Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

ANNE COMNENE

 

HISTOIRE DE L'EMPEREUR ALEXIS

LIVRE VI

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

HISTOIRE DE L'EMPEREUR ALEXIS.

Ecrite par Anne Comnène.

LIVRE SIXIEME.
 

 

 

 

 

 

1 Τοῦ μέντοι Βρυεννίου κατέχοντος τὴν Καστορίαν, καθάπερ ἄνωθεν εἴρηται, τοῦτον ἐκεῖθεν ἐξελάσαι καὶ τὴν Καστορίαν κατασχεῖν ὁ αὐτοκράτωρ σπουδάζων τὸ ὁπλιτικὸν αὖθις ἀνεκαλεῖτο καὶ ὅπλοις ἅπαντας καταφράξας πρὸς τειχομαχίαν καὶ τὰς κατὰ τοὺς ἔξωθεν πολέμους συμπλοκὰς τῆς πρὸς τὸ κάστρον φερούσης εἴχετο. Ἔστι δὲ ἡ θέσις τοῦ τόπου τοιαύτη. Λίμνη τίς ἐστιν ἡ τῆς Καστορίας, ἐν ᾖ τράχηλος ἀπὸ τῆς χέρσου εἰσέρχεται καὶ περὶ τὸ ἄκρον εὐρύνεται εἰς πετρώδεις βουνοὺς ἀπο τελευτῶν. Περὶ δὲ τὸν τράχηλον καὶ πύργοι καὶ μεσοπύργια ᾠκοδόμηνται κάστρου δίκην, ὅπερ καὶ Καστορία ὀνομάζεται. Ἐκεῖ καταλαβὼν ὁ βασιλεὺς τὸν Βρυέννιον δέον ἔκρινε τῶν πύργων καὶ τῶν μεσοπυργίων πρώτως δι' ἑλεπόλεων ἀποπειρᾶσθαι.

2 Ἐπεὶ δὲ ἄλλως οὐκ ἐνῆν εἰ μὴ ὡς ἔκ τινος ὁρμητηρίου τοὺς στρατιώτας τοῖς τείχεσι προσπελάζειν, χάρακα μέντοι πρώτως ἐπήξατο, εἶτα πύργους ξυλίνους κατασκευάσας καὶ σιδήρῳ τὰ τούτων συνδήσας περισφίγματα ἐκ τούτων ὡς ἔκ τινος φρουρίου τοὺς κατὰ τῶν Κελτῶν συνίστατο πολέμους. Τὰς γοῦν ἑλεπόλεις καὶ τὰ πετροβόλα μηχανήματα ἔξωθεν καταστήσας διὰ πάσης νυκτὸς καὶ ἡμέρας μαχόμενος καὶ κατασείσας τὸν τοῦ τείχους περίβολον, ἐπεὶ καρτερώτερον οἱ ἐντὸς ἀνθίσταντο (οὐκ ἐνεδίδουν οὐδὲ τοῦ τείχους καταρραγέντος), ὡς δὲ οὐκ ἐνῆν αὐτῷ ἔτι τῶν κατὰ σκοπὸν τυχεῖν, βουλὴν βουλεύεται γενναίαν ἅμα καὶ συνετήν, ἵν' ἐξ ἑκατέρου ἔκ τε τῆς ἠπείρου καὶ τῆς λίμνης διὰ πλοίων εἰσαγαγὼν γενναίους τινὰς ἐν ταὐτῷ τὸν πόλεμον ποιή σηται. Πλοίων δὲ μὴ ἐνόντων ἐν ἁμάξαις ἐπιφορτίσας ἀκάτιά τινα μικρὰ διὰ τοῦ μολισκοῦ ἐν αὐτῇ εἰσήγαγεν. Ὁρῶν δὲ τοὺς μὲν ἀνιόντας τῶν Λατίνων ἐξ ἑνὸς μέρους ταχέως ἀνιόντας, τοὺς δ' ἐξ ἑτέρου κατιόντας πλείονα χρόνον τρίβοντας ἐν τῷ κατιέναι τὸν Παλαιολόγον Γεώρ γιον μετὰ ἀλκίμων ἀνδρῶν ἐν αὐτοῖς εἰσελάσας εἰς τοὺς περὶ τοὺς βουνοὺς πρόποδας προσορμίσαι προσέταξε παραγγείλας, ὁπηνίκα τὸ δοθὲν αὐτῷ σημεῖον θεάσοιτο, τηνικαῦτα τὴν ἀκρολοφίαν καταλαβόντα ἐξ ὀπισθίων αὐτῶν καὶ διὰ τῆς ἀοικήτου καὶ ῥᾳδιωτέρας εἰσελθεῖν· καὶ ὁπηνίκα τὸν αὐτοκράτορα θεάσεται ἀπὸ τῆς χέρσου τὸν μετὰ τῶν Λατίνων πόλεμον ἀναδεξάμενον, καὶ αὐτὸν σπεῦσαι ὡς δύναμις, ἵνα μὴ ὡσαύτως πρὸς ἑκάτερα μάχε σθαι δυνάμενοι, ἀλλ' ἐξ ἑνὸς μέρους τοῦ τόνου τῆς μάχης χαλάσαντος ἁλώσιμοι τηνικαῦτα ἐκ ταὐτοῦ μέρους γένων ται. Ὁ μὲν οὖν Παλαιολόγος Γεώργιος ταῖς ἀκταῖς τοῦ ἤδη ῥηθέντος βουνοῦ προσορμίσας ὁπλισάμενος εἱστή κει σκοπὸν ἄνωθεν ἐπιστήσας τὸν τὸ δοθὲν αὐτῷ παρὰ τοῦ βασιλέως ἐπιτηροῦντα ἰδεῖν σύνθημα καὶ παρήγγειλεν ὡς, ὁπηνίκα τοῦτο θεάσοιτο, αὖθις αὐτὸ τούτῳ ἐπισημή νασθαι. Αὐγαζούσης δὲ τῆς ἡμέρας ἤδη τὸ ἐνυάλιον ἀλλάξαντες οἱ τοῦ αὐτοκράτορος πόλεμον μετὰ τῶν Λατίνων ἀπὸ τῆς χέρσου συναίρειν ἠπείγοντο. Ὁ δὲ σκοπὸς τὸ δοθὲν σημεῖον θεασάμενος δι' ἑτέρου σημείου δηλοῖ τῷ Παλαιολόγῳ. Ὁ δ' εὐθὺς μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ τὴν ἀκρολοφίαν θᾶττον καταλαβὼν συνησπικὼς ἵστατο.

3 Τὴν γοῦν ἐκτὸς πολιορκίαν ὁ Βρυέννιος ὁρῶν καὶ τὸν Παλαιο λόγον κατ' αὐτῶν βρύχοντα οὐδ' οὕτως ἐνεδίδου, ἀλλὰ τοὺς κόμητας ἐκέλευε γενναιότερον ἀντικαθίστασθαι. Οἱ δὲ ἀναισχυντότερον αὐτῷ προσφερόμενοι ἔλεγον·

«Ὁρᾷς ὡς κακὸν ἐπὶ κακῷ ἐστήρικται· ἔξεστιν οὖν ἑκάστῳ ἡμῶν τοῦ λοιποῦ τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν πραγματεύσασθαι καὶ τοὺς μὲν τῷ βασιλεῖ προσελθεῖν, τοὺς δὲ ἐπὶ τὴν οἰκείαν πατρίδα ἐπαναζεῦξαι».

Καὶ παραχρῆμα ἔργου ἁψάμενοι ἐξαιτοῦνται τὸν αὐτοκράτορα μίαν μὲν σημαίαν πρὸς τῷ τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τεμένει στῆναι (ἔφθασε γὰρ ἐπ' ὀνόματι τούτου τοῦ μάρτυρος ἐκεῖσε ἀνοικοδο μηθῆναι ὁ ναὸς οὑτοσί), τὴν δὲ ὡς πρὸς τὸν Αὐλῶνα, ἵν' «ὁπόσοι μὲν ἡμῶν τῇ σῇ βασιλείᾳ θητεῦσαι βούλοιντο, τῇ πρὸς τὸ τέμενος τοῦ μάρτυρος ἀπονενευκυίᾳ προσέλ θωσιν, ὁπόσοι δὲ πρὸς τὴν ἰδίαν πατρίδα ἐπαναζεῦξαι, τῇ πρὸς τὸν Αὐλῶνα ἀφορώσῃ προσχωρήσωσι». Ταῦτ' εἰπόντες παραχρῆμα προσῆλθον τῷ βασιλεῖ. Ὁ δὲ Βρυέν νιος γενναῖος ὢν ἀνὴρ προσεληλυθέναι μὲν οὐδαμῶς ἠβούλετο, ἐπώμνυτο δὲ μηδέποτε κατ' αὐτοῦ ὅπλα κινῆσαι, εἰ μόνον δοίη τοὺς τοῦτον μέχρι τῶν ὁρίων τῆς τῶν Ῥωμαίων βασιλείας ἀκινδύνως διασώσοντας καὶ οὕτω πρὸς τὴν ἰδίαν ἀπολῦσαι χώραν. Ὁ δὲ αὐτοκράτωρ μάλα ταχέως ἐπλήρου τὸ αἰτηθέν· αὐτὸς δὲ τῆς πρὸς τὸ Βυζάν τιον εἴχετο νικητὴς ἐπιφανέστατος.

Chapitre I.

1 L'Empereur commence le siège de Castoria. 2. Il l'attaque par deux endroits. 3. Bryen, et les Comtes Français se rendent.

1. L'Empereur ne pouvant souffrir sans une /extrême impatience, que Bryen fût maître de Castoria, assembla ses troupes, et leur commanda de se tenir prêtes pour former le siège. Cette forteresse est bâtie à l'extrémité d'un Isthme qui s'avance dans un lac du même nom. L'Empereur ayant donc dessein d'en battre les tours et la courtine avec des élépoles, éleva pour cet effet un rempart, sur lequel il construisit des tours de bois qu'il joignit ensemble avec des lames et des clous de fer. Il fit ensuite jouer ses machines jour et nuit sans relâche, mais bien que les murailles en fussent ébranlées, et même fort endommagées en plusieurs endroits, les assiégeants laissaient pas de se bien défendre.

2. Ne pouvant donc venir à bout de son dessein par ce moyen, il en inventa un autre plein de hardiesse et de prudence. Il envoya attaquer les assiégés du côté du lac, pendant qu'il les attaquerait du côté de la terre; et parce qu'il n'y avait point de vaisseaux sur le lac, il en fit porter sur des chariots. De plus, ayant remarqué que les Français qui montaient par un endroit montaient en très-peu de temps, et que ceux qui descendaient par un autre endroit mettaient beaucoup de temps à descendre, il jugea qu'il y avait une pente douce et aisée d'un côté, au lieu que l'autre était rude et escarpée, et il commanda à George Paléologue de mener un nombre de vaillants hommes au pied du rocher, et d'attaquer les assiégés par derrière, dans le même temps qu'il les attaquerait par devant, afin que ne pouvant se défendre des deux côtés avec une égale vigueur, ils fussent réduits par celui où ils seraient la plus faible résistance. George Paléologue se plaça au pied du rocher, et envoya une sentinelle pour l'avertir quand l'Empereur commencerait l'attaque. Dès que la sentinelle l'avertit il monta sur la cime, couvert de son bouclier.

3. Bryen le voyant assiégé par dehors, et par dedans, exhorta les Comtes à une généreuse défense, mais bien loin de lui obéir avec respect, ils lui dirent avec une hardiesse pleine d'impudence,

Ne voyez-vous pat que nous sommes accablés de maux, qui sont comme entrelacés les uns dans les autres? Que nous reste-t-il, sinon de pourvoir à nôtre conservation, en prenant parti dans les troupes de l'Empereur ou en retournant en notre pays?

A l'heure même ils supplièrent Alexis de faire élever deux étendards, l'un proche de l'Eglise de saint George Martyr, pour ceux qui désireraient prendre parti dans les troupes, l'autre proche d'Aulone, pour ceux qui voudraient retourner en leur pais. Bryen qui avait trop de cœur pour suivre leur exemple, fit serment de ne porter jamais les armes contre l'Empereur, et demanda escorte jusqu'à la frontière. Après quoi Alexis revint à Constantinople. 

 

 

 

 

 

1 Μικρὸν δὲ ἐνταῦθα τὴν τοῦ λόγου διήγησιν διακό 6.2.1 ψασα, ὅπως καὶ τοὺς Παυλικιανοὺς κατηγωνίσατο, διη γήσομαι. Οὐκ ἔφερε μηδὲ τούτους τοὺς ἀποστάτας καταγωνίσασθαι πρὸ τοῦ τὰ βασίλεια καταλαβεῖν, ἀλλ' ὥσπερ ἀπό τινος νίκης ἑτέραν νίκην πρυτανευόμενος καὶ τὴν πληθὺν τῶν Μανιχαίων τὸν κύκλον συμπληροῦσαν τῶν ἑαυτοῦ κατορθωμάτων ἐποίει. Οὐδὲ γὰρ ἐνῆν τῷ λαμπρῷ τροπαίῳ τῶν ἑσπερίων πολεμίων οἷον σπῖλον ἐνεῖναι τοὺς ἐκ Παυλικιανῶν ὁρμωμένους ἐκείνους. Διὰ πολέμου δὲ καὶ μάχης οὐκ ἤθελεν, ἵνα μὴ ἐν συμβολῇ τοῦ πολέμου πολλοὶ ἐξ ἑκατέρων ἀναιρεθήσονται, πάλαι τούτους γινώσκων ἐκθυμοτάτους ἄνδρας καὶ δριμὺ κατὰ τῶν ἐχθρῶν πνέοντας. Ἔσπευδεν οὖν διὰ τοῦτο τοὺς πρωταιτίους μὲν τιμω ρήσασθαι, τοὺς δέ γε λοιποὺς τῷ τοῦ στρατοπέδου συγκα ταλέξαι σώματι. Ἔνθεν τοι καὶ διὰ τρόπου τούτους μετῄει. Γινώσκων δὲ τὸ φιλοκίνδυνον τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων καὶ περὶ τοὺς πολέμους καὶ τὰς μάχας ἀκάθεκτον ἐδεδίει μὴ ἀπογνόντες χεῖρόν τι μελετήσαιεν.

2 Ἠρέμουν γὰρ τέως τὴν σφῶν οἰκοῦντες πατρίδα καὶ οὔπω πρὸς λεηλασίας ἄλλας καὶ προνομὰς ἐξετράποντο· μετεπέμπετο οὖν διὰ γραμμάτων τούτους ἐν τῷ πρὸς τὸ Βυζάντιον ἐπανέρ χεσθαι συχναῖς ὑποσχέσεσιν. Οἱ δὲ τὴν κατὰ τῶν Κελτῶν νίκην αὐτοῦ μεμαθηκότες ἐδεδίεσαν εἰ τάχα καὶ τὰ γράμ ματα χρησταῖς αὐτοὺς ἐλπίσιν ὑπέσαινον· ὅμως καὶ μὴ βου λόμενοι τῆς πρὸς αὐτὸν εἴχοντο. Ἐκεῖνος δὲ τὴν Μοσυνούπολιν καταλαβὼν αὐτοῦ που προσέμενεν ὑποκρινόμενος δι' ἄλλα τινὰ ἐγκαρτερεῖν, τὸ δέ γε ὅλον τὴν αὐτῶν ἀνα μένων ἄφιξιν. Καταλαβόντων δὲ ἐσχηματίζετο ἀναθεωρῆσαι τούτους βούλεσθαι καὶ ἑκάστου τὴν ὀνομασίαν ἐγγρά ψασθαι.

3 Ἔνθεν τοι καὶ φοβερὸς προὐκάθητο καὶ οὐ φύρδην, ἀλλὰ κατὰ δεκάδας τοὺς λογάδας τῶν Μανιχαίων πορεύεσθαι ἐκέλευσε, τὴν τῶν κοινῶν θέαν ἐς νέωτα ὑποσχόμενος κᾆθ' οὕτως εἴσω τῶν πυλῶν ἀπογραφομένους εἰσέρχεσθαι. Ἡτοιμασμένοι δὲ ὄντες οἱ τούτους δεσμεῖν ὀφείλοντες τοὺς ἵππους καὶ τὰ ὅπλα ἀναλαμβανόμενοι τούτους ἐν τοῖς ἀποτεταγμένοις φρουρίοις ἐνέκλειον. Οἱ δέ γε ἐφεξῆς ἐρχόμενοι παντελῆ τῶν πραττομένων ἄγνοιαν ἔχοντες εἰσῄεσαν ἀγνοοῦντες τὸ ἀποβησόμενον ἑκάστῳ. Τού τους μὲν οὖν οὕτω κατέσχε καὶ τὰς αὐτῶν περιουσίας δημεύσει καθυποβαλὼν διενείματο τοῖς συγκεκοπιακόσι τούτῳ ἐν ταῖς συμπεσούσαις μάχαις καὶ τοῖς κινδύνοις ἐκείνοις γενναίοις στρατιώταις. Ἀπελθὼν δὲ ὁ τὴν οἰκονομίαν ταύτην ἀναδεξάμενος καὶ τὰς αὐτῶν γυναῖκας τῶν οἰκιῶν ἀπελάσας κατὰ τὴν ἀκρόπολιν ἐμφρούρους εἶχε. Τοὺς δέ γε κατασχεθέντας τῶν Μανιχαίων συμπαθείας μετὰ μικρὸν ὁ αὐτοκράτωρ ἠξίωσεν· ὁπόσοι δὲ καὶ τοῦ θείου βαπτίσματος τυχεῖν προείλοντο, οὐδὲ τούτου ἀπετύγχανον. Διὰ παντοίας δὲ περιελθὼν αὐτοὺς μεθόδου καὶ διαγνοὺς τοὺς αἰτίους τῆς τοιαύτης ἀπονοίας ἐν νήσοις περιορίσας καθεῖρξε· τοῖς δέ γε λοιποῖς ἄδειαν δεδωκώς, ὅπη βουλητὸν αὐτοῖς ἀπιέναι, ἀπέλυσεν. Οἱ δὲ τὴν ἐνεγκαμένην τῶν ἄλλων προτιμησάμενοι αὐτίκα πρὸς αὐτὴν ἐπανέτρεχον ὡς ἐνὸν τὰ κατ' αὐτοὺς οἰκονομήσοντες.

4 Ἐκεῖνος δὲ πρὸς τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων ἐπάνεισιν. Οὐκ ἔλαθε δὲ τοῦτον τὰ κατ' αὐτοῦ ἐν τριόδοις τε καὶ γωνίαις ὑποψιθυριζόμενα, ἀλλ' ἀκούων ἐτιτρώσκετο τὴν ψυχὴν ὅτι μὴ τοσοῦτον εἰργασμένος πολλαπλασίω τὰ στόματα τῶν συκοφαντούντων εἶχεν ἑαυτῷ περιχαί νοντα. Ἐκεῖνος γὰρ χρείας κατεπειγούσης καὶ κοσμικοῦ κλύδωνος ἐξ ἀπορίας τῶν βασιλικῶν ταμιείων πρὸς τοῦτο ἀπέβλεψε καὶ ὡς δάνειον ἐλογίζετο, ἀλλ' οὐχ ὡς ἅρπαγμα ἢ τυραννικῆς χειρὸς ἐπιβουλήν, ὡς οἱ διαλοιδορούμενοι λέξειαν. Ἀλλὰ καὶ γνώμης οὕτως εἶχεν ὡς μετὰ τὸ κατορθῶσαι τοὺς ἐπικειμένους πολέμους ἀποδώσων ταῖς ἐκκλησίαις τὸν ἀφῃρημένον κόσμον αὐτῶν. Καὶ οὐκ ἔφερεν ἐπαναζεύξας τῇ βασιλίδι πόλει ὑπόθεσιν γίνεσθαι τοῖς ἐθέλουσι διασύρειν τὰ ἐκείνου.

5 Ἔνθεν τοι καὶ ἐκκλησίαν κηρύττει καὶ συνέδριον μέγιστον εἰς τὰ ἐν Βλαχέρναις ἀνάκτορα ἑαυτὸν ἐθέλων ὑπόδικον πρῶτον κατα στήσασθαι καὶ οὕτω τὰ ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἀπολογήσασθαι. Παρῆν δὲ ἤδη καὶ ἡ σύγκλητος ἅπασα καὶ τὸ στρατιωτικὸν καὶ ὅσον τοῦ ἱερατικοῦ καταλόγου καραδοκοῦντες τὸ τί ἂν βούλοιτο ἡ τῶν ἁπάντων συνέλευσις. Τὸ δὲ ἦν ἄρα ἄλλο οὐδὲν ἢ ἡ τῶν κατὰ τοῦ βασιλέως θρυλλουμένων ἀνάκρισις. Παρῆσαν οὖν τηνικαῦτα οἱ τῶν ἱερῶν φροντιστηρίων κηδεμόνες καὶ τὰ βιβλία ἐς μέσον τηνικαῦτα προὐτίθετο (βρέβια ταῦτα ἡ συνήθεια οἶδε καλεῖν), ἐν οἷς ἀναγεγρά φαται τὰ ἐν ἑκάστῳ τεμένει κειμήλια. Καὶ τῷ μὲν φαινομένῳ κριτὴς ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοῦ βασιλικοῦ καθῆστο θρόνου, τῇ δ' ἀληθείᾳ αὐτὸς ἐξετασθησόμενος. Ἐξητάζετο τοίνυν τὰ πάλαι παρὰ πολλῶν ἀνατεθέντα τοῖς εὐαγέσιν οἴκοις καὶ παρὰ τούτων ἐς ὕστερον ἢ καὶ αὐτοῦ τοῦ αὐτοκράτορος ἀφαιρεθέντα. Καὶ ἐπεὶ μηδὲν ἕτερον ἀφαιρεθὲν κατεφαίνετο, ἀλλ' ἢ μόνον ὁ τῇ σορῷ τῆς βασιλίδος ἐκείνης Ζωῆς ἐκ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου ἐπικείμενος κόσμος καὶ ὀλίγα τινὰ ἄλλα σκεύη μὴ τοσοῦτον εἰς ἱερὰν λειτουργίαν χρηματίζοντα, ἑαυτὸν εἰς τοὐμφανὲς ὁ αὐτοκράτωρ ὑπό δικον καθίστησι, κριτὴν δὲ τὸν βουλόμενον ὁντιναοῦν. Καὶ μετὰ μικρὸν μεταβαλὼν τῇ γλώττῃ·

6 «Ἐγώ» φησι «τὴν βασιλείαν πανταχόθεν κυκλουμένην βαρβάροις εὑράμενος καὶ μηδέν τι πρὸς τοὺς ἐπικειμένους ἐχθροὺς ἀξιόμαχον ἔχουσαν, ἴστε ὁπόσοις κινδύνοις περιπέπτωκα, μικροῦ καὶ βαρβαρικοῦ ξίφους ἔργον γεγονώς. Καὶ γὰρ πολλαπλα σίους ἦσαν οἱ ἑκατέρωθεν ἡμᾶς τοξεύοντες. Τὰς γὰρ τῶν Περσῶν ἐπελεύσεις καὶ τὰς τῶν Σκυθῶν ἐκδρομὰς οὐκ ἀγνοεῖτε καὶ τῶν ἐκ Λογγιβαρδίας ὀξυνομένων δοράτων οὐκ ἐπιλέλησθε. Τὰ δὲ χρήματα συναπῆρε τοῖς ὅπλοις καὶ ὁ κύκλος τῆς ἡγεμονίας εἰς τὸ ἀμερὲς συνένευε κέντρον. Ὅπως δὲ τό τε ὁπλιτικὸν ἅπαν ηὔξηται γυμναζόμενον καὶ ἁπανταχόθεν συλλεγόμενον καὶ ξυγκροτούμενον οἴδατε· καὶ ταῦτα πάντα ὅτι πολλῶν ἐδεῖτο χρημάτων ἴστε πάντες, καὶ ὅτι τὰ ἀφαιρεθέντα εἰς δέον ἀνήλωτο κατὰ τὸν Περικλέα ἐκεῖνον καὶ ὑπὲρ τῆς ἡμῶν τιμῆς δεδαπάνηται. Εἰ δὲ τοῖς μεμψιμοίροις ὡς τοῖς κανόσι προσκεκρουκότες κατεφάνημεν, θαυμαστὸν οὐδέν. Ἀκούομεν γὰρ ὅτι καὶ ὁ ἐν βασιλεῦσι προφήτης Δαβὶδ εἰς τὴν αὐτὴν ἀνάγκην ἐληλυθὼς τῶν ἱερῶν ἐγεύσατο ἄρτων μετὰ τῶν στρατευμάτων αὐτοῦ καὶ ταῦτα μὴ ἐνδεχομένου τῆς ἐξιδιαζομένης ἱερεῦσι τροφῆς ἰδιώτην ἅψασθαι. Καὶ ἄλλως δὲ καταμαθεῖν ἐστι τοὺς ἱεροὺς κανόνας ἐν ἑτέροις ἐνδι δόντας τὰ ἱερὰ πιπράσκεσθαι ὑπὲρ ἀναρρύσεως αἰχμαλώτων. Εἰ δ' αἰχμαλωτιζομένης οἰκουμένης καὶ δορυα λώτων ἤδη τῶν πόλεων καὶ αὐτῆς τῆς Κωνσταντίνου γενέσθαι κινδυνευουσῶν, ὀλίγων τινῶν καὶ οὐδὲ πάνυ τῆς τῶν ἱερῶν μετεχόντων ἀξίας ἐν βίᾳ τοσαύτῃ ἁψάμενοι εἰς τὴν ἐλευθερίαν τούτων κατεχρησάμεθα, οὐδεμίαν ἄρα κατηγορίαν εὔλογον τοῖς φιλοσκώμμοσι καταλιμπάνομεν.»

Ταῦτ' εἰπὼν καὶ μεταστρέψας τὸν λόγον ἔνοχον οἷον ἑαυτὸν ποιεῖται καὶ καταδικάζει αὐτὸς ἑαυτόν.

7 Εἶτ' αὖθις τὰ βρέβια ἀνελίττειν προστάττει τοῖς ἔχουσιν, ἵνα καταφανῆ γένηται τὰ ἀφῃρημένα. Καὶ παραχρῆμα τῷ μὲν σεκρέτῳ τοῦ Ἀντιφωνητοῦ χρυσίου ποσότητα ἱκανὴν ἐλογίσατο κατ' ἔτος εἰσκομιζομένου τοῖς τοῦ δημοσίου φροντισταῖς, ὃ καὶ μέχρι τοῦ νῦν ἀπαρασάλευτον διαμε μενήκει· ἐκεῖσε γὰρ ἡ τῆς δηλωθείσης βασιλίδος σορὸς ἐναπέκειτο· τοῖς δὲ Χαλκοπρατίοις ἐτησίαν εἴσοδον χρυσίου ἀρκοῦντος τοῖς τῷ θείῳ τεμένει τῆς θεομήτορος συνήθως τοὺς ὕμνους ἐπιτελοῦσιν ἐκ τῶν βασιλικῶν ταμιείων πρυτανεύεσθαι παρεκελεύσατο.

Chapitre II.

1. Alexis résout de se venger des Manichéens. 2. II les attire par de fausses promesses. 3. Il les désarme, les emprisonne, et peu après les remet en liberté. 4. Il entreprend d'arrêter les plaintes que l'on faisait de l'enlèvement du bien de l'Eglise. 5. Il fait une assemblée. 6. Il se justifie. 7. Il rend aux Eglises plus qu'il ne leur avait ôté.

1.  IL faut que je fasse ici une petite digression, pour raconter de quelle manière il se vengea des injures qu'il avait reçues des Manichéens. Ne pouvant se résoudre à rentrer dans son Palais, sans avoir puni la perfidie avec laquelle ils l'avaient abandonné, il voulut mettre victoire sur victoire, et s'en faire comme une couronne. En effet, quelle apparence que la beauté des trophées qu'il avait érigés pour avoir vaincu les nations d'Occident, fût comme ternie par cette tache. Il ne souhaitait pas néanmoins faire servir ses armes à sa vengeance, ni répandre le sang de ces perfides, il aimait mieux conserver ce qu'il. y avait parmi eux de gens de cœur, et les distribuer parmi ses troupes. D'ailleurs, comme il connaissait leur courage, et qu'il savait avec quelle hardiesse ils affrontent le danger, il appréhendait qu'ils ne fissent des efforts extraordinaires s'il les jetait dans le désespoir.

2. Pendant qu'ils goûtaient dans leurs maisons les fruits de la paix, il les attira à Constantinople par l'espérance des récompenses, et bien que le bruit des avantages qu'il avait remportés sur les Français leur donnât de la défiance, ils ne laisseront pas de le venir trouver. Il les attendit à Mosynople, faisant semblant d'avoir d'autres raisons de s'y arrêter; et lors qu'ils surent arrivés, il témoigna qu'il les voulait tous connaître en particulier, et faire écrire leurs noms.

3. On les fit entrer dix à dix, et à mesure qu'ils passaient la porte, on leur ôtait leurs chevaux, et leurs armes, et on les menait dans des prisons qu'on leur avait préparées. Ceux qui étaient dehors ne savaient rien de ce qu'on faisait à leurs compagnons, mais ils reçurent en suite un pareil traitement. Voila comment Alexis se rendit maître des Chefs de la révolte. Il confisqua leur bien, et l'employa à récompenser ceux qui l'avaient fidèlement servi dans la guerre. Il fit aussi chasser leurs femmes des terres qu'elles occupaient. Il usa pourtant bientôt d'indulgence envers eux, et accorda la grâce du Baptême à ceux qui consentirent de la recevoir. Enfin, après s'être informé très-exactement de la vérité, il relégua les principaux auteurs du mal, et laissa aux autres la liberté d'aller où il leur plairait. Ces derniers préférèrent leur pays à tout autre lieu, et s'y rétablirent le mieux qu'il leur fut possible.

4. Lors que mon père sut rentré à Constantinople, il ne put ignorer les bruits fâcheux qui courraient publiquement contre sa gloire, et il eut ce sensible déplaisir au milieu de ses triomphes, de voir que sa vertu n'était pas au dessus de la haine, ni de l'envie. La nécessité de l'Etat l'avait obligé, non de ravir le bien de l'Eglise avec des mains sacrilèges, comme ses ennemis le publiaient par la plus odieuse de toutes les accusations mais de l'emprunter à dessein de le rendre lors qu'il aurait terminé la guerre. Il ne se contenta pas d'avoir ce dessein dans le fond du cœur, il le déclara publiquement pour arrêter les discours injurieux de la médisance.

5. Il convoqua pour cet effet une assemblée dans le Palais de Blaquernes, où il s'assit sur un trône comme s'il eût été juge, bien qu'il n'y sût que pour être jugé Lorsque le Sénat, les Officiers de l'armée, et les Ecclésiastiques furent arrivés, ceux qui gardent les registres où l'on écrit ce que l'Eglise possède parurent au milieu de l'assemblée, et lurent un Catalogue des vases, et des ornements qui avoient été donnez à l'Eglise par divers particuliers, ils lurent en suite un autre catalogue de ce qui avait été ôté par ces particuliers, ou par l'Empereur. Après un examen très-exact, on reconnut que l'on n'avait pris par l'ordre de l'Empereur que quelques ornements d'or et d'argent, qui avoient été arrachés du tombeau de l'Impératrice Zoé, et un petit nombre de vases peu nécessaires à la célébration des Mystères. Alors l'Empereur se soumit au jugement de l'assemblée sans récuser personne, puis il parla de cette sorte.

6. Vous savez que quand je sais parvenu à l'Empire je l'ai trouvé dépourvu de forces, et environné d'ennemis. Vous savez combien j'ai couru de hasards, et combien il s'en est peu fallu que je ne sois péri par l'épée des Barbares. Vous savez combien les incursions des Perses et des Scythes ont été furieuses, et combien l'appareil des Lombards a été formidable. La circonférence de l'Etat a été réduite alors à un point, s'il est permis de parler ainsi. Tout cela n'a pas empêché que nous n'ayons levé des armées, et que nous n'ayons appris l'art de la guerre aux soldats, ce qui ne se fait point sans argent. Je puis assurer avec autant de vérité, que Périclès faisait autrefois dans une semblable occasion que ce qui a été ôté à l'Eglise, a été employé à l'utilité, et à la gloire de l'Empire. Je ne m'étonne pas néanmoins qu'il je trouve des personnes qui m'accusent d'avoir contrevenu en ce point aux Saints Canons. David, qui était non seulement Roi, maïs Prophète, mangea avec son armée dans une pareille nécessité les pains sacre auxquels il n'était permis qu'aux Prêtres de toucher. Il est constant, cependant, que ces Canons permettent de vendre les vases sacrés pour racheter les captifs. J'ai donc fait un grand crime d'avoir pris, non les ornements nécessaires à la célébration des mystères, mais des meubles inutiles et de peu de prix pour délivrer l'Empire de la servitude, et pour assurer la liberté de Constantinople. Je pense que quelque passion que nos envieux aient de blâmer notre conduite, ils n'en trouveront point de sujet raisonnable.

Apres avoir parlé de la sorte il changea le ton de sa voix, et avoua qu'il était coupable.

7. Il fit lire ensuite une seconde fois les registres de l'Eglise, pourvoir ce qui en avait été tiré, et commanda au Trésorier de l'Epargne de payer chaque année au Trésor de l'Eglise une somme considérable que l'on paie encore aujourd'hui. Car c'est en cette Eglise qu'est le tombeau de l'Impératrice Zoé. Il ordonna aussi de payer du même fonds ce qui serait nécessaire pour la substance des Ecclésiastiques qui chantent l'Office divin dans l'Eglise de la sainte Vierge,

 

 

1 Ἐν τούτοις ἐπιστᾶσα βουλὴ ἀνεφάνη κατὰ τοῦ αὐτοκράτορος μελετωμένη παρά τε τῶν τῆς συγκλήτου λογάδων καὶ τῶν τοῦ στρατοῦ κορυφαίων καὶ διεμηνύθη τηνικαῦτα τῷ αὐτοκράτορι. Καὶ οἱ κατήγοροι παρέστησαν καὶ τοὺς συνίστορας τῆς τοιαύτης βουλῆς ἐξήλεγχον. Ἐκδήλου δὲ τῆς μελέτης ἤδη γεγονυίας καὶ τῆς ἀπὸ τῶν νόμων ποινῆς κατ' αὐτῶν βαρείας ἐπερχομένης ὁ αὐτοκρά τωρ ποινὴν μὲν οὐδαμῶς αὐτοῖς ἐπενεγκεῖν προτεθύμητο, δήμευσιν δὲ μόνον καὶ περιορισμὸν κατὰ τῶν πρωταιτίων ἀπεφήνατο καὶ μέχρι τούτου τὴν τῆς τοιαύτης ἐπιβουλῆς ἐπεξέλευσιν ἔστησεν.

2 Ἀλλὰ γὰρ ὁ λόγος ἀνατρεχέτω αὖθις ὅθεν ἀπερρύη. Ὁπηνίκα ὁ αὐτοκράτωρ εἰς τὴν τοῦ δομεστικάτου ἀξίαν παρὰ Νικηφόρου τοῦ Βοτανειάτου ἀνηνέχθη, Τραυλόν τινα Μανιχαῖον προσλαβόμενος μετὰ τῶν γνησίων αὐτοῦ θεραπόντων συγκατέλεξε καὶ τοῦ θείου βαπτίσματος ἀξιώσας μιᾷ τῶν τῆς βασιλίδος θεραπαινίδων συνέζευξεν. Οὗτος οὖν τέσσαρας ἀδελφὰς ἔχων, ὡς ταύ τας ἐμφρούρους μετὰ τῶν λοιπῶν τότε συναπαχθείσας ἐθεάσατο τά τε προσόντα ἀφαιρεθείσας ἅπαντα, ἤχθετο καὶ φέρειν οὐκ εἶχεν, ἀλλὰ διεσκοπεῖτο ὅπως ἑαυτὸν τῆς τοῦ αὐτοκράτορος χειρὸς ἀπαλλάξειεν. Ἐν γνώσει δὲ τούτων ἡ αὐτοῦ ὁμευνέτις ἤδη γεγονυῖα καὶ ἀποδιδράσ κοντα τοῦτον ὁρῶσα δηλοῖ τῷ τηνικαῦτα τὴν οἰκονομίαν τῶν Μανιχαίων ἐμπεπιστευμένῳ. Οὐ διέλαθε τοῦτο τὸν Τραυλὸν καὶ τηνικαῦτα ὁπόσοις φθάσας τὸ ἀπόρρητον ἀνεκάλυψε, πρὸς ἑαυτὸν ἑσπέρας μεταπέμπεται. Καὶ ὁπόσοι δὲ ἐκ συγγενείας ἦσαν αὐτῷ προσήκοντες, ἐς αὐτὸν συνεληλυθότες, καταλαμβάνουσι τὴν Βελιάτοβαν· πολίχνιον δὲ τοῦτο διακείμενον κατὰ τὴν ἀκρολοφίαν τοῦ κατὰ ταυ τηνὶ τὴν Βελιάτοβαν τέμπους. Ἄοικον δὲ τοῦτο ἐφευρη κότες ὥσπερ ἴδιόν τι λάχος λογισάμενοι ἐν αὐτῷ τὰς οἰκήσεις ἐποιοῦντο, εἶτα τὰς καθ' ἑκάστην ἐκεῖθεν ἐκδρο μὰς ποιούμενοι καὶ μέχρι τῆς σφετέρας φθάνοντες πόλεως Φιλίππου λείαν πολλὴν ἀναλαμβανόμενοι ἐπανέστρεφον. Ὁ δὲ Τραυλὸς τούτοις μὴ ἀρκούμενος σπονδὰς μετὰ τῶν τὸ Παρίστριον νεμομένων Σκυθῶν ἐποιεῖτο τοὺς περὶ τὴν Γλαβινίτζαν καὶ Δρίστραν ἡγεμόνας καὶ τὰ ταύταις παρακείμενα ὑποποιούμενος, μνηστευσάμενος ἅμα ἑαυτῷ καὶ τῶν λογάδων Σκυθῶν ἑνὸς θυγατέρα, σπεύδων ὅλῃ χειρὶ λυπῆσαι τὸν αὐτοκράτορα διὰ τῆς τῶν Σκυθῶν ἐπελεύ σεως. Ταῦτα δὲ ὁ βασιλεὺς καθ' ἑκάστην μανθάνων τὸ μέλλον προμηθευσόμενος ἔσπευδεν ὑποποιεῖσθαι τοῦτον διὰ γραμμάτων καὶ ὑποσχέσεων ὑφορώμενος τὸ ἐξ αὐτοῦ τεχ θησόμενον κακόν. Ἀλλὰ καὶ χρυσόβουλλον λόγον ἀπαθείας καὶ πάσης ἐλευθερίας ἐκθέμενος ἐκπέπομφε πρὸς αὐτόν. Ἀλλ' ὁ καρκίνος ὀρθὰ βαδίζειν οὐκ ἐμάνθανεν· ὁ αὐτὸς δὲ ἦν ὁ χθὲς καὶ πρότριτα τούς τε Σκύθας ὑποποιούμενος καὶ πλείονας ἐκ τῶν σφετέρων μεταπεμπόμενος χωρῶν καὶ λῃζόμενος τὰ παρακείμενα ἅπαντα., Εἶτα ὁ μὲν αὐτοκράτωρ ὁδοῦ πάρεργον καὶ τὰ κατὰ τοὺς Μανιχαίους ποιησάμενος ὑποσπόνδους αὖθις εἶχεν

Chapitre III.

1. Conjuration découverte contre l'Empereur. 2. Nouveau soulèvement des Manichéens.

1. ON découvrit en ce temps-là une conjuration, que des premiers du Sénat et de l'armée avaient faite contre l'Empereur. Les accusés ayant été convaincus, Alexis ne les voulut pas punir selon la rigueur des Lois, il se contenta de confisquer leur bien, et de les envoyer en exil.

2. Il faut que j'ajoute ici quelque chose au sujet dont j'ai parlé ci-devant. Lorsque mon père fut honoré de la charge de Grand Domestique par l'Empereur Nicéphore Botaniate, il prie au nombre de ses Domestiques un certain Bègue Manichéen, à qui il fit depuis la grâce de lui procurer le Sacrement de Baptême, et de le marier avec une des filles d'honneur de l'Impératrice. Il avait en son pays quatre sœurs, qui avaient été enveloppées dans le malheur commun de leur nation, dépouillées de leur bien, et renfermées dans une étroite prison, ce qui le fâcha si fort, qu'il se résolut de s'échapper des mains de l'Empereur. Sa femme s'étant doutée de son dessein, en avertit celui qui avait charge de veiller sur la conduite des Manichéens. Mais le Bègue voyant qu'il était découvert se hâta d'exécuter ce qu'il avait résolu, et ayant assemblé ses parents s'empara de Beliatoua, petite ville assise sur une colline, d'où ils firent des courses jusques à Philippopole, et remportèrent force butin. De plus, il se joignit aux Scythes qui habitent le bord du Danube, et contracta une amitié si étroite avec les Seigneurs de Glavinitza et de Dristra, qu'il épousa la sille d'un des premiers du pays, et se rendit si puissant par cette alliance, qu'il porta la nation entière à faire irruption sur nos terres. L'Empereur appréhendant les suites dangereuses de cette révolte la voulut étouffer dans sa naissance, tâcha de rappeler le Bègue par de magnifiques promesses, et lui fit expédier des lettres scellées de la bulle d'or, par lesquelles il lui accorda une Amnistie générale du passé. Mais comme l'Ecrevisse ne saurait jamais aller droit, ce Manichéen ne put revenir de ses égarements, ni se remettre dans le bon chemin. Au contraire, s'opiniâtrant dans la rébellion, il continua d'animer les Scythes contre les Romains, de courir lui-même à main armée, et de ravager nos terres. Ce qui n'empêcha pas toutefois les autres Manichéens de demeurer dans l'obéissance.

 

 

 

 

 

 

 

1 . Ὁ δέ γε Βαϊμοῦντος κατὰ τὸν Αὐλῶνα ἔτι χρονοτριβῶν ἦν· ἐπαναγέσθω γὰρ πρὸς αὐτὸν αὖθις ὁ λόγος. Καὶ τὰ κατὰ τὸν Βρυέννιον μεμαθηκὼς καὶ τοὺς ἄλλους κόμητας, ὧν οἱ μὲν θητεῦσαι τῷ αὐτοκράτορι προείλοντο, ἄλλοι δὲ ἄλλοσε διεσπάρησαν, τὴν ἐνεγκαμένην ἀναζητήσας διαπερᾷ εἰς Λογγιβαρδίαν· καὶ καταλαμβάνει τὸν ἴδιον πατέρα Ῥομπέρτον εἰς τὸ Σαλερηνόν, ὡς ὁ λόγος φθάσας ἐδήλωσε, καὶ πολλὰ κατὰ τοῦ βασιλέως εἰπὼν ἠρέθιζε κατ' αὐτοῦ.

2 Ὃν θεασάμενος ὁ Ῥομπέρτος τὴν δεινὴν ἐκείνην ἀγγελίαν ἐπὶ τοῦ προσώπου φέροντα καὶ τὰς πολλὰς ἐκείνας ἃς ἐπ' αὐτῷ εἶχεν ἐλπίδας ὀστράκου δίκην εἰς τοὐναντίον μεταπεσούσας αὖος ἐφ' ἱκανὸν εἱστήκει ὥσπερ ὑπὸ κεραυνοῦ βληθείς. Περὶ πάντων δὲ πυθόμενος καὶ μαθὼν τὰ παρ' ἐλπίδας αὐτῷ συμπεσόντα ἀθυμίᾳ κατεσχέθη. Ἀγεννὲς μὲν οὖν οὐδ' οὕτω τι ἐλογίσατο οὐδὲ τῆς ἑαυτοῦ ἀνδρείας καὶ τόλμης ἀνάξιον. Μᾶλλον μὲν οὖν καὶ πρὸς μάχας ἐπὶ πλέον ἠρέθιστο καὶ φροντίδες τοῦτον καὶ μέριμναι αὖθις τῶν προτέρων μείζους συνεῖχον. Ἦν γὰρ ὁ ἀνὴρ ἰσχυρὸς προστάτης οἰκείων βουλευμάτων τε καὶ προλήψεων καὶ μηδαμῶς ἐθέλων ἀνεῖναι ἐφ' οἷς καθάπαξ διεβουλεύσατο καὶ τὸ ὅλον εἰπεῖν ἀκατάπληκτος καὶ πάντα αὐτῷ ἁλώσιμα ἐκ μόνης προσβολῆς οἰόμενος γίνεσθαι.

3. Εὐθὺς οὖν τὸ φρονοῦν αὐτῷ τῆς ψυχῆς συναγαγὼν καὶ τῆς πολλῆς ἀθυ μίας ἑαυτὸν ἀνακτησάμενος ἀποστείλας ἁπανταχόθεν διεκηρύκευε τὴν εἰς τὸ Ἰλλυρικὸν αὖθις κατὰ τοῦ βασιλέως διαπεραίωσιν μετακαλούμενος ἅπαντας. Καὶ αὐτίκα παν ταχόθεν πλῆθος συνείλεκτο στρατιωτῶν, ἱππέων τε καὶ πεζῶν, πάντων ἐξωπλισμένων λαμπρῶς καὶ πρὸς μάχην ἀποβλεπόντων. Τὸ πλῆθος εἶπεν ἂν Ὅμηρος

«ἠύτ' ἔθνεα εἶσι μελισσάων ἀδινάων».

4 Καὶ συνέρρεον ἔκ τε τῶν παρα κειμένων πόλεων καὶ ἐξ ἀλλοδαπῶν δὲ οὐχ ἧττον. Κἀντεῦθεν ὡπλίζετο καρτερῶς ἐφ' ᾧ τὴν τοῦ υἱοῦ ἀνακαλέσασθαι ἧτταν. Ἱκανὰ δὲ συλλεξάμενος στρατεύματα, εἶτα τοὺς αὐτοῦ μετακαλεσάμενος υἱεῖς, τόν τε Ῥογέρην καὶ τὸν Γίδον καλούμενον (ὃν ὁ βασιλεὺς Ἀλέξιος θέλων τοῦ πατρὸς ἀποστῆσαι ἀποστείλας λάθρᾳ περὶ κήδους αὐτῷ ἐδήλωσεν ὑποσχόμενος καὶ τιμὴν διαφέρουσαν καὶ χρημάτων δόσιν δαψιλῆ· ὁ δὲ τούτων ἀκούσας συνέθετο, τὸν δὲ λόγον τέως εἶχεν ἀπόρρητον)

5 τούτοις ἅπαν τὸ ἱππικὸν παραδοὺς ἀπέστειλε παραγγείλας σπουδάσαι κατασχεῖν τὸν Αὐλῶνα· οἱ δὲ διαπεράσαντες ἐξ ἐπιδρομῆς τοῦτον εἷλον· Καὶ μετρητούς τινας εἰς φυλακὴν αὐτοῦ καταλιπόντες μετὰ τῶν λοιπῶν καταλαβόντες τὸ Βοθρεντὸν ἐξ ἐφόδου καὶ τοῦτο κατέσχον.

6 Ὁ δέ γε Ῥομπέρτος, τὸ ναυτικὸν αὐτοῦ ἅπαν ἀναλαβόμενος καὶ τὴν ὡς πρὸς τὸ Βοθρεντὸν παραλίαν παραπλέων, κατέλαβε τὸ Βρεντήσιον ἐφ' ᾧ πρὸς τὸ Ἰλλυρικὸν διαπερᾶσαι. Τὸν δ' ἀπὸ τῆς Ὑδροῦντος πορθμὸν ἧττον διάστημα ἔχειν μεμαθηκὼς ἐκεῖθεν διεπέ ρασεν εἰς τὸν Αὐλῶνα. Καὶ οὕτω διὰ τῆς ἀναμεταξὺ τοῦ Αὐλῶνος καὶ τοῦ Βοθρεντοῦ παραλίας μετὰ τοῦ στόλου αὐτοῦ παντὸς διελθὼν ἡνώθη μετὰ τῶν υἱῶν αὐτοῦ. Ὡς δὲ ἡ Κορυφὼ προκατασχεθεῖσα παρ' αὐτοῦ αὖθις ἀπεστάτησε, τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ εἰς τὸ Βοθρεντὸν καταλιπὼν αὐτὸς μετὰ τοῦ ναυτικοῦ παντὸς ἀπέπλευσε πρὸς τὴν Κορυφώ.

7 Ἀλλ' ὁ μὲν Ῥομπέρτος τοιαῦτα· ἅπερ μεμαθηκὼς ὁ αὐτοκράτωρ οὐδαμῶς ἀνεπεπτώκει, ἀλλὰ τοὺς Βενετίκους διὰ γραμμάτων παρώτρυνε παρασκευάσας αὖθις τὸν μετὰ τοῦ Ῥομπέρτου ἀναδήσασθαι πόλεμον στόλον ἱκανὸν ἐξοπλί σαντας καὶ τὰς δαπάνας πολλαπλασίους λήψεσθαι ὑποσχό μενος. Αὐτὸς δὲ διήρεις τε καὶ τριήρεις καὶ παντοῖον εἶδος λῃστρικῶν νηῶν κατασκευάσας κατὰ τοῦ Ῥομπέρτου ἐξέ πεμψεν ὁπλίτας εἰσαγαγὼν τῆς διὰ θαλάττης μάχης εἰδήμονας.

8 Τὴν δὲ κατ' αὐτοῦ τῶν στόλων ἔφοδον μεμαθηκὼς ὁ Ῥομπέρτος, τὴν μάχην προαρπάζων ὁποῖος ἐκεῖνος, λύσας τὰ πρυμνήσια μετὰ τοῦ ναυτικοῦ αὐτοῦ παντὸς τὸν λιμένα Κασσόπης κατέλαβεν. Οἱ δέ γε Βενέτικοι καταλαβόντες εἰς τὸν λιμένα Πασάρων καὶ μικρὸν κεῖθι διατρίψαντες τὴν τοῦ Ῥομπέρτου ἔφοδον μεμαθη κότες θᾶττον καὶ αὐτοὶ καταλαμβάνουσι τὸν λιμένα Κασσόπης. Καὶ συμβολῆς καρτερᾶς γενομένης καὶ τῆς μάχης ἀγχεμάχου ἡττᾶται ὁ Ῥομπέρτος. Ὁποῖος δ' ἐκεῖνος φιλοπόλεμος καὶ ἐκθύμως ἔχων πρὸς μάχας, οὐδὲ μετὰ τὴν ἧτταν ἐκείνην τὸ παράπαν ἐνεδίδου, ἀλλ' αὖθις πρὸς ἑτέραν ἡτοιμάζετο μάχην καὶ συμβολὴν πολέμου μείζονος. Ὅπερ οἱ ἡγεμόνες ἀμφοτέρων τῶν στόλων μεμα θηκότες κἀκ τῆς προηγησαμένης νίκης θαρρήσαντες μετὰ τρίτην ἡμέραν προσβαλόντες αὐτῷ λαμπρὰν τὴν κατ' αὐτοῦ νίκην ἤραντο· εἶθ' οὕτως ἐπανέρχονται πάλιν εἰς τὸν λιμένα Πασάρων. Εἴτε δὲ ὁποῖα ἐν τοῖς τοιούτοις ὡς τὰ πολλὰ φιλεῖ γίνεσθαι ἐπαρθέντες ἐπὶ ταῖς προγεγε νημέναις νίκαις, εἴτε τοὺς ἡττηθέντας ἀπελπίσαντες ἀνα πεπτώκασιν ὡς ἤδη τὸ πᾶν ἠνυκότες καὶ καταφρονητικῶς πρὸς τὸν Ῥομπέρτον διετίθεντο. Εἶτα διελόντες τὰ ταχύ δρομα τῶν πλοίων ἀπέστειλαν εἰς Βενετίαν διηγησομένους τὰ ξυμπεσόντα καὶ ὅπως κατὰ κράτος τὸν Ῥομπέρτον ἤττησαν.

9 Ὁ δὲ Ῥομπέρτος ταῦτα μεμαθηκὼς ἀπό τινος Βενετίκου, Κονταρίνου Πέτρου καλουμένου, ἄρτι προσπε φευγότος αὐτῷ ἐπὶ πλέον ἀθυμεῖ καὶ οὐκέτ' ἀνεκτῶς εἶχε· λογισμοῖς δὲ κρείττοσιν ἀναρρώσας ἑαυτὸν αὖθις κατὰ τῶν Βενετίκων ἵεται. Οἱ δὲ Βενέτικοι τῷ ἀπροόπτῳ καταπλα γέντες τῆς αὐτοῦ ἐλεύσεως εὐθὺς δεσμήσαντες τὰ μείζονα τούτων πλοῖα καλῳδίοις περὶ τὸν λιμένα τῆς Κορυφὼ καὶ συναπαρτίσαντες τὸν λεγόμενον πελαγολιμένα τὰ σμικρὰ τούτων ἐς μέσον ἤλασαν· σιδηροφορήσαντες δὲ ἅπαντες ἐκαραδόκουν τὴν τούτου ἔλευσιν. Ὁ δὲ καταλαβὼν συμμίγνυται τούτοις πρὸς πόλεμον. Ὁ δὲ πόλεμος δεινὸς ἦν καὶ τῶν πρῴην ἰσχυρότερος ἐκθύμως μαχομένων ἢ πρό τερον. Καρτερᾶς οὖν μάχης ἀναμεταξὺ γεγονυίας καὶ μηδενὸς τῶν μερῶν νῶτα διδόντος, ἀλλὰ μᾶλλον κατὰ πρόσ ωπον ἐρχομένων, ἐπεὶ οἱ Βενέτικοι τὰ προσόντα τούτοις φθάσαντες προκατηναλώκεσαν καὶ οὐδὲν ἄλλο πλὴν τῶν ὁπλιτῶν ταῖς ναυσὶ παρῆν, αὗται δὲ τῇ κουφότητι ἐπεπό λαζον οἷον τοῖς ὕδασιν ἀνεχόμεναι, ὡς μηδ' ἄχρι δευτέρου ζωστῆρος τοῦ ὕδατος φθάνοντος, πανσυδὶ ἐπὶ τὴν ἑτέραν πλευρὰν τὴν ὡς πρὸς τοὺς πολεμίους συρρεύσαντες τηνι καῦτα ἐβυθίσθησαν· ἦσαν δὲ ὡσεὶ χιλιάδες τρισκαίδεκα. Αἱ δ' ἄλλαι τῶν νηῶν σὺν αὐτοῖς πλωτῆρσι κατεσχέθησαν.

10 Ὁ δὲ Ῥομπέρτος μετὰ τὴν λαμπρὰν ἐκείνην νίκην ἀπηνῶς διατεθεὶς πολλοῖς τῶν κατασχεθέντων ὠμοτάτως ἐχρήσατο τῶν μὲν τὰς ὄψεις πηρώσας, τοὺς δὲ ῥινοτομή σας, τινῶν δὲ καὶ χεῖρας ἢ πόδας ἢ καὶ ἀμφότερα ἀφελόμε νος. Περὶ δέ γε τῶν λοιπῶν, ἀποστείλας πρὸς τοὺς ὁμοχώ ρους αὐτῶν, διεφήμισεν ἵν' ὁ βουλόμενος πρίασθαι τὸν ἴδιον τιμῆς ἀφόβως παραγίνοιτο.

11 Ἅμα δὲ καὶ τὰ περὶ εἰρήνης αὐτοὺς ἠρώτα· οἱ δὲ μηνύουσι πρὸς αὐτόν·

«Ἴσθι, δοὺξ Ῥομπέρτε, ὡς εἰ καὶ τὰς σφῶν ἡμῶν γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα ἀποσφαττόμενα θεασαίμεθα, οὐκ ἂν τὰς πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Ἀλέξιον συνθήκας ἀπαρνησώμεθα οὔτε μὴν τοῦ ἐπαρήγειν αὐτῷ καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ ἐκθύμως μάχεσθαι ὅλως ἐνδώσομεν».

12 Καιροῦ δ' ὀλίγου παρερρυηκότος δρόμωνάς τε καὶ τριήρεις εὐτρεπίσαντες οἱ Βενέτικοι καὶ ἄλλα τινὰ τῶν μικρῶν καὶ ταχυδρόμων νηῶν μετὰ πλείονος δυνάμεως κατὰ τοῦ Ῥομπέρτου ἔρχονται. Καὶ δὴ κατα λαβόντες αὐτὸν περὶ τὸ Βοθρεντὸν αὐλιζόμενον τὸν μετ' αὐτοῦ συνάπτουσι πόλεμον καὶ κατὰ κράτος νικῶσι πολ λοὺς μὲν ἀποκτείναντες, πλείονας δὲ καὶ βυθίσαντες· μικροῦ δὲ δεῖν καὶ αὐτὸν τὸν γνήσιον υἱὸν αὐτοῦ Γίδον καὶ τὴν ὁμευνέτιν κατέσχον. Καὶ νίκην κατ' αὐτοῦ λαμπρὰν ἀράμενοι δηλοῦσι πάντα τῷ βασιλεῖ.

13 Ὃς διὰ πολλῶν τούτους ἀμειψάμενος δωρεῶν καὶ τιμῆς καὶ αὐτὸν τὸν δοῦκα Βενετίας τῷ τῶν πρωτοσεβαστῶν ἀξιώματι μετὰ τῆς ῥόγας ἐτίμησεν, ὑπέρτιμον δὲ καὶ τὸν πατριάρχην ἠξίωσε μετὰ τῆς ἀναλόγου ῥόγας. Ἀλλὰ καὶ πάσαις ταῖς ἐν Βενετίᾳ ἐκκλησίαις χρυσίου ποσότητα ἱκανὴν ἐτησίως διανείμασθαι ἀπὸ τῶν βασιλικῶν ταμιείων ἐκέλευσε. Τῇ μέντοι ἐπ' ὀνόματι τοῦ εὐαγγελιστοῦ ἀποστόλου Μάρκου ἐκκλησίᾳ ὑποφόρους ἅπαντας τοὺς ἐκ Μέλφης ἐν Κων σταντινουπόλει ἐργαστήρια κατέχοντας πεποίηκε, καὶ τὰ ἀπὸ τῆς παλαιᾶς Ἑβραϊκῆς σκάλας μέχρι τῆς καλουμένης Βίγλας διήκοντα ἐργαστήρια καὶ τὰς ἐντὸς τοῦ διαστή ματος τούτου ἐμπεριεχομένας σκάλας ἐδωρήσατο, καὶ ἑτέρων πολλῶν ἀκινήτων δωρεὰς ἔν τε τῇ βασιλευούσῃ καὶ τῇ πόλει Δυρραχίου καὶ ὅποι ποτ' ἂν ἐκεῖνοι ᾐτήσαντο. Τὸ δὲ δὴ μεῖζον, τὴν ἐμπορίαν αὐτοῖς ἀζήμιον ἐποίησεν ἐν πάσαις ταῖς ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν Ῥωμαίων χώραις, ὥστε ἀνέτως ἐμπορεύεσθαι καὶ κατὰ τὸ αὐτοῖς βουλητὸν μήτε μὴν ὑπὲρ κομμερκίου ἢ ἑτέρας τινὸς εἰσπράξεως τῷ δημοσίῳ εἰσκομιζομένης παρέχειν ἄχρι καὶ ὀβολοῦ ἑνός, ἀλλ' ἔξω πάσης εἶναι ῥωμαϊκῆς ἐξουσίας.

Chapitre IV.

1. Boémond va trouver son père à Salerne. 2. Tristesse de Robert. 3. Il levé une nouvelle armée. 4. Guy fils de Robert prête l'oreille aux promesses de l'Empereur. 5. Boémond et Guy prennent Aulone, et Butrinte. 6. Robert se joint à ses fils. 7. Alexis arme contre Robert, et implore le secours des Vénitiens. 8. Ils remportent l'avantage sur Robert en deux rencontres. 9. Ils sont vaincus dans une troisième. 10. Robert use inhumainement de sa victoire. 11. II offre la paix que les habitants du pays refusent. 12. Il est défait par les Vénitiens. 13. Ils sont magnifiquement récompensés par l'Empereur.

1. CEpendant, Boémond apprit à Aulone où il séjournait, ce qui était arrivé à Bryen, et de quelle manière les Comtes s'étaient dispersés. A l'heure-même il passa en Lombardie, et alla trouver son père à Salerne, pour lui dire tout ce qu'il crut être plus capable de l'aigrir contre l'Empereur.

2. Lors ue Robert vit dans la tristesse qui était peinte sur le visage de son fils l'image du mauvais succès de ses armes, et qu'il reconnut que les espérances qu'il avait sondées sur sa valeur étaient renversées, comme la tablette sur laquelle l'on écrit les avis dans les délibérations populaires, il demeura quelque temps aussi pâle, et aussi défiguré, que s'il eût été frappé de la foudre. Quand il se fut informé à loisir de tout ce qui lui était arrivé, il en conçut une douleur très-sensible, sans néanmoins former la moindre pensée qui fût indigne de la fermeté de son courage, ni de la générosité de son âme. Au contraire, il se résolut de recommencer la guerre avec plus d'ardeur que jamais, et il s'y prépara avec une vigilance toute nouvelle. En effet, il croit d'humeur à continuer ses desseins avec une confiance inébranlable. Il se tenait si fort au dessus des accidents du hasard, et des coups de la fortune, qu'il s'imaginait qu'il n'y avait rien qui pût arrêter ses projets.

3. Ayant donc bientôt dissipé la douleur que les disgrâces de son fils lui avaient causée, il publia en Illyrie une nouvelle expédition, et invita les jeunes courages, et tout ce qu'il y avait de personnes passionnées pour la gloire de se ranger sous ses étendards. C'était un merveilleux concours de cavalerie et d'infanterie qui arrivait de jour en jour à son Camp. Homère l'aurait décrit par ce trait.

Telles sont dans les champs les troupes des abeilles.

4. Lorsque son armée fut assez nombreuse il manda deux de ses fils Roger, et Guy. L'Empereur tenta de détacher ce dernier des intérêts de son père en lui proposant un mariage avantageux, des richesses immenses, et les charges les plus considérables de l'Empire, Guy ne rejeta pas tout à fait ces offres bien que la négociation soit demeurée sans effet, et qu'elle ait été tenue fort secrète.

5. Robert donna donc sa cavalerie à ses deux fils, et leur commanda de se rendre maîtres d'Aulone : ce qu'ils firent en diligence dés qu'ils eurent passé le trajet, et y ayant laissé une garnison suffisante, ils prirent encore Butrote avec le reste de leurs troupes.

6. Cependant, Robert ayant réuni toute sa flotte, côtoya le rivage pour aller à Brindes, et pour traverser en Illyrie. Mais ayant appris depuis que le trajet serait plus court en partant d'Otrante il y revint, et passa à Aulone. Puis côtoyant le rivage il alla à Butrote où il se joignit à ses fils, et où il les laissa pour aller réduire l'île de Corfou qui avait secoué le joug de l'obéissance.

7. Pendant que Robert agissait de la sorte, Alexis ne demeurait pas en repos. Il amassait des galères, et des vaisseaux, et les remplissait de soldats, et écrivait aux Vénitiens pour les supplier d'entreprendre une seconde expédition.

8. Robert, bien loin d'éviter le combat, en rechercha l'occasion, et vint au devant des Romains, et des Vénitiens proche de Cassope. Les Vénitiens étant arrivés au Port de Passare, et ayant appris où Robert était, le vinrent attaquer. Le combat fut rude, et le succès en demeura fort longtemps douteux. Mais enfin, il fut contraire à Robert, qui ayant un courage invincible ne se pouvait tenir pour vaincu, et qui se préparait avec des efforts extraordinaires à une seconde bataille. Les Vénitiens enflés de la prospérité de leurs armes le vinrent encore attaquer trois jours après, et remportèrent une victoire plus glorieuse que la première, ensuite de laquelle ils s'en retournèrent au port de Passare, et soit par la vanité que la victoire inspire, ou par le mépris qu'ils faisaient d'un ennemi vaincu, ils envoyèrent leurs plus grands vaisseaux à Venise y porter la nouvelle des avantages qu'ils venaient de remporter.

9. Mais ce Prince fin et rusé en ayant eu avis par un Vénitien nommé Pierre Contarin qui s'était rendu à lui, il releva son courage qui avait été un peu abattu par ses pertes, et fondit sur les Vénitiens. Bien qu'ils fussent un peu troublez par une attaque si imprévue, ils ne laissèrent pas d'attacher leurs grands vaisseaux vis à vis du port de Corfou, et de mettre leurs petits vaisseaux au milieu. Le combat sut beaucoup plus furieux, et plus opiniâtre que les précédents, ni l'un ni l'autre des partis ne voulant reculer. Mais comme les Vénitiens avaient consumé leurs vivres, et que leurs vaisseaux n'avoient plus la charge ordinaire, ils flottaient inégalement sur la mer, de sorte que les soldats qui se mettaient tous d'un côté pour combattre les entraînaient, et les faisaient couler à fond. Il y eut treize mil hommes qui périrent de la sorte. Le reste des Vaisseaux furent pris par les Français.

10. Le vainqueur usa sort inhumainement de sa victoire, et exerça d'horribles cruautés sur les prisonniers. Il y en eut à qui il creva les yeux. Il y en eut d'autres à qui il coupa le nez. D'autres à qui il coupa les mains, ou les pieds, et d'autres à qui il coupa les pieds, et les mains. Il en garda d'autres, et fit publier que ceux qui les voudraient racheter le pourraient venir faire en sureté,

11. Il offrit en même temps la paix à ceux du pays, qui lui firent cette réponse.

Sachez, Duc Robert, que quand nous verrions nos femmes, et nos enfants tout prêts à être égorgés en notre présence, nous ne renoncerions jamais à la fidélité que nous avons jurée à Alexis, et que nous serons toujours disposés à combattre pour son service.

12. Les Vénitiens amassèrent incontinent après quantité de Dromones, de Galères, et d'autres vaisseaux, attaquèrent Robert prés de Butrote, le désirent, tuèrent un grand nombre de ses gens, et en noyèrent un plus grand nombre. Et peu s'en salut qu'ils ne prissent son fils Guy, et sa femme Gaete.

13. Ils mandèrent aussitôt la nouvelle d'une si glorieuse victoire à Alexis, qui les en récompensa magnifiquement en donnant au Duc de Venise la qualité de Protosebaste avec un revenu fort considérable. De plus, il ordonna de payer à l'avenir une somme d'or aux Eglises de Venise, et il obligea ceux d'Amalphi qui avaient des boutiques à Constantinople de payer un revenu annuel à la grande Eglise de Saint Marc Apôtre, et lui assigna outre cela les boutiques qui sont entre l'ancien passage du port qu'on appelé Hébraïque, et le corps de garde, et quantité d'immeubles tant de Constantinople que de Duras, et en un mot, tout ce que les Vénitiens voulurent demander. Mais ces libéralités bien que sort grandes, et sort considérables n'approchent pas de la magnificence dont il usa en leur accordant la liberté de trafiquer de toute sorte de marchandises dans l'étendue de l'Empire, sans payer aucune chose.

 

 

 

 

 

1  Ὁ δέ γε Ῥομπέρτος (ἐπαναγέσθω γὰρ αὖθις ὁ λόγος ὅθεν ἐξέπεσε καὶ καθ' εἱρμὸν ἐχέσθω τῆς διηγήσεως) οὐδὲ μετὰ ταύτην τὴν ἧτταν αὖθις ἠρέμει. Ἀλλ' ἐπεὶ προ φθάσας τινὰ τῶν πλοίων αὐτοῦ μετὰ τοῦ ἰδίου υἱοῦ κατὰ τῆς Κεφαληνίας ἀπέστειλε σπεύδων τὴν ἐν αὐτῇ πόλιν κατασχεῖν, τὰ μὲν ἐνόντα αὐτῷ πλοῖα τῇ Βοντίτζῃ προσώρμισε μετὰ τῆς παρεμβολῆς πάσης, αὐτὸς δὲ εἰς μονήρη γαλέαν εἰσελθὼν τὴν Κεφαληνίαν κατέλαβε. Καὶ πρὶν ἢ ταῖς λοιπαῖς δυνάμεσι καὶ τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἑνωθῆναι, ἐγκαρτερῶν ἔτι περὶ τὸν Ἀθέρα (ἀκρωτήριόν τι τοῦτο τῆς Κεφαληνίας) λάβρῳ κατέχεται πυρετῷ. Μὴ φέρων δὲ τὴν τοῦ πυρετοῦ φλόγωσιν ὕδωρ ψυχρὸν αἰτεῖ. Τῶν δὲ περὶ αὐτὸν ἁπανταχοῦ σκεδασθέντων εἰς τὴν τοῦ ὕδατος ζήτη σιν, τῶν ἐγχωρίων τις πρὸς αὐτούς φησιν·

«Ὁρᾶτε ταυτηνὶ τὴν νῆσον τὴν Ἰθάκην. Ἐν αὐτῇ πόλις μεγάλη πρῴην ᾠκοδόμηται Ἱερουσαλὴμ καλυμένη, κἂν τῷ χρόνῳ ἠρείπωται· ἐν αὐτῇ πηγὴ ἦν πότιμον ἐς ἀεὶ καὶ ψυχρὸν ὕδωρ ἀναδιδοῦσα.»

Τούτων ὁ Ῥομπέρτος ἀκούσας δέει πολλῷ τηνικαῦτα συνεσχέθη· συμβαλὼν οὖν τὸν Ἀθέρα καὶ τὴν πόλιν Ἱερουσαλὴμ τὸν ἐφιστάμενον αὐτῷ θάνατον τηνικαῦτα ἐπεγίνωσκε. Καὶ γὰρ πρὸ πολλοῦ τινες αὐτῷ ἐμαντεύοντο, ὁποῖα εἰώθασιν οἱ κόλακες τοῖς μεγιστᾶσιν εἰσηγεῖσθαι, ὅτι

«Μέχρι καὶ αὐτοῦ τοῦ Ἀθέρος ἅπαντα μέλλεις ὑποτάξαι· ἐκεῖθεν δὲ εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπερχόμενος τῷ χρεὼν λειτουργήσεις».

Εἴτε δὲ ὁ πυρετὸς τοῦτον ἀνάλωσεν εἴτε πλευρῖτις ἦν ἡ νόσος, ἀκριβῶς λέγειν οὐκ ἔχω, τέως δι' ἓξ ἡμερῶν τελευτᾷ.

2 Καταλαμβάνει δὲ τοῦτον τὰ ἔσχατα πνέοντα ἡ γυνὴ αὐτοῦ Γαΐτα καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ κλαίοντα ἐπ' αὐτῷ. Ἀπαγγέλλεται γοῦν τὸ συμβὰν τῷ υἱῷ αὐτοῦ, ὅνπερ ἔτι ζῶν διάδοχον τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ ἐποίει. Ὃς τοῦτο μαθὼν λύπῃ μὲν τηνικαῦτα ἀφορήτῳ συνείχετο, κρείττοσι δὲ λογισμοῖς ἑαυτὸν ἀνακτησά μενος καὶ συναγαγὼν τὸ φρονοῦν αὐτῷ τῆς ψυχῆς μετακα λεσάμενος ἅπαντας πρῶτον μὲν ἀπαγγέλλει τὸ συμβὰν ἀπαράκλητα κλαίων ἐπὶ τῇ τοῦ πατρὸς τελευτῇ, ὁρκίζει δὲ ἅπαντας εἰς ἑαυτόν. Καὶ ἀναλαβόμενος τούτους εἰς Ἀπουληΐαν διαπερᾷ. Ἐν τῷ διαπερᾶν δὲ μεγίστῳ κλύδωνι, κἂν ὥρα θέρους ἦν, περιπέπτωκεν ὥστε τὰ μὲν τῶν πλοίων βυθισθῆναι, τινὰ δὲ τῇ ψάμμῳ προσαράξαντα συνθραυσ θῆναι. Τὸ δὲ τὸν νεκρὸν κομίζον πλοῖον ἡμίθραυστον γέγονε· μόγις δὲ τὸ τοῦτον συνέχον κιβώτιον οἱ ἀμφ' αὐτὸν ἀναλαβόμενοι εἰς τὸ Βενούσιον διεσώσαντο. Καὶ εἰς τὴν ἐπ' ὀνόματι τῆς ἁγίας Τριάδος πάλαι ἀνοικοδομηθεῖσαν μονήν, οὗ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ προετάφησαν, καὶ αὐτὸς ἐνσοριάζεται. Τελευτᾷ δὲ ὁ Ῥομπέρτος εἰκοστῷ πέμπτῳ χρόνῳ τῆς δουκικῆς αὐτοῦ ἀρχῆς τὸν ἅπαντα χρόνον βιώσας ἔτη ἑβδομήκοντα.

3 Μεμαθηκὼς δὲ ὁ βασιλεὺς τὸν τοῦ Ῥομπέρτου αἰφνίδιον θάνατον ἀνέσφαλε μὲν ἄχθος τοιοῦτον ἀπωμισάμενος· ἐπιτίθεται δὲ παραχρῆμα τοῖς τὸ Δυρράχιον ἔτι κατέχουσιν εἰς διχόνοιαν τούτους διὰ γραμ μάτων καὶ παντοίας μεθόδου εἰσάξαι σκεψάμενος κᾆθ' οὕτως ῥᾷστα τὴν πόλιν Δυρραχίου ἐλπίζων λήψεσθαι. Ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῇ πόλει παρατυχόντας Βενετίκους παρασκευάζει διὰ γραμμάτων ξυμβουλεῦσαι τοῖς τε Ἀμαλφηνοῖς καὶ Βενετίκοις καὶ ὅσοι ἄποικοι εἰς Ἐπίδαμνον ἔτυχον, ὑπεῖξαι τῷ αὐτοῦ θελήματι καὶ παραδοῦναί οἱ τὸ Δυρράχιον. Ἀλλὰ καὶ αὐτός, δι' ὑποσχέσεων καὶ δωρεῶν, οὐκ ἐνεδίδου ὅλως ὥστε τὴν πόλιν Δυρραχίου παραδοῦναι αὐτῷ. Καταπειθεῖς οὖν γεγονότες (τοιοῦτον γὰρ τὸ Λατίνων ἅπαν γένος ἐρασιχρήματόν τε καὶ ὀβολοῦ ἑνὸς πιπράσ κειν εἰωθὸς καὶ αὐτὰ δὴ τὰ φίλτατα) μεγάλα ἐλπίσαντες καὶ συνωμοσίαν τηνικαῦτα ποιησάμενοι ἀναιροῦσι μὲν τὸν πρώτως αὐτοὺς ἀναπείσαντα τὸ κάστρον τῷ Ῥομπέρτῳ προδοῦναι καὶ τοὺς συνωμότας αὐτοῦ· ἐκεῖνοι δὲ προσελθόντες παραδιδόασι τὸ κάστρον τῷ βασιλεῖ πάσης ἐλευθε ρίας ἐξ αὐτοῦ παραπολαύσαντες.

4 Τὴν δὲ τοῦ Ῥομπέρτου τελευτὴν μαθηματικός τις Σὴθ καλούμενος μεγάλα ἐπ' ἀστρολογίᾳ αὐχῶν μετὰ τὴν εἰς τὸ Ἰλλυρικὸν αὐτοῦ διαπεραίωσιν προειρήκει διὰ χρησμοῦ, ὃν ἐν χάρτῃ ἐκθέμενος καὶ σφραγίσας τισὶ τῶν τοῦ βασιλέως οἰκειοτάτων ἐνεχείρισε παραγγείλας κατέχειν αὐτὸν μέχρι τινός. Εἶτα τοῦ Ῥομπέρτου τετελευτηκότος ἐξ ἐπιταγῆς αὐτοῦ λύουσι τὸν χάρτην. Εἶχε δὲ ὁ χρησμὸς οὕτως.

«Μέγας ἐχθρὸς ἐξ ἑσπέρας πολλὰ κυκήσας ἄφνω πεσεῖται».

Ἐθαύμασαν μὲν οὖν πάντες τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἐπιστήμην· ἦν γὰρ ἐπὶ ταύτῃ τῇ σοφίᾳ εἰς ἄκρον ἐληλακώς.

5 Καὶ ἵνα τι βραχὺ παραδράμωμεν τοῦ λόγου τῆς ἱστο ρίας μικρὸν ἀποστάντες, οὕτως ἔχει τὰ κατὰ τοὺς χρη σμούς. Νεώτερον μὲν τὸ ἐφεύρημα καὶ οὐκ οἶδε ταύτην τὴν ἐπιστήμην ὁ πάλαι χρόνος. Οὔτε γὰρ ἐπ' Εὐδόξου τοῦ ἀστρονομικωτάτου ἡ τῶν χρησμῶν μέθοδος ἦν οὔτε ὁ Πλάτων τὴν σύνεσιν ταύτην ᾔδει, ἀλλ' οὐδὲ Μανέθων ὁ ἀποτε λεσματικὸς περὶ ταύτης ἠκρίβωκεν. Ἀλλὰ λῆψις ἦν ἐκεί νοις ... ὡροσκόπου, ἐν οἷς προὐμαντεύοντο, καὶ πῆξις τῶν κέντρων καὶ τοῦ ὅλου διαθέματος ἐπιτήρησις καὶ ὁπόσα ἄλλα ὁ τὴν μέθοδον ταύτην εὑρηκὼς τοῖς ἐς ὕστερον παρέ δωκεν, ἅπερ ξυνετὰ τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα ματαιάζουσιν. Ἡμεῖς δὲ ἐκεῖθέν ποτε ὀλίγον τι τῆς ἐπιστήμης ταύτης ἡψάμεθα, οὐχ ἵνα τι τοιοῦτον διαπραξαίμεθα (μὴ γένοιτο), ἀλλ' ἵνα τῆς ματαιολογίας ταύτης ἀκριβέστερον καταγνόντες καὶ τῶν περὶ αὐτὴν ἠσχολημένων καταγινώσκοιμεν. Ταῦτα δὲ γράφω οὐκ ἐπιδείξεως ἕνεκα, ἀλλ' ἵνα ἐνδειξαί μην ὅτι ἐπὶ τοῦ αὐτοκράτορος τούτου πολλαὶ τῶν ἐπιστη μῶν εἰς ἐπίδοσιν ἐληλύθεισαν τιμῶντος τοὺς φιλοσόφους καὶ φιλοσοφίαν αὐτήν, εἰ καὶ πρὸς τὸ μάθημα τοῦτο τῆς ἀστρολογίας δυσχεραίνων πως κατεφαίνετο, οἶμαι, διότι τοὺς πολλοὺς τῶν ἀκεραιοτέρων ἀφίστασθαι ἀνέπειθε τῶν ἄνωθεν ἐλπίδων καὶ κεχηνέναι τοῖς ἀστράσιν. Αὕτη αἰτία γέγονε πόλεμον ἔχειν τὸν αὐτοκράτορα πρὸς τὸ μάθημα τῆς ἀστρολογίας.

6 Οὐ μὴν διὰ τοῦτο αὐχμός τις ἦν ἀστρολόγων τὸ τηνικάδε, ἀλλὰ καὶ ὁ εἰρημένος Σὴθ κατ' ἐκεῖνο καιροῦ ἐξήνθει καὶ ὁ Αἰγύπτιος ἐκεῖνος Ἀλεξαν δρεὺς πολὺς ἦν τὰ τῆς ἀστρολογίας ἐμφαίνων ὄργια. Ὃς καὶ παρὰ πολλῶν ἐρωτώμενος ἀκριβέστατα προεμαντεύετο ἐν ἐνίοις οὐδὲ ἀστρολάβου δεόμενος, ἀλλὰ διά τινος ψηφη φορίας τὰς προρρήσεις ἐπεποίητο. Ἦν δ' ἄρα καὶ τοῦτο μαγικὸν μὲν οὐδαμῶς, ἀλλὰ τέχνη τις Ἀλεξανδρέως λογαρική. Ὁρῶν δὲ ὁ αὐτοκράτωρ τὴν νεότητα συρρέουσαν ἐπ' αὐτὸν καὶ ὥσπερ τινὰ προφήτην τὸν ἄνδρα λογιζομένην δὶς καὶ αὐτὸς τοῦτον ἐπηρωτήκει, καὶ τοσαυτάκις καὶ ὁ Ἀλεξαν δρεὺς εὐστοχήκει τῆς ἐπερωτήσεως. Δειλιάσας δὲ ἵνα μὴ πολλῶν βλάβη γένηται καὶ πρὸς τὴν ματαιότητα τῆς ἀστρο λογίας ἀποκλίνωσιν ἅπαντες, κατὰ τὴν Ῥαιδεστὸν τούτῳ τὰς διατριβὰς ἀφώρισε τῆς πόλεως ἀπελάσας, πολλὴν τὴν περὶ αὐτὸν προμήθειαν ἐνδειξάμενος ὥστε δαψιλῶς αὐτῷ τὰ πρὸς χρῆσιν ἐκ τῶν βασιλικῶν ταμιείων ἐπιχορηγεῖσθαι. 6.7.5 Ναὶ μὴν καὶ ὁ διαλεκτικώτατος Ἐλευθέριος, Αἰγύπτιος καὶ οὗτος ἀνήρ, τὰ τῆς ἐπιστήμης ταύτης πρεσβεύων εἰς ἄκρον ἤλαυνεν εὐφυΐας μηδενὶ μηδαμῶς τῶν πρωτείων παραχωρῶν. Ἐν ὑστέροις δὲ καὶ ὁ καλούμενος Κατανάγ κης Ἀθήνηθεν εἰς τὴν μεγαλόπολιν καταλαβὼν τὰ πρωτεῖα τῶν πρὸ αὐτοῦ φιλονεικῶν φέρειν, ἐπερωτηθεὶς παρά τινων περὶ τοῦ αὐτοκράτορος, πότε τεθνήξοιτο, καὶ τὸν θάνατον αὐτοῦ προκαταγγείλας, ὡς ᾤετο, ἐψεύσθη τοῦ στοχασμοῦ. Συνέβη δὲ τηνικαῦτα τὸν θῆρα λέοντα ἐν τοῖς βασιλείοις διαιτώμενον ἐπὶ τέσσαρσιν ἡμέραις πυρέξαντα τὴν ψυχὴν ἐξερεύξασθαι· εἰς ὃ τοῖς πολλοῖς ἔδοξεν ἡ τοῦ Κατανάγκη πρόρρησις τελευτῆσαι. Καιροῦ δὲ παρερρυηκότος ἱκανοῦ αὖθις τὸν τοῦ αὐτοκράτορος θάνατον προὐμαντεύσατο καὶ διεψεύσθη· ἐτεθνήκει δ' ὅμως ἡ βασιλὶς Ἄννα καὶ μήτηρ αὐτοῦ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἣν ὁ Κατανάγκης προεῖ πεν. Ὁ δὲ βασιλεύς, ἐπεὶ περὶ αὐτοῦ πολλάκις προμαν τευσάμενος τοσαυτάκις διήμαρτε, τῆς πόλεως τοῦτον μεταστῆσαι οὐκ ἤθελεν αὐτέλεγκτον γενόμενον, ἅμα δὲ καὶ ἵνα μὴ δι' ἐμπάθειαν δόξῃ τοῦτον ἐκεῖθεν ἀπελαύνειν.  Ἀλλ' ἡμεῖς γε ἐντεῦθεν πάλιν ὅθεν ἐξεληλύθειμεν ἀνα στρέψωμεν, ἵνα μὴ δοκοίημεν μετεωρολέσχαι τινὲς καὶ τοῖς ἐξ ἀστρολογίας ὀνόμασι τὸ σῶμα τῆς ἱστορίας καταζο φοῦντες.

7 Ὁ δέ γε Ῥομπέρτος, ὡς ὁ λόγος ἐκράτει καί τινες ἔλεγον, ἡγεμὼν ἐξαίρετος γέγονεν, ἀγχίνους, εὐπρε πὴς τὴν ὄψιν, ἀστεῖος ἐν λόγοις, ὀξὺς μὲν εἰπεῖν, φωνὴ δ' αὐτοῦ μεγάλη, εὐπρόσιτος, εὐμεγέθης τὸ σῶμα, σύμμετρον τὴν κόμην ἔχων ἀεὶ τῇ κεφαλῇ, βαθυπώγων, σπεύδων ἀεὶ τὰ ἤθη τοῦ οἰκείου γένους τηρεῖν, τὸ τοῦ προσώπου ἄνθος καὶ τοῦ ὅλου σώματος μέχρι τέλους σῴζων καὶ τού τοις ἐπιγαννύμενος, δι' ἅπερ ἄξιον τυραννίδος τὸ εἶδος αὐτοῦ ἐνομίζετο, πάντας τοὺς ὑπ' αὐτὸν τιμῆς ἀξιῶν καὶ πλείονος μᾶλλον τοὺς εὐνοϊκώτερον πρὸς αὐτὸν διατεθεμένους. Φειδωλότατος δὲ ἦν καὶ φιλοχρυσότατος, ἐμπορικώτατος καὶ φιλοκτεανώτατος καὶ ἐπὶ τούτοις φιλοδο ξότατος· ὑφ' ὧν πάντων ἡττώμενος πολλὴν τὴν μέμψιν πάντων ἐπεσπάσατο.

8 Κακίζουσι δέ τινες τὸν αὐτοκράτορα ὡς μικροψυχήσαντα καὶ τὸν μετ' αὐτοῦ πόλεμον τότε προαρπάσαντα. Εἰ μὴ γὰρ πρὸ τοῦ προσήκοντος καιροῦ τοῦτον ἀνεζήτησεν, ὥς φασιν, ἄλλως ἂν ῥᾳδίως κατίσχυσεν αὐτοῦ βαλλομένου ἁπανταχόθεν παρά τε τῶν καλουμένων Ἀρβανιτῶν παρά τε τῶν ἀπὸ Δαλματίας παρὰ τοῦ Βοδίνου πεμπομένων. Ἀλλὰ τοιαῦτα μὲν οἱ μωμοσκόποι ἔξω βελῶν ἱστάμενοι καὶ κατὰ τῶν ἀγωνιζομένων πικροὺς ὀϊστοὺς διὰ γλώττης πέμποντες. Τὸ γὰρ τοῦ Ῥομ πέρτου ἀνδρεῖον καὶ περὶ τὰ πολεμικὰ περιδέξιον καὶ τὸ τοῦ φρονήματος ἑδραῖον ἅπαντες ἴσασι· καὶ γὰρ οὐ τῶν ῥᾳδίως, ἀλλὰ καὶ τῶν λίαν δυσκόλως καταγωνιζομένων ἦν ὁ ἀνὴρ ἐν ταῖς ἥτταις μᾶλλον θαρραλεώτερος φαινόμενος.

Chapitre V.

1. Robert meurt à Céphalonie. 2. Son fils Roger emporte son corps à Vénouse. 3. Alexis se rend maître de Duras. 4. Prédiction de la mort de Robert. 5. Nouveauté et vanité de l'Astrologie judiciaire. 6. Divers devins qui ont paru à Constantinople sous le règne d'Alexis. 7. Eloge de Robert. 8. Défense d'Alexis.

1. POUR reprendre le sujet que j'avais quitté, et pour achever la narration que j'ai commencée, Robert n'ayant garde de se tenir en repos après sa défaite, envoya son fils Roger avec quelques vaisseaux en l'île de Céphalonie pour en réduire la ville à son obéissance, et ayant laissé le reste de ses vaisseaux avec son armée dans le port de Bonlitza il monta sur une galère à une rame, et aborda à Céphalonie. Mais avant que de s'être joint à son fils il s'arrêta au Promontoire Ater où il fut attaqué par une fièvre brûlante, dont ne pouvant supporter l'ardeur, il demanda de l'eau. Comme ses gens couraient de tous côtés pour en chercher, un homme du pays leur dit en leur montrant l'île d'Ithaque,

II y avait autrefois au milieu de cette île une grande ville nommée Jérusalem qui a été ruinée par le temps, vous trouverez à l'endroit où elle était une source d'eau vive.

Quand cela sut rapporté à Robert, il en fut saisi de crainte se souvenant d'une prédiction qui lui avait autrefois été faite par un de ces devins qui cherchent à s'insinuer par des flatteries dans l'esprit des grands. Ce devin lui avait dit,

qu'il porterait ses conquêtes jusques à Ater, mais qu'en allant à Jérusalem, il paierait le tribut que tous les hommes doivent à la nature.

 Je ne sais s'il mourut de fièvre, ou de pleurésie. Ce qui est constant est, qu'il ne set malade que six jours, que sa femme Gaete arriva au moment qu'il était prêt d'expirer, et que son fils fondait en larmes.

2. On manda sa mort à un autre de ses fils qu'il avait nommé son successeur, lequel bien qu'il sût accablé sous le poids de sa douleur ne se laissa pas abattre, mais se relevant par la force de son esprit, assembla son armée, lui déclara en pleurant la mort de son père, reçut d'elle le serment de fidélité, et la mena dans la Pouille. Bien que ce fût en Eté qu'il passa la mer, il ne laissa pas de s'élever une tempête dont quelques vaisseaux furent abîmés, et d'autres furent échoués sur le sable. Celui qui portait le corps de Robert ayant été brisé en deux, à peine l'en put on tirer pour le porter à Venouse. Il fut depuis enterré dans le Monastère de la Sainte Trinité où ses frères avoient été déposés avant lui. Il mourut vint-cinq années après avoir été élevé à la dignité de Duc, et dans la soixante et dixième de son âge.

3. Cette mort si soudaine délivra Alexis d'un grand fardeau qui lui pesait sur les épaules. Il rechercha aussitôt les moyens de jeter la division parmi les habitants de Duras pour se rendre maître de la ville avec moins de peine. Il manda pour cet effet les plus considérables des Vénitiens qui étaient alors à Constantinople, et leur ordonna d'écrire tant à ceux de leur pays, qu'à ceux d'Amalphi qui étaient à Duras de faire tout ce qui dépendrait d'eux pour remettre la ville en son pouvoir. De son côté il n'oublia rien de ce qui pouvait gagner les habitants, et il fut tellement libéral de promesses, et de présents, que les Latins qui naturellement sont avares, et qui trahissent les personnes les plus chères pour le plus léger intérêt, étant éblouis par l'éclat des récompenses qu'il leur donnait se portèrent à tuer celui qui avait livré la ville à Robert, et ceux qui favorisaient le parti de son successeur.

4 Un homme nommé Seth qui se vantait d'avoir une connaissance profonde de l'Astrologie judiciaire avait prévu, et prédit la mort de Robert longtemps avant qu'elle arrivât. La première fois que ce Duc passa en Illyrie il écrivit sa prédiction, et la mit cachetée entre les mains de quelques amis de l'Empereur, à la charge de ne l'ouvrir qu'en un certain temps. Après la mort de Robert il les pria de l'ouvrir, et ils trouvèrent la prédiction conçue, en ces termes.

Un grand ennemi, venu dit coté d'Occident, tombera subitement, après avoir fait beaucoup de bruit.

Tout le monde admira la suffisance de ce devin qui était en effet arrivé à la perfection de son art.

5. S'il m'est permis d'interrompre le cours de mon Histoire, pour parler de ces sortes de prédictions, je dirai, que c'est une invention inconnue aux anciens, et qu'Eudoxe, Platon, ni Manéthon n'ont point sue. Ces grands hommes qui avaient pénétré si avant dans les secrets de la nature, n'avaient jamais appris l'art de faire des horoscopes, de tirer une figure, ni de fixer le point de la naissance. J'ai eu la curiosité d'acquérir quelque connaissance de cet art, non pour savoir l'avenir, Dieu me garde d'une superstition si dangereuse, mais pour convaincre la vanité de ceux qui en sont profession. Je n'écris pas ceci par ostentation; mais par le seul désir de faire voir que les sciences ont reçu un notable accroissement sous le règne de mon père qui aimait la Philosophie et les Philosophes, bien qu'il eut aversion pour l'Astrologie judiciaire, et qu'il fût persuadé qu'elle ébranle les fondements de l'espérance que les hommes doivent avoir en la puissance, et en la bonté de Dieu, en leur faisant attendre leur bonheur de la disposition, et de l'influence des Astres.

6. Il faut, néanmoins avouer que le mépris que mon père faisait des Astrologues judiciaires, n'empêcha pas qu'il n'y en eût plusieurs en son temps. Car outre ce Seth dont j'ai parlé, il y eut encore un Egyptien d'Alexandrie qui se rendit fort célèbre par les prédictions qu'il faisait sans le secours de l'Astrolabe, et par le moyen de certains dés. En quoi il n'y avait qu'un peu de subtilité, et point du tout de magie. L'Empereur voyant que la jeunesse courait en foule à lui, et qu'elle le considérait comme un Prophète, le consulta deux fois, et en reçut des réponses qui se trouvèrent conformes à la vérité. Appréhendant, néanmoins que cette curiosité ne s'autorisât trop dans le public, et qu'elle n'infectât les esprits, il relégua l'Egyptien à Rodoste, et lui fit fournir ce qu'il fallait pour sa subsistance. Un autre Egyptien nommé Eleuthère qui était fort versé dans la Logique, excella aussi dans l'art de deviner, et égala tous les anciens. Il y eut depuis un Athénien nommé Catanange qui étant venu à Constantinople se vantait de surpasser tous les devins, et tous les Astrologues de l'antiquité. Quelques-uns lui ayant demandé le temps de la mort de l'Empereur, il le dit, et se trompa. Quatre jours après, un des lions du Palais étant mort de fièvre, on prit cette mort pour l'accomplissement de sa prédiction. Il prédit une seconde fois la mort de l'Empereur, et se trompa comme la première, l'Empereur n'étant point mort, mais Anne sa mère. Alexis ne le chassa pas de Constantinople parce que la fausseté de ses prédictions suffisait pour en faire voir la vanité, et pour en désabuser le peuple. D'ailleurs, il ne voulait pas être acculé de l'exiler par un mouvement d'animosité, ou de vengeance. Il est temps de retourner à notre sujet, et de finir ces observations qui pourraient paraitre inutiles.

7. Robert avait acquis la réputation d'un des plus excellents Capitaines de son siècle. Il avait l'esprit prompt à trouver des expédients dans les occasions les plus fâcheuses. Il était d'une taille fort haute, et d'un visage majestueux. Il était doux, et civil dans la conversation. Il avait le ton de la voix aigu, mais néanmoins plein  et fort. Il était de facile accès. Il avait la chevelure longue, et proportionnée à sa taille, la barbe large, et épaisse. Il gardait religieusement les mœurs de sa nation, il conserva la vigueur de sa santé, et l'éclat de sa bonne mine jusqu'à la fin de sa vie, et il s'en prévalut comme d'un avantage qui le faisait juger digne de l'Empire. Il traitait avec une grande honnête ceux qui dépendaient de lui, et principalement ceux qu'il croyait affectionnés à son service. Il cherchait les moyens d'acquérir, et évitait les occasions de dépenser. Il ne dédaignait pas même de s'enrichir par le commerce. Mais quelque ardeur qu'il eût pour le bien, il en avait encore une plus violente pour la gloire. Et cette grande diversité de passions dont il fut agité l'exposa à une infinité de reproches.

8. Il y en a qui accusent Alexis d'avoir perdu par sa précipitation l'occasion de le vaincre la première fois qu'il entra en Illyrie, et qui prétendent que s'il ne se fût pas tant hâté, il lui eût été aisé de le faire entourer d'un côté par les Albanais, et de l'autre par les Dalmates. Mais ce sont des traits empoisonnés que lancent des personnes qui n'ont aucune expérience des affaires. Chacun sait quelle était la fermeté, et la générosité de Robert, et avec quelle vigueur il se relevait après avoir été abattu ; de sorte que ses chutes ne servaient qu'à le rendre plus puissant, et plus formidable.

 

 

 

 

1 Ὁ δὲ βασιλεὺς μετὰ τῶν αὐτομολησάντων πρὸς αὐτὸν τοῦ κόμητος Βρυεννίου Λατίνων τροπαιοφόρος νικητὴς πρὸς τὴν βασιλεύουσαν ἐπαναζεύγνυσιν, ὡς ἄνωθεν εἴρηται, πρώτην ἄγοντος τοῦ Δεκεμβρίου μηνὸς ἑβδόμης ἐπινεμήσεως, τὴν βασιλίδα κατὰ τὸ ἀφωρισμένον πάλαι ταῖς τικτούσαις τῶν βασιλίδων οἴκημα ἐπὶ ταῖς ὠδῖσιν εὑρηκώς· πορφύραν τοῦτο οἱ ἀνέκαθεν ὀνομάζουσιν, ἐξ οὗ καὶ τὸ τῶν πορφυρογεννήτων ὄνομα εἰς τὴν οἰκου μένην διέδραμε.

2 Κατὰ δὲ τὸ περίορθρον (σάββατον δὲ ἦν) τίκτεται τούτοις παιδίον θῆλυ ἐμφερές, ὡς ἔλεγον, κατὰ πάντα τῷ πατρί· ἐγὼ δὲ ἄρα ἦν τοῦτο. Καὶ ὥς γε τὴν βασιλίδα καὶ μητέρα ἔν τισι καιροῖς διηγουμένην ἤκουον, ὅτι πρὸς τρίτης ἡμέρας τῆς τοῦ βασιλέως εἰς τὰ ἀνάκτορα εἰσελεύσεως (ἐπανῄει γὰρ ἤδη ἀπὸ τῆς τοῦ Ῥομπέρτου μάχης καὶ τῶν πολλῶν ἐκείνων πολέμων καὶ κόπων) ταῖς ὠδῖσι συνεχομένη σταυροῦ τύπον τῇ γαστρὶ ἐνσημήνασα ἔφη·

«Μεῖνον ἔτι, παιδίον, τὴν τοῦ πατρὸς ἄφιξιν».

Πολλὰ δὲ αὐτήν, ὡς ἔλεγεν, ἡ πρωτοβεστιαρία καὶ μήτηρ αὐτῆς καταμεμψαμένη ἔφη μετ' ὀργῆς·

«Εἰ δὲ μετὰ μῆνα ἐλεύσεται, οἶδας; Καὶ πῶς αὐτὴ τοσαύταις ὀδύναις ἐγκαρτε ρήσεις;»

Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἡ ἐκείνης μήτηρ· τὸ δέ γε τῆς βασιλίδος ἐπίταγμα πέρας εἰλήφει, ὅπερ κἀν τῇ γαστρὶ τὴν εἰς τὸ μέλλον πρὸς τοὺς γειναμένους εὔνοιαν ἀριδήλως ὑπεσημαίνετο. Καὶ γὰρ μετὰ ταῦτα εἰς ἡλικίαν ἐπιδεδω κυῖα καὶ ἀπολαβοῦσα τὸ φρονοῦν καθαρῶς φιλομήτωρ κατὰ ταὐτὸν ἐγεγόνειν καὶ φιλοπάτωρ. Καὶ μάρτυρες τοιούτου τοῦ ἤθους εἰσί μοι πολλοὶ μὲν τῶν ἀνθρώπων, ἤδη δὲ καὶ πάντες ὁπόσοι τἀμὰ γινώσκουσι, προσεπιμαρτυρούντων αὐτοῖς καὶ τῶν πολλῶν μου ὑπὲρ τῶν γονέων ἄθλων καὶ καμάτων καὶ τῶν κινδύνων ἐκείνων, εἰς οὓς ἐμαυτὴν διὰ τὸ πρὸς ἐκείνους φίλτρον ἐνέβαλον, ἀφειδήσασα μὲν καὶ τιμῆς καὶ χρημάτων καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς. Οὕτω γὰρ τὸ πρὸς αὐτούς με φίλτρον ἐξέκαεν ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ψυχὴν δι' αὐτοὺς προέσθαι πολλάκις. Ἀλλὰ μήπω περὶ τούτων. Ἀνατρεχέτω δ' αὖθις ὁ λόγος πρὸς τὰ ἐξ αὐτῆς μοι ξυμπεσόντα γενέσεως.

3 Πάντων γὰρ τῶν συνήθων ἐπὶ τοῖς νεογνοῖς τῶν βασιλέων παισὶ δαψιλέστερον τελεσθέντων, ὡς λέγεται, εὐφημιῶν δηλαδὴ καὶ δωρεῶν καὶ φιλοτιμη μάτων παρεχομένων τοῖς λογάσι τῆς συγκλήτου καὶ τοῦ στρατοῦ, πλέον ἤπερ ποτὲ ἔχαιρον, ἐσκίρτων, ἐπαιάνιζον ἅπαντες καὶ μᾶλλον οἱ τῇ βασιλίδι καθ' αἷμα προσήκοντες οὐκ εἶχον ὑφ' ἡδονῆς ὅ τι καὶ γένοιντο.

4 Μετρητῶν δέ τινων παρελθουσῶν ἡμερῶν στέφους κἀμὲ ἀξιοῦσιν οἱ γονεῖς καὶ βασιλικοῦ διαδήματος. Ἐπεὶ δὲ Κωνσταντίνου τοῦ υἱοῦ τοῦ προβεβασιλευκότος Μιχαὴλ τοῦ Δούκα, περὶ οὗ πολλάκις ὁ λόγος ἐμνήσθη, συμβασιλεύοντος ἔτι τῷ αὐτοκράτορι καὶ ἐμῷ πατρί, κἀν ταῖς δωρεαῖς δι' ἐρυθρῶν συνυπογράφον τος τούτῳ, κἀν ταῖς προπομπαῖς μετὰ τιάρας αὐτῷ συνε πομένου, κἀν ταῖς εὐφημίαις δευτέρου εὐφημουμένου κἀγὼ εὐφημεῖσθαι ἔμελλον, Κωνσταντῖνον καὶ Ἄνναν ἐν ταύτῳ ἐξεφώνουν ἐν τοῖς τῆς εὐφημίας καιροῖς οἱ τῆς εὐφημίας προεξάρχοντες. Καὶ τοῦτο δὴ μέχρι καιρῶν ἱκανῶν ἐτελεῖτο, ὥς γέ μοι τῶν συγγενῶν καὶ ἐμῶν γεννητόρων ἐν ὑστέροις πολλάκις διηγουμένων ἀκήκοα. Προμάντευμα δὲ ἴσως τοῦτο τῶν ἐμοὶ ξυμπεσόντων ἦν εἴτε εὐτυχημάτων εἴτε τοὔμ παλιν δυστυχημάτων.

5 Ἐπεὶ δὲ τοῖς βασιλεῦσι καὶ δεύτερον ἐτέχθη θῆλυ, ἀναφέρον μὲν κατὰ τὴν ὄψιν ἐς τοὺς προγόνους, ἐμφαῖνον δ' ἅμα καὶ τὴν ἐς ὕστερον ἐπι λάμψουσαν αὐτῷ ἀρετήν τε καὶ φρόνησιν, ἐπεπόθουν καὶ ἄρρεν τεκεῖν καὶ δι' εὐχῆς αὐτοῖς τοῦτ' ἦν. Ἐπινεμήσεως οὖν ἑνδεκάτης τρεχούσης τίκτεται τούτοις καὶ ἄρρεν· Εὐθὺς οὖν οἱ μὲν γονεῖς ἐγεγήθεσαν καὶ πένθους οὐκέτι ἴχνος αὐτοῖς ἐπιλέλειπτο τῆς σφῶν ἐπιθυμίας εἰς ἔργον προαχθείσης. Τὸ δὲ ὑπήκοον ἅπαν ἐσκίρτων τοὺς κρατοῦν τας οὕτω χαίροντας ὁρῶν, συνέχαιρον ἀλλήλοις, ἐγεγήθε σαν. Καὶ ἦν ἰδεῖν τὰ βασίλεια χαρμονῆς ἀνάπλεω καὶ πένθους οὐδαμοῦ οὐδ' ἑτέρας οἱασδηποτοῦν ἐννοίας, τῶν μὲν ἐκ μέσης θαλάμης καρδίας χαιρόντων ὁπόσοι εὖνοι, τῶν δὲ συσχηματιζομένων χαίρειν. Ἔστι μὲν γὰρ τὸ ὑπήκοον ὡς ἐπίπαν δύσνουν τοῖς κρατοῦσι, σχηματιζόμενον δὲ τὰ πολλὰ καὶ διὰ κολακείας ἐπισπώμενον τοὺς ὑπερέχον τας. Ὅμως δ' οὖν κοινὴν ἦν ἰδεῖν τότε τὴν χαρμονὴν συν ηδομένων ἁπάντων.

6 Τὸ δὲ παιδίον μέλαν ἦν τὴν χροιάν, μέτωπον τούτῳ εὐρύ, παρειαὶ ὑπόξηροι, ῥὶς οὔτε σιμὴ οὔτε κάμπτουσα πρὸς τὸ γρυπόν, ἀλλὰ μέση πως ἀμφοῖν· ὀφθαλ μοὶ μελάντεροι καὶ τὸ ὑποκαθήμενον ἦθος καὶ ὀξύ, ὅσον ἐκ βρεφυλλίου σώματος εἰκάσαι, ἐμφαίνοντες. Ἐθέλοντες τοιγαροῦν τουτὶ τὸ παιδίον εἰς τὴν αὐτοκράτορος περιω πὴν ἀναβιβάσαι καὶ κλῆρον οἷον αὐτῷ τὴν βασιλείαν Ῥωμαίων καταλιπεῖν, εἰς τὴν τοῦ Θεοῦ μεγάλην ἐκκλησίαν τοῦ θείου βαπτίσματος καὶ τοῦ στέφους αὐτὸ ἀξιοῦσι. Τοιαῦτα τοίνυν τὰ τοῖς πορφυρογεννήτοις ἡμῖν ἐξ αὐτῶν βαλβίδων τῆς ἡμῶν γενέσεως ξυμβάντα· τὰ δέ γε ἐς ὕστερον συμπεσόντα κατὰ τὸν προσήκοντα ῥηθήσεται τόπον.

Chapitre VI.

1 Origine du nom de Porphyrogénète, 2. Naissance d'Anne Comnène. 3. Réjouissance publique. 4. Honneurs déférés à Anne Comnène. 5. Naissance dune autre fille, et d'un fils. 6. Portrait du fils.

1.  LORSQUE l'Empereur rentra à Constantinople. après avoir pris sur Bryen la forteresse de Castoria, et qu'il y amena les Latins qu'il avait attirés à son parti, il trouva le premier jour de Décembre en la septième Indiction l'Impératrice sa femme dans l'appartement où les Impératrices ont accoutumé depuis longtemps de faire leurs couches. On appelle cet appartement la pourpre, et c'est de là que le nom de Porphyrogénète ou de né dans la pourpre a tiré son origine.

2. Ce fut un Samedi matin qu'il leur naquit une fille, qui parut dès-lors avoir les mêmes traits de visage que son père. Je suis moi-même cette fille dont je parle. J'ai depuis ouï dire à ma mère, que sentant les douleurs de l'enfantement trois jours avant qu'Alexis fut arrivé à Constantinople, où il revenait après avoir terminé tant de guerres, et remporté tant de victoires, elle fit le signe de la Croix sur son ventre, et dit,

Petit enfant attends le retour de ton père.

La Protovestiaire sa mère la reprenait en colère, et lui disait

Vous ne savez pas si son père reviendra devant un mois, et si vous pourrez souffrir si longtemps les douleurs qui vous tourmentent. Cependant, le commandement de ma mère fut suivi d'une parfaite obéissance, et ce sut comme un présage de celle que je devais rendre à mes parents, lorsque par la suite des années j'en serais devenue capable. Tous ceux qui me connaissent peuvent être témoins de la vérité de ce que j'avance, et il m'est aisé de la confirmer par les travaux que j'ai supportés, par les hasards que j'ai courus, par l'argent que j'ai prodigué, par l'honneur, et par la vie que j'ai exposés pour leur service. Mais ce n'est pas ici le temps de parler de mes actions, il faut achever le récit de ma naissance.

3. On y fit paraître toutes les marques de la réjouissance publique, que l'on a accoutumé de donner à la naissance des enfants des Empereurs. On y fit des présents aux premiers du Sénat, et de l'armée. On y fit des acclamations. Enfin, tout le monde y fit paraître sa joie, mais les parents de l'Impératrice ma mère en ressentirent une plus grande que tous les autres.

4. Quelques jours après, mes parents m'honorèrent de la Couronne, et du diadème, et comme Constantin fils de Michel Ducas était alors associé à l'Empire, qu'il souscrivait en lettres rouges les donations, qu'il suivait immédiatement l'Empereur dans les grandes solennités, et qu'il était nommé le second dans les acclamations publiques, il sut arrêté que je serais nommée après lui, et que les Hérauts qui commencent ces acclamations, joindraient mon nom au sien, et diraient Constantin et: Anne ; ce qui sut pratiqué durant quelque temps, comme je l'ai appris de l'Empereur mon père, de l'Impératrice ma mère, et de mes autres parents. Cette acclamation était peut-être un présage du bonheur, et du malheur qui me sont arrivés depuis.

5. Il naquit un peu après à mes père, et mère une seconde fille qui leur était fort semblable par les traits du visage, et qui découvrait déjà des rayons de la vertu, et de la sagesse qu'elle a depuis sait paraître avec plus d'éclat. Mais ils souhaitaient avec passion d'avoir un fils, et ils virent leur souhait accompli dans l'onzième Indiction. Il ne leur restapas après cela le moindre vestige de tristesse. Le peuple, qui a accoutumé de flatter les Princes, témoigna à l'extérieur les mêmes sentiments, de sorte que ce n'était dans le Palais, et dans la ville, que jeux, que festins, que danses, et que marques de joie.

6. L'enfant avait le teint brun, le front large, les joues maigres, le nez ni camus, ni aquilin, les yeux noirs, l'esprit couvert, mais néanmoins vif et ardent, autant que le peut être l'esprit d'un enfant qui vient de naître. L'Empereur, et l'Impératrice qui ne désiraient rien tant que de lui assurer la succession de l'Empire lui firent recevoir dans l'Eglise le baptême, et la Couronne en même temps. Voila le récit fidèle de notre naissance. Nous remarquerons en son lieu ce qui nous est arrivé dans la suite de notre vie.

 


 

 

 

 

 

 

1 Ὁ μέντοι αὐτοκράτωρ Ἀλέξιος τῶν παραλίων τῆς Βιθυνίας καὶ αὐτῆς Βοσπόρου καὶ τῶν ἀνωτέρω χωρῶν τοὺς Τούρκους ἀπελάσας μετὰ τοῦ Σολυμᾶ εἰς εἰρηνικὰς ἐληλύθει σπονδάς, καθὼς ὁ λόγος ἀνωτέρω φθάσας ἐδήλωσε, καὶ οὕτως πρὸς τὸ Ἰλλυρικὸν τὰς ἡνίας στρέψας τόν τε Ῥομπέρτον καὶ τὸν αὐτοῦ υἱὸν Βαϊμοῦντον πολλὰ μογήσας κατὰ κράτος ἥττησε καὶ μεγίστης συμφορᾶς τὰ κατὰ τὴν ἑσπέραν ἐρρύσατο. Κἀκεῖθεν ἐπανελθὼν αὖθις τοὺς ὑπὸ τὸν Ἀπελχασὴμ Τούρκους οὐ τὴν ἕω ἁπλῶς κατατρέχοντας εὗρεν, ἀλλὰ μέχρις αὐτῆς Προπον τίδος καὶ τῶν παραλίων ταύτῃ χωρίων κατεληλυθότας. Ὅπως μὲν οὖν ὁ Ἀμὴρ Σολυμᾶς τῆς Νικαίας ἐξελθὼν τουτονὶ τὸν Ἀπελχασὴμ φρουρὸν αὐτῆς καταλέλοιπεν, ὁ δὲ Πουζάνος παρὰ τοῦ Περσῶν σουλτὰν πρὸς τὴν Ἀσίαν ἐξεπέμφθη καὶ παρὰ τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ σουλτὰν Τουτούση ἡττηθεὶς ἀνῃρέθη καὶ τὸν Τουτούσην μετὰ τὸ τὸν Πουζάνον ἡττῆσαι οἱ ἀνεψιαδεῖς αὐτοῦ ἀπέπνιξαν, ἀρκτέον ἤδη διηγεῖσθαι.

2 Ἀνήρ τις ἐξ Ἀρμενίας ὁρμώμενος Φιλάρετος τὴν ἐπωνυμίαν, περίβλεπτος ἐπ' ἀνδρείᾳ καὶ φρονήσει, εἰς τὴν τοῦ δομεστικάτου ἀξίαν παρὰ τοῦ προβεβασιλευκότος Ῥωμανοῦ τοῦ Διογένους ἀνενεχθεὶς καὶ τὰ συμβάντα τῷ Διογένει θεασάμενος καὶ τὴν τῶν ὀμμάτων αὐτοῦ στέρησιν βεβαιωθεὶς διαφερόντως τοῦτον ποθῶν οὐκ ἔφερεν, ἀλλ' ἀποστασίαν μελετήσας τὴν τῆς Ἀντιόχου ἐξουσίαν ἑαυτῷ περιεποιήσατο. Καθ' ἑκάστην δὲ τῶν Τούρκων λῃζομένων τὰ πέριξ, ἐπεὶ μὴ ἄνεσις τούτῳ ἐδίδοτο, ἐσκέψατο προσελθεῖν τοῖς Τούρκοις καὶ περιτμηθῆναι, ὡς ἔθος αὐτοῖς.

3 Ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ ἐνέκειτο τοῦτον σφόδρα τῆς παραλόγου ἀνακόπτων ὁρμῆς, ἀλλ' οὐκ εἰσηκούσθη τὰ λῴονα συμβουλεύων. Περίλυπος τοίνυν γενόμενος δι' ἡμερῶν ὀκτὼ καταλαμβάνει τὴν Νίκαιαν καὶ προσελθὼν τῷ Ἀμὴρ Σολυμᾶ διεγείρει τοῦτον εἰς πολιορ κίαν τῆς Ἀντιοχείας τὴν τοῦ σουλτανικίου τηνικαῦτα περιβεβλημένον ἀξίαν καὶ πρὸς τὸν πόλεμον τὸν κατὰ τοῦ πατρὸς παροξύνει.

4. Πείθεται τούτοις ὁ Σολυμᾶς, ἐν δὲ τῷ πρὸς τὴν Ἀντιόχειαν μέλλειν ἀπέρχεσαι τὸν μὲν Ἀπελχασὴμ κατέλιπε φύλακα τῆς Νικαίας ὑπερέχοντα πάντων τῶν ἡγεμόνων ἡγεμόνα τοῦτον κατονομάσας· ἐκεῖνος δὲ συνεφεπόμενον ἔχων καὶ τὸν τοῦ Φιλαρέτου υἱὸν διὰ δώδεκα νυκτῶν διὰ τὸ ἀνύποπτον (τὰς γὰρ ἡμέρας ἠρέμει) καταλαμβάνει τὴν Ἀντιόχειαν καὶ ἐξ ἐφόδου ταύτην κατέσχεν. Ἐν τούτοις δὲ καὶ ὁ Χαρατικὴς λαθραίως συλᾷ τὴν Σινώπην χρυσίον ἱκανὸν καὶ χρήματα τῶν βασιλικῶν ταμιείων κεῖθι ἐναποκείμενα μεμαθηκώς.

5 Ὁ δὲ Τουτούσης τοῦ μεγάλου σουλτὰν ἀδελφός, τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τῆς Μεσοποταμίας πάσης καὶ τοῦ Χάλεπ καὶ μέχρις αὐτοῦ Βαγδᾶ ἐξουσιάζων καὶ τῆς Ἀντιοχείας ἀντιποιούμενος, ἐπεὶ τὸν Ἀμὴρ Σολυμᾶν ἀφηνιάζοντα ἔβλεπε καὶ τὴν Ἀντιοχείας ἀρχὴν ἑαυτῷ ἤδη περιποιούμενον,

6 σὺν ὅλαις δυνάμεσιν ἐν μεταιχμίῳ τοῦ Χάλεπ καὶ τῆς Ἀντιοχείας καταλαμβάνει. Συνηντηκότος δ' αὐτῷ Ἀμὴρ Σολυμᾶ πόλεμος εὐθὺς ἀναρρήγνυται μέγας, καὶ ἀγχεμάχου τῆς μάχης γεγονυίας νῶτα οἱ τοῦ Σολυμᾶ ὑποσχόντες προτροπάδην ἔφευγον. Πολλὰ δὲ τούτους θαρσύνων ὁ Σολυμᾶς, ἐπεὶ τῆς φυγῆς ἀποσχέσθαι οὐκ ἔπειθεν, ὑπὲρ κεφαλῆς τὸν κίνδυνον ἐφιστάμενον ὁρῶν παρεκκλίνας ἐν ἀκινδύνῳ τάχα ἐδόκει καθεστάναι καὶ κατὰ γῆς τὴν ἀσπίδα τεθεικὼς ἐπ' αὐτῇ προσουδίσας ἐκάθητο. Ἀλλ' οὐ διέλαθε τοὺς ὁμοφύλους. Προσεληλυθότες γὰρ αὐτῷ τινες τῶν σατραπῶν ἔλεγον τὸν θεῖον αὐτοῦ Τουτούσην μεταπέμπεσθαι αὐτόν. Ὁ δ' ἀνένευεν ὑφορώμενος τὸν ἐξ αὐτοῦ κίνδυνον.

7 Ἐγκειμένων δὲ τῶν σατραπῶν, ἐπεὶ οὐ πρὸς ἰσχύος αὐτῷ ἀντικαθίστασθαι ἦν οἷα μόνῳ ὄντι, τοῦ κουλεοῦ τὸ ξίφος σπασάμενος κατὰ τῶν ἰδίων ὦσε σπλάγχνων διαμπερὲς τὸ ξίφος ἐλάσας καὶ κακὸς κακῶς ἀπώλετο. Παραχρῆμα γοῦν οἱ σωθέντες τῶν τοῦ Ἀμὴρ Σολυμᾶ δυνάμεων προσχωροῦσι τῷ Τουτούσῃ.

Chapitre VII.

1. Affaires des Turcs. 2. Filarète embrasse leur Religion. 3. Son fils en haine de ce changement suscite Amir Solyman contre lui. 4. Solyman prend Antioche. 5. Tutuse frère du grand Sultan forme des desseins sur la même ville. 6. Il en vient aux mains avec Solyman, et le défait. 7. Solyman se tue lui-même de peur de tomber entre les mains de son ennemi.

1. L'Empereur Alexis ayant chassé les Turcs des côtes de Bithynie, du Bosphore, et des contrées plus éloignées, fit la paix avec Solyman, comme nous avons dit, et tourna ses armes vers l'Illyrie, où après avoir remporté de mémorables victoires sur Robert, et sur Boémond, et après avoir détourné de l'Occident ce furieux orage qui le menaçait, il trouva que les Turcs commandés par Apelcasem non seulement couraient, et ravageaient l'Orient, mais s'avançaient jusqu'à la Propontide, et jusques aux côtes de la mer. Je raconterai maintenant comment Amir Solyman, en partant de Nicée, en confia la garde à cet Apelcasem. Comment Pusane fut envoyé en Asie par le Sultan de Perse, et comment il fut vaincu, et tué par Tutuse frère du Sultan, et enfin, comment ce Tutuse fut étranglé par ses proches.

2. Il y avait un Arménien nommé Filarète fort considéré pour sa prudence, et pour son courage qui avait été élevé par Romain Diogène à la charge de grand-Domestique, et qui ayant vu souffrir à cet Empereur de fort mauvais traitements, et ayant ouï dire qu'on lui avait crevé les yeux, se résolut de le venger, et pour le faire plus facilement se rendit maître d'Antioche. Mais n'y pouvant vivre en repos, à cause des courses que les Turcs faisaient continuellement à l'entour il fut si lâche, et si impie que d'embrasser leur Religion, et de se faire circoncire.

3. Il avait un fils qui fit tout ce qui lui fut possible pour le détourner d'un si abominable dessein, mais ayant épuisé toutes ses raisons sans avoir pu rien gagner sur son esprit, il alla en huit jours à Nicée, et persuada à Amir Solyman de venir assiéger Antioche.

4. Solyman n'eut pas de peine à entreprendre ce siège, et en partant de Nicée il y laissa Apelcasem pour y commander en chef. Il ne marchait point le jour de peur d'être découvert, et en douze nuits il arriva avec le fils de Filarète à Antioche, et la prit par assaut, au même temps que Caratice prit celle de Sinope où il avait appris qu'il y avait de grandes richesses.

5. Tutuse frère du grand Sultan qui possédait la ville de Jérusalem, la Mésopotamie, Alep, et Bagdet brûlait d'envie de réduire sous sa puissance la ville d'Antioche, que Solyman désirait de retenir avec une égale passion.

6. Ils se rencontrèrent entre Bagdet et Antioche, ordonnèrent un combat fort rude, où des troupes de Solyman ne pouvant soutenir l'effort de celles de Tutuse elles prirent la fuite. Solyman fit ce qu'il put pour les retenir, mais n'en ayant pu venir à bout, il se retira lui-même, et mit son bouclier à terre.

7. Les Satrapes du parti contraire lui vinrent dire que son oncle Tutuse le demandait, mais sachant combien il lui était dangereux de tomber entre les mains de son ennemi, il s'excusa d'abord d'y aller, et comme an le pressait avec violence, et qu'il n'était pas assez fort pour résister, il tira son épée, et se l'enfonça dans le corps. Ceux de les soldats qui s'étaient échappés de la bataille prirent parti parmi les troupes de Tutuse.

 

 

1 Ὁ δὲ μέγας σουλτὰν ταῦτα μεμαθηκὼς καὶ δεδιὼς τὸν Τουτούσην ἰσχυροποιούμενον ἤδη ἀπέστειλε πρὸς τὸν αὐτοκράτορα τὸν Σιαοὺς μηνύσας αὐτῷ περὶ κήδους καὶ ὑποσχόμενος, ἐὰν τοῦτο γένηται, ἀναστεῖλαι μὲν τοὺς Τούρκους τῶν τῆς παραλίας μερῶν καὶ παραδοῦναί οἱ τὰ κάστρα καὶ ὁλοψύχως βοηθεῖν.

2 Τοῦτον θεασάμενος ὁ βασιλεὺς καὶ τὰς τοῦ σουλτὰν γραφὰς ὑπαναγνοὺς περὶ μὲν τοῦ κήδους οὐδένα λόγον ἐπεποίητο, τὸν δὲ Σιαοὺς νουνεχῆ ἄνδρα θεασάμενος ἐπυνθάνετο, πόθεν τε ὥρμη ται καὶ τίνες οἱ τούτου γονεῖς. Τοῦ δὲ μητρόθεν μὲν ἐξ Ἰβήρων εἶναι λέγοντος, τὸν δὲ τούτου πατέρα Τοῦρκον ἀνομολογοῦντος, πολλὴν ὁ αὐτοκράτωρ πραγματείαν ἐπε ποίητο ὥστε τοῦ θείου βαπτίσματος τοῦτον τυχεῖν. Συνέθετο πρὸς τοῦτο ὁ Σιαοὺς καὶ πίστεις ἐδεδώκει τῷ αὐτοκράτορι ὥστε μὴ παλινοστῆσαι τοῦ θείου φωτίσματος τυχών.

3 Καὶ ἐπεὶ ἐντεταλμένον ἦν αὐτῷ δι' ἐγγράφου προστάξεως σουλτανικῆς, ἵν' εἴπερ ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸ τελέσαι τὸ μετ' αὐτοῦ κῆδος προθυμηθείη, ἅπαντας τοὺς τὰς παραλίας πόλεις κατασχόντας σατράπας ἀπελάσῃ ἐκεῖθεν τὸ περὶ τούτων διαλαμβάνον σουλτανικὸν γράμμα ὑποδεικνὺς αὐτοῖς, ταύτῃ τῇ γραφῇ συγχρήσασθαι ὁ βασι λεὺς τῷ Σιαοὺς ὑπέθετο, καὶ ἐπὰν τούτους ἐκεῖθεν ἀπελά σειε τὰς σουλτανικὰς ὑποδεικνύων γραφάς, αὖθις πρὸς τὴν βασιλεύουσαν ἐπαναστρέψαι. Ὁ δὲ μάλα προθύμως τὴν Σινώπην πρότερον καταλαβὼν καὶ τὰς σουλτανικὰς ἐπιστολὰς ὑποδείξας τῷ Χαρατικῇ ἐκεῖθεν αὐτὸν ἀπή λασε μηδ' ἄχρις ἑνὸς ὀβολοῦ τῶν βασιλικῶν ὑποκρατή σαντα χρημάτων. Γίνεται δέ τι τοιοῦτον. Ἐν τῷ τῆς Σινώπης ἐξέρχεσθαι αὐτὸν κατεάξας τὸ ἐπ' ὀνόματι τῆς ὑπεραμώμου δεσποίνης ἡμῶν θεοτόκου τέμενος δαίμονι καθάπερ τινὶ ἀλάστορι ἐκ θείας προνοίας παραδοθεὶς ἔκειτο ἀφρίζων· καὶ οὕτως ἐκεῖθεν δαιμονιῶν ἐξεληλύθει.

4 Τὴν μέντοι κυρίαν τῆς Σινώπης ὁ Σιαοὺς Κωνσταν τίνῳ τῷ Δαλασσηνῷ ἀνέθετο ἐπ' αὐτῷ παρὰ τοῦ βασιλέως ἀποσταλέντι κᾆθ' οὕτως τὰς ἄλλας πόλεις περιιὼν καὶ τὰς σουλτανικὰς τοῖς σατράπαις ὑποδεικνύων γραφὰς ἐκεῖθεν ἐξήλαυνε παραδιδοὺς πρὸς τοὺς τοῦ αὐτοκράτορος σατράπας. Ταῦτα οὖν ὁ Σιαοὺς διαπραξάμενος ὑποστρέφει πρὸς αὐτὸν κἀντεῦθεν τοῦ θείου βαπτίσματος τετυχηκὼς καὶ πολλῶν δωρεῶν ἐπαπολαύσας δοὺξ Ἀγχιάλου προχειρίζεται.

5 Τῆς σφαγῆς δὲ τοῦ Ἀμὴρ Σολυμᾶ κατὰ τὴν Ἀσίαν ἅπασαν διαδραμούσης, ὁπόσοι τῶν σατραπῶν πόλεις καὶ πολίχνια ἔτυχον φυλάσσοντες, ἕκαστος ὅπερ ἔτυχε φυλάσ σων κάστρον κατέσχε καὶ ἰδιοποιήσατο. Καὶ γὰρ ὁπηνίκα πρὸς τὸν Ἀπελχασὴμ τὴν Νίκαιαν παρεδίδου φρουρεῖν ἐν τῷ πρὸς Ἀντιόχειαν αὐτὸν ἀπιέναι, διαφόροις σατράπαις τά τε κατὰ τὴν παραλίαν καὶ τὴν Καππαδοκίαν καὶ τὴν ἅπασαν Ἀσίαν, ὡς εἴρηται, ἀνέθετο ὥστε ἕκαστον τὸ ἴδιον λάχος φρουρεῖν τὴν αὐτοῦ ἐκεῖθεν ἐπανέλευσιν ἀπεκ δεχόμενον.

6 Ὁ δὲ Ἀπελχασὴμ ἀρχισατράπης τῷ τότε τῆς Νικαίας ὢν ταύτην κατασχών, ἐν ᾖ καὶ τὸ σουλτανίκιον ἦν, καὶ τῷ ἰδίῳ ἀδελφῷ Πουλχάσῃ τῶν κατὰ τὴν Καππα δοκίαν παραχωρήσας ἐν ἀμεριμνίᾳ τέως ἦν τὴν τοῦ σουλτανικίου ἀξίαν περιζώσασθαι οἰόμενος καὶ ἤδη ἐν χερσὶ νομίζων κατέχειν. Δεινὸς γὰρ ὢν ὁ ἀνὴρ καὶ φιλο κίνδυνος ἀρκεῖσθαι τοῖς ἐνοῦσιν οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ προνο μεῖς ἀποστέλλων τὴν Βιθυνῶν ἐλῄζετο ἅπασαν καὶ μέχρις αὐτῆς Προποντίδος.

7 Τῇ γοῦν προτέρᾳ μεθόδῳ χρησά μενος ὁ αὐτοκράτωρ τοὺς μὲν προνομεῖς ἀνέστελλε, τὸν δὲ Ἀπελχασὴμ πρὸς εἰρηνικὰς σπονδὰς συνήλαυνε. Βυσσο δομεύοντα δὲ τοῦτον διαγινώσκων ἀεὶ κατ' αὐτοῦ καὶ τὰς σπονδὰς ἀναβαλλόμενον δεῖν ἐλογίσατο κατ' αὐτοῦ ἀξιόμαχον ἐκπέμψαι στράτευμα. Τὸν Τατίκιον δέ, περὶ οὗ ἐν πολλοῖς ὁ λόγος ἐμέμνητο, μετὰ δυνάμεως ἀποχρώσης πέπομφε κατὰ τῆς Νικαίας ἐντειλάμενος αὐτῷ μετὰνουνε χείας τοῖς ἐχθροῖς ἀντικαταστῆναι, εἴ γε τέως ἔξωθέν τισιν ἐντύχοιεν.

8 Ἀπελθόντος δὲ τοῦ Τατικίου καὶ ἀγχοῦ τῶν τειχῶν σχῆμα παρατάξεως διατυπώσαντος διὰ τὸ μηδένα τῶν Τούρκων τηνικαῦτα παρεῖναι, ἀναπετάσαντες οἱ Τοῦρκοι εἰς διακοσίους ποσούμενοι ἀθρόως κατ' αὐτοῦ ἐξιππάσαντο. Οἱ δὲ Κελτοί (ἦσαν γὰρ ἱκανοί) τούτους θεασάμενοι κατὰ πρόσωπον σφοδρᾷ τῇ ῥύμῃ δόρατα μακρὰ ἐναγκαλισάμενοι κατ' αὐτῶν ἵενται καὶ ἱκανοὺς τρώσαντες εἴσω τοῦ κάστρου τοὺς λοιποὺς συνήλασαν. Ὁ δέ γε Τατίκιος ἵστατο αὖθις ἐπὶ ταὐτοῦ σχήματος τῆς παρα τάξεως μέχρις ἡλίου δυσμῶν. Ἐπεὶ δὲ μηδεὶς ἔξω πυλῶν τῶν Τούρκων ἑωρᾶτο, ἀναποδίσας κατὰ τὴν Βασίλειαν τὸν χάρακα ἐπήξατο δύο πρὸς τοῖς δέκα σταδίους τῆς Νικαίας ἀπέχουσαν.

Chapitre VIII.

1. Le grand Sultan recherche l'alliance de l'Empereur. 2. Un Chiaoux se convertit à la Religion Chrétienne. 3. Un Turc est possedé par le Démon pour avoir pillé une Eglise de Chrétiens. 4. Le Chiaoux remet plusieurs places entre les mains d'Alexis. 5. Plusieurs Satrapes partagent les dépouilles de Solyman. 6. Apelcasem fait des courses sur les terres de l'Empire. 7. L'Empereur lève une puissante armée contre lui. 8. Il est assiégé dans Nicée dont les habitants font une sortie, et sont repoussés par les Français.

1.  LE grand Sultan ayant appris l'heureux succès des armes de Tutuse, et: appréhendant qu'il n'acquît à l'avenir une trop grande puissance, envoya un Chiaoux à l'Empereur pour lui proposer une alliance par un mariage, en faveur duquel il offrait de retirer les Turcs qui étaient proche de la mer, d'abandonner un certain nombre de petites places, et de fournir du secours lorsqu'on en aurait besoin.

2. L'Empereur après avoir lu la Lettre ne fit point de réponse à la proposition de mariage ; mais considérant le Chiaoux, et reconnaissant que c'était un homme d'esprit, il lui demanda d'où il était ? Le Chiaoux ayant répondu que sa mère était Ibérienne, et son père Turc, l'Empereur prit le soin de le faire disposer à recevoir le baptême, et non seulement l'Ambassadeur consentit de le recevoir, mais il promit de demeurer dans l'Empire.

3. Comme son maitre lui avait donné un pouvoir par écrit de faire sortir de toutes les places Maritimes les garnisons que les Turcs y avaient, et d'y mettre les Romains après que le mariage qu'il proposait aurait été accordé, l'Empereur lui persuada de le faire bien qu'il ne lui eût pas accordé le mariage. Il alla pour cet effet à Sinope, montra les Lettres du Sultan à Caratice qui en était Gouverneur, et l'obligea d'en sortir sans lui permettre d'emporter aucune chose. Ce Caratice ayant pillé l'Eglise de la très pure Mère de Dieu lorsqu'il prit cette ville, fut livré par un terrible jugement de Dieu à la puissance du démon qui le jetait à terre, et l'agitait avec d'horribles convulsions. Il en était encore possédé lorsqu'il sortit de Sinope, et qu'il la laissa entre les mains de Dalalsène qu'Alexis avait envoyé pour la recevoir.

4. Il fit sortir les Satrapes des autres villes par le mêmes artifice, et y établit des garnisons Romaines. Il vint ensuite à Constantinople où il reçut le baptême avec le titre de Duc d'Anchiale, et d'autres magnifiques récompenses.

5. Lorsque la nouvelle de la mort d'Amir Solyman fut répandue en Asie, les Satrapes partagèrent ses dépouilles, et se rendirent maitres des villes, et des forteresses dont ils n'étaient auparavant que gouverneurs.

6. Apelcasem se vit par ce moyen Seigneur de Nicée, ville si célèbre par le Palais des Sultans. Il avait dès auparavant abandonné la Cappadoce à son frère Pulcase, mais comme il était d'un naturel vif, et ardent il ne se contentait pas de la dignité de Sultan, mais il voulait porter plus avant son ambition, et sa fortune, et faisait des courses en Bithynie, et jusqu'à la Propontide.

7. L'Empereur usant de sa méthode ordinaire, arrêta les coureurs, et invita Apelcasem à. la paix ; mais quand il vit que sous divers prétextes il différait la conclusion du Traité , il leva contre lui une puissante armée dont il donna le commandement à Tatice de qui nous parlerons souvent dans la suite, et à qui il donna ordre de ne rien hasarder légèrement, et de n'agir en toutes choses qu'avec une extrême circonspection.

8. Lorsque l'armée Romaine fut arrivée devant Nicée, les Turcs demeurèrent quelque temps sans paraître, puis ils ouvrirent tout d'un coup une porte, par laquelle deux cens hommes à cheval firent une sortie. Dès que les Français dont il y avait un grand nombre parmi les Romains les aperçurent ils branlèrent leurs lances avec leur fierté ordinaire, fondirent sur eux avec une ardeur invincible, en tuèrent la plus grande partie, et contraignirent le reste de se retirer. Tatice commandait ses gens de se tenir dans l'ordre où il les avait mis, et les Turcs ne paraissant plus, il se retira du côté de Basilée lorsque le Soleil sut couché, et se campa dans un lieu fort avantageux, à douze stades de Nicée.

 

 

 

 

 

1 Νυκτὸς δέ τις προσεληλυθὼς αὐτῷ ἀγρότης τὸν Προσοὺχ διενίστατο μετὰ πεντήκοντα χιλιάδων ἐπι καταλαμβάνειν παρὰ τοῦ νεωστὶ γεγονότος σουλτὰν τοῦ Παργιαροὺχ ἀποσταλέντα. Ταῦτα ὁ Τατίκιος καὶ δι' ἑτέρων βεβαιωθείς, ἐπεὶ πρὸς τοσαῦτα πλήθη δυνάμεις τὰς ἀντι καθισταμένας οὐκ εἶχεν, ἀναλύων τὰ δόξαντα πρότερον ἀγαπητὸν ἐλογίζετο εἰ τὸ ὁπλιτικὸν ἅπαν σῶον διατηρήσειε, καὶ μὴ πολλοστὸς πρὸς ὑπερπληθεῖς καὶ ἰσχυροτέρους μαχόμενος τὸ πᾶν ἀπολέσειεν. Ἔνθεν τοι καὶ τὴν βασιλεύουσαν κατὰ νοῦν εἶχε καὶ πρὸς ταύτην ἑώρα διὰ τῆς Νικομήδους βουλόμενος ἐπαναστρέψαι.

2 Ὁ δὲ Ἀπελχασὴμ ἄνωθεν τοῦ τείχους θεασάμενος αὐτὸν πρὸς τὴν Κωνσταντίνου ἀπονενευκότα καὶ ἤδη καὶ πορευόμενον ἐξεληλυθὼς παρείπετο, ἵν' ἐπὰν ἐν ἐπικαίρῳ τόπῳ τοῦτον στρατοπεδεύσαντα θεάσοιτο, προσβαλεῖ. Κατα λαμβάνοντα δὲ τοῦτον τὴν Πρένετον ἐφθακὼς ξυμμίγνυσί τε αὐτῷ καὶ ἐκθύμως τὴν μάχην ἀναρρήγνυσιν. Ὁ δὲ Τατίκιος θᾶττον τὰς δυνάμεις εἰς πολέμου τύπον κατα στησάμενος τοῖς Κελτοῖς τὴν πρώτην κατὰ τῶν βαρβάρων ἱππασίαν καὶ τὴν τοῦ πολέμου συμβολὴν ἐπέτρεψεν. Οἱ δὲ δόρατα μακρὰ ἐναγκαλισάμενοι χαλάσαντες ὅλας ἡνίας ὡς πῦρ κατὰ τῶν βαρβάρων ἵενται καὶ διακόψαντες τὰς φάλαγγας τρέπουσι κατὰ κράτος. Κᾆθ' οὕτως διὰ τῆς Βιθυνῶν πρὸς τὴν βασιλεύουσαν ὁ Τατίκιος ἐπανέρχεται.

3 Ὁ μέντοι Ἀπελχασὴμ οὐδαμῶς ἠρεμεῖν ἤθελεν. Ἐπιθυμητικῶς γὰρ εἶχε τὰ σκῆπτρα τῆς Ῥωμαίων ἀναδήσασθαι ἀρχῆς, εἰ δὲ μὴ τοῦτο, ἀλλά γε τῶν παρὰ θάλατταν πάντων καὶ αὐτῶν δὴ τῶν νήσων τὴν ἐξουσίαν ἐσχηκέναι. Τοιαῦτα γοῦν λογιζόμενος πρότερον μὲν λῃστρικὰς νῆας κατασκευάζειν διενοεῖτο τὴν Κίον καταλαβών (πόλις δὲ αὕτη Βιθυνῶν παρὰ θάλατταν διακειμένη), καὶ προέβαινεν, ὡς ᾤετο, <τὰ> κατὰ σκοπὸν αὐτῷ ἀπαρτιζομένων τῶν νηῶν.

4 Οὐδὲ τοῦτο τὸν αὐτοκράτορα διέλαθε. Καὶ παραχρῆμα τὰς παρατυχούσας διήρεις τε καὶ τριήρεις καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ναυτικῶν ἐξοπλίσας Μανουὴλ τὸν Βουτουμίτην δοῦκα προβαλόμενος κατὰ τοῦ Ἀπελχασὴμ ἀπέστειλεν ἐπισκήψας σπεῦσαι τὰς ἡμιτελεῖς τοῦ Ἀπελχασὴμ νῆας ἐμπρῆσαι, ἐν ὁποίᾳ καταστάσει ταύτας εὑρήσει. Ἀλλὰ καὶ τὸν Τατί κιον μετὰ ἀποχρώσης δυνάμεως ἠπειρόθεν κατ' αὐτοῦ ἐκπέμπει. Ἀμφοτέρων οὖν τῆς πόλεως ἐξεληλυθότων, ἐπεὶ τὸν Βουτουμίτην ὁ Ἀπελχασὴμ διαπόντιον μετὰ σφοδρᾶς τῆς ῥύμης ἤδη καταλαμβάνοντα ἐθεάσατο μεμα θήκοι δὲ καὶ περὶ τῶν ἐξ ἠπείρου ἐπικαταλαμβανόντων καὶ τὸν τόπον, ἐν ᾧ ἔτυχε, μὴ συμβαλλόμενον αὐτῷ λογί ζοιτο διὰ τὸ τραχὺ καὶ στενὸν καὶ τοῖς τοξόταις πάντη ἀκατάλληλον ὡς μὴ ἀποχρῶντα τούτοις πρὸς τὰς κατὰ τῶν Ῥωμαίων ἱππασίας, ἀπάρας ἐκεῖθεν εἰς ἐπίκαιρον τόπον ἐβουλεύσατο τὰς δυνάμεις καταθεῖναι. Καταλαμβάνει τοίνυν τόπον παρὰ μὲν τῶν Ἁλυκὰς ὀνομαζόμενον, παρὰ δὲ τῶν Κυπαρίσσιον. Ἐφθακὼς δὲ ὁ Βουτουμίτης διαπόντιος θᾶττον ἢ λόγος τὰς τοῦ Ἀπελχασὴμ νῆας ἐνέπρησε. Τῇ δὲ μετ' αὐτὴν ἐξ ἠπείρου ἐληλυθὼς καὶ ὁ Τατίκιος ἐν ἐπικαίροις τὸ στράτευμα κατέθετο τόποις καὶ ἀπὸ πρωΐας μέχρις ἑσπέρας οὐκ ἐνεδίδου πὴ μὲν ἀκροβολιζόμενος, πὴ δὲ μάχας συνάπτων μετὰ τοῦ Ἀπελχασὴμ ἐπὶ ὅλαις πεντεκαίδεκα ἡμέραις.

5 Τοῦ δὲ Ἀπελχασὴμ μηδ' ὅλως ἐνδιδόντος, ἀλλ' ἰσχυρῶς ἀντι καθισταμένου ἐκκακήσαντες οἱ Λατῖνοι, κἂν μὴ τὴν ἐκ τοῦ τόπου εἶχον βοήθειαν, ὤχλουν ὅμως τὸν Τατίκιον ἵν' οὗτοι καὶ μόνοι τὴν μετὰ τῶν Τούρκων ἀναδέξωνται μάχην. Ὁ δέ, κἂν μὴ κατὰ γνώμην αὐτῷ τὸ πρᾶγμα ἐδόκει, ἀλλὰ καθ' ἑκάστην ὁρῶν δυνάμεις Τουρκικὰς προσχωρούσας τῷ Ἀπελχασὴμ ὑπεῖξε τῇ βουλῇ τῶν Λατίνων. Καὶ περὶ ἀνατολὰς ἡλίου τὰς φάλαγγας καταστήσας τὸν μετὰ τοῦ Ἀπελχασὴμ συνῆψε πόλεμον. Πολλοὶ μὲν οὖν τῶν Τούρκων τηνικαῦτα κτείνονται, πλεῖστοι δὲ καὶ ἁλίσ κονται, οἱ δὲ πλείους τὰ νῶτα διδόασι μηδὲ τῶν οἰκείων σκευῶν φροντίδα ποιησάμενοι. Καὶ αὐτὸς ὁ Ἀπελχασὴμ κατευθὺ Νικαίας ἐλάσας μόγις διασῴζεται. Λείαν οὖν πολλὴν ἐντεῦθεν ἀναλαβόμενοι οἱ ὑπὸ τὸν Τατίκιον πρὸς τὴν οἰκείαν παλινοστοῦσι παρεμβολήν.

6 Ταῦτα μεμαθηκὼς ὁ αὐτοκράτωρ, ὁποῖος ἐκεῖνος δεινὸς θηρᾶσαι ψυχὴν ἀνθρώπου καὶ λιθίνην μαλάξαι φύσιν, γραφὴν τηνικαῦτα ἐκτίθεται πρὸς τὸν Ἀπελχασὴμ συμβουλεύων ἀποσχέσθαι μὲν τῶν τοιούτων κενῶν ἐπιχειρημάτων καὶ μὴ εἰς ἀέρα παίειν, ἀλλὰ προσεληλυθέναι τε αὐτῷ καὶ πολλῶν καμάτων ἑαυτὸν ἀπαλλάξαι δωρημάτων τε δαψιλῶν ἐπαπολαῦσαι καὶ τιμῆς.

7 Ὁ δὲ Ἀπελχασήμ, ἐπεὶ τὸν Προσοὺχ ἐμάνθανε πολιορκοῦντα τὰ κατεχόμενα παρά τινων σατραπῶν κάστρα, ἤδη δὲ καὶ τῇ Νικαίᾳ προσπε λάζειν ἐφ' ᾧ πολιορκῆσαι ταύτην, τὴν ἀνάγκην φιλοτιμίαν, ὅ φασι, ποιησάμενος, ἅμα δὲ καὶ τῆς τοῦ βασιλέως γνώμης καταστοχασάμενος καὶ τεθαρρηκὼς τὴν μετ' αὐτοῦ εἰρήνην ἀσπάζεται.

Chapitre IX.

1. Tatîce se retire. 2. Apelcasem le poursuit, et est défait par les Français. 3. Il équippe une flotte. 4. Il est attaqué par mer, et par terre. 5. Il est vaincu par la valeur des Français. 6. Il est invité par l'Empereur de venir à Constantinople. 7. Il y vient, et y reçoit de grands honneurs.

1. LA nuit suivante, un paysan vint donner avis que Prosuc envoyé par un nouveau Sultan nommé Berciaroc était proche à la tête d'une année de cinquante mille hommes. Cet avis ayant été confirmé à Tatice par plusieurs autres personnes il changea de résolution, et crut que n'ayant que des forces très-inégales à une si formidable puissance, il se devait contenter de les conserver, c'est pourquoi il prit le chemin de Nicomédie à dessein de revenir à Constantinople.

2. Ils ne furent pas sitôt partis, qu'Apelcasem se mit à les suivre dans la résolution de les charger lorsqu'ils seraient fatigués du chemin, ou engagés dans quelque mauvais passage. Dès qu'il les vit à Prenete, il crut avoir trouvé l'occasion qu'il cherchait de les vaincre, et commença à les attaquer. Tatice de son côté les rangea en bataille, et mit à la tête les Français, qui tenant leurs longues lances, et poussant leurs chevaux à toute bride fondirent sur les Barbares avec une impétuosité égale à celle de la foudre, rompirent leurs rangs, et les mirent en telle déroute, que Tatice eut le loisir de se retirer en Bithynie.

3. Apelcasem étant possédé de l'ambition de parvenir à l'Empire, ou au moins d'acquérir le domaine des îles, et des villes Maritimes fit bâtir des vaisseaux, et s'empara de Cio petite ville assise sur le bord de la mer, et fort propre à l'exécution de son dessein.

4. L'Empereur qui n'avait pas eu de peine à le découvrir envoya aussitôt Manuel Butumite avec des galères, et d'autres vaisseaux, et lui commanda de mettre le feu aux ouvrages des Barbares, pendant que Tatice les attaquerait par terre avec des forces considérables. Apelcasem ne se trouvant pas alors dans un endroit propre à les recevoir parce que c'était un lieu étroit, pierreux, et incommode à ranger des troupes, s'empara d'un autre que quelques-uns appellent Alycas, et d'autres Cyparissium. Cependant, Butumite qui prévenait le bruit de la renommée par sa diligence arrive, et met le feu aux vaisseaux d'Apelcasem. Le jour suivant Tatice arrive, et envoie incontinent harceler les Turcs par des partis qui tantôt combattaient de pied ferme, et tantôt tiraient en fuyant. Ces escarmouches durèrent quinze jours, pendant lesquels les Turcs ne firent pas paraître moins de courage à se défendre, que les Romains à les attaquer.

5. Mais comme les Français s'ennuyaient que la victoire demeurât si longtemps douteuse, ils supplièrent Tatice de leur permettre de donner seuls bataille aux Barbares, et ils promirent de les vaincre malgré l'avantage du lieu. Bien que Tatice jugeât cette demande contraire aux règles de la guerre, il ne laissa pas de l'accorder à cause des fréquents renforts qu'Apelcasem recevait de jour en jour. Il rangea donc un matin ses troupes en bataille, et en vint aux mains. Plusieurs Turcs furent tués, et plusieurs furent pris; mais il y en eut davantage qui se sauvèrent par la suite. Leur chef se sauva lui-même, et rentra dans Nicée. L'armée Romaine retourna au camp avec un butin d'une inestimable valeur.

6. L'Empereur qui avait une lumière extraordinaire pour connaître l'inclination des hommes, et une adresse singulière pour gagner leur affection, écrivit à Apelcasem une Lettre très obligeante, par laquelle il l'exhorta de renoncer à une entreprise qui ne lui pouvait réussir, et de venir recevoir les honneurs qu'il lui préparait, au lieu de s'opiniâtrer à battre l'air.

7. Apelcasem ayant appris que Prosuc assiégeait quantité de petites places occupées par des Satrapes, et qu'il se disposait à assiéger Nicée, se résolut de se faire un mérite de la nécessité, et d'accepter les offres de l'Empereur. Il vint donc à Constantinople où il reçut des honneurs extraordinaires.

 

 

 

 

 

1 Τῶν δὲ ἀναμεταξὺ εἰρηνικῶν σπονδῶν τελεσθεισῶν μελετήσας καὶ ἕτερόν τι συνοῖσον ὁ αὐτοκράτωρ, ἐπεὶ οὐκ ἐνῆν ἄλλως ἀνυσθῆναι τὸ σκοπούμενον, μετα καλεῖται τοῦτον εἰς τὴν βασιλεύουσαν ἐφ' ᾧ καὶ χρήματα λαβεῖν καὶ τρυφῆς ἅλις ἐπαπολαῦσαι καὶ οὕτως οἴκαδε ἐπαναστρέψαι. 6.10.9 Πείθεται ὁ Ἀπελχασήμ, καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν βασιλεύουσαν παντοίας ἀξιοῦται φιλοφροσύνης. Ὡς δὲ τὴν Νικομήδους (πόλις δὲ αὕτη μητρόπολις Βιθυνίας) κατεῖχον οἱ τῆς Νικαίας ἐξάρχοντες Τοῦρκοι, ἐκεῖθεν ὁ βασιλεὺς ἐξελάσαι τούτους βουλόμενος ἕτερον παρὰ θάλατταν οἰκοδομῆσαι πολίχνιον δεῖν ἔκρινεν, ἐν ὅσῳ τὰ τῆς ἀγάπης ἥδραστο. Τοιγαροῦν ἐν φορταγωγοῖς ναυσὶν ἅπαντα τὰ πρὸς κτίσιν χρειώδη σὺν αὐτοῖς οἰκο δόμοις ἐμβαλὼν ἐξαπέστειλε τὴν τούτου οἰκοδομὴν Εὐσταθίῳ τῷ τοῦ στόλου δρουγγαρίῳ ἀναθέμενος καὶ τὸ ἀπόρρητον ἐκκαλύψας, ἐπισκήψας, εἴ τινες τῶν Τούρκων διέρχοιντο, παντοίως φιλοφρονεῖσθαι καὶ ἐς κόρον διδόντος ἐπαπο λαύειν τῶν χρειωδῶν προτιθέναι τὸ μετ' εἰδήσεως τοῦ Ἀπελχασὴμ τοῦτο οἰκοδομεῖν, εἶτα ἅπαν πλοῖον ἀπεῖρξαι τῶν τῆς Βιθυνίας παραλίων μερῶν, ὡς μὴ δῆλον αὐτῷ γενέσθαι τὸ γινόμενον.

2 Τῷ δὲ Ἀπελχασὴμ καθ' ἑκάστην χρήματα διδοὺς οὐκ ἐνεδίδου εἰς βαλανεῖά τε προτρεπόμενος καὶ ἱππηλασίας καὶ κυνηγέσια, πρὸς δὲ καὶ τὰς κατὰ τὰς λεωφόρους ἱσταμένας στήλας ἀναθεωρεῖν· ἀλλὰ καὶ ἱππικὸν ἀγῶνα δι' αὐτὸν ἐνστήσασθαι τοῖς διφρηλάταις ἐκέλευσε κατὰ τὸ πάλαι τῷ μεγάλῳ Κωνσταντίνῳ οἰκοδομηθὲν θέατρον καὶ καθ' ἑκάστην ἐν τούτῳ παραγίνεσθαι καὶ τὰς τῶν ἵππων δοκιμασίας ὁρᾶν ἠρέθιζεν, ἵν' ἐντεῦθεν τριβομένου τοῦ καιροῦ ἐκεχειρία τοῖς οἰκοδόμοις δίδωται.

3 Ὡς δὲ τὸ πολίχνιον ἤδη τετέλεσται καὶ πέρας τὸ σκοπούμενον ἔσχηκε, πλείοσι δωρεαῖς τοῦτον ἀμειψάμενος τῷ σεβαστοῦ τε ἀξιώματι τιμήσας καὶ ἐπὶ πλέον τὰς συνθήκας ἐμπεδώσας διὰ τιμῆς αὐτὸν ἐξέπεμψε διαπόντιον. Ἀγγελθείσης δὲ αὐτῷ τῆς τοῦ κάστρου οἰκοδομῆς, κἂν καὶ ἐπὶ τῇ τούτου ἀνεγέρσει κατετέτρωτο τὴν ψυχήν, ἀλλ' οὖν τὸν ἀγνοοῦντα ὑποκρι θεὶς τὸ παράπαν ἐσίγησε.

4 Τοιοῦτόν τι καὶ περὶ Ἀλκιβιάδους ἱστόρηται. Οὕτω γὰρ κἀκεῖνος Λακεδαιμονίους ἐξη πατήκει μὴ συγχωροῦντας ἀνοικοδομηθῆναι Ἀθήνας καθαιρεθείσας ὑπὸ Περσῶν. Παραγγείλας γὰρ ἀνοικοδομεῖν Ἀθηναίους ἐκεῖνος ἀπῴχετο πρεσβεύσων εἰς Λακεδαίμονα. Εἶτα τῆς πρεσβείας τὸν χρόνον τρίβοντος καὶ διδόντος τὸ ἐνδόσιμον τοῖς οἰκοδομοῦσι μετὰ τὴν ἐξαπάτην ὅλην ἤκουσαν Λακεδαιμόνιοι τὴν οἰκοδομὴν Ἀθηνῶν. Καὶ μέμνηται τῆς καλῆς ἀπάτης ταυτησὶ καὶ ὁ Παιανιεὺς ἐνιαχοῦ τῶν λόγων αὐτοῦ. Τοιοῦτον ἄρα καὶ τοὐμοῦ πατρὸς τὸ ἐπινόημα ἦν, μᾶλλον δὲ καὶ Ἀλκιβιάδους στρα τηγικώτερον. Ἱπποδρομίαις γὰρ καὶ τρυφαῖς ἄλλαις τὸν βάρβαρον τοῦτον ὑποσαίνων καὶ εἰς ἡμέραν ἐξ ἡμέρας παραπεμπόμενος ἔφθασεν ἀπαρτίσας τὸ φρούριον καὶ τηνικαῦτα τοῦ σύμπαντος τελεσθέντος ἔργου τὸν ἄνδρα τῆς βασιλίδος ἀπέλυσε πόλεως.

5 Ὁ δὲ Προσοὺχ δεινὸς μετὰ δυνάμεως, ὡς ἠλπίζετο, καταλαβὼν ἐπολιόρκει τὴν Νίκαιαν, καθὼς ὁ τῷ Τατικίῳ νυκτὸς προσεληλυθὼς τότε ἔλεγε, καὶ ἐπὶ τρισὶ μησὶ πολιορκῶν ταύτην οὐκ ἐνεδίδου. Ἐν στενῷ δὲ κομιδῇ τὰ κατ' αὐτοὺς οἱ ἐντὸς καὶ αὐτὸς δὴ ὁ Ἀπελχασὴμ ἑωρακό τες καὶ μὴ ἐπὶ πλέον ἀντέχειν πρὸς τὸν Προσοὺχ δυνάμενοι διαπεμψάμενοι πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτοῦντο τῆς ἐξ αὐτοῦ βοηθείας τυχεῖν κρεῖττον λέγοντες ἡγεῖσθαι δούλους αὐτοῦ ὀνομάζεσθαι ἢ τῷ Προσοὺχ δοῦναι χεῖρας. Ὁ δὲ παραχρῆμα τοὺς τῶν παρατυχόντων ἐκκρίτους διελὼν σημαίας τε καὶ σκῆπτρα ἀργυρόηλα ἐπιδοὺς εἰς ἀρωγὴν τούτους ἐκπέμπει.

6 Οὐ γὰρ ἄντικρυς βοηθῶν τῷ Ἀπελχασὴμ στρατιὰν ἔπεμπεν, ἀλλὰ τὰ τῆς βοηθείας ἐντεῦθεν κατὰ τὸν νοῦν τοῦ αὐτοκράτορος εἰς κατάλυσιν τοῦ Ἀπελ χασὴμ περιΐστατο. Δύο γὰρ πρὸς ἀλλήλους μαχομένων ἐχθρῶν τῆς τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἔδει τῷ ἀσθενεστέρῳ συνθέσθαι, οὐχ ἵν' ἐπικρατέστερος γένηται, ἀλλ' ἵνα τὸν μὲν ἀποκρούσηται, ἀφ' οὗ δὲ τὴν πόλιν ἐξέληται καὶ τὴν τέως μὴ οὖσαν ὑπὸ τὸν κύκλον αὐτοῦ ἰδίαν ποιήσηται, καὶ κατὰ μικρὸν ἐκ ταύτης ἑτέραν καὶ μάλα ἄλλην ἑλόμενος τὴν τῶν Ῥωμαίων ἀρχὴν πλατυτέραν ποιήσηται εἰς στενὸν κομιδῆ καταστᾶσαν καὶ μᾶλλον, ἐξ ὅτου τὸ τῶν Τούρκων δόρυ ἐπικρατέστερον γέγονεν. Ἦν μὲν γὰρ ὅτε οἱ ὅροι τῆς τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας αἱ ἀμφότεραι στῆλαι ἦσαν ἀνατολὴν καὶ δύσιν περιορίζουσαι, ἐξ ἑσπέρας μὲν αἱ τοῦ Ἡρακλέους ὀνομαζόμεναι, ἐξ ἕω δὲ αἱ ἀγχοῦ που ἱστάμεναι τοῦ Ἰνδικοῦ πέρατος αἱ τοῦ Διονύσου. Κατὰ γὰρ πλάτος οὐκ ἔστιν εἰπεῖν ὅσον ἦν τῆς τῶν Ῥωμαίων βασι λείας τὸ κράτος Αἴγυπτος καὶ Μερόη καὶ Τρωγλοδυτικὴ πᾶσα καὶ τὰ ἐγγύθεν τῆς διακεκαυμένης καὶ τὰ ἐξ ἑτέρου μέρους ἡ περιθρύλλητος Θούλη καὶ ὅσα ἔθνη βόσκει τὸ κλίμα τὸ Βόρειον, οἷς κατὰ κορυφὴν ὁ Βόρειος ἵσταται πόλος. Ἀλλ' ἐπ' ἐκείνῳ γε τοῦ καιροῦ ἐκ μὲν ἀνατολῆς ὁ γείτων Βόσπορος ὅριον τῶν Ῥωμαϊκῶν σκήπτρων, ἐκ δὲ τῆς ἑσπέρας ἡ Ἀδριανοῦ καθίστατο πόλις. Ἀλλ' ὅ γε βασιλεὺς Ἀλέξιος ἀμφοτέραις ὥσπερ παίων χερσὶ τοὺς ἑκατέ ρωθεν ἐπιτιθεμένους βαρβάρους καὶ καθάπερ ἀπὸ κέντρου τῆς Βυζαντίδος περιορχούμενος ηὐρύνετο τὸν κύκλον τῆς βασιλείας καὶ ἐκ μὲν ἑσπέρας τὸν Ἀδρίαντος πόντον ἔθετο ὅριον, ἐκ δὲ τῆς ἀνατολῆς Εὐφράτην καὶ Τίγρητα. Καὶ ἂν εἰς τὴν προτέραν εὐδαιμονίαν τὴν βασιλείαν ἀνενεώσατο, εἰ μή γε οἱ ἐπάλληλοι ἀγῶνες καὶ οἱ πυκνοὶ πόνοι καὶ κίν δυνοι (ἦν γὰρ καὶ ἀμφότερα ὁ αὐτοκράτωρ μεγαλοκίνδυνός τε καὶ πυκνοκίνδυνος) τοῦτον ἀπέστησαν τοῦ ὁρμήματος.  Ἀλλ' ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, ὅτι στρατιὰν ἀποστέλλων τῷ τῆς Νικαίας τυράννῳ Ἀπελχασὴμ γνώμης εἶχεν οὐχ ἵν' ἐκεῖνον ἐξέληται τοῦ κινδύνου, ἀλλ' ὅπως ἂν ἑαυτῷ τὴν νίκην περιποιήσηται· οὐ μὴν ἡ τύχη τούτῳ συνέπνευσεν. Ἔσχε γὰρ οὕτως τὰ κατ' αὐτούς.

7  Οἱ γὰρ ἀποσταλέντες τὸ τοῦ κυρίου Γεωργίου ὀνομαζόμενον κατέλαβον πολίχνιον· οἱ δὲ Τοῦρκοι παραχρῆμα τὰς πύλας αὐτοῖς ἀνεπέτασαν. Οἱ δὲ ἄνωθεν τῆς ἀνατολικῆς πόρτης περὶ τὰ κρήδεμνα τοῦ τείχους ἀνελθόντες τὰς σημαίας καὶ τὰ σκῆπτρα ἰλα δὸν κατέστησαν ἀλαλάζοντες ἅμα καὶ τὸ ἐνυάλιον συνεχῶς ἐνηχοῦντες. Ὑφ' ὧν οἱ μὲν ἔξωθεν ἐκδειματωθέντες διὰ νυκτὸς ἐκεῖθεν ᾤχοντο αὐτὸν ἐληλυθέναι τὸν αὐτοκράτορα νομίσαντες· αἱ δὲ ῥωμαϊκαὶ δυνάμεις αὖθις πρὸς τὴν βασιλεύουσαν ὑπέστρεψαν. Οὐ γὰρ ἦσαν ἀξιόμαχον πλῆθος πρὸς ἔφοδον Περσικὴν ἐλπιζομένην ἐκ τοῦ βάθους τῆς Τουρκικῆς ἐξουσίας αὖθις ἐλεύσεσθαι.

 

Chapitre X.

1. L'Empereur fait bâtir une petite forteresse sur le bord, de la mer. 2. Il amuse cependant Apelcasem. 3. Qui en eut un grand dépit. 4. Alexis comparé à  Allcibiade. 5. Apelcasem lui demande du secours contre Prosuc qui l'assiégeait dans Niceé. 6. Alexis entreprend de rendre à l'Empire ses anciennes bornes. 7. Les Romains font lever le siège de Nicée.

1 L''Empereur désirant avec passion de chasser les Turcs de la ville de Nicomédie capitale de Bithynie, et n'espérant pas d'en venir à bout sans avoir auparavant bâti une forteresse sur le bord de la mer, il prit pour cet effet le temps qu'il tenait Apelcasem à Constantinopec, et ayant fait mettre sur des navires des ouvriers, et des matériaux, il chargea Eustrate de la conduite de l'ouvrage, avec ordre de ne le point discontinuer pour quelque sujet que ce fût, et de gagner les Turcs par des présents et par des caresses, les assurant qu'Apelcasem avait donné son consentement à la construction, et tenant les ports fermés de peur qu'il ne partît quelque vaisseau qui lui en portât la nouvelle.

2. II amusait, cependant Apelcasem en lui montrant les colonnes, et les autres ouvrages publics, en lui donnant le divertissement du bain, des jeux, de la chasse, des courses, du manège, et des tournois.

3. Lorsque la forteresse fut achevée il le combla de présents, lui accorda le titre de très-Auguste, conclut avec lui le traité de paix, et le renvoya par mer. La vue de la forteresse qui avait été élevée en son absence lui fit un très-grand dépit. Mais il aima mieux le dissimuler que de s'en plaindre.

4. On raconte qu'Alcibiade usa autrefois d'un pareil artifice pour surprendre les Lacédémoniens qui ne voulaient pas permettre aux Athéniens de relever leurs murailles que les Perses, avaient démolies. En partant d'Athènes pour aller en ambassade à Lacédémone, il recommanda à ses Citoyens de travailler incessamment pendant qu'il consumerait le temps, et qu'il apporterait des remises, et des longueurs à la conclusion des affaires. Les Lacédémoniens n'apprirent qu'ils avaient été trompés qu'après que l'enceinte des murailles fut achevée comme le témoigne Démosthène qui a sait mention de cette fraude ingénieuse. Celle de mon père fut encore plus subtile puisqu'il retint le Barbare par toute sorte de divertissements pendant que d'un autre côté l'on achevait la forteresse.

5. Nous avons dit ci-devant que Prosuc avait assiégé Nicée, et qu'un paysan était venu durant la nuit en donner avis à Tatice. Après qu'il fut demeuré devant l'espace de trois mois avec une confiance infatigable, et avec une résolution invincible de n'en point partir qu'il ne l'eût emportée de force, Apelcasem, et les autres qui la défendaient se voyant fort pressés aimèrent mieux implorer l'assistance de l'Empereur, que de se rendre à un ennemi de qui ils n'avaient que trop éprouvé la cruauté.

6. L'Empereur ayant choisi la fleur de ses troupes les envoya avec des enseignes, et avec des sceptres enrichis de clous d'argent, et donna aux commandants un ordre secret de ménager le secours selon l'intérêt de l'Empire, et de ne le pas donner selon la volonté d'Apelcasem. Voyant deux de ses ennemis commis ensemble il ne voulait assister le plus faible qu'autant qu'il serait nécessaire pour empêcher sa ruine, et pour chasser l'autre, et rendre à l'Empire ses anciennes bornes. En effet elles avaient été extraordinairement resserrées depuis que les Turcs s'étaient agrandis, et au lieu que sa longueur comprenait autrefois le vaste espace qui est renfermé entre les colonnes d'Hercule qui sont à l'extrémité de l'Occident, et la colonne d'Hercule qui est sur le bord de l'Inde, et que sa largeur comprenait du côté du midi l'Egypte, Meroé, la Troglodyte, et les régions voisines de la Zone torride, et du côté du Septentrion la fameuse île de Thulé, et les nations du Nord, il était borné, au temps dont }e parle du côté d'Orient par le Bosphore, et du côté d'Occident par Andrinople. Mon père à qui cette diminution paraissait insupportable, repoussait les nations Barbares avec ses mains victorieuses, s'il m'est permis de parler ainsi, et partant de sa ville capitale comme du centra de son Etat, il tâchait d'en étendre la circonférence. Il l'étendit d'un côté jusqu'à la mer Adriatique, et de l'autre jusqu'au Tygre, et à l'Euphrate. ll lui aurait même rendu son ancienne grandeur, si les combats continuels qu'il fut obligé de donner à une infinité d'ennemis, et  les dangers extrêmes où la fortune prit plaisir de l'exposer plus que nul autre Prince, n'eussent retardé l'exécution d'un dessein si noble, et si glorieux. Ce fut par cette louable ambition qu'il envoya du secours à Nicée. Voici quel en fut le succès.

7. Les troupes Romaines ayant pris une petite ville nommée la ville du Seigneur George, les Turcs les reçurent dans Nicée, et les firent monter au haut de la porte exposée à l'Orient, où ils déployèrent leurs étendards et jetèrent des cris de joie qui firent croire aux assiégeants que l'Empereur y était entré avec toute son armée, et les obligea de se retirer. Les Romains jugeant qu'ils reviendraient bientôt, et ne se trouvant pas en état de les combattre, s'en retournèrent à Constantinople.


 

 

 

 

 

 

 

1 Τὴν δὲ τοῦ Σιαοὺς ὑποστροφὴν ὁ σουλτὰν ἀπεκ δεχόμενος, ἐπεὶ ἑώρα τοῦτον ἐμβραδύνοντα, μεμαθήκοι δὲ καὶ τὰ κατ' αὐτόν, ὡς τὸν Χαρατικῆν μετὰ τρόπου τῆς Σινώπης ἀπήλασεν, ὡς τετυχήκει τοῦ θείου βαπτίσματος καὶ κατὰ τὴν ἑσπέραν παρὰ τοῦ αὐτοκράτορος ἀπεστάλη τὴν δουκικὴν ἐξουσίαν Ἀγχιάλου περιζωσάμενος, ἠνιᾶτο καὶ ἤσχαλλε. Δεῖν οὖν ἐλογίσατο τὸν Πουζάνον αὖθις μετὰ δυνάμεων κατὰ τοῦ Ἀπελχασὴμ ἀποστεῖλαι,

2 ἅμα δὲ καὶ πρὸς τὸν αὐτοκράτορα γραφὴν περὶ τοῦ αὐτοῦ κήδους διαλαμβάνουσαν αὐτῷ ἐγχειρίσαι. Εἶχε δὲ τὰ γράμματα οὕτως·

«Ἠκηκόειν, ὦ βασιλεῦ, τὰ κατὰ σὲ καὶ ὅπως τὴν τῆς βασιλείας ἀναδησάμενος ἀρχὴν ἐκ προοιμίου πολλοῖς ἀγῶσιν ἐμπέπτωκας καὶ ὡς ἄρτι τὰ κατὰ τοὺς Λατίνους κατευνάσαντος οἱ Σκύθαι κατὰ σοῦ ἑτοιμάζονται καὶ αὐτὸς ὁ Ἀμὴρ Ἀπελχασὴμ τὰς μετὰ σοῦ τοῦ Σολυμᾶ σπονδὰς καταλύσας μέχρις αὐτῆς Δαμάλεως τὴν Ἀσίαν λῄζεται. Εἰ γοῦν βούλει καὶ τὸν Ἀπελχασὴμ τῶν αὐτόθι μερῶν ἀπελαθῆναι καὶ τὴν Ἀσίαν καὶ αὐτὴν δὴ τὴν Ἀντιόχειαν ὑπὸ τὴν σὴν γενέσθαι χεῖρα, ἀπόστειλόν μοι τὴν σὴν θυγατέρα εἰς νύμφην ἐμὴν τῷ πρωτοτόκῳ τῶν ἐμῶν υἱῶν. Καὶ τοῦ λοιποῦ οὐδέν σοι σκῶλον ἔσεται, ἀλλὰ πάντα ῥᾳδίως ἐξέσται σοι ἀνύειν ἐμοῦ σοι ἐπαρήγοντος οὐ κατὰ τὴν ἕω μόνον, ἀλλὰ καὶ μέχρις Ἰλλυρικοῦ καὶ τῆς ἑσπέρας ἁπάσης· διὰ δυνάμεων ἀποστελλομένων σοι παρ' ἡμῶν καὶ ὁ ἀντικαθιστάμενός σοι τοῦ λοιποῦ οὐκ ἔσεται.»

3 Ἀλλὰ ταῦτα μὲν τὰ κατὰ τὸν τῶν Περσῶν σουλτάν· ὁ δὲ Πουζά νος μέχρι Νικαίας καταλαβὼν καὶ ἀπόπειραν ταύτης οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ πολλάκις ποιησάμενος καὶ διαμαρτὼν τοῦ σκοποῦ τοῦ Ἀπελχασὴμ γενναίως ἀνταγωνιζομένου, ἐξαι τησαμένου καὶ ἀπὸ τοῦ βασιλέως βοήθειαν καὶ λαβόντος, πρὸς τὴν τῶν λοιπῶν πόλεών τε καὶ πολιχνίων κατάσχεσιν ὥρμησεν ἐκεῖθεν ὑποχωρήσας τὴν σκηνὴν κατὰ τὴν Λάμπην πηξάμενος· ποταμὸς οὗτος περὶ Λοπάδιον.

4 Μετὰ δὲ τὴν τούτου ὑποχώρησιν ἑνδεκατέσσαρσιν ἡμιόνοις χρυσίον ἐπισάξας ὁ Ἀπελχασὴμ ὁπόσον φέρειν ἠδύναντο ἀπέρχε ται πρὸς τὸν Περσῶν σουλτὰν δῶρον αὐτῷ κομίζων ἐφ' ᾧ μὴ παραλυθῆναι τῆς ἀρχῆς. Καταλαμβάνει δὲ τοῦτον περὶ τὸ Σπαχᾶ αὐλιζόμενον. Ὡς δὲ οὐδὲ θεάσασθαι τοῦτον ὁ σουλτὰν ἠξίου, μεσίταις ἐχρῆτο. Ὁ δὲ ὀχλούμενος ὑπ' αὐτῶν ἔφη·

«Ἐπεὶ καθάπαξ τὴν ἐξουσίαν τῷ Ἀμὴρ Πουζάνῳ ἀνεθέμην, οὐκέτι ταύτην ἐξ αὐτοῦ ἀφαιρήσεσθαι βούλομαι. Ἐπιδότω τοίνυν τὰ χρήματα ἀπελθὼν πρὸς αὐτὸν καὶ πᾶν ὃ βούλεται εἰπάτω. Καὶ τὸ δόξαν αὐτῷ καὶ ἐμὸν ἔσεται θέλημα.»

5 Ἐφ' ἱκανὸν οὖν ἐγκαρτερήσας ἐκεῖσε καὶ πολλὰ μογήσας καὶ μηδὲν ἠνυκὼς ἀπάρας ἐκεῖθεν ὡς πρὸς τὸν Πουζάνον ἀπερχόμενος συναντᾷ τοῖς ἐξ ἐκείνου κατ' αὐτοῦ ἀποσταλεῖσι διακοσίοις ἐκκρίτοις σατράπαις· οὐδὲ γὰρ ἡ ἐκείνου τῆς Νικαίας ἐξέλευσις τοῦτον διέλα θεν. Οἳ καὶ κατασχόντες αὐτὸν καὶ βρόχον ἐκ νευρᾶς ἐπικλώσαντες τῷ τραχήλῳ τούτου περιβαλόντες ἀπέπνι ξαν· τὸ δὲ ὅλον οὐ τοῦ Πουζάνου ἦν κατ' ἐμὸν λόγον, ἀλλὰ τοῦ σουλτὰν ἐκείνου τοιαῦτ' οἰκονομῆσαι κατὰ τοῦ Ἀπελχασὴμ δηλώσαντος.

6 Ἀλλὰ ταῦτα μὲν τὰ κατὰ τὸν Ἀπελχασήμ· ὁ δὲ βασιλεὺς τὰς τοῦ σουλτὰν ὑπαναγνοὺς γραφὰς οὐδ' εἰς νοῦν τὸ δηλούμενον βαλεῖν ἤθελε. Καὶ πῶς γάρ; Τὸ γὰρ βασιλικὸν θυγάτριον, ὅπερ τὸ γράμμα ἐζήτει κατεγγυηθῆναι τῷ πρωτοτόκῳ υἱῷ τοῦ βαρβάρου, ἦν ἄρα δυστυχές, ὡς ἔοικεν, εἰ ἀνεληλύθει εἰς Περσίδα βασιλείας μετεσχηκὸς ἁπάσης κακοδαιμονεστέρας πενίας. Ἀλλ' οὔτε ὁ Θεὸς τοῦτο ἐπέτρεπεν οὔτε ὁ βασιλεὺς εἶχε γνώμης οὕτω ταῦτα προβῆναι, οὐδ' ἂν εἰς στενὸν κατην τήκει αὐτῷ τὰ πράγματα. Εὐθὺς γὰρ καὶ κατὰ πρώτην ἀκοὴν τοῦ γράμματος τῆς τοῦ βαρβάρου κατεγέλασεν ὀρέ ξεως ὑποφθεγξάμενος ὅτι «Ὁ δαίμων τοῦτο εἰς νοῦν αὐτοῦ ἀνεβίβασε». Περὶ μὲν τοῦ κήδους οὕτως ἔσχεν ὁ αὐτοκρά τωρ· ἐλπίσι δὲ κεναῖς τὸν τοῦ σουλτὰν λογισμὸν ἀπαιωρεῖν δεῖν λογισάμενος μεταπεμψάμενος τὸν Κουρτίκιον μεθ' ἑτέρων τριῶν ἀποστέλλει τούτους πρέσβεις καὶ γράμ ματα, δι' ὧν τὴν εἰρήνην ἐνέφαινεν ἀσπάζεσθαι καὶ πρὸς τὰ μηνυθέντα κατανεύειν, ἀπαιτῶν ἅμα καὶ αὐτὸς ἄλλα τινὰ χρόνου παράτασιν εἰσάγοντα.

7 Οὔπω οἱ ἐκ τοῦ Βυζαντίου πεμφθέντες πρέσβεις τὸν Χοροσὰν κατέλαβον, καὶ τὴν τοῦ σουλτὰν μεμαθηκότες ἀναίρεσιν ὑπέστρεψαν. Καὶ γὰρ ὁ αὐτάδελφος αὐτοῦ Τουτούσης μετὰ τὸ ἀνελεῖν τὸν Ἀμὴρ Σολυμᾶν καὶ τὸν ἴδιον γαμβρὸν ἐξ Ἀραβίας κατ' αὐτοῦ στρατεύσαντα τυφω θεὶς καὶ τὸν σουλτὰν μεμαθηκὼς εἰς εἰρηνικὰς σπονδὰς μετὰ τοῦ αὐτοκράτορος ἤδη ἐπείγεσθαι πρὸς τὸν τἀδελφοῦ φόνον ἀπέβλεψε. Δυοκαίδεκα τοίνυν Χασίους τῇ Περσίδι διαλέκτῳ καλουμένους φόνιον πνέοντας μετακαλεσάμενος ὡς πρέσβεις τάχα πρὸς τὸν σουλτὰν ἐξέπεμψε καὶ τὸν τρόπον αὐτοῖς ὑποθέμενος ἅμα τῆς τἀδελφοῦ σφαγῆς, «Ἄπιτε» φάμενος

«καὶ πρῶτα μὲν διακηρυκεύσατε ὡς ἀπόρρητά τινα μέλλειν τῷ σουλτὰν ἀπαγγεῖλαι, ἐπὰν δὲ παραχωρηθῆτε τῆς εἰσόδου, ὡς τάχα πρὸς οὖς αὐτῷ ὡμιληκέναι βούλεσθαι, πλησιάσαντες παραχρῆμα τὸν ἐμὸν διαμελίσατε ἀδελφόν».

Οἱ δὲ πρέσβεις ἢ μᾶλλον φονεῖς καθάπερ εἰς δεῖπνον ἢ εὐωχίαν πεμπόμενοι προ θυμότατα πρὸς τὴν τοῦ σουλτὰν σφαγὴν ἀπῄεσαν. Μεθύοντα τοίνυν τοῦτον καταλαβόντες, ἐπεὶ πᾶσα ἐκεχει ρία τούτοις ἐδίδοτο τῶν ἐμπεπιστευμένων τὴν τοῦ σουλ τὰν φυλακὴν πόρρωθεν ἑστηκότων, αὐτοὶ πλησιάσαντες τὰ ξίφη τῆς μάλης σπασάμενοι διαμελίζουσι παραχρῆμα τὸν ἄθλιον.

8 Τοιοῦτον γὰρ τὸ τῶν Χασίων ἐστὶν αἵμασι χαῖρον καὶ τρυφὴν αὐτὸ τοῦτο λογιζόμενοι, εἰ μόνον διὰ σπλάγ χνων ἀνθρωπίνων τὸ ξίφος ἐλάσειαν. Τοῦ λοιποῦ δέ, κἄν τινες αὐτοὺς ἴσως ἐπ' αὐτῷ τούτῳ ἐπιθέμενοι καταχορ δεύσειαν, καθάπερ τι κῦδος τὸν τοιοῦτον λογίζονται θάνα τον ὥσπερ τινὰ πάτριον κλῆρον τὰ φονικὰ ταῦτα ἔργα ἄλλος πρὸς ἄλλον διαδεχόμενοί τε καὶ παραπέμποντες. Ἐκείνων μὲν οὖν πρὸς τὸν Τουτούσην ὑπέστρεψεν οὐδεὶς ἀντίλυτρον οἷον τὰς ἰδίας ὑποσχόντων σφαγάς.

9  Ὁ μέντοι Πουζάνος ταῦτα μεμαθηκὼς σὺν ὅλαις δυνάμεσι πρὸς τὸν Χοροσὰν ἐπανέστρεψεν. Ἐπὰν δὲ τῷ Χοροσὰν προσπελάσειε, δέχεται τοῦτον ὁ τοῦ ἀναιρεθέντος ἀδελφὸς Τουτούσης. Καὶ εὐθὺς ἀγχεμάχου τῆς μάχης γενομένης, ἐπεὶ καρτερῶς ἄμφω τὰ στρατεύματα ἐμάχοντο καὶ θάτερον θατέρῳ τῆς νίκης οὐδαμῶς παρεχώρει, πίπτει καὶ ὁ Πουζάνος καιρίαν πληγεὶς γενναίως ἀγωνιζόμενος καὶ ὅλας συνταράσσων τὰς φάλαγγας. Ἕκαστος δὲ τῶν αὐτοῦ φυγῇ τὴν σωτηρίαν ἐπραγματεύσατο ἄλλος ἄλλοσε σκεδασθέντες· Ὁ δὲ Τουτούσης νικητὴς πρὸς τὸν Χοροσὰν ἐπανέστρεφεν ὡς ἤδη τὴν τοῦ σουλτανικίου ἀξίαν περιζωσάμενος καὶ ταῦτα τὸν κίνδυνον ὑπὲρ κεφαλῆς ἔχων.

10 Καὶ γὰρ συνην τηκὼς αὐτῷ ὁ τοῦ ἀναιρεθέντος Ταπάρη σουλτὰν υἱός, ὁ Παργιαρούχ, ὥς τε λέων ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας κατὰ τὴν ποίησιν καὶ συμβαλὼν ὅλῃ χειρὶ καὶ γνώμῃ εἰς πολλὰ τὰς τοῦ Τουτούση δυνάμεις διέσπασε καὶ τρέψας ἀνὰ κράτος ἐδίωκεν. Ἀναιρεῖται δὲ καὶ αὐτὸς ὁ τὰ Ναυά του φυσῶν Τουτούσης.

11 Τοῦ δὲ Ἀπελχασὴμ μετὰ χρημάτων τότε πρὸς τὸν τοῦ Χοροσὰν σουλτὰν ἐξεληλυθότος, ὡς ὁ λόγος φθάσας ἱστόρησεν, ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Πουλχάσης τὴν Νίκαιαν καταλαβὼν κατέσχεν. Αἰσθόμενος δὲ τούτου ὁ αὐτοκράτωρ δαψιλεῖς τὰς δωρεὰς ὑπισχνεῖτο, εἰ ταύτης αὐτῷ παρακεχωρηκὼς ἐκεῖθεν ἐκσταίη. Ὁ δὲ Πουλχάσης ἤθελεμέν, ἀλλ' ἀνεβάλλετο αὖθις ἀπο βλέπων πρὸς τὸν Ἀπελχασὴμ καὶ λόγους ἐκ λόγων πρὸς τὸν αὐτοκράτορα διεπέμπετο ἀπαιωρῶν οἷον αὐτόν, τῇ δ' ἀληθείᾳ τὴν τοῦ ἀδελφοῦ ἀπεκδεχόμενος ἐπανέλευσιν. Ἐν τῷ μεταξὺ δὲ γίνεταί τι τοιοῦτον.

12  Ὁ παρὰ τῶν Χασίων ἀναιρεθεὶς τοῦ Χοροσὰν σουλτὰν ἔφθασε κατασχεῖν τοὺς τοῦ μεγάλου Σολυμᾶ δύο υἱεῖς. Οὗτοι δὲ μετὰ τὴν ἐκείνου σφαγὴν ἀποδράσαντες τοῦ Χοροσὰν ὀξέως τὴν Νίκαιαν κατέλαβον. Τούτους οἱ ἐντὸς Νικαίας θεασάμενοι δημοκρα τοῦντες οἷον περιχαρῶς ἐδέξαντο, καὶ ὁ Πουλχάσης καθά περ τινὰ πατρῷον κλῆρον τὴν Νίκαιαν προθύμως αὐτοῖς παραδίδωσι. Προχειρίζεται δὲ σουλτὰν ὁ πρωτογενὴς τῶν δύο, Κλιτζιασθλὰν τὴν κλῆσιν. Ἐκεῖνος δὲ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα τῶν τηνικαῦτα ἐν Νικαίᾳ παρόντων μετα πεμψάμενος ἐν αὐτῇ καθίδρυσεν ἀποκαταστήσας τὴν πόλιν ταύτην σουλτάνων, ὡς ἄν τις εἴποι, κατοικητήριον. Οὕτω δὲ τὰ κατὰ τὴν Νίκαιαν οἰκονομήσας τὸν μὲν Πουλχάσην τῆς ἀρχῆς μεθίστησι, τῷ δὲ ἀρχισατράπῃ Μουχοῦμετ τὴν ἡγεμονίαν τῶν ἐν Νικαίᾳ ὄντων σατραπῶν ἀναθέμενος καὶ αὐτοῦ που καταλιπὼν κατὰ τῆς Μελιτηνῆς ἔξεισιν.

 

Chapitre XI.

1. Le Sultan envoie des troupes contre Avelcasem. 2. Il écrit à l'Empereur. 3. Pusanne réduit quantité de petites places. 4. ApeIcasem va trouve r le Sultan. 5. Il est étranglé par son ordre. 6. L'Empereur fait réponse à la lettre du Sultan. 7. Le Sultan est massacré. 8. Cruauté dès Casîens, 9. Tutuse défait Pusane. 10. Il es tué par Berciaroc, 11. Pulcase diffère de rendre Nicée à l'Empereur. 12. Il la rend au fils du Sultan.

1 LE Sultan ayant attendu longtemps le retour du Chiaoux, et ayant appris de quelle manière il avait chassé Caratice de Sinope, et reçu le Baptême à Constantinople, et la dignité de Duc d'Anchiale, il en ressentit une inconsolable douleur, et se résolut de donner des troupes à Pusane pour aller combatre Apelcasem.

2. Il ne laissa pas d'écrire à l'Empereur touchant le mariage qu'il lui avait déjà proposé. Voici les termes de sa lettre.

J'ai appris la manière par laquelle vous êtes parvenu à l 'Empire, et les guerres où vous avez été engagé dès le commencement de votre règne. Je sais qu'après que vous avez heureusement terminé celle des Français, les Scythes vous en ont suscité une autre, et qu'Apelcasem coure et ravage l'Asie jusqu'à Damalis, sans avoir égard au traité de paix que vous aviez fait avec Solyman. Que si vous désirez délivrer ce pays-la, de ses courses, et remettre Antioche sous votre obéissance, il vous sera aisé de le faire, en accordant votre fille en mariage à mon fils aîné. Que si vous consentez à cette alliance, vous n'entreprendrez rien à l'avenir dont l'exécution ne vous soit facile, non-seulement en Orient, mais en Occident et en Illyrie, où mes troupes seront toujours prêtes à seconder vos desseins.

3. Pusane ayant mené plusieurs fois ses troupes devant Nicée, et ayant tenté inutilement de la prendre à cause des fréquents secours que l'Empereur y envoyait, alla réduire quantité de villes et de forts, et se campa près de Lopadion sur le bord du fleuve Lampe.

4. Apelcasem ne fut pas plutôt qu'il s'était retiré qu'il fit charger d'or quatorze mulets, et se mit en chemin pour aller trouver le Sultan de Perse, et pour obtenir de lui,  par un si riche présent la continuation de son gouvernement. Mais le Sultan qui séjournait alors à Spaca ne voulut pas seulement le voir, et: comme quelques-uns importunaient en sa faveur, il leur ferma la bouche par cette réponse,

Puisque j'ai donné a Pusane la charge d'Apelcasem, je ne la lui ôterai par sans le voir et sans l'entendre. Qu'Apelcasem l'aille trouver avec son argent, et je confirmerai les choses dont ils demeureront d'accord ensemble.

5. Après avoir consumé beaucoup de temps à représenter ses intérêts, et à faire des sollicitations, sans avoir pu obtenir d'autre réponse, il partit, enfin, pour se rendre auprès de Pusane. N'étant encore guère avancé, il rencontra deux cents hommes qui le saisirent, lui mirent une corde au cou, et l'étranglèrent, non tant par le mouvement de Pusane, que par l'ordre du Sultan.

6. Lorsque l'Empereur eut la lettre du Sultan, il n'eut point du tout d'envie de consentir au mariage qu'il lui proposait. En effet, quelle apparence d'envoyer une fille qui lui était si chère que celle-là., dans un Royaume aussi misérable que celui de Perse ? La Loi de Dieu ne lui permettait pas cette alliance, son inclination l'en éloignait, et il n'y avait rien dans l'état de ses affaires qui pût l'y porter. Il se moqua donc dans son cœur de la présomption de ce barbare, et crut que le démon lui avait inspiré cette pensée. Il jugea, néanmoins, que la prudence voulait qu'au lieu de l'offenser par un refus manifeste, il entretint ses espérances par des réponses générales. Il lui envoya donc Curtice avec trois autres, et il lui écrivit une lettre, par laquelle il lui témoigna que la proposition de la paix lui était fort agréable, et qu'il écouterait aussi volontiers les autres, pourvu qu'il lui accordât les demandes qu'il lui ferait, bien qu'en effet il ne lui voulût rien demander à dessein de l'obtenir, mais seulement à dessein de gagner du temps.

7. Les Ambassadeurs ayant appris la mort du Sultan, avant que d'arriver en Corosane, revinrent à Constantinople. Voici l'Histoire de cette mort. Tutuse frère du Sultan, après avoir fait mourir Amir Solyman, et après avoir vaincu et fait aussi mourir son gendre, qui était venu d'Arabie à la tête d'une armée, étant enflé de l'insolence que lui donnaient ces deux exploits, entreprit de tuer le Sultan, avant qu'il se fût fortifié par l'alliance de l'Empereur. Ayant donc choisi douze Casiens, c'est ainsi qu'en la langue des Perses on appelle certains assassins qui ne respirent que le sang, et le carnage, il les envoya à son frère, et leur dit,

Qu'ils fissent semblant d'avoir quelque chose à lui communiquer en particulier et que quand il serait seul, ils l'assassinent.

Ces meurtriers étant partis avec la même joie que s'ils fussent allés à un  festin, rencontrèrent le Sultan qui était à table, et qui avait un peu plus bu que de coutume. Comme ils venaient de la part de son frère, on n'eut garde de concevoir contre eux le moindre soupçon. Les gardes s'étant donc retirés, ils tirèrent les poignards qu'ils avoient cachés sous le bras, et le percèrent de plusieurs coups.

8. Voila les exploits dont les Casiens font une particulière profession. Leur plus grande satisfaction est de tremper leurs mains dans le sang quand même ils dévoient périr au milieu de ces cruelles exécutions ; et la mort qu'ils y trouveraient leur semblerait pleine de gloire. Ils se succèdent dans ce funeste exercice, comme dans un héritage de famille. Aucun de ceux qui avaient eu part à ce meurtre ne retournèrent vers Tutuse, mais ils périrent tous en différentes manières.

9. Pusane n'eut pas sitôt appris la nouvelle de cet exécrable massacre qu'il marcha à la tête de ses troupes vers la Corosane, où. il sut rencontré par Tutuse. Le combat fut rude, et les deux armées se disputèrent opiniâtrement la victoire. Mais Pusane ayant été blessé à mort en combattant, et en rompant les rangs de ses ennemis, ses soldats songèrent à leur sureté. Tutuse s'en retourna en Corosane enflé de l'orgueil de sa victoire, et de l'espérance d'être bientôt élevé a. la dignité de Sultan. Mais il ne voyait pas le danger qui lui pendit sur la tête.

10. Berciaroc fils du Sultan qu'il avait fait massacrer, fondant sur lui avec la fureur d'un lion, et emploient toutes les forces de son corps et de son esprit pour se venger, dissipa ses troupes, et le tua, lui dis-je, qui n'était pas moins enflé d'insolence et de vanité que Novat.

11. Dans le même temps qu'Apelcasem alla en Corosane avec de l'argent pour adoucir le Sultan, Pulcase son frère se mit en sa place en possession de Nicée. L'Empereur n'en eut pas sitot avis, qu'il le fit tenter par les offres les plus magnifiques qu'il lui fut possible; mais bien que Pulcase souhaitait avec passion de tenir ce que mon père lui promettait, il ne lui donna que des paroles, et usa toujours de remises dans l'attente du retour de son srère Apelcasem. Voici cependant ce qui arriva.

12.. Le Sultan de Corosane ayant été massacré par les Casiens, les deux fils du grand Solyman qu'il tenait en prison s'échappèrent, et se rendirent en diligence à Nicée, où il surent reçus favorablement par ceux qui avaient alors le plus grand pouvoir sur le peuple, et reconnus par Pulcase qui leur remit la ville entre les mains, comme un bien qui leur appartenait par le droit de leur naissance. L'aîné nommé Cliziastlan envoya quérir les femmes et les ensants des hommes qui étaient demeurés à Nicée, afin de la rendre plus considérable par le nombre de ses habitants, dans le même temps qu'elle serait honorée par la demeure ordinaire des Sultans. Il en ôta aussi le gouvernement à Pulcase, pour le donner à Mahomet, et s'en alla vers Melitène. Voila ce que j'avais à dire touchant les Sultans.

 

 

 

 

1 Ἀλλὰ τοιαῦτα μὲν τὰ περὶ τῶν σουλτάνων· ὁ δὲ Ἐλχάνης ἀρχισατράπης μετὰ τῶν ὑπ' αὐτὸν καταλαβὼν τὴν Ἀπολλωνιάδα καὶ Κύζικον (πόλεις δὲ αὗται καὶ ἄμφω παράλιοι) τὰ παρὰ θάλατταν ἐλῄζετο ἅπαντα. Τοῦτο μεμαθηκὼς ὁ αὐτοκράτωρ ἀπὸ τῶν παρατυχόντων ἀκατίων (οὐδέπω γὰρ στόλος ηὐτρέπιστο) ἱκανὰ παρασκευασάμενος καὶ ἑλεπόλεις ἐν αὐτοῖς μετὰ στρατιωτῶν γενναίων εἰσαγαγὼν τὸν Εὐφορβηνὸν Ἀλέξανδρον, ἄνδρα τῶν ἐπιφανῶν μὲν κατὰ γένος καὶ κατὰ ἀνδρείαν περίφημον, τὴν ἡγεμο νίαν τούτων αὐτῷ ἀναθέμενος κατὰ τοῦ Ἐλχάνη ἐξέπεμψε.

2 Καταλαβὼν δὲ τὴν Ἀπολλωνιάδα παραχρῆμα ἐπολιόρκει. Δι' ἓξ δὲ ἡμερῶν μηδ' ἐν νυξὶ τῆς τειχομαχίας ὅλως ἀφιστάμενος κατέσχε τὸν ἔξωθεν τοῦ κάστρου κύκλον, ὅνπερ ἐξώπολον ἡ συνήθεια νῦν καλεῖν εἴωθεν. Ὁ δὲ Ἐλχάνης καρτερῶς ἀντεποιεῖτο τῆς ἀκροπόλεως δυνάμεις ἐλπίζων ἔξωθεν. Καὶ δὴ στρατιὰν βαρβαρικὴν ἀξιόμαχον ἐπικαταλαμβάνουσαν εἰς ἀρωγὴν τοῦ Ἐλχάνη ὡς ἐθεάσατο ὁ Ἀλέξανδρος, τοὺς δ' ὑπ' αὐτὸν μηδὲ τὸ πολλοστὸν τῆς ἐπικαταλαμβανούσης δυνάμεως σῴζοντας, βέλτιον ἔγνω, κἂν μὴ νικῴη, ἀλλά γε τοὺς ὑπ' αὐτὸν ἀσινεῖς διατηρῆσαι. Ἐν στενῷ δὲ κομιδῇ τὰ κατ' αὐτὸν ἐληλακότα συνορῶν καὶ ὅτι σωτηρίας τρόπος οὐχ ὑπολέλειπται, ὡς πρὸς τὴν θάλασσαν ἀπονενεύκει καὶ διὰ τοῦ ποταμοῦ εἰσελθὼν ἐν ταῖς ἰδίαις ναυσὶ πρὸς αὐτὴν διεπλῴζετο.

3 Στοχασάμενος δὲ ὁ Ἐλχάνης τὸν τοῦ Ἀλεξάνδρου σκοπὸνπροκαταλαβὼν τὸ τῆς λίμνης κατέσχε στόμιον καὶ τὴν ἐν τῷ ποταμῷ γέφυραν, ἐν ᾖ καὶ τέμενος πάλαι παρὰ τῆς ἁγίας ᾠκοδόμητο Ἑλένης ἐπ' ὀνόματι τοῦ μεγάλου Κων σταντίνου, ἐξ ὧν τὴν ἐπωνυμίαν ἡ γέφυρα μέχρι καὶ νῦν ἐκτήσατο. Τῷ γοῦν ἤδη ῥηθέντι στομίῳ καὶ αὐτῇ δὴ τῇ γεφύρᾳ ἄνδρας πολεμικωτάτους ἐπιστήσας ἐφ' ἑκάτερα παρήγγειλε τὴν τῶν πλοίων δίοδον ἐνεδρεύειν. Ὡς δὲ ἅπαντες ἐν τοῖς ἤδη ῥηθεῖσιν ἀγραρίοις εἰσελθόντες διὰ τοῦ στομίου τῆς λίμνης ταῖς πάγαις τοῦ Ἐλχάνη ἐμπεπτώκασι, θεασάμενοι τὸ καταλαβὸν αὐτοὺς δεινὸν καὶ μὴ ἔχοντες ὅ τι καὶ δράσαιεν τῇ χέρσῳ τὰς νῆας ἐφορ μίσαντες κἀκεῖθεν ἁλλόμενοι περὶ τὴν ἤπειρον ἐξεληλύ θεσαν. Καταλαβόντων δὲ αὐτοὺς τῶν Τούρκων μέγας ἀναρρήγνυται πόλεμος. Καὶ πολλοὶ μὲν τῶν λογάδων ἁλίσκονται, πολλοὶ δὲ καὶ ταῖς δίναις τοῦ ποταμοῦ ἐμπεπ τωκότες παρεσύρησαν.

4 Ταῦτα μεμαθηκὼς ὁ βασιλεὺς καὶ μὴ φέρων τὴν ἧτταν ἀξιόμαχον δύναμιν μετὰ τοῦ Ὤπου διὰ τῆς ἠπείρου κατ' αὐτῶν ἐξέπεμψεν. Ὃς καὶ τὴν Κύζικον καταλαβὼν ἐξ ἐπιδρομῆς ταύτην κατέσχε· διελὼν δὲ καὶ τῶν ἰδίων ταγμάτων ἄνδρας τειχεσιπλήτας καὶ φιλοκινδύνους ὡσεὶ τριακοσίους κατὰ τοῦ Ποιμανηνοῦ ἐξαπέστειλεν. Οἳ καὶ ἐξ ἐφόδου τοῦτο κατέσχον καὶ τοὺς μὲν τῶν ἐντὸς αὐτοῦ που κτείνουσι, τοὺς δὲ καὶ ζωγρίαν πρὸς τὸν Ὦπον πεπόμφασιν. Ὁ δὲ θᾶττον τούτους πρὸς τὸν βασιλέα ἐκπέπομφεν·

5 αὐτὸς δὲ ἐκεῖθεν ἀπάρας τὴν Ἀπολλωνιάδα καταλαμβάνει, καὶ πολιορκῶν ταύτην οὐκ ἐνεδίδου. 6.13.4 Ὁ δὲ Ἐλχάνης ἀποχρῶσαν ἀπάρτι πρὸς αὐτὸν μὴ ἔχων δύναμιν τὴν μὲν πόλιν ἐθελοντὴς παρα δίδωσιν, αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν καθ' αἷμα προσηκόντων αὐτο μολεῖ πρὸς τὸν βασιλέα καὶ μυρίων μὲν ἐπαπολαύει δωρεῶν, τυγχάνει δὲ καὶ τοῦ μεγίστου, τοῦ ἁγίου φημὶ βαπτίσματος. Ὁπόσοι δὲ συνέψεσθαι τῷ Ὤπῳ οὐκ ἤθελον, ὅ τε Σκαλιάριος καὶ ὁ ἐν ὑστέροις ὑπερπερίλαμπρος τιμηθεὶς ... (ἀρχισατράπαι δὲ καὶ οὗτοι τῶν ἐπιφανῶν) μεμαθηκότες τὰς εἰς τὸν Ἐλχάνην φιλοφροσύνας καὶ δαψιλεῖς δωρεὰς τοῦ αὐτοκράτορος προσεληλυθότες καὶ αὐτοὶ τῶν ἱμειρομένων ἐπιτυγχάνουσιν.

6 Ἦν γὰρ ὁ βασιλεὺς οὗτος ἄντικρυς ἱερατικώτατος καὶ τὴν ἀρετὴν καὶ τὸν λόγον, ὡς εἰπεῖν, εὐσεβείας ἁπάσης ἀρχιερεύς. Διδασκαλικώτατός τε γὰρ ἦν τοῦ ἡμετέρου δόγματος καὶ ἀποστολικὸς τὴν προαίρεσιν καὶ τὸν λόγον καὶ εἴσω τῆς ἡμετέρας πίστεως ποιῆσαι βουλόμενος οὐ μόνον τοὺς νομάδας τουτουσὶ Σκύθας, ἀλλὰ καὶ τὴν Περσίδα πᾶσαν καὶ ὁπόσοι τὴν Αἴγυπτον καὶ τὴν Λιβύην νέμονται βάρβαροι καὶ ταῖς τοῦ Μωάμεθ τελεταῖς ὀργιάζουσιν.

 

Chapitre XII.

1. Alexandre Euphorbene est envoyé par l'Empereur contre Elcane. 2. Il met le siège devant Apolloniade, et est contraint de le lever. 3. Il est investi et défait. 4. Opus répare ses pertes, et reprend plusieurs places. 5. Elcane se rend avec deux autres. 6. Zèle d'Alexis pour l'augmentation de la foi.

1. L'Empereur ayant en avis qu'Elcane Prince des Satrapes s'était emparé d'Apolloniade, et de Cyzique, villes maritimes, et qu'il ravageait les côtes de la mer, dépêcha contre lui Alexandre Euphorbène homme fort recommandable par la noblesse de sa naissance, et par la grandeur de son courage, et lui donna de fort bonnes troupes, avec quantité de petits vaisseaux chargés de toutes sortes de provisions.

2. Il mit aussitôt le siège devant Apolloniade, et l'ayant battue durant six jours et six nuits se rendit maître de l'enceinte que l'on nomme Exépole, comme qui dirait le dehors de la place. Elcane qui attendait du secours se défendit vigoureusement dans la citadelle. Lors que le secours fut arrivé, Alexandre jugeant plus à propos de sauver ses troupes par une honorable retraite, que de les perdre par une folle résistance, leva le siège, et mit ses troupes sur ses vaisseaux à dessein de se retirer par mer.

3. Mais Elcane s'étant saisi de l'embouchure de la rivière, et du pont qui est proche d'une Eglise que l'Impératrice Hélène fit autrefois bâtir au nom du grand Constantin, les Romains furent obligés de reprendre terre, et de marcher contre les Barbares. Ils se défendirent fort vaillamment, et ne surent vaincus que par le nombre. Plusieurs surent pris, et les autres tombèrent dans la rivière et s'y noyèrent.

4. La nouvelle de cette perte obligea l'Empereur d'envoyer d'autres troupes sous la conduite d'Opus, qui s'étant approché de Cyzique l'emporta par assaut. Il choisit ensuite trois cents hommes des plus hardis, et des plus accoutumés aux sièges, qu'il envoya contre la ville de Poemanenon, laquelle ils prirent, tuèrent la plupart de ceux qui la défendaient, et remirent les autres entre les mains d'Opus, qui les envoya à l'Empereur.

5. Il mit incontinent le siège devant Apolloniade, où Elcane se trouvant vivement pressé sans espérance d'aucun secours, il se rendit et vint à Constantinople, où il sut accueilli fort humainement, et comblé de riches présents. Il y reçut la lumière de la foi par le Sacrement de Baptême. Deux personnes sort considérables. parmi les Turcs, dont l'un se nommait Scaliaire, et dont l'autre fut depuis surnommé Yperperilampre, qui n'avaient pas d'abord voulu suivre son exemple, le suivirent quand ils eurent appris le favorable traitement qu'on lui avait fait.

6. L'Empereur avait un merveilleux zèle pour la propagation de la soi, et pour l'augmentation de l'Eglise. Il faisait lui-même les fonctions de Prédicateur, et d'Apôtre, pour attirer à nôtre sainte Religion, non seulement les misérables Scythes dont je parle, mais tous les peuples de la Perse, de l'Egypte, et de l'Afrique, et tous ceux qui sont engagés dans les superstitions, et dans les impiétés du Mahométisme. En voila assez sur ce sujet.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἅλις· βουλομένη δὲ δεινο τέραν καὶ μείζονα τῆς προλαβούσης κατὰ τῆς τῶν Ῥωμαίων ἀρχῆς ἔφοδον διηγήσασθαι εἰς ἀρχὴν αὖθις καθιστῶ τὸν λόγον· ἄλλα γὰρ ἐπ' ἄλλοις διεκυμάνθησαν. Γένος τι Σκυθικὸν παρὰ τῶν Σαυροματῶν καθ' ἑκάστην σκυλευόμενοι ἀπάραντες τῶν οἴκοι κατῆλθον πρὸς τὸν Δάνουβιν. Ὡς δὲ πρὸς ἀνάγκης ἦν αὐτοῖς μετὰ τῶν κατὰ τὸν Δάνουβιν οἰκούντων σπείσασθαι, τούτου συνδόξαντος πᾶσιν εἰς ὁμιλίαν ἦλθον μετὰ τῶν ἐκκρίτων, τοῦ τε Τατοῦ τοῦ καὶ Χαλῆ ὀνομαζομένου καὶ τοῦ Σεσθλάβου καὶ τοῦ Σατζᾶ (χρὴ γὰρ καὶ τῆς ἐπωνυμίας μεμνῆσθαι τῶν κατ' αὐτοὺς ἀρίστων ἀνδρῶν, εἰ καὶ τὸ σῶμα τῆς ἱστορίας τούτοις καταμιαίνεται), τοῦ μὲν τὴν Δρίστραν κατέχοντος, τῶν δὲ τὴν Βιτζίναν καὶ τἆλλα. Σπεισάμενοι γοῦν μετ' αὐτῶν ἀδεῶς τοῦ λοιποῦ διαπερῶντες τὸν Δάνουβιν ἐλῄζοντο τὴν παρακειμένην χώραν, ὡς καὶ πολίχνιά τινα κατασχεῖν. Κἀντεῦθεν ἐκεχειρίαν τινὰ σχόντες ἀροτριῶντες ἔσπερον κέγχρους τε καὶ πυρούς.

2 Ὁ δὲ Τραυλὸς ἐκεῖνος Μανιχαῖος μετὰ τῶν συνεφεπομένων αὐτῷ καὶ οἱ τὸ κατὰ τὴν ἀκρολοφίαν τῆς Βελιατόβης πολίχνιον κατασχόντες ὁμόφρονες, περὶ ὧν ὁ λόγος φθάσας πλα τύτερον ἐδίδαξε, τὰ κατὰ τοὺς Σκύθας μεμαθηκότες ὃ πάλαι ὤδινον εἰς φῶς ἐξήγαγον καὶ κατασχόντες τὰς τραχείας ὁδοὺς καὶ στενωποὺς μετεκαλοῦντο τοὺς Σκύθας, κἀντεῦθεν τὴν ἅπασαν Ῥωμαίων ἐλῄζοντο χώραν. Γένος γὰρ οἱ Μανιχαῖοι φύσει μαχιμώτατον καὶ αἵμασιν ἀνθρώ πων λαφύσσειν καθαπερεὶ κύνες ἀεὶ ἱμειρόμενον.

3 Ταῦτα ὁ βασιλεὺς Ἀλέξιος μεμαθηκὼς παρακελεύεται τῷ δομεστίκῳ τῆς ἑσπέρας Πακουριανῷ γινώσκων αὐτὸν ἱκανώτατον οἰκονομῆσαι στράτευμα καὶ κατὰ φάλαγγα στῆναι καὶ παράταξιν διαμηχανήσασθαι ποικιλώτατα σὺν αὐτῷ τῷ Βρανᾷ (ἀνὴρ δὲ καὶ οὗτος μαχιμώματος) τὰς δυνάμεις ἀναλαβόμενον κατ' αὐτῶν ἀπελθεῖν.

4 Καταλαβὼν δὲ τοὺς Σκύθας διελθόντας τοὺς στενωποὺς καὶ τῆς Βελιατόβης ἔνθεν τὸν χάρακα πηξαμένους, πλῆθος ἀναρίθμητον τούτους θεασάμενος, πρὸς τὸν μετ' αὐτῶν εὐθὺς ἀπενάρκησε πόλεμον βέλτιον νομίζων τὰς ἰδίας τὸ παρὸν ἀμαχητὶ διασῶσαι δυνάμεις ἢ τὸν μετὰ τῶν Σκυθῶν ἀναδησάμενον πόλεμον καὶ ἡττηθέντα πολλοὺς ἀπολω λεκέναι. Ἀλλὰ τῷ Βρανᾷ φιλοκινδυνοτάτῳ τε καὶ θρασεῖ ὄντι ταῦτ' οὐκ ἤρεσκεν. Ὁ δέ γε δομέστικος, ἵνα μὴ δειλίας ὑποψία τις κατ' αὐτοῦ ἀναβαλλομένου τὸν πόλεμον δοθῇ, ἐνεδίδου ταῖς ὁρμαῖς τοῦ Βρανᾶ καὶ θωρήξασθαί τε ἅπασι κελεύσας καὶ πολέμου σχῆμα διατυπώσας κατὰ τῶν Σκυθῶν ἐχώρησε τὸ μεσαίτατον αὐτὸς διέπων τῆς φάλαγγος.

5 Ἐπεὶ δὲ οὐδὲ τὸ πολλοστὸν τοῦ πλήθους τῶν ἀντι τεταγμένων τὸ ῥωμαϊκὸν ἔσῳζε στράτευμα, ἐκ μόνης ὄψεως περιδεεῖς ἐγεγόνεισαν ἅπαντες. Προσβαλόντες δ' ὅμως τοῖς Σκύθαις ἀναιροῦνται μὲν πολλοὶ ἐν τῷ μάχεσθαι, πίπτει δὲ καιρίαν πληγεὶς ὁ Βρανᾶς. Ὁ δέ γε δομέστικος ἐκθύμως μαχόμενος καὶ σφοδρὰς τὰς κατὰ τῶν ἐναντίων ἱππασίας ποιούμενος φηγῷ προσκεκρουκὼς ἀφῄρηται παρα χρῆμα τὴν ψυχήν. Τὸ δὲ ἐπίλοιπον τοῦ στρατοῦ ἄλλος ἀλλαχοῦ διεσπάρησαν. Ταῦτ' οὖν μεμαθηκὼς ὁ αὐτοκράτωρ ἐπένθει μὲν τοὺς πεπτωκότας ἅπαντας ἰδίᾳ καὶ καθ' ἕκαστον καὶ ὁμοῦ· ἐπὶ δὲ τῷ τοῦ δομεστίκου θανάτῳ μάλα στενάζων κρουνοὺς ἠφίει δακρύων. Ἐφίλει γὰρ ἐξόχως τὸν ἄνδρα καὶ πρὸ τῆς ἀναρρήσεως.

6 Οὐ μέντοι διὰ ταῦτα ἀναπέπτωκεν, ἀλλὰ μεταπεμψάμενος τὸν Τατίκιον μετὰ χρημάτων ἱκανῶν ἐκπέμπει πρὸς Ἀδριανούπολιν, ἐφ' ᾧ τοῖς μὲν στρατιώταις τοὺς ἐπετείους διδόναι μισθούς, συλλέγειν δὲ καὶ ἁπανταχόθεν δυνάμεις, ἵνα στράτευμα ἀξιόμαχον αὖθις συστήσηται. Τὸν δὲ Οὐμπερ τόπουλον εἰς Κύζικον φρουρὰν ἀξιόμαχον καταλιπόντα μετὰ μόνων τῶν Κελτῶν εἰς τὸν Τατίκιον γοργῶς ἐφθα κέναι παρεκελεύσατο. Οὗτος δὲ τοὺς Λατίνους καὶ τὸν Οὐμπερτόπουλον θεασάμενος καὶ τεθαρρηκώς, ἐπεὶ καὶ ἱκανὸν προεφθάκει συλλέξασθαι στράτευμα, κατευθὺ Σκυθῶν ἐχώρει παραχρῆμα.

7 Καταλαβὼν δὲ τὰ περὶ τὴν Φιλιππούπολιν παρὰ τῷ χείλει τοῦ κατὰ τὸν Βλίσνον ῥέοντος ποταμοῦ χάρακα πήγνυται. Ἐπὰν δὲ τοὺς Σκύθας ἐκ προνομῆς ἐπανερχομένους ἐθεάσατο λείαν πολλὴν καὶ δορυαλώτους συνεπαγομένους, μήπω σχεδὸν τὰς σκευὰς εἴσω τοῦ χάρακος καταθέμενος ἱκανοὺς ἀποτεμόμενος κατ' αὐτῶν ἐκπέμπει. Αὐτός τε ὁπλισάμενος καὶ πάντας θωρήξασθαι κελεύσας τὰς φάλαγγας καταστησάμενος τοῖς προπεμφθεῖσι παρείπετο στρατιώταις. Θεασάμενος δὲ τοὺς Σκύθας μετὰ τῶν λαφύρων καὶ τῶν δορυαλώτων τῷ ἐπιλοίπῳ στρατεύματι τῶν Σκυθῶν ἑνωθέντας κατὰ τὸν Εὔρου ὄχθον, διχῆ τὸ στράτευμα διελὼν καὶ τὸ ἐνυάλιον ἑκατέρωθεν ἠχῆσαι κελεύσας σὺν ἀλαλαγμῷ καὶ βοῇ πολλῇ προσβάλλει τοῖς βαρβάροις. Καὶ καρτερᾶς τῆς μάχης γενομένης πίπτουσι τῶν Σκυθῶν οἱ πλείονες, πολλοὶ δὲ καὶ διασπαρέντες ἐσώθησαν. Ὁ δὲ τὴν λείαν πᾶσαν ἀνα λαβόμενος νικητὴς τὴν Φιλιππούπολιν καταλαμβάνει.

8 Κεῖθι δὲ τὸ ὁπλιτικὸν ἅπαν καταθέμενος, ἐσκόπει ὅθεν χρὴ καὶ ὅπως τοῖς βαρβάροις αὖθις προσβαλεῖν. Ἀπειρο πληθεῖς δὲ τὰς αὐτῶν γινώσκων δυνάμεις σκοποὺς ἁπαν ταχόσε ἐξέπεμψεν, ἵν' ἐκεῖθεν ἔχοι τὰ κατὰ τοὺς Σκύθας συχνάκις μανθάνειν. Ἐπαναδεδραμηκότες δὲ οἱ σκοποὶ πλῆθος βαρβάρων ἔλεγον πολὺ περὶ τὴν Βελιάτοβαν ἐνδια τρίβειν καὶ τὰ πέριξ λῄζεσθαι. Καὶ ὁ Τατίκιος προσδό κιμον τὴν τῶν Σκυθῶν ἔλευσιν ἔχων καὶ πρὸς τοσούτους μὴ ἀποχρώσας ἔχων δυνάμεις τὸ παράπαν ἀλύων τοῖς λογισμοῖς ἐν ἀμηχανίᾳ καθειστήκει. Ἀλλ' ὅμως καὶ τὸ σιδήριον ἔθηγε καὶ πρὸς μάχας ἐθάρρυνε τὸ στράτευμα. Καταλαβὼν δέ τις τὴν τῶν βαρβάρων κατ' αὐτοῦ ἔλευσιν διεμήνυε καὶ φθάνειν ἤδη ἰσχυρίζετο. Ὁ δὲ εὐθὺς ἐν τοῖς ὅπλοις ἦν καὶ ἅπαν τὸ στράτευμα ἐξοπλίσας τὸν Εὖρον παραχρῆμα διαπεράσας τὰς φάλαγγας ἰλαδὸν καταστήσας εἱστήκει πολέμου σχῆμα διατυπώσας· αὐτὸς δὲ τὸ μέσον εἶχε παρατάξεως. Καὶ οἱ βάρβαροι Σκυθικῶς παραταξά μενοι καὶ τὰς αὐτῶν δυνάμεις πρὸς μάχην καταστησά μενοι ἐῴκεσαν μὲν πόλεμον ἀναζητεῖν καὶ τοὺς ἀντιπάλους ἐρεθίζειν οἷον πρὸς μάχην. Ἐδεδίεσαν δὲ ὅμως καὶ ἄμφω τὰ στρατεύματα καὶ τὴν συμπλοκὴν ἀνεβάλλοντο, τὸ μὲν Ῥωμαϊκὸν τὸ ὑπερπληθὲς τῶν Σκυθῶν ὑποπτῆσσον, τὸ δὲ Σκυθικὸν τεθωρακισμένους ἅπαντας ὁρῶν τάς τε σημαίας καὶ τὸ λαμπρὸν τῶν ἀμφίων καὶ τὴν ἐκεῖθεν ἀποπαλλομένην αἴγλην πρὸς τὴν ἀστρῴαν βολὴν ἀντιστίλ βουσαν. Μόνοι δὲ ἁπάντων οἱ τολμητίαι Λατῖνοι καὶ θρασεῖς τὴν μάχην προαρπάζειν ἤθελον θήγοντες ὀδόντας ὁμοῦ καὶ σιδήρια. Ἀνέστελλε δ' αὐτοὺς ὁ Τατίκιος· ἀνὴρ γὰρ οὗτος εὐσταθὴς καὶ τοῦ μέλλοντος ῥᾷστα καταστο χάσασθαι δυνατός. Ἱσταμένων οὖν ἀμφοτέρων τῶν στρα τευμάτων καὶ οἷον ἑτέρου τὴν ἐξ ἑτέρου κίνησιν ἀπεκ δεχομένου καὶ μηδ' οὑτινοσοῦν τῶν στρατιωτῶν κατὰ τὸ μεσαίχμιον ἐξ οὐδετέρου τῶν στρατευμάτων ἱππάσασθαι κατατολμῶντος, ἐπεὶ ἐν δυσμαῖς ἤδη ὁ ἥλιος ἦν, ἕκαστος τῶν στρατηγῶν ἐπὶ τὴν ἰδίαν παρεμβολὴν ἐπάνεισι. Τούτου ἐπὶ δυσὶν ἡμέραις γεγονότος καὶ πρὸς μάχην εὐτρεπιζο μένων τῶν δημαγωγῶν καὶ πολέμου σχῆμα καθ' ἑκάστην διατυπούντων, ἐπεὶ μηδεὶς τὴν πρὸς ἕτερον ἀπεθάρρησε μάχην,

9  κατὰ τὸ τῆς τρίτης περίορθρον ἀναχωροῦσιν οἱ Σκύθαι. Αἰσθόμενος δὲ ὁ Τατίκιος τούτου παραχρῆμα κατόπιν αὐτῶν ἤλαυνεν· ἀλλὰ πεζός φασι παρὰ Λύδιον ἅρμα. Προφθάσαντες γὰρ οἱ Σκύθαι διῆλθον τὴν Σιδηρᾶν· τέμπη δ' οὕτως εἰσὶ κατονομαζόμενα· κἀκεῖσε δὲ τούτους μὴ καταλαβὼν ἀναλαβόμενος τὰς ὅλας δυνάμεις πρὸς Ἀδριανούπολιν ἐπαναζεύγνυσι. Καὶ τοὺς μὲν Κελτοὺς αὐτοῦ που καταλιπών, τῶν δὲ στρατιωτῶν οἴκοι πορευθῆναι ἕκαστον κελεύσας μετά τινος μερίδος τῆς στρατιᾶς αὐτὸς ἐπαναζεύγνυσι πρὸς τὴν βασιλεύουσαν.

Chapitre XIII.

1. Les Scythes font irruption sur les terres de l'Empire. 2. Ils se joignent aux Manichéens, 3. L'Empereur envoie une armée contre eux sous la conduite de Pacurien, et de Branas. 4. Pacurien n'est pas d'avis de donner bataille, Branas est d'avis contraire. 5. Les Romains sont vaincus, et leurs Chefs tués. 6. L'Empereur levé une autre armée, et en donne le commandement à Tatice, et à Umsertopule. 7. Tatice donne la bataille et la gagne. 8. Les deux armées se présentent plusieurs fois sans en venir aux mains. 9. Les Scythes se retirent. 10.  L'armée Romaine revient à Constantinople.

1.  J'AI maintenant à décrire une irruption plus furieuse qu'aucune qui ait jamais été faite sur les terres de l'Empire. Les Scythes descendus des Sauromates quittèrent le pays de leur naissance pour se répandre aux environs du Danube. Ne pouvant s'y établir sans le consentement des anciens habitants, ils traitèrent avec trois des principaux, dont l'un qui se nommait Tatus et Calé, commandait à Dristra ; l'autre appelé Sestlabe commandait à Bitzine ; Satza qui était le dernier commandait dans une autre petite ville. Je ne puis me dispenser d'exprimer ces noms barbares, bien qu'ils soient comme des taches qui défigurent la beauté du corps de l'Histoire. Après avoir conclu le traité, ils traversèrent le Danube, et ravagèrent l'autre bord. Puis cessant de piller ils labourèrent la terre, et y semèrent du millet, et du blé.

2. Le Bègue qui, comme nous avons dit, s'était emparé de Beliotave, petite ville assise sur une colline, et les autres Manichéens, qui se plaisent naturellement à la guerre, et au carnage, n'eurent pas sitôt avis de l'irruption des Scythes, qu'ils crurent avoir trouvé l'occasion d'exécuter ce qu'ils méditaient depuis longtemps, et que s'étant saisis des passages étroits, et des avenues difficiles, ils se joignirent à eux, et firent le dégât sur nos terres.

3. La nouvelle de cette formidable inondation de barbares obligea l'Empereur à lever une puissante armée, et à en donner le commandement à Pacurien grand Domestique d'Occident, et à Branas tous deux excellents hommes de guerre.

4. Pacurien trouva que les Scythes avaient passés les chemins les plus fâcheux, et les passages plus étroits, et qu'ils s'étaient campés au deçà de Beliotave, et comme il vit que leur nombre était innombrable, il quitta le dessein d'en venir aux mains, et jugea plus à propos de conserver ses troupes en évitant la bataille, que de les perdre en la hasardant. Branas, qui de son naturel était fort hardi, et qui brûlait d'envie d'affronter le péril, ne pouvait souffrir cet avis. Si bien que le grand Domestique cédant à cet emportement, de peur d'être soupçonné de lâcheté, il commanda à ses gens de prendre les armes, les rangea en bataille, et se mit à la tête de la Phalange du milieu.

5. La vue de cette prodigieuse multitude si fort au dessus du petit nombre des Romains, jeta d'abord la frayeur dans leur esprit. Ils ne laissèrent pas, néanmoins, de se porter en gens de cœur. La plupart furent tués, et entre autres Branas. Le grand Domestique combattant vaillamment et poussant son cheval contre les ennemis, se heurta à un hêtre, et se tua. Le reste fut dissipé de côté et d'autre. Mon père regretta ceux qu'il perdit en cette bataille ; mais il pleura principalement le Grand Domestique, qu'il avait particulièrement connu, et tendrement chéri, avant même que de parvenir à l'Empire.

6. Néanmoins la grandeur de cette perte ne lui abattit point le courage, au contraire, il se releva lui-même, et envoya Tatice à Andrinople avec des sommes considérables, pour payer aux soldats ce qu'il leur devait du passé, et pour faire de nouvelles levées. Il commanda aussi à Umpertopule de laisser à Cyzique une garnison suffisante, et d'aller avec les Français joindre Tatice, qui ayant déjà mis sur pied une armée considérable, fut ravi de ce renfort, et marcha à l'heure même contre les Scythes.

7. Comme il était prés de Philippopole, et qu'il fortifiait son camp sur le bord d'une rivière qui arrose ****, il aperçut des Scythes qui emmenaient des prisonniers., et du bagage; bien qu'il n'eût pas encore serré son équipage dans son camp, il ne laissa pas d'envoyer les plus vaillants de ses soldats contre les Scythes, et d'y mener lui-même les autres. Quand il vit que les Scythes qui emmenaient le butin dont j'ai parlé s'étaient joints au reste de leur parti, il divisa ses troupes en deux, et leur commanda défendre de deux côtés avec un grand cri. Le choc fut fort rude. Il y eut un grand nombre de Scythes tués, les autres se sauvèrent par la suite. Après avoir enlevé force butin il s'en retourna à Philippopole, et y assembla ses troupes pour voir de quelle manière il continuerait la guerre.

8. Or parce que la multitude presque innombrable des Scythes lui donnait de la frayeur, il envoya des espions pour découvrir leurs desseins. Ces espions lui ayant rapporté qu'ils faisaient le dégât prés de Beliotave, il se prépara à les aller attaquer, bien qu'avec des forces très inégales. Darïs le même temps, un autre lui vint dire en tremblant que les Barbares fondaient en foule sur ses gens. A l'heure même il rangea ses soldats en bataille, leur fit passer l'Hebre, et se mit a la tête de la Phalange du milieu. Les Scythes se rangèrent aussi de leur manière, et témoignèrent avoir envie d'en venir aux mains. La vérité est, néanmoins, que les deux armées appréhendaient, et différaient de se battre. Les Romains étaient épouvantés par la multitude des Scythes, et les Scythes étaient étonnés par le bel ordre des Romains, et par l'éclat de leurs habits, et de leurs armes, qui égalait celui des Astres, et du Soleil. Il n'y avait que les Français qui étant les plus courageux, faisaient paraître la dernière impatience de commencer le combat. Mais Tatice était trop prudent pour suivre leur ardeur inconsidérée. Les deux armées étant demeurées en présence jusqu'à la nuit, sans que personne eût quitté son rang, les deux Chefs les ramenèrent. La même chose continua les deux jours suivants.

9. Le quatrième les Scythes se retirèrent. Tatice les voulut poursuivre, mais c'était, comme l'on dit, un homme de pied qui courait après un char sort léger, car ces Barbares ayant gagné le pas de fer, Tatice ramena son arméc à Andrinople où il laissa les Français, et où ayant licencié une partie de ses troupes il partit avec le reste, pour s'en retourner à Constantinople.