Xénophon traduit par Eugène Talbot

 

XENOPHON

 

DE L’ÉCONOMIE (chapitres XI à XXI) (précédent)

Οἰκονομικός 

Traduction française · Eugène TALBOT.

autre traduction (Dacier)

 

 

XENOPHON

ŒUVRES COMPLETES

 

 

 

 

Οἰκονομικός  Κεφάλαιον ιαʹ

 

 

[1] « Ἐντεῦθεν δ᾽ ἐγὼ εἶπον· Ὦ Ἰσχόμαχε, τὰ μὲν δὴ περὶ τῶν τῆς γυναικὸς ἔργων ἱκανῶς μοι δοκῶ ἀκηκοέναι τὴν πρώτην, καὶ ἄξιά γε πάνυ ἐπαίνου ἀμφοτέρων ὑμῶν. Τὰ δ᾽ αὖ σὰ ἔργα, ἔφην ἐγώ, ἤδη μοι λέγε, ἵνα σύ τε ἐφ᾽ οἷς εὐδοκιμεῖς διηγησάμενος ἡσθῇς κἀγὼ τὰ τοῦ καλοῦ κἀγαθοῦ ἀνδρὸς ἔργα τελέως διακούσας καὶ καταμαθών, ἂν δύνωμαι, πολλήν σοι χάριν εἰδῶ.

[2] Ἀλλὰ νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, καὶ πάνυ ἡδέως σοι, ὦ Σώκρατες, διηγήσομαι ἃ ἐγὼ ποιῶν διατελῶ, ἵνα καὶ μεταρρυθμίσῃς με, ἐάν τί σοι δοκῶ μὴ καλῶς ποιεῖν.

[3] Ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν δή, ἔφην, πῶς ἂν δικαίως μεταρρυθμίσαιμι ἄνδρα ἀπειργασμένον καλόν τε κἀγαθόν, καὶ ταῦτα ὢν ἀνὴρ ὃς ἀδολεσχεῖν τε δοκῶ καὶ ἀερομετρεῖν καί, τὸ πάντων δὴ ἀνοητότατον δοκοῦν εἶναι ἔγκλημα, πένης καλοῦμαι; [4] Καὶ πάνυ μεντἄν, ὦ Ἰσχόμαχε, ἦν ἐν πολλῇ ἀθυμίαι τῷ ἐπικλήματι τοιύτῳ, εἰ μὴ πρώιην ἀπαντήσας τῷ Νικίου τοῦ †ἐπηλύτου† ἵππῳ εἶδον πολλοὺς ἀκολουθοῦντας αὐτῷ θεατάς, πολὺν δὲ λόγον ἐχόντων τινῶν περὶ αὐτοῦ ἤκουον· καὶ δῆτα ἠρόμην προσελθὼν τὸν ἱπποκόμον εἰ πολλὰ εἴη χρήματα τῷ ἵππῳ. [5] δὲ προσβλέψας με ὡς οὐδὲ ὑγιαίνοντα τῷ ἐρωτήματι εἶπε· « Πῶς δ᾽ ἂν ἵππῳ χρήματα γένοιτο; »  Οὕτω δὴ ἐγὼ ἀνέκυψα ἀκούσας ὅτι ἐστὶν ἄρα θεμιτὸν καὶ πένητι ἵππῳ ἀγαθῷ γενέσθαι, εἰ τὴν ψυχὴν φύσει ἀγαθὴν ἔχοι. [6] ς οὖν θεμιτὸν καὶ ἐμοὶ ἀγαθῷ ἀνδρὶ γενέσθαι διηγοῦ τελέως τὰ σὰ ἔργα, ἵνα, ὅ τι ἂν δύνωμαι ἀκούων καταμαθεῖν, πειρῶμαι καὶ ἐγώ σε ἀπὸ τῆς αὔριον ἡμέρας ἀρξάμενος μιμεῖσθαι. Καὶ γὰρ ἀγαθή ἐστιν, ἔφην ἐγώ, ἡμέρα ὡς ἀρετῆς ἄρχεσθαι.

[7] Σὺ μὲν παίζεις, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ὦ Σώκρατες, ἐγὼ δὲ ὅμως σοι διηγήσομαι ἃ ἐγὼ ὅσον δύναμαι πειρῶμαι ἐπιτηδεύων διαπερᾶν τὸν βίον.

[8] «πεὶ γὰρ καταμεμαθηκέναι δοκῶ ὅτι οἱ θεοὶ τοῖς ἀνθρώποις ἄνευ μὲν τοῦ γιγνώσκειν τε ἃ δεῖ ποιεῖν καὶ ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ταῦτα περαίνηται οὐ θεμιτὸν ἐποίησαν εὖ πράττειν, φρονίμοις δ᾽ οὖσι καὶ ἐπιμελέσι τοῖς μὲν διδόασιν εὐδαιμονεῖν, τοῖς δ᾽ οὔ, οὕτω δὴ ἐγὼ ἄρχομαι μὲν τοὺς θεοὺς θεραπεύων, πειρῶμαι δὲ ποιεῖν ὡς ἂν θέμις ᾖ μοι εὐχομένῳ καὶ ὑγιείας τυγχάνειν καὶ ῥώμης σώματος καὶ τιμῆς ἐν πόλει καὶ εὐνοίας ἐν φίλοις καὶ ἐν πολέμῳ καλῆς σωτηρίας καὶ πλούτου καλῶς αὐξομένου. »

[9] Καὶ ἐγὼ ἀκούσας ταῦτα· «Μέλει γὰρ δή σοι, ὦ Ἰσχόμαχε, ὅπως πλουτῇς καὶ πολλὰ χρήματα ἔχων πολλὰ ἔχῃς πράγματα τούτων ἐπιμελόμενος;

Καὶ πάνυ γ᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, μέλει μοι τούτων ὧν ἐρωτᾷς· ἡδὺ γάρ μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, καὶ θεοὺς μεγαλείως τιμᾶν καὶ φίλους, ἄν τινος δέωνται, ἐπωφελεῖν καὶ τὴν πόλιν μηδὲν <τὸ> κατ᾽ ἐμὲ χρήμασιν ἀκόσμητον εἶναι.

[10] Καὶ γὰρ καλά, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, ἐστὶν ἃ σὺ λέγεις, καὶ δυνατοῦ γε ἰσχυρῶς ἀνδρός· πῶς γὰρ οὔ; ὅτε πολλοὶ μὲν εἰσὶν ἄνθρωποι οἳ οὐ δύνανται ζῆν ἄνευ τοῦ ἄλλων δεῖσθαι, πολλοὶ δὲ ἀγαπῶσιν, ἂν δύνωνται τὰ ἑαυτοῖς ἀρκοῦντα πορίζεσθαι. Οἱ δὲ δὴ δυνάμενοι μὴ μόνον τὸν ἑαυτῶν οἶκον διοικεῖν, ἀλλὰ καὶ περιποιεῖν ὥστε καὶ τὴν πόλιν κοσμεῖν καὶ τοὺς φίλους ἐπικουφίζειν, πῶς τούτους οὐχὶ βαθεῖς τε καὶ ἐρρωμένους ἄνδρας χρὴ νομίσαι; [11] λλὰ γὰρ ἐπαινεῖν μέν, ἔφην ἐγώ, τοὺς τοιούτους πολλοὶ δυνάμεθα· σὺ δέ μοι λέξον, ὦ Ἰσχόμαχε, ἀφ᾽ ὧνπερ ἤρξω, πῶς ὑγιείας ἐπιμελῇ; πῶς τῆς τοῦ σώματος ῥώμης; πῶς θέμις εἶναί σοι καὶ ἐκ πολέμου καλῶς σώιζεσθαι; τῆς δὲ χρηματίσεως πέρι καὶ μετὰ ταῦτα, ἔφην ἐγώ, ἀρκέσει ἀκούειν.

[12] Ἀλλ᾽ ἔστι μέν, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ὥς γε ἐμοὶ δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ἀκόλουθα ταῦτα πάντα ἀλλήλων. πεὶ γὰρ ἐσθίειν τις τὰ ἱκανὰ ἔχει, ἐκπονοῦντι μὲν ὀρθῶς μᾶλλον δοκεῖ μοι ἡ ὑγίεια παραμένειν, ἐκπονοῦντι δὲ μᾶλλον ἡ ῥώμη προσγίγνεσθαι, ἀσκοῦντι δὲ τὰ τοῦ πολέμου κάλλιον σώιζεσθαι, ὀρθῶς δὲ ἐπιμελομένῳ καὶ μὴ καταμαλακιζομένῳ μᾶλλον εἰκὸς τὸν οἶκον αὔξεσθαι.

[13] Ἀλλὰ μέχρι μὲν τούτου ἕπομαι, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, ὅτι ἐκπονοῦντα φὴις καὶ ἐπιμελόμενον καὶ ἀσκοῦντα ἄνθρωπον μᾶλλον τυγχάνειν τῶν ἀγαθῶν, ὁποίῳ δὲ πόνῳ χρῇ πρὸς τὴν εὐεξίαν καὶ ῥώμην καὶ ὅπως ἀσκεῖς τὰ τοῦ πολέμου καὶ ὅπως ἐπιμελεῖ τοῦ περιουσίαν ποιεῖν ὡς καὶ φίλους ἐπωφελῖν καὶ πόλιν ἐπισχύειν, ταῦτα ἂν ἡδέως, ἔφην ἐγώ, πυθοίμην.

[14] Ἐγὼ τοίνυν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Ἰσχόμαχος, ἀνίστασθαι μὲν ἐξ εὐνῆς εἴθισμαι ἡνίκ᾽ <ἂν> ἔτι ἔνδον καταλαμβάνοιμι, εἴ τινα δεόμενος ἰδεῖν τυγχάνοιμι. Κἂν μέν τι κατὰ πόλιν δέῃ πράττειν, ταῦτα παργματευόμενος περιπάτῳ τούτῳ χρῶμαι· [15] ἂν δὲ μηδὲν ἀναγκαῖον ᾖ κατὰ πόλιν, τὸν μὲν ἵππον ὁ παῖς προάγει εἰς ἀγρόν, ἐγὼ δὲ περιπάτῳ χρῶμαι τῇ εἰς ἀγρὸν ὁδῷ ἴσως ἄμεινον, ὦ Σώκρατες, ἢ εἰ ἐν τῷ ξυστῷ περιπατοίην. [16] πειδὰν δὲ ἔλθω εἰς ἀγρόν, ἄν τέ μοι φυτεύοντες τυγχάνωσιν ἂν τε νειοποιοῦντες ἄν τε σπείροντες ἄν τε καρπὸν προσκομίζοντες, ταῦτα ἐπισκεψάμενος ὅπως ἕκαστα γίγνεται, μεταρρυθμίζω, ἐὰν ἔχω τι βέλτιον τοῦ παρόντος. [17] Μετὰ δὲ ταῦτα ὡς τὰ πολλὰ ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον ἱππασάμην ἱππασίαν ὡς ἂν ἐγὼ δύνωμαι ὁμοιοτάτην ταῖς ἐν τῷ πολέμῳ ἀναγκαίαις ἱππασίαις, οὔτε πλαγίου οὔτε κατάντους οὔτε τάφρου οὔτε ὀχετοῦ ἀπεχόμενος, ὡς μέντοι δυνατὸν ταῦτα ποιοῦντα ἐπιμέλομαι μὴ ἀποχωλεῦσαι τὸν ἵππον. [18] πειδὰν δὲ ταῦτα γένηται, ὁ παῖς ἐξαλίσας τὸν ἵππον οἴκαδε ἀπάγει, ἅμα φέρων ἀπὸ τοῦ χώρου ἄν τι δεώμεθα εἰς ἄστυ. γὼ δὲ τὰ μὲν βάδην τὰ δὲ ἀποδραμὼν οἴκαδε ἀπεστλεγγισάμην. Εἶτα δὲ ἀριστῶ, ὦ Σώκρατες, ὅσα μήτε κενὸς μήτε ἄγαν πλήρης διημερεύειν.

[19] Νὴ τὴν Ἥραν, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, ἀρεσκόντως γέ μοι ταῦτα ποιεῖς. Τὸ γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ συνεσκευασμένοις χρῆσθαι τοῖς τε πρὸς τὴν ὑγίειαν καὶ τοῖς πρὸς τὴν ῥώμην παρασκευάσμασι καὶ τοῖς εἰς τὸν πόλεμον ἀσκήμασι καὶ ταῖς τοῦ πλούτου ἐπιμελείαις, ταῦτα πάντα ἀγαστά μοι δοκεῖ εἶναι. [20] Καὶ γὰρ ὅτι ὀρθῶς ἑκάστου τούτων ἐπιμελῇ ἱκανὰ τεκμήρια παρέχῃ· ὑγιαίνοντά τε γὰρ καὶ ἐρρωμένον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ σὺν τοῖς θεοῖς σε ὁρῶμεν καὶ ἐν τοῖς ἱππικωτάτοις τε καὶ πλουσιωτάτοις λεγόμενόν σε ἐπιστάμεθα.

[21] Ταῦτα τοίνυν ἐγὼ ποιῶν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὑπὸ πολλῶν πάνυ συκοφαντοῦμαι, σὺ δ᾽ ἴσως ὤιου με ἐρεῖν ὡς ὑπὸ πολλῶν καλὸς κἀγαθὸς κέκλημαι.

[22] Ἀλλὰ καὶ ἔμελλον δὲ ἐγώ, ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, τοῦτο ἐρήσεσθαι, εἴ τινα καὶ τούτου ἐπιμέλειαν ποιῇ, ὅπως δύνῃ λόγον διδόναι καὶ λαμβάνειν, ἄν τινί ποτε δέῃ.

Οὐ γὰρ δοκῶ σοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, αὐτὰ ταῦτα διατελεῖν μελετῶν, ἀπολογεῖσθαι μὲν ὅτι οὐδένα ἀδικῶ, εὖ δὲ ποιῶ πολλοὺς ὅσον ἂν δύνωμαι, κατηγορεῖν δὲ οὐ δοκῶ σοι μελετᾶν ἀνθρώπων, ἀδικοῦντας μὲν καὶ ἰδίαι πολλοὺς καὶ τὴν πόλιν καταμανθάνων τινάς, εὖ δὲ ποιοῦντας οὐδένα;

[23] Ἀλλ᾽ εἰ καὶ ἑρμηνεύειν τοιαῦτα μελετᾷς, τοῦτό μοι, ἔφην ἐγώ, ἔτι, ὦ Ἰσχόμαχε, δήλωσον.

Οὐδὲν μὲν οὖν, ὦ Σώκρατες, παύομαι, ἔφη, λέγειν μελετῶν. γὰρ κατηγοροῦντός τινος τῶν οἰκετῶν ἢ ἀπολογουμένου ἀκούσας ἐλέγχειν πειρῶμαι, ἢ μέμφομαί τινα πρὸς τοὺς φίλους ἢ ἐπαινῶ, ἢ διαλλάττω τινὰς τῶν ἐπιτηδείων πειρώμενος διδάσκειν ὡς συμφέρει αὐτοῖς φίλους εἶναι μᾶλλον ἢ πολεμίους, [24] <ἢ> ἐπιτιμῶμέν τινι στρατηγῷ συμπαρόντες, ἢ ἀπολογούμεθα ὑπέρ του, εἴ τις ἀδίκως αἰτίαν ἔχει, ἢ κατηγοροῦμεν πρὸς ἀλλήλους, εἴ τις ἀδιικως τιμᾶται. Πολλάκις δὲ καὶ βουλευόμενοι ἃ μὲν ἂν ἐπιθυμῶμεν πράττειν, ταῦτα ἐπαινοῦμεν, ἃ δ᾽ ἂν μὴ βουλώμεθα πράττειν, ταῦτα μεμφόμεθα. [25] δη δ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, καὶ διειλημμένως πολλάκις ἐκρίθην ὅ τι χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτεῖσαι.

Ὑπὸ τοῦ, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε; ἐμὲ γὰρ δὴ τοῦτο ἐλάνθανεν.

Ὑπὸ τῆς γυναικός, ἔφη.

Καὶ πῶς δή, ἔφην ἐγώ, ἀγωνίζει;

Ὅταν μὲν ἀληθῆ λέγειν συμφέρῃ, πάνυ ἐπιεικῶς· ὅταν δὲ ψευδῆ, τὸν ἥττω λόγον, ὦ Σώκρατες, οὐ μὰ τὸν Δία οὐ δύναμαι κρείττω ποιεῖν.

Καὶ ἐγὼ εἶπον· Ἴσως γάρ, ὦ Ἰσχόμαχε, τὸ ψεῦδος οὐ δύνασαι ἀληθὲς ποιεῖν. »

 

Οἰκονομικός Κεφάλαιον ιβʹ

[1] « Ἀλλὰ γάρ, ἔφην ἐγώ, μή σε κατακωλύω, ὦ Ἰσχόμαχε, ἀπιέναι ἤδη βουλόμενον.

Μὰ Δί᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες· ἐπεὶ οὐκ ἂν ἀπέλθοιμι πρὶν <ἂν> παντάπασιν ἡ ἀγορὰ λυθῇ.

[2] Νὴ Δί᾽, ἔφην ἐγώ, φυλάττῃ γὰρ ἰσχυρῶς μὴ ἀποβάλῃς τὴν ἐπωνυμίαν, τὸ ἀνὴρ καλὸς κἀγαθὸς κεκλῆσθαι. Νῦν γὰρ πολλῶν σοι ἴσως ὄντων ἐπιμελείας δεομένων, ἐπὲι συνέθου τοῖς ξένοις, ἀναμένεις αὐτούς, ἵνα μὴ ψεύσῃ.

Ἀλλά τοι, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, οὐδ᾽ ἐκεῖνά μοι ἀμελεῖται ἃ σὺ λέγεις· ἔχω γὰρ ἐπιτρόπους ἐν τοῖς ἀγροῖς.

[3] Πότερα δέ, ἐγὼ ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, ὅταν δεηθῇς ἐπιτρόπου, καταμαθὼν ἄν που ᾖ ἐπιτροπευτικὸς ἀνήρ, τοῦτον πειρᾷ ὠνεῖσθαι, ὥσπερ, ὅταν τέκτονος δεηθῇς, καταμαθὼν εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἄν που ἴδῃς τεκτονικόν, τοῦτον πειρᾷ κτᾶσθαι, ἢ αὐτὸς παιδεύεις τοὺς ἐπιτρόπους;

[4] Αὐτὸς νὴ Δί᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, πειρῶμαι παιδεύειν. Καὶ γὰρ ὅστις μέλλει ἀρκέσειν, ὅταν ἐγὼ ἀπῶ, ἀντ᾽ ἐμοῦ ἐπιμελόμενος, τί αὐτὸν καὶ δεῖ ἄλλο ἐπίστασθαι ἢ ἅπερ ἐγώ; εἴπερ γὰρ ἱκανός εἰμι τῶν ἔργων προστατεύειν, κἂν ἄλλον δήπου δυναίμην διδάξαι ἅπερ αὐτὸς ἐπίσταμαι.

[5] Οὐκοῦν εὔνοιαν πρῶτον, ἔφην ἐγώ, δεήσει αὐτὸν ἔχειν σοὶ καὶ τοῖς σοῖς, εἰ μέλλει ἀρκέσειν ἀντὶ σοῦ παρών. νευ γὰρ εὐνοίας τί ὄφελος καὶ ὁποίας τινὸς οὖν ἐπιτρόπου ἐπιστήμης γίγνεται;

Οὐδὲν μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ἀλλά τοι τὸ εὐνοεῖν ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς ἐγὼ πρῶτον πειρῶμαι παιδεύειν.

[6] Καὶ πῶς, ἐγὼ ἔφην, πρὸς τῶν θεῶν εὔνοιαν ἔχειν σοὶ καὶ τοῖς σοῖς διδάσκεις ὄντινα ἂν βούλῃ;

Εὐεργετῶν νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ὅταν τινὸς ἀγαθοῦ οἱ θεοὶ ἀφθονίαν διδῶσιν ἡμῖν.

[7] Τοῦτο οὖν λέγεις, ἔφην ἐγώ, ὅτι οἱ ἀπολαύοντες τῶν σῶν ἀγαθῶν εὖνοί σοι γίγνονται καὶ ἀγαθόν τί σε βούλονται πράττειν;

Τοῦτο γὰρ ὄργανον, ὦ Σώκρατες, εὐνοίας ἄριστον ὁρῶ ὄν.

[8] Ἂν δὲ δὴ εὔνους σοι γένηται, ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, ἦ τούτου ἕνεκα ἱκανὸς ἔσται ἐπιτροπεύειν; οὐχ ὁρᾷς ὅτι καὶ ἑαυτοῖς εὖνοι πάντες ὄντες ὡς εἰπεῖν ἄνθρωποι, πολλοὶ αὐτῶν εἰσὶν οἳ οὐκ ἐθέλουσιν ἐπιμελεῖσθαι ὅπως αὐτοῖς ἔσται ταῦτα ἃ βούλονται εἶναί σφισι τὰ ἀγαθά;

[9] Ἀλλὰ ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, τοιούτους ὅταν ἐπιτρόπους βούλωμαι καθιστάναι, καὶ ἐπιμελεῖσθαι διδάσκω. [10] Πῶς, ἔφην ἐγώ, πρὸς τῶν θεῶν; Τοῦτο γὰρ δὴ ἐγὼ παντάπασιν οὐ διδακτὸν ὤιμην εἶναι, τὸ ἐπιμελῆ ποιῆσαι.

Οὐδὲ γάρ ἐστιν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐφεξῆς γε οὕτως οἷόν τε πάντας διδάξαι ἐπιμελεῖς εἶναι.

[11] Ποίους μὲν δή, ἐγὼ ἔφην, ο9ίον τε; πάντως μοι σαφῶς τούτους διασήμηνον.

Πρῶτον μέν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τοὺς οἴνου ἀκρατεῖς οὐκ ἂν δύναιο ἐπιμελεῖς ποιῆσαι· τὸ γὰρ μεθύειν λήθην ἐμποιεῖ πάντων τῶν πράττειν δεομένων.

[12] Οἱ οὖν τούτου ἀκρατεῖς μόνοι, ἐγὼ ἔφην, ἀδύνατοί εἰσιν ἐπιμελεῖσθαι ἢ καὶ ἄλλοι τινές;

Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, καὶ οἵ γε τοῦ ὕπνου· οὔτε γὰρ ἂν αὐτὸς δύναιτο καθεύδων τὰ δέοντα ποιεῖν οὔτε ἄλλους παρέχεσθαι.

[13] Τί οὖν; ἐγὼ ἔφην, οὗτοι αὖ μόνοι ἀδύνατοι ἡμῖν ἔσονται ταύτην τὴν ἐπιμέλειαν διδαχθῆναι ἢ καὶ ἄλλοι τινὲς πρὸς τούτοις;

Ἔμοιγέ τοι δοκοῦσιν, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, καὶ οἱ τῶν ἀφροδισίων δυσέρωτες ἀδύνατοι εἶναι διδαχθῆναι ἄλλου τινὸς μᾶλλον ἐπιμελεῖσθαι ἢ τούτου· [14] οὔτε γάρ ἐλπίδα οὔτ᾽ ἐπιμέλειαν ἡδίονα ῥάιδιον εὑρεῖν τῆς τῶν παιδικῶν ἐπιμελείας, οὐδὲ μήν, ὅταν παρῇ τὸ πρακτέον, τιμωρίαν χαλεπωτέραν εὐπετές ἐστι τοῦ ἀπὸ τῶν ἐρωμένων κωλύεσθαι. φίεμαι οὖν καὶ οὓς ἂν τοιούτους γνῶ ὄντας μηδ᾽ ἐπιχειρεῖν ἐπιμελητὰς τούτων τινὰς καθιστάναι.

[15] Τί δέ, ἔφην ἐγώ, οἵτινες αὖ ἐρωτικῶς ἔχουσι τοῦ κερδαίνειν, ἦ καὶ οὗτοι ἀδύνατοί εἰσιν εἰς ἐπιμέλειαν τῶν κατ᾽ ἀγρὸν ἔργων παιδεύεσθαι;

Οὐ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, οὐδαμῶς γε, ἀλλὰ καὶ πάνυ εὐάγωγοί εἰσιν εἰς τὴν τούτων ἐπιμέλειαν· οὐδὲν γὰρ ἄλλο δεῖ ἢ δεῖξαι μόνον αὐτοῖς ὅτι κερδαλέον ἐστὶν ἡ ἐπιμέλεια.

[16] Τοὺς δὲ ἄλλους, ἔφην ἐγώ, εἰ ἐγκρατεῖς τέ εἰσιν ὧν σὺ κελεύεις καὶ πρὸς τὸ φιλοκερδεῖς εἶναι μετρίως ἔχουσι, πῶς ἐκδιδάσκεις ὧν σὺ βούλει ἐπιμελεῖς γίγνεσθαι;

Ἁπλῶς, ἔφη, πάνυ, ὦ Σώκρατες. ταν μὲν γὰρ ἐπιμελομένους ἴδω, καὶ ἐπαινῶ καὶ τιμᾶν πειρῶμαι αὐτούς, ὅταν δὲ ἀμελοῦντας, λέγειν τε πειρῶμαι καὶ ποιεῖν ὁποῖα δήξεται αὐτούς.

[17] Ἴθι, ἐγὼ ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, καὶ τόδε μοι παρατραπόμενος τοῦ λόγου περὶ τῶν παιδευομένων εἰς τὴν ἐπιμέλειαν δήλωσον περὶ τοῦ παιδεύεσθαι, εἰ οἷόν τέ ἐστιν ἀμελῆ αὐτὸν ὄντα ἄλλους ποιεῖν ἐπιμελεῖς.

[18] Οὐ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, οὐδέν γε μᾶλλον ἢ ἄμουσον ὄντα αὐτὸν ἄλλους μουσικοὺς ποιεῖν. Χαλεπὸν γὰρ τοῦ διδασκάλου πονηρῶς τι ὑποδεικνύοντος καλῶς τοῦτο ποιεῖν μαθεῖν, καὶ ἀμελεῖν γε ὑποδεικνύοντος τοῦ δεσπότου χαλεπὸν ἐπιμελῆ θεράποντα γενέσθαι. [19] ς δὲ συντόμως εἰπεῖν, πονηροῦ μὲν δεσπότου οἰκέτας οὐ δοκῶ χρηστοὺς καταμεμαθηκέναι· χρηστοῦ μέντοι πονηροὺς ἤδη εἶδον, οὐ μέντοι ἀζημίους γε. Τὸν δὲ ἐπιμελητικοὺς βουλόμενον ποιήσασθαί τινας καὶ ἐφορατικὸν δεῖ εἶναι τῶν ἔργων καὶ ἐξεταστικὸν καὶ χάριν θέλοντα τῶν καλῶς τελουμένων ἀποδιδόναι τῷ αἰτίῳ, καὶ δίκην μὴ ὀκνοῦντα τὴν ἀξίαν ἐπιθεῖναι τῷ ἀμελοῦντι. [20] Καλῶς δέ μοι δοκεῖ ἔχειν, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, καὶ ἡ τοῦ βαρβάρου λεγομένη ἀπόκρισις, ὅτε βασιλεὺς ἄρα ἵππου ἐπιτυχὼν ἀγαθοῦ παχῦναι αὐτὸν ὡς τάχιστα βουλόμενος ἤρετο τῶν δεινῶν τινα ἀμφ᾽ ἵππους δοκούντων εἶναι τί τάχιστα παχύνει ἵππον· τὸν δ᾽ εἰπεῖν λέγεται ὅτι δεσπότου ὀφθαλμός. Οὕτω δ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, καὶ τἆλλα μοι δοκεῖ δεσπότου ὀφθαλμὸς τὰ καλά τε κἀγαθὰ μάλιστα ἐργάζεσθαι. »

 

CHAPITRE XI.

Par quels moyens Ischomachus est robuste de corps, bien vu de ses concitoyens, cher à ses amis, à l’abri durant la guerre, et maître d’une fortune honorablement acquise.

[1] « Aussitôt je lui dis : « Ischomachus, pour ce qui concerne les devoirs de ta femme, je crois en avoir assez entendu dès à présent, et tout cela fait complètement ton éloge et le sien : parle-moi maintenant de tes propres fonctions, afin que tu aies le plaisir de te rappeler tes titres à l’estime publique, et moi celui d’apprendre et de connaître à fond, si je puis, les devoirs d’un citoyen beau et bon ; je t’en saurai un gré infini.

[2] — Par Jupiter ! répondit Ischomachus, c’est de grand cœur, Socrate, que je vais poursuivre en t’exposant ce que je suis, afin que tu me redresses, si je ne te parais pas bien agir.

[3]  — Moi, te redresser ? lui dis-je ; eh ! comment le pourrais-je, toi, l’homme beau et bon par excellence, tandis que je passe pour un conteur de fadaises, un mesureur d’air, et qu’on me jette à la tête la plus sotte des accusations, le surnom de pauvre (37). [4] Cette accusation, Ischomachus, m’aurait mis au désespoir, sans la rencontre que je fis dernièrement du cheval de l’étranger Nicias : voyant que tout le monde le suivait pour le considérer, entendant qu’on ne tarissait pas sur ses louanges, je m’approchai de l’écuyer et lui demandai si ce cheval avait une grande fortune. [5] Sur cette question, l’écuyer me regardant comme un homme qui n’est pas sain d’esprit : « Comment, dit-il, un cheval aurait-il de la fortune ? » Pour moi, je m’en allai baissant la tête en apprenant qu’il est permis à un cheval, même pauvre, d’être bon, quand il a un bon naturel. [6] Comme il ne m’est pas non plus défendu d’être homme de bien, raconte-moi entièrement ce que tu fais, afin que, si je puis m’instruire à ton école, je m’applique dès demain à marcher sur tes traces ; car chaque jour est bon, ajoutai-je, pour commencer l’étude de la vertu.

[7] — Tu badines, Socrate, dit Ischomachus ; je vais néanmoins te raconter tout ce que je m’efforce de faire pour bien passer la vie.

[8] « Convaincu que jamais les dieux n’ont permis que le succès fût assuré aux hommes qui ne connaissent point leurs devoirs, ni les soins qu’ils ont à prendre pour l’accomplir, et qu’à ceux même qui sont prudents et actifs, tantôt ils accordent la réussite, tantôt ils ne l’accordent pas, je commence, moi, par rendre hommage aux dieux, et je m’efforce de mériter par mes prières la santé, la force du corps, l’estime de mes concitoyens, la bienveillance de mes amis, l’avantage d’être à l’abri durant la guerre, une fortune honorablement acquise. »

[9] Et moi, en l’entendant : « Tu as donc soin, Ischomachus, de t’enrichir, et, une fois à la tête d’une grande fortune, tu prends les soins nécessaires pour la gérer ?

—Aucun soin ne m’agrée plus, reprit Ischomachus, que celui que tu viens de dire ; il me paraît bien doux, Socrate, de traiter magnifiquement les dieux et mes amis, s’ils sont dans le besoin, de venir en aide à la ville, et de contribuer, autant que je puis, à l’embellir.

[10] — Tout ce que tu dis là, Ischomachus, est fort beau, et ne convient qu’à un homme puissamment riche. Le moyen de le nier, quand on voit tant de citoyens hors d’état de subsister sans la générosité des autres, tant d’autres s’estimant heureux de se procurer le strict nécessaire ? Et ceux qui peuvent non-seulement administrer leur maison, mais gagner encore de quoi embellir la ville et venir en aide à leurs amis, comment ne pas les appeler opulents et puissants ? [11] Oui, ajoutai-je, nous pourrions faire ce compliment à bien des hommes. Mais toi, Ischomachus, dis-moi, puisque c’est par là tu que as commencé, par quels moyens tu t’es fait la santé, comment tu as développé ta force physique; ensuite, comment il t’est permis sans honte de n’avoir rien à redouter de la guerre ; tu me parleras enfin des moyens de faire fortune, et je t’écouterai avec plaisir.

[12] — Tous ces avantages, Socrate, reprit Ischomachus, ont entre eux, à mon avis, une liaison intime. Un homme qui a de quoi manger doit naturellement par le travail fortifier sa santé, et par un travail continu développer ses forces ; exercé au métier de la guerre, il doit s’en tirer honorablement; industrieux et ennemi de la mollesse, il doit naturellement augmenter son avoir.

[13] — Jusque-là, Ischomachus, repris-je, je suis parfaitement ton raisonnement, quand tu dis que l’homme qui travaille, qui s’occupe, qui s’exerce, obtient plus sûrement ces avantages ; mais quels exercices faut-il pour se procurer une constitution bonne et vigoureuse ? Comment t’endurcis-tu au métier des armes? A quels moyens dois-tu l’excédant qui te permet de secourir tes amis et d’embellir la ville ? Voilà ce que je serais curieux d’apprendre.

[14] — Eh bien, Socrate, dit Ischomachus, j’ai l’habitude de sortir du lit à l’heure où je puis encore trouver au logis les personnes que je dois voir. Quand j’ai quelque affaire dans la ville, je m’en occupe, cela me sert de promenade. [15] Si je n’ai rien d’indispensable à la ville, un garçon mène devant moi mon cheval à la campagne, et cette promenade de la ville aux champs me plaît cent fois plus, Socrate, que si je me promenais dans le Xyste (38). [16] Dès que je suis arrivé à la campagne, si  j’ai là des gens qui plantent, qui labourent, qui sèment, qui rentrent les récoltes, je vais voir comment tout se passe, et je les redresse, si je crois mon procédé meilleur que le leur. [17] Ensuite, je monte à cheval, et je fais faire à l’animal les manœuvres hippiques qui se rapprochent le plus de celles de la guerre : chemins de traverse, collines, fossés, ruisseaux, je franchis tout, et, autant que possible, dans ces manœuvres je tâche de ne point estropier mon cheval. [18] Cette course faite, mon garçon laisse mon cheval se rouler  (39), puis le ramène à la maison, rapportant des champs ce qu’il faut pour la ville. De mon côté, je rentre moitié marchant, moitié courant, et je me frotte avec l’étrille. Alors je dîne, Socrate, de manière à passer le reste de la journée sans avoir l’estomac vide ni plein.

[19] — Par Junon, dis-je, Ischomachus, j’approuve une telle conduite. User d’un régime qui donne tout à la fois la santé et la vigueur, faire des manœuvres et des exercices qui servent pour la guerre et pour l’accroissement de la fortune, voilà qui me paraît tout à fait admirable ! [20] Et certes, tu fournis des preuves suffisantes que tu fais bien tout ce qu’il faut. Grâce aux dieux, nous te voyons d’ordinaire bien portant et robuste, et nous savons que l’on te compte parmi les meilleurs cavaliers et les gens les plus riches.

[21] — Pourtant avec tout cela, Socrate, je suis indignement calomnié, et peut-être croyais-tu que j’allais te dire que tout le monde m’appelle le beau et le bon.

[22] — J’allais te demander encore, Ischomachus, si tu te mets en état de rendre compte de tes actions ou de juger celles des autres, s’il en est besoin.

Est-ce que, selon toi, Socrate, je ne me prépare pas continuellement, soit à me justifier, puisque je ne fais de tort à personne, et qu’au contraire je fais le plus de bien que je peux, soit à en accuser d’autres, puisque, en public comme en particulier, mes regards ne peuvent rencontrer que des hommes injustes et pas un homme de bien ?

[23] — Mais dis-moi, Ischomachus, tes impressions se traduisent-elles en paroles? réponds..

— Jamais, Socrate, je ne cesse de dire ce  que j’ai sur le cœur. Ou quelqu’un de la maison accuse, ou il se Justine ; j’écoute, alors, et je tâche de confondre le mensonge ; tantôt je me plains à un ami de celui-ci ; tantôt je loue celui-là; je réconcilie des parents, et je m’efforce de leur prouver qu’ils ont beaucoup plus d’intérêt à être amis qu’ennemis. [24] Sommes-nous en présence du stratège, nous blâmons l’un, ou nous prenons le parti d’un autre accusé injustement, ou nous censurons ceux d’entre nous qui obtiennent des faveurs sans les avoir méritées. Souvent, dans nos délibérations, nous louons un projet que nous voulons qu’on adopte, nous en blâmons un qui nous déplaît. [25] Plus d’une fois, Socrate, je me suis vu condamné à une peine, à une amende déterminée.

— Par qui donc, Ischomachus ? Voilà une chose que je ne savais pas. — Par ma femme !

— Et comment te défends-tu avec elle ?

— Fort bien, quand j’ai le bonheur d’être dans le vrai ; mais quand je suis dans le faux, Socrate, par Jupiter, je ne puis faire que la mauvaise cause devienne la bonne (40) !

— C’est sans doute, Ischomachus, parce que tu ne peux faire que le mensonge soit la vérité. »

 

 

CHAPITRE XII.

Qualités d’un bon contre-maître : de l’œil du maître : le roi de Perse et l’écuyer.

[1] « Mais, lui dis-je, Ischomachus, que je ne te retienne pas, si tu veux t’en aller.

— Par Jupiter, Socrate, reprit-il, je ne m’en irai pas que la séance ne soit levée.

[2] — Par Jupiter, dis-je à mon tour, tu as grand’peur de perdre ton surnom de beau et bon. Mais tu as sans doute beaucoup d’affaires, tu as donné parole à des hôtes, et tu les attends pour ne pas fausser compagnie.

— Cependant, Socrate, répondit il, je ne néglige pas pour cela les affaires que tu dis : j’ai des contremaîtres à la campagne.

[3] — Dis-moi, Ischomachus, quand tu as besoin d’un contremaître et que tu sais qu’il y a quelque part un esclave intelligent, fais-tu des démarches pour l’acheter, comme tu en fais quand tu as besoin d’un bon ouvrier, et que, sachant qu’il y a quelque part un ouvrier adroit, tu essayes de te le procurer? ou bien est-ce toi-même qui formes tes contremaîtres (41) ?

[4] — C’est moi, par Jupiter, qui essaye de les former. Celui, en effet, qui doit me représenter en mon absence, a-t-il besoin de savoir autre chose que ce que je sais moi-même ? Si je suis capable de surveiller les travaux, je puis bien apprendre cette science à d’autres.

[5] — Avant tout, repris-je, c’est de l’attachement à ta personne et aux tiens que doit avoir ton remplaçant : car sans attachement, à quoi servirait la science, quelle qu’elle fût, de ton contremaître ?

— A rien, par Jupiter, reprit Ischomachus ; aussi, c’est cet attachement à moi et aux miens que j’essaye d’abord de lui inspirer.

[6] — Et comment, au nom des dieux, peux-tu inspirer à qui tu veux cet attachement à toi et aux tiens?

— En faisant du bien, dit Ischomachus, toutes les fois que les dieux m’accordent à moi-même quelque faveur.

[7— C’est-à-dire, repris-je, que ceux qui ont pris part à tes bienfaits se montrent attachés à toi et te souhaitent du bien.

— Je ne vois pas, Socrate, de meilleur procédé pour provoquer l’attachement.

 [8] — Eh bien, Ischomachus, repris-je, dès qu’un esclave se montre attaché, est-il par cela même un bon contremaître ? Ne vois-tu pas que tous les hommes ont de l’attachement pour eux-mêmes, mais que pourtant un grand nombre d’entre eux ne veulent pas se donner de peine pour se procurer les biens qu’ils désirent ?

[9] — Par Jupiter, dit Ischomachus, quand je veux avoir des contremaîtres tels que nous disons, je m’attache à les rendre soigneux. Aussi, Socrate, ne sont-ils pas tous capables de devenir soigneux.

[11] — Quels sont donc ceux avec qui l’on peut réussir ? Indique-les-moi clairement.

— D’abord, Socrate, tu ne pourras jamais rendre soigneux les gens adonnés au vin : l’ivrognerie engendre l’oubli de tous les devoirs.

[12] — N’y a-t-il que les ivrognes, lui dis-je, qui ne soient point capables de devenir soigneux, ou bien y en a-t-il d’autres ?

— Par Jupiter, reprit Ischomachus, il y a encore les dormeurs : le dormeur ne saurait faire son devoir ni le faire faire aux autres.

[13] — Eh bien, repris-je, sont-ce là les seuls que l’on ne puisse rendre soigneux, ou bien y en a-t-il encore d’autres ?

—- Il me semble, reprit Ischomachus, que les gens trop passionnés pour l’amoureux plaisir sont incapables de s’intéresser à autre chose qu’à leur passion ; [14] il n’y a point, en effet, d’espoir ni de soin plus doux que la recherche de l’objet aimé, ni de supplice plus cruel que quand la nécessité du devoir nous arrache à ce que nous aimons. Quand je rencontre de pareilles gens, je n’essaye même pas de les rendre soigneux.

[15] — Maintenant, lui dis-je, ceux qui sont épris du gain, les crois-tu donc incapables de devenir soigneux et versés dans les travaux agricoles ?

— Non, par Jupiter, dit Ischomachus, en aucune façon; au contraire, je les crois dans d’excellentes dispositions pour soigner ces sortes de travaux. Il n’y a qu’une chose à leur prouver, c’est que le soin conduit au gain.

[16] — Quant à ceux, repris-je, qui, doués de la sagesse que tu exiges, sont pourtant peu sensibles à l’appât du gain, comment leur apprends-tu à devenir soigneux en ce que tu désires ?

— Tout simplement, Socrate. Quand je les vois prendre quelque soin, je les loue et j’essaye de les honorer ; et quand ils se négligent, j’essaye de dire et de faire des choses qui puissent les piquer.

[17] — Voyons, Ischomachus, repris-je, laissons un peu de côté la discussion relative à l’éducation de ceux que tu veux rendre soigneux, et dis-moi s’il est possible qu’un homme négligent puisse en rendre d’autres soigneux.

[18] — Non, par Jupiter, répondit Ischomachus, pas plus qu’un homme qui ne sait pas la musique ne peut en rendre d’autres musiciens. Il est difficile, quand un maître montre mal, d’apprendre à bien faire ce qu’il montre, et, par suite, quand un maître apprend à être négligent, il est difficile au serviteur de devenir soigneux. [19] Pour tout dire en un mot, je ne crois pas avoir jamais vu de bons serviteurs à un mauvais maître ; tandis que j’ai vu de mauvais serviteurs à un bon maître, et cependant ils étaient châtiés pour cela. Donc, quiconque veut s’entourer de gens soigneux, doit avoir l’œil à tous les travaux et se rendre compte de tout ; s’empresser, quand une chose est bien, d’en savoir gré à l’auteur, et ne point hésiter à punir comme il le mérite celui qui se montre négligent. [20] Je trouve parfaite, continua Ischomachus, cette réponse d’un barbare. Le roi de Perse ayant rencontré un bon cheval et désirant l’engraisser en peu de temps, demanda à un habile écuyer quel était le moyen d’engraisser en peu de temps ce cheval, et celui-ci, dit-on, répondit : « L’œil du maître (42) ! » De même, Socrate, tout le reste, avec l’œil du maître, me paraît en état de devenir bel et bon. »

Οἰκονομικός Κεφάλαιον ιγʹ

 

[1] « Ὅταν <δὲ> παραστήσῃς τινί, ἔφην ἐγώ, τοῦτο καὶ πάνυ ἰσχυρῶς, ὅτι δεῖ ἐπιμελεῖσθαι ὧν ἂν σὺ βούλῃ, ἦ ἱκανὸς ἤδη ἔσται ὁ οτιοῦτος ἐπιτροπεύειν, ἤ τι καὶ ἄλλο προσμαθητέον αὐτῷ ἔσται, εἰ μέλλει ἐπίτροπος ἱκανὸς ἔσεσθαι;

[2] Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ἔτι μέντοι λοιπὸν αὐτῷ ἐστι γνῶναι ὅ τι τε ποιητέον καὶ ὁπότε καὶ ὅπως, εἰ δὲ μή, τί μᾶλλον ἐπιτρόπου ἄνευ τούτων ὄφελος ἢ ἰατροῦ ὃς ἐπιμελοῖτο μὲν κάμνοντός τινος πρώι τε ἰὼν καὶ ὀψέ, ὅ τι δὲ συμφέρον τῷ κάμνοντι ποιεῖν εἴη, τοῦτο μὴ εἰδείη;

[3] Ἐάν γε μὴν καὶ τὰ ἔργα μάθῃ ὡς ἔστιν ἐργαστέα, ἔτι τινός, ἔφην ἐγώ, προσδεήσεται, ἢ ἀποτετελεσμένος ἤδη οὗτός σοι ἔσται ἐπίτροπος;

Ἄρχειν γε, ἔφη, οἶμαι δεῖν αὐτὸν μαθεῖν τῶν ἐργαζομένων.

[4] Ἦ οὖν, ἔφην ἐγώ, καὶ σὺ ἄρχειν ἱκανοὺς εἶναι παιδεύεις τοὺς ἐπιτρόπους;

Πειρῶμαί γε δή, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος.

Καὶ πῶς δή, ἔφην ἐγώ, πρὸς τῶν θεῶν τὸ ἀρχικοὺς εἶναι ἀνθρώπων παιδεύεις;

Φαύλως, ἔφη, πάνυ, ὦ Σώκρατες, ὥστε ἴσως ἂν καὶ καταγελάσαις ἀκούων.

[5] Οὐ μὲν δὴ ἄξιόν γ᾽, ἔφην ἐγώ, τὸ πρᾶγμα καταγέλωτος, ὦ Ἰσχόμαχε. στις γάρ τοι ἀρχικοὺς ἀνθρώπων δύναται ποιεῖν, δῆλον ὅτι οὗτος καὶ δεσποτικοὺς ἀνθρώπων δύναται διδάσκειν, ὅστις δὲ δεσποτικοὺς δύναται ποιεῖν, καὶ βασιλικούς. στε οὐ καταγέλωτός μοι δοκεῖ ἄξιος εἶναι ἀλλ᾽ ἐπαίνου μεγάλου ὁ τοῦτο δυνάμενος ποιεῖν.

[6] Οὐκοῦν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τὰ μὲν ἄλλα ζῷα ἐκ δυοῖν τούτοιν τὸ πείθεσθαι μανθάνουσιν, ἔκ τε τοῦ ὅταν ἀπειθεῖν ἐπιχειρῶσι κολάζεσθαι καὶ ἐκ τοῦ ὅταν προθύμως ὑπηρετῶσιν εὖ πάσχειν. [7] Οἵ τε γοῦν πῶλοι μανθάνουσιν ὑπακούειν τοῖς πωλοδάμναις τῷ ὅταν μὲν πείθωνται τῶν ἡδέων τι αὐτοῖς γίγνεσθαι, ὅταν δὲ ἀπειθῶσι πράγματα ἔχειν, ἔστ᾽ ἂν ὑπηρετήσωσι κατὰ γνώμην τῷ πωλοδάμνῃ. [8] Καὶ τὰ κυνίδια δὲ πολὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῇ γνώμῃ καὶ τῇ γλώττῃ ὑποδεέστερα ὄντα ὅμως καὶ περιτρέχειν καὶ κυβιστᾶν καὶ ἄλλα πολλὰ μανθάνει τῷ αὐτῷ τούτῳ τρόπῳ. ταν μὲν γὰρ πείθηται, λαμβάνει τι ὧν δεῖται, ὅταν δὲ ἀμελῇ, κολάζεται. [9] νθρώπους δ᾽ ἔστι πιθανωτέρους ποιεῖν καὶ λόγῳ, ἐπιδεικνύοντα ὡς συμφέρει αὐτοῖς πείθεσθαι, τοῖς δὲ δούλοις καὶ ἡ δοκοῦσα θηριώδης παιδεία εἶναι πάνυ ἐστὶν ἐπαγωγὸς πρὸς τὸ πείθεσθαι διδάσκειν· τῇ γὰρ γαστρὶ αὐτῶν ἐπὶ ταῖς ἐπιθυμίαις προσχαριζόμενος ἂν πολλὰ ἁνύτοις παρ᾽ αὐτῶν. Αἱ δὲ φιλότιμοι τῶν φύσεων καὶ τῷ ἐπαίνῳ παροξύνονται. Πεινῶσι γὰρ τοῦ ἐπαίνου οὐχ ἧττον ἔνιαι τῶν φύσεων ἢ ἄλλαι τῶν σίτων τε καὶ ποτῶν.

[10] « Ταῦτά τε οὖν, ὅσαπερ αὐτὸς ποιῶν οἶμαι πιθανωτέροις ἀνθρώποις χρῆσθαι, διδάσκω οὓς ἂν ἐπιτρόπους βούλωμαι καταστῆσαι καὶ τάδε συλλαμβάνω αὐτοῖς· ἱμάτιά τε γὰρ ἃ δεῖ παρέχειν ἐμὲ τοῖς ἐργαστῆρσι καὶ ὑποδήματα οὐχ ὅμοια πάντα ποιῶ, ἀλλὰ τὰ μὲν χείρω, τὰ δὲ βελτίω, ἵνα ᾖ τὸν κρείττω τοῖς βελτίοσι τιμᾶν, τῷ δὲ χείρονι τὰ ἥττω διδόναι. [11] Πάνυ γάρ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀθυμία ἐγγ1γνεσθαι τοῖς ἀγαθοῖς, ὅταν ὁρῶσι τὰ μὲν ἔργα δι᾽ αὑτῶν καταπραττόμενα, τῶν δὲ ὁμοίων τυγχάνοντας ἑαυτοῖς τοὺς μήτε πονεῖν μήτε κινδυνεύειν ἐθέλοντας, ὅταν δέῃ. [12] Αὐτός τε οὖν ουδ᾽ ὁπωστιοῦν τῶν ἴσων ἀξιῶ τοὺς ἀμείνους τοῖς κακίοσι τυγχάνειν, τούς τε ἐπιτρόπους, ὅταν μὲν εἰδῶ διαδεδωκότας τοῖς πλείστου ἀξίοις τὰ κράτιστα, ἐπαινῶ, ἂν δὲ ἴδω ἢ κολακεύμασί τινα προτιμώμενον ἢ καὶ ἄλλῃ τινὶ ἀνωφελεῖ χάριτι, οὐκ ἀμελῶ, ἀλλ᾽ ἐπιπλήττω καὶ πειρῶμαι διδάσκειν, ὦ Σώκρατες, ὅτι οὐδ᾽ αὑτῷ σύμφορα ταῦτα ποιεῖ. »

CHAPITRE XIII.

Suite des qualités d’un bon contremaître.

[1] « Quand tu auras, repris-je, parfaitement inculqué dans l’âme de quelqu’un la conviction qu’il faut être vigilant dans tout ce que tu lui confies, sera-t-il dès lors bon contremaître, ou bien lui faudra-t-il encore apprendre comment on devient bon contremaître ?

[2] — Par Jupiter, reprit Ischomachus, il lui reste encore à savoir ce qu’il doit faire, quand et comment; autrement le régisseur, sans ces connaissances, serait-il plus utile qu’un médecin qui viendrait matin et soir visiter son malade, sans savoir ce qu’il convient d’ordonner ?

[3] — Mais quand il saura les travaux qu’il doit faire, lui manquera-t-il quelque chose, ou sera-t-il dès lors un contremaître accompli ?

— Il faut, en outre, qu’il sache commander aux travailleurs.

— Est-ce encore toi qui montres à tes contremaîtres l’art de commander ?

— Je l’essaye, reprit Ischomachus.

— Comment, au nom des dieux, t’y prends-tu pour rendre des hommes capables de commander ?

— Bien simplement, Socrate ; aussi tu vas sans doute rire en m’écoutant.

[5] — Mais non, repris-je, ce n’est point là une chose risible, Ischomachus ; car celui qui peut rendre des hommes capables de commander, peut évidemment enseigner aussi l’art d’être maître, et celui qui peut enseigner l’art d’être maître, peut enseigner également l’art d’être roi. Il n’est donc point permis de rire d’un tel homme ; on lui doit plutôt de grands éloges.

[5] — Eh bien, Socrate, les autres animaux apprennent à obéir grâce à deux mobiles : le châtiment, quand ils essayent de désobéir, et, quand ils se prêtent au service, le bon traitement. [7] Ainsi les poulains apprennent à obéir aux dresseurs, parce qu’on leur donne quelques douceurs quand ils obéissent; puis, quand ils désobéissent, on leur donne fort à faire, jusqu’à ce qu’ils se prêtent à la volonté du dresseur. [8] De même les petits chiens, qui sont si inférieurs à l’homme sous le rapport de l’intelligence et du langage, apprennent cependant par le même moyen à courir en rond, à faire des culbutes, et le reste. Dès qu’ils obéissent, ils ont tout ce qu’il leur faut; quand ils se négligent, on les punit. [9] Les hommes peuvent devenir plus obéissants au moyen de la parole (43), si on leur fait voir que c’est leur intérêt d’obéir; et, quant à l’éducation des esclaves, qui se rapproche de celle de la bête, ils sont très-faciles à plier à l’obéissance. En satisfaisant les appétits de leur ventre, on se fait bien venir auprès d’eux (44). Les âmes généreuses sont aiguillonnées par la louange. Certaines natures ont tout aussi besoin de louanges que de boire et de manger.

[10] « Tels sont donc les moyens que je crois devoir employer pour rendre les hommes plus obéissants ; je les indique à ceux dont je veux faire des contremaîtres, et je les seconde, en outre, de cette manière. Lorsque je dois fournir des vêtements ou des chaussures aux travailleurs, je ne les fais pas faire tous de même qualité : j’en ai d’inférieurs et de meilleurs, afin de donner les meilleurs aux bons travailleurs, à titre de récompense, et les plus mauvais aux moins bons. [11] Je vois en effet, Socrate, que les bons esclaves se découragent quand ils remarquent que tout l’ouvrage se fait par leurs mains, et que cependant on a les mêmes procédés pour ceux qui ne travaillent pas, et qui, au besoin, ne veulent point partager les périls. [12] Aussi, moi, je me garde bien de mettre la même égalité entre les bons et les mauvais travailleurs, et, si je vois les contremaîtres distribuer le meilleur aux meilleurs esclaves, je les en loue; mais quand je vois quelqu’un obtenir des préférences par des flatteries ou par de vaines complaisances, loin de fermer les yeux, je gronde le régisseur, et j’essaye de lui prouver, Socrate, qu’en cela même il va contre mes intérêts. »

  Οἰκονομικός  Κεφάλαιον ιδʹ

[1] « Ὅταν δέ, ὦ Ἰσχόμαχε, ἔφην ἐγώ, καὶ ἄρχειν ἤδη ἱκανός σοι γένηται ὥστε πειθομένους παρέχεσθαι, ἦ ἀποτετελεσμένον τοῦτον ἡγῇ ἐπίτροπον, ἢ ἔτι τινὸς προσδεῖται ὁ ταῦτα ἔχων ἃ σὺ εἴρηκας;

[2] Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, τοῦ γε ἀπέχεσθαι τῶν δεσποσύνων καὶ μὴ κλέπτειν. Εἰ γὰρ ὁ τοὺς καρποὺς μεταχειριζόμενος τολμώιη ἀφανίζειν ὥστε μὴ λείπειν λυσιτελοῦντας τοῖς ἔργοις, τί ἂν ὄφελος εἴη τὸ διὰ τῆς τούτου ἐπιμελείας γεωργεῖν;

[3] Ἦ καὶ ταύτην οὖν, ἔφην ἐγώ, τὴν δικαιοσύνην σὺ ὑποδύει διδάσκειν;

Καὶ πάνυ, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος· οὐ μέντοι γε πάντας ἐξ ἑτοίμου εὑρίσκω ὑπακούοντας τῆς διδασκαλίας ταύτης. [4] Καίτοι τὰ μὲν καὶ ἐκ τῶν Δράκοντος νόμων, τὰ δὲ καὶ ἐκ τῶν Σόλωνος πειρῶμαι, ἔφη, λαμβάνων ἐμβιβάζειν εἰς τὴν δικαιοσύνην τοὺς οἰκέτας. Δοκοῦσι γάρ μοι, ἔφη, καὶ οὗτοι οἱ ἄνδρες θεῖναι πολλοὺς τῶν νόμων ἐπὶ δικαιοσύνης τῆς τοιαύτης διδασκαλίαι. [5] Γέγραπται γὰρ ζημιοῦσθαι ἐπὶ τοῖς κλέμμασι καὶ δεδέσθαι ἄν τις ἁλῷ ποιῶν καὶ θανατοῦσθαι τοὺς ἐγχειροῦντας. Δῆλον οὖν, ἔφη, ὅτι ἔγραφον αὐτὰ βουλόμενοι ἀλυσιτελῆ ποιῆσαι τοῖς ἀδίκοις τὴν αἰσχροκέρδειαν. [6] γὼ οὖν καὶ τούτων, ἔφη, προσφέρων ἔνια καὶ ἄλλα τῶν βασιλικῶν νόμων προφερόμενος πειρῶμαι δικαίους περὶ τὰ διαχειριζόμενα ἀπεργάζεσθαι τοὺς οἰκέτας. [7] κεῖνοι μὲν γὰρ οἱ νόμοι ζημίαι μόνον εἰσὶ τοῖς ἁμαρτάνουσιν, οἱ δὲ βασιλικοὶ νόμοι οὐ μόνον ζημιοῦσι τοὺς ἀδικοῦντας, ἀλλὰ καὶ ὠφελοῦσι τοὺς δικαίους· ὥστε ὁρῶντες πλουσιωτέρους γιγνομένους τοὺς δικαίους τῶν ἀδίκων πολλοὶ καὶ φιλοκερδεῖς ὄντες εὖ μάλα ἐπιμένουσι τῷ μὴ ἀδικεῖν. [8] Οὓς δ᾽ ἂν αἰσθάνωμαι, ἔφη, ὅμως καὶ εὖ πάσχοντας ἔτι ἀδικεῖν πειρωμένους, τούτους ὡς ἀνηκέστους πλεονέκτας ὄντας ἤδη καὶ τῆς χρήσεως ἀποπαύω. [9] Οὓς δ᾽ ἂν αὖ καταμάθω μὴ τῷ πλέον ἔχειν μόνον διὰ τὴν δικαιοσύνην ἐπαιρομένους δικαίους εἶναι, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπαινεῖσθαι ἐπιθυμοῦντας ὑπ᾽ ἐμοῦ, τούτοις ὥσπερ ἐλευθέροις ἤδη χρῶμαι, οὐ μόνον πλουτίζων ἀλλὰ καὶ τιμῶν ὡς καλούς τε κἀγαθούς. [10] Τούτῳ γάρ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, διαφέρειν ἀνὴρ φιλότιμος ἀνδρὸς φιλοκερδοῦς, τῷ ἐθέλειν ἐπαίνου καὶ τιμῆς ἕνεκα καὶ πονεῖν ὅπου δεῖ καὶ κινδυνεύειν καὶ αἰσχρῶν κερδῶν ἀπέχεσθαι. »

CHAPITRE XIV.

Suite du précédent : comment on inspire aux contremaîtres le sentiment de la justice.

[1] « Enfin, Ischomachus, repris-je, quand il est capable de commander de manière à être obéi, le crois-tu un contremaître accompli, ou lui manque-t-il quelque chose, quand il a tout ce que tu viens de dire ?

[2] — Mais oui, par Jupiter, dit Ischomachus : il faut qu’il ne touche pas au bien de son maître et qu’il ne vole rien. Car, si celui qui a le maniement des fruits est assez hardi pour les faire disparaître de manière à ne rien laisser qui puisse indemniser des travaux, à quoi sert de cultiver la terre par l’entremise d’un pareil homme ?

[3] — Est-ce toi, lui dis-je, qui te charges de donner des leçons de justice ?

— Oui, dit Ischomachus ; mais il s’en faut bien que je trouve tous les esprits disposés à les recevoir. [4] Je prends en partie dans les lois de Dracon( 45), en partie dans celles de Solon, pour enseigner la justice à mes serviteurs. Il me semble, en effet, que ces grands hommes ont donné beaucoup de lois propres à inspirer cette sorte de justice. [5] Des châtiments y sont prononcés contre le vol : la prison pour le voleur pris sur le fait; la mort pour les tentatives violentes. Il est évident, continua-t-il, qu’ils ont prononcé ces peines pour rendre infructueux aux fripons leur gain sordide. [6] Pour ma part, c’est en empruntant quelques-unes de ces lois, auxquelles j’ajoute quelques ordonnances royales , que je m’efforce de rendre mes serviteurs fidèles dans leur gestion. [7] Ces lois, en effet, n’offrent que des peines aux délinquants, tandis que les ordonnances royales (46), à côté de la peine pour le délit, offrent des prix à la fidélité; de sorte que beaucoup de gens, même épris du gain, voyant l’homme juste devenir plus riche que l’injuste, s’abstiennent de toute injustice. [8] Ceux que je vois, malgré mes bons traitements, s’efforcer de mal faire, je les considère comme atteints d’une cupidité incurable, et je les mets hors de service, [9] tandis que ceux que je vois non-seulement heureux du sort meilleur que leur procure la justice de leur conduite, mais désireux de mériter mes éloges, je les traite comme des hommes libres, je les enrichis et je les honore comme des gens beaux et bons. [10] Car, si je ne m’abuse, Socrate, l’homme avide d’estime diffère de l’homme avide de gain en ce qu’il n’a en vue que les éloges et l’estime, soit lorsqu’il travaille, soit lorsqu’il brave les dangers, soit lorsqu’il s’abstient de honteux profits. »

Οἰκονομικός  Κεφάλαιον ιεʹ

 

[1] « Ἀλλὰ μέντοι ἐπειδάν γε ἐμποιήσῃς τινὶ τὸ βούλεσθαί σοι εἶναι τἀγαθά, ἐμποιήσῃς δὲ τῷ αὐτῷ τούτῳ <τὸ> ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ταῦτά σοι ἐπιτελῆται, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ἐπιστήμην κτήσῃ αὐτῷ ὡς ἂν ποιούμενα ἕκαστα τῶν ἔργων ὠφελιμώτερα γίγνοιτο, πρὸς δὲ τούτοις ἄρχειν ἱκανὸν αὐτὸν ποιήσῃς, ἐπὶ δὲ τούτοις πᾶσιν ἥδηταί σοι τὰ ἐκ τῆς γῆς ὡραῖα ἀποδεικνύων ὅτι πλεῖστα ὥσπερ σὺ σαυτῷ, οὐκέτι ἐρήσομαι περὶ τούτου εἰ ἔτι τινὸς ὁ τοιοῦτος προσδεῖται· πάνυ γάρ μοι δοκεῖ ἤδη πολλοῦ ἂν ἄξιος εἶναι ἐπίτροπος ὢν τοιοῦτος. κεῖνο μέντοι, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, μὴ ἀπολίπῃς, ὃ ἡμῖν ἀργότατα ἐπιδεδράμηται τοῦ λόγου.

[2] Τὸ ποῖον; ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος.

Ἔλεξας δήπου, ἔφην ἐγώ, ὅτι μέγιστον εἴη μαθεῖν ὅπως δεῖ ἐξεργάζεσθαι ἕκαστα· εἰ δὲ μή, οὐδὲ τῆς ἐπιμελείας ἔφησθα ὄφελος οὐδὲν γίγνεσθαι, εἰ μή τις ἐπίσταιτο ἃ δεῖ καὶ ὡς δεῖ ποιεῖν.

[3] Ἐνταῦθα δὴ εἶπεν ὁ Ἰσχόμαχος· Τὴν τέχνην με ἤδη, ὦ Σώκρατες, κελεύεις αὐτὴν διδάσκειν τῆς γεωργίας;

Αὕτη γὰρ ἴσως, ἔφην ἐγώ, ἤδη ἐστὶν ἡ ποιοῦσα τοὺς μὲν ἐπισταμένους αὐτὴν πλουσίους, τοὺς δὲ μὴ ἐπισταμένους πολλὰ πονοῦντας ἀπόρως βιοτεύειν.

[4] Νῦν τοίνυν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, καὶ τὴν φιλανθρωπίαν ταύτης τῆς τέχνης ἀκούσῃ. Τὸ γὰρ ὠφελιμωτάτην οὖσαν καὶ ἡδίστην ἐργάζεσθαι καὶ καλλίστην καὶ προσφιλεστάτην θεοῖς τε καὶ ἀνθρώποις, ἔτι πρὸς τούτοις καὶ ῥάιστην εἶναι μαθεῖν πῶς οὐχὶ γενναῖόν ἐστι; γενναῖα δὲ δήπου καλοῦμεν καὶ τῶν ζώιων ὁπόσα καλὰ καὶ μεγάλα καὶ ὠφέλιμα ὄντα πραέα ἐστὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους.

[5] Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐγώ, ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, ἱκανῶς δοκῶ καταμεμαθηκέναι ᾗ εἶπας, καθ᾽ ἃ δεῖ διδάσκειν τ3ον ἐπίτροπον· καὶ γὰρ ᾗ ἔφησθα εὔνουν σοι ποιεῖν αὐτὸν μαθεῖν δοκῶ, καὶ ᾗ ἐπιμελῆ καὶ ἀρχικὸν καὶ δίκαιον.  [6] δὲ εἶπας ὡς δεῖ μαθεῖν τὸν μέλλοντα ὀρθῶς γεωργίας ἐπιμελεῖσθαι καὶ ἃ δεῖ ποιεῖν καὶ ὡς δεῖ καὶ ὁπότε ἕκαστα, ταῦτά μοι δοκοῦμεν, ἔφην ἐγώ, ἀργότερόν πως ἐπιδεδραμηκέναι τῷ λόγῳ·

[7] σπερ εἰ εἴποις ὅτι δεῖ γράμματα ἐπίστασθαι τὸν μέλλοντα δυνήσεσθαι τὰ ὑπαγορευόμενα γράφειν καὶ τὰ γεγραμμένα ἀναγιγνώσκειν. Ταῦτα γὰρ ἐγὼ ἀκούσας, ὅτι μὲν δεῖ γράμματα ἐπίστασθαι ἠκηκόη ἄν, τοῦτο δὲ εἰδὼς οὐδέν τι οἶμαι μᾶλλον ἂν ἐπισταίμην γράμματα. [8] Οὕτω δὲ καὶ νῦν ὅτι μὲν δεῖ ἐπίστασθαι γεωργίαν τὸν μέλλοντα ὀρθῶς ἐπιμελεῖσθαι αὐτῆς ῥαιδίως πέπεισμαι, τοῦτο μέντοι εἰδὼς οὐδέν τι μᾶλλον ἐπίσταμαι ὅπως δεῖ γεωργεῖν. [9] λλ᾽ εἴ μοι αὐτίκα μάλα δόξειε γεωργεῖν, ὅμοιος ἄν μοι δοκῶ εἶναι τῷ περιιόντι ἰατρῷ καὶ ἐπισκοποῦντι τοὺς κάμνοντας, εἰδότι δὲ οὐδὲν ὅ τι συμφέρει τοῖς κάμνουσιν. ν᾽ οὖν μὴ τοιοῦτος ὦ, ἔφην ἐγώ, δίδασκέ με αὐτὰ τὰ ἔργα τῆς γεωργίας.

[10] Ἀλλὰ μήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὐχ ὥσπερ γε τὰς ἄλλας τέχνας κατατριβῆναι δεῖ μανθάνοντας πρὶν ἄξια τῆς τροφῆς ἐργάζεσθαι τὸν διδασκόμενον, οὐχ οὕτω καὶ ἡ γεωργία δύσκολός ἐστι μαθεῖν, ἀλλὰ τὰ μὲν ἰδὼν ἂν ἐργαζομέμους, τὰ δὲ ἀκούσας εὐθὺς ἂν ἐπίσταιο, ὥστε καὶ ἄλλων, εἰ βούλοιο, διδάσκειν. Οἴομαι δ᾽, ἔφη, πάνυ καὶ λεληθέναι πολλά σε αὐτὸν ἐπιστάμενον αὐτῆς. [11] Καὶ γὰρ δὴ οἱ μὲν ἄλλοι τεχνῖται ἀποκρύπτονταί πως τὰ ἐπικαιριώτατα ἧς ἕκαστος ἔχει τέχνης, τῶν δὲ γεωργῶν ὁ κάλλιστα μὲν φυτεύων μάλιστ᾽ ἂν ἥδοιτο, εἴ τις αὐτὸν θεῷτο, ὁ κάλλιστα δὲ σπείρων ὡσαύτως· ὅ τι δὲ ἔροιο τῶν καλῶς πεποιημένων, οὐδὲν ὅ τι ἄν σε ἀποκρύψαιτο ὅπως ἐποίησεν. [12] Οὕτω καὶ τὰ ἤθη, ὦ Σώκρατες, ἔφη, γενναιοτάτους τοὺς αὐτῇ συνόντας ἡ γεωργία ἔοικε παρέχεσθαι.

[13] Ἀλλὰ τὸ μὲν προοίμιον, ἔφην ἐγώ, καλὸν καὶ οὐχ οἷον ἀκούσαντα ἀποτρέπεσθαι τοῦ ἐρωτήματος· σὺ δέ, ὅτι εὐπετές ἐστι μαθεῖν, διὰ τοῦτο πολύ μοι μᾶλλον διέξιθι αὐτήν. Οὐ γὰρ σοὶ αἰσχρὸν τὰ ῥάιδια διδάσκειν ἐστίν, ἀλλ᾽ ἐμοὶ πολὺ αἴσχιον μὴ ἐπίστασθαι ἄλλως τε καὶ εἰ χρήσιμα ὄντα τυγχάνει. »

CHAPITRE XV.

Résumé des qualités propres à un bon contremaître : de l’agriculture et des agriculteurs.

[1] « Je suppose que tu as inspiré à un homme le désir de voir prospérer ta chose, et l’ardeur nécessaire pour travailler à ton bien ; tu lui as donné les instructions nécessaires pour tirer le plus d’avantages de chacun des travaux exécutés chez toi ; de plus, tu l’as rendu capable de commander; enfin il se plaît à t’offrir la plus grande quantité possible de fruits mûris dans leur saison; c’est un autre toi-même : je ne demanderai donc plus, au sujet de cet homme, s’il lui manque encore quelque chose : c’est un vrai trésor qu’un pareil contremaître. Mais n’oublie pas, Ischomachus, un point que nous n’avons fait qu’effleurer en courant.

[2] — Qu’est-ce donc ? reprit Ischomachus.

— Tu m’as dit, je crois, que la grande affaire était de savoir comment chaque chose doit se pratiquer ; qu’autrement la surveillance devient inutile, puisqu’on ne sait ni ce qu’on doit faire ni comment il faut le faire.

[3] — C’est-à-dire, reprit Ischomachus, que tu veux que je te donne une leçon d’agriculture (47) ?

— C’est qu’en effet, repris-je, l’agriculture enrichit ceux qui la connaissent, tandis que ceux qui ne la connaissent pas ont grand’peine à vivre, malgré le mal qu’ils se donnent.

[4] — Eh bien, Socrate, tu vas juger combien cet art est ami de l’homme. Cet art, le plus utile de tous, le plus agréable à exercer, le  plus beau, le plus cher aux dieux et aux hommes, et, par-dessus tout, le plus facile à apprendre, comment ne serait-il pas aussi l’un des plus nobles ? N’appelons-nous pas nobles ceux des animaux qui sont beaux, grands, utiles, doux envers les hommes ?

[5] — Il est vrai, Ischomachus, que j’ai parfaitement compris, d’après ce que tu as dit, quelles sont les instructions qu’il faut donner à un contremaître, car je crois avoir bien saisi les procédés par lesquels tu le rends attaché à ta personne, soigneux, capable de commander, et juste; [6] mais ce que doit étudier celui qui veut devenir bon agriculteur, ce qu’il doit faire, et quand, et comment, il me semble que nous n’avons fait que l’effleurer en courant.

[7] — Si tu me disais qu’il faut être versé dans l’écriture lorsqu’on veut soit écrire sous la dictée, soit lire ce que l’on a écrit, j’entendrais seulement qu’il faut posséder l’art de l’écriture, mais je verrais que je ne sais pas autre chose qu’écrire. [8] De même à présent je n’ai pas de peine à comprendre qu’un bon contremaître doit connaître l’agriculture ; mais, en sachant cela, je n’en suis pas plus avancé sur les principes de cet art. [9] Si, dans ce moment même, je me décidais à cultiver, je ressemblerais, selon moi, à un médecin qui ferait des visites, et examinerait l’état de ses malades sans savoir ce qui convient à leur mal. Ainsi, pour m’épargner cette ressemblance, apprends-moi en quoi consistent les travaux agricoles.

[10] — Il n’en est point ici, Socrate, comme des autres arts, qui exigent un long apprentissage de ceux qui les étudient, avant qu’ils en vivent honorablement; l’agriculture n’est pas si difficile à apprendre ; mais regarde travailler le cultivateur, écoute-le, et bientôt tu en sauras assez pour donner, si tu veux, des leçons à d’autres. Je te crois même fort avancé, sans que tu t’en doutes. [11] Les autres artistes semblent, en général, réserver pour eux seuls les finesses de leur art, tandis que l’agriculteur le plus habile à planter, le plus habile à semer, est content quand on l’observe. [12] Questionnez-le sur les procédés qui lui réussissent, il ne vous cache rien des moyens qu’il emploie, tant l’agriculture excelle à donner un caractère généreux à ceux qui l’exercent.

[13] — Voilà, dis-je, un beau début, et bien fait pour inviter un auditeur à questionner. Mais toi, vu l’excellence de la matière, prends la peine, pour cela même, d’entrer dans de longs détails. Il n’y a point de honte pour toi à consigner des choses faciles ; mais ce serait pour moi une grande honte d’ignorer ce qui est d’une si haute importance. »

Οἰκονομικός  Κεφάλαιον ιςʹ

 

[1] Πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τοῦτο ἐπιδεῖξαι βούλομαί σοι ὡς οὐ χαλεπόν ἐστιν ὃ λέγουσι ποικιλώτατον τῆς γεωργίας εἶναι οἱ λόγῳ μὲν ἀκριβέστατα αὐτὴν διεξιόντες, ἥκιστα δὲ ἐργαζόμενοι. [2] Φασὶ γὰρ τὸν μέλλοντα ὀρθῶς γεωργήσειν τὴν φύσιν χρῆναι πρῶτον τῆς γῆς εἰδέναι. Ὀρθῶς γε, ἔφην ἐγώ, ταῦτα λέγοντες. ὁ γὰρ μὴ εἰδὼς ὅ τι δύναται ἡ γῆ φέρειν, οὐδ᾽ ὅ τι σπείρειν οἶμαι οὐδ᾽ ὅ τι φυτεύειν δεῖ εἰδείη ἄν.

[3] Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, καὶ ἀλλοτρίας γῆς τοῦτο ἔστι γνῶναι, ὅ τι τε δύναται φέρειν καὶ ὅ τι μὴ δύναται, ὁρῶντα τοὺς καρποὺς καὶ τὰ δένδρα. ἐπειδὰν μέντοι γνῷ τις, οὐκέτι συμφέρει θεομαχεῖν. οὐ γὰρ ἄν, ὅτου δέοιτο αὐτός, τοῦτο σπείρων καὶ φυτεύων μᾶλλον ἂν ἔχοι τὰ ἐπιτήδεια ἢ ὅ τι ἡ γῆ ἥδοιτο φύουσα καὶ τρέφουσα. [4] δ᾽ ἄρα δι᾽ ἀργίαν τῶν ἐχόντων αὐτὴν μὴ ἔχῃ τὴν ἑαυτῆς δύναμιν ἐπιδεικνύναι, ἔστι καὶ παρὰ γείτονος τόπου πολλάκις ἀληθέστερα περὶ αὐτῆς γνῶναι ἢ παρὰ γείτονος ἀνθρώπου πυθέσθαι. [5] Καὶ χερσεύουσα δὲ ὅμως ἐπιδείκνυσι τὴν αὑτῆς φύσιν· ἡ γὰρ τὰ ἄγρια καλὰ φύουσα δύναται θεραπευομένη καὶ τὰ ἥμερα καλὰ ἐκφέρειν. φύσιν μὲν δὴ γῆς οὕτως καὶ οἱ μὴ πάνυ ἔμπειροι γεωργίας ὅμως δύνανται διαγιγνώσκειν.

[6] Ἀλλὰ τοῦτο μέν, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, ἱκανῶς ἤδη μοι δοκῶ ἀποτεθαρρηκέναι, ὡς οὐ δεῖ φοβούμενον μὴ οὐ γνῶ τῆς γῆς φύσιν ἀπέχεσθαι γεωργίας. [7] Καὶ γὰρ δή, ἔφην, ἀνεμνήσθην τὸ τῶν ἁλιέων, ὅτι θαλαττουργοὶ ὄντες καὶ οὔτε καταστήσαντες ἐπὶ θέαν οὔθ᾽ ἥσυχοι βαδίζοντες, ἀλλὰ παρατρέχοντες ἅμα τοὺς ἀγρούς, ὅταν ὁρῶσι τοὺς καρποὺς ἐν τῇ γῇ, ὅμως οὐκ ὀκνοῦσιν ἀποφαίνεσθαι περὶ τῆς γῆς ὁποία τε ἀγαθή ἐστι καὶ ὁποία κακή, ἀλλὰ τὴν μὲν ψέγουσι, τὴν δ᾽ ἐπαινοῦσι. καὶ πάνυ τοίνυν τοῖς ἐμπείροις γεωργίας ὁρῶ αὐτοὺς τὰ πλεῖστα κατὰ ταὐτὰ ἀποφαινομένους περὶ τῆς ἀγαθῆς γῆς.

[8] Πόθεν οὖν βούλῃ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἄρξωμαί σε τῆς γεωργίας ὑπομιμνήισκειν; οἶδα γὰρ ὅτι ἐπισταμένῳ σοι πάνυ πολλὰ φράσω ὡς δεῖ γεωργεῖν.

[9] Ἐκεῖνό μοι δοκῶ, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, πρῶτον ἂν ἡδέως μανθάνειν (φιλοσόφου γὰρ μάλιστά ἐστιν ἀνδρός) ὅπως ἂν ἐγώ, εἰ βουλοίμην, γῆν ἐργαζόμενος πλείστας κριθὰς καὶ πλείστους πυροὺς λαμβάνοιμι.

[10] Οὐκοῦν τοῦτο μὲν οἶσθα, ὅτι τῷ σπόρῳ νεὸν δεῖ ὑπεργάζεσθαι;

Οἶδα γάρ, ἔφην ἐγώ.

[11] Εἰ οὖν ἀρχοίμεθα, ἔφη, ἀροῦν τὴν γῆν χειμῶνος;

Ἀλλὰ πηλὸς ἂν εἴη, ἐγὼ ἔφην.

Ἀλλὰ τοῦ θέρους σοι δοκεῖ;

Σκληρά, ἔφην ἐγώ, ἡ γῆ ἔσται κινεῖν τῷ ζεύγει.

[12] Κινδυνεύει ἔαρος, ἔφη, εἶναι τούτου τοῦ ἔργου ἀρκτέον.

Εἰκὸς γάρ, ἔφην ἐγώ, ἐστι μάλιστα χεῖσθαι τὴν γῆν τηνικαῦτα κινουμένην.

Καὶ τὴν πόαν γε ἀναστρεφομένην, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τηνικαῦτα κόπρον μὲν τῇ γῇ ἤδη παρέχειν, καρπὸν δ᾽ οὔπω καταβαλεῖν ὥστε φύεσθαι. [13] Οἶμαι γὰρ δὴ καὶ τοῦτό σ᾽ ἔτι γιγνώσκειν, ὅτι εἰ μέλλει ἀγαθὴ ἡ νεὸς ἔσεσθαι, ὕλης τε καθαρὰν αὐτὴν εἶναι δεῖ καὶ ὀπτὴν ὅτι μάλιστα πρὸς τὸν ἥλιον.

Πάνυ γε, ἔφην ἐγώ, καὶ ταῦτα οὕτως ἡγοῦμαι χρῆναι ἔχειν.

[14] Ταῦτ᾽ οὖν, ἔφη, σὺ ἄλλως πως νομίζεις μᾶλλον ἂν γίγνεσθαι ἢ εἰ ἐν τῷ θέρει ὅτι πλειστάκις μεταβάλοι τις τὴν γῆν;

Οἶδα μὲν οὖν, ἔφην, ἀκριβῶς ὅτι οὐδαμῶς ἂν μᾶλλον ἡ μὲν ὕλη ἐπιπολάζοι καὶ αὐαίνοιτο ὑπὸ τοῦ καύματος, ἡ δὲ γῆ ὀπτῷτο ὑπὸ τοῦ ἡλίου, ἢ εἴ τις αὐτὴν ἐν μέσῳ τῷ θέρει καὶ ἐν μέσῃ τῇ ἡμέραι κινοίη τῷ ζεύγει.

[15] Εἰ δὲ ἄνθρωποι σκάπτοντες τὴν νεὸν ποιοῖεν, ἔφη, οὐκ εὔδηλον ὅτι καὶ τούτους δίχα δεῖ ποιεῖν τὴν γῆν καὶ τὴν ὕλην;

Καὶ τὴν μέν γε ὕλην, ἔφην ἐγώ, καταβάλλειν, ὡς αὐαίνηται, ἐπιπολῆς, τὴν δὲ γῆν στρέφειν, ὡς ἡ ὠμὴ αὐτῆς ὀπτᾶται. »

CHAPITRE XVI.

De la nature du terrain. Moyens de la reconnaître. Des travaux relatifs à la jachère  (48).

[1] « Et d’abord, Socrate, me dit-il, je veux te démontrer qu’il n’y a point la moindre difficulté dans ces finesses qu’attribuent à l’agriculture ceux qui en dissertent merveilleusement en paroles, mais qui n’y entendent rien en pratique. [2] Ils vous disent que, pour être bon agriculteur, il faut commencer par connaître la nature du sol.— Ils ont raison, repris-je, de parler ainsi : car, si l’on ne sait pas ce qu’un terrain peut porter, on ne saura pas, je crois, ce qu’on doit semer ou planter.

[3] — Mais, répondit Ischomachus, on acquiert même sur le terrain d’autrui la connaissance de ce qu’il peut porter ou non, en voyant les fruits et les arbres ; et, une fois cette connaissance acquise, il ne faut plus aller contre la volonté des dieux. Ce n’est point en plantant ou en semant suivant nos besoins que nous obtiendrons de meilleures récoltes, c’est en examinant ce que la terre aime à produire et à nourrir. [4] Si, par suite de la négligence de ceux qui la possèdent, elle ne montre pas ce qu’on peut tirer d’elle, souvent la terre du voisin donnera des renseignements plus précis que le voisin lui-même. [5] Même en friche, elle indique encore sa nature : car un terrain qui donne de beaux produits sauvages peut, avec des soins, donner de beaux produits cultivés; et voilà comment la nature d’un terrain peut être reconnue par ceux même qui ne sont pas du tout versés dans l’agriculture.

[6] — Dès ce moment, Ischomachus, repris-je, je me sens quelque confiance ; je ne dois pas renoncer à l’agriculture par la crainte de mal juger la nature de la terre. [7] D’ailleurs je songe aux pêcheurs, qui, dans leurs courses maritimes, ne s’arrêtent point par curiosité et ne se ralentissent jamais, et qui, tout en longeant les côtes, à la seule inspection des fruits que produit la terre, n’hésitent point à déclarer que telle terre est bonne et telle autre mauvaise, mais blâment celle-ci et vantent celle-là; et je vois qu’en général les agriculteurs habiles jugent ainsi de la bonté d’une terre.

[8] — Par où veux-tu, Socrate, que je commence avec toi mes leçons d’agriculture ? Je vois que tu en sais déjà beaucoup plus que ce que j’ai à te dire des procédés agricoles.

[9]  — Il me semble, Ischomachus, que ce que j’apprendrais le plus volontiers, comme le plus digne d’un philosophe, c’est à façonner la terre de manière à récolter à volonté le plus d’orge et le plus de blé possible.

[10] — Sais-tu qu’avant d’ensemencer il faut labourer ?

— Oui, lui dis-je.

[11] — Eh bien ! si nous commencions le labour en hiver ?

— Nous ne trouverions que de la boue.

— Et en été, qu’en dis-tu ?

— La terre serait trop dure à remuer pour l’attelage.

[12] — Le printemps m’a bien l’air du moment favorable pour commencer ce travail.

— C’est, en effet, dans cette saison surtout que la terre est plus friable et se prête à la façon.

 — Et puis, Socrate, l’herbe coupée sert immédiatement d’engrais, sans donner de graine qui la fasse repousser. [13] Or tu sais bien, je pense, que, pour qu’une jachère entre en rapport, il faut qu’elle soit débarrassée des mauvaises herbes et exposée à la pleine chaleur du soleil.

— Je suis tout à fait convaincu, repris-je, qu’il en doit être ainsi.

[14] — Maintenant, reprit-il, penses-tu qu’on puisse s’y prendre autrement qu’en donnant à son champ le plus de façons possible durant l’été ?

— Je sais parfaitement, lui dis-je, qu’il n’y a pas de meilleur moyen pour faire monter les mauvaises herbes à la surface, les dessécher par la chaleur, et exposer la terre au grand soleil, que de la remuer avec l’attelage au cœur de l’été et au milieu du jour (49).

[15] — Et si ce sont des hommes qui labourent la terre à la bêche, n’est-il pas évident qu’ils devront renverser la terre d’un côté et les mauvaises herbes de l’autre ?

— Oui, repris-je, et, de plus, les coucher de sorte qu’elles sèchent à la surface du sol, puis remuer la terre pour en recuire la crudité.»

Οἰκονομικός  Κεφάλαιον ιζʹ

 

[1] «  Περὶ μὲν τῆς νεοῦ ὁρᾷς, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὡς ἀμφοτέροις ἡμῖν ταὐτὰ δοκεῖ.

Δοκεῖ γὰρ οὖν, ἔφην ἐγώ.

Περί γε μέντοι τοῦ σπόρου ὥρας ἄλλο τι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, γιγνώσκεις ἢ τὴν ὥραν σπείρειν ἧς πάντες μὲν οἱ πρόσθεν ἄνθρωποι πεῖραν λαβόντες, πάντες δὲ οἱ νῦν λαμβάνοντες, ἐγνώκασι κρατίστην εἶναι; [2] πειδὰν γὰρ ὁ μετοπωρινὸς χρόνος ἔλθῃ, πάντες που οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὸν θεὸν ἀποβλέπουσιν, ὁπότε βρέξας τὴν γῆν ἀφήσει αὐτοὺς σπείρειν.

Ἐγνώκασι δή γ᾽, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, καὶ τὸ μὴ ἐν ξηρᾷ σπείρειν ἑκόντες εἶναι πάντες ἄνθρωποι, δῆλον ὅτι πολλαῖς ζημίαις παλαίσαντες οἱ πρὶν κελευσθῆναι ὑπὸ τοῦ θεοῦ σπείροντες.

[3] Οὐκοῦν ταῦτα μέν, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ὁμογνωμονοῦμεν πάντες οἱ ἄνθρωποι.

Ἃ γὰρ ὁ θεὸς διδάσκει, ἔφην ἐγώ, οὕτω γίγνεται ὁμονοεῖν· οἷον ἅμα πᾶσι δοκεῖ βέλτιον εἶναι ἐν τῷ χειμῶνι παχέα ἱμάτια φορεῖν, ἂν δύνωνται, καὶ πῦρ κάειν ἅμα πᾶσι δοκεῖ, ἂν ξύλα ἔχωσιν.

[4] Ἀλλ᾽ ἐν τῷδε, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, πολλοὶ ἤδη διαφέρονται, ὦ Σώκρατες, περὶ τοῦ σπόρου, πότερον ὁ πρώιμος κράτιστος ἢ ὁ μέσος ἢ ὁ ὀψιμώτατος.

Καὶ ὁ θεός, ἔφην ἐγώ, οὐ τεταγμένως τὸ ἔτος ἄγει, ἀλλὰ τὸ μὲν τῷ πρωίμῳ κάλλιστα, τὸ δὲ τῷ μέσῳ, τὸ δὲ τῷ ὀψιμωτάτῳ.

[5] Σὺ οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, πότερον ἡγῇ κρεῖττον εἶναι ἑνὶ τούτων τῶν σπόρων χρῆσθαι ἐκλεξάμενον, ἐάν τε πολὺ ἐάν τε ὀλίγον σπέρμα σπείρῃ τις, ἢ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ πρῳμωτάτου μέχρι τοῦ ὀψιμωτάτου σπείρειν;

[6] Καὶ ἐγὼ εἶπον· «  Ἐμοὶ μέν, ὦ Ἰσχόμαχε, δοκεῖ κράτιστον εἶναι παντὸς μετέχειν τοῦ σπόρου. Πολὺ γὰρ νομίζω κρεῖττον εἶναι ἀεὶ ἀρκοῦντα σῖτον λαμβάνειν ἢ ποτὲ μὲν πάνυ πολὺν ποτὲ δὲ μηδ᾽ ἱκανόν.

Καὶ τοῦτο τοίνυν σύγε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁμογνωμονεῖς ἐμοὶ ὁ μανθάνων τῷ διδάσκοντι, καὶ ταῦτα πρόσθεν ἐμοῦ τὴν γνώμην ἀποφαινόμενος.

[7] Τί γάρ, ἔφην ἐγώ, ἐν τῷ ῥίπτειν τὸ σπέρμα ποικίλη τέχνη ἔνεστι;

Πάντως, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐπισκεψώμεθα καὶ τοῦτο. τι μὲν γὰρ ἐκ τῆς χειρὸς δεῖ ῥίπτεσθαι τὸ σπέρμα καὶ σύ που οἶσθα, ἔφη.

Καὶ γὰρ ἑώρακα, ἔφην ἐγώ.

Ῥίπτειν δέ γε, ἔφη, οἱ μὲν ὁμαλῶς δύνανται, οἱ δ᾽ οὔ.

Οὐκοῦν τοῦτο μέν, ἔφην ἐγώ, ἤδη μελέτης δεῖται ὥσπερ τοῖς κιθαρισταῖς ἡ χείρ, ὅπως δύνηται ὑπηρετεῖν τῇ γνώμῃ.

[8] Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη· ἂν δέ γε ᾖ, ἔφη, ἡ γῆ ἡ μὲν λεπτοτέρα, ἡ δὲ παχυτέρα;

Τί τοῦτο, ἐγὼ ἔφην, λέγεις; ἆρά γε τὴν μὲν λεπτοτέραν ὅπερ ἀσθενεστέραν, τὴν δὲ παχυτέραν ὅπερ ἰσχυροτέραν;

Τοῦτ᾽, ἔφη, λέγω, καὶ ἐρωτῶ γέ σε πότερον ἴσον ἂν ἑκατέραι τῇ γῇ σπέρμα διδοίης ἢ ποτέραι ἂν πλέον.

[9] Τῷ μὲν οἴνῳ, ἔφην, ἔγωγε νομίζω τῷ ἰσχυροτέρῳ πλέον ἐπιχεῖν ὕδωρ, καὶ ἀνθρώπῳ τῷ ἰσχυροτέρῳ πλέον βάρος, ἐὰν δέῃ τι φέρειν, ἐπιτιθέναι, κἂν δέῃ τρέφεσθαί τινας, τοῖς δυνατωτέροις τρέφειν ἂν τοὺς πλείους προστάξαιμι. Εἰ δὲ ἡ ἀσθενὴς γῆ ἰσχυροτέρα, ἔφην ἐγώ, γίγνεται, ἄν τις πλείονα καρπὸν αὐτῇ ἐμβάλῃ, ὥσπερ τὰ ὑποζύγια, τοῦτο σύ με δίδασκε. »

[10] Καὶ ὁ Ἰσχόμαχος γελάσας εἶπεν· « Ἀλλὰ παίζεις μὲν σύγε, ἔφη, ὦ Σώκρατες. Εὖ γε μέντοι, ἔφη, ἴσθι, ἂν μὲν ἐμβαλὼν τὸ σπέρμα τῇ γῇ ἔπειτα ἐν ὧι πολλὴν ἔχει τροφὴν ἡ γῆ ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ χλόης γενομένης ἀπὸ τοῦ σπέρματος καταστρέψῃς αὐτὸ πάλιν, τοῦτο γίγνεται σῖτος τῇ γῇ, καὶ ὥσπερ ὑπὸ κόπρου ἰσχὺς αὐτῇ ἐγγίγνεται· ἂν μέντοι ἐκτρέφειν ἐᾷς τὴν γῆν διὰ τέλους τὸ σπέρμα εἰς καρπόν, χαλεπὸν τῇ ἀσθενεῖ γῇ ἐς τέλος πολὺν καρπὸν ἐκφέρειν. Καὶ συὶ δὲ ἀσθενεῖ χαλεπὸν πολλοὺς ἁδροὺς χοίρους ἐκτρέφειν.

[11] Λέγεις σύ, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, τῇ ἀσθενεστέραι γῇ μεῖον δεῖν τὸ σπέρμα ἐμβαλεῖν;

Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, καὶ σύ γε συνομολογεῖς, λέγων ὅτι νομίζεις τοῖς ἀσθενεστέροις πᾶσι μείω προστάττειν πράγματα.

[12] Τοὺς δὲ δὴ σκαλέας, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, τίνος ἕνεκα ἐμβάλλετε τῷ σίτῳ;

Οἶσθα δήπου, ἔφη, ὅτι ἐν τῷ χειμῶνι πολλὰ ὕδατα γίγνεται.

Τί γὰρ οὔ; ἔφην ἐγώ.

Οὐκοῦν θῶμεν τοῦ σίτου καὶ κατακρυφθῆναί τινα ὑπ᾽ αὐτῶν ἰλύος ἐπιχυθείσης καὶ ψιλωθῆναί τινας ῥίζας ὑπὸ ῥεύματος. Καὶ ὕλη δὲ πολλάκις ὑπὸ τῶν ὑδάτων δήπου συνεξορμᾷ τῷ σίτῳ καὶ παρέχει πνιγμὸν αὐτῷ.

Πάντα, ἔφην ἐγώ, εἰκὸς ταῦτα γίγνεσθαι.

[13] Οὐκοῦν δοκεῖ σοι, ἔφη, ἐνταῦθα ἤδη ἐπικουρίας τινὸς δεῖσθαι ὁ σῖτος;

Πάνυ μὲν οὖν, ἔφην ἐγώ.

Τῷ οὖν κατιλυθέντι τί ἂν ποιοῦντες δοκοῦσιν ἄν σοι ἐπικουρῆσαι;

Ἐπικουφίσαντες, ἔφην ἐγώ, τὴν γῆν.

Τί δέ, ἔφη, τῷ ἐψιλωμένῳ τὰς ῥίζας;

Ἀντιπροσαμησάμενοι τὴν γῆν ἄν, ἔφην ἐγώ.

[14] Τί γάρ, ἔφη, ἂν ὕλη πνίγῃ συνεξορμῶσα τῷ σίτῳ καὶ διαρπάζουσα τοῦ σίτου τὴν τροφὴν ὥσπερ οἱ κηφῆνες διαρπάζουσιν ἄχρηστοι ὄντες τῶν μελιττῶν ἃ ἂν ἐκεῖναι ἐργασάμεναι τροφὴν καταθῶνται;

Ἐκκόπτειν ἂν νὴ Δία [τὴν τροφὴν] δέοι τὴν ὕλην, ἔφην ἐγώ, ὥσπερ τοὺς κηφῆνας ἐκ τῶν σμηνῶν ἀφαιρεῖν.

[15] Οὐκοῦν, ἔφη, εἰκότως σοι δοκοῦμεν ἐμβαλεῖν τοὺς σκαλέας;

Πάνυ γε. τὰρ ἐνθυμοῦμαι, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, οἷόν ἐστι τὸ εὖ τὰς εἰκόνας ἐπάγεσθαι. Πάνυ γὰρ σύ με ἐξώργισας πρὸς τὴν ὕλην τοὺς κηφῆνας εἰπών, πολὺ μᾶλλον ἢ ὅτε περὶ αὐτῆς τῆς ὕλης ἔλεγες. »

CHAPITRE XVII.

De l’époque des semailles et de l’usage du sarcloir.

[1] « Au sujet de la façon, tu le vois, Socrate, nous sommes tous les deux du même avis.

— Oui, lui dis-je.

— Maintenant, sur le temps des semailles, as-tu, Socrate, une opinion particulière, ou crois-tu que la saison de semer est bien celle dont nos devanciers ont fait l’épreuve, celle que tous les cultivateurs d’aujourd’hui ont adoptée comme étant la meilleure ? [2] Quand la saison d’automne est venue, tous les hommes ont les yeux tournés vers le ciel, et attendent que le dieu versant la pluie sur la terre leur permette d’ensemencer.

— C’est un fait reconnu, Ischomachus, parmi tous les hommes, qu’il ne faut pas sciemment semer dans un terrain sec ; et l’on a vu nombre de gens punis par de grands dommages pour avoir fait leurs semailles avant l’ordre de la divinité  (50).

[3] — Ainsi, reprit Ischomachus, voilà un point sur lequel tous les hommes sont d’accord.

— En effet, sur ce que la divinité enseigne, il n’y a point de partage. Par exemple, tous les hommes ensemble croient qu’il vaut mieux en hiver porter des vêtements épais, si l’on peut; tous sont d’avis qu’il faut faire du feu, si l’on a du bois.

[4] — On diffère pourtant d’avis, Socrate, sur l’article des semailles ; on se demande quel est le moment le meilleur de la saison, le commencement, le milieu ou la fin.

— Mais la divinité, repris-je, ne fixe pas invariablement le cours de l’année : une année il vaut mieux semer au commencement, une autre année au milieu, et telle autre à la fin.

[5] — Pour toi, Socrate, y a-t-il des époques que tu croies meilleures, et que l’on doive choisir quand on a peu ou beaucoup à semer ? ou bien faut-il commencer les semailles avec la saison et les continuer jusqu’à la fin?

[6] — Je crois, Ischomachus, lui dis-je, que le plus avantageux est de semer aux trois époques. Je crois qu’il vaut bien mieux avoir chaque année une récolte suffisante que d’avoir tantôt abondance et tantôt disette.

— Eh bien ! Socrate, te voilà encore, toi, mon disciple, de l’avis de ton maître, et même tu te prononces avant moi.

[7]  — Mais y a-t-il, Ischomachus, repris-je, différents procédés pour jeter la semence ?

— Voilà, Socrate, une chose qui mérite encore toute attention. Tu sais probablement que c’est avec la main qu’on doit jeter la semence ?

— Oui, car je l’ai vu.

— Les uns ont l’adresse de la jeter également, et les autres ne l’ont pas.

— La main, repris-je, a donc besoin d’être exercée comme celle de ces théoristes, pour être en état de seconder l’intention.

[8] — C’est cela même, dit-il. Mais si une terre est plus maigre et l’autre plus grasse ?

— Que dis-tu ? Appelles-tu plus maigre une terre plus faible, et plus grasse une terre plus forte ?

— C’est là ce que je dis ; et je te demande si tu donnerais à chacune des deux terres la même quantité de semence, ou bien plus à l’une qu’à l’autre ?

[9] — Quand il s’agit de vin, repris-je, j’ai pour habitude de verser plus d’eau dans celui qui est plus fort; s’il y a quelque fardeau à porter, de charger plus l’homme plus robuste ; et, s’il fallait nourrir un certain nombre de personnes, j’ordonnerais que ceux qui possèdent le plus contribuassent pour la plus grosse part. Mais une terre faible devient-elle plus forte si on la bourre de grain, comme on ferait d’une bête de somme ? Dis-moi cela. »

[10] Alors Ischomachus se mettant à rire : « Tu plaisantes, Socrate, me dit-il ; sache pourtant que si, après avoir confié la semence à la terre, tu profites pour la retourner du moment où le germe, placé sous l’influence du ciel, sera monté en herbe, cette herbe même nourrira la terre et lui servira comme d’un engrais puissant. Si au contraire tu laisses la semence croître librement jusqu’à la maturité du grain, il sera aussi difficile à une terre faible d’en produire beaucoup, qu’il est difficile à une truie faible de nourrir de gros marcassins.

[11] — Tu dis donc, Ischomachus, qu’il faut jeter moins de semence dans une terre plus faible ?

— Oui, par Jupiter ! Socrate ; et tu en conviens toi-même, puisque tu penses qu’on doit charger un homme faible d’un moindre fardeau.

[12] — Et le sarcloir, Ischomachus, repris-je, pourquoi le fait-on passer au milieu des grains ?

— Tu sais probablement que l’hiver il tombe beaucoup d’eau. — Est-il possible de l’ignorer ?

— Eh bien! supposons qu’il y ait des grains ensevelis sous la terre délayée et des racines mises à jour par l’épanchement des eaux; supposons encore que, favorisées par l’humidité, des plantes s’élèvent avec le bon grain et l’étouffent.

— Tout cela, répondisse, peut arriver.

— Alors, Socrate, le grain n’a-t-il pas besoin de secours ?

[13] — Assurément, lui dis-je.

— Et comment, selon toi, venir en aide au grain qui se noie ?

— En soulevant le limon.

 — Et en aide à celui dont la racine est à nu ?

— En le recouvrant de terre.

[14] — Et maintenant, si l’herbe étouffe le grain qui pousse, si elle lui dérobe son suc nourricier, comme les frelons paresseux dérobent le miel que l’abeille industrieuse met de côté pour sa nourriture ?

— Il faut alors, par Jupiter ! couper l’herbe, comme on chasse les frelons de la ruche.

[15] — Tu vois donc que nous avons raison d’user du sarcloir.

— Tout à fait; et je songe, Ischomachus, à l’avantage d’amener des comparaisons justes. Tu m’as bien plus mis en colère contre l’herbe en me parlant des frelons, que quand tu m’as parlé de l’herbe sans comparaison. »

Οἰκονομικός Κεφάλαιον ιηʹ

 

[1] «  Ἀτὰρ οὖν, ἔφην ἐγώ, ἐκ τούτου ἄρα θερίζειν εἰκός. Δίδασκε οὖν εἴ τι ἔχεις με καὶ εἰς τοῦτο.

Ἂν μή γε φανῇς, ἔφη, καὶ εἰς τοῦτο ταὐτὰ ἐμοὶ ἐπιστάμενος. τι μὲν οὖν τέμνειν τὸν σῖτον δεῖ οἶσθα.

Τί δ᾽ οὐ μέλλω; ἔφην ἐγώ.

Πότερ᾽ <ἂν> οὖν τέμνοις, ἔφη, στὰς ἔνθα πνεῖ ἄνεμος ἢ ἀντίος;

Οὐκ ἀντίος, ἔφην, ἔγωγε· χαλεπὸν γὰρ οἶμαι καὶ τοῖς ὄμμασι καὶ ταῖς χερσὶ γίγνεται ἀντίον ἀχύρων καὶ ἀθέρων θερίζειν.

[2] Καὶ ἀκροτομοίης δ᾽ ἄν, ἔφη, ἢ παρὰ γῆν τέμνοις;

Ἂν μὲν βραχὺς ᾖ ὁ κάλαμος τοῦ σίτου, ἔγωγ᾽, ἔφην, κάτωθεν ἂν τέμνοιμι, ἵνα ἱκανὰ τὰ ἄχυρα μᾶλλον γίγνηται· ἐὰν δὲ ὑψηλὸς ᾖ, νομίζω ὀρθῶς ἂν ποιεῖν μεσοτομῶν, ἵνα μήτε οἱ ἁλοῶντες μοχθῶσι περιττὸν πόνον μήτε οἱ λικμῶντες ὧν οὐδὲν προσδέονται. Τὸ δὲ ἐν τῇ γῇ λειφθὲν ἡγοῦμαι καὶ κατακαυθὲν συνωφελεῖν ἂν τὴν γῆν καὶ εἰς κόπρον ἐμβληθὲν τὴν κόπρον συμπληθύνειν.

[3] Ὁρᾷς, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὡς ἁλίσκει ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ καὶ περὶ θερισμοῦ εἰδὼς ἅπερ ἐγώ;

Κινδυνεύω, ἔφην ἐγώ, καὶ βούλομαί γε σκέψασθαι εἰ καὶ ἁλοᾶν ἐπίσταμαι.

Οὐκοῦν, ἔφη, τοῦτο μὲν οἶσθα, ὅτι ὑποζυγίῳ ἁλοῶσι τὸν σῖτον.

[4] Τί δ᾽ οὐκ, ἔφην ἐγώ, οἶδα; καὶ ὑποζύγιά γε καλούμενα πάντα ὁμοίως, βοῦς, ἡμιόνους, ἵππους.

Οὐκοῦν, ἔφη, ταῦτα μὲν ἡγῇ τοσοῦτον μόνον εἰδέναι, πατεῖν τὸν σῖτον ἐλαυνόμενα;

Τί γὰρ ἂν ἄλλο, ἔφην ἐγώ, ὑποζύγια εἰδείη;

[5] Ὅπως δὲ τὸ δεόμενον κόψουσι καὶ ὁμαλιεῖται ὁ ἁλοατός, τίνι τοῦτο .., ὦ Σώκρατες; ἔφη.

Δῆλον ὅτι, ἔφην ἐγώ, τοῖς ἐπαλωσταῖς.

Στρέφοντες γὰρ καὶ ὑπὸ τοὺς πόδας ὑποβάλλοντες τὰ ἄτριπτα ἀεὶ δῆλον ὅτι μάλιστα ὁμαλίζοιεν ἂν τὸν δῖνον καὶ τάχιστα ἁνύτοιεν.

Ταῦτα μὲν τοίνυν, ἔφη, οὐδὲν ἐμοῦ λείπει γιγνώσκων.

[6] Οὐκοῦν, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, ἐκ τούτου δὴ καθαροῦμεν τὸν σῖτον λικμῶντες.

Καὶ λέξον γέ μοι, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ἦ οἶσθα ὅτι ἂν ἐκ τοῦ προσηνέμου μέρους τῆς ἅλω ἄρχῃ, δι᾽ ὅλης τῆς ἅλω οἴσεταί σοι τὰ ἄχυρα;

Ἀνάγκη γάρ, ἔφην ἐγώ.

Οὐκοῦν εἰκὸς καὶ ἐπιπίπτειν, ἔφη, αὐτὰ ἐπὶ τὸν σῖτον.

[7] Πολὺ γάρ ἐστιν, ἔφην ἐγώ, τὸ ὑπερενεχθῆναι τὰ ἄχυρα ὑπὲρ τὸν σῖτον εἰς τὸ κενὸν τῆς ἅλω.

Ἂν δέ τις, ἔφη, λικμᾷ ἐκ τοῦ ὑπηνέμου ἀρχόμενος;

Δῆλον, ἔφην ἐγώ, ὄτι εὐθὺς ἐν τῇ ἀχυροδόκῃ ἔσται τὰ ἄχυρα.

[8] Ἐπειδὰν δὲ καθάρῃς, ἔφη, τὸν σῖτον μέχρι τοῦ ἡμίσεος τῆς ἅλω, πότερον εὐθὺς οὕτω κεχυμένου τοῦ σίτου λικμήσεις τὰ ἄχυρα τὰ λοιπὰ ἢ συνώσας τὸν καθαρὸν πρὸς τὸν πόλον ὡς εἰς στενότατον;

Συνώσας νὴ Δί᾽, ἔφην ἐγώ, τὸν καθαρὸν σῖτον, ἵν᾽ ὑπερφέρηταί μοι τὰ ἄχυρα εἰς τὸ κενὸν τῆς ἅλω, καὶ μὴ δίς ταὐτὰ ἄχυρα δέῃ λικμᾶν.

[9] Σὺ μὲν δὴ ἄρα, ἔφη, ὦ Σώκρατες, σῖτόν γε ὡς ἂν τάχιστα καθαρὸς γένοιτο κἂν ἄλλον δύναιο διδάσκειν.

Ταῦτα τοίνυν, ἔφην ἐγώ, ἐλελήθη ἐμαυτὸν ἐπιστάμενος. Καὶ πάλαι ἐννοῶ ἄρα εἰ λέληθα καὶ χρυσοχοεῖν καὶ αὐλεῖν καὶ ζωγραφεῖν ἐπιστάμενος. δίδαξε γὰρ οὔτε ταῦτά με οὐδεὶς οὔτε γεωργεῖν· ὁρῶ δ᾽ ὥσπερ γεωργοῦντας καὶ τὰς ἄλλας τέχνας ἐργαζομένους ἀνθρώπους.

[10] Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ἔλεγον ἐγώ σοι πάλαι ὅτι καὶ ταύτῃ εἴη γενναιοτάτη ἡ γεωργικὴ τέχνη, ὅτι καὶ ῥάιστη ἐστὶ μαθεῖν.

Ἄγε δή, ἔφην ἐγώ, οἶδα, ὧ Ἰσχόμαχε· τὰ μὲν δὴ ἀμφὶ σπόρον ἐπιστάμενος ἄρα ἐλελήθειν ἐμαυτὸν ἐπιστάμενος.

CHAPITRE XVIII.

De la moisson, du battage et du van.

[1] « Après cela, dis-je, il s’agit de moissonner. Apprends-moi ce que tu peux savoir là-dessus.

 — Oui, dit-il, à condition que je ne te trouverai pas aussi savant que moi. Tu sais donc qu’il faut couper le blé ?

— Belle demande l

— Oui; mais le coupe-t-on en se tenant sous le vent ou à contrevent ?

— Pas à contrevent, lui dis-je : car, selon moi, les yeux et les mains ont à souffrir quand on moissonne en sens contraire de la paille et de l’épi.

[2] — Couperas-tu  près de l’épi ou à fleur de terre ?

— Si le brin est court, je couperais au pied, pour que. la paille fût de grandeur suffisante : s’il est haut, je pense qu’il vaudrait mieux scier à mi-chaume, pour épargner un travail inutile aux batteurs et aux vanneurs. Quand au chaume qu’on laisse sur la terre, je crois qu’il la fertilise si on le brûle, et que, si on le jette au fumier, il augmente la masse d’engrais.

[3] — Tu le vois, Socrate, te voilà pris sur le fait, et tu en sais autant que moi sur la moisson.

 — J’en ai peur ; mais voyons si je sais aussi comment il faut battre.

— Tu n’ignores pas, dit-il, que l’on se sert de bêtes d’attelage pour battre le grain ?

[4] — Comment ne le saurais-je pas ? Et l’on appelle indistinctement bêtes d’attelage les bœufs, les mulets, les chevaux.

— Tu crois, n’est-ce pas, que ces animaux ne savent que fouler le grain sur lequel on les fait marcher ?

— Quelle autre chose peux-tu espérer de ces bêtes ?

[5] — Mais, Socrate, qui veillera à ce qu’elles ne foulent que ce qui doit être foulé, et que le battage se fasse d’une manière égale ?

— Il est évident que ce sont les batteurs (51).

— En retournant la paille, en mettant sous les pieds des animaux ce qui n’y a point encore passé, il est clair qu’ils auront un battage égal et promptement achevé.

— Sous ce rapport, tes connaissances ne le cèdent point aux miennes.

[6] — Après cela, repris-je, Ischomachus, nous nettoyons ce blé en le vannant.

— Oui ; mais dis-moi, Socrate, sais-tu que, si tu te mets à vanner contre le vent, toute l’aire se couvrira de balles ?

— Cela doit être.

— Et tout naturellement la balle reviendra sur le grain.

[7] — Il serait, en effet, fort singulier qu’elle passât par-dessus le tas de blé pour se rendre dans la partie vide de l’aire.

— Mais si l’on se met à vanner sous le vent ?

— Il est clair qu’alors les pailles seront chassées dans le pailler.

[8] — Quand tu auras nettoyé le grain jusqu’au milieu de l’aire, continueras-tu de vanner le reste, en le laissant ainsi épars, ou bien réuniras-tu le grain nettoyé à l’extrémité de l’aire, pour qu’il occupe le moins de place possible ?

— Je réunirais, par Jupiter ! lui dis-je, tout le grain nettoyé, de sorte que la paille soit emportée par-dessus le blé, dans la partie vide de l’aire (52), et que je n’aie pas à vanner deux fois la même paille.

[9] — Tu pourrais bien, Socrate, enseigner à un autre la manière de vanner promptement.

— Je ne me connaissais pas ce talent : et peut-être, j’y songe, y a-t-il longtemps que je suis, sans m’en douter, orfèvre, joueur de flûte, peintre. Personne ne m’en a donné des leçons, pas plus que d’agriculture. Or je vois que l’agriculture est un métier comme les autres.

[10] — Il y a longtemps, reprit Ischomachus, que je te l’ai dit ; l’agriculture est le plus noble des arts, parce qu’il est le plus facile à apprendre.

— Je le sais bien, Ischomachus, puisque, sachant tout ce qui a trait aux semailles, je ne me connaissais pas ce talent, »

Οἰκονομικός  Κεφάλαιον ιθʹ

 

[1] Ἔστι δ᾽ οὖν, ἔφην ἐγώ, τῆς γεωργικῆς τέχνης καὶ ἡ τῶν δένδρων φυτεία;

Ἔστι γὰρ οὖν, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος.

Πῶς ἂν οὖν, ἔφην ἐγώ, τὰ μὲν ἀμφὶ τὸν σπόρον ἐπισταίμην, τὰ δ᾽ ἀμφὶ τὴν φυτείαν οὐκ ἐπίσταμαι;

[2] Οὐ γὰρ σύ, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ἐπίστασαι·

Πῶς; ἐγὼ ἔφην, ὅστις μήτ᾽ ἐν ὁποίαι τῇ γῇ δεῖ φυτεύειν οἶδα μήτε ὁπόσον βάθος ὀρύττειν [τὸ φυτὸν] μήτε ὁπόσον πλάτος μήτε ὁπόσον μῆκος τὸ φυτὸν ἐμβάλλειν μήτε ὅπως ἂν ἐν τῇ γῇ κείμενον τὸ φυτὸν μάλιστ᾽ ἂν βλαστάνοι.

[3] Ἴθι δή, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, μάνθανε ὅ τι μὴ ἐπίστασαι. Βοθύνους μὲν γὰρ οἵους ὀρύττουσι τοῖς φυτοῖς οἶδ᾽ ὅτι ἑώρακας, ἔφη.

Καὶ πολλάκις ἔγωγ᾽, ἔφην.

Ἤδη τινὰ οὖν αὐτῶν εἶδες βαθύτερον τριπόδου;

Οὐδὲ μὰ Δί᾽ ἔγωγ᾽, ἔφην, πενθημιποδίου. Τί δέ, τὸ πλάτος ἤδη τινὰ τριπόδου πλέον εἶδες;

Οὐδὲ μὰ Δί᾽, ἔφην ἐγώ, διπόδου.

[4] Ἴθι δή, ἔφη, καὶ τόδε ἀπόκριναί μοι· ἤδη τινὰ εἶδες τὸ βάθος ἐλάττονα ποδιαίου;

Οὐδὲ μὰ Δί᾽, ἔφην, ἔγωγε τριημιποδίου. Καὶ γὰρ ἐξορύττοιτο ἂν σκαπτόμενα, ἔφην ἐγώ, τὰ φυτὰ, εἰ λίαν γε οὕτως ἐπιπολῆς πεφυτευμένα εἴη.

[5] Οὐκοῦν τοῦτο μέν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς οἶσθα, ὅτι οὔτε βαθύτερον πενθημιποδίου ὀρύττουσιν οὔτε βραχύτερον τριημιποδίου.

Ἀνάγκη γάρ, ἔφην ἐγώ, τοῦτο ὁρᾶσθαί γε οὕτω καταφανὲς ὄν.

[6] Τί δέ, ἔφη, ξηροτέραν καὶ ὑγροτέραν γῆν γιγνώσκεις ὁρῶν;

Ξηρὰ μὲν γοῦν μοι δοκεῖ, ἔφην ἐγώ, εἶναι ἡ περὶ τὸν Λυκαβηττὸν καὶ ἡ ταύτῃ ὁμοία, ὑγρὰ δὲ ἡ ἐν τῷ Φαληρικῷ ἕλει καὶ ἡ ταύτῃ ὁμοία.

[7] Πότερα οὖν, ἔφη, ἐν τῇ ξηρᾷ ἂν βαθὺν ὀρύττοις βόθρον τῷ φυτῷ ἢ ἐν τῇ ὑγρᾷ;

Ἐν τῇ ξηρᾷ νὴ Δί᾽, ἔφην ἐγώ· ἐπεὶ ἔν γε τῇ ὑγρᾷ ὀρύττων βαθύν, ὕδωρ ἂν εὑρίσκοις καὶ οὐκ ἂν δύναιο ἔτι ἐν ὕδατι φυτεύειν.

Καλῶς μοι δοκεῖς, ἔφη, λέγειν. Οὐκοῦν ἐπειδὰν ὀρωρυγμένοι ὦσιν οἱ βόθροι, ὁπηνίκα δεῖ τιθέναι ἑκάτερα τὰ φυτὰ ἤδη εἶδες;

Μάλιστα, ἔφην ἐγώ.

[8] Σὺ οὖν βουλόμενος ὡς τάχιστα φῦναι αὐτὰ πότερον ὑποβαλὼν ἂν τῆς γῆς τῆς εἰργασμένης οἴει τὸν βλαστὸν τοῦ κλήματος θᾶττον χωρεῖν διὰ τῆς μαλακῆς ἢ διὰ τῆς ἀργοῦ εἰς τὸ σκληρόν;

Δῆλον, ἔφην ἐγώ, ὅτι διὰ τῆς εἰργασμένης θᾶττον ἂν ἢ διὰ τῆς ἀργοῦ βλαστάνοι.

[9] Οὐκοῦν ὑποβλητέα ἂν εἴη τῷ φυτῷ γῆ.

Τί δ᾽ οὐ μέλλει; ἔφην ἐγώ.

Πότερα δὲ ὅλον τὸ κλῆμα ὀρθὸν τιθεὶς πρὸς τὸν οὐρανὸν βλέπον ἡγῇ μᾶλλον ἂν ῥιζοῦσθαι αὐτὸ ἢ καὶ πλάγιόν τι ὑπὸ τῇ ὑποβεβλημένῃ γῇ θείης ἄν, ὥστε κεῖσθαι ὥσπερ γάμμα ὕπτιον;

[10] Οὕτω νὴ Δία· πλείους γὰρ ἂν οἱ ὀφθαλμοὶ κατὰ τῆς γῆς εἶεν· ἐκ δὲ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἄνω ὁρῶ βλαστάνοντα τὰ φυτά. Καὶ τοὺς κατὰ τῆς γῆς οὖν ὀφθαλμοὺς ἡγοῦμαι τὸ αὐτὸ τοῦτο ποιεῖν. Πολλῶν δὲ φυομένων βλαστῶν <κατὰ> τῆς γῆς ταχὺ ἂν καὶ ἰσχυρὸν τὸ φυτὸν ἡγοῦμαι βλαστάνειν.

[11] Κατὰ ταὐτὰ τοίνυν, ἔφη, καὶ περὶ τούτων γιγνώσκων ἐμοὶ τυγχάνεις. παμήσαιο δ᾽ ἂν μόνον, ἔφη, τὴν γῆν, ἢ καὶ σάξαις ἂν εὖ μάλα περὶ τὸ φυτόν;

Σάττοιμ᾽ ἄν, ἔφην, νὴ Δί᾽ ἐγώ. Εἰ μὲν γὰρ μὴ σεσαγμένον εἴη, ὑπὸ μὲν τοῦ ὕδατος εὖ οἶδ᾽ ὅτι πηλὸς ἂν γίγνοιτο ἡ ἄσακτος γῆ, ὑπὸ δὲ τοῦ ἡλίου ξηρὰ μέχρι βυθοῦ, ὥστε τὰ φυτὰ κίνδυνος [ὑπὸ μὲν τοῦ ὕδατος] σήπεσθαι μὲν δι᾽ ὑγρότητα, αὐαίνεσθαι δὲ διὰ ξηρότητα, [ἤγουν χαυνότητα τῆς γῆς,] θερμαινομένων τῶν ῥιζῶν.

[12] Καὶ περὶ ἀμπέλων ἄρα σύγε, ἔφη, φυτείας, ὦ Σώκρατες, τὰ αὐτὰ ἐμοὶ πάντα γιγνώσκων τυγχάνεις.

Ἦ καὶ συκῆν, ἔφην ἐγώ, οὕτω δεῖ φυτεύειν;

Οἶμαι δ᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, καὶ τἆλλα ἀκρόδρυα πάντα. Τῶν γὰρ ἐν τῇ τῆς ἀμπέλου φυτείαι καλῶς ἐχόντων τί ἂν ἀποδοκιμάσαις εἰς τὰς ἄλλας φυτείας;

[13] Ἐλαίαν δὲ πῶς, ἔφην ἐγώ, φυτεύσομεν, ὦ Ἰσχόμαχε;

Ἀποπειρᾷ μου καὶ τοῦτο, ἔφη, μάλιστα πάντων ἐπιστάμενος. ρᾷς μὲν γὰρ δὴ ὅτι βαθύτερος ὀρύττεται τῇ ἐλαίαι βόθροος· καὶ γὰρ παρὰ τὰς ὁδοὺς μάλιστα ὀρύττεται· ὁρᾷς δ᾽ ὅτι πρέμνα πᾶσι τοῖς φυτευτηρίοις πρόσεστιν· ὁρᾷς δ᾽, ἔφη, τῶν φυτῶν πηλὸν ταῖς κεφαλαῖς πάσαις ἐπικείμενον καὶ πάντων τῶν φυτῶν ἐστεγασμένον τὸ ἄνω.

Ὁρῶ, ἔφην ἐγώ, ταῦτα πάντα.

[14] Καὶ ὁρῶν δή, ἔφη, τί αὐτῶν οὐ γιγνώσκεις; τὸ ὄστρακον ἀγνοεῖς, ἔφη, ὦ Σώκρατες, πῶς ἂν ἐπὶ τοῦ πηλοῦ ἄνω καταθείης;

Μὰ τὸν Δί᾽, ἔφην ἐγώ, οὐδὲν ὧν εἶπας, ὦ Ἰσχόμαχε, ἀγνοῶ, ἀλλὰ πάλιν ἐννοῶ τί ποτε, ὅτε πάλαι ἤρου με συλλήβδην εἰ ἐπίσταμαι φυτεύειν, οὐκ ἔφην. Οὐ γὰρ ἐδόκουν ἔχειν ἂν εἰπεῖν οὐδὲν ᾗ δεῖ φυτεύειν· ἐπεὶ δέ με καθ᾽ ἓν ἕκαστον ἐπεχείρησας ἐρωτᾶν, ἀποκρίνομαί σοι, ὡς σὺ φήις, ἅπερ σὺ γιγνώσκεις ὁ δεινὸς λεγόμενος γεωργός. [15] Ἆρα, ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, ἡ ἐρώτησις διδασκαλία ἐστίν; ἄρτι γὰρ δή, ἔφην ἐγώ, καταμανθάνω ᾗ με ἐπηρώτησας ἕκαστα· ἄγων γάρ με δι᾽ ὧν ἐγὼ ἐπίσταμαι, ὅμοια τούτοις ἐπιδεικνὺς ἃ οὐκ ἐνόμιζον ἐπίστασθαι ἀναπείθεις, οἶμαι, ὡς καὶ ταῦτα ἐπίσταμαι.

[16] Ἆρ᾽ οὖν, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, καὶ περὶ ἀργυρίου ἐρωτῶν ἄν σε, πότερον καλὸν ἢ οὔ, δυναίμην ἄν σε πεῖσαι ὡς ἐπίστασαι διαδοκιμάζειν τὰ καλὰ καὶ τὰ κίβδηλα ἀργύρια; καὶ περὶ αὐλητῶν ἂν δυναίμην ἀναπεῖσαι ὡς ἐπίστασαι αὐλεῖν, καὶ περὶ ζωγράφων καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων;

Ἶσως ἄν, ἔφην ἐγώ, ἐπειδὴ καὶ γεωργεῖν ἀνέπεισάς με ὡς ἐπιστήμων εἴην, καίπερ εἰδότα ὅτι οὐδεὶς πώποτε ἐδίδαξέ με ταύτην τὴν τέχνην.

[17] Οὐκ ἔστι ταῦτ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες· ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ πάλαι σοι ἔλεγον ὅτι ἡ γεωργία οὕτω φιλάνθρωπός ἐστι καὶ πραεῖα τέχνη ὥστε καὶ ὁρῶντας καὶ ἀκούοντας ἐπιστήμονας εὐθὺς ἑαυτῆς ποιεῖν. [18] Πολλὰ δ᾽, ἔφη, καὶ αὐτὴ διδάσκει ὡς ἂν κάλλιστά τις αὐτῇ χρῷτο. Αὐτίκα ἄμπελος ἀναβαίνουσα μὲν ἐπὶ τὰ δένδρα, ὅταν ἔχῃ τι πλησίον δένδρον, διδάσκει ἱστάναι αὑτήν· περιπεταννύουσα δὲ τὰ οἴναρα, ὅταν ἔτι αὐτῇ ἁπαλοὶ οἱ βότρυες ὦσι, διδάσκει σκιάζειν τὰ ἡλιούμενα ταύτην τὴν ὥραν· [19] ὅταν δὲ καιρὸς ᾖ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἤδη γλυκαίνεσθαι τὰς σταφυλάς, φυλλορροοῦσα διδάσκει ἑαυτὴν ψιλοῦν καὶ πεπαίνειν τὴν ὀπώραν, διὰ πολυφορίαν δὲ τοὺς μὲν πέπονας δεικνύουσα βότρυς, τοὺς δὲ ἔτι ὠμοτέρους φέρουσα, διδάσκει τρυγᾶν ἑαυτήν, ὥσπερ τὰ σῦκα συκάζουσι, τὸ ὀργῶν ἀεί. »

CHAPITRE XIX.

De la plantation des arbres, notamment de la vigne, des figuiers et des oliviers. — Nouvel éloge de l’agriculture.

[1] « L’art de planter, continuai-je, fait-il partie de la science agricole ?

— Assurément, répondit Ischomachus.

— Comment alors se fait-il que je n’entende rien à planter, lorsque je sais semer ?

[2] — Toi, reprit Ischomachus, tu ne sais pas planter ?

— Eh ! comment le saurais-je, moi qui ne connais ni les terrains propres aux plantations, ni la profondeur ni la largeur qu’il convient de donner aux fosses (53), ni à quel point il faut enfoncer le jeune plant pour qu’il devienne beau ?

[3] — Eh bien ! dit Ischomachus, apprends donc ce que tu ne sais pas. Tu as vu, j’en suis sûr, des fosses comme on en creuse pour faire des plants.

— Oui, bien souvent, lui dis-je.

— En as-tu vu qui eussent plus de trois pieds de profondeur ?

— Non, par Jupiter! elles n’avaient pas plus de deux pieds et demi. En as-tu vu de plus de trois pieds en largeur ?

— Non, par Jupiter ! elles n’avaient pas même deux pieds.

[4] — Maintenant, réponds-moi, en as-tu vu qui eussent moins d’un pied de profondeur ?

— Non, par Jupiter, jamais moins d’un pied et demi ; car les arbres se déplanteraient au moindre coup de bêche, s’ils étaient plantés à fleur de terre.

[5] — Tu sais donc, Socrate, qu’on ne donne aux fosses ni plus de deux pieds et demi, ni moins d’un pied et demi de profondeur.

— Nécessairement, repris-je ; ce qui saute aux yeux est de toute évidence.

[6] — Maintenant, reprit-il, un terrain sec et un terrain humide, les sais-tu distinguer à la vue ?

— Un terrain sec, répondis-je, est, par exemple, celui qui avoisine le mont Lycabette (54), et tout autre analogue, un terrain humide est celui qui avoisine le marais de Phalère (55), et tout autre semblable.

[7] — Creuseras-tu profondément la fosse de ton plant dans un terrain sec ou dans un terrain humide ?

— Dans un terrain sec, ma foi ! En creusant profondément dans un terrain humide, on rencontre l’eau : or, on ne saurait planter dans l’eau.

— C’est bien dit ; mais, quand les fosses sont creusées, as-tu remarqué quel temps on choisit pour planter chaque espèce d’arbre ?

— Oui, certes.

[8] — Comme tu veux sans doute que tes plants prennent racine le plus vite possible, crois-tu que, mis dans une terre labourée, le pivot de la bouture perce plus tôt à travers une terre meuble qu’à travers une terre durcie faute de culture ?

— Il est clair qu’il viendra plus tôt dans une terre façonnée que dans une qui ne l’est pas.

[9] — Faut-il mettre une couche de terre sous la plante?

 — Sans contredit.

— Mais crois-tu que la bouture prenne mieux racine, plantée droite vers le ciel; ou bien, la renversant légèrement sous une couche de terre, lui feras-tu prendre la forme d’un gamma renversé ?

[10] — C’est ainsi, par Jupiter, que je planterais! Par là on renferme plus d’yeux dans la terre : des yeux de la partie supérieure, je vois sortir des branches : ceux de la partie inférieure doivent de leur côté, je crois, produire des racines. Or, si le plant jette beaucoup de racines en terre, je ne doute pas qu’il ne soit prompt à se fortifier.

[11] — Là-dessus, dit-il, tu es encore aussi avancé que moi. Mais te borneras-tu à combler la fosse, ou apporteras-tu la plus grande attention à fouler la terre autour du plant ?

— Par Jupiter ! je la foulerai avec soin : car si la terre n’était point foulée, l’eau, je le sais, la détremperait et la rendrait molle ; au premier soleil, elle se sécherait jusqu’au fond de sorte qu’il y aurait danger ou que le plant se pourrît par excès d’humidité, ou qu’il fût desséché par la chaleur, les fentes de la terre laissant brûler les racines.

[12] — Pour la plantation des vignes (56), tu en sais tout autant que moi, Socrate.

— Et le figuier, repris-je, est-ce ainsi qu’on le plante ?

— Je le crois, dit Ischomachus, et il en est de même pour tous les arbres à fruit : car, si la méthode est réputée bonne pour la vigne, comment la trouver mauvaise pour les autres plantations ?

[13] — Et l’olivier, Ischomachus, comment le planterons-nous ?

— Tu veux encore me mettre à l’épreuve, tu le sais parfaitement. Tu vois, n’est-ce pas, que la fosse où l’on plante l’olivier est très-profonde, attendu qu’on le plante surtout le long des routes ; tu vois aussi qu’il y en a des marcottes dans toutes les pépinières ; tu vois enfin qu’on en recouvre les têtes d’une terre grasse, et que la partie supérieure de tous ces végétaux est également enduite.

— Je vois tout cela, lui dis-je.

[14] — Eh bien, en le voyant, qu’y a-t-il que tu ne comprennes pas ? Ignores-tu, Socrate, comment on place une coquille par-dessus la terre grasse ?

— Par Jupiter ! je n’ignore rien de ce que tu viens de dire, Ischomachus ; mais je songe en moi-même pourquoi, lorsque tu me demandais tout à l’heure sommairement si je savais planter, je t’ai dit non. Je me figurais n’avoir rien à dire sur la manière de planter; puis, aux questions que tu as cherché à me faire, j’ai répondu, s’il faut t’en croire, ce que tu sais, toi l’agriculteur par excellence. [15] Ainsi, Ischomachus, interroger, c’est donc enseigner ? Je me rappelle comment à l’instant même tu m’interrogeais sur chaque détail. Me conduisant à travers ce que je sais, tu m’as offert ensuite des idées analogues à celles que je ne croyais point avoir, et tu m’as fait voir que je les avais  (57).

[16] — Mais, reprit Ischomachus, si je te questionnais sur l’argent, à savoir s’il est de bon ou de mauvais aloi, pourrais-je te persuader que tu sais distinguer le vrai titre du faux ? Et de même pour la flûte, pourrais-je te convaincre que tu en sais jouer ? pour la peinture, que tu es peintre ? et successivement pour tous les autres arts ?

— Peut-être que oui, puisque tu m’as prouvé que je savais l’agriculture, bien que je sache qu’on ne m’en a jamais donné de leçons.

[17] — Ce n’est pas tout à fait cela, Socrate. Mais depuis longtemps je te dis que l’agriculture est un art si ami de l’homme, si bienveillant, que, pour peu qu’on entende et qu’on voie, l’on y devient habile. [18] C’est elle-même qui nous apprend à y réussir au mieux; et, pour preuve immédiate, la vigne, en grimpant sur les arbres, quand elle a quelque arbre auprès d’elle, nous enseigne à lui donner un appui : lorsqu’elle étend ses pampres de tous côtés, quand ses raisins sont encore jeunes, elle enseigne à ombrager les parties exposées au soleil durant cette saison  (58). [19] Lorsque le temps est arrivé où le soleil mûrit les raisins, en se dépouillant de ses feuilles, la vigne nous avertit de l’y mettre à nu pour aider à la maturité du fruit. Enfin, sa fécondité nous présentant ici des raisins mûrs, là des raisins encore verts, elle nous indique qu’il faut les cueillir comme les figues, à mesure qu’ils mûrissent. »

Οἰκονομικός  Κεφάλαιον κʹ

 

[1] Ἐνταῦθα δὴ ἐγὼ εἶπον· « Πῶς οὖν, ὦ Ἰσχόμαχε, εἰ οὕτω γε καὶ ῥάιδιά ἐστι μαθεῖν τὰ περὶ τὴν γεωργίαν καὶ πάντες ὁμοίως ἴσασιν ἃ δεῖ ποιεῖν, οὐχὶ καὶ πάντες πράττουσιν ὁμοίως, ἀλλ᾽ οἱ μὲν αὐτῶν ἀφθόνως τε ζῶσι καὶ περιττὰ ἔχουσιν, οἱ δ᾽ οὐδὲ τὰ ἀναγκαῖα δύνανται πορίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ προσοφείλουσιν;

[2] Ἐγὼ δή σοι λέξω, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος. Οὐ γὰρ ἡ ἐπιστήμη οὐδ᾽ ἡ ἀνεπιστημοσύνη τῶν γεωργῶν ἐστιν ἡ ποιοῦσα τοὺς μὲν εὐπορεῖν, τοὺς δὲ ἀπόρους εἶναι· [3] οὐδ᾽ ἂν ἀκούσαις, ἔφη, λόγου οὕτω διαθέοντος ὅτι διέφθαρται ὁ οἶκος, διότι οὐχ ὁμαλῶς ὁ σπορεὺς ἔσπειρεν, οὐδ᾽ ὅτι οὐκ ὀρθῶς τοὺς ὄρχους ἐφύτευσεν, οὐδ᾽ ὅτι ἀγνοήσας τις τὴν [γῆν] φέρουσαν ἀμπέλους ἐν ἀφόρῳ ἐφύτευσεν, οὐδ᾽ ὅτι ἠγνόησέ τις ὅτι ἀγαθόν ἐστι τῷ σπόρῳ νεὸν προεργάζεσθαι, οὐδ᾽ ὅτι ἠγνόησέ τις ὡς ἀγαθόν ἐστι τῇ γῇ κόπρον μιγνύναι· [4] ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔστιν ἀκοῦσαι. νὴρ οὐ λαμβάνει σῖτον ἐκ τοῦ ἀγροῦ· οὐ γὰρ ἐπιμελεῖται ὡς αὐτῷ σπείρηται ἢ ὡς κόπρος γίγνηται. Οὐδ᾽ οἶνον ἔχει ἁνήρ· οὐ γὰρ ἐπιμελεῖται ὡς φυτεύσῃ ἀμπέλους οὐδὲ αἱ οὖσαι ὅπως φέρωσιν αὐτῷ. Οὐδὲ ἔλαιον οὐδὲ σῦκα ἔχει ἁνήρ· οὐ γὰρ ἐπιμελεῖται οὐδὲ ποιεῖ ὅπως ταῦτα ἔχῃ. [5] Τοιαῦτ᾽, ἔφη, ἐστίν, ὦ Σώκρατες, ἃ διαφέροντες ἀλλήλων οἱ γεωργοὶ διαφερόντως καὶ πράττουσι πολὺ μᾶλλον ἢ [οἱ] δοκοῦντες σοφόν τι ηὑρηκέναι εἰς τὰ ἔργα.

[6] « Καὶ οἱ στρατηγοὶ ἔστιν ἐν οἷς τῶν στρατηγικῶν ἔργων οὐ γνώμῃ διαφέροντες ἀλλήλων οἱ μὲν βελτίονες οἱ δὲ χείρονές εἰσιν, ἀλλὰ σαφῶς ἐπιμελείαι. γὰρ καὶ οἱ στρατηγοὶ γιγνώσκουσι πάντες καὶ τῶν ἰδιωτῶν οἱ πλεῖστοι, ταῦτα οἱ μὲν ποιοῦσι τῶν ἀρχόντων οἱ δ᾽ οὔ. [7] Οἷον καὶ τόδε γιγνώσκουσιν ἅπαντες ὅτι διὰ πολεμίας πορευομένους βέλτιόν ἐστι τεταγμένους πορεύεσθαι οὕτως ὡς ἂν ἄριστα μάχοιντο, εἰ δέοι. Τοῦτο τοίνυν γιγνώσκοντες οἱ μὲν ποιοῦσιν οὕτως οἱ δ᾽ οὐ ποιοῦσι. [8] Φυλακὰς ἅπαντες ἴσασιν ὅτι βέλτιόν ἐστι καθιστάναι καὶ ἡμερινὰς καὶ νυκτερινὰς πρὸ τοῦ στρατοπέδου. λλὰ καὶ τούτου οἱ μὲν ἐπιμελοῦνται ὡς ἔχῃ οὕτως, οἱ δ᾽ οὐκ ἐπιμελοῦνται. [9] ταν τε αὖ διὰ στενοπόρων ἴωσιν, οὐ πάνυ χαλεπὸν εὑρεῖν ὅστις οὐ γιγνώσκει 6οτι προκαταλαμβάνειν τὰ ἐπίκαιρα κρεῖττον ἢ μή; ἀλλὰ καὶ τούτου οἱ μὲν ἐπιμελοῦνται οὕτω ποιεῖν, οἱ δ᾽ οὔ. [10] λλὰ καὶ κόπρον λέγουσι μὲν πάντες ὅτι ἄριστον εἰς γεωργίαν ἐστὶ καὶ ὁρῶσι δὲ αὐτομάτην γιγνομένην· ὅμως δὲ καὶ ἀκριβοῦντες ὡς γίγνεται, καὶ ῥάιδιον ὂν πολλὴν ποιεῖν, οἱ μὲν καὶ τούτου ἐπιμελοῦνται ὅπως ἁθροίζηται, οἱ δὲ παραμελοῦσι.

[11] « Καίτοι ὕδωρ μὲν ὁ ἄνω θεὸς παρέχει, τὰ δὲ κοῖλα πάντα τέλματα γίγνεται, ἡ γῆ δὲ ὕλην παντοίαν παρέχει, καθαίρειν δὲ δεῖ τὴν γῆν τὸν μέλλοντα σπείρειν· ἃ δ᾽ ἐκποδὼν ἀναιρεῖται, ταῦτα εἴ τις ἐμβάλλοι εἰς τὸ ὕδωρ, ὁ χρόνος ἤδη αὐτὸς ἂν ποιοίη οἷς ἡ γῆ ἥδεται. Ποία μὲν γὰρ ὕλη, ποία δὲ γῆ ἐν ὕδατι στασίμῳ οὐ κόπρος γίγνεται;

[12] « Καὶ ὁπόσα δὲ θεραπείας δεῖται ἡ γῆ, ὑγροτέρα γε οὖσα πρὸς τὸν σπόρον ἢ ἁλμωδεστέρα πρὸς φυτείαν, καὶ ταῦτα γιγνώσκουσι μὲν πάντες καὶ ὡς τὸ ὕδωρ ἐξάγεται τάφροις καὶ ὡς ἡ ἅλμη κολάζεται μιγνυμένη πᾶσι τοῖς ἀνάλμοις, καὶ ὑγροῖς [τε] καὶ ξηροῖς· ἀλλὰ καὶ τούτων ἐπιμελοῦνται οἱ μὲν οἱ δ᾽ οὔ.

[13] « Εἰ δέ τις παντάπασιν ἀγνὼς εἴη τί δύναται φέρειν ἡ γῆ, καὶ μήτε ἰδεῖν ἔχοι καρπὸν μηδὲ φυτὸν αὐτῆς, μήτε ὅτου ἀκούσαι τὴν ἀλήθειαν περὶ αὐτῆς ἔχοι, οὐ πολὺ μὲν ῥᾷον γῆς πεῖραν λαμβάνειν παντὶ ἀνθρώπῳ ἢ ἵππου, πολὺ δὲ ῥᾷον ἢ ἀνθρώπου; οὐ γὰρ ἔστιν ὅ τι ἐπὶ ἀπάτῃ δείκνυσιν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἅ τε δύναται καὶ ἃ μὴ σαφηνίζει τε καὶ ἀληθεύει.

[14] « Δοκεῖ δέ μοι ἡ γῆ καὶ τοὺς κακούς τε καὶ ἀργοὺς τῷ εὔγνωστα καὶ εὐμαθῆ πάντα παρέχειν ἄριστα ἐξετάζειν. Οὐ γὰρ ὥσπερ τὰς ἄλλας τέχνας τοῖς μὴ ἐργαζομένοις ἔστι προφασίζεσθαι ὅτι οὐκ ἐπίστανται, γῆν δὲ πάντες οἴδασιν ὅτι εὖ πάσχουσα εὖ ποιεῖ· [15] ἀλλ᾽ ἡ ἐν γῇ ἀργία ἐστὶ σαφὴς ψυχῆς κατήγορος κακῆς. ς μὲν γὰρ ἂν δύναιτο ἄνθρωπος ζῆν ἄνευ τῶν ἐπιτηδείων, οὐδεὶς τοῦτο αὐτὸς αὑτὸν πείθει· ὁ δὲ μήτε ἄλλην τέχνην χρηματοποιὸν ἐπιστάμενος μήτε γεωργεῖν ἐθέλων φανερὸν ὅτι κλέπτων ἢ ἁρπάζων ἢ προσαιτῶν διανοεῖται βιοτεύειν, ἢ παντάπασιν ἀλόγιστός ἐστι.

[16] « Μέγα δὲ ἔφη διαφέρειν εἰς τὸ λυσιτελεῖν γεωργίαν καὶ μὴ λυσιτελεῖν, ὅταν ὄντων ἐργαστήρων καὶ πλεόνων ὁ μὲν ἔχῃ τινὰ ἐπιμέλειαν ὡς τὴν ὥραν αὐτῷ ἐν τῷ ἔργῳ οἱ ἐργάται ὦσιν, ὁ δὲ μὴ ἐπιμελῆται τούτου. αιδίως γὰρ ἀνὴρ εἷς παρὰ τοὺς δέκα διαφέρει τῷ ἐν ὥραι ἐργάζεσθαι, καὶ ἄλλος γε ἀνὴρ διαφέρει τῷ πρὸ τῆς ὥρας ἀπιέναι. [17] Τὸ δὲ δὴ ἐᾶν ῥαιδιουργεῖν δι᾽ ὅλης τῆς ἡμέρας τοὺς ἀνθρώπους ῥαιδίως τὸ ἥμισυ διαφέρει τοῦ ἔργου παντός. [18] σπερ καὶ ἐν ταῖς ὁδοιπορίαις παρὰ στάδια διακόσια ἔστιν ὅτε τοῖς ἑκατὸν σταδίοις διήνεγκαν ἀλλήλων ἄνθρωποι τῷ τάχει, ἀμφότεροι καὶ νέοι ὄντες καὶ ὑγιαίνοντες, ὅταν ὁ μὲν πράττῃ ἐφ᾽ ὧιπερ ὥρμηται, βαδίζων, ὁ δὲ ῥαιστωνεύῃ τῇ ψυχῇ καὶ παρὰ κρήναις καὶ ὑπὸ σκιαῖς ἀναπαυόμενός τε καὶ θεώμενος καὶ αὔρας θηρεύων μαλακάς. [19] οὕτω δὲ καὶ ἐν τοῖς ἔργοις πολὺ διαφέρουσιν εἰς τὸ ἁνύτειν οἱ πράττοντες ἐφ᾽ ὧιπερ τεταγμένοι εἰσί, καὶ οἱ μὴ πράττοντες ἀλλ᾽ εὑρίσκοντες προφάσεις τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι καὶ ἐώμενοι ῥαιδιουργεῖν. [20] Τὸ δὲ δὴ †[καὶ τὸ] καλῶς ἐργάζεσθαι ἢ κακῶς† ἐπιμελεῖσθαι, τοῦτο δὴ τοσοῦτον διαφέρει ὅσον ἢ ὅλως ἐργάζεσθαι ἢ ὅλως ἀργὸν εἶναι. ταν σκαπτόντων, ἵνα ὕλης καθαραὶ αἱ ἄμπελοι γένωνται, οὕτω σκάπτωσιν ὥστε πλείω καὶ καλλίω τὴν ὕλην γίγνεσθαι, πῶς τοῦτο οὐκ ἀργὸν ἂν φήσαις εἶναι; [21] Τὰ οὖν συντρίβοντα τοὺς οἴκους πολῦ μᾶλλον ταῦτά ἐστιν ἢ αἱ λίαν ἀνεπιστημοσύναι. Τὸ γὰρ τὰς μὲν δαπάνας χωρεῖν ἐντελεῖς ἐκ τῶν οἴκων, τὰ δὲ ἔργα μὴ τελεῖσθαι λυσιτελούντως πρὸς τὴν δαπάνην, ταῦτα οὐκέτι δεῖ θαυμάζειν ἐὰν ἀντὶ τῆς περιουσίας ἔνδειαν παρέχηται.

[22] « Τοῖς γε μέντοι ἐπιμελεῖσθαι δυναμένοις καὶ συντεταμένως γεωργοῦσιν ἁνυτικωτάτην χρημάτισιν ἀπὸ γεωργίας καὶ αὐτὸς ἐπετήδευσε καὶ ἐμὲ ἐδίδαξεν ὁ πατήρ. Οὐδέποτε γὰρ εἴα χῶρον ἐξειργασμένον ὠνεῖσθαι, ἀλλ᾽ ὅστις ἢ δι᾽ ἀμέλειαν ἢ δι᾽ ἀδυναμίαν τῶν κεκτημένων καὶ ἀργὸς καὶ ἀφύτευτος εἴη, τοῦτον ὠνεῖσθαι παρήινει. [23] Τοὺς μὲν γὰρ ἐξειργασμένους ἔφη καὶ πολλοῦ ἀργυρίου γίγνεσθαι καὶ ἐπίδοσιν οὐκ ἔχειν· τοὺς δὲ μὴ ἔχοντας ἐπίδοσιν οὐδὲ ἡδονὰς ὁμοίας ἐνόμιζε παρέχειν, ἀλλὰ πᾶν κτῆμα καὶ θρέμμα τὸ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἰόν, τοῦτο καὶ εὐφραίνειν μάλιστα ὤιετο. Οὐδὲν οὖν ἔχει πλείονα ἐπίδοσιν ἢ χῶρος ἐξ ἀργοῦ πάμφορος γιγνόμενος. [24] Εὖ γὰρ ἴσθι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὅτι τῆς ἀρχαίας τιμῆς πολλοὺς πολλαπλασίου χώρους ἀξίους ἡμεῖς ἤδη ἐποιήσαμεν. Καὶ τοῦτο, ὦ Σώκρατες, ἔφη, οὕτω μὲν πολλοῦ ἄξιον τὸ ἐνθύμημα, οὕτω δὲ καὶ μαθεῖν ῥάιδιον, ὥστε νυνὶ ἀκούσας σὺ τοῦτο ἐμοὶ ὁμοίως ἐπιστάμενος ἄπει, καὶ ἄλλον διδάξεις, ἐὰν βούλῃ. [25] Καὶ ὁ ἐμὸς δὲ πατὴρ οὔτε ἔμαθε παρ᾽ ἄλλου τοῦτο οὔτε μεριμνῶν ηὗρεν, ἀλλὰ διὰ τὴν φιλογεωργίαν καὶ φιλοπονίαν ἐπιθυμῆσαι ἔφη τοιούτου χώρου ὅπως ἔχοι ὅ τι ποιοίη ἅμα καὶ ὠφελούμενος ἥδοιτο. [26] ν γάρ τοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, φύσει, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, φιλογεωργότατος Ἀθηναίων ὁ ἐμὸς παρήρ. »

Καὶ ἐγὼ μέντοι ἀκούσας τοῦτο ἠρόμην αὐτόν·  «  Πότερα δέ, ὦ Ἰσχόμαχε, ὁπόσους ἐξειργάσατο χώρους ὁ πατὴρ πάντας ἐκέκτητο ἢ καὶ ἀπεδίδοτο, εἰ πολὺ ἀργύριον εὑρίσκοι;

Καὶ ἀπεδίδοτο νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος· ἀλλὰ ἄλλον τοι εὐθὺς ἀντεωνεῖτο, ἀργὸν δέ, διὰ τὴν φιλεργίαν.

[27] Λέγεις, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, τῷ ὄντι φύσει τὸν πατέρα φιλογέωργον εἶναι οὐδὲν ἧττον ἢ οἱ ἔμποροι φιλόσιτοί εἰσι. Καὶ γὰρ οἱ ἔμποροι διὰ τὸ σφόδρα φιλεῖν τὸν σῖτον, ὅπου ἂν ἀκούσωσι πλεῖστον εἶναι, ἐκεῖσε πλέουσιν ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ Αἰγαῖον καὶ Εὔξεινον καὶ Σικελικὸν πόντον περῶντες· [28] ἔπειτα δὲ λαβόντες ὁπόσον δύνανται πλεῖστον ἄγουσιν αὐτὸν διὰ τῆς θαλάττης, καὶ ταῦτα εἰς τὸ πλοῖον ἐνθέμενοι ἐν ὧιπερ αὐτοὶ πλέουσι. Καὶ ὅταν δεηθῶσιν ἀργυρίου, οὐκ εἰκῇ αὐτὸν ὅπου ἂν τύχωσιν ἀπέβαλον, ἀλλ᾽ ὅπου ἂν ἀκούσωσι τιμᾶσθαί τε μάλιστα τὸν σῖτον καὶ περὶ πλείστου αὐτὸν ποιῶνται οἱ ἄνθρωποι, τούτοις αὐτὸν ἄγοντες παραδιδόασι. Καὶ ὁ σὸς δὲ πατὴρ οὕτω πως ἔοικε φιλογέωργος εἶναι.

[29] Πρὸς ταῦτα δὲ εἶπεν ὁ Ἰσχόμαχος· Σὺ μὲν παίζεις, ἔφη, ὦ Σώκρατες· ἐγὼ δὲ καὶ φιλοικοδόμους νομίζω οὐδὲν ἧττον οἵτινες ἂν ἀποδιδῶνται ἐξοικοδομοῦντες τὰς οἰκίας, εἶτ᾽ ἄλλας οἰκοδομῶσι.

Νὴ Δία, ἐγὼ δέ γέ σοι, ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, ἐπομόσας λέγω ἦ μὴν πιστεύειν σοι φύσει [νομίζειν] φιλεῖν ταῦτα πάντας ἁφ᾽ ὧν ἂν ὠφελεῖσθαι νομίζωσιν. »

CHAPITRE XX.

Retour aux qualités propres à l’agriculture : conseils pratiques.

[1] Sur ce point je repris : « Comment se fait-il, Ischomachus, si tout ce qui est relatif à l’agriculture s’apprend avec tant de facilité, si tous les hommes en connaissent aussi bien les principes, que tous ne la pratiquent point également, mais que les uns vivent dans l’abondance et aient le superflu, tandis que les autres, ne pouvant même se procurer le nécessaire, contractent des dettes ?

[2] — Je vais te le dire, Socrate, répondit Ischomachus. En agriculture, ce n’est ni la science ni l’ignorance qui enrichit les uns et qui ruine les autres. [3] Jamais tu n’entendras dire que telle maison est ruinée parce qu’un semeur a semé inégalement, parce qu’on n’a pas bien fait les plants, parce que, ne sachant pas les terrains propres à la vigne, on l’a mise dans un terrain qui ne lui va pas, parce qu’on ne savait pas qu’il est bon pour la semaille que la terre ait été façonnée, parce qu’on ignorait qu’il est bon pour la terre d’être graissée avec du fumier. [4] Tu entendras plutôt dire : Cet homme ne récolte point de blé de son champ : c’est qu’il n’a pas soin de l’ensemencer ni de le fumer ; cet homme n’a pas de vin, c’est qu’il n’a pas soin de planter des vignes, ni de faire valoir celles qu’il a ; cet homme n’a ni olives ni figues : c’est qu’il ne fait rien pour en avoir. [5] Telle est, Socrate, la différence qui existe, quand il y en a, entre les différents laboureurs : elle consiste plus dans la pratique que dans l’invention de quelque ingénieux procédé de travail.

[6] « Il y a des généraux qui, dans les affaires de stratégie, ont un égal degré d’intelligence, mais qui sont meilleurs ou pires suivant le degré d’activité. Car ce que savent les généraux, tout le monde à peu près le sait également ; mais, parmi les chefs les uns le mettent en pratique, et les autres non. [7] Par exemple, chacun sait qu’il vaut mieux, quand on passe sur un territoire de l’ennemi, marcher en bon ordre, afin d’être prêt, s’il le faut, à bien se battre : c’est une règle que tout le monde connaît; mais les uns l’observent et les autres ne l’observent pas. [8] Personne n’ignore combien il est utile de placer jour et nuit des sentinelles en avant du campement; mais ceux-ci veillent à ce qu’il soit fait ainsi, ceux-là le négligent. [9] Quand on doit traverser une gorge, il est difficile de trouver quelqu’un qui ne sache pas qu’on doit plutôt s’emparer des positions favorables que de ne pas le faire : et cependant il y en a qui négligent d’agir de la sorte, et d’autres non. [10] De même, tout le monde dit que le fumier est excellent en agriculture, et l’on voit qu’il se produit de lui-même : cependant, bien qu’on sache comment il se fait et malgré la facilité qu’on a de s’en procurer à discrétion, les uns se préoccupent des moyens de l’amasser et les autres n’y songent pas.

[11] « Le dieu du ciel nous envoie de l’eau qui convertit toutes les fosses en mares ; et la terre, de son côté, produit toutes sortes d’herbages : il faut nettoyer la terre quand on veut semer: arrachez ces herbes, jetez-les dans l’eau, et le temps vous donnera ce qui plaît à la terre. Quelle herbe, en effet, quelle terre ne devient pas fumier dans une eau stagnante ?

[12] « Les soins qu’exige un terrain trop humide pour y semer, ou trop imprégné de sel pour y planter, personne ne les ignore ; l’on sait également comment l’eau s’écoule par des tranchées, et comment l’on corrige la salure, en y mêlant des substances douces, humides ou sèches ; cependant quelques-uns s’en occupent, et d’autres n’en font rien.

[13] « Prenons un homme qui ne sache pas du tout ce que peut produire un terrain, qui n’en ait vu ni plante, ni fruit, qui ne puisse entendre de personne la vérité sur ce point, n’est-il pas plus facile à qui que ce soit de faire l’épreuve d’une terre que celle d’un cheval ou d’un homme ? Jamais la terre ne trompe; elle dit simplement et nettement ce qu’elle peut ou non; elle parle avec sincérité.

[14] « Par suite, la terre me paraît faire connaître à plein les gens lâches et les gens actifs, grâce à la netteté et à la précision des connaissances qu’elle fournit. Il n’en est plus ici comme dans les autres métiers où ceux qui ne les exercent point peuvent prétexter leur ignorance : [15] tout le monde sait que la terre rend le bien pour le bien ; et, dans l’agriculture, elle accuse hautement les âmes lâches. Que l’homme, en effet, puisse vivre sans le nécessaire, c’est ce que personne n’ira se persuader. Or, celui qui, n’ayant pas d’autre profession qui le fasse vivre, refuse de cultiver la terre, a certainement le projet de devenir voleur, brigand, mendiant pour vivre, ou bien il a tout à fait perdu l’esprit.

[16] « Un point essentiel (59), dit encore Ischomachus, pour le bon ou le mauvais succès en agriculture, c’est que parmi ceux qui occupent des travailleurs, et en grand nombre, les uns veillent avec soin à ce que les ouvriers emploient bien leur temps à leur ouvrage, tandis que les autres n’y veillent pas. Or, il y a la différence de un à dix entre deux bommes, dont l’un emploie bien son temps, et dont l’autre quitte l’ouvrage avant l’heure. [17] Permettre à ses hommes de paresser tout le jour, fait une différence de moitié sur la totalité de l’ouvrage. [18] Dans une route de deux cents stades, souvent deux hommes laissent entre eux pour la vitesse une distance de cent stades, quoique également jeunes et robustes, parce que l’un des marcheurs ne perd pas de vue le but où il tend, au lieu que l’autre prend ses aises, se repose auprès des fontaines et sous les ombrages, et s’amuse à regarder, ou à chercher la fraîcheur des brises. [19] De même, en ce qui touche à l’ouvrage, il y a une grande différence entre les hommes qui exécutent ponctuellement ce qu’on leur commande, et ceux qui, loin de l’exécuter, trouvent des prétextes pour ne point agir ou s’abandonner à la paresse. [20] Entre bien travailler et négliger il y a certainement toute la différence qui existe entre travailler sans interruption et rester complètement oisif. Quand j’ai des bêcheurs pour débarrasser ma vigne des mauvaises herbes, et qu’ils bêchent de manière à laisser l’herbe devenir plus épaisse et plus belle, comment ne pas dire qu’il n’y a rien eu de fait ? [21] Voilà ce qui ruine une maison bien plus qu’une excessive ignorance. En effet, quand tous les frais sont prélevés sur le bien même, et que les travaux ne sont pas conduits de manière à couvrir la dépense, on ne doit pas s’étonner de voir à l’aisance succéder la misère.

[22] « Il y a pour les cultivateurs soigneux et rangés un moyen infaillible de faire fortune dans l’agriculture; mon père le pratiquait et me l’a transmis. Jamais il ne permettait d’acheter un champ bien cultivé ; mais y avait-il quelque terre stérile et non plantée, par la négligence ou la gêne des propriétaires, c’était celle-là qu’il conseillait d’acheter. [23] Il disait qu’une terre bien cultivée coûtait beaucoup d’argent, sans être susceptible d’amélioration; et il pensait que cette amélioration impossible enlevait tout plaisir à l’acquéreur, vu que, selon lui, toute possession ou tout bétail qui va s’améliorant est une véritable jouissance. [24] Apprends, Socrate, que la première valeur de plusieurs de nos fonds se trouve déjà sensiblement augmentée par notre travail; et notre combinaison, Socrate, est si belle, si facile à saisir, que, quand tu m’auras écouté, tu t’en iras aussi avancé que moi, et tu pourras, si tu le veux, communiquer ta science à un autre. [25] Mon père ne tenait son savoir de personne, et cette découverte ne lui a pas coûté de longues réflexions ; mais son amour de l’agriculture et du travail lui avait fait chercher, comme il le disait lui-même, un champ où il trouvât, en s’occupant, plaisir et profit ; [26] car, vois-tu, Socrate, s’il y eut jamais à Athènes un homme passionné pour l’agriculture, ce fut mon père. »

En entendant ces mots, je repartis : « Dis-moi donc, Ischomachus, ton père gardait-il les champs qu’il avait défrichés, ou bien les vendait-il, s’il en trouvait un bon prix ?

— Vraiment, dit Ischomachus, il les vendait; et aussitôt il achetait quelque autre champ inculte, par amour pour le travail.

[27] — A t’entendre, Ischomachus, ton père avait naturellement pour l’agriculture le même goût que les marchands de blé ont pour leur commerce ; et comme ces marchands-là aiment singulièrement le blé, dès qu’ils entendent parler d’un pays où il abonde, ils y naviguent, traversant la mer Egée, le Pont-Euxin, la mer de Sicile : [28] là ils en prennent tant qu’ils peuvent, puis ils le rapportent par mer sur le vaisseau qui les porte eux-mêmes. S’ils ont besoin d’argent, ce n’est pas au hasard ni au premier endroit qu’ils déchargent le bâtiment; mais quand ils entendent parler d’un pays où le blé est à haut prix et dont les habitants sont prêts à le payer cher, ils s’y rendent et font livraison. Il me semble que c’est comme cela que ton père était un agriculteur passionné.

[29] — Tu plaisantes, Socrate, répondit Ischomachus. Pour moi, je pense que ceux-là sont de vrais amateurs de maisons, qui, à mesure qu’ils en bâtissent une, la vendent pour en bâtir une autre.

— Par Jupiter, Ischomachus, répliquai-je, je suis prêt à jurer que tu as raison de croire qu’on aime naturellement ce dont on espère tirer profit. »

Οἰκονομικός  Κεφάλαιον καʹ

 

[1] « Ἀτὰρ ἐννοῶ γε, ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, ὡς εὖ τῇ ὑποθέσει ὅλον τὸν λόγον βοηθοῦντα παρέσχησαι· ὑπέθου γὰρ τὴν γεωργικὴν τέχνην πασῶν εἶναι εὐμαθεστάτην, καὶ νῦν ἐγὼ ἐκ πάντων ὧν εἴρηκας τοῦθ᾽ οὕτως ἔχειν παντάπασιν ὑπὸ σοῦ ἀναπέπεισμαι.

[2] Νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ἀλλὰ τόδε τοι, ὦ Σώκρατες, τὸ πάσαις κοινὸν ταῖς πράξεσι καὶ γεωργικῇ καὶ πολιτικῇ καὶ οἰκονομικῇ καὶ πολεμικῇ τὸ ἀρχικὸν εἶναι, τοῦτο δὴ συνομολογῶ σοὶ ἐγὼ πολὺ διαφέρειν γνώμῃ τοὺς ἑτέρους τῶν ἑτέρων· [3] οἷον καὶ ἐν τριήρει, ἔφη, ὅταν πελαγίζωσι, καὶ δέῃ περᾶν ἡμερινοὺς πλοῦς ἐλαύνοντας, οἱ μὲν τῶν κελευστῶν δύνανται τοιαῦτα λέγειν καὶ ποιεῖν ὥστε ἀκονᾶν τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τὸ ἐθελοντὰς πονεῖν, οἱ δὲ οὕτως ἀγνώμονές εἰσιν ὥστε πλέον ἢ ἐν διπλασίῳ χρόνῳ τὸν αὐτὸν ἁνύτουσι πλοῦν. Καὶ οἱ μὲν ἱδροῦντες καὶ ἐπαινοῦντες ἀλλήλους, ὅ τε κελεύων καὶ οἱ πειθόμενοι, ἐκβαίνουσιν, οἱ δὲ ἀνιδρωτί ἥκουσι, μισοῦντες τὸν ἐπιστάτην καὶ μισούμενοι. [4] Καὶ τῶν στρατηγῶν ταύτῃ διαφέρουσιν, ἔφη, οἱ ἕτεροι τῶν ἑτέρων· οἱ μὲν γὰρ οὔτε πονεῖν ἐθέλοντας οὔτε κινδυνεύειν παρέχονται, πείθεσθαί τε οὐκ ἀξιοῦντας οὐδ᾽ ἐθέλοντας ὅσον ἂν μὴ ἀνάγκη ᾖ, ἀλλὰ καὶ μεγαλυνομένους ἐπὶ τῷ ἐναντιοῦσθαι τῷ ἄρχοντι· οἱ δὲ αὐτοὶ οὗτοι οὐδ᾽ αἰσχύνεσθαι ἐπισταμένους παρέχουσιν, ἄν τι τῶν αἰσχρῶν συμβαίνῃ. [5] Οἱ δ᾽ αὖ θεῖοι καὶ ἀγαθοὶ καὶ ἐπιστήμονες ἄρχοντες τοὺς αὐτοὺς τούτους, πολλάκις δὲ καὶ ἄλλους παραλαμβάνοντες, αἰσχυνομένους τε ἔχουσιν αἰσχρόν τι ποιεῖν καὶ πείθεσθαι οἰομένους βέλτιον εἶναι, καὶ ἀγαλλομένους τῷ πείθεσθαι ἕνα ἕκαστον καὶ σύμπαντας, πονεῖν ὅταν δεήσῃ, οὐκ ἀθύμως πονοῦντας. [6] ἀλλ᾽ ὥσπερ ἰδιώταις ἔστιν οἷς ἐγγίγνεται φιλοπονία τις, οὕτω καὶ ὅλῳ τῷ στρατεύματι ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν ἀρχόντων ἐγγίγνεται καὶ τὸ φιλοπονεῖν καὶ τὸ φιλοτιμεῖσθαι ὀφθῆναι καλόν τι ποιοῦντας ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος. [7] Πρὸς ὅντινα δ᾽ ἂν ἄρχοντα διατεθῶσιν οὕτως οἱ ἑπόμενοι, οὗτοι δὴ ἐρρωμένοι γε ἄρχοντες γίγνονται, οὐ μὰ Δί᾽ οὐχ οἳ ἂν αὐτῶν ἄριστα τὸ σῶμα τῶν στρατιωτῶν ἔχωσι καὶ ἀκοντίζωσι καὶ τοξεύωσιν ἄριστα καὶ ἵππον ἄριστον ἔχοντες ὡς ἱππικώτατα ἢ πελταστικώτατα προκινδυνεύωσιν, ἀλλ᾽ οἳ ἂν δύνωνται ἐμποιῆσαι τοῖς στρατιώταις ἀκολουθητέον εἶναι καὶ διὰ πυρὸς καὶ διὰ παντὸς κινδύνου. [8] Τούτους δὴ δικαίως ἄν τις καλοίη μεγαλογνώμονας, ὧι ἂν ταῦτα γιγνώσκοντες πολλοὶ ἕπωνται, καὶ μεγάλῃ χειρὶ εἰκότως οὗτος λέγοιτο πορεύεσθαι οὗ ἂν τῇ γνώμῃ πολλαὶ χεῖρες ὑπηρετεῖν ἐθέλωσι, καὶ μέγας τῷ ὄντι οὗτος ἁνὴρ ὃς ἂν μεγάλα δύνηται γνώμῃ διαπράξασθαι μᾶλλον ἢ ῥώμῃ. [9] Οὕτω δὲ καὶ ἐν τοῖς ἰδίοις ἔργοις, ἄν τε ἐπίτροπος ᾖ ὁ ἐφεστηκὼς ἄν τε καὶ ἐπιστάτης, ὃς ἂν δύνηται προθύμους καὶ ἐντεταμένους παρέχεσθαι εἰς τὸ ἔργον καὶ συνεχεῖς, οὗτοι δὴ οἱ ἁνύτοντές εἰσιν ἐπὶ τἀγαθὰ καὶ πολλὴν τὴν περιουσίαν ποιοῦντες. [10] Τοῦ δὲ δεσπότου ἐπιφανέντος, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ἐπὶ τὸ ἔργον, ὅστις δύναται καὶ μέγιστα βλάψαι τὸν κακὸν τῶν ἐργατῶν καὶ μέγιστα τιμῆσαι τὸν πρόθυμον, εἰ μηδὲν ἐπίδηλον ποιήσουσιν οἱ ἐργάται, ἐγὼ μὲν αὐτὸν οὐκ ἂν ἀγαίμην, ἀλλ᾽ ὃν ἂν ἰδόντες κινηθῶσι καὶ μένος ἑκάστῳ ἐμπέσῃ τῶν ἐργατῶν καὶ φιλονικία πρὸς ἀλλήλους καὶ φιλοτιμία κρατιστεῦσαι ἑκάστῳ, τοῦτον ἐγὼ φαίην ἂν ἔχειν τι ἤθους βασιλικοῦ.

[11] « Καὶ ἔστι τοῦτο μέγιστον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἐν παντὶ ἔργῳ ὅπου τι δι᾽ ἀνθρώπων πράττεται, καὶ ἐν γεωργίαι δέ. Οὐ μέντοι μὰ Δία τοῦτό γε ἔτι ἐγὼ λέγω ἰδόντα μαθεῖν εἶναι, οὐδ᾽ ἅπαξ ἀκούσαντα, ἀλλὰ καὶ παιδείας δεῖν φημι τῷ ταῦτα μέλλοντι δυνήσεσθαι καὶ φύσεως ἀγαθῆς ὑπάρξαι, καὶ τὸ μέγιστον δὴ θεῖον γενέσθαι. [12] Οὐ γὰρ πάνυ μοι δοκεῖ ὅλον τουτὶ τὸ ἀγαθὸν ἀνθρώπινον εἶναι ἀλλὰ θεῖον, τὸ ἐθελόντων ἄρχειν· <ὃ> σαφῶς δίδοται τοῖς ἀληθινῶς σωφροσύνῃ τετελεσμένοις· τὸ δὲ ἀκόντων τυραννεῖν διδόασιν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὓς ἂν ἡγῶνται ἀξίους εἶναι βιοτεύειν ὥσπερ ὁ Τάνταλος ἐν Ἅιδου λέγεται τὸν ἀεὶ χρόνον διατρίβειν φοβούμενος μὴ δὶς ἀποθάνῃ. »

CHAPITRE XXI.

Suite du précédent et conclusion de tout l’ouvrage.

[1] « Mais j’y songe, Ischomachus, comme tout ce discours vient à l’appui de ton sujet ! Tu avais pris pour texte que l’agriculture est de tous les arts le plus facile à apprendre; et maintenant, d’après tout ce que tu viens de dire, j’en suis parfaitement convaincu.

[2] — Par Jupiter, reprit Ischomachus, j’en suis d’avis. Quant au talent de commander, Socrate, talent nécessaire en agriculture, en politique, en économie, à la tête des armées, je conviens avec toi qu’il y a parmi les hommes une grande différence sous le rapport de l’intelligence. [3] Ainsi, quand on vogue sur une galère, et qu’il s’agit de fournir à la rame des fraites d’un jour, tels céleustes (60) savent dire et faire ce qu’il faut pour stimuler les esprits et faire travailler les hommes; d’autres sont tellement incapables qu’ils emploient au même trajet le double des journées; et, d’une part on débarque, couverts de sueur, mais se félicitant les uns las autres, chefs de manœuvre et rameurs ; de l’autre, on arrive sans sueur, mais détestant le chef qui déteste l’équipage. [4] Les généraux diffèrent de même les uns des autres. Les uns produisent des soldats qui ne veulent point affronter une fatigue, qui ne daignent point obéir et s’y refusent tant qu’il n’y a pas absolue nécessité, mais qui vont jusqu’à se faire honneur de leur résistance à leur chef; incapables de rougir d’un échec déshonorant. [5] Mais que des chefs favorisés du ciel, pleins de valeur et d’habileté, prennent ces mêmes hommes, et d’autres avec eux, ils les rendront honteux de la moindre lâcheté, convaincus qu’il est mieux d’obéir, fiers de leur soumission individuelle et collective, prêts à la fatigue quand il le faut, et l’endurant de bon cœur. [6] On voit parmi les simples particuliers des hommes naturellement portés au travail ; ici c’est une armée tout entière, qui, guidée par de bons chefs, se laisse ravir à l’amour du travail et de la gloire, et est flèred’un bel exploit accompli sous l’œil du général. [7] D’ailleurs, sous quelques chefs que se rangent de pareils hommes, ces chefs ne peuvent manquer de devenir puissants, non pas vraiment parce qu’ils sont plus robustes que leurs soldats, qu’ils lancent bien le javelot et la flèche, qu’ils sont bons cavaliers, et qu’ils affrontent le danger sur un excellent cheval et avec un bouclier solide, mais parce qu’ils sont capables d’inspirer à leurs troupes le courage de les suivre au travers du fer et de tous les périls. [8] On a raison d’appeler hommes d’un grand cœur ceux que suit une troupe ainsi animée, et de dire que celui-là s’avance avec un grand bras, à qui tant de bras obéissent ; en effet, on est réellement un grand homme quand on fait de grandes choses plutôt par le génie que par la force du corps. [9] Il en est de même dans les œuvres domestiques : quand le contre-maître, le surveillant, le chef des travailleurs, savent rendre les gens ardents au travail, appliqués, assidus, ce sont vraiment eux qui font prospérer la maison et y versent l’abondance. [10] Mais quand un maître, Socrate, se montre aux ouvriers, sans que la présence de celui qui peut fortement punir le paresseux et récompenser largement le travailleur fasse rien produire de remarquable à ces hommes, je ne puis avoir d’admiration pour lui ; mais celui dont la vue met tout en mouvement, et communique aux ouvriers un élan, une émulation générale, une ambition puissante et individuelle, je dirai de lui qu’il a l’âme d’un roi.

[11] « Or c’est là, selon moi, le point capital, dans toute œuvre qui se fait par des hommes, et notamment dans l’agriculture. Seulement, par Jupiter, je ne dis point que ce talent s’acquière à simple vue et dans une simple leçon ; je prétends, au contraire, que, pour y atteindre, il faut l’instruction et un bon naturel, et, ce qui est plus encore, une inspiration d’en haut. [12] En effet je ne puis croire que ce soit une œuvre humaine, mais divine, de régner sur des cœurs qui se donnent ; seulement ce don n’est accordé qu’aux hommes véritablement doués d’une prudence accomplie. Quant à tyranniser des cœurs qui s’y refusent (61), c’est, selon moi, un privilége accordé par les dieux à ceux qui sont dignes de vivre comme Tantale, éternellement tourmenté, dit-on, dans les enfers, par la crainte de mourir deux fois (62). »


 


 

(41)  Cf. Cicéron dans Columelle, XI, i.

(42) Cf. Aristote, Économiq., I ; Columelle, IV, xviii ; Pline l’Ancien, XVIII, viii, et la charmante fable de La Fontaine.

(43). Le mot grec. λόγῳ est bien plus expressif que le mot parole en français, λόγος signifiant à la fois raison et discours. La force de ce double sens n’a point échappé à Cicéron qui, dans ses ouvrages philosophiques, rapproche continuellement ratio et oratio. Mais Montaigne est encore plus heureux dans sa langue originale, où il emploie très-souvent le mot discours dans le sens de raison.

(44)  Pour l’honneur de l’antiquité, et comme contre-partie à ces lignes désolantes, lisez la belle Épître XLVII de Sénèque.

(45) Leur sévérité est devenue proverbiale.

(46)  Quelques commentateurs croient qu’il s’agit ici de lois données aux Athéniens par Eumolpe, un des premiers rois de l’Attique. Weiske, d’accord avec Zeune, pense qu’il s’agit plutôt d’ordonnances empruntées aux rois de Perse;

(47) Il y a ici controverse entre les éditeurs pour la suite et pour la contexture du dialogue. J’ai suivi, contrairement à la proposition d’Ernesti, que L. Dindorf avait d’abord adoptée dans son édition publiée par F. Didot en 1838, le mouvement adopté par Weiske et par L. Dindorf lui-même dans son édition publiée par Teubner 1858.

(48)  On ne peut douter que Virgile n’ait eu ce chapitre sous les yeux quand il écrivait le 1er livre des Géorgiques. Cf. particulièrement à partir du vers 50.

(49)  Cf. Cicéron dans Nonius : « Nullo modo facilius arbitror posse neque herbas arescere et interflci, neque terram ab sole percoqui. »

(50) Cf. un passage curienx de Pline l’Ancien, XVIII, chap. xxv : « Sementibus tempora plerique prœsumunt et ab undecimo die autumnalis œquinoctii fruges serunt, adveniente Coronae exortu, continuis diebus certo prope imbrium promisso ; Xenophon, non ante quam deus signum dederit. Hoc Cicero novembris imbre fleri interpretatus est, quum sit vera ratio non prius serendi quam folia cœperint decidere. »

(51)  Littéralement les épalostes. On donnait ce nom a ceux qni étaient chargés de battre le grain en triturant les épis sous les pieds des chevaux.

(52)  Weiske consacre une longue note a ce mot qui fait, selon lui, le désespoir des traducteurs ; nous avons essayé d’en donner l’idée la plus nette et la mieux appropriée au reste du passage.

(53)  Cf. Virgile, Géorgiq., II, v. 288. Cette partie de l’ouvrage de Virgile présente encore d’autres rapprochements avec celui de Xénophon.

(54)  Montagne célèbre de l’Attique, en face de l’Acropole.

(55) Marais voisin de la ville de Phalère, l’un des trois ports d’Athènes : les deux autres étaient le Pirée et Munychie.

(56). Weiske fait observer qu’il n’a pas été question de vignes dans ce qui précède.

(57)  Voy. la traduction de cette phrase par Cicéron dans Aulu-Gelle, Nuits attiques, XV, 5.

(58)  C’est là le fond de la méthode socratique.

(59) Voy. la traduction de ce passage par Cicéron dans Columelle, XI, i.

(60) Chefs des matelots et des rameurs.

(61) Texte controversé; je suis la leçon adoptée par Weiske.

(62)  Cf. Pindarc, Olymp., I, v. 12, et Cicéron, Tuscul., IV, xvi.