RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER à LA TABLE DES MATIÈRES DE THUCYDIDE

THUCYDIDE

HISTOIRE DE LA GUERRE DU PÉLOPONNÈSE

LXXI

LXXII

LXXIII

LXXIV

LXXV

LXXVI

LXXVII

LXXVIII

LXXIX

LXXX

LXXXI

LXXXII

LXXXIII

LXXXIV

LXXXV

LXXXVI

LXXXVII

LXXXVIII

LXXXIX

XC

XCI

XCII

XCIII

XCIV

XCV

XCVI

XCVII

XCVIII

XCIX

C

 

CI

CII

CIII

CIV

CV

CVI

CVII

CVIII

CIX

CX

CXI

CXII

CXIII

CXIV

CXV

CXVI

CXVII

CXVIII

CXIX

CXX

CXXI

CXXII

CXXIII

CXXIV

CXXV

CXXVI

CXXVII

CXXVII

CXXIX

CXXX

CXXXI

CXXXII

CXXXIII

CXXXIV

CXXXV

CXXXVI

CXXXVII

CXXXVIII

CXXXIX

CLX

CXLI

CXLII

CXLIII

CXLIV

CXLV

CXLVI

 

 

 

 

 

LIVRE PREMIER 

(1- 70)  (71 - 145)

[71]  'Ταύτης μέντοι τοιαύτης ἀντικαθεστηκυίας πόλεως, ὦ Λακεδαιμόνιοι, διαμέλλετε καὶ οἴεσθε τὴν ἡσυχίαν οὐ τούτοις τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ πλεῖστον ἀρκεῖν οἲ ἂν τῇ μὲν παρασκευῇ δίκαια πράσσωσι, τῇ δὲ γνώμῃ, ἢν ἀδικῶνται, δῆλοι ὦσι μὴ ἐπιτρέψοντες, ἀλλ' ἐπὶ τῷ μὴ λυπεῖν τε τοὺς ἄλλους καὶ αὐτοὶ ἀμυνόμενοι μὴ βλάπτεσθαι τὸ ἴσον νέμετε. μόλις δ' ἂν πόλει ὁμοίᾳ παροικοῦντες ἐτυγχάνετε τούτου· νῦν δ', ὅπερ καὶ ἄρτι ἐδηλώσαμεν, ἀρχαιότροπα ὑμῶν τὰ ἐπιτηδεύματα πρὸς αὐτούς ἐστιν. ἀνάγκη δὲ ὥσπερ τέχνης αἰεὶ τὰ ἐπιγιγνόμενα κρατεῖν· καὶ ἡσυχαζούσῃ μὲν πόλει τὰ ἀκίνητα νόμιμα ἄριστα, πρὸς πολλὰ δὲ ἀναγκαζομένοις ἰέναι πολλῆς καὶ τῆς ἐπιτεχνήσεως δεῖ. δι' ὅπερ καὶ τὰ τῶν Ἀθηναίων ἀπὸ τῆς πολυπειρίας ἐπὶ πλέον ὑμῶν κεκαίνωται. μέχρι μὲν οὖν τοῦδε ὡρίσθω ὑμῶν ἡ βραδυτής· νῦν δὲ τοῖς τε ἄλλοις καὶ Ποτειδεάταις, ὥσπερ ὑπεδέξασθε, βοηθήσατε κατὰ τάχος ἐσβαλόντες ἐς τὴν Ἀττικήν, ἵνα μὴ ἄνδρας τε φίλους καὶ ξυγγενεῖς τοῖς ἐχθίστοις προῆσθε καὶ ἡμᾶς τοὺς ἄλλους ἀθυμίᾳ πρὸς ἑτέραν τινὰ ξυμμαχίαν τρέψητε. δρῷμεν δ' ἂν ἄδικον οὐδὲν οὔτε πρὸς θεῶν τῶν ὁρκίων οὔτε πρὸς ἀνθρώπων τῶν αἰσθανομένων· λύουσι γὰρ σπονδὰς οὐχ οἱ δι' ἐρημίαν ἄλλοις προσιόντες, ἀλλ' οἱ μὴ βοηθοῦντες οἷς ἂν ξυνομόσωσιν. βουλομένων δὲ ὑμῶν προθύμων εἶναι μενοῦμεν· οὔτε γὰρ ὅσια ἂν ποιοῖμεν μεταβαλλόμενοι οὔτε ξυνηθεστέρους ἂν ἄλλους εὕροιμεν. πρὸς τάδε βουλεύεσθε εὖ καὶ τὴν Πελοπόννησον πειρᾶσθε μὴ ἐλάσσω ἐξηγεῖσθαι ἢ οἱ πατέρες ὑμῖν παρέδοσαν.'
[72]  Τοιαῦτα μὲν οἱ Κορίνθιοι εἶπον. τῶν δὲ Ἀθηναίων ἔτυχε γὰρ πρεσβεία πρότερον ἐν τῇ Λακεδαίμονι περὶ ἄλλων παροῦσα, καὶ ὡς ᾔσθοντο τῶν λόγων, ἔδοξεν αὐτοῖς παριτητέα ἐς τοὺς Λακεδαιμονίους εἶναι, τῶν μὲν ἐγκλημάτων πέρι μηδὲν ἀπολογησομένους ὧν αἱ πόλεις ἐνεκάλουν, δηλῶσαι δὲ περὶ τοῦ παντὸς ὡς οὐ ταχέως αὐτοῖς βουλευτέον εἴη, ἀλλ' ἐν πλέονι σκεπτέον. καὶ ἅμα τὴν σφετέραν πόλιν ἐβούλοντο σημῆναι ὅση εἴη δύναμιν, καὶ ὑπόμνησιν ποιήσασθαι τοῖς τε πρεσβυτέροις ὧν ᾔδεσαν καὶ τοῖς νεωτέροις ἐξήγησιν ὧν ἄπειροι ἦσαν, νομίζοντες μᾶλλον ἂν αὐτοὺς ἐκ τῶν λόγων πρὸς τὸ ἡσυχάζειν τραπέσθαι ἢ πρὸς τὸ πολεμεῖν. προσελθόντες οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἔφασαν βούλεσθαι καὶ αὐτοὶ ἐς τὸ πλῆθος αὐτῶν εἰπεῖν, εἴ τι μὴ ἀποκωλύοι. οἱ δὲ ἐκέλευόν τε παριέναι, καὶ παρελθόντες οἱ Ἀθηναῖοι ἔλεγον τοιάδε.
[73]  'Ἡ μὲν πρέσβευσις ἡμῶν οὐκ ἐς ἀντιλογίαν τοῖς ὑμετέροις ξυμμάχοις ἐγένετο, ἀλλὰ περὶ ὧν ἡ πόλις ἔπεμψεν· αἰσθανόμενοι δὲ καταβοὴν οὐκ ὀλίγην οὖσαν ἡμῶν παρήλθομεν οὐ τοῖς ἐγκλήμασι τῶν πόλεων ἀντεροῦντες (οὐ γὰρ παρὰ δικασταῖς ὑμῖν οὔτε ἡμῶν οὔτε τούτων οἱ λόγοι ἂν γίγνοιντο), ἀλλ' ὅπως μὴ ῥᾳδίως περὶ μεγάλων πραγμάτων τοῖς ξυμμάχοις πειθόμενοι χεῖρον βουλεύσησθε, καὶ ἅμα βουλόμενοι περὶ τοῦ παντὸς λόγου τοῦ ἐς ἡμᾶς καθεστῶτος δηλῶσαι ὡς οὔτε ἀπεικότως ἔχομεν ἃ κεκτήμεθα, ἥ τε πόλις ἡμῶν ἀξία λόγου ἐστίν.
'Καὶ τὰ μὲν πάνυ παλαιὰ τί δεῖ λέγειν, ὧν ἀκοαὶ μᾶλλον λόγων μάρτυρες ἢ ὄψις τῶν ἀκουσομένων; τὰ δὲ Μηδικὰ καὶ ὅσα αὐτοὶ ξύνιστε, εἰ καὶ δι' ὄχλου μᾶλλον ἔσται αἰεὶ προβαλλομένοις, ἀνάγκη λέγειν· καὶ γὰρ ὅτε ἐδρῶμεν, ἐπ' ὠφελίᾳ ἐκινδυνεύετο, ἧς τοῦ μὲν ἔργου μέρος μετέσχετε, τοῦ δὲ λόγου μὴ παντός, εἴ τι ὠφελεῖ, στερισκώμεθα. ῥηθήσεται δὲ οὐ παραιτήσεως μᾶλλον ἕνεκα ἢ μαρτυρίου καὶ δηλώσεως πρὸς οἵαν ὑμῖν πόλιν μὴ εὖ βουλευομένοις ὁ ἀγὼν καταστήσεται. φαμὲν γὰρ Μαραθῶνί τε μόνοι προκινδυνεῦσαι τῷ βαρβάρῳ καὶ ὅτε τὸ ὕστερον ἦλθεν, οὐχ ἱκανοὶ ὄντες κατὰ γῆν ἀμύνεσθαι, ἐσβάντες ἐς τὰς ναῦς πανδημεὶ ἐν Σαλαμῖνι ξυνναυμαχῆσαι, ὅπερ ἔσχε μὴ κατὰ πόλεις αὐτὸν ἐπιπλέοντα τὴν Πελοπόννησον πορθεῖν, ἀδυνάτων ἂν ὄντων πρὸς ναῦς πολλὰς ἀλλήλοις ἐπιβοηθεῖν. τεκμήριον δὲ μέγιστον αὐτὸς ἐποίησεν· νικηθεὶς γὰρ ταῖς ναυσὶν ὡς οὐκέτι αὐτῷ ὁμοίας οὔσης τῆς δυνάμεως κατὰ τάχος τῷ πλέονι τοῦ στρατοῦ ἀνεχώρησεν.  [74]  τοιούτου μέντοι τούτου ξυμβάντος, καὶ σαφῶς δηλωθέντος ὅτι ἐν ταῖς ναυσὶ τῶν Ἑλλήνων τὰ πράγματα ἐγένετο, τρία τὰ ὠφελιμώτατα ἐς αὐτὸ παρεσχόμεθα, ἀριθμόν τε νεῶν πλεῖστον καὶ ἄνδρα στρατηγὸν ξυνετώτατον καὶ προθυμίαν ἀοκνοτάτην· ναῦς μέν γε ἐς τὰς τετρακοσίας ὀλίγῳ ἐλάσσους τῶν δύο μοιρῶν, Θεμιστοκλέα δὲ ἄρχοντα, ὃς αἰτιώτατος ἐν τῷ στενῷ ναυμαχῆσαι ἐγένετο, ὅπερ σαφέστατα ἔσωσε τὰ πράγματα, καὶ αὐτὸν διὰ τοῦτο ὑμεῖς ἐτιμήσατε μάλιστα δὴ ἄνδρα ξένον τῶν ὡς ὑμᾶς ἐλθόντων· προθυμίαν δὲ καὶ πολὺ τολμηροτάτην ἐδείξαμεν, οἵ γε, ἐπειδὴ ἡμῖν κατὰ γῆν οὐδεὶς ἐβοήθει, τῶν ἄλλων ἤδη μέχρι ἡμῶν δουλευόντων ἠξιώσαμεν ἐκλιπόντες τὴν πόλιν καὶ τὰ οἰκεῖα διαφθείραντες μηδ' ὣς τὸ τῶν περιλοίπων ξυμμάχων κοινὸν προλιπεῖν μηδὲ σκεδασθέντες ἀχρεῖοι αὐτοῖς γενέσθαι, ἀλλ' ἐσβάντες ἐς τὰς ναῦς κινδυνεῦσαι καὶ μὴ ὀργισθῆναι ὅτι ἡμῖν οὐ προυτιμωρήσατε. ὥστε φαμὲν οὐχ ἧσσον αὐτοὶ ὠφελῆσαι ὑμᾶς ἢ τυχεῖν τούτου. ὑμεῖς μὲν γὰρ ἀπό τε οἰκουμένων τῶν πόλεων καὶ ἐπὶ τῷ τὸ λοιπὸν νέμεσθαι, ἐπειδὴ ἐδείσατε ὑπὲρ ὑμῶν καὶ οὐχ ἡμῶν τὸ πλέον, ἐβοηθήσατε (ὅτε γοῦν ἦμεν ἔτι σῶοι, οὐ παρεγένεσθε)· ἡμεῖς δὲ ἀπό τε τῆς οὐκ οὔσης ἔτι ὁρμώμενοι καὶ ὑπὲρ τῆς ἐν βραχείᾳ ἐλπίδι οὔσης κινδυνεύοντες ξυνεσώσαμεν ὑμᾶς τε τὸ μέρος καὶ ἡμᾶς αὐτούς. εἰ δὲ προσεχωρήσαμεν πρότερον τῷ Μήδῳ δείσαντες, ὥσπερ καὶ ἄλλοι, περὶ τῇ χώρᾳ, ἢ μὴ ἐτολμήσαμεν ὕστερον ἐσβῆναι ἐς τὰς ναῦς ὡς διεφθαρμένοι, οὐδὲν ἂν ἔδει ἔτι ὑμᾶς μὴ ἔχοντας ναῦς ἱκανὰς ναυμαχεῖν, ἀλλὰ καθ' ἡσυχίαν ἂν αὐτῷ προυχώρησε τὰ πράγματα ᾗ ἐβούλετο.
[75]  'Ἆρ' ἄξιοί ἐσμεν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, καὶ προθυμίας ἕνεκα τῆς τότε καὶ γνώμης ξυνέσεως ἀρχῆς γε ἧς ἔχομεν τοῖς Ἕλλησι μὴ οὕτως ἄγαν ἐπιφθόνως διακεῖσθαι; καὶ γὰρ αὐτὴν τήνδε ἐλάβομεν οὐ βιασάμενοι, ἀλλ' ὑμῶν μὲν οὐκ ἐθελησάντων παραμεῖναι πρὸς τὰ ὑπόλοιπα τοῦ βαρβάρου, ἡμῖν δὲ προσελθόντων τῶν ξυμμάχων καὶ αὐτῶν δεηθέντων ἡγεμόνας καταστῆναι· ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἔργου κατηναγκάσθημεν τὸ πρῶτον προαγαγεῖν αὐτὴν ἐς τόδε, μάλιστα μὲν ὑπὸ δέους, ἔπειτα καὶ τιμῆς, ὕστερον καὶ ὠφελίας. καὶ οὐκ ἀσφαλὲς ἔτι ἐδόκει εἶναι τοῖς πολλοῖς ἀπηχθημένους, καί τινων καὶ ἤδη ἀποστάντων κατεστραμμένων, ὑμῶν τε ἡμῖν οὐκέτι ὁμοίως φίλων, ἀλλ' ὑπόπτων καὶ διαφόρων ὄντων, ἀνέντας κινδυνεύειν· καὶ γὰρ ἂν αἱ ἀποστάσεις πρὸς ὑμᾶς ἐγίγνοντο. πᾶσι δὲ ἀνεπίφθονον τὰ ξυμφέροντα τῶν μεγίστων πέρι κινδύνων εὖ τίθεσθαι.  [76]  ὑμεῖς γοῦν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, τὰς ἐν τῇ Πελοποννήσῳ πόλεις ἐπὶ τὸ ὑμῖν ὠφέλιμον καταστησάμενοι ἐξηγεῖσθε· καὶ εἰ τότε ὑπομείναντες διὰ παντὸς ἀπήχθεσθε ἐν τῇ ἡγεμονίᾳ, ὥσπερ ἡμεῖς, εὖ ἴσμεν μὴ ἂν ἧσσον ὑμᾶς λυπηροὺς γενομένους τοῖς ξυμμάχοις καὶ ἀναγκασθέντας ἂν ἢ ἄρχειν ἐγκρατῶς ἢ αὐτοὺς κινδυνεύειν. οὕτως οὐδ' ἡμεῖς θαυμαστὸν οὐδὲν πεποιήκαμεν οὐδ' ἀπὸ τοῦ ἀνθρωπείου τρόπου, εἰ ἀρχήν τε διδομένην ἐδεξάμεθα καὶ ταύτην μὴ ἀνεῖμεν ὑπὸ <τριῶν> τῶν μεγίστων νικηθέντες, τιμῆς καὶ δέους καὶ ὠφελίας, οὐδ' αὖ πρῶτοι τοῦ τοιούτου ὑπάρξαντες, ἀλλ' αἰεὶ καθεστῶτος τὸν ἥσσω ὑπὸ τοῦ δυνατωτέρου κατείργεσθαι, ἄξιοί τε ἅμα νομίζοντες εἶναι καὶ ὑμῖν δοκοῦντες μέχρι οὗ τὰ ξυμφέροντα λογιζόμενοι τῷ δικαίῳ λόγῳ νῦν χρῆσθε, ὃν οὐδείς πω παρατυχὸν ἰσχύι τι κτήσασθαι προθεὶς τοῦ μὴ πλέον ἔχειν ἀπετράπετο. ἐπαινεῖσθαί τε ἄξιοι οἵτινες χρησάμενοι τῇ ἀνθρωπείᾳ φύσει ὥστε ἑτέρων ἄρχειν δικαιότεροι ἢ κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν δύναμιν γένωνται. ἄλλους γ' ἂν οὖν οἰόμεθα τὰ ἡμέτερα λαβόντας δεῖξαι ἂν μάλιστα εἴ τι μετριάζομεν· ἡμῖν δὲ καὶ ἐκ τοῦ ἐπιεικοῦς ἀδοξία τὸ πλέον ἢ ἔπαινος οὐκ εἰκότως περιέστη.
[77]  'Καὶ ἐλασσούμενοι γὰρ ἐν ταῖς ξυμβολαίαις πρὸς τοὺς ξυμμάχους δίκαις καὶ παρ' ἡμῖν αὐτοῖς ἐν τοῖς ὁμοίοις νόμοις ποιήσαντες τὰς κρίσεις φιλοδικεῖν δοκοῦμεν. καὶ οὐδεὶς σκοπεῖ αὐτῶν τοῖς καὶ ἄλλοθί που ἀρχὴν ἔχουσι καὶ ἧσσον ἡμῶν πρὸς τοὺς ὑπηκόους μετρίοις οὖσι διότι τοῦτο οὐκ ὀνειδίζεται· βιάζεσθαι γὰρ οἷς ἂν ἐξῇ, δικάζεσθαι οὐδὲν προσδέονται. οἱ δὲ εἰθισμένοι πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁμιλεῖν, ἤν τι παρὰ τὸ μὴ οἴεσθαι χρῆναι ἢ γνώμῃ ἢ δυνάμει τῇ διὰ τὴν ἀρχὴν καὶ ὁπωσοῦν ἐλασσωθῶσιν, οὐ τοῦ πλέονος μὴ στερισκόμενοι χάριν ἔχουσιν, ἀλλὰ τοῦ ἐνδεοῦς χαλεπώτερον φέρουσιν ἢ εἰ ἀπὸ πρώτης ἀποθέμενοι τὸν νόμον φανερῶς ἐπλεονεκτοῦμεν. ἐκείνως δὲ οὐδ' ἂν αὐτοὶ ἀντέλεγον ὡς οὐ χρεὼν τὸν ἥσσω τῷ κρατοῦντι ὑποχωρεῖν. ἀδικούμενοί τε, ὡς ἔοικεν, οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον ὀργίζονται ἢ βιαζόμενοι· τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ ἴσου δοκεῖ πλεονεκτεῖσθαι, τὸ δ' ἀπὸ τοῦ κρείσσονος καταναγκάζεσθαι. ὑπὸ γοῦν τοῦ Μήδου δεινότερα τούτων πάσχοντες ἠνείχοντο, ἡ δὲ ἡμετέρα ἀρχὴ χαλεπὴ δοκεῖ εἶναι, εἰκότως· τὸ παρὸν γὰρ αἰεὶ βαρὺ τοῖς ὑπηκόοις. ὑμεῖς γ' ἂν οὖν εἰ καθελόντες ἡμᾶς ἄρξαιτε, τάχα ἂν τὴν εὔνοιαν ἣν διὰ τὸ ἡμέτερον δέος εἰλήφατε μεταβάλοιτε, εἴπερ οἷα καὶ τότε πρὸς τὸν Μῆδον δι' ὀλίγου ἡγησάμενοι ὑπεδείξατε, ὁμοῖα καὶ νῦν γνώσεσθε. ἄμεικτα γὰρ τά τε καθ' ὑμᾶς αὐτοὺς νόμιμα τοῖς ἄλλοις ἔχετε καὶ προσέτι εἷς ἕκαστος ἐξιὼν οὔτε τούτοις χρῆται οὔθ' οἷς ἡ ἄλλη Ἑλλὰς νομίζει.
[78]  'Βουλεύεσθε οὖν βραδέως ὡς οὐ περὶ βραχέων, καὶ μὴ ἀλλοτρίαις γνώμαις καὶ ἐγκλήμασι πεισθέντες οἰκεῖον πόνον πρόσθησθε. τοῦ δὲ πολέμου τὸν παράλογον, ὅσος ἐστί, πρὶν ἐν αὐτῷ γενέσθαι προδιάγνωτε· μηκυνόμενος γὰρ φιλεῖ ἐς τύχας τὰ πολλὰ περιίστασθαι, ὧν ἴσον τε ἀπέχομεν καὶ ὁποτέρως ἔσται ἐν ἀδήλῳ κινδυνεύεται. ἰόντες τε οἱ ἄνθρωποι ἐς τοὺς πολέμους τῶν ἔργων πρότερον ἔχονται, ἃ χρῆν ὕστερον δρᾶν, κακοπαθοῦντες δὲ ἤδη τῶν λόγων ἅπτονται. ἡμεῖς δὲ ἐν οὐδεμιᾷ πω τοιαύτῃ ἁμαρτίᾳ ὄντες οὔτ' αὐτοὶ οὔθ' ὑμᾶς ὁρῶντες λέγομεν ὑμῖν, ἕως ἔτι αὐθαίρετος ἀμφοτέροις ἡ εὐβουλία, σπονδὰς μὴ λύειν μηδὲ παραβαίνειν τοὺς ὅρκους, τὰ δὲ διάφορα δίκῃ λύεσθαι κατὰ τὴν ξυνθήκην. εἰ δὲ μή, θεοὺς τοὺς ὁρκίους μάρτυρας ποιούμενοι πειρασόμεθα ἀμύνεσθαι πολέμου ἄρχοντας ταύτῃ ᾗ ἂν ὑφηγῆσθε.'
[79]  Τοιαῦτα δὲ οἱ Ἀθηναῖοι εἶπον. ἐπειδὴ δὲ τῶν τε ξυμμάχων ἤκουσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι τὰ ἐγκλήματα τὰ ἐς τοὺς Ἀθηναίους καὶ τῶν Ἀθηναίων ἃ ἔλεξαν, μεταστησάμενοι πάντας ἐβουλεύοντο κατὰ σφᾶς αὐτοὺς περὶ τῶν παρόντων. καὶ τῶν μὲν πλεόνων ἐπὶ τὸ αὐτὸ αἱ γνῶμαι ἔφερον, ἀδικεῖν τε τοὺς Ἀθηναίους ἤδη καὶ πολεμητέα εἶναι ἐν τάχει· παρελθὼν δὲ Ἀρχίδαμος ὁ βασιλεὺς αὐτῶν, ἀνὴρ καὶ ξυνετὸς δοκῶν εἶναι καὶ σώφρων, ἔλεξε τοιάδε.
[80]  'Καὶ αὐτὸς πολλῶν ἤδη πολέμων ἔμπειρός εἰμι, ὦ Λακεδαιμόνιοι, καὶ ὑμῶν τοὺς ἐν τῇ αὐτῇ ἡλικίᾳ ὁρῶ, ὥστε μήτε ἀπειρίᾳ ἐπιθυμῆσαί τινα τοῦ ἔργου, ὅπερ ἂν οἱ πολλοὶ πάθοιεν, μήτε ἀγαθὸν καὶ ἀσφαλὲς νομίσαντα. εὕροιτε δ' ἂν τόνδε περὶ οὗ νῦν βουλεύεσθε οὐκ ἂν ἐλάχιστον γενόμενον, εἰ σωφρόνως τις αὐτὸν ἐκλογίζοιτο. πρὸς μὲν γὰρ Πελοποννησίους καὶ τοὺς ἀστυγείτονας παρόμοιος ἡμῶν ἡ ἀλκή, καὶ διὰ ταχέων οἷόν τε ἐφ' ἕκαστα ἐλθεῖν· πρὸς δὲ ἄνδρας οἲ γῆν τε ἑκὰς ἔχουσι καὶ προσέτι θαλάσσης ἐμπειρότατοί εἰσι καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἄριστα ἐξήρτυνται, πλούτῳ τε ἰδίῳ καὶ δημοσίῳ καὶ ναυσὶ καὶ ἵπποις καὶ ὅπλοις καὶ ὄχλῳ ὅσος οὐκ ἐν ἄλλῳ ἑνί γε χωρίῳ Ἑλληνικῷ ἐστίν, ἔτι δὲ καὶ ξυμμάχους πολλοὺς φόρου ὑποτελεῖς ἔχουσι, πῶς χρὴ πρὸς τούτους ῥᾳδίως πόλεμον ἄρασθαι καὶ τίνι πιστεύσαντας ἀπαρασκεύους ἐπειχθῆναι; πότερον ταῖς ναυσίν; ἀλλ' ἥσσους ἐσμέν· εἰ δὲ μελετήσομεν καὶ ἀντιπαρασκευασόμεθα, χρόνος ἐνέσται. ἀλλὰ τοῖς χρήμασιν; ἀλλὰ πολλῷ πλέον ἔτι τούτου ἐλλείπομεν καὶ οὔτε ἐν κοινῷ ἔχομεν οὔτε ἑτοίμως ἐκ τῶν ἰδίων φέρομεν.  [81]  τάχ' ἄν τις θαρσοίη ὅτι τοῖς ὅπλοις αὐτῶν καὶ τῷ πλήθει ὑπερφέρομεν, ὥστε τὴν γῆν δῃοῦν ἐπιφοιτῶντες. τοῖς δὲ ἄλλη γῆ ἐστὶ πολλὴ ἧς ἄρχουσι, καὶ ἐκ θαλάσσης ὧν δέονται ἐπάξονται. εἰ δ' αὖ τοὺς ξυμμάχους ἀφιστάναι πειρασόμεθα, δεήσει καὶ τούτοις ναυσὶ βοηθεῖν τὸ πλέον οὖσι νησιώταις. τίς οὖν ἔσται ἡμῶν ὁ πόλεμος; εἰ μὴ γὰρ ἢ ναυσὶ κρατήσομεν ἢ τὰς προσόδους ἀφαιρήσομεν ἀφ' ὧν τὸ ναυτικὸν τρέφουσι, βλαψόμεθα τὰ πλείω. κἀν τούτῳ οὐδὲ καταλύεσθαι ἔτι καλόν, ἄλλως τε καὶ εἰ δόξομεν ἄρξαι μᾶλλον τῆς διαφορᾶς. μὴ γὰρ δὴ ἐκείνῃ γε τῇ ἐλπίδι ἐπαιρώμεθα ὡς ταχὺ παυσθήσεται ὁ πόλεμος, ἢν τὴν γῆν αὐτῶν τέμωμεν. δέδοικα δὲ μᾶλλον μὴ καὶ τοῖς παισὶν αὐτὸν ὑπολίπωμεν· οὕτως εἰκὸς Ἀθηναίους φρονήματι μήτε τῇ γῇ δουλεῦσαι μήτε ὥσπερ ἀπείρους καταπλαγῆναι τῷ πολέμῳ.
[82]  'Οὐ μὴν οὐδὲ ἀναισθήτως αὐτοὺς κελεύω τούς τε ξυμμάχους ἡμῶν ἐᾶν βλάπτειν καὶ ἐπιβουλεύοντας μὴ καταφωρᾶν, ἀλλὰ ὅπλα μὲν μήπω κινεῖν, πέμπειν δὲ καὶ αἰτιᾶσθαι μήτε πόλεμον ἄγαν δηλοῦντας μήθ' ὡς ἐπιτρέψομεν, κἀν τούτῳ καὶ τὰ ἡμέτερ' αὐτῶν ἐξαρτύεσθαι ξυμμάχων τε προσαγωγῇ καὶ Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων, εἴ ποθέν τινα ἢ ναυτικοῦ ἢ χρημάτων δύναμιν προσληψόμεθα (ἀνεπίφθονον δέ, ὅσοι ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ὑπ' Ἀθηναίων ἐπιβουλευόμεθα, μὴ Ἕλληνας  μόνον, ἀλλὰ καὶ βαρβάρους προσλαβόντας διασωθῆναι), καὶ τὰ αὑτῶν ἅμα ἐκποριζώμεθα. καὶ ἢν μὲν ἐσακούωσί τι πρεσβευομένων ἡμῶν, ταῦτα ἄριστα· ἢν δὲ μή, διελθόντων ἐτῶν δύο καὶ τριῶν ἄμεινον ἤδη, ἢν δοκῇ, πεφραγμένοι ἴμεν ἐπ' αὐτούς. καὶ ἴσως ὁρῶντες ἡμῶν ἤδη τήν τε παρασκευὴν καὶ τοὺς λόγους αὐτῇ ὁμοῖα ὑποσημαίνοντας μᾶλλον ἂν εἴκοιεν, καὶ γῆν ἔτι ἄτμητον ἔχοντες καὶ περὶ παρόντων ἀγαθῶν καὶ οὔπω ἐφθαρμένων βουλευόμενοι. μὴ γὰρ ἄλλο τι νομίσητε τὴν γῆν αὐτῶν ἢ ὅμηρον ἔχειν καὶ οὐχ ἧσσον ὅσῳ ἄμεινον ἐξείργασται· ἧς φείδεσθαι χρὴ ὡς ἐπὶ πλεῖστον, καὶ μὴ ἐς ἀπόνοιαν καταστήσαντας αὐτοὺς ἀληπτοτέρους ἔχειν. εἰ γὰρ ἀπαράσκευοι τοῖς τῶν ξυμμάχων ἐγκλήμασιν ἐπειχθέντες τεμοῦμεν αὐτήν, ὁρᾶτε ὅπως μὴ αἴσχιον καὶ ἀπορώτερον τῇ Πελοποννήσῳ πράξομεν. ἐγκλήματα μὲν γὰρ καὶ πόλεων καὶ ἰδιωτῶν οἷόν τε καταλῦσαι· πόλεμον δὲ ξύμπαντας ἀραμένους ἕνεκα τῶν ἰδίων, ὃν οὐχ ὑπάρχει εἰδέναι καθ' ὅτι χωρήσει, οὐ ῥᾴδιον εὐπρεπῶς θέσθαι. 
[83]  'Καὶ ἀνανδρία μηδενὶ πολλοὺς μιᾷ πόλει μὴ ταχὺ ἐπελθεῖν δοκείτω εἶναι. εἰσὶ γὰρ καὶ ἐκείνοις οὐκ ἐλάσσους χρήματα φέροντες ξύμμαχοι, καὶ ἔστιν ὁ πόλεμος οὐχ ὅπλων τὸ πλέον ἀλλὰ δαπάνης, δι' ἣν τὰ ὅπλα ὠφελεῖ, ἄλλως τε καὶ ἠπειρώταις πρὸς θαλασσίους. πορισώμεθα οὖν πρῶτον αὐτήν, καὶ μὴ τοῖς τῶν ξυμμάχων λόγοις πρότερον ἐπαιρώμεθα, οἵπερ δὲ καὶ τῶν ἀποβαινόντων τὸ πλέον ἐπ' ἀμφότερα τῆς αἰτίας ἕξομεν, οὗτοι καὶ καθ' ἡσυχίαν τι αὐτῶν προΐδωμεν.  [84] καὶ τὸ βραδὺ καὶ μέλλον, ὃ μέμφονται μάλιστα ἡμῶν, μὴ αἰσχύνεσθε. σπεύδοντές τε γὰρ σχολαίτερον ἂν παύσαισθε διὰ τὸ ἀπαράσκευοι ἐγχειρεῖν, καὶ ἅμα ἐλευθέραν καὶ εὐδοξοτάτην πόλιν διὰ παντὸς νεμόμεθα. καὶ δύναται  μάλιστα σωφροσύνη ἔμφρων τοῦτ' εἶναι· μόνοι γὰρ δι' αὐτὸ εὐπραγίαις τε οὐκ ἐξυβρίζομεν καὶ ξυμφοραῖς ἧσσον ἑτέρων εἴκομεν· τῶν τε ξὺν ἐπαίνῳ ἐξοτρυνόντων ἡμᾶς ἐπὶ τὰ δεινὰ παρὰ τὸ δοκοῦν ἡμῖν οὐκ ἐπαιρόμεθα ἡδονῇ, καὶ ἤν τις ἄρα ξὺν κατηγορίᾳ παροξύνῃ, οὐδὲν δὴ μᾶλλον ἀχθεσθέντες ἀνεπείσθημεν. πολεμικοί τε καὶ εὔβουλοι διὰ τὸ εὔκοσμον γιγνόμεθα, τὸ μὲν ὅτι αἰδὼς σωφροσύνης πλεῖστον μετέχει, αἰσχύνης δὲ εὐψυχία, εὔβουλοι δὲ ἀμαθέστερον τῶν νόμων τῆς ὑπεροψίας παιδευόμενοι καὶ ξὺν χαλεπότητι σωφρονέστερον ἢ ὥστε αὐτῶν ἀνηκουστεῖν, καὶ μὴ τὰ ἀχρεῖα ξυνετοὶ ἄγαν ὄντες τὰς τῶν πολεμίων παρασκευὰς λόγῳ καλῶς μεμφόμενοι ἀνομοίως ἔργῳ ἐπεξιέναι, νομίζειν δὲ τάς τε διανοίας τῶν πέλας παραπλησίους εἶναι καὶ τὰς προσπιπτούσας τύχας οὐ λόγῳ διαιρετάς. αἰεὶ δὲ ὡς πρὸς εὖ βουλευομένους τοὺς ἐναντίους ἔργῳ παρασκευαζόμεθα· καὶ οὐκ ἐξ ἐκείνων ὡς ἁμαρτησομένων ἔχειν δεῖ τὰς ἐλπίδας, ἀλλ' ὡς ἡμῶν αὐτῶν ἀσφαλῶς προνοουμένων. πολύ τε διαφέρειν οὐ δεῖ νομίζειν ἄνθρωπον ἀνθρώπου, κράτιστον δὲ εἶναι ὅστις ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις παιδεύεται.
[85]  'Ταύτας οὖν ἃς οἱ πατέρες τε ἡμῖν παρέδοσαν μελέτας καὶ αὐτοὶ διὰ παντὸς ὠφελούμενοι ἔχομεν μὴ παρῶμεν, μηδὲ ἐπειχθέντες ἐν βραχεῖ μορίῳ ἡμέρας περὶ πολλῶν σωμάτων καὶ χρημάτων καὶ πόλεων καὶ δόξης βουλεύσωμεν, ἀλλὰ καθ' ἡσυχίαν. ἔξεστι δ' ἡμῖν μᾶλλον ἑτέρων διὰ ἰσχύν. καὶ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους πέμπετε μὲν περὶ τῆς Ποτειδαίας, πέμπετε δὲ περὶ ὧν οἱ ξύμμαχοί φασιν ἀδικεῖσθαι, ἄλλως τε καὶ ἑτοίμων ὄντων αὐτῶν δίκας δοῦναι· ἐπὶ δὲ τὸν διδόντα οὐ πρότερον νόμιμον ὡς ἐπ' ἀδικοῦντα ἰέναι. παρασκευάζεσθε δὲ τὸν πόλεμον ἅμα. ταῦτα γὰρ καὶ κράτιστα βουλεύσεσθε καὶ τοῖς ἐναντίοις φοβερώτατα.' καὶ ὁ μὲν Ἀρχίδαμος τοιαῦτα εἶπεν· παρελθὼν δὲ Σθενελαΐδας τελευταῖος, εἷς τῶν ἐφόρων τότε ὤν, ἔλεξεν [τοῖς Λακεδαιμονίοις] ὧδε.
[86]  'Τοὺς μὲν λόγους τοὺς πολλοὺς τῶν Ἀθηναίων οὐ γιγνώσκω· ἐπαινέσαντες γὰρ πολλὰ ἑαυτοὺς οὐδαμοῦ ἀντεῖπον ὡς οὐκ ἀδικοῦσι τοὺς ἡμετέρους ξυμμάχους καὶ τὴν Πελοπόννησον· καίτοι εἰ πρὸς τοὺς Μήδους ἐγένοντο ἀγαθοὶ τότε, πρὸς δ' ἡμᾶς κακοὶ νῦν, διπλασίας ζημίας ἄξιοί εἰσιν, ὅτι ἀντ' ἀγαθῶν κακοὶ γεγένηνται. ἡμεῖς δὲ ὁμοῖοι καὶ τότε καὶ νῦν ἐσμέν, καὶ τοὺς ξυμμάχους, ἢν σωφρονῶμεν, οὐ περιοψόμεθα ἀδικουμένους οὐδὲ μελλήσομεν τιμωρεῖν· οἱ δ' οὐκέτι μέλλουσι κακῶς πάσχειν. ἄλλοις μὲν γὰρ χρήματά ἐστι πολλὰ καὶ νῆες καὶ ἵπποι, ἡμῖν δὲ ξύμμαχοι ἀγαθοί, οὓς οὐ παραδοτέα τοῖς Ἀθηναίοις ἐστίν, οὐδὲ δίκαις καὶ λόγοις διακριτέα μὴ λόγῳ καὶ αὐτοὺς βλαπτομένους, ἀλλὰ τιμωρητέα ἐν τάχει καὶ παντὶ σθένει. καὶ ὡς ἡμᾶς πρέπει βουλεύεσθαι ἀδικουμένους μηδεὶς διδασκέτω, ἀλλὰ τοὺς μέλλοντας ἀδικεῖν μᾶλλον πρέπει πολὺν χρόνον βουλεύεσθαι. ψηφίζεσθε οὖν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, ἀξίως τῆς Σπάρτης τὸν πόλεμον, καὶ μήτε τοὺς Ἀθηναίους ἐᾶτε μείζους γίγνεσθαι μήτε τοὺς ξυμμάχους καταπροδιδῶμεν, ἀλλὰ ξὺν τοῖς θεοῖς ἐπίωμεν ἐπὶ τοὺς ἀδικοῦντας.'
[87]  Τοιαῦτα λέξας ἐπεψήφιζεν αὐτὸς ἔφορος ὢν ἐς τὴν ἐκκλησίαν τῶν Λακεδαιμονίων. ὁ δέ (κρίνουσι γὰρ βοῇ καὶ οὐ ψήφῳ) οὐκ ἔφη διαγιγνώσκειν τὴν βοὴν ὁποτέρα μείζων, ἀλλὰ βουλόμενος αὐτοὺς φανερῶς ἀποδεικνυμένους τὴν γνώμην ἐς τὸ πολεμεῖν μᾶλλον ὁρμῆσαι ἔλεξεν 'ὅτῳ μὲν ὑμῶν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, δοκοῦσι λελύσθαι αἱ σπονδαὶ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἀδικεῖν, ἀναστήτω ἐς ἐκεῖνο τὸ χωρίον,' δείξας τι χωρίον αὐτοῖς, 'ὅτῳ δὲ μὴ δοκοῦσιν, ἐς τὰ ἐπὶ θάτερα.' ἀναστάντες δὲ διέστησαν, καὶ πολλῷ πλείους ἐγένοντο οἷς ἐδόκουν αἱ σπονδαὶ λελύσθαι. προσκαλέσαντές τε τοὺς ξυμμάχους εἶπον ὅτι σφίσι μὲν δοκοῖεν ἀδικεῖν οἱ Ἀθηναῖοι, βούλεσθαι δὲ καὶ τοὺς πάντας ξυμμάχους παρακαλέσαντες ψῆφον ἐπαγαγεῖν, ὅπως κοινῇ βουλευσάμενοι τὸν πόλεμον ποιῶνται, ἢν δοκῇ. καὶ οἱ μὲν ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου διαπραξάμενοι ταῦτα, καὶ οἱ Ἀθηναίων πρέσβεις ὕστερον ἐφ' ἅπερ ἦλθον χρηματίσαντες· ἡ δὲ διαγνώμη αὕτη τῆς ἐκκλησίας, τοῦ τὰς σπονδὰς λελύσθαι, ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει τῶν τριακοντουτίδων σπονδῶν προκεχωρηκυιῶν, αἳ ἐγένοντο μετὰ τὰ Εὐβοϊκά.  [88]  ἐψηφίσαντο δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι τὰς σπονδὰς λελύσθαι καὶ πολεμητέα εἶναι οὐ τοσοῦτον τῶν ξυμμάχων πεισθέντες τοῖς λόγοις ὅσον φοβούμενοι τοὺς Ἀθηναίους μὴ ἐπὶ μεῖζον δυνηθῶσιν, ὁρῶντες αὐτοῖς τὰ πολλὰ τῆς Ἑλλάδος ὑποχείρια ἤδη ὄντα.
[89]  Οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι τρόπῳ τοιῷδε ἦλθον ἐπὶ τὰ πράγματα ἐν οἷς ηὐξήθησαν. ἐπειδὴ Μῆδοι ἀνεχώρησαν ἐκ τῆς Εὐρώπης νικηθέντες καὶ ναυσὶ καὶ πεζῷ ὑπὸ Ἑλλήνων καὶ οἱ καταφυγόντες αὐτῶν ταῖς ναυσὶν ἐς Μυκάλην διεφθάρησαν, Λεωτυχίδης μὲν ὁ βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων, ὅσπερ ἡγεῖτο τῶν ἐν Μυκάλῃ Ἑλλήνων, ἀπεχώρησεν ἐπ' οἴκου ἔχων τοὺς ἀπὸ Πελοποννήσου ξυμμάχους, οἱ δὲ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ἀπὸ Ἰωνίας καὶ Ἑλλησπόντου ξύμμαχοι ἤδη ἀφεστηκότες ἀπὸ βασιλέως ὑπομείναντες Σηστὸν ἐπολιόρκουν Μήδων ἐχόντων, καὶ ἐπιχειμάσαντες εἷλον αὐτὴν ἐκλιπόντων τῶν βαρβάρων, καὶ μετὰ τοῦτο ἀπέπλευσαν ἐξ Ἑλλησπόντου ὡς ἕκαστοι κατὰ πόλεις. Ἀθηναίων δὲ τὸ κοινόν, ἐπειδὴ αὐτοῖς οἱ βάρβαροι ἐκ τῆς χώρας ἀπῆλθον, διεκομίζοντο εὐθὺς ὅθεν ὑπεξέθεντο παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ τὴν περιοῦσαν κατασκευήν, καὶ τὴν πόλιν ἀνοικοδομεῖν παρεσκευάζοντο καὶ τὰ τείχη· τοῦ τε γὰρ περιβόλου βραχέα εἱστήκει καὶ οἰκίαι αἱ μὲν πολλαὶ ἐπεπτώκεσαν, ὀλίγαι δὲ περιῆσαν, ἐν αἷς αὐτοὶ ἐσκήνωσαν οἱ δυνατοὶ τῶν Περσῶν.
[90]  Λακεδαιμόνιοι δὲ αἰσθόμενοι τὸ μέλλον ἦλθον πρεσβείᾳ, τὰ μὲν καὶ αὐτοὶ ἥδιον ἂν ὁρῶντες μήτ' ἐκείνους μήτ' ἄλλον μηδένα τεῖχος ἔχοντα, τὸ δὲ πλέον τῶν ξυμμάχων ἐξοτρυνόντων καὶ φοβουμένων τοῦ τε ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πλῆθος, ὃ πρὶν οὐχ ὑπῆρχε, καὶ τὴν ἐς τὸν Μηδικὸν πόλεμον τόλμαν γενομένην. ἠξίουν τε αὐτοὺς μὴ τειχίζειν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξω Πελοποννήσου μᾶλλον ὅσοις εἱστήκει ξυγκαθελεῖν μετὰ σφῶν τοὺς περιβόλους, τὸ μὲν βουλόμενον καὶ ὕποπτον τῆς γνώμης οὐ δηλοῦντες ἐς τοὺς Ἀθηναίους, ὡς δὲ τοῦ βαρβάρου, εἰ αὖθις ἐπέλθοι, οὐκ ἂν ἔχοντος ἀπὸ ἐχυροῦ ποθέν, ὥσπερ νῦν ἐκ τῶν Θηβῶν, ὁρμᾶσθαι· τήν τε Πελοπόννησον πᾶσιν ἔφασαν ἀναχώρησίν τε καὶ ἀφορμὴν ἱκανὴν εἶναι. οἱ δ' Ἀθηναῖοι Θεμιστοκλέους γνώμῃ τοὺς μὲν Λακεδαιμονίους ταῦτ' εἰπόντας ἀποκρινάμενοι ὅτι πέμψουσιν ὡς αὐτοὺς πρέσβεις περὶ ὧν λέγουσιν εὐθὺς ἀπήλλαξαν· ἑαυτὸν δ' ἐκέλευεν ἀποστέλλειν ὡς τάχιστα ὁ Θεμιστοκλῆς ἐς τὴν Λακεδαίμονα, ἄλλους δὲ πρὸς ἑαυτῷ ἑλομένους πρέσβεις μὴ εὐθὺς ἐκπέμπειν, ἀλλ' ἐπισχεῖν μέχρι τοσούτου ἕως ἂν τὸ τεῖχος ἱκανὸν ἄρωσιν ὥστε ἀπομάχεσθαι ἐκ τοῦ ἀναγκαιοτάτου ὕψους· τειχίζειν δὲ πάντας πανδημεὶ τοὺς ἐν τῇ πόλει [καὶ αὐτοὺς καὶ γυναῖκας καὶ παῖδασ], φειδομένους μήτε ἰδίου μήτε δημοσίου οἰκοδομήματος ὅθεν τις ὠφελία ἔσται ἐς τὸ ἔργον, ἀλλὰ καθαιροῦντας πάντα. καὶ ὁ μὲν ταῦτα διδάξας καὶ ὑπειπὼν τἆλλα ὅτι αὐτὸς τἀκεῖ πράξοι ᾤχετο. καὶ ἐς τὴν Λακεδαίμονα ἐλθὼν οὐ προσῄει πρὸς τὰς ἀρχάς, ἀλλὰ διῆγε καὶ προυφασίζετο. καὶ ὁπότε τις αὐτὸν ἔροιτο τῶν ἐν τέλει ὄντων ὅτι οὐκ ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ κοινόν, ἔφη τοὺς ξυμπρέσβεις ἀναμένειν, ἀσχολίας δέ τινος οὔσης αὐτοὺς ὑπολειφθῆναι, προσδέχεσθαι μέντοι ἐν τάχει ἥξειν καὶ θαυμάζειν ὡς οὔπω πάρεισιν.  [91]  οἱ δὲ ἀκούοντες τῷ μὲν Θεμιστοκλεῖ ἐπείθοντο διὰ φιλίαν αὐτοῦ, τῶν δὲ ἄλλων ἀφικνουμένων καὶ σαφῶς κατηγορούντων ὅτι τειχίζεταί τε καὶ ἤδη ὕψος λαμβάνει, οὐκ εἶχον ὅπως χρὴ ἀπιστῆσαι. γνοὺς δὲ ἐκεῖνος κελεύει αὐτοὺς μὴ λόγοις μᾶλλον παράγεσθαι ἢ πέμψαι σφῶν αὐτῶν ἄνδρας οἵτινες χρηστοὶ καὶ πιστῶς ἀναγγελοῦσι σκεψάμενοι. ἀποστέλλουσιν οὖν, καὶ περὶ αὐτῶν ὁ Θεμιστοκλῆς τοῖς Ἀθηναίοις κρύφα πέμπει κελεύων ὡς ἥκιστα ἐπιφανῶς κατασχεῖν καὶ μὴ ἀφεῖναι πρὶν ἂν αὐτοὶ πάλιν κομισθῶσιν (ἤδη γὰρ καὶ ἧκον αὐτῷ οἱ ξυμπρέσβεις, Ἁβρώνιχός τε ὁ Λυσικλέους καὶ Ἀριστείδης ὁ Λυσιμάχου, ἀγγέλλοντες ἔχειν ἱκανῶς τὸ τεῖχος) ἐφοβεῖτο γὰρ μὴ οἱ Λακεδαιμόνιοι σφᾶς, ὁπότε σαφῶς ἀκούσειαν, οὐκέτι ἀφῶσιν. οἵ τε οὖν Ἀθηναῖοι τοὺς πρέσβεις, ὥσπερ ἐπεστάλη, κατεῖχον, καὶ ὁ Θεμιστοκλῆς ἐπελθὼν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐνταῦθα δὴ φανερῶς εἶπεν ὅτι ἡ μὲν πόλις σφῶν τετείχισται ἤδη ὥστε ἱκανὴ εἶναι σῴζειν τοὺς ἐνοικοῦντας, εἰ δέ τι βούλονται Λακεδαιμόνιοι ἢ οἱ ξύμμαχοι πρεσβεύεσθαι παρὰ σφᾶς, ὡς πρὸς διαγιγνώσκοντας τὸ λοιπὸν ἰέναι τά τε σφίσιν αὐτοῖς ξύμφορα καὶ τὰ κοινά. τήν τε γὰρ πόλιν ὅτε ἐδόκει ἐκλιπεῖν ἄμεινον εἶναι καὶ ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι, ἄνευ ἐκείνων ἔφασαν γνόντες τολμῆσαι, καὶ ὅσα αὖ μετ' ἐκείνων βουλεύεσθαι, οὐδενὸς ὕστεροι γνώμῃ φανῆναι. δοκεῖν οὖν σφίσι καὶ νῦν ἄμεινον εἶναι τὴν ἑαυτῶν πόλιν τεῖχος ἔχειν, καὶ ἰδίᾳ τοῖς πολίταις καὶ ἐς τοὺς πάντας ξυμμάχους ὠφελιμώτερον ἔσεσθαι· οὐ γὰρ οἷόν τ' εἶναι μὴ ἀπὸ ἀντιπάλου παρασκευῆς ὁμοῖόν τι ἢ ἴσον ἐς τὸ κοινὸν βουλεύεσθαι. ἢ πάντας οὖν ἀτειχίστους ἔφη χρῆναι ξυμμαχεῖν ἢ καὶ τάδε νομίζειν ὀρθῶς ἔχειν.  [92]  οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἀκούσαντες ὀργὴν μὲν φανερὰν οὐκ ἐποιοῦντο τοῖς Ἀθηναίοις (οὐδὲ γὰρ ἐπὶ κωλύμῃ, ἀλλὰ γνώμης παραινέσει δῆθεν τῷ κοινῷ ἐπρεσβεύσαντο, ἅμα δὲ καὶ προσφιλεῖς ὄντες ἐν τῷ τότε διὰ τὴν ἐς τὸν Μῆδον προθυμίαν τὰ μάλιστ' αὐτοῖς ἐτύγχανον), τῆς μέντοι βουλήσεως ἁμαρτάνοντες ἀδήλως ἤχθοντο. οἵ τε πρέσβεις ἑκατέρων ἀπῆλθον ἐπ' οἴκου ἀνεπικλήτως.
[93]  Τούτῳ τῷ τρόπῳ οἱ Ἀθηναῖοι τὴν πόλιν ἐτείχισαν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ. καὶ δήλη ἡ οἰκοδομία ἔτι καὶ νῦν ἐστὶν ὅτι κατὰ σπουδὴν ἐγένετο· οἱ γὰρ θεμέλιοι παντοίων λίθων ὑπόκεινται καὶ οὐ ξυνειργασμένων ἔστιν ᾗ, ἀλλ' ὡς ἕκαστόν ποτε προσέφερον, πολλαί τε στῆλαι ἀπὸ σημάτων καὶ λίθοι εἰργασμένοι ἐγκατελέγησαν. μείζων γὰρ ὁ περίβολος πανταχῇ ἐξήχθη τῆς πόλεως, καὶ διὰ τοῦτο πάντα ὁμοίως κινοῦντες ἠπείγοντο. ἔπεισε δὲ καὶ τοῦ Πειραιῶς τὰ λοιπὰ ὁ Θεμιστοκλῆς οἰκοδομεῖν (ὑπῆρκτο δ' αὐτοῦ πρότερον ἐπὶ τῆς ἐκείνου ἀρχῆς ἧς κατ' ἐνιαυτὸν Ἀθηναίοις ἦρξε) νομίζων τό τε χωρίον καλὸν εἶναι, λιμένας ἔχον τρεῖς αὐτοφυεῖς, καὶ αὐτοὺς ναυτικοὺς γεγενημένους μέγα προφέρειν ἐς τὸ κτήσασθαι δύναμιν (τῆς γὰρ δὴ θαλάσσης πρῶτος ἐτόλμησεν εἰπεῖν ὡς ἀνθεκτέα ἐστί), καὶ τὴν ἀρχὴν εὐθὺς ξυγκατεσκεύαζεν. καὶ ᾠκοδόμησαν τῇ ἐκείνου γνώμῃ τὸ πάχος τοῦ τείχους ὅπερ νῦν ἔτι δῆλόν ἐστι περὶ τὸν Πειραιᾶ· δύο γὰρ ἅμαξαι ἐναντίαι ἀλλήλαις τοὺς λίθους ἐπῆγον. ἐντὸς δὲ οὔτε χάλιξ οὔτε πηλὸς ἦν, ἀλλὰ ξυνῳκοδομημένοι μεγάλοι λίθοι καὶ ἐντομῇ ἐγγώνιοι, σιδήρῳ πρὸς ἀλλήλους τὰ ἔξωθεν καὶ μολύβδῳ δεδεμένοι. τὸ δὲ ὕψος ἥμισυ μάλιστα ἐτελέσθη οὗ διενοεῖτο. ἐβούλετο γὰρ τῷ μεγέθει καὶ τῷ πάχει ἀφιστάναι τὰς τῶν πολεμίων ἐπιβουλάς, ἀνθρώπων τε ἐνόμιζεν ὀλίγων καὶ τῶν ἀχρειοτάτων ἀρκέσειν τὴν φυλακήν, τοὺς δ' ἄλλους ἐς τὰς ναῦς ἐσβήσεσθαι. ταῖς γὰρ ναυσὶ μάλιστα προσέκειτο, ἰδών, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τῆς βασιλέως στρατιᾶς τὴν κατὰ θάλασσαν ἔφοδον εὐπορωτέραν τῆς κατὰ γῆν οὖσαν· τόν τε Πειραιᾶ ὠφελιμώτερον ἐνόμιζε τῆς ἄνω πόλεως, καὶ πολλάκις τοῖς Ἀθηναίοις παρῄνει, ἢν ἄρα ποτὲ κατὰ γῆν βιασθῶσι, καταβάντας ἐς αὐτὸν ταῖς ναυσὶ πρὸς ἅπαντας ἀνθίστασθαι. Ἀθηναῖοι μὲν οὖν οὕτως ἐτειχίσθησαν καὶ τἆλλα κατεσκευάζοντο εὐθὺς μετὰ τὴν Μήδων ἀναχώρησιν. 
[94]  Παυσανίας δὲ ὁ Κλεομβρότου ἐκ Λακεδαίμονος στρατηγὸς τῶν Ἑλλήνων ἐξεπέμφθη μετὰ εἴκοσι νεῶν ἀπὸ Πελοποννήσου· ξυνέπλεον δὲ καὶ Ἀθηναῖοι τριάκοντα ναυσὶ καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων πλῆθος. καὶ ἐστράτευσαν ἐς Κύπρον καὶ αὐτῆς τὰ πολλὰ κατεστρέψαντο, καὶ ὕστερον ἐς Βυζάντιον Μήδων ἐχόντων, καὶ ἐξεπολιόρκησαν ἐν τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ.  [95]  ἤδη δὲ βιαίου ὄντος αὐτοῦ οἵ τε ἄλλοι Ἕλληνες ἤχθοντο καὶ οὐχ ἥκιστα οἱ Ἴωνες καὶ ὅσοι ἀπὸ βασιλέως νεωστὶ ἠλευθέρωντο· φοιτῶντές τε πρὸς τοὺς Ἀθηναίους ἠξίουν αὐτοὺς ἡγεμόνας σφῶν γίγνεσθαι κατὰ τὸ ξυγγενὲς καὶ Παυσανίᾳ μὴ ἐπιτρέπειν, ἤν που βιάζηται. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἐδέξαντό τε τοὺς λόγους καὶ προσεῖχον τὴν γνώμην ὡς οὐ περιοψόμενοι τἆλλά τε καταστησόμενοι ᾗ φαίνοιτο ἄριστα αὐτοῖς. ἐν τούτῳ δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι μετεπέμποντο Παυσανίαν ἀνακρινοῦντες ὧν πέρι ἐπυνθάνοντο· καὶ γὰρ ἀδικία πολλὴ κατηγορεῖτο αὐτοῦ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τῶν ἀφικνουμένων, καὶ τυραννίδος μᾶλλον ἐφαίνετο μίμησις ἢ στρατηγία. ξυνέβη τε αὐτῷ καλεῖσθαί τε ἅμα καὶ τοὺς ξυμμάχους τῷ ἐκείνου ἔχθει παρ' Ἀθηναίους μετατάξασθαι πλὴν τῶν ἀπὸ Πελοποννήσου στρατιωτῶν. ἐλθὼν δὲ ἐς Λακεδαίμονα τῶν μὲν ἰδίᾳ πρός τινα ἀδικημάτων ηὐθύνθη, τὰ δὲ μέγιστα ἀπολύεται μὴ ἀδικεῖν· κατηγορεῖτο δὲ αὐτοῦ οὐχ ἥκιστα μηδισμὸς καὶ ἐδόκει σαφέστατον εἶναι. καὶ ἐκεῖνον μὲν οὐκέτι ἐκπέμπουσιν ἄρχοντα, Δόρκιν δὲ καὶ ἄλλους τινὰς μετ' αὐτοῦ στρατιὰν ἔχοντας οὐ πολλήν· οἷς οὐκέτι ἐφίεσαν οἱ ξύμμαχοι τὴν ἡγεμονίαν. οἱ δὲ αἰσθόμενοι ἀπῆλθον, καὶ ἄλλους οὐκέτι ὕστερον ἐξέπεμψαν οἱ Λακεδαιμόνιοι, φοβούμενοι μὴ σφίσιν οἱ ἐξιόντες χείρους γίγνωνται, ὅπερ καὶ ἐν τῷ Παυσανίᾳ ἐνεῖδον, ἀπαλλαξείοντες δὲ καὶ τοῦ Μηδικοῦ πολέμου καὶ τοὺς Ἀθηναίους νομίζοντες ἱκανοὺς ἐξηγεῖσθαι καὶ σφίσιν ἐν τῷ τότε παρόντι ἐπιτηδείους.
[96]  Παραλαβόντες δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τὴν ἡγεμονίαν τούτῳ τῷ τρόπῳ ἑκόντων τῶν ξυμμάχων διὰ τὸ Παυσανίου μῖσος, ἔταξαν ἅς τε ἔδει παρέχειν τῶν πόλεων χρήματα πρὸς τὸν βάρβαρον καὶ ἃς ναῦς· πρόσχημα γὰρ ἦν ἀμύνεσθαι ὧν ἔπαθον δῃοῦντας τὴν βασιλέως χώραν. καὶ Ἑλληνοταμίαι τότε πρῶτον Ἀθηναίοις κατέστη ἀρχή, ο
ἐδέχοντο τὸν φόρον· οὕτω γὰρ ὠνομάσθη τῶν χρημάτων ἡ φορά. ἦν δ' ὁ πρῶτος φόρος ταχθεὶς τετρακόσια τάλαντα καὶ ἑξήκοντα. ταμιεῖόν τε Δῆλος ἦν αὐτοῖς, καὶ αἱ ξύνοδοι ἐς τὸ ἱερὸν ἐγίγνοντο.  [97]  ἡγούμενοι δὲ αὐτονόμων τὸ πρῶτον τῶν ξυμμάχων καὶ ἀπὸ κοινῶν ξυνόδων βουλευόντων τοσάδε ἐπῆλθον πολέμῳ τε καὶ διαχειρίσει πραγμάτων μεταξὺ τοῦδε τοῦ πολέμου καὶ τοῦ Μηδικοῦ, ἃ ἐγένετο πρός τε τὸν βάρβαρον αὐτοῖς καὶ πρὸς τοὺς σφετέρους ξυμμάχους νεωτερίζοντας καὶ Πελοποννησίων τοὺς αἰεὶ προστυγχάνοντας ἐν ἑκάστῳ. ἔγραψα δὲ αὐτὰ καὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ λόγου ἐποιησάμην διὰ τόδε, ὅτι τοῖς πρὸ ἐμοῦ ἅπασιν ἐκλιπὲς τοῦτο ἦν τὸ χωρίον καὶ ἢ τὰ πρὸ τῶν Μηδικῶν Ἑλληνικὰ ξυνετίθεσαν ἢ αὐτὰ τὰ Μηδικά· τούτων δὲ ὅσπερ καὶ ἥψατο ἐν τῇ Ἀττικῇ ξυγγραφῇ Ἑλλάνικος, βραχέως τε καὶ τοῖς χρόνοις οὐκ ἀκριβῶς ἐπεμνήσθη. ἅμα δὲ καὶ τῆς ἀρχῆς ἀπόδειξιν ἔχει τῆς τῶν Ἀθηναίων ἐν οἵῳ τρόπῳ κατέστη.
[98]  Πρῶτον μὲν Ἠιόνα τὴν ἐπὶ Στρυμόνι Μήδων ἐχόντων πολιορκίᾳ εἷλον καὶ ἠνδραπόδισαν, Κίμωνος τοῦ Μιλτιάδου στρατηγοῦντος. ἔπειτα Σκῦρον τὴν ἐν τῷ Αἰγαίῳ νῆσον, ἣν ᾤκουν Δόλοπες, ἠνδραπόδισαν καὶ ᾤκισαν αὐτοί. πρὸς δὲ Κρυστίους αὐτοῖς ἄνευ τῶν ἄλλων Εὐβοέων πόλεμος ἐγένετο, καὶ χρόνῳ ξυνέβησαν καθ' ὁμολογίαν. Ναξίοις δὲ ἀποστᾶσι μετὰ ταῦτα ἐπολέμησαν καὶ πολιορκίᾳ παρεστήσαντο, πρώτη τε αὕτη πόλις ξυμμαχὶς παρὰ τὸ καθεστηκὸς ἐδουλώθη, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων ὡς ἑκάστῃ ξυνέβη.  [99]  αἰτίαι δὲ ἄλλαι τε ἦσαν τῶν ἀποστάσεων καὶ μέγισται αἱ τῶν φόρων καὶ νεῶν ἔκδειαι καὶ λιποστράτιον εἴ τῳ ἐγένετο· οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι ἀκριβῶς ἔπρασσον καὶ λυπηροὶ ἦσαν οὐκ εἰωθόσιν οὐδὲ βουλομένοις ταλαιπωρεῖν προσάγοντες τὰς ἀνάγκας. ἦσαν δέ πως καὶ ἄλλως οἱ Ἀθηναῖοι οὐκέτι ὁμοίως ἐν ἡδονῇ ἄρχοντες, καὶ οὔτε ξυνεστράτευον ἀπὸ τοῦ ἴσου ῥᾴδιόν τε προσάγεσθαι ἦν αὐτοῖς τοὺς ἀφισταμένους. ὧν αὐτοὶ αἴτιοι ἐγένοντο οἱ ξύμμαχοι· διὰ γὰρ τὴν ἀπόκνησιν ταύτην τῶν στρατειῶν οἱ πλείους αὐτῶν, ἵνα μὴ ἀπ' οἴκου ὦσι, χρήματα ἐτάξαντο ἀντὶ τῶν νεῶν τὸ ἱκνούμενον ἀνάλωμα φέρειν, καὶ τοῖς μὲν Ἀθηναίοις ηὔξετο τὸ ναυτικὸν ἀπὸ τῆς δαπάνης ἣν ἐκεῖνοι ξυμφέροιεν, αὐτοὶ δέ, ὁπότε ἀποσταῖεν, ἀπαράσκευοι καὶ ἄπειροι ἐς τὸν πόλεμον καθίσταντο.
[100]  Ἐγένετο δὲ μετὰ ταῦτα καὶ ἡ ἐπ' Εὐρυμέδοντι ποταμῷ ἐν Παμφυλίᾳ πεζομαχία καὶ ναυμαχία Ἀθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων πρὸς Μήδους, καὶ ἐνίκων τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἀμφότερα Ἀθηναῖοι Κίμωνος τοῦ Μιλτιάδου στρατηγοῦντος, καὶ εἷλον τριήρεις Φοινίκων καὶ διέφθειραν τὰς πάσας ἐς διακοσίας. χρόνῳ δὲ ὕστερον ξυνέβη Θασίους αὐτῶν ἀποστῆναι, διενεχθέντας περὶ τῶν ἐν τῇ ἀντιπέρας Θρᾴκῃ ἐμπορίων καὶ τοῦ μετάλλου ἃ ἐνέμοντο. καὶ ναυσὶ μὲν ἐπὶ Θάσον πλεύσαντες οἱ Ἀθηναῖοι ναυμαχίᾳ ἐκράτησαν καὶ ἐς τὴν γῆν ἀπέβησαν, ἐπὶ δὲ Στρυμόνα πέμψαντες μυρίους οἰκήτορας αὑτῶν καὶ τῶν ξυμμάχων ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ὡς οἰκιοῦντες τὰς τότε καλουμένας Ἐννέα ὁδούς, νῦν δὲ Ἀμφίπολιν, τῶν μὲν Ἐννέα ὁδῶν αὐτοὶ ἐκράτησαν, ἃς εἶχον Ἠδωνοί, προελθόντες δὲ τῆς Θρᾴκης ἐς μεσόγειαν διεφθάρησαν ἐν Δραβησκῷ τῇ Ἠδωνικῇ ὑπὸ τῶν Θρᾳκῶν ξυμπάντων, οἷς πολέμιον ἦν τὸ χωρίον [αἱ Ἐννέα ὁδοὶ] κτιζόμενον.  [101]  Θάσιοι δὲ νικηθέντες μάχῃ καὶ πολιορκούμενοι Λακεδαιμονίους ἐπεκαλοῦντο καὶ ἐπαμύνειν ἐκέλευον ἐσβαλόντας ἐς τὴν Ἀττικήν. οἱ δὲ ὑπέσχοντο μὲν κρύφα τῶν Ἀθηναίων καὶ ἔμελλον, διεκωλύθησαν δὲ ὑπὸ τοῦ γενομένου σεισμοῦ, ἐν ᾧ καὶ οἱ Εἵλωτες αὐτοῖς καὶ τῶν περιοίκων Θουριᾶταί τε καὶ Αἰθαιῆς ἐς Ἰθώμην ἀπέστησαν. πλεῖστοι δὲ τῶν Εἱλώτων ἐγένοντο οἱ τῶν παλαιῶν Μεσσηνίων τότε δουλωθέντων ἀπόγονοι· ᾗ καὶ Μεσσήνιοι ἐκλήθησαν οἱ πάντες. πρὸς μὲν οὖν τοὺς ἐν Ἰθώμῃ πόλεμος καθειστήκει Λακεδαιμονίοις, Θάσιοι δὲ τρίτῳ ἔτει πολιορκούμενοι ὡμολόγησαν Ἀθηναίοις τεῖχός τε καθελόντες καὶ ναῦς παραδόντες, χρήματά τε ὅσα ἔδει ἀποδοῦναι αὐτίκα ταξάμενοι καὶ τὸ λοιπὸν φέρειν, τήν τε ἤπειρον καὶ τὸ μέταλλον ἀφέντες.
[102]  Λακεδαιμόνιοι δέ, ὡς αὐτοῖς πρὸς τοὺς ἐν Ἰθώμῃ ἐμηκύνετο ὁ πόλεμος, ἄλλους τε ἐπεκαλέσαντο ξυμμάχους καὶ Ἀθηναίους· οἱ δ' ἦλθον Κίμωνος στρατηγοῦντος πλήθει οὐκ ὀλίγῳ. μάλιστα δ' αὐτοὺς ἐπεκαλέσαντο ὅτι τειχομαχεῖν ἐδόκουν δυνατοὶ εἶναι, τοῖς δὲ πολιορκίας μακρᾶς καθεστηκυίας τούτου ἐνδεᾶ ἐφαίνετο· βίᾳ γὰρ ἂν εἷλον τὸ χωρίον. καὶ διαφορὰ ἐκ ταύτης τῆς στρατείας πρῶτον Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις φανερὰ ἐγένετο. οἱ γὰρ Λακεδαιμόνιοι, ἐπειδὴ τὸ χωρίον βίᾳ οὐχ ἡλίσκετο, δείσαντες τῶν Ἀθηναίων τὸ τολμηρὸν καὶ τὴν νεωτεροποιίαν, καὶ ἀλλοφύλους ἅμα ἡγησάμενοι, μή τι, ἢν παραμείνωσιν, ὑπὸ τῶν ἐν Ἰθώμῃ πεισθέντες νεωτερίσωσι, μόνους τῶν ξυμμάχων ἀπέπεμψαν, τὴν μὲν ὑποψίαν οὐ δηλοῦντες, εἰπόντες δὲ ὅτι οὐδὲν προσδέονται αὐτῶν ἔτι. οἱ δ' Ἀθηναῖοι ἔγνωσαν οὐκ ἐπὶ τῷ βελτίονι λόγῳ ἀποπεμπόμενοι, ἀλλά τινος ὑπόπτου γενομένου, καὶ δεινὸν ποιησάμενοι καὶ οὐκ ἀξιώσαντες ὑπὸ Λακεδαιμονίων τοῦτο παθεῖν, εὐθὺς ἐπειδὴ ἀνεχώρησαν, ἀφέντες τὴν γενομένην ἐπὶ τῷ Μήδῳ ξυμμαχίαν πρὸς αὐτοὺς Ἀργείοις τοῖς ἐκείνων πολεμίοις ξύμμαχοι ἐγένοντο, καὶ πρὸς Θεσσαλοὺς ἅμα ἀμφοτέροις οἱ αὐτοὶ ὅρκοι καὶ ξυμμαχία κατέστη.
[103]  Οἱ δ' ἐν Ἰθώμῃ δεκάτῳ ἔτει, ὡς οὐκέτι ἐδύναντο ἀντέχειν, ξυνέβησαν πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους ἐφ' ᾧ ἐξίασιν ἐκ Πελοποννήσου ὑπόσπονδοι καὶ μηδέποτε ἐπιβήσονται αὐτῆς· ἢν δέ τις ἁλίσκηται, τοῦ λαβόντος εἶναι δοῦλον. ἦν δέ τι καὶ χρηστήριον τοῖς Λακεδαιμονίοις Πυθικὸν πρὸ τοῦ, τὸν ἱκέτην τοῦ Διὸς τοῦ Ἰθωμήτα ἀφιέναι. ἐξῆλθον δὲ αὐτοὶ καὶ παῖδες καὶ γυναῖκες, καὶ αὐτοὺς οἱ Ἀθηναῖοι δεξάμενοι κατ' ἔχθος ἤδη τὸ Λακεδαιμονίων ἐς Ναύπακτον κατῴκισαν, ἣν ἔτυχον ᾑρηκότες νεωστὶ Λοκρῶν τῶν Ὀζολῶν ἐχόντων. προσεχώρησαν δὲ καὶ Μεγαρῆς Ἀθηναίοις ἐς ξυμμαχίαν Λακεδαιμονίων ἀποστάντες, ὅτι αὐτοὺς Κορίνθιοι περὶ γῆς ὅρων πολέμῳ κατεῖχον· καὶ ἔσχον Ἀθηναῖοι Μέγαρα καὶ Πηγάς, καὶ τὰ μακρὰ τείχη ᾠκοδόμησαν Μεγαρεῦσι τὰ ἀπὸ τῆς πόλεως ἐς Νίσαιαν καὶ ἐφρούρουν αὐτοί. καὶ Κορινθίοις μὲν οὐχ ἥκιστα ἀπὸ τοῦδε τὸ σφοδρὸν μῖσος ἤρξατο πρῶτον ἐς Ἀθηναίους γενέσθαι.
[104]  Ἰνάρως δὲ ὁ Ψαμμητίχου, Λίβυς, βασιλεὺς Λιβύων τῶν πρὸς Αἰγύπτῳ, ὁρμώμενος ἐκ Μαρείας τῆς ὑπὲρ Φάρου πόλεως ἀπέστησεν Αἰγύπτου τὰ πλείω ἀπὸ βασιλέως Ἀρταξέρξου, καὶ αὐτὸς ἄρχων γενόμενος Ἀθηναίους ἐπηγάγετο. οἱ δέ (ἔτυχον γὰρ ἐς Κύπρον στρατευόμενοι ναυσὶ διακοσίαις αὑτῶν τε καὶ τῶν ξυμμάχων) ἦλθον ἀπολιπόντες τὴν Κύπρον, καὶ ἀναπλεύσαντες ἀπὸ θαλάσσης ἐς τὸν Νεῖλον τοῦ τε ποταμοῦ κρατοῦντες καὶ τῆς Μέμφιδος τῶν δύο μερῶν πρὸς τὸ τρίτον μέρος ὃ καλεῖται Λευκὸν τεῖχος ἐπολέμουν· ἐνῆσαν δὲ αὐτόθι Περσῶν καὶ Μήδων οἱ καταφυγόντες καὶ Αἰγυπτίων οἱ μὴ ξυναποστάντες.
[105]  Ἀθηναίοις δὲ ναυσὶν ἀποβᾶσιν ἐς Ἁλιᾶς πρὸς Κορινθίους καὶ Ἐπιδαυρίους μάχη ἐγένετο, καὶ ἐνίκων Κορίνθιοι. καὶ ὕστερον Ἀθηναῖοι ἐναυμάχησαν ἐπὶ Κεκρυφαλείᾳ Πελοποννησίων ναυσί, καὶ ἐνίκων Ἀθηναῖοι. πολέμου δὲ καταστάντος πρὸς Αἰγινήτας Ἀθηναίοις μετὰ ταῦτα ναυμαχία γίγνεται ἐπ' Αἰγίνῃ μεγάλη Ἀθηναίων καὶ Αἰγινητῶν, καὶ οἱ ξύμμαχοι ἑκατέροις παρῆσαν, καὶ ἐνίκων Ἀθηναῖοι καὶ ναῦς ἑβδομήκοντα λαβόντες αὐτῶν ἐς τὴν γῆν ἀπέβησαν καὶ ἐπολιόρκουν, Λεωκράτους τοῦ Στροίβου στρατηγοῦντος. ἔπειτα Πελοποννήσιοι ἀμύνειν βουλόμενοι Αἰγινήταις ἐς μὲν τὴν Αἴγιναν τριακοσίους ὁπλίτας πρότερον Κορινθίων καὶ Ἐπιδαυρίων ἐπικούρους διεβίβασαν, τὰ δὲ ἄκρα τῆς Γερανείας κατέλαβον καὶ ἐς τὴν Μεγαρίδα κατέβησαν Κορίνθιοι μετὰ τῶν ξυμμάχων, νομίζοντες ἀδυνάτους ἔσεσθαι Ἀθηναίους βοηθεῖν τοῖς Μεγαρεῦσιν ἔν τε Αἰγίνῃ ἀπούσης στρατιᾶς πολλῆς καὶ ἐν Αἰγύπτῳ· ἢν δὲ καὶ βοηθῶσιν, ἀπ' Αἰγίνης ἀναστήσεσθαι αὐτούς. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τὸ μὲν πρὸς Αἰγίνῃ στράτευμα οὐκ ἐκίνησαν, τῶν δ' ἐκ τῆς πόλεως ὑπολοίπων οἵ τε πρεσβύτατοι καὶ οἱ νεώτατοι ἀφικνοῦνται ἐς τὰ Μέγαρα Μυρωνίδου στρατηγοῦντος. καὶ μάχης γενομένης ἰσορρόπου πρὸς Κορινθίους διεκρίθησαν ἀπ' ἀλλήλων, καὶ ἐνόμισαν αὐτοὶ ἑκάτεροι οὐκ ἔλασσον ἔχειν ἐν τῷ ἔργῳ. καὶ οἱ μὲν Ἀθηναῖοι (ἐκράτησαν γὰρ ὅμως μᾶλλον) ἀπελθόντων τῶν Κορινθίων τροπαῖον ἔστησαν· οἱ δὲ Κορίνθιοι κακιζόμενοι ὑπὸ τῶν ἐν τῇ πόλει πρεσβυτέρων καὶ παρασκευασάμενοι, ἡμέραις ὕστερον δώδεκα μάλιστα ἐλθόντες ἀνθίστασαν τροπαῖον καὶ αὐτοὶ ὡς νικήσαντες. καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκβοηθήσαντες ἐκ τῶν Μεγάρων τούς τε τὸ τροπαῖον ἱστάντας διαφθείρουσι καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμβαλόντες ἐκράτησαν.  [106]  οἱ δὲ νικώμενοι ὑπεχώρουν, καί τι αὐτῶν μέρος οὐκ ὀλίγον προσβιασθὲν καὶ διαμαρτὸν τῆς ὁδοῦ ἐσέπεσεν ἔς του χωρίον ἰδιώτου, ᾧ ἔτυχεν ὄρυγμα μέγα περιεῖργον καὶ οὐκ ἦν ἔξοδος. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι γνόντες κατὰ πρόσωπόν τε εἶργον τοῖς ὁπλίταις καὶ περιστήσαντες κύκλῳ τοὺς ψιλοὺς κατέλευσαν πάντας τοὺς ἐσελθόντας, καὶ πάθος μέγα τοῦτο Κορινθίοις ἐγένετο. τὸ δὲ πλῆθος ἀπεχώρησεν αὐτοῖς τῆς στρατιᾶς ἐπ' οἴκου.
[107]  Ἤρξαντο δὲ κατὰ τοὺς χρόνους τούτους καὶ τὰ μακρὰ τείχη Ἀθηναῖοι ἐς θάλασσαν οἰκοδομεῖν, τό τε Φαληρόνδε καὶ τὸ ἐς Πειραιᾶ. καὶ Φωκέων στρατευσάντων ἐς Δωριᾶς τὴν Λακεδαιμονίων μητρόπολιν, Βοιὸν καὶ Κυτίνιον καὶ Ἐρινεόν, καὶ ἑλόντων ἓν τῶν πολισμάτων τούτων, οἱ Λακεδαιμόνιοι Νικομήδους τοῦ Κλεομβρότου ὑπὲρ Πλειστοάνακτος τοῦ Παυσανίου βασιλέως νέου ὄντος ἔτι ἡγουμένου ἐβοήθησαν τοῖς Δωριεῦσιν ἑαυτῶν τε πεντακοσίοις καὶ χιλίοις ὁπλίταις καὶ τῶν ξυμμάχων μυρίοις, καὶ τοὺς Φωκέας ὁμολογίᾳ ἀναγκάσαντες ἀποδοῦναι τὴν πόλιν ἀπεχώρουν πάλιν. καὶ κατὰ θάλασσαν μὲν αὐτούς, διὰ τοῦ Κρισαίου κόλπου εἰ βούλοιντο περαιοῦσθαι, Ἀθηναῖοι ναυσὶ περιπλεύσαντες ἔμελλον κωλύσειν· διὰ δὲ τῆς Γερανείας οὐκ ἀσφαλὲς αὐτοῖς ἐφαίνετο Ἀθηναίων ἐχόντων Μέγαρα καὶ Πηγὰς πορεύεσθαι. δύσοδός τε γὰρ ἡ Γερανεία καὶ ἐφρουρεῖτο αἰεὶ ὑπὸ Ἀθηναίων, καὶ τότε ᾐσθάνοντο αὐτοὺς μέλλοντας καὶ ταύτῃ κωλύσειν. ἔδοξε δ' αὐτοῖς ἐν Βοιωτοῖς περιμείνασι σκέψασθαι ὅτῳ τρόπῳ ἀσφαλέστατα διαπορεύσονται. τὸ δέ τι καὶ ἄνδρες τῶν Ἀθηναίων ἐπῆγον αὐτοὺς κρύφα, ἐλπίσαντες δῆμόν τε καταπαύσειν καὶ τὰ μακρὰ τείχη οἰκοδομούμενα. ἐβοήθησαν δὲ ἐπ' αὐτοὺς οἱ Ἀθηναῖοι πανδημεὶ καὶ Ἀργείων χίλιοι καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων ὡς ἕκαστοι· ξύμπαντες δὲ ἐγένοντο τετρακισχίλιοι καὶ μύριοι. νομίσαντες δὲ ἀπορεῖν ὅπῃ διέλθωσιν ἐπεστράτευσαν αὐτοῖς, καί τι καὶ τοῦ δήμου καταλύσεως ὑποψίᾳ. ἦλθον δὲ καὶ Θεσσαλῶν ἱππῆς τοῖς Ἀθηναίοις κατὰ τὸ ξυμμαχικόν, ο
μετέστησαν ἐν τῷ ἔργῳ παρὰ τοὺς Λακεδαιμονίους.  [108]  γενομένης δὲ μάχης ἐν Τανάγρᾳ τῆς Βοιωτίας ἐνίκων Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι, καὶ φόνος ἐγένετο ἀμφοτέρων πολύς. καὶ Λακεδαιμόνιοι μὲν ἐς τὴν Μεγαρίδα ἐλθόντες καὶ δενδροτομήσαντες πάλιν ἀπῆλθον ἐπ' οἴκου διὰ Γερανείας καὶ Ἰσθμοῦ· Ἀθηναῖοι δὲ δευτέρᾳ καὶ ἑξηκοστῇ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν μάχην ἐστράτευσαν ἐς Βοιωτοὺς Μυρωνίδου στρατηγοῦντος, καὶ μάχῃ ἐν Οἰνοφύτοις τοὺς Βοιωτοὺς νικήσαντες τῆς τε χώρας ἐκράτησαν τῆς Βοιωτίας καὶ Φωκίδος καὶ Ταναγραίων τὸ τεῖχος περιεῖλον καὶ Λοκρῶν τῶν Ὀπουντίων ἑκατὸν ἄνδρας ὁμήρους τοὺς πλουσιωτάτους ἔλαβον, τά τε τείχη ἑαυτῶν τὰ μακρὰ ἀπετέλεσαν. ὡμολόγησαν δὲ καὶ οἱ Αἰγινῆται μετὰ ταῦτα τοῖς Ἀθηναίοις, τείχη τε περιελόντες καὶ ναῦς παραδόντες φόρον τε ταξάμενοι ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον. καὶ Πελοπόννησον περιέπλευσαν Ἀθηναῖοι Τολμίδου τοῦ Τολμαίου στρατηγοῦντος, καὶ τὸ νεώριον τῶν Λακεδαιμονίων ἐνέπρησαν καὶ Ξαλκίδα Κορινθίων πόλιν εἷλον καὶ Σικυωνίους ἐν ἀποβάσει τῆς γῆς μάχῃ ἐκράτησαν.
[109]  Οἱ δ' ἐν τῇ Αἰγύπτῳ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐπέμενον, καὶ αὐτοῖς πολλαὶ ἰδέαι πολέμων κατέστησαν. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἐκράτουν τῆς Αἰγύπτου οἱ Ἀθηναῖοι, καὶ βασιλεὺς πέμπει ἐς Λακεδαίμονα Μεγάβαζον ἄνδρα Πέρσην χρήματα ἔχοντα, ὅπως ἐς τὴν Ἀττικὴν ἐσβαλεῖν πεισθέντων τῶν Πελοποννησίων ἀπ' Αἰγύπτου ἀπαγάγοι Ἀθηναίους. ὡς δὲ αὐτῷ οὐ προυχώρει καὶ τὰ χρήματα ἄλλως ἀνηλοῦτο, ὁ μὲν Μεγάβαζος καὶ τὰ λοιπὰ τῶν χρημάτων πάλιν ἐς τὴν Ἀσίαν ἀνεκομίσθη, Μεγάβυζον δὲ τὸν Ζωπύρου πέμπει ἄνδρα Πέρσην μετὰ στρατιᾶς πολλῆς· ὃς ἀφικόμενος κατὰ γῆν τούς τε Αἰγυπτίους καὶ τοὺς ξυμμάχους μάχῃ ἐκράτησε καὶ ἐκ τῆς Μέμφιδος ἐξήλασε τοὺς Ἕλληνας καὶ τέλος ἐς Προσωπίτιδα τὴν νῆσον κατέκλῃσε καὶ ἐπολιόρκει ἐν αὐτῇ ἐνιαυτὸν καὶ ἓξ μῆνας, μέχρι οὗ ξηράνας τὴν διώρυχα καὶ παρατρέψας ἄλλῃ τὸ ὕδωρ τάς τε ναῦς ἐπὶ τοῦ ξηροῦ ἐποίησε καὶ τῆς νήσου τὰ πολλὰ ἤπειρον, καὶ διαβὰς εἷλε τὴν νῆσον πεζῇ.  [110]  οὕτω μὲν τὰ τῶν Ἑλλήνων πράγματα ἐφθάρη ἓξ ἔτη πολεμήσαντα· καὶ ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν πορευόμενοι διὰ τῆς Λιβύης ἐς Κυρήνην ἐσώθησαν, οἱ δὲ πλεῖστοι ἀπώλοντο. Αἴγυπτος δὲ πάλιν ὑπὸ βασιλέα ἐγένετο πλὴν Ἀμυρταίου τοῦ ἐν τοῖς ἕλεσι βασιλέως· τοῦτον δὲ διὰ μέγεθός τε τοῦ ἕλους οὐκ ἐδύναντο ἑλεῖν, καὶ ἅμα μαχιμώτατοί εἰσι τῶν Αἰγυπτίων οἱ ἕλειοι. Ἰνάρως δὲ ὁ Λιβύων βασιλεύς, ὃς τὰ πάντα ἔπραξε περὶ τῆς Αἰγύπτου, προδοσίᾳ ληφθεὶς ἀνεσταυρώθη. ἐκ δὲ τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς ἄλλης ξυμμαχίδος πεντήκοντα τριήρεις διάδοχοι πλέουσαι ἐς Αἴγυπτον ἔσχον κατὰ τὸ Μενδήσιον κέρας, οὐκ εἰδότες τῶν γεγονότων οὐδέν· καὶ αὐτοῖς ἔκ τε γῆς ἐπιπεσόντες πεζοὶ καὶ ἐκ θαλάσσης Φοινίκων ναυτικὸν διέφθειραν τὰς πολλὰς τῶν νεῶν, αἱ δ' ἐλάσσους διέφυγον πάλιν. τὰ μὲν κατὰ τὴν μεγάλην στρατείαν Ἀθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων ἐς Αἴγυπτον οὕτως ἐτελεύτησεν.
[111]  Ἐκ δὲ Θεσσαλίας Ὀρέστης ὁ Ἐχεκρατίδου υἱὸς τοῦ Θεσσαλῶν βασιλέως φεύγων ἔπεισεν Ἀθηναίους ἑαυτὸν κατάγειν· καὶ παραλαβόντες Βοιωτοὺς καὶ Φωκέας ὄντας ξυμμάχους οἱ Ἀθηναῖοι ἐστράτευσαν τῆς Θεσσαλίας ἐπὶ Φάρσαλον. καὶ τῆς μὲν γῆς ἐκράτουν ὅσα μὴ προϊόντες πολὺ ἐκ τῶν ὅπλων (οἱ γὰρ ἱππῆς τῶν Θεσσαλῶν εἶργον), τὴν δὲ πόλιν οὐχ εἷλον, οὐδ' ἄλλο προυχώρει αὐτοῖς οὐδὲν ὧν ἕνεκα ἐστράτευσαν, ἀλλ' ἀπεχώρησαν πάλιν Ὀρέστην ἔχοντες ἄπρακτοι. μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον χίλιοι Ἀθηναίων ἐπὶ τὰς ναῦς τὰς ἐν Πηγαῖς ἐπιβάντες (εἶχον δ' αὐτοὶ τὰς Πηγάσ) παρέπλευσαν ἐς Σικυῶνα Περικλέους τοῦ Ξανθίππου στρατηγοῦντος, καὶ ἀποβάντες Σικυωνίων τοὺς προσμείξαντας μάχῃ ἐκράτησαν. καὶ εὐθὺς παραλαβόντες Ἀχαιοὺς καὶ διαπλεύσαντες πέραν τῆς Ἀκαρνανίας ἐς Οἰνιάδας ἐστράτευσαν καὶ ἐπολιόρκουν, οὐ μέντοι εἷλόν γε, ἀλλ' ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου. 
[112]  Ὕστερον δὲ διαλιπόντων ἐτῶν τριῶν σπονδαὶ γίγνονται Πελοποννησίοις καὶ Ἀθηναίοις πεντέτεις. καὶ Ἑλληνικοῦ μὲν πολέμου ἔσχον οἱ Ἀθηναῖοι, ἐς δὲ Κύπρον ἐστρατεύοντο ναυσὶ διακοσίαις αὑτῶν τε καὶ τῶν ξυμμάχων Κίμωνος στρατηγοῦντος. καὶ ἑξήκοντα μὲν νῆες ἐς Αἴγυπτον ἀπ' αὐτῶν ἔπλευσαν, Ἀμυρταίου μεταπέμποντος τοῦ ἐν τοῖς ἕλεσι βασιλέως, αἱ δὲ ἄλλαι Κίτιον ἐπολιόρκουν. Κίμωνος δὲ ἀποθανόντος καὶ λιμοῦ γενομένου ἀπεχώρησαν ἀπὸ Κιτίου, καὶ πλεύσαντες ὑπὲρ Σαλαμῖνος τῆς ἐν Κύπρῳ Φοίνιξι καὶ Κυπρίοις καὶ Κίλιξιν ἐναυμάχησαν καὶ ἐπεζομάχησαν ἅμα, καὶ νικήσαντες ἀμφότερα ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου καὶ αἱ ἐξ Αἰγύπτου νῆες πάλιν [αἱ] ἐλθοῦσαι μετ' αὐτῶν. Λακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ ταῦτα τὸν ἱερὸν καλούμενον πόλεμον ἐστράτευσαν, καὶ κρατήσαντες τοῦ ἐν Δελφοῖς ἱεροῦ παρέδοσαν Δελφοῖς· καὶ αὖθις ὕστερον Ἀθηναῖοι ἀποχωρησάντων αὐτῶν στρατεύσαντες καὶ κρατήσαντες παρέδοσαν Φωκεῦσιν.
[113]  Καὶ χρόνου ἐγγενομένου μετὰ ταῦτα Ἀθηναῖοι, Βοιωτῶν τῶν φευγόντων ἐχόντων Ὀρχομενὸν καὶ Ξαιρώνειαν καὶ ἄλλ' ἄττα χωρία τῆς Βοιωτίας, ἐστράτευσαν ἑαυτῶν μὲν χιλίοις ὁπλίταις, τῶν δὲ ξυμμάχων ὡς ἑκάστοις ἐπὶ τὰ χωρία ταῦτα πολέμια ὄντα, Τολμίδου τοῦ Τολμαίου στρατηγοῦντος. καὶ Ξαιρώνειαν ἑλόντες καὶ ἀνδραποδίσαντες ἀπεχώρουν φυλακὴν καταστήσαντες. πορευομένοις δ' αὐτοῖς ἐν Κορωνείᾳ ἐπιτίθενται οἵ τε ἐκ τῆς Ὀρχομενοῦ φυγάδες Βοιωτῶν καὶ Λοκροὶ μετ' αὐτῶν καὶ Εὐβοέων φυγάδες καὶ ὅσοι τῆς αὐτῆς γνώμης ἦσαν, καὶ μάχῃ κρατήσαντες τοὺς μὲν διέφθειραν τῶν Ἀθηναίων, τοὺς δὲ ζῶντας ἔλαβον. καὶ τὴν Βοιωτίαν ἐξέλιπον Ἀθηναῖοι πᾶσαν, σπονδὰς ποιησάμενοι ἐφ' ᾧ τοὺς ἄνδρας κομιοῦνται. καὶ οἱ φεύγοντες Βοιωτῶν κατελθόντες καὶ οἱ ἄλλοι πάντες αὐτόνομοι πάλιν ἐγένοντο.
[114]  Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον Εὔβοια ἀπέστη ἀπὸ Ἀθηναίων, καὶ ἐς αὐτὴν διαβεβηκότος ἤδη Περικλέους στρατιᾷ Ἀθηναίων ἠγγέλθη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε καὶ Πελοποννήσιοι μέλλουσιν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν Ἀττικὴν καὶ οἱ φρουροὶ Ἀθηναίων διεφθαρμένοι εἰσὶν ὑπὸ Μεγαρέων, πλὴν ὅσοι ἐς Νίσαιαν ἀπέφυγον· ἐπαγαγόμενοι δὲ Κορινθίους καὶ Σικυωνίους καὶ Ἐπιδαυρίους ἀπέστησαν οἱ Μεγαρῆς. ὁ δὲ Περικλῆς πάλιν κατὰ τάχος ἐκόμιζε τὴν στρατιὰν ἐκ τῆς Εὐβοίας. καὶ μετὰ τοῦτο οἱ Πελοποννήσιοι τῆς Ἀττικῆς ἐς Ἐλευσῖνα καὶ Θριῶζε ἐσβαλόντες ἐδῄωσαν Πλειστοάνακτος τοῦ Παυσανίου βασιλέως Λακεδαιμονίων ἡγουμένου, καὶ τὸ πλέον οὐκέτι προελθόντες ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου. καὶ Ἀθηναῖοι πάλιν ἐς Εὔβοιαν διαβάντες Περικλέους στρατηγοῦντος κατεστρέψαντο πᾶσαν, καὶ τὴν μὲν ἄλλην ὁμολογίᾳ κατεστήσαντο, Ἑστιαιᾶς δὲ ἐξοικίσαντες αὐτοὶ τὴν γῆν ἔσχον.  [115]  ἀναχωρήσαντες δὲ ἀπ' Εὐβοίας οὐ πολλῷ ὕστερον σπονδὰς ἐποιήσαντο πρὸς Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους τριακοντούτεις, ἀποδόντες Νίσαιαν καὶ Πηγὰς καὶ Τροιζῆνα καὶ Ἀχαΐαν· ταῦτα γὰρ εἶχον Ἀθηναῖοι Πελοποννησίων.
 
Ἕκτῳ δὲ ἔτει Σαμίοις καὶ Μιλησίοις πόλεμος ἐγένετο περὶ Πριήνης, καὶ οἱ Μιλήσιοι ἐλασσούμενοι τῷ πολέμῳ παρ' Ἀθηναίους ἐλθόντες κατεβόων τῶν Σαμίων. ξυνεπελάβοντο δὲ καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς Σάμου ἄνδρες ἰδιῶται νεωτερίσαι βουλόμενοι τὴν πολιτείαν. πλεύσαντες οὖν Ἀθηναῖοι ἐς Σάμον ναυσὶ τεσσαράκοντα δημοκρατίαν κατέστησαν, καὶ ὁμήρους ἔλαβον τῶν Σαμίων πεντήκοντα μὲν παῖδας, ἴσους δὲ ἄνδρας, καὶ κατέθεντο ἐς Λῆμνον, καὶ φρουρὰν ἐγκαταλιπόντες ἀνεχώρησαν. τῶν δὲ Σαμίων ἦσαν γάρ τινες ο
οὐχ ὑπέμειναν, ἀλλ' ἔφυγον ἐς τὴν ἤπειρον, ξυνθέμενοι τῶν ἐν τῇ πόλει τοῖς δυνατωτάτοις καὶ Πισσούθνῃ τῷ Ὑστάσπου ξυμμαχίαν, ὃς εἶχε Σάρδεις τότε, ἐπικούρους τε ξυλλέξαντες ἐς ἑπτακοσίους διέβησαν ὑπὸ νύκτα ἐς τὴν Σάμον, καὶ πρῶτον μὲν τῷ δήμῳ ἐπανέστησαν καὶ ἐκράτησαν τῶν πλείστων, ἔπειτα τοὺς ὁμήρους ἐκκλέψαντες ἐκ Λήμνου τοὺς αὑτῶν ἀπέστησαν, καὶ τοὺς φρουροὺς τοὺς Ἀθηναίων καὶ τοὺς ἄρχοντας ο ἦσαν παρὰ σφίσιν ἐξέδοσαν Πισσούθνῃ, ἐπί τε Μίλητον εὐθὺς παρεσκευάζοντο στρατεύειν. ξυναπέστησαν δ' αὐτοῖς καὶ Βυζάντιοι.
[116]  Ἀθηναῖοι δὲ ὡς ᾔσθοντο, πλεύσαντες ναυσὶν ἑξήκοντα ἐπὶ Σάμου ταῖς μὲν ἑκκαίδεκα τῶν νεῶν οὐκ ἐχρήσαντο (ἔτυχον γὰρ αἱ μὲν ἐπὶ Καρίας ἐς προσκοπὴν τῶν Φοινισσῶν νεῶν οἰχόμεναι, αἱ δὲ ἐπὶ Ξίου καὶ Λέσβου περιαγγέλλουσαι βοηθεῖν), τεσσαράκοντα δὲ ναυσὶ καὶ τέσσαρσι Περικλέους δεκάτου αὐτοῦ στρατηγοῦντος ἐναυμάχησαν πρὸς Τραγίᾳ τῇ νήσῳ Σαμίων ναυσὶν ἑβδομήκοντα, ὧν ἦσαν αἱ εἴκοσι στρατιώτιδες (ἔτυχον δὲ αἱ πᾶσαι ἀπὸ Μιλήτου πλέουσαι), καὶ ἐνίκων Ἀθηναῖοι. ὕστερον δὲ αὐτοῖς ἐβοήθησαν ἐκ τῶν Ἀθηνῶν νῆες τεσσαράκοντα καὶ Ξίων καὶ Λεσβίων πέντε καὶ εἴκοσι, καὶ ἀποβάντες καὶ κρατοῦντες τῷ πεζῷ ἐπολιόρκουν τρισὶ τείχεσι τὴν πόλιν καὶ ἐκ θαλάσσης ἅμα. Περικλῆς δὲ λαβὼν ἑξήκοντα ναῦς ἀπὸ τῶν ἐφορμουσῶν ᾤχετο κατὰ τάχος ἐπὶ Καύνου καὶ Καρίας, ἐσαγγελθέντων ὅτι Φοίνισσαι νῆες ἐπ' αὐτοὺς πλέουσιν· ᾤχετο γὰρ καὶ ἐκ τῆς Σάμου πέντε ναυσὶ Στησαγόρας καὶ ἄλλοι ἐπὶ τὰς Φοινίσσας.  [117]  ἐν τούτῳ δὲ οἱ Σάμιοι ἐξαπιναίως ἔκπλουν ποιησάμενοι ἀφάρκτῳ τῷ στρατοπέδῳ ἐπιπεσόντες τάς τε προφυλακίδας ναῦς διέφθειραν καὶ ναυμαχοῦντες τὰς ἀνταναγομένας ἐνίκησαν, καὶ τῆς θαλάσσης τῆς καθ' ἑαυτοὺς ἐκράτησαν ἡμέρας περὶ τέσσαρας καὶ δέκα, καὶ ἐσεκομίσαντο καὶ ἐξεκομίσαντο ἃ ἐβούλοντο. ἐλθόντος δὲ Περικλέους πάλιν ταῖς ναυσὶ κατεκλῄσθησαν. καὶ ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ὕστερον προσεβοήθησαν τεσσαράκοντα μὲν αἱ μετὰ Θουκυδίδου καὶ Ἅγνωνος καὶ Φορμίωνος νῆες, εἴκοσι δὲ αἱ μετὰ Τληπολέμου καὶ Ἀντικλέους, ἐκ δὲ Ξίου καὶ Λέσβου τριάκοντα. καὶ ναυμαχίαν μέν τινα βραχεῖαν ἐποιήσαντο οἱ Σάμιοι, ἀδύνατοι δὲ ὄντες ἀντίσχειν ἐξεπολιορκήθησαν ἐνάτῳ μηνὶ καὶ προσεχώρησαν ὁμολογίᾳ, τεῖχός τε καθελόντες καὶ ὁμήρους δόντες καὶ ναῦς παραδόντες καὶ χρήματα τὰ ἀναλωθέντα ταξάμενοι κατὰ χρόνους ἀποδοῦναι. ξυνέβησαν δὲ καὶ Βυζάντιοι ὥσπερ καὶ πρότερον ὑπήκοοι εἶναι.
[118]  Μετὰ ταῦτα δὲ ἤδη γίγνεται οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον τὰ προειρημένα, τά τε Κερκυραϊκὰ καὶ τὰ Ποτειδεατικὰ καὶ ὅσα πρόφασις τοῦδε τοῦ πολέμου κατέστη. ταῦτα δὲ ξύμπαντα ὅσα ἔπραξαν οἱ Ἕλληνες πρός τε ἀλλήλους καὶ τὸν βάρβαρον ἐγένετο ἐν ἔτεσι πεντήκοντα μάλιστα μεταξὺ τῆς τε Ξέρξου ἀναχωρήσεως καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦδε τοῦ πολέμου· ἐν οἷς οἱ Ἀθηναῖοι τήν τε ἀρχὴν ἐγκρατεστέραν κατεστήσαντο καὶ αὐτοὶ ἐπὶ μέγα ἐχώρησαν δυνάμεως, οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι αἰσθόμενοι οὔτε ἐκώλυον εἰ μὴ ἐπὶ βραχύ, ἡσύχαζόν τε τὸ πλέον τοῦ χρόνου, ὄντες μὲν καὶ πρὸ τοῦ μὴ ταχεῖς ἰέναι ἐς τοὺς πολέμους, ἢν μὴ ἀναγκάζωνται, τὸ δέ τι καὶ πολέμοις οἰκείοις ἐξειργόμενοι, πρὶν δὴ ἡ δύναμις τῶν Ἀθηναίων σαφῶς ᾔρετο καὶ τῆς ξυμμαχίας αὐτῶν ἥπτοντο. τότε δὲ οὐκέτι ἀνασχετὸν ἐποιοῦντο, ἀλλ' ἐπιχειρητέα ἐδόκει εἶναι πάσῃ προθυμίᾳ καὶ καθαιρετέα ἡ ἰσχύς, ἢν δύνωνται, ἀραμένοις τόνδε τὸν πόλεμον. αὐτοῖς μὲν οὖν τοῖς Λακεδαιμονίοις διέγνωστο λελύσθαι τε τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς Ἀθηναίους ἀδικεῖν, πέμψαντες δὲ ἐς Δελφοὺς ἐπηρώτων τὸν θεὸν εἰ πολεμοῦσιν ἄμεινον ἔσται· ὁ δὲ ἀνεῖλεν αὐτοῖς, ὡς λέγεται, κατὰ κράτος πολεμοῦσι νίκην ἔσεσθαι, καὶ αὐτὸς ἔφη ξυλλήψεσθαι καὶ παρακαλούμενος καὶ ἄκλητος.  [119]  αὖθις δὲ τοὺς ξυμμάχους παρακαλέσαντες ψῆφον ἐβούλοντο ἐπαγαγεῖν εἰ χρὴ πολεμεῖν. καὶ ἐλθόντων τῶν πρέσβεων ἀπὸ τῆς ξυμμαχίας καὶ ξυνόδου γενομένης οἵ τε ἄλλοι εἶπον ἃ ἐβούλοντο, κατηγοροῦντες οἱ πλείους τῶν Ἀθηναίων καὶ τὸν πόλεμον ἀξιοῦντες γίγνεσθαι, καὶ οἱ Κορίνθιοι δεηθέντες μὲν καὶ κατὰ πόλεις πρότερον ἑκάστων ἰδίᾳ ὥστε ψηφίσασθαι τὸν πόλεμον, δεδιότες περὶ τῇ Ποτειδαίᾳ μὴ προδιαφθαρῇ, παρόντες δὲ καὶ τότε καὶ τελευταῖοι ἐπελθόντες ἔλεγον τοιάδε.
[120]  'Τοὺς μὲν Λακεδαιμονίους, ὦ ἄνδρες ξύμμαχοι, οὐκ ἂν ἔτι αἰτιασαίμεθα ὡς οὐ καὶ αὐτοὶ ἐψηφισμένοι τὸν πόλεμόν εἰσι καὶ ἡμᾶς ἐς τοῦτο νῦν ξυνήγαγον. χρὴ γὰρ τοὺς ἡγεμόνας τὰ ἴδια ἐξ ἴσου νέμοντας τὰ κοινὰ προσκοπεῖν, ὥσπερ καὶ ἐν ἄλλοις ἐκ πάντων προτιμῶνται. ἡμῶν δὲ ὅσοι μὲν Ἀθηναίοις ἤδη ἐνηλλάγησαν οὐχὶ διδαχῆς δέονται ὥστε φυλάξασθαι αὐτούς· τοὺς δὲ τὴν μεσόγειαν μᾶλλον καὶ μὴ ἐν πόρῳ κατῳκημένους εἰδέναι χρὴ ὅτι, τοῖς κάτω ἢν μὴ ἀμύνωσι, χαλεπωτέραν ἕξουσι τὴν κατακομιδὴν τῶν ὡραίων καὶ πάλιν ἀντίληψιν ὧν ἡ θάλασσα τῇ ἠπείρῳ δίδωσι, καὶ τῶν νῦν λεγομένων μὴ κακοὺς κριτὰς ὡς μὴ προσηκόντων εἶναι, προσδέχεσθαι δέ ποτε, εἰ τὰ κάτω πρόοιντο, κἂν μέχρι σφῶν τὸ δεινὸν προελθεῖν, καὶ περὶ αὑτῶν οὐχ ἧσσον νῦν βουλεύεσθαι. δι' ὅπερ καὶ μὴ ὀκνεῖν δεῖ αὐτοὺς τὸν πόλεμον ἀντ' εἰρήνης μεταλαμβάνειν. ἀνδρῶν γὰρ σωφρόνων μέν ἐστιν, εἰ μὴ ἀδικοῖντο, ἡσυχάζειν, ἀγαθῶν δὲ ἀδικουμένους ἐκ μὲν εἰρήνης πολεμεῖν, εὖ δὲ παρασχὸν ἐκ πολέμου πάλιν ξυμβῆναι, καὶ μήτε τῇ κατὰ πόλεμον εὐτυχίᾳ ἐπαίρεσθαι μήτε τῷ ἡσύχῳ τῆς εἰρήνης ἡδόμενον ἀδικεῖσθαι. ὅ τε γὰρ διὰ τὴν ἡδονὴν ὀκνῶν τάχιστ' ἂν ἀφαιρεθείη τῆς ῥᾳστώνης τὸ τερπνὸν δι' ὅπερ ὀκνεῖ, εἰ ἡσυχάζοι, ὅ τε ἐν πολέμῳ εὐτυχίᾳ πλεονάζων οὐκ ἐντεθύμηται θράσει ἀπίστῳ ἐπαιρόμενος. πολλὰ γὰρ κακῶς γνωσθέντα ἀβουλοτέρων τῶν ἐναντίων τυχόντα κατωρθώθη, καὶ ἔτι πλείω καλῶς δοκοῦντα βουλευθῆναι ἐς τοὐναντίον αἰσχρῶς περιέστη· ἐνθυμεῖται γὰρ οὐδεὶς ὁμοῖα τῇ πίστει καὶ ἔργῳ ἐπεξέρχεται, ἀλλὰ μετ' ἀσφαλείας μὲν δοξάζομεν, μετὰ δέους δὲ ἐν τῷ ἔργῳ ἐλλείπομεν.
[121]  'Ἡμεῖς δὲ νῦν καὶ ἀδικούμενοι τὸν πόλεμον ἐγείρομεν καὶ ἱκανὰ ἔχοντες ἐγκλήματα, καὶ ὅταν ἀμυνώμεθα Ἀθηναίους, καταθησόμεθα αὐτὸν ἐν καιρῷ. κατὰ πολλὰ δὲ ἡμᾶς εἰκὸς ἐπικρατῆσαι, πρῶτον μὲν πλήθει προύχοντας καὶ ἐμπειρίᾳ πολεμικῇ, ἔπειτα ὁμοίως πάντας ἐς τὰ παραγγελλόμενα ἰόντας, ναυτικόν τε, ᾧ ἰσχύουσιν, ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης τε ἑκάστοις οὐσίας ἐξαρτυσόμεθα καὶ ἀπὸ τῶν ἐν Δελφοῖς καὶ Ὀλυμπίᾳ χρημάτων· δάνεισμα γὰρ ποιησάμενοι ὑπολαβεῖν οἷοί τ' ἐσμὲν μισθῷ μείζονι τοὺς ξένους αὐτῶν ναυβάτας. ὠνητὴ γὰρ ἡ Ἀθηναίων δύναμις μᾶλλον ἢ οἰκεία· ἡ δὲ ἡμετέρα ἧσσον ἂν τοῦτο πάθοι, τοῖς σώμασι τὸ πλέον ἰσχύουσα ἢ τοῖς χρήμασιν. μιᾷ τε νίκῃ ναυμαχίας κατὰ τὸ εἰκὸς ἁλίσκονται· εἰ δ' ἀντίσχοιεν, μελετήσομεν καὶ ἡμεῖς ἐν πλέονι χρόνῳ τὰ ναυτικά, καὶ ὅταν τὴν ἐπιστήμην ἐς τὸ ἴσον καταστήσωμεν, τῇ γε εὐψυχίᾳ δήπου περιεσόμεθα. ὃ γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν φύσει ἀγαθόν, ἐκείνοις οὐκ ἂν γένοιτο διδαχῇ· ὃ δ' ἐκεῖνοι ἐπιστήμῃ προύχουσι, καθαιρετὸν ἡμῖν ἐστὶ μελέτῃ. χρήματα δὲ ὥστε ἔχειν ἐς αὐτά, οἴσομεν· ἢ δεινὸν ἂν εἴη εἰ οἱ μὲν ἐκείνων ξύμμαχοι ἐπὶ δουλείᾳ τῇ αὑτῶν φέροντες οὐκ ἀπεροῦσιν, ἡμεῖς δ' ἐπὶ τῷ τιμωρούμενοι τοὺς ἐχθροὺς καὶ αὐτοὶ ἅμα σῴζεσθαι οὐκ ἄρα δαπανήσομεν καὶ ἐπὶ τῷ μὴ ὑπ' ἐκείνων αὐτὰ ἀφαιρεθέντες αὐτοῖς τούτοις κακῶς πάσχειν.  [122]  ὑπάρχουσι δὲ καὶ ἄλλαι ὁδοὶ τοῦ πολέμου ἡμῖν, ξυμμάχων τε ἀπόστασις, μάλιστα παραίρεσις οὖσα τῶν προσόδων αἷς ἰσχύουσι, καὶ ἐπιτειχισμὸς τῇ χώρᾳ, ἄλλα τε ὅσα οὐκ ἄν τις νῦν προΐδοι. ἥκιστα γὰρ πόλεμος ἐπὶ ῥητοῖς χωρεῖ, αὐτὸς δὲ ἀφ' αὑτοῦ τὰ πολλὰ τεχνᾶται πρὸς τὸ παρατυγχάνον· ἐν ᾧ ὁ μὲν εὐοργήτως αὐτῷ προσομιλήσας βεβαιότερος, ὁ δ' ὀργισθεὶς περὶ αὐτὸν οὐκ ἐλάσσω πταίει.
'Ἐνθυμώμεθα δὲ καὶ ὅτι εἰ μὲν ἡμῶν ἦσαν ἑκάστοις πρὸς ἀντιπάλους περὶ γῆς ὅρων αἱ διαφοραί, οἰστὸν ἂν ἦν· νῦν δὲ πρὸς ξύμπαντάς τε ἡμᾶς Ἀθηναῖοι ἱκανοὶ καὶ κατὰ πόλιν ἔτι δυνατώτεροι, ὥστε εἰ μὴ καὶ ἁθρόοι καὶ κατὰ ἔθνη καὶ ἕκαστον ἄστυ μιᾷ γνώμῃ ἀμυνούμεθα αὐτούς, δίχα γε ὄντας ἡμᾶς ἀπόνως χειρώσονται. καὶ τὴν ἧσσαν, εἰ καὶ δεινόν τῳ ἀκοῦσαι, ἴστω οὐκ ἄλλο τι φέρουσαν ἢ ἄντικρυς δουλείαν· ὃ καὶ λόγῳ ἐνδοιασθῆναι αἰσχρὸν τῇ Πελοποννήσῳ καὶ πόλεις τοσάσδε ὑπὸ μιᾶς κακοπαθεῖν. ἐν ᾧ ἢ δικαίως δοκοῖμεν ἂν πάσχειν ἢ διὰ δειλίαν ἀνέχεσθαι καὶ τῶν πατέρων χείρους φαίνεσθαι, ο
τὴν Ἑλλάδα ἠλευθέρωσαν, ἡμεῖς δὲ οὐδ' ἡμῖν αὐτοῖς βεβαιοῦμεν αὐτό, τύραννον δὲ ἐῶμεν ἐγκαθεστάναι πόλιν, τοὺς δ' ἐν μιᾷ μονάρχους ἀξιοῦμεν καταλύειν. καὶ οὐκ ἴσμεν ὅπως τάδε τριῶν τῶν μεγίστων ξυμφορῶν ἀπήλλακται, ἀξυνεσίας ἢ μαλακίας ἢ ἀμελείας. οὐ γὰρ δὴ πεφευγότες αὐτὰ ἐπὶ τὴν πλείστους δὴ βλάψασαν καταφρόνησιν κεχωρήκατε, ἣ ἐκ τοῦ πολλοὺς σφάλλειν τὸ ἐναντίον ὄνομα ἀφροσύνη μετωνόμασται.  [123]  τὰ μὲν οὖν προγεγενημένα τί δεῖ μακρότερον ἢ ἐς ὅσον τοῖς νῦν ξυμφέρει αἰτιᾶσθαι; περὶ δὲ τῶν ἔπειτα μελλόντων τοῖς παροῦσι βοηθοῦντας χρὴ ἐπιταλαιπωρεῖν (πάτριον γὰρ ὑμῖν ἐκ τῶν πόνων τὰς ἀρετὰς κτᾶσθαι), καὶ μὴ μεταβάλλειν τὸ ἔθος, εἰ ἄρα πλούτῳ τε νῦν καὶ ἐξουσίᾳ ὀλίγον προφέρετε (οὐ γὰρ δίκαιον ἃ τῇ ἀπορίᾳ ἐκτήθη τῇ περιουσίᾳ ἀπολέσθαι), ἀλλὰ θαρσοῦντας ἰέναι κατὰ πολλὰ ἐς τὸν πόλεμον, τοῦ τε θεοῦ χρήσαντος καὶ αὐτοῦ ὑποσχομένου ξυλλήψεσθαι καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἁπάσης ξυναγωνιουμένης, τὰ μὲν φόβῳ, τὰ δὲ ὠφελίᾳ. σπονδάς τε οὐ λύσετε πρότεροι, ἅς γε καὶ ὁ θεὸς κελεύων πολεμεῖν νομίζει παραβεβάσθαι, ἠδικημέναις δὲ μᾶλλον βοηθήσετε· λύουσι γὰρ οὐχ οἱ ἀμυνόμενοι, ἀλλ' οἱ πρότεροι ἐπιόντες.
[124]  'Ὥστε πανταχόθεν καλῶς ὑπάρχον ὑμῖν πολεμεῖν καὶ ἡμῶν κοινῇ τάδε παραινούντων, εἴπερ βεβαιότατον τὸ ταὐτὰ ξυμφέροντα καὶ πόλεσι καὶ ἰδιώταις εἶναι, μὴ μέλλετε Ποτειδεάταις τε ποιεῖσθαι τιμωρίαν οὖσι Δωριεῦσι καὶ ὑπὸ Ἰώνων πολιορκουμένοις, οὗ πρότερον ἦν τοὐναντίον, καὶ τῶν ἄλλων μετελθεῖν τὴν ἐλευθερίαν, ὡς οὐκέτι ἐνδέχεται περιμένοντας τοὺς μὲν ἤδη βλάπτεσθαι, τοὺς δ', εἰ γνωσθησόμεθα ξυνελθόντες μέν, ἀμύνεσθαι δὲ οὐ τολμῶντες, μὴ πολὺ ὕστερον τὸ αὐτὸ πάσχειν· ἀλλὰ νομίσαντες ἐς ἀνάγκην ἀφῖχθαι, ὦ ἄνδρες ξύμμαχοι, καὶ ἅμα τάδε ἄριστα λέγεσθαι, ψηφίσασθε τὸν πόλεμον μὴ φοβηθέντες τὸ αὐτίκα δεινόν, τῆς δ' ἀπ' αὐτοῦ διὰ πλείονος εἰρήνης ἐπιθυμήσαντες· ἐκ πολέμου μὲν γὰρ εἰρήνη μᾶλλον βεβαιοῦται, ἀφ' ἡσυχίας δὲ μὴ πολεμῆσαι οὐχ ὁμοίως ἀκίνδυνον. καὶ τὴν καθεστηκυῖαν ἐν τῇ Ἑλλάδι πόλιν τύραννον ἡγησάμενοι ἐπὶ πᾶσιν ὁμοίως καθεστάναι, ὥστε τῶν μὲν ἤδη ἄρχειν, τῶν δὲ διανοεῖσθαι, παραστησώμεθα ἐπελθόντες, καὶ αὐτοί τε ἀκινδύνως τὸ λοιπὸν οἰκῶμεν καὶ τοὺς νῦν δεδουλωμένους Ἕλληνας ἐλευθερώσωμεν.' τοιαῦτα μὲν οἱ Κορίνθιοι εἶπον.
[125]  Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἐπειδὴ ἀφ' ἁπάντων ἤκουσαν γνώμην, ψῆφον ἐπήγαγον τοῖς ξυμμάχοις ἅπασιν ὅσοι παρῆσαν ἑξῆς, καὶ μείζονι καὶ ἐλάσσονι πόλει· καὶ τὸ πλῆθος ἐψηφίσαντο πολεμεῖν. δεδογμένον δὲ αὐτοῖς εὐθὺς μὲν ἀδύνατα ἦν ἐπιχειρεῖν ἀπαρασκεύοις οὖσιν, ἐκπορίζεσθαι δὲ ἐδόκει ἑκάστοις ἃ πρόσφορα ἦν καὶ μὴ εἶναι μέλλησιν. ὅμως δὲ καθισταμένοις ὧν ἔδει ἐνιαυτὸς μὲν οὐ διετρίβη, ἔλασσον δέ, πρὶν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν Ἀττικὴν καὶ τὸν πόλεμον ἄρασθαι φανερῶς.  [126]  ἐν τούτῳ δὲ ἐπρεσβεύοντο τῷ χρόνῳ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους ἐγκλήματα ποιούμενοι, ὅπως σφίσιν ὅτι μεγίστη πρόφασις εἴη τοῦ πολεμεῖν, ἢν μή τι ἐσακούωσιν.
Καὶ πρῶτον μὲν πρέσβεις πέμψαντες οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκέλευον τοὺς Ἀθηναίους τὸ ἄγος ἐλαύνειν τῆς θεοῦ· τὸ δὲ ἄγος ἦν τοιόνδε. Κύλων ἦν Ἀθηναῖος ἀνὴρ Ὀλυμπιονίκης τῶν πάλαι εὐγενής τε καὶ δυνατός, ἐγεγαμήκει δὲ θυγατέρα Θεαγένους Μεγαρέως ἀνδρός, ὃς κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐτυράννει Μεγάρων. χρωμένῳ δὲ τῷ Κύλωνι ἐν Δελφοῖς ἀνεῖλεν ὁ θεὸς ἐν τοῦ Διὸς τῇ μεγίστῃ ἑορτῇ καταλαβεῖν τὴν Ἀθηναίων ἀκρόπολιν. ὁ δὲ παρά τε τοῦ Θεαγένους δύναμιν λαβὼν καὶ τοὺς φίλους ἀναπείσας, ἐπειδὴ ἐπῆλθεν Ὀλύμπια τὰ ἐν Πελοποννήσῳ, κατέλαβε τὴν ἀκρόπολιν ὡς ἐπὶ τυραννίδι, νομίσας ἑορτήν τε τοῦ Διὸς μεγίστην εἶναι καὶ ἑαυτῷ τι προσήκειν Ὀλύμπια νενικηκότι. εἰ δὲ ἐν τῇ Ἀττικῇ ἢ ἄλλοθί που ἡ μεγίστη ἑορτὴ εἴρητο, οὔτε ἐκεῖνος ἔτι κατενόησε τό τε μαντεῖον οὐκ ἐδήλου (ἔστι γὰρ καὶ Ἀθηναίοις Διάσια ἃ καλεῖται Διὸς ἑορτὴ Μειλιχίου μεγίστη ἔξω τῆς πόλεως, ἐν ᾗ πανδημεὶ θύουσι πολλὰ οὐχ ἱερεῖα, ἀλλ' <ἁγνὰ> θύματα ἐπιχώρια), δοκῶν δὲ ὀρθῶς γιγνώσκειν ἐπεχείρησε τῷ ἔργῳ. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι αἰσθόμενοι ἐβοήθησάν τε πανδημεὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐπ' αὐτοὺς καὶ προσκαθεζόμενοι ἐπολιόρκουν. χρόνου δὲ ἐγγιγνομένου οἱ Ἀθηναῖοι τρυχόμενοι τῇ προσεδρίᾳ ἀπῆλθον οἱ πολλοί, ἐπιτρέψαντες τοῖς ἐννέα ἄρχουσι τήν τε φυλακὴν καὶ τὸ πᾶν αὐτοκράτορσι διαθεῖναι ᾗ ἂν ἄριστα διαγιγνώσκωσιν· τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες ἔπρασσον. οἱ δὲ μετὰ τοῦ Κύλωνος πολιορκούμενοι φλαύρως εἶχον σίτου τε καὶ ὕδατος ἀπορίᾳ. ὁ μὲν οὖν Κύλων καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐκδιδράσκουσιν· οἱ δ' ἄλλοι ὡς ἐπιέζοντο καί τινες καὶ ἀπέθνῃσκον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ, καθίζουσιν ἐπὶ τὸν βωμὸν ἱκέται τὸν ἐν τῇ ἀκροπόλει. ἀναστήσαντες δὲ αὐτοὺς οἱ τῶν Ἀθηναίων ἐπιτετραμμένοι τὴν φυλακήν, ὡς ἑώρων ἀποθνῄσκοντας ἐν τῷ ἱερῷ, ἐφ' ᾧ μηδὲν κακὸν ποιήσουσιν, ἀπαγαγόντες ἀπέκτειναν· καθεζομένους δέ τινας καὶ ἐπὶ τῶν σεμνῶν θεῶν τοῖς βωμοῖς ἐν τῇ παρόδῳ ἀπεχρήσαντο. καὶ ἀπὸ τούτου ἐναγεῖς καὶ ἀλιτήριοι τῆς θεοῦ ἐκεῖνοί τε ἐκαλοῦντο καὶ τὸ γένος τὸ ἀπ' ἐκείνων. ἤλασαν μὲν οὖν καὶ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς ἐναγεῖς τούτους, ἤλασε δὲ καὶ Κλεομένης ὁ Λακεδαιμόνιος ὕστερον μετὰ Ἀθηναίων στασιαζόντων, τούς τε ζῶντας ἐλαύνοντες καὶ τῶν τεθνεώτων τὰ ὀστᾶ ἀνελόντες ἐξέβαλον· κατῆλθον μέντοι ὕστερον, καὶ τὸ γένος αὐτῶν ἔστιν ἔτι ἐν τῇ πόλει.  [127]  τοῦτο δὴ τὸ ἄγος οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκέλευον ἐλαύνειν δῆθεν τοῖς θεοῖς πρῶτον τιμωροῦντες, εἰδότες δὲ Περικλέα τὸν Ξανθίππου προσεχόμενον αὐτῷ κατὰ τὴν μητέρα καὶ νομίζοντες ἐκπεσόντος αὐτοῦ ῥᾷον <ἂν> σφίσι προχωρεῖν τὰ ἀπὸ τῶν Ἀθηναίων. οὐ μέντοι τοσοῦτον ἤλπιζον παθεῖν ἂν αὐτὸν τοῦτο ὅσον διαβολὴν οἴσειν αὐτῷ πρὸς τὴν πόλιν ὡς καὶ διὰ τὴν ἐκείνου ξυμφορὰν τὸ μέρος ἔσται ὁ πόλεμος. ὢν γὰρ δυνατώτατος τῶν καθ' ἑαυτὸν καὶ ἄγων τὴν πολιτείαν ἠναντιοῦτο πάντα τοῖς Λακεδαιμονίοις, καὶ οὐκ εἴα ὑπείκειν, ἀλλ' ἐς τὸν πόλεμον ὥρμα τοὺς Ἀθηναίους. 
[128]  Ἀντεκέλευον δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς Λακεδαιμονίους τὸ ἀπὸ Ταινάρου ἄγος ἐλαύνειν· οἱ γὰρ Λακεδαιμόνιοι ἀναστήσαντές ποτε ἐκ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ποσειδῶνος [ἀπὸ Ταινάρου] τῶν Εἱλώτων ἱκέτας ἀπαγαγόντες διέφθειραν, δι' ὃ δὴ καὶ σφίσιν αὐτοῖς νομίζουσι τὸν μέγαν σεισμὸν γενέσθαι ἐν Σπάρτῃ. ἐκέλευον δὲ καὶ τὸ τῆς Ξαλκιοίκου ἄγος ἐλαύνειν αὐτούς· ἐγένετο δὲ τοιόνδε. ἐπειδὴ Παυσανίας ὁ Λακεδαιμόνιος τὸ πρῶτον μεταπεμφθεὶς ὑπὸ Σπαρτιατῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ καὶ κριθεὶς ὑπ' αὐτῶν ἀπελύθη μὴ ἀδικεῖν, δημοσίᾳ μὲν οὐκέτι ἐξεπέμφθη, ἰδίᾳ δὲ αὐτὸς τριήρη λαβὼν Ἑρμιονίδα ἄνευ Λακεδαιμονίων ἀφικνεῖται ἐς Ἑλλήσποντον, τῷ μὲν λόγῳ ἐπὶ τὸν Ἑλληνικὸν πόλεμον, τῷ δὲ ἔργῳ τὰ πρὸς βασιλέα πράγματα πράσσειν, ὥσπερ καὶ τὸ πρῶτον ἐπεχείρησεν, ἐφιέμενος τῆς Ἑλληνικῆς ἀρχῆς. εὐεργεσίαν δὲ ἀπὸ τοῦδε πρῶτον ἐς βασιλέα κατέθετο καὶ τοῦ παντὸς πράγματος ἀρχὴν ἐποιήσατο· Βυζάντιον γὰρ ἑλὼν τῇ προτέρᾳ παρουσίᾳ μετὰ τὴν ἐκ Κύπρου ἀναχώρησιν (εἶχον δὲ Μῆδοι αὐτὸ καὶ βασιλέως προσήκοντές τινες καὶ ξυγγενεῖς ο
ἑάλωσαν ἐν αὐτῷ) τότε τούτους οὓς ἔλαβεν ἀποπέμπει βασιλεῖ κρύφα τῶν ἄλλων ξυμμάχων, τῷ δὲ λόγῳ ἀπέδρασαν αὐτόν. ἔπρασσε δὲ ταῦτα μετὰ Γογγύλου τοῦ Ἐρετριῶς, ᾧπερ ἐπέτρεψε τό τε Βυζάντιον καὶ τοὺς αἰχμαλώτους. ἔπεμψε δὲ καὶ ἐπιστολὴν τὸν Γόγγυλον φέροντα αὐτῷ· ἐνεγέγραπτο δὲ τάδε ἐν αὐτῇ, ὡς ὕστερον ἀνηυρέθη· 'Παυσανίας ὁ ἡγεμὼν τῆς Σπάρτης τούσδε τέ σοι χαρίζεσθαι βουλόμενος ἀποπέμπει δορὶ ἑλών, καὶ γνώμην ποιοῦμαι, εἰ καὶ σοὶ δοκεῖ, θυγατέρα τε τὴν σὴν γῆμαι καί σοι Σπάρτην τε καὶ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα ὑποχείριον ποιῆσαι. δυνατὸς δὲ δοκῶ εἶναι ταῦτα πρᾶξαι μετὰ σοῦ βουλευόμενος. εἰ οὖν τί σε τούτων ἀρέσκει, πέμπε ἄνδρα πιστὸν ἐπὶ θάλασσαν δι' οὗ τὸ λοιπὸν τοὺς λόγους ποιησόμεθα.'  [129]  τοσαῦτα μὲν ἡ γραφὴ ἐδήλου, Ξέρξης δὲ ἥσθη τε τῇ ἐπιστολῇ καὶ ἀποστέλλει Ἀρτάβαζον τὸν Φαρνάκου ἐπὶ θάλασσαν καὶ κελεύει αὐτὸν τήν τε Δασκυλῖτιν σατραπείαν παραλαβεῖν Μεγαβάτην ἀπαλλάξαντα, ὃς πρότερον ἦρχε, καὶ παρὰ Παυσανίαν ἐς Βυζάντιον ἐπιστολὴν ἀντεπετίθει αὐτῷ ὡς τάχιστα διαπέμψαι καὶ τὴν σφραγῖδα ἀποδεῖξαι, καὶ ἤν τι αὐτῷ Παυσανίας παραγγέλλῃ περὶ τῶν ἑαυτοῦ πραγμάτων, πράσσειν ὡς ἄριστα καὶ πιστότατα. ὁ δὲ ἀφικόμενος τά τε ἄλλα ἐποίησεν ὥσπερ εἴρητο καὶ τὴν ἐπιστολὴν διέπεμψεν· ἀντενεγέγραπτο δὲ τάδε· 'ὧδε λέγει βασιλεὺς Ξέρξης Παυσανίᾳ. καὶ τῶν ἀνδρῶν οὕς μοι πέραν θαλάσσης ἐκ Βυζαντίου ἔσωσας κείσεταί σοι εὐεργεσία ἐν τῷ ἡμετέρῳ οἴκῳ ἐς αἰεὶ ἀνάγραπτος, καὶ τοῖς λόγοις τοῖς ἀπὸ σοῦ ἀρέσκομαι. καί σε μήτε νὺξ μήθ' ἡμέρα ἐπισχέτω ὥστε ἀνεῖναι πράσσειν τι ὧν ἐμοὶ ὑπισχνῇ, μηδὲ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου δαπάνῃ κεκωλύσθω μηδὲ στρατιᾶς πλήθει, εἴ ποι δεῖ παραγίγνεσθαι, ἀλλὰ μετ' Ἀρταβάζου ἀνδρὸς ἀγαθοῦ, ὅν σοι ἔπεμψα, πρᾶσσε θαρσῶν καὶ τὰ ἐμὰ καὶ τὰ σὰ ὅπῃ κάλλιστα καὶ ἄριστα ἕξει ἀμφοτέροις.'  [130]  ταῦτα λαβὼν ὁ Παυσανίας τὰ γράμματα, ὢν καὶ πρότερον ἐν μεγάλῳ ἀξιώματι ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν Πλαταιᾶσιν ἡγεμονίαν, πολλῷ τότε μᾶλλον ἦρτο καὶ οὐκέτι ἐδύνατο ἐν τῷ καθεστῶτι τρόπῳ βιοτεύειν, ἀλλὰ σκευάς τε Μηδικὰς ἐνδυόμενος ἐκ τοῦ Βυζαντίου ἐξῄει καὶ διὰ τῆς Θρᾴκης πορευόμενον αὐτὸν Μῆδοι καὶ Αἰγύπτιοι ἐδορυφόρουν, τράπεζάν τε Περσικὴν παρετίθετο καὶ κατέχειν τὴν διάνοιαν οὐκ ἐδύνατο,  ἀλλ' ἔργοις βραχέσι προυδήλου ἃ τῇ γνώμῃ μειζόνως ἐς ἔπειτα ἔμελλε πράξειν. δυσπρόσοδόν τε αὑτὸν παρεῖχε καὶ τῇ ὀργῇ οὕτω χαλεπῇ ἐχρῆτο ἐς πάντας ὁμοίως ὥστε μηδένα δύνασθαι προσιέναι· δι' ὅπερ καὶ πρὸς τοὺς Ἀθηναίους οὐχ ἥκιστα ἡ ξυμμαχία μετέστη.
[131]  Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι αἰσθόμενοι τό τε πρῶτον δι' αὐτὰ ταῦτα ἀνεκάλεσαν αὐτόν, καὶ ἐπειδὴ τῇ Ἑρμιονίδι νηὶ τὸ δεύτερον ἐκπλεύσας οὐ κελευσάντων αὐτῶν τοιαῦτα ἐφαίνετο ποιῶν, καὶ ἐκ τοῦ Βυζαντίου βίᾳ ὑπ' Ἀθηναίων ἐκπολιορκηθεὶς ἐς μὲν τὴν Σπάρτην οὐκ ἐπανεχώρει, ἐς δὲ Κολωνὰς τὰς Τρῳάδας ἱδρυθεὶς πράσσων τε ἐσηγγέλλετο αὐτοῖς ἐς τοὺς βαρβάρους καὶ οὐκ ἐπ' ἀγαθῷ τὴν μονὴν ποιούμενος, οὕτω δὴ οὐκέτι ἐπέσχον, ἀλλὰ πέμψαντες κήρυκα οἱ ἔφοροι καὶ σκυτάλην εἶπον τοῦ κήρυκος μὴ λείπεσθαι, εἰ δὲ μή, πόλεμον αὐτῷ Σπαρτιάτας προαγορεύειν. ὁ δὲ βουλόμενος ὡς ἥκιστα ὕποπτος εἶναι καὶ πιστεύων χρήμασι διαλύσειν τὴν διαβολὴν ἀνεχώρει τὸ δεύτερον ἐς Σπάρτην. καὶ ἐς μὲν τὴν εἱρκτὴν ἐσπίπτει τὸ πρῶτον ὑπὸ τῶν ἐφόρων (ἔξεστι δὲ τοῖς ἐφόροις τὸν βασιλέα δρᾶσαι τοῦτο), ἔπειτα διαπραξάμενος ὕστερον ἐξῆλθε καὶ καθίστησιν ἑαυτὸν ἐς κρίσιν τοῖς βουλομένοις περὶ αὐτῶν ἐλέγχειν.  [132]  καὶ φανερὸν μὲν εἶχον οὐδὲν οἱ Σπαρτιᾶται σημεῖον, οὔτε οἱ ἐχθροὶ οὔτε ἡ πᾶσα πόλις, ὅτῳ ἂν πιστεύσαντες βεβαίως ἐτιμωροῦντο ἄνδρα γένους τε τοῦ βασιλείου ὄντα καὶ ἐν τῷ παρόντι τιμὴν ἔχοντα (Πλείσταρχον γὰρ τὸν Λεωνίδου ὄντα βασιλέα καὶ νέον ἔτι ἀνεψιὸς ὢν ἐπετρόπευεν), ὑποψίας δὲ πολλὰς παρεῖχε τῇ τε παρανομίᾳ καὶ ζηλώσει τῶν βαρβάρων μὴ ἴσος βούλεσθαι εἶναι τοῖς παροῦσι, τά τε ἄλλα αὐτοῦ ἀνεσκόπουν, εἴ τί που ἐξεδεδιῄτητο τῶν καθεστώτων νομίμων, καὶ ὅτι ἐπὶ τὸν τρίποδά ποτε τὸν ἐν Δελφοῖς, ὃν ἀνέθεσαν οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τῶν Μήδων ἀκροθίνιον, ἠξίωσεν ἐπιγράψασθαι αὐτὸς ἰδίᾳ τὸ ἐλεγεῖον τόδε·
Ἑλλήνων ἀρχηγὸς ἐπεὶ στρατὸν ὤλεσε Μήδων,
Παυσανίας Φοίβῳ μνῆμ' ἀνέθηκε τόδε. 
τὸ μὲν οὖν ἐλεγεῖον οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐξεκόλαψαν εὐθὺς τότε ἀπὸ τοῦ τρίποδος τοῦτο καὶ ἐπέγραψαν ὀνομαστὶ τὰς πόλεις ὅσαι ξυγκαθελοῦσαι τὸν βάρβαρον ἔστησαν τὸ ἀνάθημα· τοῦ μέντοι Παυσανίου ἀδίκημα καὶ τότ' ἐδόκει εἶναι, καὶ ἐπεί γε δὴ ἐν τούτῳ καθειστήκει, πολλῷ μᾶλλον παρόμοιον πραχθῆναι ἐφαίνετο τῇ παρούσῃ διανοίᾳ. ἐπυνθάνοντο δὲ καὶ ἐς τοὺς Εἵλωτας πράσσειν τι αὐτόν, καὶ ἦν δὲ οὕτως· ἐλευθέρωσίν τε γὰρ ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς καὶ πολιτείαν, ἢν ξυνεπαναστῶσι καὶ τὸ πᾶν ξυγκατεργάσωνται. ἀλλ' οὐδ' ὣς οὐδὲ τῶν Εἱλώτων μηνυταῖς τισὶ πιστεύσαντες ἠξίωσαν νεώτερόν τι ποιεῖν ἐς αὐτόν, χρώμενοι τῷ τρόπῳ ᾧπερ εἰώθασιν ἐς σφᾶς αὐτούς, μὴ ταχεῖς εἶναι περὶ ἀνδρὸς Σπαρτιάτου ἄνευ ἀναμφισβητήτων τεκμηρίων βουλεῦσαί τι ἀνήκεστον, πρίν γε δὴ αὐτοῖς, ὡς λέγεται, ὁ μέλλων τὰς τελευταίας βασιλεῖ ἐπιστολὰς πρὸς Ἀρτάβαζον κομιεῖν, ἀνὴρ Ἀργίλιος, παιδικά ποτε ὢν αὐτοῦ καὶ πιστότατος ἐκείνῳ, μηνυτὴς γίγνεται, δείσας κατὰ ἐνθύμησίν τινα ὅτι οὐδείς πω τῶν πρὸ ἑαυτοῦ ἀγγέλων πάλιν ἀφίκετο, καὶ παρασημηνάμενος σφραγῖδα, ἵνα, ἢν ψευσθῇ τῆς δόξης ἢ καὶ ἐκεῖνός τι μεταγράψαι αἰτήσῃ, μὴ ἐπιγνῷ, λύει τὰς ἐπιστολάς, ἐν αἷς ὑπονοήσας τι τοιοῦτον προσεπεστάλθαι καὶ αὑτὸν ηὗρεν ἐγγεγραμμένον κτείνειν.  [133]  τότε δὴ οἱ ἔφοροι δείξαντος αὐτοῦ τὰ γράμματα μᾶλλον μὲν ἐπίστευσαν, αὐτήκοοι δὲ βουληθέντες ἔτι γενέσθαι αὐτοῦ Παυσανίου τι λέγοντος, ἀπὸ παρασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ Ταίναρον ἱκέτου οἰχομένου καὶ σκηνησαμένου διπλῆν διαφράγματι καλύβην, ἐς ἣν τῶν [τε] ἐφόρων ἐντός τινας ἔκρυψε, καὶ Παυσανίου ὡς αὐτὸν ἐλθόντος καὶ ἐρωτῶντος τὴν πρόφασιν τῆς ἱκετείας ᾔσθοντο πάντα σαφῶς, αἰτιωμένου τοῦ ἀνθρώπου τά τε περὶ αὐτοῦ γραφέντα καὶ τἆλλ' ἀποφαίνοντος καθ' ἕκαστον, ὡς οὐδὲν πώποτε αὐτὸν ἐν ταῖς πρὸς βασιλέα διακονίαις παραβάλοιτο, προτιμηθείη δ' ἐν ἴσῳ τοῖς πολλοῖς τῶν διακόνων ἀποθανεῖν, κἀκείνου αὐτά τε ταῦτα ξυνομολογοῦντος καὶ περὶ τοῦ παρόντος οὐκ ἐῶντος ὀργίζεσθαι, ἀλλὰ πίστιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ διδόντος τῆς ἀναστάσεως καὶ ἀξιοῦντος ὡς τάχιστα πορεύεσθαι καὶ μὴ τὰ πρασσόμενα διακωλύειν.  [134]  ἀκούσαντες δὲ ἀκριβῶς τότε μὲν ἀπῆλθον οἱ ἔφοροι, βεβαίως δὲ ἤδη εἰδότες ἐν τῇ πόλει τὴν ξύλληψιν ἐποιοῦντο. λέγεται δ' αὐτὸν μέλλοντα ξυλληφθήσεσθαι ἐν τῇ ὁδῷ, ἑνὸς μὲν τῶν ἐφόρων τὸ πρόσωπον προσιόντος ὡς εἶδε, γνῶναι ἐφ' ᾧ ἐχώρει, ἄλλου δὲ νεύματι ἀφανεῖ χρησαμένου καὶ δηλώσαντος εὐνοίᾳ πρὸς τὸ ἱερὸν τῆς Ξαλκιοίκου χωρῆσαι δρόμῳ καὶ προκαταφυγεῖν· ἦν δ' ἐγγὺς τὸ τέμενος. καὶ ἐς οἴκημα οὐ μέγα ὃ ἦν τοῦ ἱεροῦ ἐσελθών, ἵνα μὴ ὑπαίθριος ταλαιπωροίη, ἡσύχαζεν. οἱ δὲ τὸ παραυτίκα μὲν ὑστέρησαν τῇ διώξει, μετὰ δὲ τοῦτο τοῦ τε οἰκήματος τὸν ὄροφον ἀφεῖλον καὶ τὰς θύρας ἔνδον ὄντα τηρήσαντες αὐτὸν καὶ ἀπολαβόντες ἔσω ἀπῳκοδόμησαν, προσκαθεζόμενοί τε ἐξεπολιόρκησαν λιμῷ. καὶ μέλλοντος αὐτοῦ ἀποψύχειν ὥσπερ εἶχεν ἐν τῷ οἰκήματι, αἰσθόμενοι ἐξάγουσιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἔτι ἔμπνουν ὄντα, καὶ ἐξαχθεὶς ἀπέθανε παραχρῆμα. καὶ αὐτὸν ἐμέλλησαν μὲν ἐς τὸν Καιάδαν [οὗπερ τοὺς κακούργους] ἐσβάλλειν· ἔπειτα ἔδοξε πλησίον που κατορύξαι. ὁ δὲ θεὸς ὁ ἐν Δελφοῖς τόν τε τάφον ὕστερον ἔχρησε τοῖς Λακεδαιμονίοις μετενεγκεῖν οὗπερ ἀπέθανε (καὶ νῦν κεῖται ἐν τῷ προτεμενίσματι, ὃ γραφῇ στῆλαι δηλοῦσι) καὶ ὡς ἄγος αὐτοῖς ὂν τὸ πεπραγμένον δύο σώματα ἀνθ' ἑνὸς τῇ Ξαλκιοίκῳ ἀποδοῦναι. οἱ δὲ ποιησάμενοι χαλκοῦς ἀνδριάντας δύο ὡς ἀντὶ Παυσανίου ἀνέθεσαν.  [135]  οἱ δὲ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ τοῦ θεοῦ ἄγος κρίναντος, ἀντεπέταξαν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐλαύνειν αὐτό.
Tοῦ δὲ μηδισμοῦ τοῦ Παυσανίου οἱ Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις πέμψαντες παρὰ τοὺς Ἀθηναίους ξυνεπῃτιῶντο καὶ τὸν Θεμιστοκλέα, ὡς ηὕρισκον ἐκ τῶν περὶ Παυσανίαν ἐλέγχων, ἠξίουν τε τοῖς αὐτοῖς κολάζεσθαι αὐτόν. οἱ δὲ πεισθέντες (ἔτυχε γὰρ ὠστρακισμένος καὶ ἔχων δίαιταν μὲν ἐν Ἄργει, ἐπιφοιτῶν δὲ καὶ ἐς τὴν ἄλλην Πελοπόννησον) πέμπουσι μετὰ τῶν Λακεδαιμονίων ἑτοίμων ὄντων ξυνδιώκειν ἄνδρας οἷς εἴρητο ἄγειν ὅπου ἂν περιτύχωσιν.  [136]  ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς προαισθόμενος φεύγει ἐκ Πελοποννήσου ἐς Κέρκυραν, ὢν αὐτῶν εὐεργέτης. δεδιέναι δὲ φασκόντων Κερκυραίων ἔχειν αὐτὸν ὥστε Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις ἀπεχθέσθαι, διακομίζεται ὑπ' αὐτῶν ἐς τὴν ἤπειρον τὴν καταντικρύ. καὶ διωκόμενος ὑπὸ τῶν προστεταγμένων κατὰ πύστιν ᾗ χωροίη, ἀναγκάζεται κατά τι ἄπορον παρὰ Ἄδμητον τὸν Μολοσσῶν βασιλέα ὄντα αὐτῷ οὐ φίλον καταλῦσαι. καὶ ὁ μὲν οὐκ ἔτυχεν ἐπιδημῶν, ὁ δὲ τῆς γυναικὸς ἱκέτης γενόμενος διδάσκεται ὑπ' αὐτῆς τὸν παῖδα σφῶν λαβὼν καθέζεσθαι ἐπὶ τὴν ἑστίαν. καὶ ἐλθόντος οὐ πολὺ ὕστερον τοῦ Ἀδμήτου δηλοῖ τε ὅς ἐστι καὶ οὐκ ἀξιοῖ, εἴ τι ἄρα αὐτὸς ἀντεῖπεν αὐτῷ Ἀθηναίων δεομένῳ, φεύγοντα τιμωρεῖσθαι· καὶ γὰρ ἂν ὑπ' ἐκείνου πολλῷ ἀσθενεστέρου ἐν τῷ παρόντι κακῶς πάσχειν, γενναῖον δὲ εἶναι τοὺς ὁμοίους ἀπὸ τοῦ ἴσου τιμωρεῖσθαι. καὶ ἅμα αὐτὸς μὲν ἐκείνῳ χρείας τινὸς καὶ οὐκ ἐς τὸ σῶμα σῴζεσθαι ἐναντιωθῆναι, ἐκεῖνον δ' ἄν, εἰ ἐκδοίη αὐτόν (εἰπὼν ὑφ' ὧν καὶ ἐφ' ᾧ διώκεται), σωτηρίας ἂν τῆς ψυχῆς ἀποστερῆσαι.  [137]  ὁ δὲ ἀκούσας ἀνίστησί τε αὐτὸν μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ υἱέος, ὥσπερ καὶ ἔχων αὐτὸν ἐκαθέζετο, καὶ μέγιστον ἦν ἱκέτευμα τοῦτο, καὶ ὕστερον οὐ πολλῷ τοῖς τε Λακεδαιμονίοις καὶ Ἀθηναίοις ἐλθοῦσι καὶ πολλὰ εἰποῦσιν οὐκ ἐκδίδωσιν, ἀλλ' ἀποστέλλει βουλόμενον ὡς βασιλέα πορευθῆναι ἐπὶ τὴν ἑτέραν θάλασσαν πεζῇ ἐς Πύδναν τὴν Ἀλεξάνδρου. ἐν ᾗ ὁλκάδος τυχὼν ἀναγομένης ἐπ' Ἰωνίας καὶ ἐπιβὰς καταφέρεται χειμῶνι ἐς τὸ Ἀθηναίων στρατόπεδον, ὃ ἐπολιόρκει Νάξον. καί (ἦν γὰρ ἀγνὼς τοῖς ἐν τῇ νηί) δείσας φράζει τῷ ναυκλήρῳ ὅστις ἐστὶ καὶ δι' ἃ φεύγει, καὶ εἰ μὴ σώσει αὐτόν, ἔφη ἐρεῖν ὅτι χρήμασι πεισθεὶς αὐτὸν ἄγει· τὴν δὲ ἀσφάλειαν εἶναι μηδένα ἐκβῆναι ἐκ τῆς νεὼς μέχρι πλοῦς γένηται· πειθομένῳ δ' αὐτῷ χάριν ἀπομνήσεσθαι ἀξίαν. ὁ δὲ ναύκληρος ποιεῖ τε ταῦτα καὶ ἀποσαλεύσας ἡμέραν καὶ νύκτα ὑπὲρ τοῦ στρατοπέδου ὕστερον ἀφικνεῖται ἐς Ἔφεσον. καὶ ὁ Θεμιστοκλῆς ἐκεῖνόν τε ἐθεράπευσε χρημάτων δόσει (ἦλθε γὰρ αὐτῷ ὕστερον ἔκ τε Ἀθηνῶν παρὰ τῶν φίλων καὶ ἐξ Ἄργους ἃ ὑπεξέκειτο) καὶ μετὰ τῶν κάτω Περσῶν τινὸς πορευθεὶς ἄνω ἐσπέμπει γράμματα πρὸς βασιλέα Ἀρταξέρξην τὸν Ξέρξου νεωστὶ βασιλεύοντα. ἐδήλου δὲ ἡ γραφὴ ὅτι 'Θεμιστοκλῆς ἥκω παρὰ σέ, ὃς κακὰ μὲν πλεῖστα Ἑλλήνων εἴργασμαι τὸν ὑμέτερον οἶκον, ὅσον χρόνον τὸν σὸν πατέρα ἐπιόντα ἐμοὶ ἀνάγκῃ ἠμυνόμην, πολὺ δ' ἔτι πλείω ἀγαθά, ἐπειδὴ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ μὲν ἐμοί, ἐκείνῳ δὲ ἐν ἐπικινδύνῳ πάλιν ἡ ἀποκομιδὴ ἐγίγνετο. καί μοι εὐεργεσία ὀφείλεται (γράψας τήν τε ἐκ Σαλαμῖνος προάγγελσιν τῆς ἀναχωρήσεως καὶ τὴν τῶν γεφυρῶν, ἣν ψευδῶς προσεποιήσατο, τότε δι' αὑτὸν οὐ διάλυσιν), καὶ νῦν ἔχων σε μεγάλα ἀγαθὰ δρᾶσαι πάρειμι διωκόμενος ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν σὴν φιλίαν. βούλομαι δ' ἐνιαυτὸν ἐπισχὼν αὐτός σοι περὶ ὧν ἥκω δηλῶσαι.'  [138]  βασιλεὺς δέ, ὡς λέγεται, ἐθαύμασέ τε αὐτοῦ τὴν διάνοιαν καὶ ἐκέλευε ποιεῖν οὕτως. ὁ δ' ἐν τῷ χρόνῳ ὃν ἐπέσχε τῆς τε Περσίδος γλώσσης ὅσα ἐδύνατο κατενόησε καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων τῆς χώρας· ἀφικόμενος δὲ μετὰ τὸν ἐνιαυτὸν γίγνεται παρ' αὐτῷ μέγας καὶ ὅσος οὐδείς πω Ἑλλήνων διά τε τὴν προϋπάρχουσαν ἀξίωσιν καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐλπίδα, ἣν ὑπετίθει αὐτῷ δουλώσειν, μάλιστα δὲ ἀπὸ τοῦ πεῖραν διδοὺς ξυνετὸς φαίνεσθαι.
Ἦν γὰρ ὁ Θεμιστοκλῆς βεβαιότατα δὴ φύσεως ἰσχὺν δηλώσας καὶ διαφερόντως τι ἐς αὐτὸ μᾶλλον ἑτέρου ἄξιος θαυμάσαι· οἰκείᾳ γὰρ ξυνέσει καὶ οὔτε προμαθὼν ἐς αὐτὴν οὐδὲν οὔτ' ἐπιμαθών, τῶν τε παραχρῆμα δι' ἐλαχίστης βουλῆς κράτιστος γνώμων καὶ τῶν μελλόντων ἐπὶ πλεῖστον τοῦ γενησομένου ἄριστος εἰκαστής· καὶ ἃ μὲν μετὰ χεῖρας ἔχοι, καὶ ἐξηγήσασθαι οἷός τε, ὧν δ' ἄπειρος εἴη, κρῖναι ἱκανῶς οὐκ ἀπήλλακτο· τό τε ἄμεινον ἢ χεῖρον ἐν τῷ ἀφανεῖ ἔτι προεώρα μάλιστα. καὶ τὸ ξύμπαν εἰπεῖν φύσεως μὲν δυνάμει, μελέτης δὲ βραχύτητι κράτιστος δὴ οὗτος αὐτοσχεδιάζειν τὰ δέοντα ἐγένετο. νοσήσας δὲ τελευτᾷ τὸν βίον· λέγουσι δέ τινες καὶ ἑκούσιον φαρμάκῳ ἀποθανεῖν αὐτόν, ἀδύνατον νομίσαντα εἶναι ἐπιτελέσαι βασιλεῖ ἃ ὑπέσχετο. μνημεῖον μὲν οὖν αὐτοῦ ἐν Μαγνησίᾳ ἐστὶ τῇ Ἀσιανῇ ἐν τῇ ἀγορᾷ· ταύτης γὰρ ἦρχε τῆς χώρας, δόντος βασιλέως αὐτῷ Μαγνησίαν μὲν ἄρτον, ἣ προσέφερε πεντήκοντα τάλαντα τοῦ ἐνιαυτοῦ, Λάμψακον δὲ οἶνον (ἐδόκει γὰρ πολυοινότατον τῶν τότε εἶναι), Μυοῦντα δὲ ὄψον. τὰ δὲ ὀστᾶ φασὶ κομισθῆναι αὐτοῦ οἱ προσήκοντες οἴκαδε κελεύσαντος ἐκείνου καὶ τεθῆναι κρύφα Ἀθηναίων ἐν τῇ Ἀττικῇ· οὐ γὰρ ἐξῆν θάπτειν ὡς ἐπὶ προδοσίᾳ φεύγοντος. τὰ μὲν κατὰ Παυσανίαν τὸν Λακεδαιμόνιον καὶ Θεμιστοκλέα τὸν Ἀθηναῖον, λαμπροτάτους γενομένους τῶν καθ' ἑαυτοὺς Ἑλλήνων, οὕτως ἐτελεύτησεν.
[139]  Λακεδαιμόνιοι δὲ ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πρεσβείας τοιαῦτα ἐπέταξάν τε καὶ ἀντεκελεύσθησαν περὶ τῶν ἐναγῶν τῆς ἐλάσεως· ὕστερον δὲ φοιτῶντες παρ' Ἀθηναίους Ποτειδαίας τε ἀπανίστασθαι ἐκέλευον καὶ Αἴγιναν αὐτόνομον ἀφιέναι, καὶ μάλιστά γε πάντων καὶ ἐνδηλότατα προύλεγον τὸ περὶ Μεγαρέων ψήφισμα καθελοῦσι μὴ ἂν γίγνεσθαι πόλεμον, ἐν ᾧ εἴρητο αὐτοὺς μὴ χρῆσθαι τοῖς λιμέσι τοῖς ἐν τῇ Ἀθηναίων ἀρχῇ μηδὲ τῇ Ἀττικῇ ἀγορᾷ. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι οὔτε τἆλλα ὑπήκουον οὔτε τὸ ψήφισμα καθῄρουν, ἐπικαλοῦντες ἐπεργασίαν Μεγαρεῦσι τῆς γῆς τῆς ἱερᾶς καὶ τῆς ἀορίστου καὶ ἀνδραπόδων ὑποδοχὴν τῶν ἀφισταμένων. τέλος δὲ ἀφικομένων τῶν τελευταίων πρέσβεων ἐκ Λακεδαίμονος, Ῥαμφίου τε καὶ Μελησίππου καὶ Ἀγησάνδρου, καὶ λεγόντων ἄλλο μὲν οὐδὲν ὧν πρότερον εἰώθεσαν, αὐτὰ δὲ τάδε ὅτι 'Λακεδαιμόνιοι βούλονται τὴν εἰρήνην εἶναι, εἴη δ' ἂν εἰ τοὺς Ἕλληνας αὐτονόμους ἀφεῖτε,' ποιήσαντες ἐκκλησίαν οἱ Ἀθηναῖοι γνώμας σφίσιν αὐτοῖς προυτίθεσαν, καὶ ἐδόκει ἅπαξ περὶ ἁπάντων βουλευσαμένους ἀποκρίνασθαι. καὶ παριόντες ἄλλοι τε πολλοὶ ἔλεγον ἐπ' ἀμφότερα γιγνόμενοι ταῖς γνώμαις καὶ ὡς χρὴ πολεμεῖν καὶ ὡς μὴ ἐμπόδιον εἶναι τὸ ψήφισμα εἰρήνης, ἀλλὰ καθελεῖν, καὶ παρελθὼν Περικλῆς ὁ Ξανθίππου, ἀνὴρ κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον πρῶτος Ἀθηναίων, λέγειν τε καὶ πράσσειν δυνατώτατος, παρῄνει τοιάδε.
[140]  'Τῆς μὲν γνώμης, ὦ Ἀθηναῖοι, αἰεὶ τῆς αὐτῆς ἔχομαι, μὴ εἴκειν Πελοποννησίοις, καίπερ εἰδὼς τοὺς ἀνθρώπους οὐ τῇ αὐτῇ ὀργῇ ἀναπειθομένους τε πολεμεῖν καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πράσσοντας, πρὸς δὲ τὰς ξυμφορὰς καὶ τὰς γνώμας τρεπομένους. ὁρῶ δὲ καὶ νῦν ὁμοῖα καὶ παραπλήσια ξυμβουλευτέα μοι ὄντα, καὶ τοὺς ἀναπειθομένους ὑμῶν δικαιῶ τοῖς κοινῇ δόξασιν, ἢν ἄρα τι καὶ σφαλλώμεθα, βοηθεῖν, ἢ μηδὲ κατορθοῦντας τῆς ξυνέσεως μεταποιεῖσθαι. ἐνδέχεται γὰρ τὰς ξυμφορὰς τῶν πραγμάτων οὐχ ἧσσον ἀμαθῶς χωρῆσαι ἢ καὶ τὰς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου· δι' ὅπερ καὶ τὴν τύχην, ὅσα ἂν παρὰ λόγον ξυμβῇ, εἰώθαμεν αἰτιᾶσθαι. 'Λακεδαιμόνιοι δὲ πρότερόν τε δῆλοι ἦσαν ἐπιβουλεύοντες ἡμῖν καὶ νῦν οὐχ ἥκιστα. εἰρημένον γὰρ δίκας μὲν τῶν διαφορῶν ἀλλήλοις διδόναι καὶ δέχεσθαι, ἔχειν δὲ ἑκατέρους ἃ ἔχομεν, οὔτε αὐτοὶ δίκας πω ᾔτησαν οὔτε ἡμῶν διδόντων δέχονται, βούλονται δὲ πολέμῳ μᾶλλον ἢ λόγοις τὰ ἐγκλήματα διαλύεσθαι, καὶ ἐπιτάσσοντες ἤδη καὶ οὐκέτι αἰτιώμενοι πάρεισιν. Ποτειδαίας τε γὰρ ἀπανίστασθαι κελεύουσι καὶ Αἴγιναν αὐτόνομον ἀφιέναι καὶ τὸ Μεγαρέων ψήφισμα καθαιρεῖν· οἱ δὲ τελευταῖοι οἵδε ἥκοντες καὶ τοὺς Ἕλληνας προαγορεύουσιν αὐτονόμους ἀφιέναι. ὑμῶν δὲ μηδεὶς νομίσῃ περὶ βραχέος ἂν πολεμεῖν, εἰ τὸ Μεγαρέων ψήφισμα μὴ καθέλοιμεν, ὅπερ μάλιστα προύχονται, εἰ καθαιρεθείη, μὴ ἂν γίγνεσθαι τὸν πόλεμον, μηδὲ ἐν ὑμῖν αὐτοῖς αἰτίαν ὑπολίπησθε ὡς διὰ μικρὸν ἐπολεμήσατε. τὸ γὰρ βραχύ τι τοῦτο πᾶσαν ὑμῶν ἔχει τὴν βεβαίωσιν καὶ πεῖραν τῆς γνώμης. οἷς εἰ ξυγχωρήσετε, καὶ ἄλλο τι μεῖζον εὐθὺς ἐπιταχθήσεσθε ὡς φόβῳ καὶ τοῦτο ὑπακούσαντες· ἀπισχυρισάμενοι δὲ σαφὲς ἂν καταστήσαιτε αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ ἴσου ὑμῖν μᾶλλον προσφέρεσθαι.  [141] αὐτόθεν δὴ διανοήθητε ἢ ὑπακούειν πρίν τι βλαβῆναι, ἢ εἰ πολεμήσομεν, ὥσπερ ἔμοιγε ἄμεινον δοκεῖ εἶναι, καὶ ἐπὶ μεγάλῃ καὶ ἐπὶ βραχείᾳ ὁμοίως προφάσει μὴ εἴξοντες μηδὲ ξὺν φόβῳ ἕξοντες ἃ κεκτήμεθα· τὴν γὰρ αὐτὴν δύναται δούλωσιν ἥ τε μεγίστη καὶ ἐλαχίστη δικαίωσις ἀπὸ τῶν ὁμοίων πρὸ δίκης τοῖς πέλας ἐπιτασσομένη.
'Τὰ δὲ τοῦ πολέμου καὶ τῶν ἑκατέροις ὑπαρχόντων ὡς οὐκ ἀσθενέστερα ἕξομεν γνῶτε καθ' ἕκαστον ἀκούοντες. αὐτουργοί τε γάρ εἰσι Πελοποννήσιοι καὶ οὔτε ἰδίᾳ οὔτ' ἐν κοινῷ χρήματά ἐστιν αὐτοῖς, ἔπειτα χρονίων πολέμων καὶ διαποντίων ἄπειροι διὰ τὸ βραχέως αὐτοὶ ἐπ' ἀλλήλους ὑπὸ πενίας ἐπιφέρειν. καὶ οἱ τοιοῦτοι οὔτε ναῦς πληροῦντες οὔτε πεζὰς στρατιὰς πολλάκις ἐκπέμπειν δύνανται, ἀπὸ τῶν ἰδίων τε ἅμα ἀπόντες καὶ ἀπὸ τῶν αὑτῶν δαπανῶντες καὶ προσέτι καὶ θαλάσσης εἰργόμενοι· αἱ δὲ περιουσίαι τοὺς πολέμους μᾶλλον ἢ αἱ βίαιοι ἐσφοραὶ ἀνέχουσιν. σώμασί τε ἑτοιμότεροι οἱ αὐτουργοὶ τῶν ἀνθρώπων ἢ χρήμασι πολεμεῖν, τὸ μὲν πιστὸν ἔχοντες ἐκ τῶν κινδύνων κἂν περιγενέσθαι, τὸ δὲ οὐ βέβαιον μὴ οὐ προαναλώσειν, ἄλλως τε κἂν παρὰ δόξαν, ὅπερ εἰκός, ὁ πόλεμος αὐτοῖς μηκύνηται. μάχῃ μὲν γὰρ μιᾷ πρὸς ἅπαντας Ἕλληνας δυνατοὶ Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἀντισχεῖν, πολεμεῖν δὲ μὴ πρὸς ὁμοίαν ἀντιπαρασκευὴν ἀδύνατοι, ὅταν μήτε βουλευτηρίῳ ἑνὶ χρώμενοι παραχρῆμά τι ὀξέως ἐπιτελῶσι πάντες τε ἰσόψηφοι ὄντες καὶ οὐχ ὁμόφυλοι τὸ ἐφ' ἑαυτὸν ἕκαστος σπεύδῃ· ἐξ ὧν φιλεῖ μηδὲν ἐπιτελὲς γίγνεσθαι. καὶ γὰρ οἱ μὲν ὡς μάλιστα τιμωρήσασθαί τινα βούλονται, οἱ δὲ ὡς ἥκιστα τὰ οἰκεῖα φθεῖραι. χρόνιοί τε ξυνιόντες ἐν βραχεῖ μὲν μορίῳ σκοποῦσί τι τῶν κοινῶν, τῷ δὲ πλέονι τὰ οἰκεῖα πράσσουσι, καὶ ἕκαστος οὐ παρὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀμέλειαν οἴεται βλάψειν, μέλειν δέ τινι καὶ ἄλλῳ ὑπὲρ ἑαυτοῦ τι προϊδεῖν, ὥστε τῷ αὐτῷ ὑπὸ ἁπάντων ἰδίᾳ δοξάσματι λανθάνειν τὸ κοινὸν ἁθρόον φθειρόμενον.
[142]  'Μέγιστον δέ, τῇ τῶν χρημάτων σπάνει κωλύσονται, ὅταν σχολῇ αὐτὰ ποριζόμενοι διαμέλλωσιν· τοῦ δὲ πολέμου οἱ καιροὶ οὐ μενετοί. καὶ μὴν οὐδ' ἡ ἐπιτείχισις οὐδὲ τὸ ναυτικὸν αὐτῶν ἄξιον φοβηθῆναι. τὴν μὲν γὰρ χαλεπὸν καὶ ἐν εἰρήνῃ πόλιν ἀντίπαλον κατασκευάσασθαι, ἦ που δὴ ἐν πολεμίᾳ τε καὶ οὐχ ἧσσον ἐκείνοις ἡμῶν ἀντεπιτετειχισμένων· φρούριον δ' εἰ ποιήσονται, τῆς μὲν γῆς βλάπτοιεν ἄν τι μέρος καταδρομαῖς καὶ αὐτομολίαις, οὐ μέντοι ἱκανόν γε ἔσται ἐπιτειχίζειν τε κωλύειν ἡμᾶς πλεύσαντας ἐς τὴν ἐκείνων καί, ᾗπερ ἰσχύομεν, ταῖς ναυσὶν ἀμύνεσθαι· πλέον γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν τοῦ κατὰ γῆν ἐκ τοῦ ναυτικοῦ ἐμπειρίας ἢ ἐκεῖνοι ἐκ τοῦ κατ' ἤπειρον ἐς τὰ ναυτικά. τὸ δὲ τῆς θαλάσσης ἐπιστήμονας γενέσθαι οὐ ῥᾳδίως αὐτοῖς προσγενήσεται. οὐδὲ γὰρ ὑμεῖς μελετῶντες αὐτὸ εὐθὺς ἀπὸ τῶν Μηδικῶν ἐξείργασθέ πω· πῶς δὴ ἄνδρες γεωργοὶ καὶ οὐ θαλάσσιοι, καὶ προσέτι οὐδὲ μελετῆσαι ἐασόμενοι διὰ τὸ ὑφ' ἡμῶν πολλαῖς ναυσὶν αἰεὶ ἐφορμεῖσθαι, ἄξιον ἄν τι δρῷεν; πρὸς μὲν γὰρ ὀλίγας ἐφορμούσας κἂν διακινδυνεύσειαν πλήθει τὴν ἀμαθίαν θρασύνοντες, πολλαῖς δὲ εἰργόμενοι ἡσυχάσουσι καὶ ἐν τῷ μὴ μελετῶντι ἀξυνετώτεροι ἔσονται καὶ δι' αὐτὸ καὶ ὀκνηρότεροι. τὸ δὲ ναυτικὸν τέχνης ἐστίν, ὥσπερ καὶ ἄλλο τι, καὶ οὐκ ἐνδέχεται, ὅταν τύχῃ, ἐκ παρέργου μελετᾶσθαι, ἀλλὰ μᾶλλον μηδὲν ἐκείνῳ πάρεργον ἄλλο γίγνεσθαι.
[143]  'Εἴ τε καὶ κινήσαντες τῶν Ὀλυμπίασιν ἢ Δελφοῖς χρημάτων μισθῷ μείζονι πειρῷντο ἡμῶν ὑπολαβεῖν τοὺς ξένους τῶν ναυτῶν, μὴ ὄντων μὲν ἡμῶν ἀντιπάλων ἐσβάντων αὐτῶν τε καὶ τῶν μετοίκων δεινὸν ἂν ἦν· νῦν δὲ τόδε τε ὑπάρχει, καί, ὅπερ κράτιστον, κυβερνήτας ἔχομεν πολίτας καὶ τὴν ἄλλην ὑπηρεσίαν πλείους καὶ ἀμείνους ἢ ἅπασα ἡ ἄλλη Ἑλλάς. καὶ ἐπὶ τῷ κινδύνῳ οὐδεὶς ἂν δέξαιτο τῶν ξένων τήν τε αὑτοῦ φεύγειν καὶ μετὰ τῆς ἥσσονος ἅμα ἐλπίδος ὀλίγων ἡμερῶν ἕνεκα μεγάλου μισθοῦ δόσεως ἐκείνοις ξυναγωνίζεσθαι. 'Καὶ τὰ μὲν Πελοποννησίων ἔμοιγε τοιαῦτα καὶ παραπλήσια δοκεῖ εἶναι, τὰ δὲ ἡμέτερα τούτων τε ὧνπερ ἐκείνοις ἐμεμψάμην ἀπηλλάχθαι καὶ ἄλλα οὐκ ἀπὸ τοῦ ἴσου μεγάλα ἔχειν. ἤν τε ἐπὶ τὴν χώραν ἡμῶν πεζῇ ἴωσιν, ἡμεῖς ἐπὶ τὴν ἐκείνων πλευσούμεθα, καὶ οὐκέτι ἐκ τοῦ ὁμοίου ἔσται Πελοποννήσου τε μέρος τι τμηθῆναι καὶ τὴν Ἀττικὴν ἅπασαν· οἱ μὲν γὰρ οὐχ ἕξουσιν ἄλλην ἀντιλαβεῖν ἀμαχεί, ἡμῖν δ' ἐστὶ γῆ πολλὴ καὶ ἐν νήσοις καὶ κατ' ἤπειρον· μέγα γὰρ τὸ τῆς θαλάσσης κράτος. σκέψασθε δέ· εἰ γὰρ ἦμεν νησιῶται, τίνες ἂν ἀληπτότεροι ἦσαν; καὶ νῦν χρὴ ὅτι ἐγγύτατα τούτου διανοηθέντας τὴν μὲν γῆν καὶ οἰκίας ἀφεῖναι, τῆς δὲ θαλάσσης καὶ πόλεως φυλακὴν ἔχειν, καὶ Πελοποννησίοις ὑπὲρ αὐτῶν ὀργισθέντας πολλῷ πλέοσι μὴ διαμάχεσθαι (κρατήσαντές τε γὰρ αὖθις οὐκ ἐλάσσοσι μαχούμεθα καὶ ἢν σφαλῶμεν, τὰ τῶν ξυμμάχων, ὅθεν ἰσχύομεν, προσαπόλλυται· οὐ γὰρ ἡσυχάσουσι μὴ ἱκανῶν ἡμῶν ὄντων ἐπ' αὐτοὺς στρατεύειν), τήν τε ὀλόφυρσιν μὴ οἰκιῶν καὶ γῆς ποιεῖσθαι, ἀλλὰ τῶν σωμάτων· οὐ γὰρ τάδε τοὺς ἄνδρας, ἀλλ' οἱ ἄνδρες ταῦτα κτῶνται. καὶ εἰ ᾤμην πείσειν ὑμᾶς, αὐτοὺς ἂν ἐξελθόντας ἐκέλευον αὐτὰ δῃῶσαι καὶ δεῖξαι Πελοποννησίοις ὅτι τούτων γε ἕνεκα οὐχ ὑπακούσεσθε.
[144]  'Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔχω ἐς ἐλπίδα τοῦ περιέσεσθαι, ἢν ἐθέλητε ἀρχήν τε μὴ ἐπικτᾶσθαι ἅμα πολεμοῦντες καὶ κινδύνους αὐθαιρέτους μὴ προστίθεσθαι· μᾶλλον γὰρ πεφόβημαι τὰς οἰκείας ἡμῶν ἁμαρτίας ἢ τὰς τῶν ἐναντίων διανοίας. ἀλλ' ἐκεῖνα μὲν καὶ ἐν ἄλλῳ λόγῳ ἅμα τοῖς ἔργοις δηλωθήσεται· νῦν δὲ τούτοις ἀποκρινάμενοι ἀποπέμψωμεν, Μεγαρέας μὲν ὅτι ἐάσομεν ἀγορᾷ καὶ λιμέσι χρῆσθαι, ἢν καὶ Λακεδαιμόνιοι ξενηλασίας μὴ ποιῶσι μήτε ἡμῶν μήτε τῶν ἡμετέρων ξυμμάχων (οὔτε γὰρ ἐκεῖνο κωλύει ἐν ταῖς σπονδαῖς οὔτε τόδε), τὰς δὲ πόλεις ὅτι αὐτονόμους ἀφήσομεν, εἰ καὶ αὐτονόμους ἔχοντες ἐσπεισάμεθα, καὶ ὅταν κἀκεῖνοι ταῖς ἑαυτῶν ἀποδῶσι πόλεσι μὴ σφίσι [τοῖς Λακεδαιμονίοισ] ἐπιτηδείως αὐτονομεῖσθαι, ἀλλ' αὐτοῖς ἑκάστοις ὡς βούλονται· δίκας τε ὅτι ἐθέλομεν δοῦναι κατὰ τὰς ξυνθήκας, πολέμου δὲ οὐκ ἄρξομεν, ἀρχομένους δὲ ἀμυνούμεθα. ταῦτα γὰρ δίκαια καὶ πρέποντα ἅμα τῇδε τῇ πόλει ἀποκρίνασθαι. εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι ἀνάγκη πολεμεῖν, ἢν δὲ ἑκούσιοι μᾶλλον δεχώμεθα, ἧσσον ἐγκεισομένους τοὺς ἐναντίους ἕξομεν, ἔκ τε τῶν μεγίστων κινδύνων ὅτι καὶ πόλει καὶ ἰδιώτῃ μέγισται τιμαὶ περιγίγνονται. οἱ γοῦν πατέρες ἡμῶν ὑποστάντες Μήδους καὶ οὐκ ἀπὸ τοσῶνδε ὁρμώμενοι, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἐκλιπόντες, γνώμῃ τε πλέονι ἢ τύχῃ καὶ τόλμῃ μείζονι ἢ δυνάμει τόν τε βάρβαρον ἀπεώσαντο καὶ ἐς τάδε προήγαγον αὐτά. ὧν οὐ χρὴ λείπεσθαι, ἀλλὰ τούς τε ἐχθροὺς παντὶ τρόπῳ ἀμύνεσθαι καὶ τοῖς ἐπιγιγνομένοις πειρᾶσθαι αὐτὰ μὴ ἐλάσσω παραδοῦναι.'

[145]  Ὁ μὲν Περικλῆς τοιαῦτα εἶπεν, οἱ δὲ Ἀθηναῖοι νομίσαντες ἄριστα σφίσι παραινεῖν αὐτὸν ἐψηφίσαντο ἃ ἐκέλευε, καὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀπεκρίναντο τῇ ἐκείνου γνώμῃ, καθ' ἕκαστά τε ὡς ἔφρασε καὶ τὸ ξύμπαν, οὐδὲν κελευόμενοι ποιήσειν, δίκῃ δὲ κατὰ τὰς ξυνθήκας ἑτοῖμοι εἶναι διαλύεσθαι περὶ τῶν ἐγκλημάτων ἐπὶ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ. καὶ οἱ μὲν ἀπεχώρησαν ἐπ' οἴκου καὶ οὐκέτι ὕστερον ἐπρεσβεύοντο· αἰτίαι δὲ αὗται καὶ διαφοραὶ ἐγένοντο ἀμφοτέροις πρὸ τοῦ πολέμου, ἀρξάμεναι εὐθὺς ἀπὸ τῶν ἐν Ἐπιδάμνῳ καὶ Κερκύρᾳ· ἐπεμείγνυντο δὲ ὅμως ἐν αὐταῖς καὶ παρ' ἀλλήλους ἐφοίτων ἀκηρύκτως μέν, ἀνυπόπτως δὲ οὔ· σπονδῶν γὰρ ξύγχυσις τὰ γιγνόμενα ἦν καὶ πρόφασις τοῦ πολεμεῖν.

LXXI. - "Et c'est au moment où une pareille ville se dresse en face de vous, Lacédémoniens, que vous temporisez (66) ! Vous pensez qu'un peuple ne saurait fort longtemps demeurer en paix, quand il prend de justes dispositions militaires et qu'il est résolu, si on l'attaque, à ne pas supporter l'injustice. Ne pas léser les autres et rester sur la défensive sans subir de dommages, voilà où vous mettez l'équité. Vous auriez déjà bien de la peine à obtenir un semblable résultat avec une cité semblable à la vôtre. Mais, comme nous venons de vous le montrer, vos institutions comparées aux leurs sont archaïques. Sur ce point, comme dans les arts, ce sont toujours les nouveautés qui l'emportent. Pour une cité paisible, les lois immuables sont les meilleures ; mais, quand on est contraint de faire tête à plusieurs entreprises, il faut faire preuve de beaucoup de souplesse. Aussi, en raison de leur grande expérience, les Athéniens ont-ils renouvelé plus que vous leurs institutions. A partir de maintenant votre lenteur doit prendre fin. Comme vous l'avez promis, portez secours rapidement à vos alliés et principalement aux Potidéates, en faisant une incursion en Attique. N'abandonnez pas à vos pires ennemis des gens, qui sont vos amis et vos frères ; ne nous obligez pas nous-mêmes à nous tourner par désespoir vers d'autres alliés. Dans cette extrémité, nous ne serons répréhensibles ni aux regards des dieux, témoins de nos serments, ni à ceux des hommes de bon sens. La responsabilité de rompre les conventions retombe non sur ceux qui, se voyant abandonnés, se tournent d'un autre côté, mais sur ceux qui ne secourent pas les alliés qu'ils ont juré de défendre. Montrez-nous de l'empressement et nous vous resterons fidèles. Alors nous serions criminels en passant dans l'autre camp et nous ne pourrions trouver d'alliés plus sympathiques. Délibérez avec soin sur ce sujet ; tâchez que votre hégémonie dans le Péloponnèse ne soit pas inférieure, entre vos mains, à ce qu'elle était du temps de vos pères (67). "  
LXXII
.
- Telles furent les paroles des Corinthiens . Il y avait précisément à Lacédémone une ambassade athénienne, qui y état venue traiter d'autres questions . Instruits des paroles des Corinthiens, les Athéniens décidèrent de se présenter devant les Lacédémoniens ; leur intention n'était pas de répondre aux griefs qu'avaient formulés les cités, mais de montrer en général aux Lacédémoniens qu'ils ne devaient pas prendre une décision précipitée et sans mûr examen . Ils se proposaient également de montrer la puissance de leur ville, de rappeler aux vieillards ce qu'ils savaient et d'instruire les jeunes gens de ce qu'ils ignoraient . Leurs paroles, pensaient-ils, engageraient les Lacédémoniens au repos plus qu'à la guerre . Ils allèrent donc trouver les magistrats et leur firent part de leur désir de prendre, à moins d'empêchement, la parole devant le peuple . Les magistrats y consentirent et voici comment les Athéniens s'exprimèrent devant l'assemblée :  
LXXIII
.
- "Notre ambassade n'avait pas pour but d'entrer en discussion avec vos alliés, mais de traiter l’objet de notre mission. Cependant comme nous avons appris les clameurs qui s'élèvent contre nous, nous nous sommes présentés devant vous ; nous n'entendons pas répondre aux griefs des cités, car nous ne saurions, non plus qu'elles, vous prendre pour juges. Nous voulons éviter que vous ne preniez à la légère et dans une affaire importante une décision regrettable, à l'instigation de vos alliés. Au sujet de toute l'accusation portée contre nous, nous voulons vous prouver que ce n'est pas à tort que nous détenons nos possessions et que notre ville est digne de considération. A quoi bon rappeler les faits très anciens, sur lesquels nous n'avons que des témoignages oraux sans nuls témoins oculaires ? Mais les guerres médiques et les faits que vous connaissez par vous-mêmes, au risque d'être importuns par notre insistance à les évoquer, il faut que nous en parlions. Quand nous combattions, c'était dans l'intérêt de tous, dont vous avez eu votre part ; qu'il nous soit donc permis d'en parler, si cela peut nous être utile. Nous le ferons moins pour nous vanter que pour vous montrer et vous prouver la puissance de la ville que vous aurez à combattre, si vous écoutez les mauvais conseils. Oui, nous prétendons qu'à Marathon (68) nous avons été les seuls à nous mesurer avec le Barbare ; quand il vint pour la seconde fois, comme nous n'étions pas en état de le repousser sur terre, nous sommes montés en masse sur nos navires et nous lui avons livré la bataille de Salamine (69). Elle l'a empêché d'atteindre par mer les villes une à une et de dévaster le Péloponnèse dont les habitants étaient impuissants à se porter secours les uns aux autres contre un ennemi disposant d'une flotte nombreuses. La preuve la plus éclatante en a été fournie par le Barbare lui-même vaincu sur mer, ne disposant plus d'une force égale à la nôtre, il s'est retiré en toute hâte avec la plus grande partie de son armée.  
LXXIV
.
- "Devant de tels événements qui prouvèrent clairement que la puissance des Grecs résidait dans leur marine, nous avons procuré les trois éléments les plus décisifs : le plus grand nombre de vaisseaux, un stratège particulièrement avisé et un courage sans la moindre défaillance. Sur un total de trois cents vaisseaux nous n'en avons pas fourni moins des deux tiers ; Thémistocle était à notre tête, à qui revient particulièrement la décision d'avoir livré la bataille dans un détroit. C'est cette décision qui a sauvé la situation ; et c'est la raison qui vous a fait accorder à Thémistocle plus d'honneur qu'à aucun étranger venu à Lacédémone. Bref nous avons montré, plus que quiconque, un courage plein d'audace : nul par terre ne venait à notre aide ; jusqu'à notre frontière les autres peuples étaient asservis ; néanmoins nous avons décidé de quitter notre ville, nous avons anéanti nos biens, sans vouloir abandonner les alliés qui nous restaient encore, sans nous disperser au risque de leur devenir inutiles. Au contraire, nous nous sommes embarqués et avons affronté le danger ; nous ne nous sommes pas irrités de vous voir venir si lentement à notre secours. Aussi affirmons-nous que nous vous avons rendu service tout autant qu'à nous-mêmes. Vos villes étaient encore occupées, vous aviez toute possibilité de les habiter par la suite, quand, craignant pour votre sort plus que pour le nôtre, vous êtes venus à notre secours. Car, tant que notre situation ne fut pas compromise, vous ne vous trouviez pas à nos côtés. Nous, nous sommes partis d'une ville qui n'existait plus ; sa situation était presque désespérée, quand nous avons risqué la bataille et que nous vous avons sauvés en nous sauvant nous-mêmes. Si tout d'abord, craignant comme les autres pour notre pays, nous étions passés du côté du Mède ; si ensuite considérant la situation comme perdue, nous ne nous étions pas embarqués, il n'eût servi de rien que vous livriez bataille sur mer, car votre flotte n'était pas suffisante et le Mède serait arrivé sans peine à ses fins.  
LXXV
.
- "Pour notre courage d'alors et notre intelligence politique, méritons-nous, Lacédémoniens, la jalousie excessive qu'excite chez les Grecs notre puissance ? Nous l'avons acquise sans violence ; vous-mêmes vous n'avez pas voulu être à nos côtés contre ce qui restait de Barbares et ce sont les alliés qui vinrent nous trouver et nous demandèrent de prendre le commandement. Par là même nous avons été contraints dès l'abord d'amener notre empire à son état actuel, conduits par la crainte, puis par l'honneur, enfin par l'intérêt. Nous étions en butte à la haine générale ; quelques-uns de nos sujets s'étaient déjà révoltés (70) ; vous-mêmes ne nous montriez plus les mêmes sentiments d'amitié qu'auparavant ; vous étiez soupçonneux et hostiles (71) ; dans ces conditions il nous a paru dangereux de nous relâcher de notre pouvoir, car on nous eût abandonnés pour passer de votre côté. Or nul ne saurait trouver mauvais qu'on ait égard à ses intérêts, quand on se trouve au milieu des pires dangers.  
LXXVI
.
- "Vous aussi, Lacédémoniens, vous gouvernez les villes du Péloponnèse où vous êtes établis, en vous inspirant de votre intérêt ; mais, si alors vous aviez continué à exercer l'hégémonie et encouru la haine, comme cela nous est arrivé, sachez-le bien, vous vous seriez rendus odieux comme nous à vos alliés et vous auriez été contraints ou de gouverner avec vigueur ou de vous trouver vous-mêmes dans une situation périlleuse. Ainsi nous n'avons rien fait d'extraordinaire ni de contraire à l'humanité, en acceptant le pouvoir qu'on nous donnait et en ne le relâchant pas, dominés que nous sommes par les plus impérieuses nécessités, l'honneur, la crainte et l'utilité. Nous ne sommes pas les premiers non plus à nous être comportés de la sorte, il est courant que de tout temps le plus faible se trouve sous la domination du plus fort. Cette situation nous en sommes dignes et vous l'avez reconnu vous-mêmes, jusqu'au moment où par égard pour vos intérêts vous vous êtes mis à vous parer de ces principes de justice ; pourtant nul ne les met en avant et n'y voit un empêchement d'augmenter sa puissance par la force, quand l'occasion s'en présente. On doit louer ceux qui tout en obéissant à la nature humaine, qui veut qu'on impose sa domination aux autres n'usent pas néanmoins de tous les droits que leur confère leur puissance du moment. Supposons que d'autres disposent de nos moyens, ils ferment éclater alors la modération dont nous avons fait preuve. Pourtant notre douceur nous a valu moires d'éloges que de blâmes, et bien à tort certainement (72). 
LXXVII. - "Tout en faisant des concessions dans les jugements publics et tout en respectant chez nous l'égalité devant la loi, nous avons la réputation de chercher des querelles. Nul ne considère pourquoi ceux qui détiennent ailleurs le pouvoir, tout en étant moins modérés que nous, n 'encourent pas le même reproche ; c'est que celui qui peut user de la force n'a pas besoin de recourir à la justice. Mais nos alliés, qui sont habitués à être traités par nous sur un pied d'égalité, s'il leur arrive de subir le moindre dommage, par suite d'une de nos décisions ou de l'autorité attachée à notre puissance, ne nous savent aucun gré de notre modération dans nos exigences, et ils insistent plus que si dès le début nous avions négligé la loi et abusé manifestement de nos avantages. En ce cas ils n'eussent même pas protesté et osé déclarer que le faible ne devait pas céder au fort. C'est que les hommes, semble-t-il, s'irritent plus de subir l'injustice que la violence. L'une, venant d'un égal, semble un abus ; l'autre, venant d'un plus fort que soi, semble une nécessité. Quoique les Mèdes fissent subir à nos alliés un traitement beaucoup plus rigoureux que le nôtre, c'est notre autorité qui leur semble pénible. Ne nous en étonnons pas. La domination du moment est toujours lourde pour des sujets. Pour vous, s'il arrivait que sur notre ruine vous puissiez établir votre commandement, vous perdriez plus vite cette bienveillance, que la crainte que nous inspirons vous a permis d'obtenir, surtout si vous gardez la ligne de conduite qui a été la vôtre, au temps de votre bref commandement contre le Mède. Car vos propres lois sont incompatibles avec celles des autres ; de plus chacun de vous, hors de son pays, ne suit même plus les lois de sa patrie ni celles du reste de la Grèce (73). 
LXXVIII. - "Délibérez donc mûrement ; la question en vaut la peine ; n'allez pas, pour obéir aux sentiments et aux griefs d'autrui, vous jeter vous-mêmes dans l'embarras. Avant de vous lancer dans la guerre, calculez l'importance des mécomptes qu'elle réserve. En se prolongeant, elle se plaît à multiplier les hasards ; pour l'instant, nous en sommes également éloignés et il est impossible de dire en faveur de qui elle se dénouera. Quand on entreprend une guerre, on commence par où on devrait finir ; mais, dès qu'on éprouve des revers, on a recours aux raisonnements. Pour nous, qui n'avons jamais commis ce genre de fautes et qui ne vous voyons pas non plus décidés à le commettre, nous vous recommandons, tant que nous sommes libres d'agir avec prudence, de ne pas rompre la paix, de ne pas transgresser les serments. Réglons nos différends à l'amiable, selon nos conventions. Sinon, invoquant les dieux garants des serments, nous tâcherons de repousser les agresseurs selon l'exemple que vous nous avez donné."  
LXXIX
.
- Tel fut le discours des Athéniens. Les Lacédémoniens, après avoir écouté les griefs formulés à l'adresse des Athéniens et la réponse de ceux-ci, firent retirer chacun et délibérèrent entre eux sur la situation. La majorité inclinait à juger que les Athéniens étaient coupables et qu'il fallait aussitôt entreprendre la guerre. Alors prit la parole Archidamos, roi des Lacédémoniens, réputé pour son intelligence et sa modération. Voici comment il s'exprima :  
LXXX
.
- "Moi aussi, Lacédémoniens, j'ai participé à bien des guerres. Bien des gens de mon âge que j'aperçois ici en peuvent dire autant. Ce n'est donc pas faute d'expérience, comme tant d'autres, qu'ils désireront la guerre, la croyant utile et sans danger. A y bien réfléchir, ce qui fait l'objet de vos délibérations actuelles n'est pas de peu d'importance : quand il ne s'agit que des Péloponnésiens dans les États nos voisins, nos forces sont sensiblement égales aux leurs et nous pouvons les atteindre sur tous les points. Mais comment déclarer la guerre à la légère à des gens dont le territoire est éloigné, qui de plus ont une grande expérience des choses de la mer, qui sont abondamment pourvus de richesses particulières et publiques (74), de navires, de cavalerie, d'armes de toute sorte, disposent d'une population plus nombreuse qu'aucune contrée de la Grèce et ont beaucoup d'alliés tributaires ? Et sur quoi compterions-nous pour les attaquer avant d'être prêts ? Sur notre marine ? Mais sur ce point nous leur sommes inférieurs. Si nous voulons nous entraîner sur mer et leur opposer une flotte, il faudra du temps. Alors, par nos finances ? Mais sur ce point ils ont une grande avance sur nous ; nous n'avons pas de trésor fédéral et nul n'est disposé à contribuer de ses deniers aux frais de la guerre.  
LXXXI
.
- "Peut-être se fie-t-on sur le fait que nous l'emportons sur eux par l'armement et par le nombre des combattants ; ainsi pourrons-nous ravager leur pays par des incursions répétées ? Mais ils ont bien d'autres territoires sous leur domination et ils font venir par mer ce dont ils ont besoin. Si nous cherchons à provoquer la défection de leurs alliés, il nous faudra aussi leur envoyer du secours par mer, puisque ce sont, pour la plupart, des insulaires. Quel genre de guerre aurons-nous donc alors à mener ? A moins d'avoir la supériorité maritime, à moins de leur enlever les revenus dont ils disposent, les dommages que nous subirons seront plus élevés que les leurs. Et dans ces circonstances ne nous flattons pas de mettre fin honorablement à la guerre, surtout si nous nous donnons l'air d'avoir commencé les hostilités. Ne nous leurrons pas non plus de l'espoir de mettre rapidement fin au conflit, en dévastant leur territoire. Je crains plutôt que nous ne laissions cette guerre à nos enfants. Car il est bien peu vraisemblable que les Athéniens, étant donné leur orgueil, soient comme des esclaves liés à leur territoire et, par manque d'expérience, soient frappés de stupeur par cette guerre.  
LXXXII
.
- "Ce n'est pas que dépouillant toute sensibilité je vous recommande de laisser l'adversaire attaquer impunément vos alliés et de ne pas tenir compte des attaques dont ils sont l'objet. Je vous recommande seulement de ne pas prendre les armes pour le moment ; il faut envoyer des délégués pour exposer nos griefs, sans montrer ouvertement nos intentions belliqueuses, sans abandonner non plus nos alliés. Pendant ce temps, nous ferons nos préparatifs, en nous adjoignant des alliés, Grecs et Barbares (75). Si nous pouvons acquérir ainsi un surcroît de puissance maritime ou financière, qui pourrait en faire un crime à des gens comme nous qui, victimes des attaques préméditées des Athéniens, entendons nous sauver en appelant à notre aide non seulement des Grecs, mais aussi des Barbares ? En même temps, procurons-nous ce qui nous est utile. Si l'on veut entendre nos envoyés, tout sera pour le mieux. Dans le cas contraire, au bout de deux ou trois ans, nous serons en meilleure posture pour marcher contre eux, si nous le jugeons bon. Peut-être, lorsqu'ils verront nos préparatifs et nos paroles s'accorder, seront-ils plus disposés à céder, car leur territoire sera encore intact et ils auront à délibérer sans que leurs biens soient atteints. Car il ne faut pas estimer que leur pays soit autre chose pour vous qu'un gage, d'autant plus sûr qu'il est mieux cultivé. Il faut le ménager le plus possible, ne pas réduire les ennemis au désespoir et ne pas les contraindre à une résistance farouche. Si nous cédons aux doléances de nos alliés sans être dans l'état de préparation suffisante et si nous ravageons l'Attique, nous pourrions causer au Péloponnèse bien de la honte et de l'embarras. En effet, il est possible de mettre un terme aux différends des villes et des particuliers. Mais si, pour des intérêts particuliers nous entreprenons une guerre dont nul ne peut prévoir l'issue, il sera difficile d'y mettre fin honorablement.  
LXXXIII
.
- "Que nul ne s'imagine qu'il y ait de la lâcheté, pour des adversaires nombreux comme vous l'êtes, à ne pas attaquer sur-le-champ une seule ville. Car les Athéniens ont tout autant que nous des alliés et qui payent un tribut. Or la guerre dépend plus de l'argent que des armes ; c'est l'argent qui fournit les armes, principalement à des peuples continentaux contre des peuples maritimes. Procurons-nous d'abord de l'argent et ne nous laissons pas entraîner auparavant par les discours de nos alliés. Puisque c'est nous qui supporterons de toute façon la majeure partie des responsabilités de cette guerre, donnons-nous au moins la possibilité d'examiner à loisir la situation.  
LXXXIV
.
- "Quant à cette lenteur et à cette temporisation qu'on nous reproche, n'en rougissez pas. La hâte à entreprendre la guerre, quand on n'est pas préparé, n'aboutit qu'à une plus grande lenteur à la terminer. De plus nous habitons une ville libre et dont la réputation est tout à fait illustre ; et c'est ce qui fait que notre sagesse peut être pleine de raison. C'est par là que seuls nous ne montrons pas d'insolence dans le succès et que nous cédons moins que d'autres à l'infortune. Nous ne nous laissons pas emporter par les flatteries de ceux qui nous poussent au danger contre notre propre sentiment et nous n'obéissons pas davantage à l'irritation que nous procurent les plaintes dont on nous aiguillonne. Aussi, par la sagesse de notre constitution, sommes-nous à la fois valeureux à la guerre et sages dans nos résolutions, parce que le sentiment de l'honneur prend généralement sa source dans la sagesse et le courage dans l'honnêteté. Nous sommes de bon consul, parce que nous avons été élevés trop simplement pour mépriser les lois et avec une sévérité trop grande pour leur désobéir ; moins versés que d'autres dans les connaissances oiseuses, nous ignorons l'art de critiquer avec de belles phrases les préparatifs d'autrui, sans nous préoccuper de mettre nos actes d'accord avec nos paroles. Nous pensons aussi que l'intelligence des autres vaut sensiblement la nôtre et que ce ne sont pas les paroles qui fixent les incertitudes du hasard. Ne cessons pas d'opposer à des adversaires qu'on doit supposer animés de bonnes résolutions, des préparatifs effectifs. Ne plaçons pas nos espérances dans les fautes qu'ils peuvent commettre, mais dans la sagesse de nos prévisions. Car l'homme, sachez-le, ne diffère pas sensiblement de l'homme, et celui-là l'emporte qui a été formé par les plus rudes circonstances.  
LXXXV
.
- "Ainsi donc, n'abandonnons pas la ligne de conduite que nous ont léguée nos ancêtres et qui nous a servi en toutes occasions. Ne nous hâtons pas de délibérer si rapidement sur une question qui met en jeu le sort de tant de gens, de tant de richesses, de tant de villes, de tant de gloire. Prenons tout notre temps. Nous le pouvons, plus que d'autres, en raison de notre force. Envoyez aux Athéniens une ambassade au sujet de Potidée ; envoyez-en une autre s'enquérir des injustices dont les alliés se disent victimes ; faites-le d'autant plus volontiers qu'ils se déclarent prêts à accepter un jugement ; quand on consent à un arbitrage, il n'est pas juste d'être traité dès l'abord en coupable. En même temps, préparez la guerre. Vous prendrez ainsi la meilleure décision et la plus redoutable pour les adversaires." Telles furent les paroles d'Archidamos. Sthénélaïdas, qui était un des éphores (76) en charge, s'avança le dernier et parla ainsi :  
LXXXVI
.
- "Aux longs discours des Athéniens, je n'entends rien ; ils ont fait longuement leur propre éloge, mais ils n'ont rien répondu sur la question des injustices commises à l'endroit de nos alliés et du Péloponnèse. S'ils se sont montrés valeureux contre les Mèdes et s'ils se montrent maintenant coupables envers nous, ils doivent être doublement punis, pour avoir ainsi dégénéré. Pour nous, tels nous avons été, tels nous sommes maintenant encore. Et si nous sommes sages, nous ne laisserons pas maltraiter nos alliés et nous nous empresserons de prendre leur défense. Il ne faut plus qu'on les malmène. Si les autres ont en quantité de l'argent, des navires, de la cavalerie, nous avons de braves alliés, qu'il ne faut pas livrer aux Athéniens. Il ne faut pas non plus trancher la question par des jugements et des discours, car ce n'est pas en paroles que nous sommes attaqués ; châtions au contraire nos agresseurs rapidement et avec toutes nos forces. Puisque nous sommes leurs victimes, qu'on ne vienne pas soutenir que c'est à nous qu'il convient de délibérer ; c'est à ceux qui se proposent de commettre l'injustice qu'il convient de délibérer longtemps. Votez donc la guerre, Lacédémoniens, d'une façon digne de Sparte et ne laissez pas les Athéniens développer leur puissance. N'abandonnez pas vos alliés, et, avec l'aide des dieux, marchons contre les coupables."  
LXXXVII
.
- Telles furent ses paroles. Ensuite, en sa qualité d'éphore, il mit la question aux voix dans l'assemblée des Lacédémoniens. Ceux-ci votent par acclamation et non au scrutin (77). Il prétendit qu'il était impossible de décider de quel côté étaient les acclamations les plus nombreuses, et, voulant les pousser davantage à la guerre, en les obligeant à exprimer sans ambiguïté leur avis, il leur dit : "Lacédémoniens, que ceux qui estiment que la trêve est rompue et que les Athéniens sont coupables, se rangent de ce côté" - en même temps il joignait le geste à la parole - "que ceux qui sont d'un avis contraire, se rangent de ce côté-là." Les Lacédémoniens se levèrent et se partagèrent. Une majorité importante décida que la trêve avait été rompue. On rappela ensuite les alliés pour leur dire que l'assemblée jugeait les Athéniens coupables. Mais on voulut auparavant faire voter chez eux tous les alliés, afin de n'entreprendre la guerre que d'un commun accord, si telle était leur opinion (78). Après quoi les alliés retournèrent dans leurs pays respectifs ; un peu plus tard, les Athéniens partirent après avoir réglé les affaires qui les avaient amenés à Sparte. La décision de l'assemblée, qui déclarait la trêve rompue, eut lieu la quatorzième année après la paix de Trente Ans, conclue à la suite des événements d'Eubée. 
LXXXVIII. - En décidant que la trêve était rompue et qu'il fallait recourir à la guerre, les Lacédémoniens obéissaient moins aux discours de leurs alliés qu'à la crainte de voir augmenter la puissance des Athéniens, car ils s'apercevaient que la majeure partie de la Grèce était déjà sous leur dépendance.  
LXXXIX. - Voici maintenant la manière dont les Athéniens étaient parvenus à développer ainsi leur puissance. Quand les Mèdes, vaincus sur mer et sur terre par les Grecs, eurent quitté l'Europe ; quand ceux d'entre eux qui avaient cherché avec leurs navires un refuge à Mycale eurent péri, Léotychidès, roi de Lacédémone, qui commandait les Grecs à Mycale, se retira à Lacédémone avec ses alliés du Péloponnèse. Quant aux Athéniens, aux Ioniens et à leurs alliés de l'Hellespont, révoltés déjà contre le Roi, ils restèrent sous les murs de Sestos, qu'occupaient les Mèdes et l'assiégèrent ; ils y passèrent l'hiver et, quand les Mèdes eurent abandonné la ville, ils l'occupèrent, après quoi ils quittèrent l'Hellespont, chacun s'en retournant chez soi. Après le départ des Barbares, le peuple athénien se mit en devoir de faire revenir à Athènes les enfants, les femmes et tous les objets mobiliers qui lui restaient (79) il se disposa aussi à reconstruire la ville et les remparts. De l'enceinte, il ne subsistait que peu de chose ; la plupart des maisons étaient en ruine ; il n'en restait que quelques-unes, où avaient cantonné les principaux des Perses.  
XC
.
- Les Lacédémoniens informés de ce projet envoyèrent une ambassade à Athènes. D'un côté ils auraient vu avec satisfaction que ni Athènes ni une autre ville n'eût de murailles. Surtout ils obéissaient aux excitations de leurs alliés ; ils redoutaient aussi l'importance de la marine athénienne, qui n'existait pas auparavant, et l'audace qu'Athènes avait montrée dans la guerre contre le Mède. Selon eux, les Athéniens ne devaient pas élever de remparts ; ils les invitaient même à détruire avec eux les fortifications construites en dehors du Péloponnèse. Mais ils se gardèrent de laisser voir leurs intentions et leur défiance secrète. Ils prenaient pour prétexte qu'en cas de retour du Barbare, celui-ci ne devait pas trouver une base solide d'opérations, comme la chose s'était produite récemment pour Thèbes. Le Péloponnèse était, pour tous, prétendaient-ils, un refuge et une base suffisante. Sur le conseil de Thémistocle les Athéniens congédièrent sur-le-champ les Lacédémoniens, en leur disant qu'ils allaient envoyer à Lacédémone une ambassade à ce sujet. Thémistocle leur conseilla de l'envoyer lui-même le plus rapidement possible à Lacédémone, mais sans faire partir en même temps que lui les envoyés choisis pour être ses collègues. "Il fallait attendre jusqu'au moment où la muraille aurait atteint la hauteur nécessaire pour y organiser la résistance. Tous ceux qui se trouvaient dans la ville, sans distinction, hommes, femmes et enfants, devaient participer à ces travaux ; sans épargner aucun édifice privé ou public dont les matériaux pussent servir à la construction du rempart, il fallait les détruire tous." Telles furent ses instructions ; il ajouta que pour les autres questions il les traiterait là-bas, puis il partit. Arrivé à Lacédémone, il ne se rendit pas auprès des autorités ; mais il fit traîner les choses en longueur et chercha des prétextes. Chaque fois qu'un personnage en charge lui demandait pourquoi il ne comparaissait pas devant l'assemblée, il alléguait le retard de ses collègues "quelque affaire avait dû les retenir, mais il attendait sous peu leur arrivée et s'étonnait même qu'ils ne fussent pas encore là !"  
XCI
.
- Ces paroles de Thémistocle, en raison de l'affection qu'on avait pour lui, n'éveillaient aucune méfiance. Mais des gens survenaient qui accusaient les Athéniens de s'entourer de remparts ; ceux-ci atteignaient déjà une certaine hauteur, il n'y avait plus moyen d'en douter. Informé de ces rumeurs, Thémistocle invita les Lacédémoniens à ne pas ajouter foi à ces bruits mensongers et à envoyer plutôt une ambassade composée de gens de confiance qui rapporteraient fidèlement ce qu'ils auraient constaté. Thémistocle prévient en secret les Athéniens de leur arrivée et recommande de retenir les Lacédémoniens de la manière la moins apparente possible et de ne pas les laisser repartir avant son retour et celui de ses collègues. Déjà ceux-ci étaient arrivés à Lacédémone : Abronichos, fils de Lysiclès, et Aristide, fils de Lysimaque, qui venaient annoncer que les murailles avaient la hauteur nécessaire. Thémistocle en effet redoutait qu'une fois exactement informés, les Lacédémoniens ne voulussent plus les laisser partir. Les Athéniens, selon sa recommandation, retinrent les Lacédémoniens. Alors Thémistocle s'adressa au peuple et lui dit sans détours qu'Athènes était suffisamment fortifiée pour garantir la vie de ses habitants. "Si les Lacédémoniens et leurs alliés voulaient y envoyer une ambassade, ce devait être comme à des gens qui discernaient aussi bien l'intérêt général de la Grèce que le leur propre. Quand ils avaient jugé que le parti le meilleur consistait à quitter la ville pour monter sur leurs vaisseaux, c'était sans le concours des Lacédémoniens qu'ils avaient pris cette résolution hardie ; pour toutes les décisions prises en commun, les Athéniens ne s'étaient montrés inférieurs en intelligence à personne. Maintenant, ils étaient d'avis que le mieux était que leur ville fût fortifiée : c'était la solution la plus avantageuse pour les citoyens en particulier et pour les alliés en général ; car il n'était pas possible avec des préparatifs inégaux de prendre des décisions égales ou identiques pour tous. Ou il fallait que tous fussent démunis de murailles pour combattre ou il fallait estimer que la conduite des Athéniens était la bonne (80).  
XCII
.
- A ces paroles, les Lacédémoniens se gardèrent de manifester leur colère aux Athéniens. S'ils avaient envoyé une ambassade, ce n'était pas pour les empêcher de fortifier Athènes, mais soi-disant pour leur donner un conseil inspiré de l'intérêt général ; d'autant plus qu'ils étaient alors particulièrement animés de sympathie à leur endroit, en raison de l'ardeur apportée par les Athéniens contre le Mède. Néanmoins ils étaient secrètement irrités de voir leurs désirs trompés. Les délégués des deux pays s'en retournèrent chez eux, sans avoir exprimé de récriminations.  
XCIII
.
- C'est ainsi que les Athéniens arrivèrent en peu de temps à fortifier leur ville. La construction, qui existe encore, montre la précipitation avec laquelle elle a été entreprise ; les fondations sont faites de pierres de toute sorte, non assemblées, mais disposées au fur et à mesure qu'on les apportait. On y entassa en grand nombre des colonnes funéraires et des pierres sculptées (81) ; partout l'enceinte de la ville fut élargie ; aussi poursuivait-on tous ces travaux à la fois et ne se donnait-on pas de répit. Thémistocle persuada aussi les Athéniens de terminer les fortifications du Pirée, qu'on avait commencé à élever l'année de son archontat. Il estimait que l'endroit était favorable, car il comprenait trois ports naturels ; de plus les Athéniens s'étant adonnés à la marine, ils tireraient de cet emplacement un grand avantage pour leur puissance. En effet, c'est lui qui, le premier, osa leur dire qu'ils devaient devenir les maîtres de la mer et qui dès l'abord leur facilita les débuts de cette domination. Telle fut la pensée qui les guida dans la construction de cette épaisse muraille qui à l'heure actuelle est encore visible aux abords du Pirée. Deux chars, qui se croisaient, amenaient les pierres. A l'intérieur, on n'employait ni chaux mortier ; on assemblait de grandes pierres taillées à angle droit et celles du parement réunies par des crampons de fer et du plomb fondu. La hauteur du mur n'atteignit qu'à la moitié environ de celle que Thémistocle avait projetée. Il eût voulu que la hauteur et la largeur de la muraille permissent de résister aux attaques des ennemis et il estimait qu'un petit nombre d'hommes, les moins valides, suffirait à en assurer la garde, les autres montant sur les vaisseaux. C'était surtout à la marine qu'il consacrait toute sa vigilance, car il avait constaté, me semble-t-il, que l'accès par mer était, pour l'armée du Grand Roi, plus facile que par terre. A ses yeux le Pirée était plus utile que la ville haute. Souvent même il donnait aux Athéniens le conseil, au cas où ils seraient pressés sur terre, de descendre au Pirée, de s'y embarquer pour résister envers et contre tous. C’est ainsi que les Athéniens s'entourèrent de murailles et prirent toutes autres dispositions, aussitôt après la retraite des Mèdes.  
XCIV
.
- Pausanias, fils de Cléombrotos, fut envoyé de Lacédémone comme stratège avec vingt vaisseaux du Péloponnèse . Trente vaisseaux athéniens et des alliés en grand nombre l'accompagnèrent. Ils se dirigèrent vers Chypre, où ils soumirent la plus grande partie de l'île . De là, ils se rendirent à Byzance, que les Mèdes occupaient et qui fut réduite à la suite d'un siège mené sous les ordres de Pausanias . 
XCV. - Déjà Pausanias usait de violence ; les Grecs en montrèrent de l'irritation, particulièrement les Ioniens et tous ceux qui venaient de s'affranchir de la domination du Roi. Ils allèrent trouver les Athéniens, auxquels ils proposèrent de se mettre à leur tête, en raison de leur communauté d'origine. Les Athéniens, disaient-ils, ne devaient pas laisser toute latitude à Pausanias pour exercer ses violences. Les Athéniens accueillirent cette demande et prirent leurs dispositions pour parer à cette éventualité et adopter les mesures qui leur paraîtraient les meilleures. C'est alors que les Lacédémoniens rappelèrent Pausanias pour le mettre en jugement au sujet des faits dont ils avaient été informés. Les Grecs qui venaient à Lacédémone l'accusaient de ne commettre que des injustices et d'exercer sa charge de stratège à la manière d'un tyran. Il fut rappelé précisément au moment où les alliés, à l'exception des soldats du Péloponnèse, passaient en haine de sa personne du côté des Athéniens. Arrivé à Lacédémone il fut traduit en justice pour des torts causés à des particuliers, mais fut acquitté sur les accusations les plus importantes. On lui reprochait particulièrement son médisme, grief qui paraissait tout à fait fondé. Par la suite les Lacédémoniens ne lui accordèrent plus de commandement ; ils envoyèrent Dorcis et quelques autres avec des troupes peu nombreuses . Les alliés leur refusèrent le commandement en chef, aussi Dorcis et les autres revinrent-ils chez eux. Les Lacédémoniens n'expédièrent plus personne, dans la crainte de voir leurs envoyés se corrompre hors du pays, comme c'était arrivé avec Pausanias. D'ailleurs ils désiraient en finir avec la guerre contre le Mède, estimaient que les Athéniens étaient en état de la conduire et, pour l'instant, les deux peuples entretenaient de bonnes relations.  
XCVI
.
- C'est ainsi que les Athéniens obtinrent l'hégémonie du consentement des alliés et grâce à l'hostilité que ceux-ci nourrissaient contre Pausanias. Ils fixèrent les villes qui devaient fournir des contributions contre le Barbare et celles qui devaient fournir des vaisseaux. Le prétexte était de se venger, en ravageant les terres du Roi, des maux subis. C'est alors que pour la première fois on institua chez les Athéniens la magistrature des Hellénotames (82), chargés de percevoir le tribut. C'est de ce nom (phoros) qu'on appela la contribution en argent. Le premier tribut fut fixé à quatre cent soixante talents. Le trésor se trouvait à Délos et les assemblées se tenaient dans le temple.  
XCVII
.
- A la tête des alliés, d'abord autonomes et délibérant en commun à égalité dans les assemblées, les Athéniens, par la guerre et l'administration, affermirent considérablement leur prééminence dans la période comprise entre la guerre contre le Mède et la guerre du Péloponnèse. Ils se trouvèrent aux prises avec le Barbare, avec leurs propres alliés révoltés et avec des Péloponnésiens qui, en maintes affaires, se dressaient contre eux. J'ai raconté ces événements, ainsi amené à faire une digression ; la raison en est que ce point a été laissé de côté par tous mes prédécesseurs, qui n'ont rapporté que les événements de la Grèce avant les guerres médiques et les guerres elles-mêmes. Il est vrai qu'Hellanicos (83) dans son histoire d'Athènes a abordé la question, mais il l'a traitée rapidement et d'une manière inexacte quant à la chronologie. Du reste ma narration montre la façon dont s'est édifiée la puissance athénienne.  
XCVIII. - D'abord sous la conduite de Cimon, fils de Miltiade, les Athéniens assiégèrent et prirent Ei0n, à l'embouchure du Strym0n, ville occupée par les Mèdes et réduisirent en esclavage la population ; les habitants de Scyros, île de la mer Égée, qu'habitaient les Dolopes, eurent le même sort et les Athéniens y installèrent une colonie. Ils firent la guerre aux Carystiens, sans qu'intervînt le reste de l'Eubée, finalement conclurent un accord. Les habitants de Naxos, qui voulaient quitter la ligue, eurent à subir une guerre et par un siège furent mis à la raison. Ce fut la première ville alliée qui perdit la liberté, contrairement aux conventions fédérales ; chacune des autres par la suite subit le même sort.  
XCIX
.
- Les tentatives de sécession des cités alliées avaient d'autres causes encore la principale était l'insuffisance des tributs et des vaisseaux fournis, et parfois le refus du service militaire. Car les Athéniens avaient de grandes exigences et par leurs moyens de répression étaient à charge à leurs alliés, qui n'avaient ni l'habitude ni la volonté de supporter un pareil traitement. D'autre part, le commandement des Athéniens était loin de donner la même satisfaction qu'autrefois ; ils ne participaient plus sur un pied d'égalité aux expéditions ; enfin il leur était facile de réduire les révoltés. Les alliés y furent bien pour quelque chose. La plupart d'entre eux, par répulsion pour le service militaire et pour éviter de quitter leur pays, avaient, au lieu de fournir des vaisseaux, fixé une somme d'argent équivalente. Ainsi la marine athénienne se développait grâce à la contribution des alliés ; en revanche, quand ils se révoltaient, ils se trouvaient sans préparatifs et sans expérience pour la guerre (84).  
C. - Après ces événements, eurent lieu, à l'embouchure du fleuve Euryméd0n, en Pamphylie, un combat sur terre et un combat sur mer, entre les Athéniens et leurs alliés et les Mèdes. Les Athéniens sous le commandement de Cimon, fils de Miltiade, remportèrent le même jour une double victoire, s'emparèrent des trières phéniciennes (85) et en détruisirent deux cents. Peu de temps après, les habitants de Thasos firent défection, à la suite de différends au sujet de leurs ports de commerce en Thrace sur la côte opposée et de mines (86) qu'ils exploitaient. La flotte athénienne fit route vers Thasos, remporta une bataille navale et opéra un débarquement. Vers la même époque, les Athéniens envoyèrent dix mille colons, athéniens et alliés, pour occuper l'endroit appelé alors les Neuf-Voies, la ville actuelle d'Amphipolis. Ils s'emparèrent des Neuf-Voies, occupées par les Ed0niens ; ensuite, ils s'avancèrent dans I'intérieur des terres, mais périrent en grand nombre à Drabescos d'Ed0nie sous les coups des Thraces réunis, qui voyaient d'un mauvais oeil la fondation de la ville des Neuf-Voies. 
CI
. - Après quelques défaites les Thasiens assiégés firent appel aux Lacédémoniens ; ils les supplièrent de venir à leur aide en envahissant l'Attique. Les Lacédémoniens promirent du secours, à l'insu des Athéniens (87), mais ils tardèrent à l'envoyer et furent empêchés par le séisme qui se produisit. C'est alors que les Hilotes (88) et, parmi les Périèques (89), ceux de Thouria et d'Aethrea se révoltèrent et se réfugièrent au Mont Ith0me. La plupart des Hilotes descendaient des anciens Messéniens qui, jadis, avaient été réduits en esclavage. Aussi les désignait-on sous du nom de Messéniens. Les Lacédémoniens firent la guerre contre ces réfugiés du Mont Ith0me. Les Thasiens étaient assiégés depuis plus de deux ans, quand ils signèrent une convention avec les Athéniens. Ils s'engageaient à détruire leurs murailles, à livrer des vaisseaux, à fournir immédiatement tout l'argent qu'on leur demandait, à payer tribut à l'avenir et à abandonner le continent et les mines.
CII. - Les Lacédémoniens, voyant que les hostilités contre les réfugiés de l'Ith0me se prolongeaient, firent appel à quelques-uns de leurs alliés et particulièrement aux Athéniens. Ceux-ci arrivèrent avec des forces assez considérables, sous le commandement de Cimon. Si on avait fait appel à leurs services, c'est surtout parce qu'ils passaient pour être habiles dans l'art de conduire les sièges (90). Mais, comme l'investissement se prolongeait, on douta de leurs capacités. Si l'on eût employé la force, on eût pris la forteresse. Tel fut, à la suite de cette campagne, le premier dissentiment déclaré entre Lacédémoniens et Athéniens. Ne parvenant pas à s'emparer de force de la place, les Lacédémoniens commencèrent à redouter l'audace et l'esprit révolutionnaire des Athéniens ; ils les considéraient aussi comme d 'une autre race et craignaient qu'à l'instigation des gens de l'Ith0me ils ne tentassent quelque révolution. Aussi les renvoyèrent-ils seuls parmi les alliés, en se gardant bien de leur montrer la suspicion dans laquelle ils les tenaient et en leur déclarant qu'ils n'avaient plus besoin d'eux. Les Athéniens devinèrent qu'on ne leur donnait pas le motif véritable de leur renvoi et qu'on se défait d'eux. Ils en furent irrités et estimèrent qu'ils n'avaient pas mérité ce traitement de la part des Lacédémoniens. Aussitôt rentrés chez eux, ils renoncèrent à l'alliance lacédémonienne conclue contre le Mède et s'unirent contre les Lacédémoniens aux Argiens, leurs ennemis. Un traité et une alliance réciproques furent également conclus avec les Thessaliens.
CIII. - Les assiégés de l'Ith0me, voyant qu'ils ne pouvaient prolonger une lutte qui durait depuis dix ans, conclurent une capitulation avec les Lacédémoniens ; ils s'engageaient à quitter le Péloponnèse sur la foi d'un traité et à n'y plus jamais mettre le pied ; au cas où l'un d'eux y serait pris, il deviendrait l'esclave de celui qui l'aurait arrêté. Avant ces événements un oracle d'Apollon Pythien (91) avait prescrit aux Lacédémoniens de relâcher le suppliant de Zeus de l'Ith0me. Les révoltés quittèrent donc le Péloponnèse avec femmes et enfants ; les Athéniens, par haine des Lacédémoniens, les accueillirent et les établirent à Naupacte, ville qu'ils avaient enlevée récemment aux Locriens -Ozoles. Les Mégariens, à leur tour, se révoltèrent contre les Lacédémoniens et vinrent grossir le nombre des alliés d'Athènes ; la raison de cette défection était qu’ils se trouvaient, pour une question de frontières, en butte aux attaques de Corinthiens. Les Athéniens furent alors maîtres de Mégare et de Pèges ; ils construisirent pour les Mégariens les murs qui relient la ville à Nisaea et y montèrent eux-mêmes la garde. C'est de là que naquit principalement la haine inexpiable des Corinthiens contre les Athéniens (92).
CIV
. - Le Libyen Inaros, fils de Psammétichos, roi des Libyens qui confinent à l'Égypte, prenant comme base Marèia qui se trouve au-dessus de la ville de Pharos, souleva la plus grande partie du pays contre le roi Artaxerxès. S'étant mis à la tête des insurgés, il appela les Athéniens. Ceux-ci, qui combattaient contre Chypre avec deux cents vaisseaux (93), tant athéniens qu'alliés, abandonnèrent Chypre pour venir le rejoindre. De la mer, ils remontèrent le Nil, se rendirent maîtres du fleuve et de deux quartiers de Memphis ; ils attaquèrent le troisième qu'on appelle le Mur Blanc où se trouvaient les réfugiés Perses et Mèdes et ceux des Égyptiens qui n'avaient pas pris part à la révolte.
CV
. - Les Athéniens, qui avaient débarqué sur le territoire d'Halies, livrèrent combat aux Corinthiens et aux Epidauriens ; les Corinthiens furent vainqueurs. Ensuite devant Cecryphaleia, la flotte athénienne combattit la flotte péloponnésienne. La victoire resta aux Athéniens. Les Athéniens firent ensuite la guerre aux habitants d'Égine un grand combat naval eut lieu, en vue d'Égine, entre Athéniens et Eginètes, qu'assistaient leurs alliés respectifs. Les Athéniens furent vainqueurs ; ils capturèrent soixante -dix vaisseaux, débarquèrent et sous le commandement de Lé0cratès, fils de Stroebos, assiégèrent la ville. Les Péloponnésiens, voulant venir au secours des Eginètes, firent passer dans l'île trois cents hoplites qui auparavant avaient combattu à côté des Corinthiens et des Epidauriens ; ils s'emparèrent de la position élevée de Géraneia. Puis, les Corinthiens descendirent en Mégaride avec leurs alliés ; ils pensaient que les Athéniens seraient dans l'impossibilité de venir au secours des Mégariens, car une grande partie de leur armée se trouvait à Égine et en Égypte ; ils espéraient au moins, si les Athéniens les secouraient, les voir quitter Égine. Les Athéniens ne firent pas appel à leurs troupes du siège d'Égine ; mais les classes les plus âgées et les plus jeunes restées à Athènes quittèrent la ville et se dirigèrent vers Mégare sous la conduite de Myr0nidès. La bataille qu'ils livrèrent aux Corinthiens fut indécise et les deux partis se séparèrent, chacun d'eux estimant qu'il avait remporté la victoire. Les Athéniens, qui toutefois avaient eu plutôt l'avantage, élevèrent un trophée après la retraite des Corinthiens. Ceux-ci furent raillés par les vieillards demeurés dans la ville, mirent douze jours environ pour se préparer, puis revinrent élever, en face eux aussi, un trophée, comme s'ils avaient été vainqueurs. Les Athéniens sortirent de Mégare et massacrèrent les ennemis qui cherchaient à élever le trophée, puis en vinrent aux mains avec les autres qui furent défaits. 
CVI
. - Vaincus, les Corinthiens se retirèrent et un de leurs détachements, assez important, talonné et égaré, fut contraint de s'abriter dans une propriété particulière, entourée d'un fossé profond et sans issue. Les Athéniens s'en aperçurent, fermèrent l'entrée avec des hoplites, disposèrent à l'entour des troupes légères et lapidèrent tous les Corinthiens, quand ils tentèrent de sortir ; les Corinthiens furent très affligés de cet échec. Le gros de leur armée regagna ses foyers.
CVII
. - Vers cette époque, les Athéniens se mirent à élever les Longs-Murs, qui relient la ville à la mer, l'un dans la direction de Phalère, l'autre dans la direction du Pirée. Les Ph0cidiens firent une expédition contre la Doride, berceau des Lacédémoniens, et principalement contre Boeon, Cytinion et Erinéon et s'emparèrent d'une de ces bourgades. Alors, les Lacédémoniens, sous le commandement de Nicomédès, fils de Cléombrotos, tuteur de Pleistoanax, fils de Pausanias, trop jeune pour exercer la royauté, se portèrent au secours des Doriens avec quinze cents de leurs hoplites et dix mille alliés. Ils contraignirent les Phäcidiens à rendre la place par capitulation, puis se retirèrent. Ils se trouvaient bien embarrassés. Car les Athéniens, au cas où ils voudraient faire route par mer à travers le golfe de Crisa, les en empêcheraient ; la route de la Géraneia n'était pas sûre, les Athéniens possédant Mégare et Pèges ; la route de la Géraneia est difficilement praticable et les Athéniens y montaient constamment la garde. Ils se rendaient compte que par là aussi ils se heurteraient à l'ennemi. Finalement ils décidèrent de rester en Béotie et d'y attendre le moment favorable pour s'en retourner. Il faut tenir compte aussi qu'à Athènes une faction (94) les encourageait en cachette, espérant mettre fin au régime démocratique et empêcher la construction des Longs-Murs. Les Athéniens en masse se portèrent à leur rencontre, avec mille Argiens et avec des contingents de tous les alliés. Au total, ils étaient quatorze mille. Ils avaient justement pensé que les Lacédémoniens se trouveraient embarrassés pour leur retour et ils soupçonnaient aussi quelque machination pour détruire le régime démocratique. Des cavaliers thessaliens vinrent aussi, en vertu du traité, se joindre aux Athéniens, mais au cours de l'action ils passèrent du côté des Lacédémoniens.
CVIII
. - Le combat eut lieu à Tanagra de Béotie ; les Lacédémoniens et leurs alliés furent vainqueurs ; les pertes furent lourdes des deux côtés. Les Lacédémoniens poussèrent une pointe en Mégaride, y abattirent les arbres, puis rentrèrent chez eux par la Géraneia et l'isthme. Soixante-deux jours après ce combat, les Athéniens, sous le commandement de Myronidès, marchèrent contre les Béotiens ; ils les défirent dans une rencontre aux Oenophytes, s'emparèrent de la Béotie et de la Phocide. Ils rasèrent les murailles de Tanagra et se firent donner comme otages cent des plus riches citoyens parmi les Locriens Opuntiens. A Athènes la construction des Longs-Murs fut terminée. Après ces événements, les Athéniens reçurent la capitulation des Eginètes ; ceux-ci rasèrent leurs murailles, livrèrent des vaisseaux, s'imposèrent pour l'avenir un tribut. Les Athéniens, sous la conduite de Tolmidès, fils de Tolmaeos, firent avec leur flotte le tour du Péloponnèse et vinrent brûler à Gythion l'arsenal des Lacédémoniens ; ils prirent aussi aux Corinthiens Chalcis et au cours d'une descente dans leur pays défirent les Sicyoniens.
CIX
. - Les Athéniens et leurs alliés qui se trouvaient en Égypte s'y maintenaient. Ils y connurent maintes vicissitudes. Tout d'abord ils se rendirent maîtres du pays. Le Grand Roi envoya alors à Lacédémone un Perse, Mégabazos, avec de l'argent ; il devait amener les Lacédémoniens à se jeter sur l'Attique, ce qui eût contrant les Athéniens à abandonner l'Egypte. Mais il n'y réussit pas ; l'argent fut dépensé en vain. Alors Mégabazos, avec les fonds qui lui restaient, s'en retourna en Asie. A la suite de cet échec, le Roi envoya un autre Perse, Mégabyzos, fils de Zopyros, à la tête d'une nombreuse armée. Arrivé dans le pays, il défit les Égyptiens et leurs alliés, chassa les Grecs de Memphis et les enferma dans l'île de Prosopitis, où il les assiégea pendant dix-huit mois. Finalement, il assécha le canal, détourna l'eau, mettant ainsi à sec les navires et transformant presque entièrement l'île en continent ; il y passa à pied et s'en rendu maître.
CX
. - C'est ainsi que les Grecs, qui combattaient là depuis six ans, se trouvèrent dans une situation désespérée. De cette nombreuse armée, quelques-uns seulement se sauvèrent en traversant la Libye jusqu'à Cyrène ; la plupart périrent. L'Égypte retomba au pouvoir du Roi, à l'exception des planes basses où régnait Amyrtaos. Les dimensions de cette partie du pays le rendaient imprenable ; les habitants y sont aussi les plus belliqueux. Inaros, ce roi de Libye qui avait mené toute cette affaire, fut pris-par trahison et empalé. Cinquante trières, appartenant aux Athéniens et à leurs alliés, qui venaient relever les troupes d'Égypte, se trouvaient alors près de la bouche Mendésienne : elles ignoraient tout des événements. Des forces d'infanterie sur terre et la flotte phénicienne sur mer les attaquèrent et détruisirent la plupart des vaisseaux ; très peu parvinrent à s'échapper. Telle fut la fin de la grande expédition envoyée en Égypte par les Athéniens et leurs alliés (95)
CXI
. - Orestès, fils d'Echécratidès, roi de Thessalie, banni de son pays, avait persuadé aux Athéniens de le rétablir sur le trône ; avec l'aide des Béotiens et des Phocidiens, leurs alliés, les Athéniens dirigèrent une expédition contre Pharsale en Thessalie. Contenus par les cavaliers thessaliens, ils ne purent occuper que le pays à proximité de leur camp. La ville ne tomba pas entre leurs mains ; aucun de leurs buts de guerre ne se trouva atteint ; ils se retirèrent alors, suivis d'Orestès, comme ils étaient venus. Peu après, mille Athéniens s'embarquèrent dans le port de Pèges qui leur appartenait et gagnèrent Sicyanè sous la conduite de Péricles, fils de Xanthippos. Une fois débarqués, ils défirent les troupes ennemies qui en vinrent aux mains. Sans tarder ils s'adjoignirent des Achéens, passèrent sur la rive opposée et marchèrent contre Oeniades en Acarnanie ; ils ne réussirent pas à prendre la ville et rentrèrent chez eux.
CXII. - Trois années encore s'écoulèrent. Une trêve de cinq ans fut conclue alors entre Lacédémoniens et Athéniens. Débarrassée de toute guerre en Grèce, Athènes envoya contre Chypre une flotte de deux cents vaisseaux, tant athéniens qu'alliés, sous le commandement de Cimon. Soixante de ces navires cinglèrent vers l'Égypte sur la demande d'Amyrtaeos, roi de la partie basse, les autres assiégèrent Cition. Mais Cimon mourut ; la famine survint ; les assiégeants se retirèrent de Cition. Ils avaient déjà dépassé Salamine de Chypre, quand les Phéniciens, les Chypriotes et les Ciliciens les attaquèrent sur mer et sur le rivage ; victorieux dans ces deux combats, ils rentrèrent chez eux suivis des vaisseaux qui s'en retournaient d'Égypte. Après ces événements, les Lacédémoniens firent la guerre dite sacrée. Ils s'emparèrent du temple de Delphes qu'ils remirent aux Delphiens ; mais ils se retirèrent, les Athéniens survinrent qui, victorieux à leur tour, le rendirent aux Phocidiens.
CXIII
. - Quelque temps après il se trouva que des exilés béotiens occupèrent Orchoménos, Chéroneia et quelques autres places de Béotie. Les Athéniens avec mille de leurs hoplites, des contingents de tous leurs alliés, lancèrent une expédition contre ces villes ennemies. Tolmidés, fils de Tolmaeos, était à sa tête. On prit Chéroneia, on rendit esclave la population, on y installa une garnison, puis on se retira. L'armée athénienne traversait le territoire de Chéroneia, quand elle fut attaquée par les exilés béotiens d'Orchoménos, aidés par des Locriens, par des exilés d'Eubée et par tous ceux qui étaient de leur parti. Ils défirent les Athéniens dont les uns furent massacrés, les autres furent faits prisonniers. Une trêve fut conclue par laquelle les Athéniens abandonnaient la Béotie tout entière, à la condition que leurs prisonniers leur fussent rendus. Les exilés béotiens rentrèrent chez eux et tous les autres recouvrèrent leur liberté.
CXIV. - Peu de temps après, l'Eubée se révolta contre les Athéniens. Périclès avait déjà débarqué dans l'île, avec des troupes athéniennes, quand on vint lui annoncer la défection de Mégare, les préparatifs des Péloponnésiens pour une incursion en Attique, le massacre de la garnison athénienne par des Mégariens à l'exception des hommes qui s'étaient réfugiés à Nisaea. Les Mégariens avaient entraîné dans leur révolte les Corinthiens, les Sicyoniens et les Epidauriens. En toute hâte Périclès retira ses troupes d'Eubée. Après quoi sous la conduite de Pleistoanax, fils de Pausanias, roi de Lacédémone, les Péloponnésiens firent une incursion en Attique jusqu'à Éleusis et à la plane de Thria, qu'ils ravagèrent ; mais ils n'allèrent pas plus loin et se retirèrent. Les Athéniens passèrent de nouveau en Eubée, toujours sous la conduite de Périclès et soumirent l'île entière. Une convention en régla le sort ; mais ils chassèrent les habitants d'Hestiaea et occupèrent leur territoire. 
CXV
. - Peu après l'évacuation de l'Eubée, ils conclurent avec les Lacédémoniens et leurs alliés une trêve de Trente Ans. Les Athéniens restituaient Nisaea, Péges, Trézène et l'Achaïe, ce qu'ils avaient enlevé aux Péloponnésiens. Six ans plus tard au sujet de Priène, une guerre éclata entre Samiens et Milésiens. En état d'infériorité, les Milésiens vinrent à Athènes et ils clamèrent bruyamment leurs griefs à l'adresse des Samiens. Ils s'étaient fait accompagner par quelques particuliers de Samos, qui voulaient changer la forme du gouvernement. Les Athéniens se décidèrent à envoyer quarante vaisseaux à Samos ; ils y établirent le régime démocratique ; ils prirent comme otages cinquante enfants samiens et autant d'adultes : ils les établirent à Lemnos, y laissèrent une garnison, puis se retirèrent. Un certain nombre de Samiens, hostiles à la démocratie, se réfugièrent sur le continent ; ils se concertèrent avec les plus puissants de la ville et avec Pissouthnès, fils d'Hystaspos, gouverneur de Sardes. Ils levèrent environ sept cents mercenaires et passèrent de nuit à Samos ; ils commencèrent par s'élever contre le parti démocratique et se le soumirent presque entièrement. Puis ils enlevèrent par surprise à Lemnos leurs otages, se révoltèrent ouvertement et livrèrent à Pissouthnès la garnison et les magistrats athéniens qui étaient auprès d'eux. Ils se préparèrent aussitôt à attaquer Milet. Les habitants de Byzance les suivirent dans leur révolte. 
CXVI
. - A cette nouvelle, les Athéniens, qui avaient pris la mer avec soixante vaisseaux, en détachèrent seize, les uns pour surveiller dans les parages de la Carie la flotte phénicienne, les autres pour demander du secours à Chios et à Lesbos. Ils avaient donc quarante-quatre vaisseaux, quand sous le commandement de Périclès et de neuf autres stratèges, ils livrèrent bataille face à l'île de Tragia à la flotte samiennes : celle-ci comprenait soixante-dix unités, dont vingt transportant des troupes, qui étaient parties de conserve de Milet. Les Athéniens furent victorieux. Par la suite, un renfort de quarante vaisseaux athéniens, de vingt-cinq de Chios et de Lesbos vint les rejoindre ; les troupes débarquèrent, défirent l'adversaire et investirent la ville au moyen de trois murs, la bloquant également par mer. A la nouvelle qu'une flotte phénicienne venait à la rescousse, Périclès, avec soixante vaisseaux qui coopéraient au blocus, se porta en toute hâte vers Caunos et la Carie. Effectivement, Stésagoras et d'autres Samiens étaient partis avec cinq vaisseaux de Samos pour rejoindre la flotte phénicienne. 
CXVII
. - La flotte des Samiens fit alors une sortie inattendue, tomba sur le camp ennemi non retranché, détruisit les vedettes placées en observation, livra combat à celles qui s'avancèrent à sa rencontre et les défit. Les Samiens, pendant quatorze jours, furent maîtres de la mer aux alentours de l'île ; ils importèrent et exportèrent tout ce qu'ils voulurent . Mais, au retour de Périclès, ils furent de nouveau bloqués par la flotte athénienne. De plus Athènes envoya par la suite un renfort de quarante vaisseaux avec Thucydide, Hagnon et Phormion vingt autres encore avec Tlépolémos et Anticlès ; trente vinrent de Chios et de Lesbos . Les Samiens livrèrent un bref combat naval, mais ne pouvant résister ils durent capituler après neuf mois de siège . Ils s'engagèrent par une convention à détruire leurs murailles, à donner des otages, à livrer des vaisseaux, à rembourser à échéances fixées les frais de la guerre. Les Byzantins eux aussi acceptèrent de devenir sujets, comme ils l'étaient auparavant (96). 
CXVIII
. - C'est peu d'années après ces événements que se placent les faits que nous avons déjà relatés les affaires de Corcyre et de Potidée et toutes celles qui servirent de prétexte à la guerre du Péloponnèse. Toutes ces luttes des Grecs entre eux et contre le Barbare se placent dans la période de cinquante années qui va de la retraite de Xerxès au début de la présente guerre. Les athéniens la mirent à profit pour affermir leur domination et développer leur puissance. Les Lacédémoniens, tout en constatant le fait, ne s'y opposèrent que faiblement ; ils demeurèrent la plupart du temps dans l'inaction, car il était dans leurs habitudes de ne pas se décider facilement à la guerre ; ils n'y recouraient que sous la contrainte des événements. De plus, ils étaient empêchés par des guerres intestines. Mais enfin, voyant les Athéniens étendre nettement leur domination et s'attaquer à leurs alliés, ils jugèrent qu'ils n'en pouvaient tolérer davantage et décidèrent d'employer toutes leurs forces à détruire cette puissance, s'il était possible, et ils recoururent à la guerre. Ainsi les Lacédémoniens eux-mêmes étaient-ils résolus à rompre la trêve et à attaquer les Athéniens. Ils envoyèrent à Delphes demander au dieu si la guerre se terminerait heureusement pour eux. Le dieu leur répondit, à ce qu'on rapporte, qu'en combattant avec énergie, ils seraient victorieux. Il ajouta que lui-même les aiderait, qu'ils l'invoquassent ou non. 
CXIX
. -- Ils convoquèrent donc de nouveau leurs alliés dans l'intention de les consulter sur la nécessité de la guerre. Les alliés envoyèrent des députations et l'assemblée se réunit. Chacun exprima son avis ; la plupart accusèrent les Athéniens et furent d'avis de recourir aux armes. Quant aux Corinthiens, ils avaient déjà demandé à chaque cité en particulier de voter la guerre, car ils craignaient que dans l'intervalle Potidée ne fût anéantie. Arrivés à Lacédémone, ils s'avancèrent les derniers et s'exprimèrent ainsi qu'il suit : 
CXX
. - "O alliés, nous ne saurions plus reprocher aux Lacédémoniens de ne pas avoir déclaré la guerre, puisque c'est précisément dans cette intention qu'ils nous ont rassemblés aujourd’hui. Ils ont eu raison, car il faut que les chefs, tout en réglant sur un pied d'égalité les intérêts particuliers de chaque cité, veillent à l'intérêt commun, puisque tous s'accordent à les honorer d'une manière spéciale. Tous ceux d'entre nous qui ont déjà eu affaire aux Athéniens n'ont pas besoin de consuls pour se tenir sur leurs gardes. Mais il faut que ceux qui sont installés au milieu des terres et non au bord de la mer sachent bien ceci : en refusant leur aide aux populations maritimes, ils ne pourront qu'avec des difficultés plus grandes exporter leurs produits et recevoir ceux que la mer fournit au continent. Qu'ils n'aillent pas faire fi de nos avis, sous prétexte qu'ils ne les concernent pas. Au contraire, qu'ils prennent garde en abandonnant le littoral, ils risquent de voir le danger les atteindre également. Car la délibération présente les intéresse autant que les autres. Aussi, doivent-ils, sans hésitation, préférer la guerre à la paix. La sagesse consiste, tant qu'on n'est pas attaqué, à se tenir tranquille ; mais la bravoure exige qu'une fois attaqué on renonce à la paix et qu'on recoure à la guerre. D'autre part, quand les circonstances le permettent, il faut arriver à composition, car les succès militaires ne doivent pas nous enorgueillir, non plus que le charme de la paix ne doit nous amollir au point de subir l'injustice. L'homme que les plaisirs feraient hésiter se verrait bientôt dépouillé des agréments d'une vie heureuse qui causent son hésitation ; et celui qui s'enorgueillit de ses succès ne songe pas qu'il se laisse emporter par une confiance aveugle. Il arrive souvent que des opérations mal engagées se rétablissent par suite de l'imprudence de l'adversaire ; il arrive plus souvent encore que des entreprises qui paraissent judicieusement combinées, tournent à une confusion lamentable. Car nul ne met la même ardeur à concevoir et à exécuter ; toute notre assurance va à décider, mais la crainte nous fait échouer au moment d'agir. 
CXXI
. - "Pour nous, qui sommes attaqués, nous avons des motifs suffisants pour prendre aujourd'hui les armes ; nous les déposerons au moment opportun, quand nous aurons tiré vengeance des Athéniens. Notre victoire ne fait aucun doute pour plusieurs raisons : d'abord nous l'emportons sur nos adversaires par le nombre de nos troupes et par l'expérience de la guerre de plus tous sans distinction nous nous soumettons aux ordres donnés. Pour la marine, qui fait la force de nos adversaires, nous nous en procurerons une en utilisant nos ressources particulières et les trésors de Delphes et d'Olympie (97). En leur faisant un emprunt, nous sommes en état, par l'offre d'une solde plus élevée, de débaucher les étrangers qui servent sur leur flotte ; car la puissance des Athéniens est plus mercenaire que nationale : risque qui ne saurait nous attendre, la nôtre reposant sur les hommes plus que sur l'argent. Une seule victoire navale permet, selon toute vraisemblance, d'en finir avec eux. Au cas où ils prolongeraient la résistance, nous disposerions de plus de temps pour organiser notre marine ; lorsque notre science des choses de la mer égalera la leur, il y a toutes les chances pour que nous l'emportions par le courage. Car nos qualités naturelles, l'instruction ne saurait les leur donner. La supériorité qui leur vient de leurs connaissances, c'est à nous de la réduire à néant par la pratique. Pour arriver à cette fin, nous contribuerons de nos deniers. Car voici qui serait bien étrange : leurs alliés ne se lasseraient point de fournir les fonds pour leur asservissement, et nous, nous reculerions devant la dépense, quand il s'agit de châtier l'ennemi et d'assurer notre salut, quand il s'agit de ne pas nous laisser dépouiller de nos richesses et d'éviter la misère qui suivrait leur perte. 
CXXII
. - "Nous avons aussi d'autres moyens de faire la guerre la révolte de leurs alliés, excellente manière de les priver des ressources qui font leur force, la construction de forteresses menaçant leur pays et d'autres procédés qu'on ne saurait envisager pour l'instant. Car la guerre ne se développe pas le moins du monde selon un plan arrêté ; c'est elle qui trouve en elle-même bien des ressources pour parer aux surprises du hasard. La mener avec calme, c'est s'assurer la victoire ; au contraire, se laisser emporter par elle, c'est commettre d'autant plus de fautes. Aussi, il faut bien se le dire, s'il n'y avait pour chacun d'entre nous que des discussions de frontières avec des adversaires égaux en force, on le supporterait. En réalité les Athéniens sont en état de résister à toutes nos forces réunies ; à plus forte raison, l'emportent-ils sur chaque ville isolément. Si donc nous ne formons pas contre eux un bloc de tous les peuples et de toutes les villes, un bloc animé d'une seule pensée, ils triompheront sans la moindre difficulté de nos divisions. Et la défaite, sachez-le bien, quelque pénible que soit cet aveu, nous mène tout droit à l'esclavage. Le seul fait d'envisager la chose comme possible est outrageant pour des Péloponnésiens ; et il serait honteux que tant de cités fussent, du fait d'une seule, réduites à toute extrémité. Alors cette triste situation paraîtrait méritée ; notre lâcheté en serait tenue pour responsable. Nous paraîtrions inférieurs à nos ancêtres qui ont délivré la Grèce. Incapables d'assurer chez nous la liberté, coupables de laisser une cité s'ériger en tyran, nous prétendons briser les tyrannies dans chaque ville. Oui, nous nous le demandons, comment pareille conduite éviterait-elle d'être taxée d'ineptie, de mollesse, de négligence ? Ces reproches vous ne les avez pas évités et vous êtes allés jusqu'à ce mépris qui a déjà fait tort à tant de gens et qui, pour avoir égaré bien des hommes, a perdu son nom pour prendre celui de sottise.
CXXIII
. - Mais pourquoi récriminer si longtemps sur le passé, si ce n'est pour le profit du présent ? C'est en vue de l'avenir qu'il faut veiller au présent et redoubler nos pénibles efforts ; car c'est chez nous une tradition de puiser ses vertus dans les difficultés mêmes. Si vous l'emportez quelque peu sur vos ancêtres par la richesse et la puissance, ce n'est pas une raison pour modifier votre conduite ; il n'est pas juste de perdre par l'opulence ce qu'on a gagné par l'indigence. Au contraire, vous avez bien des motifs de partir en guerre avec confiance l'oracle d'Apollon, qui vous promet de se ranger à vos côtés, tout le reste de la Grèce qui vous assistera, tant par crainte que par intérêt. De plus, vous ne serez pas les premiers à rompre le traité, puisque le dieu, en vous incitant à la guerre, convient qu'il a été violé ; au contraire, vous en vengerez la violation. Celle-ci est le fait, non de ceux qui se défendent, mais de ceux qui attaquent les premiers. 
CXXIV
. - "Ainsi sur tous les points, les circonstances nous sont favorables pour la guerre ; c'est d'un commun accord que nous vous engageons à prendre cette décision, et la condition la plus sûre du succès, c'est que cités et particuliers aient les mêmes intérêts. Aussi ne tardez pas à secourir les Potidéates, qui sont des Doriens et assiégés par des Ioniens c'était l'inverse autrefois ; hâtez-vous en même temps d'assurer la liberté des autres Grecs. Car il n'est plus admissible que par notre temporisation les uns soient déjà maltraités et les autres à la veille de subir le même sort ; et c'est ce qui arrivera si l'on s'aperçoit que nous nous sommes réunis, mais sans avoir le courage de leur porter secours. Au contraire, dites-vous bien que la nécessité vous y pousse, ô alliés ; décidez la guerre, car c'est la meilleure solution. Oui, votez-la, sans crainte du danger immédiat et avec le désir d'assurer par elle une paix plus durable. Oui, c'est la guerre qui assure la paix, bien mieux que le refus de combattre par amour de la tranquillité. Ayez la conviction que la cité qui s'est faite le tyran de la Grèce nous menace tous également, puisqu'elle a déjà soumis certains peuples et projette de soumettre les autres ; marchons contre elle et réduisons-la, vivons désormais à l'abri du danger et délivrons les Grecs actuellement asservis." Telles furent les paroles des Corinthiens. 
CXXV
. - Les Lacédémoniens, quand tous leurs alliés eurent exprimé leur avis, firent voter successivement toutes les cités présentes, qu'elles fussent puissantes ou non. Mais comme ils étaient d'avis qu'ils ne pouvaient rien entreprendre pour le moment, en raison de leur manque de préparation, ils décidèrent que chacun se procurerait ce qu'il fallait, et cela sans le moindre retard. En moins d'une année, les préparatifs se trouvèrent terminés, l'Attique envahie et les hostilités ouvertement déclarées. 
CXXVI
. - Sur ces entrefaites, les Lacédémoniens envoyèrent à Athènes une ambassade pour faire entendre leurs griefs. Ils voulaient avoir ainsi, au cas où l'on ne tiendrait pas compte de leurs réclamations, un prétexte excellent de faire la guerre. Ces envoyés lacédémoniens commencèrent par exiger des Athéniens l'expiation du sacrilège commis à l'égard de la déesse (98). Voici de quoi il s'agissait . Un certain Cylon, vainqueur aux Jeux Olympiques (99), Athénien de bonne et ancienne famille, avait épousé une fille de Théagénès, à cette époque tyran de Mégare. Un jour que Cylon consultait l'oracle de Delphes, le dieu lui répondit de s'emparer de l'Acropole d'Athènes lors de la plus grande fête de Zeus ; il obtint de Théagénès des hommes et décida des amis à l'aider. Quand arrivèrent les Fêtes Olympiques dans le Péloponnèse, il s'empara de l'Acropole, pour y établir la tyrannie. Il avait cru que c'était la plus grande fête de Zeus et qu'elle le concernait, vu qu'il avait été vainqueur à Olympie. Que la plus grande fête de Zeus eût lieu en Attique ou quelque part ailleurs, voilà à quoi il ne réfléchit pas et d'ailleurs l'oracle ne l'indiquait pas . Or, il y a, à Athènes, les Diasies, qui passent peur la plus grande fête de Zeus Meilichios (100) ; elles se célèbrent en dehors de la ville ; tout le peuple offre des sacrifices, non pas des victimes sanglantes, mais les produits de la contrée. Bref Cylon, qui s'imaginait interpréter convenablement l'oracle, tenta son coup de force. A cette nouvelle, les Athéniens accoururent en foule de la campagne pour s'opposer à cette tentative, puis se mirent en devoir d'assiéger les occupants de l'Acropole. Comme le siège se prolongeait, les Athéniens fatigués s'en retournèrent pour la plupart, en abandonnant aux neuf archontes (101) le soin de le poursuivre et en leur accordant tous pouvoirs de prendre les mesures utiles. Car à cette époque c'étaient les neuf archontes qui traitaient la majeure partie des affaires de l'État. Les assiégés avec Cylon souffraient beaucoup du manque de vivres et d'eau ; Cylon et son frère réussirent à s'enfuir. Les autres se virent réduits à toute extrémité ; quelques-uns même étaient déjà morts de faim. Les survivants allèrent s'asseoir en suppliants près de l'autel qui est dans l'Acropole. Ceux des Athéniens à qui était confiée la poursuite du siège, les voyant agoniser dans le temple, les relevèrent et promirent de ne leur faire aucun mal ; mais ils les emmenèrent à l'écart pour les massacrer. En passant, ils en exterminèrent aussi quelques-uns qui s'étaient assis au pied des autels des Déesses Vénérables (102). On déclara impies et coupables envers la divinité les meurtriers et leurs descendants ; les Athéniens les chassèrent et le Lacédémonien Cléoménès en fit autant par la suite, avec une faction d'Athènes ; non seulement les vivants se virent chassés, mais les ossements des morts furent exhumés et jetés hors de l'Attique. Néanmoins, les bannis revinrent à Athènes et leur descendance existe encore dans la ville. 
CXXVII
. - Les Lacédémoniens, en demandant aux Athéniens l'expiation de ce sacrilège, se donnaient l'apparence de venger les deux (103) ; mais ils savaient bien que Périclès, fils de Xanthippos, y était impliqué par sa mère et ils pensaient que sa chute leur permettrait de réussir plus facilement auprès des Athéniens. Ce qu'ils attendaient de cette manœuvre, c'était moins le dommage personnel qui l'atteindrait, que la déconsidération où il tomberait auprès de ses concitoyens, comme étant par sa naissance une des causes de la guerre. Périclès en effet, qui état le plus influent des Athéniens et qui dirigeait l'État, s'opposait en tout aux Lacédémoniens, ne leur faisait aucune concession et poussait les Athéniens à la guerre. 
CXXVIII
. - Les Athéniens ripostèrent en demandant aux Lacédémoniens d'expier le sacrilège de Ténare. Ces derniers avaient jadis fait lever les Hilotes suppliants qui se trouvaient dans le sanctuaire de Poseidon, à Ténare (104), puis les avaient entraînés à l'écart et massacrés. Selon eux-mêmes, cette impiété avait causé le grand tremblement de terre de Sparte. Les Athéniens demandaient également l'expiation du sacrilège commis envers Athéna Chalcioecos (105). Voici de quoi il s'agissait : Le Lacédémonien Pausanias avait été rappelé une première fois de son commandement dans l'Hellespont ; mis en jugement, il avait été acquitté. Mais on ne lui confia plus de mission publique ; c'est à titre de simple particulier, et sans l'aveu des Lacédémoniens, qu'avec une trière d'Hermionè il arriva dans l'Hellespont, sous prétexte de participer à la guerre des Grecs, en réalité pour nouer des intrigues avec le Roi, comme il avait déjà fait dans son ambition d'établir son pouvoir sur les Grecs. Voici le premier service qu'il rendit au Roi et l'origine de toute l'affaire. Lors de sa première expédition, après sa retraite de Chypre, Pausanias s'était emparé de Byzance ; c'était une ville que tenaient les Mèdes ; des parents et des alliés du Roi y furent faits prisonniers. Il les renvoya au Roi, à l'insu des alliés, en déclarant qu'ils s'étaient enfuis. II avait agi avec la complicité de Gongylos d'Érétrie à qui il avait remis le gouvernement de Byzance et la garde des prisonniers. Bien plus il envoya Gongylos porteur d'une lettre à l'adresse du Grand Roi. Il lui mandait ceci, comme on le sut par la suite : "Pausanias, général spartiate voulant t'obliger, te renvoie ces prisonniers qu'il a faits. Son désir, si tu y consens, est d'épouser ta fille et de soumettre à ta domination Sparte et le reste de la Grèce. Je crois être capable d'y parvenir, en m'entendant avec toi. Si ma proposition t'agrée, envoie-moi vers la côte un homme de confiance, par qui désormais je pourrai communiquer avec toi." 
CXXIX
. - Voilà ce que contenait la lettre. Xerxès accueillit avec faveur ces propositions. Il envoya jusqu'au littoral Artabazos, fils de Pharnacès, à qui il donna l'ordre de prendre le gouvernement de la satrapie de Dascylcion, en remplacement du précédent satrape Mégabatès. Il lui remit pour Pausanias, à Byzance, une lettre avec ordre de la faire parvenir le plus tôt possible et de lui montrer le sceau royal. En même temps, il lui recommandait, au cas où Pausanias lui demanderait quelque service, de l'exécuter au mieux et le plus fidèlement possible. Artabazos, arrivé dans sa satrapie, exécuta les ordres reçus et fit passer la lettre à Pausanias. Elle contenait cette réponse : " Xerxès, Roi des Perses, à Pausanias. Par les prisonniers que tu as sauvés et renvoyés à Byzance par delà la mer, tu t'es acquis une reconnaissance à jamais écrite dans notre maison. Tes propositions me sont agréables. Que ni jour ni nuit ne t'arrêtent dans l'accomplissement de tes promesses. Ne te laisse arrêter ni par la dépense en or et en argent, ni par le nombre des soldats, si tu en as besoin. Aie confiance pour exécuter tes projets en la loyauté d'Artabazos que je t'ai adressé et agis au mieux dans mon intérêt et dans le tien." 
CXXX
. - Au reçu de cette lettre, Pausanias, qui était déjà en haute considération auprès des Grecs, en raison de son commandement à Platée, s'enorgueillit encore davantage. Incapable désormais de suivre les coutumes établies, il sortit de Byzance vêtu à la perse (106) et, dans sa traversée de la Thrace, il se faisait suivre par une escorte de Mèdes et d'Égyptiens. Sa table était servie à la mode perse. Bref il s'avérait incapable de contenir ses intentions et, même dans des actes de peu d'importance, il révélait les orgueilleux desseins qu'il se proposait de réaliser. Il se montrait d'un abord difficile et si hautain envers tous que nul ne pouvait l'approcher. Ce ne fut pas la moindre des raisons qui firent passer la plupart des alliés du côté des Athéniens. 
CXXXI
. - Informés de sa conduite, les Lacédémoniens en avaient pris prétexte pour le rappeler. Quand il fut parti pour la seconde fois sans leur aveu avec un navire d'Hermionè, il ne fut plus possible de douter de ses desseins. Contraint par les Athéniens de sortir de Byzance, il ne revint pas à Sparte ; il s'établit à Colones en Troade ; on apprit alors qu'il intriguait avec les Barbares et que son retard n'était pas explicable par de bonnes intentions. Les Lacédémoniens n'en purent supporter davantage et lui dépêchèrent un héraut porteur d'un message sur scytale (107) lui enjoignant de suivre le héraut, sinon les Spartiates lui déclareraient la guerre. Pausanias voulant éviter le plus possible la suspicion et confiant dans ses richesses pour dissiper l'accusation, revint une seconde fois à Sparte. D'abord les éphores le firent jeter en prison ; car ils ont le droit de condamner le Roi à cette peine (108) ; puis il obtint sa liberté et s'offrit à comparaître en jugement devant ses accusateurs. 
CXXXII
. - En fait, les Spartiates, aussi bien ses ennemis que tous ses autres concitoyens, ne possédaient aucune preuve irréfutable pour asseoir leur accusation et punir un homme de race royale et qui, pour l'instant, était revêtu d'une haute dignité en effet, cousin de Pleistarchos, fils de Léonidas roi de Sparte, mais trop jeune encore pour gouverner, il était son tuteur. Cependant il autorisait bien des soupçons : par son mépris des lois, par son imitation des Barbares il était suspect de vouloir le renversement de l'ordre actuel. Entre autres choses, on examinait sa conduite pour voir s'il s'était écarté des coutumes établies. On lui reprochait d'avoir fait graver, de sa propre initiative, sur le trépied (109) issu du butin conquis sur les Mèdes et jadis consacré à Delphes le distique ci-dessous : "Chef des Hellènes, après avoir détruit l'armée des Mèdes, Pausanias a consacré à Phoebos ce monument." Ce distique, les Lacédémoniens l'avaient effacé immédiatement du trépied et à la place avaient inscrit nommément toutes les villes qui avaient contribué à la défaite du Barbare et à l'érection du monument. Néanmoins on continuait à incriminer Pausanias de cette action et, maintenant que les soupçons étaient établis, on y voyait une analogie plus frappante avec ses desseins actuels. On apprenait également qu'il intriguait avec les Hilotes de la manière suivante : il leur promettait la liberté et le droit de cité, s'ils se soulevaient avec lui et l'avaient dans toutes ses entreprises. En dépit de ces présomptions, en dépit des dénonciations faites par quelques Hilotes, les Lacédémoniens ne voulurent rien innover contre Pausanias. Ils se conformaient à leur attitude traditionnelle, en se refusant à prononcer contre un Spartiate sans preuves incontestables une peine irréparable. Mais enfin, à ce qu'on dit, le messager qui devait porter à Artabazos la dernière lettre pour le Roi, un homme d'Argilos, qui avait été jadis le mignon de Pausanias et qui lui inspirait toute confiance, se fit son dénonciateur. Il constata qu'aucun des messagers qui l'avaient précédé n'était revenu ; ce qui l'effraya. II contrefit le sceau, pour qu'au cas où ses soupçons ne serment pas fondés et où Pausanias lui redemanderait la lettre pour y ajouter quelque chose, on ne s'aperçût pas de son subterfuge ; puis il ouvrit la lettre. Ses pressentiments étaient fondés et il vit qu'on recommandait de mettre à mort le messager. 
CXXXIII
. - Les éphores, à la vue de cette lettre, furent édifiés ; mais ils voulurent encore entendre de leurs propres oreilles les aveux de Pausanias. Ils convinrent que le messager se réfugierait au Ténare comme un suppliant ; il y construirait une hutte séparée en deux parties par une cloison. Il dissimula à l'intérieur quelques éphores. Pausanias vint trouver le messager et lui demanda pourquoi il se constituait ainsi suppliant. Rien n'échappa aux éphores : l'Argilien reprocha à Pausanias ce qu'il avait écrit à son sujet, le confondit sur tous les points ; à l'occasion des messages adressés au Roi, jamais il n'avait exposé Pausanias et, en récompense, on le jugeait digne de la mort comme le commun des serviteurs. Pausanias dut en convenir, chercha à calmer son irritation présente, lui donna sa parole qu'il pouvait sortir du lieu d'asile et l'invita à se mettre en route le plus tôt possible et à ne pas gêner les affaires en cours. 
CXXXIV
. - Les éphores, qui n'avaient pas perdu un mot de la conversation, retournèrent alors en ville ; pleinement édifiés, ils se préparèrent à se saisir de la personne de Pausanias dans la ville même. Mais on raconte qu'au moment où on allait l'arrêter sur le chemin Pausanias, à la mine d'un des éphores, devina leurs intentions. L'un d'eux lui adressa par bienveillance un signe d'intelligence. Alors Pausanias se réfugia à toutes jambes dans l'hiéron (110) de la Déesse Chalcioecos échappant ainsi aux poursuites. L'enceinte sacrée n'était pas éloignée. Il pénétra dans un petit édifice, une dépendance du temple, pour éviter de demeurer en plein air et s'y reposa. Les éphores, à qui il avait échappé, se mirent en devoir, après s'être assurés qu'il était à l'intérieur, de détruire la toiture de l'édifice et de l'enfermer. Ils se mirent en faction et le réduisirent par la faim. Quand ils s'aperçurent qu'il était sur le point de rendre l'âme dans l'édifice même, ils le firent emmener hors de l'enceinte sacrée il respirait encore, mais aussitôt dehors, il expira. On eut d'abord l'intention de le jeter dans le Caeadas où l'on précipite les malfaiteurs. Mais on se ravisa et décida de l'enterrer tout près de là. Le dieu de Delphes prescrivit par la suite aux Lacédémoniens de transférer sa tombe à l'endroit où il était mort : maintenant encore, elle est située à l'entrée de l'enceinte et des stèles ornées d'une inscription la signalent aux regards ; il leur recommanda également, en expiation de cet acte sacrilège, de consacrer à Athéna Chalcicecos deux corps pour un. Ceux-ci élevèrent et consacrèrent deux statues d'airain pour racheter le meurtre de Pausanias.
CXXXV
. - Les Athéniens, se basant sur le jugement du dieu qui avait proclamé sacrilège la mort de Pausanias, en réclamèrent de leur côté l'expiation. Une ambassade lacédémonienne vint accuser, devant les Athéniens, Thémistocle du même crime de médisme que Pausanias. Les Lacédémoniens disaient en avoir trouvé les preuves au cours de l'enquête menée sur Pausanias il fallait donc que Thémistocle fût puni d'une manière identique. Celui-ci avait subi l'ostracisme et résidait à Argos, tout en faisant des séjours dans le reste du Péloponnèse. Les Athéniens firent droit à la demande des Lacédémoniens et envoyèrent, de concert avec les gens chargés de cette mission, des hommes pour se saisir de Thémistocle en quelque lieu qu'ils le trouvassent. 
CXXXVI
. - Thémistocle, informé à temps, quitta le Péloponnèse pour se réfugier chez les Corcyréens, dont il avait reçu le titre d'évergète (111). Mais ceux-ci prétextèrent qu'en le gardant ils s'attireraient l'inimitié des Lacédémoniens et des Athéniens. Aussi le firent-ils passer sur le continent en face de leur île. Traqué par ses poursuivants toujours à l'affût des lieux de sa retraite, il se vit contraint, dans la situation critique où il se trouvait, de chercher asile auprès d'Admète, roi des Molosses, qui n'était pas de ses amis. Admète était absent. Thémistocle se présenta en suppliant devant sa femme qui lui recommanda de prendre dans ses bras son enfant et de s'asseoir auprès du foyer. Admète revint peu de temps après. Thémistocle se fit connaître et déclara que, même pour s'être opposé autrefois aux demandes adressées par ce prince aux Athéniens, il ne méritait pas qu'on se vengeât d'un exilé ; pour l'instant un homme beaucoup moins puissant qu'Admète pouvait lui nuire gravement ; mais la générosité consistait à ne se venger que des égaux et sur un pied d'égalité. D'ailleurs lui, Thémistocle, ne s'était opposé aux demandes d'Admète que sur un point important sans doute, mais non capital ; mais si le roi le livrait, il risquait de perdre la vie, ajouta-t-il en lui donnant les noms et les raisons de ses poursuivants. 
CXXXVII
. - A ces mots le roi releva Thémistocle qui continuait à tenir l'enfant dans ses bras ; c'est le genre de supplication le plus émouvant. Peu de temps après les Lacédémoniens et les Athéniens arrivèrent et, malgré leur insistance, Admète se refusa à livrer Thémistocle. Comme celui-ci avait manifesté son désir de se rendre auprès du Roi, il le fit conduire par terre jusqu'à Pydna, ville d'Alexandre située sur l'autre mer. Là Thémistocle trouva un vaisseau marchand qui se rendait en Ionie ; il y prit place. Mais la tempête poussa le navire dans la direction du camp des Athéniens, qui assiégeaient Naxos. Craignant d'être pris, il révéla au patron du navre son identité ignorée jusque-là et lui dit les raisons de son exil. Au cas où l'autre le livrerait, ajouta-t-il, il dirait qu'il s'était lassé acheter pour le conduire. La sécurité exigeait que nul ne sortît du navire, jusqu'à ce qu'on pût reprendre la mer. S'il y consentait, Thémistocle n'oublierait pas ce bienfait et le récompenserait dignement. Le patron s'exécuta, mouilla au large un jour et une nuit, au-dessus du camp athénien, puis atteignit Ephèse. Thémistocle, pour montrer sa gratitude, lui donna une somme d'argent, car il en reçut d'Athènes par l'entremise de ses amis et d'Argos où il en avait déposé. Un Perse de la côte le conduisit dans le haut pays ; de là il adressa au Roi Artaxerxès, fils de Xerxès, qui venait de monter sur le trône, une lettre ainsi conçue "Moi, Thémistocle, je viens auprès de toi. Plus qu'aucun Grec, j'ai fait du mal à votre maison, tant que j'ai dû combattre ton père qui m'attaquait ; mais je lui ai fait encore plus de bien au moment de la retraite, quand je fus en sécurité et lui en danger. Tu me dois de la reconnaissance - il rappelait ainsi l'annonce du départ des Grecs et la destruction des ponts qu'il avait empêchée, après avoir fait semblant de l'exécuter -. Et maintenant je viens auprès de toi avec la conviction de pouvoir te rendre d'importants services, poursuivi par les Grecs en raison de ton amitié. Je désire attendre un an pour te faire connaître de vive voix ce qui m'amène vers toi." 
CXXXVIII
. - Le Roi, dit-on, admira la résolution de Thémistocle et accepta ses propositions. Thémistocle, pendant son année d'attente, apprit, autant qu'il put, la langue perse et s'initia aux usages du pays. Un an après, il vint à la cour du Roi et y acquit une considération et une autorité que n'avait jamais eues aucun Grec ; il les devait à l'estime dont il avait joui précédemment, à l'espoir qu'il avait fait naître chez le Roi de lui soumettre le monde grec et surtout aux preuves manifestes de son intelligence. Car Thémistocle, qui avait montré toute la puissance de ses dons naturels, provoquait particulièrement sur ce point l'admiration. Ses qualités d'intuition, sans l'aide d'aucune étude préalable ou subséquente, le mettaient à même de juger excellemment, sans longue réflexion, des circonstances présentes ; quant à l'avenir, il en prévoyait merveilleusement les conséquences les plus lointaines. Pour les problèmes qui lui étaient familiers, il excellait à les exposer en détail ; pour ceux qui lui étaient étrangers, il était capable d'en juger d'une manière suffisante. Il discernait parfaitement le fort et le faible des questions encore obscures. En bref, par ses dons naturels et la promptitude de son intelligence, il trouvait sur-le-champ, pour tous les sujets, la solution adéquate. Il tomba malade et mourut. Quelques-uns prétendent même qu'il s'empoisonna volontairement, parce qu'il ne se sentait pas en état d'accomplir les promesses qu'il avait faites au Roi. Son tombeau se trouve à Magnésie d'Asie, sur la place publique. Il gouvernait cette contrée, le Roi lui ayant donné Magnésie pour son pain - ville qui rapportait annuellement cinquante talents -, Lampsacos pour son vin - territoire qui passait alors pour le plus riche vignoble - et Myunte pour sa table. On dit que, selon ses volontés, ses parents rapportèrent ses ossements dans sa patrie et qu'ils furent inhumés, à l'insu des Athéniens, en Attique. L'inhumation en était interdite, car il avait été banni pour trahison. Ainsi finirent le Lacédémonien Pausanias et l'Athénien Thémistocle (112), les hommes les plus éminents de leur temps.  
CXXXIX
. - Telles furent les sommations faites et reçues par les Lacédémoniens au cours de leur première ambassade pour l'expulsion des sacrilèges. Les Lacédémoniens revinrent une seconde fois à Athènes et réclamèrent la levée du siège de Potidée et l'indépendance d'Égine. Mais ils mettaient comme condition primordiale et essentielle pour le maintien de la paix l'abrogation du décret relatif aux Mégariens ; ce décret leur interdisait l'accès des ports soumis à la domination athénienne et du marché d'Athènes. Les Athéniens ne voulurent ni accepter les autres conditions ni abroger le décret : ils reprochaient aux Mégariens d'exploiter le territoire non borné de la terre sacrée (113) et d'accueillir les esclaves fugitifs. Finalement arriva à Athènes une dernière ambassade, composée de Ramphias, de Mélésippos et d'Agésandros. Ces envoyés n'articulèrent aucun des griefs ordinaires et se contentèrent de dire : "Les Lacédémoniens veulent la paix ; elle ne subsistera qu'à la condition que les Athéniens respectent l'indépendance des Grecs" Les Athéniens convoquèrent l'assemblée (114) ; et purent exprimer leur avis. On décida de donner, une fois pour toutes après délibération, réponse aux Lacédémoniens. Bien des assistants prirent la parole et les avis se trouvèrent partagés : les uns pensaient que la guerre était inévitable ; les autres, qu'il ne fallait pas faire du décret un obstacle à la paix et conseillaient son abrogation. Enfin Périclès, fils de Xanthippos, s'avança à la tribune. C'était alors l'homme le plus influent d'Athènes, le plus habile dans la parole et l'action. Voici les conseils qu'il donna aux Athéniens : 
CXL. - "Mon opinion, Athéniens, est toujours qu'il ne faut pas céder aux Péloponnésiens. Je sais bien pourtant qu'on n'apporte pas, quand le moment d'agir est venu, le même empressement qu'à décréter la guerre et que les opinions humaines varient selon les circonstances. Aussi les conseils que je dois vous donner sont-ils, je le vois, toujours les mêmes, toujours identiques. Et je me flatte que ceux d'entre vous que je réussirai à convaincre défendront, en cas d'insuccès, nos résolutions communes, à moins qu'ils ne renoncent, en cas de succès, à s'en attribuer le mérite. Car il arrive que les affaires publiques, aussi bien que les résolutions individuelles, déçoivent les prévisions. Aussi, dans le cas où nos calculs se trouvent en défaut, nous en prenons-nous d'ordinaire à la fortune. Les Lacédémoniens nous ont déjà donné des preuves de leur mauvais vouloir ; elles sont aujourd'hui particulièrement flagrantes. Il avait été convenu que les uns et les autres nous soumettrions nos différends à l'arbitrage, que nous garderions nos possessions respectives. Mais jusqu'ici ils n'ont encore jamais demandé d'arbitrage et ils n'acceptent pas celui que nous leur offrons ; pour régler les différends, ils aiment mieux recourir à la guerre qu'à des discussions juridiques. Les voilà maintenant qui parlent en maîtres, au lieu de formuler des réclamations. En effet, ils nous intiment l'ordre de lever le siège de Potidée, de rendre à Égine son indépendance et d'abroger le décret relatif aux Mégariens. En dernier lieu, leurs députés récemment arrivés nous somment de respecter l'indépendance des Grecs. Que nul d'entre vous ne s'imagine que, si nous refusons d'abroger le décret relatif aux Mégariens, ce serait faire la guerre pour un motif futile, quoiqu'ils aillent partout clamant qu'en l'abrogeant, on éviterait les hostilités. Ne laissez pas subsister en vous le remords d'avoir fait la guerre pour un motif futile. Car c'est de cette affaire soi-disant sans importance que dépendent l'affirmation et la preuve de votre caractère. Si vous faites droit à leur demande, immédiatement ils accroîtront leurs exigences, en se disant qu'en cela aussi vous avez obéi à la crainte. Mais en repoussant leur ultimatum, vous leur ferez voir clairement la nécessité de vous traiter sur le pied d'égalité. 
CXLI
. - "Décidez-vous donc sur-le-champ à obéir à leurs exigences, avant de subir le moindre dommage ou bien, si nous faisons la guerre, ce qui me paraît la meilleure solution, refusez de céder à tout prétexte, important ou non ; restons sans la moindre crainte maîtres de ce que nous possédons. Car toute revendication, qu'elle soit de la plus haute ou de la moindre importance, venant de peuples égaux en droit et imposée à des voisins avant tout débat judiciaire, aboutit à un véritable asservissement. Quant aux ressources des deux partis, écoutez-moi et vous conviendrez qui sur tous les points notre situation n'est pas inférieure à celle de nos ennemis. Les Péloponnésiens sont des cultivateurs (115) et ne possèdent ni richesses particulières ni richesses publiques. De plus ils n'ont pas l'expérience des guerres qui se prolongent ou se poursuivent au delà des mers ; celles qu'ils se font entre eux sont courtes en raison de leur pauvreté. Les peuples qui sont dans cette situation ne peuvent ni équiper des vaisseaux ni envoyer souvent au dehors des armées de terre ; c'est qu'il leur faut dans ce cas négliger leurs occupations, alors qu'ils tirent d'eux-mêmes leur subsistance et qu'en outre l'usage de la mer leur est interdit. Ce qui permet de soutenir la guerre, ce sont les richesses plus que les contributions imposées par la force. Or des paysans sont plus disposés à payer de leurs personnes que de leur argent, car ils ont l'espoir de se tirer des dangers, mais ils ne sont pas sûrs de ne pas épuiser leurs ressources, surtout si, comme il est vraisemblable, la guerre se prolonge contre leur attente. Les Péloponnésiens et leurs alliés sont en état de résister, en un seul combat, à tous les Grecs ; mais ils sont incapables de soutenir la guerre contre un peuple organisé différemment : ils n'ont pas un conseil unique pour agir sur-le-champ et rapidement, ce qui fait que chez eux d'ordinaire nulle entreprise n'est menée à sa fin. De plus comme ils ont tous les mêmes droits de suffrage, sans être d'un même peuple, chacun pense uniquement à son intérêt. Les uns en effet songent surtout à tirer vengeance d'autrui ; les autres à sauvegarder le plus possible leurs propriétés. En outre, lents à s'assembler, ils ne consacrent que peu de temps aux affaires communes ; ils en consacrent bien davantage à leurs affaires particulières. Nul ne pense que par sa propre négligence il fait tort aux intérêts communs ; tous attendent que le voisin avise à leur place. Et comme chacun a en particulier la même pensée, ils ne s'aperçoivent pas que tous ensemble ils sacrifient l'intérêt général. 
CXLII
. - "La principale difficulté pour eux sera le mangue d'argent, car ils mettront bien de la lenteur à s'en procurer. Or à la guerre il faut saisir l'occasion favorable. Du reste, ni leurs constructions de forts chez nous, ni leur marine ne peuvent nous effrayer. Pour les premières, il est difficile en pleine paix, à plus forte raison sur un territoire en état de guerre, de les élever capables de résister efficacement ; d'autant plus que nous avons déjà, nous aussi, nos moyens de défense tout prêts. Supposons qu'ils établissent un fort dans notre pays ; ils pourront sur un point du territoire nous gêner par des incursions et par la désertion des esclaves. Mais cela ne nous empêchera pas de prendre la mer, de construire à notre tour des forteresses menaçant leur pays et de les châtier avec les vaisseaux qui constituent notre puissance. Car la pratique de la guerre sur mer nous vaut plus d'habileté pour le combat sur terre, qu'à eux la pratique de la guerre à terre pour le combat sur mer. Ils n'arriveront pas facilement à devenir des marins habiles. Vous-mêmes n'y êtes pas encore parvenus, tout en vous y étant efforcés dès les guerres médiques. Comment des populations agricoles et nullement maritimes, que nous harcèlerons perpétuellement par nos escadres nombreuses, arriveraient-elles à quelque résultat ? Peut-être, malgré leur ignorance, enhardis par le nombre, pourraient-ils risquer le combat contre des vaisseaux peu nombreux ; mais nous aurons une flotte en nombre pour les contenir et les contraindre à l'inaction ; faute de pouvoir s'exercer, ils seront plus maladroits et par suite moins hardis. La marine est affaire de métier, comme toute autre chose et ne s'improvise pas au gré des circonstances et accessoirement ; c'est elle au contraire qui n'admet pas d'être traitée comme un accessoire. 
CXLIII
. - "A supposer en outre qu'ils s'emparent d'une partie des richesses d'Olympie et de Delphes pour tenter de débaucher, par l'appât d'une solde plus élevée, nos matelots (116) étrangers, si nous n'étions pas en état de leur résister, en nous embarquant avec nos métèques, ce serait bien malheureux. Mais en réalité, ce risque n'est pas à craindre et, avantage considérable, nos pilotes sont des citoyens d'Athènes ; et nos équipages sont plus nombreux et meilleurs que ceux de tout le reste de la Grèce. Et outre le danger à courir, aucun étranger ne consentirait, pour quelques jours d'une paye plus forte, à combattre à leurs côtés, avec moins de chance de succès et en risquant de perdre ses droits de citoyen. Telle me paraît être, ou à peu près, la situation des Péloponnésiens : la nôtre me semble à l'abri des critiques que j'ai formulées ; par ailleurs, elle comporte des avantages bien plus importants. S'ils attaquent notre territoire par terre, nous irons les attaquer par mer. Et le ravage d'une partie du Péloponnèse ne sera pas comparable avec celui de l'Attique entière. Ils n'auront pas d'autre territoire à occuper sans combat ; tandis que nous pourrons nous installer largement, dans les îles et sur le continent. Tant c'est une chose importante que la maîtrise de la mer ! Voyez plutôt : si nous étions des insulaires (117), quel peuple serait plus inexpugnable que nous ? Eh bien I il faut que nous nous rapprochions le plus possible de cette situation, que nous abandonnions nos campagnes et nos maisons pour garder seulement la mer et notre ville. Nous ne devons pas nous entêter à défendre nos biens pour livrer une bataille décisive avec les Péloponnésiens. Ils sont bien plus nombreux que nous ; victorieux, nous les trouverons devant nous en aussi grand nombre ; vaincus, nous perdrons le secours des alliés, qui font notre force ; car ils ne se tiendront pas tranquilles, s'ils nous voient hors d'état de marcher contre eux. Ne déplorons pas la perte de nos maisons et de notre territoire, mais bien celle des vies humaines. Car ce ne sont pas les biens qui acquièrent les hommes, mais les hommes qui acquièrent les biens. Si je pensais pouvoir vous persuader, je vous engagerais à sortir de chez vous et à ravager vos champs pour montrer aux Péloponnésiens que ce n'est pas la considération de ces avantages qui vous fera obéir à leurs injonctions. 
CXLIV
. - "J'ai encore bien des raisons d'espérer le succès, à condition que vous ne cherchiez pas à acquérir, au cours de la guerre, une domination (118) nouvelle et que vous ne courez pas volontairement d'autres risques. Car je redoute nos propres fautes plus que les desseins de nos ennemis. Mais cette question sera traitée dans un autre discours, quand nous serons entrés dans l'action. Pour l'instant renvoyons les ambassadeurs en leur répondant ceci : nous permettrons aux Mégariens l'accès du marché et des ports, si les Lacédémoniens renoncent aux expulsions (119) d'étrangers, qui nous frappent ainsi que nos alliés - car il n'y a pas plus d'empêchement dans le traité pour cela que pour ceci ; nous laisserons l'autonomie aux villes, si elles la possédaient au moment de la conclusion du traité ; pourvu que les Lacédémoniens veuillent laisser les villes sous leur dépendance libres de se gouverner chacune selon son propre intérêt et non selon le leur ; nous consentons à comparaître en justice selon les conventions ; nous ne commencerons pas la guerre, mais nous repousserons les agresseurs. Voilà la réponse juste qu'il faut faire et qui convient à notre cité. Mais il faut savoir aussi que nous n'échapperons pas à la guerre ; plus nous la ferons volontiers, moins nous serons accablés par nos adversaires. Sachons-le pour les cités comme pour les individus, les plus grands périls permettent d'acquérir la plus haute gloire. C'est ainsi que nos ancêtres qui n'avaient pas notre puissance pour subir le choc des Mèdes, qui même ont abandonné le peu qu'ils avaient, ont repoussé le Barbare moins par leur chance que par leur intelligence, moins par leur puissance que par leur audace, et développé leur empire jusqu'au point où vous le voyez. Ne leur soyons pas inférieurs, repoussons l'ennemi de toutes nos forces et tâchons de donner à nos descendants une puissance qui ne soit pas moindre que celle qui nous a été laissée. 
CXLV
. - Telle fut la harangue de Périclès. Les Athéniens, convaincus de l'excellence de ses conseils, adoptèrent ses propositions. Leur réponse aux Lacédémoniens fut conforme à l'avis qu'il avait exprimé et libellé dans les termes mêmes dont il s'était servi. Elle portait en substance que les Athéniens ne feraient rien par ordre, qu'ils étaient disposés à régler les différends selon les conventions et sur un pied d'égalité. Les ambassadeurs se retirèrent et cette ambassade fut la dernière. 
CXLVI
. --- Telles furent les causes de la guerre et les différends qui, d'un côté comme de l'autre, la provoquèrent. Ils éclatèrent à partir des affaires d'Épidamne et de Corcyre. Néanmoins toutes relations n'étaient pas interrompues. On allait d'un pays à l'autre, sans ministère de héraut, mais non sans défiance. Car les événements constituaient une violation des traités et un prétexte de guerre.

 

NOTES 

(65) Moins de cent ans après, Démosthène reprochera leur nonchalance aux descendants de ces Athéniens dont Thucydide se plaît à faire remarquer ici l'activité, le patriotisme, l'ardeur guerrière.

(66) La lenteur des Lacédémoniens á s'émouvoir s'explique par leur connaissance de ces populations querelleuses, processives, difficiles à gouverner que le Levant et la Grèce ont toujours offertes, et aussi par leur prudence cauteleuse qui ne s'engage pas à la légère dans une guerre . N'étant riche ni en argent ni en hommes, Sparte s'entend à ménager le sang de ses hoplites ; pour combler les vides parmi ses soldats-citoyens, elle ne veut pas être obligée de faire appel aux périèques et aux hilotes, prompts á user de leurs armes pour se soulever ou pour exiger plus de considération et de place dans l cité.

(67) Corinthe, puissance de second ordre, entre les deux grandes puissances d'alors, Sparte et Athènes, eut pour politique de modérer ces deux rivales et de vivre libre entre elles, sans se lier complètement à l'une ou à l'autre, jusqu'au jour où, inquiétée par l'alliance d'Athènes avec Argos et les progrès de la marine athénienne dans la mer Ionienne, sa zone d'influence, elle excita Sparte la tête de l'entente péloponnésienne à détruire la confédération attico-argienne.

(68) "Les Athéniens, nous dit M. R. Cohen, p. 164, ont exalté leur victoire par tous les moyens dont ils disposaient et manifestement ils ont exagéré son importance. On retiendra de Marathon cette définition de F. Maurice, The campaign of Marathon (J. H. S., t. LII, p. 24) : "un incident dans une expédition punitive perse, en partie victorieuse." Leur excuse, c'est que pour la première fois des Grecs battaient des Perses.

(69) Eschyle a raison d'avoir célébré Salamine (Sept . 480} comme une victoire de ses concitoyens plus que comme une victoire hellénique. D'autres peuples, ce jour-là, combattirent avec vaillance . Mais le mérite d'avoir ressaisi l'initiative stratégique et renversé la situation générale n'en revenait pas moins à la cité de Thémistocle." R . Cohen, p . 153 .
On sait que Sparte ne se décida á sortir du Péloponnèse qu'un an après, devant la menace dix général perse Mardonios, arrivant jusqu'à l'isthme de Corinthe et campant en Béotie. Ce fut Platée (août 479).

(70) Allusion à la tentative de sécession de Naxos que Cimon obligea de rester à la ligue attico-délienne (472-69).

(71). La victoire navale de l'Eurymédôn (468) qui chasse le Barbare du littoral asiatique, les progrès de la confédération maritime athénienne rendaient les Spartiates jaloux, au point qu'ils n'utilisèrent pas une expédition de secours à eux envoyée par Athènes (462), lors d'un tremblement de terre et d'une révolte de la Messénie.

(72) Les envoyés d'Athènes - ou Thucydide lui-même par leur bouche - exposent les principes de la politique réaliste.  Ils mettent en maximes, crûment et sans les habiller de prétextes spécieux, les pratiques quotidiennes des cités grecques : les faibles sont destinés, de gré ou de force, à subir la loi des plus forts ; qui dispose de la force doit oser l'employer dans son intérêt.  C'est du Machiavel avant la lettre .  Ainsi la sécurité de leur empire, la gloire d'exercer l'hégémonie, les avantages positifs qu'aucun État ne dédaigne ont commandé la politique d'Athènes envers ses alliés.

(73) Déjà Pausanias, le vainqueur de Platée, avait montré ce dont était capable un général spartiate contre les cités grecques, en recherchant l'amitié du roi de Perse pour les asservir. Après 395 les harmostes de Sparte, sans lois ni règles de conduite à l'égard des petits États, leur firent sentir le poids de leur dureté capricieuse .

(74) Les ressources financières d'Athènes comprenaient
1° le trésor public alimenté par les revenus annuels des mines d'argent du Laurion, d'or de Thrace, des domaines, des frais de justice, des amendes, des taxes, d'une part du butin de guerre. Ces revenus au début du Ve siècle sont par an de 500 talents, soit 3 millions de francs-or ; 
2° le trésor de la déesse Athéna, alimenté par la piété des fidèles et accru par les prêts à intérêt au taux de 6 % . En 440 il atteignait une centaine de talents, soit 600 .000 francs-or ; 
3° le trésor fédéral alimenté par les contributions des alliés.  En 440 il était de 3 .000 talents ou 18 millions de francs-or . Autrefois déposé à Délos, il avait été vers 454, pour plus de sécurité, transporté à l'Acropole.  
Les mêmes magistrats les administraient tous les trois : ils étaient déposés depuis 440 dans l'opisthodome du Parthénon.
Par contre Sparte n'a ni trésor public ni fortune des particuliers en espèces monnayées. Le pays vit sur soi, tirant du sol, du sous-sol, de son industrie les produits nécessaires. Les échanges et les versements se font en nature le plus souvent. Ses alliés ne payent pas de tribut.

(75) Archidamos s'excuse de proposer d'avoir recours aux Barbares ; l'opinion publique, n'ayant pas encore perdu le souvenir de l'invasion perse, répugne aux alliances avec ces Barbares. Tout de même Sparte acceptera l'argent des satrapes d'Asie Mineure, comme elle puisera dans les trésors de Delphes et d'Olympie, villes soumises à son influence et achètera, avec l'or étranger, la Pythie de Delphes pour se la rendre favorable, la faire "laconiser".

(76). Éphores, magistrats de Sparte au nombre de cinq, élus par le peuple pour un an et à pouvoirs très étendus. Ils surveillent les deux rois et aussi le peuple.
Ce sont les vrais maîtres de l'État, ils ont la haute main sur tous les fonctionnaires . Rien n'échappe à leur autorité diplomatie, armée, justice, finances, police, censure des mœurs, éducation nationale, sont de leur ressort . Il est difficile de déterminer dans leurs actes leur part d'initiative et leur part d'obéissance aux suggestions du sénat ou Gérousia.

(77) A Sparte on votait à l'assemblée du peuple par acclamation, ou par division des votants en deux groupes, l'un pour, l'autre contre la proposition, moyen de pointage très imparfait d'ailleurs. A Athènes on se servit d'abord de cailloux ou de coquillages de couleur, les blancs pour l'acceptation, les noirs pour le rejet, plus tard de disques pleins ou perforés, suivant l'opinion à émettre .

(78). Dans l'entente péloponnésienne, toutes les cités, quelles que soient leur superficie et leurs ressources, ont droit chacune à un suffrage et sont considérées comme autonomes et égales. La réunion de leurs délégués a lieu à Sparte d'ordinaire et l'opinion du peuple lacédémonien est d'un grand poids auprès des autres cités. Dans la confédération maritime les villes alliées perdent pour la plupart leur indépendance, peuvent recevoir d'Athènes une constitution, sont inspectées, contraintes parfois de recevoir une garnison et n'ont pas le droit de se retirer de l'union fédérale : Naxos et Thasos sont punies pour une tentative de défection. C'est l'alliance obligatoire.

(79) Lors de l'évacuation de l'Attique à la veille de Salamine, les femmes et les enfants athéniens furent hospitalisés en partie à Trézène (en Argolide) où Athènes avait conservé des sympathies.

(80). C'est Thémistocle qui le premier, parlant aux Lacédémoniens, refusa de s'incliner devant la vieille hégémonie de Sparte, acquise par sa lutte contre les tyrans des cités grecques.

(81). Des matériaux de prix (colonnes, statues, stèles) provenant des monuments détruits par les Perses furent utilisés. Les fouilles y ont fait retrouver les statues de jeunes filles appelées Korai, trois bases représentant des jeux sportifs, des stèles avec leurs inscriptions funéraires.
Les cités romaines ne procédèrent pas autrement au IVe siècle pour se protéger contre les incursions des Germains. Furent relevés les remparts de l'Acropole, le mur d'enceinte de la ville basse (6 km . de pourtour) . Les Longs-Murs, reliant la ville au port (6 km. 1/2), encadraient une route militaire de 164 mètres de large ; leur hauteur semble avoir été de 6 m. 47, La presqu'île, qui comprend le grand port du Pirée à l'ouest et les deux ports plus petits de Zea et de Munykhie, fut protégée par une ceinture de remparts . L'avenir d'Athènes, pensait Thémistocle, était sur l'eau .

(82) Les Hellénotames athéniens, institués en 477, au nombre de dix et nommés pour un an, perçoivent le tribut des villes confédérées, en règlent l'emploi, en réservant 1/60 pour le trésor d'Athéna . Le trésor fut d'abord déposé à Délos centre religieux de la confédération, puis transféré à Athènes, pour plus de sûreté.
Le tribut de 460 talents est évalué en francs-papier à la somme de 13.800 .000.  
La nouveauté dans cette organisation d'une confédération fut le versement du tribut, jamais demandé auparavant dans des ententes analogues . Aristide en fixa d'abord le taux et la répartition.  Vers 443 l'empire athénien comprend 202 cités tributaires, réparties en cinq districts : Ionie, Carie, les Iles, Thrace, Hellespont.

(83)  Hellanicos, de Mytilène (Ve s. : des fragments), est l'auteur de la Chronique d'Athènes, qui va des origines à la guerre du Péloponnèse inclusivement . Quoique contemporain d'Hérodote et de Thucydide il ne saurait être considéré comme un historien informé. Il faut le ranger parmi les logographes que les progrès de la méthode historique feront dédaigner.

(84) Les Athéniens n'étaient pas sûrs de la fidélité de leurs alliés ; pour les empêcher de sortir de la confédération ils leur imposèrent une discipline que Cléon qualifia de tyrannique. Certaines villes perdirent leur autonomie et furent traitées en sujettes, ainsi Naxos en 467. Athènes frappait d'une amende les paiements en retard et faisait même une démonstration navale pour obtenir la rentrée du tribut . Cette rigueur nécessaire contrastait avec la conduite de Sparte qui n'exigeait pas de tribut de ses alliés.

(85). Les Perses utilisaient la marine phénicienne.

(86). Ces mines d'or étaient celles du mont Pangée en Thrace, dont l'exploitation rapportait à l'État athénien 80 talents par an, soit 2.400 .000 francs-papier. La famille de Thucydide était concessionnaire de ces mines.

87) Par cette réponse des Lacédémoniens à l'appel de Thasos, on peut juger que la guerre était inévitable tôt ou tard entre Sparte et Athènes, puisque Sparte se croyait en droit de s'immiscer dans la politique intérieure de la confédération attico-délienne.
Cette hostilité se manifeste encore davantage au paragraphe suivant où les Lacédémoniens redoutent que le secours des Athéniens à leur ville ne fasse insurger contre eux toute la Laconie.

(88) Les Hilotes sont les descendants des populations indigènes vaincues par l'invasion dorienne, surtout des Messéniens.  Ce sont des fermiers héréditaires, payant une redevance en nature (orge, vin, huile), assurés de gagner leur vte sur la propriété qu'ils cultivent, mais ne pouvant pas en changer. A l'année, ils sont des valets, puis forment l'infanterie légère dans la proportion de 7 pour 1 hoplite, sur la flotte ils sont rameurs ; ils peuvent même devenir hoplites, mais après avoir été affranchis par l'État qui leur donne des droits civils, mais non des droits politiques. On ne saurait dire exactement dans quelle mesure les hilotes étaient méprisés ou maltraités par les citoyens. Est-ce la dureté de leurs maîtres ou le regret de leur antique indépendance qui a le plus contribué à susciter cette révolte d'Ithômè ?

(89) Les Périèques, provenant en partie des Laconiens soumis par les Spartiates doriens, sont au-dessus des hilotes . Ils jouissent des droits civils et dans leurs bourgades, tout de même surveillées par des magistrats de Sparte, les harmostes, ils participent à l'administration locale.
Quoique possédant des lots de terre, choisis parmi les moins bons d'ailleurs, ils se livrent surtout au commerce, à l'industrie.  Ils payent à l'État une contribution et servent dans l'armée, à côté des citoyens, comme hoplites, mais sans accéder aux grades supérieurs . On les emploie de préférence dans les expéditions lointaines hors du Péloponnèse, comme chez nous la légion et les troupes noires. N'étant pas soumis à la vie en commun qui fait à Sparte de la condition de citoyen un véritable esclavage, ils jouissent relativement d'une grande liberté. Aussi est-ce le petit nombre qui se révolta .

(90) L'art des sièges ne disposait pas encore des machines de jet, on n'avait que des machines de choc du type du bélier, poutre garnie de fer à une extrémité qui servait par ses coups redoublés à ouvrir une brèche dans le rempart ; du type de la tortue, groupement de boucliers à l'abri desquels le mineur sapait le mur de la place assiégée .

(91) Les divinités prophétiques sont Zeus et Apollon. Zeus rendait ses oracles à Dodone, à Olympie, en Libye (Zeus-Ammon).  Apollon est le plus interrogé des dieux dans les sanctuaires de Delphes et de Didyme. A Delphes la réponse est donnée par la Pythie, assise sur un trépied au-dessus de l'antre et mise dans un état de tension nerveuse. Les prêtres d'Apollon expliquaient les réponses.
Cet oracle de Delphes a joué un rôle dans la fondation des colonies, dans les directions politiques données aux États et a eu par le rite de la purification une influence morale sur les pèlerins. Le rôle politique est important : c'est autour des sanctuaires comme Delphes et Délos que se fondèrent les premières fédérations d'un caractère religieux, nommées Amphictyonies . Elles habituèrent les confédérés à prendre conscience de la communauté de leur nature et de leurs intérêts . Delphes a entrevu l'unité religieuse qui aurait pu conduire à l'unité nationale. Mais la Pythie, favorable aux Doriens, aux régimes aristocratiques, mécontente les Ioniens portés vers la démocratie . Elle "médise et philippise" sans acquérir le sens national . Elle est du parti du plus fort, du plus généreux .

(92) Les Corinthiens ne pouvaient admettre qu'Athènes, grâce à Naupacte, surveillât l'entrée de leur golfe. De là leur haine implacable.

(93) Thucydide parle de 200 vaisseaux, Diodore de Sicile en indique 300 et Ctésias 40. Il est peu vraisemblable que la ligue de Délos aurait pu supporter une perte de 200 vaisseaux.

(94) Le parti conservateur, affaibli par la réforme de l'Aréopage, ne se contenta pas d'en faire assassiner l'auteur, Éphialtès, il noua des intelligences avec Sparte pour la faire intervenir en Béotie et menacer Athènes.

(95) L'expédition d'Égypte état une occasion d'abattre sur ce point, au sud de leurs possessions, la puissance des Perses, qui venait de subir des défaites au nord dans l'Hellespont . De plus le blé d'Égypte était utile aux Athéniens. Athènes perdit là, dit-on, 6.000 citoyens.

(96). La guerre de Samos, véritable guerre de Sécession, si elle s'était terminée par une défaite, aurait porté atteinte au prestige d'Athènes et compromis l'existence de sa confédération maritime.

(97) Les trésors des sanctuaires vénérés, tels que ceux de Delphes, d'Olympie, enrichis par la piété des fidèles pouvaient être mis sous forme de prêts au service des belligérants de la région.

(98) La déesse, quand on parle d'Athènes, désigne Athéna.

(99) La qualité de vainqueur aux Jeux Olympiques conférait une sorte de noblesse à celui qui l'avait acquise, non seulement il faisait une entrée triomphale dans sa patrie, mais il jouissait de divers privilèges comme celui d'avoir une place d'honneur au théâtre, ou de se voir honoré d'une statue. Il état un objet d'orgueil et d'admiration pour ses concitoyens.
Cylon profita des loisirs et de l'éloignement des Athéniens attirés à Olympie par les jeux, pour s'emparer de la citadelle.

(100) Zeus Melicheios. c'est le dieu bienveillant ; clément sans qu'on puisse savoir d'où lui vient cette épithète. Divinité de la végétation, il est devenu le dieu purificateur qui lave le meurtrier de sa souillure.
Les rites des deux fêtes de ce Zeus sont assez singuliers : La première, les Maimactéria, se célébrait à ce mois qui correspond à novembre-décembre et comportait des lustrations, une offrande de végétaux et une expiation consistant pour le coupable dans un contact avec la peau d'un animal sacrifié.
La seconde, les Diasia (14 mars), était une très grande et très ancienne fête athénienne, à laquelle l'État et les particuliers participaient par des offrandes de menu bétail et par des cérémonies nocturnes d'un caractère mystérieux. Bien que ce fût une divinité essentiellement hellénique, les étrangers l'imploraient comme en font preuve les ex-voto trouvés au Pirée, l'assimilant sans doute à leurs dieux nationaux .

(101) L'archontat est la magistrature la plus élevée de la constitution athénienne. Au nombre de neuf, les archontes sont tirés au sort, à l'origine, dans les classes riches et subissent avant d'entrer en charge pour un an un examen de civisme et de moralité appelé docimasie.
Les trois premiers, l'éponyme, le roi, le polémarque détiennent le pouvoir exécutif comme nos ministres, les six autres ou thesmothètes sont solidairement à la tête de l'administration judiciaire.

(102) Les Déesses Vénérables, Érinyes ou Euménides. Elles sont justement chargées de poursuivre et de punir les criminels.
Leur sanctuaire se trouvait contre la colline de l'aréopage, qui fut l'arbitre dans le procès intenté à Oreste, meurtrier de sa mère, par les Érinyes. L'impiété était d'autant plus grande, que ces suppliants avaient été égorgés au pied même des autels de ces déesses, vengeresses des assassinats.
Parmi ces sacrilèges sont les Alcméonides descendants de Mégaclès.
En 508 le chef des aristocrates Isagoras appela Cléomène de Sparte à son secours contre l'Alcméonide Clisthène, réformateur de la constitution athénienne. Cela finit par la fuite d'Isagoras, la mise à mort de ses partisans et le rappel des Alcméonides.

(103). Sparte se considérait comme la gardienne de la religion, comme chargée du maintien du droit sacré en terre hellénique.  Ce prétexte religieux couvrait un but politique : faire bannir Périclès, de la race des sacrilèges, dont elle redoutait l'activité.

(104) L'hieron de Poséidon est celui du fils de Kronos, frère de Zeus et d'Hadès ; ce dieu compte parmi les plus grands des Olympiens. C'est le dieu des eaux (sources, fleuves, mer), des tremblements de terre, de la végétation . Il est aussi associé à la vie politique. Le taureau et surtout le cheval sont ses animaux préférés. Son culte est très répandu dans les îles et sur le littoral, mais surtout dans le Péloponnèse que Diodore appelle son "domicile". Son temple du cap Ténare, à l'extrémité sud du Péloponnèse, face à la haute mer, était justement l'objet d'une vénération spéciale.

(105) Ce temple de bronze (sans doute à cause du métal de la couverture) était consacré á Athéna, vénérée comme gardienne de la cité, polias, qualité qu'elle eut essentiellement à Athènes.  A Sparte, out fêtes en son honneur, figuraient les éphèbes en armes.

(106) Le costume des Perses se composait d'une sorte de pantalon et d'une robe longue, analogue au caftan.

(107) La scytale ou bâton constitue un procédé de correspondance secrète usité à Sparte entre les éphores et les ambassadeurs et les généraux en campagne. Une bande de cuir ayant été enroulée sur un bâton, on y écrivait le message, qui ne pouvait être déchiffré que par le destinataire possédant un bâton du même calibre.

(108) L'autorité à Sparte réside dans le Sénat ou Gérousia, les éphores, les deux rois, l'assemblée du peuple, où les citoyens actifs, peu nombreux, sont rarement convoqués. La royauté héréditaire dans les deus branches de la famille des Héraclides n'est plus que le souvenir d'un pouvoir politique. Les deux rois n'ont que des attributions religieuses (sacrifices publics), judiciaires (affaires concernant le droit familial, militaires (commandement des troupes en temps de guerre) . Ils restent sous la surveillance et l'autorité des éphores.

(109) Dans les usages domestiques le trépied était le support d'un bassin en métal. II avait d'autres usages, tels que de constituer une récompense pour les vainqueurs des divers jeux, un ex-voto aux dieux après une victoire. Dans le sanctuaire d'Apollon Pythien à Delphes se trouvait, à côté des trésors des villes et des statues votives, ce trépied d'or offert au dieu en souvenir de la victoire de Platée (470) . Il en reste quelques assises. Une colonne de bronze dorée découverte à Constantinople en 1856 serait un fragment de cet ex-voto.

(110) L'hieron est l'édifice contenant la statue du dieu, le parvis et l'autel, le tout de dimension moindre que le temple ou naos. L'enceinte sacrée ou téménos renferme dans un petit mur, soit un arbre sacré, soit un autel, soit l'ensemble fermé par des édifices du culte et un bois sacré . Le téménos d'Olympie jouissait du droit d'asile. L'oicèma est une dépendance de l'hieron comprise dans le téménos.
Le Kaeiadas était un gouffre en montagne non loin de Sparte.

(111) Le titre d'évergète était décerné par un décret public aux bienfaiteurs de l'État. Cette distinction honorifique prodiguée perdit de sa valeur. Thémistocle avait disculpé Corcyre du reproche de n'avoir pas pris les armes contre les Perses, ce qui lui valut ce titre.

(112) L'ingratitude habituelle des démocraties envers leurs grands hommes éclate dans ce procès intenté à Thémistocle.  Curtius écrit à ce sujet : "L'Hellade assista à un spectacle indigne.  Le sauveur de son indépendance, le plus grand homme d'État qu'Athènes eût possédé depuis Solon, le libérateur de la mer hellénique, l'homme le mieux doué et le plus vanté de son temps, fut, comme un criminel vulgaire, poursuivi par des sbires et traqué de retraite en retraite, sur terre et sur mer . Jamais ces deux cités, Athènes et Sparte, n'ont montré pour atteindre un but élevé un accord si parfait et une énergie si obstinée."

(113) Ce territoire sacré était celui des déesses d'Éleusis dont la possession était contestée entre Mégariens et Athéniens.  Ces esclaves que Mégare accueille sont des prisonniers de guerre évadés d'Athènes et que Mégare refuse d'extrader.

(114) L'Assemblée des citoyens à Athènes ou ecclésia se tenait sur la Pnyx ou au théâtre de Dionysos. Le gouvernement direct exigeait la présence des citoyens aux assemblées, qui rares au début, devinrent fréquentes, surtout quand les assistants reçurent une rétribution. Au milieu du Ve siècle le nombre des citoyens était de 42.000. Il eût été impossible de les réunir tous et de les faire voter. Le nombre des présents oscillait entre 2 .000 et 5 .000, suivant l'importance de l'ordre du jour. Ne venaient pas d'ordinaire les campagnards occupés aux travaux agricoles, les marchands, les membres de l'aristocratie ; les voyages et les expéditions retenaient au loin matelots et soldats. C'étaient surtout les petites gens qui étaient les plus assidus, la partie la moins instruite et la moins raisonnable de la cité. Le nombre des citoyens qui osaient prendre la parole pour soutenir une motion n'était pas considérable, une cinquantaine au plus. Cependant à côté des orateurs réputés et hommes d'État comme Périclès, on voyait monter à la tribune, pour flatter les passions populaires Cléon le corroyeur, Hyperbolos le charcutier, Cléophron un démagogue.

(115). La majeure partie des Péloponnésiens, sauf sur la côte, se composait de propriétaires fonciers. Les citoyens spartiates ou les égaux vivaient des produits des lots de terre, inaliénables et indivisibles, à eux concédés par l'État. Le sol restant appartenait aux périèques qui en jouissaient librement. L'agriculture et l'élevage constituaient les principales ressources de cette région.

(116) Athènes recrutait aussi ses mutes, matelots chargés de la voilure, gabiers, parmi des étrangers mercenaires, qu'il était facile aux ennemis de débaucher. Mais le kubernétès ou timonier était pris parmi les citoyens, parce qu'il avait rang d'officier (second à bord), commandait la manœuvre, avait tout l'équipage sous ses ordres, surtout lorsque le triérarque ou capitaine du navire, homme politique ou officier d'infanterie, manquait de connaissances maritimes.  Les rameurs, huit fois plus nombreux que les nautes, étaient fournis par la quatrième classe des citoyens, celle des thétes, comprenant des travailleurs agricoles, des artisans, des marins du commerce ou de la pêche ; à déserter, ils risquaient l'exil.  Le métèque est l'étranger domicilié dans la cité et y jouissant d'un statut spécial.  C'est à Athènes que leur condition état la plus douce . A mesure que l'industrie, le commerce, l'armement, la banque ont besoin de main-d'œuvre qualifiée ou de capitaux, à mesure que progresse l'esprit égalitaire de la démocrate, les métèques voient leur condition se rapprocher de celle des citoyens.  Ils sent soumis aux mêmes charges financières (sauf pour la liturgie navale ou triérarchie), payent en plus un impôt personnel ou capitation, sont admis aux cultes de la cité et ont le droit de pratiquer le leur dans des temples à eux, sont astreints en particulier au service militaire sur mer ; à terre ils sont appelés comme hoplites ou dans les troupes légères pour défendre l'Attique, mais ils obtiennent rarement le droit de cité. Ils jouissent d'une grande liberté, à condition de se montrer "convenables" envers les citoyens. Vers le milieu du Ve siècle vivaient à Athènes environ 100 .000 métèques pour 125 .000 citoyens .

(117) Les avantages de la situation insulaire n'ont pas échappé aux penseurs athéniens, notamment à l'auteur du Traité de la république athénienne (Xénophon?) et à Aristote dans sa Politique . Au cours de cette guerre Athènes ne fut longtemps vulnérable que sur le continent, grâce à la supériorité de ses escadres .

(118) Cette domination que Périclès veut qu'Athènes s'interdise, ce sont les visées impérialistes immédiates sur la Sicile .

(119) A la facilité d'installation des étrangers à Athènes s'oppose l'attitude hostile des Lacédémoniens, pour qui par principe l'étranger est indésirable. Il leur fallait pour résider à Sparte une autorisation spéciale, sujette à retrait à la moindre faute.  Une économie fermée, une vie en grande partie agricole sur des biens incessibles, le goût du secret, la crainte de voir s'adultérer le caractère des institutions et des mœurs au contact d'autres façons de vivre et de penser expliquent ces précautions du gouvernement spartiate contre l'infiltration des étrangers.  Athènes n'avait pris qu'exceptionnellement cette mesure de boycottage contre les Mégariens, aussi offre-t-elle habilement de l'abroger, à condition que Sparte renonce à ses propres mesures de défiance à l'égard des Athéniens et de leurs alliés, leur accorde le statut des métèques, attitude libérale qui devait conquérir aux Athéniens des sympathies dans les cités démocratiques et chez leurs confédérés.