Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME TROISIÈME : VIE DE SERTORIUS - PARALLÈLE ENTRE EUMENE ET SERTORIUS

Traduction française : ALEXIS PIERRON

Autre traduction de RICARD

 

 

 

 

PLUTARQUE

 

III

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

Professeur au Lyére Saint-Louis

DEUXIÈME ÉDITION

ENTIÈREMENT REVUE ET CORRIGÉE

TOME TROISIÈME

PARIS

CHARPENTIER, LIBRA1RE-ÉDITEUR,

29, Rue de L'université

 

----

1854PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

---------------------------------


 

 

 

 

[1] Θαυμαστὸν μὲν ἴσως οὐκ ἔστιν, ἐν ἀπείρῳ τῷ χρόνῳ τῆς τύχης ἄλλοτ´ ἄλλως ῥεούσης, ἐπὶ ταὐτὰ συμπτώματα πολλάκις καταφέρεσθαι τὸ αὐτόματον. Εἴτε γὰρ οὐκ ἔστι τῶν ὑποκειμένων ὡρισμένον τὸ πλῆθος, ἄφθονον ἔχει τῆς τῶν ἀποτελουμένων ὁμοιότητος χορηγὸν ἡ τύχη τὴν τῆς ὕλης ἀπειρίαν· εἴτ´ ἔκ τινων ὡρισμένων ἀριθμῷ συμπλέκεται τὰ πράγματα, πολλάκις ἀνάγκη ταὐτὰ γίνεσθαι, διὰ τῶν αὐτῶν περαινόμενα. Ἐπεὶ δ´ ἀγαπῶντες ἔνιοι τὰ τοιαῦτα συνάγουσιν ἱστορίᾳ καὶ ἀκοῇ τῶν κατὰ τύχην γεγονότων ὅσα λογισμοῦ καὶ προνοίας ἔργοις ἔοικεν - οἷον ὅτι δυεῖν Ἄττεων γενομένων ἐμφανῶν, τοῦ μὲν Σύρου, τοῦ δ´ Ἀρκάδος, ἑκάτερος ὑπὸ συὸς ἀπώλετο, δυεῖν δ´ Ἀκταιώνων ὁ μὲν ὑπὸ τῶν κυνῶν, ὁ δ´ ὑπὸ τῶν ἐραστῶν διεσπάσθη· δυεῖν δὲ Σκιπιώνων ὑφ´ οὗ μὲν ἐνικήθησαν Καρχηδόνιοι πρότερον, ὑφ´ οὗ δ´ ὕστερον ἄρδην ἀνῃρέθησαν· ἑάλω δὲ τὸ Ἴλιον ὑφ´ Ἡρακλέους διὰ τὰς Λαομέδοντος ἵππους, καὶ ὑπ´ Ἀγαμέμνονος διὰ τοῦ δουρείου προσαγορευθέντος ἵππου, τρίτον δ´ ὑπὸ Χαριδήμου, ταῖς πύλαις ἵππου τινὸς ἐμπεσόντος ἀποκλεῖσαι ταχὺ τῶν Ἰλιέων μὴ δυνηθέντων· δυεῖν δ´ ὁμωνύμων τοῖς εὐωδεστάτοις φυτοῖς πόλεων, Ἴου καὶ Σμύρνης, τὸν ποιητὴν Ὅμηρον ἐν ᾗ μὲν γενέσθαι λέγουσιν, ἐν ᾗ δ´ ἀποθανεῖν - , φέρε καὶ τοῦτο προσθῶμεν αὐτοῖς, ὅτι καὶ τῶν στρατηγῶν οἱ πολεμικώτατοι καὶ πλεῖστα δόλῳ κατεργασάμενοι μετὰ δεινότητος ἑτερόφθαλμοι γεγόνασι· Φίλιππος, Ἀντίγονος, Ἀννίβας, καὶ περὶ οὗ τόδε τὸ σύγγραμμα, Σερτώριος· ὃν Φιλίππου μὲν ἄν τις ἀποφαίνοιτο σωφρονέστερον περὶ {τὰς} γυναῖκας, Ἀντιγόνου δὲ πιστότερον περὶ φίλους, Ἀννίβου δ´ ἡμερώτερον πρὸς πολεμίους, λειπόμενον δὲ συνέσει μὲν οὐδενὸς τούτων, τύχῃ δὲ πάντων· ᾗ πολὺ τῶν ἐμφανῶν πολεμίων χαλεπωτέρᾳ περὶ πάντα χρησάμενος, ἐπανίσωσεν ἑαυτὸν ἐμπειρίᾳ μὲν τῇ Μετέλλου, τόλμῃ δὲ τῇ Πομπηΐου, τύχῃ δὲ τῇ Σύλλα, δυνάμει δὲ τῇ Ῥωμαίων φυγὰς καὶ βαρβάρων ἔπηλυς ἄρχων ἀντιταξάμενος. Τούτῳ δὴ μάλιστα τῶν Ἑλλήνων τὸν Καρδιανὸν ὁμοιοῦμεν Εὐμενῆ· ἀμφότεροι γὰρ ἀρχικοὶ καὶ σὺν δόλῳ πολεμικοί, καὶ τῆς μὲν αὑτῶν ἀποξενωθέντες, ἡγησάμενοι δ´ ἀλλοδαπῶν, τύχῃ δὲ χρησάμενοι βιαίῳ καὶ ἀδίκῳ περὶ τὴν τελευτήν· ἐπιβουλευθέντες γὰρ ἀμφότεροι, μεθ´ ὧν τοὺς πολεμίους ἐνίκων, ὑπὸ τούτων ἀνῃρέθησαν.

[2] Κοΐντῳ Σερτωρίῳ γένος ἦν οὐκ ἀσημότατον ἐν πόλει Νουρσίᾳ τῆς Σαβίνων· τραφεὶς δὲ κοσμίως ὑπὸ μητρὶ χήρᾳ πατρὸς ὀρφανός, ὑπερφυῶς δοκεῖ φιλομήτωρ γενέσθαι· ὄνομα τῆς μητρὸς Ῥαΐαν λέγουσιν. Ἤσκητο μὲν οὖν καὶ περὶ δίκας ἱκανῶς καί τινα καὶ δύναμιν ἐν τῇ πόλει μειράκιον ὢν ἀπὸ τοῦ λέγειν ἔσχεν· αἱ δὲ περὶ τὰ στρατιωτικὰ λαμπρότητες αὐτοῦ καὶ κατορθώσεις ἐνταῦθα τὴν φιλοτιμίαν μετέστησαν.

[3] Πρῶτον μὲν οὖν Κίμβρων καὶ Τευτόνων ἐμβεβληκότων εἰς Γαλατίαν στρατευόμενος ὑπὸ Καιπίωνι, κακῶς ἀγωνισαμένων τῶν Ῥωμαίων καὶ τροπῆς γενομένης, ἀποβεβληκὼς τὸν ἵππον καὶ κατατετρωμένος τὸ σῶμα τὸν Ῥοδανὸν διεπέρασεν, αὐτῷ τε τῷ θώρακι καὶ θυρεῷ πρὸς ἐναντίον ῥεῦμα πολὺ νηχόμενος· οὕτω τὸ σῶμα ῥωμαλέον ἦν αὐτῷ καὶ διάπονον τῇ ἀσκήσει. Δεύτερον δὲ τῶν αὐτῶν ἐπερχομένων μυριάσι πολλαῖς καὶ δειναῖς ἀπειλαῖς, ὥστε καὶ τὸ μένειν ἄνδρα Ῥωμαῖον ἐν τάξει τότε καὶ πείθεσθαι τῷ στρατηγῷ μέγ´ ἔργον εἶναι, Μάριος μὲν ἡγεῖτο, Σερτώριος δὲ κατασκοπὴν ὑπέστη τῶν πολεμίων. Ἐσθῆτι δὲ Κελτικῇ σκευασάμενος καὶ τὰ κοινότατα τῆς διαλέκτου πρὸς ἔντευξιν ἐπὶ καιροῦ παραλαβών, ἀναμείγνυται τοῖς βαρβάροις, καὶ τὰ μὲν ἰδών, τὰ δ´ ἀκοῇ πυθόμενος τῶν ἐπειγόντων, ἐπανῆλθε πρὸς Μάριον. Τότε μὲν οὖν ἀριστείων ἔτυχεν· ἐν δὲ τῇ λοιπῇ στρατείᾳ πολλὰ καὶ συνέσεως ἔργα καὶ τόλμης ἀποδειξάμενος, εἰς ὄνομα καὶ πίστιν ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ προήχθη.

Μετὰ δὲ τὸν Κίμβρων καὶ Τευτόνων πόλεμον ἐκπεμφθεὶς ὑπὸ Δειδίῳ στρατηγῷ χιλίαρχος ἐπ´ Ἰβηρίας, ἐν τῇ πόλει Κάστλωνι παρεχείμαζε τῆς Κελτιβήρων. Ἐπεὶ δὲ τῶν στρατιωτῶν ἐν ἀφθόνοις ὑβριζόντων καὶ τὰ πολλὰ μεθυόντων καταφρονήσαντες οἱ βάρβαροι μετεπέμψαντο νυκτὸς ἐπικουρίαν παρὰ τῶν ἀστυγειτόνων Ἰστουργίνων, καὶ κατ´ οἰκίας ἐπιόντες ἔκτεινον αὐτούς, ὑπεκδὺς ὁ Σερτώριος μετ´ ὀλίγων καὶ τοὺς ἐκπίπτοντας συναγαγών, κύκλῳ τὴν πόλιν περιῆλθε· καὶ καθ´ ἃς οἱ βάρβαροι πύλας ἔλαθον παρεισπεσόντες, ἀνεῳγμένας εὑρών, οὐ ταὐτὸν ἐκείνοις ἔπαθεν, ἀλλὰ φρουρὰς ἐπιστήσας καὶ καταλαβὼν πανταχόθεν τὴν πόλιν, ἔκτεινε τοὺς ἐν ἡλικίᾳ πάντας. Ὡς δ´ ἀνῃρέθησαν, ἐκέλευσε τοὺς στρατιώτας πάντας τὰ μὲν αὑτῶν ὅπλα καὶ τὴν ἐσθῆτα καταθέσθαι, τοῖς δὲ τῶν βαρβάρων ἐνσκευασαμένους ἕπεσθαι πρὸς τὴν πόλιν ἐκείνην, ἐξ ἧς ἀπεστάλησαν οἱ νύκτωρ ἐπιπεσόντες αὐτοῖς. Ψευσάμενος δὲ τῇ τῶν ὅπλων ὄψει τοὺς βαρβάρους, τάς τε πύλας ἀνεῳγμένας εὗρε, καὶ πλῆθος ἀνθρώπων ἔλαβεν οἰομένων ἀπαντᾶν εὖ πεπραχόσι φίλοις καὶ πολίταις. Διὸ πλεῖστοι μὲν ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων ἐσφάττοντο περὶ τὰς πύλας, οἱ δὲ λοιποὶ παραδόντες ἑαυτοὺς ἐπράθησαν.

[4] Ἐκ τούτου Σερτώριος ἐν τῇ Ἰβηρίᾳ διεβοήθη, καὶ ὅτε πρῶτον ἐπανῆκεν εἰς Ῥώμην, ταμίας ἀποδείκνυται τῆς περὶ Πάδον Γαλατίας ἐν δέοντι. Τοῦ γὰρ Μαρσικοῦ πολέμου συνισταμένου, στρατιώτας τε προσταχθὲν αὐτῷ καταλέγειν καὶ ὅπλα ποιεῖσθαι, σπουδὴν καὶ τάχος προσθεὶς τῷ ἔργῳ παρὰ τὴν τῶν ἄλλων νέων βραδυτῆτα καὶ μαλακίαν ἀνδρὸς ἐμπράκτως βιωσομένου δόξαν ἔσχεν. Οὐ μὴν ὑφήκατο τῆς στρατιωτικῆς τόλμης εἰς ἀξίωμα προεληλυθὼς ἡγεμόνος, ἀλλὰ καὶ χειρὸς ἀποδεικνύμενος ἔργα θαυμαστὰ καὶ τὸ σῶμα τοῖς ἀγῶσιν ἀφειδῶς ἐπιδιδούς, τῶν ὄψεων ἀπέβαλε τὴν ἑτέραν ἐκκοπεῖσαν. Ἐπὶ τούτῳ δὲ καὶ καλλωπιζόμενος ἀεὶ διετέλει· τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους οὐκ ἀεὶ τὰ μαρτύρια τῶν ἀριστειῶν περιφέρειν, ἀλλὰ καὶ ἀποτίθεσθαι, στρεπτὰ καὶ δόρατα καὶ στεφάνους, αὑτῷ δὲ τῆς ἀνδραγαθίας παραμένειν τὰ γνωρίσματα, τοὺς αὐτοὺς ἔχοντι τῆς ἀρετῆς ἅμα καὶ τῆς συμφορᾶς θεατάς. Ἀπέδωκε δὲ καὶ ὁ δῆμος αὐτῷ τιμὴν πρέπουσαν. Εἰσελθόντα γὰρ εἰς θέατρον ἐδέξαντό τε κρότῳ καὶ κατευφήμησαν, ὧν οὐδὲ τοῖς πάνυ προήκουσιν ἡλικίᾳ τε καὶ δόξῃ τυχεῖν ἦν ῥᾴδιον. Δημαρχίαν μέντοι μετιών, Σύλλα καταστασιάσαντος αὐτόν, ἐξέπεσε· διὸ καὶ δοκεῖ γενέσθαι μισοσύλλας.

Ἐπεὶ δὲ Μάριος μὲν ὑπὸ Σύλλα κρατηθεὶς ἔφευγε, Σύλλας δὲ Μιθριδάτῃ πολεμήσων ἀπῆρε, τῶν δ´ ὑπάτων Ὀκτάβιος μὲν ἐπὶ τῆς Σύλλα προαιρέσεως ἔμενε, Κίννας δὲ νεωτερίζων ὑποφερομένην ἀνεκαλεῖτο τὴν Μαρίου στάσιν, τούτῳ προσένειμεν αὑτὸν ὁ Σερτώριος, ἄλλως τε καὶ τὸν Ὀκτάβιον ὁρῶν αὐτὸν μὲν ἀμβλύτερον ὄντα, τοῖς δὲ Μαρίου φίλοις ἀπιστοῦντα. Γενομένης δὲ τοῖς ὑπάτοις ἐν ἀγορᾷ μάχης μεγάλης, Ὀκτάβιος μὲν ἐκράτησε, Κίννας δὲ καὶ Σερτώριος οὐ πολλῷ τῶν μυρίων ἐλάττους ἀποβαλόντες ἔφυγον, καὶ τῶν περὶ τὴν Ἰταλίαν ἔτι διεσπαρμένων στρατοπέδων προσαγαγόμενοι τὰ πλεῖστα πειθοῖ, ταχὺ κατέστησαν ἀξιόμαχοι τοῖς περὶ τὸν Ὀκτάβιον.

[5] Μαρίου δὲ καταπλεύσαντος ἐκ Λιβύης καὶ τῷ Κίννᾳ προστιθέντος ἑαυτὸν ὡς ἰδιώτην ὑπάτῳ, τοῖς μὲν ἄλλοις ἐδόκει δέχεσθαι, Σερτώριος δ´ ἀπηγόρευεν, εἴτε τὸν Κίνναν ἧττον οἰόμενος ἑαυτῷ προσέξειν ἀνδρὸς ἡγεμονικωτέρου παρόντος, εἴτε τὴν βαρύτητα τοῦ Μαρίου δεδοικώς, μὴ πάντα τὰ πράγματα συγχέῃ, θυμῷ μέτρον οὐκ ἔχοντι πέρα δίκης ἐν τῷ κρατεῖν προερχόμενος. Ἔλεγεν οὖν μικρὸν εἶναι τὸ ὑπολειπόμενον ἔργον αὐτοῖς ἤδη κρατοῦσι, δεξαμένων δὲ τὸν Μάριον, τὸ σύμπαν οἴσεσθαι τῆς δόξης ἐκεῖνον καὶ τῆς δυνάμεως, χαλεπὸν ὄντα πρὸς κοινωνίαν ἀρχῆς καὶ ἄπιστον. Εἰπόντος δὲ τοῦ Κίννα, ταῦτα μὲν ὀρθῶς ὑπολογίζεσθαι τὸν Σερτώριον, αἰδεῖσθαι δὲ καὶ διαπορεῖν ὅπως ἀπώσεται τὸν Μάριον, αὐτὸς ἐπὶ κοινωνίᾳ πραγμάτων κεκληκώς, ὑπολαβὼν ὁ Σερτώριος εἶπεν· « ἀλλ´ ἐγὼ μὲν αὐτὸν ἀφ´ ἑαυτοῦ Μάριον ἥκειν νομίζων εἰς Ἰταλίαν τὸ συμφέρον ἐσκόπουν, σοὶ δὲ τὴν ἀρχὴν οὐδὲ βουλεύεσθαι καλῶς εἶχεν ἥκοντος ὃν αὐτὸς ἐλθεῖν ἠξίωσας, ἀλλὰ χρῆσθαι καὶ δέχεσθαι, τῆς πίστεως μηδενὶ λογισμῷ χώραν διδούσης. »

Οὕτως μεταπέμπεται τὸν Μάριον Κίννας, καὶ τριχῇ τῆς δυνάμεως διανεμηθείσης, ἦρχον οἱ τρεῖς. Διαπολεμηθέντος δὲ τοῦ πολέμου, καὶ τῶν περὶ τὸν Κίνναν καὶ Μάριον ἐμφορουμένων ὕβρεώς τε καὶ πικρίας ἁπάσης, ὥστε χρυσὸν ἀποδεῖξαι Ῥωμαίοις τὰ τοῦ πολέμου κακά, Σερτώριος λέγεται μόνος οὔτ´ ἀποκτεῖναί τινα πρὸς ὀργὴν οὔτ´ ἐνυβρίσαι κρατῶν, ἀλλὰ καὶ τῷ Μαρίῳ δυσχεραίνειν, καὶ τὸν Κίνναν ἐντυγχάνων ἰδίᾳ καὶ δεόμενος μετριώτερον ποιεῖν. Τέλος δὲ τῶν δούλων, οὓς Μάριος συμμάχους μὲν ἐν τῷ πολέμῳ, δορυφόρους δὲ τῆς τυραννίδος ἔχων ἰσχυροὺς καὶ πλουσίους ἐποίησε, τὰ μὲν ἐκείνου διδόντος καὶ κελεύοντος, τὰ δὲ καὶ ἰδίᾳ παρανομούντων εἰς τοὺς δεσπότας, σφαττόντων μὲν αὐτούς, ταῖς δὲ δεσποίναις πλησιαζόντων, καὶ βιαζομένων τοὺς παῖδας, οὐκ ἀνασχετὰ ποιούμενος ὁ Σερτώριος ἅπαντας ἐν ταὐτῷ στρατοπεδεύοντας κατηκόντισεν, οὐκ ἐλάττους τετρακισχιλίων ὄντας.

[6] Ἐπεὶ δὲ Μάριος μὲν ἐτελεύτησε καὶ Κίννας ἀνῃρέθη μικρὸν ὕστερον, ὁ δὲ νεανίας Μάριος ἄκοντος αὐτοῦ παρὰ τοὺς νόμους ὑπατείαν ἔλαβε, Κάρβωνες δὲ καὶ Νωρβανοὶ καὶ Σκιπίωνες ἐπιόντι Σύλλᾳ κακῶς ἐπολέμουν, καὶ τὰ μὲν ἀνανδρίᾳ καὶ μαλακίᾳ τῶν στρατηγῶν ἐφθείρετο, τὰ δ´ οἱ προδιδόντες ἀπώλλυσαν, ἔργον δ´ οὐδὲν ἦν αὐτοῦ παρόντος τοῖς πράγμασι μοχθηρῶς ὑποφερομένοις διὰ τὸ χεῖρον φρονεῖν τοὺς μᾶλλον δυναμένους, τέλος δὲ Σύλλας Σκιπίωνι παραστρατοπεδεύσας καὶ φιλοφρονούμενος, ὡς εἰρήνης ἐσομένης, διέφθειρε τὸ στράτευμα, καὶ ταῦτα προλέγων Σκιπίωνι καὶ διδάσκων Σερτώριος οὐκ ἔπεισε, παντάπασιν ἀπογνοὺς τὴν πόλιν ὥρμησεν εἰς Ἰβηρίαν, ὡς, εἰ φθάσει τὴν ἐκεῖ κρατυνάμενος ἀρχήν, καταφυγὴ τοῖς πταίουσιν ἐνταῦθα τῶν φίλων ἐσόμενος.

Χειμῶσι δὲ χαλεποῖς χρησάμενος ἐν χωρίοις ὀρεινοῖς, ὑπὸ βαρβάρων ἐπράττετο τέλη καὶ μισθοὺς τοῦ παρελθεῖν τὴν ὁδόν. Ἀγανακτούντων δὲ τῶν σὺν αὐτῷ καὶ δεινολογουμένων, εἰ Ῥωμαίων ἀνθύπατος τέλη καταβαλεῖ βαρβάροις ὀλέθροις, μικρὰ φροντίσας τοῦ δοκοῦντος αἰσχροῦ καὶ καιρὸν ὠνεῖσθαι φήσας, οὗ σπανιώτερον οὐδὲν ἀνδρὶ μεγάλων ἐφιεμένῳ, τοὺς μὲν βαρβάρουσ ἐθεράπευσε χρήμασι, τὴν δ´ Ἰβηρίαν ἐπειχθεὶς κατέσχε. Παραλαβὼν δ´ ἔθνη, πλήθεσι μὲν καὶ ἡλικίαις ἀκμάζοντα, πλεονεξίᾳ δὲ καὶ ὕβρει τῶν πεμπομένων ἑκάστοτε στρατηγῶν πρὸς ὅλην κακῶς διακείμενα τὴν ἡγεμονίαν, ἀνελάμβανεν ὁμιλίᾳ τε τοὺς δυνατοὺς καὶ φόρων ἀνέσει τοὺς πολλούς. Μάλιστα δὲ τῶν ἐπισταθμιῶν ἀπαλλάξας ἠγαπήθη· τοὺς γὰρ στρατιώτας ἠνάγκαζεν ἐν τοῖς προαστίοις χειμάδια πήγνυσθαι, πρῶτος αὐτὸς οὕτω κατασκηνῶν.

Οὐ μὴν ἐπὶ τῇ τῶν βαρβάρων εὐνοίᾳ τὸ πᾶν ἐποιήσατο, Ῥωμαίων δὲ τῶν αὐτόθι μετοικούντων τοὺς ἐν ἡλικίᾳ καθοπλίσας, μηχανάς τε παντοδαπὰς καὶ ναυπηγίας τριήρων ὑποβαλόμενος, διὰ χειρὸς εἶχε τὰς πόλεις, ἥμερος μὲν ὢν ἐν ταῖς εἰρηνικαῖς χρείαις, φοβερὸς δὲ τῇ παρασκευῇ {κατὰ} τῶν πολεμικῶν φαινόμενος.

[7] Ὡς δὲ Σύλλαν μὲν ἐπυνθάνετο τῆς Ῥώμης κρατεῖν, ἔρρειν δὲ τὴν Μαρίου καὶ Κάρβωνος στάσιν, αὐτίκα προσδοκῶν στρατιὰν διαπολεμήσουσαν αὐτῷ μεθ´ ἡγεμόνος ἀφίξεσθαι, φράγνυται τὰ Πυρηναῖα ὄρη διὰ Λιουίου Σαλινάτορος, ἑξακισχιλίους ὁπλίτας ἔχοντος. Καὶ μετ´ οὐ πολὺ Γάϊος Ἄννιος ἐκπεμφθεὶς ὑπὸ Σύλλα καὶ τὸν Λίουιον ἀπρόσμαχον ὁρῶν, ἐν ἀπόρῳ καθῆστο παρὰ ταῖς ὑπωρείαις. Καλπουρνίου δέ τινος ἐπίκλησιν Λαναρίου δολοφονήσαντος τὸν Λίουιον καὶ τῶν στρατιωτῶν τὰ ἄκρα τῆς Πυρήνης ἐκλιπόντων, ὑπερβαλὼν Ἄννιος ἐπῄει χειρὶ μεγάλῃ, τοὺς ἐμποδὼν ἀνιστάς.

Σερτώριος δ´ οὐκ ὢν ἀξιόμαχος, μετὰ τρισχιλίων εἰς Καρχηδόνα τὴν νέαν καταφυγών, κἀκεῖθεν ἐπιβὰς τῶν νεῶν καὶ διαπεράσας τὸ πέλαγος, Λιβύῃ κατὰ τὴν Μαυρουσίαν προσέσχεν. Ἀφυλάκτοις δὲ τοῖς στρατιώταις ὑδρευομένοις τῶν βαρβάρων ἐπιπεσόντων, συχνοὺς ἀποβαλὼν αὖθις εἰς Ἰβηρίαν ἀπέπλει, καὶ ταύτης μὲν ἀποκρούεται, Κιλισσῶν δὲ λῃστρίδων αὐτῷ προσγενομένων, Πιτυούσσῃ νήσῳ προσέβαλε καὶ ἀπέβη τὴν παρ´ Ἀννίου φρουρὰν βιασάμενος. Ἄννιος δὲ μετ´ οὐ πολὺ παρῆν ναυσί τε πολλαῖς καὶ πεντακισχιλίοις ὁπλίταις· πρὸς ὃν ἐπεχείρησε μὲν διαναυμαχεῖν, καίπερ ἐλαφροῖς καὶ πρὸς τάχος, οὐ πρὸς ἀλκήν, πεποιημένοις σκάφεσι χρώμενος, ζεφύρῳ δὲ λαμπρῷ τοῦ πελάγους ἀνισταμένου καὶ τὰ πολλὰ τῶν τοῦ Σερτωρίου πλοίων ὑπὸ κουφότητος πλάγια ταῖς ῥαχίαις περιβάλλοντος, αὐτὸς ὀλίγαις ναυσί, τῆς μὲν θαλάσσης ὑπὸ τοῦ χειμῶνος εἰργόμενος, τῆς δὲ γῆς ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἡμέρας δέκα σαλεύων πρὸς ἐναντίον κῦμα καὶ κλύδωνα τραχὺν ἐπιπόνως διεκαρτέρησεν. Ἐνδόντος δὲ τοῦ πνεύματος, φερόμενος νήσοις τισὶν ἐναυλίζεται σποράσιν ἀνύδροις,

SERTORIUS.

(Né en l'an 125 environ, et mort en l'an 72 avant J.-C.)

[1] Il n'y a pas peut-être à s'émerveiller qu'an milieu des perpétuelles vicissitudes de la Fortune durant une suite infinie de siècles, le hasard amène souvent des accidents semblables. Car, ou le nombre des événements qui peuvent avoir lieu n'est pas fixe, et alors la Fortune dispose d'une matière féconde, qui lui fournit, sans s'épuiser jamais, des effets qui se ressemblent; ou bien les choses humaines sont circonscrites dans certains nombres déterminés, et alors ces effets doivent se répéter souvent, puisqu'ils sont produits par les mêmes causes. Il est des personnes qui aiment ces rapprochements, et qui font recueil de ces cas fortuits, qu'elles ont vus ou dont elles ont entendu parler, et qu'on croirait l'ouvrage du raisonnement ou de la prévoyance. Ainsi les deux Attis, personnages d'illustre naissance, l'un Syrien, l'autre Arcadien, furent tués tous deux par un sanglier. Les deux Aetéon furent mis en pièces, l'un par ses chiens et l'antre par des hommes dont il était aimé  (1). Des deux Scipion, le premier vainquit les Carthaginois, et le second les détruisit pour jamais. Ilion fut prise la première fois par Hercule, à cause des cavales que lui avait promises Laomédon ; la seconde fois par Agamemiton, à la faveur du cheval de bois ; et la troisième, par Charidé- 29 mus (2), parce qu'un cheval s'était abattu sous la |x>rte de la ville, et que les habitants n'eurent pas le temps de la fermer. Enfin, de deux villes qui portent les noms des plantes dont l'odeur est la plus suave, los et Smyrne (3), l'une, dit-on, l'ut le berceau du poète Homère, et l'autre son tombeau. Ajoutons à ces exemples que les capitaines les plus belliqueux, et qui ont exécuté le plus de choses par la ruse et par l'habileté, ont été des borgnes : Philippe, Antigonus, Annibal; enfin Sertorius, celui qui est l'objet du présent écrit. Sertorius, il est vrai, fut plus continent que Philippe, plus fidèle à ses amis qu'Antigonus, et plus humain qu'Annibal envers les ennemis. Il ne le cédait à aucun d'eux en prudence; mais il fut moins qu'eux favorisé de la Fortune : il la trouva, dans toutes les circonstances, plus acharnée à lui nuire que ses ennemis déclarés. Néanmoins, il égala Métellus par son expérience, Pompée par son audace, Sylla par ses succès. Tout banni qu'il était, et commandant à des barbares dans une terre étrangère, il tint tête à toute la puissance des Romains. Celui d'entre les Grecs à qui je puis le mieux le comparer, c'est Eumène de Cardie : ils furent tous deux d'habiles généraux, et ils unirent la ruse à la valeur. Exilés de leur pays, chefs de troupes étrangères, ils éprouvèrent, dans leur mort, les rigueurs et les injustices de la Fortune : tous deux victimes d'un complot, ils furent assassinés par lus compagnons de leurs victoires.

[2] Quintus Sertorius était né d'une famille assez distinguée, dans la ville de Nursia, au pays des Sabins. Il perdit son père en bas âge, et il fut très-bien élevé par sa mère, à laquelle il témoigna toujours une extrême tendresse : elle se nommait, dit-on, Rhéa. Il s'exerça d'abord à plaider ; et, jeune encore, y réussit assez pour 30 acquérir, par son éloquence, le plus grand crédit dans Rome. Mais l'éclat de ses succès militaires tourna son ambition du côté des armes.

[3] Il fit sa première campagne sous Cépion (4), lorsque les Cimbres et les Teutons envahirent la Gaule. Les Romains furent défaits et mis en déroute. Sertorius, qui avait eu un cheval tué sous lui, et qui était lui-même blessé, traversa le Rhône à la nage, armé de sa cuirasse et de son bouclier, en luttant avec effort contre l'impétuosité du courant : tant son corps était robuste, et endurci à la fatigue par un long exercice! Les mêmes ennemis revinrent une seconde fois, avec une armée innombrable, vociférant d'affreuses menaces; et, telle était la terreur, que c'était alors un trait de courage extraordinaire, à un soldat romain, de tenir ferme à son poste et d'obéir à son général. Marius commandait l'armée ; Sertorius entreprit d'aller reconnaître, comme espion, le camp des ennemis. Il se revêt du costume celtique ; il apprend les termes les plus usuels de la langue, afin de pouvoir parler au besoin avec ceux qu'il rencontrerait; puis il va se mêler aux barbares. Après avoir vu et entendu ce qu'il importait de savoir, il retourne vers Marius. On lui décerna, pour cet exploit, des récompenses militaires. Tout le temps d'ailleurs que dura la guerre, il donna maintes fois des preuves signalées de prudence et de valeur, et il se poussa fort avant dans l'estime et la confiance du général.

Après la guerre des Cimbres et des Teutons, Sertorius fut envoyé en Espagne, sous le consul Didius, en qualité de tribun des soldats; et il passa l'hiver à Castulon (5) ville des Celtibères. Les soldats, qui avaient des vivres en abondance, commettaient mille insolences, et ne fai- 31 saient qu'ivrogner. Les barbares, pleins de mépris pour eux, envoyèrent une nuit demander du secours à leurs voisins les Gyrisènes (6), entrèrent avec eux dans les maisons des Romains, et en tuèrent un grand nombre. Sertorius s'était sauvé de la ville avec quelques-uns des siens : il rallie ceux qui fuyaient comme lui, et il fait le tour de la ville. II trouva la porte par où les barbares étaient entrés encore ouverte. Il ne fit pas la même faute qu'eux : il plaça des gardes aux portes; et, se saisissant de tous les quartiers de la ville, il passa au fil de l'épée tous ceux qui étaient en âge de porter les armes. Après cette exécution sanglante, il commanda à tous ses soldats de déposer leurs armes et leurs habits, pour revêtir l'armure des barbares qu'ils avaient tués, et de le suivre à la ville d'où étaient partis ceux qui étaient venus la nuit les surprendre. Trompés par ce déguisement, les barbares laissent les portes ouvertes, et ils sortent en foule, s'imaginant que c'étaient leurs amis qui revenaient après la victoire. Aussi les Romains en firent-ils un grand carnage auprès des portes. Les autres se rendirent à discrétion, et furent vendus à l'encan.

[4] Cet exploit porta par toute l'Espagne le renom de Sertorius. A peine de retour à Rome, il fut nommé questeur pour la Gaule Circumpadane; et ce fut bien à propos, car la guerre des Marses venait de s'allumer (8) : Sertorius fut chargé de lever des troupes, et de faire forger des armes. Le zèle et l'activité qu'il mit à s'acquitter de cette commission, comparés à la lenteur et à la mollesse des autres jeunes gens, firent juger dès lors qu'il serait toute sa vie un homme prompt et expéditif. Parvenu à la dignité de général, il ne relâcha rien de son audace de soldat : il fit des actions admirables ; et, en s'exposant sans ménagement dans les combats, il perdit un œil, difformité dont il ne cessa depuis de se faire 32 gloire. « Les autres, disait-il, ne portent pas continuellement les témoignages de leur valeur, et ils quittent souvent leurs colliers, leurs piques et leurs couronnes : moi, au contraire, j'ai toujours sur moi les marques de mon courage; et nul ne voit la perte que j'ai faite, sans être en même temps le spectateur de ma vertu. » Aussi fut-il, de la part du peuple, l'objet d'une distinction bien honorable. Le première fois qu'il parut au théâtre, il fut reçu par des applaudissements et des acclamations. Néanmoins, lorsqu'il demanda le tribunat, la faction de Sylla le fit refuser; et de là sans doute vint sa haine contre Sylla.

Après que Marius, vaincu par Sylla, eut pris la fuite (8), et que Sylla fut parti pour faire la guerre contre Mithridate, Octavius, l'un des consuls, resta dans le parti de Sylla, tandis que Cinna, qui ne demandait que changements, chercha à ranimer les restes du parti de Marius. Sertorius se joignit à Cinna, avec d'autant plus d'empressement, qu'il voyait Octavius agir lentement et se défier des amis de Marius. Il se livra, sur le Forum, un grand combat entre les deux consuls : Octavius fut vainqueur; et Cinna prit la fuite avec Sertorius, en laissant près de dix mille hommes sur le champ de bataille. Mais ils firent entrer dans leurs intérêts la plupart des corps d'armée disséminés par l'Italie, et ils furent bientôt en état de lutter contre Octavius.

[5] Marius fit voile d'Afrique en Italie, pour venir se joindre à Cinna, comme un simple particulier à son consul. Tous les officiers furent d'avis de le recevoir : Sertorius seul s'y opposa. Peut-être pensait-il que Cinna n'aurait plus pour lui la même considération, quand un aussi grand capitaine serait là; peut-être craignait-il que la violence de Marius ne vînt tout bouleverser; car Marius victorieux n'était pas maître de sa colère, et passait tou- 33 jours les bornes de la justice. « Après les avantages que nous avons remportés, il nous reste, disait Sertorius, peu de chose à faire; mais, si nous accueillons Marius, c'est lui qui aura seul l'honneur du succès, et qui attirera à lui tout le pouvoir; car vous savez qu'il ne souffre pas aisément le partage, et qu'il ne se pique pas de fidélité. » Cinna convint de la justesse des raisons alléguées par Sertorius; mais il déclara qu'après avoir lui-même appelé Marius à venir partager la conduite de la guerre, il avait honte de se dédire, et qu'il ne voyait nul moyen de rejeter Marius. « Je croyais, dit alors Sertorius, que Marius était venu de lui-même en Italie; et je n'envisageais que notre intérêt. Mais tu avais tort, tout à l'heure, puisqu'il est venu sur ton invitation, de mettre en question ce que tu dois faire : il ne te reste d'autre parti que de le recevoir, et de tirer de lui tout le secours que tu pourras; car la bonne foi ne permet plus de raisonnement. »

C'est ainsi que Cinna fit venir Marius. L'armée fut divisée en trois corps, qui eurent chacun un chef séparé. Cinna et Marius, quand la guerre fut terminée, se portèrent à de tels excès d'insolence et de cruauté, que les maux de la guerre, en comparaison, ne parurent plus aux Romains qu'une vraie félicité. Sertorius seul, dit-on, ne sacrifia personne à son ressentiment, et n'abusa pas de la victoire. Au contraire, il témoigna son indignation contre Marius ; et, prenant en particulier Cinna, il parvint, par ses prières et ses remontrances, à lui inspirer des sentiments plus modérés. Les esclaves que Marins avait pris pour alliés dans cette guerre, et dont il faisait les satellites de sa tyrannie (9), profitaient de leur force et de leur nombre pour commettre impunément mille forfaits, tantôt par la permission et par les ordres de Marius, tantôt par pure férocité de caractère : ils égorgeaient 34 les maîtres, déshonoraient les maîtresses, faisaient violence aux enfants(10). Sertorius ne put supporter une telle licence : il les fit tous tuer à coups de flèches, dans leur camp même, quoiqu'ils ne fussent pas moins de quatre mille.

[6] Cependant Marius mourut  (11) ; bientôt après Cinna fut tué, et le jeune Marius emporta le consulat, malgré Sertorius et contre les lois. Carbon, Norbanus et Scipion furent battus par Sylla, qui revenait de Grèce; défaite qui eut pour cause la mollesse et la lâcheté des chefs, non moins que la désertion des soldats. La présence de Sertorius ne pouvait remédier au désordre croissant des affaires, parce que ceux qui avaient le plus de pouvoir étaient les moins habiles. Lorsque Sylla vint camper auprès de Scipion, et lui fit les plus grandes démonstrations d'amitié, en le flattant de l'espoir d'une paix prochaine, tout en lui débauchant son armée, Sertorius, qui avait plusieurs fois inutilement averti Scipion, désespéra du salut de Rome, et partit pour l'Espagne : il voulait y prévenir l'arrivée des ennemis, et s'établir dans la province, afin d'assurer une retraite à ceux qui seraient vaincus en Italie.

Assailli par de violents orages dans des contrées montagneuses, il n'obtint le passage des barbares du pays qu'en leur payant tribut et salaire. Ses compagnons s'indignaient, disant que c'était une honte, à un proconsul romain, de payer tribut à des scélérats de barbares; mais Sertorius ne s'affectait nullement de cette prétendue honte. « J'achète le temps, disait-il, le bien le plus précieux pour celui qui aspire à de grandes choses ; » et, ayant gagné ces barbares à prix d'argent, il fit une si grande diligence, qu'il se rendit maître de l'Espagne. Il trouva la province pleine d'une population nombreuse et d'une florissante jeunesse ; mais l'avarice et la violence 35 des préteurs qu'on y envoyait tous les ans avaient indisposé les esprits contre toute espèce d'autorité. Il gagna les grands par la douceur, la multitude par la diminution des subsides ; mais rien ne lui concilia mieux l'affection de tous, que l'exemption des logements de gens de guerre. Il obligeait les soldats de passer l'hiver dans leurs tentes, hors des murailles des villes ; et lui-même il tendait ainsi son pavillon.

Toutefois, comme il ne voulait pas mettre uniquement sa confiance dans les dispositions favorables des barbares , il incorpora dans ses troupes ceux des Romains établis en Espagne qui étaient en âge de porter les armes; puis il fit construire toute sorte de machines de guerre, et équiper un grand nombre de vaisseaux. Par là il tint les villes dans sa dépendance; et, s'il se montrait doux et affable dans les affaires de la paix, il était terrible, dès qu'il s'agissait de se mettre en mesure contre les ennemis.

[7] Ayant appris que Sylla s'était emparé de Rome après avoir détruit le parti de Marins et de Carbon, il s'attendit à avoir incessamment sur les bras une armée conduite par un habile général : il envoya donc Julius Salinator avec six mille hommes de pied, pour occuper les passages des Pyrénées. Caïus Annius, détaché par Sylla, y arriva presque aussitôt que Julius ; mais, désespérant de le forcer, il se tint au pied des montagnes, ne sachant quel parti prendre. Cependant un certain Calpurnius, surnommé Lanarius, ayant tué Julius en trahison, les soldats abandonnèrent les sommets des Pyrénées ; et Annius les franchit avec un corps nombreux de troupes, chassant devant lui tous ceux qui voulurent arrêter sa marche.

Sertorius, hors d'état de lui résister, se réfugia avec trois mille hommes à Carthage-la-Neuve (12), traversa la 36 mer, et alla aborder en Afrique, chez les Maurusiens (13). Les soldats, étant descendus sans précaution pour faire de l'eau, furent assaillis par les barbares, qui en tuèrent un grand nombre. Sertorius se rembarqua, pour repasser en Espagne. Repoussé de la côte, il se dirigea, soutenu par quelques pirates ciliciens, sur l'île de Pityuse (14) et il y débarqua malgré la garnison d'Annius, qui fut battue. Peu de temps après, Annius reparut lui-même avec une flotte considérable, montée par cinq mille combattants. Sertorius, qui n'avait que des vaisseaux légers, plus propres à la course qu'au combat, résolut cependant de l'attaquer sur mer; mais un violent zéphyre (15) souleva tout à coup la mer avec tant de furie, que la plupart des vaisseaux de Sertorius, trop légers pour résister aux vagues, furent jetés de travers contre les rochers de la côte. Pour lui, chassé de la mer par la tempête, et de la terre par les ennemis, il se sauva à grand-peine avec quelques vaisseaux, après avoir lutté dix jours entiers contre les flots et les vents contraires. Quand le vent fut tombé, il alla aborder sur des îles sans eau, qui sont éparses dans cette mer, et où il fit quelque séjour.

[8]  κἀκεῖθεν ἄρας καὶ διεκβαλὼν τὸν Γαδειραῖον πορθμόν, ἐν δεξιᾷ τοῖς ἐκτὸς ἐπιβάλλει τῆς Ἰβηρίας, μικρὸν ὑπὲρ τῶν τοῦ Βαίτιος ἐκβολῶν, ὃς εἰς τὴν Ἀτλαντικὴν ἐκφερόμενος θάλατταν ὄνομα τῇ περὶ αὐτὸν Ἰβηρίᾳ παρέσχεν. Ἐνταῦθα ναῦταί τινες ἐντυγχάνουσιν αὐτῷ, νέον ἐκ τῶν Ἀτλαντικῶν νήσων ἀναπεπλευκότες, αἳ δύο μέν εἰσι, λεπτῷ παντάπασι πορθμῷ διαιρούμεναι, μυρίους δ´ ἀπέχουσαι Λιβύης σταδίους, καὶ ὀνομάζονται Μακάρων. Ἄμβροις δὲ χρώμεναι μετρίοις σπανίως, τὰ δὲ πλεῖστα πνεύμασι μαλακοῖς καὶ δροσοβόλοις, οὐ μόνον ἀροῦν καὶ φυτεύειν παρέχουσιν ἀγαθὴν καὶ πίονα χώραν, ἀλλὰ καὶ καρπὸν αὐτοφυῆ φέρουσιν, ἀποχρῶντα πλήθει καὶ γλυκύτητι βόσκειν ἄνευ πόνων καὶ πραγματείας σχολάζοντα δῆμον. Ἀὴρ δ´ ἄλυπος ὡρῶν τε κράσει καὶ μεταβολῆς μετριότητι κατέχει τὰς νήσους. Οἱ μὲν γὰρ ἐνθένδε τῆς γῆς ἀποπνέοντες ἔξω βορέαι καὶ ἀπηλιῶται διὰ μῆκος ἐκπεσόντες εἰς τόπον ἀχανῆ διασπείρονται καὶ προαπολείπουσι, πελάγιοι δὲ περιρρέοντες ἀργέσται καὶ ζέφυροι, βληχροὺς μὲν ὑετοὺς καὶ σποράδας ἐκ θαλάττης ἐπάγοντες, τὰ δὲ πολλὰ νοτεραῖς αἰθρίαις ἐπιψύχοντες, ἡσυχῇ τρέφουσιν· ὥστε μέχρι τῶν βαρβάρων διῖχθαι πίστιν ἰσχυράν, αὐτόθι τὸ Ἠλύσιον εἶναι πεδίον καὶ τὴν τῶν εὐδαιμόνων οἴκησιν, ἣν Ὅμηρος ὕμνησε.

[9] Ταῦθ´ ὁ Σερτώριος ἀκούσας ἔρωτα θαυμαστὸν ἔσχεν οἰκῆσαι τὰς νήσους καὶ ζῆν ἐν ἡσυχίᾳ, τυραννίδος ἀπαλλαγεὶς καὶ πολέμων ἀπαύστων. Αἰσθόμενοι δ´ οἱ Κίλικες, οὐθὲν εἰρήνης δεόμενοι καὶ σχολῆς, ἀλλὰ πλούτου καὶ λαφύρων, εἰς Λιβύην ἀπέπλευσαν, Ἄσκαλιν τὸν Ἴφθα κατάξοντες ἐπὶ τὴν Μαυρουσίων βασιλείαν. Οὐ μὴν ἀπέκαμεν ὁ Σερτώριος, ἀλλὰ τοῖς πρὸς τὸν Ἄσκαλιν διαπολεμοῦσιν ἔγνω βοηθεῖν, ὡς οἱ σὺν αὐτῷ καινήν τινα λαβόντες ἐλπίδων ἀρχὴν καὶ πράξεων ἑτέρων ὑπόθεσιν, μὴ διαλυθεῖεν ὑπὸ τῆς ἀπορίας. Ἀσμένοις δὲ τοῖς Μαυρουσίοις ἀφικόμενος, εἴχετο τοῦ ἔργου, καὶ καταμαχεσάμενος τὸν Ἄσκαλιν ἐπολιόρκει. Σύλλα δὲ Πακκιανὸν ἐκπέμψαντος βοηθῆσαι τοῖς περὶ τὸν Ἄσκαλιν μετὰ δυνάμεως, συμβαλὼν ὁ Σερτώριος τὸν μὲν Πακκιανὸν ἀπέκτεινε, τὴν δὲ στρατιὰν κρατήσας προσηγάγετο, καὶ τὴν Τίγγιν, εἰς ἣν ὁ Ἄσκαλις συνέφυγε μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ἐξεπολιόρκησεν.

Ἐνταῦθα τὸν Ἀνταῖον οἱ Λίβυες ἱστοροῦσι κεῖσθαι, καὶ τὸν τάφον αὐτοῦ Σερτώριος διέσκαψε, τοῖς βαρβάροις ἀπιστῶν διὰ μέγεθος. Ἐντυχὼν δὲ τῷ σώματι, πηχῶν ἑξήκοντα μῆκος ὥς φασι, κατεπλάγη, καὶ σφάγιον ἐντεμὼν συνέχωσε τὸ μνῆμα καὶ τὴν περὶ αὐτοῦ τιμήν τε καὶ φήμην συνηύξησε. Τιγγῖται δὲ μυθολογοῦσιν Ἀνταίου τελευτήσαντος τὴν γυναῖκα Τίγγην Ἡρακλεῖ συνελθεῖν, Σόφακα δ´ ἐξ αὐτῶν γενόμενον βασιλεῦσαι τῆς χώρας καὶ πόλιν ἐπώνυμον τῆς μητρὸς ἀποδεῖξαι· Σόφακος δὲ παῖδα γενέσθαι Διόδωρον, ᾧ πολλὰ τῶν Λιβυκῶν ἐθνῶν ὑπήκουσεν, Ἑλληνικὸν ἔχοντι στράτευμα τῶν αὐτόθι κατῳκισμένων ὑφ´ Ἡρακλέους Ὀλβιανῶν καὶ Μυκηναίων. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀνακείσθω τῇ Ἰόβα χάριτι, τοῦ πάντων ἱστορικωτάτου βασιλέων· ἐκείνου γὰρ ἱστοροῦσι τοὺς προγόνους Διοδώρου καὶ Σόφακος ἀπογόνους εἶναι. Σερτώριος δὲ πάντων ἐγκρατὴς γενόμενος, τοὺς δεηθέντας αὐτοῦ καὶ πιστεύσαντας οὐκ ἠδίκησεν, ἀλλὰ καὶ χρήματα καὶ πόλεις καὶ τὴν ἀρχὴν ἀπέδωκεν αὐτοῖς, ὅσα καλῶς εἶχε δεξάμενος διδόντων.

[10] Ἐντεῦθεν ὅποι χρὴ τραπέσθαι βουλευόμενον ἐκάλουν Λυσιτανοὶ πρέσβεις πέμψαντες ἐφ´ ἡγεμονίᾳ, πάντως μὲν ἄρχοντος ἀξίωμα μέγα καὶ ἐμπειρίαν ἔχοντος δεόμενοι πρὸς τὸν ἀπὸ Ῥωμαίων φόβον, ἐκείνῳ δὲ πιστεύοντες αὑτοὺς μόνῳ, καὶ πυνθανόμενοι παρὰ τῶν συγγεγονότων τὸ ἦθος αὐτοῦ. Λέγεται γὰρ ὁ Σερτώριος οὔθ´ ὑφ´ ἡδονῆς οὔθ´ ὑπὸ δέους εὐάλωτος γενέσθαι, φύσει τ´ ἀνέκπληκτος {ὢν} παρὰ τὰ δεινά, καὶ μέτριος εὐτυχίαν ἐνεγκεῖν, καὶ πρὸς μὲν εὐθυμαχίαν οὐδενὸς ἀτολμότερος τῶν καθ´ ἑαυτὸν ἡγεμόνων, ὅσα δὲ κλωπείας ἐν πολέμοις ἔργα καὶ πλεονεξίας περὶ τόπους ἐχυροὺς καὶ διαβάσεις τάχους δεομένας ἀπάτης τε καὶ ψευδῶν ἐν δέοντι, σοφιστὴς δεινότατος.

Ἐν δὲ ταῖς τιμαῖς τῶν ἀνδραγαθημάτων δαψιλὴς φαινόμενος, περὶ τὰς τιμωρίας ἐμετρίαζε τῶν ἁμαρτημάτων. Καίτοι δοκεῖ περὶ τὸν ἔσχατον αὐτοῦ βίον ὠμότητος καὶ βαρυθυμίας τὸ περὶ τοὺς ὁμήρους πραχθὲν ἔργον ἐπιδεῖξαι τὴν φύσιν οὐκ οὖσαν ἥμερον, ἀλλ´ ἐπαμπεχομένην λογισμῷ διὰ τὴν ἀνάγκην. Ἐμοὶ δ´ ἀρετὴν μὲν εἰλικρινῆ καὶ κατὰ λόγον συνεστῶσαν οὐκ ἄν ποτε δοκεῖ τύχη τις ἐκστῆσαι πρὸς τοὐναντίον· ἄλλως δὲ προαιρέσεις καὶ φύσεις χρηστὰς ὑπὸ συμφορῶν μεγάλων παρ´ ἀξίαν κακωθείσας οὐκ ἀδύνατον τῷ δαίμονι συμμεταβαλεῖν τὸ ἦθος. Ὃ καὶ Σερτώριον οἶμαι παθεῖν, ἤδη τῆς τύχης αὐτὸν ἐπιλειπούσης ἐκτραχυνόμενον ὑπὸ τῶν πραγμάτων γινομένων πονηρῶν πρὸς τοὺς ἀδικοῦντας.

[11] Οὐ μὴν ἀλλὰ τότε γε τῶν Λυσιτανῶν καλούντων, ἀπῆρεν ἐκ Λιβύης. Καὶ τούτους τε συνέταττεν εὐθὺς αὐτοκράτωρ στρατηγὸς ἀποδειχθείς, καὶ τὴν ἐγγὺς Ἰβηρίαν ὑπήκοον ἐποιεῖτο, τῶν πλείστων ἑκουσίως προστιθεμένων, μάλιστα μὲν διὰ τὸ πρᾷον αὐτοῦ καὶ δραστήριον· ἔστι δ´ ἃ καὶ σοφιστικῶς αὐτὸς εἰς ἀπάτην καὶ κήλησιν ἐμηχανᾶτο. Καὶ πρῶτόν γε πάντων τὸ περὶ τὴν ἔλαφον. Ἦν δὲ τοιόνδε·

Λυσιτανὸς ἀνὴρ δημότης τῶν ἐπὶ χώρας βιούντων ἐλάφῳ νεοτόκῳ φευγούσῃ κυνηγέτας ἐπιτυχών, αὐτῆς μὲν ἀπελείφθη, τὴν δὲ νεβρὸν ἐκπλαγεὶς τῇ καινότητι τῆς χρόας, λευκὴ γὰρ ἦν πᾶσα, λαμβάνει διώξας. Κατὰ τύχην δὲ Σερτωρίου τοῖς τόποις ἐναυλισαμένου, καὶ πᾶν ὅ τις ἐξ ἄγρας ἢ γεωργίας ἥκοι κομίζων δῶρον ἀσμένως δεχομένου, καὶ φιλοφρόνως ἀμειβομένου τοὺς θεραπεύοντας, ἐγχειρίζει φέρων αὐτῷ τὴν νεβρόν. Ὁ δὲ δεξάμενος, αὐτίκα μὲν ἥσθη μετρίως, χρόνῳ δὲ ποιησάμενος τιθασὸν οὕτω καὶ φιλάνθρωπον, ὥστε καὶ καλοῦντος ἀκούειν καὶ βαδίζοντί ποι παρακολουθεῖν, ὄχλου τε καὶ θορύβου παντὸς ἀνέχεσθαι στρατιωτικοῦ, κατὰ μικρὸν ἐξεθείαζε φάσκων Ἀρτέμιδος δῶρον τὴν ἔλαφον εἶναι, καὶ πολλὰ τῶν ἀδήλων ἐπεφήμιζεν αὐτῷ δηλοῦν, γινώσκων εὐάλωτον εἰς δεισιδαιμονίαν εἶναι φύσει τὸ βαρβαρικόν. Ὁ δὲ καὶ προσετεχνᾶτο τοιάδε· γνοὺς γὰρ ἂν κρύφα τοὺς πολεμίους ἐμβεβληκότας ποι τῆς ὑπ´ αὐτὸν χώρας ἢ πόλιν ἀφιστάντας, προσεποιεῖτο τὴν ἔλαφον αὐτῷ κατὰ τοὺς ὕπνους διειλέχθαι, κελεύουσαν ἐν ἑτοίμῳ τὰς δυνάμεις ἔχειν. Αὖθις δὲ νίκην τινὰ τῶν ἑαυτοῦ στρατηγῶν ἀκούσας, τὸν μὲν ἄγγελον ἔκρυπτε, τὴν δ´ ἔλαφον ἐστεφανωμένην ἐπ´ εὐαγγελίοις προῆγεν, εὐθυμεῖσθαι παρακαλῶν καὶ τοῖς θεοῖς θύειν, ὡς ἀγαθόν τι πευσομένους.

[12] Οὕτως δὲ χειροήθεις ποιησάμενος αὐτούς, ἐχρῆτο πρὸς ἅπαντα μετριωτέροις, οὐχ ὑπ´ ἀνδρὸς ἀλλοδαποῦ λογισμῶν, ἀλλ´ ὑπὸ θεοῦ στρατηγεῖσθαι πειθομένοις, ἅμα καὶ τῶν πραγμάτων ἐπιμαρτυρούντων τῷ παρὰ λόγον τὴν δύναμιν αὐξάνεσθαι. Δισχιλίοις γὰρ ἑξακοσίοις, οὓς ὠνόμαζε Ῥωμαίους, συμμείκτοις δ´ ἑπτακοσίοις Λιβύων εἰς Λυσιτανίαν αὐτῷ συνδιαβᾶσι πελταστὰς τετρακισχιλίους Λυσιτανῶν καὶ ἱππεῖς ἑπτακοσίους προσλαβών, ἐπολέμει τέτταρσι Ῥωμαίων στρατηγοῖς, ὑφ´ οἷς ἦσαν πεζῶν μὲν δώδεκα μυριάδες, ἱππεῖς δ´ ἑξακισχίλιοι, τοξόται δὲ καὶ σφενδονῆται δισχίλιοι, πόλεις δ´ ἀναρίθμητοι τὸ πλῆθος, αὐτὸς εἴκοσι τὰς πάσας ἐν ἀρχῇ κεκτημένος. Ἀλλ´ ὅμως ἀσθενὴς οὕτω καὶ μικρὸς ἀρξάμενος, οὐ μόνον ἐθνῶν ἐκράτησε μεγάλων καὶ πόλεις εἷλε πολλάς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀντιστρατήγων Κότταν μὲν ἐν τῷ περὶ τὴν Μελλαρίαν πορθμῷ κατεναυμάχησε, Φουφίδιον δὲ τὸν ἄρχοντα τῆς Βαιτικῆς περὶ τὸν Βαῖτιν ἐτρέψατο, δισχιλίους ἀποκτείνας Ῥωμαίων, Δομίτιον δὲ Καλουῖνον ἀνθύπατον ὄντα τῆς ἑτέρας Ἰβηρίας διὰ τοῦ ταμίου καταγωνισάμενος, καὶ Θώρ{άν}ιον, ἄλλον ἡγεμόνα τῶν ὑπὸ Μετέλλου πεμφθέντων, μετὰ δυνάμεως ἀνεῖλεν, αὐτόν τε τὸν Μέτελλον, ἄνδρα Ῥωμαίων ἐν τοῖς τότε μέγιστον καὶ δοκιμώτατον, οὐκ ὀλίγοις σφάλμασι περιβαλὼν εἰς τοσαύτην ἀπορίαν κατέστησεν, ὥστε Λεύκιον μὲν Μάλλιον ἐκ τῆς περὶ Ναρβῶνα Γαλατίας ἐλθεῖν αὐτῷ βοηθόν, Πομπήϊον δὲ Μᾶγνον ἐκ Ῥώμης κατὰ τάχος ἀποσταλῆναι μετὰ δυνάμεως. Οὐ γὰρ εἶχεν ὁ Μέτελλος ὅ τι χρήσαιτο, προσπολεμῶν ἀνδρὶ τολμητῇ, πάσης ἐξαναδυομένῳ φανερᾶς μάχης, πᾶσαν δὲ μεταβαλλομένῳ μεταβολὴν εὐσταλείᾳ καὶ κουφότητι τῆς Ἰβηρικῆς στρατιᾶς, αὐτὸς ὁπλιτικῶν καὶ νομίμων ἀσκητὴς γεγονὼς ἀγώνων καὶ στρατηγὸς ἐμβριθοῦς καὶ μονίμου φάλαγγος, ὤσασθαι μὲν εἰς χεῖρας ἐλθόντας πολεμίους καὶ καταβαλεῖν ἄριστα γεγυμνασμένης, ὀρειβατεῖν δὲ καὶ συνηρτῆσθαι διώξεσι καὶ φυγαῖς ἀπαύστοις ἀνθρώπων ὑπηνεμίων καὶ λιμὸν ἀνέχεσθαι καὶ δίαιταν ἄπυρον καὶ ἄσκηνον ὥσπερ ἐκεῖνοι μὴ δυναμένης.

[8] Étant parti de là, il passa le détroit de Gadès (16), et, tournant à droite, il prit terre en Espagne, un peu au-dessus de l'embouchure du Bétis, lequel, se déchargeant dans la mer Atlantique, donne son nom à la partie de l'Espagne qu'il arrose (17). Il y rencontra des mariniers qui arrivaient tout récemment des îles Atlantiques. Ce sont deux îles séparées l'une de l'autre par un espace de mer fort étroit, et éloignées de l'Afrique de dix mille stades (18). On les appelle les îles Fortunées (19). Les pluies y sont rares 37  douces ; il n'y souffle ordinairement que des vents agréables, qui, apportant des rosées bienfaisantes, engraissent la terre, et la rendent propre non-seulement à produire tout ce qu'on vent semer ou planter, mais aussi à donner spontanément des fruits en assez grande suffisance pour nourrir, dans l'abondance et le bonheur, un peuple qui passe sa vie à ne rien faire, exempt de peine et de souci. Le climat de ces îles est pur et sain, grâce à la température des saisons, qui ne sont point sujettes à des variations trop brusques : les vents du nord et de l'est, qui soufflent de notre continent, affaiblis par leur course immense, se dissipent dans une vaste étendue, et ont perdu toute leur force avant d'arriver à ces îles. Les vents de mer, tels que ceux du couchant et du midi, y apportent quelquefois de petites pluies menues; mais le plus souvent ils n'y versent que des vapeurs rafraîchissantes, qui fécondent insensiblement la terre. De là cette ferme créance, qui a pénétré jusque chez les barbares mêmes, que ces îles renferment les champs Élysées, et le séjour des âmes heureuses célébré par Homère.

[9] Sertorius, à ce récit, conçut un merveilleux désir d'aller habiter ces îles, et d'y vivre en repos, affranchi de la tyrannie et de toutes guerres. Mais les Ciliciens, qui ne se souciaient ni de paix ni de repos, mais de richesses et de butin, l'abandonnèrent dès qu'ils eurent pénétré son projet, et ils cinglèrent vers l'Afrique, pour rétablir Ascalis (20), fils d'Iphtha, sur le trône des Maurusiens. Sertorius ne se découragea point de leur désertion: il prit sur-le-champ le parti d'aller au secours des ennemis d'Ascalis, afin que ses soldats, trouvant dans cette guerre un nouveau germe d'espérance et une matière à d'autres exploits, ne se débandassent point par l'effet 38 de la disette où ils seraient réduits. Accueilli avec plaisir par les Maurusiens, il mit la main à l'œuvre, défit Ascalis, et l'assiégea dans la ville où il s'était retiré. Sylla fit partir Paccianus avec des troupes, pour aller secourir Ascalis. Sertorius défit Paccianus, le tua, et força son armée à se joindre à la sienne ; puis il emporta d'assaut Tingis (21), où Ascalis s'était réfugié avec ses frères.

C'est là, disent les Africains, qu'Antée est enterré. Sertorius, qui n'ajoutait pas foi à ce que les barbares disaient de la grandeur de ce géant, fit ouvrir son tombeau. Il y trouva, dit-on, un corps de soixante coudées de longueur, et il demeura tout stupéfait à ce spectacle. Il immola des victimes, fit recouvrir le monument, et augmenta le respect qu'on portait à la mémoire d'Antée, en accréditant les bruits qui couraient sur son compte. Les habitants de Tingis prétendent qu'après la mort d'Antée, sa femme, Tingé, eut commerce avec Hercule, et qu'il naquit d'eux un fils nommé Sophax, qui régna dans le pays, et qui appela la ville Tingis, du non) de sa mère. Sophax fut père de Diodore, qui soumit plusieurs nations libyennes, à la tête d'une armée grecque d'Olbiens (22) et de Mycéniens, qu'Hercule avait établis dans cette contrée. Je mentionne ces particularités par honneur pour Juba, le plus grand historien qu'il y ait eu entre les rois (23), et qu'on assure avoir eu pour ancêtres les descendants de Diodore et de Sophax.

[10] Sertorius, devenu maître de tout le pays, ne maltraita point ceux qui recoururent à lui avec confiance, et qui se remirent à sa discrétion : il leur rendit leurs biens et leurs villes, et les laissa se gouverner par leurs propres lois, 39 satisfait des présents convenables qu'ils lui firent volontairement. Comme il délibérait de quel côté il tournerait ses pas, les Lusitaniens députèrent près de lui, pour l'inviter à prendre le commandement de leurs troupes. Ils avaient besoin, pour se détendre contre les Romains qui les menaçaient, d'un général qui joignît à une grande réputation beaucoup d'expérience ; et c'est à Sertorius seul qu'ils voulaient confier leurs personnes, sur ce qu'ils avaient entendu dire de son caractère par ceux qui avaient vécu avec lui.

Sertorius n'était accessible, dit-on, ni à la volupté ni à la crainte. Intrépide dans les dangers, modéré dans la bonne fortune, il ne le cédait en audace, pour un coup de main, à nul des capitaines de son temps. S'agissait-il de dérober un dessein aux ennemis, de prévenir leurs projets, de s'emparer d'un poste avantageux, d'employer à propos la ruse et l'adresse, c'était l'homme habile par excellence. Magnifique jusqu'à la prodigalité dans la récompense des belles actions, il était modéré dans la punition des fautes. Toutefois la cruauté et la violence avec lesquelles il traita, dans les derniers temps de sa vie, les otages qu'il avait entre les mains, prouveraient que la douceur ne lui était pas naturelle, et qu'il en prenait les dehors par intérêt, suivant le besoin des circonstances. Pour moi, je pense, il est vrai, qu'une vertu réelle, bien affermie par la raison, ne peut jamais dévier jusqu'à l'excès contraire par l'effet d'un revers de fortune; mais je ne crois pas impossible que de bons naturels, des âmes fermes, affligées par de grands malheurs qu'elles n'ont pas mérités, changent de mœurs en même temps que de fortune. C'est là, à mon sens, ce qu'éprouva Sertorius, quand la Fortune l'eut abandonné : aigri par ses revers, il fut cruel envers les traîtres.

[11] Quoi qu'il en soit, il partit d'Afrique, appelé par les Lusitaniens. Il s'empressa d'user de son absolue autorité comme général, pour mettre une armée sur pied et il 40 soumit la partie de l'Espagne la plus voisine de la Lusitanie. Les peuples, charmés surtout de sa douceur et de son activité, se rendirent pour la plupart volontairement. Quelquefois aussi Sertorius usait d'artifice et de ruse, pour les tromper et les attirer dans son parti : comme fut principalement l'emploi qu'il fit de sa biche. Voici cette histoire.

Un paysan de la contrée, nommé Spanus, rencontra un jour une biche qui venait de mettre bas, et que poursuivaient des chasseurs. Il la laissa fuir en liberté; mais, frappé de la couleur extraordinaire du faon, dont la robe était toute blanche, il le poursuivit, et le prit vivant. Sertorius avait par hasard ses quartiers dans les environs. Comme il recevait avec plaisir tous les présents de gibier ou de fruits qu'on lui présentait, et qu'il récompensait généreusement ceux qui lui faisaient ainsi leur cour, cet homme lui apporta sa petite biche. Sertorius reçut le présent sans en montrer en cet instant même une grande satisfaction ; mais il finit par apprivoiser si bien cette biche et la rendre si familière, qu'elle venait à sa voix, et qu'elle le suivait partout, sans s'effaroucher jamais du tumulte du camp, ni du bruit des soldats. Alors il se mit peu à peu à la diviniser, pour ainsi dire, débitant que sa biche était un présent de Diane; et, comme il connaissait l'empire de la superstition sur les barbares, il leur fit accroire que cet animal lui découvrait bien des choses cachées. Voici par quels artifices il accréditait cette imposture. Était-il informé, par quelque avis secret, que les ennemis avaient fait une incursion sur les terres de sa province, ou qu'ils avaient sollicité une ville à la défection, il feignait que la biche lui avait parle pendant son sommeil, et qu'elle lui avait commandé de tenir les troupes prêtes à combattre. Apprenait-il qu'un de ses lieutenants avait eu quelque avantage il faisait cacher le courrier, et il produisait en public la biche couronnée de fleurs, ce qui 41 annonçait une heureuse nouvelle; puis il disait aux soldats d'avoir bon courage, et de faire des sacrifices aux dieux, leur promettant qu'ils apprendraient bientôt quelque bon succès.

[12] C'est ainsi qu'il les rendit souples, et soumis à toutes ses volontés; car ils croyaient obéir non point aux conceptions militaires d'un homme étranger, mais à un dieu. Ajoutez que les événements concouraient à les affermir dans cette opinion, lorsqu'ils voyaient les progrès extraordinaires de la puissance de Sertorius. Car, avec deux mille six cents hommes qu'il appelait Romains, mais où se trouvaient mêlés sept cents Africains qui avaient passé avec lui en Lusitanie; et avec quatre mille hommes de pied et sept cents chevaux, qu'il avait levés chez les Lusitaniens, il luttait contre quatre généraux romains, qui avaient sous leurs ordres cent vingt mille hommes d'infanterie, six mille chevaux, deux mille archers et frondeurs, et qui occupaient des villes innombrables, tandis que Sertorius n'en avait possédé d'abord que vingt. Cependant, avec des commencements si faibles, non- seulement Sertorius dompta des nations puissantes, et prit un grand nombre de villes, mais, des divers généraux qu'il eut en tête, il défit Cotta dans un combat naval, près du détroit de Mellaria (24) , mit en déroute Fufidius (25) , qui commandait dans la Bétique, et lui tua deux mille Romains près du Bétis; son questeur vainquit Lucius Domitius, proconsul de l'Espagne citérieure; enfin il battit en personne l'armée d'un des lieutenants de Métellus, nommé Thoranius, qui périt dans le combat. Metellus lui-même, le plus grand et le plus célèbre des généraux romains d'alors, se trouva réduit, par plusieurs échecs, à une telle extrémité, que Lucius Lollius accourut de la Gaule Narbonnaise à son secours, et que le sénat lui envoya de Rome, en toute hâte, Pompée 42 le Grand avec des troupes; car Métellus ne savait plus quel moyen employer contre un homme audacieux, qui évitait adroitement toute bataille en rase campagne, et qui, comptant sur l'agilité et la souplesse des soldats espagnols, se pliait aisément à toute sorte de formes, tandis que Métellus, accoutumé à des combats réglés et donnés à jour fixe, commandait une infanterie nombreuse , qui savait bien garder ses rangs, parfaitement exercée à repousser, à enfoncer des ennemis qui se mesuraient avec elle, mais incapable de gravir les montagnes, de serrer de près des hommes légers comme le vent et fuyant sans cesse, d'endurer comme ils faisaient, la faim, de se passer de tentes, et de manger des aliments sans apprêt.

[13] Ἔτι δ´ αὐτὸς μὲν ἤδη πρεσβύτερος ἦν, καί τι καὶ πρὸς ἀνειμένην ἤδη καὶ τρυφερὰν δίαιταν ἐκ πολλῶν ἀγώνων καὶ μεγάλων ἐνδεδωκώς, τῷ δὲ Σερτωρίῳ συνειστήκει πνεύματος ἀκμαίου γέμοντι καὶ κατεσκευασμένον ἔχοντι θαυμασίως τὸ σῶμα ῥώμῃ καὶ τάχει καὶ λιτότητι. Μέθης μὲν γὰρ οὐδὲ ῥᾳθυμῶν ἥπτετο, πόνους δὲ μεγάλους καὶ μακρὰς ὁδοιπορίας καὶ συνεχεῖς ἀγρυπνίας ὀλίγοις εἴθιστο καὶ φαύλοις ἀρκούμενος σιτίοις διαφέρειν· πλάνοις δὲ χρώμενος ἀεὶ καὶ κυνηγεσίοις ὁπότε σχολάζοι, πάσης διεκδύσεως φεύγοντι καὶ διώκοντι κυκλώσεως ἀβάτων τε καὶ βασίμων τόπων ἐμπειρίαν προσειλήφει. Διὸ τῷ μὲν εἰργομένῳ μάχης ὅσα νικώμενοι πάσχουσιν ἄνθρωποι βλάπτεσθαι συνέβαινεν, ὁ δὲ τῷ φεύγειν εἶχε τὰ τῶν διωκόντων. Καὶ γὰρ ὑδρείας ἀπέκοπτε, καὶ σιτολογίας εἶργε, καὶ προϊόντι μὲν ἐκποδὼν ἦν, ἐκίνει δ´ ἱδρυνθέντα, πολιορκοῦντι δ´ ἄλλους ἐπιφαινόμενος ἀντεπολιόρκει ταῖς τῶν ἀναγκαίων ἀπορίαις, ὥστε τοὺς στρατιώτας ἀπαγορεύειν, καὶ τοῦ Σερτωρίου μονομαχῆσαι προκαλουμένου τὸν Μέτελλον, βοᾶν καὶ κελεύειν μάχεσθαι στρατηγὸν στρατηγῷ καὶ Ῥωμαίῳ Ῥωμαῖον, ἀναδυόμενον δὲ χλευάζειν. Ὁ δὲ τούτων μὲν εὖ ποιῶν κατεγέλα· στρατηγοῦ γὰρ ὡς ἔφη Θεόφραστος δεῖ θάνατον ἀποθνῄσκειν τὸν στρατηγόν, οὐ πελταστοῦ τοῦ τυχόντος.

Ὁρῶν δὲ τοὺς Λαγγοβρίγας οὐ μικρὰ τῷ Σερτωρίῳ συλλαμβανομένους, δίψῃ δ´ ὄντας εὐαλώτους (ἓν γὰρ ἦν αὐτοῖς φρέαρ ἐν τῇ πόλει, τῶν δ´ ἐν τοῖς προαστίοις καὶ παρὰ τὰ τείχη ναμάτων ὁ πολιορκῶν ἐπικρατεῖν ἔμελλεν), ἧκεν ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς ἡμέραις δυσὶ συναιρήσων τὴν πολιορκίαν ὕδατος οὐκ ὄντος· διὸ καὶ πένθ´ ἡμερῶν ἐπιφέρεσθαι σιτία μόνον προείρητο τοῖς στρατιώταις. Ὁ Σερτώριος δ´ ὀξέως βοηθήσας, ἐκέλευσε δισχιλίους ἀσκοὺς ὕδατος ἐμπλῆσαι, καθ´ ἕκαστον ἀσκὸν ἀργύριον συχνὸν τάξας, καὶ πολλῶν μὲν Ἰβήρων, πολλῶν δὲ Μαυρουσίων ὑφισταμένων τὸ ἔργον, ἐπιλεξάμενος ἄνδρας εὐρώστους ἅμα καὶ ποδώκεις ἔπεμψε διὰ τῆς ὀρεινῆς, κελεύσας, ὅταν παραδῶσι τοὺς ἀσκοὺς τοῖς ἐν τῇ πόλει, τὸν ἄχρηστον ὑπεξαγαγεῖν ὄχλον, ὅπως ἐξαρκῇ τοῖς ἀμυνομένοις τὸ ποτόν. Ἐκπύστου δὲ τούτου γενομένου πρὸς τὸν Μέτελλον, ἤχθετο μὲν ἤδη τὰ ἐπιτήδεια τῶν στρατιωτῶν ὑπαναλωκότων, ἐξέπεμψε δ´ ἐπὶ σιτολογίαν Ἀκυῗνον ἑξακισχιλίων ἡγούμενον. Αἰσθόμενος δ´ ὁ Σερτώριος καὶ προλοχίσας τὴν ὁδόν, ἐπανερχομένῳ τῷ Ἀκυΐνῳ τρισχιλίους ἄνδρας ἔκ τινος συσκίου χαράδρας ἐπανίστησιν, αὐτὸς δὲ κατὰ στόμα προσβαλὼν τρέπεται, καὶ τοὺς μὲν διαφθείρει, τοὺς δὲ λαμβάνει ζῶντας. Ἀκυῗνον δὲ μετὰ τῶν ὅπλων καὶ τὸν ἵππον ἀποβεβληκότα δεξάμενος Μέτελλος αἰσχρῶς ἀπῄει, πολλὰ χλευαζόμενος ὑπὸ τῶν Ἰβήρων.

[14] Ἔκ τε δὴ τούτων θαυμαζόμενος ἠγαπᾶτο παρὰ τοῖς βαρβάροις ὁ Σερτώροις, καὶ ὅτι Ῥωμαϊκοῖς ὁπλισμοῖς καὶ τάξεσι καὶ συνθήμασιν ἀφαιρῶν τὸ μανικὸν καὶ θηριῶδες αὐτῶν τῆς ἀλκῆς ἀντὶ λῃστηρίου μεγάλου στρατὸν ἐποιεῖτο τὴν δύναμιν. Ἔτι δ´ ἀργύρῳ χρώμενος ἀφειδῶς καὶ χρυσῷ κράνη τε κατεκόσμει καὶ θυρεοὺς αὐτῶν διεποίκιλλε, καὶ χλαμύσιν ἀνθιναῖς καὶ χιτῶσι χρῆσθαι διδάσκων, καὶ χορηγῶν εἰς ταῦτα καὶ συμφιλοκαλῶν, ἐδημαγώγει. Μάλιστα δ´ εἷλεν αὐτοὺς τὰ τῶν παίδων· τοὺς γὰρ εὐγενεστάτους ἀπὸ τῶν ἐθνῶν συναγαγὼν εἰς Ὄσκαν πόλιν μεγάλην, διδασκάλους ἐπιστήσας Ἑλληνικῶν τε καὶ Ῥωμαϊκῶν μαθημάτων, ἔργῳ μὲν ἐξωμηρεύσατο, λόγῳ δ´ ἐπαίδευεν, ὡς ἀνδράσι γενομένοις πολιτείας τε μεταδώσων καὶ ἀρχῆς. Οἱ δὲ πατέρες ἥδοντο θαυμαστῶς, τοὺς παῖδας ἐν περιπορφύροις ὁρῶντες μάλα κοσμίως φοιτῶντας εἰς τὰ διδασκαλεῖα, καὶ τὸν Σερτώριον ὑπὲρ αὐτῶν μισθοὺς τελοῦντα, καὶ πολλάκις ἀποδείξεις λαμβάνοντα, καὶ γέρα τοῖς ἀξίοις νέμοντα, καὶ τὰ χρυσᾶ περιδέραια δωρούμενον ἃ Ῥωμαῖοι βούλλας καλοῦσιν.

Ἔθους δ´ ὄντος Ἰβηρικοῦ τοὺς περὶ τὸν ἄρχοντα τεταγμένους συναποθνῄσκειν αὐτῷ πεσόντι, καὶ τοῦτο τῶν ἐκεῖ βαρβάρων κατάσπεισιν ὀνομαζόντων, τοῖς μὲν ἄλλοις ἡγεμόσιν ὀλίγοι τῶν ὑπασπιστῶν καὶ τῶν ἑταίρων, Σερτωρίῳ δὲ πολλαὶ μυριάδες ἀνθρώπων κατεσπεικότων ἑαυτοὺς ἠκολούθουν. Λέγεται δὲ πρός τινι πόλει τροπῆς γενομένης καὶ τῶν πολεμίων ἐπικειμένων, τοὺς Ἴβηρας ἀμελήσαντας αὑτῶν τὸν Σερτώριον σῴζειν καὶ τοῖς ὤμοις ἐπαραμένους ἄλλους ὑπὲρ ἄλλων ἀνακουφίσαι πρὸς τὰ τείχη, γενομένου δ´ ἐν ἀσφαλεῖ τοῦ ἄρχοντος, οὕτω τραπέσθαι πρὸς φυγὴν ἕκαστον αὐτῶν.

[15] Οὐ μόνον δὲ τοῖς Ἴβηρσιν ἦν ποθεινός, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐξ Ἰταλίας στρατευομένοις. Περπέννα γοῦν Οὐέντωνος ἀπὸ τῆς αὐτῆς Σερτωρίῳ στάσεως εἰς Ἰβηρίαν παραγενομένου μετὰ χρημάτων πολλῶν καὶ μεγάλης δυνάμεως, ἰδίᾳ δὲ καθ´ ἑαυτὸν ἐγνωκότος πολεμεῖν πρὸς τὸν Μέτελλον, ἐδυσχέραινον οἱ στρατιῶται, καὶ πολὺς ἦν τοῦ Σερτωρίου λόγος ἐν τῷ σταρτοπέδῳ, τὸν Περπένναν ἀνιῶν, εὐγενείᾳ καὶ πλούτῳ τετυφωμένον. Οὐ μὴν ἀλλ´ ἐπεὶ Πομπήϊος ἠγγέλλετο τὴν Πυρήνην ὑπερβάλλων, ἀναλαβόντες οἱ στρατιῶται τὰ ὅπλα καὶ τὰ σημεῖα τῶν τάξεων ἀναρπάσαντες κατεβόησαν τοῦ Περπέννα, κελεύοντες ὡς τὸν Σερτώριον ἄγειν αὐτούς· εἰ δὲ μή, καταλιπόντες ἐκεῖνον ἠπείλουν αὐτοὶ βαδιεῖσθαι πρὸς ἄνδρα σῴζεσθαι καὶ σῴζειν δυνάμενον. Συγχωρήσας δ´ οὖν ὁ Περπέννας ἤγαγεν αὐτοὺς καὶ συνέμειξε τῷ Σερτωρίῳ, πεντήκοντα καὶ τρεῖς ἔχων σπείρας.

[16] Σερτώριος δέ, τῶν ἐντὸς Ἴβηρος αὐτῷ ποταμοῦ πάντων ὁμοῦ τι προστιθεμένων, πλήθει μὲν ἦν μέγας· ἐπέρρεον γὰρ ἀεὶ καὶ συνεφέροντο πανταχόθεν πρὸς αὐτόν· ἀταξίᾳ δὲ βαρβαρικῇ καὶ θρασύτητι ταραττόμενος, ἐπιχειρεῖν τοῖς πολεμίοις βοώντων καὶ τὴν τριβὴν δυσανασχετούντων, ἐπειρᾶτο παραμυθεῖσθαι διὰ λόγων. Ὡς δ´ ἑώρα χαλεπαίνοντας καὶ βιαζομένους ἀκαίρως, προήκατο καὶ περιεῖδε συμπλεκομένους τοῖς πολεμίοις, ἐν οἷς οὐ παντελῶς συντριβέντας, ἀλλὰ πληγὰς λαβόντας ἤλπιζε πρὸς τὰ λοιπὰ κατηκόους μᾶλλον ἕξειν. Ὧν δ´ εἴκαζε γενομένων, ἐπιβοηθήσας ἀνέλαβέ τε φεύγοντας αὐτοὺς καὶ κατέστησεν ἀσφαλῶς εἰς τὸ στρατόπεδον. Βουλόμενος δὲ καὶ τὴν ἀθυμίαν ἀφελεῖν, μεθ´ ἡμέρας ὀλίγας πάνδημον ἐκκλησίαν ἀθροίσας ἵππους εἰσήγαγε δύο, τὸν μὲν ἀσθενῆ τελέως καὶ πρεσβύτερον ἤδη, τὸν δ´ ἕτερον εὐμεγέθη μὲν αὐτὸν καὶ ἰσχυρόν, θαυμαστὴν δὲ πυκνότητι καὶ κάλλει τριχῶν οὐρὰν ἔχοντα. Παρειστήκει δὲ τῷ μὲν ἀσθενεῖ μέγας ἀνὴρ καὶ ῥωμαλέος, τῷ δ´ ἰσχυρῷ μικρὸς ἕτερος καὶ τὴν ὄψιν εὐκαταφρόνητος. Σημείου δὲ δοθέντος αὐτοῖς, ὁ μὲν ἰσχυρὸς ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶ τοῦ ἵππου τὴν κέρκον ὡς ἀπορρήξων εἷλκε βίᾳ πρὸς αὑτόν, ὁ δ´ ἀσθενὴς τοῦ ἰσχυροῦ κατὰ μίαν τῶν τριχῶν ἐξέτιλλεν. Ἐπεὶ δ´ ὁ μὲν οὐκ ὀλίγα πράγματα μάτην ἑαυτῷ καὶ πολὺν γέλωτα τοῖς θεωμένοις παρασχὼν ἀπεῖπεν, ὁ δ´ ἀσθενὴς ἀκαρεὶ καὶ σὺν οὐδενὶ πόνῳ ψιλὴν τριχῶν ἀπέδειξε τὴν οὐράν, ἀναστὰς ὁ Σερτώριος « ὁρᾶτ´ » εἶπεν « ἄνδρες σύμμαχοι τὴν ἐπιμονὴν ἀνυσιμωτέραν τῆς βίας οὖσαν καὶ πολλὰ τῶν ἁθρόως ἀλήπτων ἐνδιδόντα τῷ κατὰ μικρόν. Ἄμαχον γὰρ τὸ ἐνδελεχές, ᾧ πᾶσαν ἐπιὼν ὁ χρόνος ἀναιρεῖ καὶ κατεργάζεται δύναμιν, εὐμενὴς ὢν σύμμαχος τοῖς δεχομένοις λογισμῷ τὸν καιρὸν αὐτοῦ, τοῖς δ´ ἀκαίρως ἐπειγομένοις πολεμιώτατος. » Τοιαῦτα μὲν ὁ Σερτώριος ἑκάστοτε πλέκων παραμύθια τοῖς βαρβάροις, διεπαιδαγώγει τὸν καιρόν.

[17] Οὐδενὸς δ´ ἧττον αὐτοῦ τῶν πολεμικῶν ἔργων ἐθαυμάσθη τὸ περὶ τοὺς λεγομένους Χαρακιτανούς. Εἰσὶ δὲ δῆμος ὑπὲρ τὸν Ταγώνιον ποταμόν, οὐκ ἄστεσιν οὐδὲ κώμαις ἐνοικοῦντες, ἀλλὰ λόφος ἐστὶν εὐμεγέθης καὶ ὑψηλός, ἄντρα καὶ κοιλώματα πετρῶν βλέποντα πρὸς βορέαν περιέχων. Ἡ δ´ ὑποκειμένη πᾶσα χώρα πηλὸν ἀργιλώδη καὶ γῆν ὑπὸ χαυνότητος εὔθρυπτον ἀναδίδωσιν, οὔτε τοὺς ἐπιβαίνοντας ἀνέχεσθαι καρτεράν, καὶ μικρὸν ἁψαμένων ὥσπερ ἄσβεστον ἢ τέφραν ἐπὶ πολὺ διαχεομένην. Τῶν οὖν βαρβάρων, ὁσάκις φόβῳ πολέμου καταδύντες εἰς τὰ σπήλαια καὶ τὴν λείαν εἴσω συναγαγόντες ἀτρεμοῖεν, ὄντων ἀλήπτων ὑπὸ βίας, τὸν δὲ Σερτώριον τότε διακεκριμένον ἀπὸ τοῦ Μετέλλου καὶ καταστρατοπεδεύσαντα παρὰ τὸν λόφον ὑπερφρονούντων ὡς κεκρατημένον, εἴθ´ ὑπ´ ὀργῆς ἐκεῖνος, εἴτε {τὸ} μὴ δοκεῖν φεύγειν βουλόμενος, ἅμ´ ἡμέρᾳ προσελάσας κατεσκέπτετο τὸν τόπον. Οὐδαμόθεν δὲ προσβολὴν ἔχοντος, ἄλλως {δ´} ἀλύων καὶ κεναῖς χρώμενος ἀπειλαῖς, ὁρᾷ τῆς γῆς ἐκείνης κονιορτὸν ἄνω πολὺν ὑπὸ πνεύματος ἐπ´ αὐτοὺς φερόμενον. Τέτραπται μὲν γὰρ ὡς ἔφην τὰ σπήλαια πρὸς βορέαν, ὁ δ´ ἀπὸ τῆς ἄρκτου ῥέων ἄνεμος, ὃν Καικίαν ἔνιοι καλοῦσιν, ἐπέχει μάλιστα καὶ πλεῖστός ἐστι τῶν ἐκεῖ πνευμάτων, ἐξ ὑγρῶν πεδίων καὶ νιφοβόλων συμφυσώμενος ὀρῶν· τότε δὲ καὶ θέρους ἀκμάζοντος ἰσχύων καὶ τρεφόμενος τῇ τῶν ὑπαρκτίων ἀνέσει πάγων, ἥδιστος ἐπέπνει καὶ κατεῖχεν αὐτούς τε καὶ βοτὰ δι´ ἡμέρας ἀναψύχων. Ταῦτα δὴ συλλογιζόμενος ὁ Σερτώριος καὶ παρὰ τῶν ἐγχωρίων ἀκούων, ἐκέλευσε τοὺς στρατιώτας τῆς ἀραιᾶς καὶ τεφρώδους γῆς ἐκείνης ἀποσπῶντας καὶ παραφέροντας καταντικρὺ τοῦ λόφου θῖνα ποιεῖν, ἣν οἱ βάρβαροι χώματος ἐπ´ αὐτοὺς εἶναι κατασκευὴν ὑπονοοῦντες ἐχλεύαζον. Τότε μὲν οὖν ἐργασαμένους τοὺς στρατιώτας ἄχρι νυκτὸς ἀπήγαγεν· ἅμα δ´ ἡμέρᾳ πρῶτον μὲν αὔρα μαλακὴ προαπέπνει, διακινοῦσα τῆς συμπεφορημένης γῆς τὸ λειότατον, ὥσπερ ἄχνην σκιδνάμενον· ἔπειτα σοβαροῦ τοῦ Καικίου πρὸς τὸν ἥλιον ἐκχεομένου καὶ τῶν λόφων κονιωμένων, ἐπιστάντες οἱ στρατιῶται τόν τε χοῦν ἀνέτρεπον διὰ βάθους καὶ τὸν πηλὸν ἔκοπτον, ἔνιοι δὲ καὶ τοὺς ἵππους ἄνω καὶ κάτω διεξήλασαν, ἀνιστάντες τὸ χαύνωμα καὶ τῇ πνοῇ μετέωρον παραδιδόντες. Ἡ δ´ ὑπολαμβάνουσα πᾶν τὸ θρυπτόμενον καὶ κινούμενον ἄνω προσέβαλλε τοῖς οἰκήμασι τῶν βαρβάρων, κατὰ θύρας δεχομένοις τὸν Καικίαν. Οἱ δ´, ἅτε δὴ τῶν σπηλαίων μίαν ἐκείνην ἀναπνοὴν ἐχόντων, ᾗ τὸ πνεῦμα προσέπιπτε, ταχὺ μὲν ἀπεσκοτοῦντο τὰς ὄψεις, ταχὺ δ´ ἀνεπίμπλαντο πνιγώδους ἄσθματος, τραχὺν ἀέρα καὶ πολλῇ κόνει συμπεφυρμένον ἕλκοντες. Ὅθεν ἡμέρας δύο μόλις ἀνασχόμενοι, τῇ τρίτῃ παρέδωκαν ἑαυτούς, οὐ τοσοῦτον Σερτωρίῳ δυνάμεως ὅσον δόξης προσθέντες, ὡς τὰ δι´ ὅπλων ἀνάλωτα σοφίᾳ κατεργασαμένῳ.

[18] Μέχρι μὲν οὖν τοῖς περὶ Μέτελλον ἐπολέμει, τὰ πλεῖστα κατευτυχεῖν ἐδόκει, γήρᾳ καὶ φυσικῇ βραδυτῆτι τοῦ Μετέλλου πρὸς ἄνδρα τολμητὴν καὶ λῃστρικῆς μᾶλλον ἢ στρατιωτικῆς ἡγούμενον δυνάμεως οὐκ ἀναφέροντος· ἐπεὶ δὲ καὶ Πομπηΐῳ τὴν Πυρήνην ὑπερβαλόντι παραστρατοπεδεύσας, καὶ πᾶσαν ἅμα μὲν διδοὺς ἅμα δὲ λαμβάνων στρατηγικῶν παλαισμάτων πεῖραν, ἀντιτεχνώμενός τε καὶ φυλαττόμενος πλεῖον εἶχε, κομιδῇ διεβοήθη μέχρι Ῥώμης ὡς δεινότατος ὢν πόλεμον μεταχειρίσασθαι τῶν τότε στρατηγῶν. Οὐ γάρ τοι μικρὸν ἦν τὸ Πομπηΐου κλέος, ἀλλ´ ἤνθει τότε μάλιστα πρὸς δόξαν ἐκ τῶν περὶ Σύλλαν ἀνδραγαθημάτων, ἐφ´ οἷς καὶ Μᾶγνος ὑπ´ αὐτοῦ, τουτέστι Μέγας, ἐπωνομάσθη, τιμῶν τε θριαμβικῶν οὔπω γενειῶν ἔτυχεν. Ὅθεν καὶ πολλαὶ τῶν ὑπὸ Σερτωρίῳ πόλεων ἀποβλέψασαι πρὸς αὐτὸν ὁρμὴν μεταβολῆς ἔσχον, εἶτ´ ἐπαύσαντο, τοῦ περὶ Λαύρωνα πάθους παρὰ πᾶσαν ἐλπίδα συμβάντος.

Σερτωρίου γὰρ πολιορκοῦντος αὐτούς, ἧκε Πομπήϊος πανστρατιᾷ βοηθήσων· εἶθ´ ὁ μὲν λόφον εὖ δοκοῦντα πεφυκέναι κατὰ τῆς πόλεως προληψόμενος, ὁ δὲ τοῦτο κωλύσων ἠπείγετο. Τοῦ δὲ Σερτωρίου φθάσαντος, ἐπιστήσας τὸν στρατὸν ὁ Πομπήϊος ἔχαιρε τῇ συντυχίᾳ, νομίζων ἐν μέσῳ τῆς πόλεως καὶ τῆς αὐτοῦ στρατιᾶς ἀπειλῆφθαι τὸν Σερτώριον, καὶ πρὸς τοὺς Λαυρωνίτας εἰσέπεμψε, θαρρεῖν κελεύων καὶ καθῆσθαι περὶ τὰ τείχη, θεωμένους πολιορκούμενον Σερτώριον. Ἐκεῖνος δ´ ἀκούσας ἐγέλασε, καὶ τὸν Σύλλα μαθητὴν (οὕτω γὰρ τὸν Πομπήϊον ἐπισκώπτων προσηγόρευεν) αὐτὸς ἔφη διδάξειν, ὅτι δεῖ τὸν στρατηγὸν κατόπιν μᾶλλον ἢ κατὰ πρόσωπον βλέπειν. Ταῦτα δὲ λέγων ἅμα τοῖς πολιορκουμένοις ἐπεδείκνυεν ἑξακισχιλίους ὁπλίτας, ὑπ´ αὐτοῦ καταλελειμμένους ἐπὶ τοῦ προτέρου χάρακος, ὅθεν ὁρμηθεὶς κατειλήφει τὸν λόφον, ὅπως ἐπὶ σφᾶς τρεπομένῳ τῷ Πομπηΐῳ κατὰ νώτου προσπέσοιεν. Ὃ δὴ καὶ Πομπήϊος ὀψὲ μάλα συμφρονήσας, ἐπιχειρεῖν μὲν οὐκ ἐθάρρει κύκλωσιν δεδοικώς, ἀπολιπεῖν δ´ ᾐσχύνετο κινδυνεύοντας ἀνθρώπους, παρὼν δὲ καὶ καθήμενος ἠναγκάζετο περιορᾶν ἀπολλυμένους· ἀπέγνωσαν γὰρ αὑτοὺς οἱ βάρβαροι καὶ τῷ Σερτωρίῳ παρέδωκαν. Ὁ δὲ τῶν μὲν σωμάτων ἐφείσατο καὶ πάντας ἀφῆκε, τὴν δὲ πόλιν κατέπρησεν, οὐχ ὑπ´ ὀργῆς οὐδ´ ὠμότητος, ἐλάχιστα γὰρ δοκεῖ θυμῷ χαρίσασθαι τῶν στρατηγῶν οὗτος ἁνήρ, ἀλλ´ ἐπ´ αἰσχύνῃ καὶ κατηφείᾳ τῶν τεθαυμακότων Πομπήϊον, ἵν´ ᾖ λόγος ἐν τοῖς βαρβάροις, ὅτι παρὼν ἐγγὺς καὶ μονονοὺ θερμαινόμενος τῷ πυρὶ τῶν συμμάχων, οὐ προσήμυνεν.

[19] Ἧτται μὲν οὖν τῷ Σερτωρίῳ πλείονες συνέβαινον, αὑτὸν μὲν ἀήττητον ἀεὶ φυλάττοντι καὶ τοὺς καθ´ αὑτόν, θραυομένῳ δὲ περὶ τοὺς ἄλλους ἡγεμόνας· ἐκ δ´ ὧν ἐπηνωρθοῦτο τὰς ἥττας, μᾶλλον ἐθαυμάζετο νικώντων τῶν ἀντιστρατήγων, οἷον ἐν τῇ περὶ Σούκρωνι μάχῃ πρὸς Πομπήϊον, καὶ πάλιν ἐν τῇ περὶ Σεγουντίαν πρός τε τοῦτον ὁμοῦ καὶ Μέτελλον. Ἡ μὲν οὖν περὶ Σούκρωνι μάχη λέγεται γενέσθαι τοῦ Πομπηΐου κατεπείξαντος, ὡς μὴ μετάσχοι τῆς νίκης Μέτελλος. Ὁ δὲ Σερτώριος ἐβούλετο μὲν τῷ Πομπηΐῳ πρὶν ἐπελθεῖν τὸν Μέτελλον διαγωνίσασθαι, παραγαγὼν δ´ ἑσπέρας ἤδη συνέβαλεν, οἰόμενος ξένοις οὖσι καὶ ἀπείροις τῶν χωρίων τοῖς πολεμίοις τὸ σκότος ἔσεσθαι καὶ φεύγουσιν ἐμπόδιον καὶ διώκουσι. Γενομένης δὲ τῆς μάχης ἐν χερσίν, ἔτυχε μὲν οὐ πρὸς Πομπήϊον αὐτός, ἀλλὰ πρὸς Ἀφράνιον ἐν ἀρχῇ συνεστηκώς, ἔχοντα τὸ ἀριστερόν, αὐτὸς ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ τεταγμένος. Ἀκούσας δὲ τῷ Πομπηΐῳ τοὺς συνεστῶτας ὑποχωρεῖν ἐγκειμένῳ καὶ κρατεῖσθαι, τὸ μὲν δεξιὸν ἐπ´ ἄλλοις ἐποιήσατο στρατηγοῖς, πρὸς δ´ ἐκεῖνο τὸ νικώμενον αὐτὸς ἐβοηδρόμει. Καὶ τοὺς μὲν ἤδη τρεπομένους, τοὺς δ´ ἔτι μένοντας ἐν τάξει συναγαγὼν καὶ ἀναθαρρύνας, ἐξ ὑπαρχῆς ἐνέβαλε τῷ Πομπηΐῳ διώκοντι καὶ φυγὴν ἐποιήσατο πολλήν· ὅτε καὶ Πομπήϊος ἐγγὺς ἐλθὼν ἀποθανεῖν καὶ τραυματισθείς, παραλόγως διέφυγεν. Οἱ γὰρ μετὰ Σερτωρίου Λίβυες ὡς ἔλαβον αὐτοῦ τὸν ἵππον χρυσῷ κεκοσμημένον καὶ φαλάρων ἀνάπλεων πολυτελῶν, ἐν τῷ διανέμεσθαι καὶ διαφέρεσθαι πρὸς ἀλλήλους προήκαντο τὴν δίωξιν. Ἀφράνιος δὲ τοὺς ἀνθεστῶτας πρὸς αὐτὸν ἅμα τῷ Σερτώριον ἀπελθεῖν ἐπὶ θάτερα βοηθοῦντα τρεψάμενος, εἰς τὸ στρατόπεδον κατήραξε, καὶ συνεισπεσὼν ἐπόρθει σκότους ὄντος ἤδη, μήτε τὴν Πομπηΐου φυγὴν εἰδώς, μήτε τοὺς στρατιώτας τῆς ἁρπαγῆς ἐπισχεῖν δυνάμενος. Ἐν τούτῳ δὲ Σερτώριος ἀνέστρεψε, τὸ καθ´ αὑτὸν νενικηκώς, καὶ τοῖς Ἀφρανίου δι´ ἀταξίαν ταρασσομένοις ἐπιπεσών, πολλοὺς διέφθειρε. Πρωὶ δ´ αὖθις ἐξοπλισθεὶς ἐπὶ μάχην κατέβαινεν, εἶτα Μέτελλον αἰσθόμενος ἐγγὺς εἶναι, λύσας τὴν τάξιν ἀνέζευξεν, εἰπών· « ἀλλ´ ἔγωγε τὸν παῖδα τοῦτον, εἰ μὴ παρῆν ἡ γραῦς ἐκείνη, πληγαῖς ἂν νουθετήσας εἰς Ῥώμην ἀπεστάλκειν. »

[20] Ἠθύμει δὲ δεινῶς διὰ τὸ μηδαμοῦ φανερὰν τὴν ἔλαφον ἐκείνην εἶναι· μηχανῆς γὰρ ἐπὶ τοὺς βαρβάρους ἐστέρητο θαυμαστῆς, τότε δὴ μάλιστα παραμυθίας δεομένους. Εἶτα μέντοι νυκτὸς ἄλλως πλανώμενοί τινες ἐπιτυγχάνουσιν αὐτῇ, καὶ γνωρίσαντες ἀπὸ τῆς χρόας λαμβάνουσιν. Ἀκούσας δ´ ὁ Σερτώριος, ἐκείνοις μὲν ὡμολόγησεν, ἂν μηδενὶ φράσωσι, χρήματα πολλὰ δώσειν, ἀποκρύψας δὲ τὴν ἔλαφον καὶ διαλιπὼν ὀλίγας ἡμέρας, προῄει μάλα φαιδρὸς ὡς ἀπ´ ὄψεως ἐπὶ τὸ βῆμα, διηγούμενος τοῖς ἡγεμόσι τῶν Ἰβήρων, ὡς ἀγαθόν τι μέγα τοῦ θεοῦ προμηνύοντος αὐτῷ κατὰ τοὺς ὕπνους· εἶτ´ ἀναβὰς ἐπὶ τὸ βῆμα τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἐχρημάτιζεν. Ἡ δ´ ἔλαφος ὑπὸ τῶν φυλαττόντων αὐτὴν ἐγγὺς ἀφεθεῖσα καὶ κατιδοῦσα τὸν Σερτώριον, ἐχώρει δρόμῳ περιχαρὴς πρὸς τὸ βῆμα, καὶ παραστᾶσα τὴν κεφαλὴν ἐπέθηκε τοῖς γόνασιν αὐτοῦ, καὶ τῷ στόματι τῆς δεξιᾶς ἔψαυεν, εἰθισμένη καὶ πρότερον τοῦτο ποιεῖν. Ἀντιφιλοφρονουμένου δὲ τοῦ Σερτωρίου πιθανῶς, καί τι καὶ δακρύσαντος, ἔκπληξις εἶχε τοὺς παρόντας τὸ πρῶτον, εἶτα κρότῳ καὶ βοῇ τὸν Σερτώριον ὡς δαιμόνιον ἄνδρα καὶ θεοῖς φίλον οἴκαδε προπέμψαντες, ἐν εὐθυμίαις καὶ χρησταῖς ἐλπίσιν ἦσαν.

[13] D'ailleurs, Métellus était déjà vieux ; et il se délassait de tous les combats qu'il avait livrés, au sein d'une vie plus douce et plus molle : Sertorius, au contraire, dans toute la force et le feu de la jeunesse, avait le corps singulièrement robuste, fait à l'agilité comme à la tempérance. Il ne s'était jamais permis, même dans les jours de loisir, un usage immodéré du vin ; et il s'était habitué à supporter les plus durs travaux, à faire de longues marches, à passer plusieurs nuits sans dormir, à manger peu, et à se contenter des mets les plus communs. Durant les jours de repos, il ne faisait que courir par la campagne et chasser : aussi avait-il acquis une telle connaissance des lieux inaccessibles ou praticables, que, dans ses fuites, il échappait toujours, et qu'en poursuivant l'ennemi il finissait toujours par le cerner. Métellus, réduit à l'impossibilité de combattre, souffrait, par conséquent, tous les inconvénients des vaincus, tandis que Sertorius, en fuyant, avait tous les avantages d'un vainqueur qui poursuit les fuyards : il coupait l'eau à son ennemi, et il l'empêchait de faire des fourrages; il l'entravait dans ses marches; il le harcelait dans ses haltes, et le forçait de déloger. Métellus avait-il 43 mis le siège devant une ville, Sertorius arrivait aussitôt, et le tenait lui-même assiégé, en le réduisant à la disette. Enfin, les soldats romains, désespérés, voulurent obliger Métellus d'accepter le défi d'un combat singulier, que lui avait fait Sertorius. « IL faut combattre, disaient-ils, générai contre général, Romain contre Romain. » Métellus s'y refusa, et devint le sujet de leurs plaisanteries. Mais il s'en moqua, et il eut raison; car un général, comme le dit Théophraste, doit mourir en capitaine, et non pas en simple soldat.

Métellus, voyant que les Langobrites (26), qui rendaient de grands services à Sertorius, pouvaient être facilement pris par la soif, car ils n'avaient qu'un puits dans leur ville et l'assiégeant devait être maître des sources qui se trouvaient dans les faubourgs et au pied des murailles, marcha contre la ville, persuadé que la disette d'eau la lui livrerait eu deux jours : il ne fit donc prendre à ses soldats des vivres que pour cinq jours. Sertorius s'empresse de venir au secours des assiégés ; et il commande qu'on remplisse d'eau deux mille outres, promettant, pour chaque outre, une forte somme d'argent. Plusieurs soldats, tant espagnols que maurusiens, s'étant offerts pour cette commission, il choisit les plus vigoureux et les plus agiles, les envoie par la montagne, avec ordre, quand ils auraient livré les outres aux habitants, de faire sortir les bouches inutiles, afin que l'eau suffit à ceux qui la défendaient. Métellus, dont les soldats avaient consumé leurs provisions, fut vivement affligé du succès de ce stratagème, et il envoya Aquinus, avec six mille hommes, pour ramasser des vivres. Sertorius, informé du départ d'Aquinus, lui dresse une embuscade sur son chemin : trois mille hommes s'élancent du fond d'un ravin couvert de bois, et chargent en queue Aquinus à son retour, taudis que Sertorius lui-même 44 l'attaque de front, le met en fuite, lui tue ou fait prisonniers presque tous ses soldats. Aquinus, après avoir perdu ses armes et son cheval, fut recueilli par Métellus, qui leva honteusement le siège, bafoué par les Espagnols.

[14] Sertorius dut à ces exploits l'admiration et l'amitié des barbares. Ils étaient ravis que Sertorius leur eût ôté leur manière sauvage et brutale de combattre, pour leur faire adopter les armes, l'ordonnance et la discipline romaines, transformant une multitude de brigands en une armée véritable. Sertorius prodiguait d'ailleurs l'argent et l'or, pour en orner les casques, pour en émailler les boucliers : il les invitait à se faire des tuniques et des manteaux brodés, leur fournissant ce qui était nécessaire pour cela, et les piquant d'émulation par son exemple. C'est ainsi qu'il les menait à son gré. Mais ce qui lui conquit surtout leurs cœurs, ce fut sa conduite à l'égard des enfants. Dans toutes les nations soumises à son autorité, il prit ceux des premières familles, les rassembla dans Osca (27), ville considérable du pays, et leur donna des maîtres, pour les instruire dans les lettres grecques et romaines. C'était en réalité des otages qu'il se donnait ; mais il ne montrait que le désir de former ces enfants, et de les rendre capables, quand ils seraient des hommes, de prendre leur part aux affaires et au pouvoir. Les pères étaient tout joyeux de voir leurs fils, vêtus de robes bordées de pourpre, se rendre aux écoles avec décence, et Sertorius payer toute la dépense de leur éducation, les examiner souvent lui-même, distribuer des récompenses à ceux qui se distinguaient, et leur donner de ces ornements d'or qu'on suspend au cou, et que les Romains appellent bulles.

C'était un usage, en Espagne, que les guerriers qui formaient la garde du général se dévouassent à mourir avec 45 lui, s'il venait à être tué : c'est ce que les barbares de ce pays nomment libation. Les autres chefs avaient peu de ces écuyers ou compagnons d'armes, qui se consacrassent à mourir avec eux; mais Sertorius était suivi de milliers de soldats qui avaient fait pour lui ce serment. Un jour, dit-on, son armée ayant été mise en déroute près de je ne sais quelle ville, les Espagnols, quoique poursuivis de près par les ennemis, oublièrent le soin de leurs propres personnes, pour sauver Sertorius : ils l'enlevèrent sur leurs épaules, se le passèrent de l'un à l'autre jusqu'aux murailles de la ville, et ne songèrent à fuir eux-mêmes que lorsqu'il fut en sûreté.

[15] Cet amour, ce n'étaient pas seulement les Espagnols qui le lui portaient, mais bien aussi les troupes qui venaient d'Italie. Perpenna Vento, attaché au parti de Sertorius, était arrivé en Espagne avec une armée nombreuse et de grandes sommes d'argent, et il voulait faire seul de son côté la guerre à Métellus. Ses soldats en témoignèrent tout haut leur mécontentement : il n'était question, dans le camp, que de Sertorius; et cette préférence mortifia Perpenna, tout fier de sa naissance et de ses richesses. Mais, lorsqu'on apprit que Pompée passait les Pyrénées, les soldats de Perpenna prirent leurs armes, arrachèrent les enseignes, et pressèrent à grands cris leur général de les mener au camp de Sertorius, le menaçant, s'il refusait, de l'abandonner, etd'aller trouver un homme qui saurait bien pourvoir et à son salut, et à celui des autres. Perpenna céda, et se joignit à Sertorius avec cinquante-trois cohortes (28).

[16] Sertorius, maître de presque toute l'Espagne en deçà de l'Èbre, était à la tête d'une puissante armée : chaque jour il lui arrivait de tous côtés de nouvelles troupes; mais il s'effrayait de l'indiscipline et de la sauvage ardeur de ces barbares, qui, impatients de tout délai, 46 criaient sans cesse qu'on les menât à l'ennemi. Il essaya de les calmer par la persuasion; mais, comme il les voyait prêts à se révolter et à se porter aux dernières violences pour le forcer à attaquer hors de propos, il les abandonna à leur fougue, et il les laissa engager le combat, espérant bien qu'après avoir été, non pas entièrement défaits, mais fort maltraités, ils seraient dans la suite plus soumis et plus dociles. Sa conjecture se réalisa. Ils furent battus; Sertorius alla à leur secours, les recueillit dans leur fuite, et les ramena en sûreté au camp. Mais, peu de jours après, pour leur ôter le découragement où cet échec les avait jetés, il assemble toute l'armée, et il fait amener deux chevaux, l'un très-vieux et très-faible, l'autre grand et robuste, et dont la queue était remarquable par l'épaisseur et la beauté des crins. Près du cheval faible, il place un homme grand et fort, et, près du cheval vigoureux, un petit homme, qui n'avait aucune apparence de vigueur. Au signal donné, l'homme fort saisit à deux mains la queue du cheval faible, et la tire de toutes ses forces, comme pour la briser, pendant que l'homme faible arrachait crin à crin la queue du cheval fort. Le premier, après bien des efforts inutiles, qui prêtaient beaucoup à rire aux spectateurs, abandonne son entreprise : l'homme faible, au contraire, montre la queue de son cheval qu'il avait, en un moment et sans aucune peine, dégarnie de tous ses crins. Sertorius alors se lève : « Mes alliés, dit-il, vous voyez que la patience vient mieux à bout de ses entreprises que la force, et que bien des choses, qu'on ne saurait emporter d'un seul coup, cèdent aisément si on les prend l'une après l'autre. La persévérance est invincible. C'est par elle que le temps, dans son action, détruit et renverse toute puissance : allié aussi sûr pour ceux à qui la raison fait observer et saisir le moment favorable, qu'ennemi dangereux pour ceux qui mettent trop de précipitation dans les affaires. » Tels sont les apologues qu'imaginait Sertorius, pour en- 47 courager les barbares, et pour leur enseigner à attendre les occasions.

[17] Mais aucun de ses exploits militaires ne fut plus admiré que le stratagème dont il usa contre les Characitaniens. C'est un peuple qui habite au delà du Tage (29), non point dans des villes ni dans des bourgs, mais sur un très-grand coteau fort élevé, rempli de cavernes et d'antres profonds, dont les ouvertures sont tournées vers le nord. Toute la campagne que ce coteau domine n'a pour fond qu'une boue argileuse, qu'une terre légère et friable où l'on peut à peine se soutenir, et qui se réduit, pour peu qu'on y touche, en une poussière très-fine, comme ferait la chaux ou la cendre. Quand la crainte de quelque ennemi oblige les barbares de se renfermer dans ces cavernes avec leur butin, ils s'y tiennent tranquilles, à l'abri de toute agression. Sertorius, qui s'était éloigné de Métellus, campait au pied de ce coteau; et les barbares n'avaient pour lui que du mépris, s'imaginant qu'il avait été battu. Sertorius, soit par colère, soit pour montrer qu'il ne fuyait pas, monte le lendemain à cheval au point du jour, et va reconnaître le coteau : il n'y voit aucun accès, et il court inutilement de côté et d'autre, en faisant aux barbares de vaines menaces. Tout à coup il s'aperçoit que le vent soulevait de cette terre une grande quantité de poussière, et la portait sur le coteau ; car, comme je l'ai dit, les cavernes ont leur entrée au nord. Le vent qui souffle de l'Ourse, et que quelques-uns nomment cécias (30) , est celui qui règne d'ordinaire dans ce pays; et sa puissance s'accroît, en passant à travers des plaines humides et des montagnes couvertes de neige. On était alors en plein été : ce vent, nourri et renforcé par la fonte des glaces du nord, soufflait agréablement, et 48 rafraîchissait les barbares et leurs troupeaux. Sertorius, ayant réfléchi sur cette circonstance locale, et instruit d'ailleurs par les naturels du pays, ordonne à ses soldats d'apporter de cette terre fine et cendreuse, et d'en former un monceau vis-à-vis de l'entrée des cavernes. Les barbares crurent que c'était une levée qu'il construisait pour se défendre contre eux, et ils se moquèrent de son entreprise. Sertorius, après que ses soldats eurent ainsi travaillé jusqu'à la nuit, les fit rentrer dans le camp. Au point du jour, il souffla d'abord un vent doux, qui commença à enlever les parties plus fines de la terre qu'ils avaient entassée, et à les répandre dans l'air, comme cette paille légère qui s'élève d'une aire. Puis, le cécias devenant plus fort à mesure que le soleil montait, et le coteau étant déjà tout couvert de poussière, les soldats de Sertorius se mirent à remuer jusqu'au fond les tas qu'ils avaient faits, et à briser les mottes de cette terre argileuse. Quelques-uns même faisaient passer et repasser leurs chevaux par-dessus, soulevant des nuages de poussière, et les livrant au vent. Les parties les plus déliées étaient emportées jusque dans les cavernes des barbares, dont les entrées s'ouvraient au cécias. Comme elles n'avaient pas d'autres ouvertures que celles où s'engouffrait ce vent, les barbares furent bientôt plongés dans de profondes ténèbres, et suffoqués d'ailleurs par une vapeur étouffante; car il ne leur entrait dans la gorge qu'un air brûlant et chargé d'une épaisse poussière. Ils supportèrent à grand-peine ce tourment pendant deux jours : le troisième, ils se rendirent à Sertorius, dont ils augmentèrent moins les forces que la réputation, pour avoir défait par adresse ce que les armes n'auraient pu vaincre.

[18] Tant que Sertorius n'eut que Métellus à combattre, la plupart de ses succès semblaient dus à la vieillesse et à la lenteur naturelle de Métellus, incapable de résister à un homme audacieux, et dont les troupes ressemblaient 49 plutôt à des compagnies de brigands qu'à une armée régulière. Mais, après que Pompée eut franchi les Pyrénées, et que Sertorius fut campé en face de lui, les deux généraux ayant déployé l'un contre l'autre tout ce qui se peut imaginer de ruses militaires, Sertorius se montra supérieur à Pompée, et dans l'art de dresser des embuscades, et dans celui de s'en préserver. Aussi le bruit en fut-il porté rapidement jusqu'à Rome; et Sertorius fut proclamé le plus habile des généraux du temps et le plus versé dans l'art de la guerre. Ce n'est point toutefois que Pompée n'eut qu'une gloire médiocre : Pompée brillait, au contraire, de son plus grand éclat, depuis ses exploits dans les guerres de Sylla, qui lui avaient valu, de la part de Sylla lui-même, le surnom de Magnus, c'est-à-dire Grand; et il avait obtenu les honneurs du triomphe avant que la barbe lui fût venue.

Plusieurs des villes d'Espagne soumises à Sertorius, qui, voyant arriver Pompée, avaient jeté les yeux sur lui et pensaient embrasser son parti, changèrent de sentiment après ce qui se passa, contre toute attente, devant les murs de Lauron (31). Sertorius assiégeait la ville : Pompée vint, avec toute son armée, au secours des assiégés. Il y avait, près des murailles, une colline dont la situation semblait très-avantageuse pour incommoder la ville. Sertorius et Pompée y accoururent, l'un pour s'en saisir, et l'autre pour empêcher l'ennemi de s'y poster. Sertorius y arrive le premier, et Pompée fait arrêter ses troupes, fort aise que la chose eût ainsi tourné, et s'imaginant qu'il tenait Sertorius entre la ville et son armée. Il envoya dire aux Lauronites de ne rien craindre, et de se tenir tranquilles sur leurs murailles, pour se donner le spectacle de Sertorius assiégé. Sertorius, informé du propos de Pompée, ne fit qu'en rire, et dit que l'écolier de Sylla, car c'est ainsi qu'il appelait Pompée par déri- 50 sion, allait apprendre à ses dépens que le général doit regarder derrière soi plutôt que devant. En même temps il montrait aux assiégés six mille hommes d'infanterie qu'il avait laissés dans ses premiers retranchements, d'où il était parti pour aller s'emparer de la colline : ces troupes avaient ordre de charger Pompée en queue, dès qu'il ferait mine d'attaquer Sertorius. Pompée, qui s'en aperçut trop tard, n'osait engager la bataille, de peur d'être enveloppé; d'un autre côté, il avait honte d'abandonner les assiégés, dans le péril où ils se trouvaient. Il fut donc contraint de les voir succomber sous ses yeux, sans pouvoir bouger pour les secourir; car les barbares, ayant perdu tout espoir, se rendirent à Sertorius. Sertorius leur fit grâce de la vie, et leur laissa la liberté d'aller où ils voudraient ; mais il brûla leur ville, non par un mouvement de colère ou de cruauté, car c'était de tous les généraux l'homme qui se laissait le moins aller à son ressentiment, mais pour couvrir de honte et de confusion les admirateurs de Pompée, et pour faire dire, parmi les barbares, que Pompée en personne s'était presque chauffé à l'incendie d'une ville alliée, sans lui porter secours.

[19] Cependant Sertorius éprouva plusieurs échecs, bien que lui-même il se conservât toujours invincible ainsi que les troupes qu'il commandait ; mais il fut souvent battu dans la personne des autres généraux. Il est vrai que la manière dont il réparait ces défaites le rendait plus admirable que les généraux vainqueurs, comme il parut dans la bataille de Sucron (32), contre Pompée seul, et dans celle de Tuttia (33), contre Pompée et Métellus réunis. L'affaire de Sucron n'eut lieu, dit-on, que par l'empres- 51 sement qu'avait Pompée de combattre avant que Métellus vint partager l'honneur de la victoire. Sertorius désirait aussi en venir aux mains avec Pompée, avant l'arrivée de Métellus. Il se mit donc en bataille vers le soir, comptant que les ennemis, étrangers dans la contrée, et qui ne connaissaient pas bien les lieux, seraient arrêtes par les ténèbres, sans pouvoir fuir, ni poursuivre les fuyards. Lorsque le combat fut engagé, Sertorius, qui commandait son aile droite, se trouva non en face de Pompée, mais d'Afranius, qui conduisait la gauche des ennemis : informé que son aile gauche, qui était aux prises avec Pompée, avait plié et était presque défaite, il laisse son aile droite à ses lieutenants, et il vole au secours de la gauche. Il rallie les fuyards, réconforte ceux qui tenaient encore, et revient au combat contre Pompée, qui chassait les vaincus devant lui, et l'oblige de prendre la fuite. Pompée manqua même d'y périr. Blessé dangereusement, il se sauva contre toute espérance, et il ne dut son salut qu'à l'avidité des soldats africains de Sertorius, lesquels s'étaient saisis de son cheval, tout caparaçonné d'or et orné d'un harnais magnifique : occupés à se partager cette proie, et à s'en disputer chacun leur part, ils cessèrent de le poursuivre. Afranius, de son côté, au moment où Sertorius courait au secours de l'aile gauche, avait mis en fuite la droite, qui lui était opposée, l'avait poussée jusque dans le camp, et y était entré pêle-mêle, avec les fuyards. La nuit survint, comme il pillait le camp, ignorant la fuite de Pompée, et ne pouvant d'ailleurs faire abandonner le pillage à ses soldats. Surtorius, vainqueur à son aile gauche, revenait en ce moment : il tombe tout à coup sur les troupes d'Afranius, troublées du désordre où elles étaient, et en fait un grand carnage. Le lendemain matin, il se remet sous les armes, et présente de nouveau la bataille à Pompée ; mais, apprenant que Metellus était proche, il fit sonner la retraite, et il décampa en disant : « Si cette vieille n'eût été 52 là, j'aurais renvoyé cet enfant à Rome, après l'avoir châtié à coups de verges. »

[20] Sertorius était tout désolé de ce qu'on ne pouvait retrouver nulle part sa biche. Cette perte lui était une de ses plus grandes ressources pour gouverner les barbares ; et jamais ils n'avaient eu plus besoin d'être encouragés. Des soldats qui s'étaient égarés la nuit, l'ayant rencontrée, la reconnurent à sa couleur, et la ramenèrent à Sertorius. Il leur promit une grande somme d'argent, s'ils voulaient n'en parler à personne. Il fit cacher la biche ; et, peu de jours après, il parut en public avec un visage gai, disant aux chefs des barbares que la divinité lui avait annoncé, pendant son sommeil, qu'il lui arriverait bientôt quelque chose d'heureux; puis, montant sur son tribunal, il donna audience à tous ceux qui se présentèrent. Cependant la biche, lâchée par ceux qui la gardaient près de là, voyant Sertorius, s'élance toute joyeuse vers le tribunal, appuie sa tête sur les genoux de Sertorius, et lui lèche la main droite : c'était la caresse qu'elle avait accoutumé de lui faire auparavant. Sertorius y répond par des témoignages d'une véritable affection, jusqu'à verser des larmes. Après quelques moments de surprise, les spectateurs finissent par battre des mains, en s'écriant que Sertorius est un homme divin et chéri des dieux ; et ils le reconduisent dans sa tente, pleins de joie et se livrant aux plus heureuses espérances.

[21] Ἐν δὲ τοῖς τῶν Σεγουντίνων πεδίοις εἰς τὰς ἐσχάτας ἀπορίας κατακεκλεικὼς τοὺς πολεμίους, ἠναγκάσθη συμβαλεῖν αὐτοῖς καταβαίνουσιν ἐφ´ ἁρπαγὴν καὶ σιτολογίαν. Ἠγωνίσθη δὲ λαμπρῶς παρ´ ἀμφοτέρων, καὶ Μέμμιος μὲν ὁ τῶν ὑπὸ Πομπηΐῳ στρατηγῶν ἡγεμονικώτατος ἐν τῷ καρτερωτάτῳ τῆς μάχης ἔπεσεν, ἐκράτει δὲ Σερτώριος καὶ φόνῳ πολλῷ τῶν ἔτι συνεστώτων ἐωθεῖτο πρὸς αὐτὸν τὸν Μέτελλον. Ὁ δὲ παρ´ ἡλικίαν ὑποστὰς καὶ περιφανῶς ἀγωνιζόμενος, παίεται δόρατι. Τοῦτο τοὺς μὲν ἰδόντας τῶν Ῥωμαίων, τοὺς δ´ ἀκούσαντας, αἰδὼς ἔσχεν ἐγκαταλιπεῖν τὸν ἡγεμόνα, καὶ θυμὸς ἅμα πρὸς τοὺς πολεμίους παρέστη. Προθέμενοι δὲ τοὺς θυρεοὺς καὶ συνεξενεγκόντες εὐρώστως, ἐξωθοῦσι τοὺς Ἴβηρας· καὶ γενομένης οὕτω παλιντρόπου τῆς νίκης, ὁ Σερτώριος ἐκείνοις τε φυγὰς ἀδεεῖς μηχανώμενος, καὶ τεχνάζων ἑτέραν αὐτῷ δύναμιν συνελθεῖν ἐφ´ ἡσυχίας, εἰς πόλιν ὀρεινὴν καὶ καρτερὰν ἀναφυγὼν ἐφράγνυτο τὰ τείχη καὶ τὰς πύλας ὠχυροῦτο, πάντα μᾶλλον ἢ πολιορκίαν ὑπομένειν διανοούμενος, ἀλλ´ ἐξηπάτα τοὺς πολεμίους. Ἐκείνῳ γὰρ προσκαθεζόμενοι καὶ τὸ χωρίον οὐ χαλεπῶς λήψεσθαι προσδοκῶντες, τούς τε φεύγοντας τῶν βαρβάρων προΐεντο, καὶ τῆς ἀθροιζομένης αὖθις τῷ Σερτωρίῳ δυνάμεως ἠμέλησαν. ἠθροίζετο δὲ πέμψαντος ἡγεμόνας ἐπὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ καὶ κελεύοντος, ὅταν ἤδη πολλοὺς ἔχωσιν, ἄγγελον ἀποστεῖλαι πρὸς αὐτόν. Ἐπεὶ δ´ ἀπέστειλαν, σὺν οὐδενὶ πόνῳ διεκπαισάμενος τοὺς πολεμίους, συνέμειξε τοῖς ἑαυτοῦ, καὶ πάλιν ἐπῄει πολὺς γεγονώς, καὶ περιέκοπτεν αὐτῶν τὴν μὲν ἀπὸ τῆς γῆς εὐπορίαν ἐνέδραις καὶ κυκλώσεσι καὶ τῷ πανταχόσε φοιτᾶν ὀξὺς ἐπιών, τὴν δ´ ἐκ θαλάττης λῃστρικοῖς σκάφεσι κατέχων τὴν παραλίαν,

ὥστ´ ἠναγκάσθησαν οἱ στρατηγοὶ διαλυθέντες, ὁ μὲν εἰς Γαλατίαν ἀπελθεῖν, Πομπήϊος δὲ περὶ Βακκαίους διαχειμάσαι μοχθηρῶς ὑπ´ ἀχρηματίας, γράφων πρὸς τὴν σύγκλητον ὡς ἀπάξοι τὸν στρατόν, εἰ μὴ πέμποιεν ἀργύριον αὐτῷ· καταναλωκέναι γὰρ ἤδη τὰ αὑτοῦ, προπολεμῶν τῆς Ἰταλίας. Καὶ πολὺς ἦν {οὗτος} ἐν Ῥώμῃ λόγος, ὡς Πομπηΐου πρότερος εἰς Ἰταλίαν ἀφίξοιτο Σερτώριος· εἰς τοσοῦτον τοὺς πρώτους καὶ δυνατωτάτους τῶν τότε στρατηγῶν ἡ Σερτωρίου δεινότης κατέστησεν.

[22] Ἐδήλωσε δὲ καὶ Μέτελλος ἐκπεπληγμένος τὸν ἄνδρα καὶ μέγαν ἡγούμενος· ἐπεκήρυξε γάρ, εἴ τις αὐτὸν ἀνέλοι Ῥωμαῖος, ἑκατὸν ἀργυρίου τάλαντα δώσειν καὶ πλέθρα δισμύρια γῆς, εἰ δὲ φυγάς, κάθοδον εἰς Ῥώμην, ὡς ἀπογνώσει φανερᾶς ἀμύνης ὠνούμενος τὸν ἄνδρα διὰ προδοσίας. Ἔτι δὲ νικήσας ποτὲ μάχῃ τὸν Σερτώριον οὕτως ἐπήρθη καὶ τὴν εὐτυχίαν ἠγάπησεν, ὥστ´ αὐτοκράτωρ ἀναγορευθῆναι, θυσίαις δ´ αὐτὸν αἱ πόλεις ἐπιφοιτῶντα καὶ βωμοῖς ἐδέχοντο. Λέγεται δὲ καὶ στεφάνων ἀναδέσεις προσίεσθαι καὶ δείπνων σοβαρωτέρων ὑποδοχάς, ἐν οἷς ἐσθῆτα θριαμβικὴν ἔχων ἔπινε, καὶ Νῖκαι πεποιημέναι δι´ ὀργάνων ἐπιδρόμων χρύσεα τρόπαια καὶ στεφάνους διαφέρουσαι κατήγοντο, καὶ χοροὶ παίδων καὶ γυναικῶν ἐπινικίους ὕμνους ᾖδον εἰς αὐτόν. Ἐφ´ οἷς εἰκότως ἦν καταγέλαστος, εἰ δραπέτην Σύλλα καὶ λείψανον τῆς Κάρβωνος φυγῆς ἀποκαλῶν τὸν Σερτώριον, οὕτω κεχαύνωται καὶ περιχαρὴς γέγονεν ὑποχωρήσαντος αὐτοῦ περιγενόμενος. Μεγαλοφροσύνης δὲ τοῦ Σερτωρίου πρῶτον μὲν τὸ τοὺς φεύγοντας ἀπὸ Ῥώμης βουλευτὰς καὶ παρ´ αὐτῷ διατρίβοντας σύγκλητον ἀναγορεῦσαι, ταμίας τε καὶ στρατηγοὺς ἐξ ἐκείνων ἀποδεικνύναι, καὶ πάντα τοῖς πατρίοις νόμοις τὰ τοιαῦτα κοσμεῖν· ἔπειτα τὸ χρώμενον ὅπλοις καὶ χρήμασι καὶ πόλεσι ταῖς Ἰβήρων μηδ´ ἄχρι λόγου τῆς ἄκρας ἐξουσίας ὑφίεσθαι πρὸς αὐτούς, Ῥωμαίους δὲ καθιστάναι στρατηγοὺς καὶ ἄρχοντας αὐτῶν, ὡς Ῥωμαίοις ἀνακτώμενον τὴν ἐλευθερίαν, οὐκ ἐκείνους αὔξοντα κατὰ Ῥωμαίων.

Καὶ γὰρ ἦν ἀνὴρ φιλόπατρις καὶ πολὺν ἔχων ἵμερον τοῦ κατελθεῖν· ἀλλὰ δυσπραγῶν μὲν ἠνδραγάθει, καὶ ταπεινὸν μὲν οὐδὲν ἔπραττε πρὸς τοὺς πολεμίους, ἐν δὲ ταῖς νίκαις διεπέμπετο πρὸς Μέτελλον καὶ πρὸς Πομπήϊον, ἕτοιμος ὢν τὰ ὅπλα καταθέσθαι καὶ βιοῦν ἰδιώτης καθόδου τυχών· μᾶλλον γὰρ ἐθέλειν ἀσημότατος ἐν Ῥώμῃ πολίτης ἢ φεύγων τὴν ἑαυτοῦ πάντων ὁμοῦ τῶν ἄλλων αὐτοκράτωρ ἀναγορεύεσθαι. Λέγεται δ´ οὐχ ἥκιστα τῆς πατρίδος ἐπιθυμεῖν διὰ τὴν μητέρα, τραφεὶς ὀρφανὸς ὑπ´ αὐτῇ καὶ τὸ σύμπαν ἀνακείμενος ἐκείνῃ. Καλούντων δὲ τῶν περὶ τὴν Ἰβηρίαν φίλων αὐτὸν ἐφ´ ἡγεμονίᾳ, πυθόμενος τὴν τελευτὴν τῆς μητρὸς ὀλίγον ἐδέησεν ὑπὸ λύπης προέσθαι τὸν βίον. Ἑπτὰ γὰρ ἡμέρας οὔτε σύνθημα δοὺς οὔτ´ ὀφθείς τινι τῶν φίλων ἔκειτο, καὶ μόλις οἱ συστράτηγοι καὶ ἰσότιμοι τὴν σκηνὴν περιστάντες ἠνάγκασαν αὐτὸν προελθόντα τοῖς στρατιώταις ἐντυχεῖν καὶ τῶν πραγμάτων εὖ φερομένων ἀντιλαμβάνεσθαι. Διὸ καὶ πολλοῖς ἔδοξεν ἥμερος ἀνὴρ φύσει γεγονὼς καὶ πρὸς ἡσυχίαν ἔχων ἐπιεικῶς, δι´ αἰτίας παρὰ γνώμην ταῖς στρατηγικαῖς ἀρχαῖς χρῆσθαι, καὶ μὴ τυγχάνων ἀδείας, ἀλλὰ συνελαυνόμενος ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν εἰς τὰ ὅπλα, φρουρὰν ἀναγκαίαν τοῦ σώματος περιβάλλεσθαι τὸν πόλεμον.

[23] Ἦν δὲ καὶ τὰ πρὸς Μιθριδάτην αὐτοῦ πολιτεύματα μεγαλοφροσύνης. Ἐπεὶ γὰρ ἐκ τοῦ κατὰ Σύλλαν σφάλματος ὁ Μιθριδάτης ὥσπερ εἰς πάλαισμα δεύτερον ἀνιστάμενος αὖθις ἐπεχείρησε τῇ Ἀσίᾳ, μέγα δ´ ἤδη τὸ Σερτωρίου κλέος ἐφοίτα πανταχόσε, καὶ τῶν περὶ αὐτοῦ λόγων ὥσπερ φορτίων ξενικῶν οἱ πλέοντες ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ἀναπεπλήκεσαν τὸν Πόντον, ὥρμητο διαπρεσβεύεσθαι πρὸς αὐτόν, ἐπηρμένος μάλιστα ταῖς τῶν κολάκων ἀλαζονείαις, οἳ τὸν μὲν Σερτώριον Ἀννίβᾳ, τὸν δὲ Μιθριδάτην Πύρρῳ παρεικάζοντες, οὐκ ἂν ἔφασαν Ῥωμαίους πρὸς τηλικαύτας ὁμοῦ φύσεις τε καὶ δυνάμεις ἐπιχειρουμένους διχόθεν ἀντισχεῖν, τοῦ δεινοτάτου στρατηγοῦ τῷ μεγίστῳ τῶν βασιλέων προσγενομένου. Πέμπει δὴ πρέσβεις ὁ Μιθριδάτης εἰς Ἰβηρίαν, γράμματα Σερτωρίῳ καὶ λόγους κομίζοντας, δι´ ὧν αὐτὸς μὲν ἐπηγγέλλετο χρήματα καὶ ναῦς παρέξειν εἰς τὸν πόλεμον, ὑπ´ ἐκείνου δ´ ἠξίου τὴν Ἀσίαν αὐτῷ βεβαιοῦσθαι πᾶσαν, ἧς ὑπεχώρησε Ῥωμαίοις κατὰ τὰς πρὸς Σύλλαν γενομένας συνθήκας. Ἀθροίσαντος δὲ τοῦ Σερτωρίου βουλήν, ἣν σύγκλητον ὠνόμαζε, καὶ τῶν ἄλλων δέχεσθαι τὰς προκλήσεις καὶ ἀγαπᾶν κελευόντων - ὄνομα γὰρ καὶ γράμμα κενὸν αἰτουμένους περὶ τῶν οὐκ ὄντων ἐπ´ αὐτοῖς, ἀντὶ τούτων λαμβάνειν ὧν μάλιστα δεόμενοι τυγχάνουσιν - , οὐκ ἠνέσχετο {ὁ} Σερτώριος, ἀλλὰ Βιθυνίαν μὲν ἔφη καὶ Καππαδοκίαν λαμβάνοντι Μιθριδάτῃ μὴ φθονεῖν, ἔθνη βασιλευόμενα καὶ μηδὲν προσήκοντα Ῥωμαίοις· ἣν δὲ τῷ δικαιοτάτῳ τρόπῳ Ῥωμαίων κεκτημένων ἐπαρχίαν ἀφελόμενος καὶ κατασχών, πολεμῶν μὲν ἐξέπεσεν ὑπὸ Φιμβρίου, σπενδόμενος δὲ πρὸς Σύλλαν ἀφῆκε, ταύτην οὐκ ἔφη περιόψεσθαι πάλιν ὑπ´ ἐκείνῳ γενομένην· δεῖν γὰρ αὔξεσθαι τὴν πόλιν ὑπ´ αὐτοῦ κρατοῦντος, οὐκ ἐλαττώσει τῶν ἐκείνης κρατεῖν αὐτόν· γενναίῳ γὰρ ἀνδρὶ μετὰ τοῦ καλοῦ νικᾶν αἱρετόν, αἰσχρῶς δ´ οὐδὲ σῴζεσθαι.

[24] Ταῦτ´ ἀπαγγελθέντα Μιθριδάτης διὰ θάμβους ἐποιεῖτο, καὶ λέγεται μὲν εἰπεῖν πρὸς τοὺς φίλους· « τί δῆτα προστάξει Σερτώριος ἐν Παλατίῳ καθεζόμενος, εἰ νῦν εἰς τὴν Ἀτλαντικὴν ἐξεωσμένος θάλασσαν ὅρους ἡμῶν τῇ βασιλείᾳ τίθησι καὶ πειρωμένοις Ἀσίας ἀπειλεῖ πόλεμον; » οὐ μὴν ἀλλὰ γίνονταί γε συνθῆκαι καὶ ὅρκοι, Καππαδοκίαν καὶ Βιθυνίαν ἔχειν Μιθριδάτην, Σερτωρίου στρατηγὸν αὐτῷ καὶ στρατιώτας πέμποντος, Σερτώριον δὲ παρὰ Μιθριδάτου λαβεῖν τρισχίλια τάλαντα καὶ τεσσαράκοντα ναῦς. Πέμπεται δὲ καὶ στρατηγὸς εἰς Ἀσίαν ὑπὸ Σερτωρίου τῶν ἀπὸ βουλῆς πεφευγότων πρὸς αὐτὸν Μᾶρκος Μάριος, ᾧ συνεξελών τινας πόλεις τῶν Ἀσιάδων ὁ Μιθριδάτης εἰσελαύνοντι μετὰ ῥάβδων καὶ πελέκεων αὐτὸς εἵπετο, δευτέραν τάξιν καὶ σχῆμα θεραπεύοντος ἑκουσίως ἀνειληφώς. Ὁ δὲ τὰς μὲν ἠλευθέρου, ταῖς δ´ ἀτέλειαν γράφων χάριτι Σερτωρίου κατήγγελλεν, ὥστε τὴν Ἀσίαν αὖθις ἐνοχλουμένην μὲν ὑπὸ τῶν τελωνῶν, βαρυνομένην δὲ ταῖς πλεονεξίαις καὶ ὑπερηφανίαις τῶν ἐπισκήνων, ἀναπτερωθῆναι πρὸς τὴν ἐλπίδα καὶ ποθεῖν τὴν προσδοκωμένην μεταβολὴν τῆς ἡγεμονίας.

[25] Ἐν δ´ Ἰβηρίᾳ τῶν περὶ Σερτώριον συγκλητικῶν καὶ ἰσοτίμων, ὡς πρῶτον εἰς ἀντίπαλον ἐλπίδα κατέστησαν ἐπανέντος τοῦ φόβου, φθόνος ἥπτετο καὶ ζῆλος ἀνόητος τῆς ἐκείνου δυνάμεως. Ἐνῆγε δὲ Περπέννας, δι´ εὐγένειαν ἐπαιρόμενος φρονήματι κενῷ πρὸς τὴν ἡγεμονίαν, καὶ λόγους μοχθηροὺς διεδίδου κρύφα τοῖς ἐπιτηδείοις· « τίς ἄρα πονηρὸς ἡμᾶς ὑπολαβὼν ἐκ κακῶν εἰς χείρονα φέρει δαίμων, οἳ Σύλλᾳ μὲν ὁμοῦ τι συμπάσης ἄρχοντι γῆς καὶ θαλάττης ποιεῖν τὸ προσταττόμενον οὐκ ἠξιοῦμεν οἴκοι μένοντες, δεῦρο δὲ φθάσαντες ὡς ἐλεύθεροι βιωσόμενοι δουλεύομεν ἑκουσίως, τὴν Σερτωρίου δορυφοροῦντες φυγήν, ὄνομα χλευαζόμενον ὑπὸ τῶν ἀκουόντων, σύγκλητος, ὄντες, ὕβρεις δὲ καὶ προστάγματα καὶ πόνους οὐκ ἐλάττονας Ἰβήρων καὶ Λυσιτανῶν ὑπομένοντες; » τοιούτων ἀναπιμπλάμενοι λόγων οἱ πολλοὶ φανερῶς μὲν οὐκ ἀφίσταντο, δεδοικότες αὐτοῦ τὴν δύναμιν, κρύφα δὲ τάς τε πράξεις ἐλυμαίνοντο καὶ τοὺς βαρβάρους ἐκάκουν, κολάζοντες πικρῶς καὶ δασμολογοῦντες ὡς Σερτωρίου κελεύοντος. Ἐξ ὧν ἀποστάσεις ἐγίνοντο καὶ ταραχαὶ περὶ τὰς πόλεις. Οἱ δὲ πεμπόμενοι ταῦτα θεραπεύειν καὶ ἀποπραΰνειν ἐπανήρχοντο πλείονας ἐξειργασμένοι πολέμους καὶ τὰς ὑπαρχούσας ηὐξηκότες ἀπειθείας, ὥστε τὸν Σερτώριον ἐκ τῆς προτέρας ἐπιεικείας καὶ πρᾳότητος μεταβαλόντα περὶ τοὺς ἐν Ὄσκῃ τρεφομένους παρανομῆσαι παῖδας τῶν Ἰβήρων, τοὺς μὲν ἀνελόντα, τοὺς δ´ ἀποδόμενον.

[26] Ὁ δ´ οὖν Περπέννας πλείονας ἐνωμότους ἔχων πρὸς τὴν ἐπίθεσιν, προσάγεται καὶ Μάλλιον, ἕνα τῶν ἐφ´ ἡγεμονίας. Οὗτος ἐρῶν τινος τῶν ἐν ὥρᾳ μειρακίου καὶ φιλοφρονούμενος πρὸς αὐτό, φράζει τὴν ἐπιβουλήν, κελεύων ἀμελήσαντα τῶν ἄλλων ἐραστῶν αὐτῷ μόνῳ προσέχειν, ὡς ἐντὸς ἡμερῶν ὀλίγων μεγάλῳ γενησομένῳ. Τὸ δὲ μειράκιον ἑτέρῳ τινὶ τῶν ἐραστῶν Αὐφιδίῳ μᾶλλον προσπεπονθὸς ἐκφέρει τὸν λόγον. Ἀκούσας δ´ ὁ Αὐφίδιος ἐξεπλάγη· καὶ γὰρ αὐτὸς μετεῖχε τῆς ἐπὶ Σερτώριον συνωμοσίας, οὐ μέντοι τὸν Μάλλιον ἐγίνωσκε μετέχοντα. Περπένναν δὲ καὶ Γραικῖνον καί τινας ἄλλους ὧν αὐτὸς ᾔδει συνωμοτῶν ὀνομάζοντος τοῦ μειρακίου, διαταραχθεὶς πρὸς ἐκεῖνον μὲν ἐξεφλαύριζε τὸν λόγον καὶ παρεκάλει τοῦ Μαλλίου καταφρονεῖν ὡς κενοῦ καὶ ἀλαζόνος, αὐτὸς δὲ πρὸς τὸν Περπένναν πορευθεὶς καὶ φράσας τὴν ὀξύτητα τοῦ καιροῦ καὶ τὸν κίνδυνον, ἐκέλευσεν ἐπιχειρεῖν. Οἱ δ´ ἐπείθοντο, καὶ παρασκευάσαντες ἄνθρωπον γράμματα κομίζοντα τῷ Σερτωρίῳ προσήγαγον· ἐδήλου δὲ τὰ γράμματα νίκην τινὸς τῶν ὑπ´ αὐτῷ στρατηγῶν καὶ φόνον πολὺν τῶν πολεμίων. Ἐφ´ οἷς τοῦ Σερτωρίου περιχαροῦς ὄντος καὶ θύοντος εὐαγγέλια, Περπέννας ἑστίασιν αὐτῷ καὶ τοῖς παροῦσι φίλοις (οὗτοι δ´ ἦσαν ἐκ τῆς συνωμοσίας) ἐπηγγέλλετο, καὶ πολλὰ λιπαρήσας ἔπεισεν ἐλθεῖν.

Ἀεὶ μὲν οὖν τὰ μετὰ Σερτωρίου δεῖπνα πολλὴν εἶχεν αἰδῶ καὶ κόσμον, οὔθ´ ὁρᾶν τι τῶν αἰσχρῶν οὔτ´ ἀκούειν ὑπομένοντος, ἀλλὰ καὶ τοὺς συμπίνοντας εὐτάκτοις καὶ ἀνυβρίστοις παιδιαῖς χρῆσθαι καὶ φιλοφροσύναις ἐθίζοντος· τότε δὲ τοῦ πότου μεσοῦντος ἀρχὴν ἁψιμαχίας ζητοῦντες, ἀναφανδὸν ἀκολάστοις ἐχρῶντο ῥήμασι, καὶ πολλὰ προσποιούμενοι μεθύειν ἠσέλγαινον ὡς παροξυνοῦντες ἐκεῖνον. Ὁ δ´ εἴτε δυσχεραίνων τὴν ἀκοσμίαν, εἴτε τὴν διάνοιαν αὐτῶν τῇ θρασύτητι τῆς λαλιᾶς καὶ τῇ παρὰ τὸ εἰωθὸς ὀλιγωρίᾳ συμφρονήσας, μετέβαλε τὸ σχῆμα τῆς κλίσεως, ὕπτιον ἀνεὶς ἑαυτὸν ὡς οὔτε προσέχων οὔτε κατακούων. Ἐπεὶ δ´ ὁ Περπέννας φιάλην τινὰ λαβὼν ἀκράτου καὶ μεταξὺ πίνων ἀφῆκεν ἐκ τῶν χειρῶν καὶ ψόφον ἐποίησεν, ὅπερ ἦν αὐτοῖς σύμβολον, Ἀντώνιος ὑπερκατακείμενος παίει τῷ ξίφει τὸν Σερτώριον. Ἀναστρέψαντος δὲ πρὸς τὴν πληγὴν ἐκείνου καὶ συνεξανισταμένου, περιπεσὼν εἰς τὸ στῆθος κατέλαβε τὰς χεῖρας ἀμφοτέρας, ὥστε μηδ´ ἀμυνόμενον πολλῶν παιόντων ἀποθανεῖν.

[27] Οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι τῶν Ἰβήρων εὐθὺς ᾤχοντο καὶ παρέδωκαν ἑαυτοὺς ἐπιπρεσβευσάμενοι τοῖς περὶ Πομπήϊον καὶ Μέτελλον· τοὺς δὲ συμμείναντας ὁ Περπέννας ἀναλαβὼν ἐπεχείρει τι πράττειν. Χρησάμενος δὲ ταῖς Σερτωρίου παρασκευαῖς ὅσον ἐνασχημονῆσαι καὶ φανερὸς γενέσθαι μήτ´ ἄρχειν μήτ´ ἄρχεσθαι πεφυκώς, Πομπηΐῳ συνέβαλε, καὶ ταχὺ συντριβεὶς ὑπ´ αὐτοῦ καὶ γενόμενος αἰχμάλωτος, οὐδὲ τὴν ἐσχάτην ὑπέμεινε συμφορὰν ἡγεμονικῶς, ἀλλὰ τῶν Σερτωρίου γραμμάτων κύριος γεγονώς, ὑπισχνεῖτο Πομπηΐῳ δείξειν ὑπατικῶν ἀνδρῶν καὶ μέγιστον ἐν Ῥώμῃ δυναμένων αὐτογράφους ἐπιστολάς, καλούντων Σερτώριον εἰς Ἰταλίαν, ὡς πολλῶν ποθούντων τὰ παρόντα κινῆσαι καὶ μεταβαλεῖν τὴν πολιτείαν. Ἔργον οὖν ὁ Πομπήϊος οὐ νέας φρενός, ἀλλ´ εὖ μάλα βεβηκυίας καὶ κατηρτυμένης ἐργασάμενος, μεγάλων ἀπήλλαξε τὴν Ῥώμην φόβων καὶ νεωτερισμῶν. Τὰς μὲν γὰρ ἐπιστολὰς ἐκείνας καὶ τὰ γράμματα τοῦ Σερτωρίου συναγαγὼν ἅπαντα κατέκαυσεν, οὔτ´ ἀναγνοὺς οὔτ´ ἐάσας ἕτερον, αὐτὸν δὲ τὸν Περπένναν κατὰ τάχος ἀνεῖλε, φοβηθεὶς μὴ τῶν ὀνομάτων ἐξενεχθέντων πρός τινας ἀποστάσεις καὶ ταραχαὶ γένωνται· τῶν δὲ τῷ Περπέννᾳ συνομοσαμένων οἱ μὲν ἐπὶ Πομπήϊον ἀναχθέντες διεφθάρησαν, οἱ δὲ φεύγοντες εἰς Λιβύην ὑπὸ Μαυρουσίων κατηκοντίσθησαν, διέφυγε δ´ οὐδεὶς πλὴν Αὐφίδιος {ὁ τοῦ Μαλλίου ἀντεραστής}· οὗτος δ´ ἢ λαθὼν ἢ παραμεληθεὶς ἔν τινι βαρβάρῳ κώμῃ πενόμενος καὶ μισούμενος κατεγήρασεν.

[28] (1) Ταῦτ´ ἔστιν ἃ περὶ Εὐμενοῦς καὶ Σερτωρίου μνήμης ἄξια παρειλήφαμεν. Ἐν δὲ τῇ συγκρίσει κοινὸν μὲν ἀμφοτέροις ὑπάρχει τὸ ξένους καὶ ἀλλοδαποὺς καὶ φυγάδας ὄντας ἐθνῶν τε παντοδαπῶν καὶ στρατευμάτων μαχίμων τε καὶ μεγάλων δυνάμεων ἡγουμένους διατελεῖν· ἴδιον δὲ Σερτωρίῳ μὲν τὸ παρὰ πάντων τῶν συμμάχων δεδομένην ἔχειν διὰ τὸ ἀξίωμα τὴν ἀρχήν, Εὐμενεῖ δὲ τὸ πολλῶν διαφερομένων περὶ τῆς ἡγεμονίας πρὸς αὐτὸν ἐκ τῶν πράξεων λαμβάνειν τὸ πρωτεῖον· τῷ μὲν γὰρ ἄρχεσθαι βουλόμενοι δικαίως εἵποντο, τῷ δ´ ἄρχειν μὴ δυνάμενοι πρὸς τὸ συμφέρον ὑπήκουον. Καὶ γὰρ ὁ μὲν Ἰβήρων καὶ Λυσιτανῶν Ῥωμαῖος, ὁ δὲ Χερρονησίτης Μακεδόνων ἦρχεν, ὧν οἱ μὲν ἔκπαλαι Ῥωμαίοις ἐδούλευον, οἱ δὲ τότε πάντας ἀνθρώπους ἐδουλοῦντο. Καὶ Σερτώριος μὲν ἀπὸ βουλῆς καὶ στρατηγίας θαυμαζόμενος, Εὐμενὴς δὲ διὰ τὴν γραμματείαν καταφρονούμενος, ἐφ´ ἡγεμονίαν προῆλθεν. Οὐ μόνον τοίνυν ἐλάττοσι πρὸς τὴν ἀρχὴν ἀφορμαῖς, ἀλλὰ καὶ μείζοσι πρὸς τὴν αὔξησιν ἐχρήσατο κωλύμασιν Εὐμενής. Καὶ γὰρ ἄντικρυς τοὺς ἐνισταμένους καὶ κρύφα τοὺς ἐπιβουλεύοντας εἶχε πολλούς, οὐχ ὥσπερ τῷ ἑτέρῳ φανερῶς μὲν οὐδείς, λάθρα δ´ ὕστερον καὶ ὀλίγοι τῶν συμμάχων ἐπανέστησαν. Διὸ τῷ μὲν ἦν πέρας τοῦ κινδυνεύειν τὸ νικᾶν τοὺς πολεμίους, τῷ δ´ ἐκ τοῦ νικᾶν ὁ κίνδυνος ὑπὸ τῶν φθονούντων.

[29] Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν στρατηγίαν ἐφάμιλλα καὶ παράλληλα· τῷ δ´ ἄλλῳ τρόπῳ φιλοπόλεμος μὲν ὁ Εὐμενὴς καὶ φιλόνικος, ἡσυχίας δὲ καὶ πρᾳότητος οἰκεῖος ὁ Σερτώριος. Ὁ μὲν γάρ, ἀσφαλῶς καὶ μετὰ τιμῆς βιοῦν ἐξὸν ἐκποδὼν γενομένῳ, τοῖς πρώτοις μαχόμενος καὶ κινδυνεύων διετέλεσε, τῷ δ´ οὐδὲν δεομένῳ πραγμάτων ὑπὲρ αὐτῆς τῆς τοῦ σώματος ἀσφαλείας πρὸς οὐκ ἐῶντας εἰρήνην ἄγειν ἦν ὁ πόλεμος. Εὐμενεῖ μὲν γὰρ Ἀντίγονος ἐκστάντι τῶν ὑπὲρ τοῦ πρωτεύειν ἀγώνων ἡδέως ἂν ἐχρῆτο, τὴν μετ´ αὐτὸν ἀγαπῶντι τάξιν· Σερτωρίῳ δ´ οἱ περὶ Πομπήϊον οὐδὲ ζῆν ἀπραγμόνως ἐπέτρεπον. Διὸ τῷ μὲν ἑκοντὶ συνέβαινε πολεμεῖν ἐπ´ ἀρχῇ, τῷ δ´ ἀκουσίως ἄρχειν διὰ τὸ πολεμεῖσθαι. Φιλοπόλεμος μὲν οὖν ὁ τῆς ἀσφαλείας τὴν πλεονεξίαν προτιμῶν, πολεμικὸς δ´ ὁ τῷ πολέμῳ κτώμενος τὴν ἀσφάλειαν.

Καὶ μὴν ἀποθανεῖν γε συνέβη τῷ μὲν οὐ προαισθομένῳ, τῷ δὲ καὶ προσδεχομένῳ τὴν τελευτήν· ὧν τὸ μὲν ἐπιεικείας, φίλοις γὰρ ἐδόκει πιστεύειν, τὸ δ´ ἀσθενείας, βουλόμενος γὰρ φυγεῖν συνελήφθη. Καὶ τοῦ μὲν οὐ κατῄσχυνε τὸν βίον ὁ θάνατος, πάσχοντος ὑπὸ τῶν συμμάχων ἃ τῶν πολεμίων αὐτὸν οὐδεὶς ἐποίησεν· ὁ δὲ φεύγειν μὲν πρὸ αἰχμαλωσίας μὴ δυνηθείς, ζῆν δὲ μετ´ αἰχμαλωσίαν βουληθείς, οὔτ´ ἐφυλάξατο καλῶς τὴν τελευτὴν οὔθ´ ὑπέμεινεν, ἀλλὰ προσλιπαρῶν καὶ δεόμενος, τοῦ σώματος μόνου κρατεῖν δοκοῦντα τὸν πολέμιον καὶ τῆς ψυχῆς αὑτοῦ κύριον ἐποίησεν.

[21] Durant son séjour sur les terres des Sagontins, Sertorius fut forcé d'en venir aux mains avec les ennemis, qui, réduits à une extrême disette, étaient sortis de leur camp pour fourrager et ramasser des vivres. On combattit des deux côtés avec une grande bravoure; et Memmius, le plus habile des lieutenants de Pompée, fut tué au fort du combat. Sertorius l'emportait, et faisait main basse sur ceux qui lui résistaient encore ; et il poussait à Métellus lui-même. Métellus, combattant avec une force au- 53 dessus de son âge, fut blessé d'un coup de lance : les Romains qui furent témoins de sa blessure et ceux qui l'apprirent, honteux d'abandonner leur général et enflammés de colère, revinrent à la charge, couvrirent Métellus de leurs boucliers, l'arrachèrent de force aux mains des ennemis, et firent reculer les Espagnols. La victoire change ainsi de face ; et Sertorius, pour assurer du moins la retraite des siens et se donner le temps d'avoir de nouveaux renforts, se retire dans une ville de la montagne (34), ville très-forte d'assiette, et dont il répare les murailles et fortifie les portes. Il ne pensait à rien moins qu'àsoutenir un siége : il ne voulait que tromper les ennemis. Les ennemis vinrent en effet l'assiéger ; et, dans l'espoir où ils étaient d'emporter la place sans difficulté, ils laissèrent échapper les barbares, et ils ne songèrent pas à empêcher l'arrivée des renforts que Sertorius faisait rassembler. Sertorius avait envoyé des officiers dans les villes de son obéissance, avec ordre de le faire avertir, dès qu'ils auraient réuni un assez grand nombre de soldats. Sitôt qu'il en eut avis, il passa sans peine au travers des ennemis, et il alla rejoindre ses gens. Puis, comme il se trouvait en force, il revint sur ses pas, et il coupa les vivres aux ennemis du côté de la mer, en leur dressant des embuscades, en les enveloppant, en se portant rapidement partout lui-même. Il arrêtait aussi les convois de mer, en croisant sur la côte avec des vaisseaux corsaires.

Les généraux ennemis furent donc obligés de se séparer : Métellus se retira dans la Gaule, et Pompée prit ses quartiers d'hiver dans le pays des Vaccéens (35). Il y était en fort piteux état, par défaut d'argent; et il écrivit au sénat qu'il ramènerait son armée, si on ne lui envoyait 54 pas d'argent. « J'ai dépensé, disait-il, tous mes biens pour la défense de, l'Italie ; je n'ai plus rien. » Et même le bruit courait dans Rome que Sertorius serait en Italie avant Pompée : tant l'habileté de Sertorius avait réduit à l'étroit les premiers et les plus puissants des généraux d'alors !

[22] Métellus lui-même témoigna de l'effroi que lui inspirait Sertorius, et de la haute opinion qu'il s'en faisait : il fit publier par un héraut qu'il donnerait cent talents d'argent (36) et deux mille arpents de terre au Romain qui le tuerait ; et, si c'était un banni, il lui promettait son rappel dans Rome. Acheter la mort de Sertorius par la trahison, c'était déclarer qu'il n'espérait rien de la force ouverte. Il finit pourtant une fois par le vaincre en bataille. Il fut si enflé, si ravi de ce succès, qu'il prit le titre d'imperator, et que les villes par où il passait lui dressèrent des autels et lui offrirent des sacrifices. Il souffrit même, dit-on, qu'on lui mit des couronnes sur la tête, et qu'on lui donnât des festins somptueux, où il buvait revêtu d'une robe triomphale, et où l'on faisait descendre, par le moyen de machines, des Victoires qui portaient dans leurs mains des trophées d'or et des couronnes ; où enfin des chœurs de jeunes garçons et de jeunes filles chantaient à sa louange des hymnes de triomphe. Vanité bien digne d'être moquée ! joie non moins ridicule, si ce qu'il avait battu dans une retraite, ce n'était qu'un fugitif de Sylla, comme il l'appelait, et que le reste de la défaite de Carbon ! Qu'on juge, au contraire, de la magnanimité de Sertorius. Il avait donné le nom de sénat aux sénateurs qui s'étaient réfugiés de Rome dans son camp; il prenait parmi eux ses questeurs et ses lieutenants, et il se conformait en tout aux coutumes nationales. Quoiqu'il fit la guerre avec les armes, l'argent et les villes de l'Espagne, il ne céda jamais  55 aux Espagnols, même en paroles, aucune part à l'autorité souveraine : il leur donnait des Romains pour capitaines et pour gouverneurs, comme se proposant de rendre la liberté aux Romains, et non pas d'accroître, au préjudice des Romains, la puissance des Espagnols.

Car Sertorius aimait tendrement son pays, et il désirait vivement y retourner; mais ce désir ne l'empêchait pas de montrer, dans les plus fâcheuses conjonctures, un grand courage. Jamais il ne fit la moindre bassesse auprès de ses ennemis : au contraire, dans ses victoires, il envoyait dire à Métellus et à Pompée qu'il était prêt à poser les armes, pour aller vivre en simple particulier, si on lui permettait de retourner à Rome. « Je préfère, disait-il, la vie la plus obscure dans Rome à l'empire du monde entier, s'il fallait l'acheter par l'exil. » Cet amour de la patrie venait surtout, à ce qu'on assure, de sa tendresse pour sa mère, qui l'avait élevé depuis la mort de son père, et à laquelle il était uniquement attaché. Appelé par ses amis d'Espagne pour commander en chef une armée, il fut accablé d'une telle douleur, à la nouvelle de la mort de sa mère, qu'il voulut renoncer à la vie : il resta sept jours entiers couché à terre, sans donner le mot aux troupes, et sans voir ses amis. Les officiers, et ceux qui partageaient avec lui le commandement, ayant environné sa tente, ne parvinrent qu'à grand'peine à le faire sortir pour parler aux soldats, et pour entendre aux affaires, qui allaient parfaitement alors. Aussi le regardait-on généralement comme un homme doux de sa nature, ami du repos, et que des motifs puissants avaient, contre son inclination, porté aux commandements militaires; qui, ne pouvant vivre en sûreté dans son pays, et poussé par ses ennemis à prendre les armes, n'avait cherché, dans la guerre, qu'une garantie pour sa sûreté personnelle.

[23] Ses relations avec Mithridate sont une nouvelle preuve de sa grandeur d'ame. Mithridate, abattu par Sylla, s'é- 56 tait relevé comme pour commencer une seconde lutte, et avait derechef envahi l'Asie. La renommée de Ser- torius était déjà répandue dans toutes les contrées; et les commerçants qui revenaient des mers de l'Occident remplissaient le Pont du bruit de ses exploits, comme ils eussent fait d'une cargaison de marchandises étrangères. Excité par les flatteries des courtisans, qui comparaient Sertorius à Annibal et Mithridate à Pyrrhus, et qui assuraient que les Romains, attaqués de deux côtés à la fois, ne pourraient jamais tenir contre deux génies, contre deux puissances aussi redoutables, à savoir le plus habile capitaine uni au plus grand des rois, Mithridate envoya une ambassade à Sertorius. Les ambassadeurs de Mithridate partirent pour l'Espagne avec des lettres adressées à Sertorius, et chargés de lui offrir de vive voix des vaisseaux et de l'argent pour soutenir la guerre, à condition que Sertorius assurerait à Mithridate la possession de toute cette partie de l'Asie qu'il avait cédée aux Romains en vertu du traité passé entre Sylla et lui. Sertorius assembla son conseil, qu'il appelait le sénat. Tous furent d'avis d'accepter les propositions de Mithridate, puisque Mithridate ne demandait qu'un nom, qu'un titre vain sur ce qui ne leur appartenait pas, et qu'il leur donnait en échange les choses dont ils avaient le plus besoin. Mais Sertorius n'y consentit point. « J'abandonne sans regret à Mithridate, dit-il, la Bithynie et la Cappadoce, pays de tout temps gouvernés par des rois, et où les Romains n'ont rien à prétendre ; mais une province enlevée, usurpée par lui sur les Romains, qui la possédaient au plus juste titre; une province qu'il a perdue dans la guerre, vaincu par Fimbria, et qu'il vient de céder par un traité conclu avec Sylla, je ne souflrirai jamais qu'elle rentre sous sa domination. Car je veux que Rome s'agrandisse par mes victoires, et non point tirer mes victoires de l'affaiblissement de Rome. Un homme de cœur désire vaincre, mais avec 57 honneur . il ne voudrait pas sauver même sa vie par des moyens honteux. »

[24] Cette réponse, rapportée à Mithridate, le frappa d'étonnement. Et l'on conte qu'il dit à ses amis : « Quels ordres nous donnera donc Sertorius, lorsqu'il sera assis sur le mont Palatin, lui qui, maintenant, relégué sur les côtes de la mer Atlantique, fixe les bornes de mon royaume, et me menace de la guerre si j'attaque l'Asie! » C'est pourtant sur ce pied que le traité fut conclu et juré. Mithridate conservait la Cappadoce et la Bithynie; et Sertorius s'obligeait de lui envoyer un général et des soldats, à condition qu'il recevrait de Mithridate quarante vaisseaux et trois mille talents (37). Sertorius lui envoya pour général, en Asie, Marcus Marius, l'un des sénateurs qui s'étaient réfugiés auprès de lui. Mithridate , avec l'aide de Marius, s'empara de quelques villes d'Asie; et, lorsque Marius entrait à cheval, précédé des faisceaux et des haches, Mithridate suivait, prenant de lui-même le second rang, et faisant auprès de lui le rôle de courtisan. Le général romain donnait la liberté à certaines villes, affranchissait les autres de tout impôt, et déclarait que c'était à Sertorius qu'elles devaient ce bienfait. Ainsi l'Asie, foulée par les publi- cains, opprimée par l'avarice et l'insolence des troupes qu'on y avait mises en garnison, se relevait de nouveau sur les ailes de l'espérance, et s'éprenait du désir de voir s'opérer dans le gouvernement la révolution dont on lui offrait la perspective.

[25] Cependant, en Espagne, les sénateurs et les généraux qui entouraient Sertorius n'eurent pas plutôt conçu l'espoir d'être en état par eux-mêmes de résister aux ennemis, que leurs craintes s'évanouirent, et firent place à une envie, à une jalousie folle contre la puissance de Sertorius, et qu'envenimait Perpenna. Enflé 58 d'un vain orgueil à cause de sa naissance, Perpenna aspirait au commandement; et il semait en secret parmi ses amis des propos séditieux : « Quel démon fatal nous maîtrise, et nous précipite chaque jour d'un mal dans un pire? Nous qui refusions de nous soumettre, dans notre patrie, aux ordres de Sylla, du maître de la terre et de la mer, nous sommes venus ici, conduits par un mauvais destin, dans l'espoir de vivre libres, et nous nous soumettons volontairement à la servitude : satellites de l'exil de Sertorius; sénat sans autorité, et dont le nom est l'objet de la risée de ceux qui l'entendent prononcer; lâches qui nous résignons aux mêmes outrages, à la même obéissance, aux mêmes travaux que des Espagnols et des Lusitaniens! » La plupart, remplis de ces propos, n'osaient pas, il est vrai, se révolter ouvertement, par crainte dela puissance de Sertorius; mais ils gâtaient par-dessous main ses affaires : ils maltraitaient les barbares; ils leur infligeaient des punitions rigoureuses, et ils les accablaient d'impôts, au nom de Sertorius. De là des séditions et des révoltes dans les villes ; et ceux que Ser-r torius envoyait pour apaiser et adoucir les esprits ne revenaient qu'après avoir multiplié les soulèvements, et attisé le feu des séditions déjà brûlantes. Sertorius, poussé à bout, démentit alors sa douceur et sa bonté premières. Il se rendit coupable d'une horrible injustice envers les jeunes Espagnols qu'on élevait dans Osca : il fit tuer les uns et vendre les autres.

[26] Perpenna, qui avait plusieurs complices de la conjuration qu'il tramait, y attira Mallius (38), l'un des chefs de l'armée. Ce Mallius aimait un jeune garçon; et, pour lui montrer toute sa tendresse, il lui fit part du complot, et lui conseilla de laisser là tous ses rivaux, pour ne s'attacher qu'à lui. « Dans peu de jours, disait Mallius, je 59 serai un grand personnage. » Le jeune homme, qui avait plus d'inclination pour Anfidius, un autre de ses amis, révèle à celui-ci les confidences de Mallius. Aufidius en fut fort étonné; car il était lui-même de la conjuration formée contre Sertorius, et pourtant il ignorait que Mallius y fut entré. Mais, quand le jeune homme lui nomma Perpenna, Grécinus et quelques autres, qu'il savait être au nombre des conjurés, il fut saisi d'effroi : aussi se mit-il, devant le jeune homme, à traiter ces propos de chimères, l'engageant à ne pas tenir compte de ce que disait Mallius, qui n'était qu'un homme vain et fanfaron. Puis il va trouver Perpenna, lui remontre ce qu'il y a de critique dans la conjoncture, le danger où ils se trouvent, et lui conseille de hâter le moment de l'exécution. Les conjurés approuvent son avis. Ils mènent à Sertorius un homme qu'ils avaient suborné, et qui lui remet une lettre, par laquelle on lui mandait Une victoire remportée par un de ses lieutenants, et un grand carnage des ennemis. Sertorius, ravi de joie à cette nouvelle, fait un sacrifice pour en remercier les dieux; et Perpenna l'invite à un festin qu'il donnait à ses amis : c'étaient des complices de la conjuration. Sertorius, cédant à ses vives instances, se détermine à s'y rendre.

Sertorius, dans ses repas, faisait toujours observer beaucoup de modestie et de décence : il n'y souffrait ni actions ni discours déshonnètes, et il ne permettait aux convives aucun propos, aucun amusement dont on pût rougir ou se sentir blessé. Ce jour-là, quand on fut au milieu du souper, les conjurés, qui cherchaient un prétexte de querelle, se permirent hautement des paroles obscènes; et, feignant d'être ivres, ils perdirent toute retenue, dans le dessein d'irriter Sertorius. Pour lui, soit qu'il ne pût supporter une telle licence, soit qu'il devinât leur intention à la lenteur affectée de leur parler, et à cette conduite offensante, qui ne leur était point ordi- 60 naire, il changea de posture, et il se renversa sur son lit, comme ne faisant aucune attention à leurs gestes ni à leurs discours. A ce moment, Perpenna prit une coupe pleine de vin, et, en buvant, la laissa tomber : au bruit de sa chute, signal dont les conjurés étaient convenus, Antonius, qui était couché au-dessus de Sertorius, lui porte un coup d'épée. Sertorius, qui se sent frapper, se retourne et veut se lever; mais Antonius se jette sur sa poitrine, et lui saisit les deux mains. Sertorius, ne pouvant se défendre, expire percé de coups.

[27] Aussitôt, la plupart des Espagnols se retirèrent du camp, et ils députèrent à Métellus et à Pompée, pour se rendre à eux. Perpenna rassembla ceux qui étaient restés auprès de lui, pour tenter quelque entreprise. Il ne réussit, à l'aide des préparatifs que Sertorius avait faits, qu'à se couvrir de honte, et à faire voir qu'il n'était pas plus capable de commander que d'obéir. Il livra bataille à Pompée, qui eut bientôt détruit toutes ses forces. Fait prisonnier, il ne soutint pas même sa dernière infortune avec la dignité d'un général. Il avait en son pouvoir les papiers de Sertorius : il offrit à Pompée de lui montrer des lettres de la main de plusieurs consulaires, et de personnages des plus puissants, par lesquelles on appelait Sertorius en Italie, en lui faisant entendre qu'il y trouverait bien des gens disposés à favoriser une révolution dans l'État. Pompée fit acte, en cette occasion, non point de jeune homme, mais d'esprit mûr et rassis, et il préserva Rome de grandes frayeurs et de grands bouleversements. Il rassembla ces lettres et tous les papiers de Sertorius, et il les brûla, sans les lire ni les laisser lire à personne. Il fit sur-le-champ mourir Perpenna (39), de peur qu'il ne révélât à quelqu'un les noms de ceux qui avaient écrit ces lettres, et qu'il ne donnât lieu à des séditions et à des troubles. Quant aux com- 61 plices de Perpenna, les uns furent amenés à Pompée et mis à mort ; et les autres, qui s'étaient réfugiés en Afrique, furent tués à coups de traits par les Maurusiens. Pas un n'échappa, hormis Aufidius, le rival de Mallius. Soit qu'il ne fût pas connu, soit qu'on le méprisât, il vieillit dans une bourgade de barbares, pauvre et détesté de tout le monde.

62 COMPARAISON D'EUMÈNE ET DE SERTORIUS.

[28] Voilà ce que nous avons recueilli de mémorable touchant Eumène et Sertorius. Leur parallèle nous offre ce trait de conformité, qu'étrangers l'un et l'autre, et bannis de leur patrie, ils ont commandé, durant toute leur vie, à des nations diverses, à des armées aussi nombreuses qu'aguerries. Mais Sertorius a cela de particulier, que tous les alliés lui cédèrent volontiers une autorité dont ils le jugeaient le plus digne : Eumène, au contraire, ne dut qu'à ses exploits la première place, qui lui était disputée par plusieurs rivaux. Ainsi, l'un était suivi par des gens qui voulaient un homme capable de commander; et ceux qui obéissaient à l'autre ne le faisaient que parce qu'ils étaient incapables eux-mêmes du commandement, et que pour leur propre intérêt. Sertorius, citoyen de Rome, a sous ses ordres des Espagnols et des Lusitaniens: Eumène, Chersonésitain, des Macédoniens; mais les premiers étaient depuis longtemps sous le joug de Rome, et les autres avaient soumis au leur tout l'univers. Sertorius parvint au commandement à la faveur de la réputation qu'il devait à sa dignité de sénateur et à ses talents militaires. Eumène y arriva, méprisé à cause de sa charge de secrétaire d'Alexandre. Aussi Eumène eut-il, pour commencer sa fortune, bien moins de moyens que Sertorius, et éprouva-t-il, pour l'augmenter, de bien plus grands obstacles : vingt rivaux s'y opposèrent ouvertement, ou tramèrent sourdement sa ruine. Sertorius, au contraire, ne vit personne se déclarer publique- 63 ment contre lui ; et ce ne fut qu'à la fin de sa vie que quelques-uns de ses alliés conspirèrent sa perte. Sertorius trouvait dans ses victoires la fin de ses périls ; tandis qu'Eumène avait, dans la victoire même, par la malice de ses envieux, une source de dangers.

[29] Il y a donc peu de différence entre eux pour les exploits militaires. Quant à leurs inclinations, Eumène aimait la guerre et la lutte : Sërtorius eût préféré par goût une vie douce et paisible. Le premier, pouvant vivre dans la retraite avec sûreté et honneur, ne cessa de s'exposer au danger, en combattant les plus puissants des hommes; et l'autre, qui ne cherchait point d'affaires, dut prendre les armes, pour la sûreté de sa personne, contre ceux qui ne voulaient pas le laisser vivre en paix. Si Eumène eût cédé le premier rang à Antigonus, et s'il se fût contenté du second, Antigonus l'y eût souffert avec plaisir : au lieu que Pompée ne permit jamais à Sertorius de vivre en repos. L'un fit volontairement la guerre afin de commander : l'autre commanda malgré lui, pour repousser la guerre qu'on lui faisait. L'homme qui préfère son ambition à sa sûreté aime la guerre ; mais le véritable guerrier ne la fait que pour obtenir sa sûreté.

La mort surprit Sertorius sans qu'il s'y attendit : Eumène la reçut, l'attendant de jour en jour. Preuve da bonté dans l'un : il avait l'air de se fier à ses amis ; de faiblesse dans l'autre : il songeait à s'enfuir, lorsqu'il se laissa prendre. La vie de Sertorius ne fut point déshonorée par sa mort : il subit, de la main de ses alliés, ce que ses ennemis n'avaient jamais pu lui faire; tandis qu'Êu- mène, qui ne put prévenir sa captivité par la fuite, et qui, après sa captivité, eut le désir de vivre, ne sut ni se garder honorablement dela mort, ni la supporter courageusement : en s'abaissant à solliciter et à prier, il réduisit son âme même dans la dépendance de l'ennemi qui ne semblait maître que de son corps.

(1) Tout le monde connaît l'histoire on la fable du premier Actéon ; le second fut mis en pièces par les Bacchiades on descendants de Bacchis, lils d'Hercule, qui régnaient à Corinthe.

(2)  Fils de Scellius et gendre de Cotys, roi de Thrace.

(3) Ios veut dire violette, et Smyrue myrrhe. Smyrne est assez connue ; Ios était une des îles Sporades

(4) En l'an 105 avant J.-C. Plusieurs éditions donnent Scipion au lieu de Cépion : c'est une faute que nous avons déjà corrigée dans la Vie de Lucullus.

(5) C'est aujourd'hui Cazorla, sur les confins de la Castille-Neuve et de l'Andalousie.

(6) Peuple inconnu d'ailleurs.

(7) Cette guerre commença en l'an 90 avant J.-C.\

(8) En l'an 88 avant J.-C,

(9) Ceux qu'on nommait les Bardyéens.

(10) Voyez la Vie de Marius.

(11) La mort rie Marius est de l'an 86.

(12)  Aujourd'hui Carthagène, ville maritime du royaume de Murcie ; elle avai« été bâtie par les Carthaginois.

(13) Ou les Maures, habitants de la partie occidentale de l'Afrique.

(14) Aujourd'hui Iviça, une des Baléares.

(15) C'est le vent d'ouest, que les Grecs nommaient seul du nom de zéphyre.

(16) Le détroit de Gibraltar ; Gadés était Cadix.

(17) La Bétique, aujourd'hui l'Andalousie ; le Bétis est le Guadalquivir.

(18) Environ cinq cents lieues.

(19)  On suppose qu'il s'agit ici des Canaries ; mais rien n'est plus faux que ce que dit Plutarque de leur nombre et de la distance où elles sont de la côte d'Afrique. II y eu a sept, et l'une d'elles n'est éloignée de l'Afrique que de quarante lieues.

(20) Plutarque le nomme ici Ascalius ; mais, plus loin, il écrit toujours sou nom comme nous venons de le faire.

(21) Capitale de la Mauritanie proprement dite, située sur le détroit de Gadès ou Gibraltar.

(22) On connaît plusieurs villes du nom d'Olbia ou d'Olbos; mais aucune d'elles n'était située dans la Grèce. On suppose que ces Olbiens étaient des Arcadiens d'un des cantons arrosés par le fleuve Olbius.

(23)  Le fils de celui qui avait été vaincu par César. II fut élevé à Rome, et rétabli roi par Auguste.

(24) Autrement le détroit de Gadès ; Mellaria était située sur le détroit.

(25)  Quelques-uns lisent Didius, d'autres Aufidius, etc.

(26) Habitants d'une ville de la Lusitanie, assez près de la mer et de l'embouchure du Douro, sur les confins de la Bétique.

(27) Dans un des cantons occupés par les Ilergètes; c'est aujourd'hui Huesca, en Aragon.

(28) Ceci se passait en l'an 76 avant J.-C

(29)  II y a dans le texte Tagonius; et comme les Characitaniens sont inconnus d'ailleurs, on ne peut pas affirmer positivement que c'est bien du Tage qu'il s'agit.

(30) Suivant Aristote, le cécias est le vent du nord-est, et non point celui qui souffle directement du nord.

(31) C'est aujourd'hui Liria, dans le royaume de Valence.

(32)  II y avait un fleuve et une ville de ce nom. Dans la Vie de Pompée, PIutarque dit que cette bataille se donna sur le fleuve Sucron : c'était peut-étra assez loin de la ville de Sucron, laquelle était située à l'embouchure du fleuve. Le Sucron est aujourd'hui le Xucar.

(33) On ne sait pas ce que c'est que Tuttia

(34) Ou croit que cette ville est Calaguris ou Calagurium, où Strabon dit en effet que Sertorius fut assiégé par Pompée sur la fin de cette guerre.

(35) Entre le Durius, aujourd'hui le Douro, au midi, et, au nord, les Cantabres, aujourd'hui les Biscayens.

(36) Environ cinq cent cinquante mille francs de notre monnaie.

(37)  Plus de seize millions de notre monnaie.

(38)  Dacîer corrige ce nom en celui de Manius, et confond le personnage en question avec Manius Antonius, le premier des conjurés qui frappa Sertorius.

(39)  La défaite et le supplice de Perpenna suivirent de très-près le meurtre de Sertorius, et appartiennent aussi à l'an 72 avant J.-C.