Aristote : Economique

ARISTOTE

ECONOMIQUE. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

LIVRE II

  livre I

 

Traduction française : M. HOEFER.

 

 

ECONOMIQUE

 

LIVRE SECOND

 

 

 

 

I. Τὸν οἰκονομεῖν μέλλοντά τι κατὰ τρόπον τῶν τε τόπων, περὶ οὓς ἂν πραγματεύηται, μὴ ἀπείρως ἔχειν, καὶ τῇ φύσει εὐφυῆ εἶναι καὶ τῇ προαιρέσει φιλόπονόν τε καὶ δίκαιον· ὅ τι γὰρ ἂν ἀπῇ τούτων τῶν μερῶν, πολλὰ διαμαρτήσεται περὶ τὴν πραγματείαν ἣν μεταχειρίζεται.

Οἰκονομίαι δέ εἰσι τέτταρες, ὡς ἐν τύπῳ διελέσθαι (τὰς γὰρ ἄλλας εἰς τοῦτο ἐμπιπτούσας εὑρήσομεν)· βασιλική, σατραπική, πολιτική, ἰδιωτική. Τούτων δὲ μεγίστη μὲν καὶ ἁπλουστάτη ἡ βασιλική, 〈...〉, ποικιλωτάτη δὲ καὶ ῥᾴστη ἡ πολιτική, ἐλαχίστη δὲ καὶ ποικιλωτάτη ἡ ἰδιωτική. Ἐπικοινωνεῖν μὲν τὰ πολλὰ ἀλλήλαις ἀναγκαῖόν ἐστιν· ὅσα δὲ μάλιστα δι´ αὐτῶν ἑκάστῃ συμβαίνει, ταῦτα ἐπισκεπτέον ἡμῖν ἐστιν.

Πρῶτον μὲν τοίνυν τὴν βασιλικὴν ἴδωμεν. Ἔστι δὲ αὕτη δυναμένη μὲν τὸ καθόλου, εἴδη δὲ ἔχουσα τέτταρα· περὶ 〈τὸ〉 νόμισμα, περὶ τὰ ἐξαγώγιμα, περὶ τὰ εἰσαγώγιμα, περὶ τὰ ἀναλώματα. Τούτων δὲ ἕκαστον. Περὶ μὲν τὸ νόμισμα λέγω ποῖον καὶ πότε [τίμιον ἢ εὔωνον] ποιητέον· περὶ δὲ τὰ ἐξαγώγιμα καὶ εἰσαγώγιμα πότε καὶ τίνα παρὰ τῶν σατραπῶν ἐν τῇ ταγῇ ἐκλαβόντι αὐτῷ λυσιτελήσει διατίθεσθαι· περὶ δὲ τὰ ἀναλώματα τίνα περιαιρετέον καὶ πότε, καὶ πότερον δοτέον νόμισμα εἰς τὰς δαπάνας ἢ ἀντὶ νομίσματος ὤνια.

Δεύτερον δὲ τὴν σατραπικήν. Ἔστι δὲ ταύτης εἴδη ἓξ τῶν προσόδων [ἀπὸ γῆς, ἀπὸ τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἰδίων γινομένων, ἀπὸ ἐμπόρων, ἀπὸ τελῶν, ἀπὸ βοσκημάτων, ἀπὸ τῶν ἄλλων]. Αὐτῶν δὲ τούτων πρώτη μὲν καὶ κρατίστη ἡ ἀπὸ τῆς γῆς· αὕτη δέ ἐστιν ἣν οἱ μὲν ἐκφόριον, οἱ δὲ δεκάτην προσαγορεύουσιν. Δευτέρα δὲ ἡ ἀπὸ τῶν ἰδίων γινομένη, οὗ μὲν χρυσίον, οὗ δὲ ἀργύριον, οὗ δὲ χαλκός, οὗ δὲ ὁπόσα δύναται γίνεσθαι. Τρίτη δὲ καὶ ἡ ἀπὸ [1346a] τῶν ἐμπορίων. Τετάρτη δὲ καὶ ἡ ἀπὸ τῶν κατὰ γῆν τε καὶ ἀγοραίων τελῶν γινομένη. Πέμπτη δὲ ἡ ἀπὸ τῶν βοσκημάτων, ἐπικαρπία τε καὶ δεκάτη καλουμένη. Ἕκτη δὲ ἡ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἐπικεφάλαιόν τε καὶ χειρωνάξιον προσαγορευομένη.

Τρίτον δὲ τὴν πολιτικήν. Ταύτης δὲ κρατίστη μὲν πρόσοδος ἡ ἀπὸ τῶν ἰδίων ἐν τῇ χώρᾳ γινομένη. Εἶτα ἡ ἀπὸ τῶν ἐμπορίων καὶ διαγωγῶν. Εἶτα ἡ ἀπὸ τῶν ἐγκυκλίων.

Τέταρτον δὲ καὶ τελευταῖον τὴν ἰδιωτικήν. Αὕτη δέ ἐστιν ἀνώμαλος μὲν διὰ τὸ δεῖν μὴ πρὸς ἕνα σκοπὸν οἰκονομεῖν, ἐλαχίστη δὲ διὰ τὸ καὶ τὰς προσόδους καὶ τὰ ἀναλώματα βραχέα γίνεσθαι. Αὐτῆς δὲ ταύτης κρατίστη μὲν πρόσοδος ἡ ἀπὸ γῆς γινομένη. Δευτέρα δὲ ἡ ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐγκυκλημάτων. Τρίτη δὲ ἡ ἀπὸ ἀργυρίου. Χωρὶς δὲ τούτων ὃ πάσαις μὲν ἐπικοινωνεῖται ταῖς οἰκονομίαις (καὶ προσήκει σκοπεῖν αὐτὸ μὴ παρέργως), μάλιστα δὲ ταύτῃ, τὸ τἀναλώματα μὴ μείζω τῶν προσόδων γίνεσθαι.

Ἐπεὶ τοίνυν τὰς διαιρέσεις εἰρήκαμεν, μετὰ τοῦτο πάλιν νοητέον ἡμῖν ἡ σατραπεία, περὶ ἣν ἂν πραγματευώμεθα, ἢ πόλις, πότερον ἃ πάντα ἄρτι διειλόμεθα ἢ τὰ μέγιστα τούτων δυνατὴ φέρειν ἐστί· 〈εἰ δ´ ἐστί,〉 τούτοις χρηστέον. Μετὰ δὲ τοῦτο ποῖαι τῶν προσόδων ἢ τὸ παράπαν οὐκ εἰσί, δυναταὶ δ´ εἰσὶ γενέσθαι, ἢ μικραὶ νῦν οὖσαι μείζους οἷαί [τινες] 〈τε〉 κατασκευασθῆναι, ἢ τῶν ἀναλωμάτων τῶν νῦν ἀναλουμένων τίνα τε καὶ πόσα περιαιρεθέντα 〈τὰ〉 ὅλα μηθὲν βλάψει.

Τὰ μὲν οὖν περὶ τὰς οἰκονομίας τε καὶ τὰ μέρη τὰ τούτων εἰρήκαμεν· ὅσα δέ τινες τῶν πρότερον πεπράγασιν εἰς πόρον χρημάτων, εἴ 〈τε〉 τεχνικῶς τι διῴκησαν, ἃ ὑπελαμβάνομεν ἀξιόλογα αὐτῶν εἶναι, συναγηόχαμεν. Οὐδὲ γὰρ ταύτην τὴν ἱστορίαν ἀχρεῖον ὑπολαμβάνομεν εἶναι. Ἔστι γὰρ ὅτε τούτων ἐφαρμόσει τι οἷς ἂν αὐτὸς πραγματεύῃ.

II. Κύψελος [ὁ] Κορίνθιος εὐξάμενος τῷ Διί, ἐὰν κύριος γένηται τῆς πόλεως, τὰ ὄντα Κορινθίοις πάντα ἀναθήσειν, [1347] ἐκέλευσεν αὐτοὺς ἀπογράψασθαι. Ἀπογραψαμένων δὲ τούτων τὸ δέκατον μέρος παρὰ ἑκάστου ἔλαβε, τοῖς δὲ λοιποῖς ἐκέλευσεν ἐργάζεσθαι. Περιελθόντος δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐποίησεν, ὥστε συνέβαινεν ἐν δέκα ἔτεσι κεῖνόν τε ἅπαντα ἔχειν ἅπερ ἀνιέρωσε, τούς τε Κορινθίους ἕτερα κεκτῆσθαι.

III. Λύγδαμις Νάξιος ἐκβαλὼν φυγάδας, ἐπειδὴ τὰ κτήματα αὐτῶν οὐθεὶς ἠθέλησεν ἀλλ´ ἢ βραχέος ἀγοράζειν, αὐτοῖς τοῖς φυγάσιν ἀπέδοτο· τά τε ἀναθήματα, ὅσα ἦν αὐτῶν ἔν τισιν ἐργαστηρίοις ἡμίεργα ἀνακείμενα, ἐπώλει τοῖς τε φυγάσι καὶ τῶν ἄλλων τῷ βουλομένῳ ὥστ´ ἐπιγραφῆναι τὸ τοῦ πριαμένου ὄνομα.

IV. Βυζάντιοι δὲ δεηθέντες χρημάτων τὰ τεμένη τὰ δημόσια ἀπέδοντο, τὰ μὲν κάρπιμα χρόνον τινά, τὰ δὲ ἄκαρπα ἀεννάως· τά τε θιασωτικὰ καὶ τὰ πατριωτικὰ ὡσαύτως· καὶ ὅσα ἐν χωρίοις ἰδιωτικοῖς ἦν· ὠνοῦντο γὰρ πολλοῦ ὧν ἦν καὶ τὸ ἄλλο κτῆμα· τοῖς δὲ θιασώταις ἕτερα χωρία, τὰ δημόσια ὅσα ἦν περὶ τὸ γυμνάσιον ἢ τὴν ἀγορὰν ἢ τὸν λιμένα· τούς τε τόπους τοὺς ἀγοραίους ἐν οἷς ἐπώλει τίς τι· καὶ τῆς θαλάττης τὴν ἁλιείαν· καὶ τὴν τῶν ἁλῶν ἁλατοπωλίαν· τῶν τ´ ἐργαζομένων θαυματοποιῶν καὶ μάντεων καὶ φαρμακοπωλῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιουτοτρόπων 〈...〉, τὸ τρίτον δὲ μέρος τοῦ ἐργαζομένου ἀποτελεῖν ἔταξαν· τῶν τε νομισμάτων τὴν καταλλαγὴν ἀπέδοντο μιᾷ τραπέζῃ, ἑτέρῳ δὲ οὐκ ἦν οὐθενὶ οὔτε ἀποδόσθαι ἑτέρῳ οὔτε πρίασθαι παρ´ ἑτέρου· εἰ δὲ μή, στέρησις ἦν. Ὄντος δὲ νόμου αὐτοῖς μὴ εἶναι πολίτην ὃς ἂν μὴ ἐξ ἀστῶν ἀμφοτέρων ᾖ, χρημάτων δεηθέντες ἐψηφίσαντο τὸν ἐξ ἑνὸς ὄντα ἀστοῦ καταβαλόντα μνᾶς τριάκοντα εἶναι πολίτην.

Ἐν σιτοδείᾳ δὲ γενόμενοι καὶ ἀποροῦντες χρημάτων κατήγαγον τὰ πλοῖα τὰ ἐκ τοῦ Πόντου. Χρόνου δὲ γενομένου τῶν ἐμπόρων ἀγανακτούντων, ἐτέλουν αὐτοῖς τόκους ἐπιδεκάτους, τοῖς δ´ ὠνουμένοις τι ἔταξαν χωρὶς τῆς τιμῆς διδόναι τὸ ἐπιδέκατον. [1347a] Μετοίκων δέ τινων ἐπιδεδανεικότων ἐπὶ κτήμασιν, οὐκ οὔσης αὐτοῖς ἐγκτήσεως, ἐψηφίσαντο τὸ τρίτον μέρος εἰσφέροντα τοῦ δανείου τὸν βουλόμενον κυρίως ἔχειν τὸ κτῆμα.

V. Ἱππίας Ἀθηναῖος τὰ ὑπερέχοντα τῶν ὑπερῴων εἰς τὰς δημοσίας ὁδοὺς καὶ τοὺς ἀναβαθμοὺς καὶ τὰ προφράγματα καὶ τὰς θύρας τὰς ἀνοιγομένας ἔξω ἐπώλησεν· ὠνοῦντο οὖν ὧν ἦν τὰ κτήματα καὶ συνελέγη χρήματα οὕτω συχνά. Τό τε νόμισμα τὸ ὂν Ἀθηναίοις ἀδόκιμον ἐποίησε, τάξας δὲ τιμὴν ἐκέλευσε πρὸς αὑτὸν ἀνακομίζειν. Συνελθόντων δὲ ἐπὶ τῷ κόψαι ἕτερον χαρακτῆρα, ἐξέδωκε τὸ αὐτὸ ἀργύριον. Ὅσοι τε τριηραρχεῖν ἢ φυλαρχεῖν ἢ χορηγεῖν ἤ τινα εἰς ἑτέραν λειτουργίαν τοιαύτην ἤμελλον δαπανᾶν, τίμημα τάξας μέτριον ἐκέλευσε τὸν βουλόμενον ἀποτείσαντα τοῦτο ἐγγράφεσθαι εἰς τοὺς λελειτουργηκότας. Τῇ τε ἱερείᾳ τῇ τῆς Ἀθηνᾶς τῆς ἐν ἀκροπόλει ὑπὲρ τοῦ ἀποθανόντος φέρειν χοίνικα κριθῶν καὶ πυρῶν ἑτέραν καὶ ὀβολόν, καὶ ὅτῳ ἂν παιδάριον γένηται, τὸ αὐτὸ τοῦτο.

VI. Ἀθηναῖοι δὲ οἱ ἐν Ποτιδαίᾳ οἰκοῦντες δεόμενοι χρημάτων εἰς τὸν πόλεμον ἀπογράψασθαι ἅπασι συνέταξαν τὰς οὐσίας, μὴ ἁθρόας εἰς τὸν αὑτοῦ δῆμον ἕκαστον, ἀλλὰ κατὰ κτῆμα ἐν ᾧ τόπῳ ἕκαστον εἴη, ἵνα οἱ πένητες δύνωνται ὑποτιμᾶσθαι· ὅτῳ δὲ μὴ ἦν κτῆμα μηθέν, τὸ σῶμα διμναῖον τιμήσασθαι. Ἀπὸ τούτων οὖν εἰσέφερον τὸ ἐπιγραφὲν ἕκαστος.

VII. Σωσίπολις Ἀντισσαῖος, δεηθείσης τῆς πόλεως χρημάτων, εἰθισμένων δὲ αὐτῶν λαμπρῶς ἄγειν Διονύσια, ἐν οἷς ἄλλα τε πολλὰ ἀνήλισκον ἐξ ἐνιαυτοῦ παρασκευάζοντες καὶ ἱερεῖα πολυτελῆ, ὑπογύου δὲ οὔσης ταύτης τῆς ἑορτῆς, ἔπεισεν αὐτοὺς τῷ μὲν Διονύσῳ εὔξασθαι ἐς νέωτα ἀποδώσειν διπλάσια, ταῦτα δὲ συναγαγόντας ἀποδόσθαι. Συνελέγη οὖν αὐτοῖς χρήματα οὐκ ὀλίγα πρὸς τὴν χρείαν.

VIII. Λαμψακηνοὶ δὲ προσδοκίμων οὐσῶν τριηρῶν πολλῶν πρὸς αὐτούς, ὄντος 〈τοῦ〉 μεδίμνου τῶν ἀλφίτων τετραδράχμου, προσέταξαν τοῖς ἀγοραίοις πωλεῖν ἑξάδραχμον, καὶ τοῦ ἐλαίου τὸν χοᾶ ὄντα δραχμῶν 〈τριῶν〉 τεττάρων καὶ τριωβόλου, τοῦ τε οἴνου καὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως. Τὴν μὲν οὖν [1348] ἀρχαίαν τιμὴν ἐλάμβανεν ὁ ἰδιώτης, τὸ δὲ πλέον ἡ πόλις, καὶ εὐπόρησε χρημάτων.

IX. Ἡρακλεῶται πέμποντες ναῦς τετταράκοντα ἐπὶ τοὺς ἐν Βοσπόρῳ τυράννους, οὐκ εὐπορούμενοι χρημάτων, παρὰ τῶν ἐμπόρων συνηγόρασαν τόν τε σῖτον πάντα καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὴν ἄλλην ἀγοράν, χρόνου διισταμένου ἐν ᾧ ἔμελλον ἀποδώσειν τὴν τιμήν. Τοῖς δὲ δὴ ἐμπόροις καλῶς εἶχε μὴ κοτυλίζειν, ἀλλ´ ἁθρόα τὰ φορτία πεπρᾶσθαι. Ἐκεῖνοί τε διαδόντες διμήνου μισθὸν παρῆγον [ἀλλὰ] τὴν ἀγορὰν ἐν ὁλκάσιν, ἄνδρα 〈τε〉 ταμίαν ἐπέστησαν ἐφ´ ἑκάστῃ τῶν νεῶν. Ἀφικομένων δ´ εἰς τὴν πολεμίαν αὐτῶν ἠγόραζον οἱ στρατιῶται παρὰ τούτων ἅπαντα. Πρότερον 〈οὖν〉 συλλεγέντι ἀργυρίῳ ἐδίδοσαν οἱ στρατηγοὶ πάλιν τὸν μισθόν, ὥστε συνέβαινε ταὐτὸ [τὸ] ἀργύριον δίδοσθαι ἕως εἰς οἶκον ἀπῆλθον.

X. Λακεδαιμόνιοι Σαμίων δεηθέντων χρήματα αὐτοῖς εἰς τὴν κάθοδον δοῦναι, ἐψηφίσαντο μίαν ἡμέραν καὶ αὐτοὺς καὶ τοὺς οἰκέτας καὶ τὰ ὑποζύγια νηστεῦσαι, ὅσον δὲ ἐδαπάνα ἕκαστος, τοσοῦτον δοῦναι τοῖς Σαμίοις.

XI. Χαλκηδόνιοι δέ, ξένων ἐν τῇ πόλει συχνῶν παρ´ αὐτοῖς γινομένων, ὀφείλοντες αὐτοῖς μισθὸν οὐκ ἠδύναντο διαλῦσαι. Ἀνήγγειλαν οὖν, εἴ τις τῶν πολιτῶν ἢ μετοίκων σῦλον ἔχει κατὰ πόλεως ἢ ἰδιώτου καὶ βούλεται λαβεῖν, ἀπογράψασθαι. Ἀπογραψαμένων δὲ συχνῶν, τὰ πλοῖα τὰ πλέοντα εἰς τὸν Πόντον ἐσύλων μετὰ προφάσεως εὐλόγου. Ἔταξαν δὲ χρόνον ἐν ᾧ λόγον ὑπὲρ αὐτῶν ἔφασαν ποιήσασθαι. Συλλεγέντων δὲ χρημάτων συχνῶν, τοὺς μὲν στρατιώτας ἀπήλλαξαν, ὑπὲρ δὲ τῶν σύλων διεδικάσαντο. Τοῖς δὲ μὴ δικαίως συληθεῖσιν ἡ πόλις ἀπὸ τῶν προσόδων ἀπεδίδου.

XII. Κυζικηνοὶ δὲ στασιάσαντες πρὸς ἀλλήλους, ἐπικρατήσαντος τοῦ δήμου, τῶν δὲ πλουσίων συνειλημμένων, ὀφείλοντες χρήματα στρατιώταις ἐψηφίσαντο μὴ θανατῶσαι τοὺς συνειλημμένους, ἀλλὰ χρήματα πραξαμένους φυγαδεῦσαι.

XIII. Χῖοι δέ, νόμου ὄντος αὐτοῖς ἀπογράψασθαι τὰ χρέα εἰς τὸ δημόσιον, δεηθέντες χρημάτων ἐψηφίσαντο τοὺς [1348a] ὀφείλοντας μὲν ἀποδοῦναι τῇ πόλει τὰ δάνεια, τὴν δὲ πόλιν ἐκ τῶν προσόδων τοὺς τόκους τοῖς δεδανεικόσι καταφέρειν, ἕως ἂν καὶ τὸ ἀρχαῖον εὐπορήσωσιν.

XIV. Μαύσωλος ὁ Καρίας τύραννος, πέμποντος βασιλέως πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τῷ τοὺς φόρους δοῦναι, συναγαγὼν τοὺς εὐπορωτάτους ἐν τῇ χώρᾳ ἔλεγεν ὅτι ὁ βασιλεὺς αἰτεῖ τοὺς φόρους, αὐτὸς δὲ οὐκ εὐπορεῖται. Κατασκευαστοὶ δ´ ἄνδρες αὐτῷ εὐθέως ἐπηγγέλλοντο ὅσον εἰσοίσει ἕκαστος. Τούτων δὲ τοῦτο πραξάντων, οἱ εὐπορώτεροι τὰ μὲν αἰσχυνόμενοι, τὰ δὲ φοβούμενοι πολλῷ τούτων πλείω ἐπηγγέλλοντο καὶ εἰσέφερον. Πάλιν 〈δὲ〉 δεηθεὶς χρημάτων ἐξεκκλησιάσας τοῖς Μυλασσεῦσιν, ἔλεγεν ὅτι μητρόπολις οὖσα ἡ πόλις αὐτοῦ αὕτη ἀτείχιστός ἐστιν, ὁ δὲ βασιλεὺς ἐπ´ αὐτὸν στρατεύει. Ἐκέλευσεν οὖν τοὺς Μυλασσεῖς φέρειν ἕκαστον ὅτι πλεῖστα χρήματα, φάσκων αὐτοὺς τοῖς νῦν εἰσενεχθεῖσι καὶ τὰ λοιπὰ σῴζειν. Εἰσενεχθέντων δὲ πολλῶν τὰ μὲν χρήματα εἶχε, τὸ δὲ τεῖχος οὐκ ἔφη τὸν θεὸν 〈ἐᾶν〉 ἐν τῷ παρόντι οἰκοδομεῖν.

XV. Κόνδαλος Μαυσώλου ὕπαρχος, ὁπότε διαπορευομένῳ αὐτῷ διὰ τῆς χώρας προσενέγκοι τις πρόβατον ἢ ὗν ἢ μόσχον, ἀπογραψάμενος τὸν δόντα καὶ τὸν χρόνον, ἀπαγαγόντα εἰς οἶκον ἐκέλευε τρέφειν ἕως ἂν ἐπανέλθοι· ὁπότε δὲ δοκοίη χρόνος ἱκανὸς εἶναι, αὐτό τε τὸ τραφὲν καὶ τὴν ἐπικαρπίαν λογισάμενος ἀπῄτει. Τῶν τε δένδρων τὰ ὑπερέχοντα ἢ πίπτοντα εἰς τὰς ὁδοὺς τὰς βασιλικὰς ἐπώλει 〈...〉 τὰς ἐπικαρπίας. Τῶν δὲ στρατιωτῶν εἴ τις τελευτήσειε, διαπύλιον ἀπῄτει δραχμὴν τοῦ σώματος· ἅμα τε οὖν ἐντεῦθεν καὶ ἀργύριον ἐλάμβανεν, ἅμα τε οἱ ἡγεμόνες οὐ παρεκρούοντο αὐτόν, πότε τετελεύτηκεν ὁ στρατιώτης. Τούς τε Λυκίους ὁρῶν ἀγαπῶντας τὸ τρίχωμα φορεῖν, ἔφησε γράμματα ἥκειν παρὰ βασιλέως κόμας ἀποστεῖλαι εἰς προκόμια· προστετάχθαι οὖν αὐτῷ ὑπὸ Μαυσώλου ἀποκεῖραι αὐτούς. Ἔφησεν οὖν, εἰ βούλονται ἐπικεφάλαιον τακτὸν αὐτῷ δοῦναι, μεταπέμψασθαι ἐκ τῆς Ἑλλάδος κόμην· οἱ δὲ ἀσμένως ἔδοσαν ὃ ᾔτει, καὶ συνελέγη χρήματα πολλὰ ἀπὸ ὄχλου πολλοῦ.

XVI. Ἀριστοτέλης Ῥόδιος ἄρχων Φωκαίας, ἀπορῶν χρημάτων, ὁρῶν στάσεις οὔσας δύο τῶν Φωκαίων, λόγους ἐποιήσατο [1349] πρὸς τὴν ἑτέραν στάσιν ἐν ἀπορρήτοις, φάσκων αὑτῷ διδόναι χρήματα τοὺς ἑτέρους ἐφ´ ᾧ αὐτοῖς τὰ πράγματα ἐγκλῖναι, αὐτὸς δὲ μᾶλλον βούλεσθαι παρὰ τούτων λαβεῖν καὶ τὰ περὶ τὴν πόλιν τούτοις διοικεῖν παραδοῦναι. Ἀκούσαντες δὲ ταῦτα εὐθέως τὰ χρήματα οἱ παρόντες πορίσαντες ὅσα ἐκέλευσεν ἔδωκαν· ὁ δὲ τοῖς ἑτέροις πάλιν ἔδειξεν ἃ εἰληφὼς εἴη παρὰ τῶν ἑτέρων· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ ἔφασαν οὐκ ἐλάττω δώσειν. Λαβὼν δὲ παρ´ ἀμφοτέρων κατήλλαξεν αὐτοὺς πρὸς ἀλλήλους. Τοῖς τε πολίταις κατιδὼν οὔσας δίκας πολλὰς καὶ μεγάλας, ἐκ πολλοῦ χρόνου ἀδικίας οὔσης διὰ πολέμου, δικαστήριον καθίσας προεῖπεν, ὅσοι ἂν μὴ δικάσωνται χρόνον ὃν προέθηκε, μηκέτι ἔσεσθαι ὑπὲρ τῶν προτέρων ἐγκλημάτων κρίσεις. Τότε δὴ παράβολον πολλῶν δικῶν 〈...〉 καὶ τὰς ἐκκλήτους μετ´ ἐπιτιμίων ἐφ´ αὑτὸν ποιούμενος καὶ παρ´ ἑκατέρων ἀργύριον δι´ ἑτέρων λαμβάνων, συνήγαγεν οὐκ ὀλίγα χρήματα.

XVII. Κλαζομένιοι δ´ ἐν σιτοδείᾳ ὄντες χρημάτων τε ἀποροῦντες ἐψηφίσαντο παρ´ οἷς ἔλαιόν ἐστι τῶν ἰδιωτῶν, δανεῖσαι τῇ πόλει ἐπὶ τόκῳ· γίνεται δὲ πολὺς οὗτος ὁ καρπὸς ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῶν. Δανεισάντων δὲ μισθωσάμενοι πλοῖα ἀπέστειλαν εἰς τὰ ἐμπόρια, ὅθεν αὐτοῖς ἧκε σῖτος, ὑποθήκης γενομένης τῆς τοῦ ἐλαίου τιμῆς. Ὀφείλοντές 〈τε〉 στρατιώταις μισθὸν εἴκοσι τάλαντα καὶ οὐ δυνάμενοι, τόκον ἔφερον τοῖς ἡγεμόσι τέτταρα τάλαντα τοῦ ἐνιαυτοῦ· ἐπεὶ δὲ τοῦ μὲν ἀρχαίου ἀπέκοπτον οὐθέν, ἀεὶ δὲ μάτην ἐδαπάνων, νόμισμα ἔκοψαν σιδηροῦν εἰς ἀργυρίου λόγον εἴκοσι ταλάντων, εἶτα διδόντες τοῖς εὐπορωτάτοις ἐν τῇ πόλει κατὰ λόγον ἑκάστῳ ἀργύριον παρ´ ἐκείνων ἔλαβον ἴσον. Οἵ τε οὖν ἰδιῶται εἶχον εἰς τὰς καθ´ ἡμέραν χρείας ἀναλίσκειν καὶ ἡ πόλις τοῦ χρέους ἀπηλλάγη. Δεύτερον δὲ ἐκ τῶν προσόδων ἐκείνοις τόν τε τόκον 〈ὃν〉 κατέφερον ἀεὶ διαιροῦντες ἑκάστῳ πρὸς μέρος διεδίδοσαν, τοὺς δὲ σιδηροῦς ἐκομίζοντο.

XVIII. Σηλυβριανοὶ δὲ δεηθέντες χρημάτων, νόμου ὄντος αὐτοῖς σίτου μὴ ἐξαγωγὴν 〈εἶναι〉, [ἐν] λιμοῦ γενομένου, ἐκείνοις δὲ ὑπάρχοντος σίτου παλαιοῦ, ἐψηφίσαντο τῇ πόλει παραδοῦναι τοὺς ἰδιώτας τὸν σῖτον τῆς τεταγμένης τιμῆς, ὑπολειπόμενον ἕκαστον [1349a] ἐνιαυτοῦ τροφήν· εἶτα ἐξαγωγὴν ἔδωκαν τῷ βουλομένῳ, τάξαντες τιμὴν ἣν ἐδόκει καλῶς ἔχειν αὐτοῖς.

XIX. Ἀβυδηνοὶ δέ, διὰ στασιασμὸν τῆς χώρας ἀργοῦ γενομένης καὶ τῶν μετοίκων οὐ προϊεμένων αὐτοῖς οὐδὲν διὰ τὸ καὶ ἔτι ὀφείλειν, ἐψηφίσαντο τὸν βουλόμενον τοῖς γεωργοῖς δανείζειν ὡς ἐργάσωνται, ὡς πρώτοις αὐτοῖς ἐσομένης τῆς κομιδῆς ἐκ τοῦ καρποῦ, τοῖς δὲ ἄλλοις ἐκ τῶν λειπομένων. Ἐφέσιοι δεηθέντες χρημάτων νόμον ἔθεντο μὴ φορεῖν χρυσὸν τὰς γυναῖκας, ὅσον δὲ νῦν ἔχουσι δανεῖσαι τῇ πόλει· τῶν τε κιόνων τῶν ἐν τῷ νεῷ τάξαντες ἀργύριον ὃ δεῖ καταβαλεῖν εἴων ἐπιγράφεσθαι τὸ ὄνομα τοῦ δόντος τὸ ἀργύριον ὡς ἀνατεθεικότος.

XXI. Διονύσιος Συρακούσιος βουλόμενος χρήματα συναγαγεῖν, ἐκκλησίαν ποιήσας ἔφησεν ἑωρακέναι τὴν Δήμητραν, καὶ κελεύειν τὸν τῶν γυναικῶν κόσμον εἰς τὸ ἱερὸν ἀποκομίζειν· αὐτὸς μὲν οὖν τῶν παρ´ αὑτῷ γυναικῶν τὸν κόσμον τοῦτο πεποιηκέναι, ἠξίου δὲ καὶ τοὺς ἄλλους, μή τι μήνιμα παρὰ τῆς θεοῦ γένηται· τὸν δὲ μὴ τοῦτο ποιήσαντα ἔνοχον ἔφησεν ἱεροσυλίας ἔσεσθαι. Ἀνενεγκάντων δὲ πάντων ἃ εἶχον διά τε τὴν θεὸν καὶ δι´ ἐκεῖνον, θύσας τῇ θεῷ τὸν κόσμον ἀπηνέγκατο ὡς παρὰ τῆς θεοῦ δεδανεισμένος. Προελθόντος δὲ χρόνου καὶ τῶν γυναικῶν πάλιν φορουσῶν, ἐκέλευσε τὴν βουλομένην χρυσοφορεῖν τάγμα τι ἀνατιθέναι ἐν τῷ ἱερῷ. Τριηρεῖς τε ναυπηγεῖσθαι μέλλων ᾔδει ὅτι δεήσοιτο χρημάτων. Ἐκκλησίαν οὖν συναγαγὼν ἔφη πόλιν αὑτῷ τινα προδίδοσθαι, εἰς ἣν δεῖσθαι χρημάτων, ἠξίου τε αὑτῷ τοὺς πολίτας εἰσενέγκαι δύο στατῆρας ἕκαστον· οἳ δ´ εἰσήνεγκαν. Διαλιπὼν δὲ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας, ὡς διημαρτηκὼς τῆς πράξεως, ἐπαινέσας αὐτοὺς ἀπέδωκεν ἑκάστῳ ὃ εἰσήνεγκαν. Ποιήσας δὲ τοῦτο ἀνεκτήσατο τοὺς πολίτας. Εἶτα πάλιν, οἰόμενοι ἀπολήψεσθαι, εἰσήνεγκαν· ὃ δὲ λαβὼν εἶχεν εἰς τὴν ναυπηγίαν. Οὐκ εὐπορῶν δὲ ἀργυρίου νόμισμα ἔκοψε καττιτέρου, καὶ συναγαγὼν ἐκκλησίαν πολλὰ τοῦ κεκομμένου νομίσματος ὑπερεῖπεν· οἳ δὲ ἐψηφίσαντο καὶ μὴ βουλόμενοι ἕκαστος ὃ ἂν εἵλετο ἔχειν ὡς ἀργυροῦν ἀλλὰ μὴ καττιτέρινον. Πάλιν τε [1350] δεηθεὶς χρημάτων ἠξίου τοὺς πολίτας εἰσενεγκεῖν αὑτῷ· οἳ δ´ οὐκ ἔφασαν ἔχειν. Ἐξενέγκας οὖν τὰ σκεύη τὰ παρ´ αὑτοῦ ἐπώλει, ὡς δὴ δι´ ἀπορίαν τοῦτο ποιῶν· ἀγοραζόντων δὲ Συρακουσίων, ἀπεγράφετο τί ἕκαστος ἀγοράσειεν· ἐπεὶ δὲ τὴν τιμὴν κατέβαλον, ἐκέλευσε τὸ σκεῦος ἀναφέρειν ἕκαστον ὃ ἠγόρασεν. Τῶν τε πολιτῶν διὰ τὰς εἰσφορὰς οὐ τρεφόντων βοσκήματα, εἶπεν ὅτι ἱκανὰ ἦν αὑτῷ πρὸς τοσοῦτον· τοὺς οὖν νῦν τι κτησαμένους ἀτελεῖς ἔσεσθαι. Πολλῶν δὲ ταχὺ κτησαμένων πολλὰ βοσκήματα ὡς ἀτελῆ ἑξόντων, ἐπεὶ καιρὸν ᾤετο εἶναι, τιμήσασθαι κελεύσας ἐπέβαλε τέλος. Οἱ οὖν πολῖται ἀγανακτήσαντες ἐπὶ τῷ ἐξηπατῆσθαι, σφάζοντες ἐπώλουν. Ὡς δὲ πρὸς τοῦτο ἔταξε σφάζεσθαι ὅσα δεῖ τῆς ἡμέρας, οἳ δὲ πάλιν ἱερόθυτα ἐποίουν· ὃ δὲ ἀπεῖπε θῆλυ μὴ θύειν.   Πάλιν τε δεηθεὶς χρημάτων ἐκέλευσεν ἀπογράψασθαι [χρημάτων] πρὸς αὑτὸν ὅσοι οἶκοί εἰσιν ὀρφανικοί. Ἀπογραψαμένων δὲ ἄλλων τὰ τούτων χρήματα ἀπεχρᾶτο ἕως ἕκαστος εἰς ἡλικίαν ἔλθοι. Ῥήγιόν τε καταλαβών, ἐκκλησίαν συναγαγὼν εἶπε διότι δικαίως μὲν ἂν ἐξανδραποδισθεῖεν ὑπ´ αὐτοῦ, νῦν μέντοι τὰ εἰς τὸν πόλεμον ἀνηλωμένα χρήματα κομισάμενος καὶ ὑπὲρ ἑκάστου σώματος τρεῖς μνᾶς ἀφήσειν αὐτούς. Οἱ δὲ Ῥηγῖνοι ὅσα ποτ´ ἦν αὐτοῖς ἀποκεκρυμμένα ἐμφανῆ ἐποίουν καὶ οἱ ἄποροι παρὰ τῶν εὐπορωτέρων καὶ παρὰ τῶν ξένων δανειζόμενοι ἐπόρισαν ἃ ἐκέλευσε χρήματα. Λαβὼν δὲ ταῦτα παρ´ αὐτῶν τά τε σώματα πάντα οὐδὲν ἧττον ἀπέδοτο τά τε σκεύη, ἃ τότε ἦν ἀποκεκρυμμένα, ἐμφανῆ ἅπαντα ἔλαβε. Δανεισάμενός τε παρὰ τῶν πολιτῶν χρήματα ἐπ´ ἀποδόσει, ὡς ἀπῄτουν αὐτόν, ἐκέλευσεν ἀναφέρειν ὅσον ἔχει τις ἀργύριον πρὸς αὐτόν· εἰ δὲ μή, θάνατον ἔταξε τὸ ἐπιτίμιον. Ἀνενεχθέντος δὲ τοῦ ἀργυρίου, ἐπικόψας χαρακτῆρα ἐξέδωκε τὴν δραχμὴν δύο δυναμένην δραχμὰς καὶ τό τε ὀφειλόμενον πρότερον 〈...〉 ἀνήνεγκαν πρὸς αὐτόν. Εἰς Τυρρηνίαν τε πλεύσας ναυσὶν ἑκατόν, ἔλαβεν ἐκ τοῦ τῆς Λευκοθέας ἱεροῦ χρυσίον τε καὶ ἀργύριον πολὺ καὶ τὸν ἄλλον κόσμον οὐκ ὀλίγον. Εἰδὼς δὲ ὅτι καὶ οἱ ναῦται πολλὰ ἔχουσιν, κήρυγμα ἐποιήσατο τὰ ἡμίσεα [1350a] ὧν ἔχει ἕκαστος ἀναφέρειν πρὸς αὑτόν, τὰ δ´ ἡμίσεα ἔχειν τὸν λαβόντα· τῷ δὲ μὴ ἀνενέγκαντι θάνατον ἔταξε τὸ ἐπιτίμιον. Ὑπολαβόντες δὲ οἱ ναῦται ἀνενεγκόντες τὰ ἡμίσεα τὰ κατάλοιπα ἔχειν, ἀδεῶς ἀνήνεγκαν· ὃ δ´ ἐπείπερ ἐκεῖνα ἔλαβεν, ἐκέλευσε πάλιν τὰ ἡμίσεα ἀναφέρειν.

XXII. Μενδαῖοι δὲ τὰ μὲν ἀπὸ λιμένων καὶ τῶν ἄλλων τελῶν αὐτοῖς προσπορευόμενα [ἐχρῶντο] εἰς διοίκησιν τῆς πόλεως, τὰ δὲ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ οἰκιῶν τέλη οὐκ ἔπραττον, ἀλλ´ ἀνέγραφον τοὺς ἔχοντας· ὁπότε δὲ δεηθεῖεν χρημάτων, ἀπεδίδοσαν 〈ὡς〉 ὀφείλοντες· ἐκέρδαινον οὖν τὸν παρεληλυθότα χρόνον ἀτόκοις τοῖς χρήμασιν ἀποκεχρημένοι. Πολεμοῦντες 〈δὲ〉 πρὸς Ὀλυνθίους καὶ δεόμενοι χρημάτων, ὄντων αὐτοῖς ἀνδραπόδων, ἐψηφίσαντο καταλειπομένου ἑνὶ ἑκάστῳ θήλεος καὶ ἄρρενος τὰ ἄλλα ἀποδόσθαι †τῇ πόλει ὡς ἐκδανεῖσαι τοὺς ἰδιώτας χρήματα.†

XXIII. Καλλίστρατος 〈Ἀθηναῖος〉, ἐν Μακεδονίᾳ πωλουμένου τοῦ ἐλλιμενίου ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἴκοσι ταλάντων, ἐποίησεν εὑρεῖν τὸ διπλάσιον· κατιδὼν γὰρ ὠνουμένους τοὺς εὐπορωτέρους ἀεὶ διὰ τὸ δεῖν ταλαντιαίους καθιστάναι τοὺς ἐγγύους τῶν εἴκοσι ταλάντων, προεκήρυξεν ὠνεῖσθαι τὸν βουλόμενον καὶ τοὺς ἐγγύους καθιστάναι τοῦ τρίτου μέρους καὶ καθ´ ὁπόσον ἕκαστος δύνηται πείθειν.

XXIV. Τιμόθεος Ἀθηναῖος πολεμῶν πρὸς Ὀλυνθίους καὶ ἀπορούμενος ἀργυρίου, κόψας χαλκὸν διεδίδου τοῖς στρατιώταις. Ἀγανακτούντων δὲ τῶν στρατιωτῶν ἔφη αὐτοῖς τοὺς ἐμπόρους τε καὶ ἀγοραίους ἅπαντα ὡσαύτως πωλήσειν. Τοῖς δ´ ἐμπόροις προεῖπεν ὃν ἄν τις λάβῃ χαλκόν, τούτου πάλιν ἀγοράζειν τά τ´ ἐκ τῆς χώρας ὤνια καὶ τὰ ἐκ τῶν λειῶν ἀγόμενα· ὃς δ´ ἂν περιλειφθῇ αὐτοῖς χαλκός, πρὸς αὐτὸν ἀναφέροντας ἀργύριον λαμβάνειν. Περὶ Κέρκυραν δὲ πολεμῶν καὶ ἀπόρως διακείμενος καὶ τῶν στρατιωτῶν αἰτούντων τοὺς μισθοὺς καὶ ἀπειθούντων αὐτῷ καὶ πρὸς τοὺς ὑπεναντίους φασκόντων ἀποπορεύεσθαι, ἐκκλησίαν συναγαγὼν ἔφησεν οὐ δύνασθαι διὰ τοὺς χειμῶνας παραγενέσθαι αὑτῷ ἀργύριον, ἐπεὶ τοσαύτην εἶναι περὶ αὑτὸν εὐπορίαν, ὥστε τὴν προδεδομένην τριμήνου σιταρχίαν δωρεὰν αὐτοῖς διδόναι· οἳ [1351] δὲ ὑπολαβόντες οὐκ ἄν ποτε προέσθαι τοσαῦτα χρήματα τὸν Τιμόθεον αὐτοῖς εἰ μὴ τῇ ἀληθείᾳ προσδόκιμα ἦν τὰ χρήματα πρὸς αὐτόν, ἡσυχίαν εἶχον ὑπὲρ τῶν μισθῶν ἕως ἐκεῖνος διῳκήσατο ἃ ἐβούλετο. Σάμον δὲ πολιορκῶν τοὺς καρποὺς καὶ τὰ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν ἀπεδίδοτο αὐτοῖς τοῖς Σαμίοις, ὥστε εὐπόρησε χρημάτων εἰς μισθοὺς τοῖς στρατιώταις. Τῶν τε ἐπιτηδείων ἐπεὶ σπάνις ἦν ἐν τῷ στρατοπέδῳ διὰ τοὺς εἰσαφικνουμένους, ἀπηγόρευσε μὴ πωλεῖν σῖτον ἀληλεσμένον μηδὲ μέτρον ἔλαττον ἢ μέδιμνον, μηδὲ τῶν ὑγρῶν μηθὲν ἔλαττον ἢ μετρητήν. Οἱ μὲν οὖν ταξίαρχοί τε καὶ λοχαγοὶ ἀγοράζοντες ἁθρόα διεδίδοσαν τοῖς στρατιώταις, οἱ δὲ εἰσαφικνούμενοι ἦγον αὑτοῖς τὰ ἐπιτήδεια· ὁπότε δὲ ἀπαλλάττοιντο, εἴ τι περίλοιπον εἴη αὐτοῖς, ἐπώλουν, ὥστε συνέβαινεν εὐπορεῖσθαι τοὺς στρατιώτας τῶν ἐπιτηδείων.

XXV. Δατάμης Πέρσης ἔχων στρατιώτας τὰ μὲν καθ´ ἡμέραν πορίζειν ἐδύνατο ἐκ τῆς πολεμίας αὐτοῖς, νόμισμα δὲ οὐκ ἔχων διδόναι, ἀπαιτούμενος δὲ χρόνου γενομένου οὗ ὤφειλε, τεχνάζει τοιόνδε. Ἐκκλησίαν συναγαγὼν ἔφη οὐκ ἀπορεῖσθαι χρημάτων, ἀλλ´ εἶναι αὑτῷ ἐν χωρίῳ τινί, λέγων ἐν ᾧ εἴη, καὶ ἀναζεύξας ἐβάδιζεν ἐπ´ αὐτό. Εἶτα, ὡς ἐγγὺς τοῦ χωρίου ἐγένετο, προελθὼν εἰς αὐτὸ ἔλαβεν ἐκ τῶν ἐνόντων ἱερῶν ὅσος ἐνῆν κοῖλος ἄργυρος· εἶτ´ ἐπισκευάσας τὰς ἡμιόνους ὡς ἀγούσας ἀργύριον παραφαινούσας τε ταῦτα ἐβάδιζεν. Ἰδόντες δὲ οἱ στρατιῶται καὶ νομίσαντες ἅπαντα εἶναι ἄργυρον τὰ ἀγόμενα, ἐθάρρησαν ὡς κομιούμενοι τὸν μισθόν. Ὃ δὲ ἔφη δεῖν εἰς Ἀμισὸν ἐλθόντας ἐπισημήνασθαι· ἦν δ´ εἰς τὴν Ἀμισὸν ὁδὸς πολλῶν τε ἡμερῶν καὶ χειμέριος. Τὸν δὴ χρόνον τοῦτον ἀπεχρᾶτο τῷ στρατοπέδῳ τὰ ἐπιτήδεια μόνον διδούς. Τούς 〈τε〉 τεχνίτας τοὺς ἐν τῷ στρατοπέδῳ αὐτὸς εἶχε καὶ τοὺς καπήλους τοὺς μεταβαλλομένους τι· ἄλλῳ δὲ οὐκ ἦν οὐθενὶ οὐθὲν τούτων ποιεῖν.

XXVI. Χαβρίας Ἀθηναῖος Ταῲ τῷ Αἰγυπτίων βασιλεῖ ἐκστρατεύοντι καὶ δεομένῳ χρημάτων συνεβούλευε τῶν τε ἱερῶν τινα καὶ τῶν ἱερέων τὸ πλῆθος φάναι πρὸς τοὺς ἱερεῖς δεῖν παραλυθῆναι διὰ τὴν δαπάνην. Ἀκούσαντες δὲ [1351a] οἱ ἱερεῖς καὶ τὸ ἱερὸν παρ´ αὑτοῖς ἕκαστοι βουλόμενοι εἶναι καὶ εἶναι αὐτοὶ ἱερεῖς, ἐδίδοσαν χρήματα. Ἐπεὶ δὲ παρὰ πάντων εἰλήφει, προστάξαι αὐτοῖς ἐκέλευσεν εἰς μὲν τὸ ἱερὸν καὶ εἰς αὑτὸν τῆς δαπάνης ἧς πρότερον ἐποιοῦντο τὸ δέκατον μέρος ποιεῖσθαι, τὰ δὲ λοιπὰ αὑτῷ δανεῖσαι ἕως 〈ὁ〉 πόλεμος ὁ πρὸς βασιλέα διαλυθῇ. Ἀπ´ οἰκίας δὲ ἑκάστης κελεῦσαι ἅπαντας εἰσενέγκαι τάξαντα ὃ δεῖ, καὶ ἀπὸ τοῦ σώματος ὡσαύτως. Τοῦ 〈δὲ〉 σίτου τοῦ πωλουμένου χωρὶς τῆς τιμῆς διδόναι τὸν πωλοῦντα καὶ ὠνούμενον ἀπὸ τῆς ἀρτάβης τὸν ὀβολόν. Ἀπό 〈τε〉 τῶν πλοίων καὶ ἐργαστηρίων καὶ τῶν ἄλλην τινὰ ἐργασίαν παρεχόντων τῆς ἐργασίας μέρος τὸ δέκατον κελεῦσαι ἀποτελεῖν. Ἐκστρατεύειν δ´ αὐτῷ μέλλοντι ἐκ τῆς χώρας, εἴ τίς τι ἔχει ἄσημον ἀργύριον ἢ χρυσίον, κελεῦσαι ἐνέγκαι πρὸς αὑτόν· ἐνεγκάντων δὲ τῶν πλείστων, ἐκέλευσε τούτῳ μὲν ἐκεῖνον χρᾶσθαι, τοὺς δὲ δανείσαντας συστῆσαι τοῖς νομάρχαις ὥστ´ ἐκ τῶν φόρων αὐτοῖς ἀποδοῦναι.

XXVII. Ἰφικράτης Ἀθηναῖος, Κότυος συναγαγόντος στρατιώτας, ἐπόρισεν αὐτῷ χρήματα τρόπον τοιοῦτον. Ἐκέλευσε τῶν ἀνθρώπων ὧν ἦρχε προστάξαι κατασπεῖραι αὐτῷ γῆν τριῶν μεδίμνων· τούτου δὲ πραχθέντος συνελέγη σίτου πολὺ πλῆθος. Καταγαγὼν οὖν ἐπὶ τὰ ἐμπόρια ἀπέδοτο καὶ εὐπόρησε χρημάτων.

XXVIII. Κότυς Θρᾷξ παρὰ Περινθίων ἐδανείζετο χρήματα εἰς τοὺς στρατιώτας [συναγαγεῖν], οἱ δὲ Περίνθιοι οὐκ ἐδίδοσαν αὐτῷ. Ἠξίωσεν οὖν αὐτοὺς ἄνδρας γε τῶν πολιτῶν φρουροὺς δοῦναι εἰς χωρία τινά, ἵνα τοῖς ἐκεῖ στρατιώταις νῦν φρουροῦσι σχῇ ἀποχρήσασθαι. Οἱ δὲ τοῦτο ταχέως ἐποίησαν, οἰόμενοι τῶν χωρίων κύριοι ἔσεσθαι. Ὁ δὲ Κότυς τοὺς ἀποσταλέντας εἰς φυλακὴν ποιήσας τὰ χρήματα αὐτοὺς ἐκέλευσεν ἀποσταλέντας, ἃ ἐδανείζετο παρ´ αὐτῶν, κομίσασθαι.

XXIX. Μέντωρ Ῥόδιος Ἑρμείαν συλλαβὼν καὶ τὰ χωρία αὐτοῦ κατασχὼν τοὺς ἐπιμελητὰς εἴασε κατὰ χώραν τοὺς ὑπὸ τοῦ Ἑρμείου καθεστηκότας. Ἐπεὶ δὲ ἐθάρρησάν τε ἅπαντες καί, εἴ τί ποτ´ ἦν αὐτοῖς ἀποκεκρυμμένον ἢ ὑπεκκείμενον, μεθ´ αὑτῶν εἶχον, συλλαβὼν αὐτοὺς πάντα παρείλετο ἃ εἶχον.

XXX. [1352] Μέμνων Ῥόδιος κυριεύσας Λαμψάκου δεηθεὶς χρημάτων ἐπέγραψε τοῖς πλουσιωτάτοις αὐτῶν πλῆθός τι ἀργυρίου, τούτοις δὲ τὴν κομιδὴν ἔσεσθαι παρὰ τῶν ἄλλων πολιτῶν ἔφησεν. Ἐπεὶ δὲ οἱ ἄλλοι πολῖται εἰσήνεγκαν, ἐκέλευσε καὶ ταῦτα αὑτῷ δανεῖσαι [ἐν χρόνῳ] διειπάμενος ἐν ᾧ πάλιν αὐτοῖς ἀποδώσει. Πάλιν τε δεηθεὶς χρημάτων ἠξίωσεν αὐτοὺς εἰσενέγκαι, κομίσασθαι δὲ ἐκ τῶν προσόδων· οἳ δ´ εἰσήνεγκαν ὡς διὰ ταχέων αὐτοῖς ἐσομένης τῆς κομιδῆς. Ἐπεὶ δὲ καὶ αἱ καταβολαὶ τῶν προσόδων παρῆσαν, ἔφησεν ἐπ´ αὐτῷ χρείαν εἶναι καὶ τούτων, ἐκείνοις δὲ ὕστερον ἀποδώσειν σὺν τόκῳ. Τῶν τε στρατευομένων παρ´ αὐτῷ παρῃρεῖτο τὰς σιταρχίας καὶ τοὺς μισθοὺς ἓξ ἡμερῶν τὸν ἐνιαυτόν, φάσκων ταύταις ταῖς ἡμέραις οὔτε φυλακὴν αὐτοῖς οὐδεμίαν οὔτε πορείαν οὔτε δαπάνην ποιεῖσθαι, τὰς ἐξαιρεσίμους λέγων. Τόν τε πρὸ τοῦ χρόνον διδοὺς τοῖς στρατιώταις τῇ δευτέρᾳ τῆς νουμηνίας τὴν σιταρχίαν, τῷ μὲν πρώτῳ μηνὶ παρέβη τρεῖς ἡμέρας, τῷ δ´ ἐχομένῳ πέντε. Τοῦτον δὲ τὸν τρόπον προῆγεν, ἕως εἰς τὴν τριακάδα ἦλθεν.

XXXI. Χαρίδημος Ὠρείτης ἔχων τῆς Αἰολίδος τινὰ χωρία, ἐπιστρατεύοντος ἐπ´ αὐτὸν Ἀρταβάζου, χρημάτων ἐδεῖτο εἰς τοὺς στρατιώτας. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον εἰσέφερον αὐτῷ, εἶτα οὐκέτι ἔφασαν ἔχειν. Ὁ δὲ Χαρίδημος, ὃ ᾤετο χωρίον εὐπορώτατον εἶναι, ἐκέλευσεν [καὶ] εἴ τι νόμισμα ἔχουσιν ἤ τι ἄλλο σκεῦος ἀξιόλογον, εἰς ἕτερον χωρίον ἀποστέλλειν, παραπομπὴν δὲ δώσειν· ἅμα δὲ καὶ αὐτὸς τοῦτο ποιῶν φανερὸς ἦν. Πεισθέντων δὲ τῶν ἀνθρώπων, προαγαγὼν αὐτοὺς τῆς πόλεως μικρὸν καὶ ἐρευνήσας ἃ εἶχον, ἔλαβεν ὅσων ἐδεῖτο, ἐκείνους δὲ πάλιν εἰς τὸ χωρίον ἀπῆγεν. Κήρυγμά τε ποιησάμενος ἐν ταῖς πόλεσιν ὧν ἦρχε, μηδένα μηδὲν ὅπλον κεκτῆσθαι ἐν τῇ οἰκίᾳ, εἰ δὲ μή, ἀποτείσειν ἀργύριον ὃ ἐπεκήρυξεν, ἠμέλει καὶ οὐδεμίαν ἐπιστροφὴν ἐποιεῖτο. Τῶν δὲ ἀνθρώπων οἰομένων τὸ κήρυγμα μάτην αὐτὸν πεποιῆσθαι, εἶχον ἃ ἔτυχον ἕκαστοι κεκτημένοι κατὰ χώραν. Ὃ δ´ ἔρευναν ἐξαίφνης ποιησάμενος τῶν οἰκιῶν, παρ´ οἷς εὗρεν ὅπλον τι, ἐπράττετο τὸ ἐπιτίμιον.

XXXII. Φιλόξενός τις Μακεδὼν Καρίας σατραπεύων δεηθεὶς χρημάτων Διονύσια ἔφασκε μέλλειν ἄγειν καὶ χοραγοὺς [1352a] προέγραψε τῶν Καρῶν τοὺς εὐπορωτάτους καὶ προσέταττεν αὐτοῖς ἃ δεῖ παρασκευάζειν. Ὁρῶν δ´ αὐτοὺς δυσχεραίνοντας ὑποπέμπων τινὰς ἠρώτα τί βούλονται δόντες ἀπαλλαγῆναι τῆς λειτουργίας. Οἳ δὲ πολλῷ πλέον ἢ ὅσον ᾤοντο ἀναλώσειν ἔφασαν δώσειν τοῦ μὴ ὀχλεῖσθαι καὶ ἀπὸ τῶν ἰδίων ἀπεῖναι. Ὃ δὲ παρὰ τούτων λαβὼν ὃ ἐδίδοσαν, ἑτέρους κατέγραψεν, ἕως ἔλαβε παρὰ τοῦτο, ὃ ἠβούλετο, καὶ προσόν. †παρ´ ἑκάστης†

XXXIII. Εὐαίσης Σύρος Αἰγύπτου σατραπεύων, ἀφίστασθαι μελλόντων τῶν νομαρχῶν ἀπ´ αὐτοῦ αἰσθόμενος, καλέσας αὐτοὺς εἰς τὰ βασίλεια ἐκρέμασεν ἅπαντας, πρὸς δὲ τοὺς οἰκείους ἐκέλευσε λέγειν ὅτι ἐν φυλακῇ εἰσιν. Ἕκαστος οὖν τῶν οἰκείων ἔπραττον ὑπὲρ ἑκάστου καὶ χρημάτων ἐξεωνοῦντο τοὺς συνειλημμένους. Ὃ δὲ διομολογησάμενος ὑπὲρ ἑκάστου καὶ λαβὼν τὰ ὁμολογηθέντα ἀπέδωκεν ἑκάστοις τὸν νεκρόν.

XXXIV. Κλεομένης Ἀλεξανδρεὺς Αἰγύπτου σατραπεύων, λιμοῦ γενομένου ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις τόποις σφόδρα, ἐν Αἰγύπτῳ δὲ μετρίως, ἀπέκλεισε τὴν ἐξαγωγὴν τοῦ σίτου. Τῶν δὲ νομαρχῶν φασκόντων οὐ δυνήσεσθαι τοὺς φόρους ἀποδοῦναι τῷ μὴ ἐξάγεσθαι τὸν σῖτον, ἐξαγωγὴν μὲν ἐποίησε, τέλος δὲ πολὺ τῷ σίτῳ ἐπέβαλεν, ὥστε συνέβαινεν αὐτῷ εἰ μὴ 〈...〉 ἐξαγομένου ὀλίγου πολὺ τέλος λαμβάνειν, αὐτούς τε [νομάρχας] πεπαῦσθαι τῆς προφάσεως. Διαπλέοντος δ´ αὐτοῦ τὸν νομόν, οὗ ἐστι θεὸς ὁ κροκόδειλος, ἡρπάσθη τις τῶν παίδων αὐτοῦ. Καλέσας οὖν τοὺς ἱερεῖς ἔφη πρότερος ἀδικηθεὶς ἀμύνεσθαι τοὺς κροκοδείλους, καὶ προσέταξε θηρεύειν αὐτούς. Οἱ δὲ ἱερεῖς, ἵνα μὴ ὁ θεὸς αὐτῶν καταφρονηθῇ, συναγαγόντες ὅσον ἠδύναντο χρυσίον ἔδοσαν αὐτῷ καὶ οὕτως ἐπαύσατο. Ἀλεξάνδρου 〈τε〉 τοῦ βασιλέως ἐντειλαμένου αὐτῷ οἰκίσαι πόλιν πρὸς τῇ Φάρῳ καὶ τὸ ἐμπόριον τὸ πρότερον ὂν ἐπὶ τοῦ Κανώβου ἐνταῦθα ποιῆσαι, καταπλεύσας εἰς τὸν Κάνωβον πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς κτήματα ἔχοντας ἐκεῖ ἐπὶ τούτῳ ἥκειν ἔφη ὥστε μετοικίσαι αὐτούς. Οἱ 〈δὲ〉 ἱερεῖς καὶ οἱ κάτοικοι εἰσενέγκαντες χρήματα ἔδωκαν ἵν´ ἐᾷ κατὰ χώραν αὐτοῖς τὸ ἐμπόριον. Ὃ δὲ λαβὼν τότε μὲν ἀπηλλάγη, εἶτα δὲ καταπλεύσας, ἐπεὶ ἦν εὐτρεπῆ αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν οἰκοδομίαν, [1353] ᾔτει αὐτοὺς χρήματα ὑπερβάλλων τῷ πλήθει· τοῦτο γὰρ αὐτῷ τὸ διάφορον εἶναι, τὸ αὐτοῦ εἶναι τὸ ἐμπόριον καὶ μὴ ἐκεῖ. Ἐπεὶ δ´ οὐκ ἂν ἔφασαν δύνασθαι δοῦναι, μετῴκισεν αὐτούς. Ἀποστείλας τέ τινα ἐπ´ ἀγοράσματα καὶ αἰσθόμενος ὅτι εὐώνων ἐπιτετύχηκεν, αὐτῷ δὲ μέλλει ἐκτετιμημένα λογίζεσθαι, πρὸς τοὺς συνήθεις τοῦ ἀγοραστοῦ ἔλεγεν ὅτι ἀκηκοὼς εἴη τὰ ἀγοράσματα αὐτὸν ὑπερτίμια ἠγορακέναι· αὐτὸς οὖν [οὐ] προσέξειν· καὶ ἅμα τὴν ἀβελτερίαν αὐτοῦ ἐλοιδόρει μετ´ ὀργῆς προσποιητοῦ. Οἳ δὲ ταῦτα ἀκούοντες οὐκ ἔφασαν δεῖν πιστεύειν αὐτὸν τοῖς λέγουσί τι κατ´ ἐκείνου, ἕως αὐτὸς παραγενόμενος τὸν λόγον αὐτῷ δῷ. Ἀφικομένου δὲ τοῦ ἀγοραστοῦ ἀπήγγειλαν αὐτῷ τὰ παρὰ τοῦ Κλεομένους· ὃ δ´ ἐκείνοις τε βουλόμενος ἐνδείξασθαι καὶ τῷ Κλεομένει, ἀνήνεγκε τὰς τιμὰς ὧνπερ ἦν ἠγορακώς. Τοῦ τε σίτου πωλουμένου ἐν τῇ χώρᾳ δεκαδράχμου, καλέσας τοὺς ἐργαζομένους ἠρώτησε πῶς βούλονται αὑτῷ ἐργάζεσθαι· οἳ δ´ ἔφασαν ἐλάττονος ἢ ὅσου ἂν τοῖς ἐμπόροις ἐπώλουν. Ὃ δ´ ἐκείνους μὲν ἐκέλευσεν αὑτῷ παραδιδόναι ὅσουπερ ἐπώλουν τοῖς ἄλλοις, αὐτὸς δὲ τάξας τριάκοντα καὶ δύο δραχμὰς τοῦ σίτου τιμὴν οὕτως ἐπώλει. Τούς τε ἱερεῖς καλέσας ἔφησε πολὺ τὸ ἀνάλωμα ἐν τῇ χώρᾳ γίνεσθαι εἰς τὰ ἱερά· δεῖν οὖν καὶ τῶν ἱερῶν τινα καὶ τῶν ἱερέων τὸ πλῆθος καταλυθῆναι. Οἱ δὲ ἱερεῖς καὶ ἰδίᾳ ἕκαστος καὶ κοινῇ τὰ ἱερὰ χρήματα ἐδίδοσαν, οἰόμενοί τε αὐτὸν τῇ ἀληθείᾳ τοῦτο ποιεῖν, καὶ ἕκαστος βουλόμενος τό τε ἱερὸν τὸ αὑτοῦ εἶναι κατὰ χώραν καὐτὸς ἱερεύς.

XXXV. Ἀντιμένης Ῥόδιος ἡμιόλιος, γενομένου Ἀλεξάνδρου περὶ Βαβυλῶνα, ἐπόρισε χρήματα ὧδε. Νόμου ὄντος ἐν Βαβυλωνίᾳ παλαιοῦ δεκάτην εἶναι τῶν εἰσαγομένων, χρωμένου δὲ αὐτῷ οὐθενός, τηρήσας τούς τε σατράπας ἅπαντας προσδοκίμους ὄντας καὶ στρατιώτας οὐκ ὀλίγους [τε] καὶ πρέσβεις καὶ τεχνίτας †κλητοὺς ἄλλους τοὺς ἄγοντας† καὶ ἰδίᾳ ἀποδημοῦντας, καὶ δῶρα πολλὰ ἀναγόμενα, τὴν δεκάτην ἔπραττε κατὰ τὸν νόμον τὸν κείμενον. Πάλιν τε πορίζων τἀνδράποδα τὰ ἐπὶ στρατοπέδῳ ὄντα ἐκέλευσε τὸν βουλόμενον ἀπογράφεσθαι ὁπόσου θέλει, τελεῖν δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ ὀκτὼ δραχμάς †ἀποτίσαι†, ἂν δὲ ἀποδρᾷ τὸ ἀνδράποδον, κομίζεσθαι τὴν τιμὴν [1353a] ἧς ἀνεγράψατο. Ἀπογραφέντων οὖν πολλῶν ἀνδραπόδων οὐκ ὀλίγον συνετέλει ἀργύριον. Εἰ δέ τι ἀποδραίη ἀνδράποδον, ἐκέλευε τὸν σατράπην τῆς 〈...〉 ἐν ᾗ ἐστι τὸ στρατόπεδον, ἀνασῴζειν 〈ἢ〉 τὴν τιμὴν τῷ κυρίῳ ἀποδοῦναι.

XXXVI. Ὀφέλας Ὀλύνθιος καταστήσας ἐπιμελητὴν εἰς τὸν νομὸν τὸν Ἀθριβίτην, ἐπεὶ προσελθόντες αὐτῷ οἱ νομάρχαι οἱ ἐκ τοῦ τόπου τούτου ἔφασαν βούλεσθαι πλείω αὐτοὶ πολὺ φέρειν, τὸν δ´ ἐπιμελητὴν τὸν νῦν καθεστηκότα ἀπαλλάξαι αὐτὸν ἠξίουν, ἐπερωτήσας αὐτοὺς εἰ δυνήσονται συντελεῖν ἅπερ ἐπαγγέλλονται, φησάντων αὐτῶν, τὸν μὲν ἐπιμελητὴν κατὰ χώραν εἴα, τοὺς δὲ φόρους πράττεσθαι ἐκέλευεν οὓς αὐτοὶ ὑπετιμήσαντο. Οὔτε οὖν ὃν κατέστησεν ἀτιμάσαι ἐδόκει οὔτ´ ἐκείνοις πλείους φόρους ἐπιβαλεῖν ἢ αὐτοὶ ἐτάξαντο, χρήματα δὲ πολλαπλάσια αὐτὸς ἐλάμβανεν.

XXXVII. Πυθοκλῆς Ἀθηναῖος Ἀθηναίοις συνεβούλευσε τὸν μόλυβδον τὸν ἐκ τῶν Λαυρείων παραλαμβάνειν παρὰ τῶν ἰδιωτῶν τὴν πόλιν, ὥσπερ ἐπώλουν, δίδραχμον, εἶτα τάξαντας αὐτοὺς τιμὴν ἑξαδράχμου οὕτω πωλεῖν.

XXXVIII. Χαβρίας· πληρωμάτων τε κατειλεγμένων εἰς ἑκατὸν καὶ εἴκοσι ναῦς, τῷ δὲ Ταῲ ἑξήκοντα μόνον οὐσῶν χρείας, προστάξαι τοῖς ἐκ τῶν ἑξήκοντα νεῶν αὐτοῦ τῶν ὑπομενουσῶν τοὺς πλέοντας εἰς δίμηνον σιτηρεσιάσαι ἢ αὐτοὺς πλέειν. Οἳ δὲ βουλόμενοι ἐπὶ τῶν ἰδίων εἶναι ἔδωκαν ἃ προσέταξεν.

XXXIX. Ἀντιμένης· τούς τε θησαυροὺς τοὺς παρὰ τὰς ὁδοὺς τὰς βασιλικὰς ἀναπληροῦν ἐκέλευε τοὺς σατράπας κατὰ τὸν νόμον τὸν τῆς χώρας· ὁπότε δὲ διαπορεύοιτο στρατόπεδον ἢ ἕτερος ὄχλος ἄνευ τοῦ βασιλέως, πέμψας τινὰ παρ´ αὑτοῦ ἐπώλει τὰ ἐκ τῶν θησαυρῶν.

XL. [1354] Κλεομένης· προσπορευομένης τε τῆς νουμηνίας καὶ δέον τοῖς στρατιώταις σιταρχίαν δοῦναι, κατέπλευσεν ἐξεπίτηδες· προπορευομένου δὲ τοῦ μηνὸς ἀναπλεύσας διέδωκε τὴν σιταρχίαν, εἶτα τοῦ εἰσιόντος μηνὸς διέλιπεν ἕως τῆς νουμηνίας. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται διὰ τὸ νεωστὶ εἰληφέναι τὴν σιταρχίαν ἡσυχίαν εἶχον, ἐκεῖνος δὲ παραλλάξας ἕνα μῆνα παρὰ τὸν ἐνιαυτὸν †ἀφῄρει μισθὸν ἀεὶ μηνός†.

XLI. †Σταβέλβιος ὁ Μυσῶν στρατιώταις μισθὸν συγκαλέσας† ἔφησεν αὑτῷ τῶν μὲν ἰδιωτῶν οὐδεμίαν χρείαν εἶναι, τῶν δὲ ἡγεμόνων, ὅταν 〈δὲ〉 δέηται στρατιωτῶν, ἐκείνων ἑκάστῳ δοὺς ἀργύριον ἀποστέλλειν ἐπὶ ξενολογίαν, τούς τε μισθοὺς οὓς δεῖ ἐκείνοις δοῦναι, τοῖς ἡγεμόσιν ἂν ἥδιον διδόναι· ἐκέλευσεν οὖν αὐτοὺς ἀποστέλλειν ἕκαστον τοὺς αὑτῶν καταλόγους ἐκ τῆς χώρας. Τῶν δὲ ἡγεμόνων ὑπολαβόντων χρηματισμὸν αὑτοῖς ἔσεσθαι, ἀπέστειλαν τοὺς στρατιώτας, καθάπερ ἐκεῖνος προσέταξε. Διαλιπὼν δὲ ὀλίγον χρόνον καὶ συναγαγὼν αὐτοὺς οὔτε αὐλητὴν ἄνευ χοροῦ οὔτε ἡγεμόνας ἄνευ ἰδιωτῶν οὐδὲν ἔφη χρησίμους εἶναι· ἐκέλευεν οὖν αὐτοὺς ἀπαλλάττεσθαι ἐκ τῆς χώρας.

XLII. Διονύσιος· τά 〈τε〉 ἱερὰ περιπορευόμενος, εἰ μὲν τράπεζαν ἴδοι παρακειμένην χρυσῆν ἢ ἀργυρᾶν, ἀγαθοῦ δαίμονος κελεύσας ἐγχέαι ἐκέλευεν ἀφαιρεῖν· ὅσα δὲ τῶν ἀγαλμάτων φιάλην εἶχε προτετακότα, εἴπας ἂν ὅτι δέχομαι, ἐξαιρεῖν ἐκέλευε, [τὰ ἱμάτια] τά τε χρυσᾶ [καὶ τοὺς στεφάνους] περιῄρει τῶν ἀγαλμάτων φάσκων αὐτὸς καὶ κουφότερα καὶ εὐωδέστερα δοῦναι· εἶτα ἱμάτια μὲν λευκά, στεφάνους δὲ λευκίνους περιετίθει.  

I. Un véritable administrateur économique doit bien connaître les localités de son ressort, être doué de talents naturels, ami du travail qu'il se choisit librement, et être juste. S'il manque de ces qualités, il ne réussira guère dans les affaires qu'il entreprendra.

Il y a quatre espèces d'administrations qui constituent , en quelque sorte, le type auquel se rapportent toutes les autres, savoir : l'administration royale, celle du gouverneur de province, celle de l'État, et celle de l'homme privé. La plus grande et la plus simple est l'administration royale; la plus variée et la plus facile est celle de l'État. L'administration privée, qui est la plus limitée, est aussi très variée. Toutes ces espèces ont nécessairement entre elles beaucoup de points communs. Examinons quelles sont les attributions particulières de chacune.

1°. Nous allons d'abord parler de l'administration royale. Celle-ci, d'une puissance absolue, est revêtue de quatre formes, suivant qu'elle s'occupe du numéraire, des exportations, des importations, et des dépenses. Pour le numéraire, il faut s'assurer de sa qualité, et savoir quand il faut en hausser ou baisser la valeur. Quant aux importations et aux exportations , il importe de ne pas ignorer lesquelles il faut choisir, et quand il faut admettre ce choix (1). Enfin, s'il faut payer les dépenses en monnaies ou en marchandises.

2°. Administration du gouverneur. Elle porte sur six espèces de revenus , savoir : le revenu territorial , les produits particuliers du sol, les bénéfices du commerce, les revenus des impôts , des troupeaux , et les produits d'autres industries. La première espèce et la plus sûre, est le revenu territorial ; les, uns l'appellent tribut foncier, les autres , dîme. La seconde espèce , formée des produits particuliers du sol , comprend l'or, l'argent , ou tout autre produit naturel. La troisième espèce se compose [1346a] des bénéfices du commerce. La quatrième espèce renferme les revenus des champs et du marché. La cinquième comprend les troupeaux ; on l'appelle épicarpie et dîme. La sixième espèce enfin se compose des revenus des capitaux et des industries manuelles.

3°. Administration de l'État. Les meilleurs revenus de cette administration se retirent des produits particuliers du pays , du commerce , de l'impôt sur les jeux et les transactions journalières.

4°. Administration privée. Celle-ci n'est pas partout uniforme, parce qu'elle ne tend pas à un but unique. Elle est aussi très restreinte, les recettes et les dépenses étant peu considérables. Son principal revenu provient du sol ; puis, viennent les bénéfices des travaux journaliers et l'intérêt de l'argent prêté. Indépendamment de cela, il faut prendre en considération un principe commun à toutes les administrations, savoir, que les dépenses ne doivent pas dépasser les recettes.

Après avoir établi ces divisions, il nous faudra d'abord examiner, si l'administration provinciale, ou l'État dont nous nous occuperons, doit jouir de tous ces revenus que nous venons de passer en revue, ou seulement de la portion la plus considérable de ces revenus, dans le cas où la province ou l'État pourrait y suffire. Ensuite, nous examinerons quels sont les revenus qui n'existent pas encore et qui pourraient être créés ; quelle est la nature et la quotité des dépenses actuelles (2) qui pourraient être retranchées, sans inconvénient. Voilà ce que nous avions à dire des diverses espèces d'administrations et de leurs divisions en général.

Nous avons rassemblé les faits particuliers les plus remarquables, qui ont servi à l'acquisition naturelle ou artificielle des richesses. Leur histoire ne nous paraît pas être sans utilité ; car plusieurs de ces faits pourraient venir à l'appui de ces questions générales, si quelqu'un voulait entreprendre de les traiter à fond.

II. Kypselus de Corinthe avait fait le vœu de consacrer à Jupiter tous les biens des Corinthiens, s'il devenait maître de la ville. Pour remplir ce vœu, [1347] il ordonna un recensement général de toutes les richesses ; ce recensement fait, il se saisit de la dixième partie de chaque bien et ordonna de faire valoir tout le restant. L'année révolue, il recommença la même chose, de telle façon qu'au bout de dix ans, il se trouva en possession de tous les biens qu'il avait consacrés à Jupiter, et les Corinthiens en avaient acquis d'autres.

III. Lygdamis de Naxus avait envoyé quelques citoyens en exil. Comme personne ne voulait acheter leurs biens, si ce n'est à vil prix, il les vendit lui- même aux exilés. Tous les objets consacrés aux dieux, et qui restaient inachevés dans les ateliers, il les vendit aux exilés et à d'autres citoyens, en permettant à chaque acquéreur d'y faire graver son nom.

IV. Les habitants de Byzance, pressés par le besoin d'argent, vendirent les terres sacrées; celles qui étaient fertiles étaient vendues pour un certain temps, et celles qui étaient sans rapport, à perpétuité. Ils vendirent de même les biens nationaux, ceux des sociétaires du culte, ainsi que toutes les propriétés semblables situées sur des territoires privés ; car ceux à qui appartenaient les autres portions de ces territoires, les achetaient à un prix très élevé. Ils vendirent ensuite à ces sociétaires les domaines publics, situés à l'entour du Gymnase, aux environs de la place publique, du port et des marchés; de plus, les salines et le monopole du sel. Ils obligèrent les prestidigitateurs , les devins, les marchands de médicaments et autres industriels de ce genre, à payer, en impôt, le tiers de leurs recettes. Ils établirent une banque unique pour le change des monnaies, en défendant, sous peine de confiscation, de faire aucune transaction et aucun achat avec une monnaie étrangère. Comme il y avait une loi d'après laquelle nul n'était citoyen s'il n'était né de père et de mère ayant droit de cité, ils décrétèrent, toujours par suite du besoin d'argent, que ceux qui n'étaient issus que d'un seul parent citoyen, pourraient acquérir ce droit, moyennant une redevance de trente mines.

Exposés à la famine, et privés des moyens d'acheter du blé, ils emmenèrent à terre les bâtiments qui stationnaient dans les ports. L'époque du départ étant arrivée, les marchands, fâchés d'être retardés, leur payèrent, sous forme de rançon, le dixième des intérêts de leurs marchandises; ils furent obligés de donner, sans estimation, ce dixième à tous ceux qui leur achetaient quelque chose. [1347] Quelques étrangers domiciliés avaient prêté de l'argent sur des propriétés ; comme ils n'avaient pas les moyens de rembourser cet argent, ils décidèrent que celui qui paierait le tiers de la dette, sous forme d'impôt, serait maître de la propriété engagée (3).

V. Hippias d'Athènes vendit les avancements des édifices faisant saillie sur la voie publique ; les gradins, les enclos et les portes s'ouvrant au dehors. Les propriétaires qui s'y trouvaient intéressés les achetèrent; et il gagna ainsi beaucoup de richesses. Il démonétisa le numéraire qui avait alors cours à Athènes, et ordonna qu'on apportât chez lui tout l'argent monnayé, pour une valeur déterminée. Par une convention préalable, il le frappa d'un coin différent et l'émit de nouveau en circulation. Il avait établi, par un règlement, que tous les commandants de trirèmes, les chefs de tribus, enfin tous ceux qui étaient obligés de contribuer aux frais des jeux ou à toute autre dépense publique, pourraient être inscrits comme ayant rempli leur obligation, moyennant une légère redevance qu'ils auraient à payer. Il ordonna aussi à la prêtresse de Minerve, dans l'Acropolis, de payer en tribut, à l'occasion d'un mort, une mesure d'orge, autant de froment et une obole. Le même tribut était établi pour chaque cas de naissance.

VI. Les Athéniens qui demeuraient à Potidée, manquant d'argent pour subvenir aux frais de la guerre, décrétèrent un cens général de toutes les propriétés , en estimant les propriétés non pas en masse et par tribu, mais individuellement et avec indication de l'endroit où se trouvait chaque propriété, de manière que les pauvres ne pouvaient pas être surtaxés (4). Celui qui ne possédait rien, devait payer une cote personnelle de deux mines. Ces mesures eurent pour effet le paiement intégral du cens de la part de chaque individu (5).

VII. La ville d'Athènes était pressée par le besoin d'argent. Comme les habitants avaient pour coutume de célébrer splendidement la fête de Bacchus, pour laquelle ils faisaient beaucoup de dépenses en offrandes magnifiques, et dont les préparatifs duraient toute l'année, Antissée leur conseilla, à l'approche de cette fête, de faire le vœu à Bacchus de lui offrir, l'année suivante, le double d'offrandes, et de vendre celles qu'ils avaient déjà rassemblées. [1348] Ce fut par ce moyen qu'il procura assez d'argent pour faire face aux dépenses les plus nécessaires.

VIII. Les habitants de Lampsaque attendaient l'arrivée d'un grand nombre de trirèmes. Le prix de la farine était alors de quatre drachmes le médimne. Aussitôt les marchands, qui devaient approvisionner les bâtiments, reçurent l'ordre d'élever le prix à six drachmes, d'ajouter trois oboles au prix ordinaire de l'huile, dont la mesure valait quatre drachmes, et d'en faire autant pour le vin et d'autres objets de consommation. Or, les individus ne touchaient, pour leur compte, que le prix ancien de leurs marchandises ; et la ville, percevant l'excédant ou le produit net de la hausse, s'enrichissait considérablement.

IX. Les Héracléotes expédièrent quarante navires contre les tyrans du Bosphore. Comme leurs finances n'étaient pas dans un état prospère, ils achetaient aux marchands tout le blé, l'huile, le vin et autres denrées que ceux-ci avaient à vendre. Ils fixèrent un terme au paiement ; ce qui arrangea d'un côté les marchands, qui aimaient mieux vendre leurs marchandises en gros qu'en détail, de l'autre, les Héracléotes, qui embarquèrent, non pas l'argent de la solde militaire , mais des vivres, sur des vaisseaux de transport dont chacun était commandé par un questeur. Arrivés sur le sol ennemi, ils vendirent tous ces vivres aux soldats, qui fournirent ainsi eux-mêmes l'argent avec lequel les généraux devaient les solder, jusqu'au retour dans leur patrie.

X. Les Lacédémoniens, à qui les Samiens avaient demandé les moyens de se rendre dans leur pays, décrétèrent que les citoyens, leurs domestiques et leur bétail jeûneraient pendant un jour. La dépense que chacun aurait fait, représentait la somme qu'il avait à fournir aux Samiens.

XI. Les Carthaginois avaient dans leur ville beaucoup de troupes mercenaires. Ne pouvant payer la solde qu'ils leur devaient, ils firent proclamer, que si quelque citoyen ou quelque colon avait une saisie à exécuter contre la ville ou contre un particulier, il n'aurait qu'à présenter sa réclamation. Comme le nombre des réclamants était considérable, les Carthaginois saisirent, sous quelque prétexte plausible, les navires qui appareillaient pour le Pont, et ils fixèrent un terme pour rendre raison de cette conduite. S'étant ainsi procuré beaucoup d'argent, ils s'empressèrent de solder les troupes et de les congédier. La saisie fut jugée devant le tribunal ; les parties lésées furent dédommagées aux frais de l'Etat.

XII. Les habitants de Cyzique avaient emprisonné les riches pendant une insurrection dans laquelle le peuple l'avait emporté. Or, comme ils n'avaient pas les moyens de payer les soldats, ils portèrent un décret, suivant lequel les prisonniers ne seraient point condamnés à mort, mais envoyés en exil, après avoir payé une amende.

XIII. Les habitants de Chio avaient une loi d'après laquelle toutes les dettes étaient portées sur les registres publics. Manquant d'argent, [1348a] ils décidèrent que les débiteurs céderaient leurs dettes à l'État, et que l'État paierait de ses revenus.les intérêts aux créanciers jusqu'à ce que tout fût remis dans l'état de prospérité première.

XIV. Mausolus, tyran de Carie, ayant reçu du roi de Perse l'ordre de payer le tribut, fit assembler les habitants les plus riches. «Le roi, leur dit-il, me demande des impôts ; et moi, je ne suis pas riche. » Aussitôt se lèvent des hommes qui avaient reçu à cet égard leurs instructions, et dirent combien chacun donnerait pour sa part. Cet exemple entraîna les riches qui, soit honte, soit crainte, promirent et donnèrent bien davantage. — Dans une autre occasion , manquant d'argent, il fit assembler les habitants de Mylasse, et leur dit : « Votre capitale n'est point fortifiée, et le roi de Perse marche contre elle. » En conséquence, il ordonna à tous les citoyens de lui apporter la plupart de leurs richesses, en les assurant que, avec les richesses qu'on lui apporterait, il garantirait celles qui leur restaient. Par ce moyen, il se procura beaucoup d'argent. Quant au mur de fortification , il prétendit que la divinité s'opposait, pour le moment, à sa construction.

XV. Condalus, intendant de Mausolus, chaque fois qu'il visitait sa province et qu'on lui offrait en cadeau un mouton ou un veau, faisait inscrire le nom du donateur et l'époque où il avait reçu ce don ; puis il faisait reconduire l'animal chez celui qui l'avait donné, et nourrir jusqu'au retour de son voyage. Au bout d'un temps suffisamment long, il réclamait non seulement l'animal ainsi nourri, mais encore les intérêts du rapport. — Il vendait aussi le produit des arbres qui bordaient les routes royales. — Lorsqu'un soldat venait à mourir, Condalus faisait payer une drachme le droit de porter le corps en dehors des portes de la ville. C'était pour lui un moyen de gagner non-seulement beaucoup d'argent, mais encore d'empêcher les chefs de le tromper sur le nombre des décès de leurs soldats (6). — Voyant que les Lyciens aimaient à porter une longue chevelure, il leur annonça qu'il avait reçu une lettre du roi Mausolus, qui lui ordonnait d'envoyer des cheveux pour des perruques (7), et de faire tondre ses sujets. Il ajouta aussi que s'ils voulaient lui payer un impôt décapitation, il ferait venir des cheveux de la Grèce. On lui donna volontiers ce qu'il demanda ; et il tira ainsi d'une masse de gens beaucoup de richesses.

XVI. Aristote le Rhodien, gouverneur de la Phocée, se voyant dans la gêne, et les Phocéens divisés en deux factions opposées, [1349] prit à part l'une de ces factions et lui dit en secret que les autres lui avaient donné de l'argent pour faire pencher la balance de leur côté ; mais qu'il aimait mieux recevoir de l'argent d'eux et leur confier l'administration de la ville. Ceux qui étaient présents à ce discours s'empressaient de lui donner tout l'argent qu'il leur demandait. Puis il montra cet argent aux partisans de la faction opposée; et ceux-ci lui en donnèrent au moins tout autant. Après avoir ainsi reçu des deux mains, il s'attacha à réconcilier les deux factions ennemies. — Voyant que les citoyens étaient accablés de procès, et qu'il leur avait été fait beaucoup de tort pendant la guerre, il établit un tribunal en déclarant que tous ceux qui ne se présenteraient pas, dans un terme prescrit, devant ce tribunal, seraient , passé ce délai, déboutés de leurs demandes. Il s'empara ainsi de la décision d'un grand nombre de procès et d'arrêts d'amendes pécuniaires ; et recevant à la fois des deux côtés, il amassa passablement de richesses.

XVII. Les Clazoméniens, pressés par une disette et manquant d'argent pour acheter du blé, arrêtèrent, que les particuliers donneraient à l'État, toute leur huile, moyennant intérêt ; car ce pays est très fertile en olives. L'emprunt étant conclu, ils équipèrent des navires et les expédièrent dans les entrepôts de commerce, où ils achetèrent du blé contre un dépôt d'huile. — Ces mêmes Clazoméniens devaient à leurs troupes vingt talents de solde. Ne pouvant fournir cette somme, ils payèrent aux chefs quatre talents d'intérêts par an. Comme leurs affaires ne se rétablissaient point et que leurs dépenses continuaient à être sans résultat, ils firent frapper de la monnaie de fer, qu'ils substituèrent à la valeur de l'argent, pour la somme de vingt talents. Puis ils distribuèrent cette monnaie aux habitants les plus riches de la ville, proportionnellement à la fortune de chacun, et reçurent en retour le prix pair. Ainsi, les particuliers eurent de quoi subvenir à leurs besoins journaliers, et la cité fut libérée de sa dette. D'un autre côté, les revenus publics étant en partie employés pour payer les intérêts dans la proportion de l'avance de chacun, la monnaie de fer ne tarda pas à disparaître de la circulation.

XVIII. Les Selymbriens avaient une loi qui leur défendait d'exporter du blé dans un temps de famine. Comme ils avaient besoin d'argent et qu'il leur restait encore d'ancien blé, ils firent une décision qui obligeait chaque particulier de donner à la ville tout son blé, pour un prix déterminé, et de ne garder chez lui que ce qui était nécessaire pour la nourriture de sa personne [1349a] pendant un an. Puis ils permirent l'exportation de ce blé ainsi amassé à quiconque s'offrait, après en avoir fixé le prix à leur convenance.

XIX. Les Abydéniens voyant leurs terres laissées en friche, par suite d'une sédition, et ne recevant plus d'avances de la part des colons auxquels ils devaient déjà, arrêtèrent, que quiconque prêterait de l'argent aux agriculteurs, pour les encourager au travail, aurait les prémices de la récolte, et que le reste appartiendrait aux laboureurs.

XX. Les Éphésiens ayant besoin d'argent, portèrent une loi qui défendit aux femmes tout ornement d'or, en leur ordonnant de donner ceux qu'elles avaient alors, en dépôt à la ville. Ils fixèrent aussi une contribution en argent, en accordant aux payants la permission d'inscrire leurs noms sur les colonnes du temple, comme à ceux qui les auraient consacrées.

XXI. Denys de Syracuse, pour se procurer de l'argent, annonça, dans une assemblée qu'il avait convoquée, que Cérès lui avait apparu, et qu'elle lui avait ordonné de faire porter dans le temple tout ornement des femmes, et qu'il avait lui-même donné l'exemple, en y portant les ornements de ses propres femmes. Il exigea donc que les autres citoyens en fissent autant, afin de prévenir la colère de la déesse ; et il déclara sacrilège toute personne qui s'y refuserait. Chacun obéit, craignant, soit la déesse , soit le tyran, et fit ce qui lui était prescrit. Après cela, Denys offrit un sacrifice à la déesse, et lui enleva tous ces ornements, à titre d'emprunt. Lorsqu'au bout de quelque temps les femmes recommencèrent à porter des ornements, il ordonna que quiconque d'entre elles porterait des ornements d'or, devrait déposer dans le temple une offrande fixée d'avance. — Une autre fois, ayant besoin d'argent pour une construction de trirèmes qu'il allait entreprendre, il convoqua une assemblée, et annonça qu'une certaine ville allait se rendre à lui, et qu'il ne lui fallait plus pour cela que de l'argent. Il demanda, en conséquence, aux citoyens de lui apporter chacun deux statères. Ceux-ci obéirent. Deux ou trois jours après, sous prétexte que l'entreprise avait manqué, il rendit avec éloge à chacun sa part de contribution. Par ce moyen il gagna la confiance des citoyens. Aussi, ceux-ci, croyant être remboursés, s'empressèrent-ils de lui apporter l'argent qu'il leur avait demandé de nouveau. Mais, cette fois il le garda pour subvenir aux frais de la construction des navires. — Pour rétablir ses finances, il fit frapper de la monnaie d'étain dont il recommanda beaucoup l'usage dans une assemblée publique. Les citoyens l'adoptèrent par un décret, mais à contrecœur; car chacun préférait la monnaie d'argent à la monnaie d'étain. Continuant donc à manquer d'argent, il demanda aux citoyens de lui en apporter. Ceux-ci dirent qu'ils n'en avaient point. Alors il fit apporter sur la place publique ses meubles et les vendit, comme contraint par la nécessité. Les Syracusains les achetèrent; quant à lui, il fit enregistrer ce que chacun d'eux avait acheté. [1350] Après en avoir reçu le prix, il ordonna à chacun de rendre le meuble qu'il avait acheté. — Les citoyens accablés d'impôts ne nourrissaient plus de bestiaux. Denys voyant cela, leur dit qu'il avait, pour le moment, assez de revenus , et que désormais les propriétaires de troupeaux seraient exempts d'impôts. Cette promesse engagea donc beaucoup de gens à acquérir des troupeaux. Mais lorsqu'il crut le moment favorable, il ordonna un recensement et rétablit l'impôt. Les citoyens, indignés de se voir dupés, tuèrent leurs bestiaux et les vendirent. Et comme il fit porter un règlement déterminant le nombre des bestiaux qui devaient être tués par jour, les Syracusains, de leur côté, les offrirent en sacrifice. Alors il leur défendit de sacrifier aucun animal femelle. — Dans une autre circonstance, pour se procurer de l'argent, il fit inscrire chez lui les fortunes de tous les orphelins , et il s'adjugea la jouissance de ces biens jusqu'à l'âge de puberté de leurs héritiers. — A la prise de Rhégium, il déclara aux habitants assemblés qu'il avait le droit de les vendre tous comme esclaves; que cependant, s'ils voulaient lui rembourser tous les frais de la guerre, et lui payer trois mines par tête, il leur accorderait la liberté. Les habitants de Rhégium s'empressèrent de déterrer leurs trésors cachés; les pauvres eux-mêmes empruntèrent de l'argent aux riches et aux étrangers, et tous lui apportèrent la rançon demandée. Denys la reçut, ainsi que les objets cachés qu'on avait déterrés ; mais il n'en vendit pas moins les habitants comme esclaves. — Denys avait emprunté aux Syracusains de l'argent sous garantie. Lorsque ceux-ci vinrent le lui réclamer, il ordonna que chaque habitant lui apportât , sous peine de mort, tout ce qu'il possédait d'argent. Cela fait, il frappa la monnaie d'un autre coin, et, donnant à une drachme la valeur de deux, il remboursa ainsi et sa dette et l'argent que les citoyens lui avaient apporté sur son ordre. — Partant pour la Tyrrhénie, avec une flotte de cent vaisseaux, Denys enleva du temple de Leucothée une masse considérable d'or et d'argent, ainsi que beaucoup d'autres ornements. Instruit que les navigateurs possédaient de grandes richesses, il fit annoncer par un héraut, que chacun eût à lui apporter [1350a] la moitié de son butin , et que l'autre moitié serait laissée intacte au propriétaire ; que le contrevenant serait puni de mort. En conséquence, les navigateurs lui apportèrent la moitié de leurs richesses, croyant jouir tranquillement du restant qu'ils remportèrent. Mais après s'en être saisi il fit rapporter aussi l'autre moitié.

XXII. Les Mendéens utilisèrent les perceptions des droits du port et d'autres revenus pour l'administration de la ville. Ils ne percevaient pas les impôts du territoire et des maisons ; mais ils inscrivaient les noms des propriétaires. Chaque fois que l'État avait besoin de finances, ces derniers payaient ce qu'ils devaient, et ils y trouvaient leur profit, en utilisant pendant des années un capital dont ils ne payaient pas les intérêts. — Dans une guerre contre les Olynthiens, les Mendéens, manquant d'argent, mais possédant des esclaves, arrêtèrent, que chaque citoyen vendrait ses esclaves, à l'exception d'un mâle et d'une femelle, et qu'il prêterait à l'État l'argent provenant de cette vente.

XXIII. Callislrate trouva le moyen de faire rapporter le double au péage qui se vendait, en Macédoine, généralement vingt talents. Voyant que c'était toujours les riches qui l'achetaient, parce qu'ils devaient fournir une caution de vingt talents, il annonça que tout le monde aurait la faculté d'acheter le péage, en fournissant des garants pour le tiers et la somme que chacun pourrait se procurer par les moyens de persuasion.

XXIV. Timothée d'Athènes, manquant d'argent pendant la guerre qu'il avait entreprise contre les Olynthiens, fit frapper de la monnaie de cuivre et la distribua aux soldats. Comme ceux-ci en étaient mécontents, il leur dit que tous les négociants et marchands forains leur vendraient pour cela des marchandises. Quant aux marchands, il leur déclara que quiconque accepterait de la monnaie de cuivre, pourrait acheter avec elle tous les objets de commerce du pays ainsi que le produit des dépouilles; que si à la fin il leur restait encore de cette monnaie de cuivre, on n'aurait qu'à la lui rapporter, et qu'il la reprendrait pour de l'argent. — Pendant la guerre contre Corcyre, privé des moyens de payer ses soldats qui, n'obéissant plus à leurs chefs, demandaient leur solde avec menace de déserter à l'ennemi, Timothée fit assembler les troupes et leur dit, que les tempêtes empêchaient le convoi d'argent d'arriver; qu'il était assez riche pour pouvoir les gratifier d'une avance de trois mois de solde. [1351] Les soldats pensant que Timothée ne leur aurait jamais fait une pareille promesse, s'il n'attendait réellement un convoi, ne réclamèrent plus leur solde et se tinrent tranquilles jusqu'à ce que leur chef eût achevé les dispositions qu'il avait projetées. Pendant le siège de Samos, il vendit aux habitants les fruits et autres produits des champs, et se procura ainsi les moyens de solder ses troupes. Comme les vivres devinrent rares dans le camp, par suite de nouveaux arrivants, il défendit par un ordre du jour de vendre de la farine au-dessous d'un médimne, et des liquides au-dessous d'une mesure. En conséquence les taxiarques et les capitaines accaparèrent tous les vivres et les distribuèrent ensuite aux soldats. Les arrivants apportaient des vivres, et ceux qui s'en allaient vendaient ce qui leur restait. Il advint ainsi que les troupes vivaient dans l'abondance.

XXV. Datame (8) le Perse pouvait bien tirer pour ses soldats leur subsistance journalière du pays ennemi, mais il n'avait pas de monnaie pour les solder. Et lorsque, le terme étant échu, on lui adressa des réclamations, il employa le stratagème suivant : Il fit assembler les troupes et leur dit, qu'il ne lui manque pas d'argent, mais que cet argent se trouve dans un pays qu'il leur indique. Aussitôt il leva le camp et dirigea sa marche vers le lieu désigné. Lorsqu'il en était peu éloigné, il prit les devants et enleva des temples qui s'y trouvaient tous les vaisseaux d'argent creux. Puis, les chargeant sur des mulets, il les exposa pendant la route à tous les regards, comme si ces vaisseaux étaient d'argent pur. Les soldats, trompés par l'apparence, reprennent courage et se réjouissent d'avance de recevoir leur paye. Mais Datamc leur annonce qu'il doit envoyer cet argent à Amisus pour l'y faire monnayer. Or, Amisus était à plusieurs journées de distance, et on était en hiver. Pendant tout ce temps il abusait de l'armée, ne lui donnant que les subsistances nécessaires; il prenait à son service exclusif tous les artisans, les taverniers, les brocanteurs qui se trouvaient dans le camp, et leur défendait toute autre relation.

XXVI. Chabrias d'Athènes conseilla à Taos, roi d'Egypte (9), qui manquait d'argent pour une expédition militaire, de faire comprendre aux prêtres la nécessité de diminuer le nombre des choses sacrées et des victimes pour subvenir aux frais de la guerre (10). Ayant entendu ce conseil, [1351a] tous les prêtres, pour ne point laisser distraire les choses sacrées, fournirent au roi de leur propre argent. Ceci obtenu, Chabrias dit au roi d'ordonner à ces mêmes prêtres de lui payer le dixième des dépenses qu'ils faisaient jusqu'alors pour leur entretien et celui du temple, et de lui prêter le restant jusqu'après avoir terminé la guerre contre le roi des Perses. Les colonies devaient également payer une certaine contribution, et chaque individu sa cote personnelle; le blé devait être vendu au-dessus de son prix ordinaire; l'acheteur devait payer au fisc une obole par chaque mesure; les navires, les ateliers et tous les métiers devaient être soumis à la dîme. Chabrias lui conseilla, en outre, au moment où l'expédition partirait, de faire porter chez lui tout l'argent ou l'or non monnayé. Chacun apportant ainsi ce qu'il avait, Chabrias engagea le roi de se servir de ces richesses à titre d'emprunt, et de recommander aux no- marques d'en payer les intérêts avec les revenus publics.

XXVII. Iphicrates d'Athènes, pour fournir à Cotys les moyens de payer les troupes que celui-ci rassemblait de toutes parts, s'y prit de la manière suivante : il lui conseilla de commander à tous les hommes placés sous ses ordres d'ensemencer chacun un terrain de trois médimnes. Par ce moyen, il obtint une grande quantité de blé, dont la vente lui procura beaucoup d'argent.

XXVIII. Cotys le Thrace demanda aux Périnthiens un emprunt pour lever des troupes. Les Pé- rinthiens refusèrent cette demande. Alors il les pria de lui envoyer des citoyens auxquels serait confiée la garde de quelques places, afin qu'il pût se servir des soldats qui se trouvaient employés à cette garde. Les Périnthiens s'empressèrent d'accéder à cette demande, dans l'espoir de se constituer les maîtres des places qu'ils devaient garder. Mais Cotys jeta les citoyens envoyés en prison, et ne les remit en liberté qu'après avoir reçu l'emprunt commandé.

XXIX. Mentor le fils avait pris Hermias et les places que celui-ci avait occupées. Il laissa dans le pays les administrateurs qu'Hermias avait établis. Comme cet acte inspira à tout le monde une confiance générale, les habitants rentrèrent en possession de leurs trésors cachés ou enfouis ; Cotys profita de ce moment pour s'en emparer.

XXX. [1352] Memnon de Rhodes, éprouvant, après la prise de Lampsaque, le besoin d'argent, demanda, sous forme d'impôt, aux plus riches une certaine somme d'argent, en leur disant qu'ils seraient remboursés avec le tribut des autres citoyens. Après que ceux-ci eurent apporté leur tribut, il ordonna de le lui laisser aussi, à titre d'emprunt, en même temps qu'il fixa un terme pour le remboursement. Une autrefois, se trouvant dans le même besoin, il pria les habitants de lui avancer de l'argent et de se laisser rembourser par les impôts. Ils obéirent, croyant bientôt rentrer dans leurs fonds. Le moment de percevoir les impôts étant arrivé, Mem- non leur déclara qu'il en avait également besoin , et qu'il leur rendrait plus tard leur argent avec intérêt. Il se faisait donner par les soldats six jours de rations de blé et de solde, sur la consommation totale de l'année, en leur annonçant qu'il les exempterait ces jours-là de toute garde, corvée et dépense. Déjà avant cette époque, en distribuant aux soldats leurs rations de blé, le second jour de chaque nouvelle lune, il avait omis, dans le premier mois, trois jours ; dans le suivant, cinq, et ainsi de suite, jusqu'à trente jours.

XXXI. Charidème l'Orite, en possession de quelques places de l'Eolide, et en guerre avec Artabaze, devait la solde à ses troupes. D'abord les habitants lui payèrent les impôts demandés ; mais, bientôt, ils lui dirent qu'ils ne possédaient plus rien. Charidème ordonna à la localité qui lui paraissait la plus riche, de faire transporter, sous sa sauvegarde, l'argent et les meubles précieux dans un autre endroit ; ajoutant que ce transport se ferait ouvertement. Après avoir conduit les habitants ainsi persuadés, à quelque distance de la ville, il visita leurs bagages, prit ce qu'il lui fallait, et les renvoya dans leurs pays. Charidème avait fait proclamer dans les villes qui étaient sous sa dépendance, qu'il était défendu, à tout citoyen, sous peine d'amende, d'avoir des armes dans sa maison. Puis il fit semblant de ne point donner suite à cette défense ; et lorsque les habitants s'étaient persuadé que cet ordre était illusoire, et que chacun continuait à garder chez lui ses armes, il commença tout à coup une visite domiciliaire qui eut pour résultat une amende infligée à tous les détenteurs d'armes.

XXXII. Un certain Philoxenus, de Macédoine, gouverneur de la Carie, se trouvant avoir besoin d'argent, annonça aux Cariens [1352] la célébration prochaine des fûtes de Bacchus, désigna les plus riches d'entre eux pour diriger et entretenir les chœurs, et ordonna tous les autres préparatifs. Les voyant mécontents, Philoxenus s'informa par des espions, combien ils lui donneraient pour accorder la dispense de ces frais. Les Cariens lui offrirent beaucoup plus qu'ils ne croyaient eux-mêmes dépenser pour les fêtes de Bacchus, afin d'être quittes de cette corvée et de ne point être obligés de s'absenter de leurs affaires. Ayant ainsi accepté ce que ceux-ci lui offraient, il en désigna d'autres, jusqu'à ce qu'il eût recueilli ce qu'il voulait et ce que chacun pouvait lui donner.

XXXIII. Evœsès le Syrien, gouverneur d'Egypte, ayant appris que les nomarques allaient s'insurger, les appela dans son palais et les fit tous pendre ; en même temps il fit dire à leurs familiers, qu'ils étaient en prison. Ceux-ci se mirent à travailler pour racheter les leurs. Après être convenu du prix de chacun , et en avoir reçu la somme fixée, il ne leur rendit à tous que des cadavres.

XXXIV. Cléomènes d'Alexandrie, gouverneur d'Egypte, défendit l'exportation du blé, pendant une grande disette qui désolait tous les pays, excepté l'Egypte, qui n'en était que médiocrement atteinte. Comme les nomarques alléguaient qu'ils ne pourraient verser les impôts, si cette défense n'était pas levée, Cléomènes permit l'exportation, en soumettant le blé à une taxe très forte. C'était un moyen de ne faire sortir du pays qu'une petite quantité de blé, de recevoir des impôts considérables et de faire taire les réclamations des nomarques. — En traversant sur un bateau la province qui vénère le crocodile comme une divinité, Cléomènes vit un de ses mignons enlevé par un crocodile. En conséquence, il convoqua les prêtres et leur déclara qu'étant l'offensé, il se vengerait sur les crocodiles ; et il ordonna d'en l'aire la chasse. Mais, les prêtres, pour ne pas laisser tomber leurs dieux en discrédit, amassèrent tout ce qu'ils pouvaient d'or, et le lui donnèrent. C'est ainsi qu'il se laissa apaiser. — Le roi Alexandre avait commandé à Cléomènes de fonder une ville près du Phare et d'y transporter l'ancien entrepôt des marchandises de Canobe. Cléomènes se rendit donc à Canobe et prescrivit aux prêtres et aux propriétaires de cet endroit, de venir coloniser la localité désignée par Alexandre. Les prêtres et les autres habitants lui offrirent de l'argent, pour ne point transplanter ailleurs leur ville de commerce. Cléomènes accepta cet argent et partit. Mais, il revint bientôt; et comme les préparatifs pour les constructions étaient tout prêts, il demanda aux Canobiens une somme d'argent au delà de leurs moyens; car, il lui importait d'exécuter l'ordre d'Alexandre. Or, ceux-ci ne pouvant pas payer cette somme, il les déporta. — Informé que l'homme qu'il avait envoyé au marché, avait acheté des marchandises à un prix beaucoup plus bas qu'il ne l'avait calculé, il raconta aux parents de l'acheteur qu'il avait appris que celui-ci lui faisait payer ses emplettes trop cher; mais qu'il n'y consentirait pas. En même temps, il simula une grande colère, en accusant la sottise de son homme d'affaires. Les parents de celui-ci répondirent à Cléomènes qu'il ne fallait pas ajouter foi à ces bruits, et qu'il fallait au moins attendre que l'autre vînt se justifier lui-même. A son retour, il apprit de ses parents tout ce que Cléomènes leur avait dit; et, pour se justifier devant eux ainsi que devant Cléomènes, il rapporta le prix dont il avait payé les marchandises. — Le blé se vendant dans le pays au prix de dix drachmes, Cléomènes appela auprès de lui les laboureurs et leur demanda combien ils voulaient lui vendre le blé, « moins cher, dirent-ils, qu'aux marchands. » Mais il leur ordonna de le lui vendre comme aux autres ; et il taxa lui-même le blé au prix de deux drachmes, et le vendit ainsi.—Dans une autre circonstance, Cléomènes convoqua les prêtres, et leur dit que les dépenses, pour le service divin, étaient fort inégalement réparties dans le pays, et qu'il fallait diminuer le nombre des temples et des prêtres. Aussitôt les prêtres lui apportèrent leurs trésors privés ou publics, craignant que Cléomènes n'exécutât sa menace; car chacun tenait à conserver son temple et sa fonction sacerdotale.

XXXV. Antimènes, de Rhodes, nommé par Alexandre inspecteur des routes autour de Babylone, se procura de l'argent de la manière suivante : une loi anciennement en vigueur en Babylonie, et qui était alors tombée en désuétude, ordonnait de payer au fisc le dixième des importations. Attendant le moment où les satrapes devaient arriver, ainsi qu'un grand nombre de soldats, d'envoyés, de voyageurs particuliers, d'artisans appelés, et qui en amenaient d'autres, bref, attendant le moment où ils arrivaient chargés de présents, Antimènes perçut la dîme prescrite par la loi mentionnée. — Dans une autre circonstance semblable, il ordonna une estimation générale de tous les esclaves qui étaient dans le camp, en permettant à chaque propriétaire d'estimer son esclave au prix qu'il voudrait; de plus, il ordonna de lui payer annuellement huit drachmes par tête ; ajoutant que, moyennant ce prix, il s'engagerait à rembourser le prix de l'estimation , [1353a] si l'esclave venait à s'évader (11). Un grand nombre d'esclaves étant ainsi inscrits, Antimènes retira beaucoup d'argent de cette spéculation. Lorsqu'un esclave venait à s'enfuir, il ordonnait au satrape de la province où cet esclave s'était réfugié, de le ramener vivant, ou d'en payer le prix au maître.

XXXVI. Ophélas d'Olynthe, qui avait établi un gouverneur dans la province d'Athribites, reçu du visite des nomarques de cette contrée, qui lui promettaient de lui fournir bien plus d'impôts, s'il voulait consentir à éloigner le gouverneur actuel. Il leur demanda s'ils étaient en mesure de remplir leur promesse. En ayant reçu une réponse affirmative, il leur fit verser les impôts qu'ils avaient eux-mêmes évalués, sans cependant destituer le gouverneur. C'est ainsi qu'il semblait vouloir ne point déshonorer celui qu'il avait nommé, et ne point demander plus d'impôts que les nomarques n'avaient eux-mêmes estimés ; et il se procura ainsi beaucoup de richesses.

XXXVII. Pythoclès, d'Athènes, conseilla aux Athéniens d'acheter, au nom de l'État, tout le plomb que les particuliers avaient fait venir de Tyr, et qu'ils vendaient au prix de deux drachmes ; puis de le vendre, au profit de l'État, au prix constitué de six drachmes.

XXXVIII. Chabrias, après avoir rassemblé un équipage complet pour cent vingt navires, tandis qu'il n'en fallait que pour soixante, ordonna à l'équipage des soixante navires restants, de pourvoir, pendant deux mois, à l'entretien des autres en activité, ou de mettre aussi à la voile. Or ceux-là aimant mieux rester chez eux, fournirent ce qui leur fut imposé.

XXXIX. Antimènes prescrivit aux satrapes de remplir, suivant la coutume du pays, les trésors placés auprès des routes royales. Chaque fois que l'armée ou le peuple était dans le besoin, il envoyait, sans avoir recours au roi, quelqu'un chargé de vendre ce qui était déposé dans les trésors.

XL. [1354] Cléomènes, à l'approche de la nouvelle lune, et lorsqu'il devait fournir la ration aux soldats, arrivait à dessein sur un navire. Vers la fin du mois, il distribua la ration et se rembarqua. Puis, le mois suivant, il retarda son arrivée jusqu'à la nouvelle lune. Les soldats qui venaient ainsi de recevoir leurs rations, se tenaient tranquilles. Mais Cléomènes, sautant un mois dans l'année, frustrait toujours l'armée d'un mois de solde.

XLI. Stabelbius, devant la paye à ses troupes, dit, dans une assemblée, qu'il n'avait nul besoin des simples soldats, et que si les chefs en avaient besoin, il leur donnerait de l'argent pour en recruter à l'étranger; enfin, qu'il aimait bien mieux destiner aux chefs la solde qu'il donnait aux soldats. En conséquence, il commandait à chacun de congédier leurs compagnies. Les chefs, croyant en tirer pour eux-mêmes des bénéfices , s'empressèrent de souscrire à cet ordre. Peu de temps après, Stabelbius convoqua les chefs et leur dit : « De même que le joueur de flûte n'est bon à rien sans le chœur, de même les chefs sont inutiles sans les simples soldats. » Et il les congédia ainsi à leur tour.

XLII. Quand Denys, se promenant dans les temples, apercevait une table d'or ou d'argent, il la faisait servir en honneur du bon génie et enlever. Quant aux statues qui étaient représentées offrant de leurs mains une coupe; « je l'accepte, » leur disait-il, et il la faisait emporter. Il dépouillait les statues de leurs vêtements d'or et de leurs couronnes, en promettant de leur en donner de plus légers et de plus odoriférants ; et il les enveloppait de vêtements blancs et leur mettait des couronnes de violettes (12).  

LIVRE DEUX.

(1) J'adopte ici le texte du manuscrit n° 2551 : Περὶ δὲ τὰ ἐξαγώγιμα καὶ εἰσαγώγεμα πότε καὶ τίνα περιαιρετέον. Les mots : παρὰ τῶν σατραπῶν ἐν τ῀Ιη ταγ῀Ιη ἐκλαβόντι αὐτῷ λυσιτελήσει διατίθεσθαι. περὶ δὲ τὰ ἀναλώματα, qui rendent le contexte embarrassant, ne se trouvent pas dans le manuscrit indiqué.

(2) Le manuscrit 2551 ne parle pas de dépenses actuelles, les mots νῦν ἀναλουμένων n'y sont pas.

(3) Ce dernier fait ne se trouve point dans la vieille traduction latine, du XIIIe siècle. (Manuscrit n° 19 (sciences et arts) de la bibliothèque de l'Arsenal.)

(4) Je conjecture qu'il faut lire ici ὑπερτιμᾶσθαι, au lieu de ὑποτιμᾶσθαι que porte le texte,

(5) Tout ce chapitre manque dans la vieille traduction latine (manuscrit n° 19 , de la bibliothèque de l'Arsenal). Je ferai observer une fois pour toutes, qu'au moins le tiers de ces stratagemata manque dans cette traduction latine du xiii° siècle.

(6) On voit que ce genre de fraude, si commun dans la comptabilité militaire moderne, remonte à des temps assez anciens.

(7) L'origine des perruques, προκόμια, est fort ancienne. Les Mèdes et même les Carthaginois faisaient usage de προκόμια ; ce qui prouve qu'il est bien ici question de perruques, c'est que Condalus promet aux Lyciens de faire venir des cheveux de la Grèce, et de laisser, par conséquent , leur chevelure intacte, moyennant une certaine rétribution.

(8) D'autres disent Didale et même Vandale (manuscrit latin n° 10, de la bibliothèque de l'Arsenal).

(9)  Ce roi se nomrme aussi Tachos. Il vivait vers 360 avant J. C., et fut détrôné par Neetanèbe II, dernier rejeton de la dynastie nationale en Egypte.

(10) Camerarius (voyez Aristotelis opera, édit. Duval, t. II, p. 69I) s'est complètement trompe sur le sens de cette phrase :  συνεβούλευε τῶν τε ἱερῶν τινα καὶ ἱερείων τὸ πλῆθος φάναι πρὸς τοῖς ἱερεῖς δεῖν παραλυθῆναι, κ. τ. λ.).,en prenant ἱερείων pour le gén. plur. de ἱερεία, prêtresse, au lieu de le prendre pour celui ἱερεῖον, victime. C'est pourquoi il a traduit : Suasit, ut demonstraret utriusque sexus sacerdotibus , sibi propter sumptus belli, numerum ipsorum diminuere necesse est; au lieu qu'il aurait fallu traduire : Suasit, ut demonstraret sacerdotibus, sacra quœdam et victimarum numerum, propter sumptus belli diminuere, etc., ce qui présente un sens beaucoup plus exact et parfaitement concordant avec ce qui suit.

(11) C'est là probablement le premier fait d'un système d'assurance dont l'histoire fasse mention.

(12) J'adopte avec Sylburg la leçon  λευκοίνους, se. στεφάνους;, couronnes de violettes. Le manuscrit n° 2025 donne ἐλευσκίνους ; et le manuscrit n° 2023, ἐλευαίνους.