BIBLIOTHÈQUE DE PHOTIUS

 

        72 CTESIAS

 

        EXTRAIT DE L’HISTOIRE DE PERSE

 

        Traduction française : LARCHER.
 

        Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

72. Ctésias, Extrait de l'Histoire de Perse.

 

 

 

I. Ἀνεγνώσθη βιβλίον Κτησίου τοῦ Κνιδίου τὰ Περσικὰ ἐν βιβλίοις κγʹ. Ἀλλ´ ἐν μὲν τοῖς πρώτοις ἕξ, τά τε Ἀσσύρια διαλαμβάνει καὶ ὅσα πρὸ τῶν Περσικῶν. Ἀπὸ μέντοι τοῦ ζʹ, τὰ Περσικὰ διεξέρχεται· καὶ ἐν μὲν τῷ ζʹ καὶ ηʹ καὶ ιʹ καὶ ιαʹ καὶ ιβʹ καὶ ιγʹ, διέξεσι τὰ περὶ Κύρου καὶ Καμβύσου καὶ τοῦ μάγου, Δαρείου τε καὶ τοῦ Ξέρξου, σχεδὸν ἐν ἅπασιν ἀντικείμενα Ἡροδότῳ ἱστορῶν, ἀλλὰ καὶ ψεύστην αὐτὸν ἀπελέγχων ἐν πολλοῖς καὶ λογοποιὸν ἀποκαλῶν· καὶ γὰρ νεώτερος μέν ἐστιν αὐτοῦ. Φησὶ δὲ αὑτὸν τῶν πλειόνων ἃ ἱστορεῖ αὐτόπτην γενόμενον, ἢ παρ´ αὐτῶν Περσῶν, ἔνθα τὸ ὁρᾶν μὴ ἐνεχώρει, αὐτήκοον καταστάντα· οὕτω τὴν ἱστορίαν συγγράψαι. Οὐχ Ἡροδότῳ δὲ μόνῳ τἀναντία ἱστορεῖ, ἀλλὰ καὶ πρὸς Ξενοφῶντα τὸν Γρύλλου ἐπ´ ἐνίων διαφωνεῖ. Ἤκμασε δὲ ἐν τοῖς χρόνοις Κύρου, τοῦ ἐκ Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος, ὃς ἀδελφὸς Ἀρτοξέρξου, εἰς ὃν ἡ περσικὴ βασιλεία κατῆλθεν, ἐτύγχανεν.

II. Φησὶν οὖν αὐτίκα περὶ τοῦ Ἀστυάγους, ὡς οὐδὲν αὐτοῦ Κῦρος πρὸς γένος ἐχρημάτιζεν· οὗτος δὲ αὐτὸν καὶ Ἀστυΐγαν καλεῖ· φυγεῖν δὲ ἀπὸ προσώπου Κύρου Ἀστυΐγαν ἐν Ἐκβατάνοις, καὶ κρυφθῆναι ἐν τοῖς κριοκράνοις τῶν βασιλείων οἰκημάτων, κρυψάντων αὐτὸν τῆς τε θυγατρὸς Ἀμύτιος καὶ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Σπιτάμα· ἐπιστάντα δὲ Κῦρον Οἰβάρᾳ ἐπιτάξαι ἀνακρίνειν διὰ στρεβλώσεων Σπιτάμαν τε καὶ Ἀμύτιν, ἀλλὰ καὶ τοὺς παῖδας αὐτῶν Σπιτάκην τε καὶ Μεγαβέρνην περὶ Ἀστυΐγα, τὸν δὲ ἑαυτὸν προσαγγεῖλαι ἵνα μὴ δι´ αὐτὸν στρεβλωθείησαν οἷ παῖδες· ληφθέντα δὲ πέδαις παχείαις ὑπὸ Οἰβάρα δεθῆναι, λυθῆναι δὲ ὑπ´ αὐτοῦ Κύρου μετ´ οὐ πολὺ καὶ ὡς πατέρα τιμηθῆναι, καὶ τὴν θυγατέρα Ἀμύτιν πρότερον μὲν μητρικῆς ἀπολαῦσαι τιμῆς, ἔπειτα δὲ καὶ εἰς γυναῖκα ἀχθῆναι τῷ Κύρῳ, Σπιτάμα τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἀνῃρημένου ὅτι ἐψεύσατο ἀγνοεῖν εἰπὼν ἐρευνώμενον Ἀστυΐγαν.

Ταῦτα λέγει Κτησίας περὶ Κύρου, καὶ οὐχ οἷα Ἡρόδοτος.

Καὶ ὅτι πρὸς Βακτρίους ἐπολέμησε καὶ ἀγχώμαλος ἡ μάχη ἐγένετο· ἐπεὶ δὲ Βάκτριοι Ἀστυΐγαν μὲν πατέρα Κύρου γεγενημένον, Ἀμύτιν δὲ μητέρα καὶ γυναῖκα ἔμαθον, ἑαυτοὺς ἑκόντες Ἀμύτι καὶ Κύρῳ παρέδοσαν.

III. Καὶ ὅτι πρὸς Σάκας ἐπολέμησε Κῦρος καὶ συνέλαβεν Ἀμόργην τῶν Σακῶν μὲν βασιλέα, ἄνδρα δὲ Σπαρέθρης ἥτις καὶ μετὰ τὴν ἅλωσιν τοῦ ἀνδρὸς στρατὸν συλλέξασα, ἐπολέμησε Κύρῳ ἀνδρῶν μὲν στράτευμα λʹ μυριάδας ἐπαγομένη, γυναικῶν δὲ εἴκοσι· καὶ νικᾷ Κῦρον, καὶ συλλαμβάνει ζωγρίαν μετὰ καὶ ἄλλων πλείστων, Παρμίσην τε τὸν Ἀμύτιος ἀδελφὸν καὶ τρεῖς αὐτοῦ παῖδας δι´ οὓς ὕστερον καὶ Ἀμόργης ἠφέθη, ἐπεὶ κἀκεῖνοι ἠφέθησαν.

IV. Καὶ ὅτι στρατεύει Κῦρος ἐπὶ Κροῖσον καὶ πόλιν Σάρδεις, σύνεργον ἔχων Ἀμόργην. Ὅπως τε βουλῇ Οἰβάρα, Περσῶν εἴδωλα ξύλινα ἀνὰ τὸ τεῖχος φανέντα, εἰς δέος μὲν κατέστησε τοὺς ἐνοικοῦντας, ἥλω δὲ διὰ ταῦτα καὶ αὐτὴ ἡ πόλις. Ὅπως τε πρὸ τῆς ἁλώσεως δίδοται ὁ παῖς Κροίσου ἐν ὁμήρου λόγῳ, δαιμονίου φαντάσματος ἀπατήσαντος Κροῖσον. Ὅπως τε, δολορραφοῦντος Κροίσου, ὁ παῖς κατ´ ὀφθαλμοὺς ἀναιρεῖται· καὶ ὅπως ἡ μήτηρ, τὸ πάθος ἰδοῦσα, ἑαυτὴν τοῦ τείχους ἀποκρημνίζει καὶ θνῄσκει. Ὅπως τε, ἁλούσης τῆς πόλεως, πρὸς τὸ ἐν τῇ πόλει ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος καταφεύγει ὁ Κροῖσος, καὶ ὡς τρὶς ἐν τῷ ἱερῷ πεδηθεὶς ὑπὸ Κύρου, λύεται τρίτον ἀοράτως, καίτοι σφραγίδων τῷ ἱερῷ ἐπικειμένων, καὶ τούτων τὴν φυλακὴν Οἰβάρα ἐμπεπιστευμένου. Ὅπως τε οἱ συνδούμενοι Κροίσῳ τὰς κεφαλὰς ἀπετέμνοντο ὡς καταπροδιδόντες λύεσθαι Κροῖσον. Καὶ ὅτι ἀναληφθεὶς ἐν τοῖς βασιλείοις καὶ δεθεὶς ἀσφαλέστερον, βροντῶν καὶ σκηπτῶν ἐπενεχθέντων, λύεται πάλιν καὶ τότε μόλις ὑπὸ Κύρου ἀφίεται. Ἐξ οὗ καὶ περιείπετο καὶ ἔδωκε Κῦρος Κροίσῳ πόλιν μεγάλην Βαρήνην, ἐγγὺς Ἐκβατάνων, ἐν ᾗ ἦσαν ἱππεῖς μὲν πεντακισχίλιοι, πελτασταὶ δὲ καὶ ἀκοντισταὶ καὶ τοξόται μύριοι.

V. Ἔτι διαλαμβάνει ὡς ἀποστέλλει Κῦρος ἐν Περσίδι Πετησάκαν τὸν εὐνοῦχον, μέγα παρ´ αὐτῷ δυνάμενον, ἐνέγκαι ἀπὸ Βαρκανίων Ἀστυΐγαν· ἐπόθει γὰρ αὐτός τε καὶ ἡ θυγάτηρ Ἀμύτις τὸν πατέρα ἰδεῖν. Καὶ ὡς Οἰβάρας βουλεύει Πετησάκᾳ ἐν ἐρήμῳ τόπῳ καταλιπόντα Ἀστυΐγαν λιμῷ καὶ δίψει ἀπολέσαι· ὃ καὶ γέγονε. Δι´ ἐνυπνίων δὲ τοῦ μιάσματος μηνυθέντος, Πετησάκας, πολλάκις αἰτησαμένης Ἀμύτιος, εἰς τιμωρίαν παρὰ Κύρου ἐκδίδοται· ἡ δέ, τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξορύξασα καὶ τὸ δέρμα περιδείρασα, ἀνεσταύρισεν.

Οἰβάρας δέ, δεδιὼς μὴ τὰ ὅμοια πείσεται, καίτοι Κύρου μηδὲν τοιοῦτον ἰσχυριζομένου παραχωρῆσαι, αὐτὸς μὲν ἀποκαρτερήσας δι´ ἡμερῶν δέκα, ἑαυτὸν ἐξήγαγεν. Ἀστυΐγας δὲ μεγαλοπρεπῶς ἐτάφη, καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ δὲ ἄβρωτος αὐτοῦ διέμεινεν ὁ νεκρός· λέοντες γὰρ αὐτοῦ, φησίν, μέχρι Πετησάκαν πάλιν ἐλθεῖν καὶ ἀναλαβεῖν ἐφύλαττον τὸν νεκρόν. Κῦρος δὲ στρατεύει ἐπὶ Δέρβικας, Ἀμοραίου βασιλεύοντος αὐτῶν.

VI. Καὶ ἐξ ἐνέδρας οἱ Δέρβικες ἱστῶσιν ἐλέφαντας, καὶ τοὺς ἱππεῖς Κύρου τρέπουσι, καὶ πίπτει καὶ αὐτὸς Κῦρος ἐκ τοῦ ἵππου, καὶ ἰνδὸς ἀνὴρ (συνεμάχουν γὰρ Ἰνδοὶ τοῖς Δερβίκεσιν, ἐξ ὧν καὶ τοὺς ἐλέφαντας ἔφερον) οὗτος ὁ Ἰνδὸς πεπτωκότα Κῦρον βάλλει ἀκοντίῳ ὑπὸ τὸ ἰσχίον εἰς τὸν μηρόν, ἐξ οὗ καὶ τελευτᾷ. Τότε δὲ ζῶντα ἀνελόμενοι αὐτὸν οἱ οἰκεῖοι, ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ᾔεσαν. Ἀπέθανον δὲ ἐν τῇ μάχῃ καὶ Περσῶν πολλοί, καὶ Δερβίκων ἴσοι· μύριοι γὰρ αὐτοί.

VII. Ἀμόργης δέ, περὶ Κύρου ἀκούσας, σπουδῇ παραγίνεται ἔχων Σακῶν δισμυρίους ἱππέας, καὶ πολέμου συρραγέντος Περσῶν καὶ Δερβίκων, νικᾷ κατὰ κράτος ὁ Περσῶν καὶ Σακῶν στρατός. Ἀναιρεῖται δὲ καὶ ὁ τῶν Δερβίκων βασιλεὺς Ἀμοραῖος καὶ αὐτὸς καὶ οἱ δύο παῖδες αὐτοῦ· ἀπέθανον δὲ Δερβίκων μὲν τρισμύριοι, Περσῶν δὲ ἐνακισχίλιοι, καὶ προσεχώρησεν ἡ χώρα Κύρῳ.

VIII. Κῦρος δέ, μέλλων τελευτᾶν, Καμβύσην μὲν τὸν πρῶτον υἱὸν βασιλέα καθίστη, Τανυοξάρκην δὲ τὸν νεώτερον ἐπέστησε δεσπότην Βακτρίων καὶ τῆς χώρας καὶ Χοραμνίων καὶ Παρθίων καὶ Καρμανίων, ἀτελεῖς ἔχειν τὰς χώρας διορισάμενος· τῶν δὲ Σπιτάμα παίδων, Σπιτάκην μὲν Δερβίκων ἀπέδειξε σατράπην, Μεγαβέρνην δὲ Βαρκανίων· τῇ μητρὶ δὲ πάντα πείθεσθαι προσέταττε, καὶ Ἀμόργην φίλον τούτοις τῶν δεξιῶν ἐμβαλλομένων ἐποιεῖτο καὶ ἀλλήλοις· καὶ τοῖς μὲν ἐμμένουσι ταῖς πρὸς ἀλλήλους εὐνοίαις, ἀγαθὰ ηὔχετο· ἐπηρᾶτο δὲ τοῖς χειρῶν ἄρξουσιν ἀδίκων. Ταῦτα εἰπάς, ἐτελεύτησε τρίτῃ ὕστερον ἀπὸ τοῦ τραύματος ἡμέρᾳ, βασιλεύσας ἔτη λʹ.

Ἐν οἷς ὁ ἑνδέκατος Κτησίου λόγος τοῦ Κνιδίου.  Ἄρχεται δὲ ὁ δωδέκατος ἀπὸ τῆς Καμβύσου βασιλείας.

IX. Οὗτος βασιλεύσας ἀπέστειλε τὸν τοῦ πατρὸς νεκρὸν διὰ Βαγαπάτου τοῦ εὐνούχου εἰς Πέρσας ταφῆναι, καὶ τἄλλα ὡς ὁ πατὴρ ὥρισε διῳκήσατο. Μέγιστον δὲ παρ´ αὐτῷ ἠδύνατο Ἀρτασύρας Ὑρκάνιος, τῶν δὲ εὐνούχων, Ἰζαβάτης τε καὶ Ἀσπαδάτης καὶ Βαγαπάτης, ὃς καὶ παρὰ τῷ πατρὶ μέγιστος ἦν μετὰ τὸν Πετησάκα θάνατον. Οὗτος στρατεύει ἐπ´ Αἴγυπτον καὶ τῶν Αἰγυπτίων τὸν βασιλέα Ἀμυρταῖον καὶ νικᾷ Ἀμυρταῖον, Κομβάφεως τοῦ εὐνούχου, ὃς ἦν μέγα δυνάμενος παρὰ τῷ Αἰγυπτίων βασιλεῖ, καταπροδόντος τάς τε γεφύρας καὶ τἄλλα τῶν Αἰγυπτίων πράγματα, ἐφ´ ᾧ γενέσθαι ὕπαρχος Αἰγύπτου. Καὶ γέγονε· ταῦτα γὰρ αὐτῷ Καμβύσης διὰ Ἰζαβάτου τοῦ Κομβάφεως ἀνεψιοῦ συνέθετο, καὶ αὐτὸς δὲ οἰκειοφώνως ὕστερον· ζωγρίαν δὲ λαβὼν τὸν Ἀμυρταῖον, οὐδὲν ἄλλο κακὸν εἰργάσατο ἢ ὅτι εἰς Σοῦσα ἀνάσπαστον σὺν ἑξακισχιλίοις Αἰγυπτίοις, οὓς αὐτὸς ᾑρετίσατο, ἐποιήσατο· καὶ τὴν Αἴγυπτον δὲ πᾶσαν ὑπέταξεν. Ἀπέθανον δὲ ἐν τῇ μάχῃ Αἰγυπτίων μὲν μυριάδες πέντε, Περσῶν δὲ ἑπτακισχίλιοι.

X. Μάγος δέ τις, Σφενδαδάτης ὄνομα, ἁμαρτήσας καὶ μαστιγωθεὶς ὑπὸ Τανυοξάρκου, ἀφικνεῖται πρὸς Καμβύσην ἐνδιαβάλλων τὸν ἀδελφὸν Τανυοξάρκην ὡς ἐπιβουλεύοντα αὐτῷ· καὶ σημεῖον ἐδίδου τῆς ἀποστάσεως ὡς εἰ κληθείη ἐλθεῖν, οὐκ ἂν ἔλθοι. Δηλοῖ τοίνυν ὁ Καμβύσης ἐλθεῖν τὸν ἀδελφόν· ὁ δέ, χρείας ἄλλης ἀπαιτούσης, μένειν ἀνελάβετο. Παρρησιάζεται ταῖς διαβολαῖς πλέον ὁ μάγος. Ἀμύτις δὲ ἡ μήτηρ, τὰ τοῦ μάγου ὡς ἦν ὑπονοοῦσα, ἐνουθέτει Καμβύσην τὸν υἱὸν μὴ πείθεσθαι· ὁ δὲ ὑπεκρίνετο μὴ πείθεσθαι, ἐπείθετο δὲ μάλιστα.

Διαπεμψαμένου δὲ τρίτον Καμβύσον πρὸς τὸν ἀδελφόν, παραγίνεται καὶ ἀσπάζεται μὲν αὐτὸν ὁ ἀδελφός, οὐδὲν δὲ ἧττον ἀνελεῖν ἐμελέτα, κρύφα δὲ Ἀμύτιος εἰς πρᾶξιν ἀγαγεῖν τὴν μελέτην ἔσπευδε. Καὶ λαμβάνει πέρας ἡ πρᾶξις· ὁ γάρ τοι μάγος, βουλῆς τῷ βασιλεῖ κοινωνῶν, βουλεύει τοιοῦτον· ὅμοιος ἦν αὐτὸς ὁ μάγος κάρτα τῷ Τανυοξάρκῃ· βουλεύει τοιγαροῦν αὐτὸν μὲν ἐν τῷ φανερῷ, ὡς δῆθεν ἀδελφοῦ βασιλέως κατειπόντα, τὴν κεφαλὴν προστάξαι ἀποτμηθῆναι, ἐν δὲ τῷ κρυπτῷ ἀναιρεθῆναι Τανυοξάρκην, καὶ τὴν ἐκείνου στολὴν ἀμφιασθῆναι τὸν μάγον ὥστε καὶ τῷ ἀμφιάσματι νομίζεσθαι Τανυοξάρκην. Καὶ γίνεται ταῦτα· αἵματι γὰρ ταύρου ὃ ἐξέπιεν, ἀναιρεῖται Τανυοξάρκης, ἀμφιάζεται δὲ ὁ μάγος καὶ νομίζεται Τανυοξάρκης καὶ λανθάνει πάντας ἐπὶ πολὺν χρόνον πλὴν Ἀρτασύρα καὶ Βαγαπάτου καὶ Ἰζαβάτου· τούτοις γὰρ μόνοις Καμβύσης ἐθάρρησε τὴν πρᾶξιν.


 

I. L’HISTOIRE de Perse de Ctésias de Cnide contient vingt-trois livres. Les six premiers traitent de l’Histoire d’Assyrie et de tout ce qui a précédé l’empire des Perses. Il commence au septième à raconter l’Histoire de ce peuple. Dans ce livre, dans les huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième livres, il (01) parcourt l’Histoire de Cyrus, de Cambyse, du Mage, de Darius et de Xerxès. Dans presque tous ces livres, non seulement il dit le contraire d’Hérodote, mais encore il l’appelle menteur en beaucoup de choses et (02) inventeur de fables: car il a vécu (03) après lui. Il dit qu’il a été lui-même témoin oculaire de la plupart des choses qu’il écrit, ou qu’il a appris (04) des Perses, même celles dont il n’a pu être témoin, et qu’il n’a entrepris de composer son Histoire qu’après s’en être instruit de la sorte. Hérodote n’est pas le seul écrivain qu’il contredise; il est contraire aussi en quelque chose à Xénophon, fils de Gryllus. Il florissait du temps de Cyrus, fils de (05) Darius et de Parysatis. Cyrus était frère d’Artaxerxès, qui fut dans la suite Roi de Perse.

II. Il parle d’abord d’Astyage, qu’il appelle Astyigas. Il dit que Cyrus ne le reconnaissait point pour son (06) parent : qu’Astyigas s’enfuit à Ecbatane, et qu’Amytis sa fille et Spitamas son gendre le cachèrent dans les (07) Criscranes du Palais-Royal. Cyrus étant venu à ce palais, commanda qu’on donnât la question non seulement à Spitamas et à Amytis, mais encore à Spitacès et à Mégabernes leurs enfants, pour les obliger à dire où était leur père. Astyigas voulant épargner la torture à ses enfants, se découvrit lui-même. On se saisit à l’instant, et Œbaras le fit mettre dans de fortes entraves; mais peu de temps après, Cyrus le mit en liberté, et l’honora comme son père. Il rendit d’abord à Amytis, fille d’Astyigas, les mêmes honneurs qu’à sa propre mère. Il la prit ensuite pour femme, après que Spitamas son mari eut été puni de mort pour avoir menti, en disant qu’il ne connaissait pas Astyigas, au sujet duquel on l’interrogeait.

« Voilà ce que Ctésias raconte de Cyrus. Son récit, comme on le voit, diffère (08) de celui d’Hérodote ».

Ctésias ajoute que Cyrus fit la guerre (09) aux Bactriens, et qu’il leur livra des combats où l’avantage fut égal de part et d’autre: mais que lorsque les Bactriens eurent appris qu’Astyigas était devenu le père de Cyrus, qu’Amytis était devenue sa mère, et qu’ensuite il l’avait épousée, ils se rendirent d’eux-mêmes à Amytis et à Cyrus.

III. Cyrus fit ensuite (10) la guerre aux Saces, et fit prisonnier Amorgès leur Roi, époux de Sparéthra. Cette Princesse ayant appris la captivité de son mari, leva une armée de trois cent mille hommes et de deux cent nulle femmes, et les ayant menés au combat, elle (11) battit Cyrus, et le fit prisonnier avec beaucoup d’autres, parmi lesquels était Parmisès, frère d’Amytis, avec ses trois fils. Il se fit ensuite un échange des prisonniers, et lorsqu’on les eut rendus, Amorgès fut remis en liberté.

IV. Cyrus ayant fait alliance avec Amorgès, marcha contre Crésus et la ville de Sardes. Les Perses ayant mis par le conseil d’Œbaras des (12) figures d’hommes de bois le long des murs de la ville, les habitants furent saisis d’une si grande frayeur, aussitôt qu’ils les eurent aperçus, que sur-le-champ ils se rendirent. Ce fut ainsi que la ville fut prise. Avant qu’elle le fut, Crésus, trompé par un spectre divin qui lui apparut, donna son fils en otage. Mais Crésus ayant usé de supercherie, son fils fut mis à mort sous ses yeux, et la mère du jeune Prince ne voulant pas survivre à un si triste spectacle, se précipita de dessus les murailles, et (13) se tua. La ville ayant été prise, Crésus se réfugia dans le temple d’Apollon, et ne périt pas. Cyrus le fit lier trois fois dans ce temple, et trois fois il fut délié, sens qu’on pût ni voir ni savoir par quelle main il l’avait été, quoiqu’on eût mis le scellé sur la porte du temple et qu’on en eut confia la garde à Œbaras. On coupa la tête à ceux qui étaient dans les fers avec Crésus, parce qu’on les soupçonna de l’avoir délié. On fit conduire et enfermer ce Prince dans le Palais-Royal, et on le lia plus fort qu’auparavant. Mais le (14) tonnerre ayant grondé et la foudre étant tombée, il se trouva encore délié. Cyrus prit alors, quoiqu’avec peine, le parti de le mettre en liberté. Mais depuis ce temps-là il le traita avec beaucoup d’humanité, et lui assigna pour son séjour (15) Barène, ville considérable près d’Ecbatanes, dans laquelle il y avait une garnison de cinq mille hommes de cavalerie et de dix mille (16) Peltastes armés d’arcs et de javelots.

V. Ctésias raconte que Cyrus envoya (17) en Perse l’eunuque Pétisacas, qui avait beaucoup de crédit en cour, pour amener Astyigas de (18) Barcanie, parce qu’Amytis avait grande envie de revoir son père, et qu’il ne le désirait pas moins. Œbaras conseilla à Pétisacas de conduire Astyigas dans un lieu désert, et de l’y laisser mourir (19) de faim et de soif. L’eunuque suivit son conseil. Un songe découvrit son crime. Amytis demanda avec instance qu’on lui livrât le coupable. Enfin Cyrus le lui remit entre les mains, pour qu’elle le fit punir. Lorsqu’elle l’eut en son pouvoir, elle lui fit arracher les yeux, et par ses ordres, on l’écorcha vif, et on le mit en croix.

Œbaras, craignant qu’on ne lui fit le même traitement, quoique Cyrus lui eut promis qu’il ne le permettrait jamais, fut dix jours sans manger, et se laissa mourir de faim. On fit de superbes funérailles à Astyigas. Son corps fut trouvé entier dans le désert, sans que les bêtes y eussent touché; il y fut gardé par des (20) lions, jusqu’au moment que Pétisacas (21) y retourna pour l’enlever.

VI. Cyrus marcha ensuite contre les (22) Derbices; Amoræus était leur Roi. Les Derbices placèrent des éléphants dans une embuscade. Lorsqu’il en fut temps, ils les firent sortir à l’encontre de la cavalerie, qui, par ce moyen, fut mise en déroute. Cyrus étant tombé de cheval, aussitôt un Indien, qui le poursuivait, le frappa d’un coup de dard à la cuisse, au-dessous de la jointure; car les Indiens, alliés des Derbices, se trouvèrent à cette bataille, et ce furent eux qui leur fournirent des éléphants. Cyrus mourut peu de temps après de cette blessure. Les siens le relevèrent tandis qu’il respirait encore, et se retirèrent avec lui dans leur camp. Il périt dans ce combat un grand nombre de Perses, et la perte des Derbices ne fut pas moins considérable; puisqu’il en coûta dix mille hommes aux uns et aux autres.

VII. Amorgès, Roi des Saces, ayant appris ce qui était arrivé à Cyrus, se mit promptement en marche à la tête de vingt mille Saces à cheval. Le combat recommença entre les Perses et les Derbices. Les premiers, renforcés par les Saces, se battirent avec tant de résolution, qu’ils remportèrent une victoire complète. Amoræus, Roi des Derbices, fut tué dans cette bataille avec ses deux fils; il y périt aussi trente mille de ses sujets. Les Perses n’y perdirent que neuf mille hommes, et Cyrus se rendit maître des terres de ses ennemis.

VIII. Cyrus voyant approcher l’heure de sa mort, nomma pour son successeur à la couronne Cambyse, l’aîné de ses fils. Quant à Tanyoxarcès (23) le cadet, il l’établit Despote des Bactriens, des (24) Choramniens, des Parthes et des Carmaniens, et ordonna qu’il gouvernerait toutes ces provinces, sans payer au Roi aucune redevance. Il donna à (25) Spitacès, fils de Spitamas, la Satrapie des Derbices, et à Mégabernes, l’autre fils de Spitamas, celle des Barcaniens, et leur recommanda en mémo temps d’obéir en toutes choses à leur mère. Il voulut aussi qu’ils se liassent entre eux et avec (26) Amorgès de la plus étroite amitié, et les obligea de se donner mutuellement la main, comme un gage de cette amitié. Il souhaita toutes sortes de prospérités à ceux qui la garderaient inviolablement, et fit des imprécations contre ceux qui la violeraient les (27) premiers par quelque entreprise injuste. Ayant achevé ces paroles, il mourut le troisième jour de sa blessure, après un règne (28) de trente ans.

« C’est par là que finit l’onzième livre de Ctésias de Cnide. Le douzième commence par le règne de Cambyse ».

IX. Ce Prince étant parvenu à la couronne, envoya le corps de son père en Perse par l’eunuque Bagapates, avec ordre de lui faire rendre tous les honneurs funèbres. Il administra les affaires de l’empire de la manière que l’avait réglé Cyrus. Artasyras d’Hyrcanie jouissait auprès de Cambyse du plus grand crédit; les eunuques Ixabates, Aspadates et Bagapates n’en avaient pas moins. Celui-ci avait été en grande faveur sous le règne de Cyrus. Ce fut lui qui, après la mort de Pétisacas, marcha en Egypte contre (29) Amyrtée, Roi des Egyptiens, et qui le vainquit par l’intelligence de l’eunuque Combaphée. Cet eunuque, qui avait beaucoup de pouvoir auprès du Roi d’Egypte, lui livra les ponts et trahit les intérêts des Egyptiens, à condition qu’on le ferait (30) Hyparque des Egyptiens. Il le fut en effet. Cambyse le lui avait promis d’abord par l’entremise d’Ixabates, cousin de Combaphée, et ensuite il lui réitéra lui-même cette promesse de vive voix. Amyrtée ayant été fait prisonnier, Cambyse ne lui fit point d’autre mal que de le (31) reléguer à Suse avec six mille Egyptiens, qu’il choisit lui-même pour l’y accompagner. Au reste il subjugua toute l’Egypte, et dans le combat qui décida de la liberté de ce pays, il périt cinquante mille Egyptiens et vingt mille Perses.

X. Un certain Mage, nommé (32) Sphendadates, ayant commis quelque faute, Tanyoxarcès, le condamna au fouet. Le Mage vint trouver Cambyse. Il ne fut pas plutôt arrivé qu’il accusa Tanyoxarcès, frère du Roi, de lui dresser des embûches; et pour marque qu’il s’était révolté, il ajouta que si on le mandait en Cour, il n’y viendrait pas.

Sur cette accusation, Cambyse manda son frère. Tanyoxarcès, retenu dans son gouvernement par des affaires importantes, différa quelque temps de se rendre auprès du Roi. Ce délai rendit le Mage plus hardi à l’accuser. Amytis, mère du Roi et de Tanyoxarcès ayant quelque soupçon des menées secrètes du Mage, avertit Cambyse, son fils, de ne pas ajouter foi à ses propos. Cambyse lui répondit qu’il ne le croyait pas, et cependant il en était fortement persuadé. Il manda son frère pour la troisième fois. Tanyoxarcès se rendit enfin à ses ordres. Le Roi l’embrassa, bien résolu cependant de le faire mourir; mais il voulait que ce fût à l’insu d’Amytis. Ce projet fut exécuté, et voici de quelle manière il s’y prit par les conseils du Mage. Sphendadates ressemblait parfaitement à Tanyoxarcès. Il conseilla à Cambyse de le condamner publiquement à voir la tête tranchée pour avoir accusé faussement le frère du roi, de faire mourir cependant secrètement Tanyoarcès et de revêtir le Mage des habits de ce Prince, afin qu’on le prît à la vue de ces ornements pour Tanyoxarcès. Ce pernicieux (33) conseil s’exécuta. On fit boire à Tanyozarcès du (34) sang de taureau; il en mourut. Le Mage se revêtit des habits de ce Prince; on le prit pour Tanyoxarcès. La méprise dura longtemps; personne n’en eut connaissance, excepté Artasyras, Bagapates et Ixabates, les seuls à qui le Roi avait confié ce secret.

XI. Λάβυξον δὲ τῶν εὐνούχων τὸν πρῶτον οἳ ἦσαν Τανυοξάρκεω προσκαλεσάμενος ὁ Καμβύσης καὶ τοὺς ἄλλους, καὶ ὑποδείξας τὸν μάγον ᾧ ἐσχημάτιστο καθεζόμενον· «Τοῦτον, ἔφη, νομίζετε Τανυοξάρκην;» Ὁ δὲ Λάβυξος θαυμάσας· «Καὶ τίνα ἄλλον, ἔφη, νομιοῦμεν;» τοσοῦτον ἐλάνθανε τῇ ὁμοιότητι ὁ μάγος. Ἐκπέμπεται οὖν εἰς Βακτρίους καὶ πράττει πάντα ὡς Τανυοξάρκης. Πέντε δὲ ἐνιαυτῶν διελθόντων, μηνύεται ἡ Ἀμύτις τὸ δρᾶμα διὰ Τιβέθεως τοῦ εὐνούχου ὃν ὁ μάγος τυπτήσας ἐτύγχανε. Καὶ αἰτεῖ τὸν Σφενδαδάτην παρὰ Καμβύσου· ὁ δὲ οὐ δίδωσιν, ἡ δὲ ἐπαρᾶται καὶ πιοῦσα φάρμακον τελευτᾷ.

XII. Θύει ὁ Καμβύσης, καὶ τῶν ἱερείων σφαζομένων, αἷμα οὐκ ἀπορρεῖ, καὶ ἀθυμεῖ. Καὶ τίκτει αὐτῷ ἡ Ῥωξάνη παιδίον ἀκέφαλον, καὶ πλέον ἀθυμεῖ. Καὶ οἱ μάγοι λέγουσιν αὐτῷ τὴν τῶν τεράτων δήλωσιν, ὅτι οὐ καταλείψει τῆς ἀρχῆς διάδοχον. Καὶ ἐφίσταται αὐτῷ ἡ μήτηρ ἐν νυκτὶ ἀπειλοῦσα τῆς μιαιφονίας, καὶ πλέον ἀθυμεῖ. Ἀφικόμενος δὲ εἰς Βαβυλῶνα, καὶ ξέων ξυλάριον μαχαίρᾳ διατριβῆς χάριν, παίει τὸν μηρὸν εἰς τὸν μῦν, καὶ ἑνδεκαταῖος τελευτᾷ, βασιλεύσας δυοῖν δέοντα εἴκοσι.

XIII. Βαγαπάτης δὲ καὶ Ἀρτασύρας, πρὶν ἢ Καμβύσης τελευτήσει, ἐβουλεύσαντο βασιλεῦσαι τὸν μάγον· καὶ ἐβασίλευσεν ἐκείνου τελευτήσαντος. Λαβὼν δὲ τὸ Καμβύσου σῶμα, Ἰζαβάτης ἦγεν εἰς Πέρσας. Τοῦ μάγου δὲ βασιλεύσαντος ἐπ´ ὀνόματι τοῦ Τανυοξάρκου, ἧκεν Ἰζαβάτης ἐκ Περσίδος, καὶ κατειπὼν τῇ στρατιᾷ πάντα, καὶ θριαμβεύσας τὸν μάγον, κατέφυγεν εἰς τὸ ἱερόν, ἐκεῖθέν τε συλληφθεὶς ἀπετμήθη.

XIV. Ἐντεῦθεν, ἑπτὰ τῶν Περσῶν ἐπίσημοι συνέθεντο ἀλλήλοις κατὰ τοῦ μάγου· Ὀνόφας, Ἰδέρνης, Νορονδαβάτης, Μαρδόνιος, Βαρίσσης, Ἀταφέρνης, καὶ Δαρεῖος Ὑστάπεω. Τούτων ἀλλήλοις πίστεις δόντων, προσλαμβάνεται καὶ ὁ Ἀρτασύρας, εἶτα καὶ ὁ Βαγαπάτης, ὃς τὰς κλεῖς πάσας τῶν βασιλείων εἶχεν· καὶ εἰσελθόντες διὰ Βαγαπάτου οἱ ἑπτὰ εἰς τὰ βασίλεια, εὑρίσκουσι τὸν μάγον παλλακῇ βαβυλωνίᾳ συγκαθεύδοντα. Ὡς δὲ εἶδεν, ἀνεπήδησε καὶ μηδὲν εὑρὼν τῶν πολεμικῶν ὀργάνων (πάντα γὰρ ὁ Βαγαπάτης λάθρᾳ ὑπεξήγαγε) δίφρον χρύσεον συντρίψας καὶ λαβὼν τὸν πόδα, ἐμάχετο· καὶ τέλος κατακεντηθεὶς ὑπὸ τῶν ἑπτά, ἀπέθανε βασιλεύσας μῆνας ἑπτά.

XV. Βασιλεύει δὲ τῶν ἑπτὰ ὁ Δαρεῖος, τοῦ ἵππου, καθὰ συνέκειτο ἀλλήλοις, πρώτου μηχανῇ τινι καὶ τέχνῃ, ἐπειδὰν ὁ ἥλιος πρὸς ἀνατολὰς ἐγένετο, χρεμετίσαντος. Ἄγεται τοῖς Πέρσαις ἑορτὴ τῆς μαγοφονίας, καθ´ ἣν Σφενδαδάτης ὁ μάγος ἀνῄρηται.

Δαρεῖος προστάσσει τάφον ἑαυτῷ κατασκευασθῆναι ἐν τῷ δισσῷ ὄρει, καὶ κατασκευάζεται. Ἐπιθυμήσας δὲ ἰδεῖν αὐτόν, ὑπό τε τῶν Χαλδαίων καὶ τῶν γονέων κωλύεται. Οἱ δὲ γονεῖς, ἀνελθεῖν βουληθέντες, ἐπεὶ οἱ ἱερεῖς εἶδον οἱ ἀνέλκοντες αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν καὶ φοβηθέντες ἀφῆκαν τὰ σχοινία, ἔπεσον καὶ ἐτελεύτησαν. Καὶ ἐλυπήθη Δαρεῖος λίαν, καὶ ἀπετμήθησαν αἱ κεφαλαὶ μʹ ὄντων τῶν ἀνελκόντων.

XVI. Ὅτι ἐπιτάσσει Δαρεῖος Ἀριαράμνῃ τῷ σατράπῃ Καππαδοκίας ἐπὶ Σκύθας διαβῆναι καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖκας αἰχμαλωτίσαι· ὁ δὲ διαβὰς πεντηκοντόροις λʹ ᾐχμαλώτισε. Συνέλαβε δὲ καὶ τὸν ἀδελφὸν τοῦ βασιλέως τῶν Σκυθῶν Μαρσαγέτην, ἐπὶ κακώσει εὑρὼν παρὰ τοῦ οἰκείου ἀδελφοῦ δεδεμένον.

XVII. Σκυθάρβης δέ, ὁ Σκυθῶν βασιλεύς, ὀργισθεὶς ἔγραψεν ὑβρίζων Δαρεῖον, καὶ ἀντεγράφη αὐτῷ ὁμοίως. Στράτευμα δὲ ἀγείρας Δαρεῖος πʹ μυριάδας, καὶ ζεύξας τὸν Βόσπορον καὶ τὸν Ἴστρον, διέβη ἐπὶ Σκύθας, ὁδὸν ἐλάσας ἡμερῶν ιεʹ. Καὶ ἀντέπεμπον ἀλλήλοις τόξα· ἐπικρατέστερα δ´ ἦν τῶν Σκυθῶν. Διὸ καὶ φεύγων Δαρεῖος διέβη τὰς γεφυρώσεις καὶ ἔλυσε σπεύδων πρὶν ἢ τὸ ὅλον διαβῆναι στράτευμα· καὶ ἀπέθανον ὑπὸ Σκυθάρβεω οἱ καταλειφθέντες ἐν τῇ Εὐρώπῃ μυριάδες ηʹ.

Δαρεῖος δὲ τὴν γέφυραν διαβάς, Χαλκηδονίων οἰκίας καὶ ἱερὰ ἐνέπρησεν ἐπεὶ τὰς πρὸς αὐτοῖς γεφύρας ἐμελέτησαν λῦσαι, καὶ ὅτι τὸν βωμόν, ὃν περῶν Δαρεῖος κατέθετο ἐπ´ ὀνόματι διαβατηρίου Διὸς ἠφάνισαν.

XVIII. Δάτις δὲ ἐπανιὼν ἐκ πόντου καὶ τοῦ μηδικοῦ στόλου ἡγούμενος, ἐπόρθει νήσους καὶ τὴν Ἑλλάδα· ἐν Μαραθῶνι δὲ Μιλτιάδης ὑπαντιάζει καὶ νικᾷ τοὺς βαρβάρους, καὶ πίπτει καὶ αὐτὸς Δάτις καὶ οὐδὲ τὸ σῶμα Πέρσαις αἰτησαμένοις ἐδόθη.

XIX. Δαρεῖος δὲ ἐπανελθὼν εἰς Πέρσας καὶ θύσας καὶ ἡμέρας νοσήσας λʹ τελευτᾷ, ζήσας μὲν ἔτη οβʹ, βασιλεύσας δὲ ἔτη λαʹ. Ἀπέθανε δὲ καὶ Ἀρτασύρας. Καὶ ὁ Βαγαπάτης δὲ τὸ σῆμα Δαρείου παρακαθίσας ἔτη ζʹ ἐτελεύτησε.

XX. Βασιλεύει Ξέρξης ὁ υἱός, καὶ Ἀρτάπανος, ὁ Ἀρτασύρα παῖς, γίνεται δυνατὸς παρ´ αὐτῷ ὡς ὁ πατὴρ παρὰ τῷ πατρί, καὶ Μαρδόνιος ὁ παλαιός, εὐνούχων δὲ μέγιστον ἠδύνατο Νατάκας. Γαμεῖ δὲ Ξέρξης Ὀνόφα θυγατέρα Ἀμῆστριν, καὶ γίνεται αὐτῷ παῖς Δαρειαῖος, καὶ ἕτερος μετὰ δύο ἔτη Ὑστάπης, καὶ ἔτι Ἀρτοξέρξης, καὶ θυγατέρες δύο, ὧν ἡ μὲν Ἀμύτις κατὰ τὴν ὀνομασίαν τῆς μάμμης, ἡ δὲ Ῥοδογούνη.

 

XI. Cambyse ayant mandé Labyze, le premier des eunuques de Tanyoxarcès et les autres eunuques de ce Prince, leur fit voir le Mage revêtu des habits de son frère, et assis: « Ne croyez-vous pas, leur dit-il, que c’est là Tanyoarcès. Labyze, surpris de cette question: « Oui, dit-il, nous le croyons, et pour quel autre pourrions nous le prendre, tant le Mage ressemblait à Tanyoxarcès, et tant il était difficile de ne s’y point tromper! Le Roi l’envoya dans la Bactriane, et il gouverna cette province, comme l’aurait pu faire Tanyoxarcès lui-même. Mais enfin cinq ans après, Amytis découvrit tout le mystère par l’eunuque Tibéthée, que le Mage avait maltraité de coups. Elle demanda Sphendadates à Cambyse; mais ce Prince n’ayant pas voulu le lui livrer, elle fut si irritée de ce refus, qu’après avoir fait contre lui plusieurs imprécations, elle s’empoisonna et mourut ainsi.

XII. Cambyse offrit ensuite des sacrifices on égorgea des victimes : leur sang ne coula point: il en fut alarmé. Peu de temps après Roxane accoucha d’un enfant (35) sans tête: Cambyse encore plus alarmé de ce nouveau prodige, consulta les Mages: ceux-ci lui répondirent que ces prodiges l’avertissaient qu’il ne laisserait pas d’héritier de sa couronne. Sa mère lui ayant apparu, lui annonça que son fratricide ne demeurerait pas impuni. Cette menace redoubla ses inquiétudes; il en fut de plus en plus abattu. Etant allé à Babylone, tandis qu’il s’amusait pour passer le temps à doler un morceau de bois avec un couteau, il se blessa le muscle de la cuisse. Il en mourut le onzième jour, après un règne de (36) dix-huit ans.

XIII. Bagapates et Artasyras avaient résolu avant la mort de Cambyse de mettre le Mage sur le trône. Ils y réussirent, et le Mage (37) régna après la mort de ce Prince. Ixabates (38) fit transporter le corps de Cambyse en Perse. Trouvant à son retour le Mage sur le trône sous le nom de Tanyoxarcès, il répandit cette nouvelle dans l’armée, et après l’avoir (39) diffamé, il se réfugia dans le temple. On l’en arracha, et il eut la tête tranchée.

XIV. Sept Seigneurs des plus illustres d’entre les Perses (40), Onuphas, Idernes, Norondabates, Mardonius, Barissès, Artaphernes et Darius, fils d’Hystaspe, conspirèrent contre le Mage. Après s’être mutuellement donné la foi, ils prirent (41) pour adjoints. Artasyras même et Bagapates. Celui-ci avait en sa garde toutes les clefs du Palais-Royal. Il leur en ouvrit les portes. Etant entrés par son moyen, ils trouvèrent le Mage couché avec une courtisane de Babylone. Dès qu’il les aperçut, il sauta à bas du lit, et ne trouvant point d’armes sous ses mains, parce que Bagapates avait eu la précaution d’enlever secrètement tout ce qu’il y en avait dans les appartements, il brisa un (42) siège d’or, en prit un pied, avec lequel il se défendit; sa résistance ne fut pas longue. Les sept conjurés le percèrent de plusieurs coups, sous lesquels il expira, après un règne de sept mois.

XV. Après la mort du Mage, Darius, l’un des sept conjurés, monta sur le trône, suivant la convention faite entre eux. Son cheval lui acquit la couronne, parce qu’il eut l’industrie de le faire (43) hennir le premier au lever du soleil. Les Perses célèbrent encore aujourd’hui la fête (44) de la Magophonie, le même jour que le Mage Sphendadates fut tué.

Darius se fit faire un tombeau (45) sur le mont à deux cimes. Lorsqu’on l’eut achevé, il lui prit envie de le voir: mais il en fut dissuadé par les Chaldéens, et par son père et par sa mère. Quant à ceux-ci, ils voulurent contenter leur curiosité. Il leur en coûta la vie. Les prêtres, qui les guindaient au haut de la montagne, ayant aperçu (46) des serpents, en furent si effrayés, qu’ils lâchèrent les cordes. Le Prince et la Princesse se tuèrent en tombant. Cet accident causa beaucoup de chagrin à Darius. Il fit couper la tête aux quarante personnes chargées de guinder au haut de la montagne son père et sa mère.

XVI. Darius ordonna à Ariaramnès (47), Satrape de Cappadoce, de marcher contre les Scythes, et de les réduire en servitude, hommes et femmes. Ariaramnès passa en Scythie sur trente bâtiments à cinquante rames. Il fit (48) les Scythes prisonniers, suivant les ordres qu’il en avait reçus, et même il se saisit de Marsagétès, frère (49) du Roi des Scythes, que ce Prince avait fait mettre dans les fers, pour quelque sujet de mécontentement.

XVII. Scytharcès, Roi des Scythes, en fut fort irrité. Il (50) écrivit à Darius en termes injurieux, et celui-ci lui fit réponse sur le même ton. Enfin Darius mit sur pied une armée (51) de huit cent mille hommes; et ayant fait construire des ponts de bateaux sur le Bosphore et sur l’Ister, il passa dans le pays des Scythes, et marcha contre eux pendant quinze jours. Ces deux Rois s’envoyèrent réciproquement des arcs. Ceux des Scythes (52) étaient les plus forts. Cette raison fit prendre la fuite à Darius. Il repassa sur les ponts de bateaux, et les fit rompre en diligence, avant même que toute son armée eut repassé; de sorte que Scytharcès fit égorger quatre-vingt mille hommes qu’il avait laissés en Europe.

Darius ayant repassé le Bosphore, fit briller les maisons et les temples des Chalcédoniens, parce qu’ils avoient tenté de rompre la partie du pont qui était de leur côté, et parce qu’ils avaient renversé l’autel qu’il avait fait élever à (53) Jupiter Diabatérien, pendant qu’il était en route.

XVIII. Datis, commandant la flotte des (54) Mèdes, passa du Pont dans les îles de la Grèce et sur le continent. Il porta le ravage partout; mais Miltiade étant allé à sa rencontre à Marathon, les Perses furent battus; Datis (55) lui-même périt dans le combat, et l’on refusa de rendre son corps aux Perses qui le redemandèrent avec instance.

XIX. Darius étant retourné en Perse, et ayant offert des sacrifices aux Dieux, il fut attaqué d’une maladie, dont il mourut au bout de douze jours. Il avait (56) douze ans lorsqu’il monta sur le trône, et il en régna trente et un (57) Artasyras mourut aussi. Quant à (58) Bagapates, il vécut encore sept ans, pendant lesquels il demeura toujours auprès du tombeau de Darius.

XX. Xerxès succéda à Darius son père. (59) Artapanus, fils d’Artasyras, n’eut pas moins de crédit auprès de ce Prince, que son père et Mardonius l’ancien n’en avoient eu auprès de Darius. Natacas fut le plus puissant de tous les Eunuques; il jouissait de la plus grande faveur. Xerxès épousa (60) Amestris, fille d’Onophas. Il en eut d’abord un fils, nommé Dariæus; deux ans après, il en eut un second, qu’on appela Hystaspe; puis un troisième, qui fut nommé Artaxerxès. Il eut aussi deux filles, dont l’une s’appela Amylis du nom (61) de sa grand’mère, et l’autre (62) Rhodogune.

XXI. Ὁ δὲ δὴ Ξέρξης στρατεύει ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας ὅτι τε Χαλκηδόνιοι λῦσαι τὴν γέφυραν, ὡς ἤδη εἴρηται, ἐπειράθησαν, καὶ ὅτι τὸν βωμόν, ὃν ἔστησε Δαρεῖος καθεῖλον, καὶ ὅτι Δάτιν Ἀθηναῖοι ἀνεῖλον καὶ οὐδὲ τὸν νεκρὸν ἔδοσαν. Πρότερον δὲ εἰς Βαβυλῶνα ἀφίκετο, καὶ ἰδεῖν ἐπεθύμησε τὸν Βελιτανᾶ τάφον· καὶ εἶδε διὰ Μαρδονίου, καὶ τὴν πύελον ἐλαίου οὐκ ἴσχυσεν, ὥσπερ καὶ ἐγέγραπτο, πληρῶσαι.

XXII. Ἐξελαύνει Ξέρξης εἰς Ἐκβάτανα, καὶ ἀγγέλλεται αὐτῷ ἀπόστασις Βαβυλωνίων καὶ Ζωπύρου τοῦ στρατηγοῦ αὐτῶν ὑπὸ σφῶν ἀναίρεσις.

Οὕτω καὶ περὶ τούτων φησὶ Κτησίας, καὶ οὐχ ὡς Ἡρόδοτος. Ἃ δὲ περὶ Ζωπύρου ἐκεῖνος λέγει, πλὴν ὅτι ἡμίονος αὐτῷ ἔτεκεν, ἐπεὶ τά γε ἄλλα Μεγάβυζον οὗτος λέγει διαπράξασθαι, ὃς ἦν γαμβρὸς ἐπὶ τῇ θυγατρὶ Ἀμύτι τοῦ Ξέρξου.

Οὕτω μὲν ἥλω διὰ Μεγαβύζου Βαβυλών. Δίδωσιν αὐτῷ Ξέρξης ἄλλα τε πολλὰ καὶ μύλην χρυσῆν ἓξ ἕλκουσαν τάλαντα, ὃ τιμιώτατον τῶν βασιλικῶν δώρων παρὰ Πέρσαις ἐστί.

XXIII. Ξέρξης δὲ συναγείρας στρατιὰν περσικὴν ἄνευ τῶν ἁρμάτων ὀγδοήκοντα μυριάδας καὶ τριήρεις χιλίας, ἤλαυνεν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ζευγνὺς τὴν Ἄβυδον. Δημάρατος δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος παρεγένετο ἤδη πρῶτον, καὶ συνῆν αὐτῷ ἐν τῇ διαβάσει, καὶ ἀπεῖργε τῆς εἰς Λακεδαίμονα ἐφόδου. Ξέρξης δὲ προσβάλλει ἐν Θερμοπύλαις Λεωνίδᾳ τῷ στρατηγῷ τῶν Λακεδαιμονίων δι´ Ἀρταπάνου ἔχοντος μυρίους· καὶ κατεκόπη τὸ περσικὸν πλῆθος, τῶν Λακεδαιμονίων δύο ἢ τριῶν ἀναιρεθέντων. Εἶτα προσβαλεῖν κελεύει μετὰ δισμυρίων, καὶ ἧττα γίνεται κἀκείνων. Εἶτα μαστιγοῦνται ἐπὶ τῷ πολεμεῖν, καὶ μαστιγούμενοι ἔτι ἡττῶντο. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ κελεύει μάχεσθαι μετὰ πεντακισμυρίων· καὶ ἐπεὶ οὐδὲν ἤνυεν, ἔλυσε τότε τὸν πόλεμον.

XXIV. Θώραξ δὲ ὁ Θεσσαλὸς καὶ Τραχινίων οἱ δυνατοί, Καλλιάδης καὶ Τιμαφέρνης, παρῆσαν στρατιὰν ἔχοντες· καλέσας δὲ Ξέρξης τούτους τε καὶ τὸν Δημάρατον καὶ τὸν Ἡγίαν τὸν Ἐφέσιον, ἔμαθεν ὡς οὐκ ἂν ἡττηθεῖεν Λακεδαιμόνιοι εἰ μὴ κυκλωθείησαν. Ἡγουμένων δὲ τῶν δύο Τραχινίων διὰ δυσβάτου, στρατὸς περσικὸς διελήλυθε, μυριάδες τέσσαρες, καὶ κατὰ νώτου γίνονται τῶν Λακεδαιμονίων· καὶ κυκλωθέντες ἀπέθανον μαχόμενοι ἀνδρείως ἅπαντες.

XXV. Ξέρξης δὲ πάλιν στράτευμα πέμπει κατὰ Πλαταιέων, μυριάδας ιβʹ ἡγούμενον αὐτοῖς Μαρδόνιον ἐπιστήσας. Θηβαῖοι δ´ ἦσαν οἱ κατὰ Πλαταιέων τὸν Ξέρξην κινοῦντες. Ἀντιστρατεύει δὲ Παυσανίας ὁ Λακεδαιμόνιος, τριακοσίους μὲν ἔχων Σπαρτιήτας, χιλίους δὲ τῶν περιοίκων, ἐκ δὲ τῶν ἄλλων πόλεων χιλιάδας ἓξ καὶ νικᾶται κατὰ κράτος ἡ περσικὴ στρατιά· καὶ φεύγει τραυματισθεὶς καὶ Μαρδόνιος. Οὗτος ὁ Μαρδόνιος πέμπεται συλῆσαι τὸ τοῦ Ἀπόλλωνος ἱερὸν παρὰ Ξέρξου, κἀκεῖ, φησί, θνῄσκει, χαλάζης ἐπιπεσούσης παχείας· ἐφ´ ᾧ λίαν Ξέρξης ἐλυπήθη.

XXVI.  Ξέρξης δ´ ἐπ´ αὐτὰς Ἀθήνας ἐλαύνει· καὶ Ἀθηναῖοι, πληρώσαντες ἑκατὸν δέκα τριήρεις, φεύγουσιν εἰς Σαλαμῖνα. Καὶ Ξέρξης τὴν πόλιν κενὴν αἱρεῖ καὶ ἐμπίπρησι πλὴν τῆς ἀκροπόλεως· ἐν αὐτῇ γὰρ ἔτι τινὲς ὑπολειφθέντες ἐμάχοντο. Τέλος, κἀκείνων νυκτὶ φυγόντων, κἀκείνην συνέφλεξαν.

Ὁ δὲ Ξέρξης, αὐτόθεν ἐλθὼν ἐπὶ στεινότατον τῆς Ἀττικῆς (Ἡράκλειον καλεῖται) ἐχώννυε χῶμα ἐπὶ Σαλαμῖνα, πεζῇ ἐπ´ αὐτὴν διαβῆναι διανοούμενος. Βουλῇ δὲ Θεμιστοκλέους Ἀθηναίου καὶ Ἀριστείδου, τοξόται μὲν ἀπὸ Κρήτης προσκαλοῦνται καὶ παραγίνονται. Εἶτα ναυμαχία Περσῶν καὶ Ἑλλήνων γίνεται, Περσῶν μὲν ναῦς ἐχόντων ὑπὲρ τὰς χιλίας, στρατηγοῦντος αὐτοῖς Ὀνόφα, Ἑλλήνων δὲ ἑπτακοσίας. Καὶ νικῶσιν Ἕλληνες καὶ διαφθείρονται περσικαὶ φʹ νῆες, καὶ φεύγει Ξέρξης, βουλῇ πάλιν καὶ τέχνῃ Ἀριστείδου καὶ Θεμιστοκλέους. Ἐν δὲ ταῖς λοιπαῖς ἁπάσαις μάχαις, ἀπέθανον Περσῶν δώδεκα μυριάδες.

XXVII. Ξέρξης δέ, περάσας εἰς τὴν Ἀσίαν, καὶ ἀπελαύνων εἰς Σάρδεις, ἔπεμπε Μεγάβυζον τὸ ἐν Δελφοῖς ἱερὸν συλῆσαι. Ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνος παρῃτεῖτο, ἀποστέλλεται Ματάκας ὁ εὐνοῦχος ὕβρεις τε φέρων τῷ Ἀπόλλωνι καὶ πάντα συλήσων. Καὶ δὴ οὕτω ποιήσας, πρὸς Ξέρξην ὑπέστρεψε.

XXVIII. Ξέρξης ἀπὸ Βαβυλῶνος εἰς Πέρσας παραγίνεται· καὶ Μεγάβυζος κατὰ τῆς γυναικὸς τῆς ἰδίας Ἀμύτιος, ἣ θυγάτηρ, ὡς προείρηται, Ξέρξου ἐτύγχανεν, ὡς μεμοιχευμένης λόγους ἐκίνει. Καὶ ἐπιτιμᾶται Ἀμύτις λόγοις ὑπὸ τοῦ πατρὸς καὶ ὑπισχνεῖται σωφρονεῖν.

XXIX. Ἀρτάπανος δέ, μέγα παρὰ Ξέρξῃ δυνάμενος, μετ´ Ἀσπαμίτρου τοῦ εὐνούχου, καὶ αὐτοῦ μέγα δυναμένου, βουλεύονται ἀναιρεῖν Ξέρξην. Καὶ ἀναιροῦσι, καὶ πείθουσιν Ἀρτοξέρξην τὸν υἱὸν ὡς Δαρειαῖος αὐτὸν ὁ ἕτερος παῖς ἀνεῖλε. Καὶ παραγίνεται Δαρειαῖος ἀγόμενος ὑπὸ Ἀρταπάνου εἰς τὴν οἰκίαν Ἀρτοξέρξου, πολλὰ βοῶν καὶ ἀπαρνούμενος ὡς οὐκ εἴη φονεὺς τοῦ πατρός, καὶ ἀποθνῄσκει.

XXX. Καὶ βασιλεύει Ἀρτοξέρξης σπουδῇ Ἀρταπάνου, καὶ ἐπιβουλεύεται πάλιν ὑπ´ αὐτοῦ. Καὶ λαμβάνει κοινωνὸν τῆς βουλῆς Ἀρτάπανος Μεγάβυζον ἤδη λελυπημένον ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ γυναικὶ Ἀμύτι διὰ τὴν τῆς μοιχείας ὑπόληψιν. Καὶ ὅρκοις ἀλλήλους ἀσφαλίζονται, ἀλλὰ μηνύει πάντα Μεγάβυζος, καὶ ἀναιρεῖται Ἀρτάπανος ᾧ τρόπῳ ἔμελλεν ἀναιρεῖν Ἀρτοξέρξην. Καὶ γίνεται πάντα δῆλα τὰ εἰργασμένα ἐπὶ Ξέρξῃ καὶ Δαρειαίῳ, καὶ ἀπόλλυται πικρῷ καὶ κακίστῳ θανάτῳ Ἀσπαμίτρης, ὃς ἦν κοινωνὸς ἐπὶ τοῖς φόνοις Ξέρξου καὶ Δαρειαίου· σκαφεύεται γὰρ καὶ οὕτως ἀναιρεῖται.

Μάχη δὲ γίνεται μετὰ τὸν θάνατον Ἀρταπάνου τῶν τε συνωμοτῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ἄλλων Περσῶν, καὶ πίπτουσιν ἐν τῇ μάχῃ οἱ τρεῖς τοῦ Ἀρταπάνου υἱοί· τραυματίζεται δὲ καὶ Μεγάβυζος ἰσχυρῶς, καὶ θρηνεῖ Ἀρτοξέρξης καὶ ἡ Ἀμύτις καὶ ἡ Ῥοδογούνη καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν, Ἀμῆστρις, καὶ μόλις πολλῇ ἐπιμελείᾳ περισῴζεται Ἀπολλωνίδου ἰατροῦ τοῦ Κῴου.

 

XXI. Xerxès entreprit une expédition contre les Grecs, parce que les (63) Chalcédoniens, comme je l’ai dit plus haut, avoient tenté de rompre le pont du Bosphore, qu’ils avoient renversé l’autel que Darius avait élevé, et parce que les Athéniens, ayant tué (64) Datis à la journée de Marathon, avaient refusé de rendre son corps aux Perses. Il alla d’abord à Babylone et voulut voir le tombeau de (65) Bélitanas. Il le vit en effet par le moyen de Mardonius ; mais il ne put remplir le cercueil d’huile, comme l’exigeait l’inscription.

XXII. Il se rendit ensuite à Ecbatane, où li reçut la nouvelle de la révolte (66) des Babyloniens et de la mort de Zopyre, son général, qu’ils avaient tué.

« C’est ainsi que Ctésias raconte toutes ces choses; et en cela il s’éloigne d’Hérodote. Car, à l’exception du prodige de la mule (67), qui mit bas un poulain, ce que celui-ci dit de Zopyre, Ctésias l’attribue à Mégabyze, qui était gendre de Xerxès, dont il avait épousé la fille Amytis ».

Babylone fut donc prise par Mégabyze; Xerxès lui fit plusieurs présents, et entre autres celui d’une meule d’or du poids de six talents ce qui est, chez les Perses, le don (68) le plus précieux que le Roi puisse faire.

XXIII. Xerxès ayant levé une armée de huit cent mille combattants, sans compter les chars armés en guerre, et ayant équipé mille trirèmes, il passa en Grèce sur un pont de bateaux, qu’il avait fait construire à Abydos. Ce fut dans ce temps-là que (69) Démarate, Roi de Lacédémone, vint le trouver pour la première fois, et il passa d’Asie en Europe avec ce Prince. Dénia rate le détourna (70) par ses discours d’attaquer Lacédémone. Xerxès étant arrivé au pas des Thermopyles, envoya contre Léonidas, Général des Lacédémoniens, (71) Artapane, qui commandait un corps de dix mille hommes. Ce corps de troupes fut complètement battu ; il périt beaucoup de monde du côté des Perses, et les Lacédémoniens ne perdirent du leur (72) que deux ou trois hommes. Xerxès livra un second combat avec vingt mille hommes. Ces troupes furent encore vaincues. Pour les animer au combat, il les y fit ramener à grands coups (73) de fouet. Elles n’en furent pas moins défaites. Le lendemain, il ordonna à cinquante mille hommes de recommencer le combat; cet effort fut aussi inutile que les précédents: il cessa pour lors les attaques.

XXIV. Thorax (74) de Thessalie, Calliades et Timaphernes, les hommes les plus puissants qu’il y eut parmi, les Trachiniens, étaient alors au camp des Perses avec leurs troupes. Xerxès les manda près de lui avec (75) Démarate et Hégas (76) d’Ephèse, afin d’avoir leurs avis dans les circonstances présentes. Ils lui répondirent qu’on ne vaincrait jamais ce corps de troupes lacédémoniennes, à moins qu’on ne les enveloppât. Il fit donc marcher quarante mille Perses sous la conduite de ces deux Trachiniens. Ils pénétrèrent par des chemins très difficiles; et ayant tournis les Lacédémoniens, ils les prirent à dos. Ceux-ci, quoiqu’enveloppés de tous les côtés, ne s’en défendirent pas avec moins de courage. Ils périrent tous en combattant vaillamment.
XXV. Xerxès envoya ensuite contre les Pistéens cent vingt mille hommes, commandés par Mardonius, à la sollicitation et par le conseil des Thébains, qui l’avaient animé contre eux. Pausanias de Lacédémone (77) vint à la rencontre de Mardonius avec (78) trois cents Spartiates, mille (79) Lacédémoniens des villes voisines de Sparte, et six mille hommes des autres parties de la Grèce. Les Perses furent battus; et Mardonius, ayant été blessé, prit la fuite. Xerxès envoya ensuite ce Général pour piller (80) le temple de Delphes; mais il périt, accablé par une grêle d’une grosseur prodigieuse. Xerxès fut très affligé de sa mort.

XXVI. Le Roi marcha ensuite contre (81) Athènes. Les Athéniens ne jugèrent pas à propos de l’attendre. Ils armèrent (82) cent dix trirèmes, sur lesquelles ils embarquèrent ce qu’ils avaient de plus précieux, et se retirèrent à Salamine. Xerxès ayant trouvé la ville sans habitants, la prit et la brûla, excepté la citadelle, qui tint quelque temps. Elle fut défendue par un petit nombre de citoyens qu’on y avait laissés. Mais ceux-ci (83) ayant pris la fuite pendant la nuit, la citadelle fut enfin prise, et les Perses y mirent aussi le feu.

Xerxès partit d’Athènes, et se rendit (84) au temple d’Hercules, l’endroit le plus étroit de l’Attique. Il essaya d’y faire une chaussée, et de la pousser (85) jusqu’à Salamine, dans le dessein de passer par terre dans cette île. Mais, par le conseil de Thémistocle et d’Aristides d’Athènes, on fit venir (86) de Crète des archers. Il y eut (87) ensuite un combat naval entre les Perses et les Grecs. Les Perses (88) avaient plus de mille vaisseaux commandés par Onophas, et les Grecs n’en avaient que sept cents. Ceux-ci néanmoins remportèrent la victoire, et les Perses perdirent cinq cents vaisseaux. Xerxès prit la fuite par les (89) conseils artificieux d’Aristides et de Thémistocle. Dans tous les autres combats, il périt du côté des Perses cent vingt mille hommes.

XXVII. Xerxès était repassé en Asie, et déjà en route pour se rendre à Sardes, lorsqu’il commanda à Mégabyze d’aller piller le temple de Delphes. Sur le refus de Mégabyze, Xerxès chargea l’eunuque Matacas de cette expédition, avec ordre d’insulter Apollon et de mettre tout au pillage. Celui-ci exécuta les ordres du Roi, et bientôt après il revint le trouver, après voir (90) tout pillé.

XXVIII. Xerxès s’étant rendu en Perse au sortir de Babylone, Mégabyze accusa d’adultère Amytis sa femme, qui était fille du Roi, comme on l’a déjà (91) dit. Son père lui ayant fait une sévère réprimande, elle promit de se conduire avec plus de sagesse.

XXIX. Artapanus, qui (92) jouissait d’un grand crédit auprès de Xerxès, conspira contre la personne du. Roi, de concert avec l’eunuque Spamitrès, qui n’en avait pas moins. Ils tuèrent ce Prince, et persuadèrent ensuite à Artaxerxès qu’il avait été mis à mort (93) par son frère Dariæus. Artapanus arrêta ce jeune Prince par les ordres d’Artaxerxès, et le conduisit au palais du Roi. Dariæus ne cessait de crier en chemin qu’il était innocent du crime qu’on lui imputait. Arrivé au palais, on le fit mourir malgré ses protestations.

XXX. Artaxerxès prit possession de la couronne par les intrigues d’Artapanus. Mais peu de temps après, celui-ci chercha à attenter à la vie du Roi, et communiqua son projet (94) à Mégabyze, qui était déjà mécontent, et qui se plaignait d’Amytis sa femme, qu’il (95) soupçonnait d’adultère. Ils s’engagèrent mutuellement à se garder le secret, et se lièrent par des serments réciproques. Mais Mégabyze, violant le sien, dénonça son complice. Artapanus fut arrêté, et puni du même (96) genre de mort dont il avait voulu faire périr Artaxerxès. On découvrit en même temps toute la trame d’Artapanus contre Xerxès et Darius. (97) Aspamitrès, qui était complice de la mort de Xerxès et de Darius, fut condamné à un supplice très cruel, celui (98) des auges.

Après la mort d’Artapanus, il se livra un rude combat entre les conjurés et le reste des (99) troupes fidèles au Roi. Les (100) trois fils d’Artapanus furent tués. Mégabyze lui-même fut blessé dangereusement. Artaxerxès en fut très affligé, ainsi qu’Amylis, Rhodogune et Amistris, mère de ces deux Princesses. Il fut enfin guéri, quoiqu’avec bien de la peine, par les soins assidus d’Apollonides, Médecin de Cos.

XXXI. Ἀφίσταται Ἀρτοξέρξου Βάκτρα καὶ ὁ σατράπης, ἄλλος Ἀρτάπανος· καὶ γίνεται μάχη ἰσοπαλής. Καὶ γίνεται πάλιν ἐκ δευτέρου, καὶ ἀνέμου κατὰ πρόσωπον Βακτρίων πνεύσαντος, νικᾷ Ἀρτοξέρξης καὶ προσχωρεῖ αὐτῷ πᾶσα Βακτρία.

XXXII. Ἀφίσταται Αἴγυπτος, Ἰνάρου Λυδίου ἀνδρὸς καὶ ἑτέρου Αἰγυπτίου τὴν ἀπόστασιν μελετήσαντος, καὶ εὐτρεπίζεται τὰ πρὸς πόλεμον. Πέμπουσι καὶ Ἀθηναῖοι, αἰτησαμένου αὐτοῦ, τεσσαράκοντα νῆας· καὶ μελετᾷ αὐτὸς Ἀρτοξέρξης ἐκστρατεῦσαι, καὶ τῶν φίλων οὐ συμβουλευόντων, πέμπει Ἀχαιμενίδην τὸν ἀδελφὸν τεσσαράκοντα μὲν μυριάδας ἐπαγόμενον στράτευμα πεζικόν, νῆας δὲ πʹ. Συμβάλλει πόλεμον Ἴναρος πρὸς Ἀχαιμενίδην, καὶ νικῶσιν Αἰγύπτιοι, καὶ βάλλεται Ἀχαιμενίδης ὑπὸ Ἰνάρου, καὶ θνῄσκει, καὶ ἀποπέμπεται ὁ νεκρὸς αὐτοῦ εἰς Ἀρτοξέρξην. Ἐνίκησεν Ἴναρος καὶ κατὰ θάλατταν, Χαριτιμίδου εὐδοκιμήσαντος, ὃς τῶν ἐξ Ἀθηνῶν μʹ νεῶν ἐχρημάτιζε ναύαρχος, καὶ πεντήκοντα Περσῶν νῆες, αἱ μὲν κʹ αὐτοῖς ἀνδράσιν ἐλήφθησαν, αἱ δὲ τριάκοντα διεφθάρησαν.

XXXIII. Εἶτα πέμπεται κατὰ Ἰνάρου Μεγάβυζος, ἐπαγόμενος ἄλλο στράτευμα πρὸς τῷ ὑπολειφθέντι μυριάδας εἴκοσι καὶ νῆας τʹ, καὶ ἐπιστάτην αὐτοῖς Ὁρίσκον, ὡς εἶναι χωρὶς τῶν νεῶν τὸ ἄλλο πλῆθος νʹ μυριάδας. Ἀχαιμενίδης γάρ, ὅτε ἔπεσε, δέκα μυριάδες αὐτῷ, ἐξ ὧν ἦγε μʹ συνδιεφθάρησαν.

Γίνεται οὖν μάχη κρατερὰ καὶ πίπτουσιν ἀμφοτέρωθεν πολλοί, πλείους δὲ Αἰγύπτιοι. Καὶ βάλλει Μεγάβυζος εἰς τὸν μηρὸν Ἴναρον, καὶ τρέπεται, καὶ νικῶσι Πέρσαι κατὰ κράτος. Φεύγει δὲ πρὸς τὴν Βύβλον Ἴναρος (πόλις ἰσχυρὰ ἐν Αἰγύπτῳ αὕτη), καὶ οἱ Ἕλληνες δὲ μετ´ αὐτοῦ, ὅσοι μὴ ἐν τῇ μάχῃ καὶ μετὰ Χαριτιμίδου ἀπέθανον,

XXXIV. προσχωρεῖ δὲ Αἴγυπτος πλὴν Βύβλου πρὸς Μεγάβυζον. Ἐπεὶ δὲ ἐκείνη ἀνάλωτος ἐδόκει, σπένδεται πρὸς Ἴναρον καὶ τοὺς Ἕλληνας, ἑξακισχιλίους ὄντας καὶ ἔτι πρός, ὁ Μεγάβυζος, ἐφ´ ᾧ μηδὲν κακὸν παρὰ βασιλέως λαβεῖν, καὶ τοὺς Ἕλληνας, ὅτε βούλοιντο, πρὸς τὰ οἰκεῖα ἐπανελθεῖν.

XXXV. Καθίστησι δὲ τῆς Αἰγύπτου σατράπην Σαρσάμαν καὶ λαβὼν Ἴναρον καὶ τοὺς Ἕλληνας, παραγίνεται πρὸς Ἀρτοξέρξην, καὶ εὑρίσκει λίαν κατὰ Ἰνάρου τεθυμωμένον, ὅτι τὸν ἀδελφὸν Ἀχαιμενίδην ἀπεκτονὼς εἴη. Διηγεῖται τὰ γεγονότα Μεγάβυζος, καὶ ὡς πίστεις δοὺς Ἰνάρῳ καὶ τοῖς Ἕλλησι Βύβλον εἴληφε, καὶ ἐξαιτεῖται λιπαρῶς βασιλέα περὶ τῆς αὐτῶν σωτηρίας, καὶ λαμβάνει· καὶ ἐξάγεται τέλος τῇ στρατιᾷ ὡς Ἴναρος καὶ οἱ Ἕλληνες οὐδὲν κακὸν πείσονται.

XXXVI. Ἀμύτις δὲ ὑπὲρ τοῦ παιδὸς Ἀχαιμενίδου δεινὰ ἐποιεῖτο εἰ μὴ τιμωρήσαιτο Ἴναρον καὶ τοὺς Ἕλληνας· καὶ αἰτεῖται ταῦτα βασιλεῖ, ὁ δὲ οὐκ ἐνδίδωσιν· εἶτα Μεγαβύζῳ, ὁ δὲ ἀποπέμπεται· εἶτα, ἐπεὶ διώχλει τὸν υἱόν, κατειργάσατο, καὶ πέντε παρελθόντων ἐτῶν, λαμβάνει τὸν Ἴναρον παρὰ βασιλέως καὶ τοὺς Ἕλληνας καὶ ἀνεσταύρισε μὲν ἐπὶ τρισὶ σταυροῖς· πεντήκοντα δὲ Ἑλλήνων, ὅσους λαβεῖν ἴσχυσε, τούτων ἔτεμε τὰς κεφαλάς.

XXXVII. Καὶ ἐλυπήθη λύπην σφοδρὰν Μεγάβυζος, καὶ ἐπένθησε καὶ ᾐτήσατο ἐπὶ Συρίαν τὴν ἑαυτοῦ χώραν ἀπιέναι· ἐνταῦθα λάθρᾳ καὶ τοὺς ἄλλους τῶν Ἑλλήνων προέπεμπε, καὶ ἀπῄει, καὶ ἀπέστη βασιλέως καὶ ἀθροίζει μεγάλην δύναμιν ἄχρι πεντεκαίδεκα μυριάδων, χωρὶς τῶν ἱππέων καὶ τῶν πεζῶν. Καὶ πέμπεται Οὔσιρις κατ´ αὐτοῦ σὺν κʹ μυριάσι καὶ συνάπτεται πόλεμος, καὶ βάλλουσιν ἀλλήλους Μεγάβυζος καὶ Οὔσιρις, ὁ μὲν ἀκοντίῳ, καὶ τυγχάνει Μεγαβύζου εἰς τὸν μηρὸν καὶ τιτρώσκει ἄχρι δακτύλων δύο· ὁ δὲ ὡσαύτως ἀκοντίῳ τὸν τοῦ Οὐσίριος μηρόν, εἶτα βάλλει εἰς τὸν ὦμον· κἀκεῖνος πίπτει ἐκ τοῦ ἵππου, καὶ περισχὼν Μεγάβυζος προστάσσει ἀναλαβεῖν καὶ περισῶσαι. Ἔπιπτον δὲ πολλοὶ τῶν Περσῶν καὶ ἐμάχοντο ἀνδρείως οἱ τοῦ Μεγαβύζου παῖδες Ζώπυρος καὶ Ἀρτύφιος· καὶ νίκη γίνεται Μεγαβύζῳ κραταία. Περιποιεῖται Οὔσιριν ἐπιμελῶς καὶ ἀποπέμπει τοῦτον αἰτησάμενον πρὸς Ἀρτοξέρξην.

XXXVIII. Πέμπεται δὲ κατ´ αὐτοῦ ἑτέρα στρατεία καὶ Μενοστάτης ὁ τοῦ Ἀρταρίου παῖς· ὁ δὲ Ἀρτάριος σατράπης μὲν ἦν Βαβυλῶνος, Ἀρτοξέρξου δὲ ἀδελφός. Καὶ συμβάλλουσιν ἀλλήλοις καὶ φεύγει ἡ περσικὴ στρατιά· καὶ Μενοστάτης βάλλεται εἰς τὸν ὦμον ὑπὸ Μεγαβύζου, εἶτα εἰς τὴν κεφαλὴν τοξεύεται, οὐ καιρίαν· φεύγει δὲ ὅμως καὶ οἱ μετ´ αὐτοῦ, καὶ νίκη λαμπρὰ γίνεται Μεγαβύζῳ.

XXXIX. Ἀρτάριος δὲ πέμπει πρὸς Μεγάβυζον καὶ παραινεῖ σπείσασθαι βασιλεῖ. Ὁ δὲ δηλοῖ σπείσασθαι μὲν βούλεσθαι καὶ αὐτὸν οὐ μέντοι παραγενέσθαι πρὸς βασιλέα, ἀλλ´ ἐφ´ ᾧ μένειν ἐν τῇ ἑαυτοῦ. Ἀπαγγέλλεται ταῦτα βασιλεῖ, καὶ συμβουλεύουσιν Ἀρτοξάρης τε ὁ Παφλαγὼν εὐνοῦχος ἀλλὰ καὶ ἡ Ἀμῆστρις σπουδῇ σπείσασθαι. Πέμπεται οὖν Ἀρτάριός τε αὐτὸς καὶ Ἀμύτις ἡ γυνὴ καὶ Ἀρτοξάρης ἐτῶν ἤδη ὢν κʹ, καὶ Πετήσας ὁ Οὐσίριος καὶ Σπιτάμα πατήρ. Πολλοῖς οὖν ὅρκοις καὶ λόγοις πληροφορήσαντες Μεγάβυζον, μόλις ὅμως πείθουσι πρὸς βασιλέα παραγενέσθαι, καὶ βασιλεὺς τέλος ἔπεμπε παραγενομένῳ συγγνώμην ἔχειν τῶν ἡμαρτημένων.

XL. Ἐξέρχεται βασιλεὺς ἐπὶ θήραν, καὶ λέων ἐπέρχεται αὐτῷ· μετεώρου δὲ φερομένου τοῦ θηρίου, βάλλει ἀκοντίῳ Μεγάβυζος καὶ ἀναιρεῖ· καὶ ὀργίζεται Ἀρτοξέρξης ὅτι πρὶν ἢ αὐτὸς τύχῃ Μεγάβυζος ἔβαλε· καὶ προστάσσει τὴν κεφαλὴν τὸν Μεγάβυζον ἀποτμηθῆναι. Ἀμήστριος δὲ καὶ Ἀμύτιος καὶ τῶν ἄλλων τῇ παραιτήσει, τοῦ μὲν θανάτου ῥύεται, ἀνάσπαστος δὲ γίνεται εἰς τὴν ἐρυθρὰν ἔν τινι πόλει ὀνόματι Κύρτᾳ. Ἐξορίζεται δὲ καὶ Ἀρτοξάρης ὁ εὐνοῦχος εἰς Ἀρμενίαν, ὅτι πολλάκις ὑπὲρ Μεγαβύζου βασιλεῖ ἐπαρρησιάσατο.

 

XXXI. Les Bactriens se révoltèrent contre les Perses, ayant à leur tête Artapanus, leur satrape, différent du précédent. Dans un premier combat, l’avantage fut égal de part et d’autre. Il y en eut un second. Le vent, qui soufflait en face des Bactriens, les incommodant beaucoup, les partisans d’Artaxerxès en profitèrent. La victoire se déclara pour eux, et la Bactriane entière rentra dans le devoir.

XXXII. L’Egypte se souleva : Inaros, Roi (101) de Libye, excita ce soulèvement de concert avec un autre Egyptien. On se disposa à la guerre. Inaros demanda des vaisseaux aux Athéniens; ils lui (102) en envoyèrent quarante. Artaxerxès voulait marcher en personne contre les Egyptiens; mais ses amis l’en ayant dissuadé, il y envoya (103) Achæménides, son frère, avec une armée de terre de quatre cent mille hommes et une flotte de quatre-vingts vaisseaux. Inaros lui présenta la bataille, et remporta une victoire complète. Achæménides fut blessé de la main même d’Inaros, et mourut, peu de temps après, de sa blessure. Son corps fut renvoyé à Artaxerxès. Inaros remporta aussi (104) sur mer une victoire éclatante. Charitimidès, qui commandait les quarante vaisseaux Athéniens, se distingua beaucoup dans ce combat. Les Perses eurent vingt vaisseaux de pris avec les troupes qui les montaient; les trente autres furent brisés, ou coulés à fond.

XXXIII. Mégabyze fut ensuite envoyé contre (105) Inaros avec une armée de deux cent mille hommes, sans compter les troupes qui restaient de la première. On équipa aussi trois cents vaisseaux commandés par Oriscus. Ainsi, sans y comprendre la flotte, l’armée était en tout de cinq cent mille hommes : car de quatre cent mille hommes qu’Achéménides avait menés en Egypte, cent mille avaient été taillés en pièces avec lui.

Le combat fut de plus sanglant; la perte fut considérable des deux côtés; mais de celui des Egyptiens, elle fut plus forte. Mégabyze blessa Inaros à la cuisse, et le mit en fuite; les Perses remportèrent une victoire complète. Inaros se sauva (106) à Byblos, ville forte en Egypte. Tous les Grecs qui n’avaient pas péri dans le combat, s’y retirèrent aussi avec le général Charitimidès (107).

XXXIV. L’Egypte se soumit à Mégabyze, excepté Byblos. Comme cette place paraissait imprenable, le Général Perse traita avec Inaros et avec les Grecs, qui étaient encore plus de six mille hommes. Il promit à Inaros le pardon de la part du Roi, et qu’il ne lui serait fait aucun mal, et il permit aux Grecs (108) de retourner dans leur patrie quand ils le voudraient.

XXXV. Il établit Sarsamas Satrape d’Egypte, et prenant avec lui Inaros et les Grecs, il s’en retourna vers Artaxerxès Il trouva ce Prince extrêmement irrité contre Inaros, à cause de la mort d’Achæménides (109), son frère, qu’il avait tué. Mégabyze lui raconta toutes les particularités de cette expédition; et ayant ajouté qu’il ne s’était rendu maître de Byblos qu’après avoir engagé sa foi à Inaros et aux Grecs, il le pria instamment de leur accorder la vie. Il l’obtint, et la nouvelle en fut sur le champ portée à l’armée.

XXXVI. Amytis, inconsolable de la mort de son fils Achæménides, ne cessait de solliciter la mort d’Inaros et des Grecs que l’on avait fait prisonniers avec lui. Sur le refus du Roi, elle le pria de lui abandonner Mégabyze. Elle ne fut pas plus redoutée qu’auparavant. Ces refus ne l’ayant pas rebutée, elle obtint enfin au bout de cinq ans, à force d’importunités, qu’on lui abandonnerait Inaros avec les Grecs. Elle fit attacher Inaros à (110) trois croix, et trancher la tête à cinquante Grecs, n’ayant pu en trouver davantage.

XXXVII. Mégabyze, outré de ce manque de foi, demanda au Roi la permission de se retirer en Syrie, dont il était gouverneur, et où il avait fait passer secrètement les Grecs qui avaient échappé à la vengeance d’Amytis. Il s’y rendit ensuite lui-même; et dès qu’il fut arrivé, il leva une armée de cent cinquante mille hommes, tant infanterie que cavalerie, et se révolta contre le Roi. Artaxerxès envoya contre lui Ousiris avec une armée de deux cent mille hommes. Il y eut un combat sanglant: les deux Généraux se blessèrent mutuellement. Ousiris porta à Mégabyze un coup de dard dans la cuisse, et le lui enfonça de deux doigts. Mégabyze blessa aussi Ousiris d’un coup de dard à la cuisse et ensuite à l’épaule. Ousiris tomba de cheval; Mégabyze l’ayant saisi, le fit relever, et ordonna de le garder avec soin sans lui faire aucun mal. Il périt dans cette bataille un grand nombre de Perses. Zopyre (111) et Artyphius, tous deux fils de Mégabyze, s’y distinguèrent; la victoire de leur père fut complète. Mégabyze prit grand soin d’Ousiris; et lorsqu’il fut guéri, il le renvoya à Artaxerxès, qui le lui avait fait demander.

XXXVIII. Le Roi envoya contre Mégabyze une autre armée sous la conduite de Ménostanès, fils d’Artarius, Satrape de Babylone, et frère d’Artaxerxès. Les deux armées ne furent pas plutôt en présence, qu’il se donna un furieux combat. Les Perses furent encore battus: Ménostanès, d’abord blessé à l’épaule par Mégabyze, le fut encore par le même d’un coup de flèche à la tête; mais la blessure ne fut pas mortelle. Il prit la fuite; ses troupes suivirent son exemple: la victoire de Mégabyze fut des plus éclatantes.

XXXIX. Artarius lui envoya un homme de confiance pour l’engager à faire sa paix avec le Roi. Mégabyze répondit qu’il y était disposé; mais que ce serait à condition qu’il ne se rendrait pas auprès du Roi, et qu’il resterait dans son gouvernement. Ces conditions ayant été portées à Artaxerxès, l’eunuque Artoxarès de Paphlagonie, et Amistris, appuyèrent avec vivacité ces demandes, et conseillèrent au Prince de les accepter. On lui envoya Amytis sa femme, Artarius, Artoxarès, qui avait déjà vingt ans, Pétisas, (112) fils d’Ousiris et père de Spitamas. Enfin, après beaucoup de pourparlers et un grand nombre de serments, ils parvinrent, quoiqu’avec peine, à le persuader de se rendre auprès du Roi. Mégabyze se mit en route. Il ne fut pas plutôt arrivé, qu’Artaxerxès l’envoya assurer de son pardon.

XL. Quelque temps après, Artaxerxès étant à la chasse, un lion vint à lui; et dans le temps que cet animal, s’étant dressé sur ses jambes de derrière, s’élançait sur ce Prince, Mégabyze le perça d’un coup de dard et le renversa mort sur la place. Le Roi, irrité de ce que Mégabyze avait (113) frappé la bête avant lui, ordonna qu’on lui tranchât la tête. Mais Amytis et Amistris ayant joint leurs prières à celles de plusieurs personnes de distinction, la peine de mort fut commuée en (114) un exil. On le relégua en la ville (115) de Cyrtes sur la mer Rouge. L’eunuque Artoxarès fut exilé en Arménie, parce qu’il avait souvent parlé un peu trop librement en faveur de ce Seigneur.

XLI. Ὁ δὲ Μεγάβυζος, πέντε διατρίψας τῇ ἐξορίᾳ ἔτη, ἀποδιδράσκει ὑποκριθεὶς τὸν πισάγαν· πισάγας δὲ λέγεται παρὰ Πέρσαις ὁ λεπρὸς καὶ ἔστι πᾶσιν ἀπρόσιτος. Ἀποδρὰς οὖν παραγίνεται πρὸς Ἀμύτιν καὶ τὸν οἶκον, καὶ μόλις ἐπιγινώσκεται, καὶ δι´ Ἀμήστριος καὶ Ἀμύτιος καταλλάσσεται ὁ βασιλεὺς καὶ ποιεῖ αὐτόν, ὡς τὸ πρόσθεν, ὁμοτράπεζον. Ζήσας δὲ ἓξ καὶ ἑβδομήκοντα ἔτη ἀπέθανε καὶ κάρτα ἠχθέσθη βασιλεύς.

XLII. Τελευτήσαντος δὲ Μεγαβύζου, κάρτα ἦν Ἀμύτις ἀνδράσιν ὁμιλοῦσα, καὶ πρό γε ταύτης καὶ ἡ μήτηρ Ἀμῆστρις ὁμοίως. Ὁ δὲ Ἀπολλωνίδης ὁ ἰατρὸς ὁ Κῷος, ἐπεὶ ἀσθενῶς εἶχεν Ἀμύτις, εἰ καὶ βληχρῶς καὶ οὐκ ἰσχυρῶς, ἐκεῖνος δὲ ἠράσθη αὐτῆς, ἔφη εἰς τὴν ὑγείαν αὐτὴν ἐπανελθεῖν ἐὰν ἀνδράσιν ὁμιλήσῃ· τῆς γὰρ ὑστέρης εἶναι τὸ νόσημα. Ἐπεὶ δὲ αὐτῷ ἐξεγένετο τὸ ἐπιτήδευμα καὶ ὡμίλει αὐτῇ, ἡ δὲ ἄνθρωπος ἐμαραίνετο, ἀπέστη τῆς συνουσίας. Τελευτῶσα δὴ οὖν ἐπήγγειλε τῇ μητρὶ ἀμύνασθαι Ἀπολλωνίδην, ἡ δὲ ἀπήγγειλε πάντα Ἀρτοξέρξῃ τῷ βασιλεῖ, ὅπως τε ὡμίλει καὶ ὅπως ἀπέστη ὑβρίσας, καὶ ὅπως ἡ θυγάτηρ ἐπήγγειλεν Ἀπολλωνίδην ἀμύνασθαι. Ἐκεῖνος δὲ τῇ μητρὶ τὸ παριστάμενον αὐτῇ πράττειν ἐπιτρέπει. Ἡ δὲ λαβοῦσα ἔδησε τὸν Ἀπολλωνίδην δυσὶ μησὶ κολάζουσα, ἔπειτα ζῶντα κατώρυξεν ὅτε καὶ Ἀμύτις ἀπέθανε.

XLIII. Ζώπυρος δὲ ὁ Μεγαβύζου καὶ Ἀμύτιος παῖς, ἐπεὶ αὐτῷ ὅ τε πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ ἐτελεύτησεν, ἀπέστη βασιλέως καὶ εἰς Ἀθήνας ἀφίκετο κατὰ τὴν τῆς μητρὸς εἰς αὐτοὺς εὐεργεσίαν.

Εἰς Καῦνον δὲ ἅμα τῶν ἑπομένων εἰσέπλευσε, καὶ ἐκέλευσε παραδιδόναι τὴν πόλιν. Καύνιοι δὲ αὐτῷ μὲν παραδιδόναι τὴν πόλιν ἔφασκον, Ἀθηναίοις δὲ τοῖς συνεπομένοις οὐκέτι. Εἰσίοντι δὲ Ζωπύρῳ εἰς τὸ τεῖχος, λίθον Ἀλκίδης Καύνιος ἐμβάλλει εἰς τὴν κεφαλὴν καὶ οὕτω Ζώπυρος ἀποθνῄσκει. Ἀμῆστρις δὲ ἡ μάμμη τὸν Καύνιον ἀνεσταύρισεν. Ἀποθνῄσκει δὲ καὶ ἡ Ἀμῆστρις κάρτα γραῦς γενομένη, καὶ Ἀρτοξέρξης ἀποθνῄσκει μʹ καὶ βʹ ἔτεα βασιλεύσας.
Τέλος ἱστορίας ιζʹ, ἄρχεται ιηʹ.

XLIV. Ἀρτοξέρξου τελευτήσαντος, Ξέρξης ὁ υἱὸς βασιλεύει, ὃς μόνος ἦν γνήσιος ἐκ Δαμασπίας, ἣ ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ καὶ Ἀρτοξέρξης ἐτελεύτησεν ἀπεβίω. Βαγόραζος δὲ τὸν νεκρὸν τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μητρὸς ἀπήγαγεν εἰς Πέρσας. Ἑπτακαίδεκα δὲ νόθους υἱοὺς ἔσχεν ὁ Ἀρτοξέρξης, ἐξ ὧν ἔστι καὶ Σεκυνδιανὸς ὁ ἐξ Ἀλογούνης τῆς Βαβυλωνίας, καὶ Ὦχος καὶ Ἀρίστης ὁ ἐκ Κοσμαρτιδηνῆς καὶ αὐτῆς Βαβυλωνίας· ὁ δὲ Ὦχος ὕστερον καὶ βασιλεύει. Ἔτι δὲ παῖδες αὐτοῦ πρὸς τοῖς εἰρημένοις καὶ Βαγαπαῖος καὶ Παρύσατις ἐξ Ἀνδίας καὶ αὐτῆς Βαβυλωνίας. Αὕτη ἡ Παρύσατις Ἀρτοξέρξου καὶ Κύρου μήτηρ ἐγένετο· τὸν δὲ Ὦχον ζῶν ὁ πατὴρ Ὑρκανίων σατράπην ἐποίησε δοὺς αὐτῷ καὶ γυναῖκα Παρύσατιν ὄνομα, ἥτις ἦν Ξέρξου μὲν θυγάτηρ, ἀδελφὴ δὲ οἰκεία.

XLV. Ὁ δὲ Σεκυνδιανὸς προσποιησάμενος Φαρνακύαν τὸν εὐνοῦχον, ὃς ἦν μετὰ Βαγόραζον καὶ Μενοστάνη, καὶ ἑτέρους τινάς, μεθύοντος ἐν ἑορτῇ τινι τοῦ Ξέρξου καὶ καθεύδοντος ἐν τοῖς βασιλείοις, εἰσελθόντες ἀποκτέννουσιν αὐτὸν τεσσαρακοστῆς καὶ πέμπτης ἡμέρας διαγομένης ἀπὸ τῆς τοῦ πατρὸς τελευτῆς. Συνέβη οὖν ἀμφοτέρους ἅμα εἰς Πέρσας ἀποκομισθῆναι· αἱ γὰρ ἄγουσαι τὴν ἁρμάμαξαν ἡμίονοι, ὥσπερ ἀναμένουσαι καὶ τὸν τοῦ παιδὸς νεκρόν, οὐκ ἤθελον πορεύεσθαι· ὅτε δὲ κατέλαβε, σὺν προθυμίᾳ ἀπῄεσαν.

XLVI. Βασιλεύει δὲ Σεκυνδιανὸς καὶ γίνεται ἀζαβαρίτης αὐτῷ Μενοστάνης. Ἀπιὼν δὲ Βαγόραζος καὶ ὑποστρέψας πρὸς Σεκυνδιανόν, ἐπεὶ παλαιὰ αὐτοῖς ἔχθρα ὑπετύφετο, ὡς δῆθεν ἄνευ τῆς ἑαυτοῦ γνώμης τοῦ πατρὸς λιπὼν τὸν νεκρὸν αὐτοῦ, προστάξει βασιλέως λιθόλευστος ἐγεγόνει· ἐφ´ ᾧ ἡ στρατιὰ εἰς λύπην κατηνέχθη· ὁ δὲ δῶρα αὐτῇ ἐδίδου· αὐτοὶ δὲ ἐμίσουν αὐτὸν ὅτι τε τὸν ἀδελφὸν Ξέρξην ἀπεκτόνει καὶ ὅτι Βαγόραζον.

XLVII. Διαπέμπεται Σεκυδιανὸς προσκαλούμενος Ὦχον· ὁ δὲ ὑπισχνεῖται μέν, οὐ παραγίνεται δέ. Καὶ γίνεται τοῦτο πολλάκις. Τέλος περιβάλλει Ὦχος πολλὴν στρατιὰν καὶ ἐπίδοξος ἦν βασιλεύειν. Ἀφίσταται Ἀρβάριος ὁ τῶν ἱππέων Σεκυδιανοῦ ἄρχων πρὸς Ὦχον, εἶτα Ἀρξάνης ὁ Αἰγύπτου σατράπης· καὶ Ἀρτοξάρης δὲ ὁ εὐνοῦχος ἐξ Ἀρμενίας ἧκε πρὸς Ὦχον, καὶ ἐπέθεντο αὐτῷ τὴν κίταριν οὔτι ἑκόντος.

XLVIII. Βασιλεύει Ὦχος καὶ μετονομάζεται Δαρειαῖος, καὶ μετέρχεται ἀπάτῃ καὶ ὅρκοις, ὑποθήκῃ Παρυσάτιδος, τὸν Σεκυδιανόν, πολλὰ Μενοστάνους παραινοῦντος Σεκυδιανὸν μὴ πιστεύειν τοῖς ὅρκοις μηδὲ σπένδεσθαι τοῖς ἐξαπατῶσι. Πείθεται δ´ οὖν ὅμως καὶ ἁλίσκεται καὶ εἰς τὴν σποδὸν ἐμβάλλεται καὶ ἀπόλλυται βασιλεύσας μῆνας ἕξ, ἡμέρας δεκάπεντε.

XLIX. Βασιλεύει οὖν μόνος Ὦχος, ὁ καὶ Δαρειαῖος. Εὐνοῦχοι δὲ τρεῖς ἠδύναντο παρ´ αὐτῷ, μέγιστον μὲν Ἀρτοξάρης, δεύτερος δὲ Ἀρτιβαρζάνης, καὶ τρίτος Ἀθῷος. Ἐχρῆτο δὲ συμβούλῳ μάλιστα τῇ γυναικὶ ἐξ ἧς πρὸ τῆς βασιλείας δύο ἔσχε τέκνα· Ἀμῆστριν θυγατέρα, καὶ Ἀρσάκαν υἱόν, ὃς ὕστερον μετωνομάσθη Ἀρτοξέρξης. Τίκτει δὲ αὐτῷ ἕτερον υἱὸν βασιλεύουσα, καὶ τίθεται τὸ ὄνομα αὐτῷ ἀπὸ τοῦ ἡλίου Κῦρον· εἶτα τίκτει Ἀρτόστην, καὶ ἐφεξῆς μέχρι παίδων δεκατριῶν· καί φησιν ὁ συγγραφεὺς αὐτὸς παρ´ αὐτῆς ἐκείνης τῆς Παρυσάτιδος ταῦτα ἀκοῦσαι.

Ἀλλὰ τὰ μὲν ἄλλα τῶν τέκνων ταχὺ ἀπεβίω· οἱ δὲ περιγεγονότες οἵ τε προρρηθέντες τυγχάνουσι, καὶ ἔτι τέταρτος υἱὸς Ὀξένδρας ὠνομασμένος.

L. Ἀφίστανται βασιλέως Ἀρσίτης ὁ οἰκεῖος ἀδελφὸς ὁμοπάτριος καὶ ὁμομήτριος, καὶ Ἀρτύφιος ὁ Μεγαβύζου. Πέμπεται Ἀρτασύρας κατ´ αὐτῶν, καὶ πολεμεῖ Ἀρτύφιον, καὶ δυσὶ μάχαις Ἀρτασύρας ἡττᾶται. Εἶτα πάλιν συμβαλών, νικᾷ Ἀρτύφιον καὶ ὑπάγεται τοὺς σὺν αὐτῷ Ἕλληνας δώροις, καὶ καταλιμπάνονται αὐτῷ Μιλήσιοι μόνοι τρεῖς. Τέλος ὅρκους καὶ πίστεις λαβὼν παρὰ Ἀρτασύρα, ἐπεὶ ὁ Ἀρσίτης οὐκ ἐφαίνετο, προσεχώρησε βασιλεῖ.

 

XLI. Après avoir passé cinq ans dans le lieu de son exil, Mégabyze s’enfuit déguisé en pisague. C’est ainsi que les Perses nomment les lépreux en leur langue, et personne n’ose en approcher. S’étant donc sauvé par ce stratagème, il revint chez lui; Amytis, sa femme, eut de la peine à le reconnaître. Quand elle se fut assurée que c’était son mari, elle alla trouver sa mère Amistris. Elles intercédèrent toutes deux pour lui avec tant de chaleur auprès du Roi, que ce Prince lui rendit ses bonnes grâces, et même qu’il l’admit à sa table comme auparavant. Mégabyze mourut âgé de soixante et seize ans. Lorsque le Roi apprit sa mort, il en fut très affligé.

XLII. Amytis fréquenta, après la perte de son mari, les sociétés où se trouvaient des hommes, Sa mère Amistris lui en avait donné l’exemple. Apollonides de Cos exerçait alors la médecine en Perse. Amytis étant tombée malade, elle l’envoya chercher, quoique ce fût plutôt une indisposition qu’une véritable maladie. Comme il se sentait de l’inclination pour elle, il lui dit qu’elle était attaquée d’une maladie hystérique, et qu’elle n’en pourrait guérir qu’en ayant commerce avec des hommes. Ce stratagème lui réussit. Mais s’étant aperçu que la maladie dégénérait en marasme, il s’abstint de la voir. Cependant le mal ayant fait des progrès, Amytis, se voyant prête à mourir, découvrit le tout à sa mère, et la pria de la venger d’Apollonides. Amistris raconta à Artaxerxès tout ce qui s’était passée que ce Médecin avait trompé Amytis; qu’il avait eu commerce avec sa fille; qu’il ne l’avait quittée qu’après cet outrage; enfin, que sa fille lui avait recommandé de l’en venger. Artaxerxès l’ayant laissée la maîtresse de traiter ce Médecin comme elle le voudrait, il fut arrêté par son ordre, chargé de chaînes ; et après qu’on lui eut fait souffrir mille tourments pendant deux mois consécutifs, il fut enterré vif, dans le même temps qu’Amytis mourut.

XLIII. Zopyre, fils de Mégabyze et d’Amytis, ayant perdu son père et sa mère, (116) se révolta contre le Roi. Il alla à Athènes, où il fut bien reçu en considération des services importants que sa mère avait rendus aux Athéniens.

De là il fit voile à Caune avec des troupes qu’ils lui donnèrent, et somma la ville de se rendre. Les Cauniens répondirent qu’ils la lui remettraient volontiers, à condition que les Athéniens, dont il était accompagné, n’y entreraient pas. Tandis que Zopyre escaladait le mur, un Caunien, nommé Alcides, lui lança une pierre; la pierre l’atteignit à la tête et le tua. Amistris, sa grand’mère, fit mettre en croix ce Caunien. Quelque temps après, elle mourut fort âgée. Artaxerxès mourut aussi, après avoir régné (117) quarante-deux ans. « Ainsi finit le dix-septième livre de l’histoire de Ctésias. Le dix-huitième commence ainsi »:

XLIV. Artaxerxès étant mort, Xerxès, son fils, lui succéda. C’était le seul enfant légitime qu’il eut. Il l’avait eu de Damaspie, qui mourut le jour même de son décès. Bagoraze fut chargé de faire transporter en Perse le corps du Roi et celui de la Reine. Artaxerxès avait dix-sept enfants naturels, au nombre desquels étaient (118) Sécyndianus qu’il avait eu d’Alogune de Babylone. Ochus et Arsitès étaient deux autres de ses enfants naturels. Le dernier avait pour mère Cosmartidène, qui était aussi de Babylone. Ochus (119) fut Roi dans la suite. Outre ces trois fils, dont je viens de parler, il eut encore Bagapus et Parysatis d’une Babylonienne nommée Andia. Parysatis fut mère d’Artaxerxès (120) et de (121) Cyrus le jeune. Ochus fut fait, du vivant de son père, satrape d’Hyrcanie, et le Roi lui fit épouser une princesse, appelée aussi Parysatis, qui était fille de (122) Xerxès et sa sœur.

XLV. L’eunuque Pharnacyse occupait le premier rang après Bagoraze, Ménostanes (123) et quelques autres. Sécyndianus se les étant attachés, ils entrèrent un certain jour de fête dans l’appartement du palais où reposait Xerxès après une débauche de table et le tuèrent (124) quarante-cinq jours après la mort de son père. Le corps du fils et celui du père furent transportés ensemble en Perse par un événement bien singulier. Les mules, attachées au char où l’on avait mis le corps du père, ne voulurent point le traîner, comme si elles eussent attendu aussi celui du fils. Lorsqu’on l’eut apporté, elles marchèrent avec beaucoup d’ardeur.

XLVI. Sécyndianus, étant monté sur le trône, créa Ménostanes (125) Azabarites. Il couvait depuis longtemps dans le fond du cœur de la haine contre Bagoraze. Celui-ci étant revenu à la cour sana sa permission, il lui fit un crime d’avoir quitté le corps de son père, et sous ce prétexte il le fit lapider. Les troupes furent très affligées du supplice de Bagoraze, et quoique Sécyndianus leur eût fait distribuer des sommes considérables, ce meurtre et celui de son frère Xerxès le leur rendirent très odieux.

XLVII. Ce crime commis, il manda Ochus. Ce Prince promit de se rendre incessamment à la cour ; cependant il ne se pressa pas de venir. Sécyndianus lui réitéra plusieurs fois les mêmes ordres; mais il n’en tint aucun compte. Enfin Ochus leva des troupes nombreuses, et l’on ne douta plus qu’il n’eût intention de s’emparer du trône. Arbarius, Général de la cavalerie, s’étant révolté, contre Sécyndianus, vint le trouver. Bientôt après, Arxanès, satrape d’Egypte, passa aussi de côté, ainsi qu’Artoxarès, qui vint exprès d’Arménie. Ils ne furent pas plutôt arrivés, qu’ils lui mirent, malgré lui, la (126) cidare sur la tête.

XLVIII. Ochus monta donc sur le trône, et changeant de nom, il se fit appeler (127) Dariæus. Il tâcha d’attirer Sécyndianus auprès de lui, et par les conseils de Parysatis, il se servit, pour parvenir à ses fins, de toutes sortes d’artifices, et même il y employa les serments. Ménostanes faisait, de son côté, tout ce qu’il pouvait pour empêcher Sécyndianus d’ajouter foi à ces serments, et pour le détourner de traiter avec des gens qui cherchaient à le tromper. Malgré de si sages avis, Sécyndianus se laissa persuader. Il fut arrêté et (128) jeté dans de la cendre, où: il périt, après un règne (129) de six mois et quinze jours.

XLIX. Sécyndianus étant mort, Ochus, qu’on appelait aussi Dariæus, régna seul. Trois eunuques jouirent auprès de lui du plus grand crédit. Artoxarès tenait le premier rang, Artibazanès le second, Athoüs le troisième, il consultait principalement sa femme sur toutes les affaires. Il en avait eu deux enfants avant que de monter sur le trône: une fille nommée Amistris et un fils appelé Arsacas, qui, dans la suite changea de nom et prit celui (130) d’Artaxerxès. Quand elle fut reine, elle lui donna un autre fils, qu’elle appela (131) Cyrus du nom du Soleil. Elle nomma le troisième Artostès; celui-ci fut suivi de plusieurs autres, jusqu’au nombre de treize. « Notre historien ajoute qu’il (132) tenait ces particularités de Parysatis (133) elle-même ».

La plupart de ces enfants ne vécurent pas longtemps. Il ne resta en vie que ceux dont nous venons de parler, auxquels il faut ajouter un quatrième, nommé (134) Oxendras.

L. Arsitès, frère de (135) père et de mère d’Ochus, se révolta avec Artyphius, fils de Mégabyze. Artasyras fut envoyé contre eux. Il livra deux batailles à Artyphius et fut vaincu dans ces deux actions. Il en donna ensuite une troisième, où il remporta une victoire complète. Il avait auparavant attiré par ses libéralités tous les Grecs qui accompagnaient le rebelle, de sorte qu’il ne lui en était resté que trois, qui étaient de Milet. Enfin Artyphius, se voyant abandonné de tout le monde et qu’Arsitès ne paraissait pas, se rendit au Roi, après qu’Artasyras lui eut engagé sa parole et qu’il lui eut promis avec serment qu’il ne serait pas recherché, pour sa révolte.

LI. Παρύσατις δὲ βουλεύεται βασιλεῖ ὁρμῶντι πρὸς τὸν Ἀρτυφίου θάνατον, μὴ ἀνελεῖν τέως· ἔσεσθαι γὰρ τοῦτο ἀπάτην καὶ εἰς τὴν προσχώρησιν τοῦ Ἀρσίτου· ἐπειδὰν δὲ κἀκεῖνος ἀπατηθεὶς ἁλῶ, δεῖ τότε ἄμφω διαχρήσασθαι. Καὶ γέγονεν οὕτως, εὐοδωθείσης τῆς συμβουλῆς, καὶ ἐμβάλλεται εἰς τὴν σποδὸν Ἀρτύφιος καὶ Ἀρσίτης, καίτοι Ἀρσίτην ὁ βασιλεὺς οὐκ ἐβούλετο ἀπολέσαι, ἀλλ´ ἡ Παρύσατις, τὰ μὲν πείθουσα, τὰ δὲ βιαζομένη, ἀπώλεσεν. Κατελεύσθη δὲ καὶ Φαρνακΰας ὁ συνανελὼν Σεκυνδιανῷ Ξέρξην. Ἀνῃρέθη δὲ καὶ Μενοστάνης ὑφ´ ἑαυτοῦ ἤδη πρὸς θάνατον συλλαμβανόμενος.

LII. Ἀφίσταται Πισούθνης, καὶ ἀποστέλλεται κατ´ αὐτοῦ Τισσαφέρνης καὶ Σπιθραδάτης καὶ Παρμίσης· ἀντεπεξῄει δὲ Πισούθνης ἔχων καὶ Λύκωνα τὸν Ἀθηναῖον ἅμα Ἑλλήνων ὧν ἐκεῖνος ἦρχε. Λαμβάνουσι δὲ οἱ τοῦ βασιλέως στρατηγοὶ χρήμασι Λύκωνα καὶ τοὺς Ἕλληνας, καὶ ἀφιστῶσι Πισούθνου. Εἶτα, δόντες αὐτῷ πίστεις καὶ λαβόντες, ἄγουσι παρὰ βασιλέα, ὁ δὲ εἰς τὴν σποδὸν ἐνέβαλε, Τισσαφέρνει δοὺς τὴν Πισούθνου σατραπείαν. Ἔλαβε δὲ Λύκων καὶ πόλεις καὶ χώρας ὑπὲρ τῆς προδοσίας.

LIII. Ἀρτοξάρης ὁ εὐνοῦχος, ὃς μέγα ἠδύνατο παρὰ βασιλεῖ, ἐπιβουλεύει βασιλέα θέλων αὐτὸς βασιλεῦσαι. Πώγωνα γὰρ καὶ ὑπόρρινα προσέταξεν αὑτῷ γυναικὶ κατασκευάσαι, ἵνα ὡς ἀνὴρ φαίνοιτο, δι´ ἧς καὶ καταμηνύεται· καὶ συλλαμβάνεται καὶ παραδίδοται Παρυσάτιδι, καὶ ἀναιρεῖται.

Ἀρσάκης, ὁ τοῦ βασιλέως παῖς, ὁ καὶ ὕστερον μετονομασθεὶς Ἀρτοξέρξης, γαμεῖ τὴν Ἰδέρνεω θυγατέρα Στάτειραν, τὴν δὲ τοῦ βασιλέως θυγατέρα, ὁ τοῦ Ἰδέρνεω υἱός· Ἀμῆστρις ἦν ἡ θυγάτηρ· τῷ δὲ ταύτης νυμφίῳ ὄνομα Τεριτούχμης, ὃς καὶ τοῦ πατρὸς τελευτήσαντος, ἀντ´ αὐτοῦ σατράπης κατέστη.

LIV. Ἦν δὲ ὁμοπατρία αὐτῷ ἀδελφὴ Ῥωξάνη, καλὴ τῷ εἴδει, καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν ἐμπειροτάτη. Ἐρῶν δὲ ταύτης ὁ Τεριτούχμης καὶ συγγινόμενος, ἐμίσει Ἀμῆστριν· καὶ τέλος ἐμβαλεῖν αὐτὴν εἰς σάκκον καὶ κατακεντηθῆναι ὑπὸ τριακοσίων ἀνδρῶν, μεθ´ ὧν καὶ τὴν ἀπόστασιν ἐμελέτησεν, ἐβουλεύσατο. Ἀλλά τις Οὐδιάστης ὄνομα, ἰσχὺν ἔχων παρὰ Τεριτούχμῃ καὶ γράμματα παρὰ βασιλέως πολλὰς ὑποσχέσεις ἔχοντα εἰ περισωθείη αὐτῷ ἡ θυγάτηρ δεξάμενος, ἐπιτίθεται καὶ ἀναιρεῖ Τεριτούχμην γενναίως ἐν τῇ ἐπαναστάσει ἀνδρισάμενον καὶ πολλοὺς ἀποκτείναντα· μέχρι γὰρ λʹ καὶ ζʹ φασὶν αὐτὸν ἀποκτεῖναι.

LV. Ὁ δὲ υἱὸς τοῦ Οὐδιάστου Μιτραδάτης, ὑπασπιστὴς ὢν Τεριτούχμου, καὶ μὴ παρών, ἐπεὶ ἔμαθε, πολλὰ τῷ πατρὶ κατηράσατο, καὶ πόλιν Ζάριν καταλαβών, ἐφύλασσε ταύτην τῷ παιδὶ τοῦ Τεριτούχμεω. Ἡ δὲ Πα ρύσατις τήν τε μητέρα τοῦ Τεριτούχμεω καὶ τοὺς ἀδελ φοὺς Μιτρώστην καὶ Ἥλικον, καὶ τὰς ἀδελφάς, δύο οὔσας χωρὶς τῆς Στατείρας, ζώσας ἐκέλευσε καταχῶσαι, τὴν δὲ Ῥωξάνην ζῶσαν κατατεμεῖν· καὶ ἐγένετο.

LVI. Ὁ δὲ βασιλεὺς εἶπε τῇ γυναικὶ Παρυσάτιδι ποιῆσαι ὁμοίως καὶ Στάτειραν τὴν Ἀρσάκου γυναῖκα τοῦ παιδός. Ἀλλ´ ὅ γε Ἀρσάκης, πολλὰ τὴν μητέρα καὶ τὸν πατέρα δάκρυσι καὶ κοπετοῖς ἐξιλεωσάμενος, ἐπεὶ ἡ Παρύσατις ἐπεκάμφθη, συνεχώρησε καὶ Ὦχος ὁ Δαρειαῖος, εἰπὼν Παρυσάτιδι πολλὰ μεταμελήσειν αὐτῇ.

Τέλος τῆς ιηʹ ἱστορίας. Ἐν δὲ τῇ ιθʹ ἱστορίᾳ, διαλαμβάνει ὡς Ὦχος ὁ Δαρειαῖος ἀπέθανεν ἀσθενήσας ἐν Βαβυλῶνι, ἔτη βασιλεύσας τριάκοντα πέντε.

LVII. Βασιλεύει δὲ Ἀρσάκης ὁ μετονομασθεὶς Ἀρτοξέρξης, καὶ ἐκτέμνεται Οὐδιάστης τὴν γλῶτταν καὶ ἐξελκύεται ταύτην ἐξόπισθεν, καὶ θνῄσκει. Ὁ δὲ παῖς αὐτοῦ Μιτραδάτης ἀντὶ τοῦ πατρὸς καθίσταται σατράπης. Ἐπράχθη δὲ ταῦτα σπουδῇ Στατείρας, καὶ ἠνιᾶτο Παρύσατις.

Διαβάλλεται Κῦρος ὑπὸ Τισσαφέρνους πρὸς Ἀρτοξέρξην τὸν ἀδελφόν, καὶ καταφεύγει Παρυσάτιδι τῇ μητρί, καὶ ἀπολύεται τῆς διαβολῆς. Ἀπελαύνει Κῦρος ἠτιμωμένος παρὰ τοῦ ἀδελφοῦ πρὸς τὴν οἰκείαν σατραπείαν, καὶ μελετᾷ ἐπα νάστασιν. Διαβάλλει Σατιβαρζάνης Ὀρόνδην ὡς Παρυσάτιδι μίγνυται, καίτοι λίαν αὐτῆς σωφρονούσης· καὶ ἀναιρεῖται Ὀρόνδης, καὶ ὀργίζεται ἡ μήτηρ τῷ βασιλεῖ. Ὅτι Παρύσατις φαρμάκῳ διαφθείρει τὸν Τεριτούχμεω υἱόν.

Καὶ περὶ τοῦ θάψαντος τὸν πατέρα διὰ τοῦ πυρὸς παρὰ τὸν νόμον· ἐξ οὗ καὶ ἔλεγχος Ἑλλανίκου καὶ Ἡροδότου, ὡς ψεύδονται.

LVIII. Ἀπόστασις Κύρου ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ συναγωγὴ ἑλληνικοῦ στρατεύματος καὶ βαρβαρικοῦ, καὶ στρατηγῶν Κλέαρχος Ἑλλήνων. Ὅπως τε Συέννεσις, ὁ Κιλίκων βασιλεύς, ἄμφω συνεμάχει Κύρῳ τε καὶ Ἀρτοξέρξῃ. Ὅπως τε Κῦρος τῇ ἰδίᾳ στρατιᾷ καὶ Ἀρτοξέρξης πάλιν τῇ οἰκείᾳ παρῄνεσαν. Κλέαρχος δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος, ὃς ἦρχε τῶν Ἑλλήνων, καὶ Μένων ὁ Θετταλός, οἳ μετὰ Κύρου ἦσαν, ἀεὶ διάφοροι ἀλλήλοις ἐτύγχανον διότι τῷ μὲν Κλεάρχῳ ἅπαντα ὁ Κῦρος συνεβούλευε, τοῦ δὲ Μένωνος λόγος οὐδεὶς ἦν.

Ηὐτομόλουν δὲ ἀπὸ μὲν Ἀρτοξέρξου πρὸς Κῦρον πολλοί, πρὸς δὲ Ἀρτοξέρξην ἀπὸ Κύρου οὐδείς· διὸ καὶ Ἀρβάριος, προσχωρῆσαι Κύρῳ μελετήσας καὶ διαβληθείς, εἰς τὴν σποδὸν ἐνεβλήθη. Προσβολὴ Κύρου πρὸς τὴν βασιλέως στρατιὰν καὶ νίκη Κύρου, ἀλλὰ καὶ θάνατος Κύρου ἀπειθοῦντος Κλεάρχῳ, καὶ αἰκισμὸς τοῦ σώματος Κύρου ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ Ἀρτοξέρξου· τήν τε γὰρ κεφαλὴν καὶ τὴν χεῖρα, μεθ´ ἧς τὸν Ἀρτοξέρξην ἔβαλεν, αὐτὸς ἀπέτεμε καὶ ἐθριάμβευσεν. Ἀναχώρησις Κλεάρχου τοῦ Λακεδαιμονίου ἅμα τῶν σὺν αὐτῷ Ἑλλήνων τῆς νυκτός, καὶ τῶν τῆς Παρυσάτιδος πόλεως μιᾶς κατάληψις. Εἶτα σπονδαὶ βασιλέως πρὸς τοὺς Ἕλληνας.

LIX. Ὡς Παρύσατις εἰς Βαβυλῶνα ἀφίκετο πενθοῦσα Κῦρον, καὶ μόλις ἐκομίσατο τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ τὴν χεῖρα, καὶ ἔθαψε καὶ ἀπέστειλεν εἰς Σοῦσα. Τὰ περὶ Βαγαπάτου, τοῦ ἀποτεμόντος προστάξει βασιλέως τὴν κεφαλὴν ἀπὸ τοῦ σώματος Κύρου· ὅπως ἡ μήτηρ, μετὰ βασιλέως κύβοις ἐπὶ συνθήκαις παίξασα καὶ νικήσασα, ἔλαβε Βαγαπάτην· καὶ ὃν τρόπον τὸ δέρμα περιαιρεθεὶς ἀνεσταυρίσθη ὑπὸ Παρυσάτιδος, ὅτε καὶ τὸ πολὺ ἐπὶ Κύρῳ πένθος αὐτῇ ἐπαύσατο διὰ τὴν πολλὴν τοῦ Ἀρτοξέρξου δέησιν. Ὡς Ἀρτοξέρξης δῶρα ἔδωκε τῷ ἐνέγκαντι τὸν Κύρου πῖλον, καὶ ὡς τὸν Κάρα τὸν δοκέοντα Κῦρον βαλεῖν, Ἀρτοξέρξης ἐτίμησε, καὶ ὡς Παρύσατις τὸν τιμηθέντα Κάρα αἰκισαμένη ἀπέκτεινεν. Ὡς Ἀρτοξέρξης παρέδωκεν αἰτησαμένῃ Μιτραδάτην Παρυσάτιδι ἐπὶ τραπέζης μεγαλαυχήσαντα ἀποκτεῖναι Κῦρον· κἀκείνη λαβοῦσα, πικρῶς ἀνεῖλεν. Ταῦτα ἡ ιθʹ καὶ ἡ κʹ ἱστορία.

 LX. Ἐν δὲ τῇ καʹ καὶ βʹ καὶ γʹ, ἥτις καὶ τῆς ὅλης πέρας ἱστορίας, τάδε περιείληπται· ὡς Τισσαφέρνης ἐπι βουλεύει τοῖς Ἕλλησι, καὶ προσεταιρισάμενος Μένωνα τὸν Θεσσαλόν, δι´ αὐτοῦ Κλέαρχον καὶ τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς ἀπάτῃ καὶ ὅρκοις ἐχειρώσατο, τοῦ Κλεάρχου καὶ προειδομένου καὶ ἀποκρουομένου τὴν ἐπιβουλήν. Ἀλλὰ τό τε πλῆθος διὰ Μένωνος ἀπατηθὲν κατηνάγκασε καὶ ἄκοντα Κλέαρχον πρὸς Τισσαφέρνην παραγενέσθαι, καὶ Πρόξενος ὁ Βοιώτιος, αὐτὸς ἤδη προαλοὺς ἀπάτῃ συμπαρῄνει. Ὡς εἰς Βαβυλῶνα πρὸς Ἀρτοξέρξην Κλέαρχον καὶ τοὺς ἄλλους ἀπέστειλεν ἐν πέδαις, καὶ ὡς ἐπὶ θέαν Κλεάρχου ἅπαντες συνερρύησαν· ὡς Κτησίας αὐτός, ἰατρὸς ὢν Παρυσάτιδος, πολλὰ Κλεάρχῳ ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ ὄντι πρὸς ἡδονὴν καὶ θεραπείαν δι´ αὐτῆς ἔπραξε. Καὶ τῶν δεσμῶν ἂν Παρύσατις ἔλυσε καὶ ἀφῆκεν εἰ μὴ Στάτειρα τὸν ἄνδρα Ἀρτοξέρξην ἀνέπεισε τοῦτον ἀναιρεθῆναι. Καὶ ἀνῃρέθη Κλέαρχος, καὶ τέρας ἐπὶ τῷ σώματι συνέστη· αὐτομάτως γὰρ ἐπ´ αὐτῷ τάφος, μεγίστου πνεύσαντος ἀνέμου, ἐπὶ μέγα ᾐρμένος ἐπισυνέστη. Ἀνῃρέθησαν δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἀναπεμφθέντες Ἕλληνες πλὴν Μένωνος.

 

LI. Le roi voulait faire mourir Artyphius; mais Parysatis lui conseilla de patienter. Elle lui représenta que l’indulgence, dont il userait à son égard, serait une amorce pour attirer Arsitès; que celui-ci, trompé par cet appât, ne tarderait pas à se rendre lui-même, et que lorsqu’il les aurait tous les deux en sa puissance, il faudrait alors les faire mourir. Ce conseil réussit parfaitement selon les vues de Parysatis. Arsitès se rendit. À peine fut-il arrivé, qu’on le jeta (136) dans la cendre avec Artyphius. Le Roi désirait lui faire grâce, et ce ne fut pas sans se faire une grande violence qu’il consentit à la mort de son frère. Parysatis l’y détermina par ses sollicitations, ses prières et ses vives importunités. On fit lapider Pharnacyas, qui avait tué Xerxès de concert avec Sécyndianus. Ménostanes (137) fut aussi arrêté ; mais il se tua lui-même et prévint par sa mort le supplice qu’on lui destinait.

LII. Pisouthnès (138) se révolta aussi contre le Roi. On envoya contre lui Tissapherne avec Spithradates et Permisès pour le réduire. Pisouthnès marcha à leur rencontre avec Lycon et les Grecs que commandait cet Athénien. Ces généraux débauchèrent à force d’argent Lycon et les Grecs qu’il avait à ses ordres et parvinrent à les détacher du parti de Pisouthnès. Celui-ci se voyant sans ressource traita avec eux, et après qu’ils lui eurent engagé leur foi, ils le menèrent au Roi, qui le fit jeter dans la cendre. Son gouvernement fut donné à Tissapherne, et Lycon eut pour prix de sa trahison des villes avec leur territoire.

LIII. Artoxarès, enivré de la faveur du Roi, se mit en tête de se faire souverain, et forma le dessein de se défaire de Darius. Comme il était eunuque, il ordonna à sa femme de lui faire une barbe et des moustaches postiches. Il fut arrêté sur la dénonciation de sa femme, et ayant été remis entre les mains de Parysatis, cette Princesse le fit mourir.

Arsacès (139), fils du Roi, qui dans la suite fut appelé Artaxerxès, épousa Statira, fille d’Idernès, et Téritouchmès, fils d’Idernès, épousa Amistris, fille du Roi. Idernès étant mort, Darius donna au fils le gouvernement dont avait joui le père.

LIV. Téritouchmès avait du côté de son père une sœur, nommée Roxane, d’une grande beauté, qui excellait à tirer de l’arc et à lancer le javelot. Epris de ses charmes, il conçut pour elle une passion criminelle, et prenant Amistris sa femme en aversion, il résolut de l’enfermer dans un sac et de la faire percer de traits par trois cents hommes, avec lesquels il songeait à se révolter. Mais un certain Oudiastès, qui avait un grand crédit auprès de Téritouchmès, ayant reçu des lettres du Roi, par lesquelles ce Prince lui promettait de grandes récompenses s’il pouvait réussir à sauver sa fille, attaqua ce traître, le vainquit et le tua. Cette victoire lui coûta cher: Téritouchmès se défendit courageusement contre ceux qui l’attaquaient, et l’on dit même qu’il en tua jusqu’à trentesept de sa main.

LV. Mitradates, fils d’Oudiastès, et écuyer de Téritouchmès, ne s’était pas trouvé à cette action. Quand il l’eut apprise, il fit mille imprécations contre son père, et s’étant emparé de la (140) ville de Zaris, il la garda pour la remettre au fils de Téritouchmès. Cependant (141) Parysatis fit enterrer toute vive la mère de Téritouchmès, ses deux frères Métrostès et Hélicos et deux sœurs qu’il avait, outre Staura. Quant à Roxane, elle la fit couper par morceaux (142), cet ordre barbare fut exécuté.

LVI. Le roi ordonna à Parysatis de le souffrir le même supplice à Statira, femme d’Arsacès son fils. Mais Arsacès, se frappant la poitrine et poussant d’affreux gémissements, fléchit la colère de son père et de sa mère. Parysatis étant apaisée, Darius lui accorde la vie de Statira, mais en même temps il lui dit qu’elle aurait un jour à s’en repentir.

C’est ainsi que finit le dix-huitième livre de l’histoire de Ctésias. Dans le dix-neuvième il raconte que Darius mourut de maladie à Babylone, après avoir régné trente-cinq ans. (143)

LVII. Arsacès, étant monté sur le trône, changea de nom et se fit appeler (144) Artaxerxès. On coupa la langue à Oudiastès, en la lui tirant, non pas en devant, mais en arrière (145); il en mourut. Son fils Mitradates fut établi satrape en sa place. Cela se fit à l’instigation de Statira; Parysatis en conçut beaucoup de chagrin.

Cyrus, accusé par Tissapherne (146) auprès d’Artaxerxès, eut recours à sa mère, et par ce moyen il parvint à se faire absoudre (147). Déshonoré, il se retira dans son gouvernement, pour se disposer à la révolte. Satibarzanès accusa Orontes de privauté criminelle avec Parysatis, quoique la conduite de cette princesse fût irréprochable. Il en coûta la vie à Orontes. La reine mère, indignée contre le roi, (148) fit empoisonner le fils de Téritouchmès.

« Ctésias fait ici mention de celui qui, contre la loi, ensevelit le corps de son père par le feu, et de là il conclut qu’Hellanicus et Hérodote sont convaincus de mensonges. (149) »

LVIII. Cyrus s’étant révolté contre son frère, il leva des troupes chez les Grecs et parmi les barbares. Cléarque (150) commandait les Grecs; Syennésis, (151) roi de Cilicie, donna des secours à Cyrus et à Artaxerxès. Ctésias passe ensuite aux harangues que firent à leurs propres troupes ces deux princes pour les animer à faire leur devoir. Ménon de Thessalie était toujours en différend avec Cléarque de Lacédémone, qui commandait les troupes grecques, parce que Cyrus suivait en tout (152) les conseils de Cléarque, et qu’il ne faisait aucun cas de ceux de Ménon.

On voyait tous les jours arriver au camp de Cyrus beaucoup de transfuges, qui abandonnaient le parti d’Artaxerxès, et du côté de Cyrus, il n’en (153) passait point dans le camp du Roi. Ce fut pour empêcher cette désertion que le Roi fit jeter dans la cendre un barbare qui songeait à passer du côté de son frère. Ctésias raconte ensuite comment Cyrus attaqua l’armée du Roi, la victoire qu’il remporta, et comment il périt, pour n’avoir pu suivi les conseils de Cléarque. Il ajoute ensuite les traitements indignes que fit le Roi au corps de son frère, qu’il lui (154) coupa lui-même la tête et la main dont il l’avait frappé, et les porta (155) comme en triomphe. Cléarque de Lacédémone se retira la nuit avec les Grecs qu’il commandait, et s’étant emparé de l’une des villes (156) qui appartenaient à Parysatis, le Roi traita avec lui.

LIX. Parysatis partit pour Babylone, pleurant la mort de Cyrus, et ayant recouvré, quoiqu’avec bien de la peine, la tête et la main de ce Prince, elle les envoya à Suse, où elle leur fit donner la sépulture. Bagapates (157) avait coupé, par l’ordre du Roi, la tête de Cyrus. Ce Prince jouait un jour aux dés avec sa mère à de certaines (158) conditions, elle gagna et reçut Bagapates. Lorsqu’elle l’eut en son pouvoir, elle le fit écorcher et mettre en croix. Enfin, cédant aux prières d’Artaxerxès, elle cessa de pleurer la mort de son fils. Le Roi récompensa celui qui lui avait apporté la tiare de son frère, et traita avec distinction le Carien qui prétendait l’avoir blessé. Parysatis le fit mourir (159) dans les tourments. Mitradates (160) s’étant vanté à table d’avoir tué Cyrus, la mère de ce Prince le demanda au Roi, et l’ayant obtenu, elle le fit aussi expirer dans les supplices. « Tels sont les sujets des dix-neuvième et vingtième livres ».

LX. « Les vingt-unième, vingt-deuxième et vingt-troisième livres terminent cette histoire, et renferment ces faits »: Tissapherne tend des embûches aux Grecs par l’entremise de (161) Ménon de Thessalie qu’il s’était attaché. Il se rendit, par son moyen, maître (162) de Cléarque et des autres chefs, quoiqu’ils se tinssent sur leurs gardes. Mais il usa de tant d’artifices et de serments, que les troupes, trompées par Ménon, forcèrent Cléarque d’aller trouver Tissapherne. Proxène (163) de Béotie, qui avait été abusé comme les autres: l’exhortait aussi. Cléarque fut envoyé, avec les autres chefs, à Artaxerxès à Babylone, les fers aux pieds. A son arrivée, toute la ville accourut pour le voir : Ctésias, lui-même, qui était Médecin de Parysatis, lui rendit (164) tous les services qu’il put et tâcha de lui adoucir la rigueur de sa prison. Parysatis lui aurait rendu la liberté, et lui aurait même permis de retourner en son pays, si la Reine Statira n’eût déterminé le Roi à lui ôter la vie. Cléarque fut mis à mort et il parut à cette occasion un prodige autour de son corps. Un vent violent (165) s’étant élevé, porta sur le corps de Cléarque une grande quantité de terre, dont il lui fit un tombeau. On fit périr aussi les autres Grec qui avaient été envoyés avec lui à Babylone, excepté (166) Ménon.

LXI. Λοιδορία Παρυσάτιδος πρὸς Στάτειραν, καὶ ἀναίρεσις διὰ φαρμάκου τοῦτον διασκευασθέντος τὸν τρόπον (ἐφυλάττετο γὰρ Στάτειρα λίαν μὴ παθεῖν ὃ πέπονθε)· μαχαιρίου τὸ ἓν μέρος ἐπαλείφεται τῷ φαρμάκῳ, τὸ δὲ λοιπὸν οὐ μετεῖχε. Τούτῳ τέμνεται ὀρνίθιον μικρόν, μέγεθος ἴσον ὠοῦ (ῥυνδάκκην Πέρσαι τὸ ὀρνίθιον καλοῦσι)· τέμνεται δὲ δίχα, καὶ τὸ μὲν καθαρεῦον τοῦ ἰοῦ ἥμισυ αὐτὴ λαβοῦσα Παρύσατις ἐσθίει, τὸ δὲ προσομιλῆσαν τῷ φαρμάκῳ ὀρέγει Στατείρᾳ· ἡ δέ, ἐπειδὴ ἐσθίουσαν τὴν ἐπιδοῦσαν ἑώρα τὸ ἥμισυ, μηδὲν συνιδεῖν δυνηθεῖσα, καὶ αὐτὴ συνεσθίει τοῦ θανάτου τὸ φάρμακον. Ὀργὴ διὰ ταῦτα τοῦ βασιλέως πρὸς τὴν μητέρα, καὶ σύλληψις τῶν εὐνούχων αὐτῆς καὶ αἰκισμὸς καὶ ἀναίρεσις· καὶ ἔτι σύλληψις Γίγγης ἣ ᾠκείωτο Παρυσάτιδι, καὶ κρίσις ἐπ´ αὐτῇ, καὶ ἀθώωσις μὲν παρὰ τῶν κριτῶν, καταδίκη δὲ παρὰ βασιλέως καὶ αἰκισμὸς Γίγγης καὶ ἀναίρεσις. Καὶ ὀργὴ διὰ τοῦτο Παρυσάτιδος πρὸς τὸν υἱόν, κἀκείνου πρὸς τὴν μητέρα.

LXII. Καὶ τὸ χῶμα δὲ τοῦ Κλεάρχου, δι´ ἐτῶν ὀκτώ, μεστὸν ἐφάνη φοινίκων οὓς ἦν κρύφα Παρύσατις, καθ´ ὃν καιρὸν ἐκεῖνος ἐτελεύτησε, δι´ εὐνούχων καταχώσασα.

LXIII. Αἰτίαι δι´ ἃς Εὐαγόρᾳ βασιλεῖ Σαλαμῖνος βασιλεὺς Ἀρτοξέρξης διηνέχθη· καὶ ἄγγελοι Εὐαγόρα πρὸς Κτησίαν ὑπὲρ τοῦ λαβεῖν παρὰ Ἀβουλήτου τὰς ἐπιστολάς, καὶ Κτησίου πρὸς αὐτὸν ἐπιστολὴ περὶ τοῦ διαλλαγῆναι αὐτὸν Ἀναξαγόρᾳ τῷ Κυπρίων βασιλεῖ. Τῶν παρὰ Εὐαγόρα ἀγγέλων εἰς Κύπρον ἄφιξις, καὶ τῶν παρὰ Κτησίου γραμμάτων ἀπόδοσις Εὐαγόρᾳ, καὶ Κόνωνος πρὸς Εὐαγόραν λόγος ὑπὲρ τοῦ πρὸς βασιλέα ἀναβῆναι· καὶ Εὐαγόρα ἐπιστολὴ περὶ ὧν ἠξιώθη ὑπ´ αὐτοῦ· καὶ Κόνωνος πρὸς Κτησίαν ἐπιστολὴ καὶ βασιλεῖ παρὰ Εὐαγόρα φόρος, καὶ τῶν ἐπιστολῶν Κτησίᾳ ἀπόδοσις. Κτησίου λόγος πρὸς βασιλέα περὶ Κόνωνος, καὶ ἐπιστολὴ πρὸς αὐτόν. Τῶν παρὰ Εὐαγόρου δώρων ἐπίδοσις Σατιβαρζάνῃ, καὶ τῶν ἀγγέλων τῶν εἰς Κύπρον ἄφιξις. Καὶ Κόνωνος ἐπιστολὴ πρὸς βασιλέα καὶ Κτησίαν. Ὡς ἐτηρήθησαν οἱ παρὰ Λακεδαιμονίων ἄγγελοι πεμφθέντες πρὸς βασιλέα. Βασιλέως ἐπιστολὴ πρὸς Κόνωνα καὶ πρὸς Λακεδαιμονίους ἃς Κτησίας αὐτὸς ἐκόμισεν. Ὡς ὑπὸ Φαρναβάζου ναύαρχος Κόνων ἐγένετο.

LXIV. Κτησίου εἰς Κνίδον τὴν πατρίδα ἄφιξις καὶ εἰς Λακεδαίμονα, καὶ κρίσις πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίων ἀγγέλους ἐν Ῥόδῳ καὶ ἄφεσις. Ἀπὸ Ἐφέσου μέχρι Βάκτρων καὶ Ἰνδικῆς ἀριθμὸς σταθμῶν, ἡμερῶν, παρασάγγων. Κατάλογος βασιλέων ἀπὸ Νίνου καὶ Σεμιράμεως μέχρι Ἀρτοξέρξου. Ἐν οἷς καὶ τὸ τέλος.

Ἔστι δὲ οὗτος ὁ συγγραφεὺς σαφής τε καὶ ἀφελὴς λίαν· διὸ καὶ ἡδονῇ αὐτῷ σύγκρατός ἐστιν ὁ λόγος. Κέχρηται δὲ τῇ ἰωνικῇ διαλέκτῳ, εἰ καὶ μὴ διόλου, καθάπερ Ἡρόδοτος, ἀλλὰ κατ´ ἐνίας τινὰς λέξεις. Οὐδὲ πρὸς ἐκτροπὰς δέ τινας ἀκαίρους, ὥσπερ ἐκεῖνος, ἀπάγει τὸν λόγον. Τῶν μέντοι γε μύθων, ἐν οἷς ἐκείνῳ λοιδορεῖται, οὐδ´ οὗτος ἀφίσταται, καὶ μάλιστα ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις αὐτῷ Ἰνδικά. Ἡ δὲ ἡδονὴ τῆς ἱστορίας αὐτοῦ τὸ πλεῖστον ἐν τῇ τῶν διηγημάτων αὐτοῦ γίνεται διασκευῇ τὸ παθητικὸν καὶ ἀπροσδόκητον ἐχούσῃ πολύ, καὶ τὸ ἐγγὺς τοῦ μυθώδους αὐτὴν διαποικίλλειν. Καὶ διαλελυμένος δέ ἐστι πλέον τι τοῦ δέοντος αὐτῷ ὁ λόγος, ὡς καὶ εἰς ἰδιωτισμὸν ἐκπίπτειν. Ὁ δὲ τοῦ Ἡροδότου λόγος, ταύτῃ τε καὶ τῇ ἄλλῃ τοῦ ἔπους δυνάμει καὶ τέχνῃ, κανών ἐστιν ἰωνικῆς διαλέκτου.

 

LXI. Ctésias raconte ensuite les insultes (167) que fit Parysatis à Statira, l’empoisonnement de cette dernière Princesse qui se fit de cette manière, quoiqu’elle fût continuellement sur ses gardes contre ce genre de mort. Parysatis étant à table avec elle, se servit d’un couteau dont la lame était d’un côté frottée de poison, et de l’autre ne l’était pas. Elle partagea en deux avec ce couteau un de ces petits oiseaux que les Perses nomment Rhindaces, et qui ne sont pas plus gros qu’un œuf. Parysatis prend pour elle (168) la partie de l’oiseau qui n’avait pas touché au poison, la mange, et présente en même temps à Statira l’autre moitié, qui était empoisonnée. Statira voyant la Reine mère manger la moitié de cet oiseau, mangea l’autre moitié sans se défier de rien ; mais le poison fit son effet, et elle en mourut. Le Roi irrité, fit mettre à la torture les eunuques de sa mère, et les fit mourir. Gingé, qui avait toute sa confiance, fut aussi arrêtée. Traduite en justice, elle fut absoute ; mais le Roi la condamna à expirer dans les tourments (169): ce qui acheva de rendre la mère et le fils irréconciliables.

LXII. Ctésias raconte ensuite que le tombeau de terres amoncelées que (170) Parysatis avait fait élever secrètement à Cléarque par ses eunuques, parut pendant huit ans tout couvert de palmiers.

LXIII. Ctésias parle ensuite de la cause qui brouilla Artaxerxès avec Evagoras, Roi (171) de Salamine; des envoyés que celui-ci lui dépêcha à lui, Ctésias, afin que par son moyen ils eussent des lettres (172) d’Abulitès; de la lettre de Ctésias à Evagoras, où il lui parle de sa réconciliation avec (173) Anaxagoras, Roi de Cypre; et des autres lettres que ce même Ctésias écrivit à ce Prince, et qui lui furent rendues. Il rapporte ensuite la harangue de Conon à (174) Evagoras, dans laquelle il persuade à ce Prince d’aller trouver le Roi ; la lettre d’Evagoras, sur les honneurs qu’il avait reçu du Roi ; celle de Conon à Ctésias, et la soumission d’Evagoras, qui consent à payer un tribut au Roi; plusieurs dépêches du Roi de Salamine à Ctésias; le discours de Ctésias au Roi, au sujet de Conon, et la lettre qu’il lui écrivit; les présents que fit Evagoras à Satibarzanès, et l’arrivée de ses envoyés en Cypre; une lettre de Conon au Roi de Perse, et une autre du même à Ctésias; la détention des députés de Lacédémone; une lettre du Roi à Conon et aux Lacédémoniens, que Ctésias reçut ordre de leur porter lui même; le commandement de la flotte du Roi donné à Conon, et dans lequel il fut installé par Pharnabaze.

LXIV. Ctésias raconte ensuite son arrivée à Cnide, sa patrie. De là il pousse à Lacédémone, et de cette ville à Rhodes, où il a une dispute avec les envoyée de Lacédémone Il part d’Ephèse pour Bactres, et se rend dans l’Inde, où il marque le nombre des sathmes ou mansions, des journées, des parasanges. Enfin, il termine son ouvrage par le catalogue des Rois, depuis (175) Ninus et Sémiramis jusqu’à Artaxerxès.

« Le style (176) de Ctésias est clair et simple, ce qui lui donne beaucoup d’agrément. Il emploie le dialecte ionien, non pas perpétuellement comme Hérodote, mais seulement en quelques expressions; et il ne s’écarte pas de son sujet par des (177) digressions à contretemps, comme cet historien. Quoiqu’il reproche à Hérodote beaucoup de fables, il n’est pas exempt (178) lui-même de ce défaut, surtout dans son Histoire de l’Inde. Le principal agrément de son histoire consiste dans la manière dont il raconte les événements, tantôt en surprenant le lecteur par des récits auxquels en ne s’attendait pas; tantôt en émouvant les passions, et beaucoup plus encore en se servant du fabuleux pour l’embellir. Quant à sa diction, elle est le plus souvent décousue et il se sert fréquemment d’expressions basses, bien éloigné en cela d’Hérodote, dont la narration claire, vive et variée, se soutient également partout, et sert de règle et de modèle du dialecte ionien ».

NOTES SUR L’HISTOIRE DE PERSE DE CTÉSIAS.

(01) Il parcourt l’Histoire de Cyrus, &c. Hérodote n’a écrit que l’Histoire de ces quatre Princes. Ctésias y a ajouté celle des cinq autres.

(02) Et inventeur de fables. Hérodote avait prévenu une partie de ces calomnies. Par exemple, il dit, livre I, § XCV, que n’ignorant pas les différentes manières dont on racontait l’Histoire de Cyrus, il s’était attaché à celle qui lui avait paru la plus vraisemblable.

(03) Car il a vécu après lui. Ctésias était contemporain de Xénophon: car il se trouva à l’expédition du jeune Cyrus contre son frère Artaxerxès Mnémon. Ayant été fait prisonnier, ses connaissances en médecine lui acquirent une grande considération à la cour de ce Prince. Il y vécut dix-sept ans. Ce fut pendant cet espace de temps qu’il consulta, si l’on en croit Diodore, les plus habiles hommes d’entre les Perses. Lucien n’en avait pas si bonne opinion, lui qui s’exprime ainsi dans son Traité sur la Manière dont on doit écrire l’Histoire. « Le devoir d’un Historien, dit-il, est de raconter les faits comme ils sont arrivés, mais il ne le pourra pas, s’il redoute Artaxerxès, dont il est le médecin, ou s’il espère en recevoir la robe de pourpre des Perses, un collier d’or et un cheval Niséen pour le salaire des éloges qu’il lui donne dans son Histoire. »

(04) Qu’il a appris des Perses mêmes. Diodore de Sicile voulant sans doute concilier à Ctésias la bienveillance de ses lecteurs, prétend que cet Historien avait consulté les Archives Royales, mais Photius, plus véridique, ne fait pas mention de ces Archives, mais seulement des Perses qui l’avaient instruit des faits dont il n’avait pu être témoin oculaire.

(05) Fils de Darius. Ctésias l’appelle Dariæus, § XLVIII.

(06) Cyrus ne le reconnaissait pas pour son parent. Tzetzès dit que le médecin Ctésias, fils de Ctésiochus, étant parti de la ville de Cnide en Cypre, se rendit à l’armée de Cyrus et fut fait prisonnier par Artaxerxès. Il passa dix-sept ans chez les Perses, dont il a écrit l’Histoire en vingt-trois livres. Il dit dans cette Histoire qu’Astyages ayant été détrôné par Cyrus, ce Prince lui donna le gouvernement de la Barcanie. On ne peut inférer de ce récit ni que Cyrus reconnût Astyages pour son parent, ni qu’il ne le reconnût pas.

(07) Dans les Criscranes du Palais-Royal. Je ne connais qu’Hédéricus qui ait expliqué ce terme dans son lexique. Il le rend par Scrinia , je ne sais sur quelle autorité. Si son explication est juste, les Criscranes seraient le lieu où l’on gardait les Archives de la nation. Je soupçonne que ce mot est de l’ancienne langue des Perses. La seule chose qui pourrait m’en faire douter, c’est que lorsque les Grecs se servent d’un terme étranger et qui n’est pas généralement connu, ils ont soin de l’expliquer. Je soupçonne par cette raison que ce terme a été altéré par les copistes. L’Abbé Gédoyn a traduit: Dans un coin du palais.

Mais voici ce que m’écrit M. Sylvestre de Sacy, mon confrère à l’Académie des Belles-Lettres, qui joint à une profonde connaissance des Langues Orientales la plus grande modestie. « Le mot κρίσκρανα peut être formé de deux mots persans, ghiriz fuga et khanch domus. Ghiriz-khanch signifiera domus ou cubiculam refugii, comme on dit en Persan, ghiriz-ghiah, locus refugii, asylum. Dans le mot ghiriz, le premier i doit à peine se prononcer; ainsi il est bien rendu par la syllabe κρις. Quant au mot khanch, la consonne par laquelle il commence, répond au mouvement que l’on fait pour cracher en approchant la racine de la langue du palais supérieur, il n’est pas étonnant qu’on l’ait rendue per κρ, puisque nous exprimons ce même jeu des organes par cr dans le mot cracher et les Latins aussi dans le mot screare Le mot khanch entre dans la composition d’un nombre infini de mots persans, tels que Scherbet-Khanch, Mirch-Khanch, Kahreh-Khanch, Magasin des sorbets, des fruits, du café. Kitab-Khanch, Bibliothèque, Top-Khanch, Arsenal de l’artillerie, &c. On pourrait trouver quelque autre étymologie du mot κρίσκρανα, mais celle-ci me paraît la plus naturelle.

(08) Diffère de celui d’Hérodote. Si le récit de Ctésias est différent de celui d’Hérodote, il ne l’est pas moins de celui de Xénophon. Mais l’on ne peut disconvenir que la Cyropédie ne soit plutôt un Roman qu’une véritable Histoire, et que cet écrivain s’était proposé de développer dans cet ouvrage les principes de la Philosophie de Socrate, et de montrer l’influence que pouvaient avoir ces principes dans l’éducation d’un grand Prince. Voyez aussi Hérodote, liv. I, §. XCV et note 268.

(09) Cyrus fit la guerre aux Bactriens. Hérodote dit que Cyrus résolut de marcher en personne contre les Babyloniens, les Bactriens, les Saces et les Egyptiens. Il est certain qu’il n’attaqua pas l’Egypte, il prit la ville de Babylone, et Hérodote s’étend beaucoup sur cette conquête; mais il passe sous silence celle des Bactriens et des Saces. On doit se rappeler que cet historien ne donne qu’un abrégé très succinct des principaux événements et même qu’il n’a choisi parmi ceux-ci que ceux qui lui ont parus les plus piquants, ceux, en un mot, qui intéressaient plus particulièrement les Grecs. On ne doit jamais perdre de vue qu’il ne s’était pas proposé d’écrire l’histoire des différents peuples dont il a parlé, mais seulement celle des guerres des Perses contre les Grecs. Xénophon raconte que Cyrus gouverna les Bactriens et les Saces. Mais dans la suite de son histoire, il ne nous apprend pas s’il les avait subjugués, ou s’ils s’étaient soumis volontairement à son empire.

(10) Cyrus fit ensuite la guerre aux Saces. Strabon raconte que Cyrus ayant été vaincu, se sauva dans le camp où étaient les bagages de l’armée, avec une grande abondance de provisions de bouche et surtout de vin. Son armée s’y étant un peu refaite, il se retira sur le soir, comme s’il eut pris la fuite, laissant les tentes pleines de provision. Ne s’étant éloigné qu’autant qu’il l’avait jugé nécessaire à ses desseins, il s’arrêta. Les Saces, qui le poursuivaient, ayant trouvé le camp abandonné, et que les vivres et surtout le vin y étaient en abondance, se livrèrent à l’intempérance de la table. Cyrus revint sur ces entrefaites, et les surprit, les uns ivres, les autres hébétés par le vin. Les uns furent massacrés dans le sommeil occasionné par l’ivresse, les autres sans armes, dansant et chantant des chansons bacchiques, tombèrent entre les mains d’hommes armés ; en un mot, il y en eut peu qui s’échappèrent.
Les Saces étaient, à proprement parler, des Scythes Amyrgiens. Les Perses donnaient le nom de Saces à tous les Scythes en général, parce qu’ils étaient voisins des Scythes Amyrgiens. Voyez la Table Géographique aux mots SACES et SCYTHES AMYRGIENS.

(11) Elle battit Cyrus. Les femmes des Saces étaient guerrières; elles allaient à la guerre avec leurs maris, et partageaient avec eux tous les dangers. Zanne, leur Reine, les surpassait toutes en beauté, et se distinguait par son audace et ses grandes actions. C’est ainsi qu’en parle Diodore de Sicile probablement d’après Ctésias. Nicolas de Damas raconte les amours de Stryangæus et de la Princesse Zarine; mais il y a une lacune qui rend son récit imparfait. Démétrius de Phalère, ou l’Auteur, quel qu’il soit, du Traité de l’Elocution, nous apprend que c’est dans Ctésias que Nicolas de Damas avait puisé cette historiette.

(12) Des figures d’hommes de bois. Tzetzès raconte qu’Œbarês, le grand Général de Cyrus, fit mettre pendant la nuit le long des murailles de Sardes des têtes de bois sur de longues perches revêtues d’habits, et que les Lydiens furent tellement effrayés à cette vue que Cyrus s’empara de cette ville.

L’Abbé Gédoyn, qui a adopté le récit de Ctésias préférablement à celui d’Hérodote, qu’il ne connaissait peut-être pas, dit : Cet endroit paraît un peu étrange; mais c’est la faute de Photius, qui a ici trop serré son extrait; car Libanius nous a conservé les propres termes de Ctésias, qui portent que les Perses, avec de longues perches, avancèrent pendant la nuit par-dessus les murs de la ville des fantômes de soldats en bois, et que le len-demain au petit jour, les Lydiens, trompés par ces fantômes qu’ils voyaient de loin, crurent que les Perses étaient déjà maîtres de la ville, et qu’ils le seraient bientôt de la citadelle; ce qui leur causa tant d’épouvante, qu’ils se rendirent à discrétion.

L’Abbé Gédoyn ne cite pas l’endroit de Libanius où se trouve ce passage, et je l’ai cherché inutilement dans cet Auteur. Je soupçonne Gédoyn d’avoir confondu Tzetzès avec Libanius. Quoi qu’il en soit, ce stratagème est d’une absurdité inconcevable. Le récit d’Hérodote ne pèche en aucune manière contre la vraisemblance.

(13) Et se tua. Il y a dans le texte une négation tout à fait déplacée. Si on la laissait subsister, il faudrait traduire; elle ne se tua pas; ce qui est contre toute vraisemblance. Deux lignes plus bas, il est dit que Crésus mourut dans un temple où il s’était réfugié. C’est ici où il faut placer la négation, puisque la suite de la narration prouve qu’il n’y mourut pas.

(14) Mais le tonnerre ayant grondé, &c. Crésus est délié quatre fois, selon Ctésias, quoiqu’il fût renfermé dans une étroite prison, dont les portes étaient scellées et probablement gardées par des soldats. Ainsi voilà quatre prodiges. Le récit d’Hérodote est bien plus simple. Crésus est placé sur un bûcher. On y met le feu. Un orage survient et l’éteint. Cyrus prend alors des sentiments d’humanité pour son prisonnier. Il est vrai qu’Hérodote raconte qu’Apollon avait envoyé cet orage pour récompenser la piété de ce Prince. Mais la superstition de cet Historien ne pfut changer en prodige un événement purement naturel. Et cependant l’Abbé Gédoyn nous dit sérieusement qu’Hérodote sauve Crésus d’une manière encore plus miraculeuse.

(15) Lui assigna pour son séjour Barène. Barène est, selon Etienne de Byzance, une ville de Médie près d’Ecbatane. Ce Géographe est le seul auteur qui en parle, et probablement il n’en fait mention que d’après Ctésias. L’Abbé Gédoyn l’appelle Baréné.

(16) Peltastes. Les Peltastes étaient des troupes armées à la légère. On les appelait ainsi, parce que le Pelte, dont elles se couvraient, était un bouclier d’osier échancré, plus petit et plus léger que celui des Hoplites, qui étaient les troupes pesamment armées. Voyez ma traduction de la Retraite des Dix-Mille, liv. I, note 17.

(17) Envoya en Perse l’eunuque. Astyigas avait donc été envoyé en Perse, et on lui avait fait quitter le séjour de Barène.

(18) Pour amener Astyigas de Barcanie. Ctésias venait de dire que Cyrus avait envoyé Pétisacas en Perse pour lui amener Astyigas. La Barcanie était donc en Perse. Etienne de Byzance assure que les Barcaniens sont voisins des Hyrcaniens. S’il a raison, Ctésias entendait sous le nom de Perse, tous les pays soumis aux Perses. Mais comme le nom de ce peuple ne se trouve nulle part ailleurs, et qu’Etienne de Byzance ne paraît en avoir parlé que d’après Ctésias, je soupçonne ce nom d’avoir été altéré dans l’exemplaire que ce Géographe avait sous les yeux. Je pense qu’il faut lire la Carmanie; 1° parce que ce pays faisait partie de la Perse proprement dite; 2° parce qu’Astyigas fut conduit dans un lieu désert, et qu’il y avait dans cette province des déserts immenses qui avaient fait donner à cette partie le nom de Carnianie déserte.

C’est sans doute d’après Ctésias que M. d’Anville a plané les Barcaniens dans sa Carte à l’est de la mer Caspienne et au nord des Dahæ. Je pense que c’est un peuple imaginaire.

(19) Mourir de faim et de soif. Hérodote raconte que Cyrus retint auprès de lui Astyage, sans lui faire aucun mal. Isocrate prétend, dans l’Oraison funèbre d’Evagoras, que Cyrus fit mourir Astyage, son grand-père maternel. Il avait lu sans doute Ctésias, et citant ce trait de mémoire, il attribuait à Cyrus le crime de Pétisacas peut-être aussi le faisait-il de propos délibéré, pour relever davantage l’humanité d’Evagoras. Mais que dirons-nous de l’Abbé Fraguier, qui, dans le second volume des Mémoires de l’Académie des Belles-Lettres, page 46, dit qu’Astyage mourut poignardé par celui même que Cyrus lui avait député? Tzetzès raconte d’après Ctésias le supplice de Pétisacas.

(20) Il y fut gardé par des lions. Je ne doute pas que ces contes puérils n’aient acquis Ctésias la réputation de menteur.

(21) Pétisacas y retourna pour l’enlever. Il faut nécessairement qu’il y soit retourné de lui-même, on sur de nouveaux ordres de Cyrus, avant qu’on l’eût soupçonné du crime dont il s’était souillé. Quoi qu’il on soit, le récit de Ctésias, on la manière dont l’a présenté Photius, ferait croire qu’il y était retourné après son supplice; ce qui est une absurdité révoltante.

(22) Les Derbices. Ptolémée les place dans la Margiane, près de l’embouchure de l’Oxus dans la mer Caspienne; Strabon dans l’Hyrcanie. Mais peut-être que du temps de Strabon la Margiane ne s’étendait pas autant l’est de la mer Caspienne que du temps de Ptolémée. L’Oxus, qui est le Gihon, traverse le pays des Derbices, selon Pline.

(23) Quant à Tanyoxarcès il l’établit Despote. Tanyoxarcès est le même prince qu’Hérodote nomme toujours Smerdis. La qualité de Despote des Bactriens me fait présumer que Cyrus l’établit souverain de la Bactriane, à condition cependant qu’il reconnaîtrait Cambyse comme son Seigneur; à peu près comme les Seigneurs qui partageaient anciennement la France, reconnaissaient le Roi pour leur souverain, quoiqu’ils fussent maîtres chacun dans leurs Etats. Voyez le §. X, où vous trouverez la preuve que Tanyoxarcès était dans la dépendance de son frère.

(24) Des Choramniens. Etienne de Byzance les nomme Choramnæens. « Les Choramnæens sont, dit-il, des peuples sauvages de Perse, ainsi que le raconte Ctésias dans le dixième livre de son Histoire de Perse. Ces hommes sauvages sont si légers, qu’ils prennent les cerfs à la course. Cet Historien raconte beaucoup d’autres particularités de ce peuple ».

Sans ces particularités que rapporte Etienne de Byzance, j’aurais cru que les Choramnæens de Ctésias étaient les mêmes que les Chorasmiens des autres auteurs. Je suis encore d’autant plus tenté de le soupçonner, que ces particularités ne sont pas infirmées par les écrivains qui ont parlé des Chorasmiens. D’ailleurs les Chorasmiens sont voisins des Bactriens, des Parthes et des Carmaniens que Cyrus avait mis dans le gouvernement de Tanyoxarcès. Ainsi si les Chorasmnæens ne sont pas le même peuple que les Chorasmiens, ils ne doivent pas en être fort éloignés

(25) A Spitacès. Ctésias le nomme ici Spitacès, mais comme il l’avait appelé Spitacès, §. II, j’ai cru devoir adopter ce dernier nom, afin de conserver l’uniformité. Spitacès et Mégabernes étaient fils de Spitamas, gendre d’Astyage, selon Ctésias, §. II.

(26) Et avec Amorgès. Amorgès, Roi des Saces, fut d’abord l’ennemi de Cyrus. Ayant été fait prisonnier par ce Prince, il fut relâché. Ce bienfait fit une telle impression sur son cœur qu’il lui voua l’amitié la plus tendre. Quelque temps après il vint au secours de Cyrus, et contribua beaucoup à la victoire que remporta ce Prince sur les Derbices. Voyez les paragraphes III, IV et VII.

(27) Fit des imprécations contre ceux qui la violeraient les premiers. ἐπηρᾶτο δὲ τοῖς χειρῶν ἄρξουσιν ἀδίκων. Il fit des imprécations contre les agresseurs injustes. C’est une expression dont se sont servis les Auteurs qui ont écrit le plus purement. On la trouve dans l’Oraison de Démosthène contre Aristocrates, ἄν τις τύπτη τινά, φησίν, ἄρχων χειρῶν ἀδίκων. « Si l’on frappe quelqu’un injustement et qu’on soit l’agresseur ». On supprime quelquefois le substantif χειρῶν et l’on en voit des exemples dans Paul Léopard, Emendation. lib. X, cap. XII. Mais dans ceux qui sont empruntés d’Ælien, Hist. Anim. lib. V, cap. XXXIV. lib. XVII, cap. XXIV, il faut sous-entendre ἔργων avec ἀδίκων, puisqu’il y est question de Cygnes et que les oiseaux n’ont pas de mains.

(28) Après un règne de trente ans. Hérodote donne à Cyrus vingt-neuf ans de règne accomplis. Ainsi Ctésias ne s’écarte pas du récit de cet Historien en lui en donnant trente. Il régna sans doute vingt-neuf ans et quelques mois. Ctésias lui aura assigné trente ans de règne, afin de faire un compte rond. C’est l’usage des Historiens.

L’Abbé Gédoyn dit que selon le Canon des Rois d’Assyrie, Cyrus n’a régné que neuf ans. Mais il ajoute que le Canon n’a compté que les années de la monarchie de Cyrus, c’est-à-dire, depuis qu’à l’empire des Perses il avait joint celui des Mèdes. Il se trompe. Le Canon ne parle que des Rois d’Assyrie. Cyrus ne fut Roi d’Assyrie que par la prise de Babylone, qui est de l’an 538 avant notre ère. Il périt dans une bataille contre les Massagètes, l’an 530 avant la même ère. Ainsi il régna en Assyrie huit ans et quelques mois. Le Canon a mis, selon l’usage, neuf ans, afin de faire un compte rond.

(29) Marcha en Egypte contre Amyrtée. Ctésias donne ici une preuve si évidente de son ignorance, quelle suffit pour le décréditer dans tout le reste. Voyez sur Amyritée, Hérodote, liv. XX, §. CXL, et liv. XII, §. XV. Mais comme on pourrait croire que Ctésias a été mieux instruit qu’Hérodote, je joins à l’autorité de ce dernier historien, celle de Thucydide, qui sera peut-être encore d’un plus grand poids. « L’Egypte, dit-il, s’étant révoltée sous Artaxerxès Longue-main, et Inaros ayant été pris, Amyrtée, qui s’était fait Roi, se retira dans les Marais; son fils Pausiris régna après lui. Diodore de Sicile s’exprime de même.

Il est certain que Cambyse conquit l’Egypte sur Psamménite, fils d’Amasis, et non sur Amyrtée. Tous tes Auteurs sont en cela d’accord. Cette conquête est de l’an 525 avant notre ère. Les Egyptiens, qui depuis cette époque étaient soumis aux Perses, se révoltèrent environ soixante-deux ans après, sous le règne d’Artaxerxès Longue-main. Les Athéniens ayant envoyé des secours aux Egyptiens, battirent les Perses en plusieurs rencontres; mais ayant été trahis, les Egyptiens se soumirent, Inaros, leur Roi, fut pris et nuis en croix. Amyrtée, qui lui avait succédé, se retira dans l’île d’Elbe, au milieu des Marais. Ce dernier événement est de l’an 558 ayant notre ère. Il y a donc soixante-sept ans d’intervalle entre la conquête de l’Egypte par Cambyse et la retraite d’Amyrtée dans les Marais.

J’ajoute qu’Hérodote, étant alors en Egypte, devait être parfaitement instruit de tous ces faits.

Gédoyn répond qu’Amasis pouvait avoir nom Amyrtée chez les Perses. Misérable subterfuge, et bien digne de cet écrivain !
Il est certain que Ctésias a tout confondu. Cambyse marcha en personne contre l’Egypte; Artaxerxès n’y envoya que ses lieutenants.

(30) Qu’on le ferait Hyparque des Egyptiens. Hyparque, en grec, ᾿Υπαρχος. Cotte expression pourrait faire croire que Combaphée ne fut pas gouverneur eu chef de l’Egypte, et qu’il ne fut que ce que nous appelons Lieutenant de Roi. Mais ce terme n’indique pas sa dépendance d’un autre gouverneur, maie du Roi même. Xénophon dit dans la Retraite des Dix-Mille que Téribaze était Hyparque de l’Arménie occidentale. Le même observe autre part que Téribaze était Satrape des Phasiens et des Hospérites, c’est-à-dire, des Arméniens occidentaux. D’ailleurs Diodore de Sicile appelle Satrape ce même Téribsac.

(31) De le reléguer à Suse. Lorsqu’on relègue quelqu’un dans un pays, on l’arrache de sa patrie pour l’envoyer en exil. De-là cette façon de parler ἀνάσπαστος . Hérodote s’est servi de la même expression, liv. VII, § XXX; et Ctésias lui-même, § XL, en parlant de Mégabyze, qui fut relégué à Cyrtes sur la mer Rouge: ἀνάσπαστος γένεται εἰς τὴν Ἐρυθράν, ἔν τινι πόλει ὀνόματι Κύρται.

(32) Un certain Mage nommé Sphendadates. C’est le même mage qu’Hérodote nomme toujours Smerdis.

(33) Ce pernicieux conseil. Le récit de Ctésias, pèche contre toute vraisemblance; celui d’Hérodote est beaucoup plus naturel, au songe près; et encore ce songe n’est pas fort extraordinaire. Cambyse était naturellement défiant, soupçonneux, ombrageux. Craignant perpétuellement d’être supplanté par son frère, il n’est pas étonnent qu’il ait cru le voir pendant son sommeil assis sur son trône. On ajoutait alors la plus grande foi aux songes. Il ne faut donc pas être surpris que Cambyse ait ajouté foi au sien, et que ce songe lui eût fait prendre la résolution de faire mourir son frère, afin d’en prévenir l’effet. Le récit de Ctésias est d’une absurdité révoltante. Comment put-on en imposer aux gens de la maison de ce Prince? et cependant c’est ce récit que Gédoyn trouve vraisemblable, tandis qu’il blâme celui d’Hérodote. Plaignons Gédoyn d’avoir eu si peu de jugement!

(34) On fit boire à Tanyoxarcès du sang de taureau. On a révoqué en doute (c’est, je crois, M. de Voltaire), que le sang de taureau donne la mort. J’abandonne cette question aux médecins, il suffit de savoir que c’était la croyance commune, et l’on ne doutait pas alors que plusieurs personnes ne se fussent donné la mort en buvant du sang de cet animal. Strabon rapporte que lorsque la partie des Cimmériens qu’on appelait Trérons, fit une incursion en Phrygie, Midas se fit mourir en buvant du sang de taureau. Il y a des auteurs qui prétendent que Thémistocle mourut de même: mais Thucydide, qui était presque son contemporain, assure qu’il mourut de maladie, quoiqu’il ne dissimule pas que l’on avait aussi débité qu’il s’était empoisonné. Mais écoutons sur la mort de ce grand homme Cicéron, de Claris Oratoribus, § XI. Ut enim tu nunc de Coriolano, sic Clitarchus, sic Stratocles de Themistocle finxit. Num, quem Thucydides, qui et Atheniensis erat, et summo loco natus, summusque vir, et paulo œtate pœterior, tantum mortuum scripsit, et in Attica clam humatum; addidit, fuisse suspicionem veneno sibi conscivisse mortem: hunc isti aiunt, cum taurum immolavisset, excepisse sanguinem patera, et eo poto, mortuum concidisse. Hanc, enim mortem Rhetorice et Tragice ornare potuerunt: illa more vulgaris nullam prœbebat materiem ad ornatum.

Le Scholiaste d’Aristophane rapporte sur le vers 84 de la Comédie des Chevaliers, que Thémistocle se donna la mort en buvant du sang de taureau, et il cite à ce sujet deux vers de l’Hélène de Sophocle. Ces deux vers sont de l’Ægée de ce Poète. Voyez l’édition in-4°, de Sophocle, per M. Brune, tom. II, part. III, p. 4.

(35) Roxane accoucha d’un enfant sans tête. L’âme bourrelée de ses crimes, et l’imagination troublée, il n’est pas étonnant que Cambyse crut voir sa mère qui lui faisait les reproches les plus sanglants. Cela arrive fréquemment à ceux, surtout dont l’imagination est vive et ardente. Mais que Roxane ait accouché d’un enfant sans tète, c’est une absurdité, capable à elle seule de décréditer Ctésias. Quand Hérodote rapporte quelque prodige, il ne manque jamais d’ajouter ce correctif, on dit.

(36) Après un règne de dix-huit ans. Eusèbe, qui suit Ctésias, au sujet des Rois Mèdes, l’abandonne, quand il s’agit de Cambyse, et ne lui donne que huit ans de règne, c’est-à-dire, sept ans et quelques mois, ainsi que le raconte Hérodote.

George le Syncelle suit aussi Ctésias dans l’énumération des Rois Mèdes, niais il ne donne, ainsi qu’Hérodote, à Cambyse que huit ans de règne.

Le Canon Astronomique des Rois de Babylone et de Perse ne donne également à Cambyse que huit ans de règne. Hérodote lui en assigne sept et cinq mois. Ceux qui lui en ont donné huit, ont voulu faire un compte rond.

L’Abbé Gédoyn dit: « Hérodote ne le fait régner que sept ans et cinq mois. Quel fonds peut-on faire sur des historiens si peu éloignés des temps dont ils parlent, et qui en parlent pourtant si différemment? Cependant je reviens toujours à dire que Ctésias, et par le caractère de son esprit et par les lumières qu’il a dû trouver en Perse, me paraît beaucoup plus croyable qu’Hérodote ».

Nous avons vu et nous verrons encore dans la suite que le caractère de Ctésias était tourné à la contradiction, à la fable et au merveilleux. Nous verrons aussi que cet écrivain, plein de lui-même, ne cherchait à occuper les autres que de lui, qu’il portait envie aux gens de mérite, et que d’en avoir était un titre pour en être décrié. Nous avons remarqué aussi que les auteurs mêmes qui l’avaient pris pour guide, l’avaient abandonné sur la durée du règne de Cambyse. Eh! comment ne l’auraient-ils pas fait, puisqu’en donnant dix-huit ans de règne à ce Prince, il aurait fallu reculer au moins de dix ans le règne de Darius et celui des Princes qui lui ont succédé. Il aurait fallu reculer aussi l’expédition de Darius cont.re les Scythes, la guerre de ce Prince contre les Grecs, celle de Xerxès, et bouleverser en un mot la Chronologie de ce temps-là. Mais toutes ces difficultés ne pouvaient pas arrêter Gédoyn, parce qu’il avait une médiocre connaissance de l’Histoire, et qu’il n’avait pas même effleuré la Chronologie. Le Canon Astronomique des Rois de Babylone, qu’il a cité lui-même au sujet de la durée du règne de Cyrus, aurait dû lui ouvrir les yeux.

Mais il y a grande apparence qu’il l’a cité sans le connaître et seulement sur la foi de quelque écrivain moderne.

(37) Le Mage régna après la mort de ce Prince. Je lis avec Henri Etienne ἐβασίλευσεν, au lien de ἐβασίλευσαν. Voyez la note de ce savant, page 235 de son édition de Ctésias.

(38) Ixabates fit transporter. C’est l’un des trois personnages à qui Cambyse avait confié le secret de la mort de son frère, et de la substitution du Mage en sa place. Voyez un peu plus haut, § X.

(39) Après l’avoir diffamé. Θριαμβεύσας est une expression empruntée des triomphes des Romains, et se dit des outrages que l’on faisait aux captifs que la Général traînait à sa suite, ou des sarcasmes que les soldats avaient la liberté de lancer contre leur propre Général. Cela prouve que Ctésias ne s’est pas servi de ce mot, et que Photius l’a substitué à celui de cet Historien. Je ne crois pas qu’aucun auteur s’en soit servi avant Strabon, et je ne le trouve employé dans la signification que lui attribue Photius que dans les écrivains Ecclésiastiques.

(40) Onuphas, Idernès, &c. Les noms des sept conjurés sont, selon Hérodote, Otanes, Intaphernes, Gobrvas, Mégabyze, Aspathines, Hydarnes et Darius. Intaphernes et Hydarnes ressemblent beaucoup à Artaphernes et à Idernes. Ainsi il y a, selon Ctésias, quatre noms différents. Hérodote voyageait à Babylone environ soixante-trois ans avant Ctésias. La mémoire de ces illustres personnages ne pouvait encore être éteinte, et il devait en être mieux instruit que Ctésias, qui convient, § I, qu’il a appris des Perses les particularités dont il n’a pu avoir connaissance par lui-même.

(41) Ils prirent pour adjoints . Artasyras même et Bagapates. On ne conçoit pas comment Artasyras et Bagapates, qui avaient mis le Mage sur le trône, osèrent se joindre aux sept conjurés pour l’en faire descendre. Le Mage leur avait donc donné de grands mécontentements. D’ailleurs ces conjurés devaient tenir la conspiration bien secrète et prendre toutes les précautions possibles pour qu’elle ne fût pas éventée Comment Artasyras et Bagapates purent-ils en avoir connaissance? S’ils l’ont eue, pourquoi n’en donnèrent-ils pas avis au Mage? Ce récit, tel qu’il est présenté, paraît absurde. Celui d’Hérodote est vraisemblable. Tout homme de bon sens doit lui donner la préférence. Voyez Hérodote, liv. III, § LXVIII et suivant.

(42) Il brisa un siège d’or. Le siège que brisa le Mage pour se défendre, était sans doute de bois doré. Si ce siège eût été d’or massif, le Mage n’aurait pu le briser, puisqu’il n’est point dit qu’il eut une force extraordinaire.

(43) Le faire hennir. Hérodote raconte la même chose et la développe de la manière la plus intéressante.

(44) La fête de la Magophonie. Hérodote dit, liv. III, § LXXIX, que les Perses, instruits de l’action des sept conjurés et de la fourberie des Mages, massacrèrent tous les Mages qu’ils rencontrèrent, et que si la nuit n’eût arrêté le carnage, il n’en serait pas réchappé un seul. Il ajoute: « Les Perses célèbrent avec beaucoup de solennité cette journée. Cette fête, l’une de leurs plus grandes, s’appelle Magophonie. Ce jour-là, il n’est pas permis aux Mages de paraître en public; ils restent chez eux ».

(45) Darius se fit faire un tombeau. Dans la partie orientale de la citadelle de Persépolis est une montagne qu’on appelle la montagne Royale. Son sommet a quatre plèthres d’étendue. Le plèthre a cent pieds en carré. On voit en ce lieu la sépulture des Rois. On a élevé sur ce rocher plusieurs habitations, parmi lesquelles sont les sépulcres des Rois; ils n’ont point d’entrées. On les y élève par le moyen de machines faites à ce dessein.

Corneille de Bruin dit dans ses Voyages, partie II, page 229, que près de Persépolis on voit encore sur une montagne des restes superbes de sépulcres.

Chelminar est l’ancienne ville de Persépolis. Près de cette ville est un lieu nommé Estakar, où l’on voit des restés d’antiquités. Mais l’on sait qu’il y avait eu en cet endroit une fondation mahométane. Dans le même voisinage il y a à Nakshi Rustum un rocher perpendiculaire avec des excavations, qui paraissent avoir été destinées à servir de sépultures. C’est peut-être le tombeau de Darius. Cependant cela ne s’accorde pas trop avec le récit de Diodore de Sicile.

(46) Ayant aperçu des serpents. Il y a dans le texte, ἐπειδὴ οἱ ἱερεῖς εἶδον οἱ ἀνίλκοντες αὐτούς. Henri Etienne observe très bien, page 236 de son édition, que cela ne fait aucun sens, et il pense qu’on ne peut ni corriger ni entendre ce passage sans le secours d’autres Historiens. Cependant le même savant remarque qu’on lit dans un ancien manuscrit, ἐπειδὴ οἱ ἱερεῖς εἶδον ὄφεις οἱ ἀνέλκοντες αὐτούς. J’ai suivi cette leçon faute de mieux. L’édition de Photius de Rouen, de 1653, a mis ce mot entre parenthèses.

(47) Darius ordonna à Ariaramnès. C’est ainsi que ce nom est écrit dans la première édition de Ctésias de Henri Etienne, mais dans celle qui est à la fin de son Hérodote de l’an 1570, ce nom est écrit Priaramnès.

(48) Il fit les Scythes prisonniers. Il n’y a aucun autre écrivain qui ait fait mention de cette première expédition de Darius contre les Scythes. On ose assurer quelle n’a pas eu lieu et que le récit en est absurde. Ariaramnès n’avait avec lui guère plus 12.000 hommes, puisqu’un vaisseau à cinquante rames ne contient pas plus de 400 hommes. Les trente bâtiments ne portaient par conséquent que 12.000 hommes. Si Darius lui-même à la tête de plus de sept cent mille hommes ne put vaincre les Scythes, et s’il fut forcé de retourner honteusement dans ses Etats, comment peut-on imaginer qu’Ariaramnès ait, avec une poignée de monde, fait prisonniers les Scythes, et même qu’il ait enlevé le frère de leur Roi? Si quelque chose a pu donner lieu à cette fable, il faut supposer qu’Ariaramnès ayant été envoyé par Damas pour reconnaître le pays, se mit quelque part en embuscade, et qu’il surprit quelque petit corps de Scythes éloigné du gros de leur armée. Mais comme la Scythie était un pays découvert et sans bois, il n’est pas possible d’y placer une embuscade, à moins que ce ne soit dans l’Hylée, canton maritime à l’est du Borysthènes, et couvert de bois, comme l’indique son nom.

(49) Frère du Roi des Scythes. Ctésias le nomme Scytharcès au commencement du paragraphe suivant, et Justin Jancyrus. Mais les Savants remarquent sur ce passage qu’il faut lire Indatyrus. Hérodote l’appelle Indathyrse. Cela confirme la correction du passage de Justin. Cependant je pense qu’il vaudrait encore mieux lire dans cet écrivain Indathyrsus.

(50) Il écrivit à Darius. La lettre du Roi des Scythes à Darius et la réponse de Darius me paraissent postérieures, et même ce fut Darius qui écrivit le premier. Ce Prince ne pouvant joindre les Scythes, non qu’ils fuyaient, mais parce qu’à la manière de leur pays ils ne séjournaient dans un lieu qu’autant de temps qu’il leur en fallait pour en consommer les herbages; Darius, dis-je, écrivit à cette occasion une lettre insolente à Indathyrse, et celui-ci lui fit une réponse qui ne l’était pas moins.

(51) Une armée de huit cent mille hommes. Comment Ctésias, qui fait marcher Darius en Scythie à la tête de huit cent mille hommes, a-t-il pu dire que l’expédition d’Ariaramnès fût l’unique qu’entreprit ce Prince? Rendons justice à Ctésias. Cotte absurdité ne doit être imputée qu’à son traducteur Gédoyn. Mais en voici une qui appartient à Ctésias, que Gédoyn n’a pas sentie, ou qu’il n’a osé relever, de crainte de décréditer son héros. Si Ariaramnès a fait prisonniers les Scythes, comme l’avance gratuitement Ctésias, à quoi bon Darius passe-t-il en Scythie avec une armée formidable? Peu après le même Gédoyn traduit: « Darius fit jeter des ponts pour la communication du Bosphore avec le Danube ». C’est un contresens. Le texte porte: « Il fit construire des ponts de bateaux sur le Bosphore et sur l’Ister ». Ces deux ponts étaient éloignés l’un de l’autre de plus de cent lieues.

(52) Ceux des Scythes étaient les plus forts. Ce fut avec la lettre dont nous avons parlé note 50, qu’Indathyrse lui envoya un arc. Il y a grande apparence que l’arc des Scythes était beaucoup plus fort que celui des Perses; Hérodote n’en dit rien. Cet historien raconte autre part que le Roi d’Ethiopie donna son arc aux Ambassadeurs de Cambyse, en conseillant à ce Prince d’envoyer contre lui une armée plus forte que la sienne, si les Perses pouvaient bander cet arc avec la même facilité que lui. Mais ce n’est pas ici le cas. Le présent d’Indathyrse paraît énigmatique et les Perses en donnent eux-mêmes l’explication.

(53) L’autel qu’il avait fait élever à Jupiter Diabatérien. Hérodote fait mention de deux colonnes de pierre blanche que Darius fit élever sur les bords du Bosphore. Il fit graver sur l’une en caractères Assyriens le nom de toutes les nations qu’il traînait à sa suite, et sur l’autre celui des mêmes peuples en caractères Grecs. Il peut se faire que ce Prince eût élevé un autel à Jupiter Diabatérrien, parce que, quoique les Perses ne fussent pas dans cet usage, cependant il peut l’avoir fait pour complaire aux Grecs de son armée. Cependant il est permis d’en douter: 1°. parce que les Perses n’adoptaient pas volontiers les usages des étrangers en matière de religion; 2°. parce que le nombre des Grecs qui marchaient à sa suite, était trop petit pour qu’il eût pour eux cette complaisance; 3°. ce doute est d’autant plus légitime, qu’il est autorisé par le silence d’Hérodote.

Le texte porte Jupiter Diabatérien, parce que Ctésias a écrit en dialecte ionien. Cet Auteur est, je crois, le seul qui se soit servi de ce mot au singulier, et qui en ait fait une épithète de ce Dieu, pour signifier, qui accorde un passage heureux. Les autres écrivains l’emploient au neutre, en sous-entendant ἰεπά, χαριστήρια ou tout antre mot. C’est alors un sacrifice que l’on fait pour obtenir le passage heureux d’un fleuve; ou c’est un sacrifice en action de grâces, parce que l’on a obtenu le passage heureux d’une rivière. Thucydide s’exprime ainsi: ὠς δ’ αὐτοῖς τὰ διαβατήρια θυομίνοις οὐ κροὐχώρει. « Les entrailles des victimes ne leur annonçant pas un passage heureux. » Xénophon dit aussi τὰ διαβατήρια θυομένῳ ἐγένετο. « Les entrailles des victimes lui promirent un passage heureux »

(54) La flotte des Mèdes. La plupart des auteurs comprennent toujours les Perses sous le nom de Mèdes, à moins que quelque chose ne détermine cette nation en particulier.

(55) Datis lui-même périt dans le combat. Datis ne périt pas, quoi qu’en dise Ctésias. Hérodote assure que ce Général retourna en Asie. Cet Historien est plus croyable; il s’était entretenu familièrement avec les enfants de ceux qui s’étaient trouvés à cette bataille.

(56) Il avait douze ans lorsqu’il monta sur le trône. Henri Etienne observe en note que dans un autre manuscrit de Ctésias le nombre des années de Darius est exprimé par ces deux lettres οω. L’oméga ne sert point aux nombres, et l’omicron signifie 70. Il n’est pas naturel d’imaginer qu’on eût élu Darius s’il eût eu 70 ans, et il n’est pas vraisemblable qu’il ait poussé sa carrière au-delà de cent ans. D’ailleurs son expédition de Scythie et le discours que lui tint Atosse pour l’engager à signaler le commencement de son règne par des conquêtes, prouvent qu’il était jeune. Le nombre de douze, qui est celui des autres manuscrits et de toutes les éditions, est encore plus absurde. Comment aurait-on permis à un enfant de douze ans de se mettre sur les rangs de ceux qui aspiraient au trône? Quel est celui des conjurés qui eût voulu lui faire part de la conjuration? Il faut donc s’en tenir au témoignage d’Hérodote, qui assure, liv. I, § CCIX, que Darius avait environ vingt ans l’année où périt Cyrus, c’est-à- dire, l’an 4.184 de la période julienne, 530 ans avant notre ère. Si l’on ajoute maintenant le restant de cette année, le règne de Cambyse, qui fut de sept ans cinq mois, celui du faux Smerdis, qui fut de sept mois, il s’ensuivra que Darius avait environ vingt-neuf ans lorsqu’il monta sur le trône. Voyez sur l’âge où mourut ce Prince, Hérodote, liv. VII, § IV, note 8.

(57) Il en régna trente et un. Darius mourut, selon Hérodote, après avoir régné 36 ans. Ce qui prouve qu’on doit préférer le témoignage de cet historien à celui de Ctésias, c’est qu’il s’accorde parfaitement avec le Canon de Ptolémée.

(58) Artasyras mourut aussi. Quant à Bagapates, &c. Voyez sur ces deux personnages les § IX, X et XIII.

(59) Artapanus, fils d’Artasyras. Hérodote ne parle pas dans son Histoire d’Artapanus, mais d’Artabane, qui eut beaucoup de crédit auprès de Xerxès. Cependant, comme celui-ci était fils d’Hystaspe et frère de Darius, il ne peut être le même qu’Artapanus, qui était fils d’Artasyras. Mardonius, que Ctésias nomme l’ancien, doit être le fils de Gobryas et d’une sœur de Darius. Il eut un grand crédit auprès de ce Prince et n’en eut pas un moindre, auprès de son successeur.

(60) Xerxès épousa Amestris, fille d’Onophas. Hérodote dit aussi qu’Amestris épousa Xerxès; mais il lui donne pour père Otanes. Ctésias se trompe sans doute, moins qu’on ne suppose, pour concilier ces deux historiens, qu’Otanes portait deux noms, moyen qui ne me paraît guère admissible. Cette princesse était cruelle et superstitieuse.

(61) S’appela Amytis du nom de sa grand’mère. Amytis était, de l’aveu même de Ctésias, femme de Cyrus et mère de Cambyse. Voyez ci-dessus, § II et X. Elle ne pouvait donc être grand’mère de Xerxès, puisqu’elle aurait été en même temps femme d’Hystaspe, père de Darius. Ce dernier prince était de la maison royale, et descendait en ligne directe de Cyrus, grand-père de Cyrus, fondateur de la monarchie Perse.

(62) Et l’autre Rhodogune. J’ignore ce qui regarde cette Princesse. Il est fait mention dans Suidas d’une Princesse de ce nom, qui fut femme d’Hystaspe et mère de Xerxès et de Darius. « Elle fut femme d’Hystaspe, mère de Darius et grand’mère de Xerxès ». Quoi qu’il en soit, cette Princesse ne peut être la même que celle dont parle Ctésias. Philostrate nous fait le portrait d’une princesse de ce nom qui vainquit les Arméniens. Nous savons trop peu de choses de l’Histoire de Perse pour contester le nom de Rhodogune à l’une des filles de Xerxès.

(63) Les Chalcédoniens, comme je l’ai dit plus haut, avaient tenté de rompre. Il en a parlé plus haut, § XVII. Darius avait puni les Chalcédoniens, et comme les Grecs n’avaient eu aucune part à leurs, fautes, Xerxès aurait eu grand tort de leur faire la guerre pour cette raison. Il en avait un motif plus raisonnable; c’était celui de se venger de la défaite de son armée à Marathon, Il y croyait sa gloire intéressée, et peut-être aspirait-il à la monarchie universelle.

(64) Ayant tué Datis à la journée de Marathon. Ctésias est le seul écrivain qui ait avancé que Datis avait péri à la bataille de Marathon. Il survécut à cette journée, et ce fut lui qui présenta à Darius les prisonniers qu’il avait faits à Erétrie. Voyez aussi ci-dessus note 55.

(65) Voulut voir le tombeau de Bélitanas. Le texte porte, τὸν Βελετανᾶ τάφον. Gédoyn traduit en note le Bélitane. Il ignorait que Βελετανᾶ était un génitif dorien. Βέλετανας est l’ancien Bélus en langue Perse, ou plutôt en Assyrien. Cette historiette est incompréhensible Est-ce la faute de Photius, ou celle de Ctésias? je n’entreprends pas de le décider. Cependant comme Ælien raconte d’une manière claire la même fable dans ses Histoires Diverses, je crois qu’il faut en rejeter la faute sur Photius. Quoi qu’il en soit, voici ce qu’en dit Ælien. Je me sers de l’élégante traduction de M. Dacier, qui depuis a rempli avec distinction la place de Secrétaire perpétuel de l’Académie des Belles-Lettres, jusqu’à l’époque de la destruction de cette illustre Compagnie.

« Xerxès, fils de Darius, avait fait ouvrir le tombeau de l’ancien Bélus, il y trouva un cercueil de verre, qui n renfermait le corps de ce Prince, plongé dans de l’huile. La caisse n’était pas pleine; il s’en fallait environ une palme que l’huile ne montât jusqu’aux bords. A côté était une petite colonne, avec cette inscription: MALHEUR À CELUI QUI, AYANT OUVERT CE TOMBEAU, NE REMPLIRA PAS LE CERCUEIL. Xerxès, effrayé de ce qu’il venait de lire, ordonna qu’on y versât promptement de l’huile. Comme la caisse n’était pas encore pleine, il en fit verser une seconde fois, sans qu’il parût aucun accroissement dans la liqueur. Désespérant alors de pouvoir te remplir, il y renonça, fit refermer le tombeau, et s’en alla fort affligé. La prédiction, écrite sur la colonne, eut bientôt son accomplissement. Xerxès ayant marché coutre les Grecs, la tât.e d’une armée de sept cent mille hommes, fut malheureux dans son expédition; et de retour chez lui, il finit misérablement sa vie, assassiné pendant la nuit dans son lit par son propre fils ».

(66) La révolte des Babyloniens. Les Babyloniens se sont révoltés sous Darius et non sous Xerxès. Plutarque a préféré dans ses Apophtegmes le récit de Ctésias à celui d’Hérodote, et c’est, je crois, le seul écrivain qui l’ait fait. Mais personne n’ignore qu’il ne l’aimait pas et qu’il a cherché toutes les occasions de le décrier. Cependant le même Plutarque avait rapporté dans l’Apophtegme précédent que Babylone s’était révoltée sous Derme, et même il raconte à cette occasion les belles actions de Zopyre. Il a mieux aimé suivre, relativement à Zopyre, le Père de l’Histoire que Ctésias, qui attribue ces belles actions à Mégabyze. C’est une inconséquence, ou plutôt l’amour de la vérité l’a emporté en cette occasion sur sa haine. Voyez liv. III, § CLIX, note 274.

(67) A l’exception du prodige de la mule qui mit bas un poulain. Quoique la mule et le mulet aient les organes nécessaires à la reproduction, cependant, généralement parlant, ils sont stériles. Aristote observe qu’on a vu une mule devenir pleine, mais qu’elle ne porta pas son petit à terme. Pline dit: Est in Annalibus flostri, (mulas) peperisse sœpe, verum prodigii loco habitum. Il est donc constant que les mules engendrent, mais comme cela arrivait rarement; cela était regardé comme un prodige. Hérodote a parlé d’une mule qui avait fait un petit dans l’armée de Darius lorsqu’elle faisait le siège de Babylone. Ctésias raconte le même trait, et Gédoyn en prend occasion d’attaquer Hérodote, comme si on ne pouvait rétorquer contre Ctésias les reproches qu’il fait au Père de l’Histoire Ces reproches ne sont pas fondés : Gédoyn aurait dû étudier l’Histoire des Animaux.

(68) Le don le plus précieux. Un présent est censé précieux, relativement à celui qui le fait, à la matière en quoi il consiste ou à l’utilité dont il peut être. Celui qui le fait étant Roi, et celui à qui on le fait étant sujet, on ne peut douter que ce présent, n’eût-il été qu’une bagatelle, ne fût très précieux. Ce présent était riche; je suis éloigné de le contester. Maie prétendre que c’était le don le plus précieux qu’un Roi de Perse pût faire à un de ses sujets, c’est ce que je ne comprends mal. Du côté de la matière, il pouvait en faire un plus riche, un présent, en un mot, où l’art aurait surpassé la matière de quelle utilité pouvait être une meule d’or? Si c’était l’emblème d’une meule de moulin, qui, réduisant le gram en farine, le rend propre à la nourriture de l’homme, c’est quel-que chose: mais les instruments du labourage auraient été un emblème plus significatif et plus précieux encore Je ne vois dans ce présent, supposé qu’il ait été réel, qu’un faste barbare; mais je suis assez porté à croire que ce présent est de l’invention de Ctésias. Hérodote raconte, liv. IX, § CVIII, que Xerxès offrit à Artaynte le commandement d’une armée. Cette offre était bien digne d’un barbare; mais il n’en est pas moins constant que le commandement d’une armée était le plus grand honneur où un sujet pût parvenir cher les Perses. Cela se conçoit très aisément; car un tel don, s’il est fait judicieusement, suppose dans celui qui en est l’objet, les plus grandes qualités, et dans celui qui le fait, le talent de discerner ces qualités et l’apprécier le mérite.

(69) Ce fut dans ce temps-là que Démarate. Démarate s’était rendu à la cour de Perse sous Darius, et c’était lui qui avait déterminé ce prince à choisir Xerxès pour son successeur. Telle fut l’origine de sa faveur. Il accompagna Xerxès dans son expédition, et consulté par ce prince, il lui parla de la manière la plus avantageuse des Lacédémoniens. Si Xerxès n’attaqua pas Lacédémone, ce ne fut pas à la persuasion de Démarate, mais parce que cela n’entrait pas dans son plan. Il voulait auparavant se venger des Athéniens, qui avaient brûlé la ville de Sardes et battu les Perses à la journée de Marathon; il voulait, dis-je, soumettre auparavant ce peuple, et terminer la guerre en subjuguant les Lacédémoniens.

(70) Démarate le détourna par ses discours. Xerxès fut si peu détourné d’attaquer les Lacédémoniens par les discours de Démarate, qu’il attribua ces discours à la jactance et à la vanité de ce Lacédémonien.

(71) Artapane, qui commandait un corps de dix mille hommes. Ces dix mille hommes étaient le corps de troupes nommé la troupe des Immortels. Voyez sur ce corps Hérodote, liv. VII, § LXXXIII. Il était commandé par Hydarnes et non par Artapane. Xerxès avait auparavant envoyé un détachement de Mèdes et de Cissiens. Ce détachement ayant été battu, les Immortels, qui étaient les meilleures troupes de l’armée, prirent leur place et furent aussi vaincus.

(72) Les Lacédémoniens ne perdirent de leur côté que deux ou trois hommes. Les Perses, combattant dans un lieu étroit, avaient d’autant plus de désavantage que ne pouvant développer leurs forces, ils s’entrenuisaient les uns les autres. Les Lacédémoniens n’étant au contraire qu’en très petit nombre, conservaient leur ordre de bataille. On conçoit aisément que dans cette rencontre les Perses durent essuyer un très grand échec, et que la perte des Lacédémoniens dut être très légère, comme le dit Hérodote. Mais quand Ctésias ajoute que les Lacédémoniens ne perdirent que deux ou trois hommes, qui peut ajouter foi son témoignage? et c’est là cependant l’Historien que quelques personnes osent opposer à Hérodote.

(73) A grands coups de fouet. Cela est très vraisemblable: car telle était la discipline militaire des Perses, plus propre à décourager le soldat qu’à le rendre sensible à l’honneur. Hérodote fait aussi la même observation, liv. VII, § CCXXIII, et dans le même livre, § LXVI, il raconte qu’on fit défiler les troupes sous les coups de fouet en présence de Xerxès. Voyez encore même livre, § CIII, et Xénophon, in Expeditione Cyri junioris, lib. III, cap. XV, § XVI.

(74) Thorax de Thessalie, Calliades et Timaphernes. Hérodote parle de Thorax de Larisse, ainsi que de ses frères Eurypile et Thrasidéius. Ils étaient fils d’Aleuas et par conséquent de la plus illustre maison de Thessalie. Calliades et Timaphernes n’étaient pu d’une naissance moins distinguée parmi les Trachiniens. Ils ne jouaient pas cependant un rôle fort important, parce que leur pays, petit, sec, stérile et montagneux, ne jouissait en Grèce d’aucune considération. C’est sans doute par cette raison qu’Hérodote n’en a fait aucune mention. Il aurait dû cependant en dire deux mots, parce que cela aurait servi à expliquer la trahison du Trachinien Ephialtes, qui, à proprement parler, n’en était pas une, puisqu’il suivait, selon toutes les apparences, les ordres de ses chefs. Quoi qu’il en soit, les Pylagores mirent à prix la tête d’Ephialtes dans une assemblée générale des Amphictyons tenue aux Pyles. Il fut tué à Anticyre par un autre Trachinien, nommé Athénadès, et quoique celui-ci l’eût tué pour un autre sujet, il n’en reçut pas moins des Lacédémoniens la récompense promise. Voyez Hérodote, liv. VII, § CCXIII et CCXXV.

(75) Xerxès les manda près de lui avec Démarate. Voyez ci-dessus, note 69.

(76) Et Hégias d’Ephèse. Hégias était un trop mince personnage pour attirer sur lui l’attention d’un historien qui avait à développer un sujet sa fertile en grands événements. Ctésias avait bien peu de jugement pour mettre un petit particulier à côté d’un roi de Lacédémone. Il est parlé dans Hérodote, liv. IX, § XXXII, d’un Hégias, frère de Tisamène, mais il était d’Elis et non d’Ephèse.

(77) Pausanias de Lacédémone vint à la rencontre de Mardonius. Ctésias intervertit tellement l’ordre des faits, qu’il n’est pas possible d’en reconnaître l’enchaînement. Il y a répandu un tel désordre, que si ces faits ne nous étaient pas venus par un autre canal que le sien, on aurait été tenté de regarder cette partie de l’histoire comme un roman mal imaginé. Le fait est que la bataille de Platées est postérieure à la prise d’Athènes et à la bataille de Salamine, de près d’un an.

(78) Avec trois cents Spartiates. Mardonius avait trois cent mille hommes de troupes choisies, sans compter cinquante mille Grecs qui avoient épousé les intérêts des Perses. Voyez Hérodote, liv. IX, § XXXI. Les Spartiates étaient au nombre de cinq mille; ils avaient avec eu trente cinq mille Hilotes et dix mille Lacédémoniens. Ces Lacédémoniens n’étaient pas habitants de Sparte mais des villes voisines. On les appelait en un seul mot Periœci. Les Athéniens étaient au nombre de huit mille. Le reste des troupes grecques était très considérable. En un mot, les Hoplites et les troupes armées à la légère montaient à cent dix mille hommes Voyez Hérodote, liv. IX, § XXVIII et XXIX. On conçoit très aisément qu’une armée de cent dix mille hommes aguerris et animés par les motifs les plus nobles, ait battu une armée de trois cent cinquante mille hommes, qui n’étaient pas autant aguerris que les Grecs, et qui n’avaient pas pour attaquer, cette audace que donne l’amour de la liberté. Mais on ne concevra jamais que sept mille trois cents hommes battent en rase campagne cent vingt mille hommes. C’est cependant ce qu’avance Ctésias.

(79) Mille Lacédémoniens des villes voisines de Sparte. C’est ainsi que j’ai traduit l’expression de Ctésias, χιλίους δὲ τῶν περιοίκων. Les Periœci étaient sujets des Spartiates. Ils habitaient les villes et bourgs voisins de Sparte. L’Abbé Gédoyn, qui ne les connaissait pas, a cherché à éluder la difficulté. Je me lasse de relever ses bévues. Je lui ai fait grâce en beaucoup d’endroits, de crainte de trop grossir cet ouvrage; je serai dorénavant encore plus réservé.

(80) Pour piller le temple de Delphes. Mardonius ne commandait pas le détachement qui fut envoyé pour piller ce temple; il fut tué à la bataille de Platées. Voyez Hérodote, liv. IX, § LXII. Tous les historiens, ceux mêmes qui sont le plus favorables à Ctésias, sont d’accord sur ce point. Voyez Diodore de Sicile, liv. XI, § XXXI, tome I, p. 428; Plutarque, Vie d’Astides, page 33o, C; Pausanias, liv. III, chap. IV, page 214; Strabon, liv. IX, page 632, A. On montrait même son tombeau sur la grande route près d’Hysies et d’Etythres. Quant au sort du détachement envoyé pour piller le temple de Delphes, consultez Hérodote, liv. III, § XXXVII et suivants. Hérodote et Ctésias ne disent as le nombre des troupes qui composaient ce détachement. Justin assure qu’il était de qua-tre mille hommes. On ne peut supposer qu’il est plus considérable, parce que cette expédition ne devait éprouver aucune résistance, et cela même met dans tout son jour l’ignorance et la sottise de Ctésias, qui donne pour chef d’une expédition si peu importante le généralissime des troupes de Perse, qui était en même temps beau-frère du Roi. Voyez ci-dessous, § XXVII.

(81) Marcha Contre Athènes. La ville d’Athènes fut prise deux fois par les Perses; la première par Xerxès avant la bataille de Salamine, la seconde par Mardonius peu avant la bataille de Platées.

(82) Ils armèrent cent dix trirèmes. Hérodote assure que les Athéniens avoient deux cents trirèmes montées par leurs citoyens. Quant à la prise d’Athènes par Xerxès, voyez le même historien, liv. VIII, § LI. Son récit est assez conforme à celui de Ctésias, excepté dans ce qui regarde l’ordre des temps.

(83) Mais ceux-ci ayant pris la fuite pendant la nuit. Les Citoyens restés à la garde de la citadelle, ne prirent pas la fuite. Ils barricadèrent les portes et les avenues de la citadelle, et se défendirent longtemps. Les Perses ayant mis le feu aux barricades avec des flèches garnies d’étoupes enflammées, les assiégés continuèrent encore à se défendre, et même ils refusèrent les conditions avantageuses que leur offraient les Pisistratides. Entre autres moyens de défense, ils firent rouler sur les ennemis des pierres d’une grosseur énorme, qui les forcèrent de s’éloigner. Enfin les Perses, rebutés de ces difficultés, aperçurent derrière la citadelle un sentier étroit. Il n’était pas gardé, parce qu’on croyait impossible de le pouvoir gravir. Quelques soldats essayèrent cependant, de le monter, et pénétrèrent par cet endroit dans la citadelle. Les Athéniens les en voyant maîtres, les uns se tuèrent en se précipitant du haut des murs, les autres se réfugièrent dans le temple de Minerve. Le détachement des Perses qui avait pénétré dans la citadelle, ouvrit les portes au reste de l’armée, alors on massacra ceux qui s’étaient réfugiés dans le temple, on le pilla et on mit le feu à la citadelle. Hérodote. lib. VIII, § LIII.

(84) Se rendit au temple d’Hercules. Plutarque dit que « Xerxès, selon Phanodémus, se plaça, dès qu’il fut jour, sur une hauteur au-dessus du temple d’Hercule, à l’endroit où le canal qui sépare l’île de Salamine de l’Attique a le moins de largeur, ou, suivant Acestodore, près des confins de Mégares, sur les coteaux appelés Cerata.

Ctésias a embrassé le premier sentiment Gédoyn, qui ignorait ce que signifiait : ὂ Ἡράκλειον καλεῖται, et qui n’entendait pas davantage la version latine Heracleum αppellatum, a jugé propos de supprimer cela et de traduire ainsi ces deux phrases: « Xerxès voulut ensuite faire une chaussée, pour pouvoir conduire de l’infanterie jusqu’aux portes de Salamine ».

(85) Et de la pousser jusqu’à Salamine. Hérodote dit aussi que Xerxès essaya de joindre Salamine au continent par une chaussée. Mais ce prince ne parut vouloir l’entreprendre qu’après la bataille, et dans la vue de cacher aux Grecs le dessein qu’il avait de se retirer dans ses Etats, de crainte d’être intercepté dans sa fuite.

(86) On fit venir de Crète des archers. Ctésias, ou plutôt Photius, ne nous apprend pas à quel service on employa ces archers Crétois. On peut dire hardiment, et sans craindre de se tromper, qu’ils servirent à écarter ceux qui travaillaient à la chaussée. Hérodote a oublié cette particularité. Elle est cependant intéressante, et ceux qui entreprendront d’écrire l’Histoire ancienne feront bien d’en faire usage. On sait combien les archers Crétois étaient renommés. Les différents peuples de la Grèce en prenaient par cette raison à leur solde. Dans la guerre des Lacédémoniens contre les Messéniens, les Lacédémoniens opposèrent des archers crétois aux troupes légères des Messéniens. L’exercice de tirer de l’arc était si ancien dans leur pays, qu’ils y excellaient dans un temps où le reste de la Grèce ne le connaissait pas encore. On ne peut donc douter que les archers crétois ne fussent excellents. Mais il n’est pas vraisemblable qu’on les ait fait venir en cette occasion de Crète même. Les Crétois avaient envoyé leur contingent à l’armée.

(87) Il y eut ensuite un combat naval. Le combat eut lieu avant que les Perses songeassent à joindre par une chaussée Salamine au continent. J’en ai fait la remarque, note 85.

(88) Les Perses avaient plus de mille vaisseaux. La flotte des Perses montait à douze cent sept vaisseaux, celle des Grecs à trois cent quatre-vingt. L’armée navale des Perses était commandée par Ariabignès, fils de Darius. Hérodote, qui nomme tous les officiers généraux de cette année, ne parle point d’Onophas, et certainement il ne l’aurait pas oublié s’il eût eu quelque commandement. Du côté des Perses il périt deux cents vaisseaux, sans compter ceux qui furent pris. Les Grecs n’en perdirent que quarante, selon Diodore de Sicile.

(89) Par les conseils artificieux, Il y a dans le texte, Βουλή καὶ τέκνη. C’est cette figure que les Grammairiens appellent ἓν διὰ δυοῖν.

(90) Après avoir tout pillé. Ctésias a parlé plus haut, § XXV, d’un détachement de l’armée des Perses qui fut envoyé pour piller le temple de Delphes, et il a raconté le sort qu’éprouvèrent ces troupes. Hérodote et la plupart des autres historiens sont en cela d’accord avec lui. Mais il n’y en a aucun qui parle de cette seconde expédition, qui me paraît ridiculement imaginée. Xerxès étant déjà en Asie et en route pour se rendre à Sardes, Matacas ne put arriver qu’après la bataille de Platées, ou peu auparavant. S’il se mit en marche après cette bataille, il trouva tous les chemins fermés, et fut obligé de revenir sur ses pas, ou il fut accablé par les Grecs. S’il arriva en Grèce peu avant la bataille de Platées, Mardonius, qui était sur le point de livrer combat, ne pouvait lui donner un détachement, sans craindre d’affaiblir son armée, et s’il l’eût fait, les Grecs, qui avaient sur les lieux des forces considérables, n’auraient pas manqué d’écraser ce détachement, avant qu’il fût parvenu au lieu de sa destination. D’ailleurs, si ce temple eût été pillé par Xerxès, ou par ses lieutenants, toutes ses richesses auraient été enlevées. Cependant elles y étaient encore du temps d’Hérodote, et cet historien parle en témoin oculaire des offrandes de Crésus. Ces richesses ne furent pillées que 168 ans après par les Phocidiens dans le temps de la guerre sacrée.

(91) Comme on l’a déjà dit. Voyez ci-dessus, § XXII.

(92) Artapanus , qui jouissait d’un grand crédit. Diodore de Sicile le nomme Artabanus. Il était Hyrcanien, capitaine des gardes de Xerxès, et depuis longtemps un de ses plus grands favoris. Il engagea dans son complot Mithridate, l’un des eunuques du palais et grand chambellan du Roi.

(93) Qu’il avait été mis à mort par son frère Dariœus. Ce Prince était l’aîné des enfants de Xerxès. Artapanus l’accusa du meurtre de son père. Artaxerxès, outré de ce parricide, se rendit à l’appartement de son frère, accompagné de ses gardes et secondé par Artapanus, il le massacra. Justin ajoute que ce fut pendant son sommeil.

(94) Communiqua son projet à Mégabyze. Justin le nomme Bacabase, sans nous apprendre ce qu’il était. Le récit de Ctésias me paraît plus vraisemblable. Il faut corriger dans Justin Mégabyze d’après Ctésias.

(95) Qu’il soupçonnait d’adultère. Voyez ci-dessus, § XXVIII.

(96) Puni du même genre de mort. Le récit de Justin me paraît absurde. Selon cet historien, Artaxerxès, persuadé par la dénonciation de Bacabase, qu’Artapanus en voulait à sa vie, mais craignant les enfants de ce scélérat, ordonna pour le lendemain une revue de son armée. Artapanus ne manqua pas de s’y trouver. Artaxerxès feignant que sa cuirasse était trop courte, proposa Artapanus de lui donner la sienne. Celui-ci ne s’en fut pas plutôt dépouillé qu’Artaxerxès lui passa son épée au travers du corps. Le récit de Diodore de Sicile ne me paraît pas moins absurde. Artabanus, sans avoir communiqué son projet à personne, mais voyant que la fortune lui riait, et s’imaginant qu’il allait s’emparer de la couronne, mande ses fils, et frappe le Roi d’un coup d’épée. La blessure était légère. Le Prince se défendit vaillamment et le tua sur la place.

(97) Aspamitrès. Ctésias le nomme, § XXIX, Spamitrès.

(98) Celui des Auges. Plutarque nous apprend en quoi consistait ce supplice. Je me sers de la traduction de Dacier. « On creuse deux auges de la grandeur de l’homme depuis le cou jusqu’à la cheville des pieds, de manière qu’elles joignent fort bien et s’emboîtent ensemble. On couche le criminel sur son dos dans l’une de ces auges, ensuite on met l’autre auge par-dessus, de manière que tout le corps est bien couvert et bien enfermé, et qu’il ne sort que la tête par un bout, et les pieds par l’autre. En cet état on lui donne à manger, et s’il refuse d’en prendre, on l’y force en lui enfonçant des aiguilles dans les yeux. Quand il a mangé, on lui fait boire du miel, délayé dans du lait, qu’on lui entonne dans la bouche. On lui en verse aussi partout sur le visage, et on le tourne toujours au soleil, afin qu’il l’ait incessamment dans les yeux, de sorte que son visage est toujours couvert de mouches, que ce miel et ce lait y attirent Comme il fait dans cette auge toutes les nécessités que les hommes qui mangent et boivent ne sauraient se dispenser de faire, de la corruption et de la pourriture de ses excréments il s’engendre quantité de vers qui lui rongent les chairs et qui pénètrent jusqu’aux parties nobles. Quand on croit qu’il est mort, on ôte l’auge de dessus, on trouve toute sa chair mangée par ces vers, et l’on découvre partout sur ses entrailles des essaims de cette vermine, qui y sont attachés, et qui rongent encore. Ce supplice dure quelquefois dix-sept jours. »

Le supplice des culottes de peau cadenassées, actuellement en usage dans l’Inde, revient, quant aux effets et à la cruauté, à celui des auges.

(99) Et le reste des troupes fidèles au Roi. Ces mots, τῶν ἄλλων Περσῶν, qui sont en opposition avec ceux-ci, τῶν συνωμοτῶν αὐτοῦ indiquent d’une manière bien claire les Perses fidèles au Roi. La traduction latine n’est pas même équivoque: Εorum qui cum illo (Αrtapano) conjurarant, et Perσοrum aliorum pugna oritur. Cependant il aurait mieux valu traduire, et Persarum cæterum afin de rendre la force d’ἄλλων précédé de l’article. L’Abbé Gédoyn, qui avait le malheureux talent de gâter tout ce qu’il touchait, a traduit: « Tous les conjurés ayant pris querelle entre eux, et en étant venus aux mains, les fils d’Artapane périrent dans le combat, &c. »

(100) Les trois fils d’Artapanus furent tués. Diodore de Sicile n’articule pas le nombre des enfants d’Artapanus. D’ailleurs il ne parle ni de ce combat ni des suites qu’il eut. Justin garde aussi le silence sur le nombre des enfants d’Artapanus, et se contente de dire qu’Artaxerxès les fit punir.

(101) Inaros, Roi de Libye. Il s’est glissé dans le texte une faute grossière qui a échappé à la sagacité des éditeurs. On lit ᾿Ιναροῦ Αὐδῖα. Comment un Lydien aurait-il pu acquérir assez de crédit pour faire révolter l’Egypte? Ιl faut lire avec Hérodote, ᾿Ιναροῦ Αίβυος. Ιl ne dit pas en termes positifs qu’Inaros fût Roi de Libye, et se contente de dire, ainsi que Ctésias, Inaros le Libyen. Cependant, si l’on fait attention que les anciens ne désignent le plus souvent les Rois que par le nom de la nation sur laquelle ils règnent, sans ajouter le titre de Roi, on ne doutera pas que je n’aie bien rendu le sens de mon auteur. Par exemple, Hérodote dit, liv. XIX, § II, ὁ Αἰγύπτιος, l’Egyptien, pour le Roi d’Egypte, et § IX, ὁ Ἀράβιος, le Roi d’Arabie. S’il pouvait encore rester quelque doute là-dessus, Thucydide suffirait pour le lever. Cet Historien s’exprime ainsi: « Inaros, fils de Psammitichus, Libyen et Roi des Libyens voisins de l’Egypte ».

Quant à ce que j’ai dit de la faute qui s’était glissée dans le texte, je m’aperçois par les notes de Wasse et de Duker sur le passage cité de Thucydide, que plusieurs savants l’avaient corrigée avant moi. Rendons aussi justice à l’Abbé Gédoyn il soupçonnait qu’il fallait lire dans Ctésias Libyen, mais il ne se doutait pas qu’il fallait traduire, Roi de Libye.

(102) Ils (Les Athéniens) en envoyèrent quarante. Les Athéniens envoyèrent trois cents trirèmes au secours des Egyptiens, selon Diodore de Sicile; mais dans un autre endroit, il ne donne que deux cents trirèmes aux Egyptiens. Il faut réformer le premier nombre, ainsi que celui de Ctésias, par celui-ci, d’autant plus que Thucydide, qui avait alors neuf à dix ans, dit positivement que les Athéniens envoyèrent deux cents vaisseaux au secours des Egyptiens.

(103) Il y envoya Achæménides son frère, &c. Hérodote nomme ce Prince Achæménès, et ce nom me paraît d’autant plus vrai, qu’Achéménides est un patronymique. Le même historien dit autre part qu’Achæménès, fils de Darius et frère de Xerxès, était gouverneur d’Egypte, et que dans la suite il fut tué par Inaros, fils de Psammitichus, Roi de Libye. Diodore de Sicile le nomme de même, et dit positivement qu’il était fils de Darius et oncle d’Artaxerxès, τὸν Δαρείου μὲν υιὸν, ἐαυτοῦ δὲ θεῖον. Ainsi Ctésias se trompe grossièrement en le supposant frère d’Artaxerxès.

Hérodote ne parle que par occasion de la révolte des Egyptiens et n’en dit par conséquent que deux mots. Diodore de Sicile on dit aussi très peu de choses, parce qu’embrassant l’histoire universelle, il ne pouvait donner beaucoup d’étendue à un fait de cette nature, qu’il n’était possible de bien développer que dans une Histoire particulière de Perse. Je n’ai rien à opposer au témoignage de Ctésias, qui assure que le Grand Roi envoya quatre cent mille hommes contre les Égyptiens. Cependant Diodore de Sicile évalue seulement les troupes des Perses à plus de trois cent mille hommes, tant l’infanterie que la cavalerie. Mais je ne puis croire que ce Prince se fût contenté d’envoyer une flotte de quatre-vingts vaisseaux, ainsi que l’avance Ctésias, et cela d’autant plus que cette flotte n’avait aucune sorte de proportion avec les forces de terre, et qu’il ne pouvait ignorer que les Athéniens n’y en eussent envoyé une de deux cents voiles.

(104) Inaros remporta aussi sur mer une victoire éclatante. Diodore de Sicile ne parle pas de combat naval, mais d’une bataille sur terre. Inaros, accablé par la multitude des ennemis, eut d’abord un désavantage considérable; mais sur ces entrefaites les Athéniens ayant attaqué les Perses avec la plus grande valeur, ceux-ci furent mis en fuite et contraints de se sauver dans la citadelle de Memphis.

(105) Mégabyze fut ensuite envoyé contre Inaros. Thucydide nomme Mégabyze, fils de Zopyre, le général des Perses, qui succéda à Achæménès. Cet historien ne donne, ainsi que Ctésias, qu’un seul général pour commander les Perses; mais Diodore de Sicile y joint Artabaze. Celui-ci commandait peut-être la flotte Je n’ai pas de peine à croire que la nouvelle armée de Mégabyze fût de deux cent mille hommes, et qu’en y joignant les troupes qui étaient restées de celle d’Achæménès, elle montât à cinq cent mille hommes, sans y comprendre les forces navales. On est accoutumé à voir dans les armées des Perses une multitude innombrable.

(106) Inaros se saura à Byblos. Byblos et non Byblis, comme le dit Gédoyn, est une ville de l’île Prosopitis. Etienne de Byzance en parle aussi. M. d’Anville remarque que Plutarque en fait mention dans son Traité sur Isis et Osiris. Il est vrai qu’il est trois fois question de Byblos dans ce Traité. Mais la ville de Byblos, dont parle en cet endroit Plutarque, était en Phénicie, et non en Egypte, comme le prouve la suite du discours.

(107) S’y retirèrent avec le général Charitimidès. Thucydide dit que Mégabyze étant arrivé par terre en Egypte avec de très grandes forces, battit les Egyptiens et leurs alliés, chassa les Grecs de Memphis, et les enferma dans l’ile Prosopitis, où il les tint assiégés pendant un an et demi. Mais enfin ayant détourné l’eau du fleuve dans un antre canal, les vaisseaux des Grecs se trouvèrent à sec, et l’on put passer à pied dans l’île. La plus grande partie des Grecs périt en cette occasion; il n’y en eut qu’un petit nombre qui se sauva dans la Cyrénaïque. L’Egypte rentra sous l’obéissance du Roi, excepté la Bucolie, où Amyrte continua de régner. Inaros, trahi par les siens, fut pris et mis en croix. Les Athéniens, qui venaient avec leurs alliés et cinquante trirèmes au secours des leurs, abordèrent à la bouche Mendésiène, sans savoir ce qui s’était passé. Les Perses les ayant attaqués par terre et les Phéniciens par mer, la plupart de leurs vaisseaux périrent; les autres, en petit nombre, se sauvèrent.

Si l’on en croit Diodore de Sicile, l’arrivée des Perses répandit la terreur parmi les Egyptiens et les Athéniens. Ils abandonnèrent la citadelle de Memphis et se retirèrent dans l’île Prosopitis. Les Perses, n’osant les y attaquer, dérivèrent l’eau du Nil et mirent à sec les vaisseaux Athéniens. Les Egyptiens épouvantés firent leur paix avec les Perses, sans comprendre les Athéniens dans leur traité. Ceux-ci voyant que leurs vaisseaux leur étaient devenus inutiles, y mirent le feu, et sans se laisser décourager, ils se disposèrent au combat. Mais les généraux des Perse, Artabaze et Mégabyze , étonnés de cette audace, et n’ignorant pas les pertes que leurs troupes avaient essuyées précédemment, firent avec eux un traité de paix, dont la principale condition fut qu’ils sortiraient d’Egypte sains et saufs. Les Athéniens se retirèrent dans la Cyrénaïque, et retournèrent de là dans leur patrie; ce qu’ils n’avaient pas osé espérer.

Le récit de Diodore diffère de peu de celui de Thucydide; mais celui de Ctésias diffère de celui de ces deux historiens dans des choses essentielles. Il vaut mieux s’en tenir à la relation de Thucydide, qui non seulement était contemporain, mais encore Athénien, et qui, par sa naissance et par l’influence qu’il eut dans le gouvernement, était à portée de connaître toutes les particularités de cet événement.

(108) Il permit aux Grecs de retourner dans leur patrie. Si le traité eût été ainsi conçu, les Grecs seraient retournés sur le champ dans leur patrie, et n’auraient pas accompagné Mégabyze, comme Ctésias le raconte dans le paragraphe suivant. Thucydide est plus croyable. Voyez la note précédente.

Le traité contient, selon Ctésias, deux conditions; l’une regarde Inaros, l’antre les Grecs. L’Abbé Gédoyn applique indistinctement les deux conditions à Inaros et aux Grecs.

(109) Achæménides son frère. Achæménides, on plutôt Achæménès, était son oncle. Nous en avons fait la remarque plus haut, note 103.

(110) Fit attacher Inaros à trois croix. Thucydide se contente de dire qu’Inaros ayant été trahi fut mis en croix. Ctésias pouvait être mieux instruit de cette particularité que cet historien; ou, si celui-ci l’a été, il n’a pas jugé qu’elle fût assez importante pour en faire mention. Quoi qu’il en soit, ce supplice consistait, suivant Plutarque, à enfoncer le corps du patient dans trois pieux levés de terre, et peut-être l’écorchait-on auparavant, comme le raconte Plutarque, en parlant du malheureux Mésabates. On connaît l’atrocité des supplices des Perses.

(111) Zopyre et Artyphius, tous deux fils de Mégabyze, s’y distinguèrent. Gédoyn dit: « Faisant le devoir de général en la place de leur père ». Il n’y a pas un mot de cela dans Ctésias.

(112) Pétisas fils d’Ousiris. Suivant Gédoyn, Pétisas avait deux pères, Ousiris et Spitamas, à moins qu’il n’ait pris Spitamas pour le nom de la femme d’Ousiris, et cela est d’autant plus vraisemblable, qu’il traduit Spitame, qui paraît alors un nom de femme.

(113) Mégabyze avait frappé la bête. A la chasse où se trouvait le Roi, il n’était pas permis de tirer sur le gibier avant lui, à moins que le prince n’en eut donné la permission. C’était une distinction due à la prééminence du rang. Mais c’était pousser la rigueur trop loin que de punir de mort celui qui avait contrevenu à la défense, et même c’était une barbarie, lorsqu’on l’avait fait pour sauver la vie du prince. Le même Artaxerxès le sentit sans doute, s’il est vrai, comme le rapporte Plutarque, qu’il déclara par une ordonnance qu’il serait permis à quiconque se trouverait à la chasse avec le Prince, de lancer le premier le javelot sur la bête.

(114) La peine de mort fut commuée en un exil. Etre exilé, c’est être arraché de sa patrie pour être transporté dans une terre étrangère. De-là cette expression, ἀνάσπαστος δὲ γίνεται, dont se sert Ctésias, et qu’Hérodote a employée, liv. VII, § LXXX, où l’on peut voir la note 132.

(115) En la ville de Cyrtes sur la mer Rouge. Ctésias est, je crois, le seul auteur qui ait parlé de cette ville. Comme il se contente de dire qu’elle est sur la mer Rouge, on ne sait où la placer. Etienne de Byzance n’en fait mention que d’après Ctésias, dont il rapporte le témoignage. Ce Géographe l’appelle Κυρταῖα, Cyrtœa, et peut-être faut-il corriger dans Ctésias, ἔν τινι πόλει ὀνόματι Κυρταῖα.

(116) Zopyre.... se révolta contre le Roi. Il y a grande apparence que Ctésias a instruit les lecteurs des motifs de la révolte de Zopyre. Photius ayant jugé à propos de les supprimer, et Diodore de Sicile n’en parlant point, on ne sait quel jugement il faut en porter. Il avait sans doute reçu du Roi quelque grave sujet de mécontentement. Hérodote dit deux mots de ce Zopyre vers la fin du troisième livre. « Zopyre (ce Zopyre est le grand-père de celui dont nous parlons), dit-il, eut un fils nommé Mégabyze, qui commanda en Egypte contre les Athéniens et leurs alliés. Mégabyze eut un fils, qui s’appelait aussi Zopyre. Celui-ci quitta les Perses et passa volontairement à Athènes ».

(117) Après avoir régné quarante-deux ans. Diodore de Sicile donne à Artaxerxès quarante ans de règne, et je l’ai suivi dans mon Canon Chronologique. Le Canon de Ptolémée, Eusèbe et le Syncelle lui en assignent quarante-un; sans doute parce que ce prince régna quarante ans et quelques mois. Feu M. Wesseling prétend, dans une note sur le livre XII de Diodore, § LXIV, qu’on a trop allongé le règne de Xerxès et trop abrégé celui d’Artaxerxès, afin d’avoir occasion de placer l’arrivée de Thémistocle en Asie sous le règne de Xerxès. En conséquence il voudrait qu’on donnât quarante-cinq ans de règne à Artaxerxès et qu’on retranchât ces cinq aunées de celui de Xerxès. Il renvoie ensuite ceux qui voudraient des preuves de ce sentiment au commentaire de Jérôme Van Alphen sur Daniel, IX, part. III, cap. VI. Je ne connais pas l’ouvrage de M. Van Alphen sur le Prophète Daniel. J’ai donné à Xerxès vingt and de règne avec Eusèbe et le Syncelle, et parce que le Canon de Ptolémée lui en assigne vingt et un, c’est-à-dire vingt ans et quelques mois.

(118) Sécyndianus. Diodore de Sicile le nomme Sogdien. Eusèbe et le Syncelle l’appellent de même, et lui donnent sept mois de règne pour faire sans doute un compte rond; car Ctésias assure qu’il ne régna que six mois et quinze jours. Xerxès et Sogdien ne régnèrent en tout que huit mois. Le Canon de Ptolémée n’en parle pas, à cause de la brièveté de leurs règnes.

(119) Ochus fut Roi dans la suite. Il prit le nom de Darius. Il est communément connu sous celui de Darius Nothus, afin de le distinguer de Darius, fils d’Hystaspe, qui régna après le Mage Smerdis. Il est désigné dans le Canon de Ptolémée sous le nom de Darius II.

(120) Artaxerxès. Artaxerxès, surnommé Mnémon, dont Plutarque a écrit la vie.

(121) Cyrus le jeune. Cyrus le jeune, prince ambitieux qui, secondé d’un corps de troupes grecques, tenta de détrôner son frère. Il périt à la bataille de Cunaxa, qui se donna près de Babylone. Si les Grecs s’immortalisèrent par la célèbre retraite qu’ils firent, on ne peut disconvenir qu’ils se couvrirent de honte en prenant le parti d’un rebelle, qui avait cherché auparavant à attenter à la vie de son Roi, qui était en même temps son frère. Xénophon, qui avait parmi les troupes grecques un commandement considérable, a écrit l’Histoire de cette expédition. On peut aussi consulter sur Cyrus la Vie d’Artaxerxès par Plutarque.

(122) Parysatis, qui était fille de Xerxès et sa sœur. Parysatis était fille de Xerxès I, fils de Darius. Car Xerxès, fils d’Artaxerxès, fut le second prince de ce nom, et il ne régna que quarante-cinq jours, selon Ctésias, et deux mois, suivant Eusèbe et le Syncelle; mais il faut faire attention, comme on l’a déjà observé, que ces deux chronologistes ont voulu faire un compte rond. Cette princesse était fille de Xerxès I et sœur d’Artaxerxès. C’est ce que n’a pas compris l’Abbé Gédoyn, qui propose une correction dont on n’a pas besoin. La mère de Xerxès s’appelait aussi Parysatis.

(123) Ménostanes. Ctésias l’appelle Ménostate, § XXXVIII. Mais comme dans le même paragraphe, dans celui-ci et dans le suivant, il le nomme Ménostanes, j’ai cru devoir me conformer à cette manière d’écrire ce nom, afin de conserver partout l’uniformité.

(124) Et le tuèrent quarante-cinq jours après la mort de son père. Diodore de Sicile donne une année de règne à Xerxès II du nom; mais il convient autre part que, selon quelques écrivains, il ne régna que deux mois. Il peut se faire que les historiens qu’il avait sous les yeux aient voulu compléter l’année, ou donner un nombre rond de mois, suivant l’usage de la plupart des écrivains. Il vaut mieux s’en rapporter sur ce point à Ctésias. Le peu de temps que régna ce prince est peut-être la raison qui a empêché de le placer dans le Canon Astronomique des Rois de Babylone et de Perse. Voyez la note 118.

(125) Créa Ménostanes Azabarite. 1°. Il est certain qu’Azabarite n’est pas un nom d’homme, comme on serait tenté de le croire, mais celui d’une dignité, dont il faut chercher l’explication dans les langues orientales, au risque même de se tromper. Heureusement Hésychius nous en a donné la valeur. On trouve dans son Lexique, p. 116, Α’ζαραπατεῖς οἱ ἐισαγγελεῖς παρὰ Πέρσαις. « Azarapateis sont chez les Perses les Introducteurs », c’est-à-dire, ceux qui étaient chargés de présenter au Roi les requêtes et placets des particuliers, et d’introduire en sa présence ceux qui désiraient d’y être admis. Cette charge était l’une des principales et des plus importantes de la cour. Hérodote l’avait en vue, lorsqu’en parlant de Cyrus, encore enfant, il s’exprime ainsi: τῷ δέ τινι, τὰς ἀγγελίας φέρειν ἐδίδου γέρας. « Il donna à celui-ci l’emploi de lui présenter les requêtes des particuliers ». Un peu plus loin il nomme ceux qui étaient revêtus de cette dignité, ἀγγελιηφόρος. Il en est encore fait mention dans cet auteur, liv. III, § XXXIV et CXVIII; liv. IV, § LXXI. L’on peut aussi consulter la note 223, sur le livre troisième. L’Εἰσαγγελεύς présentait encore au Roi ceux qui désiraient être admis à son audience, Tithransthès, qui était revêtu de cette dignité auprès d’Artaxerxès, se chargea de lui présenter Conon, l’un des plus illustres généraux des Athéniens. Conon a Pharnabazo ad Regem miseus, postquam venit, primum ex more Persarum, ad Chiliarchum, qui secundum gradum imperii tenabat, Tithrausten accessit, seque ostendit cum Rege colloqui velle, nemo enim sine hoc admittitur. Elien parle aussi de ce Tithranstès et de sa place. « Isménias, dit-il, ayant été envoyé par les Thébains en ambassade à la cour de Perse, le Chiliarque Tithranstès, qui était chargé de présenter au Roi les requêtes et d’introduire en sa présence ceux qui voulaient lui parler, lui dit: &c. ».

Cette note était faite avant que j’eusse lu celle de M. Hemsterhuis sur le mot Ἀζαραπατεῖς, d’Hésychius. Ce savant observe que l’ Ἀζαραπάτης, de cet écrivain, est le même que l’Ἀζαβαράτης de Ctésias. J’invite le lecteur à lire sa note.

2°. Ménostanes n’était pas eunuque. C’était un πrince de la maison Royale. Il était fils d’Artarius, frère d’Artaxerxés et Satrape de Babylone. Voyez Ctésias, § XXXVIII. On ne peut donc croire, sans un témoignage positif, qu’on ait fait eunuque le fils d’un si grand prince. D’ailleurs Ctésias n’en dit rien nulle part. Si quelques personnes l’ont avancé, ce ne peut être que parce que Ctésias ayant dit, § XLV, que l’eunuque Pharnacyas était le premier en dignité après Bagoraze et Ménostanes, on en a conclu que Pharnacyas étant eunuque, Bagoraze et Ménostanes devaient l’être aussi. Cette conséquence n’est pas juste. Bagoraze et Ménostanes occupaient sans doute les premières places de l’Etat; Pharnacyas, d’une dignité inférieure, était le chef des eunuques, et peut-être le Grand Chambellan du Roi; cet office était ordinairement affecté au chef des eunuques.

(126) La cidare sur la tête. La cidare ou citare était une espèce de tiare particulièrement affectée aux Rois de Perse. Elle était droite et haute. La partie supérieure avait la forme d’une tour. Sur le derrière de la cidare pendaient des rubans. Vers le milieu on voyait une bande blanche, ornée de petites étoiles. Voyez Brisson, de Regno Persarum, lib. I, pag. 64, 66, 67; lib. II, pag. 541.

(127) Il se fit appeler Dariœus. Il est plus connu sous le nom de Darius Nothus. Voyez ci-dessus, note 119.

(128) Et jeté dans de la cendre où il périt. Ce supplice paraît commun chez les Perses. Valère Maxime nous apprend qu’on emplissait de cendres un lieu enfermé de murailles, et qu’on y précipitait la tête la première celui qui était condamné à ce genre de mort. Ce fut ainsi qu’Antiochus fit périr l’impie Ménélas. Le Président Brisson prétend que ces cendres étaient rouges, et par conséquent que le criminel y était brûlé, et même il apporte en preuve un passage de Ctésias, § L, qui n’en dit rien. Il aurait pu s’appuyer d’un vers d’Ovide contre Ibis, vers 317 :
Utque necatorum Darei fraude secundi,
Sic tua subsidensdevoret ossa cinis.

(129) Après un règne de six mois et quinze jours. Diodore de Sicile lui donne sept mois de règne, ainsi qu’Eusèbe. C’est sans doute afin de faire un compte rond. Le Canon Astronomique des Rois de Babylone ne met ni Xerxès ni Sogdien au nombre des Rois. C’est probablement parce que ces deux Princes ne régnèrent en tout que huit mois. Pausanias dit aussi que Darius, fils naturel d’Artaxerxès, chassa du trône Sogdien, autre fils naturel d’Artaxerxès. Le texte de cet auteur est altéré. Je l’ai traduit d’après la correction de Paulmier de Grentemenil.

(130) Prit celui (le nom) d’Artaxerxès. C’est celui qui rut surnommé Mnémon à cause de sa grande mémoire. Plutarque a écrit sa vie. Il portait auparavant le nom d’Arsacas, ou plutôt d’Arsacès, comme on le trouve plus bas, § LIII.

(131) Qu’elle appela Cyrus, du nom du soleil. Cyrus le jeune, fils de Darius Nothus et de Parysatis. Ce prince voulut détrôner son frère Artaxerxès; pour y parvenir il leva des forces considérables, et prit surtout à sa solde dix mille Grecs. Xénophon, qui avait un commandement considérable parmi les troupes grecques, a écrit l’histoire de cette expédition. Suidas prétend au mot Thémistogènes, que Thémistogènes de Syracuse avait aussi écrit l’Histoire de cette expédition. Cela paraît confirmé par un passage de Xénophon lui-même qui en convient. Mais Plutarque assure que Xénophon mit par modestie le nom de Thémistogènes à son ouvrage. On trouve dans la Vie d’Artaxerxès par Plutarque, plusieurs particularités qui ne se trouvent pas dans l’Histoire de Xénophon.

Cyrus signifie en langue Perse Soleil, comme nous l’apprend Ctéaias. Plutarque est de même avis, lorsqu’il dit que Cyrus le jeune eut le nom de l’ancien Cyrus, à qui on le donna à cause du soleil. Car les Perses, ajoute-t-il, appellent en leur langue le soleil Cyrus. Hésychius dit de même Κῦρος … ἀπὸ τοῦ ἡλίον, τὸν γὰρ ἥλιον οἱ Πέρσαι Κύρος λέγουσιν. « Le nom de Cyrus est emprunté du soleil. Car les Perses nomment en leur langue le soleil Cyrus ». Pléthon est aussi de même avis.

Ces autorités qui, à proprement parler, n’en font qu’une, parce qu’elles sont toutes empruntées de Ctésias, n’en ont point imposé à Gataker. Ce savant prétend que Plutarque et les autres auteurs ne se sont ainsi exprimés que sur l’autorité de Ctésias, quoique Plutarque reconnaisse lui-même que c’est un auteur fabuleux, et sur le témoignage duquel on ne peut compter Ctésias n’était pas habile dans la langue perse. Les Perses appelaient dans leur langue le soleil Mithrès ou Mithras.

(132) Notre Historien ajoute. C’est Photius qui parle.

(133) Il tenait ces particularités de Parysatis elle-même. Parysatis fut l’épouse de Darius Nothus et mère d’Artaxerxès Mnémon. L’Abbé Gédoyn dit en note: « Si Ctésias avait appris ces circonstances de la bouche de la Reine, il pouvait en avoir appris bien d’autres. Je ne vois donc pas pourquoi son Histoire nous serait suspecte. »

Les fiers despotes de l’Orient ne s’entretenaient pas familièrement avec leurs médecins, qu’ils ne regardaient, à proprement parler, que comme des esclaves. Ctésias est un homme plein de vanité, qui a voulu faire accroire à ses compatriotes qu’il jouissait de la plus haute faveur auprès du Roi. Quant à ces petites particularités sur le nombre des enfants de Darius et sur leurs noms, il était facile d’en être instruit, et l’on n’avait pas besoin pour se faire croire sur ce sujet de recourir au témoignage de la Reine.

(134) Osendras. Plutarque nomme Ostanes et Oxathrès les princes que Ctésias appelle Artostès et Oxendras. Quant à Arsicas, le même Plutarque observe que Dinon le nomme Oartès. Cependant, ajoute-t-il, quoique Ctésias ait rempli son Histoire des fables absurdes et insensées, il vaut encore mieux s’en rapporter à lui là- dessus qu’à Dinon, parce que demeurant dans le palais du Roi, et qu’étant attaché en qualité de médecin à la personne du Roi, à celles de sa mère, de sa femme et de ses enfants, il était plus à portée que qui que ce fût de savoir les noms de ces Princes.

(135) Arsitès.... se révolta. Diodore de Sicile ne parle pas de ces deux révoltes ni de celles qui suivirent, mais du traité de Darius avec les Lacédémoniens. Ce fut en conséquence de ce traité que Pharnabaze, ou plutôt Tissapherne, Satrape des provinces maritimes, donna de l’argent aux Lacédémoniens, et qu’il promit d’envoyer à leur secours trois cents vaisseaux, qu’il avait dessein de faire venir de Phénicie. Mais il les contremanda à la persuasion d’Alcibiade. Enfin il secourut les Lacédémoniens pour se disculper auprès d’eux de ce qu’il avait renvoyé en Phénicie les vaisseaux qu’il avait mandé de ce pays, et, pour se justifier encore mieux, il leur dit qu’il avait renvoyé ces vaisseaux, parce qu’il savait que le Roi d’Egypte et d’Arabie était sur le point d’attaquer la Phénicie. Thucydide est entré dans le détail de toutes ces intrigues. Le même historien rapporte aussi en entier le traité dont nous avons parlé au commencement de cette note.

(136) On le jeta dans la cendre. Voyez sur cet acte de supplice la note 128.

(137) Ménostanes fut aussi arrêté. Il avait été l’un des favoris de Sécyndianus ou Sogdien. Il avait été complice de l’assassinat de Xerxès. Voyez ci-dessus, § XLIV, XLV et XLVII.

(138) Pisouthnès se révolta. Pisouthnès était fils d’Hystaspe et Satrape de Lydie. On pourrait croire qu’il favorisait les Athéniens contre les Lacédémoniens, parce qu’il avait engagé Lycon avec quelques troupes Athéniennes ou alliées d’Athènes, à le seconder dans révolte. Thucydide, qui nous apprend que Pisouthnès était fils d’Hystaspe, ne nous dit pas qui était cet Hystaspe.

Ctésias raconte, § XX que Xerxès, fils de Darius, eut un fils nommé Hystaspe. C’est peut-être le père de Pisouthnès, qui dans ce cas-là aurait été un prince de la Maison Royale.

La révolte ne fut pas éteinte per la mort de Pisouthnès. Amorgès, son fils naturel, appuyé par quelques troupes Athéniennes, soutint son parti contre Tissapherne. S’étant retiré dans la ville d’Issos, les Péloponnésiens l’y assiégèrent, et l’ayant fait prisonnier, ils le remirent entre les mains de Tissapherne, qui l’envoya au Roi.

(139) Arsacès, fils du Roi. Ctésias l’a nommé Arsacas, § XLIX.

(140) De la ville de Zaris. Aucun géographe ne fait mention de cette ville, et comme il n’en est question que dans ce seul passage, on ne sait où la placer. Cependant il a plu la Martinière de la mettre dans la Médie, ou aux environs, et cela sur l’autorité de Ctésias, qui ne dit pas un mot qui puisse autoriser cette position.

(141) Parysatis fit enterrer toute vive. Ce supplice était en usage chez les Perses, comme on le voit dans Hérodote. « Xerxès, dit cet Historien, ayant appris que le canton où il se trouvait s’appelait les Neuf-Voies, on enterra par son ordre tout vifs autant de jeunes garçons et de jeunes filles du pays. Les Perses; continue-t-il, sont dans l’usage d’enterrer des personnes vivantes, et j’ai ouï dire qu’Amestris, femme de Xerxès, étant parvenue à un âge avancé, fit enterrer quatorze enfants des plus illustres, maisons de Perse, pour rendre grâces au Dieu qu’on dit être sous terre ». Plutarque n’en met que douze, qui furent enterrés vifs en l’honneur d’Hadès, c’est. à-dire, de Pluton. Cet exemple d’Hérodote prouve que c’était moins supplice qu’un sacrifice que l’on faisait en l’honneur du Dieu des enfers. Cependant l’exemple, rapporté par Ctésias, et ceux que cite le président Brisson, mettent hors de doute que c’était un supplice usité chez les Perses.

(142) Elle la fit couper par morceaux. Quoique l’expression de Ctésias, τὴν Ῥωξάνην ζῶσαν κατατεμεῖν, soit claire et intelligible, on ne peut disconvenir que celle de Théophylacte Simocattès ne le soit encore davantage. En parlant du supplice qu’on fit souffrir à la Reine, femme d’Hormisdas, il dit: Τιμαχίζεται ἡ Βασιλίς; « la Reine fut hachée par morceaux ». Cet exemple prouve que ce supplice horrible était encore en usage chez cette nation plusieurs siècles après.

(143) Après avoir régné trente-cinq ans. Il est certain par le Canon Astronomique des Rois de Babylone et de Perse, que Darius Nothus ne régna que dix-neuf ans. On peut ajouter à ce témoignage celui de Diodore de Sicile, qui s’exprime ainsi: « Le Roi Xerxès mourut après avoir régné un an, ou seulement deux mois, selon quelques autres historiens. Son frère Sogdien lui ayant succédé, régna sept mois. Darius, qui le fit mourir, régna dix-neuf ans ».

Il est bien étonnant que Ctésias se soit trompé sur un fait qui touchait pour ainsi dire, à son arrivée en Perse. C’est cependant cet écrivain, qui se vante de tenir de la Reine toutes les particularités qu’il rapporte, qui ignore même combien d’années Darius régna, quoiqu’il n’y eût peut-être pas alors en Perse un seul homme qui n’en eût connaissance: j’ajoute, et c’est là cet historien que Gédoyn ose mettre au-dessus d’Hérodote?

(144) Se fit appeler Artaxerxès. Il fut surnommé Mnémon, à cause de sa grande mémoire.

(145) En la lui tirant..., en arrière. La phrase grecque me paraît embarrassante; la voici: ἐκτέμνεται ὁ Οὐδιάστης τὴν γλῶτταν, καὶ ἐξελκύεται ἐξόπισθεν, καὶ θνήσκει. Il me semble que cela signifie qu’après lui avoir fait d’abord sortir la langue de la bouche, on la lui tira ensuite en arrière, afin de la couper jusqu’à la racine. L’expression grecque me paraît à peu près la même que celle dont Homère s’est servi en parlant des victimes qu’on immolait aux Dieux du ciel:
Αὖ ἔρυσαν μὲν πρῶτα, καὶ ἔσφαξαν …
et Pindare
Ὅταν δ’ εὐρυσθενεῖ
Καρταίποδ’ αὖ ἐρύῃ Γαιαίχῳ,
Θέμεν Ἱππείᾳ βωμὸν εὐθὺς Ἀθάνᾳ
Si ce n’est pas le sens, il faut qu’on lui ait fait une ouverture derrière le cou, afin de pouvoir tirer la langue; ce que je ne puis croire.

(146) Cyrus, accusé par Tissapherne. Cyrus se trouvait à la Cour à la mort de son père. Il y avait été mandé pour rendre raison de la mort d’Autobœsacès et de Mitrée ses cousins-germains. Il les avait fait mourir, parce qu’ils n’avoient pas mis en sa présence les mains dans leurs manches, comme cela se pratiquait à l’égard du Roi seul. Hiéroménès, père de ces deux jeunes Princes, en porta ses plaintes à Darius avec sa femme, sœur du Roi. Cyrus montra par cette conduite son ambition, et qu’il regardait la couronne comme devant un jour lui appartenir. Ce fut probablement ce motif qui engagea Darius à nommer pour son successeur Artaxerxès, malgré les sollicitations vives et pressantes de Parysatis en faveur de Cyrus.

(147) Il parvint à se faire absoudre. Ctésias ne dit pas de quel crime Cyrus fut accusé par Tissapherne. Xénophon et Plutarque vont suppléer à son silence. Le premier dit qu’Artaxerxès étant monté sur le trône après la mort de Darius, Tissapherne accusa Cyrus devant ce prince d’avoir tramé une conspiration contre lui. Le Roi le crut, et fit arrêter Cyrus dans l’intention de le faire mourir; mais sa mère le sauva par ses prières, et le fit renvoyer dans son gouvernement. Plutarque particularise cette conspiration. « Artaxerxès, dit-il, étant allé à Pasargades pour s’y faire inaugurer, fut suivi en cette ville par Cyrus. Le nouveau Roi se revêt pour cette cérémonie de l’habillement que portait l’ancien Cyrus avant que d’être Roi. Cyrus devait saisir pour l’assassiner le moment où Artaxerxès se dépouillerait de son habit pour se revêtir de celui de l’ancien Cyrus. Un prêtre, qui avait eu soin de son éducation, et qui avait eu beaucoup de chagrin de ce que son élève n’avait pas été déclaré Roi, dénonça Cyrus à Tissapherne, et celui-ci au Roi. Ces circonstances donnèrent un grand poids à la déposition du prêtre. Cyrus fut en conséquence arrêté, et lorsqu’on était sur le point de le faire mourir, sa mère le prit entre ses bras, le lia avec les tresses de ses cheveux, attacha son cou au sien, et fit tant par ses cris, par ses larmes et par ses prières, qu’elle obtint sa grâce, et qu’elle le fit renvoyer dans les provinces maritimes qui étaient de son gouvernement ».

(148) Fit empoisonner le fils de Téritouchmès. Ctésias parle § LV, du fils de Téritouchmès sans nous apprendre son nom. Je soupçonne que c’est ce Satibarzanès qui avait dénoncé Orontes. Quel autre motif de haine Parysatis pouvait-elle avoir contre lui?

(149) Et de là il conclut qu’Hellanicus et Hérodote sont convaincus de mensonge. On ne conçoit pas la nature du reproche que Ctésias fait à Hérodote. Car s’il y eut de son temps en Perse quelqu’un qui fit brûler le corps de son père, quoique cela fût défendu par la loi, Cambyse s’était rendu coupable du même crime, en faisant brûler le corps d’Amasis, sans aucun respect pour la religion. « En effet, dit Hérodote, les Perses croient que le feu est un Dieu, et il n’est permis, ni par leurs lois ni par celles des Egyptiens, de brûler les morts ». Si Photius avait donné plus d’étendue au passage de Ctésias, on aurait quelque idée du reproche qu’il fait à Hérodote.

(150) Cléarque commandait les Grecs. Ctésias parle plus au long de Cléarque § LX. Voyez aussi la note 162.

(151) Syennésis.... donna des recours à Cyrus et à Artaxerxès. Le nom de Syennésis était ordinaire aux Rois de Cilicie. Hérodote parle de Syennésis, contemporain de Cyaxares; il parle aussi d’un autre prince de même nom, qui vivait en même temps que Darius et Xerxès. Celui dont fait mention Ctésias, était Satrape et Roi de Cilicie, et descendait probablement des anciens Rois du pays. C’était un homme artificieux qui tâchait de s’accommoder aux circonstances. Il envoya un de ses fils avec des troupes à Cyrus, et en fit partir secrètement un autre pour donner avis à Artaxerxès de l’expédition de ce prince, et pour lui dire que s’il ne s’était pas joint à lui, c’est qu’il en avait été empêché par force. Peut-être même sa femme, la Reine Epyaxa, ne vint-elle joindre Cyrus que de son aveu. Il faut même nécessairement le supposer. Car sans cet agrément, comment aurait-elle pu apporter à ce prince des sommes assez fortes pour donner quatre mois de solde à ses troupes?

(152) Cyrus suivait en tout les conseils de Cléarque. La confiance que Cyrus témoignait à Cléarque fut probablement cause de l’inimitié qui subsista entre Ménon et Cléarque. Xénophon en rapporte une autre qui sans doute n’est pas moins vraie. Des soldats de Ménon se prirent de querelle avec des soldats qui étaient sous le commandement particulier de Cléarque. Celui-ci croyant un de ces soldats de Ménon dans son tort, le frappa. Ce soldat conta à ses compagnons le mauvais traitement qu’il venait d’en recevoir. Ils coururent aussitôt aux armes. Les soldats de Cléarque en firent autant; ils allaient se charger les uns les autres, lorsqu’arriva Proxène à la tête de ses Hoplites, et peu après Cyrus, qui les empêchèrent d’en venir aux voies de fait.

(153) Il n’en passait point dans le camp du Roi. Ctésias ignorait sans doute, ou faisait semblant d’ignorer qu’Orontas voulait abandonner Cyrus pour se rendre auprès d’Artaxerxès, et que sa trahison ayant été découverte, il fut puni de mort.

(154) Il lui coupa lui-même la tête. Ctésias se contredit, puisqu’il dit dans le paragraphe suivant que ce fut Bagapates qui coupa la tête à Cyrus par l’ordre du Roi. Plutarque nomme cet eunuque Mésabates, et raconte de quelle manière Parysatis le fit périr.

(155) Et les porta comme en triomphe. Trois historiens ont parlé de ces événements, Xénophon, Dinon et Ctésias. Le premier ne dit qu’un mot sur la mort de Cyrus, parce qu’il ne se trouva pas au lieu où il fut tué. Le second n’est pas venu jusqu’à nous. Quant au troisième, Photius n’en a donné qu’un extrait si sec et si décharné, qu’on ne peut y rien apprendre, sinon que Cyrus frappa son frère, et que lorsqu’il eut été tué, Artaxerxès lui coupa la tête et la main dont il l’avait frappé, ou qu’il les lui fit couper par l’eunuque Bagapates, et les porta ensuite en triomphe. Heureusement Plutarque nous a conservé dans la Vie d’Artaxerxès les récits de Dinon et de Ctésias. Nous allons les rapporter d’après la traduction de Dacier, tom. VIII, p. 215, édition de Hollande.

« Mais sur la mort de Cyrus, comme Xénophon n’en dit qu’un mot, parce qu’il ne se trouva pas présent au lieu où il fut tué, rien n’empêche que nous ne détaillions ici la manière dont Dinon le raconte, et ensuite celle dont la rapporte Ctésias. Dinon écrit donc qu’Artagersès étant tombé du coup, Cyrus poussa son cheval de furie sur ceux qui étaient en bataille devant le Roi pour le couvrir; qu’il les écarta, qu’il joignit le Roi, qu’il lui tua son cheval sous lui, et que le Roi étant tombé, Tiribaze le dégagea, le monta sur un autre cheval, et lui dit: Seigneur, souvenez-vous toujours de cette journée, car elle mérite de n’être pas mise en oubli; que dans ce moment Cyrus poussant encore à lui le blessa du second coup; qu’après cela il le chargea encore, et qu’à cette troisième charge, le Roi plein d’indignation, dit à ceux qui étaient près de lui, il vaut beaucoup mieux mourir que de souffrir tant d’insultes, et poussa son cheval contre Cyrus, qui, tête baissée et sans aucun ménagement, se jetait au travers d’une grêle de traits qu’on lui lançait de toutes parts, et le frappa de sa javeline dans le même temps que tous les autres tiraient aussi sur lui. Cyrus tomba mort ; les uns disent que ce fut du coup que le Roi lui donna, et les autres assurent qu’il fut tué par un soldat Carien, à qui le Roi, pour le récompenser de ce grand exploit, donna le privilège de porter un coq d’or au bout d’une pique à la tête de l’armée dans tous les combats, car les Perses appellent les Cariens des coqs, à cause des crêtes dont ils ornent leurs casques. Voilà la manière dont Dinon rapporte le fait, et voici celle de Ctésias, que j’ai un peu abrégée.

« Après que Cyrus eut tué de sa main Artagersès, il poussa son cheval contre le Roi, et le Roi vola à sa rencontre, tous deux sans dire une seule parole. Ariée, l’ami de Cyrus, frappa le premier le Roi, et ne le blessa point. Le Roi lança sa javeline à Cyrus et le manqua; mais il frappa Tissapherne, homme d’un grand mérite et fidèle ami de Cyrus, et le tua. Alors Cyrus lança sa javeline contre son frère. Le trait perça la cuirasse, et lui entra environ deux doigts dans l’estomac, de sorte que le Roi tomba de son cheval. Le désordre se met dans les troupes, elles prennent la fuite, et lui s’étant relevé, il gagna avec un petit nombre de ses gens, parmi lesquels était Ctésias, une petite éminence où il se tint en repos. Cyrus, environné d’ennemis, fut emporté fort loin par son cheval, qui prit le mors aux dents. Comme il était déjà nuit, les ennemis ne purent le reconnaître, et ses gens étaient fort en peine et le cherchaient avec grand soin. Mais enflé de sa victoire, et naturellement plein d’impétuosité, de feu et d’audace, il allait çà et là au travers des ennemis, leur criant en langage Persien: Ouvrez-vous pauvres gens, ouvrez-vous. Comme il répétait cela à tout moment, la plupart s’ouvraient pour le laisser passer en lui donnant des marques de leur respect. Mais la tiare qu’il avait sur la tête tomba malheureusement, et un jeune Perse, nommé Mithridate, passant par hasard près de lui, le frappa de sa javeline à la tempe près de l’œil, sans le connaître. Il perdit tant de sang par cette plaie, que bientôt il fut saisi d’un vertige ténébreux, et tomba en terre évanoui, son cheval s’échappa, et s’enfuit errant par la plaine. Le tapis qui le couvrait étant tombé, un esclave de celui qui l’avait blessé le ramassa tout sanglant. Quand Cyrus fut un peu revenu de sa défaillance avec assez de peine, quelques eunuques, qui l’avaient suivi en petit nombre, tâchèrent de le mettre sur un autre cheval, et de le sauver. Mais comme il n’avait pas la force de se tenir à cheval, il crut qu’il irait mieux à pied, et ses eunuques le prenant sous les bras, lui aidèrent à marcher. Il avait la tête si étonnée de sa blessure, qu’elle penchait sur son épaule, et ne pouvant se soutenir sur ses pieds, il bronchait à chaque pas. Mais il était ranimé par la joie de la victoire qu’il croyait avoir remportée, car il entendait de tous côtés les fuyards qui appelaient Cyrus leur Roi, et qui demandaient quartier. Dans ce moment quelques Cauniens, gens misérables qui suivaient l’armée du Roi gagnant leur vie à rendre les services les plus bas et les plus abjects, se trouvèrent par hasard mêlés comme amis parmi les gens qui étaient autour de Cyrus. Mais enfin ayant reconnu avec peine les cottes d’armes rouges que ses gens portaient, ils virent que c’étaient des ennemis, car les troupes du Roi en portaient d blanches. L’un d’eux eut l’audace de donner par-derrière un coup de sa javeline à Cyrus sans le connaître. Le coup donna dans le jarret, et lui coupa le nerf. Cyrus tombe, et en tombant, sa tempe blessée donne contre une pierre, et il rend l’esprit sur le moment. Voilà comment Ctésias raconte la mort de Cyrus. Son récit est comme un poignard émoussé dont il le tue enfin avec des peines infinies ».

(156) Des villes qui appartenaient à Parysatis. Xénophon parle de bourgades qui appartenaient à cette princesse. Comme on les rencontra longtemps avant que d’arriver au lieu de la bataille, ce ne peuvent être celles dont fait mention Ctésias. Le même auteur parle encore de bourgades situées en Médie appartenant à la même princesse. Elles étaient trop éloignées du lieu du combat, pour que Cléarque eût pu s’y retirer la nuit qui suivit le combat. Ce ne fut que plusieurs jours après la bataille que les Grecs se rendirent dans un lieu que Xénophon ne nomme pas. Ce fut en cet endroit qu’ils traitèrent avec le Roi. Enfin après plus de dix journées de marche, les Grecs arrivèrent en Médie à des bourgades du domaine de Parysatis. Tissapherne voulant insulter cette princesse, leur permit de les piller. Ces bourgades-ci sont donc encore moins celles dont parle Ctésias. Si le traité eût été conclu dans un lieu appartenant à cette princesse, Xénophon, qui a fait mention dans des endroits moins importants de tous les lieux qu’il rencontra sur sa route appartenant à cette princesse, n’aurait pas manqué d’en faire ici la remarque, d’autant plus que ce lieu aurait acquis par ce traité une sorte de célébrité. Ctésias s’est donc trompé dans une occasion où il lui était très facile de savoir la vérité. Peut-on le croire dans les choses éloignées de son temps, lorsqu’il ignore celles qui se sont passées, pour ainsi dire, sous ses yeux?

(157) Bagapates avait par ordre du Roi coupé la tête. Plutarque, qui le nomme Mésabates, donne un récit plus circonstancié de ce qui lui arriva que Photius. Je crois faire plaisir au lecteur en le lui présentant de la traduction de Dacier, tom. VIII, p. 27. « Mésabates avait coupé par l’ordre de son maître la tête et la main de Cyrus. Mais comme il ne donnait aucune prise sur lui, voici le piège que lui tendit Parysatis. C’était une femme fort adroite, qui avait naturellement beaucoup d’esprit, et qui jouait parfaitement aux dés.... Un jour donc voyant que le Roi était sans affaires, et qu’il ne pensait qu’à se divertir, elle lui proposa de jouer aux dés mille dariques. Le Roi joua, elle se laissa perdre et paya les mille dariques comptant; mais faisant semblant d’avoir du chagrin et d’être piquée, elle le pressa de jouer encore, et le pria de vouloir bien jouer un eunuque. Le Roi, qui ne se doutait pas de sa noire malice, y consentit. Ils convinrent que chacun d’eux excepterait de son côté cinq de ses eunuques les plus fidèles, que celui qui gagnerait aurait le choix de tous les autres, et que le perdant serait tenu de le livrer.

« Ces conditions faites, ils se mettent à jouer. La Reine apporte à ce jeu toute son application, y emploie tout ce qu’elle a de science et d’adresse, et favorisée d’ailleurs par le dé, elle gagne et choisit Mésabates, car il n’était pas du nombre des exceptés. Dès qu’elle l’eut entre les mains, avant que le Roi pût entrer dans aucun soupçon de la vengeance qu’elle méditait, elle le livra aux exécuteurs, et leur commanda de l’écorcher tout vif, de le coucher ensuite tout de travers sur trois croix dressées à deux pieds de distance l’une de l’autre, et d’étendre sa peau sur des pieux dressés tout auprès; ce qui fut exécuté ».

(158) A de certaines conditions. Gédoyn traduit, « lui proposa une discrétion ». Une discrétion est une chose qu’on laisse à la volonté du perdant. C’est le contraire de ce que dit Ctésias.

(159) Parysatis le fit mourir dans les tourments. « Le Carien se laissa entraîner par sa sottise dans la passion la plus ordinaire aux hommes, qui est la vanité. Corrompu vraisemblablement par les grands biens que le Roi lui avait faits, il se persuada qu’il devait aspirer à des choses plus relevées et fort au-dessus de son état. Il ne voulut donc pas souffrir que ces grands présents fussent regardés comme la récompense de la bonne nouvelle qu’il avait portée au Roi, mais il se mit en colère, et subit criant, protestant et prenant tout le monde à témoin que nul autre que lui n’avait tué Cyrus, et que le Roi lui, faisait une grande injustice de le priver de la gloire qui lui était due. Le Roi, informé de cette insolence, en fut si irrité, qu’il commanda qu’on lui coupât la tête sur l’heure. Sa mère Parysatis, qui se trouva présente, lui dit : Seigneur, ne punissez pas de cette manière ce misérable Carien; laissez-m’en la vengeance, et souffrez que je lui donne le juste loyer de l’action dont il a eu l’audace de se vanter. Le Roi le lui ayant permis, elle commanda aux exécuteurs de prendre ce malheureux, de lui donner la question pendant dix jours, ensuite après qu’ils lui auraient arraché les yeux, de lui verser dans les oreilles de l’airain fondu, jusqu’à ce qu’il mourût dans ce cruel supplice ».

(160) Mithridate s’étant vanté à table. « Peu de s temps après Mithridate périt aussi malheureusement par sa sottise; car invité à un festin où étaient les eunuques du Roi et ceux de sa mère Parysatis, il y alla vêtu de la robe que le Roi lui avait donnée, orné de tous les joyaux d’or dont il lui avait fait présent. Quand on fut à table et qu’on eut commencé à boire, le plus considérable des eunuques de la Reine Parysatis commença à lui dire: Ah! Mithridate, la belle et magnifique robe que le Roi t’a donnée! les beaux bracelets! les beaux carcans! quel cimeterre! en vérité le Roi t’a rendu bien heureux. Il t’a fait un sujet d’admiration et d’envie pour tous les hommes. Mithridate, qui était déjà échauffé par le vin : Eh! qu’est-ce que tout cela? lui répondit-il, mon cher Sparamixas; je me montrai digne de bien plus grandes et plus belles récompenses le jour de la bataille. A ces mots, Sparamixas souriant: Je ne te parle point par envie, lui dit-il, mais comme les Grecs disent en commun proverbe que la vérité est dans le vin, souffre que je te parle franchement. Quel si grand et si éclatant exploit est-ce là, mon cher, d’avoir ramassé la couverture du cheval de Cyrus qui était tombée, et de l’avoir portée au Roi? Quand l’eunuque lui parlait ainsi, ce n’est pas qu’il ne sût la vérité, mais il voulait le faire parler devant des témoins. Il excita donc par ce reproche la légèreté et la vanité de cet homme, que le vin avait rendu babillard et peu mesuré dans ses discours, et qui n’étant plus maître de sa langue, dit : Vous autres, vous parlerez tant qu’il vous plaira de couverture de cheval et de telles autres sottises; mais moi, je vous dis bien clairement et bien expressément que Cyrus a été tué de cette main. Car je ne lui tirai pas mon coup en vain, comme avait fait Artagersès, mais je lui enfonçai ma javeline au plus près de l’œil dans la tempe, et avec tant de raideur, que je lui perçai la tête de part en part, et le jetai par terre, de sorte qu’il mourut de ce seul coup. Tous les autres qui étaient à table prévoyant déjà à ce discours la mort et la fin malheureuse de Mithridate, baissèrent les yeux, et celui qui donnait le repas, prenant la parole, dit à Mithridate: Ne songeons qu’à boire et qu’à faire bonne chère en adorant la fortune du Roi, et laissons-là tous ces discours qui sont au-dessus de nous.

Mais le souper ne fut pas plutôt fini, que l’eunuque alla tout rapporter à Parysatis, et Parysatis en alla informer le Roi, qui entra dans une furieuse colère, comme se sentant démenti par-là, et perdant ce qu’il y avait de plus beau, de plus glorieux et de plus agréable pour lui dans sa victoire. Car il voulait que tous les Grecs et tous les Barbares fussent persuadés que dans les différentes charges qui s’étaient faites, et dans le fort de la mêlée, il avait reçu une blessure de la main de son frère, et qu’il lui en avait fait une autre dont il l’avait tué. Il ordonna donc qu’on fît mourir Mithridate, et le condamna an supplice des auges ».

Plutarque fait ensuite la description de ce supplice. Comme nous l’avons donnée d’après cet écrivain dans la note 98, nous y renvoyons le lecteur.

(161) Par l’entremise de Ménon de Thessalie. Ménon était de Pharsale en Thessalie, d’une naissance illustre, puisque Phthia, fille d’un Ménon de la même maison, épousa Æacides, père de Pyrrhus. Il commanda un corps de troupes que les Thessaliens envoyèrent, selon les traités, au secours des Athéniens, vers le commencement de la guerre du Péloponnèse. Cette guerre étant finie, il passa avec plusieurs autres Grecs au service de Cyrus. Il jouissait dans les troupes d’une grande considération, puisque dans la bataille qui se donna entre Cyrus et Artaxerxès, Cléarque commandait l’aile droite des Grecs et Ménon la gauche. Xénophon, qui avait été à portée de le connaître parfaitement, n’en fait pas un portrait bien flatteur.

« Ménon de Thessalie, dit cet Historien, ne cacha jamais son avidité pour les richesses. Il n’aspirait au commandement et aux honneurs que pour les augmenter, et ne recherchait l’amitié des personnes puissantes, que pour commettre impunément des injustices. Le parjure, le mensonge, la fourberie étaient, à son avis, la voie la plus courte pour y parvenir, et la simplicité et la vérité n’étaient à ses yeux que sottise. On remarquait qu’il n’avait d’affection pour personne, et qu’il tendait des pièges à ceux dont il se disait l’ami. Jamais il ne se moqua d’un ennemi; mais il raillait perpétuellement ceux avec qui il vivait familièrement Jamais, il ne forma de desseins contre les biens d’un ennemi, parce qu’il croyait difficile de ravir le bien de quelqu’un qui se tient sur ses gardes; mais il pensait être le seul qui sût combien il est aisé de s’emparer du bien d’un ami qui n’a point de défiance. Il craignait comme des hommes aguerris, ceux qu’il savait être des parjures et des scélérats, et n’essayait ses manœuvres que sur des gens pieux et vrais, qu’il regardait comme des lâches. Comme on se croit estimable par la piété envers les dieux, la franchise et la justice, Ménon tirait vanité de ce qu’il savait tromper, forger des mensonges et se moquer de ses amis, et regardait les gens vrais comme des hommes sans éducation. Il cherchait obtenir le premier rang dans l’amitié de quelqu’un en calomniant ceux qui en étaient en possession; et, selon lui, c’était le moyen le plus infaillible pour y parvenir. Il tâchait de se faire obéir des soldats, en se rendant complice de leurs crimes. Il voulait être honoré et recherché, en montrant qu’il avait le pouvoir et la volonté de commettre de grandes injustices. Si quelqu’un l’abandonnait, il faisait regarder comme une grande faveur de ce qu’il ne l’avait pas perdu, tandis qu’il était à son service. On peut se tromper dans les choses qui ont échappé aux regards du public, mais tout le monde est instruit des particularités suivantes. Il était encore à la fleur de la jeunesse, lorsqu’il obtint le commandement des troupes étrangères au service d’Aristippe. A cet âge, il fut aussi en grande faveur auprès d’Ariée, parce que celui-ci aimait les beaux garçons; et avant qu’il eût de la barbe, il conçut une violente passion pour Tharypas, qui était plus âgé que lui. On ne le fit pas mourir avec les autres généraux qui avaient fait avec Cyrus la guerre au Roi, quoiqu’il se fût conduit de même qu’eux; mais il fut dans la suite puni de mort par ordre du Roi, non comme Cléarque et les autres généraux, en perdant la tête, mort qui paraît la plus honorable de toutes, mais dans les supplices qu’il endura pendant un an, tel qu’un malfaiteur ». Diodore de Sicile nous apprend que Tissapherne ayant envoyé au Roi les généraux, ce prince les fit mourir, excepté Ménon, qu’il laissa aller, parce que les différends qu’il avait eus dans l’armée faisaient présumer qu’il avait eu intention de trahir les Grecs.

Il est vraisemblable que si on le relâcha d’abord sur ces apparences, on reconnut dans la suite sa fourberie, et qu’elle fut cause de la mort lente et cruelle qu’on lai fit souffrir.

Platon fait de Ménon un portrait assez avantageux, quoiqu’il ne dissimule ni son orgueil, ni son insolence. Athénée a pris de là occasion de blâmer ce philosophe avec beaucoup d’aigreur. Mais ne pourrait-on pas répondre que lorsque Platon connut Ménon, celui-ci était très jeune, et que ses vices ne paraissaient pas encore à découvert? Critias, qui fut dans la suite l’un des trente Tyrans qui opprimèrent leur patrie, n’avait-il pas fréquenté l’école de Socrate? ne s’était-il pas montré alors avec tous les dehors de la vertu?

(162) Cléarque. Voici le portrait que Xénophon fait de ce général. Quoiqu’un peu long, nous allons le transcrire en entier. « Cléarque était, de l’aveu de tous ceux qui l’ont intimement connu, un grand Capitaine, et aimait passionnément la guerre. Tant qu’elle subsista entre Lacédémone et Athènes, il resta au service de sa patrie: mais la paix étant faite, il persuada à ses concitoyens que les Thraces opprimaient les Grecs, et ayant gagné les Ephores d’une manière ou d’autre, il mit à la voile dans l’intention de faire la guerre aux Thraces qui habitaient au-dessus de la Chersonèse et de Périnthe. Les Ephores ayant après son départ changé d’avis, le rappelèrent à l’isthme; mais il refusa d’obéir, et fit voile pour l’Hellespont. Il fut en conséquence condamné à mort par les magistrats de Sparte, comme étant coupable de désobéissance. Etant alors banni, il alla trouver Cyrus, et gagna sa confiance de la manière que nous l’avons dit ailleurs. Cyrus lui donna dix mille dariques (180.000 liv.). Au lieu de se livrer à l’oisiveté, il leva des troupes avec cette somme, et fit la guerre aux Thraces. Il les vainquit en bataille rangée, pilla leur pays, et continua la guerre contre eux, jusqu’à ce que Cyrus eût besoin de ses troupes. Alors il partit pour l’accompagner dans son expédition. »

C’est à de telles actions qu’on reconnaît un homme qui se plaît à la guerre; lorsque pouvant vivre en paix sans détriment et sans déshonneur, il préfère la guerre. Lorsqu’étant en son pouvoir de passer son temps dans une douce oisiveté, il choisit les travaux dans la vue de la guerre; enfin lorsque pouvant posséder sans danger des richesses, il aime mieux les diminuer par la guerre, y dépensant son argent avec autant de joie, que d’autres le font en galanteries ou en d’autres plaisirs; tant il avait de goût pour le métier des armes. Il avait aussi de grands talents, et en voici la preuve. Il aimait les dangers et allait à l’ennemi la nuit comme le jour. Dans les occasions périlleuses il était toujours prudent, comme en conviennent tous ceux qui se sont trouvés avec lui. On dit qu’il possédait l’art du commandement autant qu’on pouvait l’attendre d’un homme de son caractère: car quoique aussi capable qu’aucun autre de s’occuper du soin des vivres et d’en pourvoir abondamment son armée, il ne l’était pas moins d’inspirer à tous ceux qui étaient présents la crainte de la désobéissance, et il y parvenait par la sévérité. Il avait le regard dur, la voix rude, il punissait toujours rigoureusement et quelquefois avec colère, en sorte qu’il s’en est repenti. Mais il châtiait aussi avec jugement, parce qu’il pensait qu’on ne pouvait tirer aucun service d’une armée sans discipline. On rapporte encore qu’il avait coutume de dire qu’un soldat devait plus craindre son général que l’ennemi, soit qu’on lui ordonnât de garder un poste, d’épargner le pays ami, et de marcher sans répugnance à l’ennemi. Dans les dangers on lui obéissait volontiers; et jamais on ne lui eût préféré un autre général. Car alors la rudesse de sa physionomie s’adoucissait, sa sévérité paraissait de l’assurance et de la fermeté, et ses soldats ne la regardaient que comme le gage de leur salut. Mais lorsque le danger était passé, s’ils trouvaient l’occasion de servir sous d’autres chefs, ils l’abandonnaient grand nombre; car loin d’être généreux, il était toujours dur et cruel, et ses soldats se trouvaient toujours à son égard dans là même disposition que des enfants le sont à l’égard de leur maître; personne ne le suivant par amitié et par inclination. Ceux que les ordres de l’Etat, leurs propres besoins, ou toute autre nécessité, forçaient à servir sous lui, lui obéissaient ponctuellement. Lorsqu’ils commencèrent à vaincre, beaucoup de choses concoururent à les rendre d’excellents soldats : leur confiance leur donnait de l’audace dans les dangers, et la crainte du châtiment les rendait observateurs exacts de la discipline. Tel était son caractère en qualité de chef; l’on dit aussi qu’il ne voulait recevoir d’ordres de personne. Il avait environ cinquante ans quand il mourut. »
Xénophon n’ayant fait qu’effleurer la cause du bannissement de Cléarque, je crois devoir suppléer à ce qui lui manque par ce qu’en dit Diodore de Sicile.

« Cléarque, fils de Ramphius, fut envoyé par les Lacédémoniens à Byzance, pour apaiser les troubles qui agitaient cette ville, et pour la défendre contre les Thraces. Mais au lieu de suivre ses instructions, il se conduisit d’une manière odieuse. Il fit égorger les Magistrats de cette ville dans un repas où il les avait invités, et peu après il fit étrangler trente des principaux citoyens, et s’étant emparé de leurs biens, il s’en servit pour lever des troupes. Lacédémone, irritée de sa conduite, le déposa, et sur son refus d’obéir, elle envoya contre lui une armée commandée par Panthoïdès. Il y eut une action dont le commencement fut douteux; mais enfin les Spartiates remportèrent une victoire éclatante. Cléarque se sauva d’abord à Sélymbria, et de là en Ionie, où il fit connaissance avec Cyrus, qui l’accueillit comme un homme dont le caractère hardi et entreprenant pouvait lui être d’une grande utilité. »

(163) Proxène de Béotie. Nous craindrons d’autant moins de tracer le portrait de Proxène d’après Xénophon, que cet historien l’a parfaitement connu et que Ctésias n’en a dit qu’un mot.

« Proxène de Béotie, dit-il, désira, même dès sa plus tendre enfance, de se rendre capable des plus grands emplois. Il donna dans cette vue de l’argent à Gorgias le Léontin. Lorsqu’il eut été quelque temps avec lui, se croyant alors en état de commander et de rendre aux Grands auxquels il s’attacherait; les bienfaits qu’il en recevrait, il s’engagea dans cette entreprise avec Cyrus, et crut par là acquérir le la réputation, du pouvoir et des richesses. Quoique ce fût l’objet de ses désirs, il paraît manifestement par sa conduite, qu’il ne souhaitait point de les obtenir par des voies injustes, mais seulement par celles que permettent la justice et l’honneur. Il était capable de commander des gens braves et disciplinés, niais il ne savait ni se faire craindre ni se faire respecter de ses soldats; il avait plus d’égard pour eux qu’ils n’en avoient pour lui, et l’on voyait clairement qu’il craignait plus de s’en faire haïr qu’ils ne craignaient de lui désobéir. Il croyait suffisant, pour être un grand général et pour le paraître, de louer les braves gens, et de ne point louer ceux qui se conduisaient mal. Il était par cette raison aimé des gens d’honneur et de mérite, tandis que les méchants, le regardant comme un homme facile à tromper, conspiraient contre lui. Il avait environ trente ans lorsqu’il mourut.

(164) Ctésias.... lui rendit tous les servies; Photius a supprimé dans son extrait en quoi consistaient ces services. Nous allons l’apprendre de Plutarque, et nous connaîtrons par là le caractère minutieux et puéril de cet écrivain. Ctésias écrit que Cléarque le pria de lui faire recouvrer un peigne (particularité bien digne de cet écrivain), que l’ayant obtenu et s’en étant peigné, il y prit tant de plaisir que pour lui marquer sa reconnaissance, il lui donna son anneau, afin que s’il aurait un jour Lacédémone, cet anneau lui servît auprès de ses amis et de ses parents de signe et de gage de l’amitié qu’il avait eue pour lui, et que sur la pierre de cet anneau était gravée une danse de Caryatides. Il ajoute que tous les vivres qu’on envoyait à Cléarque, les autres Grecs qui étaient prisonniers avec lui les enlevaient et les consumaient, et qu’ils n’en faisaient qu’une très petite part à Cléarque; que lui Ctésias remédia à cela, en faisant en sorte qu’on en envoyât une plus grande quantité à Cléarque, et qu’on en donnât d’autres en particulier aux autres prisonniers; qu’il lui rendit ces services, et lui fournit des vivres du consentement et par la faveur même de Parysatis; et que comme il envoyait tous les jours à Cléarque parmi ces provisions un jambon, Cléarque lui insinua et le pria instamment de fourrer dans un jambon un petit poignard, et de le lui envoyer, afin de ne pas laisser sa vie à la discrétion et à la cruauté du roi; mais que craignant ce prince, il avait refusé de le faire. Il ajoute que le Roi accorda la grâce de Cléarque aux pressantes prières de sa mère, et qu’il promit avec serment de ne le point faire mourir; mais que dans la suite, à la persuasion de Statira, il fit mourir tous les prisonniers, excepté Ménon »

(165) Un vent violent s’étant élevé, Pour faire honneur à la mémoire de Cléarque, Ctésias ajoute que tous les officiers Grecs qu’on mit à mort furent déchirés par les chiens et par les oiseaux, mais qu’un furieux tourbillon de veut s’étant levé, porta sur le corps de Cléarque un très grand monceau de sable dont il lui fit un tombeau; qu’autour de ce monceau il vint quelques palmiers, qui en très peu de temps formèrent un bois admirable qui ombragea ce tombeau, de sorte que le Roi, frappé de ce prodige, se repentit véritablement d’avoir fait mourir Cléarque, qui était si aimé des Dieux. Je suis toujours étonné de voir des gens sensés donner à un ouvrage plein de pareilles puérilités la préférence sur celui d’Hérodote.

(166) Excepté Ménon. Voyez ce que j’ai dit à ce sujet d’après Xénophon, sur la fin de la note 161.

(167) Ctésias raconte ensuite les insultes que fit Parysatis à Statira. Photius a supprimé les motifs de ces insultes, parce qu’ils n’auraient fait guère d’honneur à Ctésias. Plutarque a jugé à propos de nous en instruire. Voici de quelle manière s’exprime ce judicieux écrivain.

« Depuis ce moment (la mort de Cléarque), Parysatis chercha les moyens de se défaire de Statira et de lui donner du poison. En quoi il (Ctésias) dit une très grande folie, alléguant une raison qui n’a aucune ombre de vraisemblance. Car quelle apparence que pour venger Cléarque, Parysatis eût voulu s’exposer au danger d’une entreprise si hasardeuse d’empoisonner la femme légitime du Roi, et une femme dont il avait des enfants destinés au trône? Mais il est évident que cet historien invente tout ce récit comme une fable de tragédie, pour faire honneur à la mémoire de son héros ».

(168) Parysatis prend pour elle la partie de l’oiseau, Dinon, qui a écrit l’Histoire de ces temps-là, raconte ce fait différemment. Voici le récit que nous en a conservé Plutarque. « Parysatis avait une femme de chambre nommée Gigis, en qui elle avait une entière confiance, et qui pouvait tout sur son esprit. Dinon écrit qu’elle lui prêta son ministère pour donner le poison. Mais Ctésias assure qu’elle le sut seulement et que ce fut malgré elle. Celui qui donna le poison, Dinon l’appelle Bélitaras, et Ctésias le nomme Mélantas ... Dinon assure que ce ne fut pas Parysatis qui présenta à Statira le côté de l’oiseau qui était empoisonné, mais Mélantas qui coupa les viandes et qui mit du côté de Statira celles qui avaient touché au poison

(169) Le Roi la condamna à expirer dans les tourments. Cette expression est bien générale. Plutarque la particularise. Parysatis, dit-il, retint dans son appartement la femme de chambre Gigis; le Roi eut beau la demander, elle la refusa. Mais quelque temps après, Gigis ayant prié sa maîtresse de la laisser aller dans sa maison la nuit, le Roi qui en fut averti, plaça sur son chemin des gardes qui l’enlevèrent, et il la condamna à mort. Voici le supplice auquel la loi des Perses condamne les empoisonneurs. Il y a une grande pierre fort large sur laquelle on fait mettre la tête du criminel, et avec une autre pierre on frappe dedans jusqu’à ce que la tête soit tout écrasée, et qu’il n’en reste pas la moindre figure. Gigis fut exécutée de cette façon.

(170) Le tombeau.... que Parysatis avait fait élever secrètement. Ctésias veut faire regarder la production de ces palmiers comme un prodige, ainsi qu’on le voit clairement dans le passage de Plutarque que nous avons rapporté, note 165. Si cependant on s’en tient à la traduction de Gédoyn, le prodige disparaît; les palmiers avaient été plants secrètement par les eunuques de la Reine-mère. Rendons-lui justice; il a suivi fidèlement la traduction latine. Les Editeurs ne se sont pas aperçus que le texte était corrompu. Le voici : Καὶ τὸ χῶμα δὲ τοῦ Κλεάρχου δι' ἐτῶν ὀκτὼ μεστὸν ἐφάνη Φοινίκων, οὓς ἦν κρύφα Παρύσατις, καθ’ ὃν καιρὸν ἐκεῖνος ἐτελεύτησε, διὰ τῶν ἐυνδύχων καταχώσασα. Il est évident que dans cette phrase le pronom relatif οὓς se rapporte aux palmiers et qu’il est régi par καταχώσασα. Mais malheureusement ce verbe ne peut se dire d’un arbre qu’on plante, mais de quelque chose qu’on couvre entièrement de terre ou de sable, par exemple, d’un tombeau. Il vient de χῶμα, qui signifie de la terre amoncelée, et de là un tombeau. Par conséquent ces mots διὰ τῶν ἐυνούχων καταχώσασα doivent se rapporter à ceux-ci, τὸ χῶμα δὲ τοῦ Κλεάρκου, qui commencent la phrase. Il est donc évident qu’il faut changer οὓς ῆν en ὃ ῆν qui s’accorde avec χῶμα. Au moyen de cette correction, le prodige subsiste en son entier. La tempête dont parle Ctésias avait couvert le corps de Cléarque d’une légère couche de terre ou de sable. Parysatis le fit couvrir entièrement et secrètement de terre amoncelée, et autour de ce tombeau il s’éleva des palmiers qui y vinrent d’eux-mêmes.

(171) Evagoras, Roi de Salamine. Evagoras était Roi de Salamine dans l’île de Chypre. Il était fils de Nicoclès. Isocrate a fait son oraison funèbre.

(172) Ils eussent des lettres d’Abulitès. Ce devaient être des lettres de recommandation. Il paraît qu’Abulitès était un grand seigneur Perse, très accrédité à la Cour. Il n’en est parlé nulle part ailleurs.

(173) Anaxagoras Roi de Chypre. Diodore de Sicile parle d’un Roi d’Argos de ce nom, qui était contemporain de Mélampus et de Bias. Mais je pense qu’il n’est question d’Anaxagoras, Roi de Chypre, que dans ce seul passage de Ctésias.

(174) La harangue de Conon à Evagoras. Evagoras était d’une des plus illustres maisons de la Grèce. Il descendait en droite ligne d’Æacus. Celui-ci eut deux fils, Télamon et Pélée. Télamon fut père d’Ajax et de Teucer. Celui-ci revenant de la guerre de Troie, aborda dans l’île de Chypre, s’y établit, et y fonda la ville de Salamine. Ses descendants y régnèrent tranquillement. Le père d’Evagoras ayant fait accueil à un Phénicien exilé de son pays, celui-ci s’insinua si bien dans ses bonnes grâces, qu’il devint en très peu de temps très puissant. Il se servit de son crédit pour enlever la couronne à son bienfaiteur; pour l’affermir sur sa tête, il remplit la ville de Perses, et se soumit avec l’île entière au Roi. Ce fut vers ce même temps que naquit Evagoras. Quand il fut parvenu à l’âge viril, il recouvra ses Etats. Attaqué par le Roi de Perse, il en perdit la plus grande partie, et fut contraint de se contenter de régner à Salamine. Il fut tué par l’eunuque Thrasydæus; son fils Nicoclès prit les rênes du gouvernement.

(175) Depuis Ninive et Sémiramis jusqu’à Artaxerxès. Diodore de Sicile remarque aussi que Ctésias, qui avait commencé son Histoire de Perse à Ninus et Sémiramis, la finit à l’archontat d’Ithyclès, c’est-à-dire, la troisième année de la quatre-vingt-quinzième Olympiade, 368 ans avant notre ère.

(176) Le style de Ctésias, &c. C’est le jugement que Photius porte de Ctésias.

(177) Il ne s’écarte pas de son sujet par des digressions à contretemps. Rien ne prouve mieux, à mon avis, le peu de sens et de discernement de Photius, que le jugement qu’il porte d’Hérodote. Son Histoire forme un tout, dont les parties sont tellement liées entre elles, qu’on n’en peut retrancher aucune sans répandre de l’obscurité sur le tout. Denys d’Halicarnasse, critique judicieux et savant Historien, l’avait bien senti. Il a prouvé que l’ordre et la méthode de cet écrivain dans la distribution et l’arrangement de son sujet y ont répandu la plus grande clar-té. Ce serait ici le lieu de placer ce morceau intéressant, mais comme je l’ai traduit dans ma Préface, et que j’y ai joint le plan d’Hérodote tel que je l’ai conçu, je crois devoir y renvoyer les lecteurs.

(178) Il n’est pas exempt lui-même de ces défauts. C’est un reproche bien léger. Ecoutons Plutarque, l’ennemi d’Hérodote; voici de quelle manière il s’exprime sur Ctésias: « Cet Historien a rempli ses livres de mille fables incroyables, insensées et ridicules ».