Platon traduit par Victor Cousin Tome I

ISÉE

 

IV. PLAIDOYER POUR LA SUCCESSION DE NICOSTRATE.
 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ


Traduction française : un membre de l'Institut.

 

Autre traduction
 

 

  [1] Ἐπιτήδειοί μοι τυγχάνουσιν, ὦ ἄνδρες, ὄντες Ἅγνων τε οὑτοσὶ καὶ Ἁγνόθεος, καὶ ὁ πατὴρ αὐτῶν ἔτι πρότερον. Εἰκὸς οὖν μοι δοκεῖ εἶναι, ὡς ἂν οἷός τε ὦ, συνειπεῖν αὐτοῖς. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἐν τῇ ὑπερορίᾳ πραχθέντων ὡς οὔτε μάρτυρας ἐξευρεῖν οἷόν τε, οὔτε τοὺς ἀντιδίκους, ἐάν τι ψεύδωνται, ἐλέγχειν ῥᾴδιον, διὰ τὸ μηδέτερον τούτων ἐκεῖσε ἀφῖχθαι· τὰ δὲ ἐνθάδε μοι συμβεβηκότα δοκεῖ μοι ὑμῖν ἱκανὰ γενέσθαι ἂν τεκμήρια, ὅτι ἅπαντες οἱ κατὰ τὴν δόσιν τῶν Νικοστράτου ἀμφισβητοῦντες ἐξαπατῆσαι ὑμᾶς βούλονται. [2] Πρῶτον μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες, περὶ τῆς τῶν ὀνομάτων ἐπιγραφῆς ἄξιόν ἐστιν ἐξετάσαι, καὶ σκέψασθαι ὁπότεροι ἁπλούστερον καὶ κατὰ φύσιν μᾶλλον τὰς λήξεις ἐποιήσαντο.

Ἅγνων μὲν γὰρ οὑτοσὶ καὶ Ἁγνόθεος Θρασυμάχου ἐπεγράψαντο τὸν Νικόστρατον, καὶ ἑαυτοὺς ἐκείνῳ ἀνεψιοὺς ἀποφαίνουσι, καὶ τούτων μάρτυρας παρέχονται· [3] Χαριάδης δὲ καὶ οἱ συνδικοῦντες αὐτῷ Σμίκρου μὲν πατρὸς εἶναί φασι τὸν Νικόστρατον, ἀμφισβητοῦσι δὲ τοῦ Θρασυμάχου ὑοῦ κλήρου. Καὶ οἵδε μὲν οὐδὲν προσποιοῦνται ἐκείνου τοῦ ὀνόματος οὔτε γιγνώσκειν οὔτε προσήκειν αὑτοῖς· φασὶ μὲν οὖν εἶναι Θρασυμάχου Νικόστρατον, τούτου δὲ ὁμοίως τῆς οὐσίας ἀμφισβητοῦσι. [4] Καὶ εἰ μὲν τὸ ὄνομα πατρόθεν τὸ αὐτὸ ὡμολόγουν εἶναι τοῦ Νικοστράτου, περὶ δὲ τοῦ κλήρου μόνου διεφέροντο, οὐδὲν ἂν ἔδει ὑμᾶς σκέψασθαι ἀλλ' εἴ τι διέθετο ἐκεῖνος ὁ Νικόστρατος, ὃν ἀμφότεροι ὡμολόγουν· νῦν δὲ πῶς οἷόν τε τῷ ἀνδρὶ δύο πατέρας ἐπιγράψασθαι; Τοῦτο γὰρ Χαριάδης πεποίηκεν· αὐτός τε γὰρ ἔλαχε τοῦ Σμίκρου Νικοστράτου, τούτοις τε τοῦ Θρασυμάχου λαχοῦσι παρακατέβαλεν ὡς τὸν αὐτὸν ὄντα. [5] Ἔστι μὲν οὖν ἅπαντα ταῦτα ἐπήρεια καὶ παρασκευή. Ἡγοῦνται γὰρ τούτους, ἁπλοῦ μὲν ὄντος τοῦ πράγματος καὶ μηδεμιᾶς αὐτοῖς ταραχῆς ἐγγιγνομένης, οὐ χαλεπῶς ἐπιδείξειν ὅτι οὐδὲν Νικόστρατος διέθετο· ἐὰν δὲ μὴ τὸν πατέρα τὸν αὐτὸν εἶναι φῶσι, τοῦ δὲ κλήρου μηδὲν ἧττον ἀμφισβητῶσιν, ἀκριβῶς ἴσασιν ὅτι πλείονι λόγῳ εἰπεῖν τουτουσὶ δεήσει ὡς Νικόστρατος Θρασυμάχου ἦν ἢ ὡς οὐδὲν διέθετο. [6] Ἔτι δὲ καὶ ὁμολογοῦντες Θρασυμάχου μὲν εἶναι τὸν Νικόστρατον οὐκ ἂν εἶχον ἐξελέγξαι τούσδε ὡς οὐκ εἰσὶν ἐκείνῳ ἀνεψιοί· ἄλλον δὲ πατέρα τῷ τεθνεῶτι κατασκευάζοντες οὐ μόνον περὶ τῶν διαθηκῶν ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ γένους λόγον ἐμβεβλήκασιν.

[7] Οὐκ ἐκ τούτων δὲ μόνον γνοίητ' ἂν ὅτι ἀλλότριοί τινες εἰσιν οἱ ταῦτα ἐπὶ τουτουσὶ ἐπάγοντες, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν κατ' ἀρχὰς γεγενημένων. Τίς γὰρ οὐκ ἀπεκείρατο, ἐπειδὴ τὼ δύο ταλάντω ἐξ Ἀκῆς ἠλθέτην ; Ἢ τίς οὐ μέλαν ἱμάτιον ἐφόρησεν, ὡς διὰ τὸ πένθος κληρονομήσων τῆς οὐσίας; Ἢ πόσοι συγγενεῖς καὶ ὑεῖς κατὰ δόσιν προσεποιήσαντο τῶν Νικοστράτου; [8] Δημοσθένης μέν γε ἀδελφιδοῦς ἔφη αὐτῷ εἶναι, ἐπειδὴ δ' ἐξηλέγχθη ὑπὸ τούτων, ἀπέστη· Τήλεφος δὲ δοῦναι αὑτῷ Νικόστρατον ἅπαντα τὰ ἑαυτοῦ. Καὶ οὗτος οὐ πολλῷ ὕστερον ἐπαύσατο. Ἀμεινιάδης δὲ ὑὸν αὐτῷ πρὸς τὸν ἄρχοντα ἧκεν ἄγων οὐδὲ τριετῆ γεγονότα, καὶ ταῦτ' οὐκ ἐπιδεδημηκότος τοῦ Νικοστράτου ἕνδεκα ἐτῶν Ἀθήνησι. [9] Πύρρος δὲ ὁ Λαμπτρεὺς τῇ μὲν Ἀθηνᾷ ἔφη τὰ χρήματα ὑπὸ Νικοστράτου καθιερῶσθαι, αὐτῷ δ' ὑπ' αὐτοῦ ἐκείνου δεδόσθαι. Κτησίας δ' ὁ Βησαιεὺς καὶ Κραναὸς τὸ μὲν πρῶτον δίκην ἔφασαν τοῦ Νικοστράτου ταλάντου καταδεδικάσθαι, ἐπειδὴ δ' οὐκ εἶχον τοῦτο ἀποδεῖξαι, ἀπελεύθερον αὐτὸν ἑαυτῶν προσεποιήσαντο εἶναι· καὶ οὐδ' οὗτοι ἃ ἔλεγον ἀπέδειξαν. [10] Καὶ οἱ μὲν εὐθὺς κατὰ τὰ πρῶτα ἐπὶ τὰ Νικοστράτου ᾄξαντες οὗτοί εἰσι· Χαριάδης δὲ τότε μὲν οὐδαμοῦ ἠμφισβήτησεν, ὕστερον δὲ οὐ μόνον αὐτὸς ἀλλὰ καὶ τὸ ἐκ τῆς ἑταίρας παιδίον εἰσποιῶν ἦλθε. Ταὐτὸ δ' ἦν αὐτῷ ὡς ἢ τῶν χρημάτων κληρονομήσοντι ἢ τὸ παιδίον ἀστὸν ποιήσοντι. Αἰσθόμενος δὲ καὶ οὗτος ὅτι περὶ τοῦ γένους ἐλεγχθήσοιτο, τὴν μὲν τοῦ παιδίου ἀμφισβήτησιν παρέλυσεν, ἑαυτῷ δὲ κατὰ δόσιν παρακατέβαλεν.

[11] Ἐχρῆν μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες, ὅστις κατὰ δόσιν χρημάτων ἀμφισβητῶν ἡττηθείη, μὴ κατὰ τὸ τέλος ζημιοῦσθαι, ἀλλ' ἐφ' ὅσα περ ληψόμενος ᾖει, τοσαῦτα τῇ πόλει ἀποτίνειν· οὕτω γὰρ οὔθ' οἱ νόμοι κατεφρονοῦντο οὔτε τὰ γένη ὑβρίζετο, πρὸ δὲ τούτων οὐδ' ἂν τῶν τεθνεώτων οὐδεὶς κατεψεύδετο. Ἐπειδὴ δὲ ἅπασι καὶ τῶν ἀλλοτρίων ἁπάντων, καθ' ὅ τι ἄν τις βούληται, ἀμφισβητεῖν ἔξεστιν, ὑμᾶς χρὴ περὶ αὐτῶν ὡς οἷόν τ' ἀκριβέστατα ἐξετάζειν καὶ μηδὲν εἰς ὅσον δύνασθε παραλείπειν. [12] Ἐν μόναις δὲ ταῖς τῶν κλήρων εἰσαγωγαῖς δοκεῖ μοι προσήκειν τεκμηρίοις μᾶλλον ἢ μάρτυσι πιστεύειν. Περὶ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων συμβολαίων οὐ πάνυ χαλεπὸν τοὺς τὰ ψευδῆ μαρτυροῦντας ἐλέγχειν· ζῶντος γὰρ καὶ παρόντος τοῦ πράξαντος καταμαρτυροῦσι· περὶ δὲ τῶν διαθηκῶν πῶς ἄν τις γνοίη τοὺς μὴ τἀληθῆ λέγοντας, εἰ μὴ πάνυ μεγάλα τὰ διαφέροντα εἴη, αὐτοῦ μὲν καθ' οὗ μαρτυροῦσι τεθνεῶτος, τῶν δὲ συγγενῶν μηδὲν τῶν πεπραγμένων εἰδότων, τοῦ δὲ ἐλέγχου μηδαμῶς ἀκριβοῦς γιγνομένου; [13] Ἔτι δέ, ὦ ἄνδρες, καὶ τῶν διατιθεμένων οἱ πολλοὶ οὐδὲ λέγουσι τοῖς παραγιγνομένοις ὅ τι διατίθενται, ἀλλ' αὐτοῦ μόνου, τοῦ καταλιπεῖν διαθήκας, μάρτυρας παρίστανται, τοῦ δὲ συμβαίνοντός ἐστι καὶ γραμματεῖον ἀλλαγῆναι καὶ τἀναντία ταῖς τοῦ τεθνεῶτος διαθήκαις μεταγραφῆναι· οὐδὲν γὰρ μᾶλλον οἱ μάρτυρες εἴσονται, εἰ ἐφ' αἷς ἐκλήθησαν διαθήκαις, αὗται ἀποφαίνονται. [14] Ὁπότε δὲ καὶ τοὺς ὁμολογουμένως παραγενομένους οἷόν τ' ἐστὶν ἐξαπατῆσαι, πῶς οὐκ ἂν ὑμᾶς γε τοὺς μηδὲν τοῦ πράγματος εἰδότας πολὺ μᾶλλον ἑτοιμότερόν τις παρακρούσασθαι ἐγχειρήσειεν ; Ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ νόμος, ὦ ἄνδρες, οὐκ ἐάν τις διαθῆται μόνον, κυρίας εἶναι κελεύει τὰς διαθήκας, ἀλλὰ ἐὰν εὖ φρονῶν. Σκεπτέον δὴ ὑμῖν πρῶτον μὲν εἰ ἐποιήσατο τὰς διαθήκας, ἔπειτα εἰ μὴ παρανοῶν διέθετο. [15] Ἀντιλεγόντων δ' ἡμῶν μηδὲ τὸ παράπαν γενέσθαι τὰς διαθήκας, ἐκ τίνος ἂν τρόπου, εἴ τις παρανοῶν διέθετο, γνοίητε, πρὶν περὶ αὐτοῦ τοῦ διαθέσθαι πιστεῦσαι; Τοὺς μὲν οὖν κατὰ τὴν δόσιν ἀμφισβητοῦντας ὁρᾶτε ὅσον ἔργον ἐστὶν αἰσθέσθαι εἰ ἀληθῆ λέγουσι, τοὺς δὲ κατὰ τὸ γένος πρῶτον μὲν οὐδὲν δεῖ μάρτυρας παρασχέσθαι ὡς αὑτῶν ἐστιν ὁ κλῆρος ςπαρὰ πάντων γὰρ ὡμολόγηται τοῖς ἐγγυτάτω γένους τὰ τοῦ τελευτήσαντος γίγνεσθαἰ, [16] ἔπειτα οἱ νόμοι οὐ μόνον οἱ περὶ τῶν γενῶν ἀλλὰ καὶ οἱ περὶ τῶν δόσεων τοῖς συγγενέσι βοηθοῦσι. Δοῦναι μὲν γὰρ ὁ νόμος οὐδενὶ ἐᾷ τὰ ἑαυτοῦ, ἐὰν ὑπὸ γήρως ἢ ὑπὸ νόσου ἢ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἃ καὶ ὑμεῖς ἴστε παρανοήσῃ· κατὰ δὲ τὸ γένος καὶ τὰ τοῦ ὁπωσοῦν διακειμένου ὁ ἐγγύτατα γένους ἀναμφισβητήτως λαμβάνει. [17] Χωρὶς δὲ τούτων ταῖς μὲν διαθήκαις διὰ μαρτύρων ὑμᾶς δεῖ πιστεῦσαι, ὑφ' ὧν ἔνι καὶ ἐξαπατηθῆναι ιοὐ γὰρ ἂν ἦσαν ψευδομαρτυρίων ἐπισκήψεισσ, τῇ δ' ἀγχιστείᾳ δι' ὑμῶν αὐτῶν· κατὰ γὰρ τοὺς νόμους οἱ συγγενεῖς ἀμφισβητοῦσιν, οὓς ὑμεῖς ἔθεσθε. [18] Πρὸς δὲ τούτοις, ὦ ἄνδρες, εἰ μὲν οἱ κατὰ τὰς διαθήκας ἀμφισβητοῦντες ὁμολογουμένως Νικοστράτῳ ἐπιτήδειοι ὄντες ἐτύγχανον, τὸ μὲν ἀκριβὲς οὐδ' ἂν οὕτως, ὅμως μέντοι μᾶλλον εἰκὸς ἦν ἀληθεῖς εἶναι δόξειν τὰς διαθήκας· ἤδη γάρ τινες οὐκ εὖ διακείμενοι τοῖς συγγενέσιν ὀθνείους φίλους τῶν πάνυ σφόδρα προσηκόντων περὶ πλείονος ἐποιήσαντο· νῦν δὲ οὔτε συσσίτους οὔτε φίλους οὔτ' ἐν τάξει τῇ αὐτῇ ... Τούτων δ' ὑμῖν μάρτυρας ἁπάντων παρεσχήμεθα.

[19] Ὃ δὲ μέγιστον, καὶ μάλιστα τῆς Χαριάδου ἀναιδείας καταμαρτυρεῖ, τοῦτο σκέψασθε. Ὅπου γὰρ τὸν αὑτὸν ποιησάμενον οὔτ' ἀποθανόντα ἀνείλετο οὔτ' ἔκαυσεν οὔτε ὠστολόγησεν, ἀλλὰ πάντα τοῖς μηδὲν προσήκουσι παρῆκε ποιῆσαι, πῶς οὐκ ἂν ἀνοσιώτατος εἴη, ὃς τῷ τεθνεῶτι μηδὲν τῶν νομιζομένων ποιήσας τῶν χρημάτων αὐτοῦ κληρονομεῖν ἀξιοῖ; [20] Ἀλλὰ νὴ Δία ἐπειδὴ τούτων οὐδὲν ἐποίησε, τὴν οὐσίαν τοῦ Νικοστράτου διεχείρισεν; Ἀλλὰ καὶ ταῦτα μεμαρτύρηται ὑμῖν, καὶ τὰ πλεῖστα οὐδ' αὐτὸς ἀρνεῖται. Προφάσεις δὲ οἴομαι ἀναγκαίας ἐφ' ἑκάστας τῶν πράξεων εὑρῆσθαι· τί γὰρ ὑπολείπεται τῷ διαρρήδην ὁμολογοῦντι;

[21] Σαφῶς μὲν οὖν ἴστε, ὦ ἄνδρες, ὅτι οὗτοι οὐ δικαίως τῶν Νικοστράτου ἐφίενται, ἀλλὰ βούλονται μὲν ὑμᾶς ἐξαπατῆσαι, τουτουσὶ δὲ συγγενεῖς ὄντας ἐκείνου, ἃ οἱ νόμοι ἔδοσαν αὐτοῖς, ἀποστερῆσαι. Οὐ μόνος δὲ Χαριάδης τοῦτο πεποίηκεν, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι πολλοὶ ἤδη τῶν ἐν τῇ ὑπερορίᾳ ἀποθνῃσκόντων οὐδὲ γιγνώσκοντες ἐνίους τῆς οὐσίας ἠμφισβήτησαν· [22] Ἐνθυμοῦνται γὰρ ὅτι κατορθώσασι μὲν ἔσται τὰ ἀλλότρια ἔχειν, διαμαρτοῦσι δὲ μικρὸς ὁ κίνδυνος· μαρτυρεῖν δὲ καὶ τὰ ψευδῆ τινες ἐθέλουσιν, οἱ δ' ἔλεγχοι περὶ ἀφανῶν. Συνελόντι πολὺ τὸ διαφέρον κατὰ γένος ἢ κατὰ δόσιν ἀμφισβητεῖν. Ἀλλ' ὑμᾶς χρή, ὦ ἄνδρες, πρῶτον μὲν τὰς διαθήκας σκοπεῖν, εἰ δοκοῦσι γενέσθαι· τοῦτο γὰρ οἵ τε νόμοι ὑφ ηγοῦνται καὶ δικαιότατόν ἐστι. [23] Μὴ σαφῶς δὲ μήτ' αὐτοὺς τὴν ἀλήθειαν εἰδότας, μήτε τῶν μαρτύρων τοῦ τελευτήσαντος ἐπιτηδείων ὄντων, ἀλλὰ Χαριάδου τοῦ τἀλλότρια βουλομένου λαβεῖν, τί ἂν εἴη δικαιότερον ἢ τοῖς συγγενέσι τὰ τοῦ συγγενοῦς ψηφίζεσθαι; Καὶ γὰρ εἴ τι οἵδε ἔπαθον, οὐδενὶ ἂν ἄλλῳ ἢ Νικοστράτῳ τὰ τούτων ἐγένετο · κατὰ γὰρ τὸ αὐτὸ γένος ἂν ἠμφισβήτει, ἀνεψιὸς ὢν αὐτοῖς ἐκ πατραδέλφων.

[24] Μὰ Δί' ἀλλ' οὐκ ἔστιν ὁ Ἅγνων οὐδ' ὁ Ἁγνόθεος τοῦ Νικοστράτου συγγενής, ὡς οἱ ἀντίδικοί φασιν, ἀλλ' ἕτεροι. Ἔπειτα τῷ μὲν κατὰ τὴν δόσιν τοῦ κλήρου λαχόντι μαρτυροῦσιν, αὐτοὶ δὲ κατὰ τὸ γένος οὐκ ἀμφισβητήσουσιν; Οὐ γὰρ εἰς τοῦτό γε ἀνοίας ἥκουσιν ὥστε πιστεύσαντες ταῖς διαθήκαις οὕτω ῥᾳδίως τοσούτων χρημάτων ἀφίστανται. Ἀλλὰ μὴν καὶ ἐξ ὧν αὐτοὶ οὗτοι λέγουσι, τούσδε τοῖς συγγενέσιν αὐτοῖς ἐπιδικάσασθαι συμφέρει τῶν Νικοστράτου μᾶλλον ἢ Χαριάδην. [25] Εἰς γὰρ τὸν λοιπὸν χρόνον, εἰ μὲν οἵδε κατὰ τὸ γένος ἀμφισβητοῦντες λήψονται τὸν κλῆρον, ἐξέσται καὶ τούτοις, ὁπόταν βούλωνται, κατὰ τὸ γένος λαχοῦσιν ἐπιδεῖξαι ὑμῖν ὡς αὐτοὶ ἐγγυτέρω ἦσαν τοῦ Νικοστράτου, καὶ ὡς Σμίκρου ἦν καὶ οὐ Θρασυμάχου· ἐὰν δὲ Χαριάδης αὐτῶν κληρονομήσῃ, οὐκ ἔσται οὐδενὶ συγγενεῖ ἐπὶ τὰ Νικοστράτου ἐλθεῖν. Κατὰ δόσιν γὰρ ἔχοντος τοῦ ἐπιδεδικασμένου, τί φανοῦνται λέγοντες οἱ κατὰ τὸ γένος λαγχάνοντες;

[26] Ὅπερ ἂν οὖν καὶ ὑμῶν ἕκαστος ἀξιώσειε, τοῦτο καὶ τουτοισὶ τοῖς νεανίσκοις βεβαιώσατε. Παρέσχοντο δ' ὑμῖν μάρτυρας πρῶτον μὲν ὡς ἀνεψιοί εἰσιν ἐκ πατραδέλφων Νικοστράτου, ἔπειτα δὲ ὡς οὐδεπώποτε ἐκείνῳ διάφοροι ἦσαν, ἔτι δὲ καὶ ὡς ἔθαψαν Νικόστρατον, πρὸς δὲ τούτοις ὡς Χαριάδης οὑτοσὶ οὐδαμῶς οὔτ' ἐνθάδε οὔτ' ἐπὶ στρατεύματι ἐχρῆτο Νικοστράτῳ, ἔτι δὲ καὶ τὴν κοινωνίαν, ᾗ μάλισθ' οὗτος ἰσχυρίζεται, ψευδῆ οὖσαν.

[27] Καὶ ἄνευ τούτων, ὦ ἄνδρες, ἄξιον ὑμῖν ἐξετάσαι ἑκατέρους αὐτῶν οἷοί εἰσι. Θράσιππος μὲν γὰρ ὁ Ἅγνωνος καὶ Ἁγνοθέου πατὴρ ἤδη τι καὶ ἐλῃτούργησεν ὑμῖν καὶ εἰσήνεγκε, καὶ ἄλλως σπουδαῖος ἦν πολίτης· αὐτοὶ δὲ οὗτοι οὔτε ἀποδεδημήκασιν οὐδαμοῖ πώποτε, ὅποι ἂν μὴ ὑμεῖς προστάξητε, οὔτ' ἐνθάδε μένοντες ἄχρηστοί εἰσι τῇ πόλει, ἀλλὰ καὶ στρατεύονται καὶ εἰσφέρουσι καὶ τἆλλα πάντα ποιοῦσι τὰ προσταττόμενα καὶ αὑτούς ςὡς πάντες ἴσασἰ κοσμίους παρέχουσιν, [28] ὥστε πολὺ μᾶλλον τούτους προσήκει κατὰ δόσιν τῶν χρημάτων τῶν Νικοστράτου ἢ Χαριάδην ἀμφισβητεῖν. Οὗτος γάρ, ὅτ' ἐπεδήμει ἐνθάδε, πρῶτον μὲν εἰς τὸ δεσμωτήριον ὡς κλέπτης ὢν ἐπ' αὐτοφώρῳ ἀπήχθη, τότε δὲ ἀφεθεὶς μεθ' ἑτέρων τινῶν ὑπὸ τῶν ἕνδεκα, οὓς δημοσίᾳ ἅπαντας ὑμεῖς ἀπεκτείνατε, πάλιν ἀπογραφεὶς εἰς τὴν βουλὴν κακουργῶν, ὑποχωρῶν ᾤχετο καὶ οὐχ ὑπήκουσεν, [29] ἀλλ' ἀπ' ἐκείνου ἑπτακαίδεκα ἐτῶν Ἀθήναζε οὐκ ἀφίκετο, πλὴν ἐπειδὴ Νικόστρατος ἀπέθανε. Καὶ ὑπὲρ μὲν ὑμῶν οὔτε στρατείαν οὐδεμίαν ἐστράτευται οὔτε εἰσφορὰν οὐδεμίαν εἰσενήνοχε, πλὴν εἴ τι ἄρα ἐξ ὅτου τῶν Νικοστράτου ἠμφισβήτησεν, οὔτ' ἄλλ' οὐδὲν ὑμῖν λελῃτούργηκεν. Ἔπειτα τοιοῦτος ὢν οὐκ ἀγαπᾷ εἰ μὴ τῶν ἡμαρτημένων δίκην δώσει, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀλλοτρίων ἀμφισβητεῖ. [30] Εἰ μὲν οὖν οἵδε φιλοπράγμονες ἢ ἄλλοις ὅμοιοι πολίταις ἦσαν, ἴσως ἂν οὐ περὶ τῶν Νικοστράτου χρημάτων ἠμφισβήτει, ἀλλ' ὑπὲρ τοῦ σώματος ἠγωνίζετο· νῦν δ', ὦ ἄνδρες δικασταί, τοῦτον μὲν ἄλλος, ἐάν τις βούληται, τιμωρήσεται, [31] τουτοισὶ δ' ὑμεῖς βοηθήσατε, καὶ μὴ περὶ πλείονος ποιήσησθε τοὺς ἀδίκως τἀλλότρια ἔχειν βουλομένους ἢ τοὺς γένει τῷ τεθνεῶτι προσήκοντας καὶ χωρὶς τούτων ἤδη τι ἐκεῖνον εὐεργετηκότας, ἀλλὰ καὶ τῶν νόμων ἀναμνησθέντες καὶ τῶν ὅρκων οὓς ὠμόσατε, πρὸς δὲ τούτοις καὶ τῶν μαρτυριῶν ἃς ἡμεῖς παρεσχήμεθα, τὰ δίκαια ψηφίσασθε.

 

[1] Agnon et Agnothée sont mes amis (01), et leur père l'était avant eux; je crois donc, Athéniens, devoir les défendre avec toute l'ardeur dont je suis capable. Il n'est ni possible de fournir des témoins de ce qui s'est passé dans un pays étranger, ni facile de convaincre nos adversaires de mensonge, les deux jeunes gens pour qui je plaide n'ayant été ni l'un ni l'autre dans ce pays. Mais on trouvera, je pense, dans cette ville des preuves suffisantes de la mauvaise foi de tous les particuliers qui revendiquent les biens de Nicostrate en qualité de donataires.  [2] Il faut d'abord examiner comment le nom du défunt a été inscrit par les contondants, et voir quels sont ceux qui l'ont porté dans leur formule de revendication d'une manière plus simple et plus naturelle.

Agnon et Agnothée ont nommé Nicostrate, fils de Thrasymaque; ils déclarent qu'ils étaient ses cousins, et ils en fournissent des preuves. Chariade et ses partisans disent que Nicostrate était fils de Smicros, et ils revendiquent la succession du fils de Thrasymaque. [3] Ceux que je défends annoncent qu'ils ne connaissent pas le nom de Smicros, et  qu'ils n'ont rien de commun avec ce nom. Nos adversaires nient que Nicostrate soit fils de Thrasymaque. [4] Si les deux parties étaient d'accord sur le nom du père de Nicostrate, et si elles n'étaient en débat que sur sa succession, les juges n'auraient ici à examiner que les dispositions faites par Nicostrate, et le nom du père serait reconnu des deux parties. Mais est-il possible de donner à un homme deux pères? C'est ce qu'a fait Chariade. Il a obtenu action pour les biens de Nicostrate, fils de Smicros, et il plaide contre Agnon et Agnothée, qui l'ont obtenue pour les biens du fils de Thrasymaque, comme si Thrasymaque et Smicros étaient le même homme! [5] Tout cela n'est qu'une manoeuvre pour faire tort aux héritiers légitimes; il croit que, si l'affaire est trop simple, si elle n'est pas compliquée, ceux pour qui je parle n'auront aucune peine à montrer qne Nicostrate n'a point fait de testament; mais si, évitant de donner à celui-ci le même père, il revendique toujours sa succession, il sait qu'il faudra plus de temps à employer pour prouver que Nicostrate était fils de Thrasymaque, qu'à établir qu'il n'a pas testé. [6] D'ailleurs, s'il reconnaissait que Nicostrate était fils de Thrasymaque, il ne pourrait contester à ceux que je défends la qualité de ses cousins; au lieu qu'en donnant au défunt un autre père, il oblige d'entrer dans la discussion des généalogies, lorsqu'il suffirait d'attaquer l'existence du testament.

[7] Ce n'est pas seulement par ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi par ce qui arriva d'abord, qu'on peut se convaincre qu'il en est d'autres qui, sous le nom de l'adversaire, suscitent ces difficultés aux deux jeunes gens pour qui je parle. Qui ne se rasa (02) point la tête, à la mort de Nicostrate? qui ne prit point des habits de deuil, comme si le deuil eût dû rendre héritier? Que de parents et de fils adoptifs revendiquaient la succession! On plaida à six différentes reprises pour les deux talents qui la composaient. [8] D'abord un certain Démosthène se disait son neveu; mais il se retira lorsque nous l'eûmes convaincu de mensonge. Parut ensuite un nommé Télèphe, qui prétendait que le défunt lui avait légué toute sa fortune, mais qui renonça sur-le-champ à ses prétentions. Il fut suivi d'Amyniade, qui vint présenter à l'archonte un enfant qu'il disait fils de Nicostrate : l'enfant n'avait pas trois ans, et il y en avait onze que Nicostrate était absent d'Athènes! [9] A entendre un certain Pyrrhos, qui se montra bientôt après, Nicostrate avait consacré ses biens à Minerve; et il les lui avait légués à lui. Enfin Ctésias et Cranaüs disaient que Nicostrate avait été condamné envers eux à un talent : n'ayant pu le prouver, ils prétendirent qu'il était leur affranchi, ce qu'ils ne prouvèrent pas encore. [10] Tels sont ceux qui, les premiers, cherchèrent à envahir la succession du défunt. Chariade ne se présentait pas alors pour la disputer; par la suite, il ne se contenta pas de venir lui-même, il amena un enfant qu'il avait eu d'une courtisane, et qu'il voulait donner pour adoptif à Nicostrate. Son but était d'hériter des biens de celui-ci, ou de rendre l'enfant citoyen. Mais, voyant qu'il ne pourrait obtenir la succession en qualité de parent, il cessa de la demander pour l'enfant, et la réclama pour lui-même en qualité de donataire.

[11] Il faudrait, Athéniens, que tout homme qui conteste un héritage en qualité de donataire ne perdit pas seulement la somme qu'il aurait déposée (03), mais qu'il payât au Trésor une amende égale aux biens qu'il voulait envahir. Par là, on ne braverait pas les lois, les familles ne seraient pas outragées par ces hommes avides, et l'on ne viendrait pas mentir contre les morts. Mais, puisqu'il est permis à tout homme, quelque étranger qu'il soit pour une famille, de contester toutes sortes d'héritages, vous devez examiner les choses avec la plus grande exactitude, sans rien omettre, autant qu'il est en vous. [12] Il me semble que, dans les seuls procès pour successions, on doit se décider plus d'après les inductions que d'après les témoins. Dans les autres affaires, il n'est pas absolument difficile de convaincre les témoins de faux, celui qu'ils attestent avoir fait telle ou telle chose étant vivant et présent; pour ce qui est des testaments, comment connaître ceux qui déposent contre la vérité, à moins qu'ils ne se contredisent dans des articles essentiels? comment, dis. je, les connaître, puisque celui contre lequel ils déposent est mort, puisque les parents ne savent rien de ce qui s'est passé, et qu'on ne peut fournir de preuves certaines? [13] De plus, nombre de testateurs ne déclarent pas à ceux qui sont présents les dispositions qu'ils ont faites; ils les prennent seulement pour témoins qu'un testament existe; or, il peut arriver qu'on substitue un autre écrit, et qu'on y porte des dispositions contraires à la volonté du défunt : les témoins n'en sauront pas plus si le testament qu'on présente est celui auquel ils ont été appelés. [14] Mais, il est possible de tromper ceux que l'on ne pourrait nier avoir assisté à un testament, combien plus aisément encore n'essaiera-t-on pas de surprendre les juges qui ne sont instruits de rien? La loi ne ratifie pas tout ce qu'un homme a testé, mais tout ce qu'il a testé, étant en son bon sens. Vous devez donc considérer d'abord si on a fait un testament, ensuite si on l'a fait, jouissant de toutes ses facultés. [15] Or, puisque nous nions que Nicostrate ait fait un testament, comment jugerez-vous s'il a testé en son bon sens, avant d'être certains qu'il ait réellement testé? Vous voyez donc combien il est difficile de connaître si ceux qui revendiquent des biens à titre de donation disent la vérité. Par rapport à ceux qui les réclament à titre de parenté, il n'est pas nécessaire qu'ils prouvent par témoins que la succession doit leur revenir, puisque c'est une chose reconnue de tout le monde que les biens d'un homme qui meurt appartiennent à ses plus proches parents. [16] De plus, les lois concernant l'hérédité, et même celles touchant les donations, sont favorables aux parents, puisque la loi ne permet pas de donner ses biens si on a l'esprit dérangé par la vieillesse, par la maladie ou par les autres causes qui vous sont connues; au lieu que le parent le plus proche hérite incontestablement des biens du défunt, en quelque état qu'il soit mort. [17] J'ajoute que vous vous décidez sur les testaments d'après des témoins, par lesquels il est possible d'être trompé, puisqu'il est permis de les attaquer en faux; au lieu que, sur la parenté, vous vous décidez d'après vous-mêmes, puisque les parents répètent les biens en vertu des lois que vous avez établies vous-mêmes.  [18] Enfin, si ceux qui revendiquent la succession en vertu d'un testament eussent été, sans contredit, amis de Nicostrate, il y aurait du moins quelque probabilité, s'il n'y avait pas encore de certitude, que le testament est réel; car l'on a déjà vu des hommes qui, étant mal disposés à l'égard de leurs parents, ont préféré à leurs plus proches des étrangers, leurs amis. Mais il est évident que nos adversaires n'étaient pas amis de Nicostrate, qu'ils n'ont vécu ni servi avec lui; et sur tout cela nous avons fourni des témoins.

 [19] Mais voici la preuve la plus forte de l'impudence de Chariade : il n'a pas réclamé le corps de celui même qui l'a fait héritier, il ne l'a pas transporté, ne l'a pas mis sur le bûcher, n'a pas recueilli ses cendres; il a abandonné tous ces soins à des mains étrangères, et il prétend hériter de sa fortune! [20] N'est-ce pas une effronterie révoltante? Mais au moins, dira-t-on, il a administré les biens de Nicostrate. On ne le pourrait dire. Il ne disconvient pas lui-même devant les juges que ces reproches et plusieurs autres ne soient fondés. Quant aux mauvaises raisons qu'il allègue, il a bien fallu en trouver pour couvrir le vice de sa conduite; eh! que peut-on faire autre chose, quand on est obligé de convenir des faits?

[21] Vous voyez donc clairement, ô Athéniens! que nos adversaires, qui ne se sentent pas en droit de revendiquer la succession de Nicostrate, veulent surprendre votre religion et frustrer les parents du défunt de ce que les lois leur accordent. Chariade n'est pas le premier qui ait formé de telles entreprises; beaucoup d'autres lui en avaient donné l'exemple. Quelques-uns même ont revendiqué les biens de particuliers morts loin d'Athènes, qui leur étaient absolument inconnus. [22] Ils pensent que, s'ils réussissent, ils se verront saisis d'une fortune étrangère, et qu'ils perdront peu s'ils échouent. Ils trouvent sans peine des faux témoins et des raisons apparentes pour établir des faits qu'on ignore. En un mot, il y a une grande différence entre revendiquer une succession en qualité de parent ou en qualité de donataire. Ici, vous devez voir d'abord s'il vous semble qu'il y ait eu un testament : c'est le vœu des lois, et la justice le demande. [23] Et, puisque vous ne pouvez connaître la vérité par vous-mêmes, puisque les témoins n'étaient pas amis du défunt, mais qu'ils le sont de Chariade qui veut usurper un bien étranger, qu'y a-t-il de plus juste que d'adjuger les biens de Nicostrate à ses parents, dont la fortune lui aurait appartenu, s'ils fussent morts avant lui? Comme leur cousin paternel, il les eût répétés en vertu du même degré.

[24] Mais, disent les témoins de l'adversaire, Agnon et Agnothée ne sont pas parents de Nicostrate. C'est autre chose. Les insensés! ils témoignent pour un homme qui revendique des biens à titre de donation, et ils ne les revendiquent pas eux-mêmes à titre de parenté! Ils ajoutent foi à un testament, et ils renoncent, de gaîté de coeur, à un héritage! Mais, d'après ce qu'ils disent eux-mêmes, étant parents de Nicostrate, il est dé leur intérêt que les deux frères réussissent plutôt que Chariade. [25] En effet, si ceux que je défends obtiennent la succession en litige, ils pourront par la suite, eux témoins, la réclamer à titre de parenté; ils pourront vous prouver qu'ils sont parents plus proches de Nicostrate, que celui-ci était fils de Smicros et non de Thrasymaque; au lieu que, si Chariade est déclaré héritier, les parents ne peuvent plus revenir. Car pourront-ils répéter, en qualité de parents, des biens qu'un autre aura obtenus en qualité de donataire?

[26] Ce que chacun de vous, Athéniens, croirait juste pour lui-même, daignez le faire pour ces deux jeunes gens. Ils ont produit des témoins aux lins de vous prouver qu'ils sont cousins paternels de Nicostrate, qu'ils n'ont jamais eu avec lui de démêlé, qu'ils ont fourni aux frais de sa sépulture. Ils vous ont encore prouvé que Chariade n'a été lié avec Nicostrate ni dans la ville, ni à l'armée, et que cette société de commerce, sur laquelle il se fonde, n'exista jamais.

[27] Indépendamment de ces raisons, il est à propos de considérer ce que sont par elles-mêmes les deux parti contondantes. On a vu plus d'une fois Thrasippe, père d'Agnon et d'Agnothée, prendre part aux contributions, et remplir toutes les charges publiques; c'était d'ailleurs un excellent citoyen. Ses fils ne se sont jamais éloignés sans vos ordres; ici, dans Athènes, ils ne se montrent pas inutiles : ils portent les armes, contribuent de lents deniers dans l'occasion; ils font, en un mot, ce que l'État exige d'eux; leur conduite est sage et irréprochable, comme personne ne l'ignore : [28] de sorte qu'ils seraient bien plus fondés que leur adversaire à réclamer les biens de Nicostrate à litre de donation. Pour Chariade, lorsqu'il résidait dans cette ville, surpris eu flagrant délit, il a été mis en prison pour vol, et y a été traîné par les Onze (04), avec quelques autres que vous avez tous fait mourir au nom du peuple. Cité ensuite devant le sénat comme malfaiteur, il est parti sans oser se défendre. [29] Absent d'Athènes pendant seize années, il n'y est revenu que depuis la mort de Nicostrate. Il n'a servi pour vous dans aucune guerre, et n'est entré dans aucune contribution, si ce n'est depuis qu'il revendique les biens de Nicostrate; il n'a rempli d'ailleurs aucune charge publique. Un tel homme, peu content d'avoir échappé à la peine de ses méfaits, voudrait s'approprier le bien d'autrui! [30] Si ceux pour qui je parle aimaient à susciter des affaires, s'ils ressemblaient à tant d'autres particuliers, peut-être Chariade, au lieu de revendiquer la succession de Nicostrate, serait accusé criminellement, et aurait à trembler pour sa personne. Un autre, s'il le veut, attirera sur la tête de cet homme la vengeance publique; vous, Athéniens, prenez sous votre protection les deux jeunes gens pour qui je plaide, [31] ne préférez pas des particuliers injustes qui veulent usurper le bien d'autrui aux proches parents du défunt, qui l'ont servi même après sa mort en lui rendant les derniers devoirs (05). Rappelez-vous les lois, le serment que vous avez prêté, les dépositions que nous avons fournies, et prononcez selon la justice.

(01) Isée lui-même parla pour ces deux Athéniens, qui étaient fort jeunes. Les personnages qui figurent dans ce plaidoyer sont :

Le chef de la famille, qui n'est pas nommé ;

Thrasymaque et Thrasippe, ses fils;

Nicostrate, dont la succession est débattue, fils de Thrasymaque; Agnon et Agnothée, fils de Thrasippe, réclamant l'héritage à titre de plus proches collatéraux;

Chariade, qui invoque un testament fait en sa faveur.

(02) Qui ne se rasa point la tête? On sait qu'une des marques de deuil chez les anciens Grecs était de se couper les cheveux, et de les jeter sur le tombeau du mort.

(03] On voit par cet endroit et par d'autres que, lorsqu'on revendiquait un héritage, on déposait entre les mains des juges une somme, que l'on perdait si l'on perdait sa cause.

(04) Les Onze, magistrats ou officiers publics auxquels on livrait ceux qui étaient condamnés à quelque peine corporelle.

(05) En lui rendant les derniers devoirs, c'est-à-dire, en fournissant aux frais de sa sépulture; car Nicostrate avait été inhume dans le pays où il était mort.