Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME DEUXIÈME : VIE DE PHILOPOEMEN. - ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard.

 

 

PLUTARQUE

 

II

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

 

TOME DEUXIÈME

Timoléon. - Paul Emile
Pélopidas. — Marcelllus. - Aristide

Marcus Caton. — Philopoemen. — Titus Quintius

Flamininus. — Pyrrhus. — Marius

Lysandre. — SyllaPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

17, Rue de Lille

 

----

1845PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

--------------------------------- 

 

ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ.

Κλέανδρος ἦν ἐν Μαντινείᾳ γένους τε πρώτου καὶ δυνηθεὶς ἐν τοῖς μάλιστα τῶν πολιτῶν· τύχῃ δὲ χρησάμενος καὶ τὴν ἑαυτοῦ φυγών, ἧκεν εἰς Μεγάλην πόλιν οὐχ ἥκιστα διὰ Φιλοποίμενος πατέρα Κραῦγιν, ἄνδρα πάντων ἕνεκα λαμπρόν, ἰδίᾳ δὲ πρὸς ἐκεῖνον οἰκείως ἔχοντα. Ζῶντος μὲν οὖν αὐτοῦ πάντων ἐτύγχανε, τελευτήσαντος δὲ τὴν ἀμοιβὴν τῆς φιλοξενίας ἀποδιδούς, ἔθρεψεν αὐτοῦ τὸν υἱὸν ὀρφανὸν ὄντα, καθάπερ φησὶν Ὅμηρος ὑπὸ τοῦ Φοίνικος τὸν Ἀχιλλέα τραφῆναι, γενναίαν τινὰ καὶ βασιλικὴν τοῦ ἤθους εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πλάσιν καὶ αὔξησιν λαμβάνοντος. δη δὲ τοῦ Φιλοποίμενος ἀντίπαιδος ὄντος Ἔκδηλος καὶ Δημοφάνης οἱ Μεγαλοπολῖται διεδέξαντο τὴν ἐπιμέλειαν, Ἀρκεσιλάῳ συνήθεις ἐν Ἀκαδημείᾳ γεγονότες, καὶ φιλοσοφίαν μάλιστα τῶν καθ’ ἑαυτοὺς ἐπὶ πολιτείαν καὶ πράξεις προαγαγόντες. Οὗτοι καὶ τὴν ἑαυτῶν πατρίδα τυραννίδος ἀπήλλαξαν, τοὺς ἀποκτενοῦντας Ἀριστόδημον κρύφα παρασκευάσαντες, καὶ Νικοκλέα τὸν Σικυωνίων τύραννον Ἀράτῳ συνεξέβαλον, καὶ Κυρηναίοις δεηθεῖσι, τεταραγμένων τῶν κατὰ τὴν πόλιν καὶ νοσούντων, πλεύσαντες εὐνομίαν ἔθεντο καὶ διεκόσμησαν ἄριστα τὴν πόλιν. Αὐτοί γε μὴν ἐν τοῖς ἄλλοις ἔργοις καὶ τὴν Φιλοποίμενος ἐποιοῦντο παίδευσιν, ὡς κοινὸν ὄφελος τῇ Ἑλλάδι τὸν ἄνδρα τοῦτον ὑπὸ φιλοσοφίας ἀπεργασάμενοι. Καὶ γὰρ ὥσπερ ὀψίγονον ἐν γήρᾳ ταῖς τῶν παλαιῶν ἡγεμόνων ἐπιτεκοῦσα τοῦτον ἀρεταῖς ἡ Ἑλλὰς ἠγάπησε διαφερόντως καὶ συνηύξησε τῇ δόξῃ τὴν δύναμιν. Ῥωμαίων δέ τις ἐπαινῶν ἔσχατον αὐτὸν Ἑλλήνων προσεῖπεν, ὡς οὐδένα μέγαν μετὰ τοῦτον ἔτι τῆς Ἑλλάδος ἄνδρα γειναμένης οὐδ’ αὑτῆς ἄξιον.

Ἦν δὲ τὸ μὲν εἶδος οὐκ αἰσχρός, ὡς ἔνιοι νομίζουσιν· εἰκόνα γὰρ αὐτοῦ διαμένουσαν ἐν Δελφοῖς ὁρῶμεν· τὴν δὲ τῆς ξένης τῆς Μεγαρικῆς ἄγνοιαν συμβῆναι λέγουσι δι’ εὐκολίαν τινὰ καὶ ἀφέλειαν αὐτοῦ. Πυνθανομένη γὰρ ἔρχεσθαι πρὸς αὐτοὺς τὸν στρατηγὸν τῶν Ἀχαιῶν, ἐθορυβεῖτο παρασκευάζουσα δεῖπνον οὐ παρόντος κατὰ τύχην τοῦ ἀνδρός. ν τούτῳ δὲ τοῦ Φιλοποίμενος εἰσελθόντος, χλαμύδιον εὐτελὲς ἔχοντος, οἰομένη τινὰ τῶν ὑπηρετῶν εἶναι καὶ πρόδρομον, παρεκάλει τῆς διακονίας συνεφάψασθαι. Καὶ ὁ μὲν εὐθὺς ἀπορρίψας τὴν χλαμύδα τῶν ξύλων ἔσχιζεν· ὁ δὲ ξένος ἐπεισελθὼν καὶ θεασάμενος, « Τί τοῦτ’ » ἔφη,, « ὦ Φιλοποίμην ; » « Τί γὰρ ἄλλ’ »  ἔφη δωρίζων ἐκεῖνος « ἢ κακᾶς ὄψεως δίκαν δίδωμι ; » Τοῦ δ’ ἄλλου σώματος τὴν φύσιν ἐπισκώπτων ὁ Τίτος εἶπεν· « Φιλοποίμην, ὡς καλὰς χεῖρας ἔχεις καὶ σκέλη· γαστέρα δ’ οὐκ ἔχεις.«  ν γὰρ ἐκ τῶν μέσων στενώτερος. Τὸ μέντοι σκῶμμα πρὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ μᾶλλον ἐλέχθη· καὶ γὰρ ὁπλίτας ἔχων ἀγαθοὺς καὶ ἱππεῖς, χρημάτων πολλάκις οὐκ εὐπόρει. Ταῦτα μὲν οὖν ἐν ταῖς σχολαῖς περὶ τοῦ Φιλοποίμενος λέγεται.

 Τοῦ δ’ ἤθους τὸ φιλότιμον οὐκ ἦν παντάπασι φιλονικίας καθαρὸν οὐδ’ ὀργῆς ἀπηλλαγμένον, ἀλλὰ καίπερ Ἐπαμεινώνδου βουλόμενος εἶναι μάλιστα ζηλωτής, τὸ <μὲν> δραστήριον καὶ συνετὸν αὐτοῦ καὶ ὑπὸ χρημάτων ἀπαθὲς ἰσχυρῶς ἐμιμεῖτο, τῷ δὲ πρᾴῳ καὶ βαθεῖ καὶ φιλανθρώπῳ παρὰ τὰς πολιτικὰς διαφορὰς ἐμμένειν οὐ δυνάμενος δι’ ὀργὴν καὶ φιλονικίαν, μᾶλλον ἐδόκει στρατιωτικῆς ἢ πολιτικῆς ἀρετῆς οἰκεῖος εἶναι. Καὶ γὰρ ἐκ παίδων εὐθὺς ἦν φιλοστρατιώτης, καὶ τοῖς πρὸς τοῦτο χρησίμοις μαθήμασιν ὑπήκουε προθύμως, ὁπλομαχεῖν καὶ ἱππεύειν. πεὶ δὲ καὶ παλαίειν εὐφυῶς ἐδόκει, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἄθλησιν ἔνιοι τῶν φίλων καὶ τῶν ἐπιτρόπων, ἠρώτησεν αὐτούς, μή τι πρὸς τὴν στρατιωτικὴν ἄσκησιν ὑπὸ τῆς ἀθλήσεως βλαβήσοιτο. Τῶν δὲ φαμένων, ὅπερ ἦν, ἀθλητικὸν στρατιωτικοῦ σῶμα καὶ βίον διαφέρειν τοῖς πᾶσι, μάλιστα δὲ δίαιταν ἑτέραν καὶ ἄσκησιν εἶναι, τῶν μὲν ὕπνῳ τε πολλῷ καὶ πλησμοναῖς ἐνδελεχέσι καὶ κινήσεσί <τε> τεταγμέναις καὶ ἡσυχίαις αὐξόντων τε καὶ διαφυλαττόντων τὴν ἕξιν, ὑπὸ πάσης ῥοπῆς καὶ παρεκβάσεως τοῦ συνήθους ἀκροσφαλῆ πρὸς μεταβολὴν οὖσαν, τὰ δὲ πάσης μὲν πλάνης ἔμπειρα καὶ πάσης ἀνωμαλίας προσῆκον εἶναι, μάλιστα δὲ φέρειν ῥᾳδίως μὲν ἔνδειαν εἰθισμένα, ῥᾳδίως δ’ ἀγρυπνίαν, ἀκούσας ὁ Φιλοποίμην οὐ μόνον αὐτὸς ἔφυγε τὸ πρᾶγμα καὶ κατεγέλασεν, ἀλλὰ καὶ στρατηγῶν ὕστερον ἀτιμίαις καὶ προπηλακισμοῖς, ὅσον ἦν ἐπ’ αὐτῷ, πᾶσαν ἄθλησιν ἐξέβαλλεν, ὡς τὰ χρησιμώτατα τῶν σωμάτων εἰς τοὺς ἀναγκαίους ἀγῶνας ἄχρηστα ποιοῦσαν.

Ἀπαλλαγεὶς δὲ διδασκάλων καὶ παιδαγωγῶν, ἐν μὲν ταῖς πολιτικαῖς στρατείαις, ἃς ἐποιοῦντο κλωπείας ἕνεκα καὶ λεηλασίας εἰς τὴν Λακωνικὴν ἐμβάλλοντες, εἴθισεν αὑτὸν πρῶτον μὲν ἐκστρατευόντων, ὕστατον δ’ ἀπερχομένων βαδίζειν. Σχολῆς δ’ οὔσης ἢ κυνηγῶν διεπόνει τὸ σῶμα καὶ κατεσκεύαζε κοῦφον ἅμα καὶ ῥωμαλέον, ἢ γεωργῶν. ν γὰρ ἀγρὸς αὐτῷ καλὸς ἀπὸ σταδίων εἴκοσι τῆς πόλεως· εἰς τοῦτον ἐβάδιζε καθ’ ἡμέραν μετὰ τὸ ἄριστον ἢ μετὰ τὸ δεῖπνον, καὶ καταβαλὼν ἑαυτὸν ἐπὶ στιβαδίου τοῦ τυχόντος ὥσπερ ἕκαστος τῶν ἐργατῶν ἀνεπαύετο. Πρωῒ δ’ ἀναστὰς καὶ συνεφαψάμενος ἔργου τοῖς ἀμπελουργοῦσιν ἢ βοηλατοῦσιν, αὖθις εἰς πόλιν ἀπῄει, καὶ περὶ τὰ δημόσια τοῖς φίλοις καὶ τοῖς ἄρχουσι συνησχολεῖτο.Τὰ μὲν οὖν ἐκ τῶν στρατειῶν προσιόντα κατανήλισκεν εἰς ἵππους καὶ ὅπλα καὶ λύσεις αἰχμαλώτων, τὸν δ’ οἶκον ἀπὸ τῆς γεωργίας αὔξειν ἐπειρᾶτο <τῷ> δικαιοτάτῳ τῶν χρηματισμῶν, οὐδὲ τοῦτο ποιούμενος πάρεργον, ἀλλὰ καὶ πάνυ προσήκειν οἰόμενος οἰκεῖα κεκτῆσθαι τὸν ἀλλοτρίων ἀφεξόμενον. κροᾶτο δὲ λόγων καὶ συγγράμμασι φιλοσόφων ἐνετύγχανεν, οὐ πᾶσιν, ἀλλ’ ἀφ’ ὧν ἐδόκει πρὸς ἀρετὴν ὠφελεῖσθαι. Καὶ τῶν Ὁμηρικῶν ὅσα (τὰς) πρὸς ἀνδρείαν ἐγείρειν καὶ παροξύνειν ἐνόμιζε <τὰς> φαντασίας, τούτοις προσεῖχε. Τῶν δ’ ἄλλων ἀναγνωσμάτων μάλιστα τοῖς Εὐαγγέλου τακτικοῖς ἐνεφύετο, καὶ τὰς περὶ Ἀλέξανδρον ἱστορίας κατεῖχε, τοὺς λόγους ἐπὶ τὰ πράγματα καταστρέφειν οἰόμενος, εἰ μὴ σχολῆς ἕνεκα καὶ λαλιᾶς ἀκάρπου περαίνοιντο. Καὶ γὰρ τῶν τακτικῶν θεωρημάτων, τὰς ἐπὶ τοῖς πινακίοις διαγραφὰς ἐῶν χαίρειν, ἐπὶ τῶν τόπων αὐτῶν ἐλάμβανεν ἔλεγχον καὶ μελέτην ἐποιεῖτο, χωρίων συγκλινίας καὶ πεδίων ἀποκοπὰς καὶ ὅσα περὶ ῥείθροις ἢ τάφροις ἢ στενωποῖς πάθη καὶ σχήματα διασπωμένης καὶ πάλιν συστελλομένης φάλαγγος ἐπισκοπῶν αὐτὸς πρὸς αὑτὸν ἐν ταῖς ὁδοιπορίαις, καὶ τοῖς μεθ’ ἑαυτοῦ προβάλλων. οικε γὰρ οὗτος <ὁ> ἀνὴρ περαιτέρω τῆς ἀνάγκης ἐμφιλοκαλῆσαι τοῖς στρατιωτικοῖς, καὶ τὸν πόλεμον ὡς ποικιλωτάτην ὑπόθεσιν τῆς ἀρετῆς ἀσπάσασθαι, καὶ ὅλως καταφρονεῖν τῶν ἀπολειπομένων ὡς ἀπράκτων.

Ἤδη δ’ αὐτοῦ τριάκοντ’ ἔτη γεγονότος, Κλεομένης ὁ βασιλεὺς Λακεδαιμονίων νυκτὸς ἐξαίφνης προσπεσὼν τῇ Μεγάλῃ πόλει, καὶ τὰς φυλακὰς βιασάμενος, ἐντὸς παρῆλθε καὶ τὴν ἀγορὰν κατέλαβεν. ἐκβοηθήσας δὲ Φιλοποίμην, τοὺς μὲν πολεμίους οὐκ ἴσχυσεν ἐξελάσαι, καίπερ ἐρρωμένως καὶ παραβόλως διαγωνισάμενος, τοὺς δὲ πολίτας τρόπον τινὰ τῆς πόλεως ἐξέκλεψε, προσμαχόμενος τοῖς ἐπιδιώκουσι καὶ τὸν Κλεομένην περισπῶν ἐφ’ ἑαυτόν, ὡς χαλεπῶς καὶ μόλις ὕστατος ἀπελθεῖν, ἀποβαλὼν τὸν ἵππον καὶ τραυματίας γενόμενος. ἐπεὶ δὲ προσέπεμψεν αὐτοῖς ὁ Κλεομένης εἰς Μεσσήνην ἀπελθοῦσι, τήν τε πόλιν μετὰ τῶν χρημάτων ἀποδιδοὺς καὶ τὴν χώραν, ὁρῶν ὁ Φιλοποίμην τοὺς πολίτας ἀσμένως δεχομένους καὶ σπεύδοντας ἐπανελθεῖν, ἐνέστη καὶ διεκώλυσε τῷ λόγῳ, διδάσκων ὡς οὐκ ἀποδίδωσι τὴν πόλιν Κλεομένης, προσκτᾶται δὲ τοὺς πολίτας ἐπὶ τῷ καὶ τὴν πόλιν ἔχειν βεβαιότερον· οὐ γὰρ ἕξειν αὐτόν, ὅπως οἰκίας καὶ τείχη κενὰ φυλάξει καθήμενος, ἀλλὰ καὶ τούτων ὑπ’ ἐρημίας ἐκπεσεῖσθαι. ταῦτα λέγων τοὺς μὲν πολίτας ἀπέτρεψε, τῷ δὲ Κλεομένει πρόφασιν παρέσχε λυμήνασθαι καὶ καταβαλεῖν τὰ πλεῖστα τῆς πόλεως, καὶ χρημάτων εὐπορήσαντι μεγάλων ἀπελθεῖν.

Ἐπεὶ δ’ Ἀντίγονος ὁ βασιλεὺς βοηθῶν ἐπὶ τὸν Κλεομένην μετὰ τῶν Ἀχαιῶν ἐστράτευσε, καὶ τὰς περὶ Σελλασίαν ἄκρας καὶ τὰς ἐμβολὰς κατέχοντος αὐτοῦ, παρέταξε τὴν δύναμιν ἐγγύς, ἐπιχειρεῖν καὶ βιάζεσθαι διανοούμενος, ἦν μὲν ἐν τοῖς ἱππεῦσι μετὰ τῶν ἑαυτοῦ πολιτῶν τεταγμένος καὶ ὁ Φιλοποίμην, καὶ παραστάτας εἶχεν Ἰλλυριούς, οἷς τὰ λήγοντα τῆς παρατάξεως συνεπέφρακτο, πολλοῖς οὖσι καὶ μαχίμοις. Εἴρητο δ’ αὐτοῖς ἐφεδρεύουσιν ἡσυχίαν ἔχειν, ἄχρι ἂν ἀπὸ θατέρου κέρως ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀρθῇ φοινικὶς ὑπὲρ σαρίσης διατεταμένη. Τῶν δ’ ἡγεμόνων τοῖς Ἰλλυριοῖς πειρωμένων ἐκβιάζεσθαι τοὺς Λακεδαιμονίους, καὶ τῶν Ἀχαιῶν ὥσπερ προσετέτακτο τὴν ἐφεδρείαν ἐν τάξει διαφυλαττόντων, Εὐκλείδας ὁ τοῦ Κλεομένους ἀδελφὸς καταμαθὼν τὸ γινόμενον διάσπασμα περὶ τοὺς πολεμίους, ταχὺ τοὺς ἐλαφροτάτους τῶν ψιλῶν περιέπεμψεν, ἐξόπισθεν τοῖς Ἰλλυριοῖς ἐπιπεσεῖν κελεύσας καὶ περισπᾶν ἐρήμους τῶν ἱππέων ἀπολελειμμένους. Γινομένων δὲ τούτων, καὶ τῶν ψιλῶν τοὺς Ἰλλυριοὺς περισπώντων καὶ διαταραττόντων, συνιδὼν ὁ Φιλοποίμην οὐ μέγ’ ὂν ἔργον ἐπιθέσθαι τοῖς ψιλοῖς, καὶ τὸν καιρὸν ὑφηγούμενον τοῦτο, πρῶτον μὲν ἔφραζε τοῖς βασιλικοῖς· ὡς δ’ οὐκ ἔπειθεν, ἀλλὰ μαίνεσθαι δοκῶν κατεφρονεῖτο, οὐδέπω μεγάλης οὐδ’ ἀξιοπίστου πρὸς τηλικοῦτο στρατήγημα δόξης περὶ αὐτὸν οὔσης, αὐτὸς ἐμβάλλει συνεπισπασάμενος τοὺς πολίτας. Γενομένης δὲ ταραχῆς τὸ πρῶτον, εἶτα φυγῆς καὶ φόνου πολλοῦ τῶν ψιλῶν, βουλόμενος ἔτι μᾶλλον ἐπιρρῶσαι τοὺς βασιλικοὺς καὶ προσμεῖξαι κατὰ τάχος θορυβουμένοις τοῖς πολεμίοις, τὸν μὲν ἵππον ἀφῆκεν, αὐτὸς δὲ πρὸς χωρία σκολιὰ καὶ μεστὰ ῥείθρων καὶ φαράγγων πεζὸς ἐν ἱππικῷ θώρακι καὶ σκευῇ βαρυτέρᾳ χαλεπῶς καὶ ταλαιπώρως ἁμιλλώμενος,

διελαύνεται διαμπερὲς ὁμοῦ τοὺς μηροὺς ἑκατέρους ἑνὶ μεσαγκύλῳ, καιρίας μὲν οὐ γενομένης, ἰσχυρᾶς δὲ τῆς πληγῆς, ὥστε τὴν αἰχμὴν ἐπὶ θάτερα διῶσαι. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐνσχεθεὶς ὥσπερ δεσμῷ, παντάπασιν ἀπόρως εἶχε. Τὸ γὰρ ἔναμμα τῆς ἀγκύλης χαλεπὴν ἐποίει τοῦ ἀκοντίσματος ἀνελκομένου διὰ τῶν τραυμάτων τὴν πάροδον· ὡς δ’ ὤκνουν οἱ παρόντες ἅψασθαι, καὶ τῆς μάχης ἀκμὴν ὀξεῖαν ἐχούσης ἐσφάδαζεν ὑπὸ θυμοῦ καὶ φιλοτιμίας πρὸς τὸν ἀγῶνα, τῇ παραβάσει καὶ τῇ παραλλάξει τῶν σκελῶν διὰ μέσου κλάσας τὸ ἀκόντισμα, χωρὶς ἐκέλευσεν ἑλκύσαι τῶν ἀγμάτων ἑκάτερον. Οὕτω δ’ ἀπαλλαγεὶς καὶ σπασάμενος τὸ ξίφος, ἐχώρει διὰ τῶν προμάχων ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ὥστε πολλὴν προθυμίαν καὶ ζῆλον ἀρετῆς παρασχεῖν τοῖς <συν>αγωνιζομένοις.

Νικήσας οὖν ὁ Ἀντίγονος ἀπεπειρᾶτο τῶν Μακεδόνων, ἐρωτῶν διὰ τί μὴ κελεύσαντος αὐτοῦ τὸ ἱππικὸν ἐκίνησαν. Τῶν δ’ ἀπολογουμένων, ὡς παρὰ γνώμην βιασθεῖεν εἰς χεῖρας ἐλθεῖν τοῖς πολεμίοις, μειρακίου Μεγαλοπολιτικοῦ προεμβαλόντος, γελάσας ὁ Ἀντίγονος « κεῖνο τοίνυν τὸ μειράκιον » εἶπεν « ἔργον ἡγεμόνος μεγάλου πεποίηκεν. »

Ἐκ τούτου δόξαν ἔσχεν ὥσπερ εἰκὸς ὁ Φιλοποίμην. Καὶ τοῦ μὲν Ἀντιγόνου σπουδάσαντος ὅπως στρατεύοιτο μετ’ αὐτοῦ, καὶ διδόντος ἡγεμονίαν καὶ χρήματα, παρῃτήσατο, μάλιστα τὴν ἑαυτοῦ φύσιν καταμαθὼν πρὸς τὸ ἄρχεσθαι δυσκόλως καὶ χαλεπῶς ἔχουσαν· ἀργεῖν δὲ καὶ σχολάζειν οὐ βουλόμενος, ἀσκήσεως ἕνεκα καὶ μελέτης τῶν πολεμικῶν εἰς Κρήτην ἔπλευσεν ἐπὶ στρατείαν· κἀκεῖ συχνὸν χρόνον ἐγγυμνασάμενος ἀνδράσι μαχίμοις καὶ ποικίλοις μεταχειρίσασθαι πόλεμον, ἔτι δὲ σώφροσι καὶ κεκολασμένοις περὶ δίαιταν, ἐπανῆλθεν οὕτω λαμπρὸς εἰς τοὺς Ἀχαιούς, ὥστ’ εὐθὺς ἵππαρχος ἀποδειχθῆναι. Παραλαβὼν δὲ τοὺς ἱππεῖς φαύλοις μὲν ἱππαρίοις ἐκ τοῦ προστυχόντος ὅτε συμβαίνοι στρατεία προσχρωμένους, αὐτοὺς δὲ τὰς πολλὰς τῶν στρατειῶν ἀποδιδράσκοντας, ἑτέρους δὲ πέμποντας ἀνθ’ ἑαυτῶν, δεινὴν δ’ ἀπειρίαν μετ’ ἀτολμίας πάντων οὖσαν, περιορῶντας δὲ ταῦτα τοὺς ἄρχοντας ἀεὶ διά τε τὸ πλεῖστον ἐν τοῖς Ἀχαιοῖς τοὺς ἱππεῖς δύνασθαι καὶ μάλιστα κυρίους εἶναι τιμῆς καὶ κολάσεως,

οὐχ ὑπεῖξεν οὐδ’ ἀνῆκεν, ἀλλὰ καὶ τὰς πόλεις ἐπιών, καὶ κατ’ ἄνδρα τῶν νέων ἕκαστον ἐπὶ τὴν φιλοτιμίαν συνεξορμῶν, καὶ κολάζων τοὺς ἀνάγκης δεομένους, μελέταις τε καὶ πομπαῖς καὶ πρὸς ἀλλήλους ἁμίλλαις χρώμενος, ὅπου πλεῖστοι θεᾶσθαι μέλλοιεν, <ἐν> ὀλίγῳ χρόνῳ πᾶσι ῥώμην τε θαυμαστὴν καὶ προθυμίαν παρέστησε, καὶ ὃ μέγιστον ἦν ἐν τοῖς τακτικοῖς, ἐλαφροὺς καὶ ὀξεῖς πρός τε τὰς κατ’ οὐλαμὸν ἐπιστροφὰς καὶ περισπασμοὺς καὶ τὰς καθ’ ἵππον ἐπιστροφὰς καὶ κλίσεις ἀπειργάσατο, καὶ συνείθισεν ὡς ἑνὶ σώματι κινουμένῳ καθ’ ὁρμὴν ἑκούσιον ἐοικέναι τὴν ὅλου τοῦ συστήματος ἐν ταῖς μεταβολαῖς εὐχέρειαν.

Συστάσης δὲ τῆς περὶ τὸν Λάρισσον αὐτοῖς ποταμὸν ἰσχυρᾶς μάχης πρὸς Αἰτωλοὺς καὶ Ἠλείους, ὁ τῶν Ἠλείων ἵππαρχος Δαμόφαντος ὥρμησεν ἐπὶ τὸν Φιλοποίμενα προεξελάσας. Δεξάμενος δὲ τὴν ὁρμὴν ἐκεῖνος αὐτοῦ καὶ φθάσας τῷ δόρατι παίει καὶ  καταβάλλει τὸν Δαμόφαντον. Εὐθὺς δὲ τούτου πεσόντος ἔφυγον οἱ πολέμιοι, καὶ λαμπρὸς ἦν ὁ Φιλοποίμην, ὡς οὔτε κατὰ χεῖρα τῶν νέων τινὸς οὔτε συνέσει τῶν πρεσβυτέρων ἀπολειπόμενος, ἀλλὰ καὶ μάχεσθαι καὶ στρατηγεῖν ἱκανώτατος.

Τὸ δὲ κοινὸν τῶν Ἀχαιῶν πρῶτος μὲν Ἄρατος εἰς ἀξίωμα καὶ δύναμιν ἦρεν, ἐκ ταπεινοῦ καὶ διερριμμένου κατὰ πόλεις συναγαγὼν καὶ πολιτευσάμενος Ἑλληνικὴν καὶ φιλάνθρωπον πολιτείαν· ἔπειθ’, ὥσπερ ἐν τοῖς ὕδασιν, ἀρξαμένων ὀλίγων ὑφίστασθαι καὶ μικρῶν σωμάτων, ἤδη τὰ ἐπιρρέοντα τοῖς πρώτοις ἐνισχόμενα καὶ περιπίπτοντα πῆξιν ἰσχυρὰν καὶ στερεότητα ποιεῖ δι’ ἀλλήλων, οὕτω τῆς Ἑλλάδος ἀσθενοῦς καὶ εὐδιαλύτου φερομένης κατὰ πόλεις ἐν τῷ τότε χρόνῳ, πρῶτον συστάντες οἱ Ἀχαιοί, καὶ τῶν κύκλῳ πόλεων τὰς μὲν ἐκ τοῦ βοηθεῖν καὶ συνελευθεροῦν ἀπὸ τῶν τυράννων ὑπολαμβάνοντες, τὰς δ’ ὁμονοίᾳ καὶ πολιτείᾳ καταμειγνύντες εἰς ἑαυτούς, ἓν σῶμα καὶ μίαν δύναμιν κατασκευάσαι διενοοῦντο τὴν Πελοπόννησον. λλ’ Ἀράτου μὲν ζῶντος ἔτι τοῖς Μακεδόνων ὅπλοις ὑπεδύοντο τὰ πολλά, θεραπεύοντες Πτολεμαῖον, εἶτ’ αὖθις Ἀντίγονον καὶ Φίλιππον, ἐν μέσαις ἀναστρεφομένους ταῖς Ἑλληνικαῖς πράξεσιν· ἐπεὶ δὲ Φιλοποίμην εἰς τὸ πρωτεύειν προῆλθεν, ἤδη καθ’ ἑαυτοὺς ἀξιόμαχοι τοῖς ἰσχύουσι πλεῖστον ὄντες, ἐπαύσαντο χρώμενοι προστάταις ἐπεισάκτοις. Ἄρατος μὲν γὰρ ἀργότερος εἶναι δοκῶν πρὸς τοὺς πολεμικοὺς ἀγῶνας, ὁμιλίᾳ καὶ πρᾳότητι καὶ φιλίαις βασιλικαῖς τὰ πλεῖστα κατειργάσατο τῶν πραγμάτων, ὡς ἐν τοῖς περὶ ἐκείνου γέγραπται· Φιλοποίμην δ’ ἀγαθὸς πολεμιστὴς ὢν καὶ διὰ τῶν ὅπλων ἐνεργός, ἔτι δ’ εὐτυχὴς καὶ κατορθωτικὸς εὐθὺς ἐν ταῖς πρώταις γενόμενος μάχαις, ἅμα τῇ δυνάμει τὸ φρόνημα τῶν Ἀχαιῶν ηὔξησε, νικᾶν ἐθισθέντων μετ’ αὐτοῦ καὶ κατευτυχεῖν ἐν τοῖς πλείστοις ἀγῶσι.

Πρῶτον μὲν οὖν τὰ περὶ τὰς τάξεις καὶ τοὺς ὁπλισμοὺς φαύλως ἔχοντα τοῖς Ἀχαιοῖς ἐκίνησεν. χρῶντο γὰρ θυρεοῖς μὲν εὐπετέσι διὰ λεπτότητα καὶ στενωτέροις τοῦ περιστέλλειν τὰ σώματα, δόρασι δὲ μικροτέροις πολὺ τῶν σαρισῶν· καὶ διὰ τοῦτο πλῆκται καὶ μάχιμοι πόρρωθεν ἦσαν ὑπὸ κουφότητος, προσμείξαντες δὲ τοῖς πολεμίοις ἔλαττον εἶχον· εἶδος δὲ τάξεως καὶ σχήματος εἰς σπεῖραν οὐκ ἦν σύνηθες, φάλαγγι δὲ χρώμενοι μήτε προβολὴν ἐχούσῃ μήτε συνασπισμόν, ὡς ἡ Μακεδόνων, ῥᾳδίως ἐξεθλίβοντο καὶ διεσπῶντο. Ταῦθ’ ὁ Φιλοποίμην διδάξας ἔπεισεν αὐτοὺς ἀντὶ μὲν θυρεοῦ καὶ δόρατος ἀσπίδα λαβεῖν καὶ σάρισαν, κράνεσι δὲ καὶ θώραξι καὶ περικνημῖσι πεφραγμένους μόνιμον καὶ βεβηκυῖαν ἀντὶ δρομικῆς καὶ πελταστικῆς μάχην ἀσκεῖν. Πείσας δὲ καθοπλίσασθαι τοὺς ἐν ἡλικίᾳ, πρῶτον μὲν ἐπῆρε θαρρεῖν ὡς ἀμάχους γεγονότας,

ἔπειτα τὰς τρυφὰς αὐτῶν καὶ τὰς πολυτελείας ἄριστα μετεκόσμησεν. φελεῖν γὰρ οὐκ ἦν παντάπασιν ἐκ πολλοῦ νοσούντων τὸν κενὸν καὶ μάταιον ζῆλον, ἐσθῆτας ἀγαπώντων περιττάς, στρωμνάς τε βαπτομένων ἁλουργεῖς, καὶ περὶ δεῖπνα φιλοτιμουμένων καὶ τραπέζας. δ’ ἀρξάμενος ἐκτρέπειν ἀπὸ τῶν οὐκ ἀναγκαίων ἐπὶ τὰ χρήσιμα καὶ καλὰ τὴν φιλοκοσμίαν, ταχὺ πάντας ἔπεισε καὶ παρώρμησε τὰς καθ’ ἡμέραν περὶ σῶμα δαπάνας κολούσαντας, ἐν ταῖς στρατιωτικαῖς καὶ πολεμικαῖς παρασκευαῖς διαπρεπεῖς ὁρᾶσθαι καὶ κεκοσμημένους. ν οὖν ἰδεῖν τὰ μὲν ἐργαστήρια μεστὰ κατακοπτομένων φιαλῶν καὶ Θηρικλείων, χρυσουμένων δὲ θωράκων καὶ καταργυρουμένων θυρεῶν καὶ χαλινῶν, τὰ δὲ στάδια πώλων δαμαζομένων καὶ νεανίσκων ὁπλομαχούντων, ἐν δὲ ταῖς χερσὶ τῶν γυναικῶν κράνη καὶ πτερὰ βαφαῖς κοσμούμενα καὶ Χιτώνων ἱππικῶν καὶ στρατιωτικῶν χλαμύδων διηνθισμένων. δ’ ὄψις αὕτη τὸ θάρσος αὔξουσα καὶ παρακαλοῦσα τὴν ὁρμὴν <ἐν>εποίει φιλοπαράβολον καὶ πρόθυμον ἐπὶ τοὺς κινδύνους. μὲν γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις θεάμασι πολυτέλεια τρυφὴν ἐπάγεται καὶ μαλακίαν ἐνδίδωσι τοῖς χρωμένοις, ὥσπερ ὑπὸ νυγμῶν καὶ γαργαλισμῶν τῆς αἰσθήσεως συνεπικλώσης τὴν διάνοιαν· ἡ δ’ εἰς τὰ τοιαῦτα ῥώννυσι καὶ μεγαλύνει τὸν θυμόν, ὥσπερ Ὅμηρος ἐποίησε τὸν Ἀχιλλέα τῶν καινῶν ὅπλων παρατεθέντων ἐγγὺς ὑπὸ τῆς ὄψεως οἷον ὀργῶντα καὶ φλεγόμενον πρὸς τὴν δι’ αὐτῶν ἐνέργειαν.

Οὕτω δὲ κοσμήσας τοὺς νέους ἐγύμναζε καὶ διεπόνει ταῖς κινήσεσι, προθύμως ὑπακούοντας  καὶ φιλοτίμως. Καὶ γὰρ ἡ τάξις θαυμαστῶς ἠγαπᾶτο, ἄθραυστόν τι λαμβάνειν πύκνωμα δοκοῦσα, καὶ τὰ ὅπλα τοῖς σώμασιν ἐγίνετο χειροήθη καὶ κοῦφα, μεθ’ ἡδονῆς διὰ λαμπρότητα καὶ κάλλος ἁπτομένων καὶ φορούντων, ἐναγωνίσασθαί τε βουλομένων καὶ διακριθῆναι τάχιστα πρὸς τοὺς πολεμίους. Ἦν δὲ τότε τοῖς Ἀχαιοῖς ὁ πρὸς Μαχανίδαν πόλεμος τὸν Λακεδαιμονίων τύραννον, ἀπὸ πολλῆς καὶ μεγάλης δυνάμεως ἐπιβουλεύοντα πᾶσι Πελοποννησίοις. ς οὖν εἰς τὴν Μαντινέων ἐμβεβληκὼς ἀπηγγέλθη, κατὰ τάχος ὁ Φιλοποίμην ἐξήγαγε τὴν στρατιὰν ἐπ’ αὐτόν. γγὺς δὲ τῆς πόλεως παρετάξαντο πολλοῖς μὲν ξένοις ἑκάτεροι, πάσαις δ’ ὁμοῦ τι ταῖς πολιτικαῖς δυνάμεσι. Γενομένου δὲ τοῦ ἀγῶνος ἐν χερσίν, ὁ Μαχανίδας τοῖς ξένοις τοὺς τῶν Ἀχαιῶν προτεταγμένους ἀκοντιστὰς καὶ Ταραντίνους τρεψάμενος, ἀντὶ τοῦ χωρεῖν εὐθὺς ἐπὶ τοὺς μαχομένους καὶ παραρρηγνύναι τὸ συνεστηκός, ἐξέπεσε διώκων καὶ παρήλλαξε τὴν φάλαγγα τῶν Ἀχαιῶν ἐν τάξει  μενόντων· ὁ δὲ Φιλοποίμην, τηλικούτου πταίσματος ἐν ἀρχῇ γενομένου, καὶ τῶν πραγμάτων ἀπολωλέναι κομιδῇ καὶ διεφθάρθαι δοκούντων, τοῦτο μὲν ὅμως προσεποιεῖτο παρορᾶν καὶ μηδὲν ἡγεῖσθαι δεινόν, κατιδὼν δὲ τοὺς πολεμίους, ὅσον ἡμάρτανον ἐν τῇ διώξει, τῆς φάλαγγος ἀπορρηγνυμένους καὶ κενὴν χώραν διδόντας, οὐκ ἀπήντησεν οὐδ’ ἐνέστη φερομένοις αὐτοῖς ἐπὶ τοὺς φεύγοντας, ἀλλ’ ἐάσας παρελθεῖν καὶ διάσπασμα ποιῆσαι μέγα, πρὸς τοὺς ὁπλίτας εὐθὺς ἦγε τῶν Λακεδαιμονίων, ὁρῶν τὴν φάλαγγα γυμνὴν ἀπολελειμμένην, καὶ κατὰ κέρας παραδραμὼν ἐνέβαλε, μήτ’ ἄρχοντος αὐτοῖς παρόντος, μήτε μάχεσθαι προσδεχομένοις· νικᾶν γὰρ ἡγοῦντο καὶ κρατεῖν παντάπασι, διώκοντα τὸν Μαχανίδαν ὁρῶντες. σάμενος δὲ τούτους φόνῳ πολλῷ (λέγονται γὰρ ὑπὲρ τοὺς τετρακισχιλίους ἀποθανεῖν), ὥρμησεν ἐπὶ τὸν Μαχανίδαν, ἐκ τῆς διώξεως ἀναστρέφοντα μετὰ τῶν ξένων.

Τάφρου δὲ μεγάλης καὶ βαθείας ἐν μέσῳ διειργούσης, παρεξήλαυνον ἀλλήλοις ἑκατέρωθεν, ὁ μὲν διαβῆναι καὶ φυγεῖν, ὁ δὲ τοῦτο κωλῦσαι βουλόμενος. ν δ’ ὄψις οὐχ ὡς στρατηγῶν μαχομένων, ἀλλ’ ὥσπερ θηρίῳ πρὸς ἀλκὴν ὑπ’ ἀνάγκης τρεπομένῳ δεινοῦ κυνηγέτου (τοῦ Φιλοποίμενος) συνεστῶτος. νθ’ ὁ μὲν ἵππος τοῦ τυράννου, ῥωμαλέος ὢν καὶ θυμοειδὴς καὶ τοῖς μύωψιν αἱμαχθεὶς ἑκατέρωθεν, ἐπετόλμησε τῇ διαβάσει, καὶ προσβαλὼν τῇ τάφρῳ τὸ στῆθος, ἐβιάζετο τοῖς προσθίοις πέραν ἐρείσασθαι σκέλεσιν. ν δὲ τούτῳ Σιμμίας καὶ Πολύαινος, οἵπερ ἀεὶ τῷ Φιλοποίμενι παρῆσαν μαχομένῳ καὶ συνήσπιζον, ὁμοῦ προσήλαυνον ἀμφότεροι, τὰς αἰχμὰς κλίναντες ἐναντίας.  Φθάνει δ’ αὐτοὺς ὁ Φιλοποίμην ἀπαντήσας τῷ Μαχανίδᾳ, καὶ τὸν ἵππον αὐτοῦ μετεωρίζοντα τὴν κεφαλὴν πρὸ τοῦ σώματος ὁρῶν, μικρὸν ἐνέκλινε τὸν ἴδιον, καὶ διαλαβὼν τὸ ξυστὸν ἐκ χειρὸς ὠθεῖ καὶ περιτρέπει τὸν  ἄνδρα συνεπερείσας. Τοῦτ’ ἔχων τὸ σχῆμα χαλκοῦς ἐν Δελφοῖς ἕστηκεν ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν, θαυμασάντων μάλιστα καὶ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ καὶ τὴν στρατηγίαν ἐκείνην.

Λέγεται δὲ τῆς τῶν Νεμείων πανηγύρεως συνεστώσης στρατηγοῦντα τὸν Φιλοποίμενα τὸ δεύτερον καὶ νενικηκότα μὲν οὐ πάλαι τὴν ἐν Μαντινείᾳ μάχην, τότε δὲ σχολὴν ἄγοντα διὰ τὴν ἑορτήν, πρῶτον μὲν ἐπιδεῖξαι τοῖς Ἕλλησι κεκοσμημένην τὴν φάλαγγα καὶ κινουμένην ὥσπερ εἴθιστο τοὺς τακτικοὺς ῥυθμοὺς μετὰ τάχους καὶ ῥώμης· ἔπειτα κιθαρῳδῶν ἀγωνιζομένων εἰς τὸ θέατρον παρελθεῖν ἔχοντα τοὺς νεανίσκους ἐν ταῖς στρατιωτικαῖς χλαμύσι καὶ τοῖς φοινικοῖς ὑποδύταις, ἀκμάζοντάς τε τοῖς σώμασιν ἅπαντας καὶ ταῖς ἡλικίαις παραλλήλους, αἰδῶ δὲ πολλὴν πρὸς τὸν ἄρχοντα καὶ φρόνημα νεανικὸν ὑποφαίνοντας ἐκ πολλῶν καὶ καλῶν ἀγώνων· ἄρτι δ’ αὐτῶν εἰσεληλυθότων, κατὰ τύχην Πυλάδην τὸν κιθαρῳδὸν ᾄδοντα τοὺς Τιμοθέου Πέρσας ἐνάρξασθαι·

κλεινὸν ἐλευθερίας τεύχων μέγαν Ἑλλάδι κόσμον·

ἅμα δὲ τῇ λαμπρότητι τῆς φωνῆς τοῦ περὶ τὴν ποίησιν ὄγκου συμπρέψαντος, ἐπίβλεψιν γενέσθαι τοῦ θεάτρου πανταχόθεν εἰς τὸν Φιλοποίμενα καὶ κρότον μετὰ χαρᾶς, τῶν Ἑλλήνων τὸ παλαιὸν ἀξίωμα ταῖς ἐλπίσιν ἀναλαμβανόντων καὶ τοῦ τότε φρονήματος ἔγγιστα τῷ θαρρεῖν γινομένων.

Παρὰ δὲ τὰς μάχας καὶ τοὺς κινδύνους, ὥσπερ οἱ πῶλοι τοὺς συνήθεις ἐπιβάτας ποθοῦντες, ἐὰν ἄλλον φέρωσι, πτύρονται καὶ ξενοπαθοῦσιν, οὕτως ἡ δύναμις τῶν Ἀχαιῶν ἑτέρου στρατηγοῦντος ἠθύμει καὶ πρὸς ἐκεῖνον ἐπάπταινε, καὶ μόνον ὀφθέντος εὐθὺς ὀρθὴ καὶ δραστήριος ἦν διὰ τὸ θαρρεῖν, ἅτε δὴ καὶ τοὺς ἐναντίους αἰσθανόμενοι πρὸς ἕνα τοῦτον τῶν στρατηγῶν ἀντιβλέπειν οὐ δυναμένους, ἀλλὰ καὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ τοὔνομα δεδοικότας, ὡς ἦν φανερὸν ἐξ ὧν ἔπρασσον. Φίλιππος μὲν γὰρ ὁ τῶν Μακεδόνων βασιλεύς, οἰόμενος, ἂν ἐκποδὼν ὁ Φιλοποίμην γένηται, πάλιν ὑποπτήξειν αὐτῷ τοὺς Ἀχαιούς, ἔπεμψεν εἰς Ἄργος κρύφα τοὺς ἀναιρήσοντας αὐτόν· (ἐπι)γνωσθείσης δὲ τῆς ἐπιβουλῆς, παντάπασιν ἐξεμισήθη καὶ διεβλήθη πρὸς τοὺς Ἕλληνας. Βοιωτοὶ δὲ πολιορκοῦντες Μέγαρα, καὶ λήψεσθαι ταχέως ἐλπίζοντες, ἐξαίφνης λόγου προσπεσόντος αὐτοῖς, ὃς οὐκ ἦν ἀληθής, Φιλοποίμενα βοηθοῦντα τοῖς πολιορκουμένοις ἐγγὺς εἶναι, τὰς κλίμακας ἀφέντες ἤδη προσερηρεισμένας τοῖς τείχεσιν ᾤχοντο φεύγοντες. Νάβιδος δὲ τοῦ μετὰ Μαχανίδαν τυραννοῦντος Λακεδαιμονίων Μεσσήνην ἄφνω καταλαβόντος, ἐτύγχανε μὲν ἰδιώτης ὢν τόθ’ ὁ Φιλοποίμην καὶ δυνάμεως οὐδεμιᾶς κύριος· ἐπεὶ δὲ τὸν στρατηγοῦντα τῶν Ἀχαιῶν Λύσιππον οὐκ ἔπειθε βοηθεῖν τοῖς Μεσσηνίοις, ἀπολωλέναι κομιδῇ φάσκοντα τὴν πόλιν ἔνδον γεγονότων τῶν πολεμίων, αὐτὸς ἐβοήθει τοὺς ἑαυτοῦ πολίτας ἀναλαβών, οὔτε νόμον οὔτε χειροτονίαν περιμείναντας, ἀλλ’ ὡς διὰ παντὸς ἄρχοντι τῷ κρείττονι κατὰ φύσιν ἑπομένους. δη δ’ αὐτοῦ πλησίον ὄντος, ἀκούσας ὁ Νάβις οὐχ ὑπέστη, καίπερ ἐν τῇ πόλει στρατοπεδεύων, ἀλλ’ ὑπεκδὺς διὰ πυλῶν ἑτέρων κατὰ τάχος ἀπήγαγε τὴν δύναμιν, εὐτυχίᾳ χρήσεσθαι δοκῶν εἰ διαφύγοι· καὶ διέφυγε, Μεσσήνη δ’ ἠλευθέρωτο.

Ταῦτα μὲν οὖν καλὰ τοῦ Φιλοποίμενος· ἡ δ’ εἰς Κρήτην αὖθις ἀποδημία, Γορτυνίων δεηθέντων ὡς χρήσαιντο πολεμούμενοι στρατηγῷ, διαβολὴν ἔσχεν, ὅτι τῆς πατρίδος αὐτοῦ πολεμουμένης ὑπὸ Νάβιδος ἀπῆν φυγομαχῶν ἢ φιλοτιμούμενος ἀκαίρως πρὸς ἑτέρους. Καίτοι συντόνως οὕτως ἐπολεμήθησαν Μεγαλοπολῖται κατὰ τὸν χρόνον ἐκεῖνον, ὥστε τοῖς μὲν τείχεσιν ἐνοικεῖν, σπείρειν δὲ τοὺς στενωπούς, περικεκομμένης τῆς χώρας καὶ τῶν πολεμίων σχεδὸν ἐν ταῖς πύλαις στρατοπεδευόντων· ὁ δὲ Κρησὶ πολεμῶν τηνικαῦτα καὶ στρατηγῶν διαπόντιος, ἐγκλήματα παρεῖχε καθ’ ἑαυτοῦ τοῖς ἐχθροῖς ὡς ἀποδιδράσκων τὸν οἴκοι πόλεμον. σαν δέ τινες οἱ λέγοντες, ἑτέρους τῶν Ἀχαιῶν ᾑρημένων ἄρχοντας, ἰδιώτην ὄντα τὸν Φιλοποίμενα χρῆσαι τὴν ἑαυτοῦ σχολὴν ἐφ’ ἡγεμονίᾳ δεηθεῖσι τοῖς Γορτυνίοις. ν γὰρ ἀλλότριος σχολῆς, καθάπερ ἄλλο τι κτῆμα τὴν στρατηγικὴν καὶ πολεμικὴν ἀρετὴν ἔχειν διὰ παντὸς ἐν χρήσει καὶ τριβῇ βουλόμενος, ὡς καὶ τῷ περὶ Πτολεμαίου ποτὲ ῥηθέντι  τοῦ βασιλέως ἀπεδήλωσεν. κεῖνον γὰρ ἐγκωμιαζόντων τινῶν, ὡς εὖ μὲν ἐξασκοῦντα τὸ στράτευμα καθ’ ἡμέραν, εὖ δὲ γυμνάζοντα καὶ φιλοπόνως διὰ τῶν ὅπλων τὸ σῶμα, « καὶ τίς ἂν » ἔφη « βασιλέα θαυμάσειεν ἐν τούτῳ τῆς ἡλικίας μὴ ἐπιδεικνύμενον, ἀλλὰ μελετῶντα ; »

Χαλεπῶς δ’ οὖν οἱ Μεγαλοπολῖται φέροντες ἐπὶ τούτῳ, καὶ προδεδόσθαι νομίζοντες, ἐπεχείρησαν ἀποξενοῦν αὐτόν· οἱ δ’ Ἀχαιοὶ διεκώλυσαν, Ἀρίσταινον πέμψαντες εἰς Μεγάλην πόλιν στρατηγόν, ὃς καίπερ ὢν διάφορος τῷ Φιλοποίμενι περὶ τὴν πολιτείαν, οὐκ εἴασε τελεσθῆναι τὴν καταδίκην. κ δὲ τούτου παρορώμενος ὑπὸ τῶν πολιτῶν ὁ Φιλοποίμην ἀπέστησε πολλὰς τῶν περιοικίδων κωμῶν, λέγειν διδάξας ὡς οὐ συνετέλουν οὐδ’ ἦσαν ἐξ ἀρχῆς ἐκείνων, καὶ λεγούσαις ταῦτα φανερῶς συνηγωνίσατο καὶ συγκατεστασίασε τὴν πόλιν ἐπὶ τῶν Ἀχαιῶν. Ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον. ν δὲ τῇ Κρήτῃ συνεπολέμει τοῖς Γορτυνίοις, οὐχ ὡς Πελοποννήσιος ἀνὴρ καὶ Ἀρκὰς ἁπλοῦν τινα καὶ γενναῖον πόλεμον, ἀλλὰ τὸ Κρητικὸν ἦθος ἐνδὺς καὶ τοῖς ἐκείνων σοφίσμασι καὶ δόλοις κλωπείαις τε καὶ λοχισμοῖς χρώμενος ἐπ’ αὐτούς, ταχὺ παῖδας ἀπέδειξεν, ἀνόητα καὶ κενὰ πρὸς ἐμπειρίαν ἀληθινὴν πανουργοῦντας.

 Ἐπὶ τούτοις δὲ θαυμασθείς, καὶ λαμπρὸς ἀπὸ τῶν ἐκεῖ πράξεων ἀνακομισθεὶς εἰς Πελοπόννησον, εὗρε τὸν μὲν Φίλιππον ὑπὸ τοῦ Τίτου καταπεπολεμημένον, τὸν δὲ Νάβιν ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν καὶ τῶν Ῥωμαίων πολεμούμενον. φ’ ὃν εὐθὺς αἱρεθεὶς ἄρχων καὶ ναυμαχίᾳ παραβαλόμενος, τὸ τοῦ Ἐπαμεινώνδου παθεῖν ἔδοξε, πολὺ τῆς περὶ αὐτὸν ἀρετῆς καὶ (τῆς) δόξης ἐν τῇ θαλάσσῃ κάκιον ἀγωνισάμενος. Πλὴν Ἐπαμεινώνδαν μὲν ἔνιοι λέγουσιν, ὀκνοῦντα γεῦσαι τῶν κατὰ θάλασσαν ὠφελειῶν τοὺς πολίτας, ὅπως αὐτῷ μὴ λάθωσιν ἀντὶ μονίμων ὁπλιτῶν, κατὰ Πλάτωνα, ναῦται γενόμενοι καὶ διαφθαρέντες, ἄπρακτον ἐκ τῆς Ἀσίας καὶ τῶν νήσων ἀπελθεῖν ἑκουσίως· Φιλοποίμην δὲ τὴν ἐν τοῖς πεζοῖς ἐπιστήμην καὶ διὰ θαλάττης ἀρκέσειν αὐτῷ πρὸς τὸ καλῶς ἀγωνίσασθαι πεπεισμένος, ἔγνω τὴν ἄσκησιν ἡλίκον μέρος ἐστὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ πόσην ἐπὶ πάντα τοῖς ἐθισθεῖσι δύναμιν προστίθησιν. Οὐ γὰρ μόνον ἐν τῇ ναυμαχίᾳ διὰ τὴν ἀπειρίαν ἔλαττον ἔσχεν, ἀλλὰ καὶ ναῦν τινα, παλαιὰν μέν, ἔνδοξον δέ, δι’ ἐτῶν τεσσαράκοντα κατασπάσας ἐπλήρωσεν, ὥστε μὴ στεγούσης κινδυνεῦσαι τοὺς πλέοντας. Πρὸς ταῦτα γινώσκων καταφρονοῦντας αὐτοῦ τοὺς πολεμίους, ὡς παντάπασι πεφευγότος ἐκ τῆς θαλάττης, καὶ πολιορκοῦντας ὑπερηφάνως τὸ Γύθιον, εὐθὺς ἐπέπλευσεν αὐτοῖς, οὐ προσδοκῶσιν ἀλλ’ ἐκλελυμένοις διὰ τὴν νίκην· καὶ νυκτὸς ἐκβιβάσας τοὺς στρατιώτας καὶ προσαγαγών, πῦρ ἐνῆκε ταῖς σκηναῖς καὶ τὸ στρατόπεδον κατέκαυσε καὶ πολλοὺς διέφθειρεν.

λίγαις δ’ ὕστερον ἡμέραις καθ’ ὁδὸν ἐν δυσχωρίαις τισὶν ἄφνω τοῦ Νάβιδος ἐπιφανέντος αὐτῷ, καὶ φοβήσαντος τοὺς Ἀχαιούς, ἀνέλπιστον ἡγουμένους τὴν σωτηρίαν ἐκ τόπων χαλεπῶν καὶ γεγονότων ὑποχειρίων τοῖς πολεμίοις, ὀλίγον χρόνον ἐπιστὰς καὶ περιλαβὼν ὄψει τὴν τοῦ χωρίου φύσιν, ἐπέδειξε τὴν τακτικὴν τῶν ἄκρων τῆς πολεμικῆς τέχνην οὖσαν. Οὕτω μικρὰ κινήσας τὴν ἑαυτοῦ φάλαγγα καὶ πρὸς τὰ παρόντα μεθαρμόσας, ἀθορύβως καὶ ῥᾳδίως διεκρούσατο τὴν ἀπορίαν, καὶ προσβαλὼν τοῖς πολεμίοις τροπὴν ἰσχυρὰν ἐποίησεν. πεὶ δ’ οὐ πρὸς τὴν πόλιν ἑώρα φεύγοντας, ἀλλὰ τῆς χώρας ἄλλον ἄλλῃ διασπειρόμενον (ὑλώδης δὲ καὶ περίβουνος ἦν πᾶσα καὶ δύσιππος ὑπὸ ῥείθρων καὶ φαράγγων), τὴν μὲν δίωξιν ἐπέσχε καὶ  κατεστρατοπέδευσεν ἔτι φωτὸς ὄντος· τεκμαιρόμενος δὲ τοὺς πολεμίους ἐκ τῆς φυγῆς καθ’ ἕνα καὶ δύο πρὸς τὴν πόλιν ὑπάξειν σκοταίους, ἐλλοχίζει τοῖς περὶ τὸ ἄστυ ῥείθροις καὶ λόφοις πολλοὺς ἔχοντας ἐγχειρίδια τῶν Ἀχαιῶν.  νταῦθα πλείστους ἀποθανεῖν συνέβη τῶν τοῦ Νάβιδος· ἅτε γὰρ οὐκ ἀθρόαν ποιούμενοι τὴν ἀναχώρησιν, ἀλλ’ ὡς ἑκάστοις αἱ φυγαὶ συνετύγχανον, ὥσπερ ὄρνιθες ἡλίσκοντο περὶ τὴν πόλιν εἰς τὰς τῶν πολεμίων χεῖρας καταίροντες.

Ἐπὶ τούτοις ἀγαπώμενος καὶ τιμώμενος ἐκπρεπῶς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἐν τοῖς θεάτροις, φιλότιμον ὄντα τὸν Τίτον ἡσυχῇ παρελύπει. Καὶ γὰρ ὡς Ῥωμαίων ὕπατος ἀνδρὸς Ἀρκάδος ἠξίου θαυμάζεσθαι μᾶλλον ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν, καὶ ταῖς εὐεργεσίαις ὑπερβάλλειν οὐ παρὰ μικρὸν ἡγεῖτο, δι’ ἑνὸς κηρύγματος ἐλευθερώσας τὴν Ἑλλάδα <πᾶσαν>, ὅση Φιλίππῳ καὶ Μακεδόσιν ἐδούλευσεν. κ δὲ τούτου καταλύεται μὲν ὁ Τίτος τῷ Νάβιδι τὸν πόλεμον, ἀποθνῄσκει δ’ ὁ Νάβις ὑπ’ Αἰτωλῶν δολοφονηθείς. Τεταραγμένης δὲ τῆς Σπάρτης, ὁ Φιλοποίμην ἁρπάσας τὸν καιρὸν ἐπιπίπτει μετὰ δυνάμεως, καὶ τῶν μὲν ἀκόντων, τοὺς δὲ συμπείσας, προσηγάγετο καὶ μετεκόσμησεν εἰς τοὺς Ἀχαιοὺς τὴν πόλιν. Οὗ γενομένου θαυμαστῶς μὲν εὐδοκίμησε παρὰ τοῖς Ἀχαιοῖς, προσκτησάμενος αὐτοῖς ἀξίωμα πόλεως τηλικαύτης καὶ δύναμιν (οὐ γὰρ ἦν μικρὸν Ἀχαΐας μέρος γενέσθαι τὴν Σπάρτην), ἀνέλαβε δὲ καὶ Λακεδαιμονίων τοὺς ἀρίστους, φύλακα τῆς ἐλευθερίας ἐκεῖνον ἐλπίσαντας ἕξειν. Διὸ καὶ τὴν Νάβιδος οἰκίαν καὶ οὐσίαν ἐξαργυρισθεῖσαν καὶ γενομένην εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ταλάντων ἐψηφίσαντο δωρεὰν αὐτῷ δοῦναι, πρεσβείαν ὑπὲρ τούτων πέμψαντες.

νθα δὴ καὶ διεφάνη καθαρῶς ἐκεῖνος ὁ ἀνὴρ οὐ δοκῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ ὢν ἄριστος. Πρῶτον μὲν γὰρ οὐδεὶς ἐβούλετο τῶν Σπαρτιατῶν ἀνδρὶ τοιούτῳ διαλέγεσθαι περὶ δωροδοκίας, ἀλλὰ δεδοικότες καὶ ἀναδυόμενοι, προεβάλοντο τὸν ξένον αὐτοῦ Τιμόλαον. πειτα δ’ αὐτὸς ὁ Τιμόλαος ὡς ἦλθεν εἰς Μεγάλην πόλιν, ἑστιαθεὶς παρὰ τῷ Φιλοποίμενι, καὶ τὴν σεμνότητα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ καὶ τὴν ἀφέλειαν τῆς διαίτης καὶ τὸ ἦθος ἐγγύθεν οὐδαμῇ προσιτὸν οὐδ’ εὐάλωτον ὑπὸ χρημάτων κατανοήσας, ἀπεσιώπησε περὶ τῆς δωρεᾶς, ἑτέραν δέ τινα πρόφασιν τῆς πρὸς αὐτὸν ὁδοῦ ποιησάμενος, ᾤχετ’ ἀπιών. Καὶ πάλιν ἐκ δευτέρου πεμφθείς, ταὐτὸν ἔπαθε· τρίτῃ δ’ ὁδῷ μόλις ἐντυχὼν ἐδήλωσε τὴν προθυμίαν τῆς πόλεως. δὲ Φιλοποίμην ἡδέως ἀκούσας, ἧκεν αὐτὸς εἰς Λακεδαίμονα, καὶ συνεβούλευσεν αὐτοῖς μὴ τοὺς φίλους καὶ ἀγαθοὺς δεκάζειν, ὧν προῖκα τῆς ἀρετῆς ἔξεστιν ἀπολαύειν, ἀλλὰ τοὺς πονηροὺς καὶ τὴν πόλιν ἐν τῷ συνεδρίῳ καταστασιάζοντας ὠνεῖσθαι καὶ διαφθείρειν, ἵνα τῷ λαβεῖν ἐπιστομισθέντες ἧττον ἐνοχλοῖεν αὐτοῖς. Βέλτιον γὰρ εἶναι τῶν ἐχθρῶν παραιρεῖσθαι τὴν παρρησίαν ἢ τῶν φίλων. Οὕτως μὲν ἦν πρὸς χρήματα λαμπρός.

Ἐπεὶ δὲ πάλιν τοὺς Λακεδαιμονίους νεωτερίζειν ἀκούσας ὁ στρατηγὸς τῶν Ἀχαιῶν Διοφάνης ἐβούλετο κολάζειν, οἱ δ’ εἰς πόλεμον καθιστάμενοι διετάρασσον τὴν Πελοπόννησον, ἐπειρᾶτο πραΰνειν καὶ καταπαύειν τὸν Διοφάνη τῆς ὀργῆς ὁ Φιλοποίμην, διδάσκων τὸν καιρόν, ὡς Ἀντιόχου τοῦ βασιλέως καὶ Ῥωμαίων ἐν τῇ Ἑλλάδι τηλικούτοις αἰωρουμένων στρατοπέδοις, ἐκεῖσε χρὴ τὸν ἄρχοντα τὴν γνώμην ἔχειν, τὰ δ’ οἰκεῖα μὴ κινεῖν, ἀλλὰ καὶ παριδεῖν τι καὶ παρακοῦσαι τῶν ἁμαρτανομένων.

 Οὐ προσέχοντος δὲ τοῦ Διοφάνους, ἀλλ’ εἰς τὴν Λακωνικὴν ἐμβαλόντος ἅμα τῷ Τίτῳ, καὶ βαδιζόντων εὐθὺς ἐπὶ τὴν πόλιν, ἀγανακτήσας ὁ Φιλοποίμην ἔργον οὐ νόμιμον οὐδ’ ἀπηκριβωμένον ἐκ τῶν δικαίων, ἀλλὰ μέγα καὶ μεγάλου φρονήματος τολμήσας, εἰς τὴν Λακεδαίμονα παρῆλθε, καὶ τόν τε στρατηγὸν τῶν Ἀχαιῶν καὶ τὸν ὕπατον τῶν Ῥωμαίων ἰδιώτης ὢν ἀπέκλεισε, τὰς δ’ ἐν τῇ πόλει ταραχὰς ἔπαυσε καὶ κατέστησε τοὺς Λακεδαιμονίους πάλιν εἰς τὸ κοινόν, ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς ἦσαν.

Χρόνῳ δ’ ὕστερον ἐγκαλέσας τι τοῖς Λακεδαιμονίοις στρατηγῶν ὁ Φιλοποίμην, τὰς μὲν φυγὰς κατήγαγεν εἰς τὴν πόλιν, ὀγδοήκοντα δὲ Σπαρτιάτας ἀπέκτεινεν, ὡς Πολύβιός φησιν, ὡς δ’ Ἀριστοκράτης, πεντήκοντα καὶ τριακοσίους. Τὰ δὲ τείχη καθεῖλε, χώραν δὲ πολλὴν ἀποτεμόμενος προσένειμε τοῖς Μεγαλοπολίταις, ὅσοι δ’ ἦσαν ὑπὸ τῶν τυράννων ἀποδεδειγμένοι πολῖται τῆς Σπάρτης, μετῴκιζεν ἅπαντας ἀπάγων εἰς Ἀχαΐαν πλὴν τρισχιλίων· τούτους δ’ ἀπειθοῦντας καὶ μὴ βουλομένους ἀπελθεῖν ἐκ τῆς Λακεδαίμονος ἐπώλησεν, εἶθ’ οἷον ἐφυβρίζων ἀπὸ τῶν χρημάτων τούτων ἐν Μεγάλῃ πόλει στοὰν ᾠκοδόμησεν. μπιπλάμενος δὲ τῶν Λακεδαιμονίων καὶ παρ’ ἀξίαν πεπραχόσιν ἐπεμβαίνων, τὸ περὶ τὴν πολιτείαν ἔργον ὠμότατον ἐξειργάσατο καὶ  παρανομώτατον.

νεῖλε γὰρ καὶ διέφθειρε τὴν Λυκούργειον ἀγωγήν, ἀναγκάσας καὶ τοὺς παῖδας αὐτῶν καὶ τοὺς ἐφήβους τὴν Ἀχαϊκὴν ἀντὶ τῆς πατρίου παιδείαν μεταβαλεῖν, ὡς οὐδέποτε μικρὸν ἐν τοῖς τοῦ Λυκούργου νόμοις  φρονήσοντας. Τότε μὲν οὖν ὑπὸ συμφορῶν μεγάλων ὥσπερ νεῦρα τῆς πόλεως ἐκτεμεῖν τῷ Φιλοποίμενι παρασχόντες, ἐγένοντο χειροήθεις καὶ ταπεινοί, χρόνῳ δ’ ὕστερον αἰτησάμενοι παρὰ Ῥωμαίων τὴν μὲν Ἀχαϊκὴν ἔφυγον πολιτείαν, ἀνέλαβον δὲ καὶ κατεστήσαντο τὴν πάτριον, ὡς ἦν ἀνυστὸν ἐκ κακῶν καὶ φθορᾶς τηλικαύτης.

Ἐπεὶ δὲ Ῥωμαίοις ὁ πρὸς Ἀντίοχον ἐν τῇ Ἑλλάδι συνέστη πόλεμος, ἦν μὲν ἰδιώτης ὁ Φιλοποίμην, ὁρῶν δὲ τὸν Ἀντίοχον αὐτὸν ἐν Χαλκίδι καθήμενον, περὶ γάμους καὶ παρθένων ἔρωτας οὐ καθ’ ὥραν σχολάζοντα, τοὺς δὲ Σύρους ἐν ἀταξίᾳ πολλῇ καὶ χωρὶς ἡγεμόνων ἐν ταῖς πόλεσι πλαζομένους καὶ τρυφῶντας, ἤχθετο μὴ στρατηγῶν τότε τῶν Ἀχαιῶν, καὶ Ῥωμαίοις ἔλεγε φθονεῖν τῆς νίκης. « γὼ γὰρ ἂν » ἔφη « στρατηγῶν ἐν τοῖς καπηλείοις κατέκοψα τούτους πάντας. »

πεὶ δὲ νικήσαντες οἱ Ῥωμαῖοι τὸν Ἀντίοχον ἐνεφύοντο τοῖς Ἑλληνικοῖς μᾶλλον ἤδη, καὶ περιεβάλλοντο τῇ δυνάμει τοὺς Ἀχαιούς, ὑποκατακλινομένων αὐτοῖς τῶν δημαγωγῶν, ἡ δ’ ἰσχὺς ἐπὶ πάντα πολλὴ μετὰ τοῦ δαίμονος ἐχώρει, καὶ τὸ τέλος ἐγγὺς ἦν εἰς ὃ τὴν τύχην ἔδει περιφερομένην ἐξικέσθαι, καθάπερ ἀγαθὸς κυβερνήτης πρὸς κῦμα διερειδόμενος ὁ Φιλοποίμην, τὰ μὲν ἐνδιδόναι καὶ παρείκειν ἠναγκάζετο τοῖς καιροῖς, περὶ δὲ τῶν πλείστων διαφερόμενος, τοὺς τῷ λέγειν καὶ πράττειν ἰσχύοντας ἀντισπᾶν ἐπειρᾶτο πρὸς τὴν ἐλευθερίαν.

Ἀρισταίνου δὲ τοῦ Μεγαλοπολίτου δυναμένου μὲν ἐν τοῖς Ἀχαιοῖς μέγιστον, τοὺς δὲ Ῥωμαίους ἀεὶ θεραπεύοντος, καὶ τοὺς Ἀχαιοὺς μὴ οἰομένου δεῖν ἐναντιοῦσθαι μηδ’ ἀχαριστεῖν ἐκείνοις, ἐν τῷ συνεδρίῳ λέγεται τὸν Φιλοποίμενα σιωπᾶν ἀκούοντα καὶ βαρέως φέρειν, τέλος δ’ ὑπ’ ὀργῆς δυσανασχετοῦντα πρὸς τὸν Ἀρίσταινον εἰπεῖν· « ἄνθρωπε, τί σπεύδεις  τὴν πεπρωμένην τῆς Ἑλλάδος ἐπιδεῖν ; »

Μανίου δὲ τοῦ Ῥωμαίων ὑπάτου νενικηκότος μὲν Ἀντίοχον, αἰτουμένου δὲ παρὰ τῶν Ἀχαιῶν, ὅπως ἐάσωσι τοὺς Λακεδαιμονίων φυγάδας κατελθεῖν, καὶ Τίτου ταὐτὸ τῷ Μανίῳ περὶ τῶν φυγάδων ἀξιοῦντος, διεκώλυσεν ὁ Φιλοποίμην, οὐ τοῖς φυγάσι πολεμῶν, ἀλλὰ βουλόμενος δι’ αὑτοῦ καὶ τῶν Ἀχαιῶν, ἀλλὰ μὴ Τίτου μηδὲ Ῥωμαίων χάριτι τοῦτο  πραχθῆναι. Καὶ στρατηγῶν εἰς τοὐπιὸν αὐτὸς κατήγαγε τοὺς φυγάδας. Οὕτως εἶχέ τι πρὸς τὰς ἐξουσίας ὑπὸ φρονήματος δύσερι καὶ φιλόνικον.

Ἤδη δὲ γεγονὼς ἔτος ἑβδομηκοστόν, ὄγδοον δὲ τῶν Ἀχαιῶν στρατηγῶν, ἤλπιζεν οὐ μόνον ἐκείνην τὴν ἀρχὴν ἀπολέμως διάξειν, ἀλλὰ καὶ τοῦ βίου τὸ λοιπὸν αὐτῷ μεθ’ ἡσυχίας καταβιῶναι τὰ πράγματα παρέξειν. ς γὰρ αἱ νόσοι ταῖς τῶν σωμάτων ῥώμαις συναπομαραίνεσθαι δοκοῦσιν, οὕτως ἐν ταῖς Ἑλληνικαῖς πόλεσιν ἐπιλειπούσης τῆς δυνάμεως ἔληγε τὸ φιλόνικον. Οὐ μὴν ἀλλὰ Νέμεσίς τις ὥσπερ ἀθλητὴν εὐδρομοῦντα πρὸς τέρματι τοῦ βίου κατέβαλε. Λέγεται γὰρ ἔν τινι συλλόγῳ τῶν παρόντων ἐπαινούντων ἄνδρα δεινὸν εἶναι δοκοῦντα περὶ στρατηγίαν εἰπεῖν τὸν Φιλοποίμενα· « Καὶ πῶς ἄξιον ἐκείνου λόγον ἔχειν τοῦ ἀνδρός, ὅστις ἥλω ζῶν ὑπὸ τῶν πολεμίων ; » Μεθ’ ἡμέρας δ’ ὀλίγας Δεινοκράτης ὁ Μεσσήνιος, ἄνθρωπος ἰδίᾳ τε τῷ Φιλοποίμενι προσκεκρουκώς, καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπαχθὴς διὰ πονηρίαν καὶ ἀκολασίαν, τήν τε Μεσσήνην ἀπέστησε τῶν Ἀχαιῶν, καὶ κώμην τὴν καλουμένην Κολωνίδα προσηγγέλθη μέλλων καταλαμβάνειν. δὲ Φιλοποίμην ἔτυχε μὲν ἐν Ἄργει πυρέσσων, πυθόμενος δὲ ταῦτα συνέτεινεν εἰς Μεγάλην πόλιν ἡμέρᾳ μιᾷ σταδίους πλείονας ἢ τετρακοσίους <κατηνυκώς>, κἀκεῖθεν εὐθὺς ἐβοήθει τοὺς ἱππεῖς ἀναλαβών, οἵπερ ἦσαν ἐνδοξότατοι μὲν τῶν πολιτῶν, νέοι δὲ κομιδῇ, δι’ εὔνοιαν τοῦ Φιλοποίμενος καὶ ζῆλον ἐθελονταὶ συστρατεύοντες.

ππασάμενοι δὲ πρὸς τὴν Μεσσήνην, καὶ περὶ τὸν Εὐάνδρου λόφον ἀπαντῶντι τῷ Δεινοκράτει συμπεσόντες, ἐκεῖνον μὲν ἐτρέψαντο, τῶν δὲ πεντακοσίων, οἳ τὴν χώραν τῶν Μεσσηνίων παρεφύλαττον, ἐξαίφνης ἐπιφερομένων, καὶ τῶν πρότερον ἡττημένων ὡς τούτους κατεῖδον αὖθις ἀνὰ τοὺς λόφους ἀθροιζομένων, δείσας ὁ Φιλοποίμην κυκλωθῆναι καὶ τῶν ἱππέων φειδόμενος, ἀνεχώρει διὰ τόπων χαλεπῶν, αὐτὸς οὐραγῶν καὶ πολλάκις ἀντεξελαύνων τοῖς πολεμίοις καὶ ὅλως ἐπισπώμενος ἐφ’ ἑαυτόν, οὐ τολμώντων ἀντεμβαλεῖν ἐκείνων, ἀλλὰ κραυγαῖς καὶ περιδρομαῖς χρωμένων ἄπωθεν. φιστάμενος οὖν πολλάκις διὰ τοὺς νεανίσκους, καὶ καθ’ ἕνα παραπέμπων, ἔλαθεν ἐν πολλοῖς ἀπομονωθεὶς πολεμίοις. Καὶ συνάψαι μὲν εἰς χεῖρας οὐδεὶς ἐτόλμησεν αὐτῷ, πόρρωθεν δὲ βαλλόμενος, καὶ βιαζόμενος πρὸς χωρία πετρώδη καὶ παράκρημνα, χαλεπῶς μετεχειρίζετο καὶ κατέξαινε τὸν ἵππον. Αὐτῷ δὲ τὸ μὲν γῆρας ὑπ’ ἀσκήσεως πολλῆς ἐλαφρὸν ἦν καὶ παρ’ οὐδὲν ἐμπόδιον εἰς τὸ σωθῆναι, τότε δὲ καὶ διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος ἐνδεοῦς γεγονότος, καὶ διὰ τὴν ὁδοιπορίαν κατακόπου, βαρὺν ὄντα καὶ δυσκίνητον ἤδη σφαλεὶς ὁ ἵππος εἰς τὴν γῆν κατέβαλε.  Σκληροῦ δὲ τοῦ πτώματος γενομένου, καί <τι καὶ> τῆς κεφαλῆς παθούσης, ἔκειτο πολὺν χρόνον ἄναυδος, ὥστε καὶ τοὺς πολεμίους τεθνάναι δόξαντας αὐτόν, ἐπιχειρεῖν στρέφειν τὸ σῶμα καὶ σκυλεύειν. πεὶ δὲ τὴν κεφαλὴν ἐπάρας διέβλεψεν, ἀθρόοι περιπεσόντες ἀπέστρεφον αὐτοῦ τὰς χεῖρας ὀπίσω καὶ δήσαντες ἦγον, ὕβρει χρώμενοι πολλῇ καὶ λοιδορίᾳ κατ’ ἀνδρὸς οὐδ’ ὄναρ ἄν ποτε παθεῖν ὑπὸ Δεινοκράτους ταῦτα προσδοκήσαντος.

Οἱ δ’ ἐν τῇ πόλει τῇ μὲν ἀγγελίᾳ θαυμαστῶς ἐπαρθέντες, ἠθροίζοντο περὶ τὰς πύλας· ὡς δ’ εἶδον ἑλκόμενον τὸν Φιλοποίμενα παρ’ ἀξίαν τῆς τε δόξης καὶ τῶν ἔμπροσθεν ἔργων καὶ τροπαίων, ἠλέησαν οἱ πλεῖστοι καὶ συνήλγησαν, ὥστε καὶ δακρῦσαι καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐκφλαυρίσαι δύναμιν ὡς ἄπιστον καὶ τὸ μηδὲν οὖσαν. Οὕτω δὲ κατὰ μικρὸν εἰς <τοὺς> πολλοὺς φιλάνθρωπος ἐχώρει λόγος, ὡς μνημονευτέον εἴη τῶν πρόσθεν εὐεργεσιῶν καὶ τῆς ἐλευθερίας, ἣν ἀπέδωκεν αὐτοῖς Νάβιν ἐξελάσας τὸν τύραννον. λίγοι δ’ ἦσαν οἳ τῷ Δεινοκράτει χαριζόμενοι στρεβλοῦν τὸν ἄνδρα καὶ κτείνειν ἐκέλευον ὡς βαρὺν πολέμιον καὶ δυσμείλικτον, αὐτῷ τε Δεινοκράτει φοβερώτερον, εἰ διαφύγοι καθυβρισμένος ὑπ’ αὐτοῦ καὶ γεγονὼς αἰχμάλωτος. Οὐ μὴν ἀλλὰ κομίσαντες αὐτὸν εἰς τὸν καλούμενον Θησαυρόν, οἴκημα κατάγειον οὔτε πνεῦμα λαμβάνον οὔτε φῶς ἔξωθεν οὔτε θύρας ἔχον, ἀλλὰ μεγάλῳ λίθῳ προσαγομένῳ κατακλειόμενον, ἐνταῦθα κατέθεντο, καὶ τὸν λίθον ἐπιρράξαντες ἄνδρας ἐνόπλους κύκλῳ περιέστησαν.

Οἱ δ’ ἱππεῖς τῶν Ἀχαιῶν ἐκ τῆς φυγῆς ἀναλαβόντες αὑτούς, ὡς οὐδαμοῦ φανερὸς ἦν ὁ Φιλοποίμην, ἀλλ’ ἐδόκει τεθνάναι, πολὺν μὲν χρόνον ἐπέστησαν, ἀνακαλούμενοι τὸν ἄνδρα καὶ διαδιδόντες ἀλλήλοις λόγον, ὡς αἰσχρὰν σωτηρίαν καὶ ἄδικον σῴζονται, προέμενοι τοῖς πολεμίοις τὸν (6) στρατηγόν, ἀφειδήσαντα τοῦ ζῆν δι’ αὐτούς· ἔπειτα προϊόντες ἅμα καὶ πολυπραγμονοῦντες, ἐπύθοντο τὴν σύλληψιν αὐτοῦ καὶ διήγγελλον εἰς τὰς πόλεις τῶν  Ἀχαιῶν. Οἱ δὲ συμφορὰν ποιούμενοι μεγάλην, ἀπαιτεῖν μὲν ἔγνωσαν τὸν ἄνδρα παρὰ τῶν Μεσσηνίων πρεσβείαν πέμψαντες, αὐτοὶ δὲ παρεσκευάζοντο στρατεύειν.

Οὗτοι μὲν οὖν ταῦτ’ ἔπραττον.

δὲ Δεινοκράτης μάλιστα τὸν χρόνον ὡς σωτήριον τῷ Φιλοποίμενι δεδοικώς, καὶ φθάσαι τὰ παρὰ τῶν Ἀχαιῶν βουλόμενος, ἐπεὶ νὺξ ἐπῆλθε καὶ τὸ πλῆθος ἀπεχώρησε τῶν Μεσσηνίων, ἀνοίξας τὸ δεσμωτήριον εἰσέπεμψε δημόσιον οἰκέτην φάρμακον κομίζοντα, προσενεγκεῖν καὶ παραστῆναι μέχρι ἂν ἐκπίῃ κελεύσας. τυχε μὲν οὖν ἐν τῷ χλαμυδίῳ κατακείμενος, οὐ καθεύδων, ἀλλὰ λύπῃ καὶ θορύβῳ συνεχόμενος· ἰδὼν δὲ φῶς καὶ παρεστῶτα πλησίον τὸν ἄνθρωπον ἔχοντα τὴν κύλικα τοῦ φαρμάκου, συναγαγὼν μόλις ἑαυτὸν ὑπ’ ἀσθενείας ἀνεκάθιζε, καὶ δεξάμενος ἠρώτησεν, εἴ τι περὶ τῶν ἱππέων καὶ μάλιστα Λυκόρτα πεπυσμένος ἐστίν. Εἰπόντος δὲ τἀνθρώπου διαπεφευγέναι τοὺς πολλούς, ἐπένευσε τῇ κεφαλῇ, καὶ διαβλέψας πρᾴως πρὸς τὸν ἄνθρωπον, « εὖ ἔχει » εἶπεν « εἰ μὴ πάντα κακῶς πεπράχαμεν. » λλο δὲ μηδὲν εἰπὼν μηδὲ φθεγξάμενος ἐξέπιε, καὶ πάλιν ἑαυτὸν ἀπέκλινεν, οὐ πολλὰ πράγματα τῷ φαρμάκῳ παρασχών, ἀλλ’ ἀποσβεσθεὶς ταχὺ διὰ τὴν ἀσθένειαν.

Ὡς οὖν ὁ περὶ τῆς τελευτῆς λόγος ἧκεν εἰς τοὺς Ἀχαιούς, τὰς μὲν πόλεις αὐτῶν κοινὴ κατήφεια καὶ πένθος εἶχεν, οἱ δ’ ἐν ἡλικίᾳ μετὰ τῶν προβούλων συνελθόντες εἰς Μεγάλην πόλιν, οὐδ’ ἡντινοῦν ἀναβολὴν ἐποιήσαντο τῆς τιμωρίας, ἀλλ’ ἑλόμενοι στρατηγὸν Λυκόρταν εἰς τὴν Μεσσηνίαν ἐνέβαλον καὶ κακῶς ἐποίουν τὴν χώραν, ἄχρι οὗ συμφρονήσαντες ἐδέξαντο τοὺς Ἀχαιούς. (2) Καὶ Δεινοκράτης μὲν αὐτὸς αὑτὸν φθάσας διεχρήσατο, τῶν δ’ ἄλλων, ὅσοις μὲν ἀνελεῖν ἔδοξε Φιλοποίμενα, δι’ αὐτῶν ἀπέθνῃσκον, ὅσοις δὲ καὶ βασανίσαι, τούτους ἐπ’ αἰκίαις ἀπολουμένους συνελάμβανεν ὁ Λυκόρτας. Τὸ δὲ σῶμα καύσαντες αὐτοῦ καὶ τὰ λείψανα συνθέντες εἰς ὑδρίαν ἀνεζεύγνυσαν, οὐκ ἀτάκτως οὐδ’ ὡς ἔτυχεν, ἀλλ’ ἐπινίκιόν τινα πομπὴν ἅμα ταῖς ταφαῖς μείξαντες. ν μὲν γὰρ ἐστεφανωμένους ἰδεῖν, ἦν δὲ τοὺς αὐτοὺς καὶ δακρύοντας, ἦν δὲ τοὺς ἐχθροὺς δεσμίους ἀγομένους.  Αὐτὴν δὲ τὴν ὑδρίαν ὑπὸ πλήθους ταινιῶν τε καὶ στεφάνων μόλις ὁρωμένην ἐκόμιζεν ὁ τοῦ στρατηγοῦ τῶν Ἀχαιῶν παῖς Πολύβιος καὶ περὶ αὐτὸν οἱ πρῶτοι τῶν Ἀχαιῶν. Οἱ δὲ στρατιῶται <καθ>ωπλισμένοι μὲν αὐτοί, τοῖς δ’ ἵπποις κεκοσμημένοις ἐπηκολούθουν, οὔθ’ οἷον ἐπὶ πένθει τοσούτῳ κατηφεῖς, οὔτε τῇ νίκῃ γαυριῶντες. κ δὲ τῶν διὰ μέσου πόλεων καὶ κωμῶν ἀπαντῶντες, ὥσπερ αὐτὸν ἀπὸ στρατείας ἐπανιόντα δεξιούμενοι, τῆς ὑδρίας ἐφήπτοντο καὶ συμπροῆγον εἰς Μεγάλην πόλιν. ς οὖν συνανεμείχθησαν αὐτοῖς οἱ πρεσβύτεροι μετὰ γυναικῶν καὶ παίδων, ὀλοφυρμὸς ἤδη διὰ παντὸς ἐχώρει τοῦ στρατεύματος Εἰς τὴν πόλιν, ἐπιποθοῦσαν τὸν ἄνδρα καὶ βαρέως φέρουσαν, οἰομένην συναποβεβληκέναι τὸ πρωτεύειν ἐν τοῖς Ἀχαιοῖς. τάφη μὲν οὖν ὡς εἰκὸς ἐνδόξως, καὶ περὶ τὸ μνημεῖον οἱ τῶν Μεσσηνίων αἰχμάλωτοι κατελεύσθησαν.

 Οὐσῶν δὲ πολλῶν μὲν εἰκόνων αὐτοῦ, μεγάλων δὲ τιμῶν ἃς αἱ πόλεις ἐψηφίσαντο, Ῥωμαῖος ἀνὴρ ἐν τοῖς περὶ Κόρινθον ἀτυχήμασι τῆς Ἑλλάδος ἐπεχείρησεν ἀνελεῖν ἁπάσας καὶ διώκειν αὐτόν, ἐνδεικνύμενος ὥσπερ ἔτι  ζῶντα Ῥωμαίοις πολέμιον καὶ κακόνουν γενέσθαι. Λόγων δὲ λεχθέντων, καὶ Πολυβίου πρὸς τὸν συκοφάντην ἀντειπόντος, οὔθ’ ὁ Μόμμιος οὔθ’ οἱ πρέσβεις ὑπέμειναν ἀνδρὸς ἐνδόξου τιμὰς ἀφανίσαι, καίπερ οὐκ ὀλίγα τοῖς περὶ Τίτον καὶ Μάνιον ἐναντιωθέντος, ἀλλὰ τῆς χρείας τὴν ἀρετὴν ἐκεῖνοι καὶ τὸ καλὸν ὡς ἔοικε τοῦ λυσιτελοῦς διώριζον, ὀρθῶς καὶ προσηκόντως τοῖς μὲν ὠφελοῦσι μισθὸν καὶ χάριν παρὰ τῶν εὖ παθόντων, τοῖς δ’ ἀγαθοῖς τιμὴν ὀφείλεσθαι παρὰ τῶν ἀγαθῶν ἀεὶ νομίζοντες.

Ταῦτα περὶ Φιλοποίμενος.

276 PHILOPOEMEN.

(De l’an 253 à l’an 183 avant J.-C)

Il y avait à Mantinée un homme nommé Cassandre (1), d’une haute naissance, et l’un des citoyens le plus en crédit. Tombé dans le malheur, il s’enfuit de sa patrie et vint à Mégalopolis, à cause surtout de Crausis, père de Philopœmen, personnage distingué sous tous les rapports, et d’ailleurs lié avec lui d’une étroite amitié. Tant que Crausis vécut, il ne manqua de rien ; Crausis mort, Cassandre, en reconnaissance de l’hospitalité qu’il en avait reçue, éleva son fds devenu orphelin, comme Homère dit que Phœnix éleva Achille (2), en formant, en développant son caractère par une noble et royale éducation. Il fut remplacé dans ce soin, lorsque déjà Philopœmen sortait de l’enfance, par Ecdémus et Démophanès (3), tous deux de Mégaiopolis, disciples d’Arcésilas dans l’Académie, et qui, plus que pas un de leurs contemporains, appliquèrent la philosophie à la politique et au maniement des affaires. Ils délivrèrent leur pays de la tyrannie, en suscitant secrètement les hommes qui tuèrent Aristodème ; avec Aratus, ils chassèrent Nicoclès, tyran de Sicyone ; à la prière des Cyrénéens, dont la république était dans un état de troubles et de souffrance, ils firent voile vers cette ville, y établirent de bonnes lois et une constitution ex- 277 cellente. Au rang de leurs actes publics ils mettaient l’éducation de Philopœmen, parce qu’ils avaient, par la philosophie, fait de cet homme la ressource commune de toute la Grèce. La Grèce l’avait enfanté après ses anciens capitaines, pour ressusciter leurs vertus ; et elle l’aima, comme un fruit tardif de sa Vieillesse, d’un amour extrême ; et elle ajoutait à sa puissance à mesure qu’il ajoutait à sa gloire. Un Romain, pour faire son éloge, l’a appelé le dernier des Grecs : c’est-à-dire que la Grèce n’avait plus produit après lui un seul grand homme, un homme digne d’elle.

Il n’était pas laid de figure, comme quelques-uns le pensent : j’en juge d’après sa statue, qu’on voit aujourd’hui encore à Delphes. Quant à la méprise de son hôtesse de Mégare, on s’accorde à l’attribuer à la facilité d’humeur de Philopœmen, et à la simplicité de ses vêtements. Elle venait d’apprendre que le général des Achéens logerait chez elle, et elle était fort agitée, fort affairée à lui préparer à souper. Le hasard voulut que son mari se trouvât absent. Sur ces entrefaites, Philopœmen entre vêtu d’un manteau fort simple. Persuadée que c’est quelque valet ou avant-coureur : « A l’œuvre, dit-elle ; aide-moi. » Lui aussitôt de jeter son manteau et de fendre du bois. Arrive alors l’hôte, le mari qui, le voyant ainsi : « Qu’est ceci, Philopœmen ? dit-il. —Qu’est-ce, répondit-il, en dialecte dorien, sinon que je porte la peine de ma mauvaise mine ? » Titus (4) disait en le plaisantant sur sa conformation physique : « Philopœmen, que tu as de belles mains et de belles jambes ! mais tu n’as pas de ventre. » Il était en effet d’une taille fort grêle. Toutefois l’intention de cette plaisanterie s’adressait plutôt à son armée. Il avait une infanterie et une cavalerie excellentes, mais souvent il manquait d’argent. Tels sont les 278 propos qui courent dans les écoles, concernant Philopœmen.

Naturellement ambitieux, il n’était pas tout à fait sans opiniâtreté, ni exempt d’emportement. Épaminondas est le modèle qu’il s’était choisi ; on retrouvait bien en lui la même justesse de coup d’œil, la même activité dans l’exécution, la même insensibilité à l’attrait des richesses ; mais, dans les débats et les différends politiques, son opiniâtreté et son emportement l’empêchaient de conserver la facilité, la gravité et la douceur de son modèle ; et il paraissait plus propre à la guerre qu’au gouvernement civil. Dès son enfance il aimait la vie militaire ; il se montrait tout ardeur pour les études qui s’y rapportent ; il se plaisait à manier des armes de combat, à faire manœuvrer un cheval. Comme il était bien constitué pour la lutte, quelques-uns de ses amis et de ses tuteurs l’engageaient à s’appliquer aux exercices des athlètes : il leur demanda si la vie d’athlète n’était point nuisible au métier de soldat. On lui répondit, ce qui est vrai, que la personne et la vie de l’athlète diffèrent entièrement de celles du soldat ; que leur manière de vivre et leur genre d’exercice sont tout autres ; que c’est par un long sommeil et une nourriture toujours abondante, par un travail et un repos réglés, que les athlètes augmentent et conservent leur embonpoint, mais que le moindre excès, le moindre écart expose aussitôt leur santé à une altération considérable, tandis que les gens de guerre doivent être faits à toute espèce d’inégalité et de changements irréguliers, accoutumés à supporter aisément le manque de tout, à se passer aisément de sommeil. Depuis que Philopœmen eut entendu cette réponse, il évita toujours pour lui-même ce genre d’exercices, il en fit l’objet de ses risées ; et plus tard, quand il fut devenu général d’armée, il repoussa, autant que cela était en lui, par le mépris, par des propos infamants, tout ce qui sentait la manière des 279 athlètes, comme chose propre à rendre inutiles les hommes le mieux constitués pour les combats nécessaires.

A peine sorti des mains des instituteurs et des pédagogues, il entra dans les milices que la ville envoyait courir en Laconie, pour y faire du butin et enlever tout ce qui se trouvait dans la campagne ; et il s’accoutuma à marcher toujours le premier quand on partait, le dernier quand on revenait. Avait-il quelque loisir, il façonnait son corps à la fatigue ; il tâchait de se rendre tout à la fois agile et robuste, soit en chassant, soit en labourant la terre. Il possédait un beau domaine à vingt stades (5) de la ville. Il y allait tous les jours après dîner ou après souper, et se jetait, pour se reposer, sur le premier grabat venu comme le moindre de ses ouvriers. Le matin il se levait, mettait la main à l’œuvre avec ses vignerons ou ses laboureurs ; puis il retournait à la ville, et vaquait aux affaires publiques avec ses amis et avec les magistrats. Ce qu’il gagnait dans les expéditions militaires, il le dépensait à acquérir des chevaux et des armes, à racheter des prisonniers. Il tâchait d’augmenter son avoir par l’agriculture, le plus juste moyen de s’enrichir ; et ce n’était point pour lui un objet secondaire : il pensait que si l’on veut s’abstenir du bien d’autrui, le meilleur moyen est de se faire à soi-même une bonne maison.

Il aimait la conversation des philosophes, et lisait leurs écrits, non pas tous cependant, mais ceux qu’il croyait pouvoir l’aider à faire des progrès dans la vertu. Dans les poésies d’Homère, il ne s’arrêtait qu’aux passages qui lui paraissaient propres à éveiller l’imagination, à aiguiser le courage. Mais la lecture à laquelle il s’attachait de préférence, c’était le traité d’Évangélus sur la tactique (6) et les histoires des exploits d’Alexandre : on 280 devait, suivant lui, mettre les paroles en actions, et non point lire par désœuvrement et pour se former à un babil ι infructueux. Avait-il lu un traité de tactique ? il laissait | là les plans tracés sur les cartes, et c’est sur lés lieux mêmes qu’il vérifiait les faits et tâchait d’en faire son profit. Les élévations et les enfoncements du terrain, les coupures de la plaine, les mouvements et les transformations de la phalange soit pour s’étendre, soit pour se resserrer, selon qu’elle rencontre des ruisseaux, des fossés, des défilés, il observait tout à part lui dans les marches, puis le faisait remarquer à ses compagnons. Philopœmen s’est montré, ce semble, beaucoup trop passionné pour l’art militaire : il aimait la guerre comme le champ où se déploient tous les genres de vertus ; et tous ceux qui vivaient loin des batailles, il les méprisait comme gens qui n’étaient propres à rien.

Il avait trente ans lorsque Cléomène, roi des Lacédémoniens, tomba tout à coup pendant la nuit sur Mégalopolis, força les gardes, pénétra dans la ville, et s’empara de la place du marché. Philopœmen accourut au secours de ses concitoyens : il lui fut impossible de chasser l’ennemi malgré des efforts prodigieux, malgré les dangers auxquels il s’exposa ; mais il déroba, pour ainsi dire, les citoyens à l’ennemi : il leur donna le temps de sortir de la ville, en faisant tête aux assaillants et en attirant sur lui Cléomène ; enfin il sortit le dernier à grand-peine, après avoir eu son cheval tué sous lui, et blessé lui-même. Ils s’en allèrent à Messène, et Cléomène leur envoya offrir de leur rendre la ville avec tous leurs biens et tout le territoire. La proposition plaisait ; on l’acceptait, on avait hâte de revenir : Philopœmen s’éleva contre cette résolution, et en arrêta les effets par ses remontrances : « Cléomène, dit-il, ne veut pas rendre la place, mais s’emparer de la population pour s’assurer encore mieux la place ; car il ne s’amusera point à y 281 rester les bras croisés à garder des maisons et des remparts vides ; il fuira bientôt, chassé par la solitude. » Ces paroles détournèrent les citoyens de leur première résolution ; mais ce fut pour Cléomène un prétexte de détruire et de renverser une grande partie de la ville, et de ne s’en aller que chargé de butin.

Dans la suite, le roi Antigonus vint au secours des Achéens et marcha avec eux contre Cléomène, qui occupait les hauteurs des environs de Sellasie (7) et tous les passages. Le roi rangea son armée en bataille près de lui, avec l’intention d’en venir aux mains et de le forcer dans ses positions. Philopœmen se trouva placé dans la cavalerie avec ses concitoyens à côté d’un corps nombreux et vaillant d’illyriens, qui formaient la queue de l’année. Ordre leur était donné d’attendre en repos que le roi fit élever à l’autre aile une pièce d’étoffe de pourpre au bout d’une pique. Les officiers essayèrent d’enfoncer les Lacédémoniens à la tête des Illyriens, tandis que, dociles à l’ordre donné, les Achéens restaient à leur poste en réserve. Euclidas, frère de Cléomène, apprend ce mouvement qui sépare les ennemis ; et soudain, prenant les plus agiles de ses voltigeurs, il les jette sur les Illyriens, commandant qu’on les charge à dos, et qu’on les coupe de la cavalerie, dont ils se sont isolés. C’est ce qui arriva : les voltigeurs enveloppent les Illyriens et les mettent en désordre. Philopœmen s’aperçoit qu’il n’est pas difficile de tomber sur les voltigeurs, et que le moment est favorable ; il en confère d’abord avec les officiers du roi. Mais il n’inspire aucune confiance, on le regarde comme un fou, on méprise son avis ; car il n’avait pas encore une réputation assez grande et assez bien établie pour qu’on tentât sur sa parole un mouvement aussi important. Alors il entraîne sa troupe 282 et fond avec elle sur l’ennemi. Les voltigeurs sont d’abord troublés, puis mis en fuite avec un grand carnage. Pour encourager encore les gens du roi et les engager à profiter du trouble de l’ennemi en se jetant sur lui avec rapidité, Philopœmen met pied à terre et laisse son cheval. Il marchait sur un terrain inégal et coupé de ruisseaux et de ravins, à pied, avec sa cuirasse de cavalier, chargé d’une armure pesante, combattant avec beaucoup de difficulté et de fatigue.

Dans ce moment il fut atteint d’un javelot qui lui perça en même temps les deux cuisses. La blessure n’était pas mortelle ; mais le coup fut si fort que le fer traversa l’une et l’autre cuisse. Il fut d’abord arrêté comme s’il eût eu les jambes liées, sans pouvoir faire un mouvement ; il était fort difficile, à cause de la courroie du javelot, de le retirer en le faisant repasser par les deux blessures. Ceux qui se trouvaient là n’osaient y toucher ; le combat était fort animé : aussi trépignait-il de colère et d’impatience d’agir. A force de remuer les jambes et de les secouer, il brisa le trait par le milieu et en fit retirer de la plaie séparément les deux tronçons. Débarrassé ainsi, il mit l’épée à la main, et, traversant les premiers rangs, il marcha à l’ennemi et inspira aux combattants la plus grand ardeur et l’émulation la plus vive.

Antigonus, après la victoire, voulut mettre à l’épreuve les Macédoniens : il leur demanda pourquoi l’on avait, sans son ordre, mis en mouvement la cavalerie ; et, comme ils s’excusaient en disant qu’ils s’étaient trouvés aux prises avec l’ennemi malgré eux, et forcés par un jeune Mégalopolitain qui avait chargé avant le signal : « Hé bien, ce jeune homme, reprit Antigonus en riant, a fait acte de grand capitaine. »

Depuis ce temps, Philopœmen fut et dut être en grand renom. Antigonus voulut se l’attacher, et lui fit des instances pour le décider, lui offrant un commandement 283 et un beau revenu ; il refusa parce qu’il se connaissait d’un caractère trop peu maniable et trop roide pour obéir. Cependant il ne voulait pas rester dans l’inaction et l’oisiveté ; aussi, pour se maintenir dans l’exercice et l’étude de l’art militaire, il s’embarqua pour une expédition en Crète. Là, il s’aguerrit encore en servant longtemps avec des hommes belliqueux, adroits, sobres d’ailleurs et modérés dans la manière de vivre ; et, quand il revint en Achaïe, sa réputation était si éclatante qu’on le proclama aussitôt commandant de la cavalerie. La cavalerie qu’on lui remettait entre les mains était composée d’hommes qui partaient quand venait une expédition, montés sur de misérables haridelles de rencontre ; encore avaient-ils soin de se soustraire à la plupart des expéditions en envoyant d’autres hommes à leur place ; et tous étaient d’une inexpérience complète jointe au manque de courage. Les chefs voyaient de tout temps le mal ; mais ils le négligeaient parce que les cavaliers jouissent chez les Achéens du plus grand pouvoir, et disposent à leur gré des récompenses et des châtiments.

Philopœmen ne montra nulle faiblesse, nulle condescendance : il se mit à parcourir les villes, prenant les jeunes gens un à un, éveillant en eux l’amour de l’honneur, usant de rigueur quand il le fallait ; et souvent il leur faisait faire des exercices, des parades, des petites guerres dans les endroits où il devait se trouver le plus de spectateurs. En peu de temps ils eurent acquis une vigueur et une ardeur étonnantes. Il les rendit si agiles, si prompts à exécuter les manœuvres, il les accoutuma si bien à faire conversion à droite ou à gauche par escadrons, demi-tour ou volte-face homme par homme, qu’à voir la facilité avec laquelle la troupe entière exécutait les évolutions, on eût dit un seul corps opérant un mouvement spontané.

Un jour, dans un grand combat qu’ils soutenaient sur 284 les bords du fleuve Larissus contre les Étoliens et les Éléens, Damophantus, hipparque des Éléens, poussa son cheval contre Philopœmen. Celui-ci le reçut, prévint le coup qu’il lui portait, en le frappant de sa pique, et le renversa à terre. À peine Damophantus était-il tombé, que les ennemis prirent la fuite ; et Philopœmen eut la brillante réputation d’un homme qui ne le cédait ni pour la vigueur à aucun des jeunes hommes, ni pour la prudence à aucun des plus vieux, mais qui était le plus capable de combattre et de commander.

Aratus est le premier qui éleva en dignité et en puissance la ligue des Achéens. Séparés, ils n’inspiraient que du mépris : il les réunit ville par ville, il établit chez eux une politique toute grecque, toute de concorde. On voit dans les cours d’eau des corps s’arrêter, quelque faibles et petits qu’ils soient ; d’autres viennent ensuite s’y attacher, s’y agglomérer tout à l’entour, et ils se tiennent si bien les uns les autres qu’ils prennent de la consistance et une certaine solidité : de même la Grèce était sans force, exposée à une ruine totale, divisée qu’elle était alors d’intérêts ville contre ville ; les Achéens les premiers se réunirent ; ils attirèrent dans la ligue les villes d’alentour, ou en les aidant à se délivrer de leurs tyrans, ou en les séduisant par la concorde qui régnait entre eux, et la sagesse de leur politique ; ils conçurent la pensée de faire du Péloponnèse un seul corps, une seule et même puissance. Tant que vécut Aratus, les Achéens dépendaient presque toujours des armes macédoniennes ; ils faisaient leur cour à Ptolémée, puisa Antigonus, à Philippe, qui s’entremettaient dans toutes les affaires de la Grèce. Lorsque Philopœmen fut devenu le chef de la ligue, alors ils se sentirent déjà capables de lutter avec leurs seules forces contre des ennemis puissants, et renoncèrent à marcher sous la direction de chefs étrangers. Aratus, moins propre aux luttes 285 à main armée, conduisit à bonne fin la plupart de ses entreprises par ses négociations, sa douceur, ses alliances avec les rois, comme il a été écrit dans sa Vie  (8).Philopœmen, au contraire, guerrier habile, et qui savait assurer le succès par la force des armes, d’ailleurs capitaine heureux, et qui avait réussi dès ses premiers essais, augmenta la confiance des Achéens en même temps que leur puissance, en les accoutumant à vaincre avec lui, à obtenir des avantages dans presque tous les combats.

Il commença par changer l’ordonnance et l’armure trop légère des Achéens. Ils avaient des boucliers très-faciles à manier parce qu’ils étaient fort minces, mais trop étroits pour leur couvrir tout le corps, et des javelines beaucoup plus courtes que les sarisses macédoniennes. C’étaient des traits excellents par leur légèreté pour combattre et frapper de loin, mais désavantageux dans une mêlée. Les Achéens n’étaient pas exercés à former le bataillon que sa forme a fait nommer la spirale. Leur phalange n’avait qu’un front sans saillie, et ne savait pas lier ses boucliers, comme celle des Macédoniens : aussi était-elle facilement enfoncée et rompue. Philopœmen leur enseigna cette manœuvre, et les engagea à remplacer le bouclier long et la javeline par le bouclier rond et la sarisse, à s’armer de casques, de cuirasses et de cuissards, à combattre à leur poste, de pied ferme, au lieu de ne livrer que des combats d’escarmouches et de voltigeurs. Lorsque les jeunes gens eurent suivi son conseil et se virent revêtus d’une armure complète, ils prirent tant de confiance en eux-mêmes qu’ils se crurent invincibles.

Leur goût pour les délices et la dépense superflue prit par ses soins une direction meilleure. C’était une maladie invétérée et presque incurable chez eux, que cette vaine 286 et frivole passion ; ils aimaient les habits magnifiques, les tapis de pourpre ; ils rivalisaient de somptuosité à leur table et dans leurs festins : faire disparaître entièrement ce mal était impossible. Philopœmen commença par détourner ce goût de luxe des choses inutiles vers les utiles et les honnêtes ; et bientôt il les détermina et les poussa tous à retrancher de la dépense qu’ils faisaient chaque jour pour le soin de leurs corps, et à ne montrer de recherche et de magnificence que dans leurs armes et leur équipement militaire. Alors on ne voyait plus dans les ateliers des forgerons que coupes et vases précieux mis en pièces, que cuirasses dorées, boucliers et freins argentés ; dans le stade, que jeunes chevaux que l’on domptait, et jeunes gens qui s’exerçaient au maniement des armes ; entre les mains des femmes, que casques et aigrettes qu’elles ornaient de teintures, tuniques de cavaliers et chlamydes de fantassins qu’elles parsemaient de broderies. Ce spectacle même augmentait le courage, inspirait l’élan du soldat, provoquait en lui l’ardeur et l’impatience d’affronter les périls. La somptuosité dans tout ce qui est fait pour la vue produit l’amour du luxe et engendre la mollesse dans ceux qui en font usage ; c’est comme un aiguillon, un chatouillement des sens qui détruit la force du jugement et l’énerve ; transporté sur les objets utiles, ce même éclat fortifie et élève le cœur. Voyez Achille dans Homère (9) : à la vue des armes nouvelles déposées devant lui, il est emporté, enflammé du désir d’en faire usage.

Philopœmen, après avoir donné aux jeunes gens ce genre de parure, se mit à les exercer, à les façonner ; et il les trouva dociles, pleins d’ardeur et d’une noble émulation dans l’exécution des manœuvres. Il est étonnant combien ils aimaient cette ordonnance serrée, compacte, et qui paraît si difficile à rompre ; l’habitude de porter 287 leurs armes les leur rendit légères et aisées à manier ; c’était pour eux un grand plaisir de les toucher et revêtir si brillantes et si belles ; aussi désiraient-ils vivement de se trouver sur le champ de bataille, et d’en faire au plus tôt l’essai contre les ennemis.
Dans ce temps-là, les Achéens étaient en guerre avec Machanidas, tyran de Lacédémone, lequel, à la tête d’une nombreuse et puissante armée, menaçait tout le Péloponnèse. On apprit qu’il avait envahi le territoire de Mantinée : Philopœmen conduisit contre lui l’armée en toute hâte ; et ils se rangèrent en bataille l’un contre l’autre près de la ville. Chacun d’eux avait sous ses ordres beaucoup de soldats étrangers et toutes les forces de son pays. On en vint aux mains : Machanidas avec ses soldats étrangers mit en fuite les Tarentins et les gens de trait des Achéens, qui formaient la première ligne ; mais, au lieu de marcher alors droit sur ceux qui combattaient et d’enfoncer la phalange, il s’abandonna à la poursuite des fuyards, et passa à côté du corps de bataille des Achéens, qui demeurait ferme dans sa position. Philopœmen, à la vue d’un si grand échec, dès le commencement de l’action, avait cru l’affaire en mauvais état et déjà entièrement perdue ; cependant il avait affecté de ne point paraître y faire attention, de n’attacher à ce fait aucune importance. Mais, lorsqu’il vit la faute énorme que commettaient les ennemis en se mettant à la poursuite de quelques fuyards, et en se séparant de leur phalange qu’ils laissaient ainsi à découvert, il se garda de se présenter devant eux, de les arrêter dans leur poursuite emportée ; il les laissa passer et mettre entre eux et les leurs un grand espace vide. Alors, voyant la phalange lacédémonienne tout à fait isolée et à découvert, il marcha droit sur cette infanterie, au pas de course, et la chargea en flanc, tandis qu’elle n’avait pas de chef, et que, voyant Machanidas attaché à la poursuite des enne - 288 mis, elle ne s’attendait plus à combattre, mais croyait l’action finie et la victoire assurée sur tous les points. Après avoir mis cette infanterie en déroute et en avoir fait un grand carnage, car on dit qu’il périt dans l’action plus de quatre mille hommes, il se tourna contre Machanidas, qui revenait de la poursuite avec ses mercenaires.

Séparés par un fossé large et profond, ils se mirent à chevaucher vis-à-vis l’un de l’autre, chacun sur un bord du fossé, cherchant l’un à le passer pour s’enfuir, l’autre à l’en empêcher. On eût dit non pas deux généraux qui se combattent, mais une bête fauve réduite à la nécessité de se défendre, et un chasseur intrépide qui l’attend au choc : le chasseur, c’était Philopœmen. Cependant, le cheval du tyran, qui était vigoureux et plein d’ardeur, excité d’ailleurs par les éperons qui lui déchiraient et ensanglantaient les flancs, se hasarda à franchir le fossé, et se dressa sur les pieds de derrière, pour lancer d’un bond, sur l’autre bord, ses pieds de devant. Dans ce moment Simnias et Polyénus qui, dans les batailles, se tenaient toujours à côté de Philopœmen et joignaient avec lui leurs boucliers, accoururent ensemble la lance baissée contre l’ennemi. Philopœmen les prévint, en se jetant au-devant de Machanidas ; et, le voyant tout à fait couvert par la tête de son cheval qui se dressait, il jeta le sien un peu de côté, et, prenant son javelot de l’autre main, il le lança de toute sa force, et renversa l’homme dans le fossé. On le voit représenté dans cette attitude au temple de Delphes : c’est un monument que lui dressèrent les Achéens, en l’honneur de cet exploit et de sa belle conduite comme général dans cette journée.

On raconte que la célébration des jeux néméens concourut à peu près avec cet événement. Philopœmen avait été élu général pour la deuxième fois ; sa victoire de 289 Mantinée était encore toute récente, et la fête lui donnait du loisir : il se plut à déployer aux yeux des Grecs sa magnifique phalange. Elle exécuta tous les mouvements, toutes les évolutions avec sa vigueur, sa promptitude, et sa précision accoutumées. Ensuite, quand les musiciens se disputèrent le prix du chant, il entra au théâtre avec ses jeunes guerriers en chlamydes militaires, en tuniques de pourpre ; tous vigoureusement constitués, tous également dans la fleur de la jeunesse, ils témoignaient le plus profond respect pour leur chef, et l’on voyait sur leur visage une noble élévation de sentiments que leur inspiraient les combats déjà nombreux et honorables qu’ils avaient livrés. Le hasard voulut qu’au moment où ils entraient, le musicien Pylade, qui commençait à chanter, prononçât ce vers des Perses de Timothée (10) :

C’est moi qui orne la Grèce des splendides fleurons de la liberté.

La beauté de sa voix sonore et parfaitement appropriée à cette poésie sublime fit tourner les yeux des spectateurs de toutes les parties de l’assemblée sur Philopœmen : des applaudissements et des cris de joie éclatèrent. Les Grecs recouvraient en espérance leur ancienne dignité ; et la confiance qu’ils avaient dans leur force leur rendait presque la grande âme de leurs ancêtres.

Dans les combats et les dangers, semblable aux jeunes chevaux, qui regrettent leur cavalier ordinaire et qui s’épouvantent et s’effarouchent quand un autre les monte, l’armée des Achéens perdait courage si elle était commandée par un autre que Philopœmen : elle le cherchait des yeux ; et si seulement elle l’apercevait, aussitôt elle 290 se relevait et reprenait sa vigueur d’action, car la confiance lui était revenue. Elle semblait sentir qu’il était le seul de ses généraux que les ennemis n’osassent pas regarder en face, mais dont ils craignissent même la gloire et le nom : ce qu’ils ont prouvé par leur conduite. Phi-, lippe, roi des Macédoniens, persuadé que, s’il faisait disparaître Philopœmen, les Achéens trembleraient de nouveau devant lui, envoya secrètement à Argos des hommes pour l’assassiner. Le piège fut découvert, et Philippe devint l’objet de la haine et du mépris de la Grèce. Les Béotiens assiégeaient Mégare, et ils se croyaient sur le point de la prendre ; déjà les échelles étaient dressées contre le mur : un bruit se répand, un bruit faux cependant, que Philopœmen vient au secours des assiégés, qu’il approche ; aussitôt ils abandonnent leurs échelles et prennent la fuite. Nabis, qui était devenu tyran des Lacédémoniens après Machanidas, avait pris d’emblée Messène ; il se trouva ; que Philopœmen était alors simple particulier, et qu’il n’avait aucun corps de troupes sous ses ordres : Lysippe était cette année-là le général des Achéens. Philopœmen lui conseillait vainement de secourir Messène ; Lysippe répondait que c’était une ville perdue sans ressource, puisque l’ennemi était dedans. Il s’en alla lui-même au secours de la place, avec ses seuls concitoyens qui, sans attendre aucune loi, aucune élection en forme, le suivirent, selon cette éternelle loi de la nature : celui-là doit commander, qui en est le plus capable. Déjà ils approchaient, lorsque Nabis en fut informé ; et il ne les attendit pas, quoiqu’il fût bien établi dans la ville ; il se glissa furtivement par une autre porte, et fit défiler ses troupes en toute hâte, bornant tout son bonheur à échapper, s’il était possible. Il échappa en effet, mais Messène fut délivrée.

Tout cela est à l’honneur de Philopœmen. Mais il passa une seconde fois en Crète, sur l’invitation des Gor- 291 tyniens qui avaient besoin d’un général pour une guerre où ils étaient engagés : alors on l’accusa de s’en aller, tandis que sa patrie luttait en armes contre Nabis, et de fuir les combats, ou de chercher, par un amour de gloire mal placé, des ennemis lointains. Il est vrai que, pendant ce temps-là, les Mégalopolitains furent si vivement pressés qu’ils se renfermèrent dans leurs murailles et ensemencèrent les rues de leur ville, parce que toute la campagne était dévastée et que l’ennemi campait presque sous leurs portes. Lui, cependant, il guerroyait avec les Crétois, et commandait une armée outre-mer, donnant ainsi à ses ennemis l’occasion de l’accuser de se soustraire à la guerre que soutenait son pays. Il y en avait cependant qui faisaient observer que, les Achéens ayant élu d’autres chefs, Philopœmen n’était plus qu’un simple particulier, et que c’était son loisir qu’il employait à commander les Gortyniens, qui l’en avaient prié. Ennemi de l’oisiveté, il voulait en effet tenir, comme on fait toute autre chose, ses talents stratégiques et guerriers dans un usage et un exercice continuels : c’est ce que prouva ce qu’il dit un jour du roi Ptolémée. On louait Ptolémée d’exercer chaque jour ses troupes avec soin, et de se former lui-même à la fatigue et au maniement des armes. « Comment, dit-il, admirer un roi qui à cet âge étudie encore, au lieu de montrer ce qu’il sait ? »

Les Mégalopolitains étaient donc si fâchés contre lui, qu’ils le regardaient comme un traître, et qu’ils pensèrent à l’exiler. Les Achéens s’y opposèrent ; et pour cela ils envoyèrent à Mégalopolis le général Aristénète. Celui-ci, malgré ses dissentiments politiques avec Philopœmen, les empêcha de prononcer la sentence. Aussi Philopœmen, irrité du mépris de ses concitoyens, souleva plusieurs bourgades voisines, et leur suggéra d’alléguer que, dans le principe, elles n’étaient ni tributaires ni sujettes de Mégalopolis. Elles soutinrent leur prétention ; 292 et il les appuya ouvertement, et s’éleva avec elles contre la ville dans le conseil des Achéens. Ces faits, du reste, n’eurent lieu que plus tard.
Lorsqu’il était en Crète guerroyant dans le camp des Gortyniens, ce n’était plus le capitaine péloponnésien ou arcadien faisant une guerre noble et franche : il avait adopté la manière des Crétois ; il usait contre eux de leurs expédients et de leurs ruses, de leurs embûches et de leurs coups de main à la dérobée ; il leur fit bientôt voir qu’ils n’étaient que des enfants avec toutes leurs finesses vaines et futiles, au prix de celles qu’on acquiert par une expérience véritable.

Il revint dans le Péloponnèse avec une réputation brillante, qu’il devait à ses exploits de Crète. Il trouva Philippe mis par Titus hors d’état de continuer la guerre, et Nabis luttant en armes contre les Achéens et les Romains réunis. Nommé aussitôt au commandement des troupes qui agissaient contre le tyran, il risqua une bataille navale, et il eut le même sort qu’Épaminondas : il éprouva un revers sur la mer, et ce fut une rude atteinte portée à sa gloire et à sa réputation d’habileté. Pour Épaminondas, du reste, quelques-uns disent qu’il craignait que ses concitoyens, après avoir goûté des avantages de la marine, ne devinssent à leur insu, suivant le mot de Platon (11), au lieu d’hoplites fermes à leur poste, des matelots lâches et corrompus, et que c’est pour cela qu’il abandonna, volontairement et sans rien entreprendre,. l’Asie et les îles. Quant à Philopœmen, persuadé que ses connaissances dans l’art militaire sur terre lui suffiraient pour combattre honorablement aussi sur mer, il put voir quelle partie importante du talent est l’exercice, et combien dans tous lès arts il ajoute de force à ceux qui s’y sont formés. Non-seulement il eut le dessous dans le 293 combat naval, à cause de son inexpérience ; mais il avait fait remettre à flot un vaisseau fort vieux, fameux jadis, mais qui ne servait plus depuis quarante ans, et il l’avait monté avec ses concitoyens : le bâtiment faisait eau ; et Philopœmen courut risque de périr, lui et les siens. Depuis cet échec, les ennemis le méprisaient, et il ne l’ignorait pas ; ils crurent qu’il renoncerait dès ce moment à la mer, et ils s’en allèrent fièrement mettre le siège devant Gythium (12) : Dans la confiance de la victoire,, et ne s’attendant nullement à être attaqués, ils étaient épars sans discipline. Philopœmen fit voile vers ce point ; et, pendant la nuit, il fit débarquer ses troupes, les conduisit à l’ennemi, mit le feu aux tentes, incendia tout le camp, et fit un horrible carnage.

Quelques jours après, comme il était en marche, et dans un passage dangereux, tout à coup Nabis apparut, et jeta l’épouvante dans les rangs des Achéens, qui se crurent perdus sans aucune espérance, dans des passages si difficiles, et qui étaient au pouvoir de l’ennemi. Philopœmen s’arrêta un instant, et, embrassant d’un coup d’œil la disposition du terrain, il prouva que la tactique est la perfection de l’art militaire. Il fit faire à sa phalange un léger mouvement, la rangea suivant les lieux et la circonstance, et sans trouble, sans peine, il éluda les difficultés, puis, fondant sur l’ennemi, il le mit en pleine déroute. Les fuyards ne se dirigeaient point vers la ville, mais ils s’éparpillaient dans la plaine, couverte de bois et de hauteurs, et coupée de cours d’eau et de ravins qui la rendaient impraticable pour la cavalerie ; Philopœmen s’en aperçut : il ne les poursuivit pas, et il établit son camp avant la nuit. Il conjecturait que les ennemis alors en fuite retourneraient, un à un ou deux à 294 deux, vers la ville, quand l’obscurité serait venue ; il plaça donc un détachement nombreux d’Achéens armés d’épées courtes, en embuscade aux environs de la ville, le long des cours d’eau et sur les collines ; et il en arriva que là périrent beaucoup des gens de Nabis. Car ils ne revenaient point en troupes, mais par des chemins divers, selon la direction dans laquelle chacun avait fui ; et ils se jetaient dans les mains de l’ennemi autour de la ville, comme des oiseaux dans un filet.

Ces exploits conciliaient à Philopœmen l’affection des Grecs ; et on lui rendait, dans les théâtres, les plus grands honneurs. Titus s’en offensa secrètement, homme ambitieux, et qui croyait d’ailleurs que les Achéens auraient dû témoigner plus de respect pour un consul de Rome que pour un Arcadien.. Ses bienfaits étaient bien supérieurs, selon lui, aux services que cet homme avait pu leur rendre, puisque, par un seul décret, il avait affranchi toute la partie de la Grèce qui était auparavant esclave de Philippe et des Macédoniens (13). Aussi Titus fit-il la paix avec Nabis. Mais Nabis périt assassiné par les Étoliens ; et tout fut bouleversé dans Sparte : Philopœmen saisit cette occasion, fond sur la ville à la tète de son armée, et, partie violence, partie persuasion, il la gagne, et la fait entrer dans la ligue achéenne. Cet événement, l’acquisition à la ligue d’une ville si grande, si puissante, et qui jouissait d’une si haute estime, fit de lui l’objet de l’admiration et des louanges des Achéens. Que Sparte fît partie de l’Achaïe, cela n’était pas en effet d’une médiocre importance. On vit mieux encore : les principaux personnages de Lacédémone s’attachèrent à lui, dans l’espoir de trouver en lui un gardien de leur liberté. C’est pourquoi, la maison de Nabis et ses propriétés ayant été vendues, et la vente en ayant produit 295 cent vingt talents (14), on décréta qu’on ferait présent de cette somme à Philopœmen, et qu’on lui enverrait à ce sujet une députation.

C’est alors que cet homme parut clairement ce qu’il était, homme de bien, non pas en apparence seulement, mais en réalité (15). D’abord il ne se trouva pas un Spartiate qui consentît à aller parler à un tel homme d’accepter de l’argent. Tous redoutaient et refusaient cette mission ; on mit alors en avant Timolaüs, son hôte. Timolaüs vint à Mégalopolis, et s’assit au foyer de Philopœmen ; mais, quand il eut considéré de près la gravité de sa conversation, la simplicité de sa manière de vivre, son caractère inaccessible, imprenable à l’appât des richesses, il n’osa lui parler du présent. Il allégua un autre motif à son voyage, et s’en alla. Envoyé une seconde fois, il éprouva encore le même embarras. Une troisième fois il se décida, quoique avec peine, à entreprendre ce voyage ; et enfin il lui fit connaître les bonnes dispositions de la ville à son égard. Cette nouvelle fut agréable à Philopœmen ; mais il partit lui-même pour Lacédémone, et il conseilla aux citoyens de ne pas chercher à corrompre leurs amis et les gens de bien, de la vertu desquels il est toujours possible de jouir gratuitement : « Mais les méchants, mais ceux qui sèment la division dans les assemblées, voilà, leur dit-il, ceux qu’il faut acheter, ceux qu’il faut corrompre. Fermez-leur la bouche à force d’argent, afin que leurs clameurs ne viennent plus vous importuner. Mieux vaut ôter à nos ennemis qu’à nos amis le franc parler. » Telle était la grandeur des sentiments de Philopœmen à l’égard des richesses.

Dans la suite, Diophanès, qui était général des Achéens, 296 averti que les Lacédémoniens méditaient une défection, voulait les châtier de leur inconstance ; eux se préparaient à la guerre ; tout le Péloponnèse était dans l’agitation. Philopœmen essaya de calmer la colère de Diophanès et d’en arrêter les effets, en lui faisant observer les circonstances actuelles, en lui montrant le roi Antiochus et les Romains planant au-dessus de la Grèce avec des armées formidables : c’était pour le chef le moment de se montrer prudent ; il devait se garder de rien agiter à l’intérieur, ne voir ou n’entendre qu’à demi ce qui pourrait s’y faire de mal.

Diophanès ne tint pas compte de ces représentations : il envahit la Laconie avec Titus, et ils marchèrent ensemble sur la capitale. Philopœmen, indigné, fit une action qui n’était pas conforme aux lois, ni rigoureusement juste, une action grande du moins, et d’une hardiesse toute magnanime : il se jeta dans Lacédémone, lui simple particulier ; il ferma les portes de la ville et au général des Achéens et au consul romain ; il fit cesser les troubles qui s’y étaient élevés, et fit rentrer de nouveau les Lacédémoniens dans la ligue.

Quelque temps après, Philopœmen étant général eut à se plaindre des Lacédémoniens ; il ramena les exilés dans la ville, et fit mettre à mort quatre-vingts Spartiates, suivant Polybe, trois cent cinquante suivant Aristocrates ; il rasa leurs murs, et retrancha une portion de leur territoire, qu’il ajouta à celui des Mégalopolitains. Tous ceux que les tyrans avaient admis comme citoyens à Sparte, il les chassa de leurs demeurer et les transplanta en Achaïe, à l’exception de trois mille, qui refusaient d’obéir et ne voulaient pas s’éloigner de Lacédémone ; ceux-là, il les fit vendre, et, comme pour insultera leur malheur, il bâtit, du prix de cette vente, un portique à Mégalopolis. Ivre de haine contre les Lacédémoniens, il foula aux-pieds ce peuple déjà trop puni ; il exerça sur 297 leurs institutions politiques une vengeance aussi injuste que cruelle.

Il détruisit et abolit la discipline de Lycurgue, en forçant les enfants et les jeunes gens à recevoir, au lieu de l’éducation nationale, celle de l’Achaïe, convaincu que, tant qu’ils observeraient les lois de Lycurgue, jamais ils n’auraient que de nobles sentiments. Us permirent alors à Philopœmen de couper les nerfs de leur république, apprivoisés qu’ils étaient et humiliés sous le poids de leurs malheurs. Dans la suite ils adressèrent des réclamations aux Romains, et obtinrent de se soustraire aux institutions achéennes ; et ils rétablirent, autant que cela était possible, après tant de maux et une corruption aussi longue, les lois de leurs pères.

Lorsque la guerre de Rome contre Antiochus commença dans la Grèce, Philopœmen n’était que simple particulier. Antiochus restait à Chalcis, perdant son temps à des amours de jeunes filles qui n’allaient plus à son âge, et célébrant ses noces, tandis que les Syriens, dans un grand désordre et sans chef, erraient se gorgeant de délices par les villes. Philopœmen, qui voyait cela, regrettait de n’être point à la tête de l’armée des Achéens, et il disait qu’il enviait aux Romains la facilité de la victoire. « Si j’étais général, disait-il, j’aurais bientôt taillé tous les ennemis en pièces dans leurs tavernes. »

Une fois Antiochus vaincu, les Romains donnèrent aux affaires de la Grèce une attention plus suivie. Leur armée enveloppait de tous côtés les Achéens, et les démagogues achéens inclinaient intérieurement pour eux. Là puissance romaine marchait à la conquête du monde ; grande par elle-même et secondée par la faveur de la divinité, le but était proche, vers lequel l’emportait la fortune, et où elle devait nécessairement arriver. Pour lui, comme un bon pilote qui lutte contre les flots, force lui était bien de se laisser aller, de céder souvent aux circon- 298 stances ; mais le plus souvent aussi il résistait ; et, pour cela, il s’efforçait d’attirer au parti de la liberté les hommes les plus capables de parler et d’agir.

Le Mégalopolitain Aristénète jouissait d’un grand cré-dit chez les Achéens ; mais il faisait de tout temps sa cour aux Romains ; les Achéens ne devaient, suivant lui, leur faire aucune opposition, ni leur refuser rien qui pût leur être agréable. Un jour qu’il exprimait cette opinion dans l’assemblée, Philopœmen, à ce que l’on rapporte, l’écouta en silence, mais avec douleur ; à la fin, emporté par l’impatience et la colère, il lui dit : « Ô homme ! tu es donc bien pressé de voir arriver l’heure fatale de la Grèce ! »

Le consul romain Manius, après avoir vaincu Antiochus (16), demanda aux Achéens qu’ils permissent aux exilés lacédémoniens de rentrer dans leurs foyers ; et Titus crut convenable de faire la même demande que Manius en leur faveur. Philopœmen s’y opposa, non point pour se montrer ennemi de ces exilés, mais parce qu’il voulait que cela se fît seulement par lui et les Achéens, et non par la faveur de Titus et des Romains. Élu général l’année suivante, il ramena lui-même les exilés dans Sparte. C’est ainsi qu’il montrait, par élévation d’âme, une opposition opiniâtre à toutes les prétentions d’autorité.

Nommé général des Achéens pour la huitième fois, à l’âge de soixante-dix ans, il espérait que les affaires lui permettraient de passer dans la paix son année de commandement, et de vivre le reste de sa vie en repos. Les maladies s’affaiblissent avec les forces du corps ; il en était de même des villes de la Grèce : elles n’avaient plus de puissance, les luttes cessaient. Cependant une 299 sorte de vengeance divine le lit tomber, arrivé au terme de sa vie, comme un athlète qui tombe au moment où il fournissait heureusement la carrière. En effet, on rapporte que plusieurs personnes, en conversant avec lui, louaient un homme qui leur paraissait habile capitaine, et que Philopœmen leur dit : « Peut-on estimer un homme qui s’est laissé prendre vif par les ennemis ? » Or, peu de jours après, Dinocratès de Messène, ennemi particulier de Philopœmen, et odieux à tout le monde η cause de sa méchanceté et de ses déportements, détacha Messène de la ligue achéenne ; et l’on annonça qu’il était sur le point d’occuper le village appelé Colonis. Philopœmen se trouvait retenu par la fièvre à Argos. Dès qu’il en fut informé, il marcha aussitôt sans s’arrêter jusqu’à Mégalopolis, et il fit en un seul jour plus de quatre cents stades (17). Sur-le-charnp, il en partit pour marcher au secours du point menacé, emmenant avec lui un corps de cavalerie composé des citoyens les plus distingués, mais tous jeunes gens encore, qui s’offrirent volontairement pour cette expédition par affection pour Philopœmen et par amour de la gloire.

On chevauchait dans la direction de Messène, lorsque près de la colline d’Évandre on rencontra Dinocratès qui s’avançait ; on en vint aux mains, et il fut mis en fuite. Sur ces entrefaites, cinq cents hommes, qui gardaient la campagne de Messène, survinrent et chargèrent ; et ceux qui d’abord avaient été battus ne les eurent pas plutôt aperçus qu’ils se rallièrent sur les hauteurs. Philopœmen, qui craignait d’être enveloppé et qui voulait épargner le sang de ses cavaliers, se mit en retraite à travers un terrain fort difficile ; il conduisait l’arrière-garde, et souvent il tournait bride et faisait face aux ennemis pour attirer sur lui seul tous leurs efforts. Mais 300 ils n’osaient l’attaquer ; ils se contentaient de crier, et de voltiger autour de lui, mais de loin. A force de s’écarter ainsi pour donner du temps à ses jeunes cavaliers, qu’il faisait défiler un à un, ;il se trouva, sans le savoir, coupé tout seul au milieu d’une multitude d’ennemis. Aucun d’eux pourtant n’osait encore l’assaillir corps à corps ; niais de loin ils l’accablèrent de traits et l’enfermèrent dans un endroit tout rempli de rochers et de précipices, à travers lesquels il dirigeait avec peine son cheval, dont il déchirait les flancs à coups d’éperon. Grâce à l’exercice qu’il avait toujours pris, sa vieillesse était souple et agile, et elle ne l’eût nullement empêché de se sauver ; mais, ce jour-là, affaibli par la maladie et brisé de fatigue par la longue route qu’il avait faite, il était appesanti et se remuait avec peine ; son cheval vint à broncher, et le jeta par terre. La chute fut si lourde qu’il en fut étourdi et demeura longtemps étendu sans parler. Les ennemis, le croyant mort, se mirent à le retourner et à le dépouiller. Mais, lorsqu’il leva la tête et les regarda, ils se jetèrent sur lui en foule, lui attachèrent les mains sur le dos, et l’emmenèrent enchaîné, en l’accablant d’injures et d’outrages, qu’un tel homme n’eût jamais imaginé, même en songe, devoir un jour endurer de la part d’un Dinocratès.

A cette nouvelle, ceux de la ville, saisis d’un transport, merveilleux, coururent en masse vers les portes. Cependant, lorsqu’ils virent Philopœmen ainsi traîné en dépit de sa gloire, de ses actions passées et de ses trophées, la plupart éprouvèrent un sentiment de compassion et s’apitoyèrent sur son sort. Des larmes coulaient, et l’on prenait en dédain cette puissance humaine à laquelle on ne peut se fier, et qui n’est que néant. Et peu à peu une parole d’humanité se répandit dans la foule « On ne doit pas oublier ce qu’il a fait de bien autrefois, la liberté qu’il nous a rendue en chassant de chez nous le 301 tyran Nabis. » Il y en avait pourtant quelques-uns qui, pour faire plaisir à Dinocratès, voulaient qu’on torturât et qu’on fit périr cet homme, comme un ennemi cruel et irréconciliable, et qui serait en outre d’autant plus dangereux pour Dinocratès s’il échappait après avoir été ainsi par lui outragé et traîné captif. A la fin, on le conduisit dans le souterrain appelé le Trésor, qui ne recevait du dehors ni air ni lumière, qui n’avait point de porte, et ne se fermait qu’au moyen d’une grosse pierre ; on l’y déposa, et, après avoir roulé la pierre à l’entrée, on plaça alentour des hommes armés.

Cependant les cavaliers achéens s’étaient arrêtés dans leur fuite ; ils s’étaient reconnus, et, ne voyant Philopœmen paraître nulle part, ils le*croyaient mort. Longtemps ils demeurèrent là à l’appeler à grands cris, puis à se reprocher la honte et l’injustice qu’il y avait à eux de se sauver en abandonnant leur général, qui n’avait pas épargné sa vie pour assurer la leur. Ensuite ils partirent tous ensemble, et, en le cherchant de tous côtés, ils apprirent qu’il était prisonnier, et ils en répandirent la nouvelle par les villes de l’Achaïe. On regarda cet événement comme une grande calamité ; on résolut d’envoyer une députation aux Messéniens pour le redemander, et l’on se prépara à la guerre.

Voilà ce que faisaient les Achéens.

Dinocratès, de son côté, craignant tout délai, qui ne pouvait qu’être salutaire à Philopœmen, voulait prévenir les mesures que prendraient les Achéens. Quand la nuit vint, et que la multitude des Messéniens se fut retirée, il ouvrit la prison, et y fit entrer un officier public chargé de porter du poison à Philopœmen, avec ordre de rester auprès de lui jusqu’à ce qu’il eût achevé de le boire. Philopœmen était couché dans son manteau, non pas endormi, mais abîmé dans la douleur et la tristesse. En voyant la lu- 302 mière, et, debout près de lui, l’homme qui tenait la coupe de poison, il se releva avec peine, à cause de sa faiblesse, et se mit sur son séant. Il prit la coupe, et lui demanda s’il savait quelque chose des cavaliers, et particulièrement de Lycortas (18). L’homme lui répondit qu’ils avaient échappé pour la plupart ; alors il fit un signe de tête, et, le regardant avec douceur : « A la bonne heure ! lui dit-il ; du moins nous n’avons pas été malheureux en tout. » Et, sans ajouter un mot, sans faire entendre un son, il vida la coupe, et se recoucha. Il ne donna pas beaucoup à faire au poison ; sa faiblesse était si grande qu’il ne tarda pas à s’éteindre.

Lors donc que le bruit de sa mort se répandit parmi les Achéens, ce fut dans toutes les villes un abattement, un deuil général. Les jeunes gens, et les magistrats réunis à Mégalopolis, décidèrent qu’il ne fallait nullement différer la vengeance ; et ils élurent général Lycortas. Aussitôt la Messénie fut envahie et la campagne horriblement dévastée, jusqu’à ce que les Messéniens. après délibération, ouvrirent leurs portes aux Achéens. Dinocratès s’était hâté de se donner la mort ; et ceux des autres qui avaient été d’avis que Ton fît périr Philopœmen, se tuèrent de leurs propres mains. Pour ceux qui avaient voulu de plus qu’on le mît à la torture, Lycortas les fit tous prendre, et les fit expirer sous les verges. On brûla le corps de Philopœmen sur le lieu ; et, lorsque ses restes recueillis eurent été déposés dans une urne, on partit de Messène. On marchait non pas en désordre, confusément, au hasard, mais c’était une pompe à la fois triomphale et funéraire. Ils allaient avec des couronnes sur la tête, mais des larmes dans les yeux ; on voyait des captifs chargée de chaînes, mais en même temps l’urne sépulcrale presque cachée sous une quantité de bandelettes et de cou- 303 ronnes. Celui qui la portait, c’était Polybe (19) fils du général des Achéens, entouré des Achéens les plus distingués. Les guerriers, couverts de leur armure et montés sur des chevaux richement harnachés, venaient ensuite, sans montrer trop d’abattement dans un deuil aussi grand, ni trop d’orgueil de leur victoire. Des villes et bourgs que l’on traversait les habitants accouraient à sa rencontre pour le recevoir à son passage, comme quand il revenait d’une expédition ; ils touchaient l’urne, et ils accompagnaient le cortège jusqu’à Mégalopolis. Au convoi vinrent se joindre les vieillards, les femmes et les enfants ; et les gémissements s’élevaient de toute l’armée et retentissaient jusque dans la ville ; Mégalopolis pleurait son grand citoyen ; elle s’abandonnait à sa douleur, car elle pensait qu’avec lui elle avait perdu sa prééminence sur les villes achéennes. On fit donc à Philopœmen des funérailles d’une magnificence convenable ; et les captifs messéniens furent lapidés autour de son tombeau.

Les villes lui avaient décerné de grands honneurs, et érigé beaucoup de statues. A l’époque des derniers malheurs de la Grèce, lors du désastre de Corinthe (20), un Romain entreprit de les détruire, en poursuivant Philopœmen en justice et en l’accusant, comme s’il eût été vivant, d’inimitié et de malveillance à l’égard des Romains. Cet homme exposa l’accusation, et Polybe répondit au calomniateur (21). Mais ni Mummius ni ses lieutenants ne souffrirent qu’on fit disparaître les honneurs rendus à un personnage aussi glorieux, quoiqu’il eût été souvent un obstacle aux succès de Titus et de Manius. Ils distinguaient apparemment la vertu réelle de l’intérêt, le beau de l’utile ; dans leur jugement droit et équitable, ils 304  pensaient que l’obligé doit au bienfaiteur sa gratitude et des preuves de sa reconnaissance, et qu’à l’homme de bien les gens de bien doivent toujours respect et honneur.

Voilà pour la vie de Philopœmen.

 

(1) D’autres auteurs anciens lui donnent le nom de Cléandre.

(2)  Au neuvième livre de l’Iliade.

(3) Pausanias les nomme Ecdélus et Mégalophanès.

(4) C’est Titus Flamininus, dont la Vie suit celte de Philopœmen.

(5)  Environ une lieue.

(6) On ignore l’époque précise ou avait vécu cet auteur.

(7) Ville de Laconie sur le fleuve Énus.

(8)  Cette Vie est dans le quatrième volume.

(9) Au livre XIX de l’Iliade.

(10) Poète et musicien, né à Milet, et qui florissait vers la fin du cinquième siècle avant notre ère. Ses Perses étaient probablement un poème dithyrambique.

(11) Au commencement du quatrième livre des Lois.

(12) C’était le port et l’arsenal de Lacédémone, à une petite distance de cette ville.

(13)  Voyez plus loin la Vie de Flamininus.

(14) Environ sept cent vingt mille francs de notre monnaie.

(15) Allusion au mot d’Eschyle déjà cité dans la Vie d’Aristide.

(16) Le consul Manius Acilius Glabris défit Antiochus l’an 191 avant J.-C.

(17) Environ vingt lieues

(18) C’était le père de l’historien Polybe.

(19) II n’avait à cette époque guère plus de vingt ans.

(20)  Trente-sept ans après la mort de Philopœmen.

(21) Son discours n’existe plus.