Diogène Laërce

DIOGÈNE DE LAERTELIVRE V

 

CHAPITRE III. STRATON - ΣΤΡΑΤΩΝ

LIVRE V (2 Théophraste - LIVRE V (4 Lycon)

Autre traduction - Traduction Genaille sur le site de Ugo Bratelli

 

 

 

 

 

DIOGENE DE LAERTE.

 

 

LIVRE V.

CHAPITRE III.

STRATON.

ΣΤΡΑΤΩΝ

 

[58] Διεδέξατο δ' αὐτοῦ τὴν σχολὴν Στράτων Ἀρκεσιλάου Λαμψακηνός, οὗ καὶ ἐν ταῖς διαθήκαις ἐμνημόνευσεν· ἀνὴρ ἐλλογιμώτατος καὶ φυσικὸς ἐπικληθεὶς ἀπὸ τοῦ περὶ τὴν θεωρίαν ταύτην παρ' ὁντινοῦν ἐπιμελέστατα διατετριφέναι. Ἀλλὰ καὶ καθηγήσατο Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου καὶ ἔλαβε, φασί, παρ' αὐτοῦ τάλαντα ὀγδοήκοντα· σχολαρχεῖν δέ, καθά φησιν Ἀπολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς, ἤρξατο τῇ τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ καὶ ἑκατοστῇ Ὀλυμπιάδι, τῆς σχολῆς ἀφηγησάμενος ἔτη ὀκτωκαίδεκα.

[59] Φέρεται δ' αὐτοῦ Περὶ βασιλείας τρία, Περὶ δικαιοσύνης τρία, Περὶ τἀγαθοῦ γʹ, Περὶ θεῶν γʹ, Περὶ ἀρχῶν γʹ, ἢ βʹ, Περὶ βίων, Περὶ εὐδαιμονίας, Περὶ βασιλέως φιλοσόφου, Περὶ ἀνδρείας, Περὶ τοῦ κενοῦ, Περὶ τοῦ οὐρανοῦ, Περὶ τοῦ πνεύματος, Περὶ φύσεως ἀνθρωπίνης, Περὶ ζωογονίας, Περὶ μίξεως, Περὶ ὕπνου, Περὶ ἐνυπνίων, Περὶ ὄψεως, Περὶ αἰσθήσεως, Περὶ ἡδονῆς, Περὶ χρωμάτων, Περὶ νόσων, Περὶ κρίσεων, Περὶ δυνάμεων, Περὶ τῶν μεταλλικῶν, Μηχανικόν, Περὶ λιμοῦ καὶ σκοτώσεων, Περὶ κούφου καὶ βαρέος, Περὶ ἐνθουσιασμοῦ, Περὶ χρόνου, Περὶ τροφῆς καὶ αὐξήσεως, Περὶ τῶν ἀπορουμένων ζῴων, Περὶ τῶν μυθολογουμένων ζῴων, Περὶ αἰτιῶν, Λύσεις ἀπορουμένων, Τόπων προοίμια, Περὶ τοῦ συμβεβηκότος, [60] Περὶ τοῦ ὅρου, Περὶ τοῦ μᾶλλον καὶ ἧττον, Περὶ ἀδίκου, Περὶ τοῦ προτέρου καὶ ὑστέρου, Περὶ τοῦ προτέρου γένους, Περὶ τοῦ ἰδίου, Περὶ τοῦ μέλλοντος, Εὑρημάτων ἔλεγχοι δύο, Ὑπομνήματα, ἃ διστάζεται, Ἐπιστολαὶ ὧν ἡ ἀρχή· « Στράτων Ἀρσινόῃ εὖ πράττειν. » μαγ ͵βυκʹ.

Τοῦτόν φασιν οὕτω γενέσθαι λεπτὸν ὡς ἀναισθήτως τελευτῆσαι. Καὶ ἔστιν ἡμῶν εἰς αὐτὸν οὕτως ἔχον·

Λεπτὸς ἀνὴρ δέμας ἦν, εἴ μοι προσέχεις, ἀπὸ χρισμῶν·
Στράτωνα τοῦτόν φημί σοι,
Λάμψακος ὅν ποτ' ἔφυσεν· ἀεὶ δὲ νόσοισι παλαίων
θνῄσκει λαθών, οὐδ' ᾔσθετο.

[61] Γεγόνασι δὲ Στράτωνες ὀκτώ· πρῶτος Ἰσοκράτους ἀκροατής· δεύτερος αὐτὸς οὗτος· τρίτος ἰατρός, μαθητὴς Ἐρασιστράτου, ὡς δέ τινες, τρόφιμος· τέταρτος ἱστορικός, Φιλίππου καὶ Περσέως τῶν Ῥωμαίοις πολεμησάντων γεγραφὼς πράξεις· ... ἕκτος ποιητὴς ἐπιγραμμάτων· ἕβδομος ἰατρὸς ἀρχαῖος, ὡς Ἀριστοτέλης φησίν· ὄγδοος περιπατητικός, βεβιωκὼς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ.

Τοῦ δ' οὖν φυσικοῦ φέρονται καὶ διαθῆκαι τοῦτον ἔχουσαι τὸν τρόπον·

« Τάδε διατίθεμαι, ἐάν τι πάσχω· τὰ μὲν οἴκοι καταλείπω πάντα Λαμπυρίωνι καὶ Ἀρκεσιλάῳ. Ἀπὸ δὲ τοῦ Ἀθήνησιν ὑπάρχοντός μοι ἀργυρίου πρῶτον μὲν οἱ ἐπιμεληταὶ τὰ περὶ τὴν ἐκφορὰν ἐπιμεληθήτωσαν καὶ ὅσα νομίζεται μετὰ τὴν ἐκφοράν, μηδὲν μήτε περίεργον ποιοῦντες μήτ' ἀνελεύθερον. [62] Ἐπιμεληταὶ δὲ ἔστωσαν τῶν κατὰ τὴν διαθήκην οἵδε· Ὀλύμπιχος, Ἀριστείδης, Μνησιγένης, Ἱπποκράτης, Ἐπικράτης, Γοργύλος, Διοκλῆς, Λύκων, Ἄθανις.

Καταλείπω δὲ τὴν μὲν διατριβὴν Λύκωνι, ἐπειδὴ τῶν ἄλλων οἱ μέν εἰσι πρεσβύτεροι, οἱ δὲ ἄσχολοι. Καλῶς δ' ἂν ποιοῖεν καὶ οἱ λοιποὶ συγκατασκευάζοντες τούτῳ. Καταλείπω δ' αὐτῷ καὶ τὰ βιβλία πάντα, πλὴν ὧν αὐτοὶ γεγράφαμεν, καὶ τὰ σκεύη πάντα κατὰ τὸ συσσίτιον καὶ τὰ στρώματα καὶ τὰ ποτήρια. Δότωσαν δὲ οἱ ἐπιμεληταὶ Ἐπικράτει πεντακοσίας δραχμὰς καὶ τῶν παίδων ἕνα ὃν ἂν δοκῇ Ἀρκεσιλάῳ. [63] Καὶ πρῶτον μὲν Λαμπυρίων καὶ Ἀρκεσίλαος ἀράσθωσαν τὰς συνθήκας ἃς ἔθετο Δάϊππος ὑπὲρ Ἡραίου· καὶ μηδὲν ὀφειλέτω μήτε Λαμπυρίωνι μήτε τοῖς Λαμπυρίωνος κληρονόμοις, ἀλλ' ἀπηλλάχθω παντὸς τοῦ συμβολαίου. Δότωσαν δ' αὐτῷ καὶ οἱ ἐπιμεληταὶ ἀργυρίου δραχμὰς πεντακοσίας καὶ τῶν παίδων ἕνα, ὃν ἂν δοκιμάζῃ Ἀρκεσίλαος, ὅπως ἂν πολλὰ συμπεπονηκὼς ἡμῖν καὶ παρεσχημένος χρείας ἔχῃ βίον ἱκανὸν καὶ εὐσχημονῇ. Ἀφίημι δὲ καὶ Διόφαντον ἐλεύθερον καὶ Διοκλέα καὶ Ἄβουν· Σιμίαν δὲ ἀποδίδωμι Ἀρκεσιλάῳ. Ἀφίημι δὲ καὶ Δρόμωνα ἐλεύθερον. Ἐπειδὰν δὲ παραγένηται Ἀρκεσίλαος, λογισάσθω Ἥραιος μετ' Ὀλυμπίχου καὶ Ἐπικράτους καὶ τῶν ἄλλων ἐπιμελητῶν τὸ γεγονὸς ἀνάλωμα εἰς τὴν ἐκφορὰν καὶ τὰ ἄλλα τὰ νομιζόμενα. [64] Τὸ δὲ περιὸν ἀργύριον κομισάσθω Ἀρκεσίλαος παρ' Ὀλυμπίχου, μηθὲν ἐνοχλῶν αὐτὸν κατὰ τοὺς καιροὺς καὶ τοὺς χρόνους· ἀράσθω δὲ καὶ τὰς συνθήκας Ἀρκεσίλαος ἃς ἔθετο Στράτων πρὸς Ὀλύμπιχον καὶ Ἀμεινίαν, τὰς κειμένας παρὰ Φιλοκράτει Τισαμενοῦ. Τὰ δὲ περὶ τὸ μνημεῖον ποιείτωσαν ὡς ἂν δοκῇ Ἀρκεσιλάῳ καὶ Ὀλυμπίχῳ καὶ Λύκωνι.»

Καὶ αἵδε μέν εἰσιν αἱ φερόμεναι αὐτοῦ διαθῆκαι, καθά που συνήγαγε καὶ Ἀρίστων ὁ Κεῖος. Αὐτὸς δὲ ὁ Στράτων ἀνὴρ γέγονε, καθάπερ καὶ ἄνω δεδήλωται, πολλῆς τῆς ἀποδοχῆς ἄξιος, διαπρέψας ἐν παντὶ λόγων εἴδει καὶ μάλιστά γε ἐν τῷ καλουμένῳ φυσικῷ, ὅπερ εἶδος ἀρχαιότερόν τε καὶ σπουδαιότερον.

[58] Straton de Lampsaque, fils d’Arcésilas, que nous avons vu cité dans le testament de Théophraste, lui succéda à la tête du Lycée. Il eut une grande célébrité et fut surnommé le Physicien parce qu’il s’appliqua plus que personne à l’étude de la nature. Straton fut précepteur de Ptolémée Philadelphe et reçut, dit-on, de lui, quatre-vingts talents. Apollodore dit, dans les Chroniques, qu’il prit la direction de l’école la cent vingt-troisième olympiade et qu’il la gouverna pendant dix-huit ans.

[59] On a de lui les ouvrages suivants : de la Royauté, III livres ; de la Justice, III ; du Bien , III ; des Dieux, III; des Principes, III; des Vies; du Bonheur ;  238 de la Philosophie ; du Courage ; du Vide ; du Ciel ; du Souffle ; de la Nature humaine ; de la Génération des animaux ; du Mélange ; du Sommeil ; des Songes ; de la Vue ; de la Sensation ; de la Volupté ; des Couleurs ; des Maladies ; des Jugements ; des Forces ; de l’Emploi des métaux dans la mécanique ; de la Faim et des Éblouissements ; du Léger et du Lourd ; de l’Enthousiasme ; du Temps ; de la Nourriture et de l’Accroissement ; des Animaux contestés ; des Animaux mythologiques ; des Causes ; Solution de difficultés ; Préambule aux lieux ; de l’Accident ; [60] de la Définition ; du Plus et du Moins; de l’Injuste ; de l’Avant et de l’Après ; du Premier genre ; du Particulier; de l’Avenir ; Recueil de découvertes, en deux livres ; Commentaires (ce dernier ouvrage est contesté) ; enfin, des Lettres, qui commencent ainsi : « Straton à Arsinoé, salut. »

On dit qu’il était d’une complexion si délicate qu’il s’éteignit doucement et sans douleur. J’ai fait à ce sujet les vers suivants :

II y eut un homme d’une complexion-excessivement faible... Vous ne devinez pas son nom ? Je veux parler de Straton, auquel Lampsaque a donné le jour : après avoir lutté toute sa vie contre les maladies, il mourut sans s’en apercevoir, sans douleur.

[61] Il y a eu huit Straton : le premier était disciple d’Isocrate ; le second est celui dont il est ici question ; le troisième est un médecin qui eut pour maître Érasistrate et fut même élevé dans sa maison, suivant quelques auteurs ; le quatrième est un historien auquel on doit le récit des guerres de Philippe et de Persée contre les Romains...  (1) ; le sixième est un 239 ëpigrammatiste ; le septième, un ancien médecin cité par Aristote; le huitième, un philosophe péripatéti- cien qui vécut à Alexandrie.

On possède encore le testament de Straton le Physicien ; il est ainsi conçu :

En cas d’événement, ceci est mon testament : Je laisse à Lampyrion et à Arcésilas tout ce qui est dans ma maison. Sur l’argent que j’ai à Athènes, les exécuteurs testamentaires prélèveront d’abord ce qui sera nécessaire pour mes funérailles et pour l’accomplissement des cérémonies qui s’y rattachent; ils auront soin d’éviter également la parcimonie et la prodigalité. [62] Je nomme exécuteurs Olympichus, Aristide, Mnésigène, Hippocrate, Êpicrate, Gorgylus, Dioclès, Lycon, Athanès.

Je laisse mon école à Lycon ; les autres étant ou trop âgés ou trop occupés, je les engage à confirmer cette disposition. Je lui laisse également tous mes livres, — excepté mes propres ouvrages, — ma vaisselle de table, les tapis et les vases à boire. Les exécuteurs donneront à Epicrate cinq cents drachmes et un esclave au choix d’Arcésilas. [63] Lampyrion et Arcésilas commenceront par anéantir les obligations qu’Iréus a contractées envers moi par-devant Daïppus ; car je lui fais remise du tout et je veux qu’il ne doive rien ni à Lampyrion ni a ses héritiers. Les exécuteurs testamentaires lui donneront en outre cinq cents drachmes et un de mes serviteurs au choix d’Arcésilas; car il a beaucoup travaillé pour moi et m’a rendu de nombreux services; i) est juste dès lors que je lui assure l’aisance et une vie honorable; J’affranchis Diophanlus, Dioclès et Abus; je donne Simias à Arcésilas, et j’affranchis Dromon. Lorsqu’Arcésilas sera majeur, Iréus calculera avec Olympichus, Êpicrale et les autres exécuteurs testamentaires les dépenses faites pour mes funérailles et les cérémonies qui s’y rattachent ; [64] puis Olympichus remettra à Arcésilas l’argent qui lui restera, sans cependant que celui-ci puisse l’inquiéter pour l’époque et le mode de payement. Arcésilas supprimera également les obligations que j’ai passées à Olympichus et à Amyuias, et qui sont déposées chez Philocrate, fils de Tisamène. Arcésilas, Olympichus et Lycon se chargeront de mon tombeau.

Tel est le testament de Straton, recueilli par Aris- 240 ton de Céos. Straton était, comme nous l’avons dit plus haut, un homme d’un grand mérite, versé dans toutes les sciences et surtout dans la physique, la plus ancienne et la plus importante des branches de la philosophie.
 

(1) Le cinquième est omis dans tous les manuscrits.