Diogène Laërce

DIOGÈNE DE LAERTELIVRE IV

 

CHAPITRE II. XÉNOCRATE - ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ

LIVRE IV (1 Speusippe - LIVRE IV (2 Polémon)

Autre traduction - Traduction Genaille sur le site de Ugo Bratelli

 

 

 

 

 

DIOGENE DE LAERTE.

 

LIVRE IV.

CHAPITRE II.

XÉNOCRATE.

ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ

 

[6] Ξενοκράτης Ἀγαθήνορος Χαλκηδόνιος· οὗτος ἐκ νέου Πλάτωνος ἤκουσεν, ἀλλὰ καὶ εἰς Σικελίαν αὐτῷ συναπεδήμησεν. Ἦν δὲ τὴν φύσιν νωθρός, ὥστε λέγειν τὸν Πλάτωνα συγκρίνοντα αὐτὸν Ἀριστοτέλει, « Τῷ μὲν μύωπος δεῖ, τῷ δὲ χαλινοῦ· » καὶ « Ἐφ' οἷον ἵππον οἷον ὄνον ἀλείφω. » Σεμνὸς δὲ τά τ' ἄλλα Ξενοκράτης καὶ σκυθρωπὸς ἀεί, ὥστε αὐτῷ λέγειν συνεχὲς τὸν Πλάτωνα, « Ξενόκρατες, θῦε ταῖς Χάρισι. »

Διῆγέ τ' ἐν Ἀκαδημείᾳ τὰ πλεῖστα· καὶ εἴ ποτε μέλλοι ἐς ἄστυ ἀνιέναι, φασὶ τοὺς θορυβώδεις πάντας καὶ προυνίκους ὑποστέλλειν αὐτοῦ τῇ παρόδῳ. [7] Καί ποτε καὶ Φρύνην τὴν ἑταίραν ἐθελῆσαι πειρᾶσαι αὐτόν, καὶ δῆθεν διωκομένην ὑπό τινων καταφυγεῖν εἰς τὸ οἰκίδιον. Τὸν δὲ ἕνεκα τοῦ ἀνθρωπίνου εἰσδέξασθαι, καὶ ἑνὸς ὄντος κλινιδίου δεομένῃ μεταδοῦναι τῆς κατακλίσεως· καὶ τέλος πολλὰ ἐκλιπαροῦσαν ἄπρακτον ἀναστῆναι. Λέγειν τε πρὸς τοὺς πυνθανομένους ὡς οὐκ ἀπ' ἀνδρός, ἀλλ' ἀπ' ἀνδριάντος ἀνασταίη. Ἔνιοι δὲ Λαΐδα φασὶ παρακατακλῖναι αὐτῷ τοὺς μαθητάς· τὸν δὲ οὕτως εἶναι ἐγκρατῆ ὥστε καὶ τομὰς καὶ καύσεις πολλάκις ὑπομεῖναι περὶ τὸ αἰδοῖον. Ἦν δὲ καὶ ἀξιόπιστος σφόδρα, ὥστε μὴ ἐξὸν ἀνώμοτον μαρτυρεῖν, τούτῳ μόνῳ συνεχώρουν Ἀθηναῖοι. [8] Καὶ δὴ καὶ αὐταρκέστατος ἦν. Ἀλεξάνδρου γοῦν συχνὸν ἀργύριον ἀποστείλαντος αὐτῷ, τρισχιλίας Ἀττικὰς ἀφελὼν τὸ λοιπὸν ἀπέπεμψεν εἰπὼν ἐκείνῳ πλειόνων δεῖν πλείονας τρέφοντι. Ἀλλὰ καὶ <τὸ> ὑπ' Ἀντιπάτρου πεμφθὲν μὴ προσέσθαι, ὥς φησι Μυρωνιανὸς ἐν Ὁμοίοις. Καὶ χρυσῷ στεφάνῳ τιμηθέντα ἐπάθλῳ πολυποσίας τοῖς Χουσὶ παρὰ Διονυσίῳ ἐξιόντα θεῖναι πρὸς τὸν ἱδρυμένον Ἑρμῆν, ἔνθαπερ τιθέναι καὶ τοὺς ἀνθινοὺς εἰώθει. Λόγος δὲ αὐτὸν μετὰ καὶ ἄλλων πεμφθῆναι πρεσβευτὴν πρὸς Φίλιππον· καὶ τοὺς μὲν δώροις μαλθασσομένους καὶ εἰς τὰς κλήσεις συνιέναι καὶ τῷ Φιλίππῳ λαλεῖν· τὸν δὲ μηδέτερον τούτων ποιεῖν. [9] Οὔτε γὰρ ὁ Φίλιππος αὐτὸν προσίετο διὰ τοῦτο. Ὅθεν ἐλθόντας τοὺς πρέσβεις εἰς τὰς Ἀθήνας φάσκειν ὡς μάτην αὐτοῖς Ξενοκράτης συνεληλύθοι· καὶ τοὺς ἑτοίμους εἶναι ζημιοῦν αὐτόν. Μαθόντας δὲ παρ' αὐτοῦ ὡς νῦν καὶ μᾶλλον φροντιστέον εἴη τῆς πόλεως αὐτοῖς (τοὺς μὲν γὰρ ᾔδει δωροδοκήσαντας ὁ Φίλιππος, ἐμὲ δὲ μηδενὶ λόγῳ ὑπαξόμενος) φασὶ διπλασίως αὐτὸν τιμῆσαι. Καὶ τὸν Φίλιππον δὲ λέγειν ὕστερον ὡς μόνος εἴη Ξενοκράτης τῶν πρὸς αὐτὸν ἀφιγμένων ἀδωροδόκητος.

Ἀλλὰ καὶ πρεσβεύων πρὸς Ἀντίπατρον περὶ αἰχμαλώτων Ἀθηναίων κατὰ τὸν Λαμιακὸν πόλεμον, καὶ κληθεὶς ἐπὶ δεῖπνον πρὸς αὐτὸν προηνέγκατο ταυτί·

« Ὦ Κίρκη, τίς γάρ κεν ἀνήρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη,
πρὶν τλαίη πάσσασθαι ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος
πρὶν λύσασθ' ἑτάρους καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι; »

καὶ τὸν ἀποδεξάμενον τὴν εὐστοχίαν εὐθὺς ἀνεῖναι.

[10] Στρουθίου δέ ποτε διωκομένου ὑπὸ ἱέρακος καὶ εἰσπηδήσαντος εἰς τοὺς κόλπους αὐτοῦ, καταψήσας μεθῆκεν, εἰπὼν τὸν ἱκέτην δεῖν μὴ ἐκδιδόναι. Σκωπτόμενος ὑπὸ Βίωνος οὐκ ἔφη αὐτῷ ἀποκρινεῖσθαι· μηδὲ γὰρ τὴν τραγῳδίαν ὑπὸ τῆς κωμῳδίας σκωπτομένην ἀποκρίσεως ἀξιοῦν.

Πρός τε τὸν μήτε μουσικὴν μήτε γεωμετρικὴν μήτε ἀστρονομίαν μεμαθηκότα, βουλόμενον δὲ παρ' αὐτὸν φοιτᾶν, « Πορεύου, » ἔφη· « λαβὰς γὰρ οὐκ ἔχεις φιλοσοφίας.» Οἱ δὲ τοῦτό φασιν εἰπεῖν, « Παρ' ἐμοὶ γὰρ πόκος οὐ κνάπτεται. »

[11] Εἰπόντος δὲ Διονυσίου πρὸς Πλάτωνα ὡς ἀφαιρήσει τις αὐτοῦ τὸν τράχηλον, παρὼν οὗτος καὶ δείξας τὸν ἴδιον, « Οὐκ ἄν γε,» ἔφη, «τὶς πρότερον τούτου.»

Φασὶ καὶ Ἀντιπάτρου ποτὲ ἐλθόντος εἰς Ἀθήνας καὶ ἀσπασαμένου αὐτόν, μὴ πρότερον ἀντιπροσαγορεῦσαι πρὶν ἢ τὸν λόγον ὃν ἔλεγε διαπεράνασθαι.

Ἀτυφότατος δὲ ὢν πολλάκις τῆς ἡμέρας ἑαυτῷ ἐμελέτα, καὶ ὥραν μίαν, φασίν, ἀπένεμε σιωπῇ.

Καὶ πλεῖστα ὅσα καταλέλοιπε συγγράμματα καὶ ἔπη καὶ παραινέσεις, ἅ ἐστι ταῦτα· Περὶ φύσεως αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ, Περὶ σοφίας Ϛʹ, Περὶ πλούτου αʹ, Ἀρκὰς αʹ, Περὶ τοῦ ἀορίστου αʹ, [12] Περὶ τοῦ παιδίου αʹ, Περὶ ἐγκρατείας αʹ, Περὶ τοῦ ὠφελίμου αʹ, Περὶ τοῦ ἐλευθέρου αʹ, Περὶ θανάτου αʹ, Περὶ ἑκουσίου αʹ, Περὶ φιλίας αʹ βʹ, Περὶ ἐπιεικείας αʹ, Περὶ τοῦ ἐναντίου αʹ βʹ, Περὶ εὐδαιμονίας αʹ βʹ, Περὶ τοῦ γράφειν αʹ, Περὶ μνήμης αʹ, Περὶ τοῦ ψεύδους αʹ, Καλλικλῆς αʹ, Περὶ φρονήσεως αʹ βʹ, Οἰκονομικὸς αʹ, Περὶ σωφροσύνης αʹ, Περὶ δυνάμεως νόμου αʹ, Περὶ πολιτείας αʹ, Περὶ ὁσιότητος αʹ, Ὅτι παραδοτὴ ἡ ἀρετὴ αʹ, Περὶ τοῦ ὄντος αʹ, Περὶ εἱμαρμένης αʹ, Περὶ παθῶν αʹ, Περὶ βίων αʹ, Περὶ ὁμονοίας αʹ, Περὶ μαθητῶν αʹ βʹ, Περὶ δικαιοσύνης αʹ, Περὶ ἀρετῆς αʹ βʹ, Περὶ εἰδῶν αʹ, Περὶ ἡδονῆς αʹ βʹ, Περὶ βίου αʹ, Περὶ ἀνδρείας αʹ, Περὶ τοῦ ἑνὸς αʹ, Περὶ ἰδεῶν αʹ, [13] Περὶ τέχνης αʹ, Περὶ θεῶν αʹ βʹ, Περὶ ψυχῆς αʹ βʹ, Περὶ ἐπιστήμης αʹ, Πολιτικὸς αʹ, Περὶ ἐπιστημοσύνης αʹ, Περὶ φιλοσοφίας αʹ, Περὶ τῶν Παρμενίδου αʹ, Ἀρχέδημος ἢ περὶ δικαιοσύνης αʹ, Περὶ τἀγαθοῦ αʹ, Τῶν περὶ τὴν διάνοιαν αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ ζʹ ηʹ, Λύσις τῶν περὶ τοὺς λόγους ιʹ, Φυσικῆς ἀκροάσεως αʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ, Κεφάλαιον αʹ, Περὶ γενῶν καὶ εἰδῶν αʹ, Πυθαγόρεια αʹ, Λύσεις αʹ βʹ, Διαιρέσεις ηʹ, Θέσεων βιβλία κʹ, <στίχοι μύριοι> γʹ, Τῆς περὶ τὸ διαλέγεσθαι πραγματείας βιβλία ιδʹ, <στίχοι μύριοι> αʹ ͵βψμʹ, Μετὰ τοῦτο βιβλία ιεʹ καὶ ἄλλα βιβλία ιϚʹ περὶ μαθημάτων τῶν περὶ τὴν λέξιν, Λογιστικῶν βιβλία θʹ, Τῶν περὶ τὰ μαθήματα βιβλία Ϛʹ, Τῶν περὶ τὴν διάνοιαν ἄλλα βιβλία δύο, Περὶ γεωμετρῶν βιβλία εʹ, Ὑπομνημάτων αʹ, Ἐναντίων αʹ, Περὶ ἀριθμῶν αʹ, Ἀριθμῶν θεωρία αʹ, Περὶ διαστημάτων αʹ, Τῶν περὶ ἀστρολογίαν Ϛʹ, [14] Στοιχεῖα πρὸς Ἀλέξανδρον περὶ βασιλείας δʹ, Πρὸς Ἀρρύβαν, Πρὸς Ἡφαιστίωνα, Περὶ γεωμετρίας αʹ βʹ, Στίχοι <μύριοι> κβʹ ͵δσλθʹ.

Ἀθηναῖοι δ' ὅμως αὐτὸν ὄντα τοιοῦτον ἐπίπρασκόν ποτε, τὸ μετοίκιον ἀτονοῦντα θεῖναι. Καὶ αὐτὸν ὠνεῖται Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς καὶ ἑκάτερον ἀποκατέστησε· Ξενοκράτει μὲν τὴν ἐλευθερίαν, Ἀθηναίοις δὲ τὸ μετοίκιον. Τοῦτό φησι Μυρωνιανὸς ὁ Ἀμαστριανὸς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Ἱστορικῶν ὁμοίων κεφαλαίων. Διεδέξατο δὲ Σπεύσιππον καὶ ἀφηγήσατο τῆς σχολῆς πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτη ἐπὶ Λυσιμαχίδου ἀρξάμενος κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς δεκάτης καὶ ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος. Ἐτελεύτα δὲ νυκτὸς λεκάνῃ προσπταίσας, ἔτος ἤδη γεγονὼς δεύτερον καὶ ὀγδοηκοστόν. [15] Φαμὲν δὲ καὶ εἰς τοῦτον οὑτωσί·

Χαλκῇ προσκόψας λεκάνῃ ποτὲ καὶ τὸ μέτωπον
πλήξας ἴαχεν ὦ σύντονον, εἶτ' ἔθανεν,
ὁ πάντα πάντη Ξενοκράτης ἀνὴρ γεγώς.

Γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι Ξενοκράτεις πέντε· ὅ τε τακτικὸς ἀρχαῖος σφόδρα καὶ ὁ συγγενὴς ἅμα καὶ πολίτης τῷ προειρημένῳ φιλοσόφῳ· φέρεται δὲ αὐτοῦ λόγος Ἀρσινοητικός, γεγραμμένος περὶ Ἀρσινόης ἀποθανούσης. Τέταρτος φιλόσοφος, ἐλεγείαν γεγραφὼς οὐκ ἐπιτυχῶς. Ἴδιον δέ· ποιηταὶ μὲν γὰρ ἐπιβαλλόμενοι πεζογραφεῖν ἐπιτυγχάνουσι· πεζογράφοι δὲ ἐπιτιθέμενοι ποιητικῇ πταίουσι· τῷ δῆλον τὸ μὲν φύσεως εἶναι, τὸ δὲ τέχνης ἔργον. Πέμπτος ἀνδριαντοποιός· ἕκτος ᾄσματα γεγραφώς, ὥς φησιν Ἀριστόξενος.

[6] Xénocrate de Chalcédoine, fils d'Agathénor, fréquenta dès sa jeunesse l'école de Platon et le suivit en Sicile. Il avait l'esprit lent ; aussi Platon disait-il souvent de lui, en le comparant à Aristote : « Celui-ci a besoin de frein, et celui-là d'éperon; » ou bien encore : « Quel cheval ! et quel âne je dresse contre lui ! » Du reste, Xénocrate était grave et sévère; de là ce conseil que lui donnait souvent Platon : « Xénocrate, sacrifie aux Grâces. »

II passa la plus grande partie de sa vie à l'Académie. 181  Lorsque par hasard il se rendait à la ville, les gens turbulents et les débauchés se rangeaient pour le laisser tranquillement passer. [7] Un jour, la courtisane Phryné voulant l'éprouver, feignit d'être poursuivie et se réfugia dans sa chambre. Il la reçut par humanité, et, comme il n'avait qu'un seul lit, il lui en céda la moitié, à sa demande. Mais elle eut beau employer sur lui toutes ses séductions, il lui fallut partir comme elle était venue ; et lorsqu'on lui demanda le résultat de ses tentatives, elle répondit : « Ce n'est pas à un homme que j'ai eu affaire, mais à une statue. » D'autres prétendent que ses disciples avaient mis dans son lit la courtisane Laïs. On assure d'un autre côté que, pour se maintenir dans cette chasteté rigide qu'il s'était imposée, il lui arrivait souvent de se soumettre volontairement à des opérations douloureuses. Sa bonne foi était si bien connue, que pour lui seul les Athéniens admirent une exception à la loi qui ordonnait de prêter serment avant de rendre témoignage. [8] La simplicité de ses goûts n'était pas moins remarquable : Alexandre lui ayant fait passer une somme considérable, il préleva seulement trois mille drachmes attiques et renvoya le reste, en disant qu'Alexandre avait plus besoin d'argent que lui, puisqu'il avait plus de monde à nourrir. Myronianus rapporte également, dans les Faits semblables, qu'il refusa un présent d'Antipater. Vainqueur dans la fête annuelle des Choées (1), et honoré d'une couronne d'or proposée par Denys à celui qui aurait le premier vidé sa coupe, il la déposa en sortant aux pieds d'un Hermès qui était à la porte, et auquel il avait coutume d'offrir des couronnes de fleurs. Il fit partie, dit-on, d'une ambassade envoyée à Phi-  182 lippe; mais tandis que ses compagnons acceptaient des festins du roi, dont les largesses les avaient gagnés, et avaient avec lui des conférences particulières, Xénocrate se tint à l'écart ; [9] aussi Philippe ne lui fit-il aucun accueil. De retour à Athènes, les ambassadeurs se plaignirent de ce que Xénocrate n'avait été pour eux d'aucune utilité, et déjà même on se disposait à le punir, lorsqu'il déclara que les Athéniens devaient plus que jamais veiller sur la république : « Vos ambassadeurs , dit-il, ont été gagnés par Philippe, et seul je me suis montré inaccessible à ses séductions. » De ce moment on l'estima deux fois davantage. Philippe, lui- même , avoua dans la suite que, de tous ceux qu'on lui avait envoyés, Xénocrate était le seul que les présents n'eussent pu corrompre.

Dans une autre circonstance, il fut chargé d'aller auprès d'Antipater réclamer les Athéniens faits prisonniers dans la guerre lamiaque; ce prince l'ayant invité à un repas, il répondit par ces vers :

Ô Circé, quel homme sensé pourrait consentir à prendre aucune nourriture et aucune boisson, avant d'avoir affranchi ses compagnons et de les voir libres (2) ?

Antipater accueillit favorablement cette adroite prière et élargit les prisonniers.

[10] Un moineau poursuivi par un épervier étant venu se réfugier dans son sein, il le caressa doucement, et le danger passé, il le renvoya en disant qu'il ne fallait pas livrer un suppliant.

Insulté par Bion, il lui déclara qu'il ne lui répondrait pas ; — « car la tragédie, dit-il, lorsqu'elle est injuriée par la comédie, ne la juge pas digne d'une réponse. »

183 Un homme qui ne connaissait ni la musique, ni la géométrie, ni l'astronomie, lui ayant demandé à suivre ses leçons, il lui dit : « Va-t'en ; tu n'as pas les anses qui servent à prendre la philosophie. » Suivant une autre version, il lui aurait répondu : « On ne carde pas la laine chez moi (3). »

[11] Denys dit un jour à Platon : « On te fera couper la tête. » Xénocrate qui était présent reprit aussitôt, en montrant la sienne : « Ce ne sera pas du moins avant d'avoir coupé celle-ci. »

Une autre fois, Antipater étant venu à Athènes alla le saluer; mais, avant de lui répondre, Xénocrate acheva tranquillement le discours qu'il avait commencé.

Il était exempt de toute vanité, méditait plusieurs fois le jour, et ne manquait jamais, dit-on, de consacrer une heure au silence et à la retraite.

Il a laissé unnombre prodigieux d'ouvrages, des poésies, des exhortations, etc... En voici les titres : de la Nature, six livres ; de la Sagesse, VI ; de la Richesse, I ; l'Arcadien, I ; de l'Indéfini, I ; [12] de l'Enfant, I ; de la Continence, I ; de l'Utilité, I ; de la Liberté, I ; de la Mort, I ; de la Volonté, I ; de l'Amitié, II ; de la Modération, I ; du Contraire, II ; du Bonheur, II ; de l'Art d'écrire, I ; de la Mémoire, I ; de la Fausseté, I ; Calliclès, I ; de la Prudence, II ; Oeconomique, I ; de la Tempérance, I ; du Pouvoir de la loi, I ; de la République, I ; de la Sainteté, 1 ; que la vertu peut s'enseigner, I ; de l'Être, I ; de la Destinée, I ; des Passions, I ; Vies, I ; de la Concorde, I ; des Disciples, II ; de la Justice, I ; de la Vertu, II ; des Espèces, I ; de la Volupté, II ; de la Vie, I ; du Courage, I 184 ;  de l'Unité, I ; des Idées, I ; [13] de l'Art, I ; des Dieux, II ; de l'Ame, II ; de la Science, I ; le Politique, I ; de l'Instruction, I ; de la Philosophie, I ; sur la doctrine de Parménide, I ; Archédémus, ou de la Justice, I ; du Bien, I ; de la Pensée, VIII ; Solution des difficultés relatives au raisonnement, X; Leçons sur la nature, VI ; Sommaire, I ; des Genres et des Espèces, I ; Doctrine pythagoricienne, I ; Solutions, II ; Divisions, VIII ; Thèses, XX, XLIII ; différents traités de la Discussion, XIV, XL, I, II, DCC, XL (4) ; viennent ensuite quinze livres sur l'Art de la diction, et dix-sept autres sur le même sujet; sur le Raisonnement, IX ; de la Pensée, deux livres, différents de ceux déjà cités; sur les Géomètres, V ; Commentaires, I ; des Contraires, I ; des Nombres, I ; Théorie des nombres, I ; des Distances, I ; sur l'Astronomie, VI ; [14] Éléments, à Alexandre, sur la Royauté, IV ; à Arybas ; à Ephestion ; sur la Géométrie, II. En tout, deux cent vingt mille deux cent trente-neuf lignes (5).

Quelque illustre que fût Xénocrate, les Athéniens le vendirent cependant à l'encan, parce qu'il ne pouvait payer le tribut des métèques (6). Démétrius de Phalère l'acheta, et par là il rendit service en même temps à Xénocrate et aux Athéniens : à Xénocrate, en lui rendant la liberté ; aux Athéniens, en leur payant le tribut. Ces détails sont empruntés à Myronianus d'A- 185 mastria, livre premier des Chapitres historiques semblables.

Xénocrate succéda à Speusippe sous l'archontat de Lysimachus, la seconde année de la cent dixième olympiade (7), et fut pendant vingt-cinq ans à la tête de l'Académie. Il se heurta la nuit contre un bassin et mourut sur le coup, à l'âge de quatre-vingt-deux ans. [15] J'ai fait sur lui cette épigramme :

Xénocrate, cet homme illustre entre tous, heurte un bassin d'airain, se blesse au front, pousse un long cri plaintif et meurt à l'instant.

Il y a eu cinq autres Xénocrate : le premier est un tacticien fort ancien ; le second était concitoyen et parent de notre philosophe. On a de lui un discours intitulé Arsinoétique, sur la mort d'Arsinoé ; le troisième est un philosophe, auteur d'une élégie peu goûtée. — Cela se conçoit : quand les poètes s'essayent à écrire en prose, ils réussissent aisément ; mais quand les prosateurs abordent la poésie, ils échouent; ce qui prouve que le talent du poete est un don de la nature , et celui du prosateur un résultat de l'art. — Le quatrième est un statuaire, et le cinquième un poète lyrique cité par Aristoxène. 

(1)  Il résulte de cette phrase que la vie de Speusippe faisait suite à celle de Platon, sans aucune distinction de livres; et en effet les anciens manuscrits ne portent pas de trace de cette division.

(2)343 avant J. C.

(3)  Je lis : Σοκράτους.

(4) Il n'y a rien de pareil dans Plutarque.

(5) Fête des libations.

(6) Homère, Odyss., liv. X, v, 382.

(7) C'est-à-dire : « on doit y venir déjà dégrossi. »

(8)  Ces divers nombres paraissent se rapporter à des ouvrages qui portaient le même titre ; cependant il doit y avoir erreur dans le catalogue de Diogène ; car il est presque incroyable que Xénocrate ait composé sept cent quatre-vingt-trois livres sur le raisonnement.

(9)  Je lis : M κ.' β', σ' λ' θ'.  Le M est pris ici non pas pour un nom- bre déterminé (40), mais bien pour μυριάδες;. Il a souvent cette valeur dans Diogène.

(10)  Étrangers domiciliés à Athènes.

(11) 338 avant J. C.