Constantion Porphyrogénète

CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE

De Administrando Imperio. CHAPITRE XLIII

Oeuvre mise en page et traduite  par Marc Szwajcer

chapitre 42 - chapitre 44

 

 

 

 

Origine : Wikipédia (article Taron)

 

 

Περὶ τῆς χώρας τοῦ Ταρών.

Ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν βορείων Σκυθῶν ἱκανῶς σοι δεδήλωται, τέκνον ποθούμενον, ὧν ἡ γνῶσις ἐπωφελής τε καὶ εὔχρηστος ἐν καιρῷ σοι πάντως γενήσεται· δεῖ δέ σε μηδὲ τὰ πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον ἀγνοεῖν, ὅθεν ὑπήκοα πάλιν τοῖς Ῥωμαίοις ἐγένετο, ἀφ´ οὗ τὸ πρῶτον τῆς τούτων ἐπικρατείας ἐξέπεσον.

Πρῶτος γὰρ ὁ Κρικορίκιος ἐκεῖνος τοῦ Ταρὼν ἄρχων πρὸς τὸν βασιλέα Ῥωμαίων ἑαυτὸν ὑπέκλινεν καὶ ὑπέταξεν, ἀλλ´ ἐξ ἀρχῆς μὲν ἐπαμφοτερίζων ἐφαίνετο, καὶ λόγῳ μὲν τὴν τοῦ βασιλέως φιλίαν προσεποιεῖτο τιμᾶν, ἔργῳ δὲ τῷ τῶν Σαρακηνῶν κατάρχοντι τὰ καθ´ ἡδονὴν διεπράττετο, καὶ διαφόρως ἡγεμὼν ἐχρημάτισεν τῶν ἀπὸ Συρίας ἐξερχομένων φοσσάτων κατὰ τῶν ὑπηκόων θεμάτων τῷ βασιλεῖ Ῥωμαίων, καὶ πάντα τὰ τοῖς Ῥωμαίοις ἐν ἀπορρήτῳ μελετώμενα κατὰ τῶν ἀντιπάλων Σαρακηνῶν πρὸς Συρίαν ἐμήνυεν, καὶ λάθρᾳ περὶ τῶν παρ´ ἡμῖν συμβαινόντων ἀεὶ πρὸς τὸν ἀμερμουμνῆν διὰ γραμμάτων ἐδηλοποίει, καὶ δοκεῖν μὲν ἐβούλετο τὰ τῶν Ῥωμαίων φρονῶν, εὑρίσκετο δὲ μᾶλλον τὰ τῶν Σαρακηνῶν προκρίνων τε καὶ τιμῶν. Πλὴν ἀπέστελλεν ἀεὶ δῶρα, ἅπερ τοῖς ἐκεῖσε βαρβάροις δοκεῖ τίμια, πρὸς τὸν ἐν βασιλεῦσιν ἀοίδιμον Λέοντα, καὶ ἀντελάμβανε πλείονά τε καὶ κρείττονα παρὰ τοῦ εὐσεβοῦς βασιλεύοντος, ὃς καὶ πολλάκις αὐτῷ προετρέψατο διὰ γραμμάτων πρὸς τὴν βασιλεύουσαν εἰσελθεῖν καὶ τὸν βασιλέα θεάσασθαι καὶ τῶν παρ´ αὐτοῦ φιλοφρονήσεων καὶ τιμῶν μετασχεῖν. Ὁ δὲ δεδοικώς, μὴ πρὸς λύπην καὶ σκάνδαλον τοῦ ἀμερμουμνῆ γένηται τοῦτο, προφάσεις ἐπλάττετο, καὶ τὸ μὴ δύνασθαι τὴν ἑαυτοῦ χώραν ἔρημον τῆς ἐξ αὐτοῦ βοηθείας καταλιπεῖν, ἵνα μὴ ὑπὸ τῶν Σαρακηνῶν καταληϊσθῇ, μάτην ἐσκήπτετο.

Ὁ δὲ αὐτὸς ἄρχων τοῦ Ταρὼν κρατήσας ἐν πολέμῳ ποτὲ τοῦ Ἀρκάϊκα τοὺς παῖδας, ἤγουν Κρικορίκου τοῦ πατρικίου, τοῦ πατρὸς τοῦ πρωτοσπαθαρίου Ἀσωτίου, τοὺς ἐξαδέλφους, εἶχε παρ´ ἑαυτῷ δεσμίους. Περὶ ὧν καὶ Συμβάτιος, ὁ τότε ἄρχων τῶν ἀρχόντων, τὸν αὐτὸν μακαριώτατον βασιλέα διὰ γραμμάτων ἠξίωσεν τοῦ ἀποστεῖλαι πρὸς τὸν Ταρωνίτην καὶ ἀναλαβέσθαι σπουδάσαι τοὺς οἰκείους ἀνεψιούς, οἵτινες ἦσαν υἱοὶ τοῦ εἰρημένου Ἀρκάϊκα, ἵνα μὴ πρὸς τὸν ἀμερμουμνῆν ἀποσταλῶσιν· συγγενὴς γὰρ ἦν τοῦ Συμβατίου, τοῦ ἄρχοντος τῶν ἀρχόντων, Γρηγόριος ὁ πατρίκιος. Ἐπακούσας δὲ τῆς τοιαύτης τοῦ Συμβατίου ἀξιώσεως Λέων, ὁ μακαριώτατος βασιλεύς, τὸν Σινούτην ἐκεῖνον τὸν εὐνοῦχον ἀπέστειλε, χαρτουλάριον τηνικαῦτα τοῦ ὀξέως δρόμου τυγχάνοντα, πρός τε τὸν ἄρχοντα τοῦ Ταρὼν τῆς τοιαύτης ἕνεκα ὑποθέσεως καὶ πρὸς τὸν Ἀδρανασήρ, τὸν κουροπαλάτην Ἰβηρίας, διά τινας ἑτέρας ὑποθέσεις, δοὺς αὐτῷ καὶ πρὸς ἀμφοτέρους ξενάλια τὰ ἁρμόζοντα. Διαβληθέντος δὲ τοῦ εἰρημένου Σινούτου παρὰ Θεοδώρου, τοῦ τῶν Ἀρμενίων ἑρμηνευτοῦ, πρὸς τὸν εἰρημένον ἀοίδιμον βασιλέα, ἐξαπεστάλη βασιλικὸς ἀντ´ αὐτοῦ ὁ πρωτοσπαθάριος Κωνσταντῖνος καὶ δομέστικος τῆς ὑπουργίας ὁ τοῦ Λιβός, ὁ νῦν ἀνθύπατος πατρίκιος καὶ μέγας ἑταιρειάρχης, ἐνταλματικῶς ὁρισθεὶς τοῦ ἀναλαβέσθαι τὰ πρὸς τὸν ἄρχοντα τοῦ Ταρών, τὸν Κρικορίκιον, ἀποσταλέντα ξενάλια, καὶ αὐτὸς μὲν πρὸς τὸ Ταρὼν εἰσελθεῖν, τὸν δὲ Σινούτην προτρέψασθαι πρὸς τὸν Ἀδρανασήρ, τὸν κουροπαλάτην Ἰβηρίας, κατὰ τὰ ἐνταλθέντα αὐτῷ ἀπελθεῖν. Καταλαβὼν δὲ τὸ Ταρὼν ὁ εἰρημένος πρωτοσπαθάριος καὶ ἀποδοὺς Κρικορικίῳ τὰ πρὸς αὐτὸν ἀποσταλέντα τοῦ βασιλέως δῶρα καὶ γράμματα, ἀνελάβετο τὸν νόθον τοῦ Ταρωνίτου υἱόν, ὃς Ἀσώτιος ὠνομάζετο, καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν πρὸς τὴν βασιλεύουσαν, ὃν ὁ βασιλεὺς τῇ τοῦ πρωτοσπαθαρίου τιμήσας ἀξίᾳ καὶ ἱκανῶς φιλοφρονησάμενος, πρὸς τὸν ἴδιον πατέρα διὰ τοῦ αὐτοῦ πρωτοσπαθαρίου ἀπέστειλεν. Ἀναλαβόμενος οὖν ὁ αὐτὸς Κωνσταντῖνος ἐκεῖθεν Ἀπογάνεμ, τὸν ἀδελφὸν Κρικορίκου, τοῦ ἄρχοντος τοῦ Ταρών, εἰσήγαγεν πρὸς τὸν μακάριον βασιλέα μετὰ καὶ τῶν δύο υἱῶν τοῦ Ἀρκάϊκα, ὃν καὶ τῇ τοῦ πρωτοσπαθαρίου ἀξίᾳ τιμήσας ὁ βασιλεὺς καὶ φιλοφρόνως πολλάκις δεξιωσάμενος, ἀπέστειλεν αὖθις διὰ τοῦ αὐτοῦ Κωνσταντίνου εἰς τὴν οἰκείαν χώραν καὶ πρὸς τὸν ἴδιον ἀδελφόν.

Μετὰ δὲ ταῦτα ἐν Χαλδίᾳ ὁ εἰρημένος Κωνσταντῖνος ἐπὶ χρόνον ἱκανὸν διατρίψας, ἐπετράπη διὰ κελεύσεως εἰσελθεῖν ἐν τῷ Ταρὼν καὶ ἀναλαβέσθαι Κρικορίκιον, τὸν ἄρχοντα τοῦ Ταρὼν καὶ πρὸς τὴν βασιλεύουσαν εἰσελθεῖν, ὃ καὶ ἐποίησεν. Εἰσελθόντος δὲ τοῦ αὐτοῦ Κρικορικίου ἐν τῇ θεοφυλάκτῳ πόλει καὶ τῇ τοῦ μαγίστρου καὶ στρατηγοῦ Ταρὼν ἀξίᾳ τιμηθέντος, ἐδόθη αὐτῷ καὶ οἶκος εἰς κατοικίαν, ὁ τοῦ Βαρβάρου λεγόμενος, ὁ νῦν Βασιλείου τοῦ παρακοιμωμένου οἶκος. Ἐτιμήθη δὲ καὶ ἐτησίῳ ῥόγᾳ χρυσίου μὲν δέκα λίτρας καὶ μιλιαρησίων ἑτέρας δέκα λίτρας, ὡς εἶναι τὸ πᾶν λίτρας εἴκοσι. Καὶ ἐπὶ χρόνον ἐν τῇ βασιλευούσῃ διατρίψας, καὶ διὰ τοῦ αὐτοῦ πρωτοσπαθαρίου Κωνσταντίνου πάλιν πρὸς τὴν οἰκείαν διεσώθη χώραν.

Μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν εἰσῆλθεν καὶ ὁ Ἀπογάνεμ πρὸς τὸν μακάριον βασιλέα, καὶ προεβιβάσθη παρ´ αὐτοῦ εἰς πατρικιότητα· ἐπετράπη δὲ καὶ εἰς γυναῖκα λαβεῖν τοῦ εἰρημένου Κωνσταντίνου θυγατέρα, καὶ ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ προφάσει καὶ οἶκον ἐπεζήτησεν, καὶ ἔλαβεν καὶ αὐτὸς τὸν τοῦ Βαρβάρου οἶκον χρυσοβουλλίου χωρίς. Καὶ φιλοφρονηθεὶς παρὰ τοῦ βασιλέως, τῷ τότε μὲν πρὸς τὴν ἰδίαν χώραν ὑπέστρεψεν πρὸς τὸ πάλιν εἰσελθεῖν καὶ τὰ τοῦ γάμου ἀπαρτίσασθαι, ἅμα δὲ τῷ εἰς τὴν οἰκείαν χώραν διασωθῆναι μετ´ ὀλίγας ἡμέρας τέλει τοῦ βίου ἐχρήσατο. Ὁ δὲ τούτου ἀδελφός, Κρικορίκιος διὰ γραμμάτων αὐτοῦ ἐξῃτήσατο εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν βασιλεύουσαν καὶ παρὰ τῶν χειρῶν τοῦ ἁγίου βασιλέως λαμβάνειν τὴν διδομένην ῥόγαν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ χρόνον τινὰ ἐν τῇ θεοφυλάκτῳ διατρίβειν πόλει. Καὶ ἐπὶ τούτῳ τὸν τῷ οἰκείῳ ἀδελφῷ προχειρισθέντα οἶκον εἰς κατοίκησιν λαβεῖν ἠξίου, ὃν καὶ ἐπιδέδωκεν αὐτῷ ὁ μακάριος βασιλεὺς διά τε τὸ νεωστὶ ὑποταγῆναι καὶ διὰ τὸ καὶ ἄλλους ἄρχοντας τῆς ἀνατολῆς πρὸς τὸν ὅμοιον ζῆλον τῆς πρὸς Ῥωμαίους ὑποταγῆς ἐκκαλέσασθαι· ἔγγραφον δὲ χρυσοβούλλιον δωρεὰν τοῦ τοιούτου οἴκου πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐποίησεν.

Μετὰ δὲ χρόνους ἱκανούς, Ῥωμανοῦ τοῦ μακαρίου βασιλέως τῶν σκήπτρων τῆς βασιλείας Ῥωμαίων ἐπειλημμένου, ἀνήγαγεν ὁ αὐτὸς Κρικορίκιος μὴ ἰσχύειν κρατεῖν τὸν τοῦ Βαρβάρου οἶκον, ἀλλ´ ἠξίου λαβεῖν ἀντ´ αὐτοῦ προάστειον ἐν Κελτζηνῇ, εἴτε τοῦ Τατζάτου, εἴτε ἄλλο, οἷον κελεύει ὁ βασιλεύς, ἵνα, ὅτε ἐπιδρομὴ τῶν Ἀγαρηνῶν κατὰ τῆς χώρας αὐτοῦ γένηται, ἀποστέλλειν ἐκεῖσε ἔχει τὴν οἰκείαν συγγένειαν καὶ ὑπόστασιν. Ὁ δὲ βασιλεὺς τὴν ἀκριβῆ γνῶσιν τῶν πραγμάτων μὴ κεκτημένος, ἐλπίζων δὲ ἀπὸ βασιλικοῦ χρυσοβουλλίου τοῦ μακαρίου Λέοντος ἔχειν τὸν Ταρωνίτην τὸν τοῦ Βαρβάρου οἶκον, δέδωκεν αὐτῷ τὸ προάστειον τοῦ Γρηγορᾶ ἐν Κελτζηνῇ, καὶ τὸν οἶκον δῆθεν ἀντέλαβεν, χρυσοβούλλιον δὲ οὐδὲ οὗτος πρὸς αὐτὸν ἐπὶ τῷ προαστείῳ ἐποιήσατο.

Μετὰ δὲ ταῦτα ἔγραψε πρὸς τὸν αὐτὸν βασιλέα ὁ Τορνίκης, ὁ τοῦ Ταρωνίτου ἀνεψιός, ὁ τοῦ Ἀπογάνεμ ἐκείνου υἱός, ὅτι· «Τὸν οἶκον τοῦ Βαρβάρου ὁ μακαριώτατος βασιλεὺς Λέων τῷ ἐμῷ πατρὶ ἐδωρήσατο, μετὰ δὲ τὸν τοῦ πατρός μου θάνατον—διὰ τὸ ἔτι ἀνήλικον καὶ ὀρφανὸν τυγχάνειν ἐμέ—κατ´ ἐξουσίαν ὁ θεῖός μου τὸν τούτου οἶκον κατεκράτησεν, ἀεὶ καθυπισχνούμενός μοι, ὅταν εἰς τὸν τέλειον τῆς ἡλικίας ἔλθω χρόνον, ἀπολαβεῖν τὸν οἶκον τὸν πατρικόν, καὶ νῦν, ὡς ἔμαθον, δέδωκεν τὸν τοιοῦτον οἶκον ὁ ἐμὸς θεῖος τῇ βασιλείᾳ σου, καὶ ἔλαβεν εἰς ἀντισήκωσιν αὐτοῦ τὸ προάστειον τοῦ Γρηγορᾶ ἐν Κελτζηνῇ.»

Ἀπὸ δὲ τῶν τοιούτων βασιλικῶν φιλοτιμιῶν, τῶν πρὸς τὸν ἄρχοντα τοῦ Ταρών, φθόνος ὑπεφύη καὶ ἀνεβλάστησεν πρὸς αὐτὸν παρά τε τοῦ Κακικίου, τοῦ ἄρχοντος Βασπαρακά, καὶ Ἀδρανασὴρ, τοῦ κουροπαλάτου Ἰβηρίας, καὶ Ἀσωτικίου, τοῦ ἄρχοντος τῶν ἀρχόντων, οἵτινες ἔγραψαν πρὸς τὸν βασιλέα διαγογγύζοντες, δι´ ἣν αἰτίαν ὁ Ταρωνίτης μόνος ῥόγας ἀπολαύει βασιλικῆς, αὐτῶν ἁπάντων λαμβανόντων οὐδέν. «Τίνα γάρ—ἔλεγον—περισσοτέραν δουλείαν ἡμῶν ποιεῖται, ἢ τί πλέον ἡμῶν τοὺς Ῥωμαίους ἐπωφελεῖ; Ὅθεν χρὴ ἢ καὶ ἡμᾶς ὡς ἐκεῖνον ῥογεύεσθαι, ἢ μηδ´ ἐκεῖνον ἐντὸς τῆς τοιαύτης τυγχάνειν δωρεᾶς.» Ὁ δὲ μακάριος βασιλεὺς Ῥωμανὸς ἀντέγραψεν πρὸς αὐτοὺς μὴ παρ´ αὐτοῦ τὴν ἐπὶ τῷ Ταρωνίτῃ γενέσθαι ῥόγαν, ἵνα ἐπ´ αὐτῷ κεῖται καὶ ἡ ταύτης νῦν ἐκκοπή, ἀλλὰ παρὰ τοῦ μακαριωτάτου βασιλέως, καὶ μὴ δίκαιον εἶναι τὰ τῶν προβεβασιλευκότων παρὰ τῶν ὕστερον ἀνατρέπεσθαι. Ἔγραψε δ´ ὅμως πρὸς τὸν αὐτὸν Ταρωνίτην, δηλοποιῶν αὐτὸν τὴν τῶν εἰρημένων ἀνδρῶν λύπην καὶ τὸ σκάνδαλον. Ὁ δὲ ἀνήγαγεν μήτε χρυσόν, μήτε ἄργυρον παρέχειν δύνασθαι, ὑπισχνεῖτο δὲ ἔξωθεν τῶν κατὰ τύπον ἀποστελλομένων ξενίων διδόναι ἱμάτια καὶ χαλκώματα, μέχρι τῶν δέκα λιτρῶν συντιμώμενα, ἃ καὶ δέδωκεν μέχρι τριῶν ἢ τεσσάρων ἐνιαυτῶν. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνήγαγεν μὴ δύνασθαι παρέχειν τὸ τοιοῦτον πάκτον, τὴν δὲ ῥόγαν ἢ προῖκα λαμβάνειν ἠξίου, καθὼς ἐπὶ τοῦ μακαριωτάτου βασιλέως Λέοντος, ἢ ἐκκοπῆναι αὐτήν. Ὅθεν διὰ τὸ μὴ εἰς σκάνδαλον εἶναι τοῦ Κακικίου καὶ τοῦ κουροπαλάτου καὶ τῶν λοιπῶν ἐξέκοψεν ταύτην ὁ εἰρημένος μακάριος βασιλεὺς Ῥωμανός. Παραμυθούμενος δὲ ὥσπερ αὐτόν, μετὰ ταῦτα τὸν τούτου υἱόν, Ἀσώτιον, ἐν τῇ πόλει παραγεγονότα, εἰς πατρικίους ἐτίμησεν, καὶ φιλοφρονησάμενος αὐτάρκως πρὸς τὰ ἴδια ἐξαπέστειλεν.

Τοῦ δὲ μαγίστρου Κρικορικίου τὸν βίον ἀπολιπόντος, ἀνήγαγεν Τορνίκιος, ὁ τοῦ Ἀπογάνεμ υἱός, ἔρωτα ἔχειν ἐγκάρδιον εἰσελθεῖν καὶ τὸν βασιλέα θεάσασθαι, ἐφ´ ᾧ τὸν πρωτοσπαθάριον Κρινίτην καὶ ἑρμηνευτὴν ὁ βασιλεὺς ἐξαπέστειλεν, ὃς καὶ εἰσήγαγεν ἐν τῇ πόλει τὸν εἰρημένον Τορνίκιον, καὶ προήγαγεν τὸν αὐτὸν Τορνίκιον ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν τῶν πατρικίων τιμήν. Προετείνετο δὲ δικαιολογίας ἐπὶ τῷ τοῦ Βαρβάρου οἴκῳ, καὶ ἀκούσας, ὅτι προάστειον λαβὼν ὁ θεῖος αὐτοῦ ἐν Κελτζηνῇ, τὴν τούτου παρεχώρησεν ἐξουσίαν, ἔλεγε μὴ δύνασθαι τὸν θεῖον αὐτοῦ ἐπὶ τῇ πατρικῇ κληρονομίᾳ αὐτοῦ ποιεῖσθαι ἀνταλλαγήν, καὶ ἠξίου ἢ τὸν οἶκον λαβεῖν ἢ τὸ προάστειον, εἰ δὲ μή, καὶ ἀμφότερα παρεχώρει τῷ βασιλεῖ πρὸς τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰ τοὺς ἐξαδέλφους αὐτοῦ. Τούτου ἕνεκεν ὁ βασιλεύς, ἐπεὶ καὶ ὁ γέρων ὁ Ταρωνίτης ἐτύγχανεν ἀποθανών, ἀνελάβετο τὸ προάστειον, καὶ οὐδὲ τὸν οἶκον ἀντέδωκεν, ἐπεὶ μηδὲ χρυσοβούλλιον, καθὼς ἀνωτέρω προείρηται, ἐπί τινι τούτων ἐξετέθη.

Μετὰ δὲ ταῦτα εἰσῆλθεν πρὸς τὴν βασιλεύουσαν Παγκράτιος ἐκεῖνος, ὁ πρῶτος υἱὸς τοῦ μαγίστρου ἐκίνου Κρικορικίου τοῦ Ταρωνίτου, καὶ προεβιβάσθη παρὰ τοῦ βασιλέως εἰς τὸ τῶν πατρικίων ἀξίωμα, καὶ γέγονεν καὶ στρατηγὸς τοῦ Ταρών. Ἠιτήσατο δὲ καὶ γυναῖκα λαβεῖν ἀπὸ τῶν βασιλικῶν συγγενίδων, καὶ δέδωκεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς τὴν τοῦ μαγίστρου Θεοφυλάκτου ἀδελφὴν εἰς γυναῖκα. Καὶ μετὰ τὸν γάμον διαθήκας ἐξέθετο, ἐν αἷς ἐδήλου, ὅτι· «Ἐάν μοι γένωνται παῖδες ἀπὸ τῆς τοιαύτης γυναικός, ἵνα ἔχουσιν τὴν ἅπασάν μου χώραν εἰς κλῆρον προγονικόν.» Καὶ ἐπὶ τούτῳ ᾐτήσατο τὸν βασιλέα δοθῆναι αὐτῷ τὸ προάστειον τοῦ Γρηγορᾶ πρὸς τὸ ἐν αὐτῷ τὴν πατρικίαν, τὴν τούτου γυναῖκα καθέζεσθαι, μετὰ δὲ τὴν αὐτῆς ἀποβίωσιν εἶναι πάλιν τὸ τοιοῦτον προάστειον τῆς βασιλείας αὐτοῦ. Καὶ ἐπένευσεν καὶ πρὸς τοῦτο ὁ βασιλεύς, καὶ πολλαῖς φιλοτιμίαις αὐτὸν δεξιωσάμενος, μετὰ τῆς ἰδίας γυναικὸς ἐξαπέστειλεν εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ. Οἱ δὲ υἱοὶ τοῦ μαγίστρου Κρικορικίου, ὅ τε αὐτὸς Παγκράτιος ὁ πατρίκιος καὶ Ἀσώτιος ὁ πατρίκιος, μεγάλως παρελύπουν καὶ ἐβιάζοντο τὸν οἰκεῖον αὐτῶν ἐξάδελφον, Τορνίκιον τὸν πατρίκιον, ὃς μὴ ὑποφέρων τὴν ἀπὸ τούτων ἐπίθεσιν, ἔγραψε πρὸς τὸν βασιλέα ἀποστεῖλαι πιστὸν ἄνθρωπον καὶ παραλαβεῖν τὴν χώραν αὐτοῦ, αὐτὸν δὲ καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὸ παιδίον αὐτῶν πρὸς τὸν βασιλέα εἰσαγαγεῖν. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἀπέστειλεν τὸν πρωτοσπαθάριον Κρινίτην καὶ ἑρμηνέα πρὸς τὸ κατὰ τὴν ἀξίωσιν αὐτοῦ ἀναλαβέσθαι καὶ εἰσαγαγεῖν αὐτὸν ἐν τῇ θεοφυλάκτῳ πόλει. Ὅτε δὲ τὴν τοιαύτην χώραν ὁ Κρινίτης κατέλαβεν, εὗρεν αὐτὸν ἤδη τὸν βίον ἀπολιπόντα, διαταξάμενον πρὸς τῆς τελευτῆς εἶναι πᾶσαν τὴν χώραν αὐτοῦ ὑποκειμένην τῷ βασιλεῖ Ῥωμαίων, τὴν δὲ γυναῖκα καὶ τὸ παιδίον αὐτοῦ εἰσελθεῖν πρὸς τὸν βασιλέα, ᾗ καὶ δέδωκεν ὁ βασιλεὺς εἰς κατοίκησιν, εἰσελθούσης, τοῦ πρωτοσπαθαρίου Μιχαήλ, τοῦ ποτε γεγονότος κομμερκιαρίου Χαλδίας καὶ τὴν τοῦ Ψωμαθέως μονήν. Καὶ πάλιν ἀπεστάλη ὁ εἰρημένος Κρινίτης παρὰ τοῦ βασιλέως πρὸς τὸ παραλαβεῖν τὴν χώραν τοῦ Ἀπογάνεμ, ἤτοι τὸ μέρος τοῦ πατρικίου Τορνικίου. Ἀνταπέστειλαν δὲ ἐκεῖθεν τοῦ Ταρωνίτου υἱοί, οἱ τοῦ ἀποθανόντος ἐξάδελφοι, ἀξιοῦντες δοῦναι τὸ Οὐλνούτιν καὶ ἔχειν τὴν χώραν τοῦ ἐξαδέλφου αὐτῶν, μὴ γὰρ δύνασθαι ὅλως αὐτοὺς ζῆν, εἰ τὴν τοῦ ἐξαδέλφου αὐτῶν χώραν ὡς οἰκείαν κατάσχῃ ὁ βασιλεύς. Οἰκείᾳ δὲ ἀγαθότητι ὑπείξας ὁ βασιλεὺς τὴν αἴτησιν αὐτῶν ἐξεπλήρωσεν, καὶ δέδωκεν αὐτοῖς μὲν τὴν χώραν τοῦ Ἀπογάνεμ, τοῦ ἐξαδέλφου αὐτῶν, αὐτὸς δὲ ἀνελάβετο τὸ Οὐλνούτιν μετὰ πάσης τῆς περιχώρου αὐτοῦ.

Ἡ δὲ ὅλη τοῦ Ταρὼν χώρα εἰς δύο διανεμηθεῖσα ἐτύγχανεν, ἧς τὸ μὲν ἥμισυ οἱ τοῦ μαγίστρου Κρικορικίου εἶχον υἱοί, τὸ δὲ ἥμισυ 〈οἱ〉 τοῦ Ἀπογάνεμ τοῦ πατρικίου, οἱ τούτων ἐξάδελφοι.

43. Le pays de Taron. 

[1]Mais en voilà assez pour toi concernant les Scythes du nord, mon fils bien-aimé, ce savoir te sera toujours profitable et utile si nécessaire ; mais il est également indispensable que tu n’ignores rien des contrées situées là où le soleil se lève, pour quelles raisons elles devinrent un jour de nouveaux sujets des Romains, après avoir été déchues de leur pouvoir.

Krikorikios, alors, prince de Taron,[2] se soumit d’abord et se présenta lui-même à l'empereur des Romains, mais dès le début, il joua double jeu ; tandis qu’en paroles, il semblait estimer l'amitié de l'empereur, de fait, il agissait selon le bon plaisir du calife des Sarrasins et à diverses reprises il mena des armées en Syrie contre les provinces soumises à l'empereur des Romains, et il divulguait à la Syrie tous les plans secrets des Romains à leurs adversaires sarrasins, tenant toujours secrètement informé par ses lettres le commandant des croyants de ce qui se passait chez nous ; alors qu'il voulait apparaître comme un partisan de la cause romaine, on trouva, sur le contraire, qu’il préférait et estimait la cause des Sarrasins. Toutefois, il ne cessa d’envoyer des présents, qui paraissent précieux aux barbares de ces régions, à Léon,[3] le plus glorieux des empereurs, et il obtint en retour de plus en plus du pieux empereur, qui aussi le priait fréquemment par lettre de lui rendre visite dans la ville impériale afin de connaître l'empereur et de partager avec lui ses bienfaits et les honneurs. Mais il craignait que cela n’offense et ne vexe le commandeur des croyants, invoqua des excuses, et allégua faussement qu'il lui était impossible de laisser son propre pays sans assistance, de peur qu'il puisse être pillé par les Sarrasins.

Or, ce même prince de Taron captura un jour, dans une bataille, les fils d’Arkaïkas,[4] c'est-à-dire, les cousins du patrice Krikorikios, père du protospathaire Ašot,[5] et il les retint prisonniers. En leur nom, alors, le prince des princes, Symbatios[6] envoya des lettres au même empereur, de mémoire bénie, en le priant d’intercéder auprès du Taronite et de faire tout son possible pour libérer ses neveux, fils du dit Arkaïkas, afin qu'ils ne puissent pas être envoyés au commandeur des croyants, car le patrice Grigorios était parent de Symbatios, le prince des princes. L'empereur Léon, de mémoire bénie, accepta la requête de Symbatios en envoyant au prince de Taron sur cette affaire, l'eunuque feu Sinoutès, alors chartulaire attaché au logothète du Drome,  et aussi pour Adranaser, curopalate d'Ibérie,[7] pour traiter d’une affaire particulière, avec des présents pour tous deux. Mais quand Sinoutès fut calomnié auprès de l'empereur par Théodore, le traducteur arménien, on envoya à sa place comme délégué impérial le protospathaire Constantin Lips,[8] détenteur du sceau impérial —maintenant antypathos, patrice et grand hétériarque,[9] — les ordres lui enjoignant de prendre en charge les cadeaux envoyés au prince de Taron, Krikorikios, et d’aller lui-même au Taron, puis d'ordonner à Sinoutès d’aller chez Adranaser, le curopalate d'Ibérie,[10] comme cela avait été prévu. Le dit protospathaire arriva au Taron et donna à Krikorikios les présents et les lettres que l'empereur lui avait envoyé ; il prit le fils naturel du Taronite, appelé Ašot, et le ramena à la ville impériale; l'empereur l’éleva au rang de protospathaire et de combla de présents, puis le renvoya à nouveau, sous la conduite du même protospathaire. De même Constantin revint en compagnie d’Apoganem,[11] frère de Krikorikios, prince de Taron, et l'amena à l'empereur dont la mémoire est bénie, avec les deux fils d’Arkaïkas. Apoganem fut, lui aussi, élevé au rang de protospathaire et comblé d’égards, puis ramené dans sa patrie par Constantin chez son frère.

Plus tard, Constantin séjourna quelque temps en Chaldée et il reçut un ordre impérial lui enjoignant d’aller à Taron de s’assurer de la personne de Krikorikios, prince du Taron, et de l’amener à la cité impériale, ce qu’il fit. Lorsque Krikorikos entra dans la ville gardée de Dieu et reçut la dignité de magistroi et la charge de stratège du Taron, on lui donna comme résidence la « maison des Barbares », maintenant celle du parakimomène[12] Basile.[13] En outre il fut honoré d’une roga annuelle de dix livres d’or et dix autres livres de miliaresia, soit en tout vingt livres. Ayant passé quelque temps dans la capitale, il fut à nouveau escorté chez lui par Constantin.

Apoganem revint une seconde fois chez l'empereur et reçut le titre de patrice. L’empereur lui accorda en outre la fille de Constantin en mariage, et, à cette occasion, lui fit don de la « maison des Barbares[14] », sans toutefois lui confirmer cette donation par chrysobulle. Après avoir bénéficié des largesses de l’empereur, Apoganem voulut, avant de célébrer ses noces, retourner dans son pays, mais mourut quelques jours après être arrivé chez lui. Krikorikios, à la suite de cet événement, écrivit à l'empereur pour obtenir l’autorisation de venir toucher sa pension de la main même du souverain et de passer quelque temps dans la capitale. Il demandait en outre à rentrer en possession de la « maison des Barbares », qui avait été donnée à son frère. L'empereur accéda à sa demande, eu égard à sa soumission récente et surtout pour encourager les autres princes d'Orient à imiter sa conduite. La donation, d'ailleurs, pas plus que la première fois, ne fut confirmée par chrysobulle.

Des années s’étant écoulées, et Romain Lécapène étant monté sur le trône, Krikorikios l’informa que comme il lui était impossible d'utiliser la « maison des Barbares », il l'échangerait volontiers contre un domaine en Keltzène,[15] celui de Patzatès[16] par exemple. Il espérait ainsi s’assurer un refuge où il pourrait mettre sa famille et ses biens à l’abri pendant les incursions des Arabes. L'empereur Romain, croyant que Krikorikios possédait la maison en vertu d’un chrysobulle de l’empereur Léon, le bienheureux, lui céda le domaine de Grégoras en Keltzène. Mais pas plus que Léon, il ne lui confirma cette donation par chrysobulle.

Quelque temps après Tornikios, fils d’Apoganem et neveu du Taronite, écrivit de son côté à Romain pour lui signaler que l'empereur Léon avait fait don de la maison à son père et qu'à la mort de ce dernier, son oncle Krikorikios s’en était emparé, tout en s’engageant à la lui restituer quand il aurait atteint sa majorité ; ayant appris que son oncle l'avait échangée contre le domaine de Grégoras, il demandait que ses droits fussent respectés.

D'autre part, les libéralités de l'empereur à l'égard du prince de Taron avaient suscité la jalousie des autres princes arméniens. Les princes arméniens, Gagik de Vaspourakan,[17] Adranaser, curopalate d’Ibérie et le prince des princes Ašot[18] protestèrent par écrit de leur côté contre le traitement privilégié dont jouissait Krikorikios, seul à bénéficier d’une pension impériale : « En quoi, disaient-ils, rend-il plus de services que nous à l’empire? il convient donc que nous aussi, nous soyons dotés d’une pension, ou qu’il ne continue pas à jouir de cette faveur. » Romain leur répondit que ce n’était pas lui mais l’empereur Léon qui avait accordé une pension au Taronite et qu’il ne lui appartenait pas de la supprimer : il serait injuste que les décisions des empereurs défunts fussent abolies par leurs successeurs. En même temps il fit part au Taronite de la protestation des princes arméniens et l’informa qu'il ne pourrait continuer à lui verser une pension en or ou en argent, mais il promit, en dehors des présents d’usage, des vêtements et des objets en airain d’une valeur de dix livres. Romain les lui fit parvenir pendant trois ou quatre ans, puis l’informa qu’il ne lui était plus possible de tenir ses engagements. Mais Krikorikios préférait, semble-t-il toucher sa pension en argent : il demanda qu’on continuât à la lui verser, se déclarant prêt, sinon, à y renoncer. Romain, pour apaiser la jalousie du curopalate Gagik et des autres princes, résolut de la supprimer. Mais voulant ménager l’amour-propre de Krikorikios, il venir à Constantinople son fils Ašot, l'éleva à la dignité de patrice et ne le renvoya dans son pays qu’après lui avoir prodigué les marques d’amitié.

Krikorios étant mort, Tornikios, fils d’Apoganem, voulut voir l’empereur. Celui-ci envoya le protospathaire Krinitès, qui avait déjà amené Tornikios à la capitale, où il reçut la dignité de patrice par l’empereur. Tornikios fit valoir ses droits sur la « maison des Barbares » et protesta contre la transaction dont elle avait été l’objet de la part de son oncle. Il demanda qu’on la lui rendît ou qu’on lui cédât le domaine de Keltzène, se déclarant prêt, si la chose n'était pas possible, à y renoncer en faveur de l’empereur, plutôt que de voir l’un ou l’autre en la possession de ses cousins. Ce fut la raison qui détermina l’empereur qui se sentait tenu à moins de ménagements depuis la mort de Krikorikios, à retirer aux Taronites la maison et le domaine, d'autant plus qu’il n’existait pas de chrysobulles au sujet de ces donations.

Plus tard, Pancrace,[19] fils aîné de Krikorikios, se rendit à son tour à Constantinople. L’empereur lui conféra la dignité de patrice et le nomma stratège de Taron. Pancrace voulait épouser une femme appartenant à la famille impériale. L’empereur lui donna la sœur du magistroi Théophylacte. Après la célébration du mariage Pancrace fit un testament, dans lequel il déclarait : « Les fils qui naîtront de cette union avec ma femme devront hériter de la totalité mon pays comme héritage ancestral. » Là-dessus, il demanda à l'empereur de lui céder le domaine de Grégoras pour que son épouse patricienne, y réside, et après sa mort ce domaine pourrait revenir à sa majesté impériale. L'empereur approuva cette proposition, et après l’avoir comblé de nombreux cadeaux, le renvoya avec sa femme dans son pays. Maintenant, les fils du magistroi Krikorikios, ces mêmes patrices Pancrace et Ašot multipliaient les vexations à l'égard de leur cousin, le patrice Tornikios. Celui-ci, trouvant leurs brimades insupportables, écrivit à l'empereur, lui demandant donc d'envoyer un serviteur de confiance pour prendre possession de son pays, pour le conduire lui, sa femme et leur enfant à Constantinople. L'empereur chargea le protospathaire Krinitès, l'interprète, de l'emmener et de le conduire à la ville protégée de Dieu, conformément à sa demande. Mais quand Krinitès arriva dans ce pays, il constata que Tornikios avait déjà quitté ce monde, après avoir réglé avant sa fin le legs de son pays à l'empereur des Romains ; sa femme et son enfant devraient aller chez l’empereur, et, à son arrivée, l'empereur assignerait pour résidence à son épouse le monastère dans Psomathia[20] du protospathaire Michel, ancien commerciaire[21] de Chaldée. Puis le souverain chargea le même Krinitès d'aller prendre possession du pays d’Apoganem, c’est-à-dire, la partie du patrice Tornikios. Mais les fils du Taronite,[22] cousins du défunt, renvoyèrent une proposition en offrant Oulnoutin [23] pour conserver le pays de leur cousin, car, disaient-ils, ils ne pourraient supporter de vivre si l’empereur occupait ce pays. L'empereur, cédant à sa propre bonté d’âme, accepta leur proposition : il leur céda le pays d’Apoganem, leur cousin, et reçut en échange Oulnoutin et de tous ses territoires environnants.

Le pays entier de Taron était divisé en deux parties, l’une détenue par les fils du magistroi Krikorikios, l'autre par leurs cousins, les fils du patrice Apoganem. 
 

[1] Une partie importante de la traduction de ce chapitre est l’œuvre de l’historien et philologue arménien Nicolas Adontz (1841-1942). Une autre traduction a vraisemblablement été faite par M.-F. Brosset dans sa Collection d’historiens arméniens, t. I, 1864. Cf. aussi René Grousset, Histoire de l’Arménie des origines à 1071.

Le Taron est une région possédée initialement par les Mamikonian. À la mort de Chmouel Mamikonian, tué à la bataille de Bagrévand (15 avril 775), son neveu Achot (ou Ašot) s'empare de la région, inaugurant la lignée des princes bagratides du Taron.

[2] Appelé encore Grégoire, Grigor Ier, etc., il gouverna d’environ 896/8 à 939. On ne sait qu’assez peu de choses sur lui. Voici la liste des princes du Taron (Wikipedia) avant Grigor:

775-826 : Achot Ier († 806), Curopalate, prince des princes d'Arménie (Achot IV) en 806.

826-851 : Bagrat Ier Bagratouni († après 851), fils du précédent, prince des princes d'Arménie (Bagrat II) en 830.

858-878 : Achot II (v. 835 † 878), fils du précédent.

878-895 : Davit' (v. 840 † 895), frère du précédent.

895-897 : Gourgen († 897), fils d'Achot II.

897-939 : Grigor Ier († 939) Magistros, cousin germain du précédent, fils de Tornikios, petit-fils de Bagrat Ier

939-966 : Bagrat II et Achot III († 966), patrices, fils du précédent

966-967 : Bagrat III († ap. 987) et Grigor II († 995), fils d'Achot III.

[3] Léon VI le Sage (886-912).

[4] Arkaïk n’est pas un nom mais un titre, « petit roi ». Ce titre concernerait David-Arkaïk, fils de Bagrat Bagratouni.

[5] Ašot III de Taron. Ses fils cèderont le Taron à l’empire byzantin en 968.

[6] Sembat Ier le Martyr (890-914), fils et successeur d'Ašot Ier.

[7] C’est l’empereur Léon VI qui l’avait élevé à cette dignité.

[8] Ce Constantin Lips n’est peut-être pas le même qu’un homonyme qui fonda un monastère et périt dans une bataille malheureuse que les Byzantins avaient livrée aux Bulgares, le 20 août 917. On ne sait pas avec certitude si c’est un parent, un fils…

[9] Le commandant du tagma de l'Hétairie, chargé de la sécurité du Palais, porte le titre de Grand hétériarque.

[10] Adarnassé IV (mort en 923) est un prince géorgien de la dynastie des Bagratides, prince de Djavakhéti de 876 à 897, duc de Tao inférieur de 881 à 923, et enfin roi des Kartvels de 888 à 916. L'Empire byzantin, dont il est le vassal, le reconnaît toutefois comme curopalate d'Ibérie de 891 à 923.

[11] Apoganem, en arabe, Abou-Ganim.

[12] Littéralement « celui qui couche avec l’empereur », le garde du corps, puis grand chambellan. Il acquit ensuite de plus hautes fonctions comme celle de la direction des Kitonites. Les parakimomènes avaient une telle influence qu'ils gouvernèrent parfois l'État.

[13] Un fils illégitime de Romain Ier.

[14] « Maison des barbares », palais de Constantinople dont l'emplacement exact est inconnu.

[15] La Keltzène fut une région de l'ouest de l’Arménie située dans la région des sources de l’Euphrate. « Ce domaine dut être fort étendu, » selon R. Grousset. Cf. Adontz, Byzantion, 1934.

[16] Patzatès est évidemment une corruption pour Tatzatès, arm. Tačat, nom connu des auteurs byzantins. Tatzates ou Tatzatios était un général de premier plan byzantin d'origine arménienne, qui a fait défection aux Abbassides. Il entra au service de Byzance vers 760 et fit défection avec ses hommes en 782. Il mourut dans une campagne contre les Khazars.

[17] Le Vaspourakan est la plus grande province de Grande Arménie à l’est du lac de Van.

Khatchik-Gagik ou plus simplement Gagik Ier Ardzrouni (né en 879/880 et mort entre 936/937 et 943) est un prince (de 904 à 908), puis un roi de Vaspourakan de 908 à 936/937 ou 943 de la famille arménienne des Ardzrouni. D'abord allié à l'émir sajide d'Azerbaïdjan, Yousouf, contre le roi bagratide Smbat Ier, il change de politique à la mort de ce dernier et rejoint les rangs de son successeur Ašot II. Au cours de son règne, Gagik achève l'unification vasprakanienne lancée au IXe siècle.

[18] Ašot II Erkath, roi bagratide, surnommé « Bras de fer » (914-929) ; il hérita du titre de prince des princes de son père Sembat Ier Nahadak. Le mot arménien « erkath » signifie fer. « Voulant montrer sa force aux Grec, Achot aurait pris par les deux extrémités une grosse barre de fer et l’aurait ployée en forme de couronne. » Cf. Lebeau, Hist. du Bas-empire, t. XIII. La présence d’Ašot à Constantinople se situe vers 922. Il mourut sans héritier.

[19] Pankratios ou encore Bagrat II, est attesté de 935 à 940. Son frère Ašot III gouverna après lui le Taron de 940 à 966 ou 967. Ses deux fils furent incapables de défendre l’indépendance de leur contrée.

[20] Le monastère est situé sur la mer de Marmara, entre la porte d'Or de Constantinople et l'église de Saint-Jean le Studite.

[21] Un commerciaire est dans l'administration de l'Empire byzantin un agent du fisc en charge du contrôle des transactions commerciales.

[22] Pancrace et Ašot.

[23] Dans le nord-ouest du Taron.

pour encourager les autres princes d'Orient à