Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

EXAMEN CRITIQUE DES PLUS CÉLÈBRES ÉCRIVAINS DE LA GRÈCE

Ire LETTRE DE DENYS D'HALICARNASSE A AMMAEUS.

 

 

 

 

 

 

DENYS D'HALICARNASSE EXAMEN CRITIQUE DES PLUS CÉLÈBRES ÉCRIVAINS DE LA GRÈCE, PAR DENYS D'HALICARNASSE; TRADUIT EN FRANÇAIS POUR LA PREMIÈRE FOIS, AVEC DES NOTES . PAR E. GROS, Professeur au Collége royal de Saint-Louis. TOME PREMIER. PARIS. BRUNOT—LABBE, ÉDITEUR, LIBRAIRE DE L'UNIVERSITÉ ROYALES QUAI DES AUGUSTINS N" 33. 1826.

Ire LETTRE DE DENYS D'HALICARNASSE A AMMAEUS.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΜΜΑΙΩΙ ΤΩΙ ΦΙΛΤΑΤΩΙ ΠΛΕΙΣΤΑ ΧΑΙΡΕΙΝ.

[1] Πολλῶν μετ´ ἄλλων ξένων τε καὶ παραδόξων ἀκουσμάτων, ὧν ἐνήνοχεν ὁ καθ´ ἡμᾶς χρόνος, ἕν τι καὶ τοῦτο ἐφάνη μοι πρώτως ἀκούσαντι παρὰ σοῦ, ὅτι τῶν φιλοσόφων τις τῶν ἐκ τοῦ περιπάτου πάντα χαρίζεσθαι βουλόμενος Ἀριστοτέλει τῷ κτίσαντι ταύτην τὴν φιλοσοφίαν καὶ τοῦτο ὑπέσχετο ποιήσειν φανερόν, ὅτι Δημοσθένης τὰς ῥητορικὰς τέχνας παρ´ ἐκείνου μαθὼν εἰς τοὺς ἰδίους μετήνεγκε λόγους καὶ κατ´ ἐκεῖνα κοσμούμενος τὰ παραγγέλματα πάντων ἐγένετο τῶν ῥητόρων κράτιστος. Κατ´ ἀρχὰς μὲν οὖν ὑπελάμβανον τῶν πολλῶν τινα εἶναι τὸν ταῦτ´ ἐπιχειρήσαντα λέγειν, καὶ παρῄνουν σοι μὴ πᾶσι τοῖς παραδόξοις προσέχειν. Ὡς δὲ καὶ τοὔνομα τοῦ ἀνδρὸς ἐπυθόμην, ὃν ἐγὼ καὶ τῶν ἠθῶν ἕνεκα καὶ τῶν λόγων ἀποδέχομαι, ἐθαύμασα, καὶ πολὺς ἐν ἐμαυτῷ γενόμενος ἐπιμελεστέρας ᾤμην δεῖσθαι σκέψεως τὸ πρᾶγμα, μή ποτε λέληθέ με τἀληθὲς οὕτως ἔχον καὶ οὐδὲν εἰκῇ τῷ ἀνδρὶ εἴρηται, ἵνα ἢ τὴν δόξαν ἣν πρότερον αὐτὸς ἔσχον ἀφείην βεβαίως μαθὼν ὅτι προτεροῦσι τῶν Δημοσθένους λόγων αἱ Ἀριστοτέλους τέχναι, ἢ τὸν οὕτως ἐγνωκότα καὶ γράψαι γε παρεσκευασμένον, πρὶν εἰς ὄχλον ἐκδοῦναι τὸ σύνταγμα, μεταβαλεῖν πείσαιμι τὴν δόξαν.

[2] Οὐκ ἐλαχίστην δέ μοι καὶ σὺ παρέσχου ῥοπὴν εἰς τὸ μὴ παρέργως ἐξετάσαι τὴν ἀλήθειαν, παρακαλῶν φανεροὺς ποιῆσαι τοὺς λόγους, οἷς ἐμαυτὸν πέπεικα Δημοσθένους ἀκμάζοντος ἤδη καὶ τοὺς ἐπιφανεστάτους εἰρηκότος ἀγῶνας τότε ὑπὸ Ἀριστοτέλους τὰς ῥητορικὰς γεγράφθαι τέχνας. Ἐδόκεις τέ μοι καὶ τοῦτο ὀρθῶς παραινεῖν, μὴ σημείοις μηδὲ εἰκόσι μηδ´ ἀλλοτρίαις τὸ πρᾶγμα πιστώσασθαι μαρτυρίαις, ἐπειδὴ τούτων οὐδεμία τῶν πίστεων δι´ ἀναγκαίων συνάγεται λημμάτων· ἀλλ´ αὐτὸν Ἀριστοτέλη παρασχέσθαι διὰ τῶν ἰδίων τεχνῶν ὁμολογοῦντα τἀληθὲς οὕτως ἔχειν. Τοῦτο δὴ πεποίηκα, βέλτιστε Ἀμμαῖε, τῆς τε ἀληθείας προνοούμενος, ἣν ἐπὶ παντὸς οἴομαι δεῖν πράγματος ἐξετάζεσθαι, καὶ τῆς ἁπάντων τῶν περὶ τοὺς πολιτικοὺς λόγους ἐσπουδακότων χάριτος· ἵνα μὴ τοῦθ´ ὑπολάβωσιν, ὅτι πάντα περιείληφεν ἡ περιπατητικὴ φιλοσοφία τὰ ῥητορικὰ παραγγέλματα, καὶ οὔτε οἱ περὶ Θεόδωρον καὶ Θρασύμαχον καὶ Ἀντιφῶντα σπουδῆς ἄξιον οὐδὲν εὗρον οὔτε Ἰσοκράτης καὶ Ἀναξιμένης καὶ Ἀλκιδάμας οὔτε οἱ τούτοις συμβιώσαντες τοῖς ἀνδράσι παραγγελμάτων τεχνικῶν συγγραφεῖς καὶ ἀγωνισταὶ λόγων ῥητορικῶν, οἱ περὶ Θεοδέκτην καὶ Φιλίσκον καὶ Ἰσαῖον καὶ Κηφισόδωρον Ὑπερείδην τε καὶ Λυκοῦργον καὶ Αἰσχίνην, οὐδ´ ἂν αὐτὸς ὁ Δημοσθένης ὁ πάντας ὑπερβαλόμενος τούς τε πρὸ αὑτοῦ καὶ τοὺς καθ´ ἑαυτὸν καὶ μηδὲ τοῖς γινομένοις ὑπερβολὴν καταλιπὼν τοσοῦτος ἐγένετο τοῖς Ἰσοκράτους τε καὶ Ἰσαίου κοσμούμενος παραγγέλμασιν, εἰ μὴ τὰς Ἀριστοτέλους τέχνας ἐξέμαθεν.

[3] ‘Οὐκ ἔστ´ ἔτυμος λόγος οὗτος’, ὦ φίλε Ἀμμαῖε, οὐδ´ ἐκ τῶν Ἀριστοτέλους τεχνῶν τῶν ὕστερον ἐξενεχθεισῶν οἱ Δημοσθένους λόγοι συνετάχθησαν ἀλλὰ καθ´ ἑτέρας τινὰς εἰσαγωγάς· ὑπὲρ ὧν ἐν ἰδίᾳ δηλώσω γραφῇ τὰ δοκοῦντά μοι· πολὺς γὰρ ὁ περὶ αὐτῶν λόγος, ὃν οὐ καλῶς εἶχεν ἑτέρας γραφῆς ποιῆσαι πάρεργον. Ἐν δὲ τῷ παρόντι τοῦτο πειράσομαι φανερὸν ποιῆσαι, ὅτι Δημοσθένους ἀκμάζοντος ἤδη κατὰ τὴν πολιτείαν καὶ τοὺς ἐπιφανεστάτους εἰρηκότος ἀγῶνας τούς τε δικανικοὺς καὶ τοὺς δημηγορικοὺς καὶ θαυμαζομένου διὰ πάσης τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ δεινότητι λόγων τότε ὁ φιλόσοφος τὰς ῥητορικὰς ἔγραψε τέχνας. Ἀνάγκη δ´ ἴσως πρῶτον, ὡς παρέλαβον ἐκ τῶν κοινῶν ἱστοριῶν, ἃ κατέλιπον ἡμῖν οἱ τοὺς βίους τῶν ἀνδρῶν συνταξάμενοι, προειπεῖν. Ποιήσομαι δὲ ἀπὸ Δημοσθένους τὴν ἀρχήν.

[4] Οὗτος ἐγεννήθη μὲν ἐνιαυτῷ πρότερον τῆς ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος· ἄρχοντος δὲ Τιμοκράτους εἰς ἔτος ἦν ἐμβεβηκὼς ἑπτακαιδέκατον ** δημοσίους δὲ λόγους ἤρξατο γράφειν ἐπὶ Καλλιστράτου ἄρχοντος εἰκοστὸν καὶ πέμπτον ἔτος ἔχων. Καὶ ἔστιν αὐτοῦ πρῶτος τῶν ἐν δικαστηρίῳ κατασκευασθέντων ἀγώνων ὁ κατὰ Ἀνδροτίωνος, ὃν ἔγραφε Διοδώρῳ τῷ κρίνοντι τὸ ψήφισμα παρανόμων, καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἕτερος {ἐπὶ Καλλιστράτου ἄρχοντος}, ὁ περὶ τῶν ἀτελειῶν, ὃν αὐτὸς διέθετο, χαριέστατος ἁπάντων τῶν λόγων καὶ γραφικώτατος. Ἐπὶ δὲ Διοτίμου τοῦ μετὰ Καλλίστρατον ἐν Ἀθηναίοις πρώτην εἶπε δημηγορίαν, ἣν ἐπιγράφουσιν οἱ τοὺς ῥητορικοὺς πίνακας συντάξαντες ‘περὶ τῶν συμμοριῶν’· ἐν ᾗ παρεκάλει τοὺς Ἀθηναίους μὴ λύειν τὴν πρὸς βασιλέα γενομένην εἰρήνην μηδὲ προτέρους ἄρχειν τοῦ πολέμου, ἐὰν μὴ παρασκευάσωνται τὴν ναυτικὴν δύναμιν, ἐν ᾗ πλείστην εἶχον ἰσχύν, καὶ τὸν τρόπον τῆς παρασκευῆς αὐτὸς ὑποτίθεται. Ἐπὶ δὲ Θουδήμου τοῦ μετὰ Διότιμον ἄρξαντος τόν τε κατὰ Τιμοκράτους λόγον ἔγραψε Διοδώρῳ τῷ κρίνοντι παρανόμων τὸν Τιμοκράτη καὶ τὸν περὶ τῆς Μεγαλοπολιτῶν βοηθείας δημηγορικὸν αὐτὸς ἀπήγγειλε. Μετὰ δὲ Θούδημον ἔστιν Ἀριστόδημος ἄρχων, ἐφ´ οὗ τῶν κατὰ Φιλίππου δημηγοριῶν ἤρξατο, καὶ λόγον ἐν τῷ δήμῳ διέθετο περὶ τῆς ἀποστολῆς τοῦ ξενικοῦ στρατεύματος καὶ τῶν δέκα φυγαδικῶν τριηρῶν εἰς Μακεδονίαν. Ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ καὶ τὸν κατὰ Ἀριστοκράτους ἔγραψε λόγον Εὐθυκλεῖ τῷ διώκοντι παρανόμων τὸ ψήφισμα. Ἐπὶ δὲ Θεέλλου τοῦ μετὰ Ἀριστόδημον τὴν περὶ Ῥοδίων ἀπήγγειλε δημηγορίαν, ἐν ᾗ πείθει τοὺς Ἀθηναίους καταλῦσαι τὴν ὀλιγαρχίαν αὐτῶν καὶ τὸν δῆμον ἐλευθερῶσαι. Ἐπὶ δὲ Καλλιμάχου τοῦ τρίτου μετὰ Θέελλον ἄρξαντος τρεῖς διέθετο δημηγορίας παρακαλῶν Ἀθηναίους βοήθειαν Ὀλυνθίοις ἀποστεῖλαι τοῖς πολεμουμένοις ὑπὸ Φιλίππου, πρώτην μὲν ἧς ἐστιν ἀρχὴ ‘Ἐπὶ πολλῶν μὲν ἰδεῖν ἄν τις ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοί μοι δοκεῖ’· δευτέραν δὲ ‘Οὐχὶ ταὐτὰ παρίσταταί μοι γιγνώσκειν ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι’· τρίτην δὲ ‘Ἀντὶ πολλῶν ἂν ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι χρημάτων’. Κατὰ τοῦτον γέγραπται τὸν ἄρχοντα καὶ ὁ κατὰ Μειδίου λόγος, ὃν συνετάξατο μετὰ τὴν χειροτονίαν, ἣν ὁ δῆμος αὐτῷ κατεχειροτόνησε. Μέχρι τοῦδ´ εὑρισκομένων δώδεκα λόγων, ὧν εἴρηκα, δημοσίων, ἐν οἷς εἰσι δημηγορικοὶ μὲν ἑπτά, δικανικοὶ δὲ πέντε, ἅπαντες ἐγένοντο πρότεροι τῶν Ἀριστοτέλους τεχνῶν, ὡς ἔκ τε τῶν ἱστορουμένων περὶ τοῦ ἀνδρὸς ἀποδείξω καὶ ἐκ τῶν ὑπ´ αὐτοῦ γραφέντων, ἐντεῦθεν ἀρξάμενος.

[5] Ἀριστοτέλης πατρὸς μὲν ἦν Νικομάχου τὸ γένος καὶ τὴν τέχνην ἀναφέροντος εἰς Μαχάονα τὸν Ἀσκληπιοῦ, μητρὸς δὲ Φαιστίδος ἀπογόνου τινὸς τῶν ἐκ Χαλκίδος τὴν ἀποικίαν ἀγαγόντων εἰς Στάγειρα· ἐγεννήθη δὲ κατὰ τὴν ἐνενηκοστὴν καὶ ἐνάτην Ὀλυμπιάδα Διοτρεφοῦς Ἀθήνησιν ἄρχοντος τρισὶν ἔτεσι Δημοσθένους πρεσβύτερος. Ἐπὶ δὲ Πολυζήλου ἄρχοντος τελευτήσαντος τοῦ πατρὸς ὀκτωκαιδέκατον ἔτος ἔχων εἰς Ἀθήνας ἦλθεν, καὶ συσταθεὶς Πλάτωνι χρόνον εἰκοσαετῆ διέτριψε σὺν αὐτῷ. Ἀποθανόντος δὲ Πλάτωνος ἐπὶ Θεοφίλου ἄρχοντος ἀπῆρε πρὸς Ἑρμίαν τὸν Ἀταρνέως τύραννον καὶ τριετῆ χρόνον παρ´ αὐτῷ διατρίψας ἐπ´ Εὐβούλου ἄρχοντος εἰς Μυτιλήνην ἐχωρίσθη· ἐκεῖθεν δὲ πρὸς Φίλιππον ᾤχετο κατὰ Πυθόδοτον ἄρχοντα, καὶ διέτριψε χρόνον ὀκταετῆ παρ´ αὐτῷ καθηγούμενος Ἀλεξάνδρου· μετὰ δὲ τὴν Φιλίππου τελευτὴν ἐπ´ Εὐαινέτου ἄρχοντος ἀφικόμενος εἰς Ἀθήνας ἐσχόλαζεν ἐν Λυκείῳ χρόνον ἐτῶν δώδεκα. Τῷ δὲ τρισκαιδεκάτῳ, μετὰ τὴν Ἀλεξάνδρου τελευτὴν ἐπὶ Κηφισοδώρου ἄρχοντος ἀπάρας εἰς Χαλκίδα νόσῳ τελευτᾷ, τρία πρὸς τοῖς ἑξήκοντα βιώσας ἔτη.

[6] Ταῦτα μὲν οὖν ἔστιν ἃ παραδεδώκασιν ἡμῖν οἱ τὸν βίον τοῦ ἀνδρὸς ἀναγράψαντες. Ἃ δὲ αὐτὸς ὁ φιλόσοφος ὑπὲρ ἑαυτοῦ γράφει, πᾶσαν ἀφαιρούμενος ἐπιχείρησιν τῶν χαρίζεσθαι βουλομένων αὐτῷ τὰ μὴ προσήκοντα, πρὸς πολλοῖς δ´ ἄλλοις ὧν οὐδὲν δέομαι μεμνῆσθαι κατὰ τὸ παρόν, ἃ τέθηκεν ἐν τῇ πρώτῃ βύβλῳ ταύτης τῆς πραγματείας, ὡς οὐ μειράκιον ἦν, ὅτε τὰς ῥητορικὰς συνετάττετο τέχνας, ἀλλ´ ἐν τῇ κρατίστῃ γεγονὼς ἀκμῇ καὶ προεκδεδωκὼς ἤδη τάς τε τοπικὰς συντάξεις καὶ τὰς ἀναλυτικὰς καὶ τὰς μεθοδικάς, τεκμήρι´ ἐστὶν ἰσχυρότατα. Ἀρξάμενος γὰρ τὰς ὠφελείας ἐπιδεικνύειν, ἃς περιείληφεν ὁ ῥητορικὸς λόγος, ταῦτα κατὰ λέξιν γράφει· ‘χρήσιμος δ´ ἐστὶν ἡ ῥητορικὴ διά γε τὸ φύσει εἶναι κρείττω τἀληθῆ καὶ τὰ δίκαια τῶν ἐναντίων· ὥςτε ἐὰν μὴ κατὰ τὸ προσῆκον αἱ κρίσεις γίνωνται, ἀνάγκη δι´ αὑτὸν ἡττᾶσθαι· τοῦτο δ´ ἐστὶν ἄξιον ἐπιτιμήσεως. Ἔτι δὲ πρὸς ἐνίους, οὐδ´ εἰ τὴν ἀκριβεστάτην ἔχοιμεν ἐπιστήμην, ῥᾴδιον ἀπ´ ἐκείνης πεῖσαι λέγοντας· διδασκαλία γάρ ἐστιν ὁ κατὰ τὴν ἐπιστήμην λόγος, τοῦτο δὲ ἀδύνατον· ἀλλ´ ἀνάγκη διὰ τῶν κοινῶν ποιεῖσθαι τὰς πίστεις καὶ τοὺς λόγους, ὥςπερ καὶ ἐν τοῖς τοπικοῖς λέγομεν περὶ τῆς πρὸς τοὺς πολλοὺς ἐντεύξεως.’

[7] Περὶ δὲ παραδειγμάτων καὶ ἐνθυμημάτων προελόμενος λέγειν, ὅτι τὴν αὐτὴν ταῦτ´ ἔχει δύναμιν ταῖς ἐπαγωγαῖς καὶ τοῖς συλλογισμοῖς, ταῦτα περὶ τῆς ἀναλυτικῆς καὶ μεθοδικῆς πραγματείας τίθησι· ‘τῶν δὲ διὰ τοῦ δείκνυσθαι ἢ φαίνεσθαι δείκνυσθαι, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς ἀναλυτικοῖς τὸ μὲν ἐπαγωγή ἐστι, τὸ δὲ συλλογισμός, τὸ δὲ φαινόμενος συλλογισμός, καὶ ἐνταῦθ´ ὁμοίως· ἔστι γὰρ τὸ μὲν παράδειγμα ἐπαγωγή, τὸ δ´ ἐνθύμημα συλλογισμός, τὸ δὲ φαινόμενον φαινόμενος συλλογισμός· καλῶ γὰρ ἐνθύμημα μὲν ῥητορικὸν συλλογισμόν, παράδειγμα δὲ ἐπαγωγὴν ῥητορικήν· πάντες δὲ τὰς πίστεις ποιοῦνται διὰ τοῦ - - - δεικνύναι ὁτιοῦν, δῆλον δ´ ἡμῖν τοῦτο ἐκ τῶν ἀναλυτικῶν, ἀναγκαῖον ἑκάτερον αὐτῶν ἑκατέρῳ τούτων τὸ αὐτὸ εἶναι. Τίς δ´ ἐστὶ διαφορὰ παραδείγματος καὶ ἐνθυμήματος, φανερὸν ἐκ τῶν τοπικῶν· ἐκεῖ γὰρ περὶ συλλογισμοῦ καὶ ἐπαγωγῆς εἴρηται πρότερον, ὅτι τὸ μὲν ἐπὶ πολλῶν καὶ ὁμοίων δείκνυσθαι ὅτι οὕτως ἔχει ἐκεῖ μὲν ἐπαγωγή ἐστιν, ἐνταῦθα δὲ παράδειγμα· τὸ δὲ τινῶν ὄντων ἕτερόν τι διὰ ταῦτα συμβαίνειν παρὰ τὸ ταῦτ´ εἶναι ἢ καθόλου ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ἐκεῖ μὲν συλλογισμός, ἐνταῦθα δὲ ἐνθύμημα καλεῖται. Φανερὸν δὲ καὶ ὅτι ἑκάτερον ἔχει ἀγαθὸν τὸ εἶδος τῆς ῥητορείας· καθάπερ γὰρ καὶ ἐν τοῖς μεθοδικοῖς εἴρηται, καὶ ἐν τούτοις ὁμοίως ἔχει.’ Ὅσα μὲν οὖν Ἀριστοτέλης ὑπὲρ ἑαυτοῦ γέγραφε μαρτυρόμενος διαρρήδην, ὅτι τὰς ῥητορικὰς τέχνας συνετάξατο πρεσβύτερος ὢν ἤδη καὶ τὰς κρατίστας συντάξεις προεκδεδωκώς, ταῦτ´ ἐστίν· ἐξ ὧν ὃ προειλόμην ποιῆσαι φανερόν, ὅτι προτεροῦσιν οἱ τοῦ ῥήτορος ἀγῶνες τῶν τοῦ φιλοσόφου τεχνῶν, ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαι νομίζω· εἴ γε ὃ μὲν εἰκοστὸν καὶ πέμπτον ἔτος ἔχων ἤρξατο πολιτεύεσθαι καὶ δημηγορεῖν καὶ λόγους εἰς δικαστήρια γράφειν, ὃ δὲ κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἔτι συνῆν Πλάτωνι καὶ διέτριψεν ἕως ἐτῶν ἑπτὰ καὶ τριάκοντα οὔτε σχολῆς ἡγούμενος οὔτε ἰδίαν πεποιηκὼς αἵρεσιν.

[8] Εἰ δέ τις οὕτως ἔσται δύσερις ὥςτε καὶ πρὸς ταῦτα ἀντιλέγειν, ὅτι μὲν ὕστερον ἐγράφησαν αἱ ῥητορικαὶ τέχναι τῶν ἀναλυτικῶν τε καὶ μεθοδικῶν καὶ τοπικῶν, ὁμολογῶν ἀληθὲς εἶναι, οὐδὲν δὲ κωλύειν λέγων ἁπάσας ταύτας κατεσκευακέναι τὸν φιλόσοφον τὰς πραγματείας ἔτι παιδευόμενον παρὰ Πλάτωνι, ψυχρὰν μὲν καὶ ἀπίθανον ἐπιχείρησιν εἰσάγων, βιαζόμενος δὲ τὸ κακουργότατον τῶν ἐπιχειρημάτων ποιεῖν πιθανώτερον, ὅτι καὶ τὸ μὴ εἰκὸς γίνεταί ποτε εἰκός, ἀφεὶς ἃ πρὸς ταῦτα λέγειν εἶχον ἐπὶ τὰς αὐτοῦ τρέψομαι τοῦ φιλοσόφου μαρτυρίας, ἃς ἐν τῇ τρίτῃ βύβλῳ τῶν τεχνῶν τέθηκε περὶ τῆς μεταφορᾶς κατὰ λέξιν οὕτω γράφων· ‘τῶν δὲ μεταφορῶν τεττάρων οὐσῶν, εὐδοκιμοῦσι μάλιστα αἱ κατὰ ἀναλογίαν· ὡς Περικλῆς ἔφη τὴν νεότητα τὴν ἀπολομένην ἐν τῷ πολέμῳ οὕτως ἠφανίσθαι ἐκ τῆς πόλεως, ὥςπερ εἴ τις τὸ ἔαρ ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐξέλοι ... Καὶ Κηφισόδοτος σπουδάζοντος Χάρητος εὐθύνας δοῦναι τῶν περὶ τὸν Ὀλυνθιακὸν πόλεμον ἠγανάκτει φάσκων αὐτὸν εἰς πνῖγμα τὸν δῆμον ἀγαγόντα τὰς εὐθύνας πειρᾶσθαι διδόναι.’

[9] Οὑτωσὶ μὲν δὴ σαφῶς αὐτὸς ὁ φιλόσοφος ἀποδεικνύει μετὰ τὸν Ὀλυνθιακὸν πόλεμον γεγραμμένας ὑπ´ αὐτοῦ τὰς τέχνας. Οὗτος δ´ ἐπὶ Καλλιμάχου γέγονεν ἄρχοντος, ὡς δηλοῖ Φιλόχορος ἐν ἕκτῃ βύβλῳ τῆς Ἀτθίδος κατὰ λέξιν οὕτω γράφων· ‘Καλλίμαχος Περγασῆθεν: ἐπὶ τούτου Ὀλυνθίοις πολεμουμένοις ὑπὸ Φιλίππου καὶ πρέσβεις Ἀθήναζε πέμψασιν οἱ Ἀθηναῖοι συμμαχίαν τε ἐποιήσαντο - - - καὶ βοήθειαν ἔπεμψαν πελταστὰς δισχιλίους, τριήρεις δὲ τριάκοντα τὰς μετὰ Χάρητος καὶ ἃς συνεπλήρωσαν ὀκτώ.’ Ἔπειτα διεξελθὼν ὀλίγα τὰ μεταξὺ γενόμενα τίθησι ταυτί· ‘περὶ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον Χαλκιδέων τῶν ἐπὶ Θρᾴκης θλιβομένων τῷ πολέμῳ καὶ πρεσβευσαμένων Ἀθήναζε Χαρίδημον αὐτοῖς ἔπεμψαν οἱ Ἀθηναῖοι τὸν ἐν Ἑλλησπόντῳ στρατηγόν· ὃς ἔχων ὀκτωκαίδεκα τριήρεις καὶ πελταστὰς τετρακισχιλίους, ἱππεῖς δὲ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἦλθεν εἰς τήν τε Παλλήνην καὶ τὴν Βοττιαίαν μετ´ Ὀλυνθίων καὶ τὴν χώραν ἐπόρθησεν.’ Ἔπειθ´ ὑπὲρ τῆς τρίτης συμμαχίας λέγει ταυτί· ‘πάλιν δὲ τῶν Ὀλυνθίων πρέσβεις ἀποστειλάντων εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ δεομένων μὴ περιιδεῖν αὐτοὺς καταπολεμηθέντας, ἀλλὰ πρὸς ταῖς ὑπαρχούσαις δυνάμεσι πέμψαι βοήθειαν μὴ ξενικὴν ἀλλ´ αὐτῶν Ἀθηναίων, ἔπεμψεν αὐτοῖς ὁ δῆμος τριήρεις μὲν ἑτέρας ἑπτακαίδεκα καὶ τῶν πολιτῶν ὁπλίτας δισχιλίους καὶ ἱππεῖς τριακοσίους ἐν ναυσὶν ἱππηγοῖς, στρατηγὸν δὲ Χάρητα τοῦ στόλου παντός.’

[10] Ἀπόχρη μὲν οὖν καὶ ταῦτα ῥηθέντα φανερὰν ποιῆσαι τὴν φιλοτιμίαν τῶν ἀξιούντων τὰς Ἀριστοτέλους ἐζηλωκέναι τέχνας τὸν Δημοσθένη, ὃς ἤδη τέτταρας μὲν ἔτυχεν εἰρηκὼς δημηγορίας Φιλιππικάς, τρεῖς δὲ Ἑλληνικάς, πέντε δὲ λόγους δημοσίους εἰς δικαστήρια γεγραφώς, οὓς οὐδεὶς ἂν ἔχοι διαβαλεῖν ὡς εὐτελεῖς τινας καὶ φαύλους καὶ μηδὲν ἐπιφαίνοντας τεχνικόν, ἐπειδὴ πρὸ τῶν Ἀριστοτέλους συνετάχθησαν τεχνῶν. Οὐ μὴν ἔγωγε μέχρι τούτου προελθὼν στήσομαι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους αὐτοῦ λόγους τοὺς μάλιστ´ εὐδοκιμοῦντας ἐπιδείξω τούς τε δημηγορικοὺς καὶ τοὺς δικανικοὺς πρότερον ἀπηγγελμένους τῆς ἐκδόσεως τούτων τῶν τεχνῶν, μάρτυρι πάλιν αὐτῷ χρώμενος Ἀριστοτέλει. Μετὰ γὰρ ἄρχοντα Καλλίμαχον, ἐφ´ οὗ τὰς εἰς Ὄλυνθον βοηθείας ἀπέστειλαν Ἀθηναῖοι πεισθέντες ὑπὸ Δημοσθένους, Θεόφιλος ἔστιν ἄρχων, καθ´ ὃν ἐκράτησε τῆς Ὀλυνθίων πόλεως Φίλιππος. Ἔπειτα Θεμιστοκλῆς, ἐφ´ οὗ τὴν πέμπτην τῶν κατὰ Φιλίππου δημηγοριῶν ἀπήγγειλε Δημοσθένης περὶ τῆς φυλακῆς τῶν νησιωτῶν καὶ τῶν ἐν Ἑλλησπόντῳ πόλεων, ἧς ἐστιν ἀρχή· ‘Ἃ μὲν ἡμεῖς ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι δεδυνήμεθα εὑρεῖν, ταῦτ´ ἐστίν.’ Μετὰ δὲ Θεμιστοκλέα Ἀρχίας, ἐφ´ οὗ παραινεῖ τοῖς Ἀθηναίοις μὴ κωλύειν Φίλιππον τῆς Ἀμφικτυονίας μετέχειν μηδὲ ἀφορμὴν διδόναι πολέμου νεωστὶ πεποιημένους τὴν πρὸς αὐτὸν εἰρήνην· ἀρχὴ δὲ ταύτης τῆς δημηγορίας ἐστὶν ἥδε· ‘Ὁρῶ μὲν ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι τὰ παρόντα πράγματα.’ Μετὰ δὲ Ἀρχίαν ἔστιν Εὔβουλος· εἶτα Λυκίσκος, ἐφ´ οὗ τὴν ἑβδόμην τῶν Φιλιππικῶν δημηγοριῶν διέθετο πρὸς τὰς ἐκ Πελοποννήσου πρεσβείας, ταύτην τὴν ἀρχὴν ποιησάμενος· ‘Ὅταν ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι λόγοι γίγνωνται.’ Μετὰ Λυκίσκον ἔστιν ἄρχων Πυθόδοτος, ἐφ´ οὗ τὴν ὀγδόην τῶν Φιλιππικῶν δημηγοριῶν διέθετο πρὸς τοὺς Φιλίππου πρέσβεις, ἧς ἐστιν ἀρχή ‘Ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐκ ἔστιν, ὅπως αἱ αἰτίαι’, καὶ τὸν κατ´ Αἰσχίνου συνετάξατο λόγον, ὅτε τὰς εὐθύνας ἐδίδου τῆς δευτέρας πρεσβείας τῆς ἐπὶ τοὺς ὅρκους. Μετὰ Πυθόδοτον ἔστι Σωσιγένης, ἐφ´ οὗ τὴν ἐνάτην διελήλυθεν κατὰ Φιλίππου δημηγορίαν περὶ τῶν ἐν Χερρονήσῳ στρατιωτῶν, ἵνα μὴ διαλυθῇ τὸ μετὰ Διοπείθους ξενικόν, ἀρχὴν ἔχουσαν ταύτην· ‘Ἔδει μὲν ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι τοὺς λέγοντας ἅπαντας’· καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν ἄρχοντα τὴν δεκάτην, ἐν ᾗ πειρᾶται διδάσκειν, ὅτι λύει τὴν εἰρήνην Φίλιππος καὶ πρότερος ἐκφέρει τὸν πόλεμον, ἧς ἐστιν ἀρχή· ‘Πολλῶν ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι λόγων γιγνομένων.’ Μετὰ Σωσιγένην ἄρχων ἔστι Νικόμαχος, ἐφ´ οὗ τὴν ἑνδεκάτην δημηγορίαν διελήλυθε περὶ τοῦ λελυκέναι τὴν εἰρήνην Φίλιππον καὶ τοὺς Ἀθηναίους πείθει Βυζαντίοις ἀποστεῖλαι βοήθειαν, ἧς ἐστιν ἀρχή· ‘Καὶ σπουδαῖα νομίζων ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι.’ Ἕπεται Νικομάχῳ Θεόφραστος ἄρχων, ἐφ´ οὗ πείθει τοὺς Ἀθηναίους γενναίως ὑπομεῖναι τὸν πόλεμον ὡς κατηγγελκότος αὐτὸν ἤδη Φιλίππου· καὶ ἔστιν αὕτη τελευταία τῶν κατὰ Φιλίππου δημηγοριῶν, ἀρχὴν ἔχουσα ταύτην· ‘Ὅτι μὲν ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι Φίλιππος οὐκ ἐποιήσατο τὴν εἰρήνην πρὸς ὑμᾶς, ἀλλ´ ἀνεβάλετο τὸν πόλεμον.’

[11] Ὅτι δὲ καὶ τούτους ἅπαντας τοὺς λόγους οὓς κατηρίθμημαι πρὸ τῆς ἐκδόσεως τῶν Ἀριστοτέλους τεχνῶν ἀπήγγειλεν ὁ Δημοσθένης, αὐτὸν Ἀριστοτέλη παρέξομαι μαρτυροῦντα. Ἀρξάμενος γὰρ ἐν τῇ δευτέρᾳ βύβλῳ τῶν τεχνῶν τοὺς τόπους ὁρίζειν, ἀφ´ ὧν τὰ ἐνθυμήματα φέρεται, καὶ τὸν ἐκ τοῦ χρόνου παραλαμβάνει παρατιθεὶς αὐτῷ τὰ παραδείγματα. Θήσω δὲ αὐτὴν τὴν τοῦ φιλοσόφου λέξιν· ‘ἄλλος εἰς τὸν χρόνον σκοπεῖ· οἷον, ὡς ὁ Ἰφικράτης ἐν τῇ πρὸς Ἁρμόδιον, ὡς εἰ πρὶν ποιῆσαι ἠξίου τῆς εἰκόνος τυχεῖν ἐὰν ποιήσῃ, ἔδοτε ἄν· ποιήσαντι δ´ οὐ δώσετε; μὴ τοίνυν μέλλοντες μὲν ὑπισχνεῖσθε, παθόντες δὲ ἀφαιρεῖσθε. Καὶ πάλιν πρὸς τὸ διὰ Θηβαίων διἱέναι Φίλιππον εἰς τὴν Ἀττικήν, ὅτι εἰ πρὶν βοηθῆσαι εἰς Φωκεῖς ἠξίου, ὑπέσχοντο ἄν· ἄτοπον οὖν εἰ, διότι προεῖτο καὶ ἐπίστευσεν, μὴ διήσουσιν.’ Ὁ δὲ χρόνος οὗτος, ἐν ᾧ Φίλιππος ἠξίου Θηβαίους ἐπὶ τὴν Ἀττικὴν αὑτῷ δοῦναι δίοδον ὑπομιμνήσκων τῆς ἐν τῷ πρὸς Φωκεῖς πολέμῳ γενομένης βοηθείας, ἐκ τῆς κοινῆς γίγνεται φανερὸς ἱστορίας. Εἶχε γὰρ οὕτως· μετὰ τὴν Ὀλυνθίων ἅλωσιν ἄρχοντος Θεμιστοκλέους συνθῆκαι Φιλίππῳ πρὸς Ἀθηναίους ἐγένοντο περὶ φιλίας καὶ συμμαχίας· αὗται διέμειναν ἑπταετῆ χρόνον ἄχρι Νικομάχου· ἐπὶ δὲ Θεοφράστου τοῦ μετὰ Νικόμαχον ἄρξαντος ἐλύθησαν, Ἀθηναίων μὲν Φίλιππον αἰτιωμένων ἄρχειν τοῦ πολέμου, Φιλίππου δὲ Ἀθηναίοις ἐγκαλοῦντος. Τὰς δὲ αἰτίας δι´ ἃς εἰς τὸν πόλεμον κατέστησαν ἀδικεῖσθαι λέγοντες ἀμφότεροι, καὶ τὸν χρόνον ἐν ᾧ τὴν εἰρήνην ἔλυσαν ἀκριβῶς δηλοῖ Φιλόχορος ἐν τῇ ἕκτῃ τῆς Ἀτθίδος βύβλῳ. Θήσω δ´ ἐξ αὐτῆς τὰ ἀναγκαιότατα· ‘Θεόφραστος Ἁλαιεύς: ἐπὶ τούτου Φίλιππος τὸ μὲν πρῶτον ἀναπλεύσας Περίνθῳ προσέβαλεν, ἀποτυχὼν δ´ ἐντεῦθεν Βυζάντιον ἐπολιόρκει καὶ μηχανήματα προσῆγεν.’ Ἔπειτα διεξελθών, ὅσα τοῖς Ἀθηναίοις ὁ Φίλιππος ἐνεκάλει διὰ τῆς ἐπιστολῆς, ταῦτα πάλιν κατὰ λέξιν ἐπιτίθησιν· ‘ὁ δὲ δῆμος ἀκούσας τῆς ἐπιστολῆς καὶ Δημοσθένους παρακαλέσαντος αὐτὸν πρὸς τὸν πόλεμον καὶ τὰ ψηφίσματα γράψαντος ἐχειροτόνησε τὴν μὲν στήλην καθελεῖν τὴν περὶ τῆς πρὸς Φίλιππον εἰρήνης καὶ συμμαχίας σταθεῖσαν, ναῦς δὲ πληροῦν καὶ τὰ ἄλλα ἐνεργεῖν τὰ τοῦ πολέμου.’ Ταῦτα γράψας κατὰ Θεόφραστον ἄρχοντα γεγονέναι, τῷ μετ´ ἐκεῖνον ἐνιαυτῷ τὰ πραχθέντα μετὰ τὴν λύσιν τῆς εἰρήνης ἐπὶ Λυσιμαχίδου ἄρχοντος διεξέρχεται. Θήσω δὲ καὶ τούτων αὐτὰ τὰ ἀναγκαιότατα· ‘Λυσιμαχίδης Ἀχαρνεύς: ἐπὶ τούτου τὰ μὲν ἔργα τὰ περὶ τοὺς νεωσοίκους καὶ τὴν σκευοθήκην ἀνεβάλοντο διὰ τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Φίλιππον· τὰ δὲ χρήματα ἐψηφίσαντο πάντ´ εἶναι στρατιωτικὰ Δημοσθένους γράψαντος. Φιλίππου δὲ καταλαβόντος Ἐλάτειαν καὶ Κυτίνιον καὶ πρέσβεις πέμψαντος εἰς Θήβας * Θετταλῶν Αἰνιάνων Αἰτωλῶν Δολόπων Φθιωτῶν, Ἀθηναίων δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον πρέσβεις ἀποστειλάντων τοὺς περὶ Δημοσθένη, τούτοις συμμαχεῖν ἐψηφίσαντο.’ Φανεροῦ δὴ γεγονότος τοῦ χρόνου, καθ´ ὃν εἰσῆλθον εἰς Θήβας οἵ τε Ἀθηναίων πρέσβεις οἱ περὶ Δημοσθένη καὶ οἱ παρὰ Φιλίππου, ὅτι κατὰ Λυσιμαχίδην ἄρχοντα πίπτει, παρεσκευασμένων ἤδη τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἀμφοτέρων, αὐτὸς ὁ Δημοσθένης ποιήσει φανερὸν ἐν τῷ περὶ τοῦ στεφάνου λόγῳ, τίνες ἦσαν αἱ παρὰ τῶν πρεσβειῶν ἀμφοτέρων ἀξιώσεις· θήσω δὲ ἐξ αὐτῆς λαβὼν τῆς ἐκείνου λέξεως τὰ συντείνοντα πρὸς τὸ πρᾶγμα· ‘Οὕτως διαθεὶς Φίλιππος τὰς πόλεις πρὸς ἀλλήλας διὰ τούτων, καὶ τούτοις ἐπαρθεὶς τοῖς ψηφίσμασι καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν ἧκεν ἔχων τὴν δύναμιν καὶ τὴν Ἐλάτειαν κατέλαβεν, ὡς οὐδ´ ἂν εἴ τι γένοιτο, ἔτι συμπνευσόντων ἡμῶν ἂν καὶ τῶν Θηβαίων.’ Ἀλλὰ μὴν τὰ τότε συμβάντα διεξελθών, διεξελθὼν δὲ τοὺς ῥηθέντας ὑφ´ ἑαυτοῦ λόγους ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας, καὶ ὡς πρεσβευτὴς ὑπ´ Ἀθηναίων εἰς Θήβας ἐπέμφθη, ταῦτα κατὰ λέξιν ἐπιτίθησιν· ‘ὡς δ´ ἀφικόμεθα εἰς τὰς Θήβας, κατελαμβάνομεν Φιλίππου καὶ Θετταλῶν καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων παρόντας πρέσβεις, καὶ τοὺς μὲν ἡμετέρους φίλους ἐν φόβῳ, τοὺς δ´ ἐκείνου θρασεῖς.’ Ἔπειτ´ ἐπιστολήν τινα κελεύσας ἀναγνωσθῆναι ταῦτ´ ἐπιτίθησιν· ‘ἐπειδὴ τοίνυν ἐποιήσαντο τὴν ἐκκλησίαν, προσῆγον ἐκείνους διὰ τὸ τὴν τῶν συμμάχων τάξιν ἐκείνους ἔχειν. Καὶ παριόντες ἐδημηγόρουν πολλὰ μὲν Φίλιππον ἐγκωμιάζοντες, πολλὰ δ´ ὑμῖν ἐγκαλοῦντες, πάνθ´ ὅσα πώποτε ἐναντία ἐπράξατε Θηβαίους ἀναμιμνῄσκοντες. Τὸ δ´ οὖν κεφάλαιον, ἠξίουν, ὧν μὲν εὖ ´πεπόνθεσαν ὑπὸ Φιλίππου χάριν αὐτοὺς ἀποδοῦναι, ὧν δ´ ὑφ´ ὑμῶν ἠδίκηνται δίκην λαβεῖν, ὁποτέρως βούλονται, ἢ διἱέντας αὐτοὺς ἐφ´ ὑμᾶς ἢ συνεμβάλλοντας εἰς τὴν Ἀττικήν.’ Εἰ δὴ κατὰ Λυσιμαχίδην μὲν ἄρχοντα τὸν μετὰ Θεόφραστον λελυμένης ἤδη τῆς εἰρήνης οἱ παρὰ Φιλίππου πρέσβεις εἰς Θήβας ἀπεστάλησαν παρακαλοῦντες αὐτοὺς μάλιστα μὲν συνεισβαλεῖν εἰς τὴν Ἀττικήν, εἰ δὲ μή, δίοδον τῷ Φιλίππῳ παρασχεῖν μεμνημένους τῶν εὐεργεσιῶν αὐτοῦ τῶν περὶ τὸν Φωκικὸν πόλεμον, ταύτης δὲ μέμνηται τῆς πρεσβείας Ἀριστοτέλης, ὡς ὀλίγῳ πρότερον ἐπέδειξα τὰς ἐκείνου λέξεις παρασχόμενος, ἀναμφιλόγοις δήπουθεν ἀποδέδεικται τεκμηρίοις, ὅτι πάντες οἱ Δημοσθένους ἀγῶνες οἱ πρὸ τῆς Λυσιμαχίδου ἀρχῆς ἐν ἐκκλησίαις τε καὶ δικαστηρίοις γενόμενοι πρότερον τῶν Ἀριστοτέλους τεχνῶν - - -.

[12] Ἑτέραν προσθήσω μαρτυρίαν παρὰ τοῦ φιλοσόφου λαβών, ἐξ ἧς ἔτι μᾶλλον ἔσται φανερόν, ὅτι μετὰ τὸν πόλεμον τὸν συμβάντα τοῖς Ἀθηναίοις πρὸς Φίλιππον αἱ ῥητορικαὶ συνετάχθησαν ὑπ´ αὐτοῦ τέχναι, Δημοσθένους ἀκμάζοντος ἤδη κατὰ τὴν πολιτείαν καὶ πάντας εἰρηκότος τούς τε δημηγορικοὺς καὶ τοὺς δικανικοὺς λόγους, ὧν ὀλίγῳ πρότερον ἐμνήσθην. Διεξιὼν γὰρ τοὺς τόπους τῶν ἐνθυμημάτων ὁ φιλόσοφος καὶ τὸν ἐκ τῆς αἰτίας τίθησι· παρέξομαι δὲ τὴν ἐκείνου λέξιν· ‘ἄλλος παρὰ τὸ ἀναίτιον ὡς αἴτιον, οἷον τῷ ἅμα ἢ μετὰ τοῦτο γεγονέναι. Τὸ γὰρ μετὰ τοῦτο ὡς διὰ τοῦτο λαμβάνουσι, καὶ μάλιστα ἐν ταῖς πολιτείαις· ὡς ὁ Δημάδης τὴν Δημοσθένους πολιτείαν πάντων τῶν κακῶν αἰτίαν· μετ´ ἐκεῖνο γὰρ - - -’. Ποίους οὖν ὁ Δημοσθένης κατεσκεύασεν ἀγῶνας ταῖς Ἀριστοτελείοις τέχναις ὁδηγοῖς χρησάμενος, εἰ πάντες οἱ δημόσιοι λόγοι, δι´ οὓς ἐπαινεῖταί τε καὶ θαυμάζεται, πρὸ τοῦ πολέμου γεγόνασιν, ὡς πρότερον ἐπέδειξα, πλὴν ἑνὸς τοῦ περὶ τοῦ στεφάνου; οὗτος γὰρ μόνος εἰς δικαστήριον εἰσελήλυθεν μετὰ τὸν πόλεμον ἐπ´ Ἀριστοφῶντος ἄρχοντος ὀγδόῳ μὲν ἐνιαυτῷ μετὰ τὴν ἐν Χαιρωνείᾳ μάχην, ἕκτῳ δὲ μετὰ τὴν Φιλίππου τελευτήν, καθ´ ὃν χρόνον Ἀλέξανδρος τὴν ἐν Ἀρβήλοις ἐνίκα μάχην. Εἰ δέ τις ἐρεῖ τῶν πρὸς ἅπαντα φιλονεικούντων, ὅτι τοῦτον ἴσως ἔγραψε τὸν λόγον ταῖς Ἀριστοτέλους ἐντετευχὼς τέχναις, τὸν κράτιστον ἁπάντων τῶν λόγων, πολλὰ πρὸς αὐτὸν εἰπεῖν ἔχων, ἵνα μὴ μακρότερος τοῦ δέοντος ὁ λόγος γένηταί μοι, καὶ τοῦτον ἐπιδείξειν ὑπισχνοῦμαι τὸν ἀγῶνα πρὸ τῶν Ἀριστοτέλους τεχνῶν ἐπιτετελεσμένον αὐτῷ χρησάμενος τῷ φιλοσόφῳ μάρτυρι. Προθεὶς γὰρ τόπον ἐνθυμημάτων τὸν ἐκ τῶν πρὸς ἄλληλα, ταῦτα κατὰ λέξιν γράφει· ‘ἄλλος ἐκ τῶν πρὸς ἄλληλα· εἰ γὰρ θατέρῳ ὑπάρχει τὸ καλῶς ἢ δικαίως ποιῆσαι, θατέρῳ τὸ πεπονθέναι, καὶ εἰ κελεῦσαι, καὶ τὸ πεποιηκέναι· οἷον ὡς ὁ τελώνης ὁ Διομέδων· εἰ γὰρ μηδ´ ὑμῖν αἰσχρὸν τὸ πωλεῖν, οὐδὲ ἡμῖν τὸ ὠνεῖσθαι. Καὶ εἰ τῷ πεπονθότι τὸ καλῶς καὶ δικαίως ὑπάρχει, τῷ πεπραγμένῳ ὑπάρξει καὶ τῷ ποιήσαντι ἢ ποιοῦντι. Ἔστι δὲ τοῦτο παραλογίσασθαι· οὐ γὰρ εἰ δικαίως ἔπαθεν, ἅμα καὶ δικαίως ὑπὸ τούτου πέπονθε. Διὸ δεῖ σκοπεῖν χωρίς, εἰ ἄξιος ὁ παθὼν παθεῖν καὶ ὁ ποιήσας ποιῆσαι, εἶτα χρῆσθαι ὁποτέρως ἂν ἁρμόττῃ. Ἐνίοτε γὰρ διαφωνεῖ τὸ τοιοῦτον, ὥςπερ ἐν τῷ Ἀλκμαίωνι τῷ Θεοδέκτου ... Καὶ οἷον ἡ περὶ Δημοσθένους δίκη καὶ τῶν ἀποκτεινάντων Νικάνορα.’ Τίς οὖν ἐστιν ἡ Δημοσθένους δίκη {καὶ τῶν ἀποκτεινάντων Νικάνορα} περὶ ἧς ὁ φιλόσοφος γέγραφεν, ἐν ᾗ τὸ κυριώτατον τῆς ἀμφισβητήσεως κεφάλαιον ἦν ἐκ τοῦ πρὸς ἄλληλα τόπου; ἡ πρὸς Αἰσχίνην ὑπὲρ Κτησιφῶντος τοῦ παρασχόντος Δημοσθένει τὸ περὶ τοῦ στεφάνου ψήφισμα καὶ τὴν τῶν παρανόμων φεύγοντος γραφήν· ἐν ταύτῃ γὰρ τὸ ζητούμενον ἦν οὐ τὸ κοινόν, εἰ τιμῶν καὶ στεφάνων ἄξιος ἦν Δημοσθένης ἐπιδοὺς ἐκ τῶν ἰδίων κτημάτων τὴν εἰς τὰ τείχη δαπάνην, ἀλλ´ εἰ καθ´ ὃν χρόνον ὑπεύθυνος ἦν, κωλύοντος τοῦ νόμου τοὺς ὑπευθύνους στεφανοῦν. Τὸ γὰρ ἐκ τῶν πρὸς ἄλληλα τοῦτ´ ἔστιν, εἰ ὥσπερ τῷ δήμῳ τὸ δοῦναι, οὕτως καὶ τῷ ὑπευθύνῳ τὸ λαβεῖν τὸν στέφανον ἐξῆν. Ἐγὼ μὲν οὖν ταύτης οἴομαι τῆς δίκης μεμνῆσθαι τὸν Ἀριστοτέλη. Εἰ δέ τις ἐρεῖ, ὅτι περὶ τῆς τῶν δώρων, ἣν ἐπ´ Ἀντικλέους ἄρχοντος ἀπελογήσατο περὶ τὴν Ἀλεξάνδρου τελευτήν, πολλῷ νεωτέρας ἔτι ποιήσει τὰς Ἀριστοτέλους τέχνας τῶν Δημοσθένους ἀγώνων. Ἀλλὰ γὰρ ὅτι μὲν οὐχ ὁ ῥήτωρ παρὰ τοῦ φιλοσόφου τὰς τέχνας παρέλαβεν αἷς τοὺς θαυμαστοὺς ἐκείνους κατεσκεύασε λόγους, ἀλλὰ τοὐναντίον τὰ Δημοσθένους καὶ τὰ τῶν ἄλλων ῥητόρων ἔργα παραθέμενος Ἀριστοτέλης ταύτας ἔγραψε τὰς τέχνας, ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαι νομίζω.  

I. Ire LETTRE DE DENYS D'HALICARNASSE A AMMAEUS.

DENYS D'HALICARNASSE à AMMAEUS, salut.

I. PARMI tant d'opinions étranges que notre siècle a vu naître , il faut placer celle dont vous avez été le premier à me faire part, et qui a pour auteur un péripatéticien. Jaloux de tout rapporter au fondateur de sa secte, il s'est engagé à démontrer que Démosthène , après avoir étudié la rhétorique d'Aristote, la prit pour guide dans la composition de ses discours; et par-là, devint le plus grand orateur de la Grèce. J'avais d'abord pensé qu'une telle opinion ne pouvait être accréditée que par quelque ignorant, et je vous exhortais à ne point prêter l'oreille à de semblables paradoxes. Depuis que j'ai appris le nom de celui qui la soutient , comme j'en fais le plus grand cas , tant pour l'aménité de ses mœurs, que pour toutes ses bonnes qualités, j'ai éprouvé quelque hésitation, et après de mûres réflexions , j'ai été convaincu que cette question mérite un examen sérieux : j'ai craint que la vérité ne me fût inconnue et qu'il n'y eût rien de hasardé de sa part; décidé à changer de sentiment, si j'acquérais la certitude que la rhétorique d'Aristote est antérieure aux discours de Démosthène, ou bien, si mes recherches amènent un autre résultat , à défendre mon opinion , et à conseiller à celui qui en a une contraire , et qui est au moment de la consigner dans un écrit , d'y renoncer, avant de publier son ouvrage.

II. Vos instances surtout m'ont vivement excité à chercher la vérité avec ardeur : vous me pressiez de vous faire connaître les raisons sur lesquelles je me fonde , pour dire que Démosthène jouissait d'une grande réputation et avait composé les plus beaux de ses discours , lorsqu'Aristote écrivit sa rhétorique. Vous m'engagiez avec raison à ne point m'appuyer sur de simples indices , sur des conjectures ou sur des preuves étrangères à la question ; ces moyens ne pouvant opérer la conviction, ni forcer l'assentiment : vous vouliez qu'Aristote lui-même et ses traités de rhétorique rendissent témoignage à la vérité de ce que je dirais. C'est ce que j'ai fait, mon cher Amnaeus, et par respect pour la vérité, qui doit être toujours recherchée avec le plus grand zèle, et dans l'intérêt des hommes qui se consacrent an culte de l'éloquence. Je n'ai point voulu leur laisser croire que la philosophie péripatéticienne nous a donné toutes les règles de la rhétorique, ni que Théodore, Thrasymaque, Antiphon n'ont présenté sur cet art aucun heureux aperçu, ainsi qu'Isocrate, Anaximène, Alcidamas et ceux de leurs contemporains, qui ont composé des traités sur l'éloquence, et des discours écrits avec art ; par exemple, Théodecte, Philiscus, Isée, Céphisodore, Hypéride, Lycurgue et Eschine; ni enfin que Démosthène, le plus grand des orateurs qui vécurent avant lui ou de son temps, et qui n'a laissé à ceux qui l'ont suivi aucun moyen de le surpasser, ne se serait jamais élevé si haut par les leçons d'Isocrate et d'Isée , s'il n'avait été formé par Aristote.

III. Une telle assertion n'est pas fondée, ô mon cher Ammœus ! Ce n'est point d'après la Rhétorique d'Aristote, postérieure aux discours de Démosthène, que ces discours ont été composés ; mais d'après d'autres traités, comme je le prouverai dans un autre ouvrage. Cette matière est trop importante pour n'occuper qu'une place secondaire dans celui-ci. Pour le moment, je me contenterai de faire voir que Démosthène était déjà célèbre, qu'il avait prononcé ses plus belles harangues politiques ou judiciaires, et fixé par son éloquence les regards de la Grèce, à l'époque où Aristote écrivit sa rhétorique. Sans doute, il ne sera pas inutile d'exposer d'abord les détails que les biographes nous ont laissés sur ces deux écrivains. Je commencerai par Démosthène.

IV. Il naquit un an avant la centième olympiade : sous l'archontat de Timocrate, il atteignit sa dix-septième année. Il commença à prononcer des discours publics, pendant l'archontat de Callistrate : il avait alors vingt-cinq ans. La première de ses harangues judiciaires fut celle qu'il composa contre Androtion pour Diodore , qui le poursuivait comme auteur d'un décret contraire aux lois. Le discours qu'il prononça vers le même temps, et pendant le même archontat, au sujet des Immunités, est plein de grâce, et peut-être le plus orné de tous ceux qu'il nous a laissés. Pendant l'archontat de Diotime, successeur de Callistrate, il prononça à Athènes la première de ses harangues politiques ; dans les tables de ses discours, elle a pour titre : sur les Classes. Démosthène s'y propose de déterminer les Athéniens à ne point rompre le traité qu'ils avaient fait avec le roi de Perse, et à ne pas commencer la guerre, avant d'avoir préparé des forces navales, principal soutien de leur puissance : il indique lui-même en quoi doivent consister ces préparatifs. Pendant l'archontat d'Eudème, successeur de Diotime, il composa le discours contre Timocrate pour Diodore, qui l'accusait d'avoir violé les lois, et de plus, le discours sur les secours qu'il fallait envoyer aux habitants de Mégalopolis ; ce dernier appartient au genre délibératif : Démosthène le prononça lui-même. A Eudème succéda Aristodème : pendant l'archontat de celui-ci , Démosthène commença à composer ses harangues contre Philippe, et sur la nécessité d'armer des troupes étrangères et d'envoyer en Macédoine dix galères armées à la légère. Vers le même temps, il composa le discours contre Aristocrate pour Eutyclès, chargé de poursuivre les auteurs d'un décret contraire aux lois.

Pendant l'archontat de Thessalus, successeur d'Aristodème, il prononça le discours intitulé : sur les Rhodiens, et dans lequel il exhorte les Athéniens à détruire l'oligarchie et à rendre la liberté à ce peuple. Pendant l'archontat de Callimaque, qui fut archonte trois ans après Thessalus, il prononça trois discours qui appartiennent au genre délibératif et qui ont pour but d'engager les Athéniens à porter du secours aux Olynthiens, attaqués par Philippe. Le premier commence par ces mots : « Ἐπὶ πολλῶν μὲν ἐδεῖν ἄν τιχ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δοκεῖ μοι » Le second par ceux-ci : « Οὐχι ταὐτὰ παρίστατεί μοι γεγνώσκειν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι. » Et le troisième, de cette manière : « Ἀντὶ πολλῶν ἂν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, χρημάτων. » Sous le même archonte, il composa le discours contre Midias, après le décret qui condamnait Midias. Parmi les douze discours dont je viens de parler, sept appartiennent au genre délibératif, et cinq au genre judiciaire ; tous ont été composés avant la Rhétorique d'Aristote : je vais le prouver par les documents historiques qui nous ont été transmis sur ce philosophe, et par ses propres écrits. J'entre en matière.

V. Aristote était fils de Nicomachus, qui faisait remonter son origine et son art à Machaon, fils d'Esculape. Sa mère s'appelait Phœstis : ses parents, originaires de Chalcis, faisaient partie de la colonie qui vint se fixer à Stagire. Aristote naquit vers la XCIXe olympiade, pendant l'archontat de Diotrephès, trois ans avant Démosthène. Pendant l'archontat de Polyzèle, son père étant mort, il se rendit à Athènes à l'âge de dix-huit ans : recommandé à Platon, il suivit ses leçons pendant vingt ans ; mais à la mort de ce philosophe, qui arriva sous l'archontat de Théophile, il se retira chez Hermias, tyran d'Atarne, et après avoir passé trois ans auprès de lui, il se rendit à Mitylène, pendant l'archontat d'Eubulus. De là, il passa à la cour de Philippe pendant l'archontat de Pythodote, et y resta huit ans pour diriger l'éducation d'Alexandre. A la mort de Philippe, sous l'archontat d'Evaenetus, il revint à Athènes, où il enseigna pendant douze ans la philosophie dans le Lycée. Treize ans après la mort d'Alexandre, et sous l'archontat de Céphisodore, ayant fait voile vers Chalcis, il y mourut de maladie, à l'âge de soixante-cinq ans.

VI. Tels sont les détails que nous fournissent les auteurs qui ont écrit la vie d'Aristote : ce qu'il dit lui-même ne doit laisser aucun doute à ceux qui cherchent à lui attribuer une gloire qui ne lui appartient pas. Je pourrais rapporter ici plusieurs passages; mais il suffit de citer le commencement du premier livre de sa rhétorique. On verra que lorsqu'il écrivit ce traité, il n'était plus dans sa jeunesse, mais dans l'âge mûr, et qu'il avait déjà composé ses Topiques, ses Analytiques et ses livres sur la Méthode. Cette preuve me paraît sans réplique. Aristote commence par prouver l'utilité de la rhétorique, et s'exprime en ces termes : « La rhétorique est utile, parce que la justice et la vérité sont, par elles-mêmes, préférables à leurs contraires ; mais si l'on ne juge point comme il convient, elles seront souvent sacrifiées ; ce qui mérite les plus grands reproches. D'ailleurs, en empruntant les preuves d'une science dont on a la plus parfaite connaissance , on ne parviendrait pas à persuader certains auditeurs : les preuves déduites d'une science ne sont intelligibles que pour ceux qui l'ont étudiée. L'orateur ne peut pas toujours les faire valoir, et il doit nécessairement recourir à certains lieux communs, ainsi que nous l'avons dit dans les Topiques, en traitant de la manière de parler à la multitude. »

VII.. A l'endroit où il s'occupe des exemples, il dit qu'ils ont la même force que les inductions et les syllogismes, et il ajoute qu'il en a été déjà question dans ses Analytiques et dans sa Méthode : « De même que dans la dialectique, pour démontrer une chose véritablement ou en apparence, on emploie l'induction, le syllogisme vrai et le syllogisme apparent ; de même dans la rhétorique, on se sert de l'exemple, qui n'est autre chose que l'induction, et de l'enthymème, qui est un véritable syllogisme. Or, j'appelle l'enthymème le syllogisme oratoire, et l'exemple ï'induction de là rhétorique. Tout homme qui entreprend de prouver une chose, doit avoir recours aux exemples et aux enthymèmes : ce sont les deux seuls moyens pour démontrer. S'il faut donc, toutes les fois qu'on procède par voie de démonstration pour soutenir ce qu'on dit concernant un fait ou une personne, employer le syllogisme ou l'induction, comme nous l'avons démontré dans nos Analytiques, ces deux arguments dans la rhétorique doivent être de même nature que leur correspondant dans la dialectique. Quant à la différence qu'il y a entre l'exemple et l'enthymême, nous l'avons rendue évidente dans les Topiques, où nous avons déjà parlé du syllogisme et de l'induction. Lorsque, en réunissant pour preuve un grand nombre de choses semblables, on démontre qu'une chose est telle qu'on Ie soutient ; c'est dans la dialectique une induction, et dans la rhétorique un exemple. Lorsque, de certaines propositions , on en déduit une autre, soit que les premières se trouvent vraies nécessairement, ou qu'elles ne soient que vraisemblables, c'est un syllogisme dans la dialectique et un enthymème dans la rhétorique. Ces deux moyens sont d'une grande utilité à l'orateur; et tout ce que nous avons dit, dans nos livres de la Méthode, s'applique aux arguments de la rhétorique. »

Voilà ce qu'Aristote écrit lui-même ; et son témoignage prouve qu'il a composé les écrits sur la rhétorique, lorsqu'il était déjà avancé en âge, et après avoir publié ses meilleurs Irai tés. Ces preuves me paraissent démontrer que les discours de l'orateur ont paru avant la Rhétorique du philosophe ; car Démosthène avait atteint sa vingt-cinquième année, quand il commença à prendre part aux affaires publiques, et à parler à la tribune et au barreau. A cette époque, Aristote fréquentait encore l'école de Platon : il vécut auprès de ce philosophe jusqu'à l'âge de trente-sept ans, sans avoir jamais enseigné, ni fondé d'école particulière.

VIII. Si l'on s'obstine au point d'opposer à ces preuves, qu'à la vérité les écrits sur la rhétorique ont paru après les traités sur les Analytiques et sur la Méthode, mais que rien n'empêchait Aristote de travailler à ces ouvrages , pendant qu'il était encore disciple de Platon ; cette objection paraîtra futile et peu convaincante. C'est vouloir donner de la probabilité à ce qui n'en a point ; uniquement, parce qu'une chose qui n'est pas vraisemblable peut le devenir quelquefois. Laissant de côté ce que j'aurais à répondre, je me contenterai du témoignage même d'Aristote. Dans le troisième livre de sa Rhétorique, il dit en parlant des figures : « Parmi les quatre espèces de métaphores que nous avons remarquées, la plus estimée est celle qui repose sur l'analogie. On en voit un exemple dans ces paroles de Périclès : Depuis la perte de notre brave jeunesse, la république, dépouillée de son plus bel ornement, ressemble à une année dont on aurait retranché le printemps. Il en est de même des paroles de Leptines aux Athéniens, pour la conservation de Lacédémone : il leur disait de ne point permettre qu'on arrachât à la Grèce un de ses yeux. C'est ainsi que Céphisodote, plein d'indignation contre Charès, qui se présentait pour rendre compte de son administration, pendant la guerre d'Olynthe, lui reprochait de choisir le moment, où il tenait le peuple comme enfermé dans un four. »

IX. Aristote prouve donc lui-même qu'il a composé sa rhétorique après la guerre d'Olynthe. Or, cette guerre éclata pendant l'archontat de Callimaque, comme le rapporte Philochore, dans le septième livre de son Histoire de l'Attique. Voici ses propres paroles : « Callimaque de Perga. — Pendant son archontat, les Olynthiens, forcés de soutenir la guerre contre Philippe, envoyèrent des députés à Athènes. Les Athéniens firent alliance avec eux et envoyèrent à leur secours deux mille Peltastes et les trente trirèmes qui étaient sous les ordres de Charès, après les avoir remplies de soldats. » Plus loin, il rappelle en peu de mots les événements qui se passèrent à cette époque, et il ajoute : «Vers, le même temps, les habitants de Chalcis de Thrace, pressés par la guerre, envoyèrent des députés à Athènes. Les Athéniens envoyèrent à leur secours Charidème, qui commandait sur les côtes de l'Hellespont. Celui-ci, ayant sous ses ordres dix-huit galères, quatre mille fantassins et cent cinquante cavaliers, s'avança avec les Olynthiens jusqu'à Pallène et Bottiœa, et ravagea toute cette contrée. » Ailleurs , en parlant de la troisième alliance d'Olynthe avec Athènes , il s'exprime ainsi : « Des députés d'Olynthe se rendirent une seconde fois auprès des Athéniens pour les conjurer de ne point les abandonner , au moment où ils avaient une guerre à soutenir ; mais de leur fournir, outre les troupes qu'ils avaient déjà , des forces tirées d'Athènes même et non de l'étranger. Les Athéniens leur envoyèrent dix-sept autres galères , deux mille w citoyens armés et trois cents cavaliers ; le tout sur des vaisseaux propres au transport des chevaux : le commandement de ces troupes fut donné à Charès. »

X. Ces détails suffisent pour faire sentir la vanité de. ceux qui prétendent que les écrits d'Aristote sur la rhétorique ont servi de règle à Démosthène. Cet orateur avait déjà prononcé quatre discours contre Philippe , trois sur les affaires de la Grèce , et cinq harangues judiciaires , qui ont rapport aux affaires publiques , et auxquelles on ne peut reprocher de manquer de force , d'élévation et d'art : tous ces discours sont antérieurs à la Rhétorique d'Aristote. Après m'être avancé si loin , je ne dois point finir , sans prouver que les discours les plus estimés de Démosthène, soit dans le genre délibératif, soit dans le genre judiciaire, ont paru avant cet ouvrage, et ici je citerai encore le témoignage d'Aristote. Après l'archontat de Callimaque, époque où les Athéniens, à l'instigation de Démosthène, fournirent des secours à Olynthe, Théophile fut archonte : c'est alors que Philippe se rendit maître de cette ville; Théophile eut pour successeur Thémistocle. Pendant que celui-ci était archonte, Démosthène prononça le cinquième discours contre Philippe, où il a pour objet la défense des insulaires et des villes voisines de l'Hellespont. Il commence par ces mots : Ἃ μὲν ἡμεῖς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δεδυνήμεθα εὑρεῖν, ταῦτ' ἐστίi. » A Thémistocle succéda Archias : pendant son archontat, Démosthène prononça le discours dans lequel il engage les Athéniens à ne pas empêcher Philippe d'assister aux assemblées des Amphictyons, et à ne lui donner aucun prétexte d'entreprendre une nouvelle guerre, après avoir fait depuis peu la paix avec lui. Ce discours commence ainsi : « Ὁρῶ μὲν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὰ παρόντα πράγματα. » Après Archias, Eubulus fut archonte , et ensuite Lyciscus. Pendant son archontat Démosthène prononça le septième discours contre Philippe, il est adressé aux députés du Péloponnèse , et commence ainsi : « Ὅταν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, λόγοι γίγνωνται. » A Lyciscus succéda Pythodote : pendant son archontat, Démosthène prononça le huitième discours contre Philippe, devant les ambassadeurs de ce prince ; il commence par ces mois : « Ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐκ ἔστι ὅπως αἱ αἰτίαι » Il composa aussi le discours contre Eschine, après avoir rendu compte de sa seconde ambassade , dans laquelle il fut chargé de conclure une alliance. Pytlxodote eut pour successeur Sosigène. Pendant son archontat, Démosthène prononça le neuvième discours contre Philippe, au sujet des soldats de la Chersonèse, et dans lequel il se propose de persuader aux Athéniens qu'ils ne doivent pas licencier les troupes étrangères. Il commence de cette manière : « Ἔδει μὲν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοὺς λέγοντας ἅπαντας ἐν ἡμῖν, μήτε πρὸς ἔχθραν ποιεῖσθαι λόγον μηδένα, μήτε πρὸς χάριν » Pendant le même archontat, il prononça la dixième Philippique, dans laquelle il a pour but de prouver que Philippe viole les traités et qu'il est le premier moteur de la guerre. Elle commence par cette phrase : « Πολλῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, λόγων γινομένων ὀλίγου δεῖν καθ' ἑκάστην ἐκκλησίαν. » Le successeur de Sosigène fut Nicomaque. A cette époque, Démosthène prononça la onzième Philippique, dans laquelle, après avoir montré que Philippe a enfreint les traités, il engage les Athéniens à envoyer des secours aux habitants de Byzance. Elle commence ainsi : « ΚαΊ σπουδαία voμίζων, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, περὶ ὧν βουλεύεσθε, και ἀναγκαῖα τῇ πόλει, πειράσομαι περὶ αὐτων εἰπεῖν. » Après Nicomaque Théophraste fut archonte. Pendant l'archontat de celui-ci , Démosthène composa le discours , où il exhorte les Athéniens à soutenir courageusement la guerre que Philippe leur avait déclarée. C'est la dernière Philippique. Elle commence par ces mots : « Ὅτι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, Φίλιππος οὐκ ἐποιήσατο τὴν εἰρήνην πρὸς ὑμᾶς, ἀλλ' ἀνεβάλετο τὸν πόλεμον, πᾶσιν ὑμῖν φανερὸν φέγονεν. »

XI. Ces douze discours furent prononcés par Démosthène, avant la publication de la rhétorique d'Aristote. J'invoquerai encore le témoignage même de ce philosophe. Dans le second livre, en énumérant les divers lieux communs, il donne celui du temps, et dit en propres termes : « Un autre lieu se tire des temps. Iphicrate l'a mis en usage dans le discours contre Armodius. — Athéniens, s'écriait-il, si, avant de rendre des services à la république, j'avais demandé qu'une statue serait érigée en mon honneur, pourvu que mon entreprise réussit, vous me l'auriez accordée. Me la refuserez-vous, aujourd'hui que le succès a couronné mes efforts ? Ne faites donc point des promesses à celui dont vous attendez quelque service ou bien, lorsqu'il vous l'a rendu, ne lui refusée pas sa récompense. On en. trouve un autre exemple dans le raisonnement dont se servit un orateur, afin de prouver aux Thébains qu'ils devaient donner passage à Philippe, pour pénétrer dans l'Attique. Il leur disait que si Philippe avait fait cette demande aux habitants de Thèbes, avant de les secourir contre les Phocéens, ils l'auraient bien accueillie, et qu'il serait injuste de la rejeter, parce que ce prince a compté sur leur bonne foi.» L'époque où Philippe adressa cette demande aux Thébains, en leur rappelant les secours qu'il leur avait fournis pendant la guerre contre les Phocéens, est connue par l'histoire. Voici comment les choses se passèrent. Après la prise d'Olynthe, et pendant l'archontat de Thémistocle, les Athéniens firent avec Philippe un traité d'amitié et d'alliance, qui fut observé pendant dix-sept ans, jusqu'à l'archontat de Nicomaque : il fut violé pendant l'archontat de Théophraste, successeur de Nicomaque. Les Athéniens accusaient Philippe d'avoir recommencé la guerre, tandis que Philippe adressait le même reproche aux Athéniens. Cette guerre, provoquée par les plaintes que chacun faisait de son côté, en se disant victime d'une injustice, et l'époque où la paix fut rompue, sont fidèlement rapportées par Philochore dans le sixième livre de son histoire de l'Attique. Je vais en extraire les faits les plus importants : « Théophraste d'Halae. — Pendant son archontat, Philippe fit d'abord voile vers Périnthe. Son attaque contre cette ville n'ayant pas réussi au gré de son attente , il forma le siège de Byzance , et en fit approcher les machines de guerre. » Philochore rapporte ensuite les accusations de Philippe contre les Athéniens dans une lettre, et il ajoute : « Lorsque le peuple eut entendu cette lettre, et l'orateur Démosthène, qui conseillait la guerre , elle fut déclarée. Le peuple ordonna, par un décret, d'abattre la colonne érigée en mémoire du traité conclu avec Philippe, d'équiper des vaisseaux et de faire avec ardeur tous les préparatifs de la guerre. » Il dit ensuite que ces événements eurent lieu pendant l'archontat de Théophraste , et il expose ce qui se passa après la rupture de la paix, pendant l'archontat de Lysimachide, successeur de Théophraste. Voici ses propres paroles : « Lysimachide d'Acharné. — Sous cet archonte, la construction des vaisseaux et tous les préparatifs d'armes furent interrompus, à cause de la guerre contre Philippe. Les Athéniens ordonnèrent que tous les fonds seraient destinés aux dépenses de la guerre : le décret fut rendu sur le rapport de Démosthène. Philippe, une fois maître d'Élatée et de Cytinium, envoya à Thèbes les députés des Thessaliens, des Aeniens, des Étoliens, des Dolopes et des Phthiotes ; les Athéniens y envoyèrent aussi Démosthène en qualité d'ambassadeur, et lesThébains firent alliance avec Athènes. » On sait à quelle époque Démosthène, envoyé des Athéniens, et les ambassadeurs de Philippe, vinrent à Thèbes : c'est pendant l'archontat de Lysimachide, lorsque tous les préparatifs de guerre étaient déjà terminés , de part et d'autre. On le voit d'ailleurs par le discours de Démosthène sur la couronne : je vais en extraire les passages qui se rapportent à cet objet : « Philippe, après avoir mis les villes dans ces dispositions, les unes à l'égard des autres ; encouragé par ces décrets et ces réponses, vint à la tête d'une armée nombreuse, s'empara d'Élatée, comme si vous ne deviez point unir vos forces à celles des Thébains, aussitôt que quelque chose éclaterait. » Il parle des événements arrivés à cette époque et des discours qu'il prononça dans les assemblées publiques; il dit qu'il fut envoyé en qualité d'ambassadeur à Thèbes, et il ajoute : « Arrivés à Thèbes, nous y trouvâmes les ambassadeurs de Philippe, des Thessaliens et de leurs alliés ; nos amis étaient en alarmes, et les siens dans la plus grande assurance.» Plus loin, après avoir fait donner lecture d'une lettre, il continue ainsi : « L'assemblée une fois convoquée, ils les firent paraître les premiers, parce qu'ils leur tenaient lieu d'alliés. Ceux-ci s'avancèrent au milieu du peuple, donnèrent de grands éloges à Philippe, se plaignirent longuement de vous, et rappelèrent tous les maux que vous causâtes jadis aux Thébains. Ils demandaient surtout qu'ils témoignassent leur reconnaissance pour les bienfaits dont ils étaient redevables à Philippe; qu'ils vengeassent par un moyen quelconque, les injures qu'ils avaient reçues de vous, soit en lui donnant un passage pour venir dans l'Attique, soit en l'envahissant eux-mêmes. » Si, après la rupture de la paix, pendant l'archontat de Lysimachide, successeur de Théophraste, des ambassadeurs de Philippe vinrent chez les Thébains, pour les engager à faire avec ce prince une invasion dans l'Attique, ou à lui donner un libre passage dans leur pays, en rappelant, pour les y déterminer, les services que Philippe leur avait rendus, pendant la guerre contre les Phocéens ( et Aristote parle de cette ambassade, comme je l'ai dit un peu plus haut, en citant ses propres paroles), il suit de là que tous les discours prononcés par Démosthène dans les assemblées publiques ou au barreau, avant l'archontat de Lysimachide, sont antérieurs à la Rhétorique d'Aristote.

XII. J'ajouterai une autre preuve tirée de ce philosophe même, et qui montrera plus clairement encore que sa Rhétorique, a été écrite après la guerre des Athéniens contre Philippe; lorsque déjà Démosthène jouait un grand rôle dans la république, et avait prononcé à la tribune et au barreau tous les discours dont j'ai parlé. Ce rhéteur, donnant les divers lieux d'enthymèmes, parle du lieu tiré de la cause. Voici ses propres paroles : « Un autre lieu consiste à regarder comme cause ce qui ne l'est pas. Par exemple, ce qui s'est fait en même temps, ou immédiatement après ; car ce qui suit paraît être l'effet de ce qui précède, surtout dans les affaires politiques. C'est ainsi que Démade attribuait à l'administration de Démosthène tous les maux de l'état, parce qu'elle fut suivie de la guerre. » Quels sont donc les discours que Démosthène a composés, en prenant pour guides les traités d'Aristote, s'il est vrai que ceux qui ont fait sa gloire et lui ont attiré l'admiration, sont antérieurs à cette guerre, comme je viens de le démontrer ; à l'exception du discours sur la couronne, le seul qui lui soit postérieur, et qui ait été prononcé pendant l'archontat d'Aristophon, huit ans après la bataille de Chéronée, et six après la mort de Philippe, vers l'époque où Alexandre fut vainqueur à Arbèles ? Mais, dira peut-être un de ces hommes disposés à disputer sur tout, Démosthène a du moins composé , d'après la Rhétorique d'Aristote, ce discours le plus beau qui soit sorti de sa plume. J'aurais plusieurs moyens de répondre à cette objection ; mais pour que cette lettre ne franchisse pas les limites convenables, je me borne à prouver que ce discours est plus ancien que l'ouvrage d'Aristote. Je m'appuierai encore ici sur ce qu'il dit lui-même, à l'endroit où il parle du lieu commun des enthymèmes tirés des relatifs, il s'exprime en ces termes: «Un autre lieu est fondé sur les relatifs : par exemple, si une chose a été juste et glorieuse pour celui qui l'a faite, elle ne le sera pas moins pour celui qui l'a soufferte. Il faut en dire autant de celui qui a donné des ordres, et de celui qui les a exécutés. Ainsi, Diomédon et les autres fermiers disaient à leurs accusateurs : Si vous avez pu sans honte nous vendre le droit de percevoir les revenus publics , il ne peut être honteux pour nous de l'avoir acheté. Il en. est de même de ce raisonnement : s'il est juste et glorieux pour quelqu'un d'avoir reçu certains dommages, il l'est pareillement de les avoir causés. Réciproquement, si celui qui les a causés en a retiré de la gloire et ne s'est pas écarté de la justice, on doit en dire autant de celui qui les a éprouvés. Les raisonnements de cette nature ont quelque chose de faux ; car, il est possible qu'une personne ait péri justement, et que celui qui lui a donné la mort n'eût pas dû le faire. Il faudra donc examiner en particulier, si celui qui a été puni méritait la peine, et si celui qui l'a infligée en avait le droit. On procédera ensuite de la manière la plus favorable à sa cause. Souvent ces diverses circonstances sont séparées, comme dans F Alcméon de Théodecte, ou dans la cause de Démosthène et des meurtriers de Nicanor. » Que peut être cette cause de Démosthène et des meurtriers de Nicanor , dont parle Aristote dans une discussion sur les relatifs, si ce n'est le procès d'Eschine contre Ctésiphon, qui avait fait décerner une couronne d'or à Démosthène, et fut accusé d'avoir enfreint les lois. Dans cette affaire, il ne s'agissait pas de savoir, en général, si Démosthène méritait une couronne pour avoir contribué de ses biens à la construction des remparts , mais s'il devait la recevoir , malgré les lois qui le défendaient, à l'époque où il était sommé de rendre ses comptes. Ici le raisonnement est fondé sur les relatifs : « Si le peuple a pu décerner une couronne, l'accusé sommé de rendre ses comptes a le droit de la recevoir.» Je pense qu'Aristote a voulu parler de ce procès. On objectera peut-être qu'il a eu en vue l'affaire concernant les récompenses, et qui fut agitée pendant l'archontat d'Anticlès, vers l'époque de la mort d'Alexandre; mais, dans cette hypothèse, la Rhétorique d'Aristote serait bien moins ancienne que les discours de Démosthène. Ce n'est donc pas d'après cet ouvrage que Démosthène a composé ses admirables harangues : au contraire, c'est après un examen réfléchi des discours de Démosthène et des autres orateurs, qu'Aristote a écrit sa Rhétorique : je crois du moins l'avoir suffisamment démontré.

B'. Λ

II.