Constantion Porphyrogénète

CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE

De Administrando Imperio. CHAPITRE XXX-XXII

Oeuvre mise en page et traduite  par Marc Szwajcer

chapitre 29 - chapitre 33 à 36

 

 

 

 

 

Διήγησις περὶ τοῦ θέματος Δελματίας.

Εἰ πᾶσιν ἡ γνῶσις καλόν, καὶ ἡμεῖς ἄρα τῶν πραγμάτων τὴν γνῶσιν καταλαμβάνοντες οὐ πόρρω τούτου γινόμεθα. Ὅθεν καὶ πᾶσι φανερὰν ποιοῦμεν τῶν μεθ´ ἡμᾶς πῇ μὲν τούτων τὴν δήλωσιν, πῇ δὲ ἑτέρων ἀξιολόγων τινῶν, ἵνα καὶ διπλοῦν ἐπακολουθῇ τὸ καλόν. Τοῖς οὖν καὶ τῆς Δελματίας τὴν παράληψιν ζητοῦσιν, ὅπως ἐλήφθη παρὰ τῶν Σκλαβικῶν ἐθνῶν, ἐντεῦθεν ἔστιν μαθεῖν, ἀλλὰ πρότερον τὴν θέσιν αὐτῆς διηγητέον. Ἐκ παλαιοῦ τοίνυν ἡ Δελματία τὴν ἀρχὴν μὲν εἶχεν ἀπὸ τῶν συνόρων Δυρραχίου, ἤγουν ἀπὸ Ἀντιβάρεως, καὶ παρετείνετο μὲν μέχρι τῶν τῆς Ἰστρίας ὀρῶν, ἐπλατύνετο δὲ μέχρι τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ. Ἦν δὲ ἅπασα ἡ τοιαύτη περίχωρος ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν, καὶ ἐνδοξότερον τῶν ἄλλων ἑσπερίων θεμάτων τὸ τοιοῦτον θέμα ἐτύγχανε, πλὴν παρελήφθη παρὰ τῶν Σκλαβικῶν ἐθνῶν τρόπῳ τοιῷδε.

Κάστρον ἐστὶν πλησίον Ἀσπαλάθου, ὃ Σαλῶνα λέγεται, ἔργον Διοκλητιανοῦ τοῦ βασιλέως, ἀλλ´ ἡ μὲν Ἀσπάλαθος καὶ αὐτὴ παρὰ Διοκλητιανοῦ ἐκτίσθη, καὶ τὰ αὐτοῦ βασιλικὰ ἐκεῖσε ἐτύγχανον, εἰς δὲ Σαλῶνα κατῴκουν οἵ τε μεγιστᾶνες αὐτοῦ καὶ τῶν ὄχλων ἱκανοί. Ὑπῆρχε δὲ τὸ τοιοῦτον κάστρον κεφαλὴ πάσης τῆς Δελματίας. Ἠθροίζοντο οὖν ἀνὰ πᾶν ἔτος ἐκ τῶν λοιπῶν κάστρων Δελματίας στρατιῶται ἔφιπποι, καὶ ἀπεστέλλοντο ἀπὸ Σαλῶνος μέχρι τῶν χιλίων, καὶ ἐφύλαττον εἰς τὸν Δανούβιν ποταμὸν ἕνεκεν τῶν Ἀβάρων.

 Οἱ γὰρ Ἄβαρεις ἐκεῖθεν τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ τὰς διατριβὰς ἐποιοῦντο, ἔνθα ἀρτίως εἰσὶν οἱ Τοῦρκοι νομάδα βίον ζῶντες. Ἀπερχόμενοι δὲ οἱ Δελματίας κατ´ ἔτος ἔβλεπον πολλάκις ἐκεῖθεν τοῦ ποταμοῦ τά τε κτήνη καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς κατά τινα χρόνον διαπερᾶσαι καὶ ἐρευνῆσαι, τίνες εἰσὶν οἱ ἐκεῖσε τὴν δίαιταν ἔχοντες. Περάσαντες οὖν εὗρον τὰς γυναῖκας τῶν Ἀβάρων καὶ τὰ παιδία μόνα, τοὺς ἄνδρας δὲ καὶ τὴν ἀκμάζουσαν ἡλικίαν ἐν ταξιδίῳ. Ἄφνω οὖν ἐπιπέσαντες ᾐχμαλώτευσαν αὐτούς, καὶ ὑπέστρεψαν ἀταλαιπώρως, ἀποκομίσαντες τὴν τοιαύτην πραῖδαν εἰς Σαλῶνα. Ὡς οὖν ὑπέστρεψαν οἱ Ἄβαρεις ἐκ τοῦ ταξιδίου καὶ τὸ γενόμενον, ἀφ´ ὧν ἔπαθον, ἔμαθον, ἐταράχθησαν μέν, ἠγνόουν δέ, ὁπόθεν αὐτοῖς ἡ τοιαύτη πληγὴ προσεγένετο. Ἔδοξεν οὖν παραφυλάξαι αὐτοῖς τὸν καιρὸν καὶ μαθεῖν τὸ πᾶν ἐξ αὐτοῦ. Ἐπεὶ οὖν κατὰ τὸ σύνηθες αὖθις οἱ ταξεῶται ἀπεστάλησαν ἀπὸ Σαλῶνος, ἦσαν δὲ οὐκ ἐκεῖνοι, ἀλλ´ ἕτεροι, ταὐτὰ ἐκείνοις καὶ οὗτοι κατὰ βουλὰς ἔθεντο. Διεπέρασαν οὖν κατ´ αὐτῶν, ἐντυχόντες δὲ αὐτοῖς συνηγμένοις ὁμοῦ, οὐχ, ὡς τὸ πρότερον, ἐσκορπισμένοις, οὐ μόνον οὐδὲν οὐκ ἐποίησαν, ἀλλὰ καὶ τὰ πάντων δεινότατα ἔπαθον. Οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐσφάγησαν, οἱ δὲ λοιποὶ ἐχειρώθησαν ζῶντες, καὶ οὐδεὶς ἐκείνων τῶν χειρῶν ἐξέφυγεν.

Ἐξετάσαντες δὲ αὐτούς, τίνες τε καὶ ὅθεν εἰσίν, καὶ ἀναμαθόντες, ὅτι ἐξ αὐτῶν ἔπαθον τὴν εἰρημένην πληγήν, ἔτι δὲ καὶ περὶ τῆς ποιότητος τοῦ τόπου αὐτῶν ἐρευνήσαντες, καὶ ὅσον ἐξ ἀκοῆς ἀρεσθέντες, ἐκράτησαν τοὺς ζῶντας δεσμίους, καὶ ἐνεδύσαντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καθὰ ἐκεῖνοι, καὶ δὴ τοὺς ἵππους ἀναβάντες, 〈λαβόντες〉 ἐπὶ χεῖρας τά τε φλάμμουλα καὶ τὰ λοιπὰ σημεῖα, ἃ ἐπεφέροντο μετ´ αὐτῶν, ἀπῆραν πάντες φοσσατικῶς καὶ κατὰ τῆς Σαλῶνος ὥρμησαν. Ὡς οὖν καὶ τὸν καιρὸν ἔμαθον ζητήσαντες, καθ´ ὃν οἱ ταξεῶται ἐκ τοῦ Δανουβίου ὑπέστρεφον (ἦν δὲ τὸ μέγα καὶ ἅγιον σάββατον), ἦλθον καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν. Καὶ τὸ μὲν πλῆθος, ὅτε δήπου πλησίον ἐγένοντο, τοῦ φοσσάτου ἀπεκρύβη, μέχρι δὲ τῶν χιλίων, οἵτινες τούς τε ἵππους καὶ τὰς στολὰς εἰς ἀπάτην ἐκέκτηντο τῶν Δελματινῶν, ἐξήλασαν. Ἀναγνωρίσαντες δὲ οἱ τοῦ κάστρου τά τε σημεῖα καὶ τὴν ἀμφίασιν αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἡμέραν, ὡς ἔθους ὄντος αὐτοῖς τοῦ ὑποστρέφειν ἐν αὐτῇ, ἤνοιξαν τὰς πόρτας, καὶ ὑπεδέξαντο αὐτοὺς μετὰ περιχαρείας. Ἐκεῖνοι δὲ ἅμα τῷ εἰσελθεῖν τάς τε πόρτας ἐκράτησαν, καὶ δήλην διὰ σημείου τὴν πρᾶξιν τῷ φοσσάτῳ πεποιηκότες, συνεισδραμεῖν καὶ συνεισελθεῖν παρεσκεύασαν. Κατέσφαξαν οὖν πάντας τοὺς τῆς πόλεως, καὶ ἔκτοτε κατεκράτησαν πᾶσαν τὴν χώραν Δελματίας, καὶ κατεσκήνωσαν ἐν αὐτῇ. Μόνα δὲ τὰ πρὸς θάλασσαν πολίχνια οὐ συνέδωκαν αὐτοῖς, ἀλλὰ κατείχοντο παρὰ τῶν Ῥωμαίων διὰ τὸ εἶναι τὸν πόρον τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐκ τῆς θαλάσσης. Ἰδόντες οὖν οἱ Ἄβαρεις καλλίστην οὖσαν τὴν τοιαύτην γῆν, κατεσκήνωσαν ἐν αὐτῇ.

Οἱ δὲ Χρωβάτοι κατῴκουν τηνικαῦτα ἐκεῖθεν Βαγιβαρείας, ἔνθα εἰσὶν ἀρτίως οἱ Βελοχρωβάτοι. Μία δὲ γενεὰ διαχωρισθεῖσα ἐξ αὐτῶν, ἤγουν ἀδελφοὶ πέντε, ὅ τε Κλουκᾶς καὶ ὁ Λόβελος καὶ ὁ Κοσέντζης καὶ ὁ Μουχλὼ καὶ ὁ Χρωβάτος καὶ ἀδελφαὶ δύο, ἡ Τουγὰ καὶ ἡ Βουγά, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτῶν ἦλθον εἰς Δελματίαν, καὶ εὗρον τοὺς Ἄβαρεις κατέχοντας τὴν τοιαύτην γῆν. Ἐπί τινας οὖν χρόνους πολεμοῦντες ἀλλήλους, ὑπερίσχυσαν οἱ Χρωβάτοι, καὶ τοὺς μὲν τῶν Ἀβάρων κατέσφαξαν, τοὺς δὲ λοιποὺς ὑποταγῆναι κατηνάγκασαν. Ἔκτοτε οὖν κατεκρατήθη ἡ τοιαύτη χώρα παρὰ τῶν Χρωβάτων, καὶ εἰσὶν ἀκμὴν ἐν Χρωβατίᾳ ἐκ {τοὺς} τῶν Ἀβάρων, καὶ γινώσκονται Ἄβαρεις ὄντες. Οἱ δὲ λοιποὶ Χρωβάτοι ἔμειναν πρὸς Φραγγίαν, καὶ λέγονται ἀρτίως Βελοχρωβάτοι, ἤγουν ἄσπροι Χρωβάτοι, ἔχοντες ἴδιον ἄρχοντα· ὑπόκεινται δὲ Ὤτῳ, τῷ μεγάλῳ ῥηγὶ Φραγγίας, τῆς καὶ Σαξίας, καὶ ἀβάπτιστοι τυγχάνουσιν, συμπενθερίας μετὰ τοὺς Τούρκους καὶ ἀγάπας ἔχοντες. Ἀπὸ δὲ τῶν Χρωβάτων, τῶν ἐλθόντων ἐν Δελματίᾳ, διεχωρίσθη μέρος τι, καὶ ἐκράτησεν τὸ Ἰλλυρικὸν καὶ τὴν Παννονίαν· εἶχον δὲ καὶ αὐτοὶ ἄρχοντα αὐτεξούσιον, διαπεμπόμενον καὶ μόνον πρὸς τὸν ἄρχοντα Χρωβατίας κατὰ φιλίαν. Μέχρι δὲ χρόνων τινῶν ὑπετάσσοντο καὶ οἱ ἐν Λελματίᾳ ὄντες Χρωβάτοι τοῖς Φράγγοις, καθὼς καὶ πρότερον ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῶν· τοσοῦτον δὲ ἐσκληρύνοντο οἱ Φράγγοι πρὸς αὐτούς, ὅτι τὰ ὑπομάσθια τῶν Χρωβάτων φονεύοντες προσέρριπτον αὐτὰ σκύλαξιν. Μὴ δυνάμενοι δὲ οἱ Χρωβάτοι ταῦτα παρὰ τῶν Φράγγων ὑφίστασθαι, διέστησαν ἀπ´ αὐτῶν, φονεύσαντες καὶ οὓς εἶχον ἄρχοντας ἐξ αὐτῶν. Ὅθεν ἐστράτευσαν κατ´ αὐτῶν ἀπὸ Φραγγίας φοσσᾶτον μέγα, καὶ ἐπὶ ἑπτὰ χρόνους πολεμήσαντες ἀλλήλοις, ὀψὲ καὶ μόγις ὑπερίσχυσαν οἱ Χρωβάτοι, καὶ ἀνεῖλον τοὺς Φράγγους πάντας καὶ τὸν ἄρχοντα αὐτῶν Κοτζίλιν καλούμενον. Ἔκτοτε δὲ μείναντες αὐτοδέσποτοι καὶ αὐτόνομοι, ἐξῃτήσαντο τὸ ἅγιον βάπτισμα παρὰ τοῦ Ῥώμης, καὶ ἀπεστάλησαν ἐπίσκοποι, καὶ ἐβάπτισαν αὐτοὺς ἐπὶ Πορίνου, τοῦ ἄρχοντος αὐτῶν.

 

30. Le thème de Dalmatie.[1]

Si le savoir est une bonne chose pour tous, alors nous l’avons aussi approché par celui des événements. C’est pour cette raison que nous donnons, pour le bienfait de tous ceux qui nous succéderont, un compte rendu complet tant sur ces sujets que sur d’autres dignes d’attention, afin que le bien soit double. Ceux alors qui se posent des questions sur la prise de la Dalmatie, sa prise par les peuples slaves, pourront l’apprendre de ce qui va suivre ; mais nous devons d’abord parler de sa position géographique. Dans l’antiquité donc, la Dalmatie commençait aux confins de Dyrrachium, ou d’Antibari,[2] et allait aussi loin que les montagnes d’Istrie, pour s’étendre jusqu’au Danube. Tout ce territoire était sous le contrôle des Romains, et cette province était la plus illustre de toutes les provinces de l’ouest ; cependant, voici la manière dont elle fut prise par les peuples slaves.

Près de Split se trouve une cité appelée Salone, construite par l’empereur Dioclétien tout comme Split elle-même, et son palais s’y trouve, mais à Salone s’installèrent les notables et les gens du commun. La cité était la pointe de toute la Dalmatie. Chaque année alors, une force de cavalerie des autres cités dalmates s’y rassemblait habituellement, et se déployait depuis Salone, au nombre d’un millier, afin de surveiller le fleuve Danube à cause des Avars.

Car les Avars avaient leur séjour sur la rive éloignée du Danube, où sont maintenant les Turcs, et ils menaient une vie nomade. Les gens de Dalmatie qui y allaient chaque année, voyaient souvent des bêtes et des hommes sur ce côté éloigné du Danube. Un jour, donc, ils décidèrent de franchir [le Danube] pour savoir qui étaient ceux qui habitaient là. Ils traversèrent et ne trouvèrent que les femmes et les enfants des Avars, car les hommes et les jeunes étaient en expédition militaire. Les prenant par surprise, donc, ils les firent prisonniers et revinrent sans dommages, emportant ce butin à Salone. Mais quand les Avars revinrent de leur expédition militaire et virent ce qui s’était passé, les pertes subies, ils furent abasourdis, ne sachant d’où venait le malheur qui était venu les frapper. Ils décidèrent donc de consacrer leur temps à découvrir cette énigme. Et ainsi, quand la garnison, selon la coutume, se déploya une autre fois depuis Salone, avec d’autres hommes que les précédents, ceux-ci voulurent aussi refaire l’expédition de leurs prédécesseurs. Aussi franchirent-ils le Danube, mais trouvant les Avars regroupés et non pas dispersés comme la fois d’avant, non seulement ils ne purent rien faire mais en réalité ils subirent les revers les plus effroyables. Car certains d’eux furent tués, le reste fait prisonnier, et pas un n’échappa des mains de l’ennemi.

Les Avars les interrogèrent, qui étaient-ils et d’où venaient-ils ? Ayant appris que c’était à cause d’eux qu’ils avaient subi le malheur précédent, et ayant trouvé en outre des informations sur la nature de leur pays, et satisfaits de ce qu'ils avaient entendu ils gardèrent les survivants captifs et revêtirent leurs habits, tout comme les autres les portaient ; puis, montant leurs chevaux et prenant en main leur étendards et autres insignes que les Romani avaient amenés avec eux, ils partirent faire un raid militaire et se dirigèrent vers Salone. Comme ils avaient appris également les heures de relève des garnisons sur le Danube (le Grand samedi Saint), ils arrivèrent ce jour précis. En s’approchant, la plus grande partie de l’armée se cacha, mais environ un millier d’entre eux, ceux qui, pour se déguiser, avaient pris les chevaux et les uniformes des Dalmates, avancèrent devant. Ceux de la cité, reconnaissant insignes et habits, le jour prévu, car c’était celui où ils rentraient habituellement, ouvrirent les portes et les reçurent en liesse. Mais, dès qu’ils furent entrés, les Avars s’emparèrent des portes, donnant le signal pour que tous accourent et entrent avec eux. Et ainsi ils passèrent au fil de l’épée toute la cité puis se rendirent après coup maîtres de toute la Dalmatie où ils s’installèrent. Seules les villes côtières purent résister et continuèrent à être aux mains des Romains, car leur survie venait de la mer. Les Avars, alors, trouvant cette terre à leur goût, s’y installèrent.[3]

Mais à cette époque les Croates étaient installés au-delà de la Bavière, où se trouvent aujourd’hui les Biélo-Croates. De là, ils éclatèrent en une famille de cinq frères, les Kloukas, les Lobelos, les Kosentzis, les Mouchlo et les Chrobates, et de deux sœurs les Touga et les Bouga, qui vinrent avec leur population en Dalmatie et trouvèrent les Avars sur cette terre. Après s’être combattus pendant de nombreuses années, les Croates prirent le dessus, tuèrent une partie des Avars et forcèrent le restant à être leurs sujets. Et à partir de cette époque, cette terre fut la possession des Croates, et il existe encore en Croatie certains descendants des Avars que l’on appelle Avars. Le reste des Croates séjourna aux frontières de la Francie : on les appelle maintenant Biélo-Croates, c’est-à-dire « Croates Blancs », ont leur propre prince ; ils sont les sujets d’Otton le grand, roi de Francie, ou de Saxe, ne sont pas baptisés, se marient entre eux et entretiennent des relations d’amitié avec les Turcs. Une partie des Croates venus en Dalmatie se dispersa pour occuper l’Illyrie et la Pannonie ; eux aussi avaient un prince souverain, qui entretenait habituellement, bien qu’au travers d’envoyés, un contact amical avec le prince de Croatie. Pendant de nombreuses années les Croates de Dalmatie furent assujettis aux Francs, comme cela avait été le cas dans leur pays d’origine ; mais les Francs les traitèrent avec une brutalité inimaginable : ils avaient coutume de tuer les enfants croates puis de les jeter aux chiens. Les Croates, ne pouvant supporter un tel traitement de la part des Francs, se révoltèrent et massacrèrent ceux qu’ils avaient pour princes. Alors, une grande armée partit de Francie contre eux et, après une lutte de sept années, les Croates purent enfin supplanter et détruire tous les Francs et leur chef appelé Kotzilis. Depuis lors, ils restèrent indépendants et autonomes, demandèrent le saint baptême à l’évêque de Rome qui envoya des évêques pour les baptiser à l’époque de leur prince Porinos.

 

 

Origine : Wikipedia

Διεμερίσθη οὖν ἡ χώρα αὐτῶν εἰς ζουπανίας ιαʹ, ἤγουν ἡ Χλεβίανα, ἡ Τζένζηνα, τὰ Ἤμοτα, ἡ Πλέβα, ἡ Πεσέντα, ἡ Παραθαλασσία, ἡ Βρεβέρη, ἡ Νόνα, ἡ Τνήνα, ἡ Σίδραγα, ἡ Νίνα· καὶ ὁ βοάνος αὐτῶν κρατεῖ τὴν Κρίβασαν, τὴν Λίτζαν καὶ τὴν Γουτζησκά. Καὶ ἡ μὲν εἰρημένη Χρωβατία, ἀλλὰ καὶ αἱ λοιπαὶ Σκλαβηνίαι διάκεινται οὕτως· ἡ δὲ Διόκλεια πλησιάζει πρὸς τὰ καστέλλια τοῦ Δυρραχίου, ἤγουν πρὸς τὸν Ἐλισσὸν καὶ πρὸς τὸ Ἑλκύνιον καὶ τὴν Ἀντίβαριν, καὶ ἔρχεται μέχρι τῶν Δεκατέρων, πρὸς τὰ ὀρεινὰ δὲ πλησιάζει τῇ Σερβλίᾳ. Ἀπὸ δὲ τοῦ κάστρου τῶν Δεκατέρων ἄρχεται ἡ ἀρχοντία Τερβουνίας, καὶ παρεκτείνεται μέχρι τοῦ Ῥαουσίου, πρὸς δὲ τὰ ὀρεινὰ αὐτῆς πλησιάζει τῇ Σερβλίᾳ. Ἀπὸ δὲ τοῦ Ῥαουσίου ἄρχεται ἡ ἀρχοντία τῶν Ζαχλούμων, καὶ παρεκτείνεται μέχρι τοῦ Ὀροντίου ποταμοῦ, καὶ πρὸς μὲν τὴν παραθαλασσίαν πλησιάζει τοῖς Παγανοῖς, πρὸς δὲ τὰ ὀρεινὰ εἰς ἄρκτον μὲν πλησιάζει τοῖς Χρωβάτοις, εἰς κεφαλὴν δὲ τῇ Σερβλίᾳ. Ἀπὸ δὲ τοῦ Ὀροντίου ποταμοῦ ἄρχεται ἡ Παγανία, καὶ παρεκτείνεται μέχρι τοῦ ποταμοῦ τῆς Ζεντίνας, τρεῖς ἔχουσα ζουπανίας, τὴν Ῥάστωτζαν καὶ τὸν Μοκρὸν καὶ τοῦ Δαλέν. Καὶ αἱ μὲν δύο ζουπανίαι, ἤγουν ἡ Ῥάστωτζα καὶ ἡ τοῦ Μοκροῦ, πρόσκεινται τῇ θαλάσσῃ, αἵτινες καὶ σαγήνας ἔχουσιν· ἡ δὲ τοῦ Δαλενοῦ μήκοθέν ἐστιν τῆς θαλάσσης, καὶ ἐκ τῆς ἐργασίας ζῶσι τῆς γῆς. Πλησιάζουσιν δὲ αὐτοῖς νῆσοι τέσσαρες, τὰ Μέλετα, τὰ Κούρκουρα, ἡ Βράτζα καὶ ὁ Φάρος, κάλλισται καὶ εὐφορώταται, ἐρημόκαστρα ἔχουσαι καὶ ἐλαιῶνας πολλούς· οἰκοῦσι δὲ ἐν αὐταῖς, καὶ ἔχουσι τὰ κτήνη αὐτῶν, καὶ ἐξ αὐτῶν ζῶσιν. Ἀπὸ δὲ τῆς Ζεντίνας τοῦ ποταμοῦ ἄρχεται ἡ χώρα Χρωβατίας, καὶ παρεκτείνεται πρὸς μὲν τὴν παραθαλασσίαν μέχρι τῶν συνόρων Ἰστρίας, ἤγουν τοῦ κάστρου Ἀλβούνου, πρὸς δὲ τὰ ὀρεινὰ καὶ ὑπέρκειται μέχρι τινὸς τῷ θέματι Ἰστρίας, πλησιάζει δὲ πρὸς τὴν Τζέντινα καὶ τὴν Χλέβενα τῇ χώρᾳ Σερβλίας. Ἡ γὰρ χώρα Σερβλίας εἰς κεφαλὴν μέν ἐστιν πασῶν τῶν λοιπῶν χωρῶν, πρὸς ἄρκτον δὲ πλησιάζειτῇ Χρωβατίᾳ, πρὸς μεσημβρίαν δὲ τῇ Βουλγαρίᾳ.

Ἀφ´ οὗ δὲ κατεσκήνωσαν οἱ εἰρημένοι Σκλάβοι, κατεκράτησαν πᾶσαν τὴν περίχωρον Δελματίας· ἠργάζοντο δὲ τὰ κάστρα τῶν Ῥωμάνων τὰς νήσους, καὶ ἔζουν ἐξ αὐτῶν· ὑπὸ δὲ τῶν Παγανῶν καθ´ ἑκάστην ἐπαιχμαλωτιζόμενοι καὶ ἀφανιζόμενοι κατέλιπον τὰς τοιαύτας νήσους, βουλόμενοι εἰς τὴν ἤπειρον ἐργάζεσθαι. Ἐκωλύοντο δὲ παρὰ τῶν Χρωβάτων· οὔπω γὰρ ἐτέλουν αὐτοὺς φόρους, ἀλλὰ πάντα, ἅπερ ἀρτίως παρέχουσι τοῖς Σκλάβοις, τῷ στρατηγῷ ταῦτα παρεῖχον. Ἀδυνάτως δὲ ἔχοντες τοῦ ζῆν προσῆλθον Βασιλείῳ, τῷ ἀοιδίμῳ βασιλεῖ, ἀναδιδάξαντες τὰ εἰρημένα πάντα. Ὁ οὖν ἀοίδιμος ἐκεῖνος βασιλεὺς Βασίλειος προετρέψατο πάντα τὰ διδόμενα τῷ στρατηγῷ δίδοσθαι παρ´ αὐτῶν τοῖς Σκλάβοις καὶ εἰρηνικῶς ζῆν μετ´ αὐτῶν καὶ βραχύ τι δίδοσθαι τῷ στρατηγῷ, ἵνα μόνον δείκνυται ἡ πρὸς τοὺς βασιλεῖς τῶν Ῥωμαίων καὶ πρὸς τὸν στρατηγὸν αὐτῶν ὑποταγὴ καὶ δούλωσις. Καὶ ἔκτοτε ἐγένοντο πάντα τὰ τοιαῦτα κάστρα ὑπόφορα τῶν Σκλάβων, καὶ τελοῦσιν αὐτοῖς πάκτα, τὸ μὲν κάστρον ἡ Ἀσπάλαθος νομίσματα σʹ, τὸ κάστρον τὸ Τετραγγούριν νομίσματα ρʹ, τὸ κάστρον τὰ Διάδωρα νομίσματα ριʹ, τὸ κάστρον τὰ Ὄψαρα νομίσματα ρʹ, τὸ κάστρον ἡ Ἄρβη 〈νομίσματα〉 ρʹ, τὸ κάστρον ἡ Βέκλα 〈νομίσματα〉 ρʹ, ὡς ὁμοῦ νομίσματα ψιʹ ἐκτὸς οἴνου καὶ ἑτέρων διαφόρων εἰδῶν· ταῦτα γὰρ πλείονά εἰσιν ὑπὲρ τὰ νομίσματα. Τὸ δὲ κάστρον τὸ Ῥαούσιον μέσον τῶν δύο χωρῶν πρόσκειται, τῶν τε Ζαχλούμων καὶ τῆς Τερβουνίας· ἔχουσι δὲ καὶ τοὺς ἀμπελῶνας αὐτῶν εἰς ἀμφοτέρας τὰς χώρας, καὶ τελοῦσι πρὸς μὲν τὸν ἄρχοντα τῶν Ζαχλούμων νομίσματα λϛʹ, πρὸς δὲ τὸν ἄρχοντα Τερβουνίας νομίσματα λϛʹ.

Περὶ τῶν Χρωβάτων καὶ ἧς νῦν οἰκοῦσι χώρας.

Ὅτι οἱ Χρωβάτοι, οἱ εἰς τὰ τῆς Δελματίας νῦν κατοικοῦντες μέρη, ἀπὸ τῶν ἀβαπτίστων Χρωβάτων, τῶν καὶ ἄσπρων ἐπονομαζομένων, κατάγονται, οἵτινες Τουρκίας μὲν ἐκεῖθεν, Φραγγίας δὲ πλησίον κατοικοῦσι, καὶ συνοροῦσι Σκλάβοις, τοῖς ἀβαπτίστοις Σέρβλοις. Τὸ δὲ Χρωβάτοι τῇ τῶν Σκλάβων διαλέκτῳ ἑρμηνεύεται, τουτέστιν ‘οἱ πολλὴν χώραν κατέχοντες’. Οἱ δὲ αὐτοὶ Χρωβάτοι εἰς τὸν βασιλέα τῶν Ῥωμαίων, Ἡράκλειον πρόσφυγες παρεγένοντο πρὸ τοῦ τοὺς Σέρβλους προσφυγεῖν εἰς τὸν αὐτὸν βασιλέα, Ἡράκλειον κατὰ τὸν καιρόν, ὃν οἱ Ἄβαρεις πολεμήσαντες, ἀπ´ ἐκεῖσε τοὺς Ῥωμάνους ἐναπεδίωξαν, οὓς ὁ βασιλεὺς Διοκλητιανὸς ἀπὸ Ῥώμης ἀγαγὼν ἐκεῖσε κατεσκήνωσεν, διὸ καὶ Ῥωμᾶνοι ἐκλήθησαν διὰ τὸ ἀπὸ Ῥώμης μετοίκους αὐτοὺς γενέσθαι ἐν ταῖς τοιαύταις χώραις, ἤγουν τῆς νῦν καλουμένης Χρωβατίας καὶ Σερβλίας. Παρὰ δὲ τῶν Ἀβάρων ἐκδιωχθέντες οἱ αὐτοὶ Ῥωμᾶνοι ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ αὐτοῦ βασιλέως Ῥωμαίων, Ἡρακλείου, αἱ τούτων ἔρημοι καθεστήκασιν χῶραι. Προστάξει οὖν τοῦ βασιλέως Ἡρακλείου οἱ αὐτοὶ Χρωβάτοι καταπολεμήσαντες καὶ ἀπὸ τῶν ἐκεῖσε τοὺς Ἀβάρους ἐκδιώξαντες, Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως κελεύσει ἐν τῇ αὐτῇ τῶν Ἀβάρων χώρᾳ, εἰς ἣν νῦν οἰκοῦσιν, κατεσκήνωσαν. Εἶχον δὲ οἱ αὐτοὶ Χρωβάτοι τῷ τότε καιρῷ ἄρχοντα τὸν πατέρα τοῦ Ποργᾶ. Ὁ δὲ βασιλεὺς Ἡράκλειος ἀποστείλας καὶ ἀπὸ Ῥώμης ἀγαγὼν ἱερεῖς καὶ ἐξ αὐτῶν ποιήσας ἀρχιεπίσκοπον καὶ ἐπίσκοπον καὶ πρεσβυτέρους καὶ διακόνους, τοὺς Χρωβάτους ἐβάπτισεν· εἶχον δὲ τῷ τότε καιρῷ οἱ τοιοῦτοι Χρωβάτοι ἄρχοντα τὸν Ποργᾶ.

Ὅτι ἡ τοιαύτη χώρα, εἰς ἣν οἱ Χρωβάτοι κατεσκηνώθησαν, ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν ἦν τοῦ βασιλέως τῶν Ῥωμαίων, ἐξ οὗ καὶ παλάτια καὶ ἱπποδρόμια τοῦ βασιλέως Διοκλητιανοῦ ἐν τῇ 〈τῶν〉 αὐτῶν Χρωβάτων χώρᾳ μέχρι τῆς νῦν περισώζονται εἰς τὸ κάστρον Σαλώνας πλησίον τοῦ κάστρου Ἀσπαλάθου.

Ὅτι οὗτοι οἱ βαπτισμένοι Χρωβάτοι ἔξωθεν τῆς ἰδίας αὐτῶν χώρας πολεμεῖν ἀλλοτρίας οὐ βούλονται· χρησμὸν γάρ τινα καὶ ὁρισμὸν ἔλαβον παρὰ τοῦ πάπα Ῥώμης, τοῦ ἐπὶ Ἡρακλείου, τοῦ βασιλέως Ῥωμαίων, ἀποστείλαντος ἱερεῖς καὶ τούτους βαπτίσαντος. Καὶ γὰρ οὗτοι οἱ Χρωβάτοι μετὰ τὸ αὐτοὺς βαπτισθῆναι συνθήκας καὶ ἰδιόχειρα ἐποιήσαντο καὶ πρὸς τὸν ἅγιον Πέτρον, τὸν ἀπόστολον ὅρκους βεβαίους καὶ ἀσφαλεῖς, ἵνα μηδέποτε εἰς ἀλλοτρίαν χώραν ἀπέλθωσιν καὶ πολεμήσωσιν, ἀλλὰ μᾶλλον εἰρηνεύειν μετὰ πάντων τῶν βουλομένων, λαβόντες καὶ παρὰ τοῦ αὐτοῦ πάπα Ῥώμης εὐχὴν τοιάνδε, ὡς εἴ τινες ἄλλοι ἐθνικοὶ κατὰ τῆς τῶν αὐτῶν Χρωβάτων χώρας ἐπέλθωσιν καὶ πόλεμον ἐπενέγκωσιν, ἵνα τῶν Χρωβάτων ὁ Θεὸς προπολεμεῖ καὶ προΐσταται, καὶ νίκας αὐτοῖς Πέτρος ὁ τοῦ Χριστοῦ μαθητὴς προξενεῖ. Μετὰ δὲ χρόνους πολλοὺς ἐν ταῖς ἡμέραις Τερπημέρη τοῦ ἄρχοντος, τοῦ πατρὸς τοῦ ἄρχοντος Κρασημέρη, ἐλθὼν ἀπὸ Φραγγίας, τῆς μεταξὺ Χρωβατίας καὶ Βενετίας, ἀνήρ τις τῶν πάνυ μὲν εὐλαβῶν, Μαρτῖνος ὀνόματι, σχῆμα δὲ κοσμικὸν περιβεβλημένος, ὃν καὶ λέγουσιν οἱ αὐτοὶ Χρωβάτοι θαύματα ἱκανὰ ποιῆσαι· ἀσθενὴς δὲ ὢν ὁ τοιοῦτος εὐλαβὴς ἀνὴρ καὶ τοὺς πόδας ἠκρωτηριασμένος, ὥστε ὑπὸ τεσσάρων βαστάζεσθαι καὶ περιφέρεσθαι, ὅπου δ´ ἂν καὶ βούλεται, τὴν τοιαύτην τοῦ ἁγιωτάτου πάπα ἐντολὴν τοῖς αὐτοῖς Χρωβάτοις διατηρεῖν μέχρι τέλους ζωῆς αὐτῶν ἐπεθέσπισεν, ἐπευξάμενος δὲ καὶ αὐτὸς αὐτοῖς τὴν ὁμοίαν τοῦ πάπα εὐχήν. Διὰ τοῦτο οὔτε αἱ σαγῆναι τῶν τοιούτων Χρωβάτων, οὔτε αἱ κονδοῦραι οὐδέποτε κατά τινος πρὸς πόλεμον ἀπέρχονται, εἰ μὴ ἄρα τις κατ´ αὐτῶν ἐπέλθοι. Πλὴν διὰ τῶν τοιούτων πλοίων ἀπέρχονται οἱ βουλόμενοι τῶν Χρωβάτων διοικεῖν ἐμπόρια, ἀπὸ κάστρον εἰς κάστρον περιερχόμενοι τήν τε Παγανίαν καὶ τὸν κόλπον τῆς Δελματίας καὶ μέχρι Βενετίας.

Ὅτι ὁ ἄρχων Χρωβατίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγμένος τῷ βασιλεῖ Ῥωμαίων, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη. Ἀλλ´ οὐδὲ Βούλγαρος ἀπῆλθεν πρὸς πόλεμον κατὰ τῶν Χρωβάτων, εἰ μὴ Μιχαήλ, ὁ ἄρχων Βουλγαρίας, ὁ Βορίσης, ἀπελθὼν καὶ πολεμήσας αὐτοῖς καὶ μηδὲν ἀνύσαι δυνηθεὶς εἰρήνευσε μετ´ αὐτῶν, ξενιάσας τοὺς Χρωβάτους καὶ ξενιασθεὶς παρὰ τῶν Χρωβάτων. Ἀλλ´ οὐδὲ πώποτε οἱ Χρωβάτοι οὗτοι τοῖς Βουλγάροις πάκτον δεδώκασιν, εἰ μὴ πολλάκις ἀμφότεροι ξένιά τινα πρὸς ἀλλήλους παρέσχον φιλοφρονήσεως ἕνεκα.

Ὅτι 〈ἐν〉 τῇ βαπτισμένῃ Χρωβατίᾳ εἰσὶν κάστρα οἰκούμενα· ἡ Νῶνα, τὸ Βελέγραδον, τὸ Βελίτζιν, τὸ Σκόρδονα, τὸ Χλεβένα, τὸ Στόλπον, τὸ Τενήν, τὸ Κόρι, τὸ Κλαβώκα. Ὅτι ἡ βαπτισμένη Χρωβατία ἐκβάλλει καβαλλαρικὸν ἕως τῶν ξʹ χιλιάδων, πεζικὸν δὲ ἕως χιλιάδων ρʹ καὶ σαγήνας μέχρι τῶν πʹ καὶ κονδούρας μέχρι τῶν ρʹ. Καὶ αἱ μὲν σαγῆναι ἔχουσιν ἀνὰ ἀνδρῶν μʹ, αἱ δὲ κονδοῦραι ἀνὰ ἀνδρῶν κʹ, αἱ δὲ μικρότεραι κονδοῦραι ἀνὰ ἀνδρῶν ιʹ.

Ὅτι τὴν πολλὴν ταύτην δύναμιν καὶ τὸ τοῦ λαοῦ πλῆθος εἶχεν ἡ Χρωβατία μέχρι τοῦ ἄρχοντος Κρασημέρη. Κἀκείνου μὲν τελευτήσαντος, τοῦ δὲ υἱοῦ αὐτοῦ, Μιροσθλάβου ἄρξαντος ἔτη τέσσαρα καὶ ὑπὸ τοῦ Πριβουνία βοεάνου ἀναιρεθέντος, καὶ διχονοιῶν καὶ πολλῶν διχοστασιῶν εἰς τὴν χώραν γενομένων, ἠλάττωται καὶ τὸ καβαλλαρικὸν καὶ τὸ πεζικὸν καὶ αἱ σαγῆναι καὶ αἱ κονδοῦραι τῆς ἐξουσίας τῶν Χρωβάτων. Ἀρτίως δὲ ἔχει σαγήνας λʹ, κονδούρας μεγάλας καὶ μικρὰς *** καὶ καβαλλαρικὸν *** καὶ πεζικὸν ***.

Ὅτι ἡ μεγάλη Χρωβατία, ἡ καὶ ἄσπρη ἐπονομαζομένη, ἀβάπτιστος τυγχάνει μέχρι τῆς σήμερον, καθὼς καὶ οἱ πλησιάζοντες αὐτὴν Σέρβλοι. Ὀλιγώτερον δὲ καβαλλαρικὸν ἐκβάλλουσιν, ὁμοίως καὶ πεζικὸν παρὰ τὴν βαπτισμένην Χρωβατίαν, ὡς συνεχέστερον πραιδευόμενοι παρά τε τῶν Φράγγων καὶ Τούρκων καὶ Πατζινακιτῶν. Ἀλλ´ οὐδὲ σαγήνας κέκτηνται, οὔτε κονδούρας, οὔτε ἐμπορευτικὰ πλοῖα, ὡς μήκοθεν οὔσης τῆς θαλάσσης· ἀπὸ γὰρ τῶν ἐκεῖσε μέχρι τῆς θαλάσσης ὁδός ἐστιν ἡμερῶν λʹ. Ἡ δὲ θάλασσα, εἰς ἣν διὰ τῶν λʹ ἡμερῶν κατέρχονται, ἐστὶν ἡ λεγομένη σκοτεινή.

Περὶ τῶν Σέρβλων καὶ ἧς νῦν οἰκοῦσι χώρας.

Ἰστέον, ὅτι οἱ Σέρβλοι ἀπὸ τῶν ἀβαπτίστων Σέρβλων, τῶν καὶ ἄσπρων ἐπονομαζομένων, κατάγονται, τῶν τῆς Τουρκίας ἐκεῖθεν κατοικούντων εἰς τὸν παρ´ αὐτοῖς Βοΐκι τόπον ἐπονομαζόμενον, ἐν οἷς πλησιάζει καὶ ἡ Φραγγία, ὁμοίως καὶ ἡ μεγάλη Χρωβατία, ἡ ἀβάπτιστος, ἡ καὶ ἄσπρη προσαγορευομένη· ἐκεῖσε τοίνυν καὶ οὗτοι οἱ Σέρβλοι τὸ ἀπ´ ἀρχῆς κατῴκουν. Δύο δὲ ἀδελφῶν τὴν ἀρχὴν τῆς Σερβλίας ἐκ τοῦ πατρὸς διαδεξαμένων, ὁ εἷς αὐτῶν τὸ τοῦ λαοῦ ἀναλαβόμενος ἥμισυ, εἰς Ἡράκλειον, τὸν βασιλέα Ῥωμαίων, προσέφυγεν, ὃν καὶ προσδεξάμενος ὁ αὐτὸς Ἡράκλειος βασιλεύς, παρέσχεν τόπον εἰς κατασκήνωσιν ἐν τῷ θέματι Θεσσαλονίκης τὰ Σέρβλια, ἃ ἔκτοτε τὴν τοιαύτην προσηγορίαν ἀπείληφεν. Σέρβλοι δὲ τῇ τῶν Ῥωμαίων διαλέκτῳ ‘δοῦλοι’ προσαγορεύονται, ὅθεν καὶ ‘σέρβυλα’ ἡ κοινὴ συνήθεια τὰ δουλικά φησιν ὑποδήματα, καὶ ‘τζερβουλιανοὺς’ τοὺς τὰ εὐτελῆ καὶ πενιχρὰ ὑποδήματα φοροῦντας. Ταύτην δὲ τὴν ἐπωνυμίαν ἔσχον οἱ Σέρβλοι διὰ τὸ δοῦλοι γενέσθαι τοῦ βασιλέως Ῥωμαίων. Μετὰ δὲ χρόνον τινὰ ἔδοξεν τοὺς αὐτοὺς Σέρβλους εἰς τὰ ἴδια ἀπελθεῖν, καὶ τούτους ἀπέστειλεν ὁ βασιλεύς. Ὅτε δὲ διεπέρασαν τὸν Δανούβιν ποταμόν, μετάμελοι γενόμενοι ἐμήνυσαν Ἡρακλείῳ τῷ βασιλεῖ διὰ τοῦ στρατηγοῦ, τοῦ τότε τὸ Βελέγραδον κρατοῦντος, δοῦναι αὐτοῖς ἑτέραν γῆν εἰς κατασκήνωσιν. Καὶ ἐπειδὴ ἡ νῦν Σερβλία καὶ Παγανία καὶ ἡ ὀνομασθεῖσα Ζαχλούμων χώρα καὶ Τερβουνία καὶ ἡ τῶν Καναλιτῶν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τοῦ βασιλέως Ῥωμαίων ὑπῆρχον, ἐγένοντο δὲ αἱ τοιαῦται χῶραι ἔρημοι παρὰ τῶν Ἀβάρων (ἀπὸ τῶν ἐκεῖσε γὰρ Ῥωμάνους τοὺς νῦν Δελματίαν καὶ τὸ Δυρράχιον οἰκοῦντας ἀπέλασαν), {καὶ} κατεσκήνωσεν ὁ βασιλεὺς τοὺς αὐτοὺς Σέρβλους ἐν ταῖς τοιαύταις χώραις, καὶ ἦσαν τῷ βασιλεῖ Ῥωμαίων ὑποτασσόμενοι, οὓς ὁ βασιλεὺς πρεσβύτας ἀπὸ Ῥώμης ἀγαγὼν ἐβάπτισεν, καὶ διδάξας αὐτοὺς τὰ τῆς εὐσεβείας τελεῖν καλῶς, αὐτοῖς τὴν τῶν Χριστιανῶν πίστιν ἐξέθετο. Ἐπεὶ δὲ ἡ Βουλγαρία ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν ἦν τῶν Ῥωμαίων, *** αὐτοῦ οὖν τοῦ ἄρχοντος τοῦ Σέρβλου, τοῦ εἰς τὸν βασιλέα προσφυγόντος, τελευτήσαντος, κατὰ διαδοχὴν ἦρξεν ὁ υἱὸς αὐτοῦ, καὶ πάλιν ὁ ἔγγων, καὶ οὕτως ἐκ τῆς γενεᾶς αὐτοῦ οἱ καθεξῆς ἄρχοντες.

Μετὰ δὲ χρόνους τινὰς ἐγεννήθη ἐξ αὐτῶν ὁ Βοϊσέσθλαβος, καὶ ἐξ αὐτοῦ ὁ Ῥοδόσθλαβος, καὶ ἀπ´ ἐκείνου ὁ Προσηγόης, καὶ ἐξ ἐκείνου ὁ Βλαστίμηρος, καὶ μέχρις αὐτοῦ τοῦ Βλαστιμήρου μετὰ τῶν Σέρβλων εἰρηνικῶς διετέλουν οἱ Βούλγαροι, ὡς γείτονες καὶ συνορῖται ἀγαπῶντες ἀλλήλους, ἔχοντες δὲ δούλωσιν καὶ ὑποταγὴν εἰς τοὺς βασιλεῖς τῶν Ῥωμαίων καὶ εὐεργετούμενοι παρ´ αὐτῶν. Ἐπὶ δὲ τῆς ἀρχῆς τοῦ αὐτοῦ Βλαστιμήρου ἦλθεν μετὰ πολέμου Πρεσιάμ, ὁ ἄρχων Βουλγαρίας, κατὰ τῶν Σέρβλων θέλων αὐτοὺς ὑποτάξαι, ἀλλ´ ἐπὶ τριετίαν πολεμήσας, οὐ μόνον οὐδὲν ἤνυσεν, ἀλλὰ καὶ λαὸν αὐτοῦ πλεῖστον ἀπώλεσεν. Μετὰ δὲ θάνατον Βλαστιμήρου τοῦ ἄρχοντος διεδέξαντο τὴν ἀρχὴν τῆς Σερβλίας οἱ τρεῖς υἱοὶ αὐτοῦ, ὁ Μουντιμῆρος καὶ ὁ Στροΐμηρος καὶ ὁ Γοΐνικος, μερισάμενοι τὴν χώραν. Ἐπὶ τούτων παρεγένετο ὁ τῆς Βουλγαρίας ἄρχων, Μιχαὴλ ὁ Βορίσης, θέλων διεκδικῆσαι τὴν ἧτταν Πρεσιάμ, τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ πολεμήσας, εἰς τοσοῦτον αὐτὸν ἐπτόησαν οἱ Σέρβλοι, ὥστε καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ, Βλαδίμηρον ἐκράτησαν δέσμιον μετὰ καὶ βοϊλάδων δώδεκα μεγάλων. Τότε δὴ τῇ τοῦ υἱοῦ θλίψει καὶ μὴ θέλων ὁ Βορίσης εἰρήνευσε μετὰ τῶν Σέρβλων. Μέλλων δὲ ὑποστρέφειν ἐν Βουλγαρίᾳ καὶ φοβηθείς, μήποτε ἐνεδρεύσωσιν αὐτὸν οἱ Σέρβλοι καθ´ ὁδόν, ἐπεζήτησεν εἰς διάσωσιν αὐτοῦ τὰ τοῦ ἄρχοντος Μουντιμήρου παιδία, τὸν Βόρενα καὶ τὸν Στέφανον, οἳ καὶ διέσωσαν αὐτὸν ἀβλαβῆ μέχρι τῶν συνόρων, ἕως τῆς Ῥάσης. Καὶ ὑπὲρ τῆς τοιαύτης χάριτος δέδωκεν αὐτοῖς Μιχαὴλ ὁ Βορίσης δωρεὰς μεγάλας, καὶ ἐκεῖνοι ἀντέδωκαν αὐτῷ χάριν ξενίων ψυχάρια δύο, φαλκώνια δύο, σκυλία δύο καὶ γούνας ὀγδοήκοντα, ὅπερ λέγουσιν οἱ Βούλγαροι εἶναι πάκτον. Μετὰ μικρὸν δὲ ἐγένοντο κατ´ ἀλλήλων οἱ αὐτοὶ τρεῖς ἀδελφοί, οἱ ἄρχοντες Σερβλίας, καὶ γενάμενος ἐπικρατέστερος ὁ εἷς αὐτῶν, ὁ Μουντιμῆρος, καὶ θέλων μόνος τὴν ἀρχὴν ἐπέχειν, κρατήσας παρέδωκεν τοὺς δύο ἐν Βουλγαρίᾳ, μόνον τὸ παιδίον τοῦ ἑνὸς ἀδελφοῦ, Γοϊνίκου, Πέτρον ὀνόματι, παρ´ ἑαυτῷ κρατήσας καὶ ἐπιμελούμενος, ὅστις καὶ φυγὼν ἦλθεν ἐν Χρωβατίᾳ, περὶ οὗ μετ´ ὀλίγον ῥηθήσεται. Ὁ δὲ προρρηθεὶς ἀδελφὸς ἐν Βουλγαρίᾳ, Στροΐμηρος εἶχεν υἱὸν τὸν Κλονίμηρον, ᾧ καὶ γυναῖκα παρέσχεν ὁ Βορίσης Βουλγάραν. Ἐξ αὐτοῦ γεννᾶται ἐν Βουλγαρίᾳ ὁ Τζεέσθλαβος. Ὁ δὲ Μουντιμῆρος, ὁ τοὺς δύο ἀδελφοὺς διώξας καὶ τὴν ἀρχὴν δεξάμενος, γεννᾷ υἱοὺς τρεῖς, τὸν Πριβέσθλαβον καὶ τὸν Βράνον καὶ τὸν Στέφανον, καὶ μετὰ τὸν αὐτοῦ θάνατον διαδέχεται αὐτὸν ὁ πρῶτος υἱός, ὁ Πριβέσθλαβος.

Μετὰ οὖν χρόνον ἕνα ἐξελθὼν ἀπὸ Χρωβατίας ὁ προειρημένος Πέτρος, ὁ υἱὸς τοῦ Γοϊνίκου, διώκει ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τὸν ἐξάδελφον αὐτοῦ, Πριβέσθλαβον μετὰ τῶν δύο ἀδελφῶν, κἀκεῖνος τὴν ἀρχὴν διαδέχεται, ἐκεῖνοι δὲ φυγόντες εἰσέρχονται ἐν Χρωβατίᾳ. Μετὰ δὲ χρόνους τρεῖς ἐλθὼν ὁ Βράνος πρὸς τὸ πολεμῆσαι τὸν Πέτρον καὶ ἡττηθεὶς καὶ κρατηθεὶς παρ´ αὐτοῦ ἐτυφλώθη. Μετὰ δὲ χρόνους δύο φυγὼν καὶ ὁ Κλονίμηρος ἀπὸ Βουλγαρίαν, ὁ πατὴρ τοῦ Τζεεσθλάβου, καταλαμβάνει καὶ αὐτὸς καὶ εἰσέρχεται εἰς ἓν τῶν κάστρων Σερβλίας, τὴν Δοστινίκαν, μετὰ λαοῦ πρὸς τὸ παραλαβεῖν τὴν ἀρχήν. Τοῦτον οὖν πολεμήσας ὁ Πέτρος ἀπέκτεινεν, καὶ ἐκράτησεν ἕτερα ἔτη κʹ, ἄρξας ἐπὶ τῆς βασιλείας Λέοντος, τοῦ μακαριωτάτου καὶ ἁγίου βασιλέως, ἔχων ὑποταγὴν καὶ δούλωσιν πρὸς αὐτόν. Εἰρήνευσεν δὲ καὶ μετὰ Συμεών, τοῦ ἄρχοντος Βουλγαρίας, ὥστε καὶ σύντεκνον αὐτὸν ἐποίησεν. Μετὰ δὲ τὸν καιρόν, ὃν αὐτὸς ὁ κύρις Λέων ἐβασίλευσεν, παρεγένετο ὁ τότε εἰς τὸ Δυρράχιον στρατηγῶν, ὁ πρωτοσπαθάριος Λέων ὁ Ῥαβδοῦχος, ὁ μετὰ τοῦτο μάγιστρος τιμηθεὶς καὶ λογοθέτης τοῦ δρόμου, εἰς Παγανίαν, τὴν τότε παρὰ τοῦ ἄρχοντος Σερβλίας διακρατουμένην, πρὸς τὸ βουλευθῆναι καὶ συντυχεῖν τῷ αὐτῷ ἄρχοντι Πέτρῳ περί τινος δουλείας καὶ ὑποθέσεως. Ζηλοτυπήσας δὲ πρὸς τοῦτο Μιχαήλ, ὁ ἄρχων τῶν Ζαχλούμων, ἐμήνυσεν Συμεών, τῷ Βουλγάρων ἄρχοντι, ὅτι ὁ βασιλεὺς Ῥωμαίων δεξιοῦται διὰ δώρων τὸν ἄρχοντα Πέτρον πρὸς τὸ συνεπαρεῖν τοὺς Τούρκους καὶ ἐπελθεῖν κατὰ Βουλγαρίας. Ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον καὶ πόλεμος εἰς Ἀχελὼν μεταξὺ τῶν Ῥωμαίων καὶ τῶν Βουλγάρων. Ἐμμανὴς οὖν ἐν τούτῳ γενόμενος Συμεὼν κατὰ τοῦ ἄρχοντος Σερβλίας, Πέτρου, ἀπέστειλε τὸν Σιγρίτζη Θεόδωρον καὶ τὸν Μαρμαὴν ἐκεῖνον μετὰ φοσσάτου, ἔχοντας καὶ ἀρχοντόπουλον Παῦλον, τὸν υἱὸν Βράνου, ὃν ὁ Πέτρος, ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐτύφλωσεν.

Δόλῳ οὖν ἐπελθόντες οἱ Βούλγαροι πρὸς τὸν ἄρχοντα Σερβλίας καὶ συντεκνίαν μετ´ αὐτοῦ ποιησάμενοι καὶ ὅρκῳ βεβαιώσαντες μὴ παθεῖν τι παρ´ αὐτῶν ἐναντίον, ἠπάτησαν αὐτὸν ἐξελθεῖν πρὸς αὐτούς, ὃν καὶ πάραυτα δεσμήσαντες εἰσήγαγον ἐν Βουλγαρίᾳ, καὶ ἀποθνήσκει ἐν φυλακῇ. Εἰσῆλθεν δὲ ἀντ´ αὐτοῦ Παῦλος, ὁ υἱὸς Βράνου, καὶ ἐκράτησεν ἔτη τρία. Ὁ δὲ βασιλεύς, ὁ κύρις Ῥωμανὸς ἔχων ἀρχοντόπουλον ἐν τῇ πόλει Ζαχαρίαν, τὸν υἱὸν Πριβεσθλάβου, τοῦ ἄρχοντος Σερβλίας, ἀπέστειλε πρὸς τὸ γενέσθαι ἄρχοντα ἐν Σερβλίᾳ, ἀλλὰ ἀπελθὼν καὶ πολεμήσας, ἡττήθη παρὰ τοῦ Παύλου· κρατήσας γὰρ αὐτὸν παρέδωκεν τοῖς Βουλγάροις, καὶ ἐκρατεῖτο δέσμιος. Εἶτα μετὰ χρόνους τρεῖς, τοῦ Παύλου ἐναντιωθέντος τοῖς Βουλγάροις, ἀπέστειλεν τὸν Ζαχαρίαν, τὸν πρότερον παρὰ τοῦ κυροῦ Ῥωμανοῦ τοῦ βασιλέως ἀποσταλέντα, καὶ διώξας τὸν Παῦλον, ἐκράτησεν αὐτὸς τὴν ἀρχὴν τῶν Σέρβλων, ὅστις πάραυτα τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ βασιλέως Ῥωμαίων ἐπιμνησθείς, ἐγένετο κατὰ τῶν Βουλγάρων, μηδ´ ὅλως θελήσας ὑποταγῆναι αὐτοῖς, ἀλλ´ ὑπὸ τοῦ βασιλέως μᾶλλον Ῥωμαίων δεσπόζεσθαι. Ὥστε καὶ τοῦ Συμεὼν φοσσᾶτον κατ´ αὐτοῦ ἀποστείλαντος διὰ τοῦ Μαρμαὴμ καὶ τοῦ Σιγρίτζη {καὶ} Θεοδώρου, ὧν καὶ τὰς κεφαλὰς καὶ ἄρματα ἐκ τοῦ πολέμου ἀπέστειλε πρὸς τὸν βασιλέα Ῥωμαίων ἐπινίκια (ἔτι γὰρ μεταξὺ Ῥωμαίων καὶ τῶν Βουλγάρων μάχη ἦν), οὐδέποτε δὲ ἐπαύσατο, καθὼς καὶ οἱ πρὸ αὐτοῦ ἄρχοντες, ἀποστέλλων πρὸς τοὺς βασιλεῖς Ῥωμαίων, καὶ ὑποτασσόμενος καὶ δουλεύων αὐτοῖς.

Πάλιν δὲ ἀπέστειλεν ἕτερον φοσσᾶτον ὁ Συμεὼν διὰ τοῦ Κνήνου καὶ τοῦ Ἡμνήκου καὶ τοῦ Ἠτζβόκλια κατὰ τοῦ ἄρχοντος Ζαχαρίου, συναποστείλας μετ´ αὐτῶν καὶ Τζεέσθλαβον. Τότε ὁ μὲν Ζαχαρίας φοβηθεὶς φεύγει ἐν Χρωβατίᾳ, οἱ δὲ Βούλγαροι μηνύσαντες τοῖς ζουπάνοις ἐλθεῖν πρὸς αὐτοὺς καὶ παραλαβεῖν ἄρχοντα τὸν Τζεέσθλαβον καὶ δι´ ὅρκου τούτους ἀπατήσαντες καὶ ἐξαγαγόντες μέχρι {τῷ} τοῦ πρώτου χωρίου καὶ πάραυτα δεσμήσαντες αὐτούς, εἰσῆλθον ἐν Σερβλίᾳ καὶ συνεπῆραν τὸν ἅπαντα λαὸν ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, καὶ εἰσήγαγον ἕως Βουλγαρίας, τινὲς δὲ ἀποδράσαντες εἰσῆλθον καὶ ἐν Χρωβατίᾳ, καὶ ἔμεινεν ἡ χώρα ἔρημος. Κατὰ τὸν καιρὸν οὖν ἐκεῖνον εἰσῆλθον οἱ αὐτοὶ Βούλγαροι εἰς Χρωβατίαν μετὰ τοῦ Ἀλογοβότουρ τοῦ πολεμῆσαι, καὶ ἐσφάγησαν πάντες ἐκεῖσε παρὰ τῶν Χρωβάτων. Μετὰ δὲ χρόνους ἑπτὰ ἀπὸ τῶν Βουλγάρων φυγὼν ὁ Τζεέσθλαβος μετὰ καὶ ἑτέρων τεσσά�ων, ἀπὸ Περσθλάβου εἰσῆλθεν ἐν Σερβλίᾳ, οὐχ εὗρεν δὲ εἰς τὴν χώραν, εἰ μὴ πεντήκοντα μόνους ἄνδρας μήτε γυναῖκας ἔχοντας, μήτε παιδία, ἀλλὰ κυνηγοῦντας, καὶ διατρεφομένους. Μετὰ τούτων κρατήσας τὴν χώραν, ἐμήνυσεν πρὸς τὸν βασιλέα Ῥωμαίων, τὴν ἐξ αὐτοῦ ἀντίληψιν καὶ βοήθειαν ἐπιζητῶν, ὑπισχνούμενος, δουλεύειν καὶ ὑπείκειν τῇ προστάξει αὐτοῦ, καθὼς καὶ οἱ πρὸς αὐτοῦ ἄρχοντες.

Καὶ ἔκτοτε οὐ διέλιπεν ὁ τῶν Ῥωμαίων βασιλεὺς εὐεργετῶν αὐτόν, ὥστε καὶ 〈οἱ〉 εἰς Χρωβατίαν καὶ Βουλγαρίαν καὶ ἐν ταῖς λοιπαῖς χώραις διάγοντες Σέρβλοι, οὓς ὁ Συμεὼν διεσκόρπισεν, τοῦτο ἀκούσαντες συνήχθησαν εἰς αὐτόν. Ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ πόλει πολλοὶ ἀπὸ Βουλγαρίας φυγόντες εἰσῆλθον, οὓς καὶ ἐνδύσας καὶ εὐεργετήσας ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων, ἀπέστειλε πρὸς τὸν Τζεέσθλαβον. Καὶ ἀπὸ τῶν πλουσίων δωρεῶν τοῦ βασιλέως τῶν Ῥωμαίων συστησάμενος καὶ ἐνοικίσας τὴν χώραν, ὡς τὸ πρότερον, ἐστὶν ὑποτεταγμένος δουλοπρεπῶς τῷ βασιλεῖ Ῥωμαίων, καὶ διὰ τῆς τοῦ βασιλέως συνδρομῆς καὶ τῶν πολλῶν αὐτοῦ εὐεργεσιῶν τὴν τοιαύτην χώραν συστήσας καὶ ἄρχων ἐν αὐτῇ βεβαιωθείς. Ὅτι ὁ ἄρχων Σερβλίας ἐξ ἀρχῆς, ἤγουν ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ βασιλέως, δουλικῶς ἐστιν ὑποτεταγμένος τῷ Ῥωμαίων βασιλεῖ, καὶ οὐδέποτε τῷ ἄρχοντι Βουλγαρίας καθυπετάγη. Ὅτι ἐν τῇ βαπτισμένῃ Σερβλίᾳ εἰσὶν κάστρα οἰκούμενα· τὸ Δεστινίκον, τὸ Τζερναβουσκέη, τὸ Μεγυρέτους, τὸ Δρεσνεήκ, τὸ Λεσνήκ, τὸ Σαληνὲς καὶ εἰς τὸ χωρίον Βόσονα τὸ Κάτερα καὶ τὸ Δεσνήκ.

 

 Leur pays était divisé en 11 županias, savoir: Chlebiana, Tzenzina, Imota, Pleba, Pesenta, Parathalassia, Breberi, Nona, Tnina, Sidraga, Nina; et leur ban possède Krihasa, Litza et Goutziska.[4] De nos jours, lesdits Croates et le restant des régions sclavoniques sont ainsi répartis : la Dioclée est proche des forteresses de Dyrrachium, i. e. d’Elissus,[5] Helcyniul[6] et Antibari,[7] et va jusqu’à Decatera,[8] et côté montagne elle jouxte la Serbie. La cité de Decatera est le début de la Travounie qui s’étend jusqu’à Raguse, et côté montagne, elle jouxte la Serbie. A Raguse commence la région de Zachloumie qui va jusqu’à la rivière Oronte[9] ; côté mer elle est voisine de la Paganie, mais côté montagne elle avoisine les Croates au nord et la Serbie derrière. La Paganie commence à la rivière Oronte jusqu’à la rivière Zentina[10] ; elle a trois županias, Rhastotza, Mokros et Dalen. Deux de ces županias, c’est-à-dire Rhastotza et Mokros s’étendent le long de la mer et possèdent des galères ; mais celle de Dalen est loin de la mer, et l’on y vit d’agriculture. Ils ont quatre îles proches Meleta, Kourkoura, Vratza et Pharos,[11] très belles et très fertiles, avec des cités désertées et de nombreux champs d’olives; c’est sur ces îles qu’ils habitent et gardent les troupeaux qui leur permettent de vivre. A partir de la rivière Zentina commence la Croatie qui s’étend, le long de la côte, aussi loin que les frontières de l’Istrie, savoir la cité d’Albunum[12] ; côté montagne elle empiète quelque peu sur la province d’Istrie, puis à Tzentina et Chlebena elle avoisine la Serbie. De fait la Serbie jouxte tous les autres pays, mais au nord elle touche la Croatie et au sud la Bulgarie.

Maintenant, après que lesdits Slaves se furent installés, ils prirent possession de tous les territoires environnants de la Dalmatie; mais les cités des Romani se mirent à cultiver les îles et à vivre ailleurs ; toutefois, ils furent réduits en esclavage et détruits par les Paganiens, ils désertèrent leurs îles et se décidèrent à cultiver la terre ferme. Ils furent cependant arrêtés par les Croates ; car, sans être encore leurs tributaires, ils avaient coutume de rémunérer le gouverneur militaire de tout ce qu’ils donnent aujourd’hui aux Slaves. Leur vie devenant impossible, ils approchèrent le glorieux empereur Basile et lui racontèrent tout ce qui précède. Le glorieux empereur Basile ordonna alors que tout ce qui était payé au gouverneur militaire fut payé aux Slaves, pour vivre en paix avec eux ; une rétribution symbolique serait faite au gouverneur militaire comme simple manifestation de soumission envers l’empereur des Romains et ses gouverneurs militaires. A partir de cette époque, toutes ces cités devinrent tributaires des Slaves, et payèrent des sommes fixes : Split, 200 nomismata ; Tetrangourin, 100 nomismata ; Diadora, 110 nomismata ; Opsara, 100 nomismata ; Arbe, 100 nomismata; Vekla, 100 nomismata; soit un total de 710 nomismata exception faite du vin et d’autres produits, qui sont en excédent dans les paiements en espèces. Raguse est située entre les régions de Zachloumie et de Travounie ; ils ont leurs propres vignobles dans ces deux régions et paient à chacun des deux princes 36 nomismata.

31. Les Croates et le pays qu’ils occupent maintenant.

Les Croates qui vivent actuellement dans la région de Dalmatie descendent des Croates païens, également appelés « Blancs », qui vivent au-delà de la Turquie[13] et à côté de la Francie ; ils ont pour voisins Slaves les Serbes païens. « Croates » en langue slave veut dire « ceux qui occupent un vaste territoire ». Ces mêmes Croates vinrent réclamer la protection de l’empereur des Romains Héraclius avant que les Serbes ne fassent de même, à l’époque où les Avars avaient combattus et expulsés les colonies de Romani que l’empereur Dioclétien avait transféré de Rome ; ils furent appelés Romani pour être venus de Rome dans ces régions, je veux dire celles appelées de nos jours Croatie et Serbie. Les Avars avaient expulsé ces Romani à l’époque d’Héraclius, empereur des Romains, et ces contrées étaient alors ruinées. Aussi l’empereur Héraclius ordonna aux mêmes Croates de vaincre et d’expulser les Avars de ces régions, et par mandat impérial ils s’installèrent dans le même pays que les Avars avant eux. Ces mêmes Croates avaient pour prince à cette époque le père de Porga. L’empereur Héraclius envoya et fit venir des prêtres de Rome, nomma pour eux un archevêque, un évêque, des anciens et des diacres, fit baptiser les Croates au moment où Porga était leur prince.

Ce pays où les Croates s’installèrent était initialement sous la tutelle de l’empereur des Romains, et donc dans le pays de ces mêmes Croates, le palais et l’hippodrome de l’empereur Dioclétien sont toujours préservés, dans la cité de Salone, près de la cité de Split.

Ces Croates baptisés ne combattront pas les pays étrangers en dehors de leurs frontières; car ils ont reçu une sorte de réponse divinatoire et une promesse du pape de Rome qui, à l’époque d’Héraclius, empereur des Romains, envoya des prêtres pour les baptiser. En effet, après leur baptême, les Croates prirent un engagement, confirmé de leurs mains et par serments fermes et contraignants au nom de saint Pierre l’Apôtre, qu’ils ne feraient jamais la guerre à un pays étranger, mais s’efforceraient toujours de vivre en paix avec ceux qui le souhaiteraient ; et ils furent bénis par le même pape dans ce sens : si jamais de quelconques païens envahissaient leur pays pour leur faire la guerre, alors que la puissance de Dieu combatte avec les Croates et les protège, et que Pierre, disciple du Christ, leur apporte la victoire. Nombre d’années après, à l’époque du prince Terpimer,[14] père du prince Krasimer,[15] vint de Francie, entre Venise et la Croatie, un homme nommé Martin[16] d’une très grande piété, bien que vêtu comme un laïc ; les Croates disaient qu’il avait accompli de nombreux miracles. Cet homme pieux, malade et amputé d’un pied, ce qui le faisait se déplacer où il le voulait soutenu par quatre porteurs, confirma à ces mêmes Croates cette injonction du très saint pape : ils devraient la conserver toute leur vie ; il prononça lui-même en leur faveur une bénédiction similaire à celle faite par le Saint-Père. Pour cette raison ni les galères ni les bateaux de ces Croates ne partirent jamais faire la guerre, à moins que l’on ne la fit contre eux. Mais dans ces vaisseaux montaient ceux des Croates qui voulaient commercer, voyager de cité en cité, en Paganie et dans le golfe de Dalmatie aussi loin que Venise.

Dès l’origine, c’est-à-dire depuis le règne de l’empereur Héraclius, le prince de Croatie fut un sujet toujours fidèle de l’empereur des Romains, et ne fut jamais soumis au prince de Bulgarie.[17] D’ailleurs la Bulgarie n’entra jamais en guerre avec les Croates, si ce n’est quand Michel Boris, prince de Bulgarie, alla les combattre, fut incapable de progresser, et conclut la paix avec eux, des présents étant alors mutuellement échangés. Mais jamais ces Croates ne payèrent tribut aux Bulgares, bien que tous deux se fussent souvent faits des présents en signe d’amitié.[18]

Dans la Croatie baptisée se trouvent les cités habitées de Nona, Belgrade, Belitzin. Skordona, Chlebena, Stolpon, Tenin, Kori, Klaboka. Les Croates peuvent rassembler 60.000 chevaux et 100.000 fantassins,[19] jusqu’à 80 galères et 100 bateaux.[20]

La Croatie disposa de cette grande puissance et d’une multitude d’hommes jusqu’à l’époque du prince Krasimer. Mais quand il mourut et que son fils Miroslav, après avoir régné quatre ans, fut expulsé par le ban Pribounias, des querelles et de nombreuses dissensions éclatèrent dans le pays[21] : les chevaux, les fantassins, les galères et les bateaux du pays croate diminuèrent. De nos jours ils ont 30 galères, *** bateaux, grands et petits, *** chevaux et *** fantassins.

La Grande Croatie, également appelée « Blanche », est toujours païenne à ce jour, tout comme ses voisins Serbes. Ils rassemblent moins de chevaux et de fantassins que ne peut le faire la Croatie, parce qu’ils sont souvent pillés, par les Francs, les Turcs et les Petchénègues. Ils n’ont ni galères ni bateaux ni navires marchands, car la mer est loin ; en effet de ces régions jusqu’à la mer le voyage dure 30 jours. Et la mer qu’ils atteignent après ces 30 jours est celle qu’on appelle « Obscure[22] ».


 

32. Les Serbes et le pays qu’ils occupent maintenant.

Les Serbes descendent des Serbes païens, encore appelés « Blancs », et vivent au-delà de la Turquie dans un endroit qu’ils appellent eux-mêmes Boiki, voisin de la Francie, comme l’est aussi la Grande Croatie, païenne, également nommée « Blanche » : dans cet endroit, alors, les Serbes s’installèrent à l’origine. Quand deux frères succédèrent à leur père pour diriger la Serbie, l’un d’eux avec la moitié du peuple, réclama la protection d’Héraclius, empereur des Romains, et ce même empereur le reçut et lui accorda une région dans la province de Thessalonique pour s’y installer, du nom de Serbie, qui depuis cette époque a conservé cette dénomination. « Serbes » en langue romaine est le mot qui veut dire « esclaves », d’où le mot vulgaire « serbula » pour dire des chaussures de serviteur,[23] et « tzerboulanoi » pour ceux qui portent des chaussures bon marché et de mauvaise qualité. Les Serbes récupérèrent ce nom dont ils furent dotés comme esclaves des Romains. Alors, après quelque temps, ces mêmes Serbes décidèrent de partir vers leurs propres habitations et l’empereur les y envoya. Mais en traversant le Danube, ils changèrent d’avis et envoyèrent une requête à l’empereur Héraclius, via le gouverneur militaire dirigeant alors Belgrade,[24] lui demandant de leur accorder d’autres terres pour s’y installer. Et comme, ce qui est maintenant la Serbie, la Paganie, le soi-disant pays de Zachloumie, la Travounie et le pays des Kanalites, appartenaient alors à l’empereur des Romains, ces pays ayant été dévastés par les Avars qui en avaient expulsés les Romani qui vivent maintenant en Dalmatie et à Dyrrachium ; en conséquence, l’empereur installa ces mêmes Serbes dans ces contrées ; ils furent sujets de l’empereur des Romains et l’empereur fit venir des anciens de Rome pour les baptiser et leur enseigner correctement à faire leurs œuvres de piété et leur expliquer la foi chrétienne.[25] Et comme la Bulgarie était sujette des Romains *** quand, donc, ce même prince serbe qui avait demandé la protection impériale mourut,[26] son fils lui succéda et après lui son petit-fils, les princes se succédant ainsi en famille.

Et après quelques années apparut parmi eux Boiseslav, puis Rodoslav, puis Prosigois,[27] puis Blastimer ; et jusqu’à l’époque de ce Blastimer, les Bulgares vécurent en pays avec les Serbes, dont ils étaient voisins par une frontière commune, amicaux l’un envers l’autre, soumis et sujets de l’empereur des Romains, amicalement traités par eux. Mais, durant le règne du même Blastimer, Presiam, prince de Bulgarie, entra en guerre contre les Serbes, avec l’intention de les soumettre ; mais bien que guerroyant contre eux trois ans, d’une part il ne réussit rien et d’autre part il perdit un grand nombre de ses hommes. Après la mort du prince Blastimer, ses trois fils, Muntimir, Stroimir et Goinikos lui succédèrent et se partagèrent le pays. A leur époque vint le prince de Bulgarie Michel Boris, désireux de venger la défaite de son père Presiam[28] ; celui-ci fut tellement déconfit qu’il laissa comme prisonniers son fils Vladimir[29] et dix boyards importants. Puis, trop chagriné pour son fils, Boris fut obligé de faire la paix avec les Serbes. Mais, sur le point de revenir en Bulgarie et de peur que les Serbes lui tendissent une embuscade en chemin, il voulut avoir pour escorte les fils du prince Muntimir, Boren et Etienne,[30] qui l'escortèrent en toute sécurité jusqu'à la frontière à Rasi. Pour cette faveur Michel Boris leur donna de riches présents, et eux en retour lui donnèrent, comme présents d'amitié, deux esclaves, deux faucons, deux chiens et quatre-vingts fourrures, que les Bulgares décrivent comme un tribut. Peu de temps après, les trois mêmes frères, princes de Serbie, se séparèrent, et l'un d'eux, Muntimir, pris le dessus et, voulant être seul maître, saisit les deux autres et les remit à la Bulgarie, gardant avec lui et prenant soin du fils de son frère Goinikos, appelé Pierre par son nom, qui s’enfuit en Croatie, et dont nous parlerons dans un instant. Le frère susdit Stroimir, qui était en Bulgarie, eut un fils, Klonimir à qui Boris donna une femme bulgare. Tzeeslav[31] naquit en Bulgarie de cette union. Muntimir, qui avait expulsé ses deux frères et prit le pouvoir, engendra trois fils, Pribeslav, Branos et Etienne, et après sa mort son fils aîné Pribeslav lui succéda.

C’est alors qu’après une année le susdit Pierre, fils de Goinikos, sortit de Croatie et expulsa du pouvoir son cousin Pribeslav ainsi que ses deux frères, et il lui succéda ; ils s’enfuirent en Croatie. Trois ans plus tard, Branos vint combattre Pierre, fut défait, capturé puis aveuglé.[32] Deux années après cela, Klonimir, père de Tzeeslav, s’échappa de Bulgarie et vint lui aussi avec une armée envahir les cités de Serbie,[33] Dostinika, avec l’intention de s’octroyer le pouvoir. Pierre l’attaqua et le tua puis continua à gouverner encore 20 ans, et son règne eut lieu pendant le règne de Léon, le saint empereur,[34] d’heureuse mémoire, à qui il se soumit en tant que sujet. Il fit aussi la paix[35] avec le prince de Bulgarie, Siméon, et le fit même parrain de son fils. Alors, une fois le règne de Léon passé, le gouverneur militaire de Dyrrachium, le protospathaire Léon Rhabduchus, décoré plus tard du rang de magistroi et logothète du drome, arriva en Paganie, à cette époque sous le contrôle du prince de Serbie, de façon à aviser et à conférer avec ce même prince Pierre de certains services et affaires.[36] Michel, prince de Zachloumie, sentit croître sa jalousie à cause de cela, et envoya à Siméon, prince de Bulgarie, que l’empereur des Romains était en train de convaincre le prince Pierre de s’associer aux Turcs pour attaquer la Bulgarie. C’était à l’époque où avait eue lieu la bataille d’Achelo[37] entre Romains et Bulgares. Siméon, fou de rage, envoya contre le prince Pierre de Serbie Sigritzis Théodore et le célèbre Marmais[38] avec une armée et ils emmenèrent aussi avec eux le jeune prince Paul, fils de Branos, que Pierre prince de Serbie, avait aveuglé.

Les Bulgares usèrent de trahison envers le prince de Serbie, et, arguant de la relation de parrain et jurant qu’en venant les voir, il ne subirait rien de par leurs mains, ils l’amenèrent par ruse à venir les voir ; à l’instant où il arriva, il fut attaché, conduit en Bulgarie et mourut en prison. Paul, fils de Branos, prit sa place et gouverna trois ans. L’empereur, le seigneur Romain,[39] qui détenait à Constantinople le jeune prince Zacharie, fils de Pribeslav, prince de Serbie, l’envoya pour être prince de Serbie ; il alla combattre mais fut vaincu par Paul qui le fit prisonnier et l’abandonna aux Bulgares qui l’emprisonnèrent. Puis, trois ans plus tard, quand Paul s’opposa lui-même aux Bulgares, ces derniers envoyèrent Zacharie, précédemment envoyé par le seigneur Romain ; Zacharie expulsa Paul et prit possession du pouvoir chez les Serbes ; étant reconnaissant alors des bienfaits de l’empereur des Romains, il rompit avec les Bulgares, ne voulant absolument pas leur être assujetti, préférant plutôt que l’empereur des Romains fut son maître. C’est ainsi que lorsque Siméon envoya contre lui une armée dirigée par Marmais et Sigritzis Théodore, il[40] envoya leurs têtes et leurs armures à l’empereur des Romains en signes de sa victoire car la guerre romano-bulgare courait toujours ; il ne cessa jamais tout comme les princes qui l’avaient précédé, d’envoyer des missions aux empereurs des Romains en tant que fidèle sujet.

Siméon envoya à nouveau une nouvelle armée contre le prince Zacharie, dirigée par Kninos, Himnikos et Itzboklias, et avec eux Tzeeslav. Zacharie prit peur et s’enfuit alors en Croatie ; les Bulgares envoyèrent alors un message aux župans pour qu’ils viennent les voir afin de reconnaître Tzeeslav comme leur prince ; et les ayant abusé par serment et amenés aussi loin que le premier village, ils s’en emparèrent immédiatement, envahirent la Serbie, et ramenèrent avec eux en Bulgarie toute la population, jeune et vieille, car bien peu purent s’échapper vers la Croatie, et la contrée fut ruinée. Puis, à cette époque, les mêmes Bulgares dirigés par Alogobotour envahirent la Croatie pour faire la guerre mais les Croates les massacrèrent tous. Sept années plus tard, Tzeeslav s’échappa de Bulgarie avec quatre autres et envahit la Serbie depuis Preslav,[41] et ne trouva pas dans la contrée plus de cinquante hommes, sans femmes ni enfants, qui survivaient en chassant. Avec eux il prit possession de la région et envoya un message à l’empereur des Romains, lui demandant son soutien et son secours, promettant de le servir et d’obéir à ses ordres, comme l’avaient fait les princes qui l’avaient précédé.

Et dès lors, l’empereur des Romains lui fut en permanence favorable, de sorte que les Serbes vivant en Croatie, en Bulgarie et dans les autres régions, dispersés par Siméon, se rallièrent à lui quand ils entendirent cela. En outre, nombreux étaient ceux qui s’étaient échappés de Bulgarie pour aller à Constantinople ; l’empereur des Romains les réunit, les aida et les envoya à Tzeeslav. Et grâce aux riches dons de l’empereur des Romains, Tzeeslav organisa, repeupla sa région et depuis est un de ses serviteurs fidèles et soumis ; et grâce à la coopération et aux nombreux bienfaits de l’empereur des Romains, il a pu réunifier sa région et être confirmé comme souverain. Le prince de Serbie, depuis l’origine, c’est-à-dire depuis le règne de l’empereur Héraclius, a toujours été un fidèle sujet et serviteur de l’empereur des Romains et n’a jamais été soumis au prince de Bulgarie.[42] Dans la Serbie chrétienne se trouvent les cités habitées de Destinikon, Tzernabouskei, Megyretous, Dresneik, Lesnik, Salines ; et sur le territoire de Bosona, Katera et Desnik.[43]

 


 
 

[1] Les chapitres 30 et 31 sont ceux qui soulèvent le plus de polémiques quant à la véracité de ce que dit Constantin. Ils contiennent des redites, des inexactitudes, etc. etc. Cependant bien que les querelles d’historiens ne soient pas épuisées, l’une des tendances actuelles consiste à les accepter tous deux. On a vu ce que les querelles nationalistes de l’ancienne Yougoslavie avaient déclenché pendant la décennie 1990-2000.

[2] Bar. Un point de défense important de Byzance sur l'Adriatique. Situé en face de la ville italienne de Bari, d'où peut-être son nom.

[3] Ce combat entre Romains et Avars ainsi que la prise de possession des territoires par ces derniers est légendaire.

[4] Les trois domaines choisis, semblent correspondre aux zones modernes Krbava, Lika et Gatzke.

[5] Lješ ou Lezhë.

[6] Ulcinj.

[7] Bar.

[8] Kotor.

[9] LaNeretva.

[10] La Cetina.

[11] Meleta, aujourd’hui Mljet; Kurkra aujourd’hui Korcula ; Vratsa aujourd’hui Brač ; Pharos aujourd’hui Hvar.

[12] Alvun (aujourd'hui Labin), une ancienne ville romaine d’Istrie.

[13] C’est-à-dire la Hongrie.

[14] Trpimir II prince croate de 928 à 935, frère cadet de Tomislav Ier.

[15] Krešimir Ier, régent de Croatie (~ 935-945).

[16] Sur ce personnage, il n’existe pas de données certaines.

[17] Constantin passe sous silence ici qu'au début du IXe siècle, le prince de Croatie était le vassal de l'empereur franc.

[18] Constantin n’évoque ici que la guerre de Boris comme la seule des Bulgares contre les Croates, en passant sous silence la guerre du roi Siméon avec les Croates en 927. Le nom du prince croate Tomislav n’est jamais prononcé. Pourquoi ?

Constantin appuie évidemment l'idée de la légitimité des droits de l'empire sur les terres croates et serbes et le mal fondé des prétentions de la Bulgarie.

[19] Ce nombre d’hommes de pied est évidemment exagéré.

[20] Tous ces nombres sont probablement exagérés, la Croatie ne s’étant pas emparée de toutes les villes dalmates à cette époque (Xe s.) il est peut vraisemblable que la Croatie ait pu disposer d’une telle flotte.

[21] Krešimir Ier, régent de Croatie (~ 935-945). Son fils aîné Miroslav lui succède en 945. Son règne est marqué par une guerre civile qui coûte à la Croatie la perte des cités dalmates et entraîne l’affaiblissement de sa puissance militaire. Miroslav est finalement tué par son ban Pribina en 949 agissant pour le compte de son frère cadet, Mihajlo Krešimir II qui lui succède.

[22] La mer Baltique.

[23] Constantin semble choisir des mots soulignant la dépendance des Serbes à l'égard de l'Empire. Tout cela paraît peu vraisemblable.

[24] Qui ne portait pas ce nom à cette époque.

[25] Le baptême des Serbes eut probablement lieu sous le règne d'Héraclius, de 610 à 641.

[26] Son nom n’est pas cité par Constantin.

[27] Sans doute, Višeslav, Radoslav et Prosigoj, ducs connus. Ci-dessous la liste des souverains serbes de Wikipédia sur la période concernée :

Vers 780 : Višeslav (il regroupe toutes les terres serbes dans un seul état)

Début de l'an 800 Radoslav (fils de Višeslav)

822 Ljudevit Posavski

822-836 Prosigoj, Prince, fils de Radoslav

836-863 Vlastimir, Prince, fils de Prosigoj, dynastie des Vlastimirović

863-891 Mutimir, Prince, Fils de Vlastimir, dynastie des Vlastimirović

891-892 Pribislav Mutimirović, Prince, fils de Mutimir, dynastie des Vlastimirović

892-917 Petar Gojniković, Prince, neveu de Mutimir, dynastie des Vlastimirović

917-920 Pavle Branović, Prince, neveu de Mutimir, fils de Brana, dynastie des Vlastimirović

920-924 Zaharija Pribislavljević, grand Duc, fils de Pribislav Mutimirović, dynastie des Vlastimirović

924–927 Les Serbes sous occupation bulgare voir Siméon Ier de Bulgarie

927-960 Časlav Klonimirović, Prince, dynastie des Vlastimirović

[28] Presian Ier de Bulgarie, khan bulgare (836-852).

[29] Vladimir, prince de Bulgarie (889-893).

[30] Boren ci-dessous nommé Bran(os). L'apparition des prénoms chrétiens des anciens princes serbes (Etienne Muntimirovich et son cousin Pierre Goynikovich) est considérée comme preuve de la deuxième phase de la christianisation des Serbes (vers 867-874).

[31] Časlav Klonimirović (avant 927 vers 950)

[32] Bran essaya de s'emparer du pouvoir en Serbie, probablement vers 895-896.

[33] Klonimir envahit la Serbie vers 897-898.

[34] Léon VI, empereur byzantin (886-912).

[35] Sur la date de ce traité de paix, signé par Pierre avec le prince bulgare Siméon (893-927), il n’existe pas d'informations précises.

[36] En 917 Léon Rhabduchus, gouverneur militaire de Dyrrachium, fut manifestement chargé d’aider les Serbes à se protéger des Bulgares.

[37] 20 août 917. Victoire de Siméon Ier de Bulgarie à la bataille d'Anchialos, en Thrace. Les Bulgares menacent à nouveau Constantinople.

[38] On ne sait rien de ces généraux.

[39] Romain Lécapène.

[40] Paul.

[41] En 893 ; Preslav fut la capitale du Premier Royaume bulgare.

[42] Constantin se répète.

[43] Destinik(on), Černavusk, Međurečje, Dresneik, Lesnik, Salines ; et dans la župania de Bosnie: Katera et Desnik.

 
lui une armée