Eusèbe de Césarée : Démonstration évangélique

EUSÈBE DE CÉSARÉE

DÉMONSTRATION ÉVANGÉLIQUE - Εὐαγγελικῆς Ἀποδείξεως Βιβλίον...

LIVRE III. chapitres I à IV

LIVRE II chaoitre IV - LIVRE III chapitres V à VI

 

EUSÈBE

 DÉMONSTRATION ÉVANGÉLIQUE

LIVRE IΙI

Εὐαγγελικῆς Ἀποδείξεως Βιβλίον γʹ.
 

 

Λόγος γʹ.

 

Τῶν προλεγομένων εἰς τὴν εὐαγγελικὴν ἀπόδειξιν αὐτάρκως μοι γεγυμνασμένων, ἀποδεδειγμένου τε τοῦ τρόπου τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν εὐαγγελικῆς διδασκαλίας, τῆς τε αἰτίας ἀποδοθείσης δι´ ὧν τὰ Ἰουδαίων ἀσπασάμενοι λόγια τὸν κατ´ αὐτοὺς βίον παρῃτησάμεθα, καὶ ἔτι πρὸς τούτοις συστάντος, ὡς αἱ προφητικαὶ παρ´ αὐτοῖς γραφαί, προλαβοῦσαι τὸ μέλλον, τῆς ἡμετέρας διὰ Χριστοῦ γενομένης κλήσεως ἐμνημόνευσαν, δι´ ὃ καὶ ὡς οἰκείων ἀλλ´ οὐκ ἀλλοτρίων αὐτῶν μεταποιούμεθα· καλεῖ δὴ καιρὸς ἐπ´ αὐτὴν ἐμβάντα τὴν ὑπόθεσιν ἄρξασθαι τῶν ἐπηγγελμένων. τίνα δὲ ἦν ταῦτα ἀλλ´ ἢ τὰ περὶ τῆς κατὰ τὸν ἄνθρωπον οἰκονομίας Ἰησοῦ τοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ, αἵ τε τῶν παρ´ Ἑβραίοις προφητῶν περὶ τῆς κατ´ αὐτὸν θεολογίας διδασκαλίαι, καὶ αἱ περὶ τῆς εἰς ἀνθρώπους ἐπιφανείας αὐτοῦ προρρήσεις, ἃς αὐτῷ μόνῳ ἐφαρμόζειν ἐξ ἐναργῶν τῶν ἀποτελεσμάτων αὐτίκα μάλα παραστήσομεν, πρῶτον ἀναγκαίως ἐκεῖνο θεωρήσαντες, ὅπως οἱ προφῆται τὴν τοῦ εὐαγγελίου μνήμην ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ προελάμβανον.

αʹ.

Ὅπως οἱ παρ´ Ἑβραίοις προφῆται τὸ εὐαγγέλιον ἐκήρυττον.

Τοῦ δηλωθέντος μάρτυς ἂν εἴη ῥήμασιν αὐτοῖς Ἡσαΐας, ἐκ προσώπου τοῦ Χριστοῦ κεκραγώς· « Ππνεῦμα κυρίου ἐπ´ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, ἀπέσταλκέν με κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν », ἥντινα προφητείαν ὁ σωτὴρ ἡμῶν ἐν τῇ συναγωγῇ ποτε διελθὼν ἐπὶ τοῦ πλήθους τῶν Ἰουδαίων, « Πτύξας τὸ βιβλίον » εἶπεν· « σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν ». Καὶ δὴ ἐνθένδε ἀρξάμενος τῆς οἰκείας διδασκαλίας πτωχοῖς εὐηγγελίζετο, τῶν παρ´ αὐτῷ μακαρισμῶν προτάττων »μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν«. Ἀλλὰ καὶ τοῖς ὑπὸ πνευμάτων πονηρῶν ὀχλουμένοις, ὑπό τε δαιμόνων τρόπον αἰχμαλώτων πάλαι πρότερον κεκρατημένοις, τὴν ἄφεσιν προεκήρυττε, τοὺς πάντας εἰς ἐλευθερίαν καὶ λύσιν τῶν ἀπὸ κακίας δεσμῶν ἀνακαλούμενος δι´ ὧν ἔφασκεν· « Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς ». Καὶ τυφλοῖς δὲ τὴν ἀνάβλεψιν παρεῖχεν, τοῖς τὰς ὄψεις τοῦ σώματος διεφθαρμένοις τὸ βλέπειν δωρούμενος, κατὰ διάνοιαν τοῖς πάλαι περὶ τὴν ἀλήθειαν ἀμβλυωποῦσι τὸ φῶς τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας παρέχων ὁρᾶν.

Τὸν μὲν οὖν Χριστὸν ἐν πρώτοις αὐθέντην καὶ ἀρχηγὸν ἔσεσθαι τῆς εὐαγγελικῆς πραγματ〈ε〉ίας ἡ παρατεθεῖσα προφητεία παρίστησιν, μετὰ δὲ αὐτὸν τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως ὑπηρέτας ἔσεσθαι τοὺς αὐτοῦ μαθητὰς θεσπίζει ὁ αὐτὸς λέγων προφήτης· « Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων ἀγαθὰ » ἢ « Τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην ». Ἔνθα σφόδρα ἀπηκριβωμένως ὡραίους ἔφησεν ἔσεσθαι τοὺς πόδας τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ τοῦ Χριστοῦ ἀγαθά. Πῶς γὰρ οὐκ ἔμελλον ὡραῖοι ἔσεσθαι οἱ ἐν ὀλίγῳ καὶ βραχεῖ χρόνῳ τὴν πᾶσαν περιδραμούμενοι οἰκουμένην καὶ πάντα τόπον πληρώσοντες τῆς περὶ τοῦ σωτῆρος τοῦ κόσμου θεοσεβοῦς διδασκαλίας; ὅτι δὲ μὴ ῥήμασιν ἀνθρωπίνοις ἐκέχρηντο εἰς πειθὼ τῶν ἀκροωμένων, θεοῦ δὲ δύναμις ἦν ἡ συνεργοῦσα αὐτοῖς ἐν τῷ εὐαγγελικῷ κηρύγματι, ἄλλος πάλιν προφήτης ἀναφωνεῖ· « Κύριος δώσει ῥῆμα τοῖς εὐαγγελιζομένοις δυνάμει πολλῇ ». Καὶ πάλιν ὁ Ἡσαΐας· « Ἐπ´ ὄρος ὑψηλὸν ἀνάβηθι ὁ εὐαγγελιζόμενος Σιών, ὕψωσον τῇ ἰσχύϊ τὴν φωνήν σου, ὁ εὐαγγελιζόμενος Ἱερουσαλήμ· ὑψώσατε, μὴ φοβεῖσθε· εἶπον ταῖς πόλεσιν Ἰούδα, ἰδοὺ ὁ θεὸς ἡμῶν. ἰδοὺ κύριος μετὰ ἰσχύος ἔρχεται, καὶ ὁ βραχίων μετὰ κυρίας· ἰδοὺ ὁ μισθὸς αὐτοῦ μετ´ αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ ἐναντίον αὐτοῦ. Ὡς ποιμὴν ποιμανεῖ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ βραχίονι αὐτοῦ συνάξει ἄρνας καὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσας παρακαλέσει ».

Ταῦτα δὲ ὁποίας ἔχεται διανοίας, ὁδῷ προϊόντες κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν εἰσόμεθα διδασκαλίαν. Πλὴν ἀλλὰ πέφανται τὸ εὐαγγέλιον καὶ τοὔνομα δὲ τοῦ εὐαγγελίου διὰ τῶν προφητικῶν φωνῶν μεμαρτυρημένον, ἔχεις τε λευκὰς καὶ ἐναργεῖς ἀποδείξεις, ἐκ τίνος μὲν ἄρξεται τὸ εὐαγγέλιον, ὅτι δὴ ἐξ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, δι´ ὧν τε κηρυχθήσεται, ὅτι διὰ τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ποίᾳ δυνάμει κρατήσει, ὅτι μὴ ἀνθρωπείᾳ· ὃ δὴ καὶ αὐτὸ συνέστη διὰ τοῦ « Κύριος δώσει ῥῆμα τοῖς εὐαγγελιζομένοις δυνάμει πολλῇ ». τί δὴ οὖν λείπεται ἐπὶ τούτοις ἢ ἐκ πολλῶν ὀλίγα προλαβεῖν τῶν παρ´ Ἑβραίοις ἀνέκαθεν περὶ τοῦ Χριστοῦ προφητευομένων, ὡς ἂν εἰδῇς, τίνα ἔσεσθαι τὸ εὐαγγέλιον ἐν ὑστέροις καιροῖς εὐηγγελίζετο, ὁμοῦ τε τῶν προφητῶν τὸ θαῦμα τῆς τῶν μελλόντων προγνώσεως, καὶ τῶν προρρήσεων τὰ ἀποτελέσματα, ὅπως ἐπὶ τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ συνίσταται πεπληρωμένα;


 

LIVRE TROISIEME.

PRÉFACE.

Après ayoir longuement établi ce qui devait précéder la démonstration évangélique, et développé le caractère de la doctrine de notre Sauveur, ainsi que les motifs qui nous ont porté à ne pas embrasser les observances des Juifs, quoique nous ayons reçu leurs livres sacrés; après avoir montré que les prophéties qu'ils gardent entre leurs mains ont prédit notre vocation, et que c'est pour cela qye nous les avons reçues comme nous étant propres; il est temps d'aborder notre sujet, et de commencer ce que nous avons promis. Le but que nous nous étions proposé était de faire connaître l'humanité de Jésus, le Christ de Dieu, ce que les prédictions des prophètes nous apprennent de son origine divine, et les promesses de son avènement. Nous prouverons par les événements que ces promesses ne peuvent se rapporter qu'à lui, après avoir montré d'abord, comme il est nécessaire, que les prophètes ont parlé de l'Evangile du Christ.

CHAPITRE PREMIER.

Les prophètes ont parlé de l'Evangile en annonçant le Christ.

Isaïe l'atteste par ses paroles quand il dit du Christ qu'il figure : « l'Esprit du Seigneur repose sur moi : aussi il m'a oint, il m'a envoyé évangéliser les pauvres, annoncer aux captifs la liberté, et aux aveugles la lumière.» C'est de ce passage que notre Sauveur, paraissant dans une synagogue devant la multitude des Juifs, dit, enfermant le saint livre : « Aujourd'hui cette prophétie s'est accomplie à vos yeux.» Commençant alors ses prédications divines, il annonça ses béatitudes en mettant les pauvres au premier rang : Bienheureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux; à ceux qu'obsédaient les esprits immondes et qui depuis longtemps étaient esclaves de la tyrannie des démons , il annonça leur affranchissement, et il les appela tous à la liberté ét à la délivrance des chaînes qui les retenaient captifs, en disant: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes accablés, et je vous soulagerai. » Il rendit la vue aux aveugles; il accordait ce bienfait à ceux dont les yeux du corps étaient sans action, pour faire comprendre qu'il donnerait la faculté de voir la lumière de la vérité aux hommes qui ne pouvaient la saisir autrefois.

Cette prophétie montre donc que le Christ sera l'auteur et le docteur de l'Evangile: elle désigne ensuite ses disciples comme les ministres, après lui, de la rédemption du monde : « Qu'ils sont beaux, dit-il, les pieds de ceux qui nous annoncent le bonheur, qui apportent la paix!» Ils doivent être beaux les pieds des prédicateurs des bienfaits du Christ ; comment ne le seraient pas les pieds de ceux qui parcoururent l'univers en si peu de jours , et le remplirent de la sainte science de la religion du Christ ! Ce ne fut pas l'éloquence humaine qui leur gagna les peuples; mais la puissance de Dieu, qui concourait avec eux la prédication de l'Evangile, ainsi que le dit le roi prophète (Ps. LVII, 12) : « Le Seigneur conférera sa parole à ses évangélistes, avec une grande puissance; » et, comme dit lsaïe: (Is.., XL, 9): « Montez sur une montagne élevée, vous qui évangélisez Sion. Elevez la voix avec force, vous qui évangélisez Jérusalem; criez plus haut, ne craignez pas. Dites aux villes de Juda, voici votre Dieu ; voici que le Seigneur vient avec sa puissance ; son bras signale sa force, le prix de sa victoire est en ses mains et ses œuvres le précèdent; il dirigera son troupeau comme un pasteur attentif; il pressera ses agneaux entre ses bras, et il soulagera lui-même les brebis pleines

Lorsque nous aurons pénétré davantage la doctrine de la nouvelle alliance, nous apprécierons le sens de ces paroles : déjà elles révèlent l'Evangile futur, et le nom même de l'Evangile. Nous y voyons clairement encore son auteur le Christ de Dieu, ses hérauls, les apôtres du Christ, et cette puissance surnaturelle qui assure son triomphe, et qu'établissent aussi ces paroles :«Le Seigneur conférera sa parole à ses évangélislei avec une grande puissance. » Que reste-t-il maintenant sinon de choisir dans les livres des Juifs quelques passages des antiques prophéties afin de vous faire connaître les prédictions qui annoncèrent l'Evangile pour l'avenir, l'admirable lumière qui éclaira les prophètes sur les événements futurs et l'exécution des oracles qui eurent leur accomplissement en notre Sauveur et Seigneur Jésus, le Christ de Dieu.

βʹ. Ὅπως περὶ τοῦ Χριστοῦ προανεφώνουν.

Πρῶτος προφητῶν Μωσῆς ἕτερον προφήτην ὅμοιον αὐτῷ ἀναστήσεσθαι εὐαγγελίζεται. Ἐπειδὴ γὰρ ἡ κατ´ αὐτὸν νομοθεσία μόνῳ τῷ Ἰουδαίων προσῆκεν ἔθνει, καὶ τούτῳ ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας γῆς ἢ ἀμφὶ ταύτην οὐχὶ δὲ καὶ τῷ πορρωτάτω τῆς ἀλλοδαπῆς διατρίβοντι (... Συνῶπται διὰ τῶν πρόσθεν ἡμῖν γεγυμνασμένων), χρῆν δὲ δήπου τὸν μὴ μόνον Ἰουδαίων θεὸν ἀλλὰ καὶ ἐθνῶν καὶ τὰ πᾶσι τοῖς ἔθνεσι λυσιτελῆ πρὸς τὴν αὐτοῦ γνῶσίν τε καὶ εὐσέβειαν παρασχεῖν τῷ βίῳ, εἰκότως προφήτην ἕτερον κατ´ οὐδὲν ἀποδέοντα τῆς κατ´ αὐτὸν οἰκονομίας ἐκ τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους ἀναστήσειν διὰ χρησμοῦ θεσπίζει, τοῦτον εἰρηκότος αὐτοῦ τοῦ θεοῦ τὸν τρόπον· « Προφήτην ἀναστήσω αὐτοῖς ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ὥσπερ σέ, καὶ δώσω τὸ ῥῆμά μου ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ λαλήσει αὐτοῖς καθ´ ὅ τι ἂν ἐντείλωμαι αὐτῷ. Καὶ ὁ ἄνθρωπος ὃς ἐὰν μὴ ἀκούσῃ τῶν λόγων αὐτοῦ, ὅσα ἂν λαλήσῃ ὁ προφήτης ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ἐκδικήσω ἐξ αὐτοῦ ». τὰ ὅμοια δὲ καὶ αὐτὸς ὁ Μωσῆς, πρὸς τὸν λαὸν διερμηνεύων τὸ τοῦ θεοῦ λόγιον, φησίν· « Προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμὲ ἀναστήσει κύριος ὁ θεός, αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ᾐτήσω παρὰ κυρίου τοῦ θεοῦ ἐν Χωρὴβ τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐκκλησίας ». Ἆρ´ οὖν οἱ μετὰ Μωσέα προφῆται, Ἡσαΐας, φέρε, ἢ Ἱερεμίας ἢ Ἰεζεκιὴλ ἢ Δανιὴλ ἤ τις ἕτερος τῶν δώδεκα Μωσεῖ κατέστη παραπλήσιος νομοθέτης; οὐδαμῶς. Ἀλλὰ τὰ ὅμοιά τις ἐκείνων Μωσεῖ διαπέπρακται; οὐκ ἔστιν εἰπεῖν. Ἕκαστος γοῦν αὐτῶν ἀπὸ 〈τοῦ〉 πρώτου καὶ εἰς τὸν τελευταῖον ἐπὶ Μωσέα τοὺς ἀκροωμένους ἀνέπεμπον, καὶ τόν γε κατὰ τοῦ λαοῦ ἔλεγχον διὰ τὰς παραβάσεις τοῦ Μωσέως ἐποιοῦντο νόμου, προύτρεπόν τε οὐδὲν ἄλλο ἢ τῶν παρὰ Μωσεῖ νενομοθετημένων ἐξέχεσθαι.

Οὐδένα γοῦν ... τούτων ὅμοιον· Μωσῆς δὲ περὶ ἑνὸς ὡρισμένως ἀναφωνεῖ. τίνα τοίνυν ὁ χρησμὸς θεσπίζει Μωσεῖ παραπλήσιον ἔσεσθαι προφήτην ἢ μόνον τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν τὸν Χριστόν; ὅπως δὲ τοῦτ´ εἴρηται διασκέψασθαι ἀναγκαῖον. Μωσῆς πρῶτος ἡγήσατο τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους, εὑρών τε αὐτοὺς τῇ κατὰ Αἰγυπτίους πολυθέῳ πλάνῃ προσέχοντας, πρῶτος μὲν ταύτης ἀπέστρεψεν, ἀπαραιτήτοις τιμωρίαις ἀπαγορεύσας εἰδωλολατρεῖν· πρῶτος δὲ αὐτοῖς καὶ τὴν περὶ μοναρχίας θεολογίαν κατήγγειλεν, τὸν τῶν ἁπάντων δημιουργὸν καὶ ποιητὴν μόνον παραγγείλας σέβειν· πρῶτος δὲ καὶ ἀγωγήν τινα θεοσεβοῦς βίου τοῖς αὐτοῖς διαταξάμενος νομοθέτης αὐτοῖς εὐσεβοῦς πολιτείας πρῶτος καὶ μόνος ἀποδέδεικται. Ἀλλὰ καὶ Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς Μωσεῖ παραπλησίως καὶ πολὺ κρειττόνως πρῶτος τῆς κατ´ εὐσέβειαν διδασκαλίας τοῖς λοιποῖς ἔθνεσι καθηγήσατο, καὶ πρῶτος ἀνατροπὴν τῆς καθ´ ὅλην τὴν οἰκουμένην εἰδωλολατρείας εἰργάσατο· πρῶτός τε τὴν ἑνὸς τοῦ παμβασιλέως θεοῦ γνῶσίν τε καὶ εὐσέβειαν πᾶσιν ἀνθρώποις προυβάλετο, καινοῦ τε βίου καὶ πολιτείας θεοσεβέσι προσηκούσης πρῶτος εἰσαγωγεὺς καὶ νομοθέτης ἀποδέδεικται. Καὶ τὰ λοιπὰ δὲ τὰ περὶ κόσμου γενέσεως, καὶ τὰ περὶ ψυχῆς ἀθανασίας, καὶ ὅσα ἄλλα φιλόσοφα δόγματα πρῶτος Μωσῆς τῷ Ἰουδαίων παρέδωκεν ἔθνει, ταῦτα θεοπρεπέστερον πρῶτος τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς διὰ τῶν αὐτοῦ μαθητῶν κατήγγειλεν. Ὥστε Μωσέα μὲν εἰκότως πρῶτον καὶ μόνον εὐσεβείας νομοθέτην ἀνηγορεῦσθαι Ἰουδαίων, Ἰησοῦν δὲ τὸν Χριστὸν τῶν ἐθνῶν ἁπάντων, κατὰ τὴν φήσασαν περὶ αὐτοῦ προφητείαν· « Κατάστησον, κύριε, νομοθέτην ἐπ´ αὐτούς, γνώτωσαν ἔθνη ὅτι ἄνθρωποί εἰσιν  ». Πάλιν Μωσῆς θαυμασίοις ἔργοις καὶ παραδοξοποιίαις τὴν πρὸς αὐτοῦ καταγγελθεῖσαν εὐσέβειαν ἐπιστώσατο. Ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ Χριστὸς ταῖς ἀναγράπτοις θαυματουργίαις πρὸς πίστιν τῶν ὁρώντων κεχρημένος τὰ καινὰ τῆς εὐαγγελικῆς διδασκαλίας αὐτοῦ μαθήματα συνεστήσατο. Πάλιν Μωσῆς ἐκ πικρᾶς τῆς ὑπ´ Αἰγυπτίοις δουλείας τὸ Ἰουδαίων ἔθνος εἰς ἐλευθερίαν μετεστήσατο. Καὶ Ἰησοῦς δὲ ὁ Χριστὸς ἐκ τῆς ὑπὸ τοῖς πονηροῖς δαίμοσι δυσσεβοῦς καὶ Αἰγυπτιακῆς εἰδωλολατρείας εἰς ἐλευθερίαν τὸ πάντων ἀνθρώπων γένος ἀνεκαλέσατο. Πάλιν Μωσῆς γῆν ἁγίαν καὶ θεοφιλῆ βίον ἐν ταύτῃ 〈καὶ〉 μακαριστὸν τοῖς τὸν νόμον φυλάξασιν ἐπηγγείλατο ὡσαύτως δὲ καὶ Ἰησοῦς ὁ Χριστός, »μακάριοι«, φησίν, »οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν«, πολὺ κρείττονα γῆν, ἀληθῶς ἁγίαν καὶ θεοφιλῆ, οὐχὶ τὴν ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας (ὅτι μηδὲν τῆς λοιπῆς αὕτη διενήνοχεν), ἀλλὰ τὴν κατ´ οὐρανὸν ψυχαῖς φιλοθέοις προσήκουσαν τοῖς κατορθοῦσι τὸν πρὸς αὐτοῦ κατηγγελμένον βίον ὑποσχόμενος· ὃ δὴ καὶ παριστὰς λευκότερον, τοῖς πρὸς αὐτοῦ μακαριζομένοις βασιλείαν οὐρανῶν κατήγγειλε. Καὶ ἄλλας δὲ πράξεις εὕροις 〈ἂν〉 ὑπὸ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν κρείττονι ἢ κατὰ Μωσέα δυνάμει γεγονυίας, παραπλησίας γε μὴν αἷς καὶ ὁ Μωσῆς διεπράξατο. Οἷον, ὡς ἐπὶ παραδείγματος, Μωσῆς ἐφεξῆς τεσσαράκοντα ἡμέρας ἐνήστευσεν, ὡς ἡ γραφὴ μαρτυρεῖ, λέγουσα »καὶ ἦν ἐκεῖ Μωσῆς ἔναντι κυρίου τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ τεσσαράκοντα νύκτας, ἄρτον οὐκ ἔφαγεν, καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιεν«, ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ Χριστός. Γέγραπται γοῦν· « Καὶ ἤγετο εἰς τὴν ἔρημον τεσσαράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου, καὶ οὐδὲν ἔφαγεν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ». Καὶ πάλιν Μωσῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ τροφὰς τῷ λαῷ παρέσχε. Λέγει δ´ οὖν ἡ γραφή· « Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν ἄρτους ἐκ τοῦ οὐρανοῦ », καὶ μετ´ ὀλίγα· « Ἐγένετο καταπαυομένης τῆς δρόσου κύκλῳ τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἰδοὺ ἐπὶ πρόσωπον τῆς ἐρήμου λεπτὸν ὡσεὶ κόριον λευκόν, ὡσεὶ πάγος ἐπὶ τῆς γῆς ». Καὶ ὁ σωτὴρ δὲ καὶ κύριος ἡμῶν ὡσαύτως φησὶν πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ μαθητάς· « Τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβετε; Οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε; Οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ τῶν τετρακισχιλίων καὶ πόσας σπυρίδας ἐλάβετε; » Πάλιν Μωσῆς διὰ μέσης τῆς θαλάσσης διῆλθε καὶ τὸν λαὸν ὡδήγησε. Λέγει δ´ οὖν ἡ γραφή· « Ἐξέτεινε Μωσῆς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ὑπήγαγεν κύριος τὴν θάλασσαν ἀνέμῳ νότῳ βιαίῳ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἐποίησεν τὴν θάλασσαν ξηράν, καὶ ἐσχίσθη τὸ ὕδωρ, καὶ διῆλθον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ διὰ μέσης τῆς θαλάσσης κατὰ τὸ ξηρόν, καὶ τὸ ὕδωρ αὐτοῖς τεῖχος ἐκ δεξιῶν καὶ τεῖχος ἐξ εὐωνύμων ». Ὡσαύτως δὲ καὶ μᾶλλον θεοπρεπέστερον Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατήσας καὶ τὸν Πέτρον βαίνειν ἐπ´ αὐτῆς ἐποίησε. Γέγραπται δ´ οὖν· «Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. Καὶ ἰδόντες αὐτὸν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἐταράχθησαν », καὶ με?ὸ τοῦ πλοίου Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα ». Πάλιν Μωσῆς ἀνέμῳ νότῳ βιαίῳ ἔπηξε τὴν θάλασσαν. Λέγει δ´ οὖν ἡ γραφή· « Ἐξέτεινε δὲ Μωσῆς τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν θάλασσαν, καὶ ὑπήγαγε κύριος τὴν θάλασσαν ἀνέμῳ νότῳ βιαίῳ », καὶ ἐπιφέρει· « Ἐπάγη τὰ κύματα ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης ». Ὡσαύτως δὲ καὶ πολὺ κρειττόνως ὁ σωτὴρ ἡμῶν « Ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη».

Πάλιν Μωσέως ἀπὸ τοῦ ὄρους κατιόντος τὸ πρόσωπον ἑωρᾶτο πλήρης δόξης. Γέγραπται δ´ οὖν· « Καταβαίνων δ´ αὐτὸς ἐκ τοῦ ὄρους Μωσῆς οὐκ ᾔδει ὅτι δεδόξασται ἡ ὄψις τοῦ χρωτὸς τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἐν τῷ αὐτὸν λαλεῖν αὐτῷ. Καὶ εἶδεν Ἀρὼν καὶ πάντες οἱ πρεσβύτεροι τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ τὸν Μωσῆν, καὶ ἦν δεδοξασμένη ἡ ὄψις τοῦ χρωτὸς τοῦ προσώπου αὐτοῦ ». Ὡσαύτως δὲ καὶ πολὺ διαφερόντως ὁ ἡμέτερος σωτὴρ ἀναγαγὼν τοὺς ἑαυτοῦ μαθητὰς « Εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς ». Πάλιν Μωσῆς λεπρὸν ἐκαθάρισε. Γέγραπται δ´ οὖν· « Καὶ ἰδοὺ Μαρία λεπρῶσα ὡσεὶ χιών », καὶ μετ´ ὀλίγα· « Καὶ ἐβόησεν Μωσῆς πρὸς κύριον, λέγων, ὁ θεὸς δέομαι ἴασαι αὐτήν ». Ὡσαύτως δὲ καὶ μείζονι δυνάμει ἐξουσίας ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ, προσελθόντος αὐτῷ λεπροῦ καὶ φήσαντος· « Ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι », ἀπεκρίνατο· « Θέλω, καθαρίσθητι. Καὶ ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα ». Πάλιν Μωσῆς δακτύλῳ θεοῦ ἔφησε τὸν νόμον γεγράφθαι. Γέγραπται δ´ οὖν· « Καὶ ἔδωκε τῷ Μωσεῖ, ἡνίκα κατέπαυσε λαλῶν αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ, τὰς δύο πλάκας τοῦ μαρτυρίου, πλάκας λιθίνας γεγραμμένας τῷ δακτύλῳ τοῦ θεοῦ », καὶ ἐν τῇ ἐξόδῳ· « Εἶπον οὖν οἱ ἐπαοιδοὶ τῷ Φαραῷ, δάκτυλος θεοῦ ἐστιν τοῦτο ». Ὡσαύτως δὲ καὶ Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ τοῖς Φαρισαίοις ἔλεγεν· « Εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια ». Ἐφ´ ὅλοις τούτοις Μωσῆς μετωνόμασε τὸν Ναυὴν Ἰησοῦν. Ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ σωτὴρ τὸν Σίμωνα Πέτρον. Καὶ πάλιν Μωσῆς κατέστησε τῷ λαῷ ἡγουμένους ἑβδομήκοντα. Λέγει δ´ οὖν ἡ γραφή· « Συνάγαγέ μοι ἑβδομήκοντα ἄνδρας ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων Ἰσραήλ », « Καὶ ἀφελῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἐπὶ σοί, καὶ ἐπιθήσω ἐπ´ αὐτοὺς » καὶ « Συνήγαγεν ἑβδομήκοντα ἄνδρας »· ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ σωτὴρ « Ἀνέδειξεν » ἑαυτοῦ μαθητὰς « ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπέστειλεν ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ ». Καὶ πάλιν Μωσῆς δώδεκα ἄνδρας ἐξέπεμψε τὴν γῆν κατασκεψομένους· ὡσαύτως δὲ καὶ πολὺ κρεῖττον ὁ ἡμέτερος σωτὴρ δώδεκα ἀποστόλους ἐξαπέστειλεν ἐπισκέψασθαι »πάντα τὰ ἔθνη«.

Πάλιν Μωσῆς νομοθετεῖ λέγων· « Οὐ φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐκ ἐπιορκήσεις ». Ὁ δὲ σωτὴρ ἡμῶν ἐπιτείνων τὸν νόμον οὐ τὸ φονεύειν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ θυμοῦσθαι ἀπαγορεύει, ἀντὶ τοῦ μὴ μοιχεύειν μηδ´ ἐμβλέπειν γυναικὶ μετὰ ἐπιθυμίας ἀκολάστου παραινεῖ, ἀντί τε τοῦ μὴ κλέπτειν τὰ οἰκεῖα τοῖς ἐνδεέσι προΐεσθαι προστάττει, ὑπερβὰς δὲ καὶ τὸ ἐπιορκεῖν τὴν ἀρχὴν μηδὲ ὀμνύναι νομοθετεῖ. Καὶ τί με δεῖ μηκύνειν τὸν λόγον εἰς ἀπόδειξιν τοῦ τὰ παραπλήσια καὶ ἐγγὺς ἀλλήλων πεποιηκέναι Μωσέα καὶ Ἰησοῦν τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν, παρὸν ὅτῳ φίλον ἐπὶ σχολῆς ἀναλέξασθαι ταῦτα; ἐπεὶ καὶ τὸν θάνατον Μωσέως μηδένα φασὶν ἐγνωκέναι, μηδὲ τὴν ταφὴν αὐτοῦ, ὥσπερ οὖν οὐδὲ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν τὴν μετὰ τὴν ἀναβίωσιν εἰς τὴν θεότητα μεταβολήν.

Εἰ δὴ οὖν διὰ τῶν τοσούτων οὐδεὶς μὲν ἄλλος μόνος δὲ ὁ σωτὴρ ἡμῶν παρέστη τὰ παραπλήσια Μωσεῖ διαπεπραγμένος, θέα λοιπὸν ἐπὶ μόνον αὐτὸν καὶ οὐδ´ ἐφ´ ἕτερον ἀναφέρειν χρὴ τὴν παρὰ Μωσεῖ προφητείαν, δι´ ἧς ὅμοιον αὐτῷ παραστήσειν ὁ θεὸς ἐθέσπισεν εἰπών· « Προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἀναστήσω αὐτοῖς ὥσπερ σέ, καὶ δώσω τὸ ῥῆμά μου ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ λαλήσει αὐτοῖς καθὰ ἂν ἐντείλωμαι αὐτῷ. Καὶ ὁ ἄνθρωπος ὃς ἂν μὴ ἀκούσῃ τῶν λόγων αὐτοῦ, ὅσα ἂν λαλήσῃ ὁ προφήτης ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ἐκδικήσω ἐξ αὐτοῦ ». Αὐτός τε Μωσῆς πρὸς τὸν λαὸν τὴν τοῦ θεοῦ διερμηνεύων φωνὴν ἔφησεν· « Προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ἀναστήσει κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν· αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ᾐτήσω παρὰ κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐν Χωρὴβ τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐκκλησίας ». Ὅτι δὲ τῶν μετὰ Μωσέα προφητῶν οὐδεὶς πρὸ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ὅμοιος ἐγήγερται Μωσεῖ, σαφῶς ἡ παλαιὰ γραφὴ διδάσκει λέγουσα· « Καὶ οὐκ ἀνέστη ἔτι προφήτης ἐν Ἰσραὴλ ὡς Μωσῆς, ὃν ἔγνω κύριος πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἐν πᾶσι τοῖς σημείοις καὶ τέρασι ». Δέδεικται τοίνυν τὸ ἔνθεον πνεῦμα διὰ Μωσέως περὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεσπίσαν, εἰ δὴ μόνος αὐτὸς καὶ οὐδ´ ἄλλος ὅμοιος τῷ Μωσεῖ γεγονὼς ταῖς αὐτοῦ Μωσέως φωναῖς ἀκολούθως συνέστη.

CHAPITRE II.

Ils ont prédit le Christ.

Le premier des prophètes, Moïse, a prédit qu'il viendrait un prophète comme lui. Comme la loi qu'il avait établie ne convenait qu'à la nation juive, et alors seulement qu'elle habitait la Judée ou les nations voisines, et qu'elle était impraticable à ceux qui vivaient dans des contrées reculées, ainsi que nous l'avons montré ; il fallait que le Dieu des Juifs, qui est aussi celui des Gentils, offrit à toutes les nations le moyen d'arriver à la connaissance de ses perfections et à son culte ; aussi le saint législateur annonce-t-il la naissance d'un autre prophète en Juda, supérieur à sa loi, et dit-il en suivant l'inspiration divine (Deut., XVIII, 18) :« Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à vous; je lui mettrai mes paroles dans la bouche, et il leur dira tout ce que je lui aurai ordonné. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète aura dites en mon nom, j'en tirerai vengeance. » Moïse, dans l'interprétation de la parole du Seigneur, qu'il fait au peuple, parle dans le même sens (Ibidem, 15) : « Le Seigneur votre Dieu, dit-il, suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez en tout ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu à Horeb au jour de l'assemblée.» Est-ce à dire que les prophètes qui sont venus après Moïse, Isaïe, par exemple, Jérémie, Ézéchiel, Daniel ou quelqu'un des douze fût un législateur comme lui? Nullement Un d'eux suivit-il les traces de Moïse , on ne saurait l'avancer; chacun deux rappelait à la loi de Moïse ceux qui l'écoutaient; ils réprimaient le peuple à cause de ses transgressions, et ne l'exhortaient qu'à pratiquer celte loi ; jamais donc ils n'eurent l'autorité de Moïse. Ce saint législateur ne parla à son peuple que d'un prophète. Or quel est celui que l'oracle sacré désigne comme revêtu d'une autorité égale à celle de Moïse, sinon notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.

Pénétrons maintenant davantage le sens de la prophétie. Moïse fut le premier chef du peuple juif; il le trouva livré aux superstitions de l'Égypte, et le ramena à la vraie religion, en le détournant de l'idolâtrie par des châtiments inévitables : le premier il lui fit connaître la sainte science d'un principe unique, et lui apprit à honorer le Créateur et l'Auteur de toutes choses : comme il fut le premier qui leur traça une règle de vie appuyée sur la religion, il le considéra comme son premier et son seul législateur. Or Jésus-Christ, comme Moïse, et même d'une manière bien supérieure, donna aux nations les enseignements de la religion ; le premier il les ramena des sentiers de l'idolâtrie ; le premier il fit connaître et adorer à tous les hommes le Dieu suprême ; le premier enfin il apparut comme l'auteur et le législateur d'une vie nouvelle et particulière aux fidèles. Moïse a fait connaître aux Juifs la création du monde, l'immortalité de l'âme et tous les autres dogmes semblables de la philosophie; mais Jésus-Christ les a révélés aux nations d'une manière toute divine par la voie de ses disciples, de sorte que Moïse est le premier et le seul législateur de la nation juive, et Jésus-Christ l'est de tous les peuples, suivant la prophétie qui dit à son sujet (Ps. IX, 21) : «Établissez, Seigneur, un législateur sur eux, afin que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes.» Moïse autorisa par des miracles et des prodiges le culte qu'il fit connaître, et Jésus-Christ, pour confirmer la foi de ceux qui l'entouraient, autorisa par des miracles les nouveaux préceptes de la doctrine évangélique. Moïse a délivré les Juifs de l'insupportable servitude de l'Égypte ; Jésus-Christ a fait passer l'humanité tout entière du culte impie des esprits immondes et des superstitions de l'Égypte à la liberté des enfants de Dieu. Si Moïse annonce aux observateurs fidèles de la loi une terre sainte et des jours passés dans là piété et la faveur de Dieu, Jésus-Christ ne dit-il pas : Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre ; et ne promet-il pas à ceux qui obéiront à sa doctrine une terre bien préférable sans doute, vraiment sainte et comblée des faveurs de Dieu; non plus la terre de Juda qui ne diffère pas des autres, mais la terre du ciel si propre aux âmes fidèles : il éclaircit sa promesse en offrant le royaume du ciel A ceux qu'il déclarait bienheureux. Toutes les autres actions du Christ, bien supérieures aux plus insignes prodiges de Moïse, ont cependant avec eux quelques traits de ressemblance. Par exemple (Exode. XXIV, 18), Moïse jeûna pendant quarante jours, comme le témoigne l'Écriture, racontant que Moïse se tint en la présence do Seigneur quarante jours et quarante nuits sans manger de pain ni boire l'eau; de même le Christ : car il est écrit (Luc, IV, 1) « qu'il fut conduit dans le désert pendant quarante jours, où il fut tenté par e diable, et qu'il ne mangea rien en ces jours » Moïse fournit des aliments au peuple dans le désert; l'Écriture dit (Exode, XVI, ): «Voilà que je vous donne un pain du ciel, » et peu après (V. 13) « Il arriva que la rosée couvrit la terre autour du camp, et voici que sur la surface du désert il apparut quelque chose de menu, comme la coriandre blanche, comme la gelée sur la terre : Ainsi notre Sauveur et Seigneur dit à ses disciples : « Pourquoi, hommes de peu de foi, pensez-vous en vous-mêmes que vous n'avez pas pris de pains? Ne me connaissez-vous pas encore ? ne vous rappelez-vous pas les cinq pains qui rassasièrent cinq mille hommes, et les nombreuses corbeilles que vous remplîtes avec les restes ? Avez-vous oublié les sept pains avec lesquels une autre fois, je nourris quatre mille hommes, et les corbeilles que vous emportâtes pleines des morceaux qui étaient restés ? » Moïse marcha au milieu de la mer, et y conduisit son peuple. L'Écriture dit (Exode, XIV, 21) : «Moïse étendit sa main sur la mer, et Dieu en divisa les eaux par un vent d'auster violent qui souffla toute la journée; il dessécha la mer; l'eau fut divisée, et les fils d'Israël passèrent au milieu de la mer par l'endroit desséché, et l'eau leur était comme un mur à droite et à gauche.» Ainsi d'une manière plus digne de sa divinité, Jésus, le Christ de Dieu, marcha sur la mer et y fit marcher Pierre avec lui. Il est écrit (Matth., XIV,25) :« A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur les eaux, ils eurent peur; » et un peu plus bas : « Pierre prit la parole et dit : Seigneur, si c'est Vous, commandez-moi d'aller vous sur les eaux. Jésus dit : Venez, et Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux, » Moïse condensa la mer par un vent d'auster violent, car l'Écriture dit: «Moïse tendit sa main sur la mer, et Dieu divisa la mer par un vent d'auster violent.» Elle ajoute: «les eaux s'arrêtèrent au milieu de la mer. Ainsi et d'une manière plus digne, notre Sauveur commanda au vent et à la mer ( Id., VIII,26), et il se fit un grand calme

Lorsque Moïse descendait de la montagne, son visage resplendissait de gloire. Il est rapporté qu'en descendant de la montagne, il ignorait que son visage s'était illuminé de gloire dans sou entretien avec le Seigneur (Exode, XXXIV, 29.) Aaron et tous les anciens des fils d'Israël virent Moïse, et son visage était illuminé de gloire. Ainsi, et avec plus de grandeur notre sauveur (Matth., XVII, 2) conduisit ses disciples sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux: son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements deviennent aussi éclatants que la lumière. Moïse guérit la lèpre, car il est écrit (Nombr.,. XII ,10): «Marie parut aussitôt blanche de lèpre comme la neige » et plus bas «Moïse cria vers le Seigneur, et lui dit : « Seigneur, guérissez-la, je vous prie. » Ainsi, mais avec une plus grande force d'autorité, le Christ de Dieu répond au lépreux qui s'approche de lui et lui dit, Si vous voulez, vous, pouvez me guérir : je le veux ; soyez guéri, et sa lèpre fût guérie (Matth., VIII, 2). Et encore Moïse affirme que la loi fut écrite du doigt de Dieu : car il est rapporté (Exode, XXXI,18):«En cessant de parler à Moïse sur le mont Sinaï, Dieu lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites de la main de Dieu.» Il est rapporté dans l'Exode (Id., VIII, 19) : « Les enchanteurs dirent à Pharaon, c'est là le doigt de Dieu » ( Ibidem. ). Ainsi Jésus, le Christ de Dieu dit-il aux pharisiens: « Mais si je chasse le démon par le doigt de Dieu » (Luc XI, 20). En outre Moïse donne à Navé le nom de Jésus; ainsi le Sauveur donne à Simon celui de Pierre. Moïse choisit soixante et dix chefs du peuple, car il est écrit : « Choisissez soixante et dix hommes parmi les anciens d'Israël, et j'ôterai de ton esprit pour le leur donner; » et « le saint patriarche choisit soixante et dix hommes.» Ainsi le Sauveur choisit parmi ses disciples soixante et dix ministres qu'il envoya deux à deux devant lui. Moïse envoya douze hommes pour examiner la terre de la promission : ainsi, mais avec la puissance d'un Dieu, notre Sauveur envoie-t-il douze apôtres examiner le monde.

Moïse dit en sa loi : Tu ne tueras point; tu ne commettras pas d'adultère; tu ne voleras pas; tu ne te parjureras pas : et le Sauveur en sa loi nous défend non seulement de tuer, mais encore de se mettre en colère ; non pas de se souiller de l'adultère, mais même de regarder une femme avec une affection déréglée; au lieu de défendre le vol, il ordonne de partager ses biens avec les nécessiteux ; il néglige le parjure, et nous défend ce qui le précède, de jurer jamais. Pourquoi m'arrêter davantage à comparer les nombreux rapports des actions de Moïse et de celles de notre Sauveur, tandis que chacun peut le faire si facilement quand il lui plaira? S'il est dit encore que personne, ne connut la mort de Moïse et le lieu de sa sépulture, de même jamais on ne pourra expliquer la glorification divine de Notre-Seigneur après sa résurrection (01).

Or, si notre Sauveur est le seul dont les actions puissent être rapprochées de celles de Moïse, il faut reporter les yeux sur lui et ne pas appliquer à d'autres la prophétie de ce législateur où le Seigneur annonce qu'il enverra à la terre un prophète semblable à lui, en ces termes : « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi, je lui mettrai ma parole dans la bouche, et il dira tout ce que je lut aurai ordonné. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète aura dites en mon nom, j'en tirent vengeance » (Deut., XVIII, 18). Moïse interprète au peuple la parole du Seigneur et dit ; « Le Seigneur votre Dieu suscitera un prophète du milieu de ros frères, vous l'écouterez en tout ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu à Horeh, au jour de rassemblée. » Mais, comme nous l'apprend clairement une antique parole de Moïse à notre Sauveur, nul prophète n'apparut, semblable à Moïse ; il est dit : « Il ne parut plus en Israël de prophète comme Moïse que le Seigneur connut, en se manifestant à lui par des signes et des prodiges nombreux. » C'est donc notre Sauveur que l'Esprit saint a annoncé par Moïse, puisque lui seul fut comparable à ce législateur, ainsi que nous l'avons établi d'après les paroles de Moïse lui-même.

Σκέψαι δὲ καὶ ἄλλην προφητείαν ἀνάγραπτον. Ἐπειδὴ γὰρ τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν, ἄνθρωπον κατὰ σάρκα γενόμενον ἐκ σπέρματος Ἰσραήλ, μυρία πλήθη ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι κυριολογεῖ, τῆς ἐνθέου δυνάμεως αὐτοῦ χάριν κύριον ὁμολογοῦντα, καὶ τοῦτο πάλιν Μωσῆς συνιδὼν τῷ θείῳ πνεύματι, διὰ τῆς αὐτοῦ γραφῆς τοῦτον ἀνεφώνησε τὸν τρόπον· « Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ« (λέγει δὲ τοῦ Ἰσραήλ), »καὶ κυριεύσει ἐθνῶν 〈πολλῶν〉, καὶ ὑψωθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ ».  Εἰ δὴ μηδεὶς ἄλλος πώποτε τῶν ἐκ περιτομῆς ἀρχόντων καὶ βασιλέων κύριος ἐθνῶν πολλῶν κατέστη (οὐδεμία γὰρ ἱστορία δηλοῖ τοῦτο), βοᾷ δὲ καὶ κέκραγεν ἡ ἀλήθεια ἐπὶ μόνου τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, ὅτι δὴ κύριον αὐτόν, καὶ οὐκ αὐτὸ μόνον τοῖς χείλεσι διαθέσει δὲ γνησιωτάτῃ, μυρία πλήθη ἐξ ἁπάντων τῶν ἐθνῶν ὁμολογεῖ, τί δή ποτε ἐμποδὼν μὴ οὐχὶ αὐτὸν εἶναι φάσκειν τὸν προφητευόμενον; Ὅτι δὲ Μωσῆς ταῦτα οὐκ ἀπεριορίστως προλέγει, οὐδ´ εἰς ἄπειρον καὶ ἀπερίμετρον χρόνῳ ἐπισκιάζων τὴν πρόρρησιν, εὖ μάλα δὲ ἀκριβῶς τὴν τῶν προφητευομένων ἔκβασιν χρόνοις ὡρισμένοις περιγράφων, ἄκουε οἷα καὶ περὶ τούτου θεσπίζει· « Οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ἰούδα, καὶ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ᾧ ἀπόκειται, καὶ αὐτὸς προσδοκία ἐθνῶν »· δι´ ὧν οὐ διαλείψειν ἑξῆς καὶ κατὰ διαδοχὴν ἡγουμένους καὶ ἄρχοντας ἐκ τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους μέχρι τῆς τοῦ προσδοκωμένου παρουσίας ἀποφαίνεται, διαλιπόντων δὲ τῶν παρ´ αὐτοῖς ἀρχόντων παρέσεσθαι τὸν προφητευόμενον. Ἰούδαν δὲ νῦν οὐ τὴν φυλὴν ὀνομάζει, ἀλλ´ ἐπεὶ κατά τινα προσωνυμίαν ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα χρόνοις ἀπὸ βασιλικῆς φυλῆς τῆς Ἰούδα τὸ πᾶν Ἰουδαίων ἔθνος ἐχρημάτιζεν, ὡς καὶ εἰς σήμερον Ἰουδαίους ὀνομάζεσθαι, σφόδρα θαυμαστῶς καὶ προφητικῶς τὸ πᾶν ἔθνος Ἰουδαίων ὠνόμασεν, ὥσπερ οὖν καὶ ἡμεῖς Ἰουδαίους προσαγορεύομεν. Εἶτά φησιν μὴ πρότερον ἐκλείψειν ἐκ τοῦ ἔθνους αὐτῶν ἄρχοντας καὶ ἡγουμένους ἢ παρεῖναι τὸν προφητευόμενον· τούτου δὲ ἐπιστάντος καταλυθήσεσθαι μὲν αὐτίκα τὴν Ἰουδαίων ἀρχήν, αὐτὸν δὲ οὐκ ἔτι Ἰουδαίων, ἐθνῶν δὲ ἔσεσθαι προσδοκίαν. Καὶ τοῦτο δὲ ἐπὶ μὲν τῶν προφητῶν οὐκ ἂν δύναιο ἐφαρμόζειν, ἐπὶ δὲ μόνον τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν. Ἅμα τε γὰρ αὐτὸς εἰς ἀνθρώπους παρῆν καὶ τὸ Ἰουδαίων καθῄρητο βασίλειον· ἐκλελοίπει δὲ παραχρῆμα ὁ ἐκ προγόνων διαδοχῆς ἄρχων αὐτῶν καὶ ὁ κατὰ νόμους τοὺς οἰκείους ἡγούμενος, Αὐγούστου τότε πρώτου Ῥωμαίων μοναρχήσαντος, Ἡρώδου τε ἐξ ἀλλοφύλων ἐθνῶν βασιλέως αὐτῶν καταστάντος. Καὶ οἱ μὲν ἐκλελοίπεσαν, ὁ δὲ προσδοκία τῶν καθ´ ὅλης τῆς οἰκουμένης ἐθνῶν κατὰ τὴν θείαν πρόρρησιν ἀναπέφανται, ὡς καὶ εἰσέτι νῦν πάντας τοὺς ἐξ ἁπάντων τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτὸν πεπιστευκότας τῆς κατὰ θεὸν αὐτῶν προσδοκίας τὴν ἐλπίδα ἐπ´ αὐτῷ τίθεσθαι. Καὶ Μωσῆς μὲν τοσαῦτα καὶ τὰ τούτων ἕτερα πλείω περὶ τοῦ Χριστοῦ πάντας ἡμᾶς εὐαγγελίζεται· ἀδελφὰ δὲ αὐτῷ καὶ Ἡσαΐας ἀφωρισμένως περί τινος ἑνὸς ἐκ σπέρματος καὶ διαδοχῆς Δαβὶδ τοῦ βασιλέως ἀναστησομένου ταῦτα προλέγει· « Ἐξελεύσεται ῥάβδος ἐκ ῥίζης Ἰεσσαί, καὶ ἄνθος ἐκ τῆς ῥίζης ἀναβήσεται· καὶ ἀναπαύσεται ἐπ´ αὐτὸν πνεῦμα τοῦ θεοῦ, πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως » καὶ τὰ λοιπά. Εἶθ´ ὑποβὰς ἑξῆς προφητικῷ τρόπῳ τὴν τῶν ἀλλοφύλων ἐθνῶν βαρβάρων τε καὶ Ἑλλήνων τῶν τε ἀγριωτάτων καὶ θηριωδεστάτων ἀνθρώπων τὴν ἐπὶ τὸ πρᾶον καὶ ἥμερον διὰ τῆς Χριστοῦ διδασκαλίας γενησομένην μεταβολὴν θεσπίζει. Λέγει δ´ οὖν· « Καὶ συμβοσκηθήσεται λύκος μετὰ ἀρνός, καὶ πάρδαλις συναναπαύσεται ἐρίφῳ, καὶ μοσχάριον καὶ ταῦρος καὶ λέων ἅμα βοσκηθήσονται », καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια, ἃ καὶ παρὰ πόδας διασαφῶν ἑρμηνεύει, φήσας· « Καὶ ἔσται ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ´ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν ». Σαφῶς γὰρ τὰ ἄλογα θρέμματα καὶ τοὺς προκαταλελεγμένους θῆρας οὐδὲ ἄλλους εἶναι τῶν ἐθνῶν, τοῦ θηριώδους ἕνεκα τρόπου, διεσάφησεν· ὧν ἐθνῶν ἄρξειν φησὶν τὸν ἀνιστάμενον ἐκ σπέρματος Ἰεσσαί, ἀφ´ οὗ δὴ ὁ σωτὴρ καὶ κύριος ἡμῶν γενεαλογεῖται, ἐφ´ ὃν τὰ εἰς αὐτὸν πιστεύοντα ἔθνη εἰσέτι νῦν ἐλπίζει, συμφώνως τῇ προρρήσει « Καὶ ἔσται ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ´ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσι ». τοῦτο δὴ παράθες τοῖς παρὰ Μωσεῖ φερομένοις διαστέλλων, καὶ τὸ μὲν « Ἔσται ὁ ἀνιστάμ?θνη ἐλπιοῦσι » τῷ « Καὶ αὐτὸς ἔσται προσδοκία ἐθνῶν ». τί γὰρ διαφέρει φάσκειν «Ἐπ´ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν » ἢ « Αὐτὸς ἔσται προσδοκία ἐθνῶν »; Πάλιν δ´ ὁ αὐτὸς Ἡσαΐας προϊὼν περὶ τοῦ Χριστοῦ ταῦτα προφητεύει· « Ἰδοὺ ὁ παῖς μου ὃν ᾑρέτισα, ὁ ἀγαπητός μου, εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου, κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξοίσει », καὶ ἐπιφέρει· « Ἕως ἂν θῇ ἐπὶ γῆς κρίσιν, καὶ ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν ». .

Voici une autre prophétie tirée de leurs livres sacrés. Notre Sauveur et Seigneur s'étant fait homme suivant la chair dans la race d'Israël, une multitude innombrable de nations l'appela Seigneur, à cause de la puissance divine qui résidait en lui, et c'est ce que Moïse animé de l'esprit de Dieu avait prédit en ces termes : « De sa postérité (il parle d'Israël ) il sortira un homme qui régnera sur les nations, et sa puissance s'élèvera.» Si jamais nulle voix ou chef de la nation sainte ne commande à plusieurs nations soumises, et nulle histoire n'en fait mention, la vérité ne crie-t-elle pas bien haut qu'il s'agit de notre Sauveur, puisque c'est lui qu'une multitude innombrable de toutes nations a salué comme le Seigneur, non pas de vaines acclamations, mais dans l'affection du cœur; qui nous peut empêcher de voir en Jésus celui que concernait la prophétie? Or, Moïse n'annonce pas ces événements sans en désigner le jour : il en rapporte l'accomplissement à des temps déterminés. Écoutez ce qu'il dit : «Le prince ne sera point ôté de Juda, ni le chef de sa postérité, jusqu'à ce. que vienne celui qui a été promis et qui est l'attente des nations »(Gen., XLIX, 10). Ainsi donc les princes et les chefs se succéderont en Israël jusqu'à la venue de celui qui est attendu. Au moment où cette succession sera interrompue, celui qui est annoncé viendra sur la terre. Par Juda on n'entend pas seulement la tribu de ce nom ; mais comme dans les temps postérieurs, à cause de la tribu royale, on a appelé toute la nation peuple juif, nom qui lui est conservé aujourd'hui encore, Moïse, animé de l'esprit de Dieu donne à ce peuple le nom de juif ainsi que nous le nommons nous-mêmes. Il dit que la puissance des princes et des chefs ne manquera pas, jusqu'à ce qu'apparaisse celui que la prophétie annonce ; qu'aussitôt alors la puissance du peuple sera détruite, et que le verbe de Dieu ne sera plus l'attente des Juifs, mais celle des nations. Or, ce caractère ne peut convenir à un des prophètes; mais seulement à notre Sauveur et Seigneur. Aussitôt que Jésus parut parmi les hommes, le royaume des Juifs fut détruit, la race royale s'éteignit; il n'y eut plus de prince légitime. Auguste, alors le premier empereur romain, et Hérode, l'étranger, le roi de ce peuple,, les princes de Juda ne se trouvèrent plus, manquèrent,et selon la prophétie, Jésus, l'attente des peuples de la terre, se manifesta, de sorte que tous ceux qui croient en lui aujourd'hui, rapportent leur espérance à sa venue, d'après la promesse de Dieu. Moïse fait encore sur le Christ bien d'autres prophéties de bonheur, et Isaïe aussi lit dans l'avenir el dit d'un roi de la race et des successeurs de David, «qu'un rejeton naîtra de la tige de Jessé (Matth, II, 1), et qu'une fleur s'élèvera de ses racines. L'esprit du Seigneur se reposera sur lui., esprit de sagesse et d'intelligence, » etc. il va plus loin sous l'inspiration prophétique, il prédit le retour des nations étrangères, des Grecs ou des Barbares , des hommes les plus agrestes et les plus sauvages à la douceur et à la mansuétude, sous l'influence de la doctrine du Christ. Il dit : « Le loup paîtra avec l'agneau; le léopard reposera auprès du chevreau. Le veau, le taureau et le lion paîtront ensemble, » et le reste qui est semblable, et qu'il explique aussitôt en disant : « Et les nations espéreront en celui qui se lève pour commander les peuples. » Ces créatures formées d'intelligence, et ces bêtes sauvages ne sont que les nations dont les mœurs sont celles des animaux. Sur ces nations régnera celui qui doit s'élever de la race de Jessé dont notre Sauveur et Seigneur est sorti. Aujourd'hui même, les nations qui ont embrassé sa foi espèrent en lui, conformément à la prophétie, « et les nations espéreront en celui qui se lève pour commander les peuples. » Comparez ces paroles à celles de Moïse et voyez-en les rapports. Rapprochez ce passage : « Celui qui se levé pour commander les peuples,» de celui-ci : « De sa postérité il sortira un homme qui régnera sur des nations nombreuses. » Ce trait : « Les nations espéreront en lui, et il sera l'attente des nations.» Quelle différence y a-t-il entre dire: «les nations espèrent en lui» et « il sera l'attente des nations » ( Isaïe, XLII, 1 ). Isaïe dit plus loin du Christ : « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, qui est l'objet de mes complaisances ; il portera la justice parmi les nations. Il ajoute ensuite : «jusqu'à ce qu'il ait établi sa sagesse sur la terre, et les nations espéreront en son nom. »

Ἤδη δεύτερον ἐν τούτοις ὁ προφήτης τὸ ἐπὶ τῷ Χριστῷ τὰ ἔθνη ἐλπίσειν τίθεται, ἀνώτερον εἰπών « Ἐπ´ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν », ἐνταῦθα δὲ « Καὶ ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν » Λέλεκται δὲ καὶ τῷ Δαβίδ, ὡς ἄρα « Ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς κοιλίας » αὐτοῦ ἀναστήσεταί τις, περὶ οὗ ἑξῆς φησιν ὁ θεός· « Αὐτὸς ἐπικαλέσεταί με, πατήρ μου εἶ σύ »· « Κἀγὼ πρωτότοκον θήσομαι αὐτόν ». Καὶ περὶ τούτου δὲ πάλιν εἴρηται· « Καὶ κατακυριεύσει ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης, καὶ ἀπὸ ποταμῶν ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης », καὶ αὖθις· « Πάντα τὰ ἔθνη δουλεύσουσιν αὐτῷ », « Καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς ». Καὶ τόπος δέ τις πάλιν ἀφωρισμένος τῆς τοῦ προφητευομένου γενέσεως θεσπίζεται ὑπὸ Μιχαίου λέγοντος· « Καὶ σὺ Βηθλεὲμ οἶκος Ἐφραθά, ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ μοι ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. Καὶ αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ´ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος ». Ὡμολόγηται δὲ παρὰ τοῖς πᾶσιν ὅτι ἐν Βηθλεὲμ ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ Χριστός, ὡς καὶ σπήλαιον δείκνυσθαι πρὸς τῶν ἐπιχωρίων αὐτόθι τοῖς ἐπὶ θέαν ἀπὸ τῆς ἀλλοδαπῆς ἀφικνουμένοις. Καὶ ὁ μὲν τόπος οὗτος, ἔνθα γεγεννῆσθαι ἔμελλεν, προείρητο. Τῆς δὲ γενέσεως αὐτοῦ τὸ θαῦμα ποτὲ μὲν δι´ αἰνιγμάτων, ποτὲ δὲ καὶ λευκότερον ὁ Ἡσαΐας παρίστησι· δι´ αἰνιγμάτων μέν, ὅταν λέγῃ· « Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; Ἀνηγγείλαμεν ἐναντίον αὐτοῦ ὡς παιδίον, ὡς ῥίζα ἐν γῇ διψώσῃ », ἀνθ´ οὗ ὁ μὲν Ἀκύλας ἡρμήνευσεν οὕτως· « Καὶ ἀναρρηθήσεται ὡς τιθιζόμενον εἰς πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ὡς ῥίζα ἀπὸ γῆς ἀβάτου », ὁ δὲ Θεοδοτίων· « Καὶ ἀναβήσεται ὡς θηλάζον ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ὡς ῥίζα ἐν γῇ διψώσῃ ». Διὰ γὰρ τούτων μνημονεύσας ὁ προφήτης τοῦ βραχίονος τοῦ κυρίου, ὃς ἦν ὁ τοῦ θεοῦ λόγος, « Ἐνώπιον αὐτοῦ », φησίν, « Ἀνηγγείλαμεν ὡς παιδίον » « Θηλάζον » καὶ « Τιθιζόμενον », καὶ « Ὡς ῥίζαν ἀπὸ γῆς ἀβάτου ». τὸ μὲν οὖν παιδίον τὸ « Τιθιζόμενον » καὶ « Θηλάζον » ἄντικρυς τὴν γένεσιν τοῦ Χριστοῦ δηλοῖ, ἡ δὲ « Γῆ ἡ ἄβατος καὶ διψῶσα » τὴν ἀποκυήσασαν αὐτὸν παρθένον, ἧς οὐδεὶς ἀνὴρ ἐπιβέβηκεν, ἀφ´ ἧς καίπερ ἀβάτου τυγχανούσης προῆλθεν ἡ εὐλογημένη ῥίζα, καὶ τὸ « Τιθιζόμενον » καὶ « Θηλάζον » παιδίον. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐπεσκιασμένως ᾐνίξατο· γυμνότερον δὲ ὁ αὐτὸς ἑρμηνεύει προφήτης τὴν διάνοιαν, ἐπὰν λέγῃ· « Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ λήψεται, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεθ´ ἡμῶν ὁ θεός »· τοῦτο γὰρ ἑρμηνεύει τὸ Ἐμμανουήλ. Τοιαῦτα περὶ τῆς εἰς ἀνθρώπους γενέσεως τοῦ Χριστοῦ πάλαι πρότερον παρ´ Ἑβραίοις ἐμελετᾶτο. Μή τι οὖν ἐπίδοξόν τινα δυνάστην ἢ τύραννον ἤ τινα ἄλλως τῶν τὰ μεγάλα κατὰ τὸν βίον δυναμένων τὸν προφητευόμενον ὑπογράφουσιν; οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι μηδὲ ἐφάνη τοιοῦτος. Ἀλλ´ οἷος ἐφάνη τῷ βίῳ, τοιοῦτον αὐτὸν καὶ ἐθέσπισαν ἔσεσθαι, τῆς ἀληθείας κατ´ οὐδὲν ἀπολελειμμένοι. Εἰπὼν δ´ οὖν ὁ Ἡσαΐας « Ἀνηγγείλαμεν ἐνώπιον αὐτοῦ, ὡς παιδίον, ὡς ῥίζα ἐν γῇ διψώσῃ », ἑξῆς συνάπτει λέγων· « Οὐκ ἔστιν εἶδος αὐτῷ οὐδὲ δόξα. Καὶ εἴδομεν αὐτόν, καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, καὶ ἦν τὸ εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον, ἐκλεῖπον παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων· ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὢν καὶ εἰδὼς φέρειν μαλακίαν, ἠτιμάσθη καὶ οὐκ ἐλογίσθη ». Τί οὖν λείπεται ἐπὶ τούτοις; εἰ γὰρ προεῖπον αὐτοῦ φυλὴν καὶ γένος καὶ τρόπον γενέσεως καὶ τῆς παρθένου τὸ θαῦμα καὶ βίου τρόπον, ἀκόλουθον ἦν ἑξῆς μηδὲ τὴν τελευτὴν ἀποσιωπῆσαι αὐτοῦ. τί οὖν καὶ περὶ ταύτης Ἡσαΐας θεσπίζει;  « Ἄνθρωπος », φησίν, « ἐν πληγῇ ὢν καὶ εἰδὼς φέρειν μαλακίαν, ἠτιμάσθη καὶ οὐκ ἐλογίσθη. Οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται, καὶ ἡμεῖς ἐλογισάμεθα αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν πληγῇ καὶ ἐν κακώσει. Αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν· παιδεία εἰρήνης ἡμῶν ἐπ´ αὐτόν, τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν. Πάντες ὡς πρόβατα ἐπλανήθημεν, καὶ κύριος παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Καὶ αὐτὸς διὰ τὸ κεκακῶσθαι οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα· ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἔναντι τοῦ κείροντος ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα. τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ», καὶ τὰ λοιπά. Σημαίνει δὲ διὰ τούτων ὡς ἄρα ὁ Χριστὸς ἐκτὸς πάσης ὑπάρχων πλημμελείας τὰς ὑπὲρ ἀνθρώπων ἁμαρτίας εἰς ἑαυτὸν ἀναδέξεται. Διὸ καὶ πείσεται τὰ τῶν ἡμαρτηκότων καὶ ὑπὲρ ἡμῶν ὀδυνηθήσεται, ἀλλ´ οὐχ ὑπὲρ ἑαυτοῦ. Εἰ δὲ καὶ τραυματισθήσεται λόγοις βλασφήμοις βαλλόμενος, καὶ τοῦτ´ ἔργον ἔσται τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν· ἐπεὶ καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, ὅπως ἡμεῖς, ἀνειληφότος αὐτοῦ τὰ ἡμέτερα ἀμπλακήματα καὶ τὰ τῆς ἡμετέρας κακίας τραύματα, τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἰαθῶμεν. Καὶ τὰ μὲν αἴτια, ὧν παρ´ ἀνθρώποις πείσεται ὁ ἀναμάρτητος, ταῦτα ἦν. Ἰουδαίων δὲ τῶν τὸν θάνατον αὐτῷ συσκευασαμένων οὐδὲν ὑπε〈ρ〉ιδόμενος, ὁ θαυμάσιος προφήτης διαρρήδην ἀπελέγχει, καὶ τοῦτο ἄντικρυς σχετλιάζων καὶ λέγων· « Ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν τοῦ λαοῦ μου ἤχθη εἰς θάνατον». Εἶτ´ ἐπεὶ παραχρῆμα καὶ οὐκ εἰς μακρὸν μετὰ τὴν κατὰ τοῦ Χριστοῦ τόλμαν ὁ παντελὴς αὐτοὺς μετῆλθεν ὄλεθρος πολιορκηθέντας ὑπὸ Ῥωμαίων, οὐδὲ τοῦτο παριδὼν ἐπιλέγει· « Καὶ δώσω τοὺς πονηροὺς ἀντὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ καὶ τοὺς πλουσίους ἀντὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ».

Le prophète marque ici pour la seconde fois que le Christ sera l'attente des nations : les nations espéreront en lui, a-t-il dit plus haut, et ici : les nations espéreront en son nom. De même il fut dit à David,que dans sa postérité il apparaîtrait un homme, et le Seigneur en parle ainsi ailleurs (Ps. CXXXI, 11): «Il me dira : « Vous êtes mon père, et je l'établirai mon premier-né » (Ps. LXXXVIII, 26). Dieu dit encore de lui : «Il régnera de la mer à la mer, et des fleuves aux extrémités de la terre » {Ps. LXXI, 8) ; et : « Toutes les nations lui obéiront, et toutes les tribus de la terre seront bénies en lui » (Ibid., 11). Le lieu précis de sa naissance est annoncé par Michée en ces termes: «Et vous Bethléem Ephrata, vous êtes la plus petite des villes de Juda; de vous sortira le chef qui doit conduire mon peuple Israël (Michée, V, 2) ; et sa sortie est du commencement et des jours de l'éternité; » chacun avoue que Jésus-Christ est lié à Bethléem, et l'on montre à ceux qui viennent des pays étrangers, la caverne où il est venu au monde ; le lieu où il devait naître est annoncé par lui-même. Quant à sa naissance, Isaïe en désigne le prodige. Il le fait avec mystère quand il dit : « Seigneur, qui a cru à notre parole? et à qui s'est révélé le bras du Seigneur? Nous avons annoncé en sa présence comme un enfant, et comme un rejeton dans une terre altérée » {Isaïe, LIII, 1). Aquila traduit ainsi : « et il sera annoncé comme celui qui est allaité en sa présence, et comme un rejeton sorti d'une terre où l'on ne peut marcher. Théodotion met : et il s'élèvera comme celui qui est nourri de lait devant lui , et comme un rejeton dans une terre altérée. Après avoir ainsi rappelé le bras de Dieu qui fut sa parole, le prophète dit : «Nous avons annoncé en sa présence comme un enfant et comme un rejeton d'une terre où l'on ne peut marcher. » Cet enfant allaité et nourri à la mamelle montre évidemment la naissance du Christ. Cette terre inaccessible et altérée est la Vierge sa mère, celle qu'aucun homme n'a approchée, de laquelle, quoique inaccessible, est sortie cette racine bénie, l'enfant qui a sucé le lait de la mamelle ; mais ce prophète qui enveloppe ici de voiles épais ce prodige, l'annonce en termes clairs quand il dit: «Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils, et on le nommera Dieu avec nous » (Isaïe, VII, 14). Tel est en effet le sens du mot Emmanuel. Ainsi le mystère de la naissance du Christ était présenté à la méditation des anciens Juifs ; les prophètes ont-ils donc annoncé le Sauveur comme un prince illustre, comme un roi ou l'un de ces hommes dont la violence consomme de grandes entreprises? on ne saurait le dire, puisque nul n'a apparu de la sorte. Mais ces hommes inspirés, soigneux de ne s'écarter jamais de la vérité, l'ont annoncé tel qu'il fut en ce monde. Isaïe dit donc : «Nous avons annoncé en sa présence comme un enfant, et comme un rejeton dans une terre altérée; il ajoute : il n'a ni éclat ni gloire, nous l'avouons, et il n'a ni éclat ni beauté; son extérieur était méprisable et au-dessous de celui des fils des hommes.Homme de douleur et familiarisé avec les souffrances, il a été méprisé et compté pour rien » (Isaïe, LUI, 2). Que restait-il encore , après avoir dit sa tribu, sa famille, sa merveilleuse naissance, le prodige de la Vierge, sa vie enfin, de raconter sa mort. Or, qu'en prédit encore Isaïe : « Homme de douleur, et familiarisé avec la souffrance, il a été méprisé et compté pour rien; il porte nos iniquités, et il souffre pour nous. Nous l'avons vu dans le travail, les châtiments et l'affliction. Il a été blessé à cause de nos iniquités et il a souffert pour nos crimes. Le châtiment qui doit nous apporter la paix s'est appesanti sur lui ; nous avons été guéris par ses meurtrissures ; nous avons tous erré comme des brebis, et le Seigneur l'a livré à nos péchés ; dans son tourment il n'a pas ouvert la bouche; il a été conduit à la mort comme une brebis, et comme l'agneau demeure sans voix devant celui qui le tond, ainsi n'ouvrit-il pas la bouche. Qui racontera sa génération? car il a été retranché de la terre des vivants, » etc. Le prophète nous fait ainsi comprendre que, pur de toute humaine souillure, le Christ s'est chargé des crimes des hommes. Aussi souffrira-t-il pour nos péchés, et son cœur sera-il transpercé de couleur pour nous seuls et non pour lui. S'il est assailli de blasphèmes, c'est le fruit de nos péchés; car il souffre pour nos crimes; c'est qu'il se charge de nos iniquités et qu'il se couvre des plaies de notre malice, afin que nous soyons guéris par ses meurtrissures. Telle est la cause des supplices cruels que les hommes devaient faire subir à cet innocent. Sans craindre les Juifs qui auront consommé sa mort, l'admirable prophète les inculpe clairement, et ajoute aussitôt en gémissant : « Les iniquités de mon peuple l'ont conduit au supplice. » Il ne tait pas davantage la ruine entière de ce peuple qui suivit le siège de Jérusalem et vint promptement les punir de leur attentat sacrilège contre Jésus. Je frapperai, dit-il, les impies pour sa sépulture, et es riches à cause de sa mort.

Ἤρκει μὲν οὖν ἐπὶ τούτοις περιγράψαι τὴν προφητείαν, εἰ μηδέν τι πλέον ἔσεσθαι μετὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ τελευτὴν ἑώρα· ἐπεὶ δὲ ὅσον οὔπω ἔμελλε μετὰ τὴν τελευτὴν ἢ μετὰ τὴν ταφὴν παλινοστεῖν καὶ ἀναβιοῦν, ἔτι περὶ αὐτοῦ καὶ ταῦτα προστίθησιν, ἑξῆς ἐπιλέγων· « Καὶ κύριος βούλεται καθαρίσαι αὐτὸν τῆς πληγῆς· ἐὰν δῶτε περὶ ἁμαρτίας, ἡ ψυχὴ ὑμῶν ὄψεται σπέρμα μακρόβιον. Καὶ βούλεται κύριος ἀφελεῖν ἀπὸ τοῦ πόνου τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, δεῖξαι αὐτῷ φῶς». Ἀνώτερον εἰπὼν « Ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὢν καὶ εἰδὼς φέρειν μαλακίαν», νῦν μετὰ τὸν θάνατον αὐτοῦ καὶ τὴν ταφήν, « Κύριος », φησίν, « βούλεται καθαρίσαι αὐτὸν τῆς πληγῆς»· καὶ πῶς ἔσται; « Ἐὰν δῶτε», φησίν, « περὶ ἁμαρτίας, ἡ ψυχὴ ὑμῶν ὄψεται σπέρμα μακρόβιον ». Οὐ πᾶσι γὰρ ἐφεῖται τὸ μακρόβιον τοῦ Χριστοῦ σπέρμα συνιδεῖν ἢ μόνοις τοῖς ἐξομολογησαμένοις καὶ τὰ δῶρα τὰ ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσάγουσι τῷ θεῷ. Μόνων γὰρ τούτων «ἡ ψυχὴ ὄψεται σπέρμα μακρόβιον» τὸ τοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τὴν αἰώνιον ζωὴν αὐτοῦ τὴν μετὰ τὸν θάνατον, ἢ τὸν καθ´ ὅλης τῆς οἰκουμένης ἐπισπαρέντα αὐτοῦ λόγον μακρόβιον ἐσόμενον καὶ εἰς τὸ ἀεὶ διαρκέσοντα. Πάλιν ἀνώτερον εἰπών «καὶ ἡμεῖς ἐλογισάμεθα αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ», νῦν μετὰ τὴν σφαγὴν καὶ τὸν θάνατον αὐτοῦ φησιν· « Καὶ βούλεται κύριος ἀφελεῖν ἀπὸ τοῦ πόνου τῆς ψυχῆς αὐτοῦ δεῖξαι αὐτῷ φῶς». Ἐπεὶ τοίνυν βεβούλευται κύριος ὁ τῶν ὅλων θεὸς «καθαρίσαι αὐτὸν τῆς πληγῆς καὶ δεῖξαι αὐτῷ φῶς», πάντως που βουληθεὶς πράξειεν ἂν ὃ ἐβουλήθη. Οὐδὲν γάρ ἐστιν ὃ μὴ γίνεται ὧν βούλεται· ἐβουλήθη δὲ « Καθαρίσαι αὐτὸν» καὶ «δεῖξαι αὐτῷ φῶς». Ἐποίησεν ἄρα ταῦτα, καὶ καθαρίσας αὐτὸν ἔδειξεν αὐτῷ φῶς. Καὶ ἐπεὶ ἐβουλήθη, καὶ βουληθεὶς ἀφεῖλε τὸν πόνον τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ ἔδειξεν αὐτῷ φῶς, εἰκότως ὁ προφήτης ἐπισυνάπτει λέγων· «διὰ τοῦτο αὐτὸς κληρονομήσει πολλοὺς καὶ τῶν ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα». Ἔνθα λοιπὸν ἤδη καὶ τῆς κληρονομίας τοῦ Χριστοῦ μέμνηται τῷ δευτέρῳ συμφώνως ψαλμῷ, δι´ οὗ περὶ τῆς ἐπιβουλῆς τῆς κατ´ αὐτοῦ συσκευασθείσης ὀνομαστὶ θεσπίσας ὁ λόγος ἐν τῷ « Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ», ἑξῆς ἐπιλέγει· « Κύριος εἶπεν πρός με, υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε· αἴτησαι παρ´ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου, καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς». ταῦτα δ´ οὖν τὰ ἔθνη καὶ ὁ προφήτης ᾐνίξατο εἰπών· « Διὰ τοῦτο αὐτὸς κληρονομήσει πολλούς», καὶ ἐπιλέγει· « Καὶ τῶν ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα».

Τῶν γὰρ δυνάμεων τῶν ἀντικειμένων, αἳ πάλαι τῶν ἐθνῶν ἦρχον, τὰς ὑποχειρίους ῥυσάμενος ψυχάς, οἷα δή τινα σκῦλα τοῖς οἰκείοις διένειμεν μαθηταῖς. Διό φησιν ὁ Ἡσαΐας περὶ αὐτῶν· « Καὶ εὐφρανθήσονται ἐνώπιόν σου ὃν τρόπον οἱ διαιρούμενοι σκῦλα». Καὶ ὁ ψαλμῳδός· « Κύριος δώσει ῥῆμα τοῖς εὐαγγελιζομένοις δυνάμει πολλῇ. Ὁ βασιλεὺς τῶν δυνάμεων τοῦ ἀγαπητοῦ, τῇ ὡραιότητι τοῦ οἴκου διελέσθαι σκῦλα». Εἰκότως τοιγαροῦν καὶ ἐνταῦθα περὶ τοῦ Χριστοῦ φησιν· « Διὰ τοῦτο αὐτὸς κληρονομήσει πολλούς, καὶ τῶν ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα». Διὰ ποῖον δὲ τοῦτο, πάλιν ἑξῆς διδάσκει φήσας· « Ἀνθ´ ὧν παρεδόθη εἰς θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις ἐλογίσθη, καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν ἀνήνεγκεν, καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν παρεδόθη». Ἀντὶ τούτων γὰρ ἀμειβόμενος αὐτὸν ὁ πατὴρ τῆς ὑπακοῆς καὶ τῆς ὑπομονῆς ἕνεκα δεδώρηται αὐτῷ τὰ ἐκκείμενα· γέγονε γὰρ «ὑπήκοος» τῷ πατρὶ «μέχρι θανάτου»· διὸ καὶ κληρονομήσειν πολλούς, καὶ οὐ πρότερον ἀλλὰ μετὰ τὸ παραδοθῆναι εἰς θάνατον τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις λογισθῆναι, θεσπίζεται. Διὰ ταῦτα γὰρ εἴρηται κληρονομήσειν πολλοὺς καὶ τῶν ἰσχυρῶν μερίσειν τὰ σκῦλα.

Ἡγοῦμαι δὲ ἀναμφιλόγως τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν τοῦ προφητευομένου διὰ τούτων παρίστασθαι. Πῶϵ παραδοθέντα, εἶτα καθαριζόμενον ὑπὸ τοῦ κυρίου, καὶ φῶς παρ´ αὐτῷ ὀψόμενον, καὶ κληρονομοῦντα πολλούς, καὶ σκῦλα τοῖς οἰκείοις διανέμοντα;

Καὶ ἄλλως δὲ περὶ τῆς μετὰ τὸν θάνατον ἀναβιώσεως αὐτοῦ λέγει που προφητεύων ἐκ προσώπου τοῦ Χριστοῦ ὁ Δαβίδ· « Οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην, οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν», καὶ πάλιν· « Κύριε, ἀνήγαγες ἐξ ᾅδου τὴν ψυχήν μου, ἔσωσάς με ἀπὸ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον», καὶ πάλιν· «ὁ ὑψῶν με ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου, ὅπως ἂν ἐξαγγείλω πάσας τὰς αἰνέσεις σου». Τούτοις δὲ πᾶσιν ἀντιβλέψαι δύνασθαι οὐδὲ τοὺς σφόδρα ἀγνωμονεστάτους ἡγοῦμαι. Πλὴν ἀλλὰ τῆς Ἡσαΐου προφητείας τὸ συμπέρασμα τὴν πάλαι στεῖραν καὶ ἔρημον θεοῦ ψυχὴν ἢ καὶ μᾶλλον τὴν ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησίαν εὐαγγελίζεται, ἀκολούθως τῇ θεωρίᾳ τῶν εἰρημένων. Ἐπειδὴ γὰρ τὰ πάντα δι´ αὐτὴν ὁ Χριστὸς ὑπέμεινεν, εἰκότως μετὰ τὰς περὶ αὐτοῦ προρρήσεις ἐπιφέρει λέγων· « Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα, ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα· εἶπεν γὰρ κύριος, πλάτυνον τὸν τόπον τῆς σκηνῆς σου καὶ τῶν αὐλαιῶν σου, πῆξον, μὴ φείσῃ· πλάτυνον τὰ σχοινίσματά σου, καὶ τοὺς πασσάλους σου κατίσχυσον, ἔτι εἰς τὰ δεξιὰ καὶ εἰς τὰ ἀριστερὰ ἐκπέτασον· καὶ τὸ σπέρμα σου ἔθνη κληρονομήσει». ταῦτα δὲ τὴν ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησίαν καθ´ ὅλης τῆς οἰκουμένης ἐξηπλωμένην καὶ ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν παρατείνουσαν ὁ λόγος εὐαγγελίζεται, σαφέστατα τοῦτο παριστὰς διὰ τοῦ « Καὶ τὸ σπέρμα σου ἔθνη κληρονομήσει». Πλείονος δὲ ἐξεργασίας δεομένων τῶν κατὰ τὸν τόπον, ἀρκούντως ἐπὶ τοῦ παρόντος ταῦθ´ ἡμῖν ἐπιτετμήσθω· πλεῖστα δὲ ἂν καὶ αὐτὸς ἐπὶ σχολῆς ἀναλέξασθαι δύναιο περὶ τοῦ προκειμένου, καὶ ἡ παροῦσα δὲ πραγματεία τῆς Εὐαγγελικῆς Ἀποδείξεως κατὰ καιρὸν ἕκαστα παραδώσεταί τε καὶ ἑρμηνεύσει. τέως δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος τῆς τῶν προφητῶν περὶ τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν προρρήσεώς τε καὶ προγνώσεως, καὶ ὡς πᾶσιν ἀνθρώποις τὴν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν παρουσίαν εὐηγγελίζετο, ἱκανῶς ἔχει τὰ εἰρημένα, προαναφωνοῦντα προφήτου τινὸς ἄφιξιν καὶ εὐσέβειας νομοθέτου Μωσεῖ παραπλησίου, γένος τε αὐτοῦ καὶ φυλὴν καὶ τόπον ὅθεν προελεύσεται, χρόνον τε καθ´ ὃν ἥξειν προφητεύεται, καὶ γένεσιν, καὶ τελευτήν, καὶ ἀναβίωσιν, καὶ ἀρχὴν τὴν κατὰ πάντων ἐθνῶν, ἃ δὴ πάντα παρέστη καὶ ἔτι μᾶλλον διὰ τῶν ἑξῆς παραστήσεται ἐπὶ μόνον τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν συμπεπερασμένα.

Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀπὸ τῶν ἱερῶν λογίων τοῖς πιστεύουσιν αὐτοῖς παρατέθειται· τοῖς δ´ ἀπειθοῦσι ταῖς προφητικαῖς γραφαῖς ἰδίως ἀπαντήσομεν, ὡς περὶ ἀνδρὸς κοινοῦ καὶ τοῖς λοιποῖς παραπλησίου τέως τὴν ἐξέτασιν ποιούμενοι, ἵνα, ὁπόταν πάντων τῶν ἐξ αἰῶνος βοηθέντων ἐν ἀνθρώποις πολὺ κρείττων ἀσυγκρίτῳ ὑπεροχῇ καὶ διαφέρων ἀναφανῇ, τὸ τηνικάδε καὶ τὰ περὶ τῆς θειοτέρας αὐτοῦ φύσεως κατὰ καιρὸν διαλάβωμεν, ἐξ ἐναργῶν τῶν ἀποδείξεων παριστῶντες ὡς οὐκ ἀνθρωπείας ἄρα ἦν φύσεως ἡ περὶ αὐτὸν δύναμις· οἷς ἀκολούθως καὶ τὰ τῆς κατ´ αὐτὸν θεολογίας, ὡς οἷόν τέ ἐστιν ἡμῖν ἐποπτεῦσαι, ποιησόμεθα.

Ἐπεὶ τοίνυν τῶν ἀπίστων οἱ πλείους γόητα καὶ πλάνον ἀποκαλοῦντες καὶ μυρίαις ἄλλαις κατηγορίαις βλασφημοῦντες αὐτὸν οὔπω καὶ νῦν παύονται, φέρε καὶ πρὸς τούτους ἀποκρινώμεθα, οἴκοθεν μὲν οὐδέν, ἐξ αὐτῶν δὲ τῶν αὐτοῦ φωνῶν καὶ ἧς παρέδωκε διδασκαλίας τὰς παραθέσεις ποιούμενοι.

 

Il pouvait clore ici la prophétie, s'il n'eût eu rien à annoncer des événements qui devaient suivre la mort du Christ; mais, comme le Sauveur devait ressusciter presque aussitôt après, il ajoute encore ces paroles : « Le Seigneur vent l'exempter de la douleur ; s'il est laissé pour expier le péché, vous verrez une race immortelle. Le seigneur veut diminuer le travail de son âme pour lui donner la gloire » (Isaïe, LIII, 10). Après avoir dit plus haut : « C'est un homme de douleur et familiarisé avec la souffrance, » il dit, maintenant , après sa mort et sa sépulture : « Le Seigneur veut l'exempter de la douleur : » Et comment cela? « S'il est livré pour expier le péché, vous verrez une race immortelle. » Mais il n'est donné de voir cette race immortelle du Christ qu'à ceux qui confesseront leurs péchés, et présenteront an Seigneur des offrandes de propitiation. Ceux-là seuls verront la race immortelle du Christ, soit sa vie éternelle, après la mort, soit la diffusion sur toute la terre de la parole de Dieu immortelle et qui durera toujours. Il avait dit plus haut : « Nous l'avons vu dans le travail; » et maintenant après son supplice et sa mort, il dit : « Le Seigneur veut diminuer le travail de son âme pour loi donner la gloire. » Si donc, le Seigneur Dieu de toute créature a voulu le délivrer de la douleur, et l'entourer de la lumière de gloire, il exécutera sa volonté sans rencontrer d'obstacle ; car tout ce qu'il veut s'exécute. Il a voulu l'exempter et lui donner la gloire ; il l'a fait. Il l'a délivré et lui a donné la gloire. Puisqu'il a voulu, et que, suivant sa volonté, il a déchargé le Christ de ses souffrances pour lui donner la gloire, le prophète ajoute avec raison : « Aussi il aura un peuple nombreux, et il distribuera les dépouilles des forts. » Puis il annonce déjà l'héritage du Christ, comme il en est parle dans le second psaume où le roi-prophète, ayant annoncé positivement les complots tramés contre le Christ, en ces termes : « Les rois de la terre se sont levés , et les princes se sont lignés contre le Seigneur et contre son Christ, ajoute : « Le Seigneur m'a dit : Vous êtes mon fils; je vous ai engendré aujourd'hui. Demandez-moi, et je vous donnerai les nations pour héritage, el la terre entière pour votre empire. » Ce sont ces nations que le prophète a eues en vue, en disant; « Aussi  il aura un peuple nombreux, et il distribuera les dépouilles des forts. »

Le Seigneur, en effet, a délivré de la tyrannie des puissances ennemies les âmes des peuples soumis à leur domination, el il les a distribuées à ses disciples comme des dépouilles. Aussi Isaïe dit-il de ces heureux fidèles : « Ils se réjouissent en votre présence comme des vainqueurs qui partagent les dépouilles » (Isaïe, IX, 3). Et le psalmiste chante : « Le Seigneur donnera sa parole avec une grande puissance aux évangélistes. Ce sera le seigneur, roi des armées du bien-aimé (qui donnera cette parole), et qui accordera aussi à celles qui gardent, la maison des dépouilles à partager» [Ps. LXVII, 12). Isaïe dit donc avec raison du Christ : « Aussi il aura un peuple nombreux, et il distribuera les dépouilles des forts.» Il nous fait connaître la cause de cette gloire quand il ajoute : « Parce qu'il a livré son âme à la mort, qu'il a été mis au nombre des impies, il a supporté les iniquités de plusieurs, el il a été livré pour nos iniquités. » pour le récompenser de sa soumission el de sa patience, son Père lui a accordé cette noble conquête; car il a été docile à son Père jusqu'à la mort; aussi aura-t-il pour son héritage les nations de la terre, mais après seulement qu'il se sera livré à la mort et qu'il aura été mis au nombre des impies. C'est pourquoi il a été dit qu'il aura un peuple nombreux et qu'il partagera les dépouilles des forts.

Il me semble que ces prophéties désignent évidemment la résurrection du Christ. Comment, en effet, l'entendre autrement de celui qui a été conduit au supplice comme une brebis, qui a été livré à la mort par les Juifs impies, qui a été réputé pour un scélérat, et confié au tombeau ; mais que le Seigneur ensuite a délivré et a ceint de gloire, auquel il a accordé le monde en héritage, et des dépouilles à partager entre ses disciples.

David prophétise d'autres circonstances sur la personne du Christ : « Vous n'abandonnerez pas mon âme dans le tombeau; vous ne permettrez pas que votre saint voie : la corruption » {Ps. XV, 11). Et ailleurs : « Seigneur, vous avez retiré mon âme du tombeau, et vous m'avez séparé de ceux qui tombent dans l'abîme » (Ps. XXIX, 3); et encore : « Vous qui m'avez retiré des portes de la mort, afin que j'annonce toutes vos gloires » (Ps, IX, 14)Je ne vois pas que les hommes même les plus ignorants puissent jamais résister à ces paroles. Or, la fin de la prophétie d'Israël annonce à l'âme stérile dès longtemps et privée de son Dieu, ou plutôt a l'Église des Gentils, ce bonheur qu'elle nous a fait connaître. Puisque, en effet , le Christ a souffert tous ces tourments pour elle, c'est avec raison que le prophète ajoute aux prédictions qu'il a faites sur lui : « Réjouis-toi, stérile qui n'enfantes pas; élève ta voix et crie, toi qui ne mets pas au monde, parce que l'épouse abandonnée à plus d'enfants que celle qui a un époux (Isaïe, LIV, 1). Car le Seigneur dit : « Étends l'enceinte de ton pavillon, et attache tes tentes; n'épargne rien. Allonge tes cordages, et affermis tes pieux. Développe encore à droite et à gauche, ta postérité possédera les nations. » La parole sainte dit ici de se réjouir à l'Église des Gentils répandue sur toute la terre, du couchant à l'aurore, ce qu'elle manifeste très clairement, lorsqu'elle ajoute: Ta postérité possédera les nations Ce qui concerne le point en question demanderait une plus longue explication, Nous nous arrêterons cependant, et l'on pourra soi-même choisir les divers passages qui s'y rapportent. Du reste, la suite de la démonstration évangélique offrira, en son temps, avec leur interprétation, chacun des traits de l'Écriture qui peuvent s'y rattacher. Pour le moment, ce que nous avons cité des prophéties sur la venue de notre Sauveur, et la possession du bonheur futur que doivent goûter tous les hommes, peut suffire assurément : ces passages montrent l'avènement d'un nouveau prophète, la religion de ce législateur semblable à Moïse, sa race, sa tribu, le lieu où il est né, le temps de sa venue ; nous y voyons encore sa naissance et sa mort, sa résurrection et l'empire qu'il exercera sur toutes les nations: ces circonstances sont réalisées, et nous ferons sentir bien mieux encore qu'eues n'ont reçu leur accomplissement qu'en notre Sauveur et Seigneur Jésus.

Ces divers extraits des oracles sacrés s'adressent aux croyants. Pour répondre aux incrédules, nous ne considérerons d'abord le Christ que comme un homme tout semblable aux autres; mais, lorsque le fils de l'homme se sera montré vraiment incomparable et bien supérieur à tous les héros des temps même les plus reculés, aussitôt nous aborderons ce qui concerne sa nature divine, pour établir par d'invincibles preuves que la puissance qui l'animait n'avait rien d'humain. Nous développerons ensuite, selon nos forces, tout ce qui appartient à la connaissance de ses perfections divines.

Or comme la plupart des incrédules le traitent de magicien et de séducteur, et vomissent aujourd'hui même encore mille autres blasphèmes contre lui, nous commencerons par répondre à leurs injurieuses déclamations, et, sans rien tirer de notre propre fonds, nous trouverons chacune de nos réponses dans ses paroles et dans la doctrine qu'il a prêchée.

γʹ.

Πῶς πρὸς τοὺς πλάνον ὑπειληφότας γεγονέναι αὐτὸν ἀντενεχθησόμεθα.

Πευστέον δὴ αὐτῶν, εἴ ποτέ τις ἄλλος τοιοῦτος πλάνος ἱστόρηται πραότητος καὶ ἐπιεικείας σωφροσύνης τε καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς διδάσκαλος τοῖς ἀπατωμένοις γεγονὼς αἴτιος, καὶ εἰ θεμιτὸν τούτοις ἀποκαλεῖν τοῖς ὀνόμασι τὸν μηδὲ ἐμβλέπειν μετὰ ἐπιθυμίας ἀκολάστου γυναιξὶν ἐπιτρέψαντα, καὶ εἰ πλάνος ὁ τὴν εἰς ἄκρον παραδοὺς φιλοσοφίαν, ἐν τῷ τοὺς φοιτητὰς παιδεύειν τῶν ὑπαρχόντων ἐνδεέσι κοινωνεῖν καὶ τὸ φιλόπονον καὶ κοινωνικὸν περὶ πολλοῦ τίθεσθαι, καὶ εἰ πλάνος ὁ τῆς πανδήμου καὶ ἀγελαίου καὶ θορυβώδους συνουσίας ἀνείργων, διδάσκων δὲ μόνην ἀσπάζεσθαι τὴν περὶ τὰ θεῖα λόγια σχολήν. Ὁ δὲ παντὸς μὲν ψεύδους ἀποτρέπων, τὴν δ´ ἀλήθειαν πρὸ παντὸς τιμᾶν παραινῶν, ὡς μηδ´ εὐορκίας δεῖσθαι, πολλοῦ δεῖ ἐπιορκεῖν· « Ἔστω γὰρ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, τὸ οὒ οὔ», πῶς ἂν πλάνος ἐνδίκως ὀνομασθείη; καὶ τί με χρὴ πλείονα νῦν λέγειν, παρὸν ἐκ τῶν πρόσθεν εἰρημένων τίς ποτε ἦν ὁ τρόπος γνῶναι τῆς ὑπ´ αὐτοῦ κατασπαρείσης τῷ βίῳ πολιτείας, ἀφ´ ἧς οὐχ ὅπως πλάνον ἀλλά τινα θεῖον ὡς ἀληθῶς καὶ θείας καὶ εὐσεβοῦς ἀλλ´ οὐ τῆς κοινῆς καὶ πανδήμου φιλοσοφίας εἰσηγητὴν πᾶς ὁ φιλαλήθης αὐτὸν ὁμολογήσαι ἄν; τὸν γοῦν βίον τῶν πάλαι θεοφιλῶν Ἑβραίων ἤδη πως ἐξ ἀνθρώπων ἀπολωλότα μόνος ἀνανεωσάμενος οὐκ εἰς βραχεῖς καὶ μετρίους, ἀλλ´ εἰς ὅλον ἐφαπλῶσαι τὸν κόσμον ἀποδέδεικται διὰ τοῦ πρώτου συγγράμματος τῆς παρούσης ὑποθέσεως· δι´ οὗ πάρεστιν ἀνθρώποις ἐπὶ σπείρας τοῖς καθ´ ὅλης τῆς οἰκουμένης τὸν ... τῶν θεοφιλῶν ἐκείνων ἀμφὶ τὸν Ἀβραὰμ μυρίους τε ὅσους ζηλωτὰς οὐκ ἐξ Ἑλλήνων μόνον ἀλλὰ καὶ βαρβάρων τῆς ἐκείνων θεοσεβοῦς πολιτείας ἀποδεῖξαι. Ἀλλὰ τὰ μὲν ἠθικώτερα τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ τοιαῦτα. Φέρε δὲ σκεψώμεθα, μὴ ἄρα ποτὲ ὁ πλάνος αὐτῷ περὶ τὰ κυριώτατα τῶν δογμάτων κατεγίνετο. Ἆρ´ οὖν οὐχὶ μόνῳ τῷ παμβασιλεῖ θεῷ, τῷ καὶ οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ τοῦ σύμπαντος κόσμου δημιουργῷ, αὐτός τε ἀνακείμενος καὶ τοὺς φοιτητὰς προσάγων ἀναγέγραπται, εἰσέτι τε καὶ δεῦρο οἱ τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ λόγοι πάντα Ἕλληνα καὶ βάρβαρον ἄνω τὴν διάνοιαν πρὸς τὸν ἀνωτάτω θεὸν ἀνάγουσιν, πᾶσαν ὁρατὴν φύσιν ὑπερκύψαντα; ἆρα οὖν μὴ οὗτος ἦν ὁ πλάνος; ἢ ὅτι μὴ καὶ πλείους σέβειν θεούς, ἐκ τῆς ἀνωτάτω καὶ μόνης ἀληθοῦς θεολογίας 〈ὡς〉 τὸν ὡς ἀληθῶς πλάνον τραχηλισθέντα, συγχωρεῖ; ἀλλ´ οὗτος οὐ νεώτερος οὐδ´ οἰκεῖος αὐτῷ λόγος, τοῖς δ´ ἐκ μακροῦ πάλαι θεοφιλέσιν Ἑβραίοις προσφιλής, ὥσπερ οὖν δέδεικται διὰ τῆς Προπαρασκευῆς, παρ´ ὧν ἤδη καὶ τῶν νέων φιλοσόφων παῖδες τὰ μεγάλα ὠφελημένοι τῷ δόγματι συνηρέσθησαν. Σεμνύνονταί γέ τοι καὶ αὐτῶν Ἑλλήνων οἱ λογιώτατοι ἐπὶ χρησμοῖς τῶν οἰκείων θεῶν ὧδέ πως Ἑβραίων μνημονεύουσιν·

Μοῦνοι Χαλδαῖοι σοφίην λάχον, ἠδ´ ἄρ´ Ἑβραῖοι, αὐτογένεθλον ἄνακτα σεβαζόμενοι θεὸν ἁγνῶς.

Χαλδαίους δὲ τοὺς αὐτοὺς διὰ τὸν Ἀβραὰμ ὠνόμασεν, ἐπεὶ Χαλδαῖος ἦν τὸ γένος, ὡς ἱστορεῖται. Εἰ δὴ οὖν καὶ πρόπαλαι παῖδες Ἑβραίων, τῶν δὴ μάλιστα καὶ πρὸς τῶν χρησμῶν ἐπὶ σοφίᾳ μεμαρτυρημένων, ἐπὶ μόνον τὸν πάντων δημιουργὸν θεὸν ἀνῆγον τὸ σέβας, τί δεῖ πλάνον οὐχὶ δὲ θαυμαστὸν εὐσεβείας διδάσκαλον ὁμολογεῖν τοῦτον, ὃς τὰ πρόπαλαι μόνοις τοῖς θεοφιλέσιν Ἑβραίοις ἐγνωσμένα εἰς πάντας ἀνθρώπους ἀοράτῳ καὶ ἐνθέῳ δυνάμει προαγαγὼν ἐξήπλωσεν, ὥστε μηκέτι κατὰ τὸ παλαιὸν βραχεῖς τινας καὶ ἀριθμῷ ληπτοὺς ὀρθὰς περὶ θεοῦ φέρειν δόξας, ἀλλὰ μυρία πλήθη βαρβάρων τῶν πάλαι θηριωδεστάτων λογίων τε καὶ Ἑλλήνων ἀνδρῶν, οἳ τοῖς πάλαι προφήταις καὶ δικαίοις ἀνδράσιν εὐσεβεῖν ὁμοίως διὰ μόνης τῆς αὐτοῦ δυνάμεως ἐπαιδεύθησαν;

Ἀλλὰ δὴ τὸ τρίτον σκεψώμεθα, μή ποτ´ ἄρα τοῦτ´ ἦν δι´ ὃ πλάνον αὐτόν φασιν, ὅτι μὴ βουθυσίαις μηδὲ ζῴων ἀλόγων σφαγαῖς μηδ´ αἵμασι καὶ πυρὶ μηδὲ τοῖς ἀπὸ γῆς ἀναθυμιωμένοις τὸ θεῖον τιμᾶν διετάξατο, ταπεινὰ μὲν καὶ γεώδη ταῦτα καὶ τῆς ἀθανάτου φύσεως οὐδαμῶς οἰκεῖα λογισάμενος, κρίνας δὲ πάσης θυσίας προσηνεστάτην καὶ ἡδεῖαν εἶναι τῷ θεῷ τὴν τῶν οἰκείων ἐντολῶν κατόρθωσιν, δι´ ὧν αὐτῷ σώματι καὶ ψυχῇ κεκαθαρμένους, νῷ τε διαυγεῖ καὶ δόγμασιν εὐσεβέσιν κεκοσμημένους, τὴν πρὸς τὸν θεὸν ἐξομοίωσιν ἀπομιμεῖσθαι ἐδίδασκεν, διαρρήδην φάσκων· « Ἔσεσθε τέλειοι, ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν τέλειός ἐστιν».

Εἰ δὴ ταῦτά τις Ἑλλήνων αἰτιῷτο, ἴστω μὴ φίλα τοῖς οἰκείοις διδασκάλοις φρονῶν, οἵ γε, ὡς εἰκὸς ἐξ ἡμῶν ὠφελημένοι, ἐπεὶ καὶ μεθ´ ἡμᾶς γεγόνασι τοῖς χρόνοις, λέγω δὲ μετὰ τὴν προβεβλημένην ἡμῖν ὑπὸ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν διδασκαλίαν, οἷα δὴ ἐγγράφως ὡμολόγουν, ἄκουε. <Ἀπὸ τῶν Πορφυρίου περὶ ἐμψύχων ἀποχῆς>.

«Θεῷ μὲν τῷ ἐπὶ πᾶσιν, ὥς τις ἀνὴρ σοφὸς ἔφη, μηδὲν τῶν αἰσθητῶν μήτε θυμιῶντες μήτ´ ἐπονομάζοντες (οὐδὲν γὰρ ἔνυλον, ὃ μὴ τῷ ἀΰλῳ εὐθύς ἐστιν ἀκάθαρτον· διὸ οὐδὲ λόγος αὐτῷ ὁ κατὰ φωνὴν οἰκεῖος, οὐδ´ ὁ ἔνδον, ὅταν πάθει ψυχῆς ᾖ μεμολυσμένος), διὰ δὲ σιγῆς καθαρᾶς καὶ τῶν περὶ αὐτοῦ καθαρῶν ἐννοιῶν θρησκεύσομεν αὐτόν. Δεῖ ἄρα συναφθέντας καὶ ὁμοιωθέντας αὐτῷ τὴν αὐτῶν ἀγωγὴν θυσίαν ἱερὰν προσαγαγεῖν θεῷ, τὴν αὐτὴν δὲ καὶ ὕμνον οὖσαν καὶ ἡμῶν σωτηρίαν. Ἐν ἀπαθείᾳ ἄρα τῆς ψυχῆς τοῦ δὲ θεοῦ θεωρίᾳ ἡ θυσία αὕτη τελεῖται.»

<Ἐκ τῆς Ἀπολλωνίου τοῦ Τυανέως θεολογίας>.

«Οὕτως τοίνυν μάλιστα ἄν τις τὴν προσήκουσαν ἐπιμέλειαν ποιοῖτο τοῦ θείου, τυγχάνοι τε αὐτόθεν ἵλεώ τε καὶ εὐμενοῦς αὐτοῦ παρ´ ὁντιναοῦν μόνος ἀνθρώπων, εἰ θεῷ μέν, ὃν δὴ φαμὲν τοῦτον, ἑνί τε ὄντι καὶ κεχωρισμένῳ πάντων, μεθ´ ὃν γνωρίζεσθαι τοὺς λοιποὺς ἀναγκαῖον, μὴ θύοι τι τὴν ἀρχὴν μήτε ἀνάπτοι πῦρ μήτε τι καθόλου τῶν αἰσθητῶν ἐπονομάζοι (δεῖται γὰρ οὐδενὸς οὐδὲ παρὰ τῶν κρειττόνων ἤπερ ἡμεῖς ἐσμεν, οὐδ´ ἔστιν ὃ τὴν ἀρχὴν γῆ ἀνίησιν φυτὸν ἢ τρέφει ζῷον ἢ ἀήρ, ᾧ οὐ πρόσεστίν γε μίασμα), μόνῳ δὲ χρῷτο πρὸς αὐτὸν ἀεὶ τῷ κρείττονι λόγῳ (λέγω δὲ τῷ μὴ διὰ στόματος ἰόντι), παρὰ δὲ τοῦ καλλίστου τῶν ὄντων διὰ τοῦ καλλίστου τοῦ ἐν ἡμῖν αἰτοίη τὰ ἀγαθά· νοῦς δέ ἐστιν οὗτος ὀργάνου μὴ δεόμενος».

 Εἰ δὴ οὖν ταῦτα καὶ πρὸς τῶν παρ´ Ἕλλησι διαπρεπῶν φιλοσόφων τε καὶ θεολόγων ὁμολογεῖται, πῶς ἂν εἴη πλάνος ὁ μὴ μόνον λόγους ἀλλ´ ἔργα τῶν λόγων πολὺ πρότερον τοῖς φοιτηταῖς ἐκτελεῖν παραδούς, δι´ ὧν κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον ἤμελλον θεραπεύειν τὸ θεῖον; ὅπως δὲ καὶ τίσιν λόγοις οἱ παλαιοὶ Ἑβραῖοι θύειν μνημονεύονται, διειληφότες ἐν τῷ πρώτῳ συγγράμματι τῆς παρούσης ὑποθέσεως, ἐκείνοις ἀρκεσθησόμεθα. Ἐπεὶ δὲ πρὸς τοῖς ἐξητασμένοις ἔγνωμεν, παρὰ τοῦ Χριστοῦ μαθόντες, ὅτι γεννητὸς ὁ κόσμος 〈καὶ ὅτι〉 οὐρανὸς αὐτὸς καὶ ἥλιος καὶ σελήνη καὶ ἄστρα ἔργα θεοῦ τυγχάνει, καὶ ὅτι χρὴ μὴ ταῦτα ἀλλὰ τὸν ποιητὴν αὐτῶν σέβειν, σκέψασθαι δεῖ, μὴ ἄρα ἠπατήμεθα, τοῦτον παρ´ αὐτοῦ διδαχθέντες φρονεῖν τὸν τρόπον. Καὶ μὴν Ἑβραίων καὶ οὗτος ἦν ὁ λόγος, καὶ φιλοσόφων δὲ οἱ μάλιστα διαφανεῖς τοῖς αὐτοῖς συνηνέχθησαν, γεννητὸν καὶ αὐτὸν τὸν οὐρανὸν καὶ ἥλιον καὶ σελήνην καὶ ἄστρα καὶ τὸν σύμπαντα κόσμον πρὸς τοῦ τῶν ὅλων ποιητοῦ γεγονότα ἀποφηνάμενοι. Ἀλλὰ καὶ συντέλειαν καὶ μεταβολὴν τὴν ἐπὶ τὰ κρείττω τοῦδε τοῦ παντὸς ἔσεσθαι προσδοκᾶν ἐδίδαξεν, ταῖς Ἑβραίων καὶ τοῦτο ἀκολούθως γραφαῖς. τί οὖν; οὐχὶ καὶ ὁ Πλάτων φύσεως λυτῆς καὶ φθαρτῆς οἶδεν αὐτόν τε οὐρανὸν καὶ ἥλιον καὶ σελήνην καὶ τοὺς λοιποὺς ἀστέρας, εἰ καὶ μὴ λυθήσεσθαί φησιν ταῦτα, τῷ μὴ τὸν συμπήξαντα βούλεσθαι; Εἰ δ´ ἄρα βουληθείη εἶναι φύσεως τοιαύτης, ψυχὴν δὲ ἀθάνατον ἔχαι καὶ φρονεῖν πάντα βάρβαρον καὶ ἰδιώτην παιδεύσας, ἆρ´ οὐχὶ σοφωτέρους ἀπείργασται τοὺς καθ´ ὅλης τῆς οἰκουμένης τὰ αὐτοῦ φρονοῦντας τῶν τὰς ὀφρῦς ἀνεσπακότων, οἳ μηδὲν κατὰ τὴν οὐσίαν διαφέρειν ἀπεφήναντο ἐμπίδος τε καὶ εὐλῆς καὶ μυίας τὴν ἐν ἀνθρώποις ψυχήν, ἀλλὰ καὶ ὄφεως καὶ ἐχίδνης ἄρκτου τε καὶ παρδάλεως καὶ συὸς ψυχῆς κατ´ οὐδέν, ὅσον ἐπὶ λόγῳ φύσεώς τε καὶ οὐσίας, τὴν σφῶν αὐτῶν τῶν φιλοσοφωτάτων ψυχὴν διαλλάττειν; Καὶ θείου δὲ πρὸς τούτοις δικαιωτηρίου συνεχῶς ὑπομιμνήσκων καὶ μελλούσης ἔσεσθαι κρίσεως, κολάσεις τε καὶ τιμωρίας ἀπαραιτήτους τοῖς ἀσεβέσιν ὑπογράφων τοῖς τε εὐσεβέσιν ἐπαγγελίας θεοῦ αἰωνίου ζωῆς καὶ οὐρανῶν βασιλείας καὶ σὺν θεῷ μακαρίας διαγωγῆς, τίνα ἂν πλανήσειεν, οὐχὶ δὲ μᾶλλον προτρέψαιτο σπεύδειν μὲν ἐπ´ ἀρετὴν τῶν προσδοκωμένων ἕνεκα τοῖς εὐσεβέσιν ἐπάθλων, ἀποτρέπεσθαι δὲ πάσης κακίας διὰ τὰς ἐπηρτημένας τοῖς ἀσεβέσι τιμωρίας; Ἐν τοῖς δογματικοῖς τῶν αὐτοῦ λόγων παρειλήφαμεν εἶναί τινας μετὰ τὸν ἀνωτάτω θεὸν δυνάμεις, ἀσωμάτους τὴν φύσιν καὶ νοεράς, λογικάς τε καὶ παναρέτους, τὸν παμβασιλέα χορευούσας, ὧν πλείους καὶ μέχρις ἀνθρώπων νεύματι τοῦ πατρὸς διά τινας σωτηρίους οἰκονομίας ἀπεστάλθαι· ἃς δὴ γνωρίζειν καὶ τιμᾶν κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀξίας ἐδιδάχθημεν, μόνῳ τῷ παμβασιλεῖ θεῷ τὴν σεβάσμιον τιμὴν ἀπονέμοντες. Ἔτι πρὸς τούτοις ἔγνωμεν, παρ´ αὐτοῦ μαθόντες, πολεμίας τινὰς καὶ ἐχθρὰς τοῦ ἀνθρωπείου γένους ἀμφὶ τὸν περὶ γῆν ἀέρα πωτᾶσθαι καὶ σὺν τοῖς πονηροῖς διατρίβειν δυνάμεις δαιμόνων καὶ πνευμάτων πονηρῶν καὶ τῶν ἐν τούτοις ἀρχόντων, οὓς παντὶ σθένει φεύγειν πεπαιδεύμεθα, εἰ καὶ ὅτι μάλιστα θεῶν προσηγορίας καὶ τιμὰς ἑαυτοῖς ὑφαρπάζουσιν, ταύτης δ´ οὖν ἔτι μᾶλλον τῆς θεομαχίας καὶ τῆς θεοεχθρίας ἕνεκεν ἀποτρεπτέας εἶναι, καθ´ ἃς ἐν τῇ Προπαρασκευῇ πεποιήμεθα διὰ πλείστων ἀποδείξεις.

Τοιαῦτα ἄττα τυγχάνει καὶ ἐν τοῖς δογματικοῖς μαθήμασιν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀναφερόμενα Ἑβραίων τῶν πάλαι θεοφιλῶν ἀνδρῶν τε καὶ προφητῶν ἄντικρυς εὐσεβῆ παιδεύματα. Εἰ δὴ οὖν ταῦτα σεμνὰ εἰ ὠφέλιμα εἰ φιλόσοφα εἰ ἀρετῆς μεστά, τίσιν 〈λόγοις〉 εὐλόγως ἂν ὁ τούτων διδάσκαλος ἐπιγραφείη τὸ τοῦ πλάνου ὄνομα;

Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὡς περὶ κοινοῦ τὴν φύσιν ἀνθρώπου τέως ἐξητάσθω, παραστατικὰ τῆς σεμνῆς καὶ βιωφελοῦς διδασκαλίας αὐτοῦ τυγχάνοντα.

 

CHAPITRE ΙΙΙ.

Contre ceux qui croient que le Christ de Dieu fut un imposteur.

Qu'on nous dise si jamais l'histoire a parlé d'un séducteur qui n'enseigna aux victimes de ses charmes que la mansuétude, la probité, la tempérance et les autres vertus, et s'il est juste de flétrir de ce nom infâme celui qui défend de regarder une femme avec un mauvais désir; qu'on nous dise s'il fut un séducteur, celui qui enseigna la philosophie la plus sublime, et qui apprit à ses disciples à partager leurs biens avec les pauvres, à estimer l'amour du travail et la libéralité ; qu'on nous dise enfin s'il fut un imposteur celui qui éloigna l'homme de la multitude et du tumulte du monde pour lui inspirer l'amour de la science divine ; comment traiter de fourbe celui qui éloigna toute duplicité, et exhorta chacun de ses fidèles à vénérer la vérité; celui qui défendit de jurer et bien plus encore de se parjurer : « Que votre parole, dit-il, soit oui, oui ; non, non »(Matth., V, 37). Qu'est-il besoin que je réunisse plus de preuves, lorsque tout ce qui a été dit plus haut peut faire connaître les principes de la vie nouvelle qu'il a offerte aux hommes. Aussi tout ami de la vérité confessera-t-il que loin d'être un imposteur, le Christ fut un être divin et apprit aux hommes une philosophie sainte et divine, et non pas les vaines spéculations qui partagent le monde. Seul il a renouvelé l'antique vie des patriarches oubliée depuis longtemps, el lui a attiré non pas un petit nombre d'adeptes, mais tout l'univers, ainsi que nous l'avons montré dans le premier livre de cet ouvrage. Aussi peut-on montrer aujourd'hui une multitude innombrable adonnée à la pratique des vertus qui ont sanctifié Abraham el les patriarches, et non seulement parmi les Grecs, mais encore parmi les Barbares. Telles sont les règles de mœurs de son enseignement, voyons donc si le nom d'imposteur lui est applicable pour les principaux de ses dogmes. N'est-il pas écrit de lui que fidèle au culte du Dieu unique, souverain maître et créateur du ciel, de la terre, du monde entier, il y avait ses disciples. Les préceptes de sa doctrine n'élèvent-ils pas et Grecs et Barbares au-dessus des choses créées jusque dans le sein de Dieu ? Fut-il donc un imposteur, parce qu'il ne permit pas de tomber des connnaissances sublimes de la vraie théologie dans les erreurs grossières du polythéisme ? Mais cette doctrine n'était pas nouvelle ; elle ne vint pas de lui. Déjà les anciens Hébreux y avaient été attachés, comme nous l'avons montré en la préparation, et les adeptes de la nouvelle philosophie l'ont goûtée, entraînés par son utilité. Les savants de la Grèce se glorifient des oracles de leurs dieux qui parlent ainsi des Juifs :

« Aux Chaldéens seuls est échue la sagesse, ainsi qu'aux Hébreux qui honorent d'une religion pure le Dieu, roi suprême, principe de son existence. »

L'oracle appelle ici les Juifs Chaldéens à cause d'Abraham, qui, suivant l'histoire, fut de race chaldéenne. Si donc, même aux anciens jours, les descendants de ces Hébreux dont les oracles publient la sagesse, adressaient leurs adorations au seul Dieu créateur, pourquoi traiter Jésus d'imposteur et ne l'appeler pas un docteur admirable, lui qui par sa puissance invisible et toute divine a promulgué et répandu dans l'univers les vérités connues des seuls Hébreux fidèles, de sorte que, dès lors ce ne fut plus comme autrefois quelques hommes qui suivirent les préceptes de vérité du Seigneur, mais une innombrable multitude de barbares, à la vie sauvage, et de sages de la Grèce qui apprirent par la seule vertu divine de Jésus la religion des prophètes et des justes.

Voyons maintenant ce troisième point, si les ennemis doivent l'appeler imposteur parce qu'il n'a pas établi d'honorer Dieu par es sacrifices de bœufs, l'immolation des animaux, l'effusion du sang, la conservation du feu et l'offrande des fruits de la terre brûlés sur l'autel ? Convaincu que ces offrandes de vil prix et terrestres ne convenaient pas à un être immortel, et que l'accomplissement des volontés du Seigneur lui était plus agréable que tout sacrifice. il apprit aux hommes à se conserver purs , a se maintenir dans la lumière et dans la pratique de la foi, afin de devenir semblables à Dieu : « Soyez parfaits, dit-il, comme votre Père céleste est parfait  » ( Matth., V. 48).

Si quelqu'un des Grecs s'élève contre cette parole, qu'il apprenne bien qu'il s'écarte de l'enseignement de ses maîtres, initiés à la science que notre Sauveur nous a révélée (car je parle ici de philosophes postérieurs la naissance du Christianisme ), voici ce qu'ils ont reconnu en leurs écrits : Il ne faut brûler ou sacrifier au Dieu de l'univers rien de ce qui sort de la terre (Porphyre, de l'abstinence de ce qui a eu vie, livre II).

Ainsi que le dit un sage, nous ne devons ni offrir ni consacrer au Dieu du monde, nul être sensible (ce sage est Apollonius de Tyane ).

« Dans la matière, en effet, qu'y a-t-il qui ne soit impur aux yeux de celui qui est immatériel. Nos paroles ne peuvent aussi lui plaire , ni celles que nous proférons au dehors , ni celles encore que nous formons au dedans de nous-mêmes, parce qu'elles sont souillées des passions de l'âme. Honorons donc la Divinité suprême dans un silence saint et dans la croyance pure de son existence. Il faut donc qu unis et rendus semblables à lui, nous lui offrions notre vie comme une victime parfaite. Ce lui sera un hymne de louange, et nous trouverons notre salut dans la quiétude de la vertu. Ce sacrifice s'est consommé par la contemplation de l'essence divine. »

Autre fragment semblable, tiré de la théologie d'Apollonius de Tyane.

« Plus on s'appliquera à témoigner à la Divinité le respect qu'elle mérite, plus on se la rendra compatissante et favorable, surtout si pour honorer ce Dieu dont nous décrivons les grandeurs, qui est seul et unique, et de qui on peut tout connaître, on évite offrir des sacrifices ou d'allumer du feu ; ou de lui consacrer quelque être animé ; car il ne demande rien même à la créature la plus excellente, qui est l'homme. En effet, il n'est pas de plante que nourrit la terre ni d'animal qu'elle nourrisse elle ou l'air, qui ne soit entaché de quelque souillure ; il ne faut lui présenter que la plus belle des paroles; non pas celle qui frémit sur nos lèvres, mais celle des plus beaux des êtres, des plus nobles des biens qui sont en nous, de notre intelligence qui na pas besoin d'organes; d'interprète, »

Si telle est la croyance des grands philosophes et des théologiens de la Grèce, comment donc sera-t-il un insensé, celui qui a laissé à ses disciples, dans ses paroles et bien plus encore dans ses actions, la règle du véritable culte qu'ils devaient rendre à la divinité? Comme nous avons exposé les rites du culte des anciens Hébreux dans le premier livre de cet ouvrage, nous nous contenterons de ce que nous avons dit. Mais puisque nous tenons encore du Christ que le monde a été créé, que le ciel, le soleil, la lune,el les armées du ciel sont l'ouvrage de Dieu, et qu'il faut adresser ses adorations non pas à ses créatures, mais au créateur, nous devons examiner si nous sommes induits en erreur en embrassant cette croyance; or telles furent les convictions des Hébreux ; telles furent aussi les idées des plus célèbres philosophes qui se sont accordés avec eux, pour reconnaître que le ciel, le soleil, la lune. les astres, le monde entier avaient été formés par le Créateur de l'univers. Mais Jésus-Christ a enseigné d'attendre la consommation et le changement de ce monde pour un état plus parfait, suivant en cela les Écritures des Hébreux. Eh quoi ! Platon lui-même n'a-t-il pas reconnu que le ciel, le soleil, la lune et les lumières du ciel étaient essentiellement destructibles? et s'il a avancé que ce monde ne serait pas détruit, c'est parce que la volonté du Créateur y serait opposée. S'il a voulu que nous fussions persuadés que d'un côté nous tenons à leur nature, tandis que nous avons une âme immortelle qui ne ressemble en rien aux animaux privés de raison, mais qui est l'image des perfections divines ; s'il a voulu imprimer cette vérité dans le cœur de tout barbare et des hommes du peuple, n'a-t-il pas élevé ses disciples de tous lieux à une sagesse bien plus sublime que celle des philosophes aux regards sourcilleux, qui ne peuvent mettre l'essence de l'âme au-dessus de la substance du moucheron, du ver ou de la mouche, et qui prétendent que le serpent, la vipère, l'ours, la panthère, le porc, ne diffèrent en rien de la nature de leur intelligence qui jouit de la plus haute sagesse ? Enfin quand il rappela sans cesse le tribunal de Dieu et le jugement futur, quand il décrivit les châtiments et les vengeances qui s'appesantiront pour toujours sur les impies, et la vie éternelle dont les justes doivent jouir dans le sein de Dieu, le royaume des cieux, et le bonheur qu'ils doivent partager avec le Père éternel» put-il tromper? ou plutôt par la vue des récompenses qui doivent couronner les justes» n'a-t-il pas porté les hommes à pratiquer la vertu el par respect des supplices réservés aux pervers, à fuir l'iniquité? Sa doctrine nous a fait connaître qu'au-dessous du Dieu suprême il est des puissances spirituelles, intelligentes et ornées de toutes les vertus qui glorifient le souverain du monde. Plusieurs sont envoyés par le Père auprès des hommes pour accomplir de salutaires desseins de la Providence, et nous savons les reconnaître et leur rendre les honneurs dus à leur dignité, tandis que nous n'adorons que Dieu seul. Nous tenons aussi de Jésus que les puissances infernales, les mauvais esprits et les chefs de leurs phalanges impures, ennemis déclarés des hommes, volent dans l'air qui nous entoure, et demeurent auprès des méchants , et nous avons appris à les fuir de toute notre force, quoiqu'ils s'attribuent le nom de Dieux et les honneurs divins ; et c'est surtout pour cette rivalité et cette guerre qu'elles ont avec Dieu qu'il faut fuir leurs suggestions, ainsi que nous l'avons prouvé au long dans la préparation évangélique.

Tels sont les enseignements que comprennent les préceptes du Christ notre Sauveur, les pieuses leçons des anciens Hébreux, ces vrais amis de Dieu, et celles des prophètes. Si dans leur grandeur ils sont précieux, s'ils sont remplis de sagesse et de vertus, qui pourra raisonnablement taxer d'imposture celui qui les a fait goûter aux hommes ?

Or, jusqu'ici parlant du Christ comme d'un homme ordinaire, nous avons montré combien ses préceptes étaient utiles et vénérables : voyons maintenant ce qu'il y eut de divin en lui.

δʹ.

Περὶ τῶν θειοτέρων ἔργων αὐτοῦ.

Φέρε δὴ καὶ τὰ θειότερα σκεψώμεθα. Καὶ δὴ σκεψώμεθα ὅσων καὶ οἵων, σὺν ἀνθρώποις τὰς διατριβὰς πεποιημένος, παραδόξων γέγονεν ποιητὴς ἔργων, τοτὲ μὲν λεπροὺς τὸ σῶμα δυνάμει θείᾳ καθαίρων, τοτὲ δὲ προστάγματι λόγου τοὺς ἐν ἀνθρώποις δαίμονας ἐλαύνων, καὶ ἄλλοτε πάλιν νοσηλευομένοις καὶ παντοίοις ἀσθενειῶν εἴδεσι καταπονουμένοις τὴν ἴασιν ἀφθόνως δωρούμενος.

Καὶ ποτὲ μὲν ἔφησεν παραλυτικῷ· « Ἀναστὰς ἆρον τὸν κράββατόν σου, καὶ περιπάτει», ὁ δὲ τὸ κελευσθὲν ἐποίει. τυφλοῖς δὲ πάλιν ἄλλοτε τὰ βλεπτικὰ τοῦ φωτὸς ἐχαρίζετο. Ἤδη δέ ποτε καὶ αἱμορροοῦσα γυνὴ μακραῖς ἐτῶν περιόδοις πρὸς τοῦ πάθους κατατρυχομένη, ἐπειδὴ ἑώρα μυρία πλήθη κυκλοῦντα αὐτὸν καὶ μηδαμῶς ἐπιτρέποντα αὐτῇ γονυπετῆσαι προσελθούσῃ τοῦ τε πάθους τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξαιτήσασθαι, ἀλλὰ καὶ ἄκρου τοῦ ἱματίου προσψαῦσαι μόνον διανοηθεῖσα ὑποδύνει, καὶ τοῦ κρασπέδου ἐπιλαβομένη ὁμοῦ καὶ τῆς τῶν κακῶν ἰάσεως ἐπελάβετο, παραχρῆμά τε ὑγιὴς ἦν, τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐνθέου δυνάμεως δεῖγμα μέγιστον ἐπικομιζομένη. Ἄλλος δέ τις βασιλικὸς ἀνὴρ κακῶς ἔχοντα τὸν παῖδα προσπεσὼν τῷ Ἰησοῦ παραχρῆμα σῶον ἀπελάμβανεν· καὶ θυγατέρα πάλιν ἄλλος, Ἰουδαίων δὲ ἀρχισυνάγωγος ἦν, ἀλλ´ οὗτος ἤδη καὶ θανοῦσαν. τί δεῖ λέγειν ὡς τεταρταῖος ἄλλος δυνάμει τοῦ Ἰησοῦ νεκρὸς ἠγείρετο; ἢ ὡς ἐπὶ θαλάττης οἷα ἐπὶ λεωφόρου γῆς τὰς πορείας ἤνυεν ποιούμενος, τῶν αὐτοῦ μαθητῶν ἐμπλεόντων, καὶ ὡς χειμασθέντων ἐπετίμησεν τῇ θαλάσσῃ καὶ τῷ κλύδωνι καὶ τοῖς ἀνέμοις, καὶ πάντα γε ἔστη παραχρῆμα, οἷα δεσπότου φωνὴν καταπτήξαντα; πέντε δὲ χιλιάδας ἀνδρῶν, συνεπιπαρόντος μυρίου ἄλλου γυναικῶν τε καὶ παίδων πλήθους, ἐκ πέντε τὸν ἀριθμὸν ἄρτων εἰς κόρον πληρώσας, ὡς καὶ περιττὰ τοσαῦτα, ὅσα ἱκανὰ ἦν πληρῶσαι δώδεκα κοφίνους, λαβεῖν, τίνα οὐκ ἂν ἐκπλήξειεν καὶ ἐπὶ ζήτησίν γε εἰκότως τῆς κατ´ αὐτὸν ἀπορρήτου δυνάμεως ἐκκαλέσεται;

Ἀλλ´ ἵνα μή μοι τὰ νῦν ὁ λόγος εἰς μακρὸν μῆκος ἐκτείνοιτο, ἐπὶ πᾶσιν ἐκκείσθω ὁ αὐτοῦ θάνατος, οὐ κοινὸς τοῖς λοιποῖς ἀνθρώποις γεγενημένος. Οὐ γὰρ νόσῳ διαφθαρείς, ἀλλ´ οὐδὲ βρόχῳ ἢ πυρί, οὐδὲ μὴν κατ´ αὐτὸ τοῦ σταυροῦ τὸ τρόπαιον ὁμοίως τοῖς λοιποῖς κακούργοις ὑποτμηθεὶς σιδήρῳ τὰ σκέλη, οὐδὲ ὅλως πρός τινος ἀνθρώπων παθών τι, τῶν ἀναιρεῖν εἰωθότων, βίαιον ὑπέμεινε τελευτήν, ἀλλ´ ὡς αὐτὸ μόνον ἑκὼν παρεδίδου τοῖς ἐπιβουλεύουσι τὸ σῶμα, ἀνωρθοῦτο μὲν ἀπὸ γῆς αὐτίκα, κἄπειτα ἐπὶ τοῦ ἰκρίου φωνήσας μέγα, καὶ τῷ πατρὶ παρατιθεὶς τὸ πνεῦμα, εἰπὼν αὐτοῖς ῥήμασιν « Πάτερ εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου», οὕτως ἄφετος καὶ ἐλεύθερος αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ τὴν ἐκ τοῦ σώματος ἀναχώρησιν ἐποιεῖτο. Εἶτα δὲ τοῦ σώματος αὐτοῦ ληφθέντος πρὸς τῶν γνωρίμων καὶ τῇ προσηκούσῃ παραδοθέντος ταφῇ, τριταῖος αὖθις ἀπελάμβανε τοῦτο, ὁ πρὶν ἀναχωρήσας ἑκών. Καὶ δείκνυσίν γε πάλιν αὐτὸς ἑαυτὸν ἔνσαρκον, ἔνσωμον, αὐτὸν ἐκεῖνον, οἷος καὶ τὸ πρὶν ἦν, τοῖς οἰκείοις μαθηταῖς, οἷς καὶ ἐπὶ βραχὺ ὁμιλήσας καί τινα συνδιατρίψας χρόνον, ἄνεισιν ὅθεν καὶ παρῆν, ὑπ´ ὀφθαλμοῖς αὐτῶν τὴν εἰς οὐρανοὺς πορείαν στειλάμενος· οἷς δὴ καὶ ὑποθήκας περὶ τῶν πρακτέων παραδοὺς διδασκάλους τῶν ἐθνῶν ἁπάντων τῆς ἀνωτάτω θεοσεβείας ἀπέφηνεν. Τοιαῦτα ἦν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν τὰ πολυύμνητα τῆς ἀρετῆς θαύματα, ταῦτα τῆς ἐν αὐτῷ θεότητος τὰ τεκμήρια· ταῦτα καὶ αὐτοὶ λογισμῷ σώφρονι τεθαυμάκαμεν, βεβασανισμένῃ τε καὶ ἐξητασμένῃ τῇ κρίσει κατεδεξάμεθα. Ἐξήτασται παρ´ ἡμῖν καὶ βεβασάνισται ταῦτα καὶ δι´ ἑτέρων πραγμάτων ἐναργῶν, πάντα καλυπτόντων λόγον, δι´ ὧν αὐτὸς ὁ κύριος ἡμῶν εἰσέτι καὶ νῦν, οἷς ἂν κρίνειεν, μικρά τινα τῆς αὐτοῦ δυνάμεως παραφαίνειν εἴωθεν, πλὴν ἀλλὰ καὶ 〈διὰ〉 τῆς λογικωτέρας μεθόδου, ἣν προσάγειν εἰώθαμεν τοῖς οὐ παραδεχομένοις τὰ προειρημένα, ἀλλ´ ἤτοι παντελῶς ἀπιστοῦσιν αὐτοῖς καὶ μηδὲν καθόλου γεγονέναι τοιοῦτον πρὸς αὐτοῦ φάσκουσιν, ἢ γεγονέναι μέν, γοητείᾳ δὲ ἄλλως ἐπὶ πλάνῃ τῶν ὁρώντων ὡς ἂν ὑπ´ ἀνδρὸς πλάνου ἐπιθέσθαι. Εἰ δὲ χρὴ καὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος βραχέα πρὸς τοὺς δεδηλωμένους ἐνστῆναι, οὐκ ἀπολειψόμεθα σπουδῆς. Ἄλλως δὲ πῶς αὐτοῖς ἀπαντήσομεν;

suite

 

CHAPITRE IV.

Les œuvres divines du Christ.

Examinons d'abord les miracles qu'il a répandus avec une sorte de prodigalité dura nt le cours de sa vie mortelle, lorsqu'il purifiait les lépreux par sa vertu divine, qu'il chassait d'un simple mot les démons des hommes qu'ils tourmentaient, et qu'il guérissait toutes sortes d'infirmités et de maladies.

Un jour il dit à un paralytique : Levez-vous ; prenez votre lit et marches : et le malade lui obéit (Matth., IX, 6). Il rendait la rue aux aveugles. Une femme hémorroïsse , affligée depuis de longues années par cette cruelle maladie, vit que la foule qui assiégeait le divin médecin ne lui permettait pas e se jeter à ses genoux pour obtenir sa délivrance. Elle songea à toucher le bord de sou manteau ; elle se glisse, elle saisit la frange, et tient avec elle la guérison de son mal. Elle devient saine aussitôt, recevant ainsi une grande marque du pouvoir divin de notre Sauveur. Un petit prince dont l'enfant était malade, se jette aux pieds de Jésus, et obtient son rétablissement. Un chef de la synagogue recouvre aussi sa fille, qui„déjà était morte. Pourquoi dire ce mort de quatre jours qu'éveille la puissance de Jésus, cette mer qu'il affermit sous ses pas, tandis que ses disciples la traversaient sur leur barque ; cet ordre qu'il imposa aux flots soulevés et aux vents qui les agitaient, et le calme où rentrèrent les éléments furieux, comme subjugués par la voix de leur maître ? Avec cinq pains il rassasia un jour cinq mille hommes, sans parler de l'innombrable multitude des femmes et des enfants qui les accompagnaient, et les restes furent si considérables qu'ils remplirent douze corbeilles. Qui n'admirerait ce prodige et ne rechercherait pas la source de la puissance qui résidait dans le Christ !

Mais pour ne pas nous jeter en de longs discours, ne parlons que de sa mort si extraordinaire. Ce ne furent ni une maladie ni le supplice du pendu qui terminèrent ses jours, et même, ainsi qu'on le pratiquait pour ceux qui expiaient leurs crimes par le supplice de la croix, le fer ne brisa pas ses cuisses ; il n'éprouva point de violences de la part des bourreaux; mais quand de plein gré il eut livré son corps aux ennemis qui avaient tramé contre lui, il fut aussitôt élevé au-dessus de la terre. Alors de cet échafaud il jeta un grand cri et recommanda son âme à son Père, en disant : « Mon Père, je remets mon âme entre vos mains. » Libre et sans contrainte, il abandonna lui-même son corps. Ce corps fut recueilli par ses disciples et déposé dans un sépulcre honorable, et trois jours après il le reprit comme il l'avait quitté. Il se montra alors à ses disciples avec ce corps, ce vêtement de chair, tel qu'il était lui-même avant son trépas. Après les avoir entretenus et être demeuré avec eux quelques jours, il retourna au ciel, s'ouvrant à leurs regards une route dans les airs. Après leur avoir confié les préceptes de la vie nouvelle, il les proclama les maîtres de la religion véritable pour toutes les nations. Telles sont les glorieuses merveilles de la vertu qui animait notre Sauveur; tel est le gage de sa divinité : nous admirons ces miracles dans un respectueux étonnement, et nous les recevons avec une foi solide et fortement établie. Cette foi s'est aussi affermie en notre âme par les autres actions qui nous ont manifesté la divinité du Sauveur, et par lesquelles Notre Seigneur rend sensibles encore aujourd'hui à ceux qu'il choisit quelques traits légers de sa puissance. Elle a encore subjugué notre coeur à l'aide de cette méthode invincible que nous avons coutume d'employer avec ceux qui rejettent ces miracles et qui prétendent que Notre-Seigneur n'a rien exécuté de semblable, ou que, s'il en a fait, c'est par la magie et en fascinant les spectateurs de ses prestiges. S'il faut ici leur répondre, nous ne craindrons pas de le faire ; comment pourrions-nous sans cela nous opposer à eux ? suite

 

(01) Il y a dans le Grec: τὴν εἰς τὴν θείοτητα  μεταβολήν.