Lucien

OEUVRES COMPLÈTES DE LUCIEN DE SAMOSATE,

TRADUCTION NOUVELLE AVEC UNE INTRODUCTION ET DES NOTES PAR EUGÈNE TALBOT, Docteur ès lettres, Professeur adjoint de rhétorique au lycée Louis-le-Grand, TOME PREMIER, DEUXIÈME ÉDITION, PARIS LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET Cie BOULEVARD SAINT-GERMAIN, N° 77, 1866, Tous droits réservés

XVII.SUR CEUX QUI SONT AUX GAGES DES GRANDS.

 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΙΣΘΩΙ ΣΥΝΟΝΤΩΝ.  

 

 

 

 

XVII.

SUR CEUX QUI SONT AUX GAGES DES GRANDS (01).

 

 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΙΣΘΩΙ ΣΥΝΟΝΤΩΝ.

 

 

  [1] Καὶ τί σοι πρῶτον, ὦ φιλότης, ἢ τί ὕστατον, φασί, καταλέξω τούτων ἃ πάσχειν ἢ ποιεῖν ἀνάγκη τοὺς ἐπὶ μισθῷ συνόντας κἀν ταῖς τῶν εὐδαιμόνων τούτων φιλίαις ἐξεταζομένους — εἰ χρὴ φιλίαν τὴν τοιαύτην αὐτῶν δουλείαν ἐπονομάζειν; οἶδα γὰρ πολλὰ καὶ σχεδὸν τὰ πλεῖστα τῶν συμβαινόντων αὐτοῖς, οὐκ αὐτὸς μὰ Δία τοῦ τοιούτου πειραθείς, οὐ γὰρ ἐν ἀνάγκῃ μοι ἡ πεῖρα ἐγεγένητο, μηδέ, ὦ θεοί, γένοιτο· ἀλλὰ πολλοὶ τῶν εἰς τὸν βίον τοῦτον ἐμπεπτωκότων ἐξηγόρευον πρός με, οἱ μὲν ἔτι ἐν τῷ κακῷ ὄντες, ἀποδυρόμενοι ὁπόσα καὶ ὁποῖα ἔπασχον, οἱ δὲ ὥσπερ ἐκ δεσμωτηρίου τινὸς ἀποδράντες οὐκ ἀηδῶς μνημονεύοντες ὧν ἐπεπόνθεσαν· ἀλλὰ γὰρ εὐφραίνοντο ἀναλογιζόμενοι οἵων ἀπηλλάγησαν. Ἀξιοπιστότεροι δὲ ἦσαν οὗτοι διὰ πάσης, ὡς εἰπεῖν, τῆς τελετῆς διεξεληλυθότες καὶ πάντα ἐξ ἀρχῆς εἰς τέλος ἐποπτεύσαντες. Οὐ παρέργως οὖν οὐδὲ ἀμελῶς ἐπήκουον αὐτῶν καθάπερ ναυαγίαν τινὰ καὶ σωτηρίαν αὑτῶν παράλογον διηγουμένων, οἷοί εἰσιν οἱ πρὸς τοῖς ἱεροῖς ἐξυρημένοι τὰς κεφαλὰς συνάμα πολλοὶ τὰς τρικυμίας καὶ ζάλας καὶ ἀκρωτήρια καὶ ἐκβολὰς καὶ ἱστοῦ κλάσεις καὶ πηδαλίων ἀποκαυλίσεις διεξιόντες, ἐπὶ πᾶσι δὲ τοὺς Διοσκούρους ἐπιφαινομένους,  —  οἰκεῖοι γὰρ τῆς τοιαύτης τραγῳδίας οὗτοί γε — ἤ τιν´ ἄλλον ἐκ μηχανῆς θεὸν ἐπὶ τῷ καρχησίῳ καθεζόμενον ἢ πρὸς τοῖς πηδαλίοις ἑστῶτα καὶ πρός τινα ᾐόνα μαλακὴν ἀπευθύνοντα τὴν ναῦν, οἷ προσενεχθεῖσα ἔμελλεν αὐτὴ μὲν ἠρέμα καὶ κατὰ σχολὴν διαλυθήσεσθαι, αὐτοὶ δὲ ἀσφαλῶς ἀποβήσεσθαι χάριτι καὶ εὐμενείᾳ τοῦ θεοῦ. Ἐκεῖνοι μὲν οὖν τὰ πολλὰ ταῦτα πρὸς τὴν χρείαν τὴν παραυτίκα ἐπιτραγῳδοῦσιν ὡς παρὰ πλειόνων λαμβάνοιεν, οὐ δυστυχεῖς μόνον ἀλλὰ καὶ θεοφιλεῖς τινες εἶναι δοκοῦντες·

[2] οἱ δὲ τοὺς ἐν ταῖς οἰκίαις χειμῶνας καὶ τὰς τρικυμίας καὶ νὴ Δία πεντακυμίας τε καὶ δεκακυμίας, εἰ οἷόν τε εἰπεῖν, διηγούμενοι, καὶ ὡς τὸ πρῶτον εἰσέπλευσαν, γαληνοῦ ὑποφαινομένου τοῦ πελάγους, καὶ ὅσα πράγματα παρὰ τὸν πλοῦν ὅλον ὑπέμειναν ἢ διψῶντες ἢ ναυτιῶντες ἢ ὑπεραντλούμενοι τῇ ἅλμῃ, καὶ τέλος ὡς πρὸς πέτραν τινὰ ὕφαλον ἢ σκόπελον ἀπόκρημνον περιρρήξαντες τὸ δύστηνον σκαφίδιον ἄθλιοι κακῶς ἐξενήξαντο γυμνοὶ καὶ πάντων ἐνδεεῖς τῶν ἀναγκαίων — ἐν δὴ τούτοις καὶ τῇ τούτων διηγήσει ἐδόκουν μοι τὰ πολλὰ οὗτοι ὑπ´ αἰσχύνης ἐπικρύπτεσθαι, καὶ ἑκόντες εἶναι ἐπιλανθάνεσθαι αὐτῶν. Ἀλλ´ ἔγωγε κἀκεῖνα καὶ εἴ τιν´ ἄλλα ἐκ τοῦ λόγου συντιθεὶς εὑρίσκω προσόντα ταῖς τοιαύταις συνουσίαις, οὐκ ὀκνήσω σοι πάντα, ὦ καλὲ Τιμόκλεις, διεξελθεῖν· δοκῶ γάρ μοι ἐκ πολλοῦ ἤδη κατανενοηκέναι σε τούτῳ τῷ βίῳ ἐπιβουλεύοντα,

[3] καὶ πρῶτόν γε ὁπηνίκα περὶ τῶν τοιούτων ὁ λόγος ἐνέπεσεν, εἶτα ἐπῄνεσέ τις τῶν παρόντων τὴν τοιαύτην μισθοφοράν, τρισευδαίμονας εἶναι λέγων οἷς μετὰ τοῦ φίλους ἔχειν τοὺς ἀρίστους Ῥωμαίων καὶ δειπνεῖν δεῖπνα πολυτελῆ καὶ ἀσύμβολα καὶ οἰκεῖν ἐν καλῷ καὶ ἀποδημεῖν μετὰ πάσης ῥᾳστώνης καὶ ἡδονῆς ἐπὶ λευκοῦ ζεύγους, εἰ τύχοι, ἐξυπτιάζοντας, προσέτι καὶ μισθὸν τῆς φιλίας καὶ ὧν εὖ πάσχουσιν τούτων λαμβάνειν οὐκ ὀλίγον ἐστίν· ἀτεχνῶς γὰρ ἄσπορα καὶ ἀνήροτα τοῖς τοιούτοις τὰ πάντα φύεσθαι. Ὁπότε οὖν ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἤκουες, ἑώρων ὅπως ἐκεχήνεις πρὸς αὐτὰ καὶ πάνυ σφόδρα πρὸς τὸ δέλεαρ ἀναπεπταμένον παρεῖχες τὸ στόμα. Ὡς οὖν τό γε ἡμέτερον εἰσαῦθίς ποτε ἀναίτιον ᾖ μηδὲ ἔχῃς λέγειν ὡς ὁρῶντές σε τηλικοῦτο μετὰ τῆς καρίδος ἄγκιστρον καταπίνοντα οὐκ ἐπελαβόμεθα οὐδὲ πρὶν ἐμπεσεῖν τῷ λαιμῷ περιεσπάσαμεν οὐδὲ προεδηλώσαμεν, ἀλλὰ περιμείναντες ἐξ ἑλκομένου καὶ ἐμπεπηγότος ἤδη συρόμενον καὶ πρὸς ἀνάγκην ἀγόμενον ὁρᾶν, ὅτ´ οὐδὲν ὄφελος ἑστῶτες ἐπεδακρύομεν· ὅπως μὴ ταῦτα λέγῃς ποτέ, πάνυ εὔλογα, ἢν λέγηται, καὶ ἄφυκτα ἡμῖν, ὡς οὐκ ἀδικοῦμεν μὴ προμηνύσαντες, ἄκουσον ἐξ ἀρχῆς ἁπάντων, καὶ τὸ δίκτυόν τε αὐτὸ καὶ τῶν κύρτων τὸ ἀδιέξοδον ἔκτοσθεν ἐπὶ σχολῆς, ἀλλὰ μὴ ἔνδοθεν ἐκ τοῦ μυχοῦ προεπισκόπησον, καὶ τοῦ ἀγκίστρου δὲ τὸ ἀγκύλον καὶ τὴν εἰς τὸ ἔμπαλιν τοῦ σκόλοπος ἀναστροφὴν καὶ τῆς τριαίνης τὰς ἀκμὰς εἰς τὰς χεῖρας λαβὼν καὶ πρὸς τὴν γνάθον πεφυσημένην ἀποπειρώμενος, ἢν μὴ πάνυ ὀξέα μηδὲ ἄφυκτα μηδὲ ἀνιαρὰ ἐν τοῖς τραύμασι φαίνηται βιαίως σπῶντα καὶ ἀμάχως ἀντιλαμβανόμενα, ἡμᾶς μὲν ἐν τοῖς δειλοῖς καὶ διὰ τοῦτο πεινῶσιν ἀνάγραφε, σεαυτὸν δὲ παρακαλέσας θαρρεῖν ἐπιχείρει τῇ ἄγρᾳ, εἰ θέλεις, καθάπερ ὁ λάρος ὅλον περιχανὼν τὸ δέλεαρ.

[4] Ῥηθήσεται δὲ ὁ πᾶς λόγος τὸ μὲν ὅλον ἴσως διὰ σέ, πλὴν ἀλλ´ οὔ γε περὶ τῶν φιλοσοφούντων ὑμῶν μόνον, οὐδὲ ὁπόσοι σπουδαιοτέραν τὴν προαίρεσιν προείλοντο ἐν τῷ βίῳ, ἀλλὰ καὶ περὶ γραμματιστῶν καὶ ῥητόρων καὶ μουσικῶν καὶ ὅλως τῶν ἐπὶ παιδείαις συνεῖναι καὶ μισθοφορεῖν ἀξιουμένων. Κοινῶν δὲ ὡς ἐπίπαν ὄντων καὶ ὁμοίων τῶν συμβαινόντων ἅπασι, δῆλον ὡς οὐκ ἐξαίρετα μέν, αἰσχίω δὲ τὰ αὐτὰ ὄντα γίγνεται τοῖς φιλοσοφοῦσιν, εἰ τῶν ὁμοίων τοῖς ἄλλοις ἀξιοῖντο καὶ μηδὲν αὐτοὺς σεμνότερον οἱ μισθοδόται ἄγοιεν. Ὅ τι δ´ ἂν οὖν ὁ λόγος αὐτὸς ἐπιὼν ἐξευρίσκῃ, τούτου τὴν αἰτίαν μάλιστα μὲν οἱ ποιοῦντες αὐτοί, ἔπειτα δὲ οἱ ὑπομένοντες αὐτὰ δίκαιοι ἔχειν· ἐγὼ δὲ ἀναίτιος, εἰ μὴ ἀληθείας καὶ παρρησίας ἐπιτίμιόν τί ἐστιν. Τοὺς μέντοι τοῦ ἄλλου πλήθους, οἷον γυμναστάς τινας ἢ κόλακας, ἰδιώτας καὶ μικροὺς τὰς γνώμας καὶ ταπεινοὺς αὐτόθεν ἀνθρώπους, οὔτε ἀποτρέπειν ἄξιον τῶν τοιούτων συνουσιῶν, οὐδὲ γὰρ ἂν πεισθεῖεν, οὔτε μὴν αἰτιᾶσθαι καλῶς ἔχει μὴ ἀπολειπομένους τῶν μισθοδοτῶν εἰ καὶ πάνυ πολλὰ ὑβρίζοιντο ὑπ´ αὐτῶν, ἐπιτήδειοι γὰρ καὶ οὐκ ἀνάξιοι τῆς τοιαύτης διατριβῆς· ἄλλως τε οὐδὲ σχοῖεν ἄν τι ἄλλο πρὸς ὅ τι χρὴ ἀποκλίναντας αὐτοὺς παρέχειν αὑτοὺς ἐνεργούς, ἀλλ´ ἤν τις αὐτῶν ἀφέλῃ τοῦτο, ἄτεχνοι αὐτίκα καὶ ἀργοὶ καὶ περιττοί εἰσιν. Οὐδὲν οὖν οὔτ´ αὐτοὶ δεινὸν πάσχοιεν ἂν οὔτ´ ἐκεῖνοι ὑβρισταὶ δοκοῖεν εἰς τὴν ἀμίδα, φασίν, ἐνουροῦντες· ἐπὶ γάρ τοι τὴν ὕβριν ταύτην ἐξ ἀρχῆς παρέρχονται εἰς τὰς οἰκίας, καὶ ἡ τέχνη φέρειν καὶ ἀνέχεσθαι τὰ γιγνόμενα. Περὶ δὲ ὧν προεῖπον τῶν πεπαιδευμένων ἄξιον ἀγανακτεῖν καὶ πειρᾶσθαι ὡς ἔνι μάλιστα μετάγειν αὐτοὺς καὶ πρὸς ἐλευθερίαν ἀφαιρεῖσθαι.

[5] Δοκῶ δέ μοι καλῶς ἂν ποιῆσαι, εἰ τὰς αἰτίας ἀφ´ ὧν ἐπὶ τὸν τοιοῦτον βίον ἀφικνοῦνταί τινες προεξετάσας δείξαιμι οὐ πάνυ βιαίους οὐδ´ ἀναγκαίας· οὕτω γὰρ ἂν αὐτοῖς ἡ ἀπολογία προαναιροῖτο καὶ ἡ πρώτη ὑπόθεσις τῆς ἐθελοδουλείας. Οἱ μὲν δὴ πολλοὶ τὴν πενίαν καὶ τὴν τῶν ἀναγκαίων χρείαν προθέμενοι ἱκανὸν τοῦτο προκάλυμμα οἴονται προβεβλῆσθαι τῆς πρὸς τὸν βίον τοῦτον αὐτομολίας, καὶ ἀποχρῆν αὐτοῖς νομίζουσιν εἰ λέγοιεν ὡς συγγνώμης ἄξιον ποιοῦσιν τὸ χαλεπώτατον τῶν ἐν τῷ βίῳ, τὴν πενίαν, διαφυγεῖν ζητοῦντες· εἶτα ὁ Θέογνις πρόχειρος καὶ πολὺ τό, πᾶς γὰρ ἀνὴρ πενίῃ δεδμημένος καὶ ὅσα ἄλλα δείματα ὑπὲρ τῆς πενίας οἱ ἀγεννέστατοι τῶν ποιητῶν ἐξενηνόχασιν. Ἐγὼ δ´ εἰ μὲν ἑώρων αὐτοὺς φυγήν τινα ὡς ἀληθῶς τῆς πενίας εὑρισκομένους ἐκ τῶν τοιούτων συνουσιῶν, οὐκ ἂν ὑπὲρ τῆς ἄγαν ἐλευθερίας ἐμικρολογούμην πρὸς αὐτούς· ἐπεὶ δὲ — ὡς ὁ καλός που ῥήτωρ ἔφη — τοῖς τῶν νοσούντων σιτίοις ἐοικότα λαμβάνουσι, τίς ἔτι μηχανὴ μὴ οὐχὶ καὶ πρὸς τοῦτο κακῶς βεβουλεῦσθαι δοκεῖν αὐτούς, ἀεὶ μενούσης αὐτοῖς ὁμοίας τῆς ὑποθέσεως τοῦ βίου; πενία γὰρ εἰσαεὶ καὶ τὸ λαμβάνειν ἀναγκαῖον καὶ ἀπόθετον οὐδὲν οὐδὲ περιττὸν εἰς φυλακήν, ἀλλὰ τὸ δοθέν, κἂν δοθῇ, κἂν ἀθρόως ληφθῇ, πᾶν ἀκριβῶς καὶ τῆς χρείας ἐνδεῶς καταναλίσκεται. Καλῶς δὲ εἶχε μὴ τοιαύτας τινὰς ἀφορμὰς ἐπινοεῖν αἳ τὴν πενίαν τηροῦσι παραβοηθοῦσαι μόνον αὐτῇ, ἀλλ´ αἳ τέλεον ἐξαιρήσουσιν, καὶ ὑπέρ γε τοῦ τοιούτου καὶ εἰς βαθυκήτεα πόντον ἴσως ῥιπτεῖν, εἰ δεῖ, ὦ Θέογνι, καὶ πετρέων, ὡς φής, κατ´ ἠλιβάτων. εἰ δέ τις ἀεὶ πένης καὶ ἐνδεὴς καὶ ὑπόμισθος ὢν οἴεται πενίαν αὐτῷ τούτῳ διαπεφευγέναι, οὐκ οἶδα πῶς ὁ τοιοῦτος οὐκ ἂν δόξειεν ἑαυτὸν ἐξαπατᾶν.

[6] Ἄλλοι δὲ πενίαν μὲν αὐτὴν οὐκ ἂν φοβηθῆναι οὐδὲ καταπλαγῆναί φασιν, εἰ ἐδύναντο τοῖς ἄλλοις ὁμοίως πονοῦντες ἐκπορίζειν τὰ ἄλφιτα, νῦν δέ, πεπονηκέναι γὰρ αὐτοῖς τὰ σώματα ἢ ὑπὸ γήρως ἢ ὑπὸ νόσων, ἐπὶ τήνδε ῥᾴστην οὖσαν τὴν μισθοφορὰν ἀπηντηκέναι. Φέρ´ οὖν ἴδωμεν εἰ ἀληθῆ λέγουσιν καὶ ἐκ τοῦ ῥᾴστου, μὴ πολλὰ μηδὲ πλείω τῶν ἄλλων πονοῦσι, περιγίγνεται αὐτοῖς τὰ διδόμενα· εὐχῇ γὰρ ἂν ἐοικότα εἴη ταῦτά γε, μὴ πονήσαντα μηδὲ καμόντα ἕτοιμον ἀργύριον λαβεῖν. Τὸ δ´ ἐστὶ καὶ ῥηθῆναι κατ´ ἀξίαν ἀδύνατον· τοσαῦτα πονοῦσιν καὶ κάμνουσιν ἐν ταῖς συνουσίαις, ὥστε πλείονος ἐνταῦθα καὶ ἐπὶ τοῦτο μάλιστα τῆς ὑγιείας δεῖσθαι, μυρίων ὄντων ὁσημέραι τῶν ἐπιτριβόντων τὸ σῶμα καὶ πρὸς ἐσχάτην ἀπόγνωσιν καταπονούντων. Λέξομεν δὲ αὐτὰ ἐν τῷ προσήκοντι καιρῷ, ἐπειδὰν καὶ τὰς ἄλλας αὐτῶν δυσχερείας διεξίωμεν· τὸ δὲ νῦν εἶναι ἱκανὸν ἦν ὑποδεῖξαι ὡς οὐδ´ οἱ διὰ ταύτην λέγοντες αὑτοὺς ἀποδίδοσθαι τὴν πρόφασιν ἀληθεύοιεν ἄν.

[7] Λοιπὸν δὴ καὶ ἀληθέστατον μέν, ἥκιστα δὲ πρὸς αὐτῶν λεγόμενον, ἡδονῆς ἕνεκα καὶ τῶν πολλῶν καὶ ἀθρόων ἐλπίδων εἰσπηδᾶν αὐτοὺς εἰς τὰς οἰκίας, καταπλαγέντας μὲν τὸ πλῆθος τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου, εὐδαιμονήσαντας δὲ ἐπὶ τοῖς δείπνοις καὶ τῇ ἄλλῃ τρυφῇ, ἐλπίσαντας δὲ ὅσον αὐτίκα χανδὸν οὐδενὸς ἐπιστομίζοντος πίεσθαι τοῦ χρυσίου. Ταῦτα ὑπάγει αὐτοὺς καὶ δούλους ἀντὶ ἐλευθέρων τίθησιν — οὐχ ἡ τῶν ἀναγκαίων χρεία, ἣν ἔφασκον, ἀλλ´ ἡ τῶν οὐκ ἀναγκαίων ἐπιθυμία καὶ ὁ τῶν πολλῶν καὶ πολυτελῶν ἐκείνων ζῆλος. Τοιγαροῦν ὥσπερ δυσέρωτας αὐτοὺς καὶ κακοδαίμονας ἐραστὰς ἔντεχνοί τινες καὶ τρίβωνες ἐρώμενοι παραλαβόντες ὑπεροπτικῶς περιέπουσιν, ὅπως ἀεὶ ἐρασθήσονται αὐτῶν θεραπεύοντες, ἀπολαῦσαι δὲ τῶν παιδικῶν ἀλλ´ οὐδὲ μέχρι φιλήματος ἄκρου μεταδιδόντες· ἴσασι γὰρ ἐν τῷ τυχεῖν τὴν διάλυσιν τοῦ ἔρωτος γενησομένην. Ταύτην οὖν ἀποκλείουσιν καὶ ζηλοτύπως φυλάττουσιν· τὰ δὲ ἄλλα ἐπ´ ἐλπίδος ἀεὶ τὸν ἐραστὴν ἔχουσιν. Δεδίασι γὰρ μὴ αὐτὸν ἡ ἀπόγνωσις ἀπαγάγῃ τῆς ἄγαν ἐπιθυμίας καὶ ἀνέραστος αὐτοῖς γένηται· προσμειδιῶσιν οὖν καὶ ὑπισχνοῦνται καὶ ἀεὶ εὖ ποιήσουσι καὶ χαριοῦνται καὶ ἐπιμελήσονται πολυτελῶς. εἶτ´ ἔλαθον ἄμφω γηράσαντες, ἔξωροι γενόμενοι καὶ οὗτος τοῦ ἐρᾶν κἀκεῖνος τοῦ μεταδιδόναι. Πέπρακται δ´ οὖν αὐτοῖς οὐδὲν ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ πέρα τῆς ἐλπίδος.

[8] Τὸ μὲν δὴ δι´ ἡδονῆς ἐπιθυμίαν ἅπαντα ὑπομένειν οὐ πάνυ ἴσως ὑπαίτιον, ἀλλὰ συγγνώμη εἴ τις ἡδονῇ χαίρει καὶ τοῦτο ἐξ ἅπαντος θεραπεύει ὅπως μεθέξει αὐτῆς. Καίτοι αἰσχρὸν ἴσως καὶ ἀνδραποδῶδες ἀποδόσθαι διὰ ταύτην ἑαυτόν· πολὺ γὰρ ἡδίων ἡ ἐκ τῆς ἐλευθερίας ἡδονή. Ὅμως δ´ οὖν ἐχέτω τινὰ συγγνώμην αὐτοῖς, εἰ ἐπιτυγχάνοιτο· τὸ δὲ δι´ ἡδονῆς ἐλπίδα μόνον πολλὰς ἀηδίας ὑπομένειν γελοῖον οἶμαι καὶ ἀνόητον, καὶ ταῦτα ὁρῶντας ὡς οἱ μὲν πόνοι σαφεῖς καὶ πρόδηλοι καὶ ἀναγκαῖοι, τὸ δὲ ἐλπιζόμενον ἐκεῖνο, ὁτιδήποτέ ἐστιν τὸ ἡδύ, οὔτε ἐγένετό πω τοσούτου χρόνου, προσέτι δὲ οὐδὲ γενήσεσθαι ἔοικεν, εἴ τις ἐκ τῆς ἀληθείας λογίζοιτο. Οἱ μέν γε τοῦ Ὀδυσσέως ἑταῖροι γλυκύν τινα τὸν λωτὸν ἐσθίοντες ἠμέλουν τῶν ἄλλων καὶ πρὸς τὸ παρὸν ἡδὺ τῶν καλῶς ἐχόντων κατεφρόνουν· ὥστε οὐ πάντῃ ἄλογος αὐτῶν ἡ λήθη τοῦ καλοῦ, πρὸς τῷ ἡδεῖ ἐκείνῳ τῆς ψυχῆς διατριβούσης. Τὸ δὲ λιμῷ συνόντα παρεστῶτα ἄλλῳ τοῦ λωτοῦ ἐμφορουμένῳ μηδὲν μεταδιδόντι ὑπὸ ἐλπίδος μόνης τοῦ κἂν αὐτὸν παραγεύσασθαί ποτε δεδέσθαι, τῶν καλῶς καὶ ὀρθῶς ἐχόντων ἐπιλελησμένον, Ἡράκλεις, ὡς καταγέλαστον καὶ πληγῶν τινων Ὁμηρικῶν ὡς ἀληθῶς δεόμενον.

[9] Τὰ μὲν τοίνυν πρὸς τὰς συνουσίας αὐτοὺς ἄγοντα καὶ ἀφ´ ὧν αὑτοὺς φέροντες ἐπιτρέπουσι τοῖς πλουσίοις χρῆσθαι πρὸς ὅ τι ἂν ἐθέλωσιν, ταῦτά ἐστιν ἢ ὅτι ἐγγύτατα τούτων, πλὴν εἰ μὴ κἀκείνων τις μεμνῆσθαι ἀξιώσειεν τῶν καὶ μόνῃ τῇ δόξῃ ἐπαιρομένων τοῦ συνεῖναι εὐπατρίδαις τε καὶ εὐπαρύφοις ἀνδράσιν· εἰσὶν γὰρ οἳ καὶ τοῦτο περίβλεπτον καὶ ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς νομίζουσιν, ὡς ἔγωγε τοὐμὸν ἴδιον οὐδὲ βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ αὐτὸ μόνον συνεῖναι καὶ συνὼν ὁρᾶσθαι μηδὲν χρηστὸν ἀπολαύων τῆς συνουσίας δεξαίμην ἄν.

[10] Τοιαύτης δὲ αὐτοῖς τῆς ὑποθέσεως οὔσης, φέρε ἤδη πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ἐπισκοπήσωμεν οἷα μὲν πρὸ τοῦ εἰσδεχθῆναι καὶ τυχεῖν ὑπομένουσιν, οἷα δὲ ἐν αὐτῷ ἤδη ὄντες πάσχουσιν, ἐπὶ πᾶσι δὲ ἥτις αὐτοῖς ἡ καταστροφὴ τοῦ δράματος γίγνεται. Οὐ γὰρ δὴ ἐκεῖνό γε εἰπεῖν ἐστιν, ὡς εἰ καὶ πονηρὰ ταῦτα, εὔληπτα γοῦν καὶ οὐ πολλοῦ δεήσει τοῦ πόνου, ἀλλὰ θελῆσαι δεῖ μόνον, εἶτά σοι πέπρακται τὸ πᾶν εὐμαρῶς· ἀλλὰ πολλῆς μὲν τῆς διαδρομῆς δεῖ, συνεχοῦς δὲ τῆς θυραυλίας, ἕωθέν τε ἐξανιστάμενον περιμένειν ὠθούμενον καὶ ἀποκλειόμενον καὶ ἀναίσχυντον ἐνίοτε καὶ ὀχληρὸν δοκοῦντα καὶ ὑπὸ θυρωρῷ κακῶς συρίζοντι καὶ ὀνομακλήτορι Λιβυκῷ ταττόμενον καὶ μισθὸν τελοῦντα τῆς μνήμης τοῦ ὀνόματος. Καὶ μὴν καὶ ἐσθῆτος ὑπὲρ τὴν ὑπάρχουσαν δύναμιν ἐπιμεληθῆναι χρὴ πρὸς τὸ τοῦ θεραπευομένου ἀξίωμα, καὶ χρώματα αἱρεῖσθαι οἷς ἂν ἐκεῖνος ἥδηται, ὡς μὴ ἀπᾴδῃς μηδὲ προσκρούῃς βλεπόμενος, καὶ φιλοπόνως ἕπεσθαι, μᾶλλον δὲ ἡγεῖσθαι, ὑπὸ τῶν οἰκετῶν προωθούμενον καὶ ὥσπερ τινὰ πομπὴν ἀναπληροῦντα. Ὁ δὲ οὐδὲ προσβλέπει πολλῶν ἑξῆς ἡμερῶν.

[11] ἢν δέ ποτε καὶ τὰ ἄριστα πράξῃς, καὶ ἴδῃ σε καὶ προσκαλέσας ἔρηταί τι ὧν ἂν τύχῃ, τότε δὴ τότε πολὺς μὲν ὁ ἱδρώς, ἀθρόος δὲ ὁ ἴλιγγος καὶ τρόμος ἄκαιρος καὶ γέλως τῶν παρόντων ἐπὶ τῇ ἀπορίᾳ. Καὶ πολλάκις ἀποκρίνασθαι δέον, « Τίς ἦν ὁ βασιλεὺς τῶν Ἀχαιῶν, » ὅτι « Χίλιαι νῆες ἦσαν αὐτοῖς, » λέγεις. Τοῦτο οἱ μὲν χρηστοὶ αἰδῶ ἐκάλεσαν, οἱ δὲ τολμηροὶ δειλίαν, οἱ δὲ κακοήθεις ἀπαιδευσίαν. Σὺ δ´ οὖν ἐπισφαλεστάτης πειραθεὶς τῆς πρώτης φιλοφροσύνης ἀπῆλθες καταδικάσας σεαυτοῦ πολλὴν τὴν ἀπόγνωσιν. Ἐπειδὰν δὲ πολλὰς μὲν ἀΰπνους νύκτας ἰαύσῃς ἤματα δ´ αἱματόεντα διαγάγῃς, οὐ μὰ Δία τῆς Ἑλένης ἕνεκα οὐδὲ τῶν Πριάμου Περγάμων, ἀλλὰ τῶν ἐλπιζομένων πέντε ὀβολῶν, τύχῃς δὲ καὶ τραγικοῦ τινος θεοῦ συνιστάντος, ἐξέτασις τοὐντεῦθεν εἰ οἶσθα τὰ μαθήματα. Καὶ τῷ μὲν πλουσίῳ ἡ διατριβὴ οὐκ ἀηδὴς ἐπαινουμένῳ καὶ εὐδαιμονιζομένῳ, σοὶ δὲ ὁ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς ἀγὼν καὶ ὑπὲρ ἅπαντος τοῦ βίου τότε προκεῖσθαι δοκεῖ· ὑπεισέρχεται γὰρ εἰκότως τὸ μηδ´ ὑπ´ ἄλλου ἂν καταδεχθῆναι πρὸς τοῦ προτέρου ἀποβληθέντα καὶ δόξαντα εἶναι ἀδόκιμον. Ἀνάγκη τοίνυν εἰς μυρία διαιρεθῆναι τότε, τοῖς μὲν ἀντεξεταζομένοις φθονοῦντα,  — τίθει γὰρ καὶ ἄλλους εἶναι τῶν αὐτῶν ἀντιποιουμένους —  αὐτὸν δὲ πάντα ἐνδεῶς εἰρηκέναι νομίζοντα, φοβούμενον δὲ καὶ ἐλπίζοντα καὶ πρὸς τὸ ἐκείνου πρόσωπον ἀτενίζοντα καὶ εἰ μὲν ἐκφαυλίζοι τι τῶν λεγομένων, ἀπολλύμενον, εἰ δὲ μειδιῶν ἀκούοι, γεγηθότα καὶ εὔελπιν καθιστάμενον.

[12] εἰκὸς δὲ πολλοὺς εἶναι τοὺς ἐναντία σοι φρονοῦντας καὶ ἄλλους ἀντὶ σοῦ τιθεμένους, ὧν ἕκαστος ὥσπερ ἐκ λόχου τοξεύων λέληθεν. εἶτ´ ἐννόησον ἄνδρα ἐν βαθεῖ πώγωνι καὶ πολιᾷ τῇ κόμῃ ἐξεταζόμενον εἴ τι οἶδεν ὠφέλιμον, καὶ τοῖς μὲν δοκοῦντα εἰδέναι, τοῖς δὲ μή. Μέσος ἐν τοσούτῳ χρόνος, καὶ πολυπραγμονεῖταί σου ἅπας ὁ παρεληλυθὼς βίος, κἂν μέν τις ἢ πολίτης ὑπὸ φθόνου ἢ γείτων ἔκ τινος εὐτελοῦς αἰτίας προσκεκρουκὼς ἀνακρινόμενος εἴπῃ μοιχὸν ἢ παιδεραστήν, τοῦτ´ ἐκεῖνο, ἐκ τῶν Διὸς δέλτων ὁ μάρτυς, ἂν δὲ πάντες ἅμα ἑξῆς ἐπαινῶσιν, ὕποπτοι καὶ ἀμφίβολοι καὶ δεδεκασμένοι. Χρὴ τοίνυν πολλὰ εὐτυχῆσαι καὶ μηδὲν ὅλως ἐναντιωθῆναι· μόνως γὰρ ἂν οὕτως κρατήσειας. Εἶεν· καὶ δὴ εὐτύχηταί σοι πάντα εὐχῆς μειζόνως· αὐτός τε γὰρ ἐπῄνεσε τοὺς λόγους καὶ τῶν φίλων οἱ ἐντιμότατοι καὶ οἷς μάλιστα πιστεύει τὰ τοιαῦτα οὐκ ἀπέτρεψαν· ἔτι δὲ καὶ ἡ γυνὴ βούλεται, οὐκ ἀντιλέγει δὲ οὔτε ὁ ἐπίτροπος οὔτε ὁ οἰκονόμος· οὐδέ τις ἐμέμψατό σου τὸν βίον, ἀλλὰ πάντα ἵλεω καὶ πανταχόθεν αἴσια τὰ ἱερά.

[13] κεκράτηκας οὖν, ὦ μακάριε, καὶ ἔστεψαι τὰ Ὀλύμπια, μᾶλλον δὲ Βαβυλῶνα εἴληφας ἢ τὴν Σάρδεων ἀκρόπολιν καθῄρηκας, καὶ ἕξεις τὸ τῆς Ἀμαλθείας κέρας καὶ ἀμέλξεις ὀρνίθων γάλα. Δεῖ δή σοι ἀντὶ τῶν τοσούτων πόνων μέγιστα ἡλίκα γενέσθαι τἀγαθά, ἵνα μὴ φύλλινος μόνον ὁ στέφανος ᾖ, καὶ τόν τε μισθὸν οὐκ εὐκαταφρόνητον ὁρισθῆναι καὶ τοῦτον ἐν καιρῷ τῆς χρείας ἀπραγμόνως ἀποδίδοσθαι καὶ τὴν ἄλλην τιμὴν ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς ὑπάρχειν, πόνων δὲ ἐκείνων καὶ πηλοῦ καὶ δρόμων καὶ ἀγρυπνιῶν ἀναπεπαῦσθαι, καὶ τοῦτο δὴ τὸ τῆς εὐχῆς, ἀποτείναντα τὼ πόδε καθεύδειν, μόνα ἐκεῖνα πράττοντα ὧν ἕνεκα τὴν ἀρχὴν παρελήφθης καὶ ὧν ἔμμισθος εἶ. Ἐχρῆν μὲν οὕτως, ὦ Τιμόκλεις, καὶ οὐδὲν ἂν ἦν μέγα κακὸν ὑποκύψαντα φέρειν τὸν ζυγὸν ἐλαφρόν τε καὶ εὔφορον καὶ τὸ μέγιστον, ἐπίχρυσον ὄντα. Ἀλλὰ πολλοῦ, μᾶλλον δὲ τοῦ παντὸς δεῖ· μυρία γάρ ἐστιν ἀφόρητα ἐλευθέρῳ ἀνδρὶ ἐν αὐταῖς ἤδη ταῖς συνουσίαις γιγνόμενα. Σκέψαι δὲ αὐτὸς ἑξῆς ἀκούων, εἴ τις ἂν αὐτὰ ὑπομεῖναι δύναιτο παιδείᾳ κἂν ἐπ´ ἐλάχιστον ὡμιληκώς.

[14] ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τοῦ πρώτου δείπνου, ἢν δοκῇ, ὅ σε εἰκὸς δειπνήσειν τὰ προτέλεια τῆς μελλούσης συνουσίας. Εὐθὺς οὖν πρόσεισιν παραγγέλλων τις ἥκειν ἐπὶ τὸ δεῖπνον, οὐκ ἀνομίλητος οἰκέτης, ὃν χρὴ πρῶτον ἵλεων ποιήσασθαι, παραβύσαντα εἰς τὴν χεῖρα, ὡς μὴ ἀδέξιος εἶναι δοκῇς, τοὐλάχιστον πέντε δραχμάς· ὁ δὲ ἀκκισάμενος καί, « Ἄπαγε, παρὰ σοῦ δὲ ἐγώ; » καί, « Ἡράκλεις, μὴ γένοιτο, » ὑπειπὼν τέλος ἐπείσθη, καὶ ἄπεισί σοι πλατὺ ἐγχανών. Σὺ δὲ ἐσθῆτα καθαρὰν προχειρισάμενος καὶ σεαυτὸν ὡς κοσμιώτατα σχηματίσας λουσάμενος ἥκεις, δεδιὼς μὴ πρὸ τῶν ἄλλων ἀφίκοιο· ἀπειρόκαλον γάρ, ὥσπερ καὶ τὸ ὕστατον ἥκειν φορτικόν. Αὐτὸ οὖν τηρήσας τὸ μέσον τοῦ καιροῦ εἰσελήλυθας, καί σε πάνυ ἐντίμως ἐδέξατο, καὶ παραλαβών τις κατέκλινε μικρὸν ὑπὲρ τοῦ πλουσίου μετὰ δύο που σχεδὸν τῶν παλαιῶν φίλων.

[15] σὺ δ´ ὥσπερ εἰς τοῦ Διὸς τὸν οἶκον παρελθὼν πάντα τεθαύμακας καὶ ἐφ´ ἑκάστῳ τῶν πραττομένων μετέωρος εἶ· ξένα γάρ σοι καὶ ἄγνωστα πάντα· καὶ ἥ τε οἰκετεία εἰς σὲ ἀποβλέπει καὶ τῶν παρόντων ἕκαστος ὅ τι πράξεις ἐπιτηροῦσιν, οὐδὲ αὐτῷ δὲ ἀμελὲς τῷ πλουσίῳ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ προεῖπέ τισι τῶν οἰκετῶν ἐπισκοπεῖν εἴ πως εἰς τοὺς παῖδας ἢ εἰς τὴν γυναῖκα πολλάκις ἐκ περιωπῆς ἀποβλέψεις. Οἱ μὲν γὰρ τῶν συνδείπνων ἀκόλουθοι ὁρῶντες ἐκπεπληγμένον εἰς τὴν ἀπειρίαν τῶν δρωμένων ἀποσκώπτουσι, τεκμήριον τοῦ μὴ παρ´ ἄλλῳ πρότερόν σε δεδειπνηκέναι τὸ καινὸν εἶναί σοι τὸ χειρόμακτρον τιθέμενοι. Ὥσπερ οὖν εἰκός, ἰδίειν τε ἀνάγκη ὑπ´ ἀπορίας καὶ μήτε διψῶντα πιεῖν αἰτεῖν τολμᾶν, μὴ δόξῃς οἰνόφλυξ τις εἶναι, μήτε τῶν ὄψων παρατεθέντων ποικίλων καὶ πρός τινα τάξιν ἐσκευασμένων εἰδέναι ἐφ´ ὅ τι πρῶτον ἢ δεύτερον τὴν χεῖρα ἐνέγκῃς· ὑποβλέπειν οὖν εἰς τὸν πλησίον δεήσει κἀκεῖνον ζηλοῦν καὶ μανθάνειν τοῦ δείπνου τὴν ἀκολουθίαν.

[16] τὰ δ´ ἄλλα ποικίλος εἶ καὶ θορύβου πλέως τὴν ψυχήν, πρὸς ἕκαστα τῶν πραττομένων ἐκπεπληγμένος, καὶ ἄρτι μὲν εὐδαιμονίζεις τὸν πλούσιον τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἐλέφαντος καὶ τῆς τοσαύτης τρυφῆς, ἄρτι δὲ οἰκτείρεις σεαυτόν, ὡς τὸ μηδὲν ὢν εἶτα ζῆν ὑπολαμβάνεις. Ἐνίοτε δὲ κἀκεῖνο εἰσέρχεταί σε, ὡς ζηλωτόν τινα βιώσῃ τὸν βίον ἅπασιν ἐκείνοις ἐντρυφήσων καὶ μεθέξων αὐτῶν ἐξ ἰσοτιμίας· οἴει γὰρ εἰσαεὶ Διονύσια ἑορτάσειν. Καί που καὶ μειράκια ὡραῖα διακονούμενα καὶ ἠρέμα προσμειδιῶντα γλαφυρωτέραν ὑπογράφει σοι τὴν μέλλουσαν διατριβήν, ὥστε συνεχῶς τὸ Ὁμηρικὸν ἐκεῖνο ἐπιφθέγγεσθαι, οὐ νέμεσις Τρῶας καὶ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς πολλὰ πονεῖν καὶ ὑπομένειν ὑπὲρ τῆς τοσαύτης εὐδαιμονίας. Φιλοτησίαι τὸ ἐπὶ τούτῳ, καὶ σκύφον εὐμεγέθη τινὰ αἰτήσας προὔπιέν σοι τῷ διδασκάλῳ, ἢ ὁτιδήποτε προσειπών· σὺ δὲ λαβών, ὅτι μέν τί σε καὶ αὐτὸν ὑπειπεῖν ἔδει ἠγνόησας ὑπ´ ἀπειρίας, καὶ ἀγροικίας δόξαν ὦφλες.

[17] ἐπίφθονος δ´ οὖν ἀπὸ τῆς προπόσεως ἐκείνης πολλοῖς τῶν παλαιῶν φίλων γεγένησαι, καὶ πρότερον ἐπὶ τῇ κατακλίσει λυπήσας τινὰς αὐτῶν, ὅτι τήμερον ἥκων προὐκρίθης ἀνδρῶν πολυετῆ δουλείαν ἠντληκότων. εὐθὺς οὖν καὶ τοιοῦτός τις ἐν αὐτοῖς περὶ σοῦ λόγος· « Τοῦτο ἡμῖν πρὸς τοῖς ἄλλοις δεινοῖς ἐλείπετο, καὶ τῶν ἄρτι εἰσεληλυθότων εἰς τὴν οἰκίαν δευτέρους εἶναι, καὶ μόνοις τοῖς Ἕλλησι τούτοις ἀνέῳκται ἡ Ῥωμαίων πόλις· καίτοι τί ἐστιν ἐφ´ ὅτῳ προτιμῶνται ἡμῶν; οὐ ῥημάτια δύστηνα λέγοντες οἴονταί τι παμμέγεθες ὠφελεῖν; » ἄλλος δέ, « Οὐ γὰρ εἶδες ὅσα μὲν ἔπιεν, ὅπως δὲ τὰ παρατεθέντα συλλαβὼν κατέφαγεν; ἀπειρόκαλος ἄνθρωπος καὶ λιμοῦ πλέως, οὐδ´ ὄναρ λευκοῦ ποτε ἄρτου ἐμφορηθείς, οὔτι γε Νομαδικοῦ ἢ Φασιανοῦ ὄρνιθος, ὧν μόλις τὰ ὀστᾶ ἡμῖν καταλέλοιπεν. » τρίτος ἄλλος, « Ὦ μάταιοι, » φησίν, « πέντε οὐδ´ ὅλων ἡμερῶν ὄψεσθε αὐτὸν ἐνταῦθά που ἐν ἡμῖν τὰ ὅμοια ποτνιώμενον· νῦν μὲν γὰρ ὥσπερ τὰ καινὰ τῶν ὑποδημάτων ἐν τιμῇ τινι καὶ ἐπιμελείᾳ ἐστίν, ἐπειδὰν δὲ πατηθῇ πολλάκις καὶ ὑπὸ τοῦ πηλοῦ ἀναπλασθῇ, ὑπὸ τῇ κλίνῃ ἀθλίως ἐρρίψεται κόρεων ὥσπερ ἡμεῖς ἀνάπλεως. » Ἐκεῖνοι μὲν οὖν τοιαῦτα πολλὰ περὶ σοῦ στρέφουσι, καί που ἤδη καὶ πρὸς διαβολάς τινες αὐτῶν παρασκευάζονται. [

18] τὸ δ´ οὖν συμπόσιον ὅλον ἐκεῖνο σόν ἐστιν καὶ περὶ σοῦ οἱ πλεῖστοι τῶν λόγων. Σὺ δ´ ὑπ´ ἀηθείας πλέον τοῦ ἱκανοῦ ἐμπιὼν οἴνου λεπτοῦ καὶ δριμέος, πάλαι τῆς γαστρὸς ἐπειγούσης, πονηρῶς ἔχεις, καὶ οὔτε προεξαναστῆναί σοι καλὸν οὔτε μένειν ἀσφαλές. Ἀποτεινομένου τοίνυν τοῦ πότου καὶ λόγων ἐπὶ λόγοις γιγνομένων καὶ θεαμάτων ἐπὶ θεάμασι παριόντων — ἅπαντα γὰρ ἐπιδείξασθαί σοι τὰ αὑτοῦ βούλεται — κόλασιν οὐ μικρὰν ὑπομένεις μήτε ὁρῶν τὰ γιγνόμενα μήτε ἀκούων εἴ τις ᾄδει ἢ κιθαρίζει πάνυ τιμώμενος μειρακίσκος, ἀλλ´ ἐπαινεῖς μὲν ὑπ´ ἀνάγκης, εὔχῃ δὲ ἢ σεισμῷ συμπεσεῖν ἐκεῖνα πάντα ἢ πυρκαϊάν τινα προσαγγελθῆναι, ἵνα ποτὲ καὶ διαλυθῇ τὸ συμπόσιον.

[19] Τοῦτο μὲν δή σοι τὸ πρῶτον, ὦ ἑταῖρε, καὶ ἥδιστον ἐκεῖνο δεῖπνον, οὐκ ἔμοιγε τοῦ θύμου καὶ τῶν λευκῶν ἁλῶν ἥδιον ὁπηνίκα βούλομαι καὶ ὁπόσον ἐλευθέρως ἐσθιομένων. Ἵνα γοῦν σοι τὴν ὀξυρεγμίαν τὴν ἐπὶ τούτοις παρῶ καὶ τὸν ἐν τῇ νυκτὶ ἔμετον, ἕωθεν δεήσει περὶ τοῦ μισθοῦ συμβῆναι ὑμᾶς, ὁπόσον τε καὶ ὁπότε τοῦ ἔτους χρὴ λαμβάνειν. Παρόντων οὖν ἢ δύο ἢ τριῶν φίλων προσκαλέσας σε καὶ καθίζεσθαι κελεύσας ἄρχεται λέγειν· « Τὰ μὲν ἡμέτερα ὁποῖά ἐστιν ἑώρακας ἤδη, καὶ ὡς τῦφος ἐν αὐτοῖς οὐδὲ εἷς, ἀτραγῴδητα δὲ καὶ πεζὰ πάντα καὶ δημοτικά, χρὴ δέ σε οὕτως ἔχειν ὡς ἁπάντων ἡμῖν κοινῶν ἐσομένων· γελοῖον γὰρ εἰ τὸ κυριώτατον, τὴν ψυχήν σοι τὴν ἐμαυτοῦ ἢ καὶ νὴ Δία τῶν παίδων » — εἰ παῖδες εἶεν αὐτῷ παιδεύσεως δεόμενοι — « ἐπιτρέπων τῶν ἄλλων μὴ ἐπ´ ἴσης ἡγοίμην δεσπότην. Ἐπεὶ δὲ καὶ ὡρίσθαι τι δεῖ,  — ὁρῶ μὲν τὸ μέτριον καὶ αὔταρκες τοῦ σοῦ τρόπου καὶ συνίημι ὡς οὐχὶ μισθοῦ ἐλπίδι προσελήλυθας ἡμῶν τῇ οἰκίᾳ, τῶν δὲ ἄλλων ἕνεκα, τῆς εὐνοίας τῆς παρ´ ἡμῶν καὶ τιμῆς, ἣν παρὰ πᾶσιν ἕξεις· ὅμως δ´ οὖν καὶ ὡρίσθω τι,  — σὺ δ´ αὐτὸς ὅ τι καὶ βούλει λέγε, μεμνημένος, ὦ φίλτατε, κἀκείνων ἅπερ ἐν ἑορταῖς διετησίοις εἰκὸς ἡμᾶς παρέξειν· οὐ γὰρ ἀμελήσομεν οὐδὲ τῶν τοιούτων, εἰ καὶ μὴ νῦν αὐτὰ συντιθέμεθα· πολλαὶ δέ, οἶσθα, τοῦ ἔτους αἱ τοιαῦται ἀφορμαί. Καὶ πρὸς ἐκεῖνα τοίνυν ἀποβλέπων μετριώτερον δῆλον ὅτι ἐπιβαλεῖς ἡμῖν τὸν μισθόν. ἄλλως τε καὶ πρέπον ἂν εἴη τοῖς πεπαιδευμένοις ὑμῖν κρείττοσιν εἶναι χρημάτων. »

[20] Ὁ μὲν ταῦτα εἰπὼν καὶ ὅλον σε διασείσας ταῖς ἐλπίσι τιθασὸν ἑαυτῷ πεποίηκε, σὺ δὲ πάλαι τάλαντα καὶ μυριάδας ὀνειροπολήσας καὶ ἀγροὺς ὅλους καὶ συνοικίας συνίης μὲν ἠρέμα τῆς μικρολογίας, σαίνεις δὲ ὅμως τὴν ὑπόσχεσιν καὶ τό, « Πάντα ἡμῖν κοινὰ ἔσται, » βέβαιον καὶ ἀληθὲς ἔσεσθαι νομίζεις, οὐκ εἰδὼς ὅτι τὰ τοιαῦτα χείλεα μέν τ´ ἐδίην´, ὑπερῴην δ´ οὐκ ἐδίηνε. Τελευταῖον δ´ ὑπ´ αἰδοῦς αὐτῷ ἐπέτρεψας. Ὁ δὲ αὐτὸς μὲν οὔ φησιν ἐρεῖν, τῶν φίλων δέ τινα τῶν παρόντων κελεύει μέσον ἐλθόντα τοῦ πράγματος εἰπεῖν ὃ μήτ´ αὐτῷ γίγνοιτ´ ἂν βαρὺ καὶ πρὸς ἄλλα τούτων ἀναγκαιότερα δαπανῶντι μήτε τῷ ληψομένῳ εὐτελές. Ὁ δὲ ὠμογέρων τις ἐκ παίδων κολακείᾳ σύντροφος, « Ὡς μὲν οὐκ εὐδαιμονέστατος εἶ, » φησίν, « τῶν ἐν τῇ πόλει ἁπάντων, ὦ οὗτος, οὐκ ἂν εἴποις, ᾧ γε τοῦτο πρῶτον ὑπῆρχεν ὃ πολλοῖς πάνυ γλιχομένοις μόλις ἂν γένοιτο παρὰ τῆς Τύχης· λέγω δὲ ὁμιλίας ἀξιωθῆναι καὶ ἑστίας κοινωνῆσαι καὶ εἰς τὴν πρώτην οἰκίαν τῶν ἐν τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ καταδεχθῆναι· τοῦτο γὰρ ὑπὲρ τὰ Κροίσου τάλαντα καὶ τὸν Μίδου πλοῦτον, εἰ σωφρονεῖν οἶσθα. Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν εὐδοκίμων ἐθελήσαντας ἄν, εἰ καὶ προσδιδόναι δέοι, μόνης τῆς δόξης ἕνεκα συνεῖναι τούτῳ καὶ ὁρᾶσθαι περὶ αὐτὸν ἑταίρους καὶ φίλους εἶναι δοκοῦντας, οὐκ ἔχω ὅπως σε τῆς εὐποτμίας μακαρίσω, ὃς καὶ προσλήψῃ μισθὸν τῆς τοιαύτης εὐδαιμονίας. Ἀρκεῖν οὖν νομίζω, εἰ μὴ πάνυ ἄσωτος εἶ, τοσόνδε τι· »  — εἰπὼν ἐλάχιστον καὶ μάλιστα πρὸς τὰς σὰς ἐκείνας ἐλπίδας.

[21] ἀγαπᾶν δ´ ὅμως ἀναγκαῖον· οὐ γὰρ οὐδ´ ἂν φυγεῖν ἔτι σοι δυνατὸν ἐντὸς ἀρκύων γενομένῳ. Δέχῃ τοίνυν τὸν χαλινὸν μύσας καὶ τὰ πρῶτα εὐάγωγος εἶ πρὸς αὐτὸν οὐ πάνυ περισπῶντα οὐδὲ ὀξέως νύττοντα, μέχρι ἂν λάθῃς τέλεον αὐτῷ συνήθης γενόμενος. Οἱ μὲν δὴ ἔξω ἄνθρωποι τὸ μετὰ τοῦτο ζηλοῦσί σε ὁρῶντες ἐντὸς τῆς κιγκλίδος διατρίβοντα καὶ ἀκωλύτως εἰσιόντα καὶ τῶν πάνυ τινὰ ἔνδον γεγενημένον· σὺ δὲ αὐτὸς οὐδέπω ὁρᾷς οὗτινος ἕνεκα εὐδαίμων αὐτοῖς εἶναι δοκεῖς. Πλὴν ἀλλὰ χαίρεις γε καὶ σεαυτὸν ἐξαπατᾷς καὶ ἀεὶ τὰ μέλλοντα βελτίω γενήσεσθαι νομίζεις. Τὸ δ´ ἔμπαλιν ἢ σὺ ἤλπισας γίγνεται καὶ ὡς ἡ παροιμία φησίν, ἐπὶ Μανδροβούλου χωρεῖ τὸ πρᾶγμα, καθ´ ἑκάστην, ὡς εἰπεῖν, τὴν ἡμέραν ἀποσμικρυνόμενον καὶ εἰς τοὐπίσω ἀναποδίζον.

[22] ἠρέμα οὖν καὶ κατ´ ὀλίγον, ὥσπερ ἐν ἀμυδρῷ τῷ φωτὶ τότε πρῶτον διαβλέπων, ἄρχῃ κατανοεῖν ὡς αἱ μὲν χρυσαῖ ἐκεῖναι ἐλπίδες οὐδὲν ἀλλ´ ἢ φῦσαί τινες ἦσαν ἐπίχρυσοι, βαρεῖς δὲ καὶ ἀληθεῖς καὶ ἀπαραίτητοι καὶ συνεχεῖς οἱ πόνοι. « Τίνες οὗτοι; » ἴσως ἐρήσῃ με· « οὐχ ὁρῶ γὰρ ὅ τι τὸ ἐπίπονον ἐν ταῖς τοιαύταις συνουσίαις ἐστὶν οὐδ´ ἐπινοῶ ἅτινα ἔφησθα τὰ καματηρὰ καὶ ἀφόρητα. » οὐκοῦν ἄκουσον, ὦ γενναῖε, μὴ εἰ κάματος ἔνεστιν ἐν τῷ πράγματι μόνον ἐξετάζων, ἀλλὰ καὶ τὸ αἰσχρὸν καὶ ταπεινὸν καὶ συνόλως δουλοπρεπὲς οὐκ ἐν παρέργῳ τῆς ἀκροάσεως τιθέμενος.

[23] Καὶ πρῶτόν γε μέμνησο μηκέτι ἐλεύθερον τὸ ἀπ´ ἐκείνου μηδὲ εὐπατρίδην σεαυτὸν οἴεσθαι. Πάντα γὰρ ταῦτα, τὸ γένος, τὴν ἐλευθερίαν, τοὺς προγόνους ἔξω τοῦ ὀδοῦ καταλείψων ἴσθι ἐπειδὰν ἐπὶ τοιαύτην σαυτὸν λατρείαν ἀπεμπολήσας εἰσίῃς· οὐ γὰρ ἐθελήσει σοι ἡ Ἐλευθερία συνεισελθεῖν ἐφ´ οὕτως ἀγεννῆ πράγματα καὶ ταπεινὰ εἰσιόντι. Δοῦλος οὖν, εἰ καὶ πάνυ ἀχθέσῃ τῷ ὀνόματι, καὶ οὐχ ἑνός, ἀλλὰ πολλῶν δοῦλος ἀναγκαίως ἔσῃ καὶ θητεύσεις κάτω νενευκὼς ἕωθεν εἰς ἑσπέραν « ἀεικελίῳ ἐπὶ μισθῷ. » καὶ ἅτε δὴ μὴ ἐκ παίδων τῇ Δουλείᾳ συντραφείς, ὀψιμαθήσας δὲ καὶ πόρρω που τῆς ἡλικίας παιδευόμενος πρὸς αὐτῆς οὐ πάνυ εὐδόκιμος ἔσῃ οὐδὲ πολλοῦ ἄξιος τῷ δεσπότῃ· διαφθείρει γάρ σε ἡ μνήμη τῆς ἐλευθερίας ὑπιοῦσα καὶ ἀποσκιρτᾶν ἐνίοτε ποιεῖ καὶ δι´ αὐτὸ ἐν τῇ δουλείᾳ πονηρῶς ἀπαλλάττειν. Πλὴν εἰ μὴ ἀποχρῆν σοι πρὸς ἐλευθερίαν νομίζεις τὸ μὴ Πυρρίου μηδὲ Ζωπυρίωνος υἱὸν εἶναι, μηδὲ ὥσπερ τις Βιθυνὸς ὑπὸ μεγαλοφώνῳ τῷ κήρυκι ἀπημπολῆσθαι. Ἀλλ´ ὁπόταν, ὦ βέλτιστε, τῆς νουμηνίας ἐπιστάσης ἀναμιχθεὶς τῷ Πυρρίᾳ καὶ τῷ Ζωπυρίωνι προτείνῃς τὴν χεῖρα ὁμοίως τοῖς ἄλλοις οἰκέταις καὶ λάβῃς ἐκεῖνο ὁτιδήποτε ἦν τὸ γιγνόμενον, τοῦτο ἡ πρᾶσίς ἐστι. Κήρυκος γὰρ οὐκ ἔδει ἐπ´ ἄνδρα ἑαυτὸν ἀποκηρύξαντα καὶ μακρῷ χρόνῳ μνηστευσάμενον ἑαυτῷ τὸν δεσπότην.

[24] Εἶτ´, ὦ κάθαρμα, φαίην ἄν, καὶ μάλιστα πρὸς τὸν φιλοσοφεῖν φάσκοντα, εἰ μέν σέ τις ἢ πλέοντα καταποντιστὴς συλλαβὼν ἢ λῃστὴς ἀπεδίδοτο, ᾤκτειρες ἂν σεαυτὸν ὡς παρὰ τὴν ἀξίαν δυστυχοῦντα, ἢ εἴ τίς σου λαβόμενος ἦγε δοῦλον εἶναι λέγων, ἐβόας ἂν τοὺς νόμους καὶ δεινὰ ἐποίεις καὶ ἠγανάκτεις καί, « Ὦ γῆ καὶ θεοί, » μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἐκεκράγεις ἄν, σεαυτὸν δὲ ὀλίγων ἕνεκα ὀβολῶν ἐν τούτῳ τῆς ἡλικίας, ὅτε καὶ εἰ φύσει δοῦλος ἦσθα, καιρὸς ἦν πρὸς ἐλευθερίαν ἤδη ὁρᾶν, αὐτῇ ἀρετῇ καὶ σοφίᾳ φέρων ἀπημπόληκας, οὐδὲ τοὺς πολλοὺς ἐκείνους λόγους αἰδεσθεὶς οὓς ὁ καλὸς Πλάτων ἢ ὁ Χρύσιππος ἢ Ἀριστοτέλης διεξεληλύθασι τὸ μὲν ἐλευθέριον ἐπαινοῦντες, τὸ δουλοπρεπὲς δὲ διαβάλλοντες; καὶ οὐκ αἰσχύνῃ κόλαξιν ἀνθρώποις καὶ ἀγοραίοις καὶ βωμολόχοις ἀντεξεταζόμενος καὶ ἐν τοσούτῳ πλήθει Ῥωμαϊκῷ μόνος ξενίζων τῷ τρίβωνι καὶ πονηρῶς τὴν Ῥωμαίων φωνὴν βαρβαρίζων, εἶτα δειπνῶν δεῖπνα θορυβώδη καὶ πολυάνθρωπα συγκλύδων τινῶν καὶ τῶν πλείστων μοχθηρῶν; καὶ ἐν αὐτοῖς ἐπαινεῖς φορτικῶς καὶ πίνεις πέρα τοῦ μετρίως ἔχοντος. ἕωθέν τε ὑπὸ κώδωνι ἐξαναστὰς ἀποσεισάμενος τοῦ ὕπνου τὸ ἥδιστον συμπεριθεῖς ἄνω καὶ κάτω ἔτι τὸν χθιζὸν ἔχων πηλὸν ἐπὶ τοῖν σκελοῖν. Οὕτως ἀπορία μέν σε θέρμων ἔσχεν ἢ τῶν ἀγρίων λαχάνων, ἐπέλιπον δὲ καὶ αἱ κρῆναι ῥέουσαι τοῦ ψυχροῦ ὕδατος, ὡς ἐπὶ ταῦτά σε ὑπ´ ἀμηχανίας ἐλθεῖν; ἀλλὰ δῆλον ὡς οὐχ ὕδατος οὐδὲ θέρμων, ἀλλὰ πεμμάτων καὶ ὄψου καὶ οἴνου ἀνθοσμίου ἐπιθυμῶν ἑάλως, καθάπερ ὁ λάβραξ αὐτὸν μάλα δικαίως τὸν ὀρεγόμενον τούτων λαιμὸν διαπαρείς. Παρὰ πόδας τοιγαροῦν τῆς λιχνείας ταύτης τἀπίχειρα, καὶ ὥσπερ οἱ πίθηκοι δεθεὶς κλοιῷ τὸν τράχηλον ἄλλοις μὲν γέλωτα παρέχεις, σεαυτῷ δὲ δοκεῖς τρυφᾶν, ὅτι ἔστι σοι τῶν ἰσχάδων ἀφθόνως ἐντραγεῖν. Ἡ δὲ ἐλευθερία καὶ τὸ εὐγενὲς αὐτοῖς φυλέταις καὶ φράτερσι φροῦδα πάντα καὶ οὐδὲ μνήμη τις αὐτῶν.

[25] Καὶ ἀγαπητὸν εἰ μόνον τὸ αἰσχρὸν προσῆν τῷ πράγματι, δοῦλον ἀντ´ ἐλευθέρου δοκεῖν, οἱ δὲ πόνοι μὴ κατὰ τοὺς πάνυ τούτους οἰκέτας. Ἀλλ´ ὅρα εἰ μετριώτερά σοι προστέτακται τῶν Δρόμωνι καὶ Τιβείῳ προστεταγμένων. ὧν μὲν γὰρ ἕνεκα, τῶν μαθημάτων ἐπιθυμεῖν φήσας, παρείληφέ σε, ὀλίγον αὐτῷ μέλει. « Τί γὰρ κοινόν, » φασί, « λύρᾳ καὶ ὄνῳ; » πάνυ γοῦν,  — οὐχ ὁρᾷς;  — ἐκτετήκασι τῷ πόθῳ τῆς Ὁμήρου σοφίας ἢ τῆς Δημοσθένους δεινότητος ἢ τῆς Πλάτωνος μεγαλοφροσύνης, ὧν ἤν τις ἐκ τῆς ψυχῆς ἀφέλῃ τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὰς περὶ τούτων φροντίδας, τὸ καταλειπόμενόν ἐστι τῦφος καὶ μαλακία καὶ ἡδυπάθεια καὶ ἀσέλγεια καὶ ὕβρις καὶ ἀπαιδευσία. Δεῖται δή σου ἐπ´ ἐκεῖνα μὲν οὐδαμῶς, ἐπεὶ δὲ πώγωνα ἔχεις βαθὺν καὶ σεμνός τις εἶ τὴν πρόσοψιν καὶ ἱμάτιον Ἑλληνικὸν εὐσταλῶς περιβέβλησαι καὶ πάντες ἴσασί σε γραμματικὸν ἢ ῥήτορα ἢ φιλόσοφον, καλὸν αὐτῷ δοκεῖ ἀναμεμῖχθαι καὶ τοιοῦτόν τινα τοῖς προϊοῦσι καὶ προπομπεύουσιν αὐτοῦ· δόξει γὰρ ἐκ τούτου καὶ φιλομαθὴς τῶν Ἑλληνικῶν μαθημάτων καὶ ὅλως περὶ παιδείαν φιλόκαλος. Ὥστε κινδυνεύεις, ὦ γενναῖε, ἀντὶ τῶν θαυμαστῶν λόγων τὸν πώγωνα καὶ τὸν τρίβωνα μεμισθωκέναι. Χρὴ οὖν σε ἀεὶ σὺν αὐτῷ ὁρᾶσθαι καὶ μηδέποτε ἀπολείπεσθαι, ἀλλὰ ἕωθεν ἐξαναστάντα παρέχειν σεαυτὸν ὀφθησόμενον ἐν τῇ θεραπείᾳ καὶ μὴ λιπεῖν τὴν τάξιν. Ὁ δὲ ἐπιβάλλων ἐνίοτέ σοι τὴν χεῖρα, ὅ τι ἂν τύχῃ ληρεῖ, τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἐπιδεικνύμενος ὡς οὐδὲ ὁδῷ βαδίζων ἀμελής ἐστι τῶν Μουσῶν, ἀλλ´ εἰς καλὸν τὴν ἐν τῷ περιπάτῳ διατίθεται σχολήν.

[26] σὺ δ´ ἄθλιος τὰ μὲν παραδραμών, τὰ δὲ βάδην ἄναντα πολλὰ καὶ κάταντα  — τοιαύτη γάρ, ὡς οἶσθα, ἡ πόλις — περιελθὼν ἵδρωκάς τε καὶ πνευστιᾷς, κἀκείνου ἔνδον τινὶ τῶν φίλων πρὸς ὃν ἦλθεν διαλεγομένου, μηδὲ ὅπου καθίζῃς ἔχων ὀρθὸς ὑπ´ ἀπορίας ἀναγιγνώσκεις τὸ βιβλίον προχειρισάμενος. Ἐπειδὰν δὲ ἄσιτόν τε καὶ ἄποτον ἡ νὺξ καταλάβῃ, λουσάμενος πονηρῶς ἀωρὶ περὶ αὐτό που σχεδὸν τὸ μεσονύκτιον ἥκεις ἐπὶ τὸ δεῖπνον, οὐκέθ´ ὁμοίως ἔντιμος οὐδὲ περίβλεπτος τοῖς παροῦσιν, ἀλλ´ ἤν τις ἄλλος ἐπεισέλθῃ νεαλέστερος, εἰς τοὐπίσω σύ· καὶ οὕτως εἰς τὴν ἀτιμοτάτην γωνίαν ἐξωσθεὶς κατάκεισαι μάρτυς μόνον τῶν παραφερομένων, τὰ ὀστᾶ, εἰ ἐφίκοιτο μέχρι σοῦ, καθάπερ οἱ κύνες περιεσθίων ἢ τὸ σκληρὸν τῆς μαλάχης φύλλον ᾧ τὰ ἄλλα συνειλοῦσιν, εἰ ὑπεροφθείη ὑπὸ τῶν προκατακειμένων, ἄσμενος ὑπὸ λιμοῦ παροψώμενος. Οὐ μὴν οὐδὲ ἡ ἄλλη ὕβρις ἄπεστιν, ἀλλ´ οὔτε ᾠὸν ἔχεις μόνος — οὐ γὰρ ἀναγκαῖόν ἐστιν καὶ σὲ τῶν αὐτῶν ἀεὶ τοῖς ξένοις καὶ ἀγνώστοις ἀντιποιεῖσθαι· ἀγνωμοσύνη γὰρ δὴ τοῦτό γε — οὔτε ἡ ὄρνις ὁμοία ταῖς ἄλλαις, ἀλλὰ τῷ μὲν πλησίον παχεῖα καὶ πιμελής, σοὶ δὲ νεοττὸς ἡμίτομος ἢ φάττα τις ὑπόσκληρος, ὕβρις ἄντικρυς καὶ ἀτιμία. Πολλάκις δ´ εἰ ἐπιλίποι ἄλλου τινὸς αἰφνιδίως ἐπιπαρόντος, ἀράμενος ὁ διάκονος τὰ σοὶ παρακείμενα φέρων ἐκείνῳ παρατέθεικεν ὑποτονθορύσας, « Σὺ γὰρ ἡμέτερος εἶ. » τεμνομένου μὲν γὰρ ἐν τῷ μέσῳ ἢ συὸς ὑπογαστρίου ἢ ἐλάφου, χρὴ ἐκ παντὸς ἢ τὸν διανέμοντα ἵλεων ἔχειν ἢ τὴν Προμηθέως μερίδα φέρεσθαι, ὀστᾶ κεκαλυμμένα τῇ πιμελῇ. Τὸ γὰρ τῷ μὲν ὑπὲρ σὲ τὴν λοπάδα παρεστάναι ἔστ´ ἂν ἀπαγορεύσῃ ἐμφορούμενος, σὲ δὲ οὕτω ταχέως παραδραμεῖν, τίνι φορητὸν ἐλευθέρῳ ἀνδρὶ κἂν ὁπόσην αἱ ἔλαφοι τὴν χολὴν ἔχοντι; καίτοι οὐδέπω ἐκεῖνο ἔφην, ὅτι τῶν ἄλλων ἥδιστόν τε καὶ παλαιότατον οἶνον πινόντων μόνος σὺ πονηρόν τινα καὶ παχὺν πίνεις, θεραπεύων ἀεὶ ἐν ἀργύρῳ ἢ χρυσῷ πίνειν, ὡς μὴ ἐλεγχθείης ἀπὸ τοῦ χρώματος οὕτως ἄτιμος ὢν συμπότης. Καὶ εἴθε γε κἂν ἐκείνου εἰς κόρον ἦν πιεῖν, νῦν δὲ πολλάκις αἰτήσαντος ὁ παῖς « οὐδ´ ἀΐοντι ἔοικεν. »

[27] Ἀνιᾷ δή σε πολλὰ καὶ ἀθρόα καὶ σχεδὸν τὰ πάντα, καὶ μάλιστα ὅταν σε παρευδοκιμῇ κίναιδός τις ἢ ὀρχηστοδιδάσκαλος ἢ Ἰωνικὰ συνείρων Ἀλεξανδρεωτικὸς ἀνθρωπίσκος. Τοῖς μὲν γὰρ τὰ ἐρωτικὰ ταῦτα διακονουμένοις καὶ γραμματίδια ὑπὸ κόλπου διακομίζουσιν πόθεν σύ γ´ ἰσότιμος; κατακείμενος τοιγαροῦν ἐν μυχῷ τοῦ συμποσίου καὶ ὑπ´ αἰδοῦς καταδεδυκὼς στένεις ὡς τὸ εἰκὸς καὶ σεαυτὸν οἰκτείρεις καὶ αἰτιᾷ τὴν Τύχην οὐδὲ ὀλίγα σοι τῶν χαρίτων ἐπιψεκάσασαν. Ἡδέως δ´ ἄν μοι δοκεῖς καὶ ποιητὴς γενέσθαι τῶν ἐρωτικῶν ᾀσμάτων ἢ κἂν ἄλλου ποιήσαντος δύνασθαι ᾄδειν ἀξίως· ὁρᾷς γὰρ οἷ τὸ προτιμᾶσθαι καὶ εὐδοκιμεῖν ἐστιν. Ὑποσταίης δὲ ἄν, εἰ καὶ μάγον ἢ μάντιν ὑποκρίνασθαι δέοι τῶν κλήρους πολυταλάντους καὶ ἀρχὰς καὶ ἀθρόους τοὺς πλούτους ὑπισχνουμένων· καὶ γὰρ αὖ καὶ τούτους ὁρᾷς εὖ φερομένους ἐν ταῖς φιλίαις καὶ πολλῶν ἀξιουμένους. Κἂν ἕν τι οὖν τούτων ἡδέως ἂν γένοιο, ὡς μὴ ἀπόβλητος καὶ περιττὸς εἴης· ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ταῦτα ὁ κακοδαίμων πιθανὸς εἶ. Τοιγαροῦν ἀνάγκη μειοῦσθαι καὶ σιωπῇ ἀνέχεσθαι ὑποιμώζοντα καὶ ἀμελούμενον.

[28] Ἢν μὲν γὰρ κατείπῃ σοῦ τις ψιθυρὸς οἰκέτης, ὡς μόνος οὐκ ἐπῄνεις τὸν τῆς δεσποίνης παιδίσκον ὀρχούμενον ἢ κιθαρίζοντα, κίνδυνος οὐ μικρὸς ἐκ τοῦ πράγματος. Χρὴ οὖν χερσαίου βατράχου δίκην διψῶντα κεκραγέναι, ὡς ἐπίσημος ἔσῃ ἐν τοῖς ἐπαινοῦσι καὶ κορυφαῖος ἐπιμελούμενον· πολλάκις δὲ καὶ τῶν ἄλλων σιωπησάντων αὐτὸν ἐπειπεῖν ἐσκεμμένον τινὰ ἔπαινον πολλὴν τὴν κολακείαν ἐμφανιοῦντα. Τὸ μὲν γὰρ λιμῷ συνόντα καὶ νὴ Δία γε διψῶντα μύρῳ χρίεσθαι καὶ στεφανοῦσθαι τὴν κεφαλήν, ἠρέμα καὶ γελοῖον· ἔοικας γὰρ τότε στήλῃ ἑώλου τινὸς νεκροῦ ἄγοντος ἐναγίσματα· καὶ γὰρ ἐκείνων καταχέαντες μύρον καὶ τὸν στέφανον ἐπιθέντες αὐτοὶ πίνουσι καὶ εὐωχοῦνται τὰ παρεσκευασμένα.

[29] Ἢν μὲν γὰρ καὶ ζηλότυπός τις ᾖ καὶ παῖδες εὔμορφοι ὦσιν ἢ νέα γυνὴ καὶ σὺ μὴ παντελῶς πόρρω Ἀφροδίτης καὶ Χαρίτων ᾖς, οὐκ ἐν εἰρήνῃ τὸ πρᾶγμα οὐδὲ ὁ κίνδυνος εὐκαταφρόνητος. ὦτα γὰρ καὶ ὀφθαλμοὶ βασιλέως πολλοί, οὐ μόνον τἀληθῆ ὁρῶντες, ἀλλ´ ἀεί τι καὶ προσεπιμετροῦντες, ὡς μὴ νυστάζειν δοκοῖεν. Δεῖ οὖν ὥσπερ ἐν τοῖς Περσικοῖς δείπνοις κάτω νεύοντα κατακεῖσθαι, δεδιότα μή τις εὐνοῦχός σε ἴδῃ προσβλέψαντα μιᾷ τῶν παλλακίδων, ἐπεὶ ἄλλος γε εὐνοῦχος ἐντεταμένον πάλαι τὸ τόξον ἔχων ἃ μὴ θέμις ὁρῶντα ἕτοιμος κολάσαι, διαπείρας τῷ οἰστῷ μεταξὺ πίνοντος τὴν γνάθον.

[30] Εἶτα ἀπελθὼν τοῦ δείπνου μικρόν τι κατέδαρθες· ὑπὸ δὲ ᾠδὴν ἀλεκτρυόνων ἀνεγρόμενος, « Ὢ δείλαιος ἐγώ, » φής, « καὶ ἄθλιος, οἵας τὰς πάλαι διατριβὰς ἀπολιπὼν καὶ ἑταίρους καὶ βίον ἀπράγμονα καὶ ὕπνον μετρούμενον τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ περιπάτους ἐλευθερίους εἰς οἷον βάραθρον φέρων ἐμαυτὸν ἐνσέσεικα. Τίνος ἕνεκα, ὦ θεοί, ἢ τίς ὁ λαμπρὸς οὗτος μισθός ἐστιν; οὐ γὰρ καὶ ἄλλως μοι πλείω τούτων ἐκπορίζειν δυνατὸν ἦν καὶ προσῆν τὸ ἐλεύθερον καὶ τὸ πάντα ἐπ´ ἐξουσίας; νῦν δὲ τὸ τοῦ λόγου, λέων κρόκῃ δεθείς, ἄνω καὶ κάτω περισύρομαι, τὸ πάντων οἴκτιστον, οὐκ εὐδοκιμεῖν εἰδὼς οὐδὲ κεχαρισμένος εἶναι δυνάμενος. Ἰδιώτης γὰρ ἔγωγε τῶν τοιούτων καὶ ἄτεχνος, καὶ μάλιστα παραβαλλόμενος ἀνδράσι τέχνην τὸ πρᾶγμα πεποιημένοις, ὥστε καὶ ἀχάριστός εἰμι καὶ ἥκιστα συμποτικός, οὐδ´ ὅσον γέλωτα ποιῆσαι δυνάμενος. Συνίημι δὲ ὡς καὶ ἐνοχλῶ πολλάκις βλεπόμενος, καὶ μάλισθ´ ὅταν ἡδίων αὐτὸς αὑτοῦ εἶναι θέλῃ· σκυθρωπὸς γὰρ αὐτῷ δοκῶ. Καὶ ὅλως οὐκ ἔχω ὅπως ἁρμόσωμαι πρὸς αὐτόν. ἢν μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦ σεμνοῦ φυλάττω ἐμαυτόν, ἀηδὴς ἔδοξα καὶ μονονουχὶ φευκτέος· ἢν δὲ μειδιάσω καὶ ῥυθμίσω τὸ πρόσωπον εἰς τὸ ἥδιστον, κατεφρόνησεν εὐθὺς καὶ διέπτυσεν, καὶ τὸ πρᾶγμα ὅμοιον δοκεῖ ὥσπερ ἂν εἴ τις κωμῳδίαν ὑποκρίναιτο τραγικὸν προσωπεῖον περικείμενος. Τὸ δ´ ὅλον, τίνα ἄλλον ὁ μάταιος ἐμαυτῷ βιώσομαι βίον τὸν παρόντα τοῦτον ἄλλῳ βεβιωκώς; »

[31] Ἔτι σου ταῦτα διαλογιζομένου ὁ κώδων ἤχησεν, καὶ χρὴ τῶν ὁμοίων ἔχεσθαι καὶ περινοστεῖν καὶ ἑστάναι, ὑπαλείψαντά γε πρότερον τοὺς βουβῶνας καὶ τὰς ἰγνύας, εἰ θέλεις διαρκέσαι πρὸς τὸν ἆθλον. εἶτα δεῖπνον ὅμοιον καὶ εἰς τὴν αὐτὴν ὥραν περιηγμένον. Καί σοι τὰ τῆς διαίτης πρὸς τὸν πάλαι βίον ἀντίστροφα, καὶ ἡ ἀγρυπνία δὲ καὶ ὁ ἱδρὼς καὶ ὁ κάματος ἠρέμα ἤδη ὑπορύττουσιν, ἢ φθόην ἢ περιπνευμονίαν ἢ κώλου ἄλγημα ἢ τὴν καλὴν ποδάγραν ἀναπλάττοντες. Ἀντέχεις δὲ ὅμως, καὶ πολλάκις κατακεῖσθαι δέον, οὐδὲ τοῦτο συγκεχώρηται· σκῆψις γὰρ ἡ νόσος καὶ φυγὴ τῶν καθηκόντων ἔδοξεν. Ὥστ´ ἐξ ἁπάντων ὠχρὸς ἀεὶ καὶ ὅσον οὐδέπω τεθνηξομένῳ ἔοικας.

[32] Καὶ τὰ μὲν ἐν τῇ πόλει ταῦτα. ἢν δέ που καὶ ἀποδημῆσαι δέῃ, τὰ μὲν ἄλλα ἐῶ· ὕοντος δὲ πολλάκις ὕστατος ἐλθὼν — τοιοῦτο γάρ σοι ἀποκεκλήρωται καὶ τὸ ζεῦγος — περιμένεις ἔστ´ ἂν οὐκέτ´ οὔσης καταγωγῆς τῷ μαγείρῳ σε ἢ τῷ τῆς δεσποίνης κομμωτῇ συμπαραβύσωσιν, οὐδὲ τῶν φρυγάνων δαψιλῶς ὑποβαλόντες.

[33] Οὐκ ὀκνῶ δέ σοι καὶ διηγήσασθαι ὅ μοι Θεσμόπολις οὗτος ὁ Στωϊκὸς διηγήσατο συμβὰν αὐτῷ πάνυ γελοῖον καὶ νὴ Δί´ οὐκ ἀνέλπιστον ὡς ἂν καὶ ἄλλῳ ταὐτὸν συμβαίη. Συνῆν μὲν γὰρ πλουσίᾳ τινὶ καὶ τρυφώσῃ γυναικὶ τῶν ἐπιφανῶν ἐν τῇ πόλει. Δεῆσαν δὲ καὶ ἀποδημῆσαί ποτε, τὸ μὲν πρῶτον ἐκεῖνο παθεῖν ἔφη γελοιότατον, συγκαθέζεσθαι γὰρ αὐτῷ παραδεδόσθαι φιλοσόφῳ ὄντι κίναιδόν τινα τῶν πεπιττωμένων τὰ σκέλη καὶ τὸν πώγωνα περιεξυρημένων· διὰ τιμῆς δ´ αὐτὸν ἐκείνη, ὡς τὸ εἰκός, ἦγεν. Καὶ τοὔνομα δὲ τοῦ κιναίδου ἀπεμνημόνευεν· Χελιδόνιον γὰρ καλεῖσθαι. Τοῦτο τοίνυν πρῶτον ἡλίκον, σκυθρωπῷ καὶ γέροντι ἀνδρὶ καὶ πολιῷ τὸ γένειον — οἶσθα δὲ ὡς βαθὺν πώγωνα καὶ σεμνὸν ὁ Θεσμόπολις εἶχεν — παρακαθίζεσθαι φῦκος ἐντετριμμένον καὶ ὑπογεγραμμένον τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ διασεσαλευμένον τὸ βλέμμα καὶ τὸν τράχηλον ἐπικεκλασμένον, οὐ χελιδόνα μὰ Δί´, ἀλλὰ γῦπά τινα περιτετιλμένον τὰ πτερά· καὶ εἴ γε μὴ πολλὰ δεηθῆναι αὐτοῦ, καὶ τὸν κεκρύφαλον ἔχοντα ἐπὶ τῇ κεφαλῇ ἂν συγκαθίζεσθαι. Τὰ δ´ οὖν ἄλλα παρ´ ὅλην τὴν ὁδὸν μυρίας τὰς ἀηδίας ἀνασχέσθαι ὑπᾴδοντος καὶ τερετίζοντος, εἰ δὲ μὴ ἐπεῖχεν αὐτός, ἴσως ἂν καὶ ὀρχουμένου ἐπὶ τῆς ἀπήνης.

[34] Ἕτερον δ´ οὖν τι καὶ τοιοῦτον αὐτῷ προσταχθῆναι. Καλέσασα γὰρ αὐτὸν ἡ γυνή, « Θεσμόπολι, » φησίν, « οὕτως ὄναιο, χάριν οὐ μικρὰν αἰτούσῃ δὸς μηδὲν ἀντειπὼν μηδὲ ὅπως ἐπὶ πλεῖόν σου δεήσομαι περιμείνας. » τοῦ δέ, ὅπερ εἰκὸς ἦν, ὑποσχομένου πάντα πράξειν, « Δέομαί σου τοῦτο, » ἔφη, « χρηστὸν ὁρῶσά σε καὶ ἐπιμελῆ καὶ φιλόστοργον, τὴν κύνα ἣν οἶσθα τὴν Μυρρίνην ἀναλαβὼν εἰς τὸ ὄχημα φύλαττέ μοι καὶ ἐπιμελοῦ ὅπως μηδενὸς ἐνδεὴς ἔσται· βαρύνεται γὰρ ἡ ἀθλία τὴν γαστέρα καὶ σχεδὸν ὡς ἐπίτεξ ἐστίν· οἱ δὲ κατάρατοι οὗτοι καὶ ἀπειθεῖς οἰκέται οὐχ ὅπως ἐκείνης, ἀλλ´ οὐδ´ ἐμοῦ αὐτῆς πολὺν ποιοῦνται λόγον ἐν ταῖς ὁδοῖς. Μὴ τοίνυν τι σμικρὸν οἰηθῇς εὖ ποιήσειν με τὸ περισπούδαστόν μοι καὶ ἥδιστον κυνίδιον διαφυλάξας. » ὑπέσχετο ὁ Θεσμόπολις πολλὰ ἱκετευούσης καὶ μονονουχὶ καὶ δακρυούσης. Τὸ δὲ πρᾶγμα παγγέλοιον ἦν, κυνίδιον ἐκ τοῦ ἱματίου προκῦπτον μικρὸν ὑπὸ τὸν πώγωνα καὶ κατουρῆσαν πολλάκις, εἰ καὶ μὴ ταῦτα ὁ Θεσμόπολις προσετίθει, καὶ βαΰζον λεπτῇ τῇ φωνῇ — τοιαῦτα γὰρ τὰ Μελιταῖα — καὶ τὸ γένειον τοῦ φιλοσόφου περιλιχμώμενον, καὶ μάλιστα εἴ τι τοῦ χθιζοῦ αὐτῷ ζωμοῦ ἐγκατεμέμικτο. Καὶ ὅ γε κίναιδος, ὁ σύνεδρος, οὐκ ἀμούσως ποτὲ καὶ εἰς τοὺς ἄλλους τοὺς παρόντας ἐν τῷ συμποσίῳ ἀποσκώπτων, ἐπειδή ποτε καὶ ἐπὶ τὸν Θεσμόπολιν καθῆκε τὸ σκῶμμα, « Περὶ δὲ Θεσμοπόλιδος, » ἔφη, « τοῦτο μόνον εἰπεῖν ἔχω, ὅτι ἀντὶ Στωϊκοῦ ἤδη Κυνικὸς ἡμῖν γεγένηται. » τὸ δ´ οὖν κυνίδιον καὶ τετοκέναι ἐν τῷ τρίβωνι τῷ τοῦ Θεσμοπόλιδος ἐπυθόμην.

[35] Τοιαῦτα ἐντρυφῶσι, μᾶλλον δὲ ἐνυβρίζουσι τοῖς συνοῦσι, κατὰ μικρὸν αὐτοὺς χειροήθεις τῇ ὕβρει παρασκευάζοντες. Οἶδα δ´ ἐγὼ καὶ ῥήτορα τῶν καρχάρων ἐπὶ τῷ δείπνῳ κελευσθέντα μελετήσαντα μὰ τὸν Δί´ οὐκ ἀπαιδεύτως, ἀλλὰ πάνυ τορῶς καὶ συγκεκροτημένως· ἐπῃνεῖτο γοῦν μεταξὺ πινόντων οὐ πρὸς ὕδωρ μεμετρημένον, ἀλλὰ πρὸς οἴνου ἀμφορέας λέγων, καὶ τοῦτο ὑποστῆναι τὸ τόλμημα ἐπὶ διακοσίαις δραχμαῖς ἐλέγετο. Ταῦτα μὲν οὖν ἴσως μέτρια. ἢν δὲ ποιητικὸς αὐτὸς ἢ συγγραφικὸς ὁ πλούσιος ᾖ, παρὰ τὸ δεῖπνον τὰ αὑτοῦ ῥαψῳδῶν, τότε καὶ μάλιστα διαρραγῆναι χρὴ ἐπαινοῦντα καὶ κολακεύοντα καὶ τρόπους ἐπαίνων καινοτέρους ἐπινοοῦντα. εἰσὶ δ´ οἳ καὶ ἐπὶ κάλλει θαυμάζεσθαι ἐθέλουσιν, καὶ δεῖ Ἀδώνιδας αὐτοὺς καὶ Ὑακίνθους ἀκούειν, πήχεως ἐνίοτε τὴν ῥῖνα ἔχοντας. Σὺ δ´ οὖν ἂν μὴ ἐπαινῇς, εἰς τὰς λιθοτομίας τὰς Διονυσίου εὐθὺς ἀφίξῃ ὡς καὶ φθονῶν καὶ ἐπιβουλεύων αὐτῷ. Χρὴ δὲ καὶ σοφοὺς καὶ ῥήτορας εἶναι αὐτούς, κἂν εἴ τι σολοικίσαντες τύχωσιν, αὐτὸ τοῦτο τῆς Ἀττικῆς καὶ τοῦ Ὑμηττοῦ μεστοὺς δοκεῖν τοὺς λόγους καὶ νόμον εἶναι τὸ λοιπὸν οὕτω λέγειν.

[36] Καίτοι φορητὰ ἴσως τὰ τῶν ἀνδρῶν. Αἱ δὲ οὖν γυναῖκες — καὶ γὰρ αὖ καὶ τόδε ὑπὸ τῶν γυναικῶν σπουδάζεται, τὸ εἶναί τινας αὐταῖς πεπαιδευμένους μισθοῦ ὑποτελεῖς συνόντας καὶ τῷ φορείῳ ἑπομένους· ἓν γάρ τι καὶ τοῦτο τῶν ἄλλων καλλωπισμάτων αὐταῖς δοκεῖ, ἢν λέγηται ὡς πεπαιδευμέναι τέ εἰσιν καὶ φιλόσοφοι καὶ ποιοῦσιν ᾄσματα οὐ πολὺ τῆς Σαπφοῦς ἀποδέοντα — διὰ δὴ ταῦτα μισθωτοὺς καὶ αὗται περιάγονται ῥήτορας καὶ γραμματικοὺς καὶ φιλοσόφους, ἀκροῶνται δ´ αὐτῶν — πηνίκα; γελοῖον γὰρ καὶ τοῦτο — ἤτοι μεταξὺ κομμούμεναι καὶ τὰς κόμας παραπλεκόμεναι ἢ παρὰ τὸ δεῖπνον· ἄλλοτε γὰρ οὐκ ἄγουσι σχολήν. Πολλάκις δὲ καὶ μεταξὺ τοῦ φιλοσόφου τι διεξιόντος ἡ ἅβρα προσελθοῦσα ὤρεξε παρὰ τοῦ μοιχοῦ γραμμάτιον, οἱ δὲ περὶ σωφροσύνης ἐκεῖνοι λόγοι ἑστᾶσι περιμένοντες, ἔστ´ ἂν ἐκείνη ἀντιγράψασα τῷ μοιχῷ ἐπαναδράμῃ πρὸς τὴν ἀκρόασιν.

[37] Ἐπειδὰν δέ ποτε διὰ μακροῦ τοῦ χρόνου Κρονίων ἢ Παναθηναίων ἐπιστάντων πέμπηταί τί σοι ἐφεστρίδιον ἄθλιον ἢ χιτώνιον ὑπόσαθρον, ἐνταῦθα μάλιστα πολλὴν δεῖ καὶ μεγάλην γενέσθαι τὴν πομπήν. Καὶ ὁ μὲν πρῶτος εὐθὺς ἔτι σκεπτομένου παρακούσας τοῦ δεσπότου προδραμὼν καὶ προμηνύσας ἀπέρχεται μισθὸν οὐκ ὀλίγον τῆς ἀγγελίας προλαβών. ἕωθεν δὲ τρισκαίδεκα ἥκουσιν κομίζοντες, ἕκαστος ὡς πολλὰ εἶπε καὶ ὡς ὑπέμνησε καὶ ὡς ἐπιτραπεὶς τὸ κάλλιον ἐπελέξατο διεξιών. Ἅπαντες δ´ οὖν ἀπαλλάττονται λαβόντες, ἔτι καὶ βρενθυόμενοι ὅτι μὴ πλείω ἔδωκας.

[38] Ὁ μὲν γὰρ μισθὸς αὐτὸς κατὰ δυ´ ὀβολοὺς ἢ τέτταρας, καὶ βαρὺς αἰτῶν σὺ καὶ ὀχληρὸς δοκεῖς. ἵνα δ´ οὖν λάβῃς, κολακευτέος μὲν αὐτὸς καὶ ἱκετευτέος, θεραπευτέος δὲ καὶ ὁ οἰκονόμος, οὗτος μὲν κατ´ ἄλλον θεραπείας τρόπον· οὐκ ἀμελητέος δὲ οὐδὲ ὁ σύμβουλος καὶ φίλος. Καὶ τὸ ληφθὲν ἤδη προωφείλετο ἱματιοκαπήλῳ ἢ ἰατρῷ ἢ σκυτοτόμῳ τινί. ἄδωρα οὖν σοι τὰ δῶρα καὶ ἀνόνητα.

[39] Πολὺς δὲ ὁ φθόνος, καί που καὶ διαβολή τις ἠρέμα ὑπεξανίσταται πρὸς ἄνδρα ἤδη τοὺς κατὰ σοῦ λόγους ἡδέως ἐνδεχόμενον· ὁρᾷ γὰρ ἤδη σὲ μὲν ὑπὸ τῶν συνεχῶν πόνων ἐκτετρυχωμένον καὶ πρὸς τὴν θεραπείαν σκάζοντα καὶ ἀπηυδηκότα, τὴν ποδάγραν δὲ ὑπανιοῦσαν. Ὅλως γὰρ ὅπερ ἦν νοστιμώτατον ἐν σοὶ ἀπανθισάμενος καὶ τὸ ἐγκαρπότατον τῆς ἡλικίας καὶ τὸ ἀκμαιότατον τοῦ σώματος ἐπιτρίψας καὶ ῥάκος σε πολυσχιδὲς ἐργασάμενος ἤδη περιβλέπει, σὲ μὲν οἷ τῆς κόπρου ἀπορρίψει φέρων, ἄλλον δὲ ὅπως τῶν δυναμένων τοὺς πόνους καρτερεῖν προσλήψεται. Καὶ ἤτοι μειράκιον αὐτοῦ ὅτι ἐπείρασάς ποτε ἢ τῆς γυναικὸς ἅβραν παρθένον γέρων ἀνὴρ διαφθείρεις ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον ἐπικληθείς, νύκτωρ ἐγκεκαλυμμένος ἐπὶ τράχηλον ὠσθεὶς ἐξελήλυθας, ἔρημος ἁπάντων καὶ ἄπορος, τὴν βελτίστην ποδάγραν αὐτῷ γήρᾳ παραλαβών, καὶ ἃ μὲν τέως ᾔδεις ἀπομαθὼν ἐν τοσούτῳ χρόνῳ, θυλάκου δὲ μείζω τὴν γαστέρα ἐργασάμενος, ἀπλήρωτόν τι καὶ ἀπαραίτητον κακόν. Καὶ γὰρ ὁ λαιμὸς ἀπαιτεῖ τὰ ἐκ τοῦ ἔθους καὶ ἀπομανθάνων αὐτὰ ἀγανακτεῖ.

[40] Καί σε οὐκ ἄν τις ἄλλος δέξαιτο ἔξωρον ἤδη γεγονότα καὶ τοῖς γεγηρακόσιν ἵπποις ἐοικότα, ὧν οὐδὲ τὸ δέρμα ὁμοίως χρήσιμον. ἄλλως τε καὶ ἡ ἐκ τοῦ ἀπωσθῆναι διαβολὴ πρὸς τὸ μεῖζον εἰκαζομένη μοιχὸν ἢ φαρμακέα σε ἤ τι τοιοῦτον ἄλλο δοκεῖν ποιεῖ· ὁ μὲν γὰρ κατήγορος καὶ σιωπῶν ἀξιόπιστος, σὺ δὲ Ἕλλην καὶ ῥᾴδιος τὸν τρόπον καὶ πρὸς πᾶσαν ἀδικίαν εὔκολος. Τοιούτους γὰρ ἅπαντας ἡμᾶς εἶναι οἴονται, καὶ μάλα εἰκότως· δοκῶ γάρ μοι καὶ τῆς τοιαύτης δόξης αὐτῶν, ἣν ἔχουσι περὶ ἡμῶν, κατανενοηκέναι τὴν αἰτίαν. Πολλοὶ γὰρ εἰς τὰς οἰκίας παρελθόντες ὑπὲρ τοῦ μηδὲν ἄλλο χρήσιμον εἰδέναι μαντείας καὶ φαρμακείας ὑπέσχοντο καὶ χάριτας ἐπὶ τοῖς ἐρωτικοῖς καὶ ἐπαγωγὰς τοῖς ἐχθροῖς, καὶ ταῦτα πεπαιδεῦσθαι λέγοντες καὶ τρίβωνας ἀμπεχόμενοι καὶ πώγωνας οὐκ εὐκαταφρονήτους καθειμένοι. εἰκότως οὖν τὴν ὁμοίαν περὶ πάντων ὑπόνοιαν ἔχουσιν, οὓς ἀρίστους ᾤοντο τοιούτους ὁρῶντες, καὶ μάλιστα ἐπιτηροῦντες αὐτῶν τὴν ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τῇ ἄλλῃ συνουσίᾳ κολακείαν καὶ τὴν πρὸς τὸ κέρδος δουλοπρέπειαν.

[41] Ἀποσεισάμενοι δὲ αὐτοὺς μισοῦσι, καὶ μάλα εἰκότως, καὶ ἐξ ἅπαντος ζητοῦσιν ὅπως ἄρδην ἀπολέσωσιν, ἢν δύνωνται· λογίζονται γὰρ ὡς ἐξαγορεύσουσιν αὐτῶν τὰ πολλὰ ἐκεῖνα τῆς φύσεως ἀπόρρητα ὡς ἅπαντα εἰδότες ἀκριβῶς καὶ γυμνοὺς αὐτοὺς ἐπωπτευκότες. Τοῦτο τοίνυν ἀποπνίγει αὐτούς· ἅπαντες γὰρ ἀκριβῶς ὅμοιοί εἰσιν τοῖς καλλίστοις τούτοις βιβλίοις, ὧν χρυσοῖ μὲν οἱ ὀμφαλοί, πορφυρᾶ δὲ ἔκτοσθεν ἡ διφθέρα, τὰ δὲ ἔνδον ἢ Θυέστης ἐστὶν τῶν τέκνων ἑστιώμενος ἢ Οἰδίπους τῇ μητρὶ συνὼν ἢ Τηρεὺς δύο ἀδελφὰς ἅμα ὀπυίων. Τοιοῦτοι καὶ αὐτοί εἰσι, λαμπροὶ καὶ περίβλεπτοι, ἔνδον δὲ ὑπὸ τῇ πορφύρᾳ πολλὴν τὴν τραγῳδίαν σκέποντες· ἕκαστον γοῦν αὐτῶν ἢν ἐξειλήσῃς, δρᾶμα οὐ μικρὸν εὑρήσεις Εὐριπίδου τινὸς ἢ Σοφοκλέους, τὰ δ´ ἔξω πορφύρα εὐανθὴς καὶ χρυσοῦς ὁ ὀμφαλός. Ταῦτα οὖν συνεπιστάμενοι αὑτοῖς, μισοῦσι καὶ ἐπιβουλεύουσιν εἴ τις ἀποστὰς ἀκριβῶς κατανενοηκὼς αὐτοὺς ἐκτραγῳδήσει καὶ πρὸς πολλοὺς ἐρεῖ.

[42] Βούλομαι δ´ ὅμως ἔγωγε ὥσπερ ὁ Κέβης ἐκεῖνος εἰκόνα τινὰ τοῦ τοιούτου βίου σοι γράψαι, ὅπως εἰς ταύτην ἀποβλέπων εἰδῇς εἴ σοι παριτητέον ἐστὶν εἰς αὐτήν. Ἡδέως μὲν οὖν Ἀπελλοῦ τινος ἢ Παρρασίου ἢ Ἀετίωνος ἢ καὶ Εὐφράνορος ἂν ἐδεήθην ἐπὶ τὴν γραφήν· ἐπεὶ δὲ ἄπορον νῦν εὑρεῖν τινα οὕτως γενναῖον καὶ ἀκριβῆ τὴν τέχνην, ψιλὴν ὡς οἷόν τέ σοι ἐπιδείξω τὴν εἰκόνα. Καὶ δὴ γεγράφθω προπύλαια μὲν ὑψηλὰ καὶ ἐπίχρυσα καὶ μὴ κάτω ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, ἀλλ´ ἄνω τῆς γῆς ἐπὶ λόφου κείμενα, καὶ ἡ ἄνοδος ἐπὶ πολὺ καὶ ἀνάντης καὶ ὄλισθον ἔχουσα, ὡς πολλάκις ἤδη πρὸς τῷ ἄκρῳ ἔσεσθαι ἐλπίσαντας ἐκτραχηλισθῆναι διαμαρτόντος τοῦ ποδός. Ἔνδον δὲ ὁ Πλοῦτος αὐτὸς καθήσθω χρυσοῦς ὅλος, ὡς δοκεῖ, πάνυ εὔμορφος καὶ ἐπέραστος. Ὁ δὲ ἐραστὴς μόλις ἀνελθὼν καὶ πλησιάσας τῇ θύρᾳ τεθηπέτω ἀφορῶν εἰς τὸ χρυσίον. Παραλαβοῦσα δ´ αὐτὸν ἡ Ἐλπίς, εὐπρόσωπος καὶ αὕτη καὶ ποικίλα ἀμπεχομένη, εἰσαγέτω σφόδρα ἐκπεπληγμένον τῇ εἰσόδῳ. Τοὐντεῦθεν δὲ ἡ μὲν Ἐλπὶς ἀεὶ προηγείσθω, διαδεξάμεναι δ´ αὐτὸν ἄλλαι γυναῖκες, Ἀπάτη καὶ Δουλεία, παραδότωσαν τῷ Πόνῳ, ὁ δὲ πολλὰ τὸν ἄθλιον καταγυμνάσας τελευτῶν ἐγχειρισάτω αὐτὸν τῷ Γήρᾳ ἤδη ὑπονοσοῦντα καὶ τετραμμένον τὴν χρόαν. Ὑστάτη δὲ ἡ Ὕβρις ἐπιλαβομένη συρέτω πρὸς τὴν Ἀπόγνωσιν. Ἡ δὲ Ἐλπὶς τὸ ἀπὸ τούτου ἀφανὴς ἀποπτέσθω, καὶ μηκέτι καθ´ οὓς εἰσῆλθε τοὺς χρυσοῦς θυρῶνας, ἔκ τινος δὲ ἀποστρόφου καὶ λεληθυίας ἐξόδου ἐξωθείσθω γυμνὸς προγάστωρ ὠχρὸς γέρων, τῇ ἑτέρᾳ μὲν τὴν αἰδῶ σκέπων, τῇ δεξιᾷ δὲ αὐτὸς ἑαυτὸν ἄγχων. Ἀπαντάτω δ´ ἐξιόντι ἡ Μετάνοια δακρύουσα εἰς οὐδὲν ὄφελος καὶ τὸν ἄθλιον ἐπαπολλύουσα.

43. Τοῦτο μὲν ἔστω τὸ τέλος τῆς γραφῆς. Σὺ δ´ οὖν, ὦ ἄριστε Τιμόκλεις, αὐτὸς ἤδη ἀκριβῶς ἐπισκοπῶν ἕκαστα ἐννόησον, εἴ σοι καλῶς ἔχει παρελθόντα εἰς τὴν εἰκόνα κατὰ ταύτας τὰς θύρας ἐκείνης τῆς ἔμπαλιν αἰσχρῶς οὕτως ἐκπεσεῖν. Ὅ τι δ´ ἂν πράττῃς, μέμνησο τοῦ σοφοῦ λέγοντος ὡς θεὸς ἀναίτιος, αἰτία δὲ ἑλομένου.

11. Par où commencer, mon doux ami, par où finir, comme on dit (02), l'énumération de tout ce qu'il faut faire ou souffrir, quand on vit aux gages de quelqu'un, et quand on recherche l'amitié des heureux du jour, si l'on peut donner le nom d'amitié à un pareil esclavage ? Je connais, en effet, presque tous les maux attachés à cette condition, non, par Jupiter ! pour les avoir éprouvés moi-même (je n'ai point encore subi l'épreuve de cette nécessité, et que les dieux m'en préservent !); mais plusieurs de ceux qui sont tombés dans ce genre de vie m'en ont fait le récit : les uns, plongés encore dans ce malheur, gémissant des maux qu'ils avaient à souffrir ; les autres, échappés en quelque sorte de leur prison, aimant à se rappeler tout ce qu'ils avaient enduré. Et ils avaient raison de se réjouir, quand ils calculaient les tourments dont ils étaient délivrés. Ces derniers me paraissaient les plus dignes de foi, parce qu'ils avaient pénétré, si je puis dire, dans tous ces mystères, et passé par tous les degrés de l'initiation. Ce n'est donc point à la légère, et sans une attention curieuse, que je les entendais raconter leur naufrage et leur salut inespéré, comme ces hommes que nous voyons en foule près des temples, la tête rase, énumérant les flots énormes, la tourmente, les écueils, les marchandises jetées à la mer, les mâts brisés, le gouvernail mis en pièces ; puis, après tout cela, l'apparition des Dioscures, divinités familières à ces sortes de tragédies, ou bien celle de tout autre dieu de théâtre, assis soit à la hune, soit au gouvernail, dirigeant vers le rivage tranquille la nef qui bientôt relâche doucement au port, où les passagers débarquent eux-mêmes, sauvés par la grâce et la faveur d'un dieu propice. Telles sont, avec d'autres encore, suivant le besoin, les peintures tragiques que déclament ces hommes, afin de recevoir quelque aumône d'un grand nombre de gens, qui verront en eux non seulement des infortunés, mais des êtres amis des dieux.

2. Toutefois, quelle différence d'entendre raconter les orages domestiques et les flots qui s'élèvent, non plus énormes, mais semblables à des montagnes, si l'on peut parler ainsi ! Au départ, la mer semblait calme, mais que de misères à souffrir pendant la traversée : la soif, le mal de cœur, les travaux de la sentine ! Puis, le pauvre navire s'est brisé contre un écueil caché ou contre une roche escarpée, les malheureux se sont péniblement sauvés à la nage, nus et privés du nécessaire. Encore ai-je soupçonné, à travers le récit de ces infortunés, que la honte leur faisait passer sous silence des choses qu'ils essayaient eux-mêmes d'oublier. Cependant j'en ai assez recueilli, soit dans ces conversations, soit dans d'autres, pour savoir ce qui se passe dans un pareil commerce, et tu ne m'en voudras pas, mon bon Timoclès (03), de te le raconter : car il y a longtemps que je crois deviner ton projet d'embrasser ce genre de profession.

3. Et d'abord, toutes les fois qu'il en était question et qu'un des assistants exaltait cette vie mercenaire, en s'écriant : « Quel bonheur de compter au nombre de ses amis les premiers citoyens de Rome, de faire des dîners splendides, sans qu'il en coûte rien, de loger dans une belle maison, de voyager à son aise, mollement couché sur un char attelé de chevaux blancs de recevoir, en outre, une magnifique récompense de cette amitié et du bien-être dont il vous est donné de jouir ! Quel bon métier, où tout vient de la sorte sans semence ni culture (04) « je te voyais, à ces mots ou à d'autres semblables, ouvrir la bouche, et t'avancer, déjà prêt à saisir cette amorce. Aussi, afin de n'avoir rien à nous reprocher pour l'avenir, afin que tu n'aies point à dire que, te voyant sur le point de mordre à l'hameçon et à la figue (05), nous t'avons laissé avaler l'appât, loin de t'en empêcher et de te prévenir avant qu'il fût enfoncé dans ton gosier, et qu'au contraire nous avons attendu que tu fusses entraîné par la fatalité pour te prêter l'inutile secours de nos larmes ; afin, dis-je, que tu ne nous fasses pas de ces reproches mérités, auxquels nous ne pourrions rien répondre pour justifier notre silence, sache, en premier lieu, que le filet et la nasse sont sans issue, et considère ces biens du dehors, et non pas quand tu seras dedans. Vois ensuite la cambrure de l'hameçon, prends-le entre tes mains, touche sa triple pointe, essaye-le sur ta joue gonflée, et, si tu crois qu'il n'est pas bien aigu, qu'on le peut éviter, que les blessures qu'il fait ne sont pas douloureuses, qu'il n'entraîne pas avec violence, que sa force n'est pas irrésistible, compte-nous parmi les hommes que leur lâcheté condamne à une faim perpétuelle ; et toi, rappelle ton courage, cours après la proie, si tu le veux, et, comme une mouette, avale l'amorce tout entière.

4. C'est à toi principalement que s'adresse ce discours : cependant les philosophes et ceux qui ont embrassé, ainsi que toi, une profession grave et sérieuse, ne sont pas les seuls auxquels il pourra être utile : il servira, de plus, aux grammatistes, aux rhéteurs, aux musiciens, enfin à tous les gens instruits, qui croient devoir se mettre aux gages de la richesse. Comme ils éprouvent tous les mêmes déboires, il est évident que, loin de jouir de quelque considération, les philosophes sont dans une situation encore plus honteuse, quand ceux qui les tiennent à leurs gages les traitent comme les autres et n'ont pas pour eux plus d'estime. Quoi que tu trouves, du reste, dans la suite de ce traité, accuses-en d'abord ceux qui sont les auteurs de ces procédés, et ensuite ceux qui les subissent ; car, pour ma part, je n'en suis point responsable, à moins que ce ne soit un crime de dire franchement la vérité. A l'égard, de la foule des gymnastes et des flagorneurs, gens niais et rampants de leur nature, je n'entreprends nullement de les détourner de ces relations ; j'y perdrais ma peine : je ne puis même les trouver très blâmables de ne point quitter ceux qui les payent, malgré les mauvais traitements : ils sont faits pour cela, et ils le méritent bien. De quel côté pourraient-ils se tourner pour exercer leur talent ? Qu'on leur enlève cette ressource, les voilà sans emploi, réduits à ne rien faire, inutiles. Leur condition n'a donc rien de révoltant, et les riches ne paraissent pas les insulter, en pissant, comme on dit, dans le pot de chambre. N'est-ce pas, en effet, pour subir toute espèce d'outrages, que ces gens-là sont entrés dans la maison ? Leur métier est de souffrir tout ce qui peut arriver (06). Mais pour les hommes instruits, dont j'ai parlé tout à l'heure, je puis me laisser aller à ma colère, et essayer, si cela est possible, de les ramener, de les arracher à leurs maîtres et de les rendre à la liberté.

5. Je crois que je ferai bien de commencer par prouver que les raisons mises en avant par ceux qui se laissent entraîner à ce genre de vie ne sont ni fortes ni pressantes : c'est leur ôter d'avance un moyen de justification et démontrer que leur servitude est volontaire (07). La plupart allèguent la pauvreté ; le besoin urgent du nécessaire, et ces transfuges croient ainsi couvrir d'un voile honnête la honte de leur fuite ; ils s'imaginent donner une excuse suffisante, en disant qu'ils ne sont pas bien coupables quand ils essayent d'échapper à l'indigence, le plus grand tourment de la vie : ils ne font que citer ce vers de Théognis (08) :

L'homme que sous son joug enchaîne la misère,

et autres épouvantails, inventés par les poètes au sujet de la pauvreté. Si du moins je les voyais trouver dans le commerce des grands le refuge qu'ils y cherchent, peut-être leur épargnerais-je le reproche de perdre une liberté dont ils ne savent pas jouir. Mais comme ils ne reçoivent, pour parler avec un illustre orateur (09), qu'une nourriture de malades, par quel moyen nous feront-ils croire qu'ils n'ont pas pris un mauvais parti en restant toujours dans la même condition ? En effet, la pauvreté ne les lâche pas, ils ont toujours besoin de recevoir, sans pouvoir rien mettre en réserve, sans rien économiser de superflu : tout ce qu'on leur donne, quand on leur donne, en supposant même qu'ils reçoivent beaucoup, est dépensé jusqu'au dernier as, et pour des besoins qui se renouvellent sans cesse. Ils eussent mieux fait d'inventer le moyen, non pas d'entretenir une pauvreté permanente ou rarement allégée, mais de la détruire complètement. Et peut-être valait-il mieux, pour fuir un pareil état, comme tu l'as si bien dit, Théognis,

Se jeter dans les mers, en baleines fécondes,
Et du haut d'un rocher s'élancer dans les ondes (10).

Mais qu'un homme pauvre, indigent, mercenaire, s'imagine avoir trouvé là un moyen d'éviter la pauvreté, je ne conçois pas comment il ne voit point qu'il s'en impose à lui-même.
 

6. D'autres nous disent qu'ils ne craignent pas la pauvreté, qu'elle ne leur inspirerait aucun effroi, s'ils pouvaient, comme les autres hommes, gagner de quoi manger en travaillant ; mais leur corps affaibli par la vieillesse ou par les maladies les force à recourir à la vie mercenaire, qui leur procure plus d'aisance. Eh bien, voyons s'ils disent vrai, si c'est aisément qu'ils gagnent ce qu'on leur donne, ou si, au contraire ; ils n'ont pas plus de fatigues à essuyer que les autres hommes. Ce serait, j'en conviens, un bonheur égal à celui qu'on peut rêver, que d'obtenir sans travail et sans fatigue l'argent nécessaire ; mais combien s'en faut-il que les choses se passent ainsi ! Ils ont, au contraire, à endurer dans ce brillant commerce tant de fatigues, tant de travaux, qu'ils ont besoin plus que personne d'une santé vigoureuse, au milieu, de ces mille occupations qui les accablent chaque jour et les réduisent au désespoir. Mais nous traiterons cet objet quand il en sera temps, lorsque nous ferons l'énumération de leurs autres déboires. Il me suffit, pour le moment, de montrer qu'ils ne disent point la vérité, quand ils se couvrent de ce prétexte.

7. Il ne reste plus qu'un motif que je crois vrai, mais qu'ils n'avouent pas : c'est que l'espoir de jouir de mille plaisirs les précipite vers ces maisons, frappés de l'éclat de l'or et de l'argent dont elles brillent, tout heureux des festins et du luxe qu'ils se promettent ; quand ils boiront l'or à pleine coupe et sans obstacle. Voilà ce qui les entraîne ; voilà pourquoi ils échangent leur liberté contre l'esclavage. Ce n'est pas, comme ils le disent, le besoin du nécessaire, c'est le désir du superflu et de toutes ces magnificences. Mais, semblables à des amants infortunés, à des soupirants malheureux, ils sont traités par les riches avec la fierté rusée d'un objet aimé, qui entretient la passion de ses poursuivants, mais qui se laisse à peine dérober la faveur amoureuse d'un baiser, parce qu'il sait que la jouissance anéantit l'amour : il se refuse donc à cette jouissance, il s'en garde avec le plus grand soin. Cependant, pour laisser à l'amant quelque ambre d'espoir, dans la crainte que l'excès des rigueurs ne le désespère et qu'il ne cesse d'aimer, on lui accorde un sourire, on lui promet de faire un jour ce qu'il voudra, de se montrer aimable, de le traiter avec toutes sortes d'égards ; puis insensiblement l'âge arrive, et bientôt l'amour de l'un et les faveurs de l'autre ne sont plus de saison. Ainsi pour eux la vie tout entière se passe à espérer.

8. Qu'épris, du reste, des charmes du plaisir, on souffre tout pour lui, ce n'est pas encore un grief bien répréhensible ; on peut même excuser celui qui aime le plaisir, et qui met tout en oeuvre afin de se le procurer. Mais c'est un acte honteux et digne d'un esclave, que de se vendre pour y arriver : car le plaisir qui naît de la liberté procure une bien plus vive jouissance. Je consens toutefois qu'on pardonne à celui qui atteint véritablement la volupté. Mais s'exposer à tous les désagréments possibles, sur le seul espoir d'une possession douteuse, n'est-ce pas une conduite ridicule et folle ? surtout lorsque les peines sont certaines, inévitables, tandis que le bien qu'on espère ne promet rien que d'incertain, vu qu'il ne s'est point encore présenté depuis le temps qu'on l'attend et qu'il ne paraît pas encore près d'arriver, si l'on calcule avec justesse. Lorsque les compagnons d'Ulysse, en mangeant le délicieux lotos (11), oubliaient tout le reste, et que le plaisir leur faisait négliger le devoir, au moins cet oubli du bien n'était pas absolument dénué de raison, la volupté remplissant leur âme tout entière. Mais qu'un affamé se tienne auprès d'un homme qui se rassasie de lotos sans en rien donner à personne, et qu'attiré par la seule espérance qu'on lui permettra d'en goûter un jour, cet affamé oublie la vertu et l'honneur, ne mérite-t-il pas bien ; par Hercule, qu'on se moque de lui et qu'on lui inflige une correction tout à fait homérique ?

9. Telles sont à peu près les raisons qui déterminent à rechercher le commerce des riches et à se livrer à eux sans réserve, et, pour ainsi dire, à discrétion. Je ne parle point des hommes qui s'y laissent entraîner par la seule vanité de vivre avec des gens de haute naissance et revêtus de la robe prétexte. Il y en a, en effet, qui croient s'attirer par là beaucoup de considération et s'élever au-dessus du vulgaire. Quant à moi, je ne voudrais pas même être admis dans la familiarité d'un roi, ni devenir son commensal, si je ne devais retirer aucun autre avantage de cette intimité.
 

10. Mais en leur supposant ce motif, examinons ce qu'ils ont à souffrir, soit avant d'être admis chez les riches, soit après qu'ils y sont reçus, et nous verrons ensuite quel est le dénouement de la pièce. D'abord on ne peut pas dire que, si cette faveur est peu précieuse, elle est facile à obtenir ; que, loin d'exiger de grands travaux, il suffit de la désirer pour voir réussir tous ses vœux. Que de courses, au contraire, que de nuits passées à la porte du patron ! Il faut se lever avant l'aurore, attendre, en se bousculant, que la porte s'ouvre, s'exposer à de honteux procédés, s'entendre traiter d'imposteur par un portier qui estropie la langue syrienne, dépendre d'un nomenclateur africain, qu'il faut payer pour qu'il se souvienne de votre nom (12). En outre, il te faut, par considération pour celui auquel tu fais la cour, porter un vêtement au-dessus de tes ressources, ne prendre que les couleurs qui lui plaisent, de peur de le choquer ou de le contrarier, s'il daigne jeter les yeux sur toi. Bientôt, quelle que soit ta fatigue, tu dois le suivre, ou plutôt le précéder, coudoyé par les esclaves, et faire nombre dans le cortège. Et cependant, il sera quelques jours avant de t'apercevoir.

11. Si alors tu es assez heureux pour qu'il te regarde, t'appelle, te dise le premier mot qui lui passe par la tête, quelle sueur t'inonde, quel vertige te saisit, quel tremblement soudain, et en même temps quel rire parmi ceux qui voient ton embarras ! Souvent, s'il faut répondre quel était le roi des Grecs, tu dis qu'ils avaient mille vaisseaux. Les honnêtes gens appellent cela de la réserve, les audacieux de la timidité, et les méchants de l'ignorance. Pour toi, après cette première épreuve, si dangereuse, de la politesse du patron, tu te retires en te reprochant mille fois ta gaucherie. Et quand tu as passé

Et des nuits sans sommeil et des jours pleins de sang (13),

non pas, ma foi, pour Hélène, ni pour la citadelle de Pergame et le roi Priam, mais pour l'espoir de gagner cinq oboles et de rencontrer quelque dieu de théâtre qui te mette en faveur, on commence ton examen afin de s'assurer que tu es instruit. Cet exercice n'a rien que d'agréable pour le riche, qui s'entend louer et féliciter ; mais pour toi, c'est une question de vie ou de mort, une affaire qui décide de toute ton existence. Tu as raison, en effet, de penser que tu ne seras plus désormais admis par un autre, si tu es rejeté par celui-ci, et si tu ne sors pas vainqueur de l'épreuve. Te voilà donc en proie à mille réflexions, réduit à jalouser tes concurrents, car il est certain que d'autres briguent aussi les mêmes avantages. Tout ce que tu dis te paraît faible ; la crainte et l'espoir te troublent tour à tour, tes yeux ne quittent pas le visage du maître. A-t-il l'air de blâmer tes réponses, tu es perdu ; sourit-il en écoutant ; la joie et l'espérance te reviennent au cœur.

12. Il est encore à croire que bien des gens seront d'un sentiment opposé au tien, et te susciteront des rivaux qui s'embusqueront chacun pour te décocher leurs traits. Figure-toi un vieillard à la large barbe, aux cheveux blancs, à qui l'on demande s'il sait quelque chose d'utile, et qui paraît savant à ceux-ci, ignorant à ceux-là. On laisse s'écouler un peu de temps, mais bientôt on s'enquiert avec soin de toute ta vie passée ; et alors si quelqu'un de tes concitoyens, mû par la jalousie, si un de tes voisins, pour la plus légère offense, t'accuse d'adultère ou de pédérastie, on le croit comme un témoin qui dépose d'après les registres mêmes de Jupiter (14). Au contraire, si tout le monde te loue, sans exception, ces suffrages paraissent suspects ; douteux, payés. Il faut donc que tu sois assez heureux pour ne rencontrer aucun obstacle ; c'est le seul moyen de triompher.

13. Soit donc que tout te réussisse, au delà même de tes vœux le patron lui-même applaudit à tes discours, ses amis les plus distingués, ceux qui ont toute sa confiance, ne t'ont point desservi, sa femme désire ton admission ; ni l'intendant ni l'économe ne s'y oppose ; personne n'a trouvé rien à blâmer dans ta conduite, tout est propice, les victimes sont favorables. Tu triomphes, heureux mortel ; tu es couronné à Olympie ; que dis-je ? tu as pris Babylone, tu es maître de la citadelle de Sarde : la corne d'Amalthée est en ton pouvoir, et tu tires le lait des poules (15). Il est bien juste, en effet, que de si grands travaux soient récompensés par les plus grands biens, et que ta couronne ne soit pas de simple feuillage : il te faut un large salaire, payé sans difficulté, au terme où tu en auras besoin ; il te faut des distinctions qui t'élèvent au-dessus de la foule ; il te faut, enfin, du repos, après tant de travaux, de poussière, de courses, d'insomnies : tu mérites bien, selon tes souhaits, de dormir les pieds étendus, n'ayant d'autre emploi que celui pour lequel on t'a choisi et l'on te paye. Cela devrait être, cher Timoclès et alors ce ne serait pas un trop grand mal de courber la tête sous un joug si doua, si léger, et surtout sous un joug d'or. Mais il s'en faut de beaucoup, ou plutôt il s'en faut du tout qu'il en soit ainsi. Mille ennuis, intolérables à un homme libre, t'attendent dans cette société. Écoutes-en le détail, et examine si l'on peut les supporter, pour peu qu'on ait un peu d'instruction.

14. Je commencerai, si tu veux bien, par le premier repas dont, selon toute apparence, on te régalera comme fiançailles de la future alliance. D'abord on vient t'inviter ; c'est un esclave qui ne manque pas de politesse ; pour le mettre dans tes intérêts ou ne point paraître incivil, tu lui glisses dans la main au moins cinq drachmes. Lui, faisant le désintéressé : « Fi donc ! dit-il, moi, recevoir de vous ? Non point, par Hercule ! » Cependant, il se laisse fléchir, et sort en riant la bouche ouverte. Toi, tu prends ta plus belle robe, tu t'habilles avec une rare élégance, et, après le bain, tu arrives, en ayant soin de ne pas te présenter avant les autres, car ce serait une impolitesse, de même qu'arriver après les autres serait une grossièreté. Tu choisis donc un juste milieu, et tu entres. On te reçoit avez distinction, on te prend par la main et l'on te fait asseoir un peu au-dessus du riche, environ après deux de ses anciens amis.

15. Tu te crois déjà dans le palais de Jupiter ; tu admires tout ; tu ne cesses d'avoir la tête en l'air ; tout est pour toi nouveau, inconnu : cependant tous les esclaves ont les yeux sur toi et chacun des convives épie tes actions. Le maître lui-même n'est pas, à ton égard, sans un peu de curiosité ; mais il recommande, en outre, à quelques esclaves d'examiner comment tu te conduis envers sa femme et ses enfants, si ta vue s'arrête fréquemment sur eux. Les esclaves des convives remarquent ton étonnement, ils se rient de ton embarras et concluent que tu n'as jamais mangé chez un riche, de et que l'usage d'une serviette te semble extraordinaire. Il est aisé, du reste, de voir ta perplexité à la sueur qui te monte au visage ; tu meurs de soif, et tu n'oses demander à boire ; tu crains de paraître aimer trop le vin ; de tous les mets variés qui sont placés et rangés devant toi avec symétrie, tu ne sais sur lequel tu dois d'abord porter la main ; tu es contraint de regarder ton voisin à la dérobée, de le prendre pour modèle et d'apprendre de lui l'ordre qu'il faut suivre dans un repas.

16. Cependant ton âme flotte irrésolue ; à chaque instant tu vas de trouble en trouble : tantôt tu exaltes le bonheur du riche, à la vue de cet or, de cet ivoire, de tant de luge ; tantôt tu te prends en pitié et tu te dis : « Je ne suis rien, et je croyais vivre. » Parfois tu te figures que cette vie, qui fait tant de jaloux, va devenir la tienne, que tes jours vont se passer au milieu de ces délices, que tu en auras l'égal partage ; ou tu crois que tu célébreras sans cesse les fêtes de Bacchus ; et peut-être de jeunes et beaux esclaves, qui sourient avec grâce, te donnent-ils l'idée de la condition la plus ravissante, si bien que te voilà prêt à t'écrier avec Homère :

Tous ont raison, Troyens, Grecs à la belle armure (16),

de souffrir tant de maux et de peines pour une pareille félicité. Mais voici le moment où l'on porte les santés. Le patron demande une large coupe, il te salue en t'appelant son maître ou en te donnant quelque autre titre. Tu reçois la coupe, mais tu ne sais que répondre à cause de ton embarras ; et tu y gagnes la réputation d'homme mal élevé.
 

17. Bientôt ce salut du riche te rend odieux à la plupart de ses anciens amis : déjà même la place qu'on t'a donnée en avait offensé quelques-uns, irrités de voir un intrus préféré à des gens qui ont épuisé les dégoûts d'une longue servitude. Voici ce qu'ils disent de toi : « Il ne manquait plus à nos maux que d'être placés après les nouveaux venus dans la maison ; Rome n'est plus ouverte qu'à ces Grecs. Et pourquoi les met-on au-dessus de nous ? Pour quelques misérables discours, croient-ils donc rendre un si grand service ? - Avez-vous remarqué, dit un autre, comme il a bu, comme il saute sur les mets placés devant lui, comme il les a dévorés ? C'est un grossier personnage, un affamé qui n'a jamais vu de pain blanc, pas même en songe ; qui n'a jamais goûté de poule de Numidie, ni de faisan : à peine nous en a-t-il laissé les os. - Que vous êtes simples ! dit un troisième. Dans trois jours, vous le verrez, comme nous, se plaindre de son infortune. Aujourd'hui, c'est une chaussure neuve ; quand on s'en sera servi beaucoup pour marcher et qu'elle sera tachée de boue, on la jettera avec dédain sous le lit, et elle sera, comme nous, remplie de punaises. » Tels sont les discours qui se débitent sur ton compte, et plusieurs sans doute préparent déjà leurs calomnies.

18. Ainsi ce festin est tout à ton honneur : on n'y parle, pour ainsi dire, que de toi. Cependant pour avoir bu, contre ton habitude, d'un vin léger et aigrelet, certain besoin pressant te met mal à l'aise, mais il n'est ni décent de te lever avant les autres, ni prudent de demeurer. On continue pourtant de boire et de causer ; un spectacle succède à un autre ; le patron est jaloux d'étaler à tes yeux toute sa magnificence ; tu es à la torture, tu ne vois plus rien de ce qui se passe ; tu n'entends plus ce chanteur ; ce jeune cithariste dont on fait tant de cas, tu ne l'applaudis que des lèvres ; tu souhaites qu'un tremblement de terre abîme tout cela, ou que la nouvelle d'un incendie vienne rompre le festin.

19. Voilà, mon cher ami, ton premier et ton plus agréable repas ; combien je préfère le mien, avec mes oignons, un peu de sel blanc, que je mange quand je veux, où je veux, en toute liberté ! Je te fais grâce des rapports aigres qui suivent ton festin, et de l'indigestion de la nuit. Le lendemain, dès le jour, il faudra convenir entre vous du prix et des époques de l'année où il sera payé. Le patron, assisté de deux ou trois amis, te fait venir, te prie de t'asseoir et commence ce discours : « Vous avez vu hier notre manière de vivre : elle n'a rien de fastueux, rien d'une pompe théâtrale ; c'est tout simple, tout bourgeois ; il faut donc que vous soyez sur ce pied, tout devenant commun entre nous. Il serait en effet ridicule, ma foi, que je vous confiasse ce que j'ai de plus précieux, mon âme et celle de mes enfants (s'il en a à élever), et que je fisse difficulté de vous regarder comme maître absolu du reste. Cependant il sera bon de fixer ce qu'il convient de vous donner. Je vois bien, à votre simplicité extérieure, que vous vous contentez de peu, et je comprends que c'est moins l'espoir du gain qui vous attire chez moi que celui de mon affection et de l'estime de tous les miens. Néanmoins, arrêtons-nous à quelque chose. Dites vous-même ce que vous voulez, en vous rappelant, mon cher, les présents que nous sommes dans l'usage de faire aux fêtes solennelles : nous ne vous oublierons point, quoique cela n'entre pour rien dans les conventions d'aujourd'hui. Mais, vous savez, ces occasions reviennent souvent dans le cours d'une année : il faut donc que vous en teniez compte, pour exiger un salaire plus modique ; d'ailleurs, il convient à des gens instruits de se montrer au-dessus de l'intérêt. »

20. Avec ce langage, il te berce de mille espérances et te rend fort conciliant. Toi, qui depuis longtemps ne rêves que talents, myriades, campagnes immenses, bourgades entières, tu sens bien là quelque lésinerie, mais tu te flattes, en songeant à la promesse du patron, et ce mot : « Tout devenant commun entre nous, » tu le tiens pour solide et pour véritable, sans te rappeler que ces paroles

Ont humecté la lèvre, et non point le palais (17).

Enfin, par honte, tu t'en rapportes à lui. Il refuse ; il prie un de ses amis d'intervenir et de figer lui-même une somme qui ne lui soit pas trop onéreuse, attendu les autres dépenses qu'il est obligé de faire, et cependant pas au-dessous du mérite de celui qui la doit recevoir. Cet ami, vieillard encore vert, élevé dès l'enfance dans l'art de flatter : « Vous pouvez vous vanter, mon cher ami, dit-il, d'être le plus heureux de toute la ville, vous qui obtenez du premier coup un bonheur après lequel mille autres soupirent sans être écoutés de la Fortune. Je veux parler de l'honneur qui vous est fait de partager la société et la table du patron et d'être reçu dans la première maison de l'empire romain : c'est pour vous un trésor supérieur à ceux de Crésus ou de Midas, si vous êtes raisonnable. Pour moi, je connais une foule de gens distingués qui payeraient cher, s'ils le pouvaient, l'honneur seul d'être admis auprès d'un si galant homme, d'être vus à ses côtés et de paraître ses amis : je ne sais donc, en vérité, comment vous féliciter de votre bonheur, puisqu'à tant d'avantages vous ajouterez celui de toucher un salaire. Je pense donc qu'à moins d'être un prodigue, cette somme (et il en indique une fort modique) vous conviendra, jointe à vos espérances. »

24. Malgré toi, il faut que tu paraisses content ; il ne t'est plus possible de fuir : tu es pris dans la nasse, tu reçois le frein, tu serres la bouche, et, dès le premier pas, tu te montres docile à ton maître, qui n'a besoin ni de serrer la bride, ni d'user de l'éperon ; sans t'en apercevoir, tu obéis complètement à la main. Les étrangers cependant te portent envie en te voyant rester à l'intérieur de la cage, entrer sans difficulté, devenir enfin un habitué de la maison. Quant à toi, sans trop voir quel est ce bonheur qu'ils admirent, tu te réjouis, tu te fais illusion et tu espères toujours un meilleur avenir. Mais il arrive justement le contraire de ce que tu attendais ; tout se passe, comme dit le proverbe, à la façon de Mandrabule (18) ; chaque jour ton bonheur diminue et recule d'un pas.
22.
Peu à peu, et comme à travers une lueur douteuse, tu aperçois la réalité, tu comprends que ces espérances dorées ne sont que des bulles de savon de couleur d'or, tandis que les peines sont réelles, accablantes, inévitables, continues. « Quelles sont ces peines ? demanderas-tu peut-être ; car je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de si pénible dans la société d'un riche, et je ne me doute pas de quelles fatigues accablantes, intolérables, tu veux parler. » Eh bien, écoute, mon cher ami, et tu verras que ton emploi n'entraîne pas seulement avec lui des fatigues, mais qu'il est honteux, vil, et vraiment digne d'un esclave : prête-moi toute ton attention.

23. Et d'abord souviens-toi que, depuis ton admission, tu ne dois plus te croire libre, ni de condition honorable. Naissance, liberté, ancêtres, tu as tout laissé, sache-le bien, hors du seuil, quand tu es entré dans cette maison, pour te vendre toi-même à ce service mercenaire. La liberté aurait-elle voulu te suivre, quand tu allais embrasser une profession ignoble et dégradante ? Tu es donc esclave ; en vain ce mot te blesse, tu es esclave, et non pas d'un seul homme, mais tu as, de toute nécessité, une foule de maîtres : du matin au soir, la tête courbée, tu remplis tes fonctions serviles

Pour un pauvre salaire (19)

et, semblable à un homme qui, n'étant pas né pour l'esclavage, apprend tard à servir et ne se forme que dans un âge avancé, tu n'es ni considéré, ni estimé de ton maître. Le souvenir de ta liberté vient gâter ton service, tu te regimbes parfois et tu t'acquittes mal, par cela même, de la tâche qui t'est dévolue. A moins qu'il ne suffise, selon toi, pour être libre, de n'être fils ni de Pyrrhias, ni de Zopyrion (20) et de n'avoir pas été mis à l'encan, comme un Bithynien, par la grosse voix d'un crieur. Et cependant, mon cher, quand revient la nouvelle lune, être confondu avec les Zopyrion et les Pyrrhias, et tendre la main comme les autres esclaves, et recevoir un salaire quelconque, n'est-ce pas là un encan ? Il n'y avait pas besoin de crieur, en effet, puisque tu te mettais toi-même en vente, et que depuis longtemps tu pourchassais un maître comme une maîtresse.
 

24. Eh quoi ! vil rebut des hommes, dirai-je à ce prétendu philosophe, si quelque ennemi, après avoir coulé ton navire, si quelque pirate te vendait captif, tu gémirais sur ton sort, accablé d'un malheur immérité ; si un homme, mettant la main sur toi, te revendiquait comme esclave, tu jetterais les hauts cris en invoquant les lois, tu t'écrierais à pleine voix, dans ton indignation : « O terre ! ô dieux ! » Et cependant, pour quelques oboles, à l'âge même où, si tu étais esclave, tu songerais à t'affranchir, tu vas te vendre, avec ta vertu et ta sagesse ! Tu as donc perdu tout respect pour ces nobles discours dans lesquels le divin Platon, Chrysippe et Aristote, font l'éloge de la liberté et s'élèvent contre l'esclavage ? Tu ne rougis pas d'être confondu avec de vils flatteurs, des bouffons, des pique-assiettes ? Au milieu de cette foule de Romains, tu t'en vas donc, seul étranger, revêtu d'un manteau grec, écorchant la langue latine, assister à des repas bruyants, où sont réunis de nombreux convives, gens de toute espèce, et la plupart débauchés ? Là, tu prodigues les louanges outrées, tu bois plus que de raison ; puis, dès le matin, au son de la cloche, tu te lèves, arraché aux douceurs du repos, pour aller courir avec les autres par toute la ville, les jambes encore salies de la boue de la veille. N'y avait-il donc plus de lupins, ni de légumes des champs ? les sources fraîches étaient-elles donc taries, pour que le désespoir te réduisît à cette extrémité ? Mais il est évident que ni les sources fraîches, ni les lupins ne te suffisaient plus : il te fallait des gâteaux, des ragoûts délicats, des vins parfumés. Seulement, te voilà pris comme un loup de mer ; l'appât après lequel tu courais t'a enfoncé l'hameçon dans la gorge ; c'est bien fait ; tu recueilles le fruit de ta gourmandise. Tel qu'un singe, enchaîné par le cou, tu fais rire à tes dépens ; tu crois vivre dans les délices, parce qu'on te donne quelques figues à ronger ; mais la liberté, mais l'estime que te valait ta naissance de la part de ceux de ta tribu, de ta phratrie, tout s'évanouit, il n'en est plus souvenir.

25. Ton sort serait encore tolérable, si la honte d'avoir perdu ta liberté était la seule conséquence de ta condition, et si tu n'avais pas à supporter des travaux comparables à ceux des esclaves. Mais vois si l'on t'impose des corvées moindres qu'à un Dromon ou à un Tibius (21). Ces connaissances, pour l'amour desquelles ton maître prétendait qu'il t'appelait à lui, il s'en soucie bien ! Qu'y a-t-il de commun, en effet, dit le proverbe, entre l'âne et la lyre ? Quelle passion il a, vois-tu ? pour la sagesse d'Homère, la véhémence de Démosthène, la magnificence de Platon ! Qu'on ôte à ces riches leur or, leur argent et les soucis qu'ils entraînent, que reste-t-il, sinon un vain orgueil, de la mollesse, l'amour des plaisirs, de l'insolence, de la vanité, de l'ignorance ? Cependant tu as une longue barbe ; un extérieur respectable, un manteau grec décemment ajusté ; tout le monde te connaît pour un grammairien, un orateur, un philosophe ; justement, ton patron croît honorable pour lui d'avoir un homme de votre sorte mêlé à ceux qui le précédent et qui lui font cortège : cela lui donne le bruit d'un amateur des sciences grecques, qui chérit les lettres et les arts. En vérité, mon cher, tu cours grand risque qu'au lieu de tes beaux discours, il n'achète de toi que la barbe et le manteau. Il faut donc qu'on te voie sans cesse avec lui, sans qu'il te soit permis de l'abandonner un seul instant. Tu dois, dès le matin, te montrer avec tout le domestique, et ne jamais quitter ton poste. Pour lui, appuyant quelquefois la main sur ton épaule, il te débite toutes les inepties qui lui passent par la tête ; il veut faire voir ; à tous ceux qu'il rencontre en route, que, même en marchant, il s'occupe des Muses, et que, dans la promenade, il emploie utilement ses loisirs.

26. Mais toi, malheureux, tantôt forcé de courir, tantôt gravissant ou descendant à pied les hauteurs, dont tu sais que la ville est remplie, après mille détours, te voilà tout en sueur, tout haletant. Il entre enfin chez un de ses amis, auquel il va rendre visite ; là, tandis qu'il cause, toi, qui n'as pas même de quoi t'asseoir, tu prends un livre, ne sachant que faire, et tu lis en demeurant debout. Le soir arrivé, tu n'as encore rien bu ni rien mangé ; tu prends le bain à une heure indue et tu te mets à table au milieu de la nuit. Ne compte plus sur les honneurs, sur les égards d'autrefois ; si quelque nouveau venu se présente, on te place par derrière ; on te relègue dans un coin que l'on dédaigne ; tu ne t'assieds, témoin plutôt que convive, que pour ronger, comme un chien, les os des plats qu'on a servis, s'ils arrivent jusqu'à toi, ou pour mâcher quelque feuille sèche de mauve, enveloppe d'un mets, et dont personne n'a voulu, mais dont ta faim s'accommode avec joie. Ce n'est pas le seul outrage qui t'attend : tu n'as plus un oeuf entier pour toi seul. Il n'est pas nécessaire, en effet, que tu sois traité avec les égards dus à un hôte et à un étranger ; tu serais bien impudent d'y prétendre. On ne te sert pas une volaille semblable à celles des autres. Au riche, on en sert une qui est grasse et charnue ; à toi, la moitié d'un poulet, ou quelque pigeon sec. Mépris, dérision évidente ! Souvent, s'il survient un convive inattendu et que le dîner soit court, un des hommes de service enlève les plats qui sont devant toi et les place devant lui, en te disant tout bas, « Vous êtes de la maison ! » Découpe-t-on sur la table un ventre de truie ou un morceau de cerf, ou il faut que tu sois au mieux avec le découpeur, ou tu n'auras que la portion de Prométhée, je veux dire des os enveloppés de graisse. Voir devant ton voisin un plat qu'il se hâte d'engloutir avant toi, et qu'il ne t'abandonne que quand il est rassasié, quel homme libre pourrait le supporter, fût-il moins bilieux que les cerfs ? Mais je n'ai pas encore dit qu'au moment où tous les convives s'abreuvent d'un vin vieux et délicat, seul tu bois une piquette dure et grossière. Aussi as-tu soin de ne boire que dans des coupes d'or ou d'argent, de peur que la couleur ne révèle le mépris qu'on a pour toi. Et plût aux dieux qu'il te fût permis de boire à ta soif ! Mais souvent quand tu demandes, l'échanson

.... Feint de n'avoir pas entendu (22).

27. Tu éprouves enfin une foule de désagréments de toute espèce, ou plutôt, tout n'est pour toi que désagréments ; surtout quand tu te vois préférer un complaisant infâme, un maître de danse, un chanteur ionien, un bouffon d'Alexandrie. Car comment pourrais-tu prétendre à t'asseoir l'égal de ces ministres d'amours, toujours chargés de quelque galant message ? Aussi, retiré dans un coin de la salle du festin, pour y cacher ta honte, as-tu raison de gémir, de te prendre en pitié, et d'accuser le sort qui ne t'accorde pas la plus légère de ses faveurs. Tu consentirais volontiers à devenir toi-même auteur de chansons amoureuses, ou tout au moins voudrais-tu pouvoir chanter agréablement les compositions d'un autre poète, lorsque tu vois quels honneurs, quels applaudissements elles provoquent. Tu ne reculerais pas même, au besoin, devant le rôle de devin ou de prophète, et tu saurais, comme eux, promettre de riches successions, des dignités, d'immenses trésors, en voyant combien ces imposteurs réussissent dans leurs amitiés et sont en grande estime. Oui, tu deviendrais volontiers un des leurs, pour ne pas être considéré comme un homme méprisable et superflu. Malheureusement, tu ne parais propre à aucun de ces métiers : il faut donc, malgré toi, rester dans ton néant, supporter ton infortune en silence, et gémir d'être mis au rebut.

28. Cependant, si un mot, murmuré à voix basse par un esclave, t'accuse d'être le seul qui n'ait pas applaudi le danseur ou le cithariste favori de la maîtresse, quel grave danger ! Il te faut donc, comme une grenouille altérée, te distinguer en criant plus fort que tous les autres louangeurs, et faire bravement l'office de coryphée ; puis, quand tout le monde s'est tu, tenir un compliment préparé et marqué au coin de la plus insigne flatterie. D'ailleurs, mourir de soif et de faim, quand on est tout baigné d'essences et qu'on a la tête couronnée de fleurs, est, ma foi ! chose fort ridicule. C'est ressembler à une colonne sépulcrale, dressée pour un mort de la veille, et sur laquelle sont déposées des offrandes funèbres : on y verse des parfums, on y dépose des couronnes ; mais le vin et les mets funéraires sont pour ceux mêmes qui les ont préparés.

29. Mais si ton patron est jaloux, s'il a près de lui de jolis garçons ou une jeune femme, et que tu ne sois pas toi-même trop abandonné de Vénus et des Grâces, il n'y a plus de paix possible, et le péril qui te menace n'est point à dédaigner. Les oreilles et les yeux du roi sont en grand nombre ; et ils ne se contentent pas seulement de la vérité, mais ils ont soin de charger toujours un peu leurs rapports, afin de ne point paraître de connivence. Tu es donc obligé, comme dans les repas des Perses, de tenir ton front baissé, de peur qu'un eunuque ne te voie lancer une oeillade à quelque concubine, tandis qu'un autre eunuque, armé d'un arc tout tendu, est prêt, si tu regardes ce que tu ne dois point voir, à te percer la gorge d'une flèche, au moment même où tu bois.

30. Au sortir du festin, tu vas pour quelques instants te livrer au sommeil. Bientôt éveillé par le chant du coq : « Infortuné que je suis, t'écries-tu ; ah ! malheureux ! quelles douces occupations j'ai abandonnées ! quels amis ! quelle vie tranquille ! quels bons sommes, qui n'étaient mesurés que par mon envie de dormir ! quelles libres promenades ! et dans quel gouffre me suis-je moi-même précipité ? Pourquoi, grands dieux ? Ont donc est cette récompense brillante ? Ne pouvais-je pas me procurer une aisance plus grande, en conservant ma liberté, en gardant mon indépendance ? Aujourd'hui, pour parler avec le proverbe, comme un lion qu'on tient en laisse, on me promène du haut en bas ; et, ce qui est le comble de l'affliction, je ne puis ni m'attirer l'estime, ni me faire bien venir. Je suis inepte et sans talent pour ces sortes d'exercices, surtout quand je me compare aux gens du métier. Convive sans esprit et sans gaieté, je n'ai pas le talent de faire rire ; je sens que ma présence est importune, surtout quand je m'efforce d'être plus aimable qu'à l'ordinaire ; car c'est alors que je parais le plus renfrogné. Enfin, je ne sais pas comment m'accommoder à l'humeur du patron. Si je conserve ma gravite, je suis maussade et presque insupportable ; si je souris, si je prends un air agréable et gai, il me dédaigne et me traite avec le plus souverain mépris : il m'arrive la même chose qu'à un acteur qui joue la comédie avec un masque tragique. Insensé ! quelle autre vie mènerai-je pour moi-même, quand j'aurai vécu celle-ci pour un autre ? »

31. Au milieu de ces réflexions, la sonnette a retenti, il faut reprendre ton train accoutumé, recommencer les courses, demeurer debout, après t'être frotté les aines et les jarrets, si tu veux résister à cet assaut. Ensuite vient un souper comme celui de la veille, et qui se prolonge jusqu'à la même heure. Une manière de vivre si contraire à ton ancien régime, les veilles, les sueurs, les fatigues, te minent insensiblement : elles engendrent la phtisie, la péripneunonie, les douleurs d'entrailles, ou les douceurs de la goutte. Tu résistes d'abord ; et souvent, lorsque tu aurais besoin de ton lit, on ne te permet pas de te coucher. On traite ta maladie de prétexte pour échapper à tes devoirs. Tout cela te rend pâle, et l'on te prendrait pour un homme qui va mourir.

32. Voilà le genre de vie que tu mènes à la ville. Faut-il voyager ? souvent, sans parler du reste, quand il pleut, forcé par le sort de partir le dernier, tu attends que le char vienne te prendre, et, quand il n'y a plus, l'autre voiture, on te jette pèle-mêle, avec le cuisinier et le coiffeur de ta maîtresse, dans un chariot où l'on n'a pas même étendu assez de feuillage.
 

33. Je ne veux pas manquer de te raconter ici ce qui est arrivé au stoïcien Thesmopolis : c'est une aventure plaisante, très croyable, ma foi, et qui peut fort bien arriver à un autre. Il vivait chez une femme opulente, délicate et des plus distinguées de la ville. Un jour qu'il fallut se mettre en voyage, la première disgrâce qu'il eut à essuyer fut de voir placer près de lui, grave philosophe, je ne sais quel mignon aux jambes épilées et à la barbe rasée jusqu'à la peau, fort en faveur, du reste, comme on se l'imagine, auprès de la maîtresse. Le nom de ce mignon, que Thesmopolis n'avait point oublié, était Chélidonion. D'abord, quel risible contraste ! Un vieillard au visage sévère, à la barbe blanche (et tu sais combien celle de Thesmopolis était longue et respectable), assis auprès d'un jeune voluptueux aux joues enduites de vermillon, aux yeux peints, aux regards mobiles, à la tête penchée, et ressemblant moins, par Jupiter, à une hirondelle (23) qu'à un vautour dont on a plumé le cou. Si on ne l'eût prié de n'en rien faire, il aurait gardé, pour s'asseoir, la coiffe qu'il avait sur la tête. Mais, de plus, pendant tout le voyage, il causa mille importunités, s'amusant à fredonner, à siffler sans cesse ; peut-être même eût-il dansé dans la voiture, si le philosophe ne l'en eût empêché.

34. Mais voici un ordre d'une nouvelle espèce : « Thesmopolis, dit la maîtresse en s'adressant à celui-ci, rendez-moi donc, je vous prie, un service dont je vous serai bien reconnaissante ; ne me refusez pas ; ne me le faites pas attendre davantage. » Le philosophe, comme on peut croire, promet de faire tout ce qu'elle voudra. « Je vous prierai, continue-t-elle, vous voyant si bon, si soigneux, si complaisant, de prendre, ma chienne Myrrhine dans votre voiture, de la garder avec vous, de veiller à ce qu'il ne lui manque rien ; la pauvre petite est pleine, et sur le point de mettre bas. Ces misérables esclaves sont si désobéissants ! ils n'ont, dans les voyages, aucun égard pour moi, bien loin d'en avoir pour elle. Soyez sur que vous m'obligerez infiniment en prenant soin de cette charmante petite bête, qui fait toutes mes délices. » Thesmopolis ne peut résister à ces vives instances, presque accompagnées de larmes. C'était une scène tout à fait risible de voir la petite chienne avançant le museau hors de la robe et sous la barbe du philosophe, pissant à chaque minute, quoique Thesmopolis ne mentionne pas cette circonstance, jappant d'une voix grêle, comme toutes les chiennes de Mélite (24), et léchant le menton de celui qui la portait, surtout aux endroits où il restait quelque sauce de la veille. Cependant le mignon, assis à ses côtés, et qui parfois, durant les repas, ne rencontrait pas mal pour railler les convives, lançant alors ses sarcasmes contre Thesmopolis : « Je n'ai qu'une seule chose à reprocher, dit-il, à notre philosophe, c'est que de stoïcien il s'est fait cynique (25) :  » L'histoire ajoute que la chienne avait fait ses petits sur le manteau de Thesmopolis.

35. Tels sont les plaisirs ; ou plutôt, telle est la honte que les riches prodiguent à ceux qui vivent avec eux, en les apprivoisant ainsi peu à peu aux outrages. J'ai connu un de ces rhéteurs intrépides, à qui, dans un repas, on ordonna de déclamer. Il déclama non pas en ignorant, par Jupiter, mais avec talent et véhémence. On le félicita tout en buvant d'avoir mesuré son discours non pas à l'eau de la clepsydre, mais au vin de l'amphore. On dit que ce trait d'audace lui fut payé deux cents drachmes (26). Passe encore ; mais si notre riche se pique d'être poète ou historien, lorsqu'il se met à lire ses rhapsodies durant le repas, il faut se mettre en quatre pour le combler d'éloges, il faut le flatter et inventer de nouvelles formes de louanges. D'autres exigent qu'on admire leur beauté : tu dois les appeler des Adonis, des Hyacinthes, eussent-ils un nez long d'une coudée. Et si tu ne dis mot, tu descendras aux carrières de Denys, comme un jaloux qui leur dresse des embûches. Ceux-là veulent passer pour doctes et rhéteurs : s'ils lâchent quelque solécisme, ce sont discours tout pleins d'atticisme, de miel de l'Hymette, et qui seront désormais la règle du beau langage.

36. Ce ridicule peut encore se tolère : dans un homme, mais non plus dans une femme. Il en est, cependant, qui affectent d'avoir auprès d'elles des gens de lettres qu'elles soudoient, dont elles font suivre leurs litières, et qui se figurent que rien ne relève leurs attraits comme de s'entendre appeler savantes et philosophes, de voir mettre leurs poésies presque au rang de celles de Sapho. En conséquence, elles promènent partout les mercenaires qu'elles tiennent à leurs gages, rhéteurs, grammairiens, philosophes : elles écoutent leurs leçons, chose plaisante, au moment de leur toilette, pendant qu'on les coiffe, ou durant le repas. Le reste de la journée, elles n'en auraient pas le loisir. Souvent, lorsque le philosophe traite quelque grave sujet, une servante survient, qui présente à sa maîtresse le billet d'un amant : le discours sur la continence demeure suspendu, et ce n'est qu'après avoir répondu au galant message qu'on se remet à l'écouter.

37. Pour toi, lorsqu'après une longue attente arrive l'époque des Saturnales ou des Panathénées (27), on t'envoie un mauvais manteau, ou une tunique moisie de vétusté au moment même où tu as à faire étalage de la plus riche toilette. Le premier esclave qui a entendu le maître parler du présent qu'il te destine, accourt aussitôt pour t'annoncer cette bonne nouvelle, et il faut que tu lui payes largement le zèle qu'il a déployé. Le lendemain, treize autres esclaves viennent t'apporter le présent du maître, et chacun de faire valoir tout ce qu'il a dit pour toi, les conseils qu'il a donnés, le soin qu'il a pris de choisir ce qu'il y avait de plus beau ; ils ne s'en vont pas sans avoir reçu quelque étrenne ; et encore murmurent-ils de ce que tu n'as pas assez donné.

38. Quant à tes honoraires, on te les solde pièce à pièce, deux ou quatre oboles à la fois, et, si tu les demandes, on te traite d'importun. Pour les toucher, tu es contraint d'employer la flatterie et les supplications ; tu dois courtiser l'économe, nouveau genre de cour, et ne négliger ni le conseiller ni l'ami. Mais ce que tu reçois est déjà dû au marchand d'habits, au médecin, à je ne sais quel cordonnier ; ainsi le présent qui t'est fait est en pure perte ; il ne t'en revient rien.

39. Ce qui ne te manque pas, c'est la jalousie, qui s'élève sourdement contre toi auprès du maître ; il commence à écouter d'autant plus volontiers les méchants bruits qu'on sème sur ton compte, qu'il te voit usé par des fatigues incessantes, clochant dans ton service, à bout de forces, et menacé de la goutte. En un mot, lorsqu'il a cueilli la fleur de ton âge, moissonné les fruits de ta jeunesse et ruiné la trempe vigoureuse de ton corps, lorsqu'il a fait de toi un vêtement tout déchiré, il regarde autour de lui sur quel tas de fumier il te jettera, et quel autre il prendra parmi ceux qui sont en état de supporter les fatigues de l'emploi. On t'accuse d'avoir sollicité un de ses mignons, d'avoir séduit, toi, un vieillard, une des filles au service de la maîtresse, ou commis quelque autre forfait. Pour cela, te voilà, en pleine nuit, la tête enveloppée, jeté à la porte parles épaules, sans ressources, privé de tout, n'emportant que l'aimable goutte avec la vieillesse, et ne sachant plus rien, après un si long temps, de ce que tu avais appris autrefois. Pour surcroît, tu t'es fait un estomac plus creux qu'un sac, tyran insatiable et que tu ne peux conjurer. Sans cesse affamé, il te réclame la portion accoutumée, et il s'irrite d'en être déshabitué.

40. Et puis, quel autre patron voudrait désormais te recevoir chez lui ? Tu es hors d'âge, déjà vieux, semblable à ces chevaux ruinés, dont la peau même est inutile. D'ailleurs, les bruits calomnieux qu'a soulevés ton expulsion, prenant une couleur de vraisemblance, te font passer pour un adultère, un empoisonneur, ou quelque chose de pareil. On croira jusqu'au silence de ton accusateur, et toi, l'on dira que tu es un Grec d'un caractère souple et disposé à toute espèce de crime : telle est, en effet, l'opinion qu'on a de nous, et l'on a raison ; du moins, pour moi, je crois avoir trouvé la cause de la réputation que nous nous sommes faite. Quand on voit, en effet, une foule d'aventuriers, dépourvus de talents utiles, entrer dans les maisons des riches, sans autre profession que celle de devins et de sorciers, leur promettre ou de leur faire obtenir d'amoureuses faveurs ou de détourner les fléaux qui les menacent sur la tête de leurs ennemis ; quand on remarque que ces hommes, qui se donnent pour savants, sont enveloppés d'un manteau et porteurs d'une barbe respectable ; n'est-il pas naturel qu'on prenne de ces gens qu'on croyait vertueux une tout autre idée en les voyant agir, en observant leur tenue dans les repas, leur basse flatterie dans le commerce de la vie, leur penchant servile pour le gain.

41. Dès que les riches ont chassé un homme de chez eux, ils le détestent et ne songent plus qu'à le perdre sans ressource, si cela leur est possible : c'est tout simple. Ils se figurent qu'on révélera partout les secrets les plus cachés de leurs mœurs, qu'on connaît à merveille et qu'on a percés à jour. Cette pensée les tient à la gorge. Tous, en effet, ressemblent à ces beaux livres, dont le bouton est d'or et la couverture couleur de pourpre : ouvrez-les, vous y voyez Thyeste mangeant ses enfants, Oedipe couchant avec sa mère, et Térée abusant de ses deux sœurs. Ainsi les riches sont brillants, ils attirent tous les regards ; mais sous la pourpre qui les recouvre se cachent de tragiques horreurs : sous chaque pli, en les déroulant, on peut trouver un drame digne d'Euripide ou de Sophocle, dissimulé sous une pourpre fleurie et une couverture d'or. La conscience de leurs turpitudes leur fait donc haïr et essayer de perdre celui qui, les connaissant à fond, les traîne au grand jour, les met en scène et les livre à la vue du public.

42. Je veux cependant, comme Cébès (28), te représenter une sorte de tableau de la vie à laquelle tu aspires, afin qu'après l'avoir vue, tu te décides à l'embrasser ou non. J'emploierais volontiers ici le pinceau d'un Apelles, d'un Parrhasius, d'un Aétion ou d'un Euphranor (29), mais à défaut d'un artiste qui ait ce génie, cette habileté rare, je me contenterai de t'en tracer une légère esquisse. Figure-toi un superbe portique, tout doré, placé non sur le sol, mais sur le sommet d'une colline dont la pente est longue, escarpée, glissante, de telle sorte que souvent ceux qui déjà se croient parvenus à la cime font un faux pas, et roulent. A l'intérieur est assis Plutus lui-même : il paraît entièrement d'or, sa beauté est parfaite ; il est tout aimable. Celui qui en est épris et qui parvient, à force de peines, à s'approcher de la porte du temple, est frappé d'étonnement à la vue de tant de richesses. Arrive l'Espérance, au visage gracieux, à la robe changeante, qui le prend par la main, tout muet de surprise, devant l'entrée. Ils marchent : l'Espérance ne le quitte pas ; mais deux autres femmes, la Ruse et la Servitude, le prennent et le livrent au Travail. Celui-ci, après avoir épuisé le malheureux, le passe à la Vieillesse, déjà malade et privé de ses couleurs : alors vient en dernier lieu l'Outrage qui l'entraîne vers le Désespoir ; l'Espérance s'envole, disparaît ; et l'on chasse l'infortuné, non par ce portique doré qui lui servit d'entrée, mais par une porte détournée et secrète : il fuit nu, le ventre proéminent, pâle, vieux, couvrant d'une main sa nudité et de l'autre se serrant le cou. Là s'offre à lui le Repentir, versant des pleurs inutiles, et le plongeant de plus en plus dans son malheur.

43. Tel est mon tableau, cher Timoclès ; examines-en avec soin tous les détails, et songe, si tu le veux bien, qu'après être entré par la porte d'or dans la vie dont je t'ai retracé l'image, il te faudra honteusement ressortir par l'autre. Mais, quelque parti que tu prennes, souviens-toi de ces paroles d'un sage (30) : « Ce n'est pas Dieu, c'est nous qui sommes responsables de notre choix. »

 

 

 

 

(01) Comparez avec l'ouvrage de d'Alembert, Essai sur les gens de lettres, « dans lequel, dit un de ses biographes, d'Alembert, appuyé sur la dignité et la toute puissance de l'esprit, dressait sans ménagement le procès aux littérateurs qui se font les familiers des grands. Il étalait publiquement, continue M. Jean Reynaud, toutes les pièces de son accusation, entrait dans le détail de toutes les turpitudes, et ne se faisait faute d'aucune vérité, quelques haines qu'elles dussent attirer sur sa tête. Il faut avoir étudié de près les mœurs et la dégradation de ce temps, pour se faire une idée de la clameur qu’une si courageuse attaque fit lever du fond de toutes les alcôves et de tous les boudoirs; les récriminations et les injures ne lui manquèrent pas ; mais, comme le fait observer Condorcet, malgré tout ce tapage, le moraliste eut peut-être quelque influence sur l'abandon de ces honteuses épîtres dédicatoires, qui mettaient dans l'avilissement le caractère de l'auteur, avant même qu'on eût ouvert son ouvrage, et qui, en effet, depuis celle époque, allèrent en déclinant et en s'effaçant de plus en plus.  »

(02) Homère, Odyssée, IX, v. 14.

03)   On ne le connaît pas autrement que par ce traité.

(04Odyssée, IX, v. 100.

(05) Allusion à la fin du Dialogue intitulé : le Pécheur.

(06)   Cf. Juvénal, Sat III et V : le poète latin offre de nombreux traits de ressemblance avec Lucien.

(07)   Cr. La Boétie, Disc. sur la Servitude Volontaire dans ses Oeuvres complètes, éd. de Léon Feugère, Paris, 1846 ; in-12.

(08) Vers 177.

(09)   Démosthène, Olynth. III, vers la fin.

(10)  A l'endroit déjà cité.

(11)  Voy. Homère, Odyssée, IX, v. 98.

(12)  Voy. Suétone, Vie d'Auguste, chap. XIX ; Horace, Ép., I, 6.

(13) Parodie d'Homère, Iliade, IX, v. 325.

(14) Voy. Plaute, prologue du Rudens, v. 15, 21; et Hésiode, Travaux et Jours, v. 231 et suivants.

(15)  Locution proverbiale pour dire : Tu es au comble du bonheur.

(16Iliade, III, v. 156.

(17Iliade, XXII, v. 405.

(18) Mandrabule, ayant trouvé un trésor à Samos, consacra la première année une brebis d'or à Junon ; l'année suivante, une brebis d'argent ; un an après, une brebis d'airain.

(19) Parodie de l'Odyssée, XXII, v. 341.

(20) Noms d'esclaves.

(21) Noms d'esclaves.

(22Iliade, XXIII, v. 430

(23) Allusion au nom de Chélidonion, dérivé de xelidÅn, hirondelle.

(24) Ile de l'Adriatique: on y trouvait des chiens de petite espèce, fort re cherchés par les dames.

(25) Du mot κυών, κυνός, chien.

(26) Près de 200 francs.

(27)   Sur ces fêtes voy. Barthélemy, Voyage d'Anacharsis, chap. XXIV, et de Pauw, Recherches philosophiques sur les Grecs, partie II, section IV, § 3. Seulement, comme il n'y avait point de Panathénées à Rome ainsi que le fait observer Wieland, il faut sans doute entendre ici la fête des Quinquatries, dont il est question dans Ovide, Fastes, III, v. 809 et suivants, VI, v. 651 et suivants. Cf. Ch. Dezobry, Rome au siècle d'Auguste, Lettre LVI.

(28) Cet ouvrage existe encore. On le trouve ordinairement à la suite des Caractères de Théophraste et du Manuel d'Épictète. Voy. l'édition Tauchnitz,

(29)  Sur ces peintres, voy. de Pauw, partie III, section VII.

(30) Platon, République, X, p. 474 de l'édition Charpentier.