RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER à LA TABLE DES MATIÈRES DE XÉNOPHON

XÉNOPHON

 

XÉNOPHON,

Retraite des Dix Mille.

TRADUCTION DE LA LUZERNE.

Βιβλίον Ζ

[7.1.1] [ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου ἔπραξαν οἱ Ἕλληνες μέχρι τῆς μάχης, καὶ ὅσα ἐπεὶ Κῦρος ἐτελεύτησεν ἐν τῇ πορείᾳ μέχρι εἰς τὸν Πόντον ἀφίκοντο, καὶ ὅσα ἐκ τοῦ Πόντου πεζῇ ἐξιόντες καὶ ἐκπλέοντες ἐποίουν μέχρι ἔξω τοῦ στόματος ἐγένοντο ἐν Χρυσοπόλει τῆς Ἀσίας, ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ δεδήλωται.]

[7.1.2] ἐκ τούτου δὲ Φαρνάβαζος φοβούμενος τὸ στράτευμα μὴ ἐπὶ τὴν αὑτοῦ χώραν στρατεύηται, πέμψας πρὸς Ἀναξίβιον τὸν ναύαρχον (ὁ δ᾽ἔτυχεν ἐν Βυζαντίῳ ὤν), ἐδεῖτο διαβιβάσαι τὸ στράτευμα ἐκ τῆς Ἀσίας, καὶ ὑπισχνεῖτο πάντα ποιήσειν αὐτῷ ὅσα δέοι. [7.1.3] καὶ ὁ Ἀναξίβιος μετεπέμψατο τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς εἰς Βυζάντιον, καὶ ὑπισχνεῖτο, εἰ διαβαῖεν, μισθοφορὰν ἔσεσθαι τοῖς στρατιώταις. [7.1.4] οἱ μὲν δὴ ἄλλοι ἔφασαν βουλευσάμενοι ἀπαγγελεῖν, Ξενοφῶν δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ἀπαλλάξοιτο ἤδη ἀπὸ τῆς στρατιᾶς καὶ βούλοιτο ἀποπλεῖν. ὁ δὲ Ἀναξίβιος ἐκέλευσεν αὐτὸν συνδιαβάντα ἔπειτα οὕτως ἀπαλλάττεσθαι. ἔφη οὖν ταῦτα ποιήσειν. [7.1.5] Σεύθης δὲ ὁ Θρᾷξ πέμπει Μηδοσάδην καὶ κελεύει Ξενοφῶντα συμπροθυμεῖσθαι ὅπως διαβῇ τὸ στράτευμα, καὶ ἔφη αὐτῷ ταῦτα συμπροθυμηθέντι ὅτι οὐ μεταμελήσει. [7.1.6] ὁ δ᾽εἶπεν·

--ἀλλὰ τὸ μὲν στράτευμα διαβήσεται· τούτου ἕνεκα μηδὲν τελείτω μήτε ἐμοὶ μήτε ἄλλῳ μηδενί· ἐπειδὰν δὲ διαβῇ, ἐγὼ μὲν ἀπαλλάξομαι, πρὸς δὲ τοὺς διαμένοντας καὶ ἐπικαιρίους ὄντας προσφερέσθω ὡς ἂν αὐτῷ δοκῇ ἀσφαλές. [7.1.7] ἐκ τούτου διαβαίνουσι πάντες εἰς τὸ Βυζάντιον οἱ στρατιῶται. καὶ μισθὸν μὲν οὐκ ἐδίδου ὁ Ἀναξίβιος, ἐκήρυξε δὲ λαβόντας τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκεύη τοὺς στρατιώτας ἐξιέναι, ὡς ἀποπέμψων τε ἅμα καὶ ἀριθμὸν ποιήσων. ἐνταῦθα οἱ στρατιῶται ἤχθοντο, ὅτι οὐκ εἶχον ἀργύριον ἐπισιτίζεσθαι εἰς τὴν πορείαν, καὶ ὀκνηρῶς συνεσκευάζοντο. [7.1.8] καὶ ὁ Ξενοφῶν Κλεάνδρῳ τῷ ἁρμοστῇ ξένος γεγενημένος προσελθὼν ἠσπάζετο αὐτὸν ὡς ἀποπλευσούμενος ἤδη. ὁ δὲ αὐτῷ λέγει·

--μὴ ποιήσῃς ταῦτα· εἰ δὲ μή, ἔφη, αἰτίαν ἕξεις, ἐπεὶ καὶ νῦν τινὲς ἤδη σὲ αἰτιῶνται ὅτι οὐ ταχὺ ἐξέρπει τὸ στράτευμα. [7.1.9] ὁ δ᾽εἶπεν·

--ἀλλ᾽αἴτιος μὲν ἔγωγε οὐκ εἰμὶ τούτου, οἱ δὲ στρατιῶται αὐτοὶ ἐπισιτισμοῦ δεόμενοι διὰ τοῦτο ἀθυμοῦσι πρὸς τὴν ἔξοδον. [7.1.10]


--ἀλλ᾽ὅμως, ἔφη, ἐγώ σοι συμβουλεύω ἐξελθεῖν μὲν ὡς πορευσόμενον, ἐπειδὰν δ᾽ἔξω γένηται τὸ στράτευμα, τότε ἀπαλλάττεσθαι.


--ταῦτα τοίνυν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, ἐλθόντες πρὸς Ἀναξίβιον διαπραξόμεθα. [7.1.11] οὕτως ἐλθόντες ἔλεγον ταῦτα. ὁ δὲ ἐκέλευεν οὕτω ποιεῖν καὶ ἐξιέναι τὴν ταχίστην συσκευασαμένους, καὶ προσανεῖπεν, ὃς ἂν μὴ παρῇ εἰς τὴν ἐξέτασιν καὶ εἰς τὸν ἀριθμόν, ὅτι αὐτὸς αὑτὸν αἰτιάσεται. [7.1.12] ἐντεῦθεν ἐξῇσαν οἵ τε στρατηγοὶ πρῶτοι καὶ οἱ ἄλλοι. καὶ ἄρδην πάντες πλὴν ὀλίγων ἔξω ἦσαν, καὶ Ἐτεόνικος εἱστήκει παρὰ τὰς πύλας ὡς ὁπότε ἔξω γένοιντο πάντες συγκλείσων τὰς πύλας καὶ τὸν μοχλὸν ἐμβαλῶν. [7.1.13] ὁ δὲ Ἀναξίβιος συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς λοχαγοὺς ἔλεγεν·

--τὰ μὲν ἐπιτήδεια, ἔφη, λαμβάνετε ἐκ τῶν Θρᾳκίων κωμῶν· εἰσὶ δὲ αὐτόθι πολλαὶ κριθαὶ καὶ πυροὶ καὶ τἆλλα ἐπιτήδεια· λαβόντες δὲ πορεύεσθε εἰς Χερρόνησον, ἐκεῖ δὲ Κυνίσκος ὑμῖν μισθοδοτήσει. [7.1.14] ἐπακούσαντες δέ τινες τῶν στρατιωτῶν ταῦτα, ἢ καὶ τῶν λοχαγῶν τις διαγγέλλει εἰς τὸ στράτευμα. καὶ οἱ μὲν στρατηγοὶ ἐπυνθάνοντο περὶ τοῦ Σεύθου πότερα πολέμιος εἴη ἢ φίλος, καὶ πότερα διὰ τοῦ ἱεροῦ ὄρους δέοι πορεύεσθαι ἢ κύκλῳ διὰ μέσης τῆς Θρᾴκης. [7.1.15] ἐν ᾧ δὲ ταῦτα διελέγοντο οἱ στρατιῶται ἀναρπάσαντες τὰ ὅπλα θέουσι δρόμῳ πρὸς τὰς πύλας, ὡς πάλιν εἰς τὸ τεῖχος εἰσιόντες. ὁ δὲ Ἐτεόνικος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ὡς εἶδον προσθέοντας τοὺς ὁπλίτας, συγκλείουσι τὰς πύλας καὶ τὸν μοχλὸν ἐμβάλλουσιν. [7.1.16] οἱ δὲ στρατιῶται ἔκοπτον τὰς πύλας καὶ ἔλεγον ὅτι ἀδικώτατα πάσχοιεν ἐκβαλλόμενοι εἰς τοὺς πολεμίους· κατασχίσειν τε τὰς πύλας ἔφασαν, εἰ μὴ ἑκόντες ἀνοίξουσιν. [7.1.17] ἄλλοι δὲ ἔθεον ἐπὶ θάλατταν καὶ παρὰ τὴν χηλὴν τοῦ τείχους ὑπερβαίνουσιν εἰς τὴν πόλιν, ἄλλοι δὲ οἳ ἐτύγχανον ἔνδον ὄντες τῶν στρατιωτῶν, ὡς ὁρῶσι τὰ ἐπὶ ταῖς πύλαις πράγματα, διακόπτοντες ταῖς ἀξίναις τὰ κλεῖθρα ἀναπεταννύασι τὰς πύλας, οἱ δ᾽εἰσπίπτουσιν. [7.1.18] ὁ δὲ Ξενοφῶν ὡς εἶδε τὰ γιγνόμενα, δείσας μὴ ἐφ᾽ἁρπαγὴν τράποιτο τὸ στράτευμα καὶ ἀνήκεστα κακὰ γένοιτο τῇ πόλει καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς στρατιώταις, ἔθει καὶ συνεισπίπτει εἴσω τῶν πυλῶν σὺν τῷ ὄχλῳ. [7.1.19] οἱ δὲ Βυζάντιοι ὡς εἶδον τὸ στράτευμα βίᾳ εἰσπῖπτον, φεύγουσιν ἐκ τῆς ἀγορᾶς, οἱ μὲν εἰς τὰ πλοῖα, οἱ δὲ οἴκαδε, ὅσοι δὲ ἔνδον ἐτύγχανον ὄντες, ἔξω, οἱ δὲ καθεῖλκον τὰς τριήρεις, ὡς ἐν ταῖς τριήρεσι σᾐζοιντο, πάντες δὲ ᾤοντο ἀπολωλέναι, ὡς ἑαλωκυίας τῆς πόλεως. [7.1.20] ὁ δὲ Ἐτεόνικος εἰς τὴν ἄκραν ἀποφεύγει. ὁ δὲ Ἀναξίβιος καταδραμὼν ἐπὶ θάλατταν ἐν ἁλιευτικῷ πλοίῳ περιέπλει εἰς τὴν ἀκρόπολιν, καὶ εὐθὺς μεταπέμπεται ἐκ Καλχηδόνος φρουρούς· οὐ γὰρ ἱκανοὶ ἐδόκουν εἶναι οἱ ἐν τῇ ἀκροπόλει σχεῖν τοὺς ἄνδρας. [7.1.21] οἱ δὲ στρατιῶται ὡς εἶδον Ξενοφῶντα, προσπίπτουσι πολλοὶ αὐτῷ καὶ λέγουσι·

--νῦν σοι ἔξεστιν, ὦ Ξενοφῶν, ἀνδρὶ γενέσθαι. ἔχεις πόλιν, ἔχεις τριήρεις, ἔχεις χρήματα, ἔχεις ἄνδρας τοσούτους. νῦν ἄν, εἰ βούλοιο, σύ τε ἡμᾶς ὀνήσαις καὶ ἡμεῖς σὲ μέγαν ποιήσαιμεν. [7.1.22] ὁ δ᾽ἀπεκρίνατο·


--ἀλλ᾽εὖ γε λέγετε καὶ ποιήσω ταῦτα· εἰ δὲ τούτων ἐπιθυμεῖτε, θέσθε τὰ ὅπλα ἐν τάξει ὡς τάχιστα· βουλόμενος αὐτοὺς κατηρεμίσαι· καὶ αὐτός τε παρηγγύα ταῦτα καὶ τοὺς ἄλλους ἐκέλευε παρεγγυᾶν [καὶ] τίθεσθαι τὰ ὅπλα. [7.1.23] οἱ δὲ αὐτοὶ ὑφ᾽ἑαυτῶν ταττόμενοι οἵ τε ὁπλῖται ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ εἰς ὀκτὼ ἐγένοντο καὶ οἱ πελτασταὶ ἐπὶ τὸ κέρας ἑκάτερον παρεδεδραμήκεσαν. [7.1.24] τὸ δὲ χωρίον οἷον κάλλιστον ἐκτάξασθαί ἐστι τὸ Θρᾴκιον καλούμενον, ἔρημον οἰκιῶν καὶ πεδινόν. ἐπεὶ δὲ ἔκειτο τὰ ὅπλα καὶ κατηρεμίσθησαν, συγκαλεῖ ὁ Ξενοφῶν τὴν στρατιὰν καὶ λέγει τάδε. [7.1.25]

--ὅτι μὲν ὀργίζεσθε, ὦ ἄνδρες στρατιῶται, καὶ νομίζετε δεινὰ πάσχειν ἐξαπατώμενοι οὐ θαυμάζω. ἢν δὲ τῷ θυμῷ χαριζώμεθα καὶ Λακεδαιμονίους τε τοὺς παρόντας τῆς ἐξαπάτης τιμωρησώμεθα καὶ τὴν πόλιν τὴν οὐδὲν αἰτίαν διαρπάσωμεν, ἐνθυμεῖσθε ἃ ἔσται ἐντεῦθεν. [7.1.26] πολέμιοι μὲν ἐσόμεθα ἀποδεδειγμένοι Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς συμμάχοις. οἷος δὲ πόλεμος ἂν γένοιτο εἰκάζειν δὴ πάρεστιν, ἑορακότας καὶ ἀναμνησθέντας τὰ νῦν δὴ γεγενημένα. [7.1.27] ἡμεῖς γὰρ οἱ Ἀθηναῖοι ἤλθομεν εἰς τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς συμμάχους ἔχοντες τριήρεις τὰς μὲν ἐν θαλάττῃ τὰς δ᾽ἐν τοῖς νεωρίοις οὐκ ἐλάττους τριακοσίων, ὑπαρχόντων δὲ πολλῶν χρημάτων ἐν τῇ πόλει καὶ προσόδου οὔσης κατ᾽ἐνιαυτὸν ἀπό τε τῶν ἐνδήμων καὶ τῆς ὑπερορίας οὐ μεῖον χιλίων ταλάντων· ἄρχοντες δὲ τῶν νήσων ἁπασῶν καὶ ἔν τε τῇ Ἀσίᾳ πολλὰς ἔχοντες πόλεις καὶ ἐν τῇ Εὐρώπῃ ἄλλας τε πολλὰς καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ Βυζάντιον, ὅπου νῦν ἐσμεν, ἔχοντες κατεπολεμήθημεν οὕτως ὡς πάντες ὑμεῖς ἐπίστασθε. [7.1.28] νῦν δὲ δὴ τί ἂν οἰόμεθα παθεῖν, Λακεδαιμονίοις μὲν καὶ τῶν ἀρχαίων συμμάχων ὑπαρχόντων, Ἀθηναίων δὲ καὶ οἳ ἐκείνοις τότε ἦσαν σύμμαχοι πάντων προσγεγενημένων, Τισσαφέρνους δὲ καὶ τῶν ἐπὶ θαλάττῃ ἄλλων βαρβάρων πάντων πολεμίων ἡμῖν ὄντων, πολεμιωτάτου δὲ αὐτοῦ τοῦ ἄνω βασιλέως, ὃν ἤλθομεν ἀφαιρησόμενοι τὴν ἀρχὴν καὶ ἀποκτενοῦντες, εἰ δυναίμεθα; τούτων δὴ πάντων ὁμοῦ ὄντων ἔστι τις οὕτως ἄφρων ὅστις οἴεται ἂν ἡμᾶς περιγενέσθαι; [7.1.29] μὴ πρὸς θεῶν μαινώμεθα μηδ᾽αἰσχρῶς ἀπολώμεθα πολέμιοι ὄντες καὶ ταῖς πατρίσι καὶ τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν φίλοις τε καὶ οἰκείοις. ἐν γὰρ ταῖς πόλεσίν εἰσι πάντες ταῖς ἐφ᾽ἡμᾶς στρατευσομέναις, καὶ δικαίως, εἰ βάρβαρον μὲν πόλιν οὐδεμίαν ἠθελήσαμεν κατασχεῖν, καὶ ταῦτα κρατοῦντες, Ἑλληνίδα δὲ εἰς ἣν πρώτην ἤλθομεν πόλιν, ταύτην ἐξαλαπάξομεν. [7.1.30] ἐγὼ μὲν τοίνυν εὔχομαι πρὶν ταῦτα ἐπιδεῖν ὑφ᾽ὑμῶν γενόμενα μυρίας ἐμέ γε κατὰ τῆς γῆς ὀργυιὰς γενέσθαι. καὶ ὑμῖν δὲ συμβουλεύω Ἕλληνας ὄντας τοῖς τῶν Ἑλλήνων προεστηκόσι πειθομένους πειρᾶσθαι τῶν δικαίων τυγχάνειν. ἐὰν δὲ μὴ δύνησθε ταῦτα, ἡμᾶς δεῖ ἀδικουμένους τῆς γοῦν Ἑλλάδος μὴ στέρεσθαι. [7.1.31] καὶ νῦν μοι δοκεῖ πέμψαντας Ἀναξιβίῳ εἰπεῖν ὅτι ἡμεῖς οὐδὲν βίαιον ποιήσοντες παρεληλύθαμεν εἰς τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ἢν μὲν δυνώμεθα παρ᾽ὑμῶν ἀγαθόν τι εὑρίσκεσθαι, εἰ δὲ μή, ἀλλὰ δηλώσοντες ὅτι οὐκ ἐξαπατώμενοι ἀλλὰ πειθόμενοι ἐξερχόμεθα. [7.1.32] ταῦτα ἔδοξε, καὶ πέμπουσιν Ἱερώνυμόν τε τὸν Ἠλεῖον ἐροῦντα ταῦτα καὶ Εὐρύλοχον Ἀρκάδα καὶ Φιλήσιον Ἀχαιόν. οἱ μὲν ταῦτα ᾤχοντο ἐροῦντες. [7.1.33] ἔτι δὲ καθημένων τῶν στρατιωτῶν προσέρχεται Κοιρατάδας Θηβαῖος, ὃς οὐ φεύγων τὴν Ἑλλάδα περιῄει ἀλλὰ στρατηγιῶν καὶ ἐπαγγελλόμενος, εἴ τις ἢ πόλις ἢ ἔθνος στρατηγοῦ δέοιτο· καὶ τότε προσελθὼν ἔλεγεν ὅτι ἕτοιμος εἴη ἡγεῖσθαι αὐτοῖς εἰς τὸ Δέλτα καλούμενον τῆς Θρᾴκης, ἔνθα πολλὰ κἀγαθὰ λήψοιντο· ἔστε δ᾽ἂν μόλωσιν, εἰς ἀφθονίαν παρέξειν ἔφη καὶ σιτία καὶ ποτά. [7.1.34] ἀκούουσι ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ τὰ παρὰ Ἀναξιβίου ἅμα ἀπαγγελλόμενα (ἀπεκρίνατο γὰρ ὅτι πειθομένοις αὐτοῖς οὐ μεταμελήσει, ἀλλὰ τοῖς τε οἴκοι τέλεσι ταῦτα ἀπαγγελεῖ καὶ αὐτὸς βουλεύσοιτο περὶ αὐτῶν ὅ τι δύναιτο ἀγαθόν), [7.1.35] ἐκ τούτου οἱ στρατιῶται τόν τε Κοιρατάδαν δέχονται στρατηγὸν καὶ ἔξω τοῦ τείχους ἀπῆλθον. ὁ δὲ Κοιρατάδας συντίθεται αὐτοῖς εἰς τὴν ὑστεραίαν παρέσεσθαι ἐπὶ τὸ στράτευμα ἔχων καὶ ἱερεῖα καὶ μάντιν καὶ σιτία καὶ ποτὰ τῇ στρατιᾷ. [7.1.36] ἐπεὶ δὲ ἐξῆλθον, ὁ Ἀναξίβιος ἔκλεισε τὰς πύλας καὶ ἐκήρυξεν ὃς ἂν ἁλῷ ἔνδον ὢν τῶν στρατιωτῶν ὅτι πεπράσεται. [7.1.37] τῇ δ᾽ὑστεραίᾳ Κοιρατάδας μὲν ἔχων τὰ ἱερεῖα καὶ τὸν μάντιν ἧκε καὶ ἄλφιτα φέροντες εἵποντο αὐτῷ εἴκοσιν ἄνδρες καὶ οἶνον ἄλλοι εἴκοσι καὶ ἐλαῶν τρεῖς καὶ σκορόδων ἀνὴρ ὅσον ἐδύνατο μέγιστον φορτίον καὶ ἄλλος κρομμύων. ταῦτα δὲ καταθέμενος ὡς ἐπὶ δάσμευσιν ἐθύετο. [7.1.38] Ξενοφῶν δὲ μεταπεμψάμενος Κλέανδρον ἐκέλευε διαπρᾶξαι ὅπως εἰς τὸ τεῖχος εἰσέλθοι καὶ ἀποπλεύσαι ἐκ Βυζαντίου. [7.1.39] ἐλθὼν δ᾽ὁ Κλέανδρος,

--μάλα μόλις, ἔφη, διαπραξάμενος ἥκω· λέγειν γὰρ Ἀναξίβιον ὅτι οὐκ ἐπιτήδειον εἴη τοὺς μὲν στρατιώτας πλησίον εἶναι τοῦ τείχους, Ξενοφῶντα δὲ ἔνδον· τοὺς Βυζαντίους δὲ στασιάζειν καὶ πονηροὺς εἶναι πρὸς ἀλλήλους· ὅμως δὲ εἰσιέναι, ἔφη, ἐκέλευεν, εἰ μέλλεις σὺν αὐτῷ ἐκπλεῖν. [7.1.40] ὁ μὲν δὴ Ξενοφῶν ἀσπασάμενος τοὺς στρατιώτας εἴσω τοῦ τείχους ἀπῄει σὺν Κλεάνδρῳ. ὁ δὲ Κοιρατάδας τῇ μὲν πρώτῃ ἡμέρᾳ οὐκ ἐκαλλιέρει οὐδὲ διεμέτρησεν οὐδὲν τοῖς στρατιώταις· τῇ δ᾽ὑστεραίᾳ τὰ μὲν ἱερεῖα εἱστήκει παρὰ τὸν βωμὸν καὶ Κοιρατάδας ἐστεφανωμένος ὡς θύσων· προσελθὼν δὲ Τιμασίων ὁ Δαρδανεὺς καὶ Νέων ὁ Ἀσιναῖος καὶ Κλεάνωρ ὁ Ὀρχομένιος ἔλεγον Κοιρατάδᾳ μὴ θύειν, ὡς οὐχ ἡγησόμενον τῇ στρατιᾷ, εἰ μὴ δώσει τὰ ἐπιτήδεια. [7.1.41] ὁ δὲ κελεύει διαμετρεῖσθαι. ἐπεὶ δὲ πολλῶν ἐνέδει αὐτῷ ὥστε ἡμέρας σῖτον ἑκάστῳ γενέσθαι τῶν στρατιωτῶν, ἀναλαβὼν τὰ ἱερεῖα ἀπῄει καὶ τὴν στρατηγίαν ἀπειπών.

[7.2.1] Νέων δὲ ὁ Ἀσιναῖος καὶ Φρυνίσκος ὁ Ἀχαιὸς καὶ Φιλήσιος ὁ Ἀχαιὸς καὶ Ξανθικλῆς ὁ Ἀχαιὸς καὶ Τιμασίων ὁ Δαρδανεὺς ἐπέμενον ἐπὶ τῇ στρατιᾷ, καὶ εἰς κώμας τῶν Θρᾳκῶν προελθόντες τὰς κατὰ Βυζάντιον ἐστρατοπεδεύοντο. [7.2.2] καὶ οἱ στρατηγοὶ ἐστασίαζον, Κλεάνωρ μὲν καὶ Φρυνίσκος πρὸς Σεύθην βουλόμενοι ἄγειν· ἔπειθε γὰρ αὐτούς, καὶ ἔδωκε τῷ μὲν ἵππον, τῷ δὲ γυναῖκα· Νέων δὲ εἰς Χερρόνησον, οἰόμενος, εἰ ὑπὸ Λακεδαιμονίοις γένοιντο, παντὸς ἂν προεστάναι τοῦ στρατεύματος· Τιμασίων δὲ προυθυμεῖτο πέραν εἰς τὴν Ἀσίαν πάλιν διαβῆναι, οἰόμενος ἂν οἴκαδε κατελθεῖν. [7.2.3] καὶ οἱ στρατιῶται ταὐτὰ ἐβούλοντο. διατριβομένου δὲ τοῦ χρόνου πολλοὶ τῶν στρατιωτῶν, οἱ μὲν τὰ ὅπλα ἀποδιδόμενοι κατὰ τοὺς χώρους ἀπέπλεον ὡς ἐδύναντο, οἱ δὲ καὶ εἰς τὰς πόλεις κατεμίγνυντο. [7.2.4] Ἀναξίβιος δ᾽ἔχαιρε ταῦτα ἀκούων, διαφθειρόμενον τὸ στράτευμα· τούτων γὰρ γιγνομένων ᾤετο μάλιστα χαρίζεσθαι Φαρναβάζῳ. [7.2.5] ἀποπλέοντι δὲ Ἀναξιβίῳ ἐκ Βυζαντίου συναντᾷ Ἀρίσταρχος ἐν Κυζίκῳ διάδοχος Κλεάνδρῳ Βυζαντίου ἁρμοστής· ἐλέγετο δὲ ὅτι καὶ ναύαρχος διάδοχος Πῶλος ὅσον οὐ παρείη ἤδη εἰς Ἑλλήσποντον. [7.2.6] καὶ Ἀναξίβιος τῷ μὲν Ἀριστάρχῳ ἐπιστέλλει ὁπόσους ἂν εὕρῃ ἐν Βυζαντίῳ τῶν Κύρου στρατιωτῶν ὑπολελειμμένους ἀποδόσθαι· ὁ δὲ Κλέανδρος οὐδένα ἐπεπράκει, ἀλλὰ καὶ τοὺς κάμνοντας ἐθεράπευεν οἰκτίρων καὶ ἀναγκάζων οἰκίᾳ δέχεσθαι· Ἀρίσταρχος δ᾽ἐπεὶ ἦλθε τάχιστα, οὐκ ἐλάττους τετρακοσίων ἀπέδοτο. [7.2.7] Ἀναξίβιος δὲ παραπλεύσας εἰς Πάριον πέμπει παρὰ Φαρνάβαζον κατὰ τὰ συγκείμενα. ὁ δ᾽ἐπεὶ ᾔσθετο Ἀρίσταρχόν τε ἥκοντα εἰς Βυζάντιον ἁρμοστὴν καὶ Ἀναξίβιον οὐκέτι ναυαρχοῦντα, Ἀναξιβίου μὲν ἠμέλησε, πρὸς Ἀρίσταρχον δὲ διεπράττετο τὰ αὐτὰ περὶ τοῦ Κύρου στρατεύματος ἅπερ πρὸς Ἀναξίβιον. [7.2.8] ἐκ τούτου ὁ Ἀναξίβιος καλέσας Ξενοφῶντα κελεύει πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ πλεῦσαι ἐπὶ τὸ στράτευμα ὡς τάχιστα, καὶ συνέχειν τε αὐτὸ καὶ συναθροίζειν τῶν διεσπαρμένων ὡς ἂν πλείστους δύνηται, καὶ παραγαγόντα εἰς τὴν Πέρινθον διαβιβάζειν εἰς τὴν Ἀσίαν ὅτι τάχιστα· καὶ δίδωσιν αὐτῷ τριακόντορον καὶ ἐπιστολὴν καὶ ἄνδρα συμπέμπει κελεύσοντα τοὺς Περινθίους ὡς τάχιστα Ξενοφῶντα προπέμψαι τοῖς ἵπποις ἐπὶ τὸ στράτευμα. [7.2.9] καὶ ὁ μὲν Ξενοφῶν διαπλεύσας ἀφικνεῖται ἐπὶ τὸ στράτευμα· οἱ δὲ στρατιῶται ἐδέξαντο ἡδέως καὶ εὐθὺς εἵποντο ἄσμενοι ὡς διαβησόμενοι ἐκ τῆς Θρᾴκης εἰς τὴν Ἀσίαν. [7.2.10] ὁ δὲ Σεύθης ἀκούσας ἥκοντα πάλιν πέμψας πρὸς αὐτὸν κατὰ θάλατταν Μηδοσάδην ἐδεῖτο τὴν στρατιὰν ἄγειν πρὸς ἑαυτόν, ὑπισχνούμενος αὐτῷ ὅ τι ᾤετο λέγων πείσειν. ὁ δ᾽ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδὲν οἷόν τε εἴη τούτων γενέσθαι. καὶ ὁ μὲν ταῦτα ἀκούσας ᾤχετο. [7.2.11] οἱ δὲ Ἕλληνες ἐπεὶ ἀφίκοντο εἰς Πέρινθον, Νέων μὲν ἀποσπάσας ἐστρατοπεδεύσατο χωρὶς ἔχων ὡς ὀκτακοσίους ἀνθρώπους· τὸ δ᾽ἄλλο στράτευμα πᾶν ἐν τῷ αὐτῷ παρὰ τὸ τεῖχος τὸ Περινθίων ἦν. [7.2.12] μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν μὲν ἔπραττε περὶ πλοίων, ὅπως ὅτι τάχιστα διαβαῖεν. ἐν δὲ τούτῳ ἀφικόμενος Ἀρίσταρχος <ὁ> ἐκ Βυζαντίου ἁρμοστής, ἔχων δύο τριήρεις, πεπεισμένος ὑπὸ Φαρναβάζου τοῖς τε ναυκλήροις ἀπεῖπε μὴ διάγειν ἐλθών τε ἐπὶ τὸ στράτευμα τοῖς στρατιώταις εἶπε μὴ περαιοῦσθαι εἰς τὴν Ἀσίαν. [7.2.13] ὁ δὲ Ξενοφῶν ἔλεγεν ὅτι Ἀναξίβιος ἐκέλευσε καὶ ἐμὲ πρὸς τοῦτο ἔπεμψεν ἐνθάδε. πάλιν δ᾽Ἀρίσταρχος ἔλεξεν· Ἀναξίβιος μὲν τοίνυν οὐκέτι ναύαρχος, ἐγὼ δὲ τῇδε ἁρμοστής· εἰ δέ τινα ὑμῶν λήψομαι ἐν τῇ θαλάττῃ, καταδύσω. ταῦτ᾽εἰπὼν ᾤχετο εἰς τὸ τεῖχος. τῇ δ᾽ὑστεραίᾳ μεταπέμπεται τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τοῦ στρατεύματος. [7.2.14] ἤδη δὲ ὄντων πρὸς τῷ τείχει ἐξαγγέλλει τις τῷ Ξενοφῶντι ὅτι εἰ εἴσεισι, συλληφθήσεται καὶ ἢ αὐτοῦ τι πείσεται ἢ καὶ Φαρναβάζῳ παραδοθήσεται. ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα τοὺς μὲν προπέμπεται, αὐτὸς δὲ εἶπεν ὅτι θῦσαί τι βούλοιτο. [7.2.15] καὶ ἀπελθὼν ἐθύετο εἰ παρεῖεν αὐτῷ οἱ θεοὶ πειρᾶσθαι πρὸς Σεύθην ἄγειν τὸ στράτευμα. ἑώρα γὰρ οὔτε διαβαίνειν ἀσφαλὲς ὂν τριήρεις ἔχοντος τοῦ κωλύσοντος, οὔτ᾽ἐπὶ Χερρόνησον ἐλθὼν κατακλεισθῆναι ἐβούλετο καὶ τὸ στράτευμα ἐν πολλῇ σπάνει πάντων γενέσθαι ἔνθα πείθεσθαι μὲν ἀνάγκη τῷ ἐκεῖ ἁρμοστῇ, τῶν δὲ ἐπιτηδείων οὐδὲν ἔμελλεν ἕξειν τὸ στράτευμα. [7.2.16] καὶ ὁ μὲν ἀμφὶ ταῦτ᾽εἶχεν· οἱ δὲ στρατηγοὶ καὶ οἱ λοχαγοὶ ἥκοντες παρὰ τοῦ Ἀριστάρχου ἀπήγγελλον ὅτι νῦν μὲν ἀπιέναι σφᾶς κελεύει, τῆς δείλης δὲ ἥκειν· ἔνθα καὶ δήλη μᾶλλον ἐδόκει ἡ ἐπιβουλή. [7.2.17] ὁ οὖν Ξενοφῶν, ἐπεὶ ἐδόκει τὰ ἱερὰ καλὰ εἶναι αὐτῷ καὶ τῷ στρατεύματι ἀσφαλῶς πρὸς Σεύθην ἰέναι, παραλαβὼν Πολυκράτην τὸν Ἀθηναῖον λοχαγὸν καὶ παρὰ τῶν στρατηγῶν ἑκάστου ἄνδρα πλὴν παρὰ Νέωνος ᾧ ἕκαστος ἐπίστευεν ᾤχετο τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὸ Σεύθου στράτευμα ἑξήκοντα στάδια. [7.2.18] ἐπεὶ δ᾽ἐγγὺς ἦσαν αὐτοῦ, ἐπιτυγχάνει πυροῖς ἐρήμοις. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ᾤετο μετακεχωρηκέναι ποι τὸν Σεύθην· ἐπεὶ δὲ θορύβου τε ᾔσθετο καὶ σημαινόντων ἀλλήλοις τῶν περὶ Σεύθην, κατέμαθεν ὅτι τούτου ἕνεκα τὰ πυρὰ κεκαυμένα εἴη τῷ Σεύθῃ πρὸ τῶν νυκτοφυλάκων, ὅπως οἱ μὲν φύλακες μὴ ὁρῷντο ἐν τῷ σκότει ὄντες μήτε ὁπόσοι μήτε ὅπου εἶεν, οἱ δὲ προσιόντες μὴ λανθάνοιεν, ἀλλὰ διὰ τὸ φῶς καταφανεῖς εἶεν· [7.2.19] ἐπεὶ δὲ ᾔσθετο, προπέμπει τὸν ἑρμηνέα ὃν ἐτύγχανεν ἔχων, καὶ εἰπεῖν κελεύει Σεύθῃ ὅτι Ξενοφῶν πάρεστι βουλόμενος συγγενέσθαι αὐτῷ. οἱ δὲ ἤροντο εἰ ὁ Ἀθηναῖος ὁ ἀπὸ τοῦ στρατεύματος. [7.2.20] ἐπειδὴ δὲ ἔφη οὗτος εἶναι, ἀναπηδήσαντες ἐδίωκον· καὶ ὀλίγον ὕστερον παρῆσαν πελτασταὶ ὅσον διακόσιοι, καὶ παραλαβόντες Ξενοφῶντα καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἦγον πρὸς Σεύθην. [7.2.21] ὁ δ᾽ἦν ἐν τύρσει μάλα φυλαττόμενος, καὶ ἵπποι περὶ αὐτὴν κύκλῳ ἐγκεχαλινωμένοι· διὰ γὰρ τὸν φόβον τὰς μὲν ἡμέρας ἐχίλου τοὺς ἵππους, τὰς δὲ νύκτας ἐγκεχαλινωμένοις ἐφυλάττετο. [7.2.22] ἐλέγετο γὰρ καὶ πρόσθεν Τήρης ὁ τούτου πρόγονος ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ πολὺ ἔχων στράτευμα ὑπὸ τούτων τῶν ἀνδρῶν πολλοὺς ἀπολέσαι καὶ τὰ σκευοφόρα ἀφαιρεθῆναι· ἦσαν δ᾽οὗτοι Θυνοί, πάντων λεγόμενοι εἶναι μάλιστα νυκτὸς πολεμικώτατοι. [7.2.23] ἐπεὶ δ᾽ἐγγὺς ἦσαν, ἐκέλευσεν εἰσελθεῖν Ξενοφῶντα ἔχοντα δύο οὓς βούλοιτο. ἐπειδὴ δ᾽ἔνδον ἦσαν, ἠσπάζοντο μὲν πρῶτον ἀλλήλους καὶ κατὰ τὸν Θρᾴκιον νόμον κέρατα οἴνου προύπινον· παρῆν δὲ καὶ Μηδοσάδης τῷ Σεύθῃ, ὅσπερ ἐπρέσβευεν αὐτῷ πάντοσε. [7.2.24] ἔπειτα δὲ Ξενοφῶν ἤρχετο λέγειν·

--ἔπεμψας πρὸς ἐμέ, ὦ Σεύθη, εἰς Καλχηδόνα πρῶτον Μηδοσάδην τουτονί, δεόμενός μου συμπροθυμηθῆναι διαβῆναι τὸ στράτευμα ἐκ τῆς Ἀσίας, καὶ ὑπισχνούμενός μοι, εἰ ταῦτα πράξαιμι, εὖ ποιήσειν, ὡς ἔφη Μηδοσάδης οὗτος. [7.2.25] ταῦτα εἰπὼν ἐπήρετο τὸν Μηδοσάδην εἰ ἀληθῆ ταῦτα εἴη. ὁ δ᾽ἔφη.

--αὖθις ἦλθε Μηδοσάδης οὗτος ἐπεὶ ἐγὼ διέβην πάλιν ἐπὶ τὸ στράτευμα ἐκ Παρίου, ὑπισχνούμενος, εἰ ἄγοιμι τὸ στράτευμα πρὸς σέ, τἆλλα τέ σε φίλῳ μοι χρήσεσθαι καὶ ἀδελφῷ καὶ τὰ παρὰ θαλάττῃ μοι χωρία ὧν σὺ κρατεῖς ἔσεσθαι παρὰ σοῦ. [7.2.26] ἐπὶ τούτοις πάλιν ἤρετο τὸν Μηδοσάδην εἰ ἔλεγε ταῦτα. ὁ δὲ συνέφη καὶ ταῦτα.

--ἴθι νυν, ἔφη, ἀφήγησαι τούτῳ τί σοι ἀπεκρινάμην ἐν Καλχηδόνι πρῶτον. [7.2.27]

--ἀπεκρίνω ὅτι τὸ στράτευμα διαβήσοιτο εἰς Βυζάντιον καὶ οὐδὲν τούτου ἕνεκα δέοι τελεῖν οὔτε σοὶ οὔτε ἄλλῳ· αὐτὸς δὲ ἐπεὶ διαβαίης, ἀπιέναι ἔφησθα· καὶ ἐγένετο οὕτως ὥσπερ σὺ ἔλεγες. [7.2.28]


--τί γὰρ ἔλεγον, ἔφη, ὅτε κατὰ Σηλυμβρίαν ἀφίκου;


--οὐκ ἔφησθα οἷόν τε εἶναι, ἀλλ᾽εἰς Πέρινθον ἐλθόντας διαβαίνειν εἰς τὴν Ἀσίαν. [7.2.29]

--νῦν τοίνυν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, πάρειμι καὶ ἐγὼ καὶ οὗτος Φρυνίσκος εἷς τῶν στρατηγῶν καὶ Πολυκράτης οὗτος εἷς τῶν λοχαγῶν, καὶ ἔξω εἰσὶν ἀπὸ τῶν στρατηγῶν ὁ πιστότατος ἑκάστῳ πλὴν Νέωνος τοῦ Λακωνικοῦ. [7.2.30] εἰ οὖν βούλει πιστοτέραν εἶναι τὴν πρᾶξιν, καὶ ἐκείνους κάλεσαι. τὰ δὲ ὅπλα σὺ ἐλθὼν εἰπέ, ὦ Πολύκρατες, ὅτι ἐγὼ κελεύω καταλιπεῖν, καὶ αὐτὸς ἐκεῖ καταλιπὼν τὴν μάχαιραν εἴσιθι. [7.2.31] ἀκούσας ταῦτα ὁ Σεύθης εἶπεν ὅτι οὐδενὶ ἂν ἀπιστήσειεν Ἀθηναίων· καὶ γὰρ ὅτι συγγενεῖς εἶεν εἰδέναι καὶ φίλους εὔνους ἔφη νομίζειν. μετὰ ταῦτα δ᾽ἐπεὶ εἰσῆλθον οὓς ἔδει, πρῶτον Ξενοφῶν ἐπήρετο Σεύθην ὅ τι δέοιτο χρῆσθαι τῇ στρατιᾷ. [7.2.32] ὁ δὲ εἶπεν ὧδε. Μαισάδης ἦν πατήρ μοι, ἐκείνου δὲ ἦν ἀρχὴ Μελανδῖται καὶ Θυνοὶ καὶ Τρανίψαι. ἐκ ταύτης οὖν τῆς χώρας, ἐπεὶ τὰ Ὀδρυσῶν πράγματα ἐνόσησεν, ἐκπεσὼν ὁ πατὴρ αὐτὸς μὲν ἀποθνῄσκει νόσῳ, ἐγὼ δ᾽ἐξετράφην ὀρφανὸς παρὰ Μηδόκῳ τῷ νῦν βασιλεῖ. [7.2.33] ἐπεὶ δὲ νεανίσκος ἐγενόμην, οὐκ ἐδυνάμην ζῆν εἰς ἀλλοτρίαν τράπεζαν ἀποβλέπων· καὶ ἐκαθεζόμην ἐνδίφριος αὐτῷ ἱκέτης δοῦναί μοι ὁπόσους δυνατὸς εἴη ἄνδρας, ὅπως καὶ τοὺς ἐκβαλόντας ἡμᾶς εἴ τι δυναίμην κακὸν ποιοίην καὶ ζᾐην μὴ εἰς τὴν ἐκείνου τράπεζαν ἀποβλέπων. [7.2.34] ἐκ τούτου μοι δίδωσι τοὺς ἄνδρας καὶ τοὺς ἵππους οὓς ὑμεῖς ὄψεσθε ἐπειδὰν ἡμέρα γένηται. καὶ νῦν ἐγὼ ζῶ τούτους ἔχων, λῃζόμενος τὴν ἐμαυτοῦ πατρᾐαν χώραν. εἰ δέ μοι ὑμεῖς παραγένοισθε, οἶμαι ἂν σὺν τοῖς θεοῖς ῥᾳδίως ἀπολαβεῖν τὴν ἀρχήν. ταῦτ᾽ἐστὶν ἃ ἐγὼ δέομαι. [7.2.35]

--τί ἂν οὖν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, σὺ δύναιο, εἰ ἔλθοιμεν, τῇ τε στρατιᾷ διδόναι καὶ τοῖς λοχαγοῖς καὶ τοῖς στρατηγοῖς; [7.2.36] λέξον, ἵνα οὗτοι ἀπαγγέλλωσιν. ὁ δ᾽ὑπέσχετο τῷ μὲν στρατιώτῃ κυζικηνόν, τῷ δὲ λοχαγῷ διμοιρίαν, τῷ δὲ στρατηγῷ τετραμοιρίαν, καὶ γῆν ὁπόσην ἂν βούλωνται καὶ ζεύγη καὶ χωρίον ἐπὶ θαλάττῃ τετειχισμένον. [7.2.37]

--ἐὰν δέ, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, ταῦτα πειρώμενοι μὴ διαπράξωμεν, ἀλλά τις φόβος ἀπὸ Λακεδαιμονίων ᾖ, δέξῃ εἰς τὴν σεαυτοῦ, ἐάν τις ἀπιέναι βούληται παρὰ σέ; [7.2.38] ὁ δ᾽εἶπε·

--καὶ ἀδελφούς γε ποιήσομαι καὶ ἐνδιφρίους καὶ κοινωνοὺς ἁπάντων ὧν ἂν δυνώμεθα κτᾶσθαι. σοὶ δέ, ὦ Ξενοφῶν, καὶ θυγατέρα δώσω καὶ εἴ τις σοὶ ἔστι θυγάτηρ, ὠνήσομαι Θρᾳκίῳ νόμῳ, καὶ Βισάνθην οἴκησιν δώσω, ὅπερ ἐμοὶ κάλλιστον χωρίον ἐστὶ τῶν ἐπὶ θαλάττῃ.

[7.3.1] ἀκούσαντες ταῦτα καὶ δεξιὰς δόντες καὶ λαβόντες ἀπήλαυνον· καὶ πρὸ ἡμέρας ἐγένοντο ἐπὶ στρατοπέδῳ καὶ ἀπήγγειλαν ἕκαστοι τοῖς πέμψασιν. [7.3.2] ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, ὁ μὲν Ἀρίσταρχος πάλιν ἐκάλει τοὺς στρατηγούς· τοῖς δ᾽ἔδοξε τὴν μὲν πρὸς Ἀρίσταρχον ὁδὸν ἐᾶσαι, τὸ δὲ στράτευμα συγκαλέσαι. καὶ συνῆλθον πάντες πλὴν οἱ Νέωνος· οὗτοι δὲ ἀπεῖχον ὡς δέκα στάδια. [7.3.3] ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἀναστὰς Ξενοφῶν εἶπε τάδε.

--ἄνδρες, διαπλεῖν μὲν ἔνθα βουλόμεθα Ἀρίσταρχος τριήρεις ἔχων κωλύει· ὥστε εἰς πλοῖα οὐκ ἀσφαλὲς ἐμβαίνειν· οὗτος δὲ αὑτὸς κελεύει εἰς Χερρόνησον βίᾳ διὰ τοῦ ἱεροῦ ὄρους πορεύεσθαι· ἢν δὲ κρατήσαντες τούτου ἐκεῖσε ἔλθωμεν, οὔτε πωλήσειν ἔτι ὑμᾶς φησιν ὥσπερ ἐν Βυζαντίῳ, οὔτε ἐξαπατήσεσθαι ἔτι ὑμᾶς, ἀλλὰ λήψεσθαι μισθόν, οὔτε περιόψεσθαι ἔτι ὥσπερ νυνὶ δεομένους τῶν ἐπιτηδείων. [7.3.4] οὗτος μὲν ταῦτα λέγει· Σεύθης δέ φησιν, ἂν πρὸς ἐκεῖνον ἴητε, εὖ ποιήσειν ὑμᾶς. νῦν οὖν σκέψασθε πότερον ἐνθάδε μένοντες τοῦτο βουλεύσεσθε ἢ εἰς τὰ ἐπιτήδεια ἐπανελθόντες. [7.3.5] ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ, ἐπεὶ ἐνθάδε οὔτε ἀργύριον ἔχομεν ὥστε ἀγοράζειν οὔτε ἄνευ ἀργυρίου ἐῶσι λαμβάνειν, ἐπανελθόντας εἰς τὰς κώμας ὅθεν οἱ ἥττους ἐῶσι λαμβάνειν, ἐκεῖ ἔχοντας τὰ ἐπιτήδεια ἀκούοντας ὅ τι τις ἡμῶν δεῖται, αἱρεῖσθαι ὅ τι ἂν ἡμῖν δοκῇ κράτιστον εἶναι. [7.3.6] καὶ ὅτῳ γε, ἔφη, ταῦτα δοκεῖ, ἀράτω τὴν χεῖρα. ἀνέτειναν ἅπαντες.

 


--ἀπιόντες τοίνυν, ἔφη, συσκευάζεσθε, καὶ ἐπειδὰν παραγγέλλῃ τις, ἕπεσθε τῷ ἡγουμένῳ. [7.3.7] μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν μὲν ἡγεῖτο, οἱ δ᾽εἵποντο. Νέων δὲ καὶ παρ᾽Ἀριστάρχου ἄλλοι ἔπειθον ἀποτρέπεσθαι· οἱ δ᾽οὐχ ὑπήκουον. ἐπεὶ δ᾽ὅσον τριάκοντα στάδια προεληλύθεσαν, ἀπαντᾷ Σεύθης. καὶ ὁ Ξενοφῶν ἰδὼν αὐτὸν προσελάσαι ἐκέλευσεν, ὅπως ὅτι πλείστων ἀκουόντων εἴποι αὐτῷ ἃ ἐδόκει συμφέρειν. [7.3.8] ἐπεὶ δὲ προσῆλθεν, εἶπε Ξενοφῶν·

--ἡμεῖς πορευόμεθα ὅπου μέλλει ἕξειν τὸ στράτευμα τροφήν· ἐκεῖ δ᾽ἀκούοντες καὶ σοῦ καὶ τῶν τοῦ Λακωνικοῦ αἱρησόμεθα ἃ ἂν κράτιστα δοκῇ εἶναι. ἢν οὖν ἡμῖν ἡγήσῃ ὅπου πλεῖστά ἐστιν ἐπιτήδεια, ὑπὸ σοῦ νομιοῦμεν ξενίζεσθαι. [7.3.9] καὶ ὁ Σεύθης ἔφη·


--ἀλλὰ οἶδα κώμας πολλὰς ἁθρόας καὶ πάντα ἐχούσας τὰ ἐπιτήδεια ἀπεχούσας ἡμῶν ὅσον διελθόντες ἂν ἡδέως ἀριστᾐητε. [7.3.10]

--ἡγοῦ τοίνυν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν. ἐπεὶ δ᾽ἀφίκοντο εἰς αὐτὰς τῆς δείλης, συνῆλθον οἱ στρατιῶται, καὶ εἶπε Σεύθης τοιάδε.

--ἐγώ, ὦ ἄνδρες, δέομαι ὑμῶν στρατεύεσθαι σὺν ἐμοί, καὶ ὑπισχνοῦμαι ὑμῖν δώσειν τοῖς στρατιώταις κυζικηνόν, λοχαγοῖς δὲ καὶ στρατηγοῖς τὰ νομιζόμενα· ἔξω δὲ τούτων τὸν ἄξιον τιμήσω. σῖτα δὲ καὶ ποτὰ ὥσπερ καὶ νῦν ἐκ τῆς χώρας λαμβάνοντες ἕξετε· ὁπόσα δ᾽ἂν ἁλίσκηται ἀξιώσω αὐτὸς ἔχειν, ἵνα ταῦτα διατιθέμενος ὑμῖν τὸν μισθὸν πορίζω. [7.3.11] καὶ τὰ μὲν φεύγοντα καὶ ἀποδιδράσκοντα ἡμεῖς ἱκανοὶ ἐσόμεθα διώκειν καὶ μαστεύειν· ἂν δέ τις ἀνθιστῆται, σὺν ὑμῖν πειρασόμεθα χειροῦσθαι. [7.3.12] ἐπήρετο ὁ Ξενοφῶν·

--πόσον δὲ ἀπὸ θαλάττης ἀξιώσεις συνέπεσθαί σοι τὸ στράτευμα; ὁ δ᾽ἀπεκρίνατο·

--οὐδαμῇ πλεῖον ἑπτὰ ἡμερῶν, μεῖον δὲ πολλαχῇ. [7.3.13] μετὰ ταῦτα ἐδίδοτο λέγειν τῷ βουλομένῳ· καὶ ἔλεγον πολλοὶ κατὰ ταὐτὰ ὅτι παντὸς ἄξια λέγει Σεύθης· χειμὼν γὰρ εἴη καὶ οὔτε οἴκαδε ἀποπλεῖν τῷ τοῦτο βουλομένῳ δυνατὸν εἴη, διαγενέσθαι τε ἐν φιλίᾳ οὐχ οἷόν τε, εἰ δέοι ὠνουμένους ζῆν, ἐν δὲ τῇ πολεμίᾳ διατρίβειν καὶ τρέφεσθαι ἀσφαλέστερον μετὰ Σεύθου ἢ μόνους, ὄντων ἀγαθῶν τοσούτων. εἰ δὲ μισθὸν προσλήψοιντο, εὕρημα ἐδόκει εἶναι. [7.3.14] ἐπὶ τούτοις εἶπεν ὁ Ξενοφῶν·

--εἴ τις ἀντιλέγει, λεγέτω· εἰ δὲ μή, ἐπιψηφιῶ ταῦτα. ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἀντέλεγεν, ἐπεψήφισε, καὶ ἔδοξε ταῦτα. εὐθὺς δὲ Σεύθῃ εἶπεν, ὅτι συστρατεύσοιντο αὐτῷ. [7.3.15] μετὰ τοῦτο οἱ μὲν ἄλλοι κατὰ τάξεις ἐσκήνησαν, στρατηγοὺς δὲ καὶ λοχαγοὺς ἐπὶ δεῖπνον Σεύθης ἐκάλεσε, πλησίον κώμην ἔχων. [7.3.16] ἐπεὶ δ᾽ἐπὶ θύραις ἦσαν ὡς ἐπὶ δεῖπνον παριόντες, ἦν τις Ἡρακλείδης Μαρωνείτης· οὗτος προσιὼν ἑνὶ ἑκάστῳ οὕστινας ᾤετο ἔχειν τι δοῦναι Σεύθῃ, πρῶτον μὲν πρὸς Παριανούς τινας, οἳ παρῆσαν φιλίαν διαπραξόμενοι πρὸς Μήδοκον τὸν Ὀδρυσῶν βασιλέα καὶ δῶρα ἄγοντες αὐτῷ τε καὶ τῇ γυναικί, ἔλεγεν ὅτι Μήδοκος μὲν ἄνω εἴη δώδεκα ἡμερῶν ἀπὸ θαλάττης ὁδόν, Σεύθης δ᾽ἐπεὶ τὸ στράτευμα τοῦτο εἴληφεν, ἄρχων ἔσοιτο ἐπὶ θαλάττῃ. [7.3.17] γείτων οὖν ὢν ἱκανώτατος ἔσται ὑμᾶς καὶ εὖ καὶ κακῶς ποιεῖν. ἢν οὖν σωφρονῆτε, τούτῳ δώσετε ὅ τι ἄγετε· καὶ ἄμεινον ὑμῖν διακείσεται ἢ ἐὰν Μηδόκῳ τῷ πρόσω οἰκοῦντι διδῶτε. [7.3.18] τούτους μὲν οὖν οὕτως ἔπειθεν. αὖθις δὲ Τιμασίωνι τῷ Δαρδανεῖ προσελθών, ἐπεὶ ἤκουσεν αὐτῷ εἶναι καὶ ἐκπώματα καὶ τάπιδας βαρβαρικάς, ἔλεγεν ὅτι νομίζοιτο ὁπότε ἐπὶ δεῖπνον καλέσαι Σεύθης δωρεῖσθαι αὐτῷ τοὺς κληθέντας. οὗτος δ᾽ἢν μέγας ἐνθάδε γένηται, ἱκανὸς ἔσται σε καὶ οἴκαδε καταγαγεῖν καὶ ἐνθάδε πλούσιον ποιῆσαι. τοιαῦτα προυμνᾶτο ἑκάστῳ προσιών. [7.3.19] προσελθὼν δὲ καὶ Ξενοφῶντι ἔλεγε·

--σὺ καὶ πόλεως μεγίστης εἶ καὶ παρὰ Σεύθῃ τὸ σὸν ὄνομα μέγιστόν ἐστι, καὶ ἐν τῇδε τῇ χώρᾳ ἴσως ἀξιώσεις καὶ τείχη λαμβάνειν, ὥσπερ καὶ ἄλλοι τῶν ὑμετέρων ἔλαβον, καὶ χώραν· ἄξιον οὖν σοι καὶ μεγαλοπρεπέστατα τιμῆσαι Σεύθην. [7.3.20] εὔνους δέ σοι ὢν παραινῶ· εὖ οἶδα γὰρ ὅτι ὅσῳ ἂν μείζω τούτῳ δωρήσῃ, τοσούτῳ μείζω ὑπὸ τούτου ἀγαθὰ πείσῃ. ἀκούων ταῦτα Ξενοφῶν ἠπόρει· οὐ γὰρ διεβεβήκει ἔχων ἐκ Παρίου εἰ μὴ παῖδα καὶ ὅσον ἐφόδιον. [7.3.21] ἐπεὶ δὲ εἰσῆλθον ἐπὶ τὸ δεῖπνον τῶν τε Θρᾳκῶν οἱ κράτιστοι τῶν παρόντων καὶ οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ λοχαγοὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ εἴ τις πρεσβεία παρῆν ἀπὸ πόλεως, τὸ δεῖπνον μὲν ἦν καθημένοις κύκλῳ· ἔπειτα δὲ τρίποδες εἰσηνέχθησαν πᾶσιν· οὗτοι δ᾽ἦσαν κρεῶν μεστοὶ νενεμημένων, καὶ ἄρτοι ζυμῖται μεγάλοι προσπεπερονημένοι ἦσαν πρὸς τοῖς κρέασι. [7.3.22] μάλιστα δ᾽αἱ τράπεζαι κατὰ τοὺς ξένους αἰεὶ ἐτίθεντο· νόμος γὰρ ἦν--καὶ πρῶτος τοῦτο ἐποίει Σεύθης, καὶ ἀνελόμενος τοὺς ἑαυτῷ παρακειμένους ἄρτους διέκλα κατὰ μικρὸν καὶ ἐρρίπτει οἷς αὐτῷ ἐδόκει, καὶ τὰ κρέα ὡσαύτως, ὅσον μόνον γεύσασθαι ἑαυτῷ καταλιπών. [7.3.23] καὶ οἱ ἄλλοι δὲ κατὰ ταὐτὰ ἐποίουν καθ᾽οὓς αἱ τράπεζαι ἔκειντο. Ἀρκὰς δέ τις Ἀρύστας ὄνομα, φαγεῖν δεινός, τὸ μὲν διαρριπτεῖν εἴα χαίρειν, λαβὼν δὲ εἰς τὴν χεῖρα ὅσον τριχοίνικον ἄρτον καὶ κρέα θέμενος ἐπὶ τὰ γόνατα ἐδείπνει. [7.3.24] κέρατα δὲ οἴνου περιέφερον, καὶ πάντες ἐδέχοντο· ὁ δ᾽Ἀρύστας, ἐπεὶ παρ᾽αὐτὸν φέρων τὸ κέρας ὁ οἰνοχόος ἧκεν, εἶπεν ἰδὼν τὸν Ξενοφῶντα οὐκέτι δειπνοῦντα,

--ἐκείνῳ, ἔφη, δός· [7.3.25] σχολάζει γὰρ ἤδη, ἐγὼ δὲ οὐδέπω. ἀκούσας Σεύθης τὴν φωνὴν ἠρώτα τὸν οἰνοχόον τί λέγει. ὁ δὲ οἰνοχόος εἶπεν· ἑλληνίζειν γὰρ ἠπίστατο. ἐνταῦθα μὲν δὴ γέλως ἐγένετο. [7.3.26] ἐπειδὴ δὲ προυχώρει ὁ πότος, εἰσῆλθεν ἀνὴρ Θρᾷξ ἵππον ἔχων λευκόν, καὶ λαβὼν κέρας μεστὸν εἶπε·

--προπίνω σοι, ὦ Σεύθη, καὶ τὸν ἵππον τοῦτον δωροῦμαι, ἐφ᾽οὗ καὶ διώκων ὃν ἂν θέλῃς αἱρήσεις καὶ ἀποχωρῶν οὐ μὴ δείσῃς τὸν πολέμιον. [7.3.27] ἄλλος παῖδα εἰσάγων οὕτως ἐδωρήσατο προπίνων, καὶ ἄλλος ἱμάτια τῇ γυναικί. καὶ Τιμασίων προπίνων ἐδωρήσατο φιάλην τε ἀργυρᾶν καὶ τάπιδα ἀξίαν δέκα μνῶν. [7.3.28] Γνήσιππος δέ τις Ἀθηναῖος ἀναστὰς εἶπεν ὅτι ἀρχαῖος εἴη νόμος κάλλιστος τοὺς μὲν ἔχοντας διδόναι τῷ βασιλεῖ τιμῆς ἕνεκα, τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι διδόναι τὸν βασιλέα, ἵνα καὶ ἐγώ, ἔφη, ἔχω σοι δωρεῖσθαι καὶ τιμᾶν. [7.3.29] ὁ δὲ Ξενοφῶν ἠπορεῖτο τί ποιήσει· καὶ γὰρ ἐτύγχανεν ὡς τιμώμενος ἐν τῷ πλησιαιτάτῳ δίφρῳ Σεύθῃ καθήμενος. ὁ δὲ Ἡρακλείδης ἐκέλευεν αὐτῷ τὸ κέρας ὀρέξαι τὸν οἰνοχόον. ὁ δὲ Ξενοφῶν (ἤδη γὰρ ὑποπεπωκὼς ἐτύγχανεν) ἀνέστη θαρραλέως δεξάμενος τὸ κέρας καὶ εἶπεν· [7.3.30]

--ἐγὼ δέ σοι, ὦ Σεύθη, δίδωμι ἐμαυτὸν καὶ τοὺς ἐμοὺς τούτους ἑταίρους φίλους εἶναι πιστούς, καὶ οὐδένα ἄκοντα, ἀλλὰ πάντας μᾶλλον ἔτι ἐμοῦ σοι βουλομένους φίλους εἶναι. [7.3.31] καὶ νῦν πάρεισιν οὐδέν σε προσαιτοῦντες, ἀλλὰ καὶ προϊέμενοι καὶ πονεῖν ὑπὲρ σοῦ καὶ προκινδυνεύειν ἐθέλοντες· μεθ᾽ὧν, ἂν οἱ θεοὶ θέλωσι, πολλὴν χώραν τὴν μὲν ἀπολήψῃ πατρᾐαν οὖσαν, τὴν δὲ κτήσῃ, πολλοὺς δὲ ἵππους, πολλοὺς δὲ ἄνδρας καὶ γυναῖκας καλὰς κτήσῃ, οὓς οὐ λῄζεσθαί σε δεήσει, ἀλλ᾽αὐτοὶ φέροντες παρέσονται πρὸς σὲ δῶρα. [7.3.32] ἀναστὰς ὁ Σεύθης συνεξέπιε καὶ συγκατεσκεδάσατο μετ᾽αὐτοῦ τὸ κέρας. μετὰ ταῦτα εἰσῆλθον κέρασί τε οἵοις σημαίνουσιν αὐλοῦντες καὶ σάλπιγξιν ὠμοβοείαις ῥυθμούς τε καὶ οἷον μαγάδι σαλπίζοντες. [7.3.33] καὶ αὐτὸς Σεύθης ἀναστὰς ἀνέκραγέ τε πολεμικὸν καὶ ἐξήλατο ὥσπερ βέλος φυλαττόμενος μάλα ἐλαφρῶς. εἰσῇσαν δὲ καὶ γελωτοποιοί. [7.3.34] ὡς δ᾽ἦν ἥλιος ἐπὶ δυσμαῖς, ἀνέστησαν οἱ Ἕλληνες καὶ εἶπον ὅτι ὥρα νυκτοφύλακας καθιστάναι καὶ σύνθημα παραδιδόναι. καὶ Σεύθην ἐκέλευον παραγγεῖλαι ὅπως εἰς τὰ Ἑλληνικὰ στρατόπεδα μηδεὶς τῶν Θρᾳκῶν εἴσεισι νυκτός· οἵ τε γὰρ πολέμιοι Θρᾷκες [ὑμῖν] καὶ ὑμεῖς οἱ φίλοι. [7.3.35] ὡς δ᾽ἐξῇσαν, συνανέστη ὁ Σεύθης οὐδέν τι μεθύοντι ἐοικώς. ἐξελθὼν δ᾽εἶπεν αὐτοὺς τοὺς στρατηγοὺς ἀποκαλέσας·

--ὦ ἄνδρες, οἱ πολέμιοι ἡμῶν οὐκ ἴσασί πω τὴν ἡμετέραν συμμαχίαν· ἢν οὖν ἔλθωμεν ἐπ᾽αὐτοὺς πρὶν φυλάξασθαι ὥστε μὴ ληφθῆναι ἢ παρασκευάσασθαι ὥστε ἀμύνασθαι, μάλιστ᾽ἂν λάβοιμεν καὶ ἀνθρώπους καὶ χρήματα. [7.3.36] συνεπῄνουν ταῦτα οἱ στρατηγοὶ καὶ ἡγεῖσθαι ἐκέλευον. ὁ δ᾽εἶπε·

--παρασκευασάμενοι ἀναμένετε· ἐγὼ δὲ ὁπόταν καιρὸς ᾖ ἥξω πρὸς ὑμᾶς, καὶ τοὺς πελταστὰς καὶ ὑμᾶς ἀναλαβὼν ἡγήσομαι σὺν τοῖς θεοῖς. [7.3.37] καὶ ὁ Ξενοφῶν εἶπε·

--σκέψαι τοίνυν, εἴπερ νυκτὸς πορευσόμεθα, εἰ ὁ Ἑλληνικὸς νόμος κάλλιον ἔχει· μεθ᾽ἡμέραν μὲν γὰρ ἐν ταῖς πορείαις ἡγεῖται τοῦ στρατεύματος ὁποῖον ἂν ἀεὶ πρὸς τὴν χώραν συμφέρῃ, ἐάν τε ὁπλιτικὸν ἐάν τε πελταστικὸν ἐάν τε ἱππικόν· νύκτωρ δὲ νόμος τοῖς Ἕλλησιν ἡγεῖσθαί ἐστι τὸ βραδύτατον· [7.3.38] οὕτω γὰρ ἥκιστα διασπᾶται τὰ στρατεύματα καὶ ἥκιστα λανθάνουσιν ἀποδιδράσκοντες ἀλλήλους· οἱ δὲ διασπασθέντες πολλάκις καὶ περιπίπτουσιν ἀλλήλοις καὶ ἀγνοοῦντες κακῶς ποιοῦσι καὶ πάσχουσιν. [7.3.39] εἶπεν οὖν Σεύθης·

--ὀρθῶς λέγετε καὶ ἐγὼ τῷ νόμῳ τῷ ὑμετέρῳ πείσομαι. καὶ ὑμῖν μὲν ἡγεμόνας δώσω τῶν πρεσβυτάτων τοὺς ἐμπειροτάτους τῆς χώρας, αὐτὸς δ᾽ἐφέψομαι τελευταῖος τοὺς ἵππους ἔχων· ταχὺ γὰρ πρῶτος, ἂν δέῃ, παρέσομαι. σύνθημα δ᾽εἶπον Ἀθηναίαν κατὰ τὴν συγγένειαν. ταῦτα εἰπόντες ἀνεπαύοντο. [7.3.40] ἡνίκα δ᾽ἦν ἀμφὶ μέσας νύκτας, παρῆν Σεύθης ἔχων τοὺς ἱππέας τεθωρακισμένους καὶ τοὺς πελταστὰς σὺν τοῖς ὅπλοις. καὶ ἐπεὶ παρέδωκε τοὺς ἡγεμόνας, οἱ μὲν ὁπλῖται ἡγοῦντο, οἱ δὲ πελτασταὶ εἵποντο, οἱ δ᾽ἱππεῖς ὠπισθοφυλάκουν· [7.3.41] ἐπεὶ δ᾽ἡμέρα ἦν, ὁ Σεύθης παρήλαυνεν εἰς τὸ πρόσθεν καὶ ἐπῄνεσε τὸν Ἑλληνικὸν νόμον. πολλάκις γὰρ ἔφη νύκτωρ αὐτὸς καὶ σὺν ὀλίγοις πορευόμενος ἀποσπασθῆναι σὺν τοῖς ἵπποις ἀπὸ τῶν πεζῶν· νῦν δ᾽ὥσπερ δεῖ ἁθρόοι πάντες ἅμα τῇ ἡμέρᾳ φαινόμεθα. ἀλλὰ ὑμεῖς μὲν περιμένετε αὐτοῦ καὶ ἀναπαύσασθε, ἐγὼ δὲ σκεψάμενός τι ἥξω. [7.3.42] ταῦτ᾽εἰπὼν ἤλαυνε δι᾽ὄρους ὁδόν τινα λαβών. ἐπεὶ δ᾽ἀφίκετο εἰς χιόνα πολλήν, ἐσκέψατο εἰ εἴη ἴχνη ἀνθρώπων ἢ πρόσω ἡγούμενα ἢ ἐναντία. ἐπεὶ δὲ ἀτριβῆ ἑώρα τὴν ὁδόν, ἧκε ταχὺ πάλιν καὶ ἔλεγεν· [7.3.43]

--ἄνδρες, καλῶς ἔσται, ἢν θεὸς θέλῃ· τοὺς γὰρ ἀνθρώπους λήσομεν ἐπιπεσόντες. ἀλλ᾽ἐγὼ μὲν ἡγήσομαι τοῖς ἵπποις, ὅπως ἄν τινα ἴδωμεν, μὴ διαφυγὼν σημήνῃ τοῖς πολεμίοις· ὑμεῖς δ᾽ἕπεσθε· κἂν λειφθῆτε, τῷ στίβῳ τῶν ἵππων ἕπεσθε. ὑπερβάντες δὲ τὰ ὄρη ἥξομεν εἰς κώμας πολλάς τε καὶ εὐδαίμονας. [7.3.44] ἡνίκα δ᾽ἦν μέσον ἡμέρας, ἤδη τε ἦν ἐπὶ τοῖς ἄκροις καὶ κατιδὼν τὰς κώμας ἧκεν ἐλαύνων πρὸς τοὺς ὁπλίτας καὶ ἔλεγεν·

--ἀφήσω ἤδη καταθεῖν τοὺς μὲν ἱππέας εἰς τὸ πεδίον, τοὺς δὲ πελταστὰς ἐπὶ τὰς κώμας. ἀλλ᾽ἕπεσθε ὡς ἂν δύνησθε τάχιστα, ὅπως ἐάν τις ὑφιστῆται, ἀλέξησθε. [7.3.45] ἀκούσας ταῦτα ὁ Ξενοφῶν κατέβη ἀπὸ τοῦ ἵππου. καὶ ὃς ἤρετο·

--τί καταβαίνεις ἐπεὶ σπεύδειν δεῖ;

--οἶδα, ἔφη, ὅτι οὐκ ἐμοῦ μόνου δέῃ· οἱ δὲ ὁπλῖται θᾶττον δραμοῦνται καὶ ἥδιον, ἐὰν καὶ ἐγὼ πεζὸς ἡγῶμαι. [7.3.46] μετὰ ταῦτα ᾤχετο, καὶ Τιμασίων μετ᾽αὐτοῦ ἔχων ἱππέας ὡς τετταράκοντα τῶν Ἑλλήνων. Ξενοφῶν δὲ παρηγγύησε τοὺς εἰς τριάκοντα ἔτη παριέναι ἀπὸ τῶν λόχων εὐζώνους. καὶ αὐτὸς μὲν ἐτρόχαζε τούτους ἔχων, Κλεάνωρ δ᾽ἡγεῖτο τῶν ἄλλων. [7.3.47] ἐπεὶ δ᾽ἐν ταῖς κώμαις ἦσαν, Σεύθης ἔχων ὅσον τριάκοντα ἱππέας προσελάσας εἶπε·

--τάδε δή, ὦ Ξενοφῶν, ἃ σὺ ἔλεγες· ἔχονται οἱ ἄνθρωποι· ἀλλὰ γὰρ ἔρημοι οἱ ἱππεῖς οἴχονταί μοι ἄλλος ἄλλῃ διώκων, καὶ δέδοικα μὴ συστάντες ἁθρόοι που κακόν τι ἐργάσωνται οἱ πολέμιοι. δεῖ δὲ καὶ ἐν ταῖς κώμαις καταμένειν τινὰς ἡμῶν· μεσταὶ γάρ εἰσιν ἀνθρώπων.

[7.3.48] --ἀλλ᾽ἐγὼ μέν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, σὺν οἷς ἔχω τὰ ἄκρα καταλήψομαι· σὺ δὲ Κλεάνορα κέλευε διὰ τοῦ πεδίου παρατεῖναι τὴν φάλαγγα παρὰ τὰς κώμας. ἐπεὶ ταῦτα ἐποίησαν, συνηλίσθησαν ἀνδράποδα μὲν ὡς χίλια, βόες δὲ δισχίλιοι, πρόβατα ἄλλα μύρια. τότε μὲν δὴ αὐτοῦ ηὐλίσθησαν.

[7.4.1] τῇ δ᾽ὑστεραίᾳ κατακαύσας ὁ Σεύθης τὰς κώμας παντελῶς καὶ οἰκίαν οὐδεμίαν λιπών, ὅπως φόβον ἐνθείη καὶ τοῖς ἄλλοις οἷα πείσονται, ἂν μὴ πείθωνται, ἀπῄει πάλιν. [7.4.2] καὶ τὴν μὲν λείαν ἀπέπεμψε διατίθεσθαι Ἡρακλείδην εἰς Πέρινθον, ὅπως ἂν μισθὸς γένοιτο τοῖς στρατιώταις· αὐτὸς δὲ καὶ οἱ Ἕλληνες ἐστρατοπεδεύοντο ἀνὰ τὸ Θυνῶν πεδίον. [7.4.3] οἱ δ᾽ἐκλιπόντες ἔφευγον εἰς τὰ ὄρη. ἦν δὲ χιὼν πολλὴ καὶ ψῦχος οὕτως ὥστε τὸ ὕδωρ ὃ ἐφέροντο ἐπὶ δεῖπνον ἐπήγνυτο καὶ ὁ οἶνος ὁ ἐν τοῖς ἀγγείοις, καὶ τῶν Ἑλλήνων πολλῶν καὶ ῥῖνες ἀπεκαίοντο καὶ ὦτα. [7.4.4] καὶ τότε δῆλον ἐγένετο οὗ ἕνεκα οἱ Θρᾷκες τὰς ἀλωπεκᾶς ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς φοροῦσι καὶ τοῖς ὠσί, καὶ χιτῶνας οὐ μόνον περὶ τοῖς στέρνοις ἀλλὰ καὶ περὶ τοῖς μηροῖς, καὶ ζειρὰς μέχρι τῶν ποδῶν ἐπὶ τῶν ἵππων ἔχουσιν, ἀλλ᾽οὐ χλαμύδας. [7.4.5] ἀφιεὶς δὲ τῶν αἰχμαλώτων ὁ Σεύθης εἰς τὰ ὄρη ἔλεγεν ὅτι εἰ μὴ καταβήσονται οἰκήσοντες καὶ πείσονται, ὅτι κατακαύσει καὶ τούτων τὰς κώμας καὶ τὸν σῖτον, καὶ ἀπολοῦνται τῷ λιμῷ. ἐκ τούτου κατέβαινον καὶ γυναῖκες καὶ παῖδες καὶ πρεσβύτεροι· οἱ δὲ νεώτεροι ἐν ταῖς ὑπὸ τὸ ὄρος κώμαις ηὐλίζοντο. [7.4.6] καὶ ὁ Σεύθης καταμαθὼν ἐκέλευσε τὸν Ξενοφῶντα τῶν ὁπλιτῶν τοὺς νεωτάτους λαβόντα συνεπισπέσθαι. καὶ ἀναστάντες τῆς νυκτὸς ἅμα τῇ ἡμέρᾳ παρῆσαν εἰς τὰς κώμας. καὶ οἱ μὲν πλεῖστοι ἐξέφυγον· πλησίον γὰρ ἦν τὸ ὄρος· ὅσους δὲ ἔλαβε κατηκόντισεν ἀφειδῶς Σεύθης. [7.4.7] Ἐπισθένης δ᾽ἦν τις Ὀλύνθιος παιδεραστής, ὃς ἰδὼν παῖδα καλὸν ἡβάσκοντα ἄρτι πέλτην ἔχοντα μέλλοντα ἀποθνῄσκειν, προσδραμὼν Ξενοφῶντα ἱκέτευε βοηθῆσαι παιδὶ καλῷ. [7.4.8] καὶ ὃς προσελθὼν τῷ Σεύθῃ δεῖται μὴ ἀποκτεῖναι τὸν παῖδα, καὶ τοῦ Ἐπισθένους διηγεῖται τὸν τρόπον, καὶ ὅτι λόχον ποτὲ συνελέξατο σκοπῶν οὐδὲν ἄλλο ἢ εἴ τινες εἶεν καλοί, καὶ μετὰ τούτων ἦν ἀνὴρ ἀγαθός. [7.4.9] ὁ δὲ Σεύθης ἤρετο·

-

-ἦ καὶ θέλοις ἄν, ὦ Ἐπίσθενες, ὑπὲρ τούτου ἀποθανεῖν; ὁ δ᾽ὑπερανατείνας τὸν τράχηλον,

--παῖε, ἔφη, εἰ κελεύει ὁ παῖς καὶ μέλλει χάριν εἰδέναι. [7.4.10] ἐπήρετο ὁ Σεύθης τὸν παῖδα εἰ παίσειεν αὐτὸν ἀντ᾽ἐκείνου. οὐκ εἴα ὁ παῖς, ἀλλ᾽ἱκέτευε μηδέτερον κατακαίνειν. ἐνταῦθα ὁ Ἐπισθένης περιλαβὼν τὸν παῖδα εἶπεν·

--ὥρα σοι, ὦ Σεύθη, περὶ τοῦδέ μοι διαμάχεσθαι· οὐ γὰρ μεθήσω τὸν παῖδα. [7.4.11] ὁ δὲ Σεύθης γελῶν ταῦτα μὲν εἴα· ἔδοξε δὲ αὐτῷ αὐτοῦ αὐλισθῆναι, ἵνα μηδ᾽ἐκ τούτων τῶν κωμῶν οἱ ἐπὶ τοῦ ὄρους τρέφοιντο. καὶ αὐτὸς μὲν ἐν τῷ πεδίῳ ὑποκαταβὰς ἐσκήνου, ὁ δὲ Ξενοφῶν ἔχων τοὺς ἐπιλέκτους ἐν τῇ ὑπὸ τὸ ὄρος ἀνωτάτω κώμῃ, καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες ἐν τοῖς ὀρεινοῖς καλουμένοις Θρᾳξὶ πλησίον κατεσκήνησαν. [7.4.12] ἐκ τούτου ἡμέραι τ᾽οὐ πολλαὶ διετρίβοντο καὶ οἱ ἐκ τοῦ ὄρους Θρᾷκες καταβαίνοντες πρὸς τὸν Σεύθην περὶ σπονδῶν καὶ ὁμήρων διεπράττοντο. καὶ ὁ Ξενοφῶν ἐλθὼν ἔλεγε τῷ Σεύθῃ ὅτι ἐν πονηροῖς σκηνοῖεν καὶ πλησίον εἶεν οἱ πολέμιοι· ἥδιόν τ᾽ἂν ἔξω αὐλίζεσθαι ἔφη ἐν ἐχυροῖς χωρίοις μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς στεγνοῖς, ὥστε ἀπολέσθαι. ὁ δὲ θαρρεῖν ἐκέλευε καὶ ἔδειξεν ὁμήρους παρόντας αὐτῶν. [7.4.13] ἐδέοντο δὲ καὶ αὐτοῦ Ξενοφῶντος καταβαίνοντές τινες τῶν ἐκ τοῦ ὄρους συμπρᾶξαι σφίσι τὰς σπονδάς. ὁ δ᾽ὡμολόγει καὶ θαρρεῖν ἐκέλευε καὶ ἠγγυᾶτο μηδὲν αὐτοὺς κακὸν πείσεσθαι πειθομένους Σεύθῃ. οἱ δ᾽ἄρα ταῦτ᾽ἔλεγον κατασκοπῆς ἕνεκα. [7.4.14] ταῦτα μὲν τῆς ἡμέρας ἐγένετο· εἰς δὲ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα ἐπιτίθενται ἐλθόντες ἐκ τοῦ ὄρους οἱ Θυνοί. καὶ ἡγεμὼν μὲν ἦν ὁ δεσπότης ἑκάστης τῆς οἰκίας· χαλεπὸν γὰρ ἦν ἄλλως τὰς οἰκίας σκότους ὄντος ἀνευρίσκειν ἐν ταῖς κώμαις· καὶ γὰρ αἱ οἰκίαι κύκλῳ περιεσταύρωντο μεγάλοις σταυροῖς τῶν προβάτων ἕνεκα. [7.4.15] ἐπεὶ δ᾽ἐγένοντο κατὰ τὰς θύρας ἑκάστου τοῦ οἰκήματος, οἱ μὲν εἰσηκόντιζον, οἱ δὲ τοῖς σκυτάλοις ἔβαλλον, ἃ ἔχειν ἔφασαν ὡς ἀποκόψοντες τῶν δοράτων τὰς λόγχας, οἱ δ᾽ἐνεπίμπρασαν, καὶ Ξενοφῶντα ὀνομαστὶ καλοῦντες ἐξιόντα ἐκέλευον ἀποθνῄσκειν, ἢ αὐτοῦ ἔφασαν κατακαυθήσεσθαι αὐτόν. [7.4.16] καὶ ἤδη τε διὰ τοῦ ὀρόφου ἐφαίνετο πῦρ, καὶ ἐντεθωρακισμένοι οἱ περὶ τὸν Ξενοφῶντα ἔνδον ἦσαν ἀσπίδας καὶ μαχαίρας καὶ κράνη ἔχοντες, καὶ Σιλανὸς Μακίστιος ἐτῶν ὡς ὀκτωκαίδεκα σημαίνει τῇ σάλπιγγι· καὶ εὐθὺς ἐκπηδῶσιν ἐσπασμένοι τὰ ξίφη καὶ οἱ ἐκ τῶν ἄλλων σκηνωμάτων. [7.4.17] οἱ δὲ Θρᾷκες φεύγουσιν, ὥσπερ δὴ τρόπος ἦν αὐτοῖς, ὄπισθεν περιβαλλόμενοι τὰς πέλτας· καὶ αὐτῶν ὑπεραλλομένων τοὺς σταυροὺς ἐλήφθησάν τινες κρεμασθέντες ἐνεχομένων τῶν πελτῶν τοῖς σταυροῖς· οἱ δὲ καὶ ἀπέθανον ἁμαρτόντες τῶν ἐξόδων· οἱ δὲ Ἕλληνες ἐδίωκον ἔξω τῆς κώμης. [7.4.18] τῶν δὲ Θυνῶν ὑποστραφέντες τινὲς ἐν τῷ σκότει τοὺς παρατρέχοντας παρ᾽οἰκίαν καιομένην ἠκόντιζον εἰς τὸ φῶς ἐκ τοῦ σκότους· καὶ ἔτρωσαν Ἱερώνυμόν τε καὶ Εὐοδέα λοχαγὸν καὶ Θεογένην Λοκρὸν λοχαγόν· ἀπέθανε δὲ οὐδείς· κατεκαύθη μέντοι καὶ ἐσθής τινων καὶ σκεύη. [7.4.19] Σεύθης δὲ ἧκε βοηθῶν σὺν ἑπτὰ ἱππεῦσι τοῖς πρώτοις καὶ τὸν σαλπικτὴν ἔχων τὸν Θρᾴκιον. καὶ ἐπείπερ ᾔσθετο, ὅσονπερ χρόνον ἐβοήθει, τοσοῦτον καὶ τὸ κέρας ἐφθέγγετο αὐτῷ· ὥστε καὶ τοῦτο φόβον συμπαρέσχε τοῖς πολεμίοις. ἐπεὶ δ᾽ἦλθεν, ἐδεξιοῦτό τε καὶ ἔλεγεν ὅτι οἴοιτο τεθνεῶτας πολλοὺς εὑρήσειν. [7.4.20] ἐκ τούτου ὁ Ξενοφῶν δεῖται τοὺς ὁμήρους τε αὐτῷ παραδοῦναι καὶ ἐπὶ τὸ ὄρος, εἰ βούλεται, συστρατεύεσθαι· εἰ δὲ μή, αὐτὸν ἐᾶσαι. [7.4.21] τῇ οὖν ὑστεραίᾳ παραδίδωσιν ὁ Σεύθης τοὺς ὁμήρους, πρεσβυτέρους ἄνδρας ἤδη, τοὺς κρατίστους, ὡς ἔφασαν, τῶν ὀρεινῶν, καὶ αὐτὸς ἔρχεται σὺν τῇ δυνάμει. ἤδη δὲ εἶχε καὶ τριπλασίαν δύναμιν ὁ Σεύθης· ἐκ γὰρ τῶν Ὀδρυσῶν ἀκούοντες ἃ πράττει ὁ Σεύθης πολλοὶ κατέβαινον συστρατευσόμενοι. [7.4.22] οἱ δὲ Θυνοὶ ἐπεὶ εἶδον ἀπὸ τοῦ ὄρους πολλοὺς μὲν ὁπλίτας, πολλοὺς δὲ πελταστάς, πολλοὺς δὲ ἱππέας, καταβάντες ἱκέτευον σπείσασθαι, καὶ πάντα ὡμολόγουν ποιήσειν καὶ πιστὰ λαμβάνειν ἐκέλευον. [7.4.23] ὁ δὲ Σεύθης καλέσας τὸν Ξενοφῶντα ἐπεδείκνυεν ἃ λέγοιεν, καὶ οὐκ ἂν ἔφη σπείσασθαι, εἰ Ξενοφῶν βούλοιτο τιμωρήσασθαι αὐτοὺς τῆς ἐπιθέσεως. [7.4.24] ὁ δ᾽εἶπεν·

--ἀλλ᾽ἔγωγε ἱκανὴν νομίζω καὶ νῦν δίκην ἔχειν, εἰ οὗτοι δοῦλοι ἔσονται ἀντ᾽ἐλευθέρων. συμβουλεύειν μέντοι ἔφη αὐτῷ τὸ λοιπὸν ὁμήρους λαμβάνειν τοὺς δυνατωτάτους κακόν τι ποιεῖν, τοὺς δὲ γέροντας οἴκοι ἐᾶν. οἱ μὲν οὖν ταύτῃ πάντες δὴ προσωμολόγουν.

[7.5.1] ὑπερβάλλουσι δὲ πρὸς τοὺς ὑπὲρ Βυζαντίου Θρᾷκας εἰς τὸ Δέλτα καλούμενον· αὕτη δ᾽ἦν οὐκέτι ἀρχὴ Μαισάδου, ἀλλὰ Τήρους τοῦ Ὀδρύσου [ἀρχαίου τινός]. [7.5.2] καὶ ὁ Ἡρακλείδης ἐνταῦθα ἔχων τὴν τιμὴν τῆς λείας παρῆν. καὶ Σεύθης ἐξαγαγὼν ζεύγη ἡμιονικὰ τρία (οὐ γὰρ ἦν πλείω), τὰ δ᾽ἄλλα βοεικά, καλέσας Ξενοφῶντα ἐκέλευε λαβεῖν, τὰ δ᾽ἄλλα διανεῖμαι τοῖς στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς. [7.5.3] Ξενοφῶν δὲ εἶπεν·

--ἐμοὶ τοίνυν ἀρκεῖ καὶ αὖθις λαβεῖν· τούτοις δὲ τοῖς στρατηγοῖς δωροῦ οἳ σὺν ἐμοὶ ἠκολούθησαν καὶ λοχαγοῖς. [7.5.4] καὶ τῶν ζευγῶν λαμβάνει ἓν μὲν Τιμασίων ὁ Δαρδανεύς, ἓν δὲ Κλεάνωρ ὁ Ὀρχομένιος, ἓν δὲ Φρυνίσκος ὁ Ἀχαιός· τὰ δὲ βοεικὰ ζεύγη τοῖς λοχαγοῖς κατεμερίσθη. τὸν δὲ μισθὸν ἀποδίδωσιν ἐξεληλυθότος ἤδη τοῦ μηνὸς εἴκοσι μόνον ἡμερῶν· ὁ γὰρ Ἡρακλείδης ἔλεγεν ὅτι οὐ πλέον ἐμπολήσαι. [7.5.5] ὁ οὖν Ξενοφῶν ἀχθεσθεὶς εἶπεν ἐπομόσας·

--δοκεῖς μοι, ὦ Ἡρακλείδη, οὐχ ὡς δεῖ κήδεσθαι Σεύθου· εἰ γὰρ ἐκήδου, ἧκες ἂν φέρων πλήρη τὸν μισθὸν καὶ προσδανεισάμενος, εἰ μὴ ἄλλως ἐδύνω, καὶ ἀποδόμενος τὰ σαυτοῦ ἱμάτια. [7.5.6] ἐντεῦθεν ὁ Ἡρακλείδης ἠχθέσθη τε καὶ ἔδεισε μὴ ἐκ τῆς Σεύθου φιλίας ἐκβληθείη, καὶ ὅ τι ἐδύνατο ἀπὸ ταύτης τῆς ἡμέρας Ξενοφῶντα διέβαλλε πρὸς Σεύθην. [7.5.7] οἱ μὲν δὴ στρατιῶται Ξενοφῶντι ἐνεκάλουν ὅτι οὐκ εἶχον τὸν μισθόν· Σεύθης δὲ ἤχθετο αὐτῷ ὅτι ἐντόνως τοῖς στρατιώταις ἀπῄτει τὸν μισθόν. [7.5.8] καὶ τέως μὲν αἰεὶ ἐμέμνητο ὡς, ἐπειδὰν ἐπὶ θάλατταν ἀπέλθῃ, παραδώσει αὐτῷ Βισάνθην καὶ Γάνον καὶ Νέον τεῖχος· ἀπὸ δὲ τούτου τοῦ χρόνου οὐδενὸς ἔτι τούτων ἐμέμνητο. ὁ γὰρ Ἡρακλείδης καὶ τοῦτο διεβεβλήκει ὡς οὐκ ἀσφαλὲς εἴη τείχη παραδιδόναι ἀνδρὶ δύναμιν ἔχοντι. [7.5.9] ἐκ τούτου ὁ μὲν Ξενοφῶν ἐβουλεύετο τί χρὴ ποιεῖν περὶ τοῦ ἔτι ἄνω στρατεύεσθαι· ὁ δ᾽Ἡρακλείδης εἰσαγαγὼν τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς πρὸς Σεύθην λέγειν τε ἐκέλευεν αὐτοὺς ὅτι οὐδὲν ἂν ἧττον σφεῖς ἀγάγοιεν τὴν στρατιὰν ἢ Ξενοφῶν, τόν τε μισθὸν ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν ἔκπλεων παρέσεσθαι δυοῖν μηνοῖν, καὶ συστρατεύεσθαι ἐκέλευε. [7.5.10] καὶ ὁ Τιμασίων εἶπεν·

--ἐγὼ μὲν τοίνυν οὐδ᾽ἂν πέντε μηνῶν μισθὸς μέλλῃ εἶναι στρατευσαίμην ἂν ἄνευ Ξενοφῶντος. καὶ ὁ Φρυνίσκος καὶ ὁ Κλεάνωρ συνωμολόγουν τῷ Τιμασίωνι. [7.5.11] ἐντεῦθεν ὁ Σεύθης ἐλοιδόρει τὸν Ἡρακλείδην ὅτι οὐ παρεκάλει καὶ Ξενοφῶντα. ἐκ δὲ τούτου παρακαλοῦσιν αὐτὸν μόνον. ὁ δὲ γνοὺς τοῦ Ἡρακλείδου τὴν πανουργίαν ὅτι βούλοιτο αὐτὸν διαβάλλειν πρὸς τοὺς ἄλλους στρατηγούς, παρέρχεται λαβὼν τούς τε στρατηγοὺς πάντας καὶ τοὺς λοχαγούς. [7.5.12] καὶ ἐπεὶ πάντες ἐπείσθησαν, συνεστρατεύοντο καὶ ἀφικνοῦνται ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν Πόντον διὰ τῶν Μελινοφάγων καλουμένων Θρᾳκῶν εἰς τὸν Σαλμυδησσόν. ἔνθα τῶν εἰς τὸν Πόντον πλεουσῶν νεῶν πολλαὶ ὀκέλλουσι καὶ ἐκπίπτουσι· τέναγος γάρ ἐστιν ἐπὶ πάμπολυ τῆς θαλάττης. [7.5.13] καὶ Θρᾷκες οἱ κατὰ ταῦτα οἰκοῦντες στήλας ὁρισάμενοι τὰ καθ᾽αὑτοὺς ἐκπίπτοντα ἕκαστοι λῄζονται· τέως δὲ ἔλεγον πρὶν ὁρίσασθαι ἁρπάζοντας πολλοὺς ὑπ᾽ἀλλήλων ἀποθνῄσκειν. [7.5.14] ἐνταῦθα ηὑρίσκοντο πολλαὶ μὲν κλῖναι, πολλὰ δὲ κιβώτια, πολλαὶ δὲ βίβλοι γεγραμμέναι, καὶ τἆλλα πολλὰ ὅσα ἐν ξυλίνοις τεύχεσι ναύκληροι ἄγουσιν. ἐντεῦθεν ταῦτα καταστρεψάμενοι ἀπῇσαν πάλιν. [7.5.15] ἔνθα δὴ Σεύθης εἶχε στράτευμα ἤδη πλέον τοῦ Ἑλληνικοῦ· ἔκ τε γὰρ Ὀδρυσῶν πολὺ ἔτι πλείους κατεβεβήκεσαν καὶ οἱ αἰεὶ πειθόμενοι συνεστρατεύοντο. κατηυλίσθησαν δ᾽ἐν τῷ πεδίῳ ὑπὲρ Σηλυμβρίας ὅσον τριάκοντα σταδίους ἀπέχοντες τῆς θαλάττης. [7.5.16] καὶ μισθὸς μὲν οὐδείς πω ἐφαίνετο· πρὸς δὲ τὸν Ξενοφῶντα οἵ τε στρατιῶται παγχαλέπως εἶχον ὅ τε Σεύθης οὐκέτι οἰκείως διέκειτο, ἀλλ᾽ὁπότε συγγενέσθαι αὐτῷ βουλόμενος ἔλθοι, πολλαὶ ἤδη ἀσχολίαι ἐφαίνοντο.

[7.6.1] ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ σχεδὸν ἤδη δύο μηνῶν ὄντων ἀφικνεῖται Χαρμῖνός τε ὁ Λάκων καὶ Πολύνικος παρὰ Θίβρωνος, καὶ λέγουσιν ὅτι Λακεδαιμονίοις δοκεῖ στρατεύεσθαι ἐπὶ Τισσαφέρνην, καὶ Θίβρων ἐκπέπλευκεν ὡς πολεμήσων, καὶ δεῖται ταύτης τῆς στρατιᾶς καὶ λέγει ὅτι δαρεικὸς ἑκάστῳ ἔσται μισθὸς τοῦ μηνός, καὶ τοῖς λοχαγοῖς διμοιρία, τοῖς δὲ στρατηγοῖς τετραμοιρία. [7.6.2] ἐπεὶ δ᾽ἦλθον οἱ Λακεδαιμόνιοι, εὐθὺς ὁ Ἡρακλείδης πυθόμενος ὅτι ἐπὶ τὸ στράτευμα ἥκουσι λέγει τῷ Σεύθῃ ὅτι κάλλιστόν τι γεγένηται· οἱ μὲν γὰρ Λακεδαιμόνιοι δέονται τοῦ στρατεύματος, σὺ δὲ οὐκέτι δέῃ· ἀποδιδοὺς δὲ τὸ στράτευμα χαριῇ αὐτοῖς, σὲ δὲ οὐκέτι ἀπαιτήσουσι τὸν μισθόν, ἀλλ᾽ἀπαλλάξονται ἐκ τῆς χώρας. [7.6.3] ἀκούσας ταῦτα ὁ Σεύθης κελεύει παράγειν· καὶ ἐπεὶ εἶπον ὅτι ἐπὶ τὸ στράτευμα ἥκουσιν, ἔλεγεν ὅτι τὸ στράτευμα ἀποδίδωσι, φίλος τε καὶ σύμμαχος εἶναι βούλεται, καλεῖ τε αὐτοὺς ἐπὶ ξένια· καὶ ἐξένιζε μεγαλοπρεπῶς. Ξενοφῶντα δὲ οὐκ ἐκάλει, οὐδὲ τῶν ἄλλων στρατηγῶν οὐδένα. [7.6.4] ἐρωτώντων δὲ τῶν Λακεδαιμονίων τίς ἀνὴρ εἴη Ξενοφῶν ἀπεκρίνατο ὅτι τὰ μὲν ἄλλα εἴη οὐ κακός, φιλοστρατιώτης δέ· καὶ διὰ τοῦτο χεῖρόν ἐστιν αὐτῷ. καὶ οἳ εἶπον·

--ἀλλ᾽ἦ δημαγωγεῖ ὁ ἀνὴρ τοὺς ἄνδρας; καὶ ὁ Ἡρακλείδης,

--πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. [7.6.5]

--ἆρ᾽οὖν, ἔφασαν, μὴ καὶ ἡμῖν ἐναντιώσεται τῆς ἀπαγωγῆς;

--ἀλλ᾽ἢν ὑμεῖς, ἔφη ὁ Ἡρακλείδης, συλλέξαντες αὐτοὺς ὑπόσχησθε τὸν μισθόν, ὀλίγον ἐκείνῳ προσχόντες ἀποδραμοῦνται σὺν ὑμῖν. [7.6.6]

--πῶς οὖν ἄν, ἔφασαν, ἡμῖν συλλεγεῖεν;

--αὔριον ὑμᾶς, ἔφη ὁ Ἡρακλείδης, πρῲ ἄξομεν πρὸς αὐτούς· καὶ οἶδα, ἔφη, ὅτι ἐπειδὰν ὑμᾶς ἴδωσιν, ἄσμενοι συνδραμοῦνται. αὕτη μὲν ἡ ἡμέρα οὕτως ἔληξεν.

[7.6.7] τῇ δ᾽ὑστεραίᾳ ἄγουσιν ἐπὶ τὸ στράτευμα τοὺς Λάκωνας Σεύθης τε καὶ Ἡρακλείδης, καὶ συλλέγεται ἡ στρατιά. τὼ δὲ Λάκωνε ἐλεγέτην ὅτι Λακεδαιμονίοις δοκεῖ πολεμεῖν Τισσαφέρνει τῷ ὑμᾶς ἀδικήσαντι· ἢν οὖν ἴητε σὺν ἡμῖν, τόν τε ἐχθρὸν τιμωρήσεσθε καὶ δαρεικὸν ἕκαστος οἴσει τοῦ μηνὸς ὑμῶν, λοχαγὸς δὲ τὸ διπλοῦν, στρατηγὸς δὲ τὸ τετραπλοῦν. [7.6.8] καὶ οἱ στρατιῶται ἄσμενοί τε ἤκουσαν καὶ εὐθὺς ἀνίσταταί τις τῶν Ἀρκάδων τοῦ Ξενοφῶντος κατηγορήσων. παρῆν δὲ καὶ Σεύθης βουλόμενος εἰδέναι τί πραχθήσεται, καὶ ἐν ἐπηκόῳ εἱστήκει ἔχων ἑρμηνέα· [7.6.9] ξυνίει δὲ καὶ αὐτὸς Ἑλληνιστὶ τὰ πλεῖστα. ἔνθα δὴ λέγει ὁ Ἀρκάς·

--ἀλλ᾽ἡμεῖς μέν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, καὶ πάλαι ἂν ἦμεν παρ᾽ὑμῖν, εἰ μὴ Ξενοφῶν ἡμᾶς δεῦρο πείσας ἀπήγαγεν, ἔνθα δὴ ἡμεῖς μὲν τὸν δεινὸν χειμῶνα στρατευόμενοι καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν οὐδὲν πεπαύμεθα· ὁ δὲ τοὺς ἡμετέρους πόνους ἔχει· καὶ Σεύθης ἐκεῖνον μὲν ἰδίᾳ πεπλούτικεν, ἡμᾶς δὲ ἀποστερεῖ τὸν μισθόν· [7.6.10] ὥστε [ὅ γε πρῶτος λέγων] ἐγὼ μὲν εἰ τοῦτον ἴδοιμι καταλευσθέντα καὶ δόντα δίκην ὧν ἡμᾶς περιεῖλκε, καὶ τὸν μισθὸν ἄν μοι δοκῶ ἔχειν καὶ οὐδὲν ἐπὶ τοῖς πεπονημένοις ἄχθεσθαι. μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀνέστη ὁμοίως καὶ ἄλλος. ἐκ δὲ τούτου Ξενοφῶν ἔλεξεν ὧδε. [7.6.11]

--ἀλλὰ πάντα μὲν ἄρα ἄνθρωπον ὄντα προσδοκᾶν δεῖ, ὁπότε γε καὶ ἐγὼ νῦν ὑφ᾽ὑμῶν αἰτίας ἔχω ἐν ᾧ πλείστην προθυμίαν ἐμαυτῷ γε δοκῶ συνειδέναι περὶ ὑμᾶς παρεσχημένος. ἀπετραπόμην μέν γε ἤδη οἴκαδε ὡρμημένος, οὐ μὰ τὸν Δία οὔτοι πυνθανόμενος ὑμᾶς εὖ πράττειν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀκούων ἐν ἀπόροις εἶναι ὡς ὠφελήσων εἴ τι δυναίμην. [7.6.12] ἐπεὶ δὲ ἦλθον, Σεύθου τουτουὶ πολλοὺς ἀγγέλους πρὸς ἐμὲ πέμποντος καὶ πολλὰ ὑπισχνουμένου μοι, εἰ πείσαιμι ὑμᾶς πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν, τοῦτο μὲν οὐκ ἐπεχείρησα ποιεῖν, ὡς αὐτοὶ ὑμεῖς ἐπίστασθε. ἦγον δὲ ὅθεν ᾠόμην τάχιστ᾽ἂν ὑμᾶς εἰς τὴν Ἀσίαν διαβῆναι. ταῦτα γὰρ καὶ βέλτιστα ἐνόμιζον ὑμῖν εἶναι καὶ ὑμᾶς ᾔδειν βουλομένους. [7.6.13] ἐπεὶ δ᾽Ἀρίσταρχος ἐλθὼν σὺν τριήρεσιν ἐκώλυε διαπλεῖν ἡμᾶς, ἐκ τούτου, ὅπερ εἰκὸς δήπου ἦν, συνέλεξα ὑμᾶς, ὅπως βουλευσαίμεθα ὅ τι χρὴ ποιεῖν. [7.6.14] οὐκοῦν ὑμεῖς ἀκούοντες μὲν Ἀριστάρχου ἐπιτάττοντος ὑμῖν εἰς Χερρόνησον πορεύεσθαι, ἀκούοντες δὲ Σεύθου πείθοντος ἑαυτῷ συστρατεύεσθαι, πάντες μὲν ἐλέγετε σὺν Σεύθῃ ἰέναι, πάντες δ᾽ἐψηφίσασθε ταῦτα. τί οὖν ἐγὼ ἐνταῦθα ἠδίκησα ἀγαγὼν ὑμᾶς ἔνθα πᾶσιν ὑμῖν ἐδόκει; [7.6.15] ἐπεί γε μὴν ψεύδεσθαι ἤρξατο Σεύθης περὶ τοῦ μισθοῦ, εἰ μὲν ἐπαινῶ αὐτόν, δικαίως ἄν με καὶ αἰτιῷσθε καὶ μισοῖτε· εἰ δὲ πρόσθεν αὐτῷ πάντων μάλιστα φίλος ὢν νῦν πάντων διαφορώτατός εἰμι, πῶς ἂν ἔτι δικαίως ὑμᾶς αἱρούμενος ἀντὶ Σεύθου ὑφ᾽ὑμῶν αἰτίαν ἔχοιμι περὶ ὧν πρὸς τοῦτον διαφέρομαι; [7.6.16] ἀλλ᾽εἴποιτ᾽ἂν ὅτι ἔξεστι καὶ τὰ ὑμέτερα ἔχοντα παρὰ Σεύθου τεχνάζειν. οὐκοῦν δῆλον τοῦτό γέ ἐστιν, εἴπερ ἐμοὶ ἐτέλει τι Σεύθης, οὐχ οὕτως ἐτέλει δήπου ὡς ὧν τε ἐμοὶ δοίη στέροιτο καὶ ἄλλα ὑμῖν ἀποτείσειεν, ἀλλ᾽οἶμαι, εἰ ἐδίδου, ἐπὶ τούτῳ ἂν ἐδίδου ὅπως ἐμοὶ δοὺς μεῖον μὴ ἀποδοίη ὑμῖν τὸ πλέον. [7.6.17] εἰ τοίνυν οὕτως ἔχειν οἴεσθε, ἔξεστιν ὑμῖν αὐτίκα μάλα ματαίαν ταύτην τὴν πρᾶξιν ἀμφοτέροις ἡμῖν ποιῆσαι, ἐὰν πράττητε αὐτὸν τὰ χρήματα. δῆλον γὰρ ὅτι Σεύθης, εἰ ἔχω τι παρ᾽αὐτοῦ, ἀπαιτήσει με, καὶ ἀπαιτήσει μέντοι δικαίως, ἐὰν μὴ βεβαιῶ τὴν πρᾶξιν αὐτῷ ἐφ᾽ᾗ ἐδωροδόκουν. [7.6.18] ἀλλὰ πολλοῦ μοι δοκῶ δεῖν τὰ ὑμέτερα ἔχειν· ὀμνύω γὰρ ὑμῖν θεοὺς ἅπαντας καὶ πάσας μηδ᾽ἃ ἐμοὶ ἰδίᾳ ὑπέσχετο Σεύθης ἔχειν· πάρεστι δὲ καὶ αὐτὸς καὶ ἀκούων σύνοιδέ μοι εἰ ἐπιορκῶ· [7.6.19] ἵνα δὲ μᾶλλον θαυμάσητε, συνεπόμνυμι μηδὲ ἃ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ ἔλαβον εἰληφέναι, μὴ τοίνυν μηδὲ ὅσα τῶν λοχαγῶν ἔνιοι. [7.6.20] καὶ τί δὴ ταῦτ᾽ἐποίουν; ᾤμην, ἄνδρες, ὅσω, μᾶλλον συμφέροιμι τούτῳ τὴν τότε πενίαν, τοσούτῳ μᾶλλον αὐτὸν φίλον ποιήσεσθαι, ὁπότε δυνασθείη. ἐγὼ δὲ ἅμα τε αὐτὸν ὁρῶ εὖ πράττοντα καὶ γιγνώσκω δὴ αὐτοῦ τὴν γνώμην. [7.6.21] εἴποι δή τις ἄν, οὔκουν αἰσχύνῃ οὕτω μώρως ἐξαπατώμενος; ναὶ μὰ Δία ᾐσχυνόμην μέντἄν, εἰ ὑπὸ πολεμίου γε ὄντος ἐξηπατήθην· φίλῳ δὲ ὄντι ἐξαπατᾶν αἴσχιόν μοι δοκεῖ εἶναι ἢ ἐξαπατᾶσθαι. [7.6.22] ἐπεὶ εἴ γε πρὸς φίλους ἐστὶ φυλακή, πᾶσαν οἶδα ἡμᾶς φυλαξαμένους ὡς μὴ παρασχεῖν τούτῳ πρόφασιν δικαίαν μὴ ἀποδιδόναι ἡμῖν ἃ ὑπέσχετο· οὔτε γὰρ ἠδικήσαμεν τοῦτον οὐδὲν οὔτε κατεβλακεύσαμεν τὰ τούτου οὐδὲ μὴν κατεδειλιάσαμεν οὐδὲν ἐφ᾽ὅ τι ἡμᾶς οὗτος παρεκάλεσεν. [7.6.23] ἀλλά, φαίητε ἄν, ἔδει τὰ ἐνέχυρα τότε λαβεῖν, ὡς μηδ᾽εἰ ἐβούλετο ἐδύνατο ἐξαπατᾶν. πρὸς ταῦτα δὴ ἀκούσατε ἃ ἐγὼ οὐκ ἄν ποτε εἶπον τούτου ἐναντίον, εἰ μή μοι παντάπασιν ἀγνώμονες ἐδοκεῖτε εἶναι ἢ λίαν εἰς ἐμὲ ἀχάριστοι. [7.6.24] ἀναμνήσθητε γὰρ ἐν ποίοις τισὶ πράγμασιν ὄντες ἐτυγχάνετε, ἐξ ὧν ὑμᾶς ἐγὼ ἀνήγαγον πρὸς Σεύθην. οὐκ εἰς μὲν Πέρινθον προσῇτε [πόλιν], Ἀρίσταρχος δ᾽ὑμᾶς ὁ Λακεδαιμόνιος οὐκ εἴα εἰσιέναι ἀποκλείσας τὰς πύλας; ὑπαίθριοι δ᾽ἔξω ἐστρατοπεδεύετε, μέσος δὲ χειμὼν ἦν, ἀγορᾷ δὲ ἐχρῆσθε σπάνια μὲν ὁρῶντες τὰ ὤνια, σπάνια δ᾽ἔχοντες ὅτων ὠνήσεσθε, ἀνάγκη δὲ ἦν μένειν ἐπὶ Θρᾴκης· [7.6.25] τριήρεις γὰρ ἐφορμοῦσαι ἐκώλυον διαπλεῖν· εἰ δὲ μένοι τις, ἐν πολεμίᾳ εἶναι, ἔνθα πολλοὶ μὲν ἱππεῖς ἦσαν ἐναντίοι, [7.6.26] πολλοὶ δὲ πελτασταί, ἡμῖν δὲ ὁπλιτικὸν μὲν ἦν ᾧ ἁθρόοι μὲν ἰόντες ἐπὶ τὰς κώμας ἴσως ἂν ἐδυνάμεθα σῖτον λαμβάνειν οὐδέν τι ἄφθονον, ὅτῳ δὲ διώκοντες ἂν ἢ ἀνδράποδα ἢ πρόβατα κατελαμβάνομεν οὐκ ἦν ἡμῖν· οὔτε γὰρ ἱππικὸν οὔτε πελταστικὸν ἔτι ἐγὼ συνεστηκὸς κατέλαβον παρ᾽ὑμῖν. [7.6.27] εἰ οὖν ἐν τοιαύτῃ ἀνάγκῃ ὄντων ὑμῶν μηδ᾽ὁντιναοῦν μισθὸν προσαιτήσας Σεύθην σύμμαχον ὑμῖν προσέλαβον, ἔχοντα καὶ ἱππέας καὶ πελταστὰς ὧν ὑμεῖς προσεδεῖσθε, ἦ κακῶς ἂν ἐδόκουν ὑμῖν βεβουλεῦσθαι πρὸ ὑμῶν; [7.6.28] τούτων γὰρ δήπου κοινωνήσαντες καὶ σῖτον ἀφθονώτερον ἐν ταῖς κώμαις ηὑρίσκετε διὰ τὸ ἀναγκάζεσθαι τοὺς Θρᾷκας κατὰ σπουδὴν μᾶλλον φεύγειν, καὶ προβάτων καὶ ἀνδραπόδων μᾶλλον μετέσχετε. [7.6.29] καὶ πολέμιον οὐκέτι οὐδένα ἑωρῶμεν ἐπειδὴ τὸ ἱππικὸν ἡμῖν προσεγένετο· τέως δὲ θαρραλέως ἡμῖν ἐφείποντο οἱ πολέμιοι καὶ ἱππικῷ καὶ πελταστικῷ κωλύοντες μηδαμῇ κατ᾽ὀλίγους ἀποσκεδαννυμένους τὰ ἐπιτήδεια ἀφθονώτερα ἡμᾶς πορίζεσθαι. [7.6.30] εἰ δὲ δὴ ὁ συμπαρέχων ὑμῖν ταύτην τὴν ἀσφάλειαν μὴ πάνυ πολὺν μισθὸν προσετέλει τῆς ἀσφαλείας, τοῦτο δὴ τὸ σχέτλιον πάθημα καὶ διὰ τοῦτο οὐδαμῇ οἴεσθε χρῆναι ζῶντα ἐμὲ ἀνεῖναι; [7.6.31] νῦν δὲ δὴ πῶς ἀπέρχεσθε; οὐ διαχειμάσαντες μὲν ἐν ἀφθόνοις τοῖς ἐπιτηδείοις, περιττὸν δ᾽ἔχοντες τοῦτο εἴ τι ἐλάβετε παρὰ Σεύθου; τὰ γὰρ τῶν πολεμίων ἐδαπανᾶτε. καὶ ταῦτα πράττοντες οὔτε ἄνδρας ἐπείδετε ὑμῶν αὐτῶν ἀποθανόντας οὔτε ζῶντας ἀπεβάλετε. [7.6.32] εἰ δέ τι καλὸν πρὸς τοὺς ἐν τῇ Ἀσίᾳ βαρβάρους ἐπέπρακτο ὑμῖν, οὐ καὶ ἐκεῖνο σῶν ἔχετε καὶ πρὸς ἐκείνοις νῦν ἄλλην εὔκλειαν προσειλήφατε καὶ τοὺς ἐν τῇ Εὐρώπῃ Θρᾷκας ἐφ᾽οὓς ἐστρατεύσασθε κρατήσαντες; ἐγὼ μὲν ὑμᾶς φημι δικαίως ἂν ὧν ἐμοὶ χαλεπαίνετε τούτων τοῖς θεοῖς χάριν εἰδέναι ὡς ἀγαθῶν. [7.6.33] καὶ τὰ μὲν δὴ ὑμέτερα τοιαῦτα. ἄγετε δὴ πρὸς θεῶν καὶ τὰ ἐμὰ σκέψασθε ὡς ἔχει. ἐγὼ γὰρ ὅτε μὲν πρότερον ἀπῇα οἴκαδε, ἔχων μὲν ἔπαινον πολὺν πρὸς ὑμῶν ἀπεπορευόμην, ἔχων δὲ δι᾽ὑμᾶς καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων εὔκλειαν. ἐπιστευόμην δὲ ὑπὸ Λακεδαιμονίων· οὐ γὰρ ἄν με ἔπεμπον πάλιν πρὸς ὑμᾶς. [7.6.34] νῦν δὲ ἀπέρχομαι πρὸς μὲν Λακεδαιμονίους ὑφ᾽ὑμῶν διαβεβλημένος, Σεύθῃ δὲ ἀπηχθημένος ὑπὲρ ὑμῶν, ὃν ἤλπιζον εὖ ποιήσας μεθ᾽ὑμῶν ἀποστροφὴν καὶ ἐμοὶ καλὴν καὶ παισίν, εἰ γένοιντο, καταθήσεσθαι. [7.6.35] ὑμεῖς δ᾽, ὑπὲρ ὧν ἐγὼ ἀπήχθημαί τε πλεῖστα καὶ ταῦτα πολὺ κρείττοσιν ἐμαυτοῦ, πραγματευόμενός τε οὐδὲ νῦν πω πέπαυμαι ὅ τι δύναμαι ἀγαθὸν ὑμῖν, τοιαύτην ἔχετε γνώμην περὶ ἐμοῦ. [7.6.36] ἀλλ᾽ἔχετε μέν με οὔτε φεύγοντα λαβόντες οὔτε ἀποδιδράσκοντα· ἢν δὲ ποιήσητε ἃ λέγετε, ἴστε ὅτι ἄνδρα κατακεκονότες ἔσεσθε πολλὰ μὲν δὴ πρὸ ὑμῶν ἀγρυπνήσαντα, πολλὰ δὲ σὺν ὑμῖν πονήσαντα καὶ κινδυνεύσαντα καὶ ἐν τῷ μέρει καὶ παρὰ τὸ μέρος, θεῶν δ᾽ἵλεων ὄντων καὶ τρόπαια βαρβάρων πολλὰ δὴ σὺν ὑμῖν στησάμενον, ὅπως δέ γε μηδενὶ τῶν Ἑλλήνων πολέμιοι γένησθε, πᾶν ὅσον ἐγὼ ἐδυνάμην πρὸς ὑμᾶς διατεινάμενον. [7.6.37] καὶ γὰρ οὖν νῦν ὑμῖν ἔξεστιν ἀνεπιλήπτως πορεύεσθαι ὅπῃ ἂν ἕλησθε καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. ὑμεῖς δέ, ὅτε πολλὴ ὑμῖν εὐπορία φαίνεται, καὶ πλεῖτε ἔνθα δὴ ἐπεθυμεῖτε πάλαι, δέονταί τε ὑμῶν οἱ μέγιστον δυνάμενοι, μισθὸς δὲ φαίνεται, ἡγεμόνες δὲ ἥκουσι Λακεδαιμόνιοι οἱ κράτιστοι νομιζόμενοι εἶναι, νῦν δὴ καιρὸς ὑμῖν δοκεῖ εἶναι ὡς τάχιστα ἐμὲ κατακαίνειν; [7.6.38] οὐ μὴν ὅτε γε ἐν τοῖς ἀπόροις ἦμεν, ὦ πάντων μνημονικώτατοι, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἐμὲ ἐκαλεῖτε καὶ αἰεὶ ὡς εὐεργέτου μεμνήσεσθαι ὑπισχνεῖσθε. οὐ μέντοι ἀγνώμονες οὐδὲ οὗτοί εἰσιν οἱ νῦν ἥκοντες ἐφ᾽ὑμᾶς· ὥστε, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὐδὲ τούτοις δοκεῖτε βελτίονες εἶναι τοιοῦτοι ὄντες περὶ ἐμέ. ταῦτ᾽εἰπὼν ἐπαύσατο.

 

 

 

[7.6.39] Χαρμῖνος δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος ἀναστὰς εἶπεν·

--οὐ τὼ σιώ, ἀλλ᾽ἐμοὶ μέντοι οὐ δικαίως δοκεῖτε τῷ ἀνδρὶ τούτῳ χαλεπαίνειν· ἔχω γὰρ καὶ αὐτὸς αὐτῷ μαρτυρῆσαι. Σεύθης γὰρ ἐρωτῶντος ἐμοῦ καὶ Πολυνίκου περὶ Ξενοφῶντος τίς ἀνὴρ εἴη ἄλλο μὲν οὐδὲν εἶχε μέμψασθαι, ἄγαν δὲ φιλοστρατιώτην ἔφη αὐτὸν εἶναι· διὸ καὶ χεῖρον αὐτῷ εἶναι πρὸς ἡμῶν τε τῶν Λακεδαιμονίων καὶ πρὸς αὐτοῦ. [7.6.40] ἀναστὰς ἐπὶ τούτῳ Εὐρύλοχος Λουσιάτης Ἀρκὰς εἶπεν·

--καὶ δοκεῖ γέ μοι, ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, τοῦτο ὑμᾶς πρῶτον ἡμῶν στρατηγῆσαι, παρὰ Σεύθου ἡμῖν τὸν μισθὸν ἀναπρᾶξαι ἢ ἑκόντος ἢ ἄκοντος, καὶ μὴ πρότερον ἡμᾶς ἀπαγαγεῖν. [7.6.41] Πολυκράτης δὲ Ἀθηναῖος εἶπεν ἐνετὸς ὑπὸ Ξενοφῶντος·

--ὁρῶ γε μήν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, καὶ Ἡρακλείδην ἐνταῦθα παρόντα, ὃς παραλαβὼν τὰ χρήματα ἃ ἡμεῖς ἐπονήσαμεν, ταῦτα ἀποδόμενος οὔτε Σεύθῃ ἀπέδωκεν οὔτε ἡμῖν τὰ γιγνόμενα, ἀλλ᾽αὐτὸς κλέψας πέπαται. ἢν οὖν σωφρονῶμεν, ἑξόμεθα αὐτοῦ· οὐ γὰρ δὴ οὗτός γε, ἔφη, Θρᾷξ ἐστιν, ἀλλ᾽Ἕλλην ὢν Ἕλληνας ἀδικεῖ.

[7.6.42] ταῦτα ἀκούσας ὁ Ἡρακλείδης μάλα ἐξεπλάγη· καὶ προσελθὼν τῷ Σεύθῃ λέγει·

--ἡμεῖς ἢν σωφρονῶμεν, ἄπιμεν ἐντεῦθεν ἐκ τῆς τούτων ἐπικρατείας. καὶ ἀναβάντες ἐπὶ τοὺς ἵππους ᾤχοντο ἀπελαύνοντες εἰς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον. [7.6.43] καὶ ἐντεῦθεν Σεύθης πέμπει Ἀβροζέλμην τὸν ἑαυτοῦ ἑρμηνέα πρὸς Ξενοφῶντα καὶ κελεύει αὐτὸν καταμεῖναι παρ᾽ἑαυτῷ ἔχοντα χιλίους ὁπλίτας, καὶ ὑπισχνεῖται αὐτῷ ἀποδώσειν τά τε χωρία τὰ ἐπὶ θαλάττῃ καὶ τὰ ἄλλα ἃ ὑπέσχετο. καὶ ἐν ἀπορρήτῳ ποιησάμενος λέγει ὅτι ἀκήκοε Πολυνίκου ὡς εἰ ὑποχείριος ἔσται Λακεδαιμονίοις, σαφῶς ἀποθανοῖτο ὑπὸ Θίβρωνος. [7.6.44] ἐπέστελλον δὲ ταῦτα καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῷ Ξενοφῶντι ὡς διαβεβλημένος εἴη καὶ φυλάττεσθαι δέοι. ὁ δὲ ἀκούων ταῦτα δύο ἱερεῖα λαβὼν ἐθύετο τῷ Διὶ τῷ βασιλεῖ πότερά οἱ λῷον καὶ ἄμεινον εἴη μένειν παρὰ Σεύθῃ ἐφ᾽οἷς Σεύθης λέγει ἢ ἀπιέναι σὺν τῷ στρατεύματι. ἀναιρεῖ αὐτῷ ἀπιέναι.

[7.7.1] ἐντεῦθεν Σεύθης μὲν ἀπεστρατοπεδεύσατο προσωτέρω· οἱ δὲ Ἕλληνες ἐσκήνησαν εἰς κώμας ὅθεν ἔμελλον πλεῖστα ἐπισιτισάμενοι ἐπὶ θάλατταν ἥξειν. αἱ δὲ κῶμαι αὗται ἦσαν δεδομέναι ὑπὸ Σεύθου Μηδοσάδῃ. [7.7.2] ὁρῶν οὖν ὁ Μηδοσάδης δαπανώμενα τὰ ἑαυτοῦ ἐν ταῖς κώμαις ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων χαλεπῶς ἔφερε· καὶ λαβὼν ἄνδρα Ὀδρύσην δυνατώτατον τῶν ἄνωθεν καταβεβηκότων καὶ ἱππέας ὅσον τριάκοντα ἔρχεται καὶ προκαλεῖται Ξενοφῶντα ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατεύματος. καὶ ὃς λαβών τινας τῶν λοχαγῶν καὶ ἄλλους τῶν ἐπιτηδείων προσέρχεται. [7.7.3] ἔνθα δὴ λέγει Μηδοσάδης·

--ἀδικεῖτε, ὦ Ξενοφῶν, τὰς ἡμετέρας κώμας πορθοῦντες. προλέγομεν οὖν ὑμῖν, ἐγώ τε ὑπὲρ Σεύθου καὶ ὅδε ἁνὴρ παρὰ Μηδόκου ἥκων τοῦ ἄνω βασιλέως, ἀπιέναι ἐκ τῆς χώρας· εἰ δὲ μή, οὐκ ἐπιτρέψομεν ὑμῖν, ἀλλ᾽ἐὰν ποιῆτε κακῶς τὴν ἡμετέραν χώραν, ὡς πολεμίους ἀλεξόμεθα.

[7.7.4] ὁ δὲ Ξενοφῶν ἀκούσας ταῦτα εἶπεν·

--ἀλλὰ σοὶ μὲν τοιαῦτα λέγοντι καὶ ἀποκρίνασθαι χαλεπόν· τούτου δ᾽ἕνεκα τοῦ νεανίσκου λέξω, ἵν᾽εἰδῇ οἷοί τε ὑμεῖς ἐστε καὶ οἷοι ἡμεῖς. [7.7.5] ἡμεῖς μὲν γάρ, ἔφη, πρὶν ὑμῖν φίλοι γενέσθαι ἐπορευόμεθα διὰ ταύτης τῆς χώρας ὅποι ἐβουλόμεθα, ἣν μὲν ἐθέλοιμεν πορθοῦντες, [7.7.6] ἣν δὲ θέλοιμεν καίοντες, καὶ σὺ ὁπότε πρὸς ἡμᾶς ἔλθοις πρεσβεύων, ηὐλίζου τότε παρ᾽ἡμῖν οὐδένα φοβούμενος τῶν πολεμίων· ὑμεῖς δὲ οὐκ ᾖτε εἰς τήνδε τὴν χώραν, ἢ εἴ ποτε ἔλθοιτε, ὡς ἐν κρειττόνων χώρᾳ ηὐλίζεσθε ἐγκεχαλινωμένοις τοῖς ἵπποις. [7.7.7] ἐπεὶ δὲ ἡμῖν φίλοι ἐγένεσθε καὶ δι᾽ἡμᾶς σὺν θεοῖς ἔχετε τήνδε τὴν χώραν, νῦν δὴ ἐξελαύνετε ἡμᾶς ἐκ τῆσδε τῆς χώρας ἣν παρ᾽ἡμῶν, ἐχόντων κατὰ κράτος, παρελάβετε· ὡς γὰρ αὐτὸς οἶσθα, οἱ πολέμιοι οὐχ ἱκανοὶ ἦσαν ἡμᾶς ἐξελαύνειν. [7.7.8] καὶ οὐχ ὅπως δῶρα δοὺς καὶ εὖ ποιήσας ἀνθ᾽ὧν εὖ ἔπαθες ἀξιοῖς ἡμᾶς ἀποπέμψασθαι, ἀλλ᾽ἀποπορευομένους ἡμᾶς οὐδ᾽ἐναυλισθῆναι ὅσον δύνασαι ἐπιτρέπεις. [7.7.9] καὶ ταῦτα λέγων οὔτε θεοὺς αἰσχύνῃ οὔτε τόνδε τὸν ἄνδρα, ὃς νῦν μέν σε ὁρᾷ πλουτοῦντα, πρὶν δὲ ἡμῖν φίλον γενέσθαι ἀπὸ λῃστείας τὸν βίον ἔχοντα, ὡς αὐτὸς ἔφησθα. [7.7.10] ἀτὰρ τί καὶ πρὸς ἐμὲ λέγεις ταῦτα; ἔφη· οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ἔτι ἄρχω, ἀλλὰ Λακεδαιμόνιοι, οἷς ὑμεῖς παρεδώκατε τὸ στράτευμα ἀπαγαγεῖν οὐδὲν ἐμὲ παρακαλέσαντες, ὦ θαυμαστότατοι, ὅπως ὥσπερ ἀπηχθανόμην αὐτοῖς ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦγον, οὕτω καὶ χαρισαίμην νῦν ἀποδιδούς.

 

[7.7.11] ἐπεὶ ταῦτα ἤκουσεν ὁ Ὀδρύσης, εἶπεν·

--ἐγὼ μέν, ὦ Μηδόσαδες, κατὰ τῆς γῆς καταδύομαι ὑπὸ τῆς αἰσχύνης ἀκούων ταῦτα. καὶ εἰ μὲν πρόσθεν ἠπιστάμην, οὐδ᾽ἂν συνηκολούθησά σοι· καὶ νῦν ἄπειμι. οὐδὲ γὰρ ἂν Μήδοκός με ὁ βασιλεὺς ἐπαινοίη, εἰ ἐξελαύνοιμι τοὺς εὐεργέτας. [7.7.12] ταῦτ᾽εἰπὼν ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον ἀπήλαυνε καὶ σὺν αὐτῷ οἱ ἄλλοι ἱππεῖς πλὴν τεττάρων ἢ πέντε. ὁ δὲ Μηδοσάδης (ἐλύπει γὰρ αὐτὸν ἡ χώρα πορθουμένη), ἐκέλευε τὸν Ξενοφῶντα καλέσαι τὼ Λακεδαιμονίω. [7.7.13] καὶ ὃς λαβὼν τοὺς ἐπιτηδειοτάτους προσῆλθε τῷ Χαρμίνῳ καὶ Πολυνίκῳ καὶ ἔλεγεν ὅτι καλεῖ αὐτοὺς Μηδοσάδης προερῶν ἅπερ αὐτῷ, ἀπιέναι ἐκ τῆς χώρας. [7.7.14] οἴομαι ἂν οὖν, ἔφη, ὑμᾶς ἀπολαβεῖν τῇ στρατιᾷ τὸν ὀφειλόμενον μισθόν, εἰ εἴποιτε ὅτι δεδέηται ὑμῶν ἡ στρατιὰ συναναπρᾶξαι τὸν μισθὸν ἢ παρ᾽ἑκόντος ἢ παρ᾽ἄκοντος Σεύθου, καὶ ὅτι τούτων τυχόντες προθύμως ἂν συνέπεσθαι ὑμῖν φασι· καὶ ὅτι δίκαια ὑμῖν δοκοῦσι λέγειν· καὶ ὅτι ὑπέσχεσθε αὐτοῖς τότε ἀπιέναι ὅταν τὰ δίκαια ἔχωσιν οἱ στρατιῶται. [7.7.15] ἀκούσαντες οἱ Λάκωνες ταῦτα ἔφασαν ἐρεῖν καὶ ἄλλα ὁποῖα ἂν δύνωνται κράτιστα· καὶ εὐθὺς ἐπορεύοντο ἔχοντες πάντας τοὺς ἐπικαιρίους. ἐλθὼν δὲ ἔλεξε Χαρμῖνος·

--εἰ μὲν σύ τι ἔχεις, ὦ Μηδόσαδες, πρὸς ἡμᾶς λέγειν, εἰ δὲ μή, ἡμεῖς πρὸς σὲ ἔχομεν. [7.7.16] ὁ δὲ Μηδοσάδης μάλα δὴ ὑφειμένως·

--ἀλλ᾽ἐγὼ μὲν λέγω, ἔφη, καὶ Σεύθης τὰ αὐτά, ὅτι ἀξιοῦμεν τοὺς φίλους ἡμῖν γεγενημένους μὴ κακῶς πάσχειν ὑφ᾽ὑμῶν. ὅ τι γὰρ ἂν τούτους κακῶς ποιῆτε ἡμᾶς ἤδη ποιεῖτε· ἡμέτεροι γάρ εἰσιν. [7.7.17]

--ἡμεῖς τοίνυν, ἔφασαν οἱ Λάκωνες, ἀπίοιμεν ἂν ὁπότε τὸν μισθὸν ἔχοιεν οἱ ταῦτα ὑμῖν καταπράξαντες· εἰ δὲ μή, ἐρχόμεθα μὲν καὶ νῦν βοηθήσοντες τούτοις καὶ τιμωρησόμενοι ἄνδρας οἳ τούτους παρὰ τοὺς ὅρκους ἠδίκησαν. ἢν δὲ δὴ καὶ ὑμεῖς τοιοῦτοι ἦτε, ἐνθένδε ἀρξόμεθα τὰ δίκαια λαμβάνειν. [7.7.18] ὁ δὲ Ξενοφῶν εἶπεν·

--ἐθέλοιτε ἂν τούτοις, ὦ Μηδόσαδες, ἐπιτρέψαι, ἐπειδὴ φίλους ἔφατε εἶναι ὑμῖν, ἐν ὧν τῇ χώρᾳ ἐσμέν, ὁπότερ᾽ἂν ψηφίσωνται, εἴθ᾽ὑμᾶς προσῆκεν ἐκ τῆς χώρας ἀπιέναι εἴθ᾽ἡμᾶς; [7.7.19] ὁ δὲ ταῦτα μὲν οὐκ ἔφη· ἐκέλευε δὲ μάλιστα μὲν αὐτὼ τὼ Λάκωνε ἐλθεῖν παρὰ Σεύθην περὶ τοῦ μισθοῦ, καὶ οἴεσθαι ἂν Σεύθην πεῖσαι· εἰ δὲ μή, Ξενοφῶντα σὺν αὐτῷ πέμπειν, καὶ συμπράξειν ὑπισχνεῖτο. ἐδεῖτο δὲ τὰς κώμας μὴ καίειν.

 

[7.7.20] ἐντεῦθεν πέμπουσι Ξενοφῶντα καὶ σὺν αὐτῷ οἳ ἐδόκουν ἐπιτηδειότατοι εἶναι. ὁ δὲ ἐλθὼν λέγει πρὸς Σεύθην·

--οὐδὲν ἀπαιτήσων, ὦ Σεύθη, πάρειμι, ἀλλὰ διδάξων, ἢν δύνωμαι, [7.7.21] ὡς οὐ δικαίως μοι ἠχθέσθης ὅτι ὑπὲρ τῶν στρατιωτῶν ἀπῄτουν σε προθύμως ἃ ὑπέσχου αὐτοῖς· σοὶ γὰρ ἔγωγε οὐχ ἧττον ἐνόμιζον σύμφορον εἶναι ἀποδοῦναι ἢ ἐκείνοις ἀπολαβεῖν. [7.7.22] πρῶτον μὲν γὰρ οἶδα μετὰ τοὺς θεοὺς εἰς τὸ φανερόν σε τούτους καταστήσαντας, ἐπεί γε βασιλέα σε ἐποίησαν πολλῆς χώρας καὶ πολλῶν ἀνθρώπων· ὥστε οὐχ οἷόν τέ σοι λανθάνειν οὔτε ἤν τι καλὸν οὔτε ἤν τι αἰσχρὸν ποιήσῃς. [7.7.23] τοιούτῳ δὲ ὄντι ἀνδρὶ μέγα μέν μοι ἐδόκει εἶναι μὴ δοκεῖν ἀχαρίστως ἀποπέμψασθαι ἄνδρας εὐεργέτας, μέγα δὲ εὖ ἀκούειν ὑπὸ ἑξακισχιλίων ἀνθρώπων, τὸ δὲ μέγιστον μηδαμῶς ἄπιστον σαυτὸν καταστῆσαι ὅ τι λέγοις. [7.7.24] ὁρῶ γὰρ τῶν μὲν ἀπίστων ματαίους καὶ ἀδυνάτους καὶ ἀτίμους τοὺς λόγους πλανωμένους· οἳ δ᾽ἂν φανεροὶ ὦσιν ἀλήθειαν ἀσκοῦντες, τούτων οἱ λόγοι, ἤν τι δέωνται, οὐδὲν μεῖον δύνανται ἁνύσασθαι ἢ ἄλλων ἡ βία· ἤν τέ τινας σωφρονίζειν βούλωνται, γιγνώσκω τὰς τούτων ἀπειλὰς οὐχ ἧττον σωφρονιζούσας ἢ ἄλλων τὸ ἤδη κολάζειν· ἤν τέ τᾐ τι ὑπισχνῶνται οἱ τοιοῦτοι ἄνδρες, οὐδὲν μεῖον διαπράττονται ἢ ἄλλοι παραχρῆμα διδόντες· [7.7.25] ἀναμνήσθητι δὲ καὶ σὺ τί προτελέσας ἡμῖν συμμάχους ἡμᾶς ἔλαβες. οἶσθ᾽ὅτι οὐδέν· ἀλλὰ πιστευθεὶς ἀληθεύσειν ἃ ἔλεγες ἐπῆρας τοσούτους ἀνθρώπους συστρατεύεσθαί τε καὶ κατεργάσασθαί σοι ἀρχὴν οὐ τριάκοντα μόνον ἀξίαν ταλάντων, ὅσα οἴονται δεῖν οὗτοι νῦν ἀπολαβεῖν, ἀλλὰ πολλαπλασίων. [7.7.26] οὐκοῦν τοῦτο μὲν πρῶτον τὸ πιστεύεσθαι, τὸ καὶ τὴν βασιλείαν σοι κατεργασάμενον, τούτων τῶν χρημάτων πιπράσκεται. [7.7.27] ἴθι δὴ ἀναμνήσθητι πῶς μέγα ἡγοῦ τότε καταπρᾶξαι ἃ νῦν καταστρεψάμενος ἔχεις. ἐγὼ μὲν εὖ οἶδ᾽ὅτι ηὔξω ἂν τὰ νῦν πεπραγμένα μᾶλλόν σοι καταπραχθῆναι ἢ πολλαπλάσια τούτων τῶν χρημάτων γενέσθαι. [7.7.28] ἐμοὶ τοίνυν μεῖζον βλάβος καὶ αἴσχιον δοκεῖ εἶναι τὸ ταῦτα νῦν μὴ κατασχεῖν ἢ τότε μὴ λαβεῖν, ὅσῳπερ χαλεπώτερον ἐκ πλουσίου πένητα γενέσθαι ἢ ἀρχὴν μὴ πλουτῆσαι, καὶ ὅσῳ λυπηρότερον ἐκ βασιλέως ἰδιώτην φανῆναι ἢ ἀρχὴν μὴ βασιλεῦσαι. [7.7.29] οὐκοῦν ἐπίστασαι μὲν ὅτι οἱ νῦν σοι ὑπήκοοι γενόμενοι οὐ φιλίᾳ τῇ σῇ ἐπείσθησαν ὑπὸ σοῦ ἄρχεσθαι ἀλλ᾽ἀνάγκῃ, καὶ ὅτι ἐπιχειροῖεν ἂν πάλιν ἐλεύθεροι γίγνεσθαι, εἰ μή τις αὐτοὺς φόβος κατέχοι. [7.7.30] ποτέρως οὖν οἴει μᾶλλον ἂν φοβεῖσθαί τε αὐτοὺς καὶ σωφρονεῖν τὰ πρὸς σέ, εἰ ὁρῷέν σοι τοὺς στρατιώτας οὕτω διακειμένους ὡς νῦν τε μένοντας ἄν, εἰ σὺ κελεύοις, αὖθίς τ᾽ἂν ταχὺ ἐλθόντας, εἰ δέοι, ἄλλους τε τούτων περὶ σοῦ ἀκούοντας πολλὰ ἀγαθὰ ταχὺ ἄν σοι ὁπότε βούλοιο παραγενέσθαι, ἢ εἰ καταδοξάσειαν μήτ᾽ἂν ἄλλους σοι ἐλθεῖν δι᾽ἀπιστίαν ἐκ τῶν νῦν γεγενημένων τούτους τε αὐτοῖς εὐνουστέρους εἶναι ἢ σοί; [7.7.31] ἀλλὰ μὴν οὐδὲ πλήθει γε ἡμῶν λειφθέντες ὑπεῖξάν σοι, ἀλλὰ προστατῶν ἀπορίᾳ. οὐκοῦν νῦν καὶ τοῦτο κίνδυνος μὴ λάβωσι προστάτας αὑτῶν τινας τούτων οἳ νομίζουσιν ὑπὸ σοῦ ἀδικεῖσθαι, ἢ καὶ τούτων κρείττονας τοὺς Λακεδαιμονίους, ἐὰν μὲν οἱ στρατιῶται ὑπισχνῶνται προθυμότερον αὐτοῖς συστρατεύσεσθαι, ἂν τὰ παρὰ σοῦ νῦν ἀναπράξωσιν, οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι διὰ τὸ δεῖσθαι τῆς στρατιᾶς συναινέσωσιν αὐτοῖς ταῦτα. [7.7.32] ὅτι γε μὴν οἱ νῦν ὑπὸ σοὶ Θρᾷκες γενόμενοι πολὺ ἂν προθυμότερον ἴοιεν ἐπί σε ἢ σύν σοι οὐκ ἄδηλον· σοῦ μὲν γὰρ κρατοῦντος δουλεία ὑπάρχει αὐτοῖς, κρατουμένου δέ σου ἐλευθερία. [7.7.33] εἰ δὲ καὶ τῆς χώρας προνοεῖσθαι ἤδη τι δεῖ ὡς σῆς οὔσης, ποτέρως ἂν οἴει ἀπαθῆ κακῶν μᾶλλον αὐτὴν εἶναι, εἰ οὗτοι οἱ στρατιῶται ἀπολαβόντες ἃ ἐγκαλοῦσιν εἰρήνην καταλιπόντες οἴχοιντο, ἢ εἰ οὗτοί τε μένοιεν ὡς ἐν πολεμίᾳ σύ τε ἄλλους πειρῷο πλέονας τούτων ἔχων ἀντιστρατοπεδεύεσθαι δεομένους τῶν ἐπιτηδείων; [7.7.34] ἀργύριον δὲ ποτέρως ἂν πλέον ἀναλωθείη, εἰ τούτοις τὸ ὀφειλόμενον ἀποδοθείη, ἢ εἰ ταῦτά τε ὀφείλοιντο ἄλλους τε κρείττονας δέοι σε μισθοῦσθαι; [7.7.35] ἀλλὰ γὰρ Ἡρακλείδῃ, ὡς πρὸς ἐμὲ ἐδήλου, πάμπολυ δοκεῖ τοῦτο τὸ ἀργύριον εἶναι. ἦ μὴν πολύ γέ ἐστιν ἔλαττον νῦν σοι καὶ λαβεῖν τοῦτο καὶ ἀποδοῦναι ἢ πρὶν ἡμᾶς ἐλθεῖν πρὸς σὲ δέκατον τούτου μέρος. [7.7.36] οὐ γὰρ ἀριθμός ἐστιν ὁ ὁρίζων τὸ πολὺ καὶ τὸ ὀλίγον, ἀλλ᾽ἡ δύναμις τοῦ τε ἀποδιδόντος καὶ λαμβάνοντος. σοὶ δὲ νῦν ἡ κατ᾽ἐνιαυτὸν πρόσοδος πλείων ἔσται ἢ ἔμπροσθεν τὰ παρόντα πάντα ἃ ἐκέκτησο. [7.7.37] ἐγὼ μέν, ὦ Σεύθη, ταῦτα ὡς φίλου ὄντος σου προυνοούμην, ὅπως σύ τε ἄξιος δοκοίης εἶναι ὧν οἱ θεοί σοι ἔδωκαν ἀγαθῶν ἐγώ τε μὴ διαφθαρείην ἐν τῇ στρατιᾷ. [7.7.38] εὖ γὰρ ἴσθι ὅτι νῦν ἐγὼ οὔτ᾽ἂν ἐχθρὸν βουλόμενος κακῶς ποιῆσαι δυνηθείην σὺν ταύτῃ τῇ στρατιᾷ οὔτ᾽ἂν εἴ σοι πάλιν βουλοίμην βοηθῆσαι, ἱκανὸς ἂν γενοίμην. οὕτω γὰρ πρός με ἡ στρατιὰ διάκειται. [7.7.39] καίτοι αὐτόν σε μάρτυρα σὺν θεοῖς εἰδόσι ποιοῦμαι ὅτι οὔτε ἔχω παρὰ σοῦ ἐπὶ τοῖς στρατιώταις οὐδὲν οὔτε ᾔτησα πώποτε εἰς τὸ ἴδιον τὰ ἐκείνων οὔτε ἃ ὑπέσχου μοι ἀπῄτησα· [7.7.40] ὄμνυμι δέ σοι μηδὲ ἀποδιδόντος δέξασθαι ἄν, εἰ μὴ καὶ οἱ στρατιῶται ἔμελλον τὰ ἑαυτῶν συναπολαμβάνειν. αἰσχρὸν γὰρ ἦν τὰ μὲν ἐμὰ διαπεπρᾶχθαι, τὰ δ᾽ἐκείνων περιιδεῖν κακῶς ἔχοντα ἄλλως τε καὶ τιμώμενον ὑπ᾽ἐκείνων. [7.7.41] καίτοι Ἡρακλείδῃ γε λῆρος πάντα δοκεῖ εἶναι πρὸς τὸ ἀργύριον ἔχειν ἐκ παντὸς τρόπου· ἐγὼ δέ, ὦ Σεύθη, οὐδὲν νομίζω ἀνδρὶ ἄλλως τε καὶ ἄρχοντι κάλλιον εἶναι κτῆμα οὐδὲ λαμπρότερον ἀρετῆς καὶ δικαιοσύνης καὶ γενναιότητος. [7.7.42] ὁ γὰρ ταῦτα ἔχων πλουτεῖ μὲν ὄντων φίλων πολλῶν, πλουτεῖ δὲ ἄλλων βουλομένων γενέσθαι, καὶ εὖ μὲν πράττων ἔχει τοὺς συνησθησομένους, ἐὰν δέ τι σφαλῇ, οὐ σπανίζει τῶν βοηθησόντων. [7.7.43] ἀλλὰ γὰρ εἰ μήτε ἐκ τῶν ἔργων κατέμαθες ὅτι σοι ἐκ τῆς ψυχῆς φίλος ἦν, μήτε ἐκ τῶν ἐμῶν λόγων δύνασαι τοῦτο γνῶναι, ἀλλὰ τοὺς τῶν στρατιωτῶν λόγους πάντας κατανόησον· παρῆσθα γὰρ καὶ ἤκουες ἃ ἔλεγον οἱ ψέγειν ἐμὲ βουλόμενοι. [7.7.44] κατηγόρουν γάρ μου πρὸς Λακεδαιμονίους ὡς σὲ περὶ πλείονος ποιοίμην ἢ Λακεδαιμονίους, αὐτοὶ δ᾽ἐνεκάλουν ἐμοὶ ὡς μᾶλλον μέλει μοι ὅπως τὰ σὰ καλῶς ἔχοι ἢ ὅπως τὰ ἑαυτῶν· ἔφασαν δέ με καὶ δῶρα ἔχειν παρὰ σοῦ. [7.7.45] καίτοι τὰ δῶρα ταῦτα πότερον οἴει αὐτοὺς κακόνοιάν τινα ἐνιδόντας μοι πρὸς σὲ αἰτιᾶσθαί με ἔχειν παρὰ σοῦ ἢ προθυμίαν πολλὴν περὶ σὲ κατανοήσαντας; [7.7.46] ἐγὼ μὲν οἶμαι πάντας ἀνθρώπους νομίζειν εὔνοιαν δεῖν ἀποδείκνυσθαι τούτῳ παρ᾽οὗ ἂν δῶρά τις λαμβάνῃ. σὺ δὲ πρὶν μὲν ὑπηρετῆσαί τί σοι ἐμὲ ἐδέξω ἡδέως καὶ ὄμμασι καὶ φωνῇ καὶ ξενίοις καὶ ὅσα ἔσοιτο ὑπισχνούμενος οὐκ ἐνεπίμπλασο· ἐπεὶ δὲ κατέπραξας ἃ ἐβούλου καὶ γεγένησαι ὅσον ἐγὼ ἐδυνάμην μέγιστος, νῦν οὕτω με ἄτιμον ὄντα ἐν τοῖς στρατιώταις τολμᾷς περιορᾶν; [7.7.47] ἀλλὰ μὴν ὅτι σοι δόξει ἀποδοῦναι πιστεύω καὶ τὸν χρόνον διδάξειν σε καὶ αὐτόν γέ σε οὐχὶ ἀνέξεσθαι τοὺς σοὶ προεμένους εὐεργεσίαν ὁρῶντά σοι ἐγκαλοῦντας. δέομαι οὖν σου, ὅταν ἀποδιδῷς, προθυμεῖσθαι ἐμὲ παρὰ τοῖς στρατιώταις τοιοῦτον ποιῆσαι οἷόνπερ καὶ παρέλαβες.

 

 


[7.7.48] ἀκούσας ταῦτα ὁ Σεύθης κατηράσατο τῷ αἰτίῳ τοῦ μὴ πάλαι ἀποδεδόσθαι τὸν μισθόν· καὶ πάντες Ἡρακλείδην τοῦτον ὑπώπτευσαν εἶναι· ἐγὼ γάρ, ἔφη, οὔτε διενοήθην πώποτε ἀποστερῆσαι ἀποδώσω τε. [7.7.49] ἐντεῦθεν πάλιν εἶπεν ὁ Ξενοφῶν·

--ἐπεὶ τοίνυν διανοῇ ἀποδιδόναι, νῦν ἐγώ σου δέομαι δι᾽ἐμοῦ ἀποδοῦναι, καὶ μὴ περιιδεῖν με διὰ σὲ ἀνομοίως ἔχοντα ἐν τῇ στρατιᾷ νῦν τε καὶ ὅτε πρὸς σὲ ἀφικόμεθα. [7.7.50] ὁ δ᾽εἶπεν·

--ἀλλ᾽οὔτ᾽ἐν τοῖς στρατιώταις ἔσει δι᾽ἐμὲ ἀτιμότερος ἄν τε μένῃς παρ᾽ἐμοὶ χιλίους μόνους ὁπλίτας ἔχων, ἐγώ σοι τά τε χωρία ἀποδώσω καὶ τἆλλα ἃ ὑπεσχόμην. [7.7.51] ὁ δὲ πάλιν εἶπε·

--ταῦτα μὲν ἔχειν οὕτως οὐχ οἷόν τε· ἀπόπεμπε δὲ ἡμᾶς.

--καὶ μήν, ἔφη ὁ Σεύθης, καὶ ἀσφαλέστερόν γέ σοι οἶδα ὂν παρ᾽ἐμοὶ μένειν ἢ ἀπιέναι. [7.7.52] ὁ δὲ πάλιν εἶπεν·

--ἀλλὰ τὴν μὲν σὴν πρόνοιαν ἐπαινῶ· ἐμοὶ δὲ μένειν οὐχ οἷόν τε· ὅπου δ᾽ἂν ἐγὼ ἐντιμότερος ὦ, νόμιζε καὶ σοὶ τοῦτο ἀγαθὸν ἔσεσθαι. [7.7.53] ἐντεῦθεν λέγει Σεύθης·

--ἀργύριον μὲν οὐκ ἔχω ἀλλ᾽ἢ μικρόν τι, καὶ τοῦτό σοι δίδωμι, τάλαντον· βοῦς δὲ ἑξακοσίους καὶ πρόβατα εἰς τετρακισχίλια καὶ ἀνδράποδα εἰς εἴκοσι καὶ ἑκατόν. ταῦτα λαβὼν καὶ τοὺς τῶν ἀδικησάντων σε ὁμήρους προσλαβὼν ἄπιθι. [7.7.54] γελάσας ὁ Ξενοφῶν εἶπεν·

--ἢν οὖν μὴ ἐξικνῆται ταῦτ᾽εἰς τὸν μισθόν, τίνος τάλαντον φήσω ἔχειν; ἆρ᾽οὐκ, ἐπειδὴ καὶ ἐπικίνδυνόν μοί ἐστιν, ἀπιόντα γε ἄμεινον φυλάττεσθαι πέτρους; ἤκουες δὲ τὰς ἀπειλάς. τότε μὲν δὴ αὐτοῦ ἔμεινε.

 


[7.7.55] τῇ δ᾽ὑστεραίᾳ ἀπέδωκέ τε αὐτοῖς ἃ ὑπέσχετο καὶ τοὺς ἐλῶντας συνέπεμψεν. οἱ δὲ στρατιῶται τέως μὲν ἔλεγον ὡς ὁ Ξενοφῶν οἴχοιτο ὡς Σεύθην οἰκήσων καὶ ἃ ὑπέσχετο αὐτῷ ληψόμενος· ἐπεὶ δὲ εἶδον, ἥσθησαν καὶ προσέθεον. [7.7.56] Ξενοφῶν δ᾽ἐπεὶ εἶδε Χαρμῖνόν τε καὶ Πολύνικον·


--ταῦτα, ἔφη, σέσωσται δι᾽ὑμᾶς τῇ στρατιᾷ καὶ παραδίδωμι αὐτὰ ἐγὼ ὑμῖν· ὑμεῖς δὲ διαθέμενοι διάδοτε τῇ στρατιᾷ. οἱ μὲν οὖν παραλαβόντες καὶ λαφυροπώλας καταστήσαντες ἐπώλουν, καὶ πολλὴν εἶχον αἰτίαν. [7.7.57] Ξενοφῶν δὲ οὐ προσῄει, ἀλλὰ φανερὸς ἦν οἴκαδε παρασκευαζόμενος· οὐ γάρ πω ψῆφος αὐτῷ ἐπῆκτο Ἀθήνησι περὶ φυγῆς. προσελθόντες δὲ αὐτῷ οἱ ἐπιτήδειοι ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἐδέοντο μὴ ἀπελθεῖν πρὶν ἀπαγάγοι τὸ στράτευμα καὶ Θίβρωνι παραδοίη.

[7.8.1] ἐντεῦθεν διέπλευσαν εἰς Λάμψακον, καὶ ἀπαντᾷ τῷ Ξενοφῶντι Εὐκλείδης μάντις Φλειάσιος ὁ Κλεαγόρου υἱὸς τοῦ τὰ ἐντοίχια ἐν Λυκείῳ γεγραφότος. οὗτος συνήδετο τῷ Ξενοφῶντι ὅτι ἐσέσωστο, καὶ ἠρώτα αὐτὸν πόσον χρυσίον ἔχοι. [7.8.2] ὁ δ᾽αὐτῷ ἐπομόσας εἶπεν ἦ μὴν ἔσεσθαι μηδὲ ἐφόδιον ἱκανὸν οἴκαδε ἀπιόντι, εἰ μὴ ἀπόδοιτο τὸν ἵππον καὶ ἃ ἀμφ᾽αὑτὸν εἶχεν. [7.8.3] ὁ δ᾽αὐτῷ οὐκ ἐπίστευεν. ἐπεὶ δ᾽ἔπεμψαν Λαμψακηνοὶ ξένια τῷ Ξενοφῶντι καὶ ἔθυε τῷ Ἀπόλλωνι, παρεστήσατο τὸν Εὐκλείδην· ἰδὼν δὲ τὰ ἱερὰ ὁ Εὐκλείδης εἶπεν ὅτι πείθοιτο αὐτῷ μὴ εἶναι χρήματα. --ἀλλ᾽οἶδα, ἔφη, ὅτι κἂν μέλλῃ ποτὲ ἔσεσθαι, φαίνεταί τι ἐμπόδιον, ἂν μηδὲν ἄλλο, σὺ σαυτῷ. συνωμολόγει ταῦτα ὁ Ξενοφῶν. [7.8.4] ὁ δὲ εἶπεν· --ἐμπόδιος γάρ σοι ὁ Ζεὺς ὁ μειλίχιός ἐστι, καὶ ἐπήρετο εἰ ἤδη θύσειεν, ὥσπερ οἴκοι, ἔφη, εἰώθειν ἐγὼ ὑμῖν θύεσθαι καὶ ὁλοκαυτεῖν. ὁ δ᾽οὐκ ἔφη ἐξ ὅτου ἀπεδήμησε τεθυκέναι τούτῳ τῷ θεῷ. συνεβούλευσεν οὖν αὐτῷ θύεσθαι καθὰ εἰώθει, καὶ ἔφη συνοίσειν ἐπὶ τὸ βέλτιον. [7.8.5] τῇ δὲ ὑστεραίᾳ Ξενοφῶν προσελθὼν εἰς Ὀφρύνιον ἐθύετο καὶ ὡλοκαύτει χοίρους τῷ πατρίῳ νόμῳ, καὶ ἐκαλλιέρει. [7.8.6] καὶ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀφικνεῖται Βίων καὶ Ναυσικλείδης χρήματα δώσοντες τῷ στρατεύματι, καὶ ξενοῦνται τῷ Ξενοφῶντι καὶ ἵππον ὃν ἐν Λαμψάκῳ ἀπέδοτο πεντήκοντα δαρεικῶν, ὑποπτεύοντες αὐτὸν δι᾽ἔνδειαν πεπρακέναι, ὅτι ἤκουον αὐτὸν ἥδεσθαι τῷ ἵππῳ, λυσάμενοι ἀπέδοσαν καὶ τὴν τιμὴν οὐκ ἤθελον ἀπολαβεῖν. [7.8.7] ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο διὰ τῆς Τρῳάδος, καὶ ὑπερβάντες τὴν Ἴδην εἰς Ἄντανδρον ἀφικνοῦνται πρῶτον, εἶτα παρὰ θάλατταν πορευόμενοι [τῆς Ἀσίας] εἰς Θήβης πεδίον. [7.8.8] ἐντεῦθεν δι᾽Ἀδραμυττίου καὶ Κερτωνοῦ ὁδεύσαντες εἰς Καΐκου πεδίον ἐλθόντες Πέργαμον καταλαμβάνουσι τῆς Μυσίας. ἐνταῦθα δὴ ξενοῦται Ξενοφῶν Ἑλλάδι τῇ Γογγύλου τοῦ Ἐρετριέως γυναικὶ καὶ Γοργίωνος καὶ Γογγύλου μητρί. [7.8.9] αὕτη δ᾽αὐτῷ φράζει ὅτι Ἀσιδάτης ἐστὶν ἐν τῷ πεδίῳ ἀνὴρ Πέρσης· τοῦτον ἔφη αὐτόν, εἰ ἔλθοι τῆς νυκτὸς σὺν τριακοσίοις ἀνδράσι, λαβεῖν ἂν καὶ αὐτὸν καὶ γυναῖκα καὶ παῖδας καὶ τὰ χρήματα· εἶναι δὲ πολλά. ταῦτα δὲ καθηγησομένους ἔπεμψε τόν τε αὑτῆς ἀνεψιὸν καὶ Δαφναγόραν, ὃν περὶ πλείστου ἐποιεῖτο. [7.8.10] ἔχων οὖν ὁ Ξενοφῶν τούτους παρ᾽ἑαυτῷ ἐθύετο. καὶ Βασίας ὁ Ἠλεῖος μάντις παρὼν εἶπεν ὅτι κάλλιστα εἴη τὰ ἱερὰ αὐτῷ καὶ ὁ ἀνὴρ ἁλώσιμος εἴη. [7.8.11] δειπνήσας οὖν ἐπορεύετο τούς τε λοχαγοὺς τοὺς μάλιστα φίλους λαβὼν καὶ .. πιστοὺς γεγενημένους διὰ παντός, ὅπως εὖ ποιήσαι αὐτούς. συνεξέρχονται δὲ αὐτῷ καὶ ἄλλοι βιασάμενοι εἰς ἑξακοσίους· οἱ δὲ λοχαγοὶ ἀπήλαυνον, ἵνα μὴ μεταδοῖεν τὸ μέρος, ὡς ἑτοίμων δὴ χρημάτων. [7.8.12] ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο περὶ μέσας νύκτας, τὰ μὲν πέριξ ὄντα ἀνδράποδα τῆς τύρσιος καὶ χρήματα τὰ πλεῖστα ἀπέδρα αὐτοὺς παραμελοῦντας, ὡς τὸν Ἀσιδάτην αὐτὸν λάβοιεν καὶ τὰ ἐκείνου. [7.8.13] πυργομαχοῦντες δὲ ἐπεὶ οὐκ ἐδύναντο λαβεῖν τὴν τύρσιν (ὑψηλὴ γὰρ ἦν καὶ μεγάλη καὶ προμαχεῶνας καὶ ἄνδρας πολλοὺς καὶ μαχίμους ἔχουσα), διορύττειν ἐπεχείρησαν τὸν πύργον. [7.8.14] ὁ δὲ τοῖχος ἦν ἐπ᾽ὀκτὼ πλίνθων γηίνων τὸ εὖρος. ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ διωρώρυκτο· καὶ ὡς τὸ πρῶτον διεφάνη, ἐπάταξεν ἔνδοθεν βουπόρῳ τις ὀβελίσκῳ διαμπερὲς τὸν μηρὸν τοῦ ἐγγυτάτω· τὸ δὲ λοιπὸν ἐκτοξεύοντες ἐποίουν μηδὲ παριέναι ἔτι ἀσφαλὲς εἶναι. [7.8.15] κεκραγότων δὲ αὐτῶν καὶ πυρσευόντων ἐκβοηθοῦσιν Ἰταμένης μὲν ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ἐκ Κομανίας δὲ ὁπλῖται Ἀσσύριοι καὶ Ὑρκάνιοι ἱππεῖς καὶ οὗτοι βασιλέως μισθοφόροι ὡς ὀγδοήκοντα, καὶ ἄλλοι πελτασταὶ εἰς ὀκτακοσίους, ἄλλοι δ᾽ἐκ Παρθενίου, ἄλλοι δ᾽ἐξ Ἀπολλωνίας καὶ ἐκ τῶν πλησίον χωρίων καὶ ἱππεῖς. [7.8.16] ἐνταῦθα δὴ ὥρα ἦν σκοπεῖν πῶς ἔσται ἡ ἄφοδος· καὶ λαβόντες ὅσοι ἦσαν βόες καὶ πρόβατα ἤλαυνον καὶ ἀνδράποδα ἐντὸς πλαισίου ποιησάμενοι, οὐ τοῖς χρήμασιν ἔτι προσέχοντες τὸν νοῦν, ἀλλὰ μὴ φυγὴ εἴη ἡ ἄφοδος, εἰ καταλιπόντες τὰ χρήματα ἀπίοιεν, καὶ οἵ τε πολέμιοι θρασύτεροι εἶεν καὶ οἱ στρατιῶται ἀθυμότεροι· νῦν δὲ ἀπῇσαν ὡς περὶ τῶν χρημάτων μαχούμενοι. [7.8.17] ἐπεὶ δὲ ἑώρα Γογγύλος ὀλίγους μὲν τοὺς Ἕλληνας, πολλοὺς δὲ τοὺς ἐπικειμένους, ἐξέρχεται καὶ αὐτὸς βίᾳ τῆς μητρὸς ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, βουλόμενος μετασχεῖν τοῦ ἔργου· συνεβοήθει δὲ καὶ Προκλῆς ἐξ Ἁλισάρνης καὶ Τευθρανίας ὁ ἀπὸ Δαμαράτου. [7.8.18] οἱ δὲ περὶ Ξενοφῶντα ἐπεὶ πάνυ ἤδη ἐπιέζοντο ὑπὸ τῶν τοξευμάτων καὶ σφενδονῶν, πορευόμενοι κύκλῳ, ὅπως τὰ ὅπλα ἔχοιεν πρὸ τῶν τοξευμάτων, μόλις διαβαίνουσι τὸν Κάρκασον ποταμόν, τετρωμένοι ἐγγὺς οἱ ἡμίσεις. [7.8.19] ἐνταῦθα δὲ Ἀγασίας ὁ Στυμφάλιος λοχαγὸς τιτρώσκεται, τὸν πάντα χρόνον μαχόμενος πρὸς τοὺς πολεμίους. καὶ διασᾐζονται ἀνδράποδα ὡς διακόσια ἔχοντες καὶ πρόβατα ὅσον θύματα. [7.8.20] τῇ δὲ ὑστεραίᾳ θυσάμενος ὁ Ξενοφῶν ἐξάγει νύκτωρ πᾶν τὸ στράτευμα, ὅπως ὅτι μακροτάτην ἔλθοι τῆς Λυδίας, εἰς τὸ μὴ διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι φοβεῖσθαι, ἀλλ᾽ἀφυλακτεῖν. [7.8.21] ὁ δὲ Ἀσιδάτης ἀκούσας ὅτι πάλιν ἐπ᾽αὐτὸν τεθυμένος εἴη ὁ Ξενοφῶν καὶ παντὶ τῷ στρατεύματι ἥξοι, ἐξαυλίζεται εἰς κώμας ὑπὸ τὸ Παρθένιον πόλισμα ἐχούσας. [7.8.22] ἐνταῦθα οἱ περὶ Ξενοφῶντα συντυγχάνουσιν αὐτῷ καὶ λαμβάνουσιν αὐτὸν καὶ γυναῖκα καὶ παῖδας καὶ τοὺς ἵππους καὶ πάντα τὰ ὄντα· καὶ οὕτω τὰ πρότερα ἱερὰ ἀπέβη. [7.8.23] ἔπειτα πάλιν ἀφικνοῦνται εἰς Πέργαμον. ἐνταῦθα τὸν θεὸν ἠσπάσατο Ξενοφῶν· συνέπραττον γὰρ καὶ οἱ Λάκωνες καὶ οἱ λοχαγοὶ καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ καὶ οἱ στρατιῶται ὥστ᾽ἐξαίρετα λαβεῖν καὶ ἵππους καὶ ζεύγη καὶ τἆλλα· ὥστε ἱκανὸν εἶναι καὶ ἄλλον ἤδη εὖ ποιεῖν. [7.8.24] ἐν τούτῳ Θίβρων παραγενόμενος παρέλαβε τὸ στράτευμα καὶ συμμείξας τῷ ἄλλῳ Ἑλληνικῷ ἐπολέμει πρὸς Τισσαφέρνην καὶ Φαρνάβαζον. [7.8.25] [ἄρχοντες δὲ οἵδε τῆς βασιλέως χώρας ὅσην ἐπήλθομεν. Λυδίας Ἀρτίμας, Φρυγίας Ἀρτακάμας, Λυκαονίας καὶ Καππαδοκίας Μιθραδάτης, Κιλικίας Συέννεσις, Φοινίκης καὶ Ἀραβίας Δέρνης, Συρίας καὶ Ἀσσυρίας Βέλεσυς, Βαβυλῶνος ῾Ρωπάρας, Μηδίας Ἀρβάκας, Φασιανῶν καὶ Ἑσπεριτῶν Τιρίβαζος· Καρδοῦχοι δὲ καὶ Χάλυβες καὶ Χαλδαῖοι καὶ Μάκρωνες καὶ Κόλχοι καὶ Μοσσύνοικοι καὶ Κοῖτοι καὶ Τιβαρηνοὶ αὐτόνομοι· Παφλαγονίας Κορύλας, Βιθυνῶν Φαρνάβαζος, τῶν ἐν Εὐρώπῃ Θρᾳκῶν Σεύθης. [7.8.26] ἀριθμὸς συμπάσης τῆς ὁδοῦ τῆς ἀναβάσεως καὶ καταβάσεως σταθμοὶ διακόσιοι δεκαπέντε, παρασάγγαι χίλιοι ἑκατὸν πεντήκοντα, στάδια τρισμύρια τετρακισχίλια διακόσια πεντήκοντα πέντε. χρόνου πλῆθος τῆς ἀναβάσεως καὶ καταβάσεως ἐνιαυτὸς καὶ τρεῖς μῆνες.]

Livre 7

On a rapporté dans les livres précédents d'abord toutes les actions des Grecs rendant leur marche aux ordres de Cyrus, jusqu'à l'affaire où ce prince fut tué ; ensuite ce qui leur arriva dans leur retraite depuis le champ de bataille jusqu'aux bords du Pont-Euxin ; ce qu'ils firent enfin en côtoyant, soit par terre, soit par eau, les rivages de cette mer jusqu'à ce qu'ils parvinssent à Chryopolis, en Asie, sur le Bosphore.

Alors Pharnabaze craignant que cette armée ne portât la guerre dans son gouvernement, envoya vers Anaxibius, un des Lacédémoniens, qui se trouvait pour lors à Byzance. Il le pria de faire sortir ces troupes de l'Asie, et lui promit de reconnaître ce service en faisant tout ce qu'Anaxibius exigerait de lui. Ce Lacédémonien fit venir les généraux et les chefs de lochos grecs à Byzance, et s'engagea à donner une paie aux soldats s'ils traversaient le détroit. Les autres généraux se chargèrent de faire mettre l'objet en délibération, et de lui rapporter la réponse des troupes. Xénophon seul dit qu'il voulait enfin quitter l'armée et s'embarquer pour retourner en Grèce. Anaxibius l'exhorta à rester encore avec les Grecs pendant le passage ; et à ne s'en séparer qu'ensuite ; Xénophon le lui promit. Seuthès, Thrace, envoie aussi Médosade à Xénophon ; il veut l'engager à l'aider de tous ses efforts pour faire traverser à l'armée le Bosphore, et lui promet que s'il s'y emploie avec zèle, il n'aura pas lieu de s'en repentir. Ce général répond :


“Les Grecs vont certainement passer le détroit, et Seuthès n'a besoin de rien promettre ni à moi, ni à qui que ce soit pour l'obtenir. Dès que l'armée aura le pied en Europe, je la quitterai. Qu'il s'adresse donc, comme il le jugera à propos, à ceux qui doivent rester avec les troupes et qui ont du crédit sur elles. > Alors tous les Grecs passèrent à Byzance. Anaxibius ne leur donna point la paie qu'ils espéraient, mais fit publier par un héraut qu'ils prissent leurs armes, leur bagage, et sortissent de la ville ; comme s'il eût voulu en faire la revue et les congédier. Les soldats s'affligeaient de n'avoir point d'argent pour acheter des vivres pendant la route qui leur restait à faire, et ne se pressaient pas de charger les équipages. Xénophon, que les liens de l'hospitalité attachaient à Cléandre, gouverneur de Byzance, alla le voir, et l'embrassa comme prêt à s'embarquer pour retourner dans sa patrie.

“Ne quittez point l'armée, lui dit ce Lacédémonien, ou vous donnerez des sujets de plainte contre vous ; on vous Impute déjà la lenteur avec laquelle vos soldats évacuent cette place.

- Je n'en suis nullement la cause, répliqua Xénophon ; mais ils ont besoin de se pourvoir de vivres, et n'ont pas de quoi en acheter ; de là vient leur mauvaise humeur et la peine qu'ils ont à sortir de ces murs.

- Je vous conseille néanmoins, ajouta Cléandre, de des accompagner hors d'ici, comme si vous vouliez marcher avec eux, et de ne vous en séparer que lorsque toute l'armée sera au-delà de nos remparts.

- Allons donc trouver Anaxibius, repartit Xénophon, et convenons-en avec lui.” Ils allèrent chez ce général, et lui répétèrent ce qu'ils avaient décidé entre eux. Il exhorta Xénophon à suivre ce projet, à faire au plus tôt sortir les équipages et les soldats, et lui dit de leur annoncer aussi que celui qui ne se trouverait pas à la revue et au dénombrement qu'on allait faire, déclarerait par-là même qu'il était en faute. Les généraux sortirent donc les premiers de la place ; des soldats les suivirent. Enfin presque toute L'armée était hors des murs, à l'exception de quelques Grecs qui rentaient encore dans Byzance. Étéonique se tenait à la porte, pour la fermer et mettre la barre, dès que le dernier homme serait passé. Anaxibius ayant assemblé les généraux et les chefs de lochos, leur dit :

“Prenez des vivres dans les villages de Thrace ; vous y trouverez beaucoup d'orge, de froment et d'autres provisions ; après vous en être munis, marchez vers la Chersonèse ; Cynisque vous y donnera la paie. Quelques soldats entendirent ces mots, et les rapportèrent à l'armée, ou peut-être même fut-ce quelque chef de lochos qui commit cette indiscrétion. Les généraux prenaient des informations sur Seuthès, demandaient s'il était allié ou ennemi, s'il fallait traverser le Mont Sacré, ou, faisant un détour, passer dans l'intérieur de la Thrace. Pendant qu'ils tenaient ces discours le soldat saute à ses armes et court de toute sa force vers Byzance comme pour rentrer dans les murs de cette ville. Étéonique et ceux qui étaient avec lui voyant les hoplites accourir, ferment les portes et mettent la barre ; les soldats frappaient aux portes et criaient que c'était une injustice atroce qu'on commettait envers eux de les chasser hors des remparts où ils seraient à la merci de l'ennemi ; ils menaçaient de fendre les portes à coups de hache si on ne les leur ouvrait de bonne grâce. Il y en eut qui coururent à la mer et qui, à l'extrémité du mur, grimpèrent sur les pierres qui s'avançaient dans les flots, et se jetèrent dans la place ; d'autres soldats qui n'en étaient point sortis, voient ce qui se passe aux portes, coupent avec leurs haches les barres de derrière, ouvrent les battants, et l'armée se précipite dans la ville. Dès que Xénophon s'aperçut de ce qui arrivait, il craignit que les Grecs ne s'abandonnassent au pillage et qu'il n'en résultât un malheur irréparable pour la ville, pour lui-même et pour l'armée ; il courut et entra dans la place avec la foule des soldats. Les citoyens voient les troupes pénétrer par violence dans l'enceinte de leurs murs ; ils fuient des places publiques ; les uns se retirent dans leurs maisons les autres sur des navires ; ceux au contraire des habitants qui se trouvaient chez eux en sortent avec terreur ; il y en avait qui lançaient des galères à la mer pour se sauver ; tous se croyaient perdus, comme si la ville eût été prise d'assaut. Etéopique se réfugie dans la citadelle, Anaxibius court à la mer, saute dans un bateau de pêcheur, suit la côte et vient aborder à la citadelle ; il envoie aussitôt chercher un détachement de la garnison de Chalcédoine ; car il ne croyait pas que celle qui était dans la forteresse avec lui, fût suffisante pour arrêter l'impétuosité des Grecs. Les soldats aperçoivent Xénophon au milieu d'eux ; ils se précipitent en foule sur lui et lui crient :“C'est actuellement, Xénophon, qu'il faut vous montrer un homme ; voilà une place, voilà des galères, voilà des richesses, voilà des troupes nombreuses à votre disposition ; vous pourriez maintenant nous faire du bien si vous le vouliez, et nous ferions de vous un homme puissant.

- J'approuve ce que vous dites, répondit Xénophon, et je me conduirai en conséquence. Puisque tels sont vos désirs, rangez-vous au plus tôt en bataille et posez ainsi vos armes à terre.” Il leur parlait sur ce ton pour les apaiser ; il exhorta les autres généraux à leur tenir de semblables propos et à leur faire mettre bas les armes. Les Grecs se formèrent d'eux-mêmes. En peu de temps les hoplites furent sur 50 de hauteur ; les armés à la légère coururent se ranger sur les 2 ailes. La place où ils se trouvaient est très commode pour y mettre des troupes en bataille : on l'appelle la place des Thraces ; elle est unie et dégagée de maisons. Quand les armes furent posées à terre et que la première chaleur du soldat fut un peu tombée, Xénophon convoqua l'armée et parla en ces termes :

”Je ne m'étonne, soldats, ni de votre colère, ni de l'opinion où vous êtes qu'on vous a cruellement trompés ; mais si nous suivons ces mouvements de fureur, si nous punissons de leur fourberie les Lacédémoniens qui sont entre nos mains, et une ville qui n'en est nullement complice, songez aux suites qu'auront vos ressentiments. Vous serez ennemis déclarés de Sparte, et il est aisé de prévoir dans quelle guerre vous vous engagez en jetant les yeux sur les événements encore récents et en les rappelant à votre mémoire. Nous autres Athéniens, lorsque nous avons commencé la guerre contre ces mêmes Lacédémoniens et contre les villes de leur parti, nous avions au moins 400 galères, soit en mer, soit dans nos chantiers ; notre ville regorgeait de richesses ; nous tirions un revenu annuel de 1.000 talents pour le moins de l'Attique ou des pays situés hors de nos frontières ; notre empire s'étendait sur toutes les îles ; il comprenait nombre de villes en Asie, beaucoup d'autres en Europe et cette même Byzance où vous vous trouvez maintenant était alors sous nos lois. Nous n'en avons pas moins succombé, et vous le savez tous. Que croyez-vous qu'il, nous arrive aujourd'hui ? Les Lacédémoniens ne sont plus ligués seulement avec les Achéens, mais encore avec Athènes et avec tous les anciens alliés de cette république. Nous avons nous-mêmes pour ennemis Tissapherne et tous les Barbares qui sont au-delà de la mer. Nous avons pour ennemi bien plus cruel encore le grand Roi, contre lequel nous avons marché pour lui ôter sa couronne et pour lui arracher la vie s'il eût dépendu de nous. D'après ce tableau général de tout ce qui se réunit et conspire contre nous, est-il quelqu'un d'assez insensé pour présumer que nous en sortirions vainqueurs ? Ne nous conduisons pas en furieux, je vous en conjure par les Immortels ; ne nous perdons pas honteusement nous-mêmes en faisant la guerre à notre patrie, à nos amis, à nos parents, car ils sont tous citoyens des villes qui s'armeront contre nous, et ne sera-ce pas avec justice ? Quoi ! nous n'avons voulu garder aucune place des Barbares, quoique partout triomphants, et la première ville grecque où nous entrons, nous allons la mettre au pillage ! Puissé-je, je le souhaite, être à 100 pieds sous terre avant de vous voir commettre de pareils excès ! Vous êtes Grecs, je vous conseille de vous soumettre aux chefs de la Grèce et d'essayer de vous faire accorder par eux un traitement équitable ; mais si s vous ne pouvez pas l'obtenir, il ne faut pas, quelque injustice qu'ils vous fassent, vous fermer à jamais les portes de votre patrie. Je suis d'avis d'envoyer des députés à Anaxibius, et de lui dire : “Nous ne sommes point entrés ici pour y commettre la moindre violence, mais pour tâcher d'obtenir de vous, si nous le pouvions, quelques avantages, et pour vous faire voir, si vous nous refusez, que ce n'est pas parce que nous nous laissons abuser, mais parce que nous savons obéir, que nous sortons de Byzance.” Ce parti fut adopté ; on envoya Hiéronime d'Elide, Euryloque Arcadien. et Philésius d'Achaïe faire ces représentations à Anaxibius. Ils partirent pour s'acquitter de leur mission. Les soldats étaient encore assis près de leurs armes quand Cyratade Thébain vint les aborder, Il n'était point banni de la Grèce, mais le désir de commander une armée le faisait voyager, et il allait offrir ses services à toutes les villes, à toutes les nations qui pouvaient avoir besoin d'un général. Il s'avança vers les soldats ; il leur dit qu'il était prêt à les mener dans une partie de la Thrace nommée le Delta, où il y avait un butin abondant et précieux à faire, et il leur promit de leur fournir des vivres à discrétion jusqu'à ce qu'ils y fussent arrivés. Les soldats écoutaient ces discours quand on leur apporta la réponse d'Anaxibius. Il leur faisait dire qu'ils ne se repentiraient pas de lui avoir obéi, qu'il rendrait compte de leur soumission aux magistrats de Sparte, et qu'il leur ferait en son particulier tout le bien qui dépendrait de lui. Les Grecs acceptèrent alors Cyratade pour général, et sortirent des murs de Byzance. Cyratade convint de se trouver le lendemain au camp, d'amener des victimes, un devin et des provisions de bouche pour l'armée. Dès qu'elle fut hors des portes, Anaxibius les fit fermer et ordonna à un héraut de publier que tout soldat qui serait pris dans la ville serait vendu comme esclave. Le lendemain, Cyratade vint avec les victimes et le sacrificateur. 20 hommes le suivaient chargés de farine ; 20 autres, de vin ; 3, d'huile d'olive ; 1 autre portait une telle provision d'ail, qu'il pliait sous le faix ; 1 autre était de même chargé d'oignons. Cyratade fit poser le tout à terre comme pour le distribuer aux soldats, et commença le sacrifice. Xénophon envoya chercher Cléandre ; il le pria de lui obtenir la permission de rentrer dans Byzance et de s'y embarquer. Cléandre lui rendit une seconde visite.

 

 


“J'ai eu de la peine, lui dit-il, à vous faire accorder la permission que vous sollicitiez. Il n'est pas à-propos, m'a répondu Anaxibius, que Xénophon soit dans Byzance, l'armée campant presque sous ses murs ; il m'a ajouté que les habitants de cette ville étaient divisés par des factions, et cherchaient à se nuire les uns aux autres. Il vous permet cependant d'y rentrer si vous voulez en partir, et mettre à la voile avec lui.” Xénophon, après avoir pris congé de ses soldats, revint donc avec Cléandre, et les portes lui furent ouvertes. Cyratade, le premier jour, n'obtint point de présages heureux, et ne distribua rien aux Grecs ; le lendemain les victimes étaient déjà près de l'autel, et Cyratade couronné allait sacrifier. Timasion Dardanien, Néon d'Asinée et Cléanor d'Orchomène s'avancèrent vers lui, lui dirent de suspendre le sacrifice, et lui annoncèrent qu'il ne commanderait point l'armée s'il ne lui fournissait des vivres. Il ordonna qu'on mesurât et distribuât ceux qu'il avait apportés ; mais comme il s'en fallait beaucoup qu'il n'y en eût assez pour nourrir pendant un seul jour tous les Grecs, il se retira emmenant les victimes et renonçant au généralat.

Néon d'Asinée, Phrynisque Achéen et Timasion Dardanien, restèrent à l'armée, et s'étant avancés dans le pays, campèrent près des villages voisins de Byzance et appartenant aux Thraces ; les généraux n'étaient pas d'accord entre eux ; Cléanor et Phrynisque voulaient conduire l'armée au service de Seuthès ; car ce Thrace les avait gagnés, et avait fait présent à l'un d'eux d'un cheval, à l'autre d'une femme. Néon souhaitait qu'on se portât vers la Chersonèse. Il pensait que si l'armée était en pays dépendant des Lacédémoniens, le commandement suprême lui serait probablement déféré. Timasion brûlait de repasser en Asie. Il espérait être admis peut-être ainsi à rentrer dans sa patrie ; c'était le voeu des soldats. Le temps s'écoulait cependant ; beaucoup de soldats vendirent leurs armes dans le pays, et s'embarquèrent comme ils purent pour retourner dans leur patrie ; d'autres les donnèrent aux habitants de la campagne, et se mêlèrent à ceux des villes voisines. Anaxibius apprit avec plaisir cette dispersion de l'armée. Il avait été la cause première de et événement, et croyait avoir fait le plus grand plaisir à Pharnabaze. Anaxibius étant parti de Byzance sur un vaisseau, rencontra à Cyzique Aristarque, qui venait remplacer Cléandre et prendre le gouvernement confié à ce Lacédémonien. Aristarque annonça que Polus désigné amiral, et qui devait succéder à Anaxibius, était au moment d'arriver dans l'Hellespont. Anaxibius ordonna à Aristarque de vendre tous les soldats de l'armée de Cyrus qui seraient restés dans Byzance, et qu'il y trouverait encore. Cléandre n'avait point mis à exécution ce décret. Il avait au contraire rendu des soins aux malades, en avait pris compassion, et avait contraint les habitants de la ville de les loger. Aristarque, dès qu'il arriva, en vendit au plus vite au moins 400. Anaxibius mit à la voile pour Parium, et envoya de là à Pharnabaze pour lui rappeler leurs mutuels engagements. Mais ce satrape ayant appris qu'Aristarque, nouveau gouverneur de Byzance, était arrivé, et qu'un autre amiral remplaçait Anaxibius, ne tint pas grand compte de ce dernier. Il négocia directement avec Aristarque, et fit avec lui les mêmes conventions qu'il avait faites avec Anaxibius, relativement à l'armée qui avait suivi Cyrus. Anaxibius alors envoya chercher Xénophon, lui ordonna de s'embarquer, d’aller au plus tôt, par quelque moyen que ce fût, joindre l'armée, de la contenir ensemble, d'y rappeler le plus qu'il pourrait des soldats dispersés, de marcher à Périnthe, et d'y faire monter les Grecs sur des vaisseaux pour passer en Asie. Il lui donne un navire à 30 rames, une lettre, et envoie avec lui un homme chargé d'ordonner aux habitants de Périnthe de fournir des chevaux à Xénophon pour se rendre au camp en toute diligence. Ce général traverse la Propontide, et arrive à l'armée. Les soldats le revirent avec plaisir et le suivirent aussitôt avec zèle, dans l'espoir de quitter bientôt la Thrace pour repasser en Asie. Seuthès de son côté ayant appris le retour de Xénophon, lui envoya par mer Médosade, pour le prier de lui amener l'armée, et lui fit faire des promesses par lesquelles il espérait le séduire. Xénophon répliqua que ce qu'on lui demandait était impossible, et Médosade retourna sur ses pas chargé de cette réponse. Quand les Grecs furent arrivés à Périnthe, Néon se détacha d'eux et campa séparément à la tête d'environ 800 hommes. Tout le reste de l'armée demeura réuni et prit son camp sous les murs de Périnthe. Xénophon chercha ensuite à se procurer des bâtiments pour faire traverser les troupes et pour débarquer au plus tôt en Asie. Sur ces entrefaites, Aristarque, gouverneur de Byzance, arriva de cette place avec 2 galères. Pharnabaze l'avait gagné, et il défendit aux matelots de transporter l'armée. Il alla au camp,'et ordonna pareillement aux soldats de ne point passer en Asie. Xénophon lui objecta qu'il en avait reçu l'ordre d'Anaxibius : “Il m'a envoyé ici chargé de cette mission.” Aristarque répondit : “Anaxibius n'est plus amiral, et tout ce pays est de mon gouvernement. Si je trouve quelqu'un de vous en mer, je coulerai bas son bâtiment.” Ayant dit ces mots, il retourna dans la ville. Le lendemain, il fit dire aux généraux et aux chefs de lochos de l'armée de le venir trouver. Ils étaient déjà près des murs, lorsque quelqu'un avertit Xénophon que s'il entrait, on l'arrêterait, qu'il recevrait peut-être sur le lieu même quelque mauvais traitement, ou qu'on le livrerait à Pharnabaze. Ayant reçu cet avis, il dit aux autres chefs de continuer leur marche, et prétendit avoir personnellement un sacrifice à faire. Il revint au camp, et sacrifia pour savoir si les dieux lui permettaient de tâcher d'engager l'armée à passer au service de Seuthès ; car il ne voyait pas qu'elle pût traverser sans danger la Propontide, Aristarque ayant des galères pour l'en empêcher. Il ne voulait pas non plus qu'elle allât s'enfermer dans la Chersonèse où elle aurait manqué de tout. D'ailleurs il aurait fallu obéir au gouverneur de cette presqu'île, et on n'y eût point trouvé de vivres. Telles étaient les idées qui occupaient Xénophon. Les généraux et les chefs de lochos revinrent de chez Aristarque. Ils rapportèrent qu'il les avait renvoyés sans leur donner audience, et qui il leur avait enjoint de revenir le soir ; ce qui parut dénoter encore plus clairement quelque embûche. Xénophon crut d'après les signes favorables qu'il avait trouvés dans les entrailles des victimes, que le parti le plus sûr pour lui et pour l'armée était de passer au service de Seuthès. Il prit avec lui Polycrate d'Athènes, chef de lochos, et pria tous les généraux, excepté Néon d'envoyer à sa suite chacun, un homme de confiance, puis il partit de nuit pour le camp de Seuthès, qui était à 60 stades de celui des Grecs. Quand on en fut près, on trouva des feux et il n'y avait point de troupes. Xénophon crut d'abord que ce Thrace avait décampé. Mais ayant entendu du bruit et des avertissements que les sentinelles de Seuthès se donnaient les unes aux autres, il conçut que ce général faisait allumer ainsi des feux fort en avant des postes, afin qu'on ne pût voir les gardes qui se tenaient dans l'obscurité, ni savoir où elles étaient, et que tout ce qui s'en approchait au contraire ne réussît point à se cacher d'elles et fût aperçu à la lueur des flammes. Dès que Xénophon eut compris ce stratagème, il envoya en avant l'interprète qui se trouva à sa suite : “Annoncez, lui dit-il, à Seuthès que Xénophon est ici et veut conférer avec lui.” La garde demanda si c'était Xénophon d'Athènes, celui qui était à la tête de l'armée. “Lui-même, répondit le général.” Les Thraces en sautèrent de joie, et coururent en informer leur chef. Peu après, environ 200 armés à la légère arrivèrent, prirent Xénophon et sa suite, et les menèrent à Seuthès. Ce Thrace était dans une tour où il se gardait avec soin. Elle était entourée de chevaux tout bridés ; car il avait la précaution de les nourrir dans le jour, et on était sur ses gardes pendant la nuit. On prétendait que jadis les peuples de ce pays même avaient tué beaucoup d'hommes et enlevé tous les équipages à une armée nombreuse que commandait Térès, l'un des ancêtres de Seuthès. Ces peuples sont les Thyniens, et ils passent pour être les plus belliqueux des Thraces dans les entreprises nocturnes. Lorsqu'on fut près de Seuthès, il ordonna qu'on fit entrer Xénophon avec 2 hommes à son choix. Dès qu'ils furent introduits, on s'embrassa d'abord, et on but à la manière des Thraces, en se faisant passer de main en main des cornes pleines de vin. Seuthès avait avec lui ce même Médosade qu'il envoyait partout en députation. Xénophon commença ensuite à parler en ces termes :

 

 

 

“Seuthès, vous m'avez envoyé d'abord à Chalcédoine Médosade que voici, pour me prier de concourir à faire passer l'armée en Europe. Vous me promettiez, à ce qu'il m'assurait, si je vous rendais ce service, de le payer par vos bienfaits.” Xénophon demanda ensuite à Médosade si cette assertion était vraie. Celui-ci en convint.


“Le même Médosade revint vers moi lorsque j'eus repassé de Pariim au” camp, et m'assura que si je menais l'armée à votre secours, je serais traité par vous en ami et en frère, et que vous me donneriez de plus les villes maritimes qui sont en votre pouvoir.” Alors Xénophon pria encore Médosade d'attester ce qui en était, et ce Thrace confirma que le général n'avait rien dit que de vrai.


“Rapportez donc maintenant à Seuthès, dit Xénophon, quelle réponse vous reçûtes de moi à Chalcédoine.

- Vous me répondîtes d'abord que l'armée allait passer à Byzance, qu'il était inutile de gagner ni vous, ni aucun autre Grec pour obtenir ce qui était déjà résolu. Vous ajoutâtes que vous quitteriez l'armée bientôt après son passage, et tout ce que vous m'annonçâtes s'est trouvé vrai.

- Que vous ai-je dit, répliqua Xénophon, lorsque vous me vîntes trouver à Selymbrie ?

.- Vous me dites que je vous proposais l'impossible, que l'armée allait s'embarquer à Périnthe et retourner en Asie.

- Je me présente aujourd'hui devant vous, Seuthès, reprit Xénophon, avec Phrynisque et Polycrate que vous voyez, l'un général, l'autre chef de lochos dans notre armée. Tous les autres généraux, excepté Néon de Laconie, ont envoyé” chacun avec moi l'homme en qui ils ont le plus dé confiance. Ces députés sont à votre porte. Si vous voulez rendre notre traité plus authentique, faites-les entrer aussi. Vous, Polycrate, allez les trouver. Dites-leur que je leur ordonne de quitter leurs armes, et revenez vous-même sans épée.” Seuthès s'écria à ces mots qu'il ne se défiait d'aucun Athénien, qu'il savait qu'ils lui étaient attachés par les liens du sang, qu'il les regardait comme ses amis, et comptait sur leur affection. Quand les Grecs, dont la présence était nécessaire, furent entrés, Xénophon demanda à Seuthès pour quelle expédition il désirait le secours de l'armée. “Moesade, répondit ce Thrace, était mon père. Il avait pour sujets les Mélandeptiens, les Thyniens et les Thranipses. Quand les affaires des Odryssiens tournèrent mal, mon père fut chassé de ses États et mourut de maladie. Je restai orphelin, et fus élevé à la cour de Médoce, qui règne maintenant. Parvenu à l'adolescence, je ne pus supporter de devoir ma subsistance à un étranger. Je m'assis près de lui sur un siège et dans cette posture suppliante, je le conjurai de me fournir le plus de troupes qu'il pourrait pour faire tout le mal qui dépendrait de moi aux Thraces, qui avaient expulsé ma famille, et pour ne plus être à charge à mon bienfaiteur. Il me donna des hommes et des chevaux, que vous verrez quand le jour luira. Je vis maintenant, à leur tête, du butin que je fais dans le pays qui a appartenait à mes pères ; mais j'espère, avec l'aide des Dieux, le recouvrer sans peine, si vous vous joignez à moi, et c'est pour cette conquête que j'ai besoin de votre secours.”

 

“Dites-nous donc, reprit Xénophon, si nous venons porter les armes pour vous, quelle solde vous pourrez donner aux soldats, aux chefs de lochos et aux généraux, afin que ces Grecs aillent l'annoncer à l'armée.” Seuthès promit à chaque soldat un cyzicène, le double à un chef de lochos, le quadruple à un général ; il offrit de plus autant de terres qu'en désireraient les Grecs, des attelages pour les cultiver, et une aille maritime fortifiée.

“Mais, dit Xénophon, si je tâche de vous rendre ce service et ne puis y réussir, si a quelque vaine crainte de déplaire aux Lacédémoniens empêche le traité de se conclure, recevrez-vous dans vos états a quiconque voudra s'y réfugier ?

- Accourez-y, reprit Seuthès, je vous y traiterai comme mes frères ; je vous y accorderai des marques de distinction, et je partagerai avec vous tout ce que je pourrai conquérir. Quant à vous, Xénophon, je vous donnerai ma fille, et si vous en avez une, je l'achèterai de vous, suivant la coutume des Thraces ; je vous ferai présent de Bisanthe : pour habitation c'est la plus belle ville que je possède sur les bords de la mer.”

Après ce discours, on se présenta de part et d'autre la main en signe d'amitié, et les Grecs se retirèrent ; ils arrivèrent avant le jour au camp, et chaque député rendit compte à son général de ce qui s'était passé. Dès qu'il fut jour Aristarque fit appeler encore les généraux et les chefs de lochos : ceux-ci furent d'avis de n'y point aller, mais de convoquer les soldats. Tous se rendirent à l'assemblée, excepté ceux du corps de Néon qui campaient à environ 10 stades delà. Quand on fut assemblé, Xénophon se leva et parla ainsi :

“Soldats, Aristarque a des galères et nous empêche de nous porter par mer où nous voulons ; car il serait dangereux de nous embarquer sur des bâtiments moins forts que les siens. Il vous ordonne de marcher vers la Chersonèse, et de vous y frayer une route, les armes à la main, à travers le Mont-Sacré. Si vous vous ouvrez ce passage et pénétrez jusqu'à la Chersonèse, il vous promet de ne plus vendre ni dévouer à l'esclavage aucun de vous, ainsi qu'il l'a fait à Byzance ; il assure que vous n'aurez plus de supercherie à craindre, qu'ou vous paiera une solde, au contraire, et qu'on ne négligera point, comme aujourd'hui, de vous faire trouver les premiers besoins de la vie. Telles sont les offres d'Aristarque. Seuthès, de son côté, s'engage à vous bien traiter si vous allez le joindre. Voyez maintenant si vous voulez délibérer sur cette alternative, dans ce moment même, ou seulement lorsque vous serez arrivés où il y a des vivres. Comme nous manquons d'argent pour acheter, et qu'on ne nous laisse rien prendre ici sans payer, je suis d'avis de retourner d'abord à des villages où nous forcerons aisément les paysans à nous laisser prendre notre subsistance ; d'écouter là ce qu'on exige de nous, de part et d'autre, et de choisir alors le parti le plus avantageux pour nous. Que quiconque pense comme moi, ajouta Xénophon, lève la main.” Tous les assistants la levèrent.

“Nous allons donc décamper, dit ce général ; chargez vos équipages, et quand vous en recevrez l'ordre, suivez celui qui sera à la tête de la colonne.” Xénophon conduisit ensuite l'armée qui marcha où il la menait. Néon et d'autres personnes envoyées par Aristarque, voulaient engager les troupes à revenir sur leurs pas mais on ne les écouta point. Quand on eut fait environ 30 stades Seuthès vint au devant des Grecs. Xénophon, dès qu’il l’aperçut, lui cria d'approcher afin que les discours que ce Thrace lui tiendrait relativement à l’avantage commun, fussent entendus de plus de monde. Lorsque Seuthès se fut avancé :

“Notre dessein, lui dit Xénophon, est d'aller où nous trouverons de quoi subsister. Nous prêterons alors l'oreille à vos propositions et à celles d'Aristarque, et nous préférerons celles qui nous paraîtront les plus avantageuses mais si vous nous conduisez vers le lieu où est la plus grande abondance de vivres, nous nous regarderons déjà comme liés à vous par les noeuds de l'hospitalité.” Seuthès répondit :

“Je connais beaucoup de gros villages pleins de provisions de toute espèce ; ils ne sont éloignés d'ici qu'autant qu'il le faut pour vous faire gagner de l'appétit, et trouver votre dîner meilleur.

- Conduisez-nous donc, dit Xénophon.” On y arriva dans l’après-dîner ; les soldats s'assemblèrent et Seuthès leur dit :


“Grecs, je vous demande de porter les armes pour moi ; je vous promets que chaque soldat touchera pour sa paie un cézicène par mois, et les chefs de lochos et les généraux à proportion. Je récompenserai, indépendamment de cette solde, ceux qui le mériteront. Vous vous ferez fournir, comme maintenant, par le pays votre subsistance ; mais je m'approprierai ce qu'on prendra d'ailleurs, et du prix que j'en retirerai, je vous fournirai votre paie. Mes troupes sont propres à poursuivre et à chercher, dans ses dernières retraites, l'ennemi qui nous fuira ou voudra nous échapper, et avec vous je tacherai de vaincre ceux qui m'opposeraient de la résistance.” Xénophon, lui demanda :

“Jusqu'à quelle distance de la mer prétendez-vous que l'armée vous suive ?

- Jamais, répondit Seuthès, à plus de 7 journées de chemin, et nous nous en tiendrons presque toujours plus près.” Il fut permis ensuite à qui voulut de prendre la parole. Nombre de Grecs dirent que Seuthès faisait des propositions tout­à-fait avantageuses, qu'on était en hiver, que ceux qui auraient le dessein de s'embarquer pour retourner dans leur patrie, ne le pourraient point dans cette saison ; qu'il n'était pas plus possible de rester en pays ami, puisqu'on n'y subsisterait qu'à prix d'argent, et qu'il paraissait plus dangereux de cantonner dans le pays ennemi séparément de Seuthès qu'avec lui ; qu'ils regardaient dans ces circonstances comme un grand bonheur de trouver un prince qui leur offrit de plus une solde. Xénophon dit alors :

“Si quelque Grec a des objections à faire, qu'il parle, sinon allons aux voix pour arrêter ici.” Personne n'ayant fait d'opposition, on recueillit les suffrages, et le traité fut approuvé. Xénophon annonça aussitôt à Seuthès que l'armée entrait à son service. Les soldats cantonnèrent ensuite par divisions ; Seuthès invita les généraux et les chefs de lochos à souper dans le village voisin, qu'il occupait. Quand ils vinrent pour se mettre à table et qu'ils furent à la porte de ce Thrace, ils y trouvèrent un certain Héraclide de Maronée aborda tous ceux qu'il croyait en état de faire quelque présent à Seuthès ; il s'adressa d'abord à des habitants de Parium qui venaient négocier un trait d'alliance entre leur patrie et Médoce roi des Odryssiens, et qui portaient des dons à ce monarque et à son épouse, Héraclide leur représenta que Médoce régnait dans la Thrace supérieure à plus de 12 journées de la mer, et que Seuthès, aidé de tels auxiliaires, allait se rendre maître des bords de la Propontide. “Lorsqu'il sera votre voisin, il aura plus de moyens que qui que ce soit de vous faire du bien et du mal. Si vous raisonnez sensément, vous lui offrirez tous ces présents que vous portez à Médoce ; vous retirerez plus d'avantage de votre libéralité en l'exerçant ici qu'en allant chercher un prince qui habite loin de votre patrie.” Il les persuada par de tels discours, puis il s'approcha de Tmasion Dardanien, ayant ouï dire que ce général avait des vases précieux et de riches tapis ourdis dans le pays des Barbares. Il lui assura qu'il était d'usage que les convives invités par Seuthès lui fissent des présents. Quand il aura acquis un grandi pouvoir, il sera en état ou de vous faire rentrer dans votre patrie ou de vous enrichir si vous restez dans son royaume.” Telles étaient les sollicitations d'Héraclide à tous ceux qu'il abordait. Il vint aussi à Xénophon, et lui dit :

“Vous êtes de la ville la plus considérable de la Grèce, et Seuthès a de vous la plus grande opinion. Vous voudrez probablement posséder dans ce pays-ci des villes et des domaines, comme ont fait beaucoup d'autres Grecs. Il convient donc que vous offriez à Seuthès les dons les plus magnifiques. Je vous donne ce conseil par bienveillance, car je suis certain que plus les présents que vous allez faire surpasseront ceux des autres convives, plus Seuthès se piquera de vous distinguer d'eux dans la distribution de ses bienfaits, et voudra que vous teniez de lui des avantages plus considérables.” Cet avis mit Xénophon dans l'embarras, car il était repassé de Parium en Europe, n'ayant qu'un jeune esclave et l'argent qu'il lui fallait pour sa route. On entra pour souper ; les convives étaient les premiers des Thraces qui se trouvaient auprès de Seuthès, les généraux et les chefs de lochos grecs et quelques députés de villes. Ils s'assirent tous en cercle ; on apporta ensuite pour eux tous environ 20 trépieds pleins de viandes coupées en morceaux ; de grands pains étaient attachés à ces viandes ; on avait toujours soin de placer les mets de préférence devant les étrangers, car tel était l'usage. Seuthès servit le premier voici comment. Il prit les pains qui étaient près de lui, les rompit en morceaux assez petits et les jeta aux convives qu'il voulut ; il en usa de même pour les viandes, et il ne s'en réserva à lui-même que pour en goûter. Tous ceux qui avaient des mets devant eux imitèrent Seuthès. Il y avait un certain Arcadien nommé Ariste, très grand mangeur ; il ne s'embarrassa pas de servir, prit dans sa main un fort gros pain, mit de la viande sur ses genoux et soupa ainsi. On portait tout autour des convives des cornes pleines devin, qu'aucun d'eux ne refusait. Quand l'échanson qui les apportait fut près d'Ariste, ce Grec apercevant Xénophon qui ne mangeait plus, dit à l'échanson :

“Donne à ce général ; il a déjà du temps de reste, et je suis occupé.” Seuthès entendit la voix d'Ariste, et pour savoir ce qu'il disait le demanda à l'échanson ; celui-ci, qui savait le grec, expliqua le propos, et tout le monde se mit à rire. Comme on continuait à boire, un Thrace entra, menant en main un cheval blanc. Il prit une corne pleine de vin et dit :

“Je bois à votre santé, Seuthès, et vous fais ce présent. Monté sur ce cheval, vous pourrez poursuivre l'ennemi que vous voudrez, et serez sûr de le joindre ; vous pourrez le fuir, et n'en aurez rien à craindre.” Un autre conduisait un jeune esclave, et le donna de même à Seuthès en buvant à sa santé ; un troisième lui offrit des vêtements pour son épouse. ; Timasion but aussi à la santé de Seuthès en lui présentant une coupe d'argent et un tapis qui valait 10 mines. Un certain Athénien, nommé Cnésippe, se leva et dit que c'était un ancien et très bel usage que ceux qui étaient riches fissent des présents au roi en signe de respect, mais que le roi donnât à ceux qui n'avaient rien. “C'est le moyen, dit-il, que je vous offre des dons dans la suite, et vous prouve ma vénération, comme les autres.” Xénophon ne savait comment se conduire, d'autant qu'il se trouvait assis sur le siège le plus près de Seuthès, où on l'avait placé par honneur. Héraclide ordonna à l'échanson de lui présenter la corne ; Xénophon, qui se sentait déjà un peu échauffé du vin qu'il avait bu, se leva avec plus de hardiesse, prit la corne et dit :

“Pour moi, Seuthès, je me donne à vous moi-même et tous mes compagnons, vous aurez en nous des amis fidèles ; aucun ne vous sert avec répugnance ; tous désirent au contraire de mériter encore plus que moi vos bonnes grâces. Vous les voyez à votre armée, non qu'ils aient rien à vous demander ; ils ne brûlent que d'essuyer des fatigues et de s'exposer à des dangers pour vous ; avec eux, s'il plaît aux Dieux, vous rentrerez dans les vastes possessions dont jouissaient vos ancêtres, et vous y ajouterez de nouvelles conquêtes. Beaucoup de chevaux, nombre d'esclaves, des femmes charmantes vous appartiendront, et ce ne seront plus des fruits du pillage, mais des présents que vous offriront volontairement vos sujets.” Seuthès se leva, but avec Xénophon, et versa le reste du vin sur le convive qui était de l'autre côté près de lui. Des Cérasuntiens entrèrent ensuite ; ces Barbares jouent de la flûte et sonnent avec des trompettes faites de cuir de boeuf cru ; ils observent la mesure, et leurs trompettes ont le son d'un instrument à corde : Seuthès lui-même se leva, jeta le cri de guerre et s'élança très légèrement, faisant semblant d'éviter l'atteinte d'un trait. On fit entrer aussi des bouffons. Le soleil était près de se coucher ; les Grecs se levèrent de table et dirent qu'il était heure de poser les gardes du soir et de donner le mot. Ils prièrent Seuthès d'ordonner qu'il n'entrât de nuit dans leurs cantonnements aucun Thrace. “Car nos ennemis, dirent-ils, sont Thraces ainsi que vous qui êtes nos alliés, et l'on pourrait s'y méprendre.” Dès que les Grecs sortirent, Seuthès se leva aussi. Il n'avait point du tout l'air d'un homme ivre ; il sortit, rappela les généraux et leur dit :

“Les ennemis ne sont point encore instruits de notre alliance ; nous marchons à eux avant qu'ils se gardent contre nos incursions et se préparent à nous résister, c'est le moyen de faire plus de prisonniers et de butin.” Les généraux approuvèrent son avis et le pressèrent de les y mener.


“Préparez-vous à marcher, leur dit-il et attendez-moi ; j'irai vous trouver lorsqu'il sera heure de partir ; je prendrai des armés à la légère et vos troupes, et avec l'aide des Dieux je vous conduirai contre l'ennemi.” Xénophon lui répondit :


“Puisqu'il faut marcher de nuit, considérez si l'usage des Grecs ne vaudrait pas mieux que le vôtre. De jour, c'est la nature du pays qui décide du genre des troupes qui font la tête de la colonne ; tantôt c'est l'infanterie, tantôt ta cavalerie. Mais de nuit, notre règle est que les troupes les plus pesantes soient en avant. Par-là, il est rare que l'armée se sépare ; on n'est guère exposé à se trouver les uns loin des autres sans le savoir. Souvent des troupes qui se sont ainsi divisées dans l'obscurité, tombent ensuite les unes sur les autres, ne se reconnaissent point, et se font réciproquement beaucoup de mal.” Seuthès reprit :

“Votre réflexion est juste ; j'adopterai votre usage. Je vous donnerai pour guides ceux des gens les plus âgés du pays ; qui le connaissent le mieux. Je vous suivrai moi-même, et ferai l'arrière-garde avec la cavalerie ; je me serai bientôt porté à la tête de la colonne, s'il en est besoin.” Les Athéniens donnèrent ensuite le mot, à cause de leur parenté avec Seuthès. Cet entretien fini, on alla reposer. Il était minuit quand Seuthès vint ; sa cavalerie cuirassée, et son infanterie légère couverte de ses armes, l'accompagnaient ; il remit aux Grecs les guides ; les hoplites prirent ensuite la tête ; les armés à la légère suivirent ; la cavalerie fit l'arrière-garde. Quand il fut jour, Seuthès gagna le devant et se loua de l'ordre de marche des Grecs ; il avoua que, plusieurs fois, dans des marches de nuit, quoiqu'il n'eût que peu de troupes, sa cavalerie s'était séparée de l'infanterie, “et maintenant, à la pointe du jour, nous nous retrouvons comme il le faut tous ensemble et en ordre. Attendez -moi ici et reposez-vous ; je vais faire une reconnaissance, et je vous rejoindrai ensuite.” Il piqua alors à travers la montagne, le long d'un chemin. Etant arrivé à un endroit où il y avait beaucoup de neige, il regarda dans le chemin s'il ne découvrirait point de pas d'hommes tournés de son côté, ou de celui de l'ennemi. Comme il vit que la route n'était pas frayée, il revint promptement sur ses pas, et dit aux Grecs :“Nous aurons, s'il plaît aux Dieux, quelque succès : nous allons surprendre l'ennemi. Je conduirai en avant la cavalerie pour arrêter tout ce que nous verrons, de peur qu'on ne donne avis de notre irruption : suivez-moi. Si vous restez en arrière, la trace des chevaux vous guidera. Quand nous serons parvenus au sommet de ces montagnes, nous trouverons au revers beaucoup de villages opulents.” Il était environ midi quand Seuthès eut gagné la hauteur et découvrit dans le vallon les villages ; il revint au galop à l'infanterie.

“Je vais, dit-il, faire descendre rapidement la cavalerie dans la plaine, et diriger les armés à la légère sur les villages. Suivez, le plus vite que vous pourrez, pour soutenir ces troupes si elles trouvaient quelque résistance. Xénophon, ayant entendu cet ordre, mit pied à terre.

“Pourquoi descendez-vous de cheval, dit Seuthès, puisqu'il faut faire diligence ?

-Je sais fort bien, répondit, Xénophon, que ce n'est pas de moi seul que vous avez besoin là-bas, et ces soldats en courront plus vite et avec plus de zèle quand ils me verront à pied à leur tête.” Seuthès s'éloigna ensuite, et emmena Timasion avec le petit escadron grec, d'environ 40 chevaux, qui était à ses ordres. Xénophon ordonna aux soldats agiles et qui avaient moins de 30 ans, de sortir de leurs rangs ; il les prit avec lui, et courut en avant. Cléanor conduisit le reste des troupes grecques. Quand elles furent dans les villages, Seuthès vint à elles avec environ 50 chevaux, et dit à Xénophon :

“Ce que vous avez prédit est arrivé ; nous avons, fait les habitants prisonniers ; mais ma cavalerie m'a abandonné, et s'est éparpillée à la poursuite des fuyards ; l'un est allé d'un côté, l'autre de l'autre. Je crains que l'ennemi ne s'arrête, et ne se rallie en quelque endroit, et qu'il ne traite mal ces troupes dispersées. Il faut aussi laisser du monde dans les villages ; car ils sont pleins d'habitants.

- Je vais, dit Xénophon, avec les soldats qui me ni suivent, m'emparer des hauteurs. Dites à Cléanor de former une ligne dans la plaine en avant, mais près des villages, pour les couvrir.” Cette manoeuvre ayant été exécutée, on rassembla 1.000 prisonniers, 2.000 bêtes à cornes, et 10.000 têtes de menu bétail. L'armée passa la nuit dans ce lieu.

Le lendemain, Seuthès brûla, de fond en comble, les villages; et n'y laissa aucune maison il voulait par-là jeter la terreur dans le pays, et faire sentir aux habitants du voisinage quel sort les attendait s'ils ne se soumettaient pas à lui. Il partit ensuite, et envoya Héraclide à Périnthe, avec le butin, pour en faire de l'argent et avoir de quoi payer la solde de l'armée. Lui-même, avec les Grecs, alla prendre un camp dans la plaine des Thyniens. Ces peuples quittèrent leurs habitations et se réfugièrent dans les montagnes. Il y avait beaucoup de neige ; et il faisait un temps si dur, que l'eau qu'on apportait pour le souper gela en chemin ; il en arriva autant au vin dans les vases qui le contenaient, et beaucoup de Grecs eurent le nez et les oreilles brûlés par l'excès du froid. On vit alors clairement pourquoi les Thraces mettaient sur leurs têtes des fourrures de renard qui leur couvraient les oreilles ; pourquoi ils portaient à cheval des tuniques qui ne croisaient pas seulement sur leur poitrine, mais enveloppaient leurs cuisses ; et au lieu de chlamys, de longs vêtements qui leur descendaient jusqu'aux pieds. Seuthès délivra quelques prisonniers, les envoya : sur les montagnes, et fit dire par eux aux paysans que s'ils ne revenaient habiter leurs maisons et vivre soumis à ses lois, il brûlerait leurs villages, leurs provisions, et qu'ils mourraient de faim. Sur ces menaces, les vieillards, les femmes, les enfants descendirent. Mais les hommes dans la fleur de l'âge restèrent dans les villages situés sur la montagne. Seuthès l'ayant su, ordonna à Xénophon de prendre les plus jeunes des hoplites et de le suivre. On se mit en marche pendant la nuit, et à la pointe du jour on se présenta devant les villages ; mais la plupart des Thraces prirent la fuite et échappèrent, car la montagne n'était pas loin. Seuthès perça à coups de javelot tous ceux qu'on put arrêter. Il y avait à l'armée un certain Episthène d'Olynthe, qui aimait avec passion la jeunesse de son sexe. Il vit un enfant d'une figure agréable qui entrait dans l'âge de puberté ; il le vit, dis-je, tenant en main un bouclier d'armés à la légère ; et rangé parmi les malheureux destina à mourir. Il courut à Xénophon, et le conjura d'intercéder pour ce joli enfant ; Xénophon s'approcha de Seuthès et le pria de ne pas mettre à mort le jeune Thrace. Il lui dit quel était le goût d'Episthène, lui raconta que ce Grec levant autrefois un lochos n'avait cherché dans ses soldats d'autre mérite que la beauté, et avait donné à leur tête des preuves de sa valeur. Seuthès s'adressa à Episthène.

“Aimez-vous, lui dit-il, ce jeune Thrace jusqu'à vouloir prendre sa place, et mourir pour le sauver ?”

Episthène présenta son col. “Frappez, dit-il, si cet enfant le désire, et doit m'en savoir gré.” Seuthès demanda au Thrace s'il voulait qu'on portât à Episthène le coup qui lui était destiné ; le prisonnier n'y consentit pas, et supplia Seuthès de ne les mettre à mort ni l'un ni l'autre. Episthène embrassa alors cet enfant avec transport.

“Venez maintenant, dit-il à Seuthès, combattre contre moi pour ravoir cette victime, car je ne m'en séparerai pas volontairement.” Seuthès se mit à rire et ne songea plus à sa vengeance : Il juge à propos que l'armée ne s'éloignât pas de ces villages, afin que les Thraces réfugiés sur la montagne ne pussent en tirer leur subsistance. Lui-même descendit un peu dans la plaine et y marqua le camp de ses troupes. Xénophon cantonna avec son détachement de soldats l'élite dans le village le plus élevé de ceux qui sont au pied du mont, et le reste des Grecs à peu de distance, mais sur le territoire des Thraces qu'on nomme les Montagnards. Au bout de peu de jours les Thraces descendirent de la montagne pour tâcher d'obtenir de Seuthès une capitulation et pour lui offrir des otages. Xénophon vint le trouver aussi ; il lui représenta que les Grecs étaient cantonnés dans une mauvaise position, que l'ennemi était près d'eux et que les soldats aimeraient mieux être au bivouac dans quelque poste fortifié par la nature qu'à l'abri dans un lieu étroit et dominé, où ils pouvaient tous périr. Seuthès lui dit de ne rien craindre, et lui fit voir les otages qu'il avait en son pouvoir. Quelques Thraces de ceux qui étaient sur la montagne vinrent aussi trouver Xénophon, et le prièrent d'obtenir de Seuthès la capitulation qu'ils négociaient. Ce général le leur promit, leur dit de ne point perdre courage, et leur garantit qu'il ne leur serait fait aucun mal s'ils se soumettaient à Seuthès ; mais ils n'étaient venus tenir ces propos à Xénophon que pour reconnaître son cantonnement. Voilà ce qui se passa pendant le jour. La nuit d'après, les Thraces vinrent de la montagne attaquer le village ; le maître de chaque maison servait de guide ; il aurait été difficile à tout autre de reconnaître dans l'obscurité et au milieu d'un village les différentes maisons, car elles étaient palissadées tout autour avec de grands pieux pour empêcher le bétail de sortir. Quand les Thraces furent arrivés à la porte de leurs habitations, les uns lancèrent des javelots, d'autres frappèrent avec des massues qu'ils portaient, à ce qu'ils prétendaient, pour briser le fer des piques ennemies. Il y en avait qui mettaient le feu aux maisons. “Sortez, criaient-ils à Xénophon en l'appelant par son nom, venez mourir sous nos coups, ou dans le lieu même où vous êtes : nous allons vous brûler tout vivant.” Déjà la flamme s'élevait au-dessus du toit ; les Grecs, qui logeaient avec Xénophon, et ce général lui-même, avaient pris leurs cuirasses, leurs boucliers, leurs sabres et leurs casques. Silanus de Maceste, âgé de 18 ans, donne le signal avec la trompette ; aussitôt ces soldats et ceux qui occupaient d'autres maisons, sortent l'épée à la main ; les Thraces prennent la fuite, et suivant leur coutume font tourner leurs boucliers autour d'eux et les passent derrière leur dos ; quelques-uns furent pris en voulant sauter par-dessus la palissade, leurs boucliers s'étant embarrassés dans les pieux ; d'autres furent tués en cherchant une issue, et ne pouvant la retrouver. Les Grecs poursuivirent l'ennemi jusque hors du village, quelques Thyniens revinrent sur leurs pas à la faveur de la nuit, cachés par l'obscurité, et découvrant les Grecs à la lueur du feu, ils lancèrent des javelots à ; ceux qui couraient autour de la maison enflammée. Hiéronyme, Enodias, chefs de lochos, et Théagène Locrien, qui avait le même grade, furent blessés par eux, mais aucun n'en mourut. Il y eut des soldats qui perdirent dans les flammes des habits et des équipages. Seuthès vint au secours des Grecs avec 7 cavaliers, les premiers qu'il trouva sous sa main ; il avait aussi avec lui un Thrace trompette. Ayant reconnu ce dont il s'agissait, il lui ordonna de sonner pendant tout le temps qu'il fut besoin de secours, ce qui contribua à intimider l'ennemi. Seuthès vint ensuite aux Grecs, les salua, et leur dit qu'il avait craint qu'ils n'eussent perdu beaucoup d'hommes. Xénophon le pria ensuite de lui remettre les otages ; et lui proposa de marcher ensemble à la montagneou, s'il ne voulait pas l'y accompagner, de lui permettre au moins de s'y porter avec les Grecs. Le lendemain Seuthès lui livra les otages : c'étaient des vieillards et les gens les plus considérables, dit-on, des montagnards. Seuthès amena aussi toutes ses troupes ; le nombre en avait déjà triplé, car, dès que les Odeyssiens avaient appris comment tournaient ses affaires, beaucoup d'entre eux avaient quitté leurs montagnes et étaient venus joindre son armée. Les Thyniens voyant de la hauteur des forces considérables, tant en infanterie pesante qu'en armés à la légère et en cavalerie, descendirent et supplièrent Seuthès de leur accorder la paix. Ils promettaient de se soumettre à tout, 'et demandaient qu'on reçût leurs serments. Seuthès fit appeler Xénophon, lui communiqua leurs propositions, et ajouta qu'il ne leur accorderait aucune capitulation si Xénophon voulait les punir de leur attaque nocturne. Ce général répondit :

“Je les trouve assez punis de perdre leur liberté et de tomber dans l'esclavage.”. Il dit ensuite à Seuthès qu'il lui conseillait de ne plus prendre désormais pour otages que ceux qui étaient le plus en état de nuire, et de laisser les vieillards dans leurs maisons.

Tout ce qui habitait cette partie de la Thrace accéda au traité et se soumit aussi. On traversa les montagnes et on marcha contre les Thraces qui habitent au-dessus de Byzance, vers le lieu appelé Delta. Ce pays ne faisait plus partie de l'empire qu'avait possédé Mésade, mais il avait anciennement appartenu à Térès Odryssien. Héraclide s'y trouva avec l'argent provenant de la vente du butin. Seuthès fit amener 3 attelages de mulets (c'était les seuls qu'il eût) et plusieurs attelages de boeufs. Il appela Xénophon et lui dit de prendre pour lui ceux qu'il voudrait, et de distribuer les autres aux chefs de lochos et aux généraux. Celui-ci répondit :

“Je n'ai besoin de rien pour le présent ; vous me récompenserez par la suite ; offrez ces dons aux généraux et aux autres chefs qui vous ont suivi comme moi.” Timasion Dardanien, Cléanor d'Orchomène, et Phrynisque Achéen, eurent chacun un attelage de mulets. On partagea entre les chefs de lochos les attelages de boeufs. Quoiqu'il fût échu un mois de solde, Seuthès n'en fit payer que 20 jours. Héraclide prétendait qu'il n'avait pu tirer plus d'argent des effets vendus. Xénophon, irrité, lui dit :

“Vous me” paraissez, Héraclide, ne pas prendre comme vous le devriez les intérêts de Seuthès. Si vous les eussiez pris ; vous auriez rapporté de quoi payer la solde entière. Il fallait emprunter, si vous ne pouviez faire autrement, et vendre jusqu'à vos habits.” Héraclide se fâcha de ce discours, et craignit qu'on ne lui fît perdre l'amitié de Seuthès. De ce jour, il calomnia Xénophon autant qu'il le put près de ce prince. Les soldats reprochaient à ce général qu'une partie de la paie leur restait due, et Seuthès s'offensait de ce que Xénophon exigeait avec fermeté qu'on payât les troupes. Ce Thrace lui répétait sans cesse auparavant que dès qu'on arriverait près de la mer, il le mettrait en possession de Bisanthe, de Gante et du nouveau château. De ce moment, il ne lui parla plus d'aucune de ces promesses. C'était encore un tort qu'Héraclide avait fait à Xénophon, d'insinuer à Seuthès qu'il était dangereux de confier des places à un homme qui avait une armée à sa disposition. Cependant Xénophon hésitait, et faisait des réflexions sur le projet de porter la guerre encore plus avant dans la Thrace supérieure. Héraclide conduisit les autres généraux à Seuthès et voulut les engager à dire qu'ils n'auraient pas moins de crédit que Xénophon pour se faire suivre par l'armée ; il leur promit qu'on paierait sous peu de jours la solde entière de 2 mois, et les exhorta à accompagner Seuthès dans son expédition. Timasion lui répondit :

 

“Quand vous m'offririez 5 mois de ma solde, je ne marcherais pas sans Xénophon.” Phrynisque et Cléanor tinrent le même discours. Seuthès gronda alors Héraclide de n'avoir pas appelé Xénophon. On l'invita ensuite à venir seul ; mais comme il connaissait la fourberie d’Héraclide, et sentait que ce Grec voulait le mettre mal avec les autres généraux, il les amena tous avec lui, 'et se fit suivre aussi par les chefs de lochos. Quand Seuthès eut gagné tous ces chefs ; on marcha avec lui. L'armée ayant le Pont-Euxin à sa droite, traversa tout le pays des Thraces appelés Mélinophages, et arriva a la côte de Salmydesse : là, beaucoup des bâtiments qui entrent dans le Pont-Euxin touchent et s'engravent ; car il y a des bas-fonds dans la plus grande partie de cette mer. Les Thraces qui habitent sur ces parages ont posé des colonnes qui leur servent de bornes, et chacun pille ce qui échoue sur la partie de la côte qui lui appartient. On dit qu'avant qu'ils eussent fixé ces limites, il y en avait grand nombre d'égorgés ; parce qu'ils s'entre-tuaient pour s'arracher le butin. On trouve sur cette côte beaucoup de lits, de cassettes, de livres et d'autres meubles que les gens de mer ont à bord dans des caisses de bois. Après avoir soumis cette contrée, on revint sur ses pas. Seuthès avait alors une armée plus nombreuse que celle des Grecs ; car il avait recruté beaucoup plus d'Odryssiens encore qu'auparavant ; ils étaient descendus de leurs montagnes pour le joindre, et tous les peuples qu'il soumettait prenaient aussitôt parti dans ses troupes. On campait dans une plaine au-dessus de Selymbrie, à la distance de 50 stades environ de la mer, et il n'était pas mention de solde. Les soldats étaient furieux contre Xénophon, et Seuthès ne le traitait plus avec la même amitié. Toutes les fois que ce général venait le trouver et voulait conférer avec lui, il se trouvait des prétextes pour différer de lui donner audience.

 


Au bout de 2 mois environ, Charmin, Lacédémonien et Polynice, viennent de la part de Thimbron ; ils annoncent que les Lacédémoniens ont résolu de faire la guerre à Tissapherne ; que Thimbron a mis à la voile pour cette expédition ; qu'il a besoin de l'armée grecque, et qu'il promet à chaque soldat, pour solde, un darique par mois, le double à un chef de lochos, le quadruple à un général. Dès que ces Lacédémoniens furent arrivés, Héraclide, informé qu'ils devaient aller au camp, dit à Seuthès, qu'il ne pouvait rien lui arriver de plus heureux. “Les Lacédémoniens ont besoin des troupes grecques, et vous n'en savez plus que faire ; en les leur rendant, vous obligerez ce peuple puissant, et les Grecs, cessant de vous demander la solde qui leur est due, sortiront de vos états.” Seuthès ayant entendu ces raisons, ordonne qu'on lui amène les Lacédémoniens. Ayant appris d'eux-mêmes qu'ils vont à l'armée, il leur dit qu'il la leur rend avec plaisir, et qu'il veut être l'ami et l'allié des Lacédémoniens ; il les invite à un festin, et les reçoit avec magnificence ; il ne prie à ce repas ni Xénophon, ni aucun autre des généraux ; et, les Lacédémoniens lui ayant demandé quel homme était Xénophon : “Ce n'est pas un homme méchant d'ailleurs, répondit Seuthès, mais il n'aime que ses soldats, et il en fait plus mal ses affaires.

 

- Mais, reprirent les Lacédémoniens, a-t-il le talent de gouverner l'esprit du soldat ?

- Très fort, répliqua Héraclide.

- Ne s'opposera-t-il pas, dirent ceux-ci, à ce que nous emmenions l'armée ?

- Si vous voulez, répondit Héraclide, la convoquer et lui promettre une solde, les soldats tiendront peu de compte de Xénophon et courront après vous.

- Mais comment les assembler, objectèrent les Lacédémoniens ?

- Nous vous conduirons, dit Héraclide, demain de grand matin à leur camp ; je suis sûr que dès qu'ils vous verront, ils se réuniront avec joie autour de vous.” Ainsi finit cette journée ;


Le lendemain, Seuthès et Héraclide mènent les Lacédémoniens à l'armée ; elle s'assemble : les Lacédémoniens dirent aux soldats que Sparte avait résolu de faire la guerre à Tissapherne, “à ce satrape dont vous avez vous-mêmes à vous plaindre. Si vous voulez y marcher avec nous, vous vous vengerez de votre ennemi, et recevrez pour solde, chaque soldat, un darique par mois ; chaque chef de lochos, le double ; chaque général, le quadruple.” Les soldats écoutèrent avec plaisir ces propositions. Aussitôt je ne sais quel Arcadien se leva pour déclamer contre Xénophon. Seuthès était présent ; il voulait savoir ce qu'on déciderait, et se tenait à portée d'entendre ; il avait son interprète avec lui et d'ailleurs il comprenait lui-même assez bien le grec. L'Arcadien commença à parler en ces termes :

“Lacédémoniens nous serions depuis longtemps avec vous, si Xénophon ne nous eût persuadé de venir ici ; nous y avons passé l'hiver le plus dur, à faire, nuit et jour, la guerre sans y avoir rien gagné. C'est lui qui jouit du fruit de nos travaux. Seuthès l'a personnellement enrichi et nous refuse injustement la solde qui nous est due. Oui, ajouta ce premier orateur, oui, pour moi je croirais avoir reçu ma paie, et je ne regretterais plus les fatigues que j’ai essuyées, si je voyais Xénophon lapidé et puni des malheurs où il nous a entraînés.” Un autre Grec se leva alors et parla sur le même ton ; puis un troisième ; Xénophon tint ensuite ce discours :


“Certes un homme doit s'attendre à tout, puisque vous m'imputez aujourd'hui à crime ce que je regarde au fond de ma conscience comme la plus grande preuve de zèle que j'aie pu jamais vous donner. J'étais déjà en route pour retourner dans ma patrie ; je suis revenu sur mes pas, et par Jupiter ! ce n'était point pour partager votre prospérité ; j'avais au contraire appris dans quelle détresse vous vous trouviez, et je suis accouru pour vous rendre encore quelque service, s'il m'était possible. Dès que je fus de retour, Seuthès, que vous voyez, m'envoya courrier sur courrier, me fit les plus belles promesses, et désira en vain que je vous engageasse à venir joindre son armée. Je n'entrepris point alors de vous le persuader, et vous le savez tous ; je vous menai droit au port, d'où je croyais que nous passe-ions plus facilement et plus vite en Asie. Je trouvais ce dessein le plus avantageux de tous pour vous, et je savais que vous l'aviez adopté : Aristarque vint avec des galères, et nous empêcha de traverser la Propontide. Je vous convoquai aussitôt, comme il était juste, pour délibérer sur le parti qu'il fallait prendre. Vous entendîtes les ordres d'Aristarque qui vous commandait de marcher vers la Chersonèse ; vous entendîtes les propositions de Seuthès qui vous priait de vous joindre à lui comme auxiliaires. Tous vos discours, tous vos suffrages ne se réunirent-ils pas pour ce Thrace ? Dites-moi quel crime j'ai commis alors envers vous, de vous conduire où vous aviez tous résolu d'aller. Si je prenais le parti de Seuthès, depuis qu'il a commencé à vous jouer, et a éludé de payer votre solde, je mériterais vos reproches et votre haine ; mais si après avoir été le plus avant dans ses bonnes grâces, je me suis brouillé sans ménagement avec ce prince, pour vous avoir préférés à lui, est-il juste que ce soit vous qui me fassiez un crime de cette cause de notre rupture ? Me direz-vous que cette brouillerie apparente n'est qu'un artifice, et qu'une partie de ce qui vous appartenait légitimement a été employée pour me gagner ? Mais il est évident que, par des largesses secrètes, Seuthès n'a pas entendu perdre ce qu'il me donnait, et être obligé en même temps de s'acquitter de ce qu'il vous devait ; il m'aura, d'après cette supposition, donné une légère somme, afin que je le dispensasse de vous en payer une plus considérable. Si telle est votre idée, vous pouvez, dans le moment même, nous frustrer tous les 2 du fruit des complots que nous avons tramés contre vous. Exigez de Seuthès jusqu'à la dernière obole de la solde qui vous est due ; alors, certainement si j'ai tiré quelque argent de lui ; il me le redemandera et en aura le droit, puisque je n'accomplirai pas la condition sous laquelle j'ai reçu, mais je crois être fort loin d'avoir touché ce qui vous appartenait ; j'en jure par tous les Dieux et par toutes les Déesses, ce qui devait me retenir en particulier, d'après les promesses que nous a faites Seuthès, ne m'est point encore payé ; il est devant vous ce Seuthès, il m'entend, et, dans le fond de son coeur, il sait si je me parjure. Pour vous étonner davantage, je fais encore serment que je n'ai pas touché autant que les autres généraux, pas même autant que quelques-uns des chefs de lochos. Pourquoi me suis-je conduit ainsi ? je vais vous le dire, soldats : j’espérais que plus je partagerais avec Seuthès son indigence, plus je pourrais compter sur son amitié, quand il lui serait devenu facile de m'en donner des preuves. Je le vois prospérer, et je connais enfin quel est son but ; mais, m'objectera-t-on, peut-être, n'avez-vous point honte d'avoir été joué comme me le plus imbécile des hommes ? J'en rougirais, par Jupiter ! si c'eût été un ennemi qui m'eût ainsi abusé ; mais, entre amis, il me paraît plus honteux de tromper que d'être trompé ; au reste, puisqu'il faut être en garde contre ses amis, je sais au moins que vous avez mieux observé cette maxime que moi, et que vous sous êtes tous bien gardés de donner à Seuthès le moindre prétexte de vous refuser ce qu'il vous a promis ; nous ne lui avons fait tort en rien ; dès qu'il nous a appelés à quelque expédition, nous n'avons montré ni paresse, ni lâcheté. Mais, me direz-vous, il fallait exiger de lui des gages qui l'empêchassent de nous tromper quand il l'aurait voulu ? Écoutez ce que j'ai répondre à cette objection, et ce que je ne dirais jamais en présence de Seuthès, si vous ne me paraissiez être ou tout-à-fait déraisonnables, ou ingrats au dernier point envers moi, souvenez-vous des extrémités où vous étiez réduits, et dont je vous ai tirés en vous menant à Seuthès. Aristarque, Lacédémonien, n'avait-il pas fermé les portes de Périnthe, et ne vous empêchait-il pas d'entrer dans la ville quand vous vous y présentiez ? Ne campiez-vous pas hors des murs au bivouac et exposés à toutes les injures de l'air ? N'était-on pas au coeur de l'hiver ? Ne vous fallait-il pas payer au marché votre subsistance ? Les vivres même à prix d'argent, y étaient-ils en abondance, et aviez-vous bien suffisamment de quoi vous en procurer ? Vous étiez cependant contraints de rester en Thrace. Des galères en rade vous barraient la traversée de la Propontide. Demeurant en Europe, il fallait être en pays ennemi, et les Thraces vous opposaient une cavalerie et une infanterie légère nombreuse. Nous avions à la vérité de l'infanterie pesante, et en nous portant en force sur des villages, nous aurions peut-être pris quelques grains ; mais notre butin aurait été peu de chose ; nous n'avions point de troupes capables de poursuivre l'ennemi, de faire des prisonniers, d'arrêter des bestiaux ; car lorsque je vous ai rejoints, je n'ai retrouvé à votre camp ni cavalerie, ni armés à la légère. Supposé que voyant l'extrême détresse où vous étiez, je n'eusse point exigé de solde et que je me fusse contenté de vous donner pour allié Seuthès, qui avait à ses ordres ce dont vous manquiez, de la cavalerie et des armés à la légère, croyez-vous que j'eusse fait un traité nuisible pour vous ? Dès que vous avez été réunis à ses troupes, vous avez obligé les Thraces à fuir avec plus de célérité ; de là, plus de grains se sont trouvés dans les villages ; on a fait des esclaves, on a pris des bestiaux, dont vous avez eu votre part. Depuis que nous avons opposé de la cavalerie à nos ennemis, nous n'en avons pas revu un seul ; jusque là leur cavalerie et leurs armés à la légère nous poursuivaient avec audace ; ils nous empêchaient de nous disperser, et de nous procurer par-là plus de vivres. Si Seuthès, qui vous a valu cette sécurité, ne vous a pas payé bien exactement votre solde, comptez-vous pour rien la tranquillité dont vous avez joui ? Regardez-vous son alliances comme un grand malheur qui vous soit arrivé, et croyez-vous que pour l'avoir négociée je mérite de ne pas sortir en vie de vos mains ? Comment vous retirez-vous, aujourd'hui ? N'avez-vous pas passé votre hiver dans la plus grande abondance de tout ce qui est nécessaire à la vie ? N'emportez-vous pas de plus ce qui vous a été payé par Seuthès ? car vous avez vécu aux dépens de l'ennemi, et quoique vous fussiez au milieu de son pays, il ne vous a pas tué un homme ; il n'a pas fait un seul de vous prisonnier. Ne vous reste-t-il pas ce que vous avez acquis de gloire en Asie contre les barbares, et n'y avez-vous pas ajouté celle d'avoir vaincu les Thraces à qui vous avez fait la guerre en Europe ? Oui, j'ose vous dire que vous devez rendre grâces aux Dieux comme d’une faveur insigne, de ces prétendus malheurs que vous me reprochez, et qui vous irritent contre moi. Telle est votre position actuelle. Considérez la mienne, je vous en conjure par les immortels. Lorsque je levai l'ancre pour retourner à Athènes, j'emportais les louanges dont vous me combliez tous ; j'espérais jouir de quelque gloire chez le reste des Grecs, d'après l'opinion que vous leur donneriez de moi ; j'avais la confiance des Lacédémoniens, sans quoi ils ne m'auraient pas renvoyé vers vous. Je pars maintenant calomnié par vous près de ces mêmes Lacédémoniens, parce que je vous suis trop attaché, haï de Seuthès, de ce Seuthès à qui j'ai rendu avec vous les plus grands services, chez qui j'espérais trouver une retraite glorieuse pour moi et pour mes enfants si j'en avais jamais ; et comment me jugez-vous aujourd'hui vous-mêmes qui m'avez fait tant d'ennemis cruels et plus puissants que moi, vous, dis-je, pour la prospérité desquels je n'ai cessé jamais, et je ne cesse pas encore de prendre des soins et de faire les derniers efforts ? Vous me tenez en votre pouvoir ; je n'ai point cherché à m'évader, ni à vous échapper par une honteuse fuite. Mais si vous me traitez comme vous l'annoncez, sachez que vous mettrez à mort, un homme qui, sans calculer si c'était son devoir ou celui d'un autre, a souvent veillé pour votre salut, a essuyé à votre tête mille fatigues et couru encore plus de dangers ; qui, par la faveur des Dieux, a érigé avec vous nombre de trophées des armes des barbares, et qui ne vous a résisté de tout son pouvoir que pour vous empêcher de vous faire un ennemi d'aucun des Grecs. Vous pouvez maintenant aller où vous voudrez par terre et par mer. Vous ne trouverez nulle part une accusation intentée contre vous, et lorsqu'aujourd'hui la fortune vous rit, que vous allez mettre à la voile pour cette Asie, où vous aspirez depuis si longtemps à porter la guerre ; lorsque le peuple le plus puissant implore votre secours, qu'on vous donne une solde, et que les Lacédémoniens qui passent maintenant pour la première nation de la Grèce, viennent vous chercher et se mettre à votre tête, vous croyez devoir saisir ce moment pour vous défaire au plus vite de moi. Ô vous qui vous piquez d'avoir tant de mémoire, ce n'était pas ainsi que vous me traitiez lorsque vous étiez dans des circonstances critiques et malheureuses ; vous m'appeliez alors votre père, vous me juriez de vous souvenir toujours de moi comme de votre bienfaiteur. Que dis-je ! ces Lacédémoniens mêmes qui viennent vous proposer de les suivre, ne sont pas si déraisonnables, et je suis convaincu qu'ils n'en concevront pas une meilleure opinion de vous en voyant comment vous en usez avec moi.” Xénophon cessa alors de parler.

Charmin, l'un des Lacédémoniens, se leva, et dit aux Grecs :

“Soldats, je ne crois pas que vous ayez un juste sujet d'être irrités contre ce général ; je puis moi-même déposer en sa faveur ; car lorsque Polynice et moi nous avons parlé de Xénophon à Seuthès ; et lui avons demandé quel homme c'était, il nous a répondu qu'il n'y avait d'autre reproche à lui faire que d'aimer trop le soldat, et qu'il en était plus mal avec lui-même Seuthès et avec les Lacédémoniens.” Euriloque de Lusie, Arcadien, se leva ensuite, et dit

“Lacédémoniens, vous êtes nos généraux : la première affaire dont vous devez, selon moi, vous occuper, est de nous faire payer par Seuthès de gré ou de force la solde qui nous est due, et de ne nous pas faire sortir auparavant de ses états.” Après lui Polycrate Athénien se leva pour parler en faveur de Xénophon, et dit :

“Soldats, j'aperçois ici Héraclide ; il a pris le butin qui était le prix de nos fatigues ; il l'a vendu, et n'a remis ni à Seuthès ni à nous l'argent qui en est provenu, mais il l'a volé et l'a gardé pour lui-même. Si nous faisons bien, nous nous en prendrons à lui, d'autant que ce n'est point un Thrace ; il est Grec comme nous, et s'est rendu coupable envers ses compatriotes.”

Ce discours qu'entendait Héraclide, le frappa de terreur ; il s'approcha de Seuthès :

“Si nous nous conduisons sensément, lui dit-il, nous nous éloignerons, et ne resterons pas plus longtemps au pouvoir des Grecs.” Ils remontèrent donc sur leurs chevaux, et coururent à toute bride à leur camp ; de là Seuthès envoie Ebozelmius son interprète à Xénophon, exhorte ce général à rester à son service avec 1.000 soldats Grecs, s'engage à lui donner les places maritimes et tout ce qu'il lui avait promis, et lui communique, sous le secret, qu'il sait de Polynice que si Xénophon tombe entre les mains des Lacédémoniens, Thimbron le fera certainement mourir. Xénophon avait reçu le même avis de beaucoup d'autres de ses hôtes ; on l'avait prévenu que la calomnie ne l'avait pas épargné, et qu'il ferait bien d'être sur ses gardes. D'après ces conseils, Xénophon prit 2 victimes et les sacrifia à Jupiter-roi, pour savoir s'il ferait mieux de rester avec Seuthès aux conditions que lui offrait ce prince, ou de partir avec l'armée. Ce dieu lui ordonna de la suivre.


Alors Seuthès porta son camp encore plus loin de celui des Grecs ; ceux-ci cantonnèrent dans des villages, d'où ils devaient gagner les bords de la mer, après s'être approvisionnés de vivres : ces villages avaient été donnés par Seuthès à Médosade. Ce Thrace supporta avec peine de voir les Grecs consommer tout ce qu'ils trouvaient dans sa nouvelle possession ; il prend avec lui environ 50 chevaux, et l'homme le plus considérable parmi les Odryssiens, qui étaient descendus de leurs montagnes et s'étaient joints à Seuthès. Il s'avance, et appelle Xénophon hors du cantonnement des Grecs. Ce général se fait suivre par quelques chefs de lochos et par, d'autres personnes affidées, et s'approche de Médosade.


“Vous nous faites tort, Xénophon, dit ce Thrace, en ravageant nos villages ; nous venons, moi de la part de Seuthès, et cet Odryssien dé la part de Médoce, roi de la Thrace supérieure, vous annoncer que vous ayez à évacuer le pays ; si vous vous y refusez, nous ne vous permettrons plus d'exercer une telle licence, et nous repousserons comme ennemis des gens résolus à ravager notre contrée.”

Xénophon répliqua ainsi à ces menaces :

“C'est avec peine que je me vois obligé de répondre à un homme tel que vous et à de semblables discours ; je ne m'expliquerai qu'à cause de ce jeune Odryssien ; je veux qu'il sache qui vous êtes, et quels sont les Grecs. Avant d'être vos alliés, nous traversions comme nous le voulions ce pays, nous y portions le ravage et la flamme partout où il nous plaisait ; mais vous, lorsqu'on vous députa vers les Grecs, ne vous trouvâtes-vous pas trop heureux de loger au milieu de nous, et de n'y avoir aucun ennemi à craindre ?” Vous ne pouviez entrer dans cette province, ou si vous y pénétriez quelquefois, vous vous y teniez au bivouac, vos chevaux toujours bridés comme dans le pays d'un ennemi plus fort que vous. Depuis notre alliance, nous vous avons rendus maîtres de cette contrée, et vous prétendez maintenant nous chasser du pays même que vous n'avez conquis que par notre secours, et dont vous savez bien que l'ennemi n’en pouvait nous repousser. Non seulement vous ne cherchez pas à nous renvoyer en nous comblant de présents et de bienfaits, pour reconnaître ce que vous nous devez ; mais vous prétendez nous empêcher, autant qu'il est en vous, de cantonner pendant notre marche. Quoi ! vous osez tenir de tels propos et vous ne craignez pas les Dieux, et vous ne rougissez pas devant ce jeune homme qui vous voit maintenant dans la prospérité, vous qui, comme vous l'avez avoué vous-même, n'aviez avant votre alliance d'autres ressources pour vivre que le pillage et les incursions. Mais pourquoi, ajouta, Xénophon, est-ce à moi que vous vous adressez ? je n'ai plus ici de commandement ; vous venez de livrer aux Lacédémoniens l'armée grecque pour la conduire en Asie, et vous n'avez eu garde (grands politiques que vous êtes), de m'appeler au traité, de peur que comme je m'étais rendu odieux à ce peuple puissant, en faisant passer notre armée à votre service, je ne me réconciliasse avec lui en la lui rendant.”

Dès que l'Odryssien eut entendu cette réponse, il dit à Médosade :

“Je rentre en terre, et je n'ai pu sans confusion entendre ce discours ; si j'avais été auparavant au fait de ce qui s'est passé, je ne vous aurais jamais suivi ici, et je m'en éloigne au plus vite ; Médoce, mon roi, ne m'approuverait pas de chasser ainsi nos bienfaiteurs.” Ayant proféré ces mots, il remonta à cheval, s'éloigna, et presque tout le détachement le suivit ; il ne resta que 4 ou 5 cavaliers avec Médosade. Comme il n'était affligé que de voir ses terres ravagées, il dit à Xénophon d'appeler les 2 Lacédémoniens. Ce général se fit accompagner de ceux qu'il jugea à propos de choisir, et alla trouver Charmin et Polynice, il leur dit que Médosade les envoyait chercher et leur proposerait, comme à lui, qu'on se retirât du pays. “Je pense, ajouta Xénophon, que vous obtiendrez pour l'armée la solde qui lui est due, si vous répondez à ce Thrace, que les Grecs vous prient de leur faire payer de gré ou de force ce qui leur est dû par Seuthès ; qu'il vous promettent de vous suivre avec zèle lorsqu'ils l'auront obtenu ; que leur demande vous semble légitime, et que vous vous êtes engagés à ne faire partir l'armée que lorsque cette justice aura été rendue au soldat.” Les Lacédémoniens promirent de faire valoir ces raisons, et d'alléguer les plus fortes que l'occasion leur suggérerait. Ils s'avancèrent aussitôt, suivis de toutes les personnes que les circonstances requéraient. Quand ils furent arrivés près du Thrace, Charmin prit ainsi la parole :

“Expliquez-vous, Médosade, si vous avez quelque chose à nous dire, sinon, c'est nous qui avons à vous parler.” Médosade répondit d'un ton fort soumis :


“Seuthès et moi nous vous prions de ne faire aucun tort à ce pays qui nous est devenu cher ; c'est nous qui ressentirions tout le mal que vous lui feriez, puisqu'il nous appartient.

- Nous nous en éloignerons, reprirent les Lacédémoniens, aussitôt que ceux qui vous ont aidé à faire cette conquête auront touché leur solde, autrement nous venons à leur secours ; nous punirons quiconque a trahi ses serments, et en a mal usé envers ses bienfaiteurs. Si telle a été votre conduite, ce sera sur vous les premiers que tombera notre juste vengeance.”

 

“Voulez-vous, Médosade, ajouta Xénophon puisque vous regardez le peuple d'ici comme vous étant attaché, lui permettre de décider la question, et de déclarer si c'est à vous, ou aux Grecs, à vous retirer de son pays.” Médosade n'accepta point ce compromis ; mais il proposa aux Lacédémoniens, ou d'aller trouver eux-mêmes Seuthès pour lui demander la solde de l'armée, étant persuadé que ce prince les écouterait favorablement, ou d'y envoyer au moins avec lui Xénophon, et il s'engagea à le seconder de son crédit dans la négociation ; il supplia : qu'en attendant on ne brûlât point ses villages.”

On prit le parti de députer Xénophon, accompagné des Grecs qui parurent les plus propres à cette mission ; quand ils fut arrivé près de roi des Thraces, il lui lit :

“Je ne viens point ici, Seuthès pour vous rien demander ; je veux vous faire sentir, si je le puis, que je n'ai point mérité votre haine, en réclamant pour nos soldats l’effet des promesses que vous leur avez faites volontairement ; j'ai toujours cru qu'il n'était pas moins de votre intérêt que du leur, qu'ils fussent payés. J'ai considéré d'abord, qu'après les dieux, c'était nous qui vous avions fait roi d'une vaste contrée et d'un peuple nombreux, et qui vous avions élevé à un rang si éclatant, qu'aucune de vos actions honnêtes ou honteuses ne peut être ignorée ; il me paraît qu'il importe à un prince tel que vous de ne point passer pour avoir renvoyé sans récompense ses bienfaiteurs, qu'il lui importe encore d'être loué par la bouche de 6.000 hommes qui l'ont servi, et surtout de ne point s'établir la réputation de trahir sa parole. Je vois que celle des humains qui y ont manqué ne leur sert de rien, est sans force et sans considération, quoiqu'ils la prodiguent partout ; mais ceux qui font profession d'être fidèles à leurs engagements, n'ont qu'à dire un mot dès qu'ils sont dans le besoin ; ils obtiennent autant que d'autres en employant la violence. Veulent-ils mettre quelqu'un à la raison, leurs menaces équivalent au châtiment auquel il faudrait recourir. Il ne leur en coûte qu'une promesse, pour transiger aussi aisément que d'autres l'argent à la main. Rappelez-vous si vous nous aviez rien avancé lorsque nous avons fait alliance avec vous : je puis certifier que non. Ce fut donc par la confiance qu'on avait dans votre sincérité, que vous engageâtes une armée nombreuse à joindre ses armes aux vôtres, et à vous soumettre un empire qui ne vaut pas seulement 50 talents, somme à laquelle les Grecs évaluent ce qui leur reste dû, mais des trésors bien plus considérables ; et c'est par une avarice sordide, et pour retenir ces 50 talents, que vous prostituez votre foi qui vous a valu votre couronne. Rappelez-vous encore quelle importance vous mettiez à conquérir le pays qui vous est enfin soumis. Je suis sûr que vous désiriez beaucoup plus alors de réussir glorieusement dans votre entreprise, comme il vous est arrivé, que de posséder le centuple de l'argent que vous nous refusez. Or, il me semble que comme il est plus fâcheux de retomber de la richesse dans la pauvreté, qu'il ne le serait de n'être jamais sorti de l'indigence ; que comme il est plus humiliant de redevenir particulier en descendant du trône, qu'il ne le serait de n'y être jamais monté ; il me semble, dis-je, que ce serait de même un plus grand malheur et une plus grande tache dans votre vie d'être dépouillé de ce que vous possédez, que de n'en avoir joui. Vous savez que ce n'a pas été par inclination que vos peuples se sont soumis à votre domination, que leur impuissance seule les y a contraints ; et vous ne doutez pas qu'ils ne fissent de nouveaux efforts pour recouvrer leur liberté, si la terreur de vos armes ne les contenait dans le devoir ; mais cette terreur, ne croyez-vous pas la leur inspirer plutôt, et les attacher davantage à votre empire, en leur faisant voir nos troupes disposées à rester sous vos ordres, si vous l'ordonnez ; à revenir promptement à votre secours, s'il en est besoin ; et tous ceux qui nous entendront parler de vous avec éloge, prêts à se ranger sous vos drapeaux, et à seconder vos desseins quels qu'ils soient ; qu'en faisant présumer à vos nouveaux sujets que personne ne voudra désormais joindre ses armes aux vôtres, parce qu'on craindra, d'après ce qui s'est passé, d'éprouver votre ingratitude et votre infidélité, et que nous sommes déjà nous-mêmes mieux intentionnés pour eux que pour vous ? Ce n'a pas été d'ailleurs parce que les Thraces nous étaient inférieurs en nombre, qu'ils ont subi le joug, mais parce qu'ils manquaient de chefs. Vous avez donc à craindre qu'ils ne s'en choisissent aujourd'hui parmi ces Grecs qui croient avoir à se plaindre de vous, qu'ils ne mettent à leur tête les Lacédémoniens mêmes, plus puissants que le reste de la Grèce ; et ceux-ci qui ont besoin de notre armée se prêteront à de tels desseins, si les soldats leur promettent de les suivre avec plus de zèle, lorsqu'ils auront tiré de vous la somme qu'on réclame. Il est d'ailleurs évident que les Thraces mêmes, que vous avez subjugués, prendraient les armes contre vous plus volontiers qu'ils ne marcheraient pour vous servir ; car tant que vous triompherez, ils resteront esclaves, et dès que vous serez vaincu ils recouvreront leur liberté. Croyez-vous devoir déjà considérer l'avantage et les vrais intérêts de votre nouvelle conquête ? Songez que la contrée sera plus ménagée, si nos soldats, payés de ce qu'ils prétendent, en sortent pacifiquement, que s'ils s'obstinent à y rester comme en pays ennemi, et s'ils vous obligent à tâcher de lever contre eux une armée plus nombreuse, qui aura également besoin de subsistances. Quant à l'argent, n'en dépenserez-vous pas moins en nous payant sur-le-champ ce qui nous est dû, qu'en continuant à nous le devoir, et soudoyant, pour nous le disputer, une plus grande quantité de troupes ? Mais Héraclide, à ce qu'il m'a déclaré, regarde la somme comme immense. Cependant la totalité de ce que nous exigeons de vous vous enrichirait moins aujourd'hui si vous le touchiez, et vous coûterait, moins, si vous vous déterminiez à le payer, que n'eût fait, avant notre alliance, la dixième partie de cette dette ; car ce n'est pas la quotité d'une somme qui la rend considérable ou légère, ce sont les facultés de l'homme qui l'acquitte, et celles de l'homme qui la reçoit ; or, vos revenus annuels maintenant valent plus que le fonds de ce que vous possédiez jadis. Quant à moi Seuthès, j'ai fait sur votre situation ces réflexions, et je vous les ai communiquées, par attachement pour vous, afin que vous vous montriez digne des faveurs que les Dieux vous ont accordées, et que vous ne me perdiez pas moi-même de réputation dans l'esprit du soldat car, vu les dispositions où est actuellement l'armée, vous devez être certain, qu'il me serait également impossible de m'en servir pour me venger de mes ennemis, ni pour vous procurer de nouveaux secours, si je formais l'un eu l'autre de ces projets. Je prends cependant à témoin, et les Immortels à qui rien n'est caché, et vous-même, Seuthès, que je n'ai rien touché de vous pour les services que vous ont rendus nos soldats, et que non seulement je ne vous ai pas pressé de m'enrichir à leurs dépens, mais que je n'ai même pas réclamé ce que vous m'aviez promis. Je jure de plus, que si vous m'aviez offert de remplir envers moi vos engagements, je n'aurais rien accepté, à moins que le soldat n'eût reçu en même temps jusqu'à la dernière obole de ce qui lui était dû. J'aurais regardé comme une infamie de stipuler mes intérêts particuliers, et de négliger les siens ; de transiger avantageusement sur mes prétentions personnelles, et de laisser l'armée dans le malheur, surtout y jouissant de quelque considération. Qu'un Héraclide pense qu'il n'est d'autre bien dans ce monde, que d'accumuler des trésors par quelques moyens que ce soit ; quant à moi, Seuthès, j'estime que les plus précieuses, que les plus brillantes richesses d'un homme, et surtout d'un grand prince, sont la vertu, l'équité et la générosité. Qui les possède est entouré d'amis et d'hommes qui aspirent à le devenir. Prospère-t-il ? il voit tous les coeurs partager son bonheur ; lui survient-il une infortune ? une foule de secours se présentent pour l'en tirer. Si mes actions n'ont pu vous persuader que je suis au fond du coeur bien intentionné pour vous ; si mes discours ne vous le font pas connaître ; réfléchissez sur les propos du soldat. Vous étiez présent, et vous avez entendu vous-même ce qu'ont dit ceux qui voulaient blâmer ma conduite. On m'accusait devant les Lacédémoniens de vous être plus attaché qu'à ce peuple, et l'armée me reprochait d'avoir à coeur votre prospérité aux dépens de ses intérêts ; on allait jusqu'à m'imputer d'avoir reçu de vous des présents. Mais ce dernier reproche pensez-vous que je l'eusse essuyé, si l'on m'eût soupçonné de mauvaise volonté pour vous, et non pas de trop de zèle ? Il me semble que quiconque accepte un don, doit concevoir aussitôt des sentiments de reconnaissance pour son bienfaiteur ; et chercher à lui en donner des preuves. Avant que je vous eusse rendu aucun service ; vous me receviez toujours avec plaisir ; vos regards, vos discours, les présents de l'hospitalité étaient garants de votre bienveillance ; vous ne vous lassiez pas de m'accabler de promesses. Depuis que vos projets ont réussi, et que vous avez acquis la plus grande puissance que j'ai pu voie procurer, vous osez me dédaigner parce que j'ai perdu mon crédit sur l'armée. Je ne doute pas cependant que vous ne finissiez par la satisfaire. Le temps dessillera vos yeux, et vous ne pourrez supporter d'entendre les murmures de vos bienfaiteurs. Ce que je vous demande, c'est, en prenant en parti, de songer à mon honneur et de tacher de me remettre dans l'esprit du soldat tel que j'y étais lorsque je suis entré à votre service.”

Seuthès ayant entendu ce discours, maudit hautement celui qui était cause de ce que la solde des Grecs ne leur était pas payée depuis longtemps et tout le monde crut qu'il désignait par ces mots Héraclide. “Pour moi, ajouta ce prince, je n'ai jamais prétendu priver les Grecs de ce que je leur dois, et je m'acquitterai avec eux.

- Puisque vous vous résolvez à les payer, reprit Xénophon, je vous conjure de leur faire tenir par moi cet argent, et de ne pas négliger l'occasion de me rendre, dans l'armée la considération dont je jouissais lorsque nous vous avons joint.

- Ce ne sera pas moi qui vous la ferai perdre, répliqua- Seuthès ; et si vous vouliez rester à mon camp avec, 1.000 fantassins seulement, je vous livrerais tous les dons et toutes les places que je vous ai promis.

- Cet arrangement est devenu impossible, répondit Xénophon ; renvoyez-nous au plus tôt.

- Je sais cependant, dit Seuthès, que vous seriez plus en sûreté à ma cour qu'où vous allez.


- Je suis reconnaissant, répliqua Xénophon, de votre prévoyance et de vos bontés, mais je ne puis rester avec vous. Croyez que si dans aucun lieu je recouvre quelque considération, elle y tournera à votre avantage.” Seuthès s'expliqua alors en ces termes :

“Je n'ai point d'argent, ou du moins j'en ai peu. Il ne me reste qu'un talent, et c'est à vous que je le donne. Prenez de plus 600 boeufs, environ 4.000 têtes de menu bétail, 120 esclaves et les otages des Thraces qui vous ont attaqués, puis retournez vers les Grecs.” Xénophon sourit, et lui dit :

“Si la vente de ces effets ne suffit pas pour payer tout ce que réclame l'armée, à qui pourrai-je dire qu'appartient le talent dont vous me gratifiez personnellement ? Puisque vous me faites entendre que je cours des risques à rejoindre l'armée, ne faut-il pas au moins que je me garde d'être lapidé ? Vous avez entendu vous-même qu'on m'en a menacé.” Xénophon passa dans ce lieu le reste du jour et la nuit suivante.

Le lendemain, Seuthès livra aux députés ce qu'il avait promis, et l'envoya, conduit par des Thraces, au camp des Grecs. Le bruit s'y était répandu que Xénophon n'avait été trouver Seuthès que pour rester à sa cour et pour y recevoir les récompenses qu'on lui avait promises. Lorsqu'on le vit revenir, ce fut une joie universelle. On courut au-devant de lui. Dès que ce général aperçut Charmin et Polynice :

“Voilà, leur dit-il, ce que vous avez fait recouvrer à l'armée ; je le remets entre vos mains ; vendez-le vous-mêmes et distribuez-en le prix au soldat.” Ces 2 Lacédémoniens reçurent les effets, commirent des Grecs pour les vendre, et par-là excitèrent contre eux-mêmes beaucoup de murmures. Xénophon se tint à l'écart : on voyait qu'il se préparait à retourner dans sa patrie, car la sentence de bannissement n'avait point encore été portée contre lui à Athènes. Ceux des Grecs qui étaient le plus liés avec lui vinrent le trouver pour le conjurer de ne point abandonner encore l'armée, de la conduire en Asie et d'en remettre lui-même le commandement à Thimbron.

On s'embarqua ensuite et l'on passa à Lampsaque. Euclide de Phliasie, devin, et fils de Cléagoras, qui a peint les songes dont on a décore le lycée, vint au-devant de Xénophon. Il le félicita de ce qu'il avait échappé à tant de dangers, et lui demanda à quoi se montaient ses richesses. Xénophon lui jura qu'il n'avait pas de quoi s'en retourner à Athènes, à moins qu'il ne vendît son cheval et ses équipages. Euclide ne voulait pas le croire ; mais les habitants de Lampsaque ayant envoyé à Xénophon les présents de l'hospitalité, ce général fit un sacrifice à Apollon, et plaça Euclide près de lui. Celui-ci ayant vu les entrailles des victimes, dit à Xénophon : “Je suis enfin persuadé que vous ne rapportez rien de votre entreprise. Quand vous devriez vous enrichir dans la suite, et qu'il ne s'y trouverait point d'autre obstacle, vous vous opposez vous-même à la bienfaisance des dieux. - C'est Jupiter Milichien, continua Euclide, qui repousse loin de vous la fortune. Avez-vous fait à ce dieu des sacrifices ? Lui avez-vous offert des holocaustes comme j'avais coutume de lui eu offrir pour vous à Athènes ?” Xénophon avoua que depuis qu'il avait quitté sa patrie il n'avait point immolé de victimes à ce Dieu. Euclide conseilla à Xénophon de lui sacrifier, et lui annonça qu'il s'en trouverait mieux. Le lendemain, Xénophon alla à Ophrynium, y fit un sacrifice, et brûla des porcs entiers, suivant le rite d'Athènes. Le Dieu lui accorda des signes favorables. Le même jour arrivèrent Biton et Euclide pour distribuer de l'argent à l'armée. Ils se lièrent par les noeuds de l'hospitalité à Xénophon, et soupçonnant que c'était par besoin d'argent qu’il s'était défait à Lampsaque, pour 50 dariques, de son cheval, qu'on leur dit qu'il aimait beaucoup, ils le rachetèrent et forcèrent ce général de le reprendre sans vouloir en recevoir le prix. On marcha ensuite à travers la Troade ; on passa sur le mont Ida, et l'on arriva d'abord à Antandre, puis, en suivant le rivage de la mer qui baigne les côtes de Lydie on se porta dans la plaine de Thèbes. De là, traversant Atramytium et Certonium, on entra près d'Atarne dans la plaine du Caïque, et l'on parvint à Pergame, ville de Mysie. Xénophon y logea chez Hellas, femme de Gongylus Erétrien, et mère de Gorgion et de Gongylus. Elle l'instruisit qu'Asidate, l'un des Perses les plus distingués, était dans la plaine ; elle ajouta que si Xénophon voulait y marcher de nuit avec 300 hommes, il le prendrait probablement avec sa femme, ses enfants, et tous ses trésors, qui étaient considérables ; elle lui donna pour guides son cousin, et Daphnagoras, un de ses plus intimes amis. Xénophon offrit avec eux un sacrifice. Agasias d'Elide, devin, qui y assistait, lui dit que, les entrailles étaient très favorables, et qu'il pouvait faire Asidate prisonnier. Xénophon se mit donc en marche après souper. Il avait pris avec lui les chefs de lochos qu'il aimait le plus et qui lui avaient en tout temps été le plus attachés, pour les faire participer à sa bonne fortune. Environ 600 hommes sortirent aussi malgré lui, et le suivirent ; mais les chefs prirent le devant, ne voulant point avoir à partager le butin avec cette foule, tant ils croyaient que les trésors d'Asidate n'attendaient que leurs mains. On arriva vers minuit. On laissa volontairement échapper des environs de la tour des esclaves et beaucoup d'autre butin qu'on négligea. On n'en voulait qu'à Asidate et à ses biens. On attaqua en vain la tour de vive force. Ne pouvant s'en emparer ainsi (car elle était grosse, élevée, munie de créneaux et défendue par un grand nombre de braves gens), on tâcha de s'ouvrir une route par la fouille. L'épaisseur du mur était de 8 briques ; il y eut cependant une ouverture pratiquée à la pointe du jour. Aussitôt un des assiégés perça avec une grande broche la cuisse de celui des Grecs qui se trouva le plus près, et d'ailleurs, par une grêle de flèches, les Barbares rendaient les approches très dangereuses. Ils jetaient de grands cris ; ils allumaient des feux pour signaux. Itabelius marcha à leur secours avec ses forces. Les hoplites qui étaient en garnison à Comanie, environ 80, chevaux de la cavalerie hyrcanienne à la solde du roi et près de 800 armés à la légère s'avançaient. Il sortit aussi de la cavalerie, de Parthénium, d'Apollonie et des lieux voisins. Il était temps de penser aux moyens de faire la retraite ; on prit tous les boeufs, tout le menu bétail, tous les esclaves qu'on put rassembler ; on les enferma dans une colonne à centre vide qu'on forma. Ce n'était pas qu'on songeât encore à revenir chargés de butin ; on ne s'occupait qu'à empêcher que la retraite n'eût l'air d'une fuite, et à ne pas enhardir l'ennemi et décourager le soldat en abandonnant ce qu'on avait pris. On se retira donc en posture de défendre le butin. Gongylus, qui vouait le petit nombre des Grecs et la multitude des ennemis dont ils étaient poursuivis, sortit, malgré sa mère, avec ses forces pour prendre part à l'affaire. Proclès, descendant de Damarate, amena aussi du secours d'Elisarne et de Teuthranie. La troupe de Xénophon, écrasée par les flèches qu'on lui décochait et par les pierres que lançaient les frondes, marcha faisant face de tous côtés pour opposer ses armes aux traits de l'ennemi, et repassa à grand'peine le Caïque. Près de la moitié des Grecs étaient blessés ; Agasias de Stymphale, chef de lochos, le fut aussi en cet endroit, ayant toujours combattu avec le plus grand courage. Enfin, les Grecs achevèrent leur retraite, conservant environ 200 esclaves et ce'qu'il leur fallait de menu bétail pour offrir des sacrifices aux Dieux. Le lendemain, après avoir immolé ces victimes, Xénophon conduisit de nuit toutes les troupes le plus loin qu'il put dans la Lydie, afin qu'Asidate ne craignît plus son voisinage et négligeât de se garder ; mais ce Perse ayant été instruit du sacrifice de Xénophon, et sachant que ce général avait de nouveau consulté les Dieux, et devait marcher contre lui avec toute l'armée, alla loger dans des villages sous Parthénium et contigus à cette ville. Il y tomba précisément dans les troupes que conduisait Xénophon. On le prit avec sa femme ses enfants, ses chevaux et tous ses trésors. Ainsi fut accompli ce que les Dieux avaient annoncé lors du premier sacrifice. Les Grecs se retirèrent à Pergame ; et Xénophon n'eut point à se plaindre de Jupiter, car les Lacédémoniens, les chefs de lochos, les autres généraux et les soldats convinrent de lui donner ce qu'il y avait de plus précieux dans le butin : des chevaux, des attelages et d'autres effets. Non seulement il fut enrichi par-là, mais il se trouva même en état d'obliger ses amis. Thimbron, qui arriva alors, prit le commandement de l'armée, l'incorpora dans les autres troupes qu'il amenait, et fit la guerre à Tissapherne et à Pharnabaze. Voici les noms de ceux qui gouvernaient toutes les provinces soumises au grand roi, que nous traversâmes. Artimas était commandant de Lydie, Artacamas de Phrygie, Mithridate de Lycaonie et de Cappadoce, Syennesis de Cilicie, Dernès de Phénicie et d'Arabie, Bélésis de Syrie et d'Assyrie, Roparas de Babylone; Arbacas de Médie, Teribaze du pays du Phase et des Hespérites. Les Carduques, les Chalybes, les Chaldéens, les Nacrons, les Colques, les Mosynoeciens, les Coètes et les Tibaréniens étaient des peuples autonomes. Corylas gouvernait la Paphlagonie ; Pharnabaze, la Bithynie ; et les Thraces d'Europe obéissaient à Seuthès. J'y joins le calcul du chemin que nous fîmes soit en pénétrant dans l'Asie supérieure, soit dans notre retraite. En 215 marches, nous parcourûmes 1.150 parasanges, ou 34.250 stades pendant l'espace de 15 mois.