Diogène Laërce

DIOGÈNE DE LAERTELIVRE IV

 

CHAPITRE V. THÉOPHRASTE - ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

LIVRE V (1 Aristote - LIVRE V (3 Straton)

Autre traduction - Traduction Genaille sur le site de Ugo Bratelli

 

 

 

 

 

DIOGENE DE LAERTE.

 

 

LIVRE V.

CHAPITRE II.

THÉOPHRASTE.

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

 

[36] Θεόφραστος Μελάντα Ἐρέσιος κναφέως υἱός, ὥς φησιν Ἀθηνόδωρος ἐν ὀγδόῃ Περιπάτων. Οὗτος πρῶτον μὲν ἤκουσεν Ἀλκίππου τοῦ πολίτου ἐν τῇ πατρίδι, εἶτ' ἀκούσας Πλάτωνος μετέστη πρὸς Ἀριστοτέλην· κἀκείνου εἰς Χαλκίδα ὑποχωρήσαντος αὐτὸς διεδέξατο τὴν σχολὴν Ὀλυμπιάδι τετάρτῃ καὶ δεκάτῃ καὶ ἑκατοστῇ. Φέρεται δ' αὐτοῦ καὶ δοῦλος φιλόσοφος ὄνομα Πομπύλος, καθά φησιν Μυρωνιανὸς Ἀμαστριανὸς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Ὁμοίων ἱστορικῶν κεφαλαίων.

Ὁ δὲ Θεόφραστος γέγονεν ἀνὴρ συνετώτατος καὶ φιλοπονώτατος καί, καθά φησι Παμφίλη ἐν τῷ τριακοστῷ δευτέρῳ τῶν Ὑπομνημάτων, διδάσκαλος Μενάνδρου τοῦ κωμικοῦ· [37] ἄλλως τε καὶ εὐεργετικὸς καὶ φιλόλογος. Κάσσανδρος γοῦν αὐτὸν ἀπεδέχετο καὶ Πτολεμαῖος ἔπεμψεν ἐπ' αὐτόν· τοσοῦτον δ' ἀποδοχῆς ἠξιοῦτο παρ' Ἀθηναίοις, ὥσθ' Ἁγνωνίδης τολμήσας ἀσεβείας αὐτὸν γράψασθαι μικροῦ καὶ προσῶφλεν. Ἀπήντων τ' εἰς τὴν διατριβὴν αὐτοῦ μαθηταὶ πρὸς δισχιλίους. Οὗτος τά τ' ἄλλα καὶ περὶ δικαστηρίου τοιαῦτα διείλεκται ἐν τῇ πρὸς Φανίαν τὸν περιπατητικὸν ἐπιστολῇ· « Οὐ γὰρ ὅτι πανήγυριν, ἀλλ' οὐδὲ συνέδριον ῥᾴδιον, οἷόν τις βούλεται, λαβεῖν· αἱ δ' ἀναγνώσεις ποιοῦσιν ἐπανορθώσεις· τὸ δ' ἀναβάλλεσθαι πάντα καὶ ἀμελεῖν οὐκέτι φέρουσιν αἱ ἡλικίαι. » Ἐν ταύτῃ τῇ ἐπιστολῇ σχολαστικὸν ὠνόμακε.

[38] Τοιοῦτος δ' ὤν, ὅμως πρὸς ὀλίγον ἀπεδήμησε καὶ οὗτος καὶ πάντες οἱ λοιποὶ φιλόσοφοι, Σοφοκλέους τοῦ Ἀμφικλείδου νόμον εἰσενεγκόντος μηδένα τῶν φιλοσόφων σχολῆς ἀφηγεῖσθαι ἂν μὴ τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ δόξῃ· εἰ δὲ μή, θάνατον εἶναι τὴν ζημίαν. Ἀλλ' αὖθις ἐπανῆλθον εἰς νέωτα, Φίλωνος τὸν Σοφοκλέα γραψαμένου παρανόμων. Ὅτε καὶ τὸν νόμον μὲν ἄκυρον ἐποίησαν Ἀθηναῖοι, τὸν δὲ Σοφοκλέα πέντε ταλάντοις ἐζημίωσαν κάθοδόν τε τοῖς φιλοσόφοις ἐψηφίσαντο, ἵνα καὶ Θεόφραστος κατέλθῃ καὶ ἐν τοῖς ὁμοίοις ᾖ.

[39] Τοῦτον Τύρταμον λεγόμενον Θεόφραστον διὰ τὸ τῆς φράσεως θεσπέσιον Ἀριστοτέλης μετωνόμασεν· οὗ καὶ τοῦ υἱέος Νικομάχου φησὶν ἐρωτικῶς διατεθῆναι, καίπερ ὄντα διδάσκαλον, Ἀρίστιππος ἐν τετάρτῳ Περὶ παλαιᾶς τρυφῆς. Λέγεται δ' ἐπ' αὐτοῦ τε καὶ Καλλισθένους τὸ ὅμοιον εἰπεῖν Ἀριστοτέλην, ὅπερ Πλάτωνα, καθὰ προείρηται, φασὶν εἰπεῖν ἐπί τε Ξενοκράτους καὶ αὐτοῦ τούτου· φάναι γάρ, τοῦ μὲν Θεοφράστου καθ' ὑπερβολὴν ὀξύτητος πᾶν τὸ νοηθὲν ἐξερμηνεύοντος, τοῦ δὲ νωθροῦ τὴν φύσιν ὑπάρχοντος, ὡς τῷ μὲν χαλινοῦ δέοι, τῷ δὲ κέντρου. Λέγεται δ' αὐτὸν καὶ ἴδιον κῆπον σχεῖν μετὰ τὴν Ἀριστοτέλους τελευτήν, Δημητρίου τοῦ Φαληρέως, ὃς ἦν καὶ γνώριμος αὐτῷ, τοῦτο συμπράξαντος,

φέρεται δ' αὐτοῦ ἀποφθέγματα ταυτὶ χρειώδη· θᾶττον ἔφη πιστεύειν δεῖν ἵππῳ ἀχαλίνῳ ἢ λόγῳ ἀσυντάκτῳ. [40] Πρὸς δὲ τὸν ἐν τῷ συμποσίῳ σιωπῶντα τὸ ὅλον ἔφη, « Εἰ μὲν ἀμαθὴς εἶ, φρονίμως ποιεῖς, εἰ δὲ πεπαίδευσαι, ἀφρόνως. » Συνεχές τε ἔλεγε πολυτελὲς ἀνάλωμα εἶναι τὸν χρόνον.

Ἐτελεύτα δὴ γηραιός, βιοὺς ἔτη πέντε καὶ ὀγδοήκοντα, ἐπειδήπερ ὀλίγον ἀνῆκε τῶν πόνων. Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτόν·

Οὐκ ἄρα τοῦτο μάταιον ἔπος μερόπων τινὶ λέχθη,
ῥήγνυσθαι σοφίης τόξον ἀνιέμενον·
δὴ γὰρ καὶ Θεόφραστος ἕως ἐπόνει μὲν ἄπηρος
ἦν δέμας, εἶτ' ἀνεθεὶς κάτθανε πηρομελής.

Φασὶ δ' αὐτὸν ἐρωτηθέντα ὑπὸ τῶν μαθητῶν εἴ τι ἐπισκήπτει, εἰπεῖν, « Ἐπισκήπτειν μὲν ἔχειν οὐδέν, πλὴν ὅτι πολλὰ τῶν ἡδέων ὁ βίος διὰ τὴν δόξαν καταλαζονεύεται. [41] Ἡμεῖς γὰρ ὁπότ' ἀρχόμεθα ζῆν, τότ' ἀποθνῄσκομεν. Οὐδὲν οὖν ἀλυσιτελέστερόν ἐστι φιλοδοξίας. Ἀλλ' εὐτυχεῖτε καὶ ἤτοι τὸν λόγον ἄφετε-πολὺς γὰρ ὁ πόνος-, ἢ καλῶς αὐτοῦ πρόστητε· μεγάλη γὰρ ἡ δόξα. Τὸ δὲ κενὸν τοῦ βίου πλεῖον τοῦ συμφέροντος. Ἀλλ' ἐμοὶ μὲν οὐκέτ' ἐκποιεῖ βουλεύεσθαι τί πρακτέον, ὑμεῖς δ' ἐπισκέψασθε τί ποιητέον. » Ταῦτα, φασίν, εἰπὼν ἀπέπνευσε· καὶ αὐτόν, ὡς ὁ λόγος, Ἀθηναῖοι πανδημεὶ παρέπεμψαν ποσί, τὸν ἄνδρα τιμήσαντες. Φαβωρῖνος δέ φησι γηράσαντα αὐτὸν ἐν φορείῳ περιφέρεσθαι· καὶ τοῦτο λέγειν Ἕρμιππον, παρατιθέμενον ἱστορεῖν Ἀρκεσίλαον τὸν Πιταναῖον ἐν οἷς ἔφασκε πρὸς Λακύδην τὸν Κυρηναῖον.

[42] Καταλέλοιπε δὲ βιβλία καὶ αὐτὸς ὅτι μάλιστα πάμπλειστα, ἃ καὶ αὐτὰ ἄξιον ἡγησάμην ὑπογράψαι διὰ τὸ πάσης ἀρετῆς πεπληρῶσθαι. Ἔστι δὲ τάδε·

Ἀναλυτικῶν προτέρων αʹ βʹ γʹ, Ἀναλυτικῶν ὑστέρων αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ ζʹ, Περὶ ἀναλύσεως συλλογισμῶν αʹ, Ἀναλυτικῶν ἐπιτομὴ αʹ, Ἀνηγμένων τόπων αʹ βʹ, Ἀγωνιστικὸν τῆς περὶ τοὺς ἐριστικοὺς λόγους θεωρίας, Περὶ αἰσθήσεων αʹ, Πρὸς Ἀναξαγόραν αʹ, Περὶ τῶν Ἀναξαγόρου αʹ, Περὶ τῶν Ἀναξιμένους αʹ, Περὶ τῶν Ἀρχελάου αʹ, Περὶ ἁλῶν, νίτρου, στυπτηρίας αʹ, Περὶ τῶν λιθουμένων αʹ βʹ, Περὶ τῶν ἀτόμων γραμμῶν αʹ, Ἀκροάσεως αʹ βʹ, Περὶ ἀνέμων αʹ, Ἀρετῶν διαφοραὶ αʹ, Περὶ βασιλείας αʹ, Περὶ παιδείας βασιλέως αʹ, Περὶ βίων αʹ βʹ γʹ, [43] Περὶ γήρως αʹ, Περὶ τῆς Δημοκρίτου ἀστρολογίας αʹ, Τῆς μεταρσιολεσχίας αʹ, Περὶ τῶν εἰδώλων αʹ, Περὶ χυμῶν, χροῶν, σαρκῶν αʹ, Περὶ τοῦ διακόσμου αʹ, Περὶ τῶν ἀνθρώπων αʹ, Τῶν Διογένους συναγωγὴ αʹ, Διορισμῶν αʹ βʹ γʹ, Ἐρωτικὸς αʹ, Ἄλλο περὶ ἔρωτος αʹ, Περὶ εὐδαιμονίας αʹ, Περὶ εἰδῶν αʹ βʹ, Περὶ ἐπιλήψεως αʹ, Περὶ ἐνθουσιασμοῦ αʹ, Περὶ Ἐμπεδοκλέους αʹ, Ἐπιχειρημάτων αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ ζʹ ηʹ θʹ ιʹ ιαʹ ιβʹ ιγʹ ιδʹ ιεʹ ιϚʹ ιζʹ ιηʹ, Ἐνστάσεων αʹ βʹ γʹ, Περὶ ἑκουσίου αʹ, Ἐπιτομὴ τῆς Πλάτωνος Πολιτείας αʹ βʹ, Περὶ ἑτεροφωνίας ζῴων τῶν ὁμογενῶν αʹ, Περὶ τῶν ἀθρόον φαινομένων αʹ, Περὶ δακέτων καὶ βλητικῶν αʹ, Περὶ τῶν ζῴων ὅσα λέγεται φθονεῖν αʹ, Περὶ τῶν ἐν ξηρῷ διαμενόντων αʹ, [44] Περὶ τῶν τὰς χρόας μεταβαλλόντων αʹ, Περὶ τῶν φωλευόντων αʹ, Περὶ ζῴων αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ ζʹ, Περὶ ἡδονῆς ὡς Ἀριστοτέλης αʹ, Περὶ ἡδονῆς (ἄλλο) αʹ, Θέσεις κδʹ, Περὶ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ αʹ, Περὶ ἰλίγγων καὶ σκοτώσεων αʹ, Περὶ ἱδρώτων αʹ, Περὶ καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως αʹ, Καλλισθένης ἢ περὶ πένθους αʹ, Περὶ κόπων αʹ, Περὶ κινήσεως αʹ βʹ γʹ, Περὶ λίθων αʹ, Περὶ λοιμῶν αʹ, Περὶ λιποψυχίας αʹ, Μεγαρικὸς αʹ, Περὶ μελαγχολίας αʹ, Περὶ μετάλλων αʹ βʹ, Περὶ μέλιτος αʹ, Περὶ τῶν Μητροδώρου συναγωγῆς αʹ, Μεταρσιολογικῶν αʹ βʹ, Περὶ μέθης αʹ, Νόμων κατὰ στοιχεῖον κδʹ, Νόμων ἐπιτομῆς αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ ζʹ ηʹ θʹ ιʹ, [45] Πρὸς τοὺς ὁρισμοὺς αʹ, Περὶ ὀδμῶν αʹ, Περὶ οἴνου καὶ ἐλαίου, Πρώτων προτάσεων αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ ζʹ ηʹ θʹ ιʹ ιαʹ ιβʹ ιγʹ ιδʹ ιεʹ ιϚʹ ιζʹ ιηʹ, Νομοθετῶν αʹ βʹ γʹ, Πολιτικῶν αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ, Πολιτικῶν πρὸς τοὺς καιροὺς αʹ βʹ γʹ δʹ, Πολιτικῶν ἐθῶν αʹ βʹ γʹ δʹ, Περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας αʹ, Προβλημάτων συναγωγῆς αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ, Περὶ παροιμιῶν αʹ, Περὶ πήξεων καὶ τήξεων αʹ, Περὶ πυρὸς αʹ βʹ, Περὶ πνευμάτων αʹ, Περὶ παραλύσεως αʹ, Περὶ πνιγμοῦ αʹ, Περὶ παραφροσύνης αʹ, Περὶ παθῶν αʹ, Περὶ σημείων αʹ, Σοφισμάτων αʹ βʹ, Περὶ συλλογισμῶν λύσεως αʹ, Τοπικῶν αʹ βʹ, Περὶ τιμωρίας αʹ βʹ, Περὶ τριχῶν αʹ, Περὶ τυραννίδος αʹ, Περὶ ὕδατος αʹ βʹ γʹ, Περὶ ὕπνου καὶ ἐνυπνίων αʹ, Περὶ φιλίας αʹ βʹ γʹ, [46] Περὶ φιλοτιμίας αʹ βʹ, Περὶ φύσεως αʹ βʹ γʹ, Περὶ φυσικῶν αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ ζʹ ηʹ θʹ ιʹ ιαʹ ιβʹ ιγʹ ιδʹ ιεʹ ιϚʹ ιζʹ ιηʹ, Περὶ φυσικῶν ἐπιτομῆς αʹ βʹ, Φυσικῶν αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ ζʹ ηʹ, Πρὸς τοὺς φυσικοὺς αʹ, Περὶ φυσικῶν ἱστοριῶν αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ ζʹ ηʹ θʹ ιʹ, Φυσικῶν αἰτιῶν αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ ζʹ ηʹ, Περὶ χυλῶν αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ, Περὶ ψεύδους ἡδονῆς αʹ, Περὶ ψυχῆς θέσις μία, Περὶ τῶν ἀτέχνων πίστεων αʹ, Περὶ τῶν ἁπλῶν διαπορημάτων αʹ, Ἁρμονικῶν αʹ, Περὶ ἀρετῆς αʹ, Ἀφορμαὶ ἢ ἐναντιώσεις αʹ, Περὶ ἀποφάσεως αʹ, Περὶ γνώμης αʹ, Περὶ γελοίου αʹ, Δειλινῶν αʹ βʹ, Διαιρέσεις αʹ βʹ, Περὶ τῶν διαφορῶν αʹ, Περὶ τῶν ἀδικημάτων αʹ, Περὶ διαβολῆς αʹ, Περὶ ἐπαίνου αʹ, Περὶ ἐμπειρίας αʹ, Ἐπιστολῶν αʹ βʹ γʹ, Περὶ τῶν αὐτομάτων ζῴων αʹ, Περὶ ἐκκρίσεως αʹ, [47] Ἐγκώμια θεῶν αʹ, Περὶ ἑορτῶν αʹ, Περὶ εὐτυχίας αʹ, Περὶ ἐνθυμημάτων αʹ, Περὶ εὑρημάτων αʹ βʹ, Ἠθικῶν σχολῶν αʹ, Ἠθικοὶ χαρακτῆρες αʹ, Περὶ θορύβου αʹ, Περὶ ἱστορίας αʹ, Περὶ κρίσεως συλλογισμῶν αʹ, Περὶ θαλάττης αʹ, Περὶ κολακείας αʹ, Πρὸς Κάσανδρον περὶ βασιλείας αʹ, Περὶ κωμῳδίας αʹ, [Περὶ μέτρων αʹ,] Περὶ λέξεως αʹ, Λόγων συναγωγὴ αʹ, Λύσεις αʹ, Περὶ μουσικῆς αʹ βʹ γʹ, Περὶ μέτρων αʹ, Μεγακλῆς αʹ, Περὶ νόμων αʹ, Περὶ παρανόμων αʹ, Τῶν Ξενοκράτους συναγωγῆς αʹ, Ὁμιλητικὸς αʹ, Περὶ ὅρκου αʹ, Παραγγέλματα ῥητορικῆς αʹ, Περὶ πλούτου αʹ, Περὶ ποιητικῆς αʹ, Προβλήματα πολιτικά, φυσικά, ἐρωτικά, ἠθικὰ αʹ, [48] Προοιμίων αʹ, Προβλημάτων συναγωγῆς αʹ, Περὶ τῶν προβλημάτων φυσικῶν αʹ, Περὶ παραδείγματος αʹ, Περὶ προθέσεως καὶ διηγήματος αʹ, Περὶ ποιητικῆς ἄλλο αʹ, Περὶ τῶν σοφῶν αʹ, Περὶ συμβουλῆς αʹ, Περὶ σολοικισμῶν αʹ, Περὶ τέχνης ῥητορικῆς αʹ, Περὶ τεχνῶν ῥητορικῶν εἴδη ιζʹ, Περὶ ὑποκρίσεως αʹ, Ὑπομνημάτων Ἀριστοτελικῶν ἢ Θεοφραστείων αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ, Φυσικῶν δοξῶν αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ ζʹ ηʹ θʹ ιʹ ιαʹ ιβʹ ιγʹ ιδʹ ιεʹ ιϚʹ, Φυσικῶν ἐπιτομῆς αʹ, Περὶ χάριτος αʹ, [Χαρακτῆρες ἠθικοί,] Περὶ ψεύδους καὶ ἀληθοῦς αʹ, Τῶν περὶ τὸ θεῖον ἱστορίας αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ, Περὶ θεῶν αʹ βʹ γʹ, Ἱστορικῶν γεωμετρικῶν αʹ βʹ γʹ δʹ, [49] Ἐπιτομῶν Ἀριστοτέλους περὶ ζῴων αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ, Ἐπιχειρημάτων αʹ βʹ, Θέσεις <ἄλλο> γʹ, Περὶ βασιλείας αʹ βʹ, Περὶ αἰτιῶν αʹ, Περὶ Δημοκρίτου αʹ, [Περὶ διαβολῆς αʹ,] Περὶ γενέσεως αʹ, Περὶ ζῴων φρονήσεως καὶ ἤθους αʹ, Περὶ κινήσεως αʹ βʹ, Περὶ ὄψεως αʹ βʹ γʹ δʹ, Πρὸς ὅρους αʹ βʹ, Περὶ τοῦ δεδόσθαι αʹ, Περὶ μείζονος καὶ ἐλάττονος αʹ, Περὶ τῶν μουσικῶν αʹ, Περὶ τῆς θείας εὐδαιμονίας αʹ, Πρὸς τοὺς ἐξ Ἀκαδημείας αʹ, Προτρεπτικὸς αʹ, Πῶς ἂν ἄριστα πόλεις οἰκοῖντο αʹ, Ὑπομνήματα αʹ, Περὶ ῥύακος τοῦ ἐν Σικελίᾳ αʹ, Περὶ τῶν ὁμολογουμένων αʹ, [Περὶ τῶν προβλημάτων φυσικῶν αʹ,] Τίνες οἱ τρόποι τοῦ ἐπίστασθαι αʹ, Περὶ τοῦ ψευδομένου αʹ βʹ γʹ, [50] Τὰ πρὸ τῶν τόπων αʹ, Πρὸς Αἰσχύλον αʹ, Ἀστρολογικῆς ἱστορίας αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ, Ἀριθμητικῶν ἱστοριῶν περὶ αὐξήσεως αʹ, Ἀκίχαρος αʹ, Περὶ δικανικῶν λόγων αʹ, [Περὶ διαβολῆς αʹ,] Ἐπιστολαὶ αἱ ἐπὶ τῷ Ἀστυκρέοντι, Φανίᾳ, Νικάνορι, Περὶ εὐσεβείας αʹ, Εὐιάδος αʹ, Περὶ καιρῶν αʹ βʹ, Περὶ οἰκείων λόγων αʹ, Περὶ παίδων ἀγωγῆς αʹ, Ἄλλο διάφορον αʹ, Περὶ παιδείας ἢ περὶ ἀρετῶν ἢ περὶ σωφροσύνης αʹ, [Προτρεπτικὸς αʹ,] Περὶ ἀριθμῶν αʹ, Ὁριστικὰ περὶ λέξεως συλλογισμῶν αʹ, Περὶ οὐρανοῦ αʹ, Πολιτικοῦ αʹ βʹ, Περὶ φύσεως, Περὶ καρπῶν, Περὶ ζῴων. Ἃ γίνονται στίχων μυρίων κγʹ, ͵βωνʹ. Τοσαῦτα μὲν οὖν καὶ τῷδε τὰ βιβλία.

[51] Εὗρον δ' αὐτοῦ καὶ διαθήκας τοῦτον ἐχούσας τὸν τρόπον·

« Ἔσται μὲν εὖ· ἐὰν δέ τι συμβῇ, τάδε διατίθεμαι· τὰ μὲν οἴκοι ὑπάρχοντα πάντα δίδωμι Μελάντῃ καὶ Παγκρέοντι τοῖς υἱοῖς Λέοντος. Ἀπὸ δὲ τῶν παρ' Ἱππάρχου συμβεβλημένων τάδε μοι βούλομαι γενέσθαι· πρῶτον μὲν [βούλομαι γενέσθαι] τὰ περὶ τὸ μουσεῖον καὶ τὰς θεὰς συντελεσθῆναι κἄν τι ἄλλο ἰσχύῃ περὶ αὐτὰς ἐπικοσμηθῆναι πρὸς τὸ κάλλιον· ἔπειτα τὴν Ἀριστοτέλους εἰκόνα τεθῆναι εἰς τὸ ἱερὸν καὶ τὰ λοιπὰ ἀναθήματα ὅσα πρότερον ὑπῆρχεν ἐν τῷ ἱερῷ· εἶτα τὸ στωίδιον οἰκοδομηθῆναι τὸ πρὸς τῷ μουσείῳ μὴ χεῖρον ἢ πρότερον· [52] ἀναθεῖναι δὲ καὶ τοὺς πίνακας, ἐν οἷς αἱ τῆς γῆς περίοδοί εἰσιν, εἰς τὴν κάτω στοάν· ἐπισκευασθῆναι δὲ καὶ τὸν βωμόν, ὅπως ἔχῃ τὸ τέλειον καὶ τὸ εὔσχημον. Βούλομαι δὲ καὶ τὴν Νικομάχου εἰκόνα συντελεσθῆναι ἴσην. Τὸ μὲν τῆς πλάσεως ἔχει Πραξιτέλης, τὸ δ' ἄλλο ἀνάλωμα ἀπὸ τούτου γενέσθω. Σταθῆναι δὲ ὅπου ἂν δοκῇ τοῖς καὶ τῶν ἄλλων ἐπιμελουμένοις τῶν ἐν τῇ διαθήκῃ γεγραμμένων. Καὶ τὰ μὲν περὶ τὸ ἱερὸν καὶ τὰ ἀναθήματα τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον.

Τὸ δὲ χωρίον τὸ ἐν Σταγείροις ἡμῖν ὑπάρχον δίδωμι Καλλίνῳ· τὰ δὲ βιβλία πάντα Νηλεῖ. Τὸν δὲ κῆπον καὶ τὸν περίπατον καὶ τὰς οἰκίας τὰς πρὸς τῷ κήπῳ πάσας δίδωμι τῶν γεγραμμένων φίλων ἀεὶ τοῖς βουλομένοις συσχολάζειν καὶ συμφιλοσοφεῖν ἐν αὐταῖς, [53] ἐπειδήπερ οὐ δυνατὸν πᾶσιν ἀνθρώποις ἀεὶ ἐπιδημεῖν, μήτ' ἐξαλλοτριοῦσι μήτ' ἐξιδιαζομένου μηδενός, ἀλλ' ὡς ἂν ἱερὸν κοινῇ κεκτημένοις, καὶ τὰ πρὸς ἀλλήλους οἰκείως καὶ φιλικῶς χρωμένοις, ὥσπερ προσῆκον καὶ δίκαιον. Ἔστωσαν δὲ οἱ κοινωνοῦντες Ἵππαρχος, Νηλεύς, Στράτων, Καλλῖνος, Δημότιμος, Δημάρατος, Καλλισθένης, Μελάντης, Παγκρέων, Νίκιππος. Ἐξεῖναι δὲ βουλομένῳ φιλοσοφεῖν καὶ Ἀριστοτέλει τῷ Μητροδώρου καὶ Πυθιάδος υἱῷ καὶ μετέχειν τούτων· καὶ αὐτοῦ πᾶσαν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι τοὺς πρεσβυτάτους, ὅπως ὅτι μάλιστα προαχθῇ κατὰ φιλοσοφίαν. Θάψαι δὲ καὶ ἡμᾶς ὅπου ἂν δοκῇ μάλιστα ἁρμόττον εἶναι τοῦ κήπου, μηδὲν περίεργον μήτε περὶ τὴν ταφὴν μήτε περὶ τὸ μνημεῖον ποιοῦντας. [54] Ὅπως δὲ συνείρηται, μετὰ τὰ περὶ ἡμᾶς συμβάντα, <τὰ> περὶ τὸ ἱερὸν καὶ τὸ μνημεῖον καὶ τὸν κῆπον καὶ τὸν περίπατον θεραπευόμενα συνεπιμελεῖσθαι καὶ Πομπύλον τούτων ἐποικοῦντα αὐτὸν καὶ τὴν τῶν ἄλλων ἐπιμέλειαν ποιούμενον ἣν καὶ πρότερον· τῆς δὲ λυσιτελείας ἐπιμελεῖσθαι αὐτοὺς τοὺς ἔχοντας ταῦτα. Πομπύλῳ δὲ καὶ Θρέπτῃ πάλαι ἐλευθέροις οὖσι καὶ ἡμῖν πολλὴν χρείαν παρεσχημένοις, εἴ τι πρότερον ἔχουσι παρ' ἡμῶν καὶ εἴ τι αὐτοὶ ἐκτήσαντο καὶ ἃ νῦν παρ' Ἱππάρχου αὐτοῖς συντέταχα, δισχιλίας δραχμάς, ἀσφαλῶς οἶμαι δεῖν αὐτοῖς ὑπάρχειν ταῦτα, καθάπερ καὶ αὐτὸς διελέχθην Μελάντῃ καὶ Παγκρέοντι πλεονάκις καὶ πάντα μοι συγκατετίθεντο. [55] Δίδωμι δ' αὐτοῖς καὶ Σωματάλην [καὶ] τὴν παιδίσκην. Τῶν δὲ παίδων Μόλωνα μὲν καὶ Τίμωνα καὶ Παρμένοντα ἤδη ἐλευθέρους ἀφίημι· Μανῆν δὲ καὶ Καλλίαν παραμείναντας ἔτη τέτταρα ἐν τῷ κήπῳ καὶ συνεργασαμένους καὶ ἀναμαρτήτους γενομένους ἀφίημι ἐλευθέρους. Τῶν δὲ οἰκηματικῶν σκευῶν ἀποδιδόντας Πομπύλῳ ὅσ' ἂν δοκῇ τοῖς ἐπιμεληταῖς καλῶς ἔχειν, τὰ λοιπὰ ἐξαργυρίσαι. Δίδωμι δὲ καὶ Καρίωνα Δημοτίμῳ, Δόνακα δὲ Νηλεῖ· Εὔβοιον δ' ἀποδόσθαι. Δότω δ' Ἵππαρχος Καλλίνῳ τρισχιλίας δραχμάς· Μελάντῃ δὲ καὶ Παγκρέοντι εἰ μὲν μὴ ἑωρῶμεν Ἵππαρχον καὶ ἡμῖν πρότερον χρείαν παρεσχημένον καὶ νῦν ἐν τοῖς ἰδίοις μάλα νεναυαγηκότα, προσετάξαμεν ἂν μετὰ Μελάντου καὶ Παγκρέον τος ἐξάγειν αὐτά. [56] Ἐπειδὴ δὲ οὔτ' ἐκείνοις ἑώρων ῥᾴδιον ὄντα συνοικονομεῖν λυσιτελέστερόν τ' αὐτοῖς ὑπελάμβανον εἶναι τεταγμένον τι λαβεῖν παρὰ Ἱππάρχου, δότω Ἵππαρχος Μελάντῃ καὶ Παγκρέοντι, ἑκατέρῳ, τάλαντον· διδόναι δ' Ἵππαρχον καὶ τοῖς ἐπιμεληταῖς εἰς τὰ ἀναλώματα τὰ ἐν τῇ διαθήκῃ γεγραμμένα κατὰ τοὺς ἑκάστου καιροὺς τῶν δαπανημάτων. Οἰκονομήσαντα δὲ ταῦτα Ἵππαρχον ἀπηλλάχθαι τῶν συμβολαίων τῶν πρὸς ἐμὲ πάντων· καὶ εἴ τι ἐπὶ τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος συμβέβληκεν Ἵππαρχος ἐν Χαλκίδι, Ἱππάρχου τοῦτό ἐστιν. Ἐπιμεληταὶ δὲ ἔστωσαν τῶν ἐν τῇ διαθήκῃ γεγραμμένων Ἵππαρχος, Νηλεύς, Στράτων, Καλλῖνος, Δημότιμος, Καλλισθένης, Κτήσαρχος. [57] Αἱ διαθῆκαι κεῖνται, ἀντίγραφα τῷ Θεοφράστου δακτυλίῳ σεσημασμέναι, μία μὲν παρὰ Ἡγησίᾳ Ἱππάρχου· μάρτυρες Κάλλιππος Παλληνεύς, Φιλόμηλος Εὐωνυμεύς, Λύσανδρος Ὑβάδης, Φίλων Ἀλωπεκῆθεν. Τὴν δ' ἑτέραν ἔχει Ὀλυμπιόδωρος· μάρτυρες δ' οἱ αὐτοί. Τὴν δ' ἑτέραν ἔλαβεν Ἀδείμαντος, ἀπήνεγκε δὲ Ἀνδροσθένης ὁ υἱός· μάρτυρες Ἀρίμνηστος Κλεοβούλου, Λυσίστρατος Φείδωνος Θάσιος, Στράτων Ἀρκεσιλάου Λαμψακηνός, Θήσιππος Θησίππου ἐκ Κεραμέων, Διοσκουρίδης Διονυσίου Ἐπικηφίσιος. »

Ὧδ' ἔχουσιν αὐτῷ καὶ αἱ διαθῆκαι. Ἀκοῦσαι δ' αὐτοῦ καὶ Ἐρασίστρατον τὸν ἰατρόν εἰσιν οἳ λέγουσι· καὶ εἰκός.

[36] Théophraste d’Érèse était fils d’un foulon nommé Mélanta, suivant Athénodore, au huitième livre des Promenades. Il suivit d’abord dans sa patrie les leçons de Leucippe, son concitoyen ; puis il s’attacha à Platon et en dernier lieu à Aristote, auquel il succéda dans la direction de son école, lorsque celui-ci se retira à Chalcis, la cent quatorzième olympiade. Myronianus d’Amastria rapporte, au premier livre des Chapitres historiques semblables, qu’il avait un esclave du nom de Pompylus versé dans la philosophie.

Théophraste joignait à une haute intelligence un grand amour du travail. Il fut le maître du poëte comique Ménandre, au rapport de Pamphilus dans le trente-deuxième livre des Commentaires. [37] On vante aussi son caractère bienveillant et affable. Il fut protégé par Cassandre, et Ptolémée l’invita à se rendre à sa cour. Telle était l’affection des Athéniens pour Théophraste, qu’Agonidès ayant osé l’accuser d’impiété vit presque l’accusation se retourner contre lui. Deux mille disciples accouraient à ses leçons. Voici ce qu’il dit lui-même à propos de son jugement, dans une lettre à Phanias le péripatéticien : « Il n’est pas facile de trouver dans une réunion de tous les citoyens les dispositions qu’on voudrait, pas même dans une assemblée choisie ; cependant les leçons dissipent les préjugés ; car aujourd’hui il n’est plus possible de mépriser tout à fait l’opinion et de n’en tenir aucun 230 compte. » Il se donne dans cette lettre le nom de scolastique (1).

[36] Cependant, malgré son caractère, il lui fallut s’exiler pour quelque temps avec tous les autres philosophes, lorsque Sophocle, fils d’Amphiclidès, eut fait rendre une loi qui défendait, sous peine de mort, de tenir école sans l’autorisation du sénat et du peuple. Mais dès l’année suivante ils purent revenir : car Sophocle ayant été accusé à son tour par Philion comme violateur des lois, les Athéniens le condamnèrent à une amende de cinq talents, rapportèrent le décret et rappelèrent les philosophes afin que Théophraste pût revenir et enseigner comme auparavant.

[39] Son véritable nom était Tyrtame ; Aristote lui donna celui de Théophraste par allusion à la grâce divine de son langage. Aristippe rapporte dans le quatrième livre de la Sensualité antique qu’il était épris du fils d’Aristote, Nicomaque, quoique celui-ci fût son disciple. On prétend aussi qu’Aristote disait de lui et de Callisthène ce que Platon avait dit d’Aristote et de Xénocrate, comme on l’a vu plus haut : opposant l’admirable pénétration de Théophraste et sa facilité d’élocution à la lenteur d’esprit de Callisthène, il disait que l’un avait besoin de frein et l’autre d’éperon. On dit qu’après la mort d’Aristote, Théophraste posséda en propre un jardin, pour l’acquisition duquel il fut aidé par Démétrius de Phalère dont il avajt l’amitié.

On lui attribue quelques maximes remarquables : il disait, par exemple, qu’il vaut mieux se fier à un cheval sans frein qu’à un discours sans méthode. [40] Dans un repas, voyant quelqu’un garder un silence absolu, 231 il lui dit : « Si tu es ignorant, tu fais bien ; mais si tu es instruit, tu as tort. » Il répétait sans cesse que de toutes les dépenses, la plus coûteuse est celle du temps.

Il mourut vieux, à l’âge de quatre-vingt-cinq ans, après avoir quelque temps interrompu ses travaux. J’ai fait sur lui ces vers :

Quelqu’un a dit avec raison que l’esprit est un arc qui se rompt si on le détend : tant que Théophraste se livre à ses travaux , il ne connaît ni maladie, ni infirmités ; à peine les a-t-il abandonnés, que les forces le quittent et il succombe.

On rapporte que ses disciples lui ayant demandé s’il n’avait rien à leur dire, il répondit : « Je n’ai rien à vous recommander, sinon de vous rappeler que dans la vie la gloire nous offre un appât trompeur ; [41] car à peine commençons-nous à vivre qu’il nous faut mourir. Soyez donc heureux, et de deux choses l’une : ou bien renoncez à l’étude, car le labeur est grand ; ou bien cultivez-la avec ardeur, car la gloire aussi est grande. Du reste, le vide de la vie l’emporte sur les avantages qu’elle procure ; mais il ne m’appartient plus maintenant de vous dire ce qu’il faut faire ; c’est à vous d’y pourvoir ; » et en achevant ces mots il expira. Toute la ville d’Athènes assista à ses funérailles et on lui rendit toute espèce d’honneurs (2).

[42] Théophraste a laissé un nombre prodigieux d’ouvrages excellents. J’ai cru devoir, en raison de leur mérite, en donner le catalogue :

Premiers Analytiques, III livres ; seconds Analytiques, VII ; sur l’Analyse des Syllogismes, I ; Abrégé des Analytiques, I ; des Lieux communs dans la déduction , II ; Critique de la théorie de la discussion; des 232 Sensations, I ; contre Anaxagore, I ; sur les doctrines d’Anaxagore, I;  sur la doctrine d’Anaximène, I ; sur la doctrine d’Archélaus, I ; du Sel, du Nitre et de l’Alun, I ; de la Formation des pierres, II ; des Lignes insécables, I ; de l’Ouïe, II ; des Vents, I ; Différence des vertus, I ; de la Royauté, I ; de l’Éducation d’un roi, I ; Vies, III ; [43] de la Vieillesse, I ; sur l’Astronomie de Démocrite, I ; Entretiens sur les phénomènes célestes, I ; des Images, I ; des Humeurs, de la Peau et des Chairs, I ; Système du monde, I ; des Hommes, I ; Collection des bons mots de Diogène, I;  Définitions, III ; sur l’Amour, I ; autre traité sur l’Amour, I ; du Bonheur, I ; des Espèces, II ; de l’Épilepsie, I ; de l’Enthousiasme, I ; sur Empédocle, I ; Epichérèmes, XVIII ; Controverses, III ; de la Volonté, I ; Abrégé de la République de Platon, II ; de la Différence dans la voix des animaux de même espèce, I ; des Phénomènes subits, I ; des Animaux qui mordent et qui blessent, I ; des Animaux qui passent pour intelligents, I ; des Animaux qui vivent sans humidité, I ; [44] des Animaux qui changent de peau, I ; des Animaux à terriers, I ; des Animaux, VI I; de la Volupté suivant Aristote, I ; autre traité sur la Volupté, I ; Questions , XXlV ; du Chaud et du Froid, I ; des Vertiges et des Éblouissements, I ; de la Sueur, I ; de l’Affirmation et de la Négation, I ; Callisthène, ou du Chagrin, I ; de la Fatigue, I ; du Mouvement, III ; des Pierres, I ; des Maladies pestilentielles, I ; de la Défaillance, I ; des Métaux, II ; du Miel, I ; Recueil des doctrines de Métrodore, I ; Explications sur les météores, II ; de l’Ivresse, I ; des Lois, par ordre alphabétique, XXIV ; Abrégé des Lois, X ; [45] sur les Définitions, I ; des Odeurs, I ; du Vin et de l’Huile ; premières Propositions, XVIII ; des Législateurs, VI ; 233 des Politiques, VI ; la Politique suivant les circonstances, IV ; des Coutumes politiques, IV ; du meilleur Gouvernement, I ; Recueil de problèmes, V ; sur les Proverbes, I ; sur la Congélation et la Fusion, I ; du Feu, II ; du Souffle, I ; de la Paralysie, I ; de l’Asphyxie, I ; de la Démence, I ; des Passions, I ; des Signes, I ; Sophismes, II ; de la Résolution des syllogismes, I ; Topiques, II ; du Châtiment, II ; des Poils, I ; de la Tyrannie, I ; de l’Eau, III ; du Sommeil et des Songes, I ; de l’Amitié, III ; [46] de l’Ambition, II ; de la Nature, III ; des Phénomènes naturels, XVIII ; Abrégé des Phénomènes naturels, II ; Phénomènes naturels, VIII ; contre les Physiciens, I ; Histoire des plantes, X ; Causes des plantes, VIII ; des Humeurs, V ; de la fausse Volupté, I ; Questions sur l’âme, I ; des Arguments sans art, I;  des Questions simples, I ; de l’Harmonie, I ; de la Vertu, I ; Attaques ou Contradictions, I ; de la Négation, I ; de la Pensée, I ; du Rire, I ; Soirées, II ; Divisions, II ; des Différences, I ; des Injustices, I ; de l’Accusation, I ; de la Louange, de l’Expérience, I ; Lettres, III ; des Animaux spontanés, I ; des Sécrétions, I ; Louanges des Dieux, I ; [47] des Fêtes, I ; de la Bonne Fortune, I ; des Enthymèmes, I ; des Découvertes, II ; Entretiens moraux, I ; Caractères moraux, I ; du Trouble, I ; de l’Histoire, I ; de l’Appréciation des syllogismes, I ; de la Flatterie, I ; de la Mer, I ; à Cassandre, sur la Royauté, I ; sur la Comédie, I ; sur les Météores, I ; sur la Diction, I ; Recueil de discours, I ; Solutions, I ; sur la Musique, III ; des différents Mètres, I ; Mégaclès, I ; des Lois, I ; des Choses contraires aux lois, I ; Recueil des opinions de Xénocrate, I ; Conversations, I ; du Serment, I ; Préceptes de Rhétorique, I ; de la Richesse, I ; de la Poétique, I ; Problèmes poli- 234 tiques, moraux, physiques, érotiques, I ; [48] Proverbes, I ; Recueil de problèmes, I ; sur les Problèmes physiques, I ; de l’Exemple, I ; de la Proposition et de la Narration, I ; un autre traité sur la Poétique, I ; des Sages, I ; de l’Exhortation, I ; des Solécismes, I ; de l’Art oratoire, I ; sur les Arts oratoires en soixante-un points ; du Geste, I ; Commentaires sur Aristote, ou Commentaires de Théophraste, VI ; Opinions sur la nature, XVI ; Abrégé des Opinions sur la nature, I ; de la Reconnaissance, I ; Caractères moraux (3) ; du Faux et du Vrai, I ; Histoire des institutions religieuses, VI ; sur les Dieux, III ; Histoire de la géométrie, IV ; [49] Abrégé de l’Histoire des Animaux d’Aristote, VI ; Epichérèmes, I I; Questions, III ; de la Royauté, II ; des Causes, I ; sur Démocrite, I ; de la Calomnie, I ; de la Génération, I ; sur l’Intelligence et les Mœurs des animaux, I ; du Mouvement, II; de la Vue, IV ; sur les Définitions, II ; sur le Mariage, ! ; sur le Plus et le Moins, I ; sur les Musiciens, I ; sur la Félicité divine, I ; contre les Philosophes de l’Académie, I ; Exhortations, I ; Commentaires sur le meilleur gouvernement des villes, I ; sur le Cratère de Sicile (4), I ; des Principes accordés, I ; sur les Problèmes physiques, I ; quels sont les Moyens de connaître, I ; sur le Menteur (5), III;  [50] Préambule aux Lieux, I ; à Eschyle, I ; Histoire de l’astronomie, VI ; Histoire de l’arithmétique ; sur l’Accroissement, I ; Acicharus, I ; des Discours judiciaires, I ; de la Calomnie, I ; Lettres à Astycréon, Phanias et Nicanor ; sur la Piété, I ; Evias, I ; des Circonstances, II ; des Entretiens familiers, I ; de l’Éducation des enfants, I; 235 un autre Traité sur le même sujet, I ; de l’Éducation, intitulé aussi des Vertus, ou de la Tempérance, I ; Exhortations, I ; des Nombres, I ; Définitions sur l’énonciation des syllogismes, I ; du Ciel, I ; Politique , II ; de la Nature; des Fruits; des Animaux. — En tout deux cent trente-deux mille neuf cent huit lignes.

[51] J’ai aussi rencontré son testament conçu en ces termes :

Tout ira bien; cependant, en cas d’événement, ceci est mon testament : Je donne tout ce qui est dans ma maison à Mêlante et Pancréon, fils de Léonte. Quant à ce que me doit Hipparque, je veux que l’emploi en soit ainsi réglé : On achèvera d’abord le musée (6) que j’ai fait construire, ainsi que les statues des Muses, et on y ajoutera tout ce qui peut contribuera l’embellir. On placera ensuite dans le temple la statue d’Aristote et toutes les offrandes qui y étaient auparavant. On fera également rebâtir le petit portique qui était près du musée avec la même magnificence qu’auparavant, [52] et dans le portique inférieur on déposera les tables qui représentent la circonférence de la terre. On y élèvera aussi un autel, afin que rien ne manque à l’ornement et à la perfection du monument. J’ordonne également qu’on achève la statue de Nicomaque de grandeur naturelle : Praxitèle a reçu le prix du modèle -, Nicomaque fera lui-même le reste des frais, et mes exécuteurs testamentaires placeront la statue là où ils jugeront le plus convenable. Voilà ce que j’ordonne par rapport au temple et aux offrandes.

Je donne à Callinus la terre que je possède à Stagire, et tous mes livres à Nélée. Quant à mon jardin, à la promenade et aux maisons contigues au jardin, je les donne à perpétuité à ceux de mes amis mentionnés plus bas qui voudront s’y livrer en commun à l’étude et à la philosophie;— [53] car tout le monde ne peut pas toujours voyager. — Toutefois, ils ne pourront pas aliéner celte propriété; elle n’appartiendra à aucun d’eux en particulier; mais ils la posséderont en commun, comme un bien sacré, et en jouiront paisiblement et amicalement comme il est 236 juste et convenable. J’admets à cette jouissance en commun Hipparque, Nélée, Straton, Callinus, Démotimus, Démocrate, Callisthène, Mêlante, Pancréon et Nicippus. Aristote, flls de Métrodore et de Pythias, jouira des mêmes droits et les partagera avec eux s’il veut s’adonner à la philosophie; dans ce cas, les plus âgés prendront de lui tous les soins possibles, afin qu’il fasse des progrès dans la science. On m’ensevelira dans la partie du jardin qu’on jugera la plus convenable, et on ne fera pour mes funérailles ni pour mon tomheau aucune dépense exagérée. [54] Après qu’on m’aura rendu les derniers devoirs, selon ma volonté, et qu’on aura pourvu au temple, à mon tombeau, au jardin et à la promenade, j’ordonne que Pompylus, qui habite le jardin, en conserve la garde comme auparavant, et qu’il ait également la surveillance de tout le reste. Ceux auxquels j’en laisse la jouissance auront soin de veiller à ses intérêts et de pourvoir a ses besoins. Pompylus et Trepta, qui sont libres depuis longtempset m’ont rendu de nombreux services, conserveront, sans pouvoir être jamais inquiétés, outre ce que je leur ai donné et ce qu’ils ont acquis eux-mêmes, deux mille drachmes que je leur constitue sur les fonds d’Hipparque. J’ai souvent exprimé ma volonté sur ce point à Mêlante et à Pancréon, et ils ont pris rengagement de la respecter. [55] Je leur donne en outre Somatala pour servante. Parmi mes serviteurs, je donne la libertéà Molon, Cimon et Parménon, que j’ai déja affranchis : j’affranchis Manès et Caillas après qu’ils auront travaillé quatre ans dans le jardin sans mériter de reproches. Pour les meubles, les exécuteurs testamentaires, après avoir donné à Pompylus ceux qu’ils jugeront à propos, vendront le reste. Je donne Carion à Démétrius, et Donax à Nélée; quanta Eubius je veux qu’il soit vendu. Hipparque donnera trois mille drachmes à Callinus. Quant à Mêlante et à Pancréon, si je n’avais considéré les services que m’a rendus précédemment Hipparque et l’embarras actuel de ses affaires, je les aurais associés à la donation que je lui fais ; [56] mais indépendamment de la difficulté qu’ils éprouveraient à administrer avec lui, j’ai cru qu’il leur serait plus avantageux de recevoir une somme déterminée : Hipparque leur donnera donc à chacun un talent. Il fournira également aux exécuteurs testamentaires tout ce qui sera nécessaire pour remplir les clauses ci-dessus, au fur et à mesure des dépenses. Ces conditions remplies, je lui fais remise de toutes les obligations qu’il a contractées envers moi, et je lui abandonne également ce qu’il pourra avoir reçu en mon nom à 237 Chalcis. Je nomme exécuteurs testamentaires Hipparque , Nélée, Straton, Callinus, Démotimus, Callisthène, Ctésarchus. [57] Pour plus de garantie, ce testament a été rédigé à trois exemplaires, revêtus chacun du sceau de Théophraste : l’un est déposé entre les mains d’Hégésias, fils d’Hipparque; les témoins sont : Callippus de Pallène, Philomélus d’Êvonyme, Lysandre d’Hyhadé, Philion d’Alopèce. L’autre a été remis à Olympiodore; les témoins sont les mêmes. Le troisième est confié à Adimantus et lui a été porté par Androsthène le fils; les témoins sont Aïmneslus, fils de Cléobule, Lysistratus de Thasos, fils de Ptiidon; Straton de Lampsaque, fils d’Arcésilas; Thésippus de Cérames, fils de Thésippus; et Dioscoride d’Epicephisia, fils de Denys.

Telle est la teneur de son testament. Quelques auteurs prétendent, non sans vraisemblance, que le médecin Érasistrate fut un de ses disciples.

(1) Chef d’école.

(2) Je lis : πασὶ τὸ ἄνδρα κ. τ. λ..

(3)  Beaucoup d’ouvrages sont indiqués deux et trois fois.

(4)  De l’Etna.

(5) Espèce de sophisme.

(6) Ecole consacrée aux Muses.