Diogène Laërce

DIOGÈNE DE LAERTE

LIVRE IX

CHAPITRE VII DÉMOCRITE - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer 

Leucippe       Protagore

Le texte est parfois écrit en marron clair, ce qui signifie un emprunt à la traduction de Zevort. 
Le texte en bleu concerne les citations.

Autre traduction - Traduction Genaille sur le site de Ugo Bratelli

 

 

 

 

 

DIOGENE DE LAERTE.

 

 

LIVRE IX.

CHAPITRE SEPT.

 

DÉMOCRITE.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

 

 

 

 

[34] Δημόκριτος Ἡγησιστράτου, οἱ δὲ Ἀθηνοκρίτου, τινὲς Δαμασίππου Ἀβδηρίτης ἤ, ὡς ἔνιοι, Μιλήσιος.

Οὗτος μάγων τινῶν διήκουσε καὶ Χαλδαίων, Ξέρξου τοῦ βασιλέως τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἐπιστάτας καταλιπόντος, ἡνίκα ἐξενίσθη παρ' αὐτῷ, καθά φησι καὶ Ἡρόδοτος· παρ' ὧν τά τε περὶ θεολογίας καὶ ἀστρολογίας ἔμαθεν ἔτι παῖς ὤν. Ὕστερον δὲ Λευκίππῳ παρέβαλε καὶ Ἀναξαγόρᾳ κατά τινας, ἔτεσιν ὢν αὐτοῦ νεώτερος τετταράκοντα. Φαβωρῖνος δέ φησιν ἐν Παντοδαπῇ ἱστορίᾳ λέγειν Δημόκριτον περὶ Ἀναξαγόρου ὡς οὐκ εἴησαν αὐτοῦ αἱ δόξαι αἵ τε περὶ ἡλίου καὶ σελήνης, ἀλλὰ ἀρχαῖαι, τὸν δ' ὑφῃρῆσθαι.

[35]  Διασύρειν τε αὐτοῦ τὰ περὶ τῆς διακοσμήσεως καὶ τοῦ νοῦ, ἐχθρῶς ἔχοντα πρὸς αὐτὸν ὅτι δὴ μὴ προσήκατο αὐτόν. Πῶς οὖν κατά τινας ἀκήκοεν αὐτοῦ;

Φησὶ δὲ Δημήτριος ἐν Ὁμωνύμοις καὶ Ἀντισθένης ἐν Διαδοχαῖς ἀποδημῆσαι αὐτὸν καὶ εἰς Αἴγυπτον πρὸς τοὺς ἱερέας γεωμετρίαν μαθησόμενον καὶ πρὸς Χαλδαίους εἰς τὴν Περσίδα καὶ εἰς τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν γενέσθαι. Τοῖς τε γυμνοσοφισταῖς φασί τινες συμμῖξαι αὐτὸν ἐν Ἰνδίᾳ καὶ εἰς Αἰθιοπίαν ἐλθεῖν.

Τρίτον τε ὄντα ἀδελφὸν νείμασθαι τὴν οὐσίαν· καὶ οἱ μὲν πλείους φασὶ τὴν ἐλάττω μοῖραν ἑλέσθαι τὴν ἐν ἀργυρίῳ, χρείαν ἔχοντα ἀποδημῆσαι τοῦτο κἀκείνων δολίως ὑποπτευσάντων.

[36] Ὁ δὲ Δημήτριος ὑπὲρ ἑκατὸν τάλαντά φησιν εἶναι αὐτῷ τὸ μέρος, ἃ πάντα καταναλῶσαι.

Λέγει δ' ὅτι τοσοῦτον ἦν φιλόπονος ὥστε τοῦ περικήπου δωμάτιόν τι ἀποτεμόμενος κατάκλειστος ἦν· καί ποτε τοῦ πατρὸς αὐτοῦ πρὸς θυσίαν βοῦν ἀγαγόντος καὶ αὐτόθι προσδήσαντος, ἱκανὸν χρόνον μὴ γνῶναι, ἕως αὐτὸν ἐκεῖνος διαναστήσας προφάσει τῆς θυσίας καὶ τὰ περὶ τὸν βοῦν διηγήσατο.

« Δοκεῖ δέ, » φησί, « καὶ Ἀθήναζε ἐλθεῖν καὶ μὴ σπουδάσαι γνωσθῆναι, δόξης καταφρονῶν. Καὶ εἰδέναι μὲν Σωκράτη, ἀγνοεῖσθαι δὲ ὑπ' αὐτοῦ· ‘ἦλθον γάρ,’ φησίν, ‘εἰς Ἀθήνας καὶ οὔτις με ἔγνωκεν.’ »

[37]  « Εἴπερ οἱ Ἀντερασταὶ Πλάτωνός εἰσι, » φησὶ Θράσυλλος « οὗτος ἂν εἴη ὁ παραγενόμενος ἀνώνυμος, τῶν περὶ Οἰνοπίδην καὶ Ἀναξαγόραν ἕτερος, ἐν τῇ πρὸς Σωκράτην ὁμιλίᾳ διαλεγόμενος περὶ φιλοσοφίας, ᾧ, φησίν, ὡς πεντάθλῳ ἔοικεν ὁ φιλόσοφος. Καὶ ἦν ὡς ἀληθῶς ἐν φιλοσοφίᾳ πένταθλος· τὰ γὰρ φυσικὰ καὶ τὰ ἠθικὰ <ἤσκητο>, ἀλλὰ καὶ τὰ μαθηματικὰ καὶ τοὺς ἐγκυκλίους λόγους καὶ περὶ τεχνῶν πᾶσαν εἶχεν ἐμπειρίαν. » Τούτου ἐστὶ καὶ τὸ « Λόγος ἔργου σκιή. » Δημήτριος δὲ ὁ Φαληρεὺς ἐν τῇ Σωκράτους ἀπολογίᾳ μηδὲ ἐλθεῖν φησιν αὐτὸν εἰς Ἀθήνας. Τοῦτο δὲ καὶ μεῖζον, εἴγε τοσαύτης πόλεως ὑπερεφρόνησεν, οὐκ ἐκ τόπου δόξαν λαβεῖν βουλόμενος, ἀλλὰ τόπῳ δόξαν περιθεῖναι προελόμενος.

[38] Δῆλον δὲ κἀκ τῶν συγγραμμάτων οἷος ἦν. « Δοκεῖ δέ, » φησὶν ὁ Θράσυλλος, « ζηλωτὴς γεγονέναι τῶν Πυθαγορικῶν· ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ Πυθαγόρου μέμνηται, θαυμάζων αὐτὸν ἐν τῷ ὁμωνύμῳ συγγράμματι. Πάντα δὲ δοκεῖν παρὰ τούτου λαβεῖν καὶ αὐτοῦ δ' ἂν ἀκηκοέναι εἰ μὴ τὰ τῶν χρόνων ἐμάχετο. » Πάντως μέντοι τῶν Πυθαγορικῶν τινος ἀκοῦσαί φησιν αὐτὸν Γλαῦκος ὁ Ῥηγῖνος, κατὰ
τοὺς αὐτοὺς χρόνους αὐτῷ γεγονώς. Φησὶ δὲ καὶ Ἀπολλόδωρος ὁ Κυζικηνὸς Φιλολάῳ αὐτὸν συγγεγονέναι.

Ἤσκει δέ, φησὶν ὁ Ἀντισθένης, καὶ ποικίλως δοκιμάζειν τὰς φαντασίας, ἐρημάζων ἐνίοτε καὶ τοῖς τάφοις ἐνδιατρίβων.

[39] Ἐλθόντα δή φησιν αὐτὸν ἐκ τῆς ἀποδημίας ταπεινότατα διάγειν, ἅτε πᾶσαν τὴν οὐσίαν καταναλωκότα· τρέφεσθαί τε διὰ τὴν ἀπορίαν ἀπὸ τἀδελφοῦ Δαμάσου. Ὡς δὲ προειπών τινα τῶν μελλόντων εὐδοκίμησε, λοιπὸν ἐνθέου δόξης παρὰ τοῖς πλείστοις ἠξιώθη. Νόμου δ' ὄντος τὸν ἀναλώσαντα τὴν πατρῴαν οὐσίαν μὴ ἀξιοῦσθαι ταφῆς ἐν τῇ πατρίδι, φησὶν ὁ Ἀντισθένης συνέντα, μὴ ὑπεύθυνος γενηθείη πρός τινων φθονούντων καὶ συκοφαντούντων, ἀναγνῶναι αὐτοῖς τὸν Μέγαν διάκοσμον, ὃς ἁπάντων αὐτοῦ τῶν συγγραμμάτων προέχει· καὶ πεντακοσίοις ταλάντοις τιμηθῆναι· μὴ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ χαλκαῖς εἰκόσι· καὶ τελευτήσαντα αὐτὸν δημοσίᾳ ταφῆναι, βιώσαντα ὑπὲρ τὰ ἑκατὸν ἔτη.

[40] Ὁ δὲ Δημήτριος τοὺς συγγενέας αὐτοῦ φησιν ἀναγνῶναι τὸν Μέγαν διάκοσμον, ὃν μόνον ἑκατὸν ταλάντων τιμηθῆναι. Ταὐτὰ δὲ καὶ Ἱππόβοτός φησιν.

Ἀριστόξενος δ' ἐν τοῖς Ἱστορικοῖς ὑπομνήμασί φησι Πλάτωνα θελῆσαι συμφλέξαι τὰ Δημοκρίτου συγγράμματα, ὁπόσα ἐδυνήθη συναγαγεῖν, Ἀμύκλαν δὲ καὶ Κλεινίαν τοὺς Πυθαγορικοὺς κωλῦσαι αὐτόν, ὡς οὐδὲν ὄφελος· παρὰ πολλοῖς γὰρ εἶναι ἤδη τὰ βιβλία. Καὶ δῆλον δέ· πάντων γὰρ σχεδὸν τῶν ἀρχαίων μεμνημένος ὁ Πλάτων οὐδαμοῦ Δημοκρίτου διαμνημονεύει, ἀλλ' οὐδ' ἔνθ' <ἂν> ἀντειπεῖν τι αὐτῷ δέοι, δηλον<ότι> εἰδὼς ὡς πρὸς τὸν ἄριστον αὐτῷ τῶν φιλοσόφων <ὁ ἀγὼν> ἔσοιτο· ὅν γε καὶ Τίμων τοῦτον ἐπαινέσας τὸν τρόπον ἔχει·

Οἷον Δημόκριτόν τε περίφρονα, ποιμένα μύθων,
ἀμφίνοον λεσχῆνα μετὰ πρώτοισιν ἀνέγνων.

[41] Γέγονε δὲ τοῖς χρόνοις, ὡς αὐτός φησιν ἐν τῷ Μικρῷ διακόσμῳ, νέος κατὰ πρεσβύτην Ἀναξαγόραν, ἔτεσιν αὐτοῦ νεώτερος τετταράκοντα. Συντετάχθαι δέ φησι τὸν Μικρὸν διάκοσμον ἔτεσιν ὕστερον τῆς Ἰλίου ἁλώσεως τριάκοντα καὶ ἑπτακοσίοις. Γεγόνοι δ' ἄν, ὡς μὲν Ἀπολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς, κατὰ τὴν ὀγδοηκοστὴν Ὀλυμπιάδα· ὡς δὲ Θράσυλλος ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Τὰ πρὸ τῆς ἀναγνώσεως τῶν Δημοκρίτου βιβλίων, κατὰ τὸ τρίτον ἔτος τῆς ἑβδόμης καὶ ἑβδομηκοστῆς Ὀλυμπιάδος, ἐνιαυτῷ, φησί, πρεσβύτερος ὢν Σωκράτους. Εἴη ἂν οὖν κατ' Ἀρχέλαον τὸν Ἀναξαγόρου μαθητὴν καὶ τοὺς περὶ Οἰνοπίδην· καὶ γὰρ τούτου μέμνηται.

[42] Μέμνηται δὲ καὶ τῆς περὶ τοῦ ἑνὸς δόξης τῶν περὶ Παρμενίδην καὶ Ζήνωνα, ὡς κατ' αὐτὸν μάλιστα διαβεβοημένων, καὶ Πρωταγόρου τοῦ Ἀβδηρίτου, ὃς ὁμολογεῖται κατὰ Σωκράτην γεγονέναι.

Φησὶ δ' Ἀθηνόδωρος ἐν ὀγδόῃ Περιπάτων, ἐλθόντος Ἱπποκράτους πρὸς αὐτόν, κελεῦσαι κομισθῆναι γάλα· καὶ θεασάμενον τὸ γάλα εἰπεῖν εἶναι αἰγὸς πρωτοτόκου καὶ μελαίνης· ὅθεν τὴν ἀκρίβειαν αὐτοῦ θαυμάσαι τὸν Ἱπποκράτην. Ἀλλὰ καὶ κόρης ἀκολουθούσης τῷ Ἱπποκράτει, τῇ μὲν πρώτῃ ἡμέρᾳ ἀσπάσασθαι οὕτω « χαῖρε κόρη, » τῇ δ' ἐχομένῃ « χαῖρε γύναι »· καὶ ἦν ἡ κόρη τῆς νυκτὸς διεφθαρμένη.

[43] Τελευτῆσαι δὲ τὸν Δημόκριτόν φησιν Ἕρμιππος τοῦτον τὸν τρόπον. Ἤδη ὑπέργηρων ὄντα πρὸς τῷ καταστρέφειν εἶναι. Τὴν οὖν ἀδελφὴν λυπεῖσθαι ὅτι ἐν τῇ τῶν θεσμοφόρων ἑορτῇ μέλλοι τεθνήξεσθαι καὶ τῇ θεῷ τὸ καθῆκον αὐτὴ οὐ ποιήσειν· τὸν δὲ θαρρεῖν εἰπεῖν καὶ κελεῦσαι αὑτῷ προσφέρειν ἄρτους θερμοὺς ὁσημέραι. Τούτους δὲ ταῖς ῥισὶ προσφέρων διεκράτησεν αὑτὸν τὴν ἑορτήν· ἐπειδὴ δὲ παρῆλθον αἱ ἡμέραι, τρεῖς δὴ ἦσαν, ἀλυπότατα τὸν βίον προήκατο, ὥς φησιν ὁ Ἵππαρχος, ἐννέα πρὸς τοῖς ἑκατὸν ἔτη βιούς.

Ἡμεῖς τ' εἰς αὐτὸν ἐν τῇ Παμμέτρῳ τοῦτον ἐποιήσαμεν τὸν τρόπον·

Καὶ τίς ἔφυ σοφὸς ὧδε, τίς ἔργον ἔρεξε τοσοῦτον
ὅσσον ὁ παντοδαὴς ἤνυσε Δημόκριτος;
ὃς θάνατον παρεόντα τρί' ἤματα δώμασιν ἔσχεν
καὶ θερμοῖς ἄρτων ἄσθμασιν ἐξένισεν.

Τοιοῦτος μὲν ὁ βίος τἀνδρός.

[44] Δοκεῖ δ' αὐτῷ τάδε· ἀρχὰς εἶναι τῶν ὅλων ἀτόμους καὶ κενόν, τὰ δ' ἄλλα πάντα νενομίσθαι [δοξάζεσθαι]· ἀπείρους τε εἶναι κόσμους καὶ γενητοὺς καὶ φθαρτούς. Μηδέν τε ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γίνεσθαι μηδὲ εἰς τὸ μὴ ὂν φθείρεσθαι. Καὶ τὰς ἀτόμους δὲ ἀπείρους εἶναι κατὰ μέγεθος καὶ πλῆθος, φέρεσθαι δ' ἐν τῷ ὅλῳ δινουμένας. Καὶ οὕτω πάντα τὰ συγκρίματα γεννᾶν, πῦρ, ὕδωρ, ἀέρα, γῆν· εἶναι γὰρ καὶ ταῦτα ἐξ ἀτόμων τινῶν συστήματα· ἅπερ εἶναι ἀπαθῆ καὶ ἀναλλοίωτα διὰ τὴν στερρότητα. Τόν τε ἥλιον καὶ τὴν σελήνην ἐκ τοιούτων λείων καὶ περιφερῶν ὄγκων συγκεκρίσθαι, καὶ τὴν ψυχὴν ὁμοίως· ἣν καὶ νοῦν ταὐτὸν εἶναι. Ὁρᾶν δ' ἡμᾶς κατ' εἰδώλων ἐμπτώσεις.

[45] Πάντα τε κατ' ἀνάγκην γίνεσθαι, τῆς δίνης αἰτίας οὔσης τῆς γενέσεως πάντων, ἣν ἀνάγκην λέγει. Τέλος δ' εἶναι τὴν εὐθυμίαν, οὐ τὴν αὐτὴν οὖσαν τῇ ἡδονῇ, ὡς ἔνιοι παρακούσαντες ἐξεδέξαντο, ἀλλὰ καθ' ἣν γαληνῶς καὶ εὐσταθῶς ἡ ψυχὴ διάγει, ὑπὸ μηδενὸς ταραττομένη φόβου ἢ δεισιδαιμονίας ἢ ἄλλου τινὸς πάθους. Καλεῖ δ' αὐτὴν καὶ εὐεστὼ καὶ πολλοῖς ἄλλοις ὀνόμασι. Ποιότητας δὲ νόμῳ εἶναι· φύσει δ' ἄτομα καὶ κενόν. Καὶ ταῦτα μὲν αὐτῷ ἐδόκει.

 

 

 [34] Démocrite, fils d'Hégésistrate, ou d'Athénocrite selon les uns, ou même de Damasippe selon d'autres, naquit à Abdère, sinon à Milet, suivant une troisième opinion.

Il fut disciple de quelques mages et de philosophes chaldéens, que le roi Xerxès, rapporte Hérodote, laissa pour précepteurs à son père lorsqu'il le reçut chez lui. Ce fut d'eux qu'il apprit la théologie et l'astrologie dès son bas âge. Ensuite il s'attacha à Leucippe, et fréquenta, disent quelques uns, Anaxagore, quoiqu'il eût quarante ans moins que lui. Phavorin, dans son Histoire diverse, raconte que Démocrite accusait celui-ci de s'être approprié ce qu'il avait écrit touchant le soleil et la lune, d'avoir traité ses opinions de surannées, et soutenu qu'elles n'étaient pas de lui,

[35] jusque là même qu'il avait défiguré son système sur la formation du monde et sur l'entendement, par dépit de ce qu'Anaxagore avait refusé de l'admettre dans son commerce. Cela étant, comment a-t-il pu être son disciple? Démétrius, dans son livre des Auteurs de même nom, et Antisthène dans ses Successions, disent qu'il alla trouver en Egypte les prêtres de ce pays, qu'il apprit d'eux la géométrie, qu'il se rendit en Perse auprès des philosophes chaldéens, et pénétra jusqu'à la mer Rouge. Il y en a qui assurent qu'il passa dans les Indes, qu'il conversa avec des gymnosophistes, et fit un voyage en Ethiopie.

Il était le troisième fils de son père, dont le bien ayant été partagé, il prit, disent la plupart des auteurs, la moindre portion, qui consistait en argent, dont il avait besoin pour voyager; ce qui donna lieu à ses frères de soupçonner qu'il avait dessein de les frauder.

[36] Démétrius ajoute que sa portion se montait à près de cent talents, et qu'il dépensa toute la somme.

Il avait tant de passion pour l'étude, qu'il se choisit dans le jardin de la maison un cabinet où il se renferma. Un jour, son père ayant attaché à l'endroit un bœuf qu'il voulait immoler, il y fut longtemps avant que Démocrite s'en aperçût, tant il était concentré en lui-même; encore ne sut-il qu'il s'agissait d'un sacrifice que lorsque son père le lui apprit, et lui ordonna de prendre garde au bœuf.

Démétrius raconte qu'il vint à Athènes; qu'à cause du mépris qu'il avait pour la gloire, il ne chercha point à s'y faire connaître, et que, quoiqu'il eût occasion de voir Socrate, il ne fut pas connu de ce philosophe ; aussi dit-il : « Je suis venu à Athènes, et en suis sorti inconnu. »

[37] Thrasyllus dit que si le dialogue intitulé les Rivaux est de Platon, Démocrite pourrait bien être le personnage anonyme qui se rencontre avec Œnopide et Anaxagore, et dans une conversation sur la philosophie avec Socrate, qui compare le philosophe à un athlète qui fait cinq sortes d'exercices. En effet, il était quelque chose de pareil en philosophie; car il entendait la physique, la morale, les humanités, les mathématiques, et avait beaucoup d'expérience dans les arts. On a de lui cette maxime : « La parole est l'ombre des actions. » Démétrius de Phalère, dans l’Apologie de Socrate, nie que Dmocrite soit jamais venu à Athènes; en quoi il paraît encore plus grand, puisque s'il méprisa une ville si célèbre, il fit voir qu'il ne cherchait pas à tirer sa renommée de la réputation du lieu, mais que par sa présence il pouvait lui communiquer un surcroit de gloire.

[68] Au reste, ses écrits le donnent à connaître. Selon Thrasyllus, il paraît avoir suivi les opinions des philosophes pythagoriciens, d'autant plus qu'il parle de Pythagore même avec de grands éloges, dans un ouvrage qui en porte le nom. D'ailleurs il semble qu'il ait tellement adhéré aux dogmes de ce philosophe, qu'on serait porté à croire qu'il en fut le disciple, si on n'était convaincu du contraire par la différence des temps. Glaucus de Reggio, son contemporain, atteste qu'il eut quelque pythagoricien pour maître, et Apollodore de Cyzique prétend qu'il fut lié d'amitié avec Philolaüs.

Au rapport d'Antisthène, il s'exerçait l'esprit de différentes manières, tantôt dans la retraite, tantôt parmi les sépulcres.

[39] Démétrius raconte qu'après avoir fini ses voyages et dépensé tout son bien, il vécut pauvrement ; de sorte que son frère Damaste, pour soulager son indigence, fut obligé de le nourrir. L'événement ayant répondu à quelques unes de ses prédictions, plusieurs le crurent inspiré, et le jugèrent déjà digne qu'on lui rendit les honneurs divins. Il y avait une loi qui interdisait la sépulture dans sa patrie à quiconque avait dépensé son patrimoine. Démocrite, dit Antisthène, informé de la chose, et ne voulant point donner prise à ses envieux et à ses calomniateurs, leur lut son ouvrage intitulé du Grand Monde, ouvrage qui surpasse tous ses autres écrits. Il ajoute que cela lui valut cinq cents talents, qu'on lui dressa des statues d'airain, et que lorsqu'il mourut il fut enterré aux dépens du public, après avoir vécu cent ans et au delà.

[40] Démétrius, au contraire, veut que ses parents lurent son ouvrage du Monde, et qu'il ne fut estimé qu'à cent talents. Hippobote en fait le même récit.

Aristoxène, dans ses Commentaires historiques, rapporte que Platon voulut brûler tout ce qu'il avait pu recueillir des œuvres de Démocrite ; mais qu'Amyclas et Clinias, philosophes pythagoriciens, l'en détournèrent, en lui représentant qu'il n'y gagnerait rien, parce que ces ouvrages étaient déjà trop répandus. Cela est si vrai, que quoique Platon fasse mention de presque tous les anciens sages, il garde absolument le silence sur Démocrite, même à l'égard de certains passages susceptibles de critique, sachant apparemment qu'avec les mauvaises dispositions qu'on lui connaissait à son égard, il passerait autrement pour s'être déchaîné contre le meilleur des philosophes, à qui Timon n'a pu refuser ces louanges : « Tel qu'était Démocrite, plein de prudence et agréable dans ses discours. »

[41] Démocrite, dans son traité intitulé le petit Monde, dit qu'il était jeune homme lorsque Anaxagore avançait déjà en âge, lequel avait alors quarante ans de plus que lui. Il nous apprend qu'il composa ce traité sept cent trente ans après la ruine de Troie. Il était donc né, comme le remarque Apollodore dans ses Chroniques, vers la quatre-vingtième olympiade, ou, selon le calcul de Thrasyllus dans son ouvrage Des choses qu'il faut savoir avant de lire Démocrite, la troisième année de la soixante-dix septième olympiade, par conséquent un an plus âgé que Socrate, par conséquent encore contemporain d'Archélaüs disciple d'Anaxagore, et d'Œnopide de qui il a parlé.

[42] Il fait aussi mention de l'opinion de Parménide et de Zénon, philosophes célèbres de son temps, au sujet de l'unité, ainsi que de Protagoras d'Abdère, que l'on convient avoir été contemporain de Socrate.

Apollodore, dans le septième livre de ses Promenades, raconte qu'Hippocrate étant allé voir Démocrite, celui-ci envoya quérir du lait, et qu'après l'avoir regardé, il dit que c'était du lait d'une chèvre noire, qui avait porté pour la première fois; ce qui donna de lui une grande idée à Hippocrate, qui s'était fait accompagner par une jeune fille. Démocrite la remarqua. Bonjour, ma fille, lui dit-il. Mais l'ayant revue le lendemain, il la salua par ces mots : Bonjour, femme. Effectivement elle l'était devenue dès la nuit dernière.

[43] Voici de quelle manière il mourut, selon Hermippe. Il était épuisé de vieillesse, et paraissait approcher de sa fin, ce qui affligeait fort sa sœur. Elle craignait que s'il venait à mourir bientôt, elle ne pourrait pas assister à la prochaine fête de Cérès. Démocrite l'encouragea, se fit apporter tous les jours des pains chauds qu'il approchait de ses narines, et se conserva par ce moyen la vie aussi longtemps que dura la fête. Les trois jours de solennité étant expirés, il rendit l'esprit avec beaucoup de tranquillité, dans la quatre-vingt-dix neuvième année de son âge, dit Hipparque.

Ces vers sont les nôtres à son occasion :

Quel est le sage dont le savoir approcha jamais de celui de Démocrite, à qui rien ne fut caché ? La mort s'avance, il l'arrête, il la retarde de trois jours, en respirant la vapeur de pains chauds.

Passons de la vie de ce grand homme à ses sentiments.

[44] Il admettait pour principes de l'univers les atomes et le vide, rejetant tout le reste comme fondé sur des conjectures. Il croyait qu'il y a des mondes à l'infini, qu'ils ont un commencement, et qu'ils sont sujets à corruption ; que rien ne se fait de rien, ni ne s'anéantit ; que les atomes sont infinis par rapport à la grandeur et au nombre ; qu'ils se meuvent en tourbillon, et que de là proviennent toutes les concrétions, le feu, l'eau, l'air, et la terre ; que ces matières sont des assemblages d'atomes ; que leur solidité les rend impénétrables, et fait qu'ils ne peuvent être détruite ; que le soleil et la lune sont formés par les mouvements et les circuits grossis de ces masses agitées en tourbillon ; que l’âme, qu'il dit être la même chose que l'esprit, est un composé de même nature ; que l'intuition se fait par des objets qui tombent sous son action ;

[45] que tout s'opère absolument par la raison du mouvement de tourbillon qui est le principe de la génération, et qu'il appelle nécessité; que la fin de nos actions est la tranquillité d'esprit, non celle qu'on peut confondre avec la volupté, comme quelques uns l'ont mal compris; mais celle qui met l’âme dans un état de parfait repos; de manière que, constamment satisfaite, elle n'est troublée, ni par la crainte, ni par la superstition, ou par quelque autre passion que ce soit. Cet état, il le nomme la vraie situation de lame, et le distingue sous d'autres différents noms. Il disait encore que les choses faites sont des sujets d'opinion, mais que leurs principes, c'est-à-dire les atomes et le vide, sont tels par la nature.[1] Voilà sa doctrine.

Τὰ δὲ βιβλία αὐτοῦ καὶ Θράσυλλος ἀναγέγραφε κατὰ τάξιν οὕτως ὡσπερεὶ καὶ τὰ Πλάτωνος κατὰ τετραλογίαν.

[46] Ἔστι δὲ ἠθικὰ μὲν τάδε·

Πυθαγόρης,
Περὶ τῆς τοῦ σοφοῦ διαθέσεως,
Περὶ τῶν ἐν Ἅιδου,
Τριτογένεια (τοῦτο δέ ἐστιν ὅτι τρία γίνεται ἐξ αὐτῆς, ἃ πάντα ἀνθρώπινα συνέχει),
Περὶ ἀνδραγαθίας ἢ περὶ ἀρετῆς,
Ἀμαλθείης κέρας,
Περὶ εὐθυμίης,

Ὑπομνημάτων ἠθικῶν· ἡ γὰρ Εὐεστὼ οὐχ εὑρίσκεται. Καὶ
ταῦτα μὲν τὰ ἠθικά.

Φυσικὰ δὲ τάδε·

Μέγας διάκοσμος (ὃν οἱ περὶ Θεόφραστον Λευκίππου φασὶν εἶναι),
Μικρὸς διάκοσμος,
Κοσμογραφίη,
Περὶ τῶν πλανήτων,
Περὶ φύσεως πρῶτον,
Περὶ ἀνθρώπου φύσιος (ἢ Περὶ σαρκός), δεύτερον,
Περὶ νοῦ,
Περὶ αἰσθησίων (ταῦτά τινες ὅμου γράφοντες Περὶ ψυχῆς ἐπιγράφουσι),
Περὶ χυμῶν,
Περὶ χροῶν,
[47] Περὶ τῶν διαφερόντων ῥυσμῶν,
Περὶ ἀμειψιρυσμιῶν,
Κρατυντήρια (ὅπερ ἐστὶν ἐπικριτικὰ τῶν προειρημένων),
Περὶ εἰδώλων ἢ περὶ προνοίας,
Περὶ λογικῶν κανὼν αʹ βʹ γʹ,
Ἀπορημάτων.

Ταῦτα καὶ περὶ φύσεως.

Τὰ δὲ ἀσύντακτά ἐστι τάδε·

Αἰτίαι οὐράνιαι,
Αἰτίαι ἀέριοι,
Αἰτίαι ἐπίπεδοι,
Αἰτίαι περὶ πυρὸς καὶ τῶν ἐν πυρί,
Αἰτίαι περὶ φωνῶν,
Αἰτίαι περὶ σπερμάτων καὶ φυτῶν καὶ καρπῶν,
Αἰτίαι περὶ ζῴων αʹ βʹ γʹ,
Αἰτίαι σύμμικτοι,
Περὶ τῆς λίθου.

Ταῦτα καὶ τὰ ἀσύντακτα.

Μαθηματικὰ δὲ τάδε·

Περὶ διαφορῆς † γνώμης † ἢ Περὶ ψαύσιος κύκλου καὶ σφαίρης,
Περὶ γεωμετρίης,
Γεωμετρικῶν,
Ἀριθμοί,
Περὶ ἀλόγων γραμμῶν καὶ ναστῶν αʹ βʹ,
Ἐκπετάσματα,

[
48] Μέγας ἐνιαυτὸς ἢ Ἀστρονομίη, παράπηγμα,
Ἅμιλλα κλεψύδρας <καὶ οὐρανοῦ>,
Οὐρανογραφίη,
Γεωγραφίη,
Πολογραφίη,
Ἀκτινογραφίη.

Τοσαῦτα καὶ τὰ μαθηματικά.

Μουσικὰ δὲ τάδε·

Περὶ ῥυθμῶν καὶ ἁρμονίης,
Περὶ ποιήσιος,
Περὶ καλλοσύνης ἐπέων,
Περὶ εὐφώνων καὶ δυσφώνων γραμμάτων,
Περὶ Ὁμήρου ἢ ὀρθοεπείης καὶ γλωσσέων,
Περὶ ἀοιδῆς,
Περὶ ῥημάτων,
Ὀνομαστικῶν.

Τοσαῦτα καὶ τὰ μουσικά.

Τεχνικὰ δὲ τάδε·

Πρόγνωσις,
Περὶ διαίτης ἢ διαιτητικόν,
[Ἢ] Ἰητρικὴ γνώμη,
Αἰτίαι περὶ ἀκαιριῶν καὶ ἐπικαιριῶν,
Περὶ γεωργίης ἢ Γεωμετρικόν,
Περὶ ζωγραφίης,
Τακτικὸν καὶ Ὁπλομαχικόν.

Τοσαῦτα καὶ τάδε.

[49] Τάττουσι δέ τινες κατ' ἰδίαν ἐκ τῶν Ὑπομνημάτων καὶ ταῦτα·

Περὶ τῶν ἐν Βαβυλῶνι ἱερῶν γραμμάτων,
Περὶ τῶν ἐν Μερόῃ,
Ὠκεανοῦ περίπλους,
Περὶ ἱστορίης,
Χαλδαϊκὸς λόγος,
Φρύγιος λόγος,
Περὶ πυρετοῦ καὶ τῶν ἀπὸ νόσου βησσόντων,
Νομικὰ αἴτια,
Χειρόκμητα [ἢ] προβλήματα.

Τὰ δ' ἄλλα ὅσα τινὲς ἀναφέρουσιν εἰς αὐτὸν τὰ μὲν ἐκ τῶν αὐτοῦ διεσκεύασται, τὰ δ' ὁμολογουμένως ἐστὶν ἀλλότρια. Ταῦτα καὶ περὶ τῶν βιβλίων αὐτοῦ καὶ τοσαῦτα.

Γεγόνασι δὲ Δημόκριτοι ἕξ· πρῶτος αὐτὸς οὗτος, δεύτερος Χῖος μουσικὸς κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, τρίτος ἀνδριαντοποιὸς οὗ μέμνηται Ἀντίγονος, τέταρτος περὶ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐν Ἐφέσῳ γεγραφὼς καὶ τῆς πόλεως Σαμοθρᾴκης, πέμπτος ποιητὴς ἐπιγραμμάτων σαφὴς καὶ ἀνθηρός, ἕκτος Περγαμηνὸς ἀπὸ ῥητορικῶν λόγων <εὐδοκιμήσας>.

 

Thrasyllus a dressé le catalogue de ses ouvrages, qu'il partage en quatre classes, suivant l'ordre dans lequel on range ceux de Platon.

[46] Ses ouvrages moraux sont intitulés :

Pythagore ;
le Caractère du sage ;
des Enfers ;
la triple Génération, ou la génération produisant trois choses qui comprennent toutes les choses humaines ;
de l'Humanité, ou de la vertu;
la Corne d'abondance;
de la Tranquillité d'esprit;
des commentaires moraux.

Celui qui porte le titre du bon État de l’âme ne se trouve point. Voilà ses ouvrages de morale.

Ses livres de physique sont intitulés :

la grande Description du monde, ouvrage que Théophraste dit être de Leucippe ;
la petite Description du monde ;
de la Cosmographie ;
des Planètes ;
un sur la Nature ;
deux sur la nature de l'Homme, ou de la chair ;
de l'Esprit ;
des Sens.
Quelques uns ajoutent ici des traités intitulés :  de l’âme;
des Choses liquides ;
des Couleurs ;
[47] des différentes Rides ;
des changements des Rides[2] ;
des Préservatifs, ou des remèdes contre ces accidents;
de la Vision, ou de la Providence;
trois traités des maladies pestilentielles;
un livre des choses ambiguës.

Tels sont ses ouvrages sur la nature.

Suivent ceux qu'on ne range pas parmi les autres :

des Causes célestes ;
des Causes de l'air;
des Causes terrestres;
des Causes du feu et de celles qui y sont;
des Causes de la voix ;
des Causes des semences,
des Plantes et des fruits ;
des Causes des animaux ;
des Causes mêlées ;
de l'Aimant.

Ses ouvrages de mathématiques sont intitulés :

de la différence de l'Opinion, ou de l'attouchement du cercle et de la sphère ;
de la Géométrie ;
un ouvrage géométrique ;
des Nombres ;
deux livres des lignes innombrables et des solides ;
des Explications ;
[48] la grande Année, ou astronomie ;
Instrument pour remarquer le lever ou le coucher des astres ;
Examen de l'horloge ;
Description du ciel ;
Description de la terre ;
Description du pôle ;
Description des rayons.

Ce sont là ses ouvrages de mathématique.

Ses livres de musique ont pour titres :

des Rythmes et de l'harmonie ;
de la Poésie ;
de la beauté des Vers ;
des Lettres qui sonnent bien, et de celles qui sonnent mal ;
d'Homère, ou de la justesse des vers et des dialectes;
du Chant; des Mots ;
des Noms.

Voici ce qu'il a écrit sur les arts :

des Pronostics ;
de la Diète, ou la science de la médecine ;
des Causes par rapport aux choses qui sont de saison et à celles qui ne le sont point;
de l'Agriculture, ou traité géométrique ;
de la Peinture ;
de la Tactique et de la science des armes.

[49] Quelques uns ajoutent à ses commentaires les ouvrages suivants ;

des Écrits sacrés qui sont à Méroé ;
de l'Histoire ;
discours Chaldaïque et discours Phrygien ;
de la Fièvre ;
de la Toux ;
des Causes légales ;
le livre de l'Anneau, ou des problèmes.

Les autres ouvrages qu'on lui attribue, ou sont pris de ses livres, ou ne sont pas de lui. Voilà ce que comprennent ses œuvres.

Il y a eu six Démocrites : le premier est celui-ci ; le second, son contemporain, était un musicien de Chio ; le troisième, un statuaire, de qui Antigone a parlé ; le quatrième a traité du temple d'Éphèse et de la ville de Samothrace ; le cinquième, célèbre poète, a composé de belles épigrammes ; le sixième était un fameux orateur de Pergame.

 

[1] Voyez Ménage.

[2] Voyez Ménage.