Eusèbe de Césarée  : Eloge de Constantin

EUSÈBE DE CÉSARÉE

 

HARANGUE A LA LOUANGE DE L'EMPEREUR CONSTANTIN,

 

chapitres I à IX - chapitres X à XVIII


 

 

 

 

 

 
 

 

Τῶν εἰς Κωνσταντῖνον ἐπαίνων.

 

 Ἀλλ´ οὐκ ἐγὼ μύθους, οὐκ ἀκοῆς θήρατρα, λόγων εὐγλωττίαν πλασάμενος πάρειμι κηλήσων ὦτα φωνῇ Σειρήνων, οὐδὲ χρυσέοις δεπάεσσιν, ὡραίοις ἄνθεσι [ῥημάτων φράσει] κεκαλλιεπημένοις, ἡδονῆς φάρμακα τοῖς τῶνδε προπιοῦμαι φίλοις, σοφοῖς δὲ πειθόμενος παραγγέλλω τὰς λεωφόρους φεύγειν καὶ ἐκτρέπεσθαι, μηδὲ τῷ πλήθει συνωθεῖσθαι διακελεύομαι. Ἥκω δὴ βασιλικῶν ὕμνων καινοτέρας ᾠδῆς ἐν ὑμῖν ἀπαρξόμενος. Μυρίων δ´ ἀμφὶ τὴν αὐτὴν ἐμοὶ σπευδόντων πορείαν, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων αὐτὸς τὴν ἀτριβῆ βαδιοῦμαι, ἧς οὐ θέμις ἀνίπτοις ἐπιβαίνειν ποσίν. Οἱ μέν γε δημώδεις μειρακίων τε σοφίσμασι πεπατημένους μετιόντες λόγους μοῦσάν τε ἡδεῖαν καὶ πάνδημον ἀσπαζόμενοι θνητὰς ἀκοὰς θνητοῖς διηγήμασι θελγόντων, ἡδονῇ τὸ κριτήριον ἀποδόντες· οἱ δ´ αὐτῆς μύσται τῆς καθόλου σοφίας, θείων ἐπιστήμης ἅτε καὶ ἀνθρωπίνων ἐπήβολοι, τὴν τοῦ κρείττονος ἐκλογὴν ἐν ἀγαθοῦ μοίρᾳ θέμενοι τὰς αὐτοῦ βασιλέως θεοπρεπεῖς ἀρετὰς φιλοθέους τε πράξεις τῶν ἀνθρωπίνων προὐτίμησάν τε καὶ εἵλοντο, δευτέροις ἀνυμνεῖν τὰ δεύτερα τῶν καλῶν παραχωρήσαντες. θείων γάρ τοι καὶ ἀνθρωπείων σοφίας οὔσης [καὶ] ἐν βασιλέως ψυχῇ, καὶ τῶν μὲν εἰς θεὸν τῶν δ´ εἰς ἀνθρώπους τεινόντων, τοῖς μὲν ἐκτὸς περιβόλων ἱερῶν ἑστῶσιν οἵπερ δὴ ἐπιτήδειοι τὰ ἀνθρώπεια διακονείσθων, σεμνὰ μὲν ὅμως καὶ ὑπερφυῆ βιωφελῆ τε καὶ ταῦτα· πάντα γὰρ τὰ βασιλέως καλά, πλὴν ἔτι λειπόμενα τῶν θειοτέρων. Οἱ δ´ ἀνακτόρων ἁγίων εἴσω ἀδύτων τε καὶ ἀβάτων μυχῶν ἐντὸς διαβεβηκότες, θύρας βεβήλοις ἀκοαῖς ἀποκλείσαντες, τὰς ἀπορρήτους βασιλέως μυήσεις τοῖς τούτων μύσταις διηγείσθων μόνοις, οἱ δὲ τὰ ὦτα νάμασιν εὐσεβείας καθηράμενοι ψυχῆς τε αὐτῆς μεταρσίῳ πτερῷ τὸ νοερὸν ἐπερείσαντες ἀμφὶ τὸν πάντων βασιλέα χορευόντων, σιγῇ τὰ θεῖα τελούμενοι. Λογίων δὲ χρησμοί, οὐκ ἐκ μαντείας (μᾶλλον δὲ μανίας παράφρονος) φωτὸς δ´ ἐπιπνοίαις ἐνθέου προσπεφωνημένοι, τῶν τελετῶν ἡμῖν γενέσθωσαν διδάσκαλοι ἀμφὶ βασιλείας αὐτῆς ἀμφί τε βασιλέως τοῦ ἀνωτάτω δορυφορίας τε θείας ἀμφὶ τὸν πάντων βασιλέα τοῦ τε καθ´ ἡμᾶς βασιλικοῦ παραδείγματος καὶ τοῦ τὸ χάραγμα κεκιβδηλευμένου τῶν θ´ ἑκατέρῳ συνομαρτούντων τάγματι. Οἷς δὴ τὰς θεοπρεπεῖς τελετὰς ἱεροφαντούμενοι ὧδέ πη θείων ὀργίων ἐφαψόμεθα.
 

HARANGUE A LA LOUANGE DE L'EMPEREUR CONSTANTIN,

Prononcée en la trentième année de son règne par Eusèbe Evêque de Césarée.

EXORDE.

JE ne parais pas ici pour y débiter des fables, ni des discours ingénieusement composés à dessein de charmer, comme par le chant dès Sirènes, ceux qui me feront l'honneur de m'écouter. Je n'y présente point non plus des fleurs dans des vases d'or, et je n'y apporte point les ornements de l'éloquence pour plaire à ceux qui les recherchent par une vaine curiosité. J'aime mieux suivre l'avis des Sages, et exhorter tout le monde à s'éloigner des grands chemins, et à éviter la foule du peuple. Je viens faire par une nouvelle méthode le Panégyrique de l'Empereur. Quelque presse qu'il y ait autour je moi, je tiendrai une route qui n'a été battue de personne, et où il n'est pas permis d'entrer sans s'être lavé les pieds. Ceux qui n'ont qu'une Rhétorique de Collège, tachent de plaire au peuple par des narrations puériles. Mais, 235 ceux qui sont instruits des mystères de la sagesse savent faire un meilleur choix. Ils préfèrent les vertus Chrétiennes de l'Empereur, à ses vertus purement humaines, et lui laissent donner de basses louanges par ceux qui n'ont que de bas sentiments. Constantin ayant heureusement réuni en sa personne la sagesse sacrée, et la sagesse profane, la science de l'Eglise qui se rapporte au service de Dieu, et la science du monde qui tend à l'utilité des hommes, celle-ci pourra être louée en d'autres assemblées comme une science qui est en effet fort louable, et qui est sort utile à la société civile, bien qu'elle soit beaucoup inférieure à la science de l'Église. Mais ceux qui ont le droit d'entrer dans le Sanctuaire ne doivent parler en présence des fidèles, que des vertus surnaturelles de l'Empereur. Que les fidèles préparent donc leurs oreilles pour écouter les mystères, qu'ils ouvrent leurs cœurs pour les recevoir, et qu'ils les étendent avec le mouvement d'une joie céleste. Nous suivons des Oracles rendus non par une fureur aveugle, mais par l'Esprit saint. Et ces Oracles-là nous donnent l'idée véritable de l'Empire absolu que Dieu exerce sur tous les êtres, de l'Empire légitime que notre Prince exerce sur nous à l'Imitation de Dieu, de la domination injuste que les Tyrans avaient usurpée, et des différents effets de ces différentes manières de gouverner. Nous suivrons cette idée, et entrerons dans notre matière.

 

 

Πανήγυρις μὲν αὕτη βασιλέως μεγάλου. Χαίρωμεν δ´ ἐν αὐτῇ θειάζοντες λόγων ἱερῶν παιδεύμασιν οἱ βασιλικοὶ παῖδες, ἐξάρχει δ´ ἡμῖν τῆς ἑορτῆς ὁ μέγας βασιλεύς. Μέγαν δ´ ἐγὼ βασιλέα καλῶ τὸν ἀληθῶς μέγαν· τοῦτον δ´ εἶναί φημι (οὐ νεμεσσήσει δὲ παρὼν βασιλεύς, ἀλλὰ καὶ συνευφημήσει τῇ θεολογίᾳ) τὸν ἐπέκεινα τῶν ὅλων, τὸν πάντων ἀνώτατον, τὸν ὑπέρτατον, τὸν ὑπερμεγέθη, οὗ θρόνοι μὲν τῆς βασιλείας ἁψῖδες οὐράνιοι, γῆ δ´ ὑποπόδιον αὐτοῦ τῶν ποδῶν. .. Εἴ τις ἐπαξίως νοῆσαι τοῦτον δύναιτο, φῶς δ´ ἀμφ´ αὐτὸν ἀπαστράπτον ἀρρήτοις ἀκτίνων μαρμαρυγαῖς παντί τῳ τῆς αὐτοῦ θεότητος ἀπείργει τὴν θέαν. Τοῦτον στρατιαὶ περιπολοῦσιν οὐράνιοι, δορυφοροῦσι δ´ ὑπερκόσμιοι δυνάμεις, τὸν αὐτῶν δεσπότην καὶ κύριον καὶ βασιλέα γνωρίζουσαι, ἀγγέλων τε ἄπειρα πλήθη θίασοί τε ἀρχαγγέλων καὶ πνευμάτων ἁγίων χοροὶ τῶν ἀμφ´ αὐτὸν μαρμαρυγῶν ὥσπερ ἐξ ἀενάων φωτὸς πηγῶν ἀρυτόμενοι καταυγάζονται. Φῶτά τε πάντα καὶ φώτων ἀσωμάτων θεῖα καὶ νοερὰ γένη τὸν ἐπέκεινα χῶρον οὐρανοῦ λαχόντα τὸν μέγαν βασιλέα τοῖς ἀνωτάτω καὶ θεοπρεπέσιν ὕμνοις γεραίρουσιν, μέσος δ´ ἀμφιβέβληται μέγας οὐρανὸς περιπέτασμα κυάνεον τοὺς ἐκτὸς τῶν εἴσω βασιλικῶν οἴκων διεῖργον. μφὶ δὲ τοῦτον ὡς ἐν βασιλείων προθύροις περιπολοῦσι δᾳδουχοῦντες ἥλιος καὶ σελήνη καὶ τὰ κατ´ οὐρανὸν φωσφόρα, τὸν ἐπέκεινα τῶν ὅλων βασιλέα τιμῶντες αὐτοῦ τε νεύματι καὶ λόγῳ τοῖς τὸν σκότιον ἔξω λαχοῦσιν οὐρανοῦ χῶρον φωτὸς ἀσβέστους ἐξάπτοντες λαμπάδας. Τοῦτον ἡμῖν τὸν μέγαν βασιλέα [Χριστὸν] καὶ αὐτὸς ὁ καλλίνικος ἡμῶν βασιλεὺς ἀνυμνεῖ συνῃσθημένος εὖ μάλα τοῦ τῆς βασιλείας αἰτίου· τοῦτον φιλόθεοι καίσαρες πηγὴν ἁπάντων ἀγαθῶν εἶναι γνωρίζουσιν πατρόθεν τὸ μάθημα παρειληφότες· τοῦτον στρατοπέδων δῆμοι, λαοὶ παμπληθεῖς κατὰ χώρας καὶ κατὰ πόλεις, ἐθνῶν τε ἄρχοντες ἐκκλησιάζοντες εὐσεβοῦσιν ὑπὸ μεγάλῳ σωτῆρι διδασκάλῳ παιδευόμενοι, ἀλλὰ καὶ πᾶν ἀθρόως γένος ἀνθρώπων, ἔθνη παντοῖα, φυλαὶ καὶ γλῶσσαι, κοινῇ τε πάντες ὁμοῦ καὶ κατὰ μέρος, ταῖς γνώμαις διεστῶτες τὰ ἄλλα, κατὰ μόνην τήνδε συμφωνοῦσι τὴν ὁμολογίαν τὸν ἕνα καὶ μόνον λογισμοῖς ἐμφύτοις αὐτομαθέσι τε καὶ αὐτοδιδάκτοις ἐννοίαις θεοκλυτοῦντες. Τί δ´; οὐχὶ καὶ τὸ πᾶν τῆς γῆς στοιχεῖον αὐτὸν δεσπότην γνωρίζει τοῖς ἐξ αὐτῆς ἀναδιδομένοις βλαστήμασί τε καὶ ζώοις τὴν πρὸς τὸ νεῦμα τοῦ κρείττονος ὑποταγὴν ἐνδεικνυμένη; τοῦτον καὶ ποταμῶν ῥοαὶ πλημμυροῦσαι τοῖς νάμασι [πηγῶν τε τῶν ἐξ αἰῶνος] βυθῶν 〈τ´〉 [ἀπείρων] ἀενάων πηγάζουσαι ῥύσεις τῆς ἀρρήτου θαυματουργίας ἐπιγράφονται τὸν αἴτιον· αὐτὸν καὶ θαλάττης ἄβυσσοι βένθεσιν ἀπείροις ἐγκεκλεισμέναι κυρτούμενά τε κύματα, μετέωρα εἰς ὕψος αἰρόμενα καὶ φόβον ἀπειλοῦντα τῇ γῇ, μέχρις αὐτῶν αἰγιαλῶν προϊόντα, πτήσσει νεύματι θείου νόμου πεπεδημένα· αὐτὸν καὶ χειμερίων ὄμβρων μεμετρημένα ῥεύματα, κτύποι τε βροντῶν καὶ ἀστραπῶν λαμπηδόνες, παλίνστροφοί τε ἀνέμων ῥιπαί, νεφῶν τε διαέριοι πορεῖαι τοῖς τὴν αὐτοῦ θέαν αὐτοπτεῖν ἀδυνάτοις προφαίνουσιν. Ἀλλὰ καὶ ὁ παμφαὴς ἥλιος τὸν μακρὸν αἰῶνα δολιχεύων μόνον αὐτὸν οἶδεν κύριον αὐτοῦ τε νεύματι δουλεύων οὔποτε βαίνειν ἐκτὸς ὅρων τολμᾷ·

σελήνη τε ὑποχωροῦσα τὸ φέγγος ἡλίῳ χρόνων τε περιόδοις μειουμένη καὶ πάλιν αὐξομένη θεσμοῖς ὑποτάττεται θείοις· κάλλη τε οὐρανοῦ, χορείαις ἄστρων ἀποστίλβοντα βαίνοντά τε σὺν τάξει καὶ ἁρμονίᾳ καὶ τοὺς αὐτῶν ἀναμετρούμενα κύκλους, τὸν παντοίων δοτῆρα φώτων ἀνακηρύττουσιν· ὁμοῦ τε πάντες οὐράνιοι φωστῆρες, αὐτοῦ νεύματι καὶ λόγῳ μίαν συνταξάμενοι μελῳδίαν, μακρῶν αἰώνων κύκλοις δολιχὸν ἐξανύοντες δρόμον αἰθερίων σταδίων διιππεύουσιν ἀγῶνας· νυκτῶν τε καὶ ἡμερῶν ἀμοιβαῖαι κινήσεις, ὡρῶν τε καὶ καιρῶν μεταβολαί, ῥυθμοί τε καὶ τάξεις τοῦ παντὸς τῆς ἀπειρομεγέθους δυνάμεως τὴν πολυποίκιλον σοφίαν γεραίρουσιν. Αὐτῷ καὶ δυνάμεις ἀφανεῖς ἀμφὶ τὰ δι´ ἀέρος ἀνειμένα πεδία ποτώμεναι τὴν ὀφειλομένην καὶ πρέπουσαν θεολογίαν ἀναπέμπουσιν· τοῦτον δὴ τὸν μέγαν βασιλέα καὶ αὐτὸς ὁμοῦ πᾶς ἀνυμνεῖ κόσμος· τοῦτον ἄνωθεν οὐρανοὶ οὐρανίων τε ἁψίδων ὑπέρτεροι χοροὶ γεραίρουσιν· ὑμνοῦσι δ´ ὕμνοις ἀρρήτοις ἀγγέλων στρατιαί, πνεύματά τε νοεροῦ φωτὸς ἔκγονα τὸν σφῶν γεννήτορα θεολογοῦσιν· τοῦτον αἰῶνες ἄχρονοι πρὸ οὐρανοῦ τοῦδε καὶ πρὸ κόσμου ἄλλοι τε τούτων ἄπειροι αἰῶνες αἰώνων πρὸ πάσης τῆς τῶν ὁρατῶν ὑποστάσεως μόνον καὶ μέγαν δεσπότην καὶ κύριον ἐπιγράφονται. Τοῦτον καὶ αὐτὸς ἐπὶ πᾶσι καὶ πρὸ πάντων καὶ μετὰ πάντας ὁ προὼν αὐτοῦ μονογενὴς λόγος, ὁ δὴ μέγας ἀρχιερεὺς τοῦ μεγάλου θεοῦ, παντὸς χρόνου καὶ πάντων αἰώνων πρεσβύτατος, τῇ τοῦ πατρὸς καθωσιωμένος τιμῇ πρῶτος καὶ μόνος, τῆς πάντων ὑπεριλάσκεται σωτηρίας, πρωτείοις μὲν τῆς τῶν ὅλων ἀρχῆς δευτερείοις δὲ τῆς πατρικῆς βασιλείας ἐνδοξαζόμενος, ὅτι δὴ τὸ φῶς αὐτὸς ἦν τὸ ἐπέκεινα τῶν ὅλων ἀμφὶ τὸν πατέρα χορεῦον μεσιτεῦόν τε καὶ διεῖργον τῆς τῶν γενητῶν οὐσίας τὴν ἄναρχον καὶ ἀγένητον ἰδέαν, ὃ δὴ καὶ ἄνωθεν ἐξ ἀλήκτου καὶ ἀνάρχου θεότητος ἀναβλυστάνον ἔξω πρόεισιν τὸν ὑπερουράνιον χῶρον τά τε εἴσω οὐρανοῦ πάντα κρείττοσιν ἢ καθ´ ἥλιον σοφίας καταλάμπον αὐγαῖς. Αὐτὸς δ´ ἂν εἴη ὁ τοῦδε τοῦ σύμπαντος καθηγεμὼν κόσμου, ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν ὁρωμένοις τε καὶ ἀφανέσιν ἐπιπορευόμενος τοῦ θεοῦ λόγος, παρ´ οὗ καὶ δι´ οὗ τῆς ἀνωτάτω βασιλείας τὴν εἰκόνα φέρων ὁ τῷ θεῷ φίλος βασιλεὺς κατὰ μίμησιν τοῦ κρείττονος τῶν ἐπὶ γῆς ἁπάντων τοὺς οἴακας διακυβερνῶν ἰθύνει.

 

CHAPITRE I.

Nous célébrons aujourd'hui une grande fête, en l'honneur de l'Empereur, de qui nous sommes les sujets fidèles, et nous y faisons paraitre une joie extraordinaire suivant l'ordre de Dieu. C'est le souverain Empereur, et qui est seul véritablement Souverain, qui nous exhorte à célébrer cette fête. Celui qui m'honore de son audience, bien loin d'être fâché que je parle de la sorte, approuvera mon discours, et reconnaîtra avec moi que 236 Dieu est infiniment élevé au dessus des êtres créés, que son trône est dans le Ciel, et que la terre ne lui sert que de marchepied.

La lumière qui l'environne, éblouit par son éclat, et empêche de le regarder. Des armées d'esprits célestes l'entourent comme leur Seigneur et leur Maître. Une multitude incroyable d'Anges, et d'Archanges tirent de lui toute leur lumière, comme d'une source inépuisable. Les substances intelligentes qui sont au delà du Ciel, publient ses louanges. Le Ciel est comme un voile bleu, qui répare ceux qui sont dans le Palais, et ceux de dehors.

Le Soleil, la Lune et les autres astres courent autour de lui, comme Ces Officiers à l'entrée de son Palais, et éclairent par son ordre, les créatures qu'il a placées dans une région ténébreuse. Pourquoi ferais-je difficulté de publier, qu'il est le Seigneur des Empereurs, et le principe de toute domination y puisque je sais que notre victorieux Prince lui attribue la gloire de ses victoires, et célèbre continuellement là grandeur ? Les très-pieux Césars le reconnaissent pour l'unique Auteur de leurs biens, selon les instructions qu'ils ont reçues de Constantin leur père. Les armées et les peuples, les habitants des villes et de la campagne, les Magistrats et les Gouverneurs de Province s'assemblent pour lui rendre le culte qui lui est dû, selon les préceptes que le Sauveur leur en a donnez. Enfin les nations les plus éloignées, et les plus contraires en coutumes et en mœurs conviennent comme par une inclination secrète de la Nature, de l'invoquer. La terre le reconnaît pour son Seigneur, et déclare aux plantes et aux arbres qu'elle produit, et aux animaux qu'elle porte, quelle obéît à ses ordres. Les fontaines et les rivières disent en leur langage qu'il est l'auteur de tout ce qu'il y a de merveilleux et de surprenant dans leur origine et dans leur cours. Les flots qui sortent du 237 sein de la mer, et qui au lieu d'inonder la terre, s'élèvent jusques au ciel, respectent les bornes qu'il leur a prescrites. La chute réglée des pluies pendant l'hiver, l'éclair et le bruit des tonnerres, l'agitation des vents, le mouvement que ces vents impriment aux nuées, le découvrent à ceux qui ne sont pas assez éclairés pour le reconnaître d'eux-mêmes. Le Soleil, ce globe resplendissant de lumière, qui continue son vaste cours depuis le commencement des siècles, ne reconnaît point d'autre Maître que lui. Mais il suit aussi ses ordres avec tant d'exactitude, qu'il ne s'est jamais écarté du cercle auquel il l'a attaché.

La Lune qui a une clarté beaucoup inférieure à celle du Soleil, et qui reçoit tantôt une diminution, et tantôt un accroissement de lumière, est aussi parfaitement soumise que lui, aux commandements du même Maître. La multitude des astres, qui sont attachez au Firmament, et qui y gardent un mouvement si juste, publient que c'est de lui qu'ils reçoivent l'éclat qu'ils répandent. Les cieux annoncent sa gloire, et confessent que leur harmonie vient de lui. La succession continuelle des jours, et des nuits, la vicissitude des saisons, et l'ordre de tout l'univers sont voir la grandeur de sa puissance. les puissances invisibles, qui remplissent l'air, chantent ses louanges. Enfin tout le monde récite des Hymnes en son honneur. Les Cieux qui sont au dessus de nous, et les Chœurs des Anges qui sont au dessus des cieux, le révèrent. Les esprits sortis d'une lumière intellectuelle, l'appellent leur Dieu, et leur Père. L'éternité qui précède tous les temps, rend témoignage à sa divinité. Enfin son Verbe et son Fils unique qui est dans toutes choses, avant toutes choses, et après toutes choses, le grand Pontife du grand Dieu, qui est plus ancien que le temps, est consacré à son culte, et lai sait des prières pour nôtre salut. Ce Fils uni- 238 que que de Dieu possède une puissance absolue sur l'Univers, et une gloire égale à celle de son Père dans son Royaume. C'est une lumière qui est au dessus de toutes les créatures, et qui sépare les substances qui n'ont point de principe, ni de commencement d'avec celles qui en ont.  Il procède du sein de la divinité, qui n'a ni commencement ni sin, et éclaire de la lumière de sa sagesse, qui est une lumière infiniment plus éclatante que celle du Soleil, la région qui est au dessus du Ciel. Ce Verbe de Dieu, est le Seigneur du monde, qui se répand sur toutes les choses, et dans toutes les choses visibles et invisibles.

 

Ὁ μέν γε τοῦ θεοῦ μονογενὴς λόγος τῷ αὐτοῦ πατρὶ συμβασιλεύων ἐξ ἀνάρχων αἰώνων εἰς ἀπείρους καὶ ἀτελευτήτους αἰῶνας διαρκεῖ· 〈ὁ〉 δὲ τούτῳ φίλος, ταῖς ἄνωθεν βασιλικαῖς ἀπορροίαις χορηγούμενος τῷ τε τῆς θεικῆς ἐπηγορίας ἐπωνύμῳ δυναμούμενος, μακραῖς ἐτῶν περιόδοις τῶν ἐπὶ γῆς κρατεῖ. Εἶθ´ ὁ μὲν τῶν ὅλων σωτὴρ τὸν σύμπαντα οὐρανόν τε καὶ κόσμον τήν τε ἀνωτάτω βασιλείαν εὐπρεπῆ τῷ αὐτοῦ πατρὶ παρασκευάζει· ὁ δὲ τούτῳ φίλος αὐτῷ τῷ μονογενεῖ καὶ σωτῆρι λόγῳ τῶν ἐπὶ γῆς τοὺς ὑποχειρίους προσάγων ἐπιτηδείους πρὸς τὴν αὐτοῦ βασιλείαν καθίστησιν. Καὶ ὁ μὲν κοινὸς τῶν ὅλων σωτὴρ τὰς ἀποστατικὰς δυνάμεις, ὅσαι ποτὲ ἀμφὶ τόνδε τὸν ὑπὲρ γῆς ἀέρα διιπτάμεναι ταῖς τῶν ἀνθρώπων ἐνέχριμπτον ψυχαῖς, ἀοράτῳ καὶ θεικῇ δυνάμει οἷα θῆρας ἀγρίους τῶν αὐτοῦ θρεμμάτων ποιμένος ἀγαθοῦ δίκην πορρωτάτω καθίστησιν· ὁ δὲ τούτῳ φίλος ἄνωθεν παρ´ αὐτοῦ τοῖς κατ´ ἐχθρῶν κοσμούμενος τροπαίοις τοὺς ἐμφανεῖς τῆς ἀληθείας ἐχθροὺς νόμῳ πολέμου χειρούμενος σωφρονίζει. Καὶ ὁ μὲν λόγος ὢν προκόσμιος καὶ σωτὴρ τῶν ὅλων λογικὰ καὶ σωτηριώδη σπέρματα τοῖς αὐτοῦ παραδιδοὺς θιασώταις λογικοὺς ἅμα καὶ τῆς τοῦ πατρὸς βασιλείας ἐπιστημονικοὺς ἀπεργάζεται· ὁ δὲ τούτῳ φίλος οἷά τις ὑποφήτης τοῦ θεοῦ λόγου πᾶν γένος ἀνθρώπινον ἐπὶ τὴν τοῦ κρείττονος ἀνακαλεῖται γνῶσιν, ταῖς πάντων ἀκοαῖς ἐμβοῶν μεγάλῃ τε φωνῇ τοῖς ἐπὶ γῆς ἅπασι τοὺς τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας ἀνακηρύττων νόμους. Καὶ ὁ μὲν τῶν ὅλων σωτὴρ τὰς οὐρανίους πύλας τῆς τοῦ πατρὸς βασιλείας τοῖς ἐνθένδε ἐκεῖσε μεθισταμένοις ἀναπετάννυσιν· ὁ δὲ ζήλῳ τοῦ κρείττονος πάντα ῥύπον ἀθέου πλάνης τῆς κατὰ γῆν βασιλείας ἀποκαθηράμενος χοροὺς ὁσίων καὶ εὐσεβῶν ἀνδρῶν εἴσω βασιλικῶν οἴκων εἰσκαλεῖται, αὔτανδρον τὸν σύμπαντα στόλον τῶν ὑπ´ αὐτῷ κυβερνωμένων διασώσασθαι προμηθούμενος. Πανήγυρίν τε ταύτην μόνος οὗτος τῶν πώποτε τῆς Ῥωμαίων καθηγησαμένων βασιλείας, τριτταῖς ἤδη περιόδοις δεκάδων πρὸς τοῦ παμβασιλέως θεοῦ τιμηθείς, οὐ χθονίοις κατὰ τοὺς παλαιοὺς συντελεῖ πνεύμασιν, οὐδὲ λαοπλάνων φάσμασι δαιμόνων, οὐδ´ ἀπάταις καὶ λήροις ἀθέων ἀνδρῶν, αὐτῷ δὲ τὰ χαριστήρια τῷ τετιμηκότι, συνῃσθημένος τῶν εἰς αὐτὸν κεχορηγημένων ἀγαθῶν, ἀποδίδωσιν, οὐ κατὰ τοὺς παλαιοὺς αἵμασι καὶ λύθροις τοὺς βασιλικοὺς οἴκους μιαίνων, οὐδὲ καπνῷ καὶ πυρὶ ζώων τε ὁλοκαύτων θυσίαις χθονίους δαίμονας ἀπομειλισσόμενος, τὴν δ´ αὐτῷ τῷ βασιλεῖ τῶν ὅλων προσφιλῆ καὶ χαρίεσσαν θυσίαν, αὐτὴν δηλαδὴ τὴν αὐτοῦ βασιλικὴν ψυχὴν καὶ τὸν νοῦν τὸν θεοπρεπέστατον ἀφιερῶν αὐτῷ. θυσία γὰρ αὕτη προσηνὴς αὐτῷ μόνη, ἣν δὴ βασιλεὺς ὁ ἡμεδαπὸς καλλιερεῖν ἀπύροις καὶ ἀναίμοις τοῖς κατὰ διάνοιαν κεκαθαρμένοις λογισμοῖς δεδίδακται, ψυχῆς μὲν ἀδιαψεύστοις δόγμασι τὰ τῆς εὐσεβείας κρατύνων, λόγῳ δὲ μεγαλοπρεπεῖ γεραίρων τὴν θεολογίαν, πράξεσί τε βασιλικαῖς τὴν τοῦ κρείττονος ζηλῶν φιλανθρωπίαν, ὅλος τε ἀνακείμενος αὐτῷ καὶ μέγα δῶρον ἀνατιθεὶς αὐτὸς ἑαυτὸν οὗ πεπίστευται κόσμου τὸ ἀκροθίνιον· τοῦτο δὴ μέγιστον ἱερεῖον πρὸ τῶν ἁπάντων καλλιερεῖ βασιλεύς, θύει δ´ ἅτε ποιμὴν ἀγαθός [οὐκ] Ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέζων κλειτὰς ἑκατόμβας, τῶν ὑπ´ αὐτῷ ποιμαινομένων λογικῶν θρεμμάτων τὰς ψυχὰς τῇ αὐτοῦ γνώσει καὶ εὐσεβείᾳ προσάγων.

CHAPITRE II.

C'est de sa main que nôtre Empereur très-cheri de Dieu, a reçu la souveraine puissance, pour gouverner son Etat, comme Dieu gouverne le monde. Le Fils unique de Dieu règne avant tous les temps, et régnera après tous les tems avec son Père. Notre Empereur qui est aimé par le Verbe, règne depuis plusieurs années par un écoulement, et une participation de l'autorité divine. Le Sauveur attire au service de son Père, le monde qu'il gouverne comme son royaume, et l'Empereur soumet ses sujets à l'obéissance du Verbe. Le Sauveur commun de tous les hommes chasse par sa vertu divine, comme un bon Pasteur, les puissances rebelles qui volent dans l'air et qui tendent des pièges à son troupeau. Le Prince qu'il protège, défait avec son secours les ennemis de la vérité, les réduit à son obéissance, et les condamne au châtiment qu'ils méritent. Le Verbe qui est la raison substantielle, qui existe avant le monde, jette dans les esprits des semences de science et de venté, par lesquelles il les rend capables de servir son Père. Notre Empereur qui brule d'un zèle sincère pour la gloire de Dieu, rappelle toutes les nations à sa connaissance, et leur annonce à haute voix la vérité, comme l'Interprète du Verbe. Le 239 Sauveur ouvre la porte du royaume de son père à ceux qui y arrivent d'ici bas. L'Empereur qui se propose continuellement son exemple, extermine l'erreur, assemble les personnes de piété dans les Eglises et prend tout le soin possible pour sauver le vaisseau, de la conduite duquel il est chargé. Il est le seul de tous ceux qui ont gouverné cet Empire, qui ait reçu de Dieu la grâce de solenniser trois sois les jeux et les réjouissances publiques, qui se renouvellent de dix en dix ans, à compter depuis sa proclamation. Ce n'est pas aussi en l'honneur des puissances terrestres, m des démons qui trompent le peuple, qu'il célèbre cette fête, comme faisaient ses prédécesseurs. Ce n'est qu'en l'honneur de Dieu, à qui il rend d'humbles actions de grâces, des saveurs qu'il a reçues de sa bonté. . Il ne fait point son Palais du sang des victimes selon l'usage profane des anciens, il ne tâche point de le rendre les démons propices par le feu, et par la fumée des sacrifices. Il offre au Seigneur souverain de l'univers son cœur comme une pure et une agréable victime. Cette victime est pure et agréable, non par ce qu'elle a d'extérieur, ni par le sang qui coule de ses veines, mais par ce qu'elle a d'intérieur, par les mouvements par lesquels elle se porte à Dieu, par la sincérité de sa piété, par la serveur de les prières, par la sainteté de ses actions. Il immole cette hostie comme des prémices du royaume, qu'il gouverne, et il immole ensuite comme un Pasteur le troupeau qu'il assujettit à l'obéissance de la foi.

 

Ὁ δὲ τῷ τοιῷδε χαίρων ἱερείῳ καὶ τὸ δῶρον ἀσμένως ἀσπαζόμενος τῆς τε σεμνῆς καὶ καλλιπρεποῦς θυσίας τὸν ἱεροφάντην ἀγάμενος προσθήκας αὐτῷ μακρῶν περιόδων τῆς βασιλείας προστίθησιν, ἀμοιβαίως ταῖς εἰς αὐτὸν ὁσίαις αὔξων τὰς εὐεργεσίας, παρέχει τε παντοίας ἑορτὰς ἐκτελεῖν σὺν πολλῇ ῥᾳστώνῃ τῆς μοναρχίας, ἐφ´ ἑκάστῃ περιόδῳ δεκαετοῦς πανηγύρεως ἕνα τινὰ τῶν αὐτοῦ παίδων ἐπὶ τὴν τοῦ βασιλικοῦ θρόνου κοινωνίαν προχειριζόμενος καὶ ὥσπερ εὐθαλεῖ καὶ ἀκμαίῳ φυτῷ χρόνων αὐξήσεις δωρούμενος. Πρῶτόν γε τοῦ πατρὸς τὸν ὁμώνυμον κατὰ τὴν πρώτην τῆς βασιλικῆς περιόδου δεκάδα τοῦ βασιλικοῦ κοινωνὸν ἀπέφηνε κλήρου, δεύτερον δ´ ἐπὶ τῇ δευτέρᾳ δεκάδι τὸν ἐφεξῆς τῷ χρόνῳ, τὸν τρίτον ὡσαύτως ἐπὶ τῇ τρίτῃ τῆς μετὰ χεῖρας ἑορτῆς δεκάδι. ἤδη δὲ καὶ τετάρτης ἀνακυκλουμένης περιόδου, ὡς ἂν τῶν χρόνων εἰς μῆκος ἐκτεινομένων, συναύξων τὴν βασιλείαν ἀφθόνῳ κοινωνίᾳ τοῦ γένους καισάρων τε ἀναδείξεσι θείων προφητῶν ἀποπληροῖ θεσπίσματα, ἃ δὴ πάλαι καὶ πρόπαλαι ὧδέ πη ἐβόα·

„καὶ διαλήψονται τὴν βασιλείαν ἅγιοι ὑψίστου.“

οὕτω δῆτα χρόνων ἅμα καὶ παίδων αὐξήσεις βασιλεῖ τῷ θεοφιλεστάτῳ θεὸς αὐτὸς ὁ παμβασιλεὺς δωρούμενος, ἀκμάζουσαν αὐτῷ καὶ νεαρὰν τὴν κατὰ τῶν ἐπὶ γῆς ἐθνῶν ἡγεμονίαν ὥσπερ ἄρτι φύειν ἀρχομένην καθίστησιν, αὐτός τε αὐτῷ συντελεῖ τὴν πανήγυριν, νικητὴν αὐτὸν καθιστὰς ἐχθρῶν ἁπάντων καὶ πολεμίων εὐσεβείας τε ἀληθοῦς ὑπόδειγμα τοῖς ἐπὶ γῆς ἅπασιν ἀποφαίνων. Ὁ δ´, ὡς φῶς ἡλίου [μαρμαρυγαῖς, ταῖς τῶν καισάρων ἐπιλάμψεσι] τοὺς πορρωτάτω τοῖς τόποις ἀπῳκισμένους ταῖς εἰς μακρὸν ἐξ αὐτοῦ παραπεμπομέναις ἀκτῖσι καταυγάζει, ὧδε μὲν ἡμῖν τοῖς τὴν ἑῴαν λαχοῦσι τὸν ἐπάξιον αὐτοῦ καρπόν, θάτερον δὲ τῶν παίδων θατέρῳ γένει τῶν ἀνθρώπων, καὶ πάλιν ἄλλον ἀλλαχόθι, λαμπτῆρας οἷα καὶ φωστῆρας τῶν ἐξ αὐτοῦ προχεομένων φώτων διενείματο· εἶθ´ ὑπὸ μίαν ζεύγλην βασιλικοῦ τεθρίππου τέτταρας ὑποζεύξας αὐτὸς αὐτῷ οἷά τινας πώλους τοὺς ἀνδρειοτάτους καίσαρας ἡνίαις τε αὐτοὺς ἐνθέου συμφωνίας τε καὶ ὁμονοίας ἁρμοσάμενος, ἄνωθεν ὑψηλῶς ἡνιοχῶν ἐλαύνει, ὁμοῦ τὴν σύμπασαν ὅσην ἥλιος ἐφορᾷ διϊππεύων, αὐτός τε τοῖς πᾶσιν ἐπιπαρὼν καὶ τὰ πάντα διασκοπούμενος. Κἄπειτα τῆς οὐρανίου βασιλείας εἰκόνι κεκοσμημένος, ἄνω βλέπων κατὰ τὴν ἀρχέτυπον ἰδέαν τοὺς κάτω διακυβερνῶν ἰθύνει, μονάρχου δυναστείας μιμήματι κραταιούμενος· τοῦτο γὰρ ἀνθρώπου φύσει τῶν ἐπὶ γῆς μόνῃ 〈ὁ〉 τῶν ἁπάντων δεδώρηται βασιλεύς. Νόμος γὰρ οὗτος βασιλικῆς ἐξουσίας ὁ [τὴν] κατὰ πάντων μίαν ἀρχὴν ὁριζόμενος. Μοναρχία δὲ τῆς πάντων ὑπέρκειται συστάσεώς τε καὶ διοικήσεως· ἀναρχία γὰρ μᾶλλον καὶ στάσις ἡ ἐξ ἰσοτιμίας ἀντιπαρεξαγομένη πολυαρχία. Διὸ δὴ εἷς θεὸς ἀλλ´ οὐ δύο οὐδὲ τρεῖς οὐδὲ ἔτι πλείονες· ἀκριβῶς γὰρ ἄθεον τὸ πολύθεον, εἷς βασιλεύς, καὶ ὁ τούτου λόγος καὶ νόμος βασιλικὸς εἷς, οὐ ῥήμασι καὶ συλλαβαῖς ἐκφωνούμενος οὐδ´ ἐν γραφαῖς καὶ στήλαις χρόνου μήκει δαπανώμενος, ζῶν δὲ καὶ ὑφεστὼς θεὸς λόγος, τοῖς ὑπ´ αὐτὸν καὶ μετ´ αὐτὸν ἅπασι τὴν τοῦ πατρὸς διαταττόμενος βασιλείαν. Στρατιαὶ δὲ τοῦτον οὐράνιοι περιπολοῦσι, μυριάδες τε ἀγγέλων θεοῦ λειτουργῶν πλήθη τε στρατοπεδείας ὑπερκοσμίου τῶν τε εἴσω οὐρανοῦ πνευμάτων ἀφανῶν τῇ τοῦ παντὸς κόσμου τάξει διακονουμένων, ὧν πάντων ὁ βασιλικὸς καθηγεῖται λόγος οἷά τις μεγάλου βασιλέως ὕπαρχος. Ἀρχιστράτηγον αὐτὸν καὶ ἀρχιερέα μέγαν προφήτην τε τοῦ πατρὸς καὶ μεγάλης βουλῆς ἄγγελον φωτός τε ἀπαύγασμα πατρικοῦ μονογενῆ τε υἱὸν καὶ τούτων ἕτερα μυρία θεσπίζουσιν ἀναφωνοῦσαι θεολόγων φωναί, ὃν δὴ ζῶντα λόγον καὶ νόμον καὶ σοφίαν ἀγαθοῦ τε πλήρωμα παντὸς ὁ γεννήσας ὑποστησάμενος, μεγίστων ἀγαθῶν δόμα τοῖς ὑπὸ τὴν βασιλείαν πᾶσιν ἐδωρήσατο. Ὁ δὲ διήκων τὰ πάντα πάντη τε ἐπιπορευόμενος καὶ τάς τε τοῦ πατρὸς χάριτας ἀφθόνως ἐξαπλῶν εἰς πάντας μέχρι καὶ τῶν ἐπὶ γῆς λογικῶν τὸ τῆς βασιλικῆς δυναστείας ἐξέτεινεν μίμημα, θεϊκαῖς δυνάμεσι τὴν κατ´ εἰκόνα τὴν αὐτοῦ πεποιημένην ἀνθρώπου ψυχὴν κατακοσμήσας· ἔνθεν αὐτῇ καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἡ κοινωνία θεϊκῆς ἐξ ἀπορροίας περίεστι. Μόνος μὲν γὰρ σοφὸς ὁ καὶ θεὸς μόνος. Ὁ δ´ αὐτὸς τὴν οὐσίαν ἀγαθὸς μόνος, ἰσχύι τε δυνατὸς αὐτὸς μόνος, καὶ γεννήτωρ μὲν αὐτῆς δικαιοσύνης, πατὴρ δὲ λόγου καὶ σοφίας, πηγή τε φωτὸς καὶ ζωῆς, ἀληθείας τε καὶ ἀρετῆς ταμίας, καὶ δὴ βασιλείας αὐτῆς ἀρχῆς τε πάσης καὶ ἐξουσίας καθηγεμών.
 

CHAPITRE III.

Dieu reçoit avec joie ce sacrifice, loue la piété du Pontife qui le lui présente, récompense de nouveaux dons les nouveaux effets de sa piété, et ajoute de nouvelles années à son Empire. Il lui fait la grâce singulière d'associer à chaque dizaine d'années, un des Princes ses enfants, et de l'élever sur le trône. En la dixième année de son règne, il 240 a communiqué à Constantin son sils-aine l'autorité souveraine. Il l'a communiquée au second en la vingtième année, et il l'a communiquée au trentième en celle-ci, dont la solennité nous assemble. Maintenant que nous encrons dans la quatrième dizaine, et que la proclamation des trois Césars, est achevée, nous voyons l'accomplissement de la prophétie conçue en ces termes :

 Les Saints du très-Haut recevront l'Empire;

Dieu a multiplié de la sorte les années, et la postérité de notre très-pieux Empereur, et sait fleurir son règne avec la même vigueur, que s'il ne faisait que de commencer. Il a préparé lui-même la cérémonie que nous célébrons, quand il lui a accordé la victoire sur ses ennemis, et qu'il l'a proposé à son siècle, comme un modèle très-accompli de piété. Cet Empereur gouverne par les Princes ses enfants, les sujets les plus éloignés de sa capitale, comme le Soleil éclaire de tes rayons les peuples les plus éloignés de sa sphère. Il nous a fournis nous autres, qui habitons l'Orient, à la conduite d'un fils tout-a-sait digne de lui.il a donné d'antres peuples au second, et d'autres au troisième. Ce sont comme autant d'effusions qu'il fait de sa lumière, pour éclairer les sujets qui habitent les Provinces. Il a attaché les quatre Césars au char de l'Empire, qu'il conduit lui-même par là sagesse, et par le moyen duquel il parcourt l'univers, l'honore et le réjouit de sa présence. Il lève les yeux au ciel, pour y chercher l'idée de la domination, qu'il exerce sur la terre. Il garde dans l'étendue de les Etats, la même forme de gouvernement, que Dieu garde dans tout l'univers. Il use du droit que Dieu a accordé à l'homme seul, d'imiter son pouvoir Monarchique. Le gouvernement d'un seul est sans doute le plus parfait. Le gouvernement opposé qui est possédé également par plusieurs, est toujours rempli de 242 confusion et de désordre. Aussi n'y a-t-il qu'un Dieu. La pluralité des Dieux en détruirait non seulement l'unité, mais la nature, de sorte que s'il y avait plusieurs Dieux, il n'y en aurait aucun. Il n'y a qu'un souverain et indépendant Seigneur de l'univers, qui n'a qu'une parole et une loi qui n'est point exprimée par des syllabes sensibles, ni imprimée sur le papier ou sur les autres matières que le temps détruit, mais qui est vivante et subsistante par elle-même, et qui prépare le royaume de son Père à ceux qui lui sont soumis. Les armées célestes, les esprits invisibles, les Anges qui rendent à Dieu un service continuel, et qui gouvernent le monde par ses ordres, le suivent comme leur Chef, comme leur Général, comme un souverain Pontife, comme le Prophète de Dieu, comme l'Ange du grand Conseil, comme la splendeur de la lumière de son Père, qui l'a donné en qualité de Verbe, de Loi, et de Sagesse, à ceux qui sont soumis à son obéissance. Ce Verbe pénétrant toutes les créatures, et se répandant au milieu d'elles, leur communique avec abondance les bienfaits de son Père, et donne aux hommes qui sont son image, une portion de sa puissance, et les vertus dont ils ont besoin. Il n'y a que Dieu qui soit sage de sa nature, qui soit bon, et qui soit puissant. Il est la source de l'innocence et de la justice, de la raison et de la sagesse, de la lumière et de la vie. Il est le dispensateur de la vérité et de la vertu, le distributeur des royaumes, et de l'autorité de les gouverner.

 

Ἀλλὰ ταῦτα πόθεν ἀνθρώποις εἰδέναι; τίς δ´ ἀκοῇ θνητῶν ταῦτα διηκονήσατο; πόθεν δὲ γλώττῃ σαρκὸς τὰ σαρκῶν ἀλλότρια καὶ σωμάτων ἀποφθέγγεσθαι; τίς τὸν ἀφανῆ βασιλέα διοπτεύσας ταύτας ἐν αὐτῷ κατεῖδεν δυνάμεις; αἰσθήσει μὲν γὰρ σωμάτων ἀδελφὰ στοιχεῖα τά τ´ ἐκ τούτων συγκρίματα καταλαμβάνεται, ἀλλ´ οὐδείς πω σωμάτων ὀφθαλμοῖς τὴν κατὰ πάντων ἀφανῆ βασιλείαν ὄψει παραλαβὼν ἐσεμνύνατο, οὐδὲ θνητὴ φύσις τὸ σοφίας κατενόησε κάλλος. Τίς δὲ σαρκῶν αἰσθήσει τὸ δικαιοσύνης ἐνεῖδε πρόσωπον; ἐννόμου δ´ ἀρχῆς καὶ βασιλικῆς ἐξουσίας πόθεν ἀνθρώποις ὑπεισῆλθον ἔννοιαι; πόθεν αὐτοκρατορικὴ δύναμις τῷ σαρκὶ καὶ αἵματι πεπιλημένῳ; τίς δὲ τὰς ἀφανεῖς καὶ ἀσχηματίστους ἰδέας καὶ τὴν ἀσώματον καὶ ἀσχημάτιστον οὐσίαν τοῖς ἐπὶ γῆς ἐξηγόρευσεν; ἀλλ´ ἦν ἄρα τούτων εἷς ἑρμηνεὺς ὁ διὰ πάντων ἥκων τοῦ θεοῦ λόγος, ὁ τῆς ἐν ἀνθρώποις λογικῆς καὶ νοερᾶς πατὴρ οὐσίας, μόνος μὲν τῆς τοῦ πατρὸς θεότητος ἐξημμένος, τοῖς δὲ σφετέροις ἐκγόνοις τὰς πατρικὰς ἀπορροίας ἐπάρδων. Ἔνθεν ἅπασιν ἀνθρώποις Ἕλλησιν ὁμοῦ καὶ βαρβάροις οἱ κατὰ φύσιν αὐτομαθεῖς λογισμοί, ἔνθεν λόγου καὶ σοφίας ἔννοιαι, ἔνθεν φρονήσεως καὶ δικαιοσύνης σπέρματα, ἔνθεν αἱ τῶν τεχνῶν καταλήψεις, ἔνθεν ἀρετῆς ἐπιστήμη σοφίας τε φίλον ὄνομα καὶ σεμνὸς φιλοσόφου παιδείας ἔρως, ἔνθεν ἀγαθοῦ παντὸς καὶ καλοῦ γνῶσις, ἔνθεν αὐτοῦ φαντασία θεοῦ καὶ βίος θεοσεβείας ἐπάξιος, ἔνθεν ἀνθρώπῳ βασιλείας ἰσχὺς καὶ κράτος ἄμαχον τῶν ἐπὶ γῆς ἁπάντων. Ὡς δὲ τὸν κατ´ εἰκόνα θεοῦ καὶ καθ´ ὁμοίωσιν ἐν ἀνθρώπου ψυχῇ χαρακτῆρα λόγος ὁ τῶν λογικῶν ὑφίστη πατὴρ βασιλικόν τε τουτοὶ τὸ ζῶον ἀπειργάζετο, μόνον τῶν ἐπὶ γῆς βασιλεύειν καὶ βασιλεύεσθαι [τοῦτ´ εἰδέναι] ἀναδείξας προμελετᾶν τε καὶ προδιδάσκεσθαι ἐνθένδε τῆς οὐρανίου βασιλείας τὴν ἐπηγγελμένην ἐλπίδα, δι´ ἣν καὶ ἀφῖκται, θνητοῖς [τε] εἰς ὁμιλίαν ἐλθεῖν αὐτὸς ὁ τῶν παίδων οὐκ ἀπώκνει πατήρ, τὰ δ´ αὐτοῦ γεωργῶν σπέρματα καὶ τὰς ἄνωθεν ἀνανεούμενος χορηγίας οὐρανίου μεθέξειν βασιλείας τοῖς πᾶσιν εὐηγγελίζετο, ἐκάλει τε καὶ παρεκάλει πρὸς τὴν ἄνω πορείαν εὐτρεπεῖς εἶναι, τὴν ἐπάξιον τῆς κλήσεως στολὴν παρασκευασαμένους, ἐπλήρου τε ἀρρήτῳ δυνάμει τὴν σύμπασαν ὅσην ἥλιος ἐφορᾷ τοῦ κηρύγματος, τῷ τῆς κατὰ γῆν βασιλείας μιμήματι τὴν οὐράνιον ἐκτυπούμενος, ἐφ´ ἣν καὶ σπεύδειν τὸ πᾶν τῶν ἀνθρώπων παρορμᾷ γένος, ἀγαθὴν ἐλπίδα ταύτην προβεβλημένος.

CHAPITRE IV.

Comment l'homme sait-il que Dieu possède tous ces avantages ? Comment de si hautes vérités sont-elles venues jusques-à nous ! Comment une langue aussi grossière que la nôtre a-t-elle appris à expliquer des mystères si relevés ? Qui est-ce qui a vu le Roi invisible, et qui a découvert en lui tant de merveilles? Nous connaissons par les sens les 242 objets sensibles, les organes corporels servent à voir les corps, et à les toucher. Mais jamais les yeux du corps n'ont vu le royaume invisible. Jamais mortel n'a découvert la beauté de la sagesse. Qui a vu la justice ? Qui a conçu l'idée de la souveraine puissance, et de la légitime domination? Qui a montré aux hommes une substance spirituelle, et qui n'a ni traits corporels, ni figure extérieure  ? Le Verbe de Dieu qui par son immensité est présent en tous lieux, est sans doute le seul qui a expliqué ces vérités si importantes et si sublimes. Il est le principe et comme le Père de la substance raisonnable et intellectuelle, qui est la principale partie de l'homme. Il est uni au Père, et fait couler de lui sur les hommes qui sont ses enfants les eaux de ses grâces. C'est de cette source que procèdent les notions de raison et de sagesse, de prudence et de justice que les Grecs et les Barbares ont eues naturellement, sans les avoir reçues d'aucun maître. C'est de-là que viennent les arts et les sciences, la philosophie, l'amour de l'étude, la connaissance du bien, le zèle pour le service de Dieu, et le désir de mener une vie conforme à ses préceptes. C'est de ce principe que l'homme a tiré l'autorité et le pouvoir qu'il exerce sur les créatures inférieures. Cette raison souveraine qui a crée les esprits raisonnables, qui leur a imprimé l'image de Dieu, qui leur a communiqué l'autorité, et qui leur a enseigné à commander et à obéir, leur a promis le Royaume du Ciel, et leur en a donné un gage, et une assurance par sa présence, et par sa vie corporelle et visible. Il a exhorté tous les hommes à se préparer à ce Royaume, et à se couvrir de la robe avec laquelle il y faut entrer. Il a répandu sa Doctrine par tout le monde où le Soleil répand sa lumière. Il a appelé tous les peuples au Royaume de son Père, et leur a donné l'espérance de le posséder.

 

Ἧς ὁ μὲν τῷ θεῷ φίλος ἐντεῦθεν ἤδη μεθέξει, ταῖς ἐμφύτοις τῷ θεῷ κοσμηθεὶς ἀρεταῖς καὶ τὰς ἐκεῖθεν ἀπορροίας τῇ ψυχῇ καταδεδεγμένος, καὶ λογικὸς μὲν ἐκ τοῦ καθόλου γεγονὼς λόγου, σοφίας δὲ μετουσίᾳ σοφός, ἀγαθὸς δ´ ἀγαθοῦ κοινωνίᾳ, καὶ δίκαιος μετοχῇ δικαιοσύνης, σώφρων τε σωφροσύνης ἰδέᾳ, καὶ τῆς ἀνωτάτω μετασχὼν δυνάμεως ἀνδρεῖος. Ἀτὰρ δὴ καὶ βασιλεὺς ἀληθεῖ λόγῳ χρηματίσειεν 〈ἂν〉 οὗτος ὁ τῆς ἐπέκεινα βασιλείας τὸ μίμημα βασιλικαῖς ἀρεταῖς τῇ ψυχῇ μεμορφωμένος. Ὁ δὲ τούτων ἀπεξενωμένος καὶ τὸν βασιλέα τῶν ὅλων ἀπαρνηθείς, μηδὲ τὸν ἐπουράνιον ψυχῶν ἐπιγραψάμενος πατέρα, μηδὲ τὸν πρέποντα βασιλεῖ κόσμον περιθέμενος, ἀμορφίαν δὲ καὶ αἶσχος ἀναλαβὼν τῇ ψυχῇ, καὶ θηρὸς μὲν ἀγρίου θυμὸν βασιλικῆς ἡμερότητος ἀντικαταλλαξάμενος, ἰὸν δὲ δυσαλθῆ κακίας ἀντ´ ἐλευθερίου διαθέσεως, μωρίαν δ´ ἀντὶ φρονήσεως, καὶ ἀντὶ λόγου καὶ σοφίας τὴν παντὸς δυσειδεστάτην ἀλογίαν, ἐξ ἧς ὥσπερ ἀπὸ πικροῦ πόματος τὰ λυμαντικὰ συνομαρτεῖ βλαστήματα, βίος ἄσωτος, πλεονεξίαι, μιαιφονίαι, θεομαχίαι, δυσσέβειαι· τούτοις ἐκδοθείς, κἂν νομίζηταί ποτε τυραννικῇ βίᾳ κρατεῖν, ἀλλ´ οὔποτ´ ἀληθεῖ λόγῳ χρηματίσει βασιλεὺς οὗτος. Πῶς δ´ ἂν τὸ μίμημα τῆς μοναρχικῆς ἐξουσίας οἷός τε ἂν εἴη φέρειν ὁ μυρίας ἐψευδογραφημένας δαιμόνων εἰκόνας τῇ αὐτοῦ ψυχῇ τετυπωμένος; πῶς δ´ ἄρχων καὶ τῶν ὅλων κύριος ὁ μυρίους καθ´ ἑαυτοῦ πικροὺς δεσπότας ἐφειλκυσμένος, καὶ δοῦλος μὲν αἰσχρᾶς ἡδονῆς, δοῦλος δ´ ἀκολάστου γυναικομανίας, δοῦλος χρημάτων ἐξ ἀδίκου ποριζομένων, δοῦλος θυμοῦ καὶ ὀργῆς, δοῦλος φόβου καὶ δειμάτων, δοῦλος μιαιφόνων δαιμόνων, δοῦλος ψυχοφθόρων πνευμάτων; διὸ δὴ μόνος ἡμῖν βασιλεὺς σὺν ἀληθείᾳ μάρτυρι κεκηρύχθω ὁ τῷ παμβασιλεῖ θεῷ φίλος, ὁ δὴ μόνος ἐλεύθερος μᾶλλον δὲ [ὁ] κύριος ἀληθῶς, καὶ χρημάτων μὲν ἀνώτερος, γυναικῶν δ´ ἐπιθυμίας κρείττων, νικητὴς δὲ ἡδονῶν καὶ τῶν κατὰ φύσιν, κρατῶν δὲ θυμοῦ καὶ ὀργῆς, ἀλλ´ οὐ κρατούμενος, αὐτοκράτωρ ἀληθῶς οὗτος, φερώνυμον τῇ πράξει φέρων τὴν ἐπηγορίαν· νικητὴς ἐτύμως ὁ τὴν νίκην τῶν καταπαλαιόντων θνητὸν γένος παθῶν ἀράμενος, ὁ πρὸς τὴν ἀρχέτυπον τοῦ μεγάλου βασιλέως ἀπεικονισμένος ἰδέαν καὶ ταῖς ἐξ αὐτῆς τῶν ἀρετῶν αὐγαῖς ὥσπερ ἐν κατόπτρῳ τῇ διανοίᾳ μορφωθείς, ἐξ αὐτῶν δὲ ἀποτελεσθεὶς σώφρων, ἀγαθός, δίκαιος, ἀνδρεῖος, εὐσεβής, φιλόθεος. Ἀληθῶς δὴ καὶ μόνος φιλόσοφος βασιλεὺς οὗτος ὁ ἑαυτὸν εἰδὼς καὶ τὰς ἔξωθεν αὐτῷ μᾶλλον δ´ οὐρανόθεν ἐπαρδομένας παντὸς ἀγαθοῦ χορηγίας ἐξεπιστάμενος, ὁ τῆς μονάρχου δυναστείας τὸ σεβάσμιον πρόσρημα τῷ τῆς ἀμπεχόνης ἐξαιρέτῳ περιβλήματι διαφαίνων καὶ τὴν ἐμπρέπουσαν αὐτῷ βασιλικὴν ἁλουργίδα μόνος ἐπαξίως ἐμπεριειλημμένος. Βασιλεὺς οὗτος ὁ νύκτωρ καὶ μεθ´ ἡμέραν τὸν ἐπουράνιον ἀνακαλούμενος πατέρα, ὁ τοῦτον ἐν ταῖς εὐχαῖς ἐπιβοώμενος, ὁ τῆς ἀνωτάτω βασιλείας ὀριγνώμενος. Μὴ γὰρ τὰ παρόντα ἄξια τοῦ παμβασιλέως θεοῦ συνειδώς, τὰ θνητὰ καὶ ἐπίκηρα ποταμοῦ δίκην ῥέοντα καὶ ἀπολλύμενα, τὴν ἄφθαρτον καὶ ἀσώματον τοῦ θεοῦ βασιλείαν ποθεῖ, κἀκείνης τυχεῖν εὔχεται, διὰ μεγαλόφρονα λογισμὸν ὑπὲρ τὴν οὐράνιον ἁψῖδα τὴν διάνοιαν μετεωρίσας καὶ τῶν ἐκεῖ φώτων ἄλεκτον πόθον ἐνεστερνισμένος, ὧν τῇ παραθέσει σκότους οὐδὲν διαφέρειν ἡγεῖται τὰ τοῦ παρόντος βίου τίμια· τήν τε γὰρ ἀνθρώπων ἀρχὴν θνητοῦ καὶ προσκαίρου βίου μικρὰν καὶ ὀλιγοχρόνιον ἐπιστασίαν οὖσαν ὁρᾷ, οὐ μακρῷ κρείττονα τῆς αἰπόλων ἢ ποιμένων ἢ βουκόλων ἀρχῆς (μᾶλλον δὲ καὶ ἐργωδεστέραν καὶ δυσκολωτέρων θρεμμάτων ἡγεῖται), τάς τε τῶν δήμων ἐκβοήσεις καὶ τὰς τῶν κολάκων φωνὰς πρὸς ὄχλου τίθεται μᾶλλον ἢ πρὸς ἡδονῆς, διὰ στερρὸν ἦθος καὶ γνησίαν ψυχῆς παίδευσιν. Ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν ὑπηκόων δορυφορίαν, μυριάδας στρατοπέδων, ὁπλιτῶν πεζῶν τε ὁμοῦ καὶ ἱππικῶν δοῦλα καὶ ὑπήκοα πλήθη οὐδαμῶς ὁρῶν καταπλήττεται, οὐδ´ ἐπὶ τῇ τούτων ἀρχῇ τυφοῦται, στρέφων εἰς αὐτὸν τὴν διάνοιαν τήν 〈τε〉 κοινὴν ἁπάντων φύσιν καὶ παρ´ ἑαυτῷ βλέπων. Ἐσθῆτά γε μὴν χρυσοϋφῆ ποικίλοις ἄνθεσιν ἐξυφασμένην ἁλουργίδα τε βασιλικὴν σὺν αὐτῷ διαδήματι γελᾷ τοὺς πολλοὺς θεώμενος ἐκπεπληγμένους καὶ τὸ φάντασμα κομιδῇ νηπίων δίκην οἷόν τι μορμολύκειον θειάζοντας· οὐδαμῶς 〈δ´〉 αὐτὸς τὰ ὅμοια πεπονθὼς τῇ ψυχῇ δι´ ἐπιστήμην τοῦ θείου περίβλημα σωφροσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ εὐσεβείᾳ τε καὶ ταῖς λοιπαῖς ἀρεταῖς πεποικιλμένον τὸν ἐπ´ ἀληθείας πρέποντα βασιλεῖ κόσμον περιτίθησιν. Ἔτι μὴν πρὸς τούτοις τὰ τριπόθητα τοῖς πολλοῖς χρήματα, χρυσὸν λέγω καὶ ἄργυρον καὶ ὅσα λίθων θαυμάζεται γένη, λίθους ἀληθῶς ὑπάρχειν ἀνωφελεῖς καὶ ἄχρηστον ὕλην, οἷα τῇ φύσει ὄντα τυγχάνει τοιαῦτα καὶ ὄντα βλέπει, οὐδὲν πρὸς κακῶν ἀλέξημα οἷά τε ὄντα βοηθεῖν· τί γὰρ ταῦτα πρὸς νόσων ἀπαλλαγὴν ἢ θανάτου ἀποφυγὴν ἰσχύει; ὅμως δ´ οὖν, καίπερ ταῦτα εἰδώς, ἐπιστημόνως αὐτῶν τὴν χρῆσιν πρὸς εὐπρεπῆ τῶν ἀρχομένων κόσμον ἀπαθεῖ λογισμῷ διατίθεται, γελῶν τοὺς ταῦτα διὰ νηπιότητα φρενῶν ἐπτοημένους· κραιπάλης γε μὴν καὶ μέθης τῆς τε περιττῆς καρυκείας οἷα γαστριμάργοις οἰκείας ἀπέχεται, προσήκειν ἑτέροις ταῦτα ἀλλ´ οὐχ ἑαυτῷ ὑπολαμβάνων· ζημιοῦν γὰρ τὰ μεγάλα καὶ τὸ τῆς ψυχῆς νοερὸν ἀμαυροῦν τὰ τοιαῦτα πέπεισται. Τούτων δὴ ἕνεκα πάντων ὁ τὰ θεῖα πεπαιδευμένος βασιλεὺς καὶ τὰ μεγάλα φρονῶν τοῦ παρόντος βίου τῶν κρειττόνων ἐφίεται, τὸν πατέρα καλῶν τὸν ἐπουράνιον καὶ τὴν ἐκείνου βασιλείαν ποθῶν, πάντα τε σὺν εὐσεβείᾳ πράττων καὶ τοῖς ὑπ´ αὐτὸν ἀρχομένοις ὡς ὑπὸ διδασκάλῳ παιδευομένοις ἀγαθῷ τὴν τοῦ μεγάλου βασιλέως θεογνωσίαν προβαλλόμενος.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ὁ δὲ τῶν ἀμοιβαίων τὰ ἐχέγγυα προμνώμενος τριακονταετηρικοὺς αὐτῷ διανέμει στεφάνους χρόνων ἀγαθαῖς περιόδοις ἀποτελεσθέντας, τριττούς τε ἤδη δεκάδων περιελθὼν κύκλους πανδήμους μᾶλλον δὲ κοσμικὰς ἑορτὰς πᾶσιν ἐφίησιν ἀνθρώποις ἐκτελεῖν. Τῶν δ´ ἐπὶ γῆς θεογνωσίας ἄνθεσι φαιδρυνομένων, οὐκ ἀπὸ σκοποῦ ἂν εἴη καὶ τὰς ἐν οὐρανῷ χορείας φύσεως νόμοις ἑλκομένας τοῖς ἐπὶ γῆς συγχαίρειν, αὐτόν τε τὸν ἐπὶ πάντων βασιλέα πατρὸς ἀγαθοῦ δίκην ἐφ´ υἱοῖς ἀγαθοῖς θεοσεβοῦσιν εὐφραίνεσθαι, καὶ ταύτῃ μάλιστα τὸν καθηγεμόνα καὶ τῶν ἀγαθῶν αἴτιον πολυχρονίοις γεραίρειν τιμαῖς, ὡς μὴ ἀπαρκεῖν τρεῖς ἐν δεκάσι περιόδους τῇ βασιλείᾳ, νέμειν δὲ αὐτὴν ἐπὶ μήκιστον καὶ εἰς μακρὸν παραπέμπειν αἰῶνα. Αἰὼν δ´ ὁ σύμπας ἀγήρως καὶ ἀτελεύτητος οὔτ´ ἀρχὴν οὔτε περιγραφὴν θνητῶν λογισμοῖς πεφυκὼς ὁρᾶσθαι, ἀλλ´ οὐδ´ ἐκ μέσου κέντρου λαμβάνεσθαι οὐδὲ τὸ νῦν αὐτοῦ λεγόμενον ἐφιεὶς τοῖς ἐθέλουσι περιδράττεσθαι, μήτι γε τὸ μέλλον ἢ τὸ παρῳχηκὸς τοῦ χρόνου· τὸ μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν ὁ δὴ παρῆλθεν, τὸ δὲ μέλλον οὔπω πάρεστιν, διὸ οὐδ´ ἔστιν, τὸ δέ γε νῦν αὐτοῦ λεγόμενον ἅμα νοήματι καὶ φωνῇ λόγου θᾶττον διαδιδράσκει. Οὐκ ἔστιν δ´ ὅλως αὐτοῦ ἐπιλαβέσθαι ὡς ἑστῶτος. ἢ γὰρ μέλλοντα προσδοκᾶν ἢ παρελθόντα συνορᾶν ἀνάγκη· ἅμα γὰρ ἐννοίᾳ διολισθάνων φεύγει. Οὕτως ὁ σύμπας αἰὼν οὐ φέρει θνητῶν λογισμοῖς καθυποτάττεσθαι, ἀλλ´ ἀναίνεται τὴν παρὰ τούτοις δουλείαν. Τὸν δ´ αὐτοῦ βασιλέα καὶ δεσπότην ὁμολογεῖν οὐ παραιτεῖται, φέρει δ´ αὐτὸν ἐπὶ νώτων ὀχούμενον, ἐναβρυνόμενος τοῖς ἐξ αὐτοῦ καλλωπίσμασιν. Ὁ δὲ ἄνωθεν αὐτὸν ἡνιοχῶν, οὐ σειρῇ χρυσῇ κατὰ τὸ ποιητικὸν ἐνδησάμενος, σοφίας δ´ ἀρρήτου δεσμοῖς ὥσπερ τισὶν ἡνίαις χαλινώσας, μῆνας ἐν αὐτῷ καὶ χρόνους, καιρούς τε καὶ ἐνιαυτούς, νυκτῶν τε καὶ ἡμερῶν ἀμοιβαῖα διαστήματα σὺν ἁρμονίᾳ τῇ πάσῃ κατεβάλετο, ποικίλοις αὐτὸν ὅροις καὶ μέτροις περιδήσας. Ὁ μὲν γὰρ εὐθυτενὴς ὢν καὶ εἰς ἄπειρον ἐκτεινόμενος, τήν τε τοῦ αἰῶνος ἐπηγορίαν ὥσπερ ἀεὶ ὢν εἰληφώς, αὐτός τε αὐτοῦ ὢν τοῖς μέρεσιν ἐμφερής, μᾶλλον δὲ ἀμερὴς ὢν καὶ ἀδιάστατος, εἰς μόνην εὐθεῖαν μηκυνόμενος αὔξει· ὁ δὲ μέσοις αὐτὸν διαλαβὼν τμήμασι καὶ ὥσπερ εὐθεῖαν γραμμὴν εἰς μῆκος τεταμένην διελὼν κέντροις πολὺ πλῆθος ἐν αὐτῷ κατεβάλετο, ἕνα τε ὄντα καὶ μονάδι παρεικασμένον παντοίοις κατεδήσατο ἀριθμοῖς, πολύμορφον ἐξ ἀμόρφου τὴν ἐν αὐτῷ ποικιλίαν ὑποστησάμενος. Μίαν μὲν γὰρ πρώτιστα πάντων ἐν αὐτῷ τὴν ἄμορφον ὕλην ὥσπερ τινὰ πάνδοχον οὐσίαν ὑφίστη, δεύτερον δ´ ἐν ὕλῃ ποιότητα δυνάμει δυάδος εἶδος ἐξ ἀειδοῦς ἀπεργαζόμενος ἐποίει, τριάδος δ´ ἀριθμῷ τριχῆ διάστατον, εἴς τε πλάτος καὶ μῆκος καὶ βάθος, σύνθετον ἐξ ὕλης καὶ εἴδους σῶμα κατειργάζετο. Διττῆς δ´ ἐκ δυάδος τὴν τῶν στοιχείων τετρακτὺν ἐπινοήσας, γῆν, ὕδωρ, ἀέρα, πῦρ, πηγὰς ἀενάους εἰς τὴν τοῦδε τοῦ παντὸς προὐβάλετο χορηγίαν. Τετρακτὺς δὲ γεννᾷ δεκάδα· ἓν γὰρ δύο τρία τέσσαρα τὸν δέκα συντελοῦσιν ἀριθμόν. Τριὰς δὲ συμπλακεῖσα δεκάτῃ μηνὸς ἀνεῦρε φύσιν, μὴν δὲ τροπαῖς δώδεκα ἡλίου περίοδον ἐπλήρου, ἔνθεν ἐνιαυτῶν κύκλοι καιρῶν τε μεταβολαὶ τὸν ἄμορφον καὶ ἀνείδεον αἰῶνα, ὥσπερ ἐν ποικιλίᾳ γραφῆς πολυανθοῦς, ἐμόρφουν εἰς ἀνάπαυλαν καὶ θυμηδίαν τῶν ἐν αὐτῷ τὸν τῆς ζωῆς διϊππευόντων δρόμον. Ὡς γὰρ καὶ τοῖς ἐπ´ ἐλπίδι βραβείων ἐν ἀγῶνι τοὺς δρόμους διεξανύουσι σταδίοις ὥρισται τὰ διαστήματα, τοῖς τε μακρὰς πορείας ὁδοιποροῦσι σταθμοῖς τισι καὶ σημείοις περιγράφεται ἡ λεωφόρος, ὡς ἂν μὴ εἰς ἄπειρόν τις τὴν προσδοκίαν ἐκτείνων ἀποκάμοι τὴν προθυμίαν, τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ τὸν σύμπαντα αἰῶνα σοφίας θεσμοῖς ὁ τῶν ὅλων βασιλεὺς περιβαλὼν ἄγει καὶ φέρει, ποικίλως ἡνιοχῶν ᾗ καλῶς ἔχειν αὐτῷ καταφαίνεται. Ὁ δ´ αὐτὸς χρώμασιν ὡραίοις καὶ νεαροῖς ἄνθεσι τὸν πρὶν ἀσχημάτιστον ἀμφιεννὺς αἰῶνα, λευκὴν μὲν ἐφαίδρυνεν ἡμέραν ἡλίῳ, νύκτα δ´ ὑποστρώσας μελαντέρῳ χρώματι ὥσπερ τινὰ χρυσοϋφῆ ψήγματα στίλβειν ἐν αὐτῇ τὰς τῶν ἀστέρων λαμπηδόνας ἐποίησε, φωσφόρου δ´ ἐξάψας λαμπρὰς ἀκτῖνας σελήνης τε ποικίλα φέγγη ἄστρων τε συνόδους πολυαυγεῖς τὸν σύμπαντα οὐρανὸν οἷον μέγαν πέπλον παντοίοις γραφῆς κάλλεσιν ἐστεφάνου. Ἀέρα δ´ ἐκτείνας εἰς βάθος ἄνωθεν ἐξ ὕψους, πλάτη τε καὶ μήκη τοῦ σύμπαντος κόσμου τῇ τούτου ψυχώσας δυνάμει, πτηνοῖς ἅπασιν ἀνῆκε μορφοῦσθαι, τοῖς δι´ ἀέρος φερομένοις ἀφανέσι τε καὶ ὁρωμένοις μέγα πέλαγος ἐξαπλώσας διανήχεσθαι. Γῆν δ´ ἐν μέσῳ κέντρου δίκην σταθμησάμενος, ὠκεανῷ ταύτην περιέβαλε [σμαραγεῖ τε πόντος ἐπ´ αὐτῇ], τῷ τῆς περιβολῆς κυανῷ χρώματι καλλωπιζομένην. Ταύτην δ´ ἑστίαν καὶ μητέρα καὶ τιθήνην ζώων ἁπάντων τῶν ἐν αὐτῇ καταδείξας, ὀμβρίοις τε καὶ πηγαίοις νάμασιν ἀρδεύσας, χλοάζειν παντοίοις καὶ φυτοῖς καὶ ὡραίοις ἄνθεσιν εἰς εὔθυμον ζωῆς ἀπόλαυσιν ἐδωρήσατο. Ζώων δ´ ἐν αὐτῇ τὸ τιμιώτατον καὶ αὐτῷ φίλον κατ´ εἰκόνα τὴν αὐτοῦ πλασάμενος, νοῦ καὶ ἐπιστήμης ἐπήβολον, λόγου τε καὶ σοφίας ἔκγονον, λογικὸν ἄνθρωπον, τῶν λοιπῶν ὅσα κατὰ γῆν ἕρπει καὶ νέμεται ἀρχικῇ δυνάμει κρατεῖν τούτῳ ἔδωκεν. Ἄνθρωπος γὰρ ἦν αὐτῷ ζώων τῶν ἐπὶ γῆς τὸ θεοφιλέστατον, ᾧ καὶ τὰ τῶν ἀλόγων γένη δουλεύειν οἷα πατὴρ παραδέδωκεν, [ἄνθρωπος,] ᾧ καὶ θάλατταν πλωτὴν ἀνῆκε καὶ γῆν παντοίοις φυτοῖς ἐστεφάνωσεν, ᾧ καὶ τὰ ἐν βυθοῖς ἕρποντα πτηνῶν τε τὰ μετάρσια ὑποχείρια πεποίηται, ᾧ καὶ δυνάμεις ἐπιστημονικὰς εἰς παντοίων μαθημάτων ὑποδοχὴν ἐδωρήσατο, ᾧ καὶ τὰς οὐρανίους ἐξεκάλυψε θεωρίας, δρόμους ἡλίου καὶ σελήνης τροπὰς περιόδους τε πλανήτων καὶ ἀπλανῶν ἀστέρων ἐκφήνας, [ἄνθρωπος,] ᾧ μόνῳ τῶν ἐπὶ γῆς τὸν πατέρα γινώσκειν τὸν ἐπουράνιον καὶ τὸν μέγαν τοῦ σύμπαντος αἰῶνος βασιλέα γεραίρειν ὕμνοις διετάξατο.

243 CHAPITRE V.

Notre Empereur très-chéri de Dieu jouit dès cette vie de cette espérance. II est paré des vertus qui sont comme des ruisseaux qui coulent de cette source inépuisable. Il a la raison, la sagesse, et la bonté par la participation de la raison éternelle, de la sagesse incréée, de la bonté infinie. Il est juste, tempérant, et vaillant par la justice, par la tempérance, et par la vaillance que Dieu lui a communiquée. Il mérite avec justice le titre d'Empereur puis qu'il imite autant qu'il peut le maître des Empereurs, et qu'il tâche de gouverner son Etat avec une justice qui ait quelque rapport à celle avec laquelle Dieu gouverne l'Univers. Quiconque prend une conduite contraire, quiconque renonce au souverain Seigneur de l'Univers, et qui au lieu de se parer des vertus convenables à un Empereur se souille de crimes, au lieu de se revêtir de douceur s'arme de cruauté, au lieu d'exercer la libéralité ne répand que le poison de la haine, au lieu de garder une conduite pleine de modération et de sagesse n'agit que par légèreté et par emportement, quiconque enfin au lieu de suivre la lumière de la raison s'égare et s'abîme dans les débauches, s'abandonne aux passions, et tombe dans l'impiété il déclare la guerre à Dieu, commet des impiétés, et des meurtres. Quelqu'empire que puisse exercer celui qui est sujet à ces vices, jamais il ne méritera le titre d'Empereur. Comment celui qui porte les marques et les caractères des Démons pourrait-il être l'image de l'autorité absolue avec laquelle Dieu gouverne l'Univers? Comment celui qui est assujetti à l'obéissance d'un grand nombre de maîtres cruels, pourrait-il être le maître des autres ? Sans doute on ne saurait commander quand on est esclave, et que l'on obéit à la volupté, à l'amour des femmes, à la passion du bien amassé par des voies injustes, à la colère, à la crainte, et à tous les 244 esprits impurs qui sont leur joie de nôtre ruine. Avouons-donc qu'il n'y a point d'autre Empereur que le nôtre, puisqu'il n'y en a point qui soit libre comme lui, ni qui soit comme lui au dessus des parlions, et qui méprise les plaisirs, et se prive même de ceux qui sont innocents, et légitimes. il est maître de sa colère et de son courage. Il est vainqueur non seulement des ennemis étrangers dont il a dompté l'orgueil, mais des domestiques, et de ses propres mouvements dont il a réprimé la violence, il imite Dieu comme son modèle, et le représente comme un miroir. Il représente la tempérance, la justice, la valeur, la pièce, la sagesse dont Dieu lui a donné et le commandement, et l'exemple. Il sr connaît sort bien, et sait que les vertus qu'il possède, sont des dons du Ciel. Il porte seul la robe de pourpre pour marque de son autorité, et mérite seul d'avoir cette autorité parce qu'il implore jour et nuit le secours du Père céleste, et qu'il brule du désir de parvenir à son Royaume. Comme il sait qu'il n'y a rien ici bas qui ne soit sujet au changement, et à la corruption, et qui ne passe avec la même rapidité que l'eau d'un fleuve qui se hâte de se précipiter dans l'Océan, il souhaite avec une ardeur incroyable de devenir sujet d'un Royaume, où Dieu donne des biens stables et permanents. Il porte la. pensée et son ambition jusques à ce Royaume. Il aspire à la lumière qui y brille, et en comparaison de laquelle tout ce qu'il y a sur la terre de plus éclatant, n'est que ténèbres. Le soin que les Princes prennent de gouverner leurs sujets ne s'étend point au de-là d'une vie qui d'elle-même est sore courte, et sujette à la mort. Il n'est pas beaucoup plus considérable que celui que les Pasteurs prennent de leurs troupeaux, et il est d'autant plus fâcheux et plus incommode que les hommes sont plus difficiles à gouverner que les bêtes. Les 245 louanges des flatteurs, et les applaudissements des peuples sont plus de peine à l'Empereur, qu'ils ne lui donnent de plaisir. Il a l'âme naturellement trop ferme, et un trop grand zèle de maintenir la vigueur des lois et de la discipline, en obligeant tour le monde à faire exactement son devoir, pour caresser bassement le peuple. Quand il voit de nombreuses armées soumises à ses ordres, il n'en conçoit ni de l'étonnement, ni de la vanité. II sait à l'heure-même réflexion sur soi-même, et se reconnaît sujet à toutes les faiblesses de notre nature. Il se moque des habits à fleurs rehaussées d'or, de la pourpre Impériale, et du diadème, et il déplore la faiblesse du peuple qui admire ces ornements.. Il recherche d'autres ornements fort différents, et se pare non le corps mais l'esprit par la connaissance de Dieu, par la tempérance, la justice, la piété, et les autres vertus qui conviennent à un Prince. Il regarde les richesses que la plupart des hommes désirent avec une ardeur si excessive, l'or, l'argent, et les pierreries, comme des pierres, et des matières inutiles. Il ne les estime que ce qu'elles valent, et est très-persuadé qu'elles ne préservent d'aucun mal, qu'elles ne détournent aucune maladie, et qu'elles n'exemptent point de la mort. Il ne laisse pas de s'en servir pour l'utilité de ses sujets. Mais il rit en même temps de ceux qui sont-il simples que de les admirer. Il a l'ivrognerie en horreur et s'abstient de tous ces mets si recherchés, et si délicats, qui ne servent qu'à irriter l'appétit, et à provoquer à l'intempérance. Il croit qu'ils conviennent à tout autre plutôt qu'à lui, qu'ils sont extrêmement préjudiciables, et qu'ils obscurcissent l'esprit. La grandeur de son âme, et la connaissance qu'il a des vérités divines, lui sont rechercher des avantages plus excellents que ceux de la rie présente. Il aspire sans-cesse à un Empire qui 246 n'a n'a point de fin. Il s'en approche par les mouvements de sa piété. Il y porte ses sujets par ses préceptes, et par ses exemples. Dieu ne laisse pas aussi les vertus de ce Prince sans récompense. Il lui donne dès cette vie des gages de celle qu'il lui réserve dans l'autre. Il le couronne de prospérité, et de gloire. Il prolonge li durée de son règne.

 

 Il en rend la trentième année célèbre par cette cérémonie, où l'Univers sait éclater les marques d'une joie publique; et où il est probable que les Anges entrent dans les mêmes sentiments que les hommes. Dieu-même se réjouit comme un bon Père de la piété de ses enfants, et accorde un long et heureux règne à l'Empereur qui leur a enseigné les devoirs de cette piété. Il ne se contente pas de l'avoir maintenu trente ans sur le trône. Il donne à son Empire une durée qui n'a ni diminution ni accroissement. parce qu'elle n'a ni commencement, ni fin. C'est une durée dont on ne saurait découvrir le centre, et où l'on ne saurait marquer ni un tems présent, ni un temps passé, ni un temps avenir. Le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore. Le présent passe plus vite que la pensée. L'éternité n'est point soumise au calcul des hommes. Elle ne relève que de Dieu, à qui elle rend la gloire qu'elle a reçue de lui. Dieu la gouverne du haut du Ciel. Il la tient non enchaînée avec une chaîne d'or comme disent les Poètes, mais attachée à sa sagesse avec une chaîne invisible, et a placé au milieu d'elle, les années, les mois, les jours et les nuits dans un ordre qui a une beauté merveilleuse. L'éternité n'a d'elle-même aucunes bornes. Elle s'étend à l'infini. Mais Dieu en a comme entrecoupé le milieu par la distinction des temps. C'est comme une ligne droite qu'il a divisée par plusieurs points. Il a mis les nombres dans son unité, et lui a donné diverses formes au lieu qu'elle n'en avait aucune. Il a 247  produit produit d'abord une matière informe qui devait recevoir toutes les substances. Il a donné ensuite des qualités à la matière, et l'a embellie par le nombre de deux, au lieu qu'elle n'avait auparavant nulle beauté. Par le nombre de trois il a composé de matière et de forme un corps capable des trois dimensions de la longueur, de la largeur, et de la profondeur. Ayant ensuite doublé le nombre de deux, il a inventé les quatre éléments, la terre, l'eau, l'air, et le feu comme des sources d'où coulent tous les biens qui sont dans le monde. Au reste le nombre de quatre produit celui de dix, car en ajoutant un, deux, trois, et quatre ensemble, on trouve dix pour produit. Le nombre de dix étant multiplié par celui de trois donne l'espace d'un mois. Douze mois mesurent le cours du Soleil. Voila comment la suite des années et la révolution des laitons ont embelli le tems pour la satisfaction, et le plaisir de ceux à qui Dieu et il accorde la jouissance. Il a mis le temps au milieu de l'éternité et a marqué des points dans ces vastes espaces comme les bornes de la carrière où les Athlètes courent, comme les hôtelleries où les voyageurs se reposent. Ce souverain Seigneur du monde à distingué les parties du temps, en attribuant au jour l'éclat de la lumière, et à la nuit l'obscurité des ténèbres, qui ne sont dissipées que par la faible lueur des étoiles. Il a embelli le Ciel par le Soleil, par la Lune, et par les Astres, comme un voile par une agréable diversité de couleurs. Après avoir étendu l'air il l'a rempli des espèces si différentes des oiseaux. Il a affermi là terre comme au milieu, et au centre de l'Univers, et l'a entourée de l'Océan comme d'un vêtement bleu. Il en a sait la demeure et tout ensemble, la mère et la nourrice des animaux.. Il l'a arrosée des eaux dés pluies, et des fontaines. Il l'a couverte de plantes, et de fleurs. Il y a formé l'homme à son 248 image. Il lui a inspiré une âme intelligente, et raisonnable, capable de science et de sagesse, et lui a donné le droit de commander aux animaux, qu'il n'avait faits que pour sou usage. Ce n'est que pour la commodité de l'homme qu'il a rendu la mer navigable, et la terre seconde. Il lui a donné un esprit capable de discipline. Il lui a assujetti les animaux qui volent dans l'air,et qui nagent dans la mer. Il lui a permis de contempler le Ciel, et de découvrir le mouvement et le cours des astres. Il lui a accordé à lui-seul la connaissance de la Religion, et le droit de l'appeler son Père, et de publier ses louanges.

 

 ἀλλὰ γὰρ ἐπὶ τούτοις ἅπασιν ὁ κοσμοποιὸς τέτταρσιν ἐνιαυτοῦ τροπαῖς τὸν ἄτρεπτον αἰῶνα περιεζώννυ, χειμερίους μὲν ὥρας ἔαρι περιγράψας, ἔαρ δέ, ἐνιαυσίων ὡρῶν ἀρχήν, ἰσορρόποις ταλαντεύσας ζυγοῖς, κἄπειτα ἔαρος πολυκαρπίᾳ τὸν σύμπαντα στεφανώσας αἰῶνα, θέρους ἀκμῇ τοῦτον μεταπαραδέδωκεν, εἶθ´ οἷα καμάτου διαναπαύσας ἀνεκτήσατο μετοπωρινῷ διαστήματι, ὑγραῖς τ´ αὐτὸν ὄμβρων χειμερίων φοραῖς ὥσπερ τινὰ βασιλικὸν ἀποσμήχων ἵππον καὶ τοῖς ἐξ αὐτοῦ νάμασι λαμπρὸν ἀπεργαζόμενος, τοῖς τ´ ἐξ ὑετῶν αὐτάρκως πιάνας ἀρδεύμασιν, αὖθις αὐτὸν ἔαρος ἐν προθύροις ἵστησι [πύλαις]. Ἐνθένδε δὴ ἐν τῷ τοῦ παντὸς ἐνιαυτοῦ κύκλῳ τοιαῖσδε σοφίας ἡνίαις ὁ μέγας βασιλεὺς ὧδε περιδησάμενος τὸν αὐτοῦ αἰῶνα, ὑπὸ μείζονι φέρεσθαι διετάξατο κυβερνήτῃ, τῷ αὐτοῦ μονογενεῖ λόγῳ, τῷ δὴ κοινῷ τῶν ὅλων σωτῆρι, τὰς τοῦ παντὸς παραδοὺς ἡνίας. Ὁ δ´ οἷα παρὰ πατρὸς ἀγαθοῦ τὸν κλῆρον ὑποδεδεγμένος, ὁμοῦ τε πάντα ὅσα κύτος οὐρανοῦ εἴσω τε καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ περιλαβὼν ἔχει μιᾷ συνδησάμενος ἁρμονίᾳ, εὐθείᾳ περαίνει, σὺν δίκῃ τὰ πρόσφορα τοῖς κατὰ γῆν αὐτοῦ λογικοῖς θρέμμασιν ἐπισκοπούμενος. Μέτρα τε ζωῆς τοῖς τὸν θνητὸν διανύουσι βίον διαθεσμοθετήσας, προεμμελετᾶν ἐν τῷδε τὰ προοίμια τῆς ὑπὲρ τὸν νῦν αἰῶνα ζωῆς ἅπασιν ἀνθρώποις συγκεχώρηκεν· εἶναι γάρ, εἶναι καὶ ὑπὲρ τὸν παρόντα αἰῶνα θείαν καὶ μακαρίαν ζωήν, 〈ἣν〉 τοῖς εὖ διηγωνισμένοις ἐν ἀγαθῶν ἐλπίσι τεταμιεῦσθαι ἐδίδαξεν, καὶ ἐν .. Τοῖς μὲν σωφρόνως καὶ εὐσεβῶς βεβιωκόσιν τὴν ἐνθένδε ἐπὶ τὰ κρείττω μετάβασίν τε καὶ μετοικίαν γενήσεσθαι, τοῖς δὲ ἐληλεγμένοις ἐν τῷδε χῶρον ἀπονεῖμαι τὸν προσήκοντα. Εἶθ´ ὡς ἐν ἀγῶνος ἄθλοις παντοίους τοῖς νενικηκόσιν ἀναγορεύσας στεφάνους, ἄλλους ἐφ´ ἑτέροις .. Ἀρετῶν βραβείοις στεφανοῖ, βασιλεῖ δ´ ἀγαθῷ θεοσεβείᾳ κοσμησαμένῳ μείζονα προητοιμάσθαι κηρύττει τῶν ἐπάθλων τὰ γέρα, ὧν τοῖς προοιμίοις ἐντεῦθεν ἤδη πανηγυρίζειν δίδωσιν, ἑορτῇ τελείων ἐξ ἀριθμῶν συγκειμένῃ, 〈δεκάδων〉 τριάδων μονάδων τε τριπλασιόνων, ὧν ἡ μὲν πρώτη τριὰς μονάδος ἂν γένοιτο ἔκγονος, μονὰς δὲ μήτηρ ἀριθμῶν, μηνῶν ἁπάντων καὶ ὡρῶν καὶ ἐνιαυτῶν πάσης τε χρόνων περιόδου πρεσβεύουσα, ἤδη καὶ παντὸς πλήθους ἀρχὴ καταβολή τε καὶ στοιχεῖον εἰκότως ἂν ῥηθείη, μονὰς παρὰ τὸ μένειν ὠνομασμένη, ὅτι δή, μειουμένου καὶ αὐξομένου παντὸς πλήθους κατὰ τὴν τῶν ἀριθμῶν ὑφαίρεσίν τε καὶ προσθήκην, μόνη μονὰς στάσιν καὶ μονὴν εἴληφε, μεμονωμένη πληθύος ἁπάσης καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς γεννωμένων ἀριθμῶν, φέρουσά τε εἰκόνα τῆς ἀμερίστου καὶ διακεκριμένης τῶν ἄλλων οὐσίας, ἧς δυνάμει καὶ μετοχῇ ἡ τῶν ὄντων ἁπάντων συνέστηκε φύσις. Μονὰς γὰρ παντὸς δημιουργὸς ἀριθμοῦ, ἐπείπερ κατὰ σύνθεσιν καὶ προσθήκην μονάδων πᾶν πλῆθος κρατύνεται, οὐδ´ ἔστιν ἄλλως δίχα μονάδος οὐσίαν ἀριθμῶν ἐπινοῆσαι· αὕτη δ´ ἐκτὸς ἂν εἴη πλήθους πορρωτάτω τε καὶ κρείττων ἀριθμοῦ παντός, πάντα ποιοῦσα καὶ ὑφισταμένη, τεινομένη δὲ ὑπ´ οὐδενὸς πώποτε. Τριὰς δὲ ταύτῃ συγγενής, ἄσχιστος ὡσαύτως καὶ ἀδιαίρετος, καὶ πρώτη τῶν ἐξ ἀρτίων καὶ περιττῶν ἀριθμῶν συνεσταμένων· ἄρτιος γὰρ [ὁ δύο] μονάδα προσλαβὼν τριάδος πρώτην περιττὴν ἐγέννησε φύσιν. Πρώτη δὲ τριὰς δικαιοσύνην ἀνέδειξεν ἰσότητος καθηγησαμένη, ὡς ἂν ἀρχὴν καὶ μεσότητα καὶ τελευτὴν ἴσην ἀπολαβοῦσα. Εἰκὼν δὲ ταῦτα μυστικῆς καὶ παναγίας καὶ βασιλικῆς τριάδος, ἣ τῆς ἀνάρχου καὶ ἀγεννήτου φύσεως ἠρτημένη τῆς τῶν γεννητῶν ἁπάντων οὐσίας τὰ σπέρματα καὶ τοὺς λόγους καὶ τὰς αἰτίας ἀπείληφεν. Καὶ τριάδος μὲν δύναμις ἄρα παντὸς εἰκότως ἂν ἀρχὴ νομισθείη. Δεκὰς δὲ τὸ πάντων ἀριθμῶν πέρας ἀπολαβοῦσα μέχρις αὐτῆς τὸ πᾶν ἵστησιν, πλήρης καὶ παντέλειος ὠνομασμένη εἰκότως, ἅτε δὴ πάσας ἰδέας καὶ πάντα μέτρα πάντων ἀριθμῶν λόγων τε καὶ συμφωνιῶν καὶ ἁρμονιῶν περιέχουσα. Μονάδες γοῦν αὐξηθεῖσαι κατὰ σύνθεσιν τοῖς δέκα περιορίζονται· μητέρα ταύτην καὶ πῆξαι ὅρον τε καὶ περιγραφὴν κτησάμεναι ὥσπερ ἐν περιδρόμῳ καμπτῆρα περιθέουσιν. Εἶτα κύκλον ἐργασάμεναι δεύτερον καὶ πάλιν τρίτον καὶ τέταρτον καὶ μέχρι τῶν δέκα τὸν ἑκατὸν ἐκ δεκάδων δέκα πληροῦσι, κἄπειτα ἐπὶ τὴν πρώτην ἀνατρέχουσιν ἀφετηρίαν, κἀντεῦθεν πάλιν ἀρξάμεναι καὶ ἐπὶ τὸν δέκα προελθοῦσαι δεκάκις τε τὸν ἑκατὸν ἀμφιδραμοῦσαι, παλίσσυτοι διὰ τῶν αὐτῶν καμπτήρων μακροὺς δολιχεύουσι διαύλους ἐξ αὐτῶν εἰς ἑαυτὰς ἀνακυκλούμεναι. Τῶν γοῦν δέκα τὸ δέκατον μονάς· δέκα δὲ μονάδες μίαν ἀποφαίνουσι δεκάδα· δεκὰς δὲ πέρας μονάδων, ὅρος καὶ καμπτὴρ ἀ〈πο〉καταστατικός, καμπτὴρ μὲν τῆς ἀπειρίας τῶν ἀριθμῶν ὅρος δὲ καὶ τέλος μονάδων, ὁμοῦ δὲ τριὰς δεκάδι συμπλακεῖσα τρίτον τε περιελθοῦσα τὴν τῶν δέκα κύκλων περίοδον φυσικώτατον ἀριθμὸν γεννᾷ τὸν τριάκοντα· ὃ γὰρ ἐν μονάσι τριάς, τοῦτο ἐν δεκάσι τριακοντάς. Ὅρος τε πάγιος οὗτος τοῦ δευτέρου μεθ´ ἥλιον μεγάλου φωστῆρος· σελήνης γοῦν περίοδος ἀπὸ συνόδου ἐπὶ σύνοδον μηνὸς κύκλον ἀπειργάζετο, μεθ´ ὃν αὖθις ἀρχὴν γενέσεως ἀπολαβοῦσα νέου φωτὸς καὶ νέων ἡμερῶν ἀπάρχεται, τριάκοντα μὲν κοσμηθεῖσα μονάσι, τρισὶ δὲ τιμηθεῖσα δεκάσι, δέκα δὲ τριάσι φαιδρυνθεῖσα. Τούτοις αὐτοῖς τὰ τῆς κοσμοκρατορικῆς ἀρχῆς τοῦ νικητοῦ βασιλέως πρὸς τοῦ πάντων ἀγαθῶν δοτῆρος τετιμημένα νέων ἀρχῆς ἀγαθῶν ἐπιλαμβάνεται, τέως μὲν τριακονταετηρικὰς ἑορτὰς ἀποπληροῦντα, ἤδη δ´ ἐντεῦθεν μακροτέρων ἐφαπτόμενα διαστημάτων προμνώμενά τε μελλόντων ἀγαθῶν ἐλπίδας ἐν οὐρανίῳ βασιλείᾳ. Ἔνθα στρατιαὶ φώτων ἀπείρων ἀμφὶ τὸν πάντων βασιλέα χορεύουσιν, οὐχ ἑνὸς ἡλίου, πάντων δ´ αὐτόθι τὰ φῶτα ἡλίου κρείττονα ἐπαγομένων φαιδρυνομένων τε καὶ ἀποστιλβόντων τῇ αἴγλῃ τῶν τῆς ἀιδίου πηγῆς μαρμαρυγῶν, ἔνθα ζωὴ ψυχῆς ἐν ἀγαθῶν ἀκηράτοις κάλλεσιν, ἔνθα βίος πάσης ἐκτὸς ἀχθηδόνος, ἔνθα σώφρονος καὶ παναγίας ἡδονῆς ἀπόλαυσις, καὶ χρόνος ἄχρονος ὁ μακραίων καὶ ἀτελεύτητος, εἰς ἀπερίγραφον τέλος μηκυνόμενος, οὐκέθ´ ἡμερῶν καὶ μηνῶν διαστήμασιν οὐδ´ ἐνιαυτῶν κύκλοις καιρῶν τε καὶ χρόνων περιόδοις ἀναμετρούμενος, μιᾷ δ´ εἰς ἄπειρον ἐκτεινομένῃ ζωῇ διαρκῶν, οὐχ ὑφ´ ἡλίου φωτιζομένῃ οὐδ´ ἀστέρων πλήθει καὶ σελήνης αὐγαῖς καταλαμπομένῃ, ἀλλ´ αὐτὸν ἐχούσῃ φωστῆρα τὸν θεὸν λόγον, τὸν μονογενῆ παῖδα τοῦ παμβασιλέως. Παρὸ καὶ ἥλιον αὐτὸν δικαιοσύνης καὶ φῶς ἐπέκεινα φώτων ἁπάντων λόγων ἀπόρρητοι μυοῦσι θεολογίαι, τοῦτον δ´ αὐτὸν δικαιοσύνης ἀκτῖσι σοφίας τε αὐγαῖς τὰς παμμακαρίας καταλάμπειν δυνάμεις, τάς τε εὐσεβείᾳ παρεσκευασμένας ψυχὰς ἀντὶ τῆς οὐρανίου περιφερείας τοῖς αὐτοῦ κόλποις ἀπολαβόντα τῶν οἰκείων ἐπαγγελιῶν ἔργοις πιστοῦσθαι τὰς ὑποσχέσεις. θνητῶν δ´ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν, οὐδὲ ἀκοή τις διέγνω, ἀλλ´ οὐδὲ νοῦς σάρκα ἠμφιεσμένος οἷός τε ἂν εἴη διαθρῆσαι ἃ τοῖς εὐσεβείᾳ διακοσμησαμένοις προητοίμασται, ὥσπερ οὖν καὶ σοί, βασιλεῦ θεοσεβέστατε, ᾧ μόνῳ τῶν ἐξ αἰῶνος ἐντεῦθεν ἤδη τὸν ἀνθρώπειον ἀποκαθᾶραι βίον αὐτὸς ὁ τῶν ὅλων παμβασιλεὺς θεὸς ἐδωρήσατο, ᾧ καὶ τὸ αὐτοῦ σωτήριον ἀνέδειξε σημεῖον, δι´ οὗ τὸν θάνατον καταγωνισάμενος τὸν κατὰ τῶν ἐχθρῶν ἤγειρε θρίαμβον· ὃ δὴ νικητικὸν τρόπαιον, δαιμόνων ἀποτρόπαιον, τοῖς τῆς πλάνης ἰνδάλμασιν ἀντιπαρατάξας τὰς κατὰ πάντων ἀθέων πολεμίων τε καὶ βαρβάρων ἤδη δὲ καὶ αὐτῶν δαιμόνων, ἄλλων τουτωνὶ βαρβάρων, ἤρατο νίκας.
 

CHAPITRE VI.

Outre tout ce que je viens de dire le Créateur de l'Univers a partagé l'année en quatre saisons. L'hiver est terminé par le printemps, qui bien qu'il commence l'année ne laisse pas d'en être aussi comme le milieu, et de la tenir en quelque sorte d'équilibre. L'été succède avec ses ardeurs à l'agréable température du printemps. L'automne tempère les ardeurs de l'été et est comme destiné au repos. Enfin l'hiver retourne après l'automne, engraisse la terre par ses eaux, et la prépare aux fleurs du printemps. Le souverain Seigneur de l'Univers ayant partagé de la sorte les siècles en quatre saisons avec une sagesse admirable, en a confié le gouvernement à son Fils unique. Celui-ci l'ayant accepte comme un héritage qui lui vient de la bonté de son Père, unit par une merveilleuse harmonie toutes les pièces qui sont renfermées au dessus et au dessous du Ciel. Il pourvoit avec un soin non pareil aux nécessités des créatures raisonnables qui habitent sur la terre. Il a mis des bornes à leur vie, et a voulu que cette vie qui a des bornes, fut comme le passage à une autre qui n'en a point. Il leur a enseigné qu'il y a un état heureux dont jouiront ceux qui s'en seront rendus dignes par leur piété, comme il y a des supplices 249 préparés à ceux qui les auront mérités par leurs crimes. Alors il distribuera les couronnes à peu près de la même sorte qu'on les distribue aux Vainqueurs après les combats. Il déclare dés maintenant que la plus magnifique de toutes les récompenses est réservée à nôtre religieux Empereur, et il lui en donne dés ici un gage par cette cérémonie qu'il lui permet de célébrer avec tant de magnificence, et tant de pompe en cette année dont le nombre est produit par la multiplication réciproque de celui de trois et de dix, qui sont des nombres parfaits. Le nombre.de trois est le premier produit de l'unité. L'unité est la mère de tous les nombres. Elle préside aux mois, et aux années, au changement des saisons, et à la révolution des siècles. Elle est le principe, et la base de la multitude. Elle est stable, et fixe au même état. Au lieu que la multitude croît, ou diminue par l'addition, ou pat la soustraction des nombres, l'unité ne souffre aucun changement et ne reçoit ni accroissement, ni diminution. Elle est l'image de cette substance indivisible, et séparée de toutes les autres, et par la puissance de laquelle subsiste tout l'Univers. L'unité produit tous les nombres en ajoutant les uns aux autres, ou en les multipliant les uns parles autres. On ne saurait concevoir le nombre sans l'unité, au lieu que l'unité subsiste par elle-même, et indépendamment des nombres, qu'elle est plus excellente qu'eux, qu'elle les sait, et n'est faite par aucun. Le nombre de trois approche sort de la perfection de l'unité. Il ne peut être divisé, et est le premier de tous les nombres composés du pair, et de l'impair. Le nombre de deux qui est pair étant joint à l'unité, fait le nombre de trois qui est  le premier des impairs. Le nombre de trois est le premier qui enseigne aux hommes la justice, et l'égalité parce qu'il a un commencement parfaite-  250 ment égal au milieu, et un milieu parfaitement égal à la fin. Il est une image sensible des trois personnes Divines, dont la nature n'a ni commencement, ni principe ; et est le principe et le commencement, la source et l'origine de tous les êtres. Ainsi le nombre de trois peut être considéré avec raison comme le commencement de toutes choses. Celui de dix est comme la sin, il termine tout, il est parfait, et renferme toutes les espèces des proportions et des nombres, tous les tons Se tous les accents de l'harmonie. L'unité produit par addition le nombre de dix, et tourne deux, trois, et quatre sois autour de lui jusques à ce que par dix dizaines elle soit parvenue au nombre de cent. Ces dizaines sont continuellement le même cercle et retournent sans cesse aux mêmes bornes. Dix unités sont une dizaine. L'unité est dix fois dans le même nombre de dix, qui est la fin, le terme, la borne, et la perfection de l'unité : il est le terme qui arrête les nombres, et qui les empêche de s'étendre, et il est la perfection de l'unité. Lorsque le nombre de trois multiplie celui de dix, il produit celui de trente, qui est un nombre sort naturel. Il tient le même rang parmi les dizaines, que le nombre de trois parmi les unitez.il est la mesure et la règle du cours que tient la plus éclatante des planètes après le Soleil. La Lune emploie un mois composé de trente jours à parcourir l'espace qui s'étend depuis le point, où elle se sépare du Soleil, jusques celui où elle s'y rejoint. Quand elle a fourni cette carrière, elle se lève comme de nouveau, et sait de nouveaux jours avec une nouvelle lumière. Elle est parée de dix unités, de trois dizaines, et de dix ternaires, s'il est permis d'user de ce terme. Le règne de notre victorieux Empereur, jouit des mêmes avantages par la libéralité du souverain Seigneur de l'univers. Il refleurit en nos jours, et prend 251 un nouveau commencement. Il a rempli les trente années, s'étendra au de-là, et servira d'assurance et de gage de la possession du bonheur qui est promis dans un autre siècle, où des millions d'Astres plus éclatants, sans comparaison que le Soleil, brillent autour du souverain Empereur, par la splendeur qu'il leur communique, où l'âme jouit de la vue d'une beauté incorruptible et immortelle, où il n'y a point de douleur, Si où il n'y a que des plaisirs innocents, où le temps n'a point de bornes, et où il n'est point mesuré par l'espace des jours, des mois et des années, où la durée est égale à une vie qui n'a point de fin.

C'est un siècle où la lumière n'est point répandue par le Soleil, par la Lune, ni par les autres Astres, mais parle Verbe qui est Dieu, et Fils unique de notre Dieu et de notre Roi. C'est pour cela que la Théologie mystique l'appelle le Soleil de justice, et la lumière des lumières. C'est pour le même sujet que nous croyons qu'il éclaire les puissances célestes par les rayons de sa justice et de sa sagesse, et que suivant ses promesses, il reçoit les âmes saints, non dans la partie convexe du ciel visible, mais dans son sein. L'œil du corps n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, l'esprit entouré du corps n'a point connu ce qui est préparé aux personnes de piété, comme à vous très religieux Empereur, qui êtes le seul que Dieu ait choisi, pour purger la vie des hommes des crimes dont elle était toute souillée, et à qui il ait montré le signe de nôtre Rédemption, par la force duquel il a vaincu la mort, et triomphé de ses ennemis. Vous avez opposé aux statues des démons ce monument de vôtre victoire, ce fléau des Idoles, et vous avez dompté l'orgueil des barbares et des démons, qui sont une autre espèce d'ennemis barbares.

 

Δυεῖν γάρ τοι φύσεων ἐν ἡμῖν συμπεπλεγμένων, ψυχῆς λέγω καὶ σώματος, καὶ τοῦ μὲν ὁρωμένου τοῖς πᾶσι τοῦ δ´ ἀφανοῦς καθεστῶτος, δύο τούτοις ἐναντία βάρβαρα καὶ πολέμια γένη, τὸ μὲν ἀφανῶς τὸ δ´ ἐκ τοῦ προφανοῦς παρετάττετο. Καὶ τὸ μὲν σώματα σώμασι προβεβλημένον, τὸ δ´ ἀσωμάτοις παντευχίαις γυμνὴν αὐτὴν ἐπολιόρκει τὴν ἀνθρώπου ψυχήν. Εἶθ´ οἱ μὲν ὁρατοὶ βάρβαροι, νομάδες τινὲς ἄγριοι θηρῶν οὐδὲν διαφέροντες, ἐπὶ τὰς ἡμέρους τῶν ἀνθρώπων ἐφοίτων ἀγέλας, χώρας δῃοῦντες, πόλεις ἐξανδραποδιζόμενοι, λύκων ἀπηνῶν δίκην ἐκ τῆς ἐρήμης τοῖς κατὰ πόλιν ἐπιόντες, κἄπειτα λυμαινόμενοι ὅσοις ἂν δύναιντο. Οἱ δ´ ἀφανεῖς ἐχθροί, ψυχοφθόροι δαίμονες, οἱ δὴ βαρβάρων ἁπάντων ἀπηνέστεροι, ἀμφὶ τὸν ἀέρα τόνδε ποτώμενοι πᾶν τὸ θνητὸν γένος μηχαναῖς πολυθέου κακίας ἐξηνδραποδίζοντο, ὡς μηκέτ´ αὐτοῖς εἶναι θεὸν τὸν ἀληθῆ θεὸν ἀλλά τινα πολὺν καὶ ἄθεον πλάνον· τοὺς γὰρ μηδαμῆ μηδαμῶς ὄντας οὐκ οἶδ´ ὁπόθεν παραγαγόντες, τὸν ὄντα καὶ μόνον ἀληθῶς ὄντα ὡς οὐκ ὄντα πάρεργον ἐποιήσαντο. Ἔνθεν αὐτοῖς ἡ τῶν σωμάτων γένεσις ἐνομίσθη θεός, καὶ πάλιν ἄλλος ἐναντίος τούτῳ θεός, ἡ τῶν αὐτῶν διαφθορά τε καὶ λύσις. Ἀλλ´ ὁ μὲν πρῶτος αὐτοῖς ὡς ἂν γενέσεως ἀρχηγὸς Ἀφροδίτης ὀργίοις ἐτιμᾶτο, ὁ δὲ δεύτερος ὡς ἂν πολὺς καὶ τοῦ θνητοῦ κατισχύων γένους Πλούτων καὶ Θάνατος ὠνομάζετο. Ὡς γὰρ μὴ ἑτέραν ἢ τὴν διὰ γενέσεως ζωὴν εἰδότες οἱ τότ´ ἄνθρωποι τὴν ταύτης αἰτίαν [γένεσιν] θεὸν εἶναι ἀπέφαινον· καὶ ὡς μηκέτ´ ὄντες μετὰ θάνατον νικητὴν ἁπάντων καὶ μέγαν θεὸν τὸν Θάνατον ἀνηγόρευον· εἶθ´ ὡς εὐθύναις οὐδαμῶς ὑποκείμενοι διὰ τὴν ἐκ τοῦ θανάτου λύσιν τὰ μυρίων θανάτων ἄξια δρῶντες διῆγον, βίον τε ἔζων ἀβίωτον, οὐ θεὸν ἐν νῷ λαμβάνοντες, οὐ θείας κρίσεως δικαιωτήρια προσδοκῶντες, οὐ τῆς σφῶν κατὰ ψυχὴν οὐσίας τὴν μνήμην ἀναζωπυροῦντες, ἑνὶ δὲ δεινῷ προστάτῃ τῷ Θανάτῳ χρώμενοι, καὶ τὴν ἐκ τούτου τῶν σωμάτων φθορὰν λύσιν τοῦ παντὸς ἑαυτοὺς εἶναι πείσαντες, μέγαν θεὸν καὶ πλούσιον, παρὸ καὶ Πλούτωνα, τὸν Θάνατον ἀνηγόρευον. Καὶ Θάνατος ἦν αὐτοῖς θεὸς οὐ μόνος, ἀλλὰ καὶ τὰ πρὸ τούτου τίμια, τὰ δὴ πρὸς ἡδυπαθῆ ζωὴν αὐτοῖς συμβαλλόμενα. θεὸς γοῦν αὐτοῖς ἦν ἡ τῶν σαρκῶν ἡδονή, θεὸς ἡ τροφή, θεὸς ἡ τούτων βλάστη, θεὸς ἡ τῶν ἀκροδρύων φυή, θεὸς ἡ διὰ μέθης τρυφή, θεὸς ὁ τῶν σωμάτων πόθος, θεὸς ἡ τούτων ἡδονή. Ἔνθεν τὰ Δήμητρος καὶ Φερεφάττης μυστήρια καὶ Κόρης ἁρπαγὴ ὑπὸ Ἀϊδωνέως καὶ πάλιν ἡ ταύτης ἀνάδοσις. Ἔνθεν Διονύσου τελεταὶ καὶ νικώμενος Ἡρακλῆς ὡς ὑπὸ κρείττονος θεοῦ τῆς μέθης, ἔνθεν Ἔρωτος καὶ Ἀφροδίτης ὄργια μοιχικά. Ἔνθεν Ζεὺς αὐτὸς γυναικομανῶν καὶ Γανυμήδους ἐρῶν, φιληδόνων τε θεῶν καὶ φιλοπαθῶν ἀσελγῆ μύθων ἀναπλάσματα. Τοσούτοις δῆτα βέλεσι θεομάχου πλάνης οἱ δεινοὶ βάρβαροι καὶ τῷ βασιλεῖ τῶν ὅλων ἐχθροὶ τοὺς ἐπὶ γῆς κατεπόνουν, καὶ εἷλόν γε τὸ πᾶν γένος ὑποχείριον, ὡς ἁπανταχοῦ γῆς ἀθεότητος ἀνεγεῖραι στήλας νεώς τε καὶ ἱερὰ ψευδωνύμου θεολογίας καθ´ ἑκάστην γωνίαν συνίστασθαι. Οἱ γοῦν τότε κρατεῖν νομιζόμενοι τοσοῦτον καταδεδούλωντο τῇ πλάνῃ, ὡς ὁμοφύλων καὶ συγγενῶν φόνους τοῖς αὐτῶν καλλιερεῖν θεοῖς καὶ τὰ ξίφη θήγειν κατὰ τῶν προμάχων τῆς ἀληθείας, πόλεμόν τε ἄσπονδον καὶ ἀθέους αἴρεσθαι χεῖρας, οὐ κατ´ ἐχθρῶν ἀλλοφύλων καὶ ἀπεξενωμένων, κατὰ δὲ τῶν συνεστίων καὶ φίλων, κατά τε ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φιλτάτων, οἳ δὴ σεμνότητι βίου σωφροσύνῃ τε καὶ θεοσεβείας ἀληθοῦς ἐγχειρήμασι τιμᾶν τὸ θεῖον καὶ σέβειν διεγνώκεσαν. Ἀλλ´ οἱ μὲν ὧδέ πη μανίᾳ φρενῶν τοὺς τῷ βασιλεῖ τῶν ὅλων καθωσιωμένους τοῖς αὐτῶν δαίμοσι κατέσφαττον, οἱ δὲ τῆς ἀληθοῦς εὐσεβείας γενναῖοι μάρτυρες καὶ ζωῆς αὐτῆς τὸν ὑπὲρ ἀληθείας εὐκλεῆ θάνατον προτιμᾶν μεμελετηκότες παρ´ οὐδὲν τὴν τοσαύτην ἐτίθεντο τυραννίδα, οἷα δὲ θεοῦ στρατιῶται καρτερίας ἀρετῇ φραξάμενοι, πάντα τρόπον θανάτου γέλωτα ἔθεντο, πῦρ καὶ σίδηρον καὶ προσηλώσεις, θῆράς τε ἀγρίους καὶ θαλάττης βυθούς, ἀποτομὰς μελῶν καὶ καυτῆρας, ὀφθαλμῶν ἐξορύξεις, τοῦ παντὸς σώματος ἀκρωτηριασμούς, λιμὸν ἐπὶ τούτοις καὶ μέταλλα καὶ δεσμὰ παντὸς καλοῦ καὶ ἡδονῆς ἁπάσης γλυκίονα ἡγησάμενοι δι´ ἔρωτα καὶ πόθον τὸν πρὸς τὸν αὐτῶν βασιλέα. θηλειῶν τε ὡσαύτως νεανικαὶ ψυχαὶ τῶν ἀνδρῶν οὐχ ἧττον ἠρρενωμέναι, αἱ μὲν τοὺς αὐτοὺς τοῖς ἀνδράσιν ἀγῶνας ὑποστᾶσαι ἴσα τῆς ἀρετῆς ἀπηνέγκαντο βραβεῖα, αἱ δ´ ἐπὶ φθορᾷ τῶν σωμάτων ἑλκόμεναι θᾶττον τὴν ψυχὴν θανάτῳ ἢ τὸ σῶμα 〈τῇ φθορᾷ〉 παραδεδώκασιν, μυρίαι τε ἄλλαι πρὸς τῶν κατ´ ἔθνος ἀρχόντων, πορνείας ἀπειλὴν μηδ´ ἄκροις ὠσὶν ἐπακοῦσαι δεδυνημέναι, πᾶν εἶδος στρεβλωτηρίων πᾶσάν τε ψῆφον θανατηφόρον εὐθαρσῶς ὑπέστησαν. Ἀλλ´ οἱ μὲν τοῦ μεγάλου βασιλέως πρόμαχοι τῆς πολυθέου στρατιᾶς ὧδέ πη τοὺς ἄθλους ψυχῆς ἐρρωμένῳ λογισμῷ κατηγωνίζοντο· οἱ δ´ ἐχθροὶ τῷ θεῷ καὶ τῆς ἀνθρώπων πολέμιοι σωτηρίας, πάντων ἀνημέρων βαρβάρων χείρους, τοιαύταις ἔχαιρον ἀνθρωπίνων αἱμάτων σπονδαῖς· οἵ τ´ αὖ τούτων ὑπηρέται τοιαύτας αὐτοῖς προπόσεις ἐξ ἀδίκου μιαιφονίας προὔπινον, πικρὰν ταύτην καὶ δυσσεβῆ πανδαισίαν ἐπ´ ὀλέθρῳ τοῦ κοινοῦ γένους αὐτοῖς παρασκευάζοντες. Τούτων 〈δ´〉 ὧδε ἐχόντων τί ἐχρῆν τὸν τῶν καταπονουμένων βασιλέα [θεὸν] διαπράξασθαι; ἆρά γε τὴν τῶν φιλτάτων ἀντιπαρελθεῖν σωτηρίαν καὶ παριδεῖν οὕτω τοὺς οἰκείους πολιορκουμένους; ἀλλ´ οὔτε κυβερνήτης οὕτω ποτ´ ἂν λεχθείη σοφός, εἰ κατὰ βυθῶν αὔτανδρον τὸ σκάφος ἐκδώσει, μηδὲν παρ´ ἑαυτοῦ πρὸς τὴν τῶν ἐμπλεόντων σωτηρίαν πορισάμενος, οὔτε στρατηγὸς οὕτω ποτ´ ἂν γένοιτο ἀφειδής, ὡς τοὺς αὐτοῦ γνωρίμους ἀτιμωρητὶ τοῖς ἐχθροῖς παραχωρῆσαι· ἀλλ´ οὐδὲ ποιμὴν ἀγαθὸς τῆς αὐτοῦ ποίμνης τὸ πεπλανημένον ἀπαθῶς παρίδοι ἂν θρέμμα, ἀλλὰ τὰ μὲν εὖ ἔχοντα αὐτῷ ἐν ἀσφαλεῖ κείμενα καταλείψει, τῆς δὲ τοῦ πεπλανημένου χάριν σωτηρίας πᾶν ὁτιοῦν ἂν πάθοι, εἰ καὶ πρὸς θῆρας ἀγρίους συμπλακῆναι δέοι. Ἀλλ´ οὐκ ἦν ἀλόγου θρέμματος ἡ σπουδὴ τῷ μεγάλῳ βασιλεῖ, τὸ δὲ πᾶν αὐτῷ τῆς οἰκείας στρατιᾶς καὶ τῶν δι´ αὐτὸν πολεμουμένων χάριν ἐσπουδάζετο. Ὧν τοὺς ἀγῶνας καὶ τοὺς ὑπὲρ εὐσεβείας ἄθλους ἀποδεξάμενος, τοὺς μὲν τὴν πρὸς αὐτὸν στειλαμένους πορείαν τοῖς παρ´ αὐτῷ νικητηρίοις τιμήσας ταῖς κατ´ οὐρανὸν ἀγγελικαῖς ἐνέγραφεν χορείαις, τοὺς δ´ ἐπὶ γῆν ἐφύλαττεν, εὐσεβείας ζώπυρα σπέρματα τοῖς ὀψιγόνοις, θεατὰς ἅμα τῆς κατὰ τῶν ἀσεβῶν δίκης καὶ τῆς τῶν πεπραγμένων ἱστορίας ἐξηγητὰς γενησομένους. Εἶτ´ ἐπὶ τὴν ἄμυναν τῶν πολεμίων τὴν αὐτοῦ δεξιὰν ἐκτείνας, ἑνὶ νεύματι τοὺς μὲν ἀθρόως ἀφανεῖς κατεστήσατο θεηλάτοις πληγαῖς προτιμωρησάμενος, αὐτούς τε οἰκείοις χείλεσι τὴν παλινῳδίαν [τῆς] τῶν πεπλημμελημένων σφίσιν αὐτοῖς καὶ μὴ βουλομένους ᾆσαι καταναγκάσας, τοὺς δ´ ἀπὸ χθονὸς ἤγειρεν ὑψώσας τοὺς πάλαι ταπεινοὺς καὶ πρὸς ἁπάντων ἀπεγνωσμένους. Καὶ τοῦθ´ ὁ μέγας βασιλεὺς οὐρανόθεν ἐνήργει, ὁπλίτην ἄμαχον τὸν αὐτοῦ θεράποντα προστησάμενος (χαίρει γὰρ ὧδε προσφωνούμενος εὐσεβείας ὑπερβολῇ βασιλεύς)· ὃν δὴ νικητὴν παντὸς τοῦ τῶν πολεμίων ἀπέφηνε γένους, ἕνα κατὰ πολλῶν ἐγείρας. Οἱ μὲν γὰρ ἦσαν μυρίοι πολλοί τε, πολλῶν ἅτε φίλοι δαιμόνων, μᾶλλον δ´ οὐδένες ἦσαν, ὅθεν οὐδ´ εἰσίν, ὁ δ´ ἐξ ἑνὸς εἷς βασιλεύς, εἰκὼν ἑνὸς τοῦ παμβασιλέως, καὶ οἱ μὲν ἀθέῳ ψυχῇ τοὺς εὐσεβεῖς ἄνδρας μιαιφόνοις ἀνῄρουν σφαγαῖς, ὁ δὲ τὸν αὐτοῦ σωτῆρα μιμούμενος καὶ μόνον σώζειν εἰδὼς καὶ τοὺς ἀθέους ἔσωζεν εὐσεβεῖν διδάσκων. Εἶθ´ οἷα νικητὴς ἀληθῶς τὸ διττὸν ἐκεῖνο βάρβαρον ἐνίκα γένος, ἀνδρῶν μὲν τὰ ἀνήμερα φῦλα λογικαῖς ἐξημερῶν πρεσβείαις καὶ τοὺς κρείττονας εἰδέναι καὶ μὴ ἀγνοεῖν ἐπαναγκάζων, ἐξ ἀνόμου τε καὶ θηριώδους βίου ἐπὶ τὸ λογικὸν καὶ νομιμὸν μεθαρμοζόμενος, τὸ δ´ ἀπηνὲς καὶ ἀπηγριωμένον τῆς ἀφανοῦς δαιμόνων φύσεως ἔργοις αὐτοῖς ἀπελέγχων ὑπὸ τοῦ κρείττονος πάλαι νενικημένον. Ὁ μὲν γὰρ κοινὸς τῶν ὅλων σωτὴρ τοὺς ἀφανεῖς ἀφανῶς ἠμύνατο, ὁ δ´ οἷα μεγάλου βασιλέως ὕπαρχος τοῖς νενικημένοις ἐπεξῄει, τοὺς πάλαι νεκροὺς καὶ ἀπολωλότας σκυλεύων καὶ τὰ λάφυρα διανέμων ἀφθόνως τοῖς τοῦ νικητοῦ στρατιώταις.

CHAPITRE VII.

Comme nous ne subsistons que par l'union de  252 deux substances, dont l'une est corporelle et visible, l'autre spirituelle et invisible, nous avons aussi à combattre deux sortes d'ennemis, dont les uns sont visibles et déclarés ; et les autres invisibles et secrets. Les premiers attaquent nos corps avec des armes sensibles. Les seconds dressent des pièges à nos âmes par des machines sort subtiles, et imperceptibles aux sens. Les ennemis que l'on voit, sont des peuples aussi sauvages et aussi farouches que les bêtes, qui sont irruption contre les nations civilisées, et polies, qui ravagent la campagne, désolent les Villes, et mettent tout à feu et à sang. Les ennemis que l'on ne voit point, et qui sont plus cruels que ceux que l'on voit, ce sont les démons qui corrompent l'esprit de l'homme, qui remplirent l'air, et qui par les machines détestables de l'impiété, ont réduit tous les peuples sous leur tyrannie, de sorte que ne connaissant plus le vrai Dieu, et ne l'honorant non plus que s'il n'était point, ils en ont introduit d'étrangers et d'imaginaires. C'est de cette source que procède l'erreur, qui leur a sait prendre la génération des corps, pour une divinité, et la corruption de ces mêmes corps pour une autre divinité contraire. Ils ont adoré sous le nom de Vénus, cette première divinité, qui préside à la naissance, et sous le nom de Pluton, la seconde qui cause la mort et qui enlève les richesses. Les hommes de ce temps-là ont cru que la cause de la naissance était une divinité, parce qu'ils ne connaissaient point d'autre vie, que celle qui commence par cette naissance corporelle et sensible. Ils ont cru aussi que la cause de la mort était une autre divinité, parce qu'ils se sont imaginez qu'il n'y avait rien au delà, et qu'ils n'ont pas porté plus loin leurs pensées, ni leurs espérances. D'ailleurs la créance, où ils ont été, qu'ils n'auraient aucun compte à rendre après la destruction que la mort produit, leur a 253 donné la licence de s'abandonner aux crimes les plus énormes, et de commettre des abominations qui ne pourraient être expiées par mille morts. Ils n'ont point eu Dieu devant les yeux. Ils ne se sont point attendus à paraitre à son jugement ; ils n'ont reconnu que la mort pour Juge, et dans la créance qu'elle détruit l'homme entier, ils l'ont adorée comme une divinité fort puissante et fort riche. Ils n'ont pas révéré la mort seule comme une divinité. Ils ont révéré avant elle et plus profondément qu'elle, tout ce qui pouvoir contribuer à leur rendre la vie commode et agréable. Ils ont pris pour un Dieu le plaisir du corps, les aliments, les fruits des arbres, la bonne chère, l'ivrognerie, les cupidités les plus grossières, et les plus charnelles. C'est de là que sont venus les mystères de Cérès et de Proserpine, l'enlèvement dé Proserpine fait par Pluton, qui la ramena depuis, et la rendit. C'est de-là que sont venus les mystères de Bacchus, où l'on célèbre les victoires qu'il remporta sur Hercule. C'est de-là que sont venus les adultères de Cupidon et de Venus, la passion furieuse que Jupiter avait pour les femmes, et pour Ganymède, et toutes les autres sables qui représentent les Dieux comme d'infâmes esclaves de la volupté. C'a été par ces traits empoisonnez de l'impiété et de la superstition que les cruels ennemis de Dieu, le souverain.des Empereurs, ont percé tous les hommes, et les ont tellement assujettis à leur injuste domination, qu'ils les ont obligés de consacrer leurs statues, et d'élever des temples en leur honneur, dans toutes les parties du monde. Ceux qui tenaient en ce temps-là la place des souverains croient si fort prévenus de cette erreur, qu'ils sacrifiaient leurs proches à ces faux Dieux, qu'ils poursuivaient à main armée les défenseurs de la vérité, qu'ils faisaient la guerre non aux étrangers, mais à leurs amis, à leurs 254 parents et à leurs frères, et enfin à tous ceux qui adoraient le vrai Dieu, et qui lui rendaient le culte solide qui consiste dans la sainteté des mœurs, et dans la piété. Voila comment ces Princes insensés ont immolé aux démons, comme des victimes, des hommes qui étaient consacrés au service du Seigneur et du Maître de tous les Princes. Ces illustres témoins de la Religion, et ces généreux défenseurs de la piété se couvrirent de la patience, et méprisèrent tous les gentes de mort. Ils se moquèrent du fer, du feu, des clous, des dents des bêtes, des abîmes de la mer, de la cruauté avec laquelle on leur coupa les membres, on leur creva les yeux, on les laissa sans aliments, et on les accabla de travail dans les mines. L'amour dont ils brulaient, pour leur Roi, leur fit trouver des délices dans ces tourments. Les femmes firent paraître dans ces combats un courage égal à celui des hommes, et remportèrent de semblables victoires. Quelques-unes ayant été menacées de la prostitution, aimèrent mieux perdre la vie, que la pudeur. Voila comment les fidèles sujets du souverain Maître de l'Univers, soumirent généreusement les attaques des Idolâtres. Cependant les démons qui sont les ennemis du culte de Dieu, et du salut des hommes, prenaient un singulier plaisir à voir répandre le sang qui leur était offert. Qu'était-il juste, qu'était-il raisonnable que Dieu fit alors en saveur de ses serviteurs opprimés ? Pouvait-il les abandonner ? Un sage Pilote a-t-il jamais manqué d'employer toute son adresse pour sauver le vaisseau qu'il a entrepris de conduire? Un vaillant Général a-t-il jamais livré son armée aux ennemis ? Un bon Pasteur a-t-il jamais négligé le soin d'une brebis égarée? N'a-t-il pas mis le reste du troupeau en sureté, et n'est-il pas allé après cela chercher la brebis, à dessein même de combattre les bêtes les plus cruelles qui 255 la voudraient dévorer ? Notre Pasteur a conservé les ouailles raisonnables. Notre Pilote a préservé son vaisseau du naufrage. Notre Général a conserve son armée. Il a secondé la valeur de ceux qui combattaient pour ses intérêts. Il a loué leur zèle et leur constance. Il a distribué une couronne immortelle à ceux qui sont morts pour son service, et les a placés parmi les Anges. Il a retenu les autres pendant quelque temps sur la terre, afin qu'ils y servissent comme d'une semence pour faire revivre la piété, Si qu'après avoir été spectateurs du châtiment des impies, ils en pussent aussi être témoins. Quand il lui a plu d'étendre son bras, et de se venger de ses ennemis, il les a frappés avec une main invisible, et les a contraints de révoquer solennellement leurs édits, et de renoncer à l'impiété. Il a élevé au même tems ceux qui croient abaissés, et a opéré la plupart de ces merveilles par le ministère de son serviteur. La piété de notre Empereur lui fait recevoir avec joie ce titre de serviteur de Dieu. Il l'a opposé seul à ses ennemis, et l'a sait triompher seul de toutes leurs forces. Ils étaient en grand nombre, parce qu'ils étaient les amis des démons, qui sont aussi en grand nombre. Ou plutôt ils n'étaient rien dès lors, puisqu'ils ne sont rien maintenant, et qu'ils ne paraissent plus. Notre Empereur que notre Dieu a établi, demeure seul comme sa fidèle image. Les tyrans qui ne connaissaient point Dieu, ont enlevé les personnes de piété par les meurtres les plus cruels et les plus barbares. L'Empereur, à l'imitation du Sauveur, a conservé les tyrans-mêmes, et leur a enseigné la douceur, et la piété. Il a vaincu les deux sortes d'ennemis, que j'ai dit que nous avions à combattre. Il a vaincu les hommes les plus barbares, en les dépouillant de leurs mœurs farouches, et en les accoutumant à une manière de vivre conforme à la raison, et aux 236 lois. Et il a vaincu les démons, qui sont les ennemis invisibles, en rendant leur défaite toute publique, et en publiant les avantages que le Sauveur avait remportés sur eux. Il y longtemps que ce Sauveur commun de tous les hommes, a défait invisiblement ces esprits invisibles. Mais l'Empereur les a poursuivis comme son ministre, et a partagé leurs dépouilles entre ses soldats.

 

Ἐπειδὴ γὰρ συνεῖδεν μάτην δειμαίνοντα νηπίων δίκην ἀφρόνων τὰ πλήθη τῆς πλάνης τὰ μορμολύκεια ὕλῃ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου πεπλασμένα, καὶ ταῦτα ἐκποδὼν ᾤετο δεῖν ἄρασθαι ὥσπερ τινὰ λίθων ἐγκόμματα τοῖς ἐν σκότῳ βαδίζουσι πρὸ τῶν ποδῶν ἐρριμμένα, λείαν τε καὶ ὁμαλὴν τοῦ λοιποῦ τὴν βασιλικὴν τοῖς πᾶσιν ἀναπετάσας πορείαν. Ταῦτ´ οὖν διανοηθεὶς οὐχ ὁπλιτῶν αὐτῷ καὶ πλήθους στρατοπεδ〈ε〉ίας ἡγήσατο δεῖν πρὸς τὸν τούτων ἔλεγχον, εἷς δὲ μόνος αὐτῷ καὶ δεύτερος τῶν αὐτοῦ γνωρίμων πρὸς τὴν ὑπηρεσίαν ἀπήρκουν, οὓς ἑνὶ νεύματι κατὰ πᾶν ἔθνος διεπέμπετο. Οἱ δ´ εὐσεβείᾳ πίσυνοι μυριάνδρων δήμων τε καὶ λαῶν μέσον παριόντες ἀνὰ πάσας πόλεις τε καὶ χώρας πολυχρονίου πλάνης ἐποιοῦντο φωράν, αὐτοὺς τοὺς ἱερωμένους σὺν πολλῷ γέλωτι καὶ σὺν αἰσχύνῃ παράγειν εἰς φῶς ἐκ σκοτίων μυχῶν τοὺς αὐτῶν θεοὺς παρακελευόμενοι, κἄπειτα ἀπογυμνοῦντες τοῦ φάσματος καὶ τὴν εἴσω τῆς ἐπικεχρωσμένης μορφῆς ἀμορφίαν τοῖς πάντων ὀφθαλμοῖς ἐνδεικνύμενοι. Εἶτ´ ἀποξέοντες τὸ δοκοῦν χρήσιμον τῆς ὕλης, χωνείᾳ τε καὶ πυρὶ δοκιμάζοντες, τὸ μὲν λυσιτελὲς ὅσον αὐτοῖς ἀναγκαῖον ἐνομίζετο ἐν ἀσφαλεῖ τιθέμενοι συνεῖχον, τὸ δ´ ἄλλως περιττὸν καὶ ἄχρηστον εἰς μνήμην αἰσχύνης παρεχώρουν τοῖς δεισιδαίμοσιν. Οἷον δὲ καὶ τόδ´ ἔρεξε βασιλεὺς ὁ θαυμάσιος· ὡς γὰρ καὶ τῶν νεκρῶν εἰδώλων τὰ τῆς πολυτελοῦς ὕλης τὸν ἀποδοθέντα τρόπον ἐσκυλεύετο, τὰ λοιπὰ μετῄει ἀνδρείκελα χαλκοῦ πεποιημένα. Δέσμιοι δῆτα καὶ οἵδε μύθων θεοὶ γεγηρακότων τριχῶν ὑφάσμασιν ἤγοντο περιβληθέντες, κἀπὶ τούτοις ὁ μέγας βασιλεὺς ὥσπερ τινὰ πολυφεγγῆ πυρσὸν ἐξάψας, μή πη λανθάνοι κρύφιόν τι πλάνης λείψανον, ὄμματι βασιλικῷ περιεσκόπει· οἷα δέ τις οὐρανοπετὴς ἀετῶν ὀξυωπέστατος ἄνωθεν ἀφ´ ὑψηλοῦ τὰ πορρωτάτω διεστῶτα κατὰ γῆς ἴδοι, ὧδε καὶ αὐτὸς τῆς αὐτοῦ καλλιπόλεως τὴν βασιλικὴν ἀμφιπολεύων ἑστίαν, δεινόν τι ψυχῶν θήρατρον ἐπὶ τοῦ Φοινίκων λανθάνον ἔθνους ἐξ ἀπόπτου συνεῖδεν. Ἄλσος δὲ τοῦτ´ ἦν καὶ τέμενος, οὐκ ἐν μέσαις πόλεσιν οὐδ´ ἐν ἀγοραῖς καὶ πλατείαις, ὁποῖα τὰ πολλὰ κόσμου χάριν ταῖς πόλεσι φιλοτιμεῖται, τὸ δὲ ἦν ἔξω πάτου τριόδων τε καὶ λεωφόρων αἰσχρῷ δαίμονι Ἀφροδίτης ἐπ´ ἀκρωρείας μέρει τοῦ Λιβάνου καθιδρυμένον. Σχολή τις ἦν αὕτη κακοεργίας ἅπασιν ἀκολάστοις πολλῇ τε ῥᾳστώνῃ διεφθορόσι τὰ σώματα· γύννιδες γοῦν τινες ἄνδρες οὐκ ἄνδρες τὸ σεμνὸν τῆς φύσεως ἀπαρνησάμενοι θηλείᾳ νόσῳ τὴν δαίμονα ἱλεοῦντο, γυναικῶν τε αὖ παράνομοι ὁμιλίαι, κλεψίγαμοί τε φθοραί, ἄρρητοί τε καὶ ἐπίρρητοι πράξεις ὡς ἐν ἀνόμῳ καὶ ἀπροστάτῃ χώρῳ κατὰ τόνδε τὸν νεὼν ἐπεχειροῦντο. Φώρ τε οὐδεὶς ἦν τῶν πραττομένων, τῷ μηδένα σεμνῶν αὐτόθι τολμᾶν παριέναι. Ἀλλ´ οὐχὶ καὶ βασιλέα τὸν μέγαν οἷα τε ἦν τὰ τῇδε δρώμενα λανθάνειν, αὐτοπτήσας δὲ ταῦτα βασιλικῇ προμηθείᾳ οὐκ ἄξιον εἶναι ἡλίου αὐγῶν τὸν τοιόνδε νεὼν ἔκρινεν, αὐτοῖς δὲ ἀφιερώμασιν ἐκ βάθρων τὸ πᾶν ἀφανισθῆναι κελεύει. Ἐλύετο δῆτα· αὐτίκα βασιλικῷ νεύματι τὰ τῆς ἀκολάστου πλάνης μηχανήματα, χείρ τε στρατιωτικὴ τῇ τοῦ τόπου καθάρσει διηκονεῖτο, σωφρονεῖν δ´ ἐμάνθανον ἀπειλῇ βασιλέως οἱ μέχρι τοῦδε ἀκόλαστοι. Ἀλλὰ γὰρ ὧδε καὶ τὰ τῆς λαοπλάνου φάσματα κακίας ἐμφανῆ τοῖς πᾶσι καταστησάμενος βασιλεύς, τὸν αὐτοῦ σωτῆρα τοῖς πᾶσιν ἀνεκήρυττεν, οὐκ ἦν τε ἀρωγὸς οὐδεὶς οὐδ´ ἐπαμύνων τοῖς ἑαλωκόσιν, οὐ δαίμων, οὐ θεός, οὐ χρησμῳδός, οὐ μάντις. Οὐδὲ γὰρ ἔτι σκοτίῳ ζόφῳ αἱ τῶν ἀνθρώπων ἐκαλινδοῦντο ψυχαί, θεοσεβείας δὲ ἀπλανοῦς ἀκτῖσι πεφωτισμέναι τοῖς μὲν αὐτῶν προπάτορσι κατεμέμφοντο ἀγνωσίαν ἠλέουν τε αὐτοὺς τῆς ἀβλεψίας, σφᾶς δὲ αὐτὰς μακαρίας ἀπέφαινον ὡς ἂν δεινῆς ἠλευθερωμέναι πλάνης. Οὕτω δῆτα ἐν βραχεῖ θεοῦ μεγάλου βουλῇ βασιλέως τε ὑπουργίᾳ πᾶν τὸ τῶν ἐχθρῶν καὶ πολεμίων ὁρωμένων τε καὶ ἀφανῶν ἀνῄρητο γένος, εἰρήνη τε λοιπὸν ἀγαθὴ καὶ κουροτρόφος τὸ πάντων ἀνθρώπων διελάμβανεν οἰκητήριον, καὶ οὐκέτ´ ἦσαν πόλεμοι, ὅτε μηδὲ θεοί, ἀλλ´ οὐδὲ μάχαι κατ´ ἀγροὺς καὶ κατὰ πόλεις, οἷαι τὸ πρὶν ὅτε τὰ δαιμόνων ἐπήνθει, καὶ οὐκέθ´ αἱμάτων παρ´ ἀνθρώποις ἐκχύσεις, ὡς ὅτε τὰ τῆς πολυθέου μανίας ἤκμαζεν.

CHAPITRE VIII.

L'Empereur ayant remarqué que le peuple qui n'a que l'ignorance en partage, regardait avec une crainte respectueuse, ces statues d'or et d'argent que la superstition avait fabriquées, crue les devoir ôter comme des pièges, qui avoient été dressés à dessein de faire tomber ceux qui marchent dans un lieu obscur. Il n'eut pas besoin pour ce dessein de la puissance de ses armées. Il n'employa qu'un ou deux de ses domestiques. qu'il envoia dans les Provinces. Ils y allèrent presque seuls, et sans autre force que celle qu'ils tiraient du zèle de l'Empereur, et de leur propre piété. Ils passèrent au travers des peuples Idolâtres. Ils pénétrèrent les retraites les plus secrètes que l'erreur eut aux Villes ou à la campagne. Ils obligèrent les Prêtres des Idoles à les tirer des lieux, ou ils les avaient cachées. Ce qu'ils ne purent faire sans attirer les railleries de tout le monde. Ils ôtèrent ensuite à ces statues les ornements, dont elles étaient déguisées, et en découvrirent toute la laideur. Enfin les ayant sait fondre, ils mirent à part la matière la plus riche et la plus unie, et laissèrent le reste aux Païens, comme pour leur reprocher la vanité de leur superstition. Au même tems que l'on sondait ces statues d'or, et d'argent, l'Empereur fit enlever celles qui n'étaient que de cuivre et de bronze, et entraîner comme des captifs ces Dieux de la Grèce, autrefois si fort vantés par les fables. L'Empereur chercha ensuite s'il y avait quelque reste de il superstition païenne. 257 Comme un aigle découvre du haut du ciel ce qui le fait sur la terre, il découvrit de sou Palais un piège qui avait été dressé en Phénicie pour faire misérablement périr les âmes. C'était un bois et un temple consacré à l'honneur d'un infâme démon sous le nom de Vénus, non dans une place publique, pour servir d'ornement à une grande Ville, mais en un endroit du mont Liban. On y tenait une école ouverte d'impudicité. Il y avait des hommes qui renonçant à la dignité de leur sexe, s'y prostituaient comme des femmes, et qui croyaient se rendre la divinité propice par l'infamie de cette monstrueuse corruption. C'était un lieu privilégié pour commettre impunément l'adultère, et d'autres abominations. Personne n'en pouvait arrêter le cours, puisque personne ne pouvait entrer en ce lieu-là, pour peu qu'il eut d'honnêteté et de retenue. L'Empereur en ayant eu connaissance, jugea que ce temple ne méritait pas d'être éclairé des rayons du Soleil, et commanda qu'il fût démoli avec les statues et les ornements. Cet ordre sut exécuté à l'heure-même par des soldats, et ceux qui avaient été autrefois les plus adonnés à la débauche, changèrent de mœurs, de peur d'être châtiés avec la rigueur dont l'Empereur les menaçait. Ce Prince arracha de la sorte à la malice le masque, dont elle  se couvrait pour tromper les simples, et publia hautement la gloire du Sauveur. Les Idoles demeurèrent sans appui. Il n'y eut ni Dieu, ni Démon, ni Devin, ni Prêtre qui entreprît de les protéger. La lumière de la foi avait dissipé les ténèbres du paganisme, et il n'y avait plus personne qui ne condamnât l'aveuglement de ses ancêtres, et qui ne s'estimât fort heureux d'en avoir été délivré. Les ennemis visibles et invisibles ayant été ainsi vaincus par la force que l'Empereur avait reçue du Ciel, l'Univers commença à jouir d'une très-profonde paix. 258 On ne vit plus de guerres non plus que de Dieux. Il n'y eut plus de sang répandu, comme il y en avait eu pendant que la superstition était en vigueur.

aEcrite Ὥρα δ´ οὖν τὰ νέα τοῖς παλαιοῖς ἀντιπαραβάλλειν καὶ τὴν ἐπὶ τὰ κρείττω ῥοπὴν ἐκ τῆς τῶν χειρόνων ἀντιπαραθέσεως ἐπισκοπεῖν, διακρίνειν τε καὶ συνορᾶν ὡς πάλαι μὲν πρόπυλα καὶ τεμένη ἄλση τε καὶ ἱερὰ κατὰ πᾶσαν πόλιν αὐτοῖς φιλοπόνως ἐξησκεῖτο ἀναθήμασί τε πάνυ πολλοῖς ἐστεφανοῦντο οἱ ναοί. Καὶ θεῶν μὲν πολὺς ἦν ὁ παρὰ τοῖς τότε τυράννοις λόγος, ἔθνη τε καὶ δῆμοι κατ´ ἀγροὺς καὶ κατὰ πάντα τόπον ἤδη τε κατ´ οἴκους ἐν αὐτοῖς αὐτῶν ταμείοις τε καὶ θαλάμοις 〈βωμοῖς〉 καὶ ἀγάλμασιν ἐτίμων τὰ πάτρια, τῆς δ´ εὐσεβείας αὐτοῖς ὁ καρπὸς οὐ τὰ νῦν ὀφθαλμοῖς ὁρώμενα τῆς πρὸς ἀλλήλους ὑπῆρχεν εἰρήνης, πάντα δὲ τἀναντία τούτοις, πόλεμοι καὶ μάχαι καὶ στάσεις· αἷς διὰ παντὸς τοῦ βίου κατατριβόμενοι αἵμασι καὶ φόνοις ἐμφυλίοις τὰς ἑαυτῶν ἐπλήρουν χώρας. Οἱ τ´ αὖ πρὸς αὐτῶν τιμώμενοι μαντείας μὲν καὶ χρησμοὺς καὶ μελλόντων προγνώσεις σὺν κολακείᾳ πολλῇ τοῖς τότε κρατοῦσιν ἐπηγγέλλοντο, τὸν δὲ σφῶν ὄλεθρον οὐκ ἔγνωσαν προγνῶναι οὐδὲ προφῆσαι σφίσιν αὐτοῖς, ὃ δὴ καὶ μέγιστον γένοιτ´ ἂν δεῖγμα τοῦ τῆς ἀπάτης ἐλέγχου. Οὐδεὶς γοῦν πώποτε τῶν ἐπὶ χρησμοῖς πάλαι θαυμαζομένων τὴν εἰς ἀνθρώπους ἔκλαμψιν τοῦ κοινοῦ σωτῆρος προηγόρευσεν οὐδὲ τὸ νέον κήρυγμα τῆς ὑπ´ αὐτοῦ προβληθείσης θεογνωσίας· ἀλλ´ οὐδ´ αὐτὸς ὁ Πύθιος συνῆκεν οὐδ´ ἕτερος τῶν μεγαλοδαιμόνων τὴν οἰκείαν ἐρημίαν οὐδὲ τὸν πολιορκητὴν ἐθέσπισεν οὐδὲ τὸν αὐτῶν καθαιρέτην ἐμαντεύσατο. Τίς δὲ χρησμῳδὸς ἢ μάντις τὰ μὲν αὐτῶν σεμνὰ νέου τινὸς ἐπιφανέντος τῷ βίῳ σβεσθήσεσθαι, τὴν δ´ εἰς τὸν πάντων βασιλέα γνῶσίν τε καὶ εὐσέβειαν πᾶσιν ἀνθρώποις παραδοθήσεσθαι προηγόρευσεν; τίς τὸ σεμνὸν τουτὶ καὶ θεοσεβὲς βασίλειον αὐτόν τε τὸν καλλίνικον ἡμῶν τά τε κατὰ δαιμόνων αὐτῷ πανταχοῦ γῆς ἀνεγηγερμένα τρόπαια καὶ τῶν ὑψηλῶν τὸν ἀφανισμὸν προέγνω; τὴν δὲ διὰ πυρὸς χωνείαν καὶ τὴν ἐξ ἀχρήστου ἰδέας εἰς ἀναγκαίας χρήσεις τῶν ἀψύχων μεταβολὴν τίς πώποτε ἡρώων διεστείλατο; χωνευομένων δ´ αὐτοῖς τῶν ξοάνων εἰς λεπτόν τε γελοίως κατακοπτομένων τίς πώποτε θεῶν ἐμνημόνευσεν; ποῖ δ´ ἦσαν οἱ τούτων ἀρωγοὶ μὴ οὐχὶ ἐπαμύνειν τοῖς αὐτῶν ἀφιερώμασιν ὑπ´ ἀνθρώπων ἀφανιζομένοις; ποῖ ποτ´ ἦσαν οἱ τοὺς πολέμους τὸ πρὶν ἐνεργοῦντες, τοὺς σφῶν πολιορκητὰς ἐν βαθυτάτῃ διατελοῦντας εἰρήνῃ θεώμενοι; ποῖ δὲ οἱ τούτοις ὡς θεοῖς ἐπιθαρσοῦντες καὶ πεποιθήσει ματαίᾳ τοὺς λογισμοὺς ἐπαιρόμενοι, οἱ τὴν μὲν πλάνην εἰς ὕψος ἐγείραντες πόλεμον δ´ ἀκήρυκτον κατὰ τῶν προμάχων τῆς ἀληθείας ἀράμενοι; ποῖ τὸ τῶν θεομάχων γιγάντων στῖφος καὶ τῶν δρακόντων τὰ συρίγματα, οἳ τὰς γλώττας ἀκονήσαντες φωνὰς ἀθέους κατὰ τοῦ παμβασιλέως ἠφίεσαν; ἀλλ´ οἱ μὲν τῷ βασιλεῖ τῶν ὅλων πεπολεμωμένοι πολυπληθείᾳ θεῶν θαρροῦντες, σὺν πολλῇ δυνάμει χειρὸς στρατιωτικῆς ἐπῄεσαν, νεκρῶν εἴδωλα καμόντων ἐν ἀψύχοις ἀγάλμασι προβεβλημένοι, ὁ δ´ εὐσεβείας θώρακι πεφραγμένος τὸ σωτήριον καὶ ζωοποιὸν σημεῖον ὥσπερ τι φόβητρον καὶ κακῶν ἀμυντήριον τῷ πλήθει τῶν ἐναντίων ἀντιπαρατάξας, ὁμοῦ τὴν κατ´ ἐχθρῶν καὶ κατὰ δαιμόνων νίκην ἀπηνέγκατο, εἶτ´ εὐγνώμονι λογισμῷ χαριστήριον ἀποδιδοὺς εὐχὴν τῷ τῆς νίκης αἰτίῳ φωνῇ μεγάλῃ καὶ στήλαις ἅπασιν ἀνθρώποις τὸ νικοποιὸν ἀνεκήρυττεν σημεῖον, μέσῃ τῇ βασιλευούσῃ πόλει μέγα τρόπαιον τουτὶ κατὰ πάντων πολεμίων ἐγείρας, διαρρήδην τε ἀνεξάλειπτον σωτήριον τουτὶ σημεῖον τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς καὶ τῆς καθόλου βασιλείας φυλακτήριον. Τοῦτο μὲν δὴ γνωρίζειν ἅπαντας ἐδίδασκεν ἀνθρώπους, πρό γε πάντων τὰ στρατιωτικά, οὓς δὴ μάλιστα χρῆναι μὴ δόρασι καὶ παντευχίαις μηδ´ ἀλκῇ σωμάτων τὰς ἐλπίδας ἐξάπτειν, τὸν δ´ ἐπὶ πάντων εἰδέναι θεόν, τὸν παντὸς ἀγαθοῦ καὶ αὐτῆς νίκης δοτῆρα. Οὕτω δὴ βασιλεὺς αὐτός, ὢ τῆς παραδόξου ἀκοῆς, λόγων εὐκτηρίων διδάσκαλος τῷ αὐτοῦ στρατῷ καθίστατο, εὐχάς τε εὐσεβεῖς θεσμοῖς ἀκολούθως παρεδίδου θείοις, ἄνω μὲν αἴροντας εἰς οὐρανὸν μετεώρους τὰς χεῖρας, ἀνωτάτω δ´ ἐπὶ τὸν ἐπουράνιον βασιλέα τοὺς τῆς διανοίας παραπέμποντας ὀφθαλμούς, κἀκεῖνον ταῖς εὐχαῖς νίκης δοτῆρα σωτῆρα φύλακά τε καὶ βοηθὸν ἐπιβοωμένους· ναὶ μὴν καὶ ἡμέραν εὐχῶν ἡγεῖσθαι κατάλληλον τὴν κυρίαν ἀληθῶς καὶ πρώτην ὄντως κυριακήν τε καὶ σωτήριον, τὴν δὴ καὶ φωτὸς καὶ ζωῆς, ἀθανασίας τε καὶ ἀγαθοῦ παντὸς ἐπώνυμον. Αὐτός τε αὐτοῦ διδάσκαλος ἀγαθῶν ὑποστάς, ἐν αὐτοῖς βασιλικοῖς ταμείοις τὸν αὐτοῦ σωτῆρα γεραίρων, ὧδε μὲν εὐχαῖς θεσμοὺς ἐξετέλει θείους, ὧδε δὲ λόγων ἱερῶν ἀκοαῖς τὸν νοῦν ἐξεπαιδεύετο, διάκονοι δ´ αὐτῷ καὶ ὑπηρέται θεῷ καθιερωμένοι, βίου τε σεμνότητι καὶ ἀρετῇ κεκοσμημένοι ἄνδρες, φύλακες τοῦ παντὸς οἴκου καθίσταντο, καὶ δορυφόροι δὲ πιστοί, σωματοφύλακες τρόποις εὐνοίας ἀγαθῆς καθωπλισμένοι, βασιλέα διδάσκαλον θεοσεβοῦς ἐπεγράφοντο βίου. Ὁ δὲ βασιλεὺς τὸ νικοποιὸν ἐτίμα σημεῖον, ἔργῳ τὴν πεῖραν τῆς ἐν αὐτῷ θεότητος μαθών· καὶ γὰρ δὴ τούτῳ πλήθη πολεμίου στρατιᾶς ὑπεχώρει, τούτῳ θεομάχων μεγαλαυχίαι καθῃροῦντο, τούτῳ δυσφήμων καὶ δυσσεβῶν γλῶτται κατεσιγάζοντο, τούτῳ βάρβαρα φῦλα καθυπετάττετο, τούτῳ δυνάμεις ἀφανῶν δαιμόνων ἠλαύνοντο, τούτῳ παιδιαὶ δεισιδαίμονος ἀπάτης ἠλέγχοντο, τούτῳ τὸ πάντων ἀγαθῶν τέλος οἷόν τι χρέος βασιλεὺς ἀποδιδοὺς ἁπανταχοῦ γῆς στήλας ἐπινικίους ἱδρύετο, πλουσίᾳ καὶ βασιλικῇ χειρὶ νεὼς καὶ τεμένη ἱερά τε προσευκτήρια συνίστασθαι τοῖς πᾶσι διακελευόμενος. Ὑψοῦτο δὲ παραχρῆμα μέσαις αὐταῖς ἐπαρχίαις τε καὶ πόλεσι βασιλικῆς μεγαλονοίας μεγαλουργήματα, ἐν ὀλίγῳ τε ταῦτα κατὰ πᾶν ἔθνος διέλαμπεν, ἀθέου τυραννίδος τὸν ἔλεγχον ἐφελκόμενα· οἱ μὲν γὰρ ψυχῆς ἀπονοίᾳ πρὸ μικροῦ θεομαχεῖν ὡρμημένοι κυνῶν δίκην λυττῶντες κατὰ τῶν ἀψύχων οἰκοδομημάτων, ὅτι μὴ κατ´ αὐτοῦ θεοῦ δυνατὸν ἦν αὐτοῖς, τοὺς θυμοὺς ἠφίεσαν, εἶτ´ ἐξ ὕψους εἰς ἔδαφος καταρρίπτοντες ἐξ αὐτῶν τε βάθρων ἀνασκάπτοντες τὰ προσευκτήρια ἑαλωκυίας ὑπὸ πολεμίων πόλεως παρεῖχον θέαν. Καὶ τοῦτ´ ἦν αὐτοῖς τῶν κακῶν τὸ δρᾶμα, δι´ οὗ τὸ θεῖον ὥσπερ ἀμυνόμενοι τῆς φρενοβλαβείας αὐτίκα τὴν πεῖραν ἐλάμβανον. Οὔπω δ´ οὖν αὐτοῖς βραχὺς διῄει χρόνος, καὶ μιᾷ ῥιπῇ θεηλάτου καταιγίδος ἀφανεῖς ἐποίει, ὡς μὴ γένος, μὴ σπέρμα, μηδέ τι λείψανον τῆς αὐτῶν μνήμης ἐν ἀνθρώποις ἀπολειφθῆναι ἄρδην δ´ ἐν βραχεῖ τοὺς πάντας καίπερ εἰς πλῆθος ἀφωρισμένους θεηλάτοις μάστιξι τιμωρουμένους ἀποσβῆναι. Ἀλλ´ οἵδε μὲν θεομάχου λύττης τοιοῦτον εὕραντο τέλος, ὁ δὲ τὸ σωτήριον τρόπαιον προβεβλημένος μόνος αὐτός, οὐ μὴν μόνος συνόντος δὲ καὶ συμπράττοντος αὐτῷ τοῦ μόνου, τῶν μικρῷ πρόσθεν ἑαλωκότων τὰ νέα πολὺ κρείττονα τὰ δεύτερα μακρῷ τῶν πρώτων ἀπέφαινε τιμιώτερα, ὧδε μὲν τὴν ἐπώνυμον αὐτῷ πόλιν διαφόροις ἐκκλησίαις θεοῦ φαιδρύνων, ὧδε δὲ τὴν Βιθυνῶν ἄρχουσαν μεγίστῃ τιμῶν καὶ περικαλλεστάτῃ, καὶ τῶν δὲ λοιπῶν ἐθνῶν τὰς μάλιστα κρατιστευούσας τοῖς ὁμοίοις ἐκόσμει. Πάντων δ´ ἐξαίρετα δύο τμήματα τῆς ἑῴας ἀπολαβών, τὸ μὲν ἐπὶ τοῦ Παλαιστινῶν ἔθνους ὡς ἂν ἐνθένδε τοῦ ζωοποιοῦ νάματος πηγῆς δίκην ἀνομβρήσαντος εἰς πάντας, τὸ δ´ ἐπὶ τῆς ἀνατολικῆς μητροπόλεως ἣ τὴν ἐπώνυμον Ἀντιόχου κοσμεῖ προσηγορίαν, τῇδε μὲν ὥσπερ ἐν κεφαλῇ τῶν τῇδε ἐθνῶν ἁπάντων θεῖόν τι καὶ μονογενὲς χρῆμα μεγέθους ἕνεκα καὶ καλλονῆς ἀφιέρου· μακροῖς ἔξωθεν περιβόλοις τὸν πάντα νεὼν περιλαμβάνων, εἴσω δὲ τὸ ἀνάκτορον εἰς ἀμήχανον ἐπαίρων ὕψος, ἐν ὀκταέδρου μὲν σχήματι κατεποίκιλλεν, οἴκοις δὲ τοῦτο πλείοσιν ἐξέδραις τε ἐν κύκλῳ περιστοιχισάμενος, παντοίοις ἐστεφάνου κάλλεσιν. Τάδε μὲν οὖν ὧδε συνετελεῖτο, τὰ δ´ ἐπὶ τοῦ Παλαιστινῶν ἔθνους τῆς Ἑβραίων βασιλικῆς ἑστίας ἐν μέσῳ κατ´ αὐτὸ δὴ τὸ σωτήριον μαρτύριον οἶκον εὐκτήριον παμμεγέθη νεών τε ἅγιον τῷ σωτηρίῳ σημείῳ πλουσίαις καὶ δαψιλέσι κατεκόσμει φιλοτιμίαις, μνῆμά τε μνήμης αἰωνίου γέμον αὐτά τε τοῦ μεγάλου σωτῆρος τὰ κατὰ τοῦ θανάτου τρόπαια λόγου παντὸς κρείττοσιν ἐτίμα καλλωπίσμασιν. Τρεῖς δ´ ἀπολαβὼν ἐν τῇδε χώρας τρισὶν ἄντροις μυστικοῖς τετιμημένας, πλουσίαις ταύτας οἰκοδομαῖς ἐκόσμει, τῷ μὲν 〈τῆς〉 πρώτης θεοφανείας ἄντρῳ τὰ τῆς καταλλήλου νέμων τιμῆς, τῷ δὲ τῆς ὑστάτης ἀναλήψεως τὴν ἐπὶ τῆς ἀκρωρείας μνήμην σεμνύνων, τῷ δὲ μέσῳ τοῦ παντὸς ἀγῶνος τὰς σωτηρίους ἀνυψῶν νίκας. Ταῦτα δὴ πάντα βασιλεὺς ἐκόσμει τὸ σωτήριον εἰς ἅπαντας ἀνακηρύττων σημεῖον· τὸ δὲ τῆς εὐσεβείας αὐτῷ τὰ ἀμοιβαῖα δωρούμενον οἶκον ἅπαντα καὶ γένος αὔξει, θρόνον τε βασιλείας μακραῖς ἐτῶν περίοδοις κρατύνει, παισὶν ἀγαθοῖς καὶ αὐτοῦ γένει διαδοχαῖς τε τούτων τοὺς τῆς ἀρετῆς καρποὺς ταμιευόμενον. Καὶ δὴ τοῦτ´ ἦν τὸ μέγιστον τῆς τοῦ τιμωμένου δυνάμεως δεῖγμα, ὅτι δὴ δικαιοσύνης ἐξ ἴσου νέμων τὰ τάλαντα τὴν κατ´ ἀξίαν ἀμοιβὴν ἑκατέρῳ τάγματι προσῆγεν. Διὸ τοῖς μὲν τοὺς εὐκτηρίους οἴκους πολιορκήσασι παρὰ πόδας εἵπετο τἀπίχειρα τῆς δυσσεβείας, ἄρριζοί τε καὶ ἄοικοι ἀνέστιοί τε καὶ ἀφανεῖς καθίσταντο παραχρῆμα· ὁ δὲ τὸν αὐτοῦ δεσπότην παντοίοις τρόποις εὐσεβείας τιμῶν, καὶ τοτὲ μὲν οἴκους αὐτῷ βασιλικοὺς ἀνυψῶν, τοτὲ δὲ τοῖς ἁπανταχοῦ γῆς ἀφιερώμασι τοῖς ἀρχομένοις ἀναφαίνων, εἰκότως αὐτὸν οἴκου, βασιλείας καὶ γένους σωτῆρα καὶ φρουρὸν εὕρατο.

suite
 

CHAPITRE IX.

Comparons l'état présent de nos affaires avec le  passé, et reconnaissons l'heureux changement qui est survenu. Autrefois il n'y avait point de Ville qui n'eut des bois, et des temples consacrez en l'honneur des Dieux, et qui n'eut soin de parer et d'enrichir ces temples de divers ornements. Ceux qui avaient entre les mains l'autorité souveraine, prenaient un grand soin du culte des Dieux. Les peuples les honoraient en public et en particulier ; dans les temples, et dans leurs maisons. Ils ont eu pour récompense de leur fausse piété, non la paix, dont nous goutons maintenant les fruits, mais des divisions domestiques et des guerres civiles qui ont souillé leurs mains du sang de leurs proches. Ceux qui étaient reconnus pour des Dieux, promettaient aux Princes, de leur découvrir l'avenir. Mais la preuve convaincante de la fausseté de leurs promesses, et de l'imposture de leurs prédictions, est qu'ils n'ont pu prédire leur propre ruine. Jamais aucun de ces Oracles si vantés par l'antiquité, a-t-il prédit l'avènement du Sauveur, et la prédication, par laquelle il devait instruire les hommes de la divinité de son Père ? Jamais l'Oracle d'Apollon, ou de quelqu'autre démon a-t il prédit qu'il serait abandonné ? Jamais a-t-il nommé celui qui lui imposerait un jour silence ? Quel Devin a prévu que le culte des Dieux serait aboli parle culte d'un nouveau Dieu, que la Religion Chrétienne serait embrassée par toutes les nations ; que les Idoles seraient renversées par notre saint et pieux Prince et des trophées érigés sur leurs débris ? Y a-t-il eu quelque Héros qui ait prédit que ses statues seraient fondues, et que la ma- 259 tiére en serait employée à un usage avantageux à la société civile ? Y a-t-il jamais eu quelque Dieu qui ait dit que ses statues seraient coupées en lames ? Où étaient leurs protecteurs, lorsque des mains aussi faibles que celles des hommes, ont abattu les monuments qui avoient été élevés à leur gloire ? Où sont ces esprits inquiets qui allumaient autrefois le feu de la guerre, et qui voient maintenant leurs vainqueurs jouir de la paix? Où sont les hommes qui avaient mis en eux leur confiance ? Où sont ceux qui après avoir porté la superstition jusques au dernier excès, et avoir pris les armes contre les défenseurs de la vérité, sont péris misérablement ? Où sont les Géants qui avaient eu l'insolence de déclarer la guerre à Dieu ? Ou sont les dragons qui aiguisaient leurs langues contre le souverain Maître de l'univers ? Ces ennemis déclarés du Seigneur absolu des Empereurs ont mis espérance dans la multitude des Dieux, ont marché à la tête de leurs armées qui semblaient être innombrables, et ont porté pour enseignes les images des morts. Mais notre Empereur s'étant couvert de la cuirasse de la piété, et ayant opposé à ses ennemis le signe de nôtre salut, a défait les impies et les démons. Il a reconnu à l'heure-même la grâce que Dieu lui avait faite de favoriser ses armes, et lui a rendu la gloire de sa victoire. Il a érigé au milieu de sa capitale l'Étendard par la force duquel il l'a remportée, et a ordonné a ses sujets de le regarder comme le boulevard de l'Empire. Il a plus particulièrement donné ces préceptes aux gens de guerre qu'aux autres. Il leur a enseigné à mettre leur espérance non dans la constitution de leur corps, ni dans la force de leurs armes, mais dans la protection de Dieu, qui est l'Auteur de tous les biens et le dispensateur de la victoire. Ce que je vais ajouter, est encore plus merveilleux, et pourrait paraître incroyable. 260 C'est qu'il leur a prescrit la méthode de prier, qu'is leur a appris à lever les yeux au Ciel, et à porter leur esprit jusques à Dieu, pour l'invoquer comme le Dieu des armées, comme l'arbitre des combats, comme le protecteur et le défenseur de ceux qui le servent. Il leur a marqué le jour qui est le premier de tous les autres, qui est le jour de la lumière et de la vie, de la résurrection, de l'immortalité, du Seigneur et du salut, comme un jour particulièrement destiné à l'exercice de la prière, Il a observé lui-même la loi qu'il leur a imposée. Il a sait de son Palais une Église où il adore le Sauveur, et où il Ce nourrit des vérités de l'Ecriture. il a choisi pour ses principaux Officers des hommes consacrés au service de Dieu, et recommandables par la pureté de leurs mœurs, et par l'éminence de leur piété. Il révère ce signe de notre rédemption, ce trophée de ses victoires, ce monument de la défaite de ses ennemis, parce qu'il en a éprouvé la puissance. Il a vu ses ennemis mis en déroute, et les armées invisibles des démons dissipées par la force toute-puissante de ce signe. II a vu l'insolence de ceux qui avaient déclaré la guerre à Dieu réprimée, la bouche des impies fermée, la calomnie confondue, les barbares domptés, la fourberie découverte, la superstition abolie. Pour témoigner sa reconnaissance de ces bienfaits, il a élevé des arcs de triomphe par toute la terre. Il a bâti des temples avec une magnificence convenable à un grand Prince, et a commandé de construire des Oratoires. Les villes et les Provinces ont vu élever en très-peu de temps des Ouvrages, qui ont publié la libéralité de l'Empereur, et l'impiété des tyrans. Il n'y a pas longtemps que comme des chiens furieux, ils déchargèrent sur des édifices qui n'avaient point de sentiment, la rage qu'ils ne pouvaient décharger sur Dieu-même, qu'ils ruinèrent de fond en com- 261 ble des lieux consacrés à la prière, et firent voir dans la cruauté de ces destructions l'image d'une Ville abandonnée au pillage. L'insolence qu'ils ont eue de prendre les armes contre Dieu, a été suivie d'un prompt châtiment. Ils ont été emportés par un tourbillon, sans qu'il soit resté aucun vestige d'eux. Bien qu'ils fussent en grand nombre, ils ont tous été exterminés par la justice divine. Notre Empereur qui avait marché seul contre ses ennemis à la faveur du signe de notre salut, ou plutôt qui n'avait pas marché seul, puisqu'ii était soutenu par le maître des Empereurs, a élevé bientôt après dans la Ville de ion nom, dans la capitale de Bithynie, et dans plusieurs autres, des Eglises plus magnifiques que celles qui avaient été démolies. Il choisit entre toutes les villes d'Orient, Jérusalem et Antioche, pour y consacrer les plus illustres monuments de sa magnificence et de sa piété. Il entreprit d'élever dans Antioche comme dans la Métropole, un Ouvrage d'une structure toute singulière, soit que l'on en considère l'étendue ou la beauté. C'est une Eglise d'une vaste enceinte, et d'une prodigieuse hauteur, qui a huit côtés, qui est accompagnée de divers appartements, et enrichie de tous les ornements de l'art. Il fit construire au milieu de la Ville, qui était autrefois la capitale de la Palestine et du royaume des Juifs à l'endroit du saint Sépulcre une Eglise très-belle et très-riche, en l'honneur de la croix. Il n'y a point de langage qui puisse exprimer la diversité ni l'excellence des ornements, dont il honora ce monument de la victoire remportée par le Sauveur sur la mort. Il choisit outre cela trois cavernes, qui avoient été honorées par l'accomplissement des plus grands mystères, pour y construire trois autres Eglises. La première est celle où le Sauveur parut sur la terre, revêtu d'un corps mortel. La seconde est celle d'où il disparut 262 en montant au Ciel, et la troisième celle où il donna des combats, et remporta des victoires. En honorant ces trois lieux par la dédicace de la consécration de trois Églises, il a excite cous les peuples à reconnaître et à révérer le signe de la rédemption. Il trouve aussi dans les honneurs qu'il rend à ce glorieux trophée la récompense de sa vertu, l'agrandissement de sa famille, l'affermissement de son trône, la prolongation de son règne, la promette et l'assurance d'une heureuse postérité, et d'une longue suite de descendants. La grandeur de la puissance du Dieu que nôtre Empereur adore paraît dans la souveraine équité avec laquelle il distribue les châtiments, et les récompenses. L'impiété de ceux qui ont démoli les Eglises a été suivie d'un prompt châtiment. Ils sont morts sans enfants, sans postérité, sans successeurs. Mais notre Empereur qui laissé par toute la terre des marques de son affection, et de son zèle au service du souverain maître de l'Univers, qui élève des temples en son honneur, et qui parc ces temples avec tous les ornements de la nature et de l'art, qui le montre et le prêche à tous les peuples, est visiblement favorite de sa protection.

suite