Constantion Porphyrogénète

CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE

De Administrando Imperio. CHAPITRE XXXVII à XXXIX

Oeuvre mise en page et traduite  par Marc Szwajcer

chapitre 33 à 36 - chapire 40

 

 

 

 

 

Περὶ τοῦ ἔθνους τῶν Πατζινακιτῶν.

Ἰστέον, ὅτι οἱ Πατζινακῖται τὸ ἀπ´ ἀρχῆς εἰς τὸν ποταμὸν Ἀτὴλ τὴν αὐτῶν εἶχον κατοίκησιν, ὁμοίως δὲ καὶ εἰς τὸν ποταμὸν Γεήχ, ἔχοντες τούς τε Χαζάρους συνοροῦντας καὶ τοὺς ἐπονομαζομένους Οὔζους. Πρὸ ἐτῶν δὲ πεντήκοντα οἱ λεγόμενοι Οὖζοι μετὰ τῶν Χαζάρων ὁμονοήσαντες καὶ πόλεμον συμβαλόντες πρὸς τοὺς Πατζινακίτας, ὑπερίσχυσαν, καὶ ἀπὸ τῆς ἰδίας χώρας αὐτοὺς ἐξεδίωξαν, καὶ κατέσχον αὐτὴν μέχρι τῆς σήμερον οἱ λεγόμενοι Οὖζοι. Οἱ δὲ Πατζινακῖται φυγόντες περιήρχοντο, ἀναψηλαφῶντες τόπον εἰς τὴν αὐτῶν κατασκήνωσιν, καταλαβόντες δὲ τὴν σήμερον παρ´ αὐτῶν διακρατουμένην γῆν καὶ εὑρόντες τοὺς Τούρκους οἰκοῦντας ἐν αὐτῇ, πολέμου τρόπῳ τούτους νικήσαντες καὶ ἐκβαλόντες αὐτοὺς ἐξεδίωξαν, καὶ κατεσκήνωσαν ἐν αὐτῇ, καὶ δεσπόζουσιν τὴν τοιαύτην χώραν, ὡς εἴρηται, μέχρι τὴν σήμερον ἔτη πεντήκοντα πέντε.

Ἰστέον, ὅτι πᾶσα ἡ Πατζινακία εἰς θέματα ὀκτὼ διαιρεῖται, ἔχουσα καὶ μεγάλους ἄρχοντας τοσούτους. Τὰ δὲ θέματά εἰσιν ταῦτα· ὄνομα τοῦ πρώτου θέματος Ἠρτήμ, τοῦ δευτέρου Τζούρ, τοῦ τρίτου Γύλα, τοῦ τετάρτου Κουλπέη, τοῦ πέμπτου Χαραβόη, τοῦ ἕκτου Ταλμάτ, τοῦ ἑβδόμου Χοπόν, τοῦ ὀγδόου Τζοπόν. Κατὰ δὲ τὸν καιρόν, ὃν ἀπὸ τῆς ἰδίας χώρας οἱ Πατζινακῖται ἐξεδιώχθησαν, εἶχον ἄρχοντας εἰς μὲν τὸ θέμα Ἠρτὴμ τὸν Βάϊτζαν, εἰς δὲ τὸ Τζοὺρ τὸν Κούελ, εἰς δὲ τὸ Γύλα τὸν Κουρκοῦται, εἰς δὲ τὸ Κουλπέη τὸν Ἰπαόν, εἰς δὲ τὸ Χαραβόη τὸν Καϊδούμ, εἰς δὲ τὸ θέμα Ταλμὰτ τὸν Κώσταν, εἰς 〈δὲ〉 τὸ Χοπὸν τὸν Γιαζή, εἰς δὲ τὸ θέμα Τζοπὸν τὸν Βατᾶν. Μετὰ δὲ θάνατον αὐτῶν διεδέξαντο τὰς ἀρχὰς οἱ τούτων ἐξάδελφοι. Νόμος γὰρ ἐν αὐτοῖς καὶ τύπος ἐκράτησεν παλαιὸς μὴ ἔχειν ἐξουσίαν πρὸς παῖδας ἢ ἀδελφοὺς αὐτῶν μεταπέμπειν τὰ ἀξιώματα, ἀλλ´ ἀρκεῖσθαι μόνον τοῖς κεκτημένοις τὸ καὶ μέχρι ζωῆς ἄρχειν αὐτούς, μετὰ δὲ θάνατον προχειρίζεσθαι ἢ ἐξάδελφον αὐτῶν ἢ ἐξαδέλφων παῖδας πρὸς τὸ μὴ καθόλου εἰς ἓν μέρος τῆς γενεᾶς διατρέχειν τὸ ἀξίωμα, ἀλλὰ καὶ {εἰς} τοὺς ἐκ πλαγίου καὶ κληρονομεῖν καὶ ἀπεκδέχεσθαι τὴν τιμήν· ἀπὸ ξένης δὲ γενεᾶς οὐχ ὑπεισέρχεταί τις καὶ γίνεται ἄρχων. Τὰ δὲ ὀκτὼ θέματα διαιροῦνται εἰς τεσσαράκοντα μέρη, καὶ ἔχουσι καὶ ἐλάττονας ἄρχοντας.

Ἰστέον, ὅτι αἱ τέσσαρες τῶν Πατζινακιτῶν γενεαί, ἤγουν τὸ θέμα Κουαρτζιτζοὺρ καὶ τὸ θέμα Συρουκαλπέη καὶ τὸ θέμα Βοροταλμὰτ καὶ τὸ θέμα Βουλατζοπόν, κεῖνται πέραν τοῦ Δανάπρεως ποταμοῦ πρὸς τὰ ἀνατολικώτερα καὶ βορειότερα μέρη, ἐναποβλέποντα πρός τε Οὐζίαν καὶ Χαζαρίαν καὶ Ἀλανίαν καὶ τὴν Χερσῶνα καὶ τὰ λοιπὰ κλίματα. Αἱ δὲ ἄλλαι τέσσαρες γενεαὶ κεῖνται ἔνθεν τοῦ Δανάπρεως ποταμοῦ πρὸς τὰ δυτικώτερα καὶ ἀρκτικώτερα μέρη, τουτέστιν τὸ θέμα Γιαζιχοπὸν πλησιάζει τῇ Βουλγαρίᾳ, τὸ δὲ θέμα τοῦ κάτω Γύλα πλησιάζει τῇ Τουρκίᾳ, τὸ δὲ θέμα τοῦ Χαραβόη πλησιάζει τῇ Ῥωσίᾳ, τὸ δὲ θέμα Ἰαβδιερτὶμ πλησιάζει τοῖς ὑποφόροις χωρίοις χώρας τῆς Ῥωσίας, τοῖς τε Οὐλτίνοις καὶ Δερβλενίνοις καὶ Λενζενίνοις καὶ τοῖς λοιποῖς Σκλάβοις. Ἀπῴκισται δὲ ἡ Πατζινακία ἐκ μὲν Οὐζίας καὶ Χαζαρίας ὁδὸν ἡμερῶν πέντε, ἐκ δὲ Ἀλανίας ὁδὸν ἡμερῶν ἕξ, ἀπὸ δὲ Μορδίας ὁδὸν ἡμερῶν δέκα, ἀπὸ δὲ Ῥωσίας ὁδὸν ἡμέρας μιᾶς, ἀπὸ δὲ Τουρκίας ὁδὸν ἡμερῶν τεσσάρων, ἀπὸ δὲ Βουλγαρίας ὁδὸν ἡμέρας τὸ ἥμισυ, καὶ εἰς Χερσῶνα μέν ἐστιν ἔγγιστα, εἰς δὲ τὴν Βόσπορον πλησιέστερον.

Ἰστέον, ὅτι κατὰ τὸν καιρόν, ὃν οἱ Πατζινακῖται ἀπὸ τῆς ἰδίας χώρας ἐξεδιώχθησαν, θελήσει τινὲς ἐξ αὐτῶν καὶ οἰκείᾳ γνώμῃ ἐναπέμειναν ἐκεῖσε, καὶ τοῖς λεγομένοις Οὔζοις συνῴκησαν, καὶ μέχρι τοῦ νῦν εἰσιν ἐν αὐτοῖς, ἔχοντες τοιαῦτα γνωρίσματα, ὥστε διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς καὶ νοεῖσθαι, τίνες τε ἦσαν, καὶ πῶς αὐτοὺς ἀποσπασθῆναι τῶν ἰδίων συνέβη· τὰ γὰρ ἱμάτια αὐτῶν εἰσιν κόντουρα μέχρι γονάτων καὶ τὰ μανίκια ἀπὸ τῶν βραχιόνων ἀποκεκομμένα, ὡς δῆθεν ἐκ τούτου δεικνύντες, ὅτι ἀπὸ τῶν ἰδίων καὶ ὁμοφύλων ἀπεκόπησαν.

Ἰστέον, ὅτι ἔνθεν τοῦ Δανάστρεως ποταμοῦ πρὸς τὸ ἀποβλέπον μέρος τὴν Βουλγαρίαν εἰς τὰ περάματα τοῦ αὐτοῦ ποταμοῦ εἰσὶν ἐρημόκαστρα· κάστρον πρῶτον τὸ ὀνομασθὲν παρὰ τῶν Πατζινακιτῶν Ἄσπρον διὰ τὸ τοὺς λίθους αὐτοῦ φαίνεσθαι καταλεύκους, κάστρον δεύτερον τὸ Τουγγάται, κάστρον τρίτον τὸ Κρακνακάται, κάστρον τέταρτον τὸ Σαλμακάται, κάστρον πέμπτον τὸ Σακακάται, κάστρον ἕκτον 〈τὸ〉 Γιαιουκάται. Ἐν αὐτοῖς δὲ τοῖς τῶν παλαιοκάστρων κτίσμασιν εὑρίσκονται καὶ ἐκκλησιῶν γνωρίσματά τινα καὶ σταυροὶ λαξευτοὶ εἰς λίθους πωρίνους, ὅθεν καί τινες παράδοσιν ἔχουσιν, ὡς Ῥωμαῖοί ποτε τὰς κατοικίας εἶχον ἐκεῖσε.

Ἰστέον, ὅτι καὶ Κάγγαρ ὀνομάζονται οἱ Πατζινακῖται, ἀλλ´ οὐχὶ πάντες, πλὴν ὁ τῶν τριῶν θεμάτων λαός, τοῦ Ἰαβδιηρτὶ καὶ τοῦ Κουαρτζιτζοὺρ καὶ τοῦ Χαβουξιγγυλά, ὡς ἀνδρειότεροι καὶ εὐγενέστεροι τῶν λοιπῶν· τοῦτο γὰρ δηλοῖ ἡ τοῦ Κάγγαρ προσηγορία.

Περὶ τῆς γενεαλογίας τοῦ ἔθνους τῶν Τούρtκων, καὶ ὅθεν κατάγονται.

Ὅτι τὸ τῶν Τούρκων ἔθνος πλησίον τῆς Χαζαρίας τὸ παλαιὸν τὴν κατοίκησιν ἔσχεν εἰς τὸν τόπον τὸν ἐπονομαζόμενον Λεβεδία ἀπὸ τῆς τοῦ πρώτου βοεβόδου αὐτῶν ἐπωνυμίας, ὅστις βοέβοδος τὸ μὲν τῆς κλήσεως ὄνομα Λεβεδίας προσηγορεύετο, τὸ δὲ τῆς ἀξίας, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ μετ´ αὐτόν, βοέβοδος ἐκαλεῖτο. Ἐν τούτῳ οὖν τῷ τόπῳ, τῷ προρρηθέντι Λεβεδίᾳ, ποταμός ἐστιν ῥέων Χιδμάς, ὁ καὶ Χιγγιλοὺς ἐπονομαζόμενος. Οὐκ ἐλέγοντο δὲ τῷ τότε χρόνῳ Τοῦρκοι, ἀλλὰ Σάβαρτοι ἄσφαλοι ἔκ τινος αἰτίας ἐπωνομάζοντο. Καὶ οἱ μὲν Τοῦρκοι γενεαὶ ὑπῆρχον ἑπτά, ἄρχοντα δὲ εἰς αὐτοὺς εἴτε ἴδιον, εἴτε ἀλλότριόν ποτε οὐκ ἐκτήσαντο, ἀλλ´ ὑπῆρχον ἐν αὐτοῖς βοέβοδοί τινες, ὧν πρῶτος βοέβοδος ἦν ὁ προρρηθεὶς Λεβεδίας. Συνῴκησαν δὲ μετὰ τῶν Χαζάρων ἐνιαυτοὺς τρεῖς, συμμαχοῦντες τοῖς Χαζάροις ἐν πᾶσι τοῖς αὐτῶν πολέμοις. Ὁ δὲ χαγάνος ἄρχων Χαζαρίας διὰ τὴν αὐτῶν ἀνδρείαν καὶ συμμαχίαν τῷ πρώτῳ βοεβόδῳ τῶν Τούρκων, Λεβεδίᾳ ἐπονομαζομένῳ, γυναῖκα δέδωκεν πρὸς γάμον Χαζάραν εὐγενῆ διὰ τὸ τῆς ἀνδρείας αὐτοῦ περίφημον καὶ τὸ τοῦ γένους περιφανές, ὅπως ἐξ αὐτοῦ τεκνώσῃ· ὁ δὲ Λεβεδίας ἐκεῖνος ἔκ τινος τύχης μετὰ τῆς αὐτῆς Χαζάρας οὐκ ἐπαιδοποίησεν.

Οἱ δὲ Πατζινακῖται, οἱ πρότερον Κάγγαρ ἐπονομαζόμενοι (τοῦτο γὰρ τὸ Κάγγαρ ὄνομα ἐπ´ εὐγενείᾳ καὶ ἀνδρείᾳ ἐλέγετο παρ´ αὐτοῖς), πρὸς Χαζάρους οὖν οὗτοι κινήσαντες πόλεμον καὶ ἡττηθέντες, τὴν οἰκείαν γῆν καταλεῖψαι καὶ τὴν τῶν Τούρκων κατοικῆσαι κατηναγκάσθησαν. Ἀναμεταξὺ δὲ τῶν Τούρκων συναφθέντος πολέμου καὶ τῶν Πατζινακιτῶν, τῶν τηνικαῦτα Κάγγαρ ἐπονομαζομένων, τὸ τῶν Τούρκων φοσσᾶτον ἡττήθη καὶ εἰς δύο διῃρέθη μέρη. Καὶ τὸ μὲν ἓν μέρος πρὸς ἀνατολὴν εἰς τὸ τῆς Περσίδος μέρος κατῴκησεν, οἳ καὶ μέχρι τοῦ νῦν κατὰ τὴν τῶν Τούρκων ἀρχαίαν ἐπωνυμίαν καλοῦνται Σάβαρτοι ἄσφαλοι, τὸ δὲ ἕτερον μέρος εἰς τὸ δυτικὸν κατῴκησε μέρος ἅμα καὶ τῷ βοεβόδῳ αὐτῶν καὶ ἀρχηγῷ, Λεβεδίᾳ, εἰς τόπους τοὺς ἐπονομαζομένους Ἀτελκούζου, ἐν οἷς τόποις τὰ νῦν τὸ τῶν Πατζινακιτῶν ἔθνος κατοικεῖ. Ὀλίγου δὲ χρόνου διαδραμόντος, ὁ χαγάνος ἐκεῖνος ἄρχων Χαζαρίας τοῖς Τούρκοις ἐμήνυσεν τοῦ πρὸς αὐτὸν ἀποσταλῆναι Λεβεδία, τὸν πρῶτον αὐτῶν βοέβοδον. Ὁ Λεβεδίας τοίνυν πρὸς τὸν χαγάνον Χαζαρίας ἐναφικόμενος ἀνηρώτα τὴν αἰτίαν, δι´ ἣν ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν αὐτὸν μετεπέμψατο. Ὁ δὲ χαγάνος εἶπεν πρὸς αὐτόν, ὅτι· «Διὰ τοῦτό σε προσεκαλεσάμεθα, ἵνα, ἐπειδὴ εὐγενὴς καὶ φρόνιμος καὶ ἠνδρειωμένος ὑπάρχεις καὶ πρῶτος τῶν Τούρκων, ἄρχοντά σε τοῦ ἔθνους σου προβαλώμεθα, καὶ ἵνα ὑπείκῃς τῷ λόγῳ καὶ τῇ προστάξει ἡμῶν.» Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς πρὸς τὸν χαγάνον ἀντέφησεν, ὅτι· «Τὴν περὶ ἐμέ σου σχέσιν τε καὶ προαίρεσιν μεγάλως ἐναποδέχομαι, καὶ τὴν εὐχαριστίαν ὁμολογῶ σοι προσήκουσαν, ἐπεὶ δὲ ἀδυνάτως ἔχω πρὸς τὴν τοιαύτην ἀρχήν, ὑπακοῦσαι οὐ δύναμαι, ἀλλὰ μᾶλλον ἔστιν ἕτερος ἀπ´ ἐμοῦ βοέβοδος, λεγόμενος Ἀλμούτζης καὶ υἱὸν κεκτημένος ὀνόματι Ἀρπαδήν· ἐκ τούτων μᾶλλον εἴτε ἐκεῖνος ὁ Ἀλμούτζης, εἴτε ὁ υἱὸς αὐτοῦ Ἀρπαδὴς ἵνα γένηται ἄρχων, καὶ ἔστιν ὑπὸ τὸν λόγον ὑμῶν». Ἐν τούτῳ οὖν τῷ λόγῳ ἀρεσθεὶς ὁ χαγάνος ἐκεῖνος δέδωκεν ἀνθρώπους αὐτοῦ μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰς τοὺς Τούρκους ἀπέστειλεν, οἳ καὶ συλλαλήσαντες περὶ τούτου μετὰ τῶν Τούρκων, μᾶλλον οἱ Τοῦρκοι τὸν Ἀρπαδὴ γενέσθαι προέκριναν ἄρχοντα, ἤπερ Ἀλμούτζη, τὸν ἑαυτοῦ πατέρα, ὡς ἀξιολογώτερον ὄντα καὶ περισπούδαστον ἔν τε φρονήσει καὶ βουλῇ καὶ ἀνδρείᾳ καὶ ἱκανὸν πρὸς τὴν τοιαύτην ἀρχήν, ὃν καὶ ἄρχοντα κατὰ τὸ τῶν Χαζάρων ἔθος καὶ ζάκανον πεποιήκασι, σηκώσαντες αὐτὸν εἰς σκουτάριον.

Πρὸ δὲ τοῦ Ἀρπαδῆ τούτου ἄρχοντα ἕτερον οἱ Τοῦρκοι οὐκ ἐκτήσαντο πώποτε, ἐξ οὗ καὶ μέχρι τῆς σήμερον ἐκ τῆς τούτου γενεᾶς ἄρχων Τουρκίας καθίσταται. Μετὰ δέ τινας χρόνους τοῖς Τούρκοις ἐπιπεσόντες οἱ Πατζινακῖται, κατεδίωξαν αὐτοὺς μετὰ τοῦ ἄρχοντος αὐτῶν Ἀρπαδῆ. Οἱ οὖν Τοῦρκοι τραπέντες καὶ πρὸς κατοίκησιν γῆν ἐπιζητοῦντες, ἐλθόντες ἀπεδίωξαν οὗτοι τοὺς τὴν μεγάλην Μοραβίαν οἰκοῦντας, καὶ εἰς τὴν γῆν αὐτῶν κατεσκήνωσαν, εἰς ἣν νῦν οἱ Τοῦρκοι μέχρι τῆς σήμερον κατοικοῦσιν. Καὶ ἔκτοτε πόλεμον οἱ Τοῦρκοι παρὰ τῶν Πατζινακιτῶν οὐκ ἐδέξαντο. Εἰς δὲ τὸ κατασκηνῶσαν τὸ προρρηθὲν ἔθνος τῶν Τούρκων πρὸς ἀνατολὴν εἰς τὰ τῆς Περσίδος μέρη μέχρι τοῦ νῦν πραγματευτὰς ἀποστέλλουσιν οὗτοι οἱ πρὸς τὸ δυτικὸν μέρος οἰκοῦντες προρρηθέντες Τοῦρκοι, καὶ βλέπουσιν αὐτούς, καὶ ἀποκρίσεις παρὰ αὐτῶν πρὸς αὐτοὺς πολλάκις ἀποκομίζουσιν.

Ὅτι ὁ τῶν Πατζινακιτῶν τόπος, ἐν ᾧ τῷ τότε καιρῷ κατῴκησαν οἱ Τοῦρκοι, καλεῖται κατὰ τὴν ἐπωνυμίαν τῶν ἐκεῖσε ὄντων ποταμῶν. Οἱ δὲ ποταμοί εἰσιν οὗτοι· ποταμὸς πρῶτος ὁ καλούμενος Βαρούχ, ποταμὸς δεύτερος ὁ καλούμενος Κουβοῦ, ποταμὸς τρίτος ὁ καλούμενος Τροῦλλος, ποταμὸς τέταρτος ὁ καλούμενος Βροῦτος, ποταμὸς πέμπτος ὁ καλούμενος Σέρετος.

Περὶ τοῦ ἔθνους τῶν Καβάρων.

Ἰστέον, ὅτι οἱ λεγόμενοι Κάβαροι ἀπὸ τῆς τῶν Χαζάρων γενεᾶς ὑπῆρχον. Καὶ δὴ συμβάν τινα παρὰ αὐτῶν ἀποστασίαν γενέσθαι πρὸς τὴν ἀρχὴν αὐτῶν, καὶ πολέμου ἐμφυλίου καθιστάντος, ἡ πρώτη ἀρχὴ αὐτῶν ὑπερίσχυσεν, καὶ οἱ μὲν ἐξ αὐτῶν ἀπεσφάγησαν, οἱ δὲ ἐξέφυγον, καὶ ἦλθαν καὶ κατεσκήνωσαν μετὰ τῶν Τούρκων εἰς τὴν τῶν Πατζινακιτῶν γῆν, καὶ ἀλλήλοις συνεφιλιώθησαν, καὶ Κάβαροί τινες ὠνομάσθησαν. Ὅθεν καὶ τὴν τῶν Χαζάρων γλῶσσαν αὐτοῖς τοῖς Τούρκοις ἐδίδαξαν, καὶ μέχρι τοῦ νῦν τὴν αὐτὴν διάλεκτον ἔχουσιν· ἔχουσιν δὲ καὶ τὴν τῶν Τούρκων ἑτέραν γλῶσσαν. Διὰ δὲ τὸ εἰς τοὺς πολέμους ἰσχυροτέρους καὶ ἀνδρειοτέρους δείκνυσθαι τῶν ὀκτὼ γενεῶν καὶ προεξάρχειν τοῦ πολέμου προεκρίθησαν πρῶται γενεαί. Εἷς δέ ἐστιν ἄρχων ἐν αὐτοῖς, ἤγουν ἐν ταῖς τρισὶ γενεαῖς τῶν Καβάρων, ὅστις καὶ μέχρι τὴν σήμερον ἔστιν.

 

 

37. Le peuple des Petchénègues.

Les Petchenègues habitaient jadis sur la rivière Atil,[1] et même sur la rivière Geikh,[2] ayant des frontières communes avec les Khazars et lesdits Ouzzes.[3] Mais cinquante ans auparavant les Ouzzes en question firent cause commune avec les Khazars et s’allièrent à eux dans une bataille contre les Petchenègues où ils les vainquirent et les chassèrent de leurs terres, que les Ouzzes occupent encore aujourd’hui. Les Petchenègues s’enfuirent et errèrent, en quête de terres où s’établir, et quand ils parvinrent aux terres qu'ils possèdent actuellement et trouvèrent les Turcs qui y vivaient, ils les vainquirent au combat, les chassèrent et les jetèrent dehors, et s’y installèrent, et ils furent les maîtres de ce pays, comme nous l'avons dit, depuis cinquante-cinq[4] ans jusqu’à ce jour.

[5]Le territoire entier des Petchénègues et divisé en huit thèmes avec le même nombre de grands princes. Les thèmes sont les suivants: le premier thème se nomme Irtim; le second, Tzour; le troisième, Gyla; le quatrième, Koulpei; le cinquième, Charaboi; le sixième, Talmat; le septième, Chopon; le huitième, Tzopon. A l’époque où les Petchenègues furent chassés de leur pays, leurs chefs étaient, dans la province de Irtim, Baitzas; dans Tzour, Konel; dans Gyla, Kourkoutai; dans Koulpei, Ipaos; dans Charaboi, Kaidoum; dans la province de Talmat, Kostas; dans Chopon, Giazis; dans la province de Tzopon, Batas. Après leur mort leurs cousins leur succédèrent au pouvoir. Car le droit et d’anciens principes prévalent parmi eux, les privant de l'autorisation de transmettre leur rang à leurs fils ou leurs frères ; leurs princes doivent se contenter d'être princes et de commander jusqu'à leur mort ; après eux, c'est leur oncle, ou les enfants de leur oncle qu'on choisit : on ne veut pas que la dignité se continue exclusivement dans une seule branche de la famille mais que les collatéraux héritent aussi et parviennent à l'honneur ; cependant personne d'une famille étrangère ne peut s’introduire et devenir prince. Les huit thèmes sont divisés en quarante régions, qui ont chacune à leur tête un prince de moindre importance.

Quatre clans des Petchenègues, c'est-à-dire, les provinces de Kouartzitzour, de Syroukalpei, de Borotalmat et de Boulatzopon, s’étendent au-delà du Dniepr vers l'est et le nord faisant face à l’Uzia, à la Khazarie, à l’Alanie, à Kherson et au reste des régions. Les quatre autres clans se trouvent de ce côté du fleuve Dniepr, vers les parties ouest et nord, c'est-à-dire que la province de Giazichopon avoisine la Bulgarie, celle de Kato Gyla avoisine la Turquie, celle de Charaboi avoisine la Russie, et celle de Iabdiertim avoisine les territoires tributaires de la Russie, des  Oultines,[6] des Dervlenines,[7] des Lenzenines[8] et du reste des Slaves. Le territoire entier des Petchénègues requiert un voyage de cinq jours depuis l’Ouzzie et la Khazarie, un voyage de six jours depuis l’Alanie, un voyage de dix jours depuis la Mordia,[9] un jour depuis la Russie, un voyage de quatre jours depuis la Turquie, une demi-journée depuis la Bulgarie ; il est très proche de Cherson, et encore plus près de Bosporus.

A l’époque où les Petchenègues furent chassés de leur pays, certains d'entre eux de leur propre volonté et par décision personnelle restèrent là-bas et s’unirent aux Ouzzes mentionnés, et à ce jour même, ils vivent parmi eux, portant des signes particuliers qui les distinguent, trahissent leur origine et indiquent comment ils furent séparés de leur peuple: car leurs tuniques sont courtes, atteignent le genou, et leurs manches sont coupées à l'épaule, ce qui, comme on le voit, indique qu'ils furent séparés de leur peuple et de ceux de leur race.

De ce côté du fleuve Dniestr, vers la partie qui fait face à la Bulgarie, à la traversée de cette même rivière, les villes sont désertes: la première ville est celle appelée par les Petchenègues Aspron,[10] parce que ses pierres sont très blanches; la deuxième ville est Toungatai ; la troisième Kraknakatai; la quatrième Salmakatai; la cinquième Sakakatai; et la sixième Giaioukatai. Parmi ces décombres de villes anciennes se trouvent quelques vestiges distinctifs d’églises et de croix sculptées en pierre poreuse, d'où la tradition rapporte qu’il fut un temps où les Romains eurent leurs colonies dans ce pays.

Les Petchenègues étaient à l'époque appelés « Kangar », mais pas tous, seulement les gens des trois thèmes de Iabdierti, Kouartzitzour et Chabouxingyla, car ils sont plus courageux et nobles que les autres: et c'est ce que le titre « Kangar » signifie.

38. La généalogie du peuple Turc[11] et d’où ils viennent.

Le peuple Turc avait de longue date son installation proche de la Khazarie, à l’endroit appelé Lévédie d’après le nom de leur premier voïvode Levedias,[12] mais pour ce titre, il fut reçut le nom de voïvode comme tous les autres après lui. Or, dans ce lieu, la susdite Lévédie,[13] coule la rivière Chidmas, également appelée Chingilous.[14] A cette époque, ce peuple n’était pas été appelé Turc, mais portait pour une raison quelconque le nom de « Savartoi asphaloi[15] ». Les Turcs étaient répartis en sept clans, et ils n'avaient jamais eu à leur tête un prince indigène ou étranger, mais il y avait parmi eux des voïvodes, dont le premier avait été le susdit Levedias. Ils vécurent ensemble avec les Khazars pendant trois ans, et combattirent avec eux en tant qu’alliés dans toutes les guerres. En raison de leur courage et leur alliance, le khagan-prince donna en mariage au premier voïvode des Turcs, appelé Levedias, une noble dame Khazar, eu égard à sa réputation de vaillance et au renom de sa race afin qu'elle puisse avoir des enfants de lui, mais, comme ce fut le cas, les Levedias n'eurent pas d'enfants de cette même dame Khazar.

Les Petchénègues appelés antérieurement « Kangar » (ce nom étant symbole de valeur et de noblesse parmi eux), attisèrent une guerre avec les Khazars et, vaincus, ils furent contraints de quitter leur propre contrée et de s’établir dans celle des Turcs. Quand eut lieu la bataille entre Turcs et Petchénègues, appelés Kangar, l’armée des Turcs fut vaincue et divisée en deux parties. L’une d’elles alla vers l’est et s’installa dans la région de la Perse, et aujourd’hui on les appelle par leur ancienne dénomination de Turcs « Savartoi asphaloi » ; l’autre partie, avec leur voïvode et chef Levedias, s’implantèrent dans une région de l’ouest, dans des endroits appelés Atel-kouzou,[16] où vivent aujourd’hui les Petchénègues. Peu de temps après, le prince-khagan de Khazarie envoya un message aux Turcs, demandant qu’on lui envoie leur voïvode. Levedias, donc, vint voir le khagan de Khazarie et lui demanda pour quelle raison il l’avait convoqué. Le khagan lui répondit : « Nous t’avons invité parce que, étant noble, avisé, valeureux et le plus important des Turcs, nous voulons te nommer prince de ton peuple, si tu obéis à notre parole et à nos ordres. » Mais il répondit à cela au khagan : « Je suis hautement flatté par votre considération et par le but que vous me proposez et je vous exprime mes remerciements les plus sincères, mais je ne m’estime pas assez valable pour cette tâche, je ne pourrais vous obéir ; par ailleurs, il existe un autre voïvode que moi nommé Almoutzis[17] qui a un fils nommé Arpad[18] ; que l’un des deux, Almoutzis ou son fils devienne le prince et vous obéisse. » Le khagan, enchanté de ces paroles, lui donna quelques hommes et le fit raccompagner chez les Turcs ; après en avoir discuté entre eux, les Turcs décidèrent qu’ils préféraient que ce fut Arpad qui devint prince plutôt que son père, car il avait des talents supérieurs, sa sagesse, ses conseils, sa valeur étaient largement reconnus et il était capable de diriger ; pour cette raison il fut proclamé prince, ou zakanon des Khazars, quand on l’éleva sur un bouclier selon la coutume.

Avant cet Arpad, les Turcs n’avaient jamais eu un quelconque prince, et même depuis lors le prince de Turquie est issu de sa famille. Plusieurs années après, les Petchénègues combattirent les Turcs et les chassèrent avec leur prince Arpad. Les Turcs, fuyant tout en cherchant une terre où habiter, vinrent à leur tour chasser les habitants de la « Grande Moravie » où ils s’installèrent et où ils demeurent à ce jour. Et depuis, les Turcs n’ont soutenu aucune attaque contre les Petchénègues. Les Turcs de l’ouest envoient souvent pour les rechercher des marchands au peuple susdit des Turcs qui s’installèrent à l’est, dans la région de la Perse, et ces marchands leur rapportent souvent des messages officiels.

L’emplacement des Petchénègues, à l’époque où vivaient les Turcs, est désigné d’après les rivières locales qui sont les suivantes : la première s’appelle Barouch; la seconde Koubou ; la troisième Troullos; la quatrième Broutos et la cinquième Seretos.[19]

39. Le peuple des Kabars.

Les soi-disant Kabars[20] étaient de la race des Khazars. Or, il arriva qu’une scission les divisa, et quand une guerre intestine éclata, le premier parti l’emporta, certains d'entre eux furent tués, mais d'autres s’échappèrent et se retirèrent chez les Turcs sur le territoire des Petchenègues ; ces deux peuples devinrent amis, et on les appela « Kabars ». Et ils communiquèrent aussi à ces Turcs l’idiome des Khazars, et à ce jour, ils parlent cette même langue, mais possèdent aussi l'autre langue des Turcs. Et comme à la guerre, ils se montrent les plus forts, les plus valeureux des huit clans, et se distinguent comme de vrais stratèges, leur clan fut considéré comme le premier. Il y a un prince parmi eux, je veux dire, parmi les trois clans des Kabars, qui existe encore à ce jour.


 

 

 

 

[1] La Volga.

[2] Le fleuve Oural s'appelait Yaïk jusqu'en 1775.

[3] Les Oghouzes, Oghuz ou Oğuz (en turc de Turquie), également Turcomans, furent l'une des branches principales des Turcs du VIIIe au XIe siècle. Lors de la migration des Turcs aux Xe, XIe et XIIe siècles, les Oghouzes firent partie des Turcs de la région de la mer Caspienne qui migrèrent vers le Sud et l'Ouest en direction de l'Asie occidentale et de l’Europe orientale, et non vers l’Est en direction de la Sibérie. Wikipédia

[4] Ce pourrait être une altération de cinquante dans le texte.

[5] De nombreux articles liés à l’étymologie de tous les noms qui vont suivre existent ; ils n’ont pas été reproduits car ce sujet nécessite une connaissance des langues et est plutôt abscons.

[6] Ulychians (ulychi, uhlychi, uluchi). Une tribu slave orientale qui vivait du 6e au 9e siècle sur les basses terres du fleuve Dniepr de la rivière Ros à la mer Noire, au sud des Polianians. Ils étaient en bons termes avec les Tivertsians mais faisaient la guerre aux Polianians et aux Rus' de Kiev. En 885, le prince Oleg mena une campagne contre eux. Au 10e siècle ils furent poussés vers l'ouest par les Petchenègues, et s'installèrent dans la Bessarabie sur les rivières Boh et Dniestr, où ils s’étendirent jusqu’au Danube et à la Mer Noire. Leur capitale était Peresichen. Au milieu du 10e siècle, sous le règne du Prince Igor, les Ulychians furent soumis par le voïvode Svineld et intégrés dans l'état Rus de Kiev, avec les Tivertsians. Avec d'autres tribus, ils devinrent les Ukrainiens. Les Ulychians ne sont plus mentionnés dans les chroniques après 940. Certains chercheurs croient que, sous la pression des Coumans, ils émigrèrent vers le nord au 12e siècle et s’installèrent près de la rivière Sloutch et sur le haut de la rivière Boh. (Traduit du site www.encyclopediaofukraine.com)

[7] Drevlianes (Derevliany, Drevliany). Tribu Slave orientale qui habitait Polisia et le territoire de la rive droite ukrainienne le long des rivières Pripiat, Teteriv, Sloutch, et Horyn du 6e au 12e siècle. La plus grande ville des Drevlianes et le centre de leurs terres fut Iskorosten (Korosten). En 884 le prince Oleg de Kiev soumit les Drevlianes, mais après sa mort en 912, ils rejetèrent l'autorité de Kiev. Le prince Igor les reconquit en 914 mais reconnut l'autonomie des princes des Drevlianes. En 945, lorsqu’Igor fit une nouvelle tentative pour recueillir le tribut, les Drevlianes se révoltèrent et le tuèrent. Un an plus tard la princesse Olga écrasa la révolte, qui était dirigée par le prince Mal, et supprima leur autonomie. La dernière mention des Drevlianes dans les chroniques est faite en 1136. Les principales professions des Drevlianes étaient l'agriculture, l'élevage du bétail et des chevaux, et le travail des métaux. (Traduit du site www.encyclopediaofukraine.com)

[8] Certains avancent le nom de Luchanians pour cette tribu qui occupait la ville de Lutsk en Ukraine, mais le débat semble ouvert.

[9] La seule preuve de colonisation au Haut Moyen Age liée au nom du territoire du peuple finno-ougrien (de Russie) : les Mordves.

[10] Aspron se trouvait probablement quelque part sur la rive ouest du liman du Dniepr.

[11] Rappelons qu’il s’agit ici des Hongrois. Cf. Sándor Csernus & Klára Korompay, Les Hongrois et l’Europe…, Publications de l’Institut Hongrois de Paris, 1999.

[12] Ou encore Leved, Lebedias, et Lebedi. Personnage semi-légendaire.

[13] La localisation de la Lévédie reste très controversée.

[14] La théorie la plus largement acceptée identifie le Chidmas avec le fleuve Kodyma et le Chingilous avec la rivière Inhul, tous deux affluents de la rivière Bug du Sud.

[15] Cela signifierait « Sabirs invaincus ».

[16] Dans la première moitié du IXe siècle, peut-être dans les années 820-830, les Magyars se déplacèrent à nouveau vers l'ouest. Ils quittèrent la Lébédie, entre Dniepr et Don, pour un territoire que Constantin Porphyrogénète appelle Atelkouzou vraisemblablement entre Dniestr et Dniepr ; le hongrois Etelköz se comprend comme « Entre-deux-fleuves ». Cette migration doit sans doute être mise en rapport avec les troubles que connaissait 'Empire khazar. C'est à ce moment que des tribus turcophones appelées Kabars auraient quitté les Khazars et rejoint les sept tribus magyares, au sein desquelles elles jouèrent ensuite un rôle important. Il est possible également qu'à cette époque, un groupe magyar ait obliqué vers le Caucase au lieu de suivre le gros du peuple à l'ouest du Dniepr ; on a cru déceler ses traces archéologiques et onomastiques en Ciscaucasie, mais le problème demeure très controversé. (Cf. site www.clio.fr)

[17] Álmos (ca 819- 895), Grand Prince de Hongrie, père d'Árpád, il est selon les Chroniques hongroises, le fils du prince Ügyek et de son épouse Emese. Il règne sur les Magyars de 858 à 895, et les conduit de l'Oural à la chaîne des Carpates. C'est d'ailleurs dans la région de la Transylvanie qu'il donne sa vie en sacrifice lors d'une cérémonie religieuse païenne, selon les légendes hongroises. Dans la réalité, Álmos est certainement mort en combattant au siège d'Ung, en 895.

[18] Árpád, Grand Prince des Magyars, est né vers 845, quelque part dans les steppes qui s'étendent du Donetz au Dnieper. Il est certainement mort en juillet 907 lors de l'une trois batailles contre les Germains près de Bratislava. Árpád est enterré à Obuda, l'ancienne cité romaine d'Aquincum.

[19] Dniepr ? Bug ; Dniestr ; Prut et Siret.

[20] Kabars de même que Kangar, plus haut, sont des termes que seul Constantin VII a utilisé.

 
Verdana">