Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

 

 LIVRE CINQUIÈME

livre IV - livre VI

 

 

 

 

 

 

ANTIQUITÉS ROMAINES DE DENYS DHALICARNASSE

LIVRE CINQUIÈME.

 

 

 

 

ANTIQUITÉS ROMAINES DE DENYS DHALICARNASSE

LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

1. Premier consulat. II. Lεs Romains font serment de ne jamais rappeler les Tarquin, III. On crée un roi des choses sacrées. IV. Divers règlements des consuls. V. Conspiration de quelques Romains pour rétablir les tyrans. VI. Tarquin se retire à Tarquinia. VII. Les Tarquiniens envaient des ambassadeurs à Rome. VIII. Ils demandent le rétablissement des Tarquins. IX. Réponse de Brutus aux ambassadeurs.. X. Ils demandent qu'on rende au moins aux Tarquin: les biens qui leur appartiennent. XI. On ouvre différents avis là-dessus. XII. Le peuple décide à la pluralité dos voix qu'on leur rendra leurs biens,

 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΛΟΓΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ.

[5,1] I. Ἡ μὲν δὴ βασιλικὴ Ῥωμαίων πολιτεία διαμείνασα μετὰ τὸν οἰκισμὸν τῆς Ῥώμης ἐτῶν τεττάρων καὶ τετταράκοντα καὶ  διακοσίων ἀριθμόν, ἐπὶ δὲ τοῦ τελευταίου βασιλέως τυραννὶς γενομένη διὰ ταύτας τὰς προφάσεις καὶ ὑπὸ τούτων κατελύθη τῶν ἀνδρῶν, ὀλυμπιάδος μὲν ὀγδόης καὶ ἑξηκοστῆς ἐνεστώσης, ἣν ἐνίκα στάδιον Ἰσχόμαχος Κροτωνιάτης, Ἀθήνησι δὲ τὴν ἐνιαύσιον ἀρχὴν ἔχοντος Ἰσαγόρου. Ἀριστοκρατίας δὲ γενομένης οἱ πρῶτοι τὴν βασιλικὴν ἀρχὴν παραλαβόντες ὕπατοι  τεττάρων μηνῶν εἰς τὸν ἐνιαυτὸν ἐκεῖνον ἐπιλειπομένων Λεύκιος Ἰούνιος Βροῦτος καὶ Λεύκιος Ταρκύνιος Κολλατῖνος, οὓς καλοῦσι Ῥωμαῖοι κατὰ τὴν ἑαυτῶν διάλεκτον ὥσπερ ἔφην προβούλους,  ἑτέρους παραλαβόντες πολλοὺς ἐλθόντων εἰς τὴν πόλιν τῶν ἀπὸ στρατοπέδου μετὰ τὰς σπονδὰς τὰς γενομένας αὐτοῖς πρὸς Ἀρδεάτας, ὀλίγαις ὕστερον ἡμέραις τῆς ἐκβολῆς τοῦ τυράννου συγκαλέσαντες τὸν δῆμον εἰς ἐκκλησίαν καὶ πολλοὺς ὑπὲρ ὁμονοίας λόγους ποιησάμενοι ψήφισμά τε  πάλιν ἐπεκύρωσαν ἕτερον, περὶ ὧν οἱ κατὰ πόλιν ὄντες πρότερον ἐπεψηφίσαντο φυγὴν
Ταρκυνίοις ἐπιβαλόντες ἀίδιον·

II καὶ μετὰ τοῦτο καθαρμοὺς τῆς πόλεως  ποιησάμενοι καὶ ὅρκια τεμόντες αὐτοί τε πρῶτοι στάντες ἐπὶ τῶν τομίων ὤμοσαν καὶ τοὺς ἄλλους πολίτας ἔπεισαν ὀμόσαι, μὴ κατάξειν ἀπὸ τῆς φυγῆς βασιλέα Ταρκύνιον μήτε τοὺς παῖδας αὐτοῦ μήτε τοὺς ἐξ ἐκείνων γενησομένους, βασιλέα τε τῆς Ῥωμαίων πόλεως μηκέτι καταστήσειν μηθένα μηδὲ τοῖς καθιστάναι βουλομένοις ἐπιτρέψειν. Ταῦτα μὲν περὶ ἑαυτῶν τε καὶ τῶν τέκνων καὶ τοῦ μεθ´ ἑαυτοὺς γένους ὤμοσαν.

III. Ἐπειδὴ δὲ πολλῶν καὶ μεγάλων ἀγαθῶν αἴτιοι γεγονέναι τοῖς κοινοῖς πράγμασιν ἔδοξαν οἱ βασιλεῖς,  φυλάττειν τοὔνομα τῆς ἀρχῆς, ὅσον ἂν ἡ πόλις διαμένῃ χρόνον, βουλόμενοι τοὺς ἱεροφάντας τε καὶ οἰωνομάντεις ἐκέλευσαν ἀποδεῖξαι τὸν ἐπιτηδειότατον τῶν πρεσβυτέρων, ὃς οὐδενὸς ἤμελλεν ἕξειν ἑτέρου πλὴν τῶν περὶ τὰ θεῖα σεβασμῶν τὴν προστασίαν, ἁπάσης λειτουργίας πολεμικῆς καὶ πολιτικῆς ἀφειμένος,  ἱερῶν καλούμενος βασιλεύς. Καὶ καθίσταται πρῶτος ἱερῶν βασιλεὺς Μάνιος Παπίριος ἐκ τῶν πατρικίων ἀνὴρ ἡσυχίας φίλος.

[5,2] IV. Ὡς δὲ κατεστήσαντο ταῦτα, δείσαντες, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, μὴ δόξα τοῖς πολλοῖς ἐγγένηται περὶ τῆς καινῆς πολιτείας οὐκ ἀληθής, ὅτι δύο βασιλεῖς κύριοι γεγόνασι τῆς πόλεως  ἀνθ´ ἑνὸς ἑκατέρου τῶν ὑπάτων τοὺς δώδεκα πελέκεις ἔχοντος, ὥσπερ εἶχον οἱ βασιλεῖς, ἔκριναν τό τε δέος ἀφελέσθαι τῶν πολιτῶν καὶ τῆς ἐξουσίας μειῶσαι τὸν φθόνον, τοῦ μὲν ἑτέρου τῶν ὑπάτων τοὺς δώδεκα κατατάξαντες προηγεῖσθαι πελέκεις, τοῦ δ´  ἑτέρου δώδεκα ὑπηρέτας ῥάβδους ἔχοντας μόνον, ὡς δέ τινες ἱστοροῦσι, καὶ κορύνας, γίνεσθαι δὲ τῶν πελέκεων τὴν παράληψιν ἐκ περιτροπῆς ἕνα μῆνα κατέχοντος αὐτοὺς ἑκατέρου παραλλάξ. Τοῦτο δὴ τὸ πολίτευμα καταστησάμενοι καὶ ἄλλα τούτοις παραπλήσια οὐκ  ὀλίγα πρόθυμον ἐποίησαν εἰς τὴν διαμονὴν τῶν πραγμάτων τὸν δημότην  καὶ ταπεινὸν ὄχλον καὶ γὰρ τοὺς νόμους τοὺς περὶ τῶν συμβολαίων τοὺς ὑπὸ Τυλλίου γραφέντας φιλανθρώπους καὶ δημοτικοὺς εἶναι δοκοῦντας, οὓς ἅπαντας κατέλυσε Ταρκύνιος, ἀνενεώσαντο καὶ τὰς θυσίας τάς τε κατὰ πόλιν καὶ τὰς ἐπὶ τῶν ἀγρῶν, ἃς ἐποιοῦντο κοινῶς συνιόντες οἱ δημόται τε καὶ οἱ φυλέται, πάλιν προσέταξαν ἐπιτελεῖσθαι,  ὡς ἐπὶ Τυλλίου συνετελοῦντο· ἐκκλησιάζειν τ´ αὐτοῖς ἀπέδοσαν ὑπὲρ τῶν μεγίστων καὶ ψῆφον ἐπιφέρειν καὶ τἆλλα πράττειν, ὅσα κατὰ τοὺς προτέρους ἐθισμοὺς  ἔπραττον. Τοῖς μὲν οὖν πολλοῖς καθ´ ἡδονὴν τὰ γινόμενα ὑπ´ αὐτῶν ἦν ἐκ πολυχρονίου δουλείας εἰς ἀνέλπιστον ἀφιγμένοις ἐλευθερίαν,

V εὑρέθησαν δέ τινες  ἐξ αὐτῶν ὅμως, οἷς πόθος ἦν τῶν ἐν τυραννίδι κακῶν δι´ εὐήθειαν ἢ διὰ πλεονεξίαν, ἄνδρες οὐκ ἀφανεῖς,  οἳ συνώμοσαν ἐπὶ προδοσίᾳ τῆς πόλεως Ταρκύνιόν τε καταδέξασθαι συνθέμενοι καὶ τοὺς ὑπάτους ἀποκτεῖναι. Ἡγεμόνες δ´ αὐτῶν οἵτινες ἐγένοντο καὶ δι´ οἵας ἐξηλέγχθησαν ἀνελπίστου συντυχίας καίτοι  πάντας ἀνθρώπους λεληθέναι δοκοῦντες, μικρὰ τῶν ἔμπροσθεν γενομένων ἀναλαβὼν λέξω.

[5,3] VI. Ταρκύνιος ἐπειδὴ τῆς βασιλείας ἐξέπεσε, χρόνον μέν τινα οὐ πολὺν ἐν πόλει Γαβίοις διέτριβε τούς τε συνιόντας πρὸς αὐτὸν ἐκ τῆς πόλεως ὑποδεχόμενος, οἷς ἦν τυραννὶς ἀσπαστότερον χρῆμα ἐλευθερίας, καὶ ταῖς Λατίνων ἐλπίσιν ἐπέχων ὡς δι´ ἐκείνων καταχθησόμενος ἐπὶ τὴν ἀρχήν. Ὡς δ´ οὐ προσεῖχον αὐτῷ τὸν νοῦν αἱ πόλεις οὐδ´ ἐβούλοντο πόλεμον ὑπὲρ αὐτοῦ εἰς τὴν Ῥωμαίων πόλιν ἐκφέρειν, ἀπογνοὺς τὰς παρὰ τούτων ἐπικουρίας, εἰς Τυρρηνικὴν καταφεύγει πόλιν Ταρκυνίους, ἐξ ἧς τὸ πρὸς μητρὸς αὐτῷ γένος ἦν. Πείσας δὲ τὰ τέλη τῶν Ταρκυνιητῶν  δωρεαῖς καὶ δι´ ἐκείνων ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν παραχθεὶς τήν τε συγγένειαν ἀνενεώσατο τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῷ πρὸς τὴν πόλιν καὶ τὰς εὐεργεσίας διεξῆλθεν, ἃς ὁ πάππος αὐτοῦ πάσαις ἐχαρίσατο ταῖς ἐν Τυρρηνίᾳ πόλεσι, καὶ τὰς  συνθήκας ὑπεμίμνησκεν, ἃς ἦσαν πεποιημένοι πρὸς αὐτόν· ἐπὶ δὲ  τούτοις ἅπασι τῆς κατειληφυίας αὐτὸν ὠδύρετο τύχας, ὡς ἐκ μεγάλης ἐκπεσὼν εὐδαιμονίας ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ πλάνης καὶ τῶν ἀναγκαίων ἐνδεὴς σὺν υἱοῖς τρισὶν ἐπὶ τοὺς ἐφ´ ἑαυτῷ ποτε γενομένους ἠναγκάσθη καταφυγεῖν.

VII. Διεξελθὼν δ´ ὧδε ταῦτα μετὰ πολλῶν οἴκτων τε καὶ δακρύων ἔπεισε τὸν δῆμον πρέσβεις ἀποστεῖλαι πρῶτον εἰς Ῥώμην συμβατηρίους φέροντας  ὑπὲρ αὐτοῦ λόγους, ὡς δὴ συμπραττόντων αὐτῷ τῶν δυνατῶν ἐκεῖθεν  καὶ συλληψομένων τῆς καθόδου. Ἀποδειχθέντων δὲ πρεσβευτῶν, οὓς αὐτὸς προείλετο, διδάξας τοὺς ἄνδρας ἃ χρὴ λέγειν τε καὶ πράττειν, καὶ παρὰ τῶν σὺν αὐτῷ φυγάδων γράμματα δοὺς δεήσεις  ἔχοντα πρὸς τοὺς οἰκείους αὐτῶν καὶ φίλους, ἀπέστειλε φέροντάς  τι καὶ χρυσίον.

[5,4] VIII. Οὗτοι οἱ ἄνδρες εἰς Ῥώμην ἐλθόντες ἔλεγον ἐπὶ τῆς βουλῆς, Ὅτι Ταρκύνιος ἀξιοῖ λαβὼν ἄδειαν ἐλθεῖν σὺν ὀλίγοις πρῶτον μὲν ἐπὶ τὸ συνέδριον, ὥσπερ ἐστὶ δίκαιον· ἔπειτ´ ἂν λάβῃ παρὰ τῆς βουλῆς τὸ συγχώρημα τότε καὶ ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν ἐλθεῖν λόγον ὑφέξων ὑπὲρ ἁπάντων ὧν ἔπραξεν, ἀφ´ οὗ τὴν ἀρχὴν παρέλαβε, καὶ δικασταῖς χρησόμενος ἐάν τις αὐτοῦ κατηγορήσῃ πᾶσι Ῥωμαίοις. Ἀπολογηθεὶς δὲ καὶ πείσας ἅπαντας, ὡς οὐδὲν ἄξιον εἴργασται φυγῆς, ἐὰν μὲν ἀποδῶσιν αὐτῷ τὴν βασιλείαν αὖθις, ἄρξειν ἐφ´ οἷς ἂν ὁρίσωσιν οἱ πολῖται δικαίοις, ἐὰν δὲ μηκέτι βασιλεύεσθαι προαιρῶνται καθάπερ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ ἑτέραν τινὰ καταστήσασθαι πολιτείαν, μένων ἐν τῇ πόλει πατρίδι οὔσῃ καὶ τὸν ἴδιον οἶκον ἔχων πολιτεύσεσθαι μετὰ πάντων ἐξ ἴσου, φυγῆς δ´ ἀπηλλάχθαι καὶ πλάνης. Ταῦτα διεξελθόντες ἐδέοντο τῆς βουλῆς, μάλιστα μὲν διὰ τὸ δίκαιον, ὃ πᾶσιν ἀνθρώποις καθέστηκε, μηθένα λόγου καὶ κρίσεως ἀποστερεῖν, συγχωρῆσαι τῷ ἀνδρὶ τὴν ἀπολογίαν, ἧς αὐτοὶ γενήσονται δικασταί· εἰ δ´ ἐκείνῳ ταύτην οὐ βούλονται δοῦναι τὴν χάριν, τῆς δεομένης ὑπὲρ αὐτοῦ πόλεως ἕνεκα μετριάσαι, δωρεὰν αὐτῇ διδόντας, ἐξ ἧς οὐδὲν αὐτοὶ βλαπτόμενοι μεγάλην δόξουσι τιμὴν κατατίθεσθαι τῇ λαμβανούσῃ, ἀνθρώπους δ´ ὄντας μηδὲν ὑπὲρ τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην φρονεῖν  μηδ´ ἀθανάτους ἔχειν τὰς ὀργὰς ἐν θνητοῖς σώμασιν, ἀλλὰ καὶ παρὰ γνώμην τὶ πράττειν ἐπιεικὲς ὑπομεῖναι τῶν δεομένων χάριν, ἐνθυμηθέντας, ὅτι φρονίμων μὲν ἀνθρώπων ἔργον ἐστὶ ταῖς φιλίαις χαρίζεσθαι τὰς ἔχθρας, ἀνοήτων δὲ καὶ βαρβάρων τοῖς ἐχθροῖς  συναναιρεῖν τοὺς φίλους.

[5,5] IX. Τοιαῦτα λεξάντων αὐτῶν ἀναστὰς ὁ Βροῦτος ἔφη

Περὶ μὲν εἰσόδου Ταρκυνίων εἰς τήνδε πόλιν παύσασθε, ἄνδρες Τυρρηνοί, τὰ πλείω λέγοντες. Ἐπῆκται γὰρ ἤδη ψῆφος ἀίδιον κατ´ αὐτῶν ὁρίζουσα φυγήν,  καὶ θεοὺς ὀμωμόκαμεν ἅπαντες μήτ´ αὐτοὶ κατάξειν τοὺς τυράννους μηδὲ τοῖς κατάγουσιν ἐπιτρέψειν· εἰ δέ τινος ἄλλου δεῖσθε τῶν μετρίων, ἃ μὴ νόμοις μηδ´ ὅρκοις κεκωλύμεθα δρᾶν, λέγετε.

X. Μετὰ τοῦτο παρελθόντες οἱ πρέσβεις λέγουσι· Παρὰ δόξαν μὲν ἡμῖν ἀπήντηται τὰ πρῶτα· πρεσβευσάμενοι γὰρ ὑπὲρ ἀνδρὸς ἱκέτου λόγον ὑμῖν ὑποσχεῖν ἀξιοῦντος καὶ τὸ κοινὸν ἁπάντων δίκαιον εἰς ἰδίαν αἰτούμενοι χάριν οὐ δεδυνήμεθα τούτου τυχεῖν· ἐπεὶ δ´ οὕτως ὑμῖν δοκεῖ, περὶ μὲν εἰσόδου Ταρκυνίων οὐδὲν ἔτι λιπαροῦμεν, προκαλούμεθα δ´ ὑμᾶς  εἰς ἕτερόν τι δίκαιον, ὑπὲρ οὗ τὰς ἐντολὰς ἡμῖν ἔδωκεν ἡ πατρίς, καὶ οὔτε νόμος ὁ κωλύσων αὐτὸ ποιεῖν  ὑμᾶς ἐστιν οὔθ´ ὅρκος, ἀποδοῦναι τῷ βασιλεῖ τὴν οὐσίαν, ἣν ὁ πάππος αὐτοῦ πρότερον ἐκέκτητο οὐθὲν τῶν ὑμετέρων οὔτε βίᾳ κατασχὼν οὔτε λάθρα, παρὰ δὲ τοῦ πατρὸς διαδεξάμενος καὶ πρὸς ὑμᾶς μετενέγκας. Ἀπόχρη γὰρ αὐτῷ τὰ ἑαυτοῦ κομισαμένῳ ζῆν ἑτέρωθί  που μακαρίως μηθὲν ἐνοχλοῦντι ὑμῖν.

XI. Τοιαῦτα μὲν οἱ πρέσβεις διαλεχθέντες ἐξῆλθον· τῶν δ´ ὑπάτων Βροῦτος μὲν κατέχειν τὰ χρήματα συνεβούλευσε τιμωρίας τε χάριν ἀνθ´ ὧν οἱ τύραννοι τὸ κοινὸν ἠδίκησαν πολλῶν ὄντων καὶ μεγάλων, καὶ τοῦ συμφέροντος ἕνεκεν, ἵνα μὴ γένοιτ´ αὐτοῖς ἀφορμὴ πρὸς τὸν πόλεμον, διδάσκων ὡς οὐκ ἀγαπήσουσι Ταρκύνιοι τὰς οὐσίας  ἀπολαβόντες οὐδ´ ὑπομενοῦσιν ἰδιώτην βίον ζῆν, ἀλλὰ πόλεμον  ἐπάξουσι Ῥωμαίοις ἀλλοεθνῆ καὶ πειράσονται βίᾳ κατελθεῖν ἐπὶ τὴν ἀρχήν.  Κολλατῖνος δὲ τἀναντία παρῄνει λέγων, ὡς οὐδὲν τὰ  χρήματα τῶν τυράννων ἠδίκει τὴν πόλιν, ἀλλὰ τὰ σώματα, φυλάττεσθαί τ´ αὐτοὺς ἀξιῶν ἀμφότερα, μὴ δόξης τε πονηρᾶς παρὰ πάντων τύχωσιν ὡς διὰ τὸν πλοῦτον ἐξεληλακότες ἐκ τῆς ἀρχῆς Ταρκυνίους, καὶ πρόφασιν πολέμου δικαίαν παράσχωσιν αὐτοῖς ὡς ἀποστερουμένοις τῶν ἰδίων· ἄδηλον μὲν εἶναι φάσκων, εἰ κομισάμενοι τὰ χρήματα πολεμεῖν ἐπιχειρήσουσιν ἔτι πρὸς αὐτοὺς περὶ τῆς καθόδου, πρόδηλον δὲ θάτερον ὡς οὐκ ἀξιώσουσιν εἰρήνην ἄγειν τὰς οὐσίας ἀφαιρεθέντες.

[5,6] XII. Ταῦτα δὲ τῶν ὑπάτων λεγόντων καὶ πολλῶν συναγορευόντων ἀμφοτέροις ἀποροῦσα, ὅ τι χρὴ πράττειν, ἡ βουλὴ καὶ ἐφ´ ἡμέρας συχνὰς σκοποῦσα, ἐπεὶ συμφορώτερα μὲν ὁ Βροῦτος ἐδόκει λέγειν, δικαιότερα δ´ ὁ Κολλατῖνος παρῄνει, τελευτῶσα διέγνω τὸν δῆμον ποιῆσαι τοῦ τε συμφέροντος καὶ τοῦ δικαίου κριτήν. Πολλῶν δὲ λεχθέντων ὑφ´ ἑκατέρου τῶν ὑπάτων ἀναλαβοῦσαι ψῆφον αἱ φρᾶτραι τριάκοντα οὖσαι τὸν ἀριθμὸν οὕτω μικρὰν ἐποιήσαντο τὴν ἐπὶ θάτερα ῥοπήν, ὥστε μιᾷ ψήφῳ πλείους γενέσθαι τῶν κατέχειν τὰ χρήματα βουλομένων τὰς ἀποδιδόναι κελευούσας.
 

 I.  La monarchie dura chez les Romains deux cent quarante-quatre ans depuis la fondation de Rome. Elle dégénéra en tyrannie sous le dernier roi, et fut enfin abolie pour le sujet et par les personnes que nous avons dit. Ce changement arriva au commencement de la soixante-huitième olympiade, en laquelle Ischomaque de Crotone remporta le prix de la course, Isagoras étant archonte annuel à Athènes. L'Aristocratie succéda au gouvernement monarchique, et comme il s'en fallait environ quatre mois que cette année ne fût finie, on créa pour premiers magistrats Lucius Junius Brutus, et Lucius Tarquinius. Les Romains, comme j'ai déjà dit, les appelèrent consuls en leur langue, terme qui répond a notre mot grec Proboulos, qui veut dire premier conseiller. [Ces premiers consuls] revêtus de l'autorité royale, furent bientôt renforcés d'un grand nombre de citoyens qui abandonnèrent le camp et se rendirent à Rome dès qu'on eut conclu une trêve avec les Ardéates.. Soutenus par ce nouveau secours, peu de jours après qu'ils eurent chassé le tyran, ils convoquèrent une assemblée du peuple, prononcèrent un long discours sur la concorde et sur l'étroite union qui devait régner parmi les Romains, et par un second décret confirmatif de celui qui avait été fait à Rome quelques jours auparavant, tous les citoyens réunis dans un même sentiment condamnèrent les Tarquins à un bannissement perpétuel.

II. ENSUITE on fit des sacrifices pour purifier la ville,. et on immola des victimes. Les consuls s'approchèrent de l'autel ; ils jurèrent les premiers, tant pour eux que pour leurs enfant et leur postérité.[et firent jurer les autres citoyens]  de ne jamais rappeler Tarquin de son exil, ni les fils, ni leurs descendants ; de ne plus laisser gouverner la ville de Rome par des rois, et de s'opposer de toutes leurs forces aux entreprises de ceux qui voudraient prendre des mesures pour rétablir la royauté.

III. CEPENDANT, comme les rois avaient procuré de grands avantages à la république, afin de conserver le nom de la dignité royale tant que la ville subsisterait, ils ordonnèrent aux pontifes et aux augures de choisir entre les anciens celui qu'ils jugeraient le plus capable pour présider seulement aux sacrifices et au culte divin, sans être chargé d'aucune autre fonction, militaire, [ ou civile ]. On régla qu'il s'appellerait le roi des choses sacrées. Manius Papirius, personnage distingué par son mérite, de famille patricienne, homme paisible et qui aimait le repos et la tranquillité, fut le premier qu'on revêtit de cette éminente dignité.

IV. LES choses ainsi réglées, Brutus et Collatinus commencèrent à appréhender, comme je crois, que le peuple se formant une fausse idée de cette nouvelle forme de gouvernement ne s'imaginât qu'on lui avait donné deux rois au lieu d'un, parce que les consuls faisaient porter devant eux les douze faisceaux surmontés de haches, comme avaient fait les rois. Pour ôter cette crainte aux citoyens et pour rendre leur autorité moins odieuse, il réglèrent que l'un des consuls ferait marcher devant lui les douze haches, et que l'autre serait précédé de douze licteurs qui porteraient seulement les faisceaux sans haches : (d'autres y ajoutent aussi des morceaux de bois recourbés en forme de potences, et qu'ils auraient les haches tour a tour, chacun leur mois. Par ces règlements et plusieurs autres semblables, ils firent si bien goûter aux plébéiens et à la menue populace les agréments du gouvernement présent, que ceux-ci n'avaient rien plus à cœur que de le maintenir. En effet ils remirent en vigueur les lois équitables que Tullius avait établies en faveur du peuple, et que Tarquín avait entièrement abolies. Ils rétablirent l'égalité dans les contrats qui seraient passés entre les grands et les plébéiens. Ils ordonnèrent qu'on renouvellerait, comme sous le règne de Tullius, tant dans la ville qu'à la campagne, les sacrifices où les citoyens et les paysans avaient coutume de se trouver tous ensemble. Ils leur rendirent aux uns et aux autres le droit d'assister aux assemblées qui se tiendraient pour les affaires les plus importantes, d'y donner leurs suffrages, et de faire tout ce qu'ils avaient fait par le passé selon l'ancienne coutume. Tous ces règlements furent d'autant plus agréables à la plupart des Romains qu'après les rigueurs d'un long esclavage ils jouissaient des douceurs d'une liberté inespérée.

V. IL s'en trouva néanmoins quelques-uns, même de la première distinction, qui par des motifs d'avarice ou d'ambition et parce qu'ils étaient accoutumés aux maux de la tyrannie, se liguèrent pour trahir la ville, rappeler Tarquín  et mettre à mort les deux consuls. Nous allons dire quels furent les chefs de cette conjuration, et par quel bonheur inespéré on découvrit leurs mauvais desseins dans le temps qu'ils croyaient leur ligue entièrement secrète. Mais il faut reprendre l'histoire d'un peu plus haut, et raconter quelque chose de ce qui se passa auparavant.

VI. TARQUIN chassé de ses états demeura quelque temps à Gabie où il reçut plusieurs citoyens qui sortirent de Rome pour se joindre à lui, moins sensibles aux douceurs de la liberté qu'aux avantages qu'ils se promettaient de la tyrannie. D'abord il espérait de remonter sur le trône par le secours des Latins. Mais leurs villes ne se laissèrent point gagner par les vives sollicitations, elles ne purent se résoudre à entreprendre pour l'amour de ce tyran une guerre injuste contre le peuple Romain. Désespérant donc de recevoir d'elles aucun secours, il se réfugia dans une ville de Tyrrhénie dont il tirait son origine du côté de sa mère.  Là, à force de présents qu'il répandit à pleines mains, il gagna les principaux citoyens de Tarquinie, et ceux-ci le présentèrent en pleine assemblée à toute la nation. Il adressa la parole á tous les Tarquiniens et les fit souvenir des bienfaits dont son aïeul avait comblé toutes les villes de la Tyrrhénie, et de l'ancienne alliance qu'ils avaient faite avec lui ; il déplora son infortune et la dépeignant avec de vives couleurs il les conjura de n'être pas insensibles aux malheurs d'un souverain qui était tombé en un seul jour du plus haut point de la gloire, et qui se voyait errant et vagabond avec ses trois fils, manquant du nécessaire, et obligé d'avoir recours à ceux qui avaient été autrefois ses sujets.

VII. PAR ces discours accompagnés de larmes et de gémissements il persuada le peuple de Tarquinie, et l'engagea á envoyer promptement une ambassade á Rome, se flattant que les plus puissants de cette ville prendraient son parti et ménageraient son rétablissement. On élut pour députes ceux qu'il nomma lui-même. Il leur donna ses instructions sur ce qu'ils devaient dire et sur ce qu'ils avaient à faire, avec une somme d'argent et des lettres que les compagnons de son exil écrivaient à leurs parents et à leurs amis pour les prier de travailler à leur rappel.

VIII. LES ambassadeurs ne sont pas plutôt arrivés à Rome que le sénat les admet à son audience. Ils lui annoncent que Tarquin demande un sauf-conduit par lequel il lui soit permis de se présenter d'abord au sénat avec un petit nombre de ses amis, et de paraître ensuite sous son bon plaisir dans une assemblée du peuple pour rendre compte de tout ce qu'il a fait pendant son règne et subir le jugement de tous les Romains s'il le trouve quelqu'un qui puisse le convaincre de malversation, que c'est une grâce qu'on ne peut lui refuser sans injustice : qu'il promet que si on lui rend la dignité, et si on le rétablit dans ses premiers droits, après s'être pleinement justifié et avoir prouvé qu'il n'a rien fait qui mérite l'exil, il n'en usera que selon les conditions équitables qu'il plaira aux citoyens de lui prescrire. Que si les Romains ont absolument pris le parti d'abolir la royauté pour établir une autre forme de gouvernement, il vivra â Rome sa patrie dans une maison particulière, qu'il se contentera de son propre revenu, qu'il le trouvera trop heureux d'y jouir du droit de bourgeoisie comme les autres citoyens, qu'il demande pour toute grâce qu'on le rappelle de son exil et de cette vie errante et malheureuse à laquelle il se voit réduit. Après ce discours, les députés conjurent les sénateurs, particulièrement par le droit des gens, qui accorde à toute personne la permission de se défendre et de demander un jugement dans les formes. Ils les prient avec les plus vives instances de souffrir que Tarquin vienne plaider sa cause devant eux ; qu'ils ne hasardent rien en accordant cette première grâce, puisqu'ils seront eux-mêmes ses juges. Que s'ils n'ont aucun égard aux remontrances de leur roi, ils doivent au moins modérer leur colère à la considération de toute une ville qui prie pour lui ; qu'ils peuvent d'autant moins lui refuser ce qu'elle demande, qu'en faisant honneur à sa médiation ils ne courent aucun risque de se faire tort à eux-mêmes : que puisqu'ils sont hommes, ils ne doivent pas avoir des sentiments plus élevés que leur condition ne le permet, ni fomenter une haine immortelle dans un corps mortel et qu'il leur fera glorieux de  se faire à eux-mêmes quelque violence pour se rendre à la raison et a l'équité par complaisance pour ceux qui s'intéressent en faveur des exilés. Que c'est un trait de sagesse et de prudence de sacrifier les inimitiés à l'intercession de ses amis, et qu'enfin il n'y a que des insensés et des barbares qui puissent se résoudre à perdre leurs meilleurs amis plutôt que de se réconcilier pour l'amour d'eux avec leurs ennemis.

IX. QUAND les ambassadeurs de Tarquinie eurent fini leurs remontrances, Brutus se leva et leur fit cette réponse.

« Ne nous en dites pas davantage, Tyrrhéniens, sur le rappel des Tarquins en cette ville. Nous avons déjà publié un arrêt„ qui les condamne a un bannissement perpétuel. Tous les citoyens se sont engagés envers les dieux par des serments solennels. Ils ont juré qu'ils ne rappelleront jamais les tyrans et „ qu'ils ne souffriront point qu'on les rétablisse. Que si vous demandez quelque autre chose de raisonnable que nous puissions vous accorder sans violer nos lois et les engagements que nous avons pris en jurant sur les autels, c'est à vous de le dire.»

X. ALORS  les ambassadeurs s'avançant au milieu de l'assemblée : « La réponse, dirent-ils, que vous venez de faire à nos premières demandes est entièrement contraire à ce que nous attendions de vous. Quoi donc I nous venons vous demander grâce pour un suppliant tout prêt à rendre compte de sa conduite, nous vous supplions de lui accorder à notre considération ce qui est du droit des gens, et vous nous le refusez. Mais puisque vous avez pris votre parti, nous ne ferons pas de plus vives instances pour le rappel des Tarquins. Nous avons ordre de la part de notre ville de vous demander  une autre chose que ni vos lois, ni vos serments ne peuvent vous dispenser de faire. C'est de rendre à votre prince les biens que son aïeul possédait autrefois avant que de monter sur le trône. Ces biens ne vous appartiennent point. Tarquin l'Ancien ne les a pas acquis par la force ni par l'artifice en vous dépouillant de ce qui était a vous. Il les avait hérités de son père et les apporta à Rome   lorsqu'il   vint s'y établir. Rendez-les donc à votre roi puisqu'ils lui appartiennent, c'est tout ce qu'il vous demande. Content de jouir de ses propres biens, pour ne pas vous être à charge il ira s'établir dans quelque autre pays où il pourra goûter les douceurs d'une vie tranquille. x

XI. APRES ce discours, les députés des Tarquiniens  se retirèrent et on délibéra  sur leurs demandes. Brutus, un des  consuls, déclara qu'il était d'avis qu'on retint les biens des Tarquins : que ce parti lui paraissait le plus utile pour la république qui le dédommageait par ce moyen des maux infinis que ces tyrans lui avaient causés ; et que si on les leur rendait, ce ferait leur donner des armes pour déclarer la guerre. Il représenta que quand même on leur en ferait restitution, ils ne seraient pas encore contents ; que jamais ils ne pourraient  se résoudre à mener une vie privée ; qu'ils  se serviraient de l'argent qu'on leur restituerait pour faire la guerre aux Romains avec le secours de quelque nation étrangère, et qu'ils emploieraient la force des armes pour remonter  sur le trône. Mais Collatinus fut d'un avis contraire à celui de son collègue. Il dit que ce n'était pas les biens des tyrans, mais les tyrans mêmes qui avaient causé tant de maux à l'état. Que le sénat devait prendre garde à deux choses, et à ne pas s'attirer la mauvaise réputation d'avoir chassé les Tarquins pour s'emparer de leurs richesses, et à ne pas leur fournir un prétexte légitime de prendre les armes pour rentrer en possession des biens dont on les aurait dépouillés. Qu'il n'était pas  sûr qu'ils entreprirent une guerre pour rentrer dans leur première dignité après qu'on les leur aurait rendus,  mais qu'il était certain qu'ils ne le tiendraient pas en repos si on les en dépouillait.

XII LES consuls partagés en deux avis contraires, trouvèrent chacun de leur côté plusieurs personnes qui  se rangèrent de leur sentiment. Dans cet embarras, le sénat qui ne savait quel parti prendre, délibéra pendant plusieurs jours s'il devait suivre l'avis de Brutus qui paraissait  plus utile  pour le bien public, ou celui de Collatinus qui était plus conforme à la justice. On tint conseils sur cette affaire pendant plusieurs séances, et l'on résolut enfin d'en remettre la décision au jugement du peuple. On convoqua donc une assemblées, et après plusieurs discours des consuls les curies au nombre de trente donnèrent leurs suffrages. L'affaire fut longtemps balancée, et l'on trouva que les curies qui opinaient à rendre les biens des tyrans ne l'emportaient que d'une voix sur celles qui étaient d'avis qu'on les retînt..
 

 CHAPITRE II.

I. Les ambassadeurs gagnent plusieurs Romains en faveur des tyrans. II. Les fils de Brutus, les Aquilius etc. tiennent des assemblées secrètes. III.  Un de leurs esclaves découvre la conjuration. IV. Il en avertit Publ.. Valérius. Valérius se saisit des conjurés. V. Brutus condamne à mort ses deux fils. VI. Le peuple veut les absoudre. Brutus leur fait couper la tête ; il assiste lui-même à l'exécution.  VII  Il veut traiter de même les Aquilius. VIII. Collatinus demande grâce pour eux. IX. Brutus la lui refuse. X. Collatinus défend les Aquilius. XI.  Brutus assemble le peuple.  XII. Discours de Brutus; que Collatinus son collègue lui est opposé de sentiments. XII. Qu'on doit le regarder comma suspect d'intelligence avec les tyrans. XIII. Brutus veut déposer Collatinus du consulat. XIV. Le peuple s'irrite contre Collatinus. XV.  Sp. Lucrétius, beau-père de Collatinus, lui conseille de se démettre. XVVI. Collatinus se démet et se retire à Lavinion. XVI.. Publ. Valérius est élu consul à la place de Collatinus. XVIII. Les conflits font plusieurs règlements.  Ils remplissent le nombre des sénateurs jusqu'à trois cents. XIX. Ils donnent au peuple les biens des tyrans ; on jette les blés de leur champ dans le Tibre ; il s'en forme une île.. XX. Ils accordent une amnistie.

I Λαβόντες δὲ παρὰ τῶν ὑπάτων τὰς ἀποκρίσεις οἱ Τυρρηνοὶ καὶ πολλὰ τὴν πόλιν ἐπαινέσαντες, ὅτι τὰ δίκαια πρὸ τῶν συμφερόντων εἵλοντο, Ταρκυνίῳ μὲν ἐπέστειλαν τοὺς ἀποληψομένους τὰ χρήματα πέμπειν, αὐτοὶ δ´ ἐπέμειναν ἐν τῇ πόλει  συναγωγήν τε τῶν ἐπίπλων καὶ διάθεσιν τῶν μὴ δυναμένων ἄγεσθαί τε καὶ φέρεσθαι σκηπτόμενοι· ὡς δὲ τἀληθὲς εἶχε ταράττοντες καὶ σκευωρούμενοι τὰ κατὰ τὴν πόλιν, ὡς ὁ τύραννος αὐτοῖς ἐπέστειλε. Τάς τε γὰρ ἐπιστολὰς τὰς παρὰ τῶν φυγάδων τοῖς ἐπιτηδείοις αὐτῶν ἀπεδίδοσαν καὶ παρ´ ἐκείνων ἑτέρας πρὸς τοὺς φυγάδας ἐλάμβανον· συνιόντες δὲ πολλοῖς  εἰς ὁμιλίαν καὶ διάπειραν αὐτῶν τῆς προαιρέσεως λαμβάνοντες, οὓς εὑρίσκοιεν εὐαλώτους δι´ ἀσθένειαν γνώμης ἢ βίου σπάνιν ἢ πόθον τῶν ἐν τῇ τυραννίδι πλεονεξιῶν, ἐλπίδας τε χρηστὰς ὑποτείνοντες αὐτοῖς καὶ χρήματα διδόντες ἐπεχείρουν διαφθείρειν. Ἔμελλον δ´ ὥσπερ εἰκὸς ἐν πόλει μεγάλῃ καὶ πολυοχλούσῃ φανήσεσθαί τινες οἱ τὴν χείρω πολιτείαν αἱρησόμενοι  πρὸ τῆς κρείττονος οὐ τῶν ἀσήμων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιφανῶν,

II Ἐν οἷς ἦσαν Ἰούνιοί τε δύο Τίτος καὶ Τιβέριος Βρούτου παῖδες τοῦ ὑπατεύοντος ἀρτίως  ἀρχόμενοι γενειᾶν καὶ σὺν αὐτοῖς Οὐιτέλλιοί τε δύο Μάρκος καὶ Μάνιος, ἀδελφοὶ τῆς Βρούτου γυναικός, ἱκανοὶ τὰ κοινὰ πράττειν, καὶ Κολλατίνου θατέρου τῶν ὑπάτων ἀδελφῆς υἱοὶ δύο Λεύκιος καὶ Μάρκος Ἀκύλλιοι τὴν αὐτὴν  ἔχοντες τοῖς Βρούτου παισὶν ἡλικίαν, παρ´ οἷς αἱ σύνοδοι τὰ πολλὰ ἐγίνοντο πατρὸς οὐκέτι περιόντος αὐτοῖς καὶ τὰ περὶ τῆς καθόδου τῶν τυράννων βουλεύματα συνετίθετο.  [5,7] Ἐκ πολλῶν μὲν οὖν καὶ ἄλλων ἔδοξέ μοι τὰ Ῥωμαίων πράγματα προνοίᾳ θεῶν εἰς τοσαύτην προελθεῖν  εὐδαιμονίαν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ ἐκ τῶν τότε γενομένων. Τοσαύτη γὰρ ἄνοια καὶ θεοβλάβεια τοὺς δυστήνους ἐκείνους κατέσχεν, ὥσθ´ ὑπέμειναν ἐπιστολὰς γράψαι πρὸς τὸν τύραννον αὐτογράφους δηλοῦντες αὐτῷ τὸ πλῆθός τε τῶν μετεχόντων τῆς συνωμοσίας καὶ χρόνον, ἐν ᾧ τὴν κατὰ τῶν ὑπάτων ἐπίθεσιν ἔμελλον ποιήσεσθαι, πεισθέντες ὑπὸ τῶν ἀφικομένων ὡς αὐτοὺς παρὰ τοῦ τυράννου γραμμάτων, ὅτι βούλεται προειδέναι,  τίνας αὐτῷ προσήκει Ῥωμαίων εὖ ποιεῖν κατασχόντι τὴν ἀρχήν. Τούτων δ´ ἐγένοντο τῶν ἐπιστολῶν ἐγκρατεῖς οἱ ὕπατοι κατὰ τοιάνδε τινὰ συντυχίαν.

III. Παρ´  Ἀκυλλίοις τοῖς ἐκ τῆς Κολλατίνου γεγονόσιν ἀδελφῆς οἱ κορυφαιότατοι  τῶν ἐν τῇ συνωμοσίᾳ κατήγοντο παρακληθέντες ὡς ἐφ´ ἱερὰ καὶ  θυσίαν· μετὰ δὲ τὴν ἑστίασιν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ συμποσίου κελεύσαντες τοὺς  διακόνους καὶ πρὸ τῶν θυρῶν τοῦ ἀνδρῶνος ἀπελθεῖν διεφέροντό τε πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ τῆς καταγωγῆς τῶν τυράννων καὶ τὰ δόξαντα εἰς ἐπιστολὰς κατεχώριζον αὐτογράφους, ἃς ἔδει τοὺς Ἀκυλλίους λαβόντας ἀποδοῦναι τοῖς ἐκ Τυρρηνίας πρέσβεσιν, ἐκείνους δὲ Ταρκυνίῳ. Ἐν τούτῳ δὴ τῷ χρόνῳ τῶν θεραπόντων τις οἰνοχόος ἐκ πόλεως Καινίνης αἰχμάλωτος ὄνομα Οὐινδίκιος ὑποπτεύσας τοὺς ἄνδρας βουλεύειν πονηρὰ τῇ μεταστάσει  τῶν διακόνων ἔμεινε μόνος ἔξω παρὰ ταῖς θύραις καὶ τούς τε λόγους παρ´ αὐτῶν ἠκροάσατο καὶ τὰς ἐπιστολὰς εἶδεν ὑπὸ πάντων γραφομένας, ἁρμῷ τινι τῆς θύρας διαφανεῖ τὴν ὄψιν προσβαλών.

IV. Ἐξελθὼν δὲ πολλῆς ἔτι νυκτὸς οὔσης ὡς ἀπεσταλμένος ὑπὸ τῶν δεσποτῶν ἐπὶ χρείαν τινά, πρὸς μὲν τοὺς ὑπάτους ὤκνησεν ἐλθεῖν δεδιώς, μὴ συγκρύψαι τὸ πρᾶγμα  βουλόμενοι διὰ τὴν εὔνοιαν τῶν συγγενῶν τὸν μηνύσαντα τὴν  συνωμοσίαν ἀφανίσωσιν, ἀφικόμενος δ´ ὡς Πόπλιον Οὐαλέριον, ὃς ἐν τοῖς πρώτοις τέτταρσιν  ἦν τῶν τὴν τυραννίδα καταλυσάντων, δεξιώσει καὶ δι´ ὅρκων τὸ πιστὸν παρ´ αὐτοῦ λαβὼν ὑπὲρ ἀσφαλείας τῆς ἑαυτοῦ μηνυτὴς ὧν τ´ ἤκουσε καὶ ὧν εἶδε γίνεται. Ὁ δ´ ὡς ἔμαθεν οὐδεμίαν ἀναβολὴν ποιησάμενος ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῶν Ἀκυλλίων σὺν χειρὶ πολλῇ πελατῶν τε καὶ φίλων παραγίνεται περὶ τὸν ὄρθρον καὶ παρελθὼν εἴσω τῶν θυρῶν ὡς ἐπ´ ἄλλην τινὰ χρείαν παρὼν ἀκωλύτως κατ´ οἶκον ἔτι τῶν μειρακίων ὄντων  ἐγκρατὴς γίνεται τῶν ἐπιστολῶν καὶ τοὺς νεανίσκους συλλαβὼν καθίστησιν ἐπὶ τοὺς ὑπάτους.

V. [5,8] Τὰ δὲ μετὰ ταῦτα ἔργα θατέρου τῶν ὑπάτων Βρούτου μεγάλα καὶ θαυμαστὰ λέγειν ἔχων, ἐφ´ οἷς μέγιστα φρονοῦσι Ῥωμαῖοι, δέδοικα μὴ σκληρὰ καὶ ἄπιστα τοῖς Ἕλλησι δόξω λέγειν, ἐπειδὴ πεφύκασιν ἅπαντες ἀπὸ τῶν ἰδίων παθῶν τὰ περὶ τῶν ἄλλων λεγόμενα κρίνειν καὶ τὸ πιστὸν ἄπιστον ἐφ´ ἑαυτοὺς ποιεῖν· ἐρῶ δ´ οὖν ὅμως. Ἐπειδὴ γὰρ ἡμέρα τάχιστα ἐγένετο, καθίσας ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ τὰς ἐπιστολὰς τῶν ἐν τῇ συνωμοσίᾳ διασκεπτόμενος, ὡς εὗρε τὰς ὑπὸ τῶν υἱῶν γραφείσας ταῖς σφραγῖσιν ἑκατέραν γνωρίσας καὶ μετὰ τὸ λῦσαι τὰ σημεῖα τοῖς χειρογράφοις, ἀναγνωσθῆναι πρῶτον  ἐκέλευσεν ἀμφοτέρας ὑπὸ τοῦ γραμματέως εἰς τὴν ἁπάντων τῶν παρόντων ἀκοήν· ἔπειτα λέγειν ἐκέλευσε τοῖς παισίν, εἴ τι βούλονται. Ὡς δ´ οὐκ ἐτόλμησεν αὐτῶν οὐδέτερος πρὸς ἄρνησιν ἀναιδῆ τραπέσθαι, ἀλλὰ κατεψηφικότες ἑαυτῶν ἔκλαιον ἀμφότεροι, ὀλίγον δ´  ἐπισχὼν χρόνον ἀνίσταται καὶ σιωπὴν προκηρύξας ἐκδεχομένων ἁπάντων, τί τέλος ἐξοίσει, θάνατον ἔφη καταδικάζειν τῶν τέκνων·

VI. Ἐφ´ ᾧ πάντες ἀνέκραγον οὐκ ἀξιοῦντες τοιοῦτον ἄνδρα ζημιωθῆναι τέκνων θανάτῳ καὶ χαρίζεσθαι τὰς ψυχὰς τῶν μειρακίων ἐβούλοντο τῷ  πατρί. Ὁ δ´ οὔτε τὰς φωνὰς αὐτῶν οὔτε τὰς οἰμωγὰς ἀνασχόμενος ἐκέλευσε τοῖς ὑπηρέταις ἀπάγειν τοὺς νεανίσκους ὀλοφυρομένους καὶ ἀντιβολοῦντας καὶ ταῖς  φιλτάταις αὐτὸν ἀνακαλουμένους προσηγορίαις. Θαυμαστὸν μὲν καὶ τοῦτο πᾶσιν ἐφάνη τὸ μηδὲν ἐνδοῦναι τὸν ἄνδρα μήτε πρὸς τὰς δεήσεις τῶν πολιτῶν μήτε πρὸς τοὺς οἴκτους τῶν τέκτων, πολλῷ δ´ ἔτι τούτου θαυμασιώτερον τὸ περὶ τὰς τιμωρίας αὐτῶν ἀμείλικτον. Οὔτε γὰρ ἄλλοθί που συνεχώρησεν ἀπαχθέντας τοὺς υἱοὺς ἔξω τῆς ἁπάντων ὄψεως ἀποθανεῖν, οὔτ´ αὐτὸς ἐκ τῆς ἀγορᾶς ὑπανεχώρησεν, ἕως ἐκεῖνοι κολασθῶσι, τὴν δεινὴν θέαν ἐκτρεπόμενος, οὔτ´ ἄνευ προπηλακισμοῦ ἀφῆκεν αὐτοῖς τὴν ἐψηφισμένην ἐκπληρῶσαι μοῖραν· ἀλλὰ πάντα τὰ περὶ τὰς τιμωρίας ἔθη καὶ νόμιμα φυλάττων, ὅσα τοῖς κακούργοις ἀπόκειται παθεῖν, ἐν ἀγορᾷ πάντων ὁρώντων αἰκισθέντας τὰ σώματα πληγαῖς, αὐτὸς ἅπασι τοῖς γιγνομένοις παρών, τότε συνεχώρησε τοὺς αὐχένας τοῖς πελέκεσιν ἀποκοπῆναι. Ὑπὲρ ἅπαντα δὲ τὰ παράδοξα καὶ θαυμαστὰ τοῦ ἀνδρὸς τὸ ἀτενὲς τῆς ὄψεως καὶ ἄτεγκτον ἦν· ὅς γε τῶν ἄλλων ἁπάντων ὅσοι τῷ πάθει παρεγένοντο κλαιόντων μόνος οὔτ´ ἀνακλαυσάμενος ὤφθη τὸν μόρον τῶν τέκνων οὔτ´ ἀποιμώξας ἑαυτὸν τῆς καθεξούσης τὸν οἶκον ἐρημίας οὔτ´ ἄλλο μαλακὸν οὐθὲν ἐνδούς, ἀλλ´ ἄδακρύς τε καὶ ἀστένακτος καὶ ἀτενὴς διαμένων εὐκαρδίως ἤνεγκε τὴν συμφοράν. Οὕτως ἰσχυρὸς ἦν τὴν γνώμην καὶ βέβαιος τὰ κριθέντα διατηρεῖν καὶ τῶν ἐπιταραττόντων τοὺς λογισμοὺς παθῶν καρτερός.

VII. [5,9] Ἀποκτείνας δὲ τοὺς υἱοὺς εὐθὺς ἐκάλει τοὺς ἀδελφιδοῦς τοῦ συνάρχοντος Ἀκυλλίους, παρ´ οἷς αἱ σύνοδοι τῶν κατὰ τῆς πόλεως συνομοσαμένων ἐγένοντο· καὶ τὰς ἐπιστολὰς αὐτῶν ἀναγνῶναι τῷ γραμματεῖ κελεύσας, ὥστε πάντας ἀκούειν τοὺς παρόντας, ἀπολογίαν ἔφησεν αὐτοῖς διδόναι. Ὡς δὲ προήχθησαν οἱ νεανίσκοι πρὸς τὸ βῆμα, εἴθ´ ὑποθεμένου τινὸς τῶν φίλων εἴτ´ αὐτοὶ συμφρονήσαντες τοῖς γόνασι τοῦ θείου προσπίπτουσιν ὡς δι´ ἐκείνου σωθησόμενοι.

VIII. Κελεύσαντος δὲ τοῦ Βρούτου τοῖς ῥαβδούχοις ἀποσπᾶν αὐτοὺς καὶ ἀπάγειν ἐπὶ τὸν θάνατον, εἰ μὴ βούλοιντο ἀπολογήσασθαι, μικρὸν ἐπισχεῖν τοῖς ὑπηρέταις ὁ  Καλλατῖνος εἰπών, ἕως τῷ συνάρχοντι διαλεχθῇ, λαβὼν τὸν ἄνδρα καταμόνας πολλὰς ἐξέτεινεν ὑπὲρ τῶν μειρακίων δεήσεις· τὰ μὲν ἀπολογούμενος ὡς διὰ νεότητος ἄνοιαν καὶ πονηρὰς φίλων ὁμιλίας εἰς ταύτην ἐμπεσόντων τὴν φρενοβλάβειαν, τὰ δὲ παρακαλῶν ἑαυτῷ χαρίσασθαι τὰς ψυχὰς τῶν συγγενῶν μίαν αἰτουμένῳ ταύτην τὴν δωρεὰν καὶ περὶ οὐδενὸς ἔτι ἑτέρου ἐνοχλήσοντι, τὰ δὲ διδάσκων, ὅτι συνταραχθῆναι κίνδυνος ὅλην τὴν πόλιν, ἐὰν ἅπαντας ἐπιχειρῶσι θανάτῳ ζημιοῦν τοὺς δόξαντάς τι συμπράττειν τοῖς φυγάσιν ὑπὲρ τῆς καθόδου· πολλοὺς γὰρ εἶναι καὶ οὐκ ἀσήμων οἰκιῶν ἐνίους. Ὡς δ´ οὐκ ἔπειθε, τελευτῶν ἠξίου μὴ θάνατον, ἀλλὰ μετρίαν κατ´ αὐτῶν ὁρίσαι κόλασιν, ἄτοπον εἶναι λέγων τοὺς μὲν τυράννους φυγαῖς ἐζημιῶσθαι, τοὺς δὲ τῶν τυράννων φίλους θανάτῳ.

IX. Ἀντιλέγοντος δὲ καὶ πρὸς τὴν ἐπιείκειαν τῆς κολάσεως τοῦ ἀνδρὸς καὶ οὐδ´ εἰς ἑτέρους ἀναβαλέσθαι χρόνους  τὰς κρίσεις τῶν ἐν ταῖς αἰτίαις βουλομένου· τελευταία γὰρ αὕτη τοῦ συνάρχοντος δέησις ἦν· ἀλλ´ αὐθημερὸν ἀποκτενεῖν ἅπαντας ἀπειλοῦντος καὶ διομνυμένου, ἀδημονῶν ὁ Κολλατῖνος ἐπὶ τῷ μηδενὸς ὧν ἠξίου τυγχάνειν,

X. Τοιγαροῦν, ἔφησεν, ἐπεὶ σκαιὸς εἶ καὶ πικρὸς ἐγὼ τὰ μειράκια ἀφαιροῦμαι τῆς αὐτῆς ἐξουσίας ἧς σὺ κύριος ὤν. Καὶ ὁ Βροῦτος ἐκπικρανθείς, Οὐκ  ἐμοῦ γ´, ἔφη, ζῶντος, ὦ Κολλατῖνε, τοὺς προδότας τῆς πατρίδος ἰσχύσεις ἐξελέσθαι· ἀλλὰ καὶ σὺ δώσεις δίκας ἃς προσῆκεν οὐκ εἰς μακράν.

XI. [5,10] Ταῦτ´ εἰπὼν καὶ φυλακὴν τοῖς μειρακίοις ἐπιστήσας ἐκάλει τὸν  δῆμον εἰς ἐκκλησίαν. Πληρωθείσης δὲ τῆς ἀγορᾶς ὄχλου· περιβόητον γὰρ ἀνὰ τὴν πόλιν ὅλην τὸ περὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ πάθος ἐγεγόνει· προελθών τε καὶ τοὺς ἐντιμοτάτους τῶν ἐν τῷ συνεδρίῳ παραστησάμενος ἔλεξε τοιάδε· Ἐβουλόμην μὲν ἄν, ὦ {ἄνδρες} πολῖται, Κολλατῖνον τουτονὶ τὸν συνάρχοντα περὶ πάντων μοι ταὐτὰ φρονεῖν καὶ μὴ τῷ λόγῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις μισεῖν τοὺς τυράννους καὶ πολεμεῖν· ἐπεὶ δὲ τἀναντία φρονῶν γέγονέ μοι καταφανὴς καὶ ἔστιν οὐ μόνον τῇ φύσει Ταρκυνίων συγγενής, ἀλλὰ καὶ τῇ προαιρέσει, διαλλαγάς τε πράττων πρὸς αὐτοὺς καὶ ἀντὶ τῶν κοινῇ συμφερόντων τὸ ἑαυτοῦ σκοπῶν λυσιτελές, αὐτός τε κωλύειν αὐτὸν παρεσκεύασμαι πράττειν ἃ κατὰ νοῦν ἔχει πονηρὰ ὄντα, καὶ ὑμᾶς ἐπὶ τούτῳ παρεκάλεσα· φράσω δ´ ὑμῖν πρῶτον μὲν, ἐν οἷς ἐγένετο κινδύνοις τὰ πράγματα τῆς πόλεως, ἔπειτα πῶς αὐτοῖς ἑκάτερος ἡμῶν κέχρηται. Τῶν πολιτῶν τινες συνελθόντες εἰς τὴν Ἀκυλλίων οἰκίαν τῶν ἐκ τῆς Κολλατίνου γεγονότων ἀδελφῆς, ἐν οἷς ἦσαν οἵ τ´ ἐμοὶ παῖδες ἀμφότεροι καὶ οἱ τῆς γυναικὸς  ἀδελφοὶ τῆς ἐμῆς καὶ ἄλλοι τινὲς ἅμα τούτοις οὐκ ἀφανεῖς, συνθήκας ἐποιήσαντο πρὸς ἀλλήλους καὶ συνώμοσαν ἀποκτείναντες ἐμὲ καταγαγεῖν Ταρκύνιον ἐπὶ τὴν ἀρχήν· ἐπιστολάς τε περὶ τούτων γράψαντες αὐτογράφους καὶ ταῖς ἑαυτῶν σφραγῖσι κατασημηνάμενοι πέμπειν πρὸς τοὺς φυγάδας ἔμελλον. Ταῦθ´ ἡμῖν θεῶν τινος εὐνοίᾳ καταφανῆ γέγονεν ὑπὸ τοῦδε μηνυθέντα τοῦ ἀνδρός· ἔστι δ´ Ἀκυλλίων δοῦλος, παρ´ οἷς καταγόμενοι τῇ παρελθούσῃ νυκτὶ τὰς ἐπιστολὰς ἔγραψαν· καὶ τῶν γραμμάτων γεγόναμεν αὐτῶν ἐγκρατεῖς. Τῖτον μὲν οὖν ἐγὼ καὶ Τιβέριον τοὺς ἐμοὺς παῖδας τετιμώρημαι· καὶ οὐδὲν καταλέλυται διὰ τὴν ἐμὴν ἐπιείκειαν οὔτε νόμος οὔθ´ ὅρκος· Ἀκυλλίους δὲ Κολλατῖνος ἀφαιρεῖταί μου καί φησιν οὐκ ἐάσειν ὅμοια τοῖς ἐμοῖς παισὶ βουλεύσαντας τῶν ὁμοίων ἐκείνοις τυχεῖν. Εἰ δ´ οὗτοι μηδεμίαν ὑφέξουσι δίκην, οὐδὲ τοὺς ἀδελφοὺς τῆς ἐμῆς γυναικὸς οὐδὲ τοὺς ἄλλους προδότας τῆς πατρίδος ἐξέσται μοι κολάσαι. Τί γὰρ δὴ δίκαιον πρὸς αὐτοὺς ἕξω λέγειν, ἂν τούτους ἀφῶ;

XII. Τίνος οὖν ταῦτα μηνύματα τίθεσθε; πότερα τῆς πρὸς τὴν πόλιν εὐνοίας ἢ τῶν πρὸς τοὺς τυράννους διαλλαγῶν, καὶ πότερα τῆς ἐμπεδώσεως τῶν ὅρκων, οὓς ἀφ´ ἡμῶν ἀρξάμενοι πάντες ὠμόσατε, ἢ τῆς συγχύσεώς τε καὶ ἐπιορκίας; καὶ εἰ μὲν ἔλαθεν ἡμᾶς, ταῖς ἀραῖς ἔνοχος ἦν ἂν καὶ θεοῖς ὑπέσχεν, οὓς ἐπιώρκει, δίκας· ἐπειδὴ δὲ καταφανὴς γέγονεν, ὑφ´ ἡμῶν αὐτὸν προσήκει κολασθῆναι, ὅς γ´ ὀλίγαις μὲν ἡμέραις πρότερον τὰ χρήματα τοῖς τυράννοις ὑμᾶς ἔπεισεν ἀποδοῦναι, ἵνα μὴ κατὰ τῶν ἐχθρῶν ἡ πόλις αὐτοῖς ἔχῃ χρῆσθαι πρὸς τὸν πόλεμον, ἀλλὰ κατὰ τῆς πόλεως οἱ ἐχθροί· νῦν δὲ τοὺς ἐπὶ καθόδῳ τῶν τυράννων συνομοσαμένους ἀφεῖσθαι τῆς τιμωρίας οἴεται δεῖν, ἐκείνοις αὐτοὺς δηλονότι χαριζόμενος, ἵν´,  ἐὰν ἄρα κατέλθωσιν εἴτ´ ἐκ προδοσίας εἴτε πολέμῳ, ταύτας προφερόμενος τὰς χάριτας ἁπάντων ὡς φίλος  ὅσων ἂν αἱρῆται παρ´ αὐτῶν τυγχάνῃ.

XIII. Ἔπειτ´ ἐγὼ τῶν ἐμῶν οὐ φεισάμενος τέκνων σοῦ φείσομαι, Κολλατῖνε,  ὃς τὸ μὲν σῶμα παρ´ ἡμῖν ἔχεις, τὴν δὲ ψυχὴν παρὰ τοῖς πολεμίοις, καὶ τοὺς μὲν προδότας τῆς πατρίδος σώζεις, ἐμὲ δὲ τὸν ὑπὲρ αὐτῆς ἀγωνιζόμενον ἀποκτενεῖς; πόθεν; πολλοῦ γε καὶ δεῖ· ἀλλ´ ἵνα μηδὲν ἔτι τοιοῦτον ἐξεργάσῃ, τὴν μὲν ἀρχὴν ἀφαιροῦμαί σε καὶ πόλιν ἑτέραν κελεύω μεταλαβεῖν· ὑμῖν δ´, ὦ πολῖται, ψῆφον ἀναδώσω καλέσας αὐτίκα μάλα τοὺς λόχους, ἵνα διαγνῶσιν, εἰ χρὴ ταῦτ´ εἶναι κύρια· εὖ δ´ ἴστε {ὅτι} δυεῖν θάτερον ἢ Κολλατῖνον ἕξοντες ὕπατον ἢ Βροῦτον.

XIV. [5,11] Τοιαῦτα δὲ λέγοντος αὐτοῦ βοῶν καὶ δεινοπαθῶν  ὁ Κολλατῖνος ἐπίβουλόν τε καὶ προδότην τῶν φίλων αὐτὸν παρ´ ἕκαστα ἀποκαλῶν καὶ τὰ μὲν ὑπὲρ τῶν καθ´ ἑαυτοῦ διαβολῶν ἀπολογούμενος, τὰ δ´ ὑπὲρ τῶν ἀδελφιδῶν δεόμενος ψῆφόν τε καθ´ ἑαυτοῦ τοῖς πολίταις οὐκ ἐῶν ἀναδοῦναι χαλεπώτερον ἐποίει τὸν δῆμον καὶ δεινοὺς ἤγειρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς λεγομένοις θορύβους. Ἠγριωμένων δὲ τῶν πολιτῶν πρὸς αὐτὸν καὶ οὔτ´ ἀπολογίαν ὑπομενόντων οὔτε δέησιν προσιεμένων, ἀλλὰ τὰς ψήφους ἀναδοθῆναι σφίσι κελευσάντων,

XV. Δι´  εὐλαβείας τὸ πρᾶγμα ὁ κηδεστὴς αὐτοῦ λαβὼν Σπόριος Λουκρήτιος, ἀνὴρ τῷ δήμῳ τίμιος, μὴ μεθ´ ὕβρεως τῆς ἀρχῆς καὶ τῆς πατρίδος ἐκπέσῃ, λόγον αἰτησάμενος παρ´ ἀμφοτέρων τῶν ὑπάτων καὶ τυχὼν τῆς ἐξουσίας ταύτης πρῶτος, ὥς φασιν οἱ Ῥωμαίων συγγραφεῖς, οὔπω τότε Ῥωμαίοις ὄντος ἐν ἔθει δημηγορεῖν ἰδιώτην ἐν  ἐκκλησίᾳ, κοινὴν ἐποιήσατο δέησιν ἀμφοτέρων τῶν ὑπάτων, Κολλατίνῳ μὲν παραινῶν μὴ θυμομαχεῖν μηδ´ ἀκόντων κατέχειν τῶν πολιτῶν τὴν ἀρχήν, ἣν παρ´ ἑκόντων ἔλαβεν, ἀλλ´ εἰ δοκεῖ τοῖς δοῦσιν αὐτὴν ἀπολαβεῖν ἑκόντα καταθέσθαι καὶ μὴ τοῖς λόγοις ἀπολύεσθαι τὰς καθ´ ἑαυτοῦ διαβολάς, ἀλλὰ τοῖς πράγμασι, μεταθέσθαι τε τὴν οἴκησιν ἑτέρωσέ ποί ποτε πάντα τὰ ἑαυτοῦ λαβόντα, ἕως ἂν ἐν ἀσφαλεῖ γένηται τὰ κοινά, ἐπειδὴ τοῦτο δοκεῖ τῷ δήμῳ συμφέρειν, ἐνθυμούμενον, ὅτι τοῖς μὲν  ἄλλοις ἀδικήμασι γενομένοις ὀργίζεσθαι πεφύκασιν ἅπαντες, προδοσίᾳ δὲ καὶ ὑποπτευομένῃ, σωφρονέστερον ἡγούμενοι καὶ διὰ κενῆς φοβηθέντες αὐτὴν φυλάξασθαι μᾶλλον ἢ καταφρονήσει ἐπιτρέψαντες ἀνατραπῆναι· Βροῦτον δὲ πείθων μὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ προπηλακισμοῦ τὸν συνάρχοντα τῆς πατρίδος ἐκβαλεῖν, μεθ´ οὗ τὰ κράτιστα ὑπὲρ τῆς πόλεως ἐβούλευσεν· ἀλλ´ ἐὰν αὐτὸς ὑπομένῃ τὴν ἀρχὴν ἀποθέσθαι καὶ παραχωρῇ τῆς πατρίδος ἑκών, τήν τ´ οὐσίαν αὐτῷ πᾶσαν ἐπιτρέψαι κατὰ σχολὴν ἀνασκευάσασθαι, καὶ ἐκ τοῦ δημοσίου προσθεῖναί τινα δωρεάν,  ἵνα παραμύθιον ἔχῃ τῆς συμφορᾶς  τὴν παρὰ τοῦ δήμου χάριν.

XVI. [5,12] Ταῦτα τοῦ ἀνδρὸς ἀμφοτέροις παραινοῦντος καὶ τῶν πολιτῶν ἐπαινεσάντων τὸν λόγον, ὁ μὲν Κολλατῖνος πολλὰ κατολοφυρόμενος ἑαυτόν, εἰ διὰ συγγενῶν ἔλεον ἐκλιπεῖν ἀναγκασθήσεται τὴν πατρίδα μηδὲν ἀδικῶν, ἀποτίθεται τὴν ἀρχήν. Ὁ δὲ Βροῦτος ἐπαινέσας αὐτὸν ὡς τὰ κράτιστα καὶ συμφορώτατα ἑαυτῷ τε καὶ τῇ πόλει βεβουλευμένον παρεκάλει μήτ´ αὐτῷ μήτε τῇ πατρίδι μνησικακεῖν· ἑτέραν δὲ μεταλαβόντα οἴκησιν τὴν καταλειπομένην πατρίδα ἡγεῖσθαι, μηδενὸς μήτ´ ἔργου μήτε λόγου κοινωνοῦντα τοῖς ἐχθροῖς κατ´ αὐτῆς· τὸ δ´ ὅλον ἀποδημίαν ὑπολαβόντα τὴν μετανάστασιν, οὐκ ἐξορισμὸν οὐδὲ φυγήν, τὸ μὲν σῶμα παρὰ τοῖς ὑποδεξαμένοις ἔχειν, τὴν δὲ ψυχὴν παρὰ τοῖς προπέμπουσι. Ταῦτα δ´ ὑποθέμενος τῷ ἀνδρὶ πείθει τὸν δῆμον εἴκοσι ταλάντων δοῦναι αὐτῷ δωρεὰν καὶ αὐτὸς πέντε τάλαντα προστίθησιν ἐκ τῶν ἰδίων. Ταρκύνιος μὲν δὴ Κολλατῖνος τοιαύτῃ τύχῃ περιπεσὼν εἰς Λαουίνιον ᾤχετο τὴν μητρόπολιν τοῦ Λατίνων γένους, ἐν ᾗ γηραιὸς ἐτελεύτα·

XVII. Ὁ δὲ Βροῦτος οὐκ ἀξιῶν μόνος ἄρχειν οὐδ´ εἰς ὑπόνοιαν ἐλθεῖν τοῖς πολίταις, ὅτι μοναρχίας ὑπαχθεὶς πόθῳ τὸν συνύπατον ἐξήλασεν ἐκ τῆς πατρίδος, καλέσας τὸν δῆμον εἰς τὸ πεδίον, ἔνθα σύνηθες αὐτοῖς ἦν τούς τε βασιλεῖς καὶ τὰς ἄλλας ἀρχὰς καθιστάναι, συνάρχοντα αἱρεῖται Πόπλιον  Οὐαλέριον, ἀπόγονον, ὡς καὶ πρότερον εἶπον, τοῦ Σαβίνου Οὐαλερίου, ἄνδρα πολλῶν μὲν καὶ ἄλλων ἐπιτηδευμάτων χάριν ἐπαινεῖσθαί τε καὶ θαυμάζεσθαι ἄξιον, μάλιστα δὲ τῆς αὐταρκείας τοῦ βίου. Φιλοσοφία γάρ τις αὐτοδίδακτος ἐγένετο περὶ αὐτόν, ἣν ἐν πολλοῖς ἀπεδείξατο  πράγμασιν, ὑπὲρ ὧν ὀλίγον ὕστερον ἐρῶ.

XVIII. [5,13] Μετὰ τοῦτ´ ἤδη μιᾷ γνώμῃ περὶ πάντων χρώμενοι τοὺς μὲν ἐπὶ τῇ καθόδῳ τῶν φυγάδων συνομοσαμένους ἅπαντας ἀπέκτειναν παραχρῆμα, καὶ τὸν μηνύσαντα τὴν συνωμοσίαν δοῦλον ἐλευθερίᾳ τε καὶ πολιτείας μεταδόσει καὶ χρήμασι πολλοῖς ἐτίμησαν. Ἔπειτα τρία πολιτεύματα κάλλιστα καὶ συμφορώτατα τῷ κοινῷ καταστησάμενοι τούς τ´ ἐν τῇ πόλει πάντας ὁμονοεῖν παρεσκεύασαν καὶ τὰς τῶν ἐχθρῶν ἑταιρίας ἐμείωσαν. Ἦν δὲ τὰ πολιτεύματα τῶν ἀνδρῶν τοιάδε· πρῶτον μὲν ἐκ τῶν δημοτικῶν τοὺς κρατίστους ἐπιλέξαντες  πατρικίους ἐποίησαν καὶ συνεπλήρωσαν ἐξ αὐτῶν τὴν βουλὴν τοὺς τριακοσίους·

XIX. Ἔπειτα τὰς οὐσίας τῶν τυράννων  εἰς τὸ κοινὸν ἅπασι τοῖς πολίταις φέροντες ἔθεσαν, συγχωρήσαντες ὅσον λάβοι τις ἐξ αὐτῶν ἔχειν· καὶ τὴν αὐτῶν γῆν ὅσην ἐκέκτηντο τοῖς μηδένα κλῆρον ἔχουσι διένειμαν, ἓν μόνον ἐξελόμενοι πεδίον, ὃ κεῖται μεταξὺ τῆς τε πόλεως καὶ τοῦ ποταμοῦ. Τοῦτο δ´  Ἄρεος ὑπάρχειν ἱερὸν οἱ πρότερον ἐψηφίσαντο ἵπποις τε λειμῶνα καὶ νέοις ἀσκοῦσι τὰς ἐνοπλίους μελέτας γυμνάσιον ἐπιτηδειότατον· ὅτι δὲ καὶ πρότερον ἱερὸν ἦν τοῦδε τοῦ θεοῦ, Ταρκύνιος δὲ σφετερισάμενος ἔσπειρεν αὐτὸ μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τὸ πραχθὲν ὑπὸ τῶν ὑπάτων τότε περὶ τοὺς ἐν αὐτῷ καρπούς. Ἅπαντα γὰρ ἐπιτρέψαντες τῷ δήμῳ τὰ τῶν τυράννων ἄγειν τε καὶ φέρειν, τὸν ἐν τούτῳ γενόμενον τῷ πεδίῳ σῖτον τὸν μὲν ἐπὶ ταῖς καλάμαις, τὸν δ´ ἐπὶ ταῖς ἔτι ἅλωσιν κείμενον καὶ τὸν ἤδη κατειργασμένον οὐκ  ἐπέτρεψαν οὐδενὶ φέρειν, ἀλλ´ ὡς ἐξάγιστόν τε καὶ οὐχ ὡς ἐπιτήδειον εἰς οἰκίας εἰσενεχθῆναι, εἰς τὸν ποταμὸν καταβαλεῖν ἐψηφίσαντο. Καὶ ἔστι νῦν μνημεῖον ἐμφανὲς τοῦ ποτε ἔργου νῆσος εὐμεγέθης Ἀσκληπιοῦ ἱερά, περίκλυστος ἐκ τοῦ ποταμοῦ,  ἥν φασιν ἐκ τοῦ σωροῦ τῆς καλάμης σαπείσης καὶ ἔτι καὶ τοῦ ποταμοῦ προσλιπαίνοντος αὐτῇ ἰλὺν γενέσθαι.

XX. Καὶ τοῖς μετὰ τοῦ τυράννου πεφευγόσι Ῥωμαίων κάθοδον εἰς τὴν πόλιν ἐπ´ ἀδείᾳ τε καὶ ἀμνηστίᾳ παντὸς ἁμαρτήματος ἔδωκαν χρόνον ὁρίσαντες ἡμερῶν εἴκοσιν· εἰ δὲ μὴ κατέλθοιεν ἐν ταύτῃ τῇ προθεσμίᾳ, τιμωρίας αὐτοῖς ὥρισαν ἀιδίους φυγὰς καὶ κτημάτων ὧν ἐκέκτηντο δημεύσεις. Ταῦτα τῶν ἀνδρῶν τὰ πολιτεύματα τοὺς μὲν ἀπολαύσαντας ἐκ τῆς οὐσίας τῶν τυράννων ὅτου δή τινος ὑπὲρ τοῦ μὴ ἀφαιρεθῆναι πάλιν ἃς ἔσχον ὠφελείας ἅπαντα κίνδυνον ἐποίησεν ὑπομένειν· τοὺς δὲ κατὰ δέος ὧν παρηνόμησαν ἐπὶ τῆς τυραννίδος μὴ δίκην ἀναγκασθεῖεν ὑπέχειν φυγῆς ἑαυτοῖς τιμησαμένους, ἀπαλλαγέντας τοῦ φόβου μηκέτι τὰ τῶν τυράννων, ἀλλὰ τὰ τῆς πόλεως φρονεῖν.

 

I.  Les consuls portèrent cette réponse aux députés des Tyrrhéniens.  Ceux-ci donnèrent de grandes louanges à la ville de Rome sur ce qu'elle avait eu plus d'égard à la justice qu'à ses propres intérêts, et dans le moment ils dépêchèrent un exprès [avec ordre de dire à Tarquin [qu'il envoyât quelques personnes qui eussent procuration de lui] pour reprendre possession de ses biens. Pour eux ils restèrent à Rome sous prétexte qu'ils étaient occupés à plier leur bagage ; à régler leurs affaires et à disposer d'une partie de leurs meubles à qui ne se pouvaient pas transporter facilement ; mais dans le fond c'était pour examiner ce qui se passait à Rome et pour ménager des intrigues en faveur du tyran, suivant les ordres qu'il leur avait donnés. Ils distribuèrent les lettres des exilés à leurs amis et en attendirent la réponse pour la leur faire tenir. Ils eurent des entretient avec plusieurs citoyens. Ils sondèrent artificieusement les esprits et tous ceux qui leur parurent faciles à gagner, soit par leur pauvreté, soit par leur inconstance naturelle, ou par le désir de s'enrichir et de vivre à leur volonté sous le gouvernement des tyrans, ils n'oublièrent rien pour les mettre dans leurs intérêts, ceux-ci par des sommes considérables d'argent comptant qu'ils répandaient fort à propos, ceux-là par de belles espérances dont ils les amusaient. Ils ne pouvaient manquer en effet de trouver dans une ville aussi grande et aussi peuplée que Rome, un grand nombre de sujets, non-seulement parmi le petit peuple, mais encore parmi les personnes de la noblesse la plus distinguée, qui préféraient à un gouvernement bien réglé les avantages qu'un citoyen mal intentionné peut se promettre dans un état où règne le désordre.

II. DE ce nombre furent les deux Junius, je veux dire Titus et Tibérius fils de ce Brutus qu'on avait depuis peu créé consul ; ils ne faisaient que d'entrer dans l'âge de puberté. Les deux Gellius, savoir Marcus et Manius, tous deux frères de la femme du consul Brutus et déjà en état d'entrer dans le maniement des affaires, voulurent être de cette ligue avec Lucius et Marcus Aquilius fils de la sœur de Collatinus l'autre consul, qui étaient dé même âge que  les fils de Brutus. Le père de ces deux derniers était mort. C'était chez eux que se tenaient ordinairement les assemblées où l'on prenait des mesures pour le rétablissement des tyrans. Ce qui arriva en cette occasion est une preuve manifeste que les Romains n'ont été redevables de leur grande prospérité qu'à la providence des dieux qui les a élevés au plus haut degré de la gloire par de prodigieux accroissements. Les malheureux traîtres furent alors si dépourvus de sens, que de leur propre main ils écrivirent des lettres au tyran pour lui donner avis du grand nombre de citoyens qui étaient entrés dans la conjuration et du temps dont ils étaient convenus pour faire main basse sur l'un et l'autre consul, parce qu'ils avaient sans doute compris par celles que Tarquin leur avait envoyées qu'il voulait connaitre d'avance ceux des Romains qui s'emploieraient pour lui, afin de les récompenser quand ils l'auraient rétabli sur le trône. Ces lettres tombèrent entre les mains des consuls par l'aventure que je vais dire.

III. LES chefs des conjurés s'assemblèrent cher les Aquilius fils de la sœur de Collatinus, sous prétexte qu'ils y étaient invités à un sacrifice. Après le repas ils firent retirer leurs domestiques de la salle où ils avaient fait le festin, et leur défendirent sous de rigoureuses peines d'en approcher. Là ils conférèrent ensemble sur les moyens de rappeler les tyrans, et ils écrivirent de leur propre main des lettres qui contenaient le résultat de leurs délibérations, et que les Aquilius devaient remettre aux députés des Tyrrhéniens, pour les faire tenir à Tarquin. Pendant ce temps là un de leurs gens, nommé Vindicius, qui avait été fait esclave à la prise de Caenine, et qui leur servait d'échanson, se douta que c'était pour quelque mauvais dessein qu'ils avaient fait retirer tous leurs domestiques. Dans cette pensée il resta seul à la porte de la salle, d'où il aperçut par une fente les lettres qu'ils écrivaient tous ensemble, et fut témoin de leurs entretiens secrets.

 IV. VINDICIUS ne perd point de temps. Il sort de la maison vers le milieu de la nuit comme si ses maîtres lui eussent donné quelque commission. Il n'ose cependant s'adresser aux consuls, de peur que l'amour qu'ils doivent avoir pour leur propre sang, ne les porte à écouter secrètement la conjuration et de faire mourir celui qui l'aurait découverte. Il va donc trouver Publius Valérius l'un des quatre principaux qui avaient délivré Rome de la tyrannie des Tarquins. Il lui demande des sûretés comme il ne lui sera fait aucun mal; Valérius le lui promet. L'esclave fait de nouvelles instances et l'oblige à confirmer sa parole par serment, ensuite il lui déclare tout ce qu'il a vu et entendu. Aussitôt Valérius prend avec lui quelques-uns de les clients et de ses amis, et sans différer un instant il court en diligence à la maison des Aquilîus. Il y arrive sur le point du jour. Il entre sans peine, feignant d'avoir quelque chose à leur dire. Il les trouve encore dans la salle, il se saisît des lettres et des conjurés, et les mène devant les consuls.

V. JE crains que ce que je vais dire maintenant de l'action généreuse du consul Brutus si vantée chez les Romains, ne paraisse trop dur aux autres [ nations et surtout à nos ] Grecs pour mériter quelque créance. En effet tous les hommes font ainsi faits, ce qui se passe chez eux devient la règle du jugement qu'ils portent sur ce qu'on leur raconte des autres peuples, et quelque créance que mérite un fait avéré, ils ne peuvent y ajouter foi dès qu'il n'est pas conforme à leurs mœurs ou aux principes qu'ils ont reçus dans leur éducation. Quoique en soit, je ne laisserai pas de rapporter ce que fit le consul en cette occasion. Aussitôt qu'il rut jour „ Brutus s'assit sur son tribunal.  Il jeta les yeux sur les lettres des conjurés, et reconnaissant d'abord au cachet et à l'écriture celles de ses fils, il les fit lire toutes les deux par un secrétaire qui prit un ton de voix assez haut pour le faire entendre de toute l'assemblée. La lecture achevée, le consul commanda à.ses enfants de répondre, s'ils avaient quelque chose à dire pour leur défense. Mais ces deux jeune» gens ne furent pas assez hardis pour s'inscrire en faux contre une vérité constante, et s'étant déjà condamnés eux-mêmes ils n'eurent recours qu'aux larmes.  Brutus fut un moment sans parler; il se leva ensuite, et ayant fait faire silence, lorsqu'il vit que tout le peuple était attentif au dénouement de cette grande  affaire ; il prononça la sentence de mort contre ses deux  fils.

VI.  ALORS toute l'assemblée se récria qu'il n'était pas juste qu'un homme comme Brutus eût le chagrin de voir mourir ses enfants, et voulut qu'on leur accordât la vie en faveur de leur père.  Mais malgré ces remontrances, insensible aux larmes des deux coupables, le consul ordonna aux licteurs de les conduire à la mort. Il ne se laissa fléchir ni par leurs gémissements ni par les prières les plus touchantes qu'ils lui adressaient nommément avec les termes les plus tendres et les plus capables de lui gagner le cœur. Tous les citoyens étaient surpris de voir un père qui n'écoutait ni la voix de la nature qui parlait en faveur de son sang, ni les vives sollicitations d'une nombreuse assemblée qui tâchait de le ramener à la douceur. Mais la sévérité qu'il fit paraitre dans la manière de les punir, étonna beaucoup plus. Non seulement il ne permit pas qu'on les menât ailleurs pour dérober aux yeux du peuple le triste spectacle de leur mort ; il ne se retira pas lui. môme de la place publique qu'ils n'eussent été punis, se mettant peu en peine de s'épargner la douleur de voir mourir ses propres fils d'une mort si tragique. Pour observer dans toute l'exactitude la rigueur des lois portées contre les malfaiteurs, il ne leur épargna ni l'ignominie d'un supplice public, ni la honte d'être battus et déchirés de verges. Enfin il voulut qu'on les décollât au milieu de la grande place devant tout le monde, et assista en personne à cette sanglante exécution jusqu'à ce qu'il eut vu .tomber leurs têtes sous les coups des bourreaux. Davantage, il regarda leur punition, avec des yeux attentifs sans en paraître touché : et ce  qui surpasse toute créance, les spectateurs fondant en larmes, il fut le seul qui ne versa point sur le sort de ses enfants. D'une constance inébranlable au milieu des malheurs de sa famille, à l'épreuve de toutes les rigueurs de  la fortune, il ne lui échappa aucune plainte, il ne poussa pas un soupir ; il sut arrêter les mouvement de la tendresse paternelle; il supporta généreusement la vue de cette cruelle tragédie sans qu'il parût aucune altération sur son visage ; tant il est vrai qu'il donnait à la raison tout l'empire qu'elle peut avoir sur les passions, et que ferme dans les arrêts qu'il prononçait, rien n'était capable de lui troubler l'esprit ou de le détourner du parti qu'il avait pris.

VII. APRES avoir fait mourir ses enfants, il ordonna qu'on lui amenât les Aquilius, fils de la sœur de Collatinus son collègue, chez qui s'étaient tenues les assemblées des chefs de la conjuration. Il fit lire leurs lettres par un secrétaire pour être entendues de tout le peuple, puis il leur dit de défendre leur cause s'ils avaient quelques raisons à alléguer pour leur justification. Aussitôt qu'ils furent arrivés devant le tribunal, soit par le conseil de leurs amis, soit de leur propre mouvement ils le jetèrent aux pieds de leur oncle dans l'espérance qu'il leur sauverait la vie. Mais Brutus commanda aux licteurs de les faire retirer pour les conduire au supplice, puisqu'ils n'avaient rien à dire pour leur défense.

VIII. ALORS Collatinus arrête les exécuteurs de la justice, et leur défend de passer outre jusqu'à ce qu'il ait conféré un moment avec son collègue. Il s'approche de Brutus, il le prend en particulier, il le conjure instamment de pardonner aux Aquilius, dont il rejette la faute sur leur jeunesse, sur le défaut d'expérience et sur les mauvais conseils de leurs amis. Il ajoute à ces vives sollicitations que pour toute grâce il ne lui demande que la vie de ces deux jeunes citoyens ses parents, que dans la suite il ne l'importunera plus, que l'on doit craindre un soulèvement général de toute la ville si l'on veut punir tous ceux qu'on soupçonnera d'avoir donné les mains au rappel des exilés, qu'il y en a un grand nombre, et  même des premières familles, qui pourraient être enveloppés dans ce soupçon. Collatinus voyant qu'il ne peut rien obtenir de son collègue, lui demande qu'il ne condamne pas les coupables à la mort, et qu'il lui plaise de commuer cette peine en quelque autre moins rigoureuse ; que ce serait agir contre la raison que de punir de mort les amis des tyrans tandis que les tyrans mêmes ne subissaient point d'autre peine que celle du bannissement.

IX. INFLEXIBLE aux prières de son collègue, Brutus s'oppose aux tempéraments qu'il a apportés. Il refuse d'adoucir la peine, il ne peut goûter la dernière demande de Collatinus qui veut que du moins on diffère le jugement des coupables. Il prend un ton menaçant et proteste avec serment qu'il les fera tous mourir le jour même.

X. « ET moi, dit Collatinus irrité de n'avoir pu rien obtenir, puisque vous êtes si dur et si inexorable, j'absous les coupables par le même pouvoir du consulat qui m'est commun avec vous. Ne vous y trompez pas, repartit Brutus en colère ; ce ne sera jamais de mon vivant que vous aurez le pouvoir d'accorder l'impunité à ceux qui ont trahi leur patrie ;  et vous-même, Collatinus, vous ne serez pas longtemps sans être puni comme vous le méritez.»

XI. AYANT parlé de la sorte, il donne des gardes aux  jeunes Aquilius et convoque le peuple. La place publique ne tarde guère à être remplie d'une infinité de citoyens que la triste nouvelle de la mort des deux fils de Brutus répandue par toute la ville y avait attirés. Le consul s'avance au milieu de l'assemblée accompagné des principaux sénateurs, et s'explique en ces termes : « Je souhaiterais, Romains, que Collatinus mon collègue fût en toute occasion réuni avec moi dans les mêmes sentiments, et qu'il nous fît voir non seulement par ses paroles mais aussi par sa conduite, qu'il a les tyrans en horreur et qu'il est leur ennemi déclaré. Mais j'ai  des preuves évidentes qu'il a des vues entièrement contraires aux miennes, que comme parent des Tarquins il est uni de cœur avec ces tyrans, qu'il cherche à nous réconcilier avec eux, et qu'il consulte plus ses intérêts particuliers que ceux de la république. Pour moi je suis prêt à m'opposer à ses pernicieuses entreprises, et je vous conjure de faire la même chose. Je commence par vous parler des périls où la république a été exposée, et je vous dirai ensuite comment nous nous sommes comportés mon collègue et moi dans ces fâcheuses conjonctures. Quelques citoyens, du nombre desquels étaient mes deux fils, les frères de ma femme et d'autres jeunes gens des familles les plus distinguées, s'étaient assemblés chez les Aquilius qui sont fils de la sœur de Collatinus mon collègue. Ils avaient fait ferment de m'assassiner et de remettre Tarquin sur le trône. Pour en donner avis aux exilés, ils devaient leur envoyer des lettres écrites de leur propre main, où ils avaient apposé leur cachet. Mais quelque dieu favorable nous a découvert le complot pernicieux, par le moyen de ce Vindicius que vous voyez; c'est un des esclaves des Aquilius chez qui les complices de la conjuration assemblés la nuit dernière ont écrit les lettres que nous avons entre les mains. Pour moi j'ai déjà puni mes deux fils Titus et Tiberius,. et la tendresse paternelle ne m'a point fait transgresser les lois ni violer mon serment. Collatinus n'en a pas usé ainsi. Il m'arrache des mains les Aquilius, et il ose dire qu'il ne souffrira jamais qu'ils subissent le même châtiment que mes enfants, quoiqu'ils n'aient pas moins trempé dans la trahison. Il n'y a pas de doute que si on leur accorde l'impunité, il ne sera plus en mon pouvoir de faire subir le châtiment aux frères de ma femme, ni aux autres conjurés qui ont voulu perdre leur patrie. Quelles raisons en effet pourrais-je donner de la. sentence que je prononcerais contre eux, si je laisse ceux-ci impunis ?

XII. QUE pensez-vous donc du procédé de mon collègue? Que signifie-t.il? Le doit-on prendre comme une marque de son amour pour la république, ou comme une preuve qu'il s'est réconcilié avec les tyrans et qu'il s'est vendu à eux par de secrètes conventions ? Cette conduite tend elle à confirmer le serment que vous avez tous fait après que nous vous en avons donné l'exemple ? Ne tend-elle pas plutôt à le violer par une exécrable perfidie ? Si son pernicieux dessein était demeuré caché, la colère des dieux qu'il a offensés par son parjure, serait sans doute tombée sur lui. Mais puisque ce nous avons découvert son crime, c'est à nous à lui en faire porter la peine. S'il insista si fort il y a quelques jours pour faire rendre les biens aux tyrans, c'était afin qu'ils s'en servissent pour porter la guerre jusque dans le sein de la patrie, et que la ville de Rome ne put en faire usage pour se défendre contre ses ennemis- Aujourd'hui il veut accorder l'impunité à ceux qui se sont ligués pour ménager le retour des tyrans.  Quel pensez-vous que soit son dessein, sinon de gagner leur amitié, afin que s'ils remontent sur le trône ou à force ouverte ou par le moyen de quelque trahison, il puisse obtenir d'eux tout ce qu'il demandera en récompense des importants services qu'il leur aura rendus ?

XIII. APRES cela, Collatinus, je vous épargnerais ? Moi, qui n'ai pas même épargné le sang de mes propres fils, j'aurais pour vous les moindres ménagements, pour un homme qui n'est ici que de corps tandis qu'il s'unit d'esprit à nos plus mortels ennemis, pour un perfide qui veut délivrer de la mort ceux qui ont trahi la patrie, et qui ne cherche qu'à m'ôter la vie comme au plus zélé défenseur de la république ? Quel motif pourrait donc m'engager à avoir des égards pour un semblable personnage ? Non, je n'en aurai jamais aucun,, et pour être à couvert de vos pernicieuses intrigues, je déclare, Collatinus, que je vous dépouille maintenant de votre dignité et vous ordonne de vous retirer dans une autre ville. Pour vous, citoyens, je vous laisse pleine liberté de donner vos suffrages, et je vais promptement vous assembler par centuries afin que vous déclariez si vous voulez confirmer l'arrêt que je prononce. Au reste, sachez que vous aurez pour consul ou Collatinus ou Brutus. »

XIV. PENDANT qu'il partait ainsi, Collatinus plein de colère se récriait à chaque point de son discours. Tantôt il l'accusait d'être un traître qui tendait des pièges à ses amis, tantôt il se justifiait lui-même sur les crimes dont on le soupçonnait, tantôt il demandait grâce pour ses neveux les Aquilius, et même il osa dire qu'il ne souffrirait pas que les citoyens allassent aux voix pour décider de son sort. Ces discours ne firent qu'augmenter le bruit et la confusion, et ne servirent qu'à aigrir de plus en plus les esprits, en sorte qu'au lieu d'écouter sa défense et d'avoir égard à ses prières, tous les citoyens demandèrent avec empressement qu'on les assemblât pour recueillir leurs suffrages.

XV. LA-DESSUS Spurius Lucretius beau-père de ce Consul, qui avait beaucoup de crédit sur l'esprit du peuple, commença à craindre qu'on ne chassât honteusement son gendre de de la patrie et qu'on ne le déposât de sa charge. Il demanda aux deux consuls la permission de parler, et ils la lui accordèrent. Les historiens Romains assurent qu'il est le premier à qui une pareille permission ait été accordée, et que jusqu'alors ce n'avait jamais été la coutume qu'un particulier haranguât dans les assemblées publiques. Lucretius adressant donc la parole à l'un et à l'autre consul, pria Collatinus de ne point s'entêter mal à propos à conserver malgré ses citoyens une dignité qu'il ne tenait que d'eux ; que puisque ceux qui la lui avaient confiée la redemandaient, c'était à lui à s'en démettre de bonne grâce : qu'à l'égard des accusations qu'on formait contre lui il fallait les réfuter plutôt par la conduite que par des paroles ; que puisque le peuple le jugeait à propos, c'était à lui à emporter ses biens et ses effets pour aller s'établir dans quelque autre ville, jusqu'à ce que les affaires de la république fussent dans une parfaite sûreté ; qu'il ne devait point balancer à faire ce double sacrifice et du consulat et de sa personne. Qu'il devait faire réflexion qu'il n'en est pas de la trahison comme des autres crimes ; que ceux-ci ne causent l'indignation publique que lorsqu'ils sont déjà commis : au lieu que quand on appréhende quelque trahison il est plus prudent de le mettre en garde, quoique la crainte dont on est saisi, puisse être vaine, que de s'exposer aux suites funestes d'une conjuration qu'on aurait négligée parce qu'on la croyait sans fondement. En même temps il conjura Brutus de ne point chasser de Rome avec honte et ignominie un collègue avec lequel il avait pris de si bonnes mesures pour le bien de la république ; que si Collatinus prenait le parti d'abdiquer le consulat pour se retirer ailleurs. il fallait non-seulement lui donner le temps de transporter ses meubles et ses effets, mais encore lui faire présent de quelque somme du trésor public, afin que cette libéralité du peuple lui servît de consolation dans ses disgrâces.

XVI. LES deux consuls et toute l'assemblée applaudirent à ces sages conseils. Aussitôt Collatinus se démit de la magistrature, mais ce ne fut pas sans déplorer sa triste destinée qui l'obligeait à sortir du sein de sa patrie, quoiqu'il n'eût  fait d'autre crime que d'avoir été touché de compassion pour les Aquilius ses parents. Brutus fit l'éloge de son collègue, il loua la prudence dont il donnait des marques en prenant courageusement le parti le plus utile tant pour lui-même que pour la république. Il l'exhorta à ne conserver aucune inimitié ni contre lui ni contre l'état, que quoiqu' il changeât de pays il devait toujours regarder la ville de Rome comme sa patrie, sans jamais parler contre elle ou entrer en aucune liaison avec ses ennemis ; qu'il ne fallait pas regarder ce changement d'habitation comme un exil ou comme une fuite, mais comme un voyage ou une absence volontaire pour quelque temps ; qu'enfin quoiqu'il fût de corps avec ceux qui lui accorderaient le droit d'hospitalité dans leur ville, il ne devait point cesser d'être uni d'esprit et de cœur avec les Romains qui l'obligeaient à changer de demeure. Brutus accompagna ces discours de quelques marques de sa libéralité envers son collègue ; il persuada au peuple de lui faire présent de vingt talents, auxquels il en ajouta lui-même cinq autres de son bien. Telle fut la destinée de Tarquinius Collatinus; il se retira à Lavinion ville capitale des Latins, où. il mourut dans une extrême vieillesse.

XVII. APRES sa déposition, Brutus ne voulut pas exercer seul sa charge de consul de peur que les citoyens ne le soupçonnassent de n'avoir chassé Collatinus que pour s'attirer à lui seul toute l'autorité du gouvernement. Sans différer plus longtemps, il convoqua une assemblée du peuple dans le champ de Mars où l'on avait coutume de créer les rois et les autres magistrats de la république. Là il choisit pour collègue Publius Valerius, et partagea avec lui les fonctions du consulat. Ce Valerius était originaire d'une famille Sabine, comme nous l'avons déjà dit. C'était un homme recommandable par mille belles qualités, surtout par sa frugalité et sa tempérance conduite de ce grand personnage une sagesse  surprenante. Il avait une certaine philosophie naturelle qui était comme née avec lui, et il en donna des preuves en plusieurs occasions  dont nous parlerons bientôt.

XVIII. BRUTUS trouvant son nouveau collègue dans des sentiments tout-à-fait conformes aux siens, fit mourir tous ceux qui étaient entrés dans le détestable projet de rappeler les exilés. Pour récompenser l'esclave qui avait découvert la conjuration, les deux consuls lui accordèrent la liberté et le droit de bourgeoisie avec une grosse somme d'argent. Ensuite par trois règlements également sages et utiles à l'état, ils s'appliquèrent à entretenir la concorde et l'union parmi les citoyens et à affaiblir le parti de leurs ennemis. Voici les règlements dont la république leur fut redevable. Premièrement ils incorporèrent les principaux d'entre le peuple dans l'ordre des patriciens, et par ce moyen ils remplirent le nombre des sénateurs jusqu'a trois cents.

XIX. SECONDEMENT ils mirent en commun les biens des tyrans et les abandonnèrent à tous les citoyens, avec permission à un chacun d'en prendre autant qu'il pourrait. A l'égard des terres qui leur avaient appartenu, ils les distribuèrent à ceux qui ne possédaient aucun héritage en fond. Ils exceptèrent néanmoins le champ qui est entre la ville et le fleuve du Tibre, parce qu'autrefois on l'avait consacré au dieu Mars par un arrêt du sénat, comme une prairie excellente pour les chevaux et très commode pour former la jeunesse aux exercices des armes : et même longtemps avant il était déjà consacré au dieu de la guerre ; mais Tarquin s'en était mis en possession et l'avait fait fermer. Ce que décidèrent  alors les consuls au sujet des grains de ce champ, est une preuve manifeste de ce que je dis. En effet lorsqu'ils donnèrent au peuple la liberté de piller et d'enlever tous les biens des  tyrans, ils défendirent qu'on emportât le blé de ce champ tant celui qu'on avait déjà battu dans l'aire, que celui qui était encore en épi, ils ordonnèrent qu'on le regarderait comme un grain impur et comme un objet d'horreur, qu'en cette qualité personne ne fût assez hardi pour le serrer dans les greniers, et que pour marquer l'exécration publique, on le jetterait dans le Tibre. Il reste aujourd'hui un monument qui prouve que cet ordre fut exécuté. C'est une pile assez grande, qui est consacrée à Esculape. Les eaux du fleuve l'environnent de toutes parts. On prétend qu'elle fut formée d'un monceau de gerbes entassées les unes sur les autres, qui se pourrirent enfin par le moyen de la vase et du limon qui s'y amassa peu à peu et qui leur donna de la consistance.

 XX. EN troisième lieu les consuls accordèrent une amnistie générale à tous les citoyens qui avaient suivi le tyran. Ils leur permirent de revenir à Rome en toute sûreté dans l'espace de vingt jours, à condition que ceux qui ne s'y rendraient pas dans le temps marqué seraient condamnés à un exil perpétuel et que l'on confisquerait tous leurs biens au profit de la république. Ces règlements des consuls produisirent deux bons effets : le premier fut d'engager ceux qui jouissaient de quelque portion des biens des tyrans, à s'exposer avec zèle aux plus grands périls dans la crainte d'être privés du revenu qu'ils en retiraient : le second fut non seulement de donner une sûreté parfaite à ceux qui se sentant coupables de quelque crime commis pendant le temps de la tyrannie, s'étaient condamnés à un bannissement volontaire dans la crainte d'être jugés et punis selon la rigueur des lois, mais encore de les obliger à quitter le service des tyrans pour s'attacher aux intérêts de la république.

CHAPITRE TROISIEME.

I. Campagne contre les Tyrrhéniens. II. On se range en bataille. III. Combat singulier de Brutus et d'Aruns fis de Tarquin : ils y périssent tous deux. IV. Combat des deux armées, V. Les Tyrrhéniens y perdent un homme plus que les Romains. VI. Valérius prend leur camp. VII. On porte à Rome le corps de Brutus. VIII. Triomphe du consul Valérius. IX. Funérailles de Brutus ; Valerius fait son oraison funèbre. X. Que les Romains sont les premiers auteurs de la coutume de faire des oraisons funèbres. XI. Qu'elle était plus raisonnable chez, eux que chez les Grecs. XII. Que Brutus ne laissa point d'enfant. XIII. Valérius devient suspect au peuple : il prend pour son collègue Sp. Lucrétius et ensuite Marcus Horatius. XIV. Il fait plusieurs lois en faveur du peuple; on le surnomme Poplicola. XV. Second consulat. XVI. On fait le dénombrement des citoyens etc.

I. [5,14] Διαπραξάμενοι δὲ ταῦτα καὶ τὰ πρὸς τὸν πόλεμον εὐτρεπισάμενοι τέως μὲν ὑπὸ τῇ πόλει τὰς δυνάμεις συνεῖχον ἐν τοῖς πεδίοις ὑπὸ σημείοις τε καὶ ἡγεμόσι τεταγμένας καὶ τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἀσκούσας πυνθανόμενοι τοὺς φυγάδας ἐξ ἁπασῶν τῶν ἐν Τυρρηνίᾳ πόλεων ἀγείρειν ἐπὶ σφᾶς στρατόν, καὶ δύο μὲν πόλεις ἐκ τοῦ φανεροῦ συλλαμβάνειν αὐτοῖς τῆς καθόδου, Ταρκυνιήτας τε καὶ Οὐιεντανούς, ἀξιοχρέοις δυνάμεσιν ἀμφοτέρας, ἐκ δὲ τῶν ἄλλων ἐθελοντάς τινας, οὓς μὲν ὑπὸ φίλων παρασκευασθέντας, οὓς δὲ μισθοφόρους·  ἐπεὶ δ´ ἔμαθον ἐξεληλυθότας ἤδη τοὺς πολεμίους, ἀπαντᾶν αὐτοῖς ἔγνωσαν, καὶ πρὶν ἐκείνους διαβῆναι τὸν ποταμὸν αὐτοὶ τὰς δυνάμεις διαβιβάσαντες ἐχώρουν πρόσω, καὶ κατεστρατοπέδευσαν πλησίον Τυρρηνῶν ἐν λειμῶνι καλουμένῳ Ναιβίῳ παρὰ δρυμὸν ἱερὸν ἥρωος  Ὁρατίου.

ΙΙ. Ἐτύγχανον δὲ πλήθει τε ἀγχώμαλοι μάλισθ´ αἱ δυνάμεις αὐτῶν οὖσαι καὶ προθυμίᾳ ὁμοίᾳ  χωροῦσαι πρὸς τὸν ἀγῶνα ἀμφότεραι. Πρώτη μὲν οὖν ἐγένετο τῶν ἱππέων μάχη βραχεῖά τις εὐθὺς ἅμα τῷ συνιδεῖν ἀλλήλους πρὶν ἢ τοὺς πεζοὺς καταστρατοπεδεύεσθαι, ἐν ᾗ διάπειραν ἀλλήλων λαβόντες καὶ οὔτε
νικήσαντες οὔτε λειφθέντες πρὸς τοὺς ἑαυτῶν ἑκάτεροι χάρακας ἀπηλλάγησαν· ἔπειτα οἵ τε ὁπλῖται καὶ οἱ ἱππεῖς ἀφ´ ἑκατέρων συνῄεσαν ταξάμενοι τὸν αὐτὸν  ἀλλήλοις τρόπον, μέσην μὲν τὴν φάλαγγα τῶν πεζῶν ποιήσαντες, ἐπὶ δὲ τῶν κεράτων ἀμφοτέρων τὴν ἵππον στήσαντες. Ἡγεῖτο δὲ τοῦ μὲν δεξιοῦ Ῥωμαίων κέρατος Οὐαλέριος ὁ προσαιρεθεὶς ὕπατος ἐναντίαν στάσιν ἔχων Οὐιεντανοῖς, τοῦ δ´ εὐωνύμου Βροῦτος,  καθ´ ὃ μέρος ἡ Ταρκυνιητῶν δύναμις ἦν· ἡγεμόνες δ´ αὐτὴν ἐκόσμουν οἱ Ταρκυνίου τοῦ βασιλέως παῖδες.

ΙΙΙ. [5,15] Μελλόντων δ´ αὐτῶν εἰς χεῖρας ἰέναι προελθὼν ἐκ τῆς τάξεως τῶν Τυρρηνῶν εἷς τῶν Ταρκυνίου παίδων, Ἄρρους ὄνομα, ῥωμήν τε κράτιστος καὶ ψυχὴν λαμπρότατος τῶν ἀδελφῶν, ἐγγὺς τῶν Ῥωμαίων ἐλάσας τὸν ἵππον, ὅθεν μορφήν τε καὶ φωνὴν ἅπαντες ἔμελλον αὐτοῦ συνήσειν, λόγους ὑβριστὰς εἰς τὸν ἡγεμόνα τῶν Ῥωμαίων Βροῦτον ἀπερρίπτει, θηρίον ἄγριον ἀποκαλῶν καὶ τέκνων αἵματι μιαρόν, ἀνανδρίαν τ´ ἐν ταὐτῷ καὶ δειλίαν ὀνειδίζων, καὶ τελευτῶν εἰς . Τὸν ὑπὲρ ἁπάντων ἀγῶνα προὐκαλεῖτο μόνον αὑτῷ συνοισόμενον. Κἀκεῖνος οὐκ ἀξιῶν τοὺς ὀνειδισμοὺς ὑπομένειν ἤλαυνε τὸν ἵππον ἐκ τῆς τάξεως, ὑπεριδὼν καὶ τῶν ἀποτρεπόντων φίλων ἐπὶ τὸν κατεψηφισμένον ὑπὸ τῆς μοίρας θάνατον ἐπειγόμενος. Ὁμοίῳ δ´ ἀμφότεροι θυμῷ  φερόμενοι καὶ λογισμὸν οὐχ ὧν πείσονται λαβόντες, ἀλλ´ ὧν ἐβούλοντο δρᾶσαι, συρράττουσι τοὺς ἵππους ἐξ ἐναντίας ἐλαύνοντες καὶ φέρουσι ταῖς σαρίσαις ἀφύκτους κατ´ ἀλλήλων πληγὰς ἀμφότεροι δι´ ἀσπίδων τε καὶ θωράκων, ὁ μὲν εἰς τὰ πλευρὰ βάψας τὴν αἰχμήν, ὁ δ´ εἰς τὰς λαγόνας· καὶ οἱ ἵπποι αὐτῶν ἐμπλέξαντες τὰ στήθη τῇ ῥύμῃ τῆς φορᾶς ἐπὶ τοῖς ὀπισθίοις ἀνίστανται ποσὶ καὶ τοὺς ἐπιβάτας ἀναχαιτίσαντες  ἀποσείονται. Οὕτω μὲν δὴ πεσόντες ἔκειντο πολὺ διὰ τῶν τραυμάτων ἐκβάλλοντες αἷμα καὶ ψυχορραγοῦντες,

IV. Αἱ δ´  ἄλλαι δυνάμεις ὡς τοὺς ἡγεμόνας εἶδον συμπεσόντας, ὠθοῦνται σὺν ἀλαλαγμῷ καὶ πατάγῳ, καὶ γίνεται  μέγιστος ἁπάντων ἀγὼν πεζῶν τε καὶ ἱππέων καὶ τύχη περὶ ἀμφοτέρους ὁμοία. Ῥωμαίων τε γὰρ οἱ τὸ δεξιὸν κέρας ἔχοντες, ἐφ´ οὗ τεταγμένος ἦν ὁ ἕτερος τῶν ὑπάτων Οὐαλέριος, ἐνίκων τοὺς Οὐιεντανοὺς καὶ  μέχρι τοῦ στρατοπέδου διώξαντες ἐπλήρωσαν νεκρῶν τὸ πεδίον, Τυρρηνῶν τε οἱ τὴν τοῦ δεξιοῦ κέρατος ἔχοντες στάσιν, ὧν ἡγοῦντο Τῖτος καὶ Σέξτος οἱ Ταρκυνίου τοῦ βασιλέως παῖδες, ἐτρέψαντο τοὺς ἐπὶ τοῦ λαιοῦ ὄντας Ῥωμαίων κέρατος, καὶ πλησίον τοῦ χάρακος αὐτῶν γενόμενοι πείρας μὲν οὐκ ἀπέστησαν, εἰ δύναιντο ἑλεῖν τὸ ἔρυμα ἐξ ἐφόδου, πολλὰς δὲ πληγὰς λαβόντες ὑποστάντων αὐτοὺς τῶν ἔνδον ἀπετράποντο. Ἦσαν δ´ αὐτοῦ φύλακες οἱ τριάριοι λεγόμενοι, παλαιοί τε καὶ πολλῶν ἔμπειροι πολέμων, οἷς ἐσχάτοις, ὅταν ἀπογνωσθῇ πᾶσα ἐλπίς, εἰς τοὺς περὶ
τῶν μεγίστων ἀγῶνας καταχρῶνται.

V. [5,16] Ἤδη δὲ περὶ καταφορὰν ὄντος ἡλίου πρὸς τοὺς ἑαυτῶν ἀνέστρεψαν ἑκάτεροι χάρακας, οὐ τοσοῦτον ἐπὶ τῇ νίκῃ  χαίροντες, ὅσον ἐπὶ τῷ πλήθει τῶν ἀπολωλότων ἀχθόμενοι καί, εἰ δεήσειεν αὐτοῖς ἑτέρας μάχης, οὐχ ἱκανοὺς ἡγούμενοι τὸν ἀγῶνα ἄρασθαι τοὺς περιλειπομένους σφῶν τραυματίας τοὺς πολλοὺς ὄντας. Πλείων δ´ ἦν περὶ τοὺς Ῥωμαίους ἀθυμία καὶ ἀπόγνωσις τῶν πραγμάτων διὰ τὸν τοῦ ἡγεμόνος θάνατον· καὶ λογισμὸς εἰσῄει πολλοῖς, ὡς ἄμεινον εἴη σφίσιν ἐκλιπεῖν τὸν χάρακα πρὶν ἡμέραν γενέσθαι. Τοιαῦτα δ´ αὐτῶν διανοουμένων καὶ διαλεγομένων πρὸς ἀλλήλους περὶ τὴν πρώτην που μάλιστα φυλακὴν ἐκ τοῦ δρυμοῦ, παρ´ ὃν ἐστρατοπεδεύσαντο, φωνή τις ἠκούσθη ταῖς δυνάμεσιν ἀμφοτέραις γεγονυῖα, ὥσθ´ ἅπαντας αὐτοὺς ἀκούειν εἴτε τοῦ κατέχοντος τὸ τέμενος ἥρωος εἴτε τοῦ καλουμένου Φαύνου. Τούτῳ γὰρ ἀνατιθέασι τῷ δαίμονι Ῥωμαῖοι τὰ πανικὰ καὶ ὅσα φάσματα μορφὰς ἄλλοτε ἀλλοίας ἴσχοντα εἰς ὄψιν ἀνθρώπων ἔρχεται δείματα φέροντα, ἢ φωναὶ δαιμόνιοι ταράττουσι τὰς ἀκοὰς τούτου φασὶν εἶναι τοῦ θεοῦ τὸ ἔργον. Ἡ δὲ τοῦ δαιμονίου φωνὴ θαρρεῖν παρεκελεύετο τοῖς  Ῥωμαίοις ὡς νενικηκόσιν, ἑνὶ πλείους εἶναι τοὺς τῶν πολεμίων ἀποφαίνουσα νεκρούς.

VI. Ταύτῃ λέγουσι τῇ φωνῇ τὸν Οὐαλέριον ἐπαρθέντα νυκτὸς ἔτι πολλῆς ἐπὶ τὸν χάρακα τῶν Τυρρηνῶν ὤσασθαι καὶ πολλοὺς μὲν ἀποκτείναντα ἐξ αὐτῶν, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐκβαλόντα κρατῆσαι τοῦ στρατοπέδου.

VII. [5,17] Τοιοῦτο μὲν ἡ μάχη τέλος ἔλαβεν· τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ σκυλεύσαντες οἱ Ῥωμαῖοι τοὺς τῶν πολεμίων νεκροὺς καὶ τοὺς ἑαυτῶν θάψαντες ἀπῄεσαν. Τὸ δὲ Βρούτου σῶμα ἀράμενοι μετὰ πολλῶν ἐπαίνων τε καὶ δακρύων εἰς τὴν Ῥώμην ἀπεκόμιζον οἱ κράτιστοι τῶν ἱππέων στεφάνοις κεκοσμημένον ἀριστείοις.

VIII. Ὑπήντα δ´ αὐτοῖς ἥ τε βουλὴ θριάμβου καταγωγῇ ψηφισαμένη κοσμῆσαι τὸν ἡγεμόνα, καὶ ὁ δῆμος ἅπας κρατῆρσι καὶ τραπέζαις ὑποδεχόμενος τὴν στρατιάν. Ὡς δ´ εἰς  τὴν πόλιν ἀφίκοντο, πομπεύσας ὁ ὕπατος, ὡς τοῖς βασιλεῦσιν ἔθος ἦν, ὅτε τὰς τροπαιφόρους πομπάς τε καὶ θυσίας ἐπιτελοῖεν, καὶ τὰ σκῦλα τοῖς θεοῖς ἀναθείς, ἐκείνην μὲν  τὴν ἡμέραν ἱερὰν ἀνῆκε καὶ τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν πολιτῶν ἑστιάσει {προθεὶς} ὑπεδέχετο·

IX. Τῇ δ´  ἑξῆς ἡμέρᾳ φαιὰν ἐσθῆτα λαβὼν καὶ τὸ Βρούτου σῶμα προθεὶς ἐν ἀγορᾷ κεκοσμημένον ἐπὶ στρωμνῆς ἐκπρεποῦς  συνεκάλει τὸν δῆμον εἰς ἐκκλησίαν καὶ προελθὼν ἐπὶ τὸ βῆμα τὸν ἐπιτάφιον ἔλεξεν ἐπ´ αὐτῷ λόγον. Εἰ μὲν οὖν Οὐαλέριος πρῶτος κατεστήσατο τὸν νόμον  τόνδε Ῥωμαίοις ἢ κείμενον ὑπὸ τῶν βασιλέων παρέλαβεν, οὐκ ἔχω τὸ σαφὲς εἰπεῖν·

X. Ὅτι δὲ Ῥωμαίων ἐστὶν ἀρχαῖον εὕρεμα τὸ παρὰ τὰς ταφὰς τῶν ἐπισήμων ἀνδρῶν ἐπαίνους τῆς ἀρετῆς αὐτῶν λέγεσθαι καὶ οὐχ  Ἕλληνες αὐτὸ κατεστήσαντο πρῶτοι, παρὰ τῆς κοινῆς ἱστορίας οἶδα μαθών, ἣν ποιητῶν τε οἱ παλαιότατοι καὶ συγγραφέων οἱ λογιώτατοι παραδεδώκασιν. Ἀγῶνας  μὲν γὰρ ἐπιταφίους τιθεμένους ἐπὶ τοῖς ἐνδόξοις ἀνδράσι γυμνικούς τε καὶ ἱππικοὺς ὑπὸ τῶν προσηκόντων ἱστορήκασιν, ὡς ὑπό τ´ Ἀχιλλέως ἐπὶ Πατρόκλῳ καὶ ἔτι πρότερον ὑφ´ Ἡρακλέους ἐπὶ Πέλοπι· ἐπαίνους δὲ λεγομένους ἐπ´ αὐτοῖς οὐ γράφουσιν ἔξω τῶν  Ἀθήνησι τραγῳδοποιῶν, οἳ κολακεύοντες τὴν πόλιν ἐπὶ τοῖς ὑπὸ  Θησέως θαπτομένοις καὶ τοῦτ´ ἐμύθευσαν. Ὀψὲ γάρ ποτε Ἀθηναῖοι προσέθεσαν τὸν ἐπιτάφιον ἔπαινον τῷ νόμῳ, εἴτ´ ἀπὸ τῶν ἐπ´ Ἀρτεμισίῳ καὶ περὶ Σαλαμῖνα καὶ ἐν Πλαταιαῖς  ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀποθανόντων ἀρξάμενοι, εἴτ´ ἀπὸ τῶν περὶ Μαραθῶνα ἔργων. Ὑστερεῖ δὲ καὶ τὰ Μαραθώνια τῆς Βρούτου ταφῆς, εἰ δὴ ἀπὸ τούτων πρώτων ἤρξαντο οἱ ἔπαινοι λέγεσθαι τοῖς ἀπογενομένοις, ἑκκαίδεκα ἔτεσιν. 

XI. Εἰ δέ τις ἐάσας σκοπεῖν, οἵ τινες ἦσαν οἱ πρῶτοι τοὺς ἐπιταφίους ἐπαίνους καταστησάμενοι, τὸν νόμον αὐτὸν ἐφ´ ἑαυτοῦ βουληθείη καταμαθεῖν, παρ´ ὁποτέροις ἄμεινον ἔχει, τοσούτῳ φρονιμώτερον εὑρήσει παρὰ τοῖσδε κείμενον αὐτὸν ἢ παρ´ ἐκείνοις, ὅσῳ γ´ Ἀθηναῖοι μὲν ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέμων θαπτομένοις καταστήσασθαι τοὺς ἐπιταφίους ἀγορεύεσθαι λόγους δοκοῦσιν ἐκ μιᾶς τῆς περὶ τὸν θάνατον ἀρετῆς, κἂν τἆλλα φαῦλος γένηταί τις, ἐξετάζειν οἰόμενοι δεῖν τοὺς ἀγαθούς· Ῥωμαῖοι δὲ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις ἀνδράσιν, ἐάν τε πολέμων ἡγεμονίας λαβόντες ἐάν τε πολιτικῶν ἔργων προστασίας συνετὰ βουλεύματα καὶ πράξεις ἀποδείξωνται καλάς, ταύτην ἔταξαν εἶναι τὴν τιμήν, οὐ μόνον τοῖς κατὰ πόλεμον ἀποθανοῦσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὁποιᾳδήποτε χρησαμένοις τοῦ βίου τελευτῇ, ἐξ ἁπάσης τῆς περὶ τὸν βίον ἀρετῆς οἰόμενοι δεῖν ἐπαινεῖσθαι τοὺς ἀγαθούς, οὐκ ἐκ μιᾶς τῆς περὶ τὸν θάνατον εὐκλείας.

XII. [5,18] Ἰούνιος μὲν δὴ Βροῦτος ὁ τὴν βασιλείαν ἐκβαλὼν καὶ πρῶτος ἀποδειχθεὶς ὕπατος, ὀψὲ μὲν εἰς ἐπιφάνειαν προελθών, ἀκαρῆ δὲ χρόνον ἀνθήσας ἐν αὐτῇ Ῥωμαίων ἁπάντων κράτιστος φανεὶς τοιαύτης  τελευτῆς ἔτυχε, γενεὰν οὔτε ἄρρενα καταλιπὼν οὔτε θήλειαν, ὡς οἱ τὰ Ῥωμαίων σαφέστατα ἐξητακότες γράφουσι, τεκμήρια πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα τούτου φέροντες, ὑπὲρ ἅπαντα δ´ ὃ δυσαντίλεκτόν ἐστιν, ὅτι τοῦ πατρικίων γένους ἐκεῖνος ἦν, οἱ δ´ ἀπ´ ἐκείνης αὑτοὺς λέγοντες εἶναι τῆς οἰκίας Ἰούνιοί τε καὶ Βροῦτοι πάντες ἦσαν πλήβειοι καὶ τὰς ἀρχὰς μετῄεσαν, ἃς τοῖς δημοτικοῖς μετιέναι νόμος, ἀγορανομίας τε καὶ δημαρχίας, ὑπατείαν δ´ οὐδείς, ἧς τοῖς πατρικίοις μετῆν. Ὀψὲ δέ ποτε καὶ ταύτης ἔτυχον τῆς ἀρχῆς, ὅτε συνεχωρήθη καὶ τοῖς δημοτικοῖς αὐτὴν λαβεῖν. Ἀλλ´ ὑπὲρ μὲν τούτων οἷς μέλει τε καὶ διαφέρει τὸ σαφὲς εἰδέναι παρίημι σκοπεῖν.

XIII. [5,19] Μετὰ δὲ τὴν Βρούτου τελευτὴν ὁ συνύπατος αὐτοῦ Οὐαλέριος  ὕποπτος γίνεται τοῖς δημοτικοῖς ὡς βασιλείαν κατασκευαζόμενος· πρῶτον μὲν ὅτι μόνος κατέσχε τὴν ἀρχὴν δέον εὐθὺς ἑλέσθαι {τὸν} συνύπατον, ὥσπερ ὁ Βροῦτος ἐποίησε Κολλατῖνον ἐκβαλών· ἔπειθ´ ὅτι τὴν οἰκίαν ἐν ἐπιφθόνῳ τόπῳ κατεσκευάσατο λόφον ὑπερκείμενον τῆς ἀγορᾶς ὑψηλὸν ἐπιεικῶς καὶ περίτομον, ὃν καλοῦσι Ῥωμαῖοι Οὐελίαν, ἐκλεξάμενος. Πυθόμενος δὲ παρὰ τῶν ἐπιτηδείων, ὅτι ταῦτα λυπεῖ τὸν δῆμον, ἀρχαιρεσιῶν προθεὶς ἡμέραν ὕπατον αἱρεῖται Σπόριον Λουκρήτιον, ὃς οὐ πολλὰς ἡμέρας τὴν ἀρχὴν κατασχὼν ἀποθνήσκει. Εἰς δὲ τὸν ἐκείνου τόπον καθίστησι Μάρκον Ὁράτιον, καὶ τὴν οἰκίαν ἀπὸ τοῦ λόφου μετατίθεται κάτω, ἵν´ ἐξείη Ῥωμαίοις, ὡς αὐτὸς ἐκκλησιάζων ἔφη, βάλλειν αὐτὸν ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ μετεώρου τοῖς λίθοις, ἐάν τι λάβωσιν ἀδικοῦντα.

XIV. Βεβαίαν τε πίστιν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τοὺς δημοτικοὺς λαβεῖν βουλόμενος ἀφεῖλεν ἀπὸ τῶν ῥάβδων τοὺς πελέκεις, καὶ κατεστήσατο τοῖς μεθ´ ἑαυτὸν ὑπάτοις ἔθος, ὃ καὶ μέχρι τῆς ἐμῆς διέμεινεν ἡλικίας, ὅταν ἔξωθεν τῆς πόλεως γένωνται χρῆσθαι τοῖς πελέκεσιν, ἔνδον δὲ ταῖς ῥάβδοις κοσμεῖσθαι μόναις· νόμους τε φιλανθρωποτάτους ἔθετο βοηθείας ἔχοντας τοῖς δημοτικοῖς· ἕνα μέν, ἐν ᾧ διαρρήδην ἀπεῖπεν ἄρχοντα μηδένα εἶναι Ῥωμαίων, ὃς ἂν μὴ παρὰ τοῦ δήμου λάβῃ τὴν ἀρχήν, θάνατον ἐπιθεὶς ζημίαν, ἐάν τις παρὰ ταῦτα ποιῇ, καὶ τὸν ἀποκτείναντα τούτων τινὰ ποιῶν ἀθῷον· ἕτερον δ´, ἐν ᾧ γέγραπται, Ἐάν τις ἄρχων Ῥωμαίων τινὰ ἀποκτείνειν ἢ μαστιγοῦν ἢ ζημιοῦν εἰς χρήματα θέλῃ, ἐξεῖναι τῷ ἰδιώτῃ προκαλεῖσθαι τὴν ἀρχὴν ἐπὶ τὴν τοῦ δήμου κρίσιν, πάσχειν δ´ ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ μηδὲν ὑπὸ τῆς ἀρχῆς, ἕως ἂν ὁ δῆμος ὑπὲρ αὐτοῦ ψηφίσηται. Ἐκ τούτων γίνεται τῶν πολιτευμάτων τίμιος τοῖς δημοτικοῖς, καὶ τίθενται αὐτῷ ἐπωνύμιον Ποπλικόλαν· τοῦτο κατὰ τὴν Ἑλλήνων διάλεκτον βούλεται δηλοῦν δημοκηδῆ. Καὶ τὰ μὲν ἐν ἐκείνῳ τῷ ἐνιαυτῷ συντελεσθέντα ὑπὸ τῶν ὑπάτων τοιάδε ἦν·

XV. [5,20] Τῷ δ´ ἑξῆς αὐτός τε πάλιν ἀποδείκνυται Οὐαλέριος τὸ δεύτερον ὕπατος καὶ σὺν αὐτῷ Λουκρήτιος,

XVI. Ἐφ´ ὧν ἄλλο μὲν οὐδὲν ἄξιον λόγου ἐπράχθη, τιμήσεις δ´ ἐγένοντο τῶν βίων καὶ τάξεις τῶν εἰς τοὺς πολέμους εἰσφορῶν, ὡς Τύλλιος ὁ βασιλεὺς ἐνομοθέτησε, πάντα τὸν ἐπὶ τῆς Ταρκυνίου δυναστείας χρόνον ἀφειμέναι, τότε δὲ πρῶτον ὑπὸ τούτων ἀνανεωθεῖσαι· ἐξ ὧν εὑρέθη τῶν ἐν ἥβῃ Ῥωμαίων περὶ τρισκαίδεκα μυριάδας. Καὶ εἰς χωρίον τι Σιγνούριον καλούμενον Ῥωμαίων ἀπεστάλη στρατιά, διὰ φυλακῆς ἕξουσα τὸ φρούριον ἐπὶ ταῖς Λατίνων τε καὶ Ἑρνίκων πόλεσι κείμενον, ὅθεν τὸν πόλεμον προσεδέχοντο.

 

I. CES choses ainsi réglées, les consuls firent les préparatifs nécessaires pour la guerre. Ils restèrent quelque  temps campés dans une plaine auprès de Rome. Là, tenant leurs troupes sous les étendards et dans l'obéissance à leurs officiers pour les mettre en haleine ils les obligeaient à faire régulièrement les exercices des armes. Car ils avaient appris que les exilés levaient une armée formidable dans toutes les villes de Tyrrhénie pour venir les attaquer, que les peuples de Tarquinie et de Veies prenant ouvertement le parti des Tarquins leur avaient fourni deux corps considérables de troupes, et qu'un grand nombre de volontaires des autres villes, attirés par les sollicitations de leurs amis ou par l'appât d'une grosse paye, se rangeaient aussi sous leurs enseignes. Sur la première nouvelle de leur marche, résolus d'aller à leur rencontre ils passèrent le fleuve avant que l'ennemi les prévînt, et s'étant avancés jusqu'aux retranchements des Ty rhéniens ils assirent leur camp dans la prairie qu'on appelle Junienne, près d'un bois consacré au héros Horatus.

II. LES deux armées se trouvèrent égales en nombre, et firent paraître la même ardeur pour le combat. Dès qu'elles furent en présence, avant même que l'infanterie eût pris son quartier dans le camp, il y eut une légère escarmouche de la cavalerie. mais on ne fit que le mesurer de part et d'autre par un léger combat, et chacun se retira dans son camp sans avoir remporté la victoire ni souffert aucun échec considérable. Ensuite les Romains et les Tyrrhéniens se rangèrent en bataille dans le même ordre pour tenter le hasard d'une action générale. L'infanterie des légionnaires pesamment armés était au milieu et faisait le corps de bataille ; la cavalerie était aux deux ailes pour couvrir en flanc les bataillons. Valerius qui avait été fait consul en la place de Collatinus, commandait l'aile droite de l'armée Romaine et était opposé aux Veiens. Brutus à la tête de l'aile gauche était posté contre les Tarquiniens commandés par les fils du roi Tarquin,

III. QUAND on fut sur le point d'en venir aux mains, Tarquin, nommé Aruns, qui l'emportait au-dessus de ses frères et pour la force et pour le courage, poussa son cheval à travers les escadrons, sortit hors des rangs de l'armée Tyrrhénienne, On s'avança si près des Romains qu'on pouvait facilement le reconnaître et au visage et à la voix. Sitôt qu'il fut à portée, vomissant mille injures contre Brutus général de l'armée Romaine, il le traita de bête féroce, de bourreau souillé du sang de ses propres fils ; et lui reprochant d'être un lâche et un timide, il lui offrit enfin au nom de toute l'armée un combat seul à seul pour décider de l'empire. Brutus ne peut souffrir cet outrage ; il sort des rangs, pousse son cheval à toutes jambes, il n'écoute que son cou rage, et malgré les remontrances de ses amis il va se jeter entre les bras d'une mort certaine que les destins lui préparaient. Les deux combattants également transportés de colère, pensent moins au péril qu'à satisfaire leur rage..Ils poussent leurs courriers à toute outrance, ils se portent des coups violents qui percent d'outre en outre et leurs boucliers et leurs cuirasses. L'un enfonce sa pique dans les flancs de son ennemi, tandis qu'il reçoit lui-même un pareil coup dans les côtes. En même temps leurs chevaux s'entrechoquent du poitrail par la rapidité dont ils font poussés, ils le cabrent l'un et l'autre, ils lèvent la tête, secouent leurs cavaliers et les renversent sur la poussière. Les deux champions tombent par terre, leur sang sort en abondance par l'ouverture de leurs blessures, et leurs âmes cherchent un passage pour abandonner leurs corps

IV. LES deux armées qui vaient leurs chefs presque sans vie, jettent des cris épouvantables  : elles se choquent avec armées, grand bruit, le combat s'engage, l'infanterie et la cavalerie font des prodiges de valeur. Mais l'ayantage est toujours égal de part et. d'autre. D'un côté, l'aîle droite de l'armée Romaine sous les étendards du Consul Valerius, enfonce les Veiens, les repousse jusque dans leur camp et couvre la campagne de morts. De l'autre, les Tyrrheniens de l'aîle droite soutenus par leurs chefs Titus et Sextus fils de Tarquin, ébranlent l'aile gauche des Romains, les mettent en déroute, et les mènent battant jusques dans leurs lignes. Ils se mettent même en devoir d'ataquer le camp et de l'emporter d'assaut : mais la garnison fait une vigoureuse résistance et les oblige de se retirer avec beaucoup de perte. Elle consistait en un corps de réserve, qu'on appelle le troisiémé corps, composé des vieux soldats les plus aguerris, qui par leur expérience consommée dans les plus grands périls, sont la dernière ressource des Romains, lorsque par une affeufe déroute ils ont perdu toute espérance.

V. DEJA le soleil penchait vers son couchant lorsque les deux armées se séparèrent. Chacun se retira dans son camp,  moins joyeux de la victoire, qu'affligé d'avoir perdu tant de monde à cette affreuse journée. La plupart des soldats qui y perdent un survécurent à cet horrible carnage, étaient accablés de blessures ; ni les uns ni les autres n'étaient plus en état de livrer un second combat. La consternation fut néanmoins plus grande du côté des Romains, et la perte de leur chef les jeta dans un tel abattement, que la plupart ne croyaient pas qu'il y eût de meilleur parti à prendre que d'abandonner leur camp avant le jour. Ils étaient dans cette pensée et s'en entretenaient ensemble, lorsque vers la première veille il sortit du bois voisin de leur camp une certaine voix qui fut entendue distinctement des deux armées, soit qu'elle vînt du héros qui préside à ce bois, soit que ce fût la voix du dieu qu'on appelle Faunus. Car c'est lui que les Romains craient l'auteur des terreurs paniques ; c'est à lui qu'ils attribuent les spectres effrayants qui apparaissent aux hommes sous une forme étrangère ; c'est à ce même dieu qu'ils rapportent les voix divines qui jettent: l'épouvante et le trouble dans les esprits. Quoiqu'il en soit, la voix du dieu exhortait les Romains à prendre courage, elle leur apprenait que la victoire était de leur côté, et que les ennemis avaient perdu un homme plus qu'eux dans la dernière action.

VI. ON dit qu'animé par cette voix Valerius fondit pendant la nuit sur les lignes des Tyrrhéniens, qu'il en tua un grand nombre, mit le reste en fuite, et se rendit maître de leur camp. Telle fut l'issue et le succès du combat. Le lendemain les Romains s'en retournèrent, après avoir enseveli leurs morts et dépouillé ceux des ennemis.

VII. À l'égard du corps de Brutus, on l'orna de couronnes comme d'autant de trophées de sa valeur. Il fut porté à Rome par les plus braves et les plus distingués de la cavalerie, qui au milieu des plus tristes regrets, célébrèrent ses louanges et lui rendirent tous les honneurs qui étaient dus au plus ferme défenseur de la patrie.

VIII. LE sénat alla au devant de l'armée, et ordonna que le corps de ce général serait conduit avec l'appareil du triomphe. Tout le peuple sortit aussi avec des coupes pleines de vin, et des tables chargées de toutes sortes de rafraichissements, pour régaler les troupes. Quand on fut aux portes de la ville le consul fit son entrée en triomphe. Il offrit les sacrifices ordinaires en de pareilles occasions, et consacra aux dieux les dépouilles de l'ennemi avec les mêmes cérémonies que les rois avaient coutume d'observer dans les pompes triomphales après le gain d'une bataille. Il passa le reste du jour en réjouissances, et donna un magnifique repas aux plus illustres citoyens.

IX. LE lendemain, revêtu d'une robe noire, il fit mettre le corps de son collègue sur un superbe lit de parade au milieu de la place publique. Il assembla le peuple, et montant sur son tribunal, il prononça l'oraison funèbre de Brutus. Il est incertain si Valerius fut le premier qui introduisit cette coutume chez les Romains, ou s'il la trouva déjà établie par les rois; c'est ce que je n'oserais non plus décider.

X. QUOIQU'IL en soit, il est aisé de voir par l'histoire universelle, par les écrits des anciens poètes, et par les plus célèbres historiens qui ont embrassé dans leurs livres l'histoire de toutes les nations, que la coutume de louer les vertus des grands hommes lorsqu'on fait leurs funérailles, fut anciennement inventée par les Romains, et que les Grecs n'en sont point les premiers auteurs. Nous lisons à la vérité que les parents et les amis des plus illustres personnages de l'antiquité célébraient après leur mort des combats de lutteurs et des courses de chevaux. C'est ainsi qu'Achille en fit à la mort de son ami Patrocle, et que longtemps avant lui Hercule en avait célébré pour honorer la mémoire de Pélops. Mais nous ne voyons point d'auteur qui ait écrit qu'on leur prononçait des éloges funèbres, excepté les poètes tragiques d'Athènes, qui pour relever la gloire de leur ville ont inventé que Thésée en fit en l'honneur de ceux à qui il rendit les devoirs de la sépulture ; mais tout ce qu'ils en disent est fabuleux. Ce ne fit en effet que très tard que les Athéniens ajoutèrent par une loi particulière ces panégyriques aux cérémonies des funérailles, soit qu'ils aient commencé par ceux qui prodiguèrent leur sang dans les batailles d'Artémisie, de Salamine et de Platée pour la défense de la patrie, soit qu'ils aient rendu ce glorieux devoir aux braves qui se distinguèrent dans le combat de Marathon. Quand même il serait vrai qu'ils auraient fait dès ce temps-là des oraisons funèbres, qu'en peut-on conclure? ne sait-on pas que la journée de Marathon est postérieure de seize ans à la mort de Brutus.

XI. MAIS sans trop rechercher qui font les premiers auteurs des éloges funèbres, qu'on considère cette coutume en elle-même, qu'on examine chez qui, ou des Grecs, ou des son Romains elle est observée avec plus de sagesse, l'on verra, j'en fuis sûr, qu'elle est plus raisonnable parmi ceux-ci que chez les Athéniens. Ces derniers en effet semblent n'avoir institué les discours funèbres que pour ceux qui avaient versé leur sang dans les combats. Ils n'ont jugé du mérite de leurs citoyens que par le courage avec lequel ils s'étaient exposés à la mort, quoique ce fussent peut-être des gens méprisables d'ailleurs et sans autres vertus qu'une férocité qui passait sous le nom de valeur. Les Romains au contraire ont accordé les mêmes honneurs à tous les grands hommes qui s'étaient rendus recommandables, ou par leur sagesse dans la conduite des armées, ou par leur prudence dans les délibérations, ou par les bons conseils dont ils aidaient la république, soit qu'ils fussent morts les armes à la main, soit qu'ils eussent fini leurs jours par une mort plus tranquille ; persuadés que si les grands personnages méritent des louanges pour avoir glorieusement prodigué leur sang, le même tribut n'est pas moins dû aux autres vertus qu'à la valeur.

XII. TELLE fut la destinée de Junius Brutus, qui fut le premier consul de Rome après qu'on eût chassé les rois. Quoiqu' il ne se soit fait connaître que fort tard, et que sa rare prudence n'ait éclaté que très peu de temps, on le regarda néanmoins comme le plus illustre de tous les Romains. Ceux qui ont fait les plus exactes recherches dans l'histoire Romaine, nous assurent qu'il ne laissa point d'enfants, ni garçons ni filles. Entre autres preuves ils en apportent une à laquelle il est difficile de ne se pas rendre. Cette preuve est que Brutus était de race patricienne, et que les Junius et les Brutus qui se disaient de ses descendants, étaient tous de famille plébéienne, et n'exercèrent point d'autres charges que celles d'édiles et de tribuns du peuple, qui selon les lois peuvent être remplies par des plébéiens, au lieu que la dignité de: consul ne se donnait qu'aux familles patriciennes. J'avoue néanmoins que ces deux familles sont aussi parvenues au consulat, mais ce n'a été que très tard, et depuis qu'on a permis aux plébéiens de posséder cette dignité. Je laisse à ceux qui se plaisent dans ces sortes de recherches ou qui ont quelque intérêt à les faire, le soin d'examiner plus à fond ce point d'histoire

XIII. APRES la mort de Brutus, les plébéiens soupçonnèrent Valerius son collègue d'affecter la royauté. Ces soupçons étaient fondés sur deux raisons. La première, c'est qu'au lieu de choisir aussitôt un nouveau collègue comme avait fait Brutus après la déposition de Collatinus, il gouverna seul pendant quelques temps: la seconde, c'est qu'il faisait bâtir une maison dans un endroit qui ne pouvait manquer d'exciter l'envie des citoyens, ayant choisi pour ce dessein une colline haute et escarpée, que les Romains appellent Velie et qui commandait sur la place publique. Averti par ses amis que le peuple en prenait ombrage, il convoqua les comices pour l'élection d'un nouveau consul et choisit pour collègue Spurius Lucrétius, lequel étant mort quelques jours après ; il élut en sa place Marcus Horarius. A l'égard de sa maison qui était sur le haut de la colline, il la fit rebâtir au bas de cette montagne, afin que du haut de l'éminence on pût l'accabler de pierres, comme il le dit lui-même en pleine assemblée, s'il trahissait ses devoirs.

XIV. POUR convaincre plus efficacement les plébéiens qu'il n'en voulait point à leur liberté, il ôta les haches des faisceaux et fit une loi tant pour lui que pour ses successeurs, qui a toujours été en vigueur jusqu'à notre siècle ; elle portait que les consul ne se serviraient des haches que quand ils sortiraient hors de Rome, et que dans l'enceinte de la ville ils n'auraient que les seuls faisceaux pour marque de leur dignité. Il publia encore plusieurs autres lois très favorables qui ne tendaient toutes qu'à affermir la liberté du peuple. La première de ces lois défendait expressément d'exercer aucune charge chez les Romains qu'on ne l'eût reçue du peuple, sur peine de la vie contre quiconque oserait y contrevenir, et avec impunité pour ceux qui mettraient â mort les violateurs de cette loi. La seconde était conçue en ces termes:« Si un magistrat des Romains condamne un citoyen à la mort, ou à être battu de verges, ou à payer une amende pécuniaire, ce particulier pourra en appeler au jugement du peuple, et tant que l'appel subsistera le magistrat n'aura aucun pouvoir sur lui jusqu'a ce que le peuple ait prononcé. Ces règlements mirent Valerius en grande estime dans l'esprit du peuple. Il était tellement aimé et honoré de tous les plébéiens qu'ils lui donnèrent le glorieux surnom de Poplicola. C'est comme nous dirions en Grec Démocède qui signifie un homme populaire, qui prend soin du peuple. Voilà ce qui se passa de mémorable sous le premier consulat après le bannissement des rois.

 XV. L'ANNEE suivante ce même Valerius fût fait consul pour la seconde fois, on lui donna Lucrétius pour collègue.

XVI.  SOUS leur consulat il ne se passa rien de mémorable excepté qu'ils firent un dénombrement des citoyens, et renouvelèrent pour la première fois le règlement concernant les taxes qu'on devait payer pour les frais de la guerre, selon les lois établies par Tullius, qui avaient été interrompues et négligées pendant tout le règne de Tarquin le superbe. Dans ce dénombrement on trouva environ cent trente mille Romains qui avaient atteint l'âge de puberté. On envoya aussi une garnison au fort de Syncerion qui commandait sur les villes des Latins et des Herniques, dont les mouvements menaçaient d'une guerre prochaine.
 

CHAPITRE QUATRIEME.

I. Troisième consulat ; Porsenna entreprend de rétablir les tyrans. II. Il déclare la guerre aux Romains. III. Les ennemis fortifient le Janicule et y mettent une garnison. IV. Ils font plusieurs règlements. V. Porsenna s'empare du Janicule. VI. On se range en bataille. VII. Combat sanglant. VIII. Les Romains prennent l'épouvante, IX. Largius, Herminius, et Horatius Cocles s'arrêtent à la tête du pont de bois. X. Horatius tient ferme jusqu'à la fin, il soutient seul tout l'effort des ennemis. XI. Les Romains rompent le pont. Horatius se jette dans le fleuve et le passe à la nage. XII. Honneurs rendus à Horatius. XIII. Les Tyrrrhéniens affament Rome. XIV. Les Romains demandent du secours à leurs alliés. XV. Les Romains pressés par la famine. XVI. Mucius Cordus forme le dessein de tuer Porsenna. XVII. Il le communique au sénat. XVIII. II va au camp des Tyrrhéniens. XIX. Au lieu de tuer le roi il tue un secrétaire. XX. On le mène devant le roi. XXI. Discours de Mucius au roi. XXII. Que 300 jeunes Romains avaient aussi formé le dessein de tuer Porsenna. XXIII. Le roi assemble son conseil. XXIV. On lui conseille de faire la paix. XXV. Il envoie une ambassade à Rome. XXVI. Il demande la paix ; à quelles conditions. XXVII. Les Romains lui envaient vingt otages ; ils le prennent pour juge entr'eux et les Tarquins. XXVIII. Les filles que les Romains avaient données pour otages, passent le fleuve et reviennent à Rome. XXIX. Valérius est ramené au camp. XXX. Tarquin et son gendre tentent de les enlever en chemin. XXXI. Porsenna en est indigné ; il rompt avec les Tarquins et les chasse de son camp. XXXII. Il rend aux Romains leurs otages etc. XXXIII. On conclut la paix ; Porsenna laisse aux Romains toutes les provisions de son camp. XXXIV. Le sénat lui envoie des présents. XXXV. On récompense Mucius et la jeune Délie qui avait conseillée aux autres filles de passer le fleuve à. la nage. XXXVI. Dédicace du temple de Jupiter Capitolin

I. [5,21] Ποπλίου δὲ Οὐαλερίου τοῦ προσαγορευθέντος Ποπλικόλα τὸ τρίτον ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἀποδειχθέντος ἀρχὴν καὶ σὺν αὐτῷ Μάρκου Ὁρατίου Πολβίλλου τὸ δεύτερον βασιλεὺς Κλουσινῶν τῶν ἐν Τυρρηνίᾳ Λάρος ὄνομα, Πορσίνας ἐπίκλησιν, καταφυγόντων ἐπ´ αὐτὸν Ταρκυνίων, ὑποσχόμενος αὐτοῖς δυεῖν θάτερον ἢ διαλλάξειν αὐτοὺς  πρὸς τοὺς πολίτας ἐπὶ καθόδῳ καὶ ἀναλήψει τῆς ἀρχῆς ἢ τὰς οὐσίας ἀνακομισάμενος, ἃς ἀφῃρέθησαν, ἀποδώσειν, ἐπειδὴ πρέσβεις ἀποστείλας εἰς τὴν Ῥώμην ἐν τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ μεμιγμένας ἀπειλαῖς ἐπικλήσεις κομίζοντας οὔτε διαλλαγὰς εὕρετο τοῖς ἀνδράσι καὶ κάθοδον, αἰτιωμένης τῆς βουλῆς τὰς ἀρὰς καὶ τοὺς ὅρκους τοὺς γενομένους κατ´ αὐτῶν, οὔτε τὰς οὐσίας ἀνεπράξατο αὐτοῖς, τῶν διανειμαμένων καὶ  κατακληρουχησάντων αὐτὰς οὐκ ἀξιούντων ἀποδιδόναι·

II. Ὑβρίζεσθαι φήσας ὑπὸ Ῥωμαίων καὶ δεινὰ πάσχειν, ὅτι τῶν ἀξιουμένων οὐδετέρου παρ´ αὐτῶν ἔτυχεν, ἀνὴρ αὐθάδης καὶ διεφθαρμένος τὴν γνώμην ὑπό τε πλούτου καὶ χρημάτων καὶ ἀρχῆς μεγέθους, ἀφορμὰς ὑπέλαβεν ἔχειν καλὰς καταλῦσαι τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν παλαίτερον ἔτι τοῦτο βουλόμενος καὶ προεῖπεν αὐτοῖς τὸν πόλεμον. Συνῄρετο δ´ αὐτῷ τοῦ πολέμου πᾶσαν προθυμίαν ἀποδεῖξαι βουλόμενος ὁ Ταρκυνίου γαμβρὸς Ὀκταούιος Μαμίλιος, ἐκ πόλεως ὁρμώμενος Τύσκλου, Καμερίνους μὲν καὶ Ἀντεμνάτας, οἳ τοῦ Λατίνων μετεῖχον γένους, ἅπαντας ἐπαγόμενος ἀφεστηκότας ἤδη Ῥωμαίων ἐκ τοῦ φανεροῦ· παρὰ δὲ τῶν ἄλλων ὁμοεθνῶν, οἷς οὐκ ἦν βουλομένοις πολεμεῖν ἀναφανδὸν ἐνσπόνδῳ τε καὶ μεγάλην ἰσχὺν ἐχούσῃ πόλει διὰ προφάσεις οὐκ ἀναγκαίας, ἐθελοντὰς συχνοὺς ἰδίᾳ πεπεικὼς χάριτι.

III. [5,22] Ταῦτα μαθόντες οἱ τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι πρῶτον μὲν τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν χρήματά τε καὶ βοσκήματα καὶ ἀνδράποδα μετάγειν τοῖς γεωργοῖς ἐκέλευσαν εἰς τὰ πλησίον ὄρη φρούρια κατασκευάσαντες ἐπὶ τοῖς ἐρυμνοῖς ἱκανὰ σώζειν τοὺς εἰς αὐτὰ καταφυγόντας· ἔπειτα τὸν καλούμενον Ἰανίκολον ὄχθον· ἔστι δὲ τοῦτ´  ὄρος ὑψηλὸν ἀγχοῦ τῆς Ῥώμης πέραν τοῦ Τεβέριος ποταμοῦ κείμενον· ὀχυρωτέραις ἐκρατύναντο κατασκευαῖς τε καὶ φυλακαῖς, περὶ παντὸς ποιούμενοι μὴ γενέσθαι τοῖς πολεμίοις τὸ ἐπίκαιρον χωρίον ἐπιτείχισμα κατὰ τῆς πόλεως, καὶ τὰς εἰς τὸν πόλεμον παρασκευὰς ἐνταῦθ´ ἀπέθεντο·

IV. Τά τ´ ἐντὸς τείχους ἐπὶ τὸ δημοτικώτερον καθίσταντο πολλὰ πολιτευόμενοι φιλάνθρωπα πρὸς τοὺς πένητας, ἵνα μὴ μεταβάλοιντο πρὸς τοὺς τυράννους ἐπὶ τοῖς ἰδίοις κέρδεσι πεισθέντες προδοῦναι τὸ κοινόν· καὶ γὰρ ἀτελεῖς αὐτοὺς ἁπάντων ἐψηφίσαντο εἶναι τῶν κοινῶν τελῶν, ὅσα βασιλευομένης τῆς πόλεως ἐτέλουν, καὶ ἀνεισφόρους τῶν εἰς τὰ στρατιωτικὰ καὶ τοὺς πολέμους ἀναλισκομένων ἐποίησαν, μέγα κέρδος ἡγούμενοι τοῖς κοινοῖς, εἰ τὰ σώματα μόνον αὐτῶν ἕξουσι προκινδυνεύοντα τῆς πατρίδος·

V. Τήν τε δύναμιν ἠσκημένην ἐκ πολλοῦ καὶ παρεσκευασμένην ἔχοντες ἐν τῷ προκειμένῳ τῆς πόλεως ἐστρατοπεδεύοντο πεδίῳ. Βασιλεὺς δὲ Πορσίνας ἄγων τὴν στρατιὰν τὸ μὲν Ἰανίκολον ἐξ ἐφόδου καταλαμβάνεται καταπληξάμενος τοὺς φυλάττοντας αὐτὸ καὶ φρουρὰν Τυρρηνῶν ἐν αὐτῷ καθίστησιν·

VI. Ἐπὶ δὲ τὴν πόλιν ἐλαύνων ὡς καὶ ταύτην δίχα πόνου παραστησόμενος, ἐπειδὴ πλησίον τῆς γεφύρας ἐγένετο καὶ τοὺς Ῥωμαίους ἐθεάσατο προκαθημένους τοῦ ποταμοῦ, παρεσκευάζετό  τε πρὸς μάχην ὡς ἀναρπασόμενος αὐτοὺς πλήθει καὶ ἐπῆγε σὺν πολλῇ καταφρονήσει τὴν δύναμιν. Εἶχον δὲ τὴν ἡγεμονίαν τοῦ μὲν ἀριστεροῦ κέρως οἱ Ταρκυνίου παῖδες, Σέξτος καὶ Τῖτος, Ῥωμαίων τ´ αὐτῶν τοὺς φυγάδας ἄγοντες καὶ ἐκ τῆς Γαβίων πόλεως τὸ ἀκμαιότατον ξένων τε καὶ μισθοφόρων χεῖρα οὐκ ὀλίγην· τοῦ δὲ δεξιοῦ Μαμίλιος ὁ Ταρκυνίου κηδεστής, ἐφ´ οὗ Λατίνων οἱ ἀποστάντες Ῥωμαίων ἐτάξαντο· βασιλεὺς δὲ Πορσίνας κατὰ μέσην τὴν φάλαγγα ἐτέτακτο. Ῥωμαίων δὲ τὸ μὲν δεξιὸν κέρας Σπόριος Λάρκιος καὶ Τῖτος Ἑρμίνιος κατεῖχον ἐναντίοι Ταρκυνίοις· τὸ δ´ ἀριστερὸν Μάρκος Οὐαλέριος ἀδελφὸς θατέρου τῶν ὑπάτων Ποπλικόλα καὶ Τῖτος Λουκρήτιος ὁ τῷ πρόσθεν ὑπατεύσας ἔτει Μαμιλίῳ καὶ Λατίνοις συνοισόμενοι· τὰ δὲ μέσα τῶν κεράτων οἱ ὕπατοι κατεῖχον ἀμφότεροι.

VII. [5,23] Ὡς δὲ συνῆλθον εἰς χεῖρας, ἐμάχοντο γενναίως καὶ πολὺν ἀντεῖχον ἀμφότεροι χρόνον· ἐμπειρίᾳ μὲν καὶ καρτερίᾳ κρείττους ὄντες οἱ Ῥωμαῖοι τῶν ἐναντίων, πλήθει δὲ κρατοῦντες τῶν Ῥωμαίων οἱ Τυρρηνοί τε καὶ Λατῖνοι μακρῷ.

VIII. Πολλῶν δὲ πεσόντων ἀφ´ ἑκατέρων δέος εἰσέρχεται Ῥωμαίους, πρῶτον μὲν τοὺς κατέχοντας τὸ ἀριστερὸν κέρας, ἐπειδὴ τοὺς ἡγεμόνας  ἐθεάσαντο Οὐαλέριόν τε καὶ Λουκρήτιον τραυματίας ἀποκομισθέντας ἐκ  τῆς μάχης· ἔπειτα καὶ τοὺς ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρατος τεταγμένους νικῶντας ἤδη τὴν σὺν Ταρκυνίοις δύναμιν τὸ αὐτὸ καταλαμβάνει πάθος, ὁρῶντας τὴν τροπὴν τῶν ἑτέρων.

IX. Φευγόντων δ´ εἰς τὴν πόλιν ἁπάντων καὶ διὰ μιᾶς γεφύρας βιαζομένων ἀθρόων ὁρμὴ γίνεται τῶν πολεμίων ἐπ´ αὐτοὺς μεγάλη· ὀλίγου τε πάνυ ἡ πόλις ἐδέησεν ἁλῶναι κατὰ κράτος ἀτείχιστος οὖσα ἐκ τῶν παρὰ τὸν ποταμὸν μερῶν, εἰ συνεισέπεσον εἰς αὐτὴν ἅμα τοῖς φεύγουσιν οἱ διώκοντες. Οἱ δὲ τὴν ὁρμὴν τῶν πολεμίων ἐπισχόντες καὶ διασώσαντες ὅλην τὴν στρατιὰν τρεῖς ἄνδρες ἐγένοντο, Σπόριος μὲν Λάρκιος καὶ Τῖτος Ἑρμίνιος οἱ τὸ δεξιὸν ἔχοντες κέρας ἐκ τῶν πρεσβυτέρων, Πόπλιος δ´ Ὁράτιος ὁ καλούμενος Κόκλης ἐκ τοῦ κατὰ τὴν ὄψιν ἐλαττώματος ἐκκοπεὶς ἐν μάχῃ τὸν ἕτερον ὀφθαλμὸν ἐκ τῶν νεωτέρων, μορφήν τε κάλλιστος ἀνθρώπων καὶ ψυχὴν ἄριστος. Οὗτος ἀδελφιδοῦς μὲν ἦν Ὁρατίου Μάρκου θατέρου τῶν ὑπάτων, τὸ δὲ γένος κατῆγεν ἀφ´ ἑνὸς τῶν τριδύμων Ὁρατίου Μάρκου τοῦ νικήσαντος τοὺς Ἀλβανοὺς τριδύμους, ὅτε περὶ τῆς ἡγεμονίας αἱ πόλεις εἰς πόλεμον καταστᾶσαι συνέβησαν μὴ πάσαις ἀποκινδυνεῦσαι ταῖς δυνάμεσιν, ἀλλὰ τρισὶν ἀνδράσιν ἀφ´ ἑκατέρας, ὡς ἐν τοῖς προτέροις δεδήλωκα
λόγοις. Οὗτοι δὴ μόνοι κατὰ νώτου λαβόντες τὴν γέφυραν εἶργον τῆς διαβάσεως τοὺς πολεμίους μέχρι πολλοῦ καὶ διέμενον ἐπὶ τῆς αὐτῆς στάσεως βαλλόμενοί θ´ ὑπὸ πολλῶν  παντοδαποῖς βέλεσι καὶ ἐκ χειρὸς παιόμενοι τοῖς ξίφεσιν, ἕως ἅπασα ἡ στρατιὰ διῆλθε τὸν ποταμόν.

X. [5,24] Ὡς δ´ ἐν ἀσφαλεῖ τοὺς σφετέρους ἔδοξαν  γεγονέναι, δύο μὲν ἐξ αὐτῶν Ἑρμίνιός τε καὶ Λάρκιος διεφθαρμένων αὐτοῖς ἤδη τῶν σκεπαστηρίων διὰ τὰς συνεχεῖς πληγὰς ἀνεχώρουν ἐπὶ πόδα. Ὁράτιος δὲ μόνος ἀνακαλουμένων αὐτὸν ἀπὸ τῆς πόλεως τῶν θ´ ὑπάτων καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν καὶ περὶ παντὸς ποιουμένων σωθῆναι τοιοῦτον ἄνδρα τῇ πατρίδι καὶ τοῖς γειναμένοις οὐκ ἐπείσθη, ἀλλ´ ἔμενεν, ἔνθα τὸ πρῶτον ἔστη, κελεύσας τοῖς περὶ τὸν Ἑρμίνιον λέγειν πρὸς τοὺς ὑπάτους, ὡς αὐτοῦ φράσαντος, ἀποκόπτειν τὴν γέφυραν ἀπὸ τῆς πόλεως ἐν τάχει· ἦν δὲ μία κατ´ ἐκείνους τοὺς χρόνους ξυλόφρακτος ἄνευ σιδήρου δεδεμένη ταῖς σανίσιν αὐταῖς, ἣν καὶ μέχρις ἐμοῦ τοιαύτην φυλάττουσι Ῥωμαῖοι· ἐπιστεῖλαι δὲ τοῖς ἀνδράσιν, ὅταν τὰ πλείω τῆς γεφύρας λυθῇ καὶ βραχὺ τὸ λειπόμενον ᾖ μέρος, φράσαι πρὸς αὐτὸν σημείοις τισὶν ἢ φωνῇ γεγωνοτέρᾳ· τὰ λοιπὰ λέγων ἑαυτῷ μελήσειν. Ταῦτ´ ἐπικελευσάμενος τοῖς δυσὶν ἐπ´ αὐτῆς ἵσταται τῆς γεφύρας καὶ τῶν ὁμόσε χωρούντων οὓς μὲν τῷ ξίφει παίων, οὓς δὲ τῷ θυρεῷ περιτρέπων πάντας ἀνέστειλε τοὺς ὁρμήσαντας ἐπὶ τὴν γέφυραν· οὐκέτι γὰρ εἰς χεῖρας αὐτῷ χωρεῖν ἐτόλμων οἱ διώκοντες ὡς μεμηνότι καὶ θανατῶντι· καὶ ἅμα οὐδὲ ῥᾴδιον αὐτῷ προσελθεῖν ὑπάρχον ἐξ εὐωνύμων μὲν καὶ δεξιῶν ἔχοντι πρόβλημα τὸν ποταμόν, ἐκ δὲ τοῦ κατὰ πρόσωπον ὅπλων τε καὶ νεκρῶν σωρόν· ἀλλ´ ἄπωθεν ἑστῶτες ἀθρόοι λόγχαις τε καὶ σαυνίοις καὶ λίθοις χειροπληθέσιν  ἔβαλλον, οἷς δὲ μὴ παρῆν ταῦτα τοῖς ξίφεσι καὶ ταῖς ἀσπίσι τῶν νεκρῶν. Ὁ δ´ ἠμύνετο τοῖς ἐκείνων χρώμενος ὅπλοις κατ´ αὐτῶν καὶ ἔμελλεν ὥσπερ εἰκὸς εἰς ἀθρόους βάλλων ἀεί τινος τεύξεσθαι σκοποῦ.

XI. Ἤδη δὲ καταβελὴς ὢν καὶ τραυμάτων πλῆθος ἐν πολλοῖς μέρεσι τοῦ σώματος ἔχων, μίαν δὲ πληγὴν λόγχης, ἣ διὰ θατέρου τῶν γλουτῶν ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς τοῦ μηροῦ ἀντία  ἐνεχθεῖσα ἐκάκωσεν αὐτὸν ὀδύναις καὶ τὴν βάσιν ἔβλαπτεν, ἐπειδὴ τῶν κατόπιν ἤκουσεν ἐμβοησάντων λελύσθαι  τῆς γεφύρας τὸ πλέον μέρος, καθάλλεται σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὸν ποταμὸν καὶ διανηξάμενος τὸ ῥεῦμα χαλεπῶς πάνυ· περὶ γὰρ τοῖς ὑπερείσμασι τῶν σανίδων σχιζόμενος ὁ ῥοῦς ὀξὺς ἦν καὶ δίνας ἐποίει μεγάλας· ἐξεκολύμβησεν εἰς τὴν γῆν οὐδὲν τῶν ὅπλων ἐν τῷ νεῖν ἀποβαλών.

XII. [5,25] Τοῦτο τὸ ἔργον ἀθάνατον αὐτῷ δόξαν εἰργάσατο.  Παραχρῆμά τε γὰρ οἱ Ῥωμαῖοι στεφανώσαντες αὐτὸν ἀπέφερον εἰς τὴν πόλιν ὑμνοῦντες ὡς τῶν ἡρώων ἕνα, καὶ πᾶς ὁ κατοικίδιος ὄχλος ἐξεχεῖτο ποθῶν αὐτόν, ἕως ἔτι περιῆν, θεάσασθαι τὴν τελευταίαν πρόσοψιν· ἐδόκει γὰρ ὑπὸ τῶν τραυμάτων οὐκ εἰς μακρὰν διαφθαρήσεσθαι· καὶ ἐπειδὴ διέφυγε τὸν θάνατον, εἰκόνα χαλκῆν ἔνοπλον ὁ δῆμος ἔστησεν αὐτοῦ τῆς ἀγορᾶς ἐν τῷ κρατίστῳ καὶ χώραν ἐκ τῆς δημοσίας ἔδωκεν, ὅσην αὐτὸς ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ζεύγει βοῶν περιαρόσει· χωρὶς δὲ τῶν δημοσίᾳ δοθέντων κατὰ κεφαλὴν ἕκαστος ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν, ὅτε μάλιστα δεινὴ σπάνις τῶν ἀναγκαίων {ἐπιτηδείων} ἅπαντας κατεῖχε, μιᾶς ἡμέρας τροφὴν ἐχαρίσαντο μυριάδες ἀνθρώπων αἱ σύμπασαι πλείους ἢ τριάκοντα. Ὁράτιος μὲν δὴ τοιαύτην ἀποδειξάμενος ἀρετὴν ἐν τῷ τότε χρόνῳ ζηλωτὸς μὲν εἰ καί τις ἄλλος Ῥωμαίων ἐγένετο, ἄχρηστος δ´ εἰς τὰ λοιπὰ πράγματα τῆς πόλεως διὰ τὴν πήρωσιν τῆς βάσεως· καὶ διὰ τὴν συμφορὰν ταύτην οὔθ´ ὑπατείας οὔτ´ ἄλλης ἡγεμονίας στρατιωτικῆς οὐδεμιᾶς ἔτυχεν. Οὗτός τε δὴ θαυμαστὸν ἔργον ἀποδειξάμενος ἐν τῷ τότε ἀγῶνι Ῥωμαίοις ἄξιος εἴπερ τις καὶ ἄλλος τῶν ἐπ´ ἀνδρείᾳ διονομασθέντων ἐπαινεῖσθαι, καὶ ἔτι πρὸς τούτῳ Γάιος Μούκιος, ᾧ Κόρδος ἐπωνύμιον ἦν, ἀνὴρ ἐξ ἐπιφανῶν πατέρων καὶ αὐτὸς ἐγχειρήματι ἐπιβαλόμενος μεγάλῳ, περὶ οὗ μικρὸν ὕστερον ἐρῶ διηγησάμενος πρῶτον, ἐν οἵαις ἡ πόλις ἦν τότε συμφοραῖς.

XIII. [5,26] Μετὰ γὰρ τὴν μάχην ἐκείνην ὁ μὲν Τυρρηνῶν βασιλεὺς ἐν τῷ πλησίον ὄρει καταστρατοπεδευσάμενος, ὅθεν τὴν Ῥωμαίων φρουρὰν ἐξέβαλε, τῆς ἐπέκεινα τοῦ Τεβέριος ποταμοῦ χώρας ἁπάσης ἐκράτει. Οἱ δὲ Ταρκυνίου παῖδες καὶ ὁ κηδεστὴς αὐτοῦ Μαμίλιος σχεδίαις τε καὶ  σκάφαις διαβιβάσαντες τὰς ἑαυτῶν δυνάμεις ἐπὶ θάτερα μέρη τοῦ ποταμοῦ τὰ πρὸς τὴν Ῥώμην φέροντα ἐν ἐχυρῷ τίθενται χωρίῳ τὸν χάρακα· ὅθεν ὁρμώμενοι τῶν τε Ῥωμαίων ἐδῄουν τὴν γῆν καὶ τὰς αὐλὰς κατέσκαπτον καὶ τοῖς ἐπὶ νομὰς ἐξιοῦσιν ἐκ τῶν ἐρυμάτων βοσκήμασιν ἐπετίθεντο. Κρατουμένης δὲ τῆς ὑπαίθρου πάσης ὑπὸ τῶν πολεμίων, καὶ οὔτ´ ἐκ γῆς εἰσκομιζομένων εἰς τὴν πόλιν τῶν ἀγορῶν οὔτε μὴν διὰ τοῦ ποταμοῦ καταγομένων ὅτι μὴ σπανίων, ταχεῖα τῶν ἀναγκαίων σπάνις ἐγένετο μυριάσι πολλαῖς τὰ παρασκευασθέντα οὐ πολλὰ ὄντα δαπανώσαις. Καὶ μετὰ τοῦθ´ οἱ θεράποντες πολλοὶ καταλιπόντες τοὺς δεσπότας ηὐτομόλουν ὁσημέραι, καὶ ἐκ τοῦ δημοτικοῦ πλήθους οἱ πονηρότατοι πρὸς τοὺς Τυρρηνοὺς ἀφίσταντο·

XIV. Ταῦθ´ ὁρῶσι τοῖς ὑπάτοις ἔδοξε Λατίνων μὲν δεῖσθαι τῶν ἔτι αἰδουμένων τὸ συγγενὲς καὶ μένειν  δοκούντων ἐν τῇ φιλίᾳ συμμαχίας σφίσι πέμψαι διὰ ταχέων, εἰς δὲ τὴν Καμπανίδα Κύμην καὶ τὰς ἐν τῷ Πωμεντίνῳ πεδίῳ πόλεις ἀποστεῖλαι πρέσβεις ἀξιώσοντας αὐτὰς σίτου σφίσιν ἐξαγωγὴν ἐπιτρέψαι. Λατῖνοι μὲν οὖν διεκρούσαντο τὴν ἐπικουρίαν, ὡς οὐχ ὅσιον αὐτοῖς ὂν οὔτε Ταρκυνίοις πολεμεῖν οὔτε Ῥωμαίοις, ἐπειδὴ κοινῇ συνέθεντο πρὸς ἀμφοτέρους τὰ περὶ τῆς φιλίας ὅρκια· ἐκ δὲ τοῦ Πωμεντίνου πεδίου Λάρκιός τε καὶ Ἑρμίνιος οἱ πεμφθέντες ἐπὶ τὴν παρακομιδὴν τοῦ σίτου πρέσβεις πολλὰς γεμίσαντες σκάφας παντοίας τροφῆς ἀπὸ θαλάττης ἀνὰ τὸν ποταμὸν ἐν νυκτὶ ἀσελήνῳ λαθόντες τοὺς πολεμίους διεκόμισαν.

XV. Ταχὺ δὲ καὶ ταύτης ἐξαναλωθείσης τῆς ἀγορᾶς καὶ τῆς αὐτῆς κατασχούσης τοὺς ἀνθρώπους ἀπορίας μαθὼν παρὰ τῶν αὐτομόλων ὁ Τυρρηνός, ὅτι κάμνουσιν  ὑπὸ τοῦ λιμοῦ οἱ ἔνδον, ἐπεκηρυκεύσατο πρὸς αὐτοὺς ἐπιτάττων δέχεσθαι Ταρκύνιον, εἰ βούλονται πολέμου τε καὶ λιμοῦ ἀπηλλάχθαι.

XVI. [5,27] Οὐκ ἀνασχομένων δὲ τῶν Ῥωμαίων τὰς ἐπιταγάς, ἀλλὰ πάντα τὰ δεινὰ ὑπομένειν βουλομένων, καταμαθὼν ὁ Μούκιος, ὅτι δυεῖν αὐτοῖς συμβήσεται θάτερον ἢ μὴ διαμεῖναι πολὺν ἐν τοῖς λελογισμένοις χρόνον ὑπὸ τῆς ἀπορίας τῶν ἀναγκαίων ἐκβιασθεῖσιν, ἢ φυλάττουσι βεβαίας τὰς κρίσεις τὸν οἴκτιστον ἀπολέσθαι μόρον,  δεηθεὶς τῶν ὑπάτων τὴν βουλὴν αὐτῷ συναγαγεῖν, ὡς μέγα τι καὶ ἀναγκαῖον ἐξοίσων πρὸς αὐτήν, ἐπειδὴ συνήχθη, λέγει τοιάδε·

XVII. Ἄνδρες πατέρες, ἐγχείρημα τολμᾶν διανοούμενος, ὑφ´ οὗ τῶν παρόντων ἀπαλλαγήσεται κακῶν ἡ πόλις, τῷ μὲν ἔργῳ πάνυ θαρρῶ καὶ ῥᾳδίως αὐτοῦ κρατήσειν οἴομαι· περὶ δὲ τῆς ἐμαυτοῦ ψυχῆς, εἰ περιέσται μοι μετὰ τὸ ἔργον, οὐ πολλὰς ἐλπίδας ἔχω, μᾶλλον δ´ εἰ χρὴ τἀληθὲς λέγειν οὐδεμίαν. Εἰς τοσοῦτον δὴ κίνδυνον ἐμαυτὸν καθιέναι μέλλων οὐκ ἀξιῶ λαθεῖν ἅπαντας αἰωρηθεὶς ὑπὲρ μεγάλων, ἐὰν ἄρα συμβῇ μοι διαμαρτεῖν τῆς πείρας, ἀλλ´ ἐπὶ καλοῖς ἔργοις μεγάλων ἐπαίνων τυγχάνειν, ἐξ ὧν ἀντὶ τοῦ θνητοῦ σώματος ἀθάνατον ὑπάρξει μοι κλέος. Δήμῳ μὲν φράζειν ἃ διανοοῦμαι πράττειν οὐκ ἀσφαλές, μή τις ἴδια κέρδη περιβαλλόμενος πρὸς τοὺς πολεμίους αὐτὰ ἐξενέγκῃ, δέον αὐτοῖς ὥσπερ μυστηρίου ἀπορρήτου φυλακῆς· ὑμῖν δ´ οὓς καθέξειν  αὐτὰ πεπίστευκα ἐγκρατῶς πρώτοις τε καὶ μόνοις ἐκφέρω· παρ´ ὑμῶν  δ´ οἱ ἄλλοι πολῖται ἐν τῷ προσήκοντι καιρῷ μαθήσονται. Τὸ δ´ ἐγχείρημά μου τοιόνδε ἐστίν. Αὐτομόλου σχῆμα μέλλω λαβὼν ἐπὶ τὸν χάρακα τῶν Τυρρηνῶν πορεύεσθαι. Ἐὰν μὲν οὖν ἀπιστηθεὶς πρὸς αὐτῶν ἀποθάνω, ἑνὶ πολίτῃ μόνον ἐλάττους οἱ λοιποὶ γενήσεσθε· ἐὰν δὲ παρελθεῖν εἴσω τοῦ χάρακος ἐκγένηταί μοι, τὸν βασιλέα τῶν πολεμίων ἀποκτενεῖν ὑμῖν ὑποδέχομαι· ἀποθανόντος δὲ Πορσίνου καταλυθήσεται μὲν ὁ πόλεμος, ἐγὼ δ´ εἰ ὅ τι ἂν τῷ δαιμονίῳ δόξῃ πείσομαι, τούτων συνίστορας ὑμᾶς ἕξων καὶ μάρτυρας πρὸς τὸν δῆμον ἄπειμι τὴν κρείττονα τύχην τῆς πατρίδος ἡγεμόνα τῆς ὁδοῦ ποιησάμενος.

XVIII. [5,28] Ἐπαινεθεὶς δ´ ὑπὸ τῶν ἐν τῷ συνεδρίῳ καὶ λαβὼν οἰωνοὺς αἰσίους τῆς πράξεως διαβαίνει τὸν ποταμόν. Καὶ παραγενόμενος ἐπὶ τὸν χάρακα τῶν Τυρρηνῶν εἰσέρχεται, παρακρουσάμενος τοὺς φυλάττοντας τὰς πύλας ὡς τῶν ὁμοεθνῶν τις, ὅπλον τ´ οὐθὲν φανερὸν ἔχων καὶ γλώττῃ Τυρρηνικῇ διαλεγόμενος, ἣν ἐξέμαθεν ἔτι παῖς ὢν ὑπὸ τροφοῦ Τυρρηνίδος τὸ γένος ἐκδιδαχθείς.

XIX. Ὡς δ´ ἐπὶ τὴν ἀγορὰν καὶ τὸ στρατήγιον ἀφίκετο, ἄνδρα ὁρᾷ μεγέθει τε καὶ ῥώμῃ σώματος διαφέροντα, ἐσθῆτα πορφυρᾶν ἐνδεδυκότα, καθήμενον ἐπὶ τοῦ στρατηγικοῦ βήματος, καὶ περὶ αὐτὸν ἑστῶτας ἐνόπλους συχνούς. Διαμαρτὼν δὲ τῆς δόξης, οἷα δὴ μηδέποτε τὸν βασιλέα τῶν Τυρρηνῶν θεασάμενος, τοῦτον τὸν ἄνδρα ὑπέλαβε Πορσίναν εἶναι· ὁ δ´ ἦν ἄρα γραμματεὺς τοῦ βασιλέως, ἐκάθητο δ´ ἐπὶ τοῦ βήματος διαριθμῶν τοὺς στρατιώτας καὶ διαγράφων αὐτοῖς τοὺς ὀψωνιασμούς. Ἐπὶ τοῦτον δὴ τὸν γραμματέα χωρήσας διὰ τοῦ περιεστηκότος ὄχλου καὶ ἀναβὰς ὡς ἄνοπλος ὑπ´ οὐθενὸς κωλυόμενος ἐπὶ τὸ βῆμα, σπᾶται τὸ ξιφίδιον, ὃ τῆς περιβολῆς ἐντὸς ἔκρυπτε, καὶ παίει τὸν ἄνδρα κατὰ τῆς κεφαλῆς. Ἀποθανόντος δὲ τοῦ  γραμματέως πληγῇ μιᾷ,

XX. Συλληφθεὶς εὐθὺς ὑπὸ τῶν περὶ τὸ βῆμα πρὸς τὸν βασιλέα πεπυσμένον ἤδη τὴν τοῦ γραμματέως ἀναίρεσιν ἀπάγεται. Ὁ δ´ ὡς εἶδεν αὐτόν, Ὦ μιαρώτατε πάντων, εἶπεν, ἀνθρώπων, καὶ δίκας ὑφέξων οὐκ εἰς μακρὰν ὧν ἄξιος εἶ, λέγε, τίς εἶ καὶ πόθεν ἀφιγμένος καὶ τίνι βοηθείᾳ πεποιθὼς ἐπεχείρησας ἔργῳ τηλικῷδε· καὶ πότερον τὸν γραμματέα τὸν ἐμὸν ἀποκτεῖναί σοι προὔκειτο μόνον ἢ κἀμέ· καὶ τίνας ἔχεις κοινωνοὺς τῆς ἐπιβουλῆς ἢ συνίστορας; ἀποκρύψῃ δὲ μηδὲν τῶν ἀληθῶν, ἵνα μὴ βασανιζόμενος ἀναγκασθῇς λέγειν.

XXI. [5,29] Καὶ ὁ Μούκιος οὔτε μεταβολῇ χρώματος οὔτε συννοίᾳ προσώπου τὸν ὀρρωδοῦντα διασημήνας οὔτ´ ἄλλο παθὼν οὐδέν, ὧν φιλοῦσι πάσχειν οἱ μέλλοντες  ἀποθνήσκειν, λέγει πρὸς αὐτόν·

Ἐγὼ Ῥωμαῖος μέν εἰμι, καὶ οὐ τῶν ἐπιτυχόντων ἕνεκα γένους, ἐλευθερῶσαι δὲ τὴν πατρίδα τοῦ πολέμου βουληθεὶς ἦλθον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ὑμῶν ὡς τῶν αὐτομόλων τις, ἀποκτεῖναί σε βουλόμενος· οὐκ ἀγνοῶν μέν, ὅτι καὶ κατορθώσαντι καὶ διαμαρτόντι τῆς ἐλπίδος ἀποθανεῖν ὑπάρχει μοι, χαρίσασθαι δὲ τῇ γειναμένῃ τὴν ἐμαυτοῦ ψυχὴν προαιρούμενος καὶ ἀντὶ τοῦ θνητοῦ σώματος ἀθάνατον δόξαν καταλιπεῖν· ψευσθεὶς δὲ τῆς ἐλπίδος ἀντὶ σοῦ τὸν γραμματέα, ὃν οὐθὲν ἐδεόμην, ἀνῄρηκα τῇ τε πορφύρᾳ καὶ τῷ δίφρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις τῆς ἐξουσίας συμβόλοις πλανηθείς. Τὸν μὲν οὖν θάνατον, ὃν αὐτὸς ἐμαυτοῦ κατεψηφισάμην, ὅτ´ ἐπὶ τὴν πρᾶξιν ἔμελλον ὁρμᾶν, οὐ παραιτοῦμαι· βασάνους δὲ καὶ τὰς ἄλλας ὕβρεις εἴ μοι παρείης, πίστεις δοὺς ἐπὶ θεῶν ὑπισχνοῦμαί σοι μέγα πρᾶγμα δηλώσειν καὶ πρὸς τὴν σωτηρίαν ἀνῆκόν σοι.

Ὁ μὲν δὴ ταῦτ´ ἔλεγε καταστρατηγῆσαι τὸν  ἄνδρα διανοούμενος·

XXII. Ὁ δ´ ἔξω τοῦ φρονεῖν γεγονὼς καὶ ἅμα κινδύνους ἐκ πολλῶν μαντευόμενος ἀνθρώπων οὐκ ἀληθεῖς δίδωσιν αὐτῷ δι´ ὅρκων τὸ πιστόν. Μετὰ δὲ τοῦθ´ ὁ Μούκιος καινότατον  ἐνθυμηθεὶς ἀπάτης τρόπον, ὃς ἐν ἀφανεῖ τὸν ἔλεγχον εἶχε, λέγει πρὸς αὐτόν· Ὦ βασιλεῦ, Ῥωμαίων ἄνδρες τριακόσιοι τὴν αὐτὴν ἔχοντες ἡλικίαν ἐκ τοῦ γένους τοῦ τῶν πατρικίων ἅπαντες ἐβουλευσάμεθα συνελθόντες ἀποκτεῖναί σε καὶ τὸ πιστὸν ὅρκοις παρ´ ἀλλήλων ἐλάβομεν. Ἔδοξε δ´ ἡμῖν βουλευομένοις ὅστις ὁ τῆς ἐπιβουλῆς ἦν τρόπος, μήθ´ ἅπαντας ἅμα χωρεῖν  ἐπὶ τὸ ἔργον, ἀλλὰ καθ´ ἕνα, μήτε φράζειν ἕτερον ἑτέρῳ πότε καὶ πῶς καὶ ποῦ καὶ τίσιν ἀφορμαῖς χρησάμενος  ἐπιθήσεταί σοι, ἵνα ῥᾷον ἡμῖν ὑπάρχῃ τὸ λαθεῖν. Ταῦτα διανοηθέντες ἐκληρωσάμεθα, καὶ πρῶτος ἄρξαι τῆς πείρας ἔλαχον ἐγώ. Προειδὼς οὖν, ὅτι πολλοὶ καὶ ἀγαθοὶ τὴν αὐτήν μοι διάνοιαν ἕξουσιν ἐπιθυμίᾳ δόξης, ὧν ὡς εἰκάσαι τις ἀμείνονι τύχῃ χρήσεται τῆς ἐμῆς, σκόπει, τίς ἔσται σοι πρὸς ἅπαντας ἀρκοῦσα φυλακή.

XXIII. [5,30] Ὡς δὲ ταῦτ´ ἤκουσεν ὁ βασιλεύς, ἐκεῖνον μὲν ἀπαγαγόντας τοὺς δορυφόρους ἐκέλευσε δῆσαι καὶ φυλάττειν ἐπιμελῶς· αὐτὸς δὲ τοὺς πιστοτάτους τῶν φίλων παραλαβὼν καὶ τὸν υἱὸν Ἄρροντα παρακαθισάμενος, μετ´ ἐκείνων ἐσκόπει, τί ποιῶν τὰς ἐπιβουλὰς αὐτῶν διακρούσεται. Τῶν μὲν οὖν ἄλλων ἕκαστος εὐήθεις ἀσφαλείας λέγων ἐδόκει τῶν δεόντων φρονεῖν οὐδέν·

XXIV. Ὁ δ´ υἱὸς αὐτοῦ τελευταίαν ἀπεφήνατο γνώμην πρεσβυτέραν τῆς ἡλικίας, ἀξιῶν αὐτὸν μὴ σκοπεῖν, τίσι φυλακαῖς χρώμενος οὐδὲν πείσεται δεινόν, ἀλλὰ τί ποιῶν οὐ δεήσεται φυλακῆς· θαυμασάντων δὲ τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πάντων καὶ πῶς ἂν τοῦτο γένοιτο μαθεῖν βουλομένων, Εἰ φίλους ἀντὶ πολεμίων, ἔφη, ποιήσαιο τοὺς ἄνδρας, τιμιωτέραν ἡγησάμενος τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν τῆς καθόδου τῶν σὺν Ταρκυνίῳ φυγάδων. Καὶ ὁ βασιλεὺς τὰ κράτιστα μὲν ἔφησεν αὐτὸν λέγειν, βουλῆς δ´ εἶναι ἄξιον τὸ πρᾶγμα, πῶς εὐπρεπεῖς γενήσονται πρὸς αὐτοὺς αἱ διαλλαγαί· μεγάλην αἰσχύνην φάσκων εἶναι, εἰ κρατήσας αὐτῶν μάχῃ καὶ τειχήρεις ἔχων ἀπελεύσεται, μηθὲν ὧν Ταρκυνίοις ὑπέσχετο διαπραξάμενος, ὥσπερ ἡττημένος ὑπὸ τῶν νενικημένων καὶ πεφευγὼς τοὺς μηδ´ ἐκ τῶν πυλῶν ὑπομένοντας ἔτι προελθεῖν· μίαν δὲ μόνην ἔσεσθαι ἀποφαίνων καλὴν τῆς ἔχθρας λύσιν, εἰ παρὰ τῶν πολεμίων παραγένοιντό τινες πρὸς αὐτὸν περὶ φιλίας διαλεγόμενοι.  [5,31] Ταῦτα μὲν τότε πρὸς τὸν υἱὸν καὶ τοὺς παρόντας εἶπεν·

XXV. Ὀλίγαις δ´ ὕστερον ἡμέραις αὐτὸς ἠναγκάσθη πρότερος ἄρχειν λόγων διαλλακτηρίων διὰ τοιαύτην αἰτίαν· ἐσκεδασμένων ἀνὰ τὴν χώραν τῶν στρατιωτῶν καὶ τὰς ἀγομένας εἰς τὴν πόλιν ἀγορὰς ἀφαιρουμένων καὶ τοῦτο ποιούντων συνεχῶς, οἱ τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι λοχήσαντες αὐτοὺς ἐν καλῷ χωρίῳ διαφθείρουσί τε συχνοὺς καὶ ἔτι πλείους τῶν ἀναιρεθέντων αἰχμαλώτους λαμβάνουσιν. Ἐφ´ ᾧ χαλεπαίνοντες οἱ Τυρρηνοὶ διελέγοντο πρὸς ἀλλήλους κατὰ συστροφάς, δι´ αἰτίας τόν τε βασιλέα καὶ τοὺς ἄλλους ἡγεμόνας ἔχοντες ἐπὶ τῇ τριβῇ τοῦ πολέμου καὶ ἀπαλλάττεσθαι  ποθοῦντες ἐπὶ τὰ οἰκεῖα. Δόξας μὲν οὖν ἅπασι κεχαρισμένας φανήσεσθαι τὰς διαλλαγάς, ἀποστέλλει πρεσβευτὰς ἐκ τῶν ἰδίων φίλων τοὺς ἀναγκαιοτάτους. Τινὲς μὲν οὖν φασι καὶ τὸν Μούκιον ἅμα τούτοις ἀποσταλῆναι δόντα τὴν πίστιν τῷ βασιλεῖ δι´ ὅρκων ὑπὲρ τοῦ πάλιν ἐλεύσεσθαι· ἕτεροι δὲ λέγουσιν ὅμηρον, ἕως αἱ διαλλαγαὶ γένωνται, τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐν τῷ στρατοπέδῳ φυλάττεσθαι· καὶ τάχ´ ἂν εἴη τοῦτ´ ἀληθέστερον. Ἐντολαὶ δ´ ἦσαν, ἃς ἔδωκε τοῖς πρεσβευταῖς ὁ βασιλεύς, τοιαίδε·

XXVI. Περὶ μὲν καθόδου Ταρκυνίων μηδένα ποιεῖσθαι  λόγον, τὰ δὲ χρήματα αὐτοῖς ἀξιοῦν ἀποδοθῆναι, μάλιστα μὲν ἅπαντα ὅσα Ταρκύνιός θ´ ὁ πρεσβύτατος κατέλιπε καὶ αὐτοὶ σὺν τῷ δικαίῳ κτησάμενοι κατέσχον· εἰ δὲ μή γ´ ὅσα δυνατὰ ἀγρῶν τε καὶ οἰκιῶν καὶ βοσκημάτων καὶ ὧν ἐκ γῆς ἀνῄρηνται καρπῶν τὰς ἀξίας, ὁποτέρως ἂν αὐτοῖς δόξῃ συμφέρειν, ἐάν τε τοὺς κατέχοντας αὐτὰ καὶ καρπουμένους εἰσφέρειν, ἐάν τ´ ἐκ τοῦ δημοσίου διαλύειν. Ταῦτα μὲν ὑπὲρ ἐκείνων, ἑαυτῷ δ´ αἰτεῖσθαι διαλυομένῳ τὴν ἔχθραν τοὺς καλουμένους Ἑπτὰ πάγους· αὕτη Τυρρηνῶν ἡ χώρα τὸ ἀρχαῖον ἦν, Ῥωμαῖοι δ´ αὐτὴν κατέσχον  πολέμῳ τοὺς ἔχοντας ἀφελόμενοι· καὶ ἵνα μένωσι Ῥωμαῖοι Τυρρηνοῖς· βέβαιοι φίλοι, παῖδας ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων οἰκιῶν τοὺς ὁμηρεύσοντας ὑπὲρ τῆς πόλεως αἰτεῖν παρ´ αὐτῶν. [5,32] Ἀφικομένης δὲ τῆς πρεσβείας εἰς Ῥώμην ἡ βουλὴ μὲν ἐψηφίσατο Ποπλικόλᾳ θατέρῳ τῶν ὑπάτων πεισθεῖσα πάντα συγχωρεῖν, ὅσα ὁ Τυρρηνὸς ἠξίου, κάμνειν τὸν δημότην καὶ ἄπορον ὄχλον οἰομένη τῇ σπάνει τῶν ἐπιτηδείων, καὶ ἀγαπητῶς δέξεσθαι τὴν τοῦ πολέμου λύσιν, ἐφ´ οἷς ἂν γένηται δικαίοις. Ὁ δὲ δῆμος τὰ μὲν ἄλλα τοῦ προβουλεύματος ἐψηφίσατο κύρια εἶναι, τὴν δ´ ἀπόδοσιν τῶν χρημάτων οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλὰ τἀναντία ἔγνω, μήτ´ ἐκ τῶν ἰδίων μήτ´ ἐκ τῶν κοινῶν τοῖς τυράννοις μηδὲν ἀποδιδόναι, πρεσβευτὰς δὲ περὶ τούτων πρὸς βασιλέα Πορσίναν ἀποστεῖλαι, οἵτινες ἀξιώσουσιν αὐτὸν τὰ μὲν ὅμηρα καὶ τὴν χώραν παραλαβεῖν, περὶ δὲ τῶν χρημάτων αὐτὸν δικαστὴν γενόμενον Ταρκυνίοις τε καὶ Ῥωμαίοις, ὅταν ἀμφοτέρων ἀκούσῃ κρῖναι τὰ δίκαια μήτε χάριτι μήτ´ ἔχθρᾳ παραχθέντα.

XXVII. Ἀπῄεσαν οἱ Τυρρηνοὶ τὰς ἀποκρίσεις ταύτας πρὸς βασιλέα κομίζοντες καὶ σὺν αὐτοῖς οἱ κατασταθέντες ὑπὸ τοῦ δήμου πρέσβεις ἄγοντες ἐκ τῶν πρώτων οἰκιῶν εἴκοσι παῖδας, οὓς ἔδει περὶ τῆς πατρίδος ὁμηρεῦσαι, τῶν ὑπάτων πρώτων τὰ τέκνα ἐπιδόντων, Μάρκου μὲν Ὁρατίου τὸν υἱόν, Ποπλίου δὲ Οὐαλερίου τὴν θυγατέρα γάμων ἔχουσαν ὥραν. Ἀἀφικομένων δὲ τούτων ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἥσθη τε ὁ βασιλεὺς καὶ πολλὰ τοὺς Ῥωμαίους ἐπαινέσας ἀνοχὰς σπένδεται πρὸς αὐτοὺς εἰς ὡρισμένον τινὰ ἡμερῶν ἀριθμὸν καὶ τὴν δίκην αὐτὸς ἀναδέχεται δικάζειν. Ταρκύνιοι δ´ ἤχθοντο μὲν ἀπὸ μειζόνων ἐκπεσόντες ἐλπίδων, ἃς εἶχον ἐπὶ τῷ βασιλεῖ, καταχθῆναι δόξαντες ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ὑπ´ ἐκείνου, στέργειν δὲ τὰ παρόντα ἠναγκάζοντο καὶ τὰ δεδομένα δέχεσθαι. Ἀφικομένων δ´ εἰς τὸν ὁρισθέντα χρόνον ἐκ τῆς πόλεως τῶν ἀπολογησομένων τὴν δίκην καὶ ἀπὸ τῆς βουλῆς τῶν πρεσβυτάτων, καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ὁ βασιλεὺς μετὰ τῶν φίλων καὶ τὸν υἱὸν συνδικάζειν κελεύσας ἀπέδωκεν αὐτοῖς λόγον.

XXVIII. [5,33] Ἔτι δὲ τῆς δικαιολογίας γινομένης ἧκέ τις ἀπαγγέλλων τὴν φυγὴν τῶν ὁμηρευουσῶν παρθένων. Δεηθεῖσαι γὰρ τῶν φυλαττόντων, ἵνα συγχωρήσωσιν αὐταῖς λούσασθαι παραγενομέναις εἰς τὸν ποταμόν, ἐπειδὴ τὸ συγχώρημα ἔλαβον ἀποστῆναι μικρὸν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τοῖς ἀνδράσιν εἰποῦσαι, τέως
ἂν ἀπολούσωνταί τε καὶ τὰς ἐσθῆτας ἀπολάβωσιν, ἵνα μὴ γυμνὰς ὁρῶσιν αὐτάς· ποιησάντων καὶ τοῦτο τῶν ἀνδρῶν, παρακελευσαμένης αὐταῖς τῆς Κλοιλίας καὶ πρώτης καταρχούσης, διανηξάμεναι τὸν ποταμὸν εἰς τὴν πόλιν ἀπῆλθον.

XXIX. Ἔνθα δὴ πολὺς ὁ Ταρκύνιος ἦν ἐπιορκίαν τε καὶ ἀπιστίαν τοῖς Ῥωμαίοις ἐγκαλῶν, καὶ τὸν βασιλέα παροξύνων ὡς ἐξαπατώμενον ὑπ´ ἀνθρώπων δολίων μηθὲν προσέχειν αὐτοῖς. Ἀπολογουμένου δὲ τοῦ ὑπάτου καὶ τὸ ἔργον ἐξ αὐτῶν λέγοντος εἶναι τῶν παρθένων δίχα τῆς ἐπιταγῆς τῶν πατέρων, καὶ τὸ πιστὸν οὐκ εἰς μακρὰν παρέξεσθαι λέγοντος ὑπὲρ τοῦ μηδὲν ἐξ ἐπιβουλῆς ὑφ´ ἑαυτῶν πεπρᾶχθαι, πεισθεὶς  ὁ βασιλεὺς συνεχώρησεν αὐτῷ πορευθέντι τὰς παρθένους ἀγαγεῖν, ὡς ὑπισχνεῖτο. Οὐαλέριος μὲν δὴ τὰς παρθένους ἄξων ᾤχετο·

XXX. Ταρκύνιος δὲ καὶ ὁ κηδεστὴς αὐτοῦ τῶν δικαίων ὑπεριδόντες πράγματι ἐπεβούλευσαν ἀνοσίῳ, λόχον ὑποπέμψαντες εἰς τὴν ὁδὸν ἱππέων, τάς τε παρθένους ἁρπάσαι τὰς ἀγομένας καὶ τὸν ὕπατον καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἐρχομένους  συλλαβεῖν, ὡς ῥύσια καθέξοντες ἀνθ´ ὧν Ταρκύνιον ἀφείλοντο Ῥωμαῖοι χρημάτων τὰ σώματα ταῦτα, καὶ τῆς δίκης τὸ τέλος οὐκέτι περιμενοῦντες. Οὐκ εἴασε δ´ αὐτοῖς κατὰ νοῦν χωρῆσαι τὴν ἐπιβουλὴν τὸ δαιμόνιον. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἐκ τοῦ Λατίνων χάρακος ἐξῄεσαν οἱ μέλλοντες τοῖς παραγενομένοις ἐπιθέσθαι, φθάσας  ὁ τῶν Ῥωμαίων ὕπατος ἦγε τὰς κόρας· καὶ πρὸς αὐταῖς ἤδη ταῖς πύλαις τοῦ Τυρρηνικοῦ χάρακος ὢν ὑπὸ τῶν ἐπιδιωξάντων ἐκ τῆς ἑτέρας στρατοπεδείας  καταλαμβάνεται. Ἔνθα τῆς συμπλοκῆς αὐτῶν γενομένης ταχεῖα τοῖς Τυρρηνοῖς αἴσθησις ἐγένετο, καὶ κατὰ σπουδὴν ὁ τοῦ βασιλέως υἱὸς ἴλην ἱππέων ἐπαγόμενος ἐβοήθει, καὶ ἐκ τῶν πεζῶν οἱ προκαθήμενοι τοῦ χάρακος συνέδραμον.

XXXI. [5,34] Ἐφ´ οἷς ἀγανακτῶν ὁ Πορσίνας εἰς ἐκκλησίαν  τοὺς Τυρρηνοὺς συνεκάλει καὶ διεξελθών, ὡς ἐπιτρεψάντων αὐτῷ {δίκας} Ῥωμαίων δικάσαι περὶ ὧν ἐνεκαλοῦντο ὑπὸ Ταρκυνίου, πρὶν ἐπιτελεσθῆναι τὴν δίκην εἰς ἱερὰ σώματα πρέσβεών τε καὶ ὁμήρων παρανομεῖν ἐν σπονδαῖς ἐπεχείρησαν οἱ δικαίως ὑπ´ αὐτῶν ἐξελασθέντες· ὅθεν Τυρρηνοὶ Ῥωμαίους μὲν ἀπολύουσι τῶν ἐγκλημάτων, Ταρκυνίῳ δὲ καὶ Μαμιλίῳ διαλύονται τὴν ξενίαν· {καὶ} προεῖπεν αὐθημερὸν ἐκ τοῦ χάρακος ἀπιέναι. Ταρκύνιοι μὲν οὖν ἐν ἐλπίσι χρησταῖς γενόμενοι κατ´ ἀρχάς, ὡς ἢ τυραννήσοντες αὖθις τῆς πόλεως Τυρρηνῶν σφίσι βοηθούντων ἢ τὰ χρήματα κομιούμενοι, διὰ τὴν εἰς τοὺς πρέσβεις καὶ τὰ ὅμηρα παρανομίαν ἀμφοτέρων διαμαρτόντες ἀπῆλθον ἐκ τοῦ στρατοπέδου σὺν αἰσχύνῃ τε καὶ μίσει.

XXXII. Ὁ δὲ τῶν Τυρρηνῶν βασιλεὺς  τὰ ὅμηρα τῶν Ῥωμαίων ἐπὶ τὸ βῆμα προαχθῆναι κελεύσας ἀποδίδωσι τῷ ὑπάτῳ εἰπών, ὅτι πάσης ὁμηρείας κρείττονα ἡγεῖται τὴν πίστιν τῆς πόλεως. Μίαν δὲ παρθένον ἐκ τῶν ὁμήρων, ὑφ´ ἧς ἐπείσθησαν αἱ λοιπαὶ διανήξασθαι τὸν ποταμόν, ἐπαινέσας ὡς κρεῖττον  ἔχουσαν φρόνημα τῆς τε φύσεως καὶ τῆς ἡλικίας, καὶ τὴν πόλιν μακαρίσας ἐπὶ τῷ μὴ μόνον ἄνδρας ἀγαθοὺς ἐκτρέφειν, ἀλλὰ καὶ παρθένους ἀνδράσιν ὁμοίας, δωρεῖται τὴν κόρην ἵππῳ πολεμιστῇ φαλάροις κεκοσμημένῳ διαπρεπέσι.

XXXIII. Μετὰ δὲ τὴν ἐκκλησίαν τὰ περὶ τῆς εἰρήνης καὶ φιλίας ὅρκια πρὸς τοὺς πρέσβεις τῶν Ῥωμαίων ποιησάμενος καὶ ξενίσας αὐτοὺς δῶρα τῇ πόλει φέρεσθαι δίδωσι τοὺς αἰχμαλώτους ἅπαντας  ἄνευ λύτρων συχνοὺς πάνυ ὄντας, καὶ τὸ χωρίον, ἐν ᾧ κατεστρατοπεδευκὼς ἦν, κατεσκευασμένον οὐχ ὡς στρατόπεδον ἐν ξένῃ γῇ πρὸς ὀλίγον καιρόν, ἀλλ´ ὡς πόλιν ἰδίαις τε καὶ δημοσίαις οἰκοδομαῖς ἀποχρώντως, οὐκ ὄντος τοῖς Τυρρηνοῖς ἔθους, ὁπότε ἀναστρατοπεδεύοιεν ἐκ πολεμίας, ὀρθὰς καταλείπειν τὰς κατασκευάς, ἀλλὰ καίειν, οὐ μικρὰν τῇ πόλει χαρισάμενος εἰς χρημάτων λόγον δωρεάν. Ἐδήλωσε δ´ ἡ πράσις, ἣν ἐποιήσαντο μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ βασιλέως οἱ ταμίαι. Ὁ μὲν δὴ πόλεμος ὁ συστὰς Ῥωμαίοις πρὸς Ταρκυνίους τε καὶ βασιλέα Κλουσίνων Λάρον Πορσίναν, εἰς κινδύνους μεγάλους ἀγαγὼν τὴν πόλιν τοιούτου τέλους ἔτυχεν.

XXXIV. [5,35] Ἡ δὲ τῶν Ῥωμαίων βουλὴ μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν
τῶν Τυρρηνῶν συνελθοῦσα ἐψηφίσατο Πορσίνᾳ μὲν πέμψαι θρόνον ἐλεφάντινον καὶ σκῆπτρον καὶ στέφανον χρυσοῦν καὶ θριαμβικὴν ἐσθῆτα, ᾗ οἱ βασιλεῖς ἐκοσμοῦντο·

XXXV. Μουκίῳ δὲ τῷ προελομένῳ περὶ τῆς πατρίδος ἀποθανεῖν  αἰτιωτάτῳ δόξαντι γεγονέναι τῆς καταλύσεως τοῦ πολέμου χώραν ἐκ τῆς δημοσίας δοθῆναι πέραν τοῦ  Τεβέριος ποταμοῦ, τὸν αὐτὸν τρόπον, ὅνπερ Ὁρατίῳ τῷ πρὸ τῆς γεφύρας ἀγωνισαμένῳ πρότερον,  ὅσην ἂν ἀρότρῳ περιλαβεῖν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ δύνηται. Οὗτος ὁ χῶρος ἕως τῶν καθ´ ἡμᾶς χρόνων, Μούκιοι λειμῶνες καλοῦνται. Ταῦτα μὲν τοῖς ἀνδράσι· Κλοιλίᾳ δὲ τῇ παρθένῳ στάσιν εἰκόνος χαλκῆς ἔδοσαν, ἣν ἀνέθεσαν ἐπὶ τῆς ἱερᾶς ὁδοῦ τῆς εἰς τὴν ἀγορὰν φερούσης οἱ τῶν παρθένων πατέρες. Ταύτην ἡμεῖς μὲν οὐκέτι κειμένην εὕρομεν, ἐλέγετο δ´ ἐμπρήσεως περὶ τὰς πλησίον οἰκίας γενομένης ἠφανίσθαι.

XXXVI. Κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν ὁ  νεὼς τοῦ Καπιτωλίου Διὸς εἰς συντέλειαν ἐξειργάσθη, περὶ οὗ τὰ κατὰ μέρος ἐν τῷ πρὸ τούτου δεδήλωκα λόγῳ. Τὴν δ´ ἀνιέρωσιν αὐτοῦ καὶ τὴν ἐπιγραφὴν ἔλαβε Μάρκος Ὁράτιος ὁ ἕτερος τῶν ὑπάτων φθάσας τὴν παρουσίαν τοῦ συνάρχοντος. Ἐτύγχανε δὲ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον Οὐαλέριος προεξεληλυθὼς μετὰ  δυνάμεως ἐπὶ τὴν βοήθειαν τῆς χώρας. Ἄρτι γὰρ τῶν ἀνθρώπων καταλιπόντων τὰ ἐρύματα καὶ συνιόντων εἰς τοὺς ἀγροὺς λῃστήρια πέμπων Μαμίλιος μεγάλα τοὺς γεωργοὺς ἔβλαπτεν. Ταῦτ´ ἐπὶ τῆς τρίτης ὑπατείας ἐπράχθη.

I.  SOUS  le troisième consulat de Publius Valerius surnommé Poplicoia, qui fut le second de Marcus Horatius son collègue, Lars, surnommé Porsenna, roi des Clusiniens en Tyrrhénie, déclara la guerre au peuple Romain. Les Tarquins s'étaient réfugiés dans ses états. Il leur avait promis de les réconcilier avec leurs citoyens, d'obtenir leur retour, et de les rétablir sur le trône, ou au moins de leur faire rendre tous leurs biens dont on les avait dépouillés. L'année précédente il avait envoyé à Rome une ambassade menaçante. Mais les députés n'avaient pu obtenir ni la réconciliation ni le rappel des Tarquins. Le sénat ne voulut jamais se relâcher sur ces deux articles, apportant pour raison de son refus les serments et les imprécations qu'on avait fait contre les tyrans. Porsenna n'avait pas mieux réussi à les rétablir dans la possession de leurs biens ; ceux qui s'en étaient emparés ou qui les avaient tirés au sort refusèrent constamment de les rendre.

Il. CE monarque naturellement fier et arrogant, enflé d'ailleurs par ses richesses, par ses grands trésors, et par la vaste étendue de ses états se crut offensé par ce double refus, et bien aise d'un autre côté d'avoir un honnête prétexte de détruire la puissance des Romains et d'exécuter ce qu'il projetait depuis longtemps, il résolut de porter la guerre chez une nation qui lui faisait ombrage. Octavius Mamilius de la ville de Tusculum et gendre de Tarquín, se porta avec beaucoup d'ardeur à cette grande entreprise et se joignit au roi des Clusiniens. Il gagna á son parti les habitants de Camerie et d'Antemne, qui étaient unis avec les Latins par les liens de la parenté, et qui avaient déjà levé ouvertement l'étendard de la révolte contre la république Romaine. Il y avait encore plusieurs autres peuples du même pays qui n'aimaient pas à déclarer sans nécessité contre une ville si puissante et qui d'ailleurs était leur alliée. Mamilius néanmoins employa tout son crédit pour les faire entrer dans la ligue, et par de belles promesses, il en engagea plusieurs qui servirent sous ses enseignes en qualité de volontaires.

III. SUR la première nouvelle de ces mouvements, les consuls des Romains ordonnèrent aux laboureurs de transporter sur les montagnes voisines leurs effets, leurs bestiaux, leurs esclaves. Ils firent bâtir des forts dans les endroits déjà munis par leur situation naturelle pour servir d'asile à ceux qui voudraient s'y retirer. Ensuite ils fortifièrent le Janicule, qui est une haute montagne au-delà du Tibre proche de Rome. Ils comprirent qu'il était de la dernière importance d'empêcher que l'ennemi ne s'emparât de ce poste avantageux qui commandait sur la ville. Pour le mettre donc à couvert de ce côté-là, ils y envoyèrent une garnison avec les appareils de guerre et les provisions nécessaires.

IV.  A l'égard des affaires du dedans de la ville, ils les mirent sur le pied qu'ils crurent le plus agréable au peuple. Ils firent plusieurs règlements pleins d'humanité et de douceur pour gagner le cœur des pauvres, dans la crainte qu'attirés par des vues d'intérêt ils ne trahissent la république en se rangeant du parti des tyrans. Ils les exemptèrent de toutes les taxes publiques qu'ils payaient auparavant sous le gouvernement des rois, et même de fournir à l'entretient des troupes et aux frais de la guerre ; persuadés que ce serait un assez grand avantage pour la république s'ils voulaient seulement sacrifier leurs corps à la défense de la patrie.

V. CES mesures prises, comme ils avaient déjà des troupes toutes prêtes et disciplinées depuis longtemps par de fréquents exercices, ils campèrent dans une plaine qui est devant la ville. Mais malgré toutes leurs précautions, Porsenna qui s'était mis en marche à la tête d'une nombreuse armée, attaqua le Janicule, épouvanta ceux qui le défendaient, et s'étant emparé de ce poste du premier assaut il y mit une garnison de Tyrrhéniens.

VI. D E LA ce roi prit sa marche vers la ville de Rome, persuadé qu'il l'emporterait aussi sans beaucoup de peine. Lorsqu'il fut arrivé à la tête du pont, apercevant les Romains sur la rive du fleuve, il se disposa à leur livrer bataille, et fit avancer son armée avec une négligence qui marquait assez qu'il méprisait les ennemis et qu'il espérait de les accabler par la multitude de ses troupes. Titus et Sextus, tous deux fils de Tarquín, commandaient l'aile gauche ; ils étaient à la tête des exilés de Rome, de toute la fleur de la jeunesse de Gabie et d'un corps de troupes étrangères qu'ils avaient à leur solde: Mamilius gendre de Tarquin conduisait l'aile droite composée des troupes des Latins qui s'étaient révoltés contre les Romains: le roi Porsenna commandait en personne le corps de bataille. Dans l'armée Romaine, Spurius Largius et Titus Herminius étaient à la tête de l'aile droite : Marcus Valerius, frère dé Valerius Poplicola l'un des consuls, et Titus Lucrétius qui l'année précédente avait exercé le consulat, commandaient l'aile gauche ; ceux-ci étaient postés contre Mamilius et les troupes Latines ; ceux-là avaient en tête les Tarquins : les deux consuls menaient le corps de l'armée.

VII. ON en vint aux mains, on combattit des deux côtés avec beaucoup de valeur et l'on se disputa longtemps la victoire.  Les Romains avaient plus ce cœur et plus d'expérience que les Latins et les Tyrrhéniens mais ceux-ci l'emportaient de beaucoup sur les Romains par leur grand nombre.

VIII. ENFIN après un horrible carnage de part et d'autre, Les Romains prirent l'épouvante. Elle commença par ceux de l'aile gauche lorsqu'il s virent qu'on emportait hors du combat leurs chefs Valerius et Lucrétius chargés de blessures. Bientôt après elle se communiqua à ceux de l'aile droite. Déjà ils avaient commencé à vaincre les Tarquins et à enfoncer leurs bataillons,  mais sitôt qu'ils s'aperçurent que l'aile gauche le débandait, ils perdirent entièrement courage

IX.  LES troupes Romaines en désordre s'empressaient de passer en foule par dessus le même pont pour rentrer dans leurs murailles ; l'ennemi tombait rudement sur les fuyards, et peu s'en fallut que la ville ne fût prise d'emblée. N'ayant aucunes fortifications du côté du fleuve, elle était à deux doigts de sa perte, et il n'y a point de doute qu'elle n'eût été emportée d'assaut si des ennemis eurent pu s'y glisser pêle-mêle avec les fuyards qu'ils poursuivaient à outrance. Mais trois braves soutinrent seuls tout l'effort des ennemis et sauvèrent l'armée Romaine. Ces trois prodiges de valeur furent parmi les personnes âgées Spurius Largius et Titus Herminius qui commandaient l'aile droite, et entre les jeunes soldats Publius Horatius,  surnommé Coclès parce qu'il avait perdu un œil dans le combat. C'était l'homme du monde le mieux fait  et le plus recommandable par son courage intrépide. Il était fils du frère de Marcus Horatius l'un des consuls, et descendait de l'illustre famille de Marcus Horatius celui des trois jumeaux qui vainquit autrefois les trois frères Albains, lorsque Rome et Albe se disputant l'empire on convint qu'au lieu, de faire combattre les deux armées il fallait choisir de part et d'autre trois braves champions pour terminer le différend à la pointe de l'épée, comme nous l'avons raconté dans les livres précédents. Les trois braves Romains s'étant donc arrêtés à la tête du pont, résistèrent longtemps aux ennemis. Intrépides sous une nuée de traits qui tombait sur eux, ils paraient les coups d'épée qu'on leur portait de près, et demeurèrent fermes dans leur poste jusqu'a ce que toute l'armée Romaine eut passé le fleuve.

X. QUAND ils virent que toutes les troupes étaient en lieu sûr, deux d'entre eux, savoir Herminius et Largius dont les armes défensives étaient presqu'entièrement brisées par la multitude des coups qu'ils avaient reçus., se retirèrent peu à peu. Le seul Horatius tint ferme jusqu'a la fin. Les consuls et les autres citoyens qui s'intéressaient à la conservation d'un homme si généreux et si cher à la patrie et à sa famille, le rappelèrent en vain,  il resta toujours dans son poste. Seulement il ordonna à Herminius et à Largius d'avertir de sa part les consuls, de couper promptement le pont du côté de la ville, de lui crier à haute voix ou de l'avertir par quelque signal quand il serait presque rompu, et qu'il n'en resterait plus qu'un petit coin à couper ; que pour lors il aurait soin de faire le reste. Il faut remarquer qu'il n'y avait dans ce temps-là que ce seul pont sur le Tibre ; il n'était construit que de bois ; c'est a-dire de planches et de poutres attachées ensemble sans fer et sans clous, tel que les Romains le conservent encore aujourd'hui. Ayant donné ces ordres aux deux autres combattants, Horace tint ferme sur le pont, et se défendant tantôt de son épée, tantôt de son bouclier, il repoussa ceux qui l'attaquaient ou qui voulaient s'ouvrir un passage par le même pont. Une contenance si vigoureuse épouvanta tellement les ennemis, que le regardant enfin comme un furieux qui affrontait la mort et les périls les plus évidents, ils n'osaient plus se présenter devant lui. D'ailleurs il n'était pas facile d'en approcher ;  le fleuve le mettait à couvert à droite et à gauche ; et en face un monceau d'armes et un tas de corps morts lui servait de barrière. Ainsi tout ce que l'ennemi pouvait faire était de lui lancer de loin des piques, des pierres, des morceaux de bois, et ceux qui ne trouvaient pas de pareilles armes sous leurs mains, lui jetaient à la tête les épées et les boucliers des morts. Horatius se défendait contre eux avec leurs propres armes qu'il leur lançait, et dans une  prodigieuse foule a chaque coup il ne pouvait manquer d'atteindre quelqu'un des ennemis.

XI. ENFIN tout percé de traits, couvert de blessures en plusieurs parties de son corps, un coup de lance reçu par devant dans le haut de la cuisse, et qui traversait d'outre en outre lui causait de si cuisantes douleurs qu'à peine il pouvait se tenir debout. Cependant, malgré les coups dont il était tout criblé, dès qu'il entendit derrière lui la voix des Romains qui lui criaient que la plus grande partie du pont était déjà rompue, il sauta dans le Tibre avec ses armes, et sans en perdre aucune il gagna terre à la nage : mais ce ne fut pas sans de grandes fatigues, car le fleuve dont le cours était entrecoupé par les pilotis qui soutenaient les planches du pont de bois, était très rapide en cet endroit et formait des tournants d'eau très dangereux contre lesquels il lui fallait lutter.

XII. UNE action si généreuse acquit à Horatius une gloire immortelle. Les Romains lui mirent aussitôt une couronne sur la tête et le conduisirent dans la ville comme un héros du premier ordre, au milieu des acclamations et des louanges dont ils le comblaient. Une foule de peuple sortit de tous les quartiers de Rome. Chacun accourait avec précipitation pour contenter sa curiosité, et venait le voir comme pour la dernière fois, tandis qu'il lui restait quelque souffle de vie, désespérant qu'il pût survivre longtemps à une infinité de blessures dont il était couvert. Sitôt qu'on le vit hors de danger, le peuple lui érigea dans l'endroit le plus apparent de la place publique une statue de bronze tout armée, et lui donna des biens du public autant de terres qu'il en pourrait entourer en un jour en traçant lui-même un sillon avec une charrue attelée d'une paire de bœufs. Outre les présents du public, tous les Romains, hommes et femmes au nombre de plus de trois cent mille malgré la disette où ils se trouvaient alors, voulurent contribuer à sa récompense, et chacun lui donna par tête la valeur de ce qu'un particulier pouvait dépenser en un jour pour la nourriture. Le courage extraordinaire dont Horatius donna en cette occasion des preuves si éclatantes, lui acquit une estime générale, et les Romains le regardèrent comme le plus heureux de tous les hommes. Cependant il eut le malheur de rester estropié de ses blessures ; ce qui le mit hors d'état de rendre désormais aucun service à sa patrie, et fut cause qu'on ne le choisit ni pour le consulat, ni pour aucun emploi dans les armées. On peut néanmoins assurer que par l'action qu'il avait faite dans le combat à la tête du pont, il mérita un rang distingué au-dessus de tous les Romains qui se sont le plus signalés par leur courage intrépide. Mais Horatius ne fut pas le seul qui se distingua par sa bravoure dans la guerre contre les Tyrrhéniens. Caius Mucius, surnommé Cordus, citoyen d'une illustre naissance, fit aussi une action de valeur qui tient du prodige. Nous en parlerons dans un moment, quand nous aurons exposé le fâcheux état où se trouvait alors la ville de Rome.

XIII. APRES le combat dont nous venons de parler, les Tyrrhéniens le roi des Tyrrhéniens prit son poste sur la montagne voisine  d'où il avait chassé la garnison Romaine, et s'étant répandu aux environs dans les campagnes, il se rendit maître de tout le pays qui est au-delà du fleuve. Les fils de Tarquin et Mamilius son gendre firent passer leurs troupes sur des radeaux et dans des barques à l'autre rive du Tibre, du côté de Rome, où ils assirent leur camp dans un poste avantageux, Ils en sortaient de temps en temps pour faire des courses, ravager les terres des Romains, renverser les maisons des bergers et enlever le bétail qui sortait des forts pour aller paître. Toutes les plaines voisines occupées par les ennemis, Rome ne recevait plus de provisions de la campagne, et il n'en venait que très rarement par le Tibre. Enfin le peu de vivres qu'on pouvait avoir, ne tardait guères à être consumé par tant de milliers d'hommes, et les Romains furent bientôt réduits à une extrême disette de toutes choses. Pour surcroit de malheur, la plupart des esclaves abandonnaient leurs maîtres, et tout ce qu'il y avait de garnements parmi le petit peuple désertait tous les jours pour se joindre au parti des tyrans.

XIV. DANS des conjonctures si fâcheuses, les consuls furent d'avis de dépêcher chez ceux des Latins qui paraissaient encore attachés à Rome par les liens de la parenté et qui demeuraient fidèles dans l'alliance, pour leur demander un prompt secours . En même temps ils envoyèrent une autre ambassade à Cumes en Campanie et aux villes des Pometiens, pour en obtenir la permission d'emporter des blés de leur pays. Les Latins refusèrent les secours  qu'on leur demandait, sous prétexte que la religion ne leur permettait pas de prendre les armes ni contre Tarquin, ni contre le peuple Romain, puisqu'ils étaient également liés avec l'un et l'autre par des traités d'alliance. Pour ce qui est de Largius et d'Herminius qu'on avait députés vers les Pometiens pour apporter du blé, ils remontèrent de la mer le long du fleuve, et pendant une nuit obscure que la lune ne luisait point, ils firent passer à Rome, un grand nombre de bateaux chargés de vivres, sans que l'ennemi s'en aperçût.

XV. CES nouvelles provisions furent bientôt épuisées, et les assiégés retombèrent dans la disette comme auparavant. Le Tyrrhénien qui en fut informé par des transfuges,  leur ordonna par un héraut de recevoir Tarquin, s'ils voulaient être délivrés du fléau de la guerre et de la famine qui les pressait. Mais les Romains ne purent s'y résoudre, ils prirent le parti de s'exposer à tout, plutôt que de le réconcilier avec les tyrans.

XVI. Mucius qui craignait que la misère ne contraignît enfin les Romains à se rendre,  ou que s'ils demeuraient fermes dans leur résolution ils ne périssent tous de la mort la plus cruelle, s'adressa aux consuls. Il les pria de convoquer le sénat> comme ayant quelque chose de très important à lui communiquer, et lorsque les sénateurs furent assemblés, il leur tint ce discours.

XVII. « JE médite, Messieurs, une entreprise qui délivrera Rome des maux qui l'accablent. Elle est hardie, je l'avoue; mais je me sens assez découragé pour l'exécuter, et j'espère que le succès répondra à mon attente. Il est vrai que je n'ai pas grande espérance de survivre à cette action, ou plutôt, pour vous parler franchement, je n'en ai aucune. Etant donc sur le point d'exposer ma vie à un danger évident, je serais fâché qu'une entreprise aussi importante fût inconnue à tout le monde si j'avais le malheur de manquer mon coup. En ce cas mon unique consolation serait de n'être pas privé des louanges dues à mon courage, et d'acquérir une gloire sans fin par se sacrifice d'une vie mortelle. Je n'ai pas cru qu'il fût prudent de communiquer au peuple un dessein de cette nature, qui doit être tenu secret comme un mystère,  il y aurait danger que par des vues d'intérêt et par l'espérance d'un gain sordide on n'en informât nos ennemis. Pour vous, Messieurs, je suis persuadé que vous garderez inviolablement le secret ; aussi êtes-vous les premiers et les seuls à qui j'en fais confidence, et je compte que vous l'apprendrez aux autres citoyens lorsqu'il en sera temps. Le dessein que je médite est d'aller en qualité de transfuge au camp des Tyrrhéniens. S'ils m'ôtent la vie comme à un déserteur suspect, ce ne sera qu'un citoyen que vous perdrez. Mais si j'ai le bonheur d'entrer dans leur camp, je vous promets de tuer leur roi. Porsenna mort, la guerre sera terminée pour vous : et moi il m'arrivera ce que les dieux ordonneront; je fuis prêt à tout souffrir. j'aurai au moins la consolation de vous avoir fait dépositaires de mes sentiments, et vous en rendrez témoignage au peuple, je pars dans le moment sous les auspices d'une meilleure destinée que  je souhaite à ma patrie.»

XVIII. LE sénat donne beaucoup de louanges à sa valeur héroïque. Mucius se met en chemin sous de favorables auspices. Il passe le fleuve,  il arrive au camp des Tyrrhéniens,  il entre et trompe les gardes des portes d'autant plus facilement qu'ils le prennent pour un homme  de leur nation parce que ses armes ne paraissaient point, et que la langue de leur pays qu'il avait apprise de sa nourrice qui était Tyrrhénienne.

XIX. IL pénètre jusques dans la grande place du camp Tyrrhénien et au quartier du Roi. Là il aperçoit un homme plus grand de corps et de meilleure mine que les autres, vêtu de pourpre, assis sur le tribunal et entouré de gardes armés.. Il ne doute point que ce ne soit le roi des Tyrrhéniens, mais il est trompé par les apparences, parce qu'il n'avait jamais vu Porsenna: ce n'était en effet que le secrétaire du roi qui était assis sur le tribunal du prince d'où il faisait la revue des troupes et leur distribuât leur paie. Mucius cependant perce la foule, il s'approche du secrétaire sans aucune résistance, parce qu'il ne paraissait point armé : il monte sur le tribunal, il tire le poignard qu'il cachait sous ses habits, et tue le secrétaire du premier coup qu'il lui porte à la tête.

XX. DANS l'instant ceux qui étaient autour du tribunal, se saisissent de Mucius, et le mènent devant le roi qui  avait déjà appris [ par d'autres } la mort de son secrétaire. Sitôt que Porsenna l'aperçoit : « O le plus méchant de tous les hommes, s'écrie-t-il,  tu porteras bientôt la peine due à ton crime. Mais, qui es tu? d'où viens tu ? qui t'a fait assez hardi que de commettre un pareil attentat? ne voulais-tu tuer que mon secrétaire ? ne m'en voulais-tu pas à moi-même ? qui sont tes complices ? parle, et ne dissimule rien, si tu veux qu'on te fasse avouer la vérité par la rigueur de tourments.»

XXI Mucius lui répond sans changer de couleur, sans se troubler et sans faire paraître aucune émotion sur son visage comme il arrive à ceux qui se voient sur le point de perdre la vie au milieu des plus cruels tourments

«  Je suis Romain, et si j'ai passé dans ton camp sous un habit de déserteur, ce n'est pas sans un grand, dessein : c'est pour délivrer ma patrie, c'est pour la mettre à couvert de tes armes, en un mot, c'est pour te tuer. Je n'ignorais pas néanmoins que je m'exposais à une mort certaine, soit que je réussisse, soit que je manquasse mon coup : mais j'ai voulu rendre ce service à la ville de Rome qui m'a donné la vie, et je me suis flatté d*acquérir une gloire immortelle par le sacrifice d'un corps mortel. Au lieu de te tuer j'ai tué ton secrétaire que je ne connaissais point. Son habit de pourpre, le tribunal où il était assis, les autres marques de dignité dont je le voyais revêtu, m'ont fait prendre le change. Mais si j'ai manqué mon coup, au moins je n'ai pas manqué de volonté. Je ne te demande donc point la vie,  je me suis dévoué à la mort dans le moment que j'ai pris la résolution de faire ce coup hardi. Mais si tu veux m'engager ta parole avec serment de m'épargner la torture et les autres tourments de la question, je te promets de te découvrir un secret de la dernière importance où ta vie est intéressée. »

Mucius parla ainsi dans le dessein d'embarrasser le roi par cet artifice.

XXII. PORSENNA troublé par cette réponse artificieuse,  se persuade que plusieurs Romains le menacent du même péril qu'il vient d'échapper. Il lui promet avec serment de lui épargner les tourments. Alors Mucius imaginant une nouvelle ruse dont il était difficile de s'apercevoir dans le. moment : « Nous sommes, continue-t-il, trois cents jeunes Romains, tous de même âge de de famille patricienne, qui avons formé le dessein de te tuer, et nous nous y sommes engagés par serment. Cette résolution prise, concertant les moyens de l'exécuter, nous avons cru qu'il n'était pas à propos de nous exposer tous à la fois, mais l'un après l'autre, et que pour tenir la chose secrète, il ne fallait la communiquer à personne, ni même nous dire les uns aux autres en quel temps, en quel lieu, comment, ni à quelle occasion nous attenterions à ta vie. Le projet ainsi concerté, nous avons tiré au sort à qui commencerait le premier, et le sort est tombé sur moi. C'est à toi de voir comment tu pourras te mettre en garde contre tant de braves jeunes gens qui sont tous dans le même dessein et qui aspirent à la et même gloire. Peut-être que quelqu'un de ces braves défenseurs de leur patrie sera plus heureux que moi et ne manquera pas son coup. Je t'ai suffisamment averti,  c'est à toi ce d'y faire attention. »

XXIII  LE roi ayant reçu ces instructions, ordonna à ses gardes de lier Mucius et de le garder dans une étroite prison. Il assembla ensuite ses plus fidèles amis avec son fils Aruns pour délibérer ensemble sur les moyens d'éviter les embûches qu'on lui dressait. Chacun donna son avis et proposa des expédients pour la sûreté de Porsenna. Mais tous leurs conseils ne furent point goûtés, parce qu'ils manquaient de prudence et n'allaient point à la source du mal.

XXIV. ENFIN le fils du roi ouvrit un dernier avis qui marquait plus de prudence que son âge ne semblait le permettre. Il dit qu'il ne s'agissait pas.de se précautionner contre les embûches des conjurés, mais, qu'il fallait prendre des mesures pour n'être plus dans la nécessité de se tenir en garde. Cet avis fut généralement approuvé, et tout le conseil admirant la sagesse du jeune prince, on lui demanda quelles précautions il croyait qu'on dût prendre pour n'avoir plus rien à craindre. Alors adressant la parole à son père : « C'est dit-il, de vous faire ami des Romains et de préférer votre vie au rétablissement des Tarquins et des autres exilés. ».  Le roi goûta cet avis comme le meilleur : mais il dit qu'il restait à examiner comment on pourrait conclure avec les Romains une paix honorable ; qu'après le gain d'une bataille, les tenant assiégés dans leurs murs, il serait honteux pour lui de se retirer sans avoir exécuté ce qu'il avait promis à Tarquín,  que ce serait reconnaître comme vainqueurs ceux qu'il venait de vaincre,  qu'il ne pouvait se résoudre a fuir devant les Romains qui n'osaient pas même sortir de leurs remparts,  qu'enfin il n'y avait aucun moyen honnête de terminer la guerre, à moins que l'ennemi ne lui envoyât une ambassade pour faire les premières ouvertures de la négociation. Voila ce qu'il répondit à son fils et aux autres personnes de son conseil qui étaient entrés dans le même sentiment.

XXV. CEPENDANT quelques jours après, Porsenna fut obligé de faire lui-même les premières démarches pour conclure un traité à l'occasion que je vais dire. Les soldats faisaient de continuelles excursions dans les campagnes voisines où ils se dispersaient pour enlever les convois qu'on portait à Rome. Pour arrêter leurs brigandages, les consuls placèrent une embuscade dans un poste avantageux, d'où les troupes Romaines fondant sur les Tyrrhéniens en égorgèrent plusieurs et firent encore un plus grand nombre de prisonniers. Cet échec excita des murmures dans le camp. Les Tyrrhéniens s'en entretenaient tous les jours dans les conventions particulières. Ils accusaient même le roi et les autres chefs de l'armée de tirer la guerre en longueur, et chacun demandait à retourner dans sa patrie. Un mécontentement si général fit croire à Porsenna que la paix serait agréable à tout le monde, et ce fut ce qui le détermina à députer à Rome les plus intimes amis pour négocier un accommodement. Quelques-uns disent que Mucius y fut aussi envoyé avec les autres ambassadeurs sur la foi du serment par lequel il promit de se représenter : d'autres prétendent au contraire qu'on le retint en otage dans le camp jusqu'a ce que la paix fût faite, et cette opinion paraît plus vraisemblable.

XXVI. LE roi ordonna aux députés de ne point faire mention du rappel des Tarquins, mais de demander seulement la restitution de leurs biens, sur tout de ceux que Tarquin l'Ancien leur avait laissés par héritage et qui leur appartenaient légitimement : que si on ne pouvait pas les leur rendre en nature, on leur restituât au moins, autant que faire se pourrait, la valeur des maisons, des bestiaux, des terres qui leur appartenaient, et des fruits et grains qu'on en avait perçus,  qu'il n'importait point que cet argent fût levé sur le trésor public ou sur les particuliers qui s'étaient mis en possession de ces héritages, et qu'il laissait aux Romains la liberté de foire là-dessus ce qu'ils jugeraient de plus à propos. Voila pour ce qui concernent les Tarquins. En outre les envoyés avaient commission de Porsenna d'exiger des Romains que pour la paix qu'il leur accordait, ils lui rendirent ce qu'on appelle les sept villages qui appartenaient autrefois aux Tyrrhéniens et dont la ville de Rome s'était emparée par la force des armes.  Mais afin que la paix qu'on voulait conclure entre les deux peuples, fût stable et subsistât longtemps, ils devaient demander aux Romains des jeunes gens des plus illustres familles pour otages et pour assurance de la foi donnée. Les ambassadeurs étant arrivés à Rome, le sénat qui ne doutait point que le peuple réduit à une extrême disette et fatigué d'une si longue guerre, n'acceptât volontiers la paix à quelque condition que ce pût être, fit un décret sur l'avis de Poplicola l'un des consuls, portant qu'on accorderait au roi des Tyrrhéniens toutes ses demandes. Le peuple en ratifia tous les autres articles,  mais pour celui de la restitution des biens il le rejeta fort loin, et ne voulut jamais qu'on fît des levées ni sur le public ni sur les particuliers pour dédommager les Tarquins. Il ordonna, en même temps qu'on députât vers le roi Porsenna pour le prier de reprendre ses terres, de recevoir des otages; et de vouloir bien être le juge quant à la restitution des biens entre Tarquin et les Romains, afin qu'après avoir entendu les parties il décidât sur ce point en arbitre judicieux et équitable sans rien donner ni à la faveur ni à la haine.

XXVII. LES Tyrrhéniens portèrent cette réponse au roi.  Ils furent suivis des ambassadeurs du peuple qui menaient avec eux vingt jeunes gens des premières familles de Rome, pour servir d'otages. Les consuls furent les premiers à donner leurs enfants pour gages du traité. Marcus Horatius donna son fils et Publius Valerius sa fille qui était déjà en âge de se marier. Arrivés au camp, ils furent reçus avec de grands témoignages de joie. Porsenna s'étendit fort au long sur les louanges des Romains, conclut avec eux une trêve de quelques jours, et consentit volontiers à être l'arbitre de leurs contestations. Les Tarquins qui s'étaient attendus à remonter sur le trône par le secours  du roi, conçurent un grand chagrin lorsqu'i s virent que toutes les espérances qu'ils avaient fondées sur son autorité s'évanouissaient en un moment : mais n'ayant point d'autre ressource ils furent obligés de se contenter de l'état présent des affaires et d'accepter les conditions qu'on leur proposait. Quand les députés qui devaient parler au nom de la ville, furent arrivés au jour marqué avec les plus anciens du sénat, le roi assis sur son tribunal avec ses amis et son fils Aruns qui par son .ordre fut aussi du conseil, leur ordonna d'exposer leurs raisons.

XXVIII. TANDIS qu'on discutait cette importante affaire, on vint annoncer que les jeunes Romaines qui servaient d'otages s'étaient échappées. Ayant obtenu de leurs gardes la permission d'aller se laver dans le fleuve, elles les avaient priés de se retirer à l'écart par bienséance jusqu'à ce qu'elles se fussent baignées et eussent repris leurs vêtements. ; ceux-ci s'étant donc retirés, Clélie exhortant ses compagnes à prendre la fuite, avait été la première à passer le fleuve à la nage, et toutes les autres à son exemple avaient fait la même chose pour se sauver dans la ville.

XXIX. SUR la. première nouvelle de leur évasion, Tarquin invectiva fortement contre les Romains, et les accusant d'infidélité et de parjure, il tachait d'irriter le roi afin qu'il n'eût aucune confiance en eux après avoir été trompé une fois. Mais le consul protesta que cette résolution ne venait que des filles; que leurs pères n'y avaient aucune part; et pour se disculper entièrement il s'engagea de prouver bientôt leur bonne foi par les effets. Le roi s'apaisant sur cette promesse, lui permit d'aller rechercher les otages comme il s'y était offert, et dans l'instant Valerius prit le chemin de Rome pour les ramener au camp.

XXX. PENDANT ce temps-là Tarquin de concert avec son gendre fit une action des plus indignes et entièrement contraire au droit des gens. Sans attendre que le jugement fût prononcé, il envoya une embuscade de cavalerie sur le chemin qui conduisait au camp des Tyrrhéniens pour enlever le consul, les filles et leur escorte quand elles repasseraient, afin de les retenir en gages pour les biens dont les Romains l'avaient dépouillé. Mais les dieux ne permirent pas que l'entreprise lui réussit. Dans le moment que l'embuscade ne faisait que de sortir des lignes des Latins, le consul qui avait fait prompte diligence arriva avec les filles qu'il ramenait de Rome ; il était déjà aux portes du camp des Tyrrhéniens quand il rencontra les cavaliers de l'autre camp qui le poursuivaient. Ceux-ci néanmoins lui livrèrent une attaque. Mais les Tyrrhéniens s'en aperçurent aussitôt, et le fils du roi prenant un détachement de cavalerie accourut au bruit avec l'infanterie qui faisait la garde aux portes.

XXXI. PORSENNA indigné de cette action assembla aussitôt les Tyrrhéniens. Il leur représenta qu'il était choisi par les Romains pour juge de leurs différends avec Tarquin et des injustices dont celui-ci les accusait. Que l'affaire étant encore indécise, les exilés justement chassés de leur patrie avaient osé faire violence aux personnes sacrées des ambassadeurs et des otages, sans respecter le droit des gens et sans avoir égard à la trêve conclue avec la ville de Rome. Sur ces plaintes les Tyrrhéniens donnèrent gain de cause aux Romains et les déclarèrent innocents des crimes qu'on leur imposait. En même temps ils rompirent avec les Tarquins et leur ordonnèrent de sortir de leur camp le jour même. Les Tarquins s'étaient flattés d'abord de rentrer dans Rome par le secours  des Tyrrhéniens pour y exercer leur tyrannie comme auparavant, ou du moins de se faire rendre leurs biens : mais le crime qu'ils commirent en violant le caractère respectable des otages et des ambassadeurs les fit chasser avec honte et ignominie comme des objets d'horreur chargés de l'indignation publique, sans avoir réussi dans aucune de leurs entreprises.

XXXII. LE roi des Tyrrhéniens fit venir ensuite les otages devant son tribunal, et les rendit au consul, déclarant publiquement qu'il comptait beaucoup plus sur la seule parole et sur la bonne foi des Romains que sur tous les otages du monde. Il fit l'éloge de la jeune Clélie qui avait par son exemple animé ses compagnes â passer le fleuve à la nage. Il admira son courage qui était au-dessus de son âge et de son sexe, et pour marque de son estime il lui fit présent d'un cheval de bataille superbement enharnaché. Il ne put s'empêcher de féliciter la ville de Rome sur ce qu'elle produisait non seulement de grands hommes recommandables par leurs vertus héroïques, mais encore de jeunes filles qui disputaient aux hommes mêmes le prix de la valeur.

XXXIII. L'ASSEMBLEE congédiée, il conclut un  traité de paix et d'amitié avec les ambassadeurs des Romains. Il les reçut chez lui en signe d'hospitalité. Il leur rendit sans rançon tous les prisonniers de guerre qui étaient  en grand nombre,  et quoique ce n'eût jamais été la coutume des Tyrrhéniens de laisser en leur entier les bagages et les provisions qu'ils ne pouvaient emporter, et que dans toutes les autres occasions ils n'eussent jamais manqué de mettre le feu â leur camp avant que de sortir du pays ennemi, Porsenna en usa alors bien différemment. Il abandonna aux Romains toutes ses provisions de guerre sans en rien brûler et sans permettre que ses troupes y fissent aucun dégât.  C'était un riche présent qu'il faisait à la ville de Rome, comme il parut par les sommes immenses que les Questeurs retirèrent de la vente de tous ces meubles après le départ du roi.  En effet il avait orné son camp plutôt comme une ville que comme des retranchements qu'on fait pour quelque temps dans une terre étrangère,  il l'avait fourni de toutes fortes de richesses et de provisions tant pour le public que pour les particuliers, et tous ces biens furent abandonnés au peuple Romain sans qu'il y eut la moindre chose de gâtée ou endommagée. Ainsi finit la guerre des Romains avec les Tyrrhéniens et Lars Porsenna roi de Clusiniens. Elle avait jeté la république dans de grands périls et l'avoir mise à deux doigts de sa ruine.

XXXIV. L'ARMEE Tyrrhénienne s'étant retirée, le sénat assemblé résolut d'envoyer à Porsenna un trône d'ivoire, un sceptre et une couronne d or, avec une de ces robes triomphales dont se servaient les rois des Romains.

XXXV. POUR récompenser la valeur de Mucius qui s'était exposé à la mort pour la patrie et qui avait contribué plus que tout autre à acheminer les ennemis à une paix qui avait honorable ; on lui donna, comme auparavant à Horatius qui avait combattu à la tête du pont, autant de terres du public au-delà du Tibre qu'il en pouvait entourer en un jour en traçant un sillon avec une charrue.  Elles s'appellent encore aujourd'hui les prés de Mucius y et voilà les présents qu'on fit aux hommes. La jeune Clélie eut aussi la récompense. On l'honora d'une statue de bronze, que les pères des autres filles qu'on avait données en otage, lui érigèrent eux-mêmes dans la voie sacrée qui conduit à la place publique. Pour moi je n'ai point vu ce monument, on dit qu'il fut brûlé dans un incendie des maisons voisines.

XXXVI. CETTE même année on acheva le temple de Jupiter Capitolin, dont j'ai parlé dans le livre précédent. Le consul Marcus Horatius en fit la dédicace et y mit l'inscription en l'absence de Valerius son collègue dont il prévint le retour ; car pour lors il était occupé à la tête de l'armée à défendre le pays contre les troupes de Mamilius qui harcelaient les laboureurs dès qu'ils eurent quitté les forts pour retourner dans leurs campagnes. Voila ce qui se passa de mémorable sous le troisième consulat.

 CHAPITRE CINQUIEME.

I. Quatrième consulat. II. Aruns, fils de Porsenna,  est tué au siège d'Aritie.  III. Ses troupes se dispersent. IV. Une partie de son armée s'établit à Rome dans la rue Tyrrhéniinne. V. Porsenna fait un présent aux Romains.

I. [5,36] Οἱ δὲ τὸν τέταρτον ἐνιαυτὸν ἄρξαντες ὕπατοι Σπόριος Λάρκιος καὶ Τῖτος Ἑρμίνιος ἄνευ πολέμου τὴν ἀρχὴν διετέλεσαν.

II. Ἐπὶ τούτων Ἄρρος ὁ Πορσίνου τοῦ Τυρρηνῶν βασιλέως υἱὸς τὴν Ἀρικηνῶν πόλιν δεύτερον ἔτος ἤδη πολιορκῶν ἐτελεύτησεν. Εὐθὺς γὰρ ἅμα τῷ γενέσθαι τὰς Ῥωμαίων σπονδὰς τὴν ἡμίσειαν τῆς στρατιᾶς μοῖραν παρὰ τοῦ πατρὸς λαβὼν ἐστράτευσεν ἐπὶ τοὺς Ἀρικηνοὺς ἰδίαν κατασκευαζόμενος  ἀρχὴν καὶ μικροῦ δεήσας τὴν πόλιν ἑλεῖν, ἐλθούσης τοῖς Ἀρικηνοῖς ἐπικουρίας ἔκ τ´ Ἀντίου καὶ Τύσκλου καὶ τῆς Καμπανίδος Κύμης, παραταξάμενος ἐλάττονι δυνάμει πρὸς μείζονα τοὺς μὲν ἄλλους ἐτρέψατο

III. Καὶ μέχρι τῆς πόλεως ἤλασεν, ὑπὸ δὲ Κυμαίων, οὓς ἦγεν Ἀριστόδημος ὁ Μαλακὸς ἐπικαλούμενος, νικηθεὶς  ἀποθνήσκει, καὶ ἡ στρατιὰ τῶν Τυρρηνῶν μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν οὐκέτι ὑπομείνασα τρέπεται πρὸς φυγήν. Πολλοὶ μὲν δὴ αὐτῶν διωκόμενοι ὑπὸ τῶν Κυμαίων διεφθάρησαν, ἄλλοι δὲ πλείους σκεδασθέντες ἀνὰ τὴν χώραν εἰς τοὺς ἀγροὺς τῶν Ῥωμαίων οὐ πολὺ ἀπέχοντας κατέφυγον ὅπλα τ´ ἀπολωλεκότες καὶ ὑπὸ τραυμάτων ἀδύνατοι ὄντες {ἐπὶ τὰ} προσωτέρω χωρεῖν.

IV. Οὓς ἐκ τῶν ἀγρῶν οἱ Ῥωμαῖοι κατακομίζοντες εἰς τὴν πόλιν ἁμάξαις τε καὶ ἀπήναις καὶ τοῖς ἄλλοις ὑποζυγίοις ἡμιθνῆτας ἐνίους, καὶ φέροντες εἰς τὰς ἑαυτῶν οἰκίας τροφαῖς τε καὶ θεραπείαις καὶ ταῖς ἄλλαις φιλανθρωπίαις πολὺ τὸ συμπαθὲς ἐχούσαις ἀνελάμβανον· ὥστε πολλοὺς αὐτῶν ταῖς χάρισι ταύταις ὑπαχθέντας μηκέτι τῆς οἴκαδε ἀφίξεως πόθον ἔχειν, ἀλλὰ παρὰ τοῖς εὐεργέταις σφῶν βούλεσθαι καταμένειν· οἷς ἔδωκεν ἡ βουλὴ χῶρον τῆς πόλεως, ἔνθα οἰκήσεις ἔμελλον  κατασκευάσασθαι, τὸν μεταξὺ τοῦ τε Παλατίου καὶ τοῦ Καπιτωλίου τέτταρσι μάλιστα μηκυνόμενον σταδίοις αὐλῶνα, ὃς καὶ μέχρις ἐμοῦ Τυρρηνῶν οἴκησις  ὑπὸ Ῥωμαίων καλεῖται κατὰ τὴν ἐπιχώριον διάλεκτον {ἡ φέρουσα δίοδος ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς ἐπὶ τὸν μέγαν ἱππόδρομον.}

V. Ἄνθ´ ὧν εὕροντο παρὰ τοῦ βασιλέως αὐτῶν δωρεὰν οὐ  τὴν ἐλαχίστου ἀξίαν, ἀλλ´ ἐφ´ ᾗ μάλιστα ἥσθησαν, τὴν πέραν τοῦ ποταμοῦ χώραν, ἧς ἀπέστησαν ὅτε διελύοντο τὸν πόλεμον· καὶ θυσίας ἀπέδοσαν τοῖς θεοῖς ἀπὸ χρημάτων πολλῶν, ἃς εὔξαντο γενόμενοι πάλιν τῶν Ἑπτὰ πάγων κύριοι συντελέσειν.

I. LA quatrième année après le bannissement des rois, on fit consuls Spurius Largius et Titus Herminius, Tout le temps de leur régence se passa dans une profonde paix.

II.  SOUS leur consulat, Aruns fils de Porsenna roi des Tyrrhéniens fut tué la seconde année de la guerre qu'il avait  déclarée aux Ariciens. Sitôt que la paix fut faite avec les Romains, ce jeune prince à la tête de la moitié de l'armée du roi son père alla camper devant Aricie dans le dessein de se faire un établissement particulier. Déjà il était sur le point d'emporter la ville d'assaut, lorsque les Anciens reçurent un puissant secours d'Antium, de Tusculum, et de Cumes ville de la Campanie. Quoique son armée fut de beaucoup inférieure en nombre à celle des ennemis, il ne laissa pas de leur livrer bataille.

III. D'ABORD il réussit dans ses premiers essais, mit la plupart des ennemis en déroute et les poursuivit l'épée dans les reins jusqu'aux pieds de leurs murailles. Mais Ariitodème, surnommé le Mol, à la tête des troupes de Cumes fit une vigoureuse résistance, et Aruns vaincu perdit la vie dans le combat. L'armée des Tyrrhéniens n'osa plus résister après la mort de son général, elle prit la fuite et fut mise en déroute. Les troupes de Cumes à leurs trousses en tuèrent un grand nombre. Ceux qui échappèrent à cette affreuse déroute cherchèrent un asile sur les terres des Romains dont ils n'étaient pas éloignés. Car ayant perdu leurs armes ils n'étaient plus en état de tenir tête aux ennemis, et accablés de blessures il ne leur était pas possible d'avancer plus loin.

IV. LES Romains recueillirent avec bonté ces pauvres soldats à demi-morts. Ils leur envoyèrent des chariots, des brancards et d'autres voitures pour les transporter à Rome. Ils les logèrent chez eux, leur fournirent des vivres, les firent panser et leur rendirent toutes sortes de services dans leur disgrâce. Plusieurs charmés de leur bon cœur et attirés par tant de bons offices aimèrent mieux rester chez leurs bienfaiteurs que de retourner dans leur patrie. Le sénat leur donna une espèce de vallée longue d'environ quatre stades pour bâtir des maisons, entre le mont Palatin et le Capitole. Les Romains l'appellent encore aujourd'hui la rue des Tyrrhéniens ; c'est par là que l'on passe pour aller de la place publique au grand Cirque.

V. POUR reconnaître un bienfait si signalé, Porsenna fit un présent considérable aux Romains. Il les remit en possession des terres situées au-delà du Tibre, qu'ils lui avaient cédées par le traité de paix. Ce présent mit les Romains au comble de leur joie. Ils célébrèrent avec beaucoup de magnificence les sacrifices qu'ils avaient voués aux dieux en cas qu'ils recouvraient ces terres qu'on appelait les sept villages

CHAPITRE SIXIEME.

I. Cinquième consulat. II. Guerre des Sabins. III. Sujet de cette guerre. Première campagne. IV. Seconde campagne. V. Escarmouches. Combat en forme et victoire des Romains. VI. Prise du camp des Sabins. VII. Triomphe des consuls, etc.

I. [5,37] Ἐνιαυτῷ δὲ πέμπτῳ μετὰ τὴν ἐκβολὴν τοῦ βασιλέως, ὀλυμπιὰς μὲν ἦν ἐνάτη καὶ ἑξηκοστή, ἣν ἐνίκα στάδιον Ἰσχόμαχος Κροτωνιάτης τὸ δεύτερον, ἄρχων δ´ Ἀθήνησιν Ἀκεστορίδης, ὕπατοι δὲ Ῥωμαίων Μάρκος Οὐαλέριος ἀδελφὸς Οὐαλερίου Ποπλικόλα καὶ Πόπλιος Ποστόμιος Τούβερτος ἐπικαλούμενος.

II. Ἐπὶ τούτων ἕτερος  ἐξεδέξατο Ῥωμαίους πόλεμος ἐκ τῶν ἔγγιστα οἰκούντων, ὃς ἤρξατο μὲν ἀπὸ λῃστηρίων, προὔβη δ´ εἰς πολλοὺς καὶ μεγάλους ἀγῶνας, ἐχώρησε μέντοι τελευτῶν εἰς διαλλαγὰς εὐπρεπεῖς ἐπὶ τῆς τετάρτης μετὰ τούσδε τοὺς ἄνδρας ὑπατείας πάντα τὸν μεταξὺ χρόνον πολεμηθείς.

III. Σαβίνων γάρ τινες καταγνόντες ἀσθένειαν τῆς πόλεως ἐκ τοῦ Τυρρηνικοῦ πταίσματος, ὡς οὐκέτι τὴν ἀρχαίαν ἀξίωσιν ἀναληψομένης, ἐπετίθεντο τοῖς εἰς τὴν χώραν κατιοῦσιν ἐκ τῶν ἐρυμάτων λῃστήρια καταστησάμενοι, καὶ πολλὰ τοὺς γεωργοὺς  ἔβλαπτον. Ὑπὲρ ὧν ἀποστείλαντες οἱ Ῥωμαῖοι πρεσβείαν πρὶν ἐπὶ τὰ ὅπλα χωρῆσαι δίκας ᾔτουν καὶ τὸ λοιπὸν ἠξίουν μηδὲν εἰς τοὺς ἐργαζομένους τὴν γῆν παρανομεῖν. Αὐθάδεις δὲ λαβόντες ἀποκρίσεις προεῖπον αὐτοῖς τὸν πόλεμον. Καὶ γίνεται ἡ μὲν πρώτη ἔξοδος ἑνὸς τῶν ὑπάτων Οὐαλερίου σὺν ἱππεῦσι καὶ ψιλῶν τοῖς ἀκμαιοτάτοις αἰφνίδιος ἐπὶ τοὺς ληιζομένους τὴν χώραν καὶ φόνος τῶν καταληφθέντων ἐν ταῖς προνομαῖς συχνῶν ὄντων πολύς, οἷα εἰκὸς ἀνθρώπων ἀσυντάκτων τε καὶ οὐ προῃσθημένων τὴν ἔφοδον.

IV. Ἔπειτα τῶν Σαβίνων πολλὴν ἀποστειλάντων ἐπ´ αὐτοὺς στρατιὰν ὑφ´ ἡγεμόνι τεταγμένην ἐμπείρῳ πολέμου Ῥωμαίων ἑτέρα γίνεται ἐπ´ αὐτοὺς ἔξοδος ἁπάσαις ταῖς δυνάμεσιν ἀγόντων ἀμφοτέρων τῶν ὑπάτων. Ποστόμιος μὲν οὖν πλησίον τῆς Ῥώμης ἐν ὀρεινοῖς τόποις κατεστρατοπέδευσε δεδιώς, μή τις ἔφοδος ἐκ τῶν φυγάδων ἐπ´ αὐτὴν  γένηται αἰφνίδιος· Οὐαλέριος δ´ ἐγγὺς τῶν πολεμίων παρὰ ποταμὸν Ἀνίητα, ὃς ἐκ πόλεως μὲν Τιβύρων καθ´ ὑψηλοῦ πολὺς ἐκχεῖται σκοπέλου, φέρεται δὲ  διὰ τῆς Σαβίνων τε καὶ Ῥωμαίων πεδιάδος ὁρίζων τὴν ἑκατέρων χώραν· συνάπτει δὲ τὸ ῥεῦμα τῷ Τεβέρει ποταμῷ καλὸς μὲν ὀφθῆναι, γλυκὺς δὲ πίνεσθαι.

V. [5,38] Ἐκ δὲ τῶν ἑτέρων τοῦ ποταμοῦ μερῶν ἡ τῶν Σαβίνων ἔκειτο παρεμβολὴ τοῦ ῥεύματος οὐδ´ αὐτὴ πολὺν ἀπέχουσα τόπον ἐπὶ γεωλόφου τινὸς ἠρέμα κατακλινοῦς οὐ σφόδρα ἐχυροῦ. Κατ´ ἀρχὰς μὲν οὖν δι´ εὐλαβείας εἶχον ἀλλήλους ἑκάτεροι καὶ μάχης ἄρχειν διαβάντες τὸν ποταμὸν ὤκνουν, χρόνῳ δ´ ὕστερον οὐ κατὰ λογισμὸν καὶ πρόνοιαν τοῦ συμφέροντος, ἀλλ´ ὑπ´ ὀργῆς τε καὶ φιλονεικίας ἐξαφθέντες συνάπτουσι μάχην. Ὑδρευόμενοι γὰρ καὶ τοὺς ἵππους ἄγοντες ἐπὶ τὸν πότον ἐνέβαινον ἐπὶ πολὺ τοῦ ποταμοῦ· βραχὺς δ´ ἔρρει τηνικαῦτα οὔπω τοῖς χειμερινοῖς ὕδασι πληθύων, ὥστ´  ὀλίγον ὑπὲρ τοῦ γόνατος ἔχοντες αὐτὸν ἐπεραιοῦντο. Συμπλοκῆς δή τινος πρῶτον ὀλίγοις πρὸς οὐ πολλοὺς γινομένης ἐξέδραμόν τινες ἐπικουροῦντες τοῖς σφετέροις ἐξ ἑκατέρου χάρακος· ἔπειθ´ ἕτεροι πάλιν ἀμυνοῦντες τοῖς κατισχυομένοις ἐκ θατέρου· καὶ τοτὲ μὲν οἱ Ῥωμαῖοι τοὺς Σαβίνους ἀνέστελλον ἀπὸ τοῦ νάματος, τοτὲ δ´ οἱ Σαβῖνοι τοὺς Ῥωμαίους ἐξεῖργον τοῦ ποταμοῦ. Πολλῶν δὲ φόνων καὶ τραυμάτων γενομένων καὶ  φιλονεικίας ἅπασιν ἐμπεσούσης, οἷα περὶ τὰς ἁψιμαχίας τὰς ἐκ καιροῦ συμπεσούσας γίνεσθαι φιλεῖ, προθυμία τοῖς ἡγεμόσι τῶν στρατοπέδων ὁμοία παρέστη διαβαίνειν τὸν ποταμόν. Ἔφθασε δὲ πρῶτος ὁ τῶν Ῥωμαίων ὕπατος καὶ διαβιβάσας τὸν στρατὸν ἔτι τῶν Σαβίνων ὁπλιζομένων τε καὶ εἰς τάξιν καθισταμένων ἐν χερσὶν  ἦν. Οὐ μὴν ἐμέλλησάν γ´ οὐδ´ ἐκεῖνοι
θέσθαι μάχην, καταφρονήσει πολλῇ ἐπαρθέντες, ὅτι οὔτε πρὸς ἀμφοτέρους τοὺς ὑπάτους οὔτε πρὸς ἅπασαν τὴν Ῥωμαίων δύναμιν ἔμελλον ἀγωνιεῖσθαι, καὶ συρράξαντες  ἐμάχοντο πᾶσαν εὐτολμίαν καὶ προθυμίαν ἀποδεικνύμενοι. [5,39] Ἀγῶνος δὲ καρτεροῦ γενομένου καὶ τοῦ δεξιοῦ τῶν Ῥωμαίων κέρατος, ἔνθα ἦν ὁ ὕπατος, ἐπιβαίνοντος τοῖς ἐναντίοις καὶ προσωτέρω χωροῦντος, τοῦ δ´ εὐωνύμου κάμνοντος ἤδη καὶ πρὸς τῶν πολεμίων ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἐξωθουμένου, μαθὼν τὸ γινόμενον ὁ τὴν ἑτέραν τῶν Ῥωμαίων παρεμβολὴν κατέχων ὕπατος ἐξῆγε τὴν στρατιάν. Αὐτὸς μὲν οὖν τὴν φάλαγγα τῶν πεζῶν  ἐπαγόμενος βάδην ἠκολούθει· τῶν δὲ πρεσβυτέρων Σπόριον Λάρκιον τὸν ὑπατεύσαντα τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ τοὺς ἱππεῖς ἄγοντα πέμπει κατὰ σπουδήν· ὃς ἀπὸ ῥυτῆρος τοὺς ἵππους ἐλαύνων τόν τε ποταμὸν διαπεραιοῦται κωλύοντος οὐδενὸς εὐπετῶς καὶ κατὰ τὸ δεξιὸν τῶν πολεμίων κέρας παριππεύσας, ἐνσείει πλαγίοις τοῖς ἱππεῦσι τῶν Σαβίνων· καὶ γίνεται μέγας αὐτόθι τῶν ἱππέων ἀμφοτέρων συστάδην μαχομένων ἐπὶ χρόνον πολὺν ἀγών. Ἐν δὲ τούτῳ καὶ ὁ Ποστόμιος τοὺς πεζοὺς ἄγων πλησίον αὐτῶν ἐγίνετο· καὶ συρράξας τοῖς πεζοῖς ἀποκτείνει τε πολλοὺς μαχομένους καὶ τοὺς λοιποὺς ἐξωθεῖ τῆς τάξεως.

VI. Εἰ δὲ μὴ νὺξ ἐπέλαβεν, ἅπαντες ἂν οἱ Σαβῖνοι κυκλωθέντες ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων ἱπποκρατούντων ἤδη πανσυδὶ διεφθάρησαν. Νῦν δὲ τὸ σκότος τοὺς διαφυγόντας ἐκ τῆς μάχης ὄντας ἀνόπλους καὶ οὐ πολλοὺς  ἐρρύσατο καὶ διέσωσεν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα. Τῆς δὲ παρεμβολῆς αὐτῶν οἱ ὕπατοι χωρὶς ἀγῶνος ἐκράτησαν ἐκλειφθείσης ὑπὸ τῶν ἔνδον ἅμα τῷ θεάσασθαι τὴν τροπὴν τῶν σφετέρων· ἐξ ἧς πολλὰς ὠφελείας λαβόντες, ἃς τοῖς  στρατιώταις ἄγειν τε καὶ φέρειν ἐπέτρεψαν, ἀπῆγον ἐπ´ οἴκου τὰς δυνάμεις.

VII. Τότε πρῶτον ἡ πόλις ἀναλαβοῦσα ἑαυτὴν ἐκ τοῦ Τυρρηνικοῦ πταίσματος εἰς τὸ ἐξ ἀρχῆς ἀποκατέστη φρόνημα, καὶ τῆς ἡγεμονίας τῶν περιοίκων ὡς πρότερον ἐθάρρησεν ἀντιποιεῖσθαι, καὶ ψηφίζεται κοινῇ μὲν ἀμφοτέροις τοῖς ὑπάτοις θριάμβου καταγωγήν, ἰδίᾳ δὲ θατέρῳ τῶν ἀνδρῶν Οὐαλερίῳ δωρεὰν τόπον εἰς  οἴκησιν ἐν τῷ κρατίστῳ τοῦ Παλλαντίου {τόπῳ} δοθῆναι, καὶ τὰς εἰς τὴν κατασκευὴν δαπάνας ἐκ  τοῦ δημοσίου χορηγεῖσθαι. Ταύτης τῆς οἰκίας, παρ´ ἣν ὁ χαλκοῦς ἕστηκε ταῦρος, αἱ κλισιάδες θύραι μόναι τῶν ἐν τῇ Ῥώμῃ δημοσίων τε καὶ ἰδιωτικῶν οἴκων εἰς τὸ ἔξω μέρος ἀνοίγονται.

I. LA cinquième année après qu'on eut chassé les rois tombait dans la soixante-neuvième olympiade, en laquelle Ischomaque de Crotone remporta le prix de la course,  Acestoride étant pour la seconde fois archonte annuel à Athènes. Cette année Marcus Valerius, frère de Valerius Poplicola, fut fait consul à Rome avec Publius Postumius surnommé Tubertus.

II. Sous leur consulat les Romains eurent une guerre à soutenir contre leurs voisins. Elle commença par des excursions et des brigandages qui furent suivis de plusieurs combats sanglants. Enfin elle fut terminée par une paix honorable La quatrième année, c'est-à-dire, sous le quatrième consulat après celui-ci, ayant duré pendant tout ce temps-là sans intermission.

III. VOICI le sujet de cette guerre. Quelques Sabins croyant que la république affaiblie par l'échec qu'elle avait reçu dans la guerre des Tyrrhéniens, ne recouvrerait jamais sa première dignité, faisaient de fréquentes courses sur les paysans qui s'étaient retirés des châteaux dans leur maisons et les harcelaient fort par de continuels brigandages. Avant que de prendre les armes, les Romains envoyèrent demander satisfaction de cette inculte et sommèrent les Sabins de plus inquiéter les laboureurs par de pareilles hostilités. Mais ceux-ci ayant répondu fièrement à leurs députés, on fut obligé de leur déclarer la guerre. Le consul Valérius fit la première campagne contre eux avec l'élite de la cavalerie et de l'infanterie légère. Il les surprit dans le moment qu'ils ne s'attendaient à rien moins, et tombant sur une multitude de fourrageurs en désordre et dispersés de coté et d'autre pour butiner, il en fit un horrible carnage.

IV. LES Sabins après cet échec levèrent une nombreuse armée dont ils donnèrent le commandement à un de leurs plus habiles généraux. Les Romains sortirent aussi pour faire contre eux une seconde campagne. Toutes leurs troupes se mirent en marche sous la conduite des deux consuls. Postumius assit son camp près de Rome sur des montagnes de peur que les exilés ne vinssent l'attaquer subitement. Pour Valérius il alla se porter à quelque distance des ennemis sur les bords du Teverone. C'est une rivière qui à la sortie de la ville de Tibur se précipite tout d'un coup du haut d'une roche escarpée ; elle roule ses eaux à travers les campagnes des Sabins et des Romains dont elle fait la séparation, et de là elle va se jeter dans le Tibre : les eaux sont très belles et fort agréables à boire. Le camp des Sabins était de l'autre côté du Teverone, pas loin de ce fleuve, sur une colline d'une pente douce et dans un poste peu avantageux.

V. D'ABORD ni les uns ni les autres n'osèrent passer le fleuve pour livrer bataille : chacun se contentait de se tenir sur ses  gardes. Dans la suite néanmoins le combat s'engagea: mais la colère et un certain point d'honneur y eurent plus de part que la raison ou la prudence. Les cavaliers menaient boire leurs chevaux au fleuve, dont les eaux qui n'étaient pas encore enflées par les pluies de l'hiver, étaient si basses qu'elles ne passaient pas le genou. Ils s'avançaient insensiblement dans la rivière et la passaient sans aucune difficulté,  ce qui donna d'abord occasion à des escarmouches de quelques poignées de soldats des deux armées.  D'autres sortirent ensuite des deux camps et accoururent au secours de leurs camarades. Ceux-ci furent bientôt suivis de plusieurs autres qui s'empressaient d'aller les soutenir à mesure qu'ils avaient du pire. Tantôt les Romains repoussaient l'ennemi loin du fleuve, et tantôt les Sabins mettaient les Romains en fuite. Enfin après beaucoup de sang répandu de part et d'autre et plusieurs blessures reçues, les esprits s'échauffèrent, comme il arrive ordinairement dans les combats imprévus et auxquels on ne s'attendait point. Les généraux des deux armées voulurent passer le fleuve à l'exemple de leurs soldats. Le consul Romain prévient l'ennemi, et passe le premier avec ses troupes. Il attaque les Sabins. dans le moment qu'ils ne faisaient que de prendre les armes pour se ranger en bataille. Ceux-ci ne refusent pas le défi, et méprisant les Romains parce qu'ils n'avaient pas à faire aux deux consuls à la fois ni à toutes les troupes de la république, ils en viennent à une action générale et le défendent avec beaucoup de bravoure. Le combat s'anime ; l'aile droite commandée par le consul Postumius marche sur le ventre aux ennemis et les contraint de reculer. Mais d'un autre côté l'aile gauche n'en pouvait plus ; déjà les Sabins la menant rudement l'avaient repoussée jusqu'au fleuve. Le consul qui commandait l'autre camp des Romains, informé de ce qui se passait, fit sortir ses troupes et marcha à petit pas à la tête de son infanterie. Il eut en même temps la précaution d'envoyer promptement devant lui Spurius Largius son lieutenant, qui avait été consul l'année précédente, pour secourir les Romains avec sa cavalerie. Celui-ci court à bride abattue ; il arrive bientôt au fleuve et il le traverse sans  trouver de résistance ; il passe par devant l'aile droite des Sabins, et attaque leur cavalerie en flanc : on se bat longtemps avec beaucoup de chaleur de part et d'autre. Sur ces entrefaites Postumius arrive avec l'infanterie et il tombe sur celle des ennemis ; il en fait un affreux carnage et met le  reste en désordre.

VI. C'ÉTAIT fait des Sabins, si la nuit ne fût survenue. Investis de toutes parts par les Romains dont la cavalerie était supérieure en nombre, ils auraient été tous égorgés,  et ce ne fut qu'à la faveur des ténèbres que quelques-uns se sauvèrent dans leurs villes après avoir perdu leurs armes. Les consuls s'emparèrent du camp des ennemis sans résistance : la garnison l'avait abandonne aussitôt qu'elle avait vu l'armée en déroute. Ils y trouvèrent un gros butin qu'ils abandonnèrent au pillage des soldats. De là ils s'en retournèrent à Rome.

VII. LA république commença alors à se relever des pertes qu'elle avait faites dans la guerre des Tyrrhéniens, et les Romains animés d'un nouveau courage osèrent prétendre comme auparavant à l'empire sur leurs voisins. On décerna aux deux consuls les honneurs du triomphe. On donna en particulier à Valérius une place pour bâtir une maison dans le plus bel endroit du mont Palatin, et on lui fournit du trésor public une somme d'argent pour cet effet. Cette maison, devant laquelle on a érigé un taureau de bronze, est la seule de toutes les maisons de Rome, tant publiques, que particulières, dont les battants de la porte s'ouvrent en dehors sur la rue.

  CHAPITRE SEPTIEME.

I. Sixième consulat. Sextus Tarquin suscite une nouvelle guerre aux Romains. II. Appius Claudius Sabin vient s'établir à Rome. III. Pourquoi il sortit de son pays. IV. Campagne contre les Sabins. V. Le général des Sabins se dispose à attaquer le camp des Romains. VI. Les Romains sont avertis de son dessein par un déserteur. VII. Les Sabins attaquent le camp. VIII. Les Romaint en font un grand carnage. IX. Prsfe de Fidène.

I. [5,40] Παρὰ δὲ τούτων ἐκδέχονται τῶν ἀνδρῶν τὴν ὕπατον ἀρχὴν Πόπλιος Οὐαλέριος ὁ κληθεὶς Ποπλικόλας τὸ τέταρτον ἄρχειν αἱρεθεὶς καὶ Τῖτος Λουκρήτιος τὸ δεύτερον τῷ Οὐαλερίῳ συνάρχων. Ἐφ´ ὧν ἅπαντες οἱ Σαβῖνοι κοινὴν ποιησάμενοι τῶν πόλεων ἀγορὰν ἐψηφίσαντο Ῥωμαίοις πολεμεῖν, ὡς λελυμένων σφίσι τῶν σπονδῶν, ἐπειδὴ βασιλεὺς Ταρκύνιος ἐξέπεσε τῆς ἀρχῆς,  πρὸς ὃν ἐποιήσαντο τοὺς ὅρκους· πεισθέντες ὑπὸ Σέξτου θατέρου τῶν Ταρκυνίου παίδων, ὃς αὐτοὺς ἰδίᾳ θεραπεύων καὶ λιπαρῶν τοὺς δυνατοὺς ἐξ ἑκάστης πόλεως ἐξεπολέμωσε κοινῇ πρὸς πάντας καὶ προσηγάγετο δύο πόλεις, Φιδήνην καὶ Καμερίαν, Ῥωμαίων  μὲν ἀποστήσας, ἐκείνοις δὲ συμμαχεῖν πείσας· ἀνθ´ ὧν αὐτὸν αἱροῦνται στρατηγὸν αὐτοκράτορα καὶ δυνάμεις ἐπιτρέπουσιν ἐξ ἁπάσης πόλεως καταγράφειν, ὡς ἐν τῇ προτέρᾳ μάχῃ δι´ ἀσθένειαν δυνάμεως καὶ στρατηγοῦ μωρίαν σφαλέντες.

II. Οἱ μὲν δὴ περὶ ταῦτ´ ἦσαν· τύχη δέ τις ἐξισῶσαι βουλομένη ταῖς βλάβαις τῶν Ῥωμαίων τὰς ὠφελείας ἀντὶ τῶν καταλιπόντων αὐτοὺς συμμάχων ἑτέραν οὐκ ἠλπισμένην ἐκ τῶν  πολεμίων βοήθειαν προσέθηκε τοιάνδε. Ἀνήρ τις ἐκ τοῦ Σαβίνων ἔθνους πόλιν οἰκῶν Ῥήγιλλον εὐγενὴς καὶ χρήμασι δυνατὸς Τῖτος Κλαύδιος, αὐτομολεῖ πρὸς αὐτοὺς συγγένειάν τε μεγάλην ἐπαγόμενος καὶ φίλους  καὶ πελάτας συχνοὺς αὐτοῖς μεταναστάντας ἐφεστίοις, οὐκ ἐλάττους πεντακισχιλίων τοὺς ὅπλα φέρειν δυναμένους.

III. Ἡ δὲ καταλαβοῦσα αὐτὸν ἀνάγκη μετενέγκασθαι τὴν οἴκησιν εἰς Ῥώμην τοιαύτη λέγεται γενέσθαι. Οἱ δυναστεύοντες ἐν ταῖς ἐπιφανεστάταις πόλεσιν ἀλλοτρίως ἔχοντες πρὸς τὸν ἄνδρα τῆς εἰς τὰ κοινὰ φιλοτιμίας, εἰς δίκην αὐτὸν ὑπῆγον αἰτιασάμενοι προδοσίαν, ὅτι τὸν κατὰ Ῥωμαίων πόλεμον ἐκφέρειν οὐκ ἦν πρόθυμος, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ κοινῷ μόνος ἀντέλεγε τοῖς ἀξιοῦσι τὰς σπονδὰς λελύσθαι, καὶ τοὺς ἑαυτοῦ πολίτας οὐκ εἴα κύρια εἶναι τὰ δόξαντα τοῖς ἄλλοις ἡγεῖσθαι. Ταύτην ὀρρωδῶν τὴν δίκην· ἔδει γὰρ αὐτὴν ὑπὸ τῶν ἄλλων  δικασθῆναι πόλεων· ἀναλαβὼν τὰ χρήματα καὶ τοὺς φίλους τοῖς Ῥωμαίοις προστίθεται ῥοπήν τ´ οὐ μικρὰν εἰς τὰ πράγματα παρέσχε καὶ τοῦ κατορθωθῆναι τόνδε τὸν πόλεμον ἁπάντων ἔδοξεν αἰτιώτατος  γενέσθαι· ἀνθ´ ὧν ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος εἴς τε τοὺς πατρικίους αὐτὸν ἐνέγραψε καὶ τῆς πόλεως μοῖραν εἴασεν ὅσην ἐβούλετο λαβεῖν εἰς  κατασκευὴν οἰκιῶν χώραν τ´ αὐτῷ
προσέθηκεν ἐκ τῆς δημοσίας τὴν μεταξὺ Φιδήνης καὶ Πικετίας, ὡς ἔχοι διανεῖμαι κλήρους ἅπασι τοῖς περὶ αὐτόν, ἀφ´ ὧν καὶ φυλή τις ἐγένετο σὺν χρόνῳ Κλαυδία καλουμένη καὶ μέχρις ἐμοῦ διέμεινε τὸ αὐτὸ φυλάττουσα ὄνομα.

IV. [5,41] Ἐπεὶ δὲ παρεσκεύαστο ἅπαντα ἀμφοτέροις, πρῶτον μὲν ἐξῆγον  οἱ Σαβῖνοι τὰς δυνάμεις καὶ ποιοῦνται δύο παρεμβολὰς μίαν μὲν ὕπαιθρον  οὐ πρόσω Φιδήνης, ἑτέραν δ´ ἐν αὐτῇ Φιδήνῃ φυλακῆς τε τῶν ἔνδον ἕνεκα καὶ καταφυγῆς τῶν ἔξω στρατοπεδευόντων, ἄν τι γένηται πταῖσμα περὶ αὐτούς. Ἔπειτα οἱ τῶν Ῥωμαίων ὕπατοι μαθόντες τὴν τῶν Σαβίνων ἐπὶ σφᾶς ἔλασιν καὶ αὐτοὶ πάντας ἄγοντες τοὺς ἐν ἀκμῇ στρατοπεδεύονται χωρὶς ἀλλήλων, Οὐαλέριος μὲν ἀγχοῦ τῆς ὑπαίθρου τῶν Σαβίνων παρεμβολῆς, Λουκρήτιος δ´ ὀλίγον ἄπωθεν ἐπ´ ὄχθου τινός, ὅθεν ἦν ὁ ἕτερος χάραξ καταφανής.

V. Ἡ μὲν οὖν τῶν Ῥωμαίων ὑπόληψις  ἦν {συμβαλεῖν τοῖς πολεμίοις αὐτίκα}, ὡς ἐν ἀγῶνι φανερῷ τοῦ πολέμου ταχείαν ἕξοντος τὴν κρίσιν, ὁ δὲ τῶν  Σαβίνων στρατηγὸς ὀρρωδῶν ἐκ τοῦ φανεροῦ συμφέρεσθαι πρὸς εὐτολμίαν τε καὶ καρτερίαν ἀνθρώπων ἅπαντα τὰ δεινὰ ὑπομένειν ἑτοίμων νύκτωρ ἐπιχειρεῖν αὐτοῖς ἔγνω· καὶ παρασκευασάμενος τάφρου τε χώσει καὶ χάρακος ἐπιβάσει ἃ πρόσφορα εἶναι ἔμελλεν, ἐπειδὴ  πάντα ἐγένετο τὰ πρὸς τὸν ἀγῶνα εὐτρεπῆ, μετὰ τὸν πρῶτον ὕπνον ἀναστήσας τὸ κράτιστον τοῦ στρατοῦ μέρος ἄξειν ἐπὶ τὸ τῶν Ῥωμαίων ἔμελλεν ἔρυμα, τοῖς τ´ ἐν Φιδήνῃ κατεστρατοπεδευκόσι παρήγγειλεν, ἐπειδὰν ἐξεληλυθότας αἴσθωνται τοὺς σφετέρους ἐξιέναι καὶ αὐτοὺς ἐκ τῆς πόλεως κούφῃ ἐσταλμένους ὁπλίσει· ἔπειτα λοχήσαντας ἐν χωρίοις ἐπιτηδείοις ἐκέλευσεν, εἴ τινες ἐπίκουροι τοῖς περὶ τὸν Οὐαλέριον ἐκ τῆς ἑτέρας στρατιᾶς ἐπίοιεν, ἀναστάντας καὶ κατὰ νώτου γενομένους σὺν βοῇ τε καὶ πατάγῳ πολλῷ χωρεῖν ἐπ´ αὐτούς. Ὁ  μὲν δὴ Σέξτος ταῦτα βουλευσάμενος καὶ τοῖς λοχαγοῖς φράσας, ἐπειδὴ  κἀκείνοις ἦν βουλομένοις,

VI. περιέμεινε τὸν καιρόν· αὐτόμολος δέ τις ἐλθὼν εἰς τὸν χάρακα τῶν Ῥωμαίων μηνύει τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς  τὸν ὕπατον, καὶ μετ´ οὐ πολὺ τῶν ἱππέων τινὲς ἧκον ἄγοντες αἰχμαλώτους τῶν Σαβίνων, οὓς ἐπὶ ξυλισμὸν ἐξεληλυθότας συνέλαβον. Οὗτοι χωρὶς ἀλλήλων ἀνακρινόμενοι, τί παρασκευάζεται πράττειν  σφῶν {αὐτῶν} ὁ στρατηγός, λέγουσιν, ὅτι κλίμακας τεκταίνεται καὶ διαβάθρας· ὅπου δ´ αὐταῖς καὶ ὁπότε μέλλοι χρῆσθαι, οὐκ ἔφασαν εἰδέναι. Ταῦτα μαθὼν ὁ Οὐαλέριος ἀποστέλλει τὸν πρεσβευτὴν Λάρκιον εἰς τὸν ἕτερον χάρακα τήν τε διάνοιαν τῶν πολεμίων ἀπαγγελοῦντα τῷ  κατέχοντι τὴν παρεμβολὴν ἐκείνην Λουκρητίῳ, καὶ τίνα χρὴ τρόπον ἐπιχειρεῖν τοῖς πολεμίοις ὑποθησόμενον· αὐτὸς δὲ τοὺς ταξιάρχους καὶ λοχαγοὺς καλέσας καὶ φράσας ὅσα τοῦ τ´ αὐτομόλου καὶ τῶν αἰχμαλώτων ἤκουσε καὶ παρακαλέσας ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι καιρὸν εἰληφέναι νομίσαντας εὐχῆς ἄξιον, ἐν ᾧ δίκας λήψονται παρὰ τῶν ἐχθρῶν καλάς, ἅ τε δέοι πράττειν ἑκάστοις ὑποθέμενος καὶ τὸ σύνθημα δοὺς ἀπέλυσεν ἐπὶ τὰς τάξεις.

VII. [5,42] Οὔπω μέσαι νύκτες ἦσαν, καὶ ὁ τῶν Σαβίνων ἡγεμὼν ἀναστήσας τοῦ στρατοῦ τὸ κράτιστον μέρος ἦγεν ἐπὶ τὸν χάρακα σιωπᾶν ἅπασι παραγγείλας καὶ μὴ ποιεῖν ψόφον τῶν ὅπλων, ἵνα μὴ γνοῖεν ἥκοντας αὐτοὺς οἱ  πολέμιοι, πρὶν ἐπὶ τῷ ἐρύματι γένωνται. Ὡς δὲ πλησίον ἐγένοντο τοῦ χάρακος οἱ πρῶτοι πορευόμενοι καὶ οὔτε  φέγγη λαμπτήρων ἑώρων οὔτε φωνὰς φυλάκων κατήκουον, πολλὴν μωρίαν τῶν Ῥωμαίων καταγνόντες ὡς ἀφεικότων ἐρήμους τὰς φυλακὰς καὶ ἐντὸς {τοῦ} χάρακος καθευδόντων, ἐνεπίμπλασαν ὕλης τὰς τάφρους κατὰ πολλὰ μέρη καὶ διέβαινον οὐδενὸς σφίσιν ἐμποδὼν γινομένου.

VIII. Παρεκάθηντο δὲ μεταξὺ τῶν τάφρων καὶ τῶν περισταυρωμάτων οἱ Ῥωμαῖοι κατὰ σπείρας ἀφανεῖς διὰ τὸ σκότος, καὶ τοὺς διαβαίνοντας αὐτῶν,  ὅτε γένοιντο ἐν χερσίν, ἐφόνευον. Μέχρι μὲν οὖν τινος ἐλάνθανε τοὺς ὑστέρους προσιόντας ὁ τῶν προηγουμένων ὄλεθρος· ἐπεὶ δὲ φῶς ἐγένετο σελήνης ἀνισχούσης οἱ πλησιάζοντες τῇ τάφρῳ σωρούς θ´ ὁρῶντες οἰκείων νεκρῶν παρ´ αὐτῇ καὶ στίφη πολεμίων καρτερὰ ὁμόσε χωροῦντα, ῥίψαντες τὰ ὅπλα τρέπονται πρὸς φυγήν. Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι μέγα ἀναβοήσαντες· ἦν δὲ τοῦτο σύνθημα τοῖς ἐπὶ τῆς ἑτέρας παρεμβολῆς· ἐκτρέχουσιν ἐπ´ αὐτοὺς ἅπαντες ἀθρόοι καὶ ὁ Λουκρήτιος ὡς ἤκουσε τῆς κραυγῆς τοὺς ἱππεῖς προαποστείλας διερευνησομένους, μή τις ἐγκάθηται πολεμίων λόχος, ὀλίγον ὕστερον ἠκολούθει τοὺς ἀκμαιοτάτους τῶν πεζῶν ἐπαγόμενος. Καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον οἵ θ´ ἱππεῖς τοῖς ἐκ τῆς Φιδήνης λοχῶσι περιτυχόντες τρέπουσιν εἰς φυγὴν καὶ οἱ πεζοὶ τοὺς ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν σφῶν ἀφικομένους κτείνοντες ἐδίωκον οὔτε ὅπλα οὔτε κόσμον σώζοντας. Ἐν ταύταις ταῖς μάχαις Σαβίνων τε καὶ τῶν συμμάχων ἀπέθανον μὲν ἀμφὶ τοὺς μυρίους καὶ τρισχιλίους καὶ πεντακοσίους, αἰχμάλωτοι δ´ ἐλήφθησαν τετρακισχίλιοι καὶ διακόσιοι· καὶ ὁ μὲν χάραξ αὐθημερὸν ἑάλω.

IX. [5,43] Ἡ δὲ Φιδήνη πολιορκηθεῖσα οὐ πολλαῖς ἡμέραις,  καθ´ ὃ μάλιστα δυσάλωτος εἶναι μέρος ἐδόκει καὶ ὑπ´ ὀλίγων ἐφυλάσσετο, κατὰ τοῦτ´ ἐλήφθη. Οὐ μὴν ἀνδραποδισμοῦ γ´ ἢ κατασκαφῆς ἐπειράθη φόνος τ´ ἀνθρώπων οὐ πολὺς ἐγένετο μετὰ τὴν ἅλωσιν· ἀποχρῶσα γὰρ ἐφάνη ζημία τοῖς ὑπάτοις πόλεως ὁμοεθνοῦς ἁμαρτούσης  ἁρπαγὴ χρημάτων τε καὶ ἀνδραπόδων καὶ ὁ τῶν κατὰ τὴν μάχην  ἀπολομένων ὄλεθρος· τοῦ δὲ μὴ προχείρως ἔτι τοὺς ἑαλωκότας ἐπὶ τὰ ὅπλα χωρῆσαι φυλακὴ γενήσεσθαι μετρία καὶ συνήθης Ῥωμαίοις, ἡ τῶν αἰτίων  τῆς ἀποστάσεως κόλασις. Συγκαλέσαντες δὴ Φιδηναίων τοὺς ἁλόντας εἰς τὴν ἀγορὰν καὶ πολλὰ τῆς ἀνοίας αὐτῶν κατηγορήσαντες ἀξίους τ´ εἶναι φήσαντες ἅπαντας ἡβηδὸν ἀπολωλέναι μήτε ταῖς εὐεργεσίαις χάριν εἰδότας μήτε τοῖς κακοῖς σωφρονιζομένους,  ῥάβδοις αἰκισάμενοι τοὺς ἐπιφανεστάτους ἁπάντων ὁρώντων  ἀπέκτειναν· τοὺς δὲ λοιποὺς εἴασαν οἰκεῖν ὡς πρότερον ᾤκουν φρουροὺς  συγκατοικίσαντες αὐτοῖς, ὅσους ἔκρινεν ἡ βουλή, καὶ τῆς χώρας ἀφελόμενοί τινα μοῖραν τοῖς φρουροῖς ἔδωκαν. Ταῦτα διαπραξάμενοι τὴν δύναμιν ἀπῆγον ἐκ τῆς τῶν πολεμίων καὶ τὸν ὑπὸ τῆς βουλῆς ψηφισθέντα θρίαμβον κατήγαγον. Ταῦτα μὲν ἐπὶ τῆς τούτων ὑπατείας ἐπράχθη.

I. APRES eux Publius Valérius, surnommé Publicola et Titus Lucrétius furent faits consuls ; celui-ci pour la seconde fois,  celui-là pour la quatrième. L'année de leur gouvernement, les Sabins dans une assemblée générale de toutes leurs villes,  résolurent d'un commun accord de faire la guerre aux Romains, se persuadant que depuis qu'on avait détrôné le roi Tarquin ils n'étaient plus tenus de garder le traité qu'ils avaient conclu avec lui par des serment solennels. Ce fut à la sollicitation de Sextus l'un des fils de Tarquin qu'ils prirent ce parti. A force de présents et de prières importunes il gagna les chefs de chaque ville et les engagea à prendre ses intérêts: il souleva aussi contre les Romains les villes de Fidènes et de Camerie, et il fut si bien se les concilier qu'il les fit entrer dans la ligue. Pour reconnaître les. bons offices qu'ils avaient reçus de lui, tous ces peuples le déclarèrent généralissime avec un pouvoir absolu de lever des soldats dans toutes leurs villes,  comme si l'échec qu'ils avaient reçu dans la bataille précédente, fut venu de la faiblesse de leur armée ou de l'incapacité de celui qui la commandait.

II. PENDANT que les Sabins faisaient des préparatifs de guerre, la fortune voulait dédommager les Romains de la perte qu'ils faisaient par la révolte de leurs alliés, leur procura un secours inattendu de la part de leurs ennemis mêmes. Voici comment cela arriva. Un certain Sabin de la ville de Régille,  nommé Titus Claudius, aussi distingué par l'éclat de sa naissance, que par ses grandes richesses, vint se réfugier chez les Romains avec ses parents, ses amis, ses clients et toutes leurs familles au nombre de cinq mille hommes en état de porter les armes.

III. VOICI ce qui le détermina à chercher un asile dans la ville de Rome. Les chefs des principales villes de la nation conçurent contre lui une haine mortelle à cause de son attachement inviolable aux intérêts de la république et au bien de l'état. Ils l'accusaient de trahison parce qu'il ne se portait pas d'assez bonne grâce à déclarer la guerre aux Romains, étant le seul qui s'opposât dans les assemblées à ceux qui voulaient rompre avec la ville de Rome, et qui empêchât les Citoyens de souscrire â ce qui avait été décidé par les états généraux. Comme l'affaire devait être jugée au tribunal des autres villes, dans la crainte qu'elle ne prît un mauvais tour pour lui, Claudius résolut d'emporter tous ses effets pour se retirer à Rome avec ses amis. Il fut d'un grand secours aux Romains qu'on crut qu'il avait le plus contribué a l'heureux succès de cette guerre. Pour reconnaître les importants services qu'il rendait á la république, le sénat de l'avis du peuple le mit au rang des patriciens. On lui donna dans Rome même autant de place qu'il en voulut pour bâtir des maisons. On lui céda des terres du public entre Fidènes et Picence pour les distribuer â ceux qui l'avaient accompagné dans sa retraite. C'est d'eux que se forma dans la suite cette tribu qu'on appelait Claudienne, et qui jusqu'à mon temps a retenu le même nom.

IV. TOUS les préparatifs étant faits de part et d'autre, les Sabins furent les premiers qui ouvrirent la campagne. Ils se postèrent dans deux différents camps, dont l'un était en pleine campagne près de Fidènes, et l'autre dans Fidènes même pour y servir de garnison et de refuge aux troupes du dehors en cas qu'il leur arrivât quelque échec. Sur la première nouvelle des mouvements des Sabins, les consuls de Rome se mirent aussi en marche avec toutes leurs troupes, Ils se postèrent séparément de même que l'ennemi; Valerius auprès des retranchements que les Sabins avaient faits en pleine campagne, et Lucretius à quelque distance de là, sur une éminence d'où il découvrait aisément l'armée de son collègue.

V. LE dessein des Romains était de livrer bataille incessamment,  persuadés qu'il n'y avait point de meilleur moyen pour terminer cette guerre qu'une action dans les formes. Mais le général des Sabins n'osant se mesurer avec des troupes si aguerries et accoutumées par un long exercice à affronter les plus grands dangers, ne vouloir attaquer les Romains que de nuit. Il fit préparer des fascines avec tout ce qui était nécessaire pour combler leurs fossés afin de les franchir sans peine. Quand il eut disposé toutes choses pour l'attaque, après la première veille de la nuit, il mit l'élite de son armée en état d'aller fondre sur le camp des Romains. En même temps il manda aux troupes qui étaient dans Fidènes, de sortir armées à la légère sitôt qu'elles le verraient en marche, et de se mettre en embuscade dans quelque poste avantageux, afin que si les Romains de l'autre camp venaient au secours de Valérius, elles pussent sortir dans l'instant pour les charger en queue et leur donner l'alarme en jetant de grands cris. Sextus ayant pris ces résolutions les communiqua aux officiers, et tous les approuvèrent.

VI. IL n'attendait que l'occasion favorable pour exécuter ce grand projet, lorsqu'il vint un déserteur au camp des Romains qui découvrit au consul tout ce qui le tramait, Un moment après, des cavaliers qui battaient l'estrade amenèrent prisonniers quelques Sabins qu'ils avaient surpris comme ils sortaient de leurs lignes pour aller chercher du bois. Interrogés chacun en particulier sur les desseins de leur général, ces captifs répondirent qu'il faisait préparer des échelles et des ponts, mais qu'ils ne savaient point quand ni à quel usage il devait les employer. Sur ces avis Valérius dépêcha promptement le vieillard Marcus au camp du consul Lucrétius pour l'instruire du dessein des ennemis et pour lui marquer les mesures qu'il devait prendre afin d'en empêcher l'exécution et de tomber sur .eux à l'improviste. Pendant ce temps-là il assembla les Tribuns et les Centurions. II leur communiqua ce qu'il avait appris du transfuge et des prisonniers. Il les exhorta à se comporter bravement, et à ne pas laisser échapper l'occasion de punir la perfidie des Sabins. Enfin après leur avoir prescrit ce qu'ils devaient faire, il leur donna le mot du guet et les renvoya à leurs régiments.

VII. IL n'était pas encore minuit lorsque le général des Sabins fit prendre les armes à [ l''élite de ] ses troupes, et  sortit avec le gros de son armée pour tomber sur le camp des ennemis. Il recommanda surtout aux soldats de garder un grand silence et de ne point faire de bruit avec leurs armes, de peur que l'ennemi ne s'aperçût de leur marche avant qu'ils fussent arrivés jusqu'aux retranchements. Ceux de l'avant-garde approchent des fossés : ils ne voient aucune illumination dans le camp, ils n'entendent point la voix des sentinelles. Alors ils condamnent les Romains d'imprudence et de folie, et se persuadent que les corps de garde retirés dans leurs retranchements se livrent à un profond sommeil. Ils profitent de l'occasion, ils s'empressent à jeter des fascines dans les fossés, ils les comblent en plusieurs : endroits, et passent jusques dans les retranchements sans trouver de résistance.

VIII. LES Romains postés par pelotons entre les fossés et les palissades attendent l'ennemi qui ne peut les apercevoir. A la faveur des ténèbres qui les dérobent à la vue des Sabins ils les tuent les uns après les autres à mesure qu'ils avancent et qu'ils tombent sous leurs mains. Les troupes de l'arrière-garde sont longtemps sans s'apercevoir qu'on a égorgé leurs camarades qui sont passés les premiers. Mais la lune commençant à paraître, surpris de voir les corps entassés les uns sur les autres, et une foule d'ennemis qui vient fondre sur eux, ils jettent leur armes et prennent la fuite. Alors les Romains les chargent sans quartier et font retentir l'air de leurs cris militaires pour donner le signal à l'autre camp comme on en était convenu. Lucrétius qui entend le bruit, envoie aussitôt un détachement de Cavalerie pour battre l'estrade afin de découvrir s'il n'y a point quelque embuscade cachée, et un moment après il fuit lui-même avec l'élite de son infanterie. La cavalerie rencontre ceux qui étaient sortis de Fidènes pour se porter dans une embuscade: pendant qu'elle les met en déroute, l'infanterie taille en pièces et poursuit à toute outrance le reste des troupes qui étaient venues donner l'assaut au camp des Romains,  en sorte que les ennemis ne gardant plus aucun rang et la plupart ayant perdu leurs armes on en fit une sanglante boucherie. Il périt dans cette affreuse journée environ treize mille hommes, tant des Sabins que de leurs alliés, outre quatre mille deux cens qui furent faits prisonniers de guerre. Leur camp fut aussi pris d'assaut le même jour.

IX. POUR la ville de Fidènes, les Romains ne l'emportèrent qu'après quelques jours de siège. Ce fut par l'endroit même qui était le plus imprenable, et où par cette raison on avait moins porté de soldats pour repousser l'attaque. Cependant cette place ne fut point rasée,  quoiqu'elle eût fait une vigoureuse résistance, ses habitants ne furent point faits esclaves, et on n'en fit mourir qu'un fort petit nombre après l'avoir réduite sous l'obéissance du vainqueur. Les consuls crurent qu'une ville de leur nation était assez punie de sa faute par le pillage de ses biens, par la perte de ses esclaves et de ses citoyens qui avaient été tués dans les combats. Mais ils jugèrent à propos de prendre les précautions ordinaires en pareille occasion ; et pour lui apprendre à ne se plus soulever si facilement dans la suite, ils crurent qu'il fallait punir les  auteurs de la révolte. Dans ce dessein ils assemblèrent les Fidénates au milieu de la place publique,  ils leur reprochèrent publiquement leur félonie, et. leur firent voir qu'ils méritaient tous la mort depuis le plus petit jusqu'au plus grand, puisqu'ils étaient des ingrats qui n'avaient pas profité de leurs premiers malheurs pour devenir plus sages. Ensuite ils se saisirent des plus distingués de cette ville, les firent battre de verges devant tout le peuple et ordonnèrent qu'on leur coupât la tête. A l'égard des autres citoyens ils leur permirent d'habiter leur ville comme auparavant, mais par ordre du sénat ils y laissèrent une garnison à qui ils. assignèrent une partie des terres des Fidénates. Après cela les consuls sortirent du pays ennemi, et s'en retournèrent à Rome avec leurs troupes et ils y reçurent les honneurs du triomphe qui leur furent décernés par le sénat. Voilà ce qui se passa sous leur régence.

CHAPITRE HUITIEME.

I. Septième consulat.. Les Sabins viennent jusqu'aux portes de Rome. II. Ils mettent en déroute l'armée du consul Postumius. III. Ils envoient à Rome une ambassade insultante. IV. On recommence une nouvelle campagne. V. Les Romains voient sortir une flamme de la pointe de leurs javelots. VI.  Que ce prodige leur présageait la victoire. VII. On livre combat ; victoire des Romains. VIII. Triomphes des deux consuls. Le grand triomphe ; l'ovation ou petit triomphe. IX . Mort de Valérius Poplicola. X.- Son éloge; son désintéressement. XI. Il ne laisse pas assez. de biens pour faire ses funérailles ; la ville en fait les frais ; lieu de sa sépulture.

Ι. [5,44] Ποπλίου δὲ Ποστομίου τοῦ καλουμένου Τουβέρτου τὸ δεύτερον ἄρχειν αἱρεθέντος καὶ Ἀγρίππα Μενηνίου τοῦ λεγομένου Λανάτου τρίτη γίνεται Σαβίνων εἰσβολὴ μείζονι στρατιᾷ, πρὶν αἰσθέσθαι Ῥωμαίους αὐτῶν τὴν ἔξοδον, καὶ μέχρι τοῦ τείχους τῆς Ῥώμης ἔλασις·

ΙΙ. Ἐν ᾗ πολὺς ἐγένετο Ῥωμαίων φόνος οὐ  μόνον τῶν γεωργῶν, οἷς οὐδὲν προσδεχομένοις αἰφνιδίως ἐπέστη τὸ  δεινόν, πρὶν εἰς τὰ φρούρια τὰ πλησίον ἑκάστους καταφυγεῖν, ἀλλὰ καὶ τῶν κατὰ πόλιν τηνικαῦτα διατριβόντων. Ὁ γὰρ ἕτερος τῶν ὑπάτων Ποστόμιος οὐκ ἀνεκτὴν εἶναι τὴν ὕβριν τῶν πολεμίων ἡγησάμενος ἐξεβοήθει κατὰ σπουδὴν τοὺς ἐπιτυγχάνοντας ἄγων προχειρότερον μᾶλλον ἢ φρονιμώτερον. Οὓς ἰδόντες οἱ Σαβῖνοι σὺν πολλῇ καταφρονήσει χωροῦντας ἐπὶ σφᾶς ἀσυντάκτους τε καὶ διεσπασμένους ἀπ´ ἀλλήλων, ἔτι μᾶλλον αὐξῆσαι τὸ καταφρονοῦν αὐτῶν βουλόμενοι θᾶττον ἢ βάδην ἀνεχώρουν ὡς δὴ  φεύγοντες ὀπίσω, τέως εἰς δρυμοὺς ἀφίκοντο βαθεῖς, ἔνθα ὁ λοιπὸς αὐτῶν στρατὸς ὑπεκάθητο· ἔπειθ´ ὑποστρέψαντες ἐχώρουν τοῖς διώκουσιν ὁμόσε, καὶ οἱ ἐκ τοῦ δρυμοῦ μέγα ἀλαλάξαντες ἵενται ἐπ´ αὐτούς. Ἀσυντάκτοις δ´ ἀνθρώποις καὶ τεταραγμένοις καὶ ὑπὸ τοῦ δρόμου συγκεκομμένοις τὰ πνεύματα πολλοὶ καὶ σὺν κόσμῳ ἐπελθόντες, καταβάλλουσί τε τοὺς ὁμόσε χωροῦντας καὶ τοὺς λοιποὺς εἰς φυγὴν ὁρμήσαντας ὑποτεμόμενοι τὰς εἰς τὴν πόλιν φερούσας ὁδοὺς εἰς ὀρεινήν τινα κατακλείουσι ῥάχιν ἔρημον. Θέμενοι δὲ πλησίον αὐτῶν τὰ ὅπλα· νὺξ γὰρ ἤδη κατελάμβανε· φυλακὰς ἐποιοῦντο δι´ ὅλης νυκτός, ἵνα μὴ λάθοιεν σφᾶς ἀποδράντες. Ὡς δ´ εἰς τὴν Ῥώμην τὸ πάθος ἀπηγγέλθη ταραχή τ´ ἦν πολλὴ καὶ δρόμος ἐπὶ τὰ τείχη καὶ δέος ἁπάντων, μὴ διὰ νυκτὸς εἰς τὴν πόλιν ἔλθοιεν οἱ πολέμιοι τῷ κατορθώματι ἐπαρθέντες, τῶν τ´ ἀπολωλότων οἶκτος καὶ τῶν περιλειπομένων ἔλεος, ὡς ἀναρπασθησομένων αὐτίκα μάλα δι´ ἀπορίαν τῶν ἀναγκαίων, εἰ μή τις αὐτοῖς ἐπικουρία ἔλθοι ταχεῖα. Ἐκείνην μὲν οὖν τὴν νύκτα πονηρὰς ἔχοντας τὰς ψυχὰς ἄγρυπνοι διῆγον· τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ πάντας τοὺς ἐν ἀκμῇ καθοπλίσας ὁ ἕτερος τῶν ὑπάτων Μενήνιος ἦγεν ἐπικούρους τοῖς ἐν τῷ ὄρει κόσμον καὶ τάξιν φυλάττοντας. Ἰδόντες  δ´ αὐτοὺς οἱ Σαβῖνοι προσιόντας οὐκέτι παρέμειναν, ἀλλ´  ἀναστήσαντες τὸν αὑτῶν στρατὸν ἦγον ἀπὸ τοῦ ὄρους ἀποχρῆν οἰόμενοι σφίσι τὴν παροῦσαν εὐτυχίαν· καὶ οὐ πολὺν ἔτι διατρίψαντες χρόνον ἀπῄεσαν ἐπὶ τὰ σφέτερα σὺν αὐχήματι μεγάλῳ βοσκημάτων τε καὶ ἀνδραπόδων καὶ χρημάτων ἀφθόνους ἄγοντες ὠφελείας.

III. [5,45] Ῥωμαῖοι δ´ ἀγανακτοῦντες ἐπὶ τῇ συμφορᾷ καὶ τὸν ἕτερον τῶν ὑπάτων Ποστόμιον ἐν αἰτίαις ἔχοντες  ἔγνωσαν ἁπάσαις δυνάμεσι στρατεύειν κατὰ τάχος ἐπὶ τὴν Σαβίνων γῆν, τήν τε ἧτταν αἰσχρὰν καὶ ἀνέλπιστον γενομένην ἐπανορθῶσαι προθυμούμενοι, καὶ ἐπὶ τῇ νεωστὶ ἀφικομένῃ παρὰ τῶν πολεμίων πρεσβείᾳ πολλὴν ὕβρις ἐχούσῃ καὶ αὐθάδειαν ἀχθόμενοι. Ὡς γὰρ δὴ κρατοῦντες ἤδη καὶ δίχα πόνου τὴν Ῥώμην αἱρήσοντες αὐτῶν μὴ βουλομένων τὰ κελευόμενα ποιεῖν, Ταρκυνίοις τε διδόναι τὴν κάθοδον ἐκέλευον καὶ τῆς ἡγεμονίας σφίσι παραχωρεῖν πολιτείαν τε καταστήσασθαι καὶ νόμους, οὓς ἂν οἱ κεκρατηκότες τάξωσιν.  Ἀποκρινάμενοι δὲ τοῖς πρεσβευταῖς ἀπαγγέλλειν πρὸς τὸ κοινόν, ὅτι Ῥωμαῖοι κελεύουσι Σαβίνους ὅπλα τ´ ἀποθέσθαι καὶ παραδοῦναι σφίσι τὰς πόλεις ὑπηκόους τ´ εἶναι πάλιν, ὥσπερ πρότερον ἦσαν, ταῦτα δὲ ποιήσαντας {αὐτοὺς} ἥκειν τότε περὶ ὧν ἠδίκησαν ἢ κατέβλαψαν αὐτοὺς ἐν ταῖς πρότερον εἰσβολαῖς δεησομένους, εἰ βούλονται τυχεῖν εἰρήνης καὶ φιλίας· ἐὰν δὲ μὴ ποιῶσι τὰ κελευόμενα προσδέχεσθαι τὸν πόλεμον ἥξοντα ἐπὶ τὰς πόλεις αὐτῶν οὐκ εἰς μακράν.

IV.. Τοιαῦτα ἐπιταχθέντες τε καὶ ἐπιτάξαντες ἀλλήλοις,  ἐπειδὴ πᾶσιν ἐξηρτύσαντο τοῖς εἰς τὸν ἀγῶνα ἐπιτηδείοις, ἐξῆγον τὰς δυνάμεις, Σαβῖνοί τε τὴν κρατίστην ἐξ ἁπάσης πόλεως νεότητα ὅπλοις ἐκπρεπέσι κεκοσμημένην ἐπαγόμενοι, Ῥωμαῖοί τε πᾶσαν τὴν δύναμιν τήν τε κατὰ πόλιν καὶ τὴν ἐν τοῖς φρουρίοις ἀναλαβόντες, ἱκανοὺς οἰόμενοι τοὺς ὑπὲρ τὴν στρατεύσιμον ἡλικίαν γεγονότας καὶ τὸν οἰκετικὸν ὄχλον τήν τε πόλιν καὶ τὰ ἐπὶ τῆς χώρας ἐρύματα φυλάττειν. Καὶ συνελθόντες ὁμόσε τίθενται τοὺς χάρακας  ἀμφότεροι μικρὸν ἀπέχοντας ἀλλήλων Ἠρήτου πόλεως, ἣ τοῦ Σαβίνων ἐστὶν ἔθνους, οὐ πρόσω.

V. [5,46] Ὡς δὲ συνεῖδον ἀμφότεροι τὰ τῶν πολεμίων  πράγματα, τῷ τε μεγέθει τῶν στρατοπέδων εἰκάσαντες καὶ παρ´ αἰχμαλώτων ἀκούσαντες, τοῖς μὲν Σαβίνοις θάρσος παρέστη καὶ καταφρόνησις τῆς τῶν πολεμίων ὀλιγότητος, τοῖς δὲ Ῥωμαίοις δέος πρὸς τὸ τῶν ἀντιπολεμούντων πλῆθος· ἐθάρρησαν δὲ καὶ οὐ μικρὰς ἐλπίδας ὑπὲρ τῆς νίκης ἔλαβον ἄλλων τε σημείων γενομένων  σφίσι θεοπέμπτων καὶ δὴ καὶ τελευταίου φάσματος, ὅτε παρατάττεσθαι  ἔμελλον, τοιοῦδε. Ἐκ τῶν καταπεπηγμένων παρὰ ταῖς σκηναῖς ὑσσῶν· ἔστι δὲ ταῦτα βέλη Ῥωμαίων, ἃ συνιόντες εἰς χεῖρας ἐξακοντίζουσι, ξύλα προμήκη τε καὶ χειροπλήθη τριῶν οὐχ ἧττον ποδῶν σιδηροῦς ὀβελίσκους ἔχοντα προὔχοντας κατ´  εὐθεῖαν ἐκ θατέρου τῶν ἄκρων, μετρίοις ἀκοντίοις ἴσα σὺν τῷ σιδήρῳ·

VI. Ἐκ τούτων δὴ τῶν ὑσσῶν περὶ τοῖς ἄκροις τῶν ὀβελίσκων φλόγες ἀνήπτοντο, καὶ δι´ ὅλου τοῦ στρατοπέδου τὸ σέλας ἦν, ὥσπερ ἀπὸ λαμπάδων, καὶ κατέσχε τῆς νυκτὸς ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου κατέλαβον  τοῦ φάσματος, ὥσπερ οἱ τερατοσκόποι ἀπέφαινον καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις συμβαλεῖν οὐ χαλεπὸν ἦν, ὅτι νίκην αὐτοῖς ταχεῖαν καὶ λαμπρὰν σημαίνει τὸ δαιμόνιον, ἐπειδήπερ ἅπαν εἴκει τῷ πυρὶ καὶ οὐδὲν ὅ τι οὐχ ὑπὸ τοῦ πυρὸς διαφθείρεται.

VII. Τοῦτο δ´ ὅτι ἐκ τῶν ἀμυντηρίων αὐτοῖς ὅπλων ἀνήφθη, μετὰ πολλοῦ θάρσους προῄεσαν ἐκ τοῦ χάρακος καὶ συρράξαντες τοῖς Σαβίνοις ἐμάχοντο πολλαπλασίοις ἐλάττους ἐν τῷ θαρρεῖν τὸ πιστὸν ἔχοντες· καὶ ἡ ἐμπειρία δὲ σὺν τῷ φιλοπόνῳ πολλὴ αὐτοῖς παροῦσα παντὸς ἐπήγετο δεινοῦ καταφρονεῖν. Πρῶτος μὲν οὖν ὁ Ποστόμιος τὸ εὐώνυμον ἔχων κέρας ἀναλύσασθαι τὴν προτέραν ἧτταν προθυμούμενος τὸ δεξιὸν τῶν πολεμίων ἐξωθεῖ κέρας πρόνοιαν οὐδεμίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς παρὰ τὸ νικᾶν ποιούμενος, ἀλλ´ ὥσπερ οἱ μεμηνότες καὶ θανατῶντες εἰς μέσους τοὺς πολεμίους ῥιπτῶν ἑαυτόν· ἔπειτα καὶ οἱ σὺν τῷ Μενηνίῳ θάτερον ἔχοντες κέρας κάμνοντες ἤδη καὶ ἐξωθούμενοι τῆς στάσεως, ὡς ἔμαθον, ὅτι νικῶσι τοὺς κατὰ σφᾶς οἱ τοῦ Ποστομίου, θαρρήσαντες εἰς ἀντίπαλα χωροῦσι· καὶ γίνεται τῶν κεράτων ἀμφοτέρων τοῖς Σαβίνοις ἐκκλινάντων τροπὴ παντελής. Οὐδὲ γὰρ οἱ ἐν μέσῃ τῇ φάλαγγι ταχθέντες ἐψιλωμένων τῶν ἄκρων ἔτι παρέμειναν, ἀλλ´ ὑπὸ τῆς ἵππου τῆς Ῥωμαϊκῆς ἐξελαυνούσης κατὰ τέλη βιασθέντες ἀνεστάλησαν. Φυγῆς δὲ πάντων γενομένης ἐπὶ τοὺς χάρακας ἀκολουθήσαντες οἱ Ῥωμαῖοι καὶ συνεισπεσόντες ἀμφότερα λαμβάνουσιν αὐτῶν τὰ ἐρύματα. Τοῦ δὲ μὴ πανσυδὶ τὸν τῶν πολεμίων διαφθαρῆναι στρατὸν ἥ τε νὺξ αἰτία ἐγένετο  καὶ τὸ ἐν οἰκείᾳ γῇ τὸ πάθος αὐτοῖς συμβῆναι· ῥᾷον γὰρ οἱ  φεύγοντες ἐπὶ τὰ σφέτερα ἐσώζοντο δι´ ἐμπειρίαν τῶν τόπων. [5,47] Τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ καύσαντες τοὺς ἑαυτῶν νεκροὺς οἱ ὕπατοι καὶ τὰ σκῦλα συλλέξαντες· ἑάλω δέ τινα καὶ ἀπὸ τῶν ζώντων ῥιπτούντων ἐν τῇ φυγῇ τὰ ὅπλα· ἄνδρας τ´ αἰχμαλώτους ἄγοντες, οὓς ἔλαβον οὐκ ὀλίγους καὶ χρήματα, χωρὶς ὧν οἱ στρατιῶται διήρπασαν·  τούτων δὲ διαπραθέντων δημοσίᾳ τὰς κατ´ ἄνδρα γενομένας εἰσφοράς, αἷς ἔστειλαν τοὺς στρατιώτας, ἅπαντες ἐκομίσαντο·

VIII. {Καὶ} ἀπῄεσαν ἐπ´ οἴκου λαμπροτάτην ἀνῃρημένοι νίκην. Καὶ θριάμβοις ὑπὸ τῆς βουλῆς ἐκοσμοῦντο ἀμφότεροι, Μενήνιος μὲν τῷ μείζονι καὶ τιμιωτέρῳ, παρεμβεβηκὼς ἐφ´ ἁρματίου δίφρου βασιλικοῦ, Ποστόμιος δὲ τῷ ἐλάσσονι καὶ ὑποδεεστέρῳ, ὃν  καλοῦσιν οὐαστήν, παρεγκλίναντες τοὔνομα Ἑλληνικὸν ὑπάρχον εἰς τἀσαφές. Τὸ γὰρ πρῶτον εὐαστὴς {οὕτως} ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος ἐλέγετο, ὡς αὐτός τ´ εἰκάζω καὶ ἐν πολλαῖς εὑρίσκω γραφαῖς ἐπιχωρίοις φερόμενον. Τότε δὲ πρῶτον, ὡς Λικίννιος ἱστορεῖ, τοῦτον ἐξευρούσης τὸν θρίαμβον τῆς βουλῆς. Διαφέρει δὲ θατέρου πρῶτον μέν, ὅτι πεζὸς εἰσέρχεται μετὰ τῆς στρατιᾶς προηγούμενος ὁ τὸν οὐαστὴν κατάγων θρίαμβον, ἀλλ´ οὐκ ἐφ´ ἅρματος ὥσπερ ἐκεῖνος· ἔπειθ´ ὅτι οὐ τὴν ποικίλην καὶ χρυσόσημον ἀμφιέννυται στολήν, ᾗ κοσμεῖται ὁ ἕτερος, οὐδὲ τὸν χρυσοῦν ἔχει στέφανον, ἀλλὰ περιπόρφυρον λευκὴν περιβέβληται τήβενναν, τὸ ἐπιχώριον τῶν ὑπάτων τε καὶ στρατηγῶν φόρημα, στέφανον δ´ ἐπίκειται δάφνης, μεμείωται δὲ καὶ τοῦ σκήπτρου τῇ φορήσει παρὰ  τὸν ἕτερον, τὰ δ´ ἄλλα πάντα ταὐτὰ ἔχει. Αἴτιον δὲ τῷ ἀνδρὶ {Ποστομίῳ} τῆς ἐλάττονος τιμῆς ἐγένετο, καίτοι λαμπροτάτῳ πάντων
γενομένῳ κατὰ τὴν μάχην, τὸ πρότερον πταῖσμα ἐν τῇ ἐπιδρομῇ μέγα  καὶ σὺν αἰσχύνῃ γενόμενον, ἐξ οὗ τῆς τε δυνάμεως πολλοὺς ἀπώλεσε καὶ αὐτὸς ὀλίγου ἐδέησε σὺν τοῖς περιλειφθεῖσιν ἐκ τῆς τροπῆς αἰχμάλωτος γενέσθαι.

IX. [5,48] Ἐπὶ δὲ τῆς τούτων ἀρχῆς Πόπλιος Οὐαλέριος Ποπλικόλας ἐπικαλούμενος νοσήσας ἐτελεύτα, κράτιστος τῶν τότε Ῥωμαίων κατὰ πᾶσαν ἀρετὴν νομισθείς. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα τοῦ ἀνδρὸς ἔργα, δι´ ἃ θαυμάζεσθαί τε καὶ μνήμης τυγχάνειν ἄξιός ἐστιν, οὐδὲν δέομαι λέγειν· ἐν ἀρχῇ γὰρ τοῦ λόγου τοῦδε τὰ πολλὰ εἴρηται· ὃ δ´ ἁπάντων ἐστὶ τῶν τοῦ ἀνδρὸς ἐγκωμίων θαυμασιώτατον καὶ οὔπω τέτευχε λόγου, τοῦτ´ οἴομαι δεῖν μὴ παρελθεῖν, παντὸς μάλιστα νομίζων τοῦτο προσήκειν τοῖς γράφουσιν ἱστορίας, μὴ μόνον τὰς πολεμικὰς πράξεις τῶν ἐπισήμων ἡγεμόνων διεξιέναι, μηδ´ εἴ τι πολίτευμα καλὸν καὶ σωτήριον ταῖς πόλεσιν ἀπεδείξαντο ἐξευρόντες, ἀλλὰ καὶ τοὺς βίους αὐτῶν, εἰ μέτριοι καὶ σώφρονες καὶ μένοντες ἐπὶ τοῖς πατρίοις ἐπιτηδεύμασι διετέλεσαν, ἐπιδείκνυσθαι.

X. Ἐκεῖνος  τοίνυν ὁ ἀνὴρ συγκαταλύσας μὲν τοὺς βασιλεῖς ἐν τοῖς πρώτοις τέτταρσι πατρικίοις καὶ δημεύσας αὐτῶν  τὰς ὑπάρξεις, τετράκις δὲ τῆς ὑπατικῆς ἐξουσίας γενόμενος κύριος, μεγίστους δὲ δύο νικήσας πολέμους καὶ θριάμβους καταγαγὼν ἀπ´ ἀμφοτέρων, τὸν μὲν πρῶτον ἀπὸ τοῦ Τυρρηνῶν ἔθνους, τὸν δὲ δεύτερον ἀπὸ Σαβίνων, τοιαύτας ἀφορμὰς χρηματισμοῦ λαβών, ἃς οὐδεὶς ἂν ὡς αἰσχρὰς καὶ ἀδίκους διέβαλεν, οὐχ ἑάλω τῇ πάντας ἀνθρώπους καταδουλουμένῃ καὶ ἀσχημονεῖν ἀναγκαζούσῃ φιλοχρηματίᾳ· ἀλλ´ ἐπὶ τῇ μικρᾷ καὶ πατροπαραδότῳ διέμεινεν οὐσίᾳ σώφρονα καὶ αὐτάρκη καὶ πάσης ἐπιθυμίας κρείττονα βίον ζῶν, καὶ παῖδας ἐπὶ τοῖς ὀλίγοις χρήμασιν ἐθρέψατο τοῦ γένους ἀξίους, καὶ δῆλον ἐποίησεν ἅπασιν, ὅτι πλούσιός ἐστιν οὐχ ὁ πολλὰ κεκτημένος, ἀλλ´ ὁ μικρῶν δεόμενος.

XI. Πίστις δ´ ἀκριβὴς καὶ ἀναμφίλεκτος τῆς αὐταρκείας τοῦ ἀνδρός, ἣν ἀπεδείξατο παρὰ πάντα τὸν τοῦ βίου χρόνον, ἡ μετὰ τὸν θάνατον αὐτοῦ φανεῖσα ἀπορία. Οὐδὲ γὰρ αὐτὰ τὰ εἰς τὴν ἐκκομιδὴν τοῦ σώματος καὶ ταφήν, ὧν ἀνδρὶ προσήκει τηλικούτῳ τυχεῖν, ἀρκοῦντα ἐν τοῖς ὑπάρχουσι κατέλιπεν· ἀλλ´ ἐμέλλησαν αὐτὸν οἱ συγγενεῖς φαύλως πως καὶ ὡς ἕνα τῶν ἐπιτυχόντων ἐκκομίσαντες ἐκ τῆς πόλεως καίειν τε καὶ θάπτειν· ἡ μέντοι βουλὴ μαθοῦσα ὡς εἶχεν αὐτοῖς τὰ πράγματα {ἀπόρως}, ἐκ τῶν δημοσίων ἐψηφίσατο  χρημάτων ἐπιχορηγηθῆναι τὰς εἰς τὴν ταφὴν δαπάνας, καὶ χωρίον, ἔνθα ἐκαύθη καὶ ἐτάφη, μόνῳ τῶν μέχρις ἐμοῦ γενομένων ἐπιφανῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ πόλει σύνεγγυς τῆς ἀγορᾶς ἀπέδειξεν ὑπ´ Οὐελίας· καὶ ἔστιν ὥσπερ ἱερὸν τοῦτο τοῖς ἐξ ἐκείνου τοῦ γένους ἐνθάπτεσθαι ἀνειμένον, παντὸς πλούτου καὶ πάσης βασιλείας κρεῖττον ἀγαθόν, εἴ τις μὴ ταῖς ἐπονειδίστοις ἡδοναῖς μετρεῖ τὴν εὐδαιμονίαν, ἀλλὰ τῷ καλῷ. Οὐαλέριος μὲν δὴ Ποπλικόλας οὐθὲν ἔξω τῆς εἰς τἀναγκαῖα δαπάνης κτήσασθαι προελόμενος, ὡς τῶν πολυχρημάτων τις βασιλέων λαμπραῖς ὑπὸ τῆς πόλεως ἐκοσμήθη ταφαῖς· καὶ αὐτὸν Ῥωμαίων αἱ γυναῖκες ἅπασαι συνειπάμεναι τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ Ἰούνιον Βροῦτον  ἀποθέσει χρυσοῦ τε καὶ πορφύρας τὸν ἐνιαύσιον ἐπένθησαν χρόνον, ὡς ἔθος αὐταῖς ἐστι πενθεῖν ἐπὶ τοῖς ἀναγκαίοις τῶν συγγενῶν κήδεσι.

I. L'Année suivante,  Publius Postumius,  dit Tubertus, fut créé consul pour la seconde fois, avec Agrippa Menenius [ surnommé Lanatus ]. Pendant leur consulat, les Sabins ouvrirent une troisième campagne. Ils ravagèrent les terres de la république et s'avancèrent jusqu'aux portes de la ville avant que les Romains s'en aperçussent.

II. DANS cette expédition ils firent un horrible carnage, non seulement des paysans qu'ils surprirent tout à coup avant qu'ils eussent pu le retirer dans les châteaux voisins, mais aussi des citoyens qui étaient alors dans la ville de Rome. Le consul Postumius piqué de leur insolence,  ramassa une troupe de citoyens des premiers qui se présentèrent à ses ordres, et sortit promptement à la rencontre de l'ennemi avec plus d'ardeur et de vivacité que de prudence. Les Sabins les voyant venir à la débandade et dispersés comme des troupes qui méprisent la faiblesse de leurs ennemis,  lâchent pied tout exprès dès le premier choc, et pour augmenter encore davantage leur confiance ils reculent avec précipitation. Par ce moyen ils les attirent jusqu'à un bois fort épais où le reste de leur armée était en embuscade. Là faisant volte-face aux ennemis qui les poursuivaient, ils reviennent à la charge avec fureur. En même-temps ceux qui étaient cachés dans le bois, sortent de l'embuscade et jetant de grands cris ils tombent sur l'armée du consul. Ces troupes nombreuses et en bon ordre donnant sur les Romains dispersés ça-et-là, fatigués de leur course, et si troublés que dans le désordre où ils étaient ils ne savaient de quel côté se tourner, font rage sur tous ceux qui osent leur tenir tête et taillent en pièces tout ce qui leur résiste. Enfin ils mettent le reste en fuite,  occupent toutes les avenues par où ils pouvaient regagner la ville, et les ayant invertis sur la croupe d'une montagne déserte et escarpée lorsque les ténèbres commençaient à se répandre, ils se tiennent en armes dans les postes voisins, résolus de faire la garde toute la nuit afin qu'aucun ne leur échappe. La nouvelle de cette déroute arrive à Rome. Elle se répand dans toute la ville, et y cause une émotion générale. Tous les citoyens courent précipitamment sur les remparts dans la crainte que l'ennemi enflé de sa victoire ne les vienne attaquer à la faveur des ténèbres. On déplore le malheur de ceux qui ont été tués dans le combat ; on plaint ceux qui ont échappé à la fureur des Sabins et l'on appréhende que bientôt ils ne périssent faute de provisions s'ils ne reçoivent un prompt secours qui les délivre d'une si affreuse situation. On passa toute la nuit dans une continuelle alarme et dans une profonde tristesse, et l'on ne cessa de faire la garde sur les remparts sans se donner aucun repos. Le lendemain Menenius l'autre consul fit prendre les armes à toute la jeunesse, et sortit en bon ordre pour secourir les troupes assiégées sur la montagne. Mais les Sabins n'attendirent pas son arrivée. Contens de la victoire qu'ils avaient remportée le jour précèdent, ils rappelèrent leur général de la montagne qu'il tenait investie. Bientôt après, tout glorieux de leur premier avantage, ils se retirèrent chez eux avec un gros butin qui consistait en bétail, en esclaves, et en une grande quantité d'autres effets,

III. LES Romains affligés par cet échec affreux dont ils rejetaient la faute sur le consul Postumius, résolurent de faire au plutôt une irruption sur les terres des Sabins avec toutes les forces de la république, tant pour réparer la honte de leur dernière perte qui était arrivée contre toute espérance, que pour se venger de l'ambassade insolente que l'ennemi  leur avait. envoyée tout récemment et dont ils se tenaient fort offensés. Les Sabins en effet, se regardant déjà comme maîtres de tout le pays et en état de prendre Rome quand ils voudraient si elle refusait d'exécuter leurs ordres, avaient fait dire aux Romains par cette ambassade insultante de rétablir les Tarquins dans tous leurs droits, de le soumettre l'empire de la nation Sabine, et de régler leur république sur les lois que leur prescriraient les vainqueurs. Les Romains de leur côté avaient répondu aux députés de dire à leur république que Rome lui ordonnait de mettre bas les armes, de lui rendre toutes les villes de la nation, de reconnaître sa puissance comme auparavant si elle voulait avoir la paix et son amitié ; qu'après qu'elle se serait soumise, elle pourrait venir demander pardon de tout ce qu'elle avait fait et des dommages qu'elle avait causés l'année précédente; et que faute d'exécuter ponctuellement ces ordres, elle pouvait s'attendre que bientôt on porterait le fer et le feu jusque dans son sein.

IV. CES ordres portés et reçus de part et d'autre, on acheva les préparatifs nécessaires pour le combat et l'on se mit en campagne. Les troupes des Sabins étaient composées de la jeunesse de toutes leurs villes, armée et équipée magnifiquement. Les Romains de leur côté avaient mis sur pied toutes les forces de Rome et les garnisons des châteaux, espérant que ceux qui étaient hors d'âge de servir, suffiraient avec les esclaves pour défendre la ville et les forts du pays.

V. TOUTES les troupes étant rassemblées, les deux armées campèrent à quelque distance l'une de l'autre, pas loin d'Ërete ville de la nation Sabine. Quand on eut reconnu de part et d'autre les forces de l'ennemi, tant par le terrain qu'occupaient les lignes, que par le rapport des prisonniers, les Sabins concevant de grandes espérances, commencèrent à mépriser le petit nombre des ennemis. Les Romains au contraire furent d'abord épouvantés de la multitude des troupes Sabines. Mais leur courage se ranima, et ils conçurent quelque espérance de la victoire par plusieurs signes qui leur furent envoyés de la part des dieux, surtout par le dernier prodige qui parut dans le temps qu'on était sur le point de livre. bataille. De la pointe de leurs javelots fichés en terre auprès de leurs tentes ; on vit sortir une espèce de flamme qui éclaira tout le camp pendant une bonne partie de la nuit comme s'il avait été plein de torches allumées. Ces javelots sont une manière de dard que les Romains ont coutume de lancer au commencement du combat : leur hampe est longue et assez grosse pour remplir la main,  par les deux bouts elle est armée d'une pointe de fer toute droite et longue aux moins de trois pieds ces javelots avec leur hampe et leur fer sont égaux à un dard de moyenne grandeur,

VI. UN prodige si merveilleux remplit de joie tous les Romains, ils conclurent de cette flamme, suivant l'explication des interprètes des prodiges et comme il était facile à tout homme de le conjecturer, que par un présage de cette nature les destins leur promettaient une victoire prochaine et signalée, parce que tout cède au feu,. et qu'il n'y a rien qu'il ne le consume.

VII. PLEINS de cœur et de confiance après que cette flamme miraculeuse eût paru au bout de leurs javelots, ils sortent de leurs lignes, et quoique beaucoup inférieurs en nombre à l'armée des Sabins, ils leur présentent le défi. La protection des dieux,. une longue expérience, et leur accoutumance aux fatigues de la guerre, soutiennent leur courage et leur font mépriser tous les périls. Postumius qui commandait l'aile gauche, avait commencé le premier à enfoncer l'aile droite des Sabins. Pour effacer la honte du combat précédent, il se jette en désespéré au milieu des ennemis comme entre les bras de la mort, prêt â acheter la victoire au prix de son sang et même de sa vie. L'aile droite des Romains commandée par Menenius, qui avait déjà plié, reprend courage sitôt qu'elle apprend que Postumius a l'avantage. Elle fait face aux ennemis; et porte partout la terreur et le carnage. Les deux ailes des Sabins lâchent pied, les vainqueurs pénètrent dans les rangs, le corps de bataille n'est plus soutenu par les ailes, il ne peut résister à l'effort des Romains qui l'enfoncent avec violence ; enfin toute l'armée Sabine est contrainte de reculer et de prendre la fuite. Dans cette affreuse déroute les Romains se mettent à leurs trousses ; ils les mènent battant jusques dans leurs lignes,  ils y entrent pêle-mêle avec les fuyards et se rendent maîtres des deux camps. La nuit qui survint fort à propos pour les vaincus, fut cause qu'il en échappa un grand nombre, et que le vainqueur ne poussa pas plus loin son avantage. D'ailleurs le combat s'étant livré sur leurs terres, la connaissance qu'ils avaient du terrain et des faux-fuyants leur donnait beaucoup plus de facilité pour s'évader, que la victoire n'en donnait aux Romains pour les poursuivre par des décours qu'ils n'avaient jamais pratiqués. Le lendemain les consuls brûlèrent les corps des Romains qui avaient été tués dans cette action générale, ils ramassèrent les dépouilles, parmi lesquelles ils trouvèrent quelques armes que l'ennemi avait jetées en fuyant, et outre un grand nombre de prisonniers de guerre ils enlevèrent beaucoup d'argent et d'autres effets, sans parler de ce qui avait été pillé par les soldats. On vendit à l'encan cette quantité prodigieuse de burin, et des sommes qu'on en tira, chaque particulier fut suffisamment remboursé de ce qu'il avait fourni pour équiper les soldats et pour faire les frais de la campagne.

VIII. APRES cette glorieuse victoire, ils retournèrent à Rome. Le sénat leur décerna à tous deux le triomphe avec cette différence que Menenius eut les honneurs du plus grand et du plus honorable triomphe ; et fut conduit dans Rome sur un char royal. Postumius au contraire n'eut que ceux du petit triomphe qui se faisait avec moins d'éclat. Les Romains l'appellent ovation, terme qui vient du mot grec evasis que les Latins ont changé en un mot plus obscur, au lie de le rendre par le mot d'Evation. Pour moi je conjecture (et c'est ce que j'ai trouvé dans plusieurs livres du pays) qu'on appelait anciennement Evaltès celui qui recevait les honneurs du triomphe,  nom qui vient de ce qui arrivait, c'est-à-dire des acclamations qu'on faisait en cette occasion. L'historien Licinrrius dit que ce fut alors pour la première fois que le sénat inventa cette sorte de triomphe. Quoiqu'il en soit, il est différent de l'autre : premièrement en ce que celui qui en reçoit les honneurs entre à pied à la tête de son armée sans être porté sur un char comme dans le grand triomphe, secondement en ce qu'il n'a ni la robe historiée de différentes couleurs et brodée d'or [ comme dans l'autre triomphe, ni une couronne d'or portant feulement] une robe [blanche] bordée de pourpre, qui est l'habillement ordinaire des consuls et des généraux. Outre qu'il n'a qu'une couronne de laurier, il ne porte point de sceptre. Voila ce que le petit triomphe a de moins que le grand: en toute autre chose il n'y a aucune différence. Ce qui fit que Postumius eut de moindres honneurs que son collègue, quoiqu'il se fût le plus distingué dans le combat, fut cet échec aussi honteux pour lui que préjudiciable à la république, qu'il avait reçu dans la campagne précédente, où après avoir perdu beaucoup de monde en poursuivant l'ennemi avec trop de chaleur, il avait failli à être fait lui-même prisonnier de guerre avec le reste de ses troupes qui avaient pris la fuite.

IX. Sous ce même Consulat,. Publius Valerius, surnommé Poplicola, mourut de maladie. C'était le plus brave de tous les Romains et le plus homme de bien de son siècle. Mais il n'est pas besoin de parler ici de ses actions admirables, j'en ai rapporté la plus grande partie au commencement de ce livre. Je .ne saurais cependant me résoudre à omettre une de les principales louanges que je n'ai point encore touchée, persuadé que rien ne convient mieux à ceux qui écrivent l'histoire, que de rapporter non seulement les glorieux exploits des grands capitaines, et les sages et salutaires règlements qu'ils ont établis dans la république, mais encore de faire mention de leur manière de vivre, de leur modération, de leur désintéressement, de leur tempérance et de leur exactitude à observer en toute rencontre les lois et les coutumes de leur pays.

X.  VALERIUS Poplicola était un des quatre premiers patriciens qui avaient détrôné les rois, et fait confisquer leurs biens. Il fut quatre fois consul, et victorieux dans deux différentes guerres : il triompha premièrement des Tyrrhéniens, et ensuite des Sabins. Mais quoiqu'il eût tant d'occasions de s'enrichir que personne, n'aurait pu regarder comme honteuses et illicites, il ne fut jamais possédé de l'esprit d'avarice, et ne se laissa point corrompre le cœur par cette malheureuse passion, qui tient presque tous les hommes sous l'esclavage, et qui les oblige à se ravaler par des actions indignes. Content de son patrimoine modique, il mena une vie frugale, réglée. et exempte de passions. Et avec ce peu de bien, il donna une bonne éducation aux enfants, il les rendit dignes de lui, et fit voir à tout le monde que les richesses ne consistent pas à posséder de grande trésors, mais à se contenter de peu.

XI. UNE preuve convaincante de la frugalité et de son  désintéressement pendant toute sa vie, c'est sa pauvreté qui parut après sa mort. Il ne laissa pas même assez de bien pour faire des funérailles convenables à une personne de sa qualité. Ses parents étaient sur le point d'enlever son corps pour le brûler hors de la ville, et ils auraient enterré ses cendres pauvrement comme celles d'un homme du commun. Mais le sénat apprenant quelle était sa pauvreté fournit par compassion une somme d'argent du trésor public pour ses funérailles et donna un endroit dans la ville auprès de la place publique où l'on pût brûler son corps et enterrer ses cendres. De tous les hommes illustres, il est le seul jusqu'ici à qui on ait fait cet honneur. Le lieu de la sépulture est comme un lieu sacré et réservé pour celle de ses descendants, avantage plus estimable que les richesses et la royauté même, si l'on met la félicité dans l'honneur et dans la gloire, et non dans les plaisirs [honteux}. C'est ainsi que fut enterré Valerius Poplicola qui n'avait voulu rien posséder au delà de son nécessaire. La ville lui fit d'aussi magnifiques funérailles qu'aux plus riches des rois, et toutes les dames Romaines d'un commun accord, quittant leurs ornements d'or et de pourpre, portèrent le deuil un an entier comme pour leurs plus proches parents,  de même qu'elles avaient fait pour Junius Brutus.

 CHAPITRE NEUVIEME.

I. Huitième consulat. Dernier combat des Sabins. II. Ils demandent la paix, on la leur accorde. III. Prise de Camérie.

Ι. [5,49] Μετὰ δὲ τὸν ἐνιαυτὸν ἐκεῖνον ὕπατοι καθίστανται  Σπόριος Κάσσιος Οὐεκελλῖνος ἐπικαλούμενος καὶ Ὀπίτωρ  Οὐεργίνιος Τρικάτος. Ἐφ´ ὧν ὁ πρὸς Σαβίνους πόλεμος ὑπὸ θατέρου τῶν ὑπάτων Σπορίου κατελύθη μάχης ἰσχυρᾶς γενομένης οὐ μακρὰν τῆς Κυριτῶν πόλεως· ἐξ ἧς ἀπέθανον μὲν ἀμφὶ τοὺς μυρίους καὶ τριακοσίους Σαβίνων, αἰχμάλωτοι δ´ ἐλήφθησαν ὀλίγον
ἀποδέοντες τετρακισχιλίων.

ΙΙ. Ταύτῃ τῇ συμφορᾷ τελευταίᾳ πληγέντες οἱ Σαβῖνοι πρέσβεις ἀπέστειλαν ὡς τὸν ὕπατον διαλεξομένους περὶ φιλίας. Ἀναβαλλομένου δ´ αὐτοὺς ἐπὶ τὴν βουλὴν τοῦ Κασσίου, παραγενηθέντες εἰς Ῥώμην σὺν πολλῇ δεήσει μόλις εὑρίσκονται διαλλαγὰς καὶ κατάλυσιν τοῦ πολέμου, σῖτόν τε τῇ στρατιᾷ δόντες, ὅσον ἐπέταξε Κάσσιος καὶ ἀργύριόν τι τακτὸν κατ´ ἄνδρα καὶ γῆς πεφυτευμένης πλέθρα μύρια. Σπόριος μὲν δὴ Κάσσιος θρίαμβον ἐκ τοῦ πολέμου τοῦδε κατήγαγεν·

ΙΙΙ. Ὁ δ´ ἕτερος τῶν ὑπάτων Οὐεργίνιος ἐπὶ  τὴν Καμαριναίων πόλιν ἐστράτευσεν μὲν ἀφεστῶσαν ἀπὸ τῆς Ῥωμαίων  συμμαχίας κατὰ τόνδε τὸν πόλεμον, ἄγων τὴν ἡμίσειαν τῆς ἑτέρας στρατιᾶς, φράσας δ´ οὐδενί, ποῖ μέλλει πορεύεσθαι καὶ διὰ νυκτὸς ἀνύσας τὴν ὁδόν, ἵνα ἀπαρασκεύοις καὶ μὴ προειδόσι τὴν ἔφοδον τοῖς ἔνδον ἐπιθῆται· ὅπερ καὶ συνέβη. Γενόμενος γὰρ πλησίον τοῦ τείχους ἅπαντας ἔλαθεν ἄρτι τῆς ἡμέρας διαυγούσης, καὶ πρὶν ἢ καταστρατοπεδεύεσθαι  κριοὺς προσέφερε καὶ κλίμακας καὶ πάσῃ πολιορκίας ἐχρῆτο ἰδέᾳ. Τῶν δὲ Καμαριναίων καταπλαγέντων τὸ αἰφνίδιον τῆς παρουσίας αὐτοῦ καὶ τῶν μὲν ἀνοίγειν τὰς πύλας καὶ δέχεσθαι τὸν ὕπατον ἀξιούντων, τῶν δ´ ἀμύνεσθαι πάσῃ δυνάμει καὶ μὴ παριέναι τοὺς πολεμίους εἴσω, ἐν ᾧ τὸ ταραττόμενόν τε καὶ στασιάζον αὐτῶν ἐπεκράτει, τὰς πύλας ἐκκόψας καὶ τὰ βραχύτατα τῶν ἐρυμάτων κλίμαξι καταλαβόμενος κατὰ κράτος εἰλήφει τὴν πόλιν. Ἐκείνην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν καὶ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα φέρειν τε καὶ ἄγειν τὰ χρήματα τοῖς σφετέροις ἐφῆκε· τῇ δ´ ἑξῆς συναχθῆναι τοὺς αἰχμαλώτους εἰς ἓν χωρίον κελεύσας τοὺς μὲν βουλεύσαντας τὴν ἀπόστασιν ἅπαντας ἀπέκτεινε, τὸν δ´ ἄλλον ὄχλον ἀπέδοτο, τὴν δὲ πόλιν κατέσκαψεν.

I. L'ANNEE suivante on créa consul Spurius Cassius,surnommé Viscelinus, avec Opitor Virginius Tricostus. Ce fut dans ce temps-là que la guerre des Sabins fut terminée par Spurius l'un des consuls,  après un combat sanglant proche de la ville de Cures, dans lequel il périt environ dix mille trois cents hommes du côté des ennemis, outre presque quatre mille qui furent: faits prisonniers de guerre.

II. Les Sabins abattus par ce dernier échec, envoyèrent des ambassadeurs au consul pour faire un traité avec lui. Cassius les ayant renvoyés au sénat, ils allèrent à Rome où à force de prières ils obtinrent enfin la paix, mais avec bien de la peine,  à condition qu ils fourniraiet à l'armée Romaine autant de vivres que Cassius leur en demanda, une certaine somme d'argent par tête, avec dix mille arpents de terre cultivée. Spurius Cassius reçut les honneurs du triomphe pour avoir terminé cette guerre.

III. Virginius l'autre consul, marcha avec la moitié de l'armée contre la ville de Camerie qui avait abandonné l'alliance des Romains dans le temps de la guerre. Sans avoir dit à perfsnne où il allait, il fit toute la marche pendant la nuit, afin d'attaquer l'ennemi à l'impoviste, dans îe moment qu'il ne s'attendrait à rien moins ; il réussit en effet selon son espérance. Dès la pointe du jour, il était au pied des murailles sans que personne eût connaissance de sa marche, et avant que d'asseoir son camp, il fit dresser des béliers, des échelles et toutes sortes d'autres machines pour escalader. Son arrivée imprévue jeta l'épouvante dans toute là ville. Les uns étaient d'avis de lui ouvrir les .portes ; les autres voulaient prendre les armes pour se défendre, pour repousser l'ennemi, et pour aussi l'empêcher d'entrer dans la place. Mais pendant qu'ils étaient ainsi divisés de sentimens, les Romains rompirent les portes, et montant à l'escalade par où les murailles étaient moin hautes, ils prirent la ville d'assaut. Le consul leur permit de piller ce jour là et la nuit suivante. Le lendemain il assembla en un même lieu tous les prisonniers de guerre. Il fit punir de mort les auteurs de la révolte, le reste fut vendu à l'encan,  et on rasa la ville.

 CHAPITRE DIXIEME.

I. Neuvième consulat. Les Latins s'assemblent à Férente. II. Marcus Valérius se plaint de ce qu'on n'en a point averti les Romains. III. Plaintes des Ariciens, des Camériens, de Tarquin et de son gendre contre les Romains. IV. Conjuration des esclaves à Rome ; elle est aussitôt étouffée.

Ι. [5,50] Ἐπὶ δὲ τῆς ἑβδομηκοστῆς ὀλυμπιάδος, ἣν ἐνίκα στάδιον Νικέας Λοκρὸς ἐξ Ὀποῦντος, ἄρχοντος Ἀθήνησι Σμύρου, παραλαμβάνουσι τὴν ὕπατον ἀρχὴν Πόστομος Κομίνιος καὶ Τῖτος Λάρκιος· ἐφ´ ὧν ἀπέστησαν αἱ Λατίνων πόλεις ἀπὸ τῆς Ῥωμαίων φιλίας, Ὀκταουΐου Μαμιλίου τοῦ κηδεύσαντος Ταρκυνίῳ τοὺς ἐπιφανεστάτους ἐξ ἑκάστης πόλεως, τοὺς μὲν ὑποσχέσεσι δώρων, τοὺς δὲ δεήσεσι πείσαντος συμπρᾶξαι τοῖς φυγάσι τὴν κάθοδον.  Καὶ γίνεται κοινὴ τῶν συναγομένων εἰς Φερεντῖνον ἀγορὰ πλὴν μιᾶς τῆς Ῥωμαίων πόλεως· ταύτῃ γὰρ οὐκ ἐπήγγειλαν μόνῃ παρεῖναι, καθάπερ εἰώθεσαν· ἐν ᾗ ψῆφον ἐνεγκεῖν ἔδει τὰς πόλεις περὶ τοῦ  πολέμου καὶ στρατηγοὺς ἀποδεῖξαι καὶ περὶ τῶν ἄλλων βουλεύσασθαι παρασκευῶν.

ΙΙ. Ἐτύγχανε δὲ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ἀπεσταλμένος ὑπὸ Ῥωμαίων πρεσβευτὴς  Μάρκος Οὐαλέριος ἀνὴρ ὑπατικὸς εἰς τὰς ὁμόρους πόλεις δεησόμενος αὐτῶν μηδὲν νεωτερίζειν· ἐλῄστευον γὰρ ἐξ αὐτῶν τινες τοὺς ὁμοτέρμονας ἀγροὺς ὑπὸ τῶν δυνατῶν ἀποστελλόμενοι καὶ πολλὰ τοὺς γεωργοὺς τῶν Ῥωμαίων ἔβλαπτον· ὃς ἐπειδὴ τὴν κοινὴν σύνοδον ἔγνω τῶν πόλεων γιγνομένην ἐπὶ τῷ  διενεγκεῖν ἁπάσας τὴν περὶ τοῦ πολέμου ψῆφον, ἐλθὼν ἐπὶ τὸν σύλλογον καὶ λόγον αἰτησάμενος παρὰ τῶν προέδρων ἔλεξεν, ὅτι πεμφθείη μὲν ὑπὸ τῆς πόλεως πρεσβευτὴς πρὸς τὰς ἀποστελλούσας τὰ λῃστήρια πόλεις δεησόμενος αὐτῶν τοὺς ἐνόχους τοῖς ἀδικήμασιν ἐξευρούσας ἐκδοῦναι σφίσι τιμωρίας ὑφέξοντας κατὰ τὸν νόμον, ὃν ἐν ταῖς συνθήκαις ὥρισαν, ὅτε συνετίθεντο τὴν φιλίαν, καὶ τὸ λοιπὸν ἀξιώσων φυλάττειν, ἵνα μηδὲν ἁμάρτημα γένηται κοινόν, ὃ διαστήσει τήν τε φιλίαν αὐτῶν καὶ τὴν συγγένειαν. Ὁρῶν δ´ ἁπάσας συνεληλυθυίας τὰς πόλεις ἐπὶ τῷ κατὰ Ῥωμαίων πολέμῳ καὶ τοῦτ´ ἐκ πολλῶν μὲν καὶ ἄλλων καταλαμβανόμενος, μάλιστα δ´ ὅτι Ῥωμαίοις μόνοις οὐ  παρήγγειλαν ἐπὶ τὴν ἀγορὰν παρεῖναι, γεγραμμένον ἐν ταῖς συνθήκαις  ἁπάσας παρεῖναι τὰς πόλεις ταῖς κοιναῖς ἀγοραῖς, ὅσαι τοῦ Λατίνων εἰσὶ γένους, παραγγειλάντων αὐταῖς τῶν προέδρων, θαυμάζειν, τί δήποτε παθόντες ἢ τί κατηγορεῖν ἔχοντες τῆς πόλεως οἱ σύνεδροι μόνην οὐ παρέλαβον ἐκείνην ἐπὶ τὸν σύλλογον, ἣν πρώτην τε πασῶν ἔδει παρεῖναι καὶ πρώτην ἐρωτᾶσθαι γνώμην ἡγεμονίαν ἔχουσαν τοῦ ἔθνους,  ἧς ἔτυχε παρ´ αὐτῶν ἑκόντων ἀντὶ πολλῶν καὶ μεγάλων εὐεργεσιῶν.

ΙΙΙ. [5,51] Μετὰ τοῦτον Ἀρικηνοί τε λόγον αἰτησάμενοι κατηγόρουν τῶν Ῥωμαίων, ὅτι τὸν Τυρρηνικὸν πόλεμον ἐπήγαγον
σφίσιν ὄντες συγγενεῖς καὶ παρέσχον ὅσον ἐφ´ ἑαυτοῖς ἁπάσας τὰς Λατίνων πόλεις ὑπὸ Τυρρηνῶν τὴν ἐλευθερίαν ἀφαιρεθῆναι· καὶ Ταρκύνιος ὁ βασιλεὺς ἀνανεούμενος τὰς γενομένας αὐτῷ πρὸς τὸ κοινὸν τῶν πόλεων συνθήκας περὶ φιλίας τε καὶ συμμαχίας, ἠξίου τὰς πόλεις ἐμπεδοῦν τοὺς ὅρκους, κατάγειν δ´ αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἀρχήν· Καμαριναίων τε καὶ Φιδηναίων φυγάδες, οἱ μὲν τὴν ἅλωσιν καὶ τὴν φυγὴν τῆς πατρίδος, οἱ δὲ τὸν ἀνδραποδισμὸν καὶ τὴν κατασκαφὴν ὀδυρόμενοι, παρεκάλουν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον. Τελευταῖος δὲ πάντων ὁ Ταρκυνίου κηδεστὴς Μαμίλιος μέγιστον ἐν τοῖς τότε χρόνοις παρὰ τοῖς Λατίνοις δυνάμενος ἀναστὰς μακρὰν κατὰ τῆς πόλεως διεξῆλθε δημηγορίαν. Ἀπολογουμένου δὲ πρὸς ἅπαντα τοῦ Οὐαλερίου καὶ δοκοῦντος περιεῖναι τοῖς δικαίοις, ἐκείνην μὲν τὴν ἡμέραν εἰς τὰ κατηγορήματα καὶ τὰς ἀπολογίας ἀναλώσαντες οὐδὲν ἐπέθηκαν τῇ βουλῇ τέλος· τῇ δὲ κατόπιν οὐκέτι τοὺς πρεσβευτὰς τῶν Ῥωμαίων οἱ πρόεδροι προαγαγόντες ἐπὶ τὸν σύλλογον, ἀλλὰ  Ταρκυνίῳ τε καὶ Μαμιλίῳ καὶ Ἀρικηνοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς βουλομένοις τῆς πόλεως κατηγορεῖν ἀποδόντες λόγον, ἐπειδὴ πάντων διήκουσαν ψηφίζονται λελύσθαι τὰς σπονδὰς ὑπὸ Ῥωμαίων, καὶ τοῖς περὶ Οὐαλέριον πρέσβεσιν ἀπόκρισιν ἔδωκαν, ὅτι τὸ συγγενὲς ἐκείνων τοῖς ἀδικήμασι λελυκότων βουλεύσονται  κατὰ σχολὴν ὅντινα τρόπον αὐτοὺς ἀμύνεσθαι χρή.

IV.. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτ´ ἐπράττετο χρόνῳ, συνωμοσία κατὰ τῆς πόλεως ἐγένετο δούλων συχνῶν συνειπαμένων τάς τ´ ἄκρας καταλαβέσθαι καὶ κατὰ πολλοὺς ἐμπρῆσαι τόπους τὴν πόλιν. Μηνύσεως δὲ γενομένης ὑπὸ τῶν συνειδότων αἱ πύλαι τ´ ὑπὸ τῶν ὑπάτων εὐθὺς ἐκλείοντο, καὶ πάντα τὰ ἐρύματα τῆς πόλεως ὑπὸ τῶν ἱππέων κατείληπτο· καὶ αὐτίκα οἱ μὲν ἐκ τῶν οἰκιῶν συλληφθέντες, οἱ δ´ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἀναχθέντες, ὅσους ἀπέφαινον οἱ μηνυταὶ μετασχεῖν τῆς συνωμοσίας, μάστιξι καὶ βασάνοις αἰκισθέντες ἀνεσκολοπίσθησαν  ἅπαντες. Ταῦτ´ ἐπὶ τούτων ἐπράχθη τῶν ὑπάτων.

I. LA première année de la soixante-dixième olympiade, en laquelle Nicaeas d'Opunte ville des Locriens remporta le prix de la course, Myrus étant archonte à Athènes, on fit consuls Postumus Cominius et Titus Largius. Sous leur consulat les villes Latines abandonnèrent l'alliance des Romains à la sollicitation d'Octavius Mamilius gendre de Tarquin,  lequel ayant gagné les premiers de chaque ville,  les uns par de belles promesses,  les autres par prières, les engagea à faire une ligue pour le rétablissement des exilés. Des députés de toutes les villes,  excepté de Rome,  qui était la seule qu'on n'avait point invitée comme de coutume, s'assemblèrent à Férente pour tenir conseil sur les affaires de la guerre, pour délibérer sur les préparatifs nécessaires,  et pour élire des généraux d'armée.

II. IL arriva par hasard que dans ce même temps les Romains députèrent aux villes voisines Marcus Valerius,  homme consulaire,  pour les prier de ne point exciter de troubles, et de réprimer quelques brigands que les plus puissants de chaque ville avaient déjà envoyés piller les campagnes et incommoder les laboureurs. Sur la première nouvelle de la tenue des états pour décerner la guerre, Valerius alla à Férente. Il demanda aux chefs de l'assemblée la permission de parler, et on  la lui accorda. Il dit que les Romains l'avaient député vers les villes dont les habitants faisaient des courses sur les terres de la république, pour les prier de faire la recherche des coupables, afin de les leur livrer pour être punis selon les lois portées par le traité d'alliance, et de prendre garde dans la suite qu'on ne commît de nouvelles fautes capables de rompre les liens du sang et de l'amitié. Mais voyant que toutes les villes s'étaient assemblées pour déclarer la guerre aux Romains, (ce qu'il connut tant par plusieurs autres marques, que parce que les Romains étaient les seuls qu'on n'avait point avertis de se trouver à la tenue des états de la nation,  quoiqu'il fut porté par le traité d'alliance que les présidents des assemblées générales y convoqueraient toutes les villes Latines,) il ajouta qu'il ne comprenait pas quel tort on leur avait fait, ni quelles plaintes les chefs des états pouvaient avoir contre la ville de Rome, ni pour quel sujet elle était la seule qu'on n'avait point appelé à l'assemblée ; elle qui aurait dû s'y trouver la première de toutes, et être consultée avant les autres, comme ayant l'empire de la nation qu'on lui avait offert et cédé de bon cœur,  en reconnaissance de plusieurs services importants.

III. LA-DESSUS les députés d'Aricie demandèrent la permission de se faire entendre. Ils accusèrent les Romains de  leur avoir suscité la guerre des Tyrrhéniens sans aucun égard pour leur parenté, et d'avoir réduit, autant qu'il était en eux, toutes les villes des Latins sous le joug de laTyrrhénie. Ensuite le roi Tarquin rappelant le souvenir du traité d'alliance et d'amitié qu'il avait fait avec les villes Latines,  demanda qu'elles confirmassent leur serment et qu'elles le rétablirent sur son trône. Les exilés de Camérie et de Fidène se plaignirent aussi, les uns qu'on s'était emparé de leur pays et qu'on les en avait chassés, les autres qu'on les avait réduits en servitude après avoir rasé leur ville,  et pour conclusion ils exhortèrent l'assemblée des états à faire la guerre aux Romains.  Enfin, Mamilius gendre de Tarquín, qui était alors le plus puissant parmi les Latins, se leva le dernier et s'emporta aux plus sanglantes invectives contre la ville de Rome. Valérius répondit exactement à tout, et fit voir l'injustice de ces reproches. La journée se passa en accusations et en réponses, et l'assemblée se sépara sans avoir rien conclu. Le lendemain il se tint une autre assemblée où les présidents n'admirent plus les envoyés de Rome. Tarquin, Mamilius, les Ariciens et les autres qui voulurent accuser le peuple Romain, y furent écoutés. Quand ils eurent parlé tous, on conclut que les Romains avaient violé le traité,  ensuite on répondit à Valerius et aux autres envoyés que puisqu'ils avaient rompu les liens de la parenté par leurs injustices, on délibérerait à loisir sur les moyens d'en tirer vengeance.

IV. PENDANT que ces choses se passaient, il y eut à Rome une conjuration de plusieurs esclaves, qui formèrent ensemble le dessein de s'emparer des forts, et de mettre le feu en différents quartiers de la ville. Mais quelques complices l'ayant découverte, les consuls firent aussitôt fermer les portes, et mirent des garnisons de cavaliers dans tous les forts de la ville. Après cela, les coupables ne tardèrent pas longtemps à être pris, les uns dans les maisons, les autres dans les places  [ d'autres dans les campagnes, ] et [après les avoir fouettés et appliqués à la torture ] on les fit tous mettre en croix. Voilà ce qui se passa sous ces consuls.

  CHAPITRE ONZIEME.

I. Dixième consulat. Les Fidénates se soulèvent. II. Le consul Munius marche contre eux. III. Ils demandent du secours aux Latins. Assemblée des Latins. IV . Les Latins envoyent une ambassade à Rome. V. Conjurution à Rome par les intrigues des Tarquins. VI. Projet des conjurés. VII. Deux des complices sont tourmentés par des furies. VIII. Ils découvrent la conjuration à un des confuís. IX. Discours des consuls aux ambassadeurs des Latins. X. Prudence du consul. XI. Stratagème dont il se servit pour prendre les conjurés. XII. Il consulte le sénat avant que de les punir. XIII. On purifie toute la ville.

Ι. [5,52] Σερουιλίου δὲ Σολπικίου Καμερινοῦ καὶ Μανίου  Τυλλίου Λόγγου τὴν ἀρχὴν παραλαβόντων Φιδηναίων τινὲς παρὰ  Ταρκυνίων στρατιώτας μεταπεμψάμενοι τὴν ἄκραν καταλαμβάνονται, καὶ τῶν μὴ ταὐτὰ προαιρουμένων οὓς μὲν διαφθείραντες, οὓς δ´ ἐξελάσαντες, ἀφιστᾶσιν αὖθις ἀπὸ Ῥωμαίων τὴν πόλιν· πρεσβείας τε Ῥωμαικῆς ἀφικομένης ὥρμησαν μὲν ὡς πολεμίοις χρήσασθαι τοῖς ἀνδράσι, κωλυθέντες δ´ ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἐξέβαλον αὐτοὺς {ἀπὸ} τῆς πόλεως, οὔτε δοῦναι λόγον ἀξιώσαντες οὔτε λαβεῖν. Ταῦθ´ ἡ βουλὴ τῶν Ῥωμαίων μαθοῦσα πρὸς μὲν τὸ κοινὸν τῶν Λατίνων οὔπω τὸν πόλεμον ἐκφέρειν πρόθυμος ἦν, πυνθανομένη μὴ πᾶσιν εἶναι τὰ ψηφισθέντα ὑπὸ τῶν προβούλων κατὰ νοῦν, ἀλλ´ ἐν ἑκάστῃ πόλει τοὺς δημοτικοὺς ἀναδύεσθαι τὸν πόλεμον, καὶ πλείους εἶναι τοὺς ἀξιοῦντας μένειν τὰς σπονδὰς τῶν διαλελύσθαι λεγόντων·

II. Ἐπὶ δὲ τοὺς ἐν Φιδήνῃ τὸν ἕτερον ἐψηφίσαντο τῶν ὑπάτων Μάνιον Τύλλιον ἀποστεῖλαι στρατιὰν ἄγοντα πολλήν· ὃς ἐπειδὴ τὴν
χώραν αὐτῶν ἐδῄωσε κατὰ πολλὴν ἄδειαν οὐδενὸς ὑπὲρ αὐτῆς ἀμυνομένου, πλησίον τοῦ τείχους καταστρατοπεδευσάμενος ἐφύλαττε μήτ´ ἀγορὰς εἰσάγεσθαι τοῖς ἔνδον μήτε ὅπλα μήτε ἄλλην βοήθειαν μηδεμίαν.

III. Φιδηναῖοι μὲν δὴ τειχήρεις ἐγένοντο καὶ πρὸς τὰς Λατίνων ἐπρεσβεύοντο πόλεις δεόμενοι ταχείας συμμαχίας· οἱ δὲ προεστηκότες τῶν Λατίνων,  ἀγορὰν ποιησάμενοι τῶν πόλεων, Ταρκυνίοις τε αὖθις ἀποδόντες λόγον καὶ τοῖς παρὰ τῶν πολιορκουμένων ἥκουσιν, ἐκάλουν τοὺς συνέδρους εἰς ἀπόφασιν γνώμης, τίνα χρὴ πολεμεῖν Ῥωμαίοις τρόπον, ἀπὸ τῶν πρεσβυτάτων τε καὶ ἐπιφανεστάτων ἀρξάμενοι. Πολλῶν δὲ ῥηθέντων  λόγων καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ πολέμου πρῶτον, εἰ δέοι αὐτὸν ἐπικυρῶσαι, οἱ μὲν ταραχωδέστεροι τῶν συνέδρων τὸν βασιλέα κατάγειν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἠξίουν καὶ Φιδηναίοις βοηθεῖν παρῄνουν· ἐν ἡγεμονίαις μὲν βουλόμενοι γενέσθαι στρατιωτικαῖς καὶ πραγμάτων ἐφάψασθαι μεγάλων, μάλιστα δ´ οἱ δυναστείας καὶ τυραννίδος ἐν ταῖς ἑαυτῶν πατρίσιν ἐρῶντες, ἣν  συγκατασκευάσειν αὐτοῖς Ταρκυνίους ἐπείθοντο τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἀνακτησαμένους. Οἱ δ´ εὐπορώτατοί τε καὶ ἐπιεικέστατοι μένειν ἐν ταῖς σπονδαῖς ἠξίουν τὰς  πόλεις καὶ μὴ προχείρως ἐπὶ τὰ ὅπλα  χωρεῖν· καὶ ἦσαν οὗτοι τῷ πλήθει πιθανώτατοι.

IV. Ἐξωθούμενοι δὴ πρὸς τῶν παραινούντων τὴν εἰρήνην ἄγειν οἱ τὸν πόλεμον ἐπισπεύδοντες, τοῦτό γε πείθουσι ποιῆσαι τὴν  ἐκκλησίαν τελευτῶντες, πρεσβευτὰς εἰς Ῥώμην ἀποστεῖλαι τοὺς παρακαλέσοντας ἅμα καὶ συμβουλεύσοντας τῇ πόλει δέχεσθαι Ταρκυνίους καὶ τοὺς ἄλλους φυγάδας ἐπ´ ἀδείᾳ καὶ ἀμνηστίᾳ, καὶ περὶ τούτων ὅρκια τεμόντας τῇ πατρίῳ κοσμεῖσθαι πολιτείᾳ καὶ τῆς Φιδηναίων πόλεως ἀπανιστάναι τὸν στρατόν, ὡς σφῶν γε οὐχ ὑπεροψομένων συγγενεῖς καὶ φίλους ἀφαιρεθέντας τὴν πατρίδα· ἐὰν δὲ μηδέτερον τούτων ὑπομείνωσι πράττειν, τότε βουλεύσεσθαι περὶ τοῦ πολέμου· οὐκ ἀγνοοῦντες μέν, ὅτι τούτων οὐδέτερον ὑπομενοῦσι Ῥωμαῖοι, προφάσεις δὲ τῆς ἔχθρας βουλόμενοι λαβεῖν εὐπρεπεῖς, καὶ τοὺς ἐναντιουμένους σφίσι θεραπείαις ἐν τῷ  μεταξὺ χρόνῳ καὶ χάρισιν ἐπάξεσθαι νομίζοντες. Ταῦτα ψηφισάμενοι καὶ χρόνον ὁρίσαντες ἐνιαύσιον Ῥωμαίοις μὲν βουλῆς, ἑαυτοῖς δὲ παρασκευῆς, καὶ πρεσβευτὰς ἀποδείξαντες, οὓς Ταρκύνιος ἐβούλετο, διέλυσαν τὸν σύλλογον.

V. [5,53] Διασκεδασθέντων δὲ τῶν Λατίνων κατὰ πόλεις, ὁρῶντες οἱ περὶ Μαμίλιόν τε καὶ Ταρκύνιον, ὅτι ταῖς σπουδαῖς ἀναπεπτώκασιν οἱ πολλοί, τὰς μὲν ὑπερορίους ἐλπίδας ὡς οὐ πάνυ βεβαίας ἀφίεσαν· μεταθέμενοι δὲ τὰς γνώμας τὸν πολιτικὸν καὶ ἀφύλακτον ἐμηχανῶντο πόλεμον ἐξ αὐτῆς ἀναστῆσαι τῆς  Ῥώμης, στάσιν εἰσάγοντες τοῖς πένησι πρὸς τοὺς εὐπόρους. Ἤδη δ´ ὑπεκίνει τὸ πολὺ τοῦ δημοτικοῦ μέρος καὶ ἐνόσει, μάλιστα δὲ τὸ ἄπορον καὶ ὑπὸ δανείων ἠναγκασμένον μηκέτι τὰ κράτιστα τῷ κοινῷ φρονεῖν· οὐ γὰρ ἐμετρίαζον ἐν ταῖς ἐξουσίαις οἱ δανείζοντες, ἀλλ´ εἰς δεσμοὺς τὰ τῶν ὑποχρέων ἀπῆγον σώματα καὶ ὥσπερ ἀργυρωνήτοις αὐτοῖς ἐχρῶντο. Ταῦτα δὴ μαθὼν ἔπεμψεν ὁ Ταρκύνιος εἰς τὴν πόλιν ἅμα τοῖς πρέσβεσι τῶν Λατίνων ἀνυπόπτους τινὰς ἄνδρας φέροντας χρυσίον, οἳ  συνιόντες εἰς λόγους τοῖς ἀπόροις καὶ θρασυτάτοις, καὶ τὰ μὲν ἤδη διδόντες αὐτοῖς, τὰ δ´, εἰ κατέλθοιεν οἱ βασιλεῖς, ἐπαγγελλόμενοι, πολλοὺς πάνυ τῶν πολιτῶν διέφθειραν· καὶ γίνεται συνωμοσία κατὰ τῆς ἀριστοκρατίας οὐ μόνον ἐλευθέρων ἀπόρων, ἀλλὰ καὶ δούλων πονηρῶν ἐλευθερίας ἐλπίσιν ὑπαχθέντων, οἳ διὰ τοὺς  κολασθέντας ὁμοδούλους ἐν τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ δυσμενῶς καὶ ἐπιβούλως διακείμενοι πρὸς τοὺς δεσπότας, ἀπιστούμενοί τε ὑπ´ αὐτῶν καὶ ἐν ὑποψίαις ὄντες ὡς καὶ αὐτοὶ σφίσιν ἐπιθησόμενοί ποτε εἰ καιρὸν λάβοιεν, ἄσμενοι τοῖς παρακαλοῦσι πρὸς τὴν ἐπίθεσιν ὑπήκουσαν. Ὁ δὲ τῆς συνωμοσίας αὐτῶν τοιόσδε ἦν λογισμός.

VI. Τοὺς μὲν ἡγεμόνας τῆς ἐπιχειρήσεως ἔδει  φυλάξαντας νύκτ´ ἀσέληνον τὰς ἄκρας καὶ τοὺς ἐρυμνοὺς τῆς πόλεως τόπους καταλαβέσθαι· τοὺς δὲ θεράποντας, ὅταν αἴσθωνται κρατοῦντας ἐκείνους τῶν  ἐπικαίρων χωρίων· ἀλαλαγμῷ δὲ τοῦτ´ ἔμελλεν  αὐτοῖς γενήσεσθαι φανερόν· ἀποκτεῖναι τοὺς δεσπότας  καθεύδοντας, ταῦτα δὲ διαπραξαμένους τάςτε οἰκίας διαρπάσαι  τῶν εὐπόρων καὶ τὰς πύλας τοῖς τυράννοις ἀνοῖξαι.

VII. [5,54] Ἡ δ´ ἐν παντὶ καιρῷ σώζουσα τὴν πόλιν καὶ μέχρι τῶν κατ´ ἐμὲ χρόνων παραμένουσα θεία πρόνοια διεκάλυψεν αὐτῶν τὰ βουλεύματα μηνύσεως θατέρῳ τῶν ὑπάτων γενομένης Σολπικίῳ, ἣν ἐποίησαν ἀδελφοὶ δύο Ταρκύνιοι, Πόπλιος καὶ Μάρκος, ἐκ Λαυρέντου πόλεως,  κορυφαιότατοι τῶν μετασχόντων τῆς συνωμοσίας, ὑπὸ θείας ἀνάγκης βιαζόμενοι. Ἐφίσταντο γὰρ αὐτοῖς, ὅτε κοιμηθεῖεν, ὄψεις ὀνείρων φοβεραὶ τιμωρίας ἐπαπειλοῦσαι μεγάλας, εἰ μὴ παύσαιντο καὶ ἀποσταῖεν τῆς ἐπιθέσεως, διώκεσθαί τε ὑπὸ δαιμόνων τινῶν καὶ παίεσθαι καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξορύττεσθαι καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ σχέτλια πάσχειν τελευτῶντες ἐδόκουν· ὑφ´ ὧν  περίφοβοι καὶ τρόμῳ παλλόμενοι διηγείροντο καὶ οὐδὲ καθεύδειν διὰ  τὰ δείματα ταῦτ´ ἐδύναντο. Κατ´ ἀρχὰς μὲν οὖν ἀποτροπαίοις τισὶ καὶ ἐξακεστηρίοις θυσίαις ἐπειρῶντο παραιτεῖσθαι τοὺς ἐνισταμένους σφίσι δαίμονας· ὡς δ´ οὐδὲν ἐπέραινον, ἐπὶ μαντείας ἐτράποντο τὴν μὲν διάνοιαν τῆς ἐπιχειρήσεως ἀπόρρητον  φυλάττοντες, τοῦτο δὲ μόνον ἀξιοῦντες μαθεῖν, εἰ καιρὸς ἤδη πράττειν, ἃ βούλονται. Ἀποκριναμένου δὲ τοῦ μάντεως, ὅτι πονηρὰν καὶ ὀλέθριον βαδίζουσιν ὁδὸν καί, εἰ μὴ μεταθήσονται τὰ βουλεύματα, τὸν αἴσχιστον ἀπολοῦνται τρόπον,

VIII. Δείσαντες μὴ  φθάσωσιν αὐτοὺς ἕτεροι τὰ κρυπτὰ εἰς φῶς ἐξενέγκαντες, αὐτοὶ μηνυταὶ γίνονται πρὸς τὸν ἐνδημοῦντα τῶν  ὑπάτων. Ὁ δ´ {ὕπατος} ἐπαινέσας αὐτοὺς καὶ πολλὰ ὑποσχόμενος εὖ ποιήσειν, ἐὰν καὶ τὰ ἔργα ὅμοια τοῖς λόγοις ἐπιδείξωνται, τούτους μὲν ἔνδον παρ´ ἑαυτῷ κατεῖχεν οὐδενὶ φράσας·

IX. Τοὺς δὲ τῶν Λατίνων πρέσβεις ἀναβαλλόμενος τέως καὶ παρέλκων τὴν ἀπόκρισιν τότε εἰσαγαγὼν εἰς τὸ βουλευτήριον τὰ δόξαντα τοῖς συνέδροις ἀποκρίνεται πρὸς αὐτούς·

 Ἄνδρες φίλοι τε καὶ συγγενεῖς ἀπαγγέλλετε ἀπιόντες πρὸς τὸ κοινὸν τῶν Λατίνων, ὅτι Ῥωμαίων ὁ δῆμος οὔτε πρότερον Ταρκυνιήταις ἀξιοῦσιν ἐχαρίσατο τὴν τῶν τυράννων κάθοδον, οὔθ´ ὕστερον ἅπασι Τυρρηνοῖς, οὓς ἦγε βασιλεὺς Πορσίνας, ὑπὲρ τῶν αὐτῶν δεομένοις καὶ πόλεμον  ἐπάγουσιν ἁπάντων {πολέμων} βαρύτατον ἐνέκλινεν, ἀλλ´ ἠνέσχετο  γῆν τε κειρομένην ὁρῶν καὶ αὐλὰς ἐμπιπραμένας, τειχήρης γενόμενος ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ μηθὲν ὧν μὴ βούλεται πράττειν κελευσθείς· ὑμῶν τ´, ὦ Λατῖνοι, τεθαύμακεν, εἰ ταῦτ´ εἰδότες οὐδὲν ἧττον δέχεσθαι τοὺς τυράννους καὶ τὴν Φιδήνης πολιορκίαν λύειν ἐπιτάττοντες ἥκετε  καὶ μὴ πειθομένοις πόλεμον ἀπειλεῖτε. Παύσασθε δὴ ψυχρὰς καὶ ἀπιθάνους τῆς ἔχθρας παραβαλλόμενοι προφάσεις καὶ εἰ  διὰ ταῦτα μέλλετε διαλύειν τὸ συγγενὲς καὶ τὸν πόλεμον ἐπικυροῦν, μηθὲν ἔτι ἀναβάλλεσθε.

[5,55] Ταῦτα τοῖς πρέσβεσιν ἀποκρινάμενος καὶ προπέμψας ἐκ τῆς πόλεως

X. Μετὰ τοῦτο φράζει τῇ βουλῇ περὶ τῆς ἀπορρήτου συνωμοσίας, ἃ παρὰ τῶν μηνυτῶν ἔμαθε· καὶ λαβὼν ἐξουσίαν παρ´ αὐτῶν αὐτοκράτορα τοῦ διερευνήσασθαι τοὺς μετασχόντας τῶν ἀπορρήτων βουλευμάτων καὶ τοῦ κολάσαι τοὺς ἐξευρεθέντας, οὐ τὴν αὐθάδη καὶ τυραννικὴν ἦλθεν ὁδόν, ὡς ἕτερος ἄν τις ἐποίησεν εἰς τοσαύτην κατακλεισθεὶς ἀνάγκην· ἀλλ´ ἐπὶ τὴν εὐλόγιστόν τε καὶ ἀσφαλῆ καὶ τῷ σχήματι τῆς καθεστώσης τότε πολιτείας ἀκόλουθον ἐτράπετο. Οὔτε γὰρ ἐκ τῶν οἰκιῶν συλλαμβανομένους ἄγεσθαι τοὺς πολίτας ἐπὶ τὸν θάνατον ἀποσπωμένους ἀπὸ γυναικῶν τε καὶ τέκνων καὶ πατέρων ἐβουλήθη, τόν τ´ οἶκτον ἐνθυμούμενος, οἷος ἔσται τῶν προσηκόντων ἑκάστοις παρὰ τὸν ἀποσπασμὸν τῶν ἀναγκαιοτάτων καὶ δεδοικώς, μή τινες ἀπονοηθέντες ἐπὶ τὰ ὅπλα τὴν ὁρμὴν λάβωσι, καὶ δι´ αἵματος ἐμφυλίου χωρήσῃ τὸ ἀναγκασθὲν παρανομεῖν· οὔτε δικαστήρια καθίζειν αὐτοῖς ᾤετο δεῖν, λογιζόμενος, ὅτι πάντες ἀρνήσονται καὶ οὐθὲν ἔσται βέβαιον τοῖς δικασταῖς τεκμήριον οὐδ´ ἀναμφίλεκτον ἔξω τῆς μηνύσεως, ᾧ πιστεύσαντες θάνατον τῶν πολιτῶν καταψηφιοῦνται· καινὸν δέ τινα
τρόπον ἀπάτης ἐξεῦρε τῶν νεωτεριζόντων, δι´ οὗ πρῶτον μὲν αὐτοὶ μηδενὸς ἀναγκάζοντες εἰς ἓν χωρίον ἥξουσιν οἱ τῶν ἀπορρήτων βουλευμάτων ἡγεμόνες, ἔπειτ´ ἀναμφιλέκτοις ἁλώσονται τεκμηρίοις, ὥστε μηδ´ ἀπολογίαν αὐτοῖς καταλείπεσθαι μηδεμίαν, πρὸς δὲ τούτοις οὐκ εἰς ἔρημον συναχθέντες τόπον οὐδ´ ἐν ὀλίγοις μάρτυσιν ἐξελεγχθέντες, ἀλλ´ ἐν ἀγορᾷ πάντων ὁρώντων γενόμενοι καταφανεῖς ἃ προσήκει πείσονται, ταραχή τ´ οὐδεμία γενήσεται κατὰ τὴν πόλιν οὐδ´ ἐπαναστάσεις ἑτέρων, οἷα συμβαίνειν φιλεῖ περὶ τὰς κολάσεις τῶν νεωτεριζόντων, καὶ ταῦτ´ ἐν ἐπισφαλέσι καιροῖς.

XI. [5,56] Ἄλλος μὲν οὖν ἄν τις ἀποχρῆν ὑπέλαβεν αὐτὸ τὸ κεφάλαιον εἰπεῖν, ὅτι συλλαβὼν τοὺς μετασχόντας τῶν ἀπορρήτων βουλευμάτων ἀπέκτεινεν, ὡς ὀλίγης τοῖς πράγμασι δηλώσεως δέον· ἐγὼ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς συλλήψεως τῶν ἀνδρῶν ἱστορίας ἄξιον εἶναι νομίσας ἔκρινα μὴ παρελθεῖν, ἐνθυμούμενος ὅτι τοῖς ἀναγινώσκουσι τὰς ἱστορίας οὐχ ἱκανόν ἐστιν εἰς ὠφέλειαν τὸ τέλος αὐτὸ τῶν πραχθέντων ἀκοῦσαι, ἀπαιτεῖ δ´ ἕκαστος καὶ τὰς αἰτίας ἱστορῆσαι τῶν γινομένων καὶ τοὺς τρόπους τῶν πράξεων καὶ τὰς διανοίας τῶν πραξάντων καὶ τὰ παρὰ τοῦ δαιμονίου συγκυρήσαντα, καὶ μηδενὸς ἀνήκοος γενέσθαι τῶν πεφυκότων τοῖς πράγμασι παρακολουθεῖν· τοῖς δὲ πολιτικοῖς καὶ  πάνυ ἀναγκαίαν ὑπάρχουσαν ὁρῶν τὴν τούτων μάθησιν, ἵνα παραδείγμασιν ἔχοιεν πρὸς τὰ συμβαίνοντα χρῆσθαι. Ἦν δ´ ὁ τρόπος τῆς συλλήψεως τῶν συνωμοτῶν, ὃν ἐξεῦρεν ὁ ὕπατος, τοιόσδε. Τῶν μετεχόντων τοῦ βουλευτικοῦ συνεδρίου τοὺς ἀκμαιοτάτους ἐπιλεξάμενος ἐκέλευσεν αὐτοῖς, ὅταν λάβωσι τὸ σύνθημα μετὰ τῶν πιστοτάτων φίλων τε καὶ συγγενῶν τοὺς ἐρυμνοὺς τῆς πόλεως καταλαβέσθαι τόπους, ἐν οἷς ἐτύγχανον ἕκαστοι τὰς οἰκήσεις ἔχοντες· τοῖς θ´ ἱππεῦσι προεῖπεν ἐν ταῖς ἐπιτηδειοτάταις τῶν περὶ τὴν ἀγορὰν οἰκιῶν περιμένειν ἔχουσι ξίφη καὶ ποιεῖν, ὅ τι ἂν αὐτοῖς κελεύῃ. Ἵνα δὲ μηθὲν ἐν τῇ συλλήψει τῶν πολιτῶν νεωτερίσωσιν οἱ προσήκοντες αὐτοῖς ἢ τῶν ἄλλων τινὲς πολιτῶν μηδ´ ἐμφύλιοι διὰ τὴν ταραχὴν ταύτην γένωνται φόνοι, γράμματα πέμψας πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς πολιορκίας τῆς Φιδηναίων τεταγμένον ὕπατον ἐκέλευσεν ἀρχομένης τῆς νυκτὸς ἄγοντα τὸ κράτιστον τῆς στρατιᾶς ἥκειν ἐπὶ τὴν πόλιν καὶ πλησίον τοῦ τείχους ἐν ὀρεινῷ τόπῳ θέσθαι τὰ ὅπλα. [5,57] Παρασκευασάμενος δὲ ταῦτα τοῖς μηνύσασι τὴν πρᾶξιν εἶπε - - -, πρὸς τοὺς ἡγεμόνας τῶν συνωμοτῶν ἥκειν εἰς τὴν ἀγορὰν περὶ μέσας νύκτας, ἄγοντας οἷς μάλιστα πιστεύουσι τῶν  ἑταίρων, ὡς ἐκεῖ τάξιν τε καὶ χώραν καὶ σύνθημα ληψομένους, καὶ ἃ δεῖ  πράττειν ἑκάστους ἀκούσοντας. Ἐγίγνετο ταῦτα· καὶ ἐπειδὴ συνήχθησαν οἱ προεστηκότες τῶν ἑταίρων ἅπαντες εἰς τὴν ἀγοράν, διὰ συνθημάτων ἀδήλων ἐκείνοις εὐθὺς αἵ τε ἄκραι πλήρεις ἐγίγνοντο τῶν ὑπὲρ τῆς πόλεως ἀνειληφότων τὰ ὅπλα καὶ τὰ περὶ τὴν ἀγορὰν ὑπὸ τῶν ἱππέων ἐφρουρεῖτο κύκλῳ, μία τε οὐ κατελείπετο τοῖς ἀπιέναι  βουλομένοις ἔξοδος.

XII. Καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ὁ ἕτερος τῶν ὑπάτων Μάνιος ἀπὸ τῆς Φιδήνης ἀναστὰς παρῆν εἰς τὸ πεδίον ἄγων τὴν δύναμιν. Ὡς δ´ ἡμέρα τάχιστα διέλαμψεν, ὁπλίτας περὶ ἑαυτοὺς ἔχοντες οἱ ὕπατοι προῆλθον ἐπὶ τὸ βῆμα· καὶ διὰ πάντων τῶν στενωπῶν τοῖς κήρυξι περιαγγεῖλαι κελεύσαντες  ἥκειν τὸν δῆμον εἰς ἐκκλησίαν, παντὸς τοῦ κατὰ τὴν πόλιν ὄχλου συνδραμόντος, δηλοῦσί τε αὐτοῖς τὴν γενομένην ἐπὶ τῇ καθόδῳ τοῦ τυράννου συνωμοσίαν καὶ τοὺς μηνυτὰς ἀναβιβάζονται. Καὶ μετὰ τοῦτ´ ἀπολογεῖσθαι συγχωρήσαντες, ἐάν τινες ἀμφισβητῶσι πρὸς τὴν μήνυσιν, ἐπειδὴ πρὸς ἄρνησιν οὐδεὶς ἐπεχείρησε τραπέσθαι, μεταστάντες ἐκ τῆς ἀγορᾶς εἰς τὸ βουλευτήριον γνώμας ὑπὲρ αὐτῶν διηρώτησαν τοὺς συνέδρους, καὶ γραψάμενοι τὰ δόξαντα αὐτοῖς ἧκον αὖθις ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὸ προβούλευμα ἀνέγνωσαν. Ἦν δὲ  τοιόνδε· Ταρκυνίοις μὲν τοῖς μηνύσασι τὴν ἐπίθεσιν πολιτείαν δεδόσθαι καὶ ἀργυρίου μυρίας ἑκατέρῳ δραχμὰς καὶ πλέθρα γῆς δημοσίας εἴκοσι·  τοὺς δὲ μετασχόντας τῆς συνωμοσίας συλληφθέντας ἀποθανεῖν, ἐὰν καὶ τῷ δήμῳ ταὐτὰ δοκῇ. Τοῦ δὲ συνεληλυθότος ὄχλου κύρια ποιήσαντος τὰ δόξαντα τῇ βουλῇ, μεταστῆναι κελεύσαντες ἐκ τῆς ἀγορᾶς τοὺς ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν συνεληλυθότας, ἔπειτ´ ἐκάλεσαν τοὺς ὑπηρέτας ἔχοντας ξίφη, οἳ πάντας τοὺς ἐνόχους ταῖς αἰτίαις ἐν ᾧ συνεκλείσθησαν χωρίῳ περιστάντες κατεφόνευσαν. Διαχρησάμενοι δὲ τούτους οὐκέτι παρεδέξαντο μήνυσιν  οὐδεμίαν κατ´ οὐθενὸς τῶν ταὐτὰ βουλευσαμένων, ἀλλὰ πάντας ἀφῆκαν τῶν ἐγκλημάτων τοὺς διαφυγόντας τὴν ἐκ χειρὸς κόλασιν, ἵνα πᾶν ἐξαιρεθῇ τὸ ταραχῶδες ἐκ τῆς πόλεως. Οἱ μὲν δὴ συστήσαντες τὴν συνωμοσίαν τοιούτῳ τρόπῳ διεφθάρησαν·

XIII. Ἡ δὲ βουλὴ  καθαρθῆναι ψηφισαμένη τοὺς πολίτας ἅπαντας, ὅτι περὶ πολιτικοῦ  φόνου γνώμας ἠναγκάσθησαν ἀποδείξασθαι, ὡς οὐ θεμιτὸν αὐτοῖς ἐφ´ ἱερὰ παρεῖναι καὶ θυσιῶν κατάρχεσθαι, πρὶν ἀφοσιώσασθαι τὸ μίασμα καὶ τὴν συμφορὰν λῦσαι τοῖς εἰωθόσι καθαρμοῖς· ἐπειδὴ πᾶν ὅσον ἦν ὅσιον ὑπὸ τῶν ἐξηγουμένων τὰ θεῖα κατὰ τὸν ἐπιχώριον νόμον ἐπράχθη, θυσίας μετὰ τοῦτο χαριστηρίους καὶ ἀγῶνας ἔκρινεν ἐπιτελεσθῆναι, καὶ τρεῖς ἡμέρας ἔθηκεν εἰς ταῦτα ἱεράς. Μανίου δὲ Τυλλίου θατέρου τῶν ὑπάτων ἐν τοῖς ἱεροῖς καὶ ἐπωνύμοις τῆς πόλεως ἀγῶσι  κατὰ τὴν πομπὴν ἐκ τοῦ ἱεροῦ πεσόντος ἅρματος κατ´ αὐτὸν τὸν ἱππόδρομον, καὶ τρίτῃ μετὰ τὴν πομπὴν ταύτην ἡμέρᾳ τελευτήσαντος, τὸν λειπόμενον χρόνον βραχὺν ὄντα τὴν ἀρχὴν μόνος ὁ Σολπίκιος κατέσχεν.

I. L'ANNEE suivante, sous le consulat de Servius Sulpicius Camerinus et de Manius Tullius Longus, quelques Fidénates soutenus par des troupes que les Tarquins leur avaient envoyées s'emparèrent de la citadelle de Fidène après avoir tué une partie des citoyens qui n'étaient pas dans leur parti et chassé le reste, ils firent soulever la ville une seconde fois contre les Romains. Ils avaient aussi dessein de traiter comme ennemis les ambassadeurs qu'on leur envoya de Rome,  mais les vieillards les en ayant empêchés, ils se contentèrent de les chasser de la ville sans vouloir leur parler ni leur donner audience. Le sénat des Romains ayant appris ce qui s'était passé, ne voulut pas néanmoins déclarer si promptement la guerre à la république des Latins : car il voyait qu'ils n'approuvaient pas tous ce qui avait été résolu par les présidents de la dernière assemblée, que dans toutes les villes les Plébéiens ne voulaient point de guerre, et qu'il s'en trouvait plus pour garder l'alliance que pour la rompre.

II. A L'EGARD des Fidénates, on résolut d'envoyer contre eux le consul Manius avec une grosse armée. Après avoir ravagé impunément leur pays sans trouver de résistance, il alla se camper au pied de leurs murailles pour empêcher qu'il n'entrât dans la ville ni provisions, ni armes, ni aucun secours.

III. LES Fidénates ainsi assiégés, envoyèrent demander aux Latins un prompt secours. Les principaux de la nation assemblèrent les députés de chaque ville. On donna audience aux Tarquins et à l'ambassade des assiégés. Ensuite on demanda aux députés des villes, en commençant par les plus âgés et par les plus illustres, de quelle manière ils croyaient qu'il fallait faire la guerre aux Romains. On délibéra longtemps dans le conseil, si on devait la déclarer absolument. Les plus turbulents de l'assemblée furent d'avis qu'il fallait remettre le roi sur le trône et secourir les Fidénates, ce qu'ils ne faisaient que pour avoir eux-mêmes le principal commandement dans l'armée, et pour parvenir aux premières charges, afin d'exécuter de grands desseins. Ce fut surtout ceux qui aspiraient à la tyrannie, et à s'emparer de la Souveraine puissance dans leur pays, qui opinèrent à faire la guerre, dans l'espérance que leur entreprise réussirait par le secours des Tarquins s'ils étaient une fois rétablis sur le trône de Rome. Les plus riches et les plus modérés, conseillaient au contraire de garder le traité d'alliance : ils ne voulaient pas qu'on prît témérairement les armes : et c'était là l'avis que le peuple approuvait le plus.

IV. MALGRE leur opposition et leurs remontrances, ceux  qui voulaient la guerre engagèrent enfin l'assemblée à envoyer une ambassade à Rome, pour exhorter cette ville et pour lui conseiller de recevoir les Tarquins et les autres exilés, de leur promettre avec serment l'impunité et une amnistie générale ; de rétablir en même-temps le gouvernement sur l'ancien pied, et de rappeler l'armée de Fidènes ; que les Latins ne souffriraient pas que leurs parents et leurs amis fussent plus longtemps privés de leur patrie, et que si Rome refusait d'accepter ces propositions, on tiendrait conseil pour lui déclarer la guerre. Ce n'est pas qu'ils ne sussent bien que les Romains ne feraient rien de tout cela. Mais ils cherchaient un honnête prétexte pour rompre avec eux, dans l'espérance de gagner pendant ce temps-là, par des grâces et de bons offices, ceux qui leur étaient opposés. Ces résolutions prises, ils convinrent de donner un an aux Romains pour délibérer là-dessus, et de faire eux-mêmes pendant ce temps-là les préparatifs de la guerre. Ensuite on nomma pour l'ambassade ceux que Tarquin voulut, et on renvoya l'assemblée.

V. QUAND les Latins se furent retirés dans leurs villes, Mamilius et Tarquin voyant que la plupart du peuple était porté à garder le traité, ne mirent plus leur espérance dans des secours étrangers, sur lesquels ils ne pouvaient compter: mais changeant de batterie, ils cherchèrent les moyens d'exciter dans Rome quelque guerre civile par un soulèvement des pauvres contre les riches. Déjà la plus grande partie du peuple était en émotion. Les pauvres surtout, et ceux qui se voyaient accablés de dettes, avaient commencé à remuer et á former de mauvais desseins contre la république. Les créanciers contribuaient à soulever la populace ; ils ne gardaient plus de mesures ;j ils mettaient leurs débiteurs en prison, et les trairaient comme des esclaves, qu'ils auraient achetés à prix d'argent. Tarquin qui en fut informé, envoya à Rome avec l'ambassade des Latins quelques émissaires qui n'étaient pas suspects : il leur donna de grandes sommes d'argent. Ces agents du tyran eurent de fréquents entretiens avec les pauvres les plus déterminés : ils leur distribueraient d'abord quelques sommes d'argent, et leur en promettait beaucoup davantage si les rois revenaient à Rome, ils gagnèrent beaucoup de monde à leur parti. Ce ne fut pas seulement les pauvres citoyens de. condition libre qui se soulevèrent contre le gouvernement des magistrats. Les esclaves les plus méchants se mirent aussi la cabale, dans l'espérance de recouvrer leur liberté. Ils en voulaient déjà à leurs maîtres pour avoir fait punir l'année précédente leurs compagnons esclaves. Ils n'ignoraient pas qu'on se défiait d'eux, et qu'on appréhendait qu'ils ne fissent la même chose que leurs camarades s'ils en trouvaient l'occasion : ces dispositions facilitèrent aux espions de Tarquin les moyens de les gagner. Voici le projet de leur conjuration.

VI. LES chefs de.la conjuration étaient convenus de prendre le temps de la nuit que la lune ne paraîtrait point, pour s'emparer des endroits les plus forts et des forteresses de la ville. Si tôt que les esclaves verraient qu'on se serait emparé des postes les plus avantageux, ce qu'on devait leur faire connaître par de grands cris, ils avaient ordre d'assassiner leurs maîtres qui dormiraient alors, de piller les maisons des riches, et d'ouvrir les portes aux tyrans. Mais la providence divine qui dans toute occasion a protégé la ville et qui n'a cessé de la conserver jusqu'à notre siècle, découvrit leur pernicieux dessein à Sulpicius l'un des consuls.

VII. DEUX frères, savoir Publius et Marcus Tarquinius, de la ville de Laurente, qui étaient les principaux chefs de la conjuration, furent contraints par une force divine de la découvrir. Toutes les nuits ils voyaient en songe des fantômes terribles, qui les menaçaient des supplices les plus rigoureux s'ils n'abandonnaient leur entreprise. Il leur semblait qu'ils étaient poursuivis par des furies qui les frappaient de coups, qui leur arrachaient les yeux, et qui leur faisaient enfin souffrir mille autres tourments,  de sorte qu'ils se réveillaient tout tremblants et saisis de peur, sans que ces spectres effrayants leur laissassent prendre aucun repos. Dans les commencements ils firent des sacrifices expiatoires pour se délivrer des furies qui les tourmentaient : mais ces mesures furent inutiles. Ensuite ils eurent recours aux devins, et sans lien découvrir de leur mauvais dessein, ils leur demandèrent, seulement en général,: s'il était temps d'exécuter ce qu'ils avaient projeté. Le devin leur répondit qu'ils étaient dans le mauvais chemin et que s'ils ne changeaient de résolution ils périraient d'une manière ignominieuse.

VIII. SUR ces avertissements, de peur que les autres complices ne les prévinrent, ils allèrent eux-mêmes découvrir la conjuration au consul qui était pour lors a Rome. Sulpicius loua la démarche qu'ils faisaient et il leur promit plusieurs récompenses si leurs actions se trouvaient conformes à leurs paroles, et les retint chez lui sans en rien dire à personne.

IX. LE consul fit venir au sénat les ambassadeurs des Latins à qui il avait différé jusqu'alors de rendre réponse, et de l'avis des sénateurs il leur parla en ces termes :

« Chers amis et parents, allez dire à la république des Latins, que le peuple Romain n'a jamais voulu jusqu'ici accorder le rappel des tyrans, ni aux prières de la ville de Tarquinie, ni à tous les Tyrrhéniens qui sont venus le demander avec leur roi Porsenna ; que loin de se laisser ébranler par une guerre des plus cruelles donc ce roi le menaçait, il a mieux aimé voir ses terres ravagées et les maisons des laboureurs réduites en cendre, et qu'il a soutenu un siège pour la défense de la liberté, plutôt que de se voir obligé par les ordres de qui que ce fût à faire ce qu'il ne voulait pas. N'avons-nous pas sujet d'être surpris que vous autres Latins, qui avez été témoins de notre confiance, veniez ici nous ordonner de recevoir les tyrans et de lever le siège de Fidènes ? Comment osez-vous nous menacer de la guerre si nous refusons de le faire ? Cessez enfin de nous apporter des raisons frivoles pour rompre avec nous : cessez de vous servir d'un prétexte qui n'est pas même spécieux ; et si vous avez dessein de rompre absolument les liens de la parenté pour nous déclarer la guerre, ne différez pas davantage. »

Le consul renvoya les ambassadeurs avec cette réponse, et les conduisit hors de la ville,

X. ENSUITE il communiqua aux Sénateurs tout ce que les deux délateurs dont j'ai parlé, lui avaient découvert de la conjuration secrète..On lui donna plein pouvoir de faire la recherche des coupables et de les punir. Au lieu d'agir brusquement, avec hauteur et tyrannie, comme d'autres auraient peut-être fait dans une nécessité si prenante, ce sage consul prit les voies les plus sûres, et les plus convenables a l'état présent des affaires. Il ne trouva pas à propos de faire prendre les conjurés dans leurs maisons, ni de les arracher d'entre les bras de leurs femmes, de leurs enfants et de leurs pères pour les conduire au supplice. Il comprenait assez quelle douleur ce serait pour les familles, si on leur enlevait avec violence leurs plus proches parents. D'ailleurs il appréhendait que le désespoir les portant á prendre les armes, il ne fût lui même obligé de répandre le sang des citoyens. Il ne crut pas non plus qu'il fût à propos de les citer devant les juges pour faire leur procès, parce qu'il voyait bien que s'ils s'obstinassent tous à nier le fait, les juges n'auraient aucunes preuves convaincantes, que le témoignage de ceux qui avaient découvert la conjuration, pour condamner á mort les coupables. Mais il sut inventer de nouvelles ruses pour attraper ces séditieux et ces ennemis de l'état. Il trouva les moyens non seulement de faire assembler les chefs de la conjuration en un même lieu sans que personne les y contraignît, mais encore de les convaincre par des preuves si solides, qu'ils ne pouvaient le justifier ni apporter aucunes raisons pour leur défense: il trouva, dis-je, les moyens de les assembler, non pas dans un lieu désert et solitaire où il n'y aurait eu que peu de témoins, mais dans la place publique, sous les yeux de tout le monde, afin qu'ils découvrirent eux-mêmes leur crime, et qu'on pût les punir comme ils le méritaient, sans qu'il s'excitât ni trouble ni émotion dans la ville, comme il arrive ordinairement lorsqu'on punit les factieux, sur tout dans les temps périlleux et difficiles.

XI. D'AUTRES se contenteraient peut-être de dire ici en peu de mots, que Sulpicius prit les complices de la conjuration et qu'il les fit punir de mort ; comme si ce point d'histoire ne demandait pas un plus long détail. Pour moi, je crois que les voies dont il le servit pour les faire prendre, méritent bien d'être connues ; et je ne puis me résoudre à les passer sous silence : persuadé que ceux qui lisent l'histoire, n'en retirent pas assez d'utilité si on ne leur apprend qu'en gros les divers événements ; que tous les lecteurs demandent qu'on leur en explique aussi les causes, les moyens dont on s'est servi, le dessein de ceux qui ont formé une entreprise, le succès qu'elle a eu, avec toutes les circonstances qui accompagnent ordinairement une action ; et que la connaissance de ces choses est entièrement nécessaire à ceux qui gouvernent, pour leur fournir des exemples qu'ils puissent suivre dans l'occasion. Voici donc les moyens que le consul mit en usage pour se saisir des conjurés. Il choisit les plus vigoureux des sénateurs, il leur ordonna de prendre avec eux les plus fidèles de leurs parents et de leurs amis, afin qu'au premier signal qu'il leur donnerait, ils pussent s'emparer des lieux forts de la ville, chacun dans le quartier où ils demeuraient. En même temps il avertit la cavalerie de se trouver en armes autour des maisons voisines de la place, pour exécuter les ordres qu'il donnerait, et afin que dans le moment qu'on arrêterait les coupables, ni leurs parents, ni les autres ne pussent remuer ou exciter une sédition pour répandre le sang de leurs concitoyens, il manda à son collègue qui était au siège de Fidènes, de partir au commencement de la nuit avec l'élite de son armée, pour venir à Rome afin de se mettre sous les armes sur une montagne proche des remparts de la ville. Toutes ces mesures prises, il dit à ceux qui lui avaient découvert la conjuration, d'en faire assembler les chefs dans la place publique, vers minuit, avec leurs plus fidèles camarades, sous prétexte de les porter chacun dans leur rang et de leur donner le mot du guet avec des ordres sur ce qu'ils avaient à faire. Cela fut exécuté comme il l'avait ordonné, et dès que les conjurés furent assemblés [ avec leurs chefs ] dans la place publique, il donna un signal qui leur était inconnu. Alors ceux qui avaient pris les armes pour défendre la ville, s'emparèrent des forts et les cavaliers investirent la place, et fermèrent si bien les avenues que personne ne pouvait en sortir.

XII. DANS le même temps Manius l'autre consul arrive de Fidènes avec ses troupes, et se poste dans le champ de Mars. Aussitôt qu'il fut jour, les consuls bien escortés, montèrent sur leur tribunal. Ils firent assembler le peuple par des hérauts qu'ils avaient envoyés dans tous les carrefours, ils lui découvrirent la conjuration qu'on avait faite pour rappeler le tyran, et produisirent pour témoins ceux qui leur en avaient donné connaissance. Ensuite ils accordèrent à tous les accusés la permission de se défendre s'ils avaient quelque chose à dire contre les témoins : mais comme il ne s'en trouvait pas un qui osât désavouer le fait, ils sortirent de l'assemblée pour aller au sénat où ils recueillirent les avis qu'ils écrivirent sur des tablettes. De là étant revenus à l'assemblée, ils firent la lecture du décret du sénat. Il portait qu'on donnerait aux Tarquins, qui avaient découvert la conjuration, le droit de bourgeoisie et dix mille dragmes d'argent à chacun, avec vingt arpents des terres du public ; que pour les complices de la conjuration, il fallait s'en saisir et les  punir de mort,  le peuple en était d'avis. L'assemblée confirma ce décret du sénat. Les consuls firent retirer tout le peuple de la place publique, et ayant fait venir les exécuteurs qui étaient armés d'épées, ils leur commandèrent de tuer tous les conjurés. L'ordre ne tarda guères à être exécuté,  tous les coupables fussent passés au fil de l'épée dans l'endroit même où on les avait investis de toutes parts. Après cette sanglante exécution, les consuls ne reçurent plus aucune accusation contre ce qu'il restait de complices,  et afin d'ôter toute occasion de trouble, ils accordèrent une amnistie générale à tous ceux qui avaient échappé à la punition. Voilà de quelle manière on fit périr les conjurés.

XIII. APRES cela, le sénat ordonna que tous les Romains se purifieraient, comme ayant été obligés de tremper leurs mains dans le sang de leurs citoyens, parce qu'il ne leur était pas permis d'assister aux sacrifices ni d'immoler des victimes avant que d'avoir expié cette action et s'être lavés de leurs souillures par les purifications ordinaires. Aussitôt que les prêtres qui étaient chargés du soin du culte des dieux, eurent fait cette lustration selon les lois du pays, le sénat voulut qu'on fit des sacrifices en action de grâces, et qu'on célébrât des jeux pendant trois jours de fêtes qu'il établit exprès. Le consul Manius Tullius tomba de son char sacré au milieu du cirque, en conduisant la pompe des sacrifices et des jeux, qui furent appelles jeux Romains du nom de la ville,  et il mourut trois jours après la cérémonie. Sulpicius son collègue resta seul consul pour le reste de l'année, parce qu'étant déjà fort avancée ce n'était pas la peine d'en élire un autre.

 CHAPITRE DOUZIEME.

I. Onzième consulat. II.  Un des consuls assiège Fidènes. III.  Combat contre les Fidénates. IV. Sextus Tarquin assiège Signie; il est obligé de lever le siège.

I. [5,58] Ὕπατοι δ´ εἰς τὸν ἐπιόντα ἐνιαυτὸν ἀπεδείχθησαν Πόπλιος Οὐετούριος Γεμῖνος καὶ Πόπλιος Αἰβούτιος Ἔλβας. τούτων ὁ μὲν Αἰβούτιος ἐπὶ τῶν πολιτικῶν ἐτάχθη πραγμάτων φυλακῆς οὐ μικρᾶς δεῖσθαι δοκούντων, μή τις ἑτέρα νεωτερισθῇ πρᾶξις ἐκ τῶν πενήτων·

II. Οὐετούριος δὲ τὴν ἡμίσειαν τῆς στρατιᾶς ἐπαγόμενος τὴν Φιδηναίων γῆν ἐδῄου κωλύοντος οὐδενὸς καὶ προσκαθεζόμενος τῇ πόλει προσβολὰς ἐποιεῖτο συνεχεῖς. οὐ δυνάμενος δὲ πολιορκίᾳ τὸ τεῖχος ἑλεῖν ἀπεχαράκου τὰ πέριξ καὶ ἀπετάφρευεν ὡς λιμῷ τοὺς ἀνθρώπους παραστησόμενος. ἤδη δὲ κάμνουσι τοῖς Φιδηναίοις ἧκεν ἐπικουρία Λατίνων, ἣν ἀπέστειλε Σέξτος Ταρκύνιος, καὶ σῖτος καὶ ὅπλα καὶ τἆλλα τὰ εἰς τὸν πόλεμον ἐπιτήδεια. οἷς πιστεύσαντες ἐθάρρησαν προελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως, δύναμις οὐ μικρά, καὶ ποιοῦνται στρατόπεδον ἐν ὑπαίθρῳ.

III. ὁ μὲν δὴ περιτειχισμὸς οὐκέτι τοῖς Ῥωμαίοις χρήσιμος ἦν, ἐδόκει δ´ ἀγῶνος δεῖν· καὶ γίνεται πλησίον τῆς πόλεως μάχη μέχρι τινὸς ἀγχώμαλος· ἔπειτα ὑπὸ τοῦ ταλαιπώρου τῶν Ῥωμαίων, ὃ διὰ τὴν πολλὴν ἄσκησιν αὐτοῖς περιῆν, ἐκβιασθέντες οἱ Φιδηναῖοι πλείους ὄντες ὑπ´ ἐλαττόνων εἰς φυγὴν κατέστησαν. φόνος δ´ οὐ πολὺς  αὐτῶν ἐγένετο, τῆς ὑποχωρήσεως εἰς τὴν πόλιν οὐ διὰ μακροῦ γενομένης καὶ τῶν ἐπὶ τοῖς τείχεσι τοὺς διώξαντας ἀποκρουσαμένων. μετὰ τοῦτο τὸ ἔργον οἱ μὲν ἐπίκουροι διασκεδασθέντες ἀπῄεσαν οὐδὲν τοὺς ἔνδον ὠφελήσαντες· ἡ δὲ πόλις ἐν ταῖς αὐταῖς πάλιν ἐγεγόνει συμφοραῖς καὶ τῇ σπάνει τῶν ἀναγκαίων ἐπονεῖτο,

IV. κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους Σέξτος Ταρκύνιος ἄγων στρατιὰν Λατίνων ἐπὶ Σιγνίαν κατεχομένην ὑπὸ Ῥωμαίων ἐστράτευσεν, ὡς ἐξ ἐφόδου τὸ φρούριον παραληψόμενος. γενναίως δὲ τῶν ἔνδον ἀπομαχεσαμένων, παρεσκεύαστο μὲν ὡς λιμῷ τοὺς ἀνθρώπους τὸ  χωρίον ἐκλιπεῖν ἀναγκάσων καὶ πολὺν αὐτόθι χρόνον οὐδὲν ἀξιόλογον πράττων διετέλει· ἀποτυχὼν δὲ καὶ ταύτης τῆς ἐλπίδος ἀφικομένης τοῖς φρουροῖς ἀγορᾶς τε καὶ βοηθείας ἀπὸ τῶν ὑπάτων, λύσας τὴν πολιορκίαν ἀπῆγε τὰς δυνάμεις.

I. L'ANNEE suivante on fit consuls Publius Veturius [ Geminus ] et Titus Aebutius Elva. Celui-ci fut chargé des affaires de la ville, qui demandaient beaucoup d'attention parce qu'il y avait à craindre que les pauvres n'excitassent de nouveaux troubles.

II. POUR ce qui est de Veturius, il se mit à la tête de la moitié de l'armée. Il ravagea les terres des Fidénates sans trouver aucune résistance. Il assiégea leur ville, à laquelle il livra de continuelles attaques. Mais voyant qu'il ne pouvait l'emporter d'assaut, il convertit le siège en blocus, et fit faire des fossés et des palissades tout autour, afin de la réduire par la famine. Les Fidenates étaient déjà presque à bout lorsqu'il leur vint du secours de la part des Latins. Ce fut Sextus Tarquin qui le leur envoya, avec du blé, des armes, et les autres provisions nécessaires pour la guerre. Ce nouveau renfort ranima leur courage. Ils sortirent avec un gros corps de troupes, et se campèrent hors de la ville,

III. LES Romains voyant qu'ils n'avançaient en rien par le blocus, se résolurent de livrer bataille. Elle se donna auprès de la ville. L'avantage fut égal de part et d'autre pendant quelque temps. Mais les Romains endurcis par un long exercice aux fatigues de la guerre, forcèrent enfin les Fidénates quoique supérieurs en nombre, et les mirent en fuite. Cependant il n'en demeura pas beaucoup sur le champ de bataille, parce que les ennemis n'avaient pas loin à se retirer et que ceux qui étaient sur les murailles repoussaient facilement les Romains. Après cette action, les troupes auxiliaires se dispersèrent de côté et d'autre sans avoir soulagé les assiégés. La ville se trouva donc encore pressée par la famine, et réduite á la même misère qu'auparavant.

IV. DANS ce même temps Sextus Tarquin à la tête d'une armée de Latins, mit le siège devant Signie qui était en la puissance des Romains, dans l'espérance d'emporter cette place d'assaut. Mais la garnison ayant fait une  vigoureuse résistance, [il prit des mesures pour affamer les assiégés afin de les obliger a abandonner la place. ] Il y demeura fort longtemps sans rien faire de mémorable. Enfin les consuls y envoyèrent des provisions et de nouveaux secours, de sorte qu'il se vit frustré de son espérance et fut contraint de lever le siège.

 CHAPITRE TREIZIEME.

I. Douzième consulat. II. Le consul Largius assiège Fidènes III. Les assiégés demandent une trêve de quelques jours ; Largius la leur refuse. IV. Il prend leur ville par capitulation ; sa clémence envers les vaincus. V. Assemblée des Latins à Férente ; ils se liguent pour faire la guerre aux Romains. VI. Liste des trente villes de la ligue. VII. Tarquin et Mamilius,  généraux des Latins, envoient une ambassade à Rome. VIII. Le sénat accepte la guerre. IX. Les Romains demandent en vain des secours aux Herniques, aux Volsques etc. X. Ils font des préparatifs de guerre. XI. Les pauvres citoyens refusent de servir à moins qu'on ne leur accorde l'abolition de leurs dettes. XII. Assemblée du sénat à ce sujet : Marcus Valérius appuie en faveur du peuple. XIII. Remontrances de Valérius. XIV. Qu'il faut accorder au peuple l'abolition des dettes. XV. Que les Athéniens n'ont jamais été blâmés de l'avoir fait. XVI. Qu'il y a à craindre que le peuple ne prenne le parti des tyrans. XVII. Que le peuple mérite récompense pour les services qu'il rend à l'état. XVIII. Avis contraire d'Appius Claudius. XIX. Que le soulèvement des riches serait beaucoup plus dangereux que celui des pauvres. XX. Que l'abolition des dettes était contraire à la foi du commerce de la vie civile. XXI. Qu'il faut réprimer les désirs du peuple dès leurs commencements. XXII. Qu'une république est en quelque façon semblable à un homme. XXIII. Que les pauvres ne rendaient pas de grands services à la république. XXIV. Que le peuple n'était devenu pauvre que par sa mauvaise conduite. XXV. Qu'il n'était pas juste de soulager les méchants. XXVI. Qu'il vaudrait mieux se soumettre aux ennemis qu'aux mauvais citoyens. XXVII. Autres avis mitoyens entre celui de Valérius et celui d'Appius. XXVIII. Décret du sénat pour surseoir toutes les affaires jusqu'à ce que la guerre soit terminée.

I. [5,59] Τῷ δ´ ἑξῆς ἐνιαυτῷ Ῥωμαῖοι καθιστᾶσιν ὑπάτους Τῖτον Λάρκιον Φλάβον καὶ Κόιντον Κλοίλιον Σικελόν. Τούτων ὁ μὲν Κλοίλιος τὰ πολιτικὰ πράττειν ἐτάχθη ὑπὸ τῆς βουλῆς τὴν ἡμίσειαν τῆς στρατιᾶς ἔχων φυλακῆς ἕνεκα τῶν νεωτεριζόντων, ἐπιεικὴς τὴν φύσιν εἶναι δοκῶν καὶ δημοτικός.

II. Ὁ δὲ Λάρκιος ἐπὶ τὸν κατὰ Φιδηναίων πόλεμον ἐξηρτυμένην στρατιὰν ἄγων καὶ τὰ εἰς πολιορκίαν ἐπιτήδεια παρασκευασάμενος ᾤχετο. Πονουμένοις τε τῷ μήκει τοῦ πολέμου καὶ πάντων σπανίζουσι τῶν ἀναγκαίων χαλεπὸς ἦν ὑπορύττων τε τοὺς θεμελίους τῶν τειχῶν καὶ χώματα ἐγείρων καὶ μηχανὰς προσφέρων καὶ οὔθ´ ἡμέρας οὔτε νυκτὸς τῆς πολιορκίας ἀφιστάμενος ὀλίγου τε χρόνου κατὰ κράτος αἱρήσειν τὴν πόλιν ὑπολαμβάνων.

III. Οὐδὲ γὰρ αἱ Λατίνων πόλεις, αἷς οἱ Φιδηναῖοι μόναις πιστεύοντες ἀνείλοντο τὸν πόλεμον, ἱκαναὶ σώζειν αὐτοὺς ἔτι τότ´ ἦσαν. Μία μὲν γὰρ οὐδεμία πόλις ἀξιόχρεως ἦν ἀπαλλάξαι τῆς πολιορκίας αὐτούς, κοινῇ δ´ ἐξ ὅλου τοῦ ἔθνους οὔπω συνειστήκει δύναμις, ἀλλὰ πολλάκις πρεσβευομένοις αὐτοῖς τὰς αὐτὰς ἐδίδοσαν οἱ προεστηκότες τῶν πόλεων ἀποκρίσεις, ὡς ἀφιξομένης σφίσιν ἐπικουρίας ἐν τάχει· ἔργον δ´ οὐδὲν ἐγίνετο ταῖς ὑποσχέσεσιν ὅμοιον, ἀλλὰ μέχρι λόγων αἱ περὶ τῆς συμμαχίας ἐλπίδες ἐχώρουν. Οὐ μὴν παντάπασί γε τὰ παρὰ τῶν Λατίνων ἀπεγνώκεσαν οἱ Φιδηναῖοι, ἀλλὰ διεκαρτέρουν ἐπὶ ταῖς ἐκεῖθεν ἐλπίσι πάντα τὰ δεινὰ ὑπομένοντες. Ἦν δ´ ὑπὲρ πάντα ὁ λιμὸς ἄμαχον πρᾶγμα καὶ πολὺν οὗτος ἐποίησεν ἀνθρώπων φθόρον. Ὡς δ´ ἀπειρήκεσαν ἤδη τοῖς κακοῖς, πρεσβευτὰς ἀπέστειλαν ὡς τὸν ὕπατον ἀνοχὰς αἰτοῦντες εἰς τεταγμένον τινὰ ἡμερῶν ἀριθμὸν ὡς ἐν
τούτῳ βουλευσόμενοι τῷ χρόνῳ περὶ τῆς πρὸς Ῥωμαίους φιλίας, ἐφ´ οἷς αὐτὴν ποιήσονται δικαίοις. Ἦν δ´ οὐ βουλῆς χάριν αἰτούμενος ὑπ´ αὐτῶν ὁ χρόνος, ἀλλὰ παρασκευῆς τῶν συμμάχων, ὡς ἐδήλωσαν τῶν αὐτομόλων τινὲς ἔναγχος ἀφιγμένοι. Τῇ γὰρ ἔμπροσθεν νυκτὶ τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν πολιτῶν καὶ πλεῖστον ἐν ταῖς Λατίνων πόλεσι δυναμένους ἀπεστάλκεσαν πρέσβεις πρὸς τὸ κοινὸν ἱκετηρίας φέροντας. [5,60] Ταῦτα δὴ προεγνωκὼς ὁ Λάρκιος τοῖς μὲν αἰτοῦσι τὰς ἀνοχὰς ἐκέλευσε τὰ ὅπλα ἀποθεμένοις καὶ τὰς πύλας ἀνοίξασι, τότε διαλέγεσθαι πρὸς αὐτόν·ἄλλως δ´ οὔτε διαλλαγὰς οὔτε ἀνοχὰς οὔτε ἄλλο φιλάνθρωπον ἢ μέτριον οὐθὲν αὐτοῖς ὑπάρξειν ἔφη παρὰ τῆς Ῥωμαίων πόλεως· τοὺς δ´ ἀποσταλέντας ἐπὶ τὸ Λατίνων ἔθνος πρεσβευτὰς ἐφύλαττε μηκέτι παρελθεῖν ἐντὸς  τείχους, ἁπάσας τὰς εἰς τὴν πόλιν ἀγούσας ὁδοὺς φρουραῖς ἐπιμελεστέραις διαλαβών, ὥστε ἠναγκάσθησαν οἱ πολιορκούμενοι τὰς συμμαχικὰς ἀπογνόντες ἐλπίδας ἐπὶ τὰς τῶν πολεμίων δεήσεις καταφυγεῖν. Καὶ συνελθόντες εἰς ἐκκλησίαν ἔκριναν ὑπομένειν τὰς διαλλαγὰς, ἐφ´ οἷς ὁ κρατῶν ἠξίου.

IV. Οὕτως δ´ ἄρα πολιτικὰ ἦν τὰ τῶν τότε ἡγεμόνων ἤθη καὶ πλεῖστον ἀπέχοντα τυραννικῆς αὐθαδείας, ἣν σπάνιοί τινες τῶν καθ´ ἡμᾶς ἡγεμόνων ἴσχυσαν ἐξουσίας ἐπαρθέντες μεγέθει διαφυγεῖν, ὥστε παραλαβὼν τὴν πόλιν ὁ ὕπατος οὐθὲν ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ γνώμης ἔπραξεν, ἀλλ´ ἀποθέσθαι τοὺς ἀνθρώπους κελεύσας τὰ ὅπλα καὶ φρουρὰν ἐπὶ τὴν ἄκραν καταλιπὼν αὐτὸς εἰς τὴν Ῥώμην ἀπῄει, καὶ συναγαγὼν τὸ συνέδριον ἀπέδωκεν αὐτοῖς σκοπεῖν, τίνα χρηστέον τοῖς παραδοῦσιν ἑαυτοὺς τρόπον. Ἐφ´ οἷς ἀγασθέντες τὸν ἄνδρα τῆς πρὸς αὐτοὺς τιμῆς οἱ σύνεδροι τοὺς μὲν ἐπιφανεστάτους Φιδηναίων καὶ τῆς ἀποστάσεως ἄρξαντας ἐδικαίωσαν, οὓς ἂν ὁ ὕπατος ἀποφήνῃ ῥάβδοις μαστιγωθέντας ἀποκοπῆναι τὰς κεφαλάς· περὶ δὲ τῶν ἄλλων ἐπ´ ἐκείνῳ τὴν ἐξουσίαν ἐποίησαν ἅπαντα πράττειν, ὅσα προῃρεῖτο. Γενόμενος δ´ ὁ Λάρκιος ἁπάντων κύριος ὀλίγους μέν τινας τῶν Φιδηναίων κατηγορηθέντας ὑπὸ τῶν τἀναντία φρονούντων ἐν τοῖς ἁπάντων ὀφθαλμοῖς ἀπέκτεινε καὶ τὰς οὐσίας αὐτῶν ἐδήμευσε, τοῖς δ´ ἄλλοις ἅπασιν ἀπέδωκε τήν τε πόλιν ἔχειν καὶ τὰ χρήματα, τῆς δὲ γῆς αὐτῶν ἀπετέμετο τὴν ἡμίσειαν, ἣν ἐκληρούχησαν οἱ καταλειφθέντες ἐν τῇ πόλει Ῥωμαίων φρουροὶ τῆς ἄκρας. Ταῦτα διαπραξάμενος ἀπῆγεν ἐπ´ οἴκου τὴν στρατιάν.

V. [5,61] Ὡς δ´ ἀπηγγέλθη τοῖς Λατίνοις ἡ τῆς Φιδήνης ἅλωσις, ὀρθὴ καὶ περίφοβος πᾶσα πόλις ἦν, καὶ τοῖς προεστηκόσι τῶν κοινῶν ἅπαντες ἐχαλέπαινον ὡς προδεδωκόσι τοὺς συμμάχους. Συναχθείσης δ´ ἀγορᾶς ἐν Φερεντίνῳ πολλὴν ἐποιοῦντο τῶν ἀποσπευδόντων τὸν πόλεμον κατηγορίαν οἱ τὰ ὅπλα πείθοντες αὐτοὺς ἀναλαβεῖν, μάλιστα δὲ Ταρκύνιός τε καὶ ὁ κηδεστὴς αὐτοῦ Μαμίλιος καὶ οἱ προεστηκότες τῆς Ἀρικηνῶν πόλεως. Ὑφ´ ὧν ἐκδημαγωγηθέντες, ὅσοι τοῦ Λατίνων μετεῖχον γένους, κοινῇ τὸν κατὰ Ῥωμαίων ἀναιροῦνται πόλεμον· καὶ ἵνα πόλις μηδεμία μήτε προδῷ τὸ κοινὸν μήτε προκαταλύσηται τὴν ἔχθραν ἄνευ τῆς ἁπάντων γνώμης ὅρκους ἔδοσαν ἀλλήλοις, καὶ τοὺς μὴ φυλάξοντας τὰς ὁμολογίας ἐκσπόνδους εἶναι καὶ καταράτους ἐψηφίσαντο καὶ πολεμίους ἁπάντων.

VI. Οἱ δ´  ἐγγραψάμενοι ταῖς συνθήκαις ταῦτα πρόβουλοι καὶ τοὺς ὅρκους ὀμόσαντες ἀπὸ τούτων τῶν πόλεων ἦσαν ἄνδρες, Ἀρδεατῶν, Ἀρικηνῶν, Βοϊλλανῶν, Βουβεντανῶν, Κόρνων, Καρυεντανῶν, Κιρκαιητῶν, Κοριολανῶν, Κορβιντῶν, Καβανῶν, Φορτινείων, Γαβίων, Λαυρεντίνων, Λανουινίων, Λαβινιατῶν, Λαβικανῶν, Νωμεντανῶν, Νωρβανῶν, Πραινεστίνων, Πεδανῶν, Κορκοτουλανῶν, Σατρικανῶν, Σκαπτηνίων, Σητίνων, Τιβουρτίνων, Τυσκλανῶν, Τοληρίνων, Τελληνίων, Οὐελιτρανῶν·

VII. ἐκ τούτων ἁπασῶν τῶν πόλεων τοὺς ἐν ἀκμῇ συστρατεύειν ὅσων ἂν δέῃ τοῖς ἡγεμόσιν Ὀκταουΐῳ Μαμιλίῳ καὶ Σέξτῳ Ταρκυνίῳ· τούτους γὰρ ἀπέδειξαν στρατηγοὺς αὐτοκράτορας. Ἵνα δ´ εὐπρεπεῖς δόξωσι ποιεῖσθαι τὰς τοῦ πολέμου προφάσεις, πρεσβευτὰς ἐξ ἑκάστης πόλεως τοὺς ἐπιφανεστάτους  εἰς Ῥώμην ἀπέστειλαν, οἳ καταστάντες ἐπὶ τὴν βουλὴν ἔλεγον κατηγορεῖσθαι τὴν πόλιν αὐτῶν ὑπὸ τῆς πόλεως τῶν Ἀρικηνῶν, ὅτι πόλεμον ἐπιφερόντων Τυρρηνῶν Ἀρικηνοῖς οὐ μόνον ἀσφαλεῖς παρέσχον αὐτοῖς διὰ τῆς ἑαυτῶν χώρας τὰς διόδους, ἀλλὰ καὶ συνέπραξαν ὅσων αὐτοῖς εἰς τὸν πόλεμον ἔδει, καὶ τοὺς φυγόντας ἐκ τῆς τροπῆς ὑποδεξάμενοι τραυματίας καὶ ἀνόπλους ἅπαντας ὄντας ἔσωσαν, οὐκ ἀγνοοῦντες, ὅτι κοινὸν ἐπῆγον ἅπασι τοῖς ὁμοεθνέσι πόλεμον, καὶ εἰ τὴν Ἀρικηνῶν πόλιν ὑποχείριον ἔλαβον, οὐδὲν ἂν ἦν τὸ κωλῦσον αὐτοὺς καὶ τὰς ἄλλας καταδουλώσασθαι πόλεις ἁπάσας. Εἰ μὲν οὖν βουλήσονται δίκας Ἀρικηνοῖς ὑπέχειν ἐπὶ τὸ κοινὸν τῶν Λατίνων ἀφικόμενοι δικαστήριον καὶ στέρξουσι τοῖς ὑπὸ πάντων δικασθησομένοις, οὐδὲν  αὐτοῖς ἔφασαν δεήσειν πολέμου· εἰ δὲ τὴν συνήθη φυλάξαντες αὐθάδειαν, οὐδὲν ἀξιώσουσι συγχωρεῖν  τοῖς συγγενέσι τῶν δικαίων καὶ μετρίων, ἠπείλουν πολεμήσειν αὐτοῖς Λατίνους ἅπαντας ἀνὰ κράτος.

VIII. [5,62] Ταῦτα προκαλουμένων τῶν πρεσβευτῶν οὐκ ἀξιοῦσα δίκην ὑποσχεῖν Ἀρικηνοῖς ἡ βουλή, περὶ ὧν οἱ κατηγοροῦντες ἔμελλον γίνεσθαι κριταί, καὶ οὐδὲ μέχρι τούτων κριτὰς ἔσεσθαι ὑπολαμβάνουσα τοὺς ἐχθρούς, ἀλλὰ προσθήσειν ἔτι βαρύτερα τούτων ἐπιτάγματα, δέχεσθαι τὸν πόλεμον ἐψηφίσαντο.

IX. Τῆς μὲν οὖν ἀρετῆς ἕνεκα καὶ τῆς ἐμπειρίας τῶν ἀγώνων οὐδεμίαν ὑπελάμβανον καταλήψεσθαι τὴν πόλιν συμφοράν, τὸ δὲ πλῆθος ὠρρώδει τῶν πολεμίων· καὶ πολλαχῇ διαπέμπουσα πρέσβεις παρεκάλει τὰς πλησιοχώρους πόλεις ἐπὶ συμμαχίαν, ἀντιπρεσβευομένων εἰς τὰς αὐτὰς καὶ τῶν Λατίνων καὶ πολλὰ τῆς Ῥώμης κατηγορούντων. Ἕρνικες μὲν οὖν κοινῇ συνελθόντες ὕποπτα καὶ οὐδὲν ὑγιὲς ἀμφοτέραις ταῖς πρεσβείαις ἀπεκρίναντο,
συμμαχήσειν μὲν οὐδετέροις λέγοντες κατὰ τὸ παρόν, βουλεύσεσθαι δ´ ὁπότεροι δικαιότερα ἀξιοῦσι κατὰ σχολήν, τῇ δὲ βουλῇ χρόνον ἐνιαύσιον ἀποδώσειν. Ῥότολοι δὲ Λατίνοις μὲν ἐπικουρίαν πέμψειν ἄντικρυς ὑπέσχοντο, Ῥωμαίοις δ´ ἐὰν βουληθῶσι καταλύσασθαι τὴν ἔχθραν, διὰ σφῶν μετριωτέρους παρέξειν Λατίνους ἔφασαν καὶ τὰς συμβάσεις αὐτοῖς διαιτήσειν. Οὐολοῦσκοι δὲ καὶ  θαυμάζειν ἔλεγον τῆς Ῥωμαίων ἀναισχυντίας, ὅτι συνειδότες ἑαυτοῖς,  ὅτι τά τ´ ἄλλα ἠδικηκότες ἦσαν αὐτοὺς καὶ τὰ τελευταῖα {ὡς} τῆς χώρας τὴν κρατίστην αὐτοὺς ἀφελόμενοι κατεῖχον, οὐδὲν ἧσσον ἐτόλμησαν ἐπὶ συμμαχίαν ἐχθροὺς ὄντας σφᾶς παρακαλεῖν,  συνεβούλευόν τ´ αὐτοῖς ἀποδοῦσι τὴν χώραν τότε παρ´ αὐτῶν ὡς φίλων ἀπαιτεῖν τὰ δίκαια. Τυρρηνοὶ δ´ ἀμφοτέροις ἐμποδὼν ἐγίνοντο, Ῥωμαίοις μὲν σπονδὰς γεγονέναι λέγοντες οὐ πρὸ πολλοῦ, πρὸς δὲ Ταρκυνίους συγγένειαν εἶναι σφίσι καὶ φιλίαν.

X. Τοιαῦτα τούτων ἀποκριναμένων οὐθὲν οἱ Ῥωμαῖοι ταπεινωθέντες, ὃ παθεῖν εἰκὸς ἦν τοὺς μέγαν τε πόλεμον αἰρομένους καὶ πάσας ἀπεγνωκότας τὰς συμμαχικὰς ἐλπίδας, ἀλλὰ ταῖς οἰκείαις δυνάμεσι πιστεύοντες μόναις πολλῷ  προθυμότεροι πρὸς τὸν ἀγῶνα ἐγίνοντο, ὡς διὰ τὴν ἀνάγκην ἄνδρες ἀγαθοὶ παρὰ τοὺς κινδύνους ἐσόμενοι, καὶ ἐὰν κατὰ νοῦν πράξωσι ταῖς ἰδίαις ἀρεταῖς κατορθώσαντες τὸν πόλεμον οὐδενὶ κοινωσόμενοι τῆς δόξης. Τοσοῦτον αὐτοῖς φρονήματος  καὶ τόλμης ἐκ τῶν πολλῶν ἀγώνων περιῆν.[5,63] Παρασκευαζόμενοι δὲ τὰ εἰς τὸν πόλεμον ἐπιτήδεια καὶ τὰς δυνάμεις ἀρξάμενοι καταγράφειν, εἰς πολλὴν ἐνέπιπτον ἀμηχανίαν,

I. L'ANNEE suivante, les Romains élurent consuls Largius Flavus et Quintus Clœlius Siculus. Comme ce dernier était naturellement doux et populaire, le sénat lui donna le soin des affaires de la ville, avec la moitié de l'armée pour empêcher que personne ne remuât.

II. LARGIUS se mit en campagne pour terminer la guerre contre les Fidénates, avec une armée bien équipée de tout ce qui était nécessaire pour un siège. Ils étaient déjà accablés par la longueur de cette guerre, et manquaient de tout Cependant le consul ne cessait de les harceler par de fréquentes attaques. Il creusait sous les fondements de leurs murailles,  il faisait des levées de terre,  il approchait les machines, et pressait le siège jour et nuit sans aucun relâche, dans l'espérance de prendre: bientôt la ville d'assaut. Les assiégés ne soutenaient la guerre que dans l'attente de quelque secours de la part des Latins..Mais ces peuples ne pouvaient alors les secourir : les troupes de toute la nation n'étaient pas encore assemblées, et d'ailleurs il n'y avait aucune ville qui fût assez puissante par elle-même pour faire lever le siège.

III. LES Fidénates avaient beau députer vers les magistrats des villes Latines ; ceux-ci promettaient toujours d'envoyer promptement des renforts, mais l'effet ne répondait pas aux promesses, et ces secours ne se terminaient qu'à des paroles Malgré ce délai les Fidénates ne perdirent pas entièrement toute espérance de recevoir du secours des Latins; quoique pressés par la famine qui faisait périr beaucoup de monde, ils tinrent bon contre tous les maux dont ils étaient accablés, dans l'espérance que les villes Latines exécuteraient leurs promesses. Enfin se voyant réduits à la dernière misère, ils envoyèrent demander aux consuls une trêve de quelques jours, comme pour délibérer pendant ce temps-là à quelles conditions ils pourraient faire la paix avec les Romains; mais dans le fond c'était bien moins pour délibérer là-dessus qu'ils demanderaient une suspension d'armes, que pour avoir le temps de faire venir des secours, comme on l'apprit par quelques-uns des déserteurs qui venaient d'arriver au camp des assiégés. La nuit précédente ils avaient envoyé en ambassade les principaux de leurs citoyens qui avaient le plus de crédit dans les villes latines, pour implorer leur assistance. Largius qui le savait répondit aux envoyés qui étaient venus demander une trêve, qu'il fallait mettre bas les armes et ouvrir leurs portes avant qu'il leur donnât audience ; que sans cela il ne leur accorderait ni paix ni suspension d'armes et qu'ils devaient s'attendre qu'on les traiterait avec toute la rigueur possible et sans miséricorde. D'un autre côté il observa avec soin les ambassadeurs qu'ils avaient envoyés aux Latins ; il détacha des troupes pour se saisir de toutes les avenues afin de les empêcher de rentrer dans la ville. Par ce moyen les assiégés perdirent toute espérance de recevoir du secours de leurs alliés. Ils se virent contraints d'avoir recours à la clémence du vainqueur, et résolurent dans une assemblée de recevoir la paix aux conditions qu'il voudrait leur imposer.

IV. LES généraux de ce temps-la avaient des mœurs si douces et si éloignées de la fierté tyrannique trop commune à ceux de notre siècle, dont la plupart se laissent enfler d'orgueil par la grandeur de leur puissance, que le consul ayant pris la ville par capitulation, ne voulut rien régler par lui-même. Il se contenta d'ordonner aux Fidénates de mettre bas les armes, et après avoir mis une garnison dans la citadelle il s'en retourna â Rome. Dès qu'il y fut arrivé, il assembla le sénat, et lui laissa à décider sur les traitements qu'on devait faire aux vaincus. Les sénateurs charmés de l'honneur qu'il leur faisait, ordonnèrent que les principaux des Fidénates qui étaient auteurs de la révolte et que le consul aurait dénoncés comme tels, seraient battus de verges et qu'on leur couperait la tête. A l'égard des autres, ils lui laissèrent plein pouvoir d'en user comme.bon lui semblerait. Largius maître absolu d'en disposer, fit mourir devant tout, le monde un très petit nombre de Fidénates accusés par ceux du parti contraire,  et confisqua leurs biens au profit du public. Pour les autres, il se contenta de prendre la moitié de leurs terres, qui furent distribuées à la garnison Romaine qu'il avait mise dans Fidènes pour garder la citadelle. A cela près, il leur laissa à tous pleine liberté de demeurer dans leur ville comme auparavant et de jouir de leurs biens. Ensuite il s'en retourna à Rome avec son armée.

V. AUSSITOT que les Latins eurent reçu la nouvelle de la réduction de Fidènes, toutes les villes furent saisies de crainte et accusèrent les magistrats d'avoir abandonné leurs alliés. On tint une nouvelle assemblée à Ferente. Ceux qui étaient d'avis qu'on prît les armes, particulièrement Tarquin, Mamilius son gendre, et les magistrats d'Aricie, déclamèrent si vivement contre les autres qui ne voulaient point de guerre, qu'ayant gagné toute la nation des Latins ils l'engagèrent à lever l'étendard contre le peuple Romain. Mais afin qu'aucune des villes de cette nation ne trahît la république en faisant la paix sans la participation des autres, on s'engagea par un serment solennel à garder l'alliance. En même temps on déclara que ceux qui manqueraient à leur parole, seraient regardés comme infracteurs du traité, comme l'objet de la haine publique, et comme les plus dangereux ennemis de l'état.

VI. CEUX qui signèrent le traité et qui s'engagèrent dans la ligue, furent les députés d'Ardée, d'Aricie, de Boville, de Bubente, de Corne, de Corvente, [ de Circée, de Coriole, de Cortante, de Cabane, de Fortinée,] de Gabie, de Laurente ; de Launie, de Lavinion, de Labique, de Nomente, de Morea, de Préneste, de Péde, de Corcotule, de Satrique, de Scapre, de Sête; de Tellêne, de Tibur, de Tusculum, [ de Tolerie, ] de Tricine et de Vélitre.

VII. OCTAVIUS Mamilius et Sextus Tarquín qu'on avait élus généraux d'armée pour la présente guerre, levèrent dans les trente villes liguées autant de troupes qu'il jugèrent à propos. Mais afin d'avoir un honnête prétexte de prendre les armes, ils envoyèrent à Rome une nombreuse ambassade composée des principaux citoyens de chaque ville. Ces députés admis à l'audience du sénat, se plaignirent au nom des Anciens de ce que dans la guerre qu'ils avaient eu à soutenir contre les Tyrrhéniens, la république Romaine non contente d'avoir donné aux ennemis un libre passage sur ses terres, leur avait encore fourni tous les secours nécessaires pour cette guerre, qu'elle leur avait donné un asile après leur déroute, qu'elle avait même pris un soin particulier de leurs blessés, que cependant les Romains n'ignorassent pas que les Tyrrhéniens en voulaient à toute la nation Latine,  et que s'ils avaient une fois emporté d'assaut la ville d'Aricie rien n'aurait pu les empêcher de réduire toutes les autres sous le joug de leur domination. Que si le peuple Romain voulait terminer le différend avec les Anciens au tribunal de toute la nation et s'en tenir à ce qui serait décidé par les villes Latines, il n'était pas nécessaire d'en venir à une guerre ouverte: mais que si n'écoutant que sa fierté ordinaire, il refusait les choses les plus justes et les plus raisonnables à une ville qui lui était unie par les liens de la parenté, il pouvait s'attendre que les Latins réuniraient toutes leurs forces pour tomber sur lui et pour tirer vengeance de ce refus.

VIII. SUR ces propositions des ambassadeurs Latins, le  sénat comprit que pour terminer le différend qu'il avait avec les Ariciens il serait dangereux de s'en rapporter au jugement des ennemis du peuple Romain, et qu'étant juges et accusateurs dans la même cause ils pourraient passer les bornes de la justice pour lui imposer des conditions trop onéreuses. Ce fut ce qui le détermina à accepter la guerre.

IX. QUOIQUE du côté de la valeur et de l'expérience dans les combats il n'y eût pas sujet d'appréhender aucun malheur pour la ville de Rome, cependant comme le sénat redoutait la multitude des ennemis, il députa plusieurs ambassades aux villes voisines pour rechercher leur alliance. Les Latins y envoyèrent aussi pour faire des plaintes contre le peuple Romain. Les Herniques s'étant assemblés donnèrent aux deux ambassades des réponses ambiguës et qui ne signifiaient rien de précis, Ils protestèrent que pour le présent ils ne pouvaient embrasser l'alliance ni des uns ni des autres ; mais qu'ils examineraient à loisir de quel côté était la justice, et qu'il leur fallait un an pour y penser. Les Rutules au contraire promirent d'envoyer du secours aux Latins. En même temps ils offrirent leur médiation au peuple Romain s'il voulait faire la paix, et promirent d'engager les Latins à relâcher quelque chose de leurs demandes. Pour ce qui est des Volsques, ils répondirent qu'ils étaient étonnés de l'effronterie des Romains, qui osaient encore demander leur alliance après leur avoir fait tant de tort en leur enlevant tout récemment la meilleure partie de leurs terres qu'ils n'avaient qu'à les rendre avant toutes choses, et qu'ils pourraient après cela leur demander comme à leurs amis ce qui serait juste. Les Tyrrhéniens ne voulurent engager leur parole, ni aux Latins ni aux Romains, alléguant d'un côté le traité de paix qu'ils avaient fait depuis peu avec ceux-ci, et de l'autre les liens de l'amitié et de la parenté qui les unissaient avec les Tarquins.

X. MALGRE toutes ces réponses, les Romains ne perdirent pas courage, quoiqu'ils fussent menacés d'une guerre des plus terribles, et qu'ils n'eussent aucune espérance de secours . Appuyés sur les seules forces de la république, ils avaient d'autant plus d'ardeur pour les combats qu'ils se voyaient comme forcés à se montrer courageux dans les périls, et qu'ils espéraient que si leurs affaires allaient bien ils ne devraient la victoire qu'à eux-mêmes sans que personne en partageât la gloire. Ces nobles sentiments étaient le fruit d'une valeur et d'une intrépidité extraordinaires qu'ils avaient acquises par une longue expérience au milieu des périls et des combats. Mais tandis qu'ils faisaient les préparatifs nécessaires pour la guerre, et qu'ils commençaient à lever des troupes, ils trouvèrent des difficultés qui les mirent dans un grand embarras.

XI. οὐ τὴν αὐτὴν ἁπάντων προθυμίαν εἰς τὰ ἔργα παρεχομένων. Οἱ γὰρ ἐνδεεῖς βίου καὶ μάλιστα οἱ τὰ χρέα τοῖς συμβαλοῦσι διαλῦσαι οὐ δυνάμενοι πολλοὶ σφόδρα ὄντες οὐχ ὑπήκουον ἐπὶ τὰ ὅπλα καλούμενοι οὐδ´ ἐβούλοντο κοινωνεῖν οὐδενὸς ἔργου τοῖς πατρικίοις,  εἰ μὴ ψηφίσαιντο αὐτοῖς χρεῶν ἄφεσιν· ἀλλὰ καὶ καταλείψειν τινὲς αὐτῶν τὴν πόλιν ἔλεγον καὶ παρεκελεύοντο ἀλλήλοις μὴ φιλοχωρεῖν πόλει μηδενὸς αὐτοῖς ἀγαθοῦ μεταδιδούσῃ.

XII. Τέως μὲν οὖν παρακαλεῖν αὐτοὺς οἱ πατρίκιοι καὶ μεταπείθειν ἐπειρῶντο, ἐπεὶ δ´ οὐθὲν ἐγίνοντο μετριώτεροι πρὸς τὰς παρακλήσεις, οὕτω δὴ συνελθόντες εἰς τὸ βουλευτήριον ἐσκόπουν, τίς εὐπρεπεστέρα λύσις ἔσται τῆς κατεχούσης τὴν πόλιν ταραχῆς. Ὅσοι μὲν οὖν ἐπιεικεῖς τὴν φύσιν καὶ μέτριοι τοῖς τιμήμασι τῶν βίων ἦσαν, παρῄνουν ἀφεῖναι τὰ χρέα τοῖς πένησι καὶ πρίασθαι πολιτικὴν εὔνοιαν ὀλίγου διαφόρου, μεγάλα μέλλοντας ἐξ αὐτῆς κερδανεῖν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ. [5,64] Ἦν δ´ ὁ ταύτης ἡγούμενος τῆς γνώμης Μάρκος Οὐαλέριος, υἱὸς Ποπλίου Οὐαλερίου, ἑνὸς τῶν καταλυσάντων τὴν τυραννίδα, τοῦ κληθέντος διὰ τὴν εἰς τὸ δημοτικὸν εὔνοιαν Ποπλικόλα,

XIII.  διδάσκων αὐτούς, ὅτι τοῖς μὲν ὑπὲρ τῶν ἴσων ἀγωνιζομένοις ἴσαι φιλοῦσιν ἐμφύεσθαι πρὸς τὰ ἔργα φιλοτιμίαι, τοῖς δὲ μηδὲν ἀπολαύειν μέλλουσιν ἀγαθὸν οὐδὲν ἐπέρχεται φρονεῖν γενναῖον· ἠρεθίσθαι τε λέγων ἅπαντας τοὺς ἀπόρους καὶ περιιόντας κατὰ τὴν ἀγορὰν λέγειν· Τί δ´ ἡμῖν ἔσται πλέον, ἐὰν νικήσωμεν τοὺς ἔξωθεν πολεμίους, εἰ τοῖς δανεισταῖς ἀγώγιμοι πρὸς τὰ χρέα γενησόμεθα καὶ τῇ πόλει τὴν ἡγεμονίαν κατασκευάσαντες αὐτοὶ μηδὲ  τὴν ἐλευθερίαν τοῖς σώμασι φυλάξαι δυνησόμεθα;

XIV. κίνδυνόν τ´ οὐ τοῦτον μόνον ἐπαχθῆναι σφίσιν ἀποφαίνων, ἐὰν ἐκπολεμωθῇ πρὸς τὴν βουλὴν ὁ δῆμος, μὴ καταλίπῃ τὴν πόλιν ἐν τοῖς κινδύνοις, ὃ πάντας ὀρρωδεῖν χρὴ τοὺς τὰ κοινὰ σώζεσθαι βουλομένους, ἀλλὰ κἀκεῖνον τὸν ἔτι τούτου χαλεπώτερον, μὴ ταῖς παρὰ τῶν τυράννων φιλανθρωπίαις ἐξαπατηθεὶς  κατὰ τῶν πατρικίων ἄρηται τὰ ὅπλα καὶ συγκαταγάγῃ Ταρκύνιον ἐπὶ τὴν ἀρχήν. Ἕως οὖν ἔτι λόγους καὶ ἀπειλὰς εἶναι, πονηρὸν δ´ ἔργον μηδὲν ὑπὸ τοῦ δήμου γεγονέναι, φθάσαι τῇ βοηθείᾳ ταύτῃ τὸν δῆμον εἰς τὰ πράγματα προοικειωσαμένους παρῄνει,

XV. οὔτε πρώτους τὸ πολίτευμα τοῦτο καθισταμένους οὔτε αἰσχύνην τινὰ δι´ αὐτὸ μεγάλην ὀφλήσοντας, ἀλλὰ πολλοὺς ἔχοντας ἐπιδεῖξαι καὶ τοῦτο ὑπομείναντας καὶ ἄλλα πολλῷ τούτου χαλεπώτερα, ὅταν μηθὲν ἐξῇ πράττειν ἕτερον· τὰς γὰρ ἀνάγκας κρείττους εἶναι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καὶ τὸ εὐπρεπὲς τότε ἀξιοῦν ἅπαντας σκοπεῖν, ὅταν ἔχωσιν ἤδη τὸ ἀσφαλές. [5,65] Ἐξαριθμησάμενος δὲ πολλὰ καὶ ἐκ πολλῶν παραδείγματα πόλεων τελευταίαν παρέσχετο τὴν Ἀθηναίων πόλιν μεγίστου τότε τυγχάνουσαν ὀνόματος ἐπὶ σοφίᾳ, οὐ πρὸ πολλῶν χρόνων, ἀλλὰ κατὰ τοὺς πατέρας αὐτῶν ἄφεσιν χρεῶν ψηφισαμένην τοῖς ἀπόροις Σόλωνος καθηγησαμένου, καὶ οὐθένα τῇ πόλει τοῦ πολιτεύματος τούτου ἐπιτιμᾶν οὐδὲ τὸν εἰσηγησάμενον αὐτὸ δημοκόπον καὶ πονηρὸν ἀποκαλεῖν, ἀλλὰ καὶ τοῖς πεισθεῖσι πολλὴν φρόνησιν ἅπαντας μαρτυρεῖν, καὶ τῷ πείσαντι μεγάλην σοφίαν.

XVI. Ῥωμαίοις δ´, οἷς οὐ περὶ μικρῶν τὸν κίνδυνον εἶναι διαφορῶν, ἀλλ´ ὑπὲρ τοῦ μὴ παραδοθῆναι πάλιν ὠμῷ καὶ παντὸς χείρονι θηρίου τυράννῳ, τίς τῶν νοῦν ἐχόντων ἐπιτιμήσειεν ἄν, ἐὰν τῇ φιλανθρωπίᾳ ταύτῃ συμμάχους ἀντὶ πολεμίων τοὺς πένητας κατασκευάσωνται τῇ πόλει γενέσθαι; διεξελθὼν δὲ τὰ ξενικὰ παραδείγματα τελευταῖον τὸν ἐκ τῶν ἐπιχωρίων ἔργων προσελάμβανε λόγον ὑπομιμνήσκων τὰς ἔναγχος κατασχούσας αὐτοὺς ἀνάγκας, ὅτε κρατουμένης σφῶν τῆς χώρας ὑπὸ Τυρρηνῶν τειχήρεις γενόμενοι καὶ εἰς πολλὴν τῶν ἀναγκαίων καταστάντες ἀπορίαν οὐκ ἔσχον ἀνθρώπων μεμηνότων καὶ θανατώντων ἀνοήτους λογισμούς, ἀλλ´ εἴξαντες τοῖς κατέχουσι καιροῖς καὶ τὴν ἀνάγκην διδάσκαλον τῶν συμφερόντων λαβόντες, ὅμηρα τε δοῦναι βασιλεῖ Πορσίνᾳ τοὺς ἐπιφανεστάτους παῖδας ὑπέμειναν, οὔπω πρότερον τοῦτο ὑπομείναντες, καὶ μέρει τῆς χώρας ζημιωθῆναι, τῶν Ἑπτὰ πάγων Τυρρηνοῖς ἀποστάντες, καὶ δικαστῇ χρήσασθαι τῷ πολεμίῳ, περὶ ὧν αὐτοῖς ὁ τύραννος ἐνεκάλει, διδόντες καὶ ἀγορὰν καὶ ὅπλα καὶ τἆλλα, ὅσων ἐδέοντο Τυρρηνοὶ παρασχεῖν ἐπὶ τῇ καταλύσει τοῦ πολέμου.

XVII. Τούτοις δὴ τοῖς παραδείγμασι χρησάμενος οὐ τῆς αὐτῆς φρονήσεως ἔργον ἀπέφαινεν εἶναι τοῖς μὲν πολεμίοις περὶ μηθενὸς ὧν ἠξίωσαν ἀντειπεῖν, τοῖς δ´ ἑαυτῶν πολίταις περὶ μικροῦ πολεμεῖν διαφόρου,  οἳ πολέμους μὲν ἠγωνίσαντο καλοὺς καὶ πολλοὺς περὶ τῆς ἡγεμονίας, ὅτε κατεῖχον οἱ βασιλεῖς τὰ κοινά, μεγάλην δὲ προθυμίαν εἰς τὸ συνελευθερῶσαι τὴν πόλιν ἀπὸ τῶν  τυράννων παρέσχοντο, ἔτι δὲ πλείονα παρέξεσθαι σπουδὴν ἔμελλον εἰς τὰ λοιπὰ ἔργα παρακληθέντες, βίων μὲν σπανίζοντες, τὰ δὲ σώματα καὶ τὰς ψυχάς, ἃ μόνα περιῆν αὐτοῖς, ἀφειδῶς εἰς τοὺς περὶ αὐτῆς κινδύνους ἐπιδιδόντες. Ἔφη δὲ τελευτῶν ὡς εἰ καὶ μηδὲν ἐπεχείρουν ἐκεῖνοι τοιοῦτον ὑπ´ αἰσχύνης κρατούμενοι λέγειν, μηδὲ ἀπαγγέλλειν, τοὺς πατρικίους ἐχρῆν λογισμὸν τὸν προσήκοντα περὶ αὐτῶν λαβόντας, ὧν ᾔδεσαν δεομένους καὶ κοινῇ καὶ καθ´ ἕνα ἕκαστον, ταῦτ´ ἐξ ἑτοίμου χαρίζεσθαι, ἐνθυμουμένους, ὅτι πρᾶγμα ὑπερήφανον ποιοῦσιν αἰτοῦντες μὲν παρ´ ἐκείνων τὰ σώματα, μὴ χαριζόμενοι δ´ αὐτοῖς τὰ χρήματα, καὶ λέγοντες μὲν πρὸς ἅπαντας, ὅτι τῆς κοινῆς ἐλευθερίας ἕνεκα πολεμοῦσι, τῶν δὲ συγκατακτησαμένων αὐτὴν ἀφαιρούμενοι, οὐ πονηρίαν ἔχοντες αὐτοῖς ὀνειδίζειν, ἀλλ´ ἀπορίαν, ἣν οἰκτείρεσθαι μᾶλλον ἢ μισεῖσθαι προσῆκε.

XVIII. [5,66] Τοιαῦτα τοῦ Οὐαλερίου λέγοντος καὶ πολλῶν τὴν γνώμην ἐπαινούντων Ἄππιος Κλαύδιος Σαβῖνος ἐν τῷ προσήκοντι κληθεὶς τόπῳ  τἀναντία παρῄνει διδάσκων, ὅτι τὸ στασιάζον οὐκ ἐξαιρεθήσεται τῆς πόλεως, ἐὰν ψηφίσωνται χρεῶν ἀποκοπάς, ἀλλ´ ἔτι πονηρότερον ἔσται μεταχθὲν ἀπὸ τῶν πενήτων εἰς τοὺς εὐπόρους. Δῆλον γὰρ δὴ πᾶσιν ὑπάρχειν, ὅτι χαλεπῶς οἴσουσιν οἱ μέλλοντες ἀποστερεῖσθαι τῶν χρημάτων πολῖταί  τ´ ὄντες καὶ ἐπίτιμοι καὶ πάσας ἐστρατευμένοι τὰς ἐπιβαλούσας ὑπὲρ τῆς πόλεως στρατείας, οὐδ´ ἀξιοῦντες ἃ κατέλιπον αὐτοῖς οἱ πατέρες καὶ αὐτοὶ φιλεργοῦντες καὶ σωφρόνως ζῶντες ἐκτήσαντο δημεύεσθαι τοῖς πονηροτάτοις καὶ ἀργοτάτοις τῶν πολιτῶν. Πολλῆς δ´ εἶναι μωρίας ἔργον τῷ χείρονι μέρει τοῦ πολιτεύματος χαρίζεσθαι βουλομένους τοῦ κρείττονος ὑπερορᾶν καὶ τοῖς ἀδικωτάτοις τῶν πολιτῶν τὰς ἀλλοτρίας δημεύοντας οὐσίας τῶν δικαίως αὐτὰς κτησαμένων ἀφαιρεῖσθαι.

XIX. Ἐνθυμεῖσθαί τ´ αὐτοὺς ἠξίου, ὅτι οὐχ ὑπὸ τῶν πενήτων καὶ οὐδεμίαν ἰσχὺν ἐχόντων αἱ πόλεις ἀπόλλυνται τὰ δίκαια ποιεῖν ἀναγκαζομένων, ἀλλ´ ὑπὸ τῶν εὐπόρων καὶ τὰ πολιτικὰ πράττειν δυναμένων, ὅταν ὑπὸ τῶν χειρόνων ὑβρίζωνται καὶ τῶν δικαίων μὴ τυγχάνωσιν.

XX. Εἰ δὲ μηδὲν ἀγανακτήσειν μέλλοιεν οἱ τῶν συμβολαίων ἀποστερούμενοι, πρᾴως δέ πως καὶ ῥᾳθύμως οἴσειν τὰς βλάβας, οὐδ´ οὕτως ἔφη καλῶς ἕξειν σφίσιν οὐδ´ ἀσφαλῶς δωρεὰν τοῖς πένησι χαρίζεσθαι τοιαύτην, δι´ ἣν ἀσυνάλλακτος ὁ κοινὸς ἔσται βίος καὶ μισάλληλος καὶ τῶν ἀναγκαίων χρειῶν, ὧν χωρὶς οὐκ ἔνεστιν οἰκεῖσθαι τὰς πόλεις, ἐνδεής, οὔτε τὴν χώραν σπειρόντων ἔτι καὶ φυτευόντων τῶν γεωργῶν, οὔτε τὴν θάλατταν πλεόντων καὶ διαμειβομένων τὰς διαποντίους ἀγορὰς τῶν ἐμπόρων, οὔτε ἄλλην ἐργασίαν οὐδεμίαν δικαίαν ποιουμένων τῶν πενήτων. Εἰς ἅπαντα γὰρ ταῦτα τοῖς δεομένοις ἀφορμῆς οὐδένα τῶν εὐπόρων τὰ ἑαυτοῦ χρήματα προήσεσθαι· ἐκ δὲ τούτων φθονήσεσθαι μὲν εὐπορίαν, καταλυθήσεσθαι δὲ φιλεργίαν, κρείττω δὲ μοῖραν ἕξειν τοὺς ἀκολάστους τῶν σωφρόνων, τοὺς δ´ ἀδίκους τῶν δικαίων καὶ τοὺς σφετεριζομένους τἀλλότρια τῶν φυλαττόντων τὰ ἴδια. Ταῦτα δ´ εἶναι τὰ ποιοῦντα διχοστασίας ἐν ταῖς πόλεσι καὶ ἀλληλοφθορίας ἀπαύστους καὶ πᾶσαν ἄλλην κακῶν ἰδέαν, ὑφ´ ὧν αἱ μὲν εὐτυχέστατα πράξασαι τὴν ἐλευθερίαν ἀφῃρέθησαν, αἱ δὲ τῆς χείρονος μοίρας τυχοῦσαι πανώλεθροι διεφθάρησαν.

XI. TOUT le peuple ne se portait pas à cette guerre avec la même ardeur. Les pauvres, surtout ceux qui n'étaient pas en état de payer leurs dettes et qui faisaient le plus grand nombre, refusaient de prendre les armes, et ne voulaient avoir aucune communication avec les patriciens, à moins sue le sénat ne fît une ordonnance pour l'abolition de leurs dettes. Il s'en trouvait même quelques-uns qui menaçaient de quitter Rome, et qui s'exhortaient les uns les autres à ne pas demeurer plus longtemps dans une ville où ils ne trouvaient aucun avantage.

XII. D'ABORD les patriciens tâchèrent d'apaiser  les esprits et de les ramener à la raison. Mais voyant qu'ils ne gagnaient rien par leurs exhortations, ils assemblèrent le sénat pour trouver des moyens honnêtes de délivrer la ville des troubles dont on était menacé. Les sénateurs les plus portés à la douceur et les moins riches étaient d'avis qu'on remît aux pauvres toutes leurs dettes ; qu'il fallait acheter à ce prix l'amitié du peuple, et qu'il en reviendrait une grande utilité tant à la république qu'aux particuliers. Le premier qui ouvrit cet avis fut Marcus Valérius, il était fils de Marcus Valérius : celui-ci était un de ceux qui avaient chassé les tyrans, et frère de ce Publius Valérius qu'on avait surnommé Poplicola à cause de l'amour qu'il avait pour le peuple.

XIII. IL représenta aux sénateurs, que ceux qui combattent pour une chose où ils ont tous également intérêt, sont ordinairement animés d'une égale émulation, au lieu que ceux qui n'en espèrent aucun avantage, ne peuvent avoir des sentiments de valeur. Que tous les pauvres étaient irrités, et que courant çà et là dans la place publique, ils répétaient incessamment ces discours : Que nous servira-t.il de vaincre les ennemis du dehors, si nos créanciers nous mettent dans les fers pour les dettes que nous avons contactées ?  Quel avantage aurons-nous d'affermir l'empire de Rome, si nous ne pouvons pas conserver notre propre liberté ?

XIV. Il fit voir qu'il n'y avait pas seulement à craindre que le peuple irrité contre le sénat, n'abandonnât la ville dans les périls qui la menaçaient, ce que tous les vrais amateurs du bien public devaient appréhender surtout: mais qu'il y avait encore plus de danger que la populace gagnée par les caresses des tyrans, ne prît les armes contre les patriciens et ne remît Tarquin sur le trône. Que pendant qu'elle n'en était encore qu'aux paroles et aux menaces sans avoir fait aucun mal, il fallait l'adoucir par le bienfait de l'abolition des dettes, afin de prévenir de plus grands maux.

XV. QU'ILS ne seraient pas les premiers qui en auraient usé de la sorte ; que cette condescendance ne tournerait point à leur déshonneur ; qu'ils pouvaient s'autoriser de l'exemple de plusieurs magistrats qui avaient pris un parti semblable, et même beaucoup plus difficile, quand ils n'avaient pu faire autrement. Que la nécessité était au dessus des forces de l'homme, et qu'on ne devait avoir égard á la bienséance que quand on ne courait aucun risque. Enfin, après avoir apporté d'illustres exemples de plusieurs républiques., il leur cita celui d'Athènes la plus fameuse de toutes les villes de ce temps-là pour la sagesse de son gouvernement et sans remonter jusqu'aux siècles les plus reculés, il leur fit voir que du temps de leurs pères elle avait accordé au peuple l'abolition de toutes les dettes par l'avis même de Solon son législateur ; que bien loin qu'on eût jamais blâmé cette conduite des Athéniens, ou taxé de malversation ou de flatterie envers le peuple celui qui en avait ouvert le premier avis, tout le monde louait la prudence de ceux qui l'avaient suivi, et la sagesse de Solon qui l'avait donné.

XVI. QUE les Romains se trouvant dans des conjonctures les plus fâcheuses, et en danger d'être livrés une seconde fois à un tyran plus cruel et plus féroce que les bêtes mêmes, il n'y aurait pas d'homme de bons sens qui pût les blâmer d avoir accordé une pareille grâce au peuple mutiné, afin de l'engager à prendre les armes pour la défense de la patrie. De ces exemples étrangers passant aux exemples domestiques, il les fit ressouvenir de la nécessité pressante où ils s'étaient trouvés il n'y avait pas longtemps. Que les Tyrrhéniens avaient occupé toutes leurs terres. Qu'ils s'étaient vus eux-mêmes assiégés dans Rome, manquant de tout et réduits à la dernière misère. Que dans cette fâcheuse extrémité, loin d'agir en désespérés et de se livrer à la mort, cédant au contraire au malheur des temps et consultant la nécessité qui les pressait, ils s'étaient résolus ( ce qu'ils n'avaient jamais fait jusqu'alors) à donner en otage au roi Porsenna les jeunes gens des meilleures familles, à perdre une partie de leurs terres, à rendre aux Tyrrhéniens les sept villages, à prendre leur ennemi pour juge des différends qu'ils avaient avec Tarquin, et à fournir enfin des vivres aux Tyrrhéniens, des armes, et toutes les autres choses qu'ils avaient demandées pour accorder la paix au peuple Romain.

XVII. APRES avoir allégué ces exemples, il leur remontra que cette même prudence qui les avait empêches de rien refuser aux ennemis de ce qu'ils avaient demandé, ne leur permettait pas de refuser une chose de peu d'importance à leurs citoyens, qui sous le gouvernement des rois s'étaient signalés dans tant de batailles pour la défense de la république ; qui avaient fait paraître toute l'ardeur possible pour délivrer Rome de la domination des tyrans ; qui auraient donné des marques encore plus éclatantes de leur zèle dans toute autre occasion si on avait eu besoin de leur secours;  et qui dans la pauvreté où ils se trouvaient réduits, n'en étaient pas moins disposés à prodiguer dans toutes sortes de périls et leurs corps et leurs âmes, c'est-à-dire tout ce qui leur restait. Il ajouta que si la honte les empêchait de dire toutes ces choses par eux-mêmes, ou de les faire dire par d'autres, c'était aux patriciens à prendre soin d'eux comme il convenait, et à leur donner, promptement et de bonne grâce tant en général qu'en particulier, toutes les choses dont on savait qu'ils avaient besoin. Qu'ils devaient faire réflexion que ce serait traiter des citoyens avec trop de hauteur et de mépris, que de leur demander et leurs vies et leurs corps, tandis qu'on ne voulait pas leur accorder la moindre somme d'argent : Qu'il ne leur convenait point de publier partout qu'ils faisaient la guerre pour défendre la liberté publique, dans le temps même qu'ils l'ôtaient au peuple qui en était le défenseur aussi bien qu'eux, et cela sans avoir à lui reprocher autre chose que la pauvreté, plus digne de compassion que de haine.

XVIII. CE discours de Valérius fut applaudi par la plus grande partie des sénateurs. Mais Appius Claudius, Sabin de nation, étant interrogé à son rang, ouvrit un avis tout contraire. Il représenta que loin d'apaiser la sédition en remettant les dettes, on la ferait passer des pauvres aux riches, et qu'elle n'en deviendrait que plus dangereuse. Qu'on ne pouvait douter que les riches qui n'étaient pas moins citoyens que le menu peuple, qui tenaient le premier rang dans la république, qui avaient des emplois publics et qui avaient servi dans toutes les guerres, ne trouvassent fort  mauvais qu'on déchargeât leurs débiteurs de l'obligation de les payer. Qu'ils ne pourraient souffrir que des biens, qui leur venaient de leurs pères par droit d'hérédité et qu'ils avaient acquis ou augmentés par leur économie, fussent donnés aux plus méchants et aux plus lâches des citoyens. Que ce serait une grande folie, que de chagriner la plus faine partie de la république pour faire plaisir à la plus vile canaille, et d'ôter les biens aux légitimes possesseurs pour les donner aux plus injustes de tous les sujets de la république.

XIX. QU'AINSI il les priait de considérer que ce ne sont pas les pauvres ni ceux qui n'ont ni force ni pouvoir qui causent la ruine des villes, parce qu'il est facile de les retenir dans les bornes du devoir, mais que ce sont plutôt les riches et ceux qui sont en état de gouverner, quand ils se voient maltraités par leurs inférieurs sans en pouvoir obtenir justice.

XX. QUE quand même ceux qu'on priverait de leurs contrats, porteraient patiemment cette perte, il ne serait ni honnête ni sûr pour les sénateurs d'accorder aux pauvres citoyens une grâce qui troublerait le commerce de la vie civile, qui rendrait les hommes inhumains les uns envers les autres, et qui causerait une disette de toutes les choses nécessaires sans lesquelles les villes ne peuvent être habitées,  que désormais les laboureurs ne sèmeraient plus et ne se soucieraient plus de planter,  que les matelots et les négociants n'iraient plus au-delà des mers pour échanger des marchandises ; que les pauvres en un mot ne voudraient plus rien faire, parce que ce les riches ne fourniraient plus d'argent pour exciter les artisans au travail. Qu'ainsi les richesses deviendraient un objet d'envie,  qu'on perdrait l'amour du travail ; que la condition des libertins et des scélérats deviendrait meilleure que celle des personnes d'honneur et bien réglées,  et que les usurpateurs du bien d'autrui seraient plus heureux qu'un honnête homme qui ne penserait qu'à conserver le sien. Que c'était-là la source la plus ordinaire des séditions, des meurtres continuels, et enfin de toutes les autres calamités qui font perdre la liberté aux villes les plus florissantes et qui ruinent de fond en comble celles qui sont moins solidement ce établies.

XXI. [5,67] Παντὸς δὲ μάλιστα σκοπεῖν αὐτοὺς ἠξίου καινὴν καθισταμένους πολιτείαν, ὅπως μηθὲν εἰς αὐτὴν παρελεύσεται πονηρὸν ἔθος, πολλὴν ἀνάγκην εἶναι λέγων ὁποῖ´ ἄττ´ ἂν ᾖ τὰ κοινὰ τῶν πόλεων ἐπιτηδεύματα, τοιούτους γίνεσθαι τοὺς τῶν ἰδιωτῶν  βίους. Ἔθος δ´ εἶναι οὐδὲν κάκιον οὔτε πόλεσιν οὔτε οἴκοις τοῦ καθ´ ἡδονὰς ἀεὶ ζῆν ἕκαστον καὶ τοῦ πάντα συγχωρεῖσθαι τοῖς ἥττοσιν ὑπὸ τῶν κρειττόνων, εἴτε πρὸς χάριν εἴτε πρὸς ἀνάγκην· οὐ γὰρ ἀποπληροῦσθαι τὰς ἐπιθυμίας τῶν ἀφρόνων τυγχανούσας ὧν ἂν δεηθῶσιν, ἀλλ´ ἑτέρων εὐθὺς ὀρέγεσθαι μειζόνων καὶ εἰς ἄπειρον προβαίνειν· μάλιστα δὲ τοῦτο πάσχειν τοὺς ὄχλους· ἃ γὰρ καθ´ ἑαυτὸν ἕκαστος αἰσχύνεται πράττειν ἢ δέδιεν ὑπὸ τοῦ κρείττονος κατειργόμενος, ταῦτ´ ἐν κοινῷ γενομένους ἑτοιμότερον παρανομεῖν προσειληφότας ἰσχὺν ταῖς ἑαυτῶν γνώμαις ἐκ τῶν τὰ ὅμοια βουλομένων. Ἀπληρώτους δὲ καὶ ἀορίστους ὑπαρχούσας τὰς τῶν ἀνοήτων ὄχλων ἐπιθυμίας ἀρχομένας ἔφη δεῖν κωλύειν, ἕως εἰσὶν ἀσθενεῖς, οὐχ, ὅταν ἰσχυραὶ καὶ μεγάλαι δύνωνται, καθαιρεῖν. Χαλεπωτέραν γὰρ ὀργὴν ἅπαντας ἔχειν τῶν συγχωρηθέντων στερομένους ἢ τῶν ἐλπιζομένων μὴ τυγχάνοντας. Παραδείγμασί τε πολλοῖς εἰς τοῦτ´ ἐχρήσατο πόλεων Ἑλληνίδων ἔργα διεξιών, ὅσαι μαλακισθεῖσαι δι´ ἀκαιρούς τινας ἀφορμὰς καὶ πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων ἀρχὰς ἐφεῖσαι παρελθεῖν οὐκέτι παῦσαι καὶ ἀνελεῖν αὐτὰ δύναμιν ἔσχον· ἐξ ὧν εἰς αἰσχρὰς καὶ ἀνηκέστους ἠναγκάσθησαν προελθεῖν συμφοράς.

XXII. Ἐοικέναι τε τῷ καθ´ ἕνα τὸ κοινὸν ἔφη, ψυχῇ μὲν ἀνδρὸς ἀνάλογον ἐχούσης τι τῆς βουλῆς, σώματι δὲ τοῦ δήμου. Ἐὰν μὲν οὖν τῆς βουλῆς τὸν ἄφρονα δῆμον ἄρχειν ἐῶσιν, ὅμοια πείσεσθαι αὐτοὺς ἔφη τοῖς ὑποτάττουσι τὴν ψυχὴν τῷ σώματι καὶ μὴ κατὰ τὸν λογισμόν, ἀλλὰ κατὰ τὰ πάθη ζῶσιν. Ἐὰν δ´ ἄρχεσθαί τε καὶ ἄγεσθαι τὸν δῆμον συνεθίζωσιν ὑπὸ τῆς βουλῆς, ταὐτὸ ποιήσουσι τοῖς ὑποτάττουσι τῇ ψυχῇ τὸ σῶμα καὶ πρὸς τὸ βέλτιστον, ἀλλὰ μὴ πρὸς τὸ ἥδιστον τοὺς βίους ἄγουσι.

XXIII. Βλάβην δὲ μεγάλην οὐδεμίαν ἀπέφαινε συμβήσεσθαι τῇ πόλει, ἐὰν οἱ πένητες ἀγανακτοῦντες ἐπὶ τῷ μὴ συγχωρηθῆναι σφίσι τὴν χρεοκοπίαν μὴ θελήσωσιν ὑπὲρ αὐτῆς τὰ ὅπλα ἀναλαβεῖν, ὀλίγους τινὰς εἶναι λέγων παντάπασι τοὺς μηδὲν ὑπολειπομένους ἑαυτοῖς ἔξω τοῦ σώματος, οὓς οὔτ´ ὠφέλειάν τινα παρέξεσθαι τῷ κοινῷ θαυμαστὴν  ὅσην παρόντας ταῖς στρατείαις, οὔτε βλάβην ἀπόντας· ὑπομιμνήσκων αὐτούς, ὅτι τὴν ἐσχάτην ἀπελάμβανον ἐν τοῖς πολέμοις χώραν οἱ τοὐλάχιστον ἔχοντες τοῦ βίου τίμημα, καὶ ὅτι  προσθήκης μοῖραν ἐπεῖχον οὗτοι τοῖς ἐν φάλαγγι τεταγμένοις, καταπλήξεως ἕνεκα τῶν πολεμίων συνόντες, οἷα δὴ μηδὲν φέροντες ὅπλον ὅτι μὴ σφενδόνας, ὧν ἐλάχιστον ἐν ταῖς μάχαις εἶναι ὄφελος.

XXIV. [5,68] Τούς τ´ οἰκτείρειν τὴν πενίαν τῶν πολιτῶν ἀξιοῦντας καὶ βοηθεῖν τοῖς μὴ δυναμένοις διαλῦσαι τὰ χρέα παραινοῦντας ἔφη δεῖν ἐξετάζειν, τί ποτε τὸ πεποιηκὸς ἦν αὐτοὺς ἀπόρους κλήρους τε παραλαβόντας, οὓς οἱ πατέρες αὐτῶν κατέλιπον, καὶ ἀπὸ τῶν στρατειῶν πολλὰ ὠφεληθέντας, καὶ τὰ τελευταῖα ἐκ τῆς δημευθείσης τῶν τυράννων οὐσίας τὴν ἐπιβαλοῦσαν μοῖραν λαβόντας· ἔπειθ´ οὓς μὲν ἂν ὁρῶσι τῇ γαστρὶ καὶ ταῖς αἰσχίσταις ἐζηκότας ἡδοναῖς καὶ διὰ ταῦτ´ ἐκπεπτωκότας ἐκ τῶν βίων, αἰσχύνας τῆς πόλεως νομίζειν καὶ βλάβας, καὶ μέγα τῷ κοινῷ κέρδος ὑπολαμβάνειν, ἐὰν ἑκόντες ἀπὸ τῆς πόλεως ἀποφθαρῶσιν· οὓς δ´ ἂν αἰσθάνωνται διὰ πονηρὰν τύχην ἀπολωλεκότας τοὺς βίους, ἐκ τῶν ἰδίων τούτους εὖ ποιεῖν. Ἄριστα δὲ τοῦτο καὶ γινώσκειν καὶ ποιήσειν ἔφησε τοὺς συμβεβληκότας αὐτοῖς καὶ βοηθήσειν αὐτῶν ταῖς τύχαις αὐτοὺς ἐκείνους οὐκ ἀναγκασθέντας ὑφ´ ἑτέρων, ἀλλ´ ἑκόντας, ἵν´ αὐτοῖς ἡ χάρις ἀντὶ τῶν χρημάτων καλὸν ὀφείλημα περιῇ.

XXV. Κοινὴν δὲ ποιεῖν τὴν βοήθειαν ἅπασιν, ἧς ἐξ ἴσου μεθέξουσιν οἱ πονηροὶ τοῖς χρηστοῖς, καὶ μὴ ἐκ τῶν ἰδίων, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀλλοτρίων τινὰς εὖ ποιεῖν, καὶ ὧν τὰ χρήματα ἀφαιροῦνται, τούτοις μηδὲ τὰς ὑπὲρ τῶν εὐεργεσιῶν καταλιπεῖν χάριτας, ἥκιστα τῇ  Ῥωμαίων ἀρετῇ προσήκειν. Ὑπὲρ ἅπαντα δὲ ταῦτα καὶ τἆλλα, δεινόν τι καὶ οὐκ ἀνεκτὸν εἶναι Ῥωμαίοις τῆς ἡγεμονίας ἀντιποιουμένοις, ἣν διὰ πολλῶν πόνων οἱ πατέρες αὐτῶν κτησάμενοι τοῖς ἐκγόνοις κατέλιπον, μὴ κατὰ προαίρεσιν μηδὲ πεισθέντας μηδ´ ἐν ᾧ προσῆκε καιρῷ τὰ βέλτιστα καὶ τῷ κοινῷ συμφέροντα πράττειν, ἀλλ´ ὥσπερ ἑαλωκυίας τῆς πόλεως ἢ προσδοκώσης τοῦτο πείσεσθαι παρὰ τὸ δοκοῦν ἑαυτοῖς πράττειν, ἐξ ὧν ὠφέλειαν μὲν οὐδεμίαν ἢ μικράν τινα κομιδῇ λήψονται, κακῶν δὲ κινδυνεύσουσι τὰ ἔσχατα παθεῖν.

XXVI. Μακρῷ γὰρ αὐτοῖς εἶναι κρεῖττον ἃ κελεύουσι Λατῖνοι πράττειν ὡς μετριώτερα ὄντα καὶ μηδ´ εἰς πεῖραν ἐλθεῖν πολέμου, ἢ τοῖς μηδαμῇ μηδὲν χρησίμοις συγχωρήσαντας ἃ παρακαλοῦσιν ἀνελεῖν τὴν πίστιν ἐκ τῆς πόλεως, ἣν ἱεροῦ κατασκευῇ καὶ θυσίαις διετησίοις οἱ πατέρες αὐτῶν ἔταξαν γεραίρεσθαι, μέλλοντας σφενδονητῶν συμμαχίαν ἐπὶ τὸν πόλεμον προσλαμβάνειν. Κεφάλαιον δὲ τῆς γνώμης ἦν αὐτῷ τόδε· τοὺς μὲν θέλοντας τῶν πολιτῶν κοινωνεῖν τῆς ἐκ τοῦ πολέμου τύχης ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς δικαίοις, οἷς καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστος, παραλαμβάνειν ἐπὶ τὰ πράγματα· τοὺς δὲ κατὰ συνθήκας ὁποίας δήποτε ἀξιοῦντας ἀναλαμβάνειν τὰ ὅπλα περὶ τῆς πατρίδος, ὡς οὐδὲν εἰ λάβοιεν ὠφελήσοντας, χαίρειν ἐᾶν. Εἰ γὰρ τοῦτο μάθοιεν, εἴξειν αὐτοὺς ἔφη, καὶ παρέξειν σφᾶς αὐτοὺς τοῖς τὰ κράτιστα περὶ τοῦ κοινοῦ βουλεύουσιν  εὐπειθεῖς. Εἰωθέναι γὰρ ἀεί πως τὸ ἀνόητον ἅπαν, ὅταν μέν τις αὐτὸ κολακεύῃ μεγάλα φρονεῖν, ὅταν δὲ δεδίττηται σωφρονεῖν.

XXVII. [5,69] Αὗται μὲν αἱ πλεῖστον ἀλλήλων διαφέρουσαι  γνῶμαι ἐλέχθησαν, ἕτεραι δέ τινες αἱ τὴν μεταξὺ τούτων ἔχουσαι χώραν συχναί. Οἱ μὲν γὰρ αὐτοὺς μόνον ἀφεῖσθαι τῶν χρεῶν τοὺς μηδὲν κεκτημένους ἠξίουν,  τὰ χρήματα ποιοῦντες ἀγώγιμα τοῖς δανεισταῖς, οὐ τὰ σώματα· οἱ δὲ τὸ δημόσιον ὑπὲρ τῶν ἀδυνάτων διαλῦσαι τὰ συμβόλαια συνεβούλευον, ἵνα ἥ τε πίστις τῶν πενήτων ὑπὸ τῆς δημοσίας φυλαχθῇ χάριτος καὶ οἱ συμβεβληκότες αὐτοῖς μηθὲν ἀδικηθῶσιν. Ἐδόκει δέ τισι καὶ τῶν ἤδη κατεχομένων  πρὸς τὰ χρέα καὶ τῶν μελλόντων ἀφαιρεθήσεσθαι τὴν ἐλευθερίαν ῥύσασθαι τὰ σώματα, ἐκ τῶν αἰχμαλώτων ἕτερα τοῖς δανεισταῖς διαμειψαμένους ὑπὲρ αὐτῶν σώματα.

XXVIII. Τοιούτων δέ τινων λεχθέντων ἡ νικῶσα ἦν γνώμη, μηθὲν ἐν τῷ παρόντι γενέσθαι περὶ αὐτῶν προβούλευμα· ὅταν δὲ τὸ κράτιστον τέλος οἱ πόλεμοι λάβωσι, τότε προθεῖναι τοὺς ὑπάτους λόγον καὶ ψῆφον ἀναδοῦναι τοῖς συνέδροις· τέως δὲ μηδεμίαν εἴσπραξιν εἶναι μήτε συμβολαίου μηθενὸς μήτε καταδίκης μηδεμιᾶς, ἀφεῖσθαι δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἀμφισβητήσεις πάσας, καὶ μήτε τὰ δικαστήρια καθίζειν μήτε τὰς ἀρχὰς διαγινώσκειν περὶ  μηθενὸς ἔξω τῶν εἰς τὸν πόλεμον ἀνηκόντων. Τοῦτο τὸ προβούλευμα εἰς τὸν δῆμον ἐξενεχθὲν ἐμείωσε μέν τι τῆς πολιτικῆς ταραχῆς, οὐ μὴν ἅπαν γε τὸ στασιάζον ἐξεῖλεν ἐκ τῆς πόλεως. Ἦσαν γάρ τινες ἐκ τοῦ θητικοῦ πλήθους, οἷς οὐκ ἐφαίνετο ἀποχρῶσα εἶναι βοήθεια ἡ παρὰ τῆς βουλῆς ἐλπὶς φανερὸν οὐδὲ βέβαιον ἔχουσα οὐδέν· ἀλλὰ δυεῖν θάτερον αὐτὴν ἠξίουν ποιεῖν, ἢ διδόναι σφίσιν ἤδη τὴν ἄφεσιν τῶν χρεῶν, εἰ βούλεται κοινωνοὺς τῶν κινδύνων ἔχειν, ἢ μὴ φενακίζειν εἰς ἑτέρους ἀναβαλλομένην χρόνους· οὐ γὰρ ὁμοίας εἶναι τὰς διανοίας τῶν ἀνθρώπων δεομένων τε καὶ ἀποπληρωθέντων, ὅτου ἂν δεηθῶσιν.

XXI. IL pria les sénateurs de prendre garde surtout, qu'en introduisant une nouvelle forme de gouvernement il  ne s'y glissât quelque mauvaise coutume, et de considérer que la vie des particuliers se conforme toujours aux règles du gouvernement civil. Qu'il n'y a point de plus pernicieuse maxime tant pour les villes que pour les familles, que de laisser vivre un chacun selon ses passions, et de souffrir que les ce gens de bien cèdent en tout aux méchants, soit par contrainte, soit de leur propre mouvement. Que ceux qui n'ont point d'autre règle de leur conduite qu'une folle passion et une cupidité aveugle, ne sont jamais contents : que si vous leur accordez ce qu'ils demandent ils en désirent bientôt davantage, et que l'avidité du peuple insensé va à l'infini sans avoir de bornes. Que c'est là principalement le génie de la populaces et que ce qu'un ce particulier n'oserait faire parce que la honte ou la crainte des plus puissants le retiennent dans le devoir, le peuple le fait sans aucun scrupule dès qu'il se trouve autorisé par l'exemple des autres. Qu'ainsi les désirs de la multitude insensée étant insatiables et sans bornes, il fallait les arrêter dans leurs commencements pendant qu'ils étaient encore faibles,  sans attendre qu'ils se fussent fortifiés à un point qu'on ne pût les déraciner . et que c'est l'ordinaire de tous les hommes de s'irriter davantage quand on leur ôte un bien dont on leur a déjà donné jouissance, que lorsqu'on leur refuse ce qu'ils ont espéré.  Pour prouver ce qu'il avançait, il cita l'exemple de quelques villes grecques, qui pour avoir négligé d'abord de mauvaises coutumes qu'on voulait introduire dans la république, n'avaient pu dans la suite les abolir ; ce qui les avait précipitées dans des malheurs également honteux et sans remède.

XXII. IL ajouta qu'une république ressemble à un homme, dont l'âme représente en quelque façon le sénat, et le corps représente le peuple ; que par conséquent, souffrir que la populace insensée commandât au sénat, ce serait assujettir l'âme au corps et suivre l'impétuosité des passions plutôt que la raison : que si au contraire ils accoutumaient le peuple à se laisser conduire et gouverner par les sénateurs, ils seraient comme un homme sage qui soumet le corps à l'esprit et qui règle sa vie sur les maximes de l'honneur et de la justice plutôt que sur la volupté.

XXIII. IL leur fit voir que quand même les pauvres irrités de ce qu'on ne voudrait pas leur accorder l'abolition de leurs dettes, refuseraient de prendre les armes pour défendre la ville, ce ne serait pas un si grand malheur,  qu'ils n'étaient qu'en fort petit nombre, qu'ils n'avaient pour toutes choses que leurs corps,  et qu'ainsi, soit qu'ils consentissent à prendre les armes, soit qu'ils s'obstinassent à ne point servir, leur présence ou leur absence n'était pas capable de produire de grands effets : que ceux qui n'avaient que peu de bien tenaient le dernier rang dans les armées, et qu'ils ne servaient qu'à épouvanter les ennemis par leur nombre,  et à soutenir le corps de bataille, n'ayant point d'autres armes que des frondes qui ne sont pas d'un grand usage dans les combats.

XXIV. QUE ceux qui demandaient qu'on eût compassion des pauvres citoyens et qu'on soulageât les débiteurs insolvables, devaient examiner ce qui pouvait  les avoir réduits dans un si fâcheux.  Qu'outre la succession de leurs pères ils avaient gagné beaucoup à l'armée, et que tout récemment ils avaient eu leur part des biens des tyrans qu'on avait confisqués. Qu'ainsi il fallait regarder comme la honte et l'opprobre de Rome ceux qui s'étaient ruinés par la débauche et par le libertinage, et qu'on devait être persuadé que ce serait un grand bien pour l'état si ces fortes de gens quittaient la ville de leur propre mouvement pour se livrer à leur malheureux sort. Qu'à l'égard des autres qui avaient tout perdu par l'injuste caprice de la fortune, il était juste ce de les soulager en leur faisant part des biens des patriciens : que leurs créanciers qui les connaissaient bien, ne manqueraient pas de les secourir dans leur pauvreté ; qu'ils le feraient de bon cœur et sans y être contraints, dans la seule vue de les obliger et de gagner leur cœur.

XXV. QU'IL n'était pas de l'intégrité et de la justice des Romains d'accorder une abolition générale de toutes les dettes, dont les méchants jouiraient également Comme les bons, qu'il leur convenait encore moins d'en faire la remise, non à leurs propres dépens, mais aux dépens des créanciers ; et qu'il n'était pas juste de priver ceux-ci, non seulement de l'argent qu'ils avaient prêté, mais encore de la reconnaissance qu'ils avaient droit d'exiger de leurs débiteurs en leur faisant par eux-mêmes une entière remise de leurs dettes. Qu'outre toutes ces raisons et plusieurs autres, ce serait une chose également insupportable et fâcheuse pour les Romains qui prétendaient commander aux autres peuples, de se voir dépouilles des héritages que leurs pères leur avaient acquis avec tant de peine, comme si la ville était prise par les ennemis ou sur le point de l'être; que ce serait une chose insupportable pour eux de se voir obligés à céder leurs biens à d'autres, non seulement contre leur volonté et dans un temps où ni l'utilité, ni les nécessités de l'état ne demandaient pas un pareil sacrifice, mais encore sans espérance d'en retirer aucun profit et en danger d'être exposés dans la suite à souffrir les dernières Indignités.

XXVI. QU'IL vaudrait beaucoup mieux ne pas tenter  la fortune de la guerre, et se soumettre plutôt aux ordres des Latins comme moins injustes, que d'accorder à une canaille inutile tout ce qu'elle demandait : Que ce serait faire une faute irréparable que de bannir de Rome la foi publique, à laquelle leurs pères avaient érigé des temples, ordonnant qu'on l'honorât comme une divinité et que tous les ans on lui offrît des sacrifices solennels, et qu'enfin ce serait travailler eux-mêmes à leur propre ruine que d'acheter à ce prix le secours d'une troupe de frondeurs. Il conclut son discours en disant, qu'il fallait prendre pour compagnons de de leurs expéditions militaires les citoyens qui s'offriraient de bon cœur à tenter la fortune de la guerre aux mêmes conditions q\ie tous les autres ; mais qu'à l'égard de ceux qui ne voudraient prendre les armes pour la défense de la patrie que sous des conventions particulières et onéreuses, on devait les refuser comme des gens qui ne pouvaient être d'un grand secours. Qu'il y avait toute apparence que quand les mutins sauraient qu'on aurait résolu de prendre ce parti, ils viendraient d'eux-mêmes offrir leurs services et obéir à ceux qui prenaient les intérêts de l'état ; que c'est ordinairement le génie du peuple insensé d'agir avec hauteur quand on le flatte, au lieu qu'il se montre docile et obéissant quand on lui imprime de la crainte.

XXVII. VOILA les deux avis contraires qu'on ouvrit dans cette assemblée, Mais on en proposa encore plusieurs autres qui tenaient le milieu. Les uns voulaient qu'on ne fît remise des dettes qu'à ceux qui n'avaient rien absolument, et qu'on ne permît aux créanciers que de saisir les biens de leurs débiteurs sans leur accorder aucun droit, sur leurs personnes. Les autres étaient d'avis qu'on employât l'argent du trésor public à vider les dettes de ceux qui ne pouvaient payer, afin de conserver le crédit des pauvres par cette grâce publique,  et d'empêcher en même temps qu'il ne fût fait aucun tort aux créanciers. Il y en eut aussi qui opinèrent à délivrer de servitude ceux qui étaient déjà emprisonnés pour dettes, ou sur le point de perdre leur liberté : et pour dédommager les créanciers, ils voulaient qu'on leur donnât d'autres enclaves en échange.

XXVIII. DE tous ces avis celui qui remporta fut, que pour le présent on ne ferait aucune ordonnance,  mais que quand on aurait heureusement terminé la guerre, les consul proposeraient de nouveau cette affaire au sénat, et en attendraient la décision : que pendant ce temps-là on ne ferait ni vider les dettes ni condamner personne, soit en vertu d'un contrat, soit en conséquence de quelque arrêt  [que tous les autres différends cesseraient,  qu'on ne plaiderait point de causes] et que les magistrats ne connaîtraient d'aucune affaire que de celles qui concevaient la guerre. Cette ordonnance du sénat communiquée au peuple apaisa un peu les troubles, mais elle ne fit pas entièrement cesser la sédition. Il se trouva quelques personnes parmi la populace et les artisans, qui ne se fiant pas à la protection du sénat et ne la trouvant point assez sûre parce qu'il s'était expliqué d'une manière ambiguë, demandaient ou qu'on leur fît remise de leurs dettes si on voulait les avoir pour compagnons dans les périls de la guerre, ou qu'on ne cherchât point à leur en faire accroire ou à les attraper en différant la décision de cette affaire à un autre temps,  car, disaient-ils, ceux qui sont dans le besoin et qui manquent du nécessaire, pensent bien autrement que ceux qui ont tout ce qu'il leur faut.

  CHAPITRE QUATORZIEME.

I. Décret au sénat pour créer un dictateur. ΙΙ. Pourquoi le sénat prit ce parti,  que le peuple en fut la dupe. III. Le sénat jette les yeux sur le consul Titus Largius pour le faire dictateur. IV. Qu'il est à propos de le faire élire par l'autre consul son collègue. V. Aucun des deux consuls ne veut être élu au préjudice de son collègue. VI. Titus Largius premier dictateur. VII. D'où vient le nom de dictateur. VIII. Que les Romains ont emprunté des Grecs la dictature. IX. Que félon d'autres ils l'ont empruntée des Albains. X. Le dictateur Largius élit un commandant de la cavalerie,  il imprime du respect au peuple. XI. Il fait faire un dénombrement des citoyens et de leurs biens. XII. Il lève des troupes. XIII. Il se met en campagne. XIV. Il engage les Latins à faire une trêve. XV. Il se démet de la dictature. Que sa conduite sage et modérée a servi d'exemple à ses successeurs. XVI. Que Sylla a rendu la dictature odieuse.

I. [5,70] Ἐν τοιαύτῃ δὴ καταστάσει τῶν κοινῶν ὑπαρχόντων  σκοποῦσα ἡ βουλή, δι´ οὗ μάλιστα διαπράξεται τρόπου μηθὲν ἔτι νεωτερίσαι τοὺς δημοτικούς, ἔκρινε τὴν μὲν ὑπατικὴν ἐξουσίαν ἀνελεῖν κατὰ τὸ παρόν, ἑτέραν δέ τινα ἀρχὴν ἀποδεῖξαι πολέμου τε καὶ εἰρήνης καὶ παντὸς ἄλλου πράγματος κυρίαν, αὐτοκράτορα καὶ ἀνυπεύθυνον, ὧν ἂν βουλεύσηται καὶ πράξῃ. χρόνου δ´ εἶναι μέτρον τῇ νέᾳ ἀρχῇ μῆνας ἕξ, μετὰ δὲ τὴν ἑξάμηνον αὖθις ἄρχειν τοὺς ὑπάτους.

II. τὰ δ´ ἀναγκάσαντα αὐτὴν ἐπὶ τῷ καταλῦσαι τὸ τυραννικὸν πόλεμον αὐθαίρετον ὑπομεῖναι τυραννίδα πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα ἦν, ὑπὲρ ἅπαντα δ´ ὁ κυρωθεὶς ὑφ´ ἑνὸς τῶν ὑπάτων Ποπλίου Οὐαλερίου τοῦ κληθέντος Ποπλικόλα νόμος, ὑπὲρ οὗ κατ´ ἀρχὰς ἔφην, ὅτι τὰς τῶν ὑπάτων γνώμας ἀκύρους ἐποίησε, μὴ τιμωρεῖσθαι Ῥωμαίων τινὰ πρὸ δίκης, ἐπιτρέψας τοῖς ἀγομένοις ἐπὶ τὰς κολάσεις ὑπ´ αὐτῶν προκαλεῖσθαι τὴν διάγνωσιν ἐπὶ τὸν δῆμον, καὶ τέως ἂν ἡ πληθὺς ἐνέγκῃ ψῆφον ὑπὲρ αὐτῶν σώμασί τε καὶ βίοις τὸ ἀσφαλὲς ἔχειν· τὸν δὲ παρὰ ταῦτά τι ποιεῖν ἐπιχειροῦντα νηποινὶ τεθνάναι κελεύων. ἐλογίζετο δὴ μένοντος μὲν κυρίου τοῦ νόμου τοῦδε μηθὲν ὑπηρετήσειν ἀναγκαζομένους ταῖς ἀρχαῖς τοὺς πένητας καταφρονοῦντας ὡς εἰκὸς τῶν τιμωριῶν, ἃς οὐ παραχρῆμα ὑφέξειν ἔμελλον, ἀλλ´ ὅταν ὁ δῆμος αὐτῶν καταψηφίσηται, ἀναιρεθέντος δ´ αὐτοῦ κατὰ πολλὴν ἀνάγκην τὰ κελευόμενα ποιήσειν ἅπαντας. ἵνα δὲ μηθὲν ἐναντιωθεῖεν οἱ πένητες, εἴ τις αὐτὸν καταλύοι τὸν νόμον ἐκ τοῦ φανεροῦ, τὴν ἰσοτύραννον ἀρχὴν ἔκρινεν ἐπὶ τὰ πράγματα παραγαγεῖν, ἣ πάντας ἔμελλεν ἕξειν ὑφ´ ἑαυτῇ τοὺς νόμους. καὶ γράφει προβούλευμα, δι´ οὗ παρακρουσαμένη τοὺς πένητας καὶ τὸν βεβαιοῦντα τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῖς νόμον ἀνελοῦσα ἔλαθεν. ἦν δὲ τὸ προβούλευμα τοιόνδε· Λάρκιον μὲν καὶ Κλοίλιον τοὺς τότε ὑπατεύοντας ἀποθέσθαι τὴν ἐξουσίαν, καὶ εἴ τις ἄλλος ἀρχήν τινα εἶχεν ἢ πραγμάτων τινῶν κοινῶν ἐπιμέλειαν· ἕνα δ´ ἄνδρα, ὃν ἂν ἥ τε βουλὴ προέληται καὶ ὁ δῆμος ἐπιψηφίσῃ, τὴν ἁπάντων ἐξουσίαν παραλαβόντα ἄρχειν μὴ πλείονα χρόνον ἑξαμήνου, κρείττονα ἐξουσίαν ἔχοντα τῶν ὑπάτων. τοῦτ´ ἀγνοήσαντες, ἣν ἔχει δύναμιν, οἱ δημοτικοὶ ψηφίζονται κύρια εἶναι τὰ δόξαντα τῇ βουλῇ· ἦν δ´ ἄρα ἡ κρείττων ἀρχὴ τῆς κατὰ τοὺς νόμους τυραννίς· τήν τε αἵρεσιν τοῦ μέλλοντος ἄρχειν τοῖς ἐκ τοῦ συνεδρίου  συνεχώρησαν αὐτοῖς ἐφ´ ἑαυτῶν βουλευομένοις ποιήσασθαι.

III. [5,71] Μετὰ τοῦτο πολλὴ ζήτησις ἐνέπιπτε τοῖς προεστηκόσι τῆς βουλῆς καὶ πρόνοια περὶ τοῦ παραληψομένου τὴν
ἡγεμονίαν. ἐδόκει γὰρ αὐτοῖς δραστηρίου τ´ ἀνδρὸς εἰς τὰ πράγματα δεῖν καὶ πολλὴν τῶν πολεμικῶν ἀγώνων ἐμπειρίαν ἔχοντος, πρὸς δὲ τούτοις φρονίμου τε καὶ σώφρονος καὶ μηδὲν ὑπὸ τοῦ μεγέθους τῆς ἐξουσίας ἐπὶ τὸ ἀνόητον παραχθησομένου· ὑπὲρ ἅπαντα δὲ ταῦτα καὶ τἆλλα ὅσα δεῖ προσεῖναι στρατηλάταις ἀγαθοῖς ἄρχειν  ἐγκρατῶς εἰδότος καὶ μηθὲν μαλακὸν ἐνδώσοντος τοῖς ἀπειθοῦσιν, οὗ μάλιστα ἐν τῷ παρόντι ἐδέοντο. ἅπαντα δ´ ὁρῶντες ὅσα ἠξίουν περὶ τὸν ἕτερον ὑπάρχοντα τῶν ὑπάτων Τῖτον Λάρκιον· ὁ γὰρ Κλοίλιος ἐν ταῖς πολιτικαῖς χρείαις διάφορος ὢν τὸ δραστήριον καὶ φιλοπόλεμον οὐκ εἶχεν, οὐδέ γε τὸ ἀρχικὸν καὶ φοβερόν, ἀλλ´ ἐπιεικὴς τιμωρὸς ἦν τῶν ἀπειθούντων· ἡ δὲ βουλὴ δι´ αἰσχύνης ἐλάμβανον τοῦ μὲν ἀφελέσθαι τὴν ἀρχήν, ἣν κατὰ τοὺς νόμους εἶχε, τῷ δὲ χαρίσασθαι τὴν ἀμφοτέρων ἐξουσίαν, μείζονα βασιλικοῦ σχήματος γινομένην· καί τι καὶ δέος αὐτὴν ὑπῄει, μὴ βαρεῖαν ὁ Κλοίλιος ἡγησάμενος τὴν ἀπαξίωσιν τῆς ἀρχῆς ὡς ἠτιμασμένος ὑπὸ τῆς βουλῆς ἔπειτα μεταθῆται τὴν προαίρεσιν τοῦ βίου τοῦ δήμου γενόμενος προστάτης καὶ πάντα ἀνατρέψῃ τὰ κοινά.

IV. αἰδουμένων δ´ ἁπάντων, ἃ φρονοῦντες ἐτύγχανον, εἰς μέσον ἐκφέρειν καὶ μέχρι πολλοῦ τοῦτο ποιούντων ὁ πρεσβύτατός τε καὶ τιμιώτατος τῶν ὑπατικῶν γνώμην ἀπεδείξατο, δι´ ἧς ἀμφοτέρους ἐν ἴσῃ τιμῇ τοὺς ὑπάτους φυλάξας παρ´ αὐτῶν ἐκείνων τὸν ἐπιτηδειότερον ἄρχειν εὕρετο· ἔφη γὰρ αὑτῷ δοκεῖν, ἐπειδὴ τὸ μὲν τῆς ἀρχῆς κράτος ἥ τε βουλὴ διέγνωκε καὶ ὁ δῆμος ἐπεψήφικεν ἑνὶ δοθῆναι, δύο δὲ καταλείπεται βουλῆς καὶ φροντίδος οὐ μικρᾶς δεόμενα, τίς ὁ παραληψόμενος τὴν ἰσοτύραννον ἀρχὴν ἔσται καὶ ὑπὸ τίνος ἀποδειχθεὶς ἐξουσίας νομίμου, ἐκ τῶν τότε ὄντων ὑπάτων τὸν ἕτερον, εἴτε παραχωρήσαντος τοῦ συνάρχοντος, εἴτε κλήρῳ λαχόντα, ἑλέσθαι Ῥωμαίων ὃν ὑπολαμβάνει κράτιστα καὶ συμφορώτατα τὰ τῆς πόλεως ἐπιτροπεύσειν. μεσοβασιλέων δ´ αὐτοῖς μηθὲν ἐν τῷ παρόντι δεῖν, οὓς ἐν ταῖς μοναρχίαις ἀποδείκνυσθαι μονογνώμονας τῶν μελλόντων ἄρξειν ἔθος  ἦν, ἐχούσης τῆς πόλεως τὴν ὅσιον ἀρχήν.[5,72] Ἐπαινεσάντων δὲ τὴν γνώμην ἁπάντων μετὰ τοῦτον ἀναστὰς ἕτερος εἶπεν·

Ἐμοὶ δ´, ὦ βουλή, δοκεῖ καὶ τοῦτ´ ἔτι προστεθῆναι τῇ γνώμῃ, δυεῖν ἀνδρῶν κρατίστων  εἰς τόδε χρόνου τὰ κοινὰ διοικούντων, ὧν οὐκ ἂν εὕροιτε ἀμείνους, τὸν μὲν ἕτερον αὐτῶν κύριον ἀποδειχθῆναι τῆς ἀναρρήσεως, τὸν δ´ ἕτερον ὑπὸ τοῦ συνάρχοντος αἱρεθῆναι διαγνόντων αὐτῶν ἐν ἀλλήλοις τὸν ἐπιτηδειότερον· ἵνα αὐτοῖς περιγένηται σὺν τῷ τιμίῳ καὶ τὸ χαῖρον ἴσον, τῷ μὲν ὅτι τὸν συνάρχοντα κράτιστον ἀπέφηνε, τῷ δ´ ὅτι πρὸς τοῦ συνάρχοντος ἄριστος ἐκρίθη· ἡδὺ γὰρ καὶ καλὸν ἑκάτερον. οἶδα μὲν οὖν, ὅτι καὶ μὴ προστεθέντος τῇ γνώμῃ τοῦδε τοῦ μέρους, αὐτοῖς ἂν ἐφάνη τοῖς ἀνδράσιν οὕτως ποιεῖν· κρεῖττον δὲ τὸ μηδ´ ὑμῶν ἕτερόν τι βουλομένων.

ἐδόκει καὶ τοῦτο κατὰ νοῦν ἅπασιν εἰρῆσθαι· καὶ οὐθενὸς ἔτι τῇ γνώμῃ προστεθέντος ἐπικυροῦται τὸ δόγμα.

V. ὡς δὲ παρέλαβον τὴν ἐξουσίαν οἱ ὕπατοι τοῦ διαγνῶναι, πότερος ἐξ αὐτῶν ἄρχειν ἐστὶν ἐπιτηδειότερος, θαυμαστόν τι καὶ παρὰ πάσας τὰς ἀνθρωπίνας ὑπολήψεις πρᾶγμα ἐποίουν. οὐ γὰρ ἑαυτὸν ἑκάτερος ἄξιον ἀπέφαινε τῆς ἡγεμονίας,  ἀλλὰ τὸν ἕτερον· καὶ κατέτριψαν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην τὰς ἀλλήλων ἀρετὰς ἐξαριθμούμενοι καὶ λιπαροῦντες μὴ λαβεῖν αὐτοὶ τὴν ἀρχήν, ὥστε ἐν πολλῇ γενέσθαι τοὺς ἐν τῷ συνεδρίῳ παρόντας ἀμηχανίᾳ. διαλυθείσης δὲ τῆς βουλῆς οἱ προσήκοντες κατὰ γένος ἑκατέρῳ, καὶ τῶν ἄλλων βουλευτῶν οἱ ἐντιμότατοι πρὸς τὸν Λάρκιον ἀφικόμενοι πολλὰς ἐποιοῦντο τοῦ ἀνδρὸς ἄχρι πολλῆς νυκτὸς δεήσεις διδάσκοντες, ὡς ἐν ἐκείνῳ τὰς ἐλπίδας ἡ βουλὴ τέθειται πάσας, καὶ
τὸ ἀσπούδαστον αὐτοῦ περὶ τὴν ἀρχὴν πονηρὸν εἶναι τῷ κοινῷ λέγοντες. ὁ δ´ ἦν ἀτενὴς καὶ πολλὰ ἐν μέρει δεόμενός τε καὶ ἀντιβολῶν ἕκαστον διετέλει.

VI. τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ πάλιν τοῦ συνεδρίου συναχθέντος, ἐπειδὴ καὶ τότε διεμάχετο καὶ πειθόμενος ὑπὸ πάντων οὐκ ἀφίστατο τῆς γνώμης, ἀναστὰς ὁ Κλοίλιος ἀναγορεύει τ´ αὐτόν, ὥσπερ εἰώθεσαν ποιεῖν οἱ μεσοβασιλεῖς, καὶ τὴν ὑπατείαν αὐτὸς ἐξόμνυται.

VII. [5,73] Οὗτος πρῶτος ἐν Ῥώμῃ μόναρχος ἀπεδείχθη πολέμου τε καὶ εἰρήνης καὶ παντὸς ἄλλου πράγματος αὐτοκράτωρ. ὄνομα δ´ αὐτῷ τίθενται δικτάτορα, εἴτε διὰ τὴν ἐξουσίαν τοῦ κελεύειν, ὅτι θέλοι, καὶ τάττειν τὰ δίκαιά τε καὶ τὰ καλὰ τοῖς ἄλλοις, ὡς ἂν αὐτῷ δοκῇ· τὰ γὰρ ἐπιτάγματα καὶ τὰς διαγραφὰς τῶν δικαίων τε καὶ ἀδίκων ἠδίκτα οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσιν· εἴτε ὥς τινες γράφουσι διὰ τὴν τότε γενομένην ἀνάρρησιν, ἐπειδὴ οὐ παρὰ τοῦ δήμου τὴν ἀρχὴν εὑρόμενος κατὰ τοὺς πατρίους ἐθισμοὺς ἕξειν ἔμελλεν, ἀλλ´ ὑπ´ ἀνδρὸς ἀποδειχθεὶς ἑνός. οὐ γὰρ ᾤοντο δεῖν ἐπίφθονον ὄνομα καὶ βαρὺ θέσθαι τινὶ ἀρχῇ πόλιν ἐλευθέραν ἐπιτροπευούσῃ, τῶν τε ἀρχομένων ἕνεκα, ἵνα μηθὲν ἐπὶ ταῖς μισουμέναις προσηγορίαις ἐκταράττωνται, καὶ τῶν παραλαμβανόντων τὰς ἀρχὰς προνοίᾳ, μή τι λάθωσιν ἢ παθόντες ὑφ´ ἑτέρων πλημμελὲς ἢ δράσαντες αὐτοὶ τοὺς πέλας, ὧν φέρουσιν αἱ τοιαῦται δυναστεῖαι· ἐπεὶ τό γε τῆς ἐξουσίας μέγεθος, ἧς ὁ δικτάτωρ ἔχει, ἥκιστα δηλοῦται ὑπὸ τοῦ ὀνόματος·

VIII. ἔστι γὰρ αἱρετὴ τυραννὶς ἡ δικτατορία. δοκοῦσι δέ μοι καὶ τοῦτο παρ´ Ἑλλήνων οἱ Ῥωμαῖοι τὸ πολίτευμα λαβεῖν. οἱ γὰρ Αἰσυμνῆται καλούμενοι παρ´ Ἕλλησι τὸ ἀρχαῖον, ὡς ἐν τοῖς περὶ βασιλείας ἱστορεῖ Θεόφραστος, αἱρετοί  τινες ἦσαν τύραννοι· ᾑροῦντο δ´ αὐτοὺς αἱ πόλεις οὔτ´ εἰς ὁριστὸν  χρόνον οὔτε συνεχῶς, ἀλλὰ πρὸς τοὺς καιρούς, ὁπότε δόξειε συμφέρειν, καὶ εἰς ὁποσονοῦν χρόνον· ὥσπερ καὶ Μιτυληναῖοί ποθ´ εἵλοντο Πιττακὸν πρὸς τοὺς φυγάδας τοὺς περὶ Ἀλκαῖον τὸν ποιητήν. [5,74] Ἦλθον δ´ ἐπὶ τοῦτο οἱ πρῶτοι διδαχθέντες τῇ πείρᾳ τὸ χρήσιμον. κατ´ ἀρχὰς μὲν γὰρ ἅπασα πόλις Ἑλλὰς ἐβασιλεύετο, πλὴν οὐχ ὥσπερ τὰ βάρβαρα ἔθνη δεσποτικῶς, ἀλλὰ κατὰ νόμους τινὰς καὶ ἐθισμοὺς πατρίους· καὶ κράτιστος ἦν βασιλεὺς ὁ δικαιότατός τε καὶ νομιμώτατος καὶ μηθὲν ἐκδιαιτώμενος τῶν πατρίων. δηλοῖ δὲ καὶ Ὅμηρος δικασπόλους τε καλῶν τοὺς βασιλεῖς καὶ θεμιστοπόλους. καὶ μέχρι πολλοῦ διέμενον ἐπὶ ῥητοῖς τισιν αἱ βασιλεῖαι διοικούμεναι, καθάπερ ἡ Λακεδαιμονίων· ἀρξαμένων δέ τινων ἐν ταῖς ἐξουσίαις πλημμελεῖν καὶ νόμοις μὲν ὀλίγα χρωμένων, ταῖς δ´ ἑαυτῶν γνώμαις τὰ πολλὰ διοικούντων, δυσχεράναντες ὅλον τὸ πρᾶγμα οἱ πολλοὶ κατέλυσαν μὲν τὰ βασιλικὰ πολιτεύματα, νόμους δὲ καταστησάμενοι καὶ ἀρχὰς  ἀποδείξαντες, ταύταις ἐχρῶντο τῶν πόλεων φυλακαῖς. ἐπεὶ δ´ οὐκ αὐτάρκεις ἦσαν οὔτε οἱ τεθέντες ὑπ´ αὐτῶν νόμοι βεβαιοῦν τὸ δίκαιον οὔτε οἱ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐπιμελείας αὐτῶν λαμβάνοντες βοηθεῖν τοῖς νόμοις, οἵ τε καιροὶ πολλὰ νεοχμοῦντες οὐ τὰ κράτιστα τῶν πολιτευμάτων, ἀλλὰ τὰ πρεπωδέστατα ταῖς  καταλαμβανούσαις αὐτοὺς συντυχίαις ἠνάγκαζον αἱρεῖσθαι, οὐ μόνον ἐν ταῖς ἀβουλήτοις συμφοραῖς, ἀλλὰ κἀν ταῖς ὑπερβαλλούσαις τὸ μέτριον εὐτυχίαις, διαφθειρομένων δι´ αὐτὰς τῶν πολιτικῶν κόσμων, οἷς ἐπανορθώσεως ταχείας καὶ αὐτογνώμονος ἔδει, ἠναγκάζοντο παράγειν πάλιν τὰς βασιλικὰς καὶ τυραννικὰς ἐξουσίας εἰς μέσον, ὀνόμασι περικαλύπτοντες αὐτὰς  εὐπρεπεστέροις, Θετταλοὶ μὲν ἀρχούς, Λακεδαιμόνιοι δ´ ἁρμοστὰς καλοῦντες, φοβούμενοι τυράννους ἢ βασιλεῖς αὐτοὺς καλεῖν, ὡς οὐδ´ ὅσιον σφίσιν ὑπάρχον, ἃς κατέλυσαν ἐξουσίας ὅρκοις καὶ ἀραῖς  ἐπιθεσπισάντων θεῶν, ταύτας πάλιν ἐμπεδοῦν. ἐμοὶ μὲν δὴ παρὰ τῶν Ἑλλήνων δοκοῦσι Ῥωμαῖοι τὸ παράδειγμα λαβεῖν,

XI. ὥσπερ  ἔφην, Λικίννιος δὲ παρ´ Ἀλβανῶν οἴεται τὸν δικτάτορα Ῥωμαίους  εἰληφέναι, τούτους λέγων πρώτους μετὰ τὸν Ἀμολίου καὶ Νεμέτορος θάνατον ἐκλιπούσης τῆς βασιλικῆς συγγενείας ἐνιαυσίους ἄρχοντας  ἀποδεῖξαι τὴν αὐτὴν ἔχοντας ἐξουσίαν τοῖς βασιλεῦσι, καλεῖν δ´ αὐτοὺς δικτάτορας· ἐγὼ δ´ οὐ τοὔνομα ζητεῖν ἠξίουν, πόθεν ἡ Ῥωμαίων πόλις ἔλαβεν, ἀλλὰ τὸ τῆς ἐξουσίας τῆς περιλαμβανομένης τῷ ὀνόματι παράδειγμα.  ἀλλ´ ὑπὲρ μὲν τούτων οὐθὲν ἂν εἴη τάχα προὔργου τὰ πλείω γράφειν. [5,75] Ὃν δὲ τρόπον ὁ Λάρκιος ἐχρήσατο τοῖς πράγμασι δικτάτωρ πρῶτος ἀποδειχθεὶς καὶ κόσμον, οἷον περιέθηκε τῇ ἀρχῇ, συντόμως πειράσομαι διεξελθεῖν, ταῦτα ἡγούμενος εἶναι χρησιμώτατα τοῖς ἀναγνωσομένοις, ἃ πολλὴν εὐπορίαν παρέξει καλῶν καὶ συμφερόντων παραδειγμάτων νομοθέταις τε καὶ δημαγωγοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι τοῖς πολιτεύεσθαί τε καὶ τὰ κοινὰ πράττειν βουλομένοις. οὐ γὰρ ἀζήλου καὶ ταπεινῆς πόλεως  πολιτεύματα καὶ βίους οὐδὲ ἀνωνύμων καὶ ἀπερριμμένων ἀνθρώπων βουλεύματα καὶ πράξεις μέλλω διηγεῖσθαι, ὥστε ὄχλον ἄν τινι καὶ φλυαρίαν φανῆναι τὴν περὶ τὰ μικρὰ καὶ φαῦλα ἡμῶν σπουδήν· ἀλλ´ ὑπὲρ τῆς ἅπασι τὰ καλὰ καὶ δίκαια ὁριζούσης πόλεως καὶ περὶ τῶν εἰς τοῦτο καταστησαμένων αὐτὴν τὸ ἀξίωμα ἡγεμόνων, ἅ τις ἂν σπουδάσειε μὴ ἀγνοεῖν φιλόσοφος καὶ πολιτικὸς ἀνήρ, συγγράφω.

X. εὐθὺς μὲν οὖν ἅμα τῷ παραλαβεῖν τὴν ἐξουσίαν, ἱππάρχην ἀποδείκνυσι Σπόριον Κάσσιον, τὸν ὑπατεύσαντα κατὰ τὴν ἑβδομηκοστὴν ὀλυμπιάδα. τοῦτο τὸ ἔθος ἕως τῆς κατ´ ἐμὲ γενεᾶς ἐφυλάττετο ὑπὸ Ῥωμαίων, καὶ οὐθεὶς εἰς τόδε χρόνου δικτάτωρ αἱρεθεὶς χωρὶς ἱππάρχου τὴν ἀρχὴν διετέλεσεν. ἔπειτα τῆς ἐξουσίας τὸ κράτος ἐπιδεῖξαι βουληθεὶς ὅσον ἐστί, καταπλήξεως μᾶλλον ἢ χρήσεως ἕνεκα τοῖς ῥαβδούχοις ἐκέλευσεν ἅμα ταῖς δεσμαῖς τῶν ῥάβδων τοὺς πελέκεις διὰ τῆς πόλεως φέρειν· ἔθος ἐπιχώριον μὲν τοῖς βασιλεῦσιν, ἐκλειφθὲν δ´ ὑπὸ τῶν ὑπάτων, ἐξ οὗ Οὐαλέριος Ποπλικόλας ὁ πρῶτος ὑπατεύσας ἐμείωσε τὸν φθόνον τῆς ἀρχῆς, αὐτὸς ἀνανεωσάμενος. 

XI. καταπληξάμενος δὲ τούτῳ τε καὶ τοῖς ἄλλοις συμβόλοις τῆς βασιλικῆς ἡγεμονίας τοὺς ταρακτικοὺς καὶ νεωτεριστάς, τὸ κράτιστον τῶν ὑπὸ Σερουΐου Τυλλίου τοῦ δημοτικωτάτου βασιλέως κατασταθέντων νομίμων, πρῶτον ἐπέταξε ποιῆσαι Ῥωμαίοις ἅπασι, τιμήσεις κατὰ φυλὰς τῶν βίων ἐνεγκεῖν, προσγράφοντας γυναικῶν τε καὶ παίδων ὀνόματα καὶ ἡλικίας ἑαυτῶν τε καὶ τέκνων. ἐν ὀλίγῳ δὲ
χρόνῳ πάντων τιμησαμένων διὰ τὸ μέγεθος τῆς τιμωρίας· τήν τε γὰρ οὐσίαν ἀπολέσαι τοὺς ἀπειθήσαντας ἔδει καὶ τὴν πολιτείαν·  ἑπτακοσίοις πλείους εὑρέθησαν οἱ ἐν ἥβῃ Ῥωμαῖοι πεντεκαίδεκα μυριάδων.

XII. μετὰ τοῦτο διακρίνας τοὺς ἔχοντας τὴν στρατεύσιμον ἡλικίαν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ καταχωρίσας εἰς λόχους, διένειμε πεζούς τε καὶ ἱππεῖς εἰς τέτταρας μοίρας· ὧν μίαν μὲν τὴν κρατίστην περὶ αὑτὸν εἶχεν, ἐκ δὲ τῶν ὑπολειπομένων Κλοίλιον ἐκέλευσε τὸν συνύπατον ἣν αὐτὸς ἐβούλετο λαβεῖν, τὴν δὲ τρίτην Σπόριον Κάσσιον τὸν ἱππάρχην, τὴν δὲ καταλειπομένην τὸν ἀδελφὸν Σπόριον Λάρκιον· αὕτη φρουρεῖν τὴν πόλιν ἐτάχθη σὺν τοῖς πρεσβυτέροις  ἐντὸς τείχους μένουσα.

XIII. [5,76] Ὡς δ´ ἦν αὐτῷ πάντα τὰ εἰς τὸν πόλεμον ἐπιτήδεια εὐτρεπῆ, προήγαγε τὰς δυνάμεις εἰς ὕπαιθρον, καὶ τίθεται στρατόπεδα τρία καθ´ οὓς μάλιστα ὑπελάμβανε τόπους ποιήσεσθαι τοὺς Λατίνους τὴν ἔφοδον.

XIV. ἐνθυμούμενος δ´, ὅτι φρονίμων στρατηγῶν ἐστιν, οὐ μόνον τὰ ἑαυτῶν πράγματα ποιεῖν ἰσχυρά, ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν πολεμίων ἀσθενῆ, καὶ μάλιστα μὲν ἄνευ μάχης καὶ πόνου καταλύεσθαι τοὺς πολέμους, εἰ δὲ μή γε σὺν ἐλαχίστῃ τοῦ στρατιωτικοῦ πλήθους δαπάνῃ, πολέμων θ´ ἁπάντων κακίστους ἡγούμενος καὶ πλεῖστα τὰ λυπηρὰ ἔχοντας, οὓς πρὸς συγγενεῖς καὶ φίλους ἀναγκαζόμενοί τινες ἀναιροῦνται, ἐπιεικεστέρων μᾶλλον ἢ δικαιοτέρων ᾤετο δεῖν αὐτοῖς διαλύσεων. κρύφα τε δὴ πέμπων πρὸς τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν Λατίνων ἀνυπόπτους τινὰς ἔπειθε φιλίαν πράττειν ταῖς πόλεσι, καὶ ἐκ τοῦ φανεροῦ πρεσβευόμενος κατὰ πόλεις τε καὶ πρὸς τὸ κοινὸν οὐ χαλεπῶς ἐξειργάσατο μηκέτι τὴν αὐτὴν ἅπαντας ὁρμὴν ἔχειν πρὸς τὸν πόλεμον· μάλιστα δ´  αὐτοὺς ἐξεθεράπευσε καὶ διαστῆναι πρὸς τοὺς ἡγεμόνας ἐποίησε διὰ τοιαύτης εὐεργεσίας. οἱ τὴν αὐτοκράτορα παρειληφότες τῶν Λατίνων στρατηγίαν, Μαμίλιός τε καὶ Σέξτος ἐν Τύσκλῳ πόλει τὰς δυνάμεις συνέχοντες, παρεσκευάζοντο μὲν ὡς ἐλάσοντες ἐπὶ τὴν Ῥώμην, ἐδαπάνων δὲ πολὺν εἰς τὸ μέλλειν χρόνον, εἴτε τὰς ὑστεριζούσας ἀναμένοντες πόλεις, εἴτε τῶν ἱερῶν αὐτοῖς οὐ γινομένων καλῶν. ἐν τούτῳ δὴ τῷ χρόνῳ τινὲς ἀποσκιδνάμενοι τοῦ στρατοπέδου τὴν χώραν τῶν Ῥωμαίων ἐπόρθουν. τοῦτο μαθὼν ὁ Λάρκιος ἀποστέλλει τὸν Κλοίλιον ἐπ´ αὐτοὺς ἄγοντα τῶν ἱππέων τε καὶ ψιλῶν τοὺς ἀνδρειοτάτους. ὃς ἐπιφανεὶς αὐτοῖς ἀπροσδόκητος ὀλίγους μέν τινας ἀποκτείνει μαχόμενος, τοὺς δὲ λοιποὺς αἰχμαλώτους λαμβάνει. τούτους ὁ Λάρκιος ἐκ τῶν τραυμάτων ἀναλαβὼν καὶ ταῖς ἄλλαις ἐκθεραπεύσας φιλανθρωπίαις ἀπέστειλεν εἰς Τύσκλον ἀθρόους ἄνευ λύτρων, πρεσβευτὰς σὺν αὐτοῖς πέμψας Ῥωμαίων τοὺς ἐντιμοτάτους. οὗτοι διεπράξαντο διαλυθῆναι τὸ στράτευμα τῶν Λατίνων καὶ γενέσθαι ταῖς πόλεσιν ἐνιαυσίους ἀνοχάς.

XV. [5,77] Ταῦτα διαπραξάμενος ὁ ἀνὴρ ἀπῆγε τὰς δυνάμεις ἐκ τῆς ὑπαίθρου καὶ πρὶν ἢ πάντα τὸν τῆς ἐξουσίας ἐκπληρῶσαι χρόνον ὑπάτους ἀποδείξας ἀπέθετο τὴν ἀρχὴν  οὔτ´ ἀποκτείνας οὐθένα Ῥωμαίων οὔτ´ ἐξελάσας τῆς πατρίδος οὔτ´ ἄλλῃ συμφορᾷ βαρείᾳ περιβαλὼν οὐδεμιᾷ. οὗτος ὁ ζῆλος ἀπ´ ἐκείνου τοῦ ἀνδρὸς
ἀρξάμενος ἅπασι παρέμεινε τοῖς λαμβάνουσι τὴν αὐτὴν ἐξουσίαν ἄχρι τῆς τρίτης πρὸ ἡμῶν γενεᾶς. οὐθένα γοῦν ἐκ τῆς ἱστορίας παρειλήφαμεν, ὃς οὐ μετρίως αὐτῇ καὶ πολιτικῶς ἐχρήσατο, πολλάκις ἀναγκασθείσης τῆς πόλεως καταλῦσαι τὰς νομίμους ἀρχὰς καὶ πάντα ποιῆσαι τὰ πράγματα ὑφ´ ἑνί. καὶ εἰ μὲν ἐν τοῖς ὀθνείοις πολέμοις μόνον ἦσαν οἱ λαμβάνοντες τὴν δικτατορίαν ἀγαθοὶ προστάται τῆς πατρίδος μηθὲν ὑπὸ τοῦ μεγέθους τῆς ἀρχῆς διαφθειρόμενοι ἧττον ἂν θαυμαστὸν ἦν· νῦν δὲ καὶ ἐν ταῖς ἐμφυλίοις διχοστασίαις  πολλαῖς καὶ μεγάλαις γενομέναις καὶ ἐπὶ καταλύσει βασιλειῶν καὶ τυραννίδων ὑποπτευομένων καὶ ἐπ´ ἄλλων συμφορῶν κωλύσει μυρίων ὅσων οἱ τηλικαύτης τυχόντες ἐξουσίας ἅπαντες ἀνεπιλήπτους καὶ τῷ πρώτῳ λαβόντι τὴν ἀρχὴν ὁμοίους ἑαυτοὺς παρέσχον· ὥσθ´ ἅπασι παραστῆναι τὴν αὐτὴν δόξαν, ὅτι μία βοήθεια παντός ἐστιν ἀνιάτου κακοῦ καὶ τελευταίας σωτηρίας ἐλπίς, ὅταν ἀπορραγῶσιν ἅπασαι διὰ καιρούς τινας, ἡ τοῦ δικτάτορος ἀρχή.

XVI. ἐπὶ δὲ τῆς κατὰ τοὺς πατέρας ἡμῶν ἡλικίας ὁμοῦ τι τετρακοσίων διαγενομένων ἐτῶν ἀπὸ τῆς Τίτου Λαρκίου δικτατορίας διεβλήθη καὶ μισητὸν ἅπασιν ἀνθρώποις ἐφάνη τὸ πρᾶγμα Λευκίου Κορνηλίου Σύλλα πρώτου καὶ μόνου πικρῶς αὐτῇ καὶ ὠμῶς χρησαμένου· ὥστε τότε πρῶτον αἰσθέσθαι Ῥωμαίους, ὃ τὸν ἄλλον ἅπαντα χρόνον ἠγνόουν, ὅτι τυραννίς ἐστιν ἡ τοῦ δικτάτορος ἀρχή. βουλήν τε γὰρ ἐκ τῶν ἐπιτυχόντων ἀνθρώπων συνέστησε καὶ τὸ τῆς δημαρχίας κράτος εἰς τοὐλάχιστον συνέστειλε καὶ πόλεις ὅλας ἐξῴκισε καὶ βασιλείας τὰς μὲν ἀνεῖλε, τὰς δ´ αὐτὸς ἀπέδειξε, καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ αὐθάδη διεπράξατο, περὶ ὧν πολὺ ἂν ἔργον εἴη λέγειν· πολίτας τε χωρὶς τῶν ἐν ταῖς μάχαις ἀπολομένων τοὺς παραδόντας αὐτῷ σφᾶς αὐτοὺς οὐκ ἐλάττους τετρακισμυρίων ἀπέκτεινεν, ὧν τινας καὶ βασάνοις πρῶτον αἰκισάμενος. εἰ μὲν οὖν ἀναγκαίως ἢ συμφερόντως τῷ κοινῷ πάντα ταῦτ´ ἔπραξεν, οὐχ ὁ παρὼν καιρὸς ἐξετάζειν· ὅτι δὲ διὰ ταῦτ´ ἐμισήθη καὶ δεινὸν ἐφάνη τὸ τοῦ δικτάτορος ὄνομα, τοῦτό μοι προὔκειτο ἐπιδεῖξαι. πέφυκε δ´ οὐ ταῖς δυναστείαις τοῦτο μόναις, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις συμβαίνειν τοῖς περιμαχήτοις καὶ θαυμαζομένοις ὑπὸ τοῦ κοινοῦ βίου πράγμασι. καλὰ μὲν γὰρ ἅπαντα φαίνεται καὶ συμφέροντα τοῖς χρωμένοις, ὅταν τις αὐτοῖς χρῆται καλῶς, αἰσχρὰ δὲ καὶ ἀσύμφορα, ὅταν πονηροὺς λάβῃ προστάτας. τούτου δ´ ἡ φύσις αἰτία προσθεῖσα τοῖς ἀγαθοῖς ἅπασι καὶ κῆράς τινας συμφύτους.  ἀλλ´ ὑπὲρ μὲν τούτων ἕτερος ἂν εἴη τοῖς λόγοις καιρὸς ἐπιτηδειότερος.

l. DANS ces conjonctures, le sénat chercha toutes sortes de moyens pour empêcher que le peuple ne remuât dans la suite. On résolut enfin d'abolir pour un temps a puissance consulaire et de créer quelqu'autre magistrat qui fût l'arbitre souverain de la paix, de la guerre, et de toutes les autres affaires, sans être obligé de rendre compte de sa conduite et de ses desseins. Le nouveau magistrat ne devait avoir tous ces pouvoirs que pour six mois. Après ce temps-là il était déterminé qu'on rétablirait la dignité des consuls.

II. CE qui obligea le sénat à se soumettre de lui-même à une nouvelle puissance tyrannique pour terminer la guerre contre Tarquins, fut entre autres raisons la loi portée autrefois par le consul Publius Valérius, surnommé Poplicola, dont j'ai déjà parlé. Elle infirmait les sentences des consuls, et leur défendait de punir aucun [ des Romains ) avant qu'il se fût défendu ; elle donnait aux coupables condamnés au supplice pleine liberté d'en appeler au tribunal du peuple, avec une entière sûreté tant pour leurs biens que pour leur corps, jusqu'à ce qu'il eût porté son jugement, permettant au premier venu de tuer impunément quiconque oserait passer outre. Il était évident que tant que cette loi subsisterait, les pauvres ne craignant plus les châtiments qu'on ne pourrait leur imposer sur le champ et sans le jugement du peuple, n'obéiraient point aux ordres des magistrats ; qu'au contraire si elle cessait d'être en vigueur, ils seraient tous contraints d'exécuter ce qu'on leur commanderait. Mais afin de prévenir l'opposition que les pauvres n'auraient pas manqué de former si on avait ouvertement abrogé la loi qui leur était favorable, le sénat jugea à propos d'introduire un [ pouvoir } supérieur à toutes les lois et approchant du tyrannique. Il fît donc un décret artificieux par lequel il dupait les pauvres citoyens sans qu'ils s'en aperçussent, et abrogeait la loi qui servait d'appui à leur liberté. Ce décret portait que Largius et Clelius consuls de cette année, et tous ceux qui avaient des dignités ou quelque maniement des affaires de l'état, se dépouilleraient de leurs charges,  que le sénat nommerait un magistrat dont l'élection serait approuvée par les plébéiens et qui aurait pour l'espace de six mois seulement, un pouvoir souverain et au-dessus de celui des consuls. Le peuple qui ne comprenait pas la force de ce sénatus-consulte, le ratifia  par ses suffrages ; et quoiqu'il introduisît une autorité plus grande que l'autorité légitime des rois, il permit au sénat d'élire par lui-même et dans une assemblée particulière celui qu'il voudrait en revêtir.

III. APRES cette déclaration du peuple, les sénateurs sans perdre de temps, mirent toute leur application à chercher un sujet propre pour cette nouvelle dignité. Ils voyaient bien qu'il leur fallait un homme d'expédition, d'une grande expérience dans le métier de la guerre, prudent, sage, incapable d'abuser de la grandeur de sa puissance, et qui outre ces qualités nécessaires à un bon général, sût commander avec fermeté, sans jamais se relâcher de sa sévérité envers les désobéissants. C'était-là ce qu'ils cherchaient alors. Ils trouvaient toutes les qualités qu'ils demandaient dans Titus Largius un des consuls. A l'égard de Clélius, quoiqu'il fût excellent pour le gouvernement civil, il n'était ni homme d'expédition, ni propre au métier de la guerre, parce qu'il ne commandait pas avec assez de hauteur et de fermeté, et qu'il était trop doux quand il s'agissait de punir les mutins. Le sénat cependant avait de la peine à dépouiller celui-ci d'une dignité dont il était légitimement revêtu, pour donner à son collègue un double pouvoir et une autorité plus grande que celle des rois. D'ailleurs il appréhendait que Clélius offensé de cette préférence, ne changeât de sentiments, et que se mettant à la tête de la populace mécontente il ne causât la ruine de la république.

IV. DANS cet embarras, les sénateurs furent longtemps sans oser déclarer leur pensée. Enfin le plus âgé et le plus respectable des consulaires, ouvrit un avis, suivant lequel on pouvait élire le plus digne des deux consuls en faisant égaiement honneur à l'autre. Il dit que le sénat ayant résolu avec l'approbation du peuple de mettre l'autorité souveraine entre les mains d'un seul homme, il croyait qu'il restait encore deux difficultés qui demandaient tout le soin et toute l'attention des sénateurs, que ces difficultés étaient de savoir à qui on donnerait une puissance égale à celle des rois, et par quel magistrat légitime on ferait faire l'élection : que pour les lever, il lui paraissait à propos qu'un des consuls, soit par la concession volontaire de son collègue, soit par le sort, fut chargé d'élire entre les Romains celui qu'il croirait le plus capable d'administrer les affaires et de faire du bien a l'état ; que Rome étant gouvernée par une autorité sainte et légitime,  on n'avait plus besoin de ces régents qu'on créait autrefois dans le temps de la monarchie pour gouverner pendant l'interrègne,  et à qui on donnait plein pouvoir d'élire un nouveau roi. Toute l'assemblée ayant approuvé cet avis,  un autre sénateur se leva, et parla en ces termes :

« Pour moi, Messieurs, je crois qu'il y a encore quelque chose à ajouter à ce qu'on vient de dire. La république est présentement gouvernée par deux des plus sages magistrats qu'on puisse trouver. Ainsi il me semble qu'il serait à propos d'en nommer un des deux, à qui on donnât le pouvoir d'élire son collègue, après qu'ils auraient examiné entre eux lequel serait le plus capable de secourir la république dans les besoins pressants où nous sommes aujourd'hui. Par ce moyen ils seraient tous deux également contents et également honorés, l'un d'avoir cédé à son collègue comme au plus digne, et l'autre d'avoir été élu par son compétiteur comme le plus capable de gouverner l'état. En effet il n'est pas moins honorable de céder au plus digne, que d'être élu comme le plus digne. Je sais que quand même je n'aurais rien ajouté à l'avis qui vient d'être ouvert,  les deux consuls auraient bien jugé eux-mêmes qu'il en faut user de cette manière : mais je fais aussi qu'ils le feront de meilleur cœur si vous leur marquez que vous n'êtes point d'un sentiment contraire. »

Cet avis fut goûté de tout le monde, et sans y rien ajouter le sénat en fit un décret.

V. ALORS les consuls ayant reçu plein pouvoir d'examiner ensemble lequel des deux était le plus digne.de commander, gardèrent une conduite admirable et presque au-dessus de toute créance. L'un et l'autre se jugeait moins digne de cette dignité que son collègue. Toute la journée se passa à faire réciproquement leur éloge, et à demander qu'on ne les fît point dictateurs. Ces nouvelles et trop généreuses contestations mirent le sénat dans un grand embarras; et l'assemblée se sépara sans rien terminer. Les parents et amis des deux consuls avec les plus respectables du sénat, se rendirent chez Largius, où ils restèrent [ fort avant ] dans la nuit à lui faire mille instances.  Ils lui représentèrent que le sénat mettait en lui toute son espérance, et. que le refus qu'il faisait de la dictature était préjudiciable à la république. Mais Largius demeura ferme et persistant à rejeter leurs propositions, il les conjura de ne le pas presser davantage.

VI. LE lendemain le sénat s'étant rassemblé, fit de nouvelles instances au consul ; mais comme il ne voulait point absolument céder à leurs remontrances, Clélius se leva et le proclama dictateur, de la même manière que les régents qui gouvernaient autrefois pendant les interrègnes avaient coutume d'élire les rois. Ensuite il protesta avec serment qu'il se démettait de la dignité de consul.

VII. VOILA le premier magistrat souverain qui fut créé à Rome, comme l'arbitre de la paix, de la guerre et de toutes les autres affaires. On l'appela dictateur,  soit à cause du pouvoir qu'il avait de commander aux autres et dictateur, qu'il jugeait à propos pour maintenir la justice, et de faire pour cela des ordonnances que les Romains appellent en Latin Edicta, soit, comme quelques auteurs l'ont écrit, par rapport à la manière dont il fut alors proclamé, et parce que au lieu de recevoir du peuple sa dignité suivant les coutumes du pays, il ne fut élu que par un seul homme. Au reste, on ne trouva pas à propos de donner un nom odieux à ce nouveau magistrat qui devait gouverner une ville jalouse de la liberté. Il fallait avoir quelque ménagement pour ses sujets de peur de les troubler et de les effaroucher en donnant à cette nouvelle charge un nom odieux. Il fallait aussi avoir égard au magistrat même, de peur que ses sujets ne lui fissent quelque insulte quand il ne serait pas sur ses gardes, ou qu'il ne commît lui-même des injustices envers le peuple,  ce qui n'est que trop ordinaire à ceux qui se voient élevés à un haut degré de puissance. Voila pourquoi le nom qu'on a donné aux dictateurs ne marque pas toute la grandeur de l'autorité dont ils sont revêtus. Car à le bien prendre, la dictature n'est qu'une espèce de puissance tyrannique,  qui le donne par élection.

VIII. AU reste il me semble que les Romains ont aussi emprunté des Grecs cette forme de gouvernement. En effet les magistrats que les Grecs appelaient autrefois Aesymnètes, comme nous l'apprend Théophraste dans son traité de la royauté, étaient une espèce de tyrans électifs. Ils étaient élus par les villes dans les besoins pressants : mais ils n'avaient pas cette dignité pour toute leur vie,  elle ne durait qu'autant de temps que l'utilité ou le besoin de l'état le demandait. C'est ainsi que les Mityléniens élurent autrefois Pittacus pour défendre la république contre le poète Alcée et les autres, qui avaient été bannis avec lui. Ceux qui ont établi les premiers cette dignité éminente, ne l'ont fait qu'après en avoir reconnu l'utilité par l'expérience. Car dans les commencements toutes les villes grecques étaient gouvernées par des rois, non pas avec une autorité despotique comme les nations barbares, mais selon leurs lois et leurs coutumes,  et le meilleur roi était celui qui observait le plus exactement la justice et les lois sans jamais violer les coutumes de la patrie. Cela paraît assez par les poésies d'Homère qui appelle les rois Dicaspoles et Themistopoles, parce qu'ils étaient occupés à rendre la justice et à faire observer les lois. Leur autorité fut longtemps tempérée par certaines règles, comme elle l'est chez les Lacédémoniens. Quelques-uns commencèrent ensuite à abuser de leur pouvoir et â gouverner suivant leurs passions et leurs fantaisies, sans suivre que très rarement les lois. La plupart des peuples ennuyés de leur conduite, abolirent cette forme de gouvernement, et établirent des lois et des magistrats pour veiller à la conservation et aux intérêts de la république. Mais les lois ne suffisaient pas toujours pour faire observer la justice, ni les magistrats pour maintenir les coutumes de la patrie. Le temps qui amène beaucoup de nouveautés obligeait souvent d'avoir recours à un gouvernement moins bon en lui-même que convenable à l'état présent des affaires. Alors les peuples étaient contraints de rétablir l'autorité royale et tyrannique,  ce qu'ils faisaient non seulement dans les calamités subites, mais aussi dans la trop grande prospérité, lorsqu'elle troublait le bon ordre de l'état, et qu'il était nécessaire d'y apporter un prompt remède en remettant la puissance souveraine entre les mains d'un seul homme. Le seul tempérament dont ils se servaient en pareille occasion, était de couvrir cette puissance royale et tyrannique d'un nom spécieux et moins choquant que celui de tyran. Ainsi les Thessaliens donnaient à leurs rois le nom d'Arques, c'est-à-dire commandant, et les Lacédémoniens les appelaient Harmostes qui veut dire recteurs ou modérateurs de la république. Car ils n'osaient leur donner le nom de tyrans ni celui de rois, se faisant un scrupule de rétablir une autorité qu'ils avaient proscrite avec serment, avec imprécation, et avec l'approbation des Dieux. Il me paraît donc, comme j'ai déjà dit, que les Romains ont pris exemple sur les Grecs pour créer un dictateur.

IX. LICINNIUS croit néanmoins qu'ils ont emprunté cette magistrature des Albains. Il assure que la race royale ayant manqué après la mort d'Amulius et de Numitor, ces peuples furent les premiers qui établirent des magistrats annuels revêtus d'une autorité égale à celle des rois, et qu'ils appellent dictateurs. Pour moi je m'embarrassée moins de rechercher d'où, la ville de Rome a emprunté le nom de dictateur, que de savoir sur qui elle a pris exemple pour établir la suprême dignité marquée par ce nom. Mais il  n'est peut-être pas a propos d'en dire ici davantage sur ce sujet. Nous allons seulement raconter en peu de mots de quelle manière Largius le premier dictateur gouverna la république, et comment il fit honneur à la dignité dont il était revêtu. Je suis persuadé que cette narration sera très agréable aux lecteurs. Elle fournira un grand nombre de beaux exemples utiles non seulement aux législateurs, mais encore aux personnes qui instruisent la jeunesse, et à tous ceux qui aspirent aux charges. Il ne s'agit pas ici d'une petite ville, ni des règlements ou des actions de quelques personnes sans nom et de peu d'importance. Je n'ai donc point à craindre qu'on m'accuse de m'amuser à des récits frivoles et ennuyeux. Je parle en effet d'une ville qui donne des règles de justice et d'équité à toute la terre. Il s'agit des magistrats qui l'ont élevée à une si grande dignité,  et il n'y a point de philosophe qui ne soit bien aise d'en savoir l'histoire, ni de politique qui n'en retire beaucoup de profit.

X. AUSSITOT que Largius eut pris possession de la dictature, il élut pour commandant de la cavalerie Spurius Cassius qui avait été consul vers la soixante-dixième olympiade, coutume qui s'est observée chez les Romains jusqu'à notre siècle, en sorte que jamais aucun dictateur n'a gouverné jusqu'ici sans un général de cavalerie. Pour faire voir la grandeur de sa puissance, il voulut aussi que les licteurs armés de haches et de faisceaux marchassent devant lui lorsqu'il allait par la ville. C'était une coutume ancienne qui avait été observée du temps des rois. Elle fut interrompue  sous le gouvernement des consuls, et Valérius Poplicola fut le premier consul de Rome qui la retrancha afin de rendre son autorité moins odieuse. Le dictateur qui rétablit cette coutume, n'avait pas dessein de faire aucun usage des haches et des faisceaux ; il voulait seulement imprimer de la terreur afin de retenir les séditieux dans les bornes du devoir.

XI. APRES que par le moyen de ces licteurs et par les marques de l'autorité royale. il eut épouvanté les esprits remuants qui ne demandaient que le trouble, la première chose qu'il fit, fut de remettre en vigueur la coutume si sagement établie par Servius Tuilius le plus populaire des rois. Il ordonna donc à tous les Romains de faire le dénombrement de leurs biens par tribus ; de lui apporter leurs noms, ceux de leurs femmes, de leurs enfants, et de spécifier leur âge sur la déclaration qu'ils lui présenteraient. Ce dénombrement fuit fait en très-peu de temps, parce qu'on redoutai la sévérité du dictateur. qui avait menacé de confisquer les biens de ceux qui n'obéiraient pas promptement et de les priver du droit de bourgeoisie. Il se trouva alors cent cinquante mille sept cents Romains qui avaient atteint l'âge de la puberté.

XII. Le dénombrement fait, il sépara ceux qui étaient en âge de porter les armes d'avec les vieillards. puis les divisant par centuries, il partagea l'infanterie et la cavalerie en quatre classes. Il retint auprès de sa personne la première classe qui était composée de l'élite des plus braves soldats. Il permit à Clélius qui avait été son collègue dans le consulat, de choisir entre les trois autres celle. qu'il voudrait commander,  il donna la troisième à Spurius Cassius général de la cavalerie, et la quatrième à Spurius Largius son frère. Cette dernière classe avait ordre de rester à Rome avec les vieillards pour y servir de garnison et pour garder la ville.

XIII. QUAND il eut fait tous ses préparatifs nécessaires pour la guerre,  il se mit en campagne à la tête d'une nombreuse armée, qu'il posta en trois différents endroits par où il croyait que les Latins pourraient passer.

XIV. PERSUADE que c'était le devoir d'un habile général de se fortifier lui-même, mais encore d'affaiblir les ennemis, et de tendre à terminer les guerres sans combat quand il le peut faire,  ou au moins avec très peu de pertes s'il est possible, et que les plus dangereuses de toutes les guerres sont celles qu'on est contraint de faire à ses propres parents et ses amis ; Largius crut qu'il valait mieux terminer celle-ci à l'amiable qu'à la rigueur. Il députa secrètement vers les principaux des Latins quelques personnes non suspectes,  pour les engager à faire la paix. En même temps il envoie des ambassadeurs tant aux villes en particulier qu'à toute la nation, il n'eut pas grande peine â les diviser de sentiments,  en sorte que tous les Latins ne se portaient plus avec la même ardeur à faire  la guerre. Voici les caresses qu'il employa pour les gagner et les bons offices qui contribuèrent le plus â les faire soulever contre leurs chefs. Mamilius et Sextus, qui commandaient l'armée des Latins en qualité de généralissimes, étaient alors à Tusculum avec leurs troupes, et se disposaient à venir assiéger Rome. Mais comme ils tardaient fort longtemps à se mettre en marche soit qu'ils attendissent des. troupes auxiliaires qui n'étaient pas encore  arrivées au camp, soit que les entrailles des victimes ne leur fussent nos favorables : quelques compagnies de soldats se détachèrent du corps de l'armée pour faire le dégât sur les terres des Romains. Largius qui en fut averti, envoya contre eux l'élite de la cavalerie et de Infanterie légère sous le commandement de Clélius. Celui-ci les attaqua à l'improviste,  en tua quelques-uns qui osèrent lui tenir tête, et fit prisonniers de guerre tous ceux qui rendirent les armes. Le dictateur les fit guérir de leurs blessures, il les traita avec toute la douceur possible afin de gagner leur cœur, et sans exiger de rançon il les renvoya tous à la ville de Tusculum, avec une ambassade composée des plus illustres des Romains, qui firent si bien par leurs sollicitations que l'armée des Latins se retira et que leurs villes conclurent une trêve d'un an,

XV. LA guerre terminée, il décampa pour s'en retourner à Rome avec ses troupes. Avant que tout le temps de la dictature fût expiré il créa des consuls, et se démit de sa charge, sans avoir jamais fait mourir, ni exilé, ni chagriné en aucune chose un seul Romain. Son zèle et son exemple ont été suivis par tous les autres dictateurs jusqu'à la troisième génération avant celle-ci.,  car nous ne voyons point dans l'histoire qu'aucun de ceux qui ont été revêtus, de cette éminente dignité, ait jamais agi autrement qu'avec modération et prudence, quoique Rome se soit vue souvent obligée de supprimer pour un temps les charges ordinaires afin de remettre toute l'autorité de la république entre les mains d'un seul homme. Si l'on n'eût fait des dictateurs que dans les temps où l'on était en guerre avec les nations étrangères, il n'y aurait peut-être pas tant de sujet de s'étonner qu'ils eussent défendu avec valeur la liberté de la patrie sans se laisser corrompre par la grandeur de leur puissance. Mais comme on en a créé non seulement dans les séditions et dans les guerres civiles qui ont été fort fréquentes et très grandes,  mais encore toutes les fois qu'il a fallu s'opposer à eux qu'on soupçonnait d'aspirer à la royauté ou à la tyrannie et en mille autres occasions : il est surprenant que tous ceux qui ont été revêtus de cette magistrature se soient rendus irréprochables, et qu'aucun ne se soit écarté de la route du premier des dictateurs. Aussi a-t-on toujours été persuadé que la dictature était l'unique remède à tous les maux incurables et la dernière espérance des peuples quand le malheur des temps leur avait ôté toutes les autres ressources.

XVI. Du temps de nos pères, quatre cents ans entiers après la dictature de Titus Largius, cette dignité devint odieuse à tout le monde dans la personne de Lucius Cornélius Sylla, car. il fut le premier qui en abusa pour exercer mille cruautés, et il est le seul qui ait changé cette magistrature respectable en une tyrannie ouverte. Les Romains reconnurent alors ce qu'ils avaient ignoré pendant plusieurs siècles, que la dictature était une véritable tyrannie. En effet Sylla composa un sénat des premiers venus,. il resserra l'autorité des tribuns du. peuple dans des bornes très étro-tes,  il désola des villes entières et il détruisit des royaumes,  il en établit d'autres,  enfin il s'emporta a mille excès qu'il serait trop long de rapporter ici. Outre une infinité de citoyens qui périrent dans les combats, il en fit mourir au moins quatre mille qui s'étaient rendus à lui, dont il y en eut même quelques-uns qu'il fit mettre ignominieusement  à la torture avant de leur ôter la vie. Il n'est pas temps présentement d'examiner s'il usa de rigueur par nécessité ou pour l'utilité de la république. J'ai voulu seulement faire voir que ces excès rendirent la dictature odieuse et insupportable. Au reste,  c'est le sorte ordinaire des puissances et des dignités,  comme de toutes les autres choses qui sont un objet d'envie et d'admiration. Elles paraissent belles d'abord,  et on en sent l'utilité, tant qu'elles sont en bonnes mains,  dès qu'on commence à en abuser, on s'en dégoûte,  on les déteste,  et elles deviennent préjudiciables. Il faut s'en prendre à la nature,  qui a attaché aux plus grands biens quelque chose de fatal. Mais ce n'est pas ici le lieu d'en dire davantage sur cette matière ; nous en parlerons plus au long, dans une autre occasion. Aulus Sempronius Atratinus et Marcus Minucius furent faits consuls l'année suivante,  qui était la première de la soixante-onzième olympiade,  vers le temps que Tisicrate de Crotone remporta le prix de la course, Hipparque étant archonte à Athènes.

Fin du cinquième livre.