Xénophon, traduit par Eugène Talbot

XENOPHON

GOUVERNEMENT DES ATHÉNIENS - ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

Traduction française · Eugène TALBOT.

Autres traductions (CHAMBRY)

Gouvernement des Lacédémoniens   -  Les Revenus

 

 

 

 

GOUVERNEMENT DES ATHÉNIENS

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

 

 

 

GOUVERNEMENT DES ATHÉNIENS (1).

CHAPITRE PREMIER.

Idées générales sur le gouvernement d’Athènes. — Des esclaves et des étrangers. — Traits d’injustice et de méchanceté des Athéniens envers leurs alliés. — Juridiction d’Athènes. — Goût pour la marine.

[1,1] Περὶ δὲ τῆς Ἀθηναίων πολιτείας, ὅτι μὲν εἵλοντο τοῦτον τὸν τρόπον τῆς πολιτείας οὐκ ἐπαινῶ διὰ τόδε, ὅτι ταῦθ´ ἑλόμενοι εἵλοντο τοὺς πονηροὺς ἄμεινον πράττειν ἢ τοὺς χρηστούς· διὰ μὲν οὖν τοῦτο οὐκ ἐπαινῶ. πεὶ δὲ ταῦτα ἔδοξεν οὕτως αὐτοῖς, ὡς εὖ διασῴζονται τὴν πολιτείαν καὶ τἆλλα διαπράττονται ἃ δοκοῦσιν ἁμαρτάνειν τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι, τοῦτ´ ἀποδείξω.

Πρῶτον μὲν οὖν τοῦτο ἐρῶ, ὅτι δικαίως δοκοῦσιν αὐτόθι {καὶ} οἱ πένητες καὶ ὁ δῆμος πλέον ἔχειν τῶν γενναίων καὶ τῶν πλουσίων διὰ τόδε, ὅτι ὁ δῆμός ἐστιν ὁ ἐλαύνων τὰς ναῦς καὶ ὁ τὴν δύναμιν περιτιθεὶς τῇ πόλει, καὶ οἱ κυβερνῆται καὶ οἱ κελευσταὶ καὶ οἱ πεντηκόνταρχοι καὶ οἱ πρῳρᾶται καὶ οἱ ναυπηγοί, - οὗτοί εἰσιν οἱ τὴν δύναμιν περιτιθέντες τῇ πόλει πολὺ μᾶλλον ἢ οἱ ὁπλῖται καὶ οἱ γενναῖοι καὶ οἱ χρηστοί. πειδὴ οὖν ταῦτα οὕτως ἔχει, δοκεῖ δίκαιον εἶναι πᾶσι τῶν ἀρχῶν μετεῖναι ἔν τε τῷ κλήρῳ καὶ ἐν τῇ χειροτονίᾳ, καὶ λέγειν ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ τῶν πολιτῶν. πειτα ὁπόσαι μὲν σωτηρίαν φέρουσι τῶν ἀρχῶν χρησταὶ οὖσαι καὶ μὴ χρησταὶ κίνδυνον τῷ δήμῳ ἅπαντι, τούτων μὲν τῶν ἀρχῶν οὐδὲν δεῖται ὁ δῆμος μετεῖναι· - οὔτε τῶν στρατηγιῶν κλήρῳ οἴονταί σφισι χρῆναι μετεῖναι οὔτε τῶν ἱππαρχιῶν· - γιγνώσκει γὰρ ὁ δῆμος ὅτι πλείω ὠφελεῖται ἐν τῷ μὴ αὐτὸς ἄρχειν ταύτας τὰς ἀρχάς, ἀλλ´ ἐᾶν τοὺς δυνατωτάτους ἄρχειν· ὁπόσαι δ´ εἰσὶν ἀρχαὶ μισθοφορίας ἕνεκα καὶ ὠφελείας εἰς τὸν οἶκον, ταύτας ζητεῖ ὁ δῆμος ἄρχειν.

πειτα δὲ ὃ ἔνιοι θαυμάζουσιν ὅτι πανταχοῦ πλέον νέμουσι τοῖς πονηροῖς καὶ πένησι καὶ δημοτικοῖς ἢ τοῖς χρηστοῖς, ἐν αὐτῷ τούτῳ φανοῦνται τὴν δημοκρατίαν διασῴζοντες. Οἱ μὲν γὰρ πένητες καὶ οἱ δημόται καὶ οἱ χείρους εὖ πράττοντες καὶ πολλοὶ οἱ τοιοῦτοι γιγνόμενοι τὴν δημοκρατίαν αὔξουσιν· ἐὰν δὲ εὖ πράττωσιν οἱ πλούσιοι καὶ οἱ χρηστοί, ἰσχυρὸν τὸ ἐναντίον σφίσιν αὐτοῖς καθιστᾶσιν οἱ δημοτικοί. στι δὲ πάσῃ γῇ τὸ βέλτιστον ἐναντίον τῇ δημοκρατίᾳ· ἐν γὰρ τοῖς βελτίστοις ἔνι ἀκολασία τε ὀλιγίστη καὶ ἀδικία, ἀκρίβεια δὲ πλείστη εἰς τὰ χρηστά, ἐν δὲ τῷ δήμῳ ἀμαθία τε πλείστη καὶ ἀταξία καὶ πονηρία· ἥ τε γὰρ πενία αὐτοὺς μᾶλλον ἄγει ἐπὶ τὰ αἰσχρὰ καὶ ἡ ἀπαιδευσία καὶ ἡ ἀμαθία ἡ δι´ ἔνδειαν χρημάτων ἐνίοις τῶν ἀνθρώπων.

 - Εἴποι δ´ ἄν τις ὡς ἐχρῆν αὐτοὺς μὴ ἐᾶν λέγειν πάντας ἑξῆς μηδὲ βουλεύειν, ἀλλὰ τοὺς δεξιωτάτους καὶ ἄνδρας ἀρίστους. Οἱ δὲ καὶ ἐν τούτῳ ἄριστα βουλεύονται ἐῶντες καὶ τοὺς πονηροὺς λέγειν. Εἰ μὲν γὰρ οἱ χρηστοὶ ἔλεγον καὶ ἐβουλεύοντο, τοῖς ὁμοίοις σφίσιν αὐτοῖς ἦν ἀγαθά, τοῖς δὲ δημοτικοῖς οὐκ ἀγαθά· νῦν δὲ λέγων ὁ βουλόμενος ἀναστάς, ἄνθρωπος πονηρός, ἐξευρίσκει τὸ ἀγαθὸν αὑτῷ τε καὶ τοῖς ὁμοίοις αὑτῷ. Εἴποι τις ἄν, Τί ἂν οὖν γνοίη ἀγαθὸν αὑτῷ ἢ τῷ δήμῳ τοιοῦτος ἄνθρωπος; Οἱ δὲ γιγνώσκουσιν ὅτι ἡ τούτου ἀμαθία καὶ πονηρία καὶ εὔνοια μᾶλλον λυσιτελεῖ ἢ ἡ τοῦ χρηστοῦ ἀρετὴ καὶ σοφία καὶ κακόνοια.

Εἴη μὲν οὖν ἂν πόλις οὐκ ἀπὸ τοιούτων διαιτημάτων ἡ βελτίστη, ἀλλ´ ἡ δημοκρατία μάλιστ´ ἂν σῴζοιτο οὕτως. γὰρ δῆμος βούλεται οὐκ εὐνομουμένης τῆς πόλεως αὐτὸς δουλεύειν, ἀλλ´ ἐλεύθερος εἶναι καὶ ἄρχειν, τῆς δὲ κακονομίας αὐτῷ ὀλίγον μέλει· ὃ γὰρ σὺ νομίζεις οὐκ εὐνομεῖσθαι, αὐτὸς ἀπὸ τούτου ἰσχύει ὁ δῆμος καὶ ἐλεύθερός ἐστιν. Εἰ δ´ εὐνομίαν ζητεῖς, πρῶτα μὲν ὄψει τοὺς δεξιωτάτους αὐτοῖς τοὺς νόμους τιθέντας· ἔπειτα κολάσουσιν οἱ χρηστοὶ τοὺς πονηροὺς καὶ βουλεύσουσιν οἱ χρηστοὶ περὶ τῆς πόλεως καὶ οὐκ ἐάσουσι μαινομένους ἀνθρώπους βουλεύειν οὐδὲ λέγειν οὐδὲ ἐκκλησιάζειν. πὸ τούτων τοίνυν τῶν ἀγαθῶν τάχιστ´ ἂν ὁ δῆμος εἰς δουλείαν καταπέσοι.

[1,10] Τῶν δούλων δ´ αὖ καὶ τῶν μετοίκων πλείστη ἐστὶν Ἀθήνησιν ἀκολασία, καὶ οὔτε πατάξαι ἔξεστιν αὐτόθι οὔτε ὑπεκστήσεταί σοι ὁ δοῦλος. Οὗ δ´ ἕνεκέν ἐστι τοῦτο ἐπιχώριον ἐγὼ φράσω. Εἰ νόμος ἦν τὸν δοῦλον ὑπὸ τοῦ ἐλευθέρου τύπτεσθαι ἢ τὸν μέτοικον ἢ τὸν ἀπελεύθερον, πολλάκις ἂν οἰηθεὶς εἶναι τὸν Ἀθηναῖον δοῦλον ἐπάταξεν ἄν· ἐσθῆτά τε γὰρ οὐδὲν βελτίων ὁ δῆμος αὐτόθι ἢ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ μέτοικοι καὶ τὰ εἴδη οὐδὲν βελτίους εἰσίν. Εἰ δέ τις καὶ τοῦτο θαυμάζει, ὅτι ἐῶσι τοὺς δούλους τρυφᾶν αὐτόθι καὶ μεγαλοπρεπῶς διαιτᾶσθαι ἐνίους, καὶ τοῦτο γνώμῃ φανεῖεν ἂν ποιοῦντες. που γὰρ ναυτικὴ δύναμίς ἐστιν, ἀπὸ χρημάτων ἀνάγκη τοῖς ἀνδραπόδοις δουλεύειν, ἵνα λαμβάνωμεν ὧν πράττῃ τὰς ἀποφοράς, καὶ ἐλευθέρους ἀφιέναι. που δ´ εἰσὶ πλούσιοι δοῦλοι, οὐκέτι ἐνταῦθα λυσιτελεῖ τὸν ἐμὸν δοῦλον σὲ δεδιέναι· ἐν δὲ τῇ Λακεδαίμονι ὁ ἐμὸς δοῦλος ς´ ἐδεδοίκει· ἐὰν δὲ δεδίῃ ὁ σὸς δοῦλος ἐμέ, κινδυνεύσει καὶ τὰ χρήματα διδόναι τὰ ἑαυτοῦ ὥστε μὴ κινδυνεύειν περὶ ἑαυτοῦ. Διὰ τοῦτ´ οὖν ἰσηγορίαν καὶ τοῖς δούλοις πρὸς τοὺς ἐλευθέρους ἐποιήσαμεν - καὶ τοῖς μετοίκοις πρὸς τοὺς ἀστούς, διότι δεῖται ἡ πόλις μετοίκων διά τε τὸ πλῆθος τῶν τεχνῶν καὶ διὰ τὸ ναυτικόν· διὰ τοῦτο οὖν καὶ τοῖς μετοίκοις εἰκότως τὴν ἰσηγορίαν ἐποιήσαμεν.

Τοὺς δὲ γυμναζομένους αὐτόθι καὶ τὴν μουσικὴν ἐπιτηδεύοντας καταλέλυκεν ὁ δῆμος, νομίζων τοῦτο οὐ καλὸν εἶναι, γνοὺς ὅτι οὐ δυνατὸς ταῦτά ἐστιν ἐπιτηδεύειν. ν ταῖς χορηγίαις αὖ καὶ γυμνασιαρχίαις καὶ τριηραρχίαις γιγνώσκουσιν ὅτι χορηγοῦσι μὲν οἱ πλούσιοι, χορηγεῖται δὲ ὁ δῆμος, καὶ γυμνασιαρχοῦσιν οἱ πλούσιοι καὶ τριηραρχοῦσιν, ὁ δὲ δῆμος τριηραρχεῖται καὶ γυμνασιαρχεῖται. ξιοῖ γοῦν ἀργύριον λαμβάνειν ὁ δῆμος καὶ ᾄδων καὶ τρέχων καὶ ὀρχούμενος καὶ πλέων ἐν ταῖς ναυσίν, ἵνα αὐτός τε ἔχῃ καὶ οἱ πλούσιοι πενέστεροι γίγνωνται. ν τε τοῖς δικαστηρίοις οὐ τοῦ δικαίου αὐτοῖς μᾶλλον μέλει ἢ τοῦ αὑτοῖς συμφόρου.

Περὶ δὲ τῶν συμμάχων, ὅτι ἐκπλέοντες συκοφαντοῦσιν ὡς δοκοῦσι καὶ μισοῦσι τοὺς χρηστούς, - γιγνώσκοντες ὅτι μισεῖσθαι μὲν ἀνάγκη τὸν ἄρχοντα ὑπὸ τοῦ ἀρχομένου, εἰ δὲ ἰσχύσουσιν οἱ πλούσιοι καὶ οἱ χρηστοὶ ἐν ταῖς πόλεσιν, ὀλίγιστον χρόνον ἡ ἀρχὴ ἔσται τοῦ δήμου τοῦ Ἀθήνησι, διὰ ταῦτα οὖν τοὺς μὲν χρηστοὺς ἀτιμοῦσι καὶ χρήματα ἀφαιροῦνται καὶ ἐξελαύνονται καὶ ἀποκτείνουσι, τοὺς δὲ πονηροὺς αὔξουσιν. Οἱ δὲ χρηστοὶ Ἀθηναίων τοὺς χρηστοὺς ἐν ταῖς συμμαχίσι πόλεσι σῴζουσι, γιγνώσκοντες ὅτι σφίσιν ἀγαθόν ἐστι τοὺς βελτίστους σῴζειν ἀεὶ ἐν ταῖς πόλεσιν. Εἴποι δέ τις ἂν ὅτι ἰσχύς ἐστιν αὕτη Ἀθηναίων, ἐὰν οἱ σύμμαχοι δυνατοὶ ὦσι χρήματα εἰσφέρειν. Τοῖς δὲ δημοτικοῖς δοκεῖ μεῖζον ἀγαθὸν εἶναι τὰ τῶν συμμάχων χρήματα ἕνα ἕκαστον Ἀθηναίων ἔχειν, ἐκείνους δὲ ὅσον ζῆν, καὶ ἐργάζεσθαι ἀδυνάτους ὄντας ἐπιβουλεύειν.

Δοκεῖ δὲ ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων καὶ ἐν τῷδε κακῶς βουλεύεσθαι, ὅτι τοὺς συμμάχους ἀναγκάζουσι πλεῖν ἐπὶ δίκας Ἀθήναζε. Οἱ δὲ ἀντιλογίζονται ὅσα ἐν τούτῳ ἔνι ἀγαθὰ τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων· πρῶτον μὲν ἀπὸ τῶν πρυτανείων τὸν μισθὸν δι´ ἐνιαυτοῦ λαμβάνειν· εἶτ´ οἴκοι καθήμενοι ἄνευ νεῶν ἔκπλου διοικοῦσι τὰς πόλεις τὰς συμμαχίδας, καὶ τοὺς μὲν τοῦ δήμου σῴζουσι, τοὺς δ´ ἐναντίους ἀπολλύουσιν ἐν τοῖς δικαστηρίοις· εἰ δὲ οἴκοι εἶχον ἕκαστοι τὰς δίκας, ἅτε ἀχθόμενοι Ἀθηναίοις τούτους ἂν σφῶν αὐτῶν ἀπώλλυσαν οἵτινες φίλοι μάλιστα ἦσαν Ἀθηναίων τῷ δήμῳ.

Πρὸς δὲ τούτοις ὁ δῆμος τῶν Ἀθηναίων τάδε κερδαίνει τῶν δικῶν Ἀθήνησιν οὐσῶν τοῖς συμμάχοις. Πρῶτον μὲν γὰρ ἡ ἑκατοστὴ τῇ πόλει πλείων ἡ ἐν Πειραιεῖ· ἔπειτα εἴ τῳ συνοικία ἐστίν, ἄμεινον πράττει· ἔπειτα εἴ τῳ ζεῦγός ἐστιν ἢ ἀνδράποδον μισθοφοροῦν· ἔπειτα οἱ κήρυκες ἄμεινον πράττουσι διὰ τὰς ἐπιδημίας τὰς τῶν συμμάχων. Πρὸς δὲ τούτοις, εἰ μὲν μὴ ἐπὶ δίκας ᾔεσαν οἱ σύμμαχοι, τοὺς ἐκπλέοντας Ἀθηναίων ἐτίμων ἂν μόνους, τούς τε στρατηγοὺς καὶ τοὺς τριηράρχους καὶ πρέσβεις· νῦν δ´ ἠνάγκασται τὸν δῆμον κολακεύειν τὸν Ἀθηναίων εἷς ἕκαστος τῶν συμμάχων, γιγνώσκων ὅτι δεῖ {μὲν} ἀφικόμενον Ἀθήναζε δίκην δοῦναι καὶ λαβεῖν οὐκ ἐν ἄλλοις τισὶν ἀλλ´ ἐν τῷ δήμῳ, ὅς ἐστι δὴ νόμος Ἀθήνησι· καὶ ἀντιβολῆσαι ἀναγκάζεται ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ εἰσιόντος του ἐπιλαμβάνεσθαι τῆς χειρός. Διὰ τοῦτο οὖν οἱ σύμμαχοι δοῦλοι τοῦ δήμου τῶν Ἀθηναίων καθεστᾶσι μᾶλλον.

Πρὸς δὲ τούτοις διὰ τὴν κτῆσιν τὴν ἐν τοῖς ὑπερορίοις καὶ διὰ τὰς ἀρχὰς τὰς εἰς τὴν ὑπερορίαν λελήθασι μανθάνοντες ἐλαύνειν τῇ κώπῃ αὐτοί τε καὶ οἱ ἀκόλουθοι· ἀνάγκη γὰρ ἄνθρωπον πολλάκις πλέοντα κώπην λαβεῖν καὶ αὐτὸν καὶ τὸν οἰκέτην, καὶ ὀνόματα μαθεῖν τὰ ἐν τῇ ναυτικῇ· καὶ κυβερνῆται ἀγαθοὶ γίγνονται δι´ ἐμπειρίαν τε τῶν πλόων καὶ διὰ μελέτην· ἐμελέτησαν δὲ οἱ μὲν πλοῖον κυβερνῶντες, οἱ δὲ ὁλκάδα, οἱ δ´ ἐντεῦθεν ἐπὶ τριήρεσι κατέστησαν· οἱ δὲ πολλοὶ ἐλαύνειν εὐθὺς {ὡς} οἷοί τε εἰσβάντες εἰς ναῦς, ἅτε ἐν παντὶ τῷ βίῳ προμεμελετηκότες.

Le gouvernement des Athéniens et le choix qu’ils ont fait de cette forme politique n’est pas ce que j’entends louer ici, vu que ce choix favorise plus les méchants que les bons  (2). Sous ce rapport, je ne puis donc l’approuver ; mais puisqu’il leur a plu de l’adopter, je vais démontrer qu’ils emploient les vrais moyens de la maintenir, et qu’ils ont raison de faire bien des choses que les autres Grecs regardent comme des fautes.

Je dis donc d’abord que c’est une justice (3) chez eux de donner l’avantage aux pauvres ou au peuple sur les nobles et sur les riches, parce que c’est le peuple qui fait la marine et qui constitue la force de la république. Les pilotes, les céleustes, 482 les pentécontarques, les seconds, les constructeurs, voilà ceux qui rendent l’État florissant, bien plus que les hoplites, les nobles et les riches. Cela étant, on trouve juste qu’ils participent tous indistinctement aux charges qui dépendent du sort et de l’élection, et que qui veut, parmi les citoyens, ait le droit de parler. Quant aux fonctions dont la gestion, bonne ou mauvaise, met en question le salut de l’État et le péril du peuple entier, ces fonctions-là, le peuple s’en préoccupe fort peu. C’est ainsi qu’il ne songe nullement à se faire porter aux premiers grades dans l’infanterie ou dans la cavalerie, convaincu qu’il gagne plus à ne point exercer lui-même ces fonctions, mais à les abandonner aux grands. Au contraire, toutes les fonctions qui garantissent un salaire et qui rapportent à la maison, il cherche à les remplir (4).

Il y a des gens qui s’étonnent de ce que, en général, on favorise plus les artisans, les pauvres et les plébéiens que les citoyens honnêtes : c’est pourtant le moyen de conserver la démocratie. En effet, si les pauvres, les plébéiens et les gens de la dernière classe sont heureux, ils deviennent nombreux et fortifient l’État démocratique ; tandis que, si tout va bien pour les riches et les honnêtes gens, les démocrates leur font une opposition puissante. Or, dans tout pays, les classes élevées sont ennemies de la démocratie. Car dans les classes élevées on trouve, avec plus de dérèglement et d’injustice, un goût prononcé pour le bien ; chez le peuple, au contraire, force ignorance, turbulence et dépravation, parce que la pauvreté l’entraîne bien plus à des actes honteux, ainsi que le défaut d’éducation et d’instruction, auquel le manque d’argent condamne certains hommes.

Il ne fallait pas, dira-t-on, autoriser tout le monde indistinctement à haranguer et à donner des conseils, mais seulement ceux qui ont le plus de talent et de vertu. Cependant c’est une mesure fort sage (5) que de permettre même aux mauvais citoyens de parler. Car si les bons tout seuls parlent et conseillent, ce sera un bien pour ceux de leur classe, mais non pas pour les plébéiens, au lieu qu’un mauvais homme étant libre de se lever et de parler, il trouve ce qui est bon pour lui et ceux de son espèce. Mais, dira-t-on encore, quel bon avis un pareil homme donnera-t-il au peuple ? Nous répondons à cela que l’ignorance 483 et la perversité d’un pareil homme, voulant le bien, sont plus la vertu et la sagesse d’un riche voulant le mal.

Peut-être un gouvernement fondé sur ces principes ne sera-t-il pas le meilleur de tous, mais il assurera solidement la démocratie. Car le peuple ne veut pas une république dont la bonne constitution le ferait esclave ; il veut être libre et gouverner ; et, si la constitution est mauvaise, c’est le moindre de ses soucis. Ce qui vous parait une mauvaise constitution, est précisément ce qui fait la force du peuple et sa liberté. Si vous cherchez une bonne constitution, vous verrez d’abord les plus habiles donner des lois, puis les bons réprimer les méchants, délibérer sur les intérêts de l’État, sans permettre à des fous de dire leur avis, de haranguer, de convoquer l’assemblée ; mais cependant, avec ces excellentes mesures, le peuple ne tardera pas à tomber dans l’esclavage (6).

A Athènes, on accorde aux esclaves et aux métèques une licence incroyable (7) : il n’est pas permis de les battre : un esclave ne se dérange pas pour vous. D’où vient cette coutume ? Je vais le dire. Si l’usage autorisait un homme libre abattre un esclave, un métèque ou un affranchi, souvent il prendrait un Athénien pour un esclave et le battrait : ici, en effet, l’habillement des citoyens n’est pas autre que celui des esclaves et des métèques, et pour l’extérieur, ils se valent. Et si l’on s’étonne de ce qu’ici l’on permet aux esclaves de vivre dans le luxe, à quelques-uns même de mener grand train, on verra que ce n’est pas sans un motif plausible. Dans une ville où la force est toute maritime, il y va de la fortune de se faire l’esclave de son esclave, pour en tirer des bénéfices, et de lui laisser la liberté. Où les esclaves sont riches, il n’est plus utile que mon esclave te craigne. A Lacédémone, mon esclave te craint ; mais si c’est ton esclave craint, il y a grand risque qu’il me donnera ce qu’il a, 484 pour n’avoir rien à risquer. Voilà pourquoi nous avons établi l’égalité entre les esclaves et les hommes libres, entre les métèques et les citoyens. Car, puisque la ville a besoin des métèques pour le grand nombre des métiers et pour la marine, nous avons bien fait, en raison de cela, d’accorder l’égalité aux métèques.

Ici encore, la gymnastique et la musique sont proscrites par le peuple, qui s’imagine que ce n’est pas beau, et qui se sent incapable de s’y appliquer (8). Pour ce qui est des charges de chorége, de gymnasiarque et de triérarque, c’est l’usage que les riches soient choréges et que le peuple ait la jouissance des chœurs ; que les riches soient gymnasiarques ou triérarques et que le peuple ait la jouissance des trirèmes et des gymnases. Le peuple veut donc gagner de l’argent en chantant, en courant, en dansant, en naviguant sur les vaisseaux, de manière à tout avoir et à appauvrir les riches. Quant aux tribunaux, il se soucie moins de la justice que de son intérêt (9).

A l’égard des alliés, quand il aborde chez eux, il y poursuit les gens de mérite de sa calomnie et de sa haine, mais c’est parce qu’il est convaincu que tout supérieur doit être haï de son inférieur ; que, si on laisse les riches et les puissants se fortifier dans la république, avant peu là souveraineté populaire aura vécu à Athènes. C’est en vertu de ces principes que le peuple dégrade les hommes de talent, confisque leurs biens, les condamne à la mort ou à l’exil, et élève des hommes de rien. Par contre, les gens recommandables d’Athènes soutiennent les gens recommandables des villes alliées, dans la pensée qu’il est de leur intérêt de défendre les premiers citoyens d’une république. On dira peut-être que ce serait une force pour les Athéniens d’avoir des alliés en état de leur fournir des subsides. Mais les démocrates regardent comme un plus grand bien que chaque Athénien personnellement mette la main sur la fortune des alliés, afin que ceux-ci, réduits à ce qu’il faut pour vivre et pour travailler, soient hors d’état de nuire.

485 Le peuple athénien paraît encore avoir prie une mauvaise mesure, en contraignant les alliés à venir par mer à Athènes pour leurs procès. Mais il calcule de son côté tous les avantages qui peuvent en résulter pour le peuple d’Athènes. Et d’abord, il tire profit toute l’année des sommes consignées par les parties  (10) ; ensuite, sans sortir de chez lui, sans mettre voiles dehors, il gouverne les villes alliées, soutient les États démocratiques et écrase ses ennemis dans les tribunaux. Si. au contraire, les alliés avaient chez eux droit de justice, leur haine des Athéniens leur ferait conjurer la perte de tous ceux des leurs qui tiendraient pour le peuple d’Athènes.

Ce n’est pas tout : le peuple athénien gagne encore ceci à traduire les alliés devant les tribunaux d’Athènes. D’abord la république s’enrichit delà perception du centième au Pirée (11) ; ensuite, si l’on a une maison à louer, on en tire un meilleur profit ; et de même, si l’on a un attelage ou un esclave à mettre en location ; enfin les crieurs publics ne se trouvent pas mal de ces voyages des alliés. De plus, si les alliés ne venaient pas vider leurs procès à Athènes, ils n’auraient de considération que pour ceux des Athéniens qui naviguent chez eux stratèges, triérarques, députés ; maintenant, chacun des alliés est contraint de faire la cour à tout le peuple, sachant bien qu’une fois à Athènes il ne pourra perdre ni gagner que par devant le peuple, qui est la loi d’Athènes (12). Là encore on est forcé de s’humilier dans les tribunaux et de prendre la main de chaque arrivant. Aussi les alliés sont-ils réellement les esclaves du peuple.

En outre, le soin de leurs propriétés hors de l’Attique et l’exercice de leurs fonctions à l’étranger n’ont pas permis aux Athéniens d’ignorer l’art de ramer, eux et leurs gens. En effet, il est nécessaire que quiconque navigue souvent prenne en main la rame, aussi bien que les esclaves, et qu’il connaisse les termes de marine. Par suite, ils deviennent bons pilotes, soit par l’habitude des bâtiments, soit par l’exercice. Or, ils s’exercent à gouverner, les uns, une embarcation, les autres, un navire de charge, et de là quelques-uns passent aux trirèmes. Et, pour la plupart, à peine ont-ils mis le pied sur un vaisseau, 486 qu’ils sont en état de la manœuvrer, attendu que toute leur vie ils en ont fait une étude préalable.

CHAPITRE II (13)

Troupes de terre et de mer des Athéniens. — Puissance maritime d’Athènes.— Caractère du peuple athénien.

[2,1] Τὸ δὲ ὁπλιτικὸν αὐτοῖς, ὃ ἥκιστα δοκεῖ εὖ ἔχειν Ἀθήνησιν, οὕτω καθέστηκεν, καὶ τῶν μὲν πολεμίων ἥττους τε σφᾶς αὐτοὺς ἡγοῦνται εἶναι καὶ ὀλείζους, τῶν δὲ συμμάχων, οἳ φέρουσι τὸν φόρον, καὶ κατὰ γῆν κρατιστεύουσι, καὶ νομίζουσι τὸ ὁπλιτικὸν ἀρκεῖν, εἰ τῶν συμμάχων κρείττονές εἰσι. Πρὸς δὲ καὶ κατὰ τύχην τι αὐτοῖς τοιοῦτον καθέστηκε· τοῖς μὲν κατὰ γῆν ἀρχομένοις οἷόν τ´ ἐστὶν ἐκ μικρῶν πόλεων συνοικισθέντας ἁθρόους μάχεσθαι, τοῖς δὲ κατὰ θάλατταν ἀρχομένοις, ὅσοι νησιῶταί εἰσιν, οὐχ οἷόν τε συνάρασθαι εἰς τὸ αὐτὸ τὰς πόλεις· ἡ γὰρ θάλαττα ἐν τῷ μέσῳ, οἱ δὲ κρατοῦντες θαλασσοκράτορές εἰσιν· εἰ δ´ οἷόν τε καὶ λαθεῖν συνελθοῦσιν εἰς ταὐτὸ τοῖς νησιώταις εἰς μίαν νῆσον, ἀπολοῦνται λιμῷ· ὁπόσαι δ´ ἐν τῇ ἠπείρῳ εἰσὶ πόλεις ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων ἀρχόμεναι, αἱ μὲν μεγάλαι διὰ δέος ἄρχονται, αἱ δὲ μικραὶ πάνυ διὰ χρείαν· οὐ γὰρ ἔστι πόλις οὐδεμία ἥτις οὐ δεῖται εἰσάγεσθαί τι ἢ ἐξάγεσθαι. Ταῦτα τοίνυν οὐκ ἔσται αὐτῇ, ἐὰν μὴ ὑπήκοος ᾖ τῶν ἀρχόντων τῆς θαλάττης. πειτα δὲ τοῖς ἄρχουσι τῆς θαλάττης οἷόν τ´ ἐστὶ ποιεῖν ἅπερ τοῖς τῆς γῆς ἐνίοτε, τέμνειν τὴν γῆν τῶν κρειττόνων· παραπλεῖν γὰρ ἔξεστιν ὅπου ἂν μηδεὶς ᾖ πολέμιος ἢ ὅπου ἂν ὀλίγοι, ἐὰν δὲ προσίωσιν, ἀναβάντα ἀποπλεῖν· καὶ τοῦτο ποιῶν ἧττον ἀπορεῖ ἢ ὁ πεζῇ παραβοηθῶν. πειτα δὲ τοῖς μὲν κατὰ θάλατταν ἄρχουσιν οἷόν τ´ ἀποπλεῦσαι ἀπὸ τῆς σφετέρας αὐτῶν ὁπόσον βούλει πλοῦν, τοῖς δὲ κατὰ γῆν οὐχ οἷόν τε ἀπὸ τῆς σφετέρας αὐτῶν ἀπελθεῖν πολλῶν ἡμερῶν ὁδόν· βραδεῖαί τε γὰρ αἱ πορεῖαι καὶ σῖτον οὐχ οἷόν τε ἔχειν πολλοῦ χρόνου πεζῇ ἰόντα. Καὶ τὸν μὲν πεζῇ ἰόντα δεῖ διὰ φιλίας ἰέναι ἢ νικᾶν μαχόμενον, τὸν δὲ πλέοντα, οὗ μὲν ἂν ᾖ κρείττων, ἔξεστιν ἀποβῆναι, οὗ δ´ ἂν μὴ ᾖ, μὴ ἀποβῆναι ταύτῃ τῆς γῆς, ἀλλὰ παραπλεῦσαι, ἕως ἂν ἐπὶ φιλίαν χώραν ἀφίκηται ἢ ἐπὶ ἥττους αὑτοῦ.

πειτα νόσους τῶν καρπῶν αἳ ἐκ Διός εἰσιν οἱ μὲν κατὰ γῆν κράτιστοι χαλεπῶς φέρουσιν, οἱ δὲ κατὰ θάλατταν ῥᾳδίως. Οὐ γὰρ ἅμα πᾶσα γῆ νοσεῖ· ὥστε ἐκ τῆς εὐθενούσης ἀφικνεῖται τοῖς τῆς θαλάττης ἄρχουσιν. Εἰ δὲ δεῖ καὶ σμικροτέρων μνησθῆναι, διὰ τὴν ἀρχὴν τῆς θαλάττης πρῶτον μὲν τρόπους εὐωχιῶν ἐξηῦρον ἐπιμισγόμενοι ἄλλῃ ἄλλοις· ὥστε ὅ τι ἐν Σικελίᾳ ἡδὺ ἢ ἐν Ἰταλίᾳ ἢ ἐν Κύπρῳ ἢ ἐν Αἰγύπτῳ ἢ ἐν Λυδίᾳ ἢ ἐν τῷ Πόντῳ ἢ ἐν Πελοποννήσῳ ἢ ἄλλοθί που, ταῦτα πάντα εἰς ἓν ἥθροισται διὰ τὴν ἀρχὴν τῆς θαλάττης. πειτα φωνὴν πᾶσαν ἀκούοντες ἐξελέξαντο τοῦτο μὲν ἐκ τῆς, τοῦτο δὲ ἐκ τῆς· καὶ οἱ μὲν Ἕλληνες ἰδίᾳ μᾶλλον καὶ φωνῇ καὶ διαίτῃ καὶ σχήματι χρῶνται, Ἀθηναῖοι δὲ κεκραμένῃ ἐξ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων.

Θυσίας δὲ καὶ ἱερὰ καὶ ἑορτὰς καὶ τεμένη γνοὺς ὁ δῆμος ὅτι οὐχ οἷόν τέ ἐστιν ἑκάστῳ τῶν πενήτων θύειν καὶ εὐωχεῖσθαι καὶ ἵστασθαι ἱερὰ καὶ πόλιν οἰκεῖν καλὴν καὶ μεγάλην, ἐξηῦρεν ὅτῳ τρόπῳ ἔσται ταῦτα. Θύουσιν οὖν δημοσίᾳ μὲν ἡ πόλις ἱερεῖα πολλά· ἔστι δὲ ὁ δῆμος ὁ εὐωχούμενος καὶ διαλαγχάνων τὰ ἱερεῖα. [2,10] Καὶ γυμνάσια καὶ λουτρὰ καὶ ἀποδυτήρια τοῖς μὲν πλουσίοις ἔστιν ἰδίᾳ ἐνίοις, ὁ δὲ δῆμος αὐτὸς αὑτῷ οἰκοδομεῖται ἰδίᾳ παλαίστρας πολλάς, ἀποδυτήρια, λουτρῶνας· καὶ πλείω τούτων ἀπολαύει ὁ ὄχλος ἢ οἱ ὀλίγοι καὶ οἱ εὐδαίμονες.

Τὸν δὲ πλοῦτον μόνοι οἷοί τ´ εἰσὶν ἔχειν τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων. Εἰ γάρ τις πόλις πλουτεῖ ξύλοις ναυπηγησίμοις, ποῖ διαθήσεται, ἐὰν μὴ πείσῃ τὸν ἄρχοντα τῆς θαλάττης; τί δ´ εἴ τις σιδήρῳ ἢ χαλκῷ ἢ λίνῳ πλουτεῖ πόλις, ποῖ διαθήσεται, ἐὰν μὴ πείσῃ τὸν ἄρχοντα τῆς θαλάττης; ἐξ αὐτῶν μέντοι τούτων καὶ δὴ νῆές μοί εἰσι, παρὰ μὲν τοῦ ξύλα, παρὰ δὲ τοῦ σίδηρος, παρὰ δὲ τοῦ χαλκός, παρὰ δὲ τοῦ λίνον, παρὰ δὲ τοῦ κηρός. Πρὸς δὲ τούτοις ἄλλοσε ἄγειν οὐκ ἐάσουσιν οἵτινες ἀντίπαλοι ἡμῖν εἰσιν ἢ οὐ χρήσονται τῇ θαλάττῃ. Καὶ ἐγὼ μὲν οὐδὲν ποιῶν ἐκ τῆς γῆς πάντα ταῦτα ἔχω διὰ τὴν θάλατταν, ἄλλη δ´ οὐδεμία πόλις δύο τούτων ἔχει, οὐδ´ ἔστι τῇ αὐτῇ ξύλα καὶ λίνον, ἀλλ´ ὅπου λίνον ἐστὶ πλεῖστον, λεία χώρα καὶ ἄξυλος· οὐδὲ χαλκὸς καὶ σίδηρος ἐκ τῆς αὐτῆς πόλεως οὐδὲ τἆλλα δύο ἢ τρία μιᾷ πόλει, ἀλλὰ τὸ μὲν τῇ, τὸ δὲ τῇ. Ἔτι δὲ πρὸς τούτοις παρὰ πᾶσαν ἤπειρόν ἐστιν ἢ ἀκτὴ προύχουσα ἢ νῆσος προκειμένη ἢ στενόπορόν τι· ὥστε ἔξεστιν ἐνταῦθα ἐφορμοῦσι τοῖς τῆς θαλάττης ἄρχουσι λωβᾶσθαι τοὺς τὴν ἤπειρον οἰκοῦντας.

νὸς δὲ ἐνδεεῖς εἰσιν· εἰ γὰρ νῆσον οἰκοῦντες θαλασσοκράτορες ἦσαν Ἀθηναῖοι, ὑπῆρχεν ἂν αὐτοῖς ποιεῖν μὲν κακῶς, εἰ ἐβούλοντο, πάσχειν δὲ μηδέν, ἕως τῆς θαλάττης ἦρχον, μηδὲ τμηθῆναι τὴν ἑαυτῶν γῆν μηδὲ προσδέχεσθαι τοὺς πολεμίους· νῦν δὲ οἱ γεωργοῦντες καὶ οἱ πλούσιοι Ἀθηναίων ὑπέρχονται τοὺς πολεμίους μᾶλλον, ὁ δὲ δῆμος, ἅτε εὖ εἰδὼς ὅτι οὐδὲν τῶν σφῶν ἐμπρήσουσιν οὐδὲ τεμοῦσιν, ἀδεῶς ζῇ καὶ οὐχ ὑπερχόμενος αὐτούς. Πρὸς δὲ τούτοις καὶ ἑτέρου δέους ἀπηλλαγμένοι ἂν ἦσαν, εἰ νῆσον ᾤκουν, μηδέποτε προδοθῆναι τὴν πόλιν ὑπ´ ὀλίγων μηδὲ πύλας ἀνοιχθῆναι μηδὲ πολεμίους ἐπεισπεσεῖν· πῶς γὰρ νῆσον οἰκούντων ταῦτ´ ἂν ἐγίγνετο; μηδ´ αὖ στασιάσαι τῷ δήμῳ μηδέν, εἰ νῆσον ᾤκουν· νῦν μὲν γὰρ εἰ στασιάσαιεν, ἐλπίδα ἂν ἔχοντες ἐν τοῖς πολεμίοις στασιάσειαν, ὡς κατὰ γῆν ἐπαξόμενοι· εἰ δὲ νῆσον ᾤκουν, καὶ ταῦτ´ ἂν ἀδεῶς εἶχεν αὐτοῖς. πειδὴ οὖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ ἔτυχον οἰκήσαντες νῆσον, νῦν τάδε ποιοῦσι· τὴν μὲν οὐσίαν ταῖς νήσοις παρατίθενται, πιστεύοντες τῇ ἀρχῇ τῇ κατὰ θάλατταν, τὴν δὲ Ἀττικὴν γῆν περιορῶσι τεμνομένην, γιγνώσκοντες ὅτι εἰ αὐτὴν ἐλεήσουσιν, ἑτέρων ἀγαθῶν μειζόνων στερήσονται.

Ἔτι δὲ συμμαχίας καὶ τοὺς ὅρκους ταῖς μὲν ὀλιγαρχουμέναις πόλεσιν ἀνάγκη ἐμπεδοῦν· ἢν δὲ μὴ ἐμμένωσι ταῖς συνθήκαις, ἢ ὑφ´ ὅτου ἀδικεῖ† ὀνόματα ἀπὸ τῶν ὀλίγων οἳ συνέθεντο· ἅσσα δ´ ἂν ὁ δῆμος σύνθηται, ἔξεστιν αὐτῷ ἑνὶ ἀνατιθέντι τὴν αἰτίαν τῷ λέγοντι καὶ τῷ ἐπιψηφίσαντι ἀρνεῖσθαι τοῖς ἄλλοις ὅτι Οὐ παρῆν οὐδὲ ἀρέσκει ἔμοιγε, ἃ συγκείμενα πυνθάνονται ἐν πλήρει τῷ δήμῳ, καὶ εἰ μὴ δόξαι εἶναι ταῦτα, προφάσεις μυρίας ἐξηύρηκε τοῦ μὴ ποιεῖν ὅσα ἂν μὴ βούλωνται. Καὶ ἂν μέν τι κακὸν ἀναβαίνῃ ἀπὸ ὧν ὁ δῆμος ἐβούλευσεν, αἰτιᾶται ὁ δῆμος ὡς ὀλίγοι ἄνθρωποι αὐτῷ ἀντιπράττοντες διέφθειραν, ἐὰν δέ τι ἀγαθόν σφίσιν αὐτοῖς τὴν αἰτίαν ἀνατιθέασι.

Κωμῳδεῖν δ´ αὖ καὶ κακῶς λέγειν τὸν μὲν δῆμον οὐκ ἐῶσιν, ἵνα μὴ αὐτοὶ ἀκούωσι κακῶς, ἰδίᾳ δὲ κελεύουσιν, εἴ τίς τινα βούλεται, εὖ εἰδότες ὅτι οὐχὶ τοῦ δήμου ἐστὶν οὐδὲ τοῦ πλήθους ὁ κωμῳδούμενος ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἀλλ´ ἢ πλούσιος ἢ γενναῖος ἢ δυνάμενος, ὀλίγοι δέ τινες τῶν πενήτων καὶ τῶν δημοτικῶν κωμῳδοῦνται, καὶ οὐδ´ οὗτοι ἐὰν μὴ διὰ πολυπραγμοσύνην καὶ διὰ τὸ ζητεῖν πλέον τι ἔχειν τοῦ δήμου· ὥστε οὐδὲ τοὺς τοιούτους ἄχθονται κωμῳδουμένους.

Φημὶ οὖν ἔγωγε τὸν δῆμον τὸν Ἀθήνησι γιγνώσκειν οἵτινες χρηστοί εἰσι τῶν πολιτῶν καὶ οἵτινες πονηροί· γιγνώσκοντες δὲ τοὺς μὲν σφίσιν αὐτοῖς ἐπιτηδείους καὶ συμφόρους φιλοῦσι, κἂν πονηροὶ ὦσι, τοὺς δὲ χρηστοὺς μισοῦσι μᾶλλον· οὐ γὰρ νομίζουσι τὴν ἀρετὴν αὐτοῖς πρὸς τῷ σφετέρῳ ἀγαθῷ πεφυκέναι, ἀλλ´ ἐπὶ τῷ κακῷ· καὶ τοὐναντίον γε τούτου ἔνιοι, ὄντες ὡς ἀληθῶς τοῦ δήμου, τὴν φύσιν οὐ δημοτικοί εἰσι.

Δημοκρατίαν δ´ ἐγὼ μὲν αὐτῷ τῷ δήμῳ συγγιγνώσκω· αὑτὸν μὲν γὰρ εὖ ποιεῖν παντὶ συγγνώμη ἐστίν· ὅστις δὲ μὴ ὢν τοῦ δήμου εἵλετο ἐν δημοκρατουμένῃ πόλει οἰκεῖν μᾶλλον ἢ ἐν ὀλιγαρχουμένῃ, ἀδικεῖν παρεσκευάσατο καὶ ἔγνω ὅτι μᾶλλον οἷόν τε διαλαθεῖν κακῷ ὄντι ἐν δημοκρατουμένῃ πόλει μᾶλλον ἢ ἐν ὀλιγαρχουμένῃ.

 

 

 

 

L’infanterie des Athéniens, qui ne paraît pas sur un très-bon pied, est organisée de la sorte. Ils savent eux-mêmes qu’ils sont, à cet égard, plus faibles et moins nombreux que leurs ennemis ; mais comme ils sont de beaucoup supérieurs, même sur terre, aux alliés qui leur payent tribut, ils pensent que cette infanterie leur suffit, vu leur supériorité sur les alliés. Voici, du reste, un avantage que les Athéniens doivent à la fortune. Les peuples asservis à une puissance continentale peuvent se rassembler de plusieurs petites villes et se liguer pour combattre ; mais sous une puissance maritime, les insulaires ne peuvent pas se donner ce rendez-vous de villes : la mer est au milieu : les dominateurs en sont les maîtres, et, dans le cas où ces insulaires se réuniraient dans une seule île, ils y mourraient de faim. Toutes les villes du continent assujetties aux Athéniens sont contenues dans le devoir, les grandes par la crainte, les petites par le besoin. En effet, il n’en est pas une qui n’ait à importer ou à exporter : or, ce trafic leur est impossible, si elles n’obéissent aux souverains de la mer. Ensuite, les souverains de la mer peuvent faire une chose impossible à ceux de la terre, qui est de ravager les campagnes des peuples plus puissants. Us ont la facilité d’aborder sur des côtes où il n’y ait que peu ou point d’ennemis, et, si l’ennemi paraît, de se rembarquer et de prendre le large ; ces sortes de descentes sont moins dangereuses que les expéditions par terre. Enfin, les rois de la mer peuvent s’éloigner de leurs côtes autant qu’ils le veulent, mais ceux qui dominent sur terre ne peuvent pas s’avancer à une distance de plusieurs jours, vu que les marches sont lentes et qu’une armée de terre ne peut avoir des provisions pour longtemps. D’ailleurs, une armée de terre est forcée de s’avancer à travers un pays ami, ou de vaincre en combattant, 487 tandis que sur mer, si l’on est supérieur en forces, on débarque, ou bien, dans le cas contraire, on côtoie le rivage, jusqu’à ce qu’on soit arrivé chez un peuple ami ou plus faible.

Les maladies des fruits, envoyées par Jupiter, sont désastreuses pour ceux qui dominent sur terre ; mais sur mer elles n’ont rien de grave. Tous les pays ne sont pas maltraités en même temps ; en sorte que des contrées productives arrive tout ce qu’il faut aux maîtres de la mer. D’ailleurs, s’il faut mentionner des détails moins importants, leur puissance maritime a fait trouver aux Athéniens, par le commerce, de quoi fournir au luxe de leur table. Tout ce qu’il y a de délicieux en Sicile, en Italie, à Cypre, en Egypte, en Lydie, dans le Pont, dans le Péloponèse et ailleurs, tout cela s’est concentré sur un seul point, grâce à l’empire de la mer, De plus, entendant toutes les langues, ils ont choisi telle expression de celle-ci, telle autre de celle-là ; et, tandis que les Grecs conservent leur idiome, leurs mœurs et leur costume national, les Athéniens offrent un mélange de tous les Grecs et les Barbares (14).

Passons aux sacrifices, aux offrandes sacrées, aux fêtes et aux temples. Ce peuple, comprenant qu’il était impossible à chaque citoyen pauvre de sacrifier, de faire des banquets, d’avoir des temples, d’habiter enfin une ville belle et grande, s’est avisé d’un expédient pour participer à ces avantages. La ville immole de nombreuses victimes aux frais de l’État, et c’est le peuple qui fait les banquets et se partage au sort les victimes. Il en est de même des gymnases, des bains, des vestiaires ; quelques riches en ont à eux, mais le peuple se fait bâtir pour lui-même force palestres, vestiaires et lavoirs ; et la plèbe même jouit d’une plus grande quantité de ces établissements que le petit nombre des heureux.

Les Athéniens sont encore le mieux à portée de s’enrichir parmi les Grecs et les Barbares. En effet, que telle ville soit riche en bois de construction, où les vendra-t-elle, si elle ne commence pas par se mettre bien avec le roi de la mer ? Que telle autre soit riche en fer, en airain, en lin, où trouvera-t-elle un débouché, si elle est mal avec le souverain des eaux ? De là me viennent des vaisseaux qui me fournissent, de chez l’un du bois, de chez l’autre du fer, d’ici de l’airain, de là du 488 lin, d’autre part de la cire. En outre, nos rivaux ne nous permettront pas d’exporter des denrées ailleurs qu’aux pays où ils naviguent eux-mêmes ; si bien que moi, qui ne gagne rien du travail de la terre, je me procure tout au moyen de la mer. Aucune autre ville ne réunit une double richesse, et ne possède à la fois du bois et du lin ; mais où le lin abonde, le pays est plat et sans bois : de même l’airain et le fer ne viennent pas de la même ville, et l’on ne trouve pas deux ou trois produits dans un seul pays ; l’un a telle chose, l’autre telle autre. Enfin, comme il n’est pas de continent qui n’ait une certaine étendue de rivage, ou une île adjacente, ou un détroit, les souverains de la mer ne peuvent y aborder et faire tort à ceux qui habitent ce continent.

Un avantage manque aux Athéniens. Si, avec leur supériorité sur mer, ils habitaient une île, ils pourraient, à leur gré, courir sus aux autres sans rien risquer, tant qu’ils seraient maîtres de la mer, sans que leur pays fût ravagé, sans que l’ennemi pénétrât chez eux. Aujourd’hui, les cultivateurs et les Athéniens riches sont bien plus à la merci des ennemis, tandis que le peuple, qui sait bien qu’on ne peut ni brûler ni saccager son bien, vit sans inquiétude et sans lâches concessions. Il y a plus : s’ils habitaient une île, les Athéniens seraient encore délivrés de cette autre crainte que quelque jour leur île ne fût livrée par une minorité, leurs portes ouvertes, et l’ennemi introduit dans leurs murs. Le moyen, en effet, que ce malheur arrive à des insulaires (15) ? Le peuple également ne serait plus exposé aux factions, si l’on habitait une île. En effet, s’il y avait aujourd’hui des factions, ce ne serait que dans l’espérance d’appeler les ennemis par terre. Mais si l’on habitait une île, on n’aurait rien à craindre de ce côté. Comme, dès l’origine, ils n’habitent point une île, voici ce qu’ils font : ils mettent tout leur avoir dans les îles, se fiant à l’empire de la mer,et ils laissent ravager l’Attique, convaincus que, s’ils la prenaient en pitié, ils perdraient d’autres biens plus importants  (16).

Les alliances et les traités ont nécessairement de la stabilité, 489 faits par des villes oligarchiques ; car dès qu’il y a une infraction, à qui l’imputer, sinon à la minorité qui a conclu ? Mais dans les traités faits par le peuple, le peuple est toujours maître d’en rendre responsable celui-là seul qui a donné le conseil ou rédigé le décret, et de dire aux autres : « Je n’étais pas là ; je n’approuve pas la convention (17). » On fait une proposition à l’assemblée populaire ; si le peuple n’est pas de cet avis, il trouve mille prétextes pour ne pas faire ce qu’il ne veut pas. S’il résulte quelque malheur de ce que le peuple a décidé, le peuple accuse la minorité, dont l’opposition a tout perdu : si tout va bien, il s’en attribue uniquement la cause.

Les comédies et les brocards dirigés contre le peuple (18) ne sont point permis, parce qu’on ne veut pas entendre dire du mal de soi ; mais on les autorise quand ils attaquent les particuliers, parce qu’on sait bien que le personnage de la comédie n’est d’ordinaire ni un homme, du peuple, ni un des derniers citoyens, mais un riche, un noble, un puissant, qu’il y a peu de pauvres ou de plébéiens traduits sur la scène, et que, s’il y en a, ce sont des brouillons, des gens qui cherchent à se mettre au-dessus du peuple : espèce d’hommes qu’on n’est pas fâché de voir tournés en ridicule par la comédie  (19).

Je ne prétends donc pas que le peuple, à Athènes, ne sache pas distinguer le bon citoyen du mauvais ; mais le sachant, il éprouve de la sympathie pour ce dernier, si mauvais qu’il soit, parce qu’il en tire parti et avantage : quant au premier, il le déteste de préférence. Il croit, en effet, la vertu faite pour le malheur, et non pour le bonheur des gens. Il y a pourtant des hommes qui sont réellement du peuple, mais qui n’ont pas les instincts populaires.

Je pardonne d’ailleurs au peuple son amour pour la démocratie : tout le monde est excusable de songer d’abord à son bien. Mais quand un homme, qui n’est pas du peuple, aime mieux vivre dans une démocratie que dans une oligarchie, c’est qu’il a des vues criminelles, et qu’il croit plus facile aux méchants de se cacher dans un État démocratique que dans un État oligarchique. 

490 CHAPITRE III.

Lenteurs de la justice.— Pouvoir de l’argent.— Difficulté de maintenir la démocratie. — Sympathie des Athéniens pour la populace révolutionnaire.

[3,1] Καὶ περὶ τῆς Ἀθηναίων πολιτείας, τὸν μὲν τρόπον οὐκ ἐπαινῶ· ἐπειδήπερ δ´ ἔδοξεν αὐτοῖς δημοκρατεῖσθαι, εὖ μοι δοκοῦσι διασῴζεσθαι τὴν δημοκρατίαν τούτῳ τῷ τρόπῳ χρώμενοι ᾧ ἐγὼ ἐπέδειξα. Ἔτι δὲ καὶ τάδε τινὰς ὁρῶ μεμφομένους Ἀθηναίους, ὅτι ἐνίοτε οὐκ ἔστιν αὐτόθι χρηματίσαι τῇ βουλῇ οὐδὲ τῷ δήμῳ ἐνιαυτὸν καθημένῳ ἀνθρώπῳ. Καὶ τοῦτο Ἀθήνησι γίγνεται οὐδὲν δι´ ἄλλο ἢ διὰ τὸ πλῆθος τῶν πραγμάτων οὐχ οἷοί τε πάντας ἀποπέμπειν εἰσὶ χρηματίσαντες. Πῶς γὰρ ἂν καὶ οἷοί τε εἶεν, οὕστινας πρῶτον μὲν δεῖ ἑορτάσαι ἑορτὰς ὅσας οὐδεμία τῶν Ἑλληνίδων πόλεων (ἐν δὲ ταύταις ἧττόν τινα δυνατόν ἐστι διαπράττεσθαι τῶν τῆς πόλεως), ἔπειτα δὲ δίκας καὶ γραφὰς καὶ εὐθύνας ἐκδικάζειν ὅσας οὐδ´ οἱ σύμπαντες ἄνθρωποι ἐκδικάζουσι, τὴν δὲ βουλὴν βουλεύεσθαι πολλὰ μὲν περὶ τοῦ πολέμου, πολλὰ δὲ περὶ πόρου χρημάτων, πολλὰ δὲ περὶ νόμων θέσεως, πολλὰ δὲ περὶ τῶν κατὰ πόλιν ἀεὶ γιγνομένων, πολλὰ δὲ καὶ περὶ τῶν ἐν τοῖς συμμάχοις, καὶ φόρον δέξασθαι καὶ νεωρίων ἐπιμεληθῆναι καὶ ἱερῶν; ἆρα δή τι θαυμαστόν ἐστιν, εἰ τοσούτων ὑπαρχόντων πραγμάτων μὴ οἷοί τ´ εἰσὶ πᾶσιν ἀνθρώποις χρηματίσαι;

Λέγουσι δέ τινες, Ἤν τις ἀργύριον ἔχων προσίῃ πρὸς βουλὴν ἢ δῆμον, χρηματιεῖται. γὼ δὲ τούτοις ὁμολογήσαιμ´ ἂν ἀπὸ χρημάτων πολλὰ διαπράττεσθαι Ἀθήνησι, καὶ ἔτι ἂν πλείω διαπράττεσθαι, εἰ πλείους ἔτι ἐδίδοσαν ἀργύριον· τοῦτο μέντοι εὖ οἶδα, διότι πᾶσι διαπρᾶξαι ἡ πόλις - - - τῶν δεομένων οὐχ ἱκανή, οὐδ´ εἰ ὁποσονοῦν χρυσίον καὶ ἀργύριον διδοίη τις αὐτοῖς. Δεῖ δὲ καὶ τάδε διαδικάζειν, εἴ τις τὴν ναῦν μὴ ἐπισκευάζει ἢ κατοικοδομεῖ τι δημόσιον· πρὸς δὲ τούτοις χορηγοῖς διαδικάσαι εἰς Διονύσια καὶ Θαργήλια καὶ Παναθήναια καὶ Προμήθια καὶ Ἡφαίστια ὅσα ἔτη· καὶ τριήραρχοι καθίστανται τετρακόσιοι ἑκάστου ἐνιαυτοῦ, καὶ τούτων τοῖς βουλομένοις δεῖ διαδικάσαι ὅσα ἔτη· πρὸς δὲ τούτοις ἀρχὰς δοκιμάσαι καὶ διαδικάσαι καὶ ὀρφανοὺς δοκιμάσαι καὶ φύλακας δεσμωτῶν καταστῆσαι. Ταῦτα μὲν οὖν ὅσα ἔτη· διὰ χρόνου δὲ δικάσαι δεῖ †στρατιᾶς καὶ ἐάν τι ἄλλο ἐξαπιναῖον ἀδίκημα γίγνηται, ἐάν τε ὑβρίζωσί τινες ἄηθες ὕβρισμα ἐάν τε ἀσεβήσωσι. Πολλὰ ἔτι πάνυ παραλείπω· τὸ δὲ μέγιστον εἴρηται πλὴν αἱ τάξεις τοῦ φόρου· τοῦτο δὲ γίγνεται ὡς τὰ πολλὰ δι´ ἔτους πέμπτου. Φέρε δὴ τοίνυν, ταῦτα οὐκ οἴεσθαι χρὴ χρῆναι διαδικάζειν ἅπαντα; εἰπάτω γάρ τις ὅ τι οὐ χρῆν αὐτόθι διαδικάζεσθαι. Εἰ δ´ αὖ ὁμολογεῖν δεῖ ἅπαντα χρῆναι διαδικάζειν, ἀνάγκη δι´ ἐνιαυτοῦ· ὡς οὐδὲ νῦν δι´ ἐνιαυτοῦ δικάζοντες ὑπάρχουσιν ὥστε παύειν τοὺς ἀδικοῦντας ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἀνθρώπων. Φέρε δή, ἀλλὰ φήσει τις χρῆναι δικάζειν μέν, ἐλάττους δὲ δικάζειν. νάγκῃ τοίνυν, ἐὰν μὴ ὀλίγα ποιῶνται δικαστήρια, ὀλίγοι ἐν ἑκάστῳ ἔσονται τῷ δικαστηρίῳ· ὥστε καὶ διασκευάσασθαι ῥᾴδιον ἔσται πρὸς ὀλίγους δικαστὰς καὶ συνδεκάσαι πολὺ ἧττον δικαίως δικάζειν.

Πρὸς δὲ τούτοις οἴεσθαι χρὴ καὶ ἑορτὰς ἄγειν χρῆναι Ἀθηναίους, ἐν αἷς οὐχ οἷόν τε δικάζειν. Καὶ ἄγουσι μὲν ἑορτὰς διπλασίους ἢ οἱ ἄλλοι· ἀλλ´ ἐγὼ μὲν τίθημι ἴσας τῇ ὀλιγίστας ἀγούσῃ πόλει. Τούτων τοίνυν τοιούτων ὄντων οὔ φημι οἷόν τ´ εἶναι ἄλλως ἔχειν τὰ πράγματα Ἀθήνησιν ἢ ὥσπερ νῦν ἔχει, πλὴν ἢ κατὰ μικρόν τι οἷόν τε τὸ μὲν ἀφελεῖν τὸ δὲ προσθεῖναι· πολὺ δ´ οὐχ οἷόν τε μετακινεῖν, ὥστε μὴ οὐχὶ τῆς δημοκρατίας ἀφαιρεῖν τι. στε μὲν γὰρ βέλτιον ἔχειν τὴν πολιτείαν, οἷόν τε πολλὰ ἐξευρεῖν, ὥστε μέντοι ὑπάρχειν μὲν δημοκρατίαν εἶναι, ἀρκούντως δὲ τοῦτο ἐξευρεῖν, ὅπως βέλτιον πολιτεύσονται, οὐ ῥᾴδιον, πλήν, ὅπερ ἄρτι εἶπον, κατὰ μικρόν τι προσθέντα ἢ ἀφελόντα.

[3,10] Δοκοῦσι δὲ Ἀθηναῖοι καὶ τοῦτό μοι οὐκ ὀρθῶς βουλεύεσθαι, ὅτι τοὺς χείρους αἱροῦνται ἐν ταῖς πόλεσι ταῖς στασιαζούσαις. Οἱ δὲ τοῦτο γνώμῃ ποιοῦσιν. Εἰ μὲν γὰρ ᾑροῦντο τοὺς βελτίους, ᾑροῦντ´ ἂν οὐχὶ τοὺς ταὐτὰ γιγνώσκοντας σφίσιν αὐτοῖς· ἐν οὐδεμιᾷ γὰρ πόλει τὸ βέλτιστον εὔνουν ἐστὶ τῷ δήμῳ, ἀλλὰ τὸ κάκιστον ἐν ἑκάστῃ ἐστὶ πόλει εὔνουν τῷ δήμῳ· οἱ γὰρ ὅμοιοι τοῖς ὁμοίοις εὖνοί εἰσι. Διὰ ταῦτα οὖν Ἀθηναῖοι τὰ σφίσιν αὐτοῖς προσήκοντα αἱροῦνται. ποσάκις δ´ ἐπεχείρησαν αἱρεῖσθαι τοὺς βελτίστους, οὐ συνήνεγκεν αὐτοῖς, ἀλλ´ ἐντὸς ὀλίγου χρόνου ὁ δῆμος ἐδούλευσεν ὁ ἐν Βοιωτοῖς· τοῦτο δὲ ὅτε Μιλησίων εἵλοντο τοὺς βελτίστους, ἐντὸς ὀλίγου χρόνου ἀποστάντες τὸν δῆμον κατέκοψαν· τοῦτο δὲ ὅτε εἵλοντο Λακεδαιμονίους ἀντὶ Μεσσηνίων, ἐντὸς ὀλίγου χρόνου Λακεδαιμόνιοι καταστρεψάμενοι Μεσσηνίους ἐπολέμουν Ἀθηναίοις.

Ὑπολάβοι δέ τις ἂν ὡς οὐδεὶς ἄρα ἀδίκως ἠτίμωται Ἀθήνησιν. γὼ δέ φημί τινας εἶναι οἳ ἀδίκως ἠτίμωνται. λίγοι μέντοι τινές εἰσιν· ἀλλ´ οὐκ ὀλίγων δεῖ τῶν ἐπιθησομένων τῇ δημοκρατίᾳ τῇ Ἀθήνησιν, ἐπεί τοι καὶ οὕτως ἔχει, οὐδὲν ἐνθυμεῖσθαι ἀνθρώπους οἵτινες δικαίως ἠτίμωνται, ἀλλ´ εἴ τινες ἀδίκως. Πῶς ἂν οὖν ἀδίκως οἴοιτό τις ἂν τοὺς πολλοὺς ἠτιμῶσθαι Ἀθήνησιν, ὅπου ὁ δῆμός ἐστιν ὁ ἄρχων τὰς ἀρχάς; ἐκ δὲ τοῦ μὴ δικαίως ἄρχειν μηδὲ λέγειν τὰ δίκαια μηδὲ πράττειν, ἐκ τοιούτων ἄτιμοί εἰσιν Ἀθήνησι. Ταῦτα χρὴ λογιζόμενον μὴ νομίζειν εἶναί τι δεινὸν ἀπὸ τῶν ἀτίμων Ἀθήνησιν.

 

 

 

Ainsi, je n’approuve pas la constitution des Athéniens ; mais, puisqu’il leur a plu d’être en démocratie, ils ont bien fait, à mon sens, de conserver l’état démocratique de la manière dont je l’ai exposé. Je vois d’ailleurs des gens qui blâment les Athéniens de ce que parfois un particulier, qui veut y présenter une requête au sénat ou au peuple, attend une année entière. Cela n’arrive à Athènes qu’en raison de la multitude des affaires, qui empêche de donner audience à tout le monde. Et comment le pourraient-ils, eux qui ont d’abord plus de fêtes à célébrer que toute autre ville grecque, et par conséquent moins de temps pour expédier les affaires publiques ? Ils ont ensuite des procès, des actes d’accusation, des comptes de gestion à plaider plus que n’en plaident tous les hommes réunis. Et le sénat, combien de délibérations sur la guerre, combien sur les finances, combien sur les lois, combien sur les affaires journalières de la cité, combien à propos des alliés, sans compter la perception des impôts, le soin des arsenaux et des temples ! Est-il étonnant qu’au milieu de ce concours, on ne puisse répondre à toutes les requêtes (20) ?

Mais, disent quelques-uns, quand on se présente l’argent en main au sénat ou au peuple, il vous écoute. J’en conviens ; avec 491 de l’argent on fait bien des choses à Athènes, et l’on en ferait encore plus si les donneurs d’argent étaient plus nombreux, mais ce que je sais, c’est que la ville ne pourrait jamais suffire a tout ce qu’on requiert, quand on y apporterait tout l’or et tout l’argent du monde. Procès au sujet d’un tel qui n’a pas radoubé un vaisseau, ou qui a construit un édifice public ; procès contre les choréges, à propos des Dionysiaques, des Thargélies, des Panathénées, des Prométhies, des Héphesties (21), et cela tous les ans : nomination annuelle de trois cents triéraques, sur la demande desquels il y a, tous les ans, action judiciaire ; vérification des pouvoirs ; jugements sur enquête afférente à la condition des orphelins ; établissements de gardes pour les prisons : voilà pour l’année courante. Maintenant, de temps à autre, jugements pour délits militaires, pour toutes sortes de crimes imprévus, pour un acte inouï de violence ou d’iniquité. J’en passe, et beaucoup ; et cependant j’ai dit l’essentiel, sauf l’assiette de l’impôt, qui a lieu d’ordinaire tous les cinq ans. Eh bien ! ne croyez-vous pas qu’il faille connaître de toutes ces affaires ? Qu’on vienne dire, en effet, qu’il n’est pas nécessaire d’en connaître sur-le-champ ; c’est vrai, il n’est pas nécessaire qu’elles soient toutes expédiées sur-le-champ, mais il est urgent qu’elles le soient dans l’année. Or, dans l’état actuel, l’année ne peut suffire aux juges pour la répression des griefs d’une population aussi nombreuse. Eh bien ! dira-t-on encore, que l’on juge tout, mais que les juges soient moins nombreux. Oui ; mais il faut, si Ton établit un grand nombre de tribunaux, qu’il n’y ait, dans chaque tribunal, qu’un petit nombre de juges ; et alors il sera plus facile d’intriguer auprès de quelques juges, et la corruption fera rendre beaucoup moins de sentences équitables.

En outre, il faut songer que les Athéniens ont des fêtes durant lesquelles il n’est pas permis de juger ; et ils ont des fêtes deux fois plus qu’ailleurs (22) ; mais je veux bien supposer qu’ils n’en ont pas plus que la ville qui en a le moins. Cela étant, je dis qu’il est impossible que les affaires aillent à Athènes autrement qu’elles ne vont, à moins qu’on ne puisse peu à peu retrancher d’un côté, pour ajouter de l’autre. Or, on ne peut exécuter de grands changements sans enlever quelque chose à la démocratie. En effet, s’il ne s’agit que d’améliorer le gouverne- 492 ment, on trouvera beaucoup de systèmes ; mais, quant à maintenir la démocratie, et cela de manière à ce qu’il y ait amélioration dans le gouvernement, ce n’est pas chose facile, à moins, comme je viens de le dire, qu’on n’ajoute ou qu’on ne retranche peu à peu.

Les Athéniens paraissent manquer de politique, en se rangeant du mauvais parti dans les villes en révolution ; mais ils le font par calcul. S’ils se prononçaient pour la bonne cause, ils ne se prononceraient pas pour ceux de leur opinion. En effet, il n’y a pas une seule ville où l’aristocratie soit bien disposée pour le peuple ; c’est la vile multitude qui, dans chaque ville, est bien plus disposée pour le peuple, vu que les semblables sympathisent avec les semblables. Voilà pourquoi les Athéniens préfèrent ce qui leur agrée. Toutes les fois qu’ils ont voulu se prononcer pour l’aristocratie, ce choix ne leur a pas réussi ; mais en peu de temps le peuple est devenu esclave : témoin la Béotie ; témoin Milet. A peine s’y furent-ils prononcés pour l’aristocratie qu’avant peu de temps il y eut défection et méfiance du peuple. Enfin, quand ils se furent prononcés pour les Lacédémoniens contre les Messéniens, avant peu de temps les Lacédémoniens, vainqueurs de la Messénie, firent la guerre aux Athéniens (23).

Mais, dira-t-on peut-être, n’y a-t-il donc personne qui ait été injustement flétri à Athènes ? A cela je réponds qu’il y en a quelques-uns qui ont été injustement flétris ; mais c’est seulement une faible minorité. Or, une minorité n’est pas en état de rien entreprendre contre la démocratie d’Athènes, d’autant plus qu’on ne peut pas songer à cela quand l’on a été justement frappé ; il faut être victime d’une injustice. Or, comment croire qu’il y ait beaucoup de victimes de l’injustice à Athènes, où le peuple exerce les pouvoirs publics, et où c’est précisément l’abus du pouvoir, l’injustice en parole ou en action, qui attirent la flétrissure ? Ainsi, en y réfléchissant, on voit qu’à Athènes on n’a rien à craindre des flétris (24). 

 

(1)  Weiske, en réfutant t’opinion des éditeurs ou commentateurs qui doutent de l’authenticité de cet opuscule, fait ressortir avec justesse, selon nous, que ce traité est l’œuvre satirique d’un homme irrité, avec raison du reste, contre le décret qui l’avait banni de sa patrie. Voyez cette dissertation dans le Xénophon de Weiske, t. VI, p. 64 et suivantes. C’est, à notre avis, un excellent morceau de critique. — Cf., pour quelques-unes des institutions d’Athènes, Barthélemy, Voyage d’Anacharsis, et de Pauw, Recherches philosophiques sur les Grecs.

(2) C’était la démocratie pure, fondée sur une égalité complète entre les citoyens. — Cf. Aristote, Politiq. II, 10 ; V, 6 ; Polybe, VI, 41 et suivants. La formule de la loi solennelle, qui établissait cette démocratie, nous a été conservée par Plutarque, dans ta Vie d’Aristide, ch. Xxii : « Κοινὴν εἶναι τὴν πολιτείαν, καὶ τοὺς ἄρχοντας ἐξ Ἀθηναίων πάντων αἱρεῖσθαι : le gouvernement est commun, et les magistrats sont choisis parmi tous les citoyens d’Athènes. »

(3) On ne peut douter que ce mot d’éloge ne soit une ironie.

(4)  Les comédies d’Aristophane sont pleines de nombreuses railleries contre cette avidité des charges rétribuées.

(5) Nouveau persiflage.

(6) Ironie amère et sanglante.

(7). « Si l’on en excepte les malheureux attachés à l’exploitation des mines d’argent, dont le sort ne pouvait être que très-dur, très-déplorable, on traitait tous les autres esclaves avec tant de douceur, que Xénophon a osé soutenir qu’on avait pour eux trop d’égards. Mais alors Xénophon avait abjuré les maximes de son pays pour adopter les principes des Lacédémoniens, qui traitaient les hilotes avec une barbarie qui révolte la nature. Les Athéniens avaient trop de prudence et encore une line trop sensible pour insulter des hommes dont l’industrie devait les enrichir, et dont le nombre surpassait tellement celui des citoyens, qu’on n’eût pu y dormir en refusant aux esclaves cette grande indulgence, qu’ils méritaient à mille égards. » De Pauw, t. I, p. 468 et 469.

(8) Il y a dans les auteurs anciens de nombreux témoignages contraires à cette assertion. Voyez notamment Lucien, Anacharsis, t. II, p. 495 de notre traduction. De Pauw fait aussi observer que les Athéniens étaient confiés, dès leur enfance, à des maîtres d’exercice, nommés pédotribes, et que le premier des arts qu’ils apprenaient était l’art de nager, absolument indispensable dans le service de leur marine militaire.

(9) On trouvera un exposé lumineux de l’organisation de la justice à Athènes, dans de Pauw, t. II, p. 1 et suivantes.

(10) Littéralement les Prytanies, πρυτανεῖα. C’était, d’après le Scoliaste d’Aristophane, vers 1134 des Nuées, une somme d’argent déposée par les deux partis adverses, demandeur et défendeur.

(11) On ne peut douter que ce ne fût un droit d’entrée et de sortie, prélevé sur les marchandises et peut-être même sur les individus.

(12) Nouvelle ironie.

(13) Il y a une lacune évidente entre ce chapitre et celui qui précède.

(14)  Cette remarque est précieuse pour la philologie. Voy. Matthiae, Gram. gr., 1re partie, introduction, p. 8 et 9. — Cf Ficker, Litt, ancienne ; trad. Theil, t. I, p. 55.

(15)   « L’extrême faiblesse des frontières diminua la sûreté dans l’intérieur des terres ; d’où il résulta d’abord une défiance qui fil baisser les fonds et les hypothèques, au point qu’on aimait mieux, dit Xénophon, placer son argent dans les lies de l’Archipel que dans le continent de l’Attique Et c’était là un grand mal. » DE PAUW, t. I, p. 66.

(16) « Vous diriez que Xénophon a voulu parler de l’Angleterre.» Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXI, chap. vii.

(17) Suivant L. Dindorf, il y a là une altération du texte : nous avons suivi le mouvement le plus logique des idées.

(18 Il faut croire que, quand Xénophon a écrit celte phrase, Aristophane n’avait pas encore produit sur la scène le bon Démos des Chevaliers.

(19) Les comédies d’Aristophane sont le meilleur commentaire de ce passage.

(20)  « Quelque prodigieux que pût être le nombre des juges qui remplissaient les tribunaux d’Athènes, Xénophon observe qu’il ne leur était pas possible de terminer toutes les affaires dans le cours de douze mois, parce que chez eux le calendrier contenait trop de jours de fête, pendant lesquels on fermait les cours de justice. D’un autre côté, toutes les villes et toutes les îles tributaires devaient venir plaider en dernier ressort devant quelque tribunal d’Athènes. Or, précisément ces îles-là, telles que Samos, lmbros, Lemnos, Délos, Paros et d’autres, n’étaient habitées que par des peuples appliqués à la navigation et au commerce, qu’on doit envisager comme deux sources intarissables de contestations parmi les Grecs.—Il existait sur la côte d’Asie une ville nommée Phasélie, dont les négociante étaient, sans exception, les hommes les plus turbulents et les plus injustes de la terre : dès qu’ils abordaient an Pirée, ils intentaient une action, soit à des banquiers, soit à des patrons de navires, » DE PAUW, t. II, p. 27 et 28.

(21)  Fêtes de Bacchus, d’Apollon el de Diane, de Minerve, de Prométhée et de Vulcain. Voyez cet différents mots dans le Dictionnaire de Jacobl.

(22) Cf. Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXIV, chap. XXIII.

(23)  Les commentateurs ne savent pas à quels événements précis font allusion ces reproches de Xénophon.

(24) Dernier trait d’ironie, plein de fierté et de dédain.