RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER à LA TABLE DES MATIÈRES DE XÉNOPHON

XÉNOPHON

Texte mis en page par Thierry Vebr

 

Ξενοφώντος

Κύρου Ἀνάβασις

  Pour le texte grec

http://www.mikrosapoplous.gr/zpd/xen211.zip

 

Retraite des Dix Mille. Traduction de La Luzerne. 1835

Traduction française seule


Βιβλίον Α

Livre 1

[1.1.1] Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος· ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου, ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω παρεῖναι. [1.1.2] ὁ μὲν οὖν πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανε· Κῦρον δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε, καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων ὅσοι ἐς Καστωλοῦ πεδίον ἁθροίζονται. ἀναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος λαβὼν Τισσαφέρνην ὡς φίλον, καὶ τῶν Ἑλλήνων ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη τριακοσίους, ἄρχοντα δὲ αὐτῶν Ξενίαν Παρράσιον. [1.1.3] ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησε Δαρεῖος καὶ κατέστη εἰς τὴν βασιλείαν Ἀρταξέρξης, Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ. ὁ δὲ πείθεται καὶ συλλαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν· ἡ δὲ μήτηρ ἐξαιτησαμένη αὐτὸν ἀποπέμπει πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχήν. [1.1.4] ὁ δ᾽ὡς ἀπῆλθε κινδυνεύσας καὶ ἀτιμασθείς, βουλεύεται ὅπως μήποτε ἔτι ἔσται ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ, ἀλλά, ἢν δύνηται, βασιλεύσει ἀντ᾽ἐκείνου. Παρύσατις μὲν δὴ ἡ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ Κύρῳ, φιλοῦσα αὐτὸν μᾶλλον ἢ τὸν βασιλεύοντα Ἀρταξέρξην. [1.1.5] ὅστις δ᾽ἀφικνεῖτο τῶν παρὰ βασιλέως πρὸς αὐτὸν πάντας οὕτω διατιθεὶς ἀπεπέμπετο ὥστε αὐτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ. καὶ τῶν παρ᾽ἑαυτῷ δὲ βαρβάρων ἐπεμελεῖτο ὡς πολεμεῖν τε ἱκανοὶ εἴησαν καὶ εὐνοϊκῶς ἔχοιεν αὐτῷ. [1.1.6] τὴν δὲ Ἑλληνικὴν δύναμιν ἥθροιζεν ὡς μάλιστα ἐδύνατο ἐπικρυπτόμενος, ὅπως ὅτι ἀπαρασκευότατον λάβοι βασιλέα. ὧδε οὖν ἐποιεῖτο τὴν συλλογήν. ὁπόσας εἶχε φυλακὰς ἐν ταῖς πόλεσι παρήγγειλε τοῖς φρουράρχοις ἑκάστοις λαμβάνειν ἄνδρας Πελοποννησίους ὅτι πλείστους καὶ βελτίστους, ὡς ἐπιβουλεύοντος Τισσαφέρνους ταῖς πόλεσι. καὶ γὰρ ἦσαν αἱ Ἰωνικαὶ πόλεις Τισσαφέρνους τὸ ἀρχαῖον ἐκ βασιλέως δεδομέναι, τότε δὲ ἀφειστήκεσαν πρὸς Κῦρον πᾶσαι πλὴν Μιλήτου· [1.1.7] ἐν Μιλήτῳ δὲ Τισσαφέρνης προαισθόμενος τὰ αὐτὰ ταῦτα βουλευομένους ἀποστῆναι πρὸς Κῦρον, τοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέκτεινε τοὺς δ᾽ἐξέβαλεν. ὁ δὲ Κῦρος ὑπολαβὼν τοὺς φεύγοντας συλλέξας στράτευμα ἐπολιόρκει Μίλητον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν καὶ ἐπειρᾶτο κατάγειν τοὺς ἐκπεπτωκότας. καὶ αὕτη αὖ ἄλλη πρόφασις ἦν αὐτῷ τοῦ ἁθροίζειν στράτευμα. [1.1.8] πρὸς δὲ βασιλέα πέμπων ἠξίου ἀδελφὸς ὢν αὐτοῦ δοθῆναι οἷ ταύτας τὰς πόλεις μᾶλλον ἢ Τισσαφέρνην ἄρχειν αὐτῶν, καὶ ἡ μήτηρ συνέπραττεν αὐτῷ ταῦτα· ὥστε βασιλεὺς τὴν μὲν πρὸς ἑαυτὸν ἐπιβουλὴν οὐκ ᾐσθάνετο, Τισσαφέρνει δ᾽ἐνόμιζε πολεμοῦντα αὐτὸν ἀμφὶ τὰ στρατεύματα δαπανᾶν· ὥστε οὐδὲν ἤχθετο αὐτῶν πολεμούντων. καὶ γὰρ ὁ Κῦρος ἀπέπεμπε τοὺς γιγνομένους δασμοὺς βασιλεῖ ἐκ τῶν πόλεων ὧν Τισσαφέρνους ἐτύγχανεν ἔχων. [1.1.9] ἄλλο δὲ στράτευμα αὐτῷ συνελέγετο ἐν Χερρονήσῳ τῇ κατ᾽ἀντιπέρας Ἀβύδου τόνδε τὸν τρόπον. Κλέαρχος Λακεδαιμόνιος φυγὰς ἦν· τούτῳ συγγενόμενος ὁ Κῦρος ἠγάσθη τε αὐτὸν καὶ δίδωσιν αὐτῷ μυρίους δαρεικούς. ὁ δὲ λαβὼν τὸ χρυσίον στράτευμα συνέλεξεν ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων καὶ ἐπολέμει ἐκ Χερρονήσου ὁρμώμενος τοῖς Θρᾳξὶ τοῖς ὑπὲρ Ἑλλήσποντον οἰκοῦσι καὶ ὠφέλει τοὺς Ἕλληνας· ὥστε καὶ χρήματα συνεβάλλοντο αὐτῷ εἰς τὴν τροφὴν τῶν στρατιωτῶν αἱ Ἑλλησποντιακαὶ πόλεις ἑκοῦσαι. τοῦτο δ᾽αὖ οὕτω τρεφόμενον ἐλάνθανεν αὐτῷ τὸ στράτευμα. [1.1.10] Ἀρίστιππος δὲ ὁ Θετταλὸς ξένος ὢν ἐτύγχανεν αὐτῷ, καὶ πιεζόμενος ὑπὸ τῶν οἴκοι ἀντιστασιωτῶν ἔρχεται πρὸς τὸν Κῦρον καὶ αἰτεῖ αὐτὸν εἰς δισχιλίους ξένους καὶ τριῶν μηνῶν μισθόν, ὡς οὕτως περιγενόμενος ἂν τῶν ἀντιστασιωτῶν. ὁ δὲ Κῦρος δίδωσιν αὐτῷ εἰς τετρακισχιλίους καὶ ἓξ μηνῶν μισθόν, καὶ δεῖται αὐτοῦ μὴ πρόσθεν καταλῦσαι πρὸς τοὺς ἀντιστασιώτας πρὶν ἂν αὐτῷ συμβουλεύσηται. οὕτω δὲ αὖ τὸ ἐν Θετταλίᾳ ἐλάνθανεν αὐτῷ τρεφόμενον στράτευμα. [1.1.11] Πρόξενον δὲ τὸν Βοιώτιον ξένον ὄντα ἐκέλευσε λαβόντα ἄνδρας ὅτι πλείστους παραγενέσθαι, ὡς ἐς Πισίδας βουλόμενος στρατεύεσθαι, ὡς πράγματα παρεχόντων τῶν Πισιδῶν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ. Σοφαίνετον δὲ τὸν Στυμφάλιον καὶ Σωκράτην τὸν Ἀχαιόν, ξένους ὄντας καὶ τούτους, ἐκέλευσεν ἄνδρας λαβόντας ἐλθεῖν ὅτι πλείστους, ὡς πολεμήσων Τισσαφέρνει σὺν τοῖς φυγάσι τοῖς Μιλησίων. καὶ ἐποίουν οὕτως οὗτοι. [1.2.1] ἐπεὶ δ᾽ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι αὐτῷ ἄνω, τὴν μὲν πρόφασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλόμενος ἐκβαλεῖν παντάπασιν ἐκ τῆς χώρας· καὶ ἁθροίζει ὡς ἐπὶ τούτους τό τε βαρβαρικὸν καὶ τὸ Ἑλληνικόν. ἐνταῦθα καὶ παραγγέλλει τῷ τε Κλεάρχῳ λαβόντι ἥκειν ὅσον ἦν αὐτῷ στράτευμα καὶ τῷ Ἀριστίππῳ συναλλαγέντι πρὸς τοὺς οἴκοι ἀποπέμψαι πρὸς ἑαυτὸν ὃ εἶχε στράτευμα· καὶ Ξενίᾳ τῷ Ἀρκάδι, ὃς αὐτῷ προειστήκει τοῦ ἐν ταῖς πόλεσι ξενικοῦ, ἥκειν παραγγέλλει λαβόντα τοὺς ἄλλους πλὴν ὁπόσοι ἱκανοὶ ἦσαν τὰς ἀκροπόλεις φυλάττειν. [1.2.2] ἐκάλεσε δὲ καὶ τοὺς Μίλητον πολιορκοῦντας, καὶ τοὺς φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι, ὑποσχόμενος αὐτοῖς, εἰ καλῶς καταπράξειεν ἐφ᾽ἃ ἐστρατεύετο, μὴ πρόσθεν παύσεσθαι πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι οἴκαδε. οἱ δὲ ἡδέως ἐπείθοντο· ἐπίστευον γὰρ αὐτῷ· καὶ λαβόντες τὰ ὅπλα παρῆσαν εἰς Σάρδεις. [1.2.3] Ξενίας μὲν δὴ τοὺς ἐκ τῶν πόλεων λαβὼν παρεγένετο εἰς Σάρδεις ὁπλίτας εἰς τετρακισχιλίους, Πρόξενος δὲ παρῆν ἔχων ὁπλίτας μὲν εἰς πεντακοσίους καὶ χιλίους, γυμνῆτας δὲ πεντακοσίους, Σοφαίνετος δὲ ὁ Στυμφάλιος ὁπλίτας ἔχων χιλίους, Σωκράτης δὲ ὁ Ἀχαιὸς ὁπλίτας ἔχων ὡς πεντακοσίους, Πασίων δὲ ὁ Μεγαρεὺς τριακοσίους μὲν ὁπλίτας, τριακοσίους δὲ πελταστὰς ἔχων παρεγένετο· ἦν δὲ καὶ οὗτος καὶ ὁ Σωκράτης τῶν ἀμφὶ Μίλητον στρατευομένων. [1.2.4] οὗτοι μὲν εἰς Σάρδεις αὐτῷ ἀφίκοντο. Τισσαφέρνης δὲ κατανοήσας ταῦτα, καὶ μείζονα ἡγησάμενος εἶναι ἢ ὡς ἐπὶ Πισίδας τὴν παρασκευήν, πορεύεται ὡς βασιλέα ᾗ ἐδύνατο τάχιστα ἱππέας ἔχων ὡς πεντακοσίους. [1.2.5] καὶ βασιλεὺς μὲν δὴ ἐπεὶ ἤκουσε Τισσαφέρνους τὸν Κύρου στόλον, ἀντιπαρεσκευάζετο. Κῦρος δὲ ἔχων οὓς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων· καὶ ἐξελαύνει διὰ τῆς Λυδίας σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας εἴκοσι καὶ δύο ἐπὶ τὸν Μαίανδρον ποταμόν. τούτου τὸ εὖρος δύο πλέθρα· γέφυρα δὲ ἐπῆν ἐζευγμένη πλοίοις. [1.2.6] τοῦτον διαβὰς ἐξελαύνει διὰ Φρυγίας σταθμὸν ἕνα παρασάγγας ὀκτὼ εἰς Κολοσσάς, πόλιν οἰκουμένην καὶ εὐδαίμονα καὶ μεγάλην. ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά· καὶ ἧκε Μένων ὁ Θετταλὸς ὁπλίτας ἔχων χιλίους καὶ πελταστὰς πεντακοσίους, Δόλοπας καὶ Αἰνιᾶνας καὶ Ὀλυνθίους. [1.2.7] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας εἴκοσιν εἰς Κελαινάς, τῆς Φρυγίας πόλιν οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. ἐνταῦθα Κύρῳ βασίλεια ἦν καὶ παράδεισος μέγας ἀγρίων θηρίων πλήρης, ἃ ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἀπὸ ἵππου, ὁπότε γυμνάσαι βούλοιτο ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἵππους. διὰ μέσου δὲ τοῦ παραδείσου ῥεῖ ὁ Μαίανδρος ποταμός· αἱ δὲ πηγαὶ αὐτοῦ εἰσιν ἐκ τῶν βασιλείων· ῥεῖ δὲ καὶ διὰ τῆς Κελαινῶν πόλεως. [1.2.8] ἔστι δὲ καὶ μεγάλου βασιλέως βασίλεια ἐν Κελαιναῖς ἐρυμνὰ ἐπὶ ταῖς πηγαῖς τοῦ Μαρσύου ποταμοῦ ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει· ῥεῖ δὲ καὶ οὗτος διὰ τῆς πόλεως καὶ ἐμβάλλει εἰς τὸν Μαίανδρον· τοῦ δὲ Μαρσύου τὸ εὖρός ἐστιν εἴκοσι καὶ πέντε ποδῶν. ἐνταῦθα λέγεται Ἀπόλλων ἐκδεῖραι Μαρσύαν νικήσας ἐρίζοντά οἱ περὶ σοφίας, καὶ τὸ δέρμα κρεμάσαι ἐν τῷ ἄντρῳ ὅθεν αἱ πηγαί· διὰ δὲ τοῦτο ὁ ποταμὸς καλεῖται Μαρσύας. [1.2.9] ἐνταῦθα Ξέρξης, ὅτε ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἡττηθεὶς τῇ μάχῃ ἀπεχώρει, λέγεται οἰκοδομῆσαι ταῦτά τε τὰ βασίλεια καὶ τὴν Κελαινῶν ἀκρόπολιν. ἐνταῦθα ἔμεινε Κῦρος ἡμέρας τριάκοντα· καὶ ἧκε Κλέαρχος ὁ Λακεδαιμόνιος φυγὰς ἔχων ὁπλίτας χιλίους καὶ πελταστὰς Θρᾷκας ὀκτακοσίους καὶ τοξότας Κρῆτας διακοσίους. ἅμα δὲ καὶ Σῶσις παρῆν ὁ Συρακόσιος ἔχων ὁπλίτας τριακοσίους, καὶ Σοφαίνετος Ἀρκάδας ἔχων ὁπλίτας χιλίους. καὶ ἐνταῦθα Κῦρος ἐξέτασιν καὶ ἀριθμὸν τῶν Ἑλλήνων ἐποίησεν ἐν τῷ παραδείσῳ, καὶ ἐγένοντο οἱ σύμπαντες ὁπλῖται μὲν μύριοι χίλιοι, πελτασταὶ δὲ ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους. [1.2.10] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα εἰς Πέλτας, πόλιν οἰκουμένην. ἐνταῦθ᾽ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς· ἐν αἷς Ξενίας ὁ Ἀρκὰς τὰ Λύκαια ἔθυσε καὶ ἀγῶνα ἔθηκε· τὰ δὲ ἆθλα ἦσαν στλεγγίδες χρυσαῖ· ἐθεώρει δὲ τὸν ἀγῶνα καὶ Κῦρος. [1.2.11] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δώδεκα ἐς Κεράμων ἀγοράν, πόλιν οἰκουμένην, ἐσχάτην πρὸς τῇ Μυσίᾳ χώρᾳ. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας τριάκοντα εἰς Καΰστρου πεδίον, πόλιν οἰκουμένην. ἐνταῦθ᾽ἔμεινεν ἡμέρας πέντε· καὶ τοῖς στρατιώταις ὠφείλετο μισθὸς πλέον ἢ τριῶν μηνῶν, καὶ πολλάκις ἰόντες ἐπὶ τὰς θύρας ἀπῄτουν. ὁ δὲ ἐλπίδας λέγων διῆγε καὶ δῆλος ἦν ἀνιώμενος· οὐ γὰρ ἦν πρὸς τοῦ Κύρου τρόπου ἔχοντα μὴ ἀποδιδόναι. [1.2.12] ἐνταῦθα ἀφικνεῖται Ἐπύαξα ἡ Συεννέσιος γυνὴ τοῦ Κιλίκων βασιλέως παρὰ Κῦρον· καὶ ἐλέγετο Κύρῳ δοῦναι χρήματα πολλά. τῇ δ᾽οὖν στρατιᾷ τότε ἀπέδωκε Κῦρος μισθὸν τεττάρων μηνῶν. εἶχε δὲ ἡ Κίλισσα φυλακὴν [καὶ φύλακας] περὶ αὑτὴν Κίλικας καὶ Ἀσπενδίους· ἐλέγετο δὲ καὶ συγγενέσθαι Κῦρον τῇ Κιλίσσῃ. [1.2.13] ἐντεῦθεν δὲ ἐλαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα εἰς Θύμβριον, πόλιν οἰκουμένην. ἐνταῦθα ἦν παρὰ τὴν ὁδὸν κρήνη ἡ Μίδου καλουμένη τοῦ Φρυγῶν βασιλέως, ἐφ᾽ᾗ λέγεται Μίδας τὸν Σάτυρον θηρεῦσαι οἴνῳ κεράσας αὐτήν. [1.2.14] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα εἰς Τυριάειον, πόλιν οἰκουμένην. ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς. καὶ λέγεται δεηθῆναι ἡ Κίλισσα Κύρου ἐπιδεῖξαι τὸ στράτευμα αὐτῇ· βουλόμενος οὖν ἐπιδεῖξαι ἐξέτασιν ποιεῖται ἐν τῷ πεδίῳ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων. [1.2.15] ἐκέλευσε δὲ τοὺς Ἕλληνας ὡς νόμος αὐτοῖς εἰς μάχην οὕτω ταχθῆναι καὶ στῆναι, συντάξαι δ᾽ἕκαστον τοὺς ἑαυτοῦ. ἐτάχθησαν οὖν ἐπὶ τεττάρων· εἶχε δὲ τὸ μὲν δεξιὸν Μένων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, τὸ δὲ εὐώνυμον Κλέαρχος καὶ οἱ ἐκείνου, τὸ δὲ μέσον οἱ ἄλλοι στρατηγοί. [1.2.16] ἐθεώρει οὖν ὁ Κῦρος πρῶτον μὲν τοὺς βαρβάρους· οἱ δὲ παρήλαυνον τεταγμένοι κατὰ ἴλας καὶ κατὰ τάξεις· εἶτα δὲ τοὺς Ἕλληνας, παρελαύνων ἐφ᾽ἅρματος καὶ ἡ Κίλισσα ἐφ᾽ἁρμαμάξης. εἶχον δὲ πάντες κράνη χαλκᾶ καὶ χιτῶνας φοινικοῦς καὶ κνημῖδας καὶ τὰς ἀσπίδας ἐκκεκαλυμμένας. [1.2.17] ἐπειδὴ δὲ πάντας παρήλασε, στήσας τὸ ἅρμα πρὸ τῆς φάλαγγος μέσης, πέμψας Πίγρητα τὸν ἑρμηνέα παρὰ τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων ἐκέλευσε προβαλέσθαι τὰ ὅπλα καὶ ἐπιχωρῆσαι ὅλην τὴν φάλαγγα. οἱ δὲ ταῦτα προεῖπον τοῖς στρατιώταις· καὶ ἐπεὶ ἐσάλπιγξε, προβαλόμενοι τὰ ὅπλα ἐπῇσαν. ἐκ δὲ τούτου θᾶττον προϊόντων σὺν κραυγῇ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου δρόμος ἐγένετο τοῖς στρατιώταις ἐπὶ τὰς σκηνάς, [1.2.18] τῶν δὲ βαρβάρων φόβος πολύς, καὶ ἥ τε Κίλισσα ἔφυγεν ἐπὶ τῆς ἁρμαμάξης καὶ οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς καταλιπόντες τὰ ὤνια ἔφυγον. οἱ δὲ Ἕλληνες σὺν γέλωτι ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἦλθον. ἡ δὲ Κίλισσα ἰδοῦσα τὴν λαμπρότητα καὶ τὴν τάξιν τοῦ στρατεύματος ἐθαύμασε. Κῦρος δὲ ἥσθη τὸν ἐκ τῶν Ἑλλήνων εἰς τοὺς βαρβάρους φόβον ἰδών. [1.2.19] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας εἴκοσιν εἰς Ἰκόνιον, τῆς Φρυγίας πόλιν ἐσχάτην. ἐνταῦθα ἔμεινε τρεῖς ἡμέρας. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Λυκαονίας σταθμοὺς πέντε παρασάγγας τριάκοντα. ταύτην τὴν χώραν ἐπέτρεψε διαρπάσαι τοῖς Ἕλλησιν ὡς πολεμίαν οὖσαν. [1.2.20] ἐντεῦθεν Κῦρος τὴν Κίλισσαν εἰς τὴν Κιλικίαν ἀποπέμπει τὴν ταχίστην ὁδόν· καὶ συνέπεμψεν αὐτῇ στρατιώτας οὓς Μένων εἶχε καὶ αὐτόν. Κῦρος δὲ μετὰ τῶν ἄλλων ἐξελαύνει διὰ Καππαδοκίας σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσι καὶ πέντε πρὸς Δάναν, πόλιν οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς· ἐν ᾧ Κῦρος ἀπέκτεινεν ἄνδρα Πέρσην Μεγαφέρνην, φοινικιστὴν βασίλειον, καὶ ἕτερόν τινα τῶν ὑπάρχων δυνάστην, αἰτιασάμενος ἐπιβουλεύειν αὐτῷ. [1.2.21] ἐντεῦθεν ἐπειρῶντο εἰσβάλλειν εἰς τὴν Κιλικίαν· ἡ δὲ εἰσβολὴ ἦν ὁδὸς ἁμαξιτὸς ὀρθία ἰσχυρῶς καὶ ἀμήχανος εἰσελθεῖν στρατεύματι, εἴ τις ἐκώλυεν. ἐλέγετο δὲ καὶ Συέννεσις εἶναι ἐπὶ τῶν ἄκρων φυλάττων τὴν εἰσβολήν· διὸ ἔμεινεν ἡμέραν ἐν τῷ πεδίῳ. τῇ δ᾽ὑστεραίᾳ ἧκεν ἄγγελος λέγων ὅτι λελοιπὼς εἴη Συέννεσις τὰ ἄκρα, ἐπεὶ ᾔσθετο ὅτι τὸ Μένωνος στράτευμα ἤδη ἐν Κιλικίᾳ ἦν εἴσω τῶν ὀρέων, καὶ ὅτι τριήρεις ἤκουε περιπλεούσας ἀπ᾽Ἰωνίας εἰς Κιλικίαν Ταμὼν ἔχοντα τὰς Λακεδαιμονίων καὶ αὐτοῦ Κύρου. [1.2.22] Κῦρος δ᾽οὖν ἀνέβη ἐπὶ τὰ ὄρη οὐδενὸς κωλύοντος, καὶ εἶδε τὰς σκηνὰς οὗ οἱ Κίλικες ἐφύλαττον. ἐντεῦθεν δὲ κατέβαινεν εἰς πεδίον μέγα καὶ καλόν, ἐπίρρυτον, καὶ δένδρων παντοδαπῶν σύμπλεων καὶ ἀμπέλων· πολὺ δὲ καὶ σήσαμον καὶ μελίνην καὶ κέγχρον καὶ πυροὺς καὶ κριθὰς φέρει. ὄρος δ᾽αὐτὸ περιεῖχεν ὀχυρὸν καὶ ὑψηλὸν πάντῃ ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν. [1.2.23] καταβὰς δὲ διὰ τούτου τοῦ πεδίου ἤλασε σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας πέντε καὶ εἴκοσιν εἰς Ταρσούς, τῆς Κιλικίας πόλιν μεγάλην καὶ εὐδαίμονα, οὗ ἦν τὰ Συεννέσιος βασίλεια τοῦ Κιλίκων βασιλέως· διὰ μέσου δὲ τῆς πόλεως ῥεῖ ποταμὸς Κύδνος ὄνομα, εὖρος δύο πλέθρων. [1.2.24] ταύτην τὴν πόλιν ἐξέλιπον οἱ ἐνοικοῦντες μετὰ Συεννέσιος εἰς χωρίον ὀχυρὸν ἐπὶ τὰ ὄρη πλὴν οἱ τὰ καπηλεῖα ἔχοντες· ἔμειναν δὲ καὶ οἱ παρὰ τὴν θάλατταν οἰκοῦντες ἐν Σόλοις καὶ ἐν Ἰσσοῖς. [1.2.25] Ἐπύαξα δὲ ἡ Συεννέσιος γυνὴ προτέρα Κύρου πέντε ἡμέραις εἰς Ταρσοὺς ἀφίκετο· ἐν δὲ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ὀρέων τῇ εἰς τὸ πεδίον δύο λόχοι τοῦ Μένωνος στρατεύματος ἀπώλοντο· οἱ μὲν ἔφασαν ἁρπάζοντάς τι κατακοπῆναι ὑπὸ τῶν Κιλίκων, οἱ δὲ ὑπολειφθέντας καὶ οὐ δυναμένους εὑρεῖν τὸ ἄλλο στράτευμα οὐδὲ τὰς ὁδοὺς εἶτα πλανωμένους ἀπολέσθαι· ἦσαν δ᾽οὖν οὗτοι ἑκατὸν ὁπλῖται. [1.2.26] οἱ δ᾽ἄλλοι ἐπεὶ ἧκον, τήν τε πόλιν τοὺς Ταρσοὺς διήρπασαν, διὰ τὸν ὄλεθρον τῶν συστρατιωτῶν ὀργιζόμενοι, καὶ τὰ βασίλεια τὰ ἐν αὐτῇ. Κῦρος δ᾽ἐπεὶ εἰσήλασεν εἰς τὴν πόλιν, μετεπέμπετο τὸν Συέννεσιν πρὸς ἑαυτόν· ὁ δ᾽οὔτε πρότερον οὐδενί πω κρείττονι ἑαυτοῦ εἰς χεῖρας ἐλθεῖν ἔφη οὔτε τότε Κύρῳ ἰέναι ἤθελε, πρὶν ἡ γυνὴ αὐτὸν ἔπεισε καὶ πίστεις ἔλαβε. [1.2.27] μετὰ δὲ ταῦτα ἐπεὶ συνεγένοντο ἀλλήλοις, Συέννεσις μὲν ἔδωκε Κύρῳ χρήματα πολλὰ εἰς τὴν στρατιάν, Κῦρος δὲ ἐκείνῳ δῶρα ἃ νομίζεται παρὰ βασιλεῖ τίμια, ἵππον χρυσοχάλινον καὶ στρεπτὸν χρυσοῦν καὶ ψέλια καὶ ἀκινάκην χρυσοῦν καὶ στολὴν Περσικήν, καὶ τὴν χώραν μηκέτι διαρπάζεσθαι· τὰ δὲ ἡρπασμένα ἀνδράποδα, ἤν που ἐντυγχάνωσιν, ἀπολαμβάνειν.

De l'hymen de Darius et de Parysatis naquirent 2 princes. L'aîné se nomma Artaxerxès, le plus jeune, Cyrus. Darius, lorsqu'il fut devenu infirme et qu'il soupçonna que la fin de sa vie n'était pas éloignée, voulut avoir près de lui ses 2 fils. L'aîné se trouvait à la cour de son père. Le roi manda Cyrus des provinces dont il l'avait fait satrape, dignité à laquelle il avait joint le commandement de toutes les troupes, dont la plaine du Castole était le quartier d'assemblée. Cyrus partit donc pour la haute-Asie, ayant pris avec lui Tissapherne, qui le suivit en qualité d'ami, et escorté de 300 hoplites grecs, commandés par Xénias de Parrhasie. Darius étant mort, et Artaxerxès étant monté sur le trône, Tissapherne calomnie Cyrus auprès de son frère, et l'accuse de tramer une conspiration contre lui. Le roi croit le délateur, et fait arrêter Cyrus pour le punir de mort. Mais Parysatis leur mère, sollicite, obtient la grâce de son fils, et le renvoie dans son gouvernement. Cyrus ayant couru risque de la vie et reçu un affront, ne s'occupe plus, dès qu'il est parti, que des moyens de se soustraire au pouvoir de son frère, et de s'emparer lui-même du trône, s'il lui est possible. Parysatis favorisait les desseins de ce jeune prince, qu'elle préférait à Artaxerxès. Quiconque arrivait de la cour chez Cyrus en était si bien traité qu'on ne le quittait pas sans se sentir plus d'attachement pour lui que pour le roi, et il mettait tous ses soins à gagner l'affection des peuples de son gouvernement, et à les former au métier de la guerre. Il levait d'ailleurs des troupes grecques le plus secrètement qu'il lui était possible pour prendre le roi au dépourvu. Lorsqu'on recrutait des troupes, il ordonnait aux commandants d'enrôler le plus qu'ils pourraient des meilleurs soldats du Péloponnèse, sous prétexte que Tissapherne avait dessein d'attaquer ces places. Car ce satrape était anciennement maître des villes d'Ionie, le roi les lui ayant données. Mais toutes, excepté Milet, venaient de se soustraire à lui, et s'étaient soumises à Cyrus. Tissapherne ayant pressenti que les habitants de Milet avaient le même projet, en fit mourir plusieurs, et en bannit d'autres. Ceux-ci furent accueillis de Cyrus, qui ayant assemblé une armée assiégea Milet par mer et par terre, et tâcha de faire rentrer les bannis dans leur patrie. C'était un nouveau prétexte pour lui de lever des troupes. Il envoya vers le roi et le pria de confier plutôt ces villes à son frère que d'y laisser commander Tissapherne. Parysatis appuyait de tout son crédit cette demande de son fils, en sorte qu'Artaxerxès, loin de soupçonner le piège qu'on lui tendait, crut que Cyrus ne faisait ces armements dispendieux que contre Tissapherne. Il ne fut pas même fâché de les voir en guerre ; car son frère lui envoyait exactement les tributs dus au monarque par les villes qui avaient appartenu à ce satrape. Il se levait pour Cyrus une autre armée dans la presqu'île de Thrace vis-à-vis d'Abydos ; et voici de quelle manière. Cléarque, Lacédémonien, était banni de sa patrie ; Cyrus l'ayant connu, conçut de l'estime pour lui et lui donna 10.000 dariques. Cléarque employa cette somme à lever des troupes avec lesquelles, faisant des excursions hors de la Chersonèse, il porta la guerre chez les Thraces, qui habitent au-dessus de l'Hellespont. Il assurait par-là le repos des colonies grecques établies de ces côtés, et la plupart des villes situées sur l'Hellespont fournissaient volontairement des subsides pour l'entretien de ses soldats. C'était un second corps de troupes à la disposition du prince, et qui ne faisait point d'ombrage au roi. Aristippe, Thessalien, hôte de Cyrus, persécuté par une des factions qui divisaient sa patrie, vient le trouver, et lui demande environ 2.000 soldats grecs, avec leur solde de 3 mois, l'assurant qu'au moyen de ce secours il viendra à bout de ses adversaires. Cyrus lui donne environ 4.000 hommes et leur paie de 6 mois, lui recommandant de ne point s'accommoder avec la faction opposée qu'il n'en soit convenu avec lui. Nouvelle armée entretenue en Thessalie, à la disposition de Cyrus, sans qu'on se doutât qu'il y eût part. Il ordonne à Proxène de Béotie, dont il était ami, de lever le plus de troupes qu'il serait possible et de venir le joindre, sous prétexte qu'il veut marcher contre les Pisidiens qui inquiètent son gouvernement. Il donne le même ordre à Sophénète de Stymphale, et à Socrate Achéen, tous 2 attachés aussi à lui par les liens de l'hospitalité, comme pour faire avec les bannis de Milet la guerre à Tissapherne ; ce que chacun d'eux exécuta. Lorsqu'il juge qu'il est temps de s'avancer vers la Haute-Asie, il prend pour prétexte de sa marche le projet de chasser entièrement les Pisidiens de son gouvernement. Il a l'air de rassembler contre eux toutes les troupes barbares et grecques qui sont dans le pays. Il fait dire à Cléarque de le joindre avec toutes ses forces, et à Aristippe de lui renvoyer celles qu'il a, après s'être réconcilié avec ses concitoyens. Xénias Arcadien, qui commandait les troupes étrangères dans ses garnisons, reçoit ordre de les amener toutes, et de n'y laisser que ce qui est nécessaire pour la garde des citadelles. Cyrus retire en même temps de devant Milet l'armée qui l'assiégeait, et engage les bannis de cette ville à suivre ses drapeaux, leur promettant que s'il réussit dans son expédition, il ne désarmera point qu'il ne les ait rétablis dans leur patrie. Ils lui obéirent avec plaisir, car ils avaient confiance en lui ; et ayant pris leurs armes, ils le joignirent à Sardes. Xénias y arriva avec près de 4.000 hoplites tirés des garnisons ; Proxène, avec environ 1.500 hoplites, et 500 hommes de troupes légères ; Sophénète de Stymphale, avec 1.000 hoplites ; Socrate d'Achaïe, avec 500 environ, et Pasion de Mégare, avec 700 à peu près. Ces 2 derniers venaient du siège de Milet. Telles furent les troupes qui joignirent Cyrus à Sardes. Tissapherne ayant observé ces mouvements, et jugeant que de tels préparatifs étaient trop considérables pour ne menacer que les Pisidiens, partit avec environ 500 chevaux, et fit la plus grande diligence pour se rendre auprès du roi. Ce prince se mit en état de défense dès que Tissapherne l'eut instruit de l'armement de son frère. Cyrus partit de Sardes à la tête de ces troupes, et traversant la Lydie, il fit en 3 marches 22 parasanges, et arriva aux bords du Méandre, dont la largeur est de 2 plèthres. Un pont construit sur 7 bateaux le traversait. Ayant passé ce fleuve et fait une marche de 8 parasanges dans la Phrygie, l'armée se trouva à Colosses, ville peuplée, riche et grande. Cyrus y séjourna 7 jours ; Menon de Thessalie l'y joignit, et lui amena 1.000 hoplites et 500 armés à la légère, tant Dolopes qu'Aeniens et Olynthiens. De là ayant fait 20 parasanges en 3 marches, on parvint à Célènes, ville de Phrygie, peuplée, grande et florissante. Cyrus y avait un palais et un grand parc plein de bêtes fauves, qu'il chassait lorsqu'il voulait s'exercer lui et ses chevaux. Le Méandre, dont les sources sont dans le palais même, coule au milieu du parc et traverse ensuite la ville de Célènes. Dans cette même ville est un autre château fortifié appartenant au grand roi, au-dessous de la citadelle, et à la source du Marsyas. De là ce fleuve, à travers la ville de Célènes, va se jeter dans le Méandre. La largeur du Marsyas est de 25 pieds. C'est là, dit-on, qu'Apollon ayant vaincu le satyre de ce nom, qui osait entrer en concurrence de talent avec lui, l'écorcha et suspendit sa peau dans l'antre d'où sortent les sources. Telle est la cause qui a fait donner au fleuve le nom de Marsyas. On dit aussi que ce château et la citadelle de Célènes furent bâtis par Xerxès, lorsqu'il se retirait de la Grèce, après sa défaite. Cyrus y séjourna 30 jours. Cléarque, banni de Sparte, s'y rendit avec 1.000 hoplites, 800 Thraces armés à la légère, et 200 archers crétois ; Sosias de Syracuse, avec 1.000 hoplites, et Sophénète Arcadien, avec le même nombre. Cyrus fit dans son parc la revue et le dénombrement des Grecs. Il se trouva 11.000 hoplites et environ 2.000 hommes armés à la légère. Cyrus fit ensuite en 2 marches 10 parasanges, et arriva à Pelles, ville peuplée. Il y séjourna 3 jours, pendant lesquels Xénias Arcadien célébra par des sacrifices les lupercales, et proposa des jeux et des combats gymniques, dont les prix étaient des étrilles d'or. Cyrus même fut du nombre des spectateurs. De là, en 2 marches il fit 12 parasanges, et arriva au marché des Céramiens, ville peuplée et située à l'extrémité de la Mysie. Puis il fit 30 parasanges en 3 marches et demeura 5 jours à Caystropédium, ville peuplée. Il était dû aux troupes plus de 3 mois de leur solde. Elles venaient souvent la demander jusqu'à la porte de Cyrus. Ce prince tâchait de gagner du temps, ne les payait que d'espérances, et l'on ne pouvait douter qu'il n'en fût affligé ; car il n'était pas dans son caractère de refuser de remplir ses engagements lorsqu'il pouvait le faire. Epyaxa femme de Syennesis, roi de Cilicie, vint alors trouver Cyrus, et on dit qu'elle lui fit présent de sommes considérables. Il fit aussitôt payer à son armée la solde de 4 mois. Cette reine de Cilicie avait à sa suite des gardes Ciliciens et Aspendiens. Le bruit courut que Cyrus avait obtenu ses faveurs. Il fit ensuite en 2 marches 10 parasanges et arriva à Thymbrie, ville peuplée. Là près du chemin est une fontaine qui porte le nom de Midas roi de Phrygie. On prétend que c'est en mêlant du vin aux eaux de cette source que Midas y surprit le satyre qu'il poursuivait. Puis en 2 marches de 10 parasanges encore, Cyrus vint à Tyrium ville peuplée. Il y séjourna 3 jours La reine de Cilicie demanda, dit-on à Cyrus de lui montrer son armée ; et voulant la satisfaire, il fit dans la plaine la revue des Grecs et des Barbares qui le suivaient. Il ordonna aux Grecs de se mettre en bataille suivant leurs usages ; et à chacun de leurs généraux d'y ranger ses troupes. Ils se formèrent donc sur 4 de hauteur. Ménon et ses soldats fermaient l'aile droite. À l'aile gauche étaient Cléarque et les siens. Le centre était occupé par les autres généraux grecs. Cyrus vit d'abord les Barbares qui défilèrent devant lui par escadrons et par bataillons. Il passa ensuite sur son char, accompagné de la reine de Cilicie dans une litière, le long du front des Grecs. Ils avaient tous des casques d'airain, des tuniques de pourpre, des grevières et des boucliers bien nets et reluisants. Après avoir passé le long de toute leur ligne, Cyrus arrêta son char devant le centre de la phalange et envoya Pigrès, son interprète, ordonner aux généraux grecs de faire présenter les armes et marcher toute la ligne en avant. Ceux-ci prévinrent de cet ordre leurs soldats, et dès que la trompette eut donné le signal, on marcha en avant les armes présentées. Le pas s'accéléra peu à peu, les cris militaires s'élevèrent, et les soldats sans commandement se mettant à la course s'avançaient vers leurs tentes. Cette manoeuvre inspira de la terreur à un grand nombre de Barbares. La reine de Cilicie s'enfuit dans sa litière. Les marchands du camp abandonnant leurs denrées, prirent aussi la fuite. Les Grecs en rirent et rentrèrent dans leurs tentes. La reine de Cilicie admira la tenue et la discipline des troupes grecques, et Cyrus fut charmé de voir l'effroi qu'elles inspiraient aux Barbares. On fit ensuite 20 parasanges en 3 marches, et l'on séjourna 3 jours à Iconium, dernière ville de la Phrygie. Puis Cyrus, en 5 jours de marche, parcourut 30 parasanges à travers la Lycaonie. Comme cette province était ennemie, il permit aux Grecs de la piller. De là il renvoya la reine de Cilicie dans ses états par le chemin le plus court, sous l'escorte de Ménon, Thessalien, et des Grecs qu'il commandait. Cyrus, avec le reste de l'armée, traversa la Cappadoce, et ayant fait 25 parasanges en 4 marches, arriva à Dana, ville peuplée, grande et riche, où il séjourna 3 jours, pendant lesquels, sous prétexte d'un complot formé contre lui par un Perse nommé Mégapherne, teinturier du roi en pourpre, et par un autre homme qui tenait le premier rang parmi ses officiers inférieurs, il les punit de mort. On essaya ensuite de pénétrer en Cilicie. Le chemin qui y menait, quoique praticable aux voitures, était si escarpé, qu'une armée ne pouvait y passer si on lui opposait la moindre résistance. On disait que Syennésis était maître des hauteurs et gardait cet unique passage. Cyrus s'arrêta donc un jour dans la plaine. Le lendemain vint la nouvelle que Syennésis avait abandonné les postes élevés qu'il occupait, dès qu'il avait appris que le corps de Ménon ayant passé les montagnes était en Cilicie, et que Tamos y conduisait de la côte d'Ionie les vaisseaux de Cyrus et des Lacédémoniens qu'il commandait. Cyrus monta sur les hauteurs, personne ne l'en empêchant plus, et prit les tentes des Ciliciens. De là il descendit dans une vaste et belle plaine, entrecoupée de ruisseaux, couverte de vignes et d'arbres de toute espèce. Le terroir rapporte beaucoup de sésame, de panis, de millet, de froment et d'orge. Une chaîne de montagnes escarpées et élevées lui sert partout de fortification naturelle et l'entoure de la mer à la mer. Descendant à travers cette plaine, Cyrus fit 25 parasanges en 4 jours de marche, et arriva à Tarse, ville de Cilicie, grande et riche, où Syennésis avait son palais. Elle est coupée en 2 par un fleuve large de 2 plèthres, nommé le Cydné. Les habitants l'avaient abandonnée et s'étaient réfugiés avec le roi dans un lieu fortifié sur la montagne. Il ne restait que ceux qui tenaient hôtellerie ; mais dans Soles et dans Issus, villes maritimes, le peuple n'avait point quitté ses habitations. Epyaxa, femme de Syennésis, était arrivée à Tarse 5 jours avant Cyrus ; Menon, en traversant les montagnes, avait perdu 2 de ses lochos. On a prétendu que s'étant mis à piller, ils avaient été taillés en pièces par les Ciliciens ; d'autres ont dit que, restés en arrière, ils n'avaient pu ni rejoindre le gros de la troupe, ni retrouver le chemin qu'il avait suivi, et qu'ils avaient péri en le cherchant. Ces 2 lochos faisaient 100 hoplites. Les autres Grecs, furieux de la perte de leurs camarades, pillèrent, à leur arrivée, la ville de Tarse et le palais. Dès que Cyrus fut entré dans la ville, il manda Syennésis. Celui-ci répondit qu'il ne s'était jamais remis entre les mains de plus fort que lui, et il ne voulut se rendre près de Cyrus qu'après que sa femme le lui eut persuadé, et qu'il eut reçu des sûretés. Les 2 princes s'étant abouchés ensuite, Syennésis fournit à Cyrus beaucoup d'argent pour subvenir à l'entretien de son armée. Cyrus lui fit les présents qu'offrent les rois de Perse à ceux qu'ils veulent honorer, lui donna un cheval dont le mors était d'or massif, un collier, des bracelets de même matière, un cimeterre à poignée d'or, un habillement à la perse. Il lui promit qu'on ne pillerait plus la Cilicie, et lui permit de reprendre les esclaves qu'on avait enlevés à ses sujets, partout où il les retrouverait.

[1.3.1] ἐνταῦθα ἔμεινεν ὁ Κῦρος καὶ ἡ στρατιὰ ἡμέρας εἴκοσιν· οἱ γὰρ στρατιῶται οὐκ ἔφασαν ἰέναι τοῦ πρόσω· ὑπώπτευον γὰρ ἤδη ἐπὶ βασιλέα ἰέναι· μισθωθῆναι δὲ οὐκ ἐπὶ τούτῳ ἔφασαν. πρῶτος δὲ Κλέαρχος τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας ἐβιάζετο ἰέναι· οἱ δ᾽αὐτόν τε ἔβαλλον καὶ τὰ ὑποζύγια τὰ ἐκείνου, ἐπεὶ ἄρξαιντο προϊέναι. [1.3.2] Κλέαρχος δὲ τότε μὲν μικρὸν ἐξέφυγε μὴ καταπετρωθῆναι, ὕστερον δ᾽ἐπεὶ ἔγνω ὅτι οὐ δυνήσεται βιάσασθαι, συνήγαγεν ἐκκλησίαν τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν. καὶ πρῶτον μὲν ἐδάκρυε πολὺν χρόνον ἑστώς· οἱ δὲ ὁρῶντες ἐθαύμαζον καὶ ἐσιώπων· εἶτα δὲ ἔλεξε τοιάδε. [1.3.3] --ἄνδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν. ἐμοὶ γὰρ ξένος Κῦρος ἐγένετο καί με φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος τά τε ἄλλα ἐτίμησε καὶ μυρίους ἔδωκε δαρεικούς· οὓς ἐγὼ λαβὼν οὐκ εἰς τὸ ἴδιον κατεθέμην ἐμοὶ οὐδὲ καθηδυπάθησα, ἀλλ᾽εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων. [1.3.4] καὶ πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς Θρᾷκας ἐπολέμησα, καὶ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἐτιμωρούμην μεθ᾽ὑμῶν, ἐκ τῆς Χερρονήσου αὐτοὺς ἐξελαύνων βουλομένους ἀφαιρεῖσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας Ἕλληνας τὴν γῆν. ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει, λαβὼν ὑμᾶς ἐπορευόμην, ἵνα εἴ τι δέοιτο ὠφελοίην αὐτὸν ἀνθ᾽ὧν εὖ ἔπαθον ὑπ᾽ἐκείνου. [1.3.5] ἐπεὶ δὲ ὑμεῖς οὐ βούλεσθε συμπορεύεσθαι, ἀνάγκη δή μοι ἢ ὑμᾶς προδόντα τῇ Κύρου φιλίᾳ χρῆσθαι ἢ πρὸς ἐκεῖνον ψευσάμενον μεθ᾽ὑμῶν εἶναι. εἰ μὲν δὴ δίκαια ποιήσω οὐκ οἶδα, αἱρήσομαι δ᾽οὖν ὑμᾶς καὶ σὺν ὑμῖν ὅ τι ἂν δέῃ πείσομαι. καὶ οὔποτε ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγὼ Ἕλληνας ἀγαγὼν εἰς τοὺς βαρβάρους, προδοὺς τοὺς Ἕλληνας τὴν τῶν βαρβάρων φιλίαν εἱλόμην, [1.3.6] ἀλλ᾽ἐπεὶ ὑμεῖς ἐμοὶ οὐ θέλετε πείθεσθαι, ἐγὼ σὺν ὑμῖν ἕψομαι καὶ ὅ τι ἂν δέῃ πείσομαι. νομίζω γὰρ ὑμᾶς ἐμοὶ εἶναι καὶ πατρίδα καὶ φίλους καὶ συμμάχους, καὶ σὺν ὑμῖν μὲν ἂν οἶμαι εἶναι τίμιος ὅπου ἂν ὦ, ὑμῶν δὲ ἔρημος ὢν οὐκ ἂν ἱκανὸς οἶμαι εἶναι οὔτ᾽ἂν φίλον ὠφελῆσαι οὔτ᾽ἂν ἐχθρὸν ἀλέξασθαι. ὡς ἐμοῦ οὖν ἰόντος ὅπῃ ἂν καὶ ὑμεῖς οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε. [1.3.7] ταῦτα εἶπεν· οἱ δὲ στρατιῶται οἵ τε αὐτοῦ ἐκείνου καὶ οἱ ἄλλοι ταῦτα ἀκούσαντες ὅτι οὐ φαίη παρὰ βασιλέα πορεύεσθαι ἐπῄνεσαν· παρὰ δὲ Ξενίου καὶ Πασίωνος πλείους ἢ δισχίλιοι λαβόντες τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκευοφόρα ἐστρατοπεδεύσαντο παρὰ Κλεάρχῳ. [1.3.8] Κῦρος δὲ τούτοις ἀπορῶν τε καὶ λυπούμενος μετεπέμπετο τὸν Κλέαρχον· ὁ δὲ ἰέναι μὲν οὐκ ἤθελε, λάθρᾳ δὲ τῶν στρατιωτῶν πέμπων αὐτῷ ἄγγελον ἔλεγε θαρρεῖν ὡς καταστησομένων τούτων εἰς τὸ δέον. μεταπέμπεσθαι δ᾽ἐκέλευεν αὐτόν· αὐτὸς δ᾽οὐκ ἔφη ἰέναι. [1.3.9] μετὰ δὲ ταῦτα συναγαγὼν τούς θ᾽ἑαυτοῦ στρατιώτας καὶ τοὺς προσελθόντας αὐτῷ καὶ τῶν ἄλλων τὸν βουλόμενον, ἔλεξε τοιάδε.

Cyrus et son armée séjournèrent 20 jours à Tarse ; car les soldats déclaraient qu'ils n'iraient pas plus en avant, soupçonnant déjà qu'on les menait contre le roi, et prétendant ne s'être point engagés pour cette entreprise. Cléarque le premier voulut forcer les siens d'avancer. Ceux-ci, dès qu'il commença à marcher, jetèrent des pierres sur lui et sur ses équipages ; peu s'en fallut qu'il ne fût lapidé. Ensuite ayant senti qu'il ne pouvait les contraindre à le suivre, il les assembla. D'abord il se tint longtemps debout, versant des larmes. Les soldats étonnés, le regardaient en silence. Puis il leur parla ainsi. “Soldats, ne soyez point surpris que les circonstances présentes m'affligent. Je suis devenu hôte de Cyrus, et lorsque j'ai été banni de ma patrie, ce prince, outre plusieurs autres témoignages de son estime, m'a donné 10.000 dariques. Je n'ai point réservé cet argent pour mon usage particulier ; je ne l'ai point employé à mes plaisirs. Il a été dépensé pour votre entretien. J'ai fait d'abord la guerre aux Thraces. Avec vous j'ai vengé la Grèce. Nous avons chassé de la Chersonèse ces barbares qui voulaient dépouiller les Grecs du territoire qu'ils y possèdent. Lorsque Cyrus m'a appelé, je vous ai menés à lui pour lui être utile, s'il avait besoin de moi, et reconnaître ainsi ses bienfaits. Puisque vous ne voulez plus le suivre, il faut ou que vous trahissant je reste ami de Cyrus, ou que trompant la confiance de ce prince, je lie mon sort au vôtre. Je ne sais si je choisis le parti le plus juste, mais je vous préférerai à mon bienfaiteur, et quelques malheurs qui puissent en résulter, je les supporterai avec vous. Personne ne dira jamais qu'ayant conduit des Grecs à un prince étranger, j'aie trahi mes compatriotes et préféré l'amitié des barbares. Mais puisque vous ne voulez plus m'obéir ni me suivre, c'est moi qui vous suivrai, et je partagerai le sort qui vous attend. Je vous regarde comme ma patrie, comme mes amis, comme mes compagnons ; avec vous je serai respecté partout où j'irai ; séparé de vous, je ne pourrai ni aider un ami, ni repousser un adversaire. Soyez donc bien convaincus que partout où vous irez je vous suis.” Ainsi parla Cléarque. Ses soldats et ceux des autres généraux grecs ayant entendu ces paroles, le louèrent de ce qu'il annonçait qu'il ne marcherait pas contre le roi. Plus de 2.000 de ceux de Xénias et de Pasien, prenant leurs armes et leur bagage, vinrent camper avec lui ; Cyrus, embarrassé et affligé de cet événement, envoya chercher Cléarque. Celui-ci ne voulut point aller trouver le prince ; mais il lui fit dire secrètement de prendre courage, et le fit assurer qu'il amènerait cette affaire à un dénouement heureux. Il le pria de l'envoyer chercher encore publiquement, et refusa de nouveau d'obéir à ses ordres. Ensuite ayant convoqué ses anciens soldats, ceux qui s'y étaient joints, et quiconque voudrait l'entendre, il parla en ces termes :

--ἄνδρες στρατιῶται, τὰ μὲν δὴ Κύρου δῆλον ὅτι οὕτως ἔχει πρὸς ἡμᾶς ὥσπερ τὰ ἡμέτερα πρὸς ἐκεῖνον· οὔτε γὰρ ἡμεῖς ἐκείνου ἔτι στρατιῶται, ἐπεί γε οὐ συνεπόμεθα αὐτῷ, οὔτε ἐκεῖνος ἔτι ἡμῖν μισθοδότης. [1.3.10] ὅτι μέντοι ἀδικεῖσθαι νομίζει ὑφ᾽ἡμῶν οἶδα· ὥστε καὶ μεταπεμπομένου αὐτοῦ οὐκ ἐθέλω ἐλθεῖν, τὸ μὲν μέγιστον αἰσχυνόμενος ὅτι σύνοιδα ἐμαυτῷ πάντα ἐψευσμένος αὐτόν, ἔπειτα καὶ δεδιὼς μὴ λαβών με δίκην ἐπιθῇ ὧν νομίζει ὑπ᾽ἐμοῦ ἠδικῆσθαι. [1.3.11] ἐμοὶ οὖν δοκεῖ οὐχ ὥρα εἶναι ἡμῖν καθεύδειν οὐδ᾽ἀμελεῖν ἡμῶν αὐτῶν, ἀλλὰ βουλεύεσθαι ὅ τι χρὴ ποιεῖν ἐκ τούτων. καὶ ἕως γε μένομεν αὐτοῦ σκεπτέον μοι δοκεῖ εἶναι ὅπως ἀσφαλέστατα μενοῦμεν, εἴ τε ἤδη δοκεῖ ἀπιέναι, ὅπως ἀσφαλέστατα ἄπιμεν, καὶ ὅπως τὰ ἐπιτήδεια ἕξομεν· ἄνευ γὰρ τούτων οὔτε στρατηγοῦ οὔτε ἰδιώτου ὄφελος οὐδέν. [1.3.12] ὁ δ᾽ἀνὴρ πολλοῦ μὲν ἄξιος ᾧ ἂν φίλος ᾖ, χαλεπώτατος δ᾽ἐχθρὸς ᾧ ἂν πολέμιος ᾖ, ἔχει δὲ δύναμιν καὶ πεζὴν καὶ ἱππικὴν καὶ ναυτικὴν ἣν πάντες ὁμοίως ὁρῶμέν τε καὶ ἐπιστάμεθα· καὶ γὰρ οὐδὲ πόρρω δοκοῦμέν μοι αὐτοῦ καθῆσθαι. ὥστε ὥρα λέγειν ὅ τι τις γιγνώσκει ἄριστον εἶναι. ταῦτα εἰπὼν ἐπαύσατο. [1.3.13] ἐκ δὲ τούτου ἀνίσταντο οἱ μὲν ἐκ τοῦ αὐτομάτου, λέξοντες ἃ ἐγίγνωσκον, οἱ δὲ καὶ ὑπ᾽ἐκείνου ἐγκέλευστοι, ἐπιδεικνύντες οἵα εἴη ἡ ἀπορία ἄνευ τῆς Κύρου γνώμης καὶ μένειν καὶ ἀπιέναι. [1.3.14] εἷς δὲ δὴ εἶπε προσποιούμενος σπεύδειν ὡς τάχιστα πορεύεσθαι εἰς τὴν Ἑλλάδα στρατηγοὺς μὲν ἑλέσθαι ἄλλους ὡς τάχιστα, εἰ μὴ βούλεται Κλέαρχος ἀπάγειν· τὰ δ᾽ἐπιτήδει᾽ἀγοράζεσθαι (ἡ δ᾽ἀγορὰ ἦν ἐν τῷ βαρβαρικῷ στρατεύματι) καὶ συσκευάζεσθαι· ἐλθόντας δὲ Κῦρον αἰτεῖν πλοῖα, ὡς ἀποπλέοιεν· ἐὰν δὲ μὴ διδῷ ταῦτα, ἡγεμόνα αἰτεῖν Κῦρον ὅστις διὰ φιλίας τῆς χώρας ἀπάξει. ἐὰν δὲ μηδὲ ἡγεμόνα διδῷ, συντάττεσθαι τὴν ταχίστην, πέμψαι δὲ καὶ προκαταληψομένους τὰ ἄκρα, ὅπως μὴ φθάσωσι μήτε Κῦρος μήτε οἱ Κίλικες καταλαβόντες, ὧν πολλοὺς καὶ πολλὰ χρήματα ἔχομεν ἀνηρπακότες. οὗτος μὲν τοιαῦτα εἶπε· μετὰ δὲ τοῦτον Κλέαρχος εἶπε τοσοῦτον. [1.3.15]  --ὡς μὲν στρατηγήσοντα ἐμὲ ταύτην τὴν στρατηγίαν μηδεὶς ὑμῶν λεγέτω· πολλὰ γὰρ ἐνορῶ δι᾽ἃ ἐμοὶ τοῦτο οὐ ποιητέον· ὡς δὲ τῷ ἀνδρὶ ὃν ἂν ἕλησθε πείσομαι ᾗ δυνατὸν μάλιστα, ἵνα εἰδῆτε ὅτι καὶ ἄρχεσθαι ἐπίσταμαι ὥς τις καὶ ἄλλος μάλιστα ἀνθρώπων. [1.3.16] μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀνέστη, ἐπιδεικνὺς μὲν τὴν εὐήθειαν τοῦ τὰ πλοῖα αἰτεῖν κελεύοντος, ὥσπερ πάλιν τὸν στόλον Κύρου ποιουμένου, ἐπιδεικνὺς δὲ ὡς εὔηθες εἴη ἡγεμόνα αἰτεῖν παρὰ τούτου ᾧ λυμαινόμεθα τὴν πρᾶξιν. εἰ δὲ καὶ τῷ ἡγεμόνι πιστεύσομεν ὃν ἂν Κῦρος διδῷ, τί κωλύει καὶ τὰ ἄκρα ἡμῖν κελεύειν Κῦρον προκαταλαβεῖν; [1.3.17] ἐγὼ γὰρ ὀκνοίην μὲν ἂν εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν ἃ ἡμῖν δοίη, μὴ ἡμᾶς ταῖς τριήρεσι καταδύσῃ, φοβοίμην δ᾽ἂν τῷ ἡγεμόνι ὃν δοίη ἕπεσθαι, μὴ ἡμᾶς ἀγάγῃ ὅθεν οὐκ ἔσται ἐξελθεῖν· βουλοίμην δ᾽ἂν ἄκοντος ἀπιὼν Κύρου λαθεῖν αὐτὸν ἀπελθών· ὃ οὐ δυνατόν ἐστιν. [1.3.18] ἀλλ᾽ἐγώ φημι ταῦτα μὲν φλυαρίας εἶναι· δοκεῖ δέ μοι ἄνδρας ἐλθόντας πρὸς Κῦρον οἵτινες ἐπιτήδειοι σὺν Κλεάρχῳ ἐρωτᾶν ἐκεῖνον τί βούλεται ἡμῖν χρῆσθαι· καὶ ἐὰν μὲν ἡ πρᾶξις ᾖ παραπλησία οἵᾳπερ καὶ πρόσθεν ἐχρῆτο τοῖς ξένοις, ἕπεσθαι καὶ ἡμᾶς καὶ μὴ κακίους εἶναι τῶν πρόσθεν τούτῳ συναναβάντων· [1.3.19] ἐὰν δὲ μείζων ἡ πρᾶξις τῆς πρόσθεν φαίνηται καὶ ἐπιπονωτέρα καὶ ἐπικινδυνοτέρα, ἀξιοῦν ἢ πείσαντα ἡμᾶς ἄγειν ἢ πεισθέντα πρὸς φιλίαν ἀφιέναι· οὕτω γὰρ καὶ ἑπόμενοι ἂν φίλοι αὐτῷ καὶ πρόθυμοι ἑποίμεθα καὶ ἀπιόντες ἀσφαλῶς ἂν ἀπίοιμεν· ὅ τι δ᾽ἂν πρὸς ταῦτα λέγῃ ἀπαγγεῖλαι δεῦρο· ἡμᾶς δ᾽ἀκούσαντας πρὸς ταῦτα βουλεύεσθαι. [1.3.20] ἔδοξε ταῦτα, καὶ ἄνδρας ἑλόμενοι σὺν Κλεάρχῳ πέμπουσιν οἳ ἠρώτων Κῦρον τὰ δόξαντα τῇ στρατιᾷ. ὁ δ᾽ἀπεκρίνατο ὅτι ἀκούει Ἀβροκόμαν ἐχθρὸν ἄνδρα ἐπὶ τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ εἶναι, ἀπέχοντα δώδεκα σταθμούς· πρὸς τοῦτον οὖν ἔφη βούλεσθαι ἐλθεῖν· κἂν μὲν ᾖ ἐκεῖ, τὴν δίκην ἔφη χρῄζειν ἐπιθεῖναι αὐτῷ, ἦν δὲ φύγῃ, ἡμεῖς ἐκεῖ πρὸς ταῦτα βουλευσόμεθα. [1.3.21] ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ αἱρετοὶ ἀγγέλλουσι τοῖς στρατιώταις· τοῖς δὲ ὑποψία μὲν ἦν ὅτι ἄγει πρὸς βασιλέα, ὅμως δὲ ἐδόκει ἕπεσθαι. προσαιτοῦσι δὲ μισθόν· ὁ δὲ Κῦρος ὑπισχνεῖται ἡμιόλιον πᾶσι δώσειν οὗ πρότερον ἔφερον, ἀντὶ δαρεικοῦ τρία ἡμιδαρεικὰ τοῦ μηνὸς τῷ στρατιώτῃ· ὅτι δὲ ἐπὶ βασιλέα ἄγοι οὐδὲ ἐνταῦθα ἤκουσεν οὐδεὶς ἐν τῷ γε φανερῷ. [1.4.1] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα ἐπὶ τὸν Ψάρον ποταμόν, οὗ ἦν τὸ εὖρος τρία πλέθρα. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε ἐπὶ τὸν Πύραμον ποταμόν, οὗ ἦν τὸ εὖρος στάδιον. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας πεντεκαίδεκα εἰς Ἰσσούς, τῆς Κιλικίας ἐσχάτην πόλιν ἐπὶ τῇ θαλάττῃ οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. [1.4.2] ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς· καὶ Κύρῳ παρῆσαν αἱ ἐκ Πελοποννήσου νῆες τριάκοντα καὶ πέντε καὶ ἐπ᾽αὐταῖς ναύαρχος Πυθαγόρας Λακεδαιμόνιος. ἡγεῖτο δ᾽αὐταῖς Ταμὼς Αἰγύπτιος ἐξ Ἐφέσου, ἔχων ναῦς ἑτέρας Κύρου πέντε καὶ εἴκοσιν, αἷς ἐπολιόρκει Μίλητον, ὅτε Τισσαφέρνει φίλη ἦν, καὶ συνεπολέμει Κύρῳ πρὸς αὐτόν. [1.4.3] παρῆν δὲ καὶ Χειρίσοφος Λακεδαιμόνιος ἐπὶ τῶν νεῶν, μετάπεμπτος ὑπὸ Κύρου, ἑπτακοσίους ἔχων ὁπλίτας, ὧν ἐστρατήγει παρὰ Κύρῳ. αἱ δὲ νῆες ὥρμουν παρὰ τὴν Κύρου σκηνήν. ἐνταῦθα καὶ οἱ παρὰ Ἀβροκόμα μισθοφόροι Ἕλληνες ἀποστάντες ἦλθον παρὰ Κῦρον τετρακόσιοι ὁπλῖται καὶ συνεστρατεύοντο ἐπὶ βασιλέα. [1.4.4] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε ἐπὶ πύλας τῆς Κιλικίας καὶ τῆς Συρίας. ἦσαν δὲ ταῦτα δύο τείχη, καὶ τὸ μὲν ἔσωθεν <τὸ> πρὸ τῆς Κιλικίας Συέννεσις εἶχε καὶ Κιλίκων φυλακή, τὸ δὲ ἔξω τὸ πρὸ τῆς Συρίας βασιλέως ἐλέγετο φυλακὴ φυλάττειν. διὰ μέσου δὲ ῥεῖ τούτων ποταμὸς Κάρσος ὄνομα, εὖρος πλέθρου. ἅπαν δὲ τὸ μέσον τῶν τειχῶν ἦσαν στάδιοι τρεῖς· καὶ παρελθεῖν οὐκ ἦν βίᾳ· ἦν γὰρ ἡ πάροδος στενὴ καὶ τὰ τείχη εἰς τὴν θάλατταν καθήκοντα, ὕπερθεν δ᾽ἦσαν πέτραι ἠλίβατοι· ἐπὶ δὲ τοῖς τείχεσιν ἀμφοτέροις ἐφειστήκεσαν πύλαι. [1.4.5] ταύτης ἕνεκα τῆς παρόδου Κῦρος τὰς ναῦς μετεπέμψατο, ὅπως ὁπλίτας ἀποβιβάσειεν εἴσω καὶ ἔξω τῶν πυλῶν, καὶ βιασόμενος τοὺς πολεμίους εἰ φυλάττοιεν ἐπὶ ταῖς Συρίαις πύλαις, ὅπερ ᾤετο ποιήσειν ὁ Κῦρος τὸν Ἀβροκόμαν, ἔχοντα πολὺ στράτευμα. Ἀβροκόμας δὲ οὐ τοῦτ᾽ἐποίησεν, ἀλλ᾽ἐπεὶ ἤκουσε Κῦρον ἐν Κιλικίᾳ ὄντα, ἀναστρέψας ἐκ Φοινίκης παρὰ βασιλέα ἀπήλαυνεν, ἔχων, ὡς ἐλέγετο, τριάκοντα μυριάδας στρατιᾶς. [1.4.6] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ Συρίας σταθμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε εἰς Μυρίανδον, πόλιν οἰκουμένην ὑπὸ Φοινίκων ἐπὶ τῇ θαλάττῃ· ἐμπόριον δ᾽ἦν τὸ χωρίον καὶ ὥρμουν αὐτόθι ὁλκάδες πολλαί. ἐνταῦθ᾽ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά· [1.4.7] καὶ Ξενίας ὁ Ἀρκὰς [στρατηγὸς] καὶ Πασίων ὁ Μεγαρεὺς ἐμβάντες εἰς πλοῖον καὶ τὰ πλείστου ἄξια ἐνθέμενοι ἀπέπλευσαν, ὡς μὲν τοῖς πλείστοις ἐδόκουν φιλοτιμηθέντες ὅτι τοὺς στρατιώτας αὐτῶν τοὺς παρὰ Κλέαρχον ἀπελθόντας ὡς ἀπιόντας εἰς τὴν Ἑλλάδα πάλιν καὶ οὐ πρὸς βασιλέα εἴα Κῦρος τὸν Κλέαρχον ἔχειν. ἐπεὶ δ᾽ἦσαν ἀφανεῖς, διῆλθε λόγος ὅτι διώκει αὐτοὺς Κῦρος τριήρεσι· καὶ οἱ μὲν ηὔχοντο ὡς δειλοὺς ὄντας αὐτοὺς ληφθῆναι, οἱ δ᾽ᾤκτιρον εἰ ἁλώσοιντο. [1.4.8] Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς εἶπεν· --ἀπολελοίπασιν ἡμᾶς Ξενίας καὶ Πασίων. ἀλλ᾽εὖ γε μέντοι ἐπιστάσθων ὅτι οὔτε ἀποδεδράκασιν· οἶδα γὰρ ὅπῃ οἴχονται· οὔτε ἀποπεφεύγασιν· ἔχω γὰρ τριήρεις ὥστε ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον· ἀλλὰ μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἔγωγε αὐτοὺς διώξω, οὐδ᾽ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγὼ ἕως μὲν ἂν παρῇ τις χρῶμαι, ἐπειδὰν δὲ ἀπιέναι βούληται, συλλαβὼν καὶ αὐτοὺς κακῶς ποιῶ καὶ τὰ χρήματα ἀποσυλῶ. ἀλλὰ ἴτωσαν, εἰδότες ὅτι κακίους εἰσὶ περὶ ἡμᾶς ἢ ἡμεῖς περὶ ἐκείνους. καίτοι ἔχω γε αὐτῶν καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας ἐν Τράλλεσι φρουρούμενα· ἀλλ᾽οὐδὲ τούτων στερήσονται, ἀλλ᾽ἀπολήψονται τῆς πρόσθεν ἕνεκα περὶ ἐμὲ ἀρετῆς. [1.4.9] καὶ ὁ μὲν ταῦτα εἶπεν· οἱ δὲ Ἕλληνες, εἴ τις καὶ ἀθυμότερος ἦν πρὸς τὴν ἀνάβασιν, ἀκούοντες τὴν Κύρου ἀρετὴν ἥδιον καὶ προθυμότερον συνεπορεύοντο. μετὰ ταῦτα Κῦρος ἐξελαύνει σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμόν, ὄντα τὸ εὖρος πλέθρου, πλήρη δ᾽ἰχθύων μεγάλων καὶ πραέων, οὓς οἱ Σύροι θεοὺς ἐνόμιζον καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴων, οὐδὲ τὰς περιστεράς. αἱ δὲ κῶμαι ἐν αἷς ἐσκήνουν Παρυσάτιδος ἦσαν εἰς ζώνην δεδομέναι. [1.4.10] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς πέντε παρασάγγας τριάκοντα ἐπὶ τὰς πηγὰς τοῦ Δάρδατος ποταμοῦ, οὗ τὸ εὖρος πλέθρου. ἐνταῦθα ἦσαν τὰ Βελέσυος βασίλεια τοῦ Συρίας ἄρξαντος, καὶ παράδεισος πάνυ μέγας καὶ καλός, ἔχων πάντα ὅσα ὧραι φύουσι. Κῦρος δ᾽αὐτὸν ἐξέκοψε καὶ τὰ βασίλεια κατέκαυσεν. [1.4.11] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας πεντεκαίδεκα ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν, ὄντα τὸ εὖρος τεττάρων σταδίων· καὶ πόλις αὐτόθι ᾠκεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαίμων Θάψακος ὄνομα. ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας πέντε. καὶ Κῦρος μεταπεμψάμενος τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς ἔσοιτο πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλῶνα· καὶ κελεύει αὐτοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ ἀναπείθειν ἕπεσθαι. [1.4.12] οἱ δὲ ποιήσαντες ἐκκλησίαν ἀπήγγελλον ταῦτα· οἱ δὲ στρατιῶται ἐχαλέπαινον τοῖς στρατηγοῖς, καὶ ἔφασαν αὐτοὺς πάλαι ταῦτ᾽εἰδότας κρύπτειν, καὶ οὐκ ἔφασαν ἰέναι, ἐὰν μή τις αὐτοῖς χρήματα διδῷ, ὥσπερ τοῖς προτέροις μετὰ Κύρου ἀναβᾶσι παρὰ τὸν πατέρα τοῦ Κύρου, καὶ ταῦτα οὐκ ἐπὶ μάχην ἰόντων, ἀλλὰ καλοῦντος τοῦ πατρὸς Κῦρον. [1.4.13] ταῦτα οἱ στρατηγοὶ Κύρῳ ἀπήγγελλον· ὁ δ᾽ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ δώσειν πέντε ἀργυρίου μνᾶς, ἐπὰν εἰς Βαβυλῶνα ἥκωσι, καὶ τὸν μισθὸν ἐντελῆ μέχρι ἂν καταστήσῃ τοὺς Ἕλληνας εἰς Ἰωνίαν πάλιν. τὸ μὲν δὴ πολὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ οὕτως ἐπείσθη. Μένων δὲ πρὶν δῆλον εἶναι τί ποιήσουσιν οἱ ἄλλοι στρατιῶται, πότερον ἕψονται Κύρῳ ἢ οὔ, συνέλεξε τὸ αὑτοῦ στράτευμα χωρὶς τῶν ἄλλων καὶ ἔλεξε τάδε. [1.4.14] --ἄνδρες, ἐάν μοι πεισθῆτε, οὔτε κινδυνεύσαντες οὔτε πονήσαντες τῶν ἄλλων πλέον προτιμήσεσθε στρατιωτῶν ὑπὸ Κύρου. τί οὖν κελεύω ποιῆσαι; νῦν δεῖται Κῦρος ἕπεσθαι τοὺς Ἕλληνας ἐπὶ βασιλέα· ἐγὼ οὖν φημι ὑμᾶς χρῆναι διαβῆναι τὸν Εὐφράτην ποταμὸν πρὶν δῆλον εἶναι ὅ τι οἱ ἄλλοι Ἕλληνες ἀποκρινοῦνται Κύρῳ. [1.4.15] ἢν μὲν γὰρ ψηφίσωνται ἕπεσθαι, ὑμεῖς δόξετε αἴτιοι εἶναι ἄρξαντες τοῦ διαβαίνειν, καὶ ὡς προθυμοτάτοις οὖσιν ὑμῖν χάριν εἴσεται Κῦρος καὶ ἀποδώσει· ἐπίσταται δ᾽εἴ τις καὶ ἄλλος· ἢν δὲ ἀποψηφίσωνται οἱ ἄλλοι, ἄπιμεν μὲν ἅπαντες τοὔμπαλιν, ὑμῖν δὲ ὡς μόνοις πειθομένοις πιστοτάτοις χρήσεται καὶ εἰς φρούρια καὶ εἰς λοχαγίας, καὶ ἄλλου οὗτινος ἂν δέησθε οἶδα ὅτι ὡς φίλοι τεύξεσθε Κύρου. [1.4.16] ἀκούσαντες ταῦτα ἐπείθοντο καὶ διέβησαν πρὶν τοὺς ἄλλους ἀποκρίνασθαι. Κῦρος δ᾽ἐπεὶ ᾔσθετο διαβεβηκότας, ἥσθη τε καὶ τῷ στρατεύματι πέμψας Γλοῦν εἶπεν· --ἐγὼ μέν, ὦ ἄνδρες, ἤδη ὑμᾶς ἐπαινῶ· ὅπως δὲ καὶ ὑμεῖς ἐμὲ ἐπαινέσετε ἐμοὶ μελήσει, ἢ μηκέτι με Κῦρον νομίζετε. [1.4.17] οἱ μὲν δὴ στρατιῶται ἐν ἐλπίσι μεγάλαις ὄντες ηὔχοντο αὐτὸν εὐτυχῆσαι, Μένωνι δὲ καὶ δῶρα ἐλέγετο πέμψαι μεγαλοπρεπῶς. ταῦτα δὲ ποιήσας διέβαινε· συνείπετο δὲ καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα αὐτῷ ἅπαν. καὶ τῶν διαβαινόντων τὸν ποταμὸν οὐδεὶς ἐβρέχθη ἀνωτέρω τῶν μαστῶν ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ. [1.4.18] οἱ δὲ Θαψακηνοὶ ἔλεγον ὅτι οὐπώποθ᾽οὗτος ὁ ποταμὸς διαβατὸς γένοιτο πεζῇ εἰ μὴ τότε, ἀλλὰ πλοίοις, ἃ τότε Ἀβροκόμας προϊὼν κατέκαυσεν, ἵνα μὴ Κῦρος διαβῇ. ἐδόκει δὴ θεῖον εἶναι καὶ σαφῶς ὑποχωρῆσαι τὸν ποταμὸν Κύρῳ ὡς βασιλεύσοντι. [1.4.19] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Συρίας σταθμοὺς ἐννέα παρασάγγας πεντήκοντα· καὶ ἀφικνοῦνται πρὸς τὸν Ἀράξην ποταμόν. ἐνταῦθα ἦσαν κῶμαι πολλαὶ μεσταὶ σίτου καὶ οἴνου. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο.

“Soldats, nos engagements avec Cyrus, et ceux de ce prince avec nous sont également rompus. Nous ne sommes plus ses troupes, puisque nous refusons de le suivre, et il n'est plus tenu de nous stipendier. Je sais qu'il nous regarde comme des parjures. Voilà pourquoi je refuse de me rendre chez lui lorsqu'il demande. Je rougirais (et c'est ce qui me touche le plus), je rougirais, dis-je, à son aspect, sentant que j'ai trompé entièrement sa confiance. Je crains d'ailleurs qu'il ne me fasse arrêter et ne punisse l'injure dont il me croit coupable envers lui. Ce n'est point, ce me semble, le moment de s'endormir et de négliger le soin de notre salut, mais bien de résoudre ce qu'il convient de faire en de telles circonstances. Je pense qu'il faut délibérer sur les moyens d'être ici en sûreté, si nous voulons y rester, ou, si nous nous déterminons à la retraite, sur ceux de la faire avec sécurité et de nous procurer des vivres ; car sans cette précaution, chef, soldats, tout est perdu. Cyrus est pour ses amis un ami chaud, pour ses ennemis un ennemi redoutable. Peu éloignés de lui, à ce qu'il me semble, nous voyons tous, nous savons qu'il a de l'infanterie, de la cavalerie, une flotte. Il est donc temps que chacun de vous propose l'avis qu'il croit le meilleur.” Cléarque se tut, ayant prononcé ce discours. Alors diverses personnes se levèrent. Les uns de leur propre mouvement dirent ce qu'ils pensaient. D'autres, suscités par Cléarque, démontrèrent combien il était difficile de séjourner ou de se retirer sans l'agrément de Cyrus. Un d'entre eux, feignant de vouloir qu'on marchât au plus tôt vers la Grèce, fut d'avis qu'on élût d'autres chefs si Cléarque ne voulait pas ramener l'armée ; qu'on achetât des vivres (il y avait un marché dans le camp des barbares) ; qu'on pliât les équipages, et qu'allant trouver Cyrus, on lui demandât des vaisseaux pour s'embarquer, ou, s'il s'y refusait, un guide qui menât les Grecs par terre comme en pays ami. “Que s'il ne veut pas même nous donner un guide, prenons nos rangs au plus tôt ; envoyons un détachement s'emparer des hauteurs ; tâchons de n'être prévenus ni par Cyrus ni par les Ciliciens, dont nous avons pillé les biens et fait un grand nombre esclaves.” Tel fut le discours de ce Grec. Après lui, Cléarque dit ce peu de mots : “Qu'aucun de vous ne prétende que dans cette retraite je me charge du commandement. Je vois beaucoup de raisons qui m'en éloignent. Mais sachez que j'obéirai avec toute l'exactitude possible au chef que vous choisirez, et personne ne vous donnera plus que moi l'exemple de la subordination.” Un autre Grec se leva ensuite, et prenant la parole dit, qu'il fallait être bien simple pour demander à Cyrus ses vaisseaux, comme s'il renonçait à son entreprise, ou pour en espérer un guide lorsqu'on traversait ses projets. “Si nous devons nous fier au guide que nous donnera ce prince, pourquoi ne le pas prier lui-même de s'emparer pour nous des hauteurs qui commandent notre retraite ? Quant à moi je tremblerais de monter sur les vaisseaux qu'il nous fournirait, de peur qu'il ne les sacrifiât pour nous submerger dans les flots. Je tremblerais de suivre un guide donné par lui, de peur qu'il ne nous conduisît dans des défilés d'où il serait impossible de sortir. Je voudrais, si je pars contre le gré de Cyrus, pouvoir faire ma retraite à son insu, projet impossible ! Ce sont, je vous l'assure, des idées frivoles que tout ce qu'on vous a proposé jusqu'ici. Mon avis est qu'on envoie à ce prince Cléarque et une députation de gens capables ; qu'on l'interroge sur l'usage qu'il veut faire de nous. S'il ne s'agit que d'une expédition à-peu-près semblable à celles où il a employé ci-devant d'autres mercenaires, il faut le suivre et ne nous pas montrer plus lâches qu'eux ; mais si son entreprise est plus importante que la précédente, si elle nous expose à plus de fatigues et de dangers, il faudra que Cyrus nous persuade de le suivre ou que nous lui persuadions de nous renvoyer en pays ami. Alors s'il nous entraîne, nous marcherons avec zèle et mériterons son amitié ; si nous le quittons, nous nous retirerons avec sûreté. Que nos députés nous rapportent sa réponse. Nous délibérerons après l'avoir entendue.” Cet avis l'emporta. On choisit des députés qu'on envoya avec Cléarque, et ils firent à Cyrus les questions arrêtées. Ce prince répondit qu'on lui avait rapporté qu'Abrocomas, son ennemi, était à la distance de 12 marches en avant sur les bords de l'Euphrate, qu'il voulait marcher contre lui, le punir s'il le joignait. “S'il fuit, au contraire, nous délibérerons là sur ce qu'il y aura à faire.” Les députés ayant entendu cette réponse l'annoncèrent aux soldats. Ceux-ci soupçonnèrent bien que Cyrus les menait contre Artaxerxès. Ils résolurent cependant de le suivre. Comme ils demandaient une paie plus forte, Cyrus leur promit d'augmenter leur solde de moitié en sus, et de donner au lieu d'une darique par mois au soldat 3 demi-dariques. Au reste, personne n'entendit dire alors, au moins publiquement, qu'on marchât contre le roi. Au sortir de Tarse, Cyrus fit en 2 marches 10 parasanges et parvint au fleuve Sarus, large de 3 plèthres. Le lendemain, en 1 marche de 5 parasanges, on arriva sur les bords du fleuve Pyrame, large d'1 stade. De là en 2 jours l'armée fit 15 parasanges et se trouva à Issus, dernière ville de la Cilicie. Elle est peuplée, grande, florissante et située sur le bord de la mer. On y séjourna 3 jours, pendant lesquels arrivèrent 35 vaisseaux venant du Péloponnèse et commandés par Pythagore, Lacédémonien. Tamos, Égyptien, les conduisait depuis Éphèse. Il avait avec lui 25 autres vaisseaux de Cyrus, avec lesquels il avait assiégé Milet, ville dans le parti de Tissapherne, et avait servi le prince contre ce satrape. Sur ces bâtiments étaient Chirisophe, Lacédémonien, qu'avait mandé Cyrus, et 700 hoplites qu'il commandait pour ce prince. Les vaisseaux jetèrent l'ancre et mouillèrent près de la tente de Cyrus. Ce fut là que 400 hoplites grecs à la solde d'Abrocomas, ayant déserté de son armée, se joignirent à Cyrus et marchèrent avec lui contre le roi. D'Issus, ce prince, dans une marche de 5 parasanges, vint aux portes de la Cilicie et de la Syrie. C'étaient 2 murailles. Celle du côté de la Cilicie était gardée par Syennésis et par ses troupes. On prétendait qu'une garnison d'Artaxerxès occupait celle qui était au-delà et du côté de la Syrie. Entre les 2, coule le fleuve Carsus, large d'1 plèthre. La distance des murailles est de 3 stades. On ne pouvait forcer ce défilé, car le chemin était étroit, les fortifications descendaient jusqu'à la mer ; au-dessus étaient des rochers à pic et l'on avait pratiqué des portes dans les murailles. C'était pour s'ouvrir ce passage que Cyrus avait fait venir sa flotte, voulant pouvoir porter des hoplites, soit dans l'intervalle, soit au-delà des murailles, et passer en forçant les ennemis s'ils gardaient le pas de Syrie ; car Cyrus présumait qu'Abrocomas, qui avait beaucoup de troupes à ses ordres, n'y manquerait pas. Abrocomas cependant n'en fit rien ; mais dès qu'il sut que Cyrus était en Cilicie, il se retira de la Phénicie et marcha vers le roi avec une armée qu'on disait être de 300.000 hommes. De là on fit en un jour de marche 5 parasanges dans la Syrie ; et on arriva à Myriandre, ville habitée parles Phéniciens et située sur le bord de la mer. C'était un lieu commerçant. Beaucoup de vaisseaux marchands y mouillaient. On séjourna 7 jours. 2 généraux grecs, Xénias d'Arcadie et Pasion de Mégare, montant sur un petit bâtiment et y chargeant ce qu'ils avaient de plus précieux, mirent à la voile. Ils étaient, suivant l'opinion la plus commune, mécontents et jaloux de ce que Cyrus laissait à Cléarque ceux de leurs soldats qui s'étaient joints à lui pour retourner en Grèce et pour ne pas marcher contre Artaxerxès. Dès que ces généraux eurent disparu, on prétendit que Cyrus enverrait contre eux ses trirèmes, et les uns souhaitaient qu'ils fussent arrêtés et traités comme des fourbes, d'autres plaignaient le sort qui les attendait, s'ils tombaient entre les mains de ce prince. Cyrus ayant assemblé les généraux, leur dit : “Xénias et Pasion nous ont abandonnés. Mais qu'ils ne se glorifient pas d'avoir trompé ma vigilance, et de m'avoir échappé ; car je sais où ils vont, et j'ai des trirèmes qui me ramèneraient bientôt leur bâtiment. Mais j'atteste les Dieux que je ne les poursuivrai pas. Personne ne dira que, tant qu'un homme reste à mon service, je l'emploie utilement pour moi, et que lorsqu'il veut se retirer je l'arrête, le traite mal et le dépouille de ses richesses. Qu'ils s'en aillent donc et songent qu'ils en usent plus mal envers moi que moi envers eux. J'ai en mon pouvoir leurs femmes, leurs enfants, qu'on garde dans la ville de Tralles, mais ils ne seront, pas même privés de ces gages. Ils les recevront de mes mains comme le prix de la valeur avec laquelle ils m'ont précédemment servi.” Ainsi parla le prince ; et ceux des Grecs qui n'étaient pas zélés pour l'entreprise, ayant appris cette belle action de Cyrus, le suivirent avec plus de plaisir et d'affection. Cyrus ensuite fit 20 parasanges en 4 marches et vint sur les bords du fleuve Chalus, dont la largeur est d'un plèthre. Ce fleuve était plein de grands poissons apprivoisés, que les Syriens regardaient comme des Dieux, ne souffrant pas qu'on leur fît aucun mal, non plus qu'aux colombes. Les villages près desquels on campait appartenaient à Parysatis et lui avaient été donnés pour son entretien. On fit ensuite 30 parasanges en 5 marches, et l'on arriva aux sources du fleuve Daradax, large d'1 plèthre. Là était le palais de Bélesis, gouverneur de la Syrie, et un parc très vaste, très beau, et fécond en fruits de toutes les saisons. Cyrus rasa le parc et brûla le palais. 15 parasanges parcourues en 3 marches firent enfin arriver l'armée à Thapsaque, ville grande et florissante sur les bords de l'Euphrate, fleuve large de 4 stades. On y demeura 5 jours, et Cyrus ayant fait venir les généraux grecs, leur annonça qu'on marcherait contre le grand roi vers Babylone. Il leur ordonna de le déclarer aux troupes et de les engager à le suivre. Les généraux convoquèrent l'assemblée et annoncèrent ce qui leur était prescrit aux soldats. Ceux-ci s'indignèrent contre leurs chefs ; qui (prétendaient-ils) savaient depuis longtemps ce projet et le leur avaient caché. Ils ajoutèrent qu'ils n'avanceraient pas qu'on ne leur donnât la même gratification qu'aux Grecs qui avaient accompagné Cyrus lorsqu'il revint à la cour de Darius, ce qui était d'autant plus juste que les autres ne marchaient point au combat et servaient seulement d'escorte à Cyrus mandé par son père. Les généraux en rendirent compte au prince. Il promit de donner à chaque homme 5 mines d'argent, lorsqu'ils seraient arrivés à Babylone et de leur payer leur solde entière jusqu'à ce qu'il les eût ramenés en Ionie. Ces promesses gagnèrent la plupart des Grecs. Menon, avant que les autres troupes eussent décidé ce qu'elles feraient et si elles suivraient ou non Cyrus, convoqua séparément les siennes et leur parla ainsi : “Soldats, si vous m'en croyez, vous obtiendrez, sans danger ni fatigue, d'être plus favorisés de Cyrus, que tout le reste de l'armée. Que vous conseillé-je de faire ? Cyrus prie les Grecs de marcher avec lui contre le roi. Je dis qu’il faut passer l'Euphrate avant qu'on sache ce que le reste de nos compatriotes répondra à Cyrus. S'ils résolvent de le suivre, vous paraîtrez en être la cause, leur ayant donné l'exemple de passer le fleuve. Cyrus vous regardera comme les plus zélés pour son service, vous en saura gré et vous en récompensera ; car il sait mieux qu'un autre reconnaître un bienfait. Si l'avis contraire prévaut parmi les Grecs, nous retournerons tous sur nos pas, mais vous aurez seuls obéi : Cyrus vous emploiera comme ses soldats les plus fidèles, vous confiera les commandements des places et des lochos, et si vous demandez quelque autre grâce, je sais que vous l'obtiendrez de ce prince qui vous affectionnera.” La troupe ayant entendu ce discours, obéit et traversa l'Euphrate avant que les autres Grecs eussent rendu leur réponse. Cyrus, lorsqu'il les sut passés, en fut enchanté, et ayant envoyé Glus, il leur dit par l'organe de cet interprète : “Grecs, j'ai déjà à me louer de vous, mais croyez que je ne suis plus Cyrus, ou vous aurez bientôt à vous louer de moi.” À ces mots les soldats conçurent de grandes espérances, et firent des voeux pour le succès de l'entreprise. On dit que Cyrus envoya à Menon de magnifiques présents. Ce prince traversa ensuite le fleuve à gué, et toute l'armée le suivit. Personne n'eut de l'eau au-dessus de l'aisselle. Les habitants de Thapsaque prétendaient que l'Euphrate n'avait jamais été guéable qu'alors, et qu'on ne pouvait le traverser sans bateaux. Abrocomas, qui précédait Cyrus, les avait brûlés pour empêcher le passage du prince. On regarda cet événement comme un miracle. Il parut évident que le fleuve s'était abaissé devant Cyrus ; comme devant son roi futur. On fit ensuite en 9 marches 50 parasanges à travers la Syrie, et l'on arriva sur les bords de l'Araxe. Il y avait en cet endroit beaucoup de villages qui regorgeaient de blé et de vin. On y séjourna 3 jours, et on s'y pourvue de vivres.

[1.5.1] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Ἀραβίας τὸν Εὐφράτην ποταμὸν ἐν δεξιᾷ ἔχων σταθμοὺς ἐρήμους πέντε παρασάγγας τριάκοντα καὶ πέντε. ἐν τούτῳ δὲ τῷ τόπῳ ἦν μὲν ἡ γῆ πεδίον ἅπαν ὁμαλὲς ὥσπερ θάλαττα, ἀψινθίου δὲ πλῆρες· εἰ δέ τι καὶ ἄλλο ἐνῆν ὕλης ἢ καλάμου, ἅπαντα ἦσαν εὐώδη ὥσπερ ἀρώματα· [1.5.2] δένδρον δ᾽οὐδὲν ἐνῆν, θηρία δὲ παντοῖα, πλεῖστοι ὄνοι ἄγριοι, πολλαὶ δὲ στρουθοὶ αἱ μεγάλαι· ἐνῆσαν δὲ καὶ ὠτίδες καὶ δορκάδες· ταῦτα δὲ τὰ θηρία οἱ ἱππεῖς ἐνίοτε ἐδίωκον. καὶ οἱ μὲν ὄνοι, ἐπεί τις διώκοι, προδραμόντες ἕστασαν· πολὺ γὰρ τῶν ἵππων ἔτρεχον θᾶττον· καὶ πάλιν, ἐπεὶ πλησιάζοιεν οἱ ἵπποι, ταὐτὸν ἐποίουν, καὶ οὐκ ἦν λαβεῖν, εἰ μὴ διαστάντες οἱ ἱππεῖς θηρῷεν διαδεχόμενοι. τὰ δὲ κρέα τῶν ἁλισκομένων ἦν παραπλήσια τοῖς ἐλαφείοις, ἁπαλώτερα δέ. [1.5.3] στρουθὸν δὲ οὐδεὶς ἔλαβεν· οἱ δὲ διώξαντες τῶν ἱππέων ταχὺ ἐπαύοντο· πολὺ γὰρ ἀπέσπα φεύγουσα, τοῖς μὲν ποσὶ δρόμῳ, ταῖς δὲ πτέρυξιν αἴρουσα, ὥσπερ ἱστίῳ χρωμένη. τὰς δὲ ὠτίδας ἄν τις ταχὺ ἀνιστῇ ἔστι λαμβάνειν· πέτονται γὰρ βραχὺ ὥσπερ πέρδικες καὶ ταχὺ ἀπαγορεύουσι. [1.5.4] τὰ δὲ κρέα αὐτῶν ἥδιστα ἦν. πορευόμενοι δὲ διὰ ταύτης τῆς χώρας ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Μάσκαν ποταμόν, τὸ εὖρος πλεθριαῖον. ἐνταῦθα ἦν πόλις ἐρήμη, μεγάλη, ὄνομα δ᾽αὐτῇ Κορσωτή· περιερρεῖτο δ᾽αὕτη ὑπὸ τοῦ Μάσκα κύκλῳ. [1.5.5] ἐνταῦθ᾽ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς ἐρήμους τρισκαίδεκα παρασάγγας ἐνενήκοντα τὸν Εὐφράτην ποταμὸν ἐν δεξιᾷ ἔχων, καὶ ἀφικνεῖται ἐπὶ Πύλας. ἐν τούτοις τοῖς σταθμοῖς πολλὰ τῶν ὑποζυγίων ἀπώλετο ὑπὸ λιμοῦ· οὐ γὰρ ἦν χόρτος οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν δένδρον, ἀλλὰ ψιλὴ ἦν ἅπασα ἡ χώρα· οἱ δὲ ἐνοικοῦντες ὄνους ἀλέτας παρὰ τὸν ποταμὸν ὀρύττοντες καὶ ποιοῦντες εἰς Βαβυλῶνα ἦγον καὶ ἐπώλουν καὶ ἀνταγοράζοντες σῖτον ἔζων. [1.5.6] τὸ δὲ στράτευμα ὁ σῖτος ἐπέλιπε, καὶ πρίασθαι οὐκ ἦν εἰ μὴ ἐν τῇ Λυδίᾳ ἀγορᾷ ἐν τῷ Κύρου βαρβαρικῷ, τὴν καπίθην ἀλεύρων ἢ ἀλφίτων τεττάρων σίγλων. ὁ δὲ σίγλος δύναται ἑπτὰ ὀβολοὺς καὶ ἡμιωβέλιον Ἀττικούς· ἡ δὲ καπίθη δύο χοίνικας Ἀττικὰς ἐχώρει. κρέα οὖν ἐσθίοντες οἱ στρατιῶται διεγίγνοντο. [1.5.7] ἦν δὲ τούτων τῶν σταθμῶν οὓς πάνυ μακροὺς ἤλαυνεν, ὁπότε ἢ πρὸς ὕδωρ βούλοιτο διατελέσαι ἢ πρὸς χιλόν. καὶ δή ποτε στενοχωρίας καὶ πηλοῦ φανέντος ταῖς ἁμάξαις δυσπορεύτου ἐπέστη ὁ Κῦρος σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν ἀρίστοις καὶ εὐδαιμονεστάτοις καὶ ἔταξε Γλοῦν καὶ Πίγρητα λαβόντας τοῦ βαρβαρικοῦ στρατοῦ συνεκβιβάζειν τὰς ἁμάξας. [1.5.8] ἐπεὶ δ᾽ἐδόκουν αὐτῷ σχολαίως ποιεῖν, ὥσπερ ὀργῇ ἐκέλευσε τοὺς περὶ αὐτὸν Πέρσας τοὺς κρατίστους συνεπισπεῦσαι τὰς ἁμάξας. ἔνθα δὴ μέρος τι τῆς εὐταξίας ἦν θεάσασθαι. ῥίψαντες γὰρ τοὺς πορφυροῦς κάνδυς ὅπου ἔτυχεν ἕκαστος ἑστηκώς, ἵεντο ὥσπερ ἂν δράμοι τις ἐπὶ νίκῃ καὶ μάλα κατὰ πρανοῦς γηλόφου, ἔχοντες τούτους τε τοὺς πολυτελεῖς χιτῶνας καὶ τὰς ποικίλας ἀναξυρίδας, ἔνιοι δὲ καὶ στρεπτοὺς περὶ τοῖς τραχήλοις καὶ ψέλια περὶ ταῖς χερσίν· εὐθὺς δὲ σὺν τούτοις εἰσπηδήσαντες εἰς τὸν πηλὸν θᾶττον ἢ ὥς τις ἂν ᾤετο μετεώρους ἐξεκόμισαν τὰς ἁμάξας. [1.5.9] τὸ δὲ σύμπαν δῆλος ἦν Κῦρος ὡς σπεύδων πᾶσαν τὴν ὁδὸν καὶ οὐ διατρίβων ὅπου μὴ ἐπισιτισμοῦ ἕνεκα ἤ τινος ἄλλου ἀναγκαίου ἐκαθέζετο, νομίζων, ὅσῳ θᾶττον ἔλθοι, τοσούτῳ ἀπαρασκευαστοτέρῳ βασιλεῖ μαχεῖσθαι, ὅσῳ δὲ σχολαίτερον, τοσούτῳ πλέον συναγείρεσθαι βασιλεῖ στράτευμα. καὶ συνιδεῖν δ᾽ἦν τῷ προσέχοντι τὸν νοῦν τῇ βασιλέως ἀρχῇ πλήθει μὲν χώρας καὶ ἀνθρώπων ἰσχυρὰ οὖσα, τοῖς δὲ μήκεσι τῶν ὁδῶν καὶ τῷ διεσπάσθαι τὰς δυνάμεις ἀσθενής, εἴ τις διὰ ταχέων τὸν πόλεμον ποιοῖτο. [1.5.10] πέραν δὲ τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ κατὰ τοὺς ἐρήμους σταθμοὺς ἦν πόλις εὐδαίμων καὶ μεγάλη, ὄνομα δὲ Χαρμάνδη· ἐκ ταύτης οἱ στρατιῶται ἠγόραζον τὰ ἐπιτήδεια, σχεδίαις διαβαίνοντες ὧδε. διφθέρας ἃς εἶχον στεγάσματα ἐπίμπλασαν χόρτου κούφου, εἶτα συνῆγον καὶ συνέσπων, ὡς μὴ ἅπτεσθαι τῆς κάρφης τὸ ὕδωρ· ἐπὶ τούτων διέβαινον καὶ ἐλάμβανον τὰ ἐπιτήδεια, οἶνόν τε ἐκ τῆς βαλάνου πεποιημένον τῆς ἀπὸ τοῦ φοίνικος καὶ σῖτον μελίνης· τοῦτο γὰρ ἦν ἐν τῇ χώρᾳ πλεῖστον. [1.5.11] ἀμφιλεξάντων δέ τι ἐνταῦθα τῶν τε τοῦ Μένωνος στρατιωτῶν καὶ τῶν τοῦ Κλεάρχου ὁ Κλέαρχος κρίνας ἀδικεῖν τὸν τοῦ Μένωνος πληγὰς ἐνέβαλεν· ὁ δὲ ἐλθὼν πρὸς τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα ἔλεγεν· ἀκούσαντες δὲ οἱ στρατιῶται ἐχαλέπαινον καὶ ὠργίζοντο ἰσχυρῶς τῷ Κλεάρχῳ. [1.5.12] τῇ δὲ αὐτῇ ἡμέρᾳ Κλέαρχος ἐλθὼν ἐπὶ τὴν διάβασιν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐκεῖ κατασκεψάμενος τὴν ἀγορὰν ἀφιππεύει ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ σκηνὴν διὰ τοῦ Μένωνος στρατεύματος σὺν ὀλίγοις τοῖς περὶ αὐτόν· Κῦρος δὲ οὔπω ἧκεν, ἀλλ᾽ἔτι προσήλαυνε· τῶν δὲ Μένωνος στρατιωτῶν ξύλα σχίζων τις ὡς εἶδε Κλέαρχον διελαύνοντα, ἵησι τῇ ἀξίνῃ· καὶ οὗτος μὲν αὐτοῦ ἥμαρτεν· ἄλλος δὲ λίθῳ καὶ ἄλλος, εἶτα πολλοί, κραυγῆς γενομένης. [1.5.13] ὁ δὲ καταφεύγει εἰς τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα, καὶ εὐθὺς παραγγέλλει εἰς τὰ ὅπλα· καὶ τοὺς μὲν ὁπλίτας αὐτοῦ ἐκέλευσε μεῖναι τὰς ἀσπίδας πρὸς τὰ γόνατα θέντας, αὐτὸς δὲ λαβὼν τοὺς Θρᾷκας καὶ τοὺς ἱππέας οἳ ἦσαν αὐτῷ ἐν τῷ στρατεύματι πλείους ἢ τετταράκοντα, τούτων δὲ οἱ πλεῖστοι Θρᾷκες, ἤλαυνεν ἐπὶ τοὺς Μένωνος, ὥστ᾽ἐκείνους ἐκπεπλῆχθαι καὶ αὐτὸν Μένωνα, καὶ τρέχειν ἐπὶ τὰ ὅπλα· οἱ δὲ καὶ ἕστασαν ἀποροῦντες τῷ πράγματι. [1.5.14] ὁ δὲ Πρόξενος (ἔτυχε γὰρ ὕστερος προσιὼν καὶ τάξις αὐτῷ ἑπομένη τῶν ὁπλιτῶν) εὐθὺς οὖν εἰς τὸ μέσον ἀμφοτέρων ἄγων ἔθετο τὰ ὅπλα καὶ ἐδεῖτο τοῦ Κλεάρχου μὴ ποιεῖν ταῦτα. ὁ δ᾽ἐχαλέπαινεν ὅτι αὐτοῦ ὀλίγου δεήσαντος καταλευσθῆναι πράως λέγοι τὸ αὑτοῦ πάθος, ἐκέλευσέ τε αὐτὸν ἐκ τοῦ μέσου ἐξίστασθαι. [1.5.15] ἐν τούτῳ δ᾽ἐπῄει καὶ Κῦρος καὶ ἐπύθετο τὸ πρᾶγμα· εὐθὺς δ᾽ἔλαβε τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας καὶ σὺν τοῖς παροῦσι τῶν πιστῶν ἧκεν ἐλαύνων εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει τάδε. [1.5.16] Κλέαρχε καὶ Πρόξενε καὶ οἱ ἄλλοι οἱ παρόντες Ἕλληνες, οὐκ ἴστε ὅ τι ποιεῖτε. εἰ γάρ τινα ἀλλήλοις μάχην συνάψετε, νομίζετε ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ ἐμέ τε κατακεκόψεσθαι καὶ ὑμᾶς οὐ πολὺ ἐμοῦ ὕστερον· κακῶς γὰρ τῶν ἡμετέρων ἐχόντων πάντες οὗτοι οὓς ὁρᾶτε βάρβαροι πολεμιώτεροι ἡμῖν ἔσονται τῶν παρὰ βασιλεῖ ὄντων. [1.5.17] ἀκούσας ταῦτα ὁ Κλέαρχος ἐν ἑαυτῷ ἐγένετο· καὶ παυσάμενοι ἀμφότεροι κατὰ χώραν ἔθεντο τὰ ὅπλα.

L'armée passa ensuite en Arabie, et ayant l'Euphrate à sa droite, fit en 3 jours 35 parasanges dans un pays désert, uni comme la mer et couvert d'absinthe. S'il s'y trouvait d'autres plantes ou cannes, toutes étaient odoriférantes et aromatiques ; mais il n'y avait pas un arbre. Quant aux animaux, les plus nombreux étaient les ânes sauvages. On voyait aussi beaucoup d'autruches. Il s'y trouvait encore des outardes et des gazelles. Les cavaliers donnaient quelquefois la chasse à ce gibier. Les ânes, lorsqu'on les poursuivait, gagnaient de l'avance et s'arrêtaient, car ils allaient beaucoup plus vite que les chevaux. Dès que le chasseur approchait, ils répétaient la même manoeuvre, en sorte qu'ou ne pouvait les joindre, à moins que les cavaliers, se postant en des lieux différents, ne les chassassent avec des relais. La chair de ceux qu'en prit ressemblait à celle du cerf, mais était plus délicate. Personne ne put attraper d'autruches. Les cavaliers qui en poursuivirent y renoncèrent promptement, car elles s'enfuyaient en volant au loin, courant sur leurs pieds, et s'aidant de leurs ailes étendues, dont elles se servent comme de voiles. Quant aux outardes, en les faisant repartir promptement on les prenait avec facilité ; car elles ont, comme les perdrix, le vol court et sont bientôt lasses. La chair en était exquise. Après avoir traversé ce pays, on arriva sur les bords du fleuve Mascas, dont la largeur est d'un plèthre. Là était une ville nommées Corfote, grande, mal peuplée et entourée des eaux du Mascas. On y séjourna 3 jours, et l'on s’y pourvut de vivres. De là, en 13 jours de marche, l'armée fit 90 parasanges dans le désert, ayant toujours l'Euphrate à sa droite, et elle arriva à Pyle. Dans ces marches, beaucoup de bêtes de somme périrent de disette, car il n'y avait ni foin, ni arbres, et tout le pays était nu. Les habitants fouillaient près du fleuve et travaillaient des meules de moulin. Ils les transportaient à Babylone, les vendaient, en achetaient du blé, et vivaient de ce commerce. Les vivres manquèrent à l'armée, et l'on n'en pouvait plus acheter qu'au marché Lydien, dans le camp des Barbares de l'armée de Cyrus. La capithe de farine de blé ou d'orge coûtait 4 sigles. Le sigle vaut 7 oboles attiques et demi, et la capithe contient 2 chénix attiques. Les soldats ne se soutenaient qu'en mangeant de la viande. Il y eut de ces marches qu'on fit fort longues, lorsqu'on voulait venir camper à portée de l'eau ou du fourrage. Un jour, dans un chemin étroit, où l'on ne voyait que de la boue et où les voitures avaient peine à passer, Cyrus s'arrêta avec les plus distingués et les plus riches des Perses de sa suite ; il chargea Glus et Pigrès de prendre des pionniers de l'armée des Barbares, et de tirer les chariots du mauvais pas. Ayant trouvé qu'ils s'y portaient avec peu de zèle, il ordonna comme en colère aux seigneurs perses qui entouraient sa personne de dégager les voitures. Ce fut alors qu'on put voir un bel exemple de subordination. Chacun jeta aussitôt sa robe de pourpre sur la place où il se trouvait, se mit à courir comme s'il se fût agi d'un prix, et descendit ainsi un coteau qui était assez rapide. Quoiqu'ils eussent des tuniques magnifiques, des caleçons brodés, et que quelques-uns portassent des colliers et des bracelets précieux, ils sautèrent sans hésiter, ainsi vêtus, au milieu de la boue, et soulevant les chariots, les en dégagèrent plus promptement que l'on ne l'aurait cru. En tout Cyrus accéléra évidemment autant qu'il le put la marche de son armée, ne séjournant que lorsque le besoin de se pourvoir de vivres, ou quelque autre nécessité l'y contraignait. Il pensait que plus il se presserait d'arriver, moins il trouverait le roi préparé à combattre ; que plus il différerait au contraire, plus Artaxerxès rassemblerait de troupes contre lui, et quiconque y réfléchissait, sentait que l'empire des Perses était puissant par l'étendue des provinces et par le nombre des hommes, mais que la séparation de ses forces et la longueur des distances le rendaient faible contre un adversaire qui l'attaquerait avec célérité. Sur l'autre rive de l'Euphrate, et vis-à-vis du camp que l'armée occupait dans le désert, était une grande ville florissante. On la nommait Carmande. Les soldats y achetaient des vivres, passant ainsi sur des radeaux. Ils remplissaient de foin et de matières légères les peaux qui leur servaient de couvertures. Ils les joignaient ensuite et les cousaient de façon que l'eau ne pût mouiller le foin. C'est sur cette espèce de radeau qu'ils passaient le fleuve et transportaient leurs vivres, du vin fait avec des dattes et du panis, car c'était le grain le plus commun dans ce pays. Une dispute s'étant élevée en cet endroit entre des soldats de Menon et d'autres de Cléarque, Cléarque jugea qu'un soldat de Menon avait tort et le frappa. Celui-ci de retour à son camp s'en plaignit à ses camarades, qui s'en offensèrent et devinrent furieux contre Cléarque. Le même jour ce général, après avoir été au passage du fleuve et avoir jeté les yeux sur le marché, revenait à cheval à sa tente avec peu de suite et traversait le camp de Menon. Cyrus était encore en marche et n'était pas arrivé au camp. Un des soldats de Menon, qui fendait du bois, voyant Cléarque passer, lui jeta sa hache, et le manqua. Un autre soldat lui lança une pierre ; un autre l'imita, et un grand cri s'étant élevé, beaucoup de soldats lui, en jetèrent. Cléarque se réfugie dans son camp, crie aussitôt aux armes, et ordonne à ses hoplites de rester en bataille, les boucliers devant leurs genoux. Lui-même avec les Thraces armés à la légère et les cavaliers (car il y en avait dans le corps qu'il commandait plus de 40, dont la plupart étaient Thraces), lui-même, dis-je, marche contre la troupe de Menon, qui étonnée, ainsi que son chef, court aux armes. Quelques-uns restaient en place ne sachant quel parti prendre. Proxène, qui par hasard avait marché plus lentement que les autres, arriva enfin à la tête de ses soldats. Il les fit avancer aussitôt entre les 2 troupes, quitta même ses armes, et supplia Cléarque de ne pas se porter à ces extrémités. Cléarque, qui avait pensé être lapidé, s'indigna de ce que Proxène parlait avec modération de cet événement, et lui dit de se retirer et de ne plus s'opposer à sa vengeance. Alors Cyrus étant arrivé, et ayant appris ce qui se passait, prit ses armes en main, vint à toute bride avec ceux de ses confidents qui se trouvèrent près de lui au milieu des Grecs prêts à se charger, et parla ainsi : “Cléarque, Proxène, Grecs a qui êtes présents, vous ignorez ce que vous faites. Si vous vous combattez les uns les autres, songez que dès ce jour il me faut périr, et que vous périrez vous-mêmes peu après moi ; car dès que nos affaires tourneront mal, tous ces Barbares que vous voyez à ma suite seront plus nos ennemis que ceux qui sont dans l'armée du roi.” Cléarque ayant entendu ce discours rentra en lui-même. Les 2 partis cessèrent de se menacer et allèrent poser leurs armes à leur place.

[1.6.1] ἐντεῦθεν προϊόντων ἐφαίνετο ἴχνια ἵππων καὶ κόπρος· εἰκάζετο δ᾽εἶναι ὁ στίβος ὡς δισχιλίων ἵππων. οὗτοι προϊόντες ἔκαιον καὶ χιλὸν καὶ εἴ τι ἄλλο χρήσιμον ἦν. Ὀρόντας δέ, Πέρσης ἀνήρ, γένει τε προσήκων βασιλεῖ καὶ τὰ πολέμια λεγόμενος ἐν τοῖς ἀρίστοις Περσῶν ἐπιβουλεύει Κύρῳ καὶ πρόσθεν πολεμήσας, καταλλαγεὶς δέ. [1.6.2] οὗτος Κύρῳ εἶπεν, εἰ αὐτῷ δοίη ἱππέας χιλίους, ὅτι τοὺς προκατακαίοντας ἱππέας ἢ κατακαίνοι ἂν ἐνεδρεύσας ἢ ζῶντας πολλοὺς αὐτῶν ἂν ἕλοι καὶ κωλύσειε τοῦ καίειν ἐπιόντας, καὶ ποιήσειεν ὥστε μήποτε δύνασθαι αὐτοὺς ἰδόντας τὸ Κύρου στράτευμα βασιλεῖ διαγγεῖλαι. τῷ δὲ Κύρῳ ἀκούσαντι ταῦτα ἐδόκει ὠφέλιμα εἶναι, καὶ ἐκέλευεν αὐτὸν λαμβάνειν μέρος παρ᾽ἑκάστου τῶν ἡγεμόνων. [1.6.3] ὁ δ᾽Ὀρόντας νομίσας ἑτοίμους εἶναι αὑτῷ τοὺς ἱππέας γράφει ἐπιστολὴν παρὰ βασιλέα ὅτι ἥξοι ἔχων ἱππέας ὡς ἂν δύνηται πλείστους· ἀλλὰ φράσαι τοῖς αὑτοῦ ἱππεῦσιν ἐκέλευεν ὡς φίλιον αὐτὸν ὑποδέχεσθαι. ἐνῆν δὲ ἐν τῇ ἐπιστολῇ καὶ τῆς πρόσθεν φιλίας ὑπομνήματα καὶ πίστεως. ταύτην τὴν ἐπιστολὴν δίδωσι πιστῷ ἀνδρί, ὡς ᾤετο· ὁ δὲ λαβὼν Κύρῳ δίδωσιν. [1.6.4] ἀναγνοὺς δὲ αὐτὴν ὁ Κῦρος συλλαμβάνει Ὀρόνταν, καὶ συγκαλεῖ εἰς τὴν ἑαυτοῦ σκηνὴν Πέρσας τοὺς ἀρίστους τῶν περὶ αὐτὸν ἑπτά, καὶ τοὺς τῶν Ἑλλήνων στρατηγοὺς ἐκέλευσεν ὁπλίτας ἀγαγεῖν, τούτους δὲ θέσθαι τὰ ὅπλα περὶ τὴν αὑτοῦ σκηνήν. οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν, ἀγαγόντες ὡς τρισχιλίους ὁπλίτας. [1.6.5] Κλέαρχον δὲ καὶ εἴσω παρεκάλεσε σύμβουλον, ὅς γε καὶ αὐτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκει προτιμηθῆναι μάλιστα τῶν Ἑλλήνων. ἐπεὶ δ᾽ἐξῆλθεν, ἀπήγγειλε τοῖς φίλοις τὴν κρίσιν τοῦ Ὀρόντα ὡς ἐγένετο· οὐ γὰρ ἀπόρρητον ἦν. [1.6.6] ἔφη δὲ Κῦρον ἄρχειν τοῦ λόγου ὧδε. --παρεκάλεσα ὑμᾶς, ἄνδρες φίλοι, ὅπως σὺν ὑμῖν βουλευόμενος ὅ τι δίκαιόν ἐστι καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων, τοῦτο πράξω περὶ Ὀρόντα τουτουί. τοῦτον γὰρ πρῶτον μὲν ὁ ἐμὸς πατὴρ ἔδωκεν ὑπήκοον εἶναι ἐμοί· ἐπεὶ δὲ ταχθείς, ὡς ἔφη αὐτός, ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ οὗτος ἐπολέμησεν ἐμοὶ ἔχων τὴν ἐν Σάρδεσιν ἀκρόπολιν, καὶ ἐγὼ αὐτὸν προσπολεμῶν ἐποίησα ὥστε δόξαι τούτῳ τοῦ πρὸς ἐμὲ πολέμου παύσασθαι, καὶ δεξιὰν ἔλαβον καὶ ἔδωκα, μετὰ ταῦτα, ἔφη, Ὀρόντα, ἔστιν ὅ τι σε ἠδίκησα; [1.6.7] ἀπεκρίνατο ὅτι οὔ. πάλιν δὲ ὁ Κῦρος ἠρώτα·

L'armée s'avançant, on trouva des pas de chevaux, du crottin, et on jugea qu'il avait passé là environ 2.000 cavaliers. Ce détachement brûlait, en avant de l'armée de Cyrus, les fourrages et tout ce qui aurait pu lui être utile. Orontas, Perse du sang royal, qui passait pour un des meilleurs guerriers de sa nation, et qui avait déjà porté les armes contre Cyrus, forma le dessein de le trahir. Il s'était réconcilié avec ce prince, et lui dit que s'il voulait lui donner 1.000 chevaux, il se faisait fort de surprendre et de passer au fil de l'épée le détachement qui brûlait et ravageait d'avance le pays, ou de ramener beaucoup de prisonniers, d'empêcher les incendies et de faire en sorte que l'ennemi ne pût rapporter au roi ce qu'il aurait vu de l'armée de Cyrus. Ce prince ayant écouté ce conseil, le regarde comme utile, et dit à Orontas de prendre des piquets de tous les corps. Orontas croyant son détachement prêt à marcher, écrit une lettre au roi, lui mande qu'il amènera le plus qu'il pourra de la cavalerie de Cyrus ; et le prie de prévenir la sienne de le recevoir comme ami. La lettre rappelait aussi au roi l'ancien attachement et la fidélité d'Orontas. Il en chargea un homme qu'il croyait fidèle et qui ne l'eut pas plus tût reçue, qu'il l'alla montrer à Cyrus. Le prince l'ayant lue, fit arrêter Orontas et assembla dans sa tente 7 des Perses les plus distingués de sa suite. Il ordonna aussi aux généraux grecs d'amener de leurs soldats, qui se rangeassent autour de sa tente, et y posassent leurs armes à terre. Les généraux s'y rendirent avec environ 3.000 hoplites. Cyrus appela au conseil de guerre Cléarque, qui lui paraissait, ainsi qu'aux autres, être le chef des Grecs qui jouissait de la plus grande considération. Cléarque, lorsqu'il en sortit, raconta à ses, amis comment s'était passé le jugement d'Orontas (car on n'avait point enjoint le secret), et rapporta ainsi le discours par lequel Cyrus avait ouvert l'assemblée. “Je vous ai appelés près de moi, mes amis, pour délibérer avec vous sur ce que je dois faire et pour traiter, de la manière la plus juste devant les Dieux et devant les hommes, Orontas que vous voyez. Il m'a été d'abord donné par mon père pour être soumis à mes ordres. Ensuite mon frère le lui ayant, à ce qu'il prétendait, ordonné, il prit les armes contre moi en défendant la citadelle de Sardes. Je lui fis la guerre de mon côté de façon à lui faire désirer la fin des hostilités. Je reçus sa main en signe de réconciliation et lui donnai la mienne. Depuis ce temps, poursuivit-il, répondez-moi, Orontas, avez-vous éprouvé de moi quelque injustice ?” Orontas répondit que non. Cyrus l'interrogea de nouveau.

--οὐκοῦν ὕστερον, ὡς αὐτὸς σὺ ὁμολογεῖς, οὐδὲν ὑπ᾽ἐμοῦ ἀδικούμενος ἀποστὰς εἰς Μυσοὺς κακῶς ἐποίεις τὴν ἐμὴν χώραν ὅ τι ἐδύνω; ἔφη Ὀρόντας.

“N’ayant point à vous plaindre de moi, comme vous en convenez vous-même, ne vous êtes-vous pas révolté depuis et lié avec les Mysiens ? Ne ravagiez-vous pas autant que vous le pouviez mon gouvernement ?” Orontas l'avoua.

--οὐκοῦν, ἔφη ὁ Κῦρος, ὁπότ᾽αὖ ἔγνως τὴν σαυτοῦ δύναμιν, ἐλθὼν ἐπὶ τὸν τῆς Ἀρτέμιδος βωμὸν μεταμέλειν τέ σοι ἔφησθα καὶ πείσας ἐμὲ πιστὰ πάλιν ἔδωκάς μοι καὶ ἔλαβες παρ᾽ἐμοῦ; καὶ ταῦθ᾽ὡμολόγει Ὀρόντας. [1.6.8]

“Lorsque vous eûtes reconnu votre impuissance, reprit Cyrus, ne vîntes-vous pas à l'autel de Diane ? Ne m'assurâtes-vous pas de votre repentir ? Ne me laissai-je pas persuader à vos discours ? Ne me donnâtes-vous pas derechef votre foi ? Ne reçûtes-vous pas la mienne ?” Orontas convint encore de ces faits.

--τί οὖν, ἔφη ὁ Κῦρος, ἀδικηθεὶς ὑπ᾽ἐμοῦ νῦν τὸ τρίτον ἐπιβουλεύων μοι φανερὸς γέγονας; εἰπόντος δὲ τοῦ Ὀρόντα ὅτι οὐδὲν ἀδικηθείς, ἠρώτησεν ὁ Κῦρος αὐτόν·

“On a découvert, poursuivit Cyrus, que vous me tendiez, pour la troisième fois, des embûches. Quelle injure vous ai-je faite ?” Orontas dit qu'il n'en avait reçu aucune.

--ὁμολογεῖς οὖν περὶ ἐμὲ ἄδικος γεγενῆσθαι;

“Vous convenez donc, ajouta Cyrus, que c'est vous qui êtes injuste envers moi ?”

--ἦ γὰρ ἀνάγκη, ἔφη Ὀρόντας. ἐκ τούτου πάλιν ἠρώτησεν ὁ Κῦρος·

Il le faut bien, dit Orontas. Cyrus lui demanda ensuite :

--ἔτι οὖν ἂν γένοιο τῷ ἐμῷ ἀδελφῷ πολέμιος, ἐμοὶ δὲ φίλος καὶ πιστός; ὁ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδ᾽εἰ γενοίμην, ὦ Κῦρε, σοί γ᾽ἄν ποτε ἔτι δόξαιμι. [1.6.9] πρὸς ταῦτα Κῦρος εἶπε τοῖς παροῦσιν·

“Pourriez-vous encore, devenant l'ennemi de mon frère, me rester désormais fidèle ?” Orontas répondit : “Quand je le serais, Cyrus, je ne passerais jamais dans votre esprit pour l'être.” Cyrus s'adressa alors à ceux qui étaient présents :

--ὁ μὲν ἀνὴρ τοιαῦτα μὲν πεποίηκε, τοιαῦτα δὲ λέγει· ὑμῶν δὲ σὺ πρῶτος, ὦ Κλέαρχε, ἀπόφηναι γνώμην ὅ τι σοι δοκεῖ. Κλέαρχος δὲ εἶπε τάδε.

“Vous savez, leur dit-il, ce que cet homme a fait, Vous entendez ce qu'il dit. Parlez le premier, Cléarque, et donnez votre avis.

--συμβουλεύω ἐγὼ τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐκποδὼν ποιεῖσθαι ὡς τάχιστα, ὡς μηκέτι δέῃ τοῦτον φυλάττεσθαι, ἀλλὰ σχολὴ ᾖ ἡμῖν, τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι, τοὺς ἐθελοντὰς τούτους εὖ ποιεῖν. [1.6.10] ταύτῃ δὲ τῇ γνώμῃ ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους προσθέσθαι. μετὰ ταῦτα, ἔφη, κελεύοντος Κύρου ἔλαβον τῆς ζώνης τὸν Ὀρόνταν ἐπὶ θανάτῳ ἅπαντες ἀναστάντες καὶ οἱ συγγενεῖς· εἶτα δ᾽ἐξῆγον αὐτὸν οἷς προσετάχθη. ἐπεὶ δὲ εἶδον αὐτὸν οἵπερ πρόσθεν προσεκύνουν, καὶ τότε προσεκύνησαν, καίπερ εἰδότες ὅτι ἐπὶ θάνατον ἄγοιτο. [1.6.11] ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν Ἀρταπάτου σκηνὴν εἰσήχθη, τοῦ πιστοτάτου τῶν Κύρου σκηπτούχων, μετὰ ταῦτα οὔτε ζῶντα Ὀρόνταν οὔτε τεθνηκότα οὐδεὶς εἶδε πώποτε, οὐδὲ ὅπως ἀπέθανεν οὐδεὶς εἰδὼς ἔλεγεν· εἴκαζον δὲ ἄλλοι ἄλλως· τάφος δὲ οὐδεὶς πώποτε αὐτοῦ ἐφάνη.

- Mon avis, dit Cléarque, est de nous défaire au plus tôt de lui ; il ne faudra plus veiller sur ses démarches, et délivrés de ce soin, nous aurons le loisir de nous occuper de ceux qui veulent être de nos amis et de leur faire du bien.” Cléarque ajoutait que les autres juges s'étaient rangés à son opinion. Par l'ordre de Cyrus, tous les assistants et les parents même d'Orontas se levèrent et le prirent par la ceinture pour désigner qu'il était condamné mort. Il fut ensuite entraîné hors de la tente par ceux qui en avaient l'ordre. En le voyant passer, ceux qui se prosternaient précédemment devant lui, se prosternèrent encore, quoiqu'ils sussent qu'on le menait au supplice. On le conduisit dans la tente d'Artapate, le plus affidé des chambellans de Cyrus, et personne depuis ne le revit ni ne fut en état d'affirmer de quel genre de mort il avait péri. Chacun fit des conjectures différentes. Il ne parut même en aucun endroit des vestiges de sa sépulture.

[1.7.1] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Βαβυλωνίας σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας δώδεκα. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ σταθμῷ Κῦρος ἐξέτασιν ποιεῖται τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων ἐν τῷ πεδίῳ περὶ μέσας νύκτας· ἐδόκει γὰρ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἕω ἥξειν βασιλέα σὺν τῷ στρατεύματι μαχούμενον· καὶ ἐκέλευε Κλέαρχον μὲν τοῦ δεξιοῦ κέρως ἡγεῖσθαι, Μένωνα δὲ τὸν Θετταλὸν τοῦ εὐωνύμου, αὐτὸς δὲ τοὺς ἑαυτοῦ διέταξε. [1.7.2] μετὰ δὲ τὴν ἐξέτασιν ἅμα τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ἥκοντες αὐτόμολοι παρὰ μεγάλου βασιλέως ἀπήγγελλον Κύρῳ περὶ τῆς βασιλέως στρατιᾶς. Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τῶν Ἑλλήνων συνεβουλεύετό τε πῶς ἂν τὴν μάχην ποιοῖτο καὶ αὐτὸς παρῄνει θαρρύνων τοιάδε. [1.7.3]

De là on fit en 3 marches 12 parasanges en Babylonie. Au dernier de ces camps, Cyrus fit, vers le milieu de la nuit, dans la plaine, la revue des Grecs et des Barbares ; car il présumait que le lendemain à la pointe du jour le roi viendrait avec son armée lui présenter la bataille. Il chargea Cléarque de conduire l'aile droite des Grecs, et Menon le Thessalien de commander leur gauche. Lui-même rangea en bataille ses troupes nationales. Après la revue, dès la pointe du jour, des transfuges qui venaient de l'armée du roi en donnèrent à Cyrus des nouvelles. Ce prince ayant appelé les généraux grecs et les chefs de loches, tint conseil avec eux sur la manière de livrer bataille, et leur prononça ce discours pour les exhorter et les enhardir :

--ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, οὐκ ἀνθρώπων ἀπορῶν βαρβάρων συμμάχους ὑμᾶς ἄγω, ἀλλὰ νομίζων ἀμείνονας καὶ κρείττους πολλῶν βαρβάρων ὑμᾶς εἶναι, διὰ τοῦτο προσέλαβον. ὅπως οὖν ἔσεσθε ἄνδρες ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας ἧς κέκτησθε καὶ ἧς ὑμᾶς ἐγὼ εὐδαιμονίζω. εὖ γὰρ ἴστε ὅτι τὴν ἐλευθερίαν ἑλοίμην ἂν ἀντὶ ὧν ἔχω πάντων καὶ ἄλλων πολλαπλασίων. [1.7.4] ὅπως δὲ καὶ εἰδῆτε εἰς οἷον ἔρχεσθε ἀγῶνα, ὑμᾶς εἰδὼς διδάξω. τὸ μὲν γὰρ πλῆθος πολὺ καὶ κραυγῇ πολλῇ ἐπίασιν· ἂν δὲ ταῦτα ἀνάσχησθε, τὰ ἄλλα καὶ αἰσχύνεσθαί μοι δοκῶ οἵους ἡμῖν γνώσεσθε τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ ὄντας ἀνθρώπους. ὑμῶν δὲ ἀνδρῶν ὄντων καὶ εὖ τῶν ἐμῶν γενομένων, ἐγὼ ὑμῶν τὸν μὲν οἴκαδε βουλόμενον ἀπιέναι τοῖς οἴκοι ζηλωτὸν ποιήσω ἀπελθεῖν, πολλοὺς δὲ οἶμαι ποιήσειν τὰ παρ᾽ἐμοὶ ἑλέσθαι ἀντὶ τῶν οἴκοι. [1.7.5] ἐνταῦθα Γαυλίτης παρών, φυγὰς Σάμιος, πιστὸς δὲ Κύρῳ, εἶπεν·

“Si je mène avec moi des Grecs comme auxiliaires, ce n'est pas que je manque de troupes barbares. Mais j'ai compté sur votre courage. J'ai estimé que vous valiez mieux dans une armée qu'une foule de ces esclaves. Voilà pourquoi je vous ai associés à mon entreprise. Conduisez-vous donc comme des hommes libres, montrez-vous dignes de ce bien précieux que vous possédez et dont je vous félicite ; car ne doutez pas que je ne préférasse la liberté à tous les avantages dont je jouis et à beaucoup d'autres encore. Pour que vous n'ignoriez pas à quel combat vous marchez, je vais vous en instruire. La multitude des ennemis est innombrable. Ils attaquent en jetant de grands cris. Si vous soutenez ce vain appareil, je rougis d'avance de l'opinion que vous concevrez de mes compatriotes. Pour vous qui êtes des hommes, quand vous vous serez conduits valeureusement, je renverrai en Grèce, avec un sort digne d'envie, ceux d'entre vous qui voudront y retourner. Mais j'espère faire en sorte qu'un grand nombre préfèrent de rester à ma cour et d'y jouir de mes bienfaits.” Gaulitès, banni de Samos et attaché à Cyrus, se trouvait présent.

--καὶ μήν, ὦ Κῦρε, λέγουσί τινες ὅτι πολλὰ ὑπισχνῇ νῦν διὰ τὸ ἐν τοιούτῳ εἶναι τοῦ κινδύνου προσιόντος, ἂν δὲ εὖ γένηταί τι, οὐ μεμνήσεσθαί σέ φασιν· ἔνιοι δὲ οὐδ᾽εἰ μεμνῇό τε καὶ βούλοιο δύνασθαι ἂν ἀποδοῦναι ὅσα ὑπισχνῇ. [1.7.6] ἀκούσας ταῦτα ἔλεξεν ὁ Κῦρος·

“On prétend, Cyrus, dit-il à ce prince, que vous promettez beaucoup maintenant parce que vous êtes dans un danger imminent, mais que la prospérité vous fera oublier vos promesses. D'autres disent que quand même vous vous en souviendriez et voudriez les remplir, vous ne pourriez jamais donner tout ce que vous avez promis. Cyrus répondit à ce discours :

--ἀλλ᾽ἔστι μὲν ἡμῖν, ὦ ἄνδρες, ἀρχὴ πατρᾐα πρὸς μὲν μεσημβρίαν μέχρι οὗ διὰ καῦμα οὐ δύνανται οἰκεῖν ἄνθρωποι, πρὸς δὲ ἄρκτον μέχρι οὗ διὰ χειμῶνα· τὰ δ᾽ἐν μέσῳ τούτων πάντα σατραπεύουσιν οἱ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ φίλοι. [1.7.7] ἢν δ᾽ἡμεῖς νικήσωμεν, ἡμᾶς δεῖ τοὺς ἡμετέρους φίλους τούτων ἐγκρατεῖς ποιῆσαι. ὥστε οὐ τοῦτο δέδοικα, μὴ οὐκ ἔχω ὅ τι δῶ ἑκάστῳ τῶν φίλων, ἂν εὖ γένηται, ἀλλὰ μὴ οὐκ ἔχω ἱκανοὺς οἷς δῶ. ὑμῶν δὲ τῶν Ἑλλήνων καὶ στέφανον ἑκάστῳ χρυσοῦν δώσω. [1.7.8] οἱ δὲ ταῦτα ἀκούσαντες αὐτοί τε ἦσαν πολὺ προθυμότεροι καὶ τοῖς ἄλλοις ἐξήγγελλον. εἰσῇσαν δὲ παρ᾽αὐτὸν οἵ τε στρατηγοὶ καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τινὲς ἀξιοῦντες εἰδέναι τί σφίσιν ἔσται, ἐὰν κρατήσωσιν. ὁ δὲ ἐμπιμπλὰς ἁπάντων τὴν γνώμην ἀπέπεμπε. [1.7.9] παρεκελεύοντο δὲ αὐτῷ πάντες ὅσοιπερ διελέγοντο μὴ μάχεσθαι, ἀλλ᾽ὄπισθεν ἑαυτῶν τάττεσθαι. ἐν δὲ τῷ καιρῷ τούτῳ Κλέαρχος ὧδέ πως ἤρετο τὸν Κῦρον·

“L'empire de mes pères s'étend vers le midi jusqu'aux climats que la chaleur excessive rend inhabitables, vers le nord jusqu'à des pays que le grand froid rend également déserts. Le milieu n'a pour satrapes que les amis de mon frère. Vous êtes les miens, et si je remporte la victoire, il faudra que je vous confie ces gouvernements. Je ne crains donc pas qu'il me manque dans ma prospérité de quoi donner à tous mes amis ; je crains de n'avoir pas assez d'amis pour les récompenses que j'aurai à distribuer alors. Je promets d'ailleurs à chacun des Grecs une couronne d'or.” Ceux qui entendirent ce discours en conçurent un nouveau zèle et firent part de ces promesses aux autres Grecs. Les généraux, et même quelques simples soldats de cette nation, entrèrent chez Cyrus pour savoir ce qu'ils obtiendraient de lui s'ils remportaient la victoire. Il les renvoya tous après les avoir remplis d'espérances. Tous ceux qui s'entretenaient avec lui l'exhortaient à ne pas combattre en personne et à se placer derrière la ligne. C'est dans ce moment que Cléarque lui fit une question conçue à peu près dans ces termes :

--οἴει γάρ σοι μαχεῖσθαι, ὦ Κῦρε, τὸν ἀδελφόν;

“Pensez-vous, Cyrus, que le roi combattra ?”

--νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, εἴπερ γε Δαρείου καὶ Παρυσάτιδός ἐστι παῖς, ἐμὸς δὲ ἀδελφός, οὐκ ἀμαχεὶ ταῦτ᾽ἐγὼ λήψομαι. [1.7.10] ἐνταῦθα δὴ ἐν τῇ ἐξοπλισίᾳ ἀριθμὸς ἐγένετο τῶν μὲν Ἑλλήνων ἀσπὶς μυρία καὶ τετρακοσία, πελτασταὶ δὲ δισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι, τῶν δὲ μετὰ Κύρου βαρβάρων δέκα μυριάδες καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα ἀμφὶ τὰ εἴκοσι. [1.7.11] τῶν δὲ πολεμίων ἐλέγοντο εἶναι ἑκατὸν καὶ εἴκοσι μυριάδες καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα διακόσια. ἄλλοι δὲ ἦσαν ἑξακισχίλιοι ἱππεῖς, ὧν Ἀρταγέρσης ἦρχεν· οὗτοι δ᾽αὖ πρὸ αὐτοῦ βασιλέως τεταγμένοι ἦσαν. [1.7.12] τοῦ δὲ βασιλέως στρατεύματος ἦσαν ἄρχοντες καὶ στρατηγοὶ καὶ ἡγεμόνες τέτταρες, τριάκοντα μυριάδων ἕκαστος, Ἀβροκόμας, Τισσαφέρνης, Γωβρύας, Ἀρβάκης. τούτων δὲ παρεγένοντο ἐν τῇ μάχῃ ἐνενήκοντα μυριάδες καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα· Ἀβροκόμας δὲ ὑστέρησε τῆς μάχης ἡμέραις πέντε, ἐκ Φοινίκης ἐλαύνων. [1.7.13] ταῦτα δὲ ἤγγελλον πρὸς Κῦρον οἱ αὐτομολήσαντες [ἐκ τῶν πολεμίων] παρὰ μεγάλου βασιλέως πρὸ τῆς μάχης, καὶ μετὰ τὴν μάχην οἳ ὕστερον ἐλήφθησαν τῶν πολεμίων ταὐτὰ ἤγγελλον. [1.7.14] ἐντεῦθεν δὲ Κῦρος ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας τρεῖς συντεταγμένῳ τῷ στρατεύματι παντὶ καὶ τῷ Ἑλληνικῷ καὶ τῷ βαρβαρικῷ· ᾤετο γὰρ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μαχεῖσθαι βασιλέα· κατὰ γὰρ μέσον τὸν σταθμὸν τοῦτον τάφρος ἦν ὀρυκτὴ βαθεῖα, τὸ μὲν εὖρος ὀργυιαὶ πέντε, τὸ δὲ βάθος ὀργυιαὶ τρεῖς. [1.7.15] παρετέτατο δὲ ἡ τάφρος ἄνω διὰ τοῦ πεδίου ἐπὶ δώδεκα παρασάγγας μέχρι τοῦ Μηδίας τείχους. [ἔνθα αἱ διώρυχες, ἀπὸ τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ ῥέουσαι· εἰσὶ δὲ τέτταρες, τὸ μὲν εὖρος πλεθριαῖαι, βαθεῖαι δὲ ἰσχυρῶς, καὶ πλοῖα πλεῖ ἐν αὐταῖς σιταγωγά· εἰσβάλλουσι δὲ εἰς τὸν Εὐφράτην, διαλείπουσι δ᾽ἑκάστη παρασάγγην, γέφυραι, δ᾽ἔπεισιν.] ἦν δὲ παρὰ τὸν Εὐφράτην πάροδος στενὴ μεταξὺ τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς τάφρου ὡς εἴκοσι ποδῶν τὸ εὖρος· [1.7.16] ταύτην δὲ τὴν τάφρον βασιλεὺς ποιεῖ μέγας ἀντὶ ἐρύματος, ἐπειδὴ πυνθάνεται Κῦρον προσελαύνοντα. ταύτην δὴ τὴν πάροδον Κῦρός τε καὶ ἡ στρατιὰ παρῆλθε καὶ ἐγένοντο εἴσω τῆς τάφρου. [1.7.17] ταύτῃ μὲν οὖν τῇ ἡμέρᾳ οὐκ ἐμαχέσατο βασιλεύς, ἀλλ᾽ὑποχωρούντων φανερὰ ἦσαν καὶ ἵππων καὶ ἀνθρώπων ἴχνη πολλά. [1.7.18] ἐνταῦθα Κῦρος Σιλανὸν καλέσας τὸν Ἀμπρακιώτην μάντιν ἔδωκεν αὐτῷ δαρεικοὺς τρισχιλίους, ὅτι τῇ ἑνδεκάτῃ ἀπ᾽ἐκείνης ἡμέρᾳ πρότερον θυόμενος εἶπεν αὐτῷ ὅτι βασιλεὺς οὐ μαχεῖται δέκα ἡμερῶν, Κῦρος δ᾽εἶπεν·

“Oui, par Jupiter, répondit Cyrus, s'il est fils de Darius et de Parysatis, et mon frère, ce ne sera pas sans combat que je m'emparerai de son trône.” Pendant que les troupes s'armaient, on en fit le dénombrement. Il se trouva de Grecs 10.400 hoplites et 2.400 armés à la légère. Les Barbares de l'armée de Cyrus montaient à 100.000, et ils avaient environ 20 chars armés de faux. L'armée ennemie était, disait-on, de 1.200.000 hommes, et l'on y comptait 200 chars armés de faux. Il faut y joindre 6.000 chevaux, commandés par Artagerse. Ils devaient se former en avant du roi, et couvrir sa personne. Il y avait 4 principaux commandants ou généraux ou conducteurs de cette armée du roi, Abrocomas, Tissapherne, Gobryas, Arbace. Chacun avait 300.000 hommes à ses ordres. Mais il ne se trouva à la bataille que 900.000 hommes de ces troupes et 150 archers, Abrocomas, qui revenait de Phénicie, n'étant arrivé avec sa division que 5 jours après l'affaire. Cyrus fut instruit de ces détails par les transfuges de l'armée du grand roi, avant la bataille, et depuis cet événement, les prisonniers que l'on lit confirmèrent le rapport des déserteurs. De là Cyrus fit une marche de 3 parasanges, toute son armée, tant Grecs que Barbares, étant rangée en ordre de bataille, parce qu'on croyait que le roi viendrait attaquer ce jour-là. Car au milieu de cette marche était un fossé creusé de main d'homme, large de 5 orgyes et profond de 3. Il était long de 12 parasanges et s'étendait en haut dans la plaine jusqu'au mur de la Médie. Dans ce lieu sont des, canaux remplis d'une eau courante qu'ils tirent du Tigre. On en compte 4, Leur largeur est d'1 plèthre. Ils sont profonds, portent des bateaux chargés de blé et se jettent dans l'Euphrate. La distance de l'un à l'autre est d'une parasange. On les passe sur des ponts. Près de l'Euphrate était un passage étroit entre le fleuve et le fossé, large d'environ 20 pieds. Le grand roi avait fait creuser ce fossé pour se retrancher lorsqu'il avait appris, que Cyrus marchait à lui, Cyrus et son armée passèrent le défilé et se trouvèrent au-delà du fossé. Le roi ne se présenta pas pour combattre ce jour-là ; mais l'on remarqua aisément beaucoup de pas d'hommes et de chevaux qui se retiraient. Là Cyrus ayant fait venir le devin Silanus d'Ambracie, lui donna 3.000 dariques, parce que 11 jours auparavant, faisant un sacrifice, Silanus avait annoncé au prince que le roi ne lui livrerait pas bataille dans les 10 jours suivants. Cyrus répondit :

--οὐκ ἄρα ἔτι μαχεῖται, εἰ ἐν ταύταις οὐ μαχεῖται ταῖς ἡμέραις· ἐὰν δ᾽ἀληθεύσῃς, ὑπισχνοῦμαί σοι δέκα τάλαντα. τοῦτο τὸ χρυσίον τότε ἀπέδωκεν, ἐπεὶ παρῆλθον αἱ δέκα ἡμέραι. [1.7.19] ἐπεὶ δ᾽ἐπὶ τῇ τάφρῳ οὐκ ἐκώλυε βασιλεὺς τὸ Κύρου στράτευμα διαβαίνειν, ἔδοξε καὶ Κύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπεγνωκέναι τοῦ μάχεσθαι· ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος ἐπορεύετο ἠμελημένως μᾶλλον. [1.7.20] τῇ δὲ τρίτῃ ἐπί τε τοῦ ἅρματος καθήμενος τὴν πορείαν ἐποιεῖτο καὶ ὀλίγους ἐν τάξει ἔχων πρὸ αὑτοῦ, τὸ δὲ πολὺ αὐτῷ ἀνατεταραγμένον ἐπορεύετο καὶ τῶν ὅπλων τοῖς στρατιώταις πολλὰ ἐπὶ ἁμαξῶν ἤγοντο καὶ ὑποζυγίων.

“Il ne me la présentera plus si ces 10 jours se passent sans combattre ; et si vous dites la vérité, je vous promets 10 talents.” Le terme étant expiré, le prince paya cette somme. Comme le roi ne s'était point opposé au passage du fossé, Cyrus, et beaucoup d'autres crurent qu'il avait renoncé au projet de livrer bataille, et le lendemain ce prince marcha avec moins de précaution. Le surlendemain, il voyageait assis sur son char, précédé de peu de troupes en ordre. La plus grande partie de l'armée marchait pèle mêle et sans observer ses rangs. Beaucoup de soldats avaient mis leurs armes sur les voitures d'équipages et sur les bêtes de somme.

[1.8.1] καὶ ἤδη τε ἦν ἀμφὶ ἀγορὰν πλήθουσαν καὶ πλησίον ἦν ὁ σταθμὸς ἔνθα ἔμελλε καταλύειν, ἡνίκα Πατηγύας, ἀνὴρ Πέρσης τῶν ἀμφὶ Κῦρον χρηστός, προφαίνεται ἐλαύνων ἀνὰ κράτος ἱδροῦντι τῷ ἵππῳ, καὶ εὐθὺς πᾶσιν οἷς ἐνετύγχανεν ἐβόα καὶ βαρβαρικῶς καὶ ἑλληνικῶς ὅτι βασιλεὺς σὺν στρατεύματι πολλῷ προσέρχεται ὡς εἰς μάχην παρεσκευασμένος. [1.8.2] ἔνθα δὴ πολὺς τάραχος ἐγένετο· αὐτίκα γὰρ ἐδόκουν οἱ Ἕλληνες καὶ πάντες δὲ ἀτάκτοις σφίσιν ἐπιπεσεῖσθαι· [1.8.3] Κῦρός τε καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἅρματος τὸν θώρακα ἐνεδύετο καὶ ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας ἔλαβε, τοῖς τε ἄλλοις πᾶσι παρήγγελλεν ἐξοπλίζεσθαι καὶ καθίστασθαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ τάξιν ἕκαστον. [1.8.4] ἔνθα δὴ σὺν πολλῇ σπουδῇ καθίσταντο, Κλέαρχος μὲν τὰ δεξιὰ τοῦ κέρατος ἔχων πρὸς τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ, Πρόξενος δὲ ἐχόμενος, οἱ δ᾽ἄλλοι μετὰ τοῦτον, Μένων δὲ καὶ τὸ στράτευμα τὸ εὐώνυμον κέρας ἔσχε τοῦ Ἑλληνικοῦ. [1.8.5] τοῦ δὲ βαρβαρικοῦ ἱππεῖς μὲν Παφλαγόνες εἰς χιλίους παρὰ Κλέαρχον ἔστησαν ἐν τῷ δεξιῷ καὶ τὸ Ἑλληνικὸν πελταστικόν, ἐν δὲ τῷ εὐωνύμῳ Ἀριαῖός τε ὁ Κύρου ὕπαρχος καὶ τὸ ἄλλο βαρβαρικόν, [1.8.6] Κῦρος δὲ καὶ ἱππεῖς τούτου ὅσον ἑξακόσιοι <κατὰ τὸ μέσον>, ὡπλισμένοι θώραξι μὲν αὐτοὶ καὶ παραμηριδίοις καὶ κράνεσι πάντες πλὴν Κύρου· Κῦρος δὲ ψιλὴν ἔχων τὴν κεφαλὴν εἰς τὴν μάχην καθίστατο [λέγεται δὲ καὶ τοὺς ἄλλους Πέρσας ψιλαῖς ταῖς κεφαλαῖς ἐν τῷ πολέμῳ διακινδυνεύειν]. [1.8.7] οἱ δ᾽ἵπποι πάντες [οἱ μετὰ Κύρου] εἶχον καὶ προμετωπίδια καὶ προστερνίδια· εἶχον δὲ καὶ μαχαίρας οἱ ἱππεῖς Ἑλληνικάς. [1.8.8] καὶ ἤδη τε ἦν μέσον ἡμέρας καὶ οὔπω καταφανεῖς ἦσαν οἱ πολέμιοι· ἡνίκα δὲ δείλη ἐγίγνετο, ἐφάνη κονιορτὸς ὥσπερ νεφέλη λευκή, χρόνῳ δὲ συχνῷ ὕστερον ὥσπερ μελανία τις ἐν τῷ πεδίῳ ἐπὶ πολύ. ὅτε δὲ ἐγγύτερον ἐγίγνοντο, τάχα δὴ καὶ χαλκός τις ἤστραπτε καὶ λόγχαι καὶ αἱ τάξεις καταφανεῖς ἐγίγνοντο. [1.8.9] καὶ ἦσαν ἱππεῖς μὲν λευκοθώρακες ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου τῶν πολεμίων· Τισσαφέρνης ἐλέγετο τούτων ἄρχειν· ἐχόμενοι δὲ γερροφόροι, ἐχόμενοι δὲ ὁπλῖται σὺν ποδήρεσι ξυλίναις ἀσπίσιν. Αἰγύπτιοι δ᾽οὗτοι ἐλέγοντο εἶναι· ἄλλοι δ᾽ἱππεῖς, ἄλλοι τοξόται. πάντες δ᾽οὗτοι κατὰ ἔθνη ἐν πλαισίῳ πλήρει ἀνθρώπων ἕκαστον τὸ ἔθνος ἐπορεύετο. [1.8.10] πρὸ δὲ αὐτῶν ἅρματα διαλείποντα συχνὸν ἀπ᾽ἀλλήλων τὰ δὴ δρεπανηφόρα καλούμενα· εἶχον δὲ τὰ δρέπανα ἐκ τῶν ἀξόνων εἰς πλάγιον ἀποτεταμένα καὶ ὑπὸ τοῖς δίφροις εἰς γῆν βλέποντα, ὡς διακόπτειν ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν. ἡ δὲ γνώμη ἦν ὡς εἰς τὰς τάξεις τῶν Ἑλλήνων ἐλῶντα καὶ διακόψοντα. [1.8.11] ὃ μέντοι Κῦρος εἶπεν ὅτε καλέσας παρεκελεύετο τοῖς Ἕλλησι τὴν κραυγὴν τῶν βαρβάρων ἀνέχεσθαι, ἐψεύσθη τοῦτο· οὐ γὰρ κραυγῇ ἀλλὰ σιγῇ ὡς ἁνυστὸν καὶ ἡσυχῇ ἐν ἴσῳ καὶ βραδέως προσῇσαν. [1.8.12] καὶ ἐν τούτῳ Κῦρος παρελαύνων αὐτὸς σὺν Πίγρητι τῷ ἑρμηνεῖ καὶ ἄλλοις τρισὶν ἢ τέτταρσι τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς εἴη· κἂν τοῦτ᾽, ἔφη, νικῶμεν, πάνθ᾽ἡμῖν πεποίηται. [1.8.13] ὁρῶν δὲ ὁ Κλέαρχος τὸ μέσον στῖφος καὶ ἀκούων Κύρου ἔξω ὄντα τοῦ Ἑλληνικοῦ εὐωνύμου βασιλέα (τοσοῦτον γὰρ πλήθει περιῆν βασιλεὺς ὥστε μέσον τῶν ἑαυτοῦ ἔχων τοῦ Κύρου εὐωνύμου ἔξω ἦν) ἀλλ᾽ὅμως ὁ Κλέαρχος οὐκ ἤθελεν ἀποσπάσαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιὸν κέρας, φοβούμενος μὴ κυκλωθείη ἑκατέρωθεν, τῷ δὲ Κύρῳ ἀπεκρίνατο ὅτι αὐτῷ μέλει ὅπως καλῶς ἔχοι. [1.8.14] καὶ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ τὸ μὲν βαρβαρικὸν στράτευμα ὁμαλῶς προῄει, τὸ δὲ Ἑλληνικὸν ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ μένον συνετάττετο ἐκ τῶν ἔτι προσιόντων. καὶ ὁ Κῦρος παρελαύνων οὐ πάνυ πρὸς αὐτῷ στρατεύματι κατεθεᾶτο ἑκατέρωσε ἀποβλέπων εἴς τε τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς φίλους. [1.8.15] ἰδὼν δὲ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ξενοφῶν Ἀθηναῖος, πελάσας ὡς συναντῆσαι ἤρετο εἴ τι παραγγέλλοι· ὁ δ᾽ἐπιστήσας εἶπε καὶ λέγειν ἐκέλευε πᾶσιν ὅτι καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ καὶ τὰ σφάγια καλά. [1.8.16] ταῦτα δὲ λέγων θορύβου ἤκουσε διὰ τῶν τάξεων ἰόντος, καὶ ἤρετο τίς ὁ θόρυβος εἴη. ὁ δὲ [Κλέαρχος] εἶπεν ὅτι σύνθημα παρέρχεται δεύτερον ἤδη. καὶ ὃς ἐθαύμασε τίς παραγγέλλει καὶ ἤρετο ὅ τι εἴη τὸ σύνθημα. ὁ δ᾽ἀπεκρίνατο· Ζεὺς σωτὴρ καὶ νίκη. [1.8.17] ὁ δὲ Κῦρος ἀκούσας,

C'était à peu près l'heure où le peuple abonde dans les places publiques, et l'on n'était pas loin du camp qu'on voulait prendre, lorsque Patagyas, Perse de la suite de Cyrus et attaché à ce prince, paraît, courant à bride abattue sur un cheval écumant de sueur. Il crie dans la langue des Grecs et dans celle des Barbares à tout ce qu'il rencontre, que le roi s'avance avec une armée innombrable et se prépare à attaquer. Aussitôt s'élève un grand tumulte. Les Grecs et les Barbares croient qu'ils vont être chargés sur-le-champ, et avant d'avoir pu se former. Cyrus étant sauté à bas de son char, et ayant revêtu sa, cuirasse, monta à cheval, prit en main les javelots, ordonna que toutes les troupes s'armassent et que chacun reprît son rang. On se forma à la hâte. Cléarque fermait l'aile droite appuyée à l'Euphrase. Proxène le joignait, suivi des autres généraux. Menon et son corps étaient à la gauche des Grecs. À l'aile droite, près de Cléarque, on plaça les Grecs armés à la légère et environ 1.000 chevaux paphlagoniens. Ariée lieutenant-général de Cyrus, avec les Barbares qui servaient ce prince, s'appuya à Menon et occupa la gauche de toute l'armée. Cyrus se plaça au centre avec 600 cavaliers tous revêtus de grandes cuirasses, de cuissards et de casques. Cyrus seul se tenait prêt à combattre sans avoir la tête armée. On dit que tel est l'usage des Perses lorsqu'ils s'exposent aux dangers de la guerre. La tête et le poitrail des chevaux de cette troupe étaient bardés de fer. Les cavaliers avaient des sabres à la grecque. On était au milieu du jour, que l'ennemi ne paraissait point encore. Dès que le soleil commença à décliner, on aperçut des tourbillons de poussière. Ils ressemblaient à une nuée blanche, qui bientôt après se noircit et couvrit une vaste étendue de la plaine. Quand l'armée du roi s'approcha, on vit d'abord briller l'airain. Bientôt après, on découvrit la pointe des lances et on distingua les rangs. À la gauche de l'ennemi était de la cavalerie armée de cuirasses blanches. On dit que Tissapherne la commandait. À cette troupe s'appuyait de l'infanterie légère qui portait des boucliers à la Perse ; puis d'autre infanterie pesante avec des boucliers de bois qui la couvraient de la tête aux pieds (c'étaient, disait-on, les Egyptiens) ; ensuite d'autre cavalerie ; ensuite des archers, tous rangés par nation, et chaque nation marchait formée en colonne pleine. En avant, à de grandes distances les uns des autres, étaient les chars armés de faux attachées à l'essieu, dont les unes s'étendaient obliquement à droite et à gauche, les autres, placées sous le siège du conducteur, s'inclinaient vers la terre, de manière à couper tout ce qu'elles rencontreraient. Le projet était qu'ils se précipitassent sur la ligne des Grecs et les taillassent en pièces. Ce que Cyrus avait dit aux Grecs, lorsqu'il les prévint de ne pas s'effrayer des cris des Barbares, se trouva sans fondement ; car ils ne poussèrent pas un cri et marchèrent en avant dans le plus grand silence, sans s'animer, et d'un pas égal et lent. Alors Cyrus, passant le long de la ligne avec Pigrès son interprète, et 3 ou 4 autres Perses, cria à Cléarque de marcher avec sa troupe au centre des ennemis où était le roi. “Si nous plions ce centre, ajouta-t-il, la victoire est à nous.” Cléarque voyant le gros de la cavalerie qu'on lui désignait, et entendant dire à Cyrus que le roi était au-delà de la gauche des Grecs (car telle était ta multitude de ses troupes que son centre, où il se tenait, dépassait même la gauche des Barbares de l'armée de Cyrus), Cléarque, dis-je, ne voulut cependant pas tirer son aile droite des bords du fleuve, de peur d'être enveloppé de tous côtés, et répondit à Cyrus qu'il aurait soin que tout allât bien. Cependant l'armée barbare s'avançait bien alignée. Le corps des Grecs restant en place, se formait encore et recevait les soldats qui venaient reprendre leurs rangs. Cyrus passait à cheval le long de la ligne et à peu de distance du front. Il considérait les 2 armées, regardant tantôt l'ennemi, tantôt ses troupes. Xénophon, Athénien, qui l'aperçut de la division des Grecs où il était, piqua pour le joindre et lui demanda s'il avait quelque ordre à donner. Cyrus s'arrêta et lui recommanda de publier que les présages étaient heureux et les entrailles des victimes favorables. En disant ces paroles, il entendit un bruit qui courait dans les rangs et demanda quel était ce tumulte. Xénophon lui répondit que c'était le mot qu'on faisait passer pour la seconde fois. Cyrus s'étonna que quelqu'un l'eût donné, et demanda quel était le mot. Xénophon lui dit : “Jupiter sauveur et la victoire.“

--ἀλλὰ δέχομαί τε, ἔφη, καὶ τοῦτο ἔστω. ταῦτα δ᾽εἰπὼν εἰς τὴν αὑτοῦ χώραν ἀπήλαυνε. καὶ οὐκέτι τρία ἢ τέτταρα στάδια διειχέτην τὼ φάλαγγε ἀπ᾽ἀλλήλων ἡνίκα ἐπαιάνιζόν τε οἱ Ἕλληνες καὶ ἤρχοντο ἀντίοι ἰέναι τοῖς πολεμίοις. [1.8.18] ὡς δὲ πορευομένων ἐξεκύμαινέ τι τῆς φάλαγγος, τὸ ὑπολειπόμενον ἤρξατο δρόμῳ θεῖν· καὶ ἅμα ἐφθέγξαντο πάντες οἷον τῷ Ἐνυαλίῳ ἐλελίζουσι, καὶ πάντες δὲ ἔθεον. λέγουσι δέ τινες ὡς καὶ ταῖς ἀσπίσι πρὸς τὰ δόρατα ἐδούπησαν φόβον ποιοῦντες τοῖς ἵπποις. [1.8.19] πρὶν δὲ τόξευμα ἐξικνεῖσθαι ἐκκλίνουσιν οἱ βάρβαροι καὶ φεύγουσι. καὶ ἐνταῦθα δὴ ἐδίωκον μὲν κατὰ κράτος οἱ Ἕλληνες, ἐβόων δὲ ἀλλήλοις μὴ θεῖν δρόμῳ, ἀλλ᾽ἐν τάξει ἕπεσθαι. [1.8.20] τὰ δ᾽ἅρματα ἐφέροντο τὰ μὲν δι᾽αὐτῶν τῶν πολεμίων, τὰ δὲ καὶ διὰ τῶν Ἑλλήνων κενὰ ἡνιόχων. οἱ δ᾽ἐπεὶ προΐδοιεν, διίσταντο· ἔστι δ᾽ὅστις καὶ κατελήφθη ὥσπερ ἐν ἱπποδρόμῳ ἐκπλαγείς· καὶ οὐδὲν μέντοι οὐδὲ τοῦτον παθεῖν ἔφασαν, οὐδ᾽ἄλλος δὲ τῶν Ἑλλήνων ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ ἔπαθεν οὐδεὶς οὐδέν, πλὴν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοξευθῆναί τις ἐλέγετο. [1.8.21] Κῦρος δ᾽ὁρῶν τοὺς Ἕλληνας νικῶντας τὸ καθ᾽αὑτοὺς καὶ διώκοντας, ἡδόμενος καὶ προσκυνούμενος ἤδη ὡς βασιλεὺς ὑπὸ τῶν ἀμφ᾽αὐτόν, οὐδ᾽ὣς ἐξήχθη διώκειν, ἀλλὰ συνεσπειραμένην ἔχων τὴν τῶν σὺν ἑαυτῷ ἑξακοσίων ἱππέων τάξιν ἐπεμελεῖτο ὅ τι ποιήσει βασιλεύς. καὶ γὰρ ᾔδει αὐτὸν ὅτι μέσον ἔχοι τοῦ Περσικοῦ στρατεύματος. [1.8.22] καὶ πάντες δ᾽οἱ τῶν βαρβάρων ἄρχοντες μέσον ἔχοντες τὸ αὑτῶν ἡγοῦνται, νομίζοντες οὕτω καὶ ἐν ἀσφαλεστάτῳ εἶναι, ἢν ᾖ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ἑκατέρωθεν, καὶ εἴ τι παραγγεῖλαι χρῄζοιεν, ἡμίσει ἂν χρόνῳ αἰσθάνεσθαι τὸ στράτευμα. [1.8.23] καὶ βασιλεὺς δὴ τότε μέσον ἔχων τῆς αὑτοῦ στρατιᾶς ὅμως ἔξω ἐγένετο τοῦ Κύρου εὐωνύμου κέρατος. ἐπεὶ δ᾽οὐδεὶς αὐτῷ ἐμάχετο ἐκ τοῦ ἀντίου οὐδὲ τοῖς αὐτοῦ τεταγμένοις ἔμπροσθεν, ἐπέκαμπτεν ὡς εἰς κύκλωσιν. [1.8.24] ἔνθα δὴ Κῦρος δείσας μὴ ὄπισθεν γενόμενος κατακόψῃ τὸ Ἑλληνικὸν ἐλαύνει ἀντίος· καὶ ἐμβαλὼν σὺν τοῖς ἑξακοσίοις νικᾷ τοὺς πρὸ βασιλέως τεταγμένους καὶ εἰς φυγὴν ἔτρεψε τοὺς ἑξακισχιλίους, καὶ ἀποκτεῖναι λέγεται αὐτὸς τῇ ἑαυτοῦ χειρὶ Ἀρταγέρσην τὸν ἄρχοντα αὐτῶν. [1.8.25] ὡς δ᾽ἡ τροπὴ ἐγένετο, διασπείρονται καὶ οἱ Κύρου ἑξακόσιοι εἰς τὸ διώκειν ὁρμήσαντες, πλὴν πάνυ ὀλίγοι ἀμφ᾽αὐτὸν κατελείφθησαν, σχεδὸν οἱ ὁμοτράπεζοι καλούμενοι. [1.8.26] σὺν τούτοις δὲ ὢν καθορᾷ βασιλέα καὶ τὸ ἀμφ᾽ἐκεῖνον στῖφος· καὶ εὐθὺς οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλ᾽εἰπὼν

- Soit, répartit Cyrus, je le reçois avec transport. Ayant parlé ainsi, il se porta au poste qu'il avait choisi. Il n'y avait plus que 3 ou 4 stades entre le front des 2 armées, lorsque les Grecs chantèrent le péan et commencèrent à s'ébranler pour charger. Comme la ligne flottait en marchant, ce qui restait en arrière ayant couru pour s'aligner, tous les Grecs jetèrent en même temps les cris usités pour invoquer le dieu de la guerre, et se mirent à la course. Quelques-uns prétendent même qu'ils frappaient avec leurs piques sur leurs boucliers pour effrayer les chevaux. Avant qu'ils fussent à la portée du trait, la cavalerie barbare détourna ses chevaux et prit la fuite. Les Grecs la poursuivirent de toutes leurs forces et se crièrent les uns aux autres de ne pas courir et de suivre en gardant leurs rangs. Quant ans chars des Barbares, dénués de conducteurs, les uns retournèrent sur l'armée des ennemis, les autres traversèrent la ligne des Grecs. Dès que les Grecs les voyaient venir, ils s'arrêtaient et s'ouvraient pour les laisser passer. Il n'y eut qu'un soldat qui, frappé d'étonnement comme on le serait dans l'Hippodrome, ne se rangea pas, et fut choqué par un de ces chars ; mais cet homme même n'en reçut aucun mal, à ce qu'on prétend. Aucun autre des Grecs ne fut blessé à cette affaire, si ce n'est un seul à l'aile gauche, qui fut, dit-on, atteint, d'une flèche. Cyrus voyant les Grecs vaincre et poursuivre tout ce qui était devant eux, ressentit une vive joie. Déjà les Perses qui l'entouraient l'adoraient comme leur roi. Cette apparence de succès ne l'engagea pas à se livrer à la poursuite des fuyards. Mais à la tête de l'escadron serré des 600 chevaux qu'il avait avec lui, il observait avec soin quel parti prendrait son frère ; car il savait qu'il était au centre de l'armée perse. C'est le poste ordinaire de tous les généraux : des Barbares. Ils croient qu'étant des 2 côtés entourés de leurs troupes, ils y sont plus en sûreté, et qu'il ne faut à leur armée que la moitié du temps pour recevoir leurs ordres, s'ils en ont à donner. Le roi, placé ainsi au centre de la sienne, dépassait cependant la gauche de Cyrus. Ce monarque ne trouvant point d'ennemis devant lui ni devant les 6.000 chevaux qui couvraient sa personne, fit faire à sa droite un mouvement de conversion comme pour envelopper l'autre armée. Cyrus craignant qu'il ne prît les Grecs à dos et ne les taillât en pièces pique à lui, et chargeant avec les 600 chevaux de sa garde, replie tout ce qui est devant le roi, et met en fuite les 6.000 chevaux commandés par Artagerse. On dit même que Cyrus tua Artagerse de sa main. Dès que la déroute commença, les 600 chevaux de Cyrus s'éparpillèrent à la poursuite des fuyards. Il ne resta que peu de monde auprès de lui, et presque uniquement ceux qu'on appelait ses commensaux. Étant au milieu d'eux, il aperçut le roi et sa troupe dorée. Il ne put se contenir ; et ayant dit :

--τὸν ἄνδρα ὁρῶ ἵετο ἐπ᾽αὐτὸν καὶ παίει κατὰ τὸ στέρνον καὶ τιτρώσκει διὰ τοῦ θώρακος, ὥς φησι Κτησίας ὁ ἰατρός, καὶ ἰᾶσθαι αὐτὸς τὸ τραῦμά φησι. [1.8.27] παίοντα δ᾽αὐτὸν ἀκοντίζει τις παλτῷ ὑπὸ τὸν ὀφθαλμὸν βιαίως· καὶ ἐνταῦθα μαχόμενοι καὶ βασιλεὺς καὶ Κῦρος καὶ οἱ ἀμφ᾽αὐτοὺς ὑπὲρ ἑκατέρου, ὁπόσοι μὲν τῶν ἀμφὶ βασιλέα ἀπέθνῃσκον Κτησίας λέγει· παρ᾽ἐκείνῳ γὰρ ἦν· Κῦρος δὲ αὐτός τε ἀπέθανε καὶ ὀκτὼ οἱ ἄριστοι τῶν περὶ αὐτὸν ἔκειντο ἐπ᾽αὐτῷ. [1.8.28] Ἀρταπάτης δ᾽ὁ πιστότατος αὐτῷ τῶν σκηπτούχων θεράπων λέγεται, ἐπειδὴ πεπτωκότα εἶδε Κῦρον, καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου περιπεσεῖν αὐτῷ. [1.8.29] καὶ οἱ μέν φασι βασιλέα κελεῦσαί τινα ἐπισφάξαι αὐτὸν Κύρῳ, οἱ δ᾽ἑαυτὸν ἐπισφάξασθαι σπασάμενον τὸν ἀκινάκην· εἶχε γὰρ χρυσοῦν· καὶ στρεπτὸν δ᾽ἐφόρει καὶ ψέλια καὶ τἆλλα ὥσπερ οἱ ἄριστοι Περσῶν· ἐτετίμητο γὰρ ὑπὸ Κύρου δι᾽εὔνοιάν τε καὶ πιστότητα.

“Je vois mon homme,”il se précipite sur lui, le frappe à la poitrine, et le blesse à travers la cuirasse, à ce qu'atteste Ctésias le médecin, qui prétend avoir lui-même pansé et guéri la blessure. Pendant que Cyrus frappe le roi ; il est percé lui-même au-dessous de l'oeil d'un javelot lancé avec force. Ctésias, qui était avec Artaxerxès, raconte combien perdit la troupe qui entourait le roi dans ce combat des 2 frères et de leurs suites. Cyrus fut tué, et près de lui tombèrent 8 des plus braves guerriers qui l'accompagnaient. On prétend qu'Artapate le plus fidèle de ses chambellans, voyant Cyrus à terre, sauta à bas de son cheval et se jeta sur le cadavre de son maître. Les uns disent que le roi l'y fit égorger, d'autres que, ce fut lui qui s'y égorgea lui-même ayant tiré son cimeterre ; car il en portait un à poignée d'or, ainsi qu'un collier, des bracelets et les autres marques de distinction dont se parent les premiers des Perses, Cyrus se plaisant à l'honorer à cause de son affection et de sa fidélité.

[1.9.1] Κῦρος μὲν οὖν οὕτως ἐτελεύτησεν, ἀνὴρ ὢν Περσῶν τῶν μετὰ Κῦρον τὸν ἀρχαῖον γενομένων βασιλικώτατός τε καὶ ἄρχειν ἀξιώτατος, ὡς παρὰ πάντων ὁμολογεῖται τῶν Κύρου δοκούντων ἐν πείρᾳ γενέσθαι. [1.9.2] πρῶτον μὲν γὰρ ἔτι παῖς ὤν, ὅτ᾽ἐπαιδεύετο καὶ σὺν τῷ ἀδελφῷ καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις παισί, πάντων πάντα κράτιστος ἐνομίζετο. [1.9.3] πάντες γὰρ οἱ τῶν ἀρίστων Περσῶν παῖδες ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις παιδεύονται· ἔνθα πολλὴν μὲν σωφροσύνην καταμάθοι ἄν τις, αἰσχρὸν δ᾽οὐδὲν οὔτ᾽ἀκοῦσαι οὔτ᾽ἰδεῖν ἔστι. [1.9.4] θεῶνται δ᾽οἱ παῖδες καὶ τιμωμένους ὑπὸ βασιλέως καὶ ἀκούουσι, καὶ ἄλλους ἀτιμαζομένους· ὥστε εὐθὺς παῖδες ὄντες μανθάνουσιν ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι. [1.9.5] ἔνθα Κῦρος αἰδημονέστατος μὲν πρῶτον τῶν ἡλικιωτῶν ἐδόκει εἶναι, τοῖς τε πρεσβυτέροις καὶ τῶν ἑαυτοῦ ὑποδεεστέρων μᾶλλον πείθεσθαι, ἔπειτα δὲ φιλιππότατος καὶ τοῖς ἵπποις ἄριστα χρῆσθαι· ἔκρινον δ᾽αὐτὸν καὶ τῶν εἰς τὸν πόλεμον ἔργων, τοξικῆς τε καὶ ἀκοντίσεως, φιλομαθέστατον εἶναι καὶ μελετηρότατον. [1.9.6] ἐπεὶ δὲ τῇ ἡλικίᾳ ἔπρεπε, καὶ φιλοθηρότατος ἦν καὶ πρὸς τὰ θηρία μέντοι φιλοκινδυνότατος. καὶ ἄρκτον ποτὲ ἐπιφερομένην οὐκ ἔτρεσεν, ἀλλὰ συμπεσὼν κατεσπάσθη ἀπὸ τοῦ ἵππου, καὶ τὰ μὲν ἔπαθεν, ὧν καὶ τὰς ὠτειλὰς εἶχεν, τέλος δὲ κατέκανε· καὶ τὸν πρῶτον μέντοι βοηθήσαντα πολλοῖς μακαριστὸν ἐποίησεν. [1.9.7] ἐπεὶ δὲ κατεπέμφθη ὑπὸ τοῦ πατρὸς σατράπης Λυδίας τε καὶ Φρυγίας τῆς μεγάλης καὶ Καππαδοκίας, στρατηγὸς δὲ καὶ πάντων ἀπεδείχθη οἷς καθήκει εἰς Καστωλοῦ πεδίον ἁθροίζεσθαι, πρῶτον μὲν ἐπέδειξεν αὑτόν, ὅτι περὶ πλείστου ποιοῖτο, εἴ τῳ σπείσαιτο καὶ εἴ τῳ συνθοῖτο καὶ εἴ τῳ ὑπόσχοιτό τι, μηδὲν ψεύδεσθαι. [1.9.8] καὶ γὰρ οὖν ἐπίστευον μὲν αὐτῷ αἱ πόλεις ἐπιτρεπόμεναι, ἐπίστευον δ᾽οἱ ἄνδρες· καὶ εἴ τις πολέμιος ἐγένετο, σπεισαμένου Κύρου ἐπίστευε μηδὲν ἂν παρὰ τὰς σπονδὰς παθεῖν. [1.9.9] τοιγαροῦν ἐπεὶ Τισσαφέρνει ἐπολέμησε, πᾶσαι αἱ πόλεις ἑκοῦσαι Κῦρον εἵλοντο ἀντὶ Τισσαφέρνους πλὴν Μιλησίων· οὗτοι δὲ ὅτι οὐκ ἤθελε τοὺς φεύγοντας προέσθαι ἐφοβοῦντο αὐτόν. [1.9.10] καὶ γὰρ ἔργῳ ἐπεδείκνυτο καὶ ἔλεγεν ὅτι οὐκ ἄν ποτε προοῖτο, ἐπεὶ ἅπαξ φίλος αὐτοῖς ἐγένετο, οὐδ᾽εἰ ἔτι μὲν μείους γένοιντο, ἔτι δὲ κάκιον πράξειαν. [1.9.11] φανερὸς δ᾽ἦν καὶ εἴ τίς τι ἀγαθὸν ἢ κακὸν ποιήσειεν αὐτόν, νικᾶν πειρώμενος· καὶ εὐχὴν δέ τινες αὐτοῦ ἐξέφερον ὡς εὔχοιτο τοσοῦτον χρόνον ζῆν ἔστε νικᾐη καὶ τοὺς εὖ καὶ κακῶς ποιοῦντας ἀλεξόμενος. [1.9.12] καὶ γὰρ οὖν πλεῖστοι δὴ αὐτῷ ἑνί γε ἀνδρὶ τῶν ἐφ᾽ἡμῶν ἐπεθύμησαν καὶ χρήματα καὶ πόλεις καὶ τὰ ἑαυτῶν σώματα προέσθαι. [1.9.13] οὐ μὲν δὴ οὐδὲ τοῦτ᾽ἄν τις εἴποι, ὡς τοὺς κακούργους καὶ ἀδίκους εἴα καταγελᾶν, ἀλλὰ ἀφειδέστατα πάντων ἐτιμωρεῖτο· πολλάκις δ᾽ἦν ἰδεῖν παρὰ τὰς στειβομένας ὁδοὺς καὶ ποδῶν καὶ χειρῶν καὶ ὀφθαλμῶν στερομένους ἀνθρώπους· ὥστ᾽ἐν τῇ Κύρου ἀρχῇ ἐγένετο καὶ Ἕλληνι καὶ βαρβάρῳ μηδὲν ἀδικοῦντι ἀδεῶς πορεύεσθαι ὅπῃ τις ἤθελεν, ἔχοντι ὅ τι προχωροίη. [1.9.14] τούς γε μέντοι ἀγαθοὺς εἰς πόλεμον ὡμολόγητο διαφερόντως τιμᾶν. καὶ πρῶτον μὲν ἦν αὐτῷ πόλεμος πρὸς Πισίδας καὶ Μυσούς· στρατευόμενος οὖν καὶ αὐτὸς εἰς ταύτας τὰς χώρας, οὓς ἑώρα ἐθέλοντας κινδυνεύειν, τούτους καὶ ἄρχοντας ἐποίει ἧς κατεστρέφετο χώρας, ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλοις δώροις ἐτίμα· [1.9.15] ὥστε φαίνεσθαι τοὺς μὲν ἀγαθοὺς εὐδαιμονεστάτους, τοὺς δὲ κακοὺς δούλους τούτων ἀξιοῦσθαι εἶναι. τοιγαροῦν πολλὴ ἦν ἀφθονία αὐτῷ τῶν ἐθελόντων κινδυνεύειν, ὅπου τις οἴοιτο Κῦρον αἰσθήσεσθαι. [1.9.16] εἴς γε μὴν δικαιοσύνην εἴ τις φανερὸς γένοιτο ἐπιδείκνυσθαι βουλόμενος, περὶ παντὸς ἐποιεῖτο τούτους πλουσιωτέρους ποιεῖν τῶν ἐκ τοῦ ἀδίκου φιλοκερδούντων. [1.9.17] καὶ γὰρ οὖν ἄλλα τε πολλὰ δικαίως αὐτῷ διεχειρίζετο καὶ στρατεύματι ἀληθινῷ ἐχρήσατο. καὶ γὰρ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί, οἳ χρημάτων ἕνεκα πρὸς ἐκεῖνον ἔπλευσαν, ἔγνωσαν κερδαλεώτερον εἶναι Κύρῳ καλῶς πειθαρχεῖν ἢ τὸ κατὰ μῆνα κέρδος. [1.9.18] ἀλλὰ μὴν εἴ τίς γέ τι αὐτῷ προστάξαντι καλῶς ὑπηρετήσειεν, οὐδενὶ πώποτε ἀχάριστον εἴασε τὴν προθυμίαν. τοιγαροῦν δὴ κράτιστοι ὑπηρέται παντὸς ἔργου Κύρῳ ἐλέχθησαν γενέσθαι. [1.9.19] εἰ δέ τινα ὁρᾐη δεινὸν ὄντα οἰκονόμον ἐκ τοῦ δικαίου καὶ κατασκευάζοντά τε ἧς ἄρχοι χώρας καὶ προσόδους ποιοῦντα, οὐδένα ἂν πώποτε ἀφείλετο, ἀλλ᾽ἀεὶ πλείω προσεδίδου· ὥστε καὶ ἡδέως ἐπόνουν καὶ θαρραλέως ἐκτῶντο καὶ ὃ ἐπέπατο αὖ τις ἥκιστα Κῦρον ἔκρυπτεν· οὐ γὰρ φθονῶν τοῖς φανερῶς πλουτοῦσιν ἐφαίνετο, ἀλλὰ πειρώμενος χρῆσθαι τοῖς τῶν ἀποκρυπτομένων χρήμασι. [1.9.20] φίλους γε μήν, ὅσους ποιήσαιτο καὶ εὔνους γνοίη ὄντας καὶ ἱκανοὺς κρίνειε συνεργοὺς εἶναι ὅ τι τυγχάνει βουλόμενος κατεργάζεσθαι, ὁμολογεῖται πρὸς πάντων κράτιστος δὴ γενέσθαι θεραπεύειν. [1.9.21] καὶ γὰρ αὐτὸ τοῦτο οὗπερ αὐτὸς ἕνεκα φίλων ᾤετο δεῖσθαι, ὡς συνεργοὺς ἔχοι, καὶ αὐτὸς ἐπειρᾶτο συνεργὸς τοῖς φίλοις κράτιστος εἶναι τούτου ὅτου αἰσθάνοιτο ἕκαστον ἐπιθυμοῦντα. [1.9.22] δῶρα δὲ πλεῖστα μὲν οἶμαι εἷς γε ἀνὴρ ἐλάμβανε διὰ πολλά· ταῦτα δὲ πάντων δὴ μάλιστα τοῖς φίλοις διεδίδου, πρὸς τοὺς τρόπους ἑκάστου σκοπῶν καὶ ὅτου μάλιστα ὁρᾐη ἕκαστον δεόμενον. [1.9.23] καὶ ὅσα τῷ σώματι αὐτοῦ πέμποι τις ἢ ὡς εἰς πόλεμον ἢ ὡς εἰς καλλωπισμόν, καὶ περὶ τούτων λέγειν αὐτὸν ἔφασαν ὅτι τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα οὐκ ἂν δύναιτο τούτοις πᾶσι κοσμηθῆναι, φίλους δὲ καλῶς κεκοσμημένους μέγιστον κόσμον ἀνδρὶ νομίζοι. [1.9.24] καὶ τὸ μὲν τὰ μεγάλα νικᾶν τοὺς φίλους εὖ ποιοῦντα οὐδὲν θαυμαστόν, ἐπειδή γε καὶ δυνατώτερος ἦν· τὸ δὲ τῇ ἐπιμελείᾳ περιεῖναι τῶν φίλων καὶ τῷ προθυμεῖσθαι χαρίζεσθαι, ταῦτα ἔμοιγε μᾶλλον δοκεῖ ἀγαστὰ εἶναι. [1.9.25] Κῦρος γὰρ ἔπεμπε βίκους οἴνου ἡμιδεεῖς πολλάκις ὁπότε πάνυ ἡδὺν λάβοι, λέγων ὅτι οὔπω δὴ πολλοῦ χρόνου τούτου ἡδίονι οἴνῳ ἐπιτύχοι· τοῦτον οὖν σοὶ ἔπεμψε καὶ δεῖταί σου τήμερον τοῦτον ἐκπιεῖν σὺν οἷς μάλιστα φιλεῖς. [1.9.26] πολλάκις δὲ χῆνας ἡμιβρώτους ἔπεμπε καὶ ἄρτων ἡμίσεα καὶ ἄλλα τοιαῦτα, ἐπιλέγειν κελεύων τὸν φέροντα·

Ainsi finit Cyrus. Tous ceux qui passent pour l'avoir intimement connu s'accordent à dire que c'est le Perse, depuis l'ancien Cyrus, qui s'est montré le plus digne de l'empire, et qui possédait le plus les vertus d'un grand roi. Dès les premiers temps de sa vie, élevé avec son frère et d'autres enfants, il passait pour l'emporter en tout genre sur ses compagnons ; car tous les fils des Perses de première distinction reçoivent leur éducation aux portes du palais du roi. Ils y prennent d'excellentes leçons de sagesse et n'y peuvent voir ni entendre rien de malhonnête. Ils observent ou on leur dit que les uns sont distingués par le roi les autres disgraciés et privés de leurs emplois, en sorte que dès leur enfance ils apprennent à commander et à obéir. Cyrus était regardé alors comme celui des enfants de son âge qui montrait le plus de disposition à s'instruire. Ceux d'une naissance moins distinguée n'obéissaient pas avec tant d'exactitude aux vieillards. Il témoigna ensuite le plut d'ardeur pour l'équitation, et passa pour mener le mieux un cheval. On juge qu'il s'adonnait et s'appliquait plus qu'aucun autre aux exercices d'un guerrier, à lancer des flèches et des javelots. Lorsque son âge le lui permit, il aima la chasse avec passion, et personne ne fut plus avide des dangers qu'on y court. Un jour il ne voulut pas fuir un ours qui revenait sur lui. L'ayant au contraire attaqué, il fut arraché de son cheval par cette bête féroce, en reçut des blessures dont il lui restait des cicatrices apparentes, mais finit par le tuer, et fit un sort digne d'envie à celui des chasseurs qui était arrivé le premier à son secours. Envoyé ensuite dans l'Asie-Mineure par son père, qui lui donna le gouvernement de la Lydie, de la grande Phrygie, de la Cappadoce, et le commandement général de toutes les troupes qui doivent s'assembler dans la plaine de Castole, il fit voir d'abord qu'il se faisait un devoir sacré de ne jamais violer un traité, de ne jamais manquer à ses conventions, à ses promesses. Voilà pourquoi et les villes dont le gouvernement lui était commis, et tous les particuliers avaient confiance en lui. Si quelqu'un avait été son ennemi, il ne craignait plus, après s'être réconcilié avec Cyrus, que ce prince violât le traité pour satisfaire sa vengeance. C'est aussi par cette raison que lorsqu'il fit la guerre à Tissapherne, toutes les villes, excepté Milet, aimèrent mieux obéir à Cyrus qu'au satrape, et Milet ne redoutait ce prince que parce qu'il ne voulait point abandonner les bannis. En effet, il déclara qu'ayant été une fois leur ami, il ne cesserait jamais de l'être, quand même leur nombre diminuerait et leurs affaires tourneraient plus mal, et sa conduite confirma cette promesse. Quiconque lui faisait du bien ou du mal, il affectait de le vaincre en bons ou en mauvais procédés, et l'on rapporte de lui ce souhait : “Puissé - je vivre assez longtemps pour rendre au double les injures et les bienfaits !” C'est le seul de notre siècle à qui tant d'hommes se soient empressés de livrer leurs biens, leurs villes et leurs personnes. On ne lui reprochera pas de s'être laissé narguer par les scélérats et les malfaiteurs. Il les punissait avec la plus grande sévérité. On voyait souvent le long des chemins fréquentés des hommes mutilés de leurs pieds, de leurs mains, de leurs yeux, en sorte que dans le gouvernement de Cyrus tout Grec ou Barbare qui ne violait point les lois pouvait voyager sans crainte, aller où il voulait et porter tout ce qui lui convenait. On convient qu'il honorait singulièrement tous ceux qui se distinguaient à la guerre. La première qu'il eut à soutenir fut contre les Pisidiens et les Mysiens. Il entra avec ses troupes dans leur pays, et tous ceux qu'il vit se montrer de bonne grâce dans les occasions périlleuses, il leur donna des commandements dans la contrée qu'il conquit, les distingua par d'autres récompenses, et montra qu'il pensait que les richesses et le bonheur étaient faits pour les braves, et que les poltrons n'étaient bons qu'à leur servir d'esclaves. Aussi c'était à qui courrait aux périls dès qu'on espérait être vu de Cyrus. Quant à la justice, s'il voyait quelqu'un jaloux de la pratiquer ouvertement, il faisait tous ses efforts pour le rendre plus riche que ceux qui par l'injustice se montraient épris d'un vil gain. Son administration en beaucoup d'autres points avait pour base l'équité, et il en tirait cet avantage qu'il commandait une armée véritable ; car les généraux, et les autres chefs grecs n'accouraient pas à lui par les motifs d'une cupidité vulgaire, mais parce qu'ils avaient reconnu que servir Cyrus avec distinction, et lui obéir avec exactitude, leur était plus favorable que la solde qu'on leur payait par mois. Si quelqu'un exécutait bien l'ordre qu'il avait donné, il ne laissait jamais ce zèle sans récompense. Aussi disait-on de lui qu'il était le prince le mieux servi en tout genre. Voyait-il un homme économe sévère, mais avec justice, administrer bien le pays qui lui était confié, et en tirer de grands revenus, il ne lui ôtait jamais rien, il lui donnait au contraire encore plus ; en sorte qu'on travaillait avec joie, qu'on acquérait avec sécurité, et personne ne dissimulait à Cyrus sa fortune ; car il ne paraissait pas envier les richesses qu'on avouait. C'était des trésors qu'on celait qu'il cherchait à s'emparer. On convient que de tous les mortels il était celui qui avait le plus l'art de cultiver ceux qu'il faisait ses amis, qu'il savait lui être affectionnés, qu'il jugeait capables de le seconder dans tout ce qu'il voudrait entreprendre ; et comme il croyait avoir besoin qu'ils l'aidassent, il tachait de leur rendre l'aide la plus puissante dès qu'il leur connaissait un désir. Je crois que de tous les hommes il est celui qui, par beaucoup de raisons, a reçu le plus de présents. Mais il les distribuait tous, principalement à ses amis, consultant les goûts et les besoins urgents de chacun. Lui envoyait-on de riches parures ? Soit qu'elles fussent d'usage à la guerre, soit qu'elles fussent de simple décoration, on prétend qu'il disait que son corps ne pouvait pas les porter toutes, et qu'il regardait comme le plus bel ornement d'un homme d'avoir des amis bien ornés. Il n'est point étonnant qu'il ait vaincu ses amis en munificence, étant plus puissant qu'eux. Mais qu'en attentions, en désir d'obliger, il les surpassât de même, c'est ce qui me parait plus admirable. Car souvent il leur envoyait des vases à demi-pleins de vin, lorsqu'il en avait reçu d'excellent, leur faisant dire que depuis longtemps il n'en avait point trouvé de meilleur. “Cyrus vous l'envoie donc, et vous prie de le boire aujourd'hui avec vos meilleurs amis.” Souvent aussi il leur envoyait des moitiés d'oies, de pains ou quelque mets dont il avait essayé, et chargeait le porteur de leur dire :

--τούτοις ἥσθη Κῦρος· βούλεται οὖν καὶ σὲ τούτων γεύσασθαι. [1.9.27] ὅπου δὲ χιλὸς σπάνιος πάνυ εἴη, αὐτὸς δὲ δύναιτο παρασκευάσασθαι διὰ τὸ πολλοὺς ἔχειν ὑπηρέτας καὶ διὰ τὴν ἐπιμέλειαν, διαπέμπων ἐκέλευε τοὺς φίλους τοῖς τὰ ἑαυτῶν σώματα ἄγουσιν ἵπποις ἐμβάλλειν τοῦτον τὸν χιλόν, ὡς μὴ πεινῶντες τοὺς ἑαυτοῦ φίλους ἄγωσιν. [1.9.28] εἰ δὲ δή ποτε πορεύοιτο καὶ πλεῖστοι μέλλοιεν ὄψεσθαι, προσκαλῶν τοὺς φίλους ἐσπουδαιολογεῖτο, ὡς δηλοίη οὓς τιμᾷ. ὥστε ἐγὼ μέν γε, ἐξ ὧν ἀκούω, οὐδένα κρίνω ὑπὸ πλειόνων πεφιλῆσθαι οὔτε Ἑλλήνων οὔτε βαρβάρων. [1.9.29] τεκμήριον δὲ τούτου καὶ τόδε. παρὰ μὲν Κύρου δούλου ὄντος οὐδεὶς ἀπῄει πρὸς βασιλέα, πλὴν Ὀρόντας ἐπεχείρησε· καὶ οὗτος δὴ ὃν ᾤετο πιστόν οἱ εἶναι ταχὺ αὐτὸν ηὗρε Κύρον ἀπῆλθον, ἐπειδὴ πολέμιοι ἀλλήλοις λέως πολλοὶ πρὸς Κῦρον ἀπῆλθον, ἐπειδὴ πολέμιοι ἀλλήλοις ἐγένοντο, καὶ οὗτοι μέντοι οἱ μάλιστα ὑπ᾽αὐτοῦ ἀγαπώμενοι, νομίζοντες παρὰ Κύρῳ ὄντες ἀγαθοὶ ἀξιωτέρας ἂν τιμῆς τυγχάνειν ἢ παρὰ βασιλεῖ. [1.9.30] μέγα δὲ τεκμήριον καὶ τὸ ἐν τῇ τελευτῇ τοῦ βίου αὐτῷ γενόμενον ὅτι καὶ αὐτὸς ἦν ἀγαθὸς καὶ κρίνειν ὀρθῶς ἐδύνατο τοὺς πιστοὺς καὶ εὔνους καὶ βεβαίους. [1.9.31] ἀποθνῄσκοντος γὰρ αὐτοῦ πάντες οἱ περὶ αὐτὸν φίλοι καὶ συντράπεζοι ἀπέθανον μαχόμενοι ὑπὲρ Κύρου πλὴν Ἀριαίου· οὗτος δὲ τεταγμένος ἐτύγχανεν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοῦ ἱππικοῦ ἄρχων· ὡς δ᾽ᾔσθετο Κῦρον πεπτωκότα, ἔφυγεν ἔχων καὶ τὸ στράτευμα πᾶν οὗ ἡγεῖτο.

“Cyrus a trouvé ceci excellent. Il veut que vous en goûtiez aussi.” Quand le fourrage était très rare et que par le nombre de valets qu'il avait et le soin qu'il y mettait, il avait pu s'en procurer, il en faisait distribuer à ses amis et leur recommandait d'en donner à leurs chevaux de monture, afin que ces chevaux n'étant point affaiblis par la faim les portassent mieux. Il appelait ses amis en route, s'il devait passer à la vue de beaucoup de monde, et leur parlait d'un air occupé, pour montrer quels étaient ceux qu'il honorait de sa confiance. D'après ce que j'entends dire, je juge qu'il n'y a eu personne ou parmi les Grecs ou parmi les Barbares qui ait été plus aimé. En voici encore une preuve. Quoique Cyrus ne fût que le premier esclave du roi, personne ne le voulut quitter pour ce monarque. Orontas seul l'essaya, et ce Perse même éprouva bientôt que l'homme en qui il avait confiance était plus attaché à Cyrus qu'à lui. Mais lorsque la guerre fut déclarée entre les 2 frères, beaucoup de sujets d'Artaxerxès, et même des favoris que le roi aimait le plus l'abandonnèrent pour aller trouver Cyrus. Ils jugeaient qu'en se conduisant avec valeur ils obtiendraient à la cour de ce prince des honneurs plus dignes d'eux qu'à celle d'Artaxerxès. La mort de Cyrus fournit encore une grande preuve et qu'il était personnellement bon, et qu'il savait distinguer sûrement les hommes fidèles, affectionnés et constants ; car lorsqu'il tomba, tous ses amis ses commensaux, qui combattaient à ses côtés, se firent tuer en voulant le venger. Ariée seul lui survécut, parce qu'il commandait alors la cavalerie de l'aile gauche. Dès qu'il sut la mort du prince, il prit la fuite, et emmena les troupes qui étaient à ses ordres.

[1.10.1] ἐνταῦθα δὴ Κύρου ἀποτέμνεται ἡ κεφαλὴ καὶ ἡ χεὶρ ἡ δεξιά. βασιλεὺς δὲ [καὶ οἱ σὺν αὐτῷ] διώκων εἰσπίπτει εἰς τὸ Κύρειον στρατόπεδον· καὶ οἱ μὲν μετὰ Ἀριαίου οὐκέτι ἵστανται, ἀλλὰ φεύγουσι διὰ τοῦ αὑτῶν στρατοπέδου εἰς τὸν σταθμὸν ἔνθεν ὡρμῶντο· τέτταρες δ᾽ἐλέγοντο παρασάγγαι εἶναι τῆς ὁδοῦ. [1.10.2] βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τά τε ἄλλα πολλὰ διαρπάζουσι καὶ τὴν Φωκαΐδα τὴν Κύρου παλλακίδα τὴν σοφὴν καὶ καλὴν λεγομένην εἶναι λαμβάνει. [1.10.3] ἡ δὲ Μιλησία ἡ νεωτέρα ληφθεῖσα ὑπὸ τῶν ἀμφὶ βασιλέα ἐκφεύγει γυμνὴ πρὸς τῶν Ἑλλήνων οἳ ἔτυχον ἐν τοῖς σκευοφόροις ὅπλα ἔχοντες καὶ ἀντιταχθέντες πολλοὺς μὲν τῶν ἁρπαζόντων ἀπέκτειναν, οἱ δὲ καὶ αὐτῶν ἀπέθανον· οὐ μὴν ἔφυγόν γε, ἀλλὰ καὶ ταύτην ἔσωσαν καὶ τἆλλα, ὁπόσα ἐντὸς αὐτῶν καὶ χρήματα καὶ ἄνθρωποι ἐγένοντο, πάντα ἔσωσαν. [1.10.4] ἐνταῦθα διέσχον ἀλλήλων βασιλεύς τε καὶ οἱ Ἕλληνες ὡς τριάκοντα στάδια, οἱ μὲν διώκοντες τοὺς καθ᾽αὑτοὺς ὡς πάντας νικῶντες, οἱ δ᾽ἁρπάζοντες ὡς ἤδη πάντες νικῶντες. [1.10.5] ἐπεὶ δ᾽ᾔσθοντο οἱ μὲν Ἕλληνες ὅτι βασιλεὺς σὺν τῷ στρατεύματι ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴη, βασιλεὺς δ᾽αὖ ἤκουσε Τισσαφέρνους ὅτι οἱ Ἕλληνες νικῷεν τὸ καθ᾽αὑτοὺς καὶ εἰς τὸ πρόσθεν οἴχονται διώκοντες, ἔνθα δὴ βασιλεὺς μὲν ἁθροίζει τε τοὺς ἑαυτοῦ καὶ συντάττεται, ὁ δὲ Κλέαρχος ἐβουλεύετο Πρόξενον καλέσας (πλησιαίτατος γὰρ ἦν), εἰ πέμποιέν τινας ἢ πάντες ἴοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἀρήξοντες. [1.10.6] ἐν τούτῳ καὶ βασιλεὺς δῆλος ἦν προσιὼν πάλιν, ὡς ἐδόκει, ὄπισθεν. καὶ οἱ μὲν Ἕλληνες στραφέντες παρεσκευάζοντο ὡς ταύτῃ προσιόντος καὶ δεξόμενοι, ὁ δὲ βασιλεὺς ταύτῃ μὲν οὐκ ἦγεν, ᾗ δὲ παρῆλθεν ἔξω τοῦ εὐωνύμου κέρατος ταύτῃ καὶ ἀπῆγεν, ἀναλαβὼν καὶ τοὺς ἐν τῇ μάχῃ πρὸς τοὺς Ἕλληνας αὐτομολήσαντας καὶ Τισσαφέρνην καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. [1.10.7] ὁ γὰρ Τισσαφέρνης ἐν τῇ πρώτῃ συνόδῳ οὐκ ἔφυγεν, ἀλλὰ διήλασε παρὰ τὸν ποταμὸν κατὰ τοὺς Ἕλληνας πελταστάς· διελαύνων δὲ κατέκανε μὲν οὐδένα, διαστάντες δ᾽οἱ Ἕλληνες ἔπαιον καὶ ἠκόντιζον αὐτούς· Ἐπισθένης δὲ Ἀμφιπολίτης ἦρχε τῶν πελταστῶν καὶ ἐλέγετο φρόνιμος γενέσθαι. [1.10.8] ὁ δ᾽οὖν Τισσαφέρνης ὡς μεῖον ἔχων ἀπηλλάγη, πάλιν μὲν οὐκ ἀναστρέφει, εἰς δὲ τὸ στρατόπεδον ἀφικόμενος τὸ τῶν Ἑλλήνων ἐκεῖ συντυγχάνει βασιλεῖ, καὶ ὁμοῦ δὴ πάλιν συνταξάμενοι ἐπορεύοντο. [1.10.9] ἐπεὶ δ᾽ἦσαν κατὰ τὸ εὐώνυμον τῶν Ἑλλήνων κέρας, ἔδεισαν οἱ Ἕλληνες μὴ προσάγοιεν πρὸς τὸ κέρας καὶ περιπτύξαντες ἀμφοτέρωθεν αὐτοὺς κατακόψειαν· καὶ ἐδόκει αὐτοῖς ἀναπτύσσειν τὸ κέρας καὶ ποιήσασθαι ὄπισθεν τὸν ποταμόν. [1.10.10] ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐβουλεύοντο, καὶ δὴ βασιλεὺς παραμειψάμενος εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα κατέστησεν ἀντίαν τὴν φάλαγγα ὥσπερ τὸ πρῶτον μαχούμενος συνῄει. ὡς δὲ εἶδον οἱ Ἕλληνες ἐγγύς τε ὄντας καὶ παρατεταγμένους, αὖθις παιανίσαντες ἐπῇσαν πολὺ ἔτι προθυμότερον ἢ τὸ πρόσθεν. [1.10.11] οἱ δ᾽αὖ βάρβαροι οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλὰ ἐκ πλέονος ἢ τὸ πρόσθεν ἔφευγον· [1.10.12] οἱ δ᾽ἐπεδίωκον μέχρι κώμης τινός· ἐνταῦθα δ᾽ἔστησαν οἱ Ἕλληνες· ὑπὲρ γὰρ τῆς κώμης γήλοφος ἦν, ἐφ᾽οὗ ἀνεστράφησαν οἱ ἀμφὶ βασιλέα, πεζοὶ μὲν οὐκέτι, τῶν δὲ ἱππέων ὁ λόφος ἐνεπλήσθη, ὥστε τὸ ποιούμενον μὴ γιγνώσκειν. καὶ τὸ βασίλειον σημεῖον ὁρᾶν ἔφασαν αἰετόν τινα χρυσοῦν ἐπὶ πέλτῃ ἐπὶ ξύλου ἀνατεταμένον. [1.10.13] ἐπεὶ δὲ καὶ ἐνταῦθ᾽ἐχώρουν οἱ Ἕλληνες, λείπουσι δὴ καὶ τὸν λόφον οἱ ἱππεῖς· οὐ μὴν ἔτι ἁθρόοι ἀλλ᾽ἄλλοι ἄλλοθεν· ἐψιλοῦτο δ᾽ὁ λόφος τῶν ἱππέων· τέλος δὲ καὶ πάντες ἀπεχώρησαν. [1.10.14] ὁ οὖν Κλέαρχος οὐκ ἀνεβίβαζεν ἐπὶ τὸν λόφον, ἀλλ᾽ὑπ᾽αὐτὸν στήσας τὸ στράτευμα πέμπει Λύκιον τὸν Συρακόσιον καὶ ἄλλον ἐπὶ τὸν λόφον καὶ κελεύει κατιδόντας τὰ ὑπὲρ τοῦ λόφου τί ἐστιν ἀπαγγεῖλαι. [1.10.15] καὶ ὁ Λύκιος ἤλασέ τε καὶ ἰδὼν ἀπαγγέλλει ὅτι φεύγουσιν ἀνὰ κράτος. [1.10.16] σχεδὸν δ᾽ὅτε ταῦτα ἦν καὶ ἥλιος ἐδύετο. ἐνταῦθα δ᾽ἔστησαν οἱ Ἕλληνες καὶ θέμενοι τὰ ὅπλα ἀνεπαύοντο· καὶ ἅμα μὲν ἐθαύμαζον ὅτι οὐδαμοῦ Κῦρος φαίνοιτο οὐδ᾽ἄλλος ἀπ᾽αὐτοῦ οὐδεὶς παρῄει· οὐ γὰρ ᾔδεσαν αὐτὸν τεθνηκότα, ἀλλ᾽εἴκαζον ἢ διώκοντα οἴχεσθαι ἢ καταληψόμενόν τι προεληλακέναι· [1.10.17] καὶ αὐτοὶ ἐβουλεύοντο εἰ αὐτοῦ μείναντες τὰ σκευοφόρα ἐνταῦθα ἄγοιντο ἢ ἀπίοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. ἔδοξεν αὐτοῖς ἀπιέναι· καὶ ἀφικνοῦνται ἀμφὶ δορπηστὸν ἐπὶ τὰς σκηνάς. [1.10.18] ταύτης μὲν τῆς ἡμέρας τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. καταλαμβάνουσι δὲ τῶν τε ἄλλων χρημάτων τὰ πλεῖστα διηρπασμένα καὶ εἴ τι σιτίον ἢ ποτὸν ἦν, καὶ τὰς ἁμάξας μεστὸς ἀλεύρων καὶ οἴνου, ἃς παρεσκευάσατο Κῦρος, ἵνα εἴ ποτε σφόδρα τὸ στράτευμα λάβοι ἔνδεια, διαδιδοίη τοῖς Ἕλλησιν (ἦσαν δ᾽αὗται τετρακόσιαι, ὡς ἐλέγοντο, ἅμαξαι), καὶ ταύτας τότε οἱ σὺν βασιλεῖ διήρπασαν. [1.10.19] ὥστε ἄδειπνοι ἦσαν οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων· ἦσαν δὲ καὶ ἀνάριστοι· πρὶν γὰρ δὴ καταλῦσαι τὸ στράτευμα πρὸς ἄριστον βασιλεὺς ἐφάνη. ταύτην μὲν οὖν τὴν νύκτα οὕτω διεγένοντο.

On coupa, sur le champ de bataille même, la tête et la main droite de Cyrus. Le roi avec ses troupes, poursuivant les fuyards, entre dans le camp de son frère. Les Barbares, que conduisait Ariée, ne s'arrêtent pas dans leur fuite, mais traversent leur camp et se réfugient dans celui d'où l'on était parti le matin, qui était éloigné, disait-on, du champ de bataille de 4 parasanges. Le roi et ses troupes mettent tout au pillage, et prennent la Phocéenne, concubine de Cyrus, dont on vantait beaucoup les talents et la beauté. Une plus jeune, qui était de Milet, arrêtée par les soldats du roi, s'enfuit nue vers les Grecs qui étaient de garde aux équipages. Ceux-ci se formèrent, tuèrent bon nombre de ces pillards, et perdirent aussi quelques hommes. Mais ils ne quittèrent point leur poste, et sauvèrent non seulement cette femme, mais tout ce qui se trouva derrière eux, hommes et effets. Le roi et les Grecs étaient alors environ à 30 stades les uns des autres. Les Grecs poursuivaient ce qui était en avant d'eux, comme s'ils eussent tout vaincu. Les Perses pillaient le camp de Cyrus, comme si toute leur armée eût eu l'avantage. Mais les Grecs apprenant que le roi tombait sur leurs bagages, et Tissapherne ayant dit à ce prince que les Grecs avaient repoussé l'aile qui leur était opposée et s'avançaient à la poursuite des fuyards, Artaxerxès rallie et reforme ses troupes. D'un autre côté, Cléarque appelle Proxène, celui des généraux grecs qui se trouvait le plus près de lui et ils délibèrent s'ils enverront un détachement pour sauver les équipages ou s'ils y marcheront tous en force. Alors ils virent que le roi, qui était sur leurs derrières, s'avançait vers eux, les Grecs firent volte-face, et se préparèrent à le recevoir, s'il tentait de les attaquer de ce côté-là ; mais le roi prit une autre direction, et ramena son armée par le chemin qu'elle avait suivi en venant, lorsqu'il avait tourné l'aile gauche de Cyrus. Il s'était joint à ses troupes, et les déserteurs qui avaient passé aux Grecs pendant la bataille, et ce qui suivait Tissapherne, et Tissapherne lui-même ; car ce satrape n'avait pas pris la fuite à la première mêlée. Il avait percé au contraire près du fleuve, où étaient les Grecs armés à la légère. Il n'en tua à la vérité aucun, en traversant leur ligne, parce que les Grecs s'ouvrant, frappaient et dardaient la cavalerie qui passait. Ils étaient commandés par Épisthène d'Amphipolis, qui avait la réputatien d'un général prudent. Tissapherne s'éloigna donc d'eux avec perte, et parvenu au camp des Grecs, il y rencontra le roi. Ayant joint leurs troupes et les ayant formées, ils marchèrent ensemble. Lorsqu'ils furent à la hauteur de la gauche des Grecs, ceux-ci craignirent qu'on ne les prît en flanc, et que se pliant des 2 côtés sur eux, les Barbares ne les taillassent en pièces. Ils voulaient, par un quart de conversion, faire marcher leur aile gauche jusqu'à l'Euphrate et appuyer le derrière de leur ligne à ce fleuve. Pendant qu'ils s'y résolvaient, le roi reprit sa première position, et formant devant eux sa ligne, s'avança pour les attaquer, comme il avait fait d'abord. Les Grecs voyant les Barbares près d'eux et rangés en bataille, chantèrent de nouveau le péan, et chargèrent avec encore plus d'ardeur que la première fois. Les Barbares ne les attendirent pas et s'enfuirent de plus loin qu'ils n'avaient fait à la charge précédente. Les Grecs les poursuivirent, jusqu'à un village et s'y arrêtèrent. Car le village était dominé par une colline où s'étaient reformées les troupes du roi, non pas à la vérité l'infanterie ; mais la colline était couverte de cavalerie, et l'on ne pouvait savoir ce qui se passait derrière. On prétendait y voir l'étendard royal. C'est une aigle d'or déployant ses ailes et posée sur une pique. Les Grecs s'étant avancés ensuite vers la colline, la cavalerie l'abandonna. Elle ne se retira pas tout entière à-la-fois ; mais par pelotons, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. La colline se dégarnissait peu à peu et enfin tout disparut. Cléarque n'y voulut pas faire monter les Grecs. Il fit faire halte au bas, et envoya au sommet Lycius de Syracuse et un autre Grec, leur ordonnant de rapporter ce qu'ils auraient découvert au-delà du tertre. Lycius y poussa son cheval et revint dire qu'on voyait les ennemis fuir a toutes jambes. Ceci se passait presqu'au coucher du soleil. Les Grecs s'arrêtèrent et posèrent leurs armes à terre pour se reposer. Ils s'étonnaient que Cyrus ne parût point ou qu'il ne leur arrivât personne chargé de ses ordres. Car ils ignoraient que ce prince fût tué, et croyaient qu'il était à la poursuite des ennemis, ou qu'il s'était avancé pour s'emparer de quelque poste. Ils délibérèrent si restant où ils étaient, ils y feraient venir leurs équipages, ou s'ils se retireraient au camp. Ils se déterminèrent à ce dernier parti, et arrivèrent à leurs tentes vers l'heure du souper. Telle fut la fin de cette journée. Les Grecs trouvèrent la plupart de leurs effets et tous les vivres pillés. Les troupes du roi avaient fait aussi main-basse sur les caissons pleins de farine et de vin, dont Cyrus s'était pourvu pour en faire la distribution aux Grecs, s'il survenait par hasard à son armée une grande disette de vivres. On disait que ces caissons étaient au nombre de 400. Par cette raison, la plupart des Grecs ne purent souper, et ils n'avaient pas dîné. Car avant qu'on prît un camp et qu'on envoyât le soldat faire ce repas ; le roi avait paru. Voilà comment les Grecs passèrent cette nuit.

XÉNOPHON,

Retraite des Dix Mille.

TRADUCTION DE LA LUZERNE.

1835 


LA traduction que nous réimprimons est faite par un homme également distingué dans la littérature et dans les armes.
On peut s'étonner avec raison que ce travail, achevé depuis près de soixante ans, ne laisse presque rien à désirer, surtout, si l'on songe qu'à cette époque l'étude de la langue grecque était peu suivie, et qu'elle devait offrir des difficultés. Telle est pourtant la traduction du comte de La Luzerne, officier général sous Louis XV. Nous allons parler de quelques légers changements que nous nous sommes permis de faire ; car nous comptons pour rien plusieurs passages obscurs de Xénophon que des leçons de meilleurs manuscrits ont éclaircis, et qu'il était de notre devoir de vérifier. Le mot cohorte appartient essentiellement à la milice romaine, et ne doit pas être confondu avec le lochos des Grecs. Ici La Luzerne s'est trouvé arrêté par une difficulté qui a fait tomber d'Ablancourt, son prédécesseur, dans une erreur très grave, le lochos ne pouvant pas être pris pour un point de départ uniforme chez les différents peuples de la Grèce.
Dans l'organisation de la phalange, telle que Philippe l'institua, et que nous avons fait connaître par l'Essai sur la tactique des Grecs, lochos veut dire file, sans aucun doute ; et cette file pouvait être composée de huit, dix, douze, et même de seize combattants. Mais l'ordonnance des Spartiates était en effet fort différente ; chez ce peuple, l'armée se divisait en quatre grands corps, le mora, le lochos, le pentecostys, et l'énomotie. Or Cléarque qui commandait les dix mille, leur avait évidemment donné la formation de Lacédémone où il était né.
La Luzerne était doué d'une bien autre perspicacité que d'Ablancourt, et il s'est bien donné de garde de nommer, comme lui, lochos, file ; mais il a sauté par-dessus la difficulté. Le savant Gail, à qui nous devons une excellente traduction de Thucydide, traduction bien supérieure à tout ce qu'on a publié, s'est servi aussi, du mot cohorte, et par une singularité dont on se rend difficilement compte, il appelle lochage (lochagos) le chef de lochos que La Luzerne désigne comme centurion.
Le mora était commandé par un polémarque. Soit que le texte de Xénophon se trouve corrompu, soit que cet historien, étant lui‑même d'Athènes, ait préféré l'emploi d'un terme consacré chez ses concitoyens pour indiquer le chef de la plus grande division de l'armée, il se sert du mot strategos, auquel celui de général a été substitué par La Luzerne et les autres traducteurs. Nous l'avons laissé par la raison que le stratège remplace imparfaitement le polémarque, et qu'après tout l'un et l'autre peuvent se traduire par général. Sous le polémarque, il y avait quatre chefs de lochos, huit pentécontarques, et seize énomotarques. Nous disons de préférence chef de lochos au lieu de lochagos qui signifie plus ordinairement chef de file.
Quelquefois, comme l'a fort bien remarqué le traducteur, Xénophon se sert du mot taxis pour désigner des sections considérables de l'armée ; d'autres fois, ce terme dénote un rang de l'infanterie pesante ; mais les différents corps formés par les dix mille, rentrent presque toujours dans les subdivisions que nous avons indiquées.
Les Grecs, comme les Latins, avaient deux manières de rendre le mot homme : anthropos et aner. Cette dernière expression présente toujours une acception particulière, et c'est celle qu'emploie Xénophon, lorsque, pressé comme il l'est souvent par des circonstances difficiles, il s'adresse aux compagnons de ses travaux. Ne semblerait‑il pas que le mot hommes dont il se sert au pluriel (andres), serait mieux rendu par le mot citoyens que par celui de soldats, surtout si l'on considère que c'étaient les citoyens qui formaient les armées des républiques anciennes. Nous indiquons ce changement que nous n'avons osé faire.
Xénophon, a intitulé cet ouvrage : Expédition des Grecs vers l'Asie supérieure. Le titre que nous avons choisi paraît plus convenable, et a toujours été ajouté au premier.
Il n'est pas nécessaire, dit un écrivain judicieux, de recommander aux militaires la lecture de ce livre, où ils trouveront plus que des manœuvres ; mais il est peut‑être besoin de la conseiller à ceux qui, sans être magistrats ni guerriers, sont obligés de traiter avec les hommes, de manier les grandes affaires, et de calculer la valeur des nations. 

XÉNOPHON

Retraite des Dix Mille.

LIVRE PREMIER.

De l'hymen de Darius et de Parysatis naquirent deux princes. L'aîné se nomma Artaxerxès, le plus jeune, Cyrus. Darius, lorsqu'il fut devenu infirme et qu'il soupçonna que la fin de sa vie n'était pas éloignée, voulut avoir près de lui ses deux fils. L'aîné se trouvait à la cour de son père. Le roi manda Cyrus des provinces dont il l'avait fait satrape, dignité à laquelle il avait joint le commandement de toutes les troupes, dont la plaine du Castole était le quartier d'assemblée. Cyrus partit donc pour la haute Asie, ayant pris avec lui Tissapherne, qui le suivit en qualité d'ami, et escorté de trois cents hoplites grecs, commandés par Xénias de Parrhasie.
Darius étant mort, et Artaxerxès étant monté sur le trône, Tissapherne calomnie Cyrus auprès de son frère, et l'accuse de tramer une conspiration contre lui. Le roi croit le délateur, et fait arrêter Cyrus pour le punir de mort. Mais Parysatis leur mère, sollicite, obtient la grâce de son fils, et le renvoie dans son gouvernement. Cyrus ayant couru risque de la vie et reçu un affront, ne s'occupe plus, dès qu'il est parti, que des moyens de se soustraire au pouvoir de son frère, et de s'emparer lui‑même du trône, s'il lui est possible. Parysatis favorisait les desseins de ce jeune prince, qu'elle préférait à Artaxerxès. Quiconque arrivait de la cour chez Cyrus en était si bien traité qu'on ne le quittait pas sans se sentir plus d'attachement pour lui que pour le roi, et il mettait tous ses soins à gagner l'affection des peuples de son gouvernement, et à les former au métier de la guerre. Il levait d'ailleurs des troupes grecques le plus secrètement qu'il lui était possible pour prendre le roi au dépourvu. Lorsqu'on recrutait des troupes, il ordonnait aux commandants d'enrôler le plus qu'ils pourraient les meilleurs soldats du Péloponnèse, sous prétexte que Tissapherne avait dessein d'attaquer ces places. Car ce satrape était anciennement maître des villes d'Ionie, le roi les lui ayant données. Mais toutes, excepté Milet, venaient de se soustraire à lui, et s'étaient soumises à Cyrus. Tissapherne ayant pressenti que les habitants de Milet avaient le même projet, en fit mourir plusieurs, et en bannit d'autres. Ceux‑ci furent accueillis de Cyrus, qui ayant assemblé une armée assiégea Milet par mer et par terre, et tâcha de faire rentrer les bannis dans leur patrie. C'était un nouveau prétexte pour lui de lever des troupes. Il envoya vers le roi et le pria de confier plutôt ces villes à son frère que d'y laisser commander Tissapherne. Parysatis appuyait de tout son crédit cette demande de son fils, en sorte qu'Artaxerxès, loin de soupçonner le piège qu'on lui tendait, crut que Cyrus ne faisait ces armements dispendieux que contre Tissapherne. Il ne fut pas même fâché de les voir en guerre ; car son frère lui envoyait exactement les tributs dus au monarque par les villes qui avaient appartenu à ce satrape.
Il se levait pour Cyrus une autre armée dans la presqu'île de Thrace vis‑à‑vis d'Abydos ; et voici de quelle manière. Cléarque, Lacédémonien, était banni de sa patrie ; Cyrus l'ayant connu, conçut de l'estime pour lui et lui donna dix mille dariques. Cléarque employa cette somme à lever des troupes avec lesquelles, faisant des excursions hors de la Chersonèse, il porta la guerre chez les Thraces, qui habitent au‑dessus de l'Hellespont. Il assurait par‑là le repos des colonies grecques établies de ces côtés, et la plupart des villes situées sur l'Hellespont fournissaient volontairement des subsides pour l'entretien de ses soldats. C'était un second corps de troupes à la disposition du prince, et qui ne faisait point d'ombrage au roi. Aristippe, Thessalien, hôte de Cyrus, persécuté par une des factions qui divisaient sa patrie, vient le trouver, et lui demande environ deux mille soldats grecs, avec leur solde de trois mois, l'assurant qu'au moyen de ce secours il viendra à bout de ses adversaires. Cyrus lui donne environ quatre mille hommes et leur paie de six mois, lui recommandant de ne point s'accommoder avec la faction opposée qu'il n'en soit convenu avec lui. Nouvelle armée entretenue en Thessalie, à la disposition de Cyrus, sans qu'on se doutât qu'il y eût part. Il ordonne à Proxène de Béotie, dont il était ami, de lever le plus de troupes qu'il serait possible et de venir le joindre, sous prétexte qu'il veut marcher contre les Pisidiens qui inquiètent son gouvernement. Il donne le même ordre à Sophénète de Stymphale, et à Socrate Achéen, tous deux attachés aussi à lui par les liens de l'hospitalité, comme pour faire avec les bannis de Milet la guerre à Tissapherne ; ce que chacun d'eux exécuta.
Lorsqu'il juge qu'il est temps de s'avancer vers la haute Asie, il prend pour prétexte de sa marche le projet de chasser entièrement les Pisidiens de son gouvernement. Il a l'air de rassembler contre eux toutes les troupes barbares et grecques qui sont dans le pays. Il fait dire à Cléarque de le joindre avec toutes ses forces, et à Aristippe de lui renvoyer celles qu'il a, après s'être réconcilié avec ses concitoyens. Xénias Arcadien, qui commandait les troupes étrangères dans ses garnisons, reçoit ordre de les amener toutes, et de n'y laisser que ce qui est nécessaire pour la garde des citadelles. Cyrus retire en même temps de devant Milet l'armée qui l'assiégeait, et engage les bannis de cette ville à suivre ses drapeaux, leur promettant que s'il réussit dans son expédition, il ne désarmera point qu'il ne les ait rétablis dans leur patrie. Ils lui obéirent avec plaisir, car ils avaient confiance en lui ; et ayant pris leurs armes, ils le joignirent à Sardes. Xénias y arriva avec près de quatre mille hoplites tirés des garnisons ; Proxène, avec environ quinze cents hoplites, et cinq cents hommes de troupes légères ; Sophénète de Stymphale, avec mille hoplites ; Socrate d'Achaïe, avec cinq cents environ, et Pasion de Mégare, avec sept cents à peu près. Ces deux derniers venaient du siège de Milet. Telles furent les troupes qui joignirent Cyrus à Sardes. Tissapherne ayant observé ces mouvements, et jugeant que de tels préparatifs étaient trop considérables pour ne menacer que les Pisidiens, partit avec environ cinq cents chevaux, et fit la plus grande diligence pour se rendre auprès du roi. Ce prince se mit en état de défense dès que Tissapherne l'eut instruit de l'armement de son frère.
Cyrus partit de Sardes à la tête de ces troupes, et traversant la Lydie, il fit en trois marches vingt‑deux parasanges, et arriva aux bords du Méandre, dont la largeur est de deux plèthres. Un pont construit sur sept bateaux le traversait. Ayant passé ce fleuve et fait une marche de huit parasanges dans la Phrygie, l'armée se trouva à Colosses, ville peuplée, riche et grande. Cyrus y séjourna sept jours ; Ménon de Thessalie l'y joignit, et lui amena mille hoplites et cinq cents armés à la légère, tant Dolopes qu'Aeniens et Olynthiens. De là ayant fait vingt parasanges en trois marches, on parvint à Célènes, ville de Phrygie, peuplée, grande et florissante. Cyrus y avait un palais et un grand parc plein de bêtes fauves, qu'il chassait lorsqu'il voulait s'exercer lui et ses chevaux. Le Méandre, dont les sources sont dans le palais même, coule au milieu du parc et traverse ensuite la ville de Célènes. Dans cette même ville est un autre château fortifié appartenant au grand roi, au‑dessous de la citadelle, et à la source du Marsyas. De là ce fleuve, à travers la ville de Célènes, va se jeter dans le Méandre. La largeur du Marsyas est de vingt‑cinq pieds. C'est là, dit‑on, qu'Apollon ayant vaincu le satyre de ce nom, qui osait entrer en concurrence de talent avec lui, l'écorcha et suspendit sa peau dans l'antre d'où sortent les sources. Telle est la cause qui a fait donner au fleuve le nom de Marsyas. On dit aussi que ce château et la citadelle de Célènes furent bâtis par Xerxès, lorsqu'il se retirait de la Grèce, après sa défaite. Cyrus y séjourna trente jours. Cléarque, banni de Sparte, s'y rendit avec mille hoplites, huit cents Thraces armés à la légère, et deux cents archers crétois ; Sosias de Syracuse, avec mille hoplites, et Sophénète Arcadien, avec le même nombre. Cyrus fit dans son parc la revue et le dénombrement des Grecs. Il se trouva onze mille hoplites et environ deux mille hommes armés à la légère.
Cyrus fit ensuite en deux marches dix parasanges, et arriva à Pelles, ville peuplée. Il y séjourna trois jours, pendant lesquels Xénias Arcadien célébra par des sacrifices les lupercales, et proposa des jeux et des combats gymniques, dont les prix étaient des étrilles d'or. Cyrus même fut du nombre des spectateurs. De là, en deux marches il fit douze parasanges, et arriva au marché des Céramiens, ville peuplée et située à l'extrémité de la Mysie. Puis il fit trente parasanges en trois marches et demeura cinq jours à Caystropédium, ville peuplée. Il était dû aux troupes plus de trois mois de leur solde. Elles venaient souvent la demander jusqu'à la porte de Cyrus. Ce prince tâchait de gagner du temps, ne les payait que d'espérances, et l'on ne pouvait douter qu'il n'en fût affligé ; car il n'était pas dans son caractère de refuser de remplir ses engagements lorsqu'il pouvait le faire. Epyaxa femme de Syennesis, roi de Cilicie, vint alors trouver Cyrus, et on dit qu'elle lui fit présent de sommes considérables. Il fit aussitôt payer à son armée la solde de quatre mois. Cette reine de Cilicie avait à sa suite des gardes Ciliciens et Aspendiens. Le bruit courut que Cyrus avait obtenu ses faveurs.
Il fit ensuite en deux marches dix parasanges et arriva à Thymbrie, ville peuplée. Là près du chemin est une fontaine qui porte le nom de Midas, roi de Phrygie. On prétend que c'est en mêlant du vin aux eaux de cette source que Midas y surprit le satyre qu'il poursuivait. Puis en deux marches de dix parasanges encore, Cyrus vint à Tyrium ville peuplée. Il y séjourna trois jours La reine de Cilicie demanda, dit‑on à Cyrus de lui montrer son armée ; et voulant la satisfaire, il fit dans la plaine la revue des Grecs et des Barbares qui le suivaient. Il ordonna aux Grecs de se mettre en bataille suivant leurs usages ; et à chacun de leurs généraux d'y ranger ses troupes. Ils se formèrent donc sur quatre de hauteur. Ménon et ses soldats fermaient l'aile droite. À l'aile gauche étaient Cléarque et les siens. Le centre était occupé par les autres généraux grecs. Cyrus vit d'abord les Barbares qui défilèrent devant lui par escadrons et par bataillons. Il passa ensuite sur son char, accompagné de la reine de Cilicie dans une litière, le long du front des Grecs. Ils avaient tous des casques d'airain, des tuniques de pourpre, des grevières et des boucliers bien nets et reluisants. Après avoir passé le long de toute leur ligne, Cyrus arrêta son char devant le centre de la phalange et envoya Pigrès, son interprète, ordonner aux généraux grecs de faire présenter les armes et marcher toute la ligne en avant. Ceux‑ci prévinrent de cet ordre leurs soldats, et dès que la trompette eut donné le signal, on marcha en avant les armes présentées. Le pas s'accéléra peu à peu, les cris militaires s'élevèrent, et les soldats sans commandement se mettant à la course s'avançaient vers leurs tentes. Cette manœuvre inspira de la terreur à un grand nombre de Barbares. La reine de Cilicie s'enfuit dans sa litière. Les marchands du camp abandonnant leurs denrées, prirent aussi la fuite. Les Grecs en rirent et rentrèrent dans leurs tentes. La reine de Cilicie admira la tenue et la discipline des troupes grecques, et Cyrus fut charmé de voir l'effroi qu'elles inspiraient aux Barbares.
On fit ensuite vingt parasanges en trois marches, et l'on séjourna trois jours à Iconium, dernière ville de la Phrygie. Puis Cyrus, en cinq jours de marche, parcourut trente parasanges à travers la Lycaonie. Comme cette province était ennemie, il permit aux Grecs de la piller. De là il renvoya la reine de Cilicie dans ses états par le chemin le plus court, sous l'escorte de Ménon, Thessalien, et des Grecs qu'il commandait. Cyrus, avec le reste de l'armée, traversa la Cappadoce, et ayant fait vingt‑cinq parasanges en quatre marches, arriva à Dana, ville peuplée, grande et riche, où il séjourna trois jours, pendant lesquels, sous prétexte d'un complot formé contre lui par un Perse nommé Mégapherne, teinturier du roi en pourpre, et par un autre homme qui tenait le premier rang parmi ses officiers inférieurs, il les punit de mort. On essaya ensuite de pénétrer en Cilicie. Le chemin qui y menait, quoique praticable aux voitures, était si escarpé, qu'une armée ne pouvait y passer si on lui opposait la moindre résistance. On disait que Syennésis était maître des hauteurs et gardait cet unique passage. Cyrus s'arrêta donc un jour dans la plaine. Le lendemain vint la nouvelle que Syennésis avait abandonné les postes élevés qu'il occupait, dès qu'il avait appris que le corps de Ménon ayant passé les montagnes était en Cilicie, et que Tamos y conduisait de la côte d'Ionie les vaisseaux de Cyrus et des Lacédémoniens qu'il commandait. Cyrus monta sur les hauteurs, personne ne l'en empêchant plus, et prit les tentes des Ciliciens. De là il descendit dans une vaste et belle plaine, entrecoupée de ruisseaux, couverte de vignes et d'arbres de toute espèce. Le terroir rapporte beaucoup de sésame, de panis, de millet, de froment et d'orge. Une chaîne de montagnes escarpées et élevées lui sert partout de fortification naturelle et l'entoure de la mer à la mer.
Descendant à travers cette plaine, Cyrus fit vingt‑cinq parasanges en quatre jours de marche, et arriva à Tarse, ville de Cilicie, grande et riche, où Syennésis avait son palais. Elle est coupée en deux par un fleuve large de deux plèthres, nommé le Cydné. Les habitants l'avaient abandonnée et s'étaient réfugiés avec le roi dans un lieu fortifié sur la montagne. Il ne restait que ceux qui tenaient hôtellerie ; mais dans Soles et dans Issus, villes maritimes, le peuple n'avait point quitté ses habitations. Epyaxa, femme de Syennésis, était arrivée à Tarse cinq jours avant Cyrus ; Ménon, en traversant les montagnes, avait perdu deux de ses lochos. On a prétendu que s'étant mis à piller, ils avaient été taillés en pièces par les Ciliciens ; d'autres ont dit que, restés en arrière, ils n'avaient pu ni rejoindre le gros de la troupe, ni retrouver le chemin qu'il avait suivi, et qu'ils avaient péri en le cherchant. Ces deux lochos faisaient cent hoplites. Les autres Grecs, furieux de la perte de leurs camarades, pillèrent, à leur arrivée, la ville de Tarse et le palais. Dès que Cyrus fut entré dans la ville, il manda Syennésis. Celui‑ci répondit qu'il ne s'était jamais remis entre les mains de plus fort que lui, et il ne voulut se rendre près de Cyrus qu'après que sa femme le lui eut persuadé, et qu'il eut reçu des sûretés. Les deux princes s'étant abouchés ensuite, Syennésis fournit à Cyrus beaucoup d'argent pour subvenir à l'entretien de son armée. Cyrus lui fit les présents qu'offrent les rois de Perse à ceux qu'ils veulent honorer, lui donna un cheval dont le mors était d'or massif, un collier, des bracelets de même matière, un cimeterre à poignée d'or, un habillement à la perse.
Il lui promit qu'on ne pillerait plus la Cilicie, et lui permit de reprendre les esclaves qu'on avait enlevés à ses sujets, partout où il les retrouverait.
Cyrus et son armée séjournèrent vingt jours à Tarse ; car les soldats déclaraient qu'ils n'iraient pas plus en avant, soupçonnant déjà qu'on les menait contre le roi, et prétendant ne s'être point engagés pour cette entreprise. Cléarque le premier voulut forcer les siens d'avancer. Ceux‑ci, dès qu'il commença à marcher, jetèrent des pierres sur lui et sur ses équipages ; peu s'en fallut qu'il ne fût lapidé. Ensuite ayant senti qu'il ne pouvait les contraindre à le suivre, il les assembla. D'abord il se tint longtemps debout, versant des larmes. Les soldats étonnés, le regardaient en silence. Puis il leur parla ainsi.
" Soldats, ne soyez point surpris que les circonstances présentes m'affligent. Je suis devenu hôte de Cyrus, et lorsque j'ai été banni de ma patrie, ce prince, outre plusieurs autres témoignages de son estime, m'a donné dix mille dariques. Je n'ai point réservé cet argent pour mon usage particulier ; je ne l'ai point employé à mes plaisirs. Il a été dépensé pour votre entretien. J'ai fait d'abord la guerre aux Thraces. Avec vous j'ai vengé la Grèce. Nous avons chassé de la Chersonèse ces barbares qui voulaient dépouiller les Grecs du territoire qu'ils y possèdent. Lorsque Cyrus m'a appelé, je vous ai menés à lui pour lui être utile, s'il avait besoin de moi, et reconnaître ainsi ses bienfaits. Puisque vous ne voulez plus le suivre, il faut ou que vous trahissant je reste ami de Cyrus ou que trompant la confiance de ce prince, je lie mon sort au vôtre. Je ne sais si je choisis le parti le plus juste, mais je vous préférerai à mon bienfaiteur, et quelques malheurs qui puissent en résulter, je les supporterai avec vous. Personne ne dira jamais qu'ayant conduit des Grecs à un prince étranger, j'aie trahi mes compatriotes et préféré l'amitié des barbares. Mais puisque vous ne voulez plus m'obéir ni me suivre, c'est moi qui vous suivrai, et je partagerai le sort qui vous attend. Je vous regarde comme ma patrie, comme mes amis, comme mes compagnons ; avec vous je serai respecté partout où j'irai ; séparé de vous, je ne pourrai ni aider un ami, ni repousser un adversaire. Soyez donc bien convaincus que partout où vous irez je vous suis." Ainsi parla Cléarque. Ses soldats et ceux des autres généraux grecs ayant entendu ces paroles, le louèrent de ce qu'il annonçait qu'il ne marcherait pas contre le roi. Plus de deux mille de ceux de Xénias et de Pasien, prenant leurs armes et leur bagage, vinrent camper avec lui ; Cyrus, embarrassé et affligé de cet événement, envoya chercher Cléarque. Celui‑ci ne voulut point aller trouver le prince ; mais il lui fit dire secrètement de prendre courage, et le fit assurer qu'il amènerait cette affaire à un dénouement heureux. Il le pria de l'envoyer chercher encore publiquement, et refusa de nouveau d'obéir à ses ordres. Ensuite ayant convoqué ses anciens soldats, ceux qui s'y étaient joints, et quiconque voudrait l'entendre, il parla en ces termes : " Soldats, nos engagements avec Cyrus, et ceux de ce prince avec nous sont également rompus. Nous ne sommes plus ses troupes, puisque nous refusons de le suivre, et il n'est plus tenu de nous stipendier. Je sais qu'il nous regarde comme des parjures. Voilà pourquoi je refuse de me rendre chez lui lorsqu'il demande. Je rougirais (et c'est ce qui me touche le plus), je rougirais, dis‑je, à son aspect, sentant que j'ai trompé entièrement sa confiance. Je crains d'ailleurs qu'il ne me fasse arrêter et ne punisse l'injure dont il me croit coupable envers lui. Ce n'est point, ce me semble, le moment de s'endormir et de négliger le soin de notre salut, mais bien de résoudre ce qu'il convient de faire en de telles circonstances. Je pense qu'il faut délibérer sur les moyens d'être ici en sûreté, si nous voulons y rester ou, si nous nous déterminons à la retraite, sur ceux de la faire avec sécurité et de nous procurer des vivres ; car sans cette précaution, chef, soldats, tout est perdu. Cyrus est pour ses amis un ami chaud, pour ses ennemis un ennemi redoutable. Peu éloignés de lui, à ce qu'il me semble, nous voyons tous, nous savons qu'il a de l'infanterie, de la cavalerie, une flotte. Il est donc temps que chacun de vous propose l'avis qu'il croit le meilleur." Cléarque se tut, ayant prononcé ce discours.
Alors diverses personnes se levèrent. Les uns de leur propre mouvement dirent ce qu'ils pensaient. D'autres, suscités par Cléarque, démontrèrent combien il était difficile de séjourner ou de se retirer sans l'agrément de Cyrus. Un d'entre eux, feignant de vouloir qu'on marchât au plus tôt vers la Grèce, fut d'avis qu'on élût d'autres chefs si Cléarque ne voulait pas ramener l'armée ; qu'on achetât des vivres (il y avait un marché dans le camp des barbares) ; qu'on pliât les équipages, et qu'allant trouver Cyrus, on lui demandât des vaisseaux pour s'embarquer ou, s'il s'y refusait, un guide qui menât les Grecs par terre comme en pays ami. " Que s'il ne veut pas même nous donner un guide, prenons nos rangs au plus tôt ; envoyons un détachement s'emparer des hauteurs ; tâchons de n'être prévenus ni par Cyrus ni par les Ciliciens, dont nous avons pillé les biens et fait un grand nombre esclaves. " Tel fut le discours de ce Grec. Après lui, Cléarque dit ce peu de mots : " Qu'aucun de vous ne prétende que dans cette retraite je me charge du commandement. Je vois beaucoup de raisons qui m'en éloignent. Mais sachez que j'obéirai avec toute l'exactitude possible au chef que vous choisirez, et personne ne vous donnera plus que moi l'exemple de la subordination." Un autre Grec se leva ensuite, et prenant la parole dit, qu'il fallait être bien simple pour demander à Cyrus ses vaisseaux, comme s'il renonçait à son entreprise ou pour en espérer un guide lorsqu'on traversait ses projets. " Si nous devons nous fier au guide que nous donnera ce prince, pourquoi ne le pas prier lui‑même de s'emparer pour nous des hauteurs qui commandent notre retraite ? Quant à moi je tremblerais de monter sur les vaisseaux qu'il nous fournirait, de peur qu'il ne les sacrifiât pour nous submerger dans les flots. Je tremblerais de suivre un guide donné par lui, de peur qu'il ne nous conduisît dans des défilés d'où il serait impossible de sortir. Je voudrais, si je pars contre le gré de Cyrus, pouvoir faire ma retraite à son insu, projet impossible ! Ce sont, je vous l'assure, des idées frivoles que tout ce qu'on vous a proposé jusqu'ici. Mon avis est qu'on envoie à ce prince Cléarque et une députation de gens capables ; qu'on l'interroge sur l'usage qu'il veut faire de nous. S'il ne s'agit que d'une expédition à peu près semblable à celles où il a employé ci‑devant d'autres mercenaires, il faut le suivre et ne nous pas montrer plus lâches qu'eux ; mais si son entreprise est plus importante que la précédente, si elle nous expose à plus de fatigues et de dangers, il faudra que Cyrus nous persuade de le suivre ou que nous lui persuadions de nous renvoyer en pays ami. Alors s'il nous entraîne, nous marcherons avec zèle et mériterons son amitié ; si nous le quittons, nous nous retirerons avec sûreté. Que nos députés nous rapportent sa réponse. Nous délibérerons après l'avoir entendue. "
Cet avis l'emporta. On choisit des députés qu'on envoya avec Cléarque, et ils firent à Cyrus les questions arrêtées. Ce prince répondit qu'on lui avait rapporté qu'Abrocomas, son ennemi, était à la distance de douze marches en avant sur les bords de l'Euphrate, qu'il voulait marcher contre lui, le punir s'il le joignait. " S'il fuit, au contraire, nous délibérerons là sur ce qu'il y aura à faire. "
Les députés ayant entendu cette réponse l'annoncèrent aux soldats. Ceux‑ci soupçonnèrent bien que Cyrus les menait contre Artaxerxès. Ils résolurent cependant de le suivre. Comme ils demandaient une paie plus forte, Cyrus leur promit d'augmenter leur solde de moitié en sus, et de donner au lieu d'une darique par mois au soldat trois demi‑dariques. Au reste, personne n'entendit dire alors, au moins publiquement, qu'on marchât contre le roi.
Au sortir de Tarse, Cyrus fit en deux marches dix parasanges et parvint au fleuve Sarus, large de trois plèthres. Le lendemain, en une marche de cinq parasanges, on arriva sur les bords du fleuve Pyrame, large d'un stade. De là en deux jours l'armée fit quinze parasanges et se trouva à Issus, dernière ville de la Cilicie. Elle est peuplée, grande, florissante et située sur le bord de la mer. On y séjourna trois jours, pendant lesquels arrivèrent trente‑cinq vaisseaux venant du Péloponnèse et commandés par Pythagore, Lacédémonien. Tamos, Égyptien, les conduisait depuis Éphèse. Il avait avec lui vingt‑cinq autres vaisseaux de Cyrus, avec lesquels il avait assiégé Milet, ville dans le parti de Tissapherne, et avait servi le prince contre ce satrape. Sur ces bâtiments étaient Chirisophe, Lacédémonien, qu'avait mandé Cyrus, et sept cents hoplites qu'il commandait pour ce prince. Les vaisseaux jetèrent l'ancre et mouillèrent près de la tente de Cyrus. Ce fut là que quatre cents hoplites grecs à la solde d'Abrocomas, ayant déserté de son armée, se joignirent à Cyrus et marchèrent avec lui contre le roi.
D'Issus, ce prince, dans une marche de cinq parasanges, vint aux portes de la Cilicie et de la Syrie. C'étaient deux murailles. Celle du côté de la Cilicie était gardée par Syennésis et par ses troupes. On prétendait qu'une garnison d'Artaxerxès occupait celle qui était au‑delà et du côté de la Syrie. Entre les deux, coule le fleuve Carsus, large d'un plèthre. La distance des murailles est de trois stades. On ne pouvait forcer ce défilé, car le chemin était étroit, les fortifications descendaient jusqu'à la mer ; au‑dessus étaient des rochers à pic et l'on avait pratiqué des portes dans les murailles. C'était pour s'ouvrir ce passage que Cyrus avait fait venir sa flotte, voulant pouvoir porter des hoplites, soit dans l'intervalle, soit au‑delà des murailles, et passer en forçant les ennemis s'ils gardaient le pas de Syrie ; car Cyrus présumait qu'Abrocomas, qui avait beaucoup de troupes à ses ordres, n'y manquerait pas. Abrocomas cependant n'en fit rien ; mais dès qu'il sut que Cyrus était en Cilicie, il se retira de la Phénicie et marcha vers le roi avec une armée qu'on disait être de trois cent mille hommes.
De là on fit en un jour de marche cinq parasanges dans la Syrie ; et on arriva à Myriandre, ville habitée par les Phéniciens et située sur le bord de la mer. C'était un lieu commerçant. Beaucoup de vaisseaux marchands y mouillaient. On séjourna sept jours. Deux généraux grecs, Xénias d'Arcadie et Pasion de Mégare, montant sur un petit bâtiment et y chargeant ce qu'ils avaient de plus précieux, mirent à la voile. Ils étaient, suivant l'opinion la plus commune, mécontents et jaloux de ce que Cyrus laissait à Cléarque ceux de leurs soldats qui s'étaient joints à lui pour retourner en Grèce et pour ne pas marcher contre Artaxerxès. Dès que ces généraux eurent disparu, on prétendit que Cyrus enverrait contre eux ses trirèmes, et les uns souhaitaient qu'ils fussent arrêtés et traités comme des fourbes, d'autres plaignaient le sort qui les attendait, s'ils tombaient entre les mains de ce prince.
Cyrus ayant assemblé les généraux, leur dit : " Xénias et Pasion nous ont abandonnés. Mais qu'ils ne se glorifient pas d'avoir trompé ma vigilance, et de m'avoir échappé ; car je sais où ils vont, et j'ai des trirèmes qui me ramèneraient bientôt leur bâtiment. Mais j'atteste les Dieux que je ne les poursuivrai pas. Personne ne dira que, tant qu'un homme reste à mon service, je l'emploie utilement pour moi, et que lorsqu'il veut se retirer je l'arrête, le traite mal et le dépouille de ses richesses. Qu'ils s'en aillent donc et songent qu'ils en usent plus mal envers moi que moi envers eux. J'ai en mon pouvoir leurs femmes, leurs enfants, qu'on garde dans la ville de Tralles, mais ils ne seront pas même privés de ces gages. Ils les recevront de mes mains comme le prix de la valeur avec laquelle ils m'ont précédemment servi. " Ainsi parla le prince ; et ceux des Grecs qui n'étaient pas zélés pour l'entreprise, ayant appris cette belle action de Cyrus, le suivirent avec plus de plaisir et d'affection.
Cyrus ensuite fit vingt parasanges en quatre marches et vint sur les bords du fleuve Chalus, dont la largeur est d'un plèthre. Ce fleuve était plein de grands poissons apprivoisés, que les Syriens regardaient comme des dieux, ne souffrant pas qu'on leur fît aucun mal, non plus qu'aux colombes. Les villages près desquels on campait appartenaient à Parysatis et lui avaient été donnés pour son entretien. On fit ensuite trente parasanges en cinq marches, et l'on arriva aux sources du fleuve Daradax, large d'un plèthre. Là était le palais de Bélesis, gouverneur de la Syrie, et un parc très vaste, très beau, et fécond en fruits de toutes les saisons. Cyrus rasa le parc et brûla le palais. Quinze parasanges parcourues en trois marches firent enfin arriver l'armée à Thapsaque, ville grande et florissante sur les bords de l'Euphrate, fleuve large de quatre stades. On y demeura cinq jours, et Cyrus ayant fait venir les généraux grecs, leur annonça qu'on marcherait contre le grand roi vers Babylone. Il leur ordonna de le déclarer aux troupes et de les engager à le suivre. Les généraux convoquèrent l'assemblée et annoncèrent ce qui leur était prescrit aux soldats. Ceux‑ci s'indignèrent contre leurs chefs ; qui (prétendaient‑ils) savaient depuis longtemps ce projet et le leur avaient caché. Ils ajoutèrent qu'ils n'avanceraient pas qu'on ne leur donnât la même gratification qu'aux Grecs qui avaient accompagné Cyrus lorsqu'il revint à la cour de Darius, ce qui était d'autant plus juste que les autres ne marchaient point au combat et servaient seulement d'escorte à Cyrus mandé par son père. Les généraux en rendirent compte au prince. Il promit de donner à chaque homme cinq mines d'argent, lorsqu'ils seraient arrivés à Babylone et de leur payer leur solde entière jusqu'à ce qu'il les eût ramenés en Ionie. Ces promesses gagnèrent la plupart des Grecs. Ménon, avant que les autres troupes eussent décidé ce qu'elles feraient et si elles suivraient ou non Cyrus, convoqua séparément les siennes et leur parla ainsi :
" Soldats, si vous m'en croyez, vous obtiendrez, sans danger ni fatigue, d'être plus favorisés de Cyrus, que tout le reste de l'armée. Que vous conseillé-je de faire ? Cyrus prie les Grecs de marcher avec lui contre le roi. Je dis qu'il faut passer l'Euphrate avant qu'on sache ce que le reste de nos compatriotes répondra à Cyrus. S'ils résolvent de le suivre, vous paraîtrez en être la cause, leur ayant donné l'exemple de passer le fleuve. Cyrus vous regardera comme les plus zélés pour son service, vous en saura gré et vous en récompensera ; car il sait mieux qu'un autre reconnaître un bienfait. Si l'avis contraire prévaut parmi les Grecs, nous retournerons tous sur nos pas, mais vous aurez seuls obéi : Cyrus vous emploiera comme ses soldats les plus fidèles, vous confiera les commandements des places et des lochos, et si vous demandez quelque autre grâce, je sais que vous l'obtiendrez de ce prince qui vous affectionnera. " La troupe ayant entendu ce discours, obéit et traversa l'Euphrate avant que les autres Grecs eussent rendu leur réponse. Cyrus, lorsqu'il les sut passés, en fut enchanté, et ayant envoyé Glus, il leur dit par l'organe de cet interprète : " Grecs, j'ai déjà à me louer de vous, mais croyez que je ne suis plus Cyrus ou vous aurez bientôt à vous louer de moi. " À ces mots les soldats conçurent de grandes espérances, et firent des vœux pour le succès de l'entreprise. On dit que Cyrus envoya à Ménon de magnifiques présents. Ce prince traversa ensuite le fleuve à gué, et toute l'armée le suivit. Personne n'eut de l'eau au‑dessus de l'aisselle. Les habitants de Thapsaque prétendaient que l'Euphrate n'avait jamais été guéable qu'alors, et qu'on ne pouvait le traverser sans bateaux. Abrocomas, qui précédait Cyrus, les avait brûlés pour empêcher le passage du prince. On regarda cet événement comme un miracle. Il parut évident que le fleuve s'était abaissé devant Cyrus ; comme devant son roi futur. On fit ensuite en neuf marches cinquante parasanges à travers la Syrie, et l'on arriva sur les bords de l'Araxe. Il y avait en cet endroit beaucoup de villages qui regorgeaient de blé et de vin. On y séjourna trois jours, et on s'y pourvut de vivres. L'armée passa ensuite en Arabie, et ayant l'Euphrate à sa droite, fit en trois jours trente‑cinq parasanges dans un pays désert, uni comme la mer et couvert d'absinthe. S'il s'y trouvait d'autres plantes ou cannes, toutes étaient odoriférantes et aromatiques ; mais il n'y avait pas un arbre. Quant aux animaux, les plus nombreux étaient les ânes sauvages. On voyait aussi beaucoup d'autruches. Il s'y trouvait encore des outardes et des gazelles. Les cavaliers donnaient quelquefois la chasse à ce gibier. Les ânes, lorsqu'on les poursuivait, gagnaient de l'avance et s'arrêtaient, car ils allaient beaucoup plus vite que les chevaux. Dès que le chasseur approchait, ils répétaient la même manœuvre, en sorte qu'on ne pouvait les joindre, à moins que les cavaliers, se postant en des lieux différents, ne les chassassent avec des relais. La chair de ceux qu'on prit ressemblait à celle du cerf, mais était plus délicate. Personne ne put attraper d'autruches. Les cavaliers qui en poursuivirent y renoncèrent promptement, car elles s'enfuyaient en volant au loin, courant sur leurs pieds, et s'aidant de leurs ailes étendues, dont elles se servent comme de voiles. Quant aux outardes, en les faisant repartir promptement on les prenait avec facilité ; car elles ont, comme les perdrix, le vol court et sont bientôt lasses. La chair en était exquise.
Après avoir traversé ce pays, on arriva sur les bords du fleuve Mascas, dont la largeur est d'un plèthre. Là était une ville nommée Corfote, grande, mal peuplée et entourée des eaux du Mascas. On y séjourna trois jours, et l'on s'y pourvut de vivres. De là, en treize jours de marche, l'armée fit quatre‑vingt‑dix parasanges dans le désert, ayant toujours l'Euphrate à sa droite, et elle arriva à Pyle. Dans ces marches, beaucoup de bêtes de somme périrent de disette, car il n'y avait ni foin, ni arbres, et tout le pays était nu. Les habitants fouillaient près du fleuve et travaillaient des meules de moulin. Ils les transportaient à Babylone, les vendaient, en achetaient du blé, et vivaient de ce commerce. Les vivres manquèrent à l'armée, et l'on n'en pouvait plus acheter qu'au marché lydien, dans le camp des Barbares de l'armée de Cyrus. La capithe de farine de blé ou d'orge coûtait quatre sigles. Le sigle vaut sept oboles attiques et demi, et la capithe contient deux chénix attiques. Les soldats ne se soutenaient qu'en mangeant de la viande. Il y eut de ces marches qu'on fit fort longues, lorsqu'on voulait venir camper à portée de l'eau ou du fourrage. Un jour, dans un chemin étroit, où l'on ne voyait que de la boue et où les voitures avaient peine à passer, Cyrus s'arrêta avec les plus distingués et les plus riches des Perses de sa suite ; il chargea Glus et Pigrès de prendre des pionniers de l'armée des Barbares, et de tirer les chariots du mauvais pas. Ayant trouvé qu'ils s'y portaient avec peu de zèle, il ordonna comme en colère aux seigneurs perses qui entouraient sa personne de dégager les voitures. Ce fut alors qu'on put voir un bel exemple de subordination. Chacun jeta aussitôt sa robe de pourpre sur la place où il se trouvait, se mit à courir comme s'il se fût agi d'un prix, et descendit ainsi un coteau qui était assez rapide. Quoiqu'ils eussent des tuniques magnifiques, des caleçons brodés, et que quelques‑uns portassent des colliers et des bracelets précieux, ils sautèrent sans hésiter, ainsi vêtus, au milieu de la boue, et soulevant les chariots, les en dégagèrent plus promptement que l'on ne l'aurait cru. En tout Cyrus accéléra évidemment autant qu'il le put la marche de son armée, ne séjournant que lorsque le besoin de se pourvoir de vivres ou quelque autre nécessité l'y contraignait. Il pensait que plus il se presserait d'arriver, moins il trouverait le roi préparé à combattre ; que plus il différerait au contraire, plus Artaxerxès rassemblerait de troupes contre lui, et quiconque y réfléchissait, sentait que l'empire des Perses était puissant par l'étendue des provinces et par le nombre des hommes, mais que la séparation de ses forces et la longueur des distances le rendaient faible contre un adversaire qui l'attaquerait avec célérité.
Sur l'autre rive de l'Euphrate, et vis‑à‑vis du camp que l'armée occupait dans le désert, était une grande ville florissante. On la nommait Carmande. Les soldats y achetaient des vivres, passant ainsi sur des radeaux. Ils remplissaient de foin et de matières légères les peaux qui leur servaient de couvertures. Ils les joignaient ensuite et les cousaient de façon que l'eau ne pût mouiller le foin. C'est sur cette espèce de radeau qu'ils passaient le fleuve et transportaient leurs vivres, du vin fait avec des dattes et du panis, car c'était le grain le plus commun dans ce pays. Une dispute s'étant élevée en cet endroit entre des soldats de Ménon et d'autres de Cléarque, Cléarque jugea qu'un soldat de Ménon avait tort et le frappa. Celui‑ci de retour à son camp s'en plaignit à ses camarades, qui s'en offensèrent et devinrent furieux contre Cléarque. Le même jour ce général, après avoir été au passage du fleuve et avoir jeté les yeux sur le marché, revenait à cheval à sa tente avec peu de suite et traversait le camp de Ménon. Cyrus était encore en marche et n'était pas arrivé au camp. Un des soldats de Ménon, qui fendait du bois, voyant Cléarque passer, lui jeta sa hache, et le manqua. Un autre soldat lui lança une pierre ; un autre l'imita, et un grand cri s'étant élevé, beaucoup de soldats lui, en jetèrent. Cléarque se réfugie dans son camp, crie aussitôt aux armes, et ordonne à ses hoplites de rester en bataille, les boucliers devant leurs genoux. Lui‑même avec les Thraces armés à la légère et les cavaliers (car il y en avait dans le corps qu'il commandait plus de quarante, dont la plupart étaient Thraces), lui‑même, dis‑je, marche contre la troupe de Ménon, qui étonnée, ainsi que son chef, court aux armes. Quelques‑uns restaient en place ne sachant quel parti prendre. Proxène, qui par hasard avait marché plus lentement que les autres, arriva enfin à la tête de ses soldats. Il les fit avancer aussitôt entre les deux troupes, quitta même ses armes, et supplia Cléarque de ne pas se porter à ces extrémités. Cléarque, qui avait pensé être lapidé, s'indigna de ce que Proxène parlait avec modération de cet événement, et lui dit de se retirer et de ne plus s'opposer à sa vengeance. Alors Cyrus étant arrivé, et ayant appris ce qui se passait, prit ses armes en main, vint à toute bride avec ceux de ses confidents qui se trouvèrent près de lui au milieu des Grecs prêts à se charger, et parla ainsi : " Cléarque, Proxène, Grecs qui êtes présents, vous ignorez ce que vous faites. Si vous vous combattez les uns les autres, songez que dès ce jour il me faut périr, et que vous périrez vous‑mêmes peu après moi ; car dès que nos affaires tourneront mal, tous ces Barbares que vous voyez à ma suite seront plus nos ennemis que ceux qui sont dans l'armée du roi. " Cléarque ayant entendu ce discours rentra en lui‑même. Les deux partis cessèrent de se menacer et allèrent poser leurs armes à leur place.
L'armée s'avançant, on trouva des pas de chevaux, du crottin, et on jugea qu'il avait passé là environ deux mille cavaliers. Ce détachement brûlait, en avant de l'armée de Cyrus, les fourrages et tout ce qui aurait pu lui être utile. Orontas, Perse du sang royal, qui passait pour un des meilleurs guerriers de sa nation, et qui avait déjà porté les armes contre Cyrus, forma le dessein de le trahir. Il s'était réconcilié avec ce prince, et lui dit que s'il voulait lui donner mille chevaux, il se faisait fort de surprendre et de passer au fil de l'épée le détachement qui brûlait et ravageait d'avance le pays ou de ramener beaucoup de prisonniers, d'empêcher les incendies et de faire en sorte que l'ennemi ne pût rapporter au roi ce qu'il aurait vu de l'armée de Cyrus. Ce prince ayant écouté ce conseil, le regarde comme utile, et dit à Orontas de prendre des piquets de tous les corps.
Orontas croyant son détachement prêt à marcher, écrit une lettre au roi, lui mande qu'il amènera le plus qu'il pourra de la cavalerie de Cyrus ; et le prie de prévenir la sienne de le recevoir comme ami. La lettre rappelait aussi au roi l'ancien attachement et la fidélité d'Orontas. Il en chargea un homme qu'il croyait fidèle et qui ne l'eut pas plus tôt reçue, qu'il l'alla montrer à Cyrus. Le prince l'ayant lue, fit arrêter Orontas et assembla dans sa tente sept des Perses les plus distingués de sa suite. Il ordonna aussi aux généraux grecs d'amener de leurs soldats, qui se rangeassent autour de sa tente, et y posassent leurs armes à terre. Les généraux s'y rendirent avec environ trois mille hoplites. Cyrus appela au conseil de guerre Cléarque, qui lui paraissait, ainsi qu'aux autres, être le chef des Grecs qui jouissait de la plus grande considération. Cléarque, lorsqu'il en sortit, raconta à ses amis comment s'était passé le jugement d'Orontas (car on n'avait point enjoint le secret), et rapporta ainsi le discours par lequel Cyrus avait ouvert l'assemblée. " Je vous ai appelés près de moi, mes amis, pour délibérer avec vous sur ce que je dois faire et pour traiter, de la manière la plus juste devant les dieux et devant les hommes, Orontas que vous voyez. Il m'a été d'abord donné par mon père pour être soumis à mes ordres. Ensuite mon frère le lui ayant, à ce qu'il prétendait, ordonné, il prit les armes contre moi en défendant la citadelle de Sardes. Je lui fis la guerre de mon côté de façon à lui faire désirer la fin des hostilités. Je reçus sa main en signe de réconciliation et lui donnai la mienne. Depuis ce temps, poursuivit‑il, répondez‑moi, Orontas, avez‑vous éprouvé de moi quelque injustice ? " Orontas répondit que non. Cyrus l'interrogea de nouveau. " N'ayant point à vous plaindre de moi, comme vous en convenez vous‑même, ne vous êtes‑vous pas révolté depuis et lié avec les Mysiens ? Ne ravagiez‑vous pas autant que vous le pouviez mon gouvernement ? " Orontas l'avoua. " Lorsque vous eûtes reconnu votre impuissance, reprit Cyrus, ne vîntes‑vous pas à l'autel de Diane ? Ne m'assurâtes‑vous pas de votre repentir ? Ne me laissai‑je pas persuader à vos discours ? Ne me donnâtes‑vous pas derechef votre foi ? Ne reçûtes‑vous pas la mienne ? " Orontas convint encore de ces faits. " On a découvert, poursuivit Cyrus, que vous me tendiez, pour la troisième fois, des embûches. Quelle injure vous ai‑je faite ? " Orontas dit qu'il n'en avait reçu aucune. " Vous convenez donc, ajouta Cyrus, que c'est vous qui êtes injuste envers moi ? " Il le faut bien", dit Orontas. Cyrus lui demanda ensuite : "Pourriez‑vous encore, devenant l'ennemi de mon frère, me rester désormais fidèle ? " Orontas répondit : " Quand je le serais, Cyrus, je ne passerais jamais dans votre esprit pour l'être. " Cyrus s'adressa alors à ceux qui étaient présents : "Vous savez, leur dit‑il, ce que cet homme a fait, Vous entendez ce qu'il dit. Parlez le premier, Cléarque, et donnez votre avis. ‑ Mon avis, dit Cléarque, est de nous défaire au plus tôt de lui ; il ne faudra plus veiller sur ses démarches, et délivrés de ce soin, nous aurons le loisir de nous occuper de ceux qui veulent être de nos amis et de leur faire du bien." Cléarque ajoutait que les autres juges s'étaient rangés à son opinion. Par l'ordre de Cyrus, tous les assistants et les parents même d'Orontas se levèrent et le prirent par la ceinture pour désigner qu'il était condamné mort. Il fut ensuite entraîné hors de la tente par ceux qui en avaient l'ordre.
En le voyant passer, ceux qui se prosternaient précédemment devant lui, se prosternèrent encore, quoiqu'ils sussent qu'on le menait au supplice. On le conduisit dans la tente d'Artapate, le plus affidé des chambellans de Cyrus, et personne depuis ne le revit ni ne fut en état d'affirmer de quel genre de mort il avait péri. Chacun fit des conjectures différentes. Il ne parut même en aucun endroit des vestiges de sa sépulture.
De là on fit en trois marches douze parasanges en Babylonie. Au dernier de ces camps, Cyrus fit, vers le milieu de la nuit, dans la plaine, la revue des Grecs et des Barbares ; car il présumait que le lendemain à la pointe du jour le roi viendrait avec son armée lui présenter la bataille. Il chargea Cléarque de conduire l'aile droite des Grecs, et Ménon le Thessalien de commander leur gauche. Lui‑même rangea en bataille ses troupes nationales. Après la revue, dès la pointe du jour, des transfuges qui venaient de l'armée du roi en donnèrent à Cyrus des nouvelles. Ce prince ayant appelé les généraux grecs et les chefs de loches, tint conseil avec eux sur la manière de livrer bataille, et leur prononça ce discours pour les exhorter et les enhardir:" Si je mène avec moi des Grecs comme auxiliaires, ce n'est pas que je manque de troupes barbares. Mais j'ai compté sur votre courage. J'ai estimé que vous valiez mieux dans une armée qu'une foule de ces esclaves. Voilà pourquoi je vous ai associés à mon entreprise. Conduisez‑vous donc comme des hommes libres, montrez‑vous dignes de ce bien précieux que vous possédez et dont je vous félicite ; car ne doutez pas que je ne préférasse la liberté à tous les avantages dont je jouis et à beaucoup d'autres encore. Pour que vous n'ignoriez pas à quel combat vous marchez, je vais vous en instruire. La multitude des ennemis est innombrable. Ils attaquent en jetant de grands cris. Si vous soutenez ce vain appareil, je rougis d'avance de l'opinion que vous concevrez de mes compatriotes. Pour vous qui êtes des hommes, quand vous vous serez conduits valeureusement, je renverrai en Grèce, avec un sort digne d'envie, ceux d'entre vous qui voudront y retourner. Mais j'espère faire en sorte qu'un grand nombre préfèrent de rester à ma cour et d'y jouir de mes bienfaits." Gaulitès, banni de Samos et attaché à Cyrus, se trouvait présent. "On prétend, Cyrus, dit‑il à ce prince, que vous promettez beaucoup maintenant, parce que vous êtes dans un danger imminent, mais que la prospérité vous fera oublier vos promesses. D'autres disent que quand même vous vous en souviendriez et voudriez les remplir, vous ne pourriez jamais donner tout ce que vous avez promis." Cyrus répondit à ce discours : "L'empire de mes pères s'étend vers le midi jusqu'aux climats que la chaleur excessive rend inhabitables, vers le nord jusqu'à des pays que le grand froid rend également déserts. Le milieu n'a pour satrapes que les amis de mon frère. Vous êtes les miens, et si je remporte la victoire, il faudra que je vous confie ces gouvernements. Je ne crains donc pas qu'il me manque dans ma prospérité de quoi donner à tous mes amis ; je crains de n'avoir pas assez d'amis pour les récompenses que j'aurai à distribuer alors. Je promets d'ailleurs à chacun des Grecs une couronne d'or." Ceux qui entendirent ce discours en conçurent un nouveau zèle et firent part de ces promesses aux autres Grecs. Les généraux, et même quelques simples soldats de cette nation, entrèrent chez Cyrus pour savoir ce qu'ils obtiendraient de lui s'ils remportaient la victoire. Il les renvoya tous après les avoir remplis d'espérances. Tous ceux qui s'entretenaient avec lui l'exhortaient à ne pas combattre en personne et à se placer derrière la ligne. C'est dans ce moment que Cléarque lui fit une question conçue à peu près dans ces termes : "Pensez‑vous, Cyrus, que le roi combattra ? - Oui, par Jupiter, répondit Cyrus, s'il est fils de Darius et de Parysatis, et mon frère, ce ne sera pas sans combat que je m'emparerai de son trône."
Pendant que les troupes s'armaient, on en fit le dénombrement. Il se trouva de Grecs dix mille quatre cents hoplites et deux mille quatre cents armés à la légère. Les Barbares de l'armée de Cyrus montaient à cent mille, et ils avaient environ vingt chars armés de faux. L'armée ennemie était, disait‑on, de douze cent mille hommes, et l'on y comptait deux cents chars armés de faux. Il faut y joindre six mille chevaux, commandés par Artagerse. Ils devaient se former en avant du roi, et couvrir sa personne. Il y avait quatre principaux commandants ou généraux ou conducteurs de cette armée du roi, Abrocomas, Tissapherne, Gobryas, Arbace. Chacun avait trois cent mille hommes à ses ordres. Mais il ne se trouva à la bataille que neuf cent mille hommes de ces troupes et cent cinquante archers, Abrocomas, qui revenait de Phénicie, n'étant arrivé avec sa division que cinq jours après l'affaire. Cyrus fut instruit de ces détails par les transfuges de l'armée du grand roi, avant la bataille, et depuis cet événement, les prisonniers que l'on lit confirmèrent le rapport des déserteurs.
De là Cyrus fit une marche de trois parasanges, toute son armée, tant Grecs que Barbares, étant rangée en ordre de bataille, parce qu'on croyait que le roi viendrait attaquer ce jour‑là. Car au milieu de cette marche était un fossé creusé de main d'homme, large de cinq orgyes et profond de trois. Il était long de douze parasanges et s'étendait en haut dans la plaine jusqu'au mur de la Médie. Dans ce lieu sont des canaux remplis d'une eau courante qu'ils tirent du Tigre. On en compte quatre, Leur largeur est d'un plèthre. Ils sont profonds, portent des bateaux chargés de blé et se jettent dans l'Euphrate. La distance de l'un à l'autre est d'une parasange. On les passe sur des ponts.
Près de l'Euphrate était un passage étroit entre le fleuve et le fossé, large d'environ vingt pieds. Le grand roi avait fait creuser ce fossé pour se retrancher lorsqu'il avait appris, que Cyrus marchait à lui, Cyrus et son armée passèrent le défilé et se trouvèrent au‑delà du fossé. Le roi ne se présenta pas pour combattre ce jour‑là ; mais l'on remarqua aisément beaucoup de pas d'hommes et de chevaux qui se retiraient. Là Cyrus ayant fait venir le devin Silanus d'Ambracie, lui donna trois mille dariques, parce que onze jours auparavant, faisant un sacrifice, Silanus avait annoncé au prince que le roi ne lui livrerait pas bataille dans les dix jours suivants. Cyrus répondit : * Il ne me la présentera plus si ces dix jours se passent sans combattre ; et si vous dites la vérité, je vous promets dix talents. + Le terme étant expiré, le prince paya cette somme. Comme le roi ne s'était point opposé au passage du fossé, Cyrus, et beaucoup d'autres crurent qu'il avait renoncé au projet de livrer bataille, et le lendemain ce prince marcha avec moins de précaution. Le surlendemain, il voyageait assis sur son char, précédé de peu de troupes en ordre. La plus grande partie de l'armée marchait pêle mêle et sans observer ses rangs. Beaucoup de soldats avaient mis leurs armes sur les voitures d'équipages et sur les bêtes de somme.
C'était à peu près l'heure où le peuple abonde dans les places publiques, et l'on n'était pas loin du camp qu'on voulait prendre, lorsque Patagyas, Perse de la suite de Cyrus et attaché à ce prince, paraît, courant à bride abattue sur un cheval écumant de sueur. Il crie dans la langue des Grecs et dans celle des Barbares à tout ce qu'il rencontre, que le roi s'avance avec une armée innombrable et se prépare à attaquer. Aussitôt s'élève un grand tumulte. Les Grecs et les Barbares croient qu'ils vont être chargés sur‑le‑champ, et avant d'avoir pu se former. Cyrus étant sauté à bas de son char, et ayant revêtu sa cuirasse, monta à cheval, prit en main les javelots, ordonna que toutes les troupes s'armassent et que chacun reprît son rang. On se forma à la hâte. Cléarque fermait l'aile droite appuyée à l'Euphrate. Proxène le joignait, suivi des autres généraux. Ménon et son corps étaient à la gauche des Grecs. À l'aile droite, près de Cléarque, on plaça les Grecs armés à la légère et environ mille chevaux paphlagoniens. Ariée lieutenant‑général de Cyrus, avec les Barbares qui servaient ce prince, s'appuya à Ménon et occupa la gauche de toute l'armée. Cyrus se plaça au centre avec six cents cavaliers tous revêtus de grandes cuirasses, de cuissards et de casques. Cyrus seul se tenait prêt à combattre sans avoir la tête armée. On dit que tel est l'usage des Perses lorsqu'ils s'exposent aux dangers de la guerre. La tête et le poitrail des chevaux de cette troupe étaient bardés de fer. Les cavaliers avaient des sabres à la grecque.
On était au milieu du jour, que l'ennemi ne paraissait point encore. Dès que le soleil commença à décliner, on aperçut des tourbillons de poussière. Ils ressemblaient à une nuée blanche, qui bientôt après se noircit et couvrit une vaste étendue de la plaine. Quand l'armée du roi s'approcha, on vit d'abord briller l'airain. Bientôt après, on découvrit la pointe des lances et on distingua les rangs. À la gauche de l'ennemi était de la cavalerie armée de cuirasses blanches. On dit que Tissapherne la commandait. À cette troupe s'appuyait de l'infanterie légère qui portait des boucliers à la Perse ; puis d'autre infanterie pesante avec des boucliers de bois qui la couvraient de la tête aux pieds (c'étaient, disait‑on, les Egyptiens) ; ensuite d'autre cavalerie ; ensuite des archers, tous rangés par nation, et chaque nation marchait formée en colonne pleine. En avant, à de grandes distances les uns des autres, étaient les chars armés de faux attachées à l'essieu, dont les unes s'étendaient obliquement à droite et à gauche, les autres, placées sous le siège du conducteur, s'inclinaient vers la terre, de manière à couper tout ce qu'elles rencontreraient. Le projet était qu'ils se précipitassent sur la ligne des Grecs et les taillassent en pièces. Ce que Cyrus avait dit aux Grecs, lorsqu'il les prévint de ne pas s'effrayer des cris des Barbares, se trouva sans fondement ; car ils ne poussèrent pas un cri et marchèrent en avant dans le plus grand silence, sans s'animer, et d'un pas égal et lent. Alors Cyrus, passant le long de la ligne avec Pigrès son interprète, et trois ou quatre autres Perses, cria à Cléarque de marcher avec sa troupe au centre des ennemis où était le roi. "Si nous plions ce centre, ajouta‑t‑il, la victoire est à nous." Cléarque voyant le gros de la cavalerie qu'on lui désignait, et entendant dire à Cyrus que le roi était au‑delà de la gauche des Grecs (car telle était la multitude de ses troupes que son centre, où il se tenait, dépassait même la gauche des Barbares de l'armée de Cyrus), Cléarque, dis‑je, ne voulut cependant pas tirer son aile droite des bords du fleuve, de peur d'être enveloppé de tous côtés, et répondit à Cyrus qu'il aurait soin que tout allât bien.
Cependant l'armée barbare s'avançait bien alignée. Le corps des Grecs restant en place, se formait encore et recevait les soldats qui venaient reprendre leurs rangs. Cyrus passait à cheval le long de la ligne et à peu de distance du front. Il considérait les deux armées, regardant tantôt l'ennemi, tantôt ses troupes. Xénophon, Athénien, qui l'aperçut de la division des Grecs où il était, piqua pour le joindre et lui demanda s'il avait quelque ordre à donner. Cyrus s'arrêta et lui recommanda de publier que les présages étaient heureux et les entrailles des victimes favorables. En disant ces paroles, il entendit un bruit qui courait dans les rangs et demanda quel était ce tumulte. Xénophon lui répondit que c'était le mot qu'on faisait passer pour la seconde fois. Cyrus s'étonna que quelqu'un l'eût donné, et demanda quel était le mot. Xénophon lui dit :" Jupiter sauveur et la victoire ‑ Soit, répartit Cyrus, je le reçois avec transport." Ayant parlé ainsi, il se porta au poste qu'il avait choisi. Il n'y avait plus que trois ou quatre stades entre le front des deux armées, lorsque les Grecs chantèrent le péan et commencèrent à s'ébranler pour charger. Comme la ligne flottait en marchant, ce qui restait en arrière ayant couru pour s'aligner, tous les Grecs jetèrent en même temps les cris usités pour invoquer le dieu de la guerre, et se mirent à la course. Quelques‑uns prétendent même qu'ils frappaient avec leurs piques sur leurs boucliers pour effrayer les chevaux. Avant qu'ils fussent à la portée du trait, la cavalerie barbare détourna ses chevaux et prit la fuite. Les Grecs la poursuivirent de toutes leurs forces et se crièrent les uns aux autres de ne pas courir et de suivre en gardant leurs rangs. Quant ans chars des Barbares, dénués de conducteurs, les uns retournèrent sur l'armée des ennemis, les autres traversèrent la ligne des Grecs. Dès que les Grecs les voyaient venir, ils s'arrêtaient et s'ouvraient pour les laisser passer. Il n'y eut qu'un soldat qui, frappé d'étonnement comme on le serait dans l'Hippodrome, ne se rangea pas, et fut choqué par un de ces chars ; mais cet homme même n'en reçut aucun mal, à ce qu'on prétend. Aucun autre des Grecs ne fut blessé à cette affaire, si ce n'est un seul à l'aile gauche, qui fut, dit‑on, atteint, d'une flèche.
Cyrus voyant les Grecs vaincre et poursuivre tout ce qui était devant eux, ressentit une vive joie. Déjà les Perses qui l'entouraient l'adoraient comme leur roi. Cette apparence de succès ne l'engagea pas à se livrer à la poursuite des fuyards. Mais à la tête de l'escadron serré des six cents chevaux qu'il avait avec lui, il observait avec soin quel parti prendrait son frère ; car il savait qu'il était au centre de l'armée perse. C'est le poste ordinaire de tous les généraux des Barbares. Ils croient qu'étant des deux côtés entourés de leurs troupes, ils y sont plus en sûreté, et qu'il ne faut à leur armée que la moitié du temps pour recevoir leurs ordres, s'ils en ont à donner. Le roi, placé ainsi au centre de la sienne, dépassait cependant la gauche de Cyrus. Ce monarque ne trouvant point d'ennemis devant lui ni devant les six mille chevaux qui couvraient sa personne, fit faire à sa droite un mouvement de conversion comme pour envelopper l'autre armée. Cyrus craignant qu'il ne prît les Grecs à dos et ne les taillât en pièces pique à lui, et chargeant avec les six cents chevaux de sa garde, replie tout ce qui est devant le roi, et met en fuite les six mille chevaux commandés par Artagerse. On dit même que Cyrus tua Artagerse de sa main.
Dès que la déroute commença, les six cents chevaux de Cyrus s'éparpillèrent à la poursuite des fuyards. Il ne resta que peu de monde auprès de lui, et presque uniquement ceux qu'on appelait ses commensaux. Etant au milieu d'eux, il aperçut le roi et sa troupe dorée. Il ne put se contenir ; et ayant dit :"Je vois mon homme", il se précipite sur lui, le frappe à la poitrine, et le blesse à travers la cuirasse, à ce qu'atteste Ctésias le médecin, qui prétend avoir lui‑même pansé et guéri la blessure.
Pendant que Cyrus frappe le roi ; il est percé lui‑même au‑dessous de l'œil d'un javelot lancé avec force. Ctésias, qui était avec Artaxerxès, raconte combien perdit la troupe qui entourait le roi dans ce combat des deux frères et de leurs suites. Cyrus fut tué, et près de lui tombèrent huit des plus braves guerriers qui l'accompagnaient. On prétend qu'Artapate le plus fidèle de ses chambellans, voyant Cyrus à terre, sauta à bas de son cheval et se jeta sur le cadavre de son maître. Les uns disent que le roi l'y fit égorger, d'autres que, ce fut lui qui s'y égorgea lui‑même ayant tiré son cimeterre ; car il en portait un à poignée d'or, ainsi qu'un collier, des bracelets et les autres marques de distinction dont se parent les premiers des Perses, Cyrus se plaisant à l'honorer à cause de son affection et de sa fidélité.
Ainsi finit Cyrus. Tous ceux qui passent pour l'avoir intimement connu s'accordent à dire que c'est le Perse, depuis l'ancien Cyrus, qui s'est montré le plus digne de l'empire, et qui possédait le plus les vertus d'un grand roi. Dès les premiers temps de sa vie, élevé avec son frère et d'autres enfants, il passait pour l'emporter en tout genre sur ses compagnons ; car tous les fils des Perses de première distinction reçoivent leur éducation aux portes du palais du roi. Ils y prennent d'excellentes leçons de sagesse et n'y peuvent voir ni entendre rien de malhonnête. Ils observent ou on leur dit que les uns sont distingués par le roi, les autres disgraciés et privés de leurs emplois, en sorte que dès leur enfance ils apprennent à commander et à obéir. Cyrus était regardé alors comme celui des enfants de son âge qui montrait le plus de disposition à s'instruire. Ceux d'une naissance moins distinguée n'obéissaient pas avec tant d'exactitude aux vieillards. Il témoigna ensuite le plus d'ardeur pour l'équitation, et passa pour mener le mieux un cheval. On juge qu'il s'adonnait et s'appliquait plus qu'aucun autre aux exercices d'un guerrier, à lancer des flèches et des javelots. Lorsque son âge le lui permit, il aima la chasse avec passion, et personne ne fut plus avide des dangers qu'on y court. Un jour il ne voulut pas fuir un ours qui revenait sur lui. L'ayant au contraire attaqué, il fut arraché de son cheval par cette bête féroce, en reçut des blessures dont il lui restait des cicatrices apparentes, mais finit par le tuer, et fit un sort digne d'envie à celui des chasseurs qui était arrivé le premier à son secours.
Envoyé ensuite dans l'Asie‑Mineure par son père, qui lui donna le gouvernement de la Lydie, de la grande Phrygie, de la Cappadoce, et le commandement général de toutes les troupes qui doivent s'assembler dans la plaine de Castole, il fit voir d'abord qu'il se faisait un devoir sacré de ne jamais violer un traité, de ne jamais manquer à ses conventions, à ses promesses. Voilà pourquoi et les villes dont le gouvernement lui était commis, et tous les particuliers avaient confiance en lui. Si quelqu'un avait été son ennemi, il ne craignait plus, après s'être réconcilié avec Cyrus, que ce prince violât le traité pour satisfaire sa vengeance. C'est aussi par cette raison que lorsqu'il fit la guerre à Tissapherne, toutes les villes, excepté Milet, aimèrent mieux obéir à Cyrus qu'au satrape, et Milet ne redoutait ce prince que parce qu'il ne voulait point abandonner les bannis. En effet, il déclara qu'ayant été une fois leur ami, il ne cesserait jamais de l'être, quand même leur nombre diminuerait et leurs affaires tourneraient plus mal, et sa conduite confirma cette promesse. Quiconque lui faisait du bien ou du mal, il affectait de le vaincre en bons ou en mauvais procédés, et l'on rapporte de lui ce souhait : "Puissé ‑ je vivre assez longtemps pour rendre au double les injures et les bienfaits !" C'est le seul de notre siècle à qui tant d'hommes se soient empressés de livrer leurs biens, leurs villes et leurs personnes.
On ne lui reprochera pas de s'être laissé narguer par les scélérats et les malfaiteurs. Il les punissait avec la plus grande sévérité. On voyait souvent le long des chemins fréquentés des hommes mutilés de leurs pieds, de leurs mains, de leurs yeux, en sorte que dans le gouvernement de Cyrus tout Grec ou Barbare qui ne violait point les lois pouvait voyager sans crainte, aller où il voulait et porter tout ce qui lui convenait. On convient qu'il honorait singulièrement tous ceux qui se distinguaient à la guerre. La première qu'il eut à soutenir fut contre les Pisidiens et les Mysiens. Il entra avec ses troupes dans leur pays, et tous ceux qu'il vit se montrer de bonne grâce dans les occasions périlleuses, il leur donna des commandements dans la contrée qu'il conquit, les distingua par d'autres récompenses, et montra qu'il pensait que les richesses et le bonheur étaient faits pour les braves, et que les poltrons n'étaient bons qu'à leur servir d'esclaves. Aussi c'était à qui courrait aux périls dès qu'on espérait être vu de Cyrus.
Quant à la justice, s'il voyait quelqu'un jaloux de la pratiquer ouvertement, il faisait tous ses efforts pour le rendre plus riche que ceux qui par l'injustice se montraient épris d'un vil gain. Son administration en beaucoup d'autres points avait pour base l'équité, et il en tirait cet avantage qu'il commandait une armée véritable ; car les généraux, et les autres chefs grecs n'accouraient pas à lui par les motifs d'une cupidité vulgaire, mais parce qu'ils avaient reconnu que servir Cyrus avec distinction, et lui obéir avec exactitude, leur était plus favorable que la solde qu'on leur payait par mois. Si quelqu'un exécutait bien l'ordre qu'il avait donné, il ne laissait jamais ce zèle sans récompense. Aussi disait‑on de lui qu'il était le prince le mieux servi en tout genre. Voyait‑il un homme économe sévère, mais avec justice, administrer bien le pays qui lui était confié, et en tirer de grands revenus, il ne lui ôtait jamais rien, il lui donnait au contraire encore plus ; en sorte qu'on travaillait avec joie, qu'on acquérait avec sécurité, et personne ne dissimulait à Cyrus sa fortune ; car il ne paraissait pas envier les richesses qu'on avouait. C'était des trésors qu'on celait qu'il cherchait à s'emparer. On convient que de tous les mortels il était celui qui avait le plus l'art de cultiver ceux qu'il faisait ses amis, qu'il savait lui être affectionnés, qu'il jugeait capables de le seconder dans tout ce qu'il voudrait entreprendre ; et comme il croyait avoir besoin qu'ils l'aidassent, il tachait de leur rendre l'aide la plus puissante dès qu'il leur connaissait un désir.
Je crois que de tous les hommes il est celui qui, par beaucoup de raisons, a reçu le plus de présents. Mais il les distribuait tous, principalement à ses amis, consultant les goûts et les besoins urgents de chacun. Lui envoyait‑on de riches parures ? Soit qu'elles fussent d'usage à la guerre, soit qu'elles fussent de simple décoration, on prétend qu'il disait que son corps ne pouvait pas les porter toutes, et qu'il regardait comme le plus bel ornement d'un homme d'avoir des amis bien ornés. Il n'est point étonnant qu'il ait vaincu ses amis en munificence, étant plus puissant qu'eux. Mais qu'en attentions, en désir d'obliger, il les surpassât de même, c'est ce qui me paraît plus admirable. Car souvent il leur envoyait des vases à demi pleins de vin, lorsqu'il en avait reçu d'excellent, leur faisant dire que depuis longtemps il n'en avait point trouvé de meilleur. "Cyrus vous l'envoie donc, et vous prie de le boire aujourd'hui avec vos meilleurs amis." Souvent aussi il leur envoyait des moitiés d'oies, de pains ou quelque mets dont il avait essayé, et chargeait le porteur de leur dire : "Cyrus a trouvé ceci excellent. Il veut que vous en goûtiez aussi." Quand le fourrage était très rare et que par le nombre de valets qu'il avait et le soin qu'il y mettait, il avait pu s'en procurer, il en faisait distribuer à ses amis et leur recommandait d'en donner à leurs chevaux de monture, afin que ces chevaux n'étant point affaiblis par la faim les portassent mieux. Il appelait ses amis en route, s'il devait passer à la vue de beaucoup de monde, et leur parlait d'un air occupé, pour montrer quels étaient ceux qu'il honorait de sa confiance. D'après ce que j'entends dire, je juge qu'il n'y a eu personne ou parmi les Grecs ou parmi les Barbares qui ait été plus aimé. En voici encore une preuve. Quoique Cyrus ne fût que le premier esclave du roi, personne ne le voulut quitter pour ce monarque. Orontas seul l'essaya, et ce Perse même éprouva bientôt que l'homme en qui il avait confiance était plus attaché à Cyrus qu'à lui. Mais lorsque la guerre fut déclarée entre les deux frères, beaucoup de sujets d'Artaxerxès, et même des favoris que le roi aimait le plus l'abandonnèrent pour aller trouver Cyrus. Ils jugeaient qu'en se conduisant avec valeur ils obtiendraient à la cour de ce prince des honneurs plus dignes d'eux qu'à celle d'Artaxerxès. La mort de Cyrus fournit encore une grande preuve et qu'il était personnellement bon, et qu'il savait distinguer sûrement les hommes fidèles, affectionnés et constants ; car lorsqu'il tomba, tous ses amis ses commensaux, qui combattaient à ses côtés, se firent tuer en voulant le venger. Ariée seul lui survécut, parce qu'il commandait alors la cavalerie de l'aile gauche. Dès qu'il sut la mort du prince, il prit la fuite, et emmena les troupes qui étaient à ses ordres.
On coupa, sur le champ de bataille même, la tête et la main droite de Cyrus. Le roi avec ses troupes, poursuivant les fuyards, entre dans le camp de son frère. Les Barbares, que conduisait Ariée, ne s'arrêtent pas dans leur fuite, mais traversent leur camp et se réfugient dans celui d'où l'on était parti le matin, qui était éloigné, disait‑on, du champ de bataille de quatre parasanges. Le roi et ses troupes mettent tout au pillage, et prennent la Phocéenne, concubine de Cyrus, dont on vantait beaucoup les talents et la beauté. Une plus jeune, qui était de Milet, arrêtée par les soldats du roi, s'enfuit nue vers les Grecs qui étaient de garde aux équipages. Ceux‑ci se formèrent, tuèrent bon nombre de ces pillards, et perdirent aussi quelques hommes. Mais ils ne quittèrent point leur poste, et sauvèrent non seulement cette femme, mais tout ce qui se trouva derrière eux, hommes et effets. Le roi et les Grecs étaient alors environ à trente stades les uns des autres. Les Grecs poursuivaient ce qui était en avant d'eux, comme s'ils eussent tout vaincu. Les Perses pillaient le camp de Cyrus, comme si toute leur armée eût eu l'avantage. Mais les Grecs apprenant que le roi tombait sur leurs bagages, et Tissapherne ayant dit à ce prince que les Grecs avaient repoussé l'aile qui leur était opposée et s'avançaient à la poursuite des fuyards, Artaxerxès rallie et reforme ses troupes. D'un autre côté, Cléarque appelle Proxène, celui des généraux grecs qui se trouvait le plus près de lui et ils délibèrent s'ils enverront un détachement pour sauver les équipages ou s'ils y marcheront tous en force.
Alors ils virent que le roi, qui était sur leurs derrières, s'avançait vers eux, les Grecs firent volte‑face, et se préparèrent à le recevoir, s'il tentait de les attaquer de ce côté‑là ; mais le roi prit une autre direction, et ramena son armée par le chemin qu'elle avait suivi en venant, lorsqu'il avait tourné l'aile gauche de Cyrus. Il s'était joint à ses troupes, et les déserteurs qui avaient passé aux Grecs pendant la bataille, et ce qui suivait Tissapherne, et Tissapherne lui‑même ; car ce satrape n'avait pas pris la fuite à la première mêlée. Il avait percé au contraire près du fleuve, où étaient les Grecs armés à la légère. Il n'en tua à la vérité aucun, en traversant leur ligne, parce que les Grecs s'ouvrant, frappaient et dardaient la cavalerie qui passait. Ils étaient commandés par Épisthène d'Amphipolis, qui avait la réputation d'un général prudent. Tissapherne s'éloigna donc d'eux avec perte, et parvenu au camp des Grecs, il y rencontra le roi. Ayant joint leurs troupes et les ayant formées, ils marchèrent ensemble. Lorsqu'ils furent à la hauteur de la gauche des Grecs, ceux‑ci craignirent qu'on ne les prît en flanc, et que se pliant des deux côtés sur eux, les Barbares ne les taillassent en pièces. Ils voulaient, par un quart de conversion, faire marcher leur aile gauche jusqu'à l'Euphrate et appuyer le derrière de leur ligne à ce fleuve. Pendant qu'ils s'y résolvaient, le roi reprit sa première position, et formant devant eux sa ligne, s'avança pour les attaquer, comme il avait fait d'abord. Les Grecs voyant les Barbares près d'eux et rangés en bataille, chantèrent de nouveau le péan, et chargèrent avec encore plus d'ardeur que la première fois. Les Barbares ne les attendirent pas et s'enfuirent de plus loin qu'ils n'avaient fait à la charge précédente. Les Grecs les poursuivirent, jusqu'à un village et s'y arrêtèrent. Car le village était dominé par une colline où s'étaient reformées les troupes du roi, non pas à la vérité l'infanterie ; mais la colline était couverte de cavalerie, et l'on ne pouvait savoir ce qui se passait derrière. On prétendait y voir l'étendard royal. C'est une aigle d'or déployant ses ailes et posée sur une pique.
Les Grecs s'étant avancés ensuite vers la colline, la cavalerie l'abandonna. Elle ne se retira pas tout entière à la fois ; mais par pelotons, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. La colline se dégarnissait peu à peu et enfin tout disparut. Cléarque n'y voulut pas faire monter les Grecs. Il fit faire halte au bas, et envoya au sommet Lycius de Syracuse et un autre Grec, leur ordonnant de rapporter ce qu'ils auraient découvert au‑delà du tertre. Lycius y poussa son cheval et revint dire qu'on voyait les ennemis fuir à toutes jambes. Ceci se passait presque au coucher du soleil. Les Grecs s'arrêtèrent et posèrent leurs armes à terre pour se reposer. Ils s'étonnaient que Cyrus ne parût point ou qu'il ne leur arrivât personne chargé de ses ordres. Car ils ignoraient que ce prince fût tué, et croyaient qu'il était à la poursuite des ennemis ou qu'il s'était avancé pour s'emparer de quelque poste. Ils délibérèrent si restant où ils étaient, ils y feraient venir leurs équipages ou s'ils se retireraient au camp. Ils se déterminèrent à ce dernier parti, et arrivèrent à leurs tentes vers l'heure du souper. Telle fut la fin de cette journée. Les Grecs trouvèrent la plupart de leurs effets et tous les vivres pillés. Les troupes du roi avaient fait aussi main basse sur les caissons pleins de farine et de vin, dont Cyrus s'était pourvu pour en faire la distribution aux Grecs, s'il survenait par hasard à son armée une grande disette de vivres. On disait que ces caissons étaient au nombre de quatre cents. Par cette raison, la plupart des Grecs ne purent souper, et ils n'avaient pas dîné. Car avant qu'on prît un camp et qu'on envoyât le soldat faire ce repas, le roi avait paru. Voilà comment les Grecs passèrent cette nuit.