Eusèbe de Césarée : Démonstration évangélique

EUSÈBE DE CÉSARÉE

DÉMONSTRATION ÉVANGÉLIQUE - Εὐαγγελικῆς Ἀποδείξεως Βιβλίον...

LIVRE II. Chapitres I à III

LIVRE I chapitres VII à X  - LIVRE III

 

EUSÈBE

 DÉMONSTRATION ÉVANGÉLIQUE

LIVRE ΙI

Εὐαγγελικῆς Ἀποδείξεως Βιβλίον βʹ.
 

 

Βιβλίον βʹ.

Τὸν διὰ τῆς εὐαγγελικῆς διδασκαλίας ἅπασιν ἀνθρώποις προβεβλημένον τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας τρόπον καὶ τὴν ἐν Χριστῷ πολιτείαν διελθὼν ἐν τῷ πρὸ τούτου συγγράμματι, παραστήσας τε καὶ ὡς οἶμαι πείσας, ὅτι μηδὲ βουλομένοις δυνατὸν ἦν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι κατὰ τὰ Ἰουδαίων νόμιμα ζῆν, αὖθις ἐπὶ τοῦ παρόντος ἄνωθεν ἐπαναλαβὼν τὸν λόγον, ἐπάνειμι ἐπὶ τὰς ἐκ τῶν προφητικῶν φωνῶν μαρτυρίας, πρὸς τοὺς ἡμῶν κατηγόρους τῶν ἐκ περιτομῆς δαψιλεστέραν τὴν ἀπόκρισιν ποιησόμενος,

ἐπεὶ μηδαμῶς ἡμῖν μετεῖναι ἔφασαν τῶν παρ´ αὐτοῖς ἀναγράπτων ἐπαγγελιῶν· αὐτῶν γὰρ καὶ τοὺς προφήτας γεγονέναι, αὐτοῖς καὶ τὸν Χριστόν, ὃν δὴ φίλον αὐτοῖς ἀποκαλεῖν σωτῆρα καὶ λυτρωτήν, κηρύττεσθαι, αὐτοῖς καὶ τὰς ἀναγράπτους ὑποσχέσεις προσδοκᾶν ἀποδοθήσεσθαι· ἡμᾶς δὲ περιττοὺς τούτων ὑπάρχειν, οἷα τὸ γένος ἀλλοφύλους ὄντας, οἷς τὰ χείριστα διὰ πασῶν τῶν προφητειῶν θεσπίζεσθαι· πρὸς δὴ οὖν ταῦτα, φέρε, ἐξ αὐτῶν τῶν παρ´ αὐτοῖς προφητικῶν βίβλων τὴν πρὸς αὐτοὺς ἀπάντησιν ποιησώμεθα. Τὸ μὲν οὖν παρ´ αὐτοῖς ἐπηγγέλθαι τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὴν ἄφιξιν αὐτοῦ λύτρωσιν τῷ Ἰσραὴλ κηρύττειν, οὐδ´ ἂν ἡμεῖς ἀρνηθείημεν, ὁμολογουμένως διὰ πάσης αὐτῶν γραφῆς προδήλως τούτου παρισταμένου· τό γε μὴν ἀποκλείειν τὰ ἔθνη τῶν ἐπὶ τῷ Χριστῷ προσδοκωμένων ἀγαθῶν, ὡς ἂν μόνῳ τῷ Ἰσραὴλ οὐχὶ δὲ καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἐπηγγελμένων, οὐκέτι δίκαιον αὐτοῖς συγχωρεῖν, παρὰ τὴν τῶν θείων γραφῶν τοῦτο φάσκουσι μαρτυρίαν.

Ὅπως τὰ χρηστότερα περὶ ἡμῶν τῶν ἀλλοφύλων ἐθνῶν προλαβόντες οἱ παρ´ αὐτοῖς προφῆται ἐκήρυττον.

Πρῶτον οὖν, ἐπειδήπερ αὐτοὶ τὰς ὑπὲρ αὐτῶν χρηστοτέρας φωνὰς ἀναλέγεσθαι εἰώθασι καὶ ταύτας διὰ στόματος ἀπομνημονεύειν, ἀντιπαραθῶμεν αὐτοῖς τὰς περὶ τῶν ἐθνῶν ἐξ αὐτῶν τῶν προφητειῶν ἀποδείξεις, παριστώσας ὡς ἄρα μυρίαι ὅσαι προρρήσεις ἀγαθὰ καὶ σωτήρια πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ἐθέσπιζον, καὶ ὡς οὐδ´ ἄλλως ἔφασκον ἀποτελεσθήσεσθαι τὰ ἐπηγγελμένα τοῖς ἔθνεσιν ἢ διὰ μόνης τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας. Στήσαντες δὲ ἐνταῦθα τὸν λόγον, ἀποδεδειχότες ἂν εἴημεν ὡς οὐ μᾶλλον ἐκείνοις φάναι χρῆν ἢ ἡμῖν τὴν ἐπὶ τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ προσδοκίαν ἁρμόττειν. Ἰσορρόπου δὲ Ἰουδαίοις καὶ Ἕλλησι τῆς τῶν ἐπηγγελμένων ἐλπίδος ἀποδειχθείσης, ὡς κατὰ τοῦτο μηδὲν τῶν ἐκ περιτομῆς λείπεσθαι τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν διὰ Χριστοῦ σωθησομένους, ἐκ περιουσίας ἑξῆς ἐλέγξομεν, ὡς ἐπὶ τῇ τοῦ Χριστοῦ παρουσίᾳ καὶ τῇ τῶν ἐθνῶν κλήσει ἀπόπτωσιν παντελῆ καὶ ἀποβολὴν τοῦ παντὸς Ἰουδαίων ἔθνους τὰ θεῖα προαναφωνεῖ λόγια, βραχέσι μόνοις αὐτῶν καὶ ἀριθμῷ ληπτοῖς τὰ χρηστότερα θεσπίζοντα, καὶ ὡς ἁλώσεται αὐτῶν ἡ πόλις αὐτῷ ἱερῷ, πάντα τε τὰ σεμνὰ καθαιρεθήσεσθαι δηλοῦντα, ἃ καὶ ἔργοις πέφηνεν δεδηλωμένα. Πῶς δ´ ὑφ´ ἓν καὶ κατὰ τὸ αὐτό, ἐπὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ παρουσίας, λύτρωσιν κακῶν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἀγαθῶν ἀπόλαυσιν, ἔμπαλίν τε στέρησιν. Ἀγαθῶν καὶ ἀπόπτωσιν τῆς τοῦ θεοῦ εὐσεβείας, θεσπίζουσιν οἱ ἱεροὶ λόγοι, κατὰ τὸν προσήκοντα καιρὸν διευκρινήσομεν. Τέως δὲ ἀπίωμεν ἐπὶ τὸ πρῶτον, ὀλίγα τινὰ εἰς ἀπόδειξιν τῶν εἰρημένων ἀπὸ μυρίων ὅσων προφητειῶν ἀναλεξάμενοι. Ἐπεὶ τοίνυν αὐτοὶ τὰς περὶ ἑαυτῶν χρηστοτέρας προφητείας προβάλλεσθαι ἡμῖν εἰώθασιν, ὡς ἂν αὐτοῖς μόνοις ὑπεσχημένων τῶν προϋπηργμένων, ὥρα καὶ ἡμᾶς ἀντιπαραγαγεῖν καὶ ἀντιθεῖναι αὐτοῖς τὰς περὶ τῶν ἐθνῶν ἐπαγγελίας, ὧδέ πως παρὰ τοῖς αὐτῶν προφήταις φερομένας.

αʹ.

Ἀπὸ τῆς Γενέσεως.

« Ὁ δὲ κύριος εἶπεν οὐ μὴ κρύψω ἐγὼ ἀπὸ Ἀβραὰμ τοῦ παιδός μου ἃ ἐγὼ ποιῶ; Ἀβραὰμ γινόμενος ἔσται εἰς ἔθνος μέγα καὶ πολύ· καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν αὐτῷ πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς».

Κρύφιον καὶ λεληθὸς τοὺς πολλοὺς μυστήριον μὴ κρύψειν φησὶν ὁ χρησμός, ἀποκαλύψειν δὲ τῷ θεοφιλεῖ. Τοῦτο δὲ ἦν τὸ περὶ τῆς τῶν ἐθνῶν ἁπάντων εὐλογίας, ὃ πάλαι μὲν κέκρυπτο διὰ τὸ πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τοὺς τοῦ Ἀβραὰμ χρόνους ἀφάτῳ πλάνῃ δεισιδαιμονίας κεκρατῆσθαι, νυνὶ δὲ τοῦτο καθ´ ἡμᾶς ἀναπέφανται, ὅτε διὰ τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν εὐαγγελικῆς διδασκαλίας τὸν αὐτὸν τῷ Ἀβραὰμ θεοσεβοῦντα τρόπον τῆς ἴσης αὐτῷ μετέχει εὐλογίας. Ὅτι δ´ οὐχ οἷόν τε ἦν κατὰ τὴν Μωσέως νομοθεσίαν πολιτεύεσθαι πάντα τὰ ἔθνη, πληρέστατα ἐν τῷ πρὸ τούτου συγγράμματι διειλήφαμεν, ὡς ἂν μή τις ὑπολάβοι περὶ τῶν παρὰ Ἰουδαίοις προσηλύτων εἰρῆσθαι τὸ λόγιον. Ἐν ταὐτῷ δὲ συστήσαντες, ὅτι μόνοις τοῖς διὰ Χριστοῦ ... Ἐξ ἁπάντων τῶν ἐθνῶν ἐφαρμόζοι ἂν ἡ πρὸς τὸν Ἀβραὰμ θεσπισθεῖσα περὶ πάντων τῶν ἐθνῶν εὐλογία, τοὺς φιλομαθεῖς ἐπ´ ἐκεῖνα καὶ νῦν ἀναπέμψομεν.

βʹ.

Ἀπὸ τῆς αὐτῆς.

Ὁ δὲ κύριος τῷ Ἰσαὰκ χρηματίζων μεθ´ ἕτερα καὶ ταῦτά φησιν· « Καὶ στήσω τὸν ὅρκον μου Ἀβραὰμ τῷ πατρί σου, καὶ πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ· καὶ δώσω τῷ σπέρματί σου πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς ». Ὁ σωτὴρ καὶ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ ἐκ σπέρματος Ἰσαὰκ γέγονε τὸ κατὰ σάρκα, ἐν ᾧ πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς εὐλογεῖται, μαθόντα δι´ αὐτοῦ τὸν τῶν ὅλων θεόν, καὶ παιδευθέντα πάλιν δι´ αὐτοῦ τοὺς θεοφιλεῖς ἄνδρας εὐλογεῖν. Διὸ καὶ ἀντευλογεῖται, τῆς ἴσης τοῖς ὑπ´ αὐτῶν εὐλογουμένοις ἀπολαύοντα εὐλογίας, κατὰ τὸν φήσαντα τοῦ θεοῦ πρὸς τὸν Ἀβραὰμ λόγον· οἱ εὐλογοῦντές σε εὐλόγηνται.

γʹ.

Ἀπὸ τῆς αὐτῆς.

« Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός, »(δῆλον δὲ ὅτι τῷ Ἰακώβ)· « Ἐγὼ κύριος ὁ θεός, αὐξάνου καὶ πληθύνου εἰς ἔθνη, καὶ συναγωγαὶ ἐθνῶν ἐκ σοῦ ἔσονται.» Κατὰ μὲν τὸ προφανὲς ἓν ἔθνος μόνον τὸ Ἰουδαίων ἀπὸ τοῦ Ἰακὼβ συνέστη. Πῶς οὖν ἀληθεύοι ἂν πληθυντικῶς λέγων ὁ χρησμός; ἐπεὶ δὲ ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ ἐκ σπέρματος Ἰακὼβ γενόμενος πολλὰς συναγωγὰς ἐθνῶν διὰ τῆς εὐαγγελικῆς αὐτοῦ συνεκρότησε διδασκαλίας, εἰκότως εἰς αὐτὸν καὶ δι´ αὐτοῦ τὰ τῆς προφητείας τέλους τετύχηκεν ἤδη πρότερον, καὶ εἰσαῦθις ἔτι μᾶλλον τεύξεται. 

LIVRE SECOND.

Dans le livre précédent nous avons exposé les fondements de la vraie religion où la prédication de l'Évangile a fait entrer tous les hommes, et la manière de vivre en Jésus-Christ; nous avons avancé et prouvé, nous le pensons, que, malgré les dispositions les plus favorables, il était impossible aux Gentils de suivre les lois de Moïse : nous reprenons le sujet de plus haut pour revenir sur les témoignages des prophéties, afin de réfuter d'une manière plus convaincante les fils de la circoncision qui s'élèvent contre nous.

Comme ils prétendent que nous n'avons aucune part aux promesses qui leur furent faites, que c'est à eux que s'adressèrent les prophètes, qu'est annoncé le Christ qu'ils aiment à appeler leur sauveur et leur libérateur, et que ce sont eux qui doivent attendre l'accomplissement des promesses, que nous ne pouvons y prétendre qu'après eux, étant d'une autre race et n'ayant jamais eu des prophètes que des oracles dictés par l'indignation, nous tirerons nos réponses de leurs prophéties elles-mêmes. Nous ne nierons pas que la promesse du Christ de Dieu leur ait été adressée, que son avènement doive être la rédemption d'Israël, puisque les Écritures en contiennent évidemment la prédiction ; mais qu'ils excluent les nations des biens attendus du Christ, comme si ces faveurs n'eussent été promises qu'à Israël à l'exception des Gentils; c'est ce que nous ne saurions leur accorder, puisqu'ils le prétendent contre le témoignage des livres sacrés.

CHAPITRE PREMIER.

Les prophètes anciens ont adressé leurs plus grandes promesses à nous, les Gentils.

Et d'abord, comme les Juifs s'attribuent les oracles les plus glorieux, et les ont sans cesse sur les lèvres, nous leur opposerons les prédictions adressées aux Gentils qui font voir qu'une multitude de prophéties annonçaient tous les peuples les faveurs du ciel et le salut, et qu'elles n'en rapportaient l'accomplissement qu'à la venue du Christ. Cela établi, nous démontrerons qu'il ne faut pas dire que c'est à eux plutôt qu'à nous qu'il convient d'attendre le Christ de Dieu. Lorsque nous aurons montré que les Juifs et les Grecs ont des prétentions égales à l'espérance des promesses, et que sous ce rapport, ceux que Dieu doit sauver parmi les nations ne le cèdent en rien aux fils de la circoncision, nous établirons ensuite par surabondance que les divins oracles rapportent au moment de la venue du Christ et de la vocation des Gentils la destruction et l'abandon du peuple juif; que c'est au petit nombre que les faveurs divines sont réservées ; que la ville sera prise avec son temple qu'enfin leur culte sera aboli : ce qui s'est réalisé. Nous exposerons en son lieu et avec clarté comment les prophéties montrent en même temps à Israël, dans l'avènement du Christ, le soulagement de ses infortunes et les jouissances des faveurs célestes, et en même temps la privation de cet mêmes faveurs et l'abolition du culte divin. Cependant nous abordons ici notre première proposition, et pour l'établir, nous réunissons quelques-unes des innombrables prophéties. Puis donc qu'ils ne cessent de nous objecter qu'ils sont en possession des plus honorables prédictions, comme si les bienfaits antiques les concernaient seuls, voici le moment de leur opposer les promesses adressées aux nations et rapportées par les prophètes.

1. DE LA GENÈSE.

Les nations seront bénies, comme le fut Abraham.

Le Seigneur dit : « Je ne cacherai pas à mon serviteur Abraham ce que je dois faire. Abraham doit être le chef d'un peuple grand et nombreux, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui » (Genèse, XVIII, 17),

La parole divine ne dit pas qu'elle voilera aussi à cet ami de Dieu le mystère caché au grand nombre, mais qu'elle le lui révélera. Ce mystère, c'est la bénédiction des nations, caché aux jours du saint patriarche, parce qu'elles étaient plongées dans une affreuse superstition; il est révélé aujourd'hui que la doctrine évangélique de notre Sauveur en ramenant les Gentils au culte d'Abraham les a fait participer à sa bénédiction. Nous avons montré assez longuement dans le livre précédent, qu'il n'était pas possible aux nations de vivre suivant les préceptes de Moïse, afin qu'on ne crût pas que l'oracle s'adressât aux prosélytes qui se trouvaient parmi les Juifs, comme nous avons fait voir aussi que ce n'est qu'aux fidèles que le Christ a choisis parmi les nations que s'applique la bénédiction annoncée à Abraham. Nous y renvoyons les lecteurs studieux.

2. DU MÊME LIVRE.

Toutes les nations de la terre doivent être bénies en celui qui doit sortir de la race d'Isaac.

En répondant à Isaac, le Seigneur lui dit entre autres choses : « J'accomplirai le serment que j'ai fait à Abraham votre père, et je multiplierai votre race comme les étoiles au ciel. Je donnerai toute cette terre à votre postérité, et toutes les nations du monde seront bénies en celui qui naîtra de vous » (Genèse., XXVI, 3). Notre Sauveur et Seigneur Jésus naquit de la race d'Isaac selon la chair : « C'est en lui que les nations de la terre sont bénies ; elles en ont reçu la connaissance du Dieu de toute créature ; elles ont appris de lui à bénir les amis de Dieu ; aussi sont-elles bénies de la bénédiction qu'elles ont souhaitée, selon cette parole de Dieu à Abraham : « Ceux qui vous béniront seront bénis (Gen., XII, 2).»

3. DE LA GENÈSE.

La multitude des peuples et des nations sortiront de Jacob, quoique la nation juive seule descende de lui.

Or, le Seigneur lui dit : ( il s'agit de Jacob) : « Je suis le Seigneur Dieu, croissez et multipliez-vous, des nations et une multitude de peuples sortiront de vous » (Id., XXXV, 11 ). Mais de Jacob n'est descendu que la nation juive, ce qui est évident. Comment donc l'oracle peut-il avec vérité dire une multitude de nations ? Depuis que le Christ de Dieu, sorti delà race de Jacob, a réuni les nations par la prédication de l'Évangile, la prophétie a commencé à avoir par lui et en lui son accomplissement, et l'aura bien plus encore.

δʹ.

Ἀπὸ τοῦ Δευτερονομίου.

« Εὐφράνθητε οὐρανοὶ ἅμα αὐτῷ, καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες υἱοὶ θεοῦ. Εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐνισχυσάτωσαν αὐτοὺς πάντες ἄγγελοι θεοῦ ». Ἀντὶ δὲ τοῦ « Εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ » ὁ Ἀκύλας· « Αἰνοποιήσατε,» φησίν, « ἔθνη λαὸς αὐτοῦ», καὶ Θεοδοτίων·« Ἀγαλλιᾶσθε ἔθνη λαὸς αὐτοῦ. »

εʹ.

Ψαλμοῦ καʹ.

« Μνησθήσονται καὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς κύριον πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς, καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον αὐτοῦ πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν· ὅτι τοῦ κυρίου ἡ βασιλεία, καὶ αὐτὸς δεσπόζει τῶν ἐθνῶν». Καὶ ἑξῆς ἐπιλέγει· « Ἀναγγελήσεται τῷ κυρίῳ γενεὰ ἡ ἐρχομένη, καὶ ἀναγγελοῦσι τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ λαῷ τῷ τεχθησομένῳ, ὃν ἐποίησεν ὁ κύριος». Σαφῆ ταῦτα, οὐδ´ ἑρμηνείας δεόμενα.

ςʹ.

Ψαλμοῦ μσʹ.

« Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως· ὅτι κύριος ὕψιστος, φοβερός, βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ». Καὶ ἑξῆς ἐπιλέγει· « Ὅτι βασιλεὺς πάσης τῆς γῆς ὁ θεός, ψάλατε συνετῶς. Ἐβασίλευσεν ὁ θεὸς ἐπὶ τὰ ἔθνη, ὁ θεὸς κάθηται ἐπὶ θρόνου ἁγίου αὐτοῦ. Ἄρχοντες λαῶν συνήχθησαν μετὰ τοῦ θεοῦ Ἀβραάμ ». Καὶ ταῦτα σαφῆ καὶ οὐδ´ ἑρμηνείας δεόμενα.

ζʹ.

Ψαλμοῦ πεʹ.

« Οὐκ ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς, κύριε, καὶ οὐκ ἔστιν κατὰ τὰ ἔργα σου· πάντα τὰ ἔθνη ὅσα ἐποίησας ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, κύριε. Καὶ δοξάσουσι τὸ ὄνομά σου, ὅτι μέγας εἶ σύ, καὶ ποιῶν θαυμάσια, σὺ εἶ ὁ θεὸς μόνος ». Ὁμοίως καὶ ταῦτα σαφῆ.

ηʹ.

Ψαλμοῦ ςεʹ.

« Ἄισατε τῷ κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ. ᾄσατε τῷ κυρίῳ, εὐλογήσατε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, εὐαγγελίσασθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον αὐτοῦ· ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι τὴν δόξαν αὐτοῦ, ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ θαυμάσια αὐτοῦ. Ὅτι μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, φοβερός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς θεούς ». Καὶ ἐπιλέγει· «ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ». Καὶ ἑξῆς· «εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὁ κύριος ἐβασίλευσεν. Καὶ γὰρ κατώρθωσεν τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται». Καὶ ταῦτα σαφῆ.

θʹ.

Ἀπὸ τοῦ Ζαχαρίου.

ιʹ.

Ἀπὸ τοῦ Ἡσαΐου.

« Τοῦτο πρῶτον πίε, ταχὺ ποίει. Χώρα Ζαβουλών, ἡ γῆ Νεφθαλείμ, καὶ οἱ λοιποὶ οἱ τὴν παραλίαν πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει, ἴδετε φῶς μέγα· οἱ κατοικοῦντες ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς λάμψει ἐφ´ ὑμᾶς ».

ιαʹ.

Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ.

« Ἀκούσατέ μου νῆσοι, καὶ προσέχετε ἔθνη. Διὰ χρόνου πολλοῦ στήσεται, λέγει κύριος ». Οἷς ἑξῆς ὁμοῦ περὶ τῶν ἐθνῶν καὶ περὶ τοῦ Χριστοῦ ἐπιλέγει· « Ἰδοὺ δέδωκά σε εἰς διαθήκην γένους, εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς ». Μυρία δ´ ἂν εὕροις καὶ αὐτὸς δι´ ὅλων τῶν προφητῶν κατεσπαρμένα ἐν ἐπαγγελίαις τῶν ἐθνῶν, ἅπερ ἐπὶ τοῦ παρόντος οὔτε ἀναλέγειν οὔτε ἑρμηνεύειν καιρός. Πλὴν ἱκανὰ τυγχάνει καὶ τὰ προτεθέντα παραστῆσαι τὸ προκείμενον. Τοῦτο δ´ ἦν τοῖς ἐκ περιτομῆς, μέγα ἐφ´ ἑαυτοῖς αὐχοῦσι καὶ σεμνυνομένοις, ὡς τοῦ θεοῦ μόνους αὐτοὺς τῶν λοιπῶν ἐθνῶν προτιμήσαντος καὶ μόνους τῶν θείων ἐπαγγελιῶν κατηξιωκότος, ἐπιδεῖξαι ὡς οὐδὲν κρεῖττον παρὰ τοὺς λοιποὺς ἅπαντας ἰδίως αὐτοῖς ἐν ταῖς θείαις ἐπήγγελται ὑποσχέσεσιν. Ὅτε τοίνυν ἀπεδείχθη τῶν θείων ἐπαγγελιῶν τὰ ἔθνη κατηξιωμένα, φέρε λοιπὸν ἤδη καὶ τὸ δι´ οὗ τὰ ἔθνη τῆς τοῦ θεοῦ κλήσεως καὶ τῶν θείων ἐπαγγελιῶν τεύξεσθαι λέγεται θεασώμεθα· καλὸν γὰρ καὶ τὴν αἰτίαν συνιδεῖν τὴν τοῖς ἔθνεσι τὰ ἀγαθὰ προξενήσειν λεγομένην. Τίς δ´ ἂν εἴη αὕτη ἢ τοῦ Χριστοῦ παρουσία, δι´ οὗ καὶ οἱ ἐκ περιτομῆς τὴν ἑαυτῶν ὁμολογοῦσι γενήσεσθαι ἀπολύτρωσιν; δεικτέον τοίνυν ὡς καὶ ἡ τῆς τῶν ἐθνῶν κλήσεως προσδοκία οὐδ´ ἑτέρα τις ὑπῆρχεν ἢ αὐτὸς ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ, οὐ μόνον Ἰουδαίοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἔθνεσι σωτὴρ ἐπιφανησόμενος. Χρήσομαι δὲ τὰ νῦν ψιλαῖς τῶν προφητῶν μαρτυρίαις δίχα πάσης ἑρμηνείας, ἐπὶ σχολῆς μέλλων ἑκάστην εἰς πλάτος διερμηνεύειν, ἐπὰν σὺν θεῷ τὰς περὶ τῶν ἐθνῶν προρρήσεις συναγαγὼν ὁμοῦ πάσας διερμηνεύειν μέλλοιμι.

 

4. DU DEUTÉRONOME

La joie toute divine des nations.

« Cieux, réjouissez-vous avec lui ; que les fils de Dieu l'adorent ; réjouissez-vous, nations, avec son peuple, et que ses anges leur donnent de la force. » Au lieu de ces mots : « Réjouissez-vous, nations, avec son peuple ; Aquila dit : « Poussez des cris, nations qui êtes son peuple;» et Théodotion :« Tressaillez de joie, nations qui êtes son peuple.»

5. DU PSAUME XXI.

« Des extrémités de la terre et du sein de toutes les nations on accourra vers Dieu ; et la race qui viendra et le peuple qui naîtra suivront la loi de la justice.

« Les nations des extrémités de la terre se souviendront du Seigneur et se tourneront vers lui ; toutes les familles des peuples se prosterneront en sa présence, car au Seigneur appartient l'empire, et il gouvernera toutes les nations.» Le psalmiste ajoute : « La génération avenir sera consacrée au Seigneur,et l'on annoncera sa justice au peuple futur que le Seigneur doit former »( Ps. XXL 29). Ces paroles sont claires et ne demandent pas d'explication.

6. DU PSAUME XLVI.

Prédiction de la piété et de l'allégresse des nations. Royaume universel de Dieu.

« Peuples, datiez des mains, faites éclater votre joie devant Dieu par vos transports ; car le Seigneur est le Très-Haut, le terrible, le grand roi de la terre.» Le psalmiste dit plus bas :« Dieu est le roi de l'univers ; chantez ai ce intelligence. Dieu a régner sur les nations ; Dieu est assis sur le trône de sa sainteté. Les princes des peuples seront unis au Dieu d'Abraham.» Ces paroles ne sont pas moins claires et n'ont pas besoin de développement.

7. DU PSAUME LXXXV.

La piété des nations.

« Nul parmi les dieux n'est semblable à vous, ô Seigneur , et aucune œuvre n'est semblable à la vôtre. Toutes les nations que vous avez créées viendront, Seigneur, et elles fléchiront le genou devant vous. Elles glorifieront votre nom, parce que vous êtes grand, vous opérez des merveilles. Seul vous les Dieu » {Ps. LXXXV, 7). Ces paroles sont encore fort claires.

8. DU PSAUME XCV.

La piété de toutes les nations. Le cantique nouveau. Le royaume de Dieu et le renouvellement de la terre.

« Chantez au Seigneur un cantique nouveau ; ô monde , chantez le Seigneur et bénissez,son nom ; annoncez de jour en jour le salut qu'il accorde. Racontez sa gloire parmi les nations, et ses merveilles au milieu des peuples ; car le Seigneur est grand et digne de toute louange ; il est terrible plus que tous les dieux.» Le saint roi ajoute : « Apportez au Seigneur, familles des nations, apportez au Seigneur la gloire due à son nom. Et ensuite « dites aux nations : Le Seigneur a régné, aussi a-t-il affermi la terre, et elle ne sera pas ébranlée.» Ces paroles encore ne contiennent point d'obscurité.

9. PROPHÉTIE DE ZACHARIE

Toutes les nations et en particulier le peuple égyptien , le plus superstitieux de tous, reconnaîtront le Dieu unique et véritable ; le culte spirituel suivant la loi divine et la grande solennité.

« Et alors les restes de toutes les nations qui auront attaqué Jérusalem monteront chaque année pour adorer le Roi, le Seigneur tout-puissant, et célébrer la fête des tabernacles. Et alors ceux de toutes les tribus de la terre qui n'auront pas monté à Jérusalem pour adorer le Roi, le Seigneur tout-puissant, auront un sort semblable. Si l'Égypte refuse de monter et de venir, elle sera frappée du fléau que le Seigneur doit infliger aux nations qui ne viendront pas célébrer la fête des tabernacles. Tel sera le châtiment de l'Égypte et celui des peuples qui ne seront pas allés célébrer la fête des tabernacles. » Or il est facile de voir que ces paroles ne s'appliquent qu'à la vocation des Gentils, si nous nous rappelons ce que nous avons dit sur Jérusalem et sur la fête des tabernacles : d'ailleurs nous les expliquerons en leur lieu (Zacharie., XIV 16).

10. PROPHÉTIE D'ISAÏE.

L'élection des apôtres et la vocation des Gentils

« Buvez ceci, agissez avec vitesse, contrée de Zabulon, la terre de Nephtali, et vous, autres habitants des rivages de la mer au delà du Jourdain; Galilée des nations, peuple assis dans les ténèbres. Vous voyez une grande lumière, , vous qui habitez la région et l'ombre de la mort ; la lumière resplendira en vous» (Is., IX, 1).,

11. PROPHÉTIE DU MÊME.

La vocation des Gentils.

« Villes, écoutez-moi ; peuples, prêtez l'oreille: il régnera longtemps, dit le Seigneur. » Puis le prophète ajoute parlant du Christ aux Gentils : « Je vous ai établis pour l'alliance de la nation, pour la lumière des peuples et le salut des extrémités de la terre » (Is., XLIX, 1 ). Vous-même, vous pourrez trouver chez tous les prophètes une multitude de passages qui contiennent les promesses faites aux nations ; le manque de temps nous empêche de les recueillir et de les expliquer ; d'ailleurs nous avons cité ce qui est nécessaire pour établir la vérité; car nous avons voulu montrer aux fils de la circoncision qui se glorifient que Dieu les a préférés aux nations et qu'il les a honorés seuls des promesses, qu'ils n'ont rien de particulier a revendiquer pour eux en ces faveurs divines. Puis donc qu'il est prouvé que les Gentils ont leur part des promesses, voyons maintenant comment ils seront appelés de Dieu et mis en possession de ces promesses ; car il est intéressant de connaître la cause d'une si grande faveur pour les nations. Mais quelle sera-t-elle sinon l'avènement du Christ que ceux de la circoncision eux-mêmes reconnaissent pour leur Sauveur.

Il faut alors montrer que l'attente de la vocation des nations se borne au Christ de Dieu, qui viendra sauver et les Juifs et les Gentils. Je citerai les paroles des prophètes sans y ajouter ici d'explication ; car je me propose de le faire plus tard avec plus d'étendue , avec l'aide de Dieu, lorsque j'aurai réuni toutes les prophéties sur les Gentils.

γʹ. Ὅπως οἱ αὐτοὶ ἐπὶ τῇ τοῦ Χριστοῦ παρουσίᾳ τὴν τοῦ πάλαι παρὰ Ἑβραίοις μόνου γιγνωσκομένου θεοῦ γνῶσιν τε καὶ εὐσέβειαν πάντα τὰ ἔθνη μαθήσεσθαι προεθέσπιζον.

ιβʹ.

Ψαλμοῦ βʹ.

« Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ », καὶ τὰ ἑξῆς. Οἷς ἐπιλέγει· « Κύριος εἶπεν πρός με, υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. Αἴτησαι παρ´ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς».

ιγʹ.

Ψαλμοῦ οαʹ.

« Ὁ θεὸς τὸ κρίμα σου τῷ βασιλεῖ δός, καὶ τὴν δικαιοσύνην σου τῷ υἱῷ τοῦ βασιλέως, κρίνειν τὸν λαόν σου», καὶ τὰ ἑξῆς. Οἷς ἐπιλέγει· «καὶ κατακυριεύσει ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης, καὶ ἀπὸ ποταμῶν ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης ». Καὶ αὖθις· « Πάντα τὰ ἔθνη δουλεύσουσιν αὐτῷ». Καὶ πάλιν· «εὐλογηθήσονται ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, πάντα τὰ ἔθνη μακαριοῦσιν αὐτόν». Καὶ ἐπὶ τέλει τοῦ ψαλμοῦ· « Καὶ πληρωθήσεται τῆς δόξης αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ, γένοιτο, γένοιτο ».

ιδʹ.

Ψαλμοῦ ςζʹ.

« Ἄισατε τῷ κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ὅτι θαυμαστὰ ἐποίησεν ὁ κύριος. Ἔσωσεν αὐτὸν ἡ δεξιὰ αὐτοῦ καὶ ὁ βραχίων ὁ ἅγιος αὐτοῦ. Ἐγνώρισεν κύριος τὸ σωτήριον. Αὐτοῦ, ἐναντίον τῶν ἐθνῶν ἀπεκάλυψεν τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ. Ἐμνήσθη τοῦ ἐλέους αὐτοῦ τῷ Ἰακώβ, καὶ τῆς ἀληθείας αὐτοῦ τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ· ἴδοσαν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ ἡμῶν, ἀλαλάξατε τῷ κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ». Καὶ ἐπιλέγει· « Σαλευθήτω ἡ θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ. Ποταμοὶ κροτήσουσι χειρὶ ἐπὶ τὸ αὐτό, τὰ ὄρη ἀγαλλιάσονται ἀπὸ προσώπου κυρίου, ὅτι ἔρχεται κρῖναι τὴν γῆν, κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν εὐθύτητι ».

ιεʹ.

Ἀπὸ τῆς Γενέσεως.

«Οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ἰούδα, οὐδὲ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ᾧ ἀπόκειται, καὶ αὐτὸς προσδοκία ἐθνῶν».

ιςʹ.

Ἀπὸ τοῦ Σοφονίου.

« Ἐπιφανήσεται κύριος ἐπ´ αὐτούς, καὶ ἐξολοθρεύσει πάντας τοὺς θεοὺς τῶν ἐθνῶν, καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ, ἕκαστος ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν, πᾶσαι αἱ νῆσοι τῶν ἐθνῶν ».
 

CHAPITRE II.

Les prophètes ont annoncé qu'à la venue du Christ la connaissance et le culte de Dieu concentrés d'abord chez les Juifs se répandraient parmi les nations.

12. DU PSAUME II

Les embûches tramées contre le Christ; Dieu l'appelle son fils ; il reçoit de son père les nattons en héritage.

« Pourquoi les nations ont-elles frémi? Pourquoi les peuples ont-ils médité de vains complots? Les rois de la terre se sont levés; les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son Christ,» et le reste. Le psalmiste ajoute : « Le Seigneur m'a dit : Vous êtes mon fils; ie vous ai engendré aujourd'huiί demandez-moi et je veus donnerai les nations pour héritage et la terre entière pour empire. »

13. DU PSAUME LXXI.

Le règne du Christ; la vocation des Gentils et la bénédiction de toutes les tribus du monde.

« Seigneur, donnez votre jugement au roi, et votre justice au fils du roi, pour juger votre peuple,» et le reste.Le psalmiste ajoute « Il dominera de la mer à la mer et du fleuve» aux extrémités de la terre, et toutes les nations lui seront assujetties, toutes les nations de la terre seront bénies en lui ;  toutes les nations le béniront. » Il dit à la fin du psaume : « Toute la terre sera remplie de sa majesté ; qu'il soit ainsi, qu'il soit ainsi »

14. DU PSAUUE XCVII.

Le cantique nouveau; manifestation aux Gentils de son bras et de son salut; le nom hébreux de son fils est salut.

« Chantez au Seigneur un cantique nouveau; car il a opéré des merveilles. Sa: droite et son bras puissant l'ont délivré. Le Seigneur a manifesté son salut; il .a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s est rappelé sa miséricorde pour Jacob et sa fidélité en faveur de la maison d'Israël. Les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu ; que toute la terre retentisse de la gloire du Seigneur.» Le saint roi ajoute :« Que la mer et tout ce qu'elle renferme, que l'univers entier elses habitants tressaillent d'allégresse. Les fleuves applaudiront de concert; les montagnes s'agiteront à la face du Seigneur; car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. »

15. DE LA GENESE.

A la destruction du royaume de Juda, le Christ viendra accomplir l'attente des nations.

« Le sceptre ne sortira pas de Juda, ni le prince de sa postérité, jusqu'à ce que vienne celui qui est promis, et qui est l'attente des nations » (Gen., XLIX, 10).

16. DE SOPHOHIE

La manifestation du Christ ; la destruction de l'idolâtrie ; la religion des Gentils.

« Le Seigneur fondra sur eux ; il anéantira tous les dieux des nations ; tous les hommes, ceux des îles, des nations se prosterneront en sa présence » (Soph., IV, 11).

ιζʹ.

Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ.

« Διὰ τοῦτο ὑπόμεινόν με, λέγει κύριος, εἰς ἡμέραν ἀναστάσεώς μου εἰς μαρτύριον. Διότι τὸ κρίμα μου εἰς συναγωγὰς ἐθνῶν, τοῦ εἰσδέξασθαι βασιλεῖς, τοῦ ἐκχέαι ἐπ´ αὐτοὺς τὴν ὀργήν μου, πᾶσαν ὀργὴν θυμοῦ μου. Διότι ἐν πυρὶ ζήλου μου καταναλωθήσεται πᾶσα ἡ γῆ, ὅτι τότε μεταστρέψω ἐπὶ λαοὺς γλῶσσαν, εἰς γενεὰν αὐτῆς, τοῦ ἐπικαλεῖσθαι πάντας τὸ ὄνομα κυρίου, τοῦ δουλεύειν αὐτῷ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα. Ἐκ περάτων ποταμῶν Αἰθιοπίας οἴσουσι θυσίας μοι».

ιηʹ.

Ἀπὸ τοῦ Ζαχαρίου. «

« Τέρπου καὶ εὐφραίνου, θύγατερ Σιών, διότι ἰδοὺ ἔρχομαι, καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ σου, λέγει κύριος· καὶ καταφεύξονται ἔθ〈ν〉η πολλὰ ἐπὶ τὸν κύριον τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔσονται αὐτῷ εἰς λαόν. Καὶ κατασκηνώσουσιν ἐν μέσῳ σου, καὶ γνώσῃ ὅτι κύριος παντοκράτωρ ἐξαπέστειλέν με πρός σε».

ιθʹ.

Ἀπὸ τοῦ Ἡσαΐου.

« Ἐξελεύσεται ῥάβδος ἐκ ῥίζης Ἰεσ〈σ〉αί, καὶ ἄνθος ἐκ τῆς ῥίζης ἀναβήσεται, καὶ ἀναπαύσεται ἐπ´ αὐτὸν πνεῦμα τοῦ θεοῦ», καὶ τ ἑξῆς. Οἷς ἐπιλέγει· «καὶ ἔστα?; margin-right: 10px"> κʹ.

Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ.

« Ἰδού, ὁ παῖς μου, ἀντιλήψομαι αὐτοῦ· ὁ ἐκλεκτός μου, προσεδέξατο αὐτὸν ἡ ψυχή μου. Ἔδωκα τὸ πνεῦμά μου ἐπ´ αὐτὸν καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξοίσει. Οὐ κεκράξει, οὐδὲ ἀνήσει, οὐδὲ ἀκουσθήσεται ἔξω ἡ φωνὴ αὐτοῦ. Κάλαμον συντεθλασμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἀλλ´ εἰς ἀλήθειαν ἐξοίσει κρίσιν, ἀναλάμψει, καὶ οὐ θραυσθήσεται ἕως θῇ ἐπὶ τῆς γῆς κρίσιν· καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν». Καὶ ἑξῆς ἐπιλέγει· «ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ἐκάλεσά σε ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ κρατήσω τῆς χειρός σου, καὶ ἐνισχύσω σε· καὶ ἔδωκά σε εἰς διαθήκην γένους, εἰς φῶς ἐθνῶν, ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς τυφλῶν, ἐξαγαγεῖν ἐκ δεσμῶν δεδεμένους καὶ ἐξ οἴκου φυλακῆς καθημένους ἐν σκότει. Ἐγὼ κύριος ὁ θεός, τοῦτό μού ἐστιν ὄνομα, τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσω, οὐδὲ τὰς ἀρετάς μου τοῖς γλυπτοῖς. Τὰ ἀπ´ ἀρχῆς ἰδοὺ ἥκασιν, καινὰ ἃ νῦν ἀναγγελῶ, καὶ πρὸ τοῦ ἀναγγεῖλαι ἐδηλώθη ὑμῖν ».

καʹ.

Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ.

« Ἀκούσατέ μου νῆσοι καὶ προσέχετε ἔθνη, διὰ χρόνου πολλοῦ στήσεται, λέγει κύριος. Ἐκ κοιλίας μητρός μου ἐκάλεσεν τὸ ὄνομά μου, καὶ ἔθηκεν τὸ στόμα μου ὡς μάχαιραν ὀξεῖαν, καὶ ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς χειρὸς αὐτοῦ· ἔθηκέν με ὡς βέλος ἐκλεκτόν, καὶ ἐν τῇ φαρέτρᾳ αὐτοῦ ἐσκέπασέν με». Καὶ ἐπιλέγει ἑξῆς· «ἰδοὺ δέδωκά σε εἰς διαθήκην γένους, εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί σε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς ».

κβʹ.

Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ.

« Οὕτω λέγει κύριος ὁ ῥυσάμενός σε θεὸς Ἰσραήλ, ἁγιάσατε τὸν φαυλίζοντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τὸν βδελυσσόμενον ὑπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν δούλων τῶν ἀρχόντων· βασιλεῖς ὄψονται αὐτόν, καὶ ἀναστήσονται ἄρχοντες, καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ », καὶ τὰ ἑξῆς. Οἷς ἐπιλέγει· « Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι, καὶ ἔδωκά σε εἰς διαθήκην ἐθνῶν, τοῦ καταστῆσαι τὴν γῆν, καὶ κληρονομῆσαι κληρονομίας ἐρήμους, λέγοντα τοῖς ἐν δεσμοῖς, ἐξέλθετε, καὶ τοῖς ἐν τῷ σκότει, ἀνακαλυφθῆναι, καὶ ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς βοσκηθήσονται, καὶ ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις ἡ νομὴ αὐτῶν· οὐ πεινάσουσιν οὐδὲ διψήσουσιν, οὐδὲ πατάξει αὐτοὺς καύσων οὐδὲ ὁ ἥλιος, ἀλλ´ ὁ ἐλεῶν παρακαλέσει, καὶ διὰ πηγῶν ὑδάτων ἄξει αὐτούς· καὶ θήσω πᾶν ὄρος εἰς ὁδὸν καὶ πᾶσαν τρίβον εἰς βόσκημα αὐτοῖς. Ἰδοὺ οὗτοι πόρρωθεν ἥξουσιν, οὗτοι ἀπὸ βορρᾶ καὶ θαλάσσης, ἄλλοι δὲ ἐκ γῆς Περσῶν. Εὐφράνθητε οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ. ῥηξάτωσαν τὰ ὄρη εὐφροσύνην, ὅτι ἠλέησεν κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ τοὺς ταπεινοὺς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ παρεκάλεσεν ».

κγʹ.

Τοῦ αὐτοῦ.

« Προσέχετε τοῖς ὠσὶν ὑμῶν καὶ ἐπακολουθήσατε ταῖς ὁδοῖς μου· ἐπακούσατέ μου, καὶ ζήσεται ἐν ἀγαθοῖς ἡ ψυχὴ ὑμῶν, καὶ διαθήσομαι ὑμῖν διαθήκην αἰώνιον, τὰ ὅσια Δαβὶδ τὰ πιστά. Ἰδοὺ μαρτύριον ἔθνεσιν δέδωκα αὐτόν, ἄρχοντα καὶ προστάσσοντα ἔθνεσιν. Ἔθνη ἃ οὐκ οἴδασίν σε ἐπικαλέσονταί σε, καὶ λαοὶ οἳ οὐκ ἐπίστανταί σε ἐπὶ σὲ καταφεύξονται, ἕνεκα κυρίου τοῦ θεοῦ σου τοῦ ἁγίου σου Ἰσραήλ, ὅτι ἐδόξασέν σε ». Καὶ διὰ τούτων οὖν μεμαθηκότες, ὡς ἡ τοῦ Χριστοῦ παρουσία οὐ μόνοις Ἰουδαίοις ἀλλὰ καὶ τοῖς πᾶσιν ἔθνεσιν σωτήριος ἔσεσθαι προηυτρεπίζετο, φέρε καὶ τὸ τρίτον ἀποδείξωμεν, ὅπως κατὰ τοὺς τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ χρόνους οὐ μόνον τὰ χρηστότερα τοῖς ἔθνεσι προεφητεύετο, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐκ περιτομῆς τὰ ἐναντία. Διαρρήδην γοῦν ἀπόπτωσιν καὶ ἀποβολὴν τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ἀπιστίαν αὐτῶν ἔσεσθαι τὰ παρ´ αὐτοῖς λόγια προαγορεύει, ὡς μηκέτι ἴσους ἡμᾶς αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ κρείττους αὐτῶν ἐκ περιουσίας ἀναφαίνεσθαι. Καὶ νῦν δὲ χρήσομαι ψιλαῖς ταῖς τῶν προφητῶν παραθέσεσι δίχα πάσης τῆς εἰς αὐτὰς θεωρίας, διά τε τὸ σαφὲς αὐτῶν καὶ διὰ τὸ μέλλειν ἐπὶ σχολῆς πληρεστάτην αὐτῶν ποιήσασθαι τὴν ἐξέτασιν.
 

17. DU MÊME.

Le jour de la résurrection du Christ; la réunion des Gentils; la connaissance de Dieu répandue parmi tous les hommes , un seul culte; les Éthiopiens présenteront leurs . offrandes au Christ.

« Attendez-moi donc, dit le Seigneur, au jour où je ressusciterai en témoignage ; car ma volonté sur toutes les nations est de réunir les rois et de répandre sur eux ma fureur, toute la fureur de mon indignation. Aussi toute la terre sera consumée du feu do ma colère ; car alors je changerai la langue des peuples, et les paroles qu'elle proféra  afin que tous invoquent le nom du Seigneur et le servent sous le même joug. Ils m'apporteront leurs dons des fleures les plus reculés de l'Éthiopie » (Soph., ΙΙΙ, 8).

18. DE ZACHARIE.

L'avènement du Christ; les nations recourront à lui; le Seigneur formera des peuples parmi les nations.

« Tressaille et réjouis-toi, fille de Sion , car je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit le Seigneur, et les nations viendront en foule vers le Seigneur en ce jour, elles seront son peuple, elles habiteront en ton sein, et tu sauras que le Seigneur tout puisσant m'a envoyé vers toi » (Zach., II, 10).

19. De ISAÏE.

La naissance du Christ qui doit sortir de la tige de Jessé ; la vocation des Gentils.

« Un rejeton naîtra de la tige de Jessé, une fleur s'élèvera de ses racines, et l'esprit de Dieu se reposera sur lui,» et le reste. Le prophète ajoute : « En ce jour le rejeton de Jessé, celui qui doit commander aux nations se lèvera, et les peuples espéreront en lui » (Is., XI. 1).

20. DU MÊME.

L'avènement du Christ et les bienfaits qu'il répondra sur les nations.

« Voici mon serviteur, je le défendrai. Voici celui que j'ai choisi ; il est l'objet de ma complaisance. J'ai répandu mon esprit sur lui : il portera la justice parmi les nations. Il ne criera pas , il ne sera pas trop indulgent : sa voix ne sera pas entendue au dehors ; il ne brisera pas le roseau froissé ; il n'éteindra pas la mèche qui fume encore ; mais il jugera dans la vérité. Il sera environné d éclat, et ne sera pas abattu jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Les nations espèrent en son nom. Moi, le Seigneur Dieu, je t'ai appelé dans ma justice, je te prendrai par la main, je te rendrai fort. Je t'ai donné pour signe elle l'alliance avec ton peuple, et pour lumière aux nations, pour ouvrir les veux des aveugles, pour faire tomber les chaînes des captifs , et délivrer de la servitude ceux qui étaient assis dans les ténèbres. Je suis le Seigneur Dieu ; tel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre et ma puissance aux idoles. Ce qui était dès le commencement, le voilà consommé. J'annonce des événements nouveaux; ils vous ont été prédits avant qu'ils arrivent » (Isaïe, XLII, 3).

21. DU MÊME,

La naissance du Christ et la vocation des Gentils,

« Îles, écoutez-moi : peuples, prêtez l'oreille. Encore un temps bien long, dit le Seigneur. Dès le sein de ma mère il a prononcé mon nom comme un glaive tranchant ; il m'a couvert de la protection de sa main; il m'a regarde comme une flèche choisie ; il m'a tenu en réserve en son carquois.» Isaïe ajoute : « Voici que je vous ai envoyé pour établir l'alliance avec votre race, pour être la lumière des nations, et le salut des hommes jusqu'aux extrémités de la terre » ( ld., XLIX, 1).

22. DU MÊME.

L'avènement du Christ. La vocation des Gentils.

Voici ce que dit le Seigneur, votre rédempteur, le Dieu d'Israël. « Sanctifiez celui qui néglige son âme, qui est l'horreur des esclaves des puissants. Les rois le verront, les princes se lèveront et l'adoreront, » etc. Le prophète dit ensuite : « Je vous ai exaucé au temps favorable ; je vous ai secouru au jour du salut, et je vous ai établi pour être médiateur de l'alliance avec les nations, pour ressusciter la terre, et réunir les héritages déserts ; pour dire aux captifs, sortez ; et à ceux qui sont dans les ténèbres, de voir la lumière ; ils se rassasieront sur toutes les voies, et dans tous lés sentiers ils trouveront leur nourriture. Ils n'éprouveront ni la faim, ni la soif ; la chaleur, ni le soleil ne les affligera ; mais celui qui est miséricordieux les consolera et les conduira aux sources des eaux. J'aplanirai toutes les montagnes pour leur servir de route, et je placerai leur nourriture en tous les sentiers. Voici que ces peuples viennent des pays lointains, les uns de l'aquilon et des rivages de la mer; les autres de la terre des Perses. Cieux, réjouissez-vous, que la terre tressaille, que les montagnes fassent éclater leur joie, car le Seigneur a eu pitié de son peuple, et il a consolé es opprimés qui gémissaient en son sein » (lbid., LIX,7)

23. DU MÊME

L'avènement du Christ et la vocation des Gentils.

« Prêtez l'oreille et suivez mes voies; écoutez-moi, et votre âme vivra dans l'abondance, et j'établirai avec vous l'éternelle alliance de sainteté promise à David. Je l'ai donné pour témoignage aux peuples, pour guide et pour maître aux nations. Les nations qui ne vous connaissaient pas, vous invoqueront, et les peuples qui vous ignoraient accourront vert vous, A cause du Seigneur votre Dieu, du saint d'Israël qui vous a glorifié» ( Id., LV, 3).

Ainsi donc la venue du Christ devait être le salut et des Juifs et des nations. Il faut montrer par cette troisième partie qu'en cet avènement étaient faites les plus magnifiques promesses aux Gentils elles plus terribles menaces aux Juifs. Leurs oracles sacrés, en effet, annoncent clairement à ce peuple sa ruine et son abandon en punition de son incrédulité, de sorte que loin de leur être comparables nous sommes bien plus favorisés qu eux. Ici encore je citerai les passages des prophètes simplement et sans y ajouter d'explication, parce qu'ils sont clairs, et que d'ailleurs la moment viendra plus tard de les développer avec toute retendue nécessaire.

κδʹ.

Ἀπὸ τοῦ Ἱερεμίου.

«Τάδε λέγει κύριος, στῆτε ἐν ταῖς ὁδοῖς, καὶ ἴδετε, καὶ ἐρωτήσατε τρίβους κυρίου αἰωνίους, καὶ ἴδετε ποία ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ἀγαθὴ καὶ βαδίζετε ἐν αὐτῇ, καὶ εὑρήσετε ἁγνισμὸν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· καὶ εἶπαν, οὐ πορευσόμεθα. Καθέστακα ἐφ´ ὑμᾶς σκοπούς, ἀκούσατε τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος· καὶ εἶπαν, οὐκ ἀκουσόμεθα. Διὰ τοῦτο ἤκουσαν τὰ ἔθνη, καὶ οἱ ποιμαίνοντες τὰ ποίμνια ἐν αὐτοῖς».

κεʹ.

 Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ.

« Κύριε ἰσχύς μου καὶ βοήθειά μου καὶ καταφυγή μου ἐν ἡμέρᾳ κακῶν. Πρὸς σὲ ἔθνη ἥξουσιν ἀπ´ ἐσχάτου τῆς γῆς, καὶ ἐροῦσιν· ὡς ψευδῆ ἐκτήσαντο οἱ πατέρες ἡμῶν εἴδωλα, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ὠφέλεια. Εἰ ποιήσει ἑαυτῷ ἄνθρωπος θεούς, καὶ οὗτοι οὐκ εἰσὶν θεοί. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ δείξω αὐτοῖς ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, γνωριῶ αὐτοῖς τὴν χεῖρά μου καὶ τὴν δύναμίν μου· καὶ γνώσονται ὅτι ὄνομά μοι κύριος. Ἁμαρτία Ἰούδα ἐγγέγραπται ἐν γραφῇ ἐν ὄνυχι ἀδαμαντίνῳ, ἐγκεκολαμ〈μ〉ένη ἐπὶ τοῦ στήθους τῆς καρδίας αὐτῶν, ἡνίκα ἂν μνησθῶσιν τὰ ἄλση αὐτῶν ἐπὶ ξύλου δασέος, καὶ ἐπὶ βουνῶν μετεώρων, καὶ ὀρέων ἐν ἀγρῷ. Ἰσχύν σου καὶ θησαυρούς σου εἰς προνομὴν δώσω, καὶ τὰ ὑψηλά σου διὰ τὰς ἁμαρτίας σου τὰς ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις σου. Καὶ ἀφεθήσῃ μόνη, καὶ ταπεινωθήσῃ ἀπὸ τῆς κληρονομίας σου, ἧς ἔδωκά σοι. Καὶ καταδουλώσω σε τοῖς ἐχθροῖς σου ἐν τῇ γῇ ᾗ οὐκ ἔγνως· ὅτι πῦρ ἐκκέκαυται ἐν τῷ θυμῷ μου, ἕως αἰῶνος καυθήσεται».

κςʹ.

Ἀπὸ τοῦ Ἀμώς.

«Ἰδοὺ ἐγὼ ἐντέλλομαι, καὶ λικμήσω ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι τὸν οἶκον Ἰσραὴλ ὃν τρόπον λικμᾶται ἐν τῷ λικμῷ, καὶ οὐ μὴ πέσῃ σύντριμμα ἐπὶ τὴν γῆν· ῥομφαίᾳ τελευτήσουσιν πάντες οἱ ἁμαρτωλοὶ τοῦ λαοῦ μου, οἱ λέγοντες, οὐ μὴ ἐγγίσῃ οὐδὲ μὴ ἔλθῃ ἐφ´ ἡμᾶς τὰ κακά· ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναστήσω τὴν σκηνὴν Δαβὶδ τὴν πεπτωκυῖαν, καὶ ἀνοικοδομήσω τὰ πεπτωκότα αὐτῆς, καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀναστήσω, καὶ ἀνοικοδομήσω αὐτήν, καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος, ὅπως ἐκζητήσωσί με οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων, καὶ πάντα τὰ ἔθνη, ἐφ´ ἃ ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ´ αὐτά, λέγει κύριος ὁ ποιῶν ταῦτα πάντα».

κζʹ.

Ἀπὸ τοῦ Μιχαίου.

«`Ἀκούσατε δὴ ταῦτα, οἱ ἡγούμενοι οἴκου Ἰακὼβ καὶ οἱ κατάλοιποι οἴκου Ἰσραήλ, οἱ βδελυσσόμενοι κρίμα, καὶ πάντα τὰ ὀρθὰ διαστρέφοντες, οἱ οἰκοδομοῦντες Σιὼν ἐν αἵμασι καὶ Ἱερουσαλὴμ ἐν ἀδικίαις. Οἱ ἡγούμενοι αὐτῆς μετὰ δώρων ἔκρινον, καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῆς μετὰ μισθοῦ ἀπεκρίναντο, καὶ οἱ προφῆται αὐτῆς μετὰ ἀργυρίου ἐμαντεύοντο, καὶ ἐπὶ τὸν κύριον ἐπανεπαύοντο, λέγοντες, οὐχὶ κύριος μεθ´ ἡμῶν ἐστιν; οὐ μὴ ἐπέλθῃ ἐφ´ ἡμᾶς κακά. Διὰ τοῦτο δι´ ὑμᾶς Σιὼν ὡς ἀγρὸς ἀροτριαθήσεται, καὶ Ἱερουσαλὴμ ὡς ὀπωροφυλάκιον ἔσται, καὶ τὸ ὄρος τοῦ οἴκου εἰς ἄλσος δρυμοῦ. Καὶ ἔσται ἐπ´ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν ἐμφανὲς τὸ ὄρος κυρίου, ἕτοιμον ἐπὶ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων, καὶ μετεωρισθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν· καὶ σπεύσουσιν ἐπ´ αὐτὸ λαοί, καὶ πορεύσονται ἔθνη πολλὰ καὶ ἐροῦσι, δεῦτε καὶ ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὄρος κυρίου καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ Ἰακώβ, καὶ δείξουσιν ἡμῖν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ πορευσόμεθα ἐν ταῖς τρίβοις αὐτοῦ· ὅτι ἐκ Σιὼν ἐξελεύσεται νόμος, καὶ λόγος κυρίου ἐξ Ἱερουσαλήμ».

κηʹ.

Ἀπὸ τοῦ Ζαχαρίου.

« Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιών, κήρυσσε, θύγατερ Ἱερουσαλήμ, ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι δίκαιος καὶ σώζων, αὐτὸς πρᾶος καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον, καὶ ἐξολοθρεύσει ἅρματα ἐξ Ἐφραῒμ καὶ ἵππον ἐξ Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐξολοθρεύσει τόξον πολεμικόν· καὶ πλῆθος εἰρήνης ἐξ ἐθνῶν, καὶ κατάρξει ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης, καὶ ἀπὸ ποταμῶν δι´ ἐκβολῶν γῆς  ».

κθʹ.

Ἀπὸ τοῦ Μαλαχίου.

« Οὐκ ἔστι μου θέλημα ἐν ὑμῖν, λέγει κύριος παντοκράτωρ, καὶ θυσίαν οὐ προσδέξομαι ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν. Διότι ἀπ´ ἀνατολῶν ἡλίου καὶ μέχρι δυσμῶν τὸ ὄνομά μου δεδόξασται ἐν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐν παντὶ τόπῳ θυμίαμα προσάγεται τῷ ὀνόματί μου, καὶ θυσία καθαρά. Διότι μέγα τὸ ὄνομά μου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, λέγει κύριος παντοκράτωρ, ὑμεῖς δὲ βεβηλοῦτε αὐτό ».

λʹ.

 Ἀπὸ τοῦ Ἡσαΐου.

« Ἐγκαταλειφθήσεται ἡ θυγάτηρ Σιὼν ὡς σκηνὴ ἐν ἀμπελῶνι, καὶ ὡς ὀπωροφυλάκιον ἐν σικυηράτῳ, ὡς πόλις πολιορκουμένη ». Καὶ ἑξῆς ἐπιλέγει· « Πῶς ἐγένετο πόρνη πόλις πιστὴ Σιών, ἐν ᾗ δικαιοσύνη ἐκοιμήθη ἐν αὐτῇ, νῦν δὲ φονευταί»; καὶ ἐπὶ τούτοις· «ἔσονται γὰρ ὡς τερέβινθος ἀποβεβληκυῖα τὰ φύλλα, καὶ ὡς παράδεισος ὕδωρ μὴ ἔχων. Καὶ ἔσται ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ὡς καλάμη στιππύου, καὶ αἱ ἐργασίαι αὐτῶν ὡς σπινθῆρες πυρός, καὶ κατακαυθήσονται οἱ ἄνομοι, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα, καὶ οὐκ ἔσται ὁ σβέσων ». Τούτοις ἅπασιν ἐπιλέγει· « Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμφανὲς τὸ ὄρος κυρίου, καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐπ´ ἄκρων τῶν ὀρέων, καὶ ὑψωθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν, καὶ ἥξουσιν ἐπ´ αὐτὸ πάντα τὰ ἔθνη· καὶ πορεύσονται ἔθνη πολλὰ καὶ ἐροῦσιν, δεῦτε καὶ ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὄρος τοῦ κυρίου καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ Ἰακώβ, καὶ ἀναγγελεῖ ἡμῖν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ πορευσόμεθα ἐν αὐτῇ. Ἐκ γὰρ Σιὼν ἐξελεύσεται νόμος, καὶ λόγος κυρίου ἐξ Ἱερουσαλήμ, καὶ κρινεῖ ἀνὰ μέσον τῶν ἐθνῶν ».
 

CHAPITRE III.

A la vocation des Gentils par le Christ, les Juifs devaient perdre les rites de leur culte et la religion divine.

24. DE JÉRÉMIE.

La nation juive est rejetée, et les nations sont adoptées à sa plac. Voici ce que dit le Seigneur : « Demeurez sur les tte, et ils ont dit, nous ne t'écouterons point. Aussi les nations ont-elles entendu et ceux qui paissent les troupeaux » (Jér.,VI, 16).

25. DU MÊME.

La religion des Gentils; l'impiété du peuple juif; les maux qui doivent fondre sur lui après l'avènement du Christ.

« Seigneur, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la tribulation, les nations viendront a vous des extrémités de la terre, et diront : Vraiment, nos pères ont adoré des idoles vaines, qui ne leur ont été d'aucun secours. Si l'homme se fait des dieux, sont-ce là des dieux? Aussi je leur montrerai en ce temps, je leur ferai connaître mon bras et ma puissance, et ils sauront que mon nom est le Seigneur » (Jér.,XVI, 19). Le péché de Juda est écrit avec une plume de fer sur une pointe de diamant, et gravé dans l'étendue de leur cœur, lorsqu'ils se sont rappelés leurs bois sacrés dans les forêts épaisses, sur les collines élevées, sur les montagnes, dans les plaines. Je livrerai votre force, vos trésors et vos lieux hauts dans toute retendue de votre terre A cause de vos péchés. Vous demeurerez délaissés, privés de l'héritage que je vous ai donné ; je vous ferai servir vos ennemis dans une terre que vous ne connaissez pas; parce que le feu de ma colère est allumé; il brûlera éternellement » (Id.. XVII, 1).

26. D'AMOS.

La dispersion des Juifs dans l'univers; le renouvellement par l'avènement du Christ, et par sa royauté; la vocation des Gentils.

« Voici ce que j'ordonne :j'agiterai la maison d'Israël au milieu de toutes les nations, comme on agite le blé dans un crible, et aucun grain ne tombera sur la terre : Ils périront par le glaive tous les pécheurs de mon peuple,qui disent : Cet maux ne viendront pas, ils ne s'approcheront pas de nous. En ce jour je rétablirai le tabernacle de David qui est tombé, et j'en réparerai les brèches; j'en enlèverai les ruines, je le rebâtirai comme il fut aux jours anciens, afin que le reste des hommes me cherche, ainsi que les nations qui m'étaient soumises.» Le Seigneur a parlé; c'est lui qui accomplira ces promesses ( Amos, IX, 9).

27. DE MICHÉE.

L'accusation des princes du peuple Juif, et la destruction de la métropole; la manifestation du Christ et de la maison de Dieu qui est son Église; la prédication de la parole dévie et de la loi, et la vocation des Gentils.

« Écoutez donc ces dernières paroles, princes de la maison de Jacob et restes d'Israël; vous qui haïssez le jugement et pervertissez la justice, qui bâtissez Sion avec le sang, et Jérusalem sur l'iniquité des princes jugeaient pour des présents et les prophètes ont prédit pour un salaire. Ils se reposaient sur le Seigneur, en disant : Le Seigneur n'est-il pas avec nous ? les maux ne nous atteindront pas. Aussi, à cause de vous, Sion sera labourée comme un champ; Jérusalem deviendra comme un monceau de pierres, et la montagne du temple deviendra forêt (Michée, III, 9). Et au dernier des jours la maison du Seigneur sera apparente : elle sera préparée sur le haut des monts, élevée au-dessus des collines. Les peuples se hâteront vers elle, et les nations accourront, en disant : Venez ; montons à la montagne du Seigneur et à la maison du Dieu de Jacob. On nous enseignera ses voies ; nous marcherons en ses sentiers, parce que la loi sortira de Sion, et la parole du Seigneur, de Jérusalem (Id., IV, 1).

28. DE ZACHARIE.

L'avènement du Christ et la destruction des préparatifs de guerre des Juifs; la paix des Gentils et le royaume du Seigneur qui s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre.

Tressaille d'allégresse, fille de Sion ; pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ; voilà que ton roi vient vers toi, juste et Sauveur, doux lui-même ; monté sur une ânesse et sur le poulain de l'ânesse. Il perdra les chars d'Éphraïm et les coursiers de Jérusalem. Il brisera l'arc des combats. L'abondance de la paix sortira des nations, il commandera d'une mer à l'autre, et des rives des fleuves au extrémités de la terre (Zach., IX, 9)

29. DE MALACHIE.

Lorsque le culte spirituel sera donné aux Gentils par le Christ, la nation des Juifs sera rejetée, et son culte charnel aboli.

Ma volonté ne repose pas sur vous, dit le Seigneur tout-puissant, et je ne recevrai pas de victime de vos mains, car depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, mon nom est glorifié parmi les nations, et en tout lieu l'on offre a mon nom l'encens et une victime pure, parce que mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur ton Impuissant ; mais vous, vous le déshonorez (Malach., I, 10).

30. D'ISAÏE.

La ruine du Juifs;la prédication de la parole de Dieu et de la loi nouvelle; la manifestation de l'Église; la piété des Gentils.

La fille de Sion sera délaissée comme la tente dans la vigne, et comme la cabane dans un champ de concombres, comme une. ville après un siège (Is., I. 8). Le prophète dit ensuite : comment Sion la cité fidèle s'est-elle changée en courtisane? la justice s'y est endormie; maintenant des meurtriers s'y recèlent ; il ajoute : Elles seront comme le térébinthe dépouillé de ses feuilles, et comme un jardin sans eau, leur force sera comme la paille de l'étoupe, et leurs grains comme une étincelle de feu ; les injustes et les pécheurs seront consumés, et nul ne pourra éteindre ces flammes. Après ces imprécations, il continue ainsi : « Dans les derniers jours la montagne du Seigneur apparaîtra, la main du Seigneur sera préparée sur le haut des monts ; elle sera élevée sur le haut des collines. Tous les peuples se hâteront vers elle, et la multitude des nations accourra en disant : Venez, montons à la montagne du Seigneur et à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, et nous les parcourrons « parce que la loi sortira de Sion, et la parole du Seigneur, de Jérusalem, et il jugera les nations. »

λαʹ.

Τοῦ αὐτοῦ.

« Τάδε λέγει κύριος Σαβαώθ, καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγῃ στάχυν ἐν φάραγγι στερεᾷ, καὶ καταλειφθῇ ἐν αὐτῇ καλάμη, ἢ ὡς ῥῶγες ἐλαίας δύο ἢ τρεῖς ἐπ´ ἄκρου μετεώρων, ἢ τέσσαρες ἢ πέντε ἐπὶ τῶν κλάδων αὐτῶν καταλειφθῇ. Τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πεποιθὼς ἔσται ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν, οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν ἅγιον τοῦ Ἰσραὴλ ἐμβλέψονται· καὶ οὐ μὴ πεποιθότες ὦσιν ἐπὶ τοῖς βωμοῖς, οὔτε ἐπὶ τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἃ ἐποίησαν οἱ δάκτυλοι αὐτῶν, καὶ οὐκ ὄψονται τὰ δένδρα, οὔτε τὰ βδελύγματα αὐτῶν. Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται αἱ πόλεις σου ἐγκαταλελειμμέναι, ὃν τρόπον ἐγκατέλιπον οἱ Ἀμορραῖοι καὶ οἱ Εὐαῖοι ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἔσονται ἔρημοι· διότι ἐγκατέλιπες τὸν θεὸν τὸν σωτῆρά σου, καὶ κυρίου τοῦ θεοῦ σου οὐκ ἐμνήσθης. Διὰ τοῦτο φυτεύσεις φύτευμα ἄπιστον· τῇ δὲ ἡμέρᾳ ᾗ ἂν φυτεύσῃς, πλανηθήσῃ ».

λβʹ.

Τοῦ αὐτοῦ.

« Κύριε ὁ θεός μου δοξάσω σε, ὑμνήσω τὸ ὄνομά σου, ὅτι ἐποίησας θαυμαστὰ πράγματα, βουλὴν ἀρχαίαν, ἀληθινήν. Γένοιτο κύριε. Ὅτι ἔθηκας πόλεις εἰς χῶμα, πόλεις ὀχυρὰς τοῦ πεσεῖν αὐτῶν τὰ θεμέλια. Τῶν ἀσεβῶν πόλις εἰς τὸν αἰῶνα οὐ μὴ οἰκοδομηθῇ. Διὰ τοῦτο εὐλογήσει σε ὁ λαὸς ὁ πτωχός, καὶ πόλεις ἀνθρώπων ἀδικουμένων εὐλογήσουσί σε. Ἐγένου γὰρ πάσῃ πόλει ταπεινῇ βοηθός, καὶ τοῖς ἀθυμήσασι δι´ ἔνδειαν σκέπη. Καὶ ποιήσει κύριος Σαβαὼθ πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν· ἐπὶ τὸ ὄρος τοῦτο πίονται εὐφροσύνην, πίονται οἶνον· χρίσονται μύρον ἐν τῷ ὄρει τούτῳ. Παράδος ταῦτα πάντα τοῖς ἔθνεσιν· ἡ γὰρ βουλὴ αὕτη ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη. Κατέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας, καὶ πάλιν ἀφεῖλεν ὁ θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ παντὸς προσώπου· τὸ ὄνειδος τοῦ λαοῦ ἀφεῖλεν ὁ θεὸς ἀπὸ πάσης τῆς γῆς, τὸ γὰρ στόμα κυρίου ἐλάλησεν ταῦτα».

λγʹ.

Τοῦ αὐτοῦ.

« Μὴ μνημονεύετε τὰ πρῶτα, καὶ τὰ ἀρχαῖα μὴ συλλογίζεσθε· ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ καινὰ ἃ νῦν ἀνατελεῖ, καὶ γνώσεσθε αὐτά, καὶ ποιήσω ἐν τῇ ἐρήμῳ ὁδόν, καὶ ἐν τῇ ἀνύδρῳ ποταμούς· καὶ εὐλογήσει με τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, σειρῆνες καὶ θυγατέρες στρουθῶν· ὅτι ἔδωκα ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ ποτίσαι τὸ γένος μου τὸ ἐκλεκτόν, λαόν μου ὃν περιεποιησάμην τὰς ἀρετάς μου διηγεῖσθε. Οὐ νῦν ἐκάλεσά σε Ἰακώβ, οὐδὲ κοπιάσαι σε ἐποίησα Ἰσραήλ. Οὐκ ἤνεγκάς μοι πρόβατα τῆς ὁλοκαρπώσεώς σου, οὐδὲ ἐν ταῖς θυσίαις σου ἐδόξασάς με· οὐκ ἐδούλευσάς μοι ἐν δώροις, οὐδὲ ἔγκοπόν σε ἐποίησα ἐν λιβάνῳ, οὐδὲ ἐκτήσω μοι ἀργυρίου θυμίαμα, οὐδὲ στέαρ τῶν θυσιῶν σου ἐπεθύμησα, ἀλλ´ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις σου καὶ ἐν ταῖς ἀδικίαις σου προέστην σου». Καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς φησιν· «ἐπιστράφητε πρός με, καὶ σωθήσεσθε οἱ ἀπ´ ἐσχάτου τῆς γῆς. Ἐγὼ εἰμί, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος. Κατ´ ἐμαυτοῦ ὀμνύω, ἦ μὴν ἐξελεύσεται ἐκ τοῦ στόματός μου δικαιοσύνη, οἱ λόγοι μου οὐκ ἀποστραφήσονται, ὅτι ἐμοὶ πᾶν γόνυ κάμψει, καὶ ὀμεῖται πᾶσα γλῶσσα τὸν θεὸν τὸν ἀληθινόν, λέγων, δικαιοσύνη καὶ δόξα πρὸς αὐτὸν ἥξει, καὶ αἰσχυνθήσονται πάντες οἱ διορίζοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ τοῦ κυρίου ».

λδʹ.

Τοῦ αὐτοῦ.

« Οὕτω λέγει κύριος, ποῖον τὸ βιβλίον τοῦτο τοῦ ἀποστασίου τῆς μητρὸς ὑμῶν, ἐν ᾧ ἐξαπέστειλα αὐτήν; ἢ τίνι ὑπόχρεῳ πέπρακα ὑμᾶς; ἰδοὺ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν ἐπράθηται, καὶ ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν ἐξαπέστειλα τὴν μητέρα ὑμῶν· διότι ἦλθον, καὶ οὐκ ἦν ἄνθρωπος· ἐκάλεσα καὶ οὐκ ἦν ὁ ὑπακουσόμενος », καὶ τὰ ἑξῆς. Οἷς ἐπιλέγει· « Οἱ πορευόμενοι ἐν σκότει, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς φῶς, πεποίθατε ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου, καὶ ἀντιστηρίσασθε ἐπὶ τῷ θεῷ ὑμῶν. Ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς πῦρ καίετε, κατισχύσατε φλόγα. Πορεύεσθε τῷ φωτὶ τοῦ πυρὸς ὑμῶν καὶ τῇ φλογὶ ᾗ ἐξεκαύσατε. Δι´ ἐμὲ ἐγένετο ταῦτα ὑμῖν, ἐν λύπῃ κοιμηθήσεσθε», καὶ τὰ ἑξῆς. Οἷς ἐπιλέγει· « Ἀκούσατέ μου, ἀκούσατέ μου, λαός μου, καὶ οἱ βασιλεῖς πρός με ἐνωτίσασθε, ὅτι νόμος παρ´ ἐμοῦ ἐξελεύσεται, καὶ ἡ κρίσις μου εἰς φῶς ἐθνῶν. Ἐγγίζει ταχὺ ἡ δικαιοσύνη μου, καὶ ἐξελεύσεται ὡς φῶς τὸ σωτήριόν μου, καὶ ἐπὶ τὸν βραχίονά μου ἔθνη ἐλπιοῦσιν ».
 

31. DU MÊME.

La destruction de la gloire de Juda; la conversion des Gentils de l'idolâtrie et leur retour au Dieu de l'univers ; la destruction des cités des Juifs et leur incrédulité.

Le Seigneur des armées dit: « Il en sera de même que si l'on glane un épi dans la vallée fertile, où est abandonnée une paille, ou comme de deux ou trois olives abandonnées à l'arbre ou de quatre ou cinq oubliées à ses rameaux. Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, en ce jour l'homme espérera en celui qui l'a créé. Ses yeux se tourneront vers le saint d'Israël ; ils ne se lèveront plus vers les autels ni vers les idoles, ouvrages de ses mains ; alors ils ne regarderont plus les bois sacrés, ni les abominations ; vos villes seront abandonnées,comme elles le furent par les Amorrhéens et les Hévéens à l'approche des fils d'Israël; elles deviendront désertes, parce que vous avez abandonné Dieu, votre Sauveur, et vous ne vous êtes pas rappelé le Seigneur votre Dieu, aussi planterez*vous en vain; au jour où vous aurez planté, vous serez déçus ».

32. DU MÊME.

Les villes de la Judée sont détruites ; les nations se réjouiront en Dieu.

« Seigneur mon Dieu, je vous glorifierai ; je célébrerai votre nom, parce que vous avez consommé des prodiges, le dessein antique est véritable. Oui, Seigneur, parce que vous avez changé les cités en monceaux de ruines, leurs cités même fortifiées, pour que les fondements s'écroulent. La cité des impies ne sera plus rebâtie. Aussi vous bénira-t-on, car vous êtes le défenseur de toute cité pauvre, et la protection de celui que la misère rend pusillanime. Le Seigneur appellera toutes les nations à cette montagne ; elles boiront le vin de l'allégresse ; elles seront inondées de parfums sur cette montagne. Annoncez ces merveilles aux nations, car tel est le dessein de Dieu pour tous les peuples ; la mort engloutit en triomphant » (Is., XXV,8). Et encore : « Le Seigneur a essuyé les larmes de tous les yeux ; Dieu a enlevé l'opprobre du peuple de dessus la terre ; car c'est la bouche du Seigneur qui l'a prononcé

33. DU MÊME.

La promesse des faveurs divines à l'Église abandonnée autrefois des nations ; le désespoir des Juifs; leurs crimes et ta vocation des Gentils.

« Oubliez le passé, et ne vous rappelez plus les événements antiques , j'en prépare de nouveaux, qui vont éclater maintenant, vous les connaîtrez; je trouverai un chemin dans la solitude, et je ferai couler des fleuves dans les déserts sans eaux; les bêtes sauvages, les sirènes, les petits de l'autruche me béniront, parce que j'ai conduit dans la solitude une eau pour abreuver la race de mes élus. Le peuple que je me suis formé, racontera ma gloire. Ce n'est pas vous, ô Jacob que j'ai appelé; ô Israël, je ne vous ai pas fait servir, vous ne m'avez pas offert des holocaustes de vos troupeaux, et vous ne m avez pas glorifié en vos sacrifices ; vous ne m avez pas rendu hommage par vos présents; je ne vous ai pas fatigué à recueillir l'encens; vous n'avez pas eu à acheter les parfums ; je n'ai point désiré la graisse de vos victimes ; mais quand je vous guidais, vous vous abandonniez à l'iniquité et à l'injustice.» Le prophète ajoute : « Revenez à moi, et vous serez sauvé, peuple des extrémités de la terre ; je suis le Seigneur, et il n'y en a pas d'autre; je jure par moi-même, la justice sortira de ma bouche, et ma parole ne changera pas ; tout genou fléchira devant moi, et toute langue jurera par le Dieu véritable, et dira : la justice et la gloire reviendront au Seigneur, et tous ceux qui se séparent du Seigneur seront confondus » (ls., XLIII, 18).

34. DU MÊME.

L'avènement du Christ sur la terre, les crimes des Juifs, et la promesse des faveurs de Dieu à toutes les nations.

Voici ce que dit le Seigneur : « Quel est l'acte de répudiation par lequel j'ai abandonné ta mère? ou à quel débiteur t'ai-je vendu? tu as été vendu à tes péchés, et j'ai abandonné ta mère à les iniquités, aussi je suis venu et il ne se trouvait pas un homme ; j'ai appelé et personne pour entendre, » etc. (Is., XLV, 22). Le prophète ajoute : « Vous qui, privés de la lumière, marchez dans les ténèbres, espérez au nom du Seigneur, et appuyez-vous sur votre Dieu ; tous maintenant vous allumez des feux, et vous excitez la flamme : marchez à la lumière de vos feux et à la lueur de vos flammes, voilà mon œuvre contre vous. Vous dormirez dans la douleur, » et le reste. Il continue : « Écoutez, écoutez-moi ; mon peuple et ses rois, prêtez-moi l'oreille, la loi sortira de ma bouche, et ma justice sera la lumière des nations : le juste approche ; le Sauveur apparaîtra comme la lumière, et les nations espéreront en mon bras » (id., I, 1).

λεʹ.

 Ἐκ τοῦ αὐτοῦ·

« Μὴ οὐχὶ ἰσχύει ἡ χείρ μου τοῦ σῶσαι; ἢ ἐβάρυνεν τὸ οὖς αὐτοῦ τοῦ μὴ ἀκοῦσαι; ἀλλὰ τὰ ἁμαρτήματα ὑμῶν διίστησιν ἀνὰ μέσον ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ θεοῦ, καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀφ´ ὑμῶν τοῦ μὴ ἐλεῆσαι· αἱ γὰρ χεῖρες ὑμῶν μεμολυσμέναι αἵματι, καὶ οἱ δάκτυλοι ὑμῶν ἐν ἁμαρτίαις, τὰ δὲ χείλη ὑμῶν ἐλάλησεν ἀνομίαν, καὶ ἡ γλῶσσα ὑμῶν ἀδικίαν μελετᾷ. Οὐδεὶς λαλεῖ δίκαια, οὐδ´ ἔστιν ἡ κρίσις ἀληθινή· πεποίθασιν ἐπὶ ματαίοις, καὶ λαλοῦσι καινά, ὅτι κύουσι πόνον καὶ τίκτουσιν ἀνομίαν. ὠὰ ἀσπίδων ἔρρηξαν, καὶ ἱστὸν ἀράχνης ὑφαίνουσι, καὶ ὁ θέλων τῶν ὠῶν αὐτῶν φαγεῖν συντρίψας οὔριον εὗρε καὶ ἐν αὐτῷ βασιλίσκον. Ὁ ἱστὸς αὐτῶν οὐκ ἔσται εἰς ἱμάτιον, οὐδὲ μὴ περιβάλωνται ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῶν· τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἔργα ἀνομίας, οἱ δὲ πόδες αὐτῶν ἐπὶ πονηρίαν τρέχουσι, ταχινοὶ ἐκχέαι αἷμα, καὶ οἱ διαλογισμοὶ αὐτῶν διαλογισμοὶ ἀφρόνων. Σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, αἱ τρίβοι αὐτῶν διεστραμμέναι, ἃς διοδεύουσιν, καὶ οὐκ οἴδασιν εἰρήνην. Διὰ τοῦτο ἀπέστη ἡ κρίσις ἀπ´ αὐτῶν, καὶ οὐ μὴ καταλάβῃ αὐτοὺς δικαιοσύνη. Ὑπομεινάντων φῶς ἐγένετο αὐτοῖς σκότος, μείναντες αὐγὴν ἐν ἀωρίᾳ περιεπάτησαν. ψηλαφήσουσιν ὡς τυφλοὶ τοῖχον, καὶ ὡς οὐχ ὑπαρχόντων ὀφθαλμῶν ψηλαφήσουσι, πεσοῦνται ἐν μεσημβρίᾳ ὡς ἐν μεσονυκτίῳ, ὡς ἀποθνήσκοντες στενάξουσιν, ὡς ἄρκος καὶ περιστερὰ ἅμα πορεύσονται », καὶ τὰ ἑξῆς. Οἷς ἐπιλέγει· « Καὶ φοβηθήσονται οἱ ἀπὸ δυσμῶν τὸ ὄνομα κυρίου, καὶ οἱ ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου τὸ ὄνομα τὸ ἔνδοξον».

Ἀλλὰ γὰρ πλείστων ὅσων οὐσῶν περὶ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως προφητειῶν, ταῖς παρατεθείσαις μαρτυρίαις ἀρκεσθησόμεθα καὶ κατὰ καιρὸν αὖθις ἀναλαβόντες ἐξομαλίσωμεν, ἡγούμενοι τέως, δαψιλέσι ταῖς λέξεσι καὶ ταῖς ἀπὸ τούτων μαρτυρίαις κεχρημένοι, ἱκανῶς ἀποδεδειχέναι μηδὲν πλέον ἔχειν Ἰουδαίους τῶν λοιπῶν ἐθνῶν. Εἴτε γὰρ τῆς τοῦ θεοφιλοῦς Ἀβραὰμ εὐλογίας μόνους αὐτούς φασιν εἶναι κοινωνοὺς διὰ τὸ ἐξ αὐτοῦ κατάγειν τὸ γένος, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔθνεσι 〈ὁ θεὸς〉 τῆς ἴσης τῷ Ἀβραὰμ οὐ μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ Ἰσαὰκ καὶ τῷ Ἰακὼβ εὐλογίας μεταδώσειν ἐπήγγελται, διαρρήδην εὐλογηθήσεσθαι ὁμοίως αὐτοῖς πάντα τὰ ἔθνη προειπών, καὶ ὑπὸ μίαν καὶ τὴν αὐτὴν εὐφροσύνην τοῖς μακαρίοις καὶ θεοφιλέσι καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη ἀνακαλούμενος κατὰ τὸ « Εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ» καὶ « Ἄρχοντες λαῶν συνήχθησαν μετὰ τοῦ θεοῦ Ἀβραάμ»· εἴτε ἐπὶ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὡς ἂν αὐτοῦ γεγονότες κλῆρος, φρυάττονται, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ λοιπὰ ἔθνη βασιλεύσειν ὁ θεὸς θεσπίζεται, «εἴπατε» γάρ, φησίν, « Ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅτι κύριος ἐβασίλευσε», καὶ πάλιν « Ἐβασίλευσεν ὁ θεὸς ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη»· εἴτε ἐπὶ τὸ ἱερουργεῖν καὶ τῷ θεῷ λατρεύειν ἐξειλέχθαι αὐτοὺς φαῖεν, δεικτέον ὡς καὶ τοῖς ἔθνεσι τῆς ἴσης ὁ λόγος μεταδώσειν ἐπήγγελται θεραπείας, λέγων· « Ἐνέγκτε τῷ κυρίῳ αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, ἐνέ??ιαστήριον τῷ κυρίῳ ἐν χώρᾳ Αἰγύπτου, καὶ γνώσονται οἱ Αἰγύπτιοι τὸν κύριον, καὶ ποιήσουσι θυσίας, καὶ εὔξονται εὐχὰς τῷ κυρίῳ καὶ ἀποδώσουσιν ». Ἔνθα καὶ ἐπιστήσεις, ὡς ἐκτὸς τῆς Ἱερουσαλὴμ ἐπὶ τῆς Αἰγύπτου θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ συστήσεσθαι καὶ θύσειν αὐτόθι τοὺς Αἰγυπτίους καὶ εὔξεσθαι εὐχὰς καὶ ἀποδώσειν τῷ κυρίῳ προφητεύεται. Οὐ μόνον δὲ ἄρα ἐπὶ τῆς Αἰγύπτου, ἀλλὰ καὶ ἐπ´ αὐτῆς τῆς ἀληθοῦς Ἱερουσαλήμ, ἥτις ποτὲ αὕτη νοεῖται, πάντα τὰ ἔθνη καὶ αὐτοί γε οἱ πάντων δεισιδαιμονέστατοι Αἰγύπτιοι τὴν κατὰ διάνοιαν θεωρουμένην σκηνοπηγίαν ἑορτάσειν ὑπὸ τῆς προφητείας ἀνακαλοῦνται. Εἰ δὲ καὶ πάλαι πρότερον « Ἐγενήθη μερὶς κυρίου λαὸς αὐτοῦ Ἰακώβ, σχοίνισμα κληρονομίας αὐτοῦ Ἰσραήλ», ἀλλ´ ὕστερόν ποτε καὶ τὰ ἔθνη πάντα τῷ κυρίῳ δοθήσεσθαι κλῆρος εἴρηται, φήσαντος αὐτῷ τοῦ πατρός· « Αἴτησαι παρ´ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου»· καὶ γὰρ «κατακυριεύσειν » οὐ τῆς Ἰουδαίας ἀλλ´ « Ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης» καὶ « Περάτων τῆς οἰκουμένης» προφητεύεται, « Πάντα τε τὰ ἔθνη δουλεύσουσιν αὐτῷ, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς ». Τούτου δὲ ἦν αἴτιον τὸ γνωρίσαι 〈τὸν〉 τῶν ὅλων θεὸν «τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐνώπιον πάντων τῶν ἐθνῶν». Σεσημείωται δὲ ἡμῖν ἤδη πρότερον τὸ Ἰησοῦς ὄνομα εἰς τὴν Ἑλλήνων ἀπὸ τῆς Ἑβραίων μεταβαλλόμενον φωνῆς «σωτήριον» ἑρμηνεύεσθαι, ὡς μηδὲν ἕτερον εἶναι τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ ἢ τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ προσηγορίαν. Μαρτυρεῖ τούτῳ καὶ ὁ Συμεὼν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ, ὃς λαβὼν τὸ παιδίον, αὐτὸν δὴ τὸν Ἰησοῦν, μετὰ χεῖρας ἐπηύξατο· « Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ· ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν ». Αὐτὸ γοῦν τὸ σωτήριον καὶ ὁ ψαλμῳδὸς ἐδήλου λέγων· « Ἐγνώρισε κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ, ἐναντίον τῶν ἐθνῶν ἀπεκάλυψε τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ». Καὶ κατὰ τὸν Ἡσαΐαν τοῦτ´ αὐτὸ τὸ σωτήριον ἰδόντες πάντες ἄνθρωποι προσκυνήσειν λέγονται τῷ τῶν ὅλων θεῷ, τὸ σωτήριον αὐτοῦ τοῖς πᾶσιν ἀφθόνως κεχαρισμένῳ· καὶ προσκυνήσειν γε αὐτῷ, οὐκ ἐπὶ τῆς κάτω Ἱερουσαλὴμ τῆς κατὰ τὴν Παλαιστίνην, ἀλλ´ ἕκαστον « Ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, καὶ πάντας τοὺς ἐν ταῖς νήσοις τῶν ἐθνῶν »· ὅτε καὶ πληρωθήσεται τὸ φάσκον λόγιον « Ἐπικαλεῖσθαι πάντας» ἀνθρώπους οὐκ ἔτι τοὺς πατρῴους θεοὺς οὐδὲ τὰ εἴδωλα καὶ τοὺς δαίμονας, ἀλλὰ «τὸ ὄνομα κυρίου καὶ δουλεύειν αὐτῷ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα, ἐκ περάτων τε ποταμῶν Αἰθιοπίας προσοίσουσιν» αὐτῷ τὰς λογικὰς καὶ ἀναίμους «θυσίας» διὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ καινῆς διαθήκης, οὐκ ἐπὶ τῆς κάτω Ἱερουσαλήμ, οὐδ´ ἐν τῷ πρὸς ταύτῃ θυσιαστηρίῳ, ἀλλ´ ἐν τοῖς δηλουμένοις πέρασι τῆς Αἰθιοπίας ἀνενεχθησομένας. Εἰ δὲ καὶ μέγα τί ἐστιν λαὸν εἶναί τε καὶ χρηματίζειν θεοῦ καὶ ἕν γε τοῦτο τῶν μεγίστων θείων ἐπαγγελιῶν τυγχάνει τὸ ὑπ´ αὐτοῦ λέγεσθαι περὶ τῶν ἀξίων αὐτοῦ « Ἔσομαι αὐτῶν θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονται λαός μου», ἐσεμνύνετό τε πρὶν εἰκότως ὁ Ἰσραὴλ ἐπὶ τῷ ὡς μόνος λαὸς ὢν τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦτο τὸ ἀγαθὸν ἐπιδημήσας ὁ κύριος τοῖς ἔθνεσι χαριεῖσθαι ὑπισχνεῖται λέγων· « Ἰδοὺ ἐγὼ ἔρχομαι καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ σου, καὶ καταφεύξονται ἔθνη πολλὰ ἐπὶ τὸν κύριον, καὶ ἔσονται αὐτῷ εἰς λαόν ». Περὶ ὧν καὶ ἁρμόσει λέγεσθαι· « Καὶ ἐρῶ τῷ οὐ λαῷ μου, λαός μου εἶ σύ, καὶ αὐτὸς ἐρεῖ, κύριος ὁ θεός μου εἶ σύ».  Εἰ δὲ αὐτός ἐστιν καὶ οὐδ´ ἄλλος ὁ Χριστὸς ὁ « Ἐκ ῥίζης Ἰεσσαὶ» βλαστήσειν προφητευόμενος, καὶ τοῦτό γε καὶ αὐτοῖς Ἑβραίοις ἀνωμολόγηται, ὡς μηδένα μηδαμῶς περὶ τούτου γε ἀμφισβητεῖν, ὅρα ὅπως καὶ οὗτος ἀναστήσεσθαι ἐπὶ τὸ ἄρχειν οὐ τοῦ Ἰσραὴλ ἀλλὰ τῶν ἐθνῶν ἀναπεφώνηται, τά τε ἔθνη ἐλπίσειν ἐπ´ αὐτῷ, ἀλλ´ οὐχ ὅ γε Ἰσραὴλ λέλεκται, ἐπειδήπερ «αὐτὸς ἦν ἡ προσδοκία τῶν ἐθνῶν». Διὸ καὶ « Κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξοίσειν» λέγεται καὶ « εἰς φῶς ἐθνῶν» γενήσεσθαι, καὶ πάλιν « Ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσι», καὶ εἰς σωτηρίαν δοθήσεσθαι οὐ μόνοις Ἰουδαίοις ἀλλὰ καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις τοῖς ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. Διὸ καὶ εἴρηται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ καταπέμψαντος αὐτὸν πατρός· « Ἔδωκά σε εἰς διαθήκην γένους, εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ καταστῆσαι τὴν γῆν, καὶ κληρονομῆσαι κληρονομίας ἐρήμους». « Μαρτύριον δὲ τοῖς ἔθνεσί » φησιν, ὥστε πάντα τὰ ἔθνη τὰ μηδεπώποτέ τι περὶ Χριστοῦ μεμαθηκότα, γνόντα τὴν περὶ αὐτοῦ οἰκονομίαν, καὶ τίς ἦν ἐν αὐτῷ δύναμις, ἐπικαλέσασθαι αὐτόν, καὶ τοὺς μὴ πάλαι πρότερον εἰδότας αὐτὸν λαοὺς ἐπ´ αὐτὸν καταφεύξασθαι. Καὶ τί με δεῖ μηκύνειν τὸν λόγον, παρὸν ἐξ αὐτῶν τῶν προφητικῶν λέξεων, ὧν τε παρατέθειμαι καὶ ὧν ἐπὶ σχολῆς μνημονεύσω, ἐν ταῖς θείαις φερομένων γραφαῖς, ὅτῳ φίλον ἀναλέξασθαι τὰς προφητικὰς φωνάς, αὐτόθεν κατασιγάζειν τοὺς ἐκ περιτομῆς φάσκοντας μόνοις αὐτοῖς τὰς ἐπαγγελίας τοῦ θεοῦ δεδωρῆσθαι, ἡμᾶς δὲ τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν περιττοὺς εἶναι καὶ τῶν θείων ὑποσχέσεων ἀλλοτρίους.

Δέδεικται γὰρ ἔμπαλιν, ὡς τεθέσπιστο τὰ μὲν ἔθνη πάντα τῆς Χριστοῦ παρουσίας ἀπολαύ〈σ〉ειν, τὰ δ´ Ἰουδαίων πλήθη ἀποπεσεῖσθαι τῆς πρὸς τοὺς αὐτῶν προγόνους ἐπαγγελίας διὰ τὴν εἰς Χριστὸν αὐτῶν ἀπιστίαν, σπανίων ἐξ αὐτῶν εἰς τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν πιστευσόντων καὶ διὰ τοῦτο τῆς ἐπηγγελμένης πνευματικῆς ἀπολυτρώσεως δι´ αὐτοῦ τευξομένων· περὶ ὧν καὶ ὁ θαυμάσιος ἀπόστολος διδάσκει που λέγων· «Ἡσαΐας δὲ κραυγάζει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ· ἐὰν ᾖ ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, τὸ ὑπόλειμμα σωθήσεται· λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων, ὅτι λόγον συντετμημένον ποιήσει κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ καθὼς προεῖπεν Ἡσαΐας· εἰ μὴ κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν». Οἷς μεθ´ ἕτερα ἐπιφέρει λέγων· « Μὴ ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο· καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλίτης εἰμὶ ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ, φυλῆς Βενιαμίν. Οὐκ ἀπώσατο ὁ θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ, ὃν προέγνω. ἢ οὐκ οἴδατε ἐν Ἠλίᾳ τί λέγει ἡ γραφή, ὡς ἐντυγχάνει τῷ θεῷ, λέγων περὶ τοῦ Ἰσραήλ, κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν, τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου, τοῦ λαβεῖν αὐτήν; ἀλλὰ τί λέγει ὁ χρηματισμός; κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ. Οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατὰ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν».

Διὰ τούτων γὰρ ὁ ἀπόστολος σαφῶς ἐπὶ τῇ τοῦ παντὸς Ἰουδαίων ἔθνους ἀποπτώσει ἑαυτὸν καὶ τοὺς αὐτῷ παραπλησίους ἀποστόλους τε καὶ εὐαγγελιστὰς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν πάντας τε τοὺς ἔτι καὶ νῦν ἐξ Ἰουδαίων εἰς τὸν Χριστὸν πιστεύσαντας τὸ σπέρμα εἶναι διασαφεῖ τὸ ὑπὸ τοῦ προφήτου ὠνομασμένον κατὰ τὸ « Εἰ μὴ κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα ». Τοῦτο δὲ εἶναι καὶ τὸ ἐν ταῖς λοιπαῖς προφητείαις δηλούμενον ὑπόλειμμα τοῦ παντός, ὅπερ φησὶν « κατ´ ἐκλογὴν χάριτος» πεφυλάχθαι.

Περὶ οὗ ὑπολείμματος φέρε πάλιν τὰ ἀπὸ τῶν προφητῶν ἐξαπλώσωμεν, ὡς ἂν παρασταίη διὰ πλειόνων, ὅτι μὴ ἀδιακρίτως παντὶ τῷ Ἰουδαίων ἔθνει τὴν τοῦ Χριστοῦ παρουσίαν σωτήριον ἔσεσθαι ὑπέσχετο ὁ θεὸς ἀλλ´ ὀλίγοις 〈καὶ〉 κομιδῆ σπανίοις, τοῖς εἰς τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν πεπιστευκόσιν, ὥσπερ οὖν καὶ τὸ ἔργον ἀκολούθως ταῖς προρρήσεσιν ἐπηκολούθησεν.

suite

35. DU MÊME.

Les impiétés des Juifs et la destruction de leur religion ; la vocation des Gentils.

« Le bras du Seigneur ne peut-il pas sauver, et son oreille s'est-elle endurcie jusqu'à ne pas entendre? vos iniquités vous séparent de votre Dieu, et c'est à cause de vos péchés qu'il a détourné son visage de vous , pour ne pas faire miséricorde ; car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts d'iniquités. Vos lèvres ont proféré le mensonge, et votre langue se prépare à l'injustice ; nul ne fait entendre la vérité, et il n'y a pas de jugement équitable; ils se confient au néant et disent des choses vaines ; car ils conçoivent le travail et ils enfantent l'iniquité; ils ont rompu les œufs des aspics et tissu la toile des araignées. Celui qui veut manger de ces œufs, quand il les aura brisés, y trouvera une eau pure et au milieu un serpent; leurs toiles ne les vêtiront pas,et ils ne pourront s'envelopper de leurs œuvres ; leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité ; leurs pieds courent au mal ; ils sont prompts pour répandre le sang, leurs pensées sont des pensées vaines, le ravage et la désolation sont dans leurs voies, ces sentiers se recourbent qu'ils parcourent sans connaître la paix ; aussi l'équité s'est , éloignée d'eux, et la justice ne les connaît pas; ils ont attendu la lumière, les ténèbres les ont entourés, ils ont espéré l'éclat du jour, et ils ont marché dans l'obscurité de la nuit; de leurs mains ils ont cherché le mur comme les aveugles, et ils l'ont touché comme privés de la lumière. Ils tomberont en plein midi comme au milieu de la nuit; ils gémiront comme les mourants ; ils deviendront comme l'ours et la colombe,» etc.(Is., LIX ,l). Isaïe ajoute : « l'Occident craindra le nom du Seigneur, et l'Orient vénérera son nom glorieux. »

Sans extraire d'autres passages du grand nombre de semblables qui se trouvent dans les prophéties,nous nous arrêterons à ceux que nous venons de citer, et nous les expliquerons en leur lieu, persuadé que nous sommes que nous en avons assez avancé pour faire sentir que les Juifs n'ont rien de plus favorable que les nations ; car s'ils prétendent que seuls ils ont droit à la bénédiction d'Abraham, parce que c'est de lui qu'ils tirent leur origine, les Gentils n'ont-ils pas aussi la promesse non seulement delà bénédiction d'Abraham, mais aussi de celle d'Isaac et de Jacob. En effet, Dieu annonce clairement que les nations seront bénies comme les Juifs le furent, et invite à la joie que goûtèrent les bienheureux et fidèles patriarches, d'après ces paroles : « Nations, réjouissez-vous avec son peuple » ( Ps. XLVI, 10 ) ; et celles-ci : « Les princes des peuples se sont assemblés avec le Dieu d'Abraham... » Se glorifient-ils d'être héritiers du royaume de Dieu? mais il est prédit que Dieu régnera sur les nations. « Annoncez aux nations, dit le prophète, que le Seigneur a régné » (Id,. XCV, 10). Et ailleurs : « Dieu a régné sur les nations » (Id.,. XLVI, 9). Se vantent-ils d'avoir été choisis pour exercer les fonctions du sacerdoce et du culte de Dieu, il sera facile d'établir que la parole divine promet aux Gentils un semblable ministère, quand elle dit : « Apportez au Seigneur, familles des peuples, apportez au Seigneur la gloire et la vénération, immolez des victimes et entrez en son sanctuaire » (Ps, XCV,  8 ). Vous y pourrez joindre aussi celte prophétie d'Isaïe : « Sur la terre d'Égypte il s'élèvera un autel ; les Égyptiens reconnaîtront le Seigneur; ils offriront leurs sacrifices; ils feront des vœux au Seigneur, et il les accompliront » (Is., XIX, 19). Or, remarquez ici que le prophète dit que hors de Jérusalem et sur la terre d'Égypte on élèvera un autel au Seigneur; que les Égyptiens sacrifieront sur cet autel; qu'ils y formeront des vœux et qu'ils les accompliront : et même, ce ne sera pas seulement sur cette terre, mais encore dans la vraie Jérusalem, quelle qu'elle soit, que les nations et les Égyptiens eux-mêmes, peuple le plus attaché au culte des idoles, sont invités par la prophétie à célébrer la fête des tabernacles, dont il faut chercher le sens, non dans les paroles, mais dans la pensée qui les a suggérées. Si Jacob fut jadis le peuple de Dieu, et Israël la part de son héritage, un jour viendra où toutes les nations seront données au Seigneur comme héritage, car le Père a dit au Fils : Demandez-moi, et je vous donnerai les nations en héritage (Ps. XXVIII). Et le prophète ne fait-il pas entendre que sa puissance ne s'étendra pas seulement sur la Judée, mais encore d'une mer à l'autre, et jusqu'aux extrémités de la terre : Toutes les nations lui seront soumises, dit-il, et en lui seront bénies les tribus de la terre. Cette bénédiction se répandit sur elles parce que Dieu manifesta son salut à toutes les nations. Déjà nous avons fait sentir que le nom de Jésus traduit de l'hébreu en grec exprime salut, de sorte que le nom de notre Sauveur Jésus-Christ n'est autre que le salut de Dieu. Le saint vieillard Siméon l'atteste, puisque ayant pris entre ses bras le petit enfant Jésus, il dit : « Maintenant, Seigneur, vous laisserez aller votre serviteur en paix, selon votre parole. Car mes yeux ont vu votre salut, que vous, avez préparé devant la face de tous les peuples, pour être la lumière qui éclairera toutes les nations » (Luc, I, 29). L'auteur des psaumes fait connaître ce salut, quand il dit :« Le Seigneur a révélé son salut ; il a manifesté sa justice aux yeux des nations » {Ps. XCVII,2). Suivant Isaïe, à la présence de celui qui est leur salut, tous les nommes s'humilieront devant le Dieu de l'univers qui doit . leur donner son salut; et ils se prosterneront devant lui, non pas dans celte Jérusalem terrestre de la Palestine, mais chacun en son pays, même ceux des lies des nations. Lorsque sera accomplie la prophétie,les hommes n'invoqueront plus les dieux de leurs pères, ni les idoles où les démons, mais le nom du Seigneur, qu'ils serviront dans un saint accord, aux extrémités mêmes des fleuves de l'Éthiopie. On offrira à sa gloire des hosties d'intelligence non sanglantes, suivant la nouvelle alliance établie par le Christ, non pas dans la Jérusalem terrestre, ni sur l'autel qui est élevé en son sein, mais aux extrémités de l'Éthiopie.

S'il est honorable d'être le peuple de Dieu et de passer pour tel, et que la plus grande des promesses divines soit celle qui est adressée à ceux qui en seront dignes : « Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple » (Jer., XXIV, 7); Israël a conçu d'abord une juste satisfaction d'être le seul peuple de Dieu ; mais le Seigneur étant descendu sur la terre a promis le même bonheur aux nations, lorsqu'il leur dit:« Je viens moi-même habiter au milieu de vous. Plusieurs peuples recourront au Soigneur, et formeront son peuple » (Zach., II, 11 ). C'est de cette nation nouvelle qu'il est dit avec une si grande justesse : « Et je dirai à celui qui n'était pas mon peuple : Vous êtes mon peuple. Et il me dira : Vous êtes le Seigneur mon Dieu »(Osée, II, 24). Si notre Dieu est vraiment le Christ qui devait sortir de la tige de Jessé, comme les Juifs l'avouent, de sorte que l'on ne peut hésiter davantage, remarquez qu'il est annoncé comme le chef qui doit s'élever pour commander non plus à Israël, mais aux nations, et qu'il est dit des nations et non pas d'Israël,qu'elles espèreront en lui, car il est leur attente; aussi le prophète dit de lui qu'il donnera la sagesse aux nations, qu'il sera leur lumière ; que les nations espèreront en son nom ; enfin qu'il sera le salut non seulement des Juifs, mais aussi de tous les hommes, jusqu'aux extrémités de la terre. Aussi le père qui l'a envoyé sur la terre, lui dit-il . « Je vous ai envoyé pour établir l'alliance avec votre race pour être la lumière des nations, pour renouveler la terre, et recueillir les héritages abandonnés. »

Il avertit ainsi le monde que toutes les nations qui d'abord ne savaient rien du Christ, dès qu'elles connaîtront sa loi et sa puissance , invoqueront son nom; que les peuples qui l'ignoraient autrefois accourront à lui. Mais pourquoi s'appesantir davantage sur ce sujet? Ces paroles des prophètes, celles que nous emprunterons plus tard aux saints livres où l'on peut recueillir ces prophéties, nous donnent la facilité de fermer la bouche aux enfants circoncis, lorsqu'ils prétendent qu'ils sont les seuls héritiers des promesses, et que nous, les élus des nations, nous sommes bien  inférieurs à eux , et entièrement étrangers à ces mêmes promesses. Nous avons au contraire montré plus haut qu'il fut prédit que toutes les nations jouiraient des bienfaits de l'avènement du Christ, et que le grand nombre des Juifs seraient frustrés des promesses faites à leurs ancêtres en punition de leur manque de foi dans le Christ, tandis que parmi eux quelques rares fidèles suivraient la croyance de notre Sauveur et Seigneur Jésus, et jouiraient par là de la rédemption spirituelle prédite depuis longtemps. C'est ce que nous apprend le divin apôtre, quand il dit : « Pour Israël, Isaïe s'écrie : Quand le nombre des enfants d'Israël serait égal à celui du sable de la mer, les restes seulement seraient sauvés.  Le Seigneur dans sa justice réduira son peuple à un petit nombre, parce que le Seigneur fera sur la terre un grand retranchement. » Et selon ce qu'Isaïe avait dit auparavant : « Si le Seigneur des armées ne nous avait laissé quelque reste de notre peuple , nous serions devenus semblables à Sodome et à Gomorrhe » (Rom. , IX, 27). Après ces paroles et d'autres encore, l'Apôtre ajoute : « Dieu a-t-il rejeté son peuple? non sans doute; car je suis moi-même de la race d'Abraham et de la tribu de Benjamin.» Dieu n'a pas rejeté son peuple qu il a connu dans sa prescience. Ne savez-vous que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il invoque Dieu contre Israël : « Seigneur, ils ont tué vos prophètes; ils ont renversé vos autels; je suis demeuré seul, et ils ne cherchent qu'à m'ôter la vie.» Mais qu'est-ce que Dieu lui répond? « Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal » (Rom., II, 1). Ainsi donc même en ce temps, Dieu a fait un choix par sa grâce.

Par ces paroles l'Apôtre fait clairement entendre qu'après la ruine générale de la nation juive, c'est lui-même, ce sont les autres apôtres et les évangélistes de notre Sauveur, ce sont les Juifs qui ont cru et qui croient aujourd'hui encore en Jésus-Christ, qui forment cette semence précieuse désignée par le prophète en ces termes : « Si le Seigneur des armées n'avait réservé quelques restes de notre peuple, nous serions devenus semblables à Sodome et à Gomorrhe.»  Il montre ici qu'il faut entendre dans les autres prophéties par les restes du tout préservés par le choix, de la grâce.

Nous allons donc maintenant développer les oracles des prophètes sur ce reste préservé, afin qu'on soit plus convaincu que la promesse du salut par l'avènement du Christ ne fut pas faite indistinctement à toute la nation juive, mais à ce petit nombre de fidèles qui crurent en notre Sauveur et Seigneur Jésus, comme l'événement l'a prouvé.

suite