EUSÈBE DE CÉSARÉE

PRÉPARATION ÉVANGÉLIQUE

LIVRE XIV. CHAPITRES I à XI

Chapitres XII à XX

 

 

EUSÈBE

 PRÉPARATION ÉVANGÉLIQUE

LIVRE XIV

ΤΑΔΕ ΤΟ <ΙΔ> ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Αʹ.

Προοίμιον περὶ τῆς ὑποθέσεως

Ὅσα μὲν εἰπεῖν τε καὶ ἀκοῦσαι ἦν ἀμφὶ τῆς κατὰ Πλάτωνα φιλοσοφίας τῆς τε τούτου πρὸς τὰ Ἑβραίων λόγια συμφωνίας, δι´ ἣν τὸν ἄνδρα καταπεπλήγμεθα, καὶ αὖ πάλιν τῆς πρὸς τοὺς αὐτοὺς διαφωνίας, δι´ ἣν οὐκ ἄν τις αὐτὸν εὖ φρονῶν ἀποδέξαιτο, διελθὼν ἐν τῷ πρὸ τούτου, μέτειμι νῦν ἐπὶ τὰς λοιπὰς αἱρέσεις τῶν παρ´ Ἕλλησιν ἐπὶ φιλοσοφίᾳ βοηθέντων. Καὶ τούτων αὖ πάλιν τὸν ἐκ τῆς ἀληθείας ὄλισθον οὐκ αὐτὸς οὐδὲ παρ´ ἐμαυτοῦ, διὰ δὲ τῆς αὐτῶν πάλιν τῶν Ἑλληνικῶν φωνῶν μαρτυρίας σκοπεῖν τοῖς ἐντυγχάνουσι πρὸ ὀφθαλμῶν θήσω· οὐ μὲν δή τισι τῶν ἀνδρῶν ἀπεχθόμενος, ὧν γε καὶ μέγα θαῦμα ἔχειν ὁμολογῶ, ὅταν δὴ τοῖς ἄλλοις, οἷάπερ ἀνθρώποις, παραβάλλω τοὺς ἄνδρας· ἐπὰν δὲ τοῖς Ἑβραίων θεολόγοις τε καὶ προφήταις θεῷ τε τῷ διὰ τούτων καὶ μελλόντων προρρήσεις καὶ θαυμάτων ἐπιδείξεις πεποιημένῳ, ἀτὰρ δὴ καὶ μαθημάτων εὐσεβῶν δογμάτων τε ἀληθῶν διδασκαλίαν καταβεβλημένῳ, οὐκέτ´ οἶμαί τινα δεῖν εὐλόγως ἐπιμέμψασθαι, εἰ θεὸν πρὸ ἀνθρώπων καὶ ἀλήθειαν αὐτὴν πρὸ θνητῶν λογισμῶν τε καὶ στοχασμῶν τιμώμεθα. Τοῦτο δέ μοι πᾶν ὁ τῆς παρούσης Προπαρασκευῆς δείξειν πεφιλοτίμηται λόγος, εἰς ἀπόκρισιν ὁμοῦ καὶ ἀπολογίαν τῶν δὴ πευσομένων, τί δὴ ἄρα καλὸν ἢ σεμνὸν ἰδόντες ἐν τοῖς βαρβάρων γράμμασι τῆς πατρῴας καὶ εὐγενοῦς φιλοσοφίας, τῆς Ἑλλήνων λέγω, προκρίνειν αὐτὰ διανενοήμεθα. Ἀλλὰ γὰρ ἤδη δι´ ἔργων ἡ ἀπόδειξις ἡμῖν χωρείτω.

ΚΕΓΑΛΑΙΟΝ Βʹ.

Περὶ τῆς τῶν φιλοσόφων πρὸς ἀλλήλους διαφωνίας καὶ μάχης

Ἡγοῦμαι δὲ δεῖν πρώτιστα πάντων ἄνωθεν ἀπὸ τῆς πρώτης καταβολῆς τῶν παρ´ Ἕλλησι φιλοσόφων ἀπάρξασθαι καὶ τοὺς πρόσθεν ἢ Πλάτωνα γενέσθαι φυσικοὺς ἐπικληθέντας φιλοσόφους καταμαθεῖν, τίνες ποτὲ γεγόνασι καὶ ὁποίων ἔτυχεν ἡ κατ´ αὐτοὺς φιλοσοφία προστατῶν τοῦ λόγου, εἶτ´ ἐπὶ τὴν τοῦ Πλάτωνος παρελθεῖν διαδοχὴν καὶ τίνες ποτ´ ἦσαν καὶ οἵδε τάς τε πρὸς ἀλλήλους λογομαχίας αὐτῶν ἐπισκέψασθαι, ἐπιθεωρῆσαι δὲ καὶ τῶν ἄλλων αἱρέσεων τὰς διαστάσεις τῶν τε δοξῶν τὰς ἀντικαταστάσεις, ἐν αἷς πυκτεύοντας τοὺς γενναίους καὶ φιλοτίμως διαπληκτιζομένους ὥσπερ ἐπὶ σκηνῆς τοῖς θεαταῖς παραδείξω. Αὐτίκα γοῦν μάλα θεασώμεθα ὅπως μὲν ὁ Πλάτων τοὺς αὐτοῦ πρώτους ἔσκωπτεν, ὅπως δὲ τοὺς Πλάτωνος οἰκείους τε καὶ διαδόχους ἄλλοι καὶ αὖ πάλιν ὅπως οἱ Πλάτωνος ἑταῖροι τὰ σοφὰ τῆς Ἀριστοτέλους πολυνοίας ἀπήλεγχον ὅπως θ´ οἱ τὸν Ἀριστοτέλην καὶ τὸν Περίπατον αὐχοῦντες τὰ δοκοῦντα τοῖς τὴν ἐναντίαν πρεσβεύουσι τὸ μηθὲν ὄντα παρίστων. Καὶ τὰ δεινὰ δὲ καὶ ἀκριβῆ τῆς τῶν Στωϊκῶν λεπτολογίας ὑφ´ ἑτέρων αὖ πάλιν ὄψει καταγελώμενα πάντας τε πανταχόθεν κατὰ τῶν πέλας κονιομένους καὶ μάχην καὶ πάλην ἀνδρικώτατα συνισταμένους, ὡς διὰ χειρῶν ἤδη καὶ γλώττης ἢ μᾶλλον διὰ καλάμου καὶ μέλανος τὸν κατὰ ἀλλήλων αὐτοὺς πόλεμον ἐπιτειχίζεσθαι, μονονουχὶ βάλλοντας καὶ βαλλομένους τοῖς διὰ λόγων δόρασί τε καὶ παντευχίαις. Περιέξει δ´ ἡμῖν τὸ στάδιον ἐν τῷ γυμνικῷ τῷδε ἀγῶνι γυμνοὺς ἀληθείας ἁπάσης πρὸς τοῖς δηλωθεῖσι καὶ τοὺς πᾶσιν ὁμοῦ τοῖς δογματικοῖς φιλοσόφοις ἐξ ἐναντίας ἀραμένους τὰ ὅπλα, τοὺς ἀμφὶ Πύρρωνα λέγω, μηδὲν εἶναι καταληπτὸν ἐν ἀνθρώποις ἀποφηναμένους, καὶ τούς τε κατ´ Ἀρίστιππον μόνα λέγοντας τὰ πάθη εἶναι καταληπτὰ καὶ αὖ πάλιν τοὺς κατὰ Μητρόδωρον καὶ Πρωταγόραν μόναις δεῖν φάσκοντας ταῖς τοῦ σώματος πιστεύειν αἰσθήσεσιν. Ἔμπαλιν δὲ τούτοις συναποδύσομεν τοὺς ἀμφὶ Ξενοφάνην καὶ Παρμενίδην τὴν ἐναντίαν παραταξαμένους καὶ τὰς αἰσθήσεις ἀνελόντας. Οὐ παρήσομεν δὲ οὐδὲ τοὺς τῆς ἡδονῆς προμάχους, ἀλλὰ καὶ τούτων τὸν ἀριστέα Ἐπίκουρον σὺν τοῖς εἰρημένοις καταλέξομεν. Πρὸς ἅπαντας δὲ ὁμοῦ τοῖς σφετέροις αὐτῶν βέλεσι τὸν κατ´ αὐτῶν ἀντιθήσομεν ἔλεγχον. Καὶ τῶν ἐπίκλην δὲ φυσικῶν ἁπάντων ὁμοῦ τῶν τε δογμάτων τὰς διαφωνίας καὶ τῆς σπουδῆς τὴν ἀχρηστομάθειαν εἰς φανερὸν οἴσω, οὔ τί που μισέλλην οὐδὲ μισόλογος τις ὤν (πολλοῦ γε δέω), διαβολῆς δ´ αἰτίαν ἀπολυόμενος, ὅτι δὴ τῆς Ἑλληνικῆς ἥκιστα σοφίας μεταποιηθέντες τὰ Ἑβραίων λόγια προτετιμήκαμεν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γʹ.

Περὶ τῆς τῶν καθ´ Ἑβραίους συμφωνίας

Οἱ μέν γε Ἑβραῖοι ἄνωθεν ἐξ αἰῶνος μακροῦ καὶ αὐτῆς, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἀπὸ πρώτης ἀνθρωπογονίας τὴν ἀληθῆ καὶ εὐσεβῆ φιλοσοφίαν ἀνηρευνηκότες, ἀκήρατον καὶ ἐπὶ τοὺς μετέπειτα ταύτην διατετηρήκασι, παῖς παρὰ πατρὸς θησαυρὸν λόγων ἀληθῶν ὑποδεξάμενοί τε καὶ φυλάξαντες, ὡς μήτ´ ἐπιθεῖναι μήτ´ ἀφελεῖν τινα τοῖς ἅπαξ κεκριμένοις τολμῆσαι. Οὔτ´ οὖν ὁ πάνσοφος Μωσῆς, πάντων μὲν Ἑλλήνων πρεσβύτατος ἀποφανθεὶς διὰ τῶν ἔμπροσθεν, πάντων δὲ ὕστατος τὴν ἡλικίαν τῶν πρὶν Ἑβραίων γεγονώς, κινῆσαί τι καὶ μεταθεῖναι τῶν τοῖς προπάτορσι δοξάντων τῆς δογματικῆς πέρι θεολογίας διανενόηται, πλὴν ὅσον τοῖς ὑπ´ αὐτὸν ἀνθρώποις ἀγωγῆς βίου καταλλήλου τρόπον καί τινος μέσης πολιτείας νομοθεσίαν καταβαλέσθαι, οὔθ´ οἱ μετὰ τόνδε προφῆται, μυρίαις ὅσαις ὕστερον ἐτῶν περιόδοις ἐκλάμψαντες, διάφωνόν τι ῥῆμα πρός τε σφᾶς αὐτοὺς ἢ πρὸς τὰ Μωσεῖ καὶ τοῖς πάλαι θεοφιλέσι νομισθέντα προέσθαι τῇ φωνῇ τετολμήκασιν. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸ καθ´ ἡμᾶς διδασκάλιον, κεῖθέν ποθεν ὁρμώμενον καὶ δι´ ἐνθέου δυνάμεως ὁμοῦ πᾶσαν Ἑλλάδα τε καὶ τὴν βάρβαρον ἐμπλῆσαν, διάφωνόν τι τοῖς πρόσθεν ἐμπεριείληφεν, εἰ μή τις φαίη ὅτι μὴ μόνον τοῖς δόγμασι τῆς θεολογίας, ἀλλὰ καὶ τῷ τρόπῳ τοῦ βίου τὴν αὐτὴν ἀγωγὴν τοῖς πρὸ Μωσέως θεοφιλέσιν Ἑβραίοις παραδίδωσι. Καὶ τὰ μὲν ἡμέτερα τοιαῦτα μιᾷ τε διανοίᾳ μιᾷ τε φωνῇ ὑπὸ τῶν πρώτων καὶ τῶν μέσων καὶ τῶν ὑστάτων μεμαρτυρημένα τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας ὁμοῦ καὶ φιλοσοφίας τὸ βέβαιον ἁπάσαις ψήφοις ἐπισφραγίζεται πληροῖ τε τὴν σύμπασαν οἰκουμένην, ὁσημέραι νεάζοντα καὶ ἀνθοῦντα, ὡς ἄρτι πρώτην ἀκμὴν καταβεβλημένα· καὶ οὔτε νόμων διατάξεις οὔτ´ ἐχθρῶν ἐπιβουλαὶ οὔτε πολεμίων πολλάκις ἀκονηθέντα ξίφη κρείττονα τῆς ὧν μετήλθομεν λόγων ἀρετῆς τὴν δύναμιν ἐπιδέδεικται. Τὰ δὲ τῆς Ἑλλήνων φιλοσοφίας ἐπὶ βραχέσι σαλεύσαντα τίνα ποτὲ τὴν ἰσχὺν ἐπεδείξατο, νυνὶ θεασώμεθα, πρώτους ἁπάντων [εἰς μέσον ἀγαγόντες καὶ] εἰς τὸν ἀγῶνα καθιέντες τοὺς φυσικοὺς ἐπικληθέντας· οἳ δὴ πρόσθεν ἢ Πλάτωνα διαλάμψαι λεγόμενοι ὅπως πρὸς ἀλλήλους ἐστασίασαν παρ´ αὐτοῦ μαθεῖν ἔστι τοῦ Πλάτωνος· ὃς δὴ τῶν ἀμφὶ Πρωταγόραν Ἡράκλειτόν τε καὶ Ἐμπεδοκλέα τὴν πρὸς Παρμενίδην καὶ τοὺς ἀμφ´ αὐτὸν διαμάχην ἐξελέγχει. Ὁ μὲν γὰρ Δημοκρίτου γεγονὼς ἑταῖρος, ὁ Πρωταγόρας, ἄθεον ἐκτήσατο δόξαν· λέγεται γοῦν τοιᾷδε κεχρῆσθαι εἰσβολῇ ἐν τῷ Περὶ θεῶν συγγράμματι·

« Περὶ μὲν θεῶν οὐκ οἶδα οὔθ´ ὡς εἰσὶν οὔθ´ ὡς οὐκ εἰσὶν οὔθ´ ὁποῖοί τινες ἰδέαν. »

Ὁ δὲ Δημόκριτος ἀρχὰς τῶν ὅλων ἔφη εἶναι τὸ κενὸν καὶ τὸ πλῆρες· τὸ πλῆρες ὂν λέγων καὶ στερεόν, τὸ δὲ κενὸν μὴ ὄν. Διὸ καί φησι

« Μηδὲν μᾶλλον τὸ ὂν τοῦ μὴ ὄντος εἶναι »

ὅτι τε

« Ἐξ ἀϊδίου τὰ ὄντα ἐν τῷ κενῷ συνεχῶς καὶ ὀξέως κινεῖται.»

Ὁ δὲ Ἡράκλειτος ἀρχὴν τῶν πάντων ἔφη εἶναι τὸ πῦρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα γίνεται καὶ εἰς ὃ ἀναλύεται. Ἀμοιβὴν γὰρ εἶναι τὰ πάντα χρόνον τε ὡρίσθαι τῆς τῶν πάντων εἰς τὸ πῦρ ἀναλύσεως καὶ τῆς ἐκ τούτου γενέσεως. Οἵδε μὲν οὖν πάντα κινεῖσθαι ἔφασαν. Ὁ δὲ Παρμενίδης, τὸ γένος Ἐλεάτης ὤν, ἓν μὲν εἶναι τὸ πᾶν, ἀγένητον δὲ καὶ ἀκίνητον καὶ κατὰ σχῆμα σφαιροειδὲς ὑπάρχειν ἐδογμάτιζε. Παρμενίδου δὲ Μέλισσος ἑταῖρος γέγονε, τὰ αὐτὰ τῷ Παρμενίδῃ δοξάζων. Τούτων δὴ οὖν πέρι ὁποῖα ὁ Πλάτων ἐν τῷ Θεαιτήτῳ διέξεισιν ἄκουε·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δʹ.

Ὅπως ὁ Πλάτων τοὺς πρὸ αὐτοῦ διαβέβληκεν

« Ἐκ δὲ διαφορᾶς τε καὶ κινήσεως καὶ κράσεως πρὸς ἄλληλα γίνεται πάντα ἃ δή φαμεν εἶναι, οὐκ ὀρθῶς προσαγορεύοντες. Ἔστι μὲν γὰρ οὐδέποτ´ οὐδέν, ἀεὶ δὲ γίνεται. Καὶ περὶ τούτου πάντες ἐξαίσιοι σοφοὶ πλὴν Παρμενίδου συμφέρεσθον, Πρωταγόρας τε καὶ Ἡράκλειτος καὶ Ἐμπεδοκλῆς, καὶ τῶν ποιητῶν οἱ ἄκροι τῆς ποιήσεως ἑκατέρας, κωμῳδίας μὲν Ἐπίχαρμος, τραγῳ δίας δὲ Ὅμηρος, 〈ὃς〉 εἰπών·

« Ὠκεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ μητέρα Τηθύν,»

πάντα εἴρηκεν ἔγγονα ῥοῆς τε καὶ κινήσεως. Ἢ οὐ δοκεῖ τοῦτο λέγειν;

« Ἔμοιγε.

« Τίς οὖν ἂν ἔτι πρός γε τοσοῦτον στρατόπεδον καὶ στρατηγὸν Ὅμηρον δύναιτο ἀμφισβητήσας μὴ καταγέλαστος γενέσθαι;»

Εἶθ´ ἑξῆς προϊὼν τῷ λόγῳ ἐπιφέρει λέγων·

« Προσιτέον οὖν ἐγγυτέρω, ὡς ὁ ὑπὲρ Πρωταγόρου λόγος ἐπέταττε, καὶ σκεπτέον τὴν φερομένην ταύτην οὐσίαν διακρούοντα, εἴτε ὑγιὲς εἴτε σαθρὸν φθέγγεται. Μάχη δ´ οὖν περὶ αὐτῆς οὐ φαύλη οὐδ´ ὀλίγοις γέγονε.

« Πολλοῦ καὶ δεῖ φαύλη εἶναι, ἀλλὰ περὶ μὲν τὴν Ἰωνίαν καὶ ἐπιδίδωσι πάμπολυ. Οἱ γὰρ τοῦ Ἡρακλείτου ἑταῖροι χορηγοῦσι τούτου τοῦ λόγου μάλα ἐρρωμένως.

« Τῷ τοι, ὦ φίλε Θεόδωρε, μᾶλλον σκεπτέον καὶ ἐξ ἀρχῆς, ὥσπερ αὐτοὶ ὑποτείνονται.

« Παντάπασι μὲν οὖν. Καὶ γάρ, ὦ Σώκρατες, περὶ τούτων τῶν Ἡρακλειτείων ἢ ὥσπερ σὺ λέγεις Ὁμηρείων τε καὶ ἔτι παλαιοτέρων, αὐτοῖς μὲν τοῖς περὶ τὴν Ἔφεσον, ὅσοι ποιοῦνται ἔμπειροι, οὐδὲν μᾶλλον οἷόν τε διαλεχθῆναι ἢ τοῖς οἰστρῶσιν. Ἀτεχνῶς γὰρ κατὰ τὰ συγγράμματα φέρονται, τὸ δὲ ἐπιμεῖναι ἐπὶ λόγῳ καὶ ἐρωτήματι καὶ ἡσυχίως ἐν μέρει ἀποκρίνασθαί τε καὶ ἐρέσθαι, ἧττον αὐτοῖς μέλει ἢ τὸ μηδέν· μᾶλλον δὲ ὑπερβάλλει τὸ οὐδ´ οὐδὲν πρὸς τὸ σμικρὸν ἐνεῖναι τοῖς ἀνδράσιν ἡσυχίας. Ἀλλ´ ἄν τινα ἔρῃ, ὥσπερ ἐκ φαρέτρας ῥηματίσκια αἰνιγματώδη ἀνασπῶντες ἀποτοξεύουσι, καὶ ἂν τούτου ζητῇς λόγον λαβεῖν, τί εἴρηκεν, ἑτέρῳ πεπλήξῃ καινῶς μετωνομασμένῳ, περανεῖς δὲ οὐδέποτε οὐδὲν πρὸς οὐδένα αὐτῶν οὐδέ γε ἐκεῖνοι αὐτοὶ πρὸς ἀλλήλους, ἀλλ´ εὖ πάνυ φυλάττουσι τὸ μηδὲν βέβαιον ἐᾶν εἶναι μήτ´ ἐν λόγῳ μήτ´ ἐν ταῖς αὑτῶν ψυχαῖς, ἡγούμενοι, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, αὐτὸ στάσιμον εἶναι. Τούτῳ δὲ πάνυ πολεμοῦσι καὶ καθ´ ὅσον δύνανται πανταχόθεν ἐκβάλλουσιν.

« Ἴσως, ὦ Θεόδωρε, τοὺς ἄνδρας μαχομένους ἑώρακας, εἰρηνεύουσι δὲ οὐ συγγέγονας· οὐ γάρ σοι ἑταῖροί εἰσιν. Ἀλλ´, οἶμαι, τὰ τοιαῦτα τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ σχολῆς φράζουσιν, οὓς ἂν βούλωνται ὁμοίους αὑτοῖς ποιῆσαι.

« Ποίοις μαθηταῖς, ὦ δαιμόνιε; Οὐδὲ γίγνεται τῶν τοιούτων ἕτερος ἑτέρου μαθητής, ἀλλ´ αὐτόματοι ἀναφύονται, ὁπόθεν ἂν τύχῃ ἕκαστος αὐτῶν ἐνθουσιάσας, καὶ τὸν ἕτερον ὁ ἕτερος οὐδὲν ἡγεῖται εἰδέναι. Παρὰ μὲν οὖν τούτων, ὅπερ ᾖα ἐρῶν, οὐκ ἄν ποτε λάβοις λόγον οὔτε ἑκόντων οὔτε ἀκόντων· αὐτοὺς δὲ δεῖ παραλαβόντας ὥσπερ πρόβλημα ἐπισκοπεῖσθαι.

« Καὶ μετρίως γε λέγεις. Τὸ δὲ δὴ πρόβλημα ἄλλο τι παρειλήφαμεν παρὰ μὲν τῶν ἀρχαίων μετὰ ποιήσεως ἐπικρυπτομένων τοὺς πολλούς, ὡς ἡ γένεσις τῶν πάντων Ὠκεανός τε καὶ Τηθὺς ῥεῦμα τυγχάνει καὶ οὐδὲν ἕστηκε, παρὰ δὲ τῶν ὑστέρων, ἅτε σοφωτέρων, ἀναφανδὸν ἀποδεικνυμένων, ἵνα καὶ οἱ σκυτοτόμοι αὐτῶν τὴν σοφίαν μάθωσιν ἀκούσαντες καὶ παύσωνται ἠλιθίως οἰόμενοι τὰ μὲν ἑστάναι, τὰ δὲ κινεῖσθαι τῶν ὄντων, μαθόντες δὲ ὅτι πάντα κινεῖται τιμῶσιν αὐτούς; Ὀλίγου δὲ ἐπελαθόμην, ὦ Θεόδωρε, ὅτι ἄλλοι αὖ τἀναντία τούτοις ἀπεφήναντο, οἷον· ’ἀκίνητον τελέθει τῷ παντὶ ὄνομ´ εἶναι,‘ καὶ ἄλλα ὅσα Μέλισσοί τε καὶ Παρμενίδαι ἐναντιούμενοι πᾶσι τούτοις διισχυρίζονται, ὥς τε πάντα ἐστὶ καὶ ἕστηκεν αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ, οὐκ ἔχον χώραν ἐν ᾗ κινεῖται. Τούτοις οὖν, ὦ ἑταῖρε, πᾶσι τί χρησόμεθα; Κατὰ σμικρὸν γὰρ προϊόντες λελήθαμεν ἀμφοτέρων εἰς τὸ μέσον πεπτωκότες, καὶ ἐὰν μή πη ἀμυνόμενοι διαφύγωμεν, δίκην δώσομεν ὥσπερ οἱ ἐν ταῖς παλαίστραις διὰ γραμμῆς παίζοντες, ὅταν ὑπ´ ἀμφοτέρων ληφθέντες ἕλκωνται εἰς τἀναντία. »

Ταῦτα μὲν ἐν Θεαιτήτῳ. Μεταβὰς δὲ ἑξῆς ἐπὶ τὸν Σοφιστὴν αὖθις περὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ γενομένων φυσικῶν φιλοσόφων τοιάδε φησίν·

« Εὐκόλως μοι δοκεῖ Παρμενίδης ἡμῖν διειλέχθαι καὶ πᾶς ὅστις ἡμῖν πώποτε ἐπὶ κρίσιν ὥρμησε τοῦ τὰ ὄντα διορίσασθαι πόσα τε καὶ ποῖά ἐστι. Μῦθόν τινα ἕκαστος φαίνεταί μοι διηγεῖσθαι, παισὶν ὡς οὖσιν ἡμῖν. Ὁ μὲν ὡς τρία τὰ ὄντα, πολεμεῖ δὲ ἀλλήλοις ἐνίοτε αὐτῶν ἄττα πη, τοτὲ δὲ καὶ φίλα γιγνόμενα γάμους τε καὶ τόκους καὶ τροφὰς τῶν ἐγγόνων παρέχεται· δύο δὲ ἕτερος εἰπών, ὑγρὸν καὶ ξηρὸν ἢ θερμὸν καὶ ψυχρόν, συνοικίζει τε αὐτὰ καὶ ἐκδίδωσι. Τὸ δὲ παρ´ ἡμῖν Ἐλεατικὸν ἔθνος ἅπαν, ἀπὸ Ξενοφάνους τε καὶ ἔτι πρόσθεν ἀρξάμενον, ὡς ἑνὸς ὄντος τῶν πάντων καλουμένων οὕτω διεξέρχεται τοῖς μύθοις. Ἰάδες δέ [τινες] καὶ Σικελικαί τινες ὕστερον Μοῦσαι ξυνενόησαν ὅτι συμπλέκειν ἀσφαλέστερον ἀμφότερα καὶ λέγειν ὡς τὸ ὂν πολλά τε καὶ ἕν ἐστιν, ἔχθρᾳ δὲ καὶ φιλίᾳ συνέχεται. Διαφερόμενον γὰρ ἀεὶ ξυμφέρεται, φασὶν αἱ συντονώτεραι τῶν Μουσῶν· αἱ δὲ μαλακώτεραι τὸ μὲν ἀεὶ ταῦτα οὕτως ἔχειν ἐχάλασαν, ἐν μέρει δὲ τοτὲ μὲν ἓν εἶναί φασι τὸ πᾶν καὶ φίλον ὑπ´ Ἀφροδίτης, τοτὲ δὲ πολλὰ καὶ πολέμιον αὐτὸ αὑτῷ διὰ νεῖκός τι. Ταῦτα δὲ πάντα εἰ μὲν ἀληθῶς τις ἢ μὴ τούτων εἴρηκε, χαλεπὸν καὶ πλημμελὲς οὕτω μεγάλα κλεινοῖς καὶ παλαιοῖς ἀνδράσιν ἐπιτιμᾶν.»

Καὶ μετὰ βραχέα ἐπιλέγει·

« Τοὺς μὲν τοίνυν διακριβολογουμένους ὄντος τε πέρι καὶ μὴ πάντας μὲν οὐ διεληλύθαμεν, ὅμως δ´ ἱκανῶς ἐχέτω· τοὺς δὲ ἄλλως λέγοντας αὖ θεατέον, ἵν´ ἐκ πάντων ἴδωμεν ὅτι τὸ ὂν τοῦ μὴ ὄντος οὐδὲν εὐπορώτερον εἰπεῖν ὅ τι ποτ´ ἔστιν.

« Οὐκοῦν πορεύεσθαι χρὴ καὶ ἐπὶ τούτους.

« Καὶ μὴν ἔοικέ γε ἐν αὐτοῖς οἷον γιγαντομαχία τις εἶναι διὰ τὴν ἀμφισβήτησιν περὶ τῆς οὐσίας πρὸς ἀλλήλους.

« Πῶς;

« Οἱ μὲν εἰς γῆν ἐξ οὐρανοῦ καὶ τοῦ ἀοράτου πάντα ἕλκουσι, ταῖς χερσὶν ἀτεχνῶς πέτρας καὶ δρῦς περιλαμβάνοντες. Τῶν γὰρ τοιούτων ἐφαπτόμενοι πάντων διισχυρίζονται τοῦτο εἶναι μόνον ὃ παρέχει προσβολὴν καὶ ἐπαφήν τινι, ταὐτὸν σῶμα καὶ οὐσίαν ὁριζόμενοι, τῶν δὲ ἄλλων εἴ τις φήσει μὴ σῶμα ἔχον εἶναι, καταφρονοῦντες τὸ παράπαν καὶ οὐδὲν ἐθέλοντες ἄλλο ἀκούειν.

« Ἦ δεινοὺς εἴρηκας ἄνδρας· ἤδη γὰρ καὶ ἐγὼ τούτων πάνυ πολλοῖς προσέτυχον.

« Τοιγαροῦν οἱ πρὸς αὐτοὺς ἀμφισβητοῦντες μάλα εὐλαβῶς ἄνωθέν ποθεν ἀμύνονται, νοητὰ ἄττα καὶ ἀσώματα εἴδη βιαζόμενοι τὴν ἀληθινὴν οὐσίαν εἶναι· τὰ δὲ ἐκείνων σώματα καὶ τὴν λεγομένην ὑπὸ τούτων ἀλήθειαν κατὰ σμικρὰ διαθραύοντες ἐν τοῖς λόγοις γένεσιν ἀντὶ οὐσίας φερομένην τινὰ προσαγορεύουσιν. Ἐν μέσῳ δὲ περὶ ταῦτα ἄπλετος ἀμφοτέρων μάχη τις, ὦ Θεαίτητε, ἀεὶ ξυνέστηκεν.

« Ἀληθῆ. »

Διὰ δὴ τοσούτων τοὺς πρὸ αὐτοῦ φυσικοὺς φιλοσόφους διαβέβληκεν ὁ Πλάτων. Ὁποίαν δὲ αὐτὸς περὶ τῶν ἐζητημένων ἐπήγετο δόξαν ἐν τοῖς πρὸ τούτου διειλήφαμεν, ὅτε συμφωνεῖν αὐτὸν τοῖς Ἑβραίων δόγμασι καὶ τῇ Μωσέως συντρέχειν περὶ τοῦ ὄντος διδασκαλίᾳ παριστῶμεν. Καὶ τοὺς αὐτοῦ δὲ τοῦ Πλάτωνος διαδόχους φέρε τῷ λόγῳ θεωρήσωμεν.

Πλάτωνά φασιν ἐν Ἀκαδημίᾳ συστησάμενον τὴν διατριβὴν πρῶτον Ἀκαδημαϊκὸν κληθῆναι καὶ τὴν ὀνομασθεῖσαν Ἀκαδημαϊκὴν φιλοσοφίαν συστήσασθαι. Μετὰ δὲ Πλάτωνα Σπεύσιππον τὸν ἐξ ἀδελφῆς Πλάτωνος, τῆς Ποτώνης, εἶτα Ξενοκράτην, ἔπειτα Πολέμωνα τὴν διατριβὴν ὑποδέξασθαι. Τούτους δὲ ἀφ´ ἑστίας ἀρξαμένους εὐθὺς τὰ Πλατωνικά φασι παραλύειν, στρεβλοῦντας τὰ τῷ διδασκάλῳ φανέντα ξένων εἰσαγωγαῖς δογμάτων, ὥστε σοι μὴ εἰς μακρὸν ἐλπίζειν τὴν τῶν θαυμαστῶν ἐκείνων διαλόγων ἰσχὺν ἀποσβῆναι ἅμα τε τῇ τοῦ ἀνδρὸς τελευτῇ καὶ τὴν τῶν δογμάτων διαδοχὴν συναποτελευτῆσαι, μάχης ἐντεῦθεν καὶ στάσεως ἀπὸ τῶνδε ἀρξαμένης, οὔποτε καὶ εἰς δεῦρο διαλειπούσης, τοὺς τὰ αὐτῷ φίλα ζηλοῦν ἀσπαζομένους οὐδένας μὲν οὐδὲ ὄντας, πλὴν εἰ μὴ εἷς που ἢ δεύτερος ἐν ὅλῳ τῷ βίῳ ἢ καί τινες ἄλλοι κομιδῇ βραχεῖς τὸν ἀριθμόν, οὐδ´ αὐτοὶ πάμπαν ἀλλότριοι τῆς ἐπιπλάστου σοφιστείας· ἐπεὶ καὶ οἱ πρόσθεν τὸν Πλάτωνα διαδεξάμενοι τοιοίδε τίνες διαβέβληνται. Πολέμωνα γάρ φασι διαδέξασθαι Ἀρκεσίλαον, ὃν δὴ κατέχει λόγος ἀφέμενον τῶν Πλάτωνος δογμάτων ξένην τινὰ καί, ὥς φασι, δευτέραν συστήσασθαι Ἀκαδημίαν. Φάναι γὰρ περὶ ἁπάντων ἐπέχειν δεῖν· εἶναι γὰρ πάντα ἀκατάληπτα καὶ τοὺς εἰς ἑκάτερα λόγους ἰσοκρατεῖς ἀλλήλοις, καὶ τὰς αἰσθήσεις δὲ ἀπίστους εἶναι καὶ πάντα λόγον. Ἐπῄνει γοῦν Ἡσιόδου τουτὶ τὸ ἀπόφθεγμα·

« κρύψαντες γὰρ ἔχουσι θεοὶ νόον ἀνθρώποισιν. »

Ἐπειρᾶτο δὲ καὶ παράδοξά τινα ἀνακαινίζειν. Μετὰ δὲ τὸν Ἀρκεσίλαον τοὺς ἀμφὶ Καρνεάδην καὶ Κλειτόμαχον, τῆς τῶν προτέρων δόξης ἀποτραπέντας, τρίτης Ἀκαδημίας αἰτίους γενέσθαι φασίν.

« Ἔνιοι δὲ καὶ τετάρτην προστιθέασι τὴν τῶν περὶ Φίλωνα καὶ Χαρμίδαν. Τινὲς δὲ καὶ πέμπτην καταλέγουσι τὴν τῶν περὶ τὸν Ἀντίοχον

Τοιαύτη μέν τις ἡ αὐτοῦ Πλάτωνος ὑπῆρξε διαδοχή. Ὁποῖοι δὲ γεγόνασιν οἵδε τὸν τρόπον, λαβὼν ἀνάγνωθι τὰς ὧδε ἐχούσας Νουμηνίου τοῦ Πυθαγορείου φωνάς, ἃς τέθειται ἐν τῷ πρώτῳ ὧν ἐπέγραψε Περὶ τῆς τῶν Ἀκαδημαϊκῶν πρὸς Πλάτωνα διαστάσεως·


 

CHAPITRE Ι.

PRÉAMBULE DES SUJETS TRAITÉS DANS CE  LIVRE.

Après avoir passé en revue, dans ce qui précède, tout ce qu'il était convenable de dire et d'entendre sur la philosophie de Platon, sur son accord avec les oracles des Hébreux, ce qui nous a donné sujet d'admirer ce philosophe ; puis en échange, ayant fait ressortir ses dissentiments d'avec eux : ce en quoi aucun homme sensé ne saurait l'approuver, je passe maintenant aux autres sectes de philosophie, en réputation, parmi les Grecs, et je me propose de mettre sous les yeux du lecteur leurs erreurs ; en les appuyant, non sur mon opinion personnelle, mais sur le témoignage des voix grecques. Ce n'est pas par inimitié contre quelques-uns de ces hommes que j'ai entrepris de les réfuter : je professe, au contraire, la plus haute admiration pour eux, toutes les fois que l'occasion se présente de les comparer au reste des humains. Mais lorsque je les oppose aux théologiens et aux prophètes des Hébreux ou plutôt à Dieu lui-même, qui, par l'organe de ces derniers, a prédit les événements futurs, a accompli d'innombrables prodiges, a enseigné aux hommes les dogmes de la saine piété, et a jeté les fondements de la véritable science; je ne crois pas qu'on puisse m'adresser de justes reproches pour avoir préféré Dieu aux hommes, et la vérité aux incertitudes des conjectures cl des raisonnements humains. En effet, le but unique de toute cette Préparation a été de fournir une réponse justificative aux questions qui nous sont adressées, sur ce que nous avons vu de si beau et de si vénérable dans les écrits des Barbares, pour songer à leur donner la préférence sur la noble philosophie que nous tenions de nos ancêtres : je veux dire celle des Grecs. Hâtons-nous de la faire connaître par les faits.

CHAPITRE II.

DU DISSENTIMENT ET DE LA LUTTE QUI EXISTE ENTRE LES DIFFÉRENTES SECTES DE PHILOSOPHES.

Je crois devoir inaugurer ce livre, en remontant à la première origine de la philosophie chez les Grecs, pour faire juger quels ont été les philosophes qui, antérieurement à la naissance de Platon, ont été désignés sous le nom de physiciens, et les chefs d'écoles qui se sont illustrés parmi eux. Je passerai ensuite à la série des Platoniciens, en donnant les noms et en signalant les qualités qui distinguent les successeurs de ce philosophe, aussi bien que leurs disputes intestines. Je ferai ressortir les différences d'opinions des différentes sectes, et les oppositions pour lesquelles, luttant, en véritables et généreux athlètes, ils entreront en scène aux yeux des spectateurs, s'escrimant de leur mieux, Nous montrerons d'abord comment Platon a tourné en ridicule ceux qui l'ont précédé ; puis, comment les autres philosophes se sont moqués des adhérents de Platon et de ses successeurs ; comment les disciples de Platon ont combattu les habiles inventions du génie fertile d'Aristote ; comment ceux qui exaltent Aristote et le Lycée ont démontré le néant des doctrines de leurs adversaires. Vous verrez les subtilités des Stoïciens qui, malgré leurs minutieuses exactitudes, ont été tournées en dérision par d'autres philosophes ; en un mot, vous assisterez à une mêlée de tons contre tous, soutenant noblement contre leurs voisins le combat et la lutte, se provoquant du poing et de la langue, ou plutôt de l'encre et de la plume à une guerre en règle, où des deux cotés, avec les armes offensives et défensives de la parole, ils s'attaquent et se défendent successivement. Le stade offrira aussi dans ce combat gymnique les adversaires de toute vérité, qui ont pris les armes contre tous les philosophes dogmatiques sans exception: je veux parler de Pyrrhon et de ses sectateurs, qui soutiennent que les hommes n'ont aucune conception certaine; ceux qui, avec Aristippe, ne reconnaissent de compréhensions réelles que celles de la douleur; Métrodore et Protagoras, qui prétendent qu'on ne doit ajouter foi qu'aux seules sensations corporelles ; enfin, les partisans de Xénophane et de Parménide qui, dans les rangs contraires, détruisent toute réalité des sensations. Nous n'oublierons pas non plus les champions de la volupté : (parmi eux, excelle Épicure), que nous enregistrerons après ceux que nous venons de nommer. Pour combattre ces philosophes, nous n'emploierons pas d'autres armes que celles qu'ils nous fournissent eux-mêmes. Je mettrai en évidence les divergences de doctrine, et les efforts de zèle inutile que nous présentent tous ceux des philosophes qui sont connus sous la dénomination de physiciens, non par un sentiment d'aversion pour les Grecs, ni pour cette science en gênerai, bien s'en faut : mais par le désir d'écarter le reproche qu'on pourrait nous faire, de n'avoir embrassé les doctrines hébraïques, qu'en ignorant complètement en quoi consistait la sagesse des Grecs.

CHAPITRE III.

DE L'ACCORD QUI  RÈGNE DANS LES DOCTRINES DES HÉBREUX.

C'est en remontant à des temps extrêmement anciens, à des siècles très reculés, on peut même dire à la première apparition de l'homme sur la terre, que les Hébreux ont découvert les principes delà véritable et pieuse philosophie; qu'ils ont transmis intact, aux générations successives du père au fils, le trésor des leçons de la vérité, l'ayant reçu et gardé soigneusement, sans se permettre d'y rien ajouter ni d'en rien retrancher, après les avoir une fois admises. Ce n'est donc pas Moïse, quoique doué d'une profonde sagesse, et bien plus ancien qu'aucun des Grecs, mais le dernier venu de tous les Hébreux de cette époque, qui aurait conçu l'idée de remuer et de refaire cette tradition délivrée par les patriarches, en ce qui concerne la théologie dogmatique. Il a pu seulement jeter les bases d'une législation et d'une constitution politique en rapport avec le genre de vie des hommes au milieu desquels il se trouvait. Ce ne sont pas non plus les Prophètes qui ont fleuri après d'innombrables périodes d'années, qui auraient osé proférer une seule parole dissonante avec ce qui avait reçu l'autorité de la loi, soit de Moïse, soit des hommes chéris de Dieu qui l'avaient précédé dans le monde. Ce n'est pas enfin notre enseignement contemporain, sorti n'importe d'où, qui» ayant envahi presque toute la Grèce et toute la contrée barbare, par l'effet de la puissance divine, aurait pu introduire la moindre disparité dans ce corps de doctrine, donné par ceux qui nous ont instruits ; à moins que l'on ne dise que cet enseignement conserve la même teneur, non seulement quant aux dogmes de théologie; mais même, quant à la manière de vivre, que celle adoptée par les Hébreux chéris de Dieu et antérieurs à Moïse. Nos croyances sont telles, en effet, que, professées par des hommes de tous les rangs, d'un accord unanime, elles portent dans tous les suffrages l'empreinte de la stabilité qui n'appartient qu'à la véritable piété et à la saine philosophie : elles remplissent tout l'univers, se rajeunissant chaque jour, et fleurissant comme si elles étaient encore dans leur première sève. Ni les injonctions législatives, ni les pièges des ennemis domestiques, ni les glaives, souvent aiguisés, de ceux du dehors, n'ont pu triompher de la vertu intrinsèque des doctrines que nous professons : ils n'ont fait qu'en montrer la puissance. Voyons maintenant quelle force nous signaleront les sectes de la philosophie grecque? Semblables aux navires poussés sur les lagunes, nous verrons descendre, les premiers sur l'arène, les physiciens ainsi nommés, qui, comme nous l'avons dit, ayant vécu avant l'époque où a brillé Platon, ont été livrés entre eux à des dissensions interminables, que ce philosophe nous révèle. Il accuse, en effet, le combat à outrance de Protagore, d'Héraclite et d'Empédocle, contre Parménide et ses partisans. Ce Protagore avait été disciple de Démocrite, et avait acquis la réputation d'athée, parce que, dans son livre sur les Dieux, il débutait ainsi:

« Au sujet des Dieux, je ne sais pas s'ils sont ou s'ils ne sont pas, ni quelle est leur essence.»

Démocrite avait dit que le vide et le plein étaient les deux éléments de l'univers. Il appelait plein ce qui est solide, et vide ce qui ne l'est pas: en sorte, disait-il, que l'être n'a pas plus de réalité que le néant. Il ajoutait que les choses existantes, répandues de toute éternité dans le vide, y étaient dans un mouvement violent et continuel. Héraclite disait que le feu était l'élément universel de qui tout provenait, et en quoi tout devait venir se perdre. Car tout n'était qu'un échange perpétuel, et il ajoutait que le temps était marqué dans lequel tout devait être dissous par le feu, et où tout devait renaître du feu. Ces philosophes, sont aussi dans l'opinion que le mouvement est universel. Parménide était d'Élée. Il déclarait que le tout n'était qu'un, qu'il était sans principe de génération et immobile, doué d'une forme sphérique. Mélissus fut le compagnon de Parménide; il professait les mêmes dogmes que lui. A ce sujet, écoutons ce qu'en dit Platon dans le Théétète.

CHAPITRE IV.

COMMENT PLATON LES A ATTAQUÉS DANS LE THÉÉTÈTE.

C'est donc de cet entraînement et de ce mouvement, ainsi que de cette mixtion, que tout a été formé. Ce que nous nommons tout, très improprement; car rien n'est dans aucun lieu, mais tout revient toujours; et, à cet égard, tous les sages par excellence, excepté Parménide, sont de cet avis : savoir, Protagore, Héraclite, Empédocle, ainsi que les poètes les plus illustres, dans les deux genres: savoir, dans la comédie Épicharme; dans la tragédie, Homère, lorsqu'il dit :

« l'Océan, principe d'existence des Dieux, et la mère Téthys.»

Il déclare, en effet, que tout est issu de l'écoulement et du mouvement. Ne vous semble-t-il pas que c'est là ce qu'il veut dire ?

« Je le trouve.

« Quel homme marchant dans une pareille armée, ayant pour chef Homère, ne se montrerait pas ridicule en mettant la chose en question (Théétète, p. 118 de Ficin et 158 de H. Et.) ? »

Plus bas il ajoute, en continuant la même pensée

« Nous devons marcher en avant et nous serrer davantage, comme le prescrit le raisonnement, en faveur de Protagore : nous devons étudier cette substance mise en mouvement, en la faisant tinter, comme un vase, pour voir si elle rendra un bon ou un mauvais son. Le combat livré à ce sujet n'a pas été sans importance ni entre un petit nombre de combattants.

« Il s'en faut de beaucoup; il a embrassé toute l'Ionie et s'accroît de plus en plus. Les compagnons d'Héraclite en sont les principaux soutiens, et défendent avec zèle cette opinion.

« C'est donc pour cela, mon cher Théodore, que nous devons l'examiner, à partir du principe dont ils la dérivent.

« J'y consens d'autant plus volontiers, ô Socrate, que sur ces doctrines d'Héraclite, ou comme vous le dites fort bien sur ces doctrines homériques, et même plus anciennes qu'Homère, il n'est pas possible de raisonner froidement avec tout ce qui, aux environs d'Éphèse, affiche la prétention de les avoir pénétrées, non plus qu'avec des fanatiques : ils ne veulent pas sortir des termes consignés dans les écrits d'Héraclite. S'en tenir au raisonnement, en faisant succéder paisiblement et à tour de rôle les réponses aux questions ; c'est ce qu'ils ne veulent pas plus entendre que quoi que ce soit au monde. Le moins du monde n'est pas assez dire, tant leur irritation est grande. Si cependant vous hasardez une question à l'un d'eux, ils vous lancent aussitôt, comme d'un carquois, une foule de petits traits énigmatiques qui vous accablent. Si vous cherchez à en comprendre le sens, vous serez bientôt frappé d'un autre mot de composition nouvelle, qui vous laissera incertain sur sa signification ; en sorte que vous ne gagnerez jamais le moindre pas contre aucun d'eux. Quand ils raisonnent entre eux, il en est de même : ils prennent bien garde de ne rien laisser admettre comme stable ni en parole ni au fond de l'âme : se figurant,  à ce que je puis croire, que cela même est une base solide. Telle est l'arme avec laquelle ils combattent et qu'ils lancent de tout côté, autant qu'ils le peuvent.

« Peut-être,Théodore,n'avez-vous vu ces hommes que dans la chaleur du combat, et ne vous êtes-vous jamais rencontré avec eux lorsqu'ils sont en paix ; car vous n'êtes pas de leurs amis; mais je pense que conversant avec leurs disciples, ils s'expliquent plus à loisir, par le désir de les rendre semblables à eux-mêmes.

« De quels disciples voulez-vous parler, ô mon excellent ami ? Il n'y a pas parmi eux une telle chose qu'un maître et un disciple. Ce sont des plantes spontanées qui se produisent d'elles-mêmes, et qui s'inspirent chacune d'une inspiration qui leur est propre ; en sorti: que celui-ci est persuadé que celui-là ne sait rien ; et quelle que soit la question que vous leur adressiez, vous n'en obtiendrez jamais un raisonnement de gré ou de force. Il ne nous reste donc pas d'autre parti à prendre, que de nous poser, comme un problème, cette assertion, que tout se meut.

« Ce que vous proposez est très raisonnable. Le problème est-il celui-ci ou un autre, soit que nous l'ayons reçu des anciens, caché aux regards du vulgaire, sous le prestige de la poésie : savoir que l'Océan et Téthys sont le principe générateur de l'univers ; dès lors tout ne serait qu'un écoulement sans qu'il y eût rien de stable, ou que nous le tenions des modernes qui s'expliquent d'une manière plus savante et en même temps plus claire; en sorte que les savetiers eux-mêmes, en les entendant, apprennent toute leur sagesse et se désabusent de leur sottise, suivant laquelle ils se figuraient que, parmi les choses, les unes sont stables, les autres sont en mouvement ? en apprenant que tout se meut, ils apprendront aussi à les respecter. J'ai presque oublié de dire, mon cher Théodore, qu'il y a d'autres philosophes qui ont dit précisément le contraire : tellement que tout ce qui est, est dans une immobilité essentielle, à quoi on a donné le nom d'univers (01) ; ainsi que toutes les autres choses qu'ont dites en opposition â ceux-ci, les Mélisses et les Parinénides ; pour soutenir que tout ne forme qu'un; qu'il est immobile en soi-même, n'ayant aucune place pour se mouvoir. Eh bien, mon ami, quel usage ferons-nous de toutes ces choses ? car tout en cheminant petit à petit, nous nous sommes engagés, sans nous en apercevoir, entre les deux armées; et si nous ne trouvons pas une retraite quelque part, en nous mettant sur la défensive; nous en payerons la peine, comme ceux qui, dans les Palestres, jouant sur le bord de la ligne, lorsqu'ils sont également saisis par ceux des deux camps opposés, sont tiraillés en sens contraires (Platon, Théétète, p. 130 de Ficin, 179 de H. Et.). »

Cette citation est empruntée au Théétète. Passons maintenant au Sophiste. Voici encore ce qu'il dit des philosophes physiciens qui l'ont précédé (Platon, Sophiste, p. 138 de Ficin, 242 de H. ET.) :

Parménide me semblé traiter cette question bien légèrement, aussi bien que tous ceux qui se sont mis en peine d'en décider, dans le but de définir les substances sous les rapports de quantité et de qualité. Chacun d'eux me paraît débiter une fable comme si nous étions des enfants : l'un dit que les substances sont au nombre de trois, lesquelles se font de temps en temps la guerre; puis réconciliées, il en résulte des mariages, des enfants, des éducations de progéniture : un autre n'en admettant que deux, l'humide et le sec, ou le chaud et le froid, les accouple et les fait produire. De notre temps, la tribu éléatique tout entière à commencer par Xénophane, et même à remonter plus haut, mettant en un seul Être ce qu'on nomme tous les êtres, poursuit cette idée dans tout son poème. Les Muses d'Ionie et de Sicile ont avisé plus tard qu'il serait plus sûr de réunir ces deux systèmes en un, et de dire que la substance est en même temps multiple et unique, que c'est par la haine et l'amitié que ses parties se maintiennent ensemble : ce qui tend à se disjoindre est sans cesse ramené à l'union, disent les plus graves de ces Muses. Les plus relâchées ont faibli, en disant que ces choses n'ont pas toujours lieu; mais qu'elles sont alternativement unes, formant un seul tout, sous l'influence amicale de Vénus; puis elles en forment plusieurs, lorsque l'instinct guerrier leur est soufflé par la dispute (νεῖκος). Quant à décider si toutes ces assertions ou seulement une partie d'entre elles sont véritables; voilà ce qui serait difficile à prononcer. On s'exposerait à errer gravement en se permettant d'exercer une censure austère envers des hommes d'un si grand génie et d'une si haute antiquité (Platon, Sophiste, p. 158 de Ficin; 242 de H. ET). »

Plus bas il continue :

«  Nous n'avons pas, il est vrai, passé en revue tous ceux qui ont apporté un soin particulier à définir ce qui est et ce qui n'est pas ; cependant contentons-nous de ce qui a été dit. Il nous faut maintenant examiner leurs adversaires, afin de nous convaincre, par la réunion de tous, qu'il n'est pas plus facile de définir l'être que le néant.

« Procédons, j'y consens, à l'examen de ces derniers.

« Mais d'abord j'observerai entre ces philosophes, comme une guerre des géants contre les Dieux, par l'incertitude qui règne entre eux, sur ce qu'on doit entendre par l'Être.

« Comment cela?

« Les uns tirent tout du ciel et de l'invisible en terre, tenant tout dans leurs mains à la manière des pierres et des arbres: saisissant les choses de cette nature, ils affirment que tout ce qui existe n'est autre que ce qui oppose de la résistance à notre toucher. Pour eux, la définition de l'Être est celle du corps. Si l'on venait à leur dire qu'il existe une telle chose qui ne soit point un corps, pleins de mépris pour cette opinion, ils ne daigneraient pas même en écouter davantage.

« Vous nous avez dépeint là des hommes bien dangereux. La vérité est qu'il m'est arrivé bien des fois d'en rencontrer de pareils.

« Ainsi donc, ceux qui luttent contre eux commencent par défendre, avec mesure, les choses d'en haut qui sont invisibles, en s'efforçant de prouver que les formes intellectuelles et incorporelles ont une réalité d'existence incontestable; tandis que les corpuscules de leurs adversaires, et ce qu'ils nomment une substance véritable, étant par eux réduit petit à petit à des particules extrêmes, ils nomment réellement dans leurs discussions substance ce qui n'est qu'engendrement. C'est de la sorte qu'un débat interminable sur cette question s'est engagé entre ces deux partis, ô Théétète.

« Vous dites vrai (Platon, Sophiste, p. 190 de Ficin; 245 de H. Et.). »

Voici en quels termes Platon a fait la censure des philosophes physiciens qui l'ont devancé. Nous avons déjà fait connaître dans ce qui a précédé, quelle était l'opinion qu'il professait sur ces matières, lorsque nous avons exposé l'unanimité du ses doctrines avec les dogmes des Hébreux, et que nous avons montré qu'il était entièrement d'accord avec Moïse sur l'enseignement de l'Être. La suite de notre plan exige maintenant que nous mettions sous les yeux du lecteur les successeurs
de Platon.

On rapporte que Platon ayant établi son école dans l'Académie, cela lui fit donner le surnom d'Académique, ainsi qu'à la philosophie dont il est le fondateur. Après Platon vint Speusippe, fils de sa sœur Potone, auquel succéda Xénocrate, après lequel Polémon prit possession de cette école. Partant de cette origine, les doctrines platoniciennes ont été, d&#re cessé de diviser des hommes qui, en manifestant le plus grand zèle pour les opinions que leur chef affectionnait, ne sont au fond rien moins que ce qu'ils disent; si on en excepte un ou deux ou au moins un très petit nombre, dans toute cette longue période ; lesquels encore ne sont pas complètement exempts d'une affectation sophistique. Les premiers successeurs de Platon ayant encouru de semblables accusations, on rapporte qu'après Polémon, Arcésilas prit la direction de cette école, et c'est un bruit généralement répandu, qu'ayant renoncé aux doctrines de Platon, il y substitua une autre philosophie qui lui était étrangère, et fonda la seconde Académie. Il posait comme principe qu'en toutes choses, on devait s'abstenir (ἐπέχειν); que tout était incompréhensible; que les arguments d'une part et de l'autre se balançaient exactement; que nos sens sont si infidèles, aussi bien que tous nos raisonnements, qu'il louait par dessus tout cette sentence d'Hésiode :

« Les dieux ont caché l'usage, de l'intelligence aux hommes (02) .»

Il mit tout en œuvre pour rajeunir certains paradoxes.

Après Arcésilas, Carnéade et Clitomaque s'écartant des opinions de leurs prédécesseurs, furent, dit-on, les chefs de la troisième Académie, à laquelle quelques auteurs ajoutent une quatrième, celle de Philon et de Charmidas (03). On va même jusqu'à enregistrer une cinquième Académie, celle qui naquit sous Antiochus.

Telle fut la lignée des successeurs de Platon ; quant à leur manière d'être, si vous voulez la connaître, prenez et lisez les propres paroles de Numénius, le Pythagoricien, qui nous les montre ainsi qu'il suit, d'après cet extrait puisé dans le premier livre de son ouvrage, qui porte pour titre : Dissentiment qui règne entre les Académiciens et Pla

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Εʹ.

Περὶ τῆς πρώτης κατὰ Πλάτωνα διαδοχῆς. Ἐκ τοῦ Νομηνίου τοῦ Πυθαγορικοῦ

« Ἐπὶ μὲν τοίνυν Σπεύσιππον τὸν Πλάτωνος μὲν ἀδελφιδοῦν, Ξενοκράτη δὲ τὸν διάδοχον τὸν Σπευσίππου, Πολέμωνα δὲ τὸν ἐκδεξάμενον τὴν σχολὴν παρὰ Ξενοκράτους ἀεὶ τὸ ἦθος διετείνετο τῶν δογμάτων σχεδὸν δὴ ταὐτόν, ἕνεκά γε τῆς μήπω ἐποχῆς ταυτησὶ τῆς πολυθρυλήτου τε καὶ εἰ δή τινων τοιούτων ἄλλων. Ἐπεὶ εἴς γε τὰ ἄλλα πολλαχῆ παραλύοντες, τὰ δὲ στρεβλοῦντες, οὐκ ἐνέμειναν τῇ πρώτῃ διαδοχῇ· ἀρξάμενοι δὲ ἀπ´ ἐκείνου καὶ θᾶττον καὶ βράδιον διίσταντο προαιρέσει ἢ ἀγνοίᾳ, τὰ δὲ δή τινι αἰτίᾳ ἄλλῃ οὐκ ἀφιλοτίμῳ ἴσως. Καὶ οὐ μὲν βούλομαί τι φλαῦρον εἰπεῖν διὰ Ξενοκράτη, μᾶλλον μὴν ὑπὲρ Πλάτωνος ἐθέλω. Καὶ γάρ με δάκνει ὅτι μὴ πᾶν ἔπαθόν τε καὶ ἔδρων σῴζοντες τῷ Πλάτωνι κατὰ πάντα πάντη πᾶσαν ὁμοδοξίαν. Καίτοι ἄξιος ἦν αὐτοῖς ὁ Πλάτων, οὐκ ἀμείνων μὲν Πυθαγόρου τοῦ μεγάλου, οὐ μέντοι ἴσως οὐδὲ φλαυρότερος ἐκείνου, ᾧ συνακολουθοῦντες σεφθέντες τε οἱ γνώριμοι ἐγένοντο πολυτιμητίζεσθαι αἰτιώτατοι τὸν Πυθαγόραν. Τοῦτο δὲ οἱ Ἐπικούρειοι οὐκ ὤφελον μέν, μαθόντες δ´ οὖν ἐν οὐδενὶ ὤφθησαν Ἐπικούρῳ ἐναντία θέμενοι οὐδαμῶς, ὁμολογήσαντες δὲ εἶναι σοφῷ συνδεδογμένοι καὶ αὐτοὶ διὰ τοῦτο ἀπέλαυσαν τῆς προσρήσεως εἰκότως· ὑπῆρξέ τε ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον τοῖς μετέπειτα Ἐπικουρείοις μηδ´ αὐτοῖς εἰπεῖν πω ἐναντίον οὔτε ἀλλήλοις οὔτε Ἐπικούρῳ μηδὲν εἰς μηδέν, ὅτου καὶ μνησθῆναι ἄξιον· ἀλλ´ ἔστιν αὐτοῖς παρανόμημα, μᾶλλον δὲ ἀσέβημα, καὶ κατέγνωσται τὸ καινοτομηθέν. Διὸ τοῦτο οὐδεὶς οὐδὲ τολμᾷ, κατὰ πολλὴν δὲ εἰρήνην αὐτοῖς ἠρεμεῖ τὰ δόγματα ὑπὸ τῆς ἐν ἀλλήλοις αἰεί ποτε συμφωνίας. Ἔοικέ τε ἡ Ἐπικούρου διατριβὴ πολιτείᾳ τινὶ ἀληθεῖ, ἀστασιαστοτάτῃ, κοινὸν ἕνα νοῦν, μίαν γνώμην ἐχούσῃ· ἀφ´ ἧς ἦσαν καὶ εἰσὶ καί, ὡς ἔοικεν, ἔσονται φιλακόλουθοι.

« Τὰ δὲ τῶν Στωϊκῶν ἐστασίασται, ἀρξάμενα ἀπὸ τῶν ἀρχόντων καὶ μηδέπω τελευτῶντα καὶ νῦν. Ἐλέγχουσι δὲ ἀγαπώντως ὑπὸ δυσμενοῦς ἐλέγχου, οἱ μέν τινες αὐτῶν ἐμμεμενηκότες ἔτι, οἱ δ´ ἤδη μεταθέμενοι. Εἴξασιν οὖν οἱ πρῶτοι ὀλιγαρχικωτέροις, οἳ δὴ διαστάντες ὑπῆρξαν εἰς τοὺς μετέπειτα πολλῆς μὲν τοῖς προτέροις, πολλῆς δὲ τῆς ἀλλήλοις ἐπιτιμήσεως αἴτιοι, εἰσί τε ἑτέρων ἕτεροι Στωϊκώτεροι· καὶ μᾶλλον ὅσοι πλεῖον περὶ τὸ τεχνικὸν ὤφθησαν μικρολόγοι· αὐτοὶ γὰρ οὗτοι τοὺς ἑτέρους ὑπερβαλλόμενοι τῇ τε πολυπραγμοσύνῃ τοῖς τε σκαρ〈ι〉φηθμοῖς ἐπετίμων θᾶττον.

« Πολὺ μέντοι τούτων πρότερον ταὐτὰ ἔπαθον οἱ ἀπὸ Σωκράτους ἀφελκύσαντες διαφόρους τοὺς λόγους, ἰδίᾳ μὲν Ἀρίστιππος, ἰδίᾳ δὲ Ἀντισθένης καὶ ἀλλαχοῦ ἰδίᾳ οἱ Μεγαρικοί τε καὶ Ἐρετρικοὶ ἢ εἴ τινες ἄλλοι μετὰ τούτων. Αἴτιον δέ, ὅτι τρεῖς θεοὺς τιθεμένου Σωκράτους καὶ φιλοσοφοῦντος αὐτοῖς ἐν τοῖς προσήκουσιν ἑκάστῳ ῥυθμοῖς οἱ διακούοντες τοῦτο μὲν ἠγνόουν, ᾤοντο δὲ λέγειν πάντα αὐτὸν εἰκῆ καὶ ἀπὸ τῆς νικώσης αἰεὶ προστυχῶς ἄλλοτε ἄλλης τύχης, ὅπως πνέοι. Ὁ δὲ Πλάτων πυθαγορίσας (ᾔδει δὲ τὸν Σωκράτην μηδαμόθεν ἢ ἐκεῖθεν δὴ τὰ αὐτὰ ταῦτα [εἰπεῖν καὶ] γνόντα εἰρηκέναι) ὧδε οὖν καὶ αὐτὸς συνεδήσατο τὰ πράγματα, οὔτε εἰωθότως οὔτε δὴ εἰς τὸ φανερόν· διαγαγὼν δὲ ἕκαστα ὅπῃ ἐνόμιζεν, ἐπικρυψάμενος ἐν μέσῳ τοῦ δῆλα εἶναι καὶ μὴ δῆλα, ἀσφαλῶς μὲν ἐγράψατο, αὐτὸς δὲ αἰτίαν παρέσχε τῆς μετ´ αὐτὸν στάσεώς τε ἅμα καὶ διολκῆς τῆς τῶν δογμάτων, οὐ φθόνῳ μὲν οὐδέ γε δυσνοίᾳ· ἀλλ´ οὐ βούλομαι ἐπὶ ἀνδράσι πρεσβυτέροις εἰπεῖν ῥήματα οὐκ ἐναίσιμα. Τοῦτο δὲ 〈δεῖ〉 μαθόντας ἡμᾶς ἐπανενεγκεῖν ἐκεῖσε μᾶλλον τὴν γνώμην, καὶ ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς προὐθέμεθα χωρίζειν αὐτὸν Ἀριστοτέλους καὶ Ζήνωνος, οὕτως καὶ νῦν τῆς Ἀκαδημίας, ἐὰν ὁ θεὸς ἀντιλάβηται, χωρίζοντες ἐάσομεν αὐτὸν ἐφ´ ἑαυτοῦ νῦν εἶναι Πυθαγόρειον· ὡς νῦν μανικώτερον, ἢ Πενθεῖ τινι προσῆκε, διελκόμενος πάσχει μὲν κατὰ μέλη, ὅλος δ´ ἐξ ὅλου ἑαυτοῦ μετατίθεταί τε καὶ ἀντιμετατίθεται οὐδαμῶς. Ὅπως οὖν ἀνὴρ μεσεύων Πυθαγόρου καὶ Σωκράτους, τοῦ μὲν τὸ σεμνὸν ὑπαγαγὼν μέχρι τοῦ φιλανθρώπου, τοῦ δὲ τὸ κομψὸν τοῦτο καὶ παιγνιῆμον ἀναγαγὼν ἀπὸ τῆς εἰρωνείας εἰς ἀξίωμα καὶ ὄγκον καὶ αὐτὸ τοῦτο κεράσας Σωκράτει Πυθαγόραν, τοῦ μὲν δημοτικώτερος, τοῦ δὲ σεμνότερος ὤφθη.

« Ἀλλ´ οὐ γάρ τοι ταῦτα διαιτήσων ἦλθον, μὴ περὶ τούτων οὔσης νῦν μοι τῆς ζητήσεως, ἃ δὲ προὐδέδοκτο· καὶ εἶμι ἐκεῖσε ἢ δὴ φροῦδος ἀναδραμεῖν δοκῶ μοι, μὴ καί που ἀποκρουσθῶμεν τῆς ὁδοῦ τῆς φερούσης. Πολέμωνος δὲ ἐγένοντο γνώριμοι Ἀρκεσίλαος καὶ Ζήνων· πάλιν γὰρ αὐτῶν μνησθήσομαι ἐπὶ τέλει. Ζήνωνα μὲν οὖν μέμνημαι εἰπὼν Ξενοκράτει, εἶτα δὲ Πολέμωνι φοιτῆσαι, αὖθις δὲ παρὰ Κράτητι κυνίσαι· νυνὶ δὲ αὐτῷ λελογίσθω ὅτι καὶ Στίλπωνός τε μετέσχε καὶ τῶν λόγων τῶν Ἡρακλειτείων. Ἐπεὶ γὰρ συμφοιτῶντες παρὰ Πολέμωνι ἐφιλοτιμήθησαν ἀλλήλοις, συμπαρέλαβον εἰς τὴν πρὸς ἀλλήλους μάχην ὁ μὲν Ἡράκλειτον καὶ Στίλπωνα ἅμα καὶ Κράτητα, ὧν ὑπὸ μὲν Στίλπωνος ἐγένετο μαχητής, ὑπὸ δὲ Ἡρακλείτου αὐστηρός, κυνικὸς δὲ ὑπὸ Κράτητος· ὁ δ´ Ἀρκεσίλαος Θεόφραστον ἴσχει καὶ Κράντορα τὸν Πλατωνικὸν καὶ Διόδωρον, εἶτα Πύρρωνα, ὧν ὑπὸ μὲν Κράντορος πιθανουργικός, ὑπὸ Διοδώρου δὲ σοφιστής, ὑπὸ δὲ Πύρρωνος ἐγένετο παντοδαπὸς καὶ ἴτης καὶ οὐδέν. Ὅ〈θεν〉 καὶ ἐλέγετο περὶ αὐτοῦ ᾀδόμενόν τι ἔπος παραγωγὸν καὶ ὑβριστικόν·

« πρόσθε Πλάτων, ὄπιθεν [δὲ] Πύρρων, μέσσος Διόδωρος. »

Τίμων δὲ καὶ ὑπὸ Μενεδήμου τὸ ἐριστικόν φησι λαβόντα ἐξαρτυθῆναι, εἴπερ γε δή φησι περὶ αὐτοῦ·

« τῇ μὲν ἔχων Μενεδήμου ὑπὸ στέρνοισι μόλιβδον
θεύσεται ἢ 〈´ς〉 Πύρρωνα τὸ πᾶν κρέας ἢ Διόδωρον. »

« Ταῖς οὖν Διοδώρου, διαλεκτικοῦ ὄντος, λεπτολογίαις τοὺς λογισμοὺς τοὺς Πύρρωνος καὶ τὸ σκεπτικὸν καταπλέξας διεκόσμησε λόγου δεινότητι τῇ Πλάτωνος φλήναφόν τινα κατεστωμυλμένον καὶ ἔλεγε καὶ ἀντέλεγε καὶ μετεκυλινδεῖτο κἀκεῖθεν κἀντεῦθεν, ἑκατέρωθεν, ὁπόθεν τύχοι, παλινάγρετος καὶ δύσκριτος καὶ παλίμβολός τε ἅμα καὶ παρακεκινδυνευμένος, οὐδέν τι εἰδώς, ὡς αὐτὸς ἔφη, γενναῖος ὤν· εἶτά πως ἐξέβαινεν ὅμοιος τοῖς εἰδόσιν, ὑπὸ σκιαγραφίας τῶν λόγων παντοδαπὸς πεφαντασμένος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ϛ

Περὶ Ἀρκεσιλάου τοῦ τὴν δευτέραν Ἀκαδημίαν ὑποστησαμένου. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ

« Τοῦ τε Ὁμηρικοῦ Τυδείδου ὁποτέροις μετείη ἀγνοουμένου, οὔτε εἰ Τρωσὶν ὁμιλέοι οὔτε εἰ καὶ Ἀχαιοῖς, οὐδὲν ἧττον Ἀρκεσίλαος ἠγνοεῖτο. Τὸ γὰρ ἕνα τε λόγον καὶ ταὐτόν ποτ´ εἰπεῖν οὐκ ἐνῆν ἐν αὐτῷ οὐδέ γε ἠξίου ἀνδρὸς εἶναί πω τὸ τοιοῦτο δεξιοῦ οὐδαμῶς. Ὠνομάζετο οὖν δεινὸς σοφιστής, τῶν ἀγυμνάστων σφαγεύς. Ὥσπερ γὰρ αἱ Ἔμπουσαι ἐν τοῖς φάσμασι τοῖς τῶν λόγων ὑπὸ παρασκευῆς τε καὶ ὑπὸ μελέτης ἐφάρματτεν, ἐγοήτευεν, οὐδὲν εἶχεν εἰδέναι οὔτε αὐτὸς οὔτε τοὺς ἄλλους ἐᾶν· ἐδειμάτου δὲ καὶ κατεθορύβει καὶ σοφισμάτων γε καὶ λόγων κλοπῆς φερόμενος τὰ πρῶτα κατέχαιρε τῷ ὀνείδει καὶ ἡβρύνετο θαυμαστῶς, ὅτι μήτε τί αἰσχρὸν ἢ καλὸν μήτε ἀγαθὸν μήτε αὖ κακόν ἐστι τί ᾔδει, ἀλλ´ ὁπότερον εἰς τὰς ψυχὰς πέσοι τοῦτο εἰπὼν αὖθις μεταβαλὼν ἀνέτρεπεν ἂν πλεοναχῶς ἢ δι´ ὅσων κατεσκευάκει. Ἦν οὖν ὕδραν τέμνων ἑαυτὸν καὶ τεμνόμενος ὑφ´ ἑαυτοῦ, ἀμφότερα ἀλλήλων δυσκρίτως καὶ τοῦ δέοντος ἀσκέπτως, πλὴν τοῖς ἀκούουσιν ἤρκεσεν, ὁμοῦ τῇ ἀκροάσει εὐπρόσωπον ὄντα θεωμένοις· ἦν οὖν ἀκουόμενος καὶ βλεπόμενος ἥδιστος, ἐπεί γε προσειθίσθησαν ἀποδέχεσθαι αὐτοῦ τοὺς λόγους ἰόντας ἀπὸ καλοῦ προσώπου τε καὶ στόματος οὐκ ἄνευ τῆς ἐν τοῖς ὄμμασι φιλοφροσύνης. Δεῖ δὲ ταῦτα ἀκοῦσαι μὴ ἁπλῶς, ἀλλ´ ἔσχεν ὧδε ἐξ ἀρχῆς· συμβαλὼν γὰρ ἐν παισὶ Θεοφράστῳ, ἀνδρὶ πράῳ καὶ οὐκ ἀφυεῖ τὰ ἐρωτικά, διὰ τὸ καλὸς εἶναι ἔτι ὢν ὡραῖος τυχὼν ἐραστοῦ Κράντορος τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ, προσεχώρησε μὲν τούτῳ, οἷα δὲ τὴν φύσιν οὐκ ἀφυὴς τρεχούσῃ χρησάμενος αὐτῇ ῥᾳδίᾳ γε θερμουργῶς ὑπὸ φιλονεικίας, μετασχὼν μὲν Διοδώρου εἰς τὰ πεπανουργημένα πιθάνια ταῦτα τὰ κομψά, ὡμιληκὼς δὲ Πύρρωνι (ὁ δὲ Πύρρων ἐκ Δημοκρίτου ὥρμητο ἁμόθεν γέ ποθεν) οὕτως μὲν δὴ ἔνθεν καταρτυθείς, πλὴν τῆς προσρήσεως, ἐνέμεινε Πυρρωνείως τῇ πάντων ἀναιρέσει. Μνασέας γοῦν καὶ Φιλόμηλος καὶ Τίμων οἱ σκεπτικοὶ σκεπτικὸν αὐτὸν προσονομάζουσιν, ὥσπερ καὶ αὐτοὶ ἦσαν, ἀναιροῦντα καὶ αὐτὸν τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ψεῦδος καὶ τὸ πιθανόν. Λεχθεὶς οὖν ἂν αἰτίᾳ τῶν Πυρρωνείων Πυρρώνειος, αἰδοῖ τοῦ ἐραστοῦ ὑπέμεινε λέγεσθαι Ἀκαδημαϊκὸς ἔτι. Ἦν μὲν τοίνυν Πυρρώνειος, πλὴν τοῦ ὀνόματος· Ἀκαδημαϊκὸς δ´ οὐκ ἦν, πλὴν τοῦ λέγεσθαι. Οὐ γὰρ πείθομαι τοῦ Κνιδίου Διοκλέους φάσκοντος ἐν ταῖς ἐπιγραφομέναις Διατριβαῖς Ἀρκεσίλαον φόβῳ τῶν Θεοδωρείων τε καὶ Βίωνος τοῦ σοφιστοῦ ἐπεισιόντων τοῖς φιλοσοφοῦσι καὶ οὐδὲν ὀκνούντων ἀπὸ παντὸς ἐλέγχειν, αὐτὸν ἐξευλαβηθέντα, ἵνα μὴ πράγματα ἔχῃ, μηδὲν μὲν δόγμα ὑπειπεῖν φαινόμενον, ὥσπερ δὲ τὸ μέλαν τὰς σηπίας προβάλλεσθαι πρὸ ἑαυτοῦ τὴν ἐποχήν. Τοῦτ´ οὖν ἐγὼ οὐ πείθομαι. Οἱ δ´ οὖν ἔνθεν ἀφορμηθέντες, ὅ τε Ἀρκεσίλαος καὶ Ζήνων, ὑπὸ τοιούτων ἀρωγῶν, ἀμφοτέροις συμπολεμούντων λόγων, τῆς μὲν ἀρχῆς ὅθεν ἐκ Πολέμωνος ὡρμήθησαν ἐπιλανθάνονται, διαστάντες δέ γε καὶ σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες

« σὺν δ´ ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ´ ἔγχεα καὶ μένε´ ἀνδρῶν
χαλκεοθωρήκων· ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι
ἔπληντ´ ἀλλήλῃσι, πολὺς δ´ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.

Ἀσπὶς ἄρ´ ἀσπίδ´ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἀνέρα δ´ ἀνὴρ

ἐδνοπάλιζεν.

Ἔνθα δ´ ἅμ´ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν
ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων »

τῶν Στωϊκῶν· οἱ Ἀκαδημαϊκοὶ γὰρ οὐκ ἐβάλλοντο ὑπ´ αὐτῶν, ἀγνοούμενοι ᾗ ἦσαν ἁλῶναι δυνατώτεροι. Ἡλίσκοντο δὲ τῆς βάσεως αὐτοῖς σεισθείσης, εἰ μήτε ἀρχὴν ἔχοιεν μήτε μάχεσθαι ἀφορμήν. Ἡ μὲν δὴ ἀρχὴ ἦν τὸ μὴ Πλατωνικὰ λέγοντας αὐτοὺς ἐλέγξαι· τὸ δὲ μηδὲ ἔχειν τινὰ ἀφορμὴν ἦν, εἴπερ μόνον ἕν τι μετέστρεψαν ἀπὸ τοῦ ὅρου τοῦ περὶ τῆς καταληπτικῆς φαντασίας ἀφελόντες. Ὅπερ νῦν μὲν οὐκ ἔστι μηνύειν μοι ἐν καιρῷ, μνησθήσομαι δ´ αὐτοῦ αὖθις ἐπὰν κατὰ τοῦτο μάλιστα γενέσθαι μέλλω. Διαστάντες δ´ οὖν εἰς τὸ φανερὸν ἔβαλλον ἀλλήλους οὐχ οἱ δύο, ἀλλ´ ὁ Ἀρκεσίλαος τὸν Ζήνωνα. Ὁ γὰρ Ζήνων εἶχε δή τι τῇ μάχῃ σεμνὸν καὶ βαρὺ καὶ Κηφισοδώρου τοῦ ῥήτορος οὐκ ἄμεινον· ὃς δὴ ὁ Κηφισόδωρος, ἐπειδὴ ὑπ´ Ἀριστοτέλους βαλλόμενον ἑαυτῷ τὸν διδάσκαλον Ἰσοκράτην ἑώρα, αὐτοῦ μὲν Ἀριστοτέλους ἦν ἀμαθὴς καὶ ἄπειρος, ὑπὸ δὲ τοῦ καθορᾶν ἔνδοξα τὰ Πλάτωνος ὑπάρχοντα οἰηθεὶς κατὰ Πλάτωνα τὸν Ἀριστοτέλην φιλοσοφεῖν, ἐπολέμει μὲν Ἀριστοτέλει, ἔβαλλε δὲ Πλάτωνα καὶ κατηγόρει ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἰδεῶν, τελευτῶν εἰς τὰ ἄλλα, ἃ οὐδ´ αὐτὰ ᾔδει, ἀλλὰ τὰ νομιζόμενα ἀμφ´ αὐτῶν ᾗ λέγεται ὑπονοῶν. Πλὴν οὕτως μὲν ὁ Κηφισόδωρος, ᾧ ἐπολέμει μὴ μαχόμενος, ἐμάχετο ᾧ μὴ πολεμεῖν ἐβούλετο. Ὁ μέντοι Ζήνων καὶ αὐτός, ἐπειδὴ τοῦ Ἀρκεσιλάου μεθίετο, εἰ μὲν μηδὲ Πλάτωνι ἐπολέμει, ἐφιλοσόφει δήπου ἐμοὶ κριτῇ πλείστου ἀξίως, ἕνεκά γε τῆς εἰρήνης ταύτης. Εἰ δ´ οὐκ ἀγνοῶν μὲν ἴσως τὰ Ἀρκεσιλάου, τὰ μέντοι Πλάτωνος ἀγνοῶν, ὡς ἐξ ὧν αὐτῷ ἀντέγραψεν ἐλέγχεται, [ὅτι] ἐποίησεν ἐναντία καὐτός, μήτε ὃν ᾔδει πλήττων ὅν τε οὐκ ἐχρῆν ἀτιμότατα καὶ αἴσχιστα περιυβρικώς, καὶ ταῦτα πολὺ κάκιον ἢ προσήκει κυνί. Πλὴν διέδειξέ γε μὴν μεγαλοφροσύνῃ ἀποσχόμενος τοῦ Ἀρκεσιλάου. Ἤτοι γὰρ ἀγνοίᾳ τῶν ἐκείνου ἢ δέει τῶν Στωϊκῶν

« Πολέμοιο μέγα στόμα πευκεδανοῖο »

ἀπετρέψατο ἄλλῃ, εἰς Πλάτωνα. Ἀλλὰ καὶ περὶ μὲν τῶν Ζήνωνι εἰς Πλάτωνα κακῶς τε καὶ αἰδημόνως οὐδαμῶς νεωτερισθέντων εἰρήσεταί μοι αὖθίς ποτε, ἐὰν φιλοσοφίας σχολὴν ἀγάγω· μή ποτε μέντοι ἀγάγοιμι σχολὴν τοσαύτην, τούτου οὖν ἕνεκεν, εἰ μὴ ὑπὸ παιδιᾶς. Τὸν δ´ οὖν Ζήνωνα ὁ Ἀρκεσίλαος ἀντίτεχνον καὶ ἀξιόνικον ὑπάρχοντα θεωρῶν τοὺς παρ´ ἐκείνου ἀποφερομένους λόγους καθῄρει καὶ οὐδὲν ὤκνει. Καὶ περὶ μὲν τῶν ἄλλων ἃ ἐμεμάχητο ἐκείνῳ οὔτ´ ἴσως εἰπεῖν ἔχω εἴ τε καὶ εἶχον οὐδὲν ἔδει νῦν αὐτῶν μνησθῆναι· τὸ δὲ δόγμα τοῦτο αὐτοῦ πρώτου εὑρομένου καὐτὸ καὶ τὸ ὄνομα βλέπων εὐδοκιμοῦν ἐν ταῖς Ἀθήναις, τὴν καταληπτικὴν φαντασίαν, πάσῃ μηχανῇ ἐχρῆτο ἐπ´ αὐτήν. Ὁ δ´ ἐν τῷ ἀσθενεστέρῳ ὢν καὶ ἡσυχίαν ἄγων οὐ δυνάμενος ἀδικεῖσθαι, Ἀρκεσιλάου μὲν ἀφίετο, πολλὰ ἂν εἰπεῖν ἔχων, ἀλλ´ οὐκ ἤθελε, τάχα δὲ μᾶλλον ἄλλως, πρὸς δὲ τὸν οὐκέτι ἐν ζῶσιν ὄντα Πλάτωνα ἐσκιομάχει καὶ τὴν ἀπὸ ἁμάξης πομπείαν πᾶσαν κατεθορύβει, λέγων ὡς οὔτ´ ἂν τοῦ Πλάτωνος ἀμυναμένου ὑπερδικεῖν τε αὐτοῦ ἄλλῳ οὐδενὶ μέλον, εἴ τε μελήσειεν Ἀρκεσιλάῳ, αὐτός γε κερδανεῖν ᾤετο ἀποτρεψάμενος ἀφ´ ἑαυτοῦ τὸν Ἀρκεσίλαον. Τοῦτο δὲ ᾔδη καὶ Ἀγαθοκλέα τὸν Συρακόσιον ποιήσαντα τὸ σόφισμα ἐπὶ τοὺς Καρχηδονίους.

« Οἱ Στωϊκοὶ δὲ ὑπήκουον ἐκπεπληγμένοι·

« Ἁ μοῦσα γὰρ αὐτοῖς οὐδὲ τότε ἦν φιλόλογος οὐδ´ ἐργάτις »

χαρίτων, ὑφ´ ὧν ὁ Ἀρκεσίλαος τὰ μὲν περικρούων, τὰ δὲ ὑποτέμνων, ἄλλα δ´ ὑποσκελίζων κατεγλωττίζετο αὐτοὺς καὶ πιθανὸς ἦν. Τοιγαροῦν πρὸς οὓς μὲν ἀντέλεγεν ἡττωμένων, ἐν οἷς δὲ λέγων ἦν καταπεπληγμένων, δεδειγμένον πως τοῖς τότε ἀνθρώποις ὑπῆρχε μηδὲν εἶναι μήτ´ οὖν ἔπος μήτε πάθος μήτε ἔργον ἓν βραχὺ μηδὲ ἄχρηστον τοὐναντίον ὀφθῆναί ποτ´ ἄν, εἴ τι μὴ Ἀρκεσιλάῳ δοκεῖ τῷ Πιταναίῳ· τῷ δ´ ἄρα οὐδὲν ἐδόκει οὐδ´ ἀπεφαίνετο οὐδὲν μᾶλλον ἢ ῥηματίσκια ταῦτ´ εἶναι καὶ φόβους. »

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζʹ.

Περὶ Λακύδου τοῦ τὸν Ἀρκεσίλαον διαδεξαμένου. Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ

« Περὶ δὲ Λακύδου βούλομαί τι διηγήσασθαι ἡδύ. Ἦν μὲν δὴ Λακύδης ὑπογλισχρότερος καί τινα τρόπον ὁ λεγόμενος οἰκονομικός, οὗτος ὁ εὐδοκιμῶν παρὰ τοῖς πολλοῖς, αὐτὸς μὲν ἀνοιγνὺς τὸ ταμεῖον, αὐτὸς δ´ ὑποκλείων. Καὶ προῃρεῖτο δὲ ὧν ἐδεῖτο καὶ ἄλλα τοιαῦτα ἐποίει πάντα δι´ αὐτουργίας, οὔ τί που αὐτάρκειαν ἐπαινῶν οὐδ´ ἄλλως πενίᾳ χρώμενος οὐδ´ ἀπορίᾳ δούλων, ᾧ γε ὑπῆρχον δοῦλοι ὁπόσοι γοῦν· τὴν δὲ αἰτίαν ἔξεστιν εἰκάζειν. Ἐγὼ δὲ ὃ ὑπεσχόμην τὸ ἡδὺ διηγήσομαι. Ταμιεύων γὰρ αὐτὸς ἑαυτῷ τὴν μὲν κλεῖδα περιφέρειν ἐφ´ ἑαυτοῦ οὐκ ᾤετο δεῖν, ἀποκλείσας δὲ κατετίθει μὲν ταύτην εἴς τι κοῖλον γραμματεῖον· σημηνάμενος δὲ δακτυλίῳ τὸν μὲν δακτύλιον κατεκύλιε διὰ τοῦ κλείθρου ἔσω εἰς τὸν οἶκον μεθιείς, ὡς δὴ ὕστερον, ἐπειδὴ πάλιν ἐλθὼν ἀνοίξειε τῇ κλειδί, δυνησόμενος ἀνελὼν τὸν δακτύλιον αὖθις μὲν ἀποκλείειν, εἶτα δὲ σημαίνεσθαι, εἶτα δ´ ἀναβάλλειν ὀπίσω πάλιν ἔσω τὸν δακτύλιον διὰ τοῦ κλείθρου. Τοῦτο οὖν τὸ σοφὸν οἱ δοῦλοι κατανοήσαντες, ἐπειδὴ προΐοι Λακύδης εἰς περίπατον ἢ ὅποι ἄλλοσε, καὶ αὐτοὶ ἀνοίξαντες ἂν κἄπειτα, ὥς σφιν ἦν θυμός, τὰ μὲν φαγόντες, τὰ δ´ ἐμπιόντες, ἄλλα δὲ ἀράμενοι ἐκ περιόδου ταῦτα ἐποίουν, ἀπέκλειον μέν, ἐσημαίνοντο δέ, τὸν δακτύλιον πολλά γε αὐτοῦ καταγελάσαντες εἰς τὸν οἶκον διὰ τοῦ κλείθρου ἠφίεσαν. Ὁ οὖν Λακύδης πλήρη μὲν καταλιπών, κενὰ δὲ εὑρισκόμενος τὰ σκεύη ἀπορῶν τῷ γιγνομένῳ, ἐπειδὴ ἤκουσε φιλοσοφεῖσθαι παρὰ τῷ Ἀρκεσιλάῳ τὴν ἀκαταληψίαν, ᾤετο τοῦτο ἐκεῖνο αὑτῷ συμβαίνειν περὶ τὸ ταμεῖον. Ἀρξάμενός τε ἔνθεν ἐφιλοσόφει παρὰ τῷ Ἀρκεσιλάῳ μηδὲν μήτε ὁρᾶν μήτε ἀκούειν ἐναργὲς ἢ ὑγιές· καί ποτε ἐπισπασάμενος τῶν προσομιλούντων αὐτῷ τινα εἰς τὴν οἰκίαν ἰσχυρίζετο πρὸς αὐτὸν ὑπερφυῶς, ὡς ἐδόκει, τὴν ἐποχὴν καὶ ἔφη·

« Τοῦτο μὲν ἀναμφίλεκτον ἐγώ σοι ἔχω φράσαι, αὐτὸς ἐπ´ ἐμαυτοῦ μαθών, οὐκ ἄλλου πειραθείς. »

Κἄπειτα ἀρξάμενος περιηγεῖτο τὴν ὅλην τοῦ ταμείου συμβᾶσαν αὐτῷ πάθην.

« Τί οὖν ἄν, » εἶπεν, « ἔτι Ζήνων λέγοι πρὸς οὕτως ὁμολογουμένην διὰ πάντων φανεράν μοι ἐν τοῖς τοιοῖσδε ἀκαταληψίαν; Ὃς γὰρ ἀπέκλεισα μὲν ταῖς ἐμαυτοῦ χερσίν, αὐτὸς δὲ ἐσημηνάμην, αὐτὸς δὲ ἀφῆκα μὲν εἴσω τὸν δακτύλιον, αὖθις δ´ ἐλθὼν ἀνοίξας τὸν μὲν δακτύλιον ὁρῶ ἔνδον, οὐ μέντοι καὶ τὰ ἄλλα, πῶς οὐ δικαίως ἀπιστούντως τοῖς πράγμασιν ἕξω; Οὐ γάρ πω φήσω, εἰπεῖν, ἔγωγ´ ἐπελθόντα τινὰ κλέψαι ταῦτα ὑπάρχοντος ἔνδον τοῦ δακτυλίου. »

Καὶ ὃς ἀκούων, ἦν γὰρ ὑβριστής, ἐκδεξάμενος τὸ πᾶν ὡς ἔσχεν ἀκοῦσαι, μόλις καὶ πρότερον ἑαυτοῦ κρατῶν, ἀπέρρηξε γέλωτα καὶ μάλα πλατὺν γελῶν τε ἔτι καὶ καγχάζων διήλεγχεν ἅμα αὐτοῦ τὴν κενοδοξίαν. Ὥστε ἔκτοτε Λακύδης ἀρξάμενος οὐκέτι μὲν τὸν δακτύλιον ἔσω ἐνέβαλλεν, οὐκέτι δὲ τοῦ ταμείου ἐχρῆτο ἀκαταληψίᾳ, ἀλλὰ κατελάμβανε τὰ ἀφειμένα καὶ μάτην ἐπεφιλοσοφήκει. Οὐ μέντοι ἀλλὰ οἵ γε παῖδες φόρτακες ἦσαν καὶ οὐ θατέρᾳ ληπτοί, οἷοι δὲ οὗτοι οἱ κωμῳδικοί [τε καὶ] Γέται τε καὶ Δακοὶ κἀκ τῆς Δακικῆς λαλεῖν στωμυλήθρας κατεγλωττισμένοι, ἐπεί γε τοῖς Στωϊκοῖς τὰ σοφίσματα ἤκουσαν, εἴτε καὶ ἄλλως ἐκμαθόντες, εὐθὺς τοῦ τολμήματος ᾔεσαν καὶ παρελύοντο αὐτοῦ τὴν σφραγῖδα καὶ τοτὲ μὲν ἑτέραν ἀντ´ ἐκείνης ὑπετίθεσαν, τοτὲ δὲ οὐδὲ ἄλλην, διὰ τὸ οἴεσθαι ἐκείνῳ γε ἀκατάληπτα ἔσεσθαι καὶ οὕτω καὶ ἄλλως. Ὁ δὲ εἰσελθὼν ἐσκοπεῖτο· ἀσήμαντον δὲ τὸ γραμματεῖον θεωρῶν ἢ σεσημασμένον μέν, σφραγῖδι δ´ ἄλλῃ, ἠγανάκτει· τῶν δὲ σεσημάνθαι λεγόντων, αὐτοῖς γοῦν τὴν σφραγῖδα ὁρᾶσθαι τὴν αὐτοῦ, ἠκριβολογεῖτο ἂν καὶ ἀπεδείκνυε· τῶν δ´ ἡττωμένων τῇ ἀποδείξει φαμένων, εἰ μή τι ἔπεστιν ἡ σφραγὶς αὐτὸν ἴσως ἐπιλελῆσθαι καὶ μὴ σημήνασθαι· καὶ μὴν αὐτός γε ἔφη σημηνάμενος μνημονεύειν καὶ ἀπεδείκνυε καὶ περιῄει τῷ λόγῳ καὶ ἐδεινολογεῖτο πρὸς αὐτούς, οἰόμενος παίζεσθαι, καὶ προσώμνυεν. Οἱ δ´ ὑπολαβόντες τὰς προσβολὰς ἐκείνου αὐτοί γε ᾤοντο ὑπ´ αὐτοῦ παίζεσθαι, ἐπεὶ σοφῷ γε ὄντι δεδόχθαι τῷ Λακύδῃ εἶναι ἀδοξάστῳ ὥστε καὶ ἀμνημονεύτῳ· μνήμην γὰρ εἶναι δόξαν· ἔναγχος γοῦν τοῦ χρόνου ἔφασαν ἀκοῦσαι ταῦτα αὐτοῦ πρὸς τοὺς φίλους. Τοῦ δ´ ἀναστρέφοντος αὐτοῖς τὰς ἐπιχειρήσεις καὶ λέγοντος οὐκ Ἀκαδημαϊκὰ αὐτοὶ φοιτῶντες εἰς Στωϊκῶν τινος τὰ λεκτέα ἑαυτοῖς ἀνεμάνθανον κἀκεῖθεν ἀρξάμενοι ἀντεσοφίστευον καὶ ἦσαν ἀντίτεχνοι κλέπται Ἀκαδημαϊκοί· ὁ δὲ Στωϊκῶς ἐνεκάλει· οἱ παῖδες δὲ τὰ ἐγκλήματα παρέλυον αὐτῷ ὑπὸ ἀκαταληψίας οὐκ ἄνευ τωθασμῶν τινων. Διατριβαὶ οὖν ἦσαν πάντων ἐκεῖ καὶ λόγοι καὶ ἀντιλογίαι· καὶ ἓν οὐδὲν ἐν τῷ μέσῳ κατελείπετο, οὐκ ἀγγεῖον, οὐ τῶν ἐν ἀγγείῳ τιθεμένων, οὐχ ὅσα εἰς οἰκίας κατασκευὴν ἄλλ´ ἔστι συντελῆ. Καὶ ὁ Λακύδης τέως μὲν ἠπόρει, μήτε λυσιτελοῦσαν ἑαυτῷ θεωρῶν τὴν τοῖς ἑαυτοῦ δόγμασι βοήθειαν εἴ τε μὴ ἐξελέγχοι πάντα ἀνατρέψεσθαι ἑαυτῷ δοκῶν, πεσὼν εἰς τἀμήχανον τοὺς γείτονας ἐκεκράγει καὶ τοὺς θεούς, καὶ ἰοὺ ἰοὺ καὶ φεῦ φεῦ καὶ νὴ τοὺς θεοὺς καὶ νὴ τὰς θεὰς ἄλλαι τε ὅσαι ἐν ἀπιστίαις δεινολογουμένων εἰσὶν ἄτεχνοι πίστεις, ταῦτα πάντα ἐλέγετο βοῇ ἅμα καὶ ἀξιοπιστίᾳ. Τελευτῶν δέ, ἐπεὶ μάχην εἶχεν ἀντιλεγομένην ἐπὶ τῆς οἰκίας, αὐτὸς μὲν ἂν δήπουθεν ἐστωϊκεύετο πρὸς τοὺς παῖδας, τῶν παίδων δὲ τὰ Ἀκαδημαϊκὰ ἰσχυριζομένων, ἵνα μηκέτι πράγματα ἔχοι, οἰκουρὸς ἦν φίλος τοῦ ταμείου προσκαθήμενος. Οὐδὲν δὲ εἰς οὐδὲν ὠφελῶν ὑπιδόμενος οἷ τὸ σοφὸν αὐτῷ ἔρχεται, ἀπεκαλύψατο·

« Ἄλλως, » ἔφη, « ταῦτα, ὦ παῖδες, ἐν ταῖς διατριβαῖς λέγεται ἡμῖν, ἄλλως δὲ ζῶμεν. »

Ταῦτα μὲν καὶ περὶ τοῦ Λακύδου. Τούτου δὲ γίνονται ἀκουσταὶ πολλοί, ὧν εἷς ἦν διαφανὴς ὁ Κυρηναῖος Ἀρίστιππος. Ἐκ πάντων δ´ αὐτοῦ τῶν γνωρίμων τὴν σχολὴν αὐτοῦ διεδέξατο Εὔανδρος καὶ οἱ μετὰ τοῦτον. Μεθ´ οὓς Καρνεάδης ὑποδεξάμενος τὴν διατριβὴν τρίτην συνεστήσατο Ἀκαδημίαν. Λόγων μὲν οὖν ἀγωγῇ ἐχρήσατο ᾗ καὶ ὁ Ἀρκεσίλαος· καὶ γὰρ αὐτὸς ἐπετήδευε τὴν εἰς ἑκάτερα ἐπιχείρησιν καὶ πάντα ἀνεσκεύαζε τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων λεγόμενα· μόνῳ δ´ ἐν τῷ περὶ τῆς ἐποχῆς λόγῳ πρὸς αὐτὸν διέστη, φὰς ἀδύνατον εἶναι ἄνθρωπον ὄντα περὶ ἁπάντων ἐπέχειν· διαφορὰν δὲ εἶναι ἀδήλου καὶ ἀκαταλήπτου καὶ πάντα μὲν εἶναι ἀκατάληπτα, οὐ πάντα δὲ ἄδηλα. Μετεῖχε δὲ οὗτος καὶ τῶν Στωϊκῶν λόγων, πρὸς οὓς καὶ ἐριστικῶς ἱστάμενος ἐπὶ πλέον ηὐξήθη, τοῦ φαινομένου τοῖς πολλοῖς πιθανοῦ, ἀλλ´ οὐ τῆς ἀληθείας στοχαζόμενος· ὅθεν καὶ πολλὴν παρέσχε τοῖς Στωϊκοῖς ἀηδίαν. Γράφει δ´ οὖν καὶ ὁ Νουμήνιος περὶ αὐτοῦ ταῦτα·

CHAPITRE V.

DE LA PREMIÈRE SUCCESSION DE L'ÉCOLE DE PLATON.  TIRÉ DE NUMÉNIUS LE PYTHAGORICIEN.

« Sous Speusippe, fils de la soeur de Platon ; sous Xénocrate, qui succéda à Speusippe ; sous Polémon, qui prit l'école des mains de ce dernier, le caractère de l'enseignement resta à peu près le même, au moins à l'égard de cette réticence (Ἐποχή) si fameuse, mais qui n'était pas encore en usage ; aussi bien que pour les autres préceptes analogues (04). Ce ne fut que par Arcésilas et ses disciples que le premier changement fut introduit, lorsqu'en décomposant certaines expressions, en torturant certaines autres, ils ne persévérèrent plus dans le même enseignement. Une fois qu'ils eurent commencé à en agir ainsi, plus tôt ou plus tard, soit volontairement, soit même à leur insu, ils firent scission; car je ne permettrai pas d'attribuer ce résultat à quelque autre cause peu honorable, telle que l'ambition. Si ce n'était qu'envers Xénocrate, je pourrais le leur pardonner: mais je ne le veux pas, en ce qui concerne Platon. Je suis, je l'avoue, blessé qu'ils n'aient pas tout enduré et tout fait, pour conserver l'unité de doctrine entière et sans restriction, avec Platon. Au fait, ce philosophe méritait bien ces égards de leur part: car si l'on ne peut admettre qu'il l'emportât sur Pythagore, ni peut-être qu'il fût son égal ; au moins il ne lui est pas très inférieur. Or, les disciples du premier, par leur vénération profonde pour sa doctrine, ont été la principale cause de la haute estime dont il jouit encore. Les Épicuriens même, (ce que certes ils n'eussent pas dû faire), conservent soigneusement tout ce qu'ils ont appris de leur maître, et ne se sont mis sur aucun point en dissentiment avec lui, déclarant hautement qu'ils partagent toutes les opinions de ce sage, suivant eux, et ils jouissent avec raison du droit de s'honorer de son nom. Les Épicuriens, placés dans l'ordre des temps, le plus loin possible de leur chef, n'ont jamais professé aucune doctrine contraire les uns aux autres, ni contraire à celle d'Épicure, dans quoi que ce soit au moins, qui fût digne d'être cité.

« Pour eux, ce serait une transgression, que dis-je, une impiété que d'être convaincu de la moindre innovation : et voilà la raison pour laquelle aucun d'eux n'a eu cette audace. Ses dogmes, en conséquence, reposent dans la plus grande paix à la faveur de l'accord qui a constamment régné entre ses disciples. L'école d'Épicure ressemble à une véritable république à l'abri du plus petit trouble, qui n'a qu'un esprit et qu'un sentiment, d'où sont sortis, d'où sortent, et d'où vraisemblablement sortiront encore, de zélés défenseurs de cette doctrine.

« Les stoïciens sont en proie à des dissensions intestines, qui ont commencé, sous leurs fondateurs, et qui ne sont pas même encore maintenant apaisées : ils se combattent à satiété dans un véritable esprit d'hostilité, les uns tenant fortement à leur première doctrine, dont les autres ont dévié. Les premiers ont toutes les manières des Oligarques, qui, par leur séparation première, ont été pour ceux qui sont venus après eux, tant entre eux qu'envers les autres, la cause de nombreux griefs ; en ce qu'il y a des stoïciens plus stoïciens les uns que les autres. Ce sont principalement ceux qui se sont minutieusement adonnés à la partie technique de celle philosophie. Ces hommes, en voulant surpasser les autres par l'excès de leurs soins, s'exposent d'autant plus aux sarcasmes et aux coups de dents.

« Cependant, bien avant eux, le même sort avait atteint les philosophes sortis de l'école de Socrate, où chacun avait tiré en sens divers, les paroles du maître. D'une part Aristippe, de l'autre Antisthène, ailleurs les Mégariens, puis la secte d'Érétrie, et quelques autres encore avec celles-là. La cause de cette divergence tient à ce que Socrate ayant (05) formé trois classes de ses auditeurs, et discutant avec eux dans les termes convenables à chacun d'eux ; ceux, qui l'écoutaient, ne connaissant pas sa pensée, se persuadaient qu'il ne disait rien qu'au hasard, et qu'il ne parlait qu'en cédant au vent de fortune qui l'emportait, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Quant à Platon, il était foncièrement pythagoricien, car il savait fort bien que Socrate, lorsqu'il était d'accord avec lui-même et qu'il parlait en connaissance de cause, ne le faisait que par des emprunts à Pythagore. C'est pourquoi Platon y a rattaché ses enseignements de la même manière que son maître, non pas habituellement ni ouvertement, mais en amenant chaque chose successivement, lorsqu'il le jugeait opportun; se déguisant entre des expressions claires et d'autres obscures pour pouvoir écrire en sûreté. C'est ce qui a donné naissance aux dissensions et aux tiraillements de doctrines qui ont eu lieu dans son école, sans qu'il y eût de sa part ni envie ni mauvaise intention. Je ne veux pas, certes, proférer une seule parole qui ne soit à la louange de ces hommes d'une respectable antiquité; mais en reconnaissant cette vérité, nous devrons y appliquer notre pensée, comme nous l'avons déclaré en commençant, et séparer Platon d'Aristote (06), de Zénon ; (par ce moyen, nous le rendrons étranger, si Dieu nous vient en aide, à l'Académie actuelle, et nous le laisserons, seul à seul, n'être autre chose qu'un Pythagoricien), bien plutôt que de le représenter mis en pièces à la manière de Penthée, dans un enthousiasme plus que bachique, où non seulement ses membres sont dispersés ; mais même où il est tellement dépecé et transformé qu'il ne reste plus rien de tout son ensemble. Ainsi, se partageant entre Pythagore et Socrate, abaissant la dignité de l'un jusqu'à la bonhomie, relevant l'urbanité, le sarcasme, l'ironie vulgaire de l'autre jusqu'à la sublimité et l'exaltation de la pensée, Platon nous apparaît intermédiaire entre Socrate et Pythagore, en étant plus familier que l'un, plus austère et plus grave que l'autre.

« Cependant, telle n'est pas la question que nous avons à examiner, car nous ne sommes pas venus ici pour la traiter. Hâtons nous donc de rentrer dans les limites que nous nous sommes tracées, en débutant, pour ne pas paraître battre la campagne, au risque de ne plus retrouver notre chemin. Polémon eut pour disciples Arcésilas et Zénon, (j'aurai occasion vers la fin de cet écrit de les rappeler à la mémoire). Quant à Zénon, je me ressouviens d'avoir dit qu'il avait pris des leçons de Xénocrate, puis de Polémon, ensuite il se fit cynique sous  Cratès ; qu'on ajoute maintenant à cela qu'il fut auditeur de Stilpon et des discours d'Héraclite. Puis donc, qu'Arcésilas et Zénon fréquentaient en commun l'école de Polémon, il s'éleva entre eux une telle rivalité qu'ils ne cessaient de toutes parts de recruter des auxiliaires l'un contre l'autre. Zénon se forma sur Héraclite, sur Stilpon, et en même temps sur Cratès. Sous Stilpon, il devint ardent au combat ; sous Héraclite, il devint austère, et cynique sous Cratès. Pour Arcésilas, il reçut des leçons de Théophraste, de Crantor le Platonicien, puis de Diodore; enfin de Pyrrhon. Sous Crantor, il fut persuasif ; sous Diodore, sophiste; sous Pyrrhon, prenant mille formes, il fut audacieux; puis, rien. Ce qui a donné lieu à un vers parodie satyrique contre lui :

Πρόσθε Πλάτων, ὅπιθεν Πύρρων, μέσσος Διόδωρος;

« Par devant Platon, par derrière Pyrrhon, au milieu Diodore (07). »

Timon dit que c'est de Menédème qu'il tenait  ce goût de dispute dont ses entretiens étaient assaisonnés; si c'est de lui qu'il parle, en disant :

« Portant sur l'estomac le plomb (la gravité ) de Ménédème (Voir Diog. Laërce, liv. IV, 33, et ses interprètes), il imitera alternativement Pyrrhon  le vaurien et Diodore. »

«  En effet, aux subtilités de la dialectique de Diodore, il unissait les raisonnements sceptiques de Pyrrhon et donnait un vernis d'élégance platonicienne à ce qui n'était qu'un verbiage éloquent. Il disait, contredisait, se retournait de ça et de là, de chaque côté où il était entraîné: reprenant ce qu'il avait abandonné, incertain dans ses jugements, effronté dans ses contredits, ne sachant rien, suivant ce qu'il disait ingénument; ensuite, je ne sais comment il prenait toute l'assurance de ceux qui sont savants, masquant sous un langage trompeur une astuce manifeste. »

CHAPITRE VI.

D'ARCÉSILAS FONDATEUR DE LA SECONDE ACADÉMIE. TIRÉ DU MÊME.

« Semblable au fils de Tydée dans Homère, qui ne laissait pas discerner à quelle armée il appartenait, s'il combattait avec les Troyens ou avec les Grecs (Iliad. E, v 35) Arcésilas faisait naître la même indécision à son égard : il n'était pas en son pouvoir de se renfermer dans un seul et même langage, et il jugeait qu'il était indigne d'un homme de cœur et doué de sa dextérité, de le faire. Aussi avait-il le nom de sophiste, habile à égorger ceux qui ne s'étaient pas formés à cette escrime. De même que les Empuses (vampires), par les prestiges de ses discours, par l'artifice et le soin avec lesquels il les disposait, il fascinait ses auditeurs ; et tout en disant qu'il ne savait rien, il ne permettait pas aux autres de savoir. Il répandait la crainte et le trouble ; et comme on lui reprochait d'exceller dans les sophismes et dans l'abus des termes, il se réjouissait de ce blâme et en tirait une excessive vanité, ne sachant, disait-il, s'il existait quelque chose de honteux ou de vertueux, de bien ou de mal ; mais parlant au hasard, il changeait ensuite ce qu'il avait dit d'abord : i! avait coutume de le détruire, et avec plus de développements qu'il n'en avait mis à le prouver. En voulant frapper l'hydre, il se frappait lui-même, et ressentant ses propres atteintes, il passait à l'opinion contraire sans discernement et sans décence, pourvu qu'il captivât ses auditeurs. Il devait ses succès non moins à sa belle figure qu'aux charmes de son élocution : il était, en effet, très agréable à voir et à entendre; et c'est ce qui fit qu'on s'accoutuma à écouter ses leçons (08); car elles partaient d'une belle bouche, d'un beau visage, non sans le concours d'un regard bienveillant. Au reste, il ne suffit pas d'entendre sans preuve ce que je viens d'en dire; mais voici comme les choses étaient dès le principe. S'étant, dès ses premières années, attaché à Théophraste, homme de mœurs douces et qui avait du penchant à aimer les jeunes gens, parce qu'il était beau lui-même, étant encore d'un âge à garder des traces de beauté, il fit accidentellement la connaissance de Crantor l'académicien qui s'en éprit : il s'y attacha donc: et comme son caractère était très versatile, cédant à son entraînement et à son ardeur de dispute, il prit part dans toutes les jongleries de Diodore qui avait le talent de persuader et de plaire : il fréquenta Pyrrhon (ce Pyrrhon sortait on ne sait comment de Démocrite (09) ; s'étant donc assaisonné de toute sorte, il resta fidèle à Pyrrhon à la dénomination près, ne reconnaissant de réalité à quoi que ce soit : aussi Mnaséas, Philomèle, et Timon, les sceptiques, l'ont-ils déclaré de leur secte, anéantissant toute vérité, tout mensonge, toute persuasion. Étant, non sans fondement, nommé Pyrrhonien par les Pyrrhoniens, il continua à se qualifier d'Académicien par respect pour Crantor qui l'aimait. Il était donc réellement Pyrrhonien au nom près, et nullement Académicien, quoiqu'il s'annonçât pour tel; car je ne puis accorder aucune foi à Dioclès de Cnide qui dit, dans l'écrit intitulé Diatribes, que par la crainte des Théodoriens (10) et celle de Bion le sophiste (11), la terreur des philosophes, et qui n'avaient aucune retenue, lorsqu'il s'agissait d'accuser, Arcésilas évitant d'avoir affaire à eux, n'osait avouer aucune opinion dogmatique, et semblable à la sépia qui se cache sous le noir qu'elle répand, il poussait au devant de lui l'ἐποχή, l'hésitation, en disant :

« Quant à moi je n'ai aucune conviction.»

« Cependant Arcésilas et Zénon, sortis d'une même école, soutenus par de tels auxiliaires, armés de raisonnements contraires, quoique tous les deux disciples de Polémon, semblèrent oublier cette origine commune, et se séparèrent en deux camps, se fortifiant de leur mieux.

« Les boucliers se heurtent, les lances se croisent, les respirations haletantes des combattants couverts de fer se rencontrent, les boucliers circulaires sont serrés, un bruit de voix confuses s'élève, le bouclier s'appuie sur le bouclier, le casque sur le casque, l'homme sur l'homme ; chacun s'agite; on entend à la fois les gémissements et les cris de joie de ceux qui tuent et de ceux qui sont frappés : »  (Homère, Iliad. IV, 447.- XIII, 131 - VIII, 65)

ces derniers furent les Stoïciens; car les Académiciens n'étaient pas attaqués par eux, attendu qu'on ne pouvait découvrir le point par lequel ils seraient plus vulnérables. Ils auraient été vaincus en effet, si on avait pu ébranler une seule fois leur principe, en prouvant qu'ils ne parlaient pas dans les idées de Platon. Leur manière de combattre manquait de réalité; car la seule base qu'ils eussent, leur faisait faute, du moment où ils déviaient de leur définition sur la conception imaginaire, καταληπτικὴ φαντασία (12). Mais le moment n'est pas venu pour moi de traiter cette question : j'y reviendrai plus tard, lorsque j'aurai lieu d'examiner à fond cette doctrine. Étant donc partagés en deux camps, ostensiblement, ils se lançaient des attaques, non pas tous les deux, mais Arcesilas à Zénon. Quant à Zénon, il conservait sa gravité et son flegme dans le combat, sans en tirer meilleur parti que le rhéteur Céphisodore. Ce Céphisodore voyant son maître Isocrate attaqué par Aristote, et n'ayant rien appris concernant Aristote, qu'il n'avait jamais eu lieu de fréquenter, il supposa, d'après ce qu'il voyait de la philosophie de Platon, qui était alors dans toute sa gloire, il supposa, dis-je, qu'Aristote partageait les notions philosophiques de Platon : il déclara à Aristote une guerre dont tous les coups portaient sur Platon. Il commença à l'attaquer sur les idées, il finit sur d'autres sujets qu'il ne connaissait en aucune sorte; mais qu'il se figurait entendre, d'après le sens qu'il croyait applicable aux termes  avec lesquels on les exprimait; en sorte que ce Céphisodore n'attaquant pas celui auquel il avait déclaré la guerre, était agresseur de celui qu'il ne voulait pas attaquer. De même, si Zénon au lieu de laisser en paix Arcésilas, n'avait pas attaqué Platon, il aurait, à mon sons, fait un meilleur usage de ses moyens d'attaque. Comme philosophe, au moins il aurait pu vivre en paix; mais n'ignorant peut-être pas ce qu'était Arcésilas, et ignorant complètement ce qu'était Platon, (comme cela résulte évidemment des attaques dirigées contre lui, telles qu'on les trouve dans ses ouvrages, sans quoi il eut exactement fait le contraire de ce qu'il a fait, et ne frappant pas celui qu'il connaissait, il n'aurait pas employé contre celui avec qui il n'avait rien à démêler, les formes les plus dures, les plus avilissantes et les plus honteuses, et cela dans des termes qui dépassent même la licence d'un cynique); il aurait démontré que c'était par pure grandeur d'âme qu'il ménageait Arcésilas. Tandis que, soit par ignorance de ses doctrines, soit par crainte des Stoïciens, il a détourné ailleurs, c'est-à-dire contre Platon,

la grande bouche d'une guerre pleine d'amertume (Homère, Il. X, v.8.). »

Toutefois je pourrai bien plus tard, revenir sur les accusations injustes et indécentes de Zénon contre Platon, si j'ai le loisir de me livrer à la philosophie, et plaise à Dieu que je ne sois pas réduit à n'avoir loisir de m'en occuper que par forme de récréation. Arcésilas voyant dans Zénon un rival de métier digne de faire honneur à son vainqueur, renverse de fond en comble tous ses raisonnements, sans hésiter. Quant aux autres doctrines sur lesquelles il avait combattu contre lui, je ne serais peut-être pas en état d'en rendre un compte fidèle, et quand même je l'aurais pu, je ne devrais pas en faire mention maintenant ; mais cette doctrine dont Xénon était l'inventeur et dont le nom jouissait de la plus grande faveur dans Athènes : je veux dire la καταληπτικὴ φαντασία, il l'attaquait en toute occasion et de toute manière. Si Zénon, vu son infériorité, s'était tenu en repos, il n'aurait pu être victime d'une injustice ; mais sans rien répondre à Arcésilas, auquel il aurait eu tant de choses à dire, soit qu'il ne le voulût pas, ou par un autre motif que je ne puis deviner, il se livra à une apparence de polémique avec Platon qui avait cessé de vivre. Et comme s'il eût monté sur un char, il l'accablait d'invectives, sachant bien qu'il ne pourrait pas se défendre et que nul autre ne prendrait le soin de le venger, qu'Arcésilas, s'il en formait le projet. Zénon croyait y trouver son profit, ayant attiré son ennemi hors de son camp, à la manière du stratagème dont Agathocle de Syracuse fit usage contre les Carthaginois (13).

« Les Stoïciens suivaient ce débat avec perplexité : leur muse n'était pas encore versée dans une érudition variée, et n'avait pas l'art de charmer par les grâces, à l'aide desquelles Arcésilas les enlaçant, leur coupant la retraite, leur donnant des croc-en-jambe, leur fermant la bouche, trouvait le moyen de persuader. En sorte que ceux qu'il réfutait étant vaincus, ceux devant lesquels il parlait étant frappés d'admiration, il semblait démontré aux hommes, qui vivaient alors, qu'il n'y avait ni parole, ni sentiment exalté, ni entreprise, quelque minime qu'elle fût, qui ne dût, contre toute apparence, réussir, s'il plaisait à Arcésilas, le Pitanéen, de s'y appliquer; tandis qu'au contraire, tout ce qui n'avait pas son suffrage, ne pouvait sembler rien de plus que de vaines paroles et (14) un son inarticulé.»

CHAPITRE VII.

QUELLE ÉTAIT LA MANIÈRE DE VIVRE DE CES PHILOSOPHES. DE LACYDE SUCCESSEUR D'ARCESILAS. TIRÉ DU MÊME AUTEUR.

« Quant à Lacyde, je veux vous raconter un trait assez plaisant qui le concerne. Ce Lacyde était un peu vilain, ce qu'on appelle économe dans un certain langage, qui est l'expression honnête dont on se sert dans le peuple. Celui-ci donc ouvrait lui-même son cellier et le refermait lui-même, après y avoir pris ce dont il avait besoin. Il faisait aussi par ses mains tous les autres détails du service personnel, sans que pour cela il louât beaucoup la modération des désirs (αὐταρκεία), ni que d'ailleurs il fût dans la pauvreté. Il ne manquait pas non plus de valets, dont il avait un bon nombre. On peut donc apprécier comme ou voudra la cause de ce penchant en lui; pour moi, je me bornerai à rapporter le récit amusant que j'ai promis. Étant donc son garde-magasin, à lui-même, il ne croyait pas devoir porter sur lui la clef qui l'ouvrait; mais après l'avoir fermé, il déposait cette clé dans un secrétaire creux (15)  qu'il scellait avec son anneau; puis il faisait glisser son anneau à travers le (16) trou de la serrure, de manière à le faire rouler en dedans du cellier; de sorte que lorsqu'il rentrait ensuite, il ouvrait avec la clé; ce qui lui était facile : il ramassait son sceau, puis il refermait, après quoi il recachetait de nouveau et rejetait toujours son anneau en dedans. Ses esclaves ayant découvert son stratagème, chaque fois que Lacyde sortait pour aller se promener, ou pour un autre motif, ils ouvraient le cellier, et se livraient à tous leurs caprices, soit pour manger, soit pour boire, soit même pour emporter. Après quoi, ils refaisaient toutes les mêmes choses que lui, ils refermaient, puis recachetaient; et, se moquant de tout leur cœur de leur maître, ils faisaient repasser le cachet, dans l'intérieur, par le même trou. Cependant Lacyde, qui avait laissé ses buffets remplis et qui les retrouvait vides, ne pouvait comprendre comment cela s'était fait. Dans son incertitude, ayant écouté Arcésilas disserter sur l'impossibilité où nous sommes de rien comprendre (ἀκαταληψία), il pensa que c'était justement ce qui lui était arrivé, à l'égard de son cellier. Prenant de là son thème, il professait près d'Arcésilas cette philosophie, que nous ne pouvons ni voir, ni entendre rien qui soit évident ou sûr, et quelquefois, ayant attiré dans sa maison l'un ou l'autre de ses auditeurs, il leur soutenait, par surcroît, la doctrine de  l'ἐποχή.

« Et pour vous convaincre, disait-il, de la vérité de ce que j'avance, je vais vous en donner une preuve tirée de moi, et non d'un autre. »

Puis, entamant son récit, il leur rapportait tout ce qui lui était arrivé au sujet du cellier.

Cependant un de ses auditeurs qui était d'un caractère facétieux, ayant eu occasion d'apprendre comment toute la chose s'était passée, eut peine à se contenir dans le commencement du récit; mais il éclata, enfin en un rire inextinguible; et, tout au milieu de ses éclats et de ses redoublements, il lui démontra combien sa doctrine était erronée; en sorte qu'à dater de ce moment, Lacyde ne glissa plus son anneau dans l'intérieur, et ne fit plus usage de son cellier pour prouver l'acatalepsie ; et comprit très bien, d'après ce qui s'était passé, qu'il avait fort mal raisonné comme philosophe. Néanmoins ses esclaves qui étaient des rusés coquins, et qui n'étaient pas gauches (17), tels qu'on nous représente les Gètes, et les Daves (18), dans les comédies, qui savent fermer la bouche par leur caquet effronté, soit qu'ils eussent appris, de quelque Stoïcien, l'art de faire des sophismes, soit qu'ils se fussent formés à une autre école, marchèrent droit au but de leur audacieuse entreprise, et rompirent le sceau apposé par lui, soit en lui substituant une autre empreinte, soit, et sans recourir à ce moyen, en lui rappelant qu'il croyait que nulle chose n'était compréhensible. Cependant celui-ci, en rentrant, se mettait en recherche, et voyant que son secrétaire était sans scellé, ou qu'il était scellé, mais d'un autre sceau que le sien, il entrait en fureur. Alors ceux-ci de dire, que le cachet y avait été mis, qu'ils en voyaient certainement l'empreinte. De là naissaient des discussions et des démonstrations à n'en pas finir. Si les esclaves étaient réduits au silence par la preuve contraire, ils en venaient à dire que s'il n'y avait pas de sceau, c'est qu'apparemment il avait oublié d'en apposer un. A quoi celui-ci ripostait qu'il se rappelait parfaitement de l'avoir mis, et en donnait la démonstration. Il faisait de longues circonlocutions, employait toutes les ressources de sa dialectique, puis enfin, voyant qu'il était joué, il se mettait à jurer. Alors les esclaves, répétant ses propres accusations, disaient que c'était lui qui se moquait d'eux: en sorte qu'il ne restait plus rien de démontré au sage Lacyde, sinon qu'il était sans opinion et sans mémoire : car la mémoire n'est elle-même qu'une opinion. Il n'y avait pas longtemps, disaient-ils, qu'ils lui avaient entendu soutenir cette thèse devant ses amis. Le philosophe, en rétorquant leurs attaques, changeait ses batteries, il ne parlait plus en académicien; les valets, de leur côté, allant trouver quelque Stoïcien,en apprenaient les réponses qu'ils devaient lui faire; en sorte qu'ils opposaient sophismes à sophismes, et par une ruse contraire, étaient devenus des voleurs Académiciens. Celui-ci s'en prenait aux Stoïciens; mais les esclaves renversaient tous ses raisonnements, au moyen de l'acatalepsie, le tout assaisonné de lazzis nombreux. Ce n'étaient que conférences philosophiques, dits et contredits, et pendant tout ce temps rien ne restait, ni vase, ni ce qui y était contenu, non seulement de ce qui sert à l'ornement, mais même de tout ce qui est le plus nécessaire. Tant que Lacyde hésitait, cherchant si, dans sa philosophie, il ne trouverait pas quelque dogme protecteur, n'ayant pas découvert d'argument assez décisif, voyant sa fortune se dissiper; il était tombé dans un complet abattement (19); appelant au secours ses voisins et les Dieux, criant : lou, iou, pheu, pheu, par les Dieux et par les Déesses, et toutes les autres exclamations usitées dans les accès de désespoir, 'lorsque toutes les garanties sont impuissantes. Tout cela se bornait à des cris et à des supplications; enfin délibérant si, puisqu'il avait chez lui une guerre intestine, il ne ferait pas bien de devenir Stoïcien envers ses valets; ou, comme ceux-ci se défendaient par les doctrines de l'Académie, pour qu'il ne les troublât pas dans leur manière d'agir (il ne serait pas prudent à lui), de se placer comme un gardien fidèle devant la porte de son cellier. Voyant donc que sa philosophie ne lui avait rendu aucun service, et prévoyant où elle aboutirait, il se déclara franchement, et dit : O enfants, nous parlons autrement dans nos écoles que nous ne nous conduisons dans le reste de la vie (20). »

Voici ce que Numénius raconte de Lacyde.

Celui-ci eut de nombreux auditeurs, dont le plus illustre fut Aristippe de Cyrène (21). De tous ses disciples, Evandre fut celui qui recueillit son école (22) ; puis, après lui d'autres la possédèrent (23). Ce n'est qu'après eux que Carnéade ayant pris possession de cette école, fonda la troisième Académie. Il employa la môme marche dans ses discours, qu'Arcésilas avait mise en œuvre : il commençait par poser celte forme d'argumentation que l'on nomme ἡ εἰς ἑκάτερα ἐπιχείρησις (24), l'argumentation pour et contre, où les raisons se balancent ; après quoi il renversait tout ce qui avait été affirmé par les autres. Il ne différait d'Arcésilas qu'en un seul point, celui de l'ἐποχή, le refus d'adhésion (assensionis retentio, Academ. cic., l.2,18), déclarant qu'il était impossible comme homme de refuser son adhésion à toutes choses, et qu'on devait établir une différence entre l'incertain (25) et l'incompréhensible; car l'universalité des choses est incompréhensible, mais l'universalité n'est pas incertaine. Il n'était donc pas tout à fait étranger aux opinions stoïciennes, encore qu'il fût en hostilité avec elles. Il s'est surtout grandi par la manière persuasive dont il se rendait maître des esprits, visant plus à ce succès qu'à connaître la vérité; de sorte qu'il créa beaucoup de difficultés aux Stoïciens. Mais voyons en quels termes Numénius nous le fait connaître.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ηʹ.

Περὶ Καρνεάδου τοῦ τὴν τρίτην Ἀκαδημίαν ὑποστησαμένου. Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ

« Καρνεάδης δὲ ἐκδεξάμενος παρ´ Ἡγησίνου, χρεὼν φυλάξαι ὅσα ἀκίνητα καὶ ὅσα κεκινημένα ἦν, τούτου μὲν ἠμέλει, εἰς δ´ Ἀρκεσίλαον, εἴτ´ οὖν ἀμείνω εἴτε καὶ φαυλότερα ἦν, ἐπανενεγκὼν διὰ μακροῦ τὴν μάχην ἀνενέαζε.»

Καὶ ἑξῆς ἐπιλέγει·

« Ἦγε δ´ οὖν καὶ οὗτος καὶ ἀπέφερεν ἀντιλογίας τε καὶ στροφὰς λεπτολόγους συνέφερε τῇ μάχῃ ποικίλλων ἐξαρνητικός τε καὶ καταφατικός τε ἦν κἀμφοτέρωθεν ἀντιλογικός· εἴ τε που ἔδει τι καὶ θαῦμα ἐχόντων λόγων, ἐξηγείρετο λάβρος οἷον ποταμὸς ῥοώδης, σφοδρῶς ῥέων, πάντα καταπιμπλὰς τὰ τῇδε καὶ τἀκεῖθι, καὶ εἰσέπιπτε καὶ συνέσυρε τοὺς ἀκούοντας διὰ θορύβου. Τοιγαροῦν ἀπάγων τοὺς ἄλλους αὐτὸς ἔμενεν ἀνεξαπάτητος, ὃ μὴ προσῆν τῷ Ἀρκεσιλάῳ. Ἐκεῖνος μέν γε περιερχόμενος τῇ φαρμάξει τοὺς συγκορυβαντιῶντας ἔλαθεν ἑαυτὸν πρῶτον ἐξηπατηκὼς μὴ ᾐσθῆσθαι, πεπεῖσθαι δ´ ἀληθῆ εἶναι, ἃ λέγει, διὰ τῆς ἁπαξαπάντων ἀναιρέσεως χρημάτων. Κακὸν δὲ ἦν ἂν κακῷ ἐπανακείμενον, ὁ Καρνεάδης τῷ Ἀρκεσιλάῳ, μὴ χαλάσας τι σμικρόν, ὑφ´ οὗ οὐκ ἄπρακτοι ἔμελλον ἔσεσθαι, κατὰ τὰς ἀπὸ τοῦ πιθανοῦ λεγομένας αὐτῷ θετικάς τε καὶ ἀρνητικὰς φαντασίας τοῦ εἶναι τόδε τι ζῷον ἢ μὴ ζῷον εἶναι. Τοῦτο οὖν ὑπανείς, ὥσπερ οἱ ἀναχάζοντες θῆρες βιαιότερον καὶ μᾶλλον ἑαυτοὺς ἱεῖσιν εἰς τὰς αἰχμὰς καὐτὸς ἐνδοὺς δυνατώτερον ἐπῆλθεν· ἐπεί τε ὑποσταίη τε καὶ εὖ τύχοι, τηνικαῦτα ἤδη καὶ οὗ προὐδέδοκτο ἑκὼν ἠμέλει καὶ οὐκ ἐμέμνητο. Τὸ γὰρ ἀληθές τε καὶ τὸ ψεῦδος ἐν τοῖς πράγμασιν ἐνεῖναι συγχωρῶν, ὥσπερ ξυνεργαζόμενος τῆς ζητήσεως τρόπῳ παλαιστοῦ δεινοῦ λαβὴν δοὺς περιεγίγνετο ἔνθεν. Κατὰ γὰρ τὴν τοῦ πιθανοῦ ῥοπὴν ἑκάτερον παρασχὼν οὐδέτερον εἶπε βεβαίως καταλαμβάνεσθαι. Ἦν γοῦν λῃστὴς καὶ γόης σοφώτερος. Παραλαβὼν γὰρ ἀληθεῖ μὲν ὅμοιον ψεῦδος, καταληπτικῇ δὲ φαντασίᾳ καταληπτὸν ὅμοιον καὶ ἀγαγὼν εἰς τὰς ἴσας, οὐκ εἴασεν οὔτε τὸ ἀληθὲς εἶναι οὔτε τὸ ψεῦδος, ἢ οὐ μᾶλλον τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου ἢ μᾶλλον ἀπὸ τοῦ πιθανοῦ. Ἦν οὖν ὀνείρατα ἀντὶ ὀνειράτων, διὰ τὸ ὁμοίας φαντασίας ἀληθέσιν εἶναι τὰς ψευδεῖς, ὡς ἀπὸ ᾠοῦ κηρίνου πρὸς τὸ ἀληθινὸν ᾠόν. Συνέβαινεν οὖν τὰ κακὰ καὶ πλείω. Καὶ μέντοι λέγων ὁ Καρνεάδης ἐψυχαγώγει καὶ ἠνδραποδίσατο. Ἦν δὲ κλέπτων μὲν ἀφανής, φαινόμενος δὲ λῃστής, αἱρῶν καὶ δόλῳ καὶ βίᾳ τοὺς καὶ πάνυ σφόδρα παρεσκευασμένους. Πᾶσα γοῦν Καρνεάδου διάνοια ἐνίκα καὶ οὐδεμία ἡτισοῦν ἄλλων, ἐπεὶ καὶ οἷς προσεπολέμει ἦσαν εἰπεῖν ἀδυνατώτεροι. Ἀντίπατρος γοῦν ὁ κατ´ αὐτὸν γενόμενος ἔμελλε μὲν καὶ ἀγωνιᾶν τι γράφειν, πρὸς δ´ οὖν τοὺς ἀπὸ Καρνεάδου καθ´ ἡμέραν ἀποφερομένους λόγους οὔποτε ἐδημοσίευσεν, οὐκ ἐν ταῖς διατριβαῖς, οὐκ ἐν τοῖς περιπάτοις οὐδὲ εἶπεν οὐδὲ ἐφθέγξατο οὐδ´ ἤκουσέ τις αὐτοῦ, φασίν, οὐδὲ γρῦ· ἀντιγραφὰς δὲ ἐπανετείνετο καὶ γωνίαν λαβὼν βιβλία κατέλιπε γράψας τοῖς ὕστερον, οὔτε νῦν δυνάμενα καὶ τότε ἦν ἀδυνατώτερα πρὸς οὕτως ἄνδρα ὑπέρμεγαν φανέντα καὶ καταδόξαντα εἶναι τοῖς τότε ἀνθρώποις τὸν Καρνεάδην. Ὅμως δέ, καίτοι καὐτὸς ὑπὸ τῆς Στωϊκῆς φιλονεικίας εἰς τὸ φανερὸν κυκῶν, πρός γε τοὺς ἑαυτοῦ ἑταίρους δι´ ἀπορρήτων ὡμολόγει τε καὶ ἠλήθευε καὶ ἀπεφαίνετο ἃ κἂν ἄλλος τῶν ἐπιτυχόντων.»

Εἶτα ἑξῆς φησι·

« Καρνεάδου δὲ γίνεται γνώριμος Μέντωρ μὲν πρῶτον, οὐ μὴν διάδοχος· ἀλλ´ ἔτι ζῶν Καρνεάδης ἐπὶ παλλακῇ μοιχὸν εὑρών, οὐχ ὑπὸ πιθανῆς φαντασίας οὐδ´ ὡς μὴ κατειληφώς, ὡς δὲ μάλιστα πιστεύων τῇ ὄψει καὶ καταλαβὼν παρῃτήσατο τῆς διατριβῆς. Ὁ δὲ ἀποστὰς ἀντεσοφίστευε καὶ ἀντίτεχνος ἦν, ἐλέγχων αὐτοῦ τὴν ἐν τοῖς λόγοις ἀκαταληψίαν. »

Καὶ πάλιν ἐπιφέρει λέγων·

« Ὁ δὲ Καρνεάδης, οἷον ἀντεστραμμένα φιλοσοφῶν, τοῖς ψεύμασιν ἐκαλλωπίζετο καὶ ὑπ´ αὐτοῖς τὰ ἀληθῆ ἠφάνιζε. Παραπετάσμασιν οὖν ἐχρῆτο τοῖς ψεύμασι καὶ ἠλήθευεν ἔνδον λανθάνων καπηλικώτερον. Ἔπασχεν οὖν πάθημα ὀσπρίων, ὧν τὰ μὲν κενὰ ἐπιπολάζει τε τῷ ὕδατι καὶ ὑπερέχει, τὰ χρηστὰ δὲ αὐτῶν ἐστι κάτω καὶ ἐν ἀφανεῖ. »

 Ταῦτα καὶ περὶ Καρνεάδου λέγεται. Διάδοχος δ´ αὐτοῦ τῆς διατριβῆς καθίσταται Κλειτόμαχος, μεθ´ ὃν Φίλων, οὗ πέρι ὁ Νουμήνιος μνημονεύει ταῦτα·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θʹ.

Περὶ Φίλωνος τοῦ διαδεξαμένου Κλειτόμαχον, τὸν διαδεξάμενον Καρνεάδην. Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ

« Ὁ δὲ Φίλων ἄρα οὗτος ἄρτι μὲν ἐκδεξάμενος τὴν διατριβὴν ὑπὸ χαρμονῆς ἐξεπέπληκτο καὶ χάριν ἀποδιδοὺς ἐθεράπευε καὶ τὰ δεδογμένα τῷ Κλειτομάχῳ ηὖξε καὶ τοῖς Στωϊκοῖς ἐκορύσσετο νώροπι χαλκῷ. Ὡς δὲ προϊόντος μὲν τοῦ χρόνου, ἐξιτήλου δ´ ὑπὸ συνηθείας οὔσης αὐτῶν τῆς ἐποχῆς, οὐδὲν μὲν κατὰ τὰ αὐτὰ ἑαυτῷ ἐνόει, ἡ δὲ τῶν παθημάτων αὐτὸν ἀνέστρεφεν ἐνάργειά τε καὶ ὁμολογία. Πολλὴν δῆτ´ ἔχων ἤδη τὴν διαίσθησιν ὑπερεπεθύμει εὖ ἴσθ´ ὅτι τῶν ἐλεγξόντων τυχεῖν, ἵνα μὴ ἐδόκει

« μετὰ νῶτα βαλὼν »

αὐτὸς ἑκὼν φεύγειν. Φίλωνος δὲ γίνεται ἀκουστὴς Ἀντίοχος, ἑτέρας ἄρξας Ἀκαδημίας. Μνησάρχῳ γοῦν τῷ Στωϊκῷ σχολάσας ἐναντία Φίλωνι τῷ καθηγητῇ ἐφρόνησε μυρία τε ξένα προσῆψε τῇ Ἀκαδημίᾳ. »

Ταῦτα καὶ παραπλήσια τούτοις μυρία τῆς Πλάτωνος πέρι διαδοχῆς μνημονεύεται. Ὥρα δ´ οὖν ἄνωθεν τὸν λόγον ἀναλαβόντας τῶν φυσικῶν φιλοσόφων τὰς ψευδοδοξίας ὁμοῦ καὶ ἀντιδοξίας ἐπισκέψασθαι, οἳ τὴν πολλὴν γῆν πλανηθέντες καὶ τὴν τοῦ ἀληθοῦς εὕρεσιν περὶ πλείστου πεποιημένοι ταῖς τε τῶν παλαιῶν ἁπάντων δόξαις καθωμιληκότες καὶ τἀκριβὲς τῆς παρὰ πᾶσι Φοίνιξί τε καὶ Αἰγυπτίοις αὐτοῖς τε Ἕλλησι πολὺ πρότερον θεολογίας ἐξηκριβωκότες, τίνα τῶν πόνων τὸν καρπὸν εὕραντο παρ´ αὐτῶν ἄξιον ἀκοῦσαι, ὡς ἂν μάθοιμεν εἴ τι θεοπρεπὲς εἰς αὐτοὺς παρὰ τῶν πρεσβυτέρων κατῆλθεν. Ἐκράτει μὲν γὰρ πρότερον ἐκ παλαιοῦ αἰῶνος παρὰ τοῖς ἔθνεσιν ἡ πολύθεος δεισιδαιμονία νεώς τε καὶ ἱερὰ καὶ μυστήρια θεῶν κατὰ πόλεις καὶ χώρας συνήθως παρὰ πᾶσιν ἐφυλάττοντο. Οὐ δὴ οὖν οὐδὲ φιλοσοφίας ἀνθρωπίνης ἦν χρεία, εἰ δὴ τὰ τῆς θεοσοφίας προειλήφει, οὐδ´ ἦν τις ἀνάγκη καινοτομεῖν τοὺς σοφούς, εἰ δὴ τὰ τῶν προγόνων αὐτοῖς εὖ ἔχοντα ἦν, ἀλλ´ οὐδὲ στασιάζειν καὶ διαφέρεσθαι τοὺς γενναίους φιλοσόφους, εἰ δὴ σύμφωνος καὶ ἀληθὴς ἡ πάτριος αὐτοῖς περὶ θεῶν δόξα τυγχάνειν δεδοκίμαστο. Τί δὲ ἔδει πολεμεῖν ἀλλήλοις καὶ μάχεσθαι ἢ τὴν μακρὰν ὁδὸν ἄνω καὶ κάτω περιτρέχειν πλανᾶσθαί τε καὶ τὰ βαρβάρων ὑποσυλᾶν, οἴκοι δέον μένοντας παρὰ θεῶν ἐκμανθάνειν, εἰ δή τινες ἦσαν θεοί, ἢ παρὰ τῶν θεολόγων ἀνδρῶν τοὺς ἀληθεῖς καὶ ἀδιαπτώτους περὶ τῶν ἐπιζητουμένων ἐν φιλοσοφίᾳ λόγους, περὶ ὧν μυρία ὅσα μοχθήσαντες διηνέχθησαν, μακρῷ τῆς τἀληθοῦς εὑρέσεως ἀφυστερήσαντες; Τί δὲ καὶ περὶ θεῶν νεώτερα χρῆν ἐπιζητεῖν τολμᾶν ἢ στασιάζειν καὶ διαπυκτεύειν ἀλλήλοις, εἰ δὴ ἀσφαλὴς καὶ βεβαία θεῶν εὕρεσις καὶ γνῶσις εὐσεβείας ἀληθὴς ἐν τελεταῖς καὶ μυστηρίοις τῇ τε ἄλλῃ τῶν παλαιτάτων περιείχετο θεολογίᾳ, αὐτὴν ἐκείνην παρὸν ἀκίνητον καὶ ὁμολογουμένην συμφώνως περιέπειν; Ἀλλὰ γὰρ εἰ φανεῖεν οὗτοι μηδὲν ἀληθὲς περὶ θεοῦ παρὰ τῶν προτέρων μεμαθηκότες, οἰκείαις δ´ ἐπινοίαις τῇ περὶ φύσεως ἐπιβεβληκότες ἐξετάσει καὶ στοχασμοῖς μᾶλλον ἢ καταλήψει κεχρημένοι, τί χρὴ λοιπὸν μὴ οὐχὶ συνομολογεῖν τὴν παλαιὰν τῶν ἐθνῶν θεολογίαν μηδὲν πλέον τῆς ἀποδοθείσης ἐν τοῖς πρὸ τούτου συγγράμμασιν ἱστορίας ἐπέχειν; Ὅτι μὲν οὖν ἐξ ἀνθρωπίνων στοχασμῶν καὶ πολλῆς λογομαχίας καὶ πλάνης, ἀλλ´ οὐκ ἔκ τινος ἀκριβοῦς καταλήψεως ἡ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ὑπέστη φιλοσοφία, ἐκ τῆς πρὸς Ἀνεβὼ τὸν Αἰγύπτιον ἐπιστολῆς τοῦ Πορφυρίου μάθοις ἄν, αὐτὸ δὴ τοῦτο ἀκούσας ὁμολογοῦντος ἐν τούτοις·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ιʹ.

Ὅτι στοχασμοὶ καὶ λογομαχίαι καὶ πολλὴ πλάνη τυγχάνει παρὰ τοῖς Ἑλλήνων φιλοσόφοις. Ἀπὸ τῆς πρὸς Νεκτανεβὼ Πορφυρίου ἐπιστολῆς καὶ λοιπῶν

« Ἄρξομαι δὲ τῆς πρὸς σὲ φιλίας ἀπὸ θεῶν καὶ δαιμόνων ἀγαθῶν τῶν τε τούτοις συγγενῶν φιλοσοφημάτων, περὶ ὧν εἴρηται μὲν πλεῖστα καὶ παρὰ τοῖς Ἑλλήνων φιλοσόφοις, εἴρηται δὲ ἐκ στοχασμοῦ τὸ πλέον τὰς ἀρχὰς ἔχοντα τῆς πίστεως. »

Καὶ ὑποβὰς ἑξῆς ἐπιφέρει λέγων·

« Παρὰ μὲν γὰρ ἡμῖν λογομαχία τίς ἐστι πολλή, ἅτε ἐξ ἀνθρωπίνων λογισμῶν τοῦ ἀγαθοῦ εἰκαζομένου· οἷς δὲ μεμηχάνηται ἡ πρὸς τὸ κρεῖττον συνουσία, εἰ παρεῖται τὸ μέρος τοῦτο εἰς ἐξέτασιν, μάτην αὐτοῖς ἡ σοφία ἐξήσκηται. »

Ἀλλὰ καὶ ἐν οἷς ἀντέγραψε Βοήθῳ Περὶ ψυχῆς ὁ αὐτὸς ὧδε γράφων ὁμολογεῖ πρὸς λέξιν·

« ... Ὡς τὰ μὲν τῶν ἐννοιῶν καὶ τὰ τῆς ἱστορίας ἀναμφιλέκτως συνίστησι τὴν ψυχὴν εἶναι ἀθάνατον· οἱ δὲ εἰς ἀπόδειξιν παρὰ τῶν φιλοσόφων κομισθέντες λόγοι δοκοῦσιν εἶναι εὐανάτρεπτοι διὰ τὴν ἐν πᾶσιν εὑρησιλογίαν τῶν ἐριστικῶν. Τίς γὰρ λόγος τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ οὐκ ἀμφισβητήσιμος τοῖς ἑτεροδόξοις, ὅπου καὶ περὶ τῶν δοκούντων ἐναργῶν ἐπέχειν αὐτῶν τισιν ἐδόκει; »

Καὶ ἐν οἷς δὲ ἐπέγραψε Περὶ τῆς ἐκ λογίων φιλοσοφίας διαρρήδην ὁμολογεῖ τοὺς Ἕλληνας πεπλανῆσθαι, ἐπιμαρτυρόμενος τὸν ἑαυτοῦ θεόν, ὡς τοῦτο καὶ τοῦ Ἀπόλλωνος διὰ χρησμῶν ἐξειπόντος καὶ βαρβάροις μᾶλλον ἢ Ἕλλησι τὴν εὕρεσιν τῆς ἀληθείας ἐπιμαρτυρήσαντος καὶ δὴ καὶ Ἑβραίων μνημονεύσαντος ἐν τοῖς μαρτυρηθεῖσι. Μετὰ γοῦν τὴν τοῦ χρησμοῦ παράθεσιν ἑξῆς τούτοις κέχρηται τοῖς ἐπιλόγοις·

« Ἀκήκοας πόσος πόνος, ἵν´ ὑπὲρ σώματός τις τὰ καθάρσια θύσῃ, οὐχ ὅτι τῆς ψυχῆς τὴν σωτηρίαν ἐξεύροι; Χαλκόδετος γὰρ ἡ πρὸς θεοὺς ὁδὸς αἰπεινή τε καὶ τραχεῖα, ἧς πολλὰς ἀτραποὺς βάρβαροι μὲν ἐξεῦρον, Ἕλληνες δὲ ἐπλανήθησαν, οἱ δὲ κρατοῦντες ἤδη καὶ διέφθειραν· τὴν δὲ εὕρεσιν Αἰγυπτίοις ὁ θεὸς ἐμαρτύρησε Φοίνιξί τε καὶ Χαλδαίοις (Ἀσσύριοι γὰρ οὗτοι) Λυδοῖς τε καὶ Ἑβραίοις. »

Ταῦτα ὁ φιλόσοφος, μᾶλλον δὲ ὁ αὐτοῦ θεός. Ἆρ´ οὖν ἄξιον μετὰ ταῦθ´ ἡμῖν ἐπιμέμψασθαι, ὅτι δὴ τοὺς πεπλανημένους Ἕλληνας καταλείψαντες τὰ Ἑβραίων εἱλόμεθα τῶν ἐπ´ ἀληθείας καταλήψει μεμαρτυρημένων; Τί δὲ χρὴ παρὰ φιλοσόφων μαθήσεσθαι προσδοκᾶν; Ἢ ποία ἐλπὶς τῆς ἐξ αὐτῶν ὠφελείας, εἰ δὴ τὰ λεγόμενα παρ´ αὐτοῖς « ἐκ στοχασμῶν καὶ εἰκασμῶν τὸ πλέον τὰς ἀρχὰς ἔχοντα τῆς πίστεως » τυγχάνει; Λογομαχίας δὲ τίς ὁ καρπός, εἰ δὴ πάντες οἱ τῶν φιλοσόφων λόγοι « εὐανάτρεπτοι » καθεστήκασι « διὰ τὴν ἐν πᾶσιν εὑρησιλογίαν; » Ταῦτα γὰρ οὐ παρ´ ἡμῶν ἀρτίως, ἀλλὰ παρ´ αὐτῶν εἰρημένα ἠκούετο. Διόπερ εὖ μοι δοκοῦμεν καὶ μετὰ κρίσεως ἐξητασμένης, οὐχὶ δὲ ἀλόγως, ὡς ἂν τοιούτων καταπεφρονηκέναι, τὰ δὲ παρ´ Ἑβραίοις ἠγαπηκέναι, οὐχ ὅτι πρὸς τοῦ δαίμονος μεμαρτύρηται, ἀλλ´ ὅτι τῆς ἐνθέου ἀρετῆς τε καὶ δυνάμεως μέτοχα ὄντα ἀποδείκνυται. Ἵνα δ´ οὖν καὶ αὐτοῖς ἔργοις τὰς τῶν θαυμαστῶν φιλοσόφων λογομαχίας μάθοις τάς τε περὶ ἀρχῶν καὶ περὶ θεῶν καὶ τῆς τοῦ παντὸς συστάσεως διαφωνίας, μικρὸν μὲν ὕστερον ἐκθήσομαί σοι τὰς αὐτῶν φωνάς. Πρῶτον δ´ ἐπειδὴ περιφέρουσιν ἄνω καὶ κάτω θρυλοῦντες τὰ μαθήματα, δεῖν ἐξ ἅπαντος φάσκοντες τοὺς μέλλοντας ἐν πείρᾳ τῆς τοῦ ἀληθοῦς καταλήψεως γίγνεσθαι μετελθεῖν ἀστρονομίαν, ἀριθμητικήν, γεωμετρίαν, μουσικήν, αὐτὰ δὴ τὰ παρὰ βαρβάρων εἰς αὐτοὺς ἥκειν ἀποδειχθέντα (τούτων γὰρ ἄνευ μὴ δύνασθαι λόγιον ἄνδρα καὶ φιλόσοφον ἀποτελεσθῆναι, ἀλλ´ οὐδὲ τῆς τῶν ὄντων ἀληθείας ψαῦσαι, μὴ τούτων ἐν ψυχῇ τῆς γνώσεως προτυπωθείσης), εἶτ´ ἐπανατεινάμενοι τῇ μαθήσει τῶν εἰρημένων ἐπ´ αὐτοῦ μονονουχὶ τοῦ αἰθέρος βαίνειν μετέωροι ἀρθέντες οἴονται, ὡς δὴ τὸν θεὸν αὐτὸν ἐν τοῖς ἀριθμοῖς περιφέροντες, ἡμᾶς τε, ὅτι μὴ τὰ ὅμοια ζηλοῦμεν, βοσκημάτων κατ´ οὐδὲν διαφέρειν ἡγοῦνται, ταύτη δέ φασι μηδὲ θεὸν μηδέ τι τῶν σεμνῶν ἡμᾶς δύνασθαι εἰδέναι· φέρε τοῦτο πρῶτον οὐκ ὀρθῶς ἔχον ἀπευθύνωμεν, τὸν ἀληθῆ λόγον ἀντὶ φωτὸς αὐτοῖς παραβαλόντες. Ὁ δὲ μυρίους μὲν Πανέλληνας, μυρία δὲ καὶ βαρβάρων γένη, τοὺς μὲν σὺν τοῖς εἰρημένοις μαθήμασιν οὔτε θεὸν οὔτε σώφρονα βίον οὔθ´ ὅλως τι τῶν βελτίστων καὶ συμφερόντων ἐπιγνόντας ἀποδείξει, τοὺς δὲ τῶν μαθημάτων ἐκτὸς πάντων εὐσεβεστάτους καὶ φιλοσοφωτάτους γεγονέναι. ὁ Γοῦν παρὰ πᾶσιν αὐτοῖς ᾀδόμενος Σωκράτης ὅπως ποτὲ ἐδόξαζε περὶ τῶνδε, μάθοις ἂν Ξενοφῶντι πιστεύσας ἐν Ἀπομνημονεύμασιν ὧδέ πη ἱστοροῦντι·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑʹ.

Περὶ γεωμετρίας καὶ ἀστρονομίας καὶ λογισμῶν. Ἀπὸ τῶν Ξενοφῶντος

« Ἐδίδασκε δὲ καὶ μέχρι ὅτου δέοι ἔμπειρον εἶναι ἑκάστου πράγματος τὸν ὀρθῶς πεπαιδευμένον. Αὐτίκα γεωμετρίαν μέχρι μὲν τούτου ἔφη δεῖν μανθάνειν, ἕως ἱκανός τις γένοιτο, εἴ ποτε δεήσειε, γῆν μέτρῳ ὀρθῶς ἢ παραλαβεῖν ἢ παραδοῦναι ἢ διανεῖμαι ἢ ἔργον ἀποδεῖξαι. Οὕτω δὲ τοῦτο ῥᾴδιον εἶναι μαθεῖν, ὥστε τὸν προσέχοντα τὸν νοῦν τῇ μετρήσει ἅμα τήν τε γῆν ὁπόση ἐστὶν εἰδέναι καὶ ὡς μετρεῖται ἐπιστάμενον ἀνιέναι. Τὸ δὲ μέχρι τῶν δυσξυνέτων διαγραμμάτων γεωμετρίαν μανθάνειν ἀπεδοκίμαζεν· ὅ τι μὲν γὰρ ὠφελοίη, ταῦτα οὐκ ἔφη ὁρᾶν· καίτοι οὐκ ἄπειρός γε αὐτῶν ἦν. Ἔφη δὲ ἱκανὰ αὐτὰ εἶναι ἀνθρώπου βίον κατατρίβειν καὶ ἄλλων πολλῶν τε καὶ ὠφελίμων μαθημάτων ἀποκωλύειν. Ἐκέλευε δὲ καὶ ἀστρονομίας ἐμπείρους γίγνεσθαι, καὶ ταύτης μέντοι μέχρι τοῦ νυκτός τε ὥραν καὶ μηνὸς καὶ ἐνιαυτοῦ δύνασθαι γινώσκειν ἕνεκα τοῦ πορείας τε καὶ πλοῦ καὶ φυλακῆς καὶ ὅσα ἄλλα ἢ νυκτὸς ἢ μηνὸς ἢ ἐνιαυτοῦ πράττεται, πρὸς ταῦτ´ ἔχειν τεκμηρίοις χρῆσθαι, τὰς ὥρας τῶν εἰρημένων διαγινώσκοντα. Καὶ ταῦτα δὲ ῥᾴδια μαθεῖν παρά τε νυκτοθηρῶν καὶ κυβερνητῶν καὶ ἄλλων πολλῶν, οἷς ἐπιμελὲς ταῦτα εἰδέναι. Τὸ δὲ μέχρι τούτου ἀστρονομίαν μανθάνειν, μέχρι τοῦ καὶ τὰ μὴ ἐν τῇ αὐτῇ περιφορᾷ ὄντα καὶ τοὺς πλανήτας καὶ ἀσταθμήτους ἀστέρας γνῶναι καὶ τὰς ἀποστάσεις αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τὰς περιόδους καὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν ζητοῦντα κατατρίβεσθαι, ἰσχυρῶς ἀπέτρεπεν. Ὠφέλειαν μὲν γὰρ οὐδεμίαν οὐδ´ ἐν τούτοις ἔφη ὁρᾶν· καίτοι οὐδὲ τούτων γε ἀνήκοος ἦν. Ἔφη δὲ καὶ ταῦτα ἱκανὰ εἶναι κατατρίβειν ἀνθρώπου βίον καὶ πολλῶν καὶ ὠφελίμων ἀποκωλύειν. Ὅλως δὲ τῶν οὐρανίων ᾗ ἕκαστα ὁ θεὸς μηχανᾶται φροντιστὴν γίγνεσθαι ἀπέτρεπεν· οὔτε γὰρ εὑρετὰ ἀνθρώποις αὐτὰ ἐνόμιζεν εἶναι οὔτε χαρίζεσθαι θεοῖς ἂν ἡγεῖτο τὸν ζητοῦντα, ἃ ἐκεῖνοι σαφηνίσαι οὐκ ἐβουλήθησαν. Κινδυνεῦσαι δ´ ἂν ἔφη καὶ παραφρονῆσαι τὸν ταῦτα μεριμνῶντα οὐδὲν ἧττον ἢ Ἀναξαγόρας παρεφρόνησεν, ὁ μέγιστον φρονήσας ἐπὶ τῷ τὰς τῶν θεῶν μηχανὰς ἐξηγεῖσθαι. Ἐκεῖνος γὰρ λέγων μὲν τὸ αὐτὸ εἶναι πῦρ τε καὶ ἥλιον ἠγνόει ὅτι τὸ μὲν πῦρ οἱ ἄνθρωποι ῥᾳδίως καθορῶσιν, εἰς δὲ τὸν ἥλιον οὐ δύνανται ἀντιβλέπειν· καὶ ὑπὸ μὲν τοῦ ἡλίου καταλαμπόμενοι τὰ χρώματα μελάντερα ἔχουσιν, ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς οὔ. Ἠγνόει δὲ καὶ ὅτι τῶν ἐκ τῆς γῆς φυομένων ἄνευ μὲν ἡλίου αὐγῆς οὐδὲν δύναται καλῶς αὔξεσθαι, ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς θερμαινόμενα πάντα ἀπόλλυται· φάσκων δὲ τὸν ἥλιον λίθον διάπυρον εἶναι καὶ τοῦτο ἠγνόει, ὅτι λίθος μὲν ἐν πυρὶ ὢν οὔτε λάμπει οὔτε πολὺν χρόνον ἀντέχει, ὁ δὲ ἥλιος πάντα τὸν χρόνον πάντων λαμπρότατος ὢν διαμένει. Ἐκέλευε δὲ καὶ λογισμοὺς μανθάνειν, καὶ τούτων δὲ ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἐκέλευε φυλάττεσθαι τὴν μάταιον πραγματείαν· μέχρι δὲ τοῦ ὠφελίμου πάντα καὶ αὐτὸς συνεσκόπει καὶ συνδιεξῄει τοῖς συνοῦσι. »

Ταῦτα Ξενοφῶν ἐν Ἀπομνημονεύμασιν. Ἐν ἐπιστολῇ δὲ ὁ αὐτὸς τῇ πρὸς Αἰσχίνην περὶ Πλάτωνος καὶ τῶν αὐχούντων τὴν τοῦ παντὸς φυσιολογίαν τοιαῦτα γράφει·

suite
 

CHAPITRE VIII.

DE CARNÉADE FONDATEUR DE LA TROISIÈME ACADÉMIE. TIRÉ DU MÊME AUTEUR.

« Carnéade ayant pris la direction de cette école, lorsque son devoir était de conserver ce qui était resté intact et même de défendre ce qu'on avait cherché à ébranler (dans la philosophie de Platon); il n'en prit aucun soin, ne remontant qu'à Arcésilas; et, sans chercher à distinguer ce qui était mieux de ce qui était pire, il renouvela un combat suspendu depuis longtemps.»

Il continue plus bas :

« Il apportait et retirait ensuite ; et, diversifiant sa manière de combattre, il opposait des réfutations, des revirements pleins de finesse : il niait, il affirmait : tout son art consistait en antilogies. Si, parfois, il fallait produire de l'effet, il se réveillait impétueux comme un fleuve rapide, coulant à pleins bords, remplissant toutes ses rives de droite et de gauche ; tombant avec force sur ses auditeurs, il les entraînait dans le trouble de son action. Toutefois, en imprimant aux autres un mouvement aussi violent, il restait maître de lui-même, ne se laissant point égarer par ses sophismes: ce qui n'était pas le cas chez Arcésilas. Celui-ci, enivré lui-même par le poison qu'il versait aux compagnons de son délire, ne s'apercevait pas qu'il était sa première dupe et se persuadait que les paroles qu'il disait, lesquelles tendaient à réduire tout au néant, étaient la vérité même. Aussi Carnéade était un nouveau mal enté sur le mal d'Arcésilas. Il ne relâchait pas un seul moment, pour ne laisser aucun repos à ses auditeurs ; en faisant sortir du persuasif ces imaginations appelées par lui φαντασίαι ἀπὸ πιθανοῦ, soit affirmatives, soit négatives, prouvant que ceci est ou que ceci n'ost pas un animal (26). Puis, battant en retraite, comme les animaux qu'on attaque, qui ensuite reviennent avec plus de furie se précipiter sur les épieux, après un moment de concession, il recommençait l'attaque avec plus de force. Lorsque le calme était revenu et qu'il triomphait, alors il négligeait volontairement ce dont il avait lait le principe de sa preuve et nu s'en souvenait plus; parce qu'en accordant qu'il y eût, en effet, une vérité et une erreur essentielles dans les choses, puis, faisant semblant de venir aider ceux qui cherchent la démonstration de cette proposition, il eut donné prise; et, à la manière des habiles lutteurs, il gagnait l'avantage par le moyen de ce stratagème. C'est à l'aide de l'inclinaison alterne qu'il imprimait au persuasif (τὸ πιθανόν) qu'il amenait celte conclusion, qu'on ne peut rien concevoir avec certitude. C'était le filou et le joueur de tours le plus délié qu'il y eût; car en admettant que l'erreur est de pair avec la vérité, que la compréhension est égale à l'imagination compréhensive, en établissant une égalité parfaite entre ces choses il ne permettait pins de dire ni qu'il y eût une vérité, ni qu'il y eût un mensonge, n: que l'un fût plus certain que l'autre ou plus propre à être persuadé (27). C'était donc songe pour songe puisque les imaginations fausses ne différaient pas plus des réelles qu'un œuf de cire d'un œuf véritable ; et, cependant Carnéade entraînait par le charme de sou éloquence et asservissait son auditoire. C'était un voleur qui s'introduisait à la dérobée, el puis se montrait comme franc voleur, dépouillant par ruse ou par violence ceux même qui étaient mieux préparés à lui tenir tête. Aussi les doctrines de Carnéade l'emportaient généralement, et aucune autre ne pouvait tenir contre elles: tous ceux qui osaient le combattre lui étaient très inférieurs pour l'éloquence. Il est vrai qu'Antipatre, qui fut son contemporain, conçut l'idée d'écrire pour le réfuter; mais jamais il ne fit paraître rien contre les discours improvisés, chaque jour, par Carnéade, dans les écoles, dans les lieux de promenades ; n'ouvrant jamais la bouche : seulement, il se contentait de composer ses réfutations, en se cachant dans les coins les plus reculés. C'est ainsi qu'il légua à la postérité les livres qu'il avait écrits qui, même aujourd'hui, n'ont pas une grande valeur; mais qui alors, auraient été bien moins forts contre un homme qui comme Carnéade, s'était montré si grand et qui avait tellement fasciné tous ses contemporains (28). Cependant, cet homme qui confondait tout, en public, par sa rivalité contre les Stoïciens, dans les confidences secrètes à ses amis, rendait hommage à la vérité, et s'exprimait comme l'aurait fait le premier venu. »

Plus bas, il dit encore :

« Mentor fut bien le premier disciple de Carnéade ; mais il ne fut pas son successeur, parce que Carnéade, de son vivant, l'ayant surpris dans un commerce adultère avec sa concubine, non par l'effet d'une persuasion imaginaire (πιθανὴ φαντασία), ni comme privé de la faculté compréhensible : mais s'en rapportant beaucoup plus à sa vue; et, l'ayant bien clairement convaincu, il le chassa de son école. Le déserteur se mit à opposer une école de sophismes à celle de Carnéade et à rivaliser de talent avec lui, prouvant l'erreur de son système d'incompréhensibilité, bornée aux discours. »

Puis il ajoute :

«  Carnéade professant les opinions opposées, dans sa philosophie, se faisait gloire des mensonges qu'il soutenait, et d'avoir éclipsé la vérité sous leur prestige : il faisait étalage de mensonges (comme d'un rideau de théâtre), en cachant, derrière, la vérité, à la manière des charlatans. Il avait le sort des légumes dont ceux qui sont vides surnagent et se montrent, tandis que les bons restent en dessous et demeurent cachés. »

C'est ainsi qu'il parle de Carnéade. Clitomaque prit sa place en qualité de successeur, après lequel vint Philon que Numénius nous dépeint ainsi qu'il suit :

CHAPITRE IX.

DE PHILON SUCCESSEUR DE CLITOMAQUE, QUI LUI-MÊME AVAIT REMPLACÉ CARNÉADE. TIRÉ DU MÊME AUTEUR.

«  Voici donc ce Philon qui, venant de recevoir la direction de cette école, fut saisi d'une telle joie et voulut tellement en marquer sa reconnaissance à Clitomaque, qu'il exagéra toutes ses doctrines et fit une guerre à outrance aux Stoïciens. Toutefois, en prenant des années, l'ἐποχή, ou la réticence venant à s'user par la longue habitude, il n'eut plus les mêmes convictions. L'évidence et sa bonne foi prouvent qu'il sut se soustraire à ces mouvements passionnés ; et comme il avait reconnu la distinction à faire entre les perceptions, il désirait passionnément, vous savez pourquoi, avoir des adversaires à combattre: c'était afin de ne pas paraître tourner le dos et fuir de plein gré (29). Philon eut pour auditeur Àntiochus qui fut le fondateur d'une nouvelle Académie (30) ; lequel, après avoir fréquenté l'école de Mnésarque (31), composa un livre contre Philon, son premier guide (32), et introduisit beaucoup d'opinions étrangères, dans l'Académie.»

Voilà ce qu'on a transmis à la mémoire des hommes sur la succession de Platon ; à quoi l'on pourrait ajouter un nombre infini de citations. Il est temps de remonter à l'origine de la philosophie, et que nous reprenions les philosophes nommés physiciens, pour reconnaître également leurs fausses doctrines et leurs contradictions. Après avoir parcouru une grande partie du globe dans l'espoir de découvrir la vérité qu'ils appréciaient par-dessus toutes choses, après avoir pris connaissance des opinions de tous les anciens habitants du monde, après avoir approfondi avec le plus grand soin toutes les traditions répandues chez les Phéniciens, les Égyptiens et les Grecs, concernant la divinité; quel fruit ces hommes éminents ont-ils retiré de leurs efforts? c'est d'eux-mêmes qu'il est précieux de l'apprendre, pour connaître jusqu'à quel point, ce qui leur était parvenu des hommes plus anciens qu'eux, porte le caractère d'un enseignement divin. Dans le principe et depuis un temps immémorial, la superstition du polythéisme régnait parmi les nations: toutes, elles conservaient traditionnellement les temples et les mystères en l'honneur des Dieux, au sein des villes et des campagnes. Or, le besoin de la philosophie ne se serait pas fait sentir aux hommes, si la théosophie ou sagesse émanée de la divinité, avait pris les devants : il n'eût pas été nécessaire que les sages introduisissent des études nouvelles, si tout eût été le mieux possible, pour nos ancêtres : les généreux philosophes n'auraient pas songé à se partager en factions et à s'attaquer réciproquement, si la doctrine héréditaire concernant les Dieux eût été unanime et véritable. Qu'eût-il été besoin, dans cette hypothèse, de combattre l'un contre l'autre, d'entreprendre de longs voyages dans les contrées supérieures et inférieures, d'errer dans les régions barbares, pour dérober à leurs habitants les traditions qui leur étaient particulières; lorsque, en restant chez soi, on pouvait apprendre, soit des Dieux eux-mêmes, s'il en existait plusieurs, soit des théologiens de profession, les vérités irréfragables qui sont la matière des recherches philosophiques, et pour lesquelles ils ont enduré des souffrances sans nombre, tout en manquant complètement le but qu'ils s'étaient proposé : la découverte de la vérité? A quoi bon oser entreprendre des investigations nouvelles sur les Dieux; à quoi bon s'attaquer et lutter, comme des athlètes, si la connaissance sûre et solide des Dieux, si la science de la piété existaient réellement dans les initiations et les mystères et dans les autres pratiques de la théologie des premiers âges; lorsqu'il était si facile de remplir tous les devoirs de cette piété immuable et avouée unanimement? Si, au lieu de cela, il semblait qu'ils n'eussent rien appris de leurs devanciers, sur l'essence divine, qui eut un caractère de vérité incontestable, et qu'ils fussent plutôt dirigés par des conjectures que par une véritable compréhension,dans les idées particulières qu'ils s'étaient formées, en se livrant à l'étude et à la recherche de la nature : n'est-on pas forcé de confesser que la vieille théologie des nations ne contenait rien de plus que le compte que nous en avons rendu, dans les livres qui ont précédé celui-ci? Quant à ce que la philosophie en honneur chez les Grecs ne se composait pas d'autres choses que de conjectures humaines, d'une dispute de mots sans fin et d'incertitudes, au lieu d'être le fruit d'une conception approfondie ; il est facile de l'apprendre par la lecture de la lettre de Porphyre à l'Égyptien Anebon. qui en l'ait l'aveu dans les termes que vous allez entendre (33).

CHAPITRE X.

QU'IL Y A DANS LES PHILOSOPHES GRECS QUE CONJECTURES, DISPUTES DE MOTS ET INCERTITUDE INFINIE. TIRÉ DE LA LETTRE DE PORPHYRE A ANEBON, DE SA RÉPONSE AU TRAITÉ DE L'ÂME DE BOETHUS ; ET TIRÉ AUSSI DE SON LIVRE DE LA PHILOSOPHIE PAR LES ORACLES.

« Pour vous marquer toute mon affection, je commencerai par traiter des Dieux et des bons génies, et des doctrines philosophiques qui s'y rapportent, sur lesquelles il a déjà été dit bien des choses par les philosophes Grecs, mais qui, pour la plupart, fondent toute leur crédibilité sur des conjectures. »

Plus bas il dit encore :

« On a beaucoup et follement disputé sur ces questions parmi nous, attendu que ce n'est qu'à l'aide d'analogies que nous pouvons nous former une image du Bon. Mais ceux qui ont pu se procurer une intimité réelle avec l'être parfait, s'ils mettent de coté, dans leurs recherches, cette portion de leur science, se donneront une peine inutile pour acquérir la sagesse. »

Dans son écrit pour combattre les doctrines de Boéthus sur l'âme, voici l'aveu textuel qu'il a fait à ce sujet :

« Quant à reconnaître que notre âme est immortelle, les secrets de la pensée le confirment incontestablement, aussi bien que les recherches dues à l'histoire. Au lieu que les preuves, sous forme de démonstrations, employées par les philosophes, paraissent faciles à renverser, parce qu'elles participent toutes à cette subtilité propre aux disputes de l'école. Quel est en philosophie le raisonnement qui ne puisse pas être contesté par des philosophes d'une autre école ; puisque même les axiomes les plus évidents ont paru à certains philosophes soumis à l'ἐποχή (la suspension d'assentiment) ? »

Dans son traité qui porte pour titre : De la philosophie, d'après les oracles, il avoue ouvertement que tous les Grecs sont dans l'erreur; il en donne pour garant son propre Dieu, Apollon, qui l'a, en effet, déclaré par des oracles, en ayant rendu ce témoignage, que les Barbares l'emportent sur les Grecs pour la découverte de la vérité : dans lesquels oracles, le nom des Hébreux se trouve proféré. Après avoir donc allégué l'oracle lui-même, voici les observations dort il le fait suivre :

« Avez-vous entendu dire toute la peine qu'on doit s'imposer pour offrir un sacrifice de purification dans l'intérêt du corps et non pas même pour trouver ce qui peut procurer le salut de l'âme? c'est que la voie qui mène à Dieu est d'airain, élevée et escarpée: les Barbares en ont découvert quelques sentiers, tandis que les Grecs, ou s'y sont fourvoyés, ou après l'avoir prise, l'ont perdue. Le Dieu a rendu témoignage que son invention appartenait aux Égyptiens, aux Phéniciens et aux Chaldéens (j'entends par ce mot les Assyriens (34) ), aux Lydiens et aux Hébreux. »

Voilà ce qu'a dit ce philosophe ou plutôt son Dieu ( Apollon (35) ). Peut-on après cela nous faire reproche, que désertant les Grecs qui ont méconnu la route qui mène à Dieu. nous ayons adopté les sentiments des Hébreux, auxquels ce témoignage, d'avoir compris la vérité, a été rendu? Que pouvons-nous espérer apprendre des philosophes, et quelle utile assistance en attendrons-nous; si tout ce qu'ils ont enseigné ne nous donne que des conjectures ondes analogies, pour des principes de foi? Quel fruit peut-on recueillir de leurs disputes de mots; si tous les raisonnements des philosophes sont faciles à détruire, à raison de la subtilité et de la manie d'inventions qui y règne?ce n'est pas nous qui avons les premiers et nouvellement porté cette plainte contre eux; mais qu'on veuille bien l'entendre de leur propre bouche. D'après ce, ne passerons-nous pas pour avoir agi avec un discernement sain, et non comme des insensés, en méprisant les traditions des Grecs, en chérissant, en préférant celles des Hébreux : non parce qu'elles ont en leur faveur les témoignages d'un démon; mais parce que, ainsi que nous l'avons démontré, elles sont émanées de la vertu et de la puissance divine?

Cependant, pour que vous puissiez vous convaincre, par les faits, de la logomachie qui règne dans les écrits de ces fameux philosophes, de leurs dissensions sur les principes, sur les Dieux, sur l'harmonie de l'univers, je vais bientôt vous alléguer leurs propres paroles, mais auparavant, et attendu qu'ils portent jusqu'aux nues les sciences mathématiques, disant qu'il faut absolument que ceux qui se destinent à la connaissance de la vérité, soient instruits en astronomie, en arithmétique, en géométrie et en musique; car sans cela, nul homme, disent-ils, ne peut revendiquer le titre d'homme instruit, ni de philosophe ; nul ne saurait atteindre à la vérité des choses, si son âme n'était imbue de ces sciences; puisque ensuite s'étant guindés sur ces études, il se croient, en quelque sorte, élevés dans les airs, et marcher dans les nuages, à ce point qu'ils ont rangé Dieu lui-même parmi les nombres; tandis qu'ils nous considèrent à l'égal des troupeaux, parce que nous n'avons pas montré le même empressement qu'eux pour ces études ; comme, d'après eux, nous ne pouvons connaître Dieu ni aucune des choses qui méritent d'être vénérées; trouvez bon qu'avant tout, nous rectifiions ce qu'il y a d'erroné dans celte prétention, et qu'au lieu de leur lumière, nous leur opposions l'expression de la vérité, en leur démontrant que d'innombrables races de Grecs et de Barbares, en y comprenant même ceux qui sont versés dans les sciences que nous venons de nommer, ne connaissent réellement ni Dieu ni la sainteté de la vie, ni quoi que ce soit des choses honnêtes et utiles; tandis qu'en dehors de ces sciences, on trouvera les hommes les plus pieux et les plus éminents comme philosophes. En conséquence, si vous accordez votre confiance à Xénophon, vous apprendrez ce que Socrate, si universellement célébré par tout le monde, pensait de ces connaissances. Voici ses paroles tirées du livre (Des dits mémorables de Socrate).

CHAPITRE XI.

DE LA GÉOMÉTRIE, DE L'ASTRONOMIE ET DU CALCUL. TIRÉ DES APOMNEMONEUMATA DE XÉNOPHON (Apomnem. de Xénophon, l. 4, c. 7.).

diviser, ou pour faire voir qu'on s'est acquitté d'une tache imposée : de cette manière cette science s'apprendra facilement, et celui qui y appliquera son intelligente connaîtra la surface que contient cette terre et se retirera, en ayant lui-même appris la manière de mesurer. Mais il réprouvait l'usage de la géométrie portée jusqu'à la description des figures (διαγράμματα) qu'on a peine à comprendre (les coniques). Il ne voyait pas, disait-il, à quoi cela pouvait être utile, et cependant il n'était pas étranger à ces études : il les trouvait tout au plus bonnes à user la vie des hommes et à détourner d'autres enseignements beaucoup plus utiles. Il engageait aussi à acquérir une teinture d'astronomie, seulement assez pour pouvoir connaître l'heure pendant la nuit, l'époque du mois et de l'année, dans le but d'entreprendre un voyage, une navigation, une garde de nuit ou toute autre action qui s'exécute d'après le mouvement déterminé de la nuit, du mois ou de l'an. Il est bon, pour ces choses, d'avoir des signes certains qui nous fassent connaître les divisions du temps susdites : mais cela s'apprend facilement des observateurs nocturnes, des pilotes de navires, et d'un grand nombre d'individus qui ont la nécessité de le connaître. Voilà jusqu'à quel degré il voulait qu'on apprît l'astronomie. Quant à perdre son temps pour pouvoir distinguer les étoiles qui ne sont pas comprises dans notre révolution périodique, de celles qui sont errantes ou vagues, pour connaître leur distance de la terre ou leur mouvement circulaire, et en rechercher les causes; il en dissuadait de toutes ses forces; car il ne voyait aucune utilité à de telles choses; et toutefois il n'était pas dénué de connaissances en ce genre. Tout cela, ajoutait-il, ne peut qu'user la vie de l'homme et porter obstacle à bien des emplois utiles de son temps.

« Il défendait donc de se livrer à une recherche générale de la manière dont Dieu a combiné les mouvements célestes; car il pensait qu'il était impossible aux hommes de le découvrir, et jugeait que ce ne serait pas payer les Dieux de reconnaissance, de rechercher ce qu'ils n'ont pas voulu nous manifester. De plus on courrait le risque de délirer, en méditant sur ces matières; non moins que le fit Anaxagore, qui tirait sa plus grande gloire de la manière, dont il avait rendu compte du mécanisme employé par les Dieux. Car en disant que le feu et le soleil étaient une même chose, il méconnaissait que les hommes peuvent considérer le feu aisément, tandis qu'il leur est interdit de regarder le soleil ; que lorsqu'ils sont exposés à l'action des rayons solaires, ils prennent une teinte plus noire : ce que ne produit pas le feu : il ne pouvait pas méconnaître que, de toutes les plantes qui végètent sur la terre, aucune ne saurait prospérer sans sa chaleur ; tandis que le feu détruit tous les corps échauffés par lui. En disant que le soleil est une pierre de feu, il ignorait que la pierre, même dans le feu, ne jette aucun éclat et ne tarde pas à se détruire; au lieu que le soleil étant de tous les corps le plus lumineux, garde en tout temps son intégrité de substance. Il recommandait aussi d'apprendre les calculs, de même que les autres sciences, en prescrivant de se garder de toute application sans utilité;car, en toutes choses, il ne s'exerçait lui-même qu'à ce qui pouvait être utile, et ne démontrait à ses disciples que ce qui était compris dans cette limite. »

C'est ainsi que Xénophon s'exprime dans le traité des entretiens mémorables de Socrate. Le même, parlant de Platon dans sa lettre à Eschine et de ceux qui se vantent de connaître le système du monde, s'exprime dans le même sens.

suite

(01) Ce vers de Parménide est cité par Simplicius sur le Traité du Ciel d'Aristote, l. I, p. 31 de l'édition d'Aide :

«  Παρμενίδης πρῶτος ἴσμεν φήμῃ, τὸν λόγον τοῦτον ἐρωτήσας ἐν τοῖς ἔπεσι, περὶ τοῦ τὸ ὂν εἶναι, ἀγέννητον ἔγραψε τοῦτο.  Οὔτε γὰρ ἐξ ὄντος δύναιτ' ἂν γενέσθαι αὐτό· ἦν γὰρ καὶ πρότερον· οὔτε ἐκ τοῦ μὴ ὄντος· οὐδὲ γὰρ ἂν ῥηθείη, οὐδὲ γοηθείη ποτέ· οὐδὲ γὰρ ῥητὸν, οὐδὲ νοητὸν τὸ πάντη μὴ ὄν. Dans le Commentaire du même, sur l'Auscultation physique, p. 19, il cite le vers ainsi :

... ἐπεὶ τό γε, Μοῖρ' ἐπέδησεν,
Οὖλον ἀκίνητον τ' ἐμμέναι ᾧ πάντ' ὄνομ' ἔσται.

Il est répété à la page 31, verso.

Buttmann, cité par Heindorf sur ce passage du Théétète, p. 418,  propose de lire :

Οἷον ἀκίνητον τελέθειν ᾧ πάντ' ὅνομ' εἶναι.

Sur la signification de δυσχυρίζονται, voir M. Hase, Ad Lydum, p. 312.

(02) Arcésilas parodiait le quarante-deuxième vers du poème d'Hésiode, intitulé Les Oeuvres et les Jours.

Κρύψαντες γὰρ ἔχουσι θεοὶ ἀνθρώποισι

« Les dieux ont caché les aliments aux hommes. »

Alamanni l'a ainsi traduit dans le deuxième livre de La Coltivazione, v, 357 :

« Ascose l'esca
sotto la dura terra; onde non saglia
fuori all aperto cielo, se in mille modi
non la chiama il cultore.

(03) Le véritable nom de ce philosophe flotte entre Charmides, comme le donne ici Eusèbe, Charmidas, comme le donne Sextus, qu'au reste Eusèbe a copié mot pour mot dans l'énumération des diverses académies, et d'après lui Victorius, Variarum, Lect., l. XXX, c. 24 ( Voir les Hypotyposes pyrrhoniennes, l. I, c. 33, p. 56 et 57). Charmadas d'après Saumaise, Plinianae exercitationes, p. 36 et 50 de l'édition de Paris. Il est suivi par Valois, Emendationum, l. I, c. 29 ; il avait été précédé par Turnèbe, Adversar., l. X, c. 16. Les raisons qu'il donne pour son orthographe me paraissent devoir l'emporter sur celle d'Eusèbe, encore que l'étymologie de Charmides a Χάρμις n'ait rien de plus irrégulier que celle de Charmades a Χάρμας.

Ce n'est pas la seule dispute que ce nom ait soulevée ; une beaucoup  plus grande a jeté le trouble parmi les philologues du dix-septième siècle. Il serait trop long, comme trop étranger à Eusèbe de la raconter avec détail ; mais en voici le précis : On trouve deux fois le nom de Carnéade cité par Cicéron, savoir : Tuscul.,I, 24 ; De Oratore, I, 11. Dans ces deux places il est faussement invoqué; car il aurait été presque contemporain de Cicéron ou, au moins, d'Antoine, que Cicéron avait connu; or, les preuves chronologiques du contraire abondent; aussi Turnèbe, dans une place (Adversar., X, 16), et Victorius, dans l'autre (Variar., Lect. XII, 24), ont substitué le nom de Charmades à celui de Carnéades. Saumaise a confirmé ces corrections (dans les Emendationes plinianae in solinum) p. 36. par le calcul des temps. Petau, dans le désir de le contredire, dans ses Miscell. Observationes, c. 8 et 9, a fait tous les efforts possibles pour restituer à Cicéron le nom de Carnéade; mais il a trouvé si peu d'approbateurs que Henri de Valois, qui lui était si dévoué, et si opposé à Saumaise, a été forcé de se déclarer contre lui : ce morceau de Valois est un chef-d'œuvre de critique. 

(04) Il y a, évidemment, ici une lacune que j'ai dû remplir dans la traduction. Numénius commence par dire que, sous les trois premiers successeurs de Platon, sa doctrine a été respectée ; puis, il ajoute : Ἐπεὶ εἷς γε τὰ ἄλλα πολλαχῆ παραλύοντες, τὰ δὲ στρεβλοῦντες οὐκ ἐνέμειναν τῇ πρώτῃ διαδοχῇ. A quels personnages se rapporte εἷς γε τὰ ἄλλα πολλαχῆ παραλύοντες... οὐκ ἐνέμειναν ? Ce ne saurait appartenir à ceux dont il a dit qu'ils n'avaient apporté aucune altération aux enseignements de leur premier maître. C'est donc Arcésilas, puis les autres fondateurs des nouvelles académies qu'il a eu en vue : Arcésilas, père de la deuxième académie ; Carnéade et Clitomaque de la troisième ; Philon et Charmadas de la quatrième; enfin, Antiochus de la cinquième, si une cinquième doit être admise. J'ai changé dans la traduction διαδοχῇ, qui n'a point de sens ici, en διδαχῇ. En effet, on ne change point une succession, mais on change un enseignement : ce qui a eu lieu.

(05) Αἴτιον δέ, ὅτι τρεῖς θεοὺς τιθεμένου Σωκράτους καὶ φιλοσοφοῦντος αὐτοῖς ἐν τοῖς προσήκουσιν ἑκάστῳ ῥυθμοῖς οἱ διακούοντες τοῦτο μὲν ἠγνόουν, ᾤοντο δὲ λέγειν πάντα αὐτὸν εἰκῆ καὶ ἀπὸ τῆς νικώσης αἰεὶ προστυχῶς ἄλλοτε ἄλλης τύχης, ὅπως πνέοι. Il est évident que Socrate n'a nulle part établi trois dieux; et puisqu'il n'a pu philosopher avec eux dans les rythmes
qui leur convenaient, il y a erreur incontestable dans τρεῖς θεοὺς; ce sont, apparemment, trois classes d'auditeurs τρεῖς στοίχους avec lesquels il philosophait;  καὶ φιλοσοφοῦντος αὐτοῖς· φιλοσοφεῖν τινι ne saurait avoir un autre sens. Clément d'Alexandrie, Stromates, l, IV, Initio :

Ἀκόλουθον δ' ὃν διαλαβεῖν ὡς ὁμοίως φιλοσοφητέον δούλῳ τε καὶ ἐλευθέρῳ.

(06) Il est évident qu'ici, au lieu d'Aristote, on doit lire Arcésilas, puisqu'Aristote n'appartient pas à l'académie avec laquelle il fit scission complète en ouvrant l'école du Lycée.

(07) Parodie du vers de l'Iliade, Z, 181 :

Πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ Δράκων μέσση δὲ χίμαιρα.

Les vers sont autrement dans le Manuscrit 467, et conformes à la correction de Théodore Canterus, Variarum lectionum, c. 9. Voir le même, ibid., I, 6 :

Ψεύδεται Πύρρωνὰ τὸ πᾶν κρέας ἢ Διόδωρον.

« Portant sur l'estomac, le plomb de Ménedème (la gravité) ; »

« Il singera Pyrrhon le vaurien ou Diodore.  (08) Le texte est incorrect ; de qui s'agit-il ? et puis ἐπεί τοι προσειθίθησαν aurait besoin d'une protase conditionnelle, puisqu'il est du nombre des conjonctions nommées par les grammairiens παρασυναπτικοί.

(09) Ὁ δε Πύρρων ἐκ Δημοκρίτου ὥρμητο ὅποθεν γέ ποθεν

Voici ce qu'on lit dans Diogène-Laërce, l. IX, 67, Vie de Pyrrhon

« Φίλων ὁ Ἀθηναῖος, γνώριμος αὐτοῦ γεγονὼς, ἔλεγεν ὡς ἐμέμνητο μάμιστα μὲν Δημοκρίτου. »
« Philon l'Athénien, son disciple, disait qu'on retrouvait surtout en lui des souvenirs de Démocrite. »

(10) Les théodoriens, ou disciples de Théodore de Cyrène, dit l'athée qui figure dans les Dialogues de Platon, sont cités dans Diogène-Laërce, l. IV 67 : « Οἱ Θεοδώρειοι κληθέντες. (11) Bion, le borysthénien et l'académicien, était un grand sophiste, à ce que nous apprend Diogène-Laërce, l. IV, 47 :

«  Βίων τὰ μὲν ἄλλα πολύτροπος καὶ σοφιστὴς ποικίλος, καὶ πλείστας ἀφορμὰς δεδοικὼς τοῖς βουλομένοις καθιππάζεσθαι φιλοσοφίας. Il ne poursuivait pas les philosophes, comme semble le dire Numénius, mais ceux qui voulaient insulter les philosophes ; ce qui paraît beaucoup plus rationnel, étant philosophe lui-même et académicien : on conçoit qu'Arcésilas, en lui tournant le dos, eût craint de s'exposer à ses traits. Au surplus, il faut beaucoup se défier de Numénius, qui, ne voyant de louables, en philosophie, que les doctrines de Pythagore, cherche à décrier les autres : son livre, des Dissensions des Académiciens, semble n'avoir été composé que dans cette intention.

(12) Cette phrase, assez entortillée, veut dire que, du moment qu'ils niaient la certitude de la conception, leur raisonnement lui-même manquait de certitude. La καταληπτικὴ γαντασία a embarrasse Cicéron lui-même dans les Académiques, r, 12 : « Id autem visum cum ipsum per se cerneretur comprehensibile. » Visum impressum, l. II, c. 7; Diogène-
Laërce, VII, 50; Sextus Empiricus, Adversus Mathematicos, VII, 151 : « Κατάληψιν τὴν μεταξὺ ἐπιστήμης καὶ δόξης, ἥτις ἐστὶ καταληπτικῆς φαντασίας συγκατάθεσισ.  Καταληπτικὴ δὲ φαντασία κατὰ τούτους ἐτύγχανεν ἡ ἀληθὴς καὶ τοιαύτη οἷα οὐκ ἂν γένοιτο ψευδής. » — Ibidem, 248 : « Καταληπτικὴ φαντασία οὖσα ἀπὸ ὑπάρχοντος, κατ' αὐτὸ τὸ ὕπαρχον ἐναπομεμαγμένη καὶ ἀναπεσφραγισμένη, ὁπία οὐκ ἂν γένοιτο ἀπὸ μὴ ὑπάρχοντος. 
La Cataleptice phantasie résultant d'une chose réelle, en tant qu'elle existe par elle-même, y est pétrie et empreinte d'une manière telle qu'elle n'aurait pas lieu, si la chose n'existait pas. »

Cette définition se retrouve dans les mêmes termes, l. II, c. 1, § 4 des hypotyposes pyrrhoniennes : ce qui prouve qu'elle était consacrée.

(13) Le stratagème dont il est ici question ne peut être que la résolution prise par Agathocle, vaincu et assiégé dans Syracuse par les Carthaginois pendant la cent dix septième olympiade, de porter la guerre en Afrique : ce qui mit Carthage à deux doigts de sa perte. Ce même stratagème fut employé depuis, avec un succès plus signalé, par le premier Scipion, Africain, pour débusquer Annibal de l'Italie. — On trouve des détails circonstanciés ; concernant le plan de campagne d'Agathocle, dans le vingtième livre de la bibliothèque de Diodore de Sicile.

(14) Celte dernière phrase présente plus d'une difficulté de construction : il y a des négations multipliées qui donneraient un sens contraire à celui que la suite de la pensée réclame. Ou ne voit pas ce que τοὐναντίον fait dans la première incise, lorsqu'il devrait plutôt appartenir à la seconde. Φόβους est vide de sens : je le remplace, dans la traduction, par ψόφους.

(15) Cette scène de mœurs antiques laisse subsister bien des difficultés, malgré mes efforts pour l'expliquer. Qu'est-ce, d'abord, que le κοῖλον γραμματεῖον : Hesycbius, Harpocration et Pollux nous l'apprennent.

Hésycliius : « Γραμματίδιον ὅτε μὲν τὸ πινακίδιον, ὅτε δὲ ὅμοιον Γλωσσοκόμῳ· λέγεται δὲ καὶ ἐπιστόλιον. On voit trois significations à ce mot : c'est une boîte, un coffre à argent, un portefeuille.

Harpocration, au mot ἀργυριοθήκη : « Διττὰ ἦν Γραμματίδια οἷς ἐχρῶντο Ἀθηναῖοι τὰ μὲν εἰς τὸ γράφειν μόνον τι ἐν αὐτοῖς· τὰ δὲ εἰς τὸ καὶ ἀργύριον κατατίθεσθαι· ὅπερ καὶ κιβώτια (βοιώτια) ἐκάλουν. »

J'ai corrigé le texte εἰς τὸ au lieu de ὥστε; j'ai ajouté à λιβώτια βιώτια, qu'on trouve dans Pollux, I. iv, c, 2 : « Γραμματεῖον παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς καὶ ἐν τῷ ἀργύριον ἀπέκειτο ὃ καὶ γραμματεῖον βοιώτιον ἐκάλουν. »

Hesychius dit au mot  Ἀργύρινον : « Γραμματεῖον ὃ καὶ βοιώτιον καὶ κοῖλον λέγεται » Il paraît que ces tablettes béotiennes, qui renfermaient de l'argent, marquaient l'ignorance des Béotiens. Voir Plutarque, sur Lacyde, De la différence de l'Ami et du Flatteur, 32; p. 234, de Reiske.

Vie de Pompée, 16 :

« Κἀκεῖ νοσήσας Λεπίδος ἐτελεύτησε δι' ἀθυμίαν οὐ τῶν πραγμάτων, ὥς φασιν, ἀλλὰ γραμματείῳ, περιπεσὼν ἐξ οὗ μοιχείαν τινὰ τῆς γυναικὸς καὶ ἐφώρασε. »

« Tombant sur un portefeuille, il y découvrit la preuve d'un adultère de sa femme. »

(16) Διὰ τοῦ κλείθρου veut dire ici uu trou qui sert à la clôture  des portes.

Cette signification, de κλεῖθρον, manque aux Dictionnaires ; on ne peut cependant, la révoquer en doute, Diogène-Laërce ayant raconté le même fait d'une manière tronquée, mais qui, pour ceci, est incontestable :« Ἔπειτε τὸν δακτύλιον διὰ τῆς ὀπῆς ἐνίει εἰς τὴν στοάν. »

On trouve à peu près la même expression dans la lettre de Phérécyde à Thalès. Diogène-Laërce, i, 122 : « Διεὶς τὸν δάκτυλον ἐκ τῆς κληίθρης.

« Ayant passé son doigt par le trou de la serrure. » C'est donc synonyme d'ὀπή, τρύπημα. Le Cantique des Cantiques : « Ἀδελφιδός μου ἀπέστειλε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀπῆς. » V. 4.

Maintenant, qu'est-ce que cet  ὀπὴ, τρύπημα, κλεῖθρον, à travers lesquels on passe les mains, les doigts et les anneaux. ? Ce n'est, évidemment, pas un trou de clef ; c'est un trou plus grand, dont l'utilité résulte de la manière de clore les ouvertures dans l'antiquité.

Ἆρα πύλαι κλείθροις
Χαλκόδετά τ' ἔμβολα
Λαϊνέοις Ἀμφίονος ὀργάνοις,
Τείχεος ἥρμοσται.

Scholiaste : Αἱ πύλαι κλείθροις ἡρμοσμέναι. « Les portes sont pourvues de κλεῖθρα. »

Ces vers sont tirés des Phéniciennes d'Euripide, v. 115.
Sophocle, Œdipe roi, v. 1261 :

Δεινὺν δύσας, ὡς ὑφηγητοῦ τινος
Πύλαις διπλαῖς ἐνήλατ'· ἐκ δὲ πυθμένων ἔκλινε κοῖλα κλῇθρα.

Le κοῖλον, épithète de κλῇθρον, indique un vide dans la porte. C'est qu'il fallait, quand on était en dehors, passer sa main par un trou (κλεῖθρον) pour introduire la clef dans la serrure. Apulée, Métam., l. IV, p. 70 de l'édition de Pricaeus : « Itaque sublimis ille vexillarius noster Lamachus spectata virtutis suae fiducia, qua clavis immiltendae foramen patebat, sensim immissa manu claustrum evellere gestiebat. Sed dudum scilicet, omnium bipedum nequissimus Chryseros vigilans et singula rerum sentiens, lenem gradum et obnixum silentium tolerans paulatim adrepit ; grandique clavo manum ducis nostri repente nisu fortissimo ad ostii tabulam affigit. »

« Ce qui détermine ses compagnons de vol à  lui couper le bras à l'articulation de l'épaule. »

« Antesignani partem qua manus humerum subit, ictu per articulum medium temperato prorsus obscindimus. »

Nous voyons, par le passage de Numénius, qu'après avoir fermé la porte à la clef, Lacyde la plaçait dans un meuble creux qu'il scellait de son sceau. Je comprends de la sorte l'usage des sceaux mis aux clôtures, mais non pas les scellés comme les juges de paix les appliquent. Ainsi s'expliquerait le passage des Thermophoriazusai d'Aristophane, v. 422 :

Οἱ γὰρ ἄνδρες ἤδη κλειδία
Αὐτοὸ φοροῦσι κρυπτὰ κακοηθέστατα
Λακώνικ' ἄττα, τρεῖς ἔχοντα, γομφίους.
Πρὸ τοῦ μὲν οὖν ἦν ἀλλ' ὑποῖξαι τὴν θύραν,
Ποιησαμέναισι δακτύλιον τριοβόλου·
Νῦν δ' οὗτος αὐτοὺς, ᾥκότριψ Εὐριπίδης,
Ἐδίδαξε θριπήδεστ' ἔχειν σφραγίδια
Ἐξαψαμένους...

«  Car voilà que nos maris se sont mis à porter des clefs secrètes méchamment inventées, des clefs de Laconie qui ont trois dents. Jadis, c'était pour nous une plaisanterie que d'ouvrir les portes; nous ne nous embarrassions pas des cachets plus que d'un triobole. Maintenant, ce laquais d'Euripide leur a appris à avoir des cachets inimitables dont ils font usage. »

Dans les Caractères de Théophraste, XVIII du Méfiant: «  Καὶ τὴν γυναῖκα τὴν αὑτοῦ ἐρωτᾷν κατακείμενος εἰ κέκλεικε τὴν κιβωτὸν καὶ εἰ σεσήμανται τὸ κοιλιούχιον. » Il faut lire τὸ κοῖλον γραμματεῖον, à cause de l'abréviation γρ. pour γράμμα. On trouve dans Aeneas, le tacticien, des stratagèmes d'ouverture de portes qui peuvent s'expliquer de la même manière.

Voici des exemples de l'usage du sceau pour conserver des provisions de bouche :

Plaute in Casina, Act. II,scena prima

«  Obsignate cellas : referte anulum ad me. »

Plinius, Hist. naturel., XXXIII : 

« Et nunc cibi quoqua et potus anulo vindicanlur a ruina. »

Clément d'Alexandrie, In Pedagogo, l. III, p. 287 :

« Δίδωσιν οὖν αὐταῖς δακτύλιον ἐκ χρυσίου, οὐδὲ τοῦτον εἰς κόσμον, ἀλλ' εἰς τὸ ἀποσημαίνεσθαι τὰ οἴκοι φυλακῆς ἄξια διὰ τὴν ἐπιμέλειαν τῆς οἰκουρίας. Εἰ γὰρ οἱ πάντες ἦσαν παιδαγωγούμενοι, οὐδὲν τῶν σφραγίδων ἔδει ἐπ' ἴσης ὄντων δικαίων καὶ οἰκετῶν καὶ δεσποτῶν· ἐπεὶ δὲ ἡ ἀπαιδευσία πολλὴν ἐνδίδωσι ῥοπὴν εἰς ἀδικίαν, σφραγίδων ἐδεήθημεν. Suidas, voce συσσημαίνεσθαι cite un passage de Lycurgue :

« Ὥστε προστεταγμένον ἐπὶ ψηφίσματος, καὶ τὴν ἱερείαν συσσημαίνεσθε τὰ γραμματεῖα. Stobée, tiré de Serenus, VII, 33 :

« Διογένης κατεγέλα τῶν τὰ ταμιεὶς κατασημαινομένων μοχλοῖς καὶ κλεισὶ καὶ σημάντροις, τὸ δὲ σῶμα τὸ αὐτῶν πολλαῖς θυρίσι καὶ θύραις ἀνοιγόντων. »

Tacite, Annal., I. II. initio : « Irridebantur graeci comites Vonosii ac vilissima utensilium anulo clausa. »

Horatius, Epist., l. I, Epist. 20, v. 3 :

« Odisti claves et grata sigilla pudico. »

Martial :

« Nunc signat meus anulus lagenam. »

Ménandre, Apud Stobaeum, 74, 27:

Ὅστις δὲ μοχλοῖς καὶ διὰ σφραγισμάτων
Σώζει δάρματα, διᾶν τι δὴ δοκῶν σοφὸν,
Ματαιός ἐστι καὶ φρονῶν οὐδὲν φρονεῖ.

(17) Οὐ Θατέρᾳ ληπτοί. Celte expression, dont Eusèbe fait encore usage dans la Démonstration évangélique, l. IV, c. 9, où, parlant à Satan déchu, il dit : « Δεινὰ δὲ κατὰ τῶν ἐθνῶν πάντων ἀπειλήσας, θατέρᾳ ληπτοὺς τοῖς προβολίοις ἀνθρώπους εὕρατο, πρόχειρον καὶ ἐξ οἰκείας γνώμης τὴν ἐπὶ τὸ κακὸν ἔμπτωσιν δι' αὐτεξούσιον προαίρεσιν κεκτημένους. » demande à être expliquée.

« Après avoir lancé des menaces terribles contre toutes les nations, il trouva accessibles à une attaque détournée les hommes qui étaient en possession, d'après leur libre arbitre et leur penchant au mal, de se laisser entraîner à ses séductions. »

Vigier a traduit neutram in partem ; ce qui n'a aucun sens : sa mauvaise traduction a été signalée et combattue par Périzonius sur les Hist. diverses d'Élien. Voir la Table au mot ἕτερος. Voici ce qu'il dit : « Non θάτερα sed θατέρᾳ ληπτοὺς legerim ut apud Synesium in Dione  »  P. 152 : « Et apud Suidam voce ἐκκείμεθα (sous-entendu χειρὶ), c'est-à-dire sinistra manu. Voir Wyttembach, sur Eunape, p. 57. Thémist., Orat., 10; la Préparation évangélique, l. IV, c. 2, p. 136; voir Platon dans Le Sophiste, p. 226. « Ποικίλον θηρίον (ὁ σοφίστης) καὶ τὸ λεγόμενον οὐ τῇ ἑτέρᾳ ληπτέον. On doit lire, d'après cette correction, un passage du quatrième livre des Slromat., p. 574 de Clément d'Alexandrie, citant un vers d'Antimaque le comique :

Ὁ πλοῦτός φησι (πλέον)
Θατέρῳ βλέποντας παραλαβὼν τυφλοὺς ποιεῖ.

Ce vers est cité par Stobée, Titre 91, autrement :

Ὁ δὲ πλοῦτος ἡμᾶς καθάπερ ἰατρὸς κακὸς,
Τυφλοὺς βλέποντας παραλαβὼν πάντας ποιεῖ.

Aristophane, Eccles, v. 522 : 498 de Brunck.

Παραβλεποῦσα θατέρῳ πάλιν μετεσκεύαζε σαυτὴν αὖθις ἥπερ ἦσθα.

(18) Δακοὶ. Je crois qu'on doit lire Δάοι, nom grec des Daves latins, ou Δα Φοὶ avec le digamma. Ammonius, dans le Commentaire sur le livre de l'Interprétation d'Aristote, au commencement, cite le vers comique suivant :

Δάος πάρεστι· τί ποτ' ἀγγελῶν ἄρα;

(19) Ἀξιοπιστία veut dire avec une sincérité digne de foi ; mais je lis ἀξιοπενθίᾳ, dans une profonde douleur : ce qui me paraît s'unir mieux à βοῇ qui précède.

(20) Cette dernière partie du récit de Numénius est incorrecte et, surtout, très embarrassée; les Manuscrits n'offrent pas de ressource pour la correction : je l'ai donc moins traduite littéralement que d'après le sens de l'ensemble.

(21) Τούτου δὲ γίνονται ἀκουσταὶ πολλοὶ ὧν εἷς ἦν διαφανὴς ὁ κυρηναῖος Ἀρίστιππος;. Il y a ici un anachronisme choquant. Jamais Aristippe de Cyrène ne fut disciple de Lacyde; il le fut de Socrate, comme tous les auteurs le prouvent : Diogène-Laërce, dans sa Vie; Xénophon, dans les Traits mémorables de Socrate, l II.  Initio; Plutarque, De Curiositate, §  2. Cicéron, De Oratore, III, 17 : il fut flatteur de Denys de Syracuse. Philostrate, Vie d'Apollonius, I, 35; Diogène-Laërce, II, 66; Athénée, l. XI, p. 507 et l. XII, p. 544: l'amant avoue de Laïs.; Le même  Athénée, ibid,, enfin, « le fondateur de la secte cyrénaïque, dont le dogme principal était que la volupté est le seul but de la philosophie

Il y a plus d'un siècle d'intervalle entre eux : Lacyde ouvrit son école la quatrième année de la 134e olympiade, dans un jardin que le roi Attale lui avait donné, où il enseigna pendant 26 ans. Diogène-Laërce, l. IV, § 60.

Aristippe, contemporain de Socrate, vivait vers la 100e olympiade. Vigier n'a rien observe, ni ménage, citant ce passage, dans son Commentaire sur Diogène-Laërce.

(22) Καὶ μόνος τῶν ἀπ' αἰῶνος ζῶν παρέδωκε τὴν σχολὴν Τηλεκλεῖ καὶ Εὐάνδρῳ. Diogène-Laërce, IV, 60.

« Le seul depuis des siècles, il laissa de son vivant son école à Téléclès et à Evandre. »

(23) Voici la succession qui nous est donnée par Cicéron au quatrième livre des Académiques, c. 6 : 

« Post Lacydem confecta est Academia a Carneade qui est quartus ab Arcesila. Audivit enim Egesinum qui Evandrum audierat Lacydi discipulum, quum Arcesilae Lacydes fuisset. (24) Ἡ εἰς ἑκάτερα ἐπιχείρησις (suivant Galien),  τελευτᾷ εἰς ἐποχήν. Cicéron, dans le quatrième livre des Académiques, dit :

«  In utramque partem multa dicuntur. Horum aliquid vestro sapienti certum videtur, nostro ne quid maxime quidem probabile sit, occurrit. Ita sunt in plerisque contrariarum rationum paria momenta. »

Ce qui produisait l'ἰσοσθένια, et par suite l'ἐποχή

(25) Ἄδηλον  Je le traduis par incertain après Cicéron, l. IV, Académiques, 17 :

« Ne hoc quidem cernunt omnia se reddere incerta, quod nolunt. Ea dico incerta quae ἄδηλα Graeci. »

(26)  Τὰς ἀπὸ πιθάνου λεγομένας αὐτῳ θετικάς τε καὶ ἀρνητικὰς φαντασίας. Sextus Empiricus nous donne l'explication de ce passage Pyrrhonian, Hypotyp., l. I, c.33, p 60:

« Τὰς φαντασίας ἡμεῖς (les pjrrhoniens) μὲν ἴσως λέγομεν εἶναι κατὰ πίστιν ἢ ἀπιστίαν, ὅσον ἐπὶ τῷ λόγῳ· ἐκεῖνοι (les académiciens)  τὰς μὲν πιθανὰς εἶναί φασι, τὰς δὲ ἀπιθάνους.  Καὶ τῶν πιυανῶν δὲ λέγουσι διαφοράς· τὰς μὲν αὐτῶν μόνον πιθανὰς ὑπάρχειν ἡγοῦνται· τὰς δὲ πιυανὰς καὶ διεξωδευμένας· τὰς δὲ πιυανὰς καὶ περιωδευμένας καὶ ἀπερισπάστους. Κ. Τ. Λ. »

Suivent les explications par exemples de ces divisions très obscures pour nous, et qui, probablement, l'étaient même pour les Grecs d'alors :

« Nous pyrrhoniens, nous soutenons que les imaginations (φαντασίαι) se balancent pour y ajouter foi ou la leur refuser. Les académiciens disent qu'il en est de dignes de foi, d'autres qui ne le sont pas. Voici comme ils subdivisent celles qui sont dignes de foi : les unessont seulement dignes, πιθαναὶ ; les autres sont dignes et déduisibles, διεξωδευμέναι ; les autres, enfin, sont dignes d'êtres crues, et περιωδευμέναι, et  ἀπερίσπαστοι. Il serait téméraire d'essayer de rendre en français des distinctions aussi subtiles qu'obscures.

(27) Sextus Empiricus contre les Logiciens,  l. VII, p. 404, dit :

« Carnéade non seulement attaquait les stoïciens, mais même tous les autres philosophes sur le critérium (ou moyen de discerner la vérité). Son premier argument, qu'il employait envers tous les philosophes, était qu'il n'existe, à proprement parler; aucun critérium de vérité, ni le raisonnement, ni la sensation, ni l'imagination, ni quoi que ce soit dans l'ensemble des choses, qui toutes concourent à nous tromper. ensuite, il démontrait que, quand bien même il existerait un tel critérium, on ne saurait jamais le dégager de l'influence des passions, etc. (28) Cicéro, ln Lucullo. c. 6 :

« Quod nos facere nunc aggredimur ut contra academicos disseramus, id quidam e philosophis et ii quidem non mediocres, faciendum omnino non putabant, nec verum esse disputare cum iis qui nihil probarent; Antipatrum stoïcum, qui multus in eo fuisset, reprebendebant. (29) Cicero, Academ, l. II, 4:

« Sed ea pars praetermiitenda est qua contra Philonem erat : minus enim ace(30) Cet Antiochus fut le maître de Cicéron. Il déserta dans sa vieillesse l'Académie pour passer au Portique, ou, au moins, pour modifier ses idées. Plutarq., In Vita Ciceronis : § 4.

»

Augustinus, Adv. Academicos, l. II, c. 6 :

« Exstitit Philonis auditor Antiochus qui, ut nonnullis visum est, gloriae cupidior quam veritatis in simultatem adduxit utriusqne sententias. »

Cicero, Academicorum, l. II c. 22 :

« Sed prius pauca cum Antiocho qui haec ipsa, qnae a me defenduntur, et didicit apud Philonem tamdiu, ut constaret diutius didicisse neminem, et scripsit de his rébus acutissime, et idem haec non acrius accusavit in senectute, quam antea defensitaverat...  Quod erant qui illum gloriae causa fecisse dicerent: sperare enim fore ut ii, qui se sequerentur, Antiochii vocarentur. »

(31) Mnésarque était un stoïcien contre lequel Philon avait controversé. Cic., Academ. l. II, c. 22 :

« Quid? Philonem Mnesarchi poenitebat? Quid? Dardani? qui erant Athenis tum principes Stoicorum. »

(32) Ce livre est indiqué par Cicéron, Acad., II, 4. :

« Non se tenuit Antiochus quin contra suum doctorem, librurn etiam ederet qui Sosus inscribitur.

(33) Voir une citation de la même lettre, l. III, c. 4, et ce qui s'en lit en tête du livre de Jamblique des Mystères, publié par Th. Gale, Oxford, 1678 in 4°.

(34) La double acception du mot Chaldéen a donné lieu à cette remarque de Porphyre.

« Chaldéen signifie quelquefois un corps de prêtres, adonné exclusivement aux observations astronomiques, et dans d'autres  cas, comme ici, la nation même des Assyriens dont le pays se nomme Chaldée.

(35) Ce témoignage d'Apollon en faveur des Juifs résulte d'un oracle qui a été rapporté par Lactance, et dont l'authenticité a été fort contestée.  Il est au reste, étrange qu'un père de l'église qui a montré l'inanité ou l'origine démoniaque des oracles, vienne ensuite s'en autoriser pour appuyer son adhésion aux doctrines des Juifs et les voir confondues avec les fausses religions des Égyptiens, des Lydiens, des Assyriens.

Toutefois, comme je ne doute pas plus de la sincérité de celle citation que de toutes celles que nous devons à Eusèbe, j'en tire la preuve que l'oracle où les Juifs sont nommés était invoqué dans le livre de la Philosophie par les oracles, composé par Porphyre.


 

ῦ κλείθρου veut dire ici uu trou qui sert à la clôture