RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER à LA TABLE DES MATIÈRES DE XÉNOPHON

XÉNOPHON

Texte mis en page par Thierry Vebr

 

Ξενοφώντος

Κύρου Ἀνάβασις

  Pour le texte grec

http://www.mikrosapoplous.gr/zpd/xen211.zip  

traduction française seule

 

Retraite des Dix Mille. Traduction de La Luzerne. 1835

 

Βιβλίον Γ

Livre 3

[3.1.1] [ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ Κύρου ἀναβάσει οἱ Ἕλληνες ἔπραξαν μέχρι τῆς μάχης, καὶ ὅσα ἐπεὶ Κῦρος ἐτελεύτησεν ἐγένετο ἀπιόντων τῶν Ἑλλήνων σὺν Τισσαφέρνει ἐν ταῖς σπονδαῖς, ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ δεδήλωται.]

J'ai rendu compte, dans les livres précédents de la marche des Grecs et de Cyrus vers la haute Asie, de ce qui s'était passé jusqu'à la bataille ; des événements qui suivirent la mort de ce prince ; du traité conclu entre les Grecs et Tissapherne, et du commencement de leur retraite avec ce satrape.

[3.1.2] ἐπεὶ δὲ οἱ στρατηγοὶ συνειλημμένοι ἦσαν καὶ τῶν λοχαγῶν καὶ τῶν στρατιωτῶν οἱ συνεπόμενοι ἀπωλώλεσαν, ἐν πολλῇ δὴ ἀπορίᾳ ἦσαν οἱ Ἕλληνες, ἐννοούμενοι ὅτι ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις ἦσαν, κύκλῳ δὲ αὐτοῖς πάντῃ πολλὰ καὶ ἔθνη καὶ πόλεις πολέμιαι ἦσαν, ἀγορὰν δὲ οὐδεὶς ἔτι παρέξειν ἔμελλεν, ἀπεῖχον δὲ τῆς Ἑλλάδος οὐ μεῖον ἢ μύρια στάδια, ἡγεμὼν δ᾽οὐδεὶς τῆς ὁδοῦ ἦν, ποταμοὶ δὲ διεῖργον ἀδιάβατοι ἐν μέσῳ τῆς οἴκαδε ὁδοῦ, προυδεδώκεσαν δὲ αὐτοὺς καὶ οἱ σὺν Κύρῳ ἀναβάντες βάρβαροι, μόνοι δὲ καταλελειμμένοι ἦσαν οὐδὲ ἱππέα οὐδένα σύμμαχον ἔχοντες, ὥστε εὔδηλον ἦν ὅτι νικῶντες μὲν οὐδένα ἂν κατακάνοιεν, ἡττηθέντων δὲ αὐτῶν οὐδεὶς ἂν λειφθείη· [3.1.3] ταῦτ᾽ἐννοούμενοι καὶ ἀθύμως ἔχοντες ὀλίγοι μὲν αὐτῶν εἰς τὴν ἑσπέραν σίτου ἐγεύσαντο, ὀλίγοι δὲ πῦρ ἀνέκαυσαν, ἐπὶ δὲ τὰ ὅπλα πολλοὶ οὐκ ἦλθον ταύτην τὴν νύκτα, ἀνεπαύοντο δὲ ὅπου ἐτύγχανον ἕκαστος, οὐ δυνάμενοι καθεύδειν ὑπὸ λύπης καὶ πόθου πατρίδων, γονέων, γυναικῶν, παίδων, οὓς οὔποτ᾽ἐνόμιζον ἔτι ὄψεσθαι. οὕτω μὲν δὴ διακείμενοι πάντες ἀνεπαύοντο. [3.1.4] ἦν δέ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ξενοφῶν Ἀθηναῖος, ὃς οὔτε στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης ὢν συνηκολούθει, ἀλλὰ Πρόξενος αὐτὸν μετεπέμψατο οἴκοθεν ξένος ὢν ἀρχαῖος· ὑπισχνεῖτο δὲ αὐτῷ, εἰ ἔλθοι, φίλον αὐτὸν Κύρῳ ποιήσειν, ὃν αὐτὸς ἔφη κρείττω ἑαυτῷ νομίζειν τῆς πατρίδος. [3.1.5] ὁ μέντοι Ξενοφῶν ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν ἀνακοινοῦται Σωκράτει τῷ Ἀθηναίῳ περὶ τῆς πορείας. καὶ ὁ Σωκράτης ὑποπτεύσας μή τι πρὸς τῆς πόλεως ὑπαίτιον εἴη Κύρῳ φίλον γενέσθαι, ὅτι ἐδόκει ὁ Κῦρος προθύμως τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπὶ τὰς Ἀθήνας συμπολεμῆσαι, συμβουλεύει τῷ Ξενοφῶντι ἐλθόντα εἰς Δελφοὺς ἀνακοινῶσαι τῷ θεῷ περὶ τῆς πορείας. [3.1.6] ἐλθὼν δ᾽ὁ Ξενοφῶν ἐπήρετο τὸν Ἀπόλλω τίνι ἂν θεῶν θύων καὶ εὐχόμενος κάλλιστα καὶ ἄριστα ἔλθοι τὴν ὁδὸν ἣν ἐπινοεῖ καὶ καλῶς πράξας σωθείη. καὶ ἀνεῖλεν αὐτῷ ὁ Ἀπόλλων θεοῖς οἷς ἔδει θύειν. [3.1.7] ἐπεὶ δὲ πάλιν ἦλθε, λέγει τὴν μαντείαν τῷ Σωκράτει. ὁ δ᾽ἀκούσας ᾐτιᾶτο αὐτὸν ὅτι οὐ τοῦτο πρῶτον ἠρώτα πότερον λῷον εἴη αὐτῷ πορεύεσθαι ἢ μένειν, ἀλλ᾽αὐτὸς κρίνας ἰτέον εἶναι τοῦτ᾽ἐπυνθάνετο ὅπως ἂν κάλλιστα πορευθείη. ἐπεὶ μέντοι οὕτως ἤρου, ταῦτ᾽, ἔφη, χρὴ ποιεῖν ὅσα ὁ θεὸς ἐκέλευσεν. [3.1.8] ὁ μὲν δὴ Ξενοφῶν οὕτω θυσάμενος οἷς ἀνεῖλεν ὁ θεὸς ἐξέπλει, καὶ καταλαμβάνει ἐν Σάρδεσι Πρόξενον καὶ Κῦρον μέλλοντας ἤδη ὁρμᾶν τὴν ἄνω ὁδόν, καὶ συνεστάθη Κύρῳ. [3.1.9] προθυμουμένου δὲ τοῦ Προξένου καὶ ὁ Κῦρος συμπρουθυμεῖτο μεῖναι αὐτόν, εἶπε δὲ ὅτι ἐπειδὰν τάχιστα ἡ στρατεία λήξῃ, εὐθὺς ἀποπέμψει αὐτόν. ἐλέγετο δὲ ὁ στόλος εἶναι εἰς Πισίδας. [3.1.10] ἐστρατεύετο μὲν δὴ οὕτως ἐξαπατηθείς--οὐχ ὑπὸ Προξένου· οὐ γὰρ ᾔδει τὴν ἐπὶ βασιλέα ὁρμὴν οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς τῶν Ἑλλήνων πλὴν Κλεάρχου· ἐπεὶ μέντοι εἰς Κιλικίαν ἦλθον, σαφὲς πᾶσιν ἤδη ἐδόκει εἶναι ὅτι ὁ στόλος εἴη ἐπὶ βασιλέα. φοβούμενοι δὲ τὴν ὁδὸν καὶ ἄκοντες ὅμως οἱ πολλοὶ δι᾽αἰσχύνην καὶ ἀλλήλων καὶ Κύρου συνηκολούθησαν· ὧν εἷς καὶ Ξενοφῶν ἦν. [3.1.11] ἐπεὶ δὲ ἀπορία ἦν, ἐλυπεῖτο μὲν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ οὐκ ἐδύνατο καθεύδειν· μικρὸν δ᾽ὕπνου λαχὼν εἶδεν ὄναρ. ἔδοξεν αὐτῷ βροντῆς γενομένης σκηπτὸς πεσεῖν εἰς τὴν πατρᾐαν οἰκίαν, καὶ ἐκ τούτου λάμπεσθαι πᾶσα. [3.1.12] περίφοβος δ᾽εὐθὺς ἀνηγέρθη, καὶ τὸ ὄναρ τῇ μὲν ἔκρινεν ἀγαθόν, ὅτι ἐν πόνοις ὢν καὶ κινδύνοις φῶς μέγα ἐκ Διὸς ἰδεῖν ἔδοξε· τῇ δὲ καὶ ἐφοβεῖτο, ὅτι ἀπὸ Διὸς μὲν βασιλέως τὸ ὄναρ ἐδόκει αὐτῷ εἶναι, κύκλῳ δὲ ἐδόκει λάμπεσθαι τὸ πῦρ, μὴ οὐ δύναιτο ἐκ τῆς χώρας ἐξελθεῖν τῆς βασιλέως, ἀλλ᾽εἴργοιτο πάντοθεν ὑπό τινων ἀποριῶν. [3.1.13] ὁποῖόν τι μὲν δὴ ἐστὶ τὸ τοιοῦτον ὄναρ ἰδεῖν ἔξεστι σκοπεῖν ἐκ τῶν συμβάντων μετὰ τὸ ὄναρ. γίγνεται γὰρ τάδε. εὐθὺς ἐπειδὴ ἀνηγέρθη πρῶτον μὲν ἔννοια αὐτῷ ἐμπίπτει· τί κατάκειμαι; ἡ δὲ νὺξ προβαίνει· ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ εἰκὸς τοὺς πολεμίους ἥξειν. εἰ δὲ γενησόμεθα ἐπὶ βασιλεῖ, τί ἐμποδὼν μὴ οὐχὶ πάντα μὲν τὰ χαλεπώτατα ἐπιδόντας, πάντα δὲ τὰ δεινότατα παθόντας ὑβριζομένους ἀποθανεῖν; [3.1.14] ὅπως δ᾽ἀμυνούμεθα οὐδεὶς παρασκευάζεται οὐδὲ ἐπιμελεῖται, ἀλλὰ κατακείμεθα ὥσπερ ἐξὸν ἡσυχίαν ἄγειν. ἐγὼ οὖν τὸν ἐκ ποίας πόλεως στρατηγὸν προσδοκῶ ταῦτα πράξειν; ποίαν δ᾽ἡλικίαν ἐμαυτῷ ἐλθεῖν ἀναμείνω; οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ἔτι πρεσβύτερος ἔσομαι, ἐὰν τήμερον προδῶ ἐμαυτὸν τοῖς πολεμίοις. [3.1.15] ἐκ τούτου ἀνίσταται καὶ συγκαλεῖ τοὺς Προξένου πρῶτον λοχαγούς. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξεν·

Quand on eut arrêté leurs généraux et mis à mort tout ce qui les avait suivis de chefs et de soldats, les Grecs se trouvèrent dans un grand embarras. Ils, songèrent qu'ils étaient au centre de l'empire d'Artaxerxès, entourés de tous côtés de beaucoup de villes et de nations, leurs ennemies. Personne ne devait plus fournir un marché garni de vivres. Ils se trouvaient à plus de 10.000 stades de la Grèce, n'avaient plus de guide, et la route qui les eût ramenés dans leur patrie, leur était barrée par des fleuves qu'ils ne pouvaient traverser. Les Barbares que Cyrus avait conduits dans la haute Asie les avaient trahis : seuls et abandonnés ils n'avaient pas un homme de cavalerie. Il était évident que désormais vainqueurs, ils ne tueraient pas un fuyard ; vaincus, ils perdraient jusqu'au dernier soldat. Ces réflexions et leur découragement furent cause que peu d'entre eux purent manger ce soir‑là. Peu allumèrent des feux, et il n'y en eut pas beaucoup qui dans la nuit vinssent jusqu'aux armes : chacun se reposa où il se trouva ; aucun ne goûta les douceurs du sommeil. Tourmentés par leurs chagrins, ils regrettaient leur patrie, leurs parents, leurs femmes, leurs enfants, qu'ils n'espéraient plus revoir, et affectés de ces idées, tous restaient dans un morne repos. Il y avait dans l'année un Athénien nommé Xénophon. Il ne l'avait suivie ni comme général, ni comme chef de lochos, ni comme soldat. Proxène, qui était un des anciens hôtes de sa famille, l'avait tiré de la maison paternelle, en lui promettant, s'il venait, de le mettre bien avec Cyrus, "de l'amitié duquel, disait ce général, je crois avoir plus à espérer que de ma patrie." Xénophon ayant lu la lettre de Proxène, consulta sur son départ Socrate l'Athénien. Socrate, craignant que Xénophon ne se rendît suspect aux Athéniens, en se liant avec Cyrus qui avait paru aider de toute sa puissance les Lacédémoniens dans leur guerre contre Athènes, Socrate, dis‑je, lui conseilla d'aller à Delphes et d'y consulter sur son dessein le dieu qui y rend des oracles. Xénophon y étant allé, demanda à Apollon à quel dieu il devait offrir des sacrifices et faire des vœux, afin que le voyage qu'il projetait tournât le plus avantageusement pour lui, et qu'il revînt sain et sauf, après un heureux succès. La réponse d'Apollon lui désigna à quels dieux il convenait de faire des sacrifices. Xénophon, de retour à Athènes, apprend à Socrate l'oracle qui lui a été rendu. Ce philosophe l'ayant entendu, reproche à son disciple de n'avoir pas demandé d'abord lequel valait mieux pour lui de partir ou de rester ; mais de s'être déterminé lui‑même à partir, et de n'avoir consulté l'oracle que sur les moyens les plus propres à rendre son voyage heureux. "Cependant, puisque vous vous êtes borné à cette question, ajouta Socrate, il faut faire ce que le Dieu a prescrit." Ainsi Xénophon ayant sacrifié aux dieux indiqués par Apollon, mit à la voile. Il rejoignit à Sardes Proxène et Cyrus prêts à marcher vers la haute Asie. On le présenta à Cyrus. D'après le désir de Proxène, ce prince témoigna aussi qu'il souhaitait que Xénophon restât à son armée, et lui dit que dès que l'expédition serait finie il le renverrait. On prétendait que l'armement se faisait contre les Pisidiens. Xénophon commença la campagne, ayant été ainsi trompé sur l'objet de l'entreprise, mais n'étant pas joué pal Proxène ; car ni ce général, ni aucun autre des Grecs, si ce n'est Cléarque ne se doutaient qu'on marchât contre le roi. Lorsqu'on fut arrivé en Cilicie, il parut évident que c'était contre Artaxerxès que se faisait cette expédition. La plupart des Grecs, effrayés de la longueur de la route, ne suivirent que contre leur gré Cyrus. La honte de reculer aux yeux de leurs camarades et du prince les retint à son armée. Xénophon fut de ce nombre. Dans l'extrémité où l'on était réduit pour lors, il s'affligeait comme les autres, et ne pouvait dormir. Le sommeil cependant ayant un instant fermé sa paupière, il eut un songe. Il lui sembla entendre gronder le tonnerre, et voir tomber sur la maison de son père la foudre, qui la mit toute en feu. Il s'éveilla aussitôt saisi de terreur. D'une part, il jugea que ce songe ne lui présageait rien que d'heureux ; car au milieu des fatigues et des dangers, il lui avait apparu une grande lumière venant du ciel ; d'autre part, il craignit qu'il ne pût sortir de l'empire du roi, et que de tous côtés il n'y fût retenu par des obstacles, jugeant que ce songe venait de Jupiter roi, et s'étant vu de toutes parts environné de flammes. Par les événements qui suivirent ce songe, on pourra reconnaître de quelle nature il était ; car voici ce qui arrive aussitôt : Xénophon s'éveille, et telles sont les premières idées qui le frappent :

--ἐγώ, ὦ ἄνδρες λοχαγοί, οὔτε καθεύδειν δύναμαι, ὥσπερ οἶμαι οὐδ᾽ὑμεῖς, οὔτε κατακεῖσθαι ἔτι, ὁρῶν ἐν οἵοις ἐσμέν. [3.1.16] οἱ μὲν γὰρ πολέμιοι δῆλον ὅτι οὐ πρότερον πρὸς ἡμᾶς τὸν πόλεμον ἐξέφηναν πρὶν ἐνόμισαν καλῶς τὰ ἑαυτῶν παρασκευάσασθαι, ἡμῶν δ᾽οὐδεὶς οὐδὲν ἀντεπιμελεῖται ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιούμεθα. [3.1.17] καὶ μὴν εἰ ὑφησόμεθα καὶ ἐπὶ βασιλεῖ γενησόμεθα, τί οἰόμεθα πείσεσθαι; ὃς καὶ τοῦ ὁμομητρίου ἀδελφοῦ καὶ τεθνηκότος ἤδη ἀποτεμὼν τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν χεῖρα ἀνεσταύρωσεν· ἡμᾶς δέ, οἷς κηδεμὼν μὲν οὐδεὶς πάρεστιν, ἐστρατεύσαμεν δὲ ἐπ᾽αὐτὸν ὡς δοῦλον ἀντὶ βασιλέως ποιήσοντες καὶ ἀποκτενοῦντες εἰ δυναίμεθα, τί ἂν οἰόμεθα παθεῖν; [3.1.18] ἆρ᾽οὐκ ἂν ἐπὶ πᾶν ἔλθοι ὡς ἡμᾶς τὰ ἔσχατα αἰκισάμενος πᾶσιν ἀνθρώποις φόβον παράσχοι τοῦ στρατεῦσαί ποτε ἐπ᾽αὐτόν; ἀλλ᾽ὅπως τοι μὴ ἐπ᾽ἐκείνῳ γενησόμεθα πάντα ποιητέον. [3.1.19] ἐγὼ μὲν οὖν ἔστε μὲν αἱ σπονδαὶ ἦσαν οὔποτε ἐπαυόμην ἡμᾶς μὲν οἰκτίρων, βασιλέα δὲ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ μακαρίζων, διαθεώμενος αὐτῶν ὅσην μὲν χώραν καὶ οἵαν ἔχοιεν, ὡς δὲ ἄφθονα τὰ ἐπιτήδεια, ὅσους δὲ θεράποντας, ὅσα δὲ κτήνη, χρυσὸν δέ, ἐσθῆτα δέ· [3.1.20] τὰ δ᾽αὖ τῶν στρατιωτῶν ὁπότε ἐνθυμοίμην, ὅτι τῶν μὲν ἀγαθῶν τούτων οὐδενὸς ἡμῖν μετείη, εἰ μὴ πριαίμεθα, ὅτου δ᾽ὠνησόμεθα ᾔδειν ἔτι ὀλίγους ἔχοντας, ἄλλως δέ πως πορίζεσθαι τὰ ἐπιτήδεια ἢ ὠνουμένους ὅρκους ἤδη κατέχοντας ἡμᾶς· ταῦτ᾽οὖν λογιζόμενος ἐνίοτε τὰς σπονδὰς μᾶλλον ἐφοβούμην ἢ νῦν τὸν πόλεμον. [3.1.21] ἐπεὶ μέντοι ἐκεῖνοι ἔλυσαν τὰς σπονδάς, λελύσθαι μοι δοκεῖ καὶ ἡ ἐκείνων ὕβρις καὶ ἡ ἡμετέρα ὑποψία. ἐν μέσῳ γὰρ ἤδη κεῖται ταῦτα τὰ ἀγαθὰ ἆθλα ὁπότεροι ἂν ἡμῶν ἄνδρες ἀμείνονες ὦσιν, ἀγωνοθέται δ᾽οἱ θεοί εἰσιν, οἳ σὺν ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκός, ἔσονται. [3.1.22] οὗτοι μὲν γὰρ αὐτοὺς ἐπιωρκήκασιν· ἡμεῖς δὲ πολλὰ ὁρῶντες ἀγαθὰ στερρῶς αὐτῶν ἀπειχόμεθα διὰ τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους· ὥστε ἐξεῖναί μοι δοκεῖ ἰέναι ἐπὶ τὸν ἀγῶνα πολὺ σὺν φρονήματι μείζονι ἢ τούτοις. [3.1.23] ἔτι δ᾽ἔχομεν σώματα ἱκανώτερα τούτων καὶ ψύχη καὶ θάλπη καὶ πόνους φέρειν· ἔχομεν δὲ καὶ ψυχὰς σὺν τοῖς θεοῖς ἀμείνονας· οἱ δὲ ἄνδρες καὶ τρωτοὶ καὶ θνητοὶ μᾶλλον ἡμῶν, ἢν οἱ θεοὶ ὥσπερ τὸ πρόσθεν νίκην ἡμῖν διδῶσιν. [3.1.24] ἀλλ᾽ἴσως γὰρ καὶ ἄλλοι ταὐτὰ ἐνθυμοῦνται, πρὸς τῶν θεῶν μὴ ἀναμένωμεν ἄλλους ἐφ᾽ἡμᾶς ἐλθεῖν παρακαλοῦντας ἐπὶ τὰ κάλλιστα ἔργα, ἀλλ᾽ἡμεῖς ἄρξωμεν τοῦ ἐξορμῆσαι καὶ τοὺς ἄλλους ἐπὶ τὴν ἀρετήν· φάνητε τῶν λοχαγῶν ἄριστοι καὶ τῶν στρατηγῶν ἀξιοστρατηγότεροι. [3.1.25] κἀγὼ δέ, εἰ μὲν ὑμεῖς ἐθέλετε ἐξορμᾶν ἐπὶ ταῦτα, ἕπεσθαι ὑμῖν βούλομαι, εἰ δ᾽ὑμεῖς τάττετ᾽ἐμὲ ἡγεῖσθαι, οὐδὲν προφασίζομαι τὴν ἡλικίαν, ἀλλὰ καὶ ἀκμάζειν ἡγοῦμαι ἐρύκειν ἀπ᾽ἐμαυτοῦ τὰ κακά.

"Pourquoi suis‑je couché ? La nuit s'avance. Avec le jour nous aurons probablement l'ennemi sur les bras ; si nous tombons au pouvoir du roi, qui l'empêchera, après que nous aurons été témoins du plus affreux spectacle, après qu'il nous aura fait souffrir toutes les horreurs des supplices, de nous condamner à la mort la plus ignominieuse ? Personne ne se prépare, personne ne songe même à prendre les moyens de repousser l'ennemi. Nous restons tous couchés comme si nous avions le loisir de nous livrer au repos. Que fais‑je moi‑même ? D'où attends‑je un général qui prenne le parti qu'exigent les circonstances, et jusqu'à quel âge dois‑je différer de veiller moi‑même à mon salut ? Car je n'ai pas l'air de vieillir beaucoup si je me rends aujourd'hui à l'ennemi." D'après ces réflexions, il se lève et appelle d'abord les chefs de loches de la section de Proxène Quand ils furent assemblés, il leur dit : "Braves chefs, je ne puis ni dormir (et sans doute, vous ne dormiez pas plus que moi), ni rester plus longtemps couché, ayant devant les yeux la triste situation où nous sommes réduits ; car il est évident que nos ennemis n'ont voulu être en guerre ouverte avec nous qu'après avoir cru s'y être bien préparés, et personne de nous ne s'occupe des moyens de les repousser vigoureusement. Quel sort pensons‑nous qui nous attende, si nous perdons courage et tombons dans les mains du roi, de ce prince inhumain qui, ne trouvant pas sa cruauté assouvie par la mort de son propre a frère, en a mutilé le cadavre, a fait couper la tête et la main de Cyrus, et les a exposées en spectacle au haut d'une pique ? Quels supplices réserve‑t‑il, croyez‑vous, pour nous, dont personne n'épouse ici les intérêts, et qui avons pris les armes pour le faire tomber du trône dans l'esclavage ou même pour lui ôter, si nous pouvions, la vie ? Ne nous fera‑t‑il pas subir les plus honteuses tortures ? Ne cherchera‑t‑il pas tous les moyens d'inspirer au reste des mortels une terreur qui les détourne de porter la guerre au sein de ses états ? Il faut donc tout tenter pour ne pas tomber en son pouvoir. Tant qu'a duré le traité, je n'ai cessé de plaindre les Grecs et d'envier le bonheur d'Artaxerxès et des Perses. Je considérais l'immensité et la fertilité du pays que possédaient nos ennemis, l'abondance dans laquelle ils nageaient. Que d'esclaves ! Que de bétail ! Que d'or et d'habits magnifiques ! Tournant ensuite mes regards sur notre armée, je voyais qu'aucun de ces biens n'était à nous sans l'acheter. Je savais qu'il ne restait plus de quoi payer qu'à peu de nos soldats, et que nos serments nous empêchaient tous de nous fournir du nécessaire, autrement que l'argent à la main. Souvent, d'après ces considérations, notre traité m'effrayait plus que ne m'effraie aujourd'hui la guerre. Puisque la convention est rompue par le fait des Perses, il me semble qu'ils ont mis fin en même temps, et aux outrages qu'il nous fallait essuyer d'eux, et aux soupçons continuels dans lesquels il nous fallait vivre. Tous les biens dont ils jouissaient ne sont pas plus à eux, désormais qu'ils ne sont à nous. Comme les prix des jeux de la Grèce déposés entre les prétendants, ils appartiendront aux plus courageux. Les dieux sont les arbitres de ce combat, et sans doute, car ils sont justes, ils se déclareront pour nous. Les Barbares les ont offensés par leurs parjures, et nous, lorsque nous nous sommes vus entourés de tant d'objets de tentation, nous nous sommes sévèrement abstenus de rien prendre par respect pour nos serments et pour les Immortels. Je crois donc que nous pouvons marcher au combat avec plus d'assurance que nos ennemis. Nous avons d'ailleurs plus qu'eux l'habitude et la force de supporter le froid, le chaud, la fatigue, et grâces au ciel, nos âmes sont d'une meilleure trempe. Les Barbares seront plus faciles que nous à blesser et à tuer si les dieux nous accordent comme ci‑devant la victoire. Mais peut‑être d'autres Grecs que nous ont‑ils en ce moment la même pensée ? N'attendons pas, je vous en conjure par les Immortels, qu'ils viennent nous trouver, et que ce soient eux qui nous exhortent à une défense honorable ; commençons les premiers à marcher dans le chemin de l'honneur et entraînons‑y les autres. Montrez ‑vous les plus braves des chefs grecs ; montrez-vous plus dignes d'être généraux que nos généraux eux‑mêmes. Si vous voulez courir à cette gloire, j'ai dessein de vous suivre ; si vous m'ordonnez de vous y conduire, je ne prétexte point mon âge pour m'en dispenser. Je crois au contraire que la vigueur de la jeunesse ne me rend que plus capable de repousser les maux qui me menacent." Ainsi parla Xénophon.

[3.1.26] ὁ μὲν ταῦτ᾽ἔλεξεν, οἱ δὲ ἀρχηγοὶ ἀκούσαντες ἡγεῖσθαι ἐκέλευον πάντες, πλὴν Ἀπολλωνίδης τις ἦν βοιωτιάζων τῇ φωνῇ· οὗτος δ᾽εἶπεν ὅτι φλυαροίη ὅστις λέγει ἄλλως πως σωτηρίας ἂν τυχεῖν ἢ βασιλέα πείσας, εἰ δύναιτο, καὶ ἅμα ἤρχετο λέγειν τὰς ἀπορίας. ὁ μέντοι Ξενοφῶν μεταξὺ ὑπολαβὼν ἔλεξεν ὧδε. [3.1.27]

Les chefs ayant entendu son discours, lui dirent tous de se mettre à leur tête. Il n'y eut qu'un certain Apollonide, qui affectait de parler le dialecte béotien, qui soutint que c'était déraisonner que de prétendre, qu'il y eût d'autre espoir de salut, que de fléchir le roi, s'il était possible ; et il commençait à exposer les difficultés qu'il trouvait à se tirer autrement d'affaire. Xénophon l'interrompit par ces mots :

--ὦ θαυμασιώτατε ἄνθρωπε, σύγε οὐδὲ ὁρῶν γιγνώσκεις οὐδὲ ἀκούων μέμνησαι. ἐν ταὐτῷ γε μέντοι ἦσθα τούτοις ὅτε βασιλεύς, ἐπεὶ Κῦρος ἀπέθανε, μέγα φρονήσας ἐπὶ τούτῳ πέμπων ἐκέλευε παραδιδόναι τὰ ὅπλα. [3.1.28] ἐπεὶ δὲ ἡμεῖς οὐ παραδόντες, ἀλλ᾽ἐξοπλισάμενοι ἐλθόντες παρεσκηνήσαμεν αὐτῷ, τί οὐκ ἐποίησε πρέσβεις πέμπων καὶ σπονδὰς αἰτῶν καὶ παρέχων τὰ ἐπιτήδεια, ἔστε σπονδῶν ἔτυχεν; [3.1.29] ἐπεὶ δ᾽αὖ οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί, ὥσπερ δὴ σὺ κελεύεις, εἰς λόγους αὐτοῖς ἄνευ ὅπλων ἦλθον πιστεύσαντες ταῖς σπονδαῖς, οὐ νῦν ἐκεῖνοι παιόμενοι, κεντούμενοι, ὑβριζόμενοι οὐδὲ ἀποθανεῖν οἱ τλήμονες δύνανται, καὶ μάλ᾽οἶμαι ἐρῶντες τούτου; ἃ σὺ πάντα εἰδὼς τοὺς μὲν ἀμύνασθαι κελεύοντας φλυαρεῖν φῄς, πείθειν δὲ πάλιν κελεύεις ἰόντας; [3.1.30] ἐμοί, ὦ ἄνδρες, δοκεῖ τὸν ἄνθρωπον τοῦτον μήτε προσίεσθαι εἰς ταὐτὸ ἡμῖν αὐτοῖς ἀφελομένους τε τὴν λοχαγίαν σκεύη ἀναθέντας ὡς τοιούτῳ χρῆσθαι. οὗτος γὰρ καὶ τὴν πατρίδα καταισχύνει καὶ πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα, ὅτι Ἕλλην ὢν τοιοῦτός ἐστιν. [3.1.31] ἐντεῦθεν ὑπολαβὼν Ἀγασίας Στυμφάλιος εἶπεν·

"Ô le plus étonnant des hommes, qui ne concevez pas ce que vous voyez, qui ne vous souvenez pas de ce qui a frappé vos oreilles l Vous étiez avec nous lorsqu'après la mort de Cyrus, le roi enorgueilli de sa bonne fortune, nous fit ordonner de rendre les armes ; mais dès qu'il vit qu'au lieu de les rendre nous nous en étions couverts, que nous avions marché à lui et campé à peu de distance de son armée, que ne fit‑il pas pour obtenir la paix ? Il envoya des députés, mendia notre alliance et fournit des vivres d'avance. Nos généraux et nos autres chefs ensuite se fiant sur le traité et ayant été, sans armes, comme vous voudriez que nous y allassions encore, s'aboucher avec les Barbares, où en sont‑ils maintenant ? Accablés de coups, de blessures, d'outrages, les malheureux ne peuvent obtenir la mort qu'ils implorent sans doute. Vous avez vu tout ce que je dis là ; et traitez de vains discoureurs ceux qui parlent de résistance. Vous nous exhorterez à aller encore faire d'inutiles efforts pour fléchir nos ennemis. Mon avis, braves chefs, est de ne plus laisser cet homme prendre rang avec nous, de lui ôter son grade, de lui mettre des bagages sur le dos, et de nous en servir à cette vile fonction ; car il est Grec, mais par ses sentiments il déshonore et sa patrie et toute la Grèce." Agasias de Stymphale reprit :

--ἀλλὰ τούτῳ γε οὔτε τῆς Βοιωτίας προσήκει οὐδὲν οὔτε τῆς Ἑλλάδος παντάπασιν, ἐπεὶ ἐγὼ αὐτὸν εἶδον ὥσπερ Λυδὸν ἀμφότερα τὰ ὦτα τετρυπημένον. [3.1.32] καὶ εἶχεν οὕτως. τοῦτον μὲν οὖν ἀπήλασαν· οἱ δὲ ἄλλοι παρὰ τὰς τάξεις ἰόντες, ὅπου μὲν στρατηγὸς σῷος εἴη, τὸν στρατηγὸν παρεκάλουν, ὁπόθεν δὲ οἴχοιτο, τὸν ὑποστράτηγον, ὅπου δ᾽αὖ λοχαγὸς σῷος εἴη, τὸν λοχαγόν. [3.1.33] ἐπεὶ δὲ πάντες συνῆλθον, εἰς τὸ πρόσθεν τῶν ὅπλων ἐκαθέζοντο· καὶ ἐγένοντο οἱ συνελθόντες στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀμφὶ τοὺς ἑκατόν. ὅτε δὲ ταῦτα ἦν σχεδὸν μέσαι ἦσαν νύκτες. [3.1.34] ἐνταῦθα Ἱερώνυμος Ἠλεῖος πρεσβύτατος ὢν τῶν Προξένου λοχαγῶν ἤρχετο λέγειν ὧδε.

" Cet homme n'a rien de commun ni avec la Béotie ni avec la Grèce ; car je lui ai vu les 2 oreilles percées comme à un Lydien, et ce fait était vrai." On le chassa donc, et les autres chefs de lochos marchant le long de la ligne, appelaient le général, s'il était en vie ou, si le général était mort, ceux qui commandaient sous ses ordres. Tous s'étant assemblés, s'assirent en avant des armes. Les généraux et les autres chefs qui s'y trouvèrent montaient au nombre de 100 à peu près. Il était alors environ minuit. Hiéronyme Éléen, le plus âgé parmi ceux de la section de Proxène, prit le premier la parole et tint ce discours :

--ἡμῖν, ὦ ἄνδρες στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί, ὁρῶσι τὰ παρόντα ἔδοξε καὶ αὐτοῖς συνελθεῖν καὶ ὑμᾶς παρακαλέσαι, ὅπως βουλευσαίμεθα εἴ τι δυναίμεθα ἀγαθόν. λέξον δ᾽, ἔφη, καὶ σύ, ὦ Ξενοφῶν, ἅπερ καὶ πρὸς ἡμᾶς. [3.1.35] ἐκ τούτου λέγει τάδε Ξενοφῶν.

"Généraux et chefs de loches, en jetant les yeux sur notre situation, il nous a paru convenable de nous assembler et de vous appeler pour délibérer ensemble et trouver, si nous le pouvons, quelque expédient avantageux. Redites donc ici, Xénophon, ajouta‑t‑il, ce que vous nous avez communiqué." Xénophon parla alors en ces termes :

--ἀλλὰ ταῦτα μὲν δὴ πάντες ἐπιστάμεθα, ὅτι βασιλεὺς καὶ Τισσαφέρνης οὓς μὲν ἐδυνήθησαν συνειλήφασιν ἡμῶν, τοῖς δ᾽ἄλλοις δῆλον ὅτι ἐπιβουλεύουσιν, ὡς, ἢν δύνωνται, ἀπολέσωσιν. ἡμῖν δέ γε οἶμαι πάντα ποιητέα ὡς μήποτε ἐπὶ τοῖς βαρβάροις γενώμεθα, ἀλλὰ μᾶλλον ἐκεῖνοι ἐφ᾽ἡμῖν. [3.1.36] εὖ τοίνυν ἐπίστασθε ὅτι ὑμεῖς τοσοῦτοι ὄντες ὅσοι νῦν συνεληλύθατε μέγιστον ἔχετε καιρόν. οἱ γὰρ στρατιῶται οὗτοι πάντες πρὸς ὑμᾶς βλέπουσι, κἂν μὲν ὑμᾶς ὁρῶσιν ἀθύμους, πάντες κακοὶ ἔσονται, ἢν δὲ ὑμεῖς αὐτοί τε παρασκευαζόμενοι φανεροὶ ἦτε ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλῆτε, εὖ ἴστε ὅτι ἕψονται ὑμῖν καὶ πειράσονται μιμεῖσθαι. [3.1.37] ἴσως δέ τοι καὶ δίκαιόν ἐστιν ὑμᾶς διαφέρειν τι τούτων. ὑμεῖς γάρ ἐστε στρατηγοί, ὑμεῖς ταξίαρχοι καὶ λοχαγοί· καὶ ὅτε εἰρήνη ἦν, ὑμεῖς καὶ χρήμασι καὶ τιμαῖς τούτων ἐπλεονεκτεῖτε· καὶ νῦν τοίνυν ἐπεὶ πόλεμός ἐστιν, ἀξιοῦν δεῖ ὑμᾶς αὐτοὺς ἀμείνους τε τοῦ πλήθους εἶναι καὶ προβουλεύειν τούτων καὶ προπονεῖν, ἤν που δέῃ. [3.1.38] καὶ νῦν πρῶτον μὲν οἴομαι ἂν ὑμᾶς μέγα ὠφελῆσαι τὸ στράτευμα, εἰ ἐπιμεληθείητε ὅπως ἀντὶ τῶν ἀπολωλότων ὡς τάχιστα στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀντικατασταθῶσιν. ἄνευ γὰρ ἀρχόντων οὐδὲν ἂν οὔτε καλὸν οὔτε ἀγαθὸν γένοιτο ὡς μὲν συνελόντι εἰπεῖν οὐδαμοῦ, ἐν δὲ δὴ τοῖς πολεμικοῖς παντάπασιν. ἡ μὲν γὰρ εὐταξία σᾐζειν δοκεῖ, ἡ δὲ ἀταξία πολλοὺς ἤδη ἀπολώλεκεν. [3.1.39] ἐπειδὰν δὲ καταστήσησθε τοὺς ἄρχοντας ὅσους δεῖ, ἢν καὶ τοὺς ἄλλους στρατιώτας συλλέγητε καὶ παραθαρρύνητε, οἶμαι ἂν ὑμᾶς πάνυ ἐν καιρῷ ποιῆσαι. [3.1.40] νῦν γὰρ ἴσως καὶ ὑμεῖς αἰσθάνεσθε ὡς ἀθύμως μὲν ἦλθον ἐπὶ τὰ ὅπλα, ἀθύμως δὲ πρὸς τὰς φυλακάς· ὥστε οὕτω γ᾽ἐχόντων οὐκ οἶδα ὅ τι ἄν τις χρήσαιτο αὐτοῖς, εἴτε νυκτὸς δέοι εἴτε καὶ ἡμέρας. [3.1.41] ἢν δέ τις αὐτῶν τρέψῃ τὰς γνώμας, ὡς μὴ τοῦτο μόνον ἐννοῶνται, τί πείσονται, ἀλλὰ καὶ τί ποιήσουσι, πολὺ εὐθυμότεροι ἔσονται. [3.1.42] ἐπίστασθε γὰρ δὴ ὅτι οὔτε πλῆθός ἐστιν οὔτε ἰσχὺς ἡ ἐν τῷ πολέμῳ τὰς νίκας ποιοῦσα, ἀλλ᾽ὁπότεροι ἂν σὺν τοῖς θεοῖς ταῖς ψυχαῖς ἐρρωμενέστεροι ἴωσιν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, τούτους ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οἱ ἀντίοι οὐ δέχονται. [3.1.43] ἐντεθύμημαι δ᾽ἔγωγε, ὦ ἄνδρες, καὶ τοῦτο, ὅτι ὁπόσοι μὲν μαστεύουσι ζῆν ἐκ παντὸς τρόπου ἐν τοῖς πολεμικοῖς, οὗτοι μὲν κακῶς τε καὶ αἰσχρῶς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀποθνῄσκουσιν, ὁπόσοι δὲ τὸν μὲν θάνατον ἐγνώκασι πᾶσι κοινὸν εἶναι καὶ ἀναγκαῖον ἀνθρώποις, περὶ δὲ τοῦ καλῶς ἀποθνῄσκειν ἀγωνίζονται, τούτους ὁρῶ μᾶλλόν πως εἰς τὸ γῆρας ἀφικνουμένους καὶ ἕως ἂν ζῶσιν εὐδαιμονέστερον διάγοντας. [3.1.44] ἃ καὶ ὑμᾶς δεῖ νῦν καταμαθόντας (ἐν τοιούτῳ γὰρ καιρῷ ἐσμεν) αὐτούς τε ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλεῖν. [3.1.45] ὁ μὲν ταῦτα εἰπὼν ἐπαύσατο. μετὰ δὲ τοῦτον εἶπε Χειρίσοφος·

"Nous savons tous que le roi et Tissapherne ont fait arrêter autant de Grecs qu'ils ont pu. On ne peut douter qu'ils ne tendent des pièges au reste et ne nous fassent périr s'ils en ont les moyens ; je pense donc qu'il nous faut faire les derniers efforts pour ne point tomber au pouvoir des Barbares, mais pour qu'ils tombent plutôt au nôtre s'il se peut. Soyez bien convaincus qu'il s'en présente, à tous tant que nous sommes ici, la plus belle occasion. Il n'est point de soldats qui n'aient les yeux tournés sur vous ; s'ils vous voient consternés, ils se conduiront tous en lâches ; mais si vous paraissez vous disposer à marcher à l'ennemi et y exhortez le reste de l'armée, sachez et qu'elle vous suivra et qu'elle tâchera de vous imiter. Il est juste que vous différiez un peu du simple soldat : vous êtes les uns ses généraux, les autres commandent les subdivisions des sections placées sous leurs ordres. Pendant la paix on vous considérait plus que le soldat, vous jouissiez d'une plus grande opulence : vous devez donc maintenant, que nous sommes en guerre, vous estimer encore vous‑mêmes plus que la multitude qui vous suit. Vous devez prévoir, vous devez travailler pour elle, s'il est nécessaire, et je pense d'abord que vous rendrez un grand service à l'armée de vous occuper à remplacer au plus tôt les généraux et les autres chefs qu'elle a perdus ; car, pour m'expliquer en 2 mots, sans eux, rien de glorieux, rien de vigoureux à espérer nulle part, mais surtout à la guerre. La discipline est, à mon avis, le salut des armées : l'indiscipline en a perdu beaucoup. Après avoir élu autant de nouveaux chefs qu'il nous en manque, je pense qu'il sera très à propos que vous rassembliez et encouragiez le reste des Grecs ; car vous avez sans doute remarqué dans quelle consternation étaient plongés les détachements, et quand ils ont été prendre leurs armes, et quand ils ont marché aux postes avancés. Tant qu'elle durera, je ne sais à quoi sera bon le soldat, soit qu'on ait à l'employer de jour ou de nuit. Mais si l'on détourne ses pensées vers d'autres objets, si on lui fait envisager, non pas seulement le mal qu'il peut souffrir, mais encore celui qu'il peut faire, on relèvera son courage car vous savez sans doute qu'à la guerre ce n'est ni la multitude des hommes ni leur force corporelle qui donnent les victoires ; mais ceux qui, avec les âmes les plus vigoureuses et la protection des dieux, marchent droit à l'ennemi trouvent rarement des adversaires qui les attendent, et j'ai fait l'observation suivante : quiconque dans le métier des armes tâche, à quelque prix que ce soit, de prolonger ses jours, meurt presque toujours honteusement et comme un lâche ; mais tous ceux qui regardent la mort comme un mal commun à tous les hommes, et qu'il faut nécessairement subir, qui ne combattent que pour obtenir une fin glorieuse, ce sont ceux‑là, dis-je, que je vois surtout parvenir à une longue vieillesse et passer jusqu'à leur trépas les jours les plus heureux. D'après ces réflexions, voici le moment où il faut montrer notre courage et réveiller celui des autres." Xénophon cessa alors de parler. Chirisophe prit ensuite la parole, et dit :

--ἀλλὰ πρόσθεν μέν, ὦ Ξενοφῶν, τοσοῦτον μόνον σε ἐγίγνωσκον ὅσον ἤκουον Ἀθηναῖον εἶναι, νῦν δὲ καὶ ἐπαινῶ σε ἐφ᾽οἷς λέγεις τε καὶ πράττεις καὶ βουλοίμην ἂν ὅτι πλείστους εἶναι τοιούτους· κοινὸν γὰρ ἂν εἴη τὸ ἀγαθόν. [3.1.46] καὶ νῦν, ἔφη, μὴ μέλλωμεν, ὦ ἄνδρες, ἀλλ᾽ἀπελθόντες ἤδη αἱρεῖσθε οἱ δεόμενοι ἄρχοντας, καὶ ἑλόμενοι ἥκετε εἰς τὸ μέσον τοῦ στρατοπέδου καὶ τοὺς αἱρεθέντας ἄγετε· ἔπειτ᾽ἐκεῖ συγκαλοῦμεν τοὺς ἄλλους στρατιώτας. παρέστω δ᾽ἡμῖν, ἔφη, καὶ Τολμίδης ὁ κῆρυξ. [3.1.47] καὶ ἅμα ταῦτ᾽εἰπὼν ἀνέστη, ὡς μὴ μέλλοιτο ἀλλὰ περαίνοιτο τὰ δέοντα. ἐκ τούτου ᾑρέθησαν ἄρχοντες ἀντὶ μὲν Κλεάρχου Τιμασίων Δαρδανεύς, ἀντὶ δὲ Σωκράτους Ξανθικλῆς Ἀχαιός, ἀντὶ δὲ Ἀγίου Κλεάνωρ Ἀρκάς, ἀντὶ δὲ Μένωνος Φιλήσιος Ἀχαιός, ἀντὶ δὲ Προξένου Ξενοφῶν Ἀθηναῖος.

"Je ne vous connaissais point jusqu'ici, Xénophon ; j'avais seulement entendu dire que vous étiez Athénien. Je loue maintenant et vos discours et vos actions : je voudrais pour le bien de tous les Grecs, que la plupart d'entre eux vous ressemblassent. Ne tardons point, ajouta-t‑il. Séparons‑nous, compagnons. Que ceux d'entre vous qui manquent de chefs en choisissent. Revenez ensuite au centre du camp avec ceux que vous aurez élus ; puis nous y convoquerons toute l'armée. Que le héraut Tolmidès ne manque pas de s'y trouver aussi avec nous." À ces mots il se leva pour qu'on ne différât plus et que l'on fît ce qui était urgent. On élut ensuite pour généraux Timasion Dardanien, à la place de Cléarque ; Xanticle Achéen, à la place de Socrate ; Cléanor d'Orchomène, au lieu d'Agias d'Arcadie ; Philésius Achéen, au lieu de Ménon ; et Xénophon d'Athènes succéda à Proxène.

[3.2.1] ἐπεὶ δὲ ᾕρηντο, ἡμέρα τε σχεδὸν ὑπέφαινε καὶ εἰς τὸ μέσον ἧκον οἱ ἄρχοντες, καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς προφυλακὰς καταστήσαντας συγκαλεῖν τοὺς στρατιώτας. ἐπεὶ δὲ καὶ οἱ ἄλλοι στρατιῶται συνῆλθον, ἀνέστη πρῶτος μὲν Χειρίσοφος ὁ Λακεδαιμόνιος καὶ ἔλεξεν ὧδε. [3.2.2]

Après qu'on eut fait l'élection, le jour étant prêt à paraître, les chefs vinrent au centre du camp. Ils jugèrent à propos de placer les gardes en avant et de convoquer ensuite tous les soldats. Quand ils furent réunis, Chirisophe Lacédémonien se leva d'abord et parla en ces termes :

--ἄνδρες στρατιῶται, χαλεπὰ μὲν τὰ παρόντα, ὁπότε ἀνδρῶν στρατηγῶν τοιούτων στερόμεθα καὶ λοχαγῶν καὶ στρατιωτῶν, πρὸς δ᾽ἔτι καὶ οἱ ἀμφὶ Ἀριαῖον οἱ πρόσθεν σύμμαχοι ὄντες προδεδώκασιν ἡμᾶς· [3.2.3] ὅμως δὲ δεῖ ἐκ τῶν παρόντων ἄνδρας ἀγαθοὺς τελέθειν καὶ μὴ ὑφίεσθαι, ἀλλὰ πειρᾶσθαι ὅπως, ἢν μὲν δυνώμεθα, καλῶς νικῶντες σῳζώμεθα· εἰ δὲ μή, ἀλλὰ καλῶς γε ἀποθνῄσκωμεν, ὑποχείριοι δὲ μηδέποτε γενώμεθα ζῶντες τοῖς πολεμίοις. οἴομαι γὰρ ἂν ἡμᾶς τοιαῦτα παθεῖν οἷα τοὺς ἐχθροὺς οἱ θεοὶ ποιήσειαν. [3.2.4] ἐπὶ τούτῳ Κλεάνωρ ὁ Ὀρχομένιος ἀνέστη καὶ ἔλεξεν ὧδε.

"Soldats, notre situation présente est fâcheuse. Nous avons perdu des généraux, des chefs de lochos, des soldats dignes de nos regrets. D'ailleurs les troupes d'Ariée qui ont été jusqu'ici nos alliées ont fini par nous trahir. Il faut cependant vous montrer maintenant courageux et ne vous point laisser abattre. Il faut tâcher de nous sauver, si nous le pouvons, par des victoires éclatantes, sinon de trouver une mort honorable. Mais tant que nous vivrons, ne nous livrons jamais aux mains de nos ennemis ; car nous aurions, je crois, à souffrir des maux, que puisse le ciel faire retomber sur leurs têtes !" Cléanor d'Orchomène se leva ensuite et tint ce discours :

--ἀλλ᾽ὁρᾶτε μέν, ὦ ἄνδρες, τὴν βασιλέως ἐπιορκίαν καὶ ἀσέβειαν, ὁρᾶτε δὲ τὴν Τισσαφέρνους ἀπιστίαν, ὅστις λέγων ὡς γείτων τε εἴη τῆς Ἑλλάδος καὶ περὶ πλείστου ἂν ποιήσαιτο σῶσαι ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τούτοις αὐτὸς ὀμόσας ἡμῖν, αὐτὸς δεξιὰς δούς, αὐτὸς ἐξαπατήσας συνέλαβε τοὺς στρατηγούς, καὶ οὐδὲ Δία ξένιον ᾐδέσθη, ἀλλὰ Κλεάρχῳ καὶ ὁμοτράπεζος γενόμενος αὐτοῖς τούτοις ἐξαπατήσας τοὺς ἄνδρας ἀπολώλεκεν. [3.2.5] Ἀριαῖος δέ, ὃν ἡμεῖς ἠθέλομεν βασιλέα καθιστάναι, καὶ ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν πιστὰ μὴ προδώσειν ἀλλήλους, καὶ οὗτος οὔτε τοὺς θεοὺς δείσας οὔτε Κῦρον τεθνηκότα αἰδεσθείς, τιμώμενος μάλιστα ὑπὸ Κύρου ζῶντος νῦν πρὸς τοὺς ἐκείνου ἐχθίστους ἀποστὰς ἡμᾶς τοὺς Κύρου φίλους κακῶς ποιεῖν πειρᾶται. [3.2.6] ἀλλὰ τούτους μὲν οἱ θεοὶ ἀποτείσαιντο· ἡμᾶς δὲ δεῖ ταῦτα ὁρῶντας μήποτε ἐξαπατηθῆναι ἔτι ὑπὸ τούτων, ἀλλὰ μαχομένους ὡς ἂν δυνώμεθα κράτιστα τοῦτο ὅ τι ἂν δοκῇ τοῖς θεοῖς πάσχειν. [3.2.7] ἐκ τούτου Ξενοφῶν ἀνίσταται ἐσταλμένος ἐπὶ πόλεμον ὡς ἐδύνατο κάλλιστα, νομίζων, εἴτε νίκην διδοῖεν οἱ θεοί, τὸν κάλλιστον κόσμον τῷ νικᾶν πρέπειν, εἴτε τελευτᾶν δέοι, ὀρθῶς ἔχειν τῶν καλλίστων ἑαυτὸν ἀξιώσαντα ἐν τούτοις τῆς τελευτῆς τυγχάνειν· τοῦ λόγου δὲ ἤρχετο ὧδε.

"Vous voyez, soldats, les parjures du roi et son impiété. Vous voyez l'infidélité de Tissapherne. Il nous a dit qu'étant voisin de la Grèce, il mettait la plus grande importance à nous sauver ; il y a ajouté des serments, nous a présenté la main en signe d'alliance, et tout cela pour tromper et pour arrêter ensuite nos généraux. Il n'a pas même craint Jupiter, vengeur des droits de l'hospitalité ; mais après avoir fait asseoir Cléarque à sa table, il a mis à mort des Grecs trompés par de telles perfidies. Ariée, que nous avons voulu élever au trône, qui avait reçu notre foi, qui nous avait donné la sienne lorsque nous nous promîmes réciproquement de ne nous point trahir, Ariée n'a pas craint davantage les Immortels, et n'a pas respecté les mânes de Cyrus. Ariée, que Cyrus a, pendant sa vie, comblé d'honneurs passe maintenant dans le parti des plus cruels ennemis de ce prince, et tâche de nuire aux Grecs, aux défenseurs de Cyrus. Puissent les Dieux punir ces scélérats ! C'est à nous, qui sommes témoins de leurs crimes, à ne nous plus laisser tromper par eux, mais à les combattre le plus courageusement que nous pourrons, et à subir ce que le ciel ordonnera de nous." Xénophon se leva alors, revêtu des habits et des armes les plus magnifiques qu'il avait pu se procurer. Il avait pensé que, si les dieux lui donnaient la victoire, la plus superbe parure siérait au vainqueur, et que s'il fallait succomber, il était convenable de mourir dans les plus beaux vêtements, qui déposeraient qu'il s'était jugé digne de les porter. Il commença à parler en ces termes :

[3.2.8] --τὴν μὲν τῶν βαρβάρων ἐπιορκίαν τε καὶ ἀπιστίαν λέγει μὲν Κλεάνωρ, ἐπίστασθε δὲ καὶ ὑμεῖς οἶμαι. εἰ μὲν οὖν βουλόμεθα πάλιν αὐτοῖς διὰ φιλίας ἰέναι, ἀνάγκη ἡμᾶς πολλὴν ἀθυμίαν ἔχειν, ὁρῶντας καὶ τοὺς στρατηγούς, οἳ διὰ πίστεως αὐτοῖς ἑαυτοὺς ἐνεχείρισαν, οἷα πεπόνθασιν· εἰ μέντοι διανοούμεθα σὺν τοῖς ὅπλοις ὧν τε πεποιήκασι δίκην ἐπιθεῖναι αὐτοῖς καὶ τὸ λοιπὸν διὰ παντὸς πολέμου αὐτοῖς ἰέναι, σὺν τοῖς θεοῖς πολλαὶ ἡμῖν καὶ καλαὶ ἐλπίδες εἰσὶ σωτηρίας. [3.2.9] τοῦτο δὲ λέγοντος αὐτοῦ πτάρνυταί τις· ἀκούσαντες δ᾽οἱ στρατιῶται πάντες μιᾷ ὁρμῇ προσεκύνησαν τὸν θεόν, καὶ ὁ Ξενοφῶν εἶπε·

"Cléanor vous expose les parjures et l'infidélité des Barbares ; je présume que vous ne les ignorez pas. Si l'armée veut faire une nouvelle paix avec eux, elle ne peut manquer d'être fort découragée, en considérant ce qu'ils ont fait souffrir à nos généraux, qui, sur la foi des traités, se sont remis en leurs mains. Mais si nous résolvons de punir, les armes à la main, ces traîtres de crime qu'ils ont commis, et de leur faire la guerre par toutes sortes de moyens, nous avons, si les dieux nous aident, l'espoir le mieux fondé de nous sauver avec gloire." Pendant que Xénophon parlait ainsi, un Grec éternue. Les soldats l'ayant entendu se prosternent tous en même temps, et adorent le dieu qui leur donne ce présage. Xénophon leur dit :

--δοκεῖ μοι, ὦ ἄνδρες, ἐπεὶ περὶ σωτηρίας ἡμῶν λεγόντων οἰωνὸς τοῦ Διὸς τοῦ σωτῆρος ἐφάνη, εὔξασθαι τῷ θεῷ τούτῳ θύσειν σωτήρια ὅπου ἂν πρῶτον εἰς φιλίαν χώραν ἀφικώμεθα, συνεπεύξασθαι δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς θύσειν κατὰ δύναμιν. καὶ ὅτῳ δοκεῖ ταῦτ᾽, ἔφη, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. καὶ ἀνέτειναν ἅπαντες. ἐκ τούτου ηὔξαντο καὶ ἐπαιάνισαν. ἐπεὶ δὲ τὰ τῶν θεῶν καλῶς εἶχεν, ἤρχετο πάλιν ὧδε. [3.2.10]

"puisque au moment où nous délibérons sur notre salut, nous recevons un présage que nous envoie Jupiter sauveur, je suis d'avis que nous fassions vœu de sacrifier à ce dieu, en actions de grâces de notre délivrance, dès que nous serons en pays ami, et que nous adressions en même temps aux autres dieux la promesse de leur immoler alors des victimes, selon notre pouvoir. Que ceux qui sont de mon opinion, ajouta Xénophon, lèsent la main. + Tous les Grecs la levèrent. On prononça alors les vœux, et l'on chanta le péan ; puis les hommages dus aux dieux leur ayant été rendus, Xénophon continua ainsi :

--ἐτύγχανον λέγων ὅτι πολλαὶ καὶ καλαὶ ἐλπίδες ἡμῖν εἶεν σωτηρίας. πρῶτον μὲν γὰρ ἡμεῖς μὲν ἐμπεδοῦμεν τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους, οἱ δὲ πολέμιοι ἐπιωρκήκασί τε καὶ τὰς σπονδὰς παρὰ τοὺς ὅρκους λελύκασιν. οὕτω δ᾽ἐχόντων εἰκὸς τοῖς μὲν πολεμίοις ἐναντίους εἶναι τοὺς θεούς, ἡμῖν δὲ συμμάχους, οἵπερ ἱκανοί εἰσι καὶ τοὺς μεγάλους ταχὺ μικροὺς ποιεῖν καὶ τοὺς μικροὺς κἂν ἐν δεινοῖς ὦσι σᾐζειν εὐπετῶς, ὅταν βούλωνται. [3.2.11] ἔπειτα δὲ ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς καὶ τοὺς τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων κινδύνους, ἵνα εἰδῆτε ὡς ἀγαθοῖς τε ὑμῖν προσήκει εἶναι σᾐζονταί τε σὺν τοῖς θεοῖς καὶ ἐκ πάνυ δεινῶν οἱ ἀγαθοί. ἐλθόντων μὲν γὰρ Περσῶν καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς παμπληθεῖ στόλῳ ὡς ἀφανιούντων τὰς Ἀθήνας, ὑποστῆναι αὐτοὶ Ἀθηναῖοι τολμήσαντες ἐνίκησαν αὐτούς. [3.2.12] καὶ εὐξάμενοι τῇ Ἀρτέμιδι ὁπόσους κατακάνοιεν τῶν πολεμίων τοσαύτας χιμαίρας καταθύσειν τῇ θεῷ, ἐπεὶ οὐκ εἶχον ἱκανὰς εὑρεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς κατ᾽ἐνιαυτὸν πεντακοσίας θύειν, καὶ ἔτι νῦν ἀποθύουσιν. [3.2.13] ἔπειτα ὅτε Ξέρξης ὕστερον ἀγείρας τὴν ἀναρίθμητον στρατιὰν ἦλθεν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, καὶ τότε ἐνίκων οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι τοὺς τούτων προγόνους καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. ὧν ἔστι μὲν τεκμήρια ὁρᾶν τὰ τρόπαια, μέγιστον δὲ μαρτύριον ἡ ἐλευθερία τῶν πόλεων ἐν αἷς ὑμεῖς ἐγένεσθε καὶ ἐτράφητε· οὐδένα γὰρ ἄνθρωπον δεσπότην ἀλλὰ τοὺς θεοὺς προσκυνεῖτε. [3.2.14] τοιούτων μέν ἐστε προγόνων. οὐ μὲν δὴ τοῦτό γε ἐρῶ ὡς ὑμεῖς καταισχύνετε αὐτούς· ἀλλ᾽οὐ πολλαὶ ἡμέραι ἀφ᾽οὗ ἀντιταξάμενοι τούτοις τοῖς ἐκείνων ἐκγόνοις πολλαπλασίους ὑμῶν αὐτῶν ἐνικᾶτε σὺν τοῖς θεοῖς. [3.2.15] καὶ τότε μὲν δὴ περὶ τῆς Κύρου βασιλείας ἄνδρες ἦτε ἀγαθοί· νῦν δ᾽ὁπότε περὶ τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὁ ἀγών ἐστι, πολὺ δήπου ὑμᾶς προσήκει καὶ ἀμείνονας καὶ προθυμοτέρους εἶναι. [3.2.16] ἀλλὰ μὴν καὶ θαρραλεωτέρους νῦν πρέπει εἶναι πρὸς τοὺς πολεμίους. τότε μὲν γὰρ ἄπειροι ὄντες αὐτῶν τὸ δὲ πλῆθος ἄμετρον ὁρῶντες, ὅμως ἐτολμήσατε σὺν τῷ πατρᾐῳ φρονήματι ἰέναι εἰς αὐτούς· νῦν δὲ ὁπότε καὶ πεῖραν ἤδη ἔχετε αὐτῶν ὅτι οὐ θέλουσι καὶ πολλαπλάσιοι ὄντες [μὴ] δέχεσθαι ὑμᾶς, τί ἔτι ὑμῖν προσήκει τούτους φοβεῖσθαι; [3.2.17] μηδὲ μέντοι τοῦτο μεῖον δόξητε ἔχειν ὅτι οἱ Κύρειοι πρόσθεν σὺν ἡμῖν ταττόμενοι νῦν ἀφεστήκασιν. ἔτι γὰρ οὗτοι κακίονές εἰσι τῶν ὑφ᾽ἡμῶν ἡττημένων· ἔφυγον γοῦν πρὸς ἐκείνους καταλιπόντες ἡμᾶς. τοὺς δ᾽ἐθέλοντας φυγῆς ἄρχειν πολὺ κρεῖττον σὺν τοῖς πολεμίοις ταττομένους ἢ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τάξει ὁρᾶν. [3.2.18] εἰ δέ τις ὑμῶν ἀθυμεῖ ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν ἱππεῖς, τοῖς δὲ πολεμίοις πολλοὶ πάρεισιν, ἐνθυμήθητε ὅτι οἱ μύριοι ἱππεῖς οὐδὲν ἄλλο ἢ μύριοί εἰσιν ἄνθρωποι· ὑπὸ μὲν γὰρ ἵππου ἐν μάχῃ οὐδεὶς πώποτε οὔτε δηχθεὶς οὔτε λακτισθεὶς ἀπέθανεν, οἱ δὲ ἄνδρες εἰσὶν οἱ ποιοῦντες ὅ τι ἂν ἐν ταῖς μάχαις γίγνηται. [3.2.19] οὐκοῦν τῶν ἱππέων πολὺ ἡμεῖς ἐπ᾽ἀσφαλεστέρου ὀχήματός ἐσμεν· οἱ μὲν γὰρ ἐφ᾽ἵππων κρέμανται φοβούμενοι οὐχ ἡμᾶς μόνον ἀλλὰ καὶ τὸ καταπεσεῖν· ἡμεῖς δ᾽ἐπὶ γῆς βεβηκότες πολὺ μὲν ἰσχυρότερον παίσομεν, ἤν τις προσίῃ, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅτου ἂν βουλώμεθα τευξόμεθα. ἑνὶ δὲ μόνῳ προέχουσιν οἱ ἱππεῖς [ἡμᾶς]· φεύγειν αὐτοῖς ἀσφαλέστερόν ἐστιν ἢ ἡμῖν. [3.2.20] εἰ δὲ δὴ τὰς μὲν μάχας θαρρεῖτε, ὅτι δὲ οὐκέτι ὑμῖν Τισσαφέρνης ἡγήσεται οὐδὲ βασιλεὺς ἀγορὰν παρέξει, τοῦτο ἄχθεσθε, σκέψασθε πότερον κρεῖττον Τισσαφέρνην ἡγεμόνα ἔχειν, ὃς ἐπιβουλεύων ἡμῖν φανερός ἐστιν, ἢ οὓς ἂν ἡμεῖς ἄνδρας λαβόντες ἡγεῖσθαι κελεύωμεν, οἳ εἴσονται ὅτι, ἤν τι περὶ ἡμᾶς ἁμαρτάνωσι, περὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς καὶ σώματα ἁμαρτήσονται. [3.2.21] τὰ δὲ ἐπιτήδεια πότερον ὠνεῖσθαι κρεῖττον ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἧς οὗτοι παρεῖχον μικρὰ μέτρα πολλοῦ ἀργυρίου, μηδὲ τοῦτο ἔτι ἔχοντας, ἢ αὐτοὺς λαμβάνειν ἤνπερ κρατῶμεν, μέτρῳ χρωμένους ὁπόσῳ ἂν ἕκαστος βούληται.

"Je vous disais que nous avons beaucoup de puissants motifs d'espérer que nous nous sauverons avec gloire. D'abord nous observons les serments dont nous avons appelé les cieux à témoins ; et nos ennemis se sont parjurés : traité, serments, ils ont tout violé. Il est donc probable que les dieux combattront avec nous contre nos adversaires ; les dieux qui, aussitôt qu'il leur plaît, peuvent rendre en un moment les grands bien petits, et sauvent avec facilité les faibles des périls les plus imminents. Je vais même vous rappeler les dangers qu'ont courus vos ancêtres, pour vous convaincre qu'il est de votre intérêt de vous conduire avec courage, et, qu'aidés par les Immortels, de braves gens se tirent d'affaire à quelques extrémités qu'ils soient réduits. Quand les Perses et leurs alliés vinrent avec une année nombreuse pour détruire Athènes, les Athéniens osèrent leur résister et les vainquirent. Ils avaient fait vœu à Diane de lui immoler autant de chèvres qu'ils tueraient d'ennemis, et n'en trouvant pas assez pour accomplir leur promesse, ils prirent le parti d'en sacrifier 500 tous les ans, usage qui dure encore. Lorsqu'ensuite Xerxès, qui avait rassemblé des troupes innombrables, marcha contre la Grèce, vos ancêtres battirent sur terre et sur mer les aïeuls de vos ennemis. Vous en voyez des monuments dans les trophées qui existent encore ; mais la plus grande preuve que vous en ayez est la liberté des villes où vous êtes nés, et où vous avez, reçu votre éducation, car vous ne connaissez point de maître parmi les hommes, et vous ne vous prosternez que devant les dieux. Tels furent les aïeux dont vous sortez : je ne dirai point qu'ils aient à rougir de leurs neveux. Il y a peu de jours qu'opposés en ligne aux descendants de l'armée de Xerxès, vous avez avec l'aide des dieux, vaincu des troupes beaucoup plus nombreuses que les vôtres ; vous vous êtes conduits alors avec distinction ; quoiqu'il ne s'agît que de mettre Cyrus sur le trône. Aujourd'hui qu'il y va de votre salut, il vous convient de montrer encore plus d'ardeur et de courage ; vous devez même désormais attaquer l'ennemi avec plus d'audace. Avant que vous eussiez éprouvé ce que sont les Perses, vous avez, marché contre une multitude innombrable, et avez osé les charger avec ce courage qui est héréditaire aux Grecs ; maintenant vous savez par expérience que les Barbares, en quelque nombre qu'ils soient, se gardent bien de vous attendre : comment les craindriez‑vous encore ? Ne regardez, pas non plus comme un désavantage que l'armée barbare de Cyrus, qui a ci‑devant combattu en ligne avec nous, nous ait abandonnés. Ces troupes sont encore plus lâches que celles que nous avons battues ; elles nous ont donc quittés, et se sont réfugiées près de celles de Tissapherne : ne vaut‑il pas beaucoup mieux voir, dans la ligne de l'ennemi que dans la nôtre des gens qui veulent toujours être les premiers à fuir ? Que si quelqu'un de vous est consterné de ce que nous n'avons point de cavalerie, tandis que l'ennemi nous en oppose une nombreuse, songez que 10.000 cavaliers ne sont que 10.000 hommes ; car personne n'a jamais été tué, dans une affaire, d'une morsure ou d'un coup de pied de cheval. Ce sont les hommes qui font le sort des batailles. Nous sommes portés plus solidement que le cavalier, obligé de se tenir sur le dos de son cheval dans un exact équilibre, il n'est pas seulement effrayé de nos coups, et la crainte de tomber l'inquiète encore. Nous autres, appuyés sur un sol ferme, nous frappons plus fortement si quelqu'un nous approche et nous atteignons le but où nous visons, avec plus de certitude. Les cavaliers n'ont sur nous qu'un avantage, c'est de se mettre plus tôt en sûreté par la fuite. Mais peut‑être, incapables de vous effrayer des combats qu'il faudra livrer, vous affligez‑vous seulement de ce que Tissapherne ne nous conduira plus, de ce que le roi ne nous fera plus trouver un marché et des vivres. Considérez lequel vaut mieux d'avoir pour guide un satrape, qui machine évidemment notre perte ou de faire conduire l'armée par des hommes qu'on aura pris dans le pays, à qui on donnera des ordres, et qui sauront que leur tête répond des fautes qu'ils pourraient commettre contre nous. Quant aux vivres, serait‑il plus avantageux d'en payer fort cher une petite mesure au marché que nous feraient trouver les Barbares, surtout devant être bientôt réduits à n'avoir plus de quoi en acheter, qu'il ne le sera de prendre en vainqueurs, si nous avons des succès, notre subsistance, à la mesure que chacun de nous voudra ?

[3.2.22] εἰ δὲ ταῦτα μὲν γιγνώσκετε ὅτι κρείττονα, τοὺς δὲ ποταμοὺς ἄπορον νομίζετε εἶναι καὶ μεγάλως ἡγεῖσθε ἐξαπατηθῆναι διαβάντες, σκέψασθε εἰ ἄρα τοῦτο καὶ μωρότατον πεποιήκασιν οἱ βάρβαροι. πάντες γὰρ ποταμοί, ἢν καὶ πρόσω τῶν πηγῶν ἄποροι ὦσι, προσιοῦσι πρὸς τὰς πηγὰς διαβατοὶ γίγνονται οὐδὲ τὸ γόνυ βρέχοντες. [3.2.23] εἰ δὲ μήθ᾽οἱ ποταμοὶ διήσουσιν ἡγεμών τε μηδεὶς ἡμῖν φανεῖται, οὐδ᾽ὣς ἡμῖν γε ἀθυμητέον. ἐπιστάμεθα γὰρ Μυσούς, οὓς οὐκ ἂν ἡμῶν φαίημεν βελτίους εἶναι, ὅτι βασιλέως ἄκοντος ἐν βασιλέως χώρᾳ πολλάς τε καὶ εὐδαίμονας καὶ μεγάλας πόλεις οἰκοῦσιν, ἐπιστάμεθα δὲ Πισίδας ὡσαύτως, Λυκάονας δὲ καὶ αὐτοὶ εἴδομεν ὅτι ἐν τοῖς πεδίοις τὰ ἐρυμνὰ καταλαβόντες τὴν τούτων χώραν καρποῦνται· [3.2.24] καὶ ἡμᾶς δ᾽ἂν ἔφην ἔγωγε χρῆναι μήπω φανεροὺς εἶναι οἴκαδε ὡρμημένους, ἀλλὰ κατασκευάζεσθαι ὡς αὐτοῦ οἰκήσοντας. οἶδα γὰρ ὅτι καὶ Μυσοῖς βασιλεὺς πολλοὺς μὲν ἡγεμόνας ἂν δοίη, πολλοὺς δ᾽ἂν ὁμήρους τοῦ ἀδόλως ἐκπέμψειν, καὶ ὁδοποιήσειέ γ᾽ἂν αὐτοῖς καὶ εἰ σὺν τεθρίπποις βούλοιντο ἀπιέναι. καὶ ἡμῖν γ᾽ἂν οἶδ᾽ὅτι τρισάσμενος ταῦτ᾽ἐποίει, εἰ ἑώρα ἡμᾶς μένειν κατασκευαζομένους. [3.2.25] ἀλλὰ γὰρ δέδοικα μή, ἂν ἅπαξ μάθωμεν ἀργοὶ ζῆν καὶ ἐν ἀφθόνοις βιοτεύειν, καὶ Μήδων δὲ καὶ Περσῶν καλαῖς καὶ μεγάλαις γυναιξὶ καὶ παρθένοις ὁμιλεῖν, μὴ ὥσπερ οἱ λωτοφάγοι ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦ. [3.2.26] δοκεῖ οὖν μοι εἰκὸς καὶ δίκαιον εἶναι πρῶτον εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ πρὸς τοὺς οἰκείους πειρᾶσθαι ἀφικνεῖσθαι καὶ ἐπιδεῖξαι τοῖς Ἕλλησιν ὅτι ἑκόντες πένονται, ἐξὸν αὐτοῖς τοὺς νῦν [οἴκοι] σκληρῶς ἐκεῖ πολιτεύοντας ἐνθάδε κομισαμένους πλουσίους ὁρᾶν. ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες, πάντα ταῦτα τἀγαθὰ δῆλον ὅτι τῶν κρατούντων ἐστί· [3.2.27] τοῦτο δὴ δεῖ λέγειν, ὅπως ἂν πορευοίμεθά τε ὡς ἀσφαλέστατα καὶ εἰ μάχεσθαι δέοι ὡς κράτιστα μαχοίμεθα. πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη, δοκεῖ μοι κατακαῦσαι τὰς ἁμάξας ἃς ἔχομεν, ἵνα μὴ τὰ ζεύγη ἡμῶν στρατηγῇ, ἀλλὰ πορευώμεθα ὅπῃ ἂν τῇ στρατιᾷ συμφέρῃ· ἔπειτα καὶ τὰς σκηνὰς συγκατακαῦσαι. αὗται γὰρ αὖ ὄχλον μὲν παρέχουσιν ἄγειν, συνωφελοῦσι δ᾽οὐδὲν οὔτε εἰς τὸ μάχεσθαι οὔτ᾽εἰς τὸ τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν. [3.2.28] ἔτι δὲ καὶ τῶν ἄλλων σκευῶν τὰ περιττὰ ἀπαλλάξωμεν πλὴν ὅσα πολέμου ἕνεκεν ἢ σίτων ἢ ποτῶν ἔχομεν, ἵνα ὡς πλεῖστοι μὲν ἡμῶν ἐν τοῖς ὅπλοις ὦσιν, ὡς ἐλάχιστοι δὲ σκευοφορῶσι. κρατουμένων μὲν γὰρ ἐπίστασθε ὅτι πάντα ἀλλότρια· ἢν δὲ κρατῶμεν, καὶ τοὺς πολεμίους δεῖ σκευοφόρους ἡμετέρους νομίζειν. [3.2.29] λοιπόν μοι εἰπεῖν ὅπερ καὶ μέγιστον νομίζω εἶναι. ὁρᾶτε γὰρ καὶ τοὺς πολεμίους ὅτι οὐ πρόσθεν ἐξενεγκεῖν ἐτόλμησαν πρὸς ἡμᾶς πόλεμον πρὶν τοὺς στρατηγοὺς ἡμῶν συνέλαβον, νομίζοντες ὄντων μὲν τῶν ἀρχόντων καὶ ἡμῶν πειθομένων ἱκανοὺς εἶναι ἡμᾶς περιγενέσθαι τῷ πολέμῳ, λαβόντες δὲ τοὺς ἄρχοντας ἀναρχίᾳ ἂν καὶ ἀταξίᾳ ἐνόμιζον ἡμᾶς ἀπολέσθαι. [3.2.30] δεῖ οὖν πολὺ μὲν τοὺς ἄρχοντας ἐπιμελεστέρους γενέσθαι τοὺς νῦν τῶν πρόσθεν, πολὺ δὲ τοὺς ἀρχομένους εὐτακτοτέρους καὶ πειθομένους μᾶλλον τοῖς ἄρχουσι νῦν ἢ πρόσθεν· [3.2.31] ἢν δέ τις ἀπειθῇ, [ἢν] ψηφίσασθαι τὸν ἀεὶ ὑμῶν ἐντυγχάνοντα σὺν τῷ ἄρχοντι κολάζειν· οὕτως οἱ πολέμιοι πλεῖστον ἐψευσμένοι ἔσονται· τῇδε γὰρ τῇ ἡμέρᾳ μυρίους ὄψονται ἀνθ᾽ἑνὸς Κλεάρχους τοὺς οὐδενὶ ἐπιτρέψοντας κακῷ εἶναι. [3.2.32] ἀλλὰ γὰρ καὶ περαίνειν ἤδη ὥρα· ἴσως γὰρ οἱ πολέμιοι αὐτίκα παρέσονται. ὅτῳ οὖν ταῦτα δοκεῖ καλῶς ἔχειν, ἐπικυρωσάτω ὡς τάχιστα, ἵνα ἔργῳ περαίνηται. εἰ δέ τι ἄλλο βέλτιον ἢ ταύτῃ, τολμάτω καὶ ὁ ἰδιώτης διδάσκειν· πάντες γὰρ κοινῆς σωτηρίας δεόμεθα. [3.2.33] μετὰ ταῦτα Χειρίσοφος εἶπεν·

Peut‑être reconnaissez‑vous que tout ce que je viens de vous faire envisager est préférable ; mais craignez‑vous de ne pouvoir traverser les fleuves, et vous plaignez‑vous d'avoir été cruellement trompés par les Barbares, qui en ont mis de nouveaux entre la Grèce et vous ? Songez que c'est la plus grande folie qu'ait pu faire votre ennemi ; car, tous les fleuves, quoique l'on ne puisse pas les passer loin de leurs sources, si l'on remonte, deviennent enfin guéables, et l'on n'y trouve pas de l'eau jusqu'au genou. Mais, quand même le passage en serait impraticable, quand nous manquerions de guides, il ne faudrait pas pour cela se désespérer. Nous connaissons les Mysiens, que je ne regarde pas comme de meilleures troupes que nous, qui, dans l'empire du roi, habitent malgré lui beaucoup de villes, grandes et florissantes. Nous savons que les Pisidiens en font autant ; nous avons vu nous‑mêmes les Lycaoniens occuper des lieux fortifiés au milieu de vastes plaines, et recueillir les fruits que sèment pour eux les sujets d'Artaxerxès. Je vous dirais alors qu'il faut ne pas paraître vouloir retourner en Grèce, mais feindre au contraire de nous préparer à fixer quelque part ici notre séjour ; car je sais que le roi voudrait engager les Mysiens à sortir de ses états, fallût‑il leur donner et tous les guides qu'ils désireraient pour les conduire, et tous les otages qu'ils exigeraient pour n'avoir aucun piège à craindre. Que dis‑je ? Il ferait aplanir les chemins pour eux, et les renverrait tous, s'ils le demandaient, dans des chars attelés de 4 chevaux. Artaxerxès, je n'en doute point, serait trop heureux d'en user ainsi avec nous, s'il voyait que nous nous préparassions à rester ici ; mais je craindrais que nous étant une fois habitués à vivre dans l'oisiveté et dans l'abondance, à goûter les plaisirs de l'amour avec les femmes et les filles des Perses et des Mèdes qui ont toutes la taille belle et la figure charmante, je craindrais, dis‑je, que, comme ceux qui mangent du lotos, nous n'oubliassions de retourner dans notre patrie. Il me paraît donc juste et convenable de tâcher d'abord de revoir la Grèce et nos familles, d'y annoncer à nos compatriotes qu'ils ne vivent dans la misère que parce qu'ils le veulent bien, de leur apprendre qu'ils pourraient mener ici ceux de leurs concitoyens qui sont dénués de fortune, et qu'ils les verraient bientôt nager dans l'opulence ; car tous ces biens, amis, sont des prix qui attendent un vainqueur. J'ai maintenant à vous exposer les moyens de marcher avec le plus de sécurité ; et de combattre, s'il le faut, avec le plus de succès. D'abord, continua Xénophon, je suis d'avis de brûler les caissons qui nous suivent, afin que les voitures ne décident pas les mouvements de l'armée ; mais que nous nous portions où le bien commun l'exigera. Brûlons ensuite nos tentes, elles sont embarrassantes à porter, et ne servent de rien à des gens qui ne doivent plus songer qu'à combattre et à se fournir du nécessaire ; débarrassons‑nous aussi de tout le superflu des bagages ; ne gardons que les armes et les ustensiles nécessaires à la vie c'est le moyen d'avoir le plus de soldats dans les rangs, et le moins aux équipages. Car vous savez que tout ce qui appartient aux vaincus passe en des mains étrangères, et si nous sommes vainqueurs, nous devons regarder de plus nos ennemis eux‑mêmes comme des esclaves destinés à porter pour nous leurs propres dépouilles. Il me reste à traiter le point que je regarde comme le plus important. Vous voyez que les Perses n'ont osé se déclarer nos ennemis, qu'après avoir arrêté nos généraux ; ils ont cru que nous serions en état de les vaincre, tant que nous aurions des chefs et que nous leur obéirions ; mais ils ont espéré que lorsqu'ils nous les auraient enlevés, l'anarchie et l'indiscipline suffiraient pour nous perdre. Il faut donc que les nouveaux commandants soient beaucoup plus vigilants que les précédents, et que le soldat se montre beaucoup plus discipliné et obéisse aux chefs avec une exactitude tout autre que par le passé. Si vous décidez que tout homme qui se trouvera présent aidera le commandant à châtier quiconque aura désobéi, l'espérance des Perses sera bien trompée : au lieu d'un seul Cléarque, ils en verront renaître en un jour : 10.000, qui ne permettront à aucun Grec de se conduire en lâche. Mais il est temps de finir : l'ennemi va peut‑être déboucher sur nous tout à l'heure. Ce que vous approuvez de mon discours, faites‑le passer en loi au plus vite pour qu'on l'exécute. Si quelqu'un a un meilleur avis à ouvrir, qu'il parle avec hardiesse, ne fût‑il qu'un simple soldat ; car il s'agit du salut commun, et tous les Grecs y ont intérêt." Chirisophe parla ensuite :

--ἀλλ᾽εἰ μέν τινος ἄλλου δεῖ πρὸς τούτοις οἷς λέγει Ξενοφῶν, καὶ αὐτίκα ἐξέσται ποιεῖν· ἃ δὲ νῦν εἴρηκε δοκεῖ μοι ὡς τάχιστα ψηφίσασθαι ἄριστον εἶναι· καὶ ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. [3.2.34] ἀνέτειναν πάντες. ἀναστὰς δὲ πάλιν εἶπε Ξενοφῶν·

"S'il y a, dit‑il, quelque chose à ajouter à ce qu'a dit Xénophon, on le peut, et c'en est le moment ; mais je suis d'avis d'approuver sur‑le‑champ et d'arrêter ce qu'il propose : que ceux qui pensent comme moi lèvent la main." Tous les Grecs la levèrent. Xénophon se releva et dit encore :

--ὦ ἄνδρες, ἀκούσατε ὧν προσδοκεῖ μοι. δῆλον ὅτι πορεύεσθαι ἡμᾶς δεῖ ὅπου ἕξομεν τὰ ἐπιτήδεια· ἀκούω δὲ κώμας εἶναι καλὰς οὐ πλέον εἴκοσι σταδίων ἀπεχούσας· [3.2.35] οὐκ ἂν οὖν θαυμάζοιμεν εἰ οἱ πολέμιοι, ὥσπερ οἱ δειλοὶ κύνες τοὺς μὲν παριόντας διώκουσί τε καὶ δάκνουσιν, ἢν δύνωνται, τοὺς δὲ διώκοντας φεύγουσιν, εἰ καὶ αὐτοὶ ἡμῖν ἀπιοῦσιν ἐπακολουθοῖεν. [3.2.36] ἴσως οὖν ἀσφαλέστερον ἡμῖν πορεύεσθαι πλαίσιον ποιησαμένους τῶν ὅπλων, ἵνα τὰ σκευοφόρα καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἐν ἀσφαλεστέρῳ εἴη. εἰ οὖν νῦν ἀποδειχθείη τίνας χρὴ ἡγεῖσθαι τοῦ πλαισίου καὶ τὰ πρόσθεν κοσμεῖν καὶ τίνας ἐπὶ τῶν πλευρῶν ἑκατέρων εἶναι, τίνας δ᾽ὀπισθοφυλακεῖν, οὐκ ἂν ὁπότε οἱ πολέμιοι ἔλθοιεν βουλεύεσθαι ἡμᾶς δέοι, ἀλλὰ χρᾐμεθα ἂν εὐθὺς τοῖς τεταγμένοις. [3.2.37] εἰ μὲν οὖν ἄλλο τις βέλτιον ὁρᾷ, ἄλλως ἐχέτω· εἰ δὲ μή, Χειρίσοφος μὲν ἡγοῖτο, ἐπειδὴ καὶ Λακεδαιμόνιός ἐστι· τῶν δὲ πλευρῶν ἑκατέρων δύο τὼ πρεσβυτάτω στρατηγὼ ἐπιμελοίσθην· ὀπισθοφυλακοῖμεν δ᾽ἡμεῖς οἱ νεώτατοι ἐγὼ καὶ Τιμασίων τὸ νῦν εἶναι. [3.2.38] τὸ δὲ λοιπὸν πειρώμενοι ταύτης τῆς τάξεως βουλευσόμεθα ὅ τι ἂν ἀεὶ κράτιστον δοκῇ εἶναι. εἰ δέ τις ἄλλο ὁρᾷ βέλτιον, λεξάτω. ἐπεὶ δ᾽οὐδεὶς ἀντέλεγεν, εἶπεν·

"Ecoutez-moi, soldats, je vais vous exposer les événements qu'il convient, à ce qu'il me semble, de prévoir. Il est évident qu'il nous faut aller où nous pourrons avoir des vivres. J'entends dire qu'il y a de beaux villages à 20 stades au plus de notre camp. Je ne serais pas étonné que les ennemis nous suivissent pour nous harceler dans notre retraite, semblables à ces chiens timides qui courent après les passants et les mordent, s'ils le peuvent, mais qui fuient à leur tour dès qu'on les poursuit. L'ordre le plus sûr pour notre marche est peut‑être de former avec l'infanterie pesamment armée une colonne à centre vide, afin que les bagages et les esclaves, étant au milieu, n'aient rien à craindre. Si nous désignions dès à présent qui dirigera la marche et commandera le front, qui surveillera sur les 2 flancs et qui sera à la queue ; lorsque les ennemis marcheront à nous, nous n'aurions point de délibération à faire, nous nous trouverions formés et en état de combattre. Quelqu'un a‑t‑il de meilleures dispositions à proposer, qu'on les adopte ; sinon qu'aujourd'hui Chirisophe marche à notre tête, d'autant qu'il est Lacédémonien ; que les 2 plus anciens généraux s'occupent des 2 flancs ; Timasion et moi, comme les plus jeunes, nous resterons à l'arrière‑garde. Dans la suite, après avoir essayé de cet ordre de marche, nous pourrons toujours agiter, suivant les circonstances, ce qu'ils y aura de plus avantageux pour nous. Si quelqu'un a de meilleures vues, qu'il parle." Personne ne s'opposant à celles de Xénophon, il reprit :

--ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. ἔδοξε ταῦτα. [3.2.39]

"Que ceux donc qui approuvent lèvent la main." Le décret passa.

--νῦν τοίνυν, ἔφη, ἀπιόντας ποιεῖν δεῖ τὰ δεδογμένα. καὶ ὅστις τε ὑμῶν τοὺς οἰκείους ἐπιθυμεῖ ἰδεῖν, μεμνήσθω ἀνὴρ ἀγαθὸς εἶναι· οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλως τούτου τυχεῖν· ὅστις τε ζῆν ἐπιθυμεῖ, πειράσθω νικᾶν· τῶν μὲν γὰρ νικώντων τὸ καίνειν, τῶν δὲ ἡττωμένων τὸ ἀποθνῄσκειν ἐστί· καὶ εἴ τις δὲ χρημάτων ἐπιθυμεῖ, κρατεῖν πειράσθω· τῶν γὰρ νικώντων ἐστὶ καὶ τὰ ἑαυτῶν σᾐζειν καὶ τὰ τῶν ἡττωμένων λαμβάνειν.

"Maintenant, dit Xénophon, il faut faire exactement, en nous retirant, ce qui vient d'être arrêté. Que celui d'entre vous qui veut revoir sa famille se souvienne de se conduire avec courage, car c'en est le seul moyen ; que celui qui veut vivre tache de vaincre ; car les vainqueurs donnent la mort et les vaincus la reçoivent. J'en dis autant à qui désire des richesses : en remportant la victoire, on sauve son bien et l'on s'empare de celui de l'ennemi."

[3.3.1] τούτων λεχθέντων ἀνέστησαν καὶ ἀπελθόντες κατέκαιον τὰς ἁμάξας καὶ τὰς σκηνάς, τῶν δὲ περιττῶν ὅτου μὲν δέοιτό τις μετεδίδοσαν ἀλλήλοις, τὰ δὲ ἄλλα εἰς τὸ πῦρ ἐρρίπτουν. ταῦτα ποιήσαντες ἠριστοποιοῦντο. ἀριστοποιουμένων δὲ αὐτῶν ἔρχεται Μιθραδάτης σὺν ἱππεῦσιν ὡς τριάκοντα, καὶ καλεσάμενος τοὺς στρατηγοὺς εἰς ἐπήκοον λέγει ὧδε. [3.3.2]

Ce discours fini, toute l'armée se leva, et étant retournée au camp, brûla les voitures et les tentes. On se distribuait ce qu'on avait de superflu et ce dont un autre pouvait avoir besoin : on jeta le reste au feu, puis on dîna. Pendant que les Grecs prenaient ce repas, Mithradate approche du camp avec environ 30 chevaux, fait appeler les généraux, et leur dit :

--ἐγώ, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, καὶ Κύρῳ πιστὸς ἦν, ὡς ὑμεῖς ἐπίστασθε, καὶ νῦν ὑμῖν εὔνους· καὶ ἐνθάδε δ᾽εἰμὶ σὺν πολλῷ φόβῳ διάγων. εἰ οὖν ὁρᾐην ὑμᾶς σωτήριόν τι βουλευομένους, ἔλθοιμι ἂν πρὸς ὑμᾶς καὶ τοὺς θεράποντας πάντας ἔχων. λέξατε οὖν πρός με τί ἐν νῷ ἔχετε ὡς φίλον τε καὶ εὔνουν καὶ βουλόμενον κοινῇ σὺν ὑμῖν τὸν στόλον ποιεῖσθαι. [3.3.3] βουλευομένοις τοῖς στρατηγοῖς ἔδοξεν ἀποκρίνασθαι τάδε· καὶ ἔλεγε Χειρίσοφος·

"Grecs, j'étais, vous le savez, attaché à Cyrus ; maintenant je me sens de l'affection pour vous, et je passe ici ma vie dans les plus grandes frayeurs pour moi‑même. Si je voyais donc que vous eussiez embrassé un parti salutaire, je vous rejoindrais avec toute ma suite. Dites‑moi, ajouta‑t‑il, quel est votre projet. Vous parlez à votre ami, à un homme bien intentionné pour vous, qui voudrait partager vos entreprises. "Les généraux délibérèrent et résolurent de lui répondre ainsi (ce fut Chirisophe qui porta les paroles) :

--ἡμῖν δοκεῖ, εἰ μέν τις ἐᾷ ἡμᾶς ἀπιέναι οἴκαδε, διαπορεύεσθαι τὴν χώραν ὡς ἂν δυνώμεθα ἀσινέστατα· ἢν δέ τις ἡμᾶς τῆς ὁδοῦ ἀποκωλύῃ, διαπολεμεῖν τούτῳ ὡς ἂν δυνώμεθα κράτιστα. [3.3.4] ἐκ τούτου ἐπειρᾶτο Μιθραδάτης διδάσκειν ὡς ἄπορον εἴη βασιλέως ἄκοντος σωθῆναι. ἔνθα δὴ ἐγιγνώσκετο ὅτι ὑπόπεμπτος εἴη· καὶ γὰρ τῶν Τισσαφέρνους τις οἰκείων παρηκολουθήκει πίστεως ἕνεκα. [3.3.5] καὶ ἐκ τούτου ἐδόκει τοῖς στρατηγοῖς βέλτιον εἶναι δόγμα ποιήσασθαι τὸν πόλεμον ἀκήρυκτον εἶναι ἔστ᾽ἐν τῇ πολεμίᾳ εἶεν· διέφθειρον γὰρ προσιόντες τοὺς στρατιώτας, καὶ ἕνα γε λοχαγὸν διέφθειραν Νίκαρχον Ἀρκάδα, καὶ ᾤχετο ἀπιὼν νυκτὸς σὺν ἀνθρώποις ὡς εἴκοσι. [3.3.6] μετὰ ταῦτα ἀριστήσαντες καὶ διαβάντες τὸν Ζαπάταν ποταμὸν ἐπορεύοντο τεταγμένοι τὰ ὑποζύγια καὶ τὸν ὄχλον ἐν μέσῳ ἔχοντες. οὐ πολὺ δὲ προεληλυθότων αὐτῶν ἐπιφαίνεται πάλιν ὁ Μιθραδάτης, ἱππέας ἔχων ὡς διακοσίους καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας εἰς τετρακοσίους μάλα ἐλαφροὺς καὶ εὐζώνους. [3.3.7] καὶ προσῄει μὲν ὡς φίλος ὢν πρὸς τοὺς Ἕλληνας· ἐπεὶ δ᾽ἐγγὺς ἐγένοντο, ἐξαπίνης οἱ μὲν αὐτῶν ἐτόξευον καὶ ἱππεῖς καὶ πεζοί, οἱ δ᾽ἐσφενδόνων καὶ ἐτίτρωσκον. οἱ δὲ ὀπισθοφύλακες τῶν Ἑλλήνων ἔπασχον μὲν κακῶς, ἀντεποίουν δ᾽οὐδέν· οἵ τε γὰρ Κρῆτες βραχύτερα τῶν Περσῶν ἐτόξευον καὶ ἅμα ψιλοὶ ὄντες εἴσω τῶν ὅπλων κατεκέκλειντο, οἱ δὲ ἀκοντισταὶ βραχύτερα ἠκόντιζον ἢ ὡς ἐξικνεῖσθαι τῶν σφενδονητῶν. [3.3.8] ἐκ τούτου Ξενοφῶντι ἐδόκει διωκτέον εἶναι· καὶ ἐδίωκον τῶν ὁπλιτῶν καὶ τῶν πελταστῶν οἳ ἔτυχον σὺν αὐτῷ ὀπισθοφυλακοῦντες· διώκοντες δὲ οὐδένα κατελάμβανον τῶν πολεμίων. [3.3.9] οὔτε γὰρ ἱππεῖς ἦσαν τοῖς Ἕλλησιν οὔτε οἱ πεζοὶ τοὺς πεζοὺς ἐκ πολλοῦ φεύγοντας ἐδύναντο καταλαμβάνειν ἐν ὀλίγῳ χωρίῳ· πολὺ γὰρ οὐχ οἷόν τε ἦν ἀπὸ τοῦ ἄλλου στρατεύματος διώκειν· [3.3.10] οἱ δὲ βάρβαροι ἱππεῖς καὶ φεύγοντες ἅμα ἐτίτρωσκον εἰς τοὔπισθεν τοξεύοντες ἀπὸ τῶν ἵππων, ὁπόσον δὲ διώξειαν οἱ Ἕλληνες, τοσοῦτον πάλιν ἐπαναχωρεῖν μαχομένους ἔδει. [3.3.11] ὥστε τῆς ἡμέρας ὅλης διῆλθον οὐ πλέον πέντε καὶ εἴκοσι σταδίων, ἀλλὰ δείλης ἀφίκοντο εἰς τὰς κώμας. ἔνθα δὴ πάλιν ἀθυμία ἦν. καὶ Χειρίσοφος καὶ οἱ πρεσβύτατοι τῶν στρατηγῶν Ξενοφῶντα ᾐτιῶντο ὅτι ἐδίωκεν ἀπὸ τῆς φάλαγγος καὶ αὐτός τε ἐκινδύνευε καὶ τοὺς πολεμίους οὐδὲν μᾶλλον ἐδύνατο βλάπτειν. [3.3.12] ἀκούσας δὲ Ξενοφῶν ἔλεγεν ὅτι ὀρθῶς αἰτιῷντο καὶ αὐτὸ τὸ ἔργον αὐτοῖς μαρτυροίη. ἀλλ᾽ἐγώ, ἔφη, ἠναγκάσθην διώκειν, ἐπειδὴ ἑώρων ἡμᾶς ἐν τῷ μένειν κακῶς μὲν πάσχοντας, ἀντιποιεῖν δὲ οὐ δυναμένους. [3.3.13] ἐπειδὴ δὲ ἐδιώκομεν, ἀληθῆ, ἔφη, ὑμεῖς λέγετε· κακῶς μὲν γὰρ ποιεῖν οὐδὲν μᾶλλον ἐδυνάμεθα τοὺς πολεμίους, ἀνεχωροῦμεν δὲ παγχαλέπως. [3.3.14] τοῖς οὖν θεοῖς χάρις ὅτι οὐ σὺν πολλῇ ῥώμῃ ἀλλὰ σὺν ὀλίγοις ἦλθον, ὥστε βλάψαι μὲν μὴ μεγάλα, δηλῶσαι δὲ ὧν δεόμεθα. [3.3.15] νῦν γὰρ οἱ πολέμιοι τοξεύουσι καὶ σφενδονῶσιν ὅσον οὔτε οἱ Κρῆτες ἀντιτοξεύειν δύνανται οὔτε οἱ ἐκ χειρὸς βάλλοντες ἐξικνεῖσθαι· ὅταν δὲ αὐτοὺς διώκωμεν, πολὺ μὲν οὐχ οἷόν τε χωρίον ἀπὸ τοῦ στρατεύματος διώκειν, ἐν ὀλίγῳ δὲ οὐδ᾽εἰ ταχὺς εἴη πεζὸς πεζὸν ἂν διώκων καταλαμβάνοι ἐκ τόξου ῥύματος. [3.3.16] ἡμεῖς οὖν εἰ μέλλοιμεν τούτους εἴργειν ὥστε μὴ δύνασθαι βλάπτειν ἡμᾶς πορευομένους, σφενδονητῶν τὴν ταχίστην δεῖ καὶ ἱππέων. ἀκούω δ᾽εἶναι ἐν τῷ στρατεύματι ἡμῶν ῾Ροδίους, ὧν τοὺς πολλούς φασιν ἐπίστασθαι σφενδονᾶν, καὶ τὸ βέλος αὐτῶν καὶ διπλάσιον φέρεσθαι τῶν Περσικῶν σφενδονῶν. [3.3.17] ἐκεῖναι γὰρ διὰ τὸ χειροπληθέσι τοῖς λίθοις σφενδονᾶν ἐπὶ βραχὺ ἐξικνοῦνται, οἱ δὲ ῾Ρόδιοι καὶ ταῖς μολυβδίσιν ἐπίστανται χρῆσθαι. [3.3.18] ἢν οὖν αὐτῶν ἐπισκεψώμεθα τίνες πέπανται σφενδόνας, καὶ τούτῳ μὲν δῶμεν αὐτῶν ἀργύριον, τῷ δὲ ἄλλας πλέκειν ἐθέλοντι ἄλλο ἀργύριον τελῶμεν, καὶ τῷ σφενδονᾶν ἐν τῷ τεταγμένῳ ἐθέλοντι ἄλλην τινὰ ἀτέλειαν εὑρίσκωμεν, ἴσως τινὲς φανοῦνται ἱκανοὶ ἡμᾶς ὠφελεῖν. [3.3.19] ὁρῶ δὲ ἵππους ὄντας ἐν τῷ στρατεύματι, τοὺς μέν τινας παρ᾽ἐμοί, τοὺς δὲ τῶν Κλεάρχου καταλελειμμένους, πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους αἰχμαλώτους σκευοφοροῦντας. ἂν οὖν τούτους πάντας ἐκλέξαντες σκευοφόρα μὲν ἀντιδῶμεν, τοὺς δὲ ἵππους εἰς ἱππέας κατασκευάσωμεν, ἴσως καὶ οὗτοί τι τοὺς φεύγοντας ἀνιάσουσιν. [3.3.20] ἔδοξε καὶ ταῦτα. καὶ ταύτης τῆς νυκτὸς σφενδονῆται μὲν εἰς διακοσίους ἐγένοντο, ἵπποι δὲ καὶ ἱππεῖς ἐδοκιμάσθησαν τῇ ὑστεραίᾳ εἰς πεντήκοντα, καὶ σπολάδες καὶ θώρακες αὐτοῖς ἐπορίσθησαν, καὶ ἵππαρχος ἐπεστάθη Λύκιος ὁ Πολυστράτου Ἀθηναῖος.

"Notre dessein est de retourner en Grèce, et si l'on nous laisse passer, de ménager le plus que nous pourrons le pays que nous avons à traverser ; mais si l'on nous en barre le chemin, nous ferons tous nos efforts pour nous frayer une route les armes à la main." Mithradate tacha alors de leur prouver qu'il leur était impossible d'échapper malgré le roi. On reconnut qu'il fallait se défier de ce Barbare, car un des parents de Tissapherne l'accompagnait et en répondait. Dès ce moment les généraux jugèrent à propos de faire publier un ban pour défendre tout colloque tant qu'on serait en pays ennemi, car les Barbares qui venaient conférer débauchaient des soldats grecs. Ils séduisirent même un chef (Nicarque d'Arcadie), qui déserta la nuit et emmena environ 20 hommes. Quand l'armée eut dîné et passé le fleuve Zabate, elle marcha en ordre. Les bêtes de somme et les esclaves étaient au centre du bataillon carré. On n'avait pas fait encore beaucoup de chemin lorsque Mithradate reparut avec un escadron d'environ 200 chevaux, et précédé de 400 archers ou frondeurs, tous légers à la course et agiles. Il s'avançait vers les Grecs comme ami ; mais dès qu'il fut près de leur corps, tout à coup sa cavalerie et son infanterie tirèrent des flèches, ses frondeurs lancèrent des pierres. Il y eut des Grecs blessés. Leur arrière‑garde souffrit sans pouvoir faire aucun mal à l'ennemi ; car les archers crétois n'atteignaient pas d'aussi loin que les Perses, et d'ailleurs, comme ils ne portaient point d'armes défensives, on les avait renfermés dans le centre du bataillon carré. Ceux qui lançaient des javelots ne pouvaient les faire porter jusqu'aux frondeurs ennemis : Xénophon crut en conséquence qu'il fallait repousser ces Barbares. L'infanterie pesante et les armés à la légère qui se trouvèrent sous ses ordres à l'arrière‑garde, firent volte‑face et poursuivirent les Perses, mais n'en purent joindre aucun, car les Grecs n'avaient point de cavalerie, et l'infanterie perse prenant la fuite de loin, l'infanterie grecque ne pouvait la joindre à une petite distance du gros de l'armée, et n'osait pas s'en écarter davantage. Les cavaliers barbares, même lorsqu'ils fuyaient, lançaient des flèches derrière eux, et blessaient des Grecs ; tout le chemin que ceux‑ci faisaient à la poursuite de l'ennemi, ils l'avaient à faire une seconde fois en retraite et en combattant, en sorte que dans toute la journée l'armée n'avança que de 25 stades, et n'arriva que le soir aux villages. Le soldat retomba dans le découragement. Chirisophe et les plus anciens généraux reprochaient à Xénophon de s'être détaché de l'armée pour courir après l'ennemi, et de s'être exposé sans avoir pu faire le moindre mal aux Perses. Xénophon écouta ces généraux, et leur répondit qu'ils l'accusaient avec raison ; et que le fait déposait en leur faveur. "Mais, ajouta-t-il, ce qui m'a obligé à poursuivre l'ennemi, c'est que je voyais qu'il faisait impunément souffrir beaucoup notre arrière‑garde quand nous restions collés à l'armée. En marchant aux Barbares, nous avons constaté la vérité de ce que vous dites, car nous n'avons pas pu faire plus de mal, et notre retraite a été très difficile. Grâces soient donc rendues aux dieux de ce que les ennemis ne sont pas tombés sur nous en force, et n'ont envoyé qu'un petit détachement ; ils ne nous ont pas nui beaucoup, et ils nous indiquent nos besoins, car ni les flèches des archers crétois, ni nos javelots ne peuvent atteindre aussi loin que les arcs et les frondes des Barbares. Marchons‑nous à eux, nous ne pouvons les suivre loin de notre armée, mais seulement jusqu'à une petite distance, et telle qu'un homme à pied, quelque agile qu'il soit, n'en peut attraper un autre qui a sur lui une avance de la portée de l'arc. Si nous voulons donc empêcher l'ennemi de nous inquiéter dans notre marche, il faut au plus tôt nous pourvoir de cavalerie et de frondeurs. J'entends dire qu'il est dans notre armée des Rhodiens dont la plupart passent pour savoir se servir de la fronde et pour atteindre à une portée double de celle des frondes ennemies ; car les Perses lancent des pierres très grosses, et leurs frondes, par cette raison, ne percent pas loin, au lieu que les Rhodiens savent aussi lancer des balles de plomb. Si nous examinons donc quels sont les soldats qui ont des frondes, si nous leur en payons la valeur, si l'on promet une autre gratification à ceux qui voudront en faire de nouvelles, si l'on imagine quelque immunité pour les volontaires dont se formera notre corps de frondeurs, il s'en présentera peut‑être d'assez bons pour être d'une grande utilité à l'armée. Je vois des chevaux à notre camp ; j'en ai quelques‑uns à mes équipages. Il en reste de ceux de Cléarque ; nous en avons pris à l'ennemi beaucoup d'autres que nous employons à porter des bagages. Choisissons dans le nombre total, rendons pour indemnité à ceux à qui ils appartiennent d'autres bêtes de somme, équipons des chevaux de manière à porter des cavaliers : peut‑être inquiéteront‑ils à leur tour l'ennemi dans sa fuite." Cet avis passa. On forma dans la nuit un corps d'environ 200 frondeurs. Le lendemain on choisit environ 50 chevaux et autant de cavaliers. On leur fournit ensuite des habillements de peau et des cuirasses. Lycius Athénien, fils de Polystrate, fut mis à la tête de ce petit escadron.

[3.4.1] μείναντες δὲ ταύτην τὴν ἡμέραν τῇ ἄλλῃ ἐπορεύοντο πρῳαίτερον ἀναστάντες· χαράδραν γὰρ ἔδει αὐτοὺς διαβῆναι ἐφ᾽ᾗ ἐφοβοῦντο μὴ ἐπιθοῖντο αὐτοῖς διαβαίνουσιν οἱ πολέμιοι. [3.4.2] διαβεβηκόσι δὲ αὐτοῖς πάλιν φαίνεται Μιθραδάτης, ἔχων ἱππέας χιλίους, τοξότας δὲ καὶ σφενδονήτας εἰς τετρακισχιλίους· τοσούτους γὰρ ᾔτησε Τισσαφέρνην, καὶ ἔλαβεν ὑποσχόμενος, ἂν τούτους λάβῃ, παραδώσειν αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας, καταφρονήσας, ὅτι ἐν τῇ πρόσθεν προσβολῇ ὀλίγους ἔχων ἔπαθε μὲν οὐδέν, πολλὰ δὲ κακὰ ἐνόμιζε ποιῆσαι. [3.4.3] ἐπεὶ δὲ οἱ Ἕλληνες διαβεβηκότες ἀπεῖχον τῆς χαράδρας ὅσον ὀκτὼ σταδίους, διέβαινε καὶ ὁ Μιθραδάτης ἔχων τὴν δύναμιν. παρήγγελτο δὲ τῶν τε πελταστῶν οὓς ἔδει διώκειν καὶ τῶν ὁπλιτῶν, καὶ τοῖς ἱππεῦσιν εἴρητο θαρροῦσι διώκειν ὡς ἐφεψομένης ἱκανῆς δυνάμεως. [3.4.4] ἐπεὶ δὲ ὁ Μιθραδάτης κατειλήφει, καὶ ἤδη σφενδόναι καὶ τοξεύματα ἐξικνοῦντο, ἐσήμηνε τοῖς Ἕλλησι τῇ σάλπιγγι, καὶ εὐθὺς ἔθεον ὁμόσε οἷς εἴρητο καὶ οἱ ἱππεῖς ἤλαυνον· οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ἔφευγον ἐπὶ τὴν χαράδραν. [3.4.5] ἐν ταύτῃ τῇ διώξει τοῖς βαρβάροις τῶν τε πεζῶν ἀπέθανον πολλοὶ καὶ τῶν ἱππέων ἐν τῇ χαράδρᾳ ζωοὶ ἐλήφθησαν εἰς ὀκτωκαίδεκα. τοὺς δὲ ἀποθανόντας αὐτοκέλευστοι οἱ Ἕλληνες ᾐκίσαντο, ὡς ὅτι φοβερώτατον τοῖς πολεμίοις εἴη ὁρᾶν. [3.4.6] καὶ οἱ μὲν πολέμιοι οὕτω πράξαντες ἀπῆλθον, οἱ δὲ Ἕλληνες ἀσφαλῶς πορευόμενοι τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν Τίγρητα ποταμόν. [3.4.7] ἐνταῦθα πόλις ἦν ἐρήμη μεγάλη, ὄνομα δ᾽αὐτῇ ἦν Λάρισα· ᾤκουν δ᾽αὐτὴν τὸ παλαιὸν Μῆδοι. τοῦ δὲ τείχους αὐτῆς ἦν τὸ εὖρος πέντε καὶ εἴκοσι πόδες, ὕψος δ᾽ἑκατόν· τοῦ δὲ κύκλου ἡ περίοδος δύο παρασάγγαι· ᾠκοδόμητο δὲ πλίνθοις κεραμεαῖς· κρηπὶς δ᾽ὑπῆν λιθίνη τὸ ὕψος εἴκοσι ποδῶν. [3.4.8] ταύτην βασιλεὺς Περσῶν ὅτε παρὰ Μήδων τὴν ἀρχὴν ἐλάμβανον Πέρσαι πολιορκῶν οὐδενὶ τρόπῳ ἐδύνατο ἑλεῖν· ἥλιον δὲ νεφέλη προκαλύψασα ἠφάνισε μέχρι ἐξέλιπον οἱ ἄνθρωποι, καὶ οὕτως ἑάλω. [3.4.9] παρὰ ταύτην τὴν πόλιν ἦν πυραμὶς λιθίνη, τὸ μὲν εὖρος ἑνὸς πλέθρου, τὸ δὲ ὕψος δύο πλέθρων. ἐπὶ ταύτης πολλοὶ τῶν βαρβάρων ἦσαν ἐκ τῶν πλησίον κωμῶν ἀποπεφευγότες. [3.4.10] ἐντεῦθεν δ᾽ἐπορεύθησαν σταθμὸν ἕνα παρασάγγας ἓξ πρὸς τεῖχος ἔρημον μέγα πρὸς τῇ πόλει κείμενον· ὄνομα δὲ ἦν τῇ πόλει Μέσπιλα· Μῆδοι δ᾽αὐτήν ποτε ᾤκουν. ἦν δὲ ἡ μὲν κρηπὶς λίθου ξεστοῦ κογχυλιάτου, τὸ εὖρος πεντήκοντα ποδῶν καὶ τὸ ὕψος πεντήκοντα. [3.4.11] ἐπὶ δὲ ταύτῃ ἐπῳκοδόμητο πλίνθινον τεῖχος, τὸ μὲν εὖρος πεντήκοντα ποδῶν, τὸ δὲ ὕψος ἑκατόν· τοῦ δὲ τείχους ἡ περίοδος ἓξ παρασάγγαι. ἐνταῦθα λέγεται Μήδεια γυνὴ βασιλέως καταφυγεῖν ὅτε ἀπώλλυσαν τὴν ἀρχὴν ὑπὸ Περσῶν Μῆδοι. [3.4.12] ταύτην δὲ τὴν πόλιν πολιορκῶν ὁ Περσῶν βασιλεὺς οὐκ ἐδύνατο οὔτε χρόνῳ ἑλεῖν οὔτε βίᾳ· Ζεὺς δὲ βροντῇ κατέπληξε τοὺς ἐνοικοῦντας, καὶ οὕτως ἑάλω. [3.4.13] ἐντεῦθεν δ᾽ἐπορεύθησαν σταθμὸν ἕνα παρασάγγας τέτταρας. εἰς τοῦτον δὲ τὸν σταθμὸν Τισσαφέρνης ἐπεφάνη, οὕς τε αὐτὸς ἱππέας ἦλθεν ἔχων καὶ τὴν Ὀρόντα δύναμιν τοῦ τὴν βασιλέως θυγατέρα ἔχοντος καὶ οὓς Κῦρος ἔχων ἀνέβη βαρβάρους καὶ οὓς ὁ βασιλέως ἀδελφὸς ἔχων βασιλεῖ ἐβοήθει, καὶ πρὸς τούτοις ὅσους βασιλεὺς ἔδωκεν αὐτῷ, ὥστε τὸ στράτευμα πάμπολυ ἐφάνη. [3.4.14] ἐπεὶ δ᾽ἐγγὺς ἐγένετο, τὰς μὲν τῶν τάξεων ὄπισθεν καταστήσας, τὰς δὲ εἰς τὰ πλάγια παραγαγὼν ἐμβαλεῖν μὲν οὐκ ἐτόλμησεν οὐδ᾽ἐβούλετο διακινδυνεύειν, σφενδονᾶν δὲ παρήγγειλε καὶ τοξεύειν. [3.4.15] ἐπεὶ δὲ διαταχθέντες οἱ ῾Ρόδιοι ἐσφενδόνησαν καὶ οἱ [Σκύθαι] τοξόται ἐτόξευσαν καὶ οὐδεὶς ἡμάρτανεν ἀνδρός (οὐδὲ γὰρ εἰ πάνυ προυθυμεῖτο ῥᾴδιον ἦν), καὶ ὁ Τισσαφέρνης μάλα ταχέως ἔξω βελῶν ἀπεχώρει καὶ <αἱ> ἄλλαι τάξεις ἀπεχώρησαν. [3.4.16] καὶ τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας οἱ μὲν ἐπορεύοντο, οἱ δ᾽εἵποντο· καὶ οὐκέτι ἐσίνοντο οἱ βάρβαροι τῇ τότε ἀκροβολίσει· μακρότερον γὰρ οἵ τε ῾Ρόδιοι τῶν Περσῶν ἐσφενδόνων καὶ τῶν τοξοτῶν· [3.4.17] μεγάλα δὲ καὶ τόξα τὰ Περσικά ἐστιν· ὥστε χρήσιμα ἦν ὁπόσα ἁλίσκοιτο τῶν τοξευμάτων τοῖς Κρησί, καὶ διετέλουν χρώμενοι τοῖς τῶν πολεμίων τοξεύμασι, καὶ ἐμελέτων τοξεύειν ἄνω ἱέντες μακράν. ηὑρίσκετο δὲ καὶ νεῦρα πολλὰ ἐν ταῖς κώμαις καὶ μόλυβδος, ὥστε χρῆσθαι εἰς τὰς σφενδόνας. [3.4.18] καὶ ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ, ἐπεὶ κατεστρατοπεδεύοντο οἱ Ἕλληνες κώμαις ἐπιτυχόντες, ἀπῆλθον οἱ βάρβαροι μεῖον ἔχοντες τῇ ἀκροβολίσει· τὴν δ᾽ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἔμειναν οἱ Ἕλληνες καὶ ἐπεσιτίσαντο· ἦν γὰρ πολὺς σῖτος ἐν ταῖς κώμαις. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο διὰ τοῦ πεδίου, καὶ Τισσαφέρνης εἵπετο ἀκροβολιζόμενος. [3.4.19] ἔνθα δὲ οἱ Ἕλληνες ἔγνωσαν πλαίσιον ἰσόπλευρον ὅτι πονηρὰ τάξις εἴη πολεμίων ἑπομένων. ἀνάγκη γάρ ἐστιν, ἢν συγκύπτῃ τὰ κέρατα τοῦ πλαισίου ἢ ὁδοῦ στενοτέρας οὔσης ἢ ὀρέων ἀναγκαζόντων ἢ γεφύρας, ἐκθλίβεσθαι τοὺς ὁπλίτας καὶ πορεύεσθαι πονήρως ἅμα μὲν πιεζομένους, ἅμα δὲ καὶ ταραττομένους, ὥστε δυσχρήστους εἶναι [ἀνάγκη] ἀτάκτους ὄντας· [3.4.20] ὅταν δ᾽αὖ διάσχῃ τὰ κέρατα, ἀνάγκη διασπᾶσθαι τοὺς τότε ἐκθλιβομένους καὶ κενὸν γίγνεσθαι τὸ μέσον τῶν κεράτων, καὶ ἀθυμεῖν τοὺς ταῦτα πάσχοντας πολεμίων ἑπομένων. καὶ ὁπότε δέοι γέφυραν διαβαίνειν ἢ ἄλλην τινὰ διάβασιν, ἔσπευδεν ἕκαστος βουλόμενος φθάσαι πρῶτος· καὶ εὐεπίθετον ἦν ἐνταῦθα τοῖς πολεμίοις. [3.4.21] ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ἔγνωσαν οἱ στρατηγοί, ἐποίησαν ἓξ λόχους ἀνὰ ἑκατὸν ἄνδρας, καὶ λοχαγοὺς ἐπέστησαν καὶ ἄλλους πεντηκοντῆρας καὶ ἄλλους ἐνωμοτάρχους. οὗτοι δὲ πορευόμενοι, ὁπότε μὲν συγκύπτοι τὰ κέρατα, ὑπέμενον ὕστεροι [οἱ λοχαγοί], ὥστε μὴ ἐνοχλεῖν τοῖς κέρασι, τότε δὲ παρῆγον ἔξωθεν τῶν κεράτων. [3.4.22] ὁπότε δὲ διάσχοιεν αἱ πλευραὶ τοῦ πλαισίου, τὸ μέσον ἂν ἐξεπίμπλασαν, εἰ μὲν στενότερον εἴη τὸ διέχον, κατὰ λόχους, εἰ δὲ πλατύτερον, κατὰ πεντηκοστῦς, εἰ δὲ πάνυ πλατύ, κατ᾽ἐνωμοτίας· ὥστε ἀεὶ ἔκπλεων εἶναι τὸ μέσον. [3.4.23] εἰ δὲ καὶ διαβαίνειν τινὰ δέοι διάβασιν ἢ γέφυραν, οὐκ ἐταράττοντο, ἀλλ᾽ἐν τῷ μέρει οἱ λοχαγοὶ διέβαινον· καὶ εἴ που δέοι τι τῆς φάλαγγος, ἐπιπαρῇσαν οὗτοι. τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς τέτταρας. [3.4.24] ἡνίκα δὲ τὸν πέμπτον ἐπορεύοντο, εἶδον βασίλειόν τι καὶ περὶ αὐτὸ κώμας πολλάς, τὴν δὲ ὁδὸν πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο διὰ γηλόφων ὑψηλῶν γιγνομένην, οἳ καθῆκον ἀπὸ τοῦ ὄρους ὑφ᾽ᾧ ἦν ἡ κώμη. καὶ εἶδον μὲν τοὺς λόφους ἄσμενοι οἱ Ἕλληνες, ὡς εἰκὸς τῶν πολεμίων ὄντων ἱππέων· [3.4.25] ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἐκ τοῦ πεδίου ἀνέβησαν ἐπὶ τὸν πρῶτον γήλοφον <καὶ> κατέβαινον, ὡς ἐπὶ τὸν ἕτερον ἀναβαίνειν, ἐνταῦθα ἐπιγίγνονται οἱ βάρβαροι καὶ ἀπὸ τοῦ ὑψηλοῦ εἰς τὸ πρανὲς ἔβαλλον, ἐσφενδόνων, ἐτόξευον ὑπὸ μαστίγων, [3.4.26] καὶ πολλοὺς ἐτίτρωσκον καὶ ἐκράτησαν τῶν Ἑλλήνων γυμνήτων καὶ κατέκλεισαν αὐτοὺς εἴσω τῶν ὅπλων· ὥστε παντάπασι ταύτην τὴν ἡμέραν ἄχρηστοι ἦσαν ἐν τῷ ὄχλῳ ὄντες καὶ οἱ σφενδονῆται καὶ οἱ τοξόται. [3.4.27] ἐπεὶ δὲ πιεζόμενοι οἱ Ἕλληνες ἐπεχείρησαν διώκειν, σχολῇ μὲν ἐπὶ τὸ ἄκρον ἀφικνοῦνται ὁπλῖται ὄντες, οἱ δὲ πολέμιοι ταχὺ ἀπεπήδων. [3.4.28] πάλιν δὲ ὁπότε ἀπίοιεν πρὸς τὸ ἄλλο στράτευμα ταὐτὰ ἔπασχον, καὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου γηλόφου ταὐτὰ ἐγίγνετο, ὥστε ἀπὸ τοῦ τρίτου γηλόφου ἔδοξεν αὐτοῖς μὴ κινεῖν τοὺς στρατιώτας πρὶν ἀπὸ τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς τοῦ πλαισίου ἀνήγαγον πελταστὰς πρὸς τὸ ὄρος. [3.4.29] ἐπεὶ δ᾽οὗτοι ἐγένοντο ὑπὲρ τῶν ἑπομένων πολεμίων, οὐκέτι ἐπετίθεντο οἱ πολέμιοι τοῖς καταβαίνουσι, δεδοικότες μὴ ἀποτμηθείησαν καὶ ἀμφοτέρωθεν αὐτῶν γένοιντο οἱ πολέμιοι. [3.4.30] οὕτω τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας πορευόμενοι, οἱ μὲν <ἐν> τῇ ὁδῷ κατὰ τοὺς γηλόφους, οἱ δὲ κατὰ τὸ ὄρος ἐπιπαριόντες, ἀφίκοντο εἰς τὰς κώμας· καὶ ἰατροὺς κατέστησαν ὀκτώ· πολλοὶ γὰρ ἦσαν οἱ τετρωμένοι. [3.4.31] ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ τῶν τετρωμένων ἕνεκα καὶ ἅμα ἐπιτήδεια πολλὰ εἶχον, ἄλευρα, οἶνον, κριθὰς ἵπποις συμβεβλημένας πολλάς. ταῦτα δὲ συνενηνεγμένα ἦν τῷ σατραπεύοντι τῆς χώρας. [3.4.32] τετάρτῃ δ᾽ἡμέρᾳ καταβαίνουσιν εἰς τὸ πεδίον. ἐπεὶ δὲ κατέλαβεν αὐτοὺς Τισσαφέρνης σὺν τῇ δυνάμει, ἐδίδαξεν αὐτοὺς ἡ ἀνάγκη κατασκηνῆσαι οὗ πρῶτον εἶδον κώμην καὶ μὴ πορεύεσθαι ἔτι μαχομένους· πολλοὶ γὰρ ἦσαν οἱ ἀπόμαχοι, <οἵ τε> τετρωμένοι καὶ οἱ ἐκείνους φέροντες καὶ οἱ τῶν φερόντων τὰ ὅπλα δεξάμενοι. [3.4.33] ἐπεὶ δὲ κατεσκήνησαν καὶ ἐπεχείρησαν αὐτοῖς ἀκροβολίζεσθαι οἱ βάρβαροι πρὸς τὴν κώμην προσιόντες, πολὺ περιῆσαν οἱ Ἕλληνες· πολὺ γὰρ διέφερεν ἐκ χώρας ὁρμῶντας ἀλέξασθαι ἢ πορευομένους ἐπιοῦσι τοῖς πολεμίοις μάχεσθαι. [3.4.34] ἡνίκα δ᾽ἦν ἤδη δείλη, ὥρα ἦν ἀπιέναι τοῖς πολεμίοις· οὔποτε γὰρ μεῖον ἀπεστρατοπεδεύοντο οἱ βάρβαροι τοῦ Ἑλληνικοῦ ἑξήκοντα σταδίων, φοβούμενοι μὴ τῆς νυκτὸς οἱ Ἕλληνες ἐπιθῶνται αὐτοῖς. [3.4.35] πονηρὸν γὰρ νυκτός ἐστι στράτευμα Περσικόν. οἵ τε γὰρ ἵπποι αὐτοῖς δέδενται καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πεποδισμένοι εἰσὶ τοῦ μὴ φεύγειν ἕνεκα εἰ λυθείησαν, ἐάν τέ τις θόρυβος γίγνηται, δεῖ ἐπισάξαι τὸν ἵππον Πέρσῃ ἀνδρὶ καὶ χαλινῶσαι, δεῖ καὶ θωρακισθέντα ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν ἵππον. ταῦτα δὲ πάντα χαλεπὰ νύκτωρ καὶ θορύβου ὄντος. τούτου ἕνεκα πόρρω ἀπεσκήνουν τῶν Ἑλλήνων. [3.4.36] ἐπεὶ δὲ ἐγίγνωσκον αὐτοὺς οἱ Ἕλληνες βουλομένους ἀπιέναι καὶ διαγγελλομένους, ἐκήρυξε τοῖς Ἕλλησι συσκευάζεσθαι ἀκουόντων τῶν πολεμίων. καὶ χρόνον μέν τινα ἐπέσχον τῆς πορείας οἱ βάρβαροι, ἐπειδὴ δὲ ὀψὲ ἐγίγνετο, ἀπῇσαν· οὐ γὰρ ἐδόκει λύειν αὐτοὺς νυκτὸς πορεύεσθαι καὶ κατάγεσθαι ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. [3.4.37] ἐπειδὴ δὲ σαφῶς ἀπιόντας ἤδη ἑώρων οἱ Ἕλληνες, ἐπορεύοντο καὶ αὐτοὶ ἀναζεύξαντες καὶ διῆλθον ὅσον ἑξήκοντα σταδίους. καὶ γίγνεται τοσοῦτον μεταξὺ τῶν στρατευμάτων ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ οὐκ ἐφάνησαν οἱ πολέμιοι οὐδὲ τῇ τρίτῃ, τῇ δὲ τετάρτῃ νυκτὸς προελθόντες καταλαμβάνουσι χωρίον ὑπερδέξιον οἱ βάρβαροι, ᾗ ἔμελλον οἱ Ἕλληνες παριέναι, ἀκρωνυχίαν ὄρους, ὑφ᾽ἣν ἡ κατάβασις ἦν εἰς τὸ πεδίον. [3.4.38] ἐπειδὴ δὲ ἑώρα Χειρίσοφος προκατειλημμένην τὴν ἀκρωνυχίαν, καλεῖ Ξενοφῶντα ἀπὸ τῆς οὐρᾶς καὶ κελεύει λαβόντα τοὺς πελταστὰς παραγενέσθαι εἰς τὸ πρόσθεν. [3.4.39] ὁ δὲ Ξενοφῶν τοὺς μὲν πελταστὰς οὐκ ἦγεν· ἐπιφαινόμενον γὰρ ἑώρα Τισσαφέρνην καὶ τὸ στράτευμα πᾶν· αὐτὸς δὲ προσελάσας ἠρώτα

On séjourna le reste du jour, et le lendemain les Grecs se mirent en marche de meilleure heure ; car ils avaient un ravin à traverser, et on craignait qu'au passage de ce défilé l'ennemi n'attaquât. On était déjà au‑delà, lorsque Mithradate reparut avec 1.000 chevaux et environ 4.000 archers et frondeurs. Tissapherne lui avait donné ce détachement qu'il avait demandé, et Mithradate avait promis au satrape que s'il lui confiait ces forces, il viendrait à bout des Grecs, et les lui livrerait. Il avait conçu du mépris pour eux, parce qu'à la dernière escarmouche, quoiqu'il n'eût que peu de troupes, il n'avait rien perdu et leur avait fait, à ce qu'il présumait, beaucoup de mal. Les Grecs avaient passé le ravin et en étaient éloignés d'environ 8 stades, quand Mithradate le traversa avec son détachement. On avait, dans l'armée grecque, désigné de l'infanterie pesante et des armés à la légère qui devaient poursuivre l'ennemi, et on avait ordonné aux 50 chevaux de s'abandonner hardiment aux trousses des fuyards, les assurant qu'ils seraient suivis et bien soutenus. Mithradate avait rejoint les Grecs, et était déjà à la portée de la fronde et du trait quand la trompette donna le signal. L'infanterie commandée courut aussitôt sur l'ennemi, et les 50 chevaux s'y portèrent. Les Barbares ne les attendirent pas et fuirent vers le ravin. Ils perdirent dans cette déroute beaucoup d'infanterie et environ 18 de leurs cavaliers furent faits prisonniers dans le ravin. Les Grecs, sans qu'on l'eût ordonné, mutilèrent les cadavres de ceux qu'ils avaient tués pour que la vue en inspirât plus de terreur aux ennemis. Après cet échec, les Barbares s'éloignèrent. Les Grecs ayant marché le reste du jour sans être inquiétés, arrivèrent sur les bords du Tigre. On y trouva une ville grande, mais déserte, nommée Larisse ; elle avait été autrefois habitée par les Mèdes ; ses murs avaient 25 pieds d'épaisseur et 100 de hauteur ; son enceinte était de 2 parasanges : les murailles étaient bâties de brique, mais elles étaient de pierre de taille depuis leurs fondements jusqu'à la hauteur de 20 pieds. Lorsque les Perses enlevèrent aux Mèdes l'empire de l'Asie, le roi de Perse assiégea cette place et ne pouvait d'aucune manière s'en rendre maître ; mais le soleil ayant disparu, comme s'il se fût enveloppé d'un nuage, les assiégés en furent consternés, et laissèrent prendre la ville. À peu de distance de ses murs était une pyramide de pierre, haute de 2 plèthres ; chaque côté de sa base avait un plèthre de longueur. Beaucoup de Barbares, qui avaient fui des villages voisins, s'y étaient retirés. L'armée fit ensuite une marche de 6 parasanges, et arriva près d'une citadelle grande et abandonnée, et d'une ville qui la joignait. La ville se nommait Mespila : les Mèdes l'avaient jadis habitée. Sur un mur épais de 50 pieds, qui, depuis ses fondements jusqu'à 50 pieds de haut, était construit d'une pierre de taille, incrustée de coquilles, s'élevait un nouveau mur de la même épaisseur et de 100 pieds de haut, bâti de brique. Telle était l'enceinte de cette ville, qui avait 6 parasanges de circuit ; on dit que Médie, femme du roi des Mèdes, s'y réfugia lorsque leur empire fut envahi par les Perses. Le roi de Perse assiégea cette place et ne pouvait la prendre ni par force ni par blocus. Jupiter frappa de terreur les habitants, et la ville se rendit. L'armée fit ensuite une journée de 4 parasanges. Pendant la marche, Tissapherne parut avec sa propre cavalerie, les forces d'Orontas, gendre du roi, l'armée barbare de Cyrus, celle que le frère bâtard d'Artaxerxès avait amenée au secours de ce monarque, et d'autres renforts que le roi avait donnés au satrape, en sorte qu'il déploya un grand nombre de troupes. S'étant approché, il en rangea partie en bataille contre l'arrière‑garde des Grecs, et en porta sur leurs flancs. Il n'osa pas cependant faire charger et courir le risque d'une affaire générale ; mais il ordonna, à ses archers et à ses frondeurs de tirer. Les Rhodiens qu'on avait insérés çà et là, dans les rangs de l'infanterie, s'étant servis de leurs frondes, et les archers des Grecs ayant tiré des flèches à la manière des Scythes, aucun de leurs coups ne porta à faux ; car, vu la multitude des ennemis, quand on l'aurait voulu, on aurait eu peine à ne les point toucher. Tissapherne se retira légèrement hors de la portée du trait, et fit replier ses troupes. Le reste du jour, les Grecs continuèrent leur marche, et les Barbares les suivirent de loin ; mais ils n'osèrent renouveler ce genre d'escarmouche, car ni les flèches des Perses, ni celles de presque aucun archer ne portaient aussi loin que les frondes des Rhodiens. Les arcs des Perses sont fort grands ; toutes leurs flèches qu'on ramassait étaient utiles aux Crétois, qui continuèrent à s'en servir, et s'exerçaient à les décocher sous un angle élevé, afin qu'elles portassent très loin. On trouva, dans des villages, du plomb et des cordes de nerf dont on tira parti pour les frondes. Ce même jour, les Grecs cantonnèrent dans les villages qu'ils trouvèrent, et les Barbares, à qui leur escarmouche avait mal réussi, se retirèrent. L'armée grecque séjourna un jour, et se fournit de vivres ; car ces villages regorgeaient de blé. Le lendemain, on marcha. Le pays était uni. Tissapherne suivit et harcela les Grecs. Ils reconnurent alors qu'un bataillon carré est un mauvais ordre de marche quand on a l'ennemi sur ses talons, car lorsque les ailes du bataillon se rapprochent forcément ou dans un chemin qui se rétrécit ou dans des gorges de montagnes ou au passage d'un pont, il faut que les soldats se resserrent. Marchant avec difficulté, ils s'écrasent, ils se mêlent, et l'on tire difficilement un bon parti d'hommes qui n'observent plus leurs rangs. Lorsque les ailes reprennent leurs distances, avant que les fantassins ainsi confondus se reforment, il se fait un vide au centre, et le soldat qui se voit séparé, perd courage s'il a l'ennemi sur les bras. Quand il fallait passer un pont ou quelque autre défilé, tout le monde se hâtait ; c'était à qui serait le premier au‑delà, et les ennemis avaient une belle occasion de charger. Les généraux le sentirent, et formèrent 6 lochos, chacun de 100 hommes. Ils nommèrent des chefs à ces lochos, et sous eux des pentecontarques et des énomotarques. Dans la marche, lorsque les ailes se rapprochaient, ils faisaient halte, et restaient en arrière pour laisser passer le défilé, puis remarchaient en dehors des autres troupes pour reprendre leur hauteur. Lorsque les flancs du bataillon s'éloignaient, ce détachement remplissait le vide qui se formait au centre du front, par lochos, pentecostys ou énomoties, selon que l'espace était plus ou moins grand, et faisaient en sorte que le front présentait toujours une ligne pleine. Fallait‑il passer un défilé plus étroit ou un pont, il n'y avait pas de désordre ; mais les chefs faisaient marcher leurs lochos les uns après les autres, et s'il était besoin de se reformer quelque part en bataille, s'y rangeaient en un moment. L'armée fit ainsi 4 marches. Le cinquième jour, pendant la marche, on aperçut un palais entouré de beaucoup de villages ; le chemin qui y conduisait passait à travers une suite de collines élevées, qui prenaient naissance d'une grande montagne, au pied de laquelle était un village. Les Grecs virent avec plaisir ce terrain montueux : leur joie paraissait fondée, l'ennemi qui les suivait ayant une nombreuse cavalerie. Lorsqu'au sortir de la plaine ils furent montés au sommet du premier tertre, ils redescendirent pour monter au second. Les Barbares surviennent. Leurs officiers, armés de fouets, les contraignent à nous accabler, de haut en bas, de traits jetés à la main, de pierres lancées avec leurs frondes, de flèches décochées de leurs arcs. Ils blessèrent ainsi beaucoup de Grecs, vainquirent les troupes légères, et les obligèrent de se réfugier au milieu des hoplites, en sorte que les Grecs ne purent faire usage ce jour‑là de leurs archers et de leurs frondeurs, qui se tinrent aux équipages. L'infanterie grecque, incommodée de ces décharges, résolut de marcher aux Perses ; le poids de ses armes l'empêcha de regagner promptement le sommet de la colline, et l'ennemi se retira fort légèrement. Cette infanterie eut encore à souffrir pour rejoindre le corps d'armée. À la seconde colline, même manœuvre à la troisième, les Grecs résolurent de ne plus détacher d'infanterie pesante ; mais ils ouvrirent le flanc droit du bataillon carré, et en firent sortir des armés à la légère, qui marchèrent vers la grande montagne. Ces troupes prirent le dessus de l'ennemi, qui n'osa plus inquiéter les Grecs lorsqu'ils redescendaient une colline ; car il craignait d'être coupé et enveloppé de 2 côtés. On marcha ainsi le reste du jour. L'armée grecque suivit son chemin de colline en colline : les armés à la légère longèrent la montagne qui dominait. On arriva à des villages, et l'on constitua 8 médecins pour panser les blessés ; car il y en avait beaucoup. On y séjourna 3 jours, et à cause des blessés, et parce qu'on y trouva beaucoup de vivres, de la farine de froment, du vin, et un grand amas d'orge à l'usage des chevaux. Toutes ces provisions avaient été rassemblées pour le satrape de la province. Le quatrième jour les Grecs descendirent dans la plaine. Tissapherne les ayant rejoints avec son armée, les força de cantonner dans le premier village qu'ils trouvèrent, et de ne plus tenter de combattre en marchant ; car ils avaient beaucoup de blessés. Des soldats les portaient et laissaient eux‑mêmes porter leurs armes à d'autres Grecs, ce qui faisait une multitude d'hommes hors de service. Mais lorsqu'on fut cantonné, et que les Barbares, s'approchant du village, voulurent inquiéter les Grecs, ceux‑ci eurent de beaucoup l'avantage ; car il était très différent de repousser, par des sorties, d'un lieu fermé, ces légères incursions ou de marcher en plaine, occupés sans cesse à résister aux efforts de l'ennemi. Vers le soir arriva l'heure où les Barbares devaient s'éloigner ; car ils ne campaient jamais à moins de 60 stades des Grecs, craignant d'être attaqués de nuit. Une armée perse est, en effet, dans les ténèbres, une mauvaise armée ; ils lient leurs chevaux, et leur mettent le plus souvent des entraves, de peur qu'ils ne s'enfuient. Survient‑il une alerte, il faut que le cavalier perse selle, bride son cheval et le monte, après avoir pris sa cuirasse, toutes choses difficiles à exécuter la nuit, et surtout dans un moment de tumulte et de confusion. Voilà pourquoi les Perses campaient loin des Grecs. Lorsqu'on sut que les Barbares voulaient se retirer, et que l'ordre en fut donné à leurs troupes, les hérauts publièrent aux Grecs de se tenir prêts à marcher, et les ennemis l'entendirent. Ils différèrent leur retraite quelque temps, mais quand il commença à se faire tard, ils se replièrent, car ils ne croyaient pas qu'il fût avantageux pour eux de marcher ni d'arriver de nuit à leur camp. Les Grecs, dès qu'ils virent clairement que les Barbares se retiraient, partirent eux‑mêmes, firent environ 60 stades, et mirent une telle distance entre les 2 armées, que ni le lendemain, ni le surlendemain il ne parut un ennemi. Le jour suivant, les Barbares qui s'étaient avancés la nuit occupent un poste avantageux sur la route par laquelle il fallait que l'armée grecque passât : c'était la crête d'une montagne qui dominait le seul chemin par où l'on descendait dans une autre plaine. Chirisophe voyant cette hauteur garnie d'ennemis qui l'avaient prévenu, envoie chercher Xénophon à l'arrière‑garde, et lui fait dire de lui amener les armés à la légère qui y étaient. Xénophon ne les en tira point, car il voyait déjà paraître Tissapherne et toute son armée. Mais se portant, lui-même au galop vers Chirisophe :

--τί καλεῖς; ὁ δὲ λέγει αὐτῷ·

"Que me voulez‑vous, demanda‑t‑il ?

--ἔξεστιν ὁρᾶν· κατείληπται γὰρ ἡμῖν ὁ ὑπὲρ τῆς καταβάσεως λόφος, καὶ οὐκ ἔστι παρελθεῖν, εἰ μὴ τούτους ἀποκόψομεν. [3.4.40] ἀλλὰ τί οὐκ ἦγες τοὺς πελταστάς; ὁ δὲ λέγει ὅτι οὐκ ἐδόκει αὐτῷ ἔρημα καταλιπεῖν τὰ ὄπισθεν πολεμίων ἐπιφαινομένων.

‑ Vous pouvez le voir vous‑même, répondit Chirisophe. L'ennemi s'est emparé avant nous du mamelon qui commande le chemin par où nous allons descendre, et il n'y a moyen de passer qu'en taillant ces gens‑là en pièces. Mais pourquoi n'avez‑vous point amené les armés à la légère ?" Xénophon dit qu'il n'avait pas jugé convenable de laisser l'arrière‑garde sans défense, l'ennemi commençant à déboucher sur elle.

--ἀλλὰ μὴν ὥρα γ᾽, ἔφη, βουλεύεσθαι πῶς τις τοὺς ἄνδρας ἀπελᾷ ἀπὸ τοῦ λόφου. [3.4.41] ἐνταῦθα Ξενοφῶν ὁρᾷ τοῦ ὄρους τὴν κορυφὴν ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ἑαυτῶν στρατεύματος οὖσαν, καὶ ἀπὸ ταύτης ἔφοδον ἐπὶ τὸν λόφον ἔνθα ἦσαν οἱ πολέμιοι, καὶ λέγει·

"Mais, ajouta‑t‑il, il est pressant de nous décider sur les moyens de déposter ceux que nous voyons occuper la hauteur en avant de nous." Xénophon jeta alors les yeux sur le sommet de la montagne au‑dessus de la position où se trouvait l'armée, et vit qu'il communiquait à la colline importante, occupée par l'ennemi.

--κράτιστον, ὦ Χειρίσοφε, ἡμῖν ἵεσθαι ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸ ἄκρον· ἢν γὰρ τοῦτο λάβωμεν, οὐ δυνήσονται μένειν οἱ ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ. ἀλλά, εἰ βούλει, μένε ἐπὶ τῷ στρατεύματι, ἐγὼ δ᾽ἐθέλω πορεύεσθαι· εἰ δὲ χρῄζεις, πορεύου ἐπὶ τὸ ὄρος, ἐγὼ δὲ μενῶ αὐτοῦ. [3.4.42]

"Le meilleur moyen, dit‑il à Chirisophe, est de gagner au plus vite le dessus des Barbares. Si nous y réussissons, ils ne pourront pas tenir dans le poste d'où ils dominent notre passage. Demeurez, si vous le voulez, à l'armée, et je marche à la montagne ou, si vous l'aimez mieux, portez‑vous‑y, et laissez‑moi au gros des troupes.

--ἀλλὰ δίδωμί σοι, ἔφη ὁ Χειρίσοφος, ὁπότερον βούλει ἑλέσθαι. εἰπὼν ὁ Ξενοφῶν ὅτι νεώτερός ἐστιν αἱρεῖται πορεύεσθαι, κελεύει δέ οἱ συμπέμψαι ἀπὸ τοῦ στόματος ἄνδρας· μακρὸν γὰρ ἦν ἀπὸ τῆς οὐρᾶς λαβεῖν. [3.4.43] καὶ ὁ Χειρίσοφος συμπέμπει τοὺς ἀπὸ τοῦ στόματος πελταστάς, ἔλαβε δὲ τοὺς κατὰ μέσον πλαισίου. συνέπεσθαι δ᾽ἐκέλευσεν αὐτῷ καὶ τοὺς τριακοσίους οὓς αὐτὸς εἶχε τῶν ἐπιλέκτων ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ πλαισίου. [3.4.44] ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο ὡς ἐδύναντο τάχιστα. οἱ δ᾽ἐπὶ τοῦ λόφου πολέμιοι ὡς ἐνόησαν αὐτῶν τὴν πορείαν ἐπὶ τὸ ἄκρον, εὐθὺς καὶ αὐτοὶ ὥρμησαν ἁμιλλᾶσθαι ἐπὶ τὸ ἄκρον. [3.4.45] καὶ ἐνταῦθα πολλὴ μὲν κραυγὴ ἦν τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατεύματος διακελευομένων τοῖς ἑαυτῶν, πολλὴ δὲ κραυγὴ τῶν ἀμφὶ Τισσαφέρνην τοῖς ἑαυτῶν διακελευομένων. [3.4.46] Ξενοφῶν δὲ παρελαύνων ἐπὶ τοῦ ἵππου παρεκελεύετο·

‑ Je vous donne le choix, répondit Chirisophe." Xénophon lui dit que, comme le plus jeune, il préférait d'être détaché, et lui demanda de lui donner des hommes de front, parce qu'il eût été trop long d'en faire venir de la queue. Chirisophe commanda, pour marcher avec Xénophon, les armés à la légère de l'avant‑garde, qu'il y remplaça par ceux qui étaient au centre du carré ; il commanda de plus les 300 hommes d'élite qui étaient sous ses ordres à la tête de l'armée, et leur dit de suivre Xénophon. Ce détachement marcha le plus vite qu'il put. Les ennemis qui étaient sur une hauteur, dès qu'ils s'aperçurent qu'on voulait gagner le sommet de la montagne, y coururent à l'envi pour prévenir les Grecs. Il s'éleva alors de grands cris et de l'armée grecque qui exhortait ses troupes, et de celle de Tissapherne qui tâchait d'animer les Barbares. Xénophon, courant à cheval sur le flanc de son détachement, excitait le soldat par ses discours.

--ἄνδρες, νῦν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα νομίζετε ἁμιλλᾶσθαι, νῦν πρὸς τοὺς παῖδας καὶ τὰς γυναῖκας, νῦν ὀλίγον πονήσαντες ἀμαχεὶ τὴν λοιπὴν πορευσόμεθα. [3.4.47] Σωτηρίδας δὲ ὁ Σικυώνιος εἶπεν·

"C'est maintenant, mes amis, vous devez le croire, c'est maintenant que vous combattez pour revoir la Grèce, vos enfants et vos femmes ; essuyez quelques moments de fatigue : le reste de votre route, vous n'aurez plus de combats à livrer." Sotéridas de Sicyon lui dit :

--οὐκ ἐξ ἴσου, ὦ Ξενοφῶν, ἐσμέν· σὺ μὲν γὰρ ἐφ᾽ἵππου ὀχῇ, ἐγὼ δὲ χαλεπῶς κάμνω τὴν ἀσπίδα φέρων. [3.4.48] καὶ ὃς ἀκούσας ταῦτα καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου ὠθεῖται αὐτὸν ἐκ τῆς τάξεως καὶ τὴν ἀσπίδα ἀφελόμενος ὡς ἐδύνατο τάχιστα ἔχων ἐπορεύετο· ἐτύγχανε δὲ καὶ θώρακα ἔχων τὸν ἱππικόν· ὥστ᾽ἐπιέζετο. καὶ τοῖς μὲν ἔμπροσθεν ὑπάγειν παρεκελεύετο, τοῖς δὲ ὄπισθεν παριέναι μόλις ἑπόμενος. [3.4.49] οἱ δ᾽ἄλλοι στρατιῶται παίουσι καὶ βάλλουσι καὶ λοιδοροῦσι τὸν Σωτηρίδαν, ἔστε ἠνάγκασαν λαβόντα τὴν ἀσπίδα πορεύεσθαι. ὁ δὲ ἀναβάς, ἕως μὲν βάσιμα ἦν, ἐπὶ τοῦ ἵππου ἦγεν, ἐπεὶ δὲ ἄβατα ἦν, καταλιπὼν τὸν ἵππον ἔσπευδε πεζῇ. καὶ φθάνουσιν ἐπὶ τῷ ἄκρῳ γενόμενοι τοὺς πολεμίους.

"Vous en parlez à votre aise, Xénophon, notre situation ne se ressemble pas : un cheval vous porte, et moi je porte un bouclier, et j'en suis très fatigué. À ces mots Xénophon se jeta à bas de son cheval, poussa cet homme hors du rang, et lui ayant arraché le bouclier, montait le plus vite qu'il lui était possible. Ce général se trouvait avoir de plus sa cuirasse de cavalier, en sorte que le poids de ses armes l'écrasait en marchant. Il exhortait cependant toujours la tête d'avancer, et la queue, qui avait peine à suivre, de rejoindre. Les soldats frappent Sotéridas, lui jettent des pierres, lui disent des injures, jusqu'à ce qu'ils l'obligent de reprendre son bouclier et son rang. Xénophon remonta sur son cheval, et s'en servit tant que le chemin fut praticable ; mais quand il cessa de l'être, ce général quitta sa monture, courut à pied avec les troupes, et les Grecs se trouvèrent arrivés au sommet de la montagne avant les ennemis.

[3.5.1] ἔνθα δὴ οἱ μὲν βάρβαροι στραφέντες ἔφευγον ᾗ ἕκαστος ἐδύνατο, οἱ δὲ Ἕλληνες εἶχον τὸ ἄκρον. οἱ δὲ ἀμφὶ Τισσαφέρνην καὶ Ἀριαῖον ἀποτραπόμενοι ἄλλην ὁδὸν ᾤχοντο. οἱ δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον καταβάντες ἐστρατοπεδεύοντο ἐν κώμῃ μεστῇ πολλῶν ἀγαθῶν. ἦσαν δὲ καὶ ἄλλαι κῶμαι πολλαὶ πλήρεις πολλῶν ἀγαθῶν ἐν τούτῳ τῷ πεδίῳ παρὰ τὸν Τίγρητα ποταμόν. [3.5.2] ἡνίκα δ᾽ἦν δείλη ἐξαπίνης οἱ πολέμιοι ἐπιφαίνονται ἐν τῷ πεδίῳ, καὶ τῶν Ἑλλήνων κατέκοψάν τινας τῶν ἐσκεδασμένων ἐν τῷ πεδίῳ καθ᾽ἁρπαγήν· καὶ γὰρ νομαὶ πολλαὶ βοσκημάτων διαβιβαζόμεναι εἰς τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ κατελήφθησαν. [3.5.3] ἐνταῦθα Τισσαφέρνης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ καίειν ἐπεχείρησαν τὰς κώμας. καὶ τῶν Ἑλλήνων μάλα ἠθύμησάν τινες, ἐννοούμενοι μὴ τὰ ἐπιτήδεια, εἰ καίοιεν, οὐκ ἔχοιεν ὁπόθεν λαμβάνοιεν. [3.5.4] καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ Χειρίσοφον ἀπῇσαν ἐκ τῆς βοηθείας· ὁ δὲ Ξενοφῶν ἐπεὶ κατέβη, παρελαύνων τὰς τάξεις ἡνίκα ἀπὸ τῆς βοηθείας ἀπήντησαν οἱ Ἕλληνες ἔλεγεν· [3.5.5]

Les Barbares tournèrent alors le dos, et chacun d'eux se sauva comme il put. Le détachement de Xénophon fut maître des hauteurs. L'armée de Tissapherne et celle d'Ariée se détournèrent et prirent un autre chemin. L'armée grecque, aux ordres de Chirisophe, descendit dans la plaine, et cantonna dans un village plein de vivres. Il y en avait beaucoup d'autres aussi bien approvisionnés dans le même canton, sur les bords du Tigre. Pendant l'après‑midi, l'ennemi paraît à l'improviste dans la plaine, et passe au fil de l'épée quelques Grecs qui s'y étaient dispersés pour piller ; car on avait pris beaucoup de troupeaux, dans le moment que les conducteurs les faisaient passer de l'autre côté du fleuve. Alors Tissapherne et ses troupes essayèrent de mettre le feu aux villages, et quelques Grecs s'en désespéraient, craignant de ne plus trouver où se fournir de vivres, si les Barbares prenaient le parti de tout brûler. Chirisophe avec ses troupes, revenait après avoir porté secours aux Grecs épars, sur qui étaient tombés les Barbares. Xénophon, qui descendait de la montagne, courant en ce moment le long des rangs :

--ὁρᾶτε, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, ὑφιέντας τὴν χώραν ἤδη ἡμετέραν εἶναι; ἃ γὰρ ὅτε ἐσπένδοντο διεπράττοντο, μὴ καίειν τὴν βασιλέως χώραν, νῦν αὐτοὶ καίουσιν ὡς ἀλλοτρίαν. ἀλλ᾽ἐάν που καταλείπωσί γε αὑτοῖς ἐπιτήδεια, ὄψονται καὶ ἡμᾶς ἐνταῦθα πορευομένους. [3.5.6] ἀλλ᾽, ὦ Χειρίσοφε, ἔφη, δοκεῖ μοι βοηθεῖν ἐπὶ τοὺς καίοντας ὡς ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας. ὁ δὲ Χειρίσοφος εἶπεν·

"Grecs, leur dit‑il, vous voyez les Barbares regarder déjà cette contrée comme à nous. Ce sont eux qui transgressent la condition qu'ils nous avaient imposée par le traité, de ne rien brûler dans l'empire du roi. Ils y portent le feu comme en pays qu'ils ne possèdent plus ; mais dans quelque lieu qu'ils laissent des vivres pour eux‑mêmes, ils nous y verront marcher. Je suis d'avis, Chirisophe, ajouta‑t‑il, de porter secours, contre ces incendiaires, aux villages qu'ils brûlent, comme à notre bien.

--οὔκουν ἔμοιγε δοκεῖ· ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς, ἔφη, καίωμεν, καὶ οὕτω θᾶττον παύσονται. [3.5.7] ἐπεὶ δὲ ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἦλθον, οἱ μὲν ἄλλοι περὶ τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν, στρατηγοὶ δὲ καὶ λοχαγοὶ συνῇσαν. καὶ ἐνταῦθα πολλὴ ἀπορία ἦν. ἔνθεν μὲν γὰρ ὄρη ἦν ὑπερύψηλα, ἔνθεν δὲ ὁ ποταμὸς τοσοῦτος βάθος ὡς μηδὲ τὰ δόρατα ὑπερέχειν πειρωμένοις τοῦ βάθους. [3.5.8] ἀπορουμένοις δ᾽αὐτοῖς προσελθών τις ἀνὴρ ῾Ρόδιος εἶπεν·

‑ Je ne suis point du tout de votre opinion, dit Chirisophe, mettons‑nous plutôt nous‑mêmes à brûler : c'est le moyen le plus prompt de faire cesser les Barbares." De retour à leurs tentes, les généraux et les chefs de lochos s'assemblèrent, tandis que le soldat s'occupait à chercher des vivres. On se trouvait dans un grand embarras. D'un côté étaient des montagnes excessivement élevées de l'autre un fleuve si profond, qu'en le sondant avec les piques on n'en pouvait toucher le fond.

--ἐγὼ θέλω, ὦ ἄνδρες, διαβιβάσαι ὑμᾶς κατὰ τετρακισχιλίους ὁπλίτας, ἂν ἐμοὶ ὧν δέομαι ὑπηρετήσητε καὶ τάλαντον μισθὸν πορίσητε. [3.5.9] ἐρωτώμενος δὲ ὅτου δέοιτο,

Un Rhodien vient trouver les généraux qui ne savaient quel parti prendre. "Je me charge de faire passer l'armée, dit‑il, et de transporter 4.000 hommes d'infanterie à la fois au‑delà du Tigre, si vous voulez me fournir les matériaux dont j'ai besoin, et me promettre un talent pour récompense. ‑ De quoi avez‑vous besoin, lui demanda‑t‑on ?

--ἀσκῶν, ἔφη, δισχιλίων δεήσομαι· πολλὰ δ᾽ὁρῶ πρόβατα καὶ αἶγας καὶ βοῦς καὶ ὄνους, ἃ ἀποδαρέντα καὶ φυσηθέντα ῥᾳδίως ἂν παρέχοι τὴν διάβασιν. [3.5.10] δεήσομαι δὲ καὶ τῶν δεσμῶν οἷς χρῆσθε περὶ τὰ ὑποζύγια· τούτοις ζεύξας τοὺς ἀσκοὺς πρὸς ἀλλήλους, ὁρμίσας ἕκαστον ἀσκὸν λίθους ἀρτήσας καὶ ἀφεὶς ὥσπερ ἀγκύρας εἰς τὸ ὕδωρ, διαγαγὼν καὶ ἀμφοτέρωθεν δήσας ἐπιβαλῶ ὕλην καὶ γῆν ἐπιφορήσω· [3.5.11] ὅτι μὲν οὖν οὐ καταδύσεσθε αὐτίκα μάλα εἴσεσθε· πᾶς γὰρ ἀσκὸς δύ᾽ἄνδρας ἕξει τοῦ μὴ καταδῦναι. [3.5.12] ὥστε δὲ μὴ ὀλισθάνειν ἡ ὕλη καὶ ἡ γῆ σχήσει. ἀκούσασι ταῦτα τοῖς στρατηγοῖς τὸ μὲν ἐνθύμημα χαρίεν ἐδόκει εἶναι, τὸ δ᾽ἔργον ἀδύνατον· ἦσαν γὰρ οἱ κωλύσοντες πέραν πολλοὶ ἱππεῖς, οἳ εὐθὺς τοῖς πρώτοις οὐδὲν ἂν ἐπέτρεπον τούτων ποιεῖν. [3.5.13] ἐνταῦθα τὴν μὲν ὑστεραίαν ὑπανεχώρουν εἰς τοὔμπαλιν [ἢ πρὸς Βαβυλῶνα] εἰς τὰς ἀκαύστους κώμας, κατακαύσαντες ἔνθεν ἐξῇσαν· ὥστε οἱ πολέμιοι οὐ προσήλαυνον, ἀλλὰ ἐθεῶντο καὶ ὅμοιοι ἦσαν θαυμάζειν ὅποι ποτὲ τρέψονται οἱ Ἕλληνες καὶ τί ἐν νῷ ἔχοιεν. [3.5.14] ἐνταῦθα οἱ μὲν ἄλλοι στρατιῶται ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ᾖσαν· οἱ δὲ στρατηγοὶ πάλιν συνῆλθον, καὶ συναγαγόντες τοὺς ἑαλωκότας ἤλεγχον τὴν κύκλῳ πᾶσαν χώραν τίς ἑκάστη εἴη. [3.5.15] οἱ δὲ ἔλεγον ὅτι τὰ πρὸς μεσημβρίαν τῆς ἐπὶ Βαβυλῶνα εἴη καὶ Μηδίαν, δι᾽ἧσπερ ἥκοιεν, ἡ δὲ πρὸς ἕω ἐπὶ Σοῦσά τε καὶ Ἐκβάτανα φέροι, ἔνθα θερίζειν λέγεται βασιλεύς, ἡ δὲ διαβάντι τὸν ποταμὸν πρὸς ἑσπέραν ἐπὶ Λυδίαν καὶ Ἰωνίαν φέροι, ἡ δὲ διὰ τῶν ὀρέων καὶ πρὸς ἄρκτον τετραμμένη ὅτι εἰς Καρδούχους ἄγοι. [3.5.16] τούτους δὲ ἔφασαν οἰκεῖν ἀνὰ τὰ ὄρη καὶ πολεμικοὺς εἶναι, καὶ βασιλέως οὐκ ἀκούειν, ἀλλὰ καὶ ἐμβαλεῖν ποτε εἰς αὐτοὺς βασιλικὴν στρατιὰν δώδεκα μυριάδας· τούτων δ᾽οὐδέν᾽ἀπονοστῆσαι διὰ τὴν δυσχωρίαν. ὁπότε μέντοι πρὸς τὸν σατράπην τὸν ἐν τῷ πεδίῳ σπείσαιντο, καὶ ἐπιμιγνύναι σφῶν τε πρὸς ἐκείνους καὶ ἐκείνων πρὸς ἑαυτούς. [3.5.17] ἀκούσαντες ταῦτα οἱ στρατηγοὶ ἐκάθισαν χωρὶς τοὺς ἑκασταχόσε φάσκοντας εἰδέναι, οὐδὲν δῆλον ποιήσαντες ὅποι πορεύεσθαι ἔμελλον. ἐδόκει δὲ τοῖς στρατηγοῖς ἀναγκαῖον εἶναι διὰ τῶν ὀρέων εἰς Καρδούχους ἐμβαλεῖν· τούτους γὰρ διελθόντας ἔφασαν εἰς Ἀρμενίαν ἥξειν, ἧς Ὀρόντας ἦρχε πολλῆς καὶ εὐδαίμονος. ἐντεῦθεν δ᾽εὔπορον ἔφασαν εἶναι ὅποι τις ἐθέλοι πορεύεσθαι. [3.5.18] ἐπὶ τούτοις ἐθύσαντο, ὅπως ἡνίκα καὶ δοκοίη τῆς ὥρας τὴν πορείαν ποιοῖντο· τὴν γὰρ ὑπερβολὴν τῶν ὀρέων ἐδεδοίκεσαν μὴ προκαταληφθείη· καὶ παρήγγειλαν, ἐπειδὴ δειπνήσαιεν, συσκευασαμένους πάντας ἀναπαύεσθαι, καὶ ἕπεσθαι ἡνίκ᾽ἄν τις παραγγέλλῃ.

‑ Il me faudra, dit‑il, 2.000 outres. Mais je vois beaucoup de moutons, de chèvres, de bœufs, d'ânes ; en les écorchant et en soufflant leurs peaux, je vous procurerai un moyen facile de passer. Il me faudra aussi les cordes et les sangles dont vous vous servez aux équipages pour charger les bêtes de somme. Avec ces liens, j'attacherai les outres que j'aurai disposées les unes près des autres ; j'y suspendrai des pierres que je laisserai tomber en guise d'ancres ; puis mettant à l'eau ce radeau, et le contenant des 2 côtés par de forts liens, je jetterai dessus des fascines, et sur les fascines de la terre. Vous allez voir que vous ne courrez aucun risque d'enfoncer ; car chaque outre peut soutenir 2 hommes ; et les fascines recouvertes de terre, vous empêcheront de glisser." Les généraux ayant prêté l'oreille à cette proposition, jugèrent que l'invention était ingénieuse et l'exécution impossible, car il y avait au‑delà du fleuve beaucoup de cavalerie qui aurait empêché les premières troupes, qui l'auraient essayé, de mettre pied à terre, et qui se serait opposée à tout ce qu'on aurait tenté. Le lendemain, les Grecs revinrent sur leurs pas vers Babylone ; ils occupèrent des villages qui n'étaient pas brûlés, et brûlèrent ceux dont ils sortaient. Les Perses ne firent point marcher leur cavalerie contre eux ; ils les contemplaient et paraissaient bien étonnés, ne pouvant concevoir ni où se porteraient leurs ennemis, ni quel projet ils avaient en tête. Pendant que le soldat cherchait des vivres, on convoqua une nouvelle assemblée de généraux, et de chefs de lochos, et s'étant fait amener tous les prisonniers qu'on avait faits, on tâcha de tirer d'eux des connaissances sur tous les pays dont on était entouré. Ils dirent que vers le midi, par le chemin que l'armée avait suivi, on retournerait à Babylone et dans la Médie ; que vers l'orient étaient Suse et Ecbatane, où le roi passe le printemps et l'été ; qu'en traversant le fleuve et tirant au couchant, on marcherait vers l'Ionie et la Lydie ; qu'enfin vers le nord, en s'enfonçant dans les montagnes, on se trouverait dans le pays des Carduques. Ces peuples, disait‑on, habitaient un sol montueux, étaient belliqueux, et n'obéissaient point au roide Perse. On prétendait qu'une armée de 120.000 hommes, envoyée par ce prince, avait voulu y pénétrer, et qu'il n'en était pas revenu un seul soldat, à cause de la difficulté des chemins ; on ajoutait que lorsque ces peuples faisaient un traité avec le satrape qui commandait dans la plaine, un commerce libre subsistait alors entre eux et les Perses. Après ce rapport, les généraux firent séparer les prisonniers qui disaient connaître chaque pays, et ne déclarèrent point quelle route ils voulaient choisir ; mais ils avaient jugé nécessaire de se frayer un chemin dans les montagnes des Carduques ; car on leur avait annoncé qu'après les avoir traversées, ils entreraient en Arménie, pays vaste et fertile où commandait Orontas. De là on prétendait qu'il leur serait facile de se porter où ils voudraient. Ils sacrifièrent ensuite afin qu'il leur fût loisible de partir à l'heure qu'ils jugeraient convenable, car ils craignaient qu'on ne s'emparât d'avance du sommet des montagnes. On fit dire à l'ordre que l'armée, après avoir soupé, pliât ses bagages, puis se reposât, mais fût prête à marcher dès qu'on l'en avertirait.

LIVRE TROISIÈME.

J'ai rendu compte, dans les livres précédents de la marche des Grecs et de Cyrus vers la haute Asie, de ce qui s'était passé jusqu'à la bataille ; des événements qui suivirent la mort de ce prince ; du traité conclu entre les Grecs et Tissapherne, et du commencement de leur retraite avec ce satrape. Quand on eut arrêté leurs généraux et mis à mort tout ce qui les avait suivis de chefs et de soldats, les Grecs se trouvèrent dans un grand embarras. Ils, songèrent qu'ils étaient au centre de l'empire d'Artaxerxès, entourés de tous côtés de beaucoup de villes et de nations, leurs ennemies. Personne ne devait plus fournir un marché garni de vivres. Ils se trouvaient à plus de dix mille stades de la Grèce, n'avaient plus de guide, et la route qui les eût ramenés dans leur patrie, leur était barrée par des fleuves qu'ils ne pouvaient traverser. Les Barbares que Cyrus avait conduits dans la haute Asie les avaient trahis : seuls et abandonnés ils n'avaient pas un homme de cavalerie. Il était évident que désormais vainqueurs, ils ne tueraient pas un fuyard ; vaincus, ils perdraient jusqu'au dernier soldat. Ces réflexions et leur découragement furent cause que peu d'entre eux purent manger ce soir‑là. Peu allumèrent des feux, et il n'y en eut pas beaucoup qui dans la nuit vinssent jusqu'aux armes : chacun se reposa où il se trouva ; aucun ne goûta les douceurs du sommeil. Tourmentés par leurs chagrins, ils regrettaient leur patrie, leurs parents, leurs femmes, leurs enfants, qu'ils n'espéraient plus revoir, et affectés de ces idées, tous restaient dans un morne repos.
Il y avait dans l'année un Athénien nommé Xénophon. Il ne l'avait suivie ni comme général, ni comme chef de lochos, ni comme soldat. Proxène, qui était un des anciens hôtes de sa famille, l'avait tiré de la maison paternelle, en lui promettant, s'il venait, de le mettre bien avec Cyrus, "de l'amitié duquel, disait ce général, je crois avoir plus à espérer que de ma patrie." Xénophon ayant lu la lettre de Proxène, consulta sur son départ Socrate l'Athénien. Socrate, craignant que Xénophon ne se rendît suspect aux Athéniens, en se liant avec Cyrus qui avait paru aider de toute sa puissance les Lacédémoniens dans leur guerre contre Athènes, Socrate, dis‑je, lui conseilla d'aller à Delphes et d'y consulter sur son dessein le dieu qui y rend des oracles. Xénophon y étant allé, demanda à Apollon à quel dieu il devait offrir des sacrifices et faire des vœux, afin que le voyage qu'il projetait tournât le plus avantageusement pour lui, et qu'il revînt sain et sauf, après un heureux succès. La réponse d'Apollon lui désigna à quels dieux il convenait de faire des sacrifices. Xénophon, de retour à Athènes, apprend à Socrate l'oracle qui lui a été rendu. Ce philosophe l'ayant entendu, reproche à son disciple de n'avoir pas demandé d'abord lequel valait mieux pour lui de partir ou de rester ; mais de s'être déterminé lui‑même à partir, et de n'avoir consulté l'oracle que sur les moyens les plus propres à rendre son voyage heureux. "Cependant, puisque vous vous êtes borné à cette question, ajouta Socrate, il faut faire ce que le Dieu a prescrit." Ainsi Xénophon ayant sacrifié aux dieux indiqués par Apollon, mit à la voile. Il rejoignit à Sardes Proxène et Cyrus prêts à marcher vers la haute Asie. On le présenta à Cyrus. D'après le désir de Proxène, ce prince témoigna aussi qu'il souhaitait que Xénophon restât à son armée, et lui dit que dès que l'expédition serait finie il le renverrait. On prétendait que l'armement se faisait contre les Pisidiens.
Xénophon commença la campagne, ayant été ainsi trompé sur l'objet de l'entreprise, mais n'étant pas joué pal Proxène ; car ni ce général, ni aucun autre des Grecs, si ce n'est Cléarque ne se doutaient qu'on marchât contre le roi. Lorsqu'on fut arrivé en Cilicie, il parut évident que c'était contre Artaxerxès que se faisait cette expédition. La plupart des Grecs, effrayés de la longueur de la route, ne suivirent que contre leur gré Cyrus. La honte de reculer aux yeux de leurs camarades et du prince les retint à son armée. Xénophon fut de ce nombre. Dans l'extrémité où l'on était réduit pour lors, il s'affligeait comme les autres, et ne pouvait dormir. Le sommeil cependant ayant un instant fermé sa paupière, il eut un songe. Il lui sembla entendre gronder le tonnerre, et voir tomber sur la maison de son père la foudre, qui la mit toute en feu. Il s'éveilla aussitôt saisi de terreur. D'une part, il jugea que ce songe ne lui présageait rien que d'heureux ; car au milieu des fatigues et des dangers, il lui avait apparu une grande lumière venant du ciel ; d'autre part, il craignit qu'il ne pût sortir de l'empire du roi, et que de tous côtés il n'y fût retenu par des obstacles, jugeant que ce songe venait de Jupiter roi, et s'étant vu de toutes parts environné de flammes.
Par les événements qui suivirent ce songe, on pourra reconnaître de quelle nature il était ; car voici ce qui arrive aussitôt : Xénophon s'éveille, et telles sont les premières idées qui le frappent : "Pourquoi suis‑je couché ? La nuit s'avance. Avec le jour nous aurons probablement l'ennemi sur les bras ; si nous tombons au pouvoir du roi, qui l'empêchera, après que nous aurons été témoins du plus affreux spectacle, après qu'il nous aura fait souffrir toutes les horreurs des supplices, de nous condamner à la mort la plus ignominieuse ? Personne ne se prépare, personne ne songe même à prendre les moyens de repousser l'ennemi. Nous restons tous couchés comme si nous avions le loisir de nous livrer au repos. Que fais‑je moi‑même ? D'où attends‑je un général qui prenne le parti qu'exigent les circonstances, et jusqu'à quel âge dois‑je différer de veiller moi‑même à mon salut ? Car je n'ai pas l'air de vieillir beaucoup si je me rends aujourd'hui à l'ennemi." D'après ces réflexions, il se lève et appelle d'abord les chefs de loches de la section de Proxène Quand ils furent assemblés, il leur dit : "Braves chefs, je ne puis ni dormir (et sans doute, vous ne dormiez pas plus que moi), ni rester plus longtemps couché, ayant devant les yeux la triste situation où nous sommes réduits ; car il est évident que nos ennemis n'ont voulu être en guerre ouverte avec nous qu'après avoir cru s'y être bien préparés, et personne de nous ne s'occupe des moyens de les repousser vigoureusement. Quel sort pensons‑nous qui nous attende, si nous perdons courage et tombons dans les mains du roi, de ce prince inhumain qui, ne trouvant pas sa cruauté assouvie par la mort de son propre a frère, en a mutilé le cadavre, a fait couper la tête et la main de Cyrus, et les a exposées en spectacle au haut d'une pique ? Quels supplices réserve‑t‑il, croyez‑vous, pour nous, dont personne n'épouse ici les intérêts, et qui avons pris les armes pour le faire tomber du trône dans l'esclavage ou même pour lui ôter, si nous pouvions, la vie ? Ne nous fera‑t‑il pas subir les plus honteuses tortures ? Ne cherchera‑t‑il pas tous les moyens d'inspirer au reste des mortels une terreur qui les détourne de porter la guerre au sein de ses états ? Il faut donc tout tenter pour ne pas tomber en son pouvoir. Tant qu'a duré le traité, je n'ai cessé de plaindre les Grecs et d'envier le bonheur d'Artaxerxès et des Perses. Je considérais l'immensité et la fertilité du pays que possédaient nos ennemis, l'abondance dans laquelle ils nageaient. Que d'esclaves ! Que de bétail ! Que d'or et d'habits magnifiques ! Tournant ensuite mes regards sur notre armée, je voyais qu'aucun de ces biens n'était à nous sans l'acheter. Je savais qu'il ne restait plus de quoi payer qu'à peu de nos soldats, et que nos serments nous empêchaient tous de nous fournir du nécessaire, autrement que l'argent à la main. Souvent, d'après ces considérations, notre traité m'effrayait plus que ne m'effraie aujourd'hui la guerre. Puisque la convention est rompue par le fait des Perses, il me semble qu'ils ont mis fin en même temps, et aux outrages qu'il nous fallait essuyer d'eux, et aux soupçons continuels dans lesquels il nous fallait vivre. Tous les biens dont ils jouissaient ne sont pas plus à eux, désormais qu'ils ne sont à nous. Comme les prix des jeux de la Grèce déposés entre les prétendants, ils appartiendront aux plus courageux. Les dieux sont les arbitres de ce combat, et sans doute, car ils sont justes, ils se déclareront pour nous. Les Barbares les ont offensés par leurs parjures, et nous, lorsque nous nous sommes vus entourés de tant d'objets de tentation, nous nous sommes sévèrement abstenus de rien prendre par respect pour nos serments et pour les Immortels. Je crois donc que nous pouvons marcher au combat avec plus d'assurance que nos ennemis. Nous avons d'ailleurs plus qu'eux l'habitude et la force de supporter le froid, le chaud, la fatigue, et grâces au ciel, nos âmes sont d'une meilleure trempe. Les Barbares seront plus faciles que nous à blesser et à tuer si les dieux nous accordent comme ci‑devant la victoire. Mais peut‑être d'autres Grecs que nous ont‑ils en ce moment la même pensée ? N'attendons pas, je vous en conjure par les Immortels, qu'ils viennent nous trouver, et que ce soient eux qui nous exhortent à une défense honorable ; commençons les premiers à marcher dans le chemin de l'honneur et entraînons‑y les autres. Montrez ‑vous les plus braves des chefs grecs ; montrez-vous plus dignes d'être généraux que nos généraux eux‑mêmes. Si vous voulez courir à cette gloire, j'ai dessein de vous suivre ; si vous m'ordonnez de vous y conduire, je ne prétexte point mon âge pour m'en dispenser. Je crois au contraire que la vigueur de la jeunesse ne me rend que plus capable de repousser les maux qui me menacent." Ainsi parla Xénophon. Les chefs ayant entendu son discours, lui dirent tous de se mettre à leur tête. Il n'y eut qu'un certain Apollonide, qui affectait de parler le dialecte béotien, qui soutint que c'était déraisonner que de prétendre, qu'il y eût d'autre espoir de salut, que de fléchir le roi, s'il était possible ; et il commençait à exposer les difficultés qu'il trouvait à se tirer autrement d'affaire. Xénophon l'interrompit par ces mots : "Ô le plus étonnant des hommes, qui ne concevez pas ce que vous voyez, qui ne vous souvenez pas de ce qui a frappé vos oreilles l Vous étiez avec nous lorsqu'après la mort de Cyrus, le roi enorgueilli de sa bonne fortune, nous fit ordonner de rendre les armes ; mais dès qu'il vit qu'au lieu de les rendre nous nous en étions couverts, que nous avions marché à lui et campé à peu de distance de son armée, que ne fit‑il pas pour obtenir la paix ? Il envoya des députés, mendia notre alliance et fournit des vivres d'avance. Nos généraux et nos autres chefs ensuite se fiant sur le traité et ayant été, sans armes, comme vous voudriez que nous y allassions encore, s'aboucher avec les Barbares, où en sont‑ils maintenant ? Accablés de coups, de blessures, d'outrages, les malheureux ne peuvent obtenir la mort qu'ils implorent sans doute. Vous avez vu tout ce que je dis là ; et traitez de vains discoureurs ceux qui parlent de résistance. Vous nous exhorterez à aller encore faire d'inutiles efforts pour fléchir nos ennemis. Mon avis, braves chefs, est de ne plus laisser cet homme prendre rang avec nous, de lui ôter son grade, de lui mettre des bagages sur le dos, et de nous en servir à cette vile fonction ; car il est Grec, mais par ses sentiments il déshonore et sa patrie et toute la Grèce." Agasias de Stymphale reprit : " Cet homme n'a rien de commun ni avec la Béotie ni avec la Grèce ; car je lui ai vu les deux oreilles percées comme à un Lydien, et ce fait était vrai." On le chassa donc, et les autres chefs de lochos marchant le long de la ligne, appelaient le général, s'il était en vie ou, si le général était mort, ceux qui commandaient sous ses ordres. Tous s'étant assemblés, s'assirent en avant des armes. Les généraux et les autres chefs qui s'y trouvèrent montaient au nombre de cent à peu près. Il était alors environ minuit. Hiéronyme Éléen, le plus âgé parmi ceux de la section de Proxène, prit le premier la parole et tint ce discours :"Généraux et chefs de loches, en jetant les yeux sur notre situation, il nous a paru convenable de nous assembler et de vous appeler pour délibérer ensemble et trouver, si nous le pouvons, quelque expédient avantageux. Redites donc ici, Xénophon, ajouta‑t‑il, ce que vous nous avez communiqué." Xénophon parla alors en ces termes :"Nous savons tous que le roi et Tissapherne ont fait arrêter autant de Grecs qu'ils ont pu. On ne peut douter qu'ils ne tendent des pièges au reste et ne nous fassent périr s'ils en ont les moyens ; je pense donc qu'il nous faut faire les derniers efforts pour ne point tomber au pouvoir des Barbares, mais pour qu'ils tombent plutôt au nôtre s'il se peut. Soyez bien convaincus qu'il s'en présente, à tous tant que nous sommes ici, la plus belle occasion. Il n'est point de soldats qui n'aient les yeux tournés sur vous ; s'ils vous voient consternés, ils se conduiront tous en lâches ; mais si vous paraissez vous disposer à marcher à l'ennemi et y exhortez le reste de l'armée, sachez et qu'elle vous suivra et qu'elle tâchera de vous imiter. Il est juste que vous différiez un peu du simple soldat : vous êtes les uns ses généraux, les autres commandent les subdivisions des sections placées sous leurs ordres.
Pendant la paix on vous considérait plus que le soldat, vous jouissiez d'une plus grande opulence : vous devez donc maintenant, que nous sommes en guerre, vous estimer encore vous‑mêmes plus que la multitude qui vous suit. Vous devez prévoir, vous devez travailler pour elle, s'il est nécessaire, et je pense d'abord que vous rendrez un grand service à l'armée de vous occuper à remplacer au plus tôt les généraux et les autres chefs qu'elle a perdus ; car, pour m'expliquer en deux mots, sans eux, rien de glorieux, rien de vigoureux à espérer nulle part, mais surtout à la guerre. La discipline est, à mon avis, le salut des armées : l'indiscipline en a perdu beaucoup.
Après avoir élu autant de nouveaux chefs qu'il nous en manque, je pense qu'il sera très à propos que vous rassembliez et encouragiez le reste des Grecs ; car vous avez sans doute remarqué dans quelle consternation étaient plongés les détachements, et quand ils ont été prendre leurs armes, et quand ils ont marché aux postes avancés. Tant qu'elle durera, je ne sais à quoi sera bon le soldat, soit qu'on ait à l'employer de jour ou de nuit. Mais si l'on détourne ses pensées vers d'autres objets, si on lui fait envisager, non pas seulement le mal qu'il peut souffrir, mais encore celui qu'il peut faire, on relèvera son courage car vous savez sans doute qu'à la guerre ce n'est ni la multitude des hommes ni leur force corporelle qui donnent les victoires ; mais ceux qui, avec les âmes les plus vigoureuses et la protection des dieux, marchent droit à l'ennemi trouvent rarement des adversaires qui les attendent, et j'ai fait l'observation suivante : quiconque dans le métier des armes tâche, à quelque prix que ce soit, de prolonger ses jours, meurt presque toujours honteusement et comme un lâche ; mais tous ceux qui regardent la mort comme un mal commun à tous les hommes, et qu'il faut nécessairement subir, qui ne combattent que pour obtenir une fin glorieuse, ce sont ceux‑là, dis-je, que je vois surtout parvenir à une longue vieillesse et passer jusqu'à leur trépas les jours les plus heureux. D'après ces réflexions, voici le moment où il faut montrer notre courage et réveiller celui des autres." Xénophon cessa alors de parler. Chirisophe prit ensuite la parole, et dit : "Je ne vous connaissais point jusqu'ici, Xénophon ; j'avais seulement entendu dire que vous étiez Athénien. Je loue maintenant et vos discours et vos actions : je voudrais pour le bien de tous les Grecs, que la plupart d'entre eux vous ressemblassent. Ne tardons point, ajouta-t‑il. Séparons‑nous, compagnons. Que ceux d'entre vous qui manquent de chefs en choisissent. Revenez ensuite au centre du camp avec ceux que vous aurez élus ; puis nous y convoquerons toute l'armée. Que le héraut Tolmidès ne manque pas de s'y trouver aussi avec nous." À ces mots il se leva pour qu'on ne différât plus et que l'on fît ce qui était urgent. On élut ensuite pour généraux Timasion Dardanien, à la place de Cléarque ; Xanticle Achéen, à la place de Socrate ; Cléanor d'Orchomène, au lieu d'Agias d'Arcadie ; Philésius Achéen, au lieu de Ménon ; et Xénophon d'Athènes succéda à Proxène.
Après qu'on eut fait l'élection, le jour étant prêt à paraître, les chefs vinrent au centre du camp. Ils jugèrent à propos de placer les gardes en avant et de convoquer ensuite tous les soldats. Quand ils furent réunis, Chirisophe Lacédémonien se leva d'abord et parla en ces termes :" Soldats, notre situation présente est fâcheuse. Nous avons perdu des généraux, des chefs de lochos, des soldats dignes de nos regrets. D'ailleurs les troupes d'Ariée qui ont été jusqu'ici nos alliées ont fini par nous trahir. Il faut cependant vous montrer maintenant courageux et ne vous point laisser abattre. Il faut tâcher de nous sauver, si nous le pouvons, par des victoires éclatantes, sinon de trouver une mort honorable. Mais tant que nous vivrons, ne nous livrons jamais aux mains de nos ennemis ; car nous aurions, je crois, à souffrir des maux, que puisse le ciel faire retomber sur leurs têtes !"
Cléanor d'Orchomène se leva ensuite et tint ce discours :" Vous voyez, soldats, les parjures du roi et son impiété. Vous voyez l'infidélité de Tissapherne. Il nous a dit qu'étant voisin de la Grèce, il mettait la plus grande importance à nous sauver ; il y a ajouté des serments, nous a présenté la main en signe d'alliance, et tout cela pour tromper et pour arrêter ensuite nos généraux. Il n'a pas même craint Jupiter, vengeur des droits de l'hospitalité ; mais après avoir fait asseoir Cléarque à sa table, il a mis à mort des Grecs trompés par de telles perfidies. Ariée, que nous avons voulu élever au trône, qui avait reçu notre foi, qui nous avait donné la sienne lorsque nous nous promîmes réciproquement de ne nous point trahir, Ariée n'a pas craint davantage les Immortels, et n'a pas respecté les mânes de Cyrus. Ariée, que Cyrus a, pendant sa vie, comblé d'honneurs passe maintenant dans le parti des plus cruels ennemis de ce prince, et tâche de nuire aux Grecs, aux défenseurs de Cyrus. Puissent les Dieux punir ces scélérats ! C'est à nous, qui sommes témoins de leurs crimes, à ne nous plus laisser tromper par eux, mais à les combattre le plus courageusement que nous pourrons, et à subir ce que le ciel ordonnera de nous." Xénophon se leva alors, revêtu des habits et des armes les plus magnifiques qu'il avait pu se procurer. Il avait pensé que, si les dieux lui donnaient la victoire, la plus superbe parure siérait au vainqueur, et que s'il fallait succomber, il était convenable de mourir dans les plus beaux vêtements, qui déposeraient qu'il s'était jugé digne de les porter. Il commença à parler en ces termes :" Cléanor vous expose les parjures et l'infidélité des Barbares ; je présume que vous ne les ignorez pas. Si l'armée veut faire une nouvelle paix avec eux, elle ne peut manquer d'être fort découragée, en considérant ce qu'ils ont fait souffrir à nos généraux, qui, sur la foi des traités, se sont remis en leurs mains. Mais si nous résolvons de punir, les armes à la main, ces traîtres de crime qu'ils ont commis, et de leur faire la guerre par toutes sortes de moyens, nous avons, si les dieux nous aident, l'espoir le mieux fondé de nous sauver avec gloire." Pendant que Xénophon parlait ainsi, un Grec éternue. Les soldats l'ayant entendu se prosternent tous en même temps, et adorent le dieu qui leur donne ce présage. Xénophon leur dit : "puisque au moment où nous délibérons sur notre salut, nous recevons un présage que nous envoie Jupiter sauveur, je suis d'avis que nous fassions vœu de sacrifier à ce dieu, en actions de grâces de notre délivrance, dès que nous serons en pays ami, et que nous adressions en même temps aux autres dieux la promesse de leur immoler alors des victimes, selon notre pouvoir. Que ceux qui sont de mon opinion, ajouta Xénophon, lèsent la main. + Tous les Grecs la levèrent. On prononça alors les vœux, et l'on chanta le péan ; puis les hommages dus aux dieux leur ayant été rendus, Xénophon continua ainsi :"Je vous disais que nous avons beaucoup de puissants motifs d'espérer que nous nous sauverons avec gloire. D'abord nous observons les serments dont nous avons appelé les cieux à témoins ; et nos ennemis se sont parjurés : traité, serments, ils ont tout violé. Il est donc probable que les dieux combattront avec nous contre nos adversaires ; les dieux qui, aussitôt qu'il leur plaît, peuvent rendre en un moment les grands bien petits, et sauvent avec facilité les faibles des périls les plus imminents. Je vais même vous rappeler les dangers qu'ont courus vos ancêtres, pour vous convaincre qu'il est de votre intérêt de vous conduire avec courage, et, qu'aidés par les Immortels, de braves gens se tirent d'affaire à quelques extrémités qu'ils soient réduits. Quand les Perses et leurs alliés vinrent avec une année nombreuse pour détruire Athènes, les Athéniens osèrent leur résister et les vainquirent. Ils avaient fait vœu à Diane de lui immoler autant de chèvres qu'ils tueraient d'ennemis, et n'en trouvant pas assez pour accomplir leur promesse, ils prirent le parti d'en sacrifier cinq cents tous les ans, usage qui dure encore. Lorsqu'ensuite Xerxès, qui avait rassemblé des troupes innombrables, marcha contre la Grèce, vos ancêtres battirent sur terre et sur mer les aïeuls de vos ennemis. Vous en voyez des monuments dans les trophées qui existent encore ; mais la plus grande preuve que vous en ayez est la liberté des villes où vous êtes nés, et où vous avez, reçu votre éducation, car vous ne connaissez point de maître parmi les hommes, et vous ne vous prosternez que devant les dieux. Tels furent les aïeux dont vous sortez : je ne dirai point qu'ils aient à rougir de leurs neveux. Il y a peu de jours qu'opposés en ligne aux descendants de l'armée de Xerxès, vous avez avec l'aide des dieux, vaincu des troupes beaucoup plus nombreuses que les vôtres ; vous vous êtes conduits alors avec distinction ; quoiqu'il ne s'agît que de mettre Cyrus sur le trône. Aujourd'hui qu'il y va de votre salut, il vous convient de montrer encore plus d'ardeur et de courage ; vous devez même désormais attaquer l'ennemi avec plus d'audace. Avant que vous eussiez éprouvé ce que sont les Perses, vous avez, marché contre une multitude innombrable, et avez osé les charger avec ce courage qui est héréditaire aux Grecs ; maintenant vous savez par expérience que les Barbares, en quelque nombre qu'ils soient, se gardent bien de vous attendre : comment les craindriez‑vous encore ? Ne regardez, pas non plus comme un désavantage que l'armée barbare de Cyrus, qui a ci‑devant combattu en ligne avec nous, nous ait abandonnés. Ces troupes sont encore plus lâches que celles que nous avons battues ; elles nous ont donc quittés, et se sont réfugiées près de celles de Tissapherne : ne vaut‑il pas beaucoup mieux voir, dans la ligne de l'ennemi que dans la nôtre des gens qui veulent toujours être les premiers à fuir ? Que si quelqu'un de vous est consterné de ce que nous n'avons point de cavalerie, tandis que l'ennemi nous en oppose une nombreuse, songez que dix mille cavaliers ne sont que dix mille hommes ; car personne n'a jamais été tué, dans une affaire, d'une morsure ou d'un coup de pied de cheval. Ce sont les hommes qui font le sort des batailles. Nous sommes portés plus solidement que le cavalier, obligé de se tenir sur le dos de son cheval dans un exact équilibre, il n'est pas seulement effrayé de nos coups, et la crainte de tomber l'inquiète encore. Nous autres, appuyés sur un sol ferme, nous frappons plus fortement si quelqu'un nous approche et nous atteignons le but où nous visons, avec plus de certitude. Les cavaliers n'ont sur nous qu'un avantage, c'est de se mettre plus tôt en sûreté par la fuite. Mais peut‑être, incapables de vous effrayer des combats qu'il faudra livrer, vous affligez‑vous seulement de ce que Tissapherne ne nous conduira plus, de ce que le roi ne nous fera plus trouver un marché et des vivres. Considérez lequel vaut mieux d'avoir pour guide un satrape, qui machine évidemment notre perte ou de faire conduire l'armée par des hommes qu'on aura pris dans le pays, à qui on donnera des ordres, et qui sauront que leur tête répond des fautes qu'ils pourraient commettre contre nous. Quant aux vivres, serait‑il plus avantageux d'en payer fort cher une petite mesure au marché que nous feraient trouver les Barbares, surtout devant être bientôt réduits à n'avoir plus de quoi en acheter, qu'il ne le sera de prendre en vainqueurs, si nous avons des succès, notre subsistance, à la mesure que chacun de nous voudra ? Peut‑être reconnaissez‑vous que tout ce que je viens de vous faire envisager est préférable ; mais craignez‑vous de ne pouvoir traverser les fleuves, et vous plaignez‑vous d'avoir été cruellement trompés par les Barbares, qui en ont mis de nouveaux entre la Grèce et vous ? Songez que c'est la plus grande folie qu'ait pu faire votre ennemi ; car, tous les fleuves, quoique l'on ne puisse pas les passer loin de leurs sources, si l'on remonte, deviennent enfin guéables, et l'on n'y trouve pas de l'eau jusqu'au genou. Mais, quand même le passage en serait impraticable, quand nous manquerions de guides, il ne faudrait pas pour cela se désespérer. Nous connaissons les Mysiens, que je ne regarde pas comme de meilleures troupes que nous, qui, dans l'empire du roi, habitent malgré lui beaucoup de villes, grandes et florissantes. Nous savons que les Pisidiens en font autant ; nous avons vu nous‑mêmes les Lycaoniens occuper des lieux fortifiés au milieu de vastes plaines, et recueillir les fruits que sèment pour eux les sujets d'Artaxerxès. Je vous dirais alors qu'il faut ne pas paraître vouloir retourner en Grèce, mais feindre au contraire de nous préparer à fixer quelque part ici notre séjour ; car je sais que le roi voudrait engager les Mysiens à sortir de ses états, fallût‑il leur donner et tous les guides qu'ils désireraient pour les conduire, et tous les otages qu'ils exigeraient pour n'avoir aucun piège à craindre. Que dis‑je ? Il ferait aplanir les chemins pour eux, et les renverrait tous, s'ils le demandaient, dans des chars attelés de quatre chevaux. Artaxerxès, je n'en doute point, serait trop heureux d'en user ainsi avec nous, s'il voyait que nous nous préparassions à rester ici ; mais je craindrais que nous étant une fois habitués à vivre dans l'oisiveté et dans l'abondance, à goûter les plaisirs de l'amour avec les femmes et les filles des Perses et des Mèdes qui ont toutes la taille belle et la figure charmante, je craindrais, dis‑je, que, comme ceux qui mangent du lotos, nous n'oubliassions de retourner dans notre patrie. Il me paraît donc juste et convenable de tâcher d'abord de revoir la Grèce et nos familles, d'y annoncer à nos compatriotes qu'ils ne vivent dans la misère que parce qu'ils le veulent bien, de leur apprendre qu'ils pourraient mener ici ceux de leurs concitoyens qui sont dénués de fortune, et qu'ils les verraient bientôt nager dans l'opulence ; car tous ces biens, amis, sont des prix qui attendent un vainqueur. J'ai maintenant à vous exposer les moyens de marcher avec le plus de sécurité ; et de combattre, s'il le faut, avec le plus de succès. D'abord, continua Xénophon, je suis d'avis de brûler les caissons qui nous suivent, afin que les voitures ne décident pas les mouvements de l'armée ; mais que nous nous portions où le bien commun l'exigera. Brûlons ensuite nos tentes, elles sont embarrassantes à porter, et ne servent de rien à des gens qui ne doivent plus songer qu'à combattre et à se fournir du nécessaire ; débarrassons‑nous aussi de tout le superflu des bagages ; ne gardons que les armes et les ustensiles nécessaires à la vie c'est le moyen d'avoir le plus de soldats dans les rangs, et le moins aux équipages. Car vous savez que tout ce qui appartient aux vaincus passe en des mains étrangères, et si nous sommes vainqueurs, nous devons regarder de plus nos ennemis eux‑mêmes comme des esclaves destinés à porter pour nous leurs propres dépouilles. Il me reste à traiter le point que je regarde comme le plus important. Vous voyez que les Perses n'ont osé se déclarer nos ennemis, qu'après avoir arrêté nos généraux ; ils ont cru que nous serions en état de les vaincre, tant que nous aurions des chefs et que nous leur obéirions ; mais ils ont espéré que lorsqu'ils nous les auraient enlevés, l'anarchie et l'indiscipline suffiraient pour nous perdre. Il faut donc que les nouveaux commandants soient beaucoup plus vigilants que les précédents, et que le soldat se montre beaucoup plus discipliné et obéisse aux chefs avec une exactitude tout autre que par le passé. Si vous décidez que tout homme qui se trouvera présent aidera le commandant à châtier quiconque aura désobéi, l'espérance des Perses sera bien trompée : au lieu d'un seul Cléarque, ils en verront renaître en un jour : dix mille, qui ne permettront à aucun Grec de se conduire en lâche. Mais il est temps de finir : l'ennemi va peut‑être déboucher sur nous tout à l'heure. Ce que vous approuvez de mon discours, faites‑le passer en loi au plus vite pour qu'on l'exécute. Si quelqu'un a un meilleur avis à ouvrir, qu'il parle avec hardiesse, ne fût‑il qu'un simple soldat ; car il s'agit du salut commun, et tous les Grecs y ont intérêt."
Chirisophe parla ensuite :"S'il y a, dit‑il, quelque chose à ajouter à ce qu'a dit Xénophon, on le peut, et c'en est le moment ; mais je suis d'avis d'approuver sur‑le‑champ et d'arrêter ce qu'il propose : que ceux qui pensent comme moi lèvent la main." Tous les Grecs la levèrent. Xénophon se releva et dit encore :" Ecoutez-moi, soldats, je vais vous exposer les événements qu'il convient, à ce qu'il me semble, de prévoir. Il est évident qu'il nous faut aller où nous pourrons avoir des vivres. J'entends dire qu'il y a de beaux villages à vingt stades au plus de notre camp. Je ne serais pas étonné que les ennemis nous suivissent pour nous harceler dans notre retraite, semblables à ces chiens timides qui courent après les passants et les mordent, s'ils le peuvent, mais qui fuient à leur tour dès qu'on les poursuit. L'ordre le plus sûr pour notre marche est peut‑être de former avec l'infanterie pesamment armée une colonne à centre vide, afin que les bagages et les esclaves, étant au milieu, n'aient rien à craindre. Si nous désignions dès à présent qui dirigera la marche et commandera le front, qui surveillera sur les deux flancs et qui sera à la queue ; lorsque les ennemis marcheront à nous, nous n'aurions point de délibération à faire, nous nous trouverions formés et en état de combattre. Quelqu'un a‑t‑il de meilleures dispositions à proposer, qu'on les adopte ; sinon qu'aujourd'hui Chirisophe marche à notre tête, d'autant qu'il est Lacédémonien ; que les deux plus anciens généraux s'occupent des deux flancs ; Timasion et moi, comme les plus jeunes, nous resterons à l'arrière‑garde. Dans la suite, après avoir essayé de cet ordre de marche, nous pourrons toujours agiter, suivant les circonstances, ce qu'ils y aura de plus avantageux pour nous. Si quelqu'un a de meilleures vues, qu'il parle." Personne ne s'opposant à celles de Xénophon, il reprit :"Que ceux donc qui approuvent lèvent la main." Le décret passa. " Maintenant, dit Xénophon, il faut faire exactement, en nous retirant, ce qui vient d'être arrêté. Que celui d'entre vous qui veut revoir sa famille se souvienne de se conduire avec courage, car c'en est le seul moyen ; que celui qui veut vivre tache de vaincre ; car les vainqueurs donnent la mort et les vaincus la reçoivent. J'en dis autant à qui désire des richesses : en remportant la victoire, on sauve son bien et l'on s'empare de celui de l'ennemi." Ce discours fini, toute l'armée se leva, et étant retournée au camp, brûla les voitures et les tentes. On se distribuait ce qu'on avait de superflu et ce dont un autre pouvait avoir besoin : on jeta le reste au feu, puis on dîna. Pendant que les Grecs prenaient ce repas, Mithradate approche du camp avec environ trente chevaux, fait appeler les généraux, et leur dit :"Grecs, j'étais, vous le savez, attaché à Cyrus ; maintenant je me sens de l'affection pour vous, et je passe ici ma vie dans les plus grandes frayeurs pour moi‑même. Si je voyais donc que vous eussiez embrassé un parti salutaire, je vous rejoindrais avec toute ma suite. Dites‑moi, ajouta‑t‑il, quel est votre projet. Vous parlez à votre ami, à un homme bien intentionné pour vous, qui voudrait partager vos entreprises."0 Les généraux délibérèrent et résolurent de lui répondre ainsi (ce fut Chirisophe qui porta les paroles) :"Notre dessein est de retourner en Grèce, et si l'on nous laisse passer, de ménager le plus que nous pourrons le pays que nous avons à traverser ; mais si l'on nous en barre le chemin, nous ferons tous nos efforts pour nous frayer une route les armes à la main." Mithradate tacha alors de leur prouver qu'il leur était impossible d'échapper malgré le roi. On reconnut qu'il fallait se défier de ce Barbare, car un des parents de Tissapherne l'accompagnait et en répondait. Dès ce moment les généraux jugèrent à propos de faire publier un ban pour défendre tout colloque tant qu'on serait en pays ennemi, car les Barbares qui venaient conférer débauchaient des soldats grecs. Ils séduisirent même un chef (Nicarque d'Arcadie), qui déserta la nuit et emmena environ vingt hommes.
Quand l'armée eut dîné et passé le fleuve Zabate, elle marcha en ordre. Les bêtes de somme et les esclaves étaient au centre du bataillon carré. On n'avait pas fait encore beaucoup de chemin lorsque Mithradate reparut avec un escadron d'environ deux cents chevaux, et précédé de quatre cents archers ou frondeurs, tous légers à la course et agiles. Il s'avançait vers les Grecs comme ami ; mais dès qu'il fut près de leur corps, tout à coup sa cavalerie et son infanterie tirèrent des flèches, ses frondeurs lancèrent des pierres. Il y eut des Grecs blessés. Leur arrière‑garde souffrit sans pouvoir faire aucun mal à l'ennemi ; car les archers crétois n'atteignaient pas d'aussi loin que les Perses, et d'ailleurs, comme ils ne portaient point d'armes défensives, on les avait renfermés dans le centre du bataillon carré. Ceux qui lançaient des javelots ne pouvaient les faire porter jusqu'aux frondeurs ennemis : Xénophon crut en conséquence qu'il fallait repousser ces Barbares. L'infanterie pesante et les armés à la légère qui se trouvèrent sous ses ordres à l'arrière‑garde, firent volte‑face et poursuivirent les Perses, mais n'en purent joindre aucun, car les Grecs n'avaient point de cavalerie, et l'infanterie perse prenant la fuite de loin, l'infanterie grecque ne pouvait la joindre à une petite distance du gros de l'armée, et n'osait pas s'en écarter davantage. Les cavaliers barbares, même lorsqu'ils fuyaient, lançaient des flèches derrière eux, et blessaient des Grecs ; tout le chemin que ceux‑ci faisaient à la poursuite de l'ennemi, ils l'avaient à faire une seconde fois en retraite et en combattant, en sorte que dans toute la journée l'armée n'avança que de vingt‑cinq stades, et n'arriva que le soir aux villages. Le soldat retomba dans le découragement. Chirisophe et les plus anciens généraux reprochaient à Xénophon de s'être détaché de l'armée pour courir après l'ennemi, et de s'être exposé sans avoir pu faire le moindre mal aux Perses.
Xénophon écouta ces généraux, et leur répondit qu'ils l'accusaient avec raison ; et que le fait déposait en leur faveur. "Mais, ajouta-t-il, ce qui m'a obligé à poursuivre l'ennemi, c'est que je voyais qu'il faisait impunément souffrir beaucoup notre arrière‑garde quand nous restions collés à l'armée. En marchant aux Barbares, nous avons constaté la vérité de ce que vous dites, car nous n'avons pas pu faire plus de mal, et notre retraite a été très difficile. Grâces soient donc rendues aux dieux de ce que les ennemis ne sont pas tombés sur nous en force, et n'ont envoyé qu'un petit détachement ; ils ne nous ont pas nui beaucoup, et ils nous indiquent nos besoins, car ni les flèches des archers crétois, ni nos javelots ne peuvent atteindre aussi loin que les arcs et les frondes des Barbares. Marchons‑nous à eux, nous ne pouvons les suivre loin de notre armée, mais seulement jusqu'à une petite distance, et telle qu'un homme à pied, quelque agile qu'il soit, n'en peut attraper un autre qui a sur lui une avance de la portée de l'arc. Si nous voulons donc empêcher l'ennemi de nous inquiéter dans notre marche, il faut au plus tôt nous pourvoir de cavalerie et de frondeurs. J'entends dire qu'il est dans notre armée des Rhodiens dont la plupart passent pour savoir se servir de la fronde et pour atteindre à une portée double de celle des frondes ennemies ; car les Perses lancent des pierres très grosses, et leurs frondes, par cette raison, ne percent pas loin, au lieu que les Rhodiens savent aussi lancer des balles de plomb. Si nous examinons donc quels sont les soldats qui ont des frondes, si nous leur en payons la valeur, si l'on promet une autre gratification à ceux qui voudront en faire de nouvelles, si l'on imagine quelque immunité pour les volontaires dont se formera notre corps de frondeurs, il s'en présentera peut‑être d'assez bons pour être d'une grande utilité à l'armée. Je vois des chevaux à notre camp ; j'en ai quelques‑uns à mes équipages. Il en reste de ceux de Cléarque ; nous en avons pris à l'ennemi beaucoup d'autres que nous employons à porter des bagages. Choisissons dans le nombre total, rendons pour indemnité à ceux à qui ils appartiennent d'autres bêtes de somme, équipons des chevaux de manière à porter des cavaliers : peut‑être inquiéteront‑ils à leur tour l'ennemi dans sa fuite." Cet avis passa. On forma dans la nuit un corps d'environ deux cents frondeurs. Le lendemain on choisit environ cinquante chevaux et autant de cavaliers. On leur fournit ensuite des habillements de peau et des cuirasses. Lycius Athénien, fils de Polystrate, fut mis à la tête de ce petit escadron. On séjourna le reste du jour, et le lendemain les Grecs se mirent en marche de meilleure heure ; car ils avaient un ravin à traverser, et on craignait qu'au passage de ce défilé l'ennemi n'attaquât. On était déjà au‑delà, lorsque Mithradate reparut avec mille chevaux et environ quatre mille archers et frondeurs. Tissapherne lui avait donné ce détachement qu'il avait demandé, et Mithradate avait promis au satrape que s'il lui confiait ces forces, il viendrait à bout des Grecs, et les lui livrerait. Il avait conçu du mépris pour eux, parce qu'à la dernière escarmouche, quoiqu'il n'eût que peu de troupes, il n'avait rien perdu et leur avait fait, à ce qu'il présumait, beaucoup de mal. Les Grecs avaient passé le ravin et en étaient éloignés d'environ huit stades, quand Mithradate le traversa avec son détachement. On avait, dans l'armée grecque, désigné de l'infanterie pesante et des armés à la légère qui devaient poursuivre l'ennemi, et on avait ordonné aux cinquante chevaux de s'abandonner hardiment aux trousses des fuyards, les assurant qu'ils seraient suivis et bien soutenus. Mithradate avait rejoint les Grecs, et était déjà à la portée de la fronde et du trait quand la trompette donna le signal. L'infanterie commandée courut aussitôt sur l'ennemi, et les cinquante chevaux s'y portèrent. Les Barbares ne les attendirent pas et fuirent vers le ravin. Ils perdirent dans cette déroute beaucoup d'infanterie et environ dix‑huit de leurs cavaliers furent faits prisonniers dans le ravin. Les Grecs, sans qu'on l'eût ordonné, mutilèrent les cadavres de ceux qu'ils avaient tués pour que la vue en inspirât plus de terreur aux ennemis.
Après cet échec, les Barbares s'éloignèrent. Les Grecs ayant marché le reste du jour sans être inquiétés, arrivèrent sur les bords du Tigre. On y trouva une ville grande, mais déserte, nommée Larisse ; elle avait été autrefois habitée par les Mèdes ; ses murs avaient vingt‑cinq pieds d'épaisseur et cent de hauteur ; son enceinte était de deux parasanges : les murailles étaient bâties de brique, mais elles étaient de pierre de taille depuis leurs fondements jusqu'à la hauteur de vingt pieds. Lorsque les Perses enlevèrent aux Mèdes l'empire de l'Asie, le roi de Perse assiégea cette place et ne pouvait d'aucune manière s'en rendre maître ; mais le soleil ayant disparu, comme s'il se fût enveloppé d'un nuage, les assiégés en furent consternés, et laissèrent prendre la ville. À peu de distance de ses murs était une pyramide de pierre, haute de deux plèthres ; chaque côté de sa base avait un plèthre de longueur. Beaucoup de Barbares, qui avaient fui des villages voisins, s'y étaient retirés.
L'armée fit ensuite une marche de six parasanges, et arriva près d'une citadelle grande et abandonnée, et d'une ville qui la joignait. La ville se nommait Mespila : les Mèdes l'avaient jadis habitée. Sur un mur épais de cinquante pieds, qui, depuis ses fondements jusqu'à cinquante pieds de haut, était construit d'une pierre de taille, incrustée de coquilles, s'élevait un nouveau mur de la même épaisseur et de cent pieds de haut, bâti de brique. Telle était l'enceinte de cette ville, qui avait six parasanges de circuit ; on dit que Médie, femme du roi des Mèdes, s'y réfugia lorsque leur empire fut envahi par les Perses. Le roi de Perse assiégea cette place et ne pouvait la prendre ni par force ni par blocus. Jupiter frappa de terreur les habitants, et la ville se rendit.
L'armée fit ensuite une journée de quatre parasanges. Pendant la marche, Tissapherne parut avec sa propre cavalerie, les forces d'Orontas, gendre du roi, l'armée barbare de Cyrus, celle que le frère bâtard d'Artaxerxès avait amenée au secours de ce monarque, et d'autres renforts que le roi avait donnés au satrape, en sorte qu'il déploya un grand nombre de troupes. S'étant approché, il en rangea partie en bataille contre l'arrière‑garde des Grecs, et en porta sur leurs flancs. Il n'osa pas cependant faire charger et courir le risque d'une affaire générale ; mais il ordonna, à ses archers et à ses frondeurs de tirer. Les Rhodiens qu'on avait insérés çà et là, dans les rangs de l'infanterie, s'étant servis de leurs frondes, et les archers des Grecs ayant tiré des flèches à la manière des Scythes, aucun de leurs coups ne porta à faux ; car, vu la multitude des ennemis, quand on l'aurait voulu, on aurait eu peine à ne les point toucher. Tissapherne se retira légèrement hors de la portée du trait, et fit replier ses troupes. Le reste du jour, les Grecs continuèrent leur marche, et les Barbares les suivirent de loin ; mais ils n'osèrent renouveler ce genre d'escarmouche, car ni les flèches des Perses, ni celles de presque aucun archer ne portaient aussi loin que les frondes des Rhodiens. Les arcs des Perses sont fort grands ; toutes leurs flèches qu'on ramassait étaient utiles aux Crétois, qui continuèrent à s'en servir, et s'exerçaient à les décocher sous un angle élevé, afin qu'elles portassent très loin. On trouva, dans des villages, du plomb et des cordes de nerf dont on tira parti pour les frondes.
Ce même jour, les Grecs cantonnèrent dans les villages qu'ils trouvèrent, et les Barbares, à qui leur escarmouche avait mal réussi, se retirèrent. L'armée grecque séjourna un jour, et se fournit de vivres ; car ces villages regorgeaient de blé. Le lendemain, on marcha. Le pays était uni. Tissapherne suivit et harcela les Grecs. Ils reconnurent alors qu'un bataillon carré est un mauvais ordre de marche quand on a l'ennemi sur ses talons, car lorsque les ailes du bataillon se rapprochent forcément ou dans un chemin qui se rétrécit ou dans des gorges de montagnes ou au passage d'un pont, il faut que les soldats se resserrent. Marchant avec difficulté, ils s'écrasent, ils se mêlent, et l'on tire difficilement un bon parti d'hommes qui n'observent plus leurs rangs. Lorsque les ailes reprennent leurs distances, avant que les fantassins ainsi confondus se reforment, il se fait un vide au centre, et le soldat qui se voit séparé, perd courage s'il a l'ennemi sur les bras. Quand il fallait passer un pont ou quelque autre défilé, tout le monde se hâtait ; c'était à qui serait le premier au‑delà, et les ennemis avaient une belle occasion de charger. Les généraux le sentirent, et formèrent six lochos, chacun de cent hommes. Ils nommèrent des chefs à ces lochos, et sous eux des pentecontarques et des énomotarques. Dans la marche, lorsque les ailes se rapprochaient, ils faisaient halte, et restaient en arrière pour laisser passer le défilé, puis remarchaient en dehors des autres troupes pour reprendre leur hauteur. Lorsque les flancs du bataillon s'éloignaient, ce détachement remplissait le vide qui se formait au centre du front, par lochos, pentecostys ou énomoties, selon que l'espace était plus ou moins grand, et faisaient en sorte que le front présentait toujours une ligne pleine. Fallait‑il passer un défilé plus étroit ou un pont, il n'y avait pas de désordre ; mais les chefs faisaient marcher leurs lochos les uns après les autres, et s'il était besoin de se reformer quelque part en bataille, s'y rangeaient en un moment. L'armée fit ainsi quatre marches. Le cinquième jour, pendant la marche, on aperçut un palais entouré de beaucoup de villages ; le chemin qui y conduisait passait à travers une suite de collines élevées, qui prenaient naissance d'une grande montagne, au pied de laquelle était un village. Les Grecs virent avec plaisir ce terrain montueux : leur joie paraissait fondée, l'ennemi qui les suivait ayant une nombreuse cavalerie. Lorsqu'au sortir de la plaine ils furent montés au sommet du premier tertre, ils redescendirent pour monter au second. Les Barbares surviennent. Leurs officiers, armés de fouets, les contraignent à nous accabler, de haut en bas, de traits jetés à la main, de pierres lancées avec leurs frondes, de flèches décochées de leurs arcs. Ils blessèrent ainsi beaucoup de Grecs, vainquirent les troupes légères, et les obligèrent de se réfugier au milieu des hoplites, en sorte que les Grecs ne purent faire usage ce jour‑là de leurs archers et de leurs frondeurs, qui se tinrent aux équipages. L'infanterie grecque, incommodée de ces décharges, résolut de marcher aux Perses ; le poids de ses armes l'empêcha de regagner promptement le sommet de la colline, et l'ennemi se retira fort légèrement. Cette infanterie eut encore à souffrir pour rejoindre le corps d'armée. À la seconde colline, même manœuvre à la troisième, les Grecs résolurent de ne plus détacher d'infanterie pesante ; mais ils ouvrirent le flanc droit du bataillon carré, et en firent sortir des armés à la légère, qui marchèrent vers la grande montagne. Ces troupes prirent le dessus de l'ennemi, qui n'osa plus inquiéter les Grecs lorsqu'ils redescendaient une colline ; car il craignait d'être coupé et enveloppé de deux côtés. On marcha ainsi le reste du jour. L'armée grecque suivit son chemin de colline en colline : les armés à la légère longèrent la montagne qui dominait. On arriva à des villages, et l'on constitua huit médecins pour panser les blessés ; car il y en avait beaucoup.
On y séjourna trois jours, et à cause des blessés, et parce qu'on y trouva beaucoup de vivres, de la farine de froment, du vin, et un grand amas d'orge à l'usage des chevaux. Toutes ces provisions avaient été rassemblées pour le satrape de la province. Le quatrième jour les Grecs descendirent dans la plaine. Tissapherne les ayant rejoints avec son armée, les força de cantonner dans le premier village qu'ils trouvèrent, et de ne plus tenter de combattre en marchant ; car ils avaient beaucoup de blessés. Des soldats les portaient et laissaient eux‑mêmes porter leurs armes à d'autres Grecs, ce qui faisait une multitude d'hommes hors de service. Mais lorsqu'on fut cantonné, et que les Barbares, s'approchant du village, voulurent inquiéter les Grecs, ceux‑ci eurent de beaucoup l'avantage ; car il était très différent de repousser, par des sorties, d'un lieu fermé, ces légères incursions ou de marcher en plaine, occupés sans cesse à résister aux efforts de l'ennemi. Vers le soir arriva l'heure où les Barbares devaient s'éloigner ; car ils ne campaient jamais à moins de soixante stades des Grecs, craignant d'être attaqués de nuit. Une armée perse est, en effet, dans les ténèbres, une mauvaise armée ; ils lient leurs chevaux, et leur mettent le plus souvent des entraves, de peur qu'ils ne s'enfuient. Survient‑il une alerte, il faut que le cavalier perse selle, bride son cheval et le monte, après avoir pris sa cuirasse, toutes choses difficiles à exécuter la nuit, et surtout dans un moment de tumulte et de confusion. Voilà pourquoi les Perses campaient loin des Grecs. Lorsqu'on sut que les Barbares voulaient se retirer, et que l'ordre en fut donné à leurs troupes, les hérauts publièrent aux Grecs de se tenir prêts à marcher, et les ennemis l'entendirent. Ils différèrent leur retraite quelque temps, mais quand il commença à se faire tard, ils se replièrent, car ils ne croyaient pas qu'il fût avantageux pour eux de marcher ni d'arriver de nuit à leur camp. Les Grecs, dès qu'ils virent clairement que les Barbares se retiraient, partirent eux‑mêmes, firent environ soixante stades, et mirent une telle distance entre les deux armées, que ni le lendemain, ni le surlendemain il ne parut un ennemi. Le jour suivant, les Barbares qui s'étaient avancés la nuit occupent un poste avantageux sur la route par laquelle il fallait que l'armée grecque passât : c'était la crête d'une montagne qui dominait le seul chemin par où l'on descendait dans une autre plaine. Chirisophe voyant cette hauteur garnie d'ennemis qui l'avaient prévenu, envoie chercher Xénophon à l'arrière‑garde, et lui fait dire de lui amener les armés à la légère qui y étaient. Xénophon ne les en tira point, car il voyait déjà paraître Tissapherne et toute son armée. Mais se portant, lui-même au galop vers Chirisophe :"Que me voulez‑vous, demanda‑t‑il ? ‑ Vous pouvez le voir vous‑même, répondit Chirisophe. L'ennemi s'est emparé avant nous du mamelon qui commande le chemin par où nous allons descendre, et il n'y a moyen de passer qu'en taillant ces gens‑là en pièces. Mais pourquoi n'avez‑vous point amené les armés à la légère ?" Xénophon dit qu'il n'avait pas jugé convenable de laisser l'arrière‑garde sans défense, l'ennemi commençant à déboucher sur elle. "Mais, ajouta‑t‑il, il est pressant de nous décider sur les moyens de déposter ceux que nous voyons occuper la hauteur en avant de nous." Xénophon jeta alors les yeux sur le sommet de la montagne au‑dessus de la position où se trouvait l'armée, et vit qu'il communiquait à la colline importante, occupée par l'ennemi. "Le meilleur moyen, dit‑il à Chirisophe, est de gagner au plus vite le dessus des Barbares. Si nous y réussissons, ils ne pourront pas tenir dans le poste d'où ils dominent notre passage. Demeurez, si vous le voulez, à l'armée, et je marche à la montagne ou, si vous l'aimez mieux, portez‑vous‑y, et laissez‑moi au gros des troupes. ‑ Je vous donne le choix, répondit Chirisophe." Xénophon lui dit que, comme le plus jeune, il préférait d'être détaché, et lui demanda de lui donner des hommes de front, parce qu'il eût été trop long d'en faire venir de la queue. Chirisophe commanda, pour marcher avec Xénophon, les armés à la légère de l'avant‑garde, qu'il y remplaça par ceux qui étaient au centre du carré ; il commanda de plus les trois cents hommes d'élite qui étaient sous ses ordres à la tête de l'armée, et leur dit de suivre Xénophon.
Ce détachement marcha le plus vite qu'il put. Les ennemis qui étaient sur une hauteur, dès qu'ils s'aperçurent qu'on voulait gagner le sommet de la montagne, y coururent à l'envi pour prévenir les Grecs. Il s'éleva alors de grands cris et de l'armée grecque qui exhortait ses troupes, et de celle de Tissapherne qui tâchait d'animer les Barbares. Xénophon, courant à cheval sur le flanc de son détachement, excitait le soldat par ses discours. "C'est maintenant, mes amis, vous devez le croire, c'est maintenant que vous combattez pour revoir la Grèce, vos enfants et vos femmes ; essuyez quelques moments de fatigue : le reste de votre route, vous n'aurez plus de combats à livrer." Sotéridas de Sicyon lui dit :" Vous en parlez à votre aise, Xénophon, notre situation ne se ressemble pas : un cheval vous porte, et moi je porte un bouclier, et j'en suis très fatigué. À ces mots Xénophon se jeta à bas de son cheval, poussa cet homme hors du rang, et lui ayant arraché le bouclier, montait le plus vite qu'il lui était possible. Ce général se trouvait avoir de plus sa cuirasse de cavalier, en sorte que le poids de ses armes l'écrasait en marchant. Il exhortait cependant toujours la tête d'avancer, et la queue, qui avait peine à suivre, de rejoindre. Les soldats frappent Sotéridas, lui jettent des pierres, lui disent des injures, jusqu'à ce qu'ils l'obligent de reprendre son bouclier et son rang. Xénophon remonta sur son cheval, et s'en servit tant que le chemin fut praticable ; mais quand il cessa de l'être, ce général quitta sa monture, courut à pied avec les troupes, et les Grecs se trouvèrent arrivés au sommet de la montagne avant les ennemis. Les Barbares tournèrent alors le dos, et chacun d'eux se sauva comme il put. Le détachement de Xénophon fut maître des hauteurs. L'armée de Tissapherne et celle d'Ariée se détournèrent et prirent un autre chemin. L'armée grecque, aux ordres de Chirisophe, descendit dans la plaine, et cantonna dans un village plein de vivres. Il y en avait beaucoup d'autres aussi bien approvisionnés dans le même canton, sur les bords du Tigre. Pendant l'après‑midi, l'ennemi paraît à l'improviste dans la plaine, et passe au fil de l'épée quelques Grecs qui s'y étaient dispersés pour piller ; car on avait pris beaucoup de troupeaux, dans le moment que les conducteurs les faisaient passer de l'autre côté du fleuve. Alors Tissapherne et ses troupes essayèrent de mettre le feu aux villages, et quelques Grecs s'en désespéraient, craignant de ne plus trouver où se fournir de vivres, si les Barbares prenaient le parti de tout brûler. Chirisophe avec ses troupes, revenait après avoir porté secours aux Grecs épars, sur qui étaient tombés les Barbares. Xénophon, qui descendait de la montagne, courant en ce moment le long des rangs :"Grecs, leur dit‑il, vous voyez les Barbares regarder déjà cette contrée comme à nous. Ce sont eux qui transgressent la condition qu'ils nous avaient imposée par le traité, de ne rien brûler dans l'empire du roi. Ils y portent le feu comme en pays qu'ils ne possèdent plus ; mais dans quelque lieu qu'ils laissent des vivres pour eux‑mêmes, ils nous y verront marcher. Je suis d'avis, Chirisophe, ajouta‑t‑il, de porter secours, contre ces incendiaires, aux villages qu'ils brûlent, comme à notre bien. ‑ Je ne suis point du tout de votre opinion, dit Chirisophe, mettons‑nous plutôt nous‑mêmes à brûler : c'est le moyen le plus prompt de faire cesser les Barbares." De retour à leurs tentes, les généraux et les chefs de lochos s'assemblèrent, tandis que le soldat s'occupait à chercher des vivres. On se trouvait dans un grand embarras. D'un côté étaient des montagnes excessivement élevées de l'autre un fleuve si profond, qu'en le sondant avec les piques on n'en pouvait toucher le fond. Un Rhodien vient trouver les généraux qui ne savaient quel parti prendre. "Je me charge de faire passer l'armée, dit‑il, et de transporter quatre mille hommes d'infanterie à la fois au‑delà du Tigre, si vous voulez me fournir les matériaux dont j'ai besoin, et me promettre un talent pour récompense. ‑ De quoi avez‑vous besoin, lui demanda‑t‑on ? ‑ Il me faudra, dit‑il, deux mille outres. Mais je vois beaucoup de moutons, de chèvres, de bœufs, d'ânes ; en les écorchant et en soufflant leurs peaux, je vous procurerai un moyen facile de passer. Il me faudra aussi les cordes et les sangles dont vous vous servez aux équipages pour charger les bêtes de somme. Avec ces liens, j'attacherai les outres que j'aurai disposées les unes près des autres ; j'y suspendrai des pierres que je laisserai tomber en guise d'ancres ; puis mettant à l'eau ce radeau, et le contenant des deux côtés par de forts liens, je jetterai dessus des fascines, et sur les fascines de la terre. Vous allez voir que vous ne courrez aucun risque d'enfoncer ; car chaque outre peut soutenir deux hommes ; et les fascines recouvertes de terre, vous empêcheront de glisser." Les généraux ayant prêté l'oreille à cette proposition, jugèrent que l'invention était ingénieuse et l'exécution impossible, car il y avait au‑delà du fleuve beaucoup de cavalerie qui aurait empêché les premières troupes, qui l'auraient essayé, de mettre pied à terre, et qui se serait opposée à tout ce qu'on aurait tenté. Le lendemain, les Grecs revinrent sur leurs pas vers Babylone ; ils occupèrent des villages qui n'étaient pas brûlés, et brûlèrent ceux dont ils sortaient. Les Perses ne firent point marcher leur cavalerie contre eux ; ils les contemplaient et paraissaient bien étonnés, ne pouvant concevoir ni où se porteraient leurs ennemis, ni quel projet ils avaient en tête. Pendant que le soldat cherchait des vivres, on convoqua une nouvelle assemblée de généraux, et de chefs de lochos, et s'étant fait amener tous les prisonniers qu'on avait faits, on tâcha de tirer d'eux des connaissances sur tous les pays dont on était entouré. Ils dirent que vers le midi, par le chemin que l'armée avait suivi, on retournerait à Babylone et dans la Médie ; que vers l'orient étaient Suse et Ecbatane, où le roi passe le printemps et l'été ; qu'en traversant le fleuve et tirant au couchant, on marcherait vers l'Ionie et la Lydie ; qu'enfin vers le nord, en s'enfonçant dans les montagnes, on se trouverait dans le pays des Carduques. Ces peuples, disait‑on, habitaient un sol montueux, étaient belliqueux, et n'obéissaient point au roide Perse. On prétendait qu'une armée de cent vingt mille hommes, envoyée par ce prince, avait voulu y pénétrer, et qu'il n'en était pas revenu un seul soldat, à cause de la difficulté des chemins ; on ajoutait que lorsque ces peuples faisaient un traité avec le satrape qui commandait dans la plaine, un commerce libre subsistait alors entre eux et les Perses. Après ce rapport, les généraux firent séparer les prisonniers qui disaient connaître chaque pays, et ne déclarèrent point quelle route ils voulaient choisir ; mais ils avaient jugé nécessaire de se frayer un chemin dans les montagnes des Carduques ; car on leur avait annoncé qu'après les avoir traversées, ils entreraient en Arménie, pays vaste et fertile où commandait Orontas. De là on prétendait qu'il leur serait facile de se porter où ils voudraient. Ils sacrifièrent ensuite afin qu'il leur fût loisible de partir à l'heure qu'ils jugeraient convenable, car ils craignaient qu'on ne s'emparât d'avance du sommet des montagnes. On fit dire à l'ordre que l'armée, après avoir soupé, pliât ses bagages, puis se reposât, mais fût prête à marcher dès qu'on l'en avertirait.