Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME DEUXIÈME : VIE DE TIMOLEON

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autre traduction : Ricard.  

 

 

 

PLUTARQUE

 

III

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D'UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

 

TOME DEUXIÈME

Timoléon. - Paul Emile
Pélopidas. — Marcelllus. - Aristide

Marcus Caton. — Philopoemen. — Titus Quintius

Flamininus. — Pyrrhus. — Marius

Lysandre. — SyllaPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

17, Rue de Lille

 

----

1845PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

---------------------------------
 

PLUTARQUE.

TIMOLEON (1)

(De l'an 410 environ à l'an 337 avant J.-C. )
 

 

XI. [1] Τὰ δὲ Συρακοσίων πράγματα πρὸ τῆς Τιμολέοντος εἰς Σικελίαν (2) ἀποστολῆς οὕτως εἶχεν. Ἐπεὶ Δίων μὲν ἐξελάσας Διονύσιον τὸν τύραννον εὐθὺς ἀνῃρέθη δόλῳ, καὶ διέστησαν οἱ σὺν Δίωνι Συρακοσίους ἐλευθερώσαντες, ἡ δὲ πόλις ἄλλον ἐξ ἄλλου μεταβάλλουσα συνεχῶς τύραννον ὑπὸ (3) πλήθους κακῶν μικρὸν ἀπέλειπεν ἔρημος εἶναι, τῆς δ' ἄλλης Σικελίας ἡ μὲν ἀνάστατος καὶ ἄπολις παντάπασιν ἤδη διὰ τοὺς πολέμους ὑπῆρχεν, αἱ δὲ πλεῖσται πόλεις ὑπὸ βαρβάρων μιγάδων καὶ στρατιωτῶν ἀμίσθων (4) κατείχοντο, ῥᾳδίως προσιεμένων τὰς μεταβολὰς τῶν δυναστειῶν, Διονύσιος ἔτει δεκάτῳ ξένους συναγαγὼν καὶ τὸν τότε κρατοῦντα τῶν Συρακοσίων Νυσαῖον ἐξελάσας ἀνέλαβε τὰ πράγματα πάλιν καὶ καθειστήκει τύραννος ἐξ ἀρχῆς, παραλόγως μὲν ὑπὸ μικρᾶς δυνάμεως τὴν μεγίστην τῶν πώποτε τυραννίδων ἀπολέσας, παραλογώτερον δ' αὖθις ἐκ φυγάδος (5) καὶ ταπεινοῦ τῶν ἐκβαλόντων κύριος γενόμενος. Οἱ μὲν οὖν ὑπομείναντες ἐν τῇ πόλει τῶν Συρακοσίων ἐδούλευον οὔτ' ἄλλως ἐπιεικεῖ τυράννῳ καὶ (6) τότε παντάπασιν ὑπὸ συμφορῶν ἀπηγριωμένῳ τὴν ψυχήν, οἱ δὲ βέλτιστοι καὶ γνωριμώτατοι πρὸς Ἱκέτην τραπέντες τὸν δυναστεύοντα τῶν Λεοντίνων, ἐπέτρεψαν αὑτοὺς ἐκείνῳ καὶ στρατηγὸν εἵλοντο τοῦ πολέμου, βελτίω μὲν οὐδενὸς ὄντα τῶν ὁμολογουμένως τυράννων, ἑτέραν δ' οὐκ ἔχοντες ἀποστροφὴν καὶ πιστεύσαντες Συρακοσίῳ τὸ γένος ὄντι καὶ κεκτημένῳ δύναμιν ἀξιόμαχον πρὸς τὸν τύραννον.

[2] Ἐν τούτῳ δὲ Καρχηδονίων στόλῳ μεγάλῳ παραγενομένων εἰς Σικελίαν καὶ τοῖς πράγμασιν ἐπαιωρουμένων, φοβηθέντες οἱ Σικελιῶται πρεσβείαν ἐβουλεύοντο πέμπειν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ παρὰ Κορινθίων (2) βοήθειαν αἰτεῖν, οὐ μόνον διὰ τὴν συγγένειαν οὐδ' ἀφ' ὧν ἤδη πολλάκις εὐεργέτηντο πιστεύοντες ἐκείνοις, ἀλλὰ καὶ καθόλου τὴν πόλιν ὁρῶντες φιλελεύθερον καὶ μισοτύραννον οὖσαν ἀεί, καὶ τῶν πολέμων τοὺς πλείστους καὶ μεγίστους πεπολεμηκυῖαν οὐχ ὑπὲρ ἡγεμονίας καὶ πλεονεξίας, ἀλλ' (3) ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας. Ὁ δ' Ἱκέτης, ἅτε δὴ τῆς στρατηγίας ὑπόθεσιν τὴν τυραννίδα πεποιημένος, οὐ τὴν Συρακοσίων ἐλευθερίαν, κρύφα μὲν ἤδη πρὸς τοὺς Καρχηδονίους διείλεκτο, φανερῶς δὲ τοὺς (4) Συρακοσίους ἐπῄνει καὶ τοὺς πρέσβεις εἰς Πελοπόννησον συνεξέπεμψεν, οὐ βουλόμενος ἐλθεῖν συμμαχίαν ἐκεῖθεν, ἀλλ' ἐάν, ὅπερ εἰκὸς ἦν, οἱ Κορίνθιοι διὰ τὰς Ἑλληνικὰς ταραχὰς καὶ ἀσχολίας ἀπείπωσι τὴν βοήθειαν, ἐλπίζων ῥᾷον ἐπὶ τοὺς Καρχηδονίους τὰ πράγματα μετάξειν καὶ χρήσεσθαι συμμάχοις καὶ συναγωνισταῖς ἐκείνοις ἐπὶ τοὺς Συρακοσίους ἢ κατὰ τοῦ τυράννου. Ταῦτα μὲν οὖν ὀλίγον ὕστερον ἐξηλέγχθη.

[3] Τῶν δὲ πρέσβεων παραγενομένων οἱ Κορίνθιοι, κήδεσθαι μὲν ἀεὶ τῶν ἀποικίδων πόλεων καὶ μάλιστα τῆς Συρακοσίων εἰωθότες, οὐδενὸς δ' αὐτοὺς τότε τῶν Ἑλληνικῶν κατὰ τύχην παρενοχλοῦντος, ἀλλ' ἐν εἰρήνῃ (2) καὶ σχολῇ διάγοντες, ἐψηφίσαντο προθύμως βοηθεῖν. Ζητουμένου δὲ στρατηγοῦ, καὶ τῶν ἀρχόντων γραφόντων καὶ προβαλλομένων τοὺς εὐδοκιμεῖν ἐν τῇ πόλει σπουδάζοντας, εἷς ἐκ τῶν πολλῶν ἀναστὰς ὠνόμασε Τιμολέοντα τὸν Τιμοδήμου, μήτε προσιόντα τοῖς κοινοῖς ἔτι μήτ' ἐλπίδος τοιαύτης γενόμενον ἢ προαιρέσεως, ἀλλὰ θεοῦ τινος ὡς ἔοικεν εἰς νοῦν (3) ἐμβαλόντος τῷ ἀνθρώπῳ· τοσαύτη καὶ περὶ τὴν αἵρεσιν εὐθὺς <ἀν>έλαμψε τύχης εὐμένεια, καὶ ταῖς ἄλλαις πράξεσιν ἐπηκολούθησε χάρις, ἐπικοσμοῦσα τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρός.

(4) Ἦν μὲν οὖν γονέων ἐπιφανῶν ἐν τῇ πόλει Τιμοδήμου καὶ Δημαρέτης, φιλόπατρις δὲ καὶ πρᾷος διαφερόντως, ὅσα μὴ σφόδρα μισοτύραννος εἶναι (5) καὶ μισοπόνηρος. Ἐν δὲ τοῖς πολέμοις οὕτω καλῶς καὶ ὁμαλῶς ἐκέκρατο τὴν φύσιν, ὥστε πολλὴν μὲν ἐν νέῳ σύνεσιν, οὐκ ἐλάττω δὲ γηρῶντος (6) ἀνδρείαν ἐπιφαίνεσθαι ταῖς πράξεσιν. Ἀδελφὸν δ' εἶχε Τιμοφάνην πρεσβύτερον, οὐδὲν αὐτῷ προσόμοιον, ἀλλ' ἔμπληκτον καὶ διεφθαρμένον ἔρωτι μοναρχίας ὑπὸ φίλων φαύλων καὶ ξένων στρατιωτικῶν ἀεὶ περὶ αὐτὸν (7) ὄντων, ἔχειν τι δοκοῦντα ῥαγδαῖον ἐν ταῖς στρατείαις καὶ φιλοκίνδυνον. ᾯ καὶ τοὺς πολίτας προσαγόμενος ὡς ἀνὴρ πολεμικὸς καὶ δραστήριος, ἐφ' ἡγεμονιῶν ἐτάττετο, καὶ πρὸς ταῦτα Τιμολέων αὐτῷ συνήργει, τὰ μὲν ἁμαρτήματα παντάπασιν ἀποκρύπτων ἢ μικρὰ φαίνεσθαι ποιῶν, ἃ δ' ἡ φύσις ἐξέφερεν ἀστεῖα, <συγ>κατακοσμῶν καὶ συναύξων.

[4] Ἐν δὲ τῇ πρὸς Ἀργείους καὶ Κλεωναίους μάχῃ τῶν Κορινθίων ὁ μὲν Τιμολέων ἔτυχεν ἐν τοῖς ὁπλίταις τεταγμένος, τὸν δὲ Τιμοφάνην τῶν (2) ἱππέων ἡγούμενον καταλαμβάνει κίνδυνος ὀξύς. Ὁ γὰρ ἵππος αὐτὸν ἀπεσείσατο πληγῇ περιπεσὼν εἰς τοὺς πολεμίους, καὶ τῶν ἑταίρων οἱ μὲν εὐθὺς ἐσκορπίσθησαν φοβηθέντες, οἱ δὲ παραμείναντες ὀλίγοι πρὸς πολλοὺς (3) μαχόμενοι χαλεπῶς ἀντεῖχον. Ὡς οὖν ὁ Τιμολέων κατεῖδε τὸ συμβεβηκός, δρόμῳ προσβοηθήσας καὶ τὴν ἀσπίδα τοῦ Τιμοφάνους κειμένου προθέμενος, καὶ πολλὰ μὲν ἀκοντίσματα, πολλὰς δὲ πληγὰς ἐκ χειρὸς ἀναδεξάμενος εἰς τὸ σῶμα καὶ τὰ ὅπλα, μόλις ἐώσατο τοὺς πολεμίους καὶ διέσωσε τὸν ἀδελφόν.

(4) Ἐὶ δ' οἱ Κορίνθιοι δεδιότες, μὴ πάθοιεν οἷα καὶ πρότερον ὑπὸ τῶν συμμάχων ἀποβαλόντες τὴν πόλιν, ἐψηφίσαντο τρέφειν ξένους τετρακοσίους καὶ τούτων ἄρχοντα Τιμοφάνην κατέστησαν, ὁ δὲ τῶν καλῶν καὶ δικαίων ὑπεριδὼν εὐθὺς ἐπέραινεν ἐξ ὧν ποιήσεται τὴν πόλιν ὑφ' αὑτῷ, καὶ συχνοὺς ἀνελὼν ἀκρίτους τῶν πρώτων πολιτῶν ἀνέδειξεν αὐτὸς ἑαυτὸν (5) τύραννον, βαρέως φέρων ὁ Τιμολέων καὶ συμφορὰν ποιούμενος ἑαυτοῦ τὴν ἐκείνου κακίαν, ἐπεχείρησε μὲν αὐτῷ διαλέγεσθαι καὶ παρακαλεῖν ἀφέντα τὴν μανίαν καὶ δυστυχίαν τῆς ἐπιθυμίας ἐκείνης ζητεῖν τινα τῶν ἡμαρτημένων (6) ἐπανόρθωσιν πρὸς τοὺς πολίτας· ἀπωσαμένου δ' ἐκείνου καὶ καταφρονήσαντος, οὕτω παραλαβὼν τῶν μὲν οἰκείων Αἰσχύλον, ἀδελφὸν ὄντα τῆς Τιμοφάνους γυναικός, τῶν δὲ φίλων τὸν μάντιν ὃν Σάτυρον μὲν Θεόπομπος, Ἔφορος δὲ καὶ Τίμαιος Ὀρθαγόραν ὀνομάζουσι, καὶ διαλιπὼν ἡμέρας ὀλίγας, (7) αὖθις ἀνέβη πρὸς τὸν ἀδελφόν· καὶ περιστάντες αὐτὸν οἱ τρεῖς καθικέτευον (8) ἀλλὰ νῦν γε χρησάμενον λογισμῷ μεταβαλέσθαι. Τοῦ δὲ Τιμοφάνους πρῶτον μὲν αὐτῶν καταγελῶντος, ἔπειτα δὲ πρὸς ὀργὴν ἐκφερομένου καὶ χαλεπαίνοντος, ὁ μὲν Τιμολέων ἀποχωρήσας μικρὸν αὐτοῦ καὶ συγκαλυψάμενος εἱστήκει δακρύων, ἐκεῖνοι δὲ τὰ ξίφη σπασάμενοι, ταχὺ διαφθείρουσιν αὐτόν.

[5] Τῆς δὲ πράξεως διαβοηθείσης, οἱ μὲν κράτιστοι τῶν Κορινθίων ἐπῄνουν τὴν μισοπονηρίαν καὶ μεγαλοψυχίαν τοῦ Τιμολέοντος, ὅτι χρηστὸς ὢν καὶ φιλοίκειος ὅμως τὴν πατρίδα τῆς οἰκίας καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον προετίμησε τοῦ συμφέροντος, ἀριστεύοντα μὲν ὑπὲρ τῆς πατρίδος διασώσας τὸν ἀδελφόν, ἐπιβουλεύσαντα δ' αὐτῇ καὶ καταδουλωσάμενον (2) ἀποκτείνας. Οἱ δὲ μὴ δυνάμενοι ζῆν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ καὶ πρὸς τοὺς δυνάστας ἀποβλέπειν εἰωθότες τῷ μὲν θανάτῳ τοῦ τυράννου προσεποιοῦντο χαίρειν, τὸν δὲ Τιμολέοντα λοιδοροῦντες, ὡς ἀσεβὲς ἐξειργασμένον (3) καὶ μυσῶδες ἔργον, εἰς ἀθυμίαν περιέστησαν. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὴν μητέρα δυσφορεῖν πυθόμενος καὶ φωνάς τε δεινὰς καὶ κατάρας ἐπ' αὐτὸν ἀρᾶσθαι φρικώδεις ἐβάδιζε παραμυθησόμενος, ἡ δὲ προσιδεῖν οὐχ ὑπέμεινε τὴν ὄψιν, ἀλλὰ τὴν οἰκίαν ἀπέκλεισε, τότε δὴ παντάπασι περίλυπος γενόμενος καὶ συνταραχθεὶς τὴν διάνοιαν, ὥρμησε μὲν ὡς διαφθερῶν ἑαυτὸν ἀπέχεσθαι (4) τροφῆς· τῶν δὲ φίλων οὐ περιϊδόντων, ἀλλὰ πᾶσαν δέησιν καὶ πᾶσαν ἀνάγκην προσενεγκαμένων, ἔγνω ζῆν καθ' ἑαυτὸν ἐκ μέσου γενόμενος, καὶ πολιτείαν μὲν ἅπασαν ἀφῆκε, τοὺς δὲ πρώτους χρόνους οὐδὲ κατιὼν εἰς πόλιν, ἀλλ' ἀδημονῶν καὶ πλανώμενος ἐν τοῖς ἐρημοτάτοις τῶν ἀγρῶν διέτριβεν.

[6] Οὕτως αἱ κρίσεις, ἂν μὴ βεβαιότητα καὶ ῥώμην ἐκ λόγου καὶ φιλοσοφίας προσλάβωσιν, ἐπὶ τὰς πράξεις σείονται καὶ παραφέρονται, ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν τυχόντων ἐπαίνων καὶ ψόγων ἐκκρουόμεναι τῶν οἰκείων (2) λογισμῶν. Δεῖ γὰρ οὐ μόνον ὡς ἔοικε τὴν πρᾶξιν καλὴν εἶναι καὶ δικαίαν, (3) ἀλλὰ καὶ τὴν δόξαν ἀφ' ἧς πράττεται μόνιμον καὶ ἀμετάπτωτον, ἵνα πράττωμεν δοκιμάσαντες, μηδ', ὥσπερ οἱ λίχνοι τὰ πλήσμια τῶν ἐδεσμάτων ὀξυτάτῃ διώκοντες ἐπιθυμίᾳ τάχιστα δυσχεραίνουσιν ἐμπλησθέντες, οὕτως ἡμεῖς ἐπὶ ταῖς πράξεσι συντελεσθείσαις ἀθυμῶμεν δι' (4) ἀσθένειαν, ἀπομαραινομένης τῆς τοῦ καλοῦ φαντασίας. Αἰσχρὸν γὰρ ἡ μετάνοια ποιεῖ καὶ τὸ καλῶς πεπραγμένον, ἡ δ' ἐξ ἐπιστήμης ὡρμημένη καὶ (5) λογισμοῦ προαίρεσις οὐδ' ἂν πταίσωσιν αἱ πράξεις μεταβάλλεται. Διὸ Φωκίων μὲν ὁ Ἀθηναῖος τοῖς ὑπὸ Λεωσθένους πραττομένοις ἐναντιωθείς, ἐπειδὴ κατορθοῦν ἐκεῖνος ἐδόκει καὶ θύοντας ἑώρα καὶ μεγαλαυχουμένους τῇ νίκῃ τοὺς Ἀθηναίους, εἶπεν ὡς ἐβούλετ' ἂν αὑτῷ ταῦτα μὲν (6) πεπρᾶχθαι, βεβουλεῦσθαι δ' ἐκεῖνα. Σφοδρότερον δ' Ἀριστείδης ὁ Λοκρός, εἷς ὢν τῶν Πλάτωνος ἑταίρων, αἰτοῦντος μὲν αὐτὸν γυναῖκα Διονυσίου τοῦ πρεσβυτέρου μίαν τῶν θυγατέρων, ἥδιον ἂν ἔφη νεκρὰν ἰδεῖν τὴν (7) κόρην ἢ τυράννῳ συνοικοῦσαν· ἀποκτείναντος δὲ τοὺς παῖδας αὐτοῦ μετ' ὀλίγον χρόνον τοῦ Διονυσίου καὶ πυθομένου πρὸς ὕβριν, εἰ τὴν αὐτὴν ἔτι γνώμην ἔχοι περὶ τῆς ἐκδόσεως τῶν θυγατέρων, ἀπεκρίνατο τοῖς μὲν γεγενημένοις λυπεῖσθαι, τοῖς δ' εἰρημένοις μὴ μεταμελεῖσθαι. Ταῦτα μὲν οὖν ἴσως μείζονος καὶ τελειοτέρας ἀρετῆς ἐστι. [7] Τὸ δὲ Τιμολέοντος ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις πάθος, εἴτ' οἶκτος ἦν τοῦ τεθνηκότος, εἴτε τῆς μητρὸς αἰδώς, οὕτω κατέκλασε καὶ συνέτριψεν αὐτοῦ τὴν διάνοιαν, ὥστ' εἴκοσι σχεδὸν ἐτῶν διαγενομένων μηδεμιᾶς ἐπιφανοῦς (2) μηδὲ πολιτικῆς ἅψασθαι πράξεως.

Ἀναγορευθέντος οὖν αὐτοῦ, καὶ τοῦ δήμου προθύμως δεξαμένου καὶ χειροτονήσαντος, ἀναστὰς Τηλεκλείδης, ὁ τότε καὶ δυνάμει καὶ δόξῃ πρωτεύων ἐν τῇ πόλει, παρεκάλει τὸν Τιμολέοντα περὶ τὰς πράξεις ἀγαθὸν ἄνδρα εἶναι καὶ γενναῖον.  « Ἄν μὲν γὰρ νῦν » ἔφη « καλῶς ἀγωνίσῃ, τύραννον ἀνῃρηκέναι <σε> δόξομεν, ἂν δὲ (3) φαύλως, ἀδελφόν. »

Παρασκευαζομένου δὲ τοῦ Τιμολέοντος <πρὸς> τὸν ἔκπλουν καὶ στρατιώτας συνάγοντος, ἐκομίσθη γράμματα πρὸς τοὺς Κορινθίους παρ' Ἱκέτου, μηνύοντα τὴν μεταβολὴν αὐτοῦ καὶ προδοσίαν. (4) Ὡς γὰρ τάχιστα τοὺς πρέσβεις ἐξέπεμψε, τοῖς Καρχηδονίοις προσθέμενος ἀναφανδὸν ἔπραττε μετ' ἐκείνων, ὅπως Διονύσιον ἐκβαλὼν Συρακουσῶν (5) αὐτὸς ἔσται τύραννος· καὶ δεδοικώς, μὴ πρότερον ἐλθούσης ἐκ Κορίνθου δυνάμεως καὶ στρατηγοῦ διαφύγωσιν αἱ πράξεις αὐτόν, ἔπεμψεν ἐπιστολὴν τοῖς Κορινθίοις φράζουσαν, ὡς οὐδὲν δέοι πράγματα καὶ δαπάνας (6) ἔχειν αὐτούς, πλέοντας εἰς Σικελίαν καὶ κινδυνεύοντας, ἄλλως τε καὶ Καρχηδονίων ἀπαγορευόντων καὶ παραφυλαττόντων ναυσὶ πολλαῖς τὸν στόλον, οὓς αὐτὸς ἀναγκασθεὶς ἐκείνων βραδυνόντων ποιήσαιτο συμμάχους ἐπὶ (7) τὸν τύραννον.

Τούτων δὲ τῶν γραμμάτων ἀναγνωσθέντων, εἰ καί τις ἠπίως εἶχε πρότερον τῶν Κορινθίων πρὸς τὴν στρατείαν, τότε πάντας ἡ πρὸς τὸν Ἱκέτην ὀργὴ παρώξυνεν, ὥστε συγχορηγῆσαι προθύμως τῷ Τιμολέοντι καὶ συμπαρασκευάσαι τὸν ἔκπλουν.

Voici où en étaient les affaires de Syracuse avant l'expédition de Timoléon en Sicile. Dion avait chassé Denys le tyran (2), puis bientôt après il avait péri en trahison, et la division s'était mise entre ceux qui avaient aidé Dion a affranchir Syracuse. La ville ne faisait plus qu'échanger une tyrannie pour une autre tyrannie ; et tant de maux fondirent sur elle, qu'elle devint, peu s'en faut, une complète solitude. Le reste de la Sicile était d'ailleurs bouleversé dans tous les sens et dépeuplé par les guerres continuelles ; les villes étaient presque toutes occupées par des Barbares ramassés de tout pays, et par des soldats mercenaires, qui ne demandaient, pour peu qu'on 2 les sollicitât, qu'à favoriser les changements de domination. Denys le Jeune, dix ans après son expulsion, rassembla des troupes étrangères, chassa Nésée, qui commandait alors dans Syracuse, recouvra son autorité, et se rétablit tyran, comme il l'avait été autrefois. Dépossédé , contre toute prévision, par une poignée de gens, de la plus puissante tyrannie qui fût alors, il redevint, par une fortune plus étrange encore, d'exilé et de pauvre qu'il était, le maître de ceux qui l'avaient chassé. Les Syracusains qui étaient restés dans la ville vivaient esclaves d'un tyran naturellement cruel, et dont l'âme avait tourné jusqu'à la férocité impitoyable par l'effet des revers qu'il avait subis. Les plus gens de bien et les plus considérables s'étaient enfui vers Icétas qui  commandait à Léontium (3). Ils s'étaient remis entre ses mains ; ils l'avaient élu pour leur général, non point qu'il fût meilleur que ceux qui exerçaient ouvertement la tyrannie, mais parce qu'ils ne savaient où recourir ailleurs, et qu'ils espéraient d'avantage d'un homme d'origine syracusaine, et qui disposait "de forces suffisantes pour faire tète au tyran.

Sur ces entrefaites, les Carthaginois abordèrent en Sicile avec une flotte nombreuse, et y firent de menaçants progrès. Les Siciliens, alarmés, se décidèrent à envoyer des députés en Grèce pour demander du secours aux Corinthiens. Ils comptaient sur eux non-seulement à titre de parents (4) et pour avoir plus d'une fois éprouvé leurs bons offices, mais aussi parce que Corinthe avait montré de tout temps un profond amour pour la liberté, et une haine non moins vive pour la tyrannie : elle avait entrepris presque toutes ses guerres, et les plus considérables , non pour dominer les peuples, ni par convoi- 3 tise ambitieuse, mais dans l'intérêt de la liberté des Grecs. Icétas, au contraire, n'avait accepté le commandement qu'avec une arrière-pensée de tyrannie, et nullement dans le but d'affranchir Syracuse. Il traitait secrètement avec les Carthaginois, tandis qu'il appuyait en public les Syracusains et joignait ses députés à ceux qu'ils envoyaient dans le Péloponnèse. Il eût été bien fâché qu'il leur vint de là aucune troupe de renfort; il espérait que les Corinthiens refuseraient d'envoyer du secours : ce qui était vraisemblable, vu les troubles et les embarras de la Grèce; et, partant, qu'il y aurait moins d'obstacles à l'établissement des Carthaginois; et c'est sut l'alliance de ceux-ci qu'il comptait, et sur leur coopération , pour venir à bout des Syracusains ou de leur tyran. La suite prouva bientôt que tel était en effet son dessein.

Les députés étaient à peine débarqués, que les Corinthiens, accoutumés de tout temps à protéger leurs colonies, et Syracuse entre toutes, et qui n'avaient alors, par bonheur, aucune affaire sur les bras dans la Grèce, et jouissaient d'une paix profonde et d'un plein loisir, décrétèrent sans balancer qu'on enverrait du secours. On s'occupait du choix d'un général, et les magistrats proposaient et faisaient valoir certains noms : c'étaient ceux des citoyens les plus ambitieux de se signaler ; un homme du peuple se leva, et nomma Timoléon, fils de Timodème (5). Timoléon ne se mêlait plus des affaires publiques , et n'avait ni l'espérance d'un tel emploi, ni la prétention d'y parvenir; ce fut quelque dieu, suivant toute apparence, qui avait inspiré cet homme : tant la Fortune fit éclater à l'instant même, par la résolution qui fut prise, la faveur qu'elle portait à Timoléon ; tant on vit dans la suite s'attacher aux actions du général une 4 fleur de prospérité dont le lustre rehaussait encore sa vertu !

Timoléon était fils de Timodème et de Démariste, personnes de noble famille dans Corinthe. Amant passionné de sa patrie, il était d'une douceur singulière, sauf une haine violente contre la tyrannie et contre les méchants ; il était si heureusement né pour la guerre, et ses facultés se compensaient si bien, qu'il s'y distingua, dans sa jeunesse, par une prudence consommée, et que, dans sa vieillesse, il n'avait rien perdu de sa vigueur d'exécution. Il avait un frère aîné, Timophane, qui ne lui ressemblait en rien : c'était un écervelé, et qu'avait corrompu une folle ambition de se faire maître unique, que lui inspiraient des amis pervers, et les soldats étrangers dont il était sans cesse environné. Il avait montré dans les batailles une certaine audace, une intrépidité aventureuse : aussi donna-t-il à ses concitoyens une grande opinion de son courage et de son activité, et obtint-il plus d'une fois des commandements militaires. Il était secondé par Timoléon, qui couvrait ses fautes ou du moins en atténuait aux yeux la gravité, et qui relevait, qui faisait valoir les bonnes qualités qu'il avait reçues de la nature.

Dans le combat que les Corinthiens livrèrent à ceux d'Argos et de Cléones, et où Timoléon servait dans les hoplites, Timophane, qui était à la tête de la cavalerie, courut un extrême danger. Son cheval fut blessé, et le jeta par terre au milieu des ennemis. Ses compagnons, pour la plupart, se dispersèrent sur-le-champ, mis en déroute par l'effroi ; un petit nombre tinrent bon, résistant à grand-peine à une troupe considérable. Timoléon, qui voit le péril de Timophane, court à son aide, le couvre de son bouclier; il reçoit de tous côtés, et à bout portant, dans son corps, dans ses armes, des javelots, des coups d'épée ; mais il parvient, après de grands efforts, à repousser les ennemis et à sauver son frère.

5 Les Corinthiens, dans la crainte de subir une seconde fois, par la faute des alliés, le malheur de perdre leur ville, s'étaient décidés à prendre à leur solde quatre cents soldats étrangers, et en avaient donné le commandement à Timophane. Celui-ci, au mépris de l'honneur et de la justice, s'occupa bien vite des moyens de se rendre maître de la ville: il fit périr, sans forme de procès, un grand nombre des principaux citoyens, et se proclama, de son propre chef, tyran de Corinthe. Timoléon , au désespoir, et qui regardait la scélératesse de son frère comme un malheur personnel, le pressa, par ses remontrances et ses prières, de renoncer à cette insensée et pernicieuse ambition, et de travailler à réparer ses torts envers les citoyens. Timophane le repoussa bien loin, et avec mépris ; alors Timoléon se concerte avec un des parents de Timophane, Eschyle, frère de sa femme, et un de ses amis, le devin Satyrus, comme l'appelle Théopompe, ou Orthagoras, ainsi qu'il est nommé par Éphore et par Timée : quelques jours passés, il va avec eux retrouver son frère. Tous trois insistent vivement, et le conjurent de prendre enfin un parti sage, et de se déporter de la tyrannie. Timophane ne fit d'abord que rire de leurs représentations ; il finit par se laisser aller à la colère et aux outrages. Alors Timoléon s'éloigne à quelques pas de lui, se couvre le visage, et se tient debout, fondant en larmes. Les deux autres tirent leurs épées, se jettent sur Timophane et le tuent.

Le bruit de ce meurtre se répandit à l'instant dans la ville, et tout ce qu'il y avait de gens de bien à Corinthe louèrent cette haine du crime et cette grandeur d'âme qu'avait montrée Timoléon. « Cet homme si bon, disaient-ils , et si plein d'affection pour ses proches, a préféré sa patrie à sa famille ; à son intérêt personnel, ce qui était beau et juste : il a sauvé la vie à son frère, alors, que son frère luttait en brave pour la défense de la patrie ; il l'a 6 tué le jour où il tramait contre elle un dessein pernicieux , et où il s'apprêtait à l'asservir. » Mais il en est qui ne supportent pas de vivre dans une démocratie, et qui sont habitués à faire la cour aux grands : ceux-là, tout en ayant l'air de se réjouir de la mort du tyran, décriaient Timoléon, et taxaient sa conduite d'impiété, de monstrueux sacrilège. Ces reproches le jetèrent dans une sombre tristesse. Puis il apprit que sa mère, elle aussi, outrée de ressentiment, éclatait contre lui en cris de désespoir, en malédictions horribles : il alla pour la voir et la consoler; mais elle ne put se résoudre à le voir en face; elle lui ferma sa demeure. A ce coup, Timoléon se sentit accablé par la douleur ; sa raison se troubla, et il résolut de se laisser mourir de faim. Ses amis ne l'abandonnèrent pas à ses pensées: pressantes prières, violence même, ils mirent tout en usage ; et Timoléon consentit à vivre, mais seul et dans la retraite. Il quitta entièrement les affaires publiques ; et, dans les premiers temps, il ne venait pas même à la ville : il passait ses jours en proie à son chagrin, et errant à travers les campagnes les plus solitaires.

Voilà un exemple des secousses et des bouleversements auxquels sont trop aisément sujettes, au contact des louanges ou des reproches du vulgaire, les opinions qui ne puisent point dans la raison et dans la philosophie la constance et la force qu'exigent nos entreprises : elles vacillent, et n'ont plus de convictions où se prendre. En effet, il ne suffit pas que l'action soit belle et juste, il faut aussi que la pensée qui la détermine soit ferme et invariable; il faut n'agir qu'après mûr examen : n'imitons pas les gourmands, qui se jettent, d'un appétit fougueux, sur les mets les plus succulents, et bientôt se rebutent rassasiés ; gardons-nous de nous arrêter découragés après l'accomplissement de nos entreprises, parce que nous aurons vu se flétrir l'image de beauté qui nous y avait 7 charmés. Le repentir enlaidit à nos yeux le bien même que nous avons fait ; mais une détermination qui s'appuie sur une conviction raisonnée ne varie jamais, alors même que nos entreprises ont subi un échec. L'Athénien Phocion s'était opposé à l'expédition de Léosthène : Léosthène réussit pourtant; et les Athéniens, fiers de sa victoire, faisaient aux dieux des sacrifices d'actions de grâces : « Je voudrais, dit alors Phocion, avoir fait comme lui ; mais je suis content d'avoir donné ce conseil. » Il y a plus de fermeté encore dans la réponse d'Aristide de Locres, un des amis de Platon, à Denys l'Ancien, qui lui demandait en mariage une de ses filles : « J'aimerais mieux voir ma fille morte que femme d'un tyran. » Peu de temps après, Denys fit mourir les enfants d'Aristide, et lui demanda, avec un air d'insulte, s'il persistait dans sa résolution sur le choix de ses gendres : « Je suis affligé, répondit Aristide, du malheur qui m'est arrivé ; mais je ne me repens point de ce que j'ai dit. »» Au reste, ce sont peut-être là des modèles d'une vertu trop grande et trop parfaite. Timoléon ne ressentit, après l'action, que le regret de s'y être porté, soit compassion pour le mort, soit honte de paraître devant sa mère : son cœur était brisé, son courage abattu; et, durant près de vingt années, il ne mit la main à aucune affaire de quelque renom, à rien qui concernât la république.

Il fut donc nommé général ; et le peuple avait accueilli avec enthousiasme la proposition, et l'avait ratifiée par ses suffrages, quand Téléclide se leva. C'était, en ce temps-là, le citoyen le plus considérable par son crédit et sa réputation. Il exhorta Timoléon à se conduire, dans cette entreprise, en homme d'honneur et en vaillant capitaine. « Si tu combats avec gloire, lui dit-il, nous croirons que tu as fait mourir un tyran ; si tu te comportes en lâche, que tu as tué ton frère. »

Pendant que Timoléon équipait la flotte pour le départ, 8 et rassemblait ses troupes, les Corinthiens reçurent d'Icétas une lettre qui dévoilait son changement et sa trahison. A peine avait-il fait partir ses députés, qu'il s'était réuni ouvertement aux Carthaginois, en travaillant avec leur aide à chasser Denys de Syracuse, pour y être tyran à sa place ; et, comme il craignait que l'arrivée d'un général corinthien à la tête d'une armée ne ruinât ses projets, il écrivit aux Corinthiens de s'épargner les embarras et les frais d'une expédition en Sicile; alléguant les dangers qu'ils auraient à courir, surtout l'opposition des Carthaginois. « Ils arrêteront, disait-il, avec de nombreux vaisseaux, votre flotte au passage : du reste, c'est votre lenteur à m'envoyer du secours qui m'a forcé de faire alliance avec eux contre le tyran. »

A la lecture de cette lettre, tous les Corinthiens, ceux-là même qui avaient pu se montrer au premier abord indifférents à l'entreprise, s'enflammèrent contre Icétas d'une violente colère, et fournirent de grand cœur à Timoléon l'argent nécessaire pour l'armement de sa flotte.

 

[8] Γενομένων δὲ τῶν νεῶν ἑτοίμων καὶ τοῖς στρατιώταις ὧν ἔδει πορισθέντων, αἱ μὲν ἱέρειαι τῆς Κόρης ὄναρ ἔδοξαν ἰδεῖν τὰς θεὰς πρὸς ἀποδημίαν τινὰ στελλομένας καὶ λεγούσας ὡς Τιμολέοντι μέλλουσι (2) συμπλεῖν εἰς Σικελίαν. Διὸ καὶ τριήρη κατασκευάσαντες ἱερὰν οἱ Κορίνθιοι ταῖν θεαῖν ἐπωνόμασαν. Αὐτὸς δ' ἐκεῖνος εἰς Δελφοὺς πορευθεὶς ἔθυσε (3) τῷ θεῷ, καὶ καταβαίνοντος εἰς τὸ μαντεῖον αὐτοῦ γίνεται σημεῖον. Ἐκ γὰρ τῶν κρεμαμένων ἀναθημάτων ταινία τις ἀπορρυεῖσα καὶ φερομένη, στεφάνους ἔχουσα καὶ Νίκας ἐμπεποικιλμένας, περιέπεσε τῇ κεφαλῇ τοῦ Τιμολέοντος, ὡς δοκεῖν αὐτὸν ὑπὸ τοῦ θεοῦ στεφανούμενον ἐπὶ τὰς (4) πράξεις προπέμπεσθαι.

Ναῦς δὲ Κορινθίας μὲν ἔχων ἑπτά, Κερκυραίας δὲ δύο, (5) καὶ τὴν δεκάτην Λευκαδίων προσπαρασχόντων, ἀνήχθη. Καὶ νυκτὸς ἐμβαλὼν εἰς τὸ πέλαγος καὶ πνεύματι καλῷ χρώμενος, ἔδοξεν αἰφνιδίως (6) ῥαγέντα τὸν οὐρανὸν ὑπὲρ τῆς νεὼς ἐκχέαι πολὺ καὶ περιφανὲς πῦρ. Ἐκ δὲ τούτου λαμπὰς ἀρθεῖσα ταῖς μυστικαῖς ἐμφερὴς καὶ συμπαραθέουσα τὸν αὐτὸν δρόμον, ᾗ μάλιστα τῆς Ἰταλίας ἐπεῖχον οἱ κυβερνῆται, κατέσκηψεν. (7) Οἱ δὲ μάντεις τὸ φάσμα τοῖς ὀνείρασι τῶν ἱερειῶν μαρτυρεῖν ἀπεφαίνοντο καὶ τὰς θεὰς συνεφαπτομένας τῆς στρατείας προφαίνειν ἐξ οὐρανοῦ τὸ (8) σέλας· εἶναι γὰρ ἱερὰν τῆς Κόρης τὴν Σικελίαν, ἐπεὶ καὶ τὰ περὶ τὴν ἁρπαγὴν αὐτόθι μυθολογοῦσι γενέσθαι, καὶ τὴν νῆσον ἐν τοῖς γάμοις ἀνακαλυπτήριον αὐτῇ δοθῆναι.

[9] Τὰ μὲν οὖν παρὰ τῶν θεῶν οὕτω τὸν στόλον ἐθάρρυνε· καὶ σπεύδοντες (2) ὡς Τὸ πέλαγος διαπλέοντες, ἐκομίζοντο παρὰ τὴν Ἰταλίαν.

Τὰ δ' ἀπὸ τῆς Σικελίας ἀγγελλόμενα πολλὴν ἀπορίαν τῷ Τιμολέοντι καὶ δυσθυμίαν (3) τοῖς στρατιώταις παρεῖχεν. Ὁ γὰρ Ἱκέτης μάχῃ νενικηκὼς Διονύσιον καὶ τὰ πλεῖστα μέρη τῶν Συρακουσῶν κατειληφώς, ἐκεῖνον μὲν εἰς τὴν ἀκρόπολιν (καὶ) τὴν καλουμένην Νῆσον συνεσταλμένον αὐτὸς συνεπολιόρκει (4) καὶ συμπεριετείχιζε, Καρχηδονίους δὲ φροντίζειν ἐκέλευεν, ὅπως οὐκ ἐπιβήσοιτο Τιμολέων Σικελίας, ἀλλ' ἀπωσθέντων ἐκείνων αὐτοὶ καθ' (5) ἡσυχίαν διανεμοῦνται πρὸς ἀλλήλους τὴν νῆσον. Οἱ δὲ πέμπουσιν εἴκοσι τριήρεις εἰς Ῥήγιον, ἐφ' ὧν ἐπέπλεον πρεσβευταὶ παρ' αὐτοῦ πρὸς τὸν (6) Τιμολέοντα, κομίζοντες λόγους τοῖς πραττομένοις ὁμοίους. Παραγωγαὶ γὰρ εὐπρεπεῖς καὶ <προ>φάσεις ἦσαν ἐπὶ μοχθηροῖς βουλεύμασιν, ἀξιούντων αὐτὸν μὲν εἰ βούλοιτο Τιμολέοντα σύμβουλον ἥκειν παρ' Ἱκέτην καὶ κοινωνὸν εὖ διαπεπραγμένων ἁπάντων, τὰς δὲ ναῦς καὶ τοὺς στρατιώτας ἀποστέλλειν εἰς Κόρινθον, ὡς τοῦ πολέμου μικρὸν ἀπολείποντος συνῃρῆσθαι, Καρχηδονίων δὲ κωλύειν τὴν διάβασιν καὶ μάχεσθαι πρὸς βιαζομένους (7) ἑτοίμων ὄντων.

Ὡς οὖν καταπλεύσαντες εἰς τὸ Ῥήγιον οἱ Κορίνθιοι τοῖς τε πρεσβεύμασι τούτοις ἐνέτυχον καὶ τοὺς Φοίνικας οὐ πρόσω ναυλοχοῦντας κατεῖδον, ἤχθοντο μὲν ὑβρισμένοι, καὶ παρίστατο πᾶσιν ὀργὴ πρὸς τὸν Ἱκέτην καὶ δέος ὑπὲρ Σικελιωτῶν, οὓς σαφῶς ἑώρων ἆθλα λειπομένους καὶ μισθόν, Ἱκέτῃ μὲν προδοσίας, Καρχηδονίοις δὲ (8) τυραννίδος· ἐδόκει δ' ἀμήχανον ὑπερβαλέσθαι καὶ τὰς αὐτόθι τῶν βαρβάρων ναῦς διπλασίας ἐφορμούσας, καὶ τὴν ἐκεῖ μεθ' Ἱκέτου δύναμιν ᾗ <συ>στρατεύσοντες ἥκοιεν. [10] Οὐ μὴν ἀλλ' ὁ Τιμολέων τοῖς πρεσβευταῖς καὶ τοῖς ἄρχουσι τῶν Καρχηδονίων ἐντυχὼν ἐπιεικῶς, ἔφη πείθεσθαι μὲν οἷς κελεύουσι (τί γὰρ ἂν καὶ περαίνειν ἀπειθῶν), ἐθέλειν δὲ ταῦτα πόλεως Ἑλληνίδος καὶ φίλης κοινῆς τῆς Ῥηγίνων ἐναντίον ἀκούσας καὶ εἰπὼν ἀπαλλάττεσθαι· (2) καὶ γὰρ αὐτῷ τοῦτο πρὸς ἀσφάλειαν διαφέρειν, κἀκείνους ἐμμενεῖν βεβαιότερον οἷς ἐπαγγέλλονται περὶ Συρακοσίων, δήμῳ μάρτυρι τὰς (3) ὁμολογίας παρακαταθεμένους.

Ταῦτα δ' ὑπέτεινεν αὐτοῖς ἀπάτην ἐπὶ τῇ διαβάσει τεχνάζων, καὶ συνετέχναζον οἱ τῶν Ῥηγίνων στρατηγοὶ πάντες, ἐπιθυμοῦντες ἐπὶ Κορινθίοις τὰ πράγματα τῶν Σικελιωτῶν γενέσθαι καὶ (4) φοβούμενοι τὴν τῶν βαρβάρων γειτνίασιν. Διὸ συνῆγον ἐκκλησίαν καὶ τὰς πύλας ἀπέκλειον, ὡς μὴ πρὸς ἄλλο τι τρέπεσθαι τοὺς πολίτας, καὶ παρελθόντες εἰς τὸ πλῆθος ἐχρῶντο μήκει λόγων, ἕτερος ἑτέρῳ παραδιδοὺς τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν πρὸς οὐδὲν τέλος, ἀλλὰ διάγοντες ἄλλως τὸν χρόνον, ἕως <ἂν> ἀναχθῶσιν αἱ τῶν Κορινθίων τριήρεις, καὶ Καρχηδονίους ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας κατέχοντες ἀνυπόπτως, ἅτε καὶ τοῦ Τιμολέοντος παρόντος καὶ παρέχοντος δόκησιν ὅσον οὔπω πρὸς τὸν λόγον ἀνίστασθαι καὶ (5) δημηγορεῖν.

Ὡς δ' ἀπήγγειλέ τις αὐτῷ κρύφα τὰς μὲν ἄλλας τριήρεις ἀνῆχθαι, μίαν δὲ τὴν ἐκείνου περιμένειν ὑπολελειμμένην, διεκδὺς τὸν ὄχλον, ἅμα τῶν περὶ τὸ βῆμα Ῥηγίνων συνεπικρυπτόντων, καὶ καταβὰς ἐπὶ θάλασσαν (6) ἐξέπλευσε διὰ ταχέων. Καὶ κατήχθησαν εἰς Ταυρομένιον τῆς Σικελίας, ὑποδεχομένου καὶ καλοῦντος αὐτοὺς ἔκπαλαι προθύμως Ἀνδρομάχου τοῦ (7) τὴν πόλιν ἔχοντος καὶ δυναστεύοντος. Οὗτος ἦν πατὴρ Τιμαίου τοῦ ἱστορικοῦ, καὶ πολὺ κράτιστος τῶν τότε δυναστευόντων ἐν Σικελίᾳ γενόμενος, τῶν θ' ἑαυτοῦ πολιτῶν ἡγεῖτο νομίμως καὶ δικαίως, καὶ πρὸς τοὺς τυράννους (8) φανερὸς ἦν ἀεὶ διακείμενος ἀπεχθῶς καὶ ἀλλοτρίως. Διὸ καὶ Τιμολέοντι τότε τὴν πόλιν ὁρμητήριον παρέσχε, καὶ τοὺς πολίτας ἔπεισε συναγωνίζεσθαι τοῖς Κορινθίοις καὶ συνελευθεροῦν τὴν Σικελίαν.

[11] Οἱ δ' ἐν τῷ Ῥηγίῳ Καρχηδόνιοι, τοῦ Τιμολέοντος ἀνηγμένου καὶ τῆς ἐκκλησίας διαλυθείσης, χαλεπῶς φέροντες ἐπὶ τῷ κατεστρατηγῆσθαι, διατριβὴν τοῖς Ῥηγίνοις παρεῖχον, εἰ Φοίνικες ὄντες οὐκ ἀρέσκοιντο (2) τοῖς δι' ἀπάτης πραττομένοις. Πέμπουσι δ' οὖν εἰς τὸ Ταυρομένιον πρεσβευτὴν ἐπὶ τριήρους, ὃς πολλὰ διαλεχθεὶς πρὸς τὸν Ἀνδρόμαχον, ἐπαχθῶς καὶ βαρβαρικῶς ἀνατεινάμενος, εἰ μὴ τὴν ταχίστην ἐκβάλοι τοὺς Κορινθίους, τέλος ὑπτίαν τὴν χεῖρα δείξας, εἶτ' αὖθις καταστρέψας, (3) ἠπείλησε τοιαύτην οὖσαν αὐτῷ τὴν πόλιν τοιαύτην ποιήσειν. Γελάσας δ' ὁ Ἀνδρόμαχος ἄλλο μὲν οὐδὲν ἀπεκρίνατο, τὴν δὲ χεῖρα νῦν μὲν ὑπτίαν ὡς ἐκεῖνος, νῦν δὲ πρηνῆ προτείνας, ἐκέλευσεν ἀποπλεῖν αὐτόν, εἰ μὴ βούλοιτο τὴν ναῦν ἀντὶ τοιαύτης γενέσθαι τοιαύτην.

(4) Ὁ δ' Ἱκέτης πυθόμενος τὴν τοῦ Τιμολέοντος διάβασιν καὶ φοβηθείς, (5) μετεπέμψατο πολλὰς τῶν Καρχηδονίων τριήρεις. Ὅτε καὶ παντάπασι συνέβη τοὺς Συρακοσίους ἀπογνῶναι τὴν σωτηρίαν, ὁρῶντας τοῦ μὲν λιμένος αὐτῶν Καρχηδονίους κρατοῦντας, τὴν δὲ πόλιν Ἱκέτην ἔχοντα, τῆς δ' ἄκρας κυριεύοντα Διονύσιον, Τιμολέοντα δ' ὥσπερ ἐκ κρασπέδου τινὸς λεπτοῦ τῆς Ταυρομενιτῶν πολίχνης τῇ Σικελίᾳ προσηρτημένον ἐπ' ἐλπίδος ἀσθενοῦς καὶ βραχείας δυνάμεως· χιλίων γὰρ αὐτῷ στρατιωτῶν (6) καὶ τροφῆς τούτοις ἀναγκαίας πλέον οὐδὲν ὑπῆρχεν· οὐδ' ἐπίστευον αἱ πόλεις, διάπλεαι κακῶν οὖσαι καὶ πρὸς ἅπαντας ἀπηγριωμέναι τοὺς ἡγουμένους στρατοπέδων, μάλιστα διὰ τὴν Καλλίππου καὶ Φάρακος ἀπιστίαν, ὧν ὁ μὲν Ἀθηναῖος ὤν, ὁ δὲ Λακεδαιμόνιος, ἀμφότεροι δὲ φάσκοντες ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἥκειν καὶ <τοῦ> καταλύειν τοὺς μονάρχους, χρυσὸν <ἀπέ>δειξαν τῇ Σικελίᾳ τὰς ἐν τῇ τυραννίδι συμφοράς, καὶ μακαριωτέρους δοκεῖν ἐποίησαν τοὺς καταστρέψαντας ἐν τῇ δουλείᾳ τῶν ἐπιδόντων τὴν αὐτονομίαν. [12] Οὐδὲν οὖν ἐκείνων βελτίονα τὸν Κορίνθιον ἔσεσθαι προσδοκῶντες, ἀλλὰ ταὐτὰ πάλιν ἥκειν ἐπ' αὐτοὺς σοφίσματα καὶ δελεάσματα, μετ' ἐλπίδων χρηστῶν καὶ φιλανθρώπων ὑποσχέσεων εἰς μεταβολὴν δεσπότου καινοῦ τιθασευομένους, ὑπώπτευον καὶ διεκρούοντο τὰς τῶν Κορινθίων (2) προκλήσεις, πλὴν Ἀδρανιτῶν· οἳ πόλιν μικρὰν μέν, ἱερὰν δ' οὖσαν Ἀδρανοῦ, θεοῦ τινος τιμωμένου διαφερόντως ἐν ὅλῃ Σικελίᾳ, κατοικοῦντες, ἐστασίασαν πρὸς ἀλλήλους, οἱ μὲν Ἱκέτην προσαγόμενοι καὶ Καρχηδονίους, οἱ δὲ πρὸς Τιμολέοντα διαπεμπόμενοι.

Καί πως ἀπ' αὐτομάτου συνέτυχε σπευδόντων ἀμφοτέρων εἰς ἕνα καιρὸν ἀμφοτέροις γενέσθαι τὴν (4) παρουσίαν. Ἀλλ' Ἱκέτης μὲν ἧκε πεντακισχιλίους στρατιώτας ἔχων, (5) Τιμολέοντι δ' οἱ σύμπαντες ἦσαν οὐ πλείους χιλίων διακοσίων· οὓς ἀναλαβὼν ἐκ τοῦ Ταυρομενίου, σταδίων πρὸς τὸ Ἀδρανὸν ὄντων τετταράκοντα καὶ τριακοσίων, τῇ μὲν πρώτῃ τῶν ἡμερῶν οὐ πολὺ μέρος τῆς ὁδοῦ προέλαβε καὶ κατηυλίσατο, τῇ δ' ὑστεραίᾳ συντόνως ὁδεύσας καὶ χαλεπὰ χωρία διελθών, ἤδη τῆς ἡμέρας καταφερομένης ἤκουσεν ἄρτι προσμειγνύναι (6) τὸν Ἱκέτην τῷ πολιχνίῳ καὶ καταστρατοπεδεύειν. Οἱ μὲν οὖν λοχαγοὶ καὶ ταξίαρχοι τοὺς πρώτους ἐπέστησαν, ὡς ἐμφαγοῦσι καὶ διαναπαυσαμένοις χρησόμενοι προθυμοτέροις, ὁ δὲ Τιμολέων ἐπιπορευόμενος ἐδεῖτο ταῦτα μὴ ποιεῖν, ἀλλ' ἄγειν κατὰ τάχος καὶ συνάπτειν τοῖς πολεμίοις ἀσυντάκτοις οὖσιν, ὡς εἰκὸς ἄρτι παυομένοις ὁδοιπορίας καὶ περὶ (7) σκηνὰς καὶ δεῖπνον ἀσχόλοις οὖσιν. Καὶ λέγων ἅμα ταῦτα, τὴν ἀσπίδα λαβὼν ἡγεῖτο πρῶτος ὥσπερ ἐπὶ νίκην πρόδηλον· οἱ δ' εἵποντο τεθαρρηκότες, (8) ἔλαττον ἢ τριάκοντα σταδίους ἔτι τῶν πολεμίων ἀπέχοντες. Ὡς δὲ καὶ τούτους διῆλθον, ἐπιπίπτουσιν αὐτοῖς ταραττομένοις καὶ φεύγουσιν ὡς πρῶτον ᾔσθοντο προσιόντας· ὅθεν ἀνῃρέθησαν μὲν οὐ πολλῷ πλείους τριακοσίων, ἑάλωσαν δὲ δὶς τοσοῦτοι ζῶντες, ἐλήφθη δὲ <καὶ> τὸ (9) στρατόπεδον.

Οἱ δ' Ἀδρανῖται τὰς πύλας ἀνοίξαντες προσέθεντο τῷ Τιμολέοντι, μετὰ φρίκης καὶ θαύματος ἀπαγγέλλοντες, ὡς ἐνισταμένης τῆς μάχης οἱ μὲν ἱεροὶ τοῦ νεὼ πυλῶνες αὐτόματοι διανοιχθεῖεν, ὀφθείη δὲ τοῦ θεοῦ τὸ μὲν δόρυ σειόμενον ἐκ τῆς αἰχμῆς ἄκρας, τὸ δὲ πρόσωπον ἱδρῶτι πολλῷ ῥεόμενον.  [13] Ταῦτα δ' ὡς ἔοικεν οὐ τὴν τότε νίκην ἐσήμαινε μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς (2) μετὰ ταῦτα πράξεις, αἷς ἐκεῖνος ὁ ἀγὼν ἀρχὴν εὐτυχῆ παρέσχε. Καὶ γὰρ πόλεις εὐθὺς ἐπιπρεσβευόμεναι προσετίθεντο τῷ Τιμολέοντι, καὶ Μάμερκος ὁ Κατάνης τύραννος, πολεμιστὴς ἀνὴρ καὶ χρήμασιν ἐρρωμένος, ἔδωκεν (3) αὑτὸν εἰς συμμαχίαν. Τὸ δὲ μέγιστον, αὐτὸς Διονύσιος, ἀπειρηκὼς ἤδη ταῖς ἐλπίσι καὶ μικρὸν ἀπολείπων ἐκπολιορκεῖσθαι, τοῦ μὲν Ἱκέτου κατεφρόνησεν αἰσχρῶς ἡττημένου, τὸν δὲ Τιμολέοντα θαυμάζων, ἔπεμψεν ἐκείνῳ καὶ Κορινθίοις παραδιδοὺς αὑτὸν καὶ τὴν ἀκρόπολιν.

Les vaisseaux étaient prêts et les soldats munis de leurs provisions, quand les prêtresses de Proserpine virent en songe Cérès et sa fille se préparant pour un voyage, et disant qu'elles allaient s'embarquer avec Timoléon pour la Sicile. Les Corinthiens équipèrent donc une trirème sacrée, qu'ils appelèrent le vaisseau des deux déesses. De son côté, Timoléon était allé à Delphes pour faire un sacrifice au dieu; et, comme il descendait dans le sanctuaire de l'oracle, un signe se manifesta : il se détacha, du milieu des offrandes appendues dans le temple, une bandelette, sur laquelle étaient brodées des couronnes et des victoires, et qui se posa sur la tète de Timoléon. On eût dit que le dieu l'envoyait tout couronné aux exploits qui l'attendaient.

Il mit à la voile avec sept vaisseaux corinthiens, deux 9 de Corcyre, et un dixième fourni par les Leucadiens. Une nuit qu'il voguait en pleine mer par un vent favorable , il crut voir le ciel s'entrouvrir tout à coup et verser une flamme abondante, et qui brillait d'un vif éclat. Cette flamme s'allongea en forme de torche ardente semblable à celles qu'on allume dans les mystères ; elle courut à côté de la flotte et dans sa direction, et finit par se perdre à l'endroit même de la côte d'Italie où voulaient aborder les pilotes. Les devins déclarèrent que cette apparition confirmait les songes des prêtresses de Proserpine, et que les déesses avaient fait briller du ciel cette lumière pour montrer qu'elles mettaient, elles aussi, la main à l'expédition ; car, disaient-ils, la Sicile est consacrée à Proserpine. C'est là en effet que s'accomplit, suivant certaines traditions, l'enlèvement de la déesse; et l'ile lui fut donnée pour présent de noces.

Voilà par quels présages les dieux remplirent de confiance les soldats de la flotte. On fit donc diligence ; et on eut bientôt franchi la mer et abordé en Italie.

Mais les nouvelles que Timoléon y reçut de Sicile le jetèrent dans une grande perplexité, et l'armée dans un découragement profond. Icétas avait vaincu Denys en bataille rangée ; il s'était rendu maître de presque tous les quartiers de Syracuse : Denys était confiné dans la citadelle et ce qu'on nomme l'île ; et Icétas l'y assiégeait et l'y investissait d'une muraille. D'un autre côté les Carthaginois , sur les instances de celui-ci, veillaient à empêcher Timoléon d'aborder en Sicile : ces ennemis repoussée, on devait faire à l'amiable et à l'aise le partage de l'île. Les Carthaginois envoyèrent donc à Rhégium vingt trirèmes portant des députés qu'Icétas adressait à Timoléon, et qu'il avait chargés d'instructions analogues à sa conduite. Ce n'étaient que propositions captieuses, que belles paroles propres à couvrir la perversité de ses desseins. Ils demandaient que Timoléon vînt seul, s'il le 10 jugeait à propos, pour aider Icétas de ses conseils, et partager tous ses succès ; qu'il renvoyât ses vaisseaux et ses troupes à Corinthe, parce que la guerre était près de finir, et que d'ailleurs les Carthaginois étaient résolus de fermer le passage, et de combattre si Ton essayait de le forcer.

Les Corinthiens, à leur arrivée à Rhégium, y trouvèrent les députés, et virent les Carthaginois à l'ancre non loin de la côte. Ils s'indignèrent de l'affront qu'on leur faisait; tous étaient transportés d'une vive colère contre Icétas ; en même temps ils s'alarmaient sur le sort des Siciliens, visiblement destinés à demeurer en proie à Icétas, comme loyer de sa trahison, et aux Carthaginois, comme salaire de l'appui qu'ils donnaient à la tyrannie. Il n'y avait nulle apparence qu'ils pussent venir à bout et des vaisseaux des Barbares, qui étaient là mouillés en observation, flotte double en nombre de la leur, et de l'armée qu'avait en Sicile Icétas, dont ils avaient cru aller prendre la conduite. Cependant Timoléon entra en conférence avec les députés et avec les chefs des vaisseaux carthaginois ; il leur dit qu'il exécuterait volontiers ce qu'ils lui proposeraient; car que gagnerait-il à la résistance? mais qu'avant de se retirer il désirait qu'ils lui fissent leurs propositions et reçussent ses réponses en présence des citoyens de Rhégium, qui était une ville grecque et amie des deux partis : cela importait, disait-il, à sa sécurité personnelle ; et eux, de leur côté, ils tiendraient plus fidèlement ce qu'ils auraient promis pour les Syracusains, lorsqu'ils auraient un peuple pour témoin de leurs engagements.

Or, ce n'était là qu'un piège qu'il leur tendait pour se ménager un moyen de passer en Sicile ; il était secondé dans cette trame par tous les magistrats de Rhégium, qui désiraient voir les Corinthiens maîtres de la Sicile, et qui redoutaient le voisinage des Barbares. Ceux-ci convoquent donc une assemblée générale, et ferment les 11 portes de la ville, sous prétexte d'empêcher que les citoyens n'allassent s'occuper d'aucune autre affaire. Puis ils viennent prendre la parole, et adressent au peuple de longs discours, chacun tour à tour passant à un autre le même sujet à traiter : ils n'avaient qu'un but, c'était de gagner du temps, jusqu'à ce que les trirèmes des Corinthiens fussent sorties du port. Us retinrent de la sorte dans l'assemblée les Carthaginois, qui n'avaient aucun soupçon, Timoléon y étant présent, et paraissant s'apprêter à se lever tout à l'heure et à parler à son tour.

On vint lui dire tout bas que toutes les trirèmes étaient en mer, hormis la sienne, qui l'attendait dans le port : il se glisse à travers la foule, tandis que les citoyens de Rhégium , pour favoriser son évasion, se pressaient autour de la tribune ; il gagne le port, et met à la voile sans perdre un instant. Il aborde avec sa flotte à Tauroménium en Sicile, où l'invitait à venir depuis longtemps, et où le reçut avec grande joie Andromachus, le gouverneur et le magistrat tout-puissant de la ville. Andromachus était père de l'historien Timée, et le plus vertueux sans contredit de tous ceux qui dominaient en Sicile; il gouvernait ses concitoyens en homme plein de sagesse et de justice, et s'était montré, dans toutes les circonstances, l'adversaire implacable des tyrans. Il fit donc de sa ville la place d'armes de Timoléon, et détermina ses concitoyens à se joindre aux troupes de Corinthe, pour travailler à l'affranchissement de la Sicile.

A Rhégium, on avait congédié l'assemblée après le départ de Timoléon ; les Carthaginois ne se possédaient pas de colère de s'être vus dupés, et leur dépit fournit aux Rhéginiens un mot plaisant : « Quoi ! vous êtes Phéniciens , et vous désapprouvez l'emploi de la ruse ! (6) » Ils dépêchent donc à Tauroménium, sur une de leurs 12 trirèmes, un ambassadeur pour Andromachus. Après avoir fait à celui-ci un long discours^et lui avoir commandé insolemment, et en vrai barbare, de chasser au plus vite les Corinthiens, l'ambassadeur finit par lui montrer le dedans de sa main tout ouverte; ensuite, la renversant, il le menaça de renverser sa ville comme il venait de retourner sa main. Andromachus se mit à rire; et, répétant le même geste qu'avait fait l'ambassadeur, il lui dit, pour toute réponse : « Pars, si tu ne veux voir ta galère renversée comme j'ai moi-même retourné ma main. »

Cependant Icétas avait appris la traversée de Timoléon, et, dans son effroi, il avait fait venir à son secours un grand nombre de trirèmes carthaginoises. Les Syracusains désespérèrent alors de leur salut : ils voyaient le port occupé par les Carthaginois, Icétas maître de la ville, Denys de la citadelle, tandis que Timoléon, au contraire, ne tenait encore à la Sicile que par la petite ville de Tauroménium, comme par une mince lisière, et n'avait que de faibles espérances et des ressources très-bornées; en effet, il n'avait avec lui que mille soldats, ni plus ni moins, et tout juste les provisions nécessaires. D'ailleurs, nulle confiance de la part des villes : tous les chefs d'armées leur étaient odieux, à raison surtout de la perfidie de Callippus et de Pharax (7). C'était un Athénien et un Spartiate, qui étaient venus l'un et l'autre soi-disant pour affranchir la Sicile et exterminer les tyrans,. et qui réduisirent les Siciliens à regarder comme un âge d'or le temps où ils gémissaient sous la tyrannie, et à préférer le sort de ceux qui avaient péri dans la servitude au bonheur de ceux qui avaient vécu sous la liberté. Persuadés que le Corinthien ne serait pas meilleur que ceux qui l'avaient précédé, et qu'il ne venait, comme eux, les séduire et les amorcer par de belles es- 13 pérances et des. promesses flatteuses, que pour les engager à changer de maitre, ils suspectaient les intentions des Corinthiens, et repoussaient leurs avances. Il n'y eut qu'une exception, ce furent les Adranites, qui habitaient une petite ville consacrée au dieu Adranus, divinité qui est en singulière vénération dans toute la Sicile ; mais ils étaient divisés entre eux : les uns appelaient Icétas et les Carthaginois; les autres avaient déjà député vers Timoléon.

Il se rencontra, par un effet du hasard, que les deux généraux , dans leur empressement réciproque, arrivèrent en même temps devant la place. Mais Icétas avait cinq mille soldats, tandis que Timoléon n'en comptait guère que douze cents. C'est avec cette troupe qu'il était parti de Tauroménium, éloignée d'Adrane de trois cent quarante stades (8). Il avait fait peu de chemin la première journée, et s'était arrêté de bonne heure. Mais le lendemain il précipita sa marche, malgré la difficulté des chemins; et, sur la fin du jour, il apprit qu'Icétas ne faisait que d'arriver devant Adrane, et qu'il plaçait son camp. Les capitaines et les chefs de bandes font faire halte aux corps avancés, afin qu'ils prennent leur repas et se reposent quelque temps, pour marcher ensuite à l'ennemi avec plus d'ardeur. Mais Timoléon court dans tous les rangs, priant ses officiers de renoncer à ce dessein, et de pousser en avant tout d'une traite, pour tomber sur les ennemis dans le désordre d'une première arrivée, et au moment où ils étaient empêchés à dresser leurs tentes et à préparer leur souper. Et, tout en parlant, il prend son bouclier, et marche le premier comme à une victoire certaine; et tous s'élancent après lui, encouragés par son exemple. Il leur restait à peine trente stades (9) à franchir pour at- 14 teindre leurs ennemis : ils arrivent, ils fondent sur eux : tout y était en désarroi ; au premier choc, ils eurent pris la fuite. Aussi n'y en eut-il guère plus de trois cents qui furent tués ; on lit le double de prisonniers, et on s'empara du camp.

Les Adranites ouvrirent leurs portes à Timoléon et se livrèrent à lui, racontant avec un étonnement mêlé d'horreur qu'au commencement du combat le vestibule sacré de leur temple s'était ouvert de lui-même ; qu'on avait vu le dieu agiter le fer de sa pique, et son visage inondé de sueur : prodiges, ce semble, qui ne présageaient pas seulement cette première victoire, mais les exploits qui la suivirent, et dont ce combat fut l'heureux début. En effet, plusieurs villes envoyèrent aussitôt des députés à Timoléon, et firent leur soumission. Mamercus, tyran de Catane, homme guerrier, et puissant par ses richesses, fit alliance avec lui ; et, ce qui était bien plus important, Denys lui-même, désespérant de sa cause, et se voyant à la veille d'être forcé dans la citadelle, prit en profond dédain Icétas qui venait d'être honteusement vaincu; et, pénétré d'admiration pour Timoléon, il députa vers lui pour se remettre, lui et la citadelle, au pouvoir des Corinthiens.


 

I. [1] Τ

Δεξάμενος (4) δ' ὁ Τιμολέων τὴν ἀνέλπιστον εὐτυχίαν, ἀποστέλλει τοὺς περὶ Εὐκλείδην καὶ Τηλέμαχον, ἄνδρας Κορινθίους, εἰς τὴν ἀκρόπολιν καὶ στρατιώτας τετρακοσίους, οὐκ ὁμοῦ πάντας οὐδὲ φανερῶς (ἀδύνατον γὰρ ἦν ἐφορμούντων (5) <τῶν> πολεμίων), ἀλλὰ κρύφα καὶ κατ' ὀλίγους παρεισπεσόντας. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται παρέλαβον τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ τυραννεῖα μετὰ τῆς (6) παρασκευῆς καὶ τῶν χρησίμων πρὸς τὸν πόλεμον· ἵπποι τε γὰρ ἐνῆσαν οὐκ ὀλίγοι καὶ πᾶσα μηχανημάτων ἰδέα καὶ βελῶν πλῆθος· ὅπλων δ' (7) ἀπέκειντο μυριάδες ἑπτὰ τεθησαυρισμένων ἐκ παλαιοῦ. Στρατιῶται δὲ δισχίλιοι τῷ Διονυσίῳ παρῆσαν, οὓς ἐκεῖνος ὡς τἆλλα τῷ Τιμολέοντι παρέδωκεν, αὐτὸς δὲ χρήματα λαβὼν καὶ φίλων οὐ πολλοὺς ἔλαθεν ἐκπλεύσας (8) τὸν Ἱκέτην.

Καὶ κομισθεὶς εἰς τὸ τοῦ Τιμολέοντος στρατόπεδον, τότε πρῶτον ἰδιώτης καὶ ταπεινὸς ὀφθείς, ἐπὶ μιᾶς νεὼς καὶ χρημάτων ὀλίγων (9) εἰς Κόρινθον ἀπεστάλη, γεννηθεὶς μὲν καὶ τραφεὶς ἐν τυραννίδι τῇ πασῶν ἐπιφανεστάτῃ καὶ μεγίστῃ, κατασχὼν δὲ ταύτην ἔτη δέκα, δώδεκα δ' ἄλλα μετὰ τὴν Δίωνος στρατείαν ἐν ἀγῶσι καὶ πολέμοις διαφορηθείς, ἃ δ' ἔπραξε (10) τυραννῶν οἷς ἔπαθεν ὑπερβαλόμενος. Καὶ γὰρ υἱῶν ἐνηλίκων θανάτους καὶ θυγατέρων καταπορνεύσεις παρθένων ἐπεῖδε, καὶ τὴν αὐτὴν ἀδελφὴν καὶ γυναῖκα ζῶσαν μὲν εἰς τὸ σῶμα ταῖς ἀσελγεστάταις ὑπὸ τῶν πολεμίων ἡδοναῖς παρανομηθεῖσαν, βίᾳ δ' ἀποθανοῦσαν μετὰ τῶν τέκνων, καταποντισθεῖσαν εἰς τὸ πέλαγος. Ταῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖς περὶ Δίωνος ἀκριβῶς γέγραπται.

[14] Τοῦ δὲ Διονυσίου καταπλεύσαντος εἰς Κόρινθον, οὐδεὶς ἦν Ἑλλήνων ὃς οὐχὶ θεάσασθαι καὶ προσειπεῖν ἐπόθησεν αὐτόν, ἀλλ' οἵ τε χαίροντες ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς διὰ μῖσος ἄσμενοι συνῆλθον, οἷον ἐρριμμένον ὑπὸ τῆς τύχης πατήσοντες, οἵ τε πρὸς τὴν μεταβολὴν τρεπόμενοι καὶ συμπαθοῦντες ἐθεῶντο πολλὴν ἐν ἀσθενέσι τοῖς ἀνθρωπίνοις καὶ προδήλοις (3) τὴν τῶν ἀδήλων αἰτιῶν καὶ θείων δύναμιν. Οὐδὲν γὰρ οὔτε φύσεως ὁ τότε καιρὸς οὔτε τέχνης ὅσον ἐκεῖνο τύχης ἔργον ἐπεδείξατο, τὸν Σικελίας ὀλίγον ἔμπροσθεν τύραννον ἐν Κορίνθῳ διατρίβοντα περὶ τὸ ὀψοπώλιον, ἢ καθήμενον ἐν μυροπωλίῳ, πίνοντα κεκραμένον ἀπὸ τῶν καπηλείων, καὶ διαπληκτιζόμενον ἐν μέσῳ τοῖς ἀφ' ὥρας ἐργαζομένοις γυναίοις, τὰς δὲ μουσουργοὺς ἐν Δαῖς διδάσκοντα, < Λο>κρικῶν ᾀσμάτων (4) Σπουδάζοντα πρὸς ἐκείνας περὶ μέλους <καὶ> ἁρμονίας. Ταῦτα δ' οἱ μὲν ἄλλως ἀλύοντα καὶ φύσει ῥᾴθυμον ὄντα καὶ φιλακόλαστον ᾤοντο ποιεῖν τὸν Διονύσιον, οἱ δ' ὑπὲρ τοῦ καταφρονεῖσθαι καὶ μὴ φοβερὸν εἶναι τοῖς Κορινθίοις μηδ' ὕποπτον, ὡς βαρυνόμενον τὴν μεταβολὴν τοῦ βίου καὶ πραγμάτων ἐφιέμενον, ἐπιτηδεύειν καὶ ὑποκρίνεσθαι παρὰ φύσιν, πολλὴν ἀβελτερίαν ἐπιδεικνύμενον ἐν τῷ σχολάζειν.  [15] Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ λόγοι τινὲς αὐτοῦ μνημονεύονται, δι' ὧν ἐδόκει (2) συμφέρεσθαι τοῖς παροῦσιν οὐκ ἀγεννῶς. Τοῦτο μὲν γὰρ εἰς Λευκάδα καταχθείς, πόλιν ἀπῳκισμένην ὑπὸ Κορινθίων ὥσπερ τὴν Συρακοσίων, (3) ταὐτὸν ἔφη πεπονθέναι τοῖς ἐν ἁμαρτήμασι γενομένοις τῶν νεανίσκων· ὡς γὰρ ἐκεῖνοι τοῖς μὲν ἀδελφοῖς ἱλαρῶς συνδιατρίβουσι, τοὺς δὲ πατέρας αἰσχυνόμενοι φεύγουσιν, οὕτως αὐτὸς αἰδούμενος τὴν μητρόπολιν ἡδέως (4) ἂν αὐτόθι μετ' ἐκείνων κατοικεῖν. Τοῦτο δ' ἐν Κορίνθῳ ξένου τινὸς ἀγροικότερον εἰς τὰς μετὰ τῶν φιλοσόφων διατριβὰς αἷς τυραννῶν ἔχαιρε χλευάζοντος αὐτόν, καὶ τέλος ἐρωτῶντος τί δὴ τῆς Πλάτωνος ἀπολαύσειε σοφίας,  « Οὐδὲν » ἔφη « σοὶ δοκοῦμεν ὑπὸ Πλάτωνος ὠφελῆσθαι, τύχης μεταβολὴν (5) οὕτω φέροντες; »  Πρὸς δὲ τὸν μουσικὸν Ἀριστόξενον καί τινας ἄλλους πυνθανομένους, ὁπόθεν αὐτῷ καὶ τίς ἡ πρὸς Πλάτωνα γένοιτο μέμψις, πολλῶν ἔφη κακῶν τὴν τυραννίδα μεστὴν οὖσαν οὐδὲν ἔχειν τηλικοῦτον ἡλίκον τὸ μηδένα τῶν λεγομένων φίλων μετὰ παρρησίας διαλέγεσθαι· (6) καὶ γὰρ αὐτὸς ὑπ' ἐκείνων ἀποστερηθῆναι τῆς Πλάτωνος εὐνοίας. Ἐπεὶ δὲ τῶν βουλομένων τις εὐφυῶν εἶναι σκώπτων τὸν Διονύσιον ἐξέσειε τὸ ἱμάτιον εἰσιὼν πρὸς αὐτὸν ὡς δὴ πρὸς τύραννον, ἀντισκώπτων ἐκεῖνος ἐκέλευε τοῦτο ποιεῖν ὅταν ἐξίῃ παρ' αὐτοῦ, μή τι τῶν ἔνδον ἔχων ἀπέλθῃ. (7) Φιλίππου δὲ τοῦ Μακεδόνος παρὰ πότον τινὰ λόγον μετ' εἰρωνείας ἐμβαλόντος περὶ τῶν μελῶν καὶ τῶν τραγῳδιῶν ἃς ὁ πρεσβύτερος Διονύσιος κατέλιπε, καὶ προσποιουμένου διαπορεῖν ἐν τίνι χρόνῳ ταῦτα ποιεῖν ἐκεῖνος ἐσχόλαζεν, οὐ φαύλως ἀπήντησεν ὁ Διονύσιος εἰπών·  « Ἐν ᾧ σὺ κἀγὼ καὶ πάντες οἱ μακάριοι δοκοῦντες εἶναι περὶ κώθωνα διατρίβομεν. »  (8) Πλάτων μὲν οὖν οὐκ ἐπεῖδεν ἐν Κορίνθῳ Διονύσιον, ἀλλ' ἔτυχεν ἤδη τεθνηκώς, ὁ δὲ Σινωπεὺς Διογένης ἀναντήσας αὐτῷ πρῶτον,  « Ὡς ἀναξίως » (9) ἔφη « Διονύσιε ζῇς. »  Ἐπιστάντος δ' ἐκείνου καὶ εἰπόντος·  « Εὖ ποιεῖς ὦ Διόγενες συναχθόμενος ἡμῖν ἠτυχηκόσι, » « Τί γάρ; » εἶπεν ὁ Διογένης « οἴει μέ σοι συναλγεῖν, οὐ διαγανακτεῖν, ὅτι τοιοῦτον ἀνδράποδον ὤν, καὶ τοῖς τυραννείοις ὥσπερ ὁ πατὴρ ἐπιτήδειος ἐγγηράσας ἀποθανεῖν, ἐνταῦθα (10) παίζων καὶ τρυφῶν διάγεις μεθ' ἡμῶν; » ὥστε μοι παραβάλλοντι τούτοις τὰς Φιλίστου φωνάς, ἃς ἀφίησι περὶ τῶν Λεπτίνου θυγατέρων ὀλοφυρόμενος, ὡς ἐκ μεγάλων ἀγαθῶν τῶν τῆς τυραννίδος εἰς ταπεινὴν ἀφιγμένων δίαιταν, φαίνεσθαι θρήνους γυναικὸς ἀλαβάστους (11) καὶ πορφύρας καὶ χρυσία ποθούσης. Ταῦτα μὲν οὖν οὐκ ἀλλότρια τῆς τῶν βίων ἀναγραφῆς οὐδ' ἄχρηστα δόξειν οἰόμεθα μὴ σπεύδουσι μηδ' ἀσχολουμένοις ἀκροαταῖς.
[16] Τῆς δὲ Διονυσίου δυστυχίας παραλόγου φανείσης, οὐχ ἧττον ἡ (2) Τιμολέοντος εὐτυχία τὸ θαυμαστὸν ἔσχεν. Ἐπιβὰς γὰρ Σικελίας, ἐν ἡμέραις πεντήκοντα τήν τ' ἀκρόπολιν τῶν Συρακοσίων παρέλαβε, καὶ Διονύσιον εἰς Πελοπόννησον ἐξέπεμψεν. Ὅθεν ἐπιρρωσθέντες οἱ Κορίνθιοι πέμπουσιν αὐτῷ δισχιλίους ὁπλίτας καὶ διακοσίους ἱππεῖς, οἳ κομισθέντες ἄχρι Θουρίων, τὴν ἐκεῖθεν περαίωσιν, ὑπὸ Καρχηδονίων πολλαῖς ναυσὶ κατεχομένης τῆς θαλάσσης, ἄπορον ὁρῶντες, ὡς ἦν ἀνάγκη καιρὸν περιμένοντας ἀτρεμεῖν αὐτόθι, πρὸς κάλλιστον ἔργον ἀπεχρήσαντο τῇ σχολῇ. (4) Θουρίων γὰρ <αὐ>τῶν ἐπὶ Βρεττίους στρατευόντων τὴν πόλιν παραλαβόντες, ὥσπερ πατρίδα καθαρῶς καὶ πιστῶς διεφύλαξαν.

(5) Ὁ δ' Ἱκέτης τὴν μὲν ἀκρόπολιν τῶν Συρακουσῶν ἐπολιόρκει καὶ σῖτον ἐκώλυεν εἰσπλεῖν τοῖς Κορινθίοις, Τιμολέοντι δὲ δύο ξένους παρασκευάσας δολοφονήσοντας αὐτὸν ὑπέπεμψεν εἰς Ἀδρανόν, οὔτ' ἄλλως περὶ τὸ σῶμα συντεταγμένην ἔχοντι φυλακήν, καὶ τότε παντάπασι διὰ τὸν θεὸν ἀνειμένως (6) καὶ ἀνυπόπτως σχολάζοντι μετὰ τῶν Ἀδρανιτῶν. Οἱ δὲ πεμφθέντες κατὰ τύχην πυθόμενοι μέλλοντα θύειν αὐτόν, ἧκον εἰς τὸ ἱερόν, ὑπὸ τοῖς ἱματίοις ἐγχειρίδια κομίζοντες, καὶ τοῖς περιεστῶσι τὸν βωμὸν ἀναμειχθέντες, (7) ἐγγυτέρω κατὰ μικρὸν ἐπεχώρουν, καὶ ὅσον οὔπω παρακελευομένων ἀλλήλοις ἐνάρχεσθαι, παίει τις αὐτῶν τὸν ἕτερον κατὰ τῆς κεφαλῆς ξίφει, καὶ πεσόντος οὔθ' ὁ παίσας ἔμεινεν οὔθ' ὁ μετὰ τοῦ πληγέντος ἥκων, ἀλλ' ἐκεῖνος μὲν ὥσπερ εἶχε τὸ ξίφος φεύγων πρός τινα πέτραν ὑψηλὴν ἀνεπήδησεν, ἅτερος δὲ τοῦ βωμοῦ λαβόμενος ἄδειαν ᾐτεῖτο παρὰ (8) τοῦ Τιμολέοντος ἐπὶ τῷ πάντα μηνῦσαι, καὶ λαβὼν ἐμήνυσε καθ' αὑτοῦ (9) καὶ κατὰ τοῦ τεθνηκότος, ὡς πεμφθεῖεν ἐκεῖνον ἀποκτενοῦντες. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ τὸν ἀπὸ τῆς πέτρας κατῆγον ἕτεροι, βοῶντα μηδὲν ἀδικεῖν, ἀλλ' ἀνῃρηκέναι δικαίως τὸν ἄνθρωπον ὑπὲρ πατρὸς τεθνηκότος, ὃν ἐκεῖνος (10) ἀπεκτονήκοι πρότερον ἐν Λεοντίνοις, καὶ μαρτυροῦντας εἶχεν ἐνίους τῶν παρόντων, θαυμάζοντας ἅμα τῆς τύχης τὴν εὐμηχανίαν, ὡς δι' ἑτέρων ἕτερα κινοῦσα καὶ συνάγουσα πάντα πόρρωθεν καὶ συγκαταπλέκουσα τοῖς πλεῖστον διαφέρειν δοκοῦσι καὶ μηδὲν ἔχειν πρὸς ἄλληλα κοινόν, ἀεὶ τοῖς (11) ἀλλήλων χρῆται καὶ τέλεσι καὶ ἀρχαῖς. Τὸν μὲν οὖν ἄνθρωπον ἐστεφάνωσαν οἱ Κορίνθιοι δέκα μναῖς, ὅτι τῷ φυλάττοντι δαίμονι τὸν Τιμολέοντα πάθος ἔχρησε δίκαιον καὶ τὸν ἐκ πολλοῦ παρόντα θυμὸν αὐτῷ πρότερον οὐ κατανάλωσεν, ἀλλὰ μετ' αἰτίας ἰδίας πρὸς τὴν ἐκείνου σωτηρίαν ἀπὸ (12) τύχης διετήρησεν. Ἡ δ' εἰς τὸν παρόντα καιρὸν εὐτυχία καὶ πρὸς τὰ μέλλοντα ταῖς ἐλπίσιν ἐπῆρεν ὁρῶντας ὡς ἱερὸν ἄνδρα καὶ σὺν θεῷ τιμωρὸν ἥκοντα τῇ Σικελίᾳ τὸν Τιμολέοντα σέβεσθαι καὶ φυλάττειν.

[17] Ὡς δὲ ταύτης διήμαρτε τῆς πείρας ὁ Ἱκέτης, καὶ πρὸς Τιμολέοντα πολλοὺς ἑώρα συνισταμένους, μεμψάμενος αὐτὸς ἑαυτόν, ὅτι, τηλικαύτης παρούσης τῆς Καρχηδονίων δυνάμεως, ὥσπερ αἰσχυνόμενος αὐτῇ κατὰ μικρὰ χρῆται καὶ λάθρα, κλέπτων καὶ παρεισάγων τὴν συμμαχίαν, (2) μετεπέμπετο Μάγωνα τὸν στρατηγὸν αὐτῶν μετὰ τοῦ στόλου παντός. Ὁ δ' εἰσέπλει φοβερός, ναυσὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν καταλαμβάνων τὸν λιμένα, πεζῶν δὲ μυριάδας ἓξ ἀποβιβάζων καὶ καταστρατοπεδεύων ἐν τῇ πόλει τῶν Συρακοσίων, ὥστε πάντας οἴεσθαι τὴν πάλαι λεγομένην καὶ (3) προσδοκωμένην ἐκβαρβάρωσιν ἥκειν ἐπὶ τὴν Σικελίαν. Οὐδέποτε γὰρ Καρχηδονίοις ὑπῆρξε πρότερον, μυρίους πολεμήσασι πολέμους ἐν Σικελίᾳ, λαβεῖν τὰς Συρακούσας, ἀλλὰ τότε δεξαμένου τοῦ Ἱκέτου καὶ (4) παραδόντος ἦν ὁρᾶν τὴν πόλιν στρατόπεδον βαρβάρων οὖσαν.

Timoléon saisit à point ce bonheur inespéré, et charge deux Corinthiens, Euclide et Télémachus,de faire entrer quatre cents soldats dans la citadelle, non pas tous ensemble ni pendant le jour, ce qui eût été impossible, car les ennemis étaient maîtres du port, mais secrètement, et par petites troupes. Ces soldats prennent possession de la citadelle et des palais du tyran, ainsi que de ses meubles et de toutes ses provisions de guerre. C'étaient des chevaux en grand nombre, toutes sortes de machines, et une grande quantité de traits. Il s'y trouva , des armes pour soixante-dix mille hommes, qu'on y avait amassées depuis longtemps. Denys avait aussi deux mille 15 soldats qu'il livra, comme tout le reste, à Timoléon. Pour lui, ayant pris son argent, il s'embarqua avec quelques amis, à l'insu d'Icétas.

Il se rendit d'abord au camp de Timoléon; et ce fut là qu'on le vit, pour la première fois de sa vie, réduit à une condition privée, et déchu de sa grandeur. Enfin on l'envoya à Corinthe sur un seul vaisseau, sans escorte, avec! très-peu d'argent; lui, né et élevé dans la plus florissante tyrannie et la plus grande qui eût jamais existé-; lui, qui l'avait d'abord occupée paisiblement pendant dix ans, et l'avait conservée douze autres années depuis l'expédition de Dion, mais troublée par des combats et des guerres. Les malheurs qu'il éprouva surpassèrent encore les maux qu'il avait fait souffrir aux Syracusains par sa tyrannie. Il avait vu ses fils périr à la fleur de leur âge , et ses filles violées; sa femme, qui était aussi sa sœur (10) après avoir, vivante, servi aux brutales voluptés des ennemis , fut tuée avec ses enfants, et son corps jeté dans la mer. On en a le détail dans la Vie de Dion.

Lorsque Denys fut débarqué à Corinthe, il n'y eut Grec qui ne désirât de le voir et de lui parler. Ceux qui le haïssaient y couraient joyeusement pour jouir de sa disgrâce, et comme pour fouler aux pieds un homme que la fortune avait abattu ; les autres, adoucis par un tel revers, compatissaient à ses maux, et contemplaient dans sa personne un frappant exemple de ce pouvoir . terrible et caché que les puissances divines exercent sur la fortune des faibles mortels. Ce siècle n'avait offert, en effet, aucun jeu ni de la nature ni de l'art comparable à ce coup du sort, qui montrait un homme, maître peu de jours auparavant de toute la Sicile, passant le temps dans Corinthe à s'entretenir avec une vivandière, ou 16 assis dans la boutique d'un parfumeur, ou à boire du vin frelaté dans un cabaret, à se quereller sur les places avec des prostituées, à donner des leçons de chant aux actrices, à disputer sérieusement avec elles sur des chansons de théâtre et sur les lois de l'harmonie. Les uns prétendaient que Denys donnait dans ces futilités vaines, sans dessein prémédité, par lâcheté naturelle et par un penchant pour la crapule; il en usait ainsi, suivant d'autres, pour se faire mépriser des Corinthiens: il ne voulait pas qu'on le crût dangereux, qu'on le soupçonnât de supporter impatiemment ce revers de fortune, et de penser à recouvrer son premier état ; aussi prenait-il un déguisement qui n'allait point à sa nature, quand il affectait cette extrême bassesse dans ses goûts.
Quoi qu'il en soit, on cite de lui quelques mots qui prouvent qu'il soutenait avec courage sa fortune présente. Lorsqu'il eut abordé à Leucade, ville fondée , comme celle de Syracuse, par les Corinthiens : « J'en « suis, dit-il, au même point que les jeunes gens qui « ont commis des fautes ; ils se rapprochent volontiers « de leurs frères, et s'éloignent tout honteux de la vue « de leurs pères. Moi aussi, je fuirais volontiers loin de « la cité maternelle, et j'aimerais à vivre ici avec mes « frères. » A Corinthe, un étranger le raillait grossièrement sur le goût qu'il avait eu, pendant sa tyrannie, pour , les entretiens des philosophes, et finit par lui demander quel fruit il avait retiré de la sagesse de Platon : « Te semble-t-il, répondit Denys, que je n'aie rien gagné avec Platon, quand tu vois comment je supporte les revers de la fortune? » Le musicien Aristoxène et quelques autres lui demandaient pourquoi et en quoi il avait eu à se plaindre de Platon. « De tous les maux, dit-il, dont la tyrannie est pleine, le pire sans contredit, c'est qu'entre ceux qui se disent les amis du tyran, il n'en est pas un seul qui parle avec franchise ; ce sont mes flatteurs qui 17 m'ont fait perdre l'amitié de Platon. » Un de ces hommes qui se piquent d'être plaisants voulut se moquer de Denys; en entrant chez lui, il secoua son manteau, comme on fait quand on entre chez un tyran. Denys lui rendit sa plaisanterie : « Tu recommenceras, lui dit-il, quand tu sortiras, afin de faire voir que tu n'emportes rien d'ici. » Philippe de Macédoine (11), étant à table avec lui, jeta malignement un mot dans la conversation sur les odes et les tragédies qu'avait laissées Denys l'Ancien, et feignit d'être surpris qu'il eût pu trouver le temps de les composer. « Il y employait, répondit spirituellement Denys, le temps que toi et moi, et tous les heureux du monde, nous passons à boire. » Platon ne vit pas Denys à Corinthe, car il était déjà mort. Mais Diogène de Sinope, la première fois qu'il le rencontra : « Que tu mérites peu, Denys, dit-il, de mener une telle vie! » Denys s'étant arrêté : « Je te remercie, Diogène, lui répondit-il, de prendre part à mes malheurs. » « Eh! quoi, reprit Diogène, tu prends cela pour de la compassion! tu ne vois pas, au contraire, que je suis indigné de ce que toi, un si vil esclave, et si digne de vieillir et de mourir, comme ton père dans la tyrannie, tu vis au milieu de nous, dans les jeux et les délices ! » Quand je compare à ces paroles les plaintes que fait l'historien Philistus sur le sort des filles de Leptinès tombées, dit-il, du haut des opulentes félicités de la tyrannie, dans un état bas et obscur, je crois entendre les lamentations d'une femmelette regrettant ses parfums, ses robes de pourpre et ses bijoux d'or. Au reste, il m'a paru que ces mots de Denys n'étaient point hors de leur place dans des récits de Vies, et qu'ils ne déplairaient pas à des lecteurs qui ne seraient ni pressés ni occupés de plus grands soins. L'infortune de Denys était un événement bien extra- 18 ordinaire, mais il n'y eut pas moins de merveilleux dans les exploits de Timoléon : cinquante jours après sa descente en Sicile il s'était emparé de la citadelle de Syracuse, et avait déporté Denys dans le Péloponnèse. Encouragés par ces succès, les Corinthiens lui envoient deux mille hoplites et deux cents cavaliers : cette troupe aborde à Thurium; mais, voyant qu'il "était impossible de passer en Sicile tandis que les Carthaginois couvraient cette mer de leurs vaisseaux, et forcés d'attendre un temps plus favorable, les soldats employèrent au plus beau des exploits le loisir dont ils jouissaient. Les Thuriens leur confièrent leur ville en partant pour une expédition contre les Bruttiens; et ils la gardèrent loyalement et fidèlement, comme ils eussent fait leur propre patrie.

Cependant Icétas tenait la citadelle de Syracuse assiégée, et empêchait qu'il n'y vînt par mer du blé aux Corinthiens. En même temps il dépêchait secrètement à Adrane deux soldats étrangers pour assassiner Timoléon, qui négligeait d'ordinaire de s'entourer de gardes, et qui alors vivait avec moins de précaution encore, au milieu des Adranites, rassuré par sa confiance en leur dieu. Ces émissaires apprirent par hasard, en arrivant, qu'il était près de faire un sacrifice ; ils allèrent au temple, avec des poignards cachés sous leurs manteaux, se mêlèrent parmi ceux qui entouraient l'autel, et s'approchèrent de Timoléon. Ils s'apprêtaient à se donner mutuellement le signal, et à frapper, lorsqu'un homme de la foule déchargea un coup d'épée sur la tête d'un des assassins et l'abattit à ses pieds ; puis il prit à l'instant la fuite, toujours son épée nue à la main, et se sauva sur une roche escarpée. Le compagnon du mort s'effraie, il embrasse l'autel, il demande grâce à Timoléon , en promettant de tout révéler. Il déclare, sur la parole qu'on lui donne, que son camarade et lui avaient été envoyés pour le tuer. Cependant quelques personnes 19 ramènent celui qui s'était sauvé sur le rocher, et qui criait qu'il n'était pas coupable ; qu'il n'avait fait que remplir un devoir, en frappant le meurtrier de son père. L'événement s'était passé, disait-il, dans la ville de Léontium. Plusieurs de ceux qui étaient là confirmèrent sa déposition; et l'on admira avec quelle adresse la Fortune sait amener une chose par une autre, rapprocher les faits les plus éloignés, les lier d'une même chaîne, alors qu''ils semblaient le plus différer les uns des autres et n'avoir entre eux rien de commun, et les disposer sans cesse de façon à ce que la fin de l'un soit le commencement de l'autre. Les Corinthiens donnèrent à cet homme une récompense de dix mines (12), parce qu'il avait prêté au bon génie protecteur de Timoléon l'assistance d'une juste colère, et qu'au lieu de satisfaire plutôt un ressentiment déjà ancien, il l'avait, par des motifs particuliers, sus- ; pendu jusqu'au moment où la Fortune devait le faire servir à sauver Timoléon. Au reste, ce bonheur présent releva leurs espérances pour l'avenir ; ils entourèrent à l'envi Timoléon de leurs respects, ils veillèrent attentivement à la conservation d'un homme en qui ils voyaient un être sacré, un vengeur envoyé à la Sicile par la divinité.

Icétas, qui venait de manquer son coup, et qui voyait grossir sans cesse le parti de Timoléon, reconnut enfin son tort de ce qu'ayant sous sa main les imposantes forces des Carthaginois, il avait l'air d'avoir honte d'en disposer, ne les employant que par petites portions, comme s'il eût dérobé plutôt qu'acheté cette alliance ; il appela donc auprès de lui Magon, leur général, avec toute leur flotte. Magon entra dans le port, à la tête d'une flotte formidable, composée de cent cinquante voiles, et débarqua soixante mille hommes, qu'il fit 20 camper dans la ville de Syracuse. Tous les Syracusains crurent toucher à cette époque depuis longtemps prédite et redoutée, où les Barbares devaient envahir la Sicile. Jamais auparavant, dans toutes les guerres que les Carthaginois avaient si souvent faites à la Sicile, Syracuse n'était tombée en leur pouvoir ; et voilà que la trahison d'Icétas avait livré la ville aux Barbares, et en avait fait leur camp.


 

Οἱ δὲ τὴν ἀκρόπολιν τῶν Κορινθίων κατέχοντες ἐπισφαλῶς καὶ χαλεπῶς ἀπήλλαττον, τροφῆς μὲν ἱκανῆς οὐκέτι παρούσης, ἀλλ' ἐνδεόμενοι διὰ τὸ φρουρεῖσθαι τοὺς λιμένας, ἀεὶ <δ'> ἐν ἀγῶσι καὶ μάχαις περὶ τὰ τείχη καὶ πρὸς πᾶν μηχάνημα καὶ πρὸς πᾶσαν ἰδέαν πολιορκίας μερίζοντες αὑτούς. [18] Οὐ μὴν ἀλλ' ὁ Τιμολέων παρεβοήθει, σῖτον ἐκ Κατάνης μικραῖς ἁλιάσι καὶ λεπτοῖς ἀκατίοις ἀποστέλλων, ἃ μάλιστα χειμῶνι παρεισέπιπτε διὰ τῶν βαρβαρικῶν τριήρων ὑποπορευόμενα, πρὸς τὸν κλύδωνα καὶ τὸν (2) σάλον ἐκείνων διϊσταμένων. Ἃ δὴ συνορῶντες οἱ περὶ τὸν Μάγωνα καὶ τὸν Ἱκέτην ἐβουλεύοντο τὴν Κατάνην ἑλεῖν, ἐξ ἧς ἔπλει τὰ ἐπιτήδεια τοῖς πολιορκουμένοις, καὶ λαβόντες τῆς δυνάμεως τὴν μαχιμωτάτην, ἐξέπλευσαν (3) ἐκ τῶν Συρακουσῶν.

Ὁ δὲ Κορίνθιος Νέων (οὗτος γὰρ ἦν ἄρχων τῶν πολιορκουμένων) κατιδὼν ἀπὸ τῆς ἄκρας τοὺς ὑπολελειμμένους τῶν πολεμίων ἀργῶς καὶ ἀμελῶς φυλάττοντας, ἐξαίφνης ἐπέπεσε διεσπαρμένοις (4) αὐτοῖς, καὶ τοὺς μὲν ἀνελών, τοὺς δὲ τρεψάμενος, ἐκράτησε καὶ κατέσχε τὴν λεγομένην Ἀχραδινήν, ὃ κράτιστον ἐδόκει καὶ ἀθραυστότατον ὑπάρχειν τῆς Συρακοσίων μέρος πόλεως, τρόπον τινὰ συγκειμένης καὶ (5) συνηρμοσμένης ἐκ πλειόνων πόλεων. εὐπορήσας δὲ καὶ σίτου καὶ χρημάτων, οὐκ ἀφῆκε τὸν τόπον οὐδ' ἀνεχώρησε πάλιν ἐπὶ τὴν ἄκραν, ἀλλὰ φραξάμενος τὸν περίβολον τῆς Ἀχραδινῆς καὶ συνάψας τοῖς ἐρύμασι πρὸς (6) τὴν ἀκρόπολιν, διεφύλαττε. Τοὺς δὲ περὶ τὸν Μάγωνα καὶ τὸν Ἱκέτην ἐγγὺς ἤδη τῆς Κατάνης ὄντας ἱππεὺς ἐκ Συρακουσῶν καταλαβὼν ἀπήγγειλε (7) τὴν ἅλωσιν τῆς Ἀχραδινῆς, καὶ συνταραχθέντες ἀνεχώρησαν διὰ ταχέων, οὔτε λαβόντες ἐφ' ἣν ἐξῆλθον, οὔτε φυλάξαντες ἣν εἶχον.

[19] Ταῦτα μὲν οὖν ἔτι τῇ προνοίᾳ καὶ ἀρετῇ δίδωσί τινα πρὸς τὴν τύχην ἀμφισβήτησιν· τὸ δ' ἐπὶ τούτοις γενόμενον παντάπασιν ἔοικε (2) συμβῆναι κατ' εὐτυχίαν. Οἱ γὰρ ἐν τοῖς Θουρίοις διατρίβοντες στρατιῶται τῶν Κορινθίων, ἅμα μὲν δεδιότες τὰς Καρχηδονίων τριήρεις, αἳ παρεφύλαττον αὐτοὺς μετ' Ἄννωνος, ἅμα δ' ἐφ' ἡμέρας πολλὰς ἐξηγριωμένης ὑπὸ πνεύματος τῆς θαλάσσης, πεζῇ διὰ Βρεττίων ὥρμησαν πορεύεσθαι· (3) καὶ τὰ μὲν πείθοντες, τὰ δὲ βιαζόμενοι τοὺς βαρβάρους, εἰς Ῥήγιον κατέβαινον, (4) ἔτι πολὺν χειμῶνα τοῦ πελάγους ἔχοντος. Ὁ δὲ τῶν Καρχηδονίων ναύαρχος, ὡς οὐ προσεδόκα τοὺς Κορινθίους καὶ μάτην ᾤετο καθῆσθαι, πείσας αὐτὸς ἑαυτὸν <ἐν>νενοηκέναι τι τῶν σοφῶν καὶ πανούργων πρὸς ἀπάτην, στεφανώσασθαι τοὺς ναύτας κελεύσας καὶ κοσμήσας τὰς τριήρεις ἀσπίσιν Ἑλληνικαῖς καὶ φοινικίσιν, ἔπλει πρὸς τὰς Συρακούσας, (5) καὶ παρὰ τὴν ἀκρόπολιν χρώμενος ῥοθίῳ μετὰ κρότου καὶ γέλωτος, ἐβόα τοὺς Κορινθίους ἥκειν νενικηκὼς καὶ κεχειρωμένος, ἐν τῇ θαλάττῃ λαβὼν διαπλέοντας, ὡς δή τινα δυσθυμίαν τοῖς πολιορκουμένοις παρέξων. (6)

Ἐκείνου δὲ ταῦτα ληροῦντος καὶ φενακίζοντος, ἐκ τῶν Βρεττίων οἱ Κορίνθιοι καταβεβηκότες εἰς τὸ Ῥήγιον, ὡς οὐδεὶς παρεφύλαττε καὶ τὸ πνεῦμα κατεσβεσμένον παραλόγως ἀκύμονα τὸν πόρον ἰδεῖν καὶ λεῖον παρεῖχε, ταχὺ πληρώσαντες τὰ πορθμεῖα καὶ τὰς ἁλιάδας τὰς παρούσας, ἀνήγοντο καὶ διεκομίζοντο πρὸς τὴν Σικελίαν οὕτως ἀσφαλῶς καὶ διὰ τοσαύτης γαλήνης, ὥστε τοὺς ἵππους παρὰ τὰ πλοῖα παρανηχομένους ἐκ ῥυτήρων ἐφέλκεσθαι.  [20] Περαιωθέντων δὲ πάντων, ὁ Τιμολέων δεξάμενος αὐτοὺς τήν τε Μεσσήνην εὐθὺς εἶχε, καὶ συνταξάμενος ἐβάδιζεν ἐπὶ τὰς Συρακούσας, οἷς εὐτύχει καὶ κατώρθου μᾶλλον ἢ τῇ δυνάμει πεποιθώς· οὐ γὰρ ἦσαν (2) οἱ σὺν αὐτῷ πλείους τετρακισχιλίων. Ἀγγελλομένης δὲ τῆς ἐφόδου τῷ Μάγωνι, θορυβούμενος καὶ δεδοικὼς ἔτι μᾶλλον εἰς ὑποψίαν ἦλθεν ἐκ (3) τοιαύτης προφάσεως.

Ἐν τοῖς περὶ τὴν πόλιν τενάγεσι, πολὺ μὲν ἐκ κρηνῶν πότιμον ὕδωρ, πολὺ δ' ἐξ ἑλῶν καὶ ποταμῶν καταρρεόντων εἰς τὴν θάλατταν δεχομένοις, πλῆθος ἐγχέλεων νέμεται, καὶ δαψίλεια τῆς ἄγρας (4) τοῖς βουλομένοις ἀεὶ πάρεστι. Ταύτας οἱ παρ' ἀμφοτέροις μισθοῦ (5) στρατευόμενοι σχολῆς οὔσης καὶ ἀνοχῶν συνεθήρευον. Οἷα δ' Ἕλληνες ὄντες καὶ πρὸς ἀλλήλους οὐκ ἔχοντες ἰδίων ἀπεχθειῶν πρόφασιν, ἐν μὲν ταῖς μάχαις διεκινδύνευον εὐρώστως, ἐν δὲ ταῖς ἀνοχαῖς προσφοιτῶντες ἀλλήλοις (6) διελέγοντο, καὶ τότε κοινὸν περὶ τὴν ἁλιείαν ἔχοντες ἔργον ἐν λόγοις ἦσαν, θαυμάζοντες τῆς θαλάσσης τὴν εὐφυΐαν καὶ τῶν χωρίων (7) τὴν κατασκευήν. Καί τις εἶπε τῶν παρὰ τοῖς Κορινθίοις στρατευομένων·
« Τσαύτην μέντοι τὴν πόλιν τὸ μέγεθος καὶ τοσούτοις ἐξησκημένην καλοῖς ὑμεῖς Ἕλληνες ὄντες ἐκβαρβαρῶσαι προθυμεῖσθε, τοὺς κακίστους καὶ φονικωτάτους Καρχηδονίους ἐγγυτέρω κατοικίζοντες ἡμῶν, πρὸς οὓς (8) ἔδει πολλὰς εὔχεσθαι Σικελίας προκεῖσθαι τῆς Ἑλλάδος. Ἢ δοκεῖτε τούτους στρατὸν ἀγείραντας ἀπὸ στηλῶν Ἡρακλείων καὶ τῆς Ἀτλαντικῆς (9) ἥκειν θαλάττης δεῦρο κινδυνεύσοντας ὑπὲρ τῆς Ἱκέτου δυναστείας; ὃς εἰ λογισμὸν εἶχεν ἡγεμόνος, οὐκ ἂν ἐξέβαλλε τοὺς πατέρας οὐδ' ἐπῆγε τῇ πατρίδι τοὺς πολεμίους, ἀλλὰ καὶ τιμῆς καὶ δυνάμεως ἐτύγχανεν ὅσης (10) πρέπει, Κορινθίους καὶ Τιμολέοντα πείσας. »

Τούτους τοὺς λόγους οἱ μισθοφόροι διεθρόησαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ παρέσχον ὑποψίαν τῷ (11) Μάγωνι προδίδοσθαι, χρῄζοντι πάλαι προφάσεως. Διὸ καί<περ> δεομένου τοῦ Ἱκέτου παραμένειν, καὶ διδάσκοντος ὅσῳ πλείονές εἰσι τῶν πολεμίων, μᾶλλον οἰόμενος ἀρετῇ καὶ τύχῃ λείπεσθαι Τιμολέοντος ἢ πλήθει δυνάμεως ὑπερβάλλειν, ἄρας εὐθὺς ἀπέπλευσεν εἰς Λιβύην, αἰσχρῶς κατ' οὐδένα λογισμὸν ἀνθρώπινον ἐκ τῶν χειρῶν ἀφεὶς Σικελίαν. [21] Τῇ δ' ὑστεραίᾳ παρῆν ὁ Τιμολέων ἐπὶ μάχην συντεταγμένος. Ὡς δὲ τὴν φυγὴν ἐπυνθάνοντο καὶ τὴν ἐρημίαν ἑώρων τῶν νεωρίων, γελᾶν αὐτοῖς ἐπῄει τὴν ἀνανδρίαν τοῦ Μάγωνος, καὶ περιϊόντες ἐκήρυττον ἐν τῇ πόλει μήνυτρα τῷ φράσαντι τὸν Καρχηδονίων στόλον ὅπῃ σφᾶς ἀποδέδρακεν.

(2) Οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦ Ἱκέτου φιλομαχοῦντος ἔτι καὶ τὴν λαβὴν οὐ προϊεμένου τῆς πόλεως, ἀλλ' ἐμπεφυκότος οἷς κατεῖχε μέρεσι, καρτεροῖς οὖσι καὶ δυσπροσμάχοις, διελὼν ὁ Τιμολέων τὴν δύναμιν, αὐτὸς μὲν ᾗ βιαιότατον (3) ἦν παρὰ τὸ ῥεῖθρον τοῦ Ἀνάπου προσέβαλλεν· ἄλλους δ' ἐκ τῆς Ἀχραδινῆς ἐκέλευεν ἐπιχειρεῖν, ὧν Ἰσίας ἡγεῖθ' ὁ Κορίνθιος· τοὺς δὲ τρίτους ἐπῆγον ἐπὶ τὰς Ἐπιπολὰς Δείναρχος καὶ Δημάρετος οἱ τὴν ὑστέραν ἀγαγόντες ἐκ (4) Κορίνθου βοήθειαν. Ἅμα δὲ καὶ πανταχόθεν τῆς ἐφόδου γενομένης, καὶ τῶν περὶ τὸν Ἱκέτην ἀνατραπέντων καὶ φυγόντων, τὸ μὲν ἁλῶναι τὴν πόλιν κατ' ἄκρας καὶ γενέσθαι ταχέως ὑποχείριον ἐκπεσόντων τῶν πολεμίων δίκαιον ἀναθεῖναι τῇ τῶν μαχομένων ἀνδραγαθίᾳ καὶ τῇ δεινότητι (5) τοῦ στρατηγοῦ· τὸ δὲ μήτ' ἀποθανεῖν τινα μήτε τρωθῆναι τῶν Κορινθίων ἴδιον ἔργον αὑτῆς ἡ Τιμολέοντος ἐπεδείξατο τύχη, καθάπερ διαμιλλωμένη πρὸς τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρός, ἵνα τῶν ἐπαινουμένων αὐτοῦ τὰ (6) μακαριζόμενα μᾶλλον οἱ πυνθανόμενοι θαυμάζωσιν.

Οὐ γὰρ μόνον Σικελίαν πᾶσαν οὐδ' Ἰταλίαν εὐθὺς ἡ φήμη κατέσχεν, ἀλλ' ἡμερῶν ὀλίγων ἡ Ἑλλὰς διήχει τὸ μέγεθος τοῦ κατορθώματος, ὥστε τὴν τῶν Κορινθίων πόλιν ἀπιστοῦσαν, εἰ διαπέπλευκεν ὁ στόλος, ὁμοῦ καὶ σεσῳσμένους καὶ νενικηκότας (7) ἀκούειν τοὺς ἄνδρας. Οὕτως εὐρόησαν αἱ πράξεις, καὶ τοσοῦ<το> τῷ κάλλει τῶν ἔργων τὸ τάχος ἡ τύχη προσέθηκεν.

[22] Γενόμενος δὲ τῆς ἄκρας κύριος, οὐκ ἔπαθε Δίωνι ταὐτὸ πάθος, οὐδ' ἐφείσατο τοῦ τόπου διὰ τὸ κάλλος καὶ τὴν πολυτέλειαν τῆς κατασκευῆς, ἀλλὰ τὴν ἐκεῖνον διαβαλοῦσαν, εἶτ' ἀπολέσασαν ὑποψίαν φυλαξάμενος, ἐκήρυξε τῶν Συρακοσίων τὸν βουλόμενον παρεῖναι μετὰ σιδήρου καὶ (2) συνεφάπτεσθαι κατασκαπτομένων τῶν τυραννικῶν ἐρυμάτων. Ὡς δὲ πάντες ἀνέβησαν, ἀρχὴν ἐλευθερίας ποιησάμενοι βεβαιοτάτην τὸ κήρυγμα καὶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην, οὐ μόνον τὴν ἄκραν, ἀλλὰ καὶ τὰς οἰκίας καὶ τὰ μνήματα τῶν τυράννων ἀνέτρεψαν καὶ κατέσκαψαν. Εὐθὺς δὲ τὸν τόπον (3) συνομαλύνας, ἐνῳκοδόμησε τὰ δικαστήρια, χαριζόμενος τοῖς πολίταις καὶ τῆς τυραννίδος ὑπερτέραν ποιῶν τὴν δημοκρατίαν. (4) Ἐπεὶ δὲ τὴν πόλιν ἑλὼν οὐκ εἶχε πολίτας, ἀλλὰ τῶν μὲν ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ταῖς στάσεσι διαφθαρέντων, τῶν δὲ τὰς τυραννίδας φυγόντων, ἡ μὲν ἐν Συρακούσαις ἀγορὰ δι' ἐρημίαν οὕτω πολλὴν καὶ βαθεῖαν ἐξέφυσεν ὕλην, ὥστε τοὺς ἵππους ἐν αὐτῇ κατανέμεσθαι, τῶν ἱπποκόμων ἐν τῇ (5) χλόῃ κατακειμένων, αἱ δ' ἄλλαι πόλεις πλὴν παντελῶς ὀλίγων ἐλάφων ἐγένοντο μεσταὶ καὶ συῶν ἀγρίων, ἐν δὲ τοῖς προαστίοις καὶ περὶ τὰ τείχη (6) πολλάκις οἱ σχολὴν ἄγοντες ἐκυνηγέτουν, ὑπήκουε δ' οὐδεὶς τῶν ἐν τοῖς ἐρύμασι καὶ φρουρίοις κατοικούντων, οὐδὲ κατέβαινον εἰς τὴν πόλιν, ἀλλὰ φρίκη καὶ μῖσος εἶχε πάντας ἀγορᾶς καὶ πολιτείας καὶ βήματος, ἐξ ὧν (7) ἀνέφυσαν αὐτοῖς οἱ πλεῖστοι τῶν τυράννων, ἔδοξε τῷ Τιμολέοντι καὶ τοῖς Συρακοσίοις γράψαι πρὸς τοὺς Κορινθίους, ὅπως πέμψωσιν οἰκήτορας (8) εἰς τὰς Συρακούσας ἐκ τῆς Ἑλλάδος. Ἥ τε γὰρ χώρα σχολάζειν ἔμελλε, καὶ πολὺν πόλεμον ἐκ Λιβύης προσεδέχοντο, πυνθανόμενοι τοὺς Καρχηδονίους τοῦ μὲν Μάγωνος ἑαυτὸν ἀνελόντος ἀνεσταυρωκέναι τὸ σῶμα, διὰ τὴν στρατηγίαν ὀργισθέντας, αὐτοὺς δὲ συνάγειν μεγάλην δύναμιν, ὡς ἔτους ὥρᾳ διαβησομένους εἰς Σικελίαν.

[23] Τῶν δὲ γραμμάτων τούτων παρὰ τοῦ Τιμολέοντος κομισθέντων, καὶ πρέσβεων ἅμα παρόντων Συρακοσίων καὶ δεομένων ἐπιμεληθῆναι τῆς πόλεως καὶ γενέσθαι πάλιν ἐξ ὑπαρχῆς οἰκιστάς, οὐχ ἥρπασαν οἱ Κο(2) ρίνθιοι τὴν πλεονεξίαν, οὐδὲ προσεποίησαν ἑαυτοῖς τὴν πόλιν, ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἐπιόντες τοὺς ἱεροὺς ἀγῶνας ἐν τῇ Ἑλλάδι καὶ τὰς μεγίστας τῶν πανηγύρεων, ἀνηγόρευον ὑπὸ κηρύκων, ὅτι Κορίνθιοι καταλελυκότες τὴν ἐν Συρακούσαις τυραννίδα, καὶ τὸν τύραννον ἐξεληλακότες, καλοῦσι Συρακοσίους καὶ τῶν ἄλλων Σικελιωτῶν τὸν βουλόμενον οἰκεῖν τὴν πόλιν ἐλευθέρους καὶ αὐτονόμους, ἐπ' ἴσοις καὶ δικαίοις τὴν χώραν διαλαχόντας· (3) ἔπειτα διαπέμποντες ἀγγέλους εἰς τὴν Ἀσίαν καὶ τὰς νήσους, ὅπου πλείστους ἐπυνθάνοντο τῶν φυγάδων διεσπαρμένους κατοικεῖν, παρεκάλουν ἰέναι πάντας εἰς Κόρινθον, ὡς Κορινθίων ἀσφαλῆ πομπὴν καὶ πλοῖα (4) καὶ στρατηγοὺς παρεξόντων ἰδίοις τέλεσιν εἰς Συρακούσας. Κηρυσσομένων δὲ τούτων, ἡ μὲν πόλις τὸν δικαιότατον καὶ κάλλιστον ἀπελάμβανεν ἔπαινον καὶ ζῆλον, ἐλευθεροῦσα μὲν ἀπὸ τῶν τυράννων, σῴζουσα δ' (5) ἀπὸ τῶν βαρβάρων, ἀποδιδοῦσα δὲ τοῖς πολίταις τὴν χώραν. Οἱ δὲ συνελθόντες εἰς Κόρινθον οὐκ ὄντες ἱκανοὶ τὸ πλῆθος, ἐδεήθησαν ἐκ Κορίνθου καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος παραλαβεῖν συνοίκους· καὶ γενόμενοι μυρίων οὐκ (6) ἐλάττους, κατέπλευσαν εἰς Συρακούσας. Ἤδη δὲ καὶ τῶν ἐξ Ἰταλίας καὶ Σικελίας πολλοὶ τῷ Τιμολέοντι συνεληλύθεισαν, καὶ γενομένοις αὐτοῖς ἑξακισμυρίοις τὸ πλῆθος, ὡς Ἄθανις εἴρηκε, τὴν μὲν (7) χώραν διένειμε, τὰς δ' οἰκίας ἀπέδοτο χιλίων ταλάντων, ἅμα μὲν ὑπολειπόμενος τοῖς ἀρχαίοις Συρακοσίοις ἐξωνεῖσθαι τὰς αὑτῶν, ἅμα δὲ χρημάτων εὐπορίαν τῷ δήμῳ μηχανώμενος, οὕτως πενομένῳ καὶ πρὸς τἆλλα καὶ πρὸς τὸν πόλεμον, ὥστε καὶ τοὺς <τῶν τυράννων> ἀνδριάντας ἀποδόσθαι, ψήφου διαφερομένης ὑπὲρ ἑκάστου καὶ γινομένης κατηγορίας, (8) ὥσπερ ἀνθρώπων εὐθύνας διδόντων· ὅτε δή φασι τὸν Γέλωνος ἀνδριάντα τοῦ παλαιοῦ τυράννου διατηρῆσαι τοὺς Συρακοσίους, καταχειροτονουμένων τῶν ἄλλων, ἀγαμένους καὶ τιμῶντας τὸν ἄνδρα τῆς νίκης ἣν πρὸς Ἱμέρᾳ Καρχηδονίους ἐνίκησεν.

[1] J


 

Pour les Corinthiens qui occupaient la citadelle, ils étaient dans une situation fâcheuse et inquiétante; ils commençaient à manquer de vivres, parce que les ports étaient étroitement bloqués; d'ailleurs il leur fallait à chaque instant prendre les armes et combattre pour la défense de leurs murailles, et se partager pour faire face à tous les assauts de l'ennemi, à toutes les machines, aux stratagèmes de toutes sortes qu'on mettait en usage contre eux. Cependant Timoléon leur faisait passer des secours ; il leur envoyait, de Catane, du blé sur des barques de pêcheurs et sur de légers esquifs, qui se glissaient, surtout à la faveur des tempêtes, à travers les trirèmes des Barbares, tandis que les vents et l'agitation des vagues les tenaient écartées. Magon et Icétas s'en aperçurent à la fin, et résolurent de s'emparer de Catane, d'où les assiégés tiraient ces provisions. Ils prennent ce qu'ils ont de meilleures troupes et de plus braves au combat, et partent de Syracuse.

Le Corinthien Léon, qui commandait les assiégés, ayant vu, du haut de la citadelle, que les ennemis qu'on avait laissés pour continuer le siège se tenaient mal sur leurs gardes et ne s'attendaient à rien, fit une sortie , tomba sur eux pendant qu'ils étaient dispersés, en tua plusieurs, mit les autres en fuite, enleva de force la partie de la ville qu'on appelle l'Achradine, et s'y maintint. C'était le quartier le mieux fortifié de Syracuse et celui qui avait le moins souffert ; car Syracuse est comme 21 un assemblage, un composé de plusieurs villes. Léon y trouva une grande quantité de blé et d'argent; aussi ne retourna-t-il point dans la citadelle ; il fortifia l'enceinte de l'Achradine, qu'il joignit au château par des ouvrages de communication, et défendit à la fois l'un et l'autre. Magon et Icétas étaient déjà devant Catane f lorsqu'un courrier envoyé de Syracuse vint leur annoncer la prise de l'Achradine. Troublés à cette nouvelle, ils retournent précipitamment sur leurs pas, n'ayant ni pris la ville qu'ils allaient attaquer, ni conservé celle qu'ils occupaient.

On peut douter si ce succès fut l'ouvrage de la prudence et du courage, ou celui de la Fortune ; mais, dans ce qui suivit, on ne saurait voir, ce me semble, autre chose qu'un heureux coup du sort. Les renforts de Corinthe étaient toujours restés à Thurium, d'abord par crainte des trirèmes carthaginoises que commandait Hannon, et qui les attendaient au passage, ensuite parce que, depuis plusieurs jours, la mer était trop violemment agitée par les vents. Ils entreprirent de traverser à pied le pays des Bruttiens; et, ayant obtenu, moitié par persuasion, moitié par force, le passage sur les terres de ces Barbares, ils arrivèrent à Rhégium, que la tourmente de la mer durait encore. Cependant l'amiral des Carthaginois, qui n'attendait plus les Corinthiens, et qui les croyait réduits à l'inaction, imagina ce qu'il prenait pour une des ruses les plus subtiles qu'on eût encore employées : il ordonne à ses matelots de mettre des couronnes sur leurs tètes ; il orne ses trirèmes de boucliers grecs et phéniciens, cingle vers Syracuse, s'approche de la citadelle à force de rames, avec un grand bruit et des éclats de rire, et criant qu'il vient d'attaquer les Corinthiens au passage de la mer, et de les mettre en complète déroute. Il comptait porter par là le découragement chez les assiégés.

Pendant qu'il se repaît de ces sottises et de ces impos- 22 tures, les Corinthiens, qui avaient traversé le pays des Bruttiens, arrivent à Rhégium; personne n'était là pour les arrêter au passage; d'ailleurs le vent, contre tout espoir, était tombé tout à coup, et leur ouvrait sur la mer un chemin libre et facile : ils se jettent bien vite dans les barques, dans les bateaux de pêcheurs qu'ils trouvent sous la main, quittent la rive , et passent en Sicile avec tant de sûreté et un si grand calme, qu'ils menaient par la main leurs chevaux, nageant à côté de leurs barques. Quand ils furent tous passés, Timoléon les recueillit, et, sans perdre temps, s'empara de Messine, puis s'avança en ordre de bataille droit à Syracuse, plein de confiance dans la Fortune qui l'avait conduit jusqu'alors, bien plus que dans les forces dont il disposait, car il n'avait pas avec lui plus de quatre mille combattants. Magon, en apprenant son arrivée, se sentit tout éperdu et tremblant ; et ses alarmes redoublèrent encore à l'occasion suivante.

Les marais dont la ville est entourée reçoivent les eaux d'un grand nombre de sources, de lacs et de rivières qui se déchargent dans la mer. Il se trouve dans ces marais une prodigieuse quantité d'anguilles, qui fournissent à qui veut une pêche abondante. Les soldats mercenaires des deux partis s'amusaient, à en pêcher, durant leurs moments de loisir et les suspensions d'armes. Comme ils étaient tous Grecs, et n'avaient aucun sujet particulier de haine les uns contre les autres, après s'être bien battus les jours de combat, ils s'abordaient mutuellement les jours de trêve, et conversaient familièrement. Une fois, comme ils s'occupaient ensemble à cette pêche, s'entretenant, selon l'usage, et admirant le calme de la mer, la beauté du pays et les avantages de sa situation, un de ceux qui étaient au service des Corinthiens dit à ceux de l'autre parti : « Comment, vous qui êtes Grecs, pouvez-vous avoir la pensée de livrer à des Barbares 23 une ville si considérable et qui réunit tant d'avantages, et de placer dans notre voisinage des Carthaginois, les plus méchants et les plus sanguinaires des hommes, un ennemi contre lequel il serait à souhaiter qu'on eût plusieurs Siciles pour protéger la Grèce ? Croyez-vous qu'ils aient rassemblé et amené, des colonnes d'Hercule  et de la mer Atlantique, une armée si puissante, et qu'ils s'exposent à tant de périls, pour assurer la domination d Icétas? Et lui, s'il eût eu le bon sens d'un général, il n'eût point chassé les pères de Syracuse pour attirer les ennemis dans sa patrie : il eût déféré aux conseils de Timoléon et des Corinthiens, et il eût obtenu d'eux honneur et autorité. »

Ces discours, répandus dans le camp par les mercenaires, firent soupçonner à Magon qu'on le trahissait. Il cherchait depuis longtemps un prétexte pour se retirer. Aussi Icétas eut-il beau le prier de rester, et lui faire voir de combien ils étaient supérieurs aux ennemis, Magon, persuadé qu'ils le cédaient bien plus à Timoléon en valeur et en fortune qu'ils ne l'emportaient sur lui par le nombre de leurs troupes, mita la voile, et s'en retourna honteusement en Afrique, abandonnant, sans aucun motif raisonnable, la Sicile qu'il tenait entre ses mains. Timoléon parut le lendemain devant la place avec son armée en bataille. Quand ses soldats apprirent la fuite des ennemis, et qu'ils virent le port entièrement vide, ils ne purent s'empêcher de rire de la lâcheté de Magon, et firent publier par la ville qu'on donnerait une récompense à celui qui leur apprendrait où s'était sauvée la flotte des Carthaginois.

Cependant Icétas voulait lutter encore, et s'obstinait à ne pas lâcher prise, résolu de se défendre dans les quartiers de la ville qu'il occupait; postes bien fortifiés, et qui pouvaient résister à un assaut. Alors Timoléon partage son armée en trois corps, et, à la tête du pre- 24 mier, attaque la ville du côté du fleuve Ànapus : c'était le point le plus difficile à emporter. Il dirige contre l'Achradine la seconde division sous les ordres du Corinthien Isias ; la troisième, commandée par Dinarchus et Damarète, qui avaient amené le dernier secours de Corinthe, marche sur les Épipoles (13). Ce triple assaut fut poussé avec un tel succès, que les troupes d'Icétas, pressées de tous les côtés, s'enfuirent dans une complète déroute. La prise de la ville, emportée de force en un instant, et la défaite des ennemis, ne doivent être attribuées, j'en conviens, qu'à la valeur des soldats et à l'habileté du général ; mais, qu'un tel exploit n'ait coûté ni la vie ni même une blessure a un seul Corinthien, c'est évidemment l'ouvrage particulier de la fortune de Timoléon : on dirait qu'elle a voulu rivaliser avec le courage du guerrier, et faire admirer, à ceux qui apprendraient cet événement, son rare bonheur, plus encore que ses hauts faits.

Non-seulement le bruit de cette magnifique conquête eut rempli en un instant la Sicile et l'Italie, mais en peu de jours il retentit dans toute la Grèce; et la ville de Corinthe, qui ne comptait point encore que la flotte eût passé en Sicile, apprit en même temps et le passage heureux de ses soldats et leur victoire : tant leurs succès furent rapides ! tant la Fortune se plut à en relever l'éclat, par la promptitude de l'exécution !

Maître de la citadelle, Timoléon ne commit pas la faute de Dion, qui l'avait épargnée à cause de la beauté et de la magnificence de ses ouvrages ; il se préserva de l'atteinte du soupçon calomnieux qui s'était élevé contre Dion, et qui finit par le perdre : il invita, par une proclamation publique, tous les Syracusains à venir avec des ferrements, pour démolir les forteresses de la tyrannie. 25 Tous y montèrent, car cette proclamation et cette journée étaient à leurs yeux un assuré prélude de la liberté ; et il ne leur suffit point d'abattre la citadelle, ils renversèrent et détruisirent de fond en comble les palais des tyrans et leurs tombeaux. Timoléon fit aussitôt aplanir le terrain; y bâtit des tribunaux, à la prière des habitants, et rétablit le gouvernement démocratique sur les ruines de la tyrannie. Mais la ville qu'il avait prise était toute dépeuplée : les habitants avaient péri dans les guerres et dans les séditions, ou ils avaient évité par la fuite la cruauté des tyrans ; la place publique de Syracuse était devenue déserte, et l'herbe y était si haute qu'elle servait de pâture aux chevaux, et de lit aux palefreniers. Les autres villes, hormis un bien petit nombre, étaient remplies de cerfs et de sangliers : les gens de loisir allaient à la chasse dans les faubourgs mêmes, et jusqu'au pied des murailles ; et ceux qui habitaient dans des retranchements ou des forts ne consentaient point à descendre dans Syracuse, dont ils avaient en horreur les assemblées publiques, le gouvernement, la tribune aux harangues : institutions par lesquelles s'étaient formés la plupart de leurs tyrans. Timoléon et les Syracusains résolurent donc d'écrire aux Corinthiens de leur envoyer de Grèce une colonie pour repeupler Syracuse, et empêcher que ses terres ne restassent incultes. D'ailleurs, ils étaient menacés d'une nouvelle guerre du côté de l'Afrique. Ils avaient appris que Magon s'était tué lui-même ; que les Carthaginois, furieux du succès de son expédition, avaient fait attacher son cadavre à une croix, et qu'ils ramassaient une puissante armée pour passer en Sicile au printemps prochain.

Des députés syracusains portèrent à Corinthe les lettres de Timoléon; eux-mêmes ils supplièrent les Corinthiens de prendre leur ville sous leur protection, et d'en être une seconde fois les fondateurs. Les Corinthiens ne 26 saisirent point cette occasion d'agrandir leur puissance, et ne cherchèrent point à se rendre maîtres de Syracuse : ils envoyèrent dans tous les jeux sacrés de la Grèce , dans ses assemblées les plus solennelles, et y firent publier par des hérauts que les Corinthiens avaient détruit la tyrannie dans Syracuse, et chassé le tyran ; qu'ils invitaient à rentrer dans leur patrie tous les Syracusains et tous les autres Siciliens qui l'avaient abandonnée, les déclarant libres, et les engageant à y aller vivre selon leurs lois, et à partager équitablement leurs terres. Ensuite ils firent partir des courriers pour l'Asie et pour les îles voisines, où ils savaient qu'un grand nombre de fugitifs s'étaient retirés ; et ils leur firent proposer de se rendre à Corinthe, où le peuple leur fournirait à ses frais des vaisseaux, des capitaines et une escorte, pour les ramener en sûreté à Syracuse. Cette proclamation valut à la ville de Corinthe les éloges les plus mérités et les témoignages d'estime les plus flatteurs. On admirait qu'elle eût délivré Syracuse, qu'elle l'eût arrachée des mains des Barbares, et la rendît à ses citoyens. Ceux qui se rassemblèrent à Corinthe ne se trouvant pas en assez grand nombre, demandèrent qu'on leur adjoignît d'autres colons, soit de Corinthe, soit des autres villes de la Grèce. Lorsqu'ils furent au moins dix mille, ils s'embarquèrent pour Syracuse. Déjà il y était accouru d'Italie et de Sicile une foule considérable auprès de Timoléon. La population se monta, suivant Athanis (14), à soixante mille hommes. Timoléon leur distribua les terres gratis ; mais il vendit les maisons, dont il tira mille talents (15); il laissa aux anciens Syracusains la faculté de racheter celles qui leur avaient appartenu; et, par cette vente, il procura de grandes sommes au peuple, dont la détresse 27 était extrême, et qui n'avait ni de quoi suffire à ses besoins ni les moyens de soutenir la guerre. Pour y subvenir, on vendit à l'encan les statues. On les accusa juridiquement comme des criminels traduits en justice ; et le peuple les jugea l'une après l'autre. Elles furent toutes condamnées ; les Syracusains ne conservèrent, dit-on, que celle de l'ancien tyran Gélon, dont ils célébraient et révéraient la mémoire, pour la victoire qu'il avait remportée près d'Himère sur les Carthaginois.

[24] Οὕτω δὲ τῆς πόλεως ἀναζωπυρούσης καὶ πληρουμένης, ἐπιρρεόντων πανταχόθεν εἰς αὐτὴν τῶν πολιτῶν, βουλόμενος ὁ Τιμολέων καὶ τὰς ἄλλας πόλεις ἐλευθερῶσαι καὶ παντάπασιν ἐκκόψαι τῆς Σικελίας τὰς τυραννίδας, ἐπὶ τὰς χώρας αὐτῶν στρατεύων, Ἱκέτην μὲν ἠνάγκασεν ἀποστάντα Καρχηδονίων ὁμολογῆσαι τὰς ἀκροπόλεις κατασκάψειν καὶ (2) βιοτεύσειν ἰδιώτην ἐν Λεοντίνοις· Λεπτίνου δὲ τοῦ τυραννοῦντος Ἀπολλωνίας καὶ συχνῶν ἄλλων πολιχνίων, ὡς ἐκινδύνευε κατὰ κράτος ἁλῶναι, παραδόντος αὑτόν, φεισάμενος εἰς Κόρινθον ἀπέστειλε, καλὸν ἡγούμενος ἐν τῇ μητροπόλει τοὺς τῆς Σικελίας τυράννους ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἀποθεωρεῖσθαι (3) φυγαδικῶς καὶ ταπεινῶς ζῶντας. Τοὺς δὲ μισθοφόρους βουλόμενος ἐκ τῆς πολεμίας ὠφελεῖσθαι καὶ μὴ σχολάζειν, αὐτὸς μὲν εἰς τὰς Συρακούσας ἐπανῆλθε, τῇ καταστάσει τῆς πολιτείας προσέξων, καὶ τοῖς ἥκουσιν ἐκ Κορίνθου νομοθέταις Κεφάλῳ καὶ Διονυσίῳ τὰ κυριώτατα (4) καὶ κάλλιστα συνδιαθήσων, τοὺς δὲ περὶ Δείναρχον καὶ Δημάρετον εἰς τὴν τῶν Καρχηδονίων ἐξέπεμψεν ἐπικράτειαν, οἳ πόλεις πολλὰς ἀφιστάντες τῶν βαρβάρων οὐ μόνον αὐτοὶ διῆγον ἐν ἀφθόνοις, ἀλλὰ καὶ χρήματα παρεσκεύαζον εἰς τὸν πόλεμον ἀπὸ τῶν ἁλισκομένων.

[25] Ἐν τούτῳ δὲ Καρχηδόνιοι καταπλέουσιν εἰς τὸ Λιλύβαιον, ἄγοντες ἑπτὰ μυριάδας στρατοῦ καὶ τριήρεις διακοσίας καὶ πλοῖα χίλια, κομίζοντα μηχανὰς καὶ τέθριππα καὶ σῖτον ἄφθονον καὶ τὴν ἄλλην παρασκευήν, ὡς οὐκέτι ποιησόμενοι κατὰ μέρος τὸν πόλεμον, ἀλλ' ὁμοῦ πάσης Σικελίας (2) ἐξελάσοντες τοὺς Ἕλληνας· ἦν γὰρ ἡ δύναμις ἐξαρκοῦσα καὶ μὴ νοσοῦντας (3) μηδὲ διεφθαρμένους ὑπ' ἀλλήλων συλλαβέσθαι Σικελιώτας. Πυθόμενοι δὲ πορθεῖσθαι τὴν ἐπικράτειαν αὐτῶν, εὐθὺς ὀργῇ πρὸς τοὺς Κορινθίους (4) ἐχώρουν, Ἀσδρούβα καὶ Ἀμίλκα στρατηγούντων.

Τῆς δ' ἀγγελίας ὀξέως εἰς Συρακούσας ἀφικομένης, οὕτω κατεπλάγησαν οἱ Συρακόσιοι πρὸς τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως, ὥστε μόλις τῷ Τιμολέοντι τρισχιλίους ἀπὸ τοσούτων (5) μυριάδων ὅπλα λαβόντας τολμῆσαι συν<εξ>ελθεῖν. Οἱ δὲ μισθοφόροι τετρακισχίλιοι τὸ πλῆθος ἦσαν· καὶ τούτων αὖθις ὅσον χίλιοι καθ' ὁδὸν ἀποδειλιάσαντες ἀνεχώρησαν, ὡς οὐχ ὑγιαίνοντος τοῦ Τιμολέοντος, ἀλλὰ μαινομένου παρ' ἡλικίαν, (καὶ) πρὸς ἑπτὰ μυριάδας πολεμίων μετὰ πεντακισχιλίων πεζῶν καὶ χιλίων ἱππέων βαδίζοντος, καὶ διαρτῶντος ὁδὸν ἡμερῶν ὀκτὼ τὴν δύναμιν ἀπὸ τῶν Συρακουσῶν, ὅθεν οὔτε σωθῆναι τοῖς (6) φεύγουσιν οὔτε ταφῆναι τοῖς πεσοῦσιν αὐτῶν ὑπάρξειν. Τούτους μὲν οὖν Τιμολέων κέρδος ἡγεῖτο πρὸ τῆς μάχης φανεροὺς γεγονότας, τοὺς δ' ἄλλους ἐπιρρώσας κατὰ τάχος ἦγε πρὸς τὸν Κριμισὸν ποταμόν, ὅπου καὶ τοὺς Καρχηδονίους ἤκουσε συνάπτειν.

[26] Ἀναβαίνοντι δ' αὐτῷ πρὸς λόφον, ὃν ὑπερβαλόντες ἔμελλον κατόψεσθαι τὸ στράτευμα καὶ τὴν δύναμιν τῶν πολεμίων, ἐμβάλλουσιν ἡμίονοι (2) σέλινα κομίζοντες, καὶ τοῖς στρατιώταις εἰσῆλθε πονηρὸν εἶναι τὸ σημεῖον, ὅτι τὰ μνήματα τῶν νεκρῶν εἰώθαμεν ἐπιεικῶς στεφανοῦν σελίνοις· καὶ παροιμία τις ἐκ τούτου γέγονε, τὸν ἐπισφαλῶς νοσοῦντα δεῖσθαι (3) (τοῦτον) τοῦ σελίνου. Βουλόμενος οὖν αὐτοὺς ἀπαλλάξαι τῆς δεισιδαιμονίας καὶ τὴν δυσελπιστίαν ἀφελεῖν, ὁ Τιμολέων ἐπιστήσας τὴν πορείαν ἄλλα τε <πολλὰ> πρέποντα τῷ καιρῷ διελέχθη, καὶ τὸν στέφανον αὐτοῖς ἔφη πρὸ τῆς νίκης κομιζόμενον αὐτομάτως εἰς τὰς χεῖρας ἥκειν, ᾧπερ Κορίνθιοι στεφανοῦσι τοὺς Ἴσθμια νικῶντας, ἱερὸν καὶ πάτριον στέμμα (4) <τὸ> τοῦ σελίνου νομίζοντες. Ἔτι γὰρ τότε τῶν Ἰσθμίων, ὥσπερ νῦν τῶν (5) Νεμείων, τὸ σέλινον ἦν στέφανος, οὐ πάλαι δ' ἡ πίτυς γέγονεν. Ἐντυχὼν οὖν ὁ Τιμολέων ὥσπερ εἴρηται τοῖς στρατιώταις, καὶ λαβὼν τῶν σελίνων, κατεστέψατο πρῶτος αὐτός, εἶθ' οἱ περὶ αὐτὸν ἡγεμόνες καὶ τὸ πλῆθος. (6) Οἱ δὲ μάντεις κατιδόντες ἀετοὺς δύο προσφερομένους, ὧν ὁ μὲν δράκοντα τοῖς ὄνυξιν ἔφερε διαπεπαρμένον, ὁ δ' ἵπτατο κεκλαγὼς μέγα καὶ θαρραλέον, ἐπεδείκνυον τοῖς στρατιώταις, καὶ πρὸς εὐχὰς θεῶν καὶ ἀνακλήσεις ἐτράποντο πάντες.

[27] Τὸ μὲν οὖν ἔτος ἱσταμένου θέρους εἶχεν ὥραν καὶ λήγοντι μηνὶ (2) Θαργηλιῶνι πρὸς τὰς τροπὰς ἤδη συνῆπτε τὸν καιρόν· ὁμίχλην δὲ τοῦ ποταμοῦ πολλὴν ἀναδιδόντος, πρῶτον μὲν ἀπεκρύπτετο ζόφῳ τὸ πεδίον, καὶ σύνοπτον οὐδὲν ἦν ἀπὸ τῶν πολεμίων, πλὴν ἠχή τις ἄκριτος καὶ συμμιγὴς ἄνω πρὸς τὸν λόφον ἐχώρει πρόσωθεν, ἀνισταμένης στρατιᾶς (3) τοσαύτης. Ὡς δ' ἀναβάντες ἐπὶ τὸν λόφον ἔστησαν οἱ Κορίνθιοι καὶ θέμενοι τὰς ἀσπίδας διανεπαύοντο, τοῦ ἡλίου παραφαινομένου καὶ μετεωρίζοντος τὴν ἀναθυμίασιν, ὁ μὲν θολερὸς ἀὴρ ἀθροιζόμενος πρὸς τὰ ὑψηλὰ καὶ (4) συνιστάμενος κατενέφωσε τὰς ἀκρωρείας, τῶν δ' ὑπὸ πόδας τόπων ἀνακαθαιρομένων ὅ τε Κριμισὸς ἐξεφάνη καὶ διαβαίνοντες αὐτὸν ὤφθησαν οἱ πολέμιοι, πρώτοις μὲν τοῖς τεθρίπποις ἐκπληκτικῶς πρὸς ἀγῶνα (5) κατεσκευασμένοις, κατόπιν δὲ τούτων μυρίοις ὁπλίταις λευκάσπισι. Τούτους ἐτεκμαίροντο Καρχηδονίους εἶναι τῇ λαμπρότητι τῆς σκευῆς καὶ τῇ (6) βραδυτῆτι καὶ τάξει τῆς πορείας. Μετὰ δὲ τούτους τῶν λοιπῶν ἐθνῶν ἐπιρρεόντων καὶ τὴν διάβασιν μετ' ὠθισμοῦ καὶ ταραχῆς ποιουμένων,

συνιδὼν ὁ Τιμολέων τὸν ποταμὸν αὐτοῖς ταμιεύοντα τοῦ πλήθους τῶν πολεμίων ἀπολαβεῖν ὅσοις ἐθέλοιεν αὐτοὶ μάχεσθαι, καὶ τοὺς στρατιώτας καθορᾶν κελεύσας τὴν φάλαγγα τῷ ῥείθρῳ διαλελυμένην καὶ τοὺς μὲν ἤδη διαβεβηκότας, τοὺς δὲ μέλλοντας, προσέταξε Δημαρέτῳ λαβόντι τοὺς ἱππεῖς ἐμβαλεῖν εἰς τοὺς Καρχηδονίους καὶ συνταράξαι τὸν διάκοσμον (7) αὐτῶν τῆς παρατάξεως οὔπω καθεστώσης. Αὐτὸς δὲ καταβὰς εἰς τὸ πεδίον, τὰ μὲν κέρατα τοῖς ἄλλοις Σικελιώταις ἀπέδωκεν, ἀναμείξας ἑκατέρῳ τῶν ξένων οὐ πολλούς, ἐν μέσῳ δὲ περὶ αὑτὸν λαβὼν τοὺς Συρακοσίους καὶ τοὺς μαχιμωτάτους τῶν μισθοφόρων, βραχὺν μὲν χρόνον ἐπέσχε, (8) τὸ τῶν ἱππέων ἀποθεωρῶν ἔργον· ὡς δ' ἐκείνους εἶδεν ὑπὸ τῶν ἁρμάτων πρὸ τῆς τάξεως διαθεόντων εἰς χεῖρας ἐλθεῖν τοῖς Καρχηδονίοις οὐ δυναμένους, ἀλλ' ὅπως μὴ συνταραχθεῖεν ἀναγκαζομένους ἐξελίττειν (9) συνεχῶς καὶ πυκνὰς ἐξ ἐπιστροφῆς ποιεῖσθαι τὰς ἐπελάσεις, ἀναλαβὼν τὴν ἀσπίδα καὶ βοήσας ἕπεσθαι καὶ θαρρεῖν τοῖς πεζοῖς, ἔδοξεν ὑπερφυεῖ φωνῇ καὶ μείζονι κεχρῆσθαι τῆς συνήθους, εἴτε τῷ πάθει παρὰ τὸν ἀγῶνα καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸν οὕτω διατεινάμενος, εἴτε δαιμονίου τινός, ὡς τοῖς (10) πολλοῖς τότε παρέστη, συνεπιφθεγξαμένου. Ταχὺ δὲ τὴν κραυγὴν ἀνταποδόντων καὶ παρεγγυώντων ἄγειν καὶ μὴ μέλλειν, τοῖς μὲν ἱππόταις ἐσήμανεν ἔξω παρὰ τὴν τάξιν τῶν ἁρμάτων παρελάσαι, καὶ κατὰ κέρας προσφέρεσθαι τοῖς πολεμίοις, αὐτὸς δὲ τοὺς προμάχους πυκνώσας τῷ συνασπισμῷ, καὶ τὴν σάλπιγγα κελεύσας ἐπιφθέγξασθαι, προσέβαλε τοῖς Καρχηδονίοις.

[28] Οἱ δὲ τὴν μὲν πρώτην ἐπιδρομὴν ὑπέστησαν ἐρρωμένως, καὶ τῷ καταπεφράχθαι τὰ σώματα σιδηροῖς θώραξι καὶ χαλκοῖς κράνεσιν (2) ἀσπίδας τε μεγάλας προβεβλῆσθαι διεκρούοντο τὸν δορατισμόν. Ἐπεὶ δ' εἰς ξίφη συνῆλθεν ὁ ἀγών, καὶ τέχνης οὐχ ἧττον ἢ ῥώμης ἐγεγόνει τὸ ἔργον, ἐξαίφνης ἀπὸ τῶν ὀρῶν βρονταί τε φοβεραὶ κατερρήγνυντο καὶ πυρώδεις (3) ἀστραπαὶ συνεξέπιπτον. Εἶθ' ὁ περὶ τοὺς λόφους καὶ τὰς ἀκρωρείας ζόφος ἐπὶ τὴν μάχην κατιών, ὄμβρῳ καὶ πνεύματι καὶ χαλάζῃ συμμεμειγμένος, τοῖς μὲν Ἕλλησιν ἐξόπισθεν καὶ κατὰ νώτου περιεχεῖτο, τῶν δὲ βαρβάρων ἔτυπτε τὰ πρόσωπα καὶ κατήστραπτε τὰς ὄψεις, ἅμα λαίλαπος ὑγρᾶς καὶ (4) φλογὸς συνεχοῦς ἐκ τῶν νεφῶν φερομένης. Ἐν οἷς πολλὰ μὲν ἦν τὰ λυποῦντα καὶ μάλιστα τοὺς ἀπείρους, οὐχ ἥκιστα δὲ βλάψαι δοκοῦσιν αἱ βρονταὶ καὶ τῶν ὅπλων ὁ πάταγος, κοπτομένων ὕδατι ῥαγδαίῳ καὶ χαλάζῃ, κωλύων (5) ἀκούεσθαι τὰ προστάγματα τῶν ἡγεμόνων.

C'est ainsi que Syracuse se relevait de ses ruines, et se repeuplait par le grand nombre d'habitants qui y affluaient de toutes parts. Mais Timoléon voulut aussi remettre en liberté les autres villes, et exterminer complètement les tyrannies dans la Sicile. Il envahit, avec son armée, les territoires qu'occupaient les tyrans ; il força Icétas d'abandonner l'alliance des Carthaginois, de s'engager par un traité à démolir ses forteresses et à vivre en simple particulier chez les Léontins. Leptinès, tyran d'Apollonie et de plusieurs autres petites villes, ne se vit pas plutôt en danger d'être réduit par la force, qu'il se rendit à Timoléon. Timoléon lui fit grâce de la vie, et l'envoya à Corinthe, persuadé que ce serait chose glorieuse que dans la ville mère de Syracuse la Grèce pût contempler les tyrans de la Sicile réduits a l'état obscur de bannis. Il retourna ensuite à Syracuse pour en régler les institutions politiques, pour seconder Céphalus et Denys, deux législateurs venus de Corinthe, dans l'établissement des lois les plus importantes et les plus nécessaires. Il imagina en même temps un moyen de récompenser, aux dépens de l'ennemi, les troupes qui étaient à sa solde, et aussi de les tenir en haleine : il les envoya, sous la conduite de Dinarchus et de Démarétus, dans les endroits de l'île qui étaient soumis aux Carthaginois. Ils attirèrent à leur parti plusieurs villes de ces Barbares, et non-seulement ils vécurent dans l'abon- 28 dance, mais ils fournirent, sur le butin qu'ils avaient amassé, des sommes considérables pour l'entretien de la guerre.

Cependant les Carthaginois débarquent à Lilybée avec une armée de soixante-dix mille hommes, deux cents trirèmes, mille vaisseaux de transport chargés de machines de guerre, de chars, de vivres et de provisions de toute espèce. Leur dessein n'était plus de faire la guerre par des expéditions partielles, mais de chasser d'un seul coup tous les Grecs de la Sicile. Ces forces, en effet, étaient bien suffisantes pour subjuguer tous les Siciliens, n'eussent-ils pas même été affaiblis et ruinés par des divisions intestines. Ils apprirent, en arrivant, le ravage qui se faisait sur leurs terres; et, dans le premier transport de leur colère, ils marchèrent contre les Corinthiens, sous la conduite des généraux Asdrubal et Hamilcar.

La nouvelle en arriva bien vite à Syracuse; et telle fut la frayeur des Syracusains à l'idée d'une armée si formidable, que, de tant de milliers d'hommes qui étaient dans la ville, trois mille à peine osèrent prendre les armes et suivre Timoléon. Quant à ses mercenaires , mille d'entre eux, et il n'en comptait que quatre mille, perdirent courage en chemin, et firent défection, « Timoléon, disaient-ils, a perdu le sens; c'est une témérité indigne de son âge d'aller, avec cinq mille fantassins et mille chevaux, attaquer une armée de soixante-dix mille hommes ; et encore il les transporte à huit journées de Syracuse, ôtant à ceux qui fuiront tout moyen de retraite, et à ceux qui périront dans la bataille l'espoir même de la sépulture. » Timoléon regarda comme un gain réel que ces lâches se fussent déclarés avant le combat; quant aux autres, il anime leur courage, et les conduit en toute diligence sur les bords du fleuve Crimèse, où il savait qu'il trouverait les Carthaginois.

29 Comme il montait une colline du haut de laquelle on devait découvrir le camp et l'armée des ennemis, il rencontra des mulets chargés d'ache. Les soldats regardèrent cette rencontre comme un funeste présage, parce que nous avons l'habitude de couronner d'ache les tombeaux, coutume qui adonné naissance au proverbe : Il n'a plus besoin que d'ache, quand on parle d'un homme dangereusement malade. Pour les guérir de cette superstition, et ranimer leur courage abattu, Timoléon fait faire halte à l'armée, tient un discours convenable à la circonstance; et en finissant : « La couronne, dit-il, vient s'offrir à vous, même avant la victoire. » Il faisait allusion à la couronne d'ache que les Corinthiens donnaient aux vainqueurs des jeux isthmiques : c'était chez eux la couronne sacrée et nationale; elle y était encore en usage du temps de Timoléon, comme elle l'est aujourd'hui dans les jeux néméens ; ce n'est que depuis peu que la couronne de pin l'a remplacée. Timoléon, après son discours aux soldats, prit de l'ache, et se couronna le premier ; ses capitaines imitèrent son exemple, et après eux toute l'armée. Dans le même instant les devins aperçoivent deux aigles qui passaient d'un vol rapide; l'un tenait dans ses serres un serpent tout déchiré, et l'autre volait en poussant de grands cris, comme pour animer les troupes : ils les montrent aux soldats, et tout le monde se met à prier les dieux et à implorer leur assistance.

On était vers le commencement de l'été, et la fin du mois Thargélion (16) allait ramener le solstice. Un brouillard épais, qui se levait de la rivière, couvrait à ce moment la campagne d'une profonde obscurité; on ne pouvait rien apercevoir de l'armée des ennemis; on entendait seulement monter du sein de cette immense armée une clameur lointaine et confuse, qui parvenait jusqu'au 30 sommet de la colline. Arrivés là, les Corinthiens quittèrent leurs boucliers et se reposèrent. Le soleil mit en mouvement les vapeurs et les attira; le brouillard s'épaissit sur le haut des montagnes, et les enveloppa comme un nuage : la plaine, au contraire, se dégagea; et la rivière de Crimèse parut à découvert. On vit distinctement les ennemis qui la passaient. Ils avaient placé à la tête de l'armée les chars à quatre chevaux, préparés pour le combat avec un appareil formidable; ces chars étaient suivis d'un corps de dix mille hommes de pied, qui portaient des boucliers blancs. A l'éclat resplendissant de leurs armes, à la lenteur, au bon ordre de leur marche, on reconnaissait que c'étaient des Carthaginois. Après eux venaient en grande foule les autres nations : ceux-ci faisaient leur passage avec beaucoup de confusion et de désordre.

Timoléon observa que la rιvière lui donnait la facilité de n'attaquer que le nombre d'ennemis qu'il voudrait, et fit remarquer à ses soldats que l'armée des Carthaginois était séparée en deux, qu'une partie avait déjà passé le Crimèse, et que les autres se disposaient à le faire. Il ordonne à Démarétus de prendre avec lui la cavalerie , de tomber brusquement sur les Carthaginois, et de culbuter leurs bataillons avant qu'ils eussent le temps de se mettre en ligne. Pour lui, il descend dans la plaine, place aux deux ailes les troupes de Sicile mêlées avec une partie des soldats étrangers, met autour de lui, au centre, les Syracusains avec les plus braves de ses mercenaires , et s'arrête quelque temps pour considérer les opérations de sa cavalerie. Les chars qui couraient sur le front de bataille empêchaient les cavaliers de pénétrer jusqu'aux Carthaginois ; de peur d'être mis eux-mêmes en désordre, ils sont obligés de tourner continuellement et' de se rallier souvent pour revenir à la charge. A cette vue, Timoléon prend son bouclier : « Suivez-moi, crie-t-il à ses fantassins ; et pas de crainte !» Il y avait, 34 eût-on dit, plus d'éclat et de force dans-sa voix qu'à l'ordinaire, soit qu'au moment du combat, et dans l'enthousiasme qui le transportait, la passion animât ainsi sa voix ; soit qu'un dieu, comme beaucoup alors le crurent, eût joint sa voix à la sienne. À l'instant ses soldats répondent à son cri par leur clameur, et le pressent de les mener promptement à l'ennemi ; alors il fait signe à sa cavalerie de dépasser la ligne des chars, et de charger les ennemis en flanc; il fait serrer le premier rang de son infanterie bouclier contre bouclier, ordonne aux trompettes de sonner la charge, et fond avec rapidité sur les Carthaginois..

Ils soutinrent le premier choc sans s'ébranler: les cuirasses de fer et les casques d'airain dont ils étaient armés, les grands boucliers dont ils se couvraient le corps, les garantirent aisément contre les coups de javelines. On en vint à combattre à l'épée, manœuvre qui exige non moins d'adresse que de force, quand tout à coup il s'éleva des montagnes un orage accompagné d'éclairs embrasés et de tonnerres effroyables. Bientôt les nuages épais qui couvraient les collines et les cimes des monts descendirent sur le champ de bataille avec un déluge de pluie et de grêle, que poussait encore un vent impétueux. Mais la tempête ne prenait les Grecs que par derrière, et frappait les Barbares au visage : ils avaient la vue éblouie et de l'ondée qui fouettait avec violence, et de la flamme des éclairs qui partait continuellement du sein des nuages. C'était là une extrême incommodité, singulièrement pour les moins aguerris. Mais ce qui leur nuisait bien plus encore, ce me semble, c'étaient les éclats du tonnerre et le bruit que faisait sur leurs armes la chute rapide de la pluie et de la grêle ; au milieu de ce fracas, ils n'entendaient plus les ordres de leurs chefs.

I. [1] Τ

Τοῖς δὲ Καρχηδονίοις, οὐκ οὖσιν εὐζώνοις τὸν ὁπλισμόν, ἀλλ' ὥσπερ εἴρηται καταπεφραγμένοις, ὅ τε πηλὸς ἐμπόδιος ἦν, οἵ τε κόλποι πληρούμενοι τῶν χιτώνων ὕδατος (6) Αὑτοῖς μὲν εἰς τὸν ἀγῶνα χρῆσθαι βαρεῖς ἦσαν καὶ δύσεργοι, ῥᾴδιοι δὲ τοῖς Ἕλλησι περιτρέπεσθαι, καὶ πεσόντες ἀμήχανοι πάλιν ἐκ πηλοῦ (7) μετὰ τῶν ὅπλων ἀναστῆναι. Καὶ γὰρ ὁ Κριμισὸς ὑπὸ τῶν διαβαινόντων ἐκλύσθη, μέγας ἤδη τοῖς ὄμβροις ηὐξημένος, καὶ τὸ πεδίον τὸ περὶ αὐτόν, ὑπὸ πολλὰς συναγκείας καὶ φάραγγας ὑποκείμενον, ἐπίμπλατο ῥευμάτων οὐ κατὰ πόρον φερομένων, οἷς οἱ Καρχηδόνιοι καλινδούμενοι χαλεπῶς (8) ἀπήλλαττον. Τέλος δὲ τοῦ <τε> χειμῶνος ἐπικειμένου, καὶ τῶν Ἑλλήνων τὴν πρώτην τάξιν αὐτῶν ἄνδρας τετρακοσίους καταβαλόντων, ἐτράπη (9) τὸ πλῆθος εἰς φυγήν, καὶ πολλοὶ μὲν ἐν τῷ πεδίῳ καταλαμβανόμενοι διεφθείροντο, πολλοὺς δ' ὁ ποταμὸς τοῖς ἔτι περαιουμένοις συμπίπτοντας ἐμβάλλων καὶ παραφέρων ἀπώλλυε, πλείστους δὲ τῶν λόφων ἐφιεμένους (10) ἐπιθέοντες οἱ ψιλοὶ κατειργάσαντο. Λέγονται γοῦν ἐν μυρίοις νεκροῖς (11) τρισχίλιοι Καρχηδονίων γενέσθαι, μέγα τῇ πόλει πένθος. Οὔτε γὰρ γένεσιν οὔτε πλούτοις οὔτε δόξαις ἕτεροι βελτίονες ἦσαν ἐκείνων, οὔτ' ἀποθανόντας ποτὲ μιᾷ μάχῃ πρότερον ἐξ αὐτῶν Καρχηδονίων τοσούτους μνημονεύουσιν, ἀλλὰ Λίβυσι τὰ πολλὰ καὶ Ἴβηρσι καὶ Νομάσι χρώμενοι πρὸς τὰς μάχας, ἀλλοτρίαις βλάβαις ἀνεδέχοντο τὰς ἥττας.

[29] Ἐγνώσθη δὲ τοῖς Ἕλλησιν ἡ δόξα τῶν πεσόντων ἀπὸ τῶν λαφύρων. Ἐλάχιστος γὰρ ἦν χαλκῶν καὶ σιδηρῶν τοῖς σκυλεύουσι λόγος· οὕτως ἄφθονος μὲν παρῆν ἄργυρος, ἄφθονος δὲ χρυσός. Καὶ γὰρ τὸ στρατόπεδον (2) μετὰ τῶν ὑποζυγίων διαβάντες ἔλαβον. Τῶν δ' αἰχμαλώτων οἱ μὲν πολλοὶ διεκλάπησαν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν, εἰς δὲ κοινὸν ἀπεδείχθησαν πεντακισχίλιοι (3) τὸ πλῆθος· ἥλω δὲ καὶ διακόσια τῶν τεθρίππων. Καλλίστην δὲ καὶ μεγαλοπρεπεστάτην ὄψιν ἡ Τιμολέοντος ἐπεδείκνυτο σκηνή, περισωρευθεῖσα παντοδαποῖς λαφύροις, ἐν οἷς χίλιοι μὲν θώρακες ἐργασίᾳ καὶ (4) κάλλει διαφέροντες, μύριαι δ' ἀσπίδες προετέθησαν. Ὀλίγοι δὲ πολλοὺς σκυλεύοντες καὶ μεγάλαις ἐντυγχάνοντες ὠφελείαις, τρίτῃ μόλις ἡμέρᾳ (5) μετὰ τὴν μάχην ἔστησαν τρόπαιον. Ἅμα δὲ τῇ φήμῃ τῆς νίκης ὁ Τιμολέων εἰς Κόρινθον ἔπεμψε τὰ κάλλιστα τῶν αἰχμαλώτων ὅπλων, βουλόμενος (6) αὐτοῦ τὴν πατρίδα πᾶσιν ἀνθρώποις ζηλωτὴν εἶναι, θεωμένοις ἐν ἐκείνῃ μόνῃ τῶν Ἑλληνικῶν πόλεων τοὺς ἐπιφανεστάτους ναοὺς οὐχ Ἑλληνικοῖς κεκοσμημένους λαφύροις, οὐδ' ἀπὸ συγγενῶν φόνου καὶ ὁμοφύλων ( ἀναθημάτων) μνήμας ἀτερπεῖς ἔχοντας. Ἀλλὰ βαρβαρικὰ σκῦλα, καλλίσταις ἐπιγραφαῖς δηλοῦντα μετὰ τῆς ἀνδρείας τῶν νενικηκότων τὴν δικαιοσύνην, ὅτι  « Κορίνθιοι καὶ Τιμολέων ὁ στρατηγός, ἐλευθερώσαντες τοὺς Σικελίαν οἰκοῦντας Ἕλληνας ἀπὸ Καρχηδονίων, χαριστήρια θεοῖς ἀνέθηκαν. »

[30] Ἐκ τούτου καταλιπὼν ἐν τῇ πολεμίᾳ τοὺς μισθοφόρους, ἄγοντας καὶ φέροντας τὴν τῶν Καρχηδονίων ἐπικράτειαν, αὐτὸς ἧκεν εἰς Συρακούσας, καὶ τοὺς χιλίους μισθοφόρους ἐκείνους, ὑφ' ὧν ἐγκατελείφθη πρὸ τῆς μάχης, ἐξεκήρυξε τῆς Σικελίας καὶ πρὶν ἢ δῦναι τὸν ἥλιον ἠνάγκασεν (3) ἐκ Συρακουσῶν ἀπελθεῖν. Οὗτοι μὲν οὖν διαπλεύσαντες εἰς Ἰταλίαν ἀπώλοντο παρασπονδηθέντες ὑπὸ Βρεττίων, καὶ δίκην ταύτην τὸ δαιμόνιον αὐτοῖς τῆς προδοσίας ἐπέθηκε.

(4) Τῶν δὲ περὶ (τὸν) Μάμερκον τὸν Κατάνης τύραννον καὶ Ἱκέτην, εἴτε φθόνῳ τῶν κατορθουμένων ὑπὸ Τιμολέοντος, εἴτε φοβουμένων αὐτὸν ὡς ἄπιστον καὶ ἄσπονδον πρὸς τοὺς τυράννους, συμμαχίαν ποιησαμένων πρὸς τοὺς Καρχηδονίους καὶ κελευσάντων πέμπειν δύναμιν καὶ στρατηγόν, (5) εἰ μὴ παντάπασι βούλονται Σικελίας ἐκπεσεῖν, <ἐπ>έπλευσε Γέσκων, ναῦς μὲν ἔχων ἑβδομήκοντα, μισθοφόρους δὲ προσλαβὼν Ἕλληνας, οὔπω πρότερον Ἕλλησι χρησαμένων Καρχηδονίων, ἀλλὰ τότε θαυμασάντων ὡς (6) ἀνυποστάτους καὶ μαχιμωτάτους ἀνθρώπων ἁπάντων. Συστάντες δὲ κοινῇ μετ' ἀλλήλων ἅπαντες, ἐν τῇ Μεσσηνίᾳ τετρακοσίους τῶν παρὰ Τιμολέοντος ξένων ἐπικούρους πεμφθέντας ἀπέκτειναν, ἐν δὲ τῇ Καρχηδονίων ἐπικρατείᾳ περὶ τὰς καλουμένας Ἱερὰς ἐνεδρεύσαντες τοὺς μετ' Εὐθύμου (7) τοῦ Λευκαδίου μισθοφόρους διέφθειραν.

Ἐξ ὧν καὶ μάλιστα τὴν Τιμολέοντος εὐτυχίαν συνέβη γενέσθαι διώνυμον· ἦσαν μὲν γὰρ οὗτοι τῶν μετὰ Φιλομήλου τοῦ Φωκέως καὶ Ὀνομάρχου Δελφοὺς καταλαβόντων καὶ (8) μετασχόντων ἐκείνοις τῆς ἱεροσυλίας. Μισούντων δὲ πάντων αὐτοὺς καὶ φυλαττομένων ἐπαράτους γεγονότας, πλανώμενοι περὶ τὴν Πελοπόννησον (9) ὑπὸ Τιμολέοντος ἐλήφθησαν, ἑτέρων στρατιωτῶν οὐκ εὐποροῦντος. Ἀφικόμενοι δ' εἰς Σικελίαν, ὅσας μὲν ἐκείνῳ συνηγωνίσαντο μάχας, πάσας ἐνίκων, τῶν δὲ πλείστων καὶ μεγίστων ἀγώνων τέλος ἐχόντων, ἐκπεμπόμενοι πρὸς ἑτέρας ὑπ' αὐτοῦ βοηθείας ἀπώλοντο καὶ καταναλώθησαν, οὐχ ὁμοῦ πάντες, ἀλλὰ κατὰ μέρος τῆς δίκης αὐτοῖς ἀπολογουμένης τῇ Τιμολέοντος εὐτυχίᾳ ἐπιτιθεμένης, ὅπως μηδεμία τοῖς ἀγαθοῖς ἀπὸ τῆς (10) τῶν κακῶν κολάσεως βλάβη γένηται. Τὴν μὲν οὖν πρὸς Τιμολέοντα τῶν θεῶν εὐμένειαν οὐχ ἧττον ἐν αἷς προσέκρουσε πράξεσιν ἢ περὶ ἃς κατώρθου θαυμάζεσθαι συνέβαινεν.

[31] Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν Συρακοσίων ἐχαλέπαινον, ὑπὸ τῶν τυράννων προπηλακιζόμενοι. Καὶ γὰρ ὁ Μάμερκος, ἐπὶ τῷ ποιήματα γράφειν καὶ τραγῳδίας μέγα φρονῶν, ἐκόμπαζε νικήσας τοὺς μισθοφόρους, καὶ τὰς ἀσπίδας ἀναθεὶς τοῖς θεοῖς ἐλεγεῖον ὑβριστικὸν ἐπέγραψε τάσδ' ὀστρειογραφεῖς καὶ χρυσελεφαντηλέκτρους ἀσπίδας ἀσπιδίοις εἵλομεν εὐτελέσιν.

Les Carthaginois n'étaient pas équipés à la légère, et portaient, comme nous l'avons déjà dit, des armes défen- 32 sives : aussi ne pouvaient-ils se soutenir dans la fange; l'eau dont leurs cottes d'armes étaient pénétrées en augmentait encore la pesanteur, et leur ôtait l'agilité nécessaire pour combattre : ils étaient facilement renversés par les Grecs; et, une fois tombés, il n'y avait plus moyen pour eux, avec leurs armures, de se relever du milieu du bourbier. Le Crîmèse, déjà grossi par les pluies, s'était débordé par l'effet du passage de l'armée ; et la plaine, toute coupée de creux et de ravins, offrait à chaque pas des torrents roulant çà et là au hasard ; les Carthaginois perdaient pied dans ces fondrières, et ne s'en dégageaient qu'avec de grands efforts. L'orage continuait toujours; et, les Grecs ayant renversé les quatre cents hommes qui formaient la première ligne, tout le reste de l'armée prit la fuite. Un grand nombre furent tués dans la plaine ; un plus grand nombre encore, entraînés par le fil de l'eau contre ceux qui n'avaient pas fini de passer le fleuve, s'y noyèrent ; la plupart des autres, qui s'étaient réfugiés sur les collines, furent taillés on pièces par l'infanterie légère. Il périt, dit-on, dans ce combat, dix mille hommes, dont trois mille Carthaginois.. Ce fut pour Carthage un grand sujet de deuil, car c'étaient les citoyens les plus distingués par la naissance, la richesse et le courage ; et jamais, de mémoire d'homme, on n'avait vu tant de Carthaginois tués dans une seule bataille, parce qu'ils se servaient ordinairement, dans leurs guerres, de Libyens, d'Espagnols et de Numides, et payaient leurs défaites d'un sang étranger.

La richesse des dépouilles fit juger aux Grecs de la qualité des morts. Ils ne se donnèrent pas la peine de ramasser l'airain et le fer, tant il y avait d'argent et d'or en abondance. Car ils avaient passé la rivière, et s'étaient emparés du camp et des bagages. Les soldats dérobèrent un grand nombre de prisonniers ; ceux qu'ils mirent en commun montèrent à cinq mille. Il y eut deux cents chars de  33 pris ; mais le plus beau spectacle et le plus magnifique était dans la tente de Timoléon. Parmi les dépouilles de toute espèce dont on l'avait remplie, on y voyait mille cuirasses et dix mille boucliers, remarquables par le fini du travail et par l'éclat de la matière. Comme les Grecs n'étaient qu'en petit nombre, et que le butin était immense, ce ne fut guère que trois jours après le combat qu'ils purent dresser le trophée. Avec la nouvelle de la victoire Timoléon fit porter à Corinthe les plus belles armes qui se trouvèrent parmi le butin. Il voulait que sa patrie fût pour tout l'univers un objet d'admiration, en faisant qu'elle seule entre toutes les villes de la Grèce, elle offrît aux yeux ses plus beaux temples ornés, non des dépouilles des Grecs, non d'offrandes teintes du sang de leurs frères et de leurs concitoyens et réveillant d'attristants souvenirs, mais de dépouilles barbares, dont les inscriptions glorieuses attestaient la justice des vainqueurs autant que leur bravoure. « Les Corinthiens et Timoléon leur général, y était-il porté, ont délivré du joug des Carthaginois les Grecs qui habitaient la Sicile, et ont consacré aux dieux ce monument de leur reconnaissance. »

Timoléon laissa dans le pays ennemi ses soldats mercenaires , pour piller et ravager les terres des Carthaginois, et s'en retourna à Syracuse. Il bannit de la Sicile les mille mercenaires qui l'avaient abandonné au moment du combat, et leur enjoignit de sortir de Syracuse avant le coucher du soleil. Ces soldats passèrent en Italie, où ils furent trahis et massacrés par les Bruttiens : ce fut la divinité qui tira cette vengeance éclatante de leur lâche désertion.

Cependant Mamercus, tyran de Catane, et Icétas, animés par l'envie qu'ils portaient aux exploits de Timoléon, et peut-être par la crainte que leur inspirait cet irréconciliable ennemi des tyrans, se liguèrent avec les Cartha- 34 ginois, et leur écrivirent d'envoyer une nouvelle armée et un général, s'ils ne voulaient pas se voir chassés de toute la Sicile. Giscon mit à la voile avec une flotte de soixante-dix navires, et des mercenaires Grecs qu'il avait pris à sa solde. C'était la première fois que les Carthaginois prenaient des Grecs à leur service ; mais ils venaient d'admirer la valeur de ces hommes, et les regardaient comme les plus invincibles soldats et les plus vaillants qu'il y eût au inonde. Le rendez-vous fut à Messine, où d'abord ils égorgèrent quatre cents soldats étrangers, que Timoléon avait envoyés au secours de la ville. Ensuite, ayant placé une embuscade sur les terres qui appartenaient à Carthage près d'un lieu appelé Hières,(17) ils firent main basse sur les mercenaires, que commandait Euthymus le Leucadien.

Ces événements ne firent que donner plus d'éclat aux heureux succès de Timoléon. En effet, ces soldats d'Euthymus étaient de ceux qui, avec Philodème le Phocéen et Onomarchus, s'étaient emparés de Delphes, et avaient été les complices du pillage du temple. Devenus l'objet de la haine publique, et fuis de tout le monde comme gens maudits, ils erraient par le Péloponnèse, où Timoléon , faute d'autres troupes, les avait pris à sa solde. Arrivés en Sicile, ils furent vainqueurs dans tous les combats qu'ils livrèrent sous ses ordres; mais, après les grandes victoires et les grands résultats obtenus, ils périrent, et furent entièrement détruits ; non pas tous à la fois, mais par troupes séparées, dans les petites expéditions où les employait le général. Leur punition avait été différée, par un juste dessein de la divinité, jusqu'au succès définitif de Timoléon, afin que le châtiment des méchants ne fût pas préjudiciable aux bons. Ainsi la 35 bienveillance des dieux envers Timoléon ne se montra pas moins admirable dans ses revers que dans ses prospérités.

Mais le peuple de Syracuse supportait avec peine les railleries des tyrans sur le dernier échec. Mamercus, qui se piquait de composer de beaux poèmes, et d'exceller dans la tragédie, faisait sonner bien haut sa victoire sur les mercenaires. Il suspendit dans les temples les boucliers des vaincus, avec cette inscription insultante, en vers élégiaques :

Ces boucliers tout éclatants de pourpre, d'or et d'ivoire,
C'est avec des boucliers sans valeur que nous les avons pris.

(2) Γενομένων δὲ τούτων καὶ τοῦ Τιμολέοντος εἰς Γαλαρίαν στρατεύσαντος, ὁ Ἱκέτης ἐμβαλὼν εἰς τὴν Συρακοσίαν λείαν τε συχνὴν ἔλαβε καὶ πολλὰ λυμηνάμενος καὶ καθυβρίσας ἀπηλλάττετο παρ' αὐτὴν τὴν Γαλαρίαν, (3) καταφρονῶν τοῦ Τιμολέοντος ὀλίγους στρατιώτας ἔχοντος. Ἐκεῖνος δὲ προλαβεῖν ἐάσας ἐδίωκεν, ἱππεῖς ἔχων καὶ ψιλούς· αἰσθόμενος δ' ὁ Ἱκέτης, τὸν Δαμυρίαν ἤδη διαβεβηκώς, ὑπέστη παρὰ τὸν ποταμὸν ὡς ἀμυνούμενος· καὶ γὰρ αὐτῷ θάρσος ἥ τε τοῦ πόρου χαλεπότης καὶ τὸ (4) κρημνῶδες τῆς ἑκατέρωθεν ὄχθης παρεῖχε. Τοῖς δὲ μετὰ τοῦ Τιμολέοντος ἰλάρχαις ἔρις ἐμπεσοῦσα θαυμαστὴ καὶ φιλονικία διατριβὴν ἐποίει τῆς (5) μάχης. Οὐδεὶς γὰρ ἦν ὁ βουλόμενος ἑτέρου διαβαίνειν ὕστερος ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ἀλλ' αὐτὸς ἕκαστος ἠξίου πρωταγωνιστεῖν, καὶ κόσμον οὐκ (6) εἶχεν ἡ διάβασις, ἐξωθούντων καὶ παρατρεχόντων ἀλλήλους. Βουλόμενος οὖν ὁ Τιμολέων κληρῶσαι τοὺς ἡγεμόνας, ἔλαβε παρ' ἑκάστου δακτύλιον· ἐμβαλὼν δὲ πάντας εἰς τὴν ἑαυτοῦ χλαμύδα καὶ μείξας, ἔδειξε τὸν πρῶτον (7) κατὰ τύχην γλυφὴν ἔχοντα τῆς σφραγῖδος τρόπαιον. Ὡς δὲ τοῦτον εἶδον οἱ νεανίσκοι, μετὰ χαρᾶς ἀνακραγόντες οὐκέτι τὸν ἄλλον ὑπέμειναν κλῆρον, ἀλλ' ὡς ἕκαστος τάχους εἶχε τὸν ποταμὸν διεξελάσαντες, ἐν χερσὶν ἦσαν (8) τοῖς πολεμίοις. Οἱ δ' οὐκ ἐδέξαντο τὴν βίαν αὐτῶν, ἀλλὰ φεύγοντες τῶν μὲν ὅπλων ἅπαντες ὁμαλῶς ἐστερήθησαν, χιλίους δ' ἀπέβαλον πεσόντας.

[32] Οὐ πολλῷ δ' ὕστερον εἰς τὴν Λεοντίνων στρατεύσας ὁ Τιμολέων λαμβάνει τὸν Ἱκέτην ζῶντα καὶ τὸν υἱὸν Εὐπόλεμον καὶ τὸν ἱππάρχην Εὔθυμον, ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν συνδεθέντας καὶ κομισθέντας πρὸς αὐτόν. (2) Ὁ μὲν οὖν Ἱκέτης καὶ τὸ μειράκιον ὡς τύραννοι καὶ προδόται κολασθέντες ἀπέθνῃσκον, ὁ δ' Εὔθυμος, ἀνὴρ ἀγαθὸς ὢν πρὸς τοὺς ἀγῶνας καὶ τόλμῃ διαφέρων, οὐκ ἔτυχεν οἴκτου διὰ βλασφημίαν τινὰ πρὸς τοὺς Κορινθίους (3) κατηγορηθεῖσαν αὐτοῦ. Λέγεται γὰρ ὅτι τῶν Κορινθίων ἐκστρατευσαμένων ἐπ' αὐτούς, δημηγορῶν ἐν τοῖς Λεοντίνοις οὐδὲν ἔφη γεγονέναι φοβερὸν οὐδὲ δεινόν, εἰ Κορίνθιαι γυναῖκες ἐξῆλθον δόμων. (4) Οὕτως ὑπὸ λόγων μᾶλλον ἢ πράξεων πονηρῶν ἀνιᾶσθαι πεφύκασιν οἱ πολλοί· χαλεπώτερον γὰρ ὕβριν ἢ βλάβην φέρουσι, καὶ τὸ μὲν ἀμύνεσθαι δι' ἔργων ὡς ἀναγκαῖον δέδοται τοῖς πολεμοῦσιν, αἱ δὲ βλασφημίαι περιουσίᾳ μίσους ἢ κακίας γίνεσθαι δοκοῦσιν.

[33] Ἐπανελθόντος δὲ τοῦ Τιμολέοντος, οἱ Συρακόσιοι τὰς γυναῖκας τῶν περὶ τὸν Ἱκέτην καὶ τὰς θυγατέρας ἐν ἐκκλησίᾳ καταστήσαντες εἰς κρίσιν (2) ἀπέκτειναν. Καὶ δοκεῖ τοῦτο τῶν Τιμολέοντος ἔργων ἀχαριστότατον γενέσθαι· μὴ γὰρ ἂν ἐκείνου κωλύοντος οὕτως τὰς ἀνθρώπους ἀποθανεῖν. (3) Δοκεῖ δ' αὐτὰς ὑπεριδεῖν καὶ προέσθαι τῷ θυμῷ τῶν πολιτῶν, δίκην (4) λαμβανόντων ὑπὲρ Δίωνος τοῦ Διονύσιον ἐκβαλόντος. Ἱκέτης γάρ ἐστιν ὁ τὴν γυναῖκα τοῦ Δίωνος Ἀρετὴν καὶ τὴν ἀδελφὴν Ἀριστομάχην καὶ τὸν υἱὸν ἔτι παῖδα καταποντίσας ζῶντας, περὶ ὧν ἐν τῷ Δίωνος γέγραπται βίῳ.

[34] Μετὰ δὲ ταῦτα στρατεύσας ἐπὶ Μάμερκον εἰς Κατάνην, καὶ περὶ τὸ ῥεῦμα τὴν Ἄβολον ἐκ παρατάξεως ὑποστάντα νικήσας καὶ τρεψάμενος, ὑπὲρ δισχιλίους ἀνεῖλεν, ὧν μέρος οὐκ ὀλίγον ἦσαν οἱ πεμφθέντες ὑπὸ (2) Γέσκωνος ἐπίκουροι Φοίνικες. Ἐκ δὲ τούτου Καρχηδόνιοι μὲν εἰρήνην ἐποιήσαντο πρὸς αὐτὸν δεηθέντες, ὥστε τὴν ἐντὸς τοῦ Λύκου χώραν ἔχειν, (καὶ) τοῖς βουλομένοις ἐξ αὐτῆς μετοικεῖν πρὸς Συρακοσίους χρήματα καὶ (3) γενεὰς ἀποδιδόντες, καὶ τοῖς τυράννοις ἀπειπάμενοι τὴν συμμαχίαν. Μάμερκος δὲ δυσθυμῶν ταῖς ἐλπίσιν, ἔπλει μὲν εἰς Ἰταλίαν, ὡς Λευκανοὺς ἐπάξων Τιμολέοντι καὶ Συρακοσίοις· ἐπεὶ δ' ἀποστρέψαντες οἱ σὺν αὐτῷ τὰς τριήρεις καὶ πλεύσαντες εἰς Σικελίαν τῷ Τιμολέοντι τὴν Κατάνην παρέδωκαν, ἀναγκασθεὶς καὶ αὐτὸς εἰς Μεσσήνην κατέφυγε πρὸς Ἵππωνα (4) τὸν τυραννοῦντα τῆς πόλεως. Ἐπελθόντος δὲ τοῦ Τιμολέοντος αὐτοῖς καὶ πολιορκοῦντος ἔκ τε γῆς καὶ θαλάττης, ὁ μὲν Ἵππων ἀποδιδράσκων ἐπὶ νεὼς ἥλω, καὶ παραλαβόντες αὐτὸν οἱ Μεσσήνιοι, καὶ τοὺς παῖδας ἐκ τῶν διδασκαλείων ὡς ἐπὶ θέαμα κάλλιστον τὴν τοῦ τυράννου τιμωρίαν (5) ἀγαγόντες εἰς θέατρον, ᾐκίσαντο καὶ διέφθειραν· ὁ δὲ Μάμερκος ἑαυτὸν Τιμολέοντι παρέδωκεν ἐπὶ τῷ δίκην ὑποσχεῖν ἐν Συρακοσίοις μὴ (6) κατηγοροῦντος Τιμολέοντος. Ἀχθεὶς δ' εἰς τὰς Συρακούσας καὶ παρελθὼν εἰς τὸν δῆμον, ἐπεχείρει μέν τινα συγκείμενον ἐκ παλαιοῦ λόγον ὑπ' αὐτοῦ διεξιέναι, θορύβοις δὲ περιπίπτων καὶ τὴν ἐκκλησίαν ὁρῶν ἀπαραίτητον, ἔθει ῥίψας τὸ ἱμάτιον διὰ μέσου τοῦ θεάτρου, καὶ πρός τι τῶν βάθρων δρόμῳ (7) φερόμενος, συνέρρηξε τὴν κεφαλὴν ὡς ἀποθανούμενος. Οὐ μὴν ἔτυχέ γε ταύτης τῆς τελευτῆς, ἀλλ' ἔτι ζῶν ἀπαχθεὶς ἥνπερ οἱ λῃσταὶ δίκην ἔδωκε.

[35] Τὰς μὲν οὖν τυραννίδας ὁ Τιμολέων τοῦτον τὸν τρόπον ἐξέκοψε καὶ τοὺς πολέμους ἔλυσε· τὴν δ' ὅλην νῆσον, ἐξηγριωμένην ὑπὸ κακῶν καὶ διαμεμισημένην ὑπὸ τῶν οἰκητόρων παραλαβών, οὕτως ἐξημέρωσε καὶ ποθεινὴν ἐποίησε πᾶσιν, ὥστε πλεῖν οἰκήσοντας ἑτέρους ὅθεν οἱ πολῖται (2) πρότερον ἀπεδίδρασκον. Καὶ γὰρ Ἀκράγαντα καὶ Γέλαν, πόλεις μεγάλας μετὰ τὸν Ἀττικὸν πόλεμον ὑπὸ Καρχηδονίων ἀναστάτους γεγενημένας, τότε κατῴκισαν, τὴν μὲν οἱ περὶ Μέγιλλον καὶ Φέριστον ἐξ Ἐλέας, τὴν δ' οἱ περὶ Γόργον ἐκ Κέω (ἐκ)πλεύσαντες καὶ συναγαγόντες τοὺς ἀρχαίους (3) πολίτας· οἷς οὐ μόνον ἀσφάλειαν ἐκ πολέμου τοσούτου καὶ γαλήνην ἱδρυομένοις παρασχών, ἀλλὰ καὶ τἆλλα παρασκευάσας καὶ συμπροθυμηθείς, (4) ὥσπερ οἰκιστὴς ἠγαπᾶτο. Καὶ τῶν ἄλλων δὲ διακειμένων ὁμοίως ἁπάντων πρὸς αὐτόν, οὐ πολέμου τις λύσις, οὐ νόμων θέσις, οὐ χώρας κατοικισμός, οὐ πολιτείας διάταξις ἐδόκει καλῶς ἔχειν, ἧς ἐκεῖνος μὴ προσάψαιτο μηδὲ κατακοσμήσειεν, ὥσπερ ἔργῳ συντελουμένῳ δημιουργὸς ἐπιθείς τινα χάριν θεοφιλῆ καὶ πρέπουσαν.

[36] Πολλῶν γοῦν κατ' αὐτὸν Ἑλλήνων μεγάλων γενομένων καὶ μεγάλα κατεργασαμένων, ὧν καὶ Τιμόθεος ἦν καὶ Ἀγησίλαος καὶ Πελοπίδας καὶ ὁ μάλιστα ζηλωθεὶς ὑπὸ Τιμολέοντος Ἐπαμεινώνδας, αἱ μὲν ἐκείνων πράξεις βίᾳ τινὶ καὶ πόνῳ τὸ λαμπρὸν ἐξενηνόχασι μεμειγμένον, ὥστε καὶ (2) μέμψιν ἐνίαις ἐπιγίνεσθαι καὶ μετάνοιαν· τῶν δὲ Τιμολέοντος ἔργων, ἔξω λόγου θεμένοις τὴν περὶ τὸν ἀδελφὸν ἀνάγκην, οὐδέν ἐστιν ᾧ μὴ τὰ τοῦ Σοφοκλέους, ὥς φησι Τίμαιος, ἐπιφωνεῖν ἔπρεπεν  « Ὦ θεοί, τις ἆρα Κύπρις ἢ τίς Ἵμερος τοῦδε ξυνήψατο »;  (3) καθάπερ γὰρ ἡ μὲν Ἀντιμάχου ποίησις καὶ τὰ Διονυσίου ζῳγραφήματα τῶν Κολοφωνίων, ἰσχὺν ἔχοντα καὶ τόνον, ἐκβεβιασμένοις καὶ καταπόνοις ἔοικε, ταῖς δὲ Νικομάχου γραφαῖς καὶ τοῖς Ὁμήρου στίχοις μετὰ τῆς ἄλλης δυνάμεως καὶ χάριτος πρόσεστι τὸ δοκεῖν εὐχερῶς καὶ ῥᾳδίως ἀπειργάσθαι, (4) οὕτως παρὰ τὴν Ἐπαμεινώνδου στρατηγίαν καὶ τὴν Ἀγησιλάου, πολυπόνους γενομένας καὶ δυσάγωνας, ἡ Τιμολέοντος ἀντεξεταζομένη καὶ μετὰ τοῦ καλοῦ πολὺ τὸ ῥᾴδιον ἔχουσα, φαίνεται τοῖς εὖ καὶ δικαίως (5) λογιζομένοις οὐ τύχης ἔργον, ἀλλ' ἀρετῆς εὐτυχούσης. Καίτοι πάντα γ' ἐκεῖνος εἰς τὴν τύχην ἀνῆπτε τὰ καταρθούμενα· καὶ γὰρ γράφων τοῖς οἴκοι φίλοις, καὶ δημηγορῶν πρὸς τοὺς Συρακοσίους, πολλάκις ἔφη τῷ θεῷ χάριν ἔχειν, ὅτι βουλόμενος σῶσαι Σικελίαν ἐπεγράψατο τὴν αὐτοῦ (6) προσηγορίαν. Ἐπὶ δὲ τῆς οἰκίας ἱερὸν ἱδρυσάμενος Αὐτοματίας ἔθυεν, αὐτὴν δὲ (7) τὴν οἰκίαν Ἱερῷ Δαίμονι καθιέρωσεν. ᾬκει δ' οἰκίαν ἣν ἐξεῖλον αὐτῷ στρατηγίας ἀριστεῖον οἱ Συρακόσιοι, καὶ τῶν ἀγρῶν τὸν ἥδιστον καὶ κάλλιστον· ἐν ᾧ καὶ τὸν πλεῖστον τοῦ χρόνου κατεσχόλαζε, μεταπεμψάμενος (8) οἴκοθεν τὴν γυναῖκα καὶ τοὺς παῖδας. Οὐ γὰρ ἐπανῆλθεν εἰς Κόρινθον, οὐδὲ κατέμειξε τοῖς Ἑλληνικοῖς θορύβοις ἑαυτὸν οὐδὲ τῷ πολιτικῷ φθόνῳ παρέδωκεν, εἰς ὃν οἱ πλεῖστοι τῶν στρατηγῶν ἀπληστίᾳ τιμῶν καὶ δυνάμεως ἐξοκέλλουσιν, ἀλλ' ἐκεῖ κατέμεινε, τοῖς ὑφ' ἑαυτοῦ μεμηχανημένοις (9) ἀγαθοῖς χρώμενος· ὧν μέγιστον ἦν τὸ πόλεις τοσαύτας καὶ μυριάδας ἀνθρώπων δι' ἑαυτὸν ἐφορᾶν εὐδαιμονούσας.

Pendant que ces choses se passaient, Timoléon était occupé au siège de Calaurie (18). Icétas saisit ce moment pour entrer en armes sur le territoire de Syracuse, où il fit un horrible dégât, et exerça toutes sortes de violences. Il se retira avec un butin considérable, et passa tout près de Calaurie, pour braver Timoléon, qui n'avait qu'une troupe peu nombreuse. Timoléon le laissa passer, puis se mit à sa poursuite avec sa cavalerie et ses troupes légères. Icétas, averti de sa marche, traversa le Damyrias , et s'arrêta sur l'autre bord, dans le dessein de disputer le passage à Timoléon : la rapidité du courant et les bords escarpés du fleuve lui inspiraient cette audace. Le combat fut retardé quelque temps par suite de l'empressement merveilleux des officiers de Timoléon , et d'une rivalité d'honneur qui s'était élevée entre eux. Aucun d'eux ne voulait marcher le dernier à l'ennemi ; tous prétendaient combattre au premier rang; et le passage s'opérait avec confusion, tous s'entre-poussant les uns les autres, et cherchant à se devancer mutuellement. Timoléon se 36 décida à tirer au sort ceux des chefs qui passeraient les premiers; il prit leurs anneaux, les mit dans un pan de sa robe, et les mêla ensemble : le premier anneau qui sortit se trouva heureusement avoir pour cachet un trophée. À cette vue, ces jeunes hommes poussent un cri d'allégresse ; et, sans attendre qu'on achève de tirer, ils traversent la rivière d'un élan précipité, et fondent sur les ennemis. Ceux-ci ne résistèrent point à ce choc impétueux; ils prirent la fuite et jetèrent leurs armes : il y en eut environ mille de tués.

Peu de jours après, Timoléon envahit le territoire de Léontium, où il prit vifs Icétas, Eupolème son fils, Eu-thymus, le général de la cavalerie, que leurs propres soldats lui livrèrent enchaînés. Icétas et son fils furent mis à mort, comme tyrans et comme traîtres. Euthymus, homme de guerre distingué, et d'une intrépidité rare, ne trouva point grâce pourtant, à cause d'une raillerie piquante qu'on l'accusa de s'être permise contre les Corinthiens. C'était dans le temps où les Corinthiens étaient partis pour faire la guerre aux tyrans. Euthymus haranguant les Léontins : « Il n'y a rien d'effrayant, avait-il dit, à ce que

Les femmes de Corinthe soient sorties de leurs maisons  (19). »

La plupart des hommes se tiennent plus blessés des injures que des actions offensantes, et supportent plus difficilement un trait de mépris qu'un dommage réel. On pardonne à des ennemis d'employer des voies de fait que la défense rend nécessaires; mais on ne voit jamais, dans 37 des paroles injurieuses, que l'effet d'un excès de haine ou de méchanceté.

Quand Timoléon fut retourné à Syracuse, les Syracusains, dans une assemblée publique, firent le procès aux femmes et aux filles d'Icétas, et les punirent de mort. De tous les actes de Timoléon, c'est celui qui me sembla le plus digne de blâme; s'il s'était interposé dans la circonstance, ces femmes n'eussent point péri de la sorte ; mais il y eut, je crois, chez lui, parti pris d'indifférence à leur égard, et il les abandonna au ressentiment du peuple, qui voulait venger Dion, celui qui avait chassé Denys. Car c'était Icétas qui avait fait jeter vivantes dans la mer, Arèté, femme de Dion, sa sœur Aristomaque, et son fils encore enfant, comme il a été raconté dans la Vie de Dion.

Timoléon marcha ensuite à Catane, contre Mamercus, qui l'attendait en bataille sur les bords du fleuve Abolus; il le défit, le mit dans une complète déroute, et lui tua plus de deux mille hommes, dont la plupart étaient de ces Phéniciens que Giscon lui avait envoyés comme auxiliaires. Cette défaite détermina les Carthaginois à demander la paix : ils l'obtinrent, à condition de ne garder que les terres qui étaient au delà du Lycus; de permettre à ceux qui voudraient de quitter le pays, et d'aller s établir à Syracuse avec leurs biens et leurs familles; enfin, de renoncer à toute alliance avec les tyrans. Alors Mamercus, perdant tout espoir, fit voile pour l'Italie, afin de soulever les Lucaniens contre Timoléon et les Syracusains ; mais ceux qui l'accompagnaient firent rebrousser chemin aux trirèmes, cinglèrent vers la Sicile, et livrèrent Catane à Timoléon ; Mamercus fut obligé alors de se  retirer auprès d'Hippon, tyran de Messine. Timoléon l'y suivit et assiégea la ville par mer et par terre. Hippon,. effrayé, monta sur un vaisseau pour prendre la fuite ; mais il fut arrêté et livré aux Messiniens. On le conduisit 38 au théâtre, et on y fit venir des écoles tous les enfants , pour les rendre témoins du plus beau des spectacles, la punition d'un tyran : il fut battu de verges et mis à mort. Mamercus se rendit lui-même à Timoléon, à condition qu'il serait jugé par les Syracusains, et qu'il n'aurait pas Timoléon pour accusateur. Conduit à Syracuse, il comparut devant le peuple, et voulut prononcer un discours qu'il avait préparé de longue main ; mais le bruit couvrit sa voix, et il vit bientôt que l'assemblée se montrerait intraitable ; alors il jette son manteau, s'élance en courant à travers le théâtre, et se brise la tête contre un des gradins, comptant se tuer sur le coup ; mais il n'en mourut pas : il fut repris en vie, et souffrit le supplice des brigands.

Voilà comment Timoléon détruisit les tyrannies, et rendit la paix à la Sicile. Aussi cette île, qu'il avait trouvée tout aigrie et effarouchée par ses malheurs, et devenue odieuse à ses propres habitants, il sut tellement l'adoucir et en rendre le séjour aimable, que les étrangers accouraient en foule pour habiter un pays qu'autrefois ses citoyens mêmes avaient abandonné. Agrigente et Géla, deux grandes villes que les, Carthaginois avaient / rasées après la guerre des Athéniens en Sicile, furent rebâties à cette époque, l'une par Mégellus et Phéristius, l'autre par Gorgus, qui y ramenèrent, ceux-là d'Élée, celui-ci de Céos, l'ancienne population. Timoléon favorisa leur entreprise, en leur donnant, après une guerre si cruelle, non-seulement la sûreté et le repos , mais encore toutes les autres commodités de la vie; et il y mit un tel dévouement, qu'on le chérit dans les deux villes comme s'il en eût été le fondateur. Partout, chez les autres peuples, c'était la même affection : ni traité de paix, ni établissement de lois, ni partage de terres, ni police de gouvernement ne les eussent satisfaits, si Timoléon n'y eût mis la main et n'eût réglé la chose lui- 39 même : ainsi l'artiste, après que l'œuvre est terminée, y ajoute cette grâce et cette perfection qui la rendent digne des dieux.

Il y avait alors dans la Grèce plus d'un grand homme, et qu'avaient illustré de glorieux exploits : un Timothée, un Agésilas, un Pélopidas, un Épaminondas surtout que Timoléon avait pris pour modèle; mais leurs actions s'offraient aux yeux avec je ne sais quel mélange de violence et d'effort qui en affaiblissait l'éclat; quelques-unes mêmes avaient été suivies du blâme et du repentir. Au contraire, dans tout ce qu'a fait Timoléon, si l'on excepte la nécessité à laquelle il fut réduit à l'égard de son frère, il n'y a rien, comme le dit Timée, où l'on ne puisse appliquer ces vers de Sophocle (20), et s'écrier ; « Est-ce Vénus, est-ce l'Amour qui a mis ici la main? » En effet, voyez les poèmes d'Antimachus et les, tableaux  de Denys, tous deux Colophoniens : ils ont du nerf et de la vigueur, mais on y sent comme le travail et la contrainte; au contraire, les tableaux de Nicomachus et les vers d'Homère, outre la perfection et la grâce dont ils brillent, ont surtout un naturel et une facilité qui vous charment. Même contraste, si vous comparez les exploits d'Épaminondas et d'Agésilas à ceux de Timoléon : là, c'est l'effet du travail et de la difficulté; ici, la beauté se trouve toujours jointe à la facilité; c'est, en un mot, pour tout homme qui en jugera sainement et sans prévention, non l'œuvre de la Fortune, mais de la vertu heureuse. Timoléon pourtant rapportait lui-même à la Fortune tous ses succès; et, dans ses lettres à ses amis de Corinthe, dans ses discours aux Syracusains, souvent il remercia cette divinité de ce qu'ayant voulu sauver la Sicile, elle avait attaché cette gloire à son nom. Il dédia chez lui une chapelle au Hasard, et y fit des sacrifices; il 40 consacra sa maison tout entière au Génie sacré (21). La maison qu'il occupait était un prix que les Syracusains lui avaient décerné en récompense de ses services. Ils lui avaient donné aussi une habitation des champs fort agréable, et où il passait presque tout son loisir avec sa femme et ses enfants, qu'il avait fait venir de Corinthe ; car il ne retourna plus dans sa patrie, et ne prit aucune part aux troubles de la Grèce (22) ; une s'exposa point à l'envie de ses concitoyens, et évita l'écueil où vont si souvent échouer les généraux insatiables d'honneurs et de puissance. Il se fixa pour toujours à Syracuse, où il jouissait de tout le bien qu'il avait fait : le plus grand de tous, c'était de voir tant de villes et tant de milliers d'hommes lui devoir leur bonheur.

[37] Ἐπεὶ δὲ χρῆν ὡς ἔοικεν οὐ μόνον πᾶσι κορυδαλλοῖς λόφον ἐγγίνεσθαι, κατὰ Σιμωνίδην, ἀλλὰ καὶ πάσῃ δημοκρατίᾳ συκοφάντην, ἐπεχείρησαν καὶ Τιμολέοντι δύο τῶν δημαγωγῶν, Λαφύστιος καὶ (2) Δημαίνετος. Ὧν Λαφυστίου μὲν αὐτὸν πρός τινα δίκην κατεγγυῶντος, οὐκ εἴα θορυβεῖν οὐδὲ κωλύειν τοὺς πολίτας· ἑκὼν γὰρ αὐτὸς ὑπομεῖναι τοσούτους πόνους καὶ κινδύνους ὑπὲρ τοῦ τοῖς νόμοις χρῆσθαι τὸν (3) βουλόμενον Συρακοσίων· τοῦ δὲ Δημαινέτου πολλὰ κατηγορήσαντος ἐν ἐκκλησίᾳ τῆς στρατηγίας, πρὸς ἐκεῖνον μὲν οὐδὲν ἀντεῖπε, τοῖς δὲ θεοῖς ἔφη χάριν ὀφείλειν, οἷς εὔξατο Συρακοσίους ἐπιδεῖν τῆς παρρησίας κυρίους γενομένους.

(4) Μέγιστα δ' οὖν καὶ κάλλιστα τῶν καθ' αὑτὸν Ἑλλήνων ὁμολογουμένως διαπραξάμενος ἔργα, καὶ μόνος, ἐφ' ἃς οἱ σοφισταὶ διὰ τῶν λόγων τῶν πανηγυρικῶν ἀεὶ παρεκάλουν πράξεις τοὺς Ἕλληνας, ἐν ταύταις ἀριστεύσας, (5) καὶ τῶν μὲν αὐτόθι κακῶν, ἃ τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα κατέσχεν, ὑπὸ τῆς τύχης προεκκομισθεὶς ἀναίμακτος καὶ καθαρός, ἐπιδειξάμενος δὲ δεινότητα μὲν καὶ ἀνδρείαν τοῖς βαρβάροις καὶ τοῖς τυράννοις, δικαιοσύνην δὲ (6) καὶ πρᾳότητα τοῖς Ἕλλησι καὶ τοῖς φίλοις, τὰ δὲ πλεῖστα τρόπαια τῶν ἀγώνων ἀδάκρυτα καὶ ἀπενθῆ τοῖς πολίταις καταστήσας, καθαρὰν δὲ τὴν Σικελίαν ἐν οὐδ' ὅλοις ἔτεσιν ὀκτὼ <τῶν> ἀϊδίων καὶ συνοίκων (7) κακῶν καὶ νοσημάτων παραδοὺς τοῖς κατοικοῦσιν, ἤδη πρεσβύτερος ὢν ἀπημβλύνθη τὴν ὄψιν, εἶτα τελέως ἐπηρώθη μετ' ὀλίγον, οὔτ' αὐτὸς ἑαυτῷ πρόφασιν παρασχών, οὔτε παροινηθεὶς ὑπὸ τῆς τύχης, ἀλλὰ συγγενικῆς τινος ὡς ἔοικεν αἰτίας καὶ καταβολῆς ἅμα τῷ χρόνῳ συνεπιθεμένης· (8) λέγονται γὰρ οὐκ ὀλίγοι τῶν κατὰ γένος αὐτῷ προσηκόντων ὁμοίως (9) ἀποβαλεῖν τὴν ὄψιν, ὑπὸ γήρως ἀπομαρανθεῖσαν. Ὁ δ' Ἄθανις ἔτι συνεστῶτος τοῦ πρὸς Ἵππωνα πολέμου καὶ Μάμερκον ἐν Μυλαῖς ἐπὶ στρατοπέδου φησὶν ἀπογλαυκωθῆναι τὴν ὄψιν αὐτοῦ, καὶ πᾶσι φανερὰν γενέσθαι τὴν πήρωσιν, οὐ μὴν ἀποστῆναι διὰ τοῦτο τῆς (10) πολιορκίας, ἀλλ' ἐμμείναντα τῷ πολέμῳ λαβεῖν τοὺς τυράννους· ὡς δ' ἐπανῆλθεν εἰς Συρακούσας, εὐθὺς ἀποθέσθαι τὴν μοναρχίαν καὶ παραιτεῖσθαι τοὺς πολίτας, τῶν πραγμάτων εἰς τὸ κάλλιστον ἡκόντων τέλος.  [38] Ἐκεῖνον μὲν οὖν αὐτὸν ὑπομείναντα τὴν συμφορὰν ἀλύπως ἧττον (2) ἄν τις θαυμάσειε· τῶν δὲ Συρακοσίων ἄξιον ἄγασθαι τὴν πρὸς τὸν ἄνδρα τιμὴν καὶ χάριν, ἣν ἐπεδείξαντο πεπηρωμένῳ, φοιτῶντες ἐπὶ θύρας αὐτοὶ καὶ τῶν ξένων τοὺς παρεπιδημοῦντας ἄγοντες εἰς τὴν οἰκίαν καὶ τὸ χωρίον, (3) ὅπως θεάσαιντο τὸν εὐεργέτην αὐτῶν, ἀγαλλόμενοι καὶ μέγα φρονοῦντες, ὅτι παρ' αὐτοῖς εἵλετο καταζῆσαι τὸν βίον, οὕτω λαμπρᾶς ἐπανόδου τῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα παρεσκευασμένης αὐτῷ διὰ τῶν εὐτυχημάτων καταφρονήσας. (4) Πολλῶν δὲ καὶ μεγάλων εἰς τὴν ἐκείνου τιμὴν γραφομένων καὶ πραττομένων οὐδενὸς ἧττον ἦν τὸ ψηφίσασθαι τὸν τῶν Συρακοσίων δῆμον, ὁσάκις συμπέσοι πόλεμος αὐτοῖς πρὸς ἀλλοφύλους, Κορινθίῳ χρῆσθαι (5) στρατηγῷ. Καλὴν δὲ καὶ τὸ περὶ τὰς ἐκκλησίας γινόμενον ὄψιν εἰς τιμὴν αὐτοῦ παρεῖχε· τὰ γὰρ ἄλλα δι' αὑτῶν κρίνοντες, ἐπὶ τὰς μείζονας διασκέψεις (6) ἐκεῖνον ἐκάλουν. Ὁ δὲ κομιζόμενος δι' ἀγορᾶς ἐπὶ ζεύγους πρὸς τὸ θέατρον ἐπορεύετο, καὶ τῆς ἀπήνης <ἐφ'> ἧσπερ ἐτύγχανε καθήμενος εἰσαγομένης, ὁ μὲν δῆμος ἠσπάζετο μιᾷ φωνῇ προσαγορεύων αὐτόν, ὁ δ' ἀντασπασάμενος, καὶ χρόνον τινὰ δοὺς ταῖς εὐφημίαις καὶ τοῖς ἐπαίνοις, (7) εἶτα διακούσας τὸ ζητούμενον ἀπεφαίνετο γνώμην. Ἐπιχειροτονηθείσης δὲ ταύτης, οἱ μὲν ὑπηρέται πάλιν ἀπῆγον διὰ τοῦ θεάτρου τὸ ζεῦγος, οἱ δὲ πολῖται βοῇ καὶ κρότῳ προπέμψαντες ἐκεῖνον, ἤδη τὰ λοιπὰ τῶν δημοσίων καθ' αὑτοὺς ἐχρημάτιζον.

[39] Ἐν τοιαύτῃ δὲ γηροτροφούμενος τιμῇ μετ' εὐνοίας ὥσπερ πατὴρ (2) κοινός, ἐκ μικρᾶς προφάσεως τῷ χρόνῳ συνεφαψαμένης ἐτελεύτησεν. Ἡμερῶν δὲ δοθεισῶν, τοῖς μὲν Συρακοσίοις εἰς τὸ παρασκευάσαι τὰ περὶ τὴν ταφήν, τοῖς δὲ περιοίκοις καὶ ξένοις εἰς τὸ συνελθεῖν, τά τ' ἄλλα λαμπρᾶς χορηγίας ἔτυχε, καὶ τὸ λέχος οἱ ψήφῳ τῶν νεανίσκων προκριθέντες ἔφερον (3) κεκοσμημένον διὰ τῶν Διονυσίου τυραννείων τότε κατεσκαμμένων. Προὔπεμπον δὲ πολλαὶ μυριάδες ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ὧν ὄψις μὲν ἦν ἑορτῇ πρέπουσα, πάντων ἐστεφανωμένων καὶ καθαρὰς ἐσθῆτας φορούντων, φωναὶ δὲ καὶ δάκρυα, συγκεκραμένα τῷ μακαρισμῷ τοῦ τεθνηκότος, οὐ τιμῆς ἀφοσίωσιν οὐδὲ λειτουργίαν ἐκ προβουλεύματος, ἀλλὰ πόθον δίκαιον (4) ἐπεδείκνυντο καὶ χάριν ἀληθινῆς εὐνοίας. Τέλος δὲ τῆς κλίνης ἐπὶ τὴν πυρὰν τεθείσης, Δημήτριος, ὃς ἦν μεγαλοφωνότατος τῶν τότε κηρύκων, (5) γεγραμμένον ἀνεῖπε κήρυγμα τοιοῦτον· « Ὁ δῆμος τῶν Συρακοσίων Τιμολέοντα Τιμοδήμου Κορίνθιον (τόνδε) θάπτει μὲν <ἀπὸ> διακοσίων μνῶν, ἐτίμησε δ' εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον ἀγῶσι μουσικοῖς ἱππικοῖς γυμνικοῖς, ὅτι τοὺς τυράννους καταλύσας, καὶ τοὺς βαρβάρους καταπολεμήσας, καὶ τὰς μεγίστας τῶν ἀναστάτων πόλεων <ἀν>οικίσας, ἀπέδωκε τοὺς νόμους (6) τοῖς Σικελιώταις. »

Ἐποιήσαντο δὲ τὴν ταφὴν τοῦ σώματος ἐν ἀγορᾷ, καὶ στοὰς ὕστερον περιβαλόντες καὶ παλαίστρας ἐνοικοδομήσαντες, γυμνάσιον (7) τοῖς νέοις ἀνῆκαν καὶ Τιμολεόντειον προσηγόρευσαν. Αὐτοὶ δὲ χρώμενοι πολιτείᾳ καὶ νόμοις οὓς ἐκεῖνος κατέστησεν, ἐπὶ πολὺν χρόνον εὐδαιμονοῦντες διετέλεσαν.

Il est nécessaire, dit Simonide, que toute alouette ait une huppe sur la tête ; il ne l'est pas moins que, dans tout gouvernement populaire, il se trouve quelque accusateur. Aussi Timoléon fut-il en butte aux attaques de deux démagogues, Laphystius et Déménétus. Laphystius l'assigna à comparaître, et lui demanda caution ; mais le peuple se souleva contre l'accusateur. Timoléon arrêta le tumulte, et s'adressant à l'assemblée : « Si j'ai bravé « volontairement tant de dangers, dit-il, et accompli tant de travaux, c'était pour que tout citoyen eût la liberté de faire observer les lois. » Déménétus l'avait accusé en pleine assemblée de plusieurs abus d'autorité dans son commandement : Timoléon ne répondit rien à ses accusations ; il se contenta de remercier les dieux d'avoir exaucé la prière qu'il leur avait faite de voir les Syracusains jouir de la pleine liberté de tout dire.

Les exploits de Timoléon l'emportèrent donc, et par 41 la grandeur et par l'éclat, tous en conviennent, sur tout ce que la Grèce avait vu dans ce siècle ; seul il vint à bout avec honneur de cette sorte d'entreprise à laquelle les sophistes, dans les assemblées générales de la Grèce, ne cessaient de convier leurs auditeurs par de magnifiques harangues. Transporté par la Fortune hors de sa patrie, pur et sans souillure, avant les grands maux qui affligèrent la Grèce, il fit éclater son habileté et sa valeur contre les Barbares et les tyrans, sa justice et sa douceur envers les Grecs et leurs alliés ; il érigea des trophées qui ne coûtèrent presque jamais, pour la plupart, à ses con-, citoyens, ni larmes ni deuil; et, en moins de huit années, il rendit la Sicile à ses habitants, purgée de ses calamités éternelles et de ses maladies invétérées. Devenu vieux, φ sa vue s'affaiblit, et bientôt il la perdit entièrement ; non qu'il eût rien fait pour s'attirer cette disgrâce, et que la Fortune lui eût fait éprouver son caprice : c'était, à ce qu'il paraît, une affection héréditaire, et aussi un intérêt prélevé par le temps sur sa longue vie. On dit que plusieurs personnes de sa famille avaient de même perdu la vue par l'effet de la vieillesse. Athanis rapporte que, dès le temps de la guerre contre Hippon et Mamercus, comme Timoléon était campé devant Mylles (23), il lui vint une taie sur les yeux, et qu'on prévit que pour sûr il deviendrait un jour aveugle. Cet accident ne suspendit point le siège, tant s'en faut; Timoléon le poussa vivement, et se rendit maître de la personne des tyrans .De retour à Syracuse, il déposa le commandement suprême, représentant aux citoyens que les affaires publiques avaient été conduites à la fin la plus glorieuse. On ne s'étonnera pas sans doute que Timoléon ait supporté cette affliction sans se plaindre. Mais on ne peut trop admirer les démonstrations de respect et de reconnaissance que lui 42 firent les Syracusains, dans cet état de cécité. Non contents de se rendre souvent eux-mêmes à sa porte, ils menaient chez lui, soit à la ville, soit à la campagne, tous les étrangers qui venaient à Syracuse, afin qu'ils contemplassent leur bienfaiteur; ils se félicitaient devant eux et s'enorgueillissaient de sa prédilection pour le séjour de leur pays, et de son dédain pour cette Grèce où ses exploits lui avaient préparé un si triomphant retour. On proposa maintes fois en son honneur et on lui décerna de bien magnifiques distinctions, mais rien jamais qui fut plus flatteur pour lui que le décret du peuple de Syracuse qui ordonnait de prendre pour général un Corinthien, toutes les fois qu'on serait en guerre avec des étrangers. Il recevait aussi dans toutes leurs assemblées un témoignage de confiance bien honorable pour lui : les Syracusains y jugeaient eux-mêmes les affaires les plus simples ; mais dans toutes les conjonctures un peu importantes, on appelait Timoléon. Alors il traversait la place publique sur un char à deux chevaux, et se rendait au théâtre, où il entrait assissurson char. A son arrivée, le peuple le saluait tout d'une voix ; il répondait à leur salut : et, après avoir accordé quelques moments à ces élans d'acclamations et de louanges, il prenait connaissance de l'affaire en question, et proposait son sentiment, que le peuple confirmait par son suffrage ; après quoi ses gens le ramenaient sur son char à travers le théâtre; les citoyens le reconduisaient jusque hors des portes avec des acclamations et des applaudissements, et se mettaient à dépêcher les autres affaires qui n'exigeaient pas sa présence.

Sa vieillesse se passait ainsi au milieu du respect et de la bienveillance, et on le chérissait comme le père commun des Syracusains, quand une légère maladie vint se joindre à son grand âge, et l'emporta. On donna aux Syracusains quelques jours pour préparer la pompe 43 funéraire, et aux étrangers le temps de se rendre à Syracuse pour y assister; et ses obsèques furent célébrées avec une grande magnificence. Des jeunes gens choisis au sort portèrent le lit funèbre, qu'on avait très-richement paré : ils traversèrent la place où s'élevait autrefois le palais de Denys. Le convoi était accom¬pagné de plusieurs milliers d'hommes et de femmes, tous couronnés de fleurs et vêtus de robes blanches : on eût dit le spectacle d'une fête solennelle. Les cris et les larmes se confondaient avec les louanges du mort; et ce n'était pas un simple honneur accordé à l'usage, ou un devoir de convention, mais l'expression sincère d'un juste * regret, et le pur témoignage d'une affection véritable. A la fin, on déposa le lit sur le bûcher, et Démétrius, celui de tous les hérauts d'alors qui avait la voix la plus forte, prononça le décret du peuple, qui était comme il suit : « Le peuple de Syracuse ordonne que Timoléon « de Corinthe, fils de Timodème, soit enterré aux dépens « du public, et qu'on emploie pour ses funérailles la « somme de deux cents mines (24); que, pour honorer sa mémoire, on célèbre à perpétuité, le jour anniversaire de sa mort, des jeux de musique, des combats gymniques et des courses de chevaux, parce qu'il a exterminé les tyrans, défait les Barbares, repeuplé les plus grandes villes, que la guerre avait ruinées, et donné des lois aux Siciliens. »

On lui éleva un tombeau sur la place publique; et les Syracusains, dans les temps qui suivirent, environnèrent sa sépulture de portiques, de palestres, et d'un gymnase destiné aux exercices de la jeunesse. Ils donnèrent à ce monument le nom de Timoléontium. Pour eux, ils durent au gouvernement et aux lois que Timoléon avait établis, de longues années de paix et de prospérité.
 

(1) Cette vie est placée ordinairement après celle de Paul Emile ; mais on ne voit pas pourquoi Plutarque aurait changé de méthode, et interverti la position du Grec et du Romain.

(2)  En l'an 356 avant J.-C.

(3) Au nord de Syracuse, à vingt lieues environ de la mer.

(4)  Syracuse était une colonie de Corinthe.

(5) Diodore donne au père de Timoléon le nom de Timénète.

(6) Allusion à ce qu'on appelait la foi punique.

(7) Voyez la Vie de Dion dans le quatrième volume.

(8)  Environ dix-sept lieues.

(9) Environ une lieue et demie.

(10) Sophrosyné, sa sœur de père et sa femme, était fille de Denys l'Ancien et d'Aristomaque.

(11) C'est le vainqueur de Chéronée et le père d'Alexandre.

(12) Un peu moins de mille francs de notre monnaie.

(13) Le quartier haut de Syracuse.

(14)  On ignore en quel temps cet historien a vécu.

(15)  Environ six millions de francs.

(16) Partie de mai et de juin.

(17)   On ignore la position d'Hières; et peut-être faut-il lire Hiètes, place forte qui était située à quelques lieues de Panorme.

(18) On ignore aussi la position de cette Calaurie.

(19)   Parodie d'un vers du début de la Médée d'Euripide, au moyen de la double signification du mot έξῆλθον. Médée le dit au singulier : Je suis sortie; Euthymus l'entend au pluriel. Il y a aussi une confusion du nominatif et du vocatif : Médée s'adressait aux femmes de Corinthe.

(20) Dans une de ses pièces aujourd'hui perdues.

(21) C'est un des noms de la Fortune.

(22) C'était le temps des triomphes de Philippe, et de l'humiliation des républiques grecques par le conquérant macédonien.

(23) Ville voisine du cap Pélore.

(24) Un peu moins de vingt mille francs de notre monnaie.