Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME TROSIÈME : VIE DE PUBLICOLA - COMPARAISON ENTRE SOLON ET PUBLICOLA.

Traduction française : ALEXIS PIERRON

Autre traduction de RICARD

 

 

 

PLUTARQUE

 

I

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRECEDEE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

I

PARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

19, RUE DE LILLE

 

----

1853


 

 

 

 

Τοιούτῳ δὲ γενομένῳ τῷ Σόλωνι τὸν Ποπλικόλαν παραβάλλομεν, ᾧ τοῦτο μὲν ὕστερον ὁ Ῥωμαίων δῆμος ἐξεῦρεν ἐπὶ τιμῇ τοὔνομα, πρὸ τοῦ δὲ Πόπλιος Οὐαλέριος ἐκαλεῖτο, Οὐαλερίου δοκῶν ἀπόγονος εἶναι τῶν παλαιῶν, ἀνδρὸς αἰτιωτάτου γενομένου Ῥωμαίους καὶ Σαβίνους ἐκ πολεμίων ἕνα γενέσθαι δῆμον· ὁ γὰρ μάλιστα τοὺς βασιλεῖς εἰς ταὐτὸ πείσας συνελθεῖν καὶ διαλλάξας ἐκεῖνός ἐστι. Τούτῳ δὴ κατὰ γένος προσήκων ὁ Οὐαλέριος ὥς φασι, βασιλευομένης μὲν ἔτι τῆς Ῥώμης ἐπιφανὴς ἦν διὰ λόγον καὶ πλοῦτον, ὧν τῷ μὲν ὀρθῶς καὶ μετὰ παρρησίας ἀεὶ χρώμενος ὑπὲρ τῶν δικαίων, ἀφ´ οὗ δὲ τοῖς δεομένοις ἐλευθερίως καὶ φιλανθρώπως ἐπαρκῶν, δῆλος ἦν εὐθύς, εἰ γένοιτο δημοκρατία, πρωτεύσων.

Ἐπεὶ δὲ Ταρκύνιον Σούπερβον, οὔτε λαβόντα τὴν ἀρχὴν καλῶς, ἀλλ´ ἀνοσίως καὶ παρανόμως, οὔτε χρώμενον αὐτῇ βασιλικῶς, ἀλλ´ ὑβρίζοντα καὶ τυραννοῦντα, μισῶν ὁ δῆμος καὶ βαρυνόμενος ἀρχὴν ἀποστάσεως ἔλαβε τὸ Λουκρητίας πάθος, ἑαυτὴν ἐπὶ τῷ βιασθῆναι διεργασαμένης, καὶ Λεύκιος Βροῦτος ἁπτόμενος τῶν πραγμάτων τῆς μεταβολῆς ἐπὶ πρῶτον ἦλθε τὸν Οὐαλέριον, καὶ χρησάμενος αὐτῷ προθυμοτάτῳ συνεξέβαλε τοὺς βασιλεῖς, μέχρι μὲν ἐπίδοξος ἦν ὁ δῆμος ἕνα χειροτονήσειν ἀντὶ τοῦ βασιλέως στρατηγόν, ὁ Οὐαλέριος ἡσυχίαν ἦγεν, ὡς τῷ Βρούτῳ μᾶλλον ἄρχειν προσῆκον, ἡγεμόνι τῆς ἐλευθερίας γεγενημένῳ· δυσχεραινομένου δὲ τοῦ τῆς μοναρχίας ὀνόματος, καὶ δοκοῦντος ἂν ἀλυπότερον τοῦ δήμου μερισθεῖσαν ὑπομεῖναι τὴν ἀρχήν, καὶ δύο προβαλλομένου καὶ καλοῦντος, ἐλπίζων μετὰ τὸν Βροῦτον αἱρεθήσεσθαι καὶ συνυπατεύσειν διήμαρτεν. ᾑρέθη γὰρ ἄκοντι τῷ Βρούτῳ συνάρχων ἀντὶ τοῦ Οὐαλερίου Ταρκύνιος Κολλατῖνος ὁ Λουκρητίας ἀνήρ, οὐδὲν ἀρετῇ Οὐαλερίου διαφέρων ἀλλ´ οἱ δυνατοί, δεδιότες τοὺς βασιλεῖς ἔτι πολλὰ πειρῶντας ἔξωθεν καὶ μαλάσσοντας τὴν πόλιν, ἐβούλοντο τὸν ἐντονώτατον αὐτοῖς ἐχθρὸν ἔχειν στρατηγὸν ὡς οὐχ ὑφησόμενον.

Ἀγανακτῶν οὖν ὁ Οὐαλέριος, εἰ μὴ πιστεύεται πάντα πράττειν ἕνεκα τῆς πατρίδος, ὅτι μηδὲν ἰδίᾳ κακῶς ὑπὸ τῶν τυράννων πέπονθε, τῆς τε βουλῆς ἀπέστη, καὶ τὰς συνηγορίας ἀπεῖπε, καὶ τὸ πράττειν τὰ κοινὰ παντελῶς ἐξέλιπεν, ὥστε καὶ λόγον τοῖς πολλοῖς παρασχεῖν καὶ φροντίδα, φοβουμένοις μὴ δι´ ὀργὴν προσθέμενος τοῖς βασιλεῦσιν ἀνατρέψῃ τὰ πράγματα καὶ τὴν πόλιν, ἐπισφαλῶς ἔχουσαν. Ἐπεὶ δὲ καὶ πρὸς ἑτέρους τινὰς ὑποψίαν ἔχων ὁ Βροῦτος ἐβούλετο διὰ σφαγίων ὁρκῶσαι τὴν βουλὴν καὶ προεῖπεν ἡμέραν, καταβὰς μάλα φαιδρὸς εἰς ἀγορὰν ὁ Οὐαλέριος, καὶ πρῶτος ὀμόσας μηδὲν ἐνδώσειν μηδ´ ὑφήσεσθαι Ταρκυνίοις, ἀλλὰ πολεμήσειν κατὰ κράτος ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας, ἡδονήν τε τῇ βουλῇ καὶ θάρσος ἅμα τοῖς ἄρχουσι παρέσχεν. Εὐθὺς δὲ καὶ τὰ ἔργα τὸν ὅρκον ἐβεβαίου. Πρέσβεις γὰρ ἧκον ἀπὸ Ταρκυνίου, γράμματα κομίζοντες ἐπαγωγὰ τοῦ δήμου καὶ λόγους ἐπιεικεῖς, οἷς μάλιστα τοὺς πολλοὺς ᾤοντο διαφθερεῖν, λεγομένοις παρὰ βασιλέως ἀφεικέναι τὸ φρόνημα καὶ μετρίων δεῖσθαι δοκοῦντος. Τούτους εἰς τὸ πλῆθος οἰομένων δεῖν τῶν ὑπάτων προαγαγεῖν, οὐκ εἴασεν ὁ Οὐαλέριος, ἀλλ´ ἐνέστη καὶ διεκώλυσεν ἀνθρώποις πένησι καὶ βαρυνομένοις μᾶλλον τῆς τυραννίδος τὸν πόλεμον ἀρχὰς καὶ προφάσεις νεωτερισμῶν ἐγγενέσθαι.

Μετὰ δὲ ταῦτα πρέσβεις ἧκον ἕτεροι, τῆς τε βασιλείας ἀφίστασθαι καὶ πολεμοῦντα παύεσθαι τὸν Ταρκύνιον λέγοντες, ἀπαιτεῖν δὲ τὰ χρήματα καὶ τὰς οὐσίας αὑτῷ καὶ φίλοις καὶ οἰκείοις, ἀφ´ ὧν διαβιώσονται φεύγοντες. Ἐπικλωμένων δὲ πολλῶν καὶ μάλιστα τοῦ Κολλατίνου συναγορεύοντος, ἄτρεπτος ὢν ἀνὴρ καὶ τραχὺς ὀργὴν ὁ Βροῦτος ἐξέδραμεν εἰς ἀγοράν, προδότην ἀποκαλῶν τὸν συνάρχοντα, πολέμου καὶ τυραννίδος ἀφορμὰς χαριζόμενον οἷς δεινὸν ἦν ὄντως ἐφόδια φυγῆς ψηφίσασθαι. Συνελθόντων δὲ τῶν πολιτῶν, πρῶτος ἰδιώτης ἀνὴρ εἶπεν ἐν δήμῳ τότε Γάιος Μινούκιος, τῷ τε Βρούτῳ διακελευόμενος καὶ τοῖς Ῥωμαίοις παραινῶν ὁρᾶν, ὅπως τὰ χρήματα μετ´ αὐτῶν ὄντα πολεμοίη πρὸς τοὺς τυράννους μᾶλλον ἢ μετ´ ἐκείνων πρὸς αὐτούς. Οὐ μὴν ἀλλ´ ἔδοξε τοῖς Ῥωμαίοις, τὴν ἐλευθερίαν ἔχουσιν ὑπὲρ ἧς ἐπολέμουν, μὴ προέσθαι τὴν εἰρήνην ἕνεκα χρημάτων, ἀλλὰ συνεκβαλεῖν καὶ ταῦτα τοῖς τυράννοις. Ἦν δ´ ἄρα Ταρκυνίῳ λόγος μὲν ἐλάχιστος τῶν χρημάτων, ἡ δ´ ἀπαίτησις ἅμα πεῖρα τοῦ δήμου καὶ κατασκευὴ προδοσίας. Καὶ ταῦτ´ ἔπραττον οἱ πρέσβεις, ὑπομένοντες ἐπὶ τῇ τῶν χρημάτων προφάσει, τὰ μὲν ἀποδίδοσθαι, τὰ δὲ φυλάττειν, τὰ δ´ ἀποπέμπειν φάσκοντες, ἄχρι οὗ διέφθειραν οἴκους δύο τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν νομιζομένων, τὸν Ἀκυιλλίων, τρεῖς ἔχοντα βουλευτάς, καὶ δύο τὸν Οὐιτελλίων. Οὗτοι πάντες ἦσαν ἀπὸ μητέρων ἀδελφιδοῖ Κολλατίνου τοῦ ὑπατεύοντος, ἰδίᾳ δ´ Οὐιτελλίοις ἑτέρα πρὸς Βροῦτον οἰκειότης ὑπῆρχεν. Ἀδελφὴν γὰρ αὐτῶν ὁ Βροῦτος εἶχε καὶ παῖδας ἐξ αὐτῆς πλείονας·

Ὧν δύο τοὺς ἐν ἡλικίᾳ συγγενεῖς ὄντας ἅμα καὶ συνήθεις οἱ Οὐιτέλλιοι προσηγάγοντο καὶ συνέπεισαν ἐν τῇ προδοσίᾳ γενέσθαι, καὶ καταμείξαντας ἑαυτοὺς εἰς γένος μέγα τὸ Ταρκυνίων καὶ βασιλικὰς ἐλπίδας ἀπαλλαγῆναι τῆς τοῦ πατρὸς ἀβελτερίας καὶ χαλεπότητος· χαλεπότητα μὲν τὸ ἀπαραίτητον αὐτοῦ πρὸς τοὺς πονηροὺς λέγοντες· τῇ δ´ ἀβελτερίᾳ προσποιήματι καὶ παρακαλύμματι πολὺν χρόνον ὡς ἔοικε χρησάμενος ἀσφαλείας ἕνεκα πρὸς τοὺς τυράννους, οὐδ´ ὕστερον ἔφυγεν αὐτῆς τὴν ἐπωνυμίαν.  Ὡς οὖν συνεπείσθη τὰ μειράκια καὶ τοῖς Ἀκυιλλίοις εἰς λόγους ἦλθεν, ὅρκον ὀμόσαι μέγαν ἔδοξε πᾶσι καὶ δεινόν, ἀνθρώπου σφαγέντος ἐπισπείσαντας αἷμα καὶ τῶν σπλάγχνων θιγόντας. Ἐπὶ τούτοις εἰς τὴν Ἀκυιλλίων οἰκίαν συνῆλθον. Ἦν δ´ ὁ οἶκος ἐν ᾧ ταῦτα δράσειν ἔμελλον οἷον εἰκὸς ὑπέρημος καὶ σκοτώδης. Ἔλαθεν οὖν αὐτοὺς οἰκέτης ὄνομα Οὐινδίκιος ἔνδον ἀποκρύψας ἑαυτόν, οὐ κατ´ ἐπιβουλὴν ἢ προαίσθησίν τινα τοῦ μέλλοντος, ἀλλ´ ἔνδον ὢν ἔτυχε, καὶ προσιοῦσιν αὐτοῖς μετὰ σπουδῆς ὀφθῆναι φοβηθείς, ὑπέστη λάρνακα κενὴν πρὸ αὑτοῦ ποιησάμενος, ὥστε καὶ τῶν πραττομένων θεατὴς γενέσθαι καὶ τῶν βουλευμάτων ἐπήκοος. Ἔδοξε δ´ αὐτοῖς τοὺς ὑπάτους ἀναιρεῖν, καὶ ταῦτα δηλούσας γράψαντες ἐπιστολὰς πρὸς τὸν Ταρκύνιον ἔδοσαν τοῖς πρέσβεσι· καὶ γὰρ ᾤκουν αὐτόθι, τῶν Ἀκυιλλίων ξένοι γεγονότες, καὶ τότε τῇ συνωμοσίᾳ παρῆσαν.

 Ὡς δὲ ταῦτα πράξαντες ἀπηλλάγησαν, ὑπεξελθὼν ὁ Οὐινδίκιος λάθρα χρήσασθαι τοῖς προσπεσοῦσιν οὐκ εἶχεν, ἀλλ´ ἠπορεῖτο, δεινὸν μὲν ἡγούμενος, ὥσπερ ἦν, πρὸς πατέρα Βροῦτον υἱῶν ἐξάγιστα κατηγορεῖν, ἢ πρὸς θεῖον ἀδελφιδῶν τὸν Κολλατῖνον, ἰδιώτην δὲ Ῥωμαίων οὐδένα νομίζων ἐχέγγυον ἀπορρήτων τηλικούτων. Πᾶν δ´ αὖ μᾶλλον ἢ δυνατὸς ὢν ἡσυχίαν ἄγειν, ἐλαυνόμενος δὲ τῷ συνειδότι τοῦ πράγματος, ὥρμησε πρὸς τὸν Οὐαλέριον, μάλιστά πως τοῖς κοινοῖς καὶ φιλανθρώποις ἐπαχθεὶς τοῦ ἀνδρός, ὅτι πᾶσιν εὐπρόσοδος ἦν τοῖς δεομένοις, καὶ τὴν οἰκίαν ἀνεῳγμένην ἀεὶ παρεῖχε, καὶ λόγον οὐδενὸς οὐδὲ χρείαν ἀπερρίπτει τῶν ταπεινῶν. Ὡς οὖν ἀνέβη πρὸς αὐτὸν ὁ Οὐινδίκιος καὶ κατεῖπε πάντα, Μάρκου τε τοῦ ἀδελφοῦ παρόντος αὐτῷ μόνου καὶ τῆς γυναικός, ἐκπλαγεὶς καὶ δείσας ὁ Οὐαλέριος οὐκέτι προήκατο τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ κατακλείσας εἰς τι οἴκημα, καὶ φύλακα τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ταῖς θύραις ἐπιστήσας, τὸν μὲν ἀδελφὸν ἐκέλευσε τὴν βασιλικὴν ἔπαυλιν περισχόντα τὰ γράμματα λαβεῖν, ἂν δυνατὸν ᾖ, καὶ τοὺς οἰκέτας παραφυλάττειν· αὐτὸς δέ, πελατῶν τε πολλῶν καὶ φίλων ἀεὶ περὶ αὐτὸν ὄντων καὶ θεραπείας συχνῆς, ἐβάδιζε πρὸς τὴν οἰκίαν τῶν Ἀκυιλλίων, οὐκ ἔνδον ὄντων. Διὸ μηδενὸς ἂν προσδοκήσαντος ὠσάμενος διὰ θυρῶν, ἐπιτυγχάνει τοῖς γράμμασι, κειμένοις ὅπου κατέλυον οἱ πρέσβεις. Ταῦτα δ´ αὐτοῦ πράττοντος, οἱ Ἀκυίλλιοι δρόμῳ προσεφέροντο, καὶ περὶ τὰς θύρας συμμείξαντες, ἐζήτουν ἀφελέσθαι τὰς ἐπιστολάς· οἱ δ´ ἠμύνοντο καὶ τὰ ἱμάτια περιβαλόντες αὐτῶν τοῖς τραχήλοις, ὑπὸ βίας καὶ μόλις ὠθούμενοι καὶ ὠθοῦντες, διὰ τῶν στενωπῶν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐνέβαλον. Τὰ δ´ αὐτὰ καὶ περὶ τὴν ἔπαυλιν ἅμα τὴν βασιλικὴν ἐγίνετο, τοῦ Μάρκου γραμμάτων ἑτέρων ἐν τοῖς σκεύεσι κομιζομένων ἐπιλαμβανομένου καὶ τῶν βασιλικῶν ὅσους δυνατὸς ἦν ἕλκοντος εἰς τὴν ἀγοράν.

PUBLICOLA.

(Florissait vers la fin du vie siècle avant J.-C.)

Voilà quel fut Solon. Nous l'allons mettre en parallèle avec Publicola, celui pour lequel le peuple romain imagina ce surnom d’honneur (1) et qui s’appelait auparavant Publius Valérius. On croit qu’il descendait de ce Valérius (2) qui fut, dans les temps antiques, le principal instrument de la réconciliation des Romains avec les Sabins, et de leur réunion en un seul peuple, puisque ce fut lui surtout qui détermina les deux rois à une conférence, et qui leur fit conclure la paix. Telle était, suivant la tradition, la famille de Valérius. Or, à l’époque où Rome était encore gouvernée par des rois, il s’y distinguait déjà par son éloquence et par ses richesses. Il usait de l’une droitement et franchement, pour la défense de la justice, et il employait l’autre à secourir libéralement et avec humanité ceux qui étaient dans le besoin : aussi voyait-on, dès ce temps-là, que, si le gouvernement devenait jamais démocratique, Valérius y tiendrait le premier rang.

Tarquin le Superbe n’avait point acquis la royauté par des voies honorables, mais en foulant aux pieds les lois divines et humaines ; et il exerçait l’autorité souveraine non avec la modération d’un roi, mais avec violence et en vrai tyran. Il devint odieux et insupportable au peuple ; et la mort de Lucrèce fut l’occasion d’un soulèvement universel. Lucrèce, violée, s’était tuée de sa propre 226 main. Lucius Brutus conçut le dessein de changer la forme du gouvernement, et il s’en ouvrit d’abord à Valérius : il trouva en lui un ardent auxiliaire ; et, avec lui, il parvint à chasser les rois (3). Tant qu’on put croire que les Romains nommeraient, à la place du roi, un général unique, Valérius s’abstint de toute démarche, estimant que le pouvoir revenait de droit à Brutus, comme premier auteur de la liberté. Mais le peuple ne pouvait plus souffrir le nom de monarchie, et semblait plus favorable à l’idée d’un partage de l’autorité souveraine : il demanda même qu’on nommât deux chefs. Valérius, dès ce moment, compta d’être associé à Brutus. Il se trompa cependant ; et Brutus, contre son propre gré, eut pour collègue, au lieu de Valérius, Tarquin Collatin, mari de Lucrèce. Ce n’est pas que Collatin eût plus de mérite que Valérius ; mais les principaux de la ville craignaient les menées des rois, qui mettaient tout en œuvre pour regagner le peuple : ils voulurent avoir pour chef leur ennemi le plus implacable, un-homme que rien ne ferait fléchir.

Valérius, indigné qu’on ne le crût pas capable de tout faire pour sa patrie, parce qu’il n’avait éprouvé de la part des tyrans aucune injure personnelle, cessa d’aller au sénat, renonça aux plaidoyers, et se retira complètement des affaires de l’État. Le peuple en eut de l’inquiétude : on craignit que Valérius, dans son ressentiment, ne conspirât avec les rois, et qu’il ne renversât la république encore mal affermie. Mais quand Brutus, qui en soupçonnait d’autres encore que Valérius, eut proposé au sénat de jurer sur les sacrifices, et qu’il eut assigné un jour pour le serment, Valérius descendit au Forum, avec une visible satisfaction, et il jura le premier qu’il ne pardonnerait jamais ni ne céderait à Tarquin, mais qu’il le combattrait, au contraire, de toutes ses forces, pour la défense de la 227 liberté. Conduite qui fit grand plaisir au sénat, et qui donna du courage aux consuls. Bientôt ses actions confirmèrent son serment. Il vint à Rome des envoyés de Tarquin, chargés de lettres toutes pleines de flatteries pour le peuple. Ils faisaient les propositions les plus soumises, les plus capables d’entraîner la multitude : le roi, disaient-ils, avait dépouillé toute fierté, et il n’avait que des prétentions modérées. Les consuls consentaient à les laisser parler au peuple ; mais Valérius s’y opposa, et fit sentir qu’il ne fallait pas donner à des hommes pauvres, et qui craignaient bien plus la guerre que la tyrannie, des occasions et des prétextes de bouleversement.

Peu de temps après, de nouveaux envoyés vinrent déclarer que Tarquin renonçait à la royauté, et qu’il cessait de faire la guerre aux Romains ; qu’il demandait seulement la restitution de son argent et de tous ses biens, à lui et à ses parents et amis, pour qu’ils eussent de quoi vivre dans leur exil. La plupart des sénateurs penchaient à le lui accorder ; Collatin surtout appuyait la demande. Mais Brutus, homme inflexible, et dont la colère ne savait rien ménager, courut à la place publique, appelant son collègue un traître, qui voulait fournir aux Tarquins les moyens de continuer la guerre et de relever la tyrannie, eux qui ne méritaient pas qu’on leur donnât seulement le nécessaire, pour subsister dans leur exil. Les citoyens s’assemblèrent ; et un simple particulier, Caius Minucius, prit le premier la parole. Il exhorta Brutus et les Romains à faire en sorte que ces biens leur servissent à combattre les tyrans, et non aux tyrans à les combattre eux-mêmes. Les Romains toutefois décidèrent que, puisqu’on jouissait de la liberté, pour laquelle on avait pris les armes, il ne fallait point faire de ces richesses un obstacle à la paix, mais les jeter hors de Rome avec les tyrans. Ces biens étaient, au fond, ce qui intéressait le moins Tarquin ; et la réclamation 228 qu’il avait faite n’était qu’un moyen de sonder les dispositions du peuple, et de tramer une conspiration. En effet, c’était à une conspiration que travaillaient ses envoyés. Les biens du roi leur fournissaient un prétexte de prolonger leur séjour à Rome : tantôt c’était la vente de ceci ; tantôt la mise de cela en réserve ; tantôt ils s’occupaient de faire partir le reste. En un mot, ils eurent le temps de corrompre deux des premières familles de Rome, et qui jouissaient d’une grande estime : celle des Aquilius, qui avait trois sénateurs, et celle des Vitellius, qui en comptait deux. Ils étaient tous, par leur mère, neveux du consul Collatin ; et les Vitellius avaient, en outre, une alliance avec Brutus : Brutus était le mari de leur sœur, et il en avait eu plusieurs enfants (4).

Deux des fils de Brutus étaient des adolescents : les Vitellius, qui étaient leurs parents et leurs amis, les séduisirent ; et ils entrèrent dans la conjuration, attirés par l’appât d’une alliance avec les Tarquins, grande famille, où ils devaient trouver de royales satisfactions à leurs désirs, et où ils seraient délivrés de l’autorité d’un père dur et stupide. Ils appelaient dureté la rigueur inflexible avec laquelle il traitait les méchants : quant à sa stupidité, il l’avait longtemps feinte pour sa propre sûreté, et dans la vue de se préserver de la cruauté des tyrans ; et depuis lors il ne craignait pas même d’en porter le surnom (5). Lorsque ces jeunes gens eurent été gagnés, et qu’ils furent entrés en conférence avec les Aquilius, les conspirateurs, pour se lier par un serment fort et terrible, burent le sang d’un homme qu’ils avaient immolé, et ils posèrent la main sur les entrailles (6). Ils se réunirent pour cela dans la maison des Aquilius. 229 La maison où allait se passer la scène était bien ce qu’il fallait, solitaire, obscure. Ils ne s’aperçurent pas qu’un esclave, nommé Vindicius, y était caché : non qu’il voulût les épier, ou qu’il eût quelque pressentiment de leur dessein ; mais il s’était trouvé par hasard dans la maison, et, les voyant entrer avec précipitation, il n’avait pas osé se montrer, et il s’était caché derrière un grand coffre. Il vit, de là, tout ce qu’ils firent, et il entendit tous leurs projets. La mort des consuls fut résolue dans l’assemblée ; et l’on écrivit à Tarquin des lettres qui l’instruisaient de tout le plan, et qu’on remit aux mains des envoyés ; car cette maison était précisément leur demeure : ils étaient les hôtes des Aquilius, et ils avaient assisté à la réunion.

Quand tout fut fini, et que les conjurés se furent retirés, Vindicius sortit secrètement de la maison, ne sachant quel usage il ferait de la découverte qu’il devait au hasard, et l’esprit en proie à la perplexité. Il voyait du danger, et il y en avait en effet, à dénoncer à Brutus l’affreux sacrilège de ses fils, et à Collatin celui de ses neveux. D’autre part, il ne croyait pas qu’il y eût, dans Rome, aucun particulier à qui l’on pût confier un pareil secret ; mais la chose dont il se sentait le moins capable, c’était de le garder. Enfin, pressé par sa conscience, il court chez Valérius. Ce qui décida surtout sa démarche, c’était la douceur et l’humanité de Valérius, l’accès facile qu’il donnait à tout le monde, et même aux plus humbles : on trouvait toujours sa maison ouverte ; et il ne dédaignait jamais de s’occuper des affaires des autres, ou de leurs besoins. Vindicius le vint donc trouver, et lui raconta, en présence de sa femme et de Marcus Valérius, son frère, tout ce qu’il avait vu et entendu. Valérius,
saisi d’étonnement et d’épouvante, retient chez lui l’esclave, et l’enferme dans une chambre ; puis, laissant sa femme pour garder la porte de la maison, il charge son frère d’aller investir le palais du roi, de faire en sorte d’y 230  surprendre les lettres, et d’y tenir sous bonne garde tous les domestiques. Lui-même, accompagné d’une foule de clients et d’amis qui ne le quittaient jamais, ainsi que de ses nombreux serviteurs, il se rend à la maison des Aquilius. Il ne les y rencontra pas ; et, comme personne ne l’attendait, il entra sans obstacle, et il trouva les lettres dans l’appartement des envoyés du roi (7). Il était encore dans la maison, que les Aquilius accoururent. Il y eut un engagement à la porte ; et les Aquilius essayèrent de reprendre les lettres. Valérius et sa troupe leur opposent une vigoureuse défense ; ils leur entortillent leurs robes autour du cou, et ils les entraînent le long des rues, tour à tour poussant et repoussés, lentement, péniblement, jusqu’au Forum. Marcus Valérius n’avait pas été moins heureux au palais du roi : il s’était emparé d’autres lettres, qu’on emportait en même temps que le bagage ; et il traîna pareillement à la place tous les gens du roi qu’il avait pu arrêter.

 Ἐπεὶ δὲ τὸν θόρυβον κατέπαυσαν οἱ ὕπατοι, καὶ τοῦ Οὐαλερίου κελεύσαντος ἐκ τῆς οἰκίας ὁ Οὐινδίκιος προήχθη, καὶ γενομένης κατηγορίας ἀνεγνώσθη τὰ γράμματα, καὶ πρὸς οὐδὲν ἐτόλμησαν ἀντειπεῖν οἱ ἄνδρες, ἦν μὲν κατήφεια καὶ σιωπὴ τῶν ἄλλων, ὀλίγοι δὲ βουλόμενοι τῷ Βρούτῳ χαρίζεσθαι φυγῆς ἐμέμνηντο. Καί τι καὶ Κολλατῖνος αὐτοῖς ἐλπίδος ἐπιεικοῦς ἐνεδίδου δεδακρυμένος καὶ Οὐαλέριος σιωπῶν. Ὁ δὲ Βροῦτος ὀνομαστὶ τῶν υἱῶν ἑκάτερον προσειπών, ‘ἄγ´ ὦ Τίτε’ εἶπεν, ‘ἄγ´ ὦ Τιβέριε, τί οὐκ ἀπολογεῖσθε πρὸς τὴν κατηγορίαν;’ ὡς δ´ οὐδὲν ἀπεκρίναντο τρὶς ἐρωτηθέντες, οὕτως πρὸς τοὺς ὑπηρέτας ἀποστρέψας τὸ πρόσωπον, ‘ὑμέτερον’ εἶπεν ‘ἤδη τὸ λοιπὸν ἔργον.’ Οἱ δ´ εὐθὺς συλλαβόντες τοὺς νεανίσκους περιερρήγνυον τὰ ἱμάτια, τὰς χεῖρας ἀπῆγον ὀπίσω, ῥάβδοις κατέξαινον τὰ σώματα,  τῶν μὲν ἄλλων οὐ δυναμένων προσορᾶν οὐδὲ καρτερούντων,  ἐκεῖνον δὲ λέγεται μήτε τὰς ὄψεις ἀπαγαγεῖν ἀλλαχόσε, μήτ´ οἴκτῳ τι τρέψαι τῆς περὶ τὸ πρόσωπον ὀργῆς καὶ βαρύτητος, ἀλλὰ δεινὸν ἐνορᾶν κολαζομένοις τοῖς παισίν, ἄχρι οὗ κατατείναντες αὐτοὺς ἐπὶ τοὔδαφος πελέκει τὰς κεφαλὰς ἀπέκοψαν. Οὕτω δὲ τοὺς ἄλλους ἐπὶ τῷ συνάρχοντι ποιησάμενος, ᾤχετ´ ἐξαναστάς,

ἔργον εἰργασμένος οὔτ´ ἐπαινεῖν βουλομένοις ἀξίως οὔτε ψέγειν ἐφικτόν. Ἢ γὰρ ἀρετῆς ὕψος εἰς ἀπάθειαν ἐξέστησεν αὐτοῦ τὴν ψυχήν, ἢ πάθους μέγεθος εἰς ἀναλγησίαν. Οὐδέτερον δὲ μικρὸν οὐδ´ ἀνθρώπινον, ἀλλ´ ἢ θεῖον ἢ θηριῶδες. Δίκαιον δὲ τῇ δόξῃ τοῦ ἀνδρὸς τὴν κρίσιν ἕπεσθαι μᾶλλον ἢ τὴν ἀρετὴν ἀσθενείᾳ τοῦ κρίνοντος ἀπιστεῖσθαι. Ῥωμαῖοι γὰρ οὐ τοσοῦτον ἔργον οἴονται Ῥωμύλου γενέσθαι τῆς πόλεως τὴν ἵδρυσιν, ὅσον Βρούτου τὴν κτίσιν τῆς πολιτείας καὶ κατάστασιν.

Ὡς δ´ οὖν ἀπῆλθεν ἐξ ἀγορᾶς τότε, πολὺν μὲν χρόνον ἔκπληξις εἶχε καὶ φρίκη καὶ σιωπὴ πάντας ἐπὶ τοῖς διαπεπραγμένοις· πρὸς δὲ τὴν τοῦ Κολλατίνου μαλακίαν καὶ μέλλησιν ἀνεθάρρησαν οἱ Ἀκυίλλιοι, καὶ χρόνον ἠξίουν λαβόντες ἀπολογήσασθαι, καὶ τὸν Οὐινδίκιον αὐτοῖς ἀποδοθῆναι δοῦλον ὄντα, καὶ μὴ παρὰ τοῖς κατηγόροις εἶναι. Βουλομένου δὲ ταῦτα συγχωρεῖν καὶ διαλύοντος ἐπὶ τούτοις τὴν ἐκκλησίαν, ὁ Οὐαλέριος οὔτε τὸν ἄνθρωπον οἷός τ´ ἦν ἀφεῖναι τῷ περὶ αὐτὸν ὄχλῳ καταμεμειγμένον, οὔτε τὸν δῆμον εἴα προέμενον τοὺς προδότας ἀπελθεῖν. Τέλος δὲ τοῖς σώμασιν ἐπιβαλὼν τὰς χεῖρας, ἐπεκαλεῖτο τὸν Βροῦτον, καὶ τὸν Κολλατῖνον ἐβόα δεινὰ ποιεῖν, εἰ τῷ συνάρχοντι παιδοφονίας ἀνάγκην προστριψάμενος, αὐτὸς οἴεται δεῖν καταχαρίζεσθαι ταῖς γυναιξὶ τοὺς προδότας καὶ πολεμίους τῆς πατρίδος. Ἀγανακτοῦντος δὲ τοῦ ὑπάτου καὶ κελεύοντος ἀπάγεσθαι τὸν Οὐινδίκιον, οἱ μὲν ὑπηρέται διωσάμενοι τὸν ὄχλον ἥπτοντο τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοὺς ἀφαιρουμένους ἔτυπτον, οἱ δὲ φίλοι τοῦ Οὐαλερίου προέστησαν ἀμυνόμενοι, καὶ ὁ δῆμος ἐβόα κελεύων παρεῖναι τὸν Βροῦτον. Ἧκεν οὖν αὖθις ὑποστρέψας, καὶ γενομένης αὐτῷ σιωπῆς, εἶπεν ὅτι τοῖς μὲν υἱοῖς αὐτὸς ἀποχρῶν ἦν δικαστής, περὶ δὲ τῶν ἄλλων τοῖς πολίταις ἐλευθέροις οὖσι ψῆφον δίδωσι· λεγέτω δ´ ὁ βουλόμενος καὶ πειθέτω τὸν δῆμον. Οὐκέτι μέντοι λόγων ἐδέησεν, ἀλλὰ τῆς ψήφου δοθείσης, πάσαις ἁλόντες ἐπελεκίσθησαν.

Ὁ δὲ Κολλατῖνος ἦν μὲν ὡς ἔοικεν ἐν ὑποψίᾳ τινὶ καὶ διὰ συγγένειαν τῶν βασιλέων, ἤχθοντο δ´ αὐτοῦ καὶ τῷ δευτέρῳ τῶν ὀνομάτων, ἀφοσιούμενοι τὸν Ταρκύνιον. Ὡς δὲ καὶ ταῦτα συνέβη, παντάπασι προσκρούσας ἀφῆκε τὴν ἀρχὴν ἑκὼν καὶ τῆς πόλεως ὑπεξῆλθεν. Οὕτω δὴ πάλιν ἀρχαιρεσιῶν γενομένων, ὕπατος ἀπεδείχθη λαμπρῶς ὁ Οὐαλέριος, ἀξίαν ἀπολαβὼν τῆς προθυμίας χάριν· ἧς οἰόμενός τι δεῖν ἀπολαῦσαι τὸν Οὐινδίκιον, ἐψηφίσατο πρῶτον ἀπελεύθερον ἐκεῖνον ἐν τῇ Ῥώμῃ γενέσθαι πολίτην καὶ φέρειν ψῆφον, ᾗ βούλοιτο φρατρίᾳ προσνεμηθέντα. Τοῖς δ´ ἄλλοις ἀπελευθέροις ὀψὲ καὶ μετὰ πολὺν χρόνον ἐξουσίαν ψήφου δημαγωγῶν ἔδωκεν Ἄππιος. Ἡ δὲ παντελὴς ἀπελευθέρωσις ἄχρι νῦν οὐινδίκτα λέγεται δι´ ἐκεῖνον ὥς φασι τὸν Οὐινδίκιον.

Ἐκ τούτου τὰ μὲν χρήματα τῶν βασιλέων διαρπάσαι τοῖς Ῥωμαίοις ἔδωκαν, τὴν δ´ οἰκίαν κατέσκαψαν καὶ τὴν ἔπαυλιν. Τοῦ δ´ Ἀρείου πεδίου τὸ ἥδιστον ἐκέκτητο Ταρκύνιος, καὶ τοῦτο τῷ θεῷ καθιέρωσαν. Ἔτυχε δὲ τεθερισμένον ἄρτι, καὶ κειμένων ἔτι τῶν δραγμάτων, οὐκ ᾤοντο δεῖν ἀλοᾶν οὐδὲ χρῆσθαι διὰ τὴν καθιέρωσιν, ἀλλὰ συνδραμόντες ἐφόρουν τὰς ἀμάλλας εἰς τὸν ποταμόν. Ὣς δ´ αὕτως καὶ τὰ δένδρα κόπτοντες ἐνέβαλλον, ἀργὸν παντάπασι τὸ χωρίον ἀνιέντες τῷ θεῷ καὶ ἄκαρπον. Ὠθουμένων δὲ πολλῶν ἐπ´ ἀλλήλοις καὶ ἀθρόων, ὑπήγαγεν ὁ ῥοῦς οὐ πολὺν τόπον, ἀλλ´ ὅπου τὰ πρῶτα συνενεχθέντα καὶ περιπεσόντα τοῖς στερεοῖς ὑπέστη, τῶν ἐπιφερομένων διέξοδον οὐκ ἐχόντων, ἀλλ´ ἐνισχομένων καὶ περιπλεκομένων, ἐλάμβανεν ἡ σύμπηξις ἰσχὺν καὶ ῥίζωσιν, αὐξανομένην ὑπὸ τοῦ ῥεύματος. Ἰλύν τε γὰρ ἐπήγαγε πολλήν, ἣ προσισταμένη τροφὴν παρεῖχεν ἅμα καὶ κόλλησιν, αἵ τε πληγαὶ σάλον οὐκ ἐποίουν, ἀλλὰ μαλακῶς πιέζουσαι συνήλαυνον εἰς ταὐτὸ πάντα καὶ συνέπλαττον. Ὑπὸ δὲ μεγέθους καὶ στάσεως ἕτερον αὑτῷ μέγεθος ἐκτᾶτο καὶ χώραν ἀναδεχομένην τὰ πλεῖστα τῶν ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ καταφρομένων. Τοῦτο νῦν νῆσός ἐστιν ἱερὰ κατὰ τὴν πόλιν, ἔχει δὲ καὶ ναοὺς θεῶν καὶ περιπάτους, καλεῖται δὲ φωνῇ τῇ Λατίνων Μέσον δυεῖν γεφυρῶν. Ἔνιοι δὲ τοῦτο συμπεσεῖν ἱστοροῦσιν οὐχ ὅτε τὸ Ταρκυνίου καθιερώθη πεδίον, ἀλλὰ χρόνοις ὕστερον ἄλλο χωρίον ὁμοροῦν ἐκείνῳ Ταρκυνίας ἀνείσης. Ἡ δὲ Ταρκυνία παρθένος ἦν ἱέρεια, μία τῶν Ἑστιάδων, ἔσχε δὲ τιμὰς ἀντὶ τούτου μεγάλας, ἐν αἷς ἦν καὶ τὸ μαρτυρίαν αὐτῆς δέχεσθαι μόνης γυναικῶν· τὸ δ´ ἐξεῖναι γαμεῖσθαι ψηφισαμένων οὐ προσεδέξατο. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτω γενέσθαι μυθολογοῦσι.

Ταρκύνιον δὲ τὴν ἐκ προδοσίας ἀπογνόντα τῆς ἀρχῆς ἀνάληψιν ἐδέξαντο Τυρρηνοὶ προθύμως, καὶ μεγάλῃ δυνάμει κατῆγον. Ἀντεξῆγον δὲ τοὺς Ῥωμαίους οἱ ὕπατοι καὶ παρέταξαν ἐν χωρίοις ἱεροῖς, ὧν τὸ μὲν Ὁράτιον ἄλσος, τὸ δὲ Ναιούιον λειμῶνα προσαγορεύουσιν. Ἀρχομένων δ´ αὐτῶν συνάγειν εἰς χεῖρας, Ἄρρων ὁ Ταρκυνίου παῖς καὶ Βροῦτος ὁ Ῥωμαίων ὕπατος, οὐ κατὰ τύχην ἀλλήλοις περιπεσόντες, ἀλλ´ ὑπ´ ἔχθους καὶ ὀργῆς, ὁ μὲν ὡς ἐπὶ τύραννον καὶ πολέμιον τῆς πατρίδος, ὁ δὲ τῆς φυγῆς ἀμυνόμενος, ὥρμησαν ὁμόσε τοῖς ἵπποις. Θυμῷ δὲ μᾶλλον ἢ λογισμῷ προσμείξαντες, ἠφείδησαν αὑτῶν καὶ συναπέθανον ἀλλήλοις. Οὕτω δὲ δεινοῦ γενομένου τοῦ προάγωνος, οὐκ ἔσχεν ὁ ἀγὼν τέλος ἐπιεικέστερον, ἀλλὰ καὶ δράσαντες ἴσα καὶ παθόντες οἱ στρατοὶ διεκρίθησαν ὑπὸ χειμῶνος. Ἦν οὖν ἐν ἀπόροις ὁ Οὐαλέριος, οὐκ εἰδὼς τὸ τῆς μάχης πέρας, ἀλλὰ τοὺς στρατιώτας ὁρῶν τοῖς μὲν αὑτῶν νεκροῖς ἀθυμοῦντας, ἐπαιρομένους δὲ τοῖς τῶν πολεμίων· οὕτως ἄκριτος ἦν καὶ παράλληλος ὑπὸ πλήθους ὁ φόνος. Οὐ μὴν ἀλλ´ ἑκατέροις ἐγγύθεν ὁρώμενα τὰ οἰκεῖα μᾶλλον ἐβεβαίου τὴν ἧτταν ἢ τὴν νίκην εἰκαζόμενα τὰ τῶν πολεμίων. Ἐπελθούσης δὲ νυκτὸς οἵαν εἰκὸς οὕτω μεμαχημένοις, καὶ γενομένων ἐν ἡσυχίᾳ τῶν στρατοπέδων, λέγουσι σεισθῆναι τὸ ἄλσος, ἐκ δ´ αὐτοῦ φωνὴν ἐκπεσεῖν μεγάλην, φράζουσαν ὡς ἑνὶ πλείους ἐν τῇ μάχῃ τεθνήκασι Τυρρηνῶν ἢ Ῥωμαίων. Ἦν δ´ ἄρα θεῖόν τι τὸ φθεγξάμενον εὐθὺς {τε} γὰρ ὑπ´ αὐτοῦ τοῖς μὲν ἀλαλάξαι παρέστη μέγα καὶ θαρσαλέον, οἱ δὲ Τυρρηνοὶ περίφοβοι γενόμενοι καὶ συνταραχθέντες ἐξέπεσον τοῦ στρατοπέδου, καὶ διεσπάρησαν οἱ πλεῖστοι. Τοὺς δὲ καταλειφθέντας ὀλίγῳ πεντακισχιλίων ἐλάσσους ἐπελθόντες εἷλον οἱ Ῥωμαῖοι, καὶ τἆλλα διήρπασαν. Οἱ δὲ νεκροὶ διαριθμηθέντες εὑρέθησαν τριακόσιοι μὲν ἐπὶ χιλίοις καὶ μυρίοις οἱ τῶν πολεμίων, οἱ δὲ Ῥωμαίων παρ´ ἕνα τοσοῦτοι.

Ταύτην τὴν μάχην λέγουσι γενέσθαι πρὸ μιᾶς καλανδῶν Μαρτίων. Ἐθριάμβευσε δ´ ἀπ´ αὐτῆς Οὐαλέριος, εἰσελάσας τεθρίππῳ πρῶτος ὑπάτων, καὶ τὸ πρᾶγμα σεμνὴν καὶ μεγαλοπρεπῆ παρέσχεν ὄψιν, οὐκ ἐπίφθονον οὐδ´ ἀνιάσασαν. Ὡς ἔνιοι λέγουσι, τοὺς ὁρῶντας· οὐ γὰρ ἂν ἔσχε ζῆλον τοσοῦτον οὐδὲ φιλοτιμίαν εἰς ἔτη πάμπολλα διαμένουσαν.

Ἀπεδέξαντο δὲ τοῦ Οὐαλερίου καὶ τὰς εἰς τὸν συνάρχοντα τιμάς, αἷς ἐκκομιζόμενον καὶ θαπτόμενον ἐκόσμησε, καὶ λόγον ἐπ´ αὐτῷ διεξῆλθεν ἐπιτάφιον, ὃς οὕτως ὑπὸ Ῥωμαίων ἠγαπήθη καὶ τοσαύτην ἔσχε χάριν, ὥστε πᾶσι τοῖς ἀγαθοῖς καὶ μεγάλοις ὑπάρχειν ἐξ ἐκείνου τελευτήσασιν ὑπὸ τῶν ἀρίστων ἐγκωμιάζεσθαι. Λέγεται δὲ καὶ τῶν Ἑλληνικῶν ἐπιταφίων ἐκεῖνος γενέσθαι πρεσβύτερος, εἴγε μὴ καὶ τοῦτο Σόλωνός ἐστιν, ὡς Ἀναξιμένης ὁ ῥήτωρ ἱστόρηκεν.

Ἀλλὰ δι´ ἐκεῖνα μᾶλλον ἤχθοντο τῷ Οὐαλερίῳ καὶ προσέκρουον, ὅτι Βροῦτος μέν, ὃν πατέρα τῆς ἐλευθερίας ἐνόμιζεν ὁ δῆμος, οὐκ ἠξίωσε μόνος ἄρχειν, ἀλλὰ καὶ πρῶτον αὑτῷ συνάρχοντα προσείλετο καὶ δεύτερον· ‘οὑτοσὶ δ´’, ἔφασαν, ‘εἰς ἑαυτὸν ἅπαντα συνενεγκάμενος, οὐκ ἔστι τῆς Βρούτου κληρονόμος ὑπατείας μηδὲν αὐτῷ προσηκούσης, ἀλλὰ τῆς Ταρκυνίου τυραννίδος. Καίτοι τί δεῖ λόγῳ μὲν Βροῦτον ἐγκωμιάζειν, ἔργῳ δὲ μιμεῖσθαι Ταρκύνιον, ὑπὸ ῥάβδοις ὁμοῦ πάσαις καὶ πελέκεσι κατιόντα μόνον ἐξ οἰκίας τοσαύτης τὸ μέγεθος, ὅσην οὐ καθεῖλε τὴν τοῦ βασιλέως;’ Καὶ γὰρ ὄντως ὁ Οὐαλέριος ᾤκει τραγικώτερον ὑπὲρ τὴν καλουμένην Οὐελίαν οἰκίαν ἐπικρεμαμένην τῇ ἀγορᾷ καὶ καθορῶσαν ἐξ ὕψους ἅπαντα, δυσπρόσοδον δὲ πελάσαι καὶ χαλεπὴν ἔξωθεν, ὥστε καταβαίνοντος αὐτοῦ τὸ σχῆμα μετέωρον εἶναι καὶ βασιλικὸν τῆς προπομπῆς τὸν ὄγκον. Ὅσον οὖν ἐν ἀρχῇ καὶ πράγμασι μεγάλοις ἀγαθὸν ἦν ἔχειν ὦτα παρρησίαν ἀντὶ κολακείας προσιέμενα καὶ λόγους ἀληθεῖς, ἔδειξεν. Ἀκούσας γὰρ ὅτι τοῖς πολλοῖς ἁμαρτάνειν ἐδόκει τῶν φίλων διεξιόντων, οὐκ ἐφιλονίκησεν οὐδ´ ἠγανάκτησεν, ἀλλὰ ταχὺ πολλοὺς συναγαγὼν τεχνίτας, ἔτι νυκτὸς οὔσης κατέβαλε τὴν οἰκίαν καὶ κατέσκαψεν εἰς ἔδαφος πᾶσαν, ὥστε μεθ´ ἡμέραν τοὺς Ῥωμαίους ὁρῶντας καὶ συνισταμένους, τοῦ μὲν ἀνδρὸς ἀγαπᾶν καὶ θαυμάζειν τὴν μεγαλοφροσύνην, ἄχθεσθαι δὲ τῆς οἰκίας καὶ ποθεῖν τὸ μέγεθος καὶ τὸ κάλλος, ὥσπερ ἀνθρώπου διὰ φθόνον οὐ δικαίως καταλελυμένης, τοῦ δ´ ἄρχοντος ὥσπερ ἀνεστίου παρ´ ἑτέροις οἰκοῦντος. Ἐδέχοντο γὰρ οἱ φίλοι τὸν Οὐαλέριον, ἄχρι οὗ τόπον ἔδωκεν ὁ δῆμος αὐτῷ καὶ κατεσκεύασεν οἰκίαν ἐκείνης μετριωτέραν, ὅπου νῦν ἱερόν ἐστιν Οὐίκας Πότας ὀνομαζόμενον.

Βουλόμενος δὲ μὴ μόνον ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀρχὴν ἀντὶ φοβερᾶς χειροήθη καὶ προσφιλῆ ποιεῖν τοῖς πολλοῖς, τούς τε πελέκεις ἀπέλυσε τῶν ῥάβδων, αὐτάς τε τὰς ῥάβδους εἰς ἐκκλησίαν παριὼν ὑφῆκε τῷ δήμῳ καὶ κατέκλινε, μέγα ποιῶν τὸ πρόσχημα τῆς δημοκρατίας. Καὶ τοῦτο μέχρι νῦν διαφυλάττουσιν οἱ ἄρχοντες. Ἐλάνθανε δὲ τοὺς πολλοὺς οὐχ ἑαυτὸν ὡς ᾤοντο ποιῶν ταπεινόν, ἀλλὰ τὸν φθόνον τῇ μετριότητι ταύτῃ καθαιρῶν καὶ κολούων, ἑαυτῷ δὲ προστιθεὶς τοσοῦτον μέγεθος δυνάμεως, ὅσον ἀφαιρεῖν ἐδόκει τῆς ἐξουσίας, ὑποδυομένου μεθ´ ἡδονῆς αὐτῷ τοῦ δήμου καὶ φέροντος ἑκουσίως, ὥστε καὶ Ποπλικόλαν ἀνηγόρευσεν αὐτόν· σημαίνει δὲ τοὔνομα δημοκηδῆ· καὶ τοῦτο μᾶλλον ἴσχυσε τῶν ἀρχαίων ὀνομάτων, ᾧ καὶ ἡμεῖς χρησόμεθα, τὸν λοιπὸν βίον τοῦ ἀνδρὸς ἱστοροῦντες.

Quand les consuls eurent apaisé le tumulte, Valérius fit amener de sa maison Vindicius, et le procès s’instruisit : on lut les lettres des conjurés, qui n’osèrent pas répliquer un seul mot. L’assemblée, les yeux baissés, gardait un profond silence ; quelques-uns, par égard pour Brutus, opinèrent à l’exil. Les larmes de Collatin et le silence de Valérius donnaient aux conjurés quelque espoir, lorsque Brutus, appelant par leur nom l’un et l’autre de ses fils : « Hé bien, Titus, dit-il ; hé bien, Valérius ! pourquoi ne répondez-vous pas à l’accusation ? » Sommés ainsi par trois fois, ils gardèrent le silence. Alors Brutus, se tournant vers les licteurs : « C’est vous, maintenant, dit-il, que regarde le reste. » Aussitôt les licteurs saisissent les deux jeunes hommes, leur arrachent leurs habits, leur lient les mains derrière le dos, et les déchirent à coups de verges. Aucun des spectateurs  231 put soutenir la vue de cette exécution cruelle ; Brutus seul en eut le courage : on dit qu’il ne détourna pas un instant les yeux ; et nul mouvement de pitié ne vint adoucir la colère et la sévérité empreintes sur son visage. Brutus contempla d’un œil farouche le supplice de ses enfants, jusqu’à ce qu’on les eût étendus par terre, et que leurs têtes fussent tombées sous la hache. Alors il laissa à son collègue le châtiment des autres coupables, se leva de son siège, et se retira.

L’action de Brutus, selon qu’on l’envisage, ne peut être ni assez louée ni assez blâmée. Elle fut l’effet ou d’une vertu supérieure, qui l’éleva au-dessus des affections humaines, ou d’une passion outrée, qu’il poussa jusqu’à l’insensibilité ; deux dispositions extraordinaires, et qui ne sont pas dans la nature de l’homme : la première est d’un dieu, et l’autre d’une bête féroce. Au reste, il est plus juste de régler notre jugement sur la gloire de Brutus, que de nous mettre, parce que nous sommes faibles, à douter de sa vertu ; car les Romains sont persuadés que Romulus eut moins à faire, pour fonder Rome, que Brutus pour conquérir la liberté, et pour l’affermir sur sa base.

Après qu’il se fut retiré, l’étonnement et l’horreur tinrent longtemps l’assemblée dans un morne silence. Mais les Aquilius, encouragés par la mollesse et la lenteur de Collatin, demandèrent du temps pour préparer leur défense, et qu’on leur livrât Vindicius, leur esclave, qu’on ne le laissât pas aux mains des accusateurs (8). Collatin se prêtait à leur demande : il allait même renvoyer l’assemblée ; mais Valérius déclara qu’il ne rendrait pas Vindicius, qui était mêlé parmi les gens de sa suite, et qu’il ne souffrirait pas que le peuple, en se retirant, laissât échapper des traîtres. Il met lui-même la main sur eux ; il appelle Brutus à son aide ; il se récrie sur 232 l’indignité de la conduite de Collatin. Quand son collègue vient d’être mis dans la nécessité de faire périr ses propres enfants, Collatin, pour complaire à des femmes, oserait sauver des traîtres, des ennemis de la patrie ! A la fin, le consul, lassé de cette résistance, ordonne aux licteurs de se saisir de Vindicius. Les licteurs écartent la foule, mettent la main sur Vindicius, et frappent ceux qui veulent le leur arracher ; mais les amis de Valérius prennent la défense de l’esclave, et le peuple invoque à grands cris la présence de Brutus. Brutus revient sur la place. A son arrivée, il se fait un grand silence : « J’ai suffi, dit-il, pour juger mes fils ; mais j’ai laissé les autres conjurés au jugement du peuple : c’est à lui de prononcer. Chacun peut parler, et proposer ce qu’il voudra. » Il ne fut pas besoin d’autres discours : on alla aux voix ; et les accusés, condamnés à l’unanimité des suffrages, eurent la tête tranchée.

Collatin était déjà suspect, à cause de sa parenté avec les rois ; et son nom de famille était devenu odieux, à cause de l’horreur qu’inspirait Tarquin. Quand il vit ce qui se passait, et que le peuple était indigné contre lui, il se démit du consulat, et il s’éloigna de Rome. On tint les comices pour une nouvelle élection, et Valérius fut, tout d’une voix, proclamé consul : récompense bien due à son zèle. Il crut juste de la faire partager à Vindicius. Il l’affranchit, et il lui fit donner, par un décret du peuple, la qualité de citoyen, avec le droit de suffrage dans celle des tribus qu’il voudrait choisir. C’était le premier affranchi qui eût jamais joui d’une telle faveur ; et ce fut bien longtemps plus tard qu’Appius, pour gagner les bonnes grâces de la multitude, donna généralement à tous les affranchis le droit de suffrage. L’affranchissement complet s’appelle, encore aujourd’hui, vindicte du nom de ce Vindicius (9).

233 Les biens des rois furent livrés au pillage, et leur palais rasé, ainsi que leur maison des champs. Les Tarquins possédaient la portion la plus agréable du Champ-de-Mars : on la consacra, elle aussi, à cette divinité. La moisson venait d’y être faite, et les gerbes étaient encore sur place. On crut qu’il n’était pas permis, à cause de la consécration, de moudre le grain, ni d’en tirer profit ; et la foule se mit à jeter les gerbes dans le Tibre, ainsi que les arbres, qu’on avait coupés, afin de laisser au dieu le terrain parfaitement nu et inculte. Le courant poussait ces matières, et les amoncelait les unes sur les autres ; mais elles ne furent pas portées bien loin. Les premières, arrêtées dans des bas-fonds, retinrent celles qui survenaient : tout s’accrocha et se lia si bien, qu’il se forma une masse solide, et qui prit racine. Cette masse s’accrut, s’affermit, par la grande quantité de limon qu’y apportait le courant ; et les vagues, en la battant, loin d’en rien détacher, ne faisaient, au contraire, que la presser, la serrer doucement, et la condenser de jour en jour davantage. Cet amas gagna sans cesse en étendue et en solidité ; et il se grossit de tous les corps<étrangers que le Tibre roulait avec ses flots. C’est aujourd’hui, dans Rome, une île sacrée, où l’on voit des temples élevés en l’honneur de différentes divinités, et des promenades : son nom latin signifie Entre-deux-Ponts (10). Suivant d’autres récits, ce ne fut pas lors de la consécration du champ de Tarquin que cette île se forma, mais longtemps après, quand Tarquinia consacra au dieu Mars un autre champ, mais contigu à celui de Tarquin. Tarquinia était une des Vestales. Sa générosité lui valut de grands honneurs, entre autres celui de rendre témoignage en justice, droit dont ne jouit jamais aucune autre femme. On lui donna aussi la permission de se marier ; mais elle n’en profita pas. Voilà le fait, d’après cette autre tradition.

234 Tarquin, désespérant de recouvrer sa puissance par les conspirations, eut recours aux Étrusques, qui embrassèrent chaudement ses intérêts, et qui le ramenèrent vers Rome avec une nombreuse armée. Les consuls sortirent à leur rencontre, à la tête des Romains ; et les deux armées se mirent en bataille dans des lieux sacrés, dont l’un s’appelait le bocage d’Arsia, et l’autre le pré Ésuvien. Le combat s’engageait à peine, qu’Aruns, fils de Tarquin, et le consul romain Brutus, se rencontrèrent, non par hasard, mais conduits par la haine et le ressentiment : l’un cherchait le tyran et l’ennemi de sa patrie ; et l’autre voulait se venger de son exil. Ils poussèrent leurs chevaux l’un contre l’autre, avec plus de fureur que de précaution, et ne songeant pas même à se couvrir : aussi restèrent-ils tous deux sur la place. Le combat qui suivit ce prélude n’eut pas des résultats moins sanglants : le carnage fut horrible des deux côtés, et un violent orage put seul séparer les deux armées. Valérius était dans une grande perplexité : il ne savait à qui la victoire était restée ; il voyait ses soldats à la fois découragés de leurs pertes et satisfaits de celles des ennemis, tant le nombre des morts était immense, et le désastre égal de part et d’autre ! Seulement, chaque parti, bien assuré de ce qu’il avait perdu, et ne connaissant que par conjecture la perte de l’ennemi, se croyait plutôt vaincu que victorieux. La nuit survint ; et il est aisé d’imaginer dans quel état ils la passèrent, après un combat si terrible. Le silence régnait dans les deux camps ; mais le bois sacré s’agita, dit-on, et il en sortit une grande voix, qui annonçait que les Étrusques avaient perdu un homme de plus que les Romains. C’était sans doute la voix d’une divinité ; car les Romains reprirent soudain courage, et ils firent retentir leur camp de cris de joie ; tandis que les Étrusques, saisis de frayeur et de trouble, abandonnèrent le leur, et se dispersèrent presque tous çà et là. Il ne resta qu’environ cinq mille hommes, pour résister à l’at- 235 taque des Romains : ils furent tous faits prisonniers, et leur camp livré au pillage. Les Romains comptèrent ensuite les morts : il s’en trouva onze mille trois cents du côté des Étrusques, et un de moins du côté des Romains.

On dit que cette bataille fut donnée la veille des calendes de Mars (11). Valérius obtint le triomphe, et il fut le premier des consuls qui entra dans Rome sur un char à quatre chevaux. Les spectateurs admirèrent cette pompe et cette majesté, mais sans nul sentiment d’envie ni de mécontentement, quoi qu’en aient dit certains auteurs : sinon, le triomphe n’eût pas été, depuis, l’objet dune si vive émulation ; et l’usage ne s’en serait pas maintenu durant tant d’années.

On sut gré à Valérius des honneurs qu’il rendit à son collègue pendant et après les obsèques. Il prononça son oraison funèbre. Ce discours fut agréable au peuple, et cette innovation prit faveur : aussi tous les personnages distingués par leurs vertus et leurs talents sont-ils, après leur mort, publiquement loués par les plus gens de bien. On dit cette oraison funèbre antérieure à toutes celles qui ont été faites en Grèce ; mais c’est à Solon peut-être, comme le veut l’orateur Anaximène (12), qu’il faut rapporter l’origine de cet usage d’honorer les morts.

Mais bientôt la conduite de Valérius commença à déplaire, et à devenir suspecte. Brutus, que le peuple regardait comme le père de la liberté, n’avait pas voulu gouverner seul, et il s’était donné deux fois un collègue. « Pour Valérius, disait-on, il s’attribue à lui seul toute l’autorité. Il n’est pas l’héritier du consulat de Brutus, c’est trop peu pour lui, mais de la tyrannie de Tarquin. Qu’avons-nous besoin qu’il loue Brutus en paroles, si, de 236  fait, il imite Tarquin ? Il marche seul entouré de tous les faisceaux et de toutes les haches, quand il sort de sa maison ; et cette maison est plus magnifique que ne le fut jamais celle du roi, qu’il a lui-même démolie ? » Et véritablement, il habitait une maison trop splendide. Située sur le mont appelé Vélia, elle dominait le Forum : de cette hauteur, rien ne bornait la vue ; la montée était d’ailleurs d’un accès difficile. Quand Valérius descendait avec son cortège, sa marche avait quelque chose de pompeux, et qui sentait le faste d’un roi. Il fit voir combien il est heureux pour les hommes en place, et chargés d’affaires importantes, d’avoir l’oreille ouverte au langage de la franchise et de la vérité, plutôt qu’aux discours des flatteurs. Averti, par les rapports de ses amis, du mécontentement du peuple, au lieu de disputer et de s’emporter, il assemble, avant même qu’il fit jour, un grand nombre d’ouvriers, démolit sa maison, et la fait raser jusqu’aux fondements. Quand le jour eut paru, et que les Romains virent ce spectacle, ce fut un éloge, une admiration unanime pour la grandeur d’âme de Valérius ; mais ils regrettèrent la maison, et ils furent fâchés que l’envie eût détruit tant de grandeurs et de magnificence : on eût dit la mort d’un homme injustement condamné. Ils avaient honte aussi que le consul logeât, comme un homme sans feu ni lieu, dans une maison d’emprunt ; car Valérius fut recueilli chez ses amis, et il y demeura jusqu’à ce que le peuple lui eût donné un emplacement, sur lequel il fit bâtir une maison plus modeste que la première : c’était dans le lieu où est maintenant le temple de Vica-Pota (13).

Ce ne fut pas seulement sa personne, que Valérius voulut rendre agréable et douce au peuple, mais bien aussi l’autorité du consulat, jusqu’alors si redoutée. Il ôta 237 donc les haches des faisceaux ; et, lorsqu’il allait à l’assemblée, il faisait baisser et incliner les faisceaux mêmes, devant le peuple, reconnaissant ainsi et honorant la souveraineté populaire. C’est un usage que les consuls observent encore aujourd’hui. La multitude ne s’aperçut pas que Valérius, par cette modération, loin de s’humilier, comme on le croyait, se mettait à l’abri de l’envie, et qu’il gagnait autant en autorité personnelle qu’il semblait perdre du côté des prérogatives du pouvoir. En effet, le peuple se soumettait à lui avec plaisir, et recevait ses ordres sans murmure. On lui donna même le nom de Publicola, c’est-à-dire qui honore le peuple : titre qui prévalut sur les noms qu’il portait auparavant ; et c’est ainsi que nous l’appellerons toujours dans la suite du récit de sa vie.

 

Ὑπατείαν μὲν γὰρ ἔδωκε μετιέναι καὶ παραγγέλλειν τοῖς βουλομένοις· πρὸ δὲ τῆς καταστάσεως τοῦ συνάρχοντος οὐκ εἰδὼς τὸν γενησόμενον, ἀλλὰ δεδιὼς ἀντίπραξιν ὑπὸ φθόνου τινὸς ἢ ἀγνοίας, ἐχρήσατο τῇ μοναρχίᾳ πρὸς τὰ κάλλιστα καὶ μέγιστα τῶν πολιτευμάτων. Πρῶτον μὲν γὰρ ἀνεπλήρωσε τὴν βουλὴν ὀλιγανδροῦσαν· ἐτεθνήκεσαν γὰρ οἱ μὲν ὑπὸ Ταρκυνίου πρότερον, οἱ δ´ ἔναγχος ἐν τῇ μάχῃ. Τοὺς δ´ ἐγγραφέντας ὑπ´ αὐτοῦ λέγουσιν ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα τέσσαρας γενέσθαι. Μετὰ δὲ ταῦτα νόμους ἔγραψεν, ὧν μάλιστα μὲν ἰσχυροὺς ἐποίησε τοὺς πολλοὺς ὁ τὸν δῆμον ἀπὸ τῶν ὑπάτων τῷ φεύγοντι δίκην ἐπικαλεῖσθαι διδούς· δεύτερος ὁ τοὺς ἀρχὴν ἀναλαβόντας, ἣν ὁ δῆμος οὐκ ἔδωκεν, ἀποθνῄσκειν κελεύων· τρίτος δὲ μετὰ τούτους, ὃς ἐβοήθησε τοῖς πένησιν, ᾧ τὰ τέλη τῶν πολιτῶν ἀφεῖλε καὶ προθυμότερον ἅπτεσθαι τῶν ἐργασιῶν ἐποίησεν ἅπαντας.

Ὁ δὲ γραφεὶς κατὰ τῶν ἀπειθούντων τοῖς ὑπάτοις οὐχ ἧττον ἔδοξε δημοτικὸς εἶναι καὶ πρὸς τῶν πολλῶν μᾶλλον ἢ δυνατῶν γεγράφθαι. Ζημίαν γὰρ ἀπειθείας ἔταξε βοῶν πέντε καὶ δυεῖν προβάτων ἀξίαν. Ἦν δὲ τιμὴ προβάτου μὲν ὀβολοὶ δέκα, βοὸς δ´ ἑκατόν, οὔπω νομίσματι χρωμένων πολλῷ τότε Ῥωμαίων, ἀλλὰ προβατείαις καὶ κτηνοτροφίαις εὐθενούντων. Διὸ καὶ τὰς οὐσίας ἄχρι νῦν ἀπὸ τῶν προβάτων πεκούλια καλοῦσι, καὶ τῶν νομισμάτων τοῖς παλαιοτάτοις βοῦν ἐνεχάραττον ἢ πρόβατον ἢ σῦν. Ἐτίθεντο δὲ καὶ παισὶν αὑτῶν Συΐλλους καὶ Βουβούλκους καὶ Καπραρίους ὀνόματα καὶ Πορκίους, κάπρας μὲν τὰς αἶγας, πόρκους δὲ τοὺς χοίρους ὀνομάζοντες.

Οὕτω δὲ περὶ ταῦτα δημοτικὸς γενόμενος νομοθέτης καὶ μέτριος, ἐν τῷ μετρίῳ τὴν τιμωρίαν ὑπερέτεινεν. Ἔγραψε γὰρ νόμον ἄνευ κρίσεως κτείνειν διδόντα τὸν βουλόμενον τυραννεῖν, κτείναντα δὲ φόνου καθαρὸν ἐποίησεν, εἰ παράσχοιτο τοῦ ἀδικήματος τοὺς ἐλέγχους. Ἐπεὶ γὰρ οὐ δυνατὸν ἐπιχειροῦντα τηλικούτοις λαθεῖν ἅπαντας, οὐκ ἀδύνατον δὲ τὸ μὴ λαθόντα τοῦ κριθῆναι φθάσαι κρείττονα γενόμενον, ἣν ἀναιρεῖ τὸ ἀδίκημα κρίσιν προλαβεῖν ἔδωκε τῷ δυναμένῳ κατὰ τοῦ ἀδικοῦντος.

Ἐπῃνέθη δὲ καὶ διὰ τὸν ταμιευτικὸν νόμον. Ἐπεὶ γὰρ ἔδει χρήματα πρὸς τὸν πόλεμον εἰσενεγκεῖν ἀπὸ τῶν οὐσιῶν τοὺς πολίτας, οὔτ´ αὐτὸς ἅψασθαι τῆς οἰκονομίας οὔτε τοὺς φίλους ἐᾶσαι βουλόμενος, οὔθ´ ὅλως εἰς οἶκον ἰδιώτου παρελθεῖν δημόσια χρήματα, ταμιεῖον μὲν ἀπέδειξε τὸν τοῦ Κρόνου ναόν, ᾧ μέχρι νῦν χρώμενοι διατελοῦσι, ταμίας δὲ τῷ δήμῳ δύο τῶν νέων ἔδωκεν ἀποδεῖξαι· καὶ ἀπεδείχθησαν οἱ πρῶτοι Πούπλιος Οὐετούριος καὶ Μινούκιος Μᾶρκος, καὶ χρήματα συνήχθη πολλά· τρισκαίδεκα γὰρ ἀπεγράψαντο μυριάδες, ὀρφανοῖς παισὶ καὶ χήραις γυναιξὶν ἀνεθείσης τῆς εἰσφορᾶς. Ταῦτα δὲ διοικήσας, ἀπέδειξεν ἑαυτῷ συνάρχοντα τὸν Λουκρητίας πατέρα Λουκρήτιον, ᾧ τῆς ἡγεμονικωτέρας ἐξιστάμενος ὄντι πρεσβυτέρῳ τάξεως παρέδωκε τοὺς καλουμένους φάσκης· καὶ τοῦτο διέμεινεν εἰς ἡμᾶς τὸ πρεσβεῖον ἀπ´ ἐκείνου τοῖς γεραιτέροις φυλαττόμενον. Ἐπεὶ δ´ ὀλίγαις ἡμέραις ὕστερον ἐτελεύτησεν ὁ Λουκρήτιος, πάλιν ἀρχαιρεσιῶν γενομένων ᾑρέθη Μᾶρκος Ὁράτιος, καὶ συνῆρχε τῷ Ποπλικόλᾳ τὸν ὑπολειπόμενον χρόνον τοῦ ἐνιαυτοῦ.

Ταρκυνίου δὲ Ῥωμαίοις δεύτερον πόλεμον ἐν Τυρρηνίᾳ κινοῦντος, μέγα σημεῖον λέγεται γενέσθαι. Βασιλεύων γὰρ ἔτι καὶ τὸν νεὼν τοῦ Καπιτωλίου Διὸς ἔχων ὁ Ταρκύνιος ὅσον οὔπω συντετελεσμένον, εἴτε μαντείας γενομένης, εἴτ´ αὐτῷ δόξαν ἄλλως, ἅρμα κατὰ κορυφὴν ἐπιστῆσαι κεραμεοῦν ἐξέδωκε Τυρρηνοῖς τισιν ἐξ Οὐηίων δημιουργοῖς, εἶτ´ ὀλίγον ὕστερον ἐξέπεσε τῆς ἀρχῆς. Τῶν δὲ Τυρρηνῶν διαπεπλασμένον τὸ τέθριππον ἐμβαλόντων εἰς κάμινον, οὐκ ἔπαθεν ἃ προσήκει πάσχειν πηλὸν ἐν πυρί, πυκνοῦσθαι καὶ συνιζάνειν ἐκτηκομένης τῆς ὑγρότητος, ἀλλ´ ἐξέστη καὶ ᾤδησε καὶ μέγεθος ἔσχεν ἅμα ῥώμῃ καὶ σκληρότητι τοσοῦτον, ὥστε μόλις ἐξαιρεθῆναι, τὴν ὀροφὴν ἀποσκευασαμένων τῆς καμίνου καὶ τῶν τοίχων περιαιρεθέντων. Ὡς οὖν ἐδόκει τοῖς μάντεσι θεῖον εἶναι σημεῖον εὐτυχίας καὶ δυνάμεως παρ´ οἷς ἔσοιτο τὸ τέθριππον, ἔγνωσαν οἱ Οὐήιοι μὴ προέσθαι τοῖς Ῥωμαίοις ἀπαιτοῦσι, καὶ ἀπεκρίναντο τοῦτο Ταρκυνίοις, οὐ τοῖς Ταρκυνίους ἐκβαλοῦσι προσήκειν. Ὀλίγαις δ´ ὕστερον ἡμέραις ἦσαν ἵππων ἀγῶνες αὐτοῖς, καὶ τὰ μὲν ἄλλα θέαν καὶ σπουδὴν 〈τὴν〉 εἰωθυῖαν παρεῖχε, τὸ δὲ νικῆσαν τέθριππον ὁ μὲν ἡνίοχος ἐξήλαυνε τοῦ ἱπποδρόμου σχέδην ἐστεφανωμένος, οἱ δ´ ἵπποι πτοηθέντες ἀπ´ οὐδεμιᾶς ἐμφανοῦς προφάσεως, ἀλλὰ κατὰ δή τι δαιμόνιον ἢ τυχαῖον, ἵεντο παντὶ τάχει πρὸς τὴν Ῥωμαίων πόλιν ἔχοντες τὸν ἡνίοχον, ὡς {δ´} οὐδὲν ἦν ἔργον αὐτοῦ κατατείνοντος οὐδὲ παρηγοροῦντος, ἀλλ´ ἥρπαστο, δόντα τῇ ῥύμῃ καὶ φερόμενον, μέχρι οὗ τῷ Καπιτωλίῳ προσμείξαντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἐνταῦθα περὶ τὴν πύλην ἣν νῦν Ῥατουμέναν καλοῦσι. Γενομένου δὲ τούτου θαυμάσαντες οἱ Οὐήιοι καὶ φοβηθέντες, ἐπέτρεψαν ἀποδοῦναι τὸ ἅρμα τοῖς τεχνίταις.

Τὸν δὲ νεὼν τοῦ Καπιτωλίου Διὸς εὔξατο μὲν ἀναθήσειν Ταρκύνιος ὁ Δημαράτου πολεμῶν Σαβίνοις, ᾠκοδόμησε δὲ Ταρκύνιος ὁ Σούπερβος, υἱὸς ὢν ἢ υἱωνὸς τοῦ εὐξαμένου, καθιερῶσαι δ´ οὐκ ἔφθασεν, ἀλλὰ μικρὸν ἀπελείπετο τοῦ τέλος ἔχειν, ὅτε Ταρκύνιος ἐξέπιπτεν. Ὡς οὖν ἀπείργαστο τελέως καὶ τὸν προσήκοντα κόσμον ἀπεῖχεν, ἦν τῷ Ποπλικόλᾳ φιλοτιμία πρὸς τὴν καθιέρωσιν. Ἐφθόνουν δὲ πολλοὶ τῶν δυνατῶν, καὶ ἤχθοντο ταῖς μὲν ἄλλαις τιμαῖς ἧττον, ἃς νομοθετῶν καὶ στρατηγῶν ἐκ προσηκόντων εἶχε, ταύτην δ´ οὖσαν ἀλλοτρίαν οὐκ ᾤοντο δεῖν αὐτῷ προσγενέσθαι, καὶ τὸν Ὁράτιον προετρέποντο καὶ παρώξυνον ἀντιποιεῖσθαι τῆς καθιερώσεως. Γενομένης οὖν τῷ Ποπλικόλᾳ στρατείας ἀναγκαίας, ψηφισάμενοι τὸν Ὁράτιον καθιεροῦν ἀνήγαγον εἰς τὸ Καπιτώλιον, ὡς οὐκ ἂν ἐκείνου περιγενόμενοι παρόντος. Ἔνιοι δέ φασι κλήρῳ τῶν ὑπάτων λαχεῖν ἐκεῖνον ἐπὶ τὴν στρατείαν ἄκοντα, τοῦτον δ´ ἐπὶ τὴν καθιέρωσιν. Ἔξεστι δὲ περὶ τούτων ὅπως ἔσχεν εἰκάζειν τοῖς πραχθεῖσι περὶ τὴν καθιέρωσιν. Εἰδοῖς οὖν Σεπτεμβρίαις—ὃ συντυγχάνει περὶ τὴν πανσέληνον μάλιστα τοῦ Μεταγειτνιῶνος—συνηθροισμένων ἁπάντων εἰς τὸ Καπιτώλιον, ὁ μὲν Ὁράτιος σιωπῆς γενομένης τά τ´ ἄλλα δράσας καὶ τῶν θυρῶν ἁψάμενος, ὥσπερ ἔθος ἐστίν, ἐπεφθέγγετο τὰς νενομισμένας ἐπὶ τῇ καθιερώσει φωνάς· ὁ δ´ ἀδελφὸς τοῦ Ποπλικόλα Μᾶρκος, ἐκ πολλοῦ παρὰ τὰς θύρας ὑφεστὼς καὶ παραφυλάττων τὸν καιρόν, ‘ὦ ὕπατε’ εἶπεν, ‘ὁ υἱός σου τέθνηκεν ἐν τῷ στρατοπέδῳ νοσήσας.’ Τοῦτο πάντας ἠνίασε τοὺς ἀκούσαντας· ὁ δ´ Ὁράτιος οὐδὲν διαταραχθείς, ἀλλ´ ἢ τοσοῦτον μόνον εἰπών, ‘ῥίψατε τοίνυν ὅπου βούλεσθε τὸν νεκρόν, ἐγὼ γὰρ οὐ προσίεμαι τὸ πένθος,’ ἐπέραινε τὴν λοιπὴν καθιέρωσιν. Ἦν δὲ τὸ προσηγγελμένον οὐκ ἀληθές, ἀλλ´ ὁ Μᾶρκος ὡς ἀποστήσων τὸν Ὁράτιον ἐψεύσατο. Θαυμαστὸς οὖν ὁ ἀνὴρ τῆς εὐσταθείας, εἴτε τὴν ἀπάτην ἐν καιρῷ βραχεῖ  συνεῖδεν, εἴτε πιστευθεὶς ὁ λόγος οὐκ ἐκίνησεν αὐτόν.

Ἔοικε δὲ καὶ περὶ τὸν δεύτερον ναὸν ὁμοία τύχη γενέσθαι τῆς καθιερώσεως. Τὸν μὲν γὰρ πρῶτον ὡς εἴρηται Ταρκυνίου κατασκευάσαντος, Ὁρατίου δὲ καθιερώσαντος, ἐν τοῖς ἐμφυλίοις πολέμοις πῦρ ἀπώλεσε. Τὸν δὲ δεύτερον ἀνέστησε μὲν Σύλλας, ἐπεγράφη δὲ τῇ καθιερώσει Κάτουλος Σύλλα προαποθανόντος. Τούτου δὲ πάλιν ἐν ταῖς κατὰ Οὐιτέλλιον στάσεσι διαφθαρέντος, τὸν τρίτον, τῇ πρὸς τὰ ἄλλα κἀν τούτῳ χρησάμενος εὐποτμίᾳ, Οὐεσπασιανὸς ἐξ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀναγαγὼν ἐπεῖδε γενόμενον, καὶ φθειρόμενον μετ´ ὀλίγον οὐκ ἐπεῖδεν, ἀλλὰ τοσοῦτον εὐτυχίᾳ Σύλλαν παρῆλθεν, ὅσον ἐκεῖνον μὲν τῆς ἀφιερώσεως τοῦ ἔργου, τοῦτον δὲ τῆς ἀναιρέσεως προαποθανεῖν. Ἅμα γὰρ τῷ τελευτῆσαι Οὐεσπασιανὸν ἐνεπρήσθη τὸ Καπιτώλιον. Ὁ δὲ τέταρτος οὗτος ὑπὸ Δομετιανοῦ καὶ συνετελέσθη καὶ καθιερώθη.

Λέγεται δὲ Ταρκύνιον εἰς τοὺς θεμελίους ἀναλῶσαι λίτρας ἀργυρίου τετρακισμυρίας, τούτου δὲ τοῦ καθ´ ἡμᾶς τὸν μέγιστον 〈ἂν〉 ἐν Ῥώμῃ τῶν ἰδιωτικῶν πλούτων ἐκλογισθέντα μὴ τελέσαι τὸ τῆς χρυσώσεως ἀνάλωμα, πλέον ἢ δισχιλίων καὶ μυρίων ταλάντων γενόμενον. Οἱ δὲ κίονες ἐκ τοῦ Πεντελῆσιν ἐτμήθησαν λίθου, κάλλιστα τῷ πάχει πρὸς τὸ μῆκος ἔχοντες· εἴδομεν γὰρ αὐτοὺς Ἀθήνησιν. Ἐν δὲ Ῥώμῃ πληγέντες αὖθις καὶ ἀναξεσθέντες, οὐ τοσοῦτον ἔσχον γλαφυρίας, ὅσον ἀπώλεσαν συμμετρίας τοῦ καλοῦ, διάκενοι καὶ λαγαροὶ φανέντες. Ὁ μέντοι θαυμάσας τὴν τοῦ Καπιτωλίου πολυτέλειαν, εἰ μίαν εἶδεν ἐν οἰκίᾳ Δομετιανοῦ στοὰν ἢ βασιλικὴν ἢ βαλανεῖον ἢ παλλακίδων δίαιταν, οἷόν ἐστι τὸ λεγόμενον Ἐπιχάρμου πρὸς τὸν ἄσωτον·

Οὐ φιλάνθρωπος τύ γ´ ἐσς´· ἔχεις νόσον· χαίρεις διδούς,

τοιοῦτον ἄν τι πρὸς Δομετιανὸν εἰπεῖν προήχθη· οὐκ εὐσεβὴς οὐδὲ φιλότιμος τύ γ´ ἐσσί· ἔχεις νόσον· χαίρεις κατοικοδομῶν, ὥσπερ ὁ Μίδας ἐκεῖνος ἅπαντά σοι χρυσᾶ καὶ λίθινα βουλόμενος γενέσθαι. Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τούτων.

Il permit à tout le monde de se présenter pour le consulat vacant ; mais, avant qu’on lui donnât un collègue, ne sachant pas quel choix on ferait, et craignant que le nouveau consul, ou par jalousie ou par ignorance, ne mît obstacle à ses desseins, il employa l’autorité absolue dont il jouissait encore à l’accomplissement de ses projets les plus beaux et les plus utiles. Il commença par compléter le sénat, réduit à un très-petit nombre de membres : beaucoup étaient morts victimes de Tarquin, il y avait déjà quelque temps ; et beaucoup avaient succombé naguère dans la bataille. Aux sénateurs qui restaient, il en ajouta, dit-on, cent soixante-quatre autres. Ensuite il fit plusieurs lois qui donnèrent plus de force encore à la puissance populaire : ainsi la loi qui permit d’en appeler au peuple des jugements rendus par les consuls ; puis la loi qui prononçait la peine de mort contre ceux qui entreraient dans des charges sans y avoir été nommés par le peuple. Une troisième loi fut d’un grand soulagement pour les pauvres : c’est celle qui déchargea les citoyens de tout impôt, et qui donna à tout le inonde un goût plus vif pour l’exercice des arts et des métiers.

238 La loi qu’il porta contre ceux qui n’obéiraient pas aux consuls ne parut pas moins populaire ; et on la trouva plus favorable aux faibles qu’aux puissants. La désobéissance fut punie d’une amende de cinq bœufs et de deux moutons ; or, le prix d’un mouton était de dix oboles  (14), et celui d’un bœuf de cent (15). Les Romains n’avaient pas encore, en ce temps-là, beaucoup d’argent monnayé ; mais ils étaient riches en troupeaux de gros et de menu bétail. De là vient que, même aujourd’hui, le bien que chacun possède s’appelle peculium, du mot qui signifie brebis (16) ; et que leurs plus anciennes monnaies portent l’empreinte d’un bœuf, d’une brebis, ou d’un cochon. Us donnaient même à leurs enfants les noms de Suillus, Bubulcus, Caprarius, Porcius ; car, chez eux, la chèvre se dit capra, et le cochon porcus.

C’étaient là des lois toutes populaires, et pleines de modération ; il n’en mit pas moins quelquefois une rigueur outrée dans la répression du crime. Il fit une loi qui permettait de tuer, sans aucune formalité juridique, tout homme qui aspirait à la tyrannie. Elle assurait l’impunité à l’auteur du meurtre, pourvu qu’il donnât des preuves de la trahison. Il est impossible, pensait-il, que celui qui médite une telle entreprise la cache à tout le inonde ; et il peut arriver aussi que, tout en ayant été découvert, il usurpe le pouvoir avant qu’on ait pu le traduire en justice. Voilà pourquoi Publicola autorisa tout citoyen à prévenir, par la mort du coupable, un jugement que la perpétration du crime aurait empêché.

Sa loi sur les questeurs fut aussi fort approuvée. Comme les citoyens étaient obligés de contribuer de leurs biens aux frais de la guerre (17),  et qu’il ne voulait ni toucher 239 par lui-même à cet argent, ni le confier à ses amis, ni, encore moins, mettre les richesses de l’État dans une maison particulière, il désigna, pour servir de trésor, le temple de Saturne, encore aujourd’hui affecté à cet usage, et il laissa au peuple le choix de deux questeurs, à prendre parmi les jeunes gens. Les premiers qu’on nomma furent Publius Véturius et Marcus Minucius. On recueillit des contributions considérables ; car le recensement donna cent trente mille citoyens, sans compter les orphelins et les veuves, qu’on exempta de toutes charges. Après ces règlements, Publicola prit pour collègue Lucrétius, père de Lucrèce, et il lui céda le premier rang, par égard pour son âge, et lui laissa les faisceaux : honneur qu’on a toujours depuis déféré à la vieillesse. Lucrétius mourut peu de jours après ; et le peuple, dans de nouveaux comices, élut, à sa place, Marcus Horatius, qui fut collègue de Publicola pendant le reste de l’année.

Tandis que Tarquin préparait, en Étrurie, une seconde guerre contre les Romains, il arriva, dit-on, un prodige singulier. Tarquin avait fait bâtir, pendant son règne, un temple à Jupiter dans le Capitole. Ce temple étant près d’être achevé, il résolut, soit d’après un oracle, soit de son propre mouvement, de faire placer sur le faîte un char de terre cuite, dont il confia l’exécution à des artistes étrusques de Véies (18). Peu de temps après, la royauté fut renversée. Quand le quadrige fut façonné, les Étrusques le mirent au four ; mais, au lieu de se serrer et de se condenser, par l’évaporation de l’humidité, comme il arrive à la terre qu’on met au feu, il s’étendit, s’enfla, et il forma une masse considérable, si forte et si dure, qu’il souleva la voûte et démolit les murailles du four, et qu’on eut bien de la peine à le 240 retirer. Les devins déclarèrent que c’était un présage de bonheur et de puissance, pour le peuple à qui resterait le quadrige. Les Véiens prirent le parti de ne le pas donner aux Romains, qui le réclamaient. Le char, répondirent-ils, appartenait à Tarquin, et non pas à ceux qui avaient chassé Tarquin. A quelques jours de là, il y eut, à Véies, des courses de chars, avec la pompe et la magnificence accoutumées. Le vainqueur, qu’on venait de couronner, conduisait le sien au petit pas, pour sortir de la carrière. Ses chevaux prennent l’épouvante, sans aucune cause visible ; et, par une impulsion divine, ou par un pur hasard, ils courent à toute bride vers Rome, entraînant avec eux leur conducteur. C’est en vain que celui-ci, de la main, de la voix, fait ce qu’il peut pour les retenir : il finit par les abandonner à leur impétuosité. Il est emporté jusqu’au pied du Capitole, où les chevaux le renversent, près de la porte qu’on appelle aujourd’hui Ratumène (19). Les Véiens, surpris et effrayés de cet événement, permirent aux ouvriers de rendre le char de terre cuite.

C’est pendant une guerre avec les Sabins, que Tarquin l’Ancien, fils de Démarate, avait fait vœu d’élever le temple de Jupiter Capitolin : Tarquin le Superbe, son fils ou son petit-fils (20), accomplit la promesse ; mais celui-ci ne put dédier le temple, car il fut chassé quelque temps avant son achèvement. Quand l’édifice fut terminé, et décoré avec la magnificence convenable, Publicola se montra jaloux d’en faire la consécration ; mais plusieurs des principaux de Rome lui envièrent cette prérogative. Ils avaient souffert sans trop de chagrin la gloire qu’il s’était justement acquise par ses lois et ses victoires ; mais, ne croyant pas qu’il eût droit à ce nouvel honneur, 241 ils engagèrent, ils excitèrent Horatius, à revendiquer pour lui-même la consécration. Or, il survint une guerre, qui obligea Publicola à sortir de Rome. Ses envieux firent alors charger Horatius de la dédicace du temple, et ils le conduisirent au Capitole ; car ils désespéraient de l’emporter, Publicola présent. D’autres disent que les consuls tirèrent les lots au sort, et que le commandement de l’armée échut à Publicola, et la consécration du temple à Horatius. On peut cependant conjecturer la vérité, d’après ce qui arriva lors de la cérémonie. Le jour des ides de septembre (21), qui répond précisément à la pleine lune de Métagitnion, le peuple était assemblé au Capitole ; l’assemblée était dans un profond silence, et Horatius, après avoir fait les autres cérémonies, tenait déjà, suivant l’usage, une des portes du temple, et il allait prononcer la prière solennelle de la consécration. Alors le frère de Publicola, Marcus, depuis longtemps debout près de la porte du temple, et qui attendait le moment, lui dit : « Consul, ton fils est mort de maladie dans le camp. » La nouvelle affligea tous les assistants ; mais Horatius, sans se troubler, se contenta de répondre : « Jetez  le corps où vous voudrez ; pour moi, je ne prends pas le deuil. » Et il acheva la consécration. Or, c’était une fausse nouvelle ; et Marcus l’avait imaginée pour écarter Horatius. Horatius montra, dans cette occasion, une fermeté admirable, soit qu’il eût reconnu à temps la ruse de Valérius, soit qu’il crût la nouvelle véritable, mais ne s’en fût pas autrement ému.

Même chose à peu près arriva pour la dédicace du second temple. Le premier, bâti, comme on vient de le dire, par Tarquin, et dédié par Horatius, avait été brûlé pendant les guerres civiles. Sylla le rebâtit ; mais ce fut Catulus qui le consacra (22), parce que Sylla fut prévenu 242 par la mort. Ce nouveau temple fut renversé dans les séditions qui eurent lieu sous Vitéllius. Vespasien le rebâtit encore ; et son bonheur accoutumé ne lui faillit point dans cette entreprise : il mit la dernière main à l’édifice, et il ne fut pas témoin de l’accident qui le détruisit. Plus favorisé du sort que Sylla, qui mourut sans avoir pu consacrer le temple qu’il avait bâti, Vespasien mourut avant de voir brûler le sien, dans l’incendie qui consuma le Capitole peu de temps après sa mort. Le quatrième temple, celui d’aujourd’hui, fut bâti en entier et consacré par Domitien (23).

On dit que Tarquin avait dépensé, pour les fondements seuls du temple, quarante mille livres pesant d’argent. Quant au temple actuel, tous les biens du plus riche particulier de Rome ne suffiraient pas pour en payer la seule dorure : elle a coûté plus de douze mille talents (24). Les colonnes en avaient été taillées dans les carrières de Pentèle (25) et il y avait, entre leur hauteur et leur diamètre, une harmonie parfaite, quand je les vis à Athènes ; mais, à Rome, on les a retaillées et polies ; travail qui leur a moins donné de grâce qu’il ne leur a ôté de leur proportion ; car, en les effilant trop, on leur a fait perdre toute leur beauté. Quand on vient d’admirer la magnificence du Capitole, il suffit de voir une seule des galeries ou des salles du palais de Domitien, ses bains, ou les appartements de ses concubines, pour se rappeler ce mot d’Épicharme au prodigue :

Tu n’es pas bienfaisant, tu es malade : donner est ton plaisir ;

et l’on voudrait pouvoir dire de même à Domitien : « Tu n’es ni pieux ni magnifique ; tu as une maladie, c’est d’aimer à bâtir. Comme ce fameux Midas, tu vou- 243 drais que, dans tes mains, tout devint or et marbre. » Mais en voilà assez sur ce point.

 Ὁ δὲ Ταρκύνιος μετὰ τὴν μεγάλην μάχην, ἐν ᾗ καὶ τὸν υἱὸν ἀπώλεσε μονομαχήσαντα Βρούτῳ, καταφυγὼν εἰς τὸ Κλούσιον ἱκέτευσε Λάραν Πορσίνναν, ἄνδρα καὶ δύναμιν ἔχοντα μεγίστην τῶν Ἰταλικῶν βασιλέων, καὶ δοκοῦντα χρηστὸν εἶναι καὶ φιλότιμον· ὁ δ´ ὑπέσχετο βοηθήσειν, καὶ πρῶτον μὲν ἔπεμψεν εἰς Ῥώμην κελεύων δέχεσθαι τὸν Ταρκύνιον· ὡς δ´ οὐχ ὑπήκουσαν οἱ Ῥωμαῖοι, καταγγείλας αὐτοῖς πόλεμον καὶ χρόνον ἐν ᾧ καὶ τόπον εἰς ὃν ἔμελλεν ἐμβαλεῖν, ἀφίκετο μετὰ πολλῆς δυνάμεως. Ποπλικόλας δ´ ᾑρέθη μὲν ἀπὼν ὕπατος τὸ δεύτερον, καὶ σὺν αὐτῷ Τίτος Λουκρήτιος· ἐπανελθὼν δ´ εἰς Ῥώμην καὶ βουλόμενος τῷ φρονήματι πρῶτον ὑπερβαλέσθαι τὸν Πορσίνναν, ἔκτιζε πόλιν Σιγνουρίαν, ἤδη πλησίον ὄντος αὐτοῦ, καὶ τειχίσας μεγάλοις ἀναλώμασιν, ἑπτακοσίους ἀποίκους ἀπέστειλεν, ὡς ῥᾳδίως φέρων καὶ ἀδεῶς τὸν πόλεμον. Οὐ μὴν ἀλλὰ προσβολῆς ὀξείας τῷ Ἰανούκλῳ γενομένης, ἐξεώσθησαν μὲν οἱ φύλακες ὑπὸ τοῦ Πορσίννα, καὶ φεύγοντες ὀλίγου συνεπεσπάσαντο τοὺς πολεμίους εἰς τὴν πόλιν. Ἔφθη δὲ πρὸ τῶν πυλῶν ἐκβοηθήσας ὁ Ποπλικόλας, καὶ μάχην συνάψας παρὰ τὸν ποταμόν, ἀντεῖχε πλήθει βιαζομένοις τοῖς πολεμίοις, ἄχρι οὗ τραύμασι νεανικοῖς περιπεσὼν ἀπεκομίσθη φοράδην ἐκ τῆς μάχης. Τὸ δ´ αὐτὸ καὶ Λουκρητίου τοῦ συνάρχοντος αὐτῷ παθόντος, ἀθυμία τοῖς Ῥωμαίοις ἐνέπεσε, καὶ φυγῇ πρὸς τὴν πόλιν ἔσῳζον ἑαυτούς. Ὠθουμένων δὲ τῶν πολεμίων διὰ τῆς ξυλίνης γεφύρας, ἐκινδύνευσεν ἡ Ῥώμη κατὰ κράτος ἁλῶναι. Πρῶτος δὲ Κόκλης Ὁράτιος καὶ σὺν αὐτῷ δύο τῶν ἐπιφανεστάτων ἀνδρῶν, Ἑρμίνιος καὶ Λάρκιος, ἀντέστησαν περὶ τὴν ξυλίνην γέφυραν. Ὁ δ´ Ὁράτιος τὸν Κόκλην ἐπωνύμιον ἔσχεν, ἐν πολέμῳ τῶν ὀμμάτων θάτερον ἐκκοπείς· ὡς δ´ ἕτεροι λέγουσι, διὰ σιμότητα τῆς ῥινὸς ἐνδεδυκυίας, ὥστε μηδὲν εἶναι τὸ διορίζον τὰ ὄμματα καὶ τὰς ὀφρῦς συγκεχύσθαι, Κύκλωπα βουλόμενοι καλεῖν αὐτὸν οἱ πολλοὶ τῆς γλώσσης ὀλισθανούσης ἐκράτησαν ὑπὸ πλήθους εἰς τὸ Κόκλην καλεῖσθαι. Οὗτος ἑστὼς πρὸ τῆς γεφύρας ἠμύνετο τοὺς πολεμίους, ἄχρι οὗ διέκοψαν οἱ σὺν αὐτῷ κατόπιν τὴν γέφυραν. Οὕτω δὲ μετὰ τῶν ὅπλων ἀφεὶς ἑαυτὸν εἰς τὸν ποταμόν, ἀπενήξατο καὶ προσέμειξε τῇ πέραν ὄχθῃ, δόρατι Τυρρηνικῷ βεβλημένος τὸν γλουτόν. Ὁ δὲ Ποπλικόλας τὴν ἀρετὴν θαυμάσας, παραυτίκα μὲν εἰσηγήσατο Ῥωμαίους ἅπαντας, ὅσην ἕκαστος ἐν ἡμέρᾳ τροφὴν ἀνήλισκε, δοῦναι συνεισενεγκόντας, ἔπειτα τῆς χώρας ὅσην αὐτὸς ἐν ἡμέρᾳ περιαρόσειεν. Πρὸς δὲ τούτοις εἰκόνα χαλκῆν ἀνέστησαν {αὐτῷ} ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Ἡφαίστου, τὴν γενομένην ἐκ τοῦ τραύματος χωλότητα τῷ ἀνδρὶ μετὰ τιμῆς παρηγοροῦντες.

Ἐπικειμένου δὲ τοῦ Πορσίννα τῇ πόλει, καὶ λιμὸς ἥπτετο τῶν Ῥωμαίων, καὶ Τυρρηνῶν ἕτερος στρατὸς αὐτὸς καθ´ αὑτὸν εἰς τὴν χώραν ἐνέβαλε. Ποπλικόλας δὲ τὸ τρίτον ὑπατεύων, Πορσίννᾳ μὲν ἀτρεμῶν καὶ φυλάττων τὴν πόλιν ᾤετο δεῖν ἀντέχειν, τοῖς δὲ Τυρρηνοῖς ἐπεξῆλθε καὶ συμβαλὼν ἐτρέψατο καὶ πεντακισχιλίους αὐτῶν ἀνεῖλε.

Τὸ δὲ περὶ Μούκιον εἴρηται μὲν ὑπὸ πολλῶν καὶ διαφόρως, λεκτέον δ´ ᾗ μάλιστα πεπίστευται καὶ ἡμῖν. Ἦν ἀνὴρ εἰς πᾶσαν ἀρετὴν ἀγαθός, ἐν δὲ τοῖς πολεμικοῖς ἄριστος. Ἐπιβουλεύων δὲ τὸν Πορσίνναν ἀνελεῖν, παρεισῆλθεν εἰς τὸ στρατόπεδον, Τυρρηνίδα φορῶν ἐσθῆτα καὶ φωνῇ χρώμενος ὁμοία. Περιελθὼν δὲ τὸ βῆμα τοῦ βασιλέως καθεζομένου, καὶ σαφῶς μὲν αὐτὸν οὐκ εἰδώς, ἐρέσθαι δὲ περὶ αὐτοῦ δεδιώς, ὃν ᾠήθη μάλιστα τῶν συγκαθεζομένων ἐκεῖνον εἶναι, σπασάμενος τὸ ξίφος ἀπέκτεινεν. Ἐπὶ τούτῳ δὲ συλληφθεὶς ἀνεκρίνετο, καί τινος ἐσχαρίδος πῦρ ἐχούσης μέλλοντι τῷ Πορσίννᾳ θύειν κεκομισμένης, ὑπερσχὼν τὴν δεξιὰν καιομένης τῆς σαρκὸς εἱστήκει πρὸς τὸν Πορσίνναν ἀποβλέπων ἰταμῷ καὶ ἀτρέπτῳ τῷ προσώπῳ, μέχρι οὗ θαυμάσας ἀφῆκεν αὐτὸν καὶ τὸ ξίφος ἀποδιδοὺς ὤρεξεν ἀπὸ τοῦ βήματος· ὁ δὲ τὴν εὐώνυμον προτείνας ἐδέξατο, καὶ διὰ τοῦτό φασιν αὐτῷ γενέσθαι τὸν Σκαιόλαν ἐπίκλησιν, ὅπερ ἐστὶ Λαιόν. Ἔφη δὲ τὸν φόβον τοῦ Πορσίννα νενικηκὼς ἡττᾶσθαι τῆς ἀρετῆς, καὶ χάριτι μηνύειν ἃ πρὸς ἀνάγκην οὐκ ἂν ἐξηγόρευσε. ‘Τριακόσιοι γὰρ Ῥωμαίων’ ἔφη ‘τὴν αὐτὴν ἐμοὶ γνώμην ἔχοντες ἐν τῷ στρατοπέδῳ σου πλανῶνται, καιρὸν ἐπιτηροῦντες· ἐγὼ δὲ κλήρῳ λαχὼν καὶ προεπιχειρήσας, οὐκ ἄχθομαι τῇ τύχῃ, διαμαρτὼν ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ φίλου μᾶλλον ἢ πολεμίου Ῥωμαίοις εἶναι πρέποντος.’ Ταῦθ´ ὁ Πορσίννας ἀκούσας ἐπίστευσε καὶ πρὸς τὰς διαλύσεις ἥδιον ἔσχεν, οὐ τοσοῦτόν μοι δοκεῖ φόβῳ τῶν τριακοσίων, ὅσον ἀγασθεὶς καὶ θαυμάσας τὸ φρόνημα καὶ τὴν ἀρετὴν τῶν Ῥωμαίων. Τοῦτον τὸν ἄνδρα Μούκιον ὁμοῦ τι πάντων καὶ Σκαιόλαν καλούντων, Ἀθηνόδωρος ὁ Σάνδωνος ἐν τῷ πρὸς Ὀκταουίαν τὴν Καίσαρος ἀδελφὴν καὶ Ὀψίγονον ὠνομάσθαι φησίν.

Ὁ μέντοι Ποπλικόλας αὐτός, οὐχ οὕτω πολέμιον ὄντα τὸν Πορσίνναν βαρὺν ἡγούμενος, ὡς ἄξιον πολλοῦ τῇ πόλει φίλον γενέσθαι καὶ σύμμαχον, οὐκ ἔφευγεν ἐπ´ αὐτοῦ δίκῃ κριθῆναι πρὸς Ταρκύνιον, ἀλλ´ ἐθάρρει καὶ προὐκαλεῖτο πολλάκις, ὡς ἐξελέγξων κάκιστον ἀνδρῶν καὶ δικαίως ἀφαιρεθέντα τὴν ἀρχήν. Ἀποκριναμένου δὲ τοῦ Ταρκυνίου τραχύτερον, οὐδένα ποιεῖσθαι δικαστήν, ἥκιστα δὲ Πορσίνναν, εἰ σύμμαχος ὢν μεταβάλλεται, δυσχεράνας καὶ καταγνοὺς ὁ Πορσίννας, ἅμα δὲ τοῦ παιδὸς Ἄρροντος δεομένου καὶ σπουδάζοντος ὑπὲρ τῶν Ῥωμαίων, κατελύσατο τὸν πόλεμον, ἐξισταμένοις ἧς ἀπετέμοντο τῆς Τυρρηνίδος χώρας καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἀποπέμπουσι, κομιζομένοις δὲ τοὺς αὐτομόλους. Ἐπὶ τούτοις ὁμήρους ἔδωκαν ἐξ εὐπατριδῶν περιπορφύρους δέκα καὶ παρθένους τοσαύτας, ὧν ἦν καὶ Ποπλικόλα θυγάτηρ Οὐαλερία.

Πραττομένων δὲ τούτων, τοῦ τε Πορσίννα πᾶσαν ἤδη τὴν πολεμικὴν ἀνεικότος παρασκευὴν διὰ πίστιν, αἱ παρθένοι τῶν Ῥωμαίων κατῆλθον ἐπὶ λουτρόν, ἔνθα δὴ μηνοειδής τις ὄχθη περιβάλλουσα τὸν ποταμὸν ἡσυχίαν μάλιστα καὶ γαλήνην τοῦ κύματος παρεῖχεν. Ὡς δ´ οὔτε τινὰ φυλακὴν ἑώρων οὔτε παριόντας ἄλλως ἢ διαπλέοντας, ὁρμὴν ἔσχον ἀπονήξασθαι πρὸς ῥεῦμα πολὺ καὶ δίνας βαθείας. Ἔνιοι δέ φασι μίαν αὐτῶν ὄνομα Κλοιλίαν ἵππῳ διεξελάσαι τὸν πόρον, ἐγκελευομένην ταῖς ἄλλαις νεούσαις καὶ παραθαρρύνουσαν. Ἐπεὶ δὲ σωθεῖσαι πρὸς τὸν Ποπλικόλαν ἧκον, οὐκ ἐθαύμασεν οὐδ´ ἠγάπησεν, ἀλλ´ ἠνιάθη, ὅτι Πορσίννα κακίων ἐν πίστει φανεῖται, καὶ τὸ τόλμημα τῶν παρθένων αἰτίαν ἕξει κακούργημα Ῥωμαίων γεγονέναι. Διὸ καὶ συλλαβὼν αὐτὰς πάλιν ἀπέστειλε πρὸς τὸν Πορσίνναν. Ταῦτα δ´ οἱ περὶ τὸν Ταρκύνιον προαισθόμενοι, καὶ καθίσαντες ἐνέδραν τοῖς ἄγουσι τὰς παῖδας, ἐν τῷ περᾶν ἐπέθεντο πλείονες ὄντες. Ἐκείνων δ´ ὅμως ἀμυνομένων, ἡ Ποπλικόλα θυγάτηρ Οὐαλερία διὰ μέσων ὁρμήσασα τῶν μαχομένων ἀπέφυγε, καὶ τρεῖς τινες οἰκέται συνδιεκπεσόντες ἔσῳζον αὐτήν. Τῶν δ´ ἄλλων οὐκ ἀκινδύνως ἀναμεμειγμένων τοῖς μαχομένοις, αἰσθόμενος Ἄρρουν ὁ Πορσίννα υἱὸς ὀξέως προσεβοήθησε, καὶ φυγῆς γενομένης τῶν πολεμίων περιεποίησε τοὺς Ῥωμαίους.

Ὡς δὲ τὰς παρθένους κομισθείσας ὁ Πορσίννας εἶδεν, ἐζήτει τὴν καταρξαμένην τῆς πράξεως καὶ παρακελευσαμένην ταῖς ἄλλαις. Ἀκούσας δὲ τὸ ὄνομα τῆς Κλοιλίας, προσέβλεψεν αὐτὴν ἵλεῳ καὶ φαιδρῷ τῷ προσώπῳ, καὶ κελεύσας ἵππον ἀχθῆναι τῶν βασιλικῶν κεκοσμημένον εὐπρεπῶς ἐδωρήσατο. Τοῦτο ποιοῦνται μαρτύριον οἱ μόνην τὴν Κλοιλίαν λέγοντες ἵππῳ διεξελάσαι τὸν ποταμόν. Οἱ δ´ οὔ φασιν, ἀλλὰ τιμῆσαι τὸ ἀνδρῶδες αὐτῆς τὸν Τυρρηνόν. Ἀνάκειται δὲ τὴν ἱερὰν ὁδὸν πορευομένοις εἰς Παλάτιον ἀνδριὰς αὐτῆς ἔφιππος, ὅν τινες οὐ τῆς Κλοιλίας, ἀλλὰ τῆς Οὐαλερίας εἶναι λέγουσιν. Ὁ δὲ Πορσίννας διαλλαγεὶς τοῖς Ῥωμαίοις ἄλλην τε πολλὴν ἑαυτοῦ μεγαλοφροσύνην ἐπεδείξατο τῇ πόλει, καὶ τὰ ὅπλα τοὺς Τυρρηνοὺς ἀναλαβεῖν κελεύσας, ἄλλο δὲ μηδέν, ἀλλ´ ἐκλιπεῖν τὸν χάρακα σίτου τε πολλοῦ καὶ χρημάτων γέμοντα παντοδαπῶν, παρέδωκε τοῖς Ῥωμαίοις. Διὸ καὶ καθ´ ἡμᾶς ἔτι πωλοῦντες τὰ δημόσια πρῶτα κηρύττουσι τὰ Πορσίννα χρήματα, τιμὴν τῷ ἀνδρὶ τῆς χάριτος ἀίδιον {ἐν} τῇ μνήμῃ διαφυλάττοντες. Εἱστήκει δὲ καὶ χαλκοῦς ἀνδριὰς αὐτοῦ παρὰ τὸ βουλευτήριον, ἁπλοῦς καὶ ἀρχαϊκὸς τῇ ἐργασίᾳ.

 Μετὰ δὲ ταῦτα Σαβίνων ἐμβαλόντων εἰς τὴν χώραν, ὕπατος μὲν ἀπεδείχθη Μᾶρκος Οὐαλέριος, ἀδελφὸς Ποπλικόλα, καὶ Ποστούμιος Τούβερτος. Πραττομένων δὲ τῶν μεγίστων γνώμῃ καὶ παρουσίᾳ Ποπλικόλα, δυσὶ μάχαις μεγάλαις ὁ Μᾶρκος ἐνίκησεν, ὧν ἐν τῇ δευτέρᾳ μηδένα Ῥωμαίων ἀποβαλὼν τρισχιλίους ἐπὶ μυρίοις τῶν πολεμίων ἀνεῖλε, καὶ γέρας ἔσχεν ἐπὶ τοῖς θριάμβοις, οἰκίαν αὐτῷ γενέσθαι δημοσίοις ἀναλώμασιν ἐν Παλατίῳ. Τῶν δ´ ἄλλων τότε θυρῶν εἴσω τῆς οἰκίας εἰς τὸ κλισίον ἀνοιγομένων, ἐκείνης μόνης τῆς οἰκίας ἐποίησαν ἐκτὸς ἀνάγεσθαι τὴν αὔλειον, ὡς δὴ κατὰ τὸ συγχώρημα τῆς τιμῆς ἀεὶ τοῦ δημοσίου προσεπιλαμβάνοι. Τὰς δ´ Ἑλληνικὰς πρότερον οὕτως ἔχειν ἁπάσας λέγουσιν, ἀπὸ τῶν κωμῳδιῶν λαμβάνοντες, ὅτι κόπτουσι καὶ ψοφοῦσι τὰς αὑτῶν θύρας ἔνδοθεν οἱ προϊέναι μέλλοντες, ὅπως αἴσθησις ἔξω γίνοιτο τοῖς παρερχομένοις ἢ προσεστῶσι, καὶ μὴ καταλαμβάνοιντο προϊούσαις ταῖς κλισιάσιν εἰς τὸν στενωπόν.

Tarquin, après la grande bataille où Aruns son fils avait péri dans un combat singulier contre Brutus, se réfugia à Clusium (26, )auprès de Lars Porsena (27)  le plus puissant des rois d’Italie, et qui passait pour un homme bon et généreux, Porsena lui promit du secours, et commença, par envoyer sommer les Romains de recevoir Tarquin. Sur leur refus, il leur déclara la guerre, leur dit dans quel temps il partirait, et quels lieux il attaquerait les premiers ; puis il marcha sur Rome, avec une nombreuse armée. Publicola, quoique absent, fut nommé consul pour la seconde fois, et, avec lui, Titus Lucrétius. Il revint à Rome, et il voulut d’abord dépasser toute l’audace de Porsena : il bâtit Sigliura (28) dans le temps que Porsena s’approchait ; et, après l’avoir fortifiée à grands frais, il y envoya une colonie de sept cents Romains. C’était montrer à Porsena qu’il n’était pas inquiet de cette guerre, et qu’il s’en moquait. Cependant Porsena donna l’assaut aux murs de Rome, et il poussa si vivement les gardes avancées, qu’il les obligea de prendre la fuite. Les ennemis se précipitaient pêle-mêle dans la ville avec les fuyards. Mais Publicola s’avança devant les portes, pour les repousser. Il engagea le combat près du Tibre, avec des ennemis supérieurs en nombre, et il soutint vaillamment leurs efforts, jusqu’à ce qu’étant couvert d’héroïques blessures, il fût emporté hors du champ de bataille. Son collègue, Lucrétius, fut blessé comme lui ; et les Romains, découragés, se sauvaient du côté de la ville. Les ennemis s’élançaient à leur poursuite sur le pont de bois ; et ils étaient au moment d’emporter la ville d’emblée, si Horatius Coclès, et, avec lui, deux hommes des plus nobles de la ville, Herminius et 244 Lartius, ne les eussent arrêtés à la tête du pont. Horatius avait été surnommé Coclès, parce qu’il avait perdu un œil à la guerre, ou bien encore, selon d’autres, parce qu’il avait le nez camus, et tellement enfoncé, que la séparation des yeux était nulle, et que ses deux sourcils se confondaient. Le peuple avait voulu l’appeler Cyclope ; mais, par un défaut de prononciation, on lui avait donné le nom de Coclès, qui lui resta (29). Placé en tête du pont, Coclès soutint l’effort des ennemis, jusqu’à ce que ses compagnons eussent coupé le pont par derrière. Alors il se jeta tout armé dans le Tibre, et il parvint à gagner l’autre rive à la nage, quoiqu’il eût la cuisse percée d’un javelot étrusque. Publicola, rempli d’admiration pour sa valeur, proposa que tous les Romains contribuassent, en sa faveur, d’une somme égale à la dépense que chacun d’eux faisait en un jour pour sa nourriture, et qu’on lui donnât autant de terre qu’il en pourrait enfermer, en une journée, dans un sillon qu’il tracerait lui-même. Ce ne fut pas tout : on érigea à Coclès une statue de bronze dans le temple de Vulcain, pour le consoler, par cette marque d’honneur, de ce qu’il était resté boiteux de sa blessure.

Cependant Porsena pressait la ville ; et les Romains commençaient à sentir la famine, lorsqu’une nouvelle armée étrusque envahit encore le territoire. Publicola, consul pour la troisième fois, résolut de se borner, contre Porsena, à bien garder la ville, sans risquer de bataille. Quant aux Étrusques qui ravageaient la campagne, il fit contre eux une sortie secrète, les mit en déroute, et leur tua cinq mille hommes.

On a raconté souvent, et de diverses manières, l’action de Mucius : nous en ferons aussi l’histoire, d’après la tradition la plus vraisemblable. C’était un homme doué 245 de toutes les vertus ; et sa valeur militaire était à toute épreuve. Ayant formé le dessein de tuer Porsena, il prend l’habit étrusque, pénètre dans le camp des ennemis, dont il savait la langue, et il fait le tour du tribunal où le roi était assis. Mais, comme il ne le connaissait pas personnellement, et qu’il craignait de se découvrir en demandant où était Porsena, il tue, d’un coup d’épée, un des assesseurs du roi, qu’il avait pris pour Porsena lui-même. A l’instant, on l’arrête et on l’interroge. Il y avait, près du tribunal, un brasier ardent, qu’on venait d’apporter, pour un sacrifice qu’allait faire Porsena. Mucius mit la main droite sur le feu ; et, pendant que sa chair brûlait, il regardait Porsena d’un visage ferme et d’un œil menaçant. Porsena, frappé d’admiration, le laissa aller, et lui tendit son épée du haut du tribunal. Mucius la reçut de sa main gauche : c’est de là, dit-on, qu’il fut surnommé Scévola, c’est-à-dire gaucher. « J’ai bravé tes menaces, dit-il à Porsena en prenant son épée ; mais je suis vaincu par ta générosité. Je vais te faire, par reconnaissance, un aveu que la violence n’aurait jamais pu m’arracher. Trois cents Romains ont conçu la même pensée que moi ; et ils errent dans ton camp, épiant le moment favorable. Pour moi, désigné par le sort pour tenter le premier l’entreprise, je ne me plains pas de la Fortune, parce que j’ai failli à tuer un homme de bien, et plus fait pour être l’ami des Romains que leur ennemi. » Porsena ne douta point de la vérité de ce qu’il lui disait, et il se prêta plus volontiers à un accommodement, bien moins encore, à mon avis, par la crainte des trois cents conjurés, que par l’estime et l’admiration que lui inspirèrent le courage et la vertu des Romains (30). On s’accorde à donner à ce héros les noms de Mucius Scévola ; 246 mais Athénodore, fils de Sandon (31), dans son livre à Octavie, sœur d’Auguste, dit qu’il s’appelait aussi Opsigonus (32).

Publicola, persuadé que Rome avait moins à redouter de l’hostilité de Porsena, qu’elle n’avait à gagner à son amitié et à son alliance, ne refusait pas de le prendre pour juge, entre Tarquin et les Romains : ce parti lui souriait même ; et plus d’une fois il provoqua Tarquin à venir défendre sa cause devant Porsena, s’engageant à le convaincre qu’il était le plus méchant des hommes, et qu’il avait mérité d’être dépouillé de la royauté. Tarquin répondit fièrement qu’il n’accepterait personne pour juge, et Porsena moins que tout autre, si Porsena l’abandonnait et manquait à ses engagements. Cette réponse déplut à Porsena, et l’indisposa contre Tarquin. Sollicité d’ailleurs par son fils Aruns, qui était tout dévoué aux Romains, il offrit la paix, à condition qu’on lui rendrait, avec les prisonniers, les terres enlevées à l’Étrurie, en échange des transfuges romains. Les Romains y consentirent, et ils donnèrent pour otages dix jeunes gens de famille patricienne, et autant de jeunes filles, du nombre desquelles était Valéria, fille de Publicola.

L’accord était fait, et Porsena, sur la foi du traité, avait déjà renvoyé la plus grande partie de son armée, lorsque les jeunes Romaines descendirent vers le fleuve, pour s’y baigner, dans un endroit où le rivage se courbe en forme de croissant, et où les eaux du fleuve sont toujours calmes et tranquilles. Là, quand elles virent qu’elles étaient sans gardes, et qu’il n’y avait ni passants sur la rive, ni bateaux traversant le fleuve, elles prirent tout à coup la résolution de passer l’eau à la nage, 247 malgré la profondeur et la rapidité du courant. Il y en a qui disent qu’une d’entre elles, nommée Clélie, était montée sur un cheval, et que, dans la traversée, el le exhortait et encourageait ses compagnes. Arrivées heureusement à l’autre bord, elles vont trouver Publicola. Au lieu d’admirer, et de montrer qu’il les approuvait, Publicola leur témoigna son mécontentement. Il craignait qu’on ne le soupçonnât d’être moins fidèle que Porsena à ses engagements, et que l’audace de ces jeunes filles ne fût regardée comme une fraude des Romains. Il les fait reprendre, et il les renvoie à Porsena. Tarquin, averti de leur retour, se met en embuscade ; et, avec une troupe supérieure en nombre, il attaque, au passage de la rivière, l’escorte des jeunes filles. Les Romains se défendirent vigoureusement. Mais Valéria, fille de Publicola, poussa son cheval au milieu des combattants ; et trois de ses serviteurs, qui s’étaient échappés avec elle, l’accompagnèrent jusqu’au camp de Porsena. Les autres soutenaient toujours le combat ; et ils étaient près de fléchir, lorsque Aruns, fils de Porsena, instruit de leur danger, vole à leur secours, met en fuite les ennemis, et dégage les Romains.

Dès que les jeunes filles reparurent devant Porsena, il s’enquit de celle qui avait donné l’exemple et excité les autres à la suivre. On lui nomma Clélie. Il jeta sur elle un regard doux et serein ; et, ayant fait amener un de ses chevaux royaux, couvert d’un riche harnais, il lui en fit présent. C’est là une preuve que font valoir ceux qui veulent que Clélie seule ait passé le Tibre à cheval. D’autres disent que le roi d’Étrurie voulut simplement, par là, honorer son audace toute virile. Il y a une statue équestre de Clélie dans la rue Sacrée, du côté qui mène au mont Palatin. Toutefois cette statue, suivant quelques-uns, n’est pas celle de Clélie, mais de Valéria. Porsena, la paix conclue, donna aux Romains des preuves éclatantes de sa générosité et de sa magnificence : il alla 248 jusqu’à défendre à ses troupes d’emporter autre chose que leurs armes, et il abandonna aux Romains toutes les provisions, toutes les richesses qui étaient dans son camp. Aussi, de nos jours encore, lorsqu’on vend, à Rome, des biens qui appartiennent à l’État, on commence la criée par ces mots : Biens de Porsena ! honneur qui consacre, par une reconnaissance éternelle, la libéralité de ce roi. On lui érigea aussi, non loin de la salle du sénat, une statue de bronze. Elle est grossièrement travaillée, et d’un style antique (33).

Peu de temps après, les Sabins entrèrent eu armes sur le territoire de Rome. On nomma consuls Marcus Valérius, frère de Publicola, et Postumius Tubertus ; et, comme rien d’important ne se faisait que par le conseil et sous les yeux de Publicola, Marcus remporta deux grandes victoires. Dans la dernière, il ne perdit pas un seul homme, et il tua treize mille ennemis (34). On ne se borna point, pour l’en récompenser, à lui décerner les honneurs du triomphe : on lui bâtit, aux dépens du trésor, une maison sur le mont Palatin. Cette maison avait cela de particulier, qu’au lieu que les portes des autres maisons s’ouvraient alors en dedans, les siennes s’ouvraient sur la rue : distinction qui marquait à chaque instant que le public eût voulu la maison plus grande encore. On dit qu’en Grèce, toutes les maisons s’ouvraient ainsi jadis ; et on le conjecture d’après les comédies, où ceux qui veulent sortir frappent en dedans leur porte, et la font bruire, afin que les passants, ou les personnes qui pourraient être arrêtées devant la maison, soient avertis au dehors, et qu’ils tirent de côté avant que les battants s’avancent sur la rue.

Τῷ δ´ ἑξῆς ἔτει πάλιν ὑπάτευε Ποπλικόλας τὸ τέταρτον· ἦν δὲ προσδοκία πολέμου Σαβίνων καὶ Λατίνων συνισταμένων. Καί τις ἅμα δεισιδαιμονία τῆς πόλεως ἥψατο· πᾶσαι γὰρ αἱ κυοῦσαι τότε γυναῖκες ἐξέβαλλον ἀνάπηρα, καὶ τέλος οὐδεμία γένεσις ἔσχεν. Ὅθεν ἐκ τῶν Σιβυλλείων ὁ Ποπλικόλας ἱλασάμενος τὸν Ἅιδην, καί τινας ἀγῶνας πυθοχρήστους ἀγαγών, καὶ ταῖς ἐλπίσι πρὸς τὸ θεῖον ἡδίονα καταστήσας τὴν πόλιν, ἤδη τοῖς ἀπ´ ἀνθρώπων φοβεροῖς προσεῖχε. Μεγάλη γὰρ ἐφαίνετο κατασκευὴ τῶν πολεμίων καὶ σύστασις.

Ἦν οὖν Ἄππιος Κλαῦσος ἐν Σαβίνοις ἀνὴρ χρήμασί τε δυνατὸς καὶ σώματος ῥώμῃ πρὸς ἀλκὴν ἐπιφανής, ἀρετῆς δὲ δόξῃ μάλιστα καὶ λόγου δεινότητι πρωτεύων. Ὃ δὲ πᾶσι συμβαίνει τοῖς μεγάλοις, οὐ διέφυγε παθεῖν, ἀλλ´ ἐφθονεῖτο, καὶ τοῖς φθονοῦσιν αἰτίαν παρέσχε καταπαύων τὸν πόλεμον αὔξειν τὰ Ῥωμαίων ἐπὶ τυραννίδι καὶ δουλώσει τῆς πατρίδος. Αἰσθόμενος δὲ τοὺς λόγους τούτους βουλομένῳ τῷ πλήθει λεγομένους καὶ προσκρούοντα τοῖς πολλοῖς καὶ πολεμοποιοῖς καὶ στρατιωτικοῖς ἑαυτόν, ἐφοβεῖτο τὴν κρίσιν, ἑταιρείαν δὲ καὶ δύναμιν φίλων καὶ οἰκείων ἔχων ἀμύνουσαν περὶ αὑτὸν ἐστασίαζε. Καὶ τοῦτ´ ἦν τοῦ πολέμου διατριβὴ καὶ μέλλησις τοῖς Σαβίνοις. Ταῦτ´ οὖν ὁ Ποπλικόλας οὐ μόνον εἰδέναι ποιούμενος ἔργον, ἀλλὰ καὶ κινεῖν καὶ συνεξορμᾶν τὴν στάσιν, εἶχεν ἄνδρας ἐπιτηδείους οἳ τῷ Κλαύσῳ διελέγοντο παρ´ αὐτοῦ τοιαῦτα· ‘σὲ Ποπλικόλας ἄνδρα χρηστὸν ὄντα καὶ δίκαιον οὐδενὶ κακῷ δεῖν οἴεται τοὺς σεαυτοῦ πολίτας ἀμύνεσθαι καίπερ ἀδικούμενον· εἰ δὲ βούλοιο σῴζων σεαυτὸν μεταστῆναι καὶ φυγεῖν τοὺς μισοῦντας, ὑποδέξεταί σε δημοσίᾳ καὶ ἰδίᾳ τῆς τε σῆς ἀρετῆς ἀξίως καὶ τῆς Ῥωμαίων λαμπρότητος.’ ταῦτα πολλάκις διασκοποῦντι τῷ Κλαύσῳ βέλτιστα τῶν ἀναγκαίων ἐφαίνετο, καὶ τοὺς φίλους συμπαρακαλῶν, ἐκείνων τε πολλοὺς ὁμοίως συναναπειθόντων, πεντακισχιλίους οἴκους ἀναστήσας μετὰ παίδων καὶ γυναικῶν, ὅπερ ἦν ἐν Σαβίνοις ἀθόρυβον μάλιστα καὶ βίου πρᾴου καὶ καθεστῶτος οἰκεῖον, εἰς Ῥώμην ἦγε, προειδότος τοῦ Ποπλικόλα καὶ δεχομένου φιλοφρόνως καὶ προθύμως ἐπὶ πᾶσι δικαίοις. Τοὺς μὲν γὰρ οἴκους εὐθὺς ἀνέμειξε τῷ πολιτεύματι, καὶ χώραν ἀπένειμεν ἑκάστῳ δυεῖν πλέθρων περὶ τὸν Ἀνίωνα ποταμόν, τῷ δὲ Κλαύσῳ πλέθρα πέντε καὶ εἴκοσι γῆς ἔδωκεν, αὐτὸν δὲ τῇ βουλῇ προσέγραψεν, ἀρχὴν πολιτείας λαμβάνοντα ταύτην, ᾗ χρώμενος ἐμφρόνως ἀνέδραμεν εἰς τὸ πρῶτον ἀξίωμα, καὶ δύναμιν ἔσχε μεγάλην, καὶ γένος οὐδενὸς ἀμαυρότερον ἐν Ῥώμῃ τὸ Κλαυδίων ἀφ´ αὑτοῦ κατέλιπε.

Τὰ δὲ Σαβίνων οὕτω διακριθέντα τῷ μετοικισμῷ τῶν ἀνδρῶν οὐκ εἴασαν οἱ δημαγωγοῦντες ἀτρεμῆσαι καὶ καταστῆναι, σχετλιάζοντες εἰ Κλαῦσος, ἃ παρὼν οὐκ ἔπεισε, διαπράξεται φυγὰς γενόμενος καὶ πολέμιος, μὴ δοῦναι δίκην Ῥωμαίους ὧν ὑβρίζουσιν. Ἄραντες οὖν στρατῷ μεγάλῳ περὶ Φειδήνας κατηυλίσαντο, καί τινα λόχον θέμενοι πρὸ τῆς Ῥώμης ἐν χωρίοις συνηρεφέσι καὶ κοίλοις δισχιλίους ὁπλίτας, ἔμελλον ἅμ´ ἡμέρᾳ φανερῶς ἱππεῦσιν ὀλίγοις λείαν ἐλαύνειν. Εἴρητο δ´ αὐτοῖς, ὅταν τῇ πόλει προσελάσωσιν, ὑποφεύγειν, ἕως ἐμβάλωσιν εἰς τὴν ἐνέδραν τοὺς πολεμίους. Ταῦθ´ ὁ Ποπλικόλας αὐθημερὸν πυθόμενος παρ´ αὐτομόλων, ταχὺ διηρμόσατο πρὸς πάντα καὶ διένειμε τὴν δύναμιν. Ποστούμιος μὲν γὰρ Ἄλβος ὁ γαμβρὸς αὐτοῦ τρισχιλίοις ὁπλίταις ἑσπέρας ἔτι προελθὼν καὶ καταλαβὼν τοὺς ἀκρολόφους ὑφ´ οἷς ἐνήδρευον οἱ Σαβῖνοι, παρεφύλαττεν· ὁ δὲ συνάρχων Λουκρήτιος ἔχων τὸ κουφότατον ἐν τῇ πόλει καὶ νεώτατον ἐτάχθη τοῖς ἐλαύνουσι τὴν λείαν ἱππεῦσιν ἐπιχειρεῖν, αὐτὸς δὲ τὴν ἄλλην ἀναλαβὼν στρατιὰν κύκλῳ περιῆλθε τοὺς πολεμίους.

Καὶ κατὰ τύχην ὁμίχλης βαθείας ἐπιπεσούσης περὶ ὄρθρον, ἅμα Ποστούμιός τε τοὺς ἐνεδρεύοντας ἐμβοήσας ἔβαλεν ἀπὸ τῶν ἄκρων, καὶ τοῖς προϊππασαμένοις ἐφῆκε τοὺς περὶ αὑτὸν ὁ Λουκρήτιος, καὶ Ποπλικόλας προσέβαλε τοῖς στρατοπέδοις τῶν πολεμίων. Πάντη μὲν οὖν ἐκακοῦτο τὰ Σαβίνων καὶ διεφθείρετο· τοὺς δ´ ἐνταῦθα μηδ´ ἀμυνομένους, ἀλλὰ φεύγοντας εὐθὺς ἔκτεινον οἱ Ῥωμαῖοι, τῆς ἐλπίδος αὐτοῖς ὀλεθριωτάτης γενομένης. Σῴζεσθαι γὰρ οἰόμενοι τοὺς ἑτέρους οἱ ἕτεροι τῷ μάχεσθαι καὶ μένειν οὐ προσεῖχον, ἀλλ´ οἱ μὲν ἐκ τῶν ἐρυμάτων πρὸς τοὺς ἐνεδρεύοντας, οὗτοι δὲ πάλιν ὡς ἐκείνους εἰς τὸ στρατόπεδον θέοντες, ἐναντίοι φεύγουσιν ἐνέπιπτον πρὸς οὓς ἔφευγον, καὶ βοηθείας δεομένοις οὓς ἤλπιζον αὐτοῖς βοηθήσειν. Τὸ δὲ μὴ πάντας ἀπολέσθαι τότε Σαβίνους, ἀλλὰ καὶ περιγενέσθαι τινάς, ἡ Φειδηνατῶν πόλις ἐγγὺς οὖσα παρέσχε, καὶ μάλιστα τοῖς ἐκ τῶν στρατοπέδων ὅθ´ ἡλίσκετο διεκπίπτουσιν. Ὅσοι δὲ Φειδηνῶν διήμαρτον, ἢ διεφθάρησαν ἢ ζῶντες ἀπήχθησαν ὑπὸ τῶν λαβόντων.

Τοῦτο τὸ κατόρθωμα Ῥωμαῖοι, καίπερ εἰωθότες ἅπασι τοῖς μεγάλοις ἐπιφημίζειν τὸ δαιμόνιον, ἑνὸς ἔργον ἡγοῦντο τοῦ στρατηγοῦ γεγονέναι, καὶ τῶν μεμαχημένων ἦν ἀκούειν, ὅτι κωφοὺς καὶ τυφλοὺς αὐτοῖς καὶ μόνον οὐ καθείρξας τοὺς πολεμίους Ποπλικόλας παρέδωκε χρῆσθαι τοῖς ξίφεσιν. Ἐρρώσθη δὲ καὶ χρήμασιν ὁ δῆμος ἐκ τῶν λαφύρων καὶ τῶν αἰχμαλώτων. Ὁ δὲ Ποπλικόλας τόν τε θρίαμβον ἀγαγὼν καὶ τοῖς μετ´ αὐτὸν ἀποδειχθεῖσιν ὑπάτοις παραδοὺς τὴν πόλιν, εὐθὺς ἐτελεύτησεν, ὡς ἐφικτόν ἐστιν ἀνθρώποις μάλιστα τοῖς νενομισμένοις καλοῖς κἀγαθοῖς τὸν ἑαυτοῦ βίον ἐκτελειώσας. Ὁ δὲ δῆμος ὥσπερ οὐδὲν εἰς ζῶντα τῶν ἀξίων πεποιηκώς, ἀλλὰ πᾶσαν ὀφείλων χάριν, ἐψηφίσατο δημοσίᾳ ταφῆναι τὸ σῶμα, καὶ τεταρτημόριον ἕκαστος ἐπὶ τιμῇ συνεισήνεγκεν. Αἱ δὲ γυναῖκες ἰδίᾳ πρὸς ἑαυτὰς συμφρονήσασαι διεπένθησαν ἐνιαυτὸν ὅλον ἐπὶ τῷ ἀνδρὶ πένθος ἔντιμον καὶ ζηλωτόν. Ἐτάφη δέ, καὶ τοῦτο τῶν πολιτῶν ψηφισαμένων, ἐντὸς ἄστεος παρὰ τὴν καλουμένην Οὐελίαν, ὥστε καὶ γένει παντὶ τῆς ταφῆς μετεῖναι. Νῦν δὲ θάπτεται μὲν οὐδεὶς τῶν ἀπὸ γένους, κομίσαντες δὲ τὸν νεκρὸν ἐκεῖ κατατίθενται, καὶ δᾷδά τις ἡμμένην λαβὼν ὅσον ὑπήνεγκεν, εἶτ´ ἀναιρεῖται, μαρτυρόμενος ἔργῳ τὸ ἐξεῖναι, φείδεσθαι δὲ τῆς τιμῆς, καὶ τὸν νεκρὸν οὕτως ἀποκομίζουσιν.

L’année suivante, Publicola fut nommé consul pour la quatrième fois. Les Sabins s’étaient unis avec les 249 Latins, et Rome s’attendait à une nouvelle guerre. D’ailleurs, une frayeur superstitieuse avait saisi toute la ville : les femmes enceintes ne mettaient plus au monde que des enfants mal conformés, et pas un ne venait à terme. Publicola, après avoir consulté les livres sibyllins, fit des sacrifices pour apaiser Pluton ; il rétablit certains jeux, anciennement institués par l’ordre d’Apollon ; il remit la joie dans Rome, en ranimant la confiance en la protection des dieux ; puis il s’occupa des dangers dont on était menacé du côté des hommes, car la ligue qui se formait était vraiment redoutable, et les ennemis faisaient d’immenses préparatifs.

Il y avait, parmi les Sabins, un citoyen opulent, nommé Appius Clausus (35), homme d’une force extraordinaire, et le premier de sa nation par son mérite éclatant et pai4 son éloquence. Il n’évita pas le sort commun à tous les grands hommes, et il devint un objet d’envie. En voulant empêcher la guerre, il fournit à ses envieux un prétexte d’accusation. Il cherchait, disait-on, à accroître la puissance des Romains, pour se rendre le tyran de sa patrie, et pour la réduire en servitude. Le peuple prêtait l’oreille à ces calomnies, et Appius se voyait d’ailleurs en butte à la haine des ennemis de la paix et des gens de guerre : il craignit d’être traduit en justice, rassembla un grand nombre de ses parents et de ses amis, et fomenta une sédition. C’était retarder les hostilités, et tenir les Sabins en échec. Publicola s’informait diligemment de tout ce qui se passait chez les ennemis : bien plus, il excitait, il échauffait leurs divisions. Des gens affidés allèrent, de sa part, trouver Clausus, et lui dirent : « Publicola te sait homme de bien, et trop juste pour te vouloir venger de tes concitoyens, quels qu’aient été envers toi leurs torts ; mais, si tu veux, pour sauver ta vie et te dérober à la haine, transporter ton séjour près 250 de lui, tu seras reçu à Rome, et par l’État et par chaque citoyen, d’une manière digne et de ta vertu et de la magnificence romaine. » Clausus réfléchit longtemps à cette proposition ; et il ne trouva, dans la nécessité qui le pressait, nul parti meilleur à prendre. Il fit partager son dessein à tous ses amis, qui, de leur côté, en attirèrent beaucoup d’autres. Cinq mille chefs de famille, sous la conduite de Clausus, émigrèrent avec leurs femmes, leurs enfants et leurs esclaves. C’était ce qu’il y avait de plus paisible chez les Sabins, et de plus accoutumé à une vie douce et tranquille. Publicola, prévenu de leur arrivée, leur fit un accueil empressé, plein de cordialité et de bons offices. Il leur donna à tous le droit dé citoyens, et il leur distribua, par tête, deux arpents de terre le long du fleuve Anio (36). Clausus en eut vingt-cinq pour sa part, et il fut mis au nombre des sénateurs : ce fut là sa première dignité politique. Mais il fit paraître tant de sagesse dans l’administration des affaires, qu’il parvint bientôt aux premières charges, et qu’il acquit un immense crédit. Enfin c’est à lui que remonte la famille des Claudius, qui ne le cède à aucune maison dans Rome.

Cette émigration avait apaisé les troubles parmi les Sabins ; mais les démagogues ne purent les laisser vivre en paix. « Ce serait une honte, criaient-ils, que Clausus, fugitif et votre ennemi, obtînt ce qu’on lui a refusé quand il était ici, et qu’il vous empêchât de vous venger des injures de Rome.» Les Sabins se mirent donc en marche, avec une grande armée, et ils campèrent près de Fidènes. Ils placèrent deux mille hommes en embuscade, dans des endroits creux et couverts, plus avant encore du côté de Rome : leur intention était d’envoyer, le lendemain, à la pointe du jour, quelques cavaliers fourrager jusqu’aux portes de la ville, avec ordre, quand les Romains sortiraient sur eux, de faire semblant de fuir, 251 jusqu’à ce que l’ennemi tombât dans l’embuscade. Publicola, le jour même, fut informé du projet par des transfuges. Il pourvoit à tout sur-le-champ, et il partage son armée. Postumius Balbus, son gendre, va, avec trois mille hommes, se saisir, dès le soir, des hauteurs qui couvraient l’embuscade, et il y attend le moment favorable. Lucrétius, collègue de Publicola, prend, parmi les soldats qui sont dans la ville, les plus agiles et les plus braves, pour tomber avec eux sur les fourrageurs. Lui-même, avec le reste de l’armée romaine, il enveloppe l’armée des Sabins.

Le lendemain, il s’éleva, vers la pointe du jour, un brouillard épais, et qui favorisa les Romains. Postumius fond à grands cris des hauteurs sur les troupes qui étaient en embuscade, pendant que Lucrétius charge la cavalerie qui courait la campagne, et que Publicola attaque le camp des ennemis. Les Sabins, surpris de tous côtés, sont bientôt défaits et mis en déroute ; ceux du camp ne songent pas même à se défendre : ils prennent la fuite, et ils sont taillés en pièces. Rien ne fut plus funeste pour les Sabins que l’espérance qu’ils avaient mutuellement que les autres n’avaient pas été battus ; car d’aucun côté ils ne songèrent à tenir ferme et à combattre : ceux du camp couraient vers ceux de l’embuscade, qui, à leur tour, couraient vers le camp ; et tous, au lieu de trouver un refuge, ne rencontraient que des fuyards, qui avaient eux-mêmes besoin du secours qu’on espérait recevoir d’eux. Tous les Sabins auraient péri, si Fidènes, la ville voisine, n’eût fourni asile à quelques-uns, surtout à ceux qui se sauvèrent du camp, après qu’il fut pris par les Romains. Ceux qui ne purent gagner Fidènes furent tués ou faits prisonniers.

Les Romains, tout accoutumes qu’ils fussent à rapporter aux dieux la gloire de leurs succès, attribuèrent cette victoire à la seule prévoyance du général ; et le premier mot de ceux qui avaient été à la bataille fut que 252 Publicola leur avait livré les ennemis boiteux, aveugles, pieds et poings liés à peu près, et qu’on n’avait eu qu’à les égorger (37). Le peuple tira, des dépouilles des ennemis et de la vente des prisonniers, de quoi augmenter considérablement ses ressources. Publicola reçut les honneurs du triomphe ; mais, à peine venait-il de remettre les affaires de l’État aux mains des consuls nommés pour lui succéder, qu’il mourut, après une vie comblée, autant que le permet notre condition mortelle, de tous les biens de ce monde et de tous les bonheurs. Le peuple, comme s’il n’eût rien fait jamais pour Publicola vivant, et qu’il eût encore à lui payer toute sa reconnaissance, ordonna que le corps serait enterré aux dépens du public ; et chaque citoyen contribua du quart d’un as (38). Les femmes décidèrent entre elles, honorable et glorieuse distinction, qu’elles porteraient un an entier le deuil de Publicola. On voulut aussi qu’il fût enterré dans la ville, près de la colline Vélia ; et le droit de sépulture en ce lieu fut donné pour toujours à ses descendants. Mais, aujourd'hui, on n’y enterre plus personne de sa famille. Seulement, on y apporte le corps ; un homme tient une torche allumée, la met dans le tombeau, et l’en retire un moment après : cérémonie qui atteste le droit du défunt, mais qu’il renonce à cet honneur ; puis on emporte le corps autre part.

 

 

 

Ἆρ´ οὖν ἴδιόν τι περὶ ταύτην τὴν σύγκρισιν ὑπάρχει καὶ μὴ πάνυ συμβεβηκὸς ἑτέρᾳ τῶν ἀναγεγραμμένων, τὸν ἕτερον μιμητὴν γεγονέναι τοῦ ἑτέρου, τὸν ἕτερον δὲ μάρτυν; ὅρα γάρ, ἣν Σόλων ἐξήνεγκε περὶ εὐδαιμονίας ἀπόφασιν πρὸς Κροῖσον, ὡς Ποπλικόλᾳ μᾶλλον ἢ Τέλλῳ προσήκει. Τέλλου μὲν γάρ, ὃν εἶπε γεγονέναι μακαριώτατον δι´ εὐποτμίαν καὶ ἀρετὴν καὶ εὐτεκνίαν, οὐδ´ αὐτὸς ἐν τοῖς ποιήμασιν ὡς ἀνδρὸς ἀγαθοῦ λόγον ἔσχεν, οὐδὲ παῖδες οὐδ´ ἀρχή τις εἰς δόξαν ἦλθεν· Ποπλικόλας δὲ καὶ ζῶν ἐπρώτευσε δυνάμει καὶ δόξῃ δι´ ἀρετὴν Ῥωμαίων, καὶ τεθνηκότος ἐν τοῖς ἐπιφανεστάτοις γένεσι καὶ στέμμασιν ἔτι καὶ καθ´ ἡμᾶς Ποπλικόλαι καὶ Μεσσάλαι καὶ Οὐαλέριοι δι´ ἐτῶν ἑξακοσίων τῆς εὐγενείας τὴν δόξαν ἀναφέρουσι. Καὶ Τέλλος μὲν ὑπὸ τῶν πολεμίων ὡς ἀνὴρ ἀγαθὸς ἐν τάξει μένων καὶ μαχόμενος κατέστρεψε· Ποπλικόλας δὲ τοὺς μὲν πολεμίους ἀποκτείνας, ὃ τοῦ πεσεῖν εὐτυχέστερόν ἐστι, τὴν δὲ πατρίδα νικῶσαν ἐπιδὼν δι´ αὑτὸν ἄρχοντα καὶ στρατηγοῦντα, τιμηθεὶς δὲ καὶ θριαμβεύσας, ἔτυχε τῆς ζηλουμένης ὑπὸ Σόλωνος καὶ μακαριζομένης τελευτῆς. Ἔτι τοίνυν, οἷς πρὸς Μίμνερμον ἀντειπὼν περὶ χρόνου ζωῆς ἐπιπεφώνηκε,

Μηδέ μοι ἄκλαυστος θάνατος μόλοι, ἀλλὰ φίλοισι
ποιήσαιμι θανὼν ἄλγεα καὶ στοναχάς,

εὐδαίμονα τὸν Ποπλικόλαν ἄνδρα ποιεῖ. Τελευτήσας γὰρ οὐ φίλοις οὐδ´ οἰκείοις μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ πόλει πάσῃ, μυριάσι πολλαῖς, δάκρυα καὶ πόθον καὶ κατήφειαν ἐφ´ αὑτῷ παρέσχεν· αἱ γὰρ Ῥωμαίων γυναῖκες ἐπένθησαν αὐτόν, ὥσπερ υἱὸν ἢ ἀδελφὸν ἢ πατέρα κοινὸν ἀποβαλοῦσαι.

‘Χρήματα δ´ ἱμείρειν μὲν ἔχειν’ φησὶν ὁ Σόλων,  ‘ἀδίκως δὲ πεπᾶσθαι οὐκ ἐθέλειν’, ὡς δίκης ἐπιούσης· Ποπλικόλᾳ δ´ ὑπῆρχεν οὐ μόνον μὴ κακῶς πλουτεῖν, ἀλλὰ καὶ καλῶς ἀναλίσκειν εὖ ποιοῦντι τοὺς δεομένους. Ὥστ´ εἰ σοφώτατος ἁπάντων ὁ Σόλων, εὐδαιμονέστατος ὁ Ποπλικόλας. Ἃ γὰρ εὔξατο τῶν ἀγαθῶν ἐκεῖνος ὡς κάλλιστα καὶ μέγιστα, ταῦτα καὶ κτήσασθαι Ποπλικόλᾳ καὶ φυλάξαι χρωμένῳ μέχρι τέλους ὑπῆρξεν.

Οὕτω μὲν ὁ Σόλων κεκόσμηκε τὸν Ποπλικόλαν τὸν Σόλωνα δ´ αὖ πάλιν ἐκεῖνος, ἐν τῇ πολιτείᾳ παραδειγμάτων κάλλιστον ἀνδρὶ κοσμοῦντι δημοκρατίαν θέμενος· τῆς μὲν γὰρ ἀρχῆς τὸν ὄγκον ἀφελών, εὐμενῆ πᾶσι καὶ ἄλυπον κατέστησε, νόμοις δὲ πολλοῖς ἐχρήσατο τῶν ἐκείνου. Καὶ γὰρ ἀρχόντων καταστάσεως κυρίους ἐποίησε τοὺς πολλούς, καὶ τοῖς φεύγουσι δίκην ἐπικαλεῖσθαι τὸν δῆμον, ὥσπερ ὁ Σόλων τοὺς δικαστάς, ἔδωκε, καὶ βουλὴν μὲν ἑτέραν οὐκ ἐποίησεν ὥσπερ ὁ Σόλων, τὴν δ´ οὖσαν ηὔξησεν ἀριθμῷ μικροῦ διπλασιάσας, ἥ τε τῶν ταμιῶν ἐπὶ τοῖς χρήμασι κατάστασις ἐκεῖθεν ἦλθεν, ὅπως ὁ ἄρχων μήτ´, εἰ χρηστός ἐστιν, ἀσχολίαν ἔχῃ πρὸς τὰ μείζω, μήτ´ εἰ φαῦλος, ἀφορμὰς τοῦ ἀδικεῖν μᾶλλον, καὶ τῶν πράξεων καὶ τῶν χρημάτων κύριος γενόμενος.

Τὸ δὲ μισοτύραννον ἐν τῷ Ποπλικόλᾳ σφοδρότερον. Εἰ γάρ τις ἐπιχειροίη τυραννεῖν, ὁ μὲν ἁλόντι τὴν δίκην ἐπιτίθησιν, ὁ δὲ καὶ πρὸ τῆς κρίσεως ἀνελεῖν δίδωσι. Σεμνυνομένου δὲ τοῦ Σόλωνος ὀρθῶς καὶ δικαίως, ὅτι καὶ τῶν πραγμάτων αὐτῷ διδόντων τυραννεῖν καὶ τῶν πολιτῶν οὐκ ἀκουσίως δεχομένων ἀπεῖπεν, οὐχ ἧττον ὑπάρχει καλὸν τῷ Ποπλικόλᾳ τὸ λαβόντα τυραννικὴν ἀρχὴν ποιῆσαι δημοτικωτέραν, καὶ μηδ´ οἷς ἐξῆν ἔχοντα χρήσασθαι. Καὶ τοῦτο δ´ ἔοικε συνιδεῖν πρότερος ὁ Σόλων,  ὅτι ‘δῆμος

ὧδ´ ἂν ἄριστα σὺν ἡγεμόνεσσιν ἕποιτο,
μήτε λίην ἀνεθεὶς μήτε πιεζόμενος’.

Ἴδιον δὲ τοῦ Σόλωνος ἡ τῶν χρεῶν ἄνεσις, ᾗ μάλιστα τὴν ἐλευθερίαν ἐβεβαίωσε τοῖς πολίταις. Οὐδὲν γὰρ ὄφελος νόμων ἰσότητα παρεχόντων, ἣν ἀφαιρεῖται τὰ χρέα τοὺς πένητας, ἀλλ´ ὅπου μάλιστα χρῆσθαι τῇ ἐλευθερίᾳ δοκοῦσι, δουλεύουσι μάλιστα τοῖς πλουσίοις, ἐν τῷ δικάζειν καὶ ἄρχειν καὶ λέγειν ἐπιταττόμενοι καὶ ὑπηρετοῦντες. Τούτου δὲ μεῖζον, ὅτι πάσῃ χρεῶν ἀποκοπῇ στάσεως ἑπομένης, ἐκείνῃ μόνῃ καθάπερ φαρμάκῳ παραβόλῳ μέν, ἰσχυρῷ δὲ χρησάμενος, εὐκαίρως καὶ τὴν οὖσαν στάσιν ἔλυσε, τῇ περὶ αὐτὸν ἀρετῇ καὶ δόξῃ τῆς τοῦ πράγματος ἀδοξίας καὶ διαβολῆς περιγενόμενος.

Τῆς δ´ ὅλης πολιτείας τῇ μὲν ἀρχῇ λαμπρότερος ὁ Σόλων· ἡγήσατο γὰρ καὶ οὐκ ἠκολούθησε, καὶ καθ´ αὑτόν, οὐ μεθ´ ἑτέρων, ἔπραξε τὰ πλεῖστα καὶ μέγιστα τῶν κοινῶν. Τῷ τέλει δ´ ἅτερος εὐτυχὴς καὶ ζηλωτός· τὴν μὲν γὰρ Σόλωνος πολιτείαν αὐτὸς ἐπεῖδε Σόλων καταλυθεῖσαν, ἡ δὲ Ποπλικόλα μέχρι τῶν ἐμφυλίων πολέμων διεφύλαξεν ἐν κόσμῳ τὴν πόλιν. Ὁ μὲν γὰρ ἅμα τῷ θέσθαι τοὺς νόμους ἀπολιπὼν ἐν γράμμασι καὶ ξύλοις ἐρήμους τοῦ βοηθοῦντος, ᾤχετ´ ἀπιὼν ἐκ τῶν Ἀθηνῶν, ὁ δὲ μένων καὶ ἄρχων καὶ πολιτευόμενος ἵδρυσε καὶ κατέστησεν εἰς ἀσφαλὲς τὴν πολιτείαν. Ἔτι δ´ ἐκείνῳ μὲν οὐδὲ μέλλοντα κωλῦσαι προαισθομένῳ Πεισίστρατον ὑπῆρξεν, ἀλλ´ ἡττήθη συνισταμένης τῆς τυραννίδος· οὗτος δὲ βασιλείαν ἰσχύουσαν ἐκ πολλῶν ἤδη χρόνων καὶ κρατοῦσαν ἐξέβαλε καὶ κατέλυσεν, ἀρετὴν μὲν ἴσην καὶ προαίρεσιν ὁμοίαν παρασχόμενος, τύχῃ δὲ καὶ δυνάμει τελεσιουργῷ πρὸς τῇ ἀρετῇ χρησάμενος.

Τῶν μέντοι πολεμικῶν Σόλωνι μὲν οὐδὲ τὰ πρὸς Μεγαρεῖς Δαΐμαχος ὁ Πλαταιεὺς  μεμαρτύρηκεν, ὥσπερ ἡμεῖς διεληλύθαμεν· Ποπλικόλας δὲ τοὺς μεγίστους ἀγῶνας αὐτὸς καὶ μαχόμενος καὶ στρατηγῶν κατώρθωσε. Καὶ μὴν ἔτι πρὸς τὰς πολιτικὰς πράξεις ὁ μὲν ἐν παιδιᾶς τινι τρόπῳ καὶ προσποίημα μανίας ἀναλαβὼν ὑπὲρ Σαλαμῖνος ἐρῶν προῆλθεν· ὁ δ´ αὐτόθεν ἀναρρίψας τὸν περὶ τῶν μεγίστων κίνδυνον, ἐπανέστη τε Ταρκυνίοις καὶ τὴν προδοσίαν ἐφώρασε, καὶ τοῦ κολασθῆναι καὶ μὴ διαφυγεῖν τοὺς πονηροὺς αἰτιώτατος γενόμενος, οὐ τὰ σώματα μόνον τῶν τυράννων ἐξέβαλε τῆς πόλεως, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐλπίδας ἐξέκοψεν. Οὕτω δὲ τοῖς δεχομένοις πράγμασιν ἀγῶνα καὶ θυμὸν καὶ ἀντίταξιν ἐρρωμένως καὶ ἀτενῶς ἀπαντήσας, ἔτι βέλτιον ἐχρήσατο τοῖς ὁμιλίας ἀπολέμου καὶ πειθοῦς ὑπεικούσης δεομένοις, ἄνδρα Πορσίνναν ἄμαχον ὄντα καὶ φοβερὸν ἐμμελῶς προσαγαγόμενος καὶ μεταστήσας εἰς φιλίαν.

Καίτοι φήσει τις ἐνταῦθα τὸν μὲν Σόλωνα προεμένοις ἀναλαβεῖν Ἀθηναίοις Σαλαμῖνα, τὸν δὲ Ποπλικόλαν ἧς ἐκέκτηντο Ῥωμαῖοι χώρας ἀποστῆναι. Δεῖ δὲ πρὸς τοὺς ὑποκειμένους καιροὺς τὰς πράξεις θεωρεῖν. Ποικίλος γὰρ ὢν ὁ πολιτικὸς ᾧ τρόπῳ τῶν ὄντων ἕκαστον εὔληπτόν ἐστι μεταχειρίσασθαι, καὶ μέρους ἀφέσει πολλάκις ἔσωσε τὸ πᾶν, καὶ μικρῶν ἀποστὰς μειζόνων ἔτυχεν, ὥσπερ ἐκεῖνος ὁ ἀνὴρ τότε τῆς μὲν ἀλλοτρίας χώρας ἀποστὰς ἔσωσε τὴν ἑαυτοῦ βεβαίως ἅπασαν, οἷς δ´ ἦν μέγα τὴν πόλιν διαφυλάξαι προσεκτήσατο τὸ τῶν πολιορκούντων στρατόπεδον, ἐπιτρέψας δὲ τῷ πολεμίῳ δικαστῇ γενέσθαι καὶ περιγενόμενος τῇ δίκῃ, προσέλαβεν ὅσα δόντας ἀγαπητὸν ἦν νικῆσαι· καὶ γὰρ τὸν πόλεμον ἔλυσε, καὶ τὴν παρασκευὴν τοῦ πολέμου κατέλιπεν αὐτοῖς διὰ πίστιν ἀρετῆς καὶ καλοκαγαθίας, ἣν ὁ ἄρχων ὑπὲρ ἁπάντων ἐνεποίησεν αὐτῷ.

 

COMPARAISON

DE

SOLON ET DE PUBLICOLA.

Il y aura, dans le parallèle de Solon et de Publicola, une particularité, et qui ne se rencontre dans aucun de ceux que j’aie écrits encore : c’est que l’un est l’imitateur, et l’autre le témoin de celui auquel je le vais comparer (39). Prenez garde, en effet, que cette maxime sur le bonheur, proférée par Solon en présence de Crésus, convient mieux à Publicola qu’à Tellus. Ce Tellus, qui avait été, suivant Solon, le plus heureux des hommes, à cause de sa mort glorieuse, de sa vertu, et des enfants estimables qu’il laissait après lui, n’est pas cité comme un homme de bien, même dans les poésies de Solon ; enfin ses enfants n’ont pas été connus, et lui-même n’a exercé aucune magistrature. Au contraire, Publicola, pendant sa vie, fut, par son crédit comme par l’éclat de ses vertus, le premier des Romains ; et, encore de nos jours, six cents ans après sa mort, les plus illustres familles de Rome, les Publicola, les Messala, et les autres Valérius, font remonter à lui la gloire de leur noblesse. Tellus fut tué par les ennemis, et il mourut en brave, ferme à son poste, dans la mêlée ; tandis que Publicola, après avoir taillé en pièces les ennemis, ce qui est bien plus heureux que de tomber sous leurs coups, et après avoir vu, lui consul, et par ses efforts, sa patrie victorieuse, comblé 254 d’honneurs, eut en partage, après le triomphe, la mort que Solon désirait le plus, et qu’il regardait comme le bonheur suprême.

D’ailleurs, le souhait de Solon, dans sa réponse à Mimnerme (40) sur la durée de la vie :

Que ma mort ne soit pas sans pleurs, mais que mes amis
Célèbrent mes funérailles, dans la douleur et les gémissements ;

ce souhait prouve le bonheur de Publicola. Car la mort de Publicola fut pleurée, non-seulement de ses parents et de ses amis, mais de la ville entière. C’étaient partout des larmes, des regrets, une tristesse profonde ; et les femmes romaines semblaient, à en juger par leur deuil, avoir perdu toutes un fils, un frère ou un père. Solon disait ;

Je désire avoir des richesses ; mais ce n’est point de l’injustice
Que je les veux tenir...,

parée que la punition finit toujours par arriver. Publicola ne s’enrichit point par des injustices ; et il eut de plus la gloire de faire un bon usage de sa fortune, en secourant les pauvres. Si donc Solon a été le plus sage des hommes, Publicola en a été le plus heureux ; car, tous les biens que le premier a désirés comme les plus grands et les plus beaux, Publicola les a possédés, et il en a joui jusqu’à sa mort.

Solon, comme on le voit, a glorifié Publicola ; mais Publicola, à son tour, a glorifié Solon, en se le proposant comme le plus parfait modèle que puisse imiter le fondateur d’un État populaire. Il ôta à l’autorité souveraine son faste d’autrefois, et il la rendit pour tous bienveillante et douce, il emprunta plusieurs lois de Solon, entre autres celles qui donnaient au peuple le droit d’élire les magistrats, et qui permettaient aux accusés d’en 255 appeler au peuple, comme Solon avait établi l’appel aux juges (41). Si Publicola ne créa point, comme Solon, un nouveau sénat, il augmenta l’ancien presque de moitié. L’établissement des questeurs pour la garde du trésor public fit qu’un consul homme de bien ne manqua pas de loisir pour se livrer à des soins plus importants, et qu’un consul pervers n’eut pas, pour faire le mal, les ressources qu’il eût trouvées dans sa mise en possession et des affaires publiques et du trésor de l’État.

La haine des tyrans fut plus forte dans Publicola. Solon avait ordonné, il est vrai, que tout citoyen qui aurait aspiré à la tyrannie fût mis en jugement ; mais Publicola permit de le tuer avant le jugement même. Solon se glorifia à bon droit d’avoir refusé une royauté que les circonstances mêmes lui offraient, et où ses concitoyens le portaient de leur plein gré. Toutefois, ce n’est pas une moindre gloire, à Publicola, d’avoir rendu plus populaire une autorité presque tyrannique, et de n’avoir pas usé de toute la puissance dont il disposait : modération dont Solon avait, ce semble, jadis exprimé la pensée. Le peuple, dit-il,

De cette façon, obéira sans murmure à ses chefs,
Si on lui serre le frein, mais sans l’écraser sous sa charge.

Un mérite particulier à Solon, c’est l’abolition des dettes, mesure qui contribua, plus que nulle autre, à affermir la liberté des citoyens. C’est en vain que l’égalité est écrite dans les lois, si les dettes en privent les pauvres ; si, alors même qu’ils paraissent jouir le plus delà liberté, si, dans les jugements, dans les fonctions publiques, dans l’exercice du droit de parole, ils sont, plus que jamais, les esclaves des riches, et s’ils ne font que suivre les ordres de leurs créanciers. Solon fit plus en- 256 core. Presque toujours une abolition de dettes entraine à sa suite des troubles et des dissensions. Solon, au contraire, en appliquant à propos la mesure, comme on fait un remède périlleux mais énergique, parvint à apaiser la sédition qui s’était élevée dans Athènes ; et il fit taire, par le seul ascendant de sa vertu, les reproches et les murmures qu’aurait pu exciter la loi.

Si l’on considère l’ensemble de leur administration, Solon débuta d’une manière plus brillante : il se fraya lui-même sa route ; il n’eut pas de devancier ; et seul, sans le secours de personne, il termina heureusement presque toutes ses entreprises, et les plus grandes. Pour Publicola, il eut une fin plus heureuse et plus digne d’envie ; car Solon vit renverser le gouvernement qu’il avait établi, tandis que les institutions de Publicola maintinrent l’ordre dans Rome, jusqu’au temps des guerres civiles. C’est que Solon, après avoir publié ses lois, les abandonna, quand il partit d’Athènes, seules et sans défenseurs, dans leurs tables et sur leurs rouleaux. Publicola, en restant à Rome, avec le pouvoir et les affaires en main, affermit ses établissements, et en assura la durée. Solon, après des efforts inutiles pour arrêter les intrigues de Pisistrate, qu’il avait su découvrir, finit par céder à la tyrannie grandissante. Publicola abattit, et pour jamais, une royauté pleine de force, et qui florissait depuis des siècles. Son courage ne fut pas au-dessous de son entreprise ; et rien ne manqua à sa vertu, ni la fortune qui seconde l’effort, ni l’énergie qui accomplit l’œuvre.

Quant aux exploits belliqueux, Solon, s’il en faut croire Daïmachus de Platées (42), n’a pas même conduit cette expédition contre les Mégariens, dont nous avons fait le récit. Mais Publicola remporta d’éclatantes vic- 257 toires à la tête des armées, et en payant de sa personne. Solon, homme d’État, veut conseiller aux Athéniens de reprendre Salamine : il a recours à une sorte de jeu, et il contrefait l’insensé. Publicola, dès son début, hasarde un grand coup : il se déclare contre Tarquin, et il dévoile la conjuration. Seul, il empêche que les traîtres n’échappent au supplice ; et, non content d’avoir chassé de Rome la personne des tyrans, il ruine pour jamais leurs espérances. Mais, s’il sut aborder avec cette fermeté les affaires qui demandaient du courage et de la vigueur, et qui devaient être décidées par la force des armes, il fit paraître encore plus de sagesse, dans celles qui requéraient les remontrances pacifiques et la persuasion. Il gagna Porsena, un guerrier invaincu, un ennemi redoutable, et il en fit l’ami des Romains.

On m’objectera que Solon reconquit Salamine, que les Athéniens avaient perdue, au lieu que Publicola rendit les terres occupées par les Romains. Mais il faut juger des actions par les circonstances. Le vrai politique se conduit diversement, suivant les diverses occasions, et il prend chaque affaire par son côté le plus accessible. Souvent, par le sacrifice d’une partie, il sauve tout le reste, et, en cédant peu, gagne beaucoup. Ainsi Publicola, par la cession de quelques terres étrangères, assura ce jour-là la conservation de tout son pays ; et, alors que c’eût été pour les Romains le comble du bonheur de voir leur ville hors de danger, il leur fit avoir, outre ce bonheur, toutes les richesses qui étaient dans le camp même des assiégeants. En prenant son ennemi pour juge, il triompha de son adversaire, et il obtint, avec la victoire, tout ce qu’il eût donné de bon gré pour être vainqueur ; car Porsena fit la paix, et il laissa aux Romains ses munitions de guerre : tant le consul avait fait naître, chez Porsena, une haute idée de la vertu et de la magnanimité de tous les Romains !

   
   

(1) Publicola, ou plutôt Poplicola, c’est-à-dire qui populum colit, qui honore le peuple.

(2) Selon d’autres, Volésus ou Volusus,

(3) En l’an 509 avant J.-C.

(4) Les autres auteurs disent que Brutus n’avait que deux fils, au moins en ce temps : il en eut d’autres depuis, car il laissa une famille.

(5) Brutus signifie en effet brute et stupide.

(6) On fait des histoires de ce genre sur toutes les conspirations.

(7) Suivant Denys d’Halicarnasse, les conjurés étaient encore en séance.

(8) La loi romaine, en effet, s’opposait à ce qu’il y restât.

(9)  Ou plutôt de l’expression vindicare in libertatem, et du coup de baguette qui marquait l'affranchissement.

(10) Elle se nomme aujourd’hui l’île Saint-Barthélemy. Les deux ponts étaient le pont Fabricius, du côté du Capitole, et le pont Cestius, du côté du Janicule.

(11) C’est-à-dire le dernier jour du mois de février de l’an 508 ayant J.-C.

(12) Cet Anaximène n’est pas connu d’ailleurs. D’après les autorités les plus accréditées, l’usage de louer publiquement les morts ne date, en Grèce, que du temps des guerres Médiques.

(13) C’est le nom de la victoire divinisée : il se compose des deux racines de vinco et de potior, vaincre et se rendre maître. La leçon Οὐικος πόπλεκος de la plupart des éditions ne donne ici aucun sens raisonnable.

(14) Environ 1 fr. 50 centimes.

(15) Environ 15 francs.

(16) En latin pecus.

(17) II s’agit ici, non pas d’un impôt ordinaire, mais d’un sacrifice momentané, que rendait nécessaire la lutte contre les Tarquins.

(18) Véies était la ville étrusque la plus rapprochée de Rome ; et les Étrusques, au temps de Tarquin, étaient dans tout l’éclat de leur civilisation et de leur puissance.

(19)  Ainsi nommée, dit-on, parce que le Véien renversé se nommait Ratuménas.

(20) Tite-Live s’exprime aussi avec doute sur la généalogie des Tarquins, mais tout en penchant à faire, de Tarquin le Superbe, le fils de Tarquin l’Ancien, plutôt que son petit-fils.

(21) C’est-à-dire le 13 du mois.

(22) La consécration eut lieu en l’an 67 avant J.-C., quatorze ans après l’incendie de l’ancien temple.

(23) C’était en l’an 81 de notre ère.

(24) Plus de 60 millions de notre monnaie : le chiffre est probablement un peu enflé.

(25) En Attique.

(26) Ville d’Étrurie.

(27) Suivant quelques-uns, Lars était un titre d’honneur, et non pas un nom propre.

(28) Dans le Latium, près du pays des Herniques.

(29)  Le nom de Coclès n'a rien de commun avec le mot grec cyclope : il signifie simplement borgne, et la première version de Plutarque est la vraie.

(30) Les Romains, d’après la tradition la plus vraisemblable, furent vaincus par les Étrusques ; Porsena entra dans Rome, et il dicta les conditions de paix qui lui plurent : seulement il consentit à ne pas rétablir les rois.

(31) Sandon, de Tarse en Cilicie, un des maîtres d’Auguste, puis de Tibère ; il appartenait à la secte stoïque. Son fils Athénodore est moins connu.

(32) Ce mot est la traduction grecque du nom latin Postumus ; et c’est Pestumus qu’Athénodore a voulu dire. Plutarque aurait dû l’indiquer, et ne pas donner à croire que les Romains portassent des noms grecs dans ces temps antiques.

(33) Plutarque est le seul auteur qui parle de cette statue.

(34)  On a déjà pu remarquer que les Romains ne se faisaient pas faute d’embellir et d’exagérer les victoires de leurs anciens héros.

(35) II se nommait Atta, ce qui signifiait boiteux, en langue sabine ; et les Romains traduisirent ce nom en Clausus ou Claudus, qui a la même signification.

(36) Aujourd’hui Teverone, rivière qui se jette dans le Tibre, un peu au-dessus de Rome.

(37) Denys d’Halicarnasse donne des chiffres énormes, pour la perte des Sabins : 13,000 morts et 4,200 prisonniers.

(38)  Le quart d’as, en latin quadrans, la plus petite des monnaies de cuivre.

(39) Cette expression, un peu alambiquée et obscure, s’éclaircira plus loin,

(40) Poëte élégiaque, né à Colophon, et contemporain de Solon.

(41) Vous voyez ici, chez Plutarque, les préjuges du Grec, qui fait honneur à son pays de tout ce qu’il trouve de bon ailleurs. En réalité, il est probable que Publicola n’avait jamais entendu parler de Solon.

(42) Auteur d’une Histoire de l'Inde, signalée par Strabon comme un recueil de contée absurdes et de fausses notions sur le pays. Il est inconnu d’ailleurs, et il ne reste rien de ses écrits.

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48) Ces nombres sont un peu exagérés : il γ eut rarement des légions de six mille fantassins, et elles n’eurent jamais plus de quatre cents chevaux.

(49) On peut croire ce qu’on veut de cette dernière étymologie.

(50) Junon, ainsi nommée à cause d’un avertissement salutaire qu’elle avait donné aux Romains : monere signifie avertir.

(51) D’autres disent qu’il voulait marquer l’espace pour un augure.

(52) Jules César.

(53) Voyez plus bas dans ce volume.

(54) C’est-à-dire un bouclier rond.

(55) On la célébrait au printemps. Le nom de matrones était la qualification des femmes mariées, et se prenait toujours en bonne part.

(56) Poète grec, inconnu d’ailleurs.

(57) Le poète, ici, dit Remus et non pas Romus.

(58) Caïus Acilius Glabrio, qui fut tribun du peuple l’an de Rome 556. Il avait écrit en grec une histoire de Rome intitulée Annales.

(59) C’est-à-dire les sacrifices de chiens, conduits d’abord en cérémonie.

(60)  J’ai adopté la correction qui fait dépendre τέκνων de ποβολ. Quant à la qualification de très-dure, σφοδρός, que Plutarque donne à la loi, c’est sans doute parce que tout l’avantage était du côté du mari.

(61) Ville du Latium, à seize kilomètres de Rome.

(62)  Ou Lanuvium, autre ville du Latium, voisine de la précédente.

(63) Ainsi nommé parce qu’on y purifiait les troupes.

(64) C’est-à-dire le 13 du mois.

(65) C’est-à-dire la porte par où on allait à Férentum, ville du Latium.

(66) Habitants de Camérium, dans le Latium.

(67) C’est-à-dire le 1er du mois.

(68) Denys d’Halicarnasse dit qu’il fit dresser sa statue à côté du char.

(69) C’est-à-dire le sacrifice en reconnaissance de cent hommes tués.

(70) Cette explication est un faux sens : septempagium veut dire les sept bourgs ou les sept villages. Plutarque s’est souvent trompé sur la signification des expressions latines ; car, de son propre aveu, il ne connaissait qu’imparfaitement la langue des Romains.

(71) Au mois d’octobre, les ides étaient le 15.

(72)  En réalité, le mot ligare ne tomba point en désuétude, et il s’employait concurremment avec alligare.

(73)  La première étymologie est la plus vraie.

(74) C’est-à-dire le 7 du mois : les nones étaient huit jours avant les ides, et les ides de juillet étaient le 15, comme dans les mois de mai et d’octobre.

(75) Le deuxième Africain, fils de Paul-Émile.

(76) Ou plutôt Caprotines, suivant l’orthographe ordinaire.

(77) Tous les détails qui précèdent se retrouvent dans la Vie de Camille.

(78) C’est dans le Phédon que Platon s’exprime ainsi.

(79) Voyez le Banquet de Platon.

(80) C’est le nom que les poètes grecs donnent ordinairement à Pâris.

(81)

(82)

(83

(84)

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)

(90) Ce mot signifie le lieu des imprécations.

(91) Partie d’octobre et de novembre.

(92) Partie de juillet et d’août.

(93) Écrivain cité plusieurs fois par Plutarque, et auteur d’un ouvrage sur les tombeaux. On ne le connaît pas autrement.

(94) C’est-à-dire qui soutient les fondements de la terre.

(95) C’est-à-dire qui embrasse la terre.

(96)

(97) Stob., Tit. cxxi, 7.

(98) Stob., ibid. ; Priscian., XVIII ; A. Gell., XIII, 18. Voyez Brunck.

(99)   Voyez sur Achaeus notre tome I, p. 80, 91 sq., 93.

(100)   Suid., v.Ἐλελεῦ

(101) Virgile a fait comme les tragiques grecs. Au Ve livre de l’Enéide, v. 113, c’est la trompette qui donne le signal des jeux célébrés en l’honneur d’Anchise :

Et tuba commissoe medio canit aggere ludos ;

au VIe, v. 164, Misène, l’ancien compagnon d’Hector, devenu celui d’Énée, est loué comme excellant dans l’art d’animer les soldats par les sons de la trompette et d’allumer la guerre :

Quo non praestantior alter

Aere ciere viros, Martem que accendere cantu.

Si Virgile a pu s’autoriser, pour cette addition aux usages retracée par Homère, de l’exemple des tragiques, peut-être leur doit-il aussi (nous l’avons déjà remarqué t. I, p. 230) cette magnifique expression Martem accendere cantu. " Enfin la trompette, de ses sons belliqueux, embrasa tout, » dit Eschyle dans le récit de la bataille de Salamine :

Σάλπιγζ  δ’ αὐτῇ πάντ’ ἐκεῖν’ ἐπέφλεγεν

(102 Posthomeric, IX, Χ, XI.

(103) Suid., ν. Φιλοκλῆς. Il s’agit du premier des deux poètes tragiques qu’on croit avoir porté ce nom. Voyez notre t.1, p. 68 sq., 73 sq. ; 100.

(104) Antiphane, dit Stobée, Florid. CXV, 15, et ce ne serait pas le seul poète comique qui aurait fait un Philoctète, puisqu’on attribue des comédies de ce titre à Épicharme et à Strattis. Toutefois, le caractère grave du fragment cité par Stobée a fourni à Meineke, Hist, crit. com. graec., t. I, p. 316, et, après lui, à Fr. G. Wagner, Poet. trag. graec. fragm., éd. F. Didot, p. 107, une raison, dont ils ne se sont pas, au reste, exagéré l’importance, de substituer au nom du comique Antiphane celui du tragique Antiphon (voyez sur ce dernier notre t. I, p. 85). Le fragment allégué est une maxime dont voici le sens : « La vieillesse n’est pas sans vertu pour le conseil ; elle a beaucoup vu, beaucoup appris. »

(105) Aristot. Ethic. Nicom. VII, 8 ; Schol. in Gram. Anecd. graec, Paris, I, p. 243. Sur ces passages et les conséquences qu’on en peut tirer, voyez Fr. G. Wagner, Poet. trag. graec. fragm.,éd. F. Didot, p. 119 ; W. C.Kayser, Hist. crit. trag. graec, p. 115, 117 ; sur Théodecte, voyez, en outre, notre t. 1, p. 96, 101 sqq., 180, 183 ; II, 41 sq.

(106) Apul. De deo Socratis, c. xxiv ; Mar. Victorin., p. 2522 ; F. Salisbur. Polycrat.. VI, 28.

(107) Varr., De Ling. lat., VII, ii.
 

(108) Cic, De nat, deor., I,42.

(109) Varr., Ibid.

(110) Varr., ibid. ; Cic. Tusc. II, 10. Voyez sur ces derniers vers, diversement restitués, et que l’on a quelquefois rapportés à un Prométhée d’Attius, notre tome I, p. 289, not. 3.

(111) Varr., ibid, VII, ii ; Fest. v. Tesca. Cf. Horat., Epist., I, xiv, 19.

(112) Non. v. Taetritudo.

(113)  Non. v. Contempla.  

(114) Cic, Tusc. I, 28 ; Non. v. Moliri ; Censorin. De Metr., p. 2726.

(115) Cic, Tusc. II, 7, 14 ; De fin. II, 29 ; Non. v. Imbuere.

(116) Cic, Tusc. II, 7.

(117) « Difficile dictu videtur, eum non in malo esse, et magno quidem, qui ita clamare cogatur. »

(118)  Cic, Epist. famil. VII, 33 ; De fin., V, 11 ; Censorin., ibid.

(119Metam., XIII, 43 sqq., 313 sqq., 399 sqq. J’ai cité, t. I, p. 145, des allusions d’Ovide (Trist. V, iv, 12 ; ex Ponto, III, i, 54) à la fable de Philoctète, au sujet de ses propres malheurs. Properce (Eleg., II, i, 59), l’a aussi rappelée au sujet de ses amours.

(120). Velaturque, alitur que avibus, volucres que petendo
Debita Trojanis exercet spicula fatis.

Ces vers, qui ne sont pas sans recherche, semblent un souvenir d’Attius. On disait chez lui de Philoctète, peut-être d’après le poète grec qu’il avait suivi :

« C’est à l’aide de son arc qu’il soutient sa misérable vie. Il se traîne à la poursuite des oiseaux rapides qu’il perce de ses traits, et dont les plumes entrelacées composent ses vêtements et abritent son corps. »

Vitam sagittarum aucupio propaginat ;
Configit tardus celeres, stans volatiles ;
Pro veste pinnis membra textis contegit.

Censorinus, de Metr., nous a conservé ce dernier vers. Les deux autres ont été refaits avec la prose de Cicéron, De finib. V, XI, le second par Scaliger, le premier par God. Hermann. C’est à un travail de ce genre sur un autre passage de Cicéron, Ad famil. VII, 33, qu’on doit encore les vers suivants, dont on peut croire qu’Ovide s’est également souvenu :

« Mes traits s’exercent sans gloire sur des corps couverte de plumes et non revêtus d’armes. »

.... Pinnigero, non arraigero in corpore
Tela exercentur haec, abjeota gloria.

Les mêmes détails se trouvent chez Quintus de Smyrne, Posthomeric. IX, 357 sqq.

(121) Licet exsecrere, meum que
Devoveas sine fine caput, cupias que dolenti
Me tibi forte dari, nostrum que haurire cruorera,
Ut que tui mibi, sic fiat tibi copia nostri.

(V. 329.)

Ce passage peut lui-même être rapproché d’un fragment d’Attius conservé par le grammairien Nonius, v. Cupienter :

« S’il t’avait en sa puissance, il te déchirerait volontiers de ses dents. »

Cui potestas si detur, tua
Cupienter malis membra discerpat suis.

(122) Aeneid., III, 401. Servius construit muro Philoctetae, et cite à l’appui de cette construction ce qu’on lisait, dit-il, dans les Origines de Caton, que Pétilie était depuis longtemps fondée lorsque Philoctète la fortifia.

(123) Aen., III, 588 sqq.

(124) Ibid. I, 634.

(125). Posthomerica, IX, 327 sqq. .

(126) V. 38 sq. Voyez plus haut p. 102

(127)  V. 491-515. 

(128) En 1632, Botrou, dans son Hercule mourant, imitation de l’Hercules Oetaeus de Sénèque, avait, comme le poète latin, admis Philoctète au nombre de ses personnages. Mais il n’en avait guère fait lui-même qu’un simple confident chargé de donner la réplique au héros et de raconter sa mort.

(129) Ibid., X, 52, 167, 224 sqq.

(130) Homer., Odyss. VIII, 219.

(131)  Nous avons cité ailleurs, t. I, p. 293, note 3, la description faite par Quintus, X, 188 sqq., du carquois d’Hercule, que porte, dans les combats, Philoctète. Sur ce carquois, ouvrage de Vulcain, est représenté, avec d’autres scènes fabuleuses, selon les habitudes delà poésie épique, non pas la délivrance de Prométhée, comme nous l’avons dit par erreur, mais son supplice. C’est dans une autre description du même genre, celle du bouclier d’Eurypyle, VI, 269, que cette délivrance a trouvé place.

(132) Voyez plus haut, p. 52 sqq.

(133)Leasing, Laocoon.

(134) On a surtout cité celui-ci :

Vous tous trouvez pressés entre les dieux et moi.

(135)  Le Philoctète grec s’est quelquefois montré sur nos scènes scolastiques, où rappelaient la gravité, la sévérité de la composition. Il n’y a pas bien longtemps, un savant et éloquent prélat de l’école de Fénelon, à qui la connaissance et le goût des lettres classiques ne semblent pas incompatibles avec la piété, Mgr l’évêque d’Orléans, a permis que les élèves de son petit séminaire jouassent devant lui, dans le texte même, le chef-d’œuvre de Sophocle, et c’est à l’occasion de cette docte représentation du 19 juin 1855, que M. Charles Lenormant en a fait, dans le Correspondant, le sujet d’une nouvelle étude à laquelle nous avons plus d’une fois renvoyé (p. 125, 128). Bien des années auparavant, dans un établissement d’instruction publique de la capitale, avait eu lieu une représentation semblable dont Geoffroy, si je ne me trompe, rendit compte, en intitulant magnifiquement son feuilleton Théâtre d’Athènes. Un des premiers écrivains de ce temps, alors très-jeune écolier, de très-grande espérance, y jouait son rôle, qu’il sait encore. Lui-même a rappelé ce souvenir dans son Tableau de la littérature au xviiie siècle, XLIIIe leçon, où, à l’occasion du Philoctète de La Harpe, il a, en quelques paroles très-caractéristiques, dignement apprécié le Philoctète de Sophocle. En renvoyant à cet intéressant et instructif parallèle, ne négligeons pas de renvoyer aussi aux excellentes pages que la pièce grecque, plus particulièrement, a inspirées, après M. Villemain, à M. Saint-Marc Girardin, dans le IIIe chapitre de son Cours de Littérature dramatique.

(136) Oeuvres dramatiques de M. A. F***, Paris, de l’imprimerie royale, août 1817, p. 237 et suiv.