Diodore de Sicile traduit par Ferd. Hoefer Tome III

DIODORE DE SICILE

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE.

TOME QUATRIÈME : LIVRE XXIII (fragments)

Traduction française : FERD. HOEFER

Livre 22 - livre 24 (fragments)

 

DIODORE DE SICILE.

FRAGMENTS

LIVRE VINGT-TROISIÈME


 

 

Ὅτι Σικελία πασῶν τῶν νήσων καλλίστη ὑπάρχει, ὡς μεγάλα δυναμένη συμβάλλεσθαι πρὸς αὔξησιν ἡγεμονίας.

Ὅτι Ἄννων ὁ Ἀννίβου εἰς Σικελίαν ἐλθὼν καὶ τὰς δυνάμεις ἀθροίσας εἰς τὸ Λιλύβαιον, προῆλθε μέχρι Σολοῦντος, καὶ τὴν πεζὴν στρατιὰν ἀπέλιπε πλησίον τῆς πόλεως παρεμβεβληκυῖαν, αὐτὸς δὲ παρελθὼν εἰς τὴν Ἀκράγαντα τὴν ἄκραν ἐτείχισε, πείσας τὸν δῆμον φίλον ὄντα συμμαχῆσαι Καρχηδονίων. Ἐπανελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς τὴν ἰδίαν στρατοπεδείαν, ἧκον παρὰ Ἱέρωνος πρέσβεις περὶ τοῦ κοινῇ συμφέροντος. Ἐποιήσαντο γὰρ συμμαχίαν Ῥωμαίους πολεμῆσαι, ἐὰν μὴ τὴν ταχίστην ἐκ τῆς Σικελίας ἀπαλλάττωνται. Ἀμφοτέρων δὲ τὰς δυνάμεις ἀγαγόντων ἐπὶ τὴν Μεσσήνην, Ἱέρων μὲν ἐπὶ τοῦ λόφου τοῦ καλουμένου Χαλκιδικοῦ κατεστρατοπέδευσεν, οἱ δὲ Καρχηδόνιοι τῇ πεζῇ στρατιᾷ παρενέβαλον εἰς τὰς καλουμένας Εὐνεῖς, τῇ δὲ ναυτικῇ κατέσχον τὴν ἄκραν τὴν καλουμένην Πελωριάδα· συνεχῶς δ' ἐπολιόρκουν τὴν Μεσσή νην. Ὁ δὲ Ῥωμαίων δῆμος πυθόμενος ἀπέστειλε τὸν ἕτερον ὕπατον καλούμενον Ἄππιον Κλαύδιον μετὰ δυνάμεως ἁδρᾶς, ὃς εὐθὺς ἦλθεν εἰς Ῥήγιον. Πρὸς δὲ τὸν Ἱέρωνα καὶ Καρχηδονίους πρέσβεις ἐξέπεμψε περὶ διαλύσεως τῆς πολιορκίας. Προσεπηγγέλλετο ... Δημογορεῖν δὲ πρὸς Ἱέρωνα πολέμῳ μὴ ἐπιβήσεσθαι. Ὁ δὲ Ἱέρων ἀπεκρίνατο διότι Μαμερτῖνοι Καμάριναν καὶ Γέλαν ἀναστάτους πεποιηκότες, Μεσσήνην δὲ ἀσεβέστατα κατειληφότες, δικαίως πολιορκοῦνται, Ῥωμαῖοι δέ, θρυλλοῦντες τὸ τῆς πίστεως ὄνομα, παντελῶς οὐκ ὀφείλουσι τοὺς μιαιφόνους, μάλιστα πίστεως καταφρονήσαντας, ὑπερασπίζειν· εἰ δὲ ὑπὲρ ἀσεβεστάτων τηλικοῦτον ἐπαναιροῦνται πόλεμον, φανεροὺς ἔσεσθαι πᾶσιν ἀνθρώποις ὅτι τῆς ἰδίας πλεονεξίας πρόφασιν πορίζονται τὸν τῶν κινδυνευόντων ἔλεον, τὸ δὲ ἀληθὲς Σικελίας ἐπιθυμοῦσιν.

LIVRE VINGT-TROISIÈME (?).

Excerpt. Hœschel. , p. 500 , 501. — La Sicile est la plus belle de toutes les îles; elle peut contribuer infiniment à la puissance d'un empire.

Annon, fils d'Annibal, vint en Sicile, rassembla ses troupes dans Lilybée, et s'avança jusqu'à Sélinonte. Il laissa son armée de terre dans le camp qu'il établit près de cette ville, se rendit à Agrigente, fortifia la citadelle et engagea le peuple à combattre dans les rangs des Carthaginois. De retour dans son camp, il reçut la visite des députés que lui envoya Hiéron pour traiter de leurs intérêts communs. Car ils s'étaient engagés à faire ensemble la guerre aux Romains s'ils ne se retiraient pas promptement de la Sicile. Ils réunirent leurs troupes auprès de Messine ; Hiéron dressa son camp sur la colline nommée la Chalcidique ; les Carthaginois campèrent sur le territoire d'Eunes, tandis que leurs navires vinrent jeter l'ancre près du cap Pélore. Ils tenaient ainsi Messine étroitement bloquée. Aussitôt que le peuple romain eut connaissance de cette entreprise, il envoya Appius Claudius, l'un de ses consuls, avec une forte armée qui marcha droit sur Rhégium. De là il dépécha à Hiéron et aux Carthaginois des députés pour les sommer de lever le siège de Messine; ils devaient en même temps dire à Hiéron que l'intention des Romains n'était point de lui faire la guerre. Hiéron leur répondit que les Mamertins, qui avaient détruit Camarine et Géla et s'étaient emparé de Messine de la manière la plus révoltante, étaient avec raison serrés de près; qu'il ne convenait nullement aux Romains, qui vantaient tant leur bonne foi, de protéger des assassins qui avaient violé les serments les plus sacrés; enfin que si les Romains entreprenaient ta guerre pour soutenir des hommes si pervers, il serait évident pour tout le monde que leur pitié n'était qu'un prétexte pour masquer leur ambition, et qu'en réalité ils n'avaient d'autre but que de se rendre maîtres de. la Sicile.

Ὅτι Φοίνικες καὶ Ῥωμαῖοι ναυμαχήσαντες, μετὰ δὲ ταῦτα εὐλαβούμενοι τὸ μέγεθος τοῦ προκειμένου πολέμου, διεπρεσβεύσαντο πρὸς τὸν ὕπατον περὶ φιλίας. Πολλῶν δὲ λόγων ῥηθέντων καὶ τραχυτέροις λόγοις χρωμένων πρὸς ἀλλήλους, οἱ Φοίνικες θαυμάζειν ἔφασαν πῶς διαβαίνειν τολμῶσιν εἰς Σικελίαν Ῥωμαῖοι θαλαττοκρατούντων Καρχηδονίων· φανερὸν γὰρ εἶναι πᾶσιν ὅτι μὴ τηροῦντες τὴν φιλίαν οὐδὲ νίψασθαι τὰς χεῖρας ἐκ τῆς θαλάσσης τολμήσουσιν. Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι συμβουλεύειν τοῖς Καρχηδονίοις ἔφασαν μὴ διδάσκειν αὐτοὺς τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν πολυπραγμονεῖν· μαθητὰς γὰρ τοὺς Ῥωμαίους ἀεὶ ὄντας γίνεσθαι κρείττους τῶν διδασκάλων. Τὸ μὲν γὰρ παλαιὸν αὐτῶν θυρεοῖς τετραγώνοις χρωμένων, Τυρρηνοὶ χαλκαῖς ἀσπίσι φαλαγγομαχοῦντες καὶ προτρεψάμενοι τὸν ὅμοιον ἀναλαβεῖν ὁπλισμὸν ἡττήθησαν. Ἔπειτα πάλιν ἄλλων ἐθνῶν θυρεοῖς χρωμένων οἷς νῦν ἔχουσι καὶ κατὰ σπείρας μαχομένων, ἀμφότερα μιμησάμενοι περιεγένοντο τῶν εἰσηγησαμένων τὰ καλὰ τῶν παραδειγμάτων. Παρὰ δὲ τῶν Ἑλλήνων μαθόντες πολιορκεῖν καὶ ταῖς μηχαναῖς καταβάλλειν τὰ τείχη, τὰς πόλεις τῶν διδαξάντων ἠνάγκασαν ποιεῖν τὸ προσταττόμενον. Καὶ νῦν ἂν Καρχηδόνιοι βιάσωνται μαθεῖν αὐτοὺς ναυμαχεῖν, ταχὺ τοὺς μαθητὰς τῶν διδασκάλων ὄψονται περιγενομένους.

 

.* Excerpt. Vatican., p. 48, 49. — Les Carthaginois, après avoir combattu les Romains sur mer, et redoutant la gravité de la guerre dont ils étaient menacés, envoyèrent une députation auprès du consul pour conclure un traité d'amitié. Après de longs débats, et après avoir échangé des paroles très-dures, les Carthaginois dirent qu'ils s'étonnaient que les Romains eussent osé passer en Sicile, tandis que Carthage tenait le sceptre de la mer; et qu'il était évident pour tous que tant que les Romains ne garderaient pas l'amitié de cette nation, ils ne devaient môme pas se laver les mains dans les eaux de la mer. Les Romains répondirent qu'ils conseillaient aux Carthaginois de ne pas leur apprendre à trop hanter la mer, et que les Romains» en fait d'écoliers, avaient toujours surpassé leurs maîtres. « Jadis, ajoutaient-ils, nous nous servions de grands boucliers carrés ; les Tyrrhéniens combattaient avec des boucliers d'airain , en phalange serrée, et nous mettaient en fuite ; mais ils furent à leur tour vaincus depuis que nous avions adopté leur armure. Plus tard, nous avons été en guerre avec d'autres nations qui faisaient usage des boucliers d'aujourd'hui et des piques; nous avons adopté l'une et l'autre arme, et l'avons emporté sur ceux qui nous avaient servi de modèles. Nous avons appris des Grecs à assiéger des villes, à battre les murs avec des machines de guerre, et nous avons réduit à l'obéissance les villes qui nous avaient fait connaître ces inventions. Que les Carthaginois nous apprennent donc aujourd'hui à combattre sur mer, et bientôt l'on trouvera les disciples supérieurs aux maîtres. »

Ὅτι Ῥωμαῖοι πρῶτον ἀσπίδας τετραγώνους εἶχον εἰς τὸν πόλεμον· ὕστερον ἰδόντες Τυρρηνοὺς χαλκᾶς ἀσπίδας ἔχοντας, ποιήσαντες οὕτως ἐνίκησαν αὐτούς.

Ὅτι διαπεράσαντος τοῦ ὑπάτου εἰς Μεσσήνην, ὁ Ἱέρων νομίζων προδοθῆναι τὴν διάβασιν ὑπὸ Καρχηδονίων ἔφυγεν εἰς Συρακόσας. Καρχηδονίων δὲ πολεμησάντων καὶ ἡττηθέντων, τὴν Ἐχέτλαν ὁ ὕπατος ἐπολιόρκησε, καὶ στρατιώτας πολλοὺς ἀποβαλὼν εἰς Μεσσήνην ἀνέζευξεν.

Ὅτι τῶν ὑπάτων ἀμφοτέρων εἰς Σικελίαν ἐλθόντων καὶ τὴν Ἁδρανιτῶν πόλιν πολιορκησάντων, εἷλον κατὰ κράτος. Εἶτα τὴν Κεντοριπίνων πολιορκούντων καὶ πρὸς ταῖς χαλκαῖς πύλαις καθημένων, ἧκον πρέσβεις πρῶτον παρ' Ἁλαισίνων· εἶτα δειλίας πεσούσης καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι, καὶ αὐτοὶ πρέσβεις ἀπέστειλαν περὶ εἰρήνης καὶ ἐπηγγείλαντο ἐπιδώσειν τὰς πόλεις Ῥωμαίοις· ἦσαν δὲ ἑξήκοντα ἑπτά. Ὧν παραλαβόντες τὰς δυνάμεις, εἰς Συράκοσαν ἦλθον πολιορκήσοντες Ἱέρωνα. Ὁρῶν δὲ τοὺς Συρακοσίους ἀγανακτοῦντας, πρέσβεις ἀπέστειλε πρὸς τοὺς ὑπάτους περὶ διαλύσεως. Οἱ δὲ σπεύδοντες πρὸς μόνους Καρχηδονίους διαπολεμεῖν ἀσμένως ὑπήκουσαν, καὶ συνέθεντο εἰρήνην ἐπ' ἔτη πεντεκαίδεκα, λαβόντες δραχμῶν ιεε μυριάδας, καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἀποδόντι κυριεύειν συνεχώρησαν Συρακοσίων καὶ τῶν ὑπ' αὐτὸν πόλεων, Ἀκρῶν, Λεοντίνων, Μεγαρέων, Αἱλώρων, Νεαιτίνων, Ταυρομενίων. Τούτων πραττομένων κατέπλευσεν Ἀννίβας μετὰ ναυτικῆς δυνάμεως εἰς τὴν Ξιφωνίαν βοηθήσων τῷ βασιλεῖ· μαθὼν δὲ τὰ πεπραγμένα ἀνεχώρησε.

Ὅτι Ἁδράνωνα κώμην καὶ Μάκελλαν πολλὰς ἡμέρας πολιορκήσαντες Ῥωμαῖοι ἀπῆλθον ἄπρακτοι.

Ὅτι Αἰγεσταῖοι πρῶτον κρατούμενοι ὑπὸ Καρχηδονίων εἰς Ῥωμαίους ἀπέκλιναν. Παραπλήσιον δὲ καὶ Ἁλικυαῖοι ἐποίησαν· Ἰλαρὸν δὲ καὶ Τυριττὸν καὶ τὴν Ἄσκελον ἐξεπολιόρκησαν. Τυνδάριοι δὲ ἰδόντες αὑτοὺς ἀπολελειμμένους φόβῳ συσχεθέντες ἠβουλήθησαν καὶ αὐτοὶ αὑτοὺς δοῦναι. Ὑποπτεύσαντες δὲ Φοίνικες τὴν προαίρεσιν αὐτῶν τοὺς ἐπιφανεστάτους ἔλαβον ὁμήρους εἰς τὸ Λιλύβαιον καὶ σῖτον, οἶνον, καὶ τὴν ἄλλην παρασκευὴν ἀπεκόμισαν.

Φιλήμων δὲ ὁ κωμικὸς ἔγραψε δράματα ἐνενήκοντα ἑπτά, βιώσας ἔτη ἐνενήκοντα ἐννέα.

Οἱ δὲ πολιορκοῦντες Ἀκράγαντα τὴν πόλιν σὺν τοῖς Ῥωμαίοις καὶ ταφροποιοῦντες καὶ χάρακας βάλλοντες δέκα μυριάδες ὑπῆρχον. Πολλὰ δὲ οἱ Φοίνικες ἀντιμαχήσαντες, τὴν πόλιν Ἀκράγαντα τοῖς Ῥωμαίοις παρέδωκαν.

Ὅτι Ἄννων ὁ πρεσβύτερος ἐκ τῆς Λιβύης κατὰ τὴν πολιορκίαν Ἀκράγαντος ἐπεραίωσε μεγάλην δύναμιν εἰς Σικελίαν, πεζῶν μυριάδας πέντε, ἱππεῖς δὲ ἑξακισχιλίους, ἐλέφαντας δὲ ἑξή κοντα. Φιλῖνος δὲ ὁ Ἀκραγαντῖνος ἱστορικὸς ἀνεγράψατο. Ὁ δὲ οὖν Ἄννων ἀναζεύξας μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως ἐκ τοῦ Λιλυβαίου παρῆλθεν εἰς τὴν Ἡράκλειαν, καθ' ὃν καιρὸν ἦλθόν τινες ἀπαγγέλλοντες τὸν Ἑρβησσὸν παραδώσειν. Ἄννων δὲ πολεμήσας ἐν δυσὶ μάχαις ἀπέβαλε στρατιώτας πεζοὺς μὲν τρισχιλίους, ἱππεῖς διακοσίους, ζωγρίας δὲ τετρακισχιλίους· ἐλέφαντας ὀκτὼ θανεῖν, τριάκοντα τρεῖς δὲ κατατραυματισθῆναι.

Ὅτι πόλις ἦν καὶ ἡ Ἔντελλα.

Ὁ δὲ Ἄννων βουλευσάμενος ἐμφρόνως ἑνὶ στρατηγήματι τοὺς ἐχθροὺς ἅμα καὶ τοὺς πολεμίους ἀνεῖλεν. Ἓξ δὲ μῆνας παρακαθίσαντες οὕτω παρέλαβον Ἀκράγαντα, δούλους ἀπάραντες ἅπαντας πλέον τῶν δισμυρίων καὶ πεντακισχιλίων. Ἀπέβαλον δὲ καὶ Ῥωμαῖοι πεζοὺς μὲν τρισμυρίους, ἱππεῖς δὲ μφφ. Ἄννωνα δὲ οἱ Καρχηδόνιοι ἐζημίωσαν χρυσοῖς ἑξακισχιλίοις ἀτιμάσαντες· ἀντὶ δὲ τούτου στρατηγὸν ἀπέστειλαν εἰς Σικελίαν Ἀμίλκαν. Μυτίστρατον δὲ πολιορκήσαντες Ῥωμαῖοι, καὶ πολλὰς μηχανὰς ποιήσαντες, μετὰ μῆνας ἑπτὰ ἀνεχώρησαν ἄπρακτοι, πολλοὺς στρατιώτας ἀποβαλόντες. Ἀμίλκας δὲ τοῖς Ῥωμαίοις συναντήσας εἰς Θέρμας καὶ πολεμήσας, ἐνίκησε καὶ ἀπέκτεινεν ἑξακισχιλίους, παρ' ὀλίγον δὲ ὅλην τὴν δύναμιν. Ἦν δὲ καὶ τὸ Μάζαριν φρούριον ὑπὸ Ῥωμαίων ἐξηνδραποδισμένον. Ἀμίλκας δὲ ὁ Καρχηδόνιος Καμάριναν ὑπὸ προδοτῶν παρέλαβε δεύτερον· μετ' ὀλίγας δὲ ἡμέρας καὶ τῆς Ἔννης ἐκυρίευσεν ὃν τρόπον καὶ Καμαρίνης. Τὸ δὲ Δρέπανον τειχίσας καὶ πόλιν καταστήσας μετῴκισε τοὺς Ἐρυκίνους, καὶ τὸν Ἔρυκα κατέσκαψε πλὴν τοῦ περὶ τὸ ἱερὸν τόπου. Τρίτον δὲ πολιορκήσαντες τὴν Μυτίστρατον Ῥωμαῖοι εἷλον καὶ κατέσκαψαν τὴν πόλιν, καὶ τὰ ὑπολειφθέντα σώματα λαφυροπωλήσαντες. Μετὰ ταῦτα δὲ εἰς Καμάριναν ἦλθον, καὶ ταύτῃ παρακαθίσας ἑλεῖν οὐκ ἐδυνήθη· ὕστερον δὲ παρ' Ἱέρωνος πολεμικὰ ὄργανα μεταστειλάμενος, τὴν πόλιν εἷλε καὶ τὰ σώματα τὰ πλείονα Καμαριναίων ἐπώλησεν. Εὐθὺς δὲ ὑπὸ προδοτῶν καὶ τὴν Ἔνναν εἷλε· καὶ τῶν φρουρῶν οἱ μὲν ἀνῃρέθησαν, οἱ δὲ ἐξέφυγον πρὸς τοὺς συμμάχους. Εἶτα ἐπὶ Σιττάναν ἐλθὼν κατὰ κράτος ταύτην εἷλε. Εἶτα ὁμοίως ταῖς ἄλλαις πόλεσι φρουρὰν καταστήσας, ἐπὶ Καμικὸν ἦλθε, φρούριον Ἀκραγαντίνων· εἷλε καὶ αὐτὸ προδοσίᾳ· τὸν δὲ τόπον ἔμφρουρον κατέστησεν. Ἐξε λείφθη δὲ κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ Ἑρβησσός. Ἔτι δὲ ποταμὸς Ἅλυκος καὶ ἄλλαις ἔσχατος.

 

Excerpt. Hœschel., p. 501 , 503. — Les Romains employèrent d'abord dans la guerre des boucliers carrés; mais plus tard, ayant vu que les Tyrrhéniens avaient des boucliers d'airain, ils en firent fabriquer de semblables et vainquirent ce peuple.

Le consul Appius ayant abordé à Messine, Hiéron crut que les Carthaginois lui avaient livré passage, et se réfugia à Syracuse. Après un combat où les Carthaginois furent vaincus par les Romains, le consul assiégea Égeste; il y perdit un grand nombre de soldats, et revint à Messine.

Les deux consuls, arrivés en Sicile, assiégèrent la ville des Adranites et la prirent d'assaut. Ensuite, ils mirent le siège devant la ville des Centoripiens, et, pendant qu'ils étaient campés près des Cours d'airain , ils reçurent une députation envoyée par les habitants d'Alaise. La frayeur s'emparant en même temps de plusieurs autres villes, elles envoyèrent également des députés pour demander la paix aux Romains et leur offrir de se rendre. Ces villes étaient au nombre de soixante-sept Les Romains reçurent les troupes de ces villes, et vinrent assiéger Hiéron dans Syracuse. Celui-ci, voyant les Syracusains mal disposés à son égard, dépêcha aux consuls des parlementaires pour conclure un accommodement. Ceux-ci, qui ne voulaient (aire la guerre qu'aux Carthaginois, accueillirent volontiers cette proposition. Ils conclurent une paix de quinze ans avec Hiéron qui leur donna cent cinquante mille drachmes (01), et leur rendit leurs prisonniers. De leur côté, ils le laissèrent maître de Syracuse et des villes soumises aux Syracusains, telles qu'Acra , Léontium, Mégare, Élorus, Nétina et Tauroniénium. Pendant que ces choses se passaient, Annibal aborda avec une flotte à Xiphonia, allant au secours d'Hiéron ; mais, ayant appris ce qui venait d'avoir lieu, il se retira.

Les Romains assiégèrent plusieurs jours les bourgs d'Adranon et de Macella, et se retirèrent sans avoir obtenu aucun résultat.

Les Égestéens, soumis d'abord aux Carthaginois, embrassèrent le parti des Romains. Les Halicyens suivirent cet exemple; mais les villes d'Ilarum, de Tyrittum et d'Ascelum furent prises d'assaut par les Romains. Les habitants de Tyndaris, saisis de frayeur dans une pareille circonstance, voulaient aussi se donner aux Romains. Mais les Carthaginois, se défiant de leur intention, prirent pour otages les principaux habitants de la ville, les emmenèrent à Lilybée et y transportèrent encore le blé, le vin et toutes les provisions.

Philémon, poète comique, auteur de quatre-vingt-dix-sept drames, vécut quatre-vingt-dix-neuf ans.

Les troupes qui, réunies aux Romains, assiégeaient Agrigente, et dont les unes étaient employées à creuser des fossés, les autres à construire des palissades, étaient au nombre de cent mille hommes. Les Phéniciens, après s'être défendus vaillamment contre les assiégeants, rendirent la ville d'Agrigente aux Romains.

Annon l'ancien fit passer de Libye en Sicile des forces considérables composées de cinquante mille fantassins, de six mille cavaliers et de soixante éléphants, au rapport de l'historien Philinus d'Agrigente. Ce même Annon, parti de Lilybée à la tête de toutes ses troupes, se rendit à Héraclée. Il reçut dans cette ville des députes qui lui offrirent Erbesus. Annon, continuant la guerre, perdit dans deux combats trois mille fantassins, deux cents chevaux et quatre mille prisonniers ; trente de ses éléphants furent tués et trois autres blessés.

Entelline était aussi une ville...

Annon, agissant avec beaucoup d'habileté, fit périr par un stratagème les troupes ennemies et ses adversaires personnels. Les Romains s'emparèrent d'Agrigente après un siège de six mois. Ils en firent sortir tous les esclaves, au nombre de plus de vingt-cinq mille. De leur côté, ils avaient perdu trois mille hommes d'infanterie et cinq cent quarante chevaux. Les Carthaginois dégradèrent Annon après l'avoir condamné à une amende de six mille pièces d'or; ils le remplacèrent dans le commandement des troupes par Amilcar qu'ils envoyèrent en Sicile. Les Romains, ayant entrepris le siège de Mystratum , construisirent beaucoup de machines de guerre; mais, au bout de sept mois, ils se retirèrent sans avoir obtenu aucun résultat et après avoir perdu beaucoup de monde. Amilcar rencontra les Romains près de Thermes, leur livra bataille, les vainquit, leur tua six mille hommes, et peu s'en fallut qu'il ne détruisît toute l'armée. Les Romains avaient réduit le fort Mazaris. Le Carthaginois Amilcar s'empara encore une fois de Camarine qui lui fut livrée par trahison, et, peu de jours après, Enna tomba en son pouvoir de la même manière. Il fortifia Drepanum, en fit une ville d'où il transporta les habitants d'Éryx ; il avait rasé cette dernière ville, à l'exception de son temple. Les Romains assiégèrent Mystratum pour la troisième fois, s'en emparèrent, la détruisirent de fond en comble, et vendirent à l'encan les habitants qui avaient survécu à celte destruction. Ensuite le consul se porta sur Camarine et l'assiégea sans pouvoir s'en emparer; mais ayant reçu de la part d'Hiéron des machines de guerre, il en vint à bout et vendit à l'enchère la plupart des Camarinéens. Presque en même temps, des traîtres lui livrèrent Enna : une partie de la garnison fut massacrée, l'autre se réfugia chez les alliés. De là il marcha sur Sittane, et emporta cette ville d'assaut. Il jeta des garnisons dans quelques autres places et marcha sur Camicum, forteresse qui appartenait aux Agrigentins. Il la prit par trahison, et y mit une forte garnison. A cette époque la ville d'Erbessus fut abandonnée par ses habitants. Le fleuve Halycus ...

Ὅτι ὁ τῶν Καρχηδονίων στρατηγὸς Ἀννίβας ἡττηθεὶς ναυμαχίᾳ καὶ φοβούμενος μὴ διὰ τὴν ἧτταν ἀπὸ τῆς γερουσίας τύχῃ τιμωρίας τεχνάζεταί τι τοιοῦτον. Ἀπέστειλέ τινα τῶν φίλων εἰς Καρχηδόνα δοὺς ἐντολὰς ἅς ποτε ἔδοξεν αὐτῷ συμφέρειν. Ὁ δὲ καταπλεύσας εἰς τὴν πόλιν καὶ πρὸς τὴν γερουσίαν εἰσαχθεὶς εἶπεν ὅτι προσέταξεν Ἀννίβας ἐρωτῆσαι τὴν βουλὴν εἰ κελεύει ναυμαχῆσαι διακοσίαις ναυσὶ πρὸς Ῥωμαίων ἑκατὸν εἴκοσι. Τῶν δὲ ἀναβοησάντων καὶ κελευσάντων, Τοιγαροῦν, ἔφη, νεναυμάχηκε καὶ ἡττήμεθα. Ἐκεῖνος δὲ ὑμῶν προσταξάντων ἀπολέλυται τῆς αἰτίας. Ὁ μὲν οὖν Ἀννίβας εἰδὼς τοὺς πολίτας ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων συκοφαντοῦντας τοὺς στρατηγούς, τοιούτῳ τρόπῳ τὰς ἐσομένας κατηγορίας ὑπεξείλατο. Διαβεβλημένοι γὰρ ἐν τοῖς πρότερον κινδύνοις ὡς ἂν τῶν ἐλαττωμάτων αἴτιοι γεγονότες ἔσπευδον διὰ ταύτης τῆς ναυμαχίας ἀνακτήσασθαι τὰς περὶ τούτων διαβολάς.

Οὐδὲν δ' οὕτω καταπλήττεται τὰς ψυχὰς τὸ ἡττηθῆναι ὡς τοῖς Καρχηδονίοις. Δυνάμενοι γὰρ ῥᾳδίως διαφθεῖραι τὴν ναυτικὴν δύναμιν τῶν πολεμίων περὶ τὸν κατάπλουν οὐδὲ ἐπεχείρησαν τούτους ἀμύνασθαι. Τριάκοντα γὰρ ναυσὶ τῶν Ῥωμαίων προσφερομένων τῇ χώρᾳ καὶ μήτε τάξεως μήτε συστήματος ἁδροῦ γενομένου τοῦ τε πνεύματος βιαιότερον ἐγκειμένου, χωρὶς κινδύνου παρῆν αἱρεῖν αὔτανδρα τὰ σκάφη. Εἰ μὲν οὖν καταβάντες εἰς τὸ πεδίον ἐξ ἴσου παρετάξαντο καὶ πᾶσι τοῖς μέρεσι τῆς δυνάμεως ἐνεργῶς ἐχρήσαντο, ῥᾳδίως ἂν περιεγένοντο τῶν πολεμίων· νῦν δὲ πρὸς αὐτὴν μόνον ἀποβλέψαντες τὴν ἐρυμνότητα τοῦ λόφου, καὶ τῶν χρησίμων τὰ μὲν διὰ τὴν εὐλάβειαν προέμενοι τὰ δὲ διὰ τὴν ἀπειρίαν διαγνοήσαντες, τοῖς ὅλοις ἔπταισαν.

Ὅτι ἐν ἀθυμίᾳ πολλῇ ὄντων τῶν Καρχηδονίων τρεῖς ἄνδρας ἡ γερουσία τῶν ἐπιφανεστάτων ἀπέστειλε πρεσβευτὰς πρὸς τὸν Ἀτίλιον περὶ εἰρήνης. Τούτων δὲ Ἄννων ὁ Ἀμίλκου πρῶτος ὢν τῇ δόξῃ, διαλεχθεὶς τοὺς ἁρμόζοντας λόγους τῷ καιρῷ, παρεκάλει τὸν ὕπατον μετρίως αὐτοῖς χρήσασθαι καὶ τῆς Ῥώμης ἀξίως. Ὁ δὲ Ἀτίλιος μεμετεωρισμένος τοῖς εὐημερήμασιν καὶ τύχης ἀνθρωπίνης οὐδεμίαν ἔννοιαν λαμβάνων τηλικαῦτα καὶ τοιαῦτα προσέταττεν ὥστε τὴν συντεθειμένην εἰρήνην ὑπ' αὐτοῦ μηδὲν διαφέρειν δουλείας. Ἐφ' οἷς ὁρῶν τοὺς πρεσβευτὰς ἀγανακτοῦντας ἔφησεν αὐτοὺς δεῖν τοὐναντίον χάριν ἔχειν ἐπὶ τούτοις· μὴ δυναμένων γὰρ αὐτῶν μήτε κατὰ γῆν μήτε κατὰ θάλατταν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἀντιτάξασθαι, πᾶν τὸ συγχωρούμενον ὑφ' ἑαυτοῦ λαμβάνειν ἐν δωρεᾷ. Τῶν δὲ περὶ τὸν Ἄννωνα παρρησιαζομένων πρὸς 'αὐτόν, ὑπερηφάνως ἀπειλήσας προσέταξεν ἀπιέναι τὴν ταχίστην, ἐπιφθεγξάμενος ὅτι δεῖ τοὺς ἀγαθοὺς ἢ νικᾶν ἢ εἴκειν τοῖς ὑπερέχουσιν. Ὁ μὲν οὖν ὕπατος οὔτε τὸ τῆς πατρίδος ἔθος ἐν τοῖς τοιούτοις μιμησάμενος οὔτε τὴν ἐκ θεοῦ νέμεσιν εὐλαβηθεὶς συντόμως τῆς ὑπερηφανίας ἀξίᾳ περιέπεσε τιμωρίᾳ.

Πάντες μὲν οὖν ἄνθρωποι κατὰ τὰς ἀτυχίας μᾶλλον εἰώθασι τοῦ δαιμονίου μνημονεύειν, καὶ πολλάκις ἐν ταῖς εὐημερίαις καὶ εὐπραξίαις ὡς μύθων πεπλασμένων τῶν θεῶν καταφρονοῦντες κατὰ τὰς ἐλαττώσεις ἀνατρέχουσιν ἐπὶ τὴν φυσικὴν εὐλάβειαν. Μάλιστα δὲ οἱ Καρχηδόνιοι διὰ τὸ μέγεθος τῶν ἐπηρτημένων φόβων ἀναζητοῦντες τὰς ἐκ τῶν πολλῶν χρόνων παραλελειμμένας θυσίας ἐπολυπλασίαζον τὰς εἰς τὸ θεῖον τιμάς.

Ὅτι ὁ Ξάνθιππος ὁ Σπαρτιάτης συνεβούλευε τοῖς στρατηγοῖς προάγειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους· καὶ ταῦτα ἔφησεν αὐτοῖς λέγειν οὐχ ἵνα ἐκείνους παροξύνας καὶ παρακαλέσας αὐτὸς ἐκτὸς ᾖ τῶν κινδύνων, ἀλλ' ὅπως εἰδῶσιν ὅτι πέπεισται ταῦτα ποιούντων αὐτῶν ῥᾳδίως προτερήσειν, αὐτός τε καθηγήσεσθαι τῆς μάχης καὶ πρῶτος ἐν τοῖς κινδύνοις ἀνδραγαθήσειν.

Ὅτι Ξανθίππου κατὰ τὸν πόλεμον τοῦ Σπαρτιάτου παριππεύοντος καὶ τοὺς πεφευγότας πεζοὺς ἀναστρέφοντος, εἰπόντος δέ τινος ὅτι ῥᾳδίως ἐφ' ἵππου καθήμενος τοὺς ἄλλους εἰς τὸν κίνδυνον παρακαλεῖ, παραχρῆμα καθαλόμενος τὸν μὲν ἵππον τῶν παίδων τινὶ παρέδωκεν, αὐτὸς δὲ πεζῇ παριὼν ἐδεῖτο μὴ γενέσθαι τῆς ἥττης καὶ τῆς ἀπωλείας αἰτίους ἅπαντος τοῦ στρατοπέδου.

Πάντα γὰρ τῇ συνέσει βάσιμα καὶ δυνατὰ γίνεται, τῆς τέχνης ἐν πᾶσι χειρουμένης τὴν βίαν. - Καὶ καθάπερ τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς ἐστι δοῦλον, οὕτως αἱ μεγάλαι δυνάμεις τῇ τῶν ἡγεμόνων ὑπείκουσι φρονήσει. - Τοῦ βουλευτηρίου πρὸς τὸ συμφέρον πάντα κατισχύοντος.

 

 * Excerpt. Vatican, p. 49, 51. — Annibal, général des Carthaginois, vaincu dans un combat naval et craignant d'être puni par le sénat, inventa le stratagème suivant : il envoya un de ses amis à Carthage, en le chargeant des instructions qu'il jugeait les plus utiles. L'envoyé arriva à Carthage, et, introduit dans le sénat, il dit qu'Annibal l'avait chargé de demander conseil pour savoir s'il fallait attaquer avec deux cents bâtiments les Romains qui n'en avaient que cent. Les sénateurs s'écrièrent que cette autorisation était accordée. « Eh bien ! reprit l'envoyé, la chose est déjà faite, et nous sommes vaincus; mais Annibal n'est pas coupable, puisqu'il a agi d'après vos ordres. » Annibal savait que ses concitoyens calomniaient d'ordinaire les généraux après l'événement, et il échappa ainsi aux accusations dont il était menacé. — Ayant été dans les guerres précédentes accusés d'avoir succombé, les chefs étaient impatients de faire évanouir «les calomnies par ce combat naval.

Rien ne pouvait inspirer plus de terreur aux Carthaginois qu'une défaite. Ils avaient été assez puissants pour détruire aisément une flotte ennemie en pleine mer, et ils n'osaient pas seulement repousser [les Romains]. Pendant que les Romains s'approchèrent de la côte sans conserver aucun ordre dans leurs rangs, il s'éleva un vent violent, et les Carthaginois auraient pu, sana courir aucun danger, prendre les bâtiments avec tout leur équipage. S'ils étaient descendus dans la plaine, ils auraient pu combattre à forces égales et déployer avec avantage toutes les divisions de leur armée, enfin ils l'auraient facilement emporté sur les ennemis. Mais n'ayant pour le moment en vue que la position forte de la hauteur qu'ils occupaient, et n'ayant pris, soit timidité, soit impéritie, aucune mesure utile, ils furent complètement battus.

Les Carthaginois étant fortement découragés, le sénat envoya trois des plus illustres citoyens auprès d'Attillus pour traiter de la paix. Annon, fils d'Amilcar, était à la tête de cette députation ; il prononça un discours approprié à la circonstance, et engagea le consul à se conduire modérément à l'égard des vaincus et d'une manière digne de Rome. Mais Attilius, enflé de ses succès et oubliant l'instabilité de la fortune, fit des propositions si dures que la paix n'aurait été qu'un joug. Voyant que les députés étaient indignés, le consul ajouta que les Carthaginois devaient, au contraire , lui savoir gré, puisque, n'étant plus à même de défendre leur liberté, ni sur terre ni sur mer, ils devaient accepter toute concession comme un don. Annon ayant répondu avec franchise, le consul prononça des menaces hautaines et ordonna aux envoyés de se retirer au plus vite, en ajoutant ces mots : « Les braves doivent ou vaincre ou céder au vainqueur. » Le consul/qui, dans cette circonstance, oublia les maximes de sa patrie, et ne respecta pas la vengeance des dieux, reçut bientôt le châtiment que méritait son insolence.

Tous les hommes se souviennent d'ordinaire de la divinité dans l'infortune; et souvent, dans le bonheur, ils méprisent les dieux comme une fiction. Mais dans l'adversité ils sont de nouveau saisis d'une crainte naturelle. C'est ce qui arriva surtout aux Carthaginois. Épouvantés des dangers suspendus sur leurs têtes, ils cherchèrent à rétablir les sacrifices depuis longtemps négligés, et agrandirent le culte des dieux.

Xanthippe le Spartiate conseillait aux généraux de marcher contre les ennemis ; il ajoutait qu'il leur donnait ce conseil, non pour les exhorter au combat, tandis qu'il se trouverait lui-même hors de danger, mais pour leur faire voir qu'il était persuadé qu'en agissant ainsi ils auraient facilement le dessus ; que d'ailleurs il commanderait lui-même dans ce combat et qu'il serait le premier à payer de sa personne.

 — Pendant le combat, Xanthippe le Spartiate parcourait à cheval tous les rangs et engageait les fantassins en fuite a revenir à la charge. Quelqu'un lui ayant dit qu'il était facile d'exhorter les autres au combat, tandis que lui-même était à cheval, Xanthippe sauta aussitôt à terre, remit son cheval à l'un de ses domestiques, parcourut à pied les rangs des soldats, et les conjura de ne pas causer la défaite et la destruction de toute l'armée.

Tout est facile et possible à la sagesse ; en toute chose le génie l'emporte sur la force. De même que le corps est l'esclave de l'âme, de même aussi les grandes armées doivent obéir à la prudence de leurs chefs. — Le sénat sanctionna tout, conformément à l'intérêt.

Ὅτι ῥᾷον ἐστί τινα ἐχθροὺς γενέσθαι, ἐὰν μόνον ἀγαθῷ συμβούλῳ χρήσοιτο πειθόμενος. - Τῇ μὲν τῶν ἡμαρτημένων κατηγορίᾳ διορθοῦσθαι συμβαίνει τοὺς ἐπὶ τῶν ἀγαθῶν ἐπιτηδευμάτων εὐφημίᾳ προτρέπεσθαι πολλῶν τὰς ψυχὰς πρὸς ἀρετήν. - Τὴν γὰρ εὐτυχίαν ὥσπερ βαρὺ φορτίον ἐνεξκεῖν ἐπιδεψίως οὐ δυνηθείς, ἑαυτὸν μὲν ἀπεστέρησε τῆς μεγίστης δόξης, τὴν δὲ πατρίδα μεγάλοις περιέβαλε συμπτώμασι.

Ἡμεῖς δὲ τῆς ἱστορίας οἰκεῖον ὑπολαμβάνομεν εἶναι τὸ μὴ παραλιπεῖν ἀνεπισημάντους τὰς τῶν ἡγεμόνων προαιρέσεις ἐπ' ἀμφότερα. Τῇ μὲν γὰρ τῶν ἡμαρτημένων κατηγορίᾳ διορθοῦσθαι συμβαίνει τοὺς ἐπὶ τὴν ὁμοίαν καταφερομένους ἄγνοιαν, τῇ δὲ ἐπὶ τῶν ἀγαθῶν ἐπιτηδευμάτων εὐφημίᾳ προτρέπεσθαι πολλῶν τὰς ψυχὰς πρὸς ἀρετήν. Τίς οὖν οὐκ ἂν δικαίως μέμψαιτο τὴν ἀφροσύνην καὶ τὴν ὑπερηφανίαν τὴν Ἀτιλίου; Τὴν γὰρ εὐτυχίαν ὥσπερ βαρὺ φορτίον ἐνεγκεῖν ἐπι δεξίως οὐ δυνηθεὶς ἑαυτὸν μὲν ἀπεστέρησε τῆς μεγίστης δόξης, τὴν δὲ πατρίδα μεγάλοις περιέβαλε συμπτώμασι. Δυνάμενος γὰρ θέσθαι τὴν εἰρήνην συμφέρουσαν μὲν τῇ Ῥώμῃ, ταπεινὴν δὲ καὶ παντελῶς αἰσχρὰν τῇ Καρχηδόνι, πρὸς δὲ τούτοις ἀπενέγκασθαι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις αἰώνιον μνήμην ἡμερότητος καὶ φιλανθρωπίας, τούτων μὲν οὐδ' ὁντινοῦν ἐποιήσατο λόγον, τοῖς δὲ τῶν ἠτυχηκότων πταίσμασιν ὑπερηφάνως προσενεχθείς, τηλικαῦτα καὶ τοιαῦτα προσέταττεν ὥστε τὸ μὲν δαιμόνιον νεμεσῆσαι, τοὺς δὲ ἡττημένους διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἐκείνου βαρύτητος ἐπαναγκάσαι τραπέσθαι πρὸς ἀλκήν. Τοιγαροῦν εὐθὺς τηλικαύτη τῶν πραγμάτων ἐγένετο παλίρροια δι' ἐκεῖνον ὥστε τοὺς μὲν Καρχηδονίους τοὺς διὰ τὴν ἧτταν καὶ τὴν κατάπληξιν ἀπεγνωκότας τὸ πρότερον τὴν σωτηρίαν, ἐκ μεταβολῆς τότε θαρσήσαντας κατακόψαι τὴν τῶν πολεμίων δύναμιν, τὸ δὲ σύνολον τηλικαύτῃ πληγῇ καὶ συμφορᾷ περιπεσεῖν τὴν Ῥώμην ὥστε τοὺς ἐν τῷ πεζομαχεῖν ἁπάντων ἀνθρώπων δοκοῦντας πρωτεύειν μηκέτι τολμᾶν ἐκ τοῦ προχείρου συγκαταβαίνειν εἰς παράταξιν. Διὸ καὶ συνέβη τὸν πόλεμον μακρότατον μὲν γενέσθαι τῶν μνημονευομένων, τοὺς δὲ ἀγῶνας μεταπεσεῖν εἰς ναυμαχίας, ἐν αἷς τῶν Ῥωμαίων καὶ τῶν συμμάχων διεφθάρησαν ναῦς παμπληθεῖς, ἄνδρες δ' οὐκ ἐλάττους τῶν δέκα μυριάδων σὺν τοῖς ἐν ταῖς ναυαγίαις ἀπολομένοις· χρημάτων δὲ ἐδαπανήθη τοσοῦτος ἀριθμὸς ὅσον εἰκός ἐστιν ἀναλῶσαι τοὺς στόλους μὲν πληροῦντας ἐκ τοσούτων νηῶν συνεστηκότας, διαπολεμήσαντας δὲ ἀπὸ τούτων τῶν χρόνων ἔτη πεντεκαίδεκα. Οὐ μὴν ὅ γε τούτων αἴτιος ἐλαχίστην μερίδα τῆς συμφορᾶς ἀπηνέγκατο. Τῆς γὰρ προυυπαρχούσης αὐτῷ δόξης πολλαπλασίαν τὴν ἀτιμίαν καὶ τὴν αἰσχύνην ἠλλάξατο, τοῖς δὲ ἰδίοις συμπτώμασι τοὺς ἄλλους ἐδίδαξε μέτρια φρονεῖν ἐν ταῖς ἐξουσίαις, τὸ δὲ μέγιστον, ὧν ὑπερηφάνησε τὴν ἀτυχίαν, τούτων ἠναγκάσθη τὴν ὕβριν καὶ τὴν ἐξουσίαν φέρειν, προαφῃρημένος ἑαυτοῦ τὴν συγγνώμην καὶ τὸν συγκεχωρημένον τοῖς ἐπταικόσιν ἔλεον.

Ξάνθιππος δὲ τῇ καθ' ἑαυτὸν ἀρετῇ τοὺς Καρχηδονίους οὐ μόνον ἐξ αὐτῶν τῶν δεινῶν ἐξήρπασεν, ἀλλὰ καὶ τὸν ἅπαντα πόλεμον εἰς τοὐναντίον περιέστησε. Τοὺς μὲν γὰρ ἅπασι κρατοῦντας τοῖς ὅλοις ἠλάττωσε, τοὺς δὲ διὰ τῆς ἥττης προσδοκῶντας τὴν ἀπώλειαν τῷ μεγέθει τοῦ προτερήματος ἐποίησε καταφρονῆσαι τῶν πολεμίων. Διὸ καὶ τῆς τῶν πραχθέντων ἐπιφανείας εἰς ἅπασαν σχεδὸν τὴν οἰκουμένην διαδοθείσης, ἕκαστος ἐθαύμαζε τὴν τἀνδρὸς ἀρετὴν εἰκότως· παράδοξον γὰρ ἐφαίνετο πᾶσιν εἰ προσγενομένου τοῖς Καρχηδονίοις ἑνὸς μόνου ἀνδρός, τηλικαύτη τῶν ὅλων ἐγένετο μεταβολὴ ὥστε τοὺς μὲν εἰς πολιορκίαν ἄρτι συγκεκλεισμένους ἐκ μεταβολῆς τοὺς ἐναντίους πολιορκεῖν, τοὺς δὲ πρότερον γῆς καὶ θαλάττης δι' ἀνδρείαν κρατοῦντας ἐν πόλει μικρᾷ συμπεφευγότας προσδέχεσθαι τὴν ἅλωσιν. Οὐδὲν δὲ θαυμαστὸν εἰ στρατηγοῦ σύνεσις καὶ πραγμάτων ἐμπειρία τῶν ἀδυνάτων δοκούντων εἶναι περιεγένετο.

 

 

Excerpt. Haischel., p. 504. — Il est facile de vaincre ses ennemis, quand on suit un avis salutaire — Le blâme qui accompagne les fautes des autres sert à corriger ceux qui suivent la même pente ; mais la louange accordée aux belles actions a entraîné beaucoup de cœurs à la pratique de la vertu. — N'ayant pu soutenir la prospérité, comme un poids trop lourd, il se priva d'une grande gloire et précipita sa patrie dans de grands malheurs.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 563. — Nous croyons que l'histoire doit faire connaître la conduite des généraux, tant dans leurs succès que dans leurs revers; car si, d'un côté, le blâme qui accompagne les fautes des autres sert à corriger ceux qui pourraient tomber dans les mêmes erreurs, d'un autre côté, la louange accordée aux belles actions conduit bien souvent les hommes à la pratique de la vertu. En conséquence, qui pourrait s'empêcher de blâmer l'imprudence et l'orgueil d'Attilius? Il ne put soutenir la prospérité, comme un poids trop lourd; il se priva d'une grande gloire, en même temps qu'il précipita sa patrie dans de grands malheurs. Pendant qu'il pouvait faire une paix aussi avantageuse pour Rome qu'elle était humiliante et honteuse pour Carthage, et s'acquérir, chez tous les peuples, une éternelle renommée de clémence et d'humanité, il fit tout le contraire : insultant au malheur des vaincus, il leur offrit de telles conditions de paix qu'elles excitèrent la colère de la divinité, et portèrent les vaincus désespérés à recourir à la force des armes. Une telle conduite changea subitement la face des affaires. D'un côté, les Carthaginois, d'abord accablés de leur défaite, se ranimèrent et taillèrent en pièces l'armée ennemie ; de l'autre côté, les Romains furent tellement consternés d'un si grand revers, que ces guerriers, jusqu'alors regardés comme invincibles dans les combats sur terre, n'osèrent plus se montrer en bataille rangée. Ainsi prit naissance la guerre la plus longue dont on ait jamais parlé. Les combats n'eurent lieu que sur les bâtiments. Les Carthaginois en détruisirent un nombre infini, tant ceux qui appartenaient aux Romains que ceux fournis par leurs alliés. Plus de cent mille hommes périrent dans ces combats. Pour se faire une idée des sommes dépensées, il suffit de considérer quelle quantité d'argent devait être employée à l'armement de tant de navires, pendant une guerre qui dura quinze ans. L'auteur de ces désastres n'eut pas le moins à souffrir. L'opprobre et l'ignominie obscurcirent la gloire qu'il s'était d'abord acquise, et son exemple apprendra à jamais aux autres à se montrer modestes au sein de la puissance. Mais ce qui devait torturer le plus ce général, c'était d'être forcé de supporter l'insolence et les outrages de ceux qu'il avait traités avec tant d'arrogance, alors qu'ils étaient malheureux, et d'avoir perdu par cette conduite le droit qu'a l'infortuné à la clémence et à la compassion.

Par son courage, Xanthippe délivra les Carthaginois des dangers qui les menaçaient, et il changea l'état des affaires. Il terrassa les Romains victorieux et releva le courage des Carthaginois abattus et s'attendant à leur entière destruction, au point de leur y faire mépriser leur ennemi naguère si redoutable. La gloire de Xanthippe se répandit sur toute la terre, et un suffrage universel accueillit le récit de ses exploits. On ne pouvait se lasser d'admirer le changement surprenant produit par un seul homme. C'était par lui que les Carthaginois, naguère bloqués étroitement par les ennemis, étaient devenus tout à coup les assiégeants de ces mêmes ennemis, tandis que les Romains, qui devaient à leur valeur l'empire de la terre et de la mer, resserrés dans une petite ville, s'attendaient de jour en jour à être réduits. Au des reste, on ne doit point s'étonner que la science de l'art militaire, réunie à une grande expérience, triomphe des difficultés regardées comme insurmontables.

Τῶν δὲ Ῥωμαίων ἐν Λιβύῃ διαβάντων μεγάλῃ δυνάμει σὺν Ἀττιλίῳ ὑπάτῳ, τὸ μὲν πρῶτον Καρχηδονίους ἐνίκησαν, καὶ πόλεις καὶ φρούρια εἷλον πολλὰ καὶ δύναμιν πολλὴν κατέκοψαν. Ὕστερον δὲ Ξανθίππου Σπαρτιάτου στρατηγοῦ μισθοφόρου ἐλθόντος ἀφ' Ἑλλάδος, ἐνίκησαν κατὰ κράτος Καρχηδόνιοι Ῥωμαίους καὶ κατέκοψαν μεγάλην δύναμιν. Ἔκτοτε ναυμαχίαι ἐγένοντο καὶ πολλῶν σκαφῶν καὶ ἀνδρῶν ἀπώλεια Ῥωμαίοις ἐγένοντο, ὡς εἶναι τὸν τῶν ἀπολωλότων ἀριθμὸν δέκα μυριάδας.

Ἀντὶ μὲν τῆς προυυπαρχούσης αὐτῷ δόξης πολλαπλασίαν τὴν ἀτιμίαν καὶ τὴν αἰσχύνην ἠλλάξατο, τοῖς δὲ ἰδίοις συμπτώμασι τοὺς ἄλλους ἐδίδαξε μέτρια φρονεῖν ἐν ταῖς ἐξουσίαις, τὸ δὲ μέγιστον, ὧν ὑπερηφάνησε τὴν ἀτυχίαν, τούτων ἠναγκάσθη τὴν ὕβριν καὶ τὴν ἐξουσίαν φέρειν, προαφῃρημένος ἑαυτοῦ τὴν συγγνώμην καὶ τὸν συγκεχωρημένον τοῖς ἐπταικόσιν ἔλεον.

Τοὺς γὰρ πᾶσι κρατοῦντας τοῖς πᾶσιν ἠλάττωσε τοὺς δὲ διὰ τῆς ἥττης προσδοκῶντας τὴν ἀπώλειαν τῷ μεγέθει τοῦ προτερήματος ἐποίησε καταφρονῆσαι τῶν πολεμίων.

Οὐδὲν γὰρ θαυμαστὸν εἰ στρατηγοῦ σύνεσις καὶ πραγμάτων ἐμπειρία τῶν ἀδυνάτων δοκούντων περιεγένοντο. Πάντα γὰρ τῇ συνέσει βάσιμα καὶ δυνατὰ γίνεται τῆς τέχνης ἐν πᾶσι χειρουμένης τὴν βίαν.

Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς ἐστι δοῦλον, οὕτως αἱ μεγάλαι δυνάμεις τῇ τῶν ἡγεμόνων ὑπείκουσι φρονήσει.

Τοῦ πρὸς τὸ συμφέρον βουλευτηρίου πάντα κατισχύοντος

Φίλιστος δὲ ἱστορικὸς ἦν.

 

 

Excerpt. Hœschel., p. 504. — Lorsque les Romains eurent abordé en Libye avec une puissante armée sous le commandement du consul Attilius, ils vainquirent d'abord les Carthaginois, prirent beaucoup de villes et de forteresses, et taillèrent en pièces une nombreuse armée. Mais le Spartiate Xanthippe, général à la solde des Carthaginois, ne fut pas plutôt arrivé, que les Carthaginois remportèrent sur les Romains de grandes victoires et détruisirent leur armée. On se battit ensuite sur mer ; et, de ce côté, les Romains perdirent beaucoup de navires et d'hommes : on évalue le nombre des morts à environ cent mille.

La honte et l'ignominie furent le partage d'Attilius, naguère couvert de gloire. Ses malheurs apprirent aux autres à se montrer modérés quand on a le pouvoir. La plus grande souffrance qu'il dut éprouver, ce fut bien de se voir obligé de supporter l'arrogance et la domination de ceux qu'il avait traités avec la dernière rigueur, alors qu'ils étaient malheureux, et de s'être ainsi privé lui-même de l'intérêt et de la compassion qui accompagnent presque toujours l'infortune (02).

Il abattit ceux qui avaient été toujours victorieux ; il releva ceux qui se croyaient près de leur ruine, et leur lit mépriser l'ennemi.

On ne doit pas s'étonner si l'habileté d'un général, réunie à l'expérience, viennent à bout des difficultés regardées comme insurmontables. Il n'y a rien d'impossible au génie, car l'art l'emporte sur la force.

— De même que le corps est l'esclave de l'âme, de même les grandes armées doivent se soumettre à l'habileté de leurs chefs.

Le sénat doit tout diriger conformément à l'intérêt public.

Philistus était un historien....

Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι εἰς τὴν Λιβύην διαπεράσαντες καὶ τὸν πόλεμον μετὰ τῶν Καρχηδονίων νεῶν ποιήσαντες, καὶ νικήσαντες καὶ ναῦς εἴκοσι τέσσαρας παραλαβόντες Καρχηδονίας, τοὺς ἀπὸ τοῦ πεζικοῦ πολέμου διασωθέντας Ῥωμαίους ἀναλαβόντες καὶ πρὸς Σικελίαν διαπερῶντες ἐγγὺς τῆς Καμαρίνας ἐκινδύνευσαν, καὶ ἀπώλεσαν μακρὰς ναῦς τριακοσίας τεσσαράκοντα, ἱππαγωγοὺς δὲ καὶ πλοῖα ἕτερα τριακόσια· ἀπὸ δὲ Καμαρίνης ἕως Παχύνου τὰ σώματα καὶ τὰ ἄλογα καὶ τὰ ναυάγια ἔκειντο. Τοὺς δὲ διασωθέντας Ἱέρων φιλανθρώπως παραλαβών, ἐσθῆτι καὶ τροφῇ καὶ τῇ λοιπῇ χρείᾳ ἀναπαύσας ἕως Μεσσήνης διέσωσε. Καρθάλων μὲν ὁ Καρχηδόνιος μετὰ τὴν ναυαγίαν τῶν Ῥωμαίων πολιορκήσας Ἀκράγαντα ταύτην εἷλε, καὶ τὴν μὲν πόλιν ἐνέπρησε, τὰ δὲ τείχη καθεῖλεν. Οἱ δὲ καταλειφθέντες ἔφυγον εἰς τὸ Ὀλύμπιον. Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι ἕτερον στόλον μετὰ τὸ ναυάγιον ναυπηγήσαντες, καὶ διακοσίαις πεντήκοντα ναυσὶν εἰς τὸ Κεφαλοίδιον ἐλθόντες, τοῦτο διὰ προδοσίαν παρέλαβον. Ἐπὶ δὲ τὰ Δρέπανα ἐλθόντες καὶ πολιορκήσαντες, τοῦ Καρθάλωνος βοηθοῦντος, ἐξέπεσον καὶ ἦλθον εἰς τὴν Πάνορμον. Καθορμισθέντες ἐν τῷ λιμένι πλησίον τῶν τειχῶν καὶ τὴν δύναμιν ἐκβιβά σαντες, ἐχαράκουν καὶ ἐτάφρευον τὴν πόλιν· καταδένδρου γὰρ τῆς χώρας μέχρι τῶν πυλῶν οὔσης, ἀπὸ θαλάσσης εἰς θάλασσαν τὰ χώματα ἐχαρακώθησαν καὶ ἐταφρεύθησαν. Εἶτα Ῥωμαῖοι συνεχεῖς προσβολὰς ποιούμενοι ταῖς μηχαναῖς κατέβαλον τὸ τεῖχος, καὶ τῆς ἐκτὸς πόλεως κυριεύσαντες πολλοὺς ἀνεῖλον· οἱ δὲ ἄλλοι ἔφυγον εἰς τὴν ἀρχαίαν πόλιν, καὶ πέμψαντες πρέσβεις πρὸς τοὺς ὑπάτους ἠξίουν τοῖς σώμασι ἀσφάλειαν. Τῶν δὲ συμφωνούντων δύο μνᾶς τῷ σώματι διδόντας ἐλευθέρους εἶναι, παρέλαβον τὴν πόλιν οἱ Ῥωμαῖοι, καὶ μύρια τετρακισχίλια σώματα τιμῆς συνεχωρήθη τῷ εὑρεθέντι ἀργυρίῳ καὶ ἀπελύθη. Τοὺς δὲ λοιπούς, μυρίους τρισχιλίους ὄντας, καὶ τὴν ἄλλην ἀποσκευὴν ἐλαφυροπώλησαν. Ἰαιτῖνοι δὲ ἐκβαλόντες τὴν τῶν Φοινίκων φρουρὰν τὴν πόλιν Ῥωμαίοις ἔδωκαν. Παραπλησίως δὲ τούτοις ἐποίησαν Σολουντῖνοι καὶ Πετρῖνοι καὶ Ἠνατταρῖνοι καὶ Τυνδαρῖται. Οἱ δὲ ὕπατοι φρουρὰν ἐν Πανόρμῳ λιπόντες ἀπῆλθον εἰς Μεσσήνην.

Τοῦ δὲ ἐπιγενομένου ἔτους πλεύσαντες οἱ Ῥωμαῖοι δεύτερον εἰς Λιβύην, καὶ τῶν Καρχηδονίων μὴ ἐασάντων αὐτοὺς ὁρμῆσαι, ὑποστρέφοντες ἦλθον εἰς Πάνορμον. Ἐκεῖθεν ἀπάραντες εἰς Ῥώμην δεύτερον ἐναυάγησαν χειμῶνος αὐτοὺς καταλαβόντος, καὶ ἀπώλεσαν ναῦς μακρὰς ἑκατὸν πεντήκοντα καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν τῶν ἱππαγωγῶν καὶ λαφύρων. ... Τοῦ δὲ Θερμῶν πυλωροῦ περὶ τὰ ἔξω γενομένου εἰς ἀναγκαίας χρείας, ὑπὸ τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ συνελήφθη· καὶ ἐπρέσβευσε πρὸς τὸν ἄρχοντα, ὅτι ἐὰν ἀπολύσῃ αὐτὸν ἀνοίξειν αὐτῷ τὴν πύλην τῆς πόλεως νυκτός. Τοῦ δὲ ἀπολύσαντος, καὶ συνθεμένου καιρόν, ἀπέστειλεν ὁ ἄρχων χιλίους νυκτός. Καὶ φθάσαντες, ὁ μὲν κατὰ τὴν ὡρισμένην ἤνοιξε πύλην· τὴν δὲ οἱ πρώτιστοι καὶ ἐπιφανεῖς εἰσῆλθον, καὶ εἶπον τῷ πυλωρῷ κλεῖσαι καὶ μηδένα ἄλλον ἐᾶσαι εἰσελθεῖν, θέλοντες μόνως τὸν πλοῦτον τῆς πόλεως ἆραι. Οὗτοι πάντες κατεκόπησαν, ἄξιον τῆς πλεονεξίας θάνατον ὑπομείναντες.

Ἐν ἄλλῳ δὲ καιρῷ τὰς Θέρμας καὶ τὴν Λιπάραν Ῥωμαῖοι παρέλαβον ἄμφω. Πολιορκήσαντες δὲ Ῥωμαῖοι καὶ Ἑρκτὴν φρούριον μυριάσι τέσσαρσι καὶ χιλίοις ἱππεῦσιν ἑλεῖν οὐκ ἴσχυσαν. Ἀσδρούβας δὲ ὁ στρατηγὸς τῶν Καρχηδονίων βλασφημούμενος ὑπὸ τῶν ἰδίων διὰ τὸ μὴ πολεμεῖν, ἀναζεύξας μετὰ πάσης δυνάμεως διὰ τῆς Σελινουντίας δυσχωρίας ἦλθεν εἰς τὸ Πάνορμον. Καὶ διαβιβάσας τὸν ποταμὸν τὸν σύνεγγυς, περὶ τὰ τείχη ἐστρατοπέδευσε, μήτε χαράκωμα μήτε τάφρον τάξας διὰ τὸ καταφρονεῖν. Πάλιν δὲ καὶ τῶν ἐμπόρων πολὺν οἶνον ἐπιφερομένων, οἱ Κέλται μεθυσθέντες καὶ κραυγῆς καὶ ἀταξίας πληρούμενοι, ἐπιπεσόντος Καικιλίου τοῦ ὑπάτου αὐτοῖς κατὰ κράτος, αὐτοὺς νικήσας καὶ τῶν ἐλεφάντων ἑξήκοντα κρατήσας, εἰς Ῥώμην ἀπέστειλε. Καὶ θαῦμα Ῥωμαῖοι ἔσχον.

 

Excerpt. Hœschel., p. 505, 506. — Les Romains, passés en Libye, firent la guerre aux Carthaginois; ils leur enlevèrent vingt-quatre navires. Les Romains échappés réunirent le reste de leurs troupes, et se dirigèrent sur la Sicile. Us éprouvèrent un grand désastre en face de Camarine : ils perdirent trois cent quarante vaisseaux longs, et trois cents bâtiments destinés tant au transport des chevaux qu'au transport des munitions. La mer, depuis Camarine jusqu'à Pachinum, était couverte de débris de navires et de cadavres. Hiéron accueillit avec beaucoup d'humanité ceux qui avaient pu se sauver, leur distribua des vêtements, des vivres, pourvut à tous leurs besoins et les fit transporter sains et saufs à Messine. Après le naufrage des Romains, le Carthaginois Carthalon assiégea Agrigente, la prit d'assaut, y mit le feu, et fit abattre les murailles. Ceux qui survécurent se réfugièrent dans l'Olympium. Malgré ces perles considérables, les Romains construisirent une nouvelle flotte, se portèrent sur Céphalidium avec deux cent cinquante bâtiments, et se rendirent maîtres de cette place par trahison. Passant de là à Drépanum, ils en firent le siège ; mais Carthalon étant venu au secours de la ville, ils furent obligés de se retirer et ils se dirigèrent sur Panorme. Ils mouillèrent dans le port tout près des murailles, débarquèrent leurs troupes, creusèrent des fossés et entourèrent la ville de palissades. Le pays étant couvert de bois jusqu'aux portes de Drépanum, ils élevèrent des retranchements garnis de fossés d'une mer à l'autre. Ensuite les Romains livrant des assauts continuels, battirent les murs en brèche , à l'aide des machines de guerre, se rendirent maîtres des faubourgs et tuèrent beaucoup de monde. Le reste des citoyens se réfugia dans l'ancienne ville. Ils envoyèrent des députés aux consuls pour leur demander seulement la vie sauve. Les Romains consentirent à laisser la liberté à tous ceux qui donneraient deux mines par tête et prirent possession de la ville. Dix mille personnes furent rendues à la liberté pour la rançon convenue; mais les autres, au nombre de treize mille, ainsi que tout le butin, furent vendus à l'enchère. Cependant les Iétiens chassèrent la garnison phénicienne et livrèrent leur ville aux Romains. Les habitants de Solonte, de Pétra, d'Enna et de Tyndaris suivirent cet exemple. Enfin les consuls, laissant une garnison à Panorme, revinrent à Messine.

L'année suivante (03), les Romains se mirent en mer pour la seconde fois, dans l'intention de pénétrer dans la Libye ; mais, repoussés par les Carthaginois, ils revinrent à Panorme. Là ils s'embarquèrent pour retourner à Rome ; mais ils éprouvèrent une nouvelle tempête, dans laquelle ils perdirent cent cinquante vaisseaux longs, ainsi qu'un grand nombre de bâtiments chargés de chevaux et de butin. Le gardien des portes de Thermes, voyageant pour ses affaires particulières, fut pris par des soldats romains. Il fit dire au consul que, dans le cas où il obtiendrait la liberté, il lui ouvrirait pendant la nuit une des portes de la ville. Il fut mis en liberté, et l'on fixa l'heure du rendez-vous. Le consul envoya pendant la nuit un détachement de mille hommes auxquels on ouvrit la porte au moment convenu. Les principaux des Romains entrèrent les premiers, firent fermer la porte et ordonnèrent de ne laisser entrer personne ; ils voulaient s'emparer seuls des richesses de la ville. Mais ils furent tous massacrés et subirent ainsi un châtiment digne de leur cupidité.

Plus tard, les Romains s'emparèrent de Thermes et de Lipare. Ils assiégèrent aussi le fort d'Ercta, mais ils ne réussirent point dans leur entreprise, quoiqu'ils eussent une armée de quarante mille fantassins et de mille cavaliers. Asdrubal, général des Carthaginois, blâmé vivement par ses concitoyens à cause de son inaction, traversa, à la tête de toute son armée, les défilés de Sélinonte pour se rendre à Panorme. Il passa le fleuve qui coule aux environs de cette ville, et vint camper près des murs ; il ne fit pas creuser de fossés ni élever de palissades, méprisant trop l'ennemi pour avoir recours à ces précautions. Des marchands apportèrent dans le camp une grande quantité de vin; les Celtes s'enivrèrent, poussèrent des clameurs et produisirent des troubles. Le consul Cécilius, tombant alors sur eux, les battit complètement, et leur prit soixante éléphants qu'il envoya à Rome où ils causèrent une grande surprise.

Ὅτι Ἀμίλκας ὁ Βάρκας καλούμενος ὁ Καρχηδόνιος καὶ Ἀννίβας ὁ υἱὸς αὐτοῦ μέγιστοι στρατηγοὶ Καρχηδονίων οὐ μόνον ὄντες τῶν προτέρων, ἀλλὰ καὶ τῶν μεταγενεστέρων ὁμολογουμένως οὗτοι διελήφθησαν, καὶ ταῖς ἰδίαις πράξεσιν ηὔξησαν μάλιστα τὴν πατρίδα.

 

Excerpt. de Virt. et Vit. , p. 565. — Amilcar de Carthage, surnommé Barcas, et Annibal, son fils, ont été les plus grands capitaines des Carthaginois. Ils portèrent, par leurs exploits, la puissance de leur patrie au plus haut degré.

NOTES

 

(01)  Environ quatorze cent mille francs.

(02) Ces répétitions sont très-fréquentes dans les fragments de Diodore, que les faiseurs d'éditions auraient dû coordonner avec un peu plus de soin.

(03) Quatrième année de la cxxxie olympiade; année 259 avant J.-C.