RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE

Démosthène

Première Philippique


 Catilinaires de Cicéron. et Philippiques de Démosthène ; trad. par M. l'abbé d'Olivet,...
Nouv. éd. rev. avec soin
Nisme : J. Gaude, 1811

autre traduction de Stiévenart

 

1. Εἰ μὲν περὶ καινοῦ τινος πράγματος προυτίθετ', ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, λέγειν, ἐπισχὼν ἂν ἕως οἱ πλεῖστοι τῶν εἰωθότων γνώμην ἀπεφήναντο, εἰ μὲν ἤρεσκέ τί μοι τῶν ὑπὸ τούτων ῥηθέντων, ἡσυχίαν ἂν ἦγον, εἰ δὲ μή, τότ' ἂν καὐτὸς ἐπειρώμην ἃ γιγνώσκω λέγειν· ἐπειδὴ δ' ὑπὲρ ὧν πολλάκις εἰρήκασιν οὗτοι πρότερον συμβαίνει καὶ νυνὶ σκοπεῖν, ἡγοῦμαι καὶ πρῶτος ἀναστὰς εἰκότως ἂν συγγνώμης τυγχάνειν. εἰ γὰρ ἐκ τοῦ παρεληλυθότος χρόνου τὰ δέονθ' οὗτοι συνεβούλευσαν, οὐδὲν ἂν ὑμᾶς νῦν ἔδει βουλεύεσθαι.
2. Πρῶτον μὲν οὖν οὐκ ἀθυμητέον, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τοῖς παροῦσι πράγμασιν, οὐδ' εἰ πάνυ φαύλως ἔχειν δοκεῖ. γάρ ἐστι χείριστον αὐτῶν ἐκ τοῦ παρεληλυθότος χρόνου, τοῦτο πρὸς τὰ μέλλοντα βέλτιστον ὑπάρχει. Τί οὖν ἐστι τοῦτο ; τι οὐδέν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τῶν δεόντων ποιούντων ὑμῶν κακῶς τὰ πράγματ' ἔχει· ἐπεί τοι, εἰ πάνθ' ἃ προσῆκε πραττόντων οὕτως εἶχεν, οὐδ' ἂν ἐλπὶς ἦν αὐτὰ βελτίω γενέσθαι.
3. πειτ' ἐνθυμητέον καὶ παρ' ἄλλων ἀκούουσι καὶ τοῖς εἰδόσιν αὐτοῖς ἀναμιμνῃσκομένοις, ἡλίκην ποτ' ἐχόντων δύναμιν Λακεδαιμονίων, ἐξ οὗ χρόνος οὐ πολύς, ὡς καλῶς καὶ προσηκόντως οὐδὲν ἀνάξιον ὑμεῖς ἐπράξατε τῆς πόλεως, ἀλλ' ὑπεμείναθ' ὑπὲρ τῶν δικαίων τὸν πρὸς ἐκείνους πόλεμον. Τίνος οὖν εἵνεκα ταῦτα λέγω ; ν' εδτ', ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ θεάσησθε, ὅτι οὐδὲν οὔτε φυλαττομένοις ὑμῖν ἐστιν φοβερόν, οὔτ', ἂν ὀλιγωρῆτε, τοιοῦτον οἷον ἂν ὑμεῖς βούλοισθε, παραδείγμασι χρώμενοι τῇ τότε ῥώμῃ τῶν Λακεδαιμονίων, ἧς ἐκρατεῖτ' ἐκ τοῦ προσέχειν τοῖς πράγμασι τὸν νοῦν, καὶ τῇ νῦν ὕβρει τούτου, δι' ἣν ταραττόμεθ' ἐκ τοῦ μηδὲν φροντίζειν ὧν ἐχρῆν.
4. Εἰ δέ τις ὑμῶν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, δυσπολέμητον οἴεται τὸν Φίλιππον εἶναι, σκοπῶν τό τε πλῆθος τῆς ὑπαρχούσης αὐτῷ δυνάμεως καὶ τὸ τὰ χωρία πάντ' ἀπολωλέναι τῇ πόλει, ὀρθῶς μὲν οἴεται, λογισάσθω μέντοι τοῦθ', ὅτι εἴχομέν ποθ' ἡμεῖς, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, Πύδναν καὶ Ποτείδαιαν καὶ Μεθώνην καὶ πάντα τὸν τόπον τοῦτον οἰκεῖον κύκλῳ, καὶ πολλὰ τῶν μετ' ἐκείνου νῦν ὄντων ἐθνῶν αὐτονομούμενα κἀλεύθερ' ὑπῆρχε, καὶ μᾶλλον ἡμῖν ἐβούλετ' ἔχειν οἰκείως ἢ 'κείνῳ.
5. Εἰ τοίνυν ὁ Φίλιππος τότε ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην, ὡς χαλεπὸν πολεμεῖν ἐστιν ᾿Αθηναίοις ἔχουσι τοσαῦτ' ἐπιτειχίσματα τῆς αὑτοῦ χώρας ἔρημον ὄντα συμμάχων, οὐδὲν ἂν ὧν νυνὶ πεποίηκεν ἔπραξεν οὐδὲ τοσαύτην ἐκτήσατο δύναμιν. λλ' εἶδεν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τοῦτο καλῶς ἐκεῖνος, ὅτι ταῦτα μέν ἐστιν ἅπαντα τὰ χωρί' ἆθλα τοῦ πολέμου κείμεν' ἐν μέσῳ, φύσει δ' ὑπάρχει τοῖς παροῦσι τὰ τῶν ἀπόντων, καὶ τοῖς ἐθέλουσι πονεῖν καὶ κινδυνεύειν τὰ τῶν ἀμελούντων.
6. Καὶ γάρ τοι ταύτῃ χρησάμενος τῇ γνώμῃ πάντα κατέστραπται καὶ ἔχει, τὰ μὲν ὡς ἂν ἑλών τις ἔχοι πολέμῳ, τὰ δὲ σύμμαχα καὶ φίλα ποιησάμενος· καὶ γὰρ συμμαχεῖν καὶ προσέχειν τὸν νοῦν τούτοις ἐθέλουσιν ἅπαντες, οὓς ἂν ὁρῶσι παρεσκευασμένους καὶ πράττειν ἐθέλοντας ἃ χρή.
7. ν τοίνυν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ ὑμεῖς ἐπὶ τῆς τοιαύτης ἐθελήσητε γενέσθαι γνώμης νῦν, ἐπειδήπερ οὐ πρότερον, καὶ ἕκαστος ὑμῶν, οὗ δεῖ καὶ δύναιτ' ἂν παρασχεῖν αὑτὸν χρήσιμον τῇ πόλει, πᾶσαν ἀφεὶς τὴν εἰρωνείαν ἕτοιμος πράττειν ὑπάρξῃ, ὁ μὲν χρήματ' ἔχων εἰσφέρειν, ὁ δ' ἐν ἡλικίᾳ στρατεύεσθαι, -- συνελόντι δ' ἁπλῶς ἂν ὑμῶν αὐτῶν ἐθελήσητε γενέσθαι, καὶ παύσησθ' αὐτὸς μὲν οὐδὲν ἕκαστος ποιήσειν ἐλπίζων, τὸν δὲ πλησίον πάνθ' ὑπὲρ αὐτοῦ πράξειν, καὶ τὰ ὑμέτερ' αὐτῶν κομιεῖσθε, ἂν θεὸς θέλῃ, καὶ τὰ κατερρᾳθυμημένα πάλιν ἀναλήψεσθε, κἀκεῖνον τιμωρήσεσθε.
8. Μὴ γὰρ ὡς θεῷ νομίζετ' ἐκείνῳ τὰ παρόντα πεπηγέναι πράγματ' ἀθάνατα, ἀλλὰ καὶ μισεῖ τις ἐκεῖνον καὶ δέδιεν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ φθονεῖ, καὶ τῶν πάνυ νῦν δοκούντων οἰκείως ἔχειν· καὶ ἅπανθ' ὅσα περ κἀν ἄλλοις τισὶν ἀνθρώποις ἔνι, ταῦτα κἀν τοῖς μετ' ἐκείνου χρὴ νομίζειν ἐνεῖναι. Κατέπτηχε μέντοι πάντα ταῦτα νῦν, οὐκ ἔχοντ' ἀποστροφὴν διὰ τὴν ὑμετέραν βραδυτῆτα καὶ ῥᾳθυμίαν· ἣν ἀποθέσθαι φημὶ δεῖν ἤδη.
9. ρᾶτε γάρ, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τὸ πρᾶγμα, οἷ προελήλυθ' ἀσελγείας ἅνθρωπος, ὃς οὐδ' αἵρεσιν ὑμῖν δίδωσι τοῦ πράττειν ἢ ἄγειν ἡσυχίαν, ἀλλ' ἀπειλεῖ καὶ λόγους ὑπερηφάνους, ὥς φασι, λέγει, καὶ οὐχ οἷός ἐστιν ἔχων ἃ κατέστραπται μένειν ἐπὶ τούτων, ἀλλ' ἀεί τι προσπεριβάλλεται καὶ κύκλῳ πανταχῇ μέλλοντας ἡμᾶς καὶ καθημένους περιστοιχίζεται.
10. Π
ότ' οὖν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πόθ' ἃ χρὴ πράξετε ; πειδὰν τί γένηται ; πειδὰν νὴ Δί' ἀνάγκη τις ᾖ. Νῦν δὲ τί χρὴ τὰ γιγνόμεν' ἡγεῖσθαι ; γὼ μὲν γὰρ οἴομαι τοῖς ἐλευθέροις μεγίστην ἀνάγκην τὴν ὑπὲρ τῶν πραγμάτων αἰσχύνην εἶναι. ἢ βούλεσθ', εἰπέ μοι, περιιόντες αὑτῶν πυνθάνεσθαι, 'Λέγεταί τι καινόν ;'  Γένοιτο γὰρ ἄν τι καινότερον ἢ Μακεδὼν ἀνὴρ ᾿Αθηναίους καταπολεμῶν καὶ τὰ τῶν ῾Ελλήνων διοικῶν ; 'Τέθνηκε Φίλιππος ; ' 'Οὐ μὰ Δί', ἀλλ' ἀσθενεῖ.'
11. Τί δ' ὑμῖν διαφέρει ; Καὶ γὰρ ἂν οὗτός τι πάθῃ, ταχέως ὑμεῖς ἕτερον Φίλιππον ποιήσετε, ἄνπερ οὕτω προσέχητε τοῖς πράγμασι τὸν νοῦν· οὐδὲ γὰρ οὗτος παρὰ τὴν αὑτοῦ ῥώμην τοσοῦτον ἐπηύξηται ὅσον παρὰ τὴν ἡμετέραν ἀμέλειαν
12. Καίτοι καὶ τοῦτο· εἴ τι πάθοι καὶ τὰ τῆς τύχης ἡμῖν, ἥπερ ἀεὶ βέλτιον ἢ ἡμεῖς ἡμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμεθα, καὶ τοῦτ' ἐξεργάσαιτο, ἴσθ' ὅτι πλησίον μὲν ὄντες, ἅπασιν ἂν τοῖς πράγμασιν τεταραγμένοις ἐπιστάντες ὅπως βούλεσθε διοικήσαισθε, ὡς δὲ νῦν ἔχετε, οὐδὲ διδόντων τῶν καιρῶν ᾿Αμφίπολιν δέξασθαι δύναισθ' ἄν, ἀπηρτημένοι καὶ ταῖς παρασκευαῖς καὶ ταῖς γνώμαις.
13. ς μὲν οὖν δεῖ τὰ προσήκοντα ποιεῖν ἐθέλοντας ὑπάρχειν ἅπαντας ἑτοίμως, ὡς ἐγνωκότων ὑμῶν καὶ πεπεισμένων, παύομαι λέγων· τὸν δὲ τρόπον τῆς παρασκευῆς ἣν ἀπαλλάξαι ἂν τῶν τοιούτων πραγμάτων ὑμᾶς οἴομαι, καὶ τὸ πλῆθος ὅσον, καὶ πόρους οὕστινας χρημάτων, καὶ τἄλλ' ὡς ἄν μοι βέλτιστα καὶ τάχιστα δοκεῖ παρασκευασθῆναι, καὶ δὴ πειράσομαι λέγειν, δεηθεὶς ὑμῶν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τοσοῦτον.
14. πειδὰν ἅπαντ' ἀκούσητε κρίνατε, μὴ πρότερον προλαμβάνετε· μηδ' ἂν ἐξ ἀρχῆς δοκῶ τινι καινὴν παρασκευὴν λέγειν, ἀναβάλλειν με τὰ πράγμαθ' ἡγείσθω. Οὐ γὰρ οἱ ταχὺ καὶ τήμερον εἰπόντες μάλιστ' εἰς δέον λέγουσιν (οὐ γὰρ ἂν τά γ' ἤδη γεγενημένα τῇ νυνὶ βοηθείᾳ κωλῦσαι δυνηθεῖμεν),
15. ἀλλ' ὃς ἂν δείξῃ τίς πορισθεῖσα παρασκευὴ καὶ πόση καὶ πόθεν διαμεῖναι δυνήσεται, ἕως ἂν ἢ διαλυσώμεθα πεισθέντες τὸν πόλεμον ἢ περιγενώμεθα τῶν ἐχθρῶν· οὕτω γὰρ οὐκέτι τοῦ λοιποῦ πάσχοιμεν ἂν κακῶς. Οἶμαι τοίνυν ἐγὼ ταῦτα λέγειν ἔχειν, μὴ κωλύων εἴ τις ἄλλος ἐπαγγέλλεταί τι. μὲν οὖν ὑπόσχεσις οὕτω μεγάλη, τὸ δὲ πρᾶγμ' ἤδη τὸν ἔλεγχον δώσει· κριταὶ δ' ὑμεῖς ἔσεσθε.
16. Πρῶτον μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τριήρεις πεντήκοντα παρασκευάσασθαι φημὶ δεῖν, εἶτ' αὐτοὺς οὕτω τὰς γνώμας ἔχειν ὡς, ἐάν τι δέῃ, πλευστέον εἰς ταύτας αὐτοῖς ἐμβᾶσιν. Πρὸς δὲ τούτοις τοῖς ἡμίσεσιν τῶν ἱππέων ἱππαγωγοὺς τριήρεις καὶ πλοῖ' ἱκανὰ εὐτρεπίσαι κελεύω.
17. Ταῦτα μὲν οἶμαι δεῖν ὑπάρχειν ἐπὶ τὰς ἐξαίφνης ταύτας ἀπὸ τῆς οἰκείας χώρας αὐτοῦ στρατείας εἰς Πύλας καὶ Χερρόνησον καὶ ῎Ολυνθον καὶ ὅποι βούλεται· δεῖ γὰρ ἐκείνῳ τοῦτ' ἐν τῇ γνώμῃ παραστῆσαι, ὡς ὑμεῖς ἐκ τῆς ἀμελείας ταύτης τῆς ἄγαν, ὥσπερ εἰς Εὔβοιαν καὶ πρότερόν ποτέ φασιν εἰς ῾Αλίαρτον καὶ τὰ τελευταῖα πρώην εἰς Πύλας, ἴσως ἂν ὁρμήσαιτε.
18. Οὔτοι παντελῶς, οὐδ' εἰ μὴ ποιήσαιτ' ἂν τοῦτο, ὡς ἔγωγέ φημι δεῖν, εὐκαταφρόνητόν ἐστιν ἵν' ἢ διὰ τὸν φόβον εἰδὼς εὐτρεπεῖς ὑμᾶς - εἴσεται γὰρ ἀκριβῶς· εἰσὶ γάρ, εἰσὶν οἱ πάντ' ἐξαγγέλλοντες ἐκείνῳ παρ' ἡμῶν αὐτῶν πλείους τοῦ δέοντος - ἡσυχίαν ἔχῃ, ἢ παριδὼν ταῦτ' ἀφύλακτος ληφθῇ, μηδενὸς ὄντος ἐμποδὼν πλεῖν ἐπὶ τὴν ἐκείνου χώραν ὑμῖν, ἂν ἐνδῷ καιρόν.
19. Ταῦτα μέν ἐστιν ἃ πᾶσι δεδόχθαι φημὶ δεῖν καὶ παρεσκευάσθαι προσήκειν οἴομαι· πρὸ δὲ τούτων δύναμίν τιν', ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, φημὶ προχειρίσασθαι δεῖν ὑμᾶς, ἣ συνεχῶς πολεμήσει καὶ κακῶς ἐκεῖνον ποιήσει. Μή μοι μυρίους μηδὲ δισμυρίους ξένους, μηδὲ τὰς ἐπιστολιμαίους ταύτας δυνάμεις, ἀλλ' ἣ τῆς πόλεως ἔσται, κἂν ὑμεῖς ἕνα κἂν πλείους κἂν τὸν δεῖνα κἂν ὁντινοῦν χειροτονήσητε στρατηγόν, τούτῳ πείσεται καὶ ἀκολουθήσει.
20. Καὶ τροφὴν ταύτῃ πορίσαι κελεύω. σται δ' αὕτη τίς ἡ δύναμις καὶ πόση, καὶ πόθεν τὴν τροφὴν ἕξει, καὶ πῶς ταῦτ' ἐθελήσει ποιεῖν ; γὼ φράσω, καθ' ἕκαστον τούτων διεξιὼν χωρίς. Ξένους μὲν λέγω - καὶ ὅπως μὴ ποιήσεθ' ὃ πολλάκις ὑμᾶς ἔβλαψεν· πάντ' ἐλάττω νομίζοντες εἶναι τοῦ δέοντος, καὶ τὰ μέγιστ' ἐν τοῖς ψηφίσμασιν αἱρούμενοι, ἐπὶ τῷ πράττειν οὐδὲ τὰ μικρὰ ποιεῖτε· ἀλλὰ τὰ μικρὰ ποιήσαντες καὶ πορίσαντες τούτοις προστίθετε, ἂν ἐλάττω φαίνηται. -
21. Λέγω δὴ τοὺς πάντας στρατιώτας δισχιλίους, τούτων δ' ᾿Αθηναίους φημὶ δεῖν εἶναι πεντακοσίους, ἐξ ἧς ἄν τινος ὑμῖν ἡλικίας καλῶς ἔχειν δοκῇ, χρόνον τακτὸν στρατευομένους, μὴ μακρὸν τοῦτον, ἀλλ' ὅσον ἂν δοκῇ καλῶς ἔχειν, ἐκ διαδοχῆς ἀλλήλοις· τοὺς δ' ἄλλους ξένους εἶναι κελεύω. Καὶ μετὰ τούτων ἱππέας διακοσίους, καὶ τούτων πεντήκοντ' ᾿Αθηναίους τοὐλάχιστον, ὥσπερ τοὺς πεζούς, τὸν αὐτὸν τρόπον στρατευομένους· καὶ ἱππαγωγοὺς τούτοις.
22. Εἶεν· τί πρὸς τούτοις ἔτι; ταχείας τριήρεις δέκα· δεῖ γάρ, ἔχοντος ἐκείνου ναυτικόν, καὶ ταχειῶν τριήρων ἡμῖν, ὅπως ἀσφαλῶς ἡ δύναμις πλέῃ. Πόθεν δὴ τούτοις ἡ τροφὴ γενήσετα ; γὼ καὶ τοῦτο φράσω καὶ δείξω, ἐπειδάν, διότι τηλικαύτην ἀποχρῆν οἶμαι τὴν δύναμιν καὶ πολίτας τοὺς στρατευομένους εἶναι κελεύω, διδάξω.
23. Τοσαύτην μέν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, διὰ ταῦτα, ὅτι οὐκ ἔνι νῦν ἡμῖν πορίσασθαι δύναμιν τὴν ἐκείνῳ παραταξομένην, ἀλλὰ λῃστεύειν ἀνάγκη καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ τοῦ πολέμου χρῆσθαι τὴν πρώτην· οὐ τοίνυν ὑπέρογκον αὐτήν - οὐ γὰρ ἔστι μισθὸς οὐδὲ τροφή - οὐδὲ παντελῶς ταπεινὴν εἶναι δεῖ.
24. Πολίτας δὲ παρεῖναι καὶ συμπλεῖν διὰ ταῦτα κελεύω, ὅτι καὶ πρότερόν ποτ' ἀκούω ξενικὸν τρέφειν ἐν Κορίνθῳ τὴν πόλιν, οὗ Πολύστρατος ἡγεῖτο καὶ ᾿Ιφικράτης καὶ Χαβρίας καὶ ἄλλοι τινές, καὶ αὐτοὺς ὑμᾶς συστρατεύεσθαι· καὶ οἶδ' ἀκούων ὅτι Λακεδαιμονίους παραταττόμενοι μεθ' ὑμῶν ἐνίκων οὗτοι οἱ ξένοι καὶ ὑμεῖς μετ' ἐκείνων. ξ οὗ δ' αὐτὰ καθ' αὑτὰ τὰ ξενικὰ ὑμῖν στρατεύεται, τοὺς φίλους νικᾷ καὶ τοὺς συμμάχους, οἱ δ' ἐχθροὶ μείζους τοῦ δέοντος γεγόνασιν. Καὶ παρακύψαντ' ἐπὶ τὸν τῆς πόλεως πόλεμον, πρὸς ᾿Αρτάβαζον καὶ πανταχοῖ μᾶλλον οἴχεται πλέοντα, ὁ δὲ στρατηγὸς ἀκολουθεῖ, εἰκότως· οὐ γὰρ ἔστιν ἄρχειν μὴ διδόντα μισθόν.
25. Τί οὖν κελεύω ; Τὰς προφάσεις ἀφελεῖν καὶ τοῦ στρατηγοῦ καὶ τῶν στρατιωτῶν, μισθὸν πορίσαντας καὶ στρατιώτας οἰκείους ὥσπερ ἐπόπτας τῶν στρατηγουμένων παρακαταστήσαντας· ἐπεὶ νῦν γε γέλως ἔσθ' ὡς χρώμεθα τοῖς πράγμασιν. Εἰ γὰρ ἔροιτό τις ὑμᾶς, '
Εἰρήνην ἄγετ', ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι;' 'μὰ Δί' οὐχ ἡμεῖς γ',' εἴποιτ' ἄν, 'ἀλλὰ Φιλίππῳ πολεμοῦμεν.'
26. Οὐκ ἐχειροτονεῖτε δ' ἐξ ὑμῶν αὐτῶν δέκα ταξιάρχους καὶ στρατηγοὺς καὶ φυλάρχους καὶ ἱππάρχους δύο ; Τί οὖν οὗτοι ποιοῦσιν ; Πλὴν ἑνὸς ἀνδρός, ὃν ἂν ἐκπέμψητ' ἐπὶ τὸν πόλεμον, οἱ λοιποὶ τὰς πομπὰς πέμπουσιν ὑμῖν μετὰ τῶν ἱεροποιῶν· ὥσπερ γὰρ οἱ πλάττοντες τοὺς πηλίνους, εἰς τὴν ἀγορὰν χειροτονεῖτε τοὺς ταξιάρχους καὶ τοὺς φυλάρχους, οὐκ ἐπὶ τὸν πόλεμον.
27. Οὐ γὰρ ἐχρῆν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ταξιάρχους παρ' ὑμῶν, ἵππαρχον παρ' ὑμῶν, ἄρχοντας οἰκείους εἶναι, ἵν' ἦν ὡς ἀληθῶς τῆς πόλεως ἡ δύναμις ; λλ' εἰς μὲν Λῆμνον τὸν παρ' ὑμῶν ἵππαρχον δεῖ πλεῖν, τῶν δ' ὑπὲρ τῶν τῆς πόλεως κτημάτων ἀγωνιζομένων Μενέλαον ἱππαρχεῖν. Καὶ οὐ τὸν ἄνδρα μεμφόμενος ταῦτα λέγω, ἀλλ' ὑφ' ὑμῶν ἔδει κεχειροτονημένον εἶναι τοῦτον, ὅστις ἂν ᾖ.
28. σως δὲ ταῦτα μὲν ὀρθῶς ἡγεῖσθε λέγεσθαι, τὸ δὲ τῶν χρημάτων, πόσα καὶ πόθεν ἔσται, μάλιστα ποθεῖτ' ἀκοῦσαι. Τοῦτο δὴ καὶ περαίνω. Χρήματα τοίνυν· ἔστι μὲν ἡ τροφή, σιτηρέσιον μόνον, τῇ δυνάμει ταύτῃ τάλαντ' ἐνενήκοντα καὶ μικρόν τι πρός, δέκα μὲν ναυσὶ ταχείαις τετταράκοντα τάλαντα, εἴκοσιν εἰς τὴν ναῦν μναῖ τοῦ μηνὸς ἑκάστου, στρατιώταις δὲ δισχιλίοις τοσαῦθ' ἕτερα, ἵνα δέκα τοῦ μηνὸς ὁ στρατιώτης δραχμὰς σιτηρέσιον λαμβάνῃ, τοῖς δ' ἱππεῦσι διακοσίοις οὖσιν, ἐὰν τριάκοντα δραχμὰς ἕκαστος λαμβάνῃ τοῦ μηνός, δώδεκα τάλαντα.
29. Εἰ δέ τις οἴεται μικρὰν ἀφορμὴν εἶναι σιτηρέσιον τοῖς στρατευομένοις ὑπάρχειν, οὐκ ὀρθῶς ἔγνωκεν· ἐγὼ γὰρ οἶδα σαφῶς ὅτι, τοῦτ' ἂν γένηται, προσποριεῖ τὰ λοιπὰ αὐτὸ τὸ στράτευμ' ἀπὸ τοῦ πολέμου, οὐδένα τῶν ῾Ελλήνων ἀδικοῦν οὐδὲ τῶν συμμάχων, ὥστ' ἔχειν μισθὸν ἐντελῆ. γὼ συμπλέων ἐθελοντὴς πάσχειν ὁτιοῦν ἕτοιμος, ἐὰν μὴ ταῦθ' οὕτως ἔχῃ. Πόθεν οὖν ὁ πόρος τῶν χρημάτων, ἃ παρ' ὑμῶν κελεύω γενέσθαι ; Tοῦτ' ἤδη λέξω.
Πόρου ᾿Απόδειξις
30. μὲν ἡμεῖς, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, δεδυνήμεθ' εὑρεῖν ταῦτ' ἐστίν· ἐπειδὰν δ' ἐπιχειροτονῆτε τὰς γνώμας, ἂν ὑμῖν ἀρέσκῃ, χειροτονήσετε, ἵνα μὴ μόνον ἐν τοῖς ψηφίσμασι καὶ ταῖς ἐπιστολαῖς πολεμῆτε Φιλίππῳ, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις.
31. Δοκεῖτε δέ μοι πολὺ βέλτιον ἂν περὶ τοῦ πολέμου καὶ ὅλης τῆς παρασκευῆς βουλεύσασθαι, εἰ τὸν τόπον, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τῆς χώρας, πρὸς ἣν πολεμεῖτε, ἐνθυμηθείητε, καὶ λογίσαισθ' ὅτι τοῖς πνεύμασιν καὶ ταῖς ὥραις τοῦ ἔτους τὰ πολλὰ προλαμβάνων διαπράττεται Φίλιππος, καὶ φυλάξας τοὺς ἐτησίας ἢ τὸν χειμῶν' ἐπιχειρεῖ, ἡνίκ' ἂν ἡμεῖς μὴ δυναίμεθ' ἐκεῖσ' ἀφικέσθαι.
32. Δεῖ τοίνυν ταῦτ' ἐνθυμουμένους μὴ βοηθείαις πολεμεῖν, ὑστεριοῦμεν γὰρ ἁπάντων, ἀλλὰ παρασκευῇ συνεχεῖ καὶ δυνάμει. πάρχει δ' ὑμῖν χειμαδίῳ μὲν χρῆσθαι τῇ δυνάμει Λήμνῳ καὶ Θάσῳ καὶ Σκιάθῳ καὶ ταῖς ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ νήσοις, ἐν αἷς καὶ λιμένες καὶ σῖτος καὶ ἃ χρὴ στρατεύματι πάνθ' ὑπάρχει· τὴν δ' ὥραν τοῦ ἔτους, ὅτε καὶ πρὸς τῇ γῇ γενέσθαι ῥᾴδιον καὶ τὸ τῶν πνευμάτων ἀσφαλές, πρὸς αὐτῇ τῇ χώρᾳ καὶ πρὸς τοῖς τῶν ἐμπορίων στόμασιν ῥᾳδίως... ἔσται.
33 μὲν οὖν χρήσεται καὶ πότε τῇ δυνάμει, παρὰ τὸν καιρὸν ὁ τούτων κύριος καταστὰς ὑφ' ὑμῶν βουλεύσεται· ἃ δ' ὑπάρξαι δεῖ παρ' ὑμῶν, ταῦτ' ἐστὶν ἁγὼ γέγραφα. ἂν ταῦτ', ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πορίσητε, τὰ χρήματα πρῶτον ἃ λέγω, εἶτα καὶ τἄλλα παρασκευάσαντες, τοὺς στρατιώτας, τὰς τριήρεις, τοὺς ἱππέας, ἐντελῆ πᾶσαν τὴν δύναμιν νόμῳ κατακλείσητ' ἐπὶ τῷ πολέμῳ μένειν, τῶν μὲν χρημάτων αὐτοὶ ταμίαι καὶ πορισταὶ γιγνόμενοι, τῶν δὲ πράξεων παρὰ τοῦ στρατηγοῦ τὸν λόγον ζητοῦντες, παύσεσθ' ἀεὶ περὶ τῶν αὐτῶν βουλευόμενοι καὶ πλέον οὐδὲν ποιοῦντες.
34. Καὶ ἔτι πρὸς τούτῳ πρῶτον μέν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τὸν μέγιστον τῶν ἐκείνου πόρων ἀφαιρήσεσθε. στι δ' οὗτος τίς ; πὸ τῶν ὑμετέρων ὑμῖν πολεμεῖ συμμάχων, ἄγων καὶ φέρων τοὺς πλέοντας τὴν θάλατταν. πειτα τί πρὸς τούτῳ ; Τοῦ πάσχειν αὐτοὶ κακῶς ἔξω γενήσεσθε, οὐχ ὥσπερ τὸν παρελθόντα χρόνον εἰς Λῆμνον καὶ ῎Ιμβρον ἐμβαλὼν αἰχμαλώτους πολίτας ὑμετέρους ᾤχετ' ἔχων, πρὸς τῷ Γεραιστῷ τὰ πλοῖα συλλαβὼν ἀμύθητα χρήματ' ἐξέλεξε, τὰ τελευταῖ' εἰς Μαραθῶν' ἀπέβη καὶ τὴν ἱερὰν ἀπὸ τῆς χώρας ᾤχετ' ἔχων τριήρη, ὑμεῖς δ' οὔτε ταῦτα δύνασθε κωλύειν οὔτ' εἰς τοὺς χρόνους, οὓς ἂν προθῆσθε, βοηθεῖν.
35. Καίτοι τί δήποτ', ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, νομίζετε τὴν μὲν τῶν Παναθηναίων ἑορτὴν καὶ τὴν τῶν Διονυσίων ἀεὶ τοῦ καθήκοντος χρόνου γίγνεσθαι, ἄν τε δεινοὶ λάχωσιν ἄν τ' ἰδιῶται οἱ τούτων ἑκατέρων ἐπιμελούμενοι, εἰς ἃ τοσαῦτ' ἀναλίσκεται χρήματα, ὅσ' οὐδ' εἰς ἕνα τῶν ἀποστόλων, καὶ τοσοῦτον ὄχλον καὶ παρασκευὴν ὅσην οὐκ οἶδ' εἴ τι τῶν ἁπάντων ἔχει, τοὺς δ' ἀποστόλους πάντας ὑμῖν ὑστερίζειν τῶν καιρῶν, τὸν εἰς Μεθώνην, τὸν εἰς Παγασάς, τὸν εἰς Ποτείδαιαν ;
36. τι ἐκεῖνα μὲν ἅπαντα νόμῳ τέτακται, καὶ πρόοιδεν ἕκαστος ὑμῶν ἐκ πολλοῦ τίς χορηγὸς ἢ γυμνασίαρχος τῆς φυλῆς, πότε καὶ παρὰ τοῦ καὶ τί λαβόντα τί δεῖ ποιεῖν, οὐδὲν ἀνεξέταστον οὐδ' ἀόριστον ἐν τούτοις ἠμέληται· ἐν δὲ τοῖς περὶ τοῦ πολέμου καὶ τῇ τούτου παρασκευῇ ἄτακτα, ἀδιόρθωτα, ἀόρισθ' ἅπαντα. τοιγαροῦν ἅμ' ἀκηκόαμέν τι καὶ τριηράρχους καθίσταμεν καὶ τούτοις ἀντιδόσεις ποιούμεθα καὶ περὶ χρημάτων πόρου σκοποῦμεν, καὶ μετὰ ταῦτ' ἐμβαίνειν τοὺς μετοίκους ἔδοξε καὶ τοὺς χωρὶς οἰκοῦντας, εἶτ' αὐτοὺς πάλιν, εἶτ' ἀντεμβιβάζειν.
37. Εἶτ' ἐν ὅσῳ ταῦτα μέλλεται, προαπόλωλεν τὸ ἐφ' ὃ ἂν ἐκπλέωμεν· τὸν γὰρ τοῦ πράττειν χρόνον εἰς τὸ παρασκευάζεσθαι ἀναλίσκομεν, οἱ δὲ τῶν πραγμάτων οὐ μένουσι καιροὶ τὴν ἡμετέραν βραδυτῆτα καὶ εἰρωνείαν. ς δὲ τὸν μεταξὺ χρόνον δυνάμεις οἰόμεθ' ἡμῖν ὑπάρχειν, οὐδὲν οἷαί τ' οὖσαι ποιεῖν ἐπ' αὐτῶν τῶν καιρῶν ἐξελέγχονται. δ' εἰς τοῦθ' ὕβρεως ἐλήλυθεν ὥστ' ἐπιστέλλειν Εὐβοεῦσιν ἤδη τοιαύτας ἐπιστολάς.
Επιστολῆς ᾿Ανάγνωσις
38. Τούτων, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τῶν ἀνεγνωσμένων ἀληθῆ μέν ἐστι τὰ πολλά, ὡς οὐκ ἔδει, οὐ μὴν ἀλλ' ἴσως οὐχ ἡδέ' ἀκούειν. λλ' εἰ μέν, ὅσ' ἄν τις ὑπερβῇ τῷ λόγῳ, ἵνα μὴ λυπήσῃ, καὶ τὰ πράγμαθ' ὑπερβήσεται, δεῖ πρὸς ἡδονὴν δημηγορεῖν· εἰ δ' ἡ τῶν λόγων χάρις, ἂν ᾖ μὴ προσήκουσα, ἔργῳ ζημία γίγνεται, αἰσχρόν ἐστι φενακίζειν ἑαυτούς, καὶ ἅπαντ' ἀναβαλλομένους ἃν ᾖ δυσχερῆ πάντων ὑστερεῖν τῶν ἔργων,
39. καὶ μηδὲ τοῦτο δύνασθαι μαθεῖν, ὅτι δεῖ τοὺς ὀρθῶς πολέμῳ χρωμένους οὐκ ἀκολουθεῖν τοῖς πράγμασιν, ἀλλ' αὐτοὺς ἔμπροσθεν εἶναι τῶν πραγμάτων, καὶ τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ τῶν στρατευμάτων ἀξιώσειέ τις ἂν τὸν στρατηγὸν ἡγεῖσθαι, οὕτω καὶ τῶν πραγμάτων τοὺς βουλευομένους, ἵν' ἃν ἐκείνοις δοκῇ, ταῦτα πράττηται καὶ μὴ τὰ συμβάντ' ἀναγκάζωνται διώκειν.
40. μεῖς δ', ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, πλείστην δύναμιν ἁπάντων ἔχοντες, τριήρεις, ὁπλίτας, ἱππέας, χρημάτων πρόσοδον, τούτων μὲν μέχρι τῆς τήμερον ἡμέρας οὐδενὶ πώποτ' εἰς δέον τι κέχρησθε, οὐδὲν δ' ἀπολείπετε, ὥσπερ οἱ βάρβαροι πυκτεύουσιν, οὕτω πολεμεῖν Φιλίππῳ. Καὶ γὰρ ἐκείνων ὁ πληγεὶς ἀεὶ τῆς πληγῆς ἔχεται, κἂν ἑτέρωσε πατάξῃ τις, ἐκεῖσ' εἰσὶν αἱ χεῖρες· προβάλλεσθαι δ' ἢ βλέπειν ἐναντίον οὔτ' οἶδεν οὔτ' ἐθέλει.
41. Καὶ ὑμεῖς, ἂν ἐν Χερρονήσῳ πύθησθε Φίλιππον, ἐκεῖσε βοηθεῖν ψηφίζεσθε, ἂν ἐν Πύλαις, ἐκεῖσε, ἂν ἄλλοθί που, συμπαραθεῖτ' ἄνω κάτω, καὶ στρατηγεῖσθ' ὑπ' ἐκείνου, βεβούλευσθε δ' οὐδὲν αὐτοὶ συμφέρον περὶ τοῦ πολέμου, οὐδὲ πρὸ τῶν πραγμάτων προορᾶτ' οὐδέν, πρὶν ἂν ἢ γεγενημένον ἢ γιγνόμενόν τι πύθησθε. Ταῦτα δ' ἴσως πρότερον μὲν ἐνῆν· νῦν δ' ἐπ' αὐτὴν ἥκει τὴν ἀκμήν, ὥστ' οὐκέτ' ἐγχωρεῖ.
42. Δοκεῖ δέ μοι θεῶν τις, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τοῖς γιγνομένοις ὑπὲρ τῆς πόλεως αἰσχυνόμενος τὴν φιλοπραγμοσύνην ταύτην ἐμβαλεῖν Φιλίππῳ. Εἰ γὰρ ἔχων ἃ κατέστραπται καὶ προείληφεν ἡσυχίαν ἔχειν ἤθελε καὶ μηδὲν ἔπραττεν ἔτι, ἀποχρῆν ἐνίοις ὑμῶν ἄν μοι δοκεῖ, ἐξ ὧν αἰσχύνην καὶ ἀνανδρίαν καὶ πάντα τὰ αἴσχιστ' ὠφληκότες ἂν ἦμεν δημοσίᾳ· νῦν δ' ἐπιχειρῶν ἀεί τινι καὶ τοῦ πλείονος ὀρεγόμενος ἴσως ἂν ἐκκαλέσαιθ' ὑμᾶς, εἴπερ μὴ παντάπασιν ἀπεγνώκατε.
43. Θαυμάζω δ' ἔγωγε, εἰ μηδεὶς ὑμῶν μήτ' ἐνθυμεῖται μήτ' ὀργίζεται, ὁρῶν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τὴν μὲν ἀρχὴν τοῦ πολέμου γεγενημένην περὶ τοῦ τιμωρήσασθαι Φίλιππον, τὴν δὲ τελευτὴν οὖσαν ἤδη ὑπὲρ τοῦ μὴ παθεῖν κακῶς ὑπὸ Φιλίππου. λλὰ μὴν ὅτι γ' οὐ στήσεται, δῆλον, εἰ μή τις κωλύσει. εἶτα τοῦτ' ἀναμενοῦμεν ; Καὶ τριήρεις κενὰς καὶ τὰς παρὰ τοῦ δεῖνος ἐλπίδας ἂν ἀποστείλητε, πάντ' ἔχειν οἴεσθε καλῶς ;
44. Οὐκ ἐμβησόμεθα ; Οὐκ ἔξιμεν αὐτοὶ μέρει γέ τινι στρατιωτῶν οἰκείων νῦν, εἰ καὶ μὴ πρότερον ; Οὐκ ἐπὶ τὴν ἐκείνου πλευσόμεθα ; 'Ποῖ οὖν προσορμιούμεθαρετό τις. Εὑρήσει τὰ σαθρά, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τῶν ἐκείνου πραγμάτων αὐτὸς ὁ πόλεμος, ἂν ἐπιχειρῶμεν· ἂν μέντοι καθώμεθ' οἴκοι, λοιδορουμένων ἀκούοντες καὶ αἰτιωμένων ἀλλήλους τῶν λεγόντων, οὐδέποτ' οὐδὲν ἡμῖν μὴ γένηται τῶν δεόντων.
45. ποι μὲν γὰρ ἄν, οἶμαι, μέρος τι τῆς πόλεως συναποσταλῇ, κἂν μὴ πᾶσα, καὶ τὸ τῶν θεῶν εὐμενὲς καὶ τὸ τῆς τύχης συναγωνίζεται· ὅποι δ' ἂν στρατηγὸν καὶ ψήφισμα κενὸν καὶ τὰς ἀπὸ τοῦ βήματος ἐλπίδας ἐκπέμψητε, οὐδὲν ὑμῖν τῶν δεόντων γίγνεται, ἀλλ' οἱ μὲν ἐχθροὶ καταγελῶσιν, οἱ δὲ σύμμαχοι τεθνᾶσι τῷ δέει τοὺς τοιούτους ἀποστόλους.
46. Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστιν ἕν' ἄνδρα δυνηθῆναί ποτε ταῦθ' ὑμῖν πρᾶξαι πάνθ' ὅσα βούλεσθε· ὑποσχέσθαι μέντοι καὶ φῆσαι καὶ τὸν δεῖν' αἰτιάσασθαι καὶ τὸν δεῖν' ἔστι, τὰ δὲ πράγματ' ἐκ τούτων ἀπόλωλεν· ὅταν γὰρ ἡγῆται μὲν ὁ στρατηγὸς ἀθλίων ἀπομίσθων ξένων, οἱ δ' ὑπὲρ ὧν ἂν ἐκεῖνος πράξῃ πρὸς ὑμᾶς ψευδόμενοι ῥᾳδίως ἐνθάδ' ὦσιν, ὑμεῖς δ' ἐξ ὧν ἂν ἀκούσηθ' ὅ τι ἂν τύχητε ψηφίζησθε, τί καὶ χρὴ προσδοκᾶν  ;
47. Πῶς οὖν ταῦτα παύσεται ; ταν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τοὺς αὐτοὺς ἀποδείξητε στρατιώτας καὶ μάρτυρας τῶν στρατηγουμένων καὶ δικαστὰς οἴκαδ' ἐλθόντας τῶν εὐθυνῶν, ὥστε μὴ ἀκούειν μόνον ὑμᾶς τὰ ὑμέτερ' αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ παρόντας ὁρᾶν. Νῦν δ' εἰς τοῦθ' ἥκει τὰ πράγματ' αἰσχύνης ὥστε τῶν στρατηγῶν ἕκαστος δὶς καὶ τρὶς κρίνεται παρ' ὑμῖν περὶ θανάτου, πρὸς δὲ τοὺς ἐχθροὺς οὐδεὶς οὐδ' ἅπαξ αὐτῶν ἀγωνίσασθαι περὶ θανάτου τολμᾷ, ἀλλὰ τὸν τῶν ἀνδραποδιστῶν καὶ λωποδυτῶν θάνατον μᾶλλον αἱροῦνται τοῦ προσήκοντος· κακούργου μὲν γάρ ἐστι κριθέντ' ἀποθανεῖν, στρατηγοῦ δὲ μαχόμενον τοῖς πολεμίοις.
48. μῶν δ' οἱ μὲν περιιόντες μετὰ Λακεδαιμονίων φασὶ Φίλιππον πράττειν τὴν Θηβαίων κατάλυσιν καὶ τὰς πολιτείας διασπᾶν, οἱ δ' ὡς πρέσβεις πέπομφεν ὡς βασιλέα, οἱ δ' ἐν ᾿Ιλλυριοῖς πόλεις τειχίζειν, οἱ δὲ λόγους πλάττοντες ἕκαστος περιερχόμεθα.
49. γὼ δ' οἶμαι μέν, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, νὴ τοὺς θεοὺς ἐκεῖνον μεθύειν τῷ μεγέθει τῶν πεπραγμένων καὶ πολλὰ τοιαῦτ' ὀνειροπολεῖν ἐν τῇ γνώμῃ, τήν τ' ἐρημίαν τῶν κωλυσόντων ὁρῶντα καὶ τοῖς πεπραγμένοις ἐπῃρμένον, οὐ μέντοι μὰ Δί' οὕτω γε προαιρεῖσθαι πράττειν ὥστε τοὺς ἀνοητοτάτους τῶν παρ' ἡμῖν εἰδέναι τί μέλλει ποιεῖν ἐκεῖνος· ἀνοητότατοι γάρ εἰσιν οἱ λογοποιοῦντες.
50. λλ' ἂν ἀφέντες ταῦτ' ἐκεῖν' εἰδῶμεν, ὅτι ἐχθρὸς ἅνθρωπος καὶ τὰ ἡμέτερ' ἡμᾶς ἀποστερεῖ καὶ χρόνον πολὺν ὕβρικε, καὶ ἅπανθ' ὅσα πώποτ' ἠλπίσαμέν τινα πράξειν ὑπὲρ ἡμῶν καθ' ἡμῶν εὕρηται, καὶ τὰ λοιπὰ ἐν αὐτοῖς ἡμῖν ἐστί, κἂν μὴ νῦν ἐθέλωμεν ἐκεῖ πολεμεῖν αὐτῷ, ἐνθάδ' ἴσως ἀναγκασθησόμεθα τοῦτο ποιεῖν, ἂν ταῦτ' εἰδῶμεν, καὶ τὰ δέοντ' ἐσόμεθ' ἐγνωκότες καὶ λόγων ματαίων ἀπηλλαγμένοι· οὐ γὰρ ἅττα ποτ' ἔσται δεῖ σκοπεῖν, ἀλλ' ὅτι φαῦλα, ἂν μὴ προσέχητε τὸν νοῦν καὶ τὰ προσήκοντα ποιεῖν ἐθέλητε, εὖ εἰδέναι.
51. γὼ μὲν οὖν οὔτ' ἄλλοτε πώποτε πρὸς χάριν εἱλόμην λέγειν ὅ τι ἂν μὴ καὶ συνοίσειν πεπεισμένος ὦ, νῦν θ' ἃ γιγνώσκω πάνθ' ἁπλῶς, οὐδὲν ὑποστειλάμενος, πεπαρρησίασμαι. ἐβουλόμην δ' ἄν, ὥσπερ ὅτι ὑμῖν συμφέρει τὰ βέλτιστ' ἀκούειν οἶδα, οὕτως εἰδέναι συνοῖσον καὶ τῷ τὰ βέλτιστ' εἰπόντι· πολλῷ γὰρ ἂν ἥδιον εἶχον. Νῦν δ' ἐπ' ἀδήλοις οὖσι τοῖς ἀπὸ τούτων ἐμαυτῷ γενησομένοις, ὅμως ἐπὶ τῷ συνοίσειν ὑμῖν, ἂν πράξητε, ταῦτα πεπεῖσθαι λέγειν αἱροῦμαι. Νικῴη δ' ὅ τι πᾶσιν μέλλει συνοίσειν.

1. ATHÉNIENS, si I'objet de cette délibération était quelque chose de nouveau, j'aurais attendu que plusieurs (1) de mes anciens eussent parlé : et alors, s'ils m'avaient paru ouvrir un bon avis, j’aurais souscrit par mon silence : ou, pensant autrement qu'eux, j'aurais cherché à vous faire entendre mes raisons. Mais puisqu'il s'agit d'une affaire déjà rebattue tant de fois, vous serez, je m'en flatte assez équitables, pour me pardonner d'avoir saisi la parole. Car enfin, si jusqu'ici l'on vous avait bien conseillés, vous n'en seriez pas réduits à consulter encore.
2. Premièrement donc, ATHÉNIENS, ne vous découragez point quelque mauvais que vous paraisse votre état présent. Car de la même cause qui vous a perdus, on doit en tirer des motifs d'espérance. Que veux-je dire ? Que si vous êtes dans une situation fâcheuse, c'est uniquement parce que vous n'avez pas fait ce que vous deviez. Vous auriez sujet de ne rien espérer; s'il était bien vrai que, pour prévenir vos disgrâces, vous eussiez fait en vain tous vos efforts. 
3. Aujourd'hui, et vous qui l'avez entendu conter, et vous qui l'avez vu de vos yeux, ressouvenez-vous de ce haut degré où (2) Lacédémone avait porté sa puissance, il n'y a pas longtemps, et avec quel courage, avec quel soin de votre honneur, vous sûtes, les armes à la main, la contenir dans les bornes de la justice. Pourquoi en rappeler la mémoire ? Pour vous montrer, ATHÉNIENS, pour vous faire bien sentir que la vigilance peut vous mettre au-dessus de tout danger mais que l'inaction vous perdra toujours. Vous avez ici un exemple de l'un et de l'autre : de ce que fait la vigilance, puisque alors elle vous rendit supérieurs, aux plus grandes forces des Lacédémoniens : de ce que fait l'inaction, puisque aujourd'hui elle donne lieu à d'insolents procédés, qui vous causent de vives alarmes.
4. Philippe, dira-t-on, à la tête d'une armée nombreuse, et après nous avoir enlevé tant de places, n'est pas facile à vaincre. Je le sais, ATHÉNIENS, mais aussi n'oublions pas que nous fûmes autrefois les maîtres, et de Pydna, et de Potidée, et de Méthone, et de toutes les contrées (3) voisines. Il a été un temps, ne l'oublions point, que la plupart des peuples qui sont présentement livrés à Philippe, et qui étaient autrefois indépendants, furent moins jaloux de son amitié que de la nôtre.
5. Dans ce temps-là s'il eût craint, se voyant sans alliés, de se commettre avec une république maîtresse alors des places qui commandent ses frontières, il n'eût tenté aucune des entreprises qu'il a finies, et certainement sa puissance ne fût pas allée où nous la voyons. Mais toutes ces places, il les regarda comme autant de prix (4) exposés à la vue des combattants, et destinés au vainqueur. Il savait que, selon le cours ordinaire de la nature, les absent sont dépouillés par les présents ; et ceux qui manquent d'attention, par ceux qui ne craignent ni travaux ni périls.
6. De-là ses grands progrès. Il a tout conquis, ou ce qu'il n'a point conquis, il l'a eu à titre d'alliance ; car on embrasse toujours le parti où l'on voit le plus de force, et le plus d'activité.
7. Vous donc, ATHÉNIENS, si dès aujourd'hui, puisque vous ne l'avez pas fait plus tôt, vous raisonnez de même que Philippe ; si chacun de vous, dans le besoin présent, veut concourir au bien public de bonne foi, et autant qu'il le peut, les riches en contribuant de leurs deniers, les jeunes en prenant les armes ; et pour tout dire en un mot, si chacun veut agir comme pour soi, et ne plus espérer que, pendant qu'il se tiendra oisif, d'autres agiront : bientôt avec l'aide des Dieux, et vous réparerez des pertes qui ne sauraient être imputées qu'à votre négligence, et vous serez vengés de Philippe.
8. Car ne vous figurez pas que sa félicité soit immuable, comme celle d’un dieu. Il y a des gens qui le haïssent, il y en a qui le craignent, il y en a qui lui portent envie, même parmi ceux qui lui paraissent le plus dévoués. En effet, vous ne devez pas supposer que ceux qui l'environnent, soient exempts de passions humaines. Mais, parce qu'ils ne se sentent pas soutenus, ils n'éclatent point, et l'on ne doit s'en prendre qu'à cette lenteur, qu'à cette mollesse, dont je vous dis qu'il faut aujourd'hui même vous corriger.
9. Voyez, ATHÉNIENS, où est montée l'arrogance de Philippe. Cet homme ne vous donne point à choisir entre la paix ou la guerre ; il vous menace, et même, dit -on, avec une hauteur outrageante ; son avidité n'est point encore assouvie de tout ce qu'il a conquis : il avance toujours, et pendant que vous temporisez nonchalamment, il vous enveloppe de tous côtés.
10. Quand donc vous porterez-vous à votre devoir ? Attendez-vous quelque événement ? Voulez-vous que la nécessité vous y force ? Mais, ATHÉNIENS, quelle autre idée vous faites-vous de ce qui se passe ? Pour des hommes libres, je ne connais point de plus pressante nécessité, que celle d'effacer l'ignominie, dont eux-mêmes ils se sont couverts. Tout (5) ce que vous avez à faire, est-ce, dites-moi, de vous demander l'un a l'autre, en vous promenant sur une place publique : Qu'y a-t-il de nouveau ? Hé qu'y aurait-il de plus nouveau, que de voir qu'un Macédonien subjugue les Athéniens, et fait la loi à toute la Grèce. Philippe (6) est-il mort ? Non, mais il est malade.
11.
Hé qu'il meure; ou qu'il vive, que vous importe ? Quand vous ne l'auriez plus, bientôt, ATHÉNIENS, vous vous seriez fait un autre Philippe, si vous ne changiez pas de conduite. Car il est devenu, ce qu'il est, non pas tant par ses propres forces, que par votre négligence.
12. A la vérité, s'il arrivait (7) de certains accidents, et que la fortune qui veille toujours plus que nous-mêmes sur nos intérêts, voulût, ainsi que je le souhaite, achever son ouvrage, vous pourriez tout dans le trouble d'une révolution subite, pourvu que vous fussiez à portée de vous en prévaloir. Mais n' ayant rien d'arrêté ni dans vos préparatifs, ni dans vos projets ; quand même d'heureuses conjonctures vous ouvriraient actuellement les portes d'Amphipolis, vous n'y entreriez pas.
13. Je n'insiste donc pas davantage sur la nécessité où nous sommes tous, et dont je vous crois pleinement convaincus, de nous tenir prêts à bien faire dans l'occasion. Mais, quels doivent être nos préparatifs ? Que nous faut-il de troupes ? Quels subsides pour les faire subsister ? Quels moyens, en un mot, avons-nous à prendre, et les plus prompts, et les plus sûrs ? J'entrerai dans ce détail, après vous avoir demandé une grâce, qui est, ATHÉNIENS,
14. que pour vous déterminer sur ce que j'ai à dire, vous attendiez que j'aie tout dit. Jusque-là suspendez votre jugement, et si je vous parais d'abord exiger de nouveaux apprêts, ne croyez point que par là j'éloigne la décision des affaires. Je n'approuve pas, il est vrai, la précipitation de ceux qui veulent que promptement, à l'instant même, on marche à l'ennemi. Car nos forces, dans l'état où elles sont, ne nous le permettent pas.
15. Mais à quoi présentement un orateur doit s'attacher, c'est à vous faire entendre ce qu'il vous faut de troupes, la qualité dont il vous les faut, et les moyens de fournir à leur entretien, jusqu'à ce que nous ayons, ou fait une paix avantageuse, ou remporté une pleine victoire, et mis d'une ou d'autre façon Athènes en sûreté pour jamais. Or voilà ce que porte mon avis. Permis à qui voudra, d'en ouvrir un autre. Pour moi, je promets beaucoup : le détail va faire voir si c'est sans fondement : vous en serez juges.
16. Premièrement je dis, ATHÉNIENS, qu'il faut armer cinquante galères, et vous résoudre à les monter en personne, quand il sera temps. Que de plus il faut pour la moitié de votre cavalerie, un nombre suffisant d'autres navires :
17. et que tout cela soit toujours à portée de s'opposer aux irruptions soudaines que Philippe a coutume de faire aux Thermopyles, dans la Chersonèse,à Olynthe, partout où il veut. Car mettons-lui bien cette idée dans l'esprit, que nous sortons de notre assoupissement ; et que, comme autrefois dans l'Eubée, à Haliarte, et depuis peu encore aux Thermopyles, il va, peut-être, nous voir foudre sur lui.
18. Quand même vous en feriez moins que je ne dis, votre appareil de guerre ne laissera pas d'avoir son utilité, en ce que l'ennemi venant à l'apprendre (et il l'apprendra exactement, car il n'a parmi nous, il n'a que trop d'émissaires), venant, dis-je, à l'apprendre, ou il en aura une peur capable de le tenir dans le devoir ; ou, s'il n'en fait nul cas, vous irez par mer à la première occasion, sans qu'aucun obstacle vous arrête, le surprendre en Macédoine.
19. Outre les préparatifs dont je viens de parler, et dont il faut que vous approuviez le plan : vous avez besoin de troupes, que vous puissiez avoir toujours à la main, pour harceler l'ennemi sans relâche. Je ne veux pour cela, ni dix mille, ni vingt mille étrangers. Point de ces grandes (8) armées de papier. Je demande des troupes composées d'Athéniens qui dépendent absolument, ou d'un seul chef, ou de plusieurs, à votre choix ; et que vous ayez soin de fournir à leur subsistance.
20. Mais de quelle espèce faut-il ces troupes ? En quel nombre ? Comment les faire, subsister ? Je répondrai tout, et par ordre. Pour ce qui est donc des (9) étrangers à enrôler, ne retombez pas dans une faute, qui souvent vous a nui. C'est d'aller toujours au delà du nécessaire. Une magnificence outrée dans vos décrets, mais l'exécution nulle. Il vaut mieux commencer par peu ; et quand on voit que ce peu ne suffit pas, y ajouter.
21. Or je dis qu'en tout il vous faut deux mille hommes de pied, dont cinq cents seront Athéniens, que vous prendrez d'un âge (10) sortable, et que vous engagerez pour un certain temps, non pas bien long, mais limité comme vous le jugerez convenir ; après quoi d'autres les remplaceront. Joignons-y deux cents cavaliers, dont pour le moins cinquante soient Athéniens. Ils serviront aux mêmes conditions que l'infanterie, et vous leur fournirez les bâtiments nécessaires pour embarquer leurs chevaux.
22. Que faut-il encore ? Une escorte de dix vaisseaux légers, afin que nos troupes, en faisant leur trajet, ne soient pas inquiétées par la flotte de Philippe. Mais ces troupes comment subsisteront-elles ? C'est un point que je toucherai, du moment que je vous aurai dit pourquoi je me borne à un si petit nombre de soldats, et pourquoi je veux que des Athéniens servent en personne.
23. Je me borne à ce petit nombre de soldats, dans l’impossibilité où nous sommes de mettre actuellement sur pied une armée, qui ose risquer une bataille. Tout ce que nous pouvons, c'est d'infester le pays ennemi par nos courses. Pour cette espèce de guerre, par ou il faut commencer, n'ayons point trop de troupes, car elles manqueraient d'argent et de vivres : mais, aussi, n'en ayons pas trop peu.
24. Je demande qu'avec les étrangers on mêle de nos citoyens, et qu'ils s'embarquent tous ensemble ; parce qu'autrefois, quand vous aviez des troupes étrangères à Corinthe, où Polistrate, Iphicrate, Chabrias, et d'autres encore les commandaient en votre nom, plusieurs Athéniens joignirent l'armée : et ainsi réunis, citoyens et étrangers, vous triomphâtes des Lacédémoniens. Mais depuis que des étrangers sont employés seuls à faire la guerre pour vous, il n'y a que l'ami, que l'allié, qui souffrent de leurs hostilités. L'ennemi cependant va toujours en se fortifiant. Et ces étrangers, à peine voient-ils la guerre commencée, qu’ils désertent. Ils vont chez (11) Artabaze, et partout ailleurs plutôt que de rester à votre service. Le chef les suit avec raison ; car ne les payant pas, il n'a point à leur commander.
25. Que veux-je donc ? Que pour ôter et au chef, et aux soldats, tout prétexte de mécontentement, il y ait toujours de quoi payer ; et, qu’avec les étrangers on mêle des citoyens qui aient l'œil sur la conduite du chef. Aujourd'hui, en vérité, notre politique est risible. Car si l'on vous demandait : ATHÉNIENS êtes-vous en paix ? Par Jupiter, non, diriez-vous, nous sommes en guerre avec Philippe.
26. Hé n'avez-vous pas effectivement nommé un de vos citoyens, pour exercer toutes (12) les charges nécessaires dans une armée ? Mais de ces officiers, hors le seul que vous envoyez où est votre armée, tous les autres que font-ils ? Ils servent ici à décorer (13) vos fêtes avec vos sacrificateurs. Tels que des statuaires en argile vous faites des guerriers pour la montre, non pour le service.
27. Quoi, pour pouvoir dire qu'une armée est celle d'Athènes, ne faudrait-il pas que les principaux officiers qui s'y trouvent fussent Athéniens. Pour aller au secours de Lemnos, vous prenez le général de votre cavalerie : et au contraire, vous laissez à (14) Ménélas, à un étranger, le commandement des troupes destinées à vous défendre vous-mêmes. Je ne vous dis point ceci pour attaquer le mérite de Ménélas. Je dis seulement que le général de votre armée, quel qu'il fût, devait être pris d'entre vous.
28. Toute l'armée que je vous propose de lever, vous coûtera pour les vivres seulement un peu au delà de quatre-vingt-dix talents : savoir, pour les dix vaisseaux légers, quarante talents ; à vingt mines par mois pour chaque vaisseau, autant pour les deux mille hommes de pied, à dix drachmes (15) par mois pour chaque soldat : enfin pour les deux cents chevaux, douze talents, à trente drachmes par mois pour chacun d'eux.
29. Mais de pourvoir seulement aux vivres, c'est peu, dira-t-on. Et moi, pourvu que notre armée n'en manque point, je suis assuré que la guerre lui procurera d'elle-même tout le reste sans que ni Grecs ni alliés en souffrent. Je m'embarquerai, si l'on veut : et au cas que le succès me démente, ma tête en répondra. Mais enfin, la somme que j'ai dite, comment la faire ? Le voici.
[On lit ici le mémoire de Démosthène sur le subside qu'il veut être ordonné, et après la lecture, il reprend son discours.]
30. Telle est, ATHÉNIENS, l'idée que j'ai conçue. Quand vous irez aux opinions, arrêtez-vous au parti le plus avantageux, et faites qu'enfin on batte Philippe, non plus avec des décrets et des lettres seulement, mais à main armée.
31. Pour mieux délibérer, et sur cette guerre, et sur les préparatifs il vous est important, ATHÉNIENS, de considérer la situation du pays où il faut que vous portiez vos armes. Remarquez à cet égard comme Philippe profite des vents et des saisons, pour l'arrangement de ses desseins. Tandis que les vents (16) étésiens règnent, ou quand l'hiver est venu : c'est alors qu'il ouvre la guerre, parce qu'il nous sait dans l'impossibilité d'aller à lui.
32. Vous avez donc besoin de troupes qui soient toujours prêtes, toujours à portée. Car de croire que dans l'occasion vous n'avez qu'à ramasser des soldats, et les faire partir, c'est vouloir n’y être jamais à temps. Vous pourrez faire hiverner vos troupes à Lemnos, à Thase, à Sciathe et dans les autres îles voisines, qui ont des ports, abondance de vivres, tout ce qu'il faut à des gens de guerre. Vos (17) vaisseaux étant à l'abri dans ces ports, et vos soldats ne s'éloignant point des villes maritimes, il vous sera aisé de profiter du vent, pour mettre à la voile sans nul risque.
33. Quant aux entreprises, elles dépendent des conjonctures, et il faut s'en reposer sur celui que vous aurez revêtu de votre autorité. Mais pour vous, ATHÉNIENS, votre affaire est d'accomplir ce qui est porté dans le mémoire qu'on vous a lu. Si vous faites les fonds que je demande, et c'est par où il faut commencer, si ensuite, quand vous aurez votre infanterie, vos galères, et votre cavalerie, vous exigez de toute l'armée, par une loi expresse, la continuité du service ;et qu'enfin vous faisant vous-mêmes les trésoriers et les distributeurs de vos fonds, vous obligez le chef de vos troupes à vous rendre compte de sa conduite, vous cesserez dès lors, et de toujours délibérer, et de ne rien faire.
34. Par là en même temps, vous retrancherez à Philippe le plus fort de ses revenus. Comment ? En le mettant hors d'état de continuer ses pirateries, qui appauvrissent vos alliés, et qui lui apportent de quoi soutenir la guerre qu'il vous fait. Que gagnerez-vous encore ? De n'être plus exposés à ses insultes comme quand il surprit Lemnos et Imbros, d'où il emmena vos citoyens captifs : comme quand à Géreste, ayant enveloppé vos vaisseaux, il fit des prises inestimables : comme quand il descendit à Marathon, et vous enleva la galère (18) sacrée. Toutes ces insultes, vous n'avez pu les empêcher, parce que le secours que vous auriez eu dessein d'envoyer, serait arrivé trop tard.
35. Pourquoi vos (19) Panathénées et vos Bacchanales, dont la somptuosité passe tout ce que l'on voit ailleurs, et qui vous coûtent plus que jamais flotte ne vous coûta: pourquoi, ATHÉNIENS, ces deux fêtes ne manquent-elles point d'être célébrées au temps prescrit, soit que des personnes intelligentes, soit que des ignorants s'en mêlent ; et qu'au contraire toutes vos flottes, témoin celle qui allait à Méthone, celle qui allait à Pagase, celle qui allait à Potidée, n'arrivèrent jamais qu'après coup.
36. Parce qu'à l'égard de vos fêtes, les lois ont pourvu à tout, en sorte que longtemps auparavant, chacun sait qui est proposé dans sa tribu, et sur les musiciens et sur les athlètes quand, par les mains de qui, et combien un acteur doit toucher, et ce qu'il doit faire. Tout a été prévu, vu ; tout a été réglé avec soin. Mais pour vos armements, point (20) de règle, point de lois, point d'ordre. Au premier bruit de quelque mouvement, on établit des (21) armateurs, on leur souffre de proposer des échanges, on rêve aux moyens de trouver des fonds. Ensuite, on fait un décret pour obliger les étrangers et les affranchis à s'embarquer, et s'ils ne suffisent pas, on y supplée par des citoyens.
37. Pendant tous ces délais, les places que vous alliez secourir, sont prises. On a perdu en préparatifs, le temps où il fallait agir. Car l'occasion, et c'est elle qui décide, ne consulte point notre lenteur. Vous comptiez sur le succès de vos soldats ; et les conjonctures qu'ils trouvent en arrivant, leur font sentir qu'ils ne peuvent rien. Aussi voit-on que Philippe, dans une lettre qu'il écrit aux Eubéens, vous traite avec le dernier mépris.
[Ici Démosthène fait lire cette lettre, qui n'est point venue jusqu'à nous, et il continue ensuite son discours.]
38. Vous ne vous êtes que trop attirés une partie de ces outrages, dont il vous est dur, ATHÉNIENS, d'entendre le récit. A la vérité, si de supprimer des choses attristantes, c'était faire qu'elles ne fussent pas, nous ne devrions nous étudier qu'à plaire dans nos discours. Mais si c'est réellement vous perdre que de vous flatter à contre-temps, il vous est honteux, ATHÉNIENS, d'aimer à être séduits, de reculer toute opération nécessaire, sous prétexte qu'elle ne vous est pas agréable,
39. et de ne vouloir pas comprendre qu'a la guerre il faut, non point se laisser commander aux événements, mais les prévenir. Que comme un général marche à la tête de ses troupes, aussi de sages politiques doivent-ils marcher, si j'ose ainsi dire, à la tête des affaires ; en sorte qu'ils n'attendent pas l'événement, pour sa-voir quelles mesures ils ont à prendre, mais que les mesures qu'ils ont prises, amènent l'événement.
40. Vous êtes, ATHÉNIENS, les plus forts de tous les Grecs en vaisseaux, en cavalerie, en infanterie, en revenus : et vous ne savez vous prévaloir de rien à propos. Vous faites dans vos guerres avec Philippe, comme fait un Barbare quand il lutte. S'il reçoit un coup, il y porte aussitôt la main. Le frappe-t-on ailleurs ? Il y porte la main encore. Mais de parer le coup qu'on lui destine, ou de prévenir son antagoniste, il n'en a pas l'adresse, et même il n'y pense pas.
41. Vous pareillement, si vous entendez dire que Philippe s'est jeté sur la Chersonèse, vous y envoyez du secours, s'il est aux Thermopyles vous y courrez, s'il tourne de quelqu'autre côté, vous le suivez, à droite, à gauche comme si vous étiez à ses ordres. Jamais de projet arrêté, jamais de précaution. Vous attendez qu'une mauvaise nouvelle vous mette en mouvement. Autrefois, peut-être, vous pouviez sans risque vous gouverner ainsi, mais le moment décisif est venu ; il faut une autre conduite.
42. Pour moi, ATHÉNIENS, je me persuade que cette humeur inquiète qui dévore Philippe, lui est inspirée par quelque dieu sensible à notre honte, Car si, content de ce qu'il a envahi, Philippe devait s'en tenir là ; et renoncer à de nouveaux projets ; quelques-uns de vous, ou je me trompe fort, consentiraient à oublier qu'il nous a couverts d'ignominie, et que nous sommes l'opprobre des Grecs. Mais heureusement rien ne l'assouvit, son ambition croit toujours, et peut-être vous réveillera-t-il enfin, à moins que vous ne vous soyez entièrement livrés au désespoir.
43. On ne pense point, et c'est ce que j'admire, on ne s'indigne point de voir qu'une guerre commencée pour nous venger des outrages que Philippe nous a faits, se termine, par souhaiter qu'il cesse de nous en faire. Mais non, il ne cessera pas, s'il n'y est contraint. Et nous attendrons tranquillement ? Vous croirez que tout ira bien, pourvu que vous fassiez partir des galères vides, et qu'un téméraire vous réponde du succès ?
44. Nous ne nous embusquerons pas ? Il n’y aura pas de nos citoyens qui prennent les armes, et qui par leur présence animent enfin l'étranger ? Notre flotte ne descendra pas chez l'ennemi ? Par où l'aborder, dira-t-on? Hé la guerre, ATHÉNIENS, la guerre elle-même (22) vous en découvrira les endroits faibles, si vous les cherchez. Mais si, renfermés dans vos murailles, vous n'avez d'attention que pour des harangueurs, qui se déchirent perpétuellement les uns les autres, vous ne ferez jamais, rien d'utile.
45. Quelque part que marchent nos troupes, si elles sont, je ne dis point toutes composées, mais du moins mêlées de citoyens, je m'assure que la bienveillance des dieux et de la fortune combattra pour nous. Mais quand il n'y a d'Athénien que le général ; et quand on le fait partir avec un décret frivole, et avec des espérances dont il n'a pour garant que la tribune; rien de ce qui doit se faire, ne se fait. Autant que ces sortes d'armements excitent la risée de vos ennemis, autant ils consternent vos alliés.
46. Car un homme seul ne saurait, non, il ne saurait porter tout le fait dont vous le chargez. Il ne pourra que donner de belles paroles, et quand il aura été battu, en rejeter la faute sur l'un ou sur l'autre. Toutes vos entreprises ont échoué par là. Et devez-vous effectivement vous promettre un autre succès ? Vous donnez à de pauvres étrangers un chef qui n'a pas de quoi les payer ; il succombe; aussitôt on vient hardiment vous en faire ici de fausses relations ; et vous, sur des ouï-dire, vous l'absolvez ou le condamnez au hasard. 
47. Or le remède quel est-il ? Que vous-mêmes, ATHÉNIENS, vous alliez servir en personne ; et qu'après avoir été les inspecteurs de vos généraux durant la campagne vous soyez leurs jugés au retour. Vous ne devez point vous fier à de simples rapports il faut voir de vos yeux ce qui se passe dans vos armées, et surtout aujourd'hui qu'il ne reste nul honneur parmi ceux qui les commandent. Trop lâches pour exposer une seule fois leur vie dans les combats, ils ne craignent point de l'exposer deux et trois fois dans vos jugements ; et ils préfèrent à une fin glorieuse le sort d'un brigand et d'un scélérat. Car à des scélérats, c'est une sentence qui leur ôte la vie ; mais à des guerriers, ce doit être l'épée de l'ennemi.
48. Quelques-uns de vos nouvellistes répandent que Philippe travaille. avec Lacédémone à ruiner Thèbes, et à changer le gouvernement de nos républiques, d'autres, qu'il a envoyé un ambassadeur au (23) Roi : d'autres, qu'il fortifie des places en Illyrie : chacun de nous invente sa fable, et la promène.
49. Pour moi, de par les dieux, je veux bien croire, ATHÉNIENS, qu'enivré de ses grands exploits, il se laisse aller de pareilles rêveries, d'autant plus que dans toute la Grèce il ne voit personne qui lui fasse tête. Mais, de par Jupiter, je ne croirai point qu'il mène ses projets de telle sorte que nos plus sottes gens les pénètrent ; or nos plus sottes gens, ce sont nos faiseurs de nouvelles.
50. Mais si laissant leurs songes à part, nous considérons que Philippe est notre ennemi ; qu'il s'empare de nos biens ; que depuis longtemps il nous outrage ; que tous les secours dont nous nous étions flattés, ont tourné contre nous ; qu'il ne nous reste d'espérance qu'en nous-mêmes ; que pour différer à porter la guerre au loin, nous nous exposons à l'avoir dans l'Attique ; si nous faisons, dis-je, toutes ces réflexions, alors nous connaîtrons nos véritables devoirs, et nous fermerons l'oreille à de vains discours. Car il ne faut point que frivoles conjectures nous arrêtent, quand il est clair que si nous manquons de prévoyance et d'activité, nous périrons.
51. Pour moi, qui jamais ne cherchai à vous plaire, si ce n'est autant que vos intérêts me l'ont permis, je viens de vous dire librement, et sans adoucissement, ma pensée. Heureux si, comme il vous est salutaire de recevoir les meilleurs conseils, il l'était de même à l'orateur de vous les donner. J'en aurais redoublé ma confiance, si je l'avais cru. Mais enfin, de quelque manière que vous preniez mon opinion, il m'a suffi de la croire avantageuse, pour me sentir obligé à vous la dire. Puisse l'emporter celle qui doit vous être la plus utile à tous !

 

(1) Quand le peuple était assemblé, un héraut criait, Quelqu'un au-dessus de cinquante ans veut-il parler ? Et qui encore ? Chacun à son tour. Après quoi, selon la loi de Solon, c'était aux plus anciens à parler les premiers. Mais du temps de Démosthène, cette loi ne s'observait plus à la rigueur. Il n'était que dans sa trentième année, lorsqu'il prononça cette Harangue, qui à beaucoup prés, ne fut pas son coup d'essai.
(2)
Lacédémone ou Sparte, car c'est la même république sous ces deux noms, allait à subjuguer tous les autres peuples de la Grèce. Elle avait rasé les murs, d'Athènes, et pris la Cadmée qui était la citadelle de Thèbes. Elle avait réduit les Argiens et les Corinthiens à se faire honneur d'être ses alliés de nom, et ses sujets en effet. Thèbes, pour secouer le joug, excita la guerre appelée Béotique, où les Athéniens eurent la meilleure part, et contribuèrent le plus à la défaite des Lacédémoniens. La Cadmée avait été prise la troisième année de l'olympiade 99. Quatre ans après elle fut reprise. De là jusqu'au temps où parle Démosthène, il n'y a donc que vingt-cinq ans ; et par conséquent une bonne partie de ses auditeurs pouvait avoir vu la guerre Béotique.
(3
Pour entendre Démosthène, c'est à tout moment une nécessité de se mettre devant les yeux la carte de l'ancienne Grèce ; sans quoi l'on ne saurait bien sentir la force de son raisonnement. Mais la forme de ce volume ne permettant guère d'y faire entrer une carte de géographie, je pouvais y suppléer de deux manières : ou par des Notes mises au bas des pages, ou par une Table générale, contenant les noms des pays, villes et autres lieux, dont Démosthène fait mention. De ces deux manières j'ai préféré la seconde, pour n'avoir pas à répéter souvent les mêmes notes ; et d'ailleurs, parce que le moins qu'on peut couper le texte d'un Orateur, c'est toujours le mieux. On trouvera donc à la fin des quatre Philippiques, cette Table dont je parle, et qui servira également pour toutes. Je me contenterai d'y rapporter en simple Géographe, le nom et la situation des villes. Car, de conter leur histoire en Commentateur, ce ne serait jamais fait. Il n'y a en Grèce, ni bourgade, ni ruisseau, ni montagne, qui ne pût fournir un volume.
(4
Image tirée de ce qui se pratiquait aux Jeux solennels, où l'on étalait aux yeux des Athlètes, les prix destinés aux victorieux.
(5
Voyez sur cet endroit, les réflexions de Longin, Traité du Sublime, ch, XVI.
(6
Dialogue entre deux nouvellistes.
(7
S'il arrivait que Philippe mourût. On voit assez que c'est là le sens ; mais il fallait l'envelopper, comme a fait Démosthène, pour ne pas pécher contre cette bienséance, dont Cicéron veut que l'Orateur fasse sa première loi. Car il y avoir des choses que les Anciens n'osaient exprimer qu'en termes obscurs, ou adoucis, pour ne peint prononcer ce qu'ils appelaient verba male ominata, des paroles sinistres. On n'osait dire à quelqu'un : S'il vous arrive d'être tué, si vous venez à mourir. On enveloppait, autant qu'on le pouvait, l'idée triste et odieuse d'une mort prochaine, ou même éloignée. Les Grecs disaient EI TI PATOIS ; les Romains, Si quid humanitus contingat.
(8
Il y a dans le Grec EPISTOLIMAIOUS DUNAMEIS et M. de Tourreil dit que dans tout Démosthène. il n'y a point d'endroit, qui exerce plus les commentateurs, que celui-ci. On peut voir dans les remarques de ce savant traducteur, les quatre différentes. manières dont Pollux, Phavorius, Wolfius, et Henri Etienne ont expliqué cet EPISTOLIMAÏOUS. Pour moi, sans autre finesse, je m'attache à une expression simple, qui me paraît aller droit à la pensée de Démosthène, et faire sentir le ridicule amer qu'il a prétendu y jeter. Athènes, dans un besoin, écrivait de tous côtés, pour avoir des soldats : on lui répondait qu'ici on lui en fournirait tel nombre, là tel nombre, mais à la fin, il se trouvait que ce n'étaient point des hommes effectifs. Il y avait beaucoup à rabattre du nombre promis, et d'autant plus qu'Athènes, comme on le voit par cette harangue, ne payait point ces étrangers, ou les payait mal. Ainsi ces grandes armées n'étaient complètes que dans les lettres écrites pour les demander d'une part, et pour les promettre de l'autre. Voilà, ou je me trompe fort ce que Démosthène appelle DUNAMEIS EPISTOLIMAIOUS, des armées qui n'existent qu'en papier.
(9
On appelait étranger à Athènes, tout ce qui n'était point de l'Attique même : et Barbare, tout ce qui n'était point Grec.
(10)  
Par une loi de Solon, mais qui n'était plus en vigueur du temps de Démosthène, aucun citoyen n'était exempt du service. Il était d'abord employé sur les côtes de l'Attique, depuis l'âge de dix-huit ans jusque à vingt; et après il allait servir au loin. Quant au temps où il avait droit de quitter, plusieurs auteurs le fixent à quarante ans. Tout citoyen, au reste, lorsqu'il entrait au service, devait prêter serment de fidélité. On peut en voir la formule dans l’Onomasticon de Pollux, liv. 8, chap. 9.
(11
Athènes avait dans l'Hellespont une armée toute composée d'étrangers ; ils n'étaient point payés ; ils quittèrent sans autre formalité, pour aller joindre Artabaze, Satrape de l'Asie mineure, révolté contre son maître le Roi de Perse, et ils furent suivis de Charès, Athénien, leur général.
(12)
J'ai mieux aimé me servir ici d'une expression vague, que d'employer les termes de la Milice moderne. Car, de les mettre dans la bouche de Démosthène, c'est tomber à peu prés dans la faute que ferait un peintre, qui, sans avoir égard à ce qu'on appelle costume, peindrait Alexandre ou César en perruque, et en justaucorps brodé.
(13)
Parce que ces officiers y avaient un rang, et y paraissaient avec les habits et les autres ornements convenables à leurs dignités.
(14
M. des Tourreil dit que ce Ménélas était le frère de Philippe. Mais quoique Philippe et Ménélas fussent nés de mères différentes, et qu'il ne vécussent pas en bonne amitié, cependant il n'est guère vraisemblable qu'Athènes eût voulu se fier si fort au frère de son ennemi. J'aime donc mieux croire avec M. Lucchésini, que le Ménélas dont il est ici question, est un homme inconnu d'ailleurs. Voici, au reste, la pensée de Démosthène ; elle n'a besoin d'éclaircissement que pour ceux qui n'ont pas devant les yeux la carte de la Grèce. Quand il s'agit, dit-il, d'aller au secours de Lemnos, qui est une île fort éloignée de vous, vous y envoyez des troupes commandées par un Athénien : et aujourd'hui c'est à un étranger que vous confiez les troupes qui gardent vos frontières, et qui défendent le pas des Thermopyles. Il n'y a pas de raison à ne point prendre pour vous-mêmes, et pour ce qui vous touche de plus près, les précautions que vous prenez pour vos alliés. 
J'ai lu ici APH UMON EDEI KEXEIROTONEMENON EINAI TEUTON, au lien que toutes les éditions portent UPH UMON ; etc. Un changement si léger ne sera point blâmé, je m'en flatte par ceux qui voudront prendre le fil du raisonnement.

(15
Une Drachme, selon M. Dacier, pesait ce que nous appelons un Gros ; et il met le gros d'argent à dix sous. Une Mine valait cent drachmes; et par conséquent cinquante livres Tournois. Un Talent valait soixante mines ; et par conséquent trois mille livres Tournois. Ainsi la somme totale que Démosthène demande pour l'entretien de son armée, se monte à deux cent soixante et dix mille livres, en supposant toujours que le gros est à dix sous.
(16)
Vents du nord, contraires par conséquent pour aller d'Athènes en Macédoine. Toutes les années régulièrement ils se lèvent deux jours après que le soleil est entré au signe du Lion, et ils règnent quarante jours de suite. Ils se calment toujours sur le soir, pour ne reparaître qu'avec l'aurore, et de là vient que sur mer on les appelle les dormeurs. Plin II. 47.
(17)
Wolfius dit sur cet endroit : Locus videtur corruptus, et vatem potius quam interpretem postulare. Il rapporte ensuite la pensée de Mélanchton, celle de Paul Manuce, la sienne propre, et il ajoute : Ego meam dubitationern, ac potius ignorationem ingenue confiteor. Que cette candeur me charme dans un savant ! Pour moi, au milieu de ces ténèbres, je me suis laissé guider par M. Lucchésini, et j'ai pris à peu près le sens qu'il propose dans ses Notes sur la Traduction de Wolfius.
(18)
Ils avaient deux galères sacrées, l'une desquelles passait pour être celle où Thésée s'était embarqué, lorsqu'il alla en Crète attaquer le Minotaure. On ne les faisait voguer que pour de grandes causes, et avec de grandes cérémonies. A la superstition près, ces deux galères étaient à Athènes ce qu'est aujourd'hui le Bucentaure à Venise.
(19)  
Panathénées, fêtes en l'honneur de Minerve, déesse tutélaire d'Athènes et de toute l'Attique. Bacchanales, fêtes, comme on le voit assez par leur nom, en l'honneur de Bacchus. Tant d'auteurs nous ont décrit les unes et les autres, que ce serait peine perdue de le faire encore ici. J'avertirai seulement que dans mon texte il y a un mot grec, qui fait voir que ceux à qui était annuellement commise l'ordonnance de ces deux fêtes, se tiraient au sort.
(20
Voici le Grec, ATAKTA, AORISTA, ADIORTHOTA APANTA, où il est aisé de remarquer ce fréquent concours de voyelles; et qui plus est, de la même voyelle, la plus sonore de toutes. Je ne pouvais faire que de vains efforts pour I'imiter en notre langue. Mais pour se mettre plus au fait, on peut consulter Victorius, Var. Lect. XXIII 12.
(21)
Je rends ainsi TRERARÆSOS, parce qu'en effet ces triérarques étaient des particuliers, que la république, dans certains cas, obligeait d'armer une galère à leurs dépens. On jetait pour cela les yeux sur les citoyens estimés les plus riches. Mais ce qu'il y avoir de singulier, c'est que le citoyen nommé pour être du nombre des Triérarques pouvait offrir d'échanger ses biens contre ceux d'un autre citoyen, qu'il prétendait être plus riche que lui, et plus en état, par conséquent, de soutenir les frais nécessaires. Auquel cas ce dernier était obligé, ou d'accepter l'échange, ou d'armer à ses dépens. Voilà ce qu'entend Démosthène par ces mots : On leur souffre de proposer des échanges, ANTIDOSTEïS. Il est vrai que, dans l'intention de Solon, cette loi était sage ; car elle mettait les plus riches dans la nécessité de porter les charges publiques. Mais dans le pratique, elle droit à conséquence, parce que les disputes qui naissaient au sujet de ces échanges, retardaient à contre-temps le service de l'État.
(22
Voyez encore ici Longin, ch, XVI. Tolius dans ses Notes sur Longin, rapporte ce passage de Tacite, Liv. II. Aperiet et recludet contecta et tumescentia victricium partium vulnera bellum ipsum. Mais le style de l'Historien vaut-il celui de l'Orateur ?
(23)  
Ainsi nommait-on tout court, le roi de Perse ; ou quelquefois on disait : le Grand Roi.