RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE THUCYDIDE

THUCYDIDE

HISTOIRE DE LA GUERRE DU PÉLOPONNÈSE

 

LIVRE PREMIER 

(1- 70) (71 - 146)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

L

 

LI

LII

LIII

LIV

LV

LVI

LVII

LVIII

LIX

LX

LXI

LXII

LXIII

LXIV

LXV

LXVI

LXVII

LXVIII

LXIX

LXX

 

 

[1] Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου καὶ ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων, τεκμαιρόμενος ὅτι ἀκμάζοντές τε ᾖσαν ἐς αὐτὸν ἀμφότεροι παρασκευῇ τῇ πάσῃ καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστάμενον πρὸς ἑκατέρους, τὸ μὲν εὐθύς, τὸ δὲ καὶ διανοούμενον.  κίνησις γὰρ αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς Ἕλλησιν ἐγένετο καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων, ὡς δὲ εἰπεῖν καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων. τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαίτερα σαφῶς μὲν εὑρεῖν διὰ χρόνου πλῆθος ἀδύνατα ἦν, ἐκ δὲ τεκμηρίων ὧν ἐπὶ μακρότατον σκοποῦντί μοι πιστεῦσαι ξυμβαίνει οὐ μεγάλα νομίζω γενέσθαι οὔτε κατὰ τοὺς πολέμους οὔτε ἐς τὰ ἄλλα. [2]  φαίνεται γὰρ ἡ νῦν Ἑλλὰς καλουμένη οὐ πάλαι βεβαίως οἰκουμένη, ἀλλὰ μεταναστάσεις τε οὖσαι τὰ πρότερα καὶ ῥᾳδίως ἕκαστοι τὴν ἑαυτῶν ἀπολείποντες βιαζόμενοι ὑπό τινων αἰεὶ πλειόνων. τῆς γὰρ ἐμπορίας οὐκ οὔσης, οὐδ' ἐπιμειγνύντες ἀδεῶς ἀλλήλοις οὔτε κατὰ γῆν οὔτε διὰ θαλάσσης, νεμόμενοί τε τὰ αὑτῶν ἕκαστοι ὅσον ἀποζῆν καὶ περιουσίαν χρημάτων οὐκ ἔχοντες οὐδὲ γῆν φυτεύοντες, ἄδηλον ὂν ὁπότε τις ἐπελθὼν καὶ ἀτειχίστων ἅμα ὄντων ἄλλος ἀφαιρήσεται, τῆς τε καθ' ἡμέραν ἀναγκαίου τροφῆς πανταχοῦ ἂν ἡγούμενοι ἐπικρατεῖν, οὐ χαλεπῶς ἀπανίσταντο, καὶ δι' αὐτὸ οὔτε μεγέθει πόλεων ἴσχυον οὔτε τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ. μάλιστα δὲ τῆς γῆς ἡ ἀρίστη αἰεὶ τὰς μεταβολὰς τῶν οἰκητόρων εἶχεν, ἥ τε νῦν Θεσσαλία καλουμένη καὶ Βοιωτία Πελοποννήσου τε τὰ πολλὰ πλὴν Ἀρκαδίας, τῆς τε ἄλλης ὅσα ἦν κράτιστα. διὰ γὰρ ἀρετὴν γῆς αἵ τε δυνάμεις τισὶ μείζους ἐγγιγνόμεναι στάσεις ἐνεποίουν ἐξ ὧν ἐφθείροντο, καὶ ἅμα ὑπὸ ἀλλοφύλων μᾶλλον ἐπεβουλεύοντο. τὴν γοῦν Ἀττικὴν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον διὰ τὸ λεπτόγεων ἀστασίαστον οὖσαν ἄνθρωποι ᾤκουν οἱ αὐτοὶ αἰεί. καὶ παράδειγμα τόδε τοῦ λόγου οὐκ ἐλάχιστόν ἐστι διὰ τὰς μετοικίας ἐς τὰ ἄλλα μὴ ὁμοίως αὐξηθῆναι·  ἐκ γὰρ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος οἱ πολέμῳ ἢ στάσει ἐκπίπτοντες παρ' Ἀθηναίους οἱ δυνατώτατοι ὡς βέβαιον ὂν ἀνεχώρουν, καὶ πολῖται γιγνόμενοι εὐθὺς ἀπὸ παλαιοῦ μείζω ἔτι ἐποίησαν πλήθει ἀνθρώπων τὴν πόλιν, ὥστε καὶ ἐς Ἰωνίαν ὕστερον ὡς οὐχ ἱκανῆς οὔσης τῆς Ἀττικῆς ἀποικίας ἐξέπεμψαν.
[3]  Δηλοῖ δέ μοι καὶ τόδε τῶν παλαιῶν ἀσθένειαν οὐχ ἥκιστα· πρὸ γὰρ τῶν Τρωικῶν οὐδὲν φαίνεται πρότερον κοινῇ ἐργασαμένη ἡ Ἑλλάς· δοκεῖ δέ μοι, οὐδὲ τοὔνομα τοῦτο ξύμπασά πω εἶχεν, ἀλλὰ τὰ μὲν πρὸ Ἕλληνος τοῦ Δευκαλίωνος καὶ πάνυ οὐδὲ εἶναι ἡ ἐπίκλησις αὕτη, κατὰ ἔθνη δὲ ἄλλα τε καὶ τὸ Πελασγικὸν ἐπὶ πλεῖστον ἀφ' ἑαυτῶν τὴν ἐπωνυμίαν παρέχεσθαι, Ἕλληνος δὲ καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἐν τῇ Φθιώτιδι ἰσχυσάντων, καὶ ἐπαγομένων αὐτοὺς ἐπ' ὠφελίᾳ ἐς τὰς ἄλλας πόλεις, καθ' ἑκάστους μὲν ἤδη τῇ ὁμιλίᾳ μᾶλλον καλεῖσθαι Ἕλληνας, οὐ μέντοι πολλοῦ γε χρόνου [ἐδύνατο] καὶ ἅπασιν ἐκνικῆσαι. τεκμηριοῖ δὲ μάλιστα Ὅμηρος· πολλῷ γὰρ ὕστερον ἔτι καὶ τῶν Τρωικῶν γενόμενος οὐδαμοῦ τοὺς ξύμπαντας ὠνόμασεν, οὐδ' ἄλλους ἢ τοὺς μετ' Ἀχιλλέως ἐκ τῆς Φθιώτιδος, οἵπερ καὶ πρῶτοι Ἕλληνες ἦσαν, Δαναοὺς δὲ ἐν τοῖς ἔπεσι καὶ Ἀργείους καὶ Ἀχαιοὺς ἀνακαλεῖ. οὐ μὴν οὐδὲ βαρβάρους εἴρηκε διὰ τὸ μηδὲ Ἕλληνάς πω, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἀντίπαλον ἐς ἓν ὄνομα ἀποκεκρίσθαι. οἱ δ' οὖν ὡς ἕκαστοι Ἕλληνες κατὰ πόλεις τε ὅσοι ἀλλήλων ξυνίεσαν καὶ ξύμπαντες ὕστερον κληθέντες οὐδὲν πρὸ τῶν Τρωικῶν δι' ἀσθένειαν καὶ ἀμειξίαν ἀλλήλων ἁθρόοι ἔπραξαν. ἀλλὰ καὶ ταύτην τὴν στρατείαν θαλάσσῃ ἤδη πλείω χρώμενοι ξυνεξῆλθον.
[4]  Μίνως γὰρ παλαίτατος ὧν ἀκοῇ ἴσμεν ναυτικὸν ἐκτήσατο καὶ τῆς νῦν Ἑλληνικῆς θαλάσσης ἐπὶ πλεῖστον ἐκράτησε καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων ἦρξέ τε καὶ οἰκιστὴς πρῶτος τῶν πλείστων ἐγένετο, Κᾶρας ἐξελάσας καὶ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας ἡγεμόνας ἐγκαταστήσας·  τό τε λῃστικόν, ὡς εἰκός, καθῄρει ἐκ τῆς θαλάσσης ἐφ' ὅσον ἐδύνατο, τοῦ τὰς προσόδους μᾶλλον ἰέναι αὐτῷ.  [5]  οἱ γὰρ Ἕλληνες τὸ πάλαι καὶ τῶν βαρβάρων οἵ τε ἐν τῇ ἠπείρῳ παραθαλάσσιοι καὶ ὅσοι νήσους εἶχον, ἐπειδὴ ἤρξαντο μᾶλλον περαιοῦσθαι ναυσὶν ἐπ' ἀλλήλους, ἐτράποντο πρὸς λῃστείαν, ἡγουμένων ἀνδρῶν οὐ τῶν ἀδυναωτάτων κέρδους τοῦ σφετέρου αὐτῶν ἕνεκα καὶ τοῖς ἀσθενέσι τροφῆς, καὶ προσπίπτοντες πόλεσιν ἀτειχίστοις καὶ κατὰ κώμας οἰκουμέναις ἥρπαζον καὶ τὸν πλεῖστον τοῦ βίου ἐντεῦθεν ἐποιοῦντο, οὐκ ἔχοντός πω αἰσχύνην τούτου τοῦ ἔργου, φέροντος δέ τι καὶ δόξης μᾶλλον· δηλοῦσι δὲ τῶν τε ἠπειρωτῶν τινὲς ἔτι καὶ νῦν, οἷς κόσμος καλῶς τοῦτο δρᾶν, καὶ οἱ παλαιοὶ τῶν ποιητῶν τὰς πύστεις τῶν καταπλεόντων πανταχοῦ ὁμοίως ἐρωτῶντες εἰ λῃσταί εἰσιν, ὡς οὔτε ὧν πυνθάνονται ἀπαξιούντων τὸ ἔργον, οἷς τε ἐπιμελὲς εἴη εἰδέναι οὐκ ὀνειδιζόντων. ἐλῄζοντο δὲ καὶ κατ' ἤπειρον ἀλλήλους. καὶ μέχρι τοῦδε πολλὰ τῆς Ἑλλάδος τῷ παλαιῷ τρόπῳ νέμεται περί τε Λοκροὺς τοὺς Ὀζόλας καὶ Αἰτωλοὺς καὶ Ἀκαρνᾶνας καὶ τὴν ταύτῃ ἤπειρον. τό τε σιδηροφορεῖσθαι τούτοις τοῖς ἠπειρώταις ἀπὸ τῆς παλαιᾶς λῃστείας ἐμμεμένηκεν·  [6] πᾶσα γὰρ ἡ Ἑλλὰς ἐσιδηροφόρει διὰ τὰς ἀφάρκτους τε οἰκήσεις καὶ οὐκ ἀσφαλεῖς παρ' ἀλλήλους ἐφόδους, καὶ ξυνήθη τὴν δίαιταν μεθ' ὅπλων ἐποιήσαντο ὥσπερ οἱ βάρβαροι. σημεῖον δ' ἐστὶ ταῦτα τῆς Ἑλλάδος ἔτι οὕτω νεμόμενα τῶν ποτὲ καὶ ἐς πάντας ὁμοίων διαιτημάτων.
 Ἐν τοῖς πρῶτοι δὲ Ἀθηναῖοι τόν τε σίδηρον κατέθεντο καὶ ἀνειμένῃ τῇ διαίτῃ ἐς τὸ τρυφερώτερον μετέστησαν. καὶ οἱ πρεσβύτεροι αὐτοῖς τῶν εὐδαιμόνων διὰ τὸ ἁβροδίαιτον οὐ πολὺς χρόνος ἐπειδὴ χιτῶνάς τε λινοῦς ἐπαύσαντο φοροῦντες καὶ χρυσῶν τεττίγων ἐνέρσει κρωβύλον ἀναδούμενοι τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τριχῶν·  ἀφ' οὗ καὶ Ἰώνων τοὺς πρεσβυτέρους κατὰ τὸ ξυγγενὲς ἐπὶ πολὺ αὕτη ἡ σκευὴ κατέσχεν. μετρίᾳ δ' αὖ ἐσθῆτι καὶ ἐς τὸν νῦν τρόπον πρῶτοι Λακεδαιμόνιοι ἐχρήσαντο καὶ ἐς τὰ ἄλλα πρὸς τοὺς πολλοὺς οἱ τὰ μείζω κεκτημένοι ἰσοδίαιτοι μάλιστα κατέστησαν. ἐγυμνώθησάν τε πρῶτοι καὶ ἐς τὸ φανερὸν ἀποδύντες λίπα μετὰ τοῦ γυμνάζεσθαι ἠλείψαντο·   τὸ δὲ πάλαι καὶ ἐν τῷ Ὀλυμπικῷ ἀγῶνι διαζώματα ἔχοντες περὶ τὰ αἰδοῖα οἱ ἀθληταὶ ἠγωνίζοντο, καὶ οὐ πολλὰ ἔτη ἐπειδὴ πέπαυται. ἔτι δὲ καὶ ἐν τοῖς βαρβάροις ἔστιν οἷς νῦν, καὶ μάλιστα τοῖς Ἀσιανοῖς, πυγμῆς καὶ πάλης ἆθλα τίθεται, καὶ διεζωμένοι τοῦτο δρῶσιν. πολλὰ δ' ἂν καὶ ἄλλα τις ἀποδείξειε τὸ παλαιὸν Ἑλληνικὸν ὁμοιότροπα τῷ νῦν βαρβαρικῷ διαιτώμενον.
[7] Τῶν δὲ πόλεων ὅσαι μὲν νεώτατα ᾠκίσθησαν καὶ ἤδη πλωιμωτέρων ὄντων, περιουσίας μᾶλλον ἔχουσαι χρημάτων ἐπ' αὐτοῖς τοῖς αἰγιαλοῖς τείχεσιν ἐκτίζοντο καὶ τοὺς ἰσθμοὺς ἀπελάμβανον ἐμπορίας τε ἕνεκα καὶ τῆς πρὸς τοὺς προσοίκους ἕκαστοι ἰσχύος·  αἱ δὲ παλαιαὶ διὰ τὴν λῃστείαν ἐπὶ πολὺ ἀντίσχουσαν ἀπὸ θαλάσσης μᾶλλον ᾠκίσθησαν, αἵ τε ἐν ταῖς νήσοις καὶ ἐν ταῖς ἠπείροις (ἔφερον γὰρ ἀλλήλους τε καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι ὄντες οὐ θαλάσσιοι κάτω ᾤκουν), καὶ μέχρι τοῦδε ἔτι ἀνῳκισμένοι εἰσίν. [8]  καὶ οὐχ ἧσσον λῃσταὶ ἦσαν οἱ νησιῶται, Κᾶρές τε ὄντες καὶ Φοίνικες· οὗτοι γὰρ δὴ τὰς πλείστας τῶν νήσων ᾤκησαν. μαρτύριον δέ·  Δήλου γὰρ καθαιρομένης ὑπὸ Ἀθηναίων ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ καὶ τῶν θηκῶν ἀναιρεθεισῶν ὅσαι ἦσαν τῶν τεθνεώτων ἐν τῇ νήσῳ, ὑπὲρ ἥμισυ Κᾶρες ἐφάνησαν, γνωσθέντες τῇ τε σκευῇ τῶν ὅπλων ξυντεθαμμένῃ καὶ τῷ τρόπῳ ᾧ νῦν ἔτι θάπτουσιν. καταστάντος δὲ τοῦ Μίνω ναυτικοῦ πλωιμώτερα ἐγένετο παρ' ἀλλήλους (οἱ γὰρ ἐκ τῶν νήσων κακοῦργοι ἀνέστησαν ὑπ' αὐτοῦ, ὅτεπερ καὶ τὰς πολλὰς αὐτῶν κατῴκιζε), καὶ οἱ παρὰ θάλασσαν ἄνθρωποι μᾶλλον ἤδη τὴν κτῆσιν τῶν χρημάτων ποιούμενοι βεβαιότερον ᾤκουν, καί τινες καὶ τείχη περιεβάλλοντο ὡς πλουσιώτεροι ἑαυτῶν γιγνόμενοι· ἐφιέμενοι γὰρ τῶν κερδῶν οἵ τε ἥσσους ὑπέμενον τὴν τῶν κρεισσόνων δουλείαν, οἵ τε δυνατώτεροι περιουσίας ἔχοντες προσεποιοῦντο ὑπηκόους τὰς ἐλάσσους πόλεις. καὶ ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ μᾶλλον ἤδη ὄντες ὕστερον χρόνῳ ἐπὶ Τροίαν ἐστράτευσαν.
[9]  Ἀγαμέμνων τέ μοι δοκεῖ τῶν τότε δυνάμει προύχων καὶ οὐ τοσοῦτον τοῖς Τυνδάρεω ὅρκοις κατειλημμένους τοὺς Ἑλένης μνηστῆρας ἄγων τὸν στόλον ἀγεῖραι. λέγουσι δὲ καὶ οἱ τὰ σαφέστατα Πελοποννησίων μνήμῃ παρὰ τῶν πρότερον δεδεγμένοι Πέλοπά τε πρῶτον πλήθει χρημάτων, ἃ ἦλθεν ἐκ τῆς Ἀσίας ἔχων ἐς ἀνθρώπους ἀπόρους, δύναμιν περιποιησάμενον τὴν ἐπωνυμίαν τῆς χώρας ἔπηλυν ὄντα ὅμως σχεῖν, καὶ ὕστερον τοῖς ἐκγόνοις ἔτι μείζω ξυνενεχθῆναι, Εὐρυσθέως μὲν ἐν τῇ Ἀττικῇ ὑπὸ Ἡρακλειδῶν ἀποθανόντος, Ἀτρέως δὲ μητρὸς ἀδελφοῦ ὄντος αὐτῷ, καὶ ἐπιτρέψαντος Εὐρυσθέως, ὅτ' ἐστράτευε, Μυκήνας τε καὶ τὴν ἀρχὴν κατὰ τὸ οἰκεῖον Ἀτρεῖ (τυγχάνειν δὲ αὐτὸν φεύγοντα τὸν πατέρα διὰ τὸν Ξρυσίππου θάνατον), καὶ ὡς οὐκέτι ἀνεχώρησεν Εὐρυσθεύς, βουλομένων καὶ τῶν Μυκηναίων φόβῳ τῶν Ἡρακλειδῶν καὶ ἅμα δυνατὸν δοκοῦντα εἶναι καὶ τὸ πλῆθος τεθεραπευκότα τῶν Μυκηναίων τε καὶ ὅσων Εὐρυσθεὺς ἦρχε τὴν βασιλείαν Ἀτρέα παραλαβεῖν, καὶ τῶν Περσειδῶν τοὺς Πελοπίδας μείζους καταστῆναι. ἅ μοι δοκεῖ Ἀγαμέμνων παραλαβὼν καὶ ναυτικῷ [τε] ἅμα ἐπὶ πλέον τῶν ἄλλων ἰσχύσας, τὴν στρατείαν οὐ χάριτι τὸ πλέον ἢ φόβῳ ξυναγαγὼν ποιήσασθαι. φαίνεται γὰρ ναυσί τε πλείσταις αὐτὸς ἀφικόμενος καὶ Ἀρκάσι προσπαρασχών, ὡς Ὅμηρος τοῦτο δεδήλωκεν, εἴ τῳ ἱκανὸς τεκμηριῶσαι. καὶ ἐν τοῦ σκήπτρου ἅμα τῇ παραδόσει εἴρηκεν αὐτὸν πολλῇσι νήσοισι καὶ Ἄργεϊ παντὶ ἀνάσσειν·  οὐκ ἂν οὖν νήσων ἔξω τῶν περιοικίδων (αὗται δὲ οὐκ ἂν πολλαὶ εἶεν) ἠπειρώτης ὢν ἐκράτει, εἰ μή τι καὶ ναυτικὸν εἶχεν. εἰκάζειν δὲ χρὴ καὶ ταύτῃ τῇ στρατείᾳ οἷα ἦν τὰ πρὸ αὐτῆς.
[10]  Καὶ ὅτι μὲν Μυκῆναι μικρὸν ἦν, ἢ εἴ τι τῶν τότε πόλισμα νῦν μὴ ἀξιόχρεων δοκεῖ εἶναι, οὐκ ἀκριβεῖ ἄν τις σημείῳ χρώμενος ἀπιστοίη μὴ γενέσθαι τὸν στόλον τοσοῦτον ὅσον οἵ τε ποιηταὶ εἰρήκασι καὶ ὁ λόγος κατέχει. Λακεδαιμονίων γὰρ εἰ ἡ πόλις ἐρημωθείη, λειφθείη δὲ τά τε ἱερὰ καὶ τῆς κατασκευῆς τὰ ἐδάφη, πολλὴν ἂν οἶμαι ἀπιστίαν τῆς δυνάμεως προελθόντος πολλοῦ χρόνου τοῖς ἔπειτα πρὸς τὸ κλέος αὐτῶν εἶναι (καίτοι Πελοποννήσου τῶν πέντε τὰς δύο μοίρας νέμονται, τῆς τε ξυμπάσης ἡγοῦνται καὶ τῶν ἔξω ξυμμάχων πολλῶν· ὅμως δὲ οὔτε ξυνοικισθείσης πόλεως οὔτε ἱεροῖς καὶ κατασκευαῖς πολυτελέσι χρησαμένης, κατὰ κώμας δὲ τῷ παλαιῷ τῆς Ἑλλάδος τρόπῳ οἰκισθείσης, φαίνοιτ' ἂν ὑποδεεστέρα), Ἀθηναίων δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο παθόντων διπλασίαν ἂν τὴν δύναμιν εἰκάζεσθαι ἀπὸ τῆς φανερᾶς ὄψεως τῆς πόλεως ἢ ἔστιν. οὔκουν ἀπιστεῖν εἰκός, οὐδὲ τὰς ὄψεις τῶν πόλεων μᾶλλον σκοπεῖν ἢ τὰς δυνάμεις, νομίζειν δὲ τὴν στρατείαν ἐκείνην μεγίστην μὲν γενέσθαι τῶν πρὸ αὑτῆς, λειπομένην δὲ τῶν νῦν, τῇ Ὁμήρου αὖ ποιήσει εἴ τι χρὴ κἀνταῦθα πιστεύειν, ἣν εἰκὸς ἐπὶ τὸ μεῖζον μὲν ποιητὴν ὄντα κοσμῆσαι, ὅμως δὲ φαίνεται καὶ οὕτως ἐνδεεστέρα. πεποίηκε γὰρ χιλίων καὶ διακοσίων νεῶν τὰς μὲν Βοιωτῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἀνδρῶν, τὰς δὲ Φιλοκτήτου πεντήκοντα, δηλῶν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τὰς μεγίστας καὶ ἐλαχίστας·  ἄλλων γοῦν μεγέθους πέρι ἐν νεῶν καταλόγῳ οὐκ ἐμνήσθη. αὐτερέται δὲ ὅτι ἦσαν καὶ μάχιμοι πάντες, ἐν ταῖς Φιλοκτήτου ναυσὶ δεδήλωκεν·  τοξότας γὰρ πάντας πεποίηκε τοὺς προσκώπους. περίνεως δὲ οὐκ εἰκὸς πολλοὺς ξυμπλεῖν ἔξω τῶν βασιλέων καὶ τῶν μάλιστα ἐν τέλει, ἄλλως τε καὶ μέλλοντας πέλαγος περαιώσεσθαι μετὰ σκευῶν πολεμικῶν, οὐδ' αὖ τὰ πλοῖα κατάφαρκτα ἔχοντας, ἀλλὰ τῷ παλαιῷ τρόπῳ λῃστικώτερον παρεσκευασμένα. πρὸς τὰς μεγίστας δ' οὖν καὶ ἐλαχίστας ναῦς τὸ μέσον σκοποῦντι οὐ πολλοὶ φαίνονται ἐλθόντες, ὡς ἀπὸ πάσης τῆς Ἑλλάδος κοινῇ πεμπόμενοι.
[11]  Αἴτιον δ' ἦν οὐχ ἡ ὀλιγανθρωπία τοσοῦτον ὅσον ἡ ἀχρηματία. τῆς γὰρ τροφῆς ἀπορίᾳ τόν τε στρατὸν ἐλάσσω ἤγαγον καὶ ὅσον ἤλπιζον αὐτόθεν πολεμοῦντα βιοτεύσειν, ἐπειδὴ δὲ ἀφικόμενοι μάχῃ ἐκράτησαν (δῆλον δέ·  τὸ γὰρ ἔρυμα τῷ στρατοπέδῳ οὐκ ἂν ἐτειχίσαντο), φαίνονται δ' οὐδ' ἐνταῦθα πάσῃ τῇ δυνάμει χρησάμενοι, ἀλλὰ πρὸς γεωργίαν τῆς Ξερσονήσου τραπόμενοι καὶ λῃστείαν τῆς τροφῆς ἀπορίᾳ. ᾗ καὶ μᾶλλον οἱ Τρῶες αὐτῶν διεσπαρμένων τὰ δέκα ἔτη ἀντεῖχον βίᾳ, τοῖς αἰεὶ ὑπολειπομένοις ἀντίπαλοι ὄντες. περιουσίαν δὲ εἰ ἦλθον ἔχοντες τροφῆς καὶ ὄντες ἁθρόοι ἄνευ λῃστείας καὶ γεωργίας ξυνεχῶς τὸν πόλεμον διέφερον, ῥᾳδίως ἂν μάχῃ κρατοῦντες εἷλον, οἵ γε καὶ οὐχ ἁθρόοι, ἀλλὰ μέρει τῷ αἰεὶ παρόντι ἀντεῖχον, πολιορκίᾳ δ' ἂν προσκαθεζόμενοι ἐν ἐλάσσονί τε χρόνῳ καὶ ἀπονώτερον τὴν Τροίαν εἷλον. ἀλλὰ δι' ἀχρηματίαν τά τε πρὸ τούτων ἀσθενῆ ἦν καὶ αὐτά γε δὴ ταῦτα, ὀνομαστότατα τῶν πρὶν γενόμενα, δηλοῦται τοῖς ἔργοις ὑποδεέστερα ὄντα τῆς φήμης καὶ τοῦ νῦν περὶ αὐτῶν διὰ τοὺς ποιητὰς λόγου κατεσχηκότος·  [12]  ἐπεὶ καὶ μετὰ τὰ Τρωικὰ ἡ Ἑλλὰς ἔτι μετανίστατό τε καὶ κατῳκίζετο, ὥστε μὴ ἡσυχάσασαν αὐξηθῆναι. ἥ τε γὰρ ἀναχώρησις τῶν Ἑλλήνων ἐξ Ἰλίου χρονία γενομένη πολλὰ ἐνεόχμωσε, καὶ στάσεις ἐν ταῖς πόλεσιν ὡς ἐπὶ πολὺ ἐγίγνοντο, ἀφ' ὧν ἐκπίπτοντες τὰς πόλεις ἔκτιζον. Βοιωτοί τε γὰρ οἱ νῦν ἑξηκοστῷ ἔτει μετὰ Ἰλίου ἅλωσιν ἐξ Ἄρνης ἀναστάντες ὑπὸ Θεσσαλῶν τὴν νῦν μὲν Βοιωτίαν, πρότερον δὲ Καδμηίδα γῆν καλουμένην ᾤκισαν (ἦν δὲ αὐτῶν καὶ ἀποδασμὸς πρότερον ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, ἀφ' ὧν καὶ ἐς Ἴλιον ἐστράτευσαν), Δωριῆς τε ὀγδοηκοστῷ ἔτει ξὺν Ἡρακλείδαις Πελοπόννησον ἔσχον. μόλις τε ἐν πολλῷ χρόνῳ ἡσυχάσασα ἡ Ἑλλὰς βεβαίως καὶ οὐκέτι ἀνισταμένη ἀποικίας ἐξέπεμψε, καὶ Ἴωνας μὲν Ἀθηναῖοι καὶ νησιωτῶν τοὺς πολλοὺς ᾤκισαν, Ἰταλίας δὲ καὶ Σικελίας τὸ πλεῖστον Πελοποννήσιοι τῆς τε ἄλλης Ἑλλάδος ἔστιν ἃ χωρία. πάντα δὲ ταῦτα ὕστερον τῶν Τρωικῶν ἐκτίσθη.
[13]  Δυνατωτέρας δὲ γιγνομένης τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν χρημάτων τὴν κτῆσιν ἔτι μᾶλλον ἢ πρότερον ποιουμένης τὰ πολλὰ τυραννίδες ἐν ταῖς πόλεσι καθίσταντο, τῶν προσόδων μειζόνων γιγνομένων (πρότερον δὲ ἦσαν ἐπὶ ῥητοῖς γέρασι πατρικαὶ βασιλεῖαι), ναυτικά τε ἐξηρτύετο ἡ Ἑλλάς, καὶ τῆς θαλάσσης μᾶλλον ἀντείχοντο. πρῶτοι δὲ Κορίνθιοι λέγονται ἐγγύτατα τοῦ νῦν τρόπου μεταχειρίσαι τὰ περὶ τὰς ναῦς, καὶ τριήρεις ἐν Κορίνθῳ πρῶτον τῆς Ἑλλάδος ναυπηγηθῆναι. φαίνεται δὲ καὶ Σαμίοις Ἀμεινοκλῆς Κορίνθιος ναυπηγὸς ναῦς ποιήσας τέσσαρας·  ἔτη δ' ἐστὶ μάλιστα τριακόσια ἐς τὴν τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου ὅτε Ἀμεινοκλῆς Σαμίοις ἦλθεν. ναυμαχία τε παλαιτάτη ὧν ἴσμεν γίγνεται Κορινθίων πρὸς Κερκυραίους· ἔτη δὲ μάλιστα καὶ ταύτῃ ἑξήκοντα καὶ διακόσιά ἐστι μέχρι τοῦ αὐτοῦ χρόνου. οἰκοῦντες γὰρ τὴν πόλιν οἱ Κορίνθιοι ἐπὶ τοῦ Ἰσθμοῦ αἰεὶ δή ποτε ἐμπόριον εἶχον, τῶν Ἑλλήνων τὸ πάλαι κατὰ γῆν τὰ πλείω ἢ κατὰ θάλασσαν, τῶν τε ἐντὸς Πελοποννήσου καὶ τῶν ἔξω, διὰ τῆς ἐκείνων παρ' ἀλλήλους ἐπιμισγόντων, χρήμασί τε δυνατοὶ ἦσαν, ὡς καὶ τοῖς παλαιοῖς ποιηταῖς δεδήλωται· ἀφνειὸν γὰρ ἐπωνόμασαν τὸ χωρίον. ἐπειδή τε οἱ Ἕλληνες μᾶλλον ἔπλῳζον, τὰς ναῦς κτησάμενοι τὸ λῃστικὸν καθῄρουν, καὶ ἐμπόριον παρέχοντες ἀμφότερα δυνατὴν ἔσχον χρημάτων προσόδῳ τὴν πόλιν. καὶ Ἴωσιν ὕστερον πολὺ γίγνεται ναυτικὸν ἐπὶ Κύρου Περσῶν πρώτου βασιλεύοντος καὶ Καμβύσου τοῦ υἱέος αὐτοῦ, τῆς τε καθ' ἑαυτοὺς θαλάσσης Κύρῳ πολεμοῦντες ἐκράτησάν τινα χρόνον. καὶ Πολυκράτης Σάμου τυραννῶν ἐπὶ Καμβύσου ναυτικῷ ἰσχύων ἄλλας τε τῶν νήσων ὑπηκόους ἐποιήσατο καὶ Ῥήνειαν ἑλὼν ἀνέθηκε τῷ Ἀπόλλωνι τῷ Δηλίῳ. Φωκαῆς τε Μασσαλίαν οἰκίζοντες Καρχηδονίους ἐνίκων ναυμαχοῦντες· [14]  δυνατώτατα γὰρ ταῦτα τῶν ναυτικῶν ἦν. φαίνεται δὲ καὶ ταῦτα πολλαῖς γενεαῖς ὕστερα γενόμενα τῶν Τρωικῶν τριήρεσι μὲν ὀλίγαις χρώμενα, πεντηκοντόροις δ' ἔτι καὶ πλοίοις μακροῖς ἐξηρτυμένα ὥσπερ ἐκεῖνα. ὀλίγον τε πρὸ τῶν Μηδικῶν καὶ τοῦ Δαρείου θανάτου, ὃς μετὰ Καμβύσην Περσῶν ἐβασίλευσε, τριήρεις περί τε Σικελίαν τοῖς τυράννοις ἐς πλῆθος ἐγένοντο καὶ Κερκυραίοις· ταῦτα γὰρ τελευταῖα πρὸ τῆς Ξέρξου στρατείας ναυτικὰ ἀξιόλογα ἐν τῇ Ἑλλάδι κατέστη. Αἰγινῆται γὰρ καὶ Ἀθηναῖοι, καὶ εἴ τινες ἄλλοι, βραχέα ἐκέκτηντο, καὶ τούτων τὰ πολλὰ πεντηκοντόρους·  ὀψέ τε ἀφ' οὗ Ἀθηναίους Θεμιστοκλῆς ἔπεισεν Αἰγινήταις πολεμοῦντας, καὶ ἅμα τοῦ βαρβάρου προσδοκίμου ὄντος, τὰς ναῦς ποιήσασθαι αἷσπερ καὶ ἐναυμάχησαν·  καὶ αὗται οὔπω εἶχον διὰ πάσης καταστρώματα.
[15]  Τὰ μὲν οὖν ναυτικὰ τῶν Ἑλλήνων τοιαῦτα ἦν, τά τε παλαιὰ καὶ τὰ ὕστερον γενόμενα. ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο ὅμως οὐκ ἐλαχίστην οἱ προσσχόντες αὐτοῖς χρημάτων τε προσόδῳ καὶ ἄλλων ἀρχῇ· ἐπιπλέοντες γὰρ τὰς νήσους κατεστρέφοντο, καὶ μάλιστα ὅσοι μὴ διαρκῆ εἶχον χώραν. κατὰ γῆν δὲ πόλεμος, ὅθεν τις καὶ δύναμις παρεγένετο, οὐδεὶς ξυνέστη·  πάντες δὲ ἦσαν, ὅσοι καὶ ἐγένοντο, πρὸς ὁμόρους τοὺς σφετέρους ἑκάστοις, καὶ ἐκδήμους στρατείας πολὺ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν ἐπ' ἄλλων καταστροφῇ οὐκ ἐξῇσαν οἱ Ἕλληνες. οὐ γὰρ ξυνειστήκεσαν πρὸς τὰς μεγίστας πόλεις ὑπήκοοι, οὐδ' αὖ αὐτοὶ ἀπὸ τῆς ἴσης κοινὰς στρατείας ἐποιοῦντο, κατ' ἀλλήλους δὲ μᾶλλον ὡς ἕκαστοι οἱ ἀστυγείτονες ἐπολέμουν. μάλιστα δὲ ἐς τὸν πάλαι ποτὲ γενόμενον πόλεμον Ξαλκιδέων καὶ Ἐρετριῶν καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν ἐς ξυμμαχίαν ἑκατέρων διέστη.  [16]  ἐπεγένετο δὲ ἄλλοις τε ἄλλοθι κωλύματα μὴ αὐξηθῆναι, καὶ Ἴωσι προχωρησάντων ἐπὶ μέγα τῶν πραγμάτων Κῦρος καὶ ἡ Περσικὴ βασιλεία Κροῖσον καθελοῦσα καὶ ὅσα ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ πρὸς θάλασσαν ἐπεστράτευσε καὶ τὰς ἐν τῇ ἠπείρῳ πόλεις ἐδούλωσε, Δαρεῖός τε ὕστερον τῷ Φοινίκων ναυτικῷ κρατῶν καὶ τὰς νήσους.  [17]  τύραννοί τε ὅσοι ἦσαν ἐν ταῖς Ἑλληνικαῖς πόλεσι, τὸ ἐφ' ἑαυτῶν μόνον προορώμενοι ἔς τε τὸ σῶμα καὶ ἐς τὸ τὸν ἴδιον οἶκον αὔξειν δι' ἀσφαλείας ὅσον ἐδύναντο μάλιστα τὰς πόλεις ᾤκουν, ἐπράχθη δὲ οὐδὲν ἀπ' αὐτῶν ἔργον ἀξιόλογον, εἰ μὴ εἴ τι πρὸς περιοίκους τοὺς αὐτῶν ἑκάστοις·  οἱ γὰρ ἐν Σικελίᾳ ἐπὶ πλεῖστον ἐχώρησαν δυνάμεως. οὕτω πανταχόθεν ἡ Ἑλλὰς ἐπὶ πολὺν χρόνον κατείχετο μήτε κοινῇ φανερὸν μηδὲν κατεργάζεσθαι, κατὰ πόλεις τε ἀτολμοτέρα εἶναι.
[18]  Ἐπειδὴ δὲ οἵ τε Ἀθηναίων τύραννοι καὶ οἱ ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἐπὶ πολὺ καὶ πρὶν τυραννευθείσης οἱ πλεῖστοι καὶ τελευταῖοι πλὴν τῶν ἐν Σικελίᾳ ὑπὸ Λακεδαιμονίων κατελύθησαν (ἡ γὰρ Λακεδαίμων μετὰ τὴν κτίσιν τῶν νῦν ἐνοικούντων αὐτὴν Δωριῶν ἐπὶ πλεῖστον ὧν ἴσμεν χρόνον στασιάσασα ὅμως ἐκ παλαιτάτου καὶ ηὐνομήθη καὶ αἰεὶ ἀτυράννευτος ἦν· ἔτη γάρ ἐστι μάλιστα τετρακόσια καὶ ὀλίγῳ πλείω ἐς τὴν τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου ἀφ' οὗ Λακεδαιμόνιοι τῇ αὐτῇ πολιτείᾳ χρῶνται, καὶ δι' αὐτὸ δυνάμενοι καὶ τὰ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι καθίστασαν), μετὰ δὲ τὴν τῶν τυράννων κατάλυσιν ἐκ τῆς Ἑλλάδος οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον καὶ ἡ ἐν Μαραθῶνι μάχη Μήδων πρὸς Ἀθηναίους ἐγένετο. δεκάτῳ δὲ ἔτει μετ' αὐτὴν αὖθις ὁ βάρβαρος τῷ μεγάλῳ στόλῳ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα δουλωσόμενος ἦλθεν. καὶ μεγάλου κινδύνου ἐπικρεμασθέντος οἵ τε Λακεδαιμόνιοι τῶν ξυμπολεμησάντων Ἑλλήνων ἡγήσαντο δυνάμει προύχοντες, καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπιόντων τῶν Μήδων διανοηθέντες ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ ἀνασκευασάμενοι ἐς τὰς ναῦς ἐσβάντες ναυτικοὶ ἐγένοντο. κοινῇ τε ἀπωσάμενοι τὸν βάρβαρον, ὕστερον οὐ πολλῷ διεκρίθησαν πρός τε Ἀθηναίους καὶ Λακεδαιμονίους οἵ τε ἀποστάντες βασιλέως Ἕλληνες καὶ οἱ ξυμπολεμήσαντες. δυνάμει γὰρ ταῦτα μέγιστα διεφάνη· ἴσχυον γὰρ οἱ μὲν κατὰ γῆν, οἱ δὲ ναυσίν. καὶ ὀλίγον μὲν χρόνον ξυνέμεινεν ἡ ὁμαιχμία, ἔπειτα διενεχθέντες οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ Ἀθηναῖοι ἐπολέμησαν μετὰ τῶν ξυμμάχων πρὸς ἀλλήλους·  καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων εἴ τινές που διασταῖεν, πρὸς τούτους ἤδη ἐχώρουν. ὥστε ἀπὸ τῶν Μηδικῶν ἐς τόνδε αἰεὶ τὸν πόλεμον τὰ μὲν σπενδόμενοι, τὰ δὲ πολεμοῦντες ἢ ἀλλήλοις ἢ τοῖς ἑαυτῶν ξυμμάχοις ἀφισταμένοις εὖ παρεσκευάσαντο τὰ πολέμια καὶ ἐμπειρότεροι ἐγένοντο μετὰ κινδύνων τὰς μελέτας ποιούμενοι.  [19]  καὶ οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι οὐχ ὑποτελεῖς ἔχοντες φόρου τοὺς ξυμμάχους ἡγοῦντο, κατ' ὀλιγαρχίαν δὲ σφίσιν αὐτοῖς μόνον ἐπιτηδείως ὅπως πολιτεύσουσι θεραπεύοντες, Ἀθηναῖοι δὲ ναῦς τε τῶν πόλεων τῷ χρόνῳ παραλαβόντες πλὴν Ξίων καὶ Λεσβίων, καὶ χρήματα τοῖς πᾶσι τάξαντες φέρειν.  καὶ ἐγένετο αὐτοῖς ἐς τόνδε τὸν πόλεμον ἡ ἰδία παρασκευὴ μείζων ἢ ὡς τὰ κράτιστά ποτε μετὰ ἀκραιφνοῦς τῆς ξυμμαχίας ἤνθησαν.
[20]  Τὰ μὲν οὖν παλαιὰ τοιαῦτα ηὗρον, χαλεπὰ ὄντα παντὶ ἑξῆς τεκμηρίῳ πιστεῦσαι. οἱ γὰρ ἄνθρωποι τὰς ἀκοὰς τῶν προγεγενημένων, καὶ ἢν ἐπιχώρια σφίσιν ᾖ, ὁμοίως ἀβασανίστως παρ' ἀλλήλων δέχονται. Ἀθηναίων γοῦν τὸ πλῆθος Ἵππαρχον οἴονται ὑφ' Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος τύραννον ὄντα ἀποθανεῖν, καὶ οὐκ ἴσασιν ὅτι Ἱππίας μὲν πρεσβύτατος ὢν ἦρχε τῶν Πεισιστράτου υἱέων, Ἵππαρχος δὲ καὶ Θεσσαλὸς ἀδελφοὶ ἦσαν αὐτοῦ, ὑποτοπήσαντες δέ τι ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ παραχρῆμα Ἁρμόδιος καὶ Ἀριστογείτων ἐκ τῶν ξυνειδότων σφίσιν Ἱππίᾳ μεμηνῦσθαι τοῦ μὲν ἀπέσχοντο ὡς προειδότος, βουλόμενοι δὲ πρὶν ξυλληφθῆναι δράσαντές τι καὶ κινδυνεῦσαι, τῷ Ἱππάρχῳ περιτυχόντες περὶ τὸ Λεωκόρειον καλούμενον τὴν Παναθηναϊκὴν πομπὴν διακοσμοῦντι ἀπέκτειναν. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔτι καὶ νῦν ὄντα καὶ οὐ χρόνῳ ἀμνηστούμενα καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες οὐκ ὀρθῶς οἴονται, ὥσπερ τούς τε Λακεδαιμονίων βασιλέας μὴ μιᾷ ψήφῳ προστίθεσθαι ἑκάτερον, ἀλλὰ δυοῖν, καὶ τὸν Πιτανάτην λόχον αὐτοῖς εἶναι, ὃς οὐδ' ἐγένετο πώποτε. οὕτως ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ ζήτησις τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπὶ τὰ ἑτοῖμα μᾶλλον τρέπονται.  [21]  ἐκ δὲ τῶν εἰρημένων τεκμηρίων ὅμως τοιαῦτα ἄν τις νομίζων μάλιστα ἃ διῆλθον οὐχ ἁμαρτάνοι, καὶ οὔτε ὡς ποιηταὶ ὑμνήκασι περὶ αὐτῶν ἐπὶ τὸ μεῖζον κοσμοῦντες μᾶλλον πιστεύων, οὔτε ὡς λογογράφοι ξυνέθεσαν ἐπὶ τὸ προσαγωγότερον τῇ ἀκροάσει ἢ ἀληθέστερον, ὄντα ἀνεξέλεγκτα καὶ τὰ πολλὰ ὑπὸ χρόνου αὐτῶν ἀπίστως ἐπὶ τὸ μυθῶδες ἐκνενικηκότα, ηὑρῆσθαι δὲ ἡγησάμενος ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων σημείων ὡς παλαιὰ εἶναι ἀποχρώντως. καὶ ὁ πόλεμος οὗτος, καίπερ τῶν ἀνθρώπων ἐν ᾧ μὲν ἂν πολεμῶσι τὸν παρόντα αἰεὶ μέγιστον κρινόντων, παυσαμένων δὲ τὰ ἀρχαῖα μᾶλλον θαυμαζόντων, ἀπ' αὐτῶν τῶν ἔργων σκοποῦσι δηλώσει ὅμως μείζων γεγενημένος αὐτῶν.
[22]  Καὶ ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι ἢ μέλλοντες πολεμήσειν ἢ ἐν αὐτῷ ἤδη ὄντες, χαλεπὸν τὴν ἀκρίβειαν αὐτὴν τῶν λεχθέντων διαμνημονεῦσαι ἦν ἐμοί τε ὧν αὐτὸς ἤκουσα καὶ τοῖς ἄλλοθέν ποθεν ἐμοὶ ἀπαγγέλλουσιν· ὡς δ' ἂν ἐδόκουν ἐμοὶ ἕκαστοι περὶ τῶν αἰεὶ παρόντων τὰ δέοντα μάλιστ' εἰπεῖν, ἐχομένῳ ὅτι ἐγγύτατα τῆς ξυμπάσης γνώμης τῶν ἀληθῶς λεχθέντων, οὕτως εἴρηται. τὰ δ' ἔργα τῶν πραχθέντων ἐν τῷ πολέμῳ οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόντος πυνθανόμενος ἠξίωσα γράφειν, οὐδ' ὡς ἐμοὶ ἐδόκει, ἀλλ' οἷς τε αὐτὸς παρῆν καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν ἀκριβείᾳ περὶ ἑκάστου ἐπεξελθών. ἐπιπόνως δὲ ηὑρίσκετο, διότι οἱ παρόντες τοῖς ἔργοις ἑκάστοις οὐ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ἔλεγον, ἀλλ' ὡς ἑκατέρων τις εὐνοίας ἢ μνήμης ἔχοι. καὶ ἐς μὲν ἀκρόασιν ἴσως τὸ μὴ μυθῶδες αὐτῶν ἀτερπέστερον φανεῖται·  ὅσοι δὲ βουλήσονται τῶν τε γενομένων τὸ σαφὲς σκοπεῖν καὶ τῶν μελλόντων ποτὲ αὖθις κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τοιούτων καὶ παραπλησίων ἔσεσθαι, ὠφέλιμα κρίνειν αὐτὰ ἀρκούντως ἕξει. κτῆμά τε ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἢ ἀγώνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται.
[23]  Τῶν δὲ πρότερον ἔργων μέγιστον ἐπράχθη τὸ Μηδικόν, καὶ τοῦτο ὅμως δυοῖν ναυμαχίαιν καὶ πεζομαχίαιν ταχεῖαν τὴν κρίσιν ἔσχεν. τούτου δὲ τοῦ πολέμου μῆκός τε μέγα προύβη, παθήματά τε ξυνηνέχθη γενέσθαι ἐν αὐτῷ τῇ Ἑλλάδι οἷα οὐχ ἕτερα ἐν ἴσῳ χρόνῳ. οὔτε γὰρ πόλεις τοσαίδε ληφθεῖσαι ἠρημώθησαν, αἱ μὲν ὑπὸ βαρβάρων, αἱ δ' ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀντιπολεμούντων (εἰσὶ δ' αᾔ καὶ οἰκήτορας μετέβαλον ἁλισκόμεναι), οὔτε φυγαὶ τοσαίδε ἀνθρώπων καὶ φόνος, ὁ μὲν κατ' αὐτὸν τὸν πόλεμον, ὁ δὲ διὰ τὸ στασιάζειν. τά τε πρότερον ἀκοῇ μὲν λεγόμενα, ἔργῳ δὲ σπανιώτερον βεβαιούμενα οὐκ ἄπιστα κατέστη, σεισμῶν τε πέρι, οᾔ ἐπὶ πλεῖστον ἅμα μέρος γῆς καὶ ἰσχυρότατοι οἱ αὐτοὶ ἐπέσχον, ἡλίου τε ἐκλείψεις, αᾔ πυκνότεραι παρὰ τὰ ἐκ τοῦ πρὶν χρόνου μνημονευόμενα ξυνέβησαν, αὐχμοί τε ἔστι παρ' οἷς μεγάλοι καὶ ἀπ' αὐτῶν καὶ λιμοὶ καὶ ἡ οὐχ ἥκιστα βλάψασα καὶ μέρος τι φθείρασα ἡ λοιμώδης νόσος· ταῦτα γὰρ πάντα μετὰ τοῦδε τοῦ πολέμου ἅμα ξυνεπέθετο. ἤρξαντο δὲ αὐτοῦ Ἀθηναῖοι καὶ Πελοποννήσιοι λύσαντες τὰς τριακοντούτεις σπονδὰς αᾔ αὐτοῖς ἐγένοντο μετὰ Εὐβοίας ἅλωσιν. διότι δ' ἔλυσαν, τὰς αἰτίας προύγραψα πρῶτον καὶ τὰς διαφοράς, τοῦ μή τινα ζητῆσαί ποτε ἐξ ὅτου τοσοῦτος πόλεμος τοῖς Ἕλλησι κατέστη. τὴν μὲν γὰρ ἀληθεστάτην πρόφασιν, ἀφανεστάτην δὲ λόγῳ, τοὺς Ἀθηναίους ἡγοῦμαι μεγάλους γιγνομένους καὶ φόβον παρέχοντας τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀναγκάσαι ἐς τὸ πολεμεῖν·  αἱ δ' ἐς τὸ φανερὸν λεγόμεναι αἰτίαι αἵ δ' ἦσαν ἑκατέρων, ἀφ' ὧν λύσαντες τὰς σπονδὰς ἐς τὸν πόλεμον κατέστησαν.
[24]  Ἐπίδαμνός ἐστι πόλις ἐν δεξιᾷ ἐσπλέοντι ἐς τὸν Ἰόνιον κόλπον·   προσοικοῦσι δ' αὐτὴν Ταυλάντιοι βάρβαροι, Ἰλλυρικὸν ἔθνος. ταύτην ἀπῴκισαν μὲν Κερκυραῖοι, οἰκιστὴς δ' ἐγένετο Φαλίος Ἐρατοκλείδου Κορίνθιος γένος τῶν ἀφ' Ἡρακλέους, κατὰ δὴ τὸν παλαιὸν νόμον ἐκ τῆς μητροπόλεως κατακληθείς. ξυνῴκισαν δὲ καὶ Κορινθίων τινὲς καὶ τοῦ ἄλλου Δωρικοῦ γένους. προελθόντος δὲ τοῦ χρόνου ἐγένετο ἡ τῶν Ἐπιδαμνίων δύναμις μεγάλη καὶ πολυάνθρωπος·  στασιάσαντες δὲ ἐν ἀλλήλοις ἔτη πολλά, ὡς λέγεται, ἀπὸ πολέμου τινὸς τῶν προσοίκων βαρβάρων ἐφθάρησαν καὶ τῆς δυνάμεως τῆς πολλῆς ἐστερήθησαν. τὰ δὲ τελευταῖα πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου ὁ δῆμος αὐτῶν ἐξεδίωξε τοὺς δυνατούς, οἱ δὲ ἐπελθόντες μετὰ τῶν βαρβάρων ἐλῄζοντο τοὺς ἐν τῇ πόλει κατά τε γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν. οἱ δὲ ἐν τῇ πόλει ὄντες Ἐπιδάμνιοι ἐπειδὴ ἐπιέζοντο, πέμπουσιν ἐς τὴν Κέρκυραν πρέσβεις ὡς μητρόπολιν οὖσαν, δεόμενοι μὴ σφᾶς περιορᾶν φθειρομένους, ἀλλὰ τούς τε φεύγοντας ξυναλλάξαι σφίσι καὶ τὸν τῶν βαρβάρων πόλεμον καταλῦσαι. ταῦτα δὲ ἱκέται καθεζόμενοι ἐς τὸ Ἥραιον ἐδέοντο. οἱ δὲ Κερκυραῖοι τὴν ἱκετείαν οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ' ἀπράκτους ἀπέπεμψαν.
[25]  Γνόντες δὲ οἱ Ἐπιδάμνιοι οὐδεμίαν σφίσιν ἀπὸ Κερκύρας τιμωρίαν οὖσαν ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο θέσθαι τὸ παρόν, καὶ πέμψαντες ἐς Δελφοὺς τὸν θεὸν ἐπήροντο εἰ παραδοῖεν Κορινθίοις τὴν πόλιν ὡς οἰκισταῖς καὶ τιμωρίαν τινὰ πειρῷντ' ἀπ' αὐτῶν ποιεῖσθαι. ὁ δ' αὐτοῖς ἀνεῖλε παραδοῦναι καὶ ἡγεμόνας ποιεῖσθαι. ἐλθόντες δὲ οἱ Ἐπιδάμνιοι ἐς τὴν Κόρινθον κατὰ τὸ μαντεῖον παρέδοσαν τὴν ἀποικίαν, τόν τε οἰκιστὴν ἀποδεικνύντες σφῶν ἐκ Κορίνθου ὄντα καὶ τὸ χρηστήριον δηλοῦντες, ἐδέοντό τε μὴ σφᾶς περιορᾶν φθειρομένους, ἀλλ' ἐπαμῦναι. Κορίνθιοι δὲ κατά τε τὸ δίκαιον ὑπεδέξαντο τὴν τιμωρίαν, νομίζοντες οὐχ ἧσσον ἑαυτῶν εἶναι τὴν ἀποικίαν ἢ Κερκυραίων, ἅμα δὲ καὶ μίσει τῶν Κερκυραίων, ὅτι αὐτῶν παρημέλουν ὄντες ἄποικοι· οὔτε γὰρ ἐν πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς διδόντες γέρα τὰ νομιζόμενα οὔτε Κορινθίῳ ἀνδρὶ προκαταρχόμενοι τῶν ἱερῶν ὥσπερ αἱ ἄλλαι ἀποικίαι, περιφρονοῦντες δὲ αὐτοὺς καὶ χρημάτων δυνάμει ὄντες κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὁμοῖα τοῖς Ἑλλήνων πλουσιωτάτοις καὶ τῇ ἐς πόλεμον παρασκευῇ δυνατώτεροι, ναυτικῷ δὲ καὶ πολὺ προύχειν ἔστιν ὅτε ἐπαιρόμενοι καὶ κατὰ τὴν Φαιάκων προενοίκησιν τῆς Κερκύρας κλέος ἐχόντων τὰ περὶ τὰς ναῦς (ᾗ καὶ μᾶλλον ἐξηρτύοντο τὸ ναυτικὸν καὶ ἦσαν οὐκ ἀδύνατοι· τριήρεις γὰρ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ὑπῆρχον αὐτοῖς ὅτε ἤρχοντο πολεμεῖν),  [26]  πάντων οὖν τούτων ἐγκλήματα ἔχοντες οἱ Κορίνθιοι ἔπεμπον ἐς τὴν Ἐπίδαμνον ἄσμενοι τὴν ὠφελίαν, οἰκήτορά τε τὸν βουλόμενον ἰέναι κελεύοντες καὶ Ἀμπρακιωτῶν καὶ Λευκαδίων καὶ ἑαυτῶν φρουρούς. ἐπορεύθησαν δὲ πεζῇ ἐς Ἀπολλωνίαν, Κορινθίων οὖσαν ἀποικίαν, δέει τῶν Κερκυραίων μὴ κωλύωνται ὑπ' αὐτῶν κατὰ θάλασσαν περαιούμενοι.
Κερκυραῖοι δὲ ἐπειδὴ ᾔσθοντο τούς τε οἰκήτορας καὶ φρουροὺς ἥκοντας ἐς τὴν Ἐπίδαμνον τήν τε ἀποικίαν Κορινθίοις δεδομένην, ἐχαλέπαινον· καὶ πλεύσαντες εὐθὺς πέντε καὶ εἴκοσι ναυσὶ καὶ ὕστερον ἑτέρῳ στόλῳ τούς τε φεύγοντας ἐκέλευον κατ' ἐπήρειαν δέχεσθαι αὐτούς (ἦλθον γὰρ ἐς τὴν Κέρκυραν οἱ τῶν Ἐπιδαμνίων φυγάδες, τάφους τε ἀποδεικνύντες καὶ ξυγγένειαν, ἣν προϊσχόμενοι ἐδέοντο σφᾶς κατάγειν) τούς τε φρουροὺς οὓς Κορίνθιοι ἔπεμψαν καὶ τοὺς οἰκήτορας ἀποπέμπειν. οἱ δὲ Ἐπιδάμνιοι οὐδὲν αὐτῶν ὑπήκουσαν, ἀλλὰ στρατεύουσιν ἐπ' αὐτοὺς οἱ Κερκυραῖοι τεσσαράκοντα ναυσὶ μετὰ τῶν φυγάδων ὡς κατάξοντες, καὶ τοὺς Ἰλλυριοὺς προσλαβόντες. προσκαθεζόμενοι δὲ τὴν πόλιν προεῖπον Ἐπιδαμνίων τε τὸν βουλόμενον καὶ τοὺς ξένους ἀπαθεῖς ἀπιέναι·  εἰ δὲ μή, ὡς πολεμίοις χρήσεσθαι. ὡς δ' οὐκ ἐπείθοντο, οἱ μὲν Κερκυραῖοι (ἔστι δ' ἰσθμὸς τὸ χωρίον)  [27]  ἐπολιόρκουν τὴν πόλιν, Κορίνθιοι δ', ὡς αὐτοῖς ἐκ τῆς Ἐπιδάμνου ἦλθον ἄγγελοι ὅτι πολιορκοῦνται, παρεσκευάζοντο στρατείαν, καὶ ἅμα ἀποικίαν ἐς τὴν Ἐπίδαμνον ἐκήρυσσον ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ τὸν βουλόμενον ἰέναι· εἰ δέ τις τὸ παραυτίκα μὲν μὴ ἐθέλει ξυμπλεῖν, μετέχειν δὲ βούλεται τῆς ἀποικίας, πεντήκοντα δραχμὰς καταθέντα Κορινθίας μένειν. ἦσαν δὲ καὶ οἱ πλέοντες πολλοὶ καὶ οἱ τἀργύριον καταβάλλοντες. ἐδεήθησαν δὲ καὶ τῶν Μεγαρέων ναυσὶ σφᾶς ξυμπροπέμψαι, εἰ ἄρα κωλύοιντο ὑπὸ Κερκυραίων πλεῖν·  οἱ δὲ παρεσκευάζοντο αὐτοῖς ὀκτὼ ναυσὶ ξυμπλεῖν, καὶ Παλῆς Κεφαλλήνων τέσσαρσιν. καὶ Ἐπιδαυρίων ἐδεήθησαν, ο
παρέσχον πέντε, Ἑρμιονῆς δὲ μίαν καὶ Τροιζήνιοι δύο, Λευκάδιοι δὲ δέκα καὶ Ἀμπρακιῶται ὀκτώ. Θηβαίους δὲ χρήματα ᾔτησαν καὶ Φλειασίους, Ἠλείους δὲ ναῦς τε κενὰς καὶ χρήματα. αὐτῶν δὲ Κορινθίων νῆες παρεσκευάζοντο τριάκοντα καὶ τρισχίλιοι ὁπλῖται.
[28]  Ἐπειδὴ δὲ ἐπύθοντο οἱ Κερκυραῖοι τὴν παρασκευήν, ἐλθόντες ἐς Κόρινθον μετὰ Λακεδαιμονίων καὶ Σικυωνίων πρέσβεων, οὓς παρέλαβον, ἐκέλευον Κορινθίους τοὺς ἐν Ἐπιδάμνῳ φρουρούς τε καὶ οἰκήτορας ἀπάγειν, ὡς οὐ μετὸν αὐτοῖς Ἐπιδάμνου. εἰ δέ τι ἀντιποιοῦνται, δίκας ἤθελον δοῦναι ἐν Πελοποννήσῳ παρὰ πόλεσιν αἷς ἂν ἀμφότεροι ξυμβῶσιν·  ὁποτέρων δ' ἂν δικασθῇ εἶναι τὴν ἀποικίαν, τούτους κρατεῖν. ἤθελον δὲ καὶ τῷ ἐν Δελφοῖς μαντείῳ ἐπιτρέψαι. πόλεμον δὲ οὐκ εἴων ποιεῖν· εἰ δὲ μή, καὶ αὐτοὶ ἀναγκασθήσεσθαι ἔφασαν, ἐκείνων βιαζομένων, φίλους ποιεῖσθαι οὓς οὐ βούλονται ἑτέρους τῶν νῦν ὄντων μᾶλλον ὠφελίας ἕνεκα. οἱ δὲ Κορίνθιοι ἀπεκρίναντο αὐτοῖς, ἢν τάς τε ναῦς καὶ τοὺς βαρβάρους ἀπὸ Ἐπιδάμνου ἀπαγάγωσι, βουλεύσεσθαι· πρότερον δ' οὐ καλῶς ἔχειν τοὺς μὲν πολιορκεῖσθαι, αὐτοὺς δὲ δικάζεσθαι. Κερκυραῖοι δὲ ἀντέλεγον, ἢν καὶ ἐκεῖνοι τοὺς ἐν Ἐπιδάμνῳ ἀπαγάγωσι, ποιήσειν ταῦτα·  ἑτοῖμοι δὲ εἶναι καὶ ὥστε ἀμφοτέρους μένειν κατὰ χώραν, σπονδὰς δὲ ποιήσασθαι ἕως ἂν ἡ δίκη γένηται.  [29]  Κορίνθιοι δὲ οὐδὲν τούτων ὑπήκουον, ἀλλ' ἐπειδὴ πλήρεις αὐτοῖς ἦσαν αἱ νῆες καὶ οἱ ξύμμαχοι παρῆσαν, προπέμψαντες κήρυκα πρότερον πόλεμον προεροῦντα Κερκυραίοις, ἄραντες ἑβδομήκοντα ναυσὶ καὶ πέντε δισχιλίοις τε ὁπλίταις ἔπλεον ἐπὶ τὴν Ἐπίδαμνον Κερκυραίοις ἐναντία πολεμήσοντες·  ἐστρατήγει δὲ τῶν μὲν νεῶν Ἀριστεὺς ὁ Πελλίχου καὶ Καλλικράτης ὁ Καλλίου καὶ Τιμάνωρ ὁ Τιμάνθους, τοῦ δὲ πεζοῦ Ἀρχέτιμός τε ὁ Εὐρυτίμου καὶ Ἰσαρχίδας ὁ Ἰσάρχου. ἐπειδὴ δ' ἐγένοντο ἐν Ἀκτίῳ τῆς Ἀνακτορίας γῆς, οὗ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνός ἐστιν, ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ Ἀμπρακικοῦ κόλπου, οἱ Κερκυραῖοι κήρυκά τε προύπεμψαν αὐτοῖς ἐν ἀκατίῳ ἀπεροῦντα μὴ πλεῖν ἐπὶ σφᾶς καὶ τὰς ναῦς ἅμα ἐπλήρουν, ζεύξαντές τε τὰς παλαιὰς ὥστε πλωίμους εἶναι καὶ τὰς ἄλλας ἐπισκευάσαντες. ὡς δὲ ὁ κῆρύξ τε ἀπήγγειλεν οὐδὲν εἰρηναῖον παρὰ τῶν Κορινθίων καὶ αἱ νῆες αὐτοῖς ἐπεπλήρωντο οὖσαι ὀγδοήκοντα (τεσσαράκοντα γὰρ Ἐπίδαμνον ἐπολιόρκουν), ἀνταναγαγόμενοι καὶ παραταξάμενοι ἐναυμάχησαν·  καὶ ἐνίκησαν οἱ Κερκυραῖοι παρὰ πολὺ καὶ ναῦς πέντε καὶ δέκα διέφθειραν τῶν Κορινθίων. τῇ δὲ αὐτῇ ἡμέρᾳ αὐτοῖς ξυνέβη καὶ τοὺς τὴν Ἐπίδαμνον πολιορκοῦντας παραστήσασθαι ὁμολογίᾳ ὥστε τοὺς μὲν ἐπήλυδας ἀποδόσθαι, Κορινθίους δὲ δήσαντας ἔχειν ἕως ἂν ἄλλο τι δόξῃ.  [30]  μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν οἱ Κερκυραῖοι τροπαῖον στήσαντες ἐπὶ τῇ Λευκίμμῃ τῆς Κερκυραίας ἀκρωτηρίῳ τοὺς μὲν ἄλλους οὓς ἔλαβον αἰχμαλώτους ἀπέκτειναν, Κορινθίους δὲ δήσαντες εἶχον.  ὕστερον δέ, ἐπειδὴ οἱ Κορίνθιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἡσσημένοι ταῖς ναυσὶν ἀνεχώρησαν ἐπ' οἴκου, τῆς θαλάσσης ἁπάσης ἐκράτουν τῆς κατ' ἐκεῖνα τὰ χωρία οἱ Κερκυραῖοι, καὶ πλεύσαντες ἐς Λευκάδα τὴν Κορινθίων ἀποικίαν τῆς γῆς ἔτεμον καὶ Κυλλήνην τὸ Ἠλείων ἐπίνειον ἐνέπρησαν, ὅτι ναῦς καὶ χρήματα παρέσχον Κορινθίοις. τοῦ τε χρόνου τὸν πλεῖστον μετὰ τὴν ναυμαχίαν ἐπεκράτουν τῆς θαλάσσης καὶ τοὺς τῶν Κορινθίων ξυμμάχους ἐπιπλέοντες ἔφθειρον, μέχρι οὗ Κορίνθιοι περιιόντι τῷ θέρει πέμψαντες ναῦς καὶ στρατιάν, ἐπεὶ σφῶν οἱ ξύμμαχοι ἐπόνουν, ἐστρατοπεδεύοντο ἐπὶ Ἀκτίῳ καὶ περὶ τὸ Ξειμέριον τῆς Θεσπρωτίδος φυλακῆς ἕνεκα τῆς τε Λευκάδος καὶ τῶν ἄλλων πόλεων ὅσαι σφίσι φίλιαι ἦσαν.  ἀντεστρατοπεδεύοντο δὲ καὶ οἱ Κερκυραῖοι ἐπὶ τῇ Λευκίμμῃ ναυσί τε καὶ πεζῷ. ἐπέπλεον δὲ οὐδέτεροι ἀλλήλοις, ἀλλὰ τὸ θέρος τοῦτο ἀντικαθεζόμενοι χειμῶνος ἤδη ἀνεχώρησαν ἐπ' οἴκου ἑκάτεροι. 
[31]  Τὸν δ' ἐνιαυτὸν πάντα τὸν μετὰ τὴν ναυμαχίαν καὶ τὸν ὕστερον οἱ Κορίνθιοι ὀργῇ φέροντες τὸν πρὸς Κερκυραίους πόλεμον ἐναυπηγοῦντο καὶ παρεσκευάζοντο τὰ κράτιστα νεῶν στόλον, ἔκ τε αὐτῆς Πελοποννήσου ἀγείροντες καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἐρέτας, μισθῷ πείθοντες. πυνθανόμενοι δὲ οἱ Κερκυραῖοι τὴν παρασκευὴν αὐτῶν ἐφοβοῦντο, καί (ἦσαν γὰρ οὐδενὸς Ἑλλήνων ἔνσπονδοι οὐδὲ ἐσεγράψαντο ἑαυτοὺς οὔτε ἐς τὰς Ἀθηναίων σπονδὰς οὔτε ἐς τὰς Λακεδαιμονίων) ἔδοξεν αὐτοῖς ἐλθοῦσιν ὡς τοὺς Ἀθηναίους ξυμμάχους γενέσθαι καὶ ὠφελίαν τινὰ πειρᾶσθαι ἀπ' αὐτῶν εὑρίσκεσθαι. οἱ δὲ Κορίνθιοι πυθόμενοι ταῦτα ἦλθον καὶ αὐτοὶ ἐς τὰς Ἀθήνας πρεσβευσόμενοι, ὅπως μὴ σφίσι πρὸς τῷ Κερκυραίων ναυτικῷ καὶ τὸ αὐτῶν προσγενόμενον ἐμπόδιον γένηται θέσθαι τὸν πόλεμον ᾗ βούλονται. καταστάσης δὲ ἐκκλησίας ἐς ἀντιλογίαν ἦλθον, καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι ἔλεξαν τοιάδε.
[32]  'Δίκαιον, ὦ Ἀθηναῖοι, τοὺς μήτε εὐεργεσίας μεγάλης μήτε ξυμμαχίας προυφειλομένης ἥκοντας παρὰ τοὺς πέλας ἐπικουρίας, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς νῦν, δεησομένους ἀναδιδάξαι πρῶτον, μάλιστα μὲν ὡς καὶ ξύμφορα δέονται, εἰ δὲ μή, ὅτι γε οὐκ ἐπιζήμια, ἔπειτα δὲ ὡς καὶ τὴν χάριν βέβαιον ἕξουσιν· εἰ δὲ τούτων μηδὲν σαφὲς καταστήσουσι, μὴ ὀργίζεσθαι ἢν ἀτυχῶσιν. Κερκυραῖοι δὲ μετὰ τῆς ξυμμαχίας τῆς αἰτήσεως καὶ ταῦτα πιστεύοντες ἐχυρὰ ὑμῖν παρέξεσθαι ἀπέστειλαν ἡμᾶς. τετύχηκε δὲ τὸ αὐτὸ ἐπιτήδευμα πρός τε ὑμᾶς ἐς τὴν χρείαν ἡμῖν ἄλογον καὶ ἐς τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐν τῷ παρόντι ἀξύμφορον. ξύμμαχοί τε γὰρ οὐδενός πω ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ ἑκούσιοι γενόμενοι νῦν ἄλλων τοῦτο δεησόμενοι ἥκομεν, καὶ ἅμα ἐς τὸν παρόντα πόλεμον Κορινθίων ἐρῆμοι δι' αὐτὸ καθέσταμεν. καὶ περιέστηκεν ἡ δοκοῦσα ἡμῶν πρότερον σωφροσύνη, τὸ μὴ ἐν ἀλλοτρίᾳ ξυμμαχίᾳ τῇ τοῦ πέλας γνώμῃ ξυγκινδυνεύειν, νῦν ἀβουλία καὶ ἀσθένεια φαινομένη. τὴν μὲν οὖν γενομένην ναυμαχίαν αὐτοὶ κατὰ μόνας ἀπεωσάμεθα Κορινθίους·  ἐπειδὴ δὲ μείζονι παρασκευῇ ἀπὸ Πελοποννήσου καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἐφ' ἡμᾶς ὥρμηνται καὶ ἡμεῖς ἀδύνατοι ὁρῶμεν ὄντες τῇ οἰκείᾳ μόνον δυνάμει περιγενέσθαι, καὶ ἅμα μέγας ὁ κίνδυνος εἰ ἐσόμεθα ὑπ' αὐτοῖς, ἀνάγκη καὶ ὑμῶν καὶ ἄλλου παντὸς ἐπικουρίας δεῖσθαι, καὶ ξυγγνώμη εἰ μὴ μετὰ κακίας, δόξης δὲ μᾶλλον ἁμαρτίᾳ τῇ πρότερον ἀπραγμοσύνῃ ἐναντία τολμῶμεν.
[33]  'Γενήσεται δὲ ὑμῖν πειθομένοις καλὴ ἡ ξυντυχία κατὰ πολλὰ τῆς ἡμετέρας χρείας, πρῶτον μὲν ὅτι ἀδικουμένοις καὶ οὐχ ἑτέρους βλάπτουσι τὴν ἐπικουρίαν ποιήσεσθε, ἔπειτα περὶ τῶν μεγίστων κινδυνεύοντας δεξάμενοι ὡς ἂν μάλιστα μετ' αἰειμνήστου μαρτυρίου τὴν χάριν καταθήσεσθε· ναυτικόν τε κεκτήμεθα πλὴν τοῦ παρ' ὑμῖν πλεῖστον. καὶ σκέψασθε· τίς εὐπραξία σπανιωτέρα ἢ τίς τοῖς πολεμίοις λυπηροτέρα, εἰ ἣν ὑμεῖς ἂν πρὸ πολλῶν χρημάτων καὶ χάριτος ἐτιμήσασθε δύναμιν ὑμῖν προσγενέσθαι, αὕτη πάρεστιν αὐτεπάγγελτος ἄνευ κινδύνων καὶ δαπάνης διδοῦσα ἑαυτήν, καὶ προσέτι φέρουσα ἐς μὲν τοὺς πολλοὺς ἀρετήν, οἷς δὲ ἐπαμυνεῖτε χάριν, ὑμῖν δ' αὐτοῖς ἰσχύν· ἃ ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ ὀλίγοις δὴ ἅμα πάντα ξυνέβη, καὶ ὀλίγοι ξυμμαχίας δεόμενοι οἷς ἐπικαλοῦνται ἀσφάλειαν καὶ κόσμον οὐχ ἧσσον διδόντες ἢ ληψόμενοι παραγίγνονται. τὸν δὲ πόλεμον, δι' ὅνπερ χρήσιμοι ἂν εἶμεν, εἴ τις ὑμῶν μὴ οἴεται ἔσεσθαι, γνώμης ἁμαρτάνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τοὺς Λακεδαιμονίους φόβῳ τῷ ὑμετέρῳ πολεμησείοντας καὶ τοὺς Κορινθίους δυναμένους παρ' αὐτοῖς καὶ ὑμῖν ἐχθροὺς ὄντας καὶ προκαταλαμβάνοντας ἡμᾶς νῦν ἐς τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρησιν, ἵνα μὴ τῷ κοινῷ ἔχθει κατ' αὐτοὺς μετ' ἀλλήλων στῶμεν μηδὲ δυοῖν φθάσαι ἁμάρτωσιν, ἢ κακῶσαι ἡμᾶς ἢ σφᾶς αὐτοὺς βεβαιώσασθαι. ἡμέτερον δέ γ' αὖ ἔργον προτερῆσαι, τῶν μὲν διδόντων, ὑμῶν δὲ δεξαμένων τὴν ξυμμαχίαν, καὶ προεπιβουλεύειν αὐτοῖς μᾶλλον ἢ ἀντεπιβουλεύειν.
[34]  'Ἢν δὲ λέγωσιν ὡς οὐ δίκαιον τοὺς σφετέρους ἀποίκους ὑμᾶς δέχεσθαι, μαθόντων ὡς πᾶσα ἀποικία εὖ μὲν πάσχουσα τιμᾷ τὴν μητρόπολιν, ἀδικουμένη δὲ ἀλλοτριοῦται·  οὐ γὰρ ἐπὶ τῷ δοῦλοι, ἀλλ' ἐπὶ τῷ ὁμοῖοι τοῖς λειπομένοις εἶναι ἐκπέμπονται. ὡς δὲ ἠδίκουν σαφές ἐστιν·  προκληθέντες γὰρ περὶ Ἐπιδάμνου ἐς κρίσιν πολέμῳ μᾶλλον ἢ τῷ ἴσῳ ἐβουλήθησαν τὰ ἐγκλήματα μετελθεῖν. καὶ ὑμῖν ἔστω τι τεκμήριον ἃ πρὸς ἡμᾶς τοὺς ξυγγενεῖς δρῶσιν, ὥστε ἀπάτῃ τε μὴ παράγεσθαι ὑπ' αὐτῶν δεομένοις τε ἐκ τοῦ εὐθέος μὴ ὑπουργεῖν·  ὁ γὰρ ἐλαχίστας τὰς μεταμελείας ἐκ τοῦ χαρίζεσθαι τοῖς ἐναντίοις λαμβάνων ἀσφαλέστατος ἂν διατελοίη.  [35]  λύσετε δὲ οὐδὲ τὰς Λακεδαιμονίων σπονδὰς δεχόμενοι ἡμᾶς μηδετέρων ὄντας ξυμμάχους·  εἴρηται γὰρ ἐν αὐταῖς, τῶν Ἑλληνίδων πόλεων ἥτις μηδαμοῦ ξυμμαχεῖ, ἐξεῖναι παρ' ὁποτέρους ἂν ἀρέσκηται ἐλθεῖν. καὶ δεινὸν εἰ τοῖσδε μὲν ἀπό τε τῶν ἐνσπόνδων ἔσται πληροῦν τὰς ναῦς καὶ προσέτι καὶ ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος καὶ οὐχ ἥκιστα ἀπὸ τῶν ὑμετέρων ὑπηκόων, ἡμᾶς δὲ ἀπὸ τῆς προκειμένης τε ξυμμαχίας εἴρξουσι καὶ ἀπὸ τῆς ἄλλοθέν ποθεν ὠφελίας, εἶτα ἐν ἀδικήματι θήσονται πεισθέντων ὑμῶν ἃ δεόμεθα. πολὺ δὲ ἐν πλέονι αἰτίᾳ ἡμεῖς μὴ πείσαντες ὑμᾶς ἕξομεν·  ἡμᾶς μὲν γὰρ κινδυνεύοντας καὶ οὐκ ἐχθροὺς ὄντας ἀπώσεσθε, τῶνδε δὲ οὐχ ὅπως κωλυταὶ ἐχθρῶν ὄντων καὶ ἐπιόντων γενήσεσθε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς ὑμετέρας ἀρχῆς δύναμιν προσλαβεῖν περιόψεσθε·   ἣν οὐ δίκαιον, ἀλλ' ἢ κἀκείνων κωλύειν τοὺς ἐκ τῆς ὑμετέρας μισθοφόρους ἢ καὶ ἡμῖν πέμπειν καθ' ὅτι ἂν πεισθῆτε ὠφελίαν, μάλιστα δὲ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς δεξαμένους βοηθεῖν. πολλὰ δέ, ὥσπερ ἐν ἀρχῇ ὑπείπομεν, τὰ ξυμφέροντα ἀποδείκνυμεν, καὶ μέγιστον ὅτι οἵ τε αὐτοὶ πολέμιοι ἡμῖν ἦσαν, ὅπερ σαφεστάτη πίστις, καὶ οὗτοι οὐκ ἀσθενεῖς, ἀλλ' ἱκανοὶ τοὺς μεταστάντας βλάψαι· καὶ ναυτικῆς καὶ οὐκ ἠπειρώτιδος τῆς ξυμμαχίας διδομένης οὐχ ὁμοία ἡ ἀλλοτρίωσις, ἀλλὰ μάλιστα μέν, εἰ δύνασθε, μηδένα ἄλλον ἐᾶν κεκτῆσθαι ναῦς, εἰ δὲ μή, ὅστις ἐχυρώτατος, τοῦτον φίλον ἔχειν.
[36]  'Καὶ ὅτῳ τάδε ξυμφέροντα μὲν δοκεῖ λέγεσθαι, φοβεῖται δὲ μὴ δι' αὐτὰ πειθόμενος τὰς σπονδὰς λύσῃ, γνώτω τὸ μὲν δεδιὸς αὐτοῦ ἰσχὺν ἔχον τοὺς ἐναντίους μᾶλλον φοβῆσον, τὸ δὲ θαρσοῦν μὴ δεξαμένου ἀσθενὲς ὂν πρὸς ἰσχύοντας τοὺς ἐχθροὺς ἀδεέστερον ἐσόμενον, καὶ ἅμα οὐ περὶ τῆς Κερκύρας νῦν τὸ πλέον ἢ καὶ τῶν Ἀθηνῶν βουλευόμενος, καὶ οὐ τὰ κράτιστα αὐταῖς προνοῶν, ὅταν ἐς τὸν μέλλοντα καὶ ὅσον οὐ παρόντα πόλεμον τὸ αὐτίκα περισκοπῶν ἐνδοιάζῃ χωρίον προσλαβεῖν ὃ μετὰ μεγίστων καιρῶν οἰκειοῦταί τε καὶ πολεμοῦται. τῆς τε γὰρ Ἰταλίας καὶ Σικελίας καλῶς παράπλου κεῖται, ὥστε μήτε ἐκεῖθεν ναυτικὸν ἐᾶσαι Πελοποννησίοις ἐπελθεῖν τό τε ἐνθένδε πρὸς τἀκεῖ παραπέμψαι, καὶ ἐς τἆλλα ξυμφορώτατόν ἐστιν. βραχυτάτῳ δ' ἂν κεφαλαίῳ, τοῖς τε ξύμπασι καὶ καθ' ἕκαστον, τῷδ' ἂν μὴ προέσθαι ἡμᾶς μάθοιτε·  τρία μὲν ὄντα λόγου ἄξια τοῖς Ἕλλησι ναυτικά, τὸ παρ' ὑμῖν καὶ τὸ ἡμέτερον καὶ τὸ Κορινθίων·  τούτων δὲ εἰ περιόψεσθε τὰ δύο ἐς ταὐτὸν ἐλθεῖν καὶ Κορίνθιοι ἡμᾶς προκαταλήψονται, Κερκυραίοις τε καὶ Πελοποννησίοις ἅμα ναυμαχήσετε, δεξάμενοι δὲ ἡμᾶς ἕξετε πρὸς αὐτοὺς πλείοσι ναυσὶ ταῖς ἡμετέραις ἀγωνίζεσθαι.' τοιαῦτα μὲν οἱ Κερκυραῖοι εἶπον· οἱ δὲ Κορίνθιοι μετ' αὐτοὺς τοιάδε.
[37]  'Ἀναγκαῖον Κερκυραίων τῶνδε οὐ μόνον περὶ τοῦ δέξασθαι σφᾶς τὸν λόγον ποιησαμένων, ἀλλ' ὡς καὶ ἡμεῖς τε ἀδικοῦμεν καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰκότως πολεμοῦνται, μνησθέντας πρῶτον καὶ ἡμᾶς περὶ ἀμφοτέρων οὕτω καὶ ἐπὶ τὸν ἄλλον λόγον ἰέναι, ἵνα τὴν ἀφ' ἡμῶν τε ἀξίωσιν ἀσφαλέστερον προειδῆτε καὶ τὴν τῶνδε χρείαν μὴ ἀλογίστως ἀπώσησθε.
'Φασὶ δὲ ξυμμαχίαν διὰ τὸ σῶφρον οὐδενός πω δέξασθαι·  τὸ δ' ἐπὶ κακουργίᾳ καὶ οὐκ ἀρετῇ ἐπετήδευσαν, ξύμμαχόν τε οὐδένα βουλόμενοι πρὸς τἀδικήματα οὐδὲ μάρτυρα ἔχειν οὔτε παρακαλοῦντες αἰσχύνεσθαι. καὶ ἡ πόλις αὐτῶν ἅμα αὐτάρκη θέσιν κειμένη παρέχει αὐτοὺς δικαστὰς ὧν βλάπτουσί τινα μᾶλλον ἢ κατὰ ξυνθήκας γίγνεσθαι, διὰ τὸ ἥκιστα ἐπὶ τοὺς πέλας ἐκπλέοντας μάλιστα τοὺς ἄλλους ἀνάγκῃ καταίροντας δέχεσθαι. καὶ τοῦτο τὸ εὐπρεπὲς ἄσπονδον οὐχ ἵνα μὴ ξυναδικῶσιν ἑτέροις προβέβληνται, ἀλλ' ὅπως κατὰ μόνας ἀδικῶσι καὶ ὅπως ἐν ᾧ μὲν ἂν κρατῶσι βιάζωνται, οὗ δ' ἂν λάθωσι πλέον ἔχωσιν, ἢν δέ πού τι προσλάβωσιν ἀναισχυντῶσιν·  καίτοι εἰ ἦσαν ἄνδρες, ὥσπερ φασίν, ἀγαθοί, ὅσῳ ἀληπτότεροι ἦσαν τοῖς πέλας, τόσῳ δὲ φανερωτέραν ἐξῆν αὐτοῖς τὴν ἀρετὴν διδοῦσι καὶ δεχομένοις τὰ δίκαια δεικνύναι.  [38]  ἀλλ' οὔτε πρὸς τοὺς ἄλλους οὔτε ἐς ἡμᾶς τοιοίδε εἰσίν, ἄποικοι δ' ὄντες ἀφεστᾶσί τε διὰ παντὸς καὶ νῦν πολεμοῦσι, λέγοντες ὡς οὐκ ἐπὶ τῷ κακῶς πάσχειν ἐκπεμφθεῖεν. ἡμεῖς δὲ οὐδ' αὐτοί φαμεν ἐπὶ τῷ ὑπὸ τούτων ὑβρίζεσθαι κατοικίσαι, ἀλλ' ἐπὶ τῷ ἡγεμόνες τε εἶναι καὶ τὰ εἰκότα θαυμάζεσθαι. αἱ γοῦν ἄλλαι ἀποικίαι τιμῶσιν ἡμᾶς, καὶ μάλιστα ὑπὸ ἀποίκων στεργόμεθα·  καὶ δῆλον ὅτι, εἰ τοῖς πλέοσιν ἀρέσκοντές ἐσμεν, τοῖσδ' ἂν μόνοις οὐκ ὀρθῶς ἀπαρέσκοιμεν, οὐδ' ἐπιστρατεύομεν ἐκπρεπῶς μὴ καὶ διαφερόντως τι ἀδικούμενοι. καλὸν δ' ἦν, εἰ καὶ ἡμαρτάνομεν, τοῖσδε μὲν εἶξαι τῇ ἡμετέρᾳ ὀργῇ, ἡμῖν δὲ αἰσχρὸν βιάσασθαι τὴν τούτων μετριότητα· ὕβρει δὲ καὶ ἐξουσίᾳ πλούτου πολλὰ ἐς ἡμᾶς ἄλλα τε ἡμαρτήκασι καὶ Ἐπίδαμνον ἡμετέραν οὖσαν κακουμένην μὲν οὐ προσεποιοῦντο, ἐλθόντων δὲ ἡμῶν ἐπὶ τιμωρίᾳ ἑλόντες βίᾳ ἔχουσιν.
[39]  'Καὶ φασὶ δὴ δίκῃ πρότερον ἐθελῆσαι κρίνεσθαι, ἥν γε οὐ τὸν προύχοντα καὶ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς προκαλούμενον λέγειν τι δοκεῖν δεῖ, ἀλλὰ τὸν ἐς ἴσον τά τε ἔργα ὁμοίως καὶ τοὺς λόγους πρὶν διαγωνίζεσθαι καθιστάντα. οὗτοι δὲ οὐ πρὶν πολιορκεῖν τὸ χωρίον, ἀλλ' ἐπειδὴ ἡγήσαντο ἡμᾶς οὐ περιόψεσθαι, τότε καὶ τὸ εὐπρεπὲς τῆς δίκης παρέσχοντο. καὶ δεῦρο ἥκουσιν οὐ τἀκεῖ μόνον αὐτοὶ ἁμαρτόντες, ἀλλὰ καὶ ὑμᾶς νῦν ἀξιοῦντες οὐ ξυμμαχεῖν, ἀλλὰ ξυναδικεῖν καὶ διαφόρους ὄντας ἡμῖν δέχεσθαι σφᾶς· οὓς χρῆν, ὅτε ἀσφαλέστατοι ἦσαν, τότε προσιέναι, καὶ μὴ ἐν ᾧ ἡμεῖς μὲν ἠδικήμεθα, οὗτοι δὲ κινδυνεύουσι, μηδ' ἐν ᾧ ὑμεῖς τῆς τε δυνάμεως αὐτῶν τότε οὐ μεταλαβόντες τῆς ὠφελίας νῦν μεταδώσετε καὶ τῶν ἁμαρτημάτων ἀπογενόμενοι τῆς ἀφ' ἡμῶν αἰτίας τὸ ἴσον ἕξετε, πάλαι δὲ κοινώσαντας τὴν δύναμιν κοινὰ καὶ τὰ ἀποβαίνοντα ἔχειν.
[40]  'Ὡς μὲν οὖν αὐτοί τε μετὰ προσηκόντων ἐγκλημάτων ἐρχόμεθα καὶ οἵδε βίαιοι καὶ πλεονέκται εἰσὶ δεδήλωται·  ὡς δὲ οὐκ ἂν δικαίως αὐτοὺς δέχοισθε μαθεῖν χρή. εἰ γὰρ εἴρηται ἐν ταῖς σπονδαῖς ἐξεῖναι παρ' ὁποτέρους τις βούλεται τῶν ἀγράφων πόλεων ἐλθεῖν, οὐ τοῖς ἐπὶ βλάβῃ ἑτέρων ἰοῦσιν ἡ ξυνθήκη ἐστίν, ἀλλ' ὅστις μὴ ἄλλου ἑαυτὸν ἀποστερῶν ἀσφαλείας δεῖται καὶ ὅστις μὴ τοῖς δεξαμένοις, εἰ σωφρονοῦσι, πόλεμον ἀντ' εἰρήνης ποιήσει· ὃ νῦν ὑμεῖς μὴ πειθόμενοι ἡμῖν πάθοιτε ἄν. οὐ γὰρ τοῖσδε μόνον ἐπίκουροι ἂν γένοισθε, ἀλλὰ καὶ ἡμῖν ἀντὶ ἐνσπόνδων πολέμιοι· ἀνάγκη γάρ, εἰ ἴτε μετ' αὐτῶν, καὶ ἀμύνεσθαι μὴ ἄνευ ὑμῶν τούτους. καίτοι δίκαιοί γ' ἐστὲ μάλιστα μὲν ἐκποδὼν στῆναι ἀμφοτέροις, εἰ δὲ μή, τοὐναντίον ἐπὶ τούτους μεθ' ἡμῶν ἰέναι (Κορινθίοις μέν γε ἔνσπονδοί ἐστε, Κερκυραίοις δὲ οὐδὲ δι' ἀνοκωχῆς πώποτ' ἐγένεσθε), καὶ τὸν νόμον μὴ καθιστάναι ὥστε τοὺς ἑτέρων ἀφισταμένους δέχεσθαι. οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς Σαμίων ἀποστάντων ψῆφον προσεθέμεθα ἐναντίαν ὑμῖν, τῶν ἄλλων Πελοποννησίων δίχα ἐψηφισμένων εἰ χρὴ αὐτοῖς ἀμύνειν, φανερῶς δὲ ἀντείπομεν τοὺς προσήκοντας ξυμμάχους αὐτόν τινα κολάζειν. εἰ γὰρ τοὺς κακόν τι δρῶντας δεχόμενοι τιμωρήσετε, φανεῖται καὶ ἃ τῶν ὑμετέρων οὐκ ἐλάσσω ἡμῖν πρόσεισι, καὶ τὸν νόμον ἐφ' ὑμῖν αὐτοῖς μᾶλλον ἢ ἐφ' ἡμῖν θήσετε.
[41]  'Δικαιώματα μὲν οὖν τάδε πρὸς ὑμᾶς ἔχομεν ἱκανὰ κατὰ τοὺς Ἑλλήνων νόμους, παραίνεσιν δὲ καὶ ἀξίωσιν χάριτος τοιάνδε, ἣν οὐκ ἐχθροὶ ὄντες ὥστε βλάπτειν οὐδ' αὖ φίλοι ὥστ' ἐπιχρῆσθαι, ἀντιδοθῆναι ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι φαμὲν χρῆναι. νεῶν γὰρ μακρῶν σπανίσαντές ποτε πρὸς τὸν Αἰγινητῶν ὑπὲρ τὰ Μηδικὰ πόλεμον παρὰ Κορινθίων εἴκοσι ναῦς ἐλάβετε· καὶ ἡ εὐεργεσία αὕτη τε καὶ ἡ ἐς Σαμίους, τὸ δι' ἡμᾶς Πελοποννησίους αὐτοῖς μὴ βοηθῆσαι, παρέσχεν ὑμῖν Αἰγινητῶν μὲν ἐπικράτησιν, Σαμίων δὲ κόλασιν, καὶ ἐν καιροῖς τοιούτοις ἐγένετο οἷς μάλιστα ἄνθρωποι ἐπ' ἐχθροὺς τοὺς σφετέρους ἰόντες τῶν ἁπάντων ἀπερίοπτοί εἰσι παρὰ τὸ νικᾶν·  φίλον τε γὰρ ἡγοῦνται τὸν ὑπουργοῦντα, ἢν καὶ πρότερον ἐχθρὸς ᾖ, πολέμιόν τε τὸν ἀντιστάντα, ἢν καὶ τύχῃ φίλος ὤν, ἐπεὶ καὶ τὰ οἰκεῖα χεῖρον τίθενται φιλονικίας ἕνεκα τῆς αὐτίκα.
[42]  'Ὧν ἐνθυμηθέντες καὶ νεώτερός τις παρὰ πρεσβυτέρου αὐτὰ μαθὼν ἀξιούτω τοῖς ὁμοίοις ἡμᾶς ἀμύνεσθαι, καὶ μὴ νομίσῃ δίκαια μὲν τάδε λέγεσθαι, ξύμφορα δέ, εἰ πολεμήσει, ἄλλα εἶναι. τό τε γὰρ ξυμφέρον ἐν ᾧ ἄν τις ἐλάχιστα ἁμαρτάνῃ μάλιστα ἕπεται, καὶ τὸ μέλλον τοῦ πολέμου ᾧ φοβοῦντες ὑμᾶς Κερκυραῖοι κελεύουσιν ἀδικεῖν ἐν ἀφανεῖ ἔτι κεῖται, καὶ οὐκ ἄξιον ἐπαρθέντας αὐτῷ φανερὰν ἔχθραν ἤδη καὶ οὐ μέλλουσαν πρὸς Κορινθίους κτήσασθαι, τῆς δὲ ὑπαρχούσης πρότερον διὰ Μεγαρέας ὑποψίας σῶφρον ὑφελεῖν μᾶλλον (ἡ γὰρ τελευταία χάρις καιρὸν ἔχουσα, κἂν ἐλάσσων ᾖ, δύναται μεῖζον ἔγκλημα λῦσαι), μηδ' ὅτι ναυτικοῦ ξυμμαχίαν μεγάλην διδόασι, τούτῳ ἐφέλκεσθαι·  τὸ γὰρ μὴ ἀδικεῖν τοὺς ὁμοίους ἐχυρωτέρα δύναμις ἢ τῷ αὐτίκα φανερῷ ἐπαρθέντας διὰ κινδύνων τὸ πλέον ἔχειν.  [43]  ἡμεῖς δὲ περιπεπτωκότες οἷς ἐν τῇ Λακεδαίμονι αὐτοὶ προείπομεν, τοὺς σφετέρους ξυμμάχους αὐτόν τινα κολάζειν, νῦν παρ' ὑμῶν τὸ αὐτὸ ἀξιοῦμεν κομίζεσθαι, καὶ μὴ τῇ ἡμετέρᾳ ψήφῳ ὠφεληθέντας τῇ ὑμετέρᾳ ἡμᾶς βλάψαι. τὸ δὲ ἴσον ἀνταπόδοτε, γνόντες τοῦτον ἐκεῖνον εἶναι τὸν καιρὸν ἐν ᾧ ὅ τε ὑπουργῶν φίλος μάλιστα καὶ ὁ ἀντιστὰς ἐχθρός. καὶ Κερκυραίους τούσδε μήτε ξυμμάχους δέχεσθε βίᾳ ἡμῶν μήτε ἀμύνετε αὐτοῖς ἀδικοῦσιν. καὶ τάδε ποιοῦντες τὰ προσήκοντά τε δράσετε καὶ τὰ ἄριστα βουλεύσεσθε ὑμῖν αὐτοῖς.'
[44]  Τοιαῦτα δὲ καὶ οἱ Κορίνθιοι εἶπον. Ἀθηναῖοι δὲ ἀκούσαντες ἀμφοτέρων, γενομένης καὶ δὶς ἐκκλησίας, τῇ μὲν προτέρᾳ οὐχ ἧσσον τῶν Κορινθίων ἀπεδέξαντο τοὺς λόγους, ἐν δὲ τῇ ὑστεραίᾳ μετέγνωσαν Κερκυραίοις ξυμμαχίαν μὲν μὴ ποιήσασθαι ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν (εἰ γὰρ ἐπὶ Κόρινθον ἐκέλευον σφίσιν οἱ Κερκυραῖοι ξυμπλεῖν, ἐλύοντ' ἂν αὐτοῖς αἱ πρὸς Πελοποννησίους σπονδαί), ἐπιμαχίαν δ' ἐποιήσαντο τῇ ἀλλήλων βοηθεῖν, ἐάν τις ἐπὶ Κέρκυραν ἴῃ ἢ Ἀθήνας ἢ τοὺς τούτων ξυμμάχους. ἐδόκει γὰρ ὁ πρὸς Πελοποννησίους πόλεμος καὶ ὣς ἔσεσθαι αὐτοῖς, καὶ τὴν Κέρκυραν ἐβούλοντο μὴ προέσθαι τοῖς Κορινθίοις ναυτικὸν ἔχουσαν τοσοῦτον, ξυγκρούειν δὲ ὅτι μάλιστα αὐτοὺς ἀλλήλοις, ἵνα ἀσθενεστέροις οὖσιν, ἤν τι δέῃ, Κορινθίοις τε καὶ τοῖς ἄλλοις ναυτικὸν ἔχουσιν ἐς πόλεμον καθιστῶνται. ἅμα δὲ τῆς τε Ἰταλίας καὶ Σικελίας καλῶς ἐφαίνετο αὐτοῖς ἡ νῆσος ἐν παράπλῳ κεῖσθαι.
[45]  Τοιαύτῃ μὲν γνώμῃ οἱ Ἀθηναῖοι τοὺς Κερκυραίους προσεδέξαντο, καὶ τῶν Κορινθίων ἀπελθόντων οὐ πολὺ ὕστερον δέκα ναῦς αὐτοῖς ἀπέστειλαν βοηθούς· ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Λακεδαιμόνιός τε ὁ Κίμωνος καὶ Διότιμος ὁ Στρομβίχου καὶ Πρωτέας ὁ Ἐπικλέους. προεῖπον δὲ αὐτοῖς μὴ ναυμαχεῖν Κορινθίοις, ἢν μὴ ἐπὶ Κέρκυραν πλέωσι καὶ μέλλωσιν ἀποβαίνειν ἢ ἐς τῶν ἐκείνων τι χωρίων·  οὕτω δὲ κωλύειν κατὰ δύναμιν. προεῖπον δὲ ταῦτα τοῦ μὴ λύειν ἕνεκα τὰς σπονδάς.  [46]  αἱ μὲν δὴ νῆες ἀφικνοῦνται ἐς τὴν Κέρκυραν, οἱ δὲ Κορίνθιοι, ἐπειδὴ αὐτοῖς παρεσκεύαστο, ἔπλεον ἐπὶ τὴν Κέρκυραν ναυσὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν. ἦσαν δὲ Ἠλείων μὲν δέκα, Μεγαρέων δὲ δώδεκα καὶ Λευκαδίων δέκα, Ἀμπρακιωτῶν δὲ ἑπτὰ καὶ εἴκοσι καὶ Ἀνακτορίων μία, αὐτῶν δὲ Κορινθίων ἐνενήκοντα·  στρατηγοὶ δὲ τούτων ἦσαν μὲν καὶ κατὰ πόλεις ἑκάστων, Κορινθίων δὲ Ξενοκλείδης ὁ Εὐθυκλέους πέμπτος αὐτός. ἐπειδὴ δὲ προσέμειξαν τῇ κατὰ Κέρκυραν ἠπείρῳ ἀπὸ Λευκάδος πλέοντες, ὁρμίζονται ἐς Ξειμέριον τῆς Θεσπρωτίδος γῆς. ἔστι δὲ λιμήν, καὶ πόλις ὑπὲρ αὐτοῦ κεῖται ἀπὸ θαλάσσης ἐν τῇ Ἐλαιάτιδι τῆς Θεσπρωτίδος Ἐφύρη. ἐξίησι δὲ παρ' αὐτὴν Ἀχερουσία λίμνη ἐς θάλασσαν·  διὰ δὲ τῆς Θεσπρωτίδος Ἀχέρων ποταμὸς ῥέων ἐσβάλλει ἐς αὐτήν, ἀφ' οὗ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔχει. ῥεῖ δὲ καὶ Θύαμις ποταμός, ὁρίζων τὴν Θεσπρωτίδα καὶ Κεστρίνην, ὧν ἐντὸς ἡ ἄκρα ἀνέχει τὸ Ξειμέριον. οἱ μὲν οὖν Κορίνθιοι τῆς ἠπείρου ἐνταῦθα ὁρμίζονταί τε καὶ στρατόπεδον ἐποιήσαντο.  [47]  οἱ δὲ Κερκυραῖοι ὡς ᾔσθοντο αὐτοὺς προσπλέοντας, πληρώσαντες δέκα καὶ ἑκατὸν ναῦς, ὧν ἦρχε Μικιάδης καὶ Αἰσιμίδης καὶ Εὐρύβατος, ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν μιᾷ τῶν νήσων αᾔ καλοῦνται Σύβοτα·  καὶ αἱ Ἀττικαὶ δέκα παρῆσαν. ἐπὶ δὲ τῇ Λευκίμμῃ αὐτοῖς τῷ ἀκρωτηρίῳ ὁ πεζὸς ἦν καὶ Ζακυνθίων χίλιοι ὁπλῖται βεβοηθηκότες. ἦσαν δὲ καὶ τοῖς Κορινθίοις ἐν τῇ ἠπείρῳ πολλοὶ τῶν βαρβάρων παραβεβοηθηκότες·  οἱ γὰρ ταύτῃ ἠπειρῶται αἰεί ποτε αὐτοῖς φίλοι εἰσίν.
[48]  Ἐπειδὴ δὲ παρεσκεύαστο τοῖς Κορινθίοις, λαβόντες τριῶν ἡμερῶν σιτία ἀνήγοντο ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν ἀπὸ τοῦ Ξειμερίου νυκτός, καὶ ἅμα ἕῳ πλέοντες καθορῶσι τὰς τῶν Κερκυραίων ναῦς μετεώρους τε καὶ ἐπὶ σφᾶς πλεούσας. ὡς δὲ κατεῖδον ἀλλήλους, ἀντιπαρετάσσοντο, ἐπὶ μὲν τὸ δεξιὸν κέρας Κερκυραίων αἱ Ἀττικαὶ νῆες, τὸ δὲ ἄλλο αὐτοὶ ἐπεῖχον τρία τέλη ποιήσαντες τῶν νεῶν, ὧν ἦρχε <τῶν> τριῶν στρατηγῶν ἑκάστου εἷς. οὕτω μὲν Κερκυραῖοι ἐτάξαντο, Κορινθίοις δὲ τὸ μὲν δεξιὸν κέρας αἱ Μεγαρίδες νῆες εἶχον καὶ αἱ Ἀμπρακιώτιδες, κατὰ δὲ τὸ μέσον οἱ ἄλλοι ξύμμαχοι ὡς ἕκαστοι·  εὐώνυμον δὲ κέρας αὐτοὶ οἱ Κορίνθιοι ταῖς ἄριστα τῶν νεῶν πλεούσαις κατὰ τοὺς Ἀθηναίους καὶ τὸ δεξιὸν τῶν Κερκυραίων εἶχον.  [49]  ξυμμείξαντες δέ, ἐπειδὴ τὰ σημεῖα ἑκατέροις ἤρθη, ἐναυμάχουν, πολλοὺς μὲν ὁπλίτας ἔχοντες ἀμφότεροι ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων, πολλοὺς δὲ τοξότας τε καὶ ἀκοντιστάς, τῷ παλαιῷ τρόπῳ ἀπειρότερον ἔτι παρεσκευασμένοι. ἦν τε ἡ ναυμαχία καρτερά, τῇ μὲν τέχνῃ οὐχ ὁμοίως, πεζομαχίᾳ δὲ τὸ πλέον προσφερὴς οὖσα. ἐπειδὴ γὰρ προσβάλοιεν ἀλλήλοις, οὐ ῥᾳδίως ἀπελύοντο ὑπό τε τοῦ πλήθους καὶ ὄχλου τῶν νεῶν, καὶ μᾶλλόν τι πιστεύοντες τοῖς ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ὁπλίταις ἐς τὴν νίκην, ο
καταστάντες ἐμάχοντο ἡσυχαζουσῶν τῶν νεῶν·  διέκπλοι δ' οὐκ ἦσαν, ἀλλὰ θυμῷ καὶ ῥώμῃ τὸ πλέον ἐναυμάχουν ἢ ἐπιστήμῃ. πανταχῇ μὲν οὖν πολὺς θόρυβος καὶ ταραχώδης ἦν ἡ ναυμαχία, ἐν ᾗ αἱ Ἀττικαὶ νῆες παραγιγνόμεναι τοῖς Κερκυραίοις, εἴ πῃ πιέζοιντο, φόβον μὲν παρεῖχον τοῖς ἐναντίοις, μάχης δὲ οὐκ ἦρχον δεδιότες οἱ στρατηγοὶ τὴν πρόρρησιν τῶν Ἀθηναίων. μάλιστα δὲ τὸ δεξιὸν κέρας τῶν Κορινθίων ἐπόνει·  οἱ γὰρ Κερκυραῖοι εἴκοσι ναυσὶν αὐτοὺς τρεψάμενοι καὶ καταδιώξαντες σποράδας ἐς τὴν ἤπειρον καὶ μέχρι τοῦ στρατοπέδου πλεύσαντες αὐτῶν καὶ ἐπεκβάντες ἐνέπρησάν τε τὰς σκηνὰς ἐρήμους καὶ τὰ χρήματα διήρπασαν. ταύτῃ μὲν οὖν οἱ Κορίνθιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἡσσῶντό [τε] καὶ οἱ Κερκυραῖοι ἐπεκράτουν·  ᾗ δὲ αὐτοὶ ἦσαν οἱ Κορίνθιοι, ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ, πολὺ ἐνίκων, τοῖς Κερκυραίοις τῶν εἴκοσι νεῶν ἀπὸ ἐλάσσονος πλήθους ἐκ τῆς διώξεως οὐ παρουσῶν. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ὁρῶντες τοὺς Κερκυραίους πιεζομένους μᾶλλον ἤδη ἀπροφασίστως ἐπεκούρουν, τὸ μὲν πρῶτον ἀπεχόμενοι ὥστε μὴ ἐμβάλλειν τινί·  ἐπειδὴ δὲ ἡ τροπὴ ἐγίγνετο λαμπρῶς καὶ ἐνέκειντο οἱ Κορίνθιοι, τότε δὴ ἔργου πᾶς εἴχετο ἤδη καὶ διεκέκριτο οὐδὲν ἔτι, ἀλλὰ ξυνέπεσεν ἐς τοῦτο ἀνάγκης ὥστε ἐπιχειρῆσαι ἀλλήλοις τοὺς Κορινθίους καὶ Ἀθηναίους.
[50]  Τῆς δὲ τροπῆς γενομένης οἱ Κορίνθιοι τὰ σκάφη μὲν οὐχ εἷλκον ἀναδούμενοι τῶν νεῶν ἃς καταδύσειαν, πρὸς δὲ τοὺς ἀνθρώπους ἐτράποντο φονεύειν διεκπλέοντες μᾶλλον ἢ ζωγρεῖν, τούς τε αὑτῶν φίλους, οὐκ ᾐσθημένοι ὅτι ἥσσηντο οἱ ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρᾳ, ἀγνοοῦντες ἔκτεινον. πολλῶν γὰρ νεῶν οὐσῶν ἀμφοτέρων καὶ ἐπὶ πολὺ τῆς θαλάσσης ἐπεχουσῶν, ἐπειδὴ ξυνέμειξαν ἀλλήλοις, οὐ ῥᾳδίως τὴν διάγνωσιν ἐποιοῦντο ὁποῖοι ἐκράτουν ἢ ἐκρατοῦντο·  ναυμαχία γὰρ αὕτη Ἕλλησι πρὸς Ἕλληνας νεῶν πλήθει μεγίστη δὴ τῶν πρὸ αὑτῆς γεγένηται. ἐπειδὴ δὲ κατεδίωξαν τοὺς Κερκυραίους οἱ Κορίνθιοι ἐς τὴν γῆν, πρὸς τὰ ναυάγια καὶ τοὺς νεκροὺς τοὺς σφετέρους ἐτράποντο, καὶ τῶν πλείστων ἐκράτησαν ὥστε προσκομίσαι πρὸς τὰ Σύβοτα, οἷ αὐτοῖς ὁ κατὰ γῆν στρατὸς τῶν βαρβάρων προσεβεβοηθήκει· ἔστι δὲ τὰ Σύβοτα τῆς Θεσπρωτίδος λιμὴν ἐρῆμος. τοῦτο δὲ ποιήσαντες αὖθις ἁθροισθέντες ἐπέπλεον τοῖς Κερκυραίοις. οἱ δὲ ταῖς πλωίμοις καὶ ὅσαι ἦσαν λοιπαὶ μετὰ τῶν Ἀττικῶν νεῶν καὶ αὐτοὶ ἀντεπέπλεον, δείσαντες μὴ ἐς τὴν γῆν σφῶν πειρῶσιν ἀποβαίνειν. ἤδη δὲ ἦν ὀψὲ καὶ ἐπεπαιάνιστο αὐτοῖς ὡς ἐς ἐπίπλουν, καὶ οἱ Κορίνθιοι ἐξαπίνης πρύμναν ἐκρούοντο κατιδόντες εἴκοσι ναῦς Ἀθηναίων προσπλεούσας, ἃς ὕστερον τῶν δέκα βοηθοὺς ἐξέπεμψαν οἱ Ἀθηναῖοι, δείσαντες, ὅπερ ἐγένετο, μὴ νικηθῶσιν οἱ Κερκυραῖοι καὶ αἱ σφέτεραι δέκα νῆες ὀλίγαι ἀμύνειν ὦσιν.  [51]  ταύτας οὖν προϊδόντες οἱ Κορίνθιοι καὶ ὑποτοπήσαντες ἀπ' Ἀθηνῶν εἶναι οὐχ ὅσας ἑώρων ἀλλὰ πλείους ὑπανεχώρουν. τοῖς δὲ Κερκυραίοις ἐπέπλεον γὰρ μᾶλλον ἐκ τοῦ ἀφανοῦς οὐχ ἑωρῶντο, καὶ ἐθαύμαζον τοὺς Κορινθίους πρύμναν κρουομένους, πρίν τινες ἰδόντες εἶπον ὅτι νῆες ἐκεῖναι ἐπιπλέουσιν. τότε δὲ καὶ αὐτοὶ ἀνεχώρουν· ξυνεσκόταζε γὰρ ἤδη, καὶ οἱ Κορίνθιοι ἀποτραπόμενοι τὴν διάλυσιν ἐποιήσαντο. οὕτω μὲν ἡ ἀπαλλαγὴ ἐγένετο ἀλλήλων, καὶ ἡ ναυμαχία ἐτελεύτα ἐς νύκτα. τοῖς δὲ Κερκυραίοις στρατοπεδευομένοις ἐπὶ τῇ Λευκίμμῃ αἱ εἴκοσι νῆες αἱ ἐκ τῶν Ἀθηνῶν αὗται, ὧν ἦρχε Γλαύκων τε ὁ Λεάγρου καὶ † Ἀνδοκίδης ὁ Λεωγόρου †, διὰ τῶν νεκρῶν καὶ ναυαγίων προσκομισθεῖσαι κατέπλεον ἐς τὸ στρατόπεδον οὐ πολλῷ ὕστερον ἢ ὤφθησαν. οἱ δὲ Κερκυραῖοι (ἦν γὰρ νύξ) ἐφοβήθησαν μὴ πολέμιαι ὦσιν, ἔπειτα δὲ ἔγνωσαν· καὶ ὡρμίσαντο.
[52] Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀναγαγόμεναι αἵ τε Ἀττικαὶ τριάκοντα νῆες καὶ τῶν Κερκυραίων ὅσαι πλώιμοι ἦσαν ἐπέπλευσαν ἐπὶ τὸν ἐν τοῖς Συβότοις λιμένα, ἐν ᾧ οἱ Κορίνθιοι ὥρμουν, βουλόμενοι εἰδέναι εἰ ναυμαχήσουσιν. οἱ δὲ τὰς μὲν ναῦς ἄραντες ἀπὸ τῆς γῆς καὶ παραταξάμενοι μετεώρους ἡσύχαζον, ναυμαχίας οὐ διανοούμενοι ἄρχειν ἑκόντες ὁρῶντες προσγεγενημένας τε ναῦς ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἀκραιφνεῖς καὶ σφίσι πολλὰ τὰ ἄπορα ξυμβεβηκότα, αἰχμαλώτων τε περὶ φυλακῆς οὓς ἐν ταῖς ναυσὶν εἶχον, καὶ ἐπισκευὴν οὐκ οὖσαν τῶν νεῶν ἐν χωρίῳ ἐρήμῳ· τοῦ δὲ οἴκαδε πλοῦ μᾶλλον διεσκόπουν ὅπῃ κομισθήσονται, δεδιότες μὴ οἱ Ἀθηναῖοι νομίσαντες λελύσθαι τὰς σπονδάς, διότι ἐς χεῖρας ἦλθον, οὐκ ἐῶσι σφᾶς ἀποπλεῖν.  [53]  ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς ἄνδρας ἐς κελήτιον ἐσβιβάσαντας ἄνευ κηρυκείου προσπέμψαι τοῖς Ἀθηναίοις καὶ πεῖραν ποιήσασθαι. πέμψαντές τε ἔλεγον τοιάδε. 'ἀδικεῖτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πολέμου ἄρχοντες καὶ σπονδὰς λύοντες· ἡμῖν γὰρ πολεμίους τοὺς ἡμετέρους τιμωρουμένοις ἐμποδὼν ἵστασθε ὅπλα ἀνταιρόμενοι. εἰ δ' ὑμῖν γνώμη ἐστὶ κωλύειν τε ἡμᾶς ἐπὶ Κέρκυραν ἢ ἄλλοσε εἴ ποι βουλόμεθα πλεῖν καὶ τὰς σπονδὰς λύετε, ἡμᾶς τούσδε πρώτους λαβόντες χρήσασθε ὡς πολεμίοις.' οἱ μὲν δὴ τοιαῦτα εἶπον· τῶν δὲ Κερκυραίων τὸ μὲν στρατόπεδον ὅσον ἐπήκουσεν ἀνεβόησεν εὐθὺς λαβεῖν τε αὐτοὺς καὶ ἀποκτεῖναι, οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τοιάδε ἀπεκρίναντο. 'οὔτε ἄρχομεν πολέμου, ὦ ἄνδρες Πελοποννήσιοι, οὔτε τὰς σπονδὰς λύομεν, Κερκυραίοις δὲ τοῖσδε ξυμμάχοις οὖσι βοηθοὶ ἤλθομεν. εἰ μὲν οὖν ἄλλοσέ ποι βούλεσθε πλεῖν, οὐ κωλύομεν· εἰ δὲ ἐπὶ Κέρκυραν πλευσεῖσθε ἢ ἐς τῶν ἐκείνων τι χωρίων, οὐ περιοψόμεθα κατὰ τὸ δυνατόν.'
[54]  Τοιαῦτα τῶν Ἀθηναίων ἀποκριναμένων οἱ μὲν Κορίνθιοι τόν τε πλοῦν τὸν ἐπ' οἴκου παρεσκευάζοντο καὶ τροπαῖον ἔστησαν ἐν τοῖς ἐν τῇ ἠπείρῳ Συβότοις· οἱ δὲ Κερκυραῖοι τά τε ναυάγια καὶ νεκροὺς ἀνείλοντο τὰ κατὰ σφᾶς ἐξενεχθέντα ὑπό τε τοῦ ῥοῦ καὶ ἀνέμου, ὃς γενόμενος τῆς νυκτὸς διεσκέδασεν αὐτὰ πανταχῇ, καὶ τροπαῖον ἀντέστησαν ἐν τοῖς ἐν τῇ νήσῳ Συβότοις ὡς νενικηκότες. γνώμῃ δὲ τοιᾷδε ἑκάτεροι τὴν νίκην προσεποιήσαντο· Κορίνθιοι μὲν κρατήσαντες τῇ ναυμαχίᾳ μέχρι νυκτός, ὥστε καὶ ναυάγια πλεῖστα καὶ νεκροὺς προσκομίσασθαι, καὶ ἄνδρας ἔχοντες αἰχμαλώτους οὐκ ἐλάσσους χιλίων ναῦς τε καταδύσαντες περὶ ἑβδομήκοντα ἔστησαν τροπαῖον· Κερκυραῖοι δὲ τριάκοντα ναῦς μάλιστα διαφθείραντες, καὶ ἐπειδὴ Ἀθηναῖοι ἦλθον, ἀνελόμενοι τὰ κατὰ σφᾶς αὐτοὺς ναυάγια καὶ νεκρούς, καὶ ὅτι αὐτοῖς τῇ τε προτεραίᾳ πρύμναν κρουόμενοι ὑπεχώρησαν οἱ Κορίνθιοι ἰδόντες τὰς Ἀττικὰς ναῦς, καὶ ἐπειδὴ ἦλθον οἱ Ἀθηναῖοι, οὐκ ἀντεπέπλεον ἐκ τῶν Συβότων, διὰ ταῦτα τροπαῖον ἔστησαν.  [55]  οὕτω μὲν ἑκάτεροι νικᾶν ἠξίουν· οἱ δὲ Κορίνθιοι ἀποπλέοντες ἐπ' οἴκου Ἀνακτόριον, ὅ ἐστιν ἐπὶ τῷ στόματι  τοῦ Ἀμπρακικοῦ κόλπου, εἷλον ἀπάτῃ (ἦν δὲ κοινὸν Κερκυραίων καὶ ἐκείνων) καὶ καταστήσαντες ἐν αὐτῷ Κορινθίους οἰκήτορας ἀνεχώρησαν ἐπ' οἴκου, καὶ τῶν Κερκυραίων ὀκτακοσίους μὲν οᾔ ἦσαν δοῦλοι ἀπέδοντο, πεντήκοντα δὲ καὶ διακοσίους δήσαντες ἐφύλασσον καὶ ἐν θεραπείᾳ εἶχον πολλῇ, ὅπως αὐτοῖς τὴν Κέρκυραν ἀναχωρήσαντες προσποιήσειαν· ἐτύγχανον δὲ καὶ δυνάμει αὐτῶν οἱ πλείους πρῶτοι ὄντες τῆς πόλεως. ἡ μὲν οὖν Κέρκυρα οὕτω περιγίγνεται τῷ πολέμῳ τῶν Κορινθίων, καὶ αἱ νῆες τῶν Ἀθηναίων ἀνεχώρησαν ἐξ αὐτῆς· αἰτία δὲ αὕτη πρώτη ἐγένετο τοῦ πολέμου τοῖς Κορινθίοις ἐς τοὺς Ἀθηναίους, ὅτι σφίσιν ἐν σπονδαῖς μετὰ Κερκυραίων ἐναυμάχουν.
[56]  Μετὰ ταῦτα δ' εὐθὺς καὶ τάδε ξυνέβη γενέσθαι τοῖς Ἀθηναίοις καὶ Πελοποννησίοις διάφορα ἐς τὸ πολεμεῖν. τῶν γὰρ Κορινθίων πρασσόντων ὅπως τιμωρήσονται αὐτούς, ὑποτοπήσαντες τὴν ἔχθραν αὐτῶν οἱ Ἀθηναῖοι Ποτειδεάτας, οᾔ οἰκοῦσιν ἐπὶ τῷ ἰσθμῷ τῆς Παλλήνης, Κορινθίων ἀποίκους, ἑαυτῶν δὲ ξυμμάχους φόρου ὑποτελεῖς, ἐκέλευον τὸ ἐς Παλλήνην τεῖχος καθελεῖν καὶ ὁμήρους δοῦναι, τούς τε ἐπιδημιουργοὺς ἐκπέμπειν καὶ τὸ λοιπὸν μὴ δέχεσθαι οὓς κατὰ ἔτος ἕκαστον Κορίνθιοι ἔπεμπον, δείσαντες μὴ ἀποστῶσιν ὑπό τε Περδίκκου πειθόμενοι καὶ Κορινθίων, τούς τε ἄλλους τοὺς ἐπὶ Θρᾴκης ξυναποστήσωσι ξυμμάχους.  [57]  ταῦτα δὲ περὶ τοὺς Ποτειδεάτας οἱ Ἀθηναῖοι προπαρεσκευάζοντο εὐθὺς μετὰ τὴν ἐν Κερκύρᾳ ναυμαχίαν· οἵ τε γὰρ Κορίνθιοι φανερῶς ἤδη διάφοροι ἦσαν, Περδίκκας τε ὁ Ἀλεξάνδρου Μακεδόνων βασιλεὺς ἐπεπολέμωτο ξύμμαχος πρότερον καὶ φίλος ὤν. ἐπολεμώθη δὲ ὅτι Φιλίππῳ τῷ ἑαυτοῦ ἀδελφῷ καὶ Δέρδᾳ κοινῇ πρὸς αὐτὸν ἐναντιουμένοις οἱ Ἀθηναῖοι ξυμμαχίαν ἐποιήσαντο. δεδιώς τε ἔπρασσεν ἔς τε τὴν Λακεδαίμονα πέμπων ὅπως πόλεμος γένηται αὐτοῖς πρὸς Πελοποννησίους, καὶ τοὺς Κορινθίους προσεποιεῖτο τῆς Ποτειδαίας ἕνεκα ἀποστάσεως· προσέφερε δὲ λόγους καὶ τοῖς ἐπὶ Θρᾴκης Ξαλκιδεῦσι καὶ Βοττιαίοις ξυναποστῆναι, νομίζων, εἰ ξύμμαχα ταῦτα ἔχοι ὅμορα ὄντα τὰ χωρία, ῥᾷον ἂν τὸν πόλεμον μετ' αὐτῶν ποιεῖσθαι. ὧν οἱ Ἀθηναῖοι αἰσθόμενοι καὶ βουλόμενοι προκαταλαμβάνειν τῶν πόλεων τὰς ἀποστάσεις (ἔτυχον γὰρ τριάκοντα ναῦς ἀποστέλλοντες καὶ χιλίους ὁπλίτας ἐπὶ τὴν γῆν αὐτοῦ, Ἀρχεστράτου τοῦ Λυκομήδους μετ' ἄλλων † δέκα † στρατηγοῦντος) ἐπιστέλλουσι τοῖς ἄρχουσι τῶν νεῶν Ποτειδεατῶν τε ὁμήρους λαβεῖν καὶ τὸ τεῖχος καθελεῖν, τῶν τε πλησίον πόλεων φυλακὴν ἔχειν ὅπως μὴ ἀποστήσονται. 

[58]  Ποτειδεᾶται δὲ πέμψαντες μὲν καὶ παρ' Ἀθηναίους πρέ σβεις, εἴ πως πείσειαν μὴ σφῶν πέρι νεωτερίζειν μηδέν, ἐλθόντες δὲ καὶ ἐς τὴν Λακεδαίμονα μετὰ Κορινθίων, [ἔπρασσον] ὅπως ἑτοιμάσαιντο τιμωρίαν, ἢν δέῃ, ἐπειδὴ ἔκ τε Ἀθηνῶν ἐκ πολλοῦ πράσσοντες οὐδὲν ηὕροντο ἐπιτήδειον, ἀλλ' αἱ νῆες αἱ ἐπὶ Μακεδονίαν καὶ ἐπὶ σφᾶς ὁμοίως ἔπλεον, καὶ τὰ τέλη τῶν Λακεδαιμονίων ὑπέσχετο αὐτοῖς, ἢν ἐπὶ Ποτείδαιαν ἴωσιν Ἀθηναῖοι, ἐς τὴν Ἀττικὴν ἐσβαλεῖν, τότε δὴ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἀφίστανται μετὰ Ξαλκιδέων καὶ Βοττιαίων κοινῇ ξυνομόσαντες. καὶ Περδίκκας πείθει Ξαλκιδέας τὰς ἐπὶ θαλάσσῃ πόλεις ἐκλιπόντας καὶ καταβαλόντας ἀνοικίσασθαι ἐς Ὄλυνθον μίαν τε πόλιν ταύτην ἰσχυρὰν ποιήσασθαι· τοῖς τ' ἐκλιποῦσι τούτοις τῆς ἑαυτοῦ γῆς τῆς Μυγδονίας περὶ τὴν Βόλβην λίμνην ἔδωκε νέμεσθαι, ἕως ἂν ὁ πρὸς Ἀθηναίους πόλεμος ᾖ. καὶ οἱ μὲν ἀνῳκίζοντό τε καθαιροῦντες τὰς πόλεις καὶ ἐς πόλεμον παρεσκευάζοντο·  [59]  αἱ δὲ τριάκοντα νῆες τῶν Ἀθηναίων ἀφικνοῦνται ἐς τὰ ἐπὶ Θρᾴκης, καὶ καταλαμβάνουσι τήν τε Ποτείδαιαν καὶ τἆλλα  ἀφεστηκότα. νομίσαντες δὲ οἱ στρατηγοὶ ἀδύνατα εἶναι πρός τε Περδίκκαν πολεμεῖν τῇ παρούσῃ δυνάμει καὶ τὰ ξυναφεστῶτα χωρία τρέπονται ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν, ἐφ' ὅπερ καὶ τὸ πρῶτον ἐξεπέμποντο, καὶ καταστάντες ἐπολέμουν μετὰ Φιλίππου καὶ τῶν Δέρδου ἀδελφῶν ἄνωθεν στρατιᾷ ἐσβεβληκότων.  [60]  καὶ ἐν τούτῳ οἱ Κορίνθιοι, τῆς Ποτειδαίας ἀφεστηκυίας καὶ τῶν Ἀττικῶν νεῶν περὶ Μακεδονίαν οὐσῶν, δεδιότες περὶ τῷ χωρίῳ καὶ οἰκεῖον τὸν κίνδυνον ἡγούμενοι πέμπουσιν ἑαυτῶν τε ἐθελοντὰς καὶ τῶν ἄλλων Πελοποννησίων μισθῷ πείσαντες ἑξακοσίους καὶ χιλίους τοὺς πάντας ὁπλίτας καὶ ψιλοὺς τετρακοσίους. ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Ἀριστεὺς ὁ Ἀδειμάντου, κατὰ φιλίαν τε αὐτοῦ οὐχ ἥκιστα οἱ πλεῖστοι ἐκ Κορίνθου στρατιῶται ἐθελονταὶ ξυνέσποντο· ἦν γὰρ τοῖς Ποτειδεάταις αἰεί ποτε ἐπιτήδειος. καὶ ἀφικνοῦνται τεσσαρακοστῇ ἡμέρᾳ ὕστερον ἐπὶ Θρᾴκης ἢ Ποτείδαια ἀπέστη.
[61]  Ἦλθε δὲ καὶ τοῖς Ἀθηναίοις εὐθὺς ἡ ἀγγελία τῶν πόλεων ὅτι ἀφεστᾶσι, καὶ πέμπουσιν, ὡς ᾔσθοντο καὶ τοὺς μετ' Ἀριστέως ἐπιπαριόντας, δισχιλίους ἑαυτῶν ὁπλίτας καὶ τεσσαράκοντα ναῦς πρὸς τὰ ἀφεστῶτα, καὶ Καλλίαν τὸν Καλλιάδου πέμπτον αὐτὸν στρατηγόν, οἲ ἀφικόμενοι ἐς Μακεδονίαν πρῶτον καταλαμβάνουσι τοὺς προτέρους χιλίους Θέρμην ἄρτι ᾑρηκότας καὶ Πύδναν πολιορκοῦντας. προσκαθεζόμενοι δὲ καὶ αὐτοὶ τὴν Πύδναν ἐπολιόρκησαν μέν, ἔπειτα δὲ ξύμβασιν ποιησάμενοι καὶ ξυμμαχίαν ἀναγκαίαν πρὸς τὸν Περδίκκαν, ὡς αὐτοὺς κατήπειγεν ἡ Ποτείδαια καὶ ὁ Ἀριστεὺς παρεληλυθώς, ἀπανίστανται ἐκ τῆς Μακεδονίας, καὶ ἀφικόμενοι ἐς Βέροιαν κἀκεῖθεν ἐπὶ Στρέψαν καὶ πειράσαντες πρῶτον τοῦ χωρίου καὶ οὐχ ἑλόντες ἐπορεύοντο κατὰ γῆν πρὸς τὴν Ποτείδαιαν, τρισχιλίοις μὲν ὁπλίταις ἑαυτῶν, χωρὶς δὲ τῶν ξυμμάχων πολλοῖς, ἱππεῦσι δὲ ἑξακοσίοις  Μακεδόνων τοῖς μετὰ Φιλίππου καὶ Παυσανίου· ἅμα δὲ νῆες παρέπλεον ἑβδομήκοντα. κατ' ὀλίγον δὲ προϊόντες τριταῖοι ἀφίκοντο ἐς Γίγωνον καὶ ἐστρατοπεδεύσαντο.
[62]  Ποτειδεᾶται δὲ καὶ οἱ μετὰ Ἀριστέως Πελοποννήσιοι προσδεχόμενοι τοὺς Ἀθηναίους ἐστρατοπεδεύοντο πρὸς Ὀλύνθου ἐν τῷ ἰσθμῷ, καὶ ἀγορὰν ἔξω τῆς πόλεως ἐπεποίηντο. στρατηγὸν μὲν οὖν τοῦ πεζοῦ παντὸς οἱ ξύμμαχοι ᾕρηντο Ἀριστέα, τῆς δὲ ἵππου Περδίκκαν· ἀπέστη γὰρ εὐθὺς πάλιν τῶν Ἀθηναίων καὶ ξυνεμάχει τοῖς Ποτειδεάταις, Ἰόλαον ἀνθ' αὑτοῦ καταστήσας ἄρχοντα. ἦν δὲ ἡ γνώμη τοῦ Ἀριστέως τὸ μὲν μεθ' ἑαυτοῦ στρατόπεδον ἔχοντι ἐν τῷ ἰσθμῷ ἐπιτηρεῖν τοὺς Ἀθηναίους, ἢν ἐπίωσι, Ξαλκιδέας δὲ καὶ τοὺς ἔξω ἰσθμοῦ ξυμμάχους καὶ τὴν παρὰ Περδίκκου διακοσίαν ἵππον ἐν Ὀλύνθῳ μένειν, καὶ ὅταν Ἀθηναῖοι ἐπὶ σφᾶς χωρῶσι, κατὰ νώτου βοηθοῦντας ἐν μέσῳ ποιεῖν αὑτῶν τοὺς πολεμίους. Καλλίας δ' αὖ ὁ τῶν Ἀθηναίων στρατηγὸς καὶ οἱ ξυνάρχοντες τοὺς μὲν Μακεδόνας ἱππέας καὶ τῶν ξυμμάχων ὀλίγους ἐπὶ Ὀλύνθου ἀποπέμπουσιν, ὅπως εἴργωσι τοὺς ἐκεῖθεν ἐπιβοηθεῖν, αὐτοὶ δὲ ἀναστήσαντες τὸ στρατόπεδον ἐχώρουν ἐπὶ τὴν Ποτείδαιαν. καὶ ἐπειδὴ πρὸς τῷ ἰσθμῷ ἐγένοντο καὶ εἶδον τοὺς ἐναντίους παρασκευαζομένους ὡς ἐς μάχην, ἀντικαθίσταντο καὶ αὐτοί, καὶ οὐ πολὺ ὕστερον ξυνέμισγον. καὶ αὐτὸ μὲν τὸ τοῦ Ἀριστέως κέρας καὶ ὅσοι περὶ ἐκεῖνον ἦσαν Κορινθίων τε καὶ τῶν ἄλλων λογάδες ἔτρεψαν τὸ καθ' ἑαυτοὺς καὶ ἐπεξῆλθον διώκοντες ἐπὶ πολύ· τὸ δὲ ἄλλο στρατόπεδον Ποτειδεατῶν καὶ Πελοποννησίων ἡσσᾶτο ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων καὶ ἐς τὸ τεῖχος κατέφυγεν.
[63]  Ἐπαναχωρῶν δὲ ὁ Ἀριστεὺς ἀπὸ τῆς διώξεως, ὡς ὁρᾷ τὸ ἄλλο στράτευμα ἡσσημένον, ἠπόρησε μὲν ὁποτέρωσε διακινδυνεύσῃ χωρήσας, ἢ ἐπὶ τῆς Ὀλύνθου ἢ ἐς τὴν Ποτείδαιαν· ἔδοξε δ' οὖν ξυναγαγόντι τοὺς μεθ' αὑτοῦ ὡς ἐς ἐλάχιστον χωρίον δρόμῳ βιάσασθαι ἐς τὴν Ποτείδαιαν, καὶ παρῆλθε παρὰ τὴν χηλὴν διὰ τῆς θαλάσσης βαλλόμενός τε καὶ χαλεπῶς, ὀλίγους μέν τινας ἀποβαλών, τοὺς δὲ πλείους σώσας. οἱ δ' ἀπὸ τῆς Ὀλύνθου τοῖς Ποτειδεάταις βοηθοί (ἀπέχει δὲ ἑξήκοντα μάλιστα σταδίους καὶ ἔστι καταφανέσ), ὡς ἡ μάχη ἐγίγνετο καὶ τὰ σημεῖα ἤρθη, βραχὺ μέν τι προῆλθον ὡς βοηθήσοντες, καὶ οἱ Μακεδόνες ἱππῆς ἀντιπαρετάξαντο ὡς κωλύσοντες· ἐπειδὴ δὲ διὰ τάχους ἡ νίκη τῶν Ἀθηναίων ἐγίγνετο καὶ τὰ σημεῖα κατεσπάσθη, πάλιν ἐπανεχώρουν ἐς τὸ τεῖχος καὶ οἱ Μακεδόνες παρὰ τοὺς Ἀθηναίους· ἱππῆς δ' οὐδετέροις παρεγένοντο. μετὰ δὲ τὴν μάχην τροπαῖον ἔστησαν οἱ Ἀθηναῖοι καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν τοῖς Ποτειδεάταις· ἀπέθανον δὲ Ποτειδεατῶν μὲν καὶ τῶν ξυμμάχων ὀλίγῳ ἐλάσσους τριακοσίων, Ἀθηναίων δὲ αὐτῶν πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν καὶ Καλλίας ὁ στρατηγός.  [64]  τὸ δὲ ἐκ τοῦ ἰσθμοῦ [τεῖχος] εὐθὺς οἱ Ἀθηναῖοι ἀποτειχίσαντες ἐφρούρουν· τὸ δ' ἐς τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον ἦν· οὐ γὰρ ἱκανοὶ ἐνόμιζον εἶναι ἔν τε τῷ ἰσθμῷ φρουρεῖν καὶ ἐς τὴν Παλλήνην διαβάντες τειχίζειν, δεδιότες μὴ σφίσιν οἱ Ποτειδεᾶται καὶ οἱ ξύμμαχοι γενομένοις δίχα ἐπίθωνται. καὶ πυνθανόμενοι οἱ ἐν τῇ πόλει Ἀθηναῖοι τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον οὖσαν, χρόνῳ ὕστερον πέμπουσιν ἑξακοσίους καὶ χιλίους ὁπλίτας ἑαυτῶν καὶ Φορμίωνα τὸν Ἀσωπίου στρατηγόν· ὃς ἀφικόμενος ἐς τὴν Παλλήνην καὶ ἐξ Ἀφύτιος ὁρμώμενος προσήγαγε τῇ Ποτειδαίᾳ τὸν στρατὸν κατὰ βραχὺ προϊὼν καὶ κείρων ἅμα τὴν γῆν, ὡς δὲ οὐδεὶς ἐπεξῄει ἐς μάχην, ἀπετείχισε τὸ ἐκ τῆς Παλλήνης [τεῖχος]. καὶ οὕτως ἤδη κατὰ κράτος ἡ Ποτείδαια ἀμφοτέρωθεν ἐπολιορκεῖτο καὶ ἐκ θαλάσσης ναυσὶν ἅμα ἐφορμούσαις.  [65]  Ἀριστεὺς δὲ ἀποτειχισθείσης αὐτῆς καὶ ἐλπίδα οὐδεμίαν ἔχων σωτηρίας, ἢν μή τι ἀπὸ Πελοποννήσου ἢ ἄλλο παρὰ λόγον γίγνηται, ξυνεβούλευε μὲν πλὴν πεντακοσίων ἄνεμον τηρήσασι τοῖς ἄλλοις ἐκπλεῦσαι, ὅπως ἐπὶ πλέον ὁ σῖτος ἀντίσχῃ, καὶ αὐτὸς ἤθελε τῶν μενόντων εἶναι· ὡς δ' οὐκ ἔπειθε, βουλόμενος τὰ ἐπὶ τούτοις παρασκευάζειν καὶ ὅπως τὰ ἔξωθεν ἕξει ὡς ἄριστα, ἔκπλουν ποιεῖται λαθὼν τὴν φυλακὴν τῶν Ἀθηναίων. καὶ παραμένων ἐν Ξαλκιδεῦσι τά τε ἄλλα ξυνεπολέμει καὶ Σερμυλιῶν λοχήσας πρὸς τῇ πόλει πολλοὺς διέφθειρεν, ἔς τε τὴν Πελοπόννησον ἔπρασσεν ὅπῃ ὠφελία τις γενήσεται. μετὰ δὲ τῆς Ποτειδαίας τὴν ἀποτείχισιν Φορμίων μὲν ἔχων τοὺς ἑξακοσίους καὶ χιλίους τὴν Ξαλκιδικὴν καὶ Βοττικὴν ἐδῄου καὶ ἔστιν ἃ καὶ πολίσματα εἷλεν.
[66]  Τοῖς δ' Ἀθηναίοις καὶ Πελοποννησίοις αἰτίαι μὲν αὗται προυγεγένηντο ἐς ἀλλήλους, τοῖς μὲν Κορινθίοις ὅτι τὴν Ποτείδαιαν ἑαυτῶν οὖσαν ἀποικίαν καὶ ἄνδρας Κορινθίων τε καὶ Πελοποννησίων ἐν αὐτῇ ὄντας ἐπολιόρκουν, τοῖς δὲ Ἀθηναίοις ἐς τοὺς Πελοποννησίους ὅτι ἑαυτῶν τε πόλιν ξυμμαχίδα καὶ φόρου ὑποτελῆ ἀπέστησαν, καὶ ἐλθόντες σφίσιν ἀπὸ τοῦ προφανοῦς ἐμάχοντο μετὰ Ποτειδεατῶν. οὐ μέντοι ὅ γε πόλεμός πω ξυνερρώγει, ἀλλ' ἔτι ἀνοκωχὴ ἦν· ἰδίᾳ γὰρ ταῦτα οἱ Κορίνθιοι ἔπραξαν.  [67]  πολιορκουμένης δὲ τῆς Ποτειδαίας οὐχ ἡσύχαζον, ἀνδρῶν τε σφίσιν ἐνόντων καὶ ἅμα περὶ τῷ χωρίῳ δεδιότες· παρεκάλουν τε εὐθὺς ἐς τὴν Λακεδαίμονα τοὺς ξυμμάχους καὶ κατεβόων ἐλθόντες τῶν Ἀθηναίων ὅτι σπονδάς τε λελυκότες εἶεν καὶ ἀδικοῖεν τὴν Πελοπόννησον. Αἰγινῆταί τε φανερῶς μὲν οὐ πρεσβευόμενοι, δεδιότες τοὺς Ἀθηναίους, κρύφα δὲ οὐχ ἥκιστα μετ' αὐτῶν ἐνῆγον τὸν πόλεμον, λέγοντες οὐκ εἶναι αὐτόνομοι κατὰ τὰς σπονδάς. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι προσπαρακαλέσαντες τῶν ξυμμάχων τε καὶ εἴ τίς τι ἄλλο ἔφη ἠδικῆσθαι  ὑπὸ Ἀθηναίων, ξύλλογον σφῶν αὐτῶν ποιήσαντες τὸν εἰωθότα λέγειν ἐκέλευον. καὶ ἄλλοι τε παριόντες ἐγκλήματα ἐποιοῦντο ὡς ἕκαστοι καὶ Μεγαρῆς, δηλοῦντες μὲν καὶ ἕτερα οὐκ ὀλίγα διάφορα, μάλιστα δὲ λιμένων τε εἴργεσθαι τῶν ἐν τῇ Ἀθηναίων ἀρχῇ καὶ τῆς Ἀττικῆς ἀγορᾶς παρὰ τὰς σπονδάς. παρελθόντες δὲ τελευταῖοι Κορίνθιοι καὶ τοὺς ἄλλους ἐάσαντες πρῶτον παροξῦναι τοὺς Λακεδαιμονίους ἐπεῖπον τοιάδε.
[68]  'Τὸ πιστὸν ὑμᾶς, ὦ Λακεδαιμόνιοι, τῆς καθ' ὑμᾶς αὐτοὺς πολιτείας καὶ ὁμιλίας ἀπιστοτέρους ἐς τοὺς ἄλλους ἤν τι λέγωμεν καθίστησιν· καὶ ἀπ' αὐτοῦ σωφροσύνην μὲν ἔχετε, ἀμαθίᾳ δὲ πλέονι πρὸς τὰ ἔξω πράγματα χρῆσθε. πολλάκις γὰρ προαγορευόντων ἡμῶν ἃ ἐμέλλομεν ὑπὸ Ἀθηναίων βλάπτεσθαι, οὐ περὶ ὧν ἐδιδάσκομεν ἑκάστοτε τὴν μάθησιν ἐποιεῖσθε, ἀλλὰ τῶν λεγόντων μᾶλλον ὑπενοεῖτε ὡς ἕνεκα τῶν αὑτοῖς ἰδίᾳ διαφόρων λέγουσιν· καὶ δι' αὐτὸ οὐ πρὶν πάσχειν, ἀλλ' ἐπειδὴ ἐν τῷ ἔργῳ ἐσμέν, τοὺς ξυμμάχους τούσδε παρεκαλέσατε, ἐν οἷς προσήκει ἡμᾶς οὐχ ἥκιστα εἰπεῖν, ὅσῳ καὶ μέγιστα ἐγκλήματα ἔχομεν ὑπὸ μὲν Ἀθηναίων ὑβριζόμενοι, ὑπὸ δὲ ὑμῶν ἀμελούμενοι.
 
'Καὶ εἰ μὲν ἀφανεῖς που ὄντες ἠδίκουν τὴν Ἑλλάδα, διδασκαλίας ἂν ὡς οὐκ εἰδόσι προσέδει· νῦν δὲ τί δεῖ μακρηγορεῖν, ὧν τοὺς μὲν δεδουλωμένους ὁρᾶτε, τοῖς δὲ ἐπιβουλεύοντας αὐτούς, καὶ οὐχ ἥκιστα τοῖς ἡμετέροις ξυμμάχοις, καὶ ἐκ πολλοῦ προπαρεσκευασμένους, εἴ ποτε ἄρα πολεμήσονται; οὐ γὰρ ἂν Κέρκυράν τε ὑπολαβόντες βίᾳ ἡμῶν εἶχον καὶ Ποτείδαιαν ἐπολιόρκουν, ὧν τὸ μὲν ἐπικαιρότατον χωρίον πρὸς τὰ ἐπὶ Θρᾴκης ἀποχρῆσθαι, ἡ δὲ ναυτικὸν ἂν μέγιστον παρέσχε Πελοποννησίοις.  [69]  καὶ τῶνδε ὑμεῖς αἴτιοι, τό τε πρῶτον ἐάσαντες αὐτοὺς τὴν πόλιν μετὰ τὰ Μηδικὰ κρατῦναι καὶ ὕστερον τὰ μακρὰ στῆσαι τείχη, ἐς τόδε τε αἰεὶ ἀποστεροῦντες οὐ μόνον τοὺς ὑπ' ἐκείνων δεδουλωμένους ἐλευθερίας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑμετέρους ἤδη ξυμμάχους· οὐ γὰρ ὁ δουλωσάμενος, ἀλλ' ὁ δυνάμενος μὲν παῦσαι περιορῶν δὲ ἀληθέστερον αὐτὸ δρᾷ, εἴπερ καὶ τὴν ἀξίωσιν τῆς ἀρετῆς ὡς ἐλευθερῶν τὴν Ἑλλάδα φέρεται. μόλις δὲ νῦν γε ξυνήλθομεν καὶ οὐδὲ νῦν ἐπὶ φανεροῖς. χρῆν γὰρ οὐκ εἰ ἀδικούμεθα ἔτι σκοπεῖν, ἀλλὰ καθ' ὅτι ἀμυνούμεθα· οἱ γὰρ δρῶντες βεβουλευμένοι πρὸς οὐ διεγνωκότας ἤδη καὶ οὐ μέλλοντες ἐπέρχονται. καὶ ἐπιστάμεθα οἵᾳ ὁδῷ οἱ Ἀθηναῖοι καὶ ὅτι κατ' ὀλίγον χωροῦσιν ἐπὶ τοὺς πέλας. καὶ λανθάνειν μὲν οἰόμενοι διὰ τὸ ἀναίσθητον ὑμῶν ἧσσον θαρσοῦσι, γνόντες δὲ εἰδότας περιορᾶν ἰσχυρῶς ἐγκείσονται. ἡσυχάζετε γάρ, μόνοι Ἑλλήνων, ὦ Λακεδαιμόνιοι, οὐ τῇ δυνάμει τινά, ἀλλὰ τῇ μελλήσει ἀμυνόμενοι, καὶ μόνοι οὐκ ἀρχομένην τὴν αὔξησιν τῶν ἐχθρῶν διπλασιουμένην δὲ καταλύοντες. καίτοι ἐλέγεσθε ἀσφαλεῖς εἶναι, ὧν ἄρα ὁ λόγος τοῦ ἔργου ἐκράτει. τόν τε γὰρ Μῆδον αὐτοὶ ἴσμεν ἐκ περάτων γῆς πρότερον ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον ἐλθόντα ἢ τὰ παρ' ὑμῶν ἀξίως προαπαντῆσαι, καὶ νῦν τοὺς Ἀθηναίους οὐχ ἑκάς, ὥσπερ ἐκεῖνον, ἀλλ' ἐγγὺς ὄντας περιορᾶτε, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐπελθεῖν αὐτοὶ ἀμύνεσθαι βούλεσθε μᾶλλον ἐπιόντας, καὶ ἐς τύχας πρὸς πολλῷ δυνατωτέρους ἀγωνιζόμενοι καταστῆναι, ἐπιστάμενοι καὶ τὸν βάρβαρον αὐτὸν περὶ αὑτῷ τὰ πλείω σφαλέντα, καὶ πρὸς αὐτοὺς τοὺς Ἀθηναίους πολλὰ ἡμᾶς ἤδη τοῖς ἁμαρτήμασιν αὐτῶν μᾶλλον ἢ τῇ ἀφ' ὑμῶν τιμωρίᾳ περιγεγενημένους, ἐπεὶ αἵ γε ὑμέτεραι ἐλπίδες ἤδη τινάς που καὶ ἀπαρασκεύους διὰ τὸ πιστεῦσαι ἔφθειραν. καὶ μηδεὶς ὑμῶν ἐπ' ἔχθρᾳ τὸ πλέον ἢ αἰτίᾳ νομίσῃ τάδε λέγεσθαι· αἰτία μὲν γὰρ φίλων ἀνδρῶν ἐστὶν ἁμαρτανόντων, κατηγορία δὲ ἐχθρῶν ἀδικησάντων.
[70]  'Καὶ ἅμα, εἴπερ τινὲς καὶ ἄλλοι, ἄξιοι νομίζομεν εἶναι τοῖς πέλας ψόγον ἐπενεγκεῖν, ἄλλως τε καὶ μεγάλων τῶν διαφερόντων καθεστώτων, περὶ ὧν οὐκ αἰσθάνεσθαι ἡμῖν γε δοκεῖτε, οὐδ' ἐκλογίσασθαι πώποτε πρὸς οἵους ὑμῖν Ἀθηναίους ὄντας καὶ ὅσον ὑμῶν καὶ ὡς πᾶν διαφέροντας ὁ ἀγὼν ἔσται. οἱ μέν γε νεωτεροποιοὶ καὶ ἐπινοῆσαι ὀξεῖς καὶ ἐπιτελέσαι ἔργῳ ἃ ἂν γνῶσιν· ὑμεῖς δὲ τὰ ὑπάρχοντά τε σῴζειν καὶ ἐπιγνῶναι μηδὲν καὶ ἔργῳ οὐδὲ τἀναγκαῖα ἐξικέσθαι. αὖθις δὲ οἱ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες· τὸ δὲ ὑμέτερον τῆς τε δυνάμεως ἐνδεᾶ πρᾶξαι τῆς τε γνώμης μηδὲ τοῖς βεβαίοις πιστεῦσαι τῶν τε δεινῶν μηδέποτε οἴεσθαι ἀπολυθήσεσθαι. καὶ μὴν καὶ ἄοκνοι πρὸς ὑμᾶς μελλητὰς καὶ ἀποδημηταὶ πρὸς ἐνδημοτάτους· οἴονται γὰρ οἱ μὲν τῇ ἀπουσίᾳ ἄν τι κτᾶσθαι, ὑμεῖς δὲ τῷ ἐπελθεῖν καὶ τὰ ἑτοῖμα ἂν βλάψαι. κρατοῦντές τε τῶν ἐχθρῶν ἐπὶ πλεῖστον ἐξέρχονται καὶ νικώμενοι ἐπ' ἐλάχιστον ἀναπίπτουσιν. ἔτι δὲ τοῖς μὲν σώμασιν ἀλλοτριωτάτοις ὑπὲρ τῆς πόλεως χρῶνται, τῇ δὲ γνώμῃ οἰκειοτάτῃ ἐς τὸ πράσσειν τι ὑπὲρ αὐτῆς. καὶ ἃ μὲν ἂν ἐπινοήσαντες μὴ ἐπεξέλθωσιν, οἰκείων στέρεσθαι ἡγοῦνται, ἃ δ' ἂν ἐπελθόντες κτήσωνται, ὀλίγα πρὸς τὰ μέλλοντα τυχεῖν πράξαντες. ἢν δ' ἄρα του καὶ πείρᾳ σφαλῶσιν, ἀντελπίσαντες ἄλλα ἐπλήρωσαν τὴν χρείαν· μόνοι γὰρ ἔχουσί τε ὁμοίως καὶ ἐλπίζουσιν ἃ ἂν ἐπινοήσωσι διὰ τὸ ταχεῖαν τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖσθαι ὧν ἂν γνῶσιν. καὶ ταῦτα μετὰ πόνων πάντα καὶ κινδύνων δι' ὅλου τοῦ αἰῶνος μοχθοῦσι, καὶ ἀπολαύουσιν ἐλάχιστα τῶν ὑπαρχόντων διὰ τὸ αἰεὶ κτᾶσθαι καὶ μήτε ἑορτὴν ἄλλο τι ἡγεῖσθαι ἢ τὸ τὰ δέοντα πρᾶξαι ξυμφοράν τε οὐχ ἧσσον ἡσυχίαν ἀπράγμονα ἢ ἀσχολίαν ἐπίπονον· ὥστε εἴ τις αὐτοὺς ξυνελὼν φαίη πεφυκέναι ἐπὶ τῷ μήτε αὐτοὺς ἔχειν ἡσυχίαν μήτε τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ἐᾶν, ὀρθῶς ἂν εἴποι.

I. - Thucydide l'Athénien a raconté les différentes péripéties de la guerre des Péloponnésiens et des Athéniens ; il s'est mis à l'œuvre dès le début de la guerre, car il prévoyait qu'elle serait importante et plus mémorable que les précédentes. Sa conjecture s'appuyait sur le fait que les deux peuples étaient arrivés au sommet de leur puissance. De plus il voyait le reste du monde grec, soit se ranger immédiatement aux côtés des uns et des autres, soit méditer de le faire. Ce fut l'ébranlement le plus considérable qui ait remué le peuple grec, une partie des Barbares (1), et pour ainsi dire presque tout le genre humain.
Pour les événements antérieurs et ceux de l'époque héroïque, il était impossible, en raison du temps écoulé, de les reconstituer exactement. D'après les témoignages dignes de foi qu'on peut trouver pour la période la plus reculée, je ne les estime pas bien importants ni en ce qui concerne les guerres, ni sur les autres questions.
II
. - Le pays que l'on appelle maintenant la Grèce ne semble pas avoir été habité dès l'origine d'une manière stable ; il s'y produisit d'abord des migrations, car les habitants changeaient souvent de région, sous la pression d'arrivants sans cesse plus nombreux. Le commerce n'existait pas ; les relations entre les peuples n'étaient sûres, ni sur terre ni sur mer ; les habitants ne tiraient chacun de leur terre que de quoi ne pas mourir de faim ; ils n'amassaient pas de richesses et ne faisaient pas de plantations, car, faute de villes fortifiées, on ne savait pas si un envahisseur ne surviendrait pas et ne s'emparerait pas de tous les biens. Dans ces conditions, les gens pensaient qu'ils trouveraient n'importe où leur nourriture quotidienne, ne faisaient pas de difficultés pour émigrer et ne cherchaient pas à acquérir la suprématie ni par des villes puissantes ni par quelque autre moyen.
C'étaient surtout les meilleures terres qui avaient le plus à souffrir des changements de population : la région qu'on appelle maintenant la Thessalie, la Béotie, la plus grande partie du Péloponnèse, à l'exception de l'Arcadie, bref en général les régions les plus favorisées. En effet grâce à la fertilité du sol, les ressources, en s'accroissant sans cesse, provoquaient des révolutions qui ruinaient le pays et l'exposaient aussi davantage aux attaques des étrangers.
Quant à l'Attique, depuis longtemps, en raison même de l'aridité de son sol, elle ignorait les révoltes et fut occupée sans interruption par les mêmes habitants.
Et voici qui confirme très fortement mon opinion que les migrations ont amené un développement bien différent dans les diverses cités : c'est chez les Athéniens que se réfugiaient, pensant y trouver la retraite la plus sûre, les plus puissants de ceux qu'avaient chassés du reste de la Grèce les guerres ou les révolutions ; et ce sont eux qui par leur nombre ont contribué à faire la grandeur de la ville ; aussi plus tard, quand le territoire de l'Attique fut devenu insuffisant, Athènes envoya des colonies en Ionie. 
III
. - Voici qui montre encore parfaitement la faiblesse de l'ancienne Grèce avant la guerre de Troie (2), la Grèce ne paraît pas avoir entrepris quoi que ce soit en commun ; et, à mon avis, ce nom même ne s'appliquait pas à la totalité de la Grèce. Avant Hellen, fils de Deucalion, cette appellation ne semble même pas avoir existé ; chaque peuple, surtout celui des Pélasges, prêtait à la Grèce une appellation tirée de son nom particulier. Mais quand Hellen et ses fils eurent établi leur puissance dans la Phtiotide, quand d'autres cités les appelèrent à leur secours, par suite de leurs rapports plus nombreux, ils se nommèrent réciproquement Hellènes ; cette appellation néanmoins dura peu et ne fut pas admise pour tous. Homère le montre parfaitement ; bien qu'il eût vécu bien longtemps encore après la prise de Troie, nulle part, il n'appela Hellènes l'ensemble des Grecs ; les seuls qu'il appelle ainsi sont les compagnons d'Achille venant de la Phtiotide, qui étaient effectivement les premiers Hellènes ; pour les autres il emploie, dans ses vers, le nom de Danaens, d'Argiens et d'Achéens. Il n'utilise pas non plus l'expression de Barbares, pour la raison qu'il n'y avait pas encore, à ce qu'il me semble, une seule expression correspondante pour les Hellènes. Ces peuples donc qui reçurent peu à peu le nom d'Hellènes, d'abord cité par cité, c'est-à-dire par groupe d'individus de même langue, puis tous ensemble, n'entreprirent rien en commun avant la guerre de Troie, en raison de leur faiblesse et de leur manque de relations (3). Et encore cette expédition ne la tentèrent-ils que lorsque leur expérience de la mer fut devenue plus grande.
IV
. - C'est Minos (4) qui, selon la tradition, fut le premier à posséder une flotte ; il établit sa puissance sur la plus grande partie de ce que nous appelons maintenant la mer grecque ; il soumit les Cyclades et, le premier, établit des colonies dans la plupart de ces îles, d'où il avait chassé les Cariens ; il avait établi comme gouverneurs ses propres enfants ; de plus, comme il est naturel, il fit disparaître autant qu'il put la piraterie, en vue de s'assurer plus facilement le recouvrement des impôts. 
V
. - En effet, les Grecs d'autrefois, ceux des Barbares qui habitaient le bord de la mer et ceux qui occupaient les îles, quand ils se mirent à se fréquenter davantage par mer, se livrèrent à la piraterie (5) ; les plus puissants y cherchaient un moyen de s'enrichir et de nourrir les faibles ; ils s'attaquaient aux villes démunies de fortifications et aux peuplades répandues dans des bourgades, les pillaient et tiraient de ces expéditions la plupart de leurs ressources ; car la piraterie ne comportait aucun déshonneur ; bien au contraire, elle n'allait pas sans rapporter quelque gloire. Ce qui le montre bien, c'est qu'aujourd'hui encore quelques populations maritimes se font honneur de la pratiquer et les vieux poètes font, partout également, demander aux navigateurs par les personnages de leurs poèmes, s'ils sont des pirates ; on voit bien que ceux à qui on adresse cette question, ne désavouent pas cette occupation et que ceux qui la posent ne considèrent pas la question comme offensante. Sur le continent aussi, on se razziait réciproquement. Et aujourd'hui encore, dans bien des contrées de la Grèce, on vit à l'ancienne manière, dans la région des Locriens Ozoles, des Étoliens, des Acarnaniens, et de ce côté du continent. De ce brigandage d'autrefois a subsisté la coutume pour les habitants de l'intérieur de circuler en armes.
VI
. - Tous les Grecs portaient une armure de fer ; c'est que les habitations n'étaient pas défendues par des murs (6) et que les communications n'étaient pas sûres ; comme les Barbares ils restaient perpétuellement en armes. Ce qui le prouve, ce sont les régions de la Grèce qui ont conservé ce genre de vie, lequel s'étendait à l'ensemble même de la Grèce. Les Athéniens furent des premiers à quitter l'armure de fer et à adopter un genre de vie plus relâché et plus délicat. Et il n'y a pas longtemps que parmi eux les plus âgés des vieillards, amollis (7) par la fortune, suivant une coutume due au relâchement des mœurs, ont maintenant cessé de porter des tuniques de lin et de nouer au sommet de la tête leurs cheveux par des cigales d'or formant agrafe ; en raison de la communauté de race, les vieillards d'Ionie gardèrent longtemps cette façon de se vêtir et de se coiffer. La tunique courte à la mode actuelle fut adoptée d'abord par les Lacédémoniens, et les plus riches d'entre eux se conformèrent pour le reste à la manière de vivre de la multitude. Les premiers aussi ils se dépouillèrent de leurs vêtements et se montrèrent nus et frottés d'huile pour les exercices gymniques. Autrefois, dans les Jeux Olympiques, les athlètes portaient pour la lutte des ceintures voilant les parties honteuses et il y a peu de temps que cette coutume a disparu. Certains peuples barbares, et principalement en Asie, quand ils font des concours de pugilat et de lutte, portent des ceintures. On pourrait invoquer encore beaucoup d'exemples montrant que les Grecs d'autrefois vivaient comme les Barbares d'aujourd’hui.
VII
. - Toutes les villes qui furent fondées plus récemment, quand on eut plus de facilité pour naviguer, et qu'on disposa d'un excédent de richesses, se bâtirent sur le bord de la mer, se fortifièrent et occupèrent les isthmes (8) ; le commerce était ainsi facilité et la sûreté de chacune à l'égard de ses voisins était plus grande. Au contraire les villes anciennes, en raison de la piraterie qui avait longtemps duré, avaient été bâties de préférence à distance de la mer, aussi bien dans les îles que sur le continent et jusqu'à l'époque actuelle elles sont demeurées à l'intérieur des terres ; c'est qu'on se pillait les uns les autres et l'on razziait même les populations qui, sans être maritimes, habitaient les rivages.
VIII
. - Les habitants des îles, Cariens et Phéniciens, s'adonnaient tout autant à la piraterie ; car c'étaient eux qui avaient occupé la plupart des îles. En voici une preuve : dans la présente guerre, quand les Athéniens purifièrent Délos et qu'on enleva toutes les tombes de l'île, on constata que plus de la moitié appartenait à des Cariens, ainsi que l'attestèrent les armes enfouies avec les morts et le mode de sépulture, encore en usage chez les Kariens d'aujourd’hui. Quand Minos eut constitué sa puissance maritime, les communications par mer devinrent plus faciles de peuple à peuple ; il fit disparaître des îles les pirates, d'autant mieux qu'il colonisa beaucoup d'entre elles ; les habitants du bord de la mer commencèrent à acquérir des richesses et à se construire des habitations plus solides ; quelques-uns même devenus plus riches entourèrent leurs villes de murailles ; dans leur amour du gain, les faibles subissaient la domination des forts, et les plus riches, avec les ressources dont ils disposaient, se soumettaient les cités plus faibles. Telles étaient encore les moeurs quand, longtemps après, les Grecs entreprirent leur expédition contre Troie. 
IX.
- Agamemnon, me semble-t-il, réunit la flotte des Grecs, plus parce que sa puissance était supérieure que parce que les prétendants d'Hélène se croyaient engagés par les serments prêtés à Tyndare. Ceux qui ont recueilli les faits les mieux assurés dans la tradition des Péloponnésiens prétendent que c'est Pélops qui, le premier, disposant de richesses considérables ramenées d'Asie et, venant s'installer chez des hommes sans ressources, s'arrogea la domination et obtint, tout en étant étranger au pays, l'honneur de lui donner son nom. Plus tard la puissance de ses descendants s'accrut encore, quand Eurysthée eut péri en Attique par le fait des Héraclides et quand Atrée, son oncle maternel, eut reçu d'Eurysthée, au moment des on départ en campagne et en raison même de cette parenté, Mycènes et son empire. Il se trouvait qu'Atrée fuyait son père, par suite du meurtre de Khrysippos. Comme d'autre part, Eurysthée ne revint pas de son expédition, avec le consentement des Mycéniens qui craignaient les Héraclides et à qui Atrée paraissait capable de régner, Atrée, ayant su flatter la foule des Mycéniens et des sujets d'Eurysthée, s'empara de la royauté et les Pélopides furent plus puissants que les Perséides. Voilà ce que, me semble-t-il, Agamemnon reçut en héritage ; en même temps sa marine fut plus puissante que celle des autres ; ce qui lui permit de rassembler son expédition, en faisant appel plus à la crainte qu'à la persuasion. Les navires qu'il emmena étaient, semble-t-il, les plus nombreux ; il en fournit en outre aux Arcadiens, comme Homère l'a montré, si l'on veut en croire son témoignage. Dans le récit de la transmission du sceptre, le poète a dit "qu'il régnait sur de nombreuses fies et sur Argos tout entière". Habitant du continent il n'aurait pas dominé sur des îles, en dehors de celles qui avoisinent la terre (et encore n'eussent-elles pas été nombreuses), s'il n'eût possédé quelque puissance navale. Par cette expédition on peut conjecturer ce qu'étaient celles qui l'ont précédée.
X
. - S'appuyer sur le fait que Mycènes était petite et que son importance ne semble pas alors égaler celle de telle autre ville serait invoquer un argument insuffisant, trompeur, pour refuser de croire que l'expédition de Troie n'eut pas l'importance que les poètes et la tradition lui ont reconnue. Admettons que la ville des Lacédémoniens soit détruite et que subsistent seulement les temples et les fondations des constructions de toute sorte, la postérité, longtemps après, mettrait vivement en doute que la puissance des Lacédémoniens a égalé leur renommée. Pourtant ceux-ci, sur les cinq parties du Péloponnèse, en habitent deux ; ils commandent au Péloponnèse enter et à de nombreux alliés (9) au dehors ; néanmoins, comme leur ville n'est pas bâtie pour former un ensemble, comme elle ne montre ni temples ni constructions magnifiques, comme les habitants sont dispersés en bourgades selon l'antique habitude de l'Hellade, elle paraîtrait inférieure à sa réputation ; en revanche, si Athènes subissait le même sort, à en juger sur t'apparence, on lui attribuerait une puissance double de celle qu'elle a réellement. Il ne convient donc pas de se montrer sceptique ; c'est plutôt la puissance réelle des cités que leur aspect extérieur qu'il faut avoir en vue ; et il faut, tout en pensant que cette expédition a été plus importante que celles qui l'ont précédée, estimer qu'elle est inférieure à celles d'aujourd’hui. Si l'on doit ici encore accorder quelque confiance au poème d'Homère, que tout naturellement il a orné et embelli, en poète qu'il était, l'infériorité de cette expédition n'est pas moins visible. En effet, sur les douze cents vaisseaux il a représenté ceux des Béotiens comme portant cent vingt hommes et ceux de Philoctète cinquante ; il a voulu indiquer, à ce qu'il me semble, ce qu'étaient les plus grands et les plus petits ; aussi n'a-t-il pas fait mention dans le Catalogue de l'importance des autres. Parlant des vaisseaux de Philoctète, il a montré que tous les hommes étaient à la fois rameurs et combattants (10) ; car il a fait de tous ceux qui maniaient la rame des archers. II n'est pas vraisemblable qu'il y ait eu beaucoup de passagers à proprement parler, en dehors des rois et de ceux qui occupaient des charges importantes ; d'autant plus que les Grecs devaient traverser la mer avec un matériel de guerre et qu'ils n'avaient pas de vaisseaux protégés (11), puisqu'ils étaient équipés comme ceux des anciens pirates. A envisager les plus grands et les plus petits navires et à faire la moyenne, cette expédition fut, semble-t-il, peu nombreuse, si l'on songe qu'elle fut envoyée en commun par la Grèce entière.
XI
. - La raison en était moins la pénurie d'hommes que le manque de ressources. En effet, c'est par suite de la disette de ravitaillement que les Grecs emmenèrent une armée peu considérable et qui ne comportait que les troupes qu'ils pouvaient entretenir en combattant, même quand arrivés là-bas ils furent victorieux. Car il est évident qu'ils le furent ; autrement ils n'auraient pu défendre leur camp par un retranchement ; ils paraissent n'avoir pas utilisé toutes leurs forces et s'être adonnés faute de vivres à la culture en Chersonèse et au brigandage. Comme ils étaient dispersés, les Troyens leur résistèrent d'autant mieux pendant dix ans et purent tenir tête à la partie de l'armée qu'on laissait à tour de rôle pour faire le siège. S'ils eussent disposé d'un ravitaillement abondant, s'ils eussent pu rester groupés et mener sans arrêt la guerre, sans avoir à s'adonner à la culture et au brigandage, ils auraient pu facilement être victorieux dans le combat, puisqu'ils n'étaient pas toujours groupés et n'opposaient aux Troyens que les troupes présentes dans le camp. En assiégeant Troie, ils auraient pu prendre la ville en moins de temps et avec moins de peine. Ainsi, faute de ressources suffisantes, les expéditions antérieures à celles-là furent de peu d'importance et la guerre de Troie elle-même, la plus célèbre des expéditions d'autrefois, apparaît en réalité inférieure à ce qu'on en a dit et à la renommée qui lui a été faite par les poètes.
XII
. - De plus, même après les événements de Troie, la Grèce connut des émigrations et reçut des colonies (12) ; elle manqua du calme nécessaire pour se développer. Le retour des Grecs qui traîna en longueur après la chute de Troie changea bien des choses ; il se produisit naturellement bien des révolutions ; par suite les citoyens exilés fondaient de nouvelles cités. C'est ainsi que les Béotiens, la soixantième année après la prise de Troie, furent chassés d'Arnè par les Thessaliens et colonisèrent la Béotie actuelle, appelée auparavant la Cadméide ; antérieurement, il y avait en ce pays un détachement de ce peuple qui envoya à Troie un contingent. Des Doriens, quatre-vingts ans après la prise de Troie, occupèrent avec les Héraclides le Péloponnèse ; la Grèce ne parvint que longtemps après et avec difficulté à un état de paix et de stabilité. C'est alors qu'elle envoya des colonies les Athéniens colonisèrent l'Ionie et la plupart des îles ; les Péloponnésiens fondèrent la plus grande parte des colonies d'Italie et de Sicile et quelques pays du reste de la Grèce. Toutes ces colonies sont postérieures aux événements de Troie. 
XIII
. - La Grèce était devenue plus puissante, les richesses plus nombreuses qu'auparavant ; c'est alors qu'avec l'augmentation des ressources, des tyrannies (13) s'établirent la plupart du temps ; auparavant il n'y avait que des royautés héréditaires jouissant de privilèges déterminés. C'est alors que la Grèce se mit à équiper des flottes (14) et que l'on s'adonna davantage à la marine. D'après la tradition, ce sont les Corinthiens qui les premiers construisirent les navires les plus semblables à ceux d'aujourd'hui ; les premières trières, en Grèce, furent construites à Corinthe ; et le Corinthien Ameinoclès construisit, comme on sait, quatre navires pour les Samiens ; il s'est écoulé environ trois cents ans jusqu'à la fin de cette guerre, depuis qu'Ameinoclès est venu à Samos. Le plus ancien combat naval que nous connaissions est celui des Corinthiens contre les Corcyréens ; en partant de la même date, il remonte à environ deux cent soixante ans. Les Corinthiens habitant une ville située sur l'isthme eurent de tout temps un port de commerce ; les Grecs d'alors aimaient mieux emprunter la voie de terre que la voie de mer et c'est par cet isthme que communiquaient ceux du Péloponnèse avec ceux du dehors. Les richesses de Corinthe étaient grandes, comme le montrent les anciens poètes, qui ont donné à cette ville le surnom d'opulente. Quand les Grecs naviguèrent plus volontiers, les Corinthiens armèrent des navires et firent disparaître la piraterie. Disposant d'une place de commerce par terre et par mer, leur ville devint puissante par l'abondance de ses revenus.  Les Ioniens, beaucoup plus tard, créèrent leur marine sous Cyrus, premier roi des Perses, et sous Cambyse, son fils ; dans leur lutte contre Cyrus, ils dominèrent quelque temps sur la mer qui les avoisine. Polycratès, tyran de Samos au temps de Cyrus, possédant une forte marine, soumit à sa domination quelques îles, en particulier l'île de Rhénie, qu'il consacra à Apollon Délien. Les Phocéens, fondateurs de Marseille, vainquirent dans un combat naval les Carthaginois (15).
XIV
. - Telles étaient les plus puissantes marines. Il est évident qu'elles furent fondées plusieurs générations après la guerre de Troie ; qu'elles n'utilisaient qu'un petit nombre de trières ; qu'elles étaient composées de pentécontères et de vaisseaux longs (16). Peu de temps avant les guerres médiques et la mort de Darius, qui régna sur la Perse après Cambyse, les tyrans de Sicile et les Corcyréens possédaient un nombre considérable de trières. Telles furent, en dernier lieu, avant l'expédition de Xerxès, les marnes importantes de la Grèce. Car les Éginètes et les Athéniens et quelques autres peuples ne possédaient qu'un nombre restreint de vaisseaux, et encore la plupart des pentécontères. Ce fut même tardivement, quand Thémistocle les en eut persuadés, que les Athéniens, en guerre contre les Éginètes et sous la menace des Barbares, construisirent des navires, avec lesquels ils combattirent et encore n'étaient-ils pas entièrement pontés.
XV
. - Telles étaient les anciennes marines des Grecs et celles qui furent construites postérieurement. Aussi les peuples qui s'appliquèrent aux choses de la mer acquirent une puissance considérable par les rentrées d'argent et la domination sur d'autres peuples. En effet, avec leurs flottes, ils se soumettaient les îles, particulièrement ceux dont le territoire était insuffisant. Mais sur terre, il ne se produisit aucune guerre, qui pût donner lieu à un accroissement de puissance ; toutes les guerres, quelles qu'elles fussent, n'avaient lieu qu'entre voisins. Pendant longtemps, les Grecs n'envoyèrent pas d'expéditions hors de leurs frontières pour se soumettre d'autres peuples. On ne voyait pas encore des cités moins puissantes alliées aux plus puissantes et soumises à elles ; elles ne s'alliaient pas non plus, sur un pied d'égalité, pour des expéditions en commun. C'étaient plutôt des guerres de voisins à voisins que chaque peuple entreprenait pour son compte (17). Ce fut principalement dans la guerre qui eut lieu entre les habitants de Chalcis et ceux d'Érétrie que le reste des Grecs se partagea en deux camps rivaux.
XVI
. - D'autres cités virent surgir d'autres obstacles à leur agrandissement. Quand les Ioniens eurent développé leur puissance, Cyrus avec les forces perses abattit Crésus dans une expédition qui soumit tout le pays entre le fleuve Halys et la mer ; il asservit les villes du continent ; par la suite Darius, fort de la marine phénicienne, asservit aussi les îles.
XVII
. - Tous les tyrans des cités grecques n'avaient en vue que leur intérêt personnel, le souci de leur sauvegarde et celui d'accroître tranquillement et le plus possible leur propre maison ; ils habitaient de préférence les villes ; rien de mémorable ne fut accompli par eux, sinon quelques expéditions contre leurs voisins ; quant aux tyrans de Sicile ils avaient acquis une puissance considérable (18). Ainsi la Grèce, pendant longtemps, ne put rien entreprendre de remarquable en commun et chaque ville était dépourvue d'esprit d'initiative.
XVIII
. - Finalement les tyrans furent chassés par les Lacédémoniens et d'Athènes et de la plupart des cités grecques, sauf de Sicile ; la Grèce en effet a été longtemps et presque partout soumise aux tyrans (19). Lacédémone, après avoir été fondée par les Doriens qui l'habitent encore, fut plus longtemps qu'aucune cité exposée à des séditions ; néanmoins elle fut régie par d'excellentes lois dès une haute antiquité et ne connut jamais la tyrannie ; à compter à partir de la fin de la présente guerre, il y a environ quatre cents ans et un peu plus que les Lacédémoniens sont soumis au même régime ; c'est lui qui a fait leur force et les a poussés à intervenir dans les autres cités. Peu de temps après que les tyrans eurent été chassés de Grèce eut lieu la bataille de Marathon entre les Mèdes et les Athéniens ; dix ans après, les Barbares qui voulaient asservir la Grèce lancèrent contre elle une grande expédition ; devant l'imminence et l'importance du danger les Lacédémoniens, dont la puissance était grande, furent mis à la tête des Grecs coalisés. Les Athéniens, devant l'invasion des Mèdes, décidèrent d'abandonner leur ville et prenant ce qu'ils pouvaient emporter s'embarquèrent et devinrent ainsi gens de mer. Peu après avoir repoussé ensemble le Barbare, ils prirent le parti, les uns des Athéniens, les autres celui des Lacédémoniens, aussi bien ceux qui s'étaient révoltés contre le Grand Roi que ceux qui avaient combattu avec lui ; car Athènes et Lacédémone étaient les plus grandes puissances, l'une sur terre, l'autre sur mer. Pendant quelque temps, leur alliance subsista. Puis Lacédémoniens et Athéniens se brouillèrent et, aidés de leurs alliés, se firent la guerre. Survenait-il une brouille chez les autres Grecs, ils passaient dans un camp ou dans l'autre. Ainsi, depuis les guerres médiques, sans interruption jusqu'à la guerre du Péloponnèse, tantôt en paix, tantôt en guerre entre eux ou avec leurs alliés révoltés, ils acquirent la pratique de la guerre et firent leur apprentissage au milieu des dangers.
XlX
. - Les Lacédémoniens n'imposaient pas de tributs à leurs alliés ; mais ils avaient soin, dans leur propre intérêt, qu'ils se gouvernassent selon les principes oligarchiques. Les Athéniens, avec le temps, exigèrent des navres de toutes les cités, sauf de Chios et de Lesbos (20), et imposèrent à tous un tribut en argent. Et au moment de la guerre du Péloponnèse, les uns et les autres avaient un matériel plus important qu'à l'époque même où ils étaient les plus puissants avec l'aide de leurs alliés.
XX
. - Tel était, d'après mes recherches, l'antique état de la Grèce. Car il est difficile d'accorder créance aux documents dans leur ensemble. Les hommes acceptent sans examen les récits des faits passés, même ceux qui concernent leur pays. Ainsi la majorité des Athéniens s'imagine que c'est Hipparque, qui, parce qu'il était au pouvoir, a péri sous les coups d'Harmodios et d'Aristogitôn ; ils ignorent que c'est Hippias, l’aîné des fils de Pisistrate, qui était à la tête du gouvernement ; Hipparque et Thessalos étaient ses frères. Le jour proposé pour le meurtre et au moment même d'agir, Harmodios et Aristogiton soupçonnèrent que quelques-uns des conjurés avaient prévenu Hippias ; aussi ne l'attaquèrent-ils pas, puisqu'ils le supposaient averti ; mais ne voulant pas être pris sans avoir rien fait, ils tuèrent Hipparque, qu'ils avaient rencontré près du temple du Léocorion (21), au moment où il organisait la procession des Panathénées. Sur bien d'autres questions contemporaines, je dis bien sur des questions que le temps n'a pu faire oublier, le reste de la Grèce n'a pas d'idées exactes : on s'imagine que les rois de Sparte disposent de deux et non d'un seul suffrage ; qu'ils ont à leur disposition un corps de troupes formé de la tribu de Pitanè ; ce qui n'a jamais eu lieu. On voit avec quelle négligence la plupart des gens recherchent la vérité et comment ils accueillent les premières informations venues (22).
XXI
. - D'après les indices que j'ai signalés, on ne se trompera pas en jugeant les faits tels à peu près que je les ai rapportés. On n'accordera pas la confiance aux poètes, qui amplifient les événements, ni aux Logographes (23) qui, plus pour charmer les oreilles que pour servir la vérité, rassemblent des faits impossibles à vérifier rigoureusement et aboutissent finalement pour la plupart à un récit incroyable et merveilleux. On doit penser que mes informations proviennent des sources les plus sûres et présentent, étant donné leur antiquité, une certitude suffisante. Les hommes engagés dans la guerre jugent toujours la guerre qu'ils font la plus importante, et quand ils ont déposé les armes, leur admiration va davantage aux exploits d'autrefois ; néanmoins, à envisager les faits, cette guerre-ci apparaîtra la plus grande de toutes.
XXII
. - Pour ce qui est des discours tenus par chacun des belligérants, soit avant d'engager la guerre, soit quand celle-ci était déjà commencée, il m'était aussi difficile de rapporter avec exactitude les paroles qui ont été prononcées, tant celles que j'ai entendues moi-même, que celles que l'on m'a rapportées de divers côtés. Comme il m'a semblé que les orateurs devaient parler pour dire ce qui était le plus à propos, eu égard aux circonstances, je me suis efforcé de restituer le plus exactement passible la pensée complète des paroles exactement prononcées. Quant aux événements de la guerre, je n'ai pas jugé bon de les rapporter sur la foi du premier venu, ni d'après mon opinion ; je n'ai écrit que ce dont j'avais été témoin ou pour le reste ce que je savais par des informations aussi exactes que possible. Cette recherche n'allait pas sans peine, parce que ceux qui ont assisté aux événements ne les rapportaient pas de la même manière et parlaient selon les intérêts de leur parti ou selon leurs souvenirs variables. L'absence de merveilleux dans mes récits les rendra peut-être moins agréables à entendre. II me suffira que ceux qui veulent voir clair dans les faits passés et, par conséquent, aussi dans les faits analogues que l'avenir selon la loi des choses humaines ne peut manquer de ramener, jugent utile mon histoire. C'est une oeuvre d'un profit solide et durable plutôt qu'un morceau d'apparat (24) composé pour une satisfaction d'un instant.
XXIII
. -Le plus important parmi les événements qui précèdent, fut la guerre contre les Mèdes ; elle eut néanmoins une solution rapide en deux combats sur mer et deux combats sur terre (25). Mais la longueur de la présente guerre fut considérable ; au cours de cette guerre des malheurs fondirent sur la Grèce en une proportion jusque-là inconnue. Jamais tant de villes ne furent prises et détruites, les unes par les Barbares, les autres par les Grecs mêmes en lutte les uns contre les autres, quelques unes furent prises et changèrent d'habitants ; jamais tant de gens ne furent exilés ; jamais tant de meurtres, les uns causés par la guerre, les autres par les révolutions. Des malheurs dont on faisait le récit, mais qui n'étaient que bien rarement confirmés par les faits, devinrent croyables : des tremblements de terre qui ravagèrent la plus grande partie de la terre et les plus violents qu'on eût vus ; des éclipses de soleil plus nombreuses que celles qu'on avait enregistrées jusque-là ; parfois des sécheresses terribles et par suite aussi des famines et surtout cette terrible peste qui atteignit et fit périr une partie des Grecs. Tous ces maux, en même temps que la guerre, fondirent à la fois sur la Grèce (26). Elle commença quand Athéniens et Péloponnésiens rompirent la trêve de Trente Ans qu'ils avaient conclue après la prise de l'Eubée. J'ai commencé par écrire les causes de cette rupture et les différends qui l'amenèrent, pour qu'un jour on ne se demande pas d'où provint une pareille guerre. La cause véritable, mais non avouée, en fut, à mon avis, la puissance à laquelle les Athéniens étaient parvenus et la crainte qu'ils inspiraient aux Lacédémoniens qui contraignirent ceux-ci à la guerre (27). Les causes qu'on invoqua des deux côtés pour rompre la trêve et commencer les hostilités furent les suivantes : 
XXIV
. - Epidamne est une ville qu'on trouve à main droite quand on entre dans la mer Adriatique. Elle touche au pays des Taulausiens barbares de race illyrique ; elle fut fondée par des colons de Corcyre et son fondateur fut Phalios (28), fils d'Eratocleidès, Corinthien de race, descendant d'Héraclès, que suivant l'antique usage on avait appelé de la métropole. A la fondation d'Epidamne participèrent des Corinthiens et d'autres gens d'origine dorienne. Avec le temps, la ville devint puissante et peuplée ; mais des révolutions intérieures s'y produisirent pendant de longues années et, à la suite d'une guerre contre les Barbares du voisinage, les habitants périrent et perdirent une partie de leur puissance. Enfin avant la guerre du Péloponnèse le parti démocratique d'Epidamne exila les aristocrates. Ceux-ci revinrent avec les Barbares et commirent sur terre et sur mer des actes de brigandage contre ceux qui étaient demeurés dans la ville (29). Ces derniers se voyant opprimés envoyèrent à Corcyre, leur métropole, une ambassade ; ils demandaient aux Corcyréens de ne pas les lasser périr sans secours, de se joindre aux exilés et de mettre fin à la guerre des Barbares. Voilà la prière qu'ils leur adressèrent, assis en suppliants dans le temple d'Héra (30). Mais les Corcyréens ne prirent pas en grâce leurs supplications et les renvoyèrent sans rien leur accorder.
XXV
. - Les Epidamniens, voyant qu'ils n'avaient aucun secours à attendre de Corcyre, ne savaient comment sortir de cette situation. Ils envoyèrent à Delphes demander au dieu s'ils devaient remettre la ville aux Corinthiens, qui en étaient les fondateurs, et tâcher d'obtenir d'eux quelque assistance. Le dieu leur répandit de remettre la ville aux Corinthiens et de se placer sous leur commandement. Les Epidamniens obéirent donc à l'oracle, se rendirent à Corinthe, lui remirent la colonie ; ils rappelèrent aux Corinthiens que le fondateur d'Epidamne était corinthien et, leur communiquant l'oracle, ils les supplièrent de ne pas les laisser périr sans secours et de leur venir en aide. Les Corinthiens, eu égard à la justice de la cause des Epidamniens (31), promirent assistance : de plus, ils estimaient que la colonie leur appartenait tout autant qu'aux Corcyréens, qu'ils détestaient ; ceux-ci, quoique étant leurs colons, ne s'acquittaient pas de leurs devoirs envers eux ; dans les cérémonies publiques, les Corcyréens ne leur accordaient pas les marques d'honneur traditionnelles ; dans les sacrifices ils n'offraient pas les prémices à un citoyen de Corinthe, comme le faisaient les autres colonies. Ils dédaignaient leur métropole, car à cette époque leurs richesses les avaient mis sur le même plan que les plus riches cités de la Grèce ; leur matériel de guerre les rendait plus puissants qu'eux ; ils se vantaient parfois de leur supériorité navale, et du fait que les Phéaciens, qui avaient habité l'île de Corcyre avant eux, étaient réputés par leur marine ; aussi s'appliquaient-ils de plus en plus à la navigation qui était très développée chez eux : ils avaient en effet cent vingt navires, lorsqu'ils commencèrent la guerre.  
XXVI
. - Tels étaient dans l'ensemble les griefs des Corinthiens ; aussi envoyèrent-ils volontiers des secours à Epidamne ; ils invitèrent ceux d'entre eux qui le voudraient à y aller comme habitants et envoyèrent une garnison composée de citoyens d'Ambracie, de Leucas et de Corinthe même. Les troupes s'avancèrent par terre dans la direction d'Apollonia, colonie de Corinthe ; elles craignaient qu'en prenant la voie de mer les Corcyréens ne leur coupassent le passage. A la nouvelle que colons et garnison étaient arrivés à Epidamne et que la colonie s'était livrée à Corinthe, les Corcyréens s'irritèrent ; aussitôt ils firent voile avec vingt-cinq vaisseaux, bientôt suivis d'une autre flotte, menacèrent les Epidamniens de recevoir les exilés d'Epidamne (32). Ceux-ci étaient venus à Corcyre, montrant les tombeaux de leurs ancêtres et, se prévalant de leur origine commune, conjuraient les Corcyréens de les laisser rentrer dans leur patrie. Les Corcyréens demandaient également aux Epidamniens de renvoyer la garnison et les colons venus de Corinthe. Les Epidamniens ne firent droit à aucune de ces demandes. Quarante vaisseaux de Corcyre qui avaient pris un renfort d'Illyriens allèrent attaquer Epidamne pour rétablir les exilés. Les Corcyréens campèrent devant la ville et firent proclamer que les Epidamniens et les étrangers qui le voudraient pourraient quitter la ville sans subir aucun mal ; sinon, ils seraient traités en ennemis. Les Epidamniens refusèrent ; alors les Corcyréens assiégèrent la ville qui est bâtie sur un isthme.  
XXVII
. - Les Corinthiens à la nouvelle du siège d'Epidamne préparèrent une expédition ; ils firent proclamer qu'une colonie serait dirigée sur Epidamne ; et que les partants auraient l'égalité des droits. Ceux qui ne voulaient pas partir immédiatement, tout en participant à la colonie, pouvaient rester à Corinthe en déposant cinquante drachmes corinthiennes. Nombreux furent ceux qui s'embarquèrent, nombreux ceux qui consignèrent de l'argent (33). On demanda aux Mégariens de fournir des vaisseaux, dans la crainte que les Corcyréens n'empêchassent l'expédition. Ceux-ci se préparèrent à envoyer huit vaisseaux et les Paliens de Céphallénie quatre. Ils en demandèrent aux Epidauriens ; ceux-ci en fournirent cinq, les Hermtoniens un, les Trézéniens deux : les Leucadiens dix et les Ambraciotes huit. On demanda de l'argent aux Thébains et aux Phliasiens, tandis qu'aux Éléens on demandait des vaisseaux vides (34) et de l'argent. Les Corinthiens eux-mêmes équipèrent trente vaisseaux et trois mille hoplites (35).  
XXVIII
. - A l'annonce de ces préparatifs les Corcyréens vinrent à Corinthe avec des ambassadeurs de Lacédéritone et de Sicyonè, qu'ils avaient pris avec eux ; ils enjoignirent aux Corinthiens de retirer la garnison et les colons d'Epidamne, sous prétexte qu'ils n'avaient aucun droit sur cette ville ; si ceux-ci avaient des revendications à faire valoir, ils consentaient à soumettre la question aux villes du Péloponnèse, qu'on désignerait d'un commun accord ; ceux à qui il serait reconnu qu'appartenait la colonie en resteraient les maîtres ; ils consentaient aussi à s'en remettre à l'oracle de Delphes, tellement ils voulaient éviter la guerre. Sinon, disaient-ils, puisqu'on leur faisait violence, ils seraient obligés de chercher des alliés qu'ils ne souhaitaient pas autres que ceux qu'ils avaient actuellement. Les Corinthiens leur répondirent que s'ils retiraient les vaisseaux et les Barbares qui étaient devant Epidarmne, ils consentaient à délibérer ; mais qu'en attendant il n'était pas juste qu'on fit d'un côté le siège et qu'on acceptât en même temps un arbitrage (36). Les Corcyréens apostèrent que, si les Corinthiens retiraient les troupes d'Epidamne, ils consentaient à ces propositions ; ils étaient prêts, à condition que des deux côtés on restât sur ses positions, à faire une trêve jusqu'au jugement des arbitres.  
XXIX
. - Les Corinthiens n'écoutèrent aucune de ces propositions ; quand les vaisseaux furent équipés et les alliés arrivés, ils commencèrent par envoyer un héraut pour signifier la guerre aux Corcyréens ; puis, avec soixante-quinze vaisseaux et deux mille hoplites (37), ils mirent le cap sur Epidamne pour livrer bataille aux Corcyréens ; l'armée de mer était commandée par Aristeus fils de Pellichos, Calhcratès fils de Callias et Timanor, fils de Timanthès ; l'armée de terre était commandée par Archétimos fils d'Eurytimos et Isarchidas fils d'Isarchos ; arrivés près d'Actium, sur le territoire d'Anactorion, où se trouve le temple d'Apollon, à l'entrée du golfe d'Ambracie, ils virent venir à leur rencontre monté sur une barque un héraut de Corcyre (38) ; celui-ci leur défendit d'avancer contre eux ; en même temps les Corcyréens équipaient leur flotte, consolidaient de baux neufs les vieux vaisseaux pour les mettre en état de tenir la mer et armaient les autres. Le héraut leur rapporta que les Corinthiens ne consentaient à aucune mesure pacifique ; quand leurs vaisseaux au nombre de quatre-vingts furent équipés (ils en avaient quarante autres au siège d'Epidamne) ils s'avancèrent et les disposèrent pour la bataille. Les Corcyréens remportèrent une grande victoire et détruisirent quinze vaisseaux corinthiens. Le même jour ceux qui assiégeaient Epidamne, en s'emparant de la ville convinrent de vendre les étrangers et de mettre aux fers les Corinthiens, en attendant qu'on fixât leur sort.  
XXX
. - Après le combat naval, les Corcyréens élevèrent un trophée à Leucimnè, promontoire de Corcyre, et mirent à mort les prisonniers qu'ils avaient faits, à l'exception des Corinthiens qui furent mis aux fers (39). Les Corinthiens vaincus et leurs alliés s'étant retirés, les Corcyréens restèrent maîtres de la mer dans ces parages, firent vole vers Leucas, colonie de Corinthe, et ravagèrent une parte de son territoire ; ils brûlèrent Cytlénè, port de radoub des Éléens, pour se venger de ceux-ci qui avaient fourni des vaisseaux et de l'argent aux Corinthiens. La plupart du temps, après la bataille navale, ils demeurèrent maîtres de la mer et, abordant chez les alliés des Corinthiens, ils y commirent des dégâts. Enfin vers la fin de l'été, les Corinthiens, voyant leurs alliés dans une situation critique, envoyèrent des vaisseaux et une armée ; ils campèrent près d'Actium et à Cheimérion de Thesprotide, pour défendre Leucas et les autres villes qui leur étaient dévouées. Les Corcyréens envoyèrent contre eux une flotte et une armée, qui vint s'établir à Leucimnè ; mais il n'y eut aucune rencontre sur mer ; ils passèrent l'été chacun dans leur camp et avec l'hiver ils se retirèrent tous chez eux. 
XXXI
. - Pendant tout le reste de l'année qui suivit le combat naval et l'année suivante, les Corinthiens, irrités de la guerre contre les Corcyréens, construisirent des vaisseaux et consacrèrent tous leurs efforts à équiper une flotte ; ils rassemblèrent des rameurs provenant du Péloponnèse même et du reste de la Grèce, auxquels ils promettaient une solde. A l'annonce de leurs préparatifs les Corcyréens prirent peur ; ils n'étaient liés par traité avec aucun peuple de Grèce et ils n'avaient conclu aucune convention (40) ni avec les Athéniens, ni avec les Lacédémoniens. Aussi décidèrent-ils d'aller trouver les Athéniens pour obtenir leur alliance et tâcher de trouver auprès d'eux quelque secours. A cette nouvelle, les Corinthiens eux aussi vinrent à Athènes ; ils voulaient éviter que la flotte athénienne ne s'unît à la flotte corcyréenne et que les forces combinées ne les empêchassent de mener la guerre comme ils l'entendaient. L'assemblée fut constituée et ils parlèrent contradictoirement. Voici ce que dirent les Corcyréens : 
XXXII
. - "Il est juste, Athéniens, que des gens qui ne vous ont rendu aucun service important et ne sont pas vos alliés, en venant demander de l'aide à autrui, comme nous le faisons maintenant, montrent en premier lieu que leur demande est avantageuse, ou tout au moins n'est pas nuisible ; ensuite que leur reconnaissance sera certaine. S'ils n'établissent pas nettement chacun de ces points, ils ne doivent pas s'irriter en cas d'échec. Les Corcyréens nous ont envoyés vous demander votre alliance, avec la ferme conviction de vous fournir des raisons solides. Car il se trouve que dans notre nécessité actuelle, la conduite que nous avons tenue à votre égard, pour avoir été inconsidérée, s'avère maintenant défavorable. Nous qui, jusqu'à présent, par notre volonté n'avons été les alliés de personne, nous venons maintenant vous demander votre alliance ; c'est précisément ce qui a causé notre isolement dans la présente guerre contre les Corinthiens. Ainsi notre prétendue sagesse d'autrefois, qui nous interdisait d'entrer dans l'alliance d'un autre peuple et de nous associer aux desseins d'autrui, nous paraît maintenant impuissance et faiblesse. Dans le combat naval avec les Corinthiens, nous les avons nous-mêmes repoussés par nos propres forces, mais maintenant qu'ils se disposent à nous attaquer avec des forces plus considérables, rassemblées du Péloponnèse et du reste de la Grèce, nous voyons que nous sommes dans l'impossibilité de vaincre avec nos seuls moyens et que le péril est immense pour nous, si nous succombons. Aussi sommes-nous contraints à vous demander du secours, ainsi qu'à tout autre peuple ; et vous devez nous pardonner, si nous renonçons à notre inaction d'autrefois qui fut inspirée moins par mauvais vouloir que par erreur de jugement.  
XXXIII
. - "La circonstance qui nous fait solliciter votre appui vous sera avantageuse sur bien des points ; tout d'abord vous accorderez de l'aide à un peuple injustement traité et qui ne fait tort à personne ; ensuite, en accueillant des gens qui sont très gravement menacés, par ce bienfait inoubliable vous mériterez ta plus vive des reconnaissances. De plus nous possédons une marine, qui n'est inférieure qu'à la vôtre. Examinez aussi s'il est un avantage plus rare et plus redoutable pour les ennemis, que de voir une puissance dont vous estimerez devoir acheter l'alliance au prix de riches trésors et d'une vive reconnaissance, venir s'offrir d'elle-même à vous de son plein gré, se remettre en vos mains, sans risques et sans frais, et vous apporter en outre l'estime publique ; ceux que vous défendrez vous en auront de la reconnaissance ; vous-mêmes en tirerez une augmentation de votre puissance. Voilà des avantages qui, en tout temps, ont été rarement réunis ; il est peu ordinaire que des gens qui sollicitent du secours apportent à ceux qu'ils appellent à leur aide autant de sécurité et d'éclat qu'ils en doivent recevoir (41), Croire que la guerre où nous pourrions vous être utiles n'aura pas lieu, c'est se tromper : c'est ne pas s'apercevoir que les Lacédémoniens feront la guerre précisément parce qu'ils vous redoutent ; que les Corinthiens sont puissants auprès d'eux et sont vos ennemis ; qu'ils commenceront par nous attaquer, pour se porter ensuite contre vous, car ils craignent dans leur haine commune que nous ne nous unissions contre eux et ils veulent atteindre l'un ou l'autre de ces objectifs : ou nous nuire ou se fortifier eux-mêmes. Il nous faut les devancer : vous en nous accordant votre alliance, nous en la sollicitant ; et mieux vaut prévenir leurs attaques que d'avoir à y riposter.  
XXXIV
. - "S'ils disent qu'il n'est pas juste que vous accueilliez les colons des Corinthiens, qu'ils sachent que toute colonie, lorsqu'elle est bien traitée, honore sa métropole ; mais que mal traitée, elle s'en éloigne. Car si des colons émigrent, ce n'est pas pour être les esclaves, mais les égaux des gens de la métropole. Qu'ils nous aient traités injustement, la chose est évidente quand nous leur avons offert un arbitrage pour l'affaire d'Epidamne, ils ont mieux aimé obtenir le règlement de leurs griefs par les armes que par les moyens légaux. Que leur conduite envers nous qui sommes leurs parents vous serve de leçon : ne vous lassez pas tromper par eux, ne cédez pas immédiatement à leurs prières. Car c'est en évitant de se créer des regrets pour avoir servi ses ennemis qu'on vit avec le moins de dangers. 
XXXV
. - "En nous accueillant vous ne romprez pas le traité conclu avec les Lacédémoniens, puisque nous ne sommes les alliés ni des uns ni des autres. Car il est spécifié dans le traité qu'une ville grecque qui n'est l'alliée de personne peut s'unir à ceux à qui il lui plaira et il serait révoltant qu'eux-mêmes pussent équiper leurs vaisseaux non seulement avec les gens compris dans le traité, mais encore avec d'autres pris dans le reste de la Grèce, et même avec vos sujets, alors qu'ils nous empêcheraient d'entrer dans l'alliance dont il s'agit et de recevoir d'où que ce fût du secours ; et ils nous feraient un crime d'obtenir de vous ce dont nous avons besoin ! C'est nous qui aurons de bien plus graves griefs, si nous ne l'obtenons pas ! Est-il possible que vous nous repoussiez, quand nous sommes en danger, nous qui ne sommes pas vos ennemis ? Non seulement vous ne vous opposerez pas à ceux qui sont vos ennemis et qui déjà s'avancent, mais de plus vous les laisseriez sans protester accroître leurs forces même sur les pays qui vous sont soumis ; ce serait bien injuste ! Il faut ou les empêcher de tirer des mercenaires de chez vous, ou nous envoyer du secours dans la mesure du possible, et surtout nous admettre dans votre alliance et nous secourir ouvertement. Nous vous l'avons dit dès le début, nombreux sont les avantages que nous vous indiquons le plus grand, le plus propre à vous décider, c'est que nos ennemis sont les mêmes (42), qu'ils sont forts et capables de nuire à ceux qui se détacheront d'eux. C'est une alliance avec une puissance maritime et non avec une puissance continentale qui vous est offerte ; la refuser vous causerait une perte bien plus grande. L'essentiel pour vous est de ne laisser personne acquérir une marine ; sinon, d'avoir, si vous le pouvez, l'amitié du peuple le plus puissant sur mer.  
XXXVI
. - "Que celui qui reconnaît la justesse de ces arguments, mais craint en se lassant convaincre de rompre la trêve, sache que la peur qu'il inspire, appuyée sur la force, effrayera davantage les ennemis, tandis que la sécurité que son refus lui donnera, dénuée de cette force, inspirera moins de crainte à de puissants ennemis. II faut savoir que c'est davantage sur le sort d'Athènes que sur celui de Corcyre que porte la présente délibération ; et c'est ne pas prendre le meilleur parti, si vous ne considérez que le présent, quand il s'agit d'une guerre prochaine et presque commencée et si vous hésitez à vous ranger aux côtés d'une ville dont la situation et l'inimitié sont peur vous de la plus grande importance. Son emplacement est des plus avantageux pour qui se rend en Italie et en Sicile ; elle peut empêcher une flotte d'aller de ces pays dans le Péloponnèse et interdire le passage du Péloponnèse dans ces contrées. Sur les autres points elle présente de très grands avantages. Bref, à envisager la question tant dans l'ensemble que dans les détails, sachez pour la raison suivante ne pas nous abandonner : il y a chez les Grecs trois marines importantes : la vôtre, la nôtre et celle des Corinthiens ; si vous laissez se joindre les deux dernières, si les Corinthiens tombent sur nous à l'improviste, vous aurez à combattre à la fois contre les Corcyréens et les Péloponnésiens. Mais si vous nous accueillez, vous pourrez les combattre avec des vaisseaux plus nombreux grâce aux nôtres." Telles furent les paroles des Corcyréens. Les Corinthiens à leur tour parlèrent ainsi :  
XXXVII
. - "Puisque ces gens de Corcyre ne se sont pas contentés dans leur discours de demander votre alliance ; puisqu'ils ont déclaré qu'ils étaient victimes de notre injustice et que c'est à tort que nous leur faisons la guerre, il nous faut d'abord répondre à ces deux griefs ; il nous faut ensuite poursuivre notre discours, afin que vous connaissiez plus sûrement le bien-fondé de notre demande et que vous ne repoussiez pas sans bonnes raisons les prières auxquelles sont réduits les Corcyréens. C'est par sagesse, prétendent-ils, qu'ils n'ont encore accepté l'alliance de personne ; mais c'est par scélératesse et non par vertu qu'ils ont gardé cette attitude ; ils ne voulaient avoir aucun allié, ni aucun témoin de leurs injustices ; ils ne voulaient pas non plus s'abaisser à demander l'aide d'autrui. En même temps, la situation indépendante de leur ville leur permet d'être les arbitres de ceux qu'ils maltraitent, aussi refusent-ils d'avoir envers eux à se conformer à des traités, car ils naviguent très peu chez les autres, tandis que les autres sont forcés de venir aborder chez eux. Voilà l'explication de ce bel isolement dont ils se font gloire ; ce n'est pas pour éviter de commettre des injustices avec d'autres, mais pour en commettre seuls ; ils veulent, quand ils sont forts, exercer la violence, tirer des avantages en secret, et se montrer impudents quand ils ont exercé leurs rapines. S'ils étaient d'honnêtes gens, comme ils le prétendent, plus ils sont à l'abri des attaques, plus il leur serait possible de montrer leur vertu en recourant à la justice dans leurs différends avec autrui.  
XXXVIII
. - "Mais ils sont loin de se comporter ainsi envers les autres et envers nous-mêmes. Quoiqu'ils soient nos colons, ils ont fait défection en toute circonstance et maintenant ils nous font la guerre, sous prétexte qu'ils n'ont pas été envoyés en colonie pour subir l'injustice. De notre côté nous ripostons que nous n'avons pas fondé leur colonie pour être insultés par eux, mais pour être leurs chefs et recevoir d'eux les hommages ordinaires. Nos autres colonies nous honorent ; bien plus, elles nous aiment. Il serait étrange, que, plaisant à la plupart d'entre elles, nous déplaisions à eux seuls. Nous aurons mauvaise grâce à venir les attaquer, si l'offense n'avait pas dépassé la mesure ; même si nous avions des torts, il serait convenable pour eux de céder à notre ressentiment et il serait honteux pour nous d'opposer la violence à leur modération. Mais leur insolence et la licence que leur donnent leurs richesses leur ont fait commettre bien des fautes à notre égard, entre autres celle-ci : quand Epidamne, notre colonie, était dans le malheur, ils ne la revendiquaient pas ; mais quand nous sommes venus à son secours, ils l'ont prise de force et veulent la garder.  
XXXIX
. - Ils prétendent aussi qu'ils ont consenti tout d'abord à accepter le jugement des arbitres ; mais quand on fait appel à l'arbitrage, il ne faut pas commencer par assurer sa supériorité et sa sûreté, il faut avoir mis d'accord, avant d'entamer le procès, ses actes avec ses paroles. Ce n'est pas avant d'assiéger Epidamne qu'ils ont fait cette offre spécieuse d'un arbitrage, mais quand ils ont pensé que nous ne resterions pas indifférents à cet affront. Coupables de cette première faute, ils viennent ici vous demander encore, non pas votre alliance, mais votre complicité et vous supplier de les accueillir, quand ils se sont déjà séparés de nous. C'est quand ils n'avaient rien à redouter, qu'ils auraient dû venir et non au moment où nous sommes victimes de leurs injustices et où ils sont en danger. Vous qui n'avez eu jadis aucune part à leur puissance, vous ne leur accorderez pas maintenant votre secours ; vous qui n'avez pas participé à leurs fautes, vous ne vous rendrez pas leurs complices à nos yeux ; non, il eût fallu que vous ayez partagé depuis longtemps leur puissance pour avoir le droit aujourd'hui d'être associés aux conséquences.  
XL
. - "Que les griefs que nous apportons ici sont fondés, que ces gens -là sont coupables de violence et de cupidité, la preuve est faite. Aussi faut-il comprendre que vous ne sauriez les accueillir justement. Car s'il est spécifié dans le traité que chacune des cités qui n'y figurent pas peut se ranger au parti qui lui plaît, cette clause ne s 'applique pas à celles qui veulent nuire aux autres, maïs à celles qui, ne refusant pas l'autorité d'autrui, ont besoin d'assurer leur défense, et à celles qui plus sages n'apportent pas à qui les accueille la guerre au lieu de la paix. C'est ce qui vous arriverait, si nous ne parvenions pas à vous persuader ; vous ne deviendriez pas seulement leurs auxiliaires, loin d'être nos alliés, vous deviendrez nos ennemis ; car si vous prenez leur parti, nécessairement c'est avec vous qu'ils se défendront contre nous. Aussi l'attitude la plus juste pour vous est de vous tenir en dehors des deux parts ; sinon, c'est plutôt de venir avec nous. Car vous êtes liés par un traité avec les Corinthiens et vous n'avez même jamais conclu de trêve (43) avec les Corcyréens. Vous ne sauriez établir la loi d'accueillir ceux qui se rebellent. Nous-mêmes, quand les Samiens se révoltèrent, quand les Péloponnésiens se trouvèrent divisés sur la question de savoir s'il fallait leur porter secours, nous n'avons pas voté contre vous ; nous avons été d'avis que chacun châtiât ses propres alliés. Si vous accueillez, si vous secourez des coupables, on verra autant de vos sujets recourir à notre protection et votre loi tournera plus à votre désavantage qu'au nôtre.  
XLI
. - "Tels sont les droits que nous avons envers vous ils sont conformes aux lois de la Grèce ; d'autre part, nous avons un juste titre à votre bienveillance. Comme nous ne sommes ni assez vos ennemis pour vous nuire, ni assez vos amis pour abuser de la situation, nous prétendons qu'il faut nous payer de réciprocité. Avant les guerres médiques dans votre lutte contre les Éginètes, au moment où vous manquiez de vaisseaux longs, vous en avez obtenu vingt des Corinthiens. Ce service et celui que nous vous avons rendu contre les Samiens, en empêchant les Péloponnésiens de venir à leur secours, vous ont permis de vaincre les Éginètes et de châtier les Samiens : et cela dans des circonstances, où les hommes marchant contre leurs ennemis négligent toute autre considération que celle de la victoire ; où ils comptent parmi leurs amis ceux qui les servent, eussent-ils été autrefois leurs ennemis, et comme ennemis ceux qui s'opposent à leurs desseins, même s'ils se trouvent être leurs amis, tant ils sacrifient jusqu'à leurs propres intérêts pour satisfaire à la passion de vaincre du moment.  
XLII
. - "Réfléchissez bien à ces faits ; que les jeunes gens les apprennent de leurs aînés et jugent bon de nous traiter comme nous vous avons traités. Qu'on ne s'imagine pas que ces raisons sont justes, mais que votre intérêt est différent, en cas de guerre. L'intérêt est surtout du côté de celui qui commet le moins de fautes. Car les résultats de cette guerre, dont les Corcyréens se servent pour vous effrayer et vous inviter à commettre l'injustice, sont encore incertains ; il n'est pas digne de vous de vous laisser emporter par cette crainte, au risque de provoquer la haine manifeste et immédiate des Corinthiens. Mieux vaut effacer la méfiance que vous avez suscitée à propos de Mégare (44) ; car le service qu'on a rendu en dernier lieu, s'il vient à propos, et même s'il est léger, peut effacer un tort plus grand. Ne vous laissez pas entraîner non plus par la considération qu'ils vous apportent un appui naval important. Il vaut mieux ne pas se montrer injuste envers des égaux que se laisser entraîner par l'apparence et avec mille risques obtenir la supériorité.  
XLIII
. - "Puisque nous sommes tombés dans la situation qui a inspiré notre réponse aux Lacédémoniens que chacun eût à châtier ses propres alliés, nous vous demandons maintenant la même attitude : puisque nous vous avons aidés par notre vote, ne nous faites pas tort par le vôtre. Rendez-nous la pareille. Reconnaissez que c'est maintenant ou jamais que celui qui nous sert paraîtra notre ami et celui qui se dresse contre nous notre ennemi. N'accueillez pas malgré nous les Corcyréens comme alliés ; ne favorisez pas leurs injustices. En leur refusant votre aide vous agirez comme il convient et vous prendrez pour vous-mêmes le meilleur parti."  
XLIV
. - Telles furent les paroles des Corinthiens . Les Athéniens, après avoir écouté les deux discours, tinrent deux assemblées. Dans la première ils approuvèrent néanmoins les raisons des Corinthiens, dans la seconde ils revinrent sur leur décision, mais ne voulurent pas conclure avec les Corcyréens une alliance par laquelle ils déclareraient avoir mêmes amis et mêmes ennemis ; car si les Corcyréens leur demandaient de s'unir à une expédition contre Corinthe, la trêve conclue avec les Lacédémoniens se serait trouvée rompue ; mais par une alliance seulement défensive, ils décidèrent de se porter secours les uns aux autres, au cas où une expédition aurait lieu contre Corcyre, contre Athènes, ou contre les alliés de l'une ou l'autre cité. Car la guerre contre les Péloponnésiens paraissait inévitable et les Athéniens ne voulaient pas abandonner aux Corinthiens une cité possédant une aussi forte marine. On préférait voir les peuples aux prises les uns avec les autres, afin que les Corinthiens et les autres cités ayant une marine fussent affaiblis, quand les Athéniens entreraient en guerre. D'ailleurs l'île de Corcyre leur paraissait bien située sur la route de l'Italie et de la Sicile (45).  
XLV
. - C'est à cette pensée que les Athéniens obéirent en accordant leur alliance aux Corcyréens. Peu de temps après le départ des Corinthiens, ils envoyèrent aux Corcyréens un secours de dix vaisseaux. A leur tête se trouvaient Lacédémonios, fils de Cimon (46), et Diotimos, fils de Strombichos, et Protéas, fils d'Epiclès. Les Athéniens leur prescrivirent de ne pas engager la bataille avec les Corinthiens, sauf au cas où ceux-ci voudraient débarquer à Corcyre ou sur quelques-uns des territoires lui appartenant. En ce cas, ils devaient tout faire pour les en empêcher. Cette recommandation avait pour but d'éviter la rupture de la trêve. Les navires arrivèrent à Corcyre.  
XLVI
. - Les Corinthiens, une fois leurs préparatifs terminés, se dirigèrent vers Corcyre avec cent cinquante vaisseaux. Les Éléens en avaient fourni dix ; les Mégariens, douze ; les Leucadiens, douze ; les Ambraciotes, vingt-sept ; les habitants d'Anactorion, un, et les Corinthiens, quatre-vingt-dix. Il y avait des généraux pour chacun de ces détachements ; les Corinthiens en avaient cinq, dont Xénocléidès, fils d'Euthyclès. Ils se rassemblèrent sur le côté qui regarde Corcyre, puis ils parurent de Leucas et allèrent aborder à Cheimérion (47) en Thesprotide. C'est un port que surplombe une ville quelque peu éloignée de la mer, nommée Ephyrè, appartenant à l'Eléatide, district de la Thesprotide. Le lac Achéron vient non loin de là se jeter dans la mer. Le fleuve Achéron, qui traverse la Thesprotide, se jette dans ce lac, qui lui a emprunté son nom. Un autre fleuve, le Thyamis, arrose aussi cette région, séparant la Thesprotide de la Cestrinè. Entre ces deux fleuves se dresse le cap de Cheimérion ; c'est à cet endroit du rivage que les Corinthiens vinrent aborder et établir leur camp.  
XLVII
. - A l'annonce de leur approche, les Corcyréens équipèrent cent dix vaisseaux sous le commandement de Miciadès, d'Aesimidès et d'Eurybatos ; ils établirent leur camp dans une des îles qu'on appelle Sybota. Ils avaient avec eux les dix vaisseaux athéniens. Leurs troupes de terre, avec mille hoplites de Zacynthe venus à leur secours, étaient installées sur le promontoire de Leucimnè. Les Corinthiens avaient également comme auxiliaires sur le continent un grand nombre de Barbares, car les habitants de cette région ont été de tout temps leurs allés.   
XLVIII
. - Leurs préparatifs terminés, les Corinthiens, munis de trois jours de vivres, quittèrent de nuit Cheimérion, avec l'intention de livrer bataille. Au lever du jour, ils aperçurent en pleine mer la flotte de Corcyre, qui s'avançait contre eux. A cette vue les deux flottes se rangèrent en bataille : à l'aile droite des Corcyréens se trouvaient les vaisseaux athéniens ; l'autre aile était tenue par les Corcyréens, qui avaient réparti leurs vaisseaux en trois divisions commandées chacune par un stratège. Tel était l'ordre de bataille des Corcyréens, Les navires de Mégare et d'Ambracie occupaient l'aile droite de la flotte corinthienne ; le centre état tenu par les alliés, chacun à part. Les Corinthiens en personne étaient à l'aile gauche avec les vaisseaux les plus rapides face aux Athéniens et à l'agile droite de la flotte de Corcyre.  
XLIX
. - Quand les signaux (48) eurent été hissés de part et d'autre, le combat s'engagea. Des deux côtés, les ponts étaient couverts d'hoplites, d'archers et de gens armés de javelots, disposés selon l'ancienne façon de combattre assez maladroitement. On se battait avec plus de vigueur que d'habileté. La plupart du temps on eût dit un combat sur terre. Une fois aux prises, on ne pouvait se dégager facilement en raison du nombre et de l'entassement des navires ; on attendait la victoire principalement des hoplites rangés sur les ponts ; au cours du combat les vaisseaux restaient immobilisés. On ne cherchait pas à forcer la ligne ennemie et l'on combattait avec moins de science que de courage et de violence. Sur tous les points le combat n'était que tumulte et confusion extrêmes. Les vaisseaux athéniens chargés d'assister les Corcyréens, au cas où ils seraient en infériorité, causaient de l'effroi aux adversaires, mais les stratèges se conformant aux instructions d'Athènes n'attaquaient pas. C'était surtout l'aile droite des Corinthiens qui se trouvait en danger : les Corcyréens avec vingt vaisseaux la mirent en fuite, la dispersèrent, la poursuivirent dans la direction de la côte jusqu'au camp ; puis les hommes débarquèrent, brûlèrent les tentes abandonnées après les avoir pillées. De ce côté donc les Corinthiens étaient vaincus et les Corcyréens victorieux. Mais à gauche où ils se trouvaient en personne, les Corinthiens l'emportaient nettement, car les Corcyréens, déjà en infériorité, se trouvaient affaiblis par l'absence des vingt vaisseaux occupés à la poursuite de l'ennemi. Quand les Athéniens virent les Corcyréens qui succombaient, ils accoururent à leur secours avec moins d'hésitation ; tout d'abord, ils s'étaient tenus à quelque distance, évitant l'abordage. Mais, quand ils virent les Corcyréens en fuite et les Corinthiens s'acharnant à leur poursuite, chacun se mit à l'œuvre ; on ne fit plus aucune distinction et Corinthiens et Athéniens furent contraints d'en venir aux mains.  
L
. - Après la déroute, les Corinthiens ne remorquèrent pas les coques des bâtiments ayant des voies d'eau ; mais parcourant le lieu du combat ils cherchaient à massacrer les équipages et non à les faire prisonniers. Ils ne distinguaient pas leurs propres alliés, car ils ignoraient la défaite de l'aile droite. Comme les deux flottes étaient nombreuses et qu'elles couvraient une grande surface, il était difficile, dans la confusion où elles se trouvaient, de distinguer entre vainqueurs et vaincus. Par le nombre des vaisseaux, ce combat entre Grecs fut le plus considérable qui eût été livré jusqu'alors. Les Corinthiens poursuivirent les Corcyréens jusqu'à terre, puis ils rassemblèrent les débris des bâtiments et leurs morts ; ils en recueillirent la plus grande partie qu'ils ramenèrent aux îles Sybota, port désert de la Thesprotide où se trouvait l'armée des Barbares auxiliaires. Après quoi, ils se rallièrent et cinglèrent contre les Corcyréens. Ceux-ci avec les bâtiments en état de tenir la mer et ceux qui leur restaient, renforcés des navires athéniens, partirent à leur rencontre, car ils craignaient une descente sur leur territoire. Il était déjà tard et on commençait à chanter le péan (49), comme si la bataille allait s'engager, quand aussitôt les Corinthiens se mirent à ramer sens arrière : ils avaient vu vingt vaisseaux athéniens arriver dans leur direction ; c'étaient les vaisseaux qui après le départ des dix premiers avaient été envoyés d'Athènes. On y avait craint, ce que les faits devaient confirmer, la défaite des Corcyréens et l'insuffisance à les secourir des dix premiers navires.  
LI
.
- Les Corinthiens les aperçurent les premiers. Soupçonnant qu'il survenait plus de vaisseaux athéniens qu'ils n'en voyaient, ils se retirèrent lentement. Les Corcyréens ne pouvaient les voir, car ils dérobaient leur marche, aussi furent -ils étonnés de la retraite des Corinthiens. Enfin quelques-uns ayant aperçu ces vaisseaux qui venaient dans leur direction, eux aussi firent demi-tour. C'était au crépuscule : les Corinthiens virèrent de bord et rompirent le combat. Ainsi chacun se retira de son côté et la bataille prit fin à la tombée de la nuit. Les Corcyréens avaient leur camp à Leucimnè ; ces vingt vaisseaux d'Athènes, sous le commandement de Glaucon fils de Léagros et d'Andocidès fils de Leogoras, s'avancèrent à travers les morts et les débris de navires et gagnèrent le camp, peu de temps après avoir été aperçus. Les Corcyréens, dans l'obscurité, avaient craint que ce ne fussent des vaisseaux ennemis ; ensuite ils les reconnurent et les reçurent dans le port.  
LII
.
- Le lendemain, les trente vaisseaux d'Athènes et tous ceux de Corcyre en état de tenir la mer gagnèrent le large et mirent le cap vers le port des îles Sybota, où mouillaient les Corinthiens ; ils voulaient voir si l'adversaire engagerait la bataille. Celui-ci mit les vaisseaux à flot, se rangea au large en ordre de bataille, mais n'engagea pas le combat. Les Corinthiens ne se montraient pas décidés à entamer l'action en raison des bâtiments intacts qui venaient d'arriver d'Athènes ; de plus, bien des difficultés les arrêtaient : la garde des prisonniers qu'ils avaient embarqués ; l'absence, sur une côte écartée, des moyens de réparer leurs vaisseaux. Ils se préoccupaient davantage de se ménager des possibilités de retraite ; car ils craignaient que les Athéniens, qui pour en être venus aux mains devaient estimer la trêve rompue, ne les empêchassent de s'échapper. 
LIII. - Les Corinthiens décidèrent d'embarquer sur une chaloupe (50) des hommes dépourvus de caducée (51) de les envoyer aux Athéniens pour sonder leurs intentions. Par leur entremise ils leur dirent : "Vous commettez une injustice, Athéniens, en commençant la guerre et en rompant la trêve. Vous voulez nous empêcher de châtier nos ennemis, vous prenez les armes contre nous. S'il est dans vos intentions de nous empêcher de débarquer à Corcyre ou ailleurs à notre gré, si vous voulez rompre la trêve, commencez par vous emparer de nos personnes et traitez-nous en ennemis." Telles furent leurs paroles. Ceux des Corcyréens qui les entendirent du camp s'écrièrent qu'il fallait immédiatement s'emparer d'eux et les mettre à mort. Mais les Athéniens leur firent cette réponse : "Nous ne commençons pas la guerre, Péloponnésiens, et nous ne rompons pas la trêve ; nous sommes venus au secours des Corcyréens, que voici et qui sont nos alliés. Si vous voulez aller ailleurs, nous ne vous en empêchons pas. Mais si vous vous dirigez vers Corcyre ou vers quelque autre place qui en dépende, nous ferons tout notre possible pour vous en empêcher."
LIV
.
- Telle fut la réponse des Athéniens. Les Corinthiens alors se disposèrent à retourner chez eux et dressèrent un trophée (52) à Sybota, mais sur le continent. Les Corcyréens recueillirent les débris de vaisseaux et les morts qui avaient été portés dans leur direction par le courant et le vent ; celui-ci s'était élevé pendant la nuit et les avait dispersés. En signe de victoire ils élevèrent, eux aussi, un trophée à Sybota, dans l'île. Ainsi des deux côtés, on s'attribua la victoire ; et voici pourquoi les Corinthiens avaient eu l'avantage dans le combat jusqu'à la nuit ; ils avaient pu recueillir la plupart des débris de leurs vaisseaux et de leurs morts ; ils avaient fait au moins mille prisonniers ; ils avaient coulé environ soixante-dix vaisseaux ; aussi élevèrent-ils un trophée. Les Corcyréens de leur côté avaient détruit environ trente bâtiments ; après l'arrivée des Athéniens, ils avaient recueilli aussi les débris des vaisseaux et leurs morts ; la veille les Corinthiens, à la vue des vaisseaux athéniens, avaient fait marche arrière, puis s'étaient retirés ; une fois les Athéniens sur le lieu du combat, ils n'avaient pas quitté l'abri de Sybota. Telles furent leurs raisons d'ériger un trophée. Ainsi, des deux parts, on estimait avoir remporté la victoire.  
LV
.
- Les Corinthiens, en s'en retournant chez eux, s'emparèrent par surprise d'Anactorion, ville située à l'entrée du golfe d'Ambracie ; elle leur appartenait en commun avec les Corcyréens ; ils y établirent des colons corinthiens, puis se retirèrent. Ils vendirent huit cents Corcyréens, qui étaient esclaves, ils gardèrent en prison deux cent cinquante citoyens qu'ils traitèrent avec beaucoup d'égards ; ils espéraient qu'une fois rentrés à Corcyre, ils gagneraient la ville à leur cause, car c'étaient pour la plupart les plus riches de la cité. C'est ainsi que Corcyre l'emporta dans la guerre sur les Corinthiens. Les vaisseaux d'Athènes se retirèrent. Voilà la première cause de la guerre entre les Corinthiens et les Athéniens, à qui les premiers reprochaient de s'être joints aux Corcyréens dans le combat naval en pleine paix.  
LVI
.
- Immédiatement après ces événements, d'autres motifs de guerre s'élevèrent entre les Athéniens et les Péloponnésiens. Les Corinthiens cherchaient à se venger ; les Athéniens devinaient leur haine ; ils donnèrent l'ordre aux habitants de Potidée (53), sur l'isthme de Pallénè, qui, tout en étant colons de Corinthe, étaient leurs alliés et leurs tributaires (54), de détruire leurs murs du côté de Pallénè, de donner des otages, de chasser les Épidémiurges (55) et de ne plus recevoir à l'avenir ceux que les Corinthiens leur envoyaient chaque année. Les Athéniens craignaient que Perdiccas (56) et les Corinthiens ne les poussassent à la révolte et n'entraînassent avec eux leurs alliés de Thrace. 
 LVII.
- Telles furent les dispositions prises à l'égard des Potidéates par les Athéniens aussitôt après la bataille navale de Corcyre. Déjà les Corinthiens ne dissimulaient plus leur hostilité ; de plus Perdiccas fils d'Alexandre, auparavant allié et ami des Athéniens, s'était déclaré contre eux. Or, il l'avait fait, parce que Philippos son frère et Derdas, qui s'étaient ensemble révoltés contre lui, avaient obtenu l'alliance des Athéniens. La crainte lui fit envoyer une députation à Lacédémone pour susciter les Péloponnésiens contre Athènes ; en même temps il cherchait à gagner à sa cause tes Corinthiens pour obtenir la défection de Potidée. Il entamait des négociations pour soulever les Chalcidiens et les Bottiaees de Thrace. Comme leurs territoires étaient limitrophes, il estimait qu'avec leur alliance il lui serait plus facile de conduire la guerre. Les Athéniens, se doutant de ses intentions, voulurent prévenir la révolte de leurs villes. Comme ils avaient envoyé trente navires, mille hoplites dans cette région avec Archestratos, fils de Lycomédès, et quatre autres stratèges, ils donnèrent l'ordre à ces commandants de la flotte de prendre des otages parmi les habitants de Potidée, de faire raser la muraille et de surveiller les villes des alentours pour empêcher leur défection.  
LVIII
.
- Les Potidéates envoyèrent à Athènes une ambassade pour la détourner de faire des changements à leur statut. Ils allèrent aussi à Lacédémone, accompagnés des Corinthiens, pour y obtenir du secours en cas de besoin. Ils étaient depuis longtemps à Athènes qu'ils n'avaient encore rien obtenu ; au contraire, les vaisseaux qu'on envoyait contre la Macédoine et contre eux prenaient la mer. En revanche, les autorités de Lacédémone leur promirent, au cas où les Athéniens attaqueraient Potidée, de faire une incursion en Attique ; ils saisirent cette occasion de faire défection avec les Chalcidiens et les Bottiaees, en s'engageant par un serment commun. Perdiccas persuada aux Chalcidiens de quitter les villes du littoral, de les détruire (57), de s'installer dans l'intérieur des terres à Olynthe et de fortifier uniquement cette ville ; à ces émigrants Perdiccas accorda des terres lui appartenant en Mygdonie, près du lac Bolbè, pour tout le temps que durerait la guerre contre les Athéniens. Ces peuples rasèrent leurs villes, se transportèrent à Olynthe et se préparèrent à la guerre.  
LIX
.
- Les trente vaisseaux athéniens arrivent sur les côtes de Thrace ; la révolte de Potidée et des autres villes est chose accomplie. Les stratèges estiment qu'avec les seules troupes dont ils disposent ils ne peuvent lutter contre Perdiccas et les villes soulevées. Aussi se tournent-ils vers la Macédoine, qui était primitivement leur but. Ils s'y établissent et joignent leurs troupes à celles de Philippos et des frères de Derdas, qui de l'intérieur du pays y avaient pénétré avec leur armée.  
LX
.
- Sur ces entrefaites, les Corinthiens, apprenant la révolte de Potidée et la présence des vaisseaux athéniens sur les côtes de Macédoine, craignent pour la ville et estiment que le péril les vise directement. Ils envoient des volontaires corinthiens et des mercenaires levés dans le reste du Péloponnèse : en tout seize cents hoplites et quatre cents hommes d'infanterie légère (58). A leur tête se trouvait Aristeus, fils d'Adeimantos. La plupart des Corinthiens l'avaient suivi comme volontaires par amitié pour lui et lui-même avait de tout temps lié amitié avec les Potidéates. Cette expédition arrive sur les côtes de Thrace quarante jours après la révolte de Potidée.  
LXI
.
- Immédiatement la nouvelle parvint à Athènes que les villes s'étaient soulevées. En apprenant que les troupes commandées par Aristeus étaient arrivées, Athènes envoie contre les villes révoltées deux mille hoplites et quarante vaisseaux. A leur tête se trouvait Callias, fils de Calliadès, avec quatre autres stratèges. Arrivés en Macédoine ils rencontrent les mille hoplites qui y étaient déjà et qui, maîtres de Thermè, assiégeaient Pydna. Ils se joignirent à eux et assiégèrent Pydna. Comme l'affaire de Pydna les pressait et qu'Aristeus était arrivé, ils se voient contraints de conclure une convention et une alliance avec Perdiccas. Enfin ils lèvent le camp et évacuent la Macédoine. Ils arrivent à Béroea, de là marchent sur Strepsa et tentent de s'emparer de cette ville. N'ayant pu la prendre, ils s'avancent par terre vers Potidée, avec les trois mille hoplites athéniens, un grand nombre d'alliés et six cents cavaliers macédoniens, commandés par Philippos et Pausanias ; pendant ce temps, soixante-dix vaisseaux longeaient la côte. En marchant à petites étapes, ils parvinrent le troisième jour à Gigônos où ils établirent leur camp (59).  
LXII
.
- Les Potidéates et les Péloponnésiens sous la conduite d'Aristeus attendaient les Athéniens et campaient près d'Olynthe dans l'isthme. Ils avaient établi un marché hors de la ville. Les alliés avaient nommé Aristeus commandant de toute l'infanterie et Perdiccas de la cavalerie. Ce dernier venait de quitter à nouveau le parti des Athéniens et s'était joint aux Potidéates, après avoir mis à la tête de ses troupes pour le remplacer Iolaos. Aristeus se proposait, avec les troupes qu'il avait dans l'isthme, de surveiller l'arrivée des Athéniens ; les Chalcidéens et les alliés, qui étaient hors de l'isthme, ainsi que les deux cents cavaliers de Perdiccas devaient attendre à Olynthe. Lorsque les Athéniens s'avanceraient, ils les prendraient à revers et les encercleraient. De son côté Callias, stratège athénien, et ses collègues envoient à Olynthe les cavaliers macédoniens de Philippos avec une petite troupe alliée. Leur mission consistait à empêcher les ennemis d'opérer leur jonction et de secourir Potidée. Ils levèrent le camp et s'avancèrent dans la direction de cette ville. Arrivés à l'isthme, ils virent l'ennemi qui paraissait se disposer à la bataille ; eux aussi, ils prirent leurs emplacements de combat. Peu de temps après, on en vint aux mains. L'aile d'Aristeus, les troupes corinthiennes et autres qui étaient à ses côtés, mirent en fuite les ennemis qui leur faisaient face et les poursuivirent au loin. Mais le reste des troupes, composé des Potidéates et des Péloponnésiens, fut vaincu par les Athéniens et se réfugia à l'intérieur de la place.  
LXIII
.
- En revenant de la poursuite, Aristeus, voyant le reste de l'armée vaincu, se demanda avec inquiétude de quel côté il tenterait de s'échapper du côté d'Olynthe ou dans la direction de Potidée ? Il se résolut enfin à former ses troupes en une masse compacte et à foncer au plus court vers Potidée. II s'avança, mais non sans difficulté, par la côte le long de la digue malgré l'état de la mer : il perdit quelques-uns de ses hommes, mais en sauva le plus grand nombre. Ceux qui venaient d'Olynthe au secours des Potidéates (la distance est d'environ soixante stades (60) et le terrain n'est pas accidenté), dès le début du combat et voyant qu'on élevait les signaux (61), s'avancèrent pour leur venir en aide ; les cavaliers macédoniens se rangèrent en bataille pour empêcher la manoeuvre. Mais bientôt la victoire appartint aux Athéniens ; les signaux furent abaissés. Alors les troupes firent demi-tour dans la direction d'Olynthe et les Macédoniens rejoignirent les Athéniens. D'un coté comme de l'autre la cavalerie ne donna pas. Après le combat les Athéniens dressèrent un trophée, et, par une convention, laissèrent les Potidéates enlever leurs morts. Ceux-ci et leurs alliés ne perdirent pas moins de trois cents hommes ; les Athéniens en perdirent cent cinquante (62), parmi lesquels leur stratège Callias.  
LXIV
.
- Les Athéniens immédiatement élevèrent un mur du côté de l'isthme et y mirent des troupes ; mais la partie qui regardait Pallénè n'était pas fortifiée. Ils jugeaient qu'ils n'étaient pas en état de garder la région de l'isthme et de jeter en même temps des troupes à Pallénè pour y faire des fortifications. Ils craignaient, au cas où ils se diviseraient, d'être attaqués par les Potidéates et leurs alliés. Lorsqu'à Athènes on apprit que du côté de Pallénè il n'avait pas été élevé de rempart, on envoya seize cents hoplites athéniens sous le commandement de Phormion, fils d'Asopios. Phormion arriva à Pallénè, prit Aphytis comme base d'opération, puis poussa ses troupes dans la direction de Potidée, en avançant par petites étapes et en dévastant le pays. Personne ne se présentant pour lui livrer combat, il éleva un retranchement pour bloquer Potidée du côté de Pallénè. Ainsi le siège de Potidée se poursuivait vivement sur terre des deux côtés et sur mer la flotte était mouillée en face.  
LXV
.
- Potidée se trouvant bloquée, Aristeus ne voyait plus aucun espoir de salut ; il eût fallu que contre toute attente quelque secours vînt du Péloponnèse ou d'ailleurs. Il fut d'avis, qu'à l'exception de cinq cents hommes, les autres profitassent d'un vent favorable pour quitter la elle par mer. Ainsi les vivres pourraient durer plus longtemps. Il proposait de demeurer avec les assiégés. Son avis ne prévalut pas. Alors prenant ses dispositions à l'intérieur et voulant pourvoir le mieux possible à l'extérieur, il sortit par mer, en réussissant à échapper à la surveillance des Athéniens. Il demeura en Chalcidique, y fit quelques opérations, tendit près de Sermylè une embuscade, où il fit périr beaucoup d'hommes. Il négocia avec le Péloponnèse pour en obtenir quelques secours. Par ailleurs quand Phormion eut terminé le blocus de Potidée et reçu les seize cents hommes de renfort, il ravagea la Chalcidique et la Bottique, où il s'empara de quelques villes. 
LXVI
.
- Tels furent les griefs qu'avaient les uns contre les autres les Athéniens et les Péloponnésiens ; les Corinthiens se plaignaient que les Athéniens bloquassent Potidée, qui était une de leurs colonies et où se trouvaient des Corinthiens et des Péloponnésiens. Les Athéniens, de leur côté, accusaient les Péloponnésiens d'avoir poussé à la révolte une ville qui était leur alliée et qui leur devait tribut ; de plus, ils étaient venus ouvertement combattre dans les rangs des Potidéates. Néanmoins la guerre n'avait pas encore éclaté. L'armistice durait toujours, car c'était de leur propre initiative que les Corinthiens avaient agi (63). 
LXVII. - Ceux-ci, pendant le siège de Potidée, ne demeuraient pas inactifs, car ils avaient des hommes à l'intérieur de la place et ils craignaient pour la ville. Immédiatement ils convoquèrent à Lacédémone leurs alliés et, une fois arrivés, ils se mirent à accabler de reproches les Athéniens, parce qu'ils avaient rompu la trêve et faisaient tort aux Péloponnésiens. Les Éginètes (64), par crainte des Athéniens, n'envoyèrent pas ouvertement une ambassade, mais en secret ils se joignaient aux autres pour pousser à la guerre, disant qu'ils n'avaient plus la liberté que leur garantissait le traité. Les Lacédémoniens convoquèrent leurs alliés et tous ceux qui se prétendaient victimes des Athéniens et, s'étant réunis à la manière habituelle, ils les invitèrent à prendre la parole. Chaque cité formula séparément ses griefs. Les Mégariens firent entendre plusieurs sujets de plaintes importantes, et particulièrement celui-ci : contrairement au traité, ils se trouvaient écartés des ports au pouvoir des Athéniens et du marché d'Athènes. Les Corinthiens se firent entendre les derniers après avoir laissé les autres exciter la colère des Lacédémoniens et parlèrent ainsi :  
LXVIII
.
- "La bonne foi qu'on reconnaît dans votre administration intérieure et dans vos relatons privées vous disposera à accueillir avec une excessive méfiance les griefs que nous pouvons avoir contre autrui. Si vous y gagnez en modération, vous ne montrez pas une grande compréhension des questions extérieures. Souvent nous vous avons prévenus des dangers qui nous menaçaient du fait des Athéniens ; chaque fois vous avez refusé de vous instruire sur ce dont nous vous donnions avis ; au contraire vous supposiez que c'était des dissentiments personnels qui nous faisaient parler de la sorte. Aussi, loin de prévenir nos maux, avez-vous attendu que nous fussions engagés dans des difficultés pour convoquer les alliés ici présents, et devons-nous faire entendre d'autant plus notre voix, que nous avons de plus graves sujets de plantes ; car, si les Athéniens nous outragent, vous, vous vous désintéressez de nous. S'ils outrageaient en secret la Grèce, il nous faudrait tenir compte de l'ignorance de ceux qui nous écouteraient pour les instruire. Mais à quoi bon élever la voix, puisque parmi nous, vous le voyez, les uns sont réduits en esclavage, tandis que les autres et particulièrement nos alliés sont menacés du même sort et que les Athéniens se sont préparés depuis longtemps à une attaque possible. Ils ne se seraient pas emparés malgré nous de Corcyre, ils ne garderaient pas cette ville, ils n'assiégeraient pas Potidée. Potidée est la place la plus propre à des opérations en Thrace, Corcyre est la ville qui eût pu fournir le plus de vaisseaux aux Péloponnésiens.  
LXIX
.
- "Cest vous qui êtes responsables de cette situation, car c'est vous qui les avez lassés fortifier leur ville après les guerres médiques et qui ensuite avez permis qu'ils élevassent les longs-murs. C'est vous encore qui avez privé de la liberté non seulement les États qu'ils ont asservis, mais encore vos propres alliés. Car il faut tenir pour véritables responsables non pas ceux qui imposent l'esclavage à autrui, mais celui qui pouvant empêcher ce malheur néglige de le faire, surtout s'il cherche à s'attribuer le mérite d'être le libérateur de la Grèce. Nous avons eu bien de la peine à nous rassembler ici et maintenant encore le but de notre réunion est-il mal défini. Car ce que nous avons à envisager, ce n'est plus l'injustice que nous subissons, mais la manière dont nous nous défendrons. Les Athéniens nous attaquent injustement et délibérément et, nous, nous ne savons à quel parti nous ranger. Il n'est plus dans leurs intentions de nous attaquer, car déjà ils nous attaquent. Nous savons la tactique des Athéniens petit à petit ils avancent contre leurs voisins. Tant qu'ils s'imaginent que votre ignorance leur facilite de poursuivre dans l'ombre leurs manoeuvres, ils ne déploient pas toute leur audace ; mais quand ils auront reconnu que, tout en étant informés de ce qui se passe, vous n'y prêtez aucune attention, ils redoubleront d'efforts énergiques. Seuls, parmi les Grecs, vous demeurez dans l'inaction, Lacédémoniens ; ce n'est pas sur la force, mais sur la temporisation que vous comptez pour repousser l'adversaire ; seuls vous attendez que l'ennemi ait doublé ses forces pour l'attaquer, au lieu de le faire quand elles sont encore mal assurées. On dit cependant que vous êtes un peuple plein de prudence ; mais cette affirmation ne résiste pas aux faits. Car nous savons bien que le Mède s'est avancé des extrémités de la terre jusqu'au Péloponnèse, avant que vous vous décidiez à aller à sa rencontre, comme il eût fallu le faire. Et maintenant, voici les Athéniens qui sont tout près de vous - non pas au loin - comme le Mède ! et vous n'ouvrez pas les yeux. Vous n'allez pas à leur rencontre ; vous préférez attendre, pour les repousser, qu'ils marchent contre vous. Pour combattre vous attendez que la situation ait beaucoup empiré. Pourtant, vous savez que les échecs du Barbare furent dus, pour la plus grande partie, à ses propres fautes. En ce qui concerne les Athéniens, vous n'ignorez pas que c'est à leurs erreurs que nous avons dû de l'emporter sur eux et non aux ressources que nous avons tirées de vous-mêmes. Les espérances placées en vous ont déjà fait périr quelques-uns de vos alliés ; par excès de confiance ils ont été pris à l'improviste. Nos paroles, croyez-le bien, ne sont pas inspirées par la haine, ce ne sont que de justes reproches. On fait des reproches à des amis qui se trompent, mais on accuse des ennemis qui vous font subir l'injustice.  
LXX
.
- "En outre nous pensons avoir, plus que d'autres, le droit d'adresser un blâme à autrui ; car de grands intérêts sont engagés et vous ne paraissez pas vous douter de leur importance ; vous ne songez pas non plus à quels adversaires vous avez affaire avec les Athéniens. Quelle différence, quelle différence totale avec vous ! Ils aiment les innovations, sont prompts à concevoir et à réaliser ce qu'ils ont résolu ; vous, si vous vous entendez à sauvegarder ce qui existe, vous manquez d'invention et vous ne faites même pas le nécessaire. Eux se montrent audacieux, au delà même de leurs forces ; hardis, au delà de toute attente, pleins d'espoir même dans les dangers. Votre ligne de conduite consiste à faire moins que vous ne pouvez ; vous vous défiez même de ce qui est certain ; vous vous imaginez que jamais vous ne pourrez vous tirer des situations difficiles. Ils agissent et vous temporisez ; ils voyagent à l'étranger et vous êtes les plus casaniers des hommes. Eux, en quittant leur pays, ils pensent tirer quelque profit ; vous, en sortant de chez vous, vous imaginez que vous nuirez à votre situation présente. Victorieux, ils vont de l'avant tant qu'ils peuvent. Sont-ils vaincus, ils cèdent le moins de terrain possible. Quand il s'agit de défendre leur ville, ils font abandon complet de leur corps ; mais ils ne se laissent pas ébranler dans leurs résolutions, quand il faut agir pour elle. S'ils échouent dans leurs conceptions, ils se croient dépouillés de leurs propres possessions ; s'ils acquièrent par la guerre des territoires, c'est peu de chose en comparaison de ce qu'ils espèrent obtenir. Si l'expérience les déçoit, ils conçoivent d'autres espoirs et se rattrapent de leur insuccès. Pour eux seuls, la réussite et l'espoir sont d'accord avec leurs projets, tant ils les exécutent rapidement. Toutes leurs entreprises, ils les poursuivent à travers des difficultés et des dangers incessants. Ils jouissent très peu du présent, parce qu'ils veulent toujours acquérir davantage ; c'est qu'à leurs yeux, il n'y a pas d'autre fête que l'accomplissement du devoir : un repos sans occupation leur pèse plus qu'une activité pénible. Bref, en disant que de leur naturel, ils sont aussi incapables de se tenir tranquilles que de laisser les autres tranquilles, on dirait la stricte vérité (65).  

(71 - 146)

NOTES

(1) La qualité d'Hellène se reconnaît à la communauté de langue(malgré les différences dialectales), de religion, de mœurs. Ce monde hellénique n'arrivera pas à l'unité nationale, les cités subsisteront, mais au IVe siècle l'unité morale se fera entre tous ceux, hellènes ou étrangers hellénisés, qui accepteront la même civilisation.
Le Barbare se trouve défini par l'absence des caractères qui constituent l'Hellène. Ce terme s'applique également aux Perses, aux Égyptiens plus anciennement civilisés que les Achéens de la guerre de Troie et à des peuplades arriérées des Balkans.

(2) La plus ancienne des familles helléniques serait les Achéens arrivés du Nord par la Thessalie chez les autochtones de la péninsule (Pélasges) autour de l'an 2000 . A ce moment (1700) les Crétois ou Égéens, sortant de leur île, abordent en Grèce pour leur trafic et civilisent (1700-1400) les Achéens. Entre 1400 et 1200, on place la période d'éclat de la civilisation des Achéens ou "mycénienne" à laquelle participent d'autres bandes d'Éoliens et d'Ioniens, leurs parents, venus les rejoindre en Grèce. Vers 1100 se produit la dernière invasion d'éléments helléniques, celle des Doriens, arrivant du Nord par l'Épire à l'ouest et la Thessalie à l'est. Vers 1193 le Mycénien Agamemnon dirige la lutte des Achéens de Grèce contre les Phrygiens établis sur les bords de l'Hellespont.

(3) Les résultats des fouilles permettent à notre temps d'en savoir plus que Thucydide : "On peut conclure qu'à la veille de l'invasion dorienne : 1°les Achéens, Ioniens, Éoliens se sont intimement mêlés aux indigènes et aux Crétois et constituent, aux yeux des autres peuples, une seule et même nation ; 2° que tous ces groupes sont prêts à essaimer en dehors de la péninsule et se sont déjà habitués à la vie de pirates et de trafiquants :ils sont déjà les peuples de la mer. " R. Cohen, page 36.
Les Achéens "crétisés" sont les animateurs de la Méditerranée orientale, après les Égéens.

(4) Grâce aux fouilles commencées en Crète en 1900 par Sir A. Evans, l'histoire peut être plus explicite que Thucydide.  Ces fouilles ont été une révélation de l'éclat et du rôle de la civilisation égéo-crétoise (2100-1100) qui par la voie maritime se répandit sur le pourtour de la Méditerranée et provoqua la Mycénienne. L'apogée de la thalassocratie crétoise se place entre 1750 et 1450. Minos aurait régné vers 1500. "On peut à peine énumérer en quelques lignes les bienfaits dont les Minoens ont comblé les premiers habitants de la Grèce . . . La Grèce antique n'a fait parfois que transmettre aux civilisations européennes les enseignements de la Crète." R . Cohen, p. 17.
oikestês désigne le fondateur d' une cité suivant les rites religieux traditionnels.

(5) La piraterie, pratiquée en Méditerranée dés la plus haute antiquité, était encore au Ve siècle une façon honorable de gagner sa vie, sauf si elle état exercée contre des concitoyens.
L'insécurité qu'elle provoquait habitua les populations à ne circuler qu'en armes. Ainsi faisaient encore au XVIIIe siècle et au début du XIXe les clephtes de Thessalie (voleurs de bétail et de chevaux), et aussi les indigènes du Maghreb.
Les Athéniens, de tempérament plus doux, furent les premiers à sortir sans armes.

(6) Les cités se composaient d'habitants, non pas agglomérés dans une ville , mais disséminés dans des bourgades non fortifiées.
Sparte traditionaliste n'eut jamais de citadelle, d'acropole.

(7) Thucydide fait allusion aux modes efféminées que partagèrent avec les Ioniens les Athéniens jusqu'au Ve siècle.  Ce chiton long fait de toile ou de laine se portait sur la peau, il était fermé d'un côté avec un trou pour le passage du bras et cousu de l'autre, les coins retenus sur l'épaule par une agrafe. Le chiton dorien adopté au Ve siècle ne descendait pas au-dessous du genou. Le choix de ce vêtement , comme la mode des cheveux plus courts, indique une influence dorienne à Athènes. La tettix est une broche représentant une cigale dont s'ornait la chevelure longue des hommes.
Cet ornement devait être nécessaire pour maintenir les cheveux réunis en chignon, soit sur la nuque, soit sur le sommet de la tête.
Le diadzôma est une sorte de pagne, il est porté par des figurines masculines crétoises.

(8) L'auteur appelle isthme la partie basse et étroite par laquelle un promontoire, sorte de presqu'île ou chersonnèse, se rattache au continent.

(9) Le traité d'alliance appelé summachia est une convention entre États de caractère défensif. II consiste à se porter secours mutuellement, à ne pas faire de guerre ni de paix séparément, à avoir les mêmes amis et les mêmes ennemis.

(10) La distinction entre les rameurs (environ 120 par trière au Ve siècle) et les combattants (une dizaine de soldats) n'était pas encore faite.

(11) Les cataphracta sont des bordages en planches qui, pendant le combat, abritaient les rameurs.

(12) Colonie . C'est la fondation par des citoyens d'une ville neuve, filiale de leur patrie d'origine. Elle est provoquée par une invasion, des discordes civiles, la recherche de terres fertiles, le désir d' une expansion commerciale. Les liens politiques, religieux avec la métropole sont plus ou moins étroits . La langue et e culte sont les mêmes. A ce moment ni Sparte, ni Athènes n'ont participé beaucoup à la colonisation (VIIIe, VIIe, VIe siècles).

(13) Tyran signifie, sans acception défavorable, chef usurpateur du pouvoir, en général en s'appuyant sur le peuple contre l'aristocratie. Ce terme s'oppose au roi "basileus", chef héréditaire, lequel préside aux actes de la religion et à la guerre. Un roi, qui gouverne contrairement à la constitution, est parfois appelé tyran, quoique monarque légitime.
Sparte travailla à chasser les tyrans des cités grecques .

(14) Vers 704, les Corinthiens, qui gardaient secrets les procédés de leur architecture navale, envoyèrent leur ingénieur Ameinoclès à Samos, alors leur alliée, pour y construire quatre navires de guerre.

(15) Thucydide insiste sur les origines de la marine grecque, parce que les grands centres maritimes, Athènes, Corinthe, Corcyre, Syracuse ont joué un rôle considérable dans l'histoire grecque et que la maîtrise de la mer, au cours de la guerre du Péloponnèse, comme en 1914-18, donna la victoire à celui des antagonistes qui la posséda.

(16) La trière est le vaisseau de guerre par excellence. Long de 40 mètres environ, large de 6, jaugeant 250 tonneaux, muni de trois mâts et de trois rangs de rames, il pouvait arriver à faire dix miles à l'heure.  Pentecontère navire à cinquante rames ou d'un équipage de 50 hommes, issu du croiseur phénicien ; le ploion, de forme ronde, était le navire de commerce, marchant de préférence à la vole.  Mais le navire appelé long est aussi un navire de guerre, à qui sa forme effilée donne de la rapidité.  Les navires de guerre n'étaient qu'incomplètement pontés. Ils embarquaient des matelots pour la manœuvre des voiles, des rameurs et des combattants.

(17) Thucydide passe bien rapidement sur ces guerres entre voisins qui manifestent une jalousie féroce, fille de l'individualisme extrême et de la passion d'autonomie des États grecs : Syracuse contre Camarina, Crotônè contre Sybaris, Milet contre Samos, Corinthe contre Égine et Mégare. Que de sang répandu, que de souvenirs de haine, qui empêcheront toute entente grecque, toute formation d'une puissance hellénique unitaire ou fédérative !

(18) Ces tyrans de Sicile au Ve siècle, Gélon et Hiéron son frère, à Gela et Syracuse, Théron á Agrigente, gendre de Gélon, postérieurs à ceux de la Grèce propre, furent puissants et firent le meilleur usage de l'autorité qu'ils détenaient.

(19) En travaillant à l'expulsion des tyrans, de Périandre à Corinthe, de Théagénès à Mégare, des Plsistritides à Athènes, Lacédémone acquit une réputation de libératrice de la Grèce qui lui valut dans chaque cité les sympathies du parti aristocratique et conservateur et celles des petits États, menacés par l'impérialisme d'Athènes de perdre leur autonomie. Cependant les tyrans, si honnis dans la suite, ont eu un rôle bienfaisant, ne serait-ce qu'en faisant taire les factions et cesser les tueries qui ensanglantaient et épuisaient les cités.

(20) Cette ligue de Délos se constitua peu à peu. Chios, Samos, Lesbos menacées par les Perses transfèrent à Athènes le commandement de leurs escadres (478). Bien des villes aimèrent mieux verser de l'argent qu'entretenir une flotte. Avec leur argent Athènes se donna des navires et s'attribua la prééminence dans la Ligue. Le tribut de 460 talents (près de 14 millions en francs papier) permit d'entretenir 200 trières pendant 7 mois de mer navigable.

(21) Le Leôcorion est un sanctuaire consacré aux filles du roi Léôs, qui se dévouèrent pour le salut d'Athènes en se laissant mourir de faim.

(22) Thucydide relève deux erreurs d'Hérodote.  Dans la première il s'agit des votes du sénat spartiate de 28 membres où les deux rois de Sparte n'ont chacun qu'une voix et non pas deux. Dans la seconde il s'agit des hommes do Pitané, village spartiate, qui auraient formé une compagnie spéciale. Les quatre villages - Pitanè, Mésoa, Cynosoura, Limnai, - réunis en une seule polis formèrent Sparte. Lacédémone est le nom de la capitale du temps des Achéens, nom conservé par les Doriens envahisseurs . Ils joignirent plus tard Amyclées à ces quatre quartiers.

(23) Bien que le récit du logographe soit écrit en prose, et non plus en vers, il ne représente pas pour cela un sens critique développé.  On peut appeler son auteur, avec A . Croiset, a un chroniqueur naïf.

(24) Le terme agônisma qui s'oppose à ctêma est encore une critique d'Hérodote, qui avait lu des fragments de son oeuvre aux jeux olympiques (agôn).

(25)  Il s'agit de l'expédition de Xerxès qui donna lieu aux deux combats des Thermopyles et de Platée et sur mer aux deux batailles de Salamine et d'Artémision.

(26) Les villes dévastées, anéanties, furent Platée, Mytilène, Thyrea. La dispersion des habitants se produisit à Égine, Potidée, Anactorion, Scidnè, Mélos. Des massacres en masse des vaincus eurent lieu, des Thébains à Platée, puis des Platéens eux-mêmes, des Méliens. Les dissensions entre concitoyens amenèrent les troubles sanglants de Corcyre, Mégare, Samos.

(27) La guerre du Péloponnèse dura de 431 à 404. La paix de 445 entre Athènes et Sparte ne dura pas longtemps : le choc était inévitable entre la démocratie impérialiste d'Athènes et l'oligarchie de Sparte, hostile à toute confédération, entre les visées commerciales d'Athènes et le riche trafic de Corinthe, alliée de Sparte, jalouse de fermer à ses rivaux la route de l'Italie et de la Sicile.

(28) Phalios l'oicistès, ce nom désigne le chef de l'expédition coloniale qui choisit l'emplacement de la ville nouvelle et règle le partage des terres entre les émigrants. La tradition voulait qu'il fût demandé à la métropole, ici Corinthe.

(29) Les luttes fratricides entre classes d'une même cité, aristocrates et démocrates, étaient plus féroces que les guerres entre cités grecques voisines ou contre les Barbares.

(30) Le suppliant se présentait en vêtements de deuil, à la main une branche d'olivier entourée de bandelettes de laine, près de l'autel domestique du personnage qu'il implorait, ou se tenait contre la statue de la divinité dans le temple, s'il implorait l'intervention de la cité.

(31) La colonie d'Epidamne n'avait pas en fait des rapports si étroits avec Corinthe. La colonie avait été fondée comme une entreprise privée partie de Corcyre et se considérant comme autonome. Les Corcyréens eux-mêmes n'étaient plus rattachés à leur métropole Corinthe que par un lien très lâche et une rivalité maritime et commerciale existait entre les deux villes. Corinthe trouvait là une occasion de s'immiscer dans les affaires de Corcyre, de surveiller la route de l'Adriatique, d'imposer son autorité aux colonies, comme Athènes le faisait dans ses clérouquies.

(32) Les bannis d'Epidamne sont des aristocrates.

(33) La drachme est l'unité monétaire du poids de 425 centigrammes d'argent fin, ce qui correspond à 5 francs-papier et à 1 franc-or. C'est la valeur de la drachme attique, acceptée dans tout le bassin de la Méditerranée. Il existait des pièces de 2, 4, 10 drachmes . Elle se divisait en triobole (1/2 dr.), diobole (1/3 dr.), obole (1/6 dr . ou 0,17 centimes-or), demi-obole (0,085).

(34) Ce dépôt de 50 drachmes montre bien le lien économique et financier que la métropole veut imposer à la colonie. Cet argent pouvait servir autant à payer l'expédition protectrice des Eplidamniens qu'à fournir des crédits à leur commerce ; la drachme de Corinthe valait 4 oboles de plus que l'attique, soit 10 oboles à 0 fr. 80 papier l'obole ; la somme est de 400 francs-papier. 
Vaisseaux vides veut dire sans équipages ni soldats .

(35) Hoplite, homme de l'infanterie lourde, portant le casque, la cuirasse sur une tunique rouge, un ceinturon protecteur, des jambières (cnémides), armé d'un boucher, d'une épée suspendue à un baudrier, d'une lance de 2 mètres environ, accompagné d'un valet, porteur de ses armes et de trois jours de vivres.

(36) Le sentiment d'une communauté de nature entre toutes les populations helléniques a dicté, de bonne heure (VIe s.), le recours à l'arbitrage, dicè, pour éviter le conflit. Mais cette institution resta bien précaire, tant que les adversaires se sentirent en état de gagner la guerre.

(37) 2.000 hoplites pour 75 trières, cela fait environ 27 combattants par navire. Alors qu'il n'y en avait guère que 18 à 20, et parfois seulement 10 sur les trières d'Athènes.

(38) Le héraut, assermenté et salarié, dont la personne est inviolable et la charge héréditaire, est l'intermédiaire du pouvoir, soit dans ses relations avec les citoyens (assemblées, jugements, cérémonies religieuses), soit avec les autres États et remplit alors le rôle de parlementaire, d'ambassadeur.

(39) Le bon plaisir du vainqueur règne à la guerre. La qualité d'Hellène est oubliée. Les étrangers prisonniers sont vendus comme esclaves et parfois égorgés, si l'on estime la vente peu rémunératrice ; les Grecs, s'ils ne sont pas égorgés ou mutilés, sont mis aux fers.

(40) Spondè désigne ici pour Sparte une entente en temps de guerre qui groupait sous son commandement presque tous les États du Péloponnèse, et pour Athènes sa ligue maritime atticodélienne organisée avec les îles et les villes du littoral d'Asie, de Thrace, de l'Hellespont.

(41) La thalassocratie, qu'envisageait la politique d'Athènes, recevait de l'offre des Corcyréens un accroissement de puissance, soit en Grèce insulaire même, soit dans la direction de la Méditerranée occidentale. C'était un gage et un encouragement aux visées impérialistes sur la Sicile.

(42) Avoir les mêmes ennemis est une des conditions de la symmachie ou traité d'alliance.

(43) Cette trêve est du genre de celles que l'on concluait à l'occasion d'une fête pour permettre le libre parcours à ceux qui venaient y assister. Or rien n'appelait à Corcyre des pèlerins athéniens.

(44) L'orateur fait allusion à ce fait que les Mégariens, grâce au secours de Corinthe, avaient pu recouvrer leur indépendance ravie par les Athéniens.

(45) Jusqu'ici un accord tacite lassait aux Corinthiens le commerce avec le Péloponnèse et la Méditerranée occidentale, Athènes se réservant l'est, y compris le littoral de l'Asie, de la Thrace, de la mer Noire . Mais les Athéniens souhaitaient l'affaiblissement de la marine corinthienne afin de prendre sa place à l'ouest. Ils soutinrent Corcyre comme la France a soutenu les insurgés de l'Amérique du Nord, afin d'affaiblir une rivale, l'Angleterre.
A cette époque de navigation côtière, la route maritime passait par Corcyre (Corfou) pour traverser l'Adriatique dans sa moindre largeur, au 40e de latitude nord, au canal d'Otrante.

(46) Cimon était proxène de Sparte auprès de l'État athénien.
De là ce nom de Lacédoemonios donné à son fils aîné, les deux autres s'appelant Aeolos et Thessalos.

(47) Ce promontoire Cheimerion était voisin de la rade Glucus ; l'île Sybota est au nord, à proximité du continent ; le promontoire Leucimnè est en face, à l'extrémité sud de l'île de Corcyre : la bataille eut lieu entre le Sybota et Leucimnè.

(48) Les signaux étaient transmis à l'aide de pavillons, hissés ou amenés, selon l'ordre à transmettre. C'est le service de la timonerie.
Sur le pont des trières se tenaient les combattants ou épibates ; les archers, soldats mercenaires ou citoyens pauvres, étaient munis d'un arc et d'un carquois avec une quinzaine de flèches.  
Les acontistes, même recrutement, combattaient avec le javelot.

(49) Le péan, à l'origine hymne religieux d'un caractère apollinien, devint un chant guerrier, une sorte de Marseillaise, entonné par les soldats au début du combat après les libations et l'immolation des victimes. Il existait aussi un péan d'actions de grâce.
Ramer arrière ou scier de façon à culer est une manœuvre qui dispense de virer de bord.

(50) Le célétès, d'après la mosaïque d'Althiburos (Tunisie,1895), est un bateau à rames, à l'avant et l'arrière très relevés, remplissant le rôle d'une baleinière.

(51) Le caducée est l'insigne des messagers, des parlementaires en temps de guerre et contribue à les rendre inviolables. Ainsi, par cette précaution omise, les Corinthiens se refusent encore à se considérer en état de guerre avec les Athéniens.

(52) Trophée, monument commémoratif, érigé après une victoire. Il consistait à mettre en tas sur le sol les armes des vaincus ou à les suspendre à un arbre, ou à tout autre support.
II n'y eut ni vainqueur ni vaincu dans cette rencontre navale, puisque chaque partie enleva librement ses morts.

(53) La ville de Potidée, sur l'un des trois isthmes de la Chalcidique, celui de Pallénè était protégé par une muraille au nord contre les Thraces du continent, au sud contre tout débarquement. C'est cette dernière fortification que les Athéniens tenaient à faire raser, afin d'avoir libre accès dans la ville.

(54). Alors que Sparte n'exerce pas sur ses alliés une autorité oppressive, Athènes leur impose, sans les consulter, une contribution fixée pour quatre ans par le Sénat.

(55) L'épidémiurge chez les Doriens était une sorte d'inspecteur annuel que la métropole envoyait à une colonie, afin de conserver le contact.

(56)  Perdiccas, le fondateur de la dynastie macédonienne, soutenait tantôt les Péloponnésiens, tantôt les Athéniens selon l'intérêt du moment.

(57) Cette destruction de villes par leurs propres habitants nous étonne, c'est une mesure de précaution pour priver de points d'appui et de ressources un envahisseur. Les Athéniens avant Salamine avaient abandonné leur ville et détruit leurs biens pour se réfugier sur leurs vaisseaux.

(58) On groupait sous le nom de psiloi toutes les troupes légères, généralement des mercenaires, peltastes, archers, lanceurs de . javelot, frondeurs.
Elles combattaient en ordre dispersé, comme des tirailleurs, alors que les hoplites chargeaient l'ennemi en formation serrée.

(59) Le camp grec ne comportait pas des fortifications de campagne comme ceux des Romains.

(60) Stade. Cette unité de longueur correspond chez les Athéniens à 177 m . 55 soit 10 km. 1/2 pour les 60 stades.

(61) Le signal pouvait être donné par la parole, le son de la trompette, ou en élevant ou abaissant une sorte d'étendard.

(62). Le monument funèbre en l'honneur de ces 150 soldats, qui s'élevait au Céramique, a été transporté au Musée Britannique à Londres.

(63). Les affaires de Corcyre et de Potidée, dans lesquelles chacun soutient son allié révolté, sans que la paix de Trente Ans soit officiellement rompue, ne sont que les hostilités préliminaires du grand conflit imminent.

(64) Les Éginètes, conquis par les Athéniens depuis 454, se plaignaient de n'avoir pas pu obtenir leur retour à l'autonomie, contenu dans les clauses du traité de 445 .
Les mégariens se plaignaient que depuis 432 environ les Athéniens leur avaient fait subir dans toute l'étendue de leur empire, en dépit de la liberté du commerce, une sorte de boycottage de leurs marchandises. Cette mesure était destinée à punir Mégare de favoriser Corinthe et d'avoir un régime hostile à celui des Athéniens.

(65) Moins de cent ans après, Démosthène reprochera leur nonchalance aux descendants de ces Athéniens dont Thucydide se plaît à faire remarquer ici l'activité, le patriotisme, l'ardeur guerrière.

(71 - 146)