus heureux. Le Cit. Bitaubé l'a rendu par, le plus faible. Cette acception est la plus voisine du sens littéral. Mais jusque-là peut-être, la pensée d'Homère n'est pas rendue. A mon avis, le sixième et septième vers qui suivent celui où se trouve le mot en question (Odyssée, chant 18, vers 129), et que le Cit. Bitaubé a rendus avec autant de précision que d'élégance: « Tel est le cœur de ce fragile habitant de la terre, il change avec les jours que le père des Dieux et des mortels lui envoie », servent d'explication et de commentaire à l'épithète dont s'agit, et quelle que soit sa signification littérale, je pense que, placée où elle est, elle doit être rendue à peu près ainsi: « De tous les êtres que nourrit la terre, l'homme est celui qui offre le plus de disparates et de contrastes ». Selon un des Scholiastes de Sophocle, ce vers d'Homère exprime la même pensée que celle qui se trouve renfermée dans les 125e et 126e vers de l’Ajax Furieux du poète tragique que nous venons de citer. Témoin de la déplorable démence d'Ajax, Ulysse dit à Minerve : « Je vois que nous tous qui vivons, ici-bas, ne sommes rien de plus que des fantômes, qu'une ombre légère ».

(16) Le plus grand nombre des traducteurs d'Homère omettent, dans la traduction de ce beau passage, deux mots qui m'y paraissent essentiels, ὑπρ μόρον, puisqu'ils serrent à faire connaître l'opinion d'Homère, et des penseurs ses contemporains, sur l'obscure et délicate matière de la prédestination. Rochefort a senti tout le poids de ces deux mots, et les a très fidèlement rendus. Il fait parler Jupiter :

Du mortel, disait-il, voyez les injustices
Ils sont, à les entendre, en butte à nos caprices,
Leurs maux viennent de nous. Cependant leurs fureurs,

Contre les lais du sort
, causent tous leurs malheurs.

(17) Le sens de ce passage est assez difficile à rendre, même à ne consulter que les versions latines. Formey l'a senti, et il s'est tiré d'affaire, en laissant tout bonnement ce passage de côté.

(18) Markland a très judicieusement aperçu que ces mots grecs ἀκρατῶς ἑαυτῶν τὰ ἐν γῇ ἔχοντα, formaient ce qu'on appelé dans la Syntaxe grecque un accusatif absolu, et qu'il fallait les rendre, en les considérant comme placés entre deux parenthèses, par les mots suivants: Cum res terrestres non sint sui juris. Quel sens pénible et embarrassé Pacci et Heinsius n'ont-ils pas donné à ce passage, faute d'avoir eu la sagacité grammaticale de Markland.

(19) Cette question de l'origine du mal moral a joué un grand rôle dans le monde intellectuel, depuis qu'elle fut agitée, pour la première fois, dans l'école de Pythagore. De l'habitude où étaient ceux des disciples de ce philosophe, qu'on a distingués par l'épithète d'ἀκυματικοὺς d'interroger toujours au superlatif, était née cette question : « Quelle est de toutes les propositions la plus véritable ». On avait fait à cette question cette réponse : « C'est que Dieu est bon, et que les hommes » sont méchants ». Il n'y eut qu'un pas à faire de cette réponse à cette autre question : « Si Dieu est bon, d'où vient que les hommes sont méchants »? et ce pas là, on le fit. Il en résulta pour l'entendement humain un vrai nœud gordien, qui a été et qui sera probablement à jamais la pierre d'achoppement de la métaphysique. Les philosophes païens ne purent s'en tirer qu'en aboutissant aux deux principes, qui devinrent la base de l'hérésie des Manichéens ; et les Pères de l'Église, en se jetant dans le franc-arbitre, ne firent que remplacer une difficulté par des difficultés plus grandes.

La doctrine particulière de Platon, sur ce point, n'était, au fond, qu'une sorte de manichéisme et, dans la très exacte analyse que Bayle a faite de cette Dissertation-ci, dans son article Pauliciens, note L, il a très judicieusement remarqué que Maxime de Tyr admet, ainsi que Platon, deux principes, Dieu et la Matière; l'un bon; mais incapable de corriger la méchanceté de l'autre ; et que, par-là, il laisse à découvert la suprême bonté et la suprême sainteté que Platon reconnaissait dans l'Être éternel.

Au surplus, s'il en faut croire Simplicius, le commentateur d'Epictète, chap. XXXIV, les difficultés inhérentes à cette question ont eu des conséquences funestes. La manière défectueuse avec laquelle ces difficultés ont été résolues, les doutes et les incertitudes que ce grand inconvénient a répandus sur une matière qui tient de si près aux premières notions des lumières naturelles, n'ont pas peu contribué, selon lui, à semer des germes d'athéisme, et à pervertir les éléments de la morale. Remarquons, en passant, que ce qui arriva, dans les temps voisins de Simplicius, au sujet de la morale, est arrivé dans ces derniers siècles, au sujet de la métaphysique: Pour avoir prétendu que l'existence du soleil, de la lune, de la terre, de la mer, et de tous les objets qui frappent nos sens (chose dont on n’avait point douté depuis l'extinction de l'ancienne secte des Sceptiques) avait besoin d'être prouvée selon les règles et dans les formes de la dialectique, Descartes a ouvert, le premier, la porte au Pyrrhonisme moderne. Voici comme s'en exprime le Docteur Thomas Reid, dans ses excellents Essais sur les facultés intellectuelles de l'homme, Essai VI, chap. 4, p. 557. Thus, before the time of Descartes, it was taken for a first principle that there is a sun and a moon, and earth, and sea, which really exist, whether we think of them or not. Descartes thought that the existence of those things ought to be proped by argument; and, in this, he has been follomed by Malehranche, Arnauld, and Locke. They have all laboured terpiove by very weak reasoning the existence of external ohjects of sense; and Berkeley and Hume, sensible of the weakness of their arguments, have been led to deny their existence altogether. C'est ainsi que l'esprit humain, en voulant agiter certaines questions, en cherchant à s'élancer au-delà de sa sphère, finit par ne savoir plus où se fixer, et par se trouver dans la situation de cet Abbé, dont parle Bayle, qui, au milieu de son incertitude théologique, au sujet des Calvinistes, des Jansénistes, des Thomistes et des Molinistes, disait: Quem fugiam habeo, quem sequar non habeo. « Je connais bien quelle est la doctrine que je dois rejeter ; mais je ne connais pas quelle est celle que je dois admettre ».

(20)Voilà bien la doctrine de la résurrection, article de foi de la Religion Chrétienne, non seulement quant au fonds et à la substance du dogme, mais même quant à l'expression.  « Le corps a, disent les saints livres, u retourne à la terre d'où il a été tiré ; l'esprit retourne » à Dieu qui l'a donné ».

(21)Platon considérait l'âme dans trois différentes manières d'être ; la première, dans son existence, avant qu'elle entrât dan* le corps ; la seconde, dans son existence, pendant qu'elle était dans le corps ; la troisième, dans son existence, après qu'elle était sortie du corps. D'ailleurs, Maxime de Tyr emprunte tout ceci du traité de son maître, intitulé le Phœdrt.

(22) On trouve dans le livre VI, chap. 17, n° 13 des Institutions de Lactance, un passage bien analogue à celui-ci : « Ces passions de l'âme ressemblent à un char attelé. Pour le conduire à bien, le premier devoir du cocher est de bien connaître sa route. S'il ne s'en écarte pas, il ne lui arrivera point d'accident, avec quelque rapidité qu'il aille. Mais, s'il s'en écarte, en vain marchera-t-il avec précaution et lenteur ; ou bien il courra des risques parmi des endroits scabreux, ou bien il se jettera dans des précipices, ou bien il arrivera dans un lieu où il n’avait pas besoin d'aller. C'est ainsi que le cours s de cette vie, qui est dirigé par les passions, comme par de fringants a chevaux; et la suite.

(23) Markland pense que le dernier mot de cette Dissertation doit être accompagné de plusieurs points : Nam mutilus procul dubio est hic λόγος. Il lui paraît que le texte est mutilé en cet endroit, et que l'allégorie, d'ailleurs très belle, de Maxime de Tyr, n'a pas pu se terminer ainsi. Ni Henri-Etienne, ni Scaliger, ni Heinsius, ni Davies, ni Reiske, ni aucun des autres savants qui ont travaillé sur notre auteur, n'ont eu cette idée. Il est donc possible que ce ne soit, de la part de Markland, qu'une conjecture gratuite.

 

 

Paris, le 30 nivôse an IX (20 janvier 1801.)

 

 

FIN.