Constantion Porphyrogénète

CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE

De Administrando Imperio. CHAPITRE XXIX

Oeuvre mise en page et traduite  par Marc Szwajcer

chapitre 28 - chapitres 30 à 32

 

 

 

 

 

Περὶ τῆς Δελματίας καὶ τῶν ἐν αὐτῇ παρακειμένων ἐθνῶν.

Ὅτι Διοκλητιανὸς ὁ βασιλεὺς πάνυ τῆς χώρας Δελματίας ἠράσθη, διὸ καὶ ἀπὸ τῆς Ῥώμης λαὸν ἀγαγὼν μετὰ τὰς φαμιλίας αὐτῶν, ἐν τῇ αὐτῇ τῆς Δελματίας χώρᾳ τούτους κατεσκήνωσεν, οἳ καὶ Ῥωμᾶνοι προσηγορεύθησαν διὰ τὸ ἀπὸ Ῥώμης μετοικισθῆναι, καὶ ταύτην μέχρι τῆς σήμερον τὴν ἐπωνυμίαν ἐναποφέρονται. Οὗτος οὖν ὁ βασιλεὺς Διοκλητιανὸς καὶ τὸ τοῦ Ἀσπαλάθου κάστρον ᾠκοδόμησεν, καὶ ἐν αὐτῷ παλάτια ἐδείματο λόγου καὶ γραφῆς ἁπάσης ἐπέκεινα, ὧν καὶ μέχρι τῆς σήμερον τῆς παλαιᾶς εὐδαιμονίας λείψανα φέρονται, κἂν ὁ πολὺς χρόνος αὐτὰ κατηνάλωσεν. Ἀλλὰ καὶ τὸ κάστρον Διόκλεια, τὸ νῦν παρὰ τῶν Διοκλητιανῶν κατεχόμενον, ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Διοκλητιανὸς ᾠκοδόμησεν, ὅθεν καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ‘Διοκλητιανοί’ καλεῖσθαι οἱ τῆς χώρας ἐκείνης ἐναπειλήφασιν. Ἡ δὲ καὶ τῶν αὐτῶν Ῥωμάνων διακράτησις ἦν μέχρι τοῦ Δανούβεως ποταμοῦ, οἳ καί ποτε θελήσαντες τὸν ποταμὸν διαπερᾶσαι καὶ καταμαθεῖν, τίνες κατοικοῦσιν ἐκεῖθεν τοῦ ποταμοῦ, διαπεράσαντες εὗρον ἔθνη Σκλαβήνικα ἄοπλα ὄντα, ἅτινα καὶ Ἄβαροι ἐκαλοῦντο. Καὶ οὔτε οὗτοι ἤλπιζον ἐκεῖθεν τοῦ ποταμοῦ κατοικεῖν τινας, οὔτε ἐκεῖνοι ἔνθεν τοῦ ποταμοῦ. Διὰ οὖν τὸ ἀόπλους εὑρεῖν αὐτοὺς τοὺς Ἀβάρους οἱ Ῥωμᾶνοι καὶ πρὸς πόλεμον ἀπαρασκευάστους καταπολεμήσαντες, ἀνελάβοντο πραῖδαν καὶ αἰχμαλωσίαν καὶ ἀνεχώρησαν. Καὶ ἔκτοτε ποιήσαντες ἀλλάγια δύο οἱ Ῥωμᾶνοι ἀπὸ πάσχα ἕως πάσχα τὸν λαὸν αὐτῶν ἐνήλλασσον, ὥστε τῷ μεγάλῳ καὶ ἁγίῳ σαββάτῳ ἀλλήλοις συναντᾶν, τοὺς μὲν ἀποστρεφομένους ἀπὸ τοῦ παραμονίμου, τοὺς δὲ εἰς τὴν τοιαύτην δουλείαν ἀπερχομένους. Καὶ γὰρ πλησίον τῆς θαλάσσης ὑπὸ τὸ αὐτὸ κάστρον κάστρον ἔστιν, τὸ ἐπιλεγόμενον Σαλῶνα, μέγεθος ἔχον τὸ ἥμισυ Κωνσταντινουπόλεως, ἐν ᾧ πάντες οἱ Ῥωμᾶνοι συνήγοντο καὶ καθωπλίζοντο καὶ προσαπεκίνουν ἐκ τῶν ἐκεῖσε, καὶ πρὸς τὴν κλεισοῦραν ἀπήρχοντο, τὴν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ κάστρου ὑπάρχουσαν μίλια τέσσαρα, ἥτις καὶ μέχρι τοῦ νῦν καλεῖται Κλεῖσα διὰ τὸ συγκλείειν τοὺς διερχομένους ἐκεῖθεν. Καὶ ἐκ τῶν ἐκεῖσε ἀπήρχοντο πρὸς τὸν ποταμόν. Τὸ οὖν τοιοῦτον ἀλλάγιον ἐπὶ πολλοὺς χρόνους γινόμενον, οἱ ἐκεῖθεν τοῦ ποταμοῦ Σκλάβοι, οἱ καὶ Ἄβαροι καλούμενοι, καθ´ ἑαυτοὺς ἐσκόπησαν λέγοντες, ὅτι· «Οὗτοι οἱ Ῥωμᾶνοι, ἐπεὶ ἐπέρασαν καὶ εὗρον πραῖδαν, ἀπὸ τοῦ νῦν καθ´ ἡμῶν οὐ μὴ παύσονται διαπερῶντες, καὶ διὰ τοῦτο μηχανησόμεθα κατ´ αὐτῶν.» Οὕτως οὖν οἱ Σκλάβοι, οἱ 〈καὶ〉 Ἄβαροι, βουλευσάμενοι, καὶ διαπερασάντων ποτὲ τῶν Ῥωμάνων, ποιήσαντες οὗτοι ἐγκρύμματα καὶ πολεμήσαντες, ἐνίκησαν αὐτούς. Καὶ ἀναλαβόμενοι τά τε ὅπλα αὐτῶν καὶ τὰ φλάμμουλα καὶ τὰ λοιπὰ πολεμικὰ σημεῖα, διαπεράσαντες οἱ προειρημένοι Σκλάβοι τὸν ποταμόν, ἦλθον εἰς τὴν κλεισοῦραν, οὓς καὶ ἰδόντες οἱ ἐκεῖσε ὄντες Ῥωμᾶνοι, θεασάμενοι δὲ τὰ φλάμμουλα καὶ τὴν ἐξόπλισιν τῶν ὁμοφύλων αὐτῶν, τοὺς αὐτῶν ὁμοφύλους εἶναι νομίσαντες, ἡνίκα κατέλαβον οἱ Σκλάβοι οἱ προρρηθέντες εἰς τὴν κλεισοῦραν, παρεχώρησαν αὐτοῖς διελθεῖν. Διελθόντων δέ, εὐθὺς τοὺς Ῥωμάνους οὗτοι ἐξήλασαν, καὶ τὴν Σαλῶνα, τὸ προειρημένον κάστρον ἐκράτησαν. Καὶ κατοικήσαντες ἐκεῖσε, ἔκτοτε κατὰ μικρὸν ἀρξάμενοι πραιδεύειν τοὺς Ῥωμάνους, τοὺς εἰς τοὺς κάμπους καὶ εἰς ὑψηλότερα μέρη κατοικοῦντας, ἠφάνισαν καὶ τοὺς τόπους αὐτῶν κατεκράτησαν. Οἱ δὲ λοιποὶ Ῥωμᾶνοι εἰς τὰ τῆς παραλίας κάστρα διεσώθησαν, καὶ μέχρι τοῦ νῦν κρατοῦσιν αὐτά, ἅτινά εἰσιν τὰ Δεκάτερα, τὸ Ῥαούσιν, τὸ Ἀσπάλαθον, τὸ Τετραγγούριν, τὰ Διάδωρα, ἡ Ἄρβη, ἡ Βέκλα καὶ τὰ Ὄψαρα, ὧντινων καὶ οἰκήτορες μέχρι τοῦ νῦν Ῥωμᾶνοι καλοῦνται.

Ὅτι ἀπὸ τῆς βασιλείας Ἡρακλείου, τοῦ βασιλέως Ῥωμαίων, καθ´ ὃν μέλλει τρόπον ῥηθήσεσθαι ἐν τῇ περὶ τῶν Χρωβάτων καὶ Σέρβλων συγγραφῇ, πᾶσα ἡ Δελματία καὶ τὰ περὶ αὐτὴν ἔθνη, οἷον Χρωβάτοι, Σέρβλοι, Ζαχλοῦμοι, Τερβουνιῶται, Καναλῖται, Διοκλητιανοὶ καὶ Ἀρεντανοί, οἱ καὶ Παγανοὶ προσαγορευόμενοι, ***. Τῆς δὲ τῶν Ῥωμαίων βασιλείας διὰ τὴν τῶν τότε κρατούντων νωθρότητα καὶ ἀφέλειαν εἰς τὸ μηδὲν παράπαν μικροῦ δεῖν ἐναπονευσάσης, καὶ μάλιστα δὲ ἐπὶ Μιχαὴλ τοῦ ἐξ Ἀμορίου, τοῦ Τραυλοῦ, οἱ τὰ τῆς Δελματίας κάστρα οἰκοῦντες γεγόνασιν αὐτοκέφαλοι, μήτε τῷ βασιλεῖ Ῥωμαίων, μήτε ἑτέρῳ τινὶ ὑποκείμενοι, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐκεῖσε ἔθνη, οἵ τε Χρωβάτοι καὶ Σέρβλοι καὶ Ζαχλοῦμοι καὶ Τερβουνιῶται τε καὶ Καναλῖται καὶ Διοκλητιανοὶ καὶ οἱ Παγανοί, τῆς τῶν Ῥωμαίων βασιλείας ἀφηνιάσαντες γεγόνασιν ἰδιόρρυθμοι καὶ αὐτοκέφαλοι, τινὶ μὴ ὑποκείμενοι. Ἄρχοντας δέ, ὥς φασι, ταῦτα τὰ ἔθνη μὴ ἔχειν, πλὴν ζουπάνους γέροντας, καθὼς καὶ αἱ λοιπαὶ Σκλαβηνίαι ἔχουσι τύπον. Ἀλλὰ καὶ οἱ πλείονες τῶν τοιούτων Σκλάβων οὐδὲ ἐβαπτίζοντο, ἀλλὰ μέχρι πολλοῦ ἔμενον ἀβάπτιστοι. Ἐπὶ δὲ Βασιλείου, τοῦ φιλοχρίστου βασιλέως, ἀπέστειλαν ἀποκρισιαρίους, ἐξαιτούμενοι καὶ παρακαλοῦντες αὐτὸν τοὺς ἐξ αὐτῶν ἀβαπτίστους βαπτισθῆναι καὶ εἶναι, ὡς τὸ ἐξ ἀρχῆς, ὑποτεταγμένους τῇ βασιλείᾳ τῶν Ῥωμαίων, ὧντινων εἰσακούσας ὁ μακάριος ἐκεῖνος καὶ ἀοίδιμος βασιλεύς, ἐξαπέστειλεν βασιλικὸν μετὰ καὶ ἱερέων, καὶ ἐβάπτισεν αὐτοὺς πάντας τοὺς τῶν προρρηθέντων ἐθνῶν ἀβαπτίστους τυγχάνοντας, καὶ μετὰ τὸ βαπτίσαι αὐτοὺς τότε προεβάλετο εἰς αὐτοὺς ἄρχοντας, οὓς ἐκεῖνοι ἤθελον καὶ προέκριναν, ἀπὸ τῆς γενεᾶς, ἧς ἐκεῖνοι ἠγάπων καὶ ἔστεργον. Καὶ ἔκτοτε μέχρι τοῦ νῦν ἐκ τῶν αὐτῶν γενεῶν γίνονται ἄρχοντες εἰς αὐτούς, καὶ οὐκ ἐξ ἑτέρας. Οἱ δὲ Παγανοί, οἱ καὶ τῇ Ῥωμαίων διαλέκτῳ Ἀρεντανοὶ καλούμενοι, εἰς δυσβάτους τόπους καὶ κρημνώδεις κατελείφθησαν ἀβάπτιστοι. Καὶ γὰρ Παγανοὶ κατὰ τὴν τῶν Σκλάβων γλῶσσαν ‘ἀβάπτιστοι’ ἑρμηνεύεται. Μετὰ δὲ τοῦτο καὶ αὐτοὶ ἀποστείλαντες εἰς τὸν αὐτὸν ἀοίδιμον βασιλέα, ἐξῃτήσαντο βαπτισθῆναι καὶ αὐτοί, καὶ ἀποστείλας ἐβάπτισεν καὶ αὐτούς. Ἐπεὶ δέ, ὡς προέφημεν, ὅτι διὰ τὴν τῶν κρατούντων νωθρότητα καὶ ἀφέλειαν εἰς κατόπιν τὰ τῶν Ῥωμαίων ἦλθον πράγματα, καὶ οἱ τὰ τῆς Δελματίας κάστρα οἰκοῦντες γεγόνασιν αὐτοκέφαλοι, μήτε τῷ βασιλεῖ Ῥωμαίων, μήτε ἄλλῳ τινὶ ὑποκείμενοι. Μετὰ δὲ χρόνον τινὰ ἐπὶ τῆς βασιλείας Βασιλείου, τοῦ ἀοιδίμου καὶ ἀειμνήστου βασιλέως, ἐλθόντων Σαρακηνῶν ἀπὸ Ἀφρικῆς, τοῦ τε Σολδανοῦ καὶ τοῦ Σάβα καὶ τοῦ Καλφοῦς, μετὰ καραβίων λϛʹ, κατέλαβον ἐν Δελματίᾳ, καὶ ἐπόρθησαν τὸ κάστρον τὰ Βούτοβα καὶ τὸ κάστρον τὴν Ῥῶσσαν καὶ τὸ κάστρον τὰ Δεκάτερα, τὸ κάτω. Καὶ ἦλθον καὶ εἰς τὸ κάστρον Ῥαουσίου, καὶ παρεκάθισαν αὐτῷ μῆνας δεκαπέντε. Τότε βιασθέντες οἱ Ῥαουσαῖοι ἐδηλοποίησαν Βασιλείῳ, τῷ ἀειμνήστῳ βασιλεῖ Ῥωμαίων, λέγοντες αὐτῷ οὕτως· «Ἐλέησον ἡμᾶς, καὶ μὴ ἐάσῃς ἀπολέσθαι παρὰ τῶν ἀρνητῶν τοῦ Χριστοῦ.» Ὁ δὲ βασιλεὺς σπλαγχνισθεὶς ἀπέστειλεν τὸν πατρίκιον Νικήτα, δρουγγάριον τοῦ πλωΐμου, οὗ τὸ ἐπίκλην Ὠορύφας, μετὰ χελανδίων ἑκατόν. Οἱ δὲ Σαρακηνοὶ μαθόντες τὴν μετὰ τοῦ στόλου ἄφιξιν τοῦ πατρικίου δρουγγαρίου τοῦ πλωΐμου, ἔφυγον καταλιπόντες τὸ κάστρον Ῥαουσίου, καὶ ἀντεπέρασαν ἐν Λαγουβαρδίᾳ, καὶ πολιορκήσαντες τὸ κάστρον Βάρεως, τοῦτο ἐπόρθησαν. Τότε ὁ Σολδανὸς κτίσας ἐκεῖσε παλάτια, κατεκράτησεν τὴν πᾶσαν Λαγουβαρδίαν μέχρι Ῥώμης ἔτη τεσσαράκοντα. Ὁ οὖν βασιλεὺς διὰ τὴν αἰτίαν ταύτην ἀπέστειλεν πρός τε τὸν Λοδόϊχον, τὸν ῥῆγα Φραγγίας καὶ τὸν πάπα Ῥώμης, ἵνα συνεπαμύνηται τῷ παρὰ τοῦ βασιλέως ἀποσταλέντι στρατῷ. Οἱ δὲ ὑπείξαντες τῇ τοῦ βασιλέως αἰτήσει, ὅ τε ῥὴξ καὶ ὁ πάπας, ἦλθον ἀμφότεροι μετὰ δυνάμεως πολλῆς, καὶ ἑνωθέντες τῷ παρὰ τοῦ βασιλέως ἀποσταλέντι στρατῷ ἅμα τῷ Χρωβάτῳ καὶ Σέρβλῳ καὶ Ζαχλούμῳ καὶ Τερβουνιώταις καὶ Καναλίταις καὶ Ῥαουσαίοις μετὰ πάντων τῶν ἀπὸ τῆς Δελματίας κάστρων (οὗτοι γὰρ πάντες βασιλικῇ κελεύσει παρῆσαν), καὶ περασάντων ἐν Λαγουβαρδίᾳ, παρεκάθισαν τὸ κάστρον Βάρεως καὶ ἐπόρθησαν αὐτό.

Ἰστέον, ὅτι τοὺς Χρωβάτους καὶ τοὺς λοιποὺς Σκλαβάρχοντας οἱ τοῦ κάστρου Ῥαουσίου οἰκήτορες μετὰ τῶν ἰδίων αὐτῶν καραβίων διεπέρασαν ἐν Λαγουβαρδίᾳ. Καὶ τὸ μὲν κάστρον Βάρεως καὶ τὴν χώραν καὶ τὴν αἰχμαλωσίαν πᾶσαν ἀνελάβετο ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων, τὸν δὲ Σολδανὸν καὶ τοὺς λοιποὺς Σαρακηνοὺς ἀνελάβετο Λοδόϊχος, ὁ ῥὴξ Φραγγίας, καὶ ἀπήγαγεν αὐτοὺς ἐν τῷ κάστρῳ Καπύης καὶ ἐν τῷ κάστρῳ Βενεβενδοῦ. Καὶ οὐδεὶς αὐτὸν εἶδεν γελῶντα. Εἶπεν δὲ ὁ ῥήξ, ὅτι· «Εἴ τίς μοι τὸν Σολδανὸν μετὰ ἀληθείας ἀναγγείλῃ ἢ ὑποδείξῃ γελῶντα, δώσω αὐτῷ χρήματα πολλά.» Καὶ μετὰ τοῦτο εἶδέν τις αὐτὸν γελῶντα, καὶ τῷ ῥηγὶ Λοδοΐχῳ ἀπήγγειλεν. Ὁ δὲ προσκαλεσάμενος τὸν Σολδανὸν ἠρώτησεν αὐτόν, ποίῳ τρόπῳ ἐγέλασεν. Ὁ δὲ εἶπεν· «Ἅμαξαν εἶδον καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ τροχοὺς κυλιομένους, καὶ τούτου χάριν ἐγέλασα, ὅτι καὶ ἐγώ ποτε κεφαλὴ ἐγενόμην, καὶ ἀρτίως εἰμὶ ὑποκάτω πάντων, καὶ πάλιν δύναται ὁ Θεὸς ὑψῶσαί με.» Καὶ ἀπὸ τότε προσεκαλεῖτο αὐτὸν ὁ Λοδόϊχος εἰς τὴν τράπεζαν αὐτοῦ, καὶ συνήσθιεν αὐτῷ. Οἱ δὲ ἄρχοντες τῆς Καπύης καὶ Βενεβενδοῦ ἤρχοντο πρὸς τὸν Σολδανὸν ἐρωτῶντες αὐτὸν περὶ ἰατρειῶν καὶ θεραπείας ἀλόγων καὶ λοιπῶν ὑποθέσεων, ὡς γέροντα καὶ πεπειραμένον.

Ὁ δὲ Σολδανὸς πανοῦργος ὢν καὶ σκολιὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς, ὅτι· «Πρᾶγμα θέλω εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ δέδοικα τοῦ μὴ παρ´ ὑμῶν κατάδηλον γενέσθαι πρὸς τὸν ῥῆγα, καὶ ἀπολέσω τὴν ἐμαυτοῦ ζωήν.» Οἱ δὲ ὤμοσαν αὐτῷ, καὶ θαρρήσας εἶπεν πρὸς αὐτούς, ὅτι· «Ὁ ῥὴξ ἐξορίσαι θέλει πάντας ὑμᾶς ἐν τῇ μεγάλῃ Φραγγίᾳ, καὶ ἐὰν ἀπιστῆτε, ἐκδέξασθε μικρόν, κἀγὼ πληροφορῶ ὑμᾶς.» Καὶ ἀπελθὼν εἶπεν πρὸς τὸν Λοδόϊχον, ὅτι· «Οἱ ἄρχοντες τοῦ τόπου τούτου κακοί εἰσιν, καὶ σὺ οὐ δύνασαι κυριεῦσαι τὴν χώραν ταύτην, ἐὰν μὴ ἀφανίσῃς τοὺς δυνατούς, τοὺς ἀντιπίπτοντάς σε· ἀλλὰ δέσμευσον τοὺς πρώτους τοῦ κάστρου, καὶ ἀπόστειλον αὐτοὺς εἰς τὴν χώραν σου, καὶ τότε, ὡς θέλεις, οἱ λοιποὶ ὑποταγήσονταί σοι.» Καὶ ὅτε παρέπεισεν αὐτόν, ἵνα πληρώσῃ τὴν βουλὴν αὐτοῦ, καὶ ὥρισεν γενέσθαι ἁλύσεις σιδηρᾶς εἰς τὸ ἐξορίσαι αὐτούς, ἀπῆλθεν ὁ Σολδανὸς καὶ εἶπεν πρὸς τοὺς ἄρχοντας, ὅτι· «Ἀκμὴν οὐ πιστεύετε, ὅτι ὁ ῥὴξ ἐξορίστους ὑμᾶς ποιεῖ, καὶ παντελῶς ἐξ ἀνθρώπων γίνεται τὸ μνημόσυνον ὑμῶν; Ὅμως εἰ θέλετε τελείως πληροφορηθῆναι, ἀπελθόντες θεάσασθε, τί ἄρα ἐργάζονται πάντες οἱ χαλκεῖς τῇ προστάξει τοῦ ῥηγός. Καὶ εἰ οὐχ εὕρητε αὐτοὺς ἐργαζομένους τὰς ἁλύσεις καὶ τὰ δεσμά, γινώσκετε, ὅτι πάντα τὰ παρ´ ἐμοῦ λαλούμενα ὑμῖν ἐστιν ψευδῆ· εἰ δὲ ἀληθεύω, φροντίσατε τὴν σωτηρίαν ὑμῶν καὶ ἐμὲ εὐεργετήσατε, τὸν τὰ χρηστὰ καὶ σωτήρια ὑμῖν βουλευσάμενον.» Οἱ δὲ ἄρχοντες πεισθέντες τῷ τοῦ Σολδανοῦ λόγῳ, θεασάμενοι δὲ καὶ τὰς ἁλύσεις καὶ τὰ δεσμά, τελείαν πληροφορίαν ἔλαβον, καὶ ἔκτοτε ἐμελέτων τὴν ἀπώλειαν τοῦ ῥηγὸς Λοδοΐχου. Ὁ δὲ ῥὴξ ταῦτα πάντα ἀγνοῶν ἐξῆλθε πρὸς τὸ κυνηγῆσαι. Ὑποστρέψαντος δέ, οἱ τούτου ἄρχοντες ἐκράτησαν τὸ κάστρον, μὴ ἐάσαντες αὐτὸν εἰσελθεῖν. Ὁ δὲ ῥὴξ Λοδόϊχος τὴν τῶν ἀρχόντων ἔνστασιν θεασάμενος, εἰς τὴν ἰδίαν χώραν ὑπέστρεψεν.

Οἱ δὲ ἄρχοντες εἶπον πρὸς τὸν Σολδανόν· «Τί ἄρα θέλεις ἡμᾶς ποιῆσαί σοι περὶ τῆς γενομένης εἰς ἡμᾶς παρὰ σοῦ σωτηρίας;» Ὁ δὲ ᾐτήσατο ἐν τῇ ἰδίᾳ χώρᾳ ἀπολῦσαι αὐτόν, καὶ τούτου γενομένου, ἀπῆλθεν ἐν Ἀφρικῇ εἰς τὴν ἰδίαν αὐτοῦ χώραν. Μὴ ἐπιλαθόμενος δὲ τῆς ἀρχαίας αὐτοῦ κακίας ἐστρατοπέδευσεν, καὶ ἦλθεν μετὰ δυνάμεως ἐν Καπύῃ καὶ ἐν Βενεβενδῷ πρὸς τὸ πολιορκῆσαι καὶ ὑποτάξαι αὐτούς. Οἱ δὲ τὰ τοιαῦτα κάστρα κρατοῦντες ἀπέστειλαν πρέσβεις πρὸς τὸν ῥῆγα Λοδόϊχον ἐν Φραγγίᾳ, ἵνα ἐλθὼν συνεπαμύνηται αὐτοῖς κατὰ τοῦ Σολδανοῦ καὶ τῶν Ἀφρικῶν. Ὁ δὲ ῥὴξ Λοδόϊχος ταῦτα μαθὼν καί, ὅνπερ ἐποίησεν τρόπον ὁ Σολδανός, πείσας καὶ τοὺς ἄρχοντας, ὅτι· «Δεσμίους μέλλει ὑμᾶς ὁ ῥὴξ ἐν Φραγγίᾳ ἐξορίσαι», ἀντεδήλωσεν αὐτοῖς, ὅτι·

«Καὶ ἅπερ ἐποίησα πρότερον εἰς ὑμᾶς, μεταμέλημαι, ὅτι ἔσωσα ὑμᾶς ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν ὑμῶν, καὶ ἀνταπεδώκατέ μοι πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθῶν, καὶ καθὼς ἐδιώχθην παρ´ ὑμῶν, ἀρτίως χαίρω ἐπὶ τῇ ἀπωλείᾳ ὑμῶν.» Τότε ἀπορήσαντες ἀπὸ τοῦ ῥηγὸς Λοδοΐχου, ἀπέστειλαν πρέσβεις πρὸς τὸν βασιλέα Ῥωμαίων τοῦ δοῦναι αὐτοῖς βοήθειαν καὶ λυτρώσασθαι τοῦ τοιούτου κινδύνου. Ὁ δὲ βασιλεὺς ὑπέσχετο βοηθῆσαι αὐτοῖς. Τοῦ δὲ ἀποκρισιαρίου ἀπὸ τῆς πόλεως ὑποστρέψαντος καὶ ἀγαθὰς ἀγγελίας τοῖς πέμψασιν αὐτὸν ἀποκομίζοντος περὶ τῆς τοῦ βασιλέως συμμαχίας, μήπω τούτου ἀποσωθέντος ἐν τῷ κάστρῳ, ἐκρατήθη παρὰ τῶν βιγλῶν τοῦ Σολδανοῦ. Προεγνώκει γὰρ ὁ Σολδανὸς τὴν γεγονυίαν ἀποστολὴν πρὸς ἱκεσίαν τοῦ βασιλέως Ῥωμαίων, καὶ ἐπύκτευσεν τοῦ τὸν ἀποκρισιάριον αὐτῶν κρατῆσαι, ὅπερ καὶ γέγονεν. Κρατηθέντος δὲ αὐτοῦ, ἔμαθεν τὴν ἀποτελεσθεῖσαν παρ´ αὐτοῦ δουλείαν, καὶ ὅτι δι´ ὀλίγων ἡμερῶν καταλαμβάνει ἡ τοῦ βασιλέως Ῥωμαίων βοήθεια. Ὁ δὲ Σολδανὸς εἶπεν τῷ αὐτῷ ἀποκρισιαρίῳ, ὅτι· «Εἰ ποιήσεις, ὅπερ σοι εἴπω, ἐλευθερίας καὶ δωρεῶν μεγίστων ἀξιωθήσῃ· εἰ δὲ μή, πονηρῷ θανάτῳ τὴν ζωὴν ἀπολέσεις.» Τοῦ δὲ ὑποσχομένου ἐκπληρῶσαι τὰ κελευόμενα αὐτῷ, εἶπεν ὁ Σολδανὸς πρὸς αὐτόν, ὅτι· «Κελεύω στῆναί σε πλησίον τοῦ τείχους καὶ προσκαλέσασθαι τοὺς ἀποστείλαντάς σε καὶ εἰπεῖν πρὸς αὐτούς· ‘Ἐγὼ μὲν τὴν δουλείαν, ἣν ὤφειλον ποιῆσαι, πεποίηκα, καὶ τὸν βασιλέα Ῥωμαίων περὶ ὑμῶν ἐδυσώπησα· πλὴν οὖν γινώσκετε, ὅτι εἰς κενὸν ἐγένετο ἡ ὁδός μου, καὶ ὁ βασιλεὺς πάμφαυλον ἔθετο τὴν παρ´ ὑμῶν γεγονυίαν ἱκεσίαν, καὶ ἀπὸ τοῦ βασιλέως μὴ ἐλπίζετε βοήθειαν’.» Τοῦ δὲ ὑποσχομένου ταῦτα μετὰ χαρᾶς ἐκπληρῶσαι, ἤγαγον αὐτὸν πλησίον τοῦ κάστρου, κα�� ἐν οὐδενὶ θέμενος τὰ παρὰ τοῦ Σολδανοῦ ῥηθέντα πάντα, μήτε τὰς ἀπειλὰς αὐτοῦ φοβηθείς, μήτε ταῖς ὑποσχέσεσιν αὐτοῦ πεισθείς, ἀλλὰ τὸν τοῦ Θεοῦ φόβον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ θέμενος, διελογίσατο ἐν ἑαυτῷ, ὅτι· «Συμφέρον ἐστὶν ἐμὲ μόνον ἀποθανεῖν καὶ μὴ τοσαύτας ψυχὰς διὰ λόγου παγιδεῦσαι καὶ προδοῦναι εἰς θάνατον.» Καὶ δὴ πλησίον τοῦ τείχους αὐτοῦ γενομένου καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας προσκαλεσαμένου, εἶπεν πρὸς τοὺς ἐξουσιάζοντας τοῦ τοιούτου κάστρου· «Ἐγὼ μέν, κύριοί μου, τὴν διακονίαν μου ἐξεπλήρωσα, καὶ τὰ παρὰ τοῦ βασιλέως Ῥωμαίων δηλωθέντα ὑμῖν ἀπαγγελῶ, πλὴν ὁρκίζω ὑμᾶς εἰς τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ εἰς τὴν σωτηρίαν παντὸς τοῦ κάστρου καὶ αὐτῶν τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ἵνα ἀντὶ ἐμοῦ εὐεργετήσητε τὰ τέκνα μου καὶ τὴν ἐλπίζουσαν ἀπολαβεῖν με σύμβιόν μου· ὡς γὰρ ποιήσητε μετὰ αὐτῶν, παρὰ τοῦ δικαίου καὶ μισθαποδότου ἀγαθοῦ Θεοῦ, μέλλοντος κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, τὸν μισθὸν ἀπολήψεσθε.» Καὶ ταῦτα εἰπὼν παρεθάρρυνεν αὐτοὺς λέγων· «Ἐγὼ μὲν ἀπὸ τοῦ Σολδανοῦ ἀπολοῦμαι καὶ περὶ τὴν ζωὴν κινδυνεύω, ὑμεῖς δὲ στῆτε ἑδραῖοι καὶ μὴ δειλανδρήσητε, ἀλλ´ ὑπομείνατε μικρόν, καὶ εἰς ὀλίγον ἡμερῶν φθάζει ἡ ἀποσταλεῖσα ὑμῖν σωτηρία παρὰ τοῦ βασιλέως Ῥωμαίων». Ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος, οἱ κατέχοντες αὐτὸν οἰκεῖοι τοῦ Σολδανοῦ παρὰ προσδοκίαν τὰ παρ´ αὐτοῦ λαληθέντα ἀκούσαντες, ἔβρυξαν ἐπ´ αὐτὸν τοὺς ὀδόντας, καὶ εἷς τοῦ ἑτέρου προέτρεχον, τίς ἄρα τῆς σφαγῆς αὐτοῦ γέγονεν αὐτουργός. Τοῦ δὲ παρ´ αὐτῶν ἀναιρεθέντος, πτοηθεὶς ὁ Σολδανὸς τὴν τοῦ βασιλέως κατερχομένην δυναστείαν, ὑπέστρεψεν εἰς τὴν ἰδίαν χώραν. Καὶ ἔκτοτε καὶ μέχρι τοῦ νῦν καὶ οἱ τῆς Καπύης καὶ οἱ τῆς Βενεβενδοῦ εἰσὶν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῶν Ῥωμαίων εἰς τελείαν δούλωσιν καὶ ὑποταγὴν διὰ τὴν εἰς αὐτοὺς γενομένην μεγάλην ταύτην εὐεργεσίαν.

Ὅτι τὸ κάστρον τοῦ Ῥαουσίου οὐ καλεῖται Ῥαούσι τῇ Ῥωμαίων διαλέκτῳ, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐπάνω τῶν κρημνῶν ἵσταται, λέγεται ῥωμαϊστὶ ‘ὁ κρημνὸς λαῦ’· ἐκλήθησαν δὲ ἐκ τούτου Λαυσαῖοι, ἤγουν ‘οἱ καθεζόμενοι εἰς τὸν κρημνόν’. Ἡ δὲ κοινὴ συνήθεια, ἡ πολλάκις μεταφθείρουσα τὰ ὀνόματα τῇ ἐναλλαγῇ τῶν γραμμάτων, μεταβαλοῦσα τὴν κλῆσιν Ῥαουσαίους τούτους ἐκάλεσεν. Οἱ δὲ αὐτοὶ Ῥαουσαῖοι τὸ παλαιὸν ἐκράτουν τὸ κάστρον τὸ ἐπιλεγόμενον Πίταυρα, καὶ ἐπειδή, ἡνίκα τὰ λοιπὰ ἐκρατήθησαν κάστρα παρὰ τῶν Σκλάβων τῶν ὄντων ἐν τῷ θέματι, ἐκρατήθη καὶ τὸ τοιοῦτον κάστρον, καὶ οἱ μὲν ἐσφάγησαν, οἱ δὲ ᾐχμαλωτίσθησαν, οἱ δὲ δυνηθέντες ἐκφυγεῖν καὶ διασωθῆναι εἰς τοὺς ὑποκρήμνους τόπους κατῴκησαν, ἐν ᾧ ἐστιν ἀρτίως τὸ κάστρον, οἰκοδομήσαντες αὐτὸ πρότερον μικρόν, καὶ πάλιν μετὰ ταῦτα μεῖζον, καὶ μετὰ τοῦτο πάλιν τὸ τεῖχος αὐτοῦ αὐξήσαντες μέχρι † δʹ ἔχειν † τὸ κάστρον διὰ τὸ πλατύνεσθαι αὐτοὺς κατ´ ὀλίγον καὶ πληθύνεσθαι. Ἐκ δὲ τῶν μετοικησάντων εἰς τὸ Ῥαούσιον εἰσὶν οὗτοι·

Γρηγόριος, Ἀρσάφιος, Βικτωρῖνος, Βιτάλιος, Βαλεντῖνος, ὁ ἀρχιδιάκων, Βαλεντῖνος, ὁ πατὴρ τοῦ πρωτοσπαθαρίου Στεφάνου. Ἀφ´ οὗ δὲ ἀπὸ Σαλῶνα μετῴκησαν εἰς τὸ Ῥαούσιον, εἰσὶν ἔτη φʹ μέχρι τῆς σήμερον, ἥτις ἰνδικτιὼν ζʹ ἔτους ͵ϛυνζʹ. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ κάστρῳ κεῖται ὁ ἅγιος Παγκράτιος ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Στεφάνου, τῷ ὄντι μέσον τοῦ αὐτοῦ κάστρου.

Ὅτι τοῦ Ἀσπαλάθου κάστρον, ὅπερ ‘παλάτιον μικρόν’ ἑρμηνεύεται, ὁ βασιλεὺς Διοκλητιανὸς τοῦτο ἔκτισεν· εἶχεν δὲ αὐτὸ ὡς ἴδιον οἶκον, καὶ αὐλὴν οἰκοδομήσας ἔνδοθεν καὶ παλάτια, ἐξ ὧν τὰ πλείονα κατελύθησαν. Σώζεται δὲ μέχρι τοῦ νῦν ὀλίγα, ἐξ ὧν ἐστιν τὸ ἐπισκοπεῖον τοῦ κάστρου καὶ ὁ ναὸς τοῦ ἁγίου Δόμνου, ἐν ᾧ κατάκειται ὁ αὐτὸς ἅγιος Δόμνος, ὅπερ ἦν κοιτὼν τοῦ αὐτοῦ βασιλέως Διοκλητιανοῦ. Ὑποκάτω δὲ αὐτοῦ ὑπάρχουσιν εἰληματικαὶ καμάραι, αἵτινες ὑπῆρχον φυλακαί, ἐν αἷς τοὺς παρ´ αὐτοῦ βασανιζομένους ἁγίους ἐναπέκλειεν ἀπηνῶς. Ἀπόκειται δὲ ἐν αὐτῷ τῷ κάστρῳ καὶ ὁ ἅγιος Ἀναστάσιος. Ὅτι τὸ τεῖχος τοῦ τοιούτου κάστρου οὔτε ἀπὸ βησσάλων ἐστὶν ἐκτισμένον, οὔτε ἀπὸ ἐγχορήγου, ἀλλ´ ἀπὸ λίθων τετραπεδίκων, ἐχόντων εἰς μῆκος ἀνὰ ὀργυιᾶς μιᾶς, πολλάκις καὶ ἀνὰ δύο, καὶ τὸ πλάτος ἀνὰ ὀργυιᾶς μιᾶς, οἵτινές εἰσιν συνηρμοσμένοι καὶ συνδεδεμένοι εἰς ἀλλήλους μετὰ σιδήρων ἐν μολύβδῳ ἐγχυλιασμένων. Ἵστανται δὲ εἰς τὸ τοιοῦτον κάστρον καὶ κίονες πυκνοί, ἔχοντες ἐπάνω κοσμήτας, ἐν οἷς ἔμελλεν ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Διοκλητιανὸς εἰληματικὰς ἐγεῖραι καμάρας, καὶ σκεπάσαι τὸ κάστρον ὅλον, καὶ ποιῆσαι τὰ παλάτια αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ οἰκήματα τοῦ κάστρου ἐπάνω τῶν εἰλημάτων ἐκείνων διώροφα καὶ τριώροφα, ὥστε καὶ ὀλίγον ἐκ τοῦ αὐτοῦ κάστρου ἐσκέπασεν. Τοῦ δὲ τοιούτου κάστρου τὸ τεῖχος οὔτε περίπατον ἔχει, οὔτε προμαχῶνας, ἀλλὰ τοίχους μόνους ὑψηλοὺς καὶ τοξικὰς φωταγωγούς.

Ὅτι τὸ κάστρον τὸ Τετραγγούριν νησίον ἐστὶν μικρὸν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἔχον καὶ τράχηλον ἕως τῆς γῆς στενώτατον δίκην γεφυρίου, ἐν ᾧ διέρχονται οἱ κατοικοῦντες εἰς τὸ αὐτὸ κάστρον. Τετραγγούριν δὲ καλεῖται διὰ τὸ εἶναι αὐτὸ μικρὸν δίκην ἀγγουρίου. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ κάστρῳ ἀπόκειται ὁ ἅγιος μάρτυς Λαυρέντιος, ὁ ἀρχιδιάκων.

Ὅτι τὸ κάστρον τῶν Δεκατέρων ἑρμηνεύεται τῇ Ῥωμαίων διαλέκτῳ ‘ἐστενωμένον καὶ πεπνιγμένον’, διότι εἰσέρχεται ἡ θάλασσα ὥσπερ γλῶσσα ἐστενωμένη μέχρι τῶν ιεʹ 〈ἢ〉 καὶ κʹ μιλίων, καὶ εἰς τὸ τῆς θαλάσσης συμπλήρωμά ἐστιν τὸ κάστρον. Ἔχει δὲ τὸ τοιοῦτον κάστρον κύκλῳ αὐτοῦ ὄρη ὑψηλά, ὥστε μόνῳ τῷ καλοκαιρίῳ βλέπειν τὸν ἥλιον διὰ τὸ μεσουρανεῖν, τῷ δὲ χειμῶνι οὐδαμῶς. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ κάστρῳ κεῖται ὁ ἅγιος Τρύφων ἀκέραιος πᾶσαν νόσον ἰώμενος, μάλιστα τοὺς ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων τυραννουμένους· ὁ δὲ ναὸς αὐτοῦ ἐστιν εἰληματικός.

Ὅτι τὸ κάστρον τῶν Διαδώρων καλεῖται τῇ Ῥωμαίων διαλέκτῳ ‘ἰὰμ ἔρα’, ὅπερ ἑρμηνεύεται ‘ἀπάρτι ἦτον’· δηλονότι ὅτε ἡ Ῥώμη ἐκτίσθη, προεκτισμένον ἦν τὸ τοιοῦτον κάστρον· ἔστιν δὲ τὸ κάστρον μέγα. Ἡ δὲ κοινὴ συνήθεια καλεῖ αὐτὸ Διάδωρα. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ κάστρῳ κεῖται ἐν σαρκὶ ἡ ἁγία Ἀναστασία, ἡ παρθένος, θυγάτηρ γεγονυῖα Εὐσταθίου τοῦ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον βασιλεύσαντος, καὶ ὁ ἅγιος Χρυσόγονος μοναχὸς καὶ μάρτυς καὶ ἡ ἁγία ἅλυσις αὐτοῦ. Ὁ δὲ ναὸς τῆς ἁγίας Ἀναστασίας ἐστὶν δρομικός, ὅμοιος 〈τῷ〉 τῶν Χαλκοπρατείων ναῷ, μετὰ κιόνων πρασίνων καὶ λευκῶν, ὅλος εἰκονισμένος ἐξ ὑλογραφίας ἀρχαίας· ὁ δὲ πάτος αὐτοῦ ἐστιν ἀπὸ συγκοπῆς θαυμαστῆς. Ἔστιν δὲ καὶ ἕτερος ναὸς πλησίον αὐτοῦ εἰληματικός, ἡ Ἁγία Τριάς, καὶ ἐπάνω τοῦ ναοῦ αὐτοῦ πάλιν ἕτερος ναὸς δίκην κατηχουμένων, καὶ αὐτὸς εἰληματικός, εἰς ὃν καὶ ἀνέρχονται διὰ κοχλίου.

Ὅτι εἰσὶν νησία ὑπὸ τὴν ἐπικράτειαν τῆς Δελματίας μέχρι Βενεβενδοῦ πυκνὰ καὶ πάμπολλα, ὥστε μηδέποτε φοβεῖσθαι ἐκεῖσε κλύδωνα τὰ πλοῖα. Ἐξ αὐτῶν τῶν νησίων ἐστὶν τὸ κάστρον ἡ Βέκλα, καὶ εἰς ἕτερον νησίον ἡ Ἄρβη, καὶ εἰς ἕτερον νησίον τὰ Ὄψαρα, καὶ εἰς ἕτερον νησίον τὸ Λουμβρικάτον, ἅτινα κατοικοῦνται μέχρι τοῦ νῦν. Τὰ δὲ λοιπά εἰσιν ἀοίκητα, ἔχοντα ἐρημόκαστρα, ὧν τὰ ὀνόματά εἰσιν οὕτως· Καταυτρεβενώ, Πιζούχ, Σελβώ, Σκερδά, Ἀλωήπ, Σκηρδάκισσα, Πυρότιμα, Μελετᾶ, Ἐστιουνὴζ καὶ ἕτερα πάμπολλα, ὧν τὰ ὀνόματα οὐ νοοῦνται. Τὰ δὲ λοιπὰ κάστρα, τὰ ὄντα εἰς τὴν ξηρὰν τοῦ θέματος καὶ κρατηθέντα παρὰ τῶν εἰρημένων Σκλάβων, ἀοίκητα καὶ ἔρημα ἵστανται, μηδενὸς κατοικοῦντος ἐν αὐτοῖς.

 

29. La Dalmatie et les peuples qui y habitent.

L'empereur Dioclétien aimait beaucoup la Dalmatie, aussi amena-t-il de Rome des gens et leurs familles ; il les installa dans ce même pays de Dalmatie ; on les appela « Romani » pour avoir été soustraits de Rome, et ce titre s’attache à eux jusqu'à ce jour. Or, cet empereur Dioclétien fonda la ville de Spalato et y fit construire un palais dépassant tout ce que la puissance du verbe ou de la plume pourrait décrire,[1] et les vestiges de son ancien luxe sont encore conservés aujourd'hui, bien que le long laps de temps a fait des ravages sur eux. En outre, la ville de Dioclée, maintenant occupée par le Diocléens, fut construite par le même empereur Dioclétien, raison pour laquelle on appelle les habitants de ce pays du nom de Diocléens. Le territoire que possédait ces Romani s’étendait habituellement aussi loin que le Danube, et une fois, ils furent tentés de traverser la rivière et de découvrir les habitants de l’autre rive, ils la traversèrent et rencontrèrent des peuples slaves sans armes, appelés aussi Avars. Ni les uns ni les autres ne s'attendaient à trouver qui que ce fut sur l’autre rive. Et alors, trouvant ces Avars désarmés pour la guerre, les Romani les soumirent, prirent du butin, des prisonniers et repartirent. Et à partir de ce moment, les Romani mirent en place deux garnisons en alternance, en service de Pâques à Pâques, et s’habituèrent à la relève de ces hommes pour que le Grand Samedi Saint, ceux prenaient leur service puissent croiser ceux qui en revenaient. Car près de la mer, sous cette même ville, se trouve une ville appelée Salone, à moitié aussi grande que Constantinople, où tous les Romani se rassemblent, s’équipent puis partent et vont passer la frontière, située à quatre miles de cette même ville, et est appelée Kleisa[2] à ce jour, depuis sa fermeture à ceux qui passent de cette façon. Et de là, ils avancent vers la rivière. Cet échange de garnison fonctionna pendant un certain nombre d'années et les Slaves situés de l'autre côté de la rivière, également appelés Avars, réfléchirent entre eux, et se dirent: « Ces Romani, maintenant qu'ils ont traversé et trouvé du butin, ne cesseront pas à l'avenir de venir nous rendre visite ; nous devons élaborer un plan contre eux. » Et ainsi, de ce fait, les Slaves ou Avars tinrent conseil, et à une certaine occasion lorsque les Romani traversèrent, ils leur tendirent des embuscades, les attaquèrent et les tuèrent. Les Slaves susnommés prirent les armes romaines, leurs étendards ainsi que le reste de leurs insignes militaires ; ils traversèrent alors le fleuve et vinrent passer la frontière ; quand les Romani qui étaient là les virent, portant les habits et les attributs de leurs propres hommes, ils crurent que c’étaient les leurs, et ainsi, lorsque les Slaves déjà mentionnés arrivèrent, on les laissa passer. Une fois entrés, ils expulsèrent instantanément les Romani et prirent possession de la ville de Salone précitée. Ils s'y installèrent et commencèrent ensuite progressivement à faire des raids de pillage et à détruire les Romani habitant dans les plaines et sur un terrain plus élevé, en prenant possession de leurs terres. Le reste des Romani trouva refuge dans les villes côtières qu’ils possèdent encore, à savoir : Decatera, Raguse, Spalato, Tetrangourin, Diadora, Arbe, Vekla et Opsara,[3] dont les habitants sont appelés Romani de nos jours.

Depuis le règne d'Héraclius, empereur des Romains, comme on l’expliquera dans le récit concernant les Croates et les Serbes, l'ensemble de la Dalmatie et de tous ses peuples, tels que Croates, Serbes, Zachloumiens, Travouniens, Kanalites, Diocléens et Arentani, aussi appelés Pagani…[4] Mais quand l'empire romain, à cause de la nonchalance et de l'inexpérience de ceux qui le gouvernèrent ensuite,[5] surtout à l'époque de Michael d’Amorion le Bègue, refusa proche d’une chute totale, aux habitants des cités Dalmates de devenir indépendants, ni sujets de l'empereur des Romains, ni de personne d'autre, qui plus est, les peuples de ces régions, Croates, Serbes, Zachloumiens, Travouniens, Kanalites, Diocléens et Pagani, secouèrent les rênes de l'empire des Romains et devinrent autonomes et indépendants, sans aucune réserve. Ces pays n'avaient pas de princes, comme on dit, mais seulement des « župans », des aînés, comme c'est la règle dans les régions slaves d'autres. En outre, la majorité de ces Slaves n'étaient même pas baptisés, et allaient rester tel quel pendant assez longtemps. Mais à l'époque de Basile, empereur aimant le Christ, ils envoyèrent des ambassades, suppliant et priant ceux d'entre eux qui n’avaient pas encore été baptisés de recevoir le baptême ; ils deviendraient, comme ils l'avaient été à l'origine, sujets l'empire Romain, et l'empereur glorieux, de bienheureuse mémoire, les écouta et envoya un délégué impérial accompagné de prêtres et fit baptiser tous ceux qui des peuples susmentionnées ne l’étaient pas encore. Il leur nomma ensuite des princes qu'ils choisirent et approuvèrent eux-mêmes, issus des familles aimées et favorisées. Et depuis ce jour jusqu’à aujourd’hui, ces princes sont issus de ces mêmes familles, et d'aucune autre. Mais les Pagani, aussi appelés Arentani en langue romaine, furent laissés sans baptême, dans une partie inaccessible et escarpée du pays. Car « Pagani » signifie « non baptisés » en langue slave. Mais plus tard, eux aussi, envoyèrent au même glorieux empereur en le priant de les faire aussi baptiser, et il les fit baptiser aussi. Et puisque, comme nous l'avons dit ci-dessus, en raison de la nonchalance et l'inexpérience de ceux qui dans ces actes de pouvoir firent fausse route pour les Romains, les habitants des villes de Dalmatie devinrent également indépendants, n’étant soumis ni à l'empereur des Romains, ni à personne d'autre. Mais après un certain temps, sous le règne de Basile, le glorieux et inoubliable Empereur, les Sarrasins d'Afrique, Soldan, Saba et Kalphus,[6] vinrent avec 36 navires et atteignirent la Dalmatie, prirent les cités de Butova,[7] de Rossa et le bas de la cité de Decatera. Et ils allèrent aussi vers la cité de Raguse faisant un blocus de quinze mois. Puis dans leur détroit des Ragusains fait une déclaration à Basile, l'empereur à jamais mémorable des Romains, en lui disant cela: « Ayez pitié de nous et ne nous permettez pas d'être détruits de ceux qui nient le Christ. » L'empereur fut ému de compassion et envoya le patricien Nicétas, drongaire[8] de la flotte, surnommé Oryphas,[9] avec une centaine de chelandia. Quand les Sarrasins apprirent l'arrivée du drongaire patricien de la flotte avec son escadre, ils quittèrent la ville de Raguse et prirent la fuite ; ils passèrent en Lombardie où ils assiégèrent et prirent la ville de Bari.[10] Puis Soldan y construisit un palais et fut maître pendant quarante ans de toute la Lombardie jusqu'à Rome. Sur ce compte-rendu, en conséquence, l'empereur informa Louis, roi de Francie,[11] et le pape de Rome, demandant leur coopération avec l'armée que, lui, l'empereur, avait envoyée. Le roi et le pape accédèrent à la demande de l'empereur, et tous deux vinrent avec une force importante et firent jonction avec l'armée envoyée par l'empereur et avec les Croates, les Serbes, les chefs Zachloumiens, Travouniens, Kanalites, les hommes de Raguse et de toutes les villes de Dalmatie (car tous furent convoqués par mandat impérial), puis ils passèrent en Lombardie, assiégèrent et s’emparèrent de la ville de Bari.[12]

Les Croates et autres chefs Slaves furent transportés en Lombardie par les habitants de la cité de Raguse dans leurs propres navires. La ville de Bari, le pays et tous les prisonniers furent emmenés par l'empereur des Romains, mais Soldan et le reste des Sarrasins furent pris par Louis, roi de Francie, qui les emmena à Capoue et à Bénévent. Et personne ne vit rire Soldan. Si bien que le roi dit: « Si quelqu'un m’annonce vraiment ou me montre Soldan en train de rire, je lui donnerai beaucoup d'argent. » Un jour, on le lui apprit. Le roi fit venir le barbare et lui demanda la raison de son rire ; le Sarrasin répondit qu'en regardant un char, il avait vu successivement le haut d'une roue abaissé à terre, et le bas de cette roue élevé en haut. « Jugeant, ajouta-t-il, que les affaires humaines sont ainsi relevées et abaissées, j'ai ri, réfléchissant qu'il n'était pas impossible qu'il m'arrivât la même chose : de même que j'ai été précipité d'un haut rang dans la misère, de même Dieu peut me relever au premier rang. » Par la suite, Louis l’invita à manger avec lui à sa table. Et les nobles de Capoue et de Bénévent prirent l'habitude d'aller voir Soldan, de lui poser des questions sur les soins à apporter à du bétail et d'autres sujets, en raison de son âge et de son expérience. Soldan, qui était fin et retors, leur dit: « Je voudrais bien vous révéler quelque chose, mais je crains que vous ne me trahissiez au roi auquel cas je perdrai ma vie. Mais ils lui promirent la discrétion, alors prenant courage il leur dit: « Le roi a prévu de tous vous bannir en Grande Francie, et si vous en doutez, attendez un peu, et je vous le prouverai. » Et il s'en alla dire à Louis: « Les seigneurs de ce lieu sont malhonnêtes, et vous ne serez jamais maître de ce pays à moins d’éliminer ces hommes puissants qui s’opposent à vous, mais mettez aux fers les notables de la cité, envoyez-les dans votre pays, et les autres se soumettront comme vous le voulez. Quand ce conseil l’eut convaincu, le roi ordonna de faire des chaînes de fer pour leur bannissement ; Soldan sortit et dit aux nobles: « Si vous ne croyez toujours pas que le roi veuille vous bannir, que tout souvenir de vous doive disparaître de chez les hommes, et si vous voulez en être entièrement certains, allez voir ce que font tous les forgerons par ordre du roi. Et si vous ne les trouvez pas en train de fabriquer des chaînes et des fers, sachez que tout ce que je vous ai dit est mensonge, mais si j’ai dit vrai, veillez à votre sécurité et récompensez-moi pour mes précieux conseils si salutaires envers vous. Les nobles firent comme l’avait dit Soldan, et quand ils virent les chaînes et les fers, ils furent entièrement convaincus ; par la suite ils commencèrent à comploter contre le roi Louis. Celui-ci, ignorant tout, partit chasser. Mais quand il revint, ses nobles avaient pris possession de la cité et ils ne lui permirent plus d'y entrer. Le roi Louis, se voyant ainsi opposé aux nobles, repartit dans son propre pays. Les nobles dirent à Soldan: « Que pouvons-nous donc faire pour vous, après ce que vous nous avez donné en échange? Il leur demanda alors de pouvoir retourner dans son pays, et cela fut fait, il repartit en Afrique dans son pays natal. Mais, conscient de son ancienne ruse, il arma une expédition et vint en force pour assiéger et soumettre Capoue et Bénévent. Leurs dirigeants envoyèrent des émissaires au roi Louis de Francie, lui demandant de venir les secourir contre Soldan et les Africains. Mais le roi Louis, en entendant cela, ayant appris comment Soldan avait agi pour convaincre les nobles en leur disant que « le but du roi était de vous bannir et de vous faire porter les fers en Francie », leur répondit:

« Je me repens ce que j'ai fait auparavant pour vous : je vous ai sauvé de vos ennemis. Vous m'avez rendu le mal pour le bien et puisque vous m'avez chassé, maintenant je suis content de votre ruine ». Alors, ayant échoué chez le roi Louis, ils envoyèrent des ambassadeurs vers le roi des Romains pour qu'il les aide et les délivre de ce malheur. Le roi promit des les aider. Alors que l'ambassade revenait de la ville, en portant la bonne nouvelle de l'alliance avec le roi, il fut saisi par les gardes que Soldan avait envoyés, sans avoir eu le temps de se mettre sous la protection de la forteresse. Car Soldan avait eu connaissance de l'ambassade faite chez le roi des Romains, et avait fait tous ses efforts pour s'emparer de l'ambassade avant son retour. Quand celle-ci fut capturée, Soldan apprit là ce qu'elle avait accompli et que l'aide du roi des Romains serait là quelques jours plus tard. Alors Soldan déclara à l'ambassadeur : « Si tu fais ce que je t'ordonne, tu obtiendras la liberté et de grands dons, sinon tu mourras dans les pires supplices ». Celui-ci promit de lui obéir à ce qu'on lui ordonnerait. Soldan lui dit: « Je t'ordonne de te tenir près des remparts, d'appeler ceux qui t'ont envoyé et de leur dire : « Je me suis acquitté de la tâche que vous m'aviez confiée, j'ai imploré pour vous le roi des Romains. Sachez, cependant, que c'est en vain que j'ai fait ce voyage, le roi n'a pas du tout pris en considération votre supplication - n'attendez pas d'aide du Roi ». L'ambassadeur promit avec joie d'exécuter cela. On l'amena près de la forteresse, et lui, ne tenant pour rien les paroles de Soldan, ne redoutant pas ses menaces, ne se laissant pas séduire par ses promesses, mais ayant seulement la peur de Dieu dans son âme, il se dit en lui-même : « Mieux vaut mourir seul et ne pas duper et livrer à la mort tant d'âmes humaines. Donc, quand il se trouva près de mur, il appela tous les archontes et dit au commandant de la forteresse : « Messieurs, j'ai accompli ma mission et je vous annonce la bonne réponse du Roi des Romains. Mais je vous conjure, au nom du fils de Dieu, du salut de toute la forteresse et de celui de vos âmes elles-mêmes, de combler de bienfaits mes enfants et mon épouse qui espère m'embrasser : ce que vous ferez pour eux, vous en serez récompensés par le Dieu juste et qui récompense les bons, lui qui jugera les vivants et les morts. Ayant dit cela, il les encourage par leurs mots suivants : « Soldan va me faire périr et je crains pour ma vie, mais vous, soyez fermes, ne soyez pas lâches, attendez un peu et dans quelques jours les secours envoyés par le roi des Romains arriveront ». A peine ces paroles prononcées par l'ambassadeur, les soldats du Soldan qui l'accompagnaient, ayant entendu durant leur attente, ce qu'il disait, se mirent à grincer des dents et se disputèrent entre eux pour être le premier à le tuer. Une fois que l'ambassadeur fut tué, Soldan craignant l'arrivée de l'armée très puissante de l'Empereur, rentra chez lui. Et depuis de temps jusqu'à aujourd’hui, les habitants de Capoue et de Bénévent sont sous la domination du peuple romain et ils leur sont complètement soumis à cause de l'immense bienfait qu'ils en ont reçu.

« La ville de Raguse[13] n'est pas appelée Raguse dans la langue des Romains, mais, comme elle est située sur des falaises, on l’appelle dans le parler romain « le rocher, laus », d'où elles sont appelées « Lausoei, » i. e. « ceux qui ont leur siège sur la falaise ». Mais l'usage populaire, qui corrompt souvent les noms en modifiant leurs lettres, a changé sa dénomination et les a appelées Raousoei.[14] Ces mêmes Raousoei s’étaient emparés anciennement de la ville appelée Pitaura,[15] et depuis, quand les autres villes furent prises par les Slaves qui étaient dans la province, cette ville fut prise aussi, certains furent massacrés et d'autres faits prisonniers ; ceux qui réussirent à s'échapper et à se mettre en sûreté s’installèrent dans le lieu presque à pic où se trouve la cité maintenant; ils la construisirent modeste au début, ensuite plus vaste, et encore plus tard étendirent son mur jusqu'à ce que la ville ait atteint sa taille actuelle, en raison de son agrandissement progressif et de la croissance de sa population. Certains de ceux qui partirent vers Raguse sont les suivants:

Grégoire, Arsaphius, Victorin, Vital, Valentin l’archidiacre, Valentin, père d’Etienne le protospathaire. De leur départ de Salone vers Raguse, 500 ans ont maintenant passé à ce jour, indiction 7, année 6457.[16] Dans la même cité repose saint Pancrace, dans l’église Saint-Etienne, située en son centre.

[17]La cité de Spalato, ce qui signifie « petit palais », fut fondée par l'empereur Dioclétien ; il en fit sa propre résidence, et construisit à l'intérieur une cour et un palais, dont la plus grande partie a été détruite. Mais quelques restes demeurent aujourd'hui, comme la résidence épiscopale de la cité et l'église de Saint-Domnus, dans laquelle repose saint Domnus lui-même, et qui était le lieu de repos du même empereur Dioclétien. En dessous se trouvent des salles voûtées qu'il utilisa comme prison et dans lesquelles il enferma cruellement les saints qu'il tortura. Saint Anastase repose aussi dans cette cité. Le mur de fortification de cette cité n'est construit ni en briques ni en ciment, mais de parpaings, d’un et souvent deux orgyies de longueur pour une orgyie de largeur, et ils sont ajustés et joints l'un à l'autre par des crampons de fer noyés dans du plomb fondu. Dans cette cité se trouvent aussi des rangées serrées de colonnes, avec des entablements au-dessus, sur lesquels le même empereur Dioclétien proposa de construire des voûtes et de couvrir toute la cité, et de construire son palais et tous les logements de la cité au-dessus de ces voûtes jusqu'à une hauteur de deux ou trois étages, de sorte qu'ils couvraient peu d'espace au sol dans cette même cité. Le mur de fortification de cette cité n'a ni avant-mur ni galerie mais seulement de hauts murs et des archères.

La cité de Tetragourin[18] est une petite île dans la mer, avec un passage très étroit servant de pont pour atteindre la terre, que les habitants passent pour aller à la ville du même nom. Elle est appelée Tetragourin car elle a la longue forme d’un concombre. Là se trouve le saint martyr Laurent l'archidiacre.[19]

La cité de Decatera[20] signifie dans la langue des Romains « contracté et étranglé », parce que la mer entre comme une langue contractée de 15 à 20 miles, et la ville est sur cet appendice maritime. Cette ville est entourée de hautes montagnes, ce qui fait que le soleil ne peut être vu qu’en été, parce qu'il est alors au milieu du ciel ; en hiver il est invisible. Dans la même ville repose saint Tryphon,[21] guérisseur de toute maladie, surtout pour ceux tourmentés par des esprits impurs; son église est en rotonde.

La ville de Diadora[22] est appelé en langue romaine « jam erat », ce qui signifie : « elle existait déjà »: c'est-à-dire, qu’elle avait déjà été fondée avant Rome ; c'est une grande ville. La tradition populaire lui donne le nom de Diadora. Dans cette même ville repose le corps de Sainte-Anastasie,[23] fille vierge d'Eustathe,[24] qui fut sur le trône à l'époque, et Saint-Chrysogone,[25] moine et martyr, dans sa sainte chaîne. L'église de Sainte-Anastasie est une basilique, comme l'église de Chalcopratia,[26] avec des colonnes vertes et blanches, toute décorée d’images encaustiques[27] de style antique ; son plancher est une magnifique mosaïque. A proximité, se trouvent une autre église, couverte d’un dôme, la Sainte-Trinité,[28] et au-dessus de cette dernière, encore une autre église, à la manière de celle des Catéchumènes, en rotonde également, dans lequel on monte par un escalier en colimaçon.

Sous le contrôle de la Dalmatie est un ensemble de très nombreux archipels, s'étendant aussi loin que Bénévent, de sorte que les navires ne craignent jamais la tempête dans ces régions. L’une de ces îles est la cité de Vekla,[29] et sur une autre île Arbe,[30] et sur une autre île Opsara,[31] et sur une autre île Lumbricaton,[32] et elles sont encore habitées. Les autres sont inhabitées et ont sur elles des villes désertes, dont les noms suivent: Katautrebeno, Pizouch, Selbo, Skerda, Aloep, Skirdakissa, Pyrotima, Meleta, Estiounez, et d'autres très nombreuses dont les noms ne sont pas intelligibles. Les autres cités, sur la partie continentale de la province, furent prises par lesdits Slaves, sont maintenant inhabitées et désertées, et personne n’y vit.


 

 

 

[1] Le palais de Dioclétien est la résidence impériale fortifiée construite par l'empereur Dioclétien sur la côte dalmate pour s'y retirer après son abdication volontaire en 305. C'est l'un des édifices de l'Antiquité tardive les mieux conservés. Ces vestiges sont préservés dans le cœur historique de Split, en Croatie. Contrairement à une légende populaire, la ville - Spalatum en latin - doit son nom à celui de la cité grecque voisine d'Aspalathos - « buisson blanc » - et non au terme latin signifiant palais - palatium. L'empereur Dioclétien y vécut l'essentiel des dernières années de sa vie et, à sa mort, son corps fut déposé dans un sarcophage placé dans le mausolée qu'il y avait fait construire. Le palais est un témoignage exceptionnel de la mise en scène architecturale de l'idéologie tétrarchique qui ne survécut pas à son fondateur. Rappelons que Dioclétien fut le fondateur de la tétrarchie dans l’empire romain. Wikipedia

Ce monument est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

[2] Klis, chef-lieu de la circonscription croate Primorska župa (Parathalasia), qui s’étendait de Pantan (près de Trogir) à Žrnovnica, avec l’arrière-pays correspondant. Constantin estime que ce nom vient du mot grec Kleisa, qui signifie clé, ce qui correspond au syntagme relatif à la position de cette forteresse comme « la clé de la Dalmatie ».

[3] Constantin décrit plus en détail ces cités et ces îles vers la fin du chapitre où se trouvent des notes les concernant.

[4] Lacune dans le texte.

[5] Constantin a pour but de glorifier le fondateur de la dynastie macédonienne, Basile Ier (867-886).

[6] Soldan (le Sultan), Ibn Mufarit Salim, émir de Bari (861-871); Kalfus ou Halfun participa à la conquête de la ville de Bari par les Arabes en 841; Sava, ou lui-même en 840, était gouverneur de Tarente.

[7] Budva, sur la côte monténégrine.

[8] L’amiral de Byzance.

[9] Nicétas Oryphas, commandant de la flotte byzantine en 853 et 867-872.

[10] Bari fut prise par les Arabes le 2 février 871.

[11] Louis II († 875), roi d'Italie, empereur (855-875).

[12] En 876.

[13] Dubrovnik.

[14] « Le nom de cette ville dérivait du mot Lau Λαῦ qui en latin ou plutôt en grec comme le remarque avec raison Banduri signifiait un précipice. On a l’exemple d’une ancienne ville de la Laconie Laas, qui tirait son nom du mot Λᾶας gén. λάου, rocher, duquel paraît venir le mot latin lapis. Les habitants de Raguse furent donc nommés Lausœi, c’est-à-dire ceux qui habitent un précipice. Dans l’usage commun, par une permutation de lettres assez fréquente, ils furent nommés Raousœi. La ville de Raguse est appelée par les Slaves Dubrovnik du mot dubrava qui signifie forêt à cause des forêts dont elle était autrefois envronnée. » (Saint-Martin, Hist. du Bas-empire, de Lebeau.) Cette étymologie du nom de la ville est assez contestée.

[15] Cavtat (Italien: Ragusavecchia, lat. Epidaurus), est une localité de Croatie situé dans la municipalité de Konavle, dans le comitat de Dubrovnik-Neretva à 20 km au sud de Dubrovnik.

[16] 6457, depuis la création du monde = (1er septembre 948 - 31 août 949).

[17] Le paragraphe qui vient est tiré de Wikipedia, article « Palais de Dioclétien ».

[18] Trogir, en Croatie, inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. « Trogir est un remarquable exemple de continuité urbaine. Le plan quadrillé des rues de la cité antique de cet établissement insulaire remonte à la période hellénistique et a été embelli au cours des dominations successives par de nombreux édifices publics et privés et des fortifications. À ses belles églises romanes s'ajoutent de remarquables édifices Renaissance et baroques de la période vénitienne. »

[19] Saint Laurent, archidiacre de l'église de Rome, martyr en 259. Une belle histoire est attachée au martyr de ce saint.

[20] La contrée naturelle et historique de Kotor, ville du Monténégro, est aussi inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. «Ce port naturel monténégrin sur la côte adriatique était un important centre de commerce et d’art qui comptait de célèbres écoles de maçonnerie et de peinture sur icônes au Moyen Âge. Un grand nombre de ses monuments, dont quatre églises romanes et les remparts de la ville, ont été gravement endommagés par un tremblement de terre en 1979, mais la ville a été restaurée, essentiellement grâce à l’aide de l’Unesco. »

[21] Saint-Tryphon est un saint martyr catholique et orthodoxe encore nommé Tryphon Zazeran. Il fut arrêté pendant les persécutions de l’empereur romain Dèce (vers 251).

[22] Zadar en Croatie.

[23] Sv. Stošija, en croate. Sainte Anastasie d'Illyrie ou la Veuve ou Pharmacolytria. Elle aurait subi le martyre en 304 dans une île qui devrait être Palmeruola, dans l'archipel de Ponza, mais on propose aussi Palmaria à Portovenere. Romaine d'origine, elle avait été mariée à un débauché nommé Publius. Elle fut jetée par lui dans une prison où elle rencontra saint Chrysogone, qui fit son éducation chrétienne. Elle a eu pour compagnons de martyre, en plus de saint Chrysogone, saint Zoïle, et les trois jeunes filles originaires de Thessalonique les saintes Agapé, Chionia et Irène. Mais cette association est contestée par certains historiens qui placent à Thessalonique le martyre de l'ascète Zoïle et des trois jeunes filles. Le sarcophage de sainte Anastasie a survécu aux tourmentes, une inscription gravée certifie que ses reliques y sont.

[24] Eustathe d'Antioche, évêque de Bérée (Alep), puis d'Antioche, né à la fin du IIIe siècle à Side en Pamphylie, mort vers 338. Il fut le premier à combattre la doctrine d'Arius. Les Ariens parvinrent à le faire déposer et exiler vers l'an 337. Il est vénéré comme saint dans certains calendriers ecclésiastiques en dates du 16 juillet ou du 21 février.

[25] Sv. Krševan, en croate. Saint Chrysogone fut un patricien romain, converti au christianisme ; il donna sa vie pour le Christ à Aquilée, sous l’empire de Dioclétien. Il instruisit dans cette foi sainte la bienheureuse Anastasie. Il fut martyrisé en 304, à Aquilée en Vénétie

[26] La Précieuse Ceinture de la Vierge était vénérée à Constantinople comme le trésor le plus insigne de l'église Chalcopratia, celle des fondeurs et batteurs de cuivre. Elle était aussi considérée comme le palladium de la cité qu'elle entourait symboliquement comme une enceinte infranchissable la protégeant de toute invasion.

[27] Technique utilisée dans l'Antiquité, consistant à détremper les couleurs dans la cire fondue. Les plus vieilles icônes [byzantines] viennent d'Égypte et sont peintes à l'encaustique (MAILLET, Peint. relig., 1934, p. 23). Cf. Trésor de la langue française informatisé, site http://atilf.atilf.fr/tlf.htm

[28] Plus tard Saint-Donat. L'église Saint-Donat est la plus grande construction préromane de Croatie, et aussi l'une des plus impressionnantes églises à plan central de l'Europe carolingienne. Jadis couverte d'un dôme, elle s'organise en trois absides et un déambulatoire circulaire autour d'une salle centrale surmontée d'une galerie, elle-même circulaire. La forme circulaire est typique de l'architecture byzantine en Dalmatie.

[29] C’est l’île connue maintenant sous le nom de Krk.

[30] Rab (en italien, Arbe) est une île de la mer Adriatique situé en Croatie. L'île est longue de 22 km et a une superficie de 93,6 km².

[31] Osor (Ossero en italien) est une localité de Croatie située à cheval sur l'île de Cres et l'île de Lošinj, séparées par un étroit canal navigable creusé à l'époque romaine.

[32] L’île de Vrgada.

 

/p>