Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME TROISIÈME : VIE DE PAUL-EMILE - ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions :   Latzarus

 

 

PLUTARQUE

 

III

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D'UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

 

TOME DEUXIÈME

Timoléon. - Paul Emile
Pélopidas. — Marcelllus. - Aristide

Marcus Caton. — Philopoemen. — Titus Quintius

Flamininus. — Pyrrhus. — Marius

Lysandre. — SyllaPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

17, Rue de Lille

 

----

1845PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

--------------------------------- 

 

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΕΩΝ.

[1] Ἐμοὶ μὲν τῆς τῶν βίων ἅψασθαι μὲν γραφῆς συνέβη δι´ ἑτέρους, ἐπιμένειν δὲ καὶ φιλοχωρεῖν ἤδη καὶ δι´ ἐμαυτόν, ὥσπερ ἐν ἐσόπτρῳ τῇ ἱστορίᾳ πειρώμενον ἁμῶς γέ πως κοσμεῖν καὶ ἀφομοιοῦν πρὸς τὰς ἐκείνων ἀρετὰς τὸν βίον. Οὐδὲν γὰρ ἀλλ´ ἢ συνδιαιτήσει καὶ συμβιώσει τὸ γινόμενον ἔοικεν, ὅταν ὥσπερ ἐπιξενούμενον ἕκαστον αὐτῶν ἐν μέρει διὰ τῆς ἱστορίας ὑποδεχόμενοι καὶ παραλαμβάνοντες ἀναθεωρῶμεν ‘ὅσσος ἔην οἷός τε’, τὰ κυριώτατα καὶ κάλλιστα πρὸς γνῶσιν ἀπὸ τῶν πράξεων λαμβάνοντες.

Φεῦ φεῦ, τί τούτου χάρμα μεῖζον ἂν λάβοις
καὶ πρὸς ἐπανόρθωσιν ἠθῶν ἐνεργότερον;

Δημόκριτος μὲν γὰρ εὔχεσθαί φησι δεῖν, ὅπως εὐλόγχων εἰδώλων τυγχάνωμεν, καὶ τὰ σύμφυλα καὶ τὰ χρηστὰ μᾶλλον ἡμῖν ἐκ τοῦ περιέχοντος ἢ τὰ φαῦλα καὶ τὰ σκαιὰ συμφέρηται, λόγον οὔτ´ ἀληθῆ καὶ πρὸς ἀπεράντους ἐκφέροντα δεισιδαιμονίας εἰς φιλοσοφίαν καταβάλλων· ἡμεῖς δὲ τῇ περὶ τὴν ἱστορίαν διατριβῇ καὶ τῆς γραφῆς τῇ συνηθείᾳ παρασκευάζομεν ἑαυτούς, τὰς τῶν ἀρίστων καὶ δοκιμωτάτων μνήμας ὑποδεχομένους ἀεὶ ταῖς ψυχαῖς, εἴ τι φαῦλον ἢ κακόηθες ἢ ἀγεννὲς αἱ τῶν συνόντων ἐξ ἀνάγκης ὁμιλίαι προσβάλλουσιν, ἐκκρούειν καὶ διωθεῖσθαι, πρὸς τὰ κάλλιστα τῶν παραδειγμάτων ἵλεω καὶ πρᾳεῖαν ἀποστρέφοντες τὴν διάνοιαν. Ὧν ἐν τῷ παρόντι προκεχειρίσμεθά σοι τὸν Τιμολέοντος τοῦ Κορινθίου καὶ Αἰμιλίου Παύλου βίον, ἀνδρῶν οὐ μόνον ταῖς αἱρέσεσιν, ἀλλὰ καὶ ταῖς τύχαις ἀγαθαῖς ὁμοίως κεχρημένων ἐπὶ τὰ πράγματα, καὶ διαμφισβήτησιν παρεξόντων, πότερον εὐποτμίᾳ μᾶλλον ἢ φρονήσει τὰ μέγιστα τῶν πεπραγμένων κατώρθωσαν.

[2] Τὸν Αἰμιλίων οἶκον ἐν Ῥώμῃ τῶν εὐπατριδῶν γεγονέναι καὶ παλαιῶν οἱ πλεῖστοι συγγραφεῖς ὁμολογοῦσιν. Ὅτι δ´ ὁ πρῶτος αὐτῶν καὶ τῷ γένει τὴν ἐπωνυμίαν ἀπολιπὼν Μάμερκος ἦν, Πυθαγόρου παῖς τοῦ σοφοῦ, δι´ αἱμυλίαν λόγου καὶ χάριν Αἰμίλιος προσαγορευθείς, εἰρήκασιν ἔνιοι τῶν Πυθαγόρᾳ τὴν Νομᾶ τοῦ βασιλέως παίδευσιν ἀναθέντων. Οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι τῶν εἰς δόξαν ἀπὸ τῆς οἰκίας ταύτης προελθόντων δι´ ἀρετὴν ἣν ἐζήλωσαν εὐτύχησαν, Λευκίου δὲ Παύλου τὸ περὶ Κάννας ἀτύχημα τήν τε φρόνησιν ἅμα καὶ τὴν ἀνδρείαν ἔδειξεν. Ὡς γὰρ οὐκ ἔπεισε τὸν συνάρχοντα κωλύων μάχεσθαι, τοῦ μὲν ἀγῶνος ἄκων μετέσχεν αὐτῷ, τῆς δὲ φυγῆς οὐκ ἐκοινώνησεν, ἀλλὰ τοῦ συνάψαντος τὸν κίνδυνον ἐγκαταλιπόντος, αὐτὸς ἑστὼς καὶ μαχόμενος τοῖς πολεμίοις ἐτελεύτησε. Τούτου θυγάτηρ μὲν Αἰμιλία Σκιπίωνι τῷ μεγάλῳ συνῴκησεν, υἱὸς δὲ Παῦλος Αἰμίλιος, περὶ οὗ τάδε γράφεται,

γεγονὼς ἐν ἡλικίᾳ κατὰ καιρὸν ἀνθοῦντα δόξαις καὶ ἀρεταῖς ἐπιφανεστάτων ἀνδρῶν καὶ μεγίστων, διέλαμψεν οὐ ταὐτὰ τοῖς εὐδοκιμοῦσι τότε νέοις ἐπιτηδεύματα ζηλώσας, οὐδὲ τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἀπ´ ἀρχῆς πορευθείς. Οὔτε γὰρ λόγον ἤσκει περὶ δίκας, ἀσπασμούς τε καὶ δεξιώσεις καὶ φιλοφροσύνας, αἷς ὑποτρέχοντες οἱ πολλοὶ τὸν δῆμον ἐκτῶντο, θεραπευτικοὶ καὶ σπουδαῖοι γενόμενοι, παντάπασιν ἐξέλιπε, πρὸς οὐδέτερον ἀφυῶς ἔχων, ὡς δ´ ἑκατέρου κρείττονα τὴν ἀπ´ ἀνδρείας καὶ δικαιοσύνης καὶ πίστεως δόξαν αὑτῷ περιποιούμενος, οἷς εὐθὺς διέφερε τῶν καθ´ ἡλικίαν.

[3] Πρώτην γοῦν τῶν ἐπιφανῶν ἀρχῶν ἀγορανομίαν μετελθών, προεκρίθη δεκαδυεῖν ἀνδρῶν συναπογραψαμένων, οὓς ὕστερον ἅπαντας ὑπατεῦσαι λέγουσι. γενόμενος δ´ ἱερεὺς τῶν αὐγούρων προσαγορευομένων, οὓς τῆς ἀπ´ ὀρνίθων καὶ διοσημειῶν ἀποδεικνύουσι Ῥωμαῖοι μαντικῆς ἐπισκόπους καὶ φύλακας, οὕτω προσέσχε τοῖς πατρίοις ἔθεσι καὶ κατενόησε τὴν τῶν παλαιῶν περὶ τὸ θεῖον εὐλάβειαν, ὥστε τιμήν τινα δοκοῦσαν εἶναι καὶ ζηλουμένην ἄλλως ἕνεκα δόξης τὴν ἱερωσύνην τῶν ἀκροτάτων μίαν ἀποφῆναι τεχνῶν, καὶ μαρτυρῆσαι τοῖς φιλοσόφοις ὅσοι τὴν εὐσέβειαν ὡρίσαντο θεραπείας θεῶν ἐπιστήμην εἶναι. Πάντα γὰρ ἐδρᾶτο μετ´ ἐμπειρίας ὑπ´ αὐτοῦ καὶ σπουδῆς, σχολὴν τῶν ἄλλων ἄγοντος ὅτε γίγνοιτο πρὸς τούτῳ, καὶ παραλείποντος οὐδὲν οὐδὲ καινοτομοῦντος, ἀλλὰ καὶ τοῖς συνιερεῦσιν ἀεὶ καὶ περὶ τῶν μικρῶν διαφερομένου, καὶ διδάσκοντος, ὡς εἰ τὸ θεῖον εὔκολόν τις ἡγεῖται καὶ ἀμεμφὲς εἶναι τῶν ἀμελειῶν, ἀλλὰ τῇ γε πόλει χαλεπὸν ἡ περὶ ταῦτα συγγνώμη καὶ παρόρασις· οὐδεὶς γὰρ ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς μεγάλῳ παρανομήματι κινεῖ πολιτείαν, ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν μειζόνων φρουρὰν καταλύουσιν οἱ προϊέμενοι τὴν ἐν τοῖς μικροῖς ἀκρίβειαν.

Ὅμοιον δὲ καὶ τῶν στρατιωτικῶν ἐθῶν τε καὶ πατρίων ἐξεταστὴν καὶ φύλακα παρεῖχεν ἑαυτόν, οὐ δημαγωγῶν ἐν τῷ στρατηγεῖν, οὐδ´ ὥσπερ οἱ πλεῖστοι τότε δευτέρας ἀρχὰς ταῖς πρώταις μνώμενος διὰ τοῦ χαρίζεσθαι καὶ πρᾷος εἶναι τοῖς ἀρχομένοις, ἀλλ´ ὥσπερ ἱερεὺς † ἄλλων ὀργίων δεινῶν τῶν περὶ τὰς † θυσίας ἐθῶν ἐξηγούμενος ἕκαστα, καὶ φοβερὸς ὢν τοῖς ἀπειθοῦσι καὶ παραβαίνουσιν, ὤρθου τὴν πατρίδα, μικροῦ δεῖν πάρεργον ἡγούμενος τὸ νικᾶν τοὺς πολεμίους τοῦ παιδεύειν τοὺς πολίτας.

[4] Συστάντος δὲ τοῦ πρὸς Ἀντίοχον τὸν μέγαν πολέμου τοῖς Ῥωμαίοις, καὶ τῶν ἡγεμονικωτάτων ἀνδρῶν τετραμμένων πρὸς ἐκεῖνον, ἄλλος ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ἐνέστη πόλεμος, ἐν Ἰβηρίᾳ κινημάτων μεγάλων γενομένων. Ἐπὶ τοῦτον ὁ Αἰμίλιος ἐξεπέμφθη στρατηγός, οὐχ ἓξ ἔχων πελέκεις, ὅσους ἔχουσιν οἱ στρατηγοῦντες, ἀλλὰ προσλαβὼν ἑτέρους τοσούτους, ὥστε τῆς ἀρχῆς ὑπατικὸν γενέσθαι τὸ ἀξίωμα. Μάχῃ μὲν οὖν δὶς ἐκ παρατάξεως ἐνίκησε τοὺς βαρβάρους, περὶ τρισμυρίους ἀνελών—καὶ δοκεῖ τὸ κατόρθωμα τῆς στρατηγίας περιφανῶς γενέσθαι, χωρίων εὐφυΐᾳ καὶ ποταμοῦ τινος διαβάσει ῥᾳστώνην παρασχόντος αὐτοῦ πρὸς τὸ νίκημα τοῖς στρατιώταις—, πόλεις δὲ πεντήκοντα καὶ διακοσίας ἐχειρώσατο, δεξαμένας αὐτὸν ἑκουσίως. Εἰρήνῃ δὲ καὶ πίστει συνηρμοσμένην ἀπολιπὼν τὴν ἐπαρχίαν, εἰς Ῥώμην ἐπανῆλθεν, οὐδὲ δραχμῇ μιᾷ γεγονὼς εὐπορώτερος ἀπὸ τῆς στρατείας. Ἦν δὲ καὶ περὶ τἆλλα χρηματιστὴς ἀργότερος, εὐδάπανος δὲ καὶ ἀφειδὴς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων· οὐ πολλὰ δ´ ἦν, ἀλλὰ καὶ φερνῆς ὀφειλομένης τῇ γυναικὶ μετὰ τὸν θάνατον αὐτοῦ γλίσχρως ἐξήρκεσεν.

[5] Ἔγημε δὲ Παπιρίαν, ἀνδρὸς ὑπατικοῦ Μάσωνος θυγατέρα, καὶ χρόνον συνοικήσας πολύν, ἀφῆκε τὸν γάμον, καίπερ ἐξ αὐτῆς καλλιτεκνότατος γενόμενος· αὕτη γὰρ ἦν ἡ τὸν κλεινότατον αὐτῷ Σκιπίωνα τεκοῦσα καὶ Μάξιμον Φάβιον. Αἰτία δὲ γεγραμμένη τῆς διαστάσεως οὐκ ἦλθεν εἰς ἡμᾶς, ἀλλ´ ἔοικεν ἀληθής τις εἶναι λόγος περὶ γάμου λύσεως λεγόμενος, ὡς ἀνὴρ Ῥωμαῖος ἀπεπέμπετο γυναῖκα, τῶν δὲ φίλων νουθετούντων αὐτόν, „οὐχὶ σώφρων; οὐκ εὔμορφος; οὐχὶ παιδοποιός;“ προτείνας τὸ ὑπόδημα (κάλτιον αὐτὸ Ῥωμαῖοι καλοῦσιν), εἶπεν· „οὐκ εὐπρεπὴς οὗτος; οὐ νεουργής; ἀλλ´ οὐκ ἂν εἰδείη τις ὑμῶν, καθ´ ὅ τι θλίβεται μέρος οὑμὸς πούς.“ τῷ γὰρ ὄντι μεγάλαι μὲν ἁμαρτίαι καὶ ἀναπεπταμέναι γυναῖκας ἀνδρῶν † ἄλλας ἀπήλλαξαν, τὰ δ´ ἔκ τινος ἀηδίας καὶ δυσαρμοστίας ἠθῶν μικρὰ καὶ πυκνὰ προσκρούσματα, λανθάνοντα τοὺς ἄλλους, ἀπεργάζεται τὰς ἀνηκέστους ἐν ταῖς συμβιώσεσιν ἀλλοτριότητας.

Ὁ δ´ οὖν Αἰμίλιος ἀπαλλαγεὶς τῆς Παπιρίας ἑτέραν ἠγάγετο, καὶ δύο παῖδας ἄρρενας τεκούσης, τούτους μὲν ἐπὶ τῆς οἰκίας εἶχε, τοὺς δὲ προτέρους εἰσεποίησεν οἴκοις τοῖς μεγίστοις καὶ γένεσι τοῖς ἐπιφανεστάτοις, τὸν μὲν πρεσβύτερον τῷ Μαξίμου Φαβίου τοῦ πεντάκις ὑπατεύσαντος, τὸν δὲ νεώτερον Ἀφρικανοῦ Σκιπίωνος υἱὸς ἀνεψιὸν ὄντα θέμενος Σκιπίωνα προσηγόρευσε. Τῶν δὲ θυγατέρων τῶν Αἰμιλίου τὴν μὲν ὁ Κάτωνος υἱὸς ἔγημε, τὴν δ´ Αἴλιος Τουβέρων, ἀνὴρ ἄριστος καὶ μεγαλοπρεπέστατα Ῥωμαίων πενίᾳ χρησάμενος. Ἦσαν γὰρ ἑκκαίδεκα συγγενεῖς, Αἴλιοι πάντες, οἰκίδιον δὲ πάνυ μικρὸν ἦν αὐτοῖς καὶ χωρίδιον ἓν ἤρκει πᾶσι, μίαν ἑστίαν νέμουσι μετὰ παίδων πολλῶν καὶ γυναικῶν. Ἐν αἷς καὶ ἡ Αἰμιλίου τοῦδε θυγάτηρ ἦν, δὶς ὑπατεύσαντος καὶ δὶς θριαμβεύσαντος, οὐκ αἰσχυνομένη τὴν πενίαν τοῦ ἀνδρός, ἀλλὰ θαυμάζουσα τὴν ἀρετὴν δι´ ἣν πένης ἦν. Οἱ δὲ νῦν ἀδελφοὶ καὶ συγγενεῖς, ἂν μὴ κλίμασι καὶ ποταμοῖς καὶ διατειχίσμασιν ὁρίσωσι τὰ κοινά, καὶ πολλὴν εὐρυχωρίαν ἐν μέσῳ λάβωσιν ἀπ´ ἀλλήλων, οὐ παύονται διαφερόμενοι. Ταῦτα μὲν οὖν ἡ ἱστορία λογίζεσθαι καὶ παρεπισκοπεῖν δίδωσι τοῖς σῴζεσθαι βουλομένοις.

PAUL EMILE.

(De l'an 227 à l'an 158 avant J.-C.)

Quand je commençai à écrire ces Vies, ce fut pour faire plaisir à d'autres; c'est pour l'amour de moi-même que je les continue aujourd'hui, et avec une prédilection particulière. L'histoire m'est comme un miroir où je porte les yeux, pour tacher, autant qu'il est en moi, de régler ma vie et de la former sur les vertus des grands hommes. Rien ne ressemble plus à un commerce familier que la façon dont j'en use avec eux; j'exerce tour à tour envers chacun d'eux une sorte d'hospitalité, en leur donnant place dans ces récits; je les fixe près de moi, je contemple ce qu'ils ont eu de grand, et ce qu'ils étaient (1), et je choisis dans leurs belles actions celles qui méritent le plus d'être connues.

Grands dieux! où trouver sujet de plus douces joies (2),

moyen plus efficace pour la réforme des mœurs? Nous devons prier, dit Démocrite, qu'il se présente à nous des images favorables, et que l'air qui nous environne, nous en porte de convenables à notre nature et de bonnes, plutôt que de sinistres et n'ayant aucun rapport avec nous ; mais il n'a fait qu'introduire par là dans la philosophie une opinion fausse, source intarissable d'erreurs 45 superstitieuses. Pour moi, appliqué à l'étude de l'histoire, occupé de composer ces \ries, je m'instruis moi-même en recueillant sans cesse dans mon âme les souvenirs des hommes les plus vertueux et les plus illustres ; et si je contracte, par la contagion de la société où je suis obligé . de vivre, quelque disposition vicieuse, dépravée et indigne d'un homme d'honneur, il me suffit, pour la repousser et la bannir loin de moi, pour calmer, pour adoucir ma pensée, de me tourner vers ces modèles parfaits de sagesse et de vertu. Je mets dans ce nombre ceux dont j'entreprends de retracer aujourd'hui la vie (3), Timoléon de Corinthe et Paul Emile; deux hommes non moins heureux par leurs constants succès dans la conduite des affaires, que par la justesse de leurs vues, et qui pourraient donner à douter s'il n'y a pas eu, dans leurs plus glorieux exploits, une faveur de la Fortune plus encore qu'un résultat prémédité.

La plupart des historiens conviennent que la maison des Ëmilius était patricienne, et des plus anciennes de Rome. Le premier auteur de la famille Émilienne, celui qui laissa son nom à toute la race, fut le fils du philosophe Pythagore, Mamercus, surnommé Émilius à cause de la douceur et de la grâce de son langage (4) : telle est l'opinion de quelques-uns de ceux qui attribuent à Pythagore l'éducation du roi Numa (5). Tous ceux de cette maison qui se sont illustrés ont dû leurs succès à leur amour pour la vertu. L'infortune même de Lucius Pau-  46 lus, à la bataille de Cannes, fit éclater sa prudence et sa bravoure. Il n'avait pu persuader à son collègue de ne pas risquer le combat ; mais il prit part à la bataille qui se donnait contre son avis, et ne partagea point la fuite de Varron; et, tandis que celui qui avait provoqué le danger abandonnait le champ de bataille, Lucius Paulus demeura ferme à son poste, et périt les armes à la main (6). Il laissa une fille nommée Emilie, qui épousa le grand Scipion, et un fils appelé Paul Emile ; c'est celui dont j'écris la Vie.

Paul Emile atteignit l'âge d'homme dans un temps où florissaient les personnages les plus éminents par leurs vertus et par leur gloire. Il y parut avec éclat, bien qu'il n'eût pas adopté les mêmes goûts que les autres jeunes gens de grande famille, et tout en suivant une autre route. Il ne s'exerçait point à l'éloquence judiciaire ; il s'interdit même ces témoignages d'empressement et de zèle avec lesquels on parvenait d'ordinaire à gagner la faveur du peuple, et à s'insinuer dans ses bonnes grâces : tels que de saluer les citoyens par leur nom, de leur prendre la main en passant dans les rues, et de les embrasser ; non qu'il n'eût en lui tout ce qu'il fallait pour réussir par l'une et l'autre voie; mais il préféra à ces ressources vulgaires, une gloire qui fût le fruit de la valeur, de la justice et de la bonne foi : qualités par lesquelles il eut bientôt surpassé tous ceux de son âge.

La première charge considérable qu'il brigua fut l'édilité; et il l'emporta sur douze compétiteurs qui, dans la suite, parvinrent tous, dit-on, au consulat. Élu augure, c'est-à-dire un de ces prêtres qui sont, à Rome, les arbitres et les interprètes de la divination par le vol des oiseaux et l'inspection des signes célestes, il s'appliqua tellement à la recherche des usages nationaux, et s'instruisit si bien des cérémonies observées dès les premiers 47 âges dans le culte religieux, que ce sacerdoce, où l'on ne voyait qu'un honneur, et qu'on ne recherchait que pour le titre, devint par ses soins un des arts les plus relevés, et un exemple à l'appui du sentiment de ces philosophes qui ont défini la religion la science du service des dieux (7). Il mettait dans l'exercice de son ministère autant d'habileté que de zèle ; il était tout à ce devoir : jamais de distraction, d'omission, d'innovation. Il contestait avec ses collègues sur les manquements les plus légers, sur les moindres détails. « La divinité, disait-il, est facile et indulgente sur nos négligences, vous le croyez, et je le veux ; mais il pourrait être funeste à la république de les pardonner, et de s'en mettre trop peu en peine, Ce n'est jamais par un grand crime qu'on commence à troubler le gouvernement ; et ceux qui méprisent l'exactitude dans les petites choses négligent bien vite de veiller sur les plus importantes. »

Il porta le même esprit investigateur dans l'étude des anciennes mœurs militaires, et, dans l'observation de la discipline, la même sévérité. Jamais il ne flatta ses soldats ; jamais il ne fit servir, comme presque tous en usaient alors, un premier commandement à l'achat d'un second, en s'étudiant à complaire aux troupes par une douceur excessive ; mais, tel qu'un prêtre qui prescrirait les cérémonies de quelque grand sacrifice, il expliquait aux soldats tous leurs devoirs militaires, et se montrait inexorable envers ceux qui se rendaient coupables de transgression ou de désobéissance. Il tenait pour maxime que vaincre les ennemis n'est, en quelque sorte, qu'un accessoire, au prix de bien dresser les citoyens ; et c'est à cette conduite que sa patrie dut tant de succès.

Les Romains faisaient alors la guerre au roi Antio- 48 chus le Grand ; et leurs généraux les plus habiles avaient été envoyés contre ce prince, lorsqu'il s'éleva une nouvelle guerre du côté du couchant : toute l'Espagne se révolta, et Paul Emile y fut dépêché avec la qualité de préteur. Au lieu des six faisceaux qu'ont avec eux les préteurs, on lui en donna douze, et il eut aussi dans cette charge l'appareil de la majesté consulaire. Il vainquît deux fois les Barbares en bataille rangée, et en tua environ trente mille. Ce succès brillant fut uniquement le fruit de l'habileté du général, qui, profitant de la position des lieux, et passant à propos une rivière, procura à ses troupes une victoire aisée. Deux cent cinquante villes firent leur soumission, et lui ouvrirent volontairement leurs portes. il pacifia la province, s'assura de sa fidélité, et revint à Rome sans avoir, dans cette expédition, augmenté sa fortune de la valeur d'une drachme. Peu empressé à amasser du bien, il dépensait généreusement son patrimoine, qui fut toujours si modique, qu'après sa mort on trouva à peine de quoi payer la dot de sa femme.

Sa première femme fut Papiria, fille de Papirius Mnason (8), personnage consulaire. Après avoir vécu longtemps avec elle, il la répudia, quoiqu'elle lui eût donné des enfants d'un mérite distingué ; car c'est d'elle qu'il avait eu le fameux Scipion et Fabius Maximus. La cause de ce divorce n'est pas venue jusqu'à nous ; mais, dans cette matière, rien, ce me semble, n'est plus vrai que le propos d'un Romain qui avait répudié sa femme. Ses amis lui faisaient des remontrances : « N'est-elle pas sage, disaient-ils ? n'est-elle pas belle ? n'est-elle pas féconde ?» Le Romain étendit le pied, montra son soulier, et dit: « N'est-il pas de forme élégante? n'est-il pas tout neuf? Aucun de vous, pourtant, ne peut savoir 49  où il me blesse. » En effet, si des fautes graves et connues de tout le public sont la cause ordinaire des divorces, souvent aussi, des offenses légères, mais fréquentes, suite de dégoûts secrets, d'incompatibilité d'humeur, et qui ne sont connues que du mari, font naître dans la communauté domestique des aversions insurmontables.

Paul Emile, après sa séparation d'avec Papiria, épousa une autre femme dont il eut deux fds, qu'il garda dans sa maison ; ses deux fils du premier lit passèrent par adoption dans les plus puissantes et les plus illustres familles : l'aîné, dans celle de Fabius Maximus, celui qui fut cinq fois consul ; le second fut adopté pour fils par Scipion l'Africain, son cousin, et prit le nom de Scipion, Des deux filles de Paul Emile, l'une épousa le fils de Caton, et l'autre, Élius Tubéron, homme éminent par sa vertu et celui des Romains qui soutint la pauvreté avec le plus de grandeur et de dignité. Ils étaient seize de la même famille et du même nom d'Élius ; ils n'avaient pour eux tous qu'une petite maison à Rome et un modique bien de campagne, et ils habitaient au même foyer avec leurs nombreux enfants et leurs femmes. Là se trouvait la fille de ce Paul Emile qui avait été deux fois consul, qui avait triomphé deux fois; et, loin qu'elle rougît de la pauvreté de son époux, elle ne faisait qu'admirer sa vertu, qui l'avait rendu pauvre. Les frères et les parents d'aujourd'hui, à moins de séparer leurs possessions communes par des climats, des rivières et des murailles, et de mettre entre eux l'intervalle de régions  entières, ne cessent d'être en différend les uns avec les autres. Voilà les leçons que l'histoire donne à méditer et à contempler à ceux qui veulent profiter de ses exemples.

 
[6] Ὁ δ´ Αἰμίλιος ὕπατος ἀποδειχθεὶς ἐστράτευσεν ἐπὶ τοὺς παραλπίους Λίγυας, οὓς ἔνιοι καὶ Λιγυστίνους ὀνομάζουσι, μάχιμον καὶ θυμοειδὲς ἔθνος, ἐμπείρως δὲ πολεμεῖν διδασκόμενον ὑπὸ Ῥωμαίων διὰ τὴν γειτνίασιν. Τὰ γὰρ ἔσχατα τῆς Ἰταλίας καὶ καταλήγοντα πρὸς τὰς Ἄλπεις αὐτῶν τε τῶν Ἄλπεων τὰ κλυζόμενα τῷ Τυρρηνικῷ πελάγει καὶ πρὸς τὴν Λιβύην ἀνταίροντα νέμονται, μεμειγμένοι Γαλάταις καὶ τοῖς παραλίοις Ἰβήρων. Τότε δὲ καὶ τῆς θαλάσσης ἁψάμενοι, σκάφεσι πειρατικοῖς ἀφῃροῦντο καὶ περιέκοπτον τὰς ἐμπορίας, ἄχρι στηλῶν Ἡρακλείων ἀναπλέοντες. Ἐπιόντος οὖν τοῦ Αἰμιλίου, τετρακισμύριοι γενόμενοι τὸ πλῆθος ὑπέστησαν· ὁ δὲ τοὺς σύμπαντας ὀκτακισχιλίους ἔχων πενταπλασίοις οὖσιν αὐτοῖς συνέβαλε, καὶ τρεψάμενος καὶ κατακλείσας εἰς τὰ τείχη, διέδωκε λόγον φιλάνθρωπον καὶ συμβατικόν· οὐ γὰρ ἦν βουλομένοις τοῖς Ῥωμαίοις παντάπασιν ἐκκόψαι τὸ Λιγύων ἔθνος, ὥσπερ ἕρκος ἢ πρόβολον ἐμποδὼν κείμενον τοῖς Γαλατικοῖς κινήμασιν, ἐπαιωρουμένοις ἀεὶ περὶ τὴν Ἰταλίαν. Πιστεύσαντες οὖν τῷ Αἰμιλίῳ τάς τε ναῦς καὶ τὰς πόλεις ἐνεχείρισαν. Ὁ δὲ τὰς μὲν πόλεις οὐδὲν ἀδικήσας, ἢ μόνον τὰ τείχη περιελών, ἀπέδωκε, τὰς δὲ ναῦς ἁπάσας ἀφείλετο, καὶ πλοῖον οὐδὲν αὐτοῖς τρισκάλμου μεῖζον ἀπέλιπε· τοὺς δ´ ἡλωκότας ὑπ´ αὐτῶν κατὰ γῆν ἢ κατὰ θάλατταν ἀνεσώσατο πολλοὺς καὶ ξένους καὶ Ῥωμαίους εὑρεθέντας.

Ἐκείνη μὲν οὖν ἡ ὑπατεία τὰς εἰρημένας πράξεις ἐπιφανεῖς ἔσχεν. Ὕστερον δὲ πολλάκις ποιήσας φανερὸν αὑτὸν αὖθις ὑπατεῦσαι βουλόμενον, καί ποτε καὶ παραγγείλας, ὡς ἀπέτυχε καὶ παρώφθη, τὸ λοιπὸν ἡσυχίαν εἶχε, τῶν ἱερῶν ἐπιμελούμενος, καὶ τοὺς παῖδας ἀσκῶν τὴν μὲν ἐπιχώριον παιδείαν καὶ πάτριον ὥσπερ αὐτὸς ἤσκητο, τὴν δ´ Ἑλληνικὴν φιλοτιμότερον. Οὐ γὰρ μόνον γραμματικοὶ καὶ σοφισταὶ καὶ ῥήτορες, ἀλλὰ καὶ πλάσται καὶ ζωγράφοι καὶ πώλων καὶ σκυλάκων ἐπιστάται καὶ διδάσκαλοι θήρας Ἕλληνες ἦσαν περὶ τοὺς νεανίσκους. Ὁ δὲ πατήρ, εἰ μή τι δημόσιον ἐμποδὼν εἴη, παρῆν ἀεὶ μελετῶσι καὶ γυμναζομένοις, φιλοτεκνότατος Ῥωμαίων γενόμενος.

[7] Τῶν δὲ δημοσίων πράξεων καιρὸς ἦν ἐκεῖνος τότε καθ´ ὃν Περσεῖ τῷ Μακεδόνων βασιλεῖ πολεμοῦντες, ἐν αἰτίᾳ τοὺς στρατηγοὺς εἶχον ὡς δι´ ἀπειρίαν καὶ ἀτολμίαν αἰσχρῶς καὶ καταγελάστως τοῖς πράγμασι χρωμένους, καὶ πάσχοντας κακῶς μᾶλλον ἢ ποιοῦντας. Ἄρτι μὲν γὰρ Ἀντίοχον τὸν ἐπικληθέντα μέγαν εἴξαντα τῆς ἄλλης Ἀσίας ὑπὲρ τὸν Ταῦρον ἐκβαλόντες καὶ κατακλείσαντες εἰς Συρίαν, ἐπὶ μυρίοις καὶ πεντακισχιλίοις ταλάντοις ἀγαπήσαντα τὰς διαλύσεις, ὀλίγῳ δὲ πρόσθεν ἐν Θεσσαλίᾳ συντρίψαντες Φίλιππον, καὶ τοὺς Ἕλληνας ἀπὸ Μακεδόνων ἐλευθερώσαντες, ᾧ τε βασιλεὺς οὐδεὶς παραβλητὸς ἦν εἰς τόλμαν ἢ δύναμιν, Ἀννίβαν καταπολεμήσαντες, οὐκ ἀνεκτὸν ἡγοῦντο Περσεῖ καθάπερ ἀντιπάλῳ τῆς Ῥώμης ἴσον φερόμενοι συμπεπλέχθαι πολὺν ἤδη χρόνον, ἀπὸ τῶν λειψάνων τῆς πατρῴας ἥττης πολεμοῦντι πρὸς αὐτούς, ἀγνοοῦντες ὅτι πολλῷ τὴν Μακεδόνων δύναμιν ἡττηθεὶς Φίλιππος ἐρρωμενεστέραν καὶ μαχιμωτέραν ἐποίησε. Περὶ ὧν δίειμι βραχέως ἄνωθεν ἀρξάμενος.

[8] Ἀντίγονος μέγιστον δυνηθεὶς τῶν Ἀλεξάνδρου διαδόχων καὶ στρατηγῶν, κτησάμενος ἑαυτῷ καὶ γένει τὴν τοῦ βασιλέως προσηγορίαν, υἱὸν ἔσχε Δημήτριον, οὗ παῖς Ἀντίγονος ἦν ὁ Γονατᾶς ἐπονομασθείς· τούτου δὲ Δημήτριος, ὃς αὐτός τε βασιλεύσας χρόνον οὐ πολύν, υἱόν τε παῖδα τὴν ἡλικίαν ἀπολιπὼν Φίλιππον, ἐτελεύτησε. δείσαντες δὲ τὴν ἀναρχίαν οἱ πρῶτοι Μακεδόνων Ἀντίγονον ἐπάγονται, τοῦ τεθνηκότος ἀνεψιὸν ὄντα, καὶ συνοικίσαντες αὐτῷ τὴν μητέρα τοῦ Φιλίππου, πρῶτον μὲν ἐπίτροπον καὶ στρατηγόν, εἶτα πειρώμενοι μετρίου καὶ κοινωφελοῦς βασιλέα προσηγόρευσαν· ἐπεκλήθη δὲ Δώσων ὡς ἐπαγγελτικὸς μέν, οὐ τελεσιουργὸς δὲ τῶν ὑποσχέσεων. Μετὰ τοῦτον βασιλεύσας ὁ Φίλιππος ἤνθησεν ἐν τοῖς μάλιστα τῶν βασιλέων ἔτι μειράκιον ὤν, καὶ δόξαν ἔσχεν ὡς ἀναστήσων Μακεδονίαν εἰς τὸ παλαιὸν ἀξίωμα, καὶ μόνος ἐπὶ πάντας ἤδη τὴν Ῥωμαίων δύναμιν αἰρομένην καθέξων. Ἡττηθεὶς δὲ μεγάλῃ μάχῃ περὶ Σκοτοῦσσαν ὑπὸ Τίτου Φλαμινίνου, τότε μὲν ἔπτηξε καὶ πάντα τὰ καθ´ ἑαυτὸν ἐπέτρεψε Ῥωμαίοις, καὶ τυχὼν ἐπιτιμήσεως μετρίας ἠγάπησεν. Ὕστερον δὲ βαρέως φέρων, καὶ τὸ βασιλεύειν χάριτι Ῥωμαίων ἡγούμενος αἰχμαλώτου τρυφὴν ἀγαπῶντος εἶναι μᾶλλον ἢ φρόνημα καὶ θυμὸν ἔχοντος ἀνδρός, ἐπεῖχε τῷ πολέμῳ τὴν γνώμην καὶ συνετάττετο λάθρα καὶ πανούργως. Τῶν γὰρ πόλεων τὰς ἐνοδίους καὶ παραθαλαττίους ἀσθενεῖς γενομένας περιορῶν καὶ ὑπερήμους ὡς καταφρονεῖσθαι, πολλὴν ἄνω συνῆγε δύναμιν, καὶ τὰ μεσόγεια χωρία καὶ φρούρια καὶ πόλεις ὅπλων καὶ χρημάτων πολλῶν καὶ σωμάτων ἀκμαζόντων ἐμπεπληκώς, ἐσωμάσκει τὸν πόλεμον καὶ συνεῖχεν ὥσπερ ἐγκεκρυμμένον ἀδήλως. Ὅπλων μὲν γὰρ ἀργούντων ἀπέκειντο τρεῖς μυριάδες, ὀκτακόσιαι δὲ σίτου μεδίμνων ἦσαν ἐγκατῳκοδομημένου τοῖς τείχεσι, χρημάτων δὲ πλῆθος ὅσον ἤρκει μισθοφόρους ἔτη δέκα μυρίους τρέφειν προπολεμοῦντας τῆς χώρας. Ἀλλ´ ἐκεῖνος μὲν οὐκ ἔφθη ταῦτα κινῆσαι καὶ προαγαγεῖν εἰς ἔργον, ὑπὸ λύπης καὶ δυσθυμίας προέμενος τὸν βίον· ἔγνω γὰρ ἀδίκως τὸν ἕτερον τῶν υἱῶν Δημήτριον ἐκ διαβολῆς τοῦ χείρονος ἀνῃρηκώς. Ὁ δ´ ὑπολειπόμενος υἱὸς αὐτοῦ Περσεὺς ἅμα τῇ βασιλείᾳ διεδέξατο τὴν πρὸς Ῥωμαίους ἔχθραν, οὐκ ὢν ἐχέγγυος διενεγκεῖν διὰ μικρότητα καὶ μοχθηρίαν ἤθους, ἐν ᾧ παθῶν τε παντοδαπῶν καὶ νοσημάτων ἐνόντων ἐπρώτευεν ἡ φιλαργυρία. Λέγεται δὲ μηδὲ γνήσιος φῦναι, λαβεῖν δ´ αὐτὸν ἡ συνοικοῦσα τῷ Φιλίππῳ νεογνὸν ἀκεστρίας τινὸς Ἀργολικῆς Γναθαινίου τοὔνομα τεκούσης, καὶ λαθεῖν ὑποβαλομένη. δι´ ὃ καὶ μάλιστα δοκεῖ τὸν Δημήτριον φοβηθεὶς ἀποκτεῖναι, μὴ γνήσιον ἔχων ὁ οἶκος διάδοχον ἀποκαλύψῃ τὴν ἐκείνου νοθείαν.

[9] Οὐ μὴν ἀλλὰ καίπερ ὢν ἀγεννὴς καὶ ταπεινός, ὑπὸ ῥύμης τῶν πραγμάτων ἀναφερόμενος πρὸς τὸν πόλεμον, ὑπέστη καὶ διηρείσατο πολὺν χρόνον, ἡγεμόνας τε Ῥωμαίων ὑπατικοὺς καὶ στρατεύματα καὶ στόλους μεγάλους ἀποτριψάμενος, ἐνίων δὲ καὶ κρατήσας. Πόπλιόν τε γὰρ Λικίνιον ἐμβαλόντα πρῶτον εἰς Μακεδονίαν τρεψάμενος ἱππομαχίᾳ, δισχιλίους πεντακοσίους ἄνδρας ἀγαθοὺς ἀπέκτεινε, καὶ ζῶντας ἄλλους ἑξακοσίους ἔλαβε, τοῦ τε ναυστάθμου περὶ Ὠρεὸν ὁρμοῦντος, ἀπροσδόκητον ἐπίπλουν θέμενος εἴκοσι μὲν αὐτοφόρτους ὁλκάδας ἐχειρώσατο, τὰς δ´ ἄλλας σίτου γεμούσας κατέδυσεν εγκράτησε δὲ καὶ πεντηρικὰ τέσσαρα.

Καὶ μάχην ἐπολέμησεν τὸ δεύτερον ἐν ᾗ τῶν ὑπατικῶν Ὁστίλιον ἀπεκρούσατο καταβιαζόμενον κατὰ τὰς Ἐλιμίας· λάθρα δὲ διὰ Θεσσαλίας ἐμβαλόντα προκαλούμενος εἰς μάχην ἐφόβησε. Πάρεργον δὲ τοῦ πολέμου στρατείαν ἐπὶ Δαρδανεῖς θέμενος, ὡς δὴ τοὺς Ῥωμαίους ὑπερορῶν καὶ σχολάζων, μυρίους τῶν βαρβάρων κατέκοψε καὶ λείαν ἠλάσατο πολλήν. Ὑπεκίνει δὲ καὶ Γαλάτας τοὺς περὶ τὸν Ἴστρον ᾠκημένους, Βαστέρναι καλοῦνται, στρατὸν ἱππότην καὶ μάχιμον, Ἰλλυριούς τε διὰ Γενθίου τοῦ βασιλέως παρεκάλει συνεφάψασθαι τοῦ πολέμου. Καὶ λόγος κατέσχεν ὡς τῶν βαρβάρων μισθῷ πεπεισμένων ὑπ´ αὐτοῦ διὰ τῆς κάτω Γαλατίας παρὰ τὸν Ἀδρίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Ἰταλίαν.

[10] Ταῦτα τοῖς Ῥωμαίοις πυνθανομένοις ἐδόκει τὰς τῶν στρατηγιώντων χάριτας καὶ παραγγελίας ἐάσαντας αὐτοὺς καλεῖν ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν ἄνδρα νοῦν ἔχοντα καὶ πράγμασι χρῆσθαι μεγάλοις ἐπιστάμενον. Οὗτος ἦν Παῦλος Αἰμίλιος, ἡλικίας μὲν ἤδη πρόσω καὶ περὶ ἑξήκοντα γεγονὼς ἔτη, ῥώμῃ δὲ σώματος ἀκμάζων, πεφραγμένος δὲ κηδεσταῖς καὶ παισὶ νεανίαις καὶ φίλων πλήθει καὶ συγγενῶν μέγα δυναμένων, οἳ πάντες αὐτὸν ὑπακοῦσαι καλοῦντι τῷ δήμῳ πρὸς τὴν ὑπατείαν ἔπειθον. Ὁ δὲ κατ´ ἀρχὰς μὲν ἐθρύπτετο πρὸς τοὺς πολλούς, καὶ διέκλινε τὴν φιλοτιμίαν αὐτῶν καὶ τὴν σπουδήν, ὡς μὴ δεόμενος τοῦ ἄρχειν· φοιτώντων δὲ καθ´ ἡμέραν ἐπὶ θύρας καὶ προκαλουμένων αὐτὸν εἰς ἀγορὰν καὶ καταβοώντων, ἐπείσθη· καὶ φανεὶς εὐθὺς ἐν τοῖς μετιοῦσι τὴν ὑπατείαν, ἔδοξεν οὐκ ἀρχὴν ληψόμενος, ἀλλὰ νίκην καὶ κράτος πολέμου κομίζων καὶ διδοὺς τοῖς πολίταις καταβαίνειν εἰς τὸ πεδίον· μετὰ τοσαύτης ἐλπίδος καὶ προθυμίας ἐδέξαντο πάντες αὐτὸν καὶ κατέστησαν ὕπατον τὸ δεύτερον, οὐκ ἐάσαντες κλῆρον γενέσθαι καθάπερ εἰώθει περὶ τῶν ἐπαρχιῶν, ἀλλ´ εὐθὺς ἐκείνῳ ψηφισάμενοι τοῦ Μακεδονικοῦ πολέμου τὴν ἡγεμονίαν. Λέγεται δ´ αὐτόν, ὡς ἀνηγορεύθη κατὰ τοῦ Περσέως στρατηγός, ὑπὸ τοῦ δήμου παντὸς οἴκαδε προπεμφθέντα λαμπρῶς, εὑρεῖν τὸ θυγάτριον τὴν Τερτίαν δεδακρυμένην, ἔτι παιδίον οὖσαν· ἀσπαζόμενον οὖν αὐτὴν ἐρωτᾶν ἐφ´ ὅτῳ λελύπηται· τὴν δὲ περιβαλοῦσαν καὶ καταφιλοῦσαν, „οὐ γὰρ οἶσθ´“ εἰπεῖν „ὦ πάτερ ὅτι ἡμῖν ὁ Περσεὺς τέθνηκε;“ λέγουσαν κυνίδιον σύντροφον οὕτω προσαγορευόμενον· καὶ τὸν Αἰμίλιον „ἀγαθῇ τύχῃ“ φάναι „ὦ θύγατερ, καὶ δέχομαι τὸν οἰωνόν.“ ταῦτα μὲν οὖν Κικέρων ὁ ῥήτωρ ἐν τοῖς περὶ μαντικῆς ἱστόρηκεν.

Paul Emile, nommé consul, alla faire la guerre aux Liguriens, situés au pied des Alpes, et que certains auteurs nomment Ligustins : c'était une nation fière 50 et belliqueuse, exercée par les longues guerres que lui avait attirées le voisinage des Romains. Ils occupent, en effet, cette extrémité de l'Italie que bornent les Alpes, et cette partie des Alpes mêmes que baigne la mer Tyrrhénienne, en face de la côte d'Afrique. Ils sont mêlés avec les Gaulois et avec les Ibères maritimes. En ce temps-là, ils écumaient cette mer, montés sur des vaisseaux corsaires, pillaient et ruinaient les marchands, et poussaient leurs courses jusqu'aux colonnes d'Hercule. Quand Paul Emile entra dans leur pays, ils étaient quarante mille hommes en armes : lui, qui n'avait en tout que huit mille hommes, attaque un ennemi cinq fois plus nombreux, le met en fuite, et le renferme dans ses murailles. Il offrit aux Liguriens des conditions pleines de douceur et d'humanité ; car les Romains ne voulaient pas complètement détruite une nation qui était comme une barrière et un boulevard contre les mouvements des Gaulois, qui ne cessaient de menacer l'Italie. Les Liguriens, se confiant à Paul Emile, lui remirent à discrétion leurs vaisseaux et leurs villes. Il leur rendit les villes, sans y avoir fait autre mal sinon qu'il en démolit les murailles ; mais il leur enleva tous les vaisseaux, et ne leur laissa pas une barque qui eût plus de trois bancs de rames. Il mit en liberté un grand nombre de prisonniers, qu'ils avaient faits sur terre et sur mer, tant Romains qu'étrangers.

Telles furent les actions remarquables de son premier consulat. Il montra à plusieurs reprises, dans les années qui suivirent, le désir d'en obtenir un second; il se mit sur les rangs ; mais, ayant été refusé, il se tint en repos après cet échec, uniquement occupé des fonctions de son sacerdoce et de l'éducation de ses enfants. Il les instruisit dans la discipline romaine et antique, comme il l'avait été lui-même, et les forma avec plus de soin encore à celle des Grecs. Il y avait toujours auprès d'eux, non -  51 seulement des grammairiens, des sophistes et des rhéteurs, mais encore des sculpteurs, des peintres, des écuyers, des veneurs et des piqueurs, dont ils recevaient les leçons. Lorsqu'il n'était pas retenu par quelque affaire publique, le père assistait lui-même à leurs études et à leurs exercices ; car c'était de tous les Romains celui qui aimait le mieux ses enfants.

Pour revenir aux affaires publiques, c'était alors le temps où les Romains faisaient la guerre contre Persée, roi de Macédoine. Ils étaient mécontents de leurs généraux ; ils les accusaient de livrer par leur inexpérience et leur lâcheté la république au mépris et à la risée, et de recevoir de l'ennemi bien plus de maux qu'ils ne lui en faisaient. On venait tout récemment d'obliger Antiochus, surnommé le Grand, d'abandonner une portion de l'Asie, et de se retirer au delà du mont Taurus : enfermé dans la Syrie, il s'estima heureux d'acheter la paix au prix de quinze mille talents (9). Quelque temps auparavant, on avait ruiné, dans la Thessalie, les forces de Philippe, et affranchi les Grecs du joug de la Macédoine. Enfin, celui à qui nul roi ne se pouvait comparer, ni pour l'audace ni pour la puissance, Annibal, avait été vaincu. Aussi ne supportait-on pas l'idée de ne combattre qu'à avantage égal contre Persée ; comme si c'était un adversaire digne de Rome, celui qui ne leur faisait la guerre depuis si longtemps qu'avec les restes de la défaite de son père. Mais les Romains ignoraient que Philippe avait, par sa défaite même, rendu l'armée, des Macédoniens plus forte et plus aguerrie. C'est ce que je vais expliquer brièvement, en reprenant les choses d'un peu plus haut.

Antigonus, le plus puissant des généraux et des successeurs d'Alexandre, ayant acquis pour lui et pour ses descendants le titre de roi, eut un fils, Démétrius, qui 52 fut père d'Antigonus, surnommé Gonatas. De celui-ci naquit Démétrius, qui mourut après un règne assez court, laissant Philippe, son fils, en bas âge. Les principaux d'entre les Macédoniens, craignant l'anarchie, prennent Antigonus, neveu du roi défunt, lui font épouser la mère de Philippe, et lui confèrent d'abord le titre de tuteur du prince et de général des armées, puis celui de roi, quand ils eurent éprouvé les effets de sa modération et de sa capacité pour les affaires. Il fut surnommé Doson (10) parce qu'il promettait toujours et ne tenait jamais ses promesses. Après lui régna Philippe, qui se distingua, dès sa plus tendre jeunesse, entre les rois les plus illustres : il donna l'espérance qu'il rendrait à la Macédoine son ancienne dignité, et qu'il arrêterait seul la puissance romaine, déjà menaçante pour toutes les nations. Mais il fut vaincu dans une grande bataille près de Scotuse, par Titus Flamininus (11) ; et, abattu par ce revers, il se remit à la discrétion des Romains, et se tint heureux d'en être quitte pour une modique amende. Bientôt, impatient de son état, et sentant que régner par la grâce seule des Romains c'était bien plus le fait d'un esclave aimant le luxe que celui d'un homme ayant de la tête et du cœur, il ne songea plus qu'à la guerre, et il en fit les préparatifs avec autant d'adresse que de secret. H laissa les villes situées sur les grands chemins ou sur les bords de la meρ. dans leur état de délabrement et d'abandon, pour ôter toute défiance, et rassembla des forces considérables dans les hautes provinces, emplissant châteaux, forteresses et villes de l'intérieur d'armes, d'argent et de bons soldats, exerçant et approvisionnant la guerre, et la tenant, pour ainsi dire, soigneusement cachée à tous les yeux. Il avait en réserve des armes 53 pour trente mille hommes, huit millions de médimnes de blé serrés dans ses magasins, et autant d'argent comptant qu'il en fallait pour soudoyer pendant dix ans dix mille mercenaires destinés à défendre le pays. Mais il n'eut pas le temps de rien commencer, bien loin de mettre fin à ses projets : il fut emporté par le chagrin et le désespoir que lui causa la découverte de l'injustice qu'il avait commise en faisant périr Démétrius, l'un de ses fils, sur l'accusation calomnieuse du pire des deux. Persée, le fils qui lui survécut, hérita, avec son royaume, de sa haine contre les Romains ; mais la bassesse et la perversité de son caractère le rendaient inhabile à soutenir un tel fardeau. Sujet à toutes les passions et à tous les vices, il était surtout dominé par l'amour de l'argent. On prétend qu'il n'était pas même fils de Philippe, et que la femme de ce prince l'avait reçu tout après sa naissance d'une couturière d'Argos, nommée Gnathénia, qui en était la mère, et qu'elle l'avait furtivement supposé pour son propre fils. C'est ce qui le porta principalement, je crois, à se défaire de Démétrius, de peur que la famille royale, qui avait un héritier légitime, ne vînt à découvrir la bâtardise de l'autre héritier.

Cependant, tout lâche et tout méprisable qu'il était, les forces considérables dont il disposait l'entraînèrent à la lutte, et l'y soutinrent longtemps avec succès. Il battit les consuls romains, défit des armées puissantes, vainquit de nombreuses flottes, et prit plusieurs vaisseaux. Publius Licinius entra le premier dans la Macédoine. Persée le mit en déroute dans un combat de cavalerie, lui tua deux mille cinq cents de ses meilleurs soldats, et lui fit six cents prisonniers. Puis, cinglant vers Orée, où la flotte romaine était à la rade, il arrive à l'improviste, prend vingt vaisseaux de transport avec toute leur cargaison , coule à fond les autres, qui étaient chargés de blé, et s'empare de quatre galères à cinq rangs de rames.

54 Dans un second combat, il repoussa le consul Hostilius qui voulait forcer les passages d'Élimie pour entrer en Macédoine, et qui avait pénétré à la dérobée dans la Thessalie : Hostilius n'osa accepter le combat que Persée lui offrait. Persée ne s'en tint pas même à cet ennemi; et, comme si les Romains n'eussent pas mérité ses regards, et qu'il eut eu du temps à perdre, il s'en alla faire une incursion dans le pays des Dardaniens, tailla en pièces dix mille de ces barbares, et emporta un immense butin. En même temps il sollicitait les Gaulois habitante des bords du Danube, qu'on appelle Bastarnes, nation belliqueuse et forte en cavalerie. Il proposait aux Illyriens, par Genthius leur roi, de s'unir avec lui pour cette guerre : le bruit même courut que les barbares, gagnés par lui à prix d'argent, se préparaient à descendre par la Gaule inférieure, le long de l'Adriatique, pour entrer dans l'Italie.

Ces nouvelles fâcheuses firent sentir aux Romains que ce n'était plus le temps de donner à la brigue et à la faveur le commandement de leurs armées, et qu'il leur fallait y appeler eux-mêmes un général, homme de sens, et qui fût capable de conduire de grandes entreprises : cet homme, c'était Paul Emile, alors dans la pleine maturité de l'âge, car il avait près de soixante ans, mais qui n'avait rien perdu de sa vigueur corporelle, entouré d'ailleurs de gendres et de fils pleins de jeunesse, soutenu par un grand nombre d'amis et de parents qui jouissaient d'un grand crédit : tous ils le sollicitèrent vivement de se rendre aux désirs du peuple, qui le portait au commandement, Il montra d'abord une extrême répugnance, et se refusa longtemps à l'empressement et aux vœux de la multitude, sous prétexte qu'il n'était plus en état de commander ; mais, voyant qu'on se pressait chaque jour à sa porte, et qu'on l'appelait à la place publique avec des reproches et de grands 55 cris, il se rendit à la fin. Dès qu'il parut parmi les candidats , on eût dit qu'il venait bien moins recevoir le commandement qu'apporter la victoire, et donner, dans sa soumission aux volontés du peuple, un gage certain du succès de la guerre. Tous l'accueillirent avec les démonstrations d'une pleine espérance et d'une vive satisfaction ; il fut nommé consul pour la seconde fois : on ne voulut pas que les provinces fussent, suivant l'usage, tirées au sort, et on lui décerna sur-le-champ la conduite de la guerre de Macédoine. On raconte que le jour même où il venait d'être choisi par le peuple tout entier pour aller combattre Persée, et où on l'avait reconduit par honneur jusqu'à sa maison, il trouva, en rentrant chez lui, sa fille Tertia, encore petite enfant, qui fondait en larmes. Il la prit entre ses bras, et lui demanda pourquoi ce grand chagrin. Tertia lui jeta les bras autour du cou, et le baisant : « Ne sais-tu pas, père, dit-elle, que Persée est mort? » Elle parlait d'un petit chien qu'elle élevait, et à qui l'on avait donné ce nom. « Tant mieux, ma fille! dit Paul Emile; et j'accepte l'augure. » Voilà ce que l'orateur Cicéron rapporte dans son traité de la Divination (12).

 
[11] Εἰωθότων δὲ τῶν ὑπατείαν λαβόντων οἷον ἀνθομολογεῖσθαί τινα χάριν καὶ προσαγορεύειν φιλοφρόνως τὸν δῆμον ἀπὸ τοῦ βήματος, Αἰμίλιος εἰς ἐκκλησίαν συναγαγὼν τοὺς πολίτας, τὴν μὲν προτέραν ὑπατείαν ἔφη μετελθεῖν αὐτὸς ἀρχῆς δεόμενος, τὴν δὲ δευτέραν ἐκείνων στρατηγοῦ δεομένων· δι´ ὃ μηδεμίαν αὐτοῖς χάριν ἔχειν, ἀλλ´ εἰ νομίζουσι δι´ ἑτέρου βέλτιον ἕξειν τὰ κατὰ τὸν πόλεμον, ἐξίστασθαι τῆς ἡγεμονίας, εἰ δὲ πιστεύουσιν αὐτῷ, μὴ παραστρατηγεῖν μηδὲ λογοποιεῖν, ἀλλ´ ὑπουργεῖν σιωπῇ τὰ δέοντα πρὸς τὸν πόλεμον, ὡς ἐὰν ἄρχοντος ἄρχειν ζητῶσιν, ἔτι μᾶλλον ἢ νῦν καταγελάστους ἐν ταῖς στρατείαις ἐσομένους.

Ἀπὸ τούτων τῶν λόγων πολλὴν μὲν αἰδῶ πρὸς αὑτὸν ἐνεποίησε τοῖς πολίταις, μεγάλην δὲ προσδοκίαν τοῦ μέλλοντος, ἡδομένων ἁπάντων, ὅτι τοὺς κολακεύοντας παρελθόντες εἵλοντο παρρησίαν ἔχοντα καὶ φρόνημα στρατηγόν. Οὕτως ἐπὶ τῷ κρατεῖν καὶ μέγιστος εἶναι τῶν ἄλλων ἀρετῆς καὶ τοῦ καλοῦ δοῦλος ἦν ὁ Ῥωμαίων δῆμος.

[12] Αἰμίλιον δὲ Παῦλον, ὡς ἐξώρμησεν ἐπὶ στρατείαν, πλοῦ μὲν εὐτυχίᾳ καὶ ῥᾳστώνῃ χρήσασθαι πορείας κατὰ δαίμονα τίθημι, σὺν τάχει καὶ μετ´ ἀσφαλείας ἐπὶ τὸ στρατόπεδον κομισθέντα· τοῦ δὲ πολέμου καὶ τῆς στρατηγίας αὐτοῦ τὸ μὲν τόλμης ὀξύτητι, τὸ δὲ βουλεύμασι χρηστοῖς, τὸ δὲ φίλων ἐκθύμοις ὑπηρεσίαις, τὸ δὲ τῷ παρὰ τὰ δεινὰ θαρρεῖν καὶ χρῆσθαι λογισμοῖς ἀραρόσιν ὁρῶν διαπεπραγμένον, οὐκ ἔχω τῇ λεγομένῃ τοῦ ἀνδρὸς εὐτυχίᾳ λαμπρὸν ἀποδοῦναι καὶ διάσημον ἔργον, οἷον ἑτέρων στρατηγῶν, εἰ μή τις ἄρα τὴν Περσέως φιλαργυρίαν Αἰμιλίῳ τύχην ἀγαθὴν περὶ τὰ πράγματα γενέσθαι φησίν, ᾗ λαμπρὰ καὶ μεγάλα πρὸς τὸν πόλεμον ἀρθέντα ταῖς ἐλπίσι τὰ Μακεδόνων ἀνέτρεψε καὶ κατέβαλε, πρὸς ἀργύριον ἀποδειλιάσας.

Ἧκον μὲν γὰρ αὐτῷ δεηθέντι Βαστέρναι, μύριοι μὲν ἱππεῖς, μύριοι δὲ παραβάται, μισθοφόροι πάντες, ἄνδρες οὐ γεωργεῖν εἰδότες, οὐ πλεῖν, οὐκ ἀπὸ ποιμνίων ζῆν νέμοντες, ἀλλ´ ἓν ἔργον καὶ μίαν τέχνην μελετῶντες ἀεὶ μάχεσθαι καὶ κρατεῖν τῶν ἀντιταττομένων. Ὡς δὲ περὶ τὴν Μαιδικὴν καταστρατοπεδεύσαντες ἐπεμείγνυντο τοῖς παρὰ τοῦ βασιλέως, ἄνδρες ὑψηλοὶ μὲν τὰ σώματα, θαυμαστοὶ δὲ τὰς μελέτας, μεγάλαυχοι δὲ καὶ λαμπροὶ ταῖς κατὰ τῶν πολεμίων ἀπειλαῖς, θάρσος παρέστησαν τοῖς Μακεδόσι καὶ δόξαν, ὡς τῶν Ῥωμαίων οὐχ ὑπομενούντων, ἀλλ´ ἐκπλαγησομένων τὴν ὄψιν αὐτὴν καὶ τὴν κίνησιν, ἔκφυλον οὖσαν καὶ δυσπρόσοπτον. Οὕτω διαθεὶς τοὺς ἀνθρώπους ὁ Περσεύς, καὶ τοιούτων ἐμπλήσας ἐλπίδων, αἰτούμενος καθ´ ἕκαστον ἡγεμόνα χιλίους, πρὸς τὸ γιγνόμενον τοῦ χρυσίου πλῆθος ἰλιγγιάσας καὶ παραφρονήσας ὑπὸ μικρολογίας, ἀπείπατο καὶ προήκατο τὴν συμμαχίαν, ὥσπερ οἰκονομῶν, οὐ πολεμῶν Ῥωμαίοις, καὶ λογισμὸν ἀποδώσων ἀκριβῆ τῆς εἰς τὸν πόλεμον δαπάνης οἷς ἐπολέμει· καίτοι διδασκάλους εἶχεν *** ἐκείνους, οἷς ἄνευ τῆς ἄλλης παρασκευῆς *** τῶν δέκα μυριάδων ἦσαν ἠθροισμέναι καὶ παρεστῶσαι ταῖς χρείαις. Ὁ δὲ πρὸς δύναμιν ἀνταίρων τηλικαύτην καὶ πόλεμον, οὗ τοσοῦτον ἦν τὸ παρατρεφόμενον, διεμέτρει καὶ παρεσημαίνετο τὸ χρυσίον, ἅψασθαι δεδιὼς ὥσπερ ἀλλοτρίων. Καὶ ταῦτ´ ἔπραττεν οὐ Λυδῶν τινος οὐδὲ Φοινίκων γεγονώς, ἀλλὰ τῆς Ἀλεξάνδρου καὶ Φιλίππου κατὰ συγγένειαν ἀρετῆς μεταποιούμενος, οἳ τῷ τὰ πράγματα τῶν χρημάτων ὠνητά, μὴ τὰ χρήματα τῶν πραγμάτων ἡγεῖσθαι, πάντων ἐκράτησαν. Ἐρρέθη γοῦν ὅτι τὰς πόλεις αἱρεῖ τῶν Ἑλλήνων οὐ Φίλιππος, ἀλλὰ τὸ Φιλίππου χρυσίον. Ἀλέξανδρος δὲ τῆς ἐπ´ Ἰνδοὺς στρατείας ἁπτόμενος, καὶ βαρὺν ὁρῶν καὶ δύσογκον ἤδη τὸν Περσικὸν ἐφελκομένους πλοῦτον τοὺς Μακεδόνας, πρώτας ὑπέπρησε τὰς βασιλικὰς ἁμάξας, εἶτα τοὺς ἄλλους ἔπεισε ταὐτὸ ποιήσαντας ἐλαφροὺς ἀναζεῦξαι πρὸς τὸν πόλεμον ὥσπερ λελυμένους. Περσεὺς δὲ τὸν χρυσὸν αὐτὸς αὑτοῦ καὶ τέκνων καὶ βασιλείας καταχεάμενος, οὐκ ἠθέλησε δι´ ὀλίγων σωθῆναι χρημάτων, ἀλλὰ μετὰ πολλῶν κομισθεὶς ὁ πλούσιος αἰχμάλωτος ἐπιδείξασθαι Ῥωμαίοις ὅσα φεισάμενος ἐτήρησεν αὐτοῖς.

[13] Οὐ γὰρ μόνον ἀπέπεμψε τοὺς Γαλάτας ψευσάμενος, ἀλλὰ καὶ Γένθιον ἐπάρας τὸν Ἰλλυριὸν ἐπὶ τριακοσίοις ταλάντοις συνεφάψασθαι τοῦ πολέμου, τὰ μὲν χρήματα τοῖς παρ´ αὐτοῦ πεμφθεῖσι προὔθηκεν ἠριθμημένα, καὶ κατασημήνασθαι παρέσχεν· ὡς δὲ πεισθεὶς ἔχειν ἃ ᾔτησεν ὁ Γένθιος ἔργον ἀσεβὲς καὶ δεινὸν ἔδρασε—πρέσβεις γὰρ ἐλθόντας Ῥωμαίων πρὸς αὐτὸν συνέλαβε καὶ κατέδησεν—, ἡγούμενος ὁ Περσεὺς οὐδὲν ἔτι δεῖσθαι τῶν χρημάτων τὴν ἐκπολέμωσιν, ἄλυτα τοῦ Γενθίου προδεδωκότος ἔχθρας ἐνέχυρα καὶ διὰ τηλικαύτης ἀδικίας ἐμβεβληκότος ἑαυτὸν εἰς τὸν πόλεμον, ἀπεστέρησε τὸν κακοδαίμονα τῶν τριακοσίων ταλάντων, καὶ περιεῖδεν ὀλίγῳ χρόνῳ μετὰ τέκνων καὶ γυναικὸς ὡς ἀπὸ νεοττιᾶς ἀρθέντα τῆς βασιλείας ὑπὸ Λευκίου Ἀνικίου στρατηγοῦ, πεμφθέντος ἐπ´ αὐτὸν μετὰ δυνάμεως.

Ἐπὶ τοιοῦτον ἀντίπαλον ἐλθὼν ὁ Αἰμίλιος, αὐτοῦ μὲν κατεφρόνει, τὴν δ´ ὑπ´ αὐτῷ παρασκευὴν καὶ δύναμιν ἐθαύμαζεν· ἦσαν γὰρ ἱππεῖς μὲν τετρακισχίλιοι, πεζοὶ δ´ εἰς φάλαγγα τετρακισμυρίων οὐ πολλοῖς ἀποδέοντες. Ἱδρυμένος δὲ πρὸ τῆς θαλάττης παρὰ τὴν Ὀλυμπικὴν ὑπώρειαν ἐπὶ χωρίων οὐδαμόθεν προσαγωγὴν ἐχόντων καὶ πάντοθεν ὑπ´ αὐτοῦ διαπεφραγμένων ἐρύμασι καὶ προτειχίσμασι ξυλίνοις, πολλὴν ἄδειαν ἦγεν, ἀποτρύσειν χρόνῳ καὶ χρημάτων δαπάνῃ τὸν Αἰμίλιον ἡγούμενος. Ὁ δὲ τῇ γνώμῃ μὲν ἦν ἐνεργός, ἐπὶ πᾶν βούλευμα καὶ πᾶσαν τρεπόμενος πεῖραν, ὑπ´ ἀδείας δὲ τῆς πρόσθεν τὸν στρατὸν ὁρῶν δυσανασχετοῦντα καὶ λόγῳ πολλὰ διαστρατηγοῦντα τῶν ἀπράκτων, ἐπετίμησεν αὐτοῖς καὶ παρήγγειλε μηδὲν πολυπραγμονεῖν μηδὲ φροντίζειν ἀλλ´ ἢ τὸ σῶμα τὸ ἑαυτοῦ καὶ τὴν πανοπλίαν ἕκαστον, ὅπως ἐνεργὸν παρέξει καὶ χρήσεται Ῥωμαϊκῶς τῇ μαχαίρᾳ, τὸν καιρὸν παραδόντος τοῦ στρατηγοῦ. Τὰς δὲ νυκτερινὰς ἐκέλευσε φυλακὰς ἄνευ λόγχης φυλάττειν, ὡς μᾶλλον προσέξοντας καὶ διαμαχουμένους πρὸς τὸν ὕπνον, ἂν ἀμύνασθαι τοὺς πολεμίους μὴ δύνωνται προσιόντας.

[14] Ἐνοχλουμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων μάλιστα περὶ τὴν τοῦ ποτοῦ χρείαν—καὶ γὰρ ὀλίγον καὶ πονηρὸν ἐπίδυε καὶ συνελείβετο παρ´ αὐτὴν τὴν θάλατταν—, ὁρῶν ὁ Αἰμίλιος μέγα καὶ κατηρεφὲς δένδρεσιν ὄρος τὸν Ὄλυμπον ἐπικείμενον, καὶ τεκμαιρόμενος τῇ χλωρότητι τῆς ὕλης ναμάτων ἔχειν ἀρχὰς διὰ βάθους ὑποφερομένων, ἀναπνοὰς αὐτοῖς καὶ φρέατα πολλὰ παρὰ τὴν ὑπώρειαν ὤρυττε. Τὰ δ´ εὐθὺς ἐπίμπλατο ῥευμάτων καθαρῶν, ἐπισυνδιδόντος ὁλκῇ καὶ φορᾷ τοῦ θλιβομένου πρὸς τὸ κενούμενον.

Καίτοι τινὲς οὔ φασιν ὑδάτων ἑτοίμων κεκρυμμένων πηγὰς ἐναποκεῖσθαι τοῖς τόποις ἐξ ὧν ῥέουσιν, οὐδ´ ἀποκάλυψιν οὐδὲ ῥῆξιν εἶναι τὴν ἐκβολὴν αὐτῶν, ἀλλὰ γένεσιν καὶ σύστασιν, ἐνταῦθα τῆς ὕλης ἐξυγραινομένης· ἐξυγραίνεσθαι δὲ πυκνότητι καὶ ψυχρότητι τὴν νοτερὰν ἀναθυμίασιν, ὅταν ἐν βάθει καταθλιβεῖσα ῥευστικὴ γένηται. Καθάπερ γὰρ οἱ μαστοὶ τῶν γυναικῶν οὐχ ὥσπερ ἀγγεῖα πλήρεις εἰσὶν ἐπιρρέοντος ἑτοίμου γάλακτος, ἀλλὰ μεταβάλλοντες τὴν τροφὴν ἐν αὑτοῖς ἐργάζονται γάλα καὶ διηθοῦσιν, οὕτως οἱ περίψυκτοι καὶ πιδακώδεις τόποι τῆς γῆς ὕδωρ μὲν οὐκ ἔχουσι καλυπτόμενον οὐδὲ κόλπους ῥεύματα καὶ βάθη ποταμῶν τοσούτων ἐξ ἑτοίμης καὶ ὑποκειμένης ἀφιέντας ἀρχῆς, τὸ δὲ πνεῦμα καὶ τὸν ἀέρα τῷ πιέζειν καὶ καταπυκνοῦν ἀποθλίβοντες εἰς ὕδωρ τρέπουσι. Τὰ γοῦν ὀρυττόμενα τῶν χωρίων μᾶλλον ἀναπιδύει καὶ διανάει πρὸς τὴν τοιαύτην ψηλάφησιν, ὥσπερ οἱ μαστοὶ τῶν γυναικῶν πρὸς τὸν θηλασμόν, ἀνυγραίνοντα καὶ μαλάττοντα τὴν ἀναθυμίασιν· ὅσα δ´ ἀργὰ τῆς γῆς συμπέφρακται, τυφλὰ πρὸς γένεσιν ὑδάτων ἐστίν, οὐκ ἔχοντα τὴν ἐργαζομένην τὸ ὑγρὸν κίνησιν. Οἱ δὲ ταῦτα λέγοντες ἐπιχειρεῖν δεδώκασι τοῖς ἀπορητικοῖς, ὡς οὐδὲ τὸ αἷμα τοῖς ζῴοις ἔνεστιν, ἀλλὰ γεννᾶται πρὸς τὰ τραύματα πνεύματός τινος ἢ σαρκῶν μεταβολῇ, ῥύσιν ἀπεργασαμένῃ καὶ σύντηξιν. Ἐλέγχονται δὲ τοῖς πρὸς τοὺς ὑπονόμους καὶ τὰς μεταλλείας ἀπαντῶσιν εἰς βάθη ποταμοῖς, οὐ κατ´ ὀλίγον συλλεγομένοις, ὥσπερ εἰκός ἐστιν εἰ γένεσιν ἐκ τοῦ παραχρῆμα κινουμένης τῆς γῆς λαμβάνουσιν, ἀλλ´ ἀθρόοις ἀναχεομένοις. † ὀρῶν δὲ καὶ πέτρας πληγῇ ῥαγείσης ἐξεπήδησε ῥεῦμα λάβρον ὕδατος, εἶτ´ ἐπέλιπε. Ταῦτα μὲν περὶ τούτων.

[15] Ὁ δ´ Αἰμίλιος ἡμέρας μέν τινας ἠρέμει, καί φασι μήποτε τηλικούτων στρατοπέδων ἐγγὺς οὕτω συνελθόντων ἡσυχίαν γενέσθαι τοσαύτην. Ἐπεὶ δὲ κινῶν ἅπαντα καὶ πειρώμενος ἐπυνθάνετο μίαν εἰσβολὴν ἔτι μόνον ἄφρουρον ἀπολείπεσθαι τὴν διὰ Περραιβίας παρὰ τὸ Πύθιον καὶ τὴν Πέτραν, τῷ μὴ φυλάττεσθαι τὸν τόπον ἐλπίσας μᾶλλον ἢ δι´ ἣν οὐκ ἐφυλάττετο δυσχωρίαν καὶ τραχύτητα δείσας, ἐβουλεύετο. Πρῶτος δὲ τῶν παρόντων ὁ Νασικᾶς ἐπικαλούμενος Σκιπίων, γαμβρὸς Ἀφρικανοῦ Σκιπίωνος, ὕστερον δὲ μέγιστον ἐν τῇ συγκλήτῳ δυνηθείς, ὑπεδέξατο τῆς κυκλώσεως ἡγεμὼν γενέσθαι. δεύτερος δὲ Φάβιος Μάξιμος, ὁ πρεσβύτατος τῶν Αἰμιλίου παίδων, ἔτι μειράκιον ὤν, ἀνέστη προθυμούμενος. Ἡσθεὶς οὖν ὁ Αἰμίλιος δίδωσιν αὐτοῖς, οὐχ ὅσους Πολύβιος εἴρηκεν, ἀλλ´ ὅσους αὐτὸς ὁ Νασικᾶς λαβεῖν φησι, γεγραφὼς περὶ τῶν πράξεων τούτων ἐπιστόλιον πρός τινα τῶν βασιλέων. Οἱ μὲν ἐκτὸς τάξεως Ἰταλικοὶ τρισχίλιοι τὸ πλῆθος ἦσαν, τὸ δ´ εὐώνυμον κέρας εἰς πεντακισχιλίους. Τούτοις προσλαβὼν ὁ Νασικᾶς ἱππεῖς ἑκατὸν εἴκοσι καὶ τῶν παρ´ Ἁρπάλῳ Θρᾳκῶν καὶ Κρητῶν ἀναμεμειγμένων διακοσίους, ἐξώρμησε τῇ πρὸς θάλασσαν ὁδῷ καὶ κατεστρατοπέδευσε παρὰ τὸ Ἡράκλειον, ὡς δὴ ταῖς ναυσὶ μέλλων ἐκπεριπλεῖν καὶ κυκλοῦσθαι τὸ στρατόπεδον τῶν πολεμίων. Ἐπεὶ δ´ ἐδείπνησαν οἱ στρατιῶται καὶ σκότος ἐγένετο, τοῖς ἡγεμόσι φράσας τὸ ἀληθὲς ἦγε διὰ νυκτὸς τὴν ἐναντίαν ἀπὸ θαλάσσης, καὶ καταλύσας ἀνέπαυε τὴν στρατιὰν ὑπὸ τὸ Πύθιον.

 Ἐνταῦθα τοῦ Ὀλύμπου τὸ ὕψος ἀνατείνει πλέον ἢ δέκα σταδίους· σημαίνεται δ´ ἐπιγράμματι τοῦ μετρήσαντος οὕτως.

Οὐλύμπου κορυφῆς ἐπὶ Πυθίου Ἀπόλλωνος
ἱεροῦ ὕψος ἔχει (πρὸς τὴν κάθετον δ´ ἐμετρήθη)
πλήρη μὲν δεκάδα σταδίων μίαν, αὐτὰρ ἐπ´ αὐτῇ
πλέθρον τετραπέδῳ λειπόμενον μεγέθει.
Εὐμήλου δέ μιν υἱὸς ἐθήκατο μέτρα κελεύθου
Ξειναγόρης· σὺ δ´ ἄναξ χαῖρε καὶ ἐσθλὰ δίδου.

Καίτοι λέγουσιν οἱ γεωμετρικοὶ μήτ´ ὄρους ὕψος μήτε βάθος θαλάσσης ὑπερβάλλειν δέκα σταδίους. Ὁ μέντοι Ξεναγόρας οὐ παρέργως, ἀλλὰ μεθόδῳ καὶ δι´ ὀργάνων εἰληφέναι δοκεῖ τὴν μέτρησιν.

[16] Ὁ μὲν οὖν Νασικᾶς ἐνταῦθα διενυκτέρευσε·

Il était d'usage que les consuls désignés montassent à la tribune et fissent un discours au peuple, pour le remercier et lui témoigner leur reconnaissance. Paul Emile convoque l'assemblée, et s'adressant aux citoyens : « J'ai demandé mon premier consulat, dit-il, pour moi-même, comme un honneur dont j'avais besoin; mais je n'accepte le second que parce que vous avez besoin d'un général ; ainsi donc je ne vous ai aucune obligation. Si vous croyez, ajouta-t-il, qu'un autre soit plus capable que moi de bien conduire cette guerre, je lui cède le commandement; mais, si vous avez confiance 56  en moi, pas de contrôle à mes démarches, ni en actions ni en paroles; ce qu'il me faut, c'est qu'on exécute sans réplique tout ce que je croirai utile pour le succès de la guerre. Vous n'avez qu'à prétendre encore commander aux généraux, et vous vous rendrez plus ridicules dans vos expéditions que vous ne l'êtes aujourd'hui même. »

Il imprima, par ce discours, dans l'esprit des citoyens, un respect profond pour sa personne, et donna, pour l'avenir, les plus hautes espérances. Tout le monde se félicitait d'avoir écarté les flatteurs, et choisi pour général un homme plein de franchise et de sagesse : tant le peuple romain, pour devenir le maître de tous les peuples et le plus grand, se faisait lui-même l'esclave de la vertu et de l'honneur !

La navigation favorable et les facilités qu'éprouva Paul Emile dans sa traversée sont, suivant moi, l'œuvre de la Fortune, qui le rendit à son camp avec autant de promptitude que de sûreté. Mais je vois que ses succès, dans cette expédition, il les dut à son audacieuse intrépidité , à la sagesse de ses plans, au zèle que mirent ses amis à le seconder, à sa constance dans les dangers, enfin au choix qu'il sut faire des moyens les plus convenables : aussi ne saurais-je imputer ces glorieux exploits à ce bonheur qu'on vante si fort en lui, comme je pourrais le faire pour d'autres généraux; à moins qu'on ne regarde comme un effet du bonheur de Paul Emile l'avarice de Persée, lequel renversa et détruisit, par sa vile passion pour l'argent, les glorieuses et grandes espérances que les Macédoniens avaient conçues de cette guerre.

Il était venu à Persée, sur sa demande, dix mille cavaliers bastarnes et autant de fantassins qui combattaient à leurs côtés, tous soldats mercenaires; car ce sont gens qui ne savent ni labourer, ni naviguer, ni paître des troupeaux pour gagner leur vie : ils n'ont d'autre occupation  57 et d'autre métier que de combattre et de vaincre ceux qu'on leur donne pour ennemis. Arrivés dans la Médique (13), ils y campèrent avec les troupes du roi ; et les Macédoniens, frappés de leur haute stature, de leur adresse merveilleuse dans les exercices, de leur fierté , de leurs discours pleins de bravades et de menaces contre les ennemis, se sentirent animés d'une parfaite confiance, et se persuadèrent que les Romains seraient saisis d'épouvante à la vue de ces hommes terribles, de leurs mouvements étranges et effrayants, et qu'ils n'oseraient pas les attendre. Persée venait d'enflammer par là le courage de ses soldats, et de les remplir d'espérances ; mais lorsque chaque capitaine barbare lui eut demandé pour sa paie mille pièces d'or, il fut si étourdi de cette demande exorbitante qu'il en perdit le sens : il se laissa emporter à son avarice, et refusa leur secours. On eût dit non point un roi qui faisait la guerre aux Romains, mais un économe travaillant pour eux, et qui avait à rendre à ses ennemis mêmes un compte exact de toutes les dépenses qu'il ferait pour la guerre. Et pourtant les Romains lui donnaient la leçon et l'exemple ; car, sans compter tous les autres préparatifs, ils avaient assemblé cent mille hommes tout prêts à agir au besoin. Pour Persée, lorsqu'il avait en tête une armée formidable, et un ennemi qui se préparait de telles ressources pour soutenir la guerre, il comptait, il serrait son argent, il craignait d'y toucher, comme s'il eût appartenu à un autre ; et celui qui en usait ainsi, c'était, non point le fils de quelque Lydien ou d'un Phénicien, mais celui qui se prétendait l'héritier du sang et de la vertu d'Alexandre et de Philippe, deux hommes qui avaient subjugué l'univers en pratiquant cette maxime, qu'il faut acheter la domination par l'argent, et non l'argent par la domination. On a dit, en effet, 58 que ce n'était pas Philippe qui prenait les villes de la Grèce, mais l'or de Philippe. Alexandre, près de partir pour son expédition contre les Indiens, et voyant les Macédoniens traîner à grand'peine les lourds et embarrassants trésors conquis sur les Perses, mit le feu le premier aux équipages royaux, et détermina les autres à en faire autant, afin qu'il marchassent à la guerre plus dispos et plus agiles, comme des gens débarrassés de leurs entraves. Persée, au contraire, qui couvrait d'or sa personne, ses enfants et son royaume, refusa de sacrifier à son salut une partie de ses richesses, et aima mieux être traîné, opulent captif, avec tout son or, et faire voir aux Romains combien il leur en avait mis en réserve.

Ce ne fut point assez pour lui de manquer de parole aux Gaulois, et de les renvoyer : il avait engagé l'Illyrien Genthius à faire alliance avec lui, et à lui fournir des troupes, moyennant la somme de trois cents talents (14) ; il fit compter l'argent devant les envoyés de Genthius, qui scellèrent les sacs de leur sceau. Genthius alors, qui se croyait assuré de la somme qu'il avait demandée, commit une perfidie atroce : il fit saisir et emprisonner les députés que lui avaient envoyés les Romains. Mais Persée, jugeant qu'il n'était plus besoin de donner d'argent pour allumer la guerre, et que Genthius, par cette violation du droit des gens, avait fourni les gages d'une haine irréconciliable contre les Romains, et s'était jeté dans une guerre inévitable, frustra le malheureux de ses trois cents talents, et ne se mit nullement en peine, lorsque, peu de temps après, le préteur Lucius Anicius, vint avec une armée attaquer Genthius, et l'enleva de son royaume, lui, sa femme et ses enfants, comme des oiseaux de leur nid.

Paul Emile, arrivé en Macédoine pour faire la guerre 59 à un tel adversaire, admira, tout en méprisant sa personne, la grandeur de ses préparatifs et de ses forces. Sa cavalerie était de quatre mille hommes, et sa phalange de quarante mille fantassins environ. Il avait établi son camp sur le bord de la mer, au pied du mont Olympe, dans des lieux inaccessibles, et qu'il avait fortifiés de tous côtés par des palissades et des retranchements de bois ; là, il se croyait dans une entière sûreté, et comptait voir Paul Emile se consumer par la longueur du temps et par la dépense qu'il serait obligé de faire. Celui-ci ne s'endormait point, et s'ingéniait à chercher tous les expédients, tous les moyens possibles pour tenter quelque entreprise ; mais, comme il s'aperçut que l'armée, par une suite de l'ancienne licence, supportait*impatiemment ses délais, et que tous, tranchant du général, se mêlaient de dire ce que Paul Emile aurait dû faire, il leur adressa de sévères remontrances : « Ne vous inquiétez, dit-il, que de ce qui vous regarde; il n'y a pour vous qu'une affaire, c'est de tenir prêtés vos personnes et vos armes, et de manier l'épée en Romains, quand le général vous en donne l'occasion. » Il ordonna que les sentinelles de nuit feraient la garde sans pique, afin qu'elles redoublassent de vigilance et combattissent plus fortement le sommeil, en se voyant hors d'état de repousser les attaques-de l'ennemi.

Les soldats avaient surtout à souffrir du manque d'eau; car il n'y avait que quelques sources, distillant de minces filets d'une eau saumâtre, le long du rivage de la mer. Mais Paul Emile considérant la hauteur du mont Olympe, et les arbres qui le couvraient de leur ombre, conjectura, par la verdure de leur feuillage, qu'il y avait des sources d'eau vive, coulant sous les flancs de la montagne; il leur ouvrit, sur plusieurs points, au bas du versant, des soupiraux et des puits : ils se remplirent aussitôt d'une eau pure, qui, des lieux où elle se trouvait pressée, 60 coula rapidement dans les conduits qu'on lui avait creusés.

Il en est toutefois qui prétendent qu'il n'y a point de réservoirs d'eau renfermés dans les lieux d'où les sources coulent, et que leur éruption ne vient pas de ce qu'on les a mises à nu et de ce qu'on leur a ouvert une issue : c'est une espèce de génération, suivant eux; c'est le changement en eau, la condensation de la matière humide. Les vapeurs humides se changent en eau, disent-ils, par l'effet d'une condensation et de la fraîcheur, lorsque la pression qui agit sur elles, dans les lieux souterrains, leur imprime un cours rapide. C'est comme les mamelles des femmes : elles ne contiennent pas, à la manière des vases, un lait prêt à s'épancher; elles convertissent la nourriture qu'elles reçoivent en un lait que la pression fait couler. De même les lieux frais et abondants en sources ne recèlent pas de l'eau dans le sein de la terre ; ils n'ont pas de bassins où soient en réserve des fontaines et des rivières toutes prêtes à couler par la première ouverture; mais la pression que l'air et la vapeur y éprouvent les condense et les change en eau. Si les endroits où l'on creuse font sourdre l'eau avec plus d'abondance, c'est qu'ils sont sollicités par ce frottement, comme les mamelles des femmes, qui donnent leur lait quand on les suce; la vapeur s'y change en eau et y devient fluide, tandis que partout où on laisse la terre oisive, il y a stérilité d'eau, faute de ce mouvement qui seul peut condenser les vapeurs. C'est cette doctrine qui a donné lieu aux sceptiques de dire qu'il n'y a point de sang dans les animaux ; qu'il ne s'y forme que quand ils sont blessés, parce qu'alors les esprits ou les chairs subissent un changement qui les fait fondre et les rend liquides. Mais ce qui détruit le principe, «'est l'expérience de ceux qui travaillent aux carrières et aux mines : ils trouvent, dans ces profondeurs, des rivières qui, au lieu de s'y former 61 peu à peu, comme cela serait si elles (levaient leur origine au mouvement qu'on fait éprouver à la terre, jaillissent tout à coup avec une grande abondance ; souvent même du sein d'une montagne, d'un rocher entr'ouvert d'un coup violent, il s'échappe à l'instant un courant d'eau rapide qui tarit de même. Mais en voilà assez sur ce sujet.

Paul Emile resta quelques jours en repos; et l'on dit que jamais armées si considérables ne furent si longtemps en présence dans une si profonde inaction. À force de recherches et de tentatives, il apprit qu'il restait un seul passage qui n'était pas gardé ; c'était celui qui mène par la Perrhébie à la ville de Pythium et au fort de Pétra. L'espérance de franchir ce passage négligé par les ennemis l'emporta dans son esprit sur la crainte des difficultés qui avaient empêché qu'on ne le gardât : il assembla le conseil, et un des assistants, Scipion, surnommé Nasica, gendre de Scipion l'Africain, et qui eut ensuite tant d'autorité dans le sénat, s'offrit le premier à commander l'entreprise. Après lui, Fabius Maximus, l'aîné des fils de Paul Emile , et qui était fort jeune encore , se leva tout transporté d'enthousiasme. Ravi de leur bonite volonté, Paul Emile leur donne, non point ces forces considérables dont parle Polybe, mais le corps dont Nasica lui-même, écrivant à un roi pour lui rendre compte de cette expédition, dit avoir reçu le commandement (15). Il y avait trois mille Italiens, de ceux qui ne faisaient point partie des légions ; l'aile gauche était composée de cinq mille hommes, auxquels Nasica joignit cent vingt cavaliers et deux cents Cretois ou Thraces, de ceux qu'avait envoyés Harpalus. L'expédition prit le chemin de la mer et alla camper auprès d'Héraclée (16), comme 62 s'il se fût agi de s'embarquer et de tourner par eau le camp des ennemis. Mais après le souper de ses soldats, et la nuit venue, Nasica découvrit aux officiers sa véritable intention, puis il conduisit l'armée, à la faveur de l'obscurité, par le chemin opposé à la mer, jusque sous les murs de Pythium, où il suspendit la marche.

Le mont Olympe a, dans cet endroit, plus de dix stades (17) de hauteur, comme le marque cette inscription gravée par celui qui l'a mesuré :

Sur le sommet de l'Olympe, Pythium où Apollon
Est adoré, a d'élévation (mesure prise perpendiculairement)
Dix stades entiers, et en sus
Un plèthre, moins quatre pieds de long.
Celui qui a déterminé sa hauteur, c'est le fils d'Eumélus,
Xénagoras. Salut, grand Dieu; que tes faveurs m'accompagnent.

Cependant les géomètres disent qu'il n'y a point de montagne plus haute, ni de mer plus profonde que dix stades (18). Mais il paraît que Xénagoras n'a pas pris seulement cette mesure à vue d'œil, mais par un procédé scientifique, et à l'aide des instruments nécessaires. Nasica passa le reste de la nuit dans ce lieu.

τῷ δὲ Περσεῖ, τὸν Αἰμίλιον ἀτρεμοῦντα κατὰ χώραν ὁρῶντι καὶ μὴ λογιζομένῳ τὸ γινόμενον, ἀποδρὰς ἐκ τῆς ὁδοῦ Κρὴς αὐτόμολος ἧκε μηνύων τὴν περίοδον τῶν Ῥωμαίων. Ὁ δὲ συνταραχθείς, τὸ μὲν στρατόπεδον οὐκ ἐκίνησε, μυρίους δὲ μισθοφόρους ξένους καὶ δισχιλίους Μακεδόνας Μίλωνι παραδοὺς ἐξαπέστειλε, παρακελευσάμενος ταχῦναι καὶ καταλαβεῖν τὰς ὑπερβολάς. Τούτοις ὁ μὲν Πολύβιός φησιν ἔτι κοιμωμένοις ἐπιπεσεῖν τοὺς Ῥωμαίους, ὁ δὲ Νασικᾶς ὀξὺν ἀγῶνα περὶ τοῖς ἄκροις γενέσθαι καὶ κίνδυνον, αὐτὸς δὲ Θρᾷκα μισθοφόρον εἰς χεῖρας συνδραμόντα τῷ ξυστῷ διὰ τοῦ στήθους πατάξας καταβαλεῖν, ἐκβιασθέντων δὲ τῶν πολεμίων, καὶ τοῦ Μίλωνος αἴσχιστα φεύγοντος ἄνευ τῶν ὅπλων μονοχίτωνος, ἀσφαλῶς ἀκολουθεῖν ἅμα καταβιβάζων εἰς τὴν χώραν τὸ στράτευμα.

Τούτων δὲ τῷ Περσεῖ προσπεσόντων, κατὰ τάχος ἀναζεύξας ἦγεν ὀπίσω, περίφοβος γεγονὼς καὶ συγκεχυμένος ταῖς ἐλπίσιν. Αὐτοῦ δ´ ὅμως πρὸ τῆς Πύδνης ὑπομένοντα πειρᾶσθαι μάχης ἀναγκαῖον ἦν, ἢ τῷ στρατῷ σκεδασθέντι περὶ τὰς πόλεις δέχεσθαι τὸν πόλεμον, ἐπείπερ ἅπαξ ἐμβεβήκει τῇ χώρᾳ, δίχα πολλοῦ φόνου καὶ νεκρῶν ἐκπεσεῖν μὴ δυνάμενον. Πλήθει μὲν οὖν ἀνδρῶν αὐτόθεν περιεῖναι, προθυμίαν δὲ πολλὴν ὑπάρχειν ἀμυνομένοις περὶ τέκνων καὶ γυναικῶν, ἐφορῶντος ἕκαστα τοῦ βασιλέως καὶ προκινδυνεύοντος. Ἐκ τούτων ἐθάρσυνον οἱ φίλοι τὸν Περσέα, καὶ βαλόμενος στρατόπεδον συνετάττετο πρὸς μάχην, καὶ τὰ χωρία κατεσκοπεῖτο, καὶ διῄρει τὰς ἡγεμονίας, ὡς εὐθὺς ἐξ ἐφόδου τοῖς Ῥωμαίοις ἀπαντήσων. Ὁ δὲ τόπος καὶ πεδίον ἦν τῇ φάλαγγι, βάσεως ἐπιπέδου καὶ χωρίων ὁμαλῶν δεομένῃ, καὶ λόφοι συνεχεῖς ἄλλος ἐξ ἄλλου, τοῖς γυμνητεύουσι καὶ ψιλοῖς ἀναφυγὰς καὶ περιδρομὰς ἔχοντες. διὰ μέσου δὲ ποταμοὶ ῥέοντες Αἴσων καὶ Λεῦκος, οὐ μάλα βαθεῖς τότε (θέρους γὰρ ἦν ὥρα φθίνοντος), ἐδόκουν τινὰ δυσεργίαν ὅμως τοῖς Ῥωμαίοις παρέξειν.

[17] Ὁ δ´ Αἰμίλιος ὡς εἰς ταὐτὸν συνέμειξε τῷ Νασικᾷ, κατέβαινε συντεταγμένος ἐπὶ τοὺς πολεμίους. Ὡς δ´ εἶδε τὴν παράταξιν αὐτῶν καὶ τὸ πλῆθος, θαυμάσας ἐπέστησε τὴν πορείαν, αὐτός τι πρὸς ἑαυτὸν συλλογιζόμενος. Οἱ δ´ ἡγεμονικοὶ νεανίσκοι προθυμούμενοι μάχεσθαι, παρελαύνοντες ἐδέοντο μὴ μέλλειν, καὶ μάλιστα πάντων ὁ Νασικᾶς, τῇ περὶ τὸν Ὄλυμπον εὐτυχίᾳ τεθαρρηκώς. Ὁ δ´ Αἰμίλιος μειδιάσας· „εἴ γε τὴν σὴν“ εἶπεν „ἡλικίαν εἶχον· αἱ δὲ πολλαί με νῖκαι διδάσκουσαι τὰ τῶν ἡττωμένων ἁμαρτήματα κωλύουσιν ἐξ ὁδοῦ μάχην τίθεσθαι πρὸς φάλαγγα συντεταγμένην ἤδη καὶ συνεστῶσαν.“ ἐκ τούτου τὰ μὲν πρῶτα καὶ καταφανῆ πρὸς τοὺς πολεμίους ἐκέλευσεν εἰς σπείρας καθιστάμενα ποιεῖν σχῆμα παρατάξεως, τοὺς δ´ ἀπ´ οὐρᾶς στραφέντας ἐν χώρᾳ χάρακα βαλέσθαι καὶ στρατοπεδεύειν. Οὕτω δὲ τῶν συνεχῶν τοῖς τελευταίοις καθ´ ὑπαγωγὴν ἐξελιττομένων, ἔλαθε τὴν παράταξιν ἀναλύσας καὶ καταστήσας ἀθορύβως εἰς τὸν χάρακα πάντας.

Ἐπεὶ δὲ νὺξ γεγόνει καὶ μετὰ δεῖπνον ἐτράποντο πρὸς ὕπνον καὶ ἀνάπαυσιν, αἰφνίδιον ἡ σελήνη πλήρης οὖσα καὶ μετέωρος ἐμελαίνετο, καὶ τοῦ φωτὸς ἀπολείποντος αὐτὴν χρόας ἀμείψασα παντοδαπὰς ἠφανίσθη. Τῶν δὲ Ῥωμαίων, ὥσπερ ἐστὶ νενομισμένον, χαλκοῦ τε πατάγοις ἀνακαλουμένων τὸ φῶς αὐτῆς καὶ πυρὰ πολλὰ δαλοῖς καὶ δᾳσὶν ἀνεχόντων πρὸς τὸν οὐρανόν, οὐδὲν ὅμοιον ἔπραττον οἱ Μακεδόνες, ἀλλὰ φρίκη καὶ θάμβος τὸ στρατόπεδον κατεῖχε, καὶ λόγος ἡσυχῇ διὰ τῶν πολλῶν ἐχώρει, βασιλέως τὸ φάσμα σημαίνειν ἔκλειψιν. Ὁ δ´ Αἰμίλιος οὐκ ἦν μὲν ἀνήκοος οὐδ´ ἄπειρος παντάπασι τῶν ἐκλειπτικῶν ἀνωμαλιῶν, αἳ τὴν σελήνην περιφερομένην εἰς τὸ σκίασμα τῆς γῆς ἐμβάλλουσι τεταγμέναις περιόδοις καὶ ἀποκρύπτουσιν, ἄχρι οὗ παρελθοῦσα τὴν ἐπισκοτουμένην χώραν πάλιν ἀναλάμψῃ πρὸς τὸν ἥλιον· οὐ μὴν ἀλλὰ τῷ θείῳ πολὺ νέμων, καὶ φιλοθύτης ὢν καὶ μαντικός, ὡς εἶδε πρῶτον τὴν σελήνην ἀποκαθαιρομένην, ἕνδεκα μόσχους αὐτῇ κατέθυσεν. Ἅμα δ´ ἡμέρᾳ τῷ Ἡρακλεῖ βουθυτῶν οὐκ ἐκαλλιέρει μέχρις εἴκοσι· τῷ δὲ πρώτῳ καὶ εἰκοστῷ παρῆν τὰ σημεῖα, καὶ νίκην ἀμυνομένοις ἔφραζεν. Εὐξάμενος οὖν κατὰ βοῶν ἑκατὸν καὶ ἀγῶνος ἱεροῦ τῷ θεῷ, προσέταξε διακοσμεῖν τοῖς ἡγεμόσι τὸν στρατὸν εἰς μάχην· αὐτὸς δὲ τὴν ἀπόκλισιν καὶ περιφορὰν ἀναμένων τοῦ φωτός, ὅπως μὴ κατὰ προσώπου μαχομένοις αὐτοῖς ἕωθεν ὁ ἥλιος ἀντιλάμποι, παρῆγε τὸν χρόνον ἐν τῇ σκηνῇ καθεζόμενος, ἀναπεπταμένῃ πρὸς τὸ πεδίον καὶ τὴν στρατοπεδείαν τῶν πολεμίων.

[18] Περὶ δὲ δείλην οἱ μὲν αὐτοῦ φασι τοῦ Αἰμιλίου τεχνάζοντος ἐκ τῶν πολεμίων γενέσθαι τὴν ἐπιχείρησιν, ἀχάλινον ἵππον ἐξελάσαντας ἐμβαλεῖν αὐτοῖς τοὺς Ῥωμαίους, καὶ τοῦτον ἀρχὴν μάχης διωκόμενον παρασχεῖν· οἱ δὲ Ῥωμαϊκῶν ὑποζυγίων χορτάσματα παρακομιζόντων ἅπτεσθαι Θρᾷκας ὧν Ἀλέξανδρος ἡγεῖτο, πρὸς δὲ τούτους ἐκδρομὴν ὀξεῖαν ἑπτακοσίων Λιγύων γενέσθαι· παραβοηθούντων δὲ πλειόνων ἑκατέροις, οὕτω συνάπτεσθαι τὴν μάχην παρ´ ἀμφοτέρων. Ὁ μὲν οὖν Αἰμίλιος, ὥσπερ κυβερνήτης τῷ παρόντι σάλῳ καὶ κινήματι τῶν στρατοπέδων τεκμαιρόμενος τὸ μέγεθος τοῦ μέλλοντος ἀγῶνος, ἐκ τῆς σκηνῆς προῆλθε καὶ τὰ τάγματα τῶν ὁπλιτῶν ἐπιὼν παρεθάρρυνεν· ὁ δὲ Νασικᾶς ἐξιππασάμενος πρὸς τοὺς ἀκροβολιζομένους, ὁρᾷ πάντας ὅσον οὔπω τοὺς πολεμίους ἐν χερσὶν ὄντας. Πρῶτοι δ´ οἱ Θρᾷκες ἐχώρουν, ὧν μάλιστά φησιν ἐκπλαγῆναι τὴν ὄψιν, ἄνδρες ὑψηλοὶ τὰ σώματα, λευκῷ καὶ περιλάμποντι θυρεῶν καὶ περικνημίδων ὁπλισμῷ μέλανας ὑπενδεδυμένοι χιτῶνας, ὀρθὰς δὲ ῥομφαίας βαρυσιδήρους ἀπὸ τῶν δεξιῶν ὤμων ἐπισείοντες. Παρὰ δὲ τοὺς Θρᾷκας οἱ μισθοφόροι παρενέβαλλον, ὧν σκευαί τε παντοδαπαὶ καὶ μεμειγμένοι Παίονες ἦσαν. Ἐπὶ δὲ τούτοις ἄγημα τρίτον οἱ λογάδες, αὐτῶν Μακεδόνων ἀρετῇ καὶ ἡλικίᾳ τὸ καθαρώτατον, ἀστράπτοντες ἐπιχρύσοις ὅπλοις καὶ νεουργοῖς φοινικίσιν. Οἷς καθισταμένοις εἰς τάξιν αἱ τῶν χαλκασπίδων ἐπανατέλλουσαι φάλαγγες ἐκ τοῦ χάρακος ἐνέπλησαν αὐγῆς σιδήρου καὶ λαμπηδόνος χαλκοῦ τὸ πεδίον, κραυγῆς δὲ καὶ θορύβου παρακελευομένων τὴν ὀρεινήν. Οὕτω δὲ θρασέως καὶ μετὰ τάχους ἐπῄεσαν, ὥστε τοὺς πρώτους νεκροὺς ἀπὸ δυεῖν σταδίων τοῦ Ῥωμαϊκοῦ χάρακος καταπεσεῖν.

[19] Γιγνομένης δὲ τῆς ἐφόδου, παρῆν ὁ Αἰμίλιος καὶ κατελάμβανεν ἤδη τοὺς ἐν τοῖς ἀγήμασι Μακεδόνας ἄκρας τὰς σαρίσας προσερηρεικότας τοῖς θυρεοῖς τῶν Ῥωμαίων καὶ μὴ προσιεμένους εἰς ἐφικτὸν αὐτῶν τὰς μαχαίρας. Ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν ἄλλων Μακεδόνων τάς τε πέλτας ἐξ ὤμου περισπασάντων καὶ ταῖς σαρίσαις ἀφ´ ἑνὸς συνθήματος κλιθείσαις ὑποστάντων τοὺς θυρεοφόρους εἶδε τήν τε ῥώμην τοῦ συνασπισμοῦ καὶ τὴν τραχύτητα τῆς προβολῆς, ἔκπληξις αὐτὸν ἔσχε καὶ δέος, ὡς οὐδὲν ἰδόντα πώποτε θέαμα φοβερώτερον, καὶ πολλάκις ὕστερον ἐμέμνητο τοῦ πάθους ἐκείνου καὶ τῆς ὄψεως. Τότε δὲ πρὸς τοὺς μαχομένους ἐπιδεικνύμενος ἵλεω καὶ φαιδρὸν ἑαυτόν, ἄνευ κράνους καὶ θώρακος ἵππῳ παρήλαυνεν. Ὁ δὲ τῶν Μακεδόνων βασιλεύς, ὥς φησι Πολύβιος, τῆς μάχης ἀρχὴν λαμβανούσης ἀποδειλιάσας εἰς πόλιν ἀφιππάσατο, σκηψάμενος Ἡρακλεῖ θύσειν, δειλὰ παρὰ δειλῶν ἱερὰ μὴ δεχομένῳ μηδ´ εὐχὰς ἀθεμίτους ἐπιτελοῦντι. Θεμιτὸν γὰρ οὐκ ἔστιν οὔτε τὸν μὴ βάλλοντα κατευστοχεῖν, οὔτε τὸν μὴ μένοντα κρατεῖν, οὔθ´ ὅλως τὸν ἄπρακτον εὐπραγεῖν, οὔτε τὸν κακὸν εὐδαιμονεῖν. Ἀλλὰ ταῖς Αἰμιλίου παρῆν εὐχαῖς ὁ θεός· εὔχετο γὰρ κράτος πολέμου καὶ νίκην δόρυ κρατῶν, καὶ μαχόμενος παρεκάλει σύμμαχον τὸν θεόν.

Οὐ μὴν ἀλλὰ Ποσειδώνιός τις, ἐν ἐκείνοις τοῖς χρόνοις καὶ ταῖς πράξεσι γεγονέναι λέγων, ἱστορίαν δὲ γεγραφὼς περὶ Περσέως ἐν πλείοσι βιβλίοις, φησὶν αὐτὸν οὐχ ὑπὸ δειλίας οὐδὲ τὴν θυσίαν ποιησάμενον αἰτίαν ἀπελθεῖν, ἀλλὰ τῇ προτεραίᾳ τῆς μάχης τυχεῖν λελακτισμένον ὑφ´ ἵππου τὸ σκέλος, ἐν δὲ τῇ μάχῃ, καίπερ ἔχοντα δυσχρήστως καὶ κωλυόμενον ὑπὸ τῶν φίλων, ἵππον αὑτῷ κελεῦσαι τῶν φορέων προσαγαγεῖν καὶ περιβάντα συμμεῖξαι τοῖς ἐπὶ τῆς φάλαγγος ἀθωράκιστον· φερομένων δὲ παντοδαπῶν ἑκατέρωθεν βελῶν, παλτὸν ἐμπεσεῖν ὁλοσίδηρον αὐτῷ, καὶ τῇ μὲν ἀκμῇ μὴ θιγεῖν, ἀλλὰ πλάγιον παρὰ τὴν ἀριστερὰν πλευρὰν παραδραμεῖν, ῥύμῃ δὲ τῆς παρόδου τόν τε χιτῶνα διακόψαι καὶ τὴν σάρκα φοινίξαι τυφλῷ μώλωπι, πολὺν χρόνον διαφυλάξαντι τὸν τύπον. Ταῦτα μὲν οὖν ὁ Ποσειδώνιος ὑπὲρ τοῦ Περσέως ἀπολογεῖται.

[20] Τῶν δὲ Ῥωμαίων, ὡς ἀντέστησαν τῇ φάλαγγι, μὴ δυναμένων βιάζεσθαι, Σάλουιος ὁ τῶν Πελιγνῶν ἡγούμενος ἁρπάσας τὸ σημεῖον τῶν ὑφ´ αὑτὸν εἰς τοὺς πολεμίους ἔρριψε. Τῶν δὲ Πελιγνῶν (οὐ γάρ ἐστιν Ἰταλοῖς θεμιτὸν οὐδ´ ὅσιον ἐγκαταλιπεῖν σημεῖον) ἐπιδραμόντων πρὸς ἐκεῖνον τὸν τόπον, ἔργα δεινὰ καὶ πάθη παρ´ ἀμφοτέρων ἀπήντα συμπεσόντων. Οἱ μὲν γὰρ ἐκκρούειν τε τοῖς ξίφεσι τὰς σαρίσας ἐπειρῶντο καὶ πιέζειν τοῖς θυρεοῖς καὶ ταῖς χερσὶν αὐταῖς ἀντιλαμβανόμενοι παραφέρειν· οἱ δὲ τὴν προβολὴν κρατυνάμενοι δι´ ἀμφοτέρων, καὶ τοὺς προσπίπτοντας αὐτοῖς ὅπλοις διελαύνοντες, οὔτε θυρεοῦ στέγοντος οὔτε θώρακος τὴν βίαν τῆς σαρίσης, ἀνερρίπτουν ὑπὲρ κεφαλῆς τὰ σώματα τῶν Πελιγνῶν καὶ Μαρρουκινῶν, κατ´ οὐδένα λογισμὸν ἀλλὰ θυμῷ θηριώδει πρὸς ἐναντίας πληγὰς καὶ προὖπτον ὠθουμένων θάνατον. Οὕτω δὲ τῶν προμάχων διαφθαρέντων, ἀνεκόπησαν οἱ κατόπιν αὐτῶν ἐπιτεταγμένοι, καὶ φυγὴ μὲν οὐκ ἦν, ἀναχώρησις δὲ πρὸς ὄρος τὸ καλούμενον Ὀλόκρον, ὥστε καὶ τὸν Αἰμίλιον ἰδόντα, φησὶν ὁ Ποσειδώνιος, καταρρήξασθαι τὸν χιτῶνα, τούτων μὲν ἐνδιδόντων, τῶν δ´ ἄλλων Ῥωμαίων διατρεπομένων τὴν φάλαγγα, προσβολὴν οὐκ ἔχουσαν, ἀλλ´ ὥσπερ χαρακώματι τῷ πυκνώματι τῶν σαρισῶν ὑπαντιάζουσαν πάντοθεν ἀπρόσμαχον. Ἐπεὶ δὲ τῶν τε χωρίων ἀνωμάλων ὄντων, καὶ διὰ τὸ μῆκος τῆς παρατάξεως οὐ φυλαττούσης ἀραρότα τὸν συνασπισμόν, κατεῖδε τὴν φάλαγγα τῶν Μακεδόνων κλάσεις τε πολλὰς καὶ διασπάσματα λαμβάνουσαν, ὡς εἰκὸς ἐν μεγάλοις στρατοῖς καὶ ποικίλαις ὁρμαῖς τῶν μαχομένων, τοῖς μὲν ἐκθλιβομένην μέρεσι, τοῖς δὲ προπίπτουσαν, ἐπιὼν ὀξέως καὶ διαιρῶν τὰς σπείρας, ἐκέλευεν εἰς τὰ διαλείμματα καὶ κενώματα τῆς τῶν πολεμίων τάξεως παρεμπίπτοντας καὶ συμπλεκομένους, μὴ μίαν πρὸς ἅπαντας, ἀλλὰ πολλὰς καὶ μεμειγμένας κατὰ μέρος τὰς μάχας τίθεσθαι. Ταῦτα τοῦ μὲν Αἰμιλίου τοὺς ἡγεμόνας, τῶν δ´ ἡγεμόνων τοὺς στρατιώτας διδασκόντων, ὡς πρῶτον ὑπέδυσαν καὶ διέσχον εἴσω τῶν ὅπλων, τοῖς μὲν ἐκ πλαγίου κατὰ γυμνὰ προσφερόμενοι, τοὺς δὲ ταῖς περιδρομαῖς ἀπολαμβάνοντες, ἡ μὲν ἰσχὺς καὶ τὸ κοινὸν ἔργον εὐθὺς ἀπωλώλει τῆς φάλαγγος ἀναρρηγνυμένης, ἐν δὲ ταῖς καθ´ ἕνα καὶ κατ´ ὀλίγους συστάσεσιν οἱ Μακεδόνες, μικροῖς μὲν ἐγχειριδίοις στερεοὺς καὶ ποδήρεις θυρεοὺς νύσσοντες, ἐλαφροῖς δὲ πελταρίοις πρὸς τὰς ἐκείνων μαχαίρας, ὑπὸ βάρους καὶ καταφορᾶς διὰ παντὸς ὅπλου χωρούσας ἐπὶ τὰ σώματα, κακῶς ἀντέχοντες, ἐτράποντο.

Persée, qui voyait Paul Emile immobile à la même place, ne se doutait guère de ce qui le menaçait, lorsqu'un transfuge crétois, quittant la route, vint lui apprendre le circuit que faisaient les Romains. Bien que bouleversé par cette nouvelle, il ne leva point le camp : seulement il envoya, sous la conduite de Milon, dix mille étrangers 63 mercenaires et deux mille Macédoniens, avec ordre de hâter leur marche, et de s'emparer des défilés. Polybe dit que les Romains tombèrent siir cette troupe pendant qu'elle était encore endormie ; Nasica raconte qu'il eut à soutenir, sur le haut de la montagne, un combat rude et périlleux ; qu'il fut lui-même attaqué par un mercenaire thrace, et le tua d'un coup de javelot dans la poitrine; que les ennemis ayant été forcés de toutes parts, et Milon s'étant honteusement sauvé sans armes et en simple tunique, il les avait poursuivis sans aucun danger, et avait fait descendre son armée dans la plaine.

L'arrivée des fuyards détermina Persée, saisi d'une épouvante profonde, et confondu dans ses espérances, à décamper sur-le-champ, et à se retirer sur les derrières. Et pourtant il lui fallait ou s'arrêter devant Pydna et courir le risque d'une bataille, ou, en distribuant ses troupes dans les villes, se résigner à recevoir au cœur de son pays une guerre qui, une fois entrée, ne pourrait plus en sortir qu'à travers des flots de sang et des monceaux de morts. D'ailleurs son armée était supérieure en nombre à celle des ennemis ; ses soldats montraient la plus grande ardeur pour défendre leurs femmes et leurs enfants, animés qu'ils étaient par la présence du roi, témoin de leurs actions, et qui allait prendre la première part à leurs dangers. Des amis de Persée lui en firent la remontrance, et lui rendirent le courage. Il assied son camp et se prépare pour livrer bataille. Il visite lui-même tous les postes, et partage les divers commandements entre ses capitaines, résolu d'attaquer les Romains aussitôt qu'ils arriveraient. L'assiette du camp était une plaine unie, très-commode pour sa phalange, et coupée de plusieurs coteaux qui se touchaient les uns les autres, et offraient à l'infanterie légère et aux gens de trait des retraites sûres, et un moyen d'envelopper l'ennemi. Elle était traversée par deux rivières, l'Éson et le Leucus, qui 64 n'étaient pas alors bien profondes, car on était sur la fin de l'été, mais qui ne laisseraient pas, pensait-on, de gêner la marche des Romains.

Paul Emile n'eut pas plutôt rejoint Nasica , qu'il s'avança sur les ennemis en ordre de bataille ; mais quand il vit la disposition et le nombre de leurs troupes, il fut saisi d'étonnement, et arrêta la marche, pour réfléchir au parti qu'il y avait à prendre. Les jeunes officiers brûlaient de combattre : ils sortirent des rangs, et vinrent le prier de ne pas différer un instant, Nasica surtout, que son succès sur le mont Olympe avait rempli d'une grande confiance. Paul Emile souriant : « Je le ferais, dit-il à Nasica, si j'avais ton âge; mais j'ai appris par plus d'une victoire à connaître les fautes des vaincus, et je n'irai pas, après une longue marche, engager le combat contre une armée préparée pour soutenir la lutte, et qui a eu le temps de se reposer. » Ayant dit, il ordonne aux troupes qui occupaient les premiers rangs et qui étaient en vue de l'ennemi, de se former en cohortes et de se ranger en front de bataille ; et à celles qui étaient à la queue de dresser des retranchements sur la place même, et d'y établir le camp. Ensuite, faisant retourner les derniers bataillons qui se trouvaient le plus près des travailleurs, et successivement tous les autres, il rompit peu à peu son ordre de bataille-sans que les ennemis s'en doutassent, et fit rentrer toute son armée dans le camp sans aucune confusion.

Quand la nuit fut venue, et que les soldats, après le souper, se disposaient au sommeil et au repos, la lune, qui était dans son plein et déjà haut dans le ciel, se mit tout à coup à noircir : elle perdit peu à peu sa lumière, et, après avoir changé plusieurs fois de couleur, elle s'éclipsa complètement. Les Romains frappaient avec grand bruit, comme c'est leur coutume, sur des vases d'airain pour rappeler sa lumière, et ils élevaient vers le 65 ciel une grande quantité de torches et de flambeaux allumés. Les Macédoniens ne firent rien de semblable ; leur camp était en proie à l'horreur et à l'épouvante ; un bruit courait sourdement à travers la multitude, que le phénomène annonçait la chute du roi. Paul Emile n'était pas entièrement neuf sur cette matière : il avait entendu parler des anomalies de l'écliptique, qui précipitent la lune, après certaines révolutions réglées, dans l'ombre de la terre, et la font disparaître à nos yeux, jusqu'à ce qu'ayant traversé l'espace obscurci, elle resplendisse de nouveau à la lumière du soleil. Toutefois, comme il rapportait tout à la divinité, qu'il aimait les sacrifices et se mêlait de divination, dès qu'il vit la lune reprendre sa clarté, il lui sacrifia onze jeunes taureaux. À la pointe du jour, il immola à Hercule jusqu'à vingt bœufs sans obtenir des signes favorables ; mais au vingt et unième les signes apparurent, et annoncèrent la victoire, si l'on se tenait sur la défensive. Alors il voue au dieu une hécatombe et des jeux sacrés, et ordonne aux capitaines de ranger l'armée en bataille. Ensuite, pour éviter que ses soldats eussent le soleil au visage, s'il les faisait combattre le matin , il attendit que le soleil eût baissé vers le couchant : pendant cet intervalle il se reposait dans sa tente, ouverte du coté de la plaine et du camp des ennemis.

Sur le soir, Paul Emile, suivant certains auteurs, imagina une ruse pour engager les ennemis à commencer l'attaque. Des Romains chassèrent vers leur camp un cheval débridé, et coururent pour le reprendre ce fut là l'occasion qui fit naître le combat. D'autres racontent que des soldats thraces, commandés par Alexandre, attaquèrent un convoi de fourrages qui rentrait au camp des Romains, et que sept cents Liguriens s'élancèrent contre les assaillants. On envoya de part et d'autre des renforts considérables; et c'est ainsi que le combat commença des deux côtés. Paul Emile devina, 66 comme un pilote, au mouvement et à l'agitation qui régnaient dans les deux camps, qu'il se préparait une lutte terrible ; il s'avança hors de sa tente, et parcourut les rangs pour encourager ses soldats. Nasica pousse son cheval jusqu'au lieu de l'escarmouche, et voit toute l'armée ennemie qui se disposait à en venir aux mains. Au premier rang marchaient les Thraces, dont l'aspect, écrit Nasica, inspirait surtout l'épouvante ; c'étaient des hommes d'une haute taille, armés de boucliers d'une blancheur éblouissante et de fortes bottines, vêtus de tuniques noires, et agitant sur leur épaule droite des hallebardes à la lourde hampe de fer. Après les Thraces venaient les mercenaires avec leurs armures de toute forme, et, mêlés parmi eux, les soldats péoniens. Les Macédoniens naturels formaient le troisième rang ; ils étaient, par leur valeur et par leur jeunesse, l'élite de l'armée ; ils étincelaient d'armes dorées et de manteaux de pourpre tout neufs. Eux disposés en ordre de bataille, on vit sortir des retranchements les Chalcaspides (19) dont les armes de fer et de cuivre resplendissaient au loin, et remplissaient d'éclairs toute la plaine, tandis que leurs cris et les encouragements qu'ils se donnaient les uns aux autres faisaient retentir les montagnes voisines. Us s'avançaient avec tant d'audace et de vitesse, que les premiers qui furent tués ne tombèrent qu'à deux stades du camp des Romains.

Dès que la charge a commencé, Paul Emile court aux premiers rangs, et s'aperçoit que les capitaines macédoniens ont enfoncé le fer de leurs piques dans les boucliers des Romains, qui ne pouvaient, avec leurs épées, atteindre jusqu'à eux. A cet instant, les autres Macédoniens prennent en main les boucliers qu'ils portaient suspendus à leurs épaules, baissent tous à la fois leurs piques, et les présentent à l'ennemi : à la vue de cette 67 haie impénétrable de boucliers, serrés les uns contre les autres, et de ce front hérissé de piques, Paul Emile se sentit frappé d'étonnement et de crainte. Il confessa n'avoir jamais vu de spectacle plus terrible ; et il parla souvent depuis de l'impression que cette vue avait faite sur lui. Mais il s'agissait, en ce moment, de soutenir le courage de ses troupes : il parcourut les rangs à cheval, avec un visage serein et souriant, sans casque et sans armure. Pour le roi de Macédoine, à peine l'action engagée, suivant le récit de Polybe, il céda à une honteuse frayeur, et se sauva à toute bride dans la ville de Pydna, sous prétexte d'y sacrifier à Hercule; mais ce dieu ne reçoit pas les lâches sacrifices que lui offrent des lâches ; il n'exauce pas leurs vœux coupables. Serait-il juste, en effet, que celui qui ne tire pas frappât le but? qu'on remportât la la victoire quand on n'attend pas même l'ennemi? qu'un oisif vit accomplir ses souhaits, et qu'un méchant fût heureux? Mais le dieu ne fut pas sourd aux vœux de Paul Emile, qui lui demandait la victoire les armes à la main, et qui appelait, en combattant, Hercule à son aide.

Quoi qu'il en soit, un certain Posidonius  (20), qui dit avoir vécu dans ce temps-là et s'être trouvé à cette bataille, raconte, dans une histoire de Persée qu'il a écrite en plusieurs livres, que ce ne fut ni par lâcheté, ni sous prétexte d'un sacrifice à faire que Persée se retira; mais que, la veille du combat, il avait reçu à la jambe un coup de pied de cheval ; qu'au moment de la bataille, malgré l'incommodité de sa blessure et les remontrances de ses amis, il se fit amener un des chevaux qu'il montait d'ordinaire, et alla sans cuirasse se mêler aux combattants de sa phalange. Là, les traits pleuvant sur lui de toutes parts, 68 il fut atteint d'un javelot tout de fer, qui, à la vérité, ne le blessa pas de la pointe et glissa le long du côté gauche ; mais telle fut la roideur du coup que sa tunique en fut déchirée, et qu'il lui en resta sur la chair une meurtrissure sanglante dont il porta longtemps la marque. Telles sont les allégations de Posidonius pour la justification de Persée.

Les Romains avaient attaqué la phalange, et ne pouvaient parvenir à la rompre ; Saliiis, chef des Péligniens, saisit l'enseigne de sa cohorte, et la jette au milieu des ennemis. A l'instant les Péligniens se précipitent vers cet endroit; car il n'est pas de plus grande honte ni de plus grand crime, pour des Italiens, que d'abandonner leur drapeau. Il se fit là, de part et d'autre, des efforts prodigieux de valeur, et le carnage fut horrible : les Romains s'efforcent de couper avec leurs épées les piques ennemies, de les repousser avec leurs boucliers, de les détourner même en les saisissant à la poignée. Les Macédoniens brandissent des deux mains leurs piques menaçantes, frappent les assaillants, percent leurs boucliers et leurs cuirasses, impuissants à les garantir, renversent les Péligniens et les Marrucins, qui s'élançaient comme des bêtes féroces, emportés par leur fureur, s'enferrant d'eux-mêmes, et se précipitant à une mort certaine. Le premier rang ayant été taillé en pièces dans l'attaque, ceux qui formaient la seconde ligne, reculèrent ; ce n'était pas une fuite, mais ils battirent en retraite vers le mont Olocrus. A cette vue, dit Posidonius, Paul Emile déchira sa tunique, désespéré de ce mouvement rétrograde, et de la terreur qu'inspirait aux autres Romains cette phalange qu'ils ne pouvaient entamer, ce front hérissé dépiques, tel qu'un rempart, et qui résistait sur tous les points aux efforts de l'ennemi. Mais l'inégalité du terrain et l'étendue de la ligne de bataille ne permettaient pas aux Macédoniens de conserver, sans aucune interruption, cette haie de boucliers. Paul Emile 69 s'aperçut que la phalange laissait des ouvertures et des intervalles, comme il arrive d'ordinaire dans de grandes armées, où, l'effort des combattants notant pas le-môme partout, la ligne avance dans quelques endroits et recelé dans d'autres. Alors il se porte rapidement dans tous les rangs, partage ses troupes par pelotons, et leur ordonne de se jeter dans les interstices et les vides que laissait la phalange ennemie, et d'engager le combat non plus tous ensemble et dans un même point, mais en faisant de divers côtés, et toutes à la fois, plusieurs attaques partielles. A peine l'ordre de Paul Emile est-il passé aux officiers, et des officiers aux soldats, que les Romains pénètrent dans les rangs des ennemis, les prennent en flanc et en queue, partout où ils les voient découverts, leur font perdre tout l'avantage de leur union et de leurs communs efforts : enfin la phalange est rompue. Les Macédoniens, dans les engagements d'homme à homme» et par petits pelotons, ne frappent plus, avec leurs courtes épées, que des coups inutiles sur les solides et longs boucliers des Romains, qui s'en couvraient de la tête aux pieds; tandis qu'eux-mêmes ils n'opposent que de légers pavois à des épées massives, et maniées avec tant de roideur, qu'il n'y avait armure où elles n'enfonçassent, pénétrant à chaque coup jusqu'au vif : aussi ne résistèrent-ils pas au choc ; et bientôt la déroute fut complète.

[21] Κατὰ τούτους δὲ μέγας ἦν ἀγών. Ἔνθα δὴ καὶ Μᾶρκος ὁ Κάτωνος υἱός, Αἰμιλίου δὲ γαμβρός, πᾶσαν ἀλκὴν ἐπιδεικνύμενος ἀπέβαλε τὸ ξίφος. Οἷα δὲ νεανίας ἐντεθραμμένος καλλίστοις παιδεύμασι, καὶ μεγάλῳ πατρὶ μεγάλης ἀρετῆς ἀποδείξεις ὀφείλων, οὐ βιωτὸν ἡγησάμενος εἶναι προεμένῳ σκῦλον αὑτοῦ ζῶντος τοῖς πολεμίοις, ἐπέδραμε τὴν μάχην, εἴ τινά που φίλον καὶ συνήθη κατίδοι, φράζων τὸ συμπεσὸν αὐτῷ καὶ δεόμενος βοηθεῖν. Οἱ δὲ πολλοὶ καὶ ἀγαθοὶ γενόμενοι, καὶ διασχόντες ὁρμῇ μιᾷ τοὺς ἄλλους περὶ αὐτὸν ὑφηγούμενον, ἐμβάλλουσι τοῖς ἐναντίοις. Μεγάλῳ δ´ ἀγῶνι καὶ φόνῳ πολλῷ καὶ τραύμασιν ὤσαντες ἐκ χώρας, καὶ τὸν τόπον ἔρημον καὶ γυμνὸν κατασχόντες, ἐπὶ ζήτησιν ἐτράποντο τοῦ ξίφους. Ὡς δὲ μόλις ἐν πολλοῖς ὅπλοις καὶ πτώμασι νεκρῶν κεκρυμμένον ἀνευρέθη, περιχαρεῖς γενόμενοι καὶ παιανίσαντες ἔτι λαμπρότερον ἐνέκειντο τοῖς συνεστῶσιν ἔτι τῶν πολεμίων. Καὶ τέλος οἱ τρισχίλιοι λογάδες ἐν τάξει μένοντες καὶ μαχόμενοι κατεκόπησαν ἅπαντες· τῶν δ´ ἄλλων φευγόντων πολὺς ἦν φόνος, ὥστε τὸ μὲν πεδίον καὶ τὴν ὑπώρειαν καταπεπλῆσθαι νεκρῶν, τοῦ δὲ Λεύκου ποταμοῦ τὸ ῥεῦμα τοὺς Ῥωμαίους τῇ μετὰ τὴν μάχην ἡμέρᾳ διελθεῖν ἔτι μεμειγμένον αἵματι. Λέγονται γὰρ ὑπὲρ δισμυρίους πεντακισχιλίους ἀποθανεῖν. Τῶν δὲ Ῥωμαίων ἔπεσον, ὡς μὲν Ποσειδώνιός φησιν, ἑκατόν, ὡς δὲ Νασικᾶς, ὀγδοήκοντα.

[22] Καὶ κρίσιν μὲν ὀξυτάτην μέγιστος ὁ ἀγὼν οὗτος ἔσχεν· ἐνάτης γὰρ ὥρας ἀρξάμενοι μάχεσθαι, πρὸ δεκάτης ἐνίκησαν· τῷ δὲ λειπομένῳ τῆς ἡμέρας χρησάμενοι πρὸς τὴν δίωξιν, καὶ μέχρι σταδίων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι διώξαντες, ἑσπέρας ἤδη βαθείας ἀπετράποντο. Καὶ τοὺς μὲν ἄλλους οἱ θεράποντες ὑπὸ λαμπάδων ἀπαντῶντες μετὰ χαρᾶς καὶ βοῆς ἀπῆγον ἐπὶ τὰς σκηνάς, φωτὶ λαμπομένας καὶ κεκοσμημένας κιττοῦ καὶ δάφνης στεφάνοις. Αὐτὸν δὲ τὸν στρατηγὸν μέγα πένθος εἶχε· δυεῖν γὰρ υἱῶν αὐτοῦ στρατευομένων ὁ νεώτερος οὐδαμοῦ φανερὸς ἦν, ὃν ἐφίλει τε μάλιστα καὶ πλεῖστον εἰς ἀρετὴν φύσει προὔχοντα τῶν ἀδελφῶν ἑώρα.

Θυμοειδῆ δὲ καὶ φιλότιμον ὄντα τὴν ψυχήν, ἔτι δ´ ἀντίπαιδα τὴν ἡλικίαν, παντάπασιν ἀπολωλέναι κατεδόξαζεν, ὑπ´ ἀπειρίας ἀναμειχθέντα τοῖς πολεμίοις μαχομένοις. Ἀπορουμένου δ´ αὐτοῦ καὶ περιπαθοῦντος ᾔσθετο πᾶν τὸ στράτευμα, καὶ μεταξὺ δειπνοῦντες ἀνεπήδων καὶ διέθεον μετὰ λαμπάδων, πολλοὶ μὲν ἐπὶ τὴν σκηνὴν τοῦ Αἰμιλίου, πολλοὶ δὲ πρὸ τοῦ χάρακος ἐν τοῖς πρώτοις νεκροῖς ζητοῦντες. Κατήφεια δὲ τὸ στρατόπεδον καὶ κραυγὴ τὸ πεδίον κατεῖχεν ἀνακαλουμένων τὸν Σκιπίωνα· πᾶσι γὰρ ἀγαστὸς ἦν, εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πρὸς ἡγεμονίαν καὶ πολιτείαν ὡς ἄλλος οὐδεὶς τῶν συγγενῶν κεκραμένος τὸ ἦθος. Ὀψὲ δ´ οὖν ἤδη σχεδὸν ἀπεγνωσμένος ἐκ τῆς διώξεως προσῄει μετὰ δύο ἢ τριῶν ἑταίρων, αἵματος καὶ φόνου πολεμίων ἀνάπλεως, ὥσπερ σκύλαξ γενναῖος ὑφ´ ἡδονῆς ἀκρατῶς τῇ νίκῃ συνεξενεχθείς. Οὗτός ἐστι Σκιπίων ὁ τοῖς ἱκνουμένοις χρό– νοις Καρχηδόνα καὶ Νομαντίαν κατασκάψας, καὶ πολὺ πρῶτος ἀρετῇ τῶν τότε Ῥωμαίων γενόμενος καὶ δυνηθεὶς μέγιστον. Αἰμιλίῳ μὲν οὖν τὴν τοῦ κατορθώματος νέμεσιν εἰς ἕτερον ἡ τύχη καιρὸν ὑπερβαλλομένη, τότε παντελῆ τὴν ἡδονὴν ἀπεδίδου τῆς νίκης.

[23] Περσεὺς δὲ φυγῇ μὲν ἐκ Πύδνης εἰς Πέλλαν ἀπεχώρει, τῶν ἱππέων ἐπιεικῶς πάντων ἀπὸ τῆς μάχης διασεσῳσμένων. Ἐπεὶ δὲ καταλαμβάνοντες οἱ πεζοὶ τοὺς ἱππεῖς ὡς ἀνάνδρους καὶ προδεδωκότας λοιδοροῦντες ἀπὸ τῶν ἵππων ὤθουν καὶ πληγὰς ἐδίδοσαν, δείσας τὸν θόρυβον ἐκ τῆς ὁδοῦ παρέκλινε τὸν ἵππον, καὶ τὴν πορφύραν ὡς μὴ διάσημος εἴη περισπάσας ἔθετο πρόσθεν αὑτοῦ, καὶ τὸ διάδημα διὰ χειρῶν εἶχεν. Ὡς δὲ καὶ προσδιαλέγοιτο τοῖς ἑταίροις ἅμα βαδίζων, καταβὰς ἐφείλκετο τὸν ἵππον. Τῶν δ´ ὁ μέν τις ὑπόδημα προσποιούμενος λελυμένον συνάπτειν, ὁ δ´ ἵππον ἄρδειν, ὁ δὲ ποτοῦ χρῄζειν, ὑπολειπόμενοι κατὰ μικρὸν ἀπεδίδρασκον, οὐχ οὕτω τοὺς πολεμίους ὡς τὴν ἐκείνου χαλεπότητα δεδοικότες. Κεχαραγμένος γὰρ ὑπὸ τῶν κακῶν, εἰς πάντας ἐζήτει τρέπειν ἀφ´ αὑτοῦ τὴν αἰτίαν τῆς ἥττης. Ἐπεὶ δὲ νυκτὸς εἰς Πέλλαν εἰσελθὼν Εὖκτον καὶ Εὔλαιον τοὺς ἐπὶ τοῦ νομίσματος ἀπαντήσαντας αὐτῷ, καὶ τὰ μὲν ἐγκαλοῦντας περὶ τῶν γεγονότων, τὰ δὲ παρρησιαζομένους ἀκαίρως καὶ συμβουλεύοντας, ὀργισθεὶς ἀπέκτεινεν αὐτὸς τῷ ξιφιδίῳ παίων ἀμφοτέρους, οὐδεὶς παρέμεινεν αὐτῷ πάρεξ Εὐάνδρου τε τοῦ Κρητὸς καὶ Ἀρχεδάμου τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ τοῦ Βοιωτοῦ Νέωνος.

Τῶν δὲ στρατιωτῶν ἐπηκολούθησαν οἱ Κρῆτες, οὐ δι´ εὔνοιαν, ἀλλὰ τοῖς χρήμασιν ὥσπερ κηρίοις μέλιτται προσλιπαροῦντες. Πάμπολλα γὰρ ἐπήγετο, καὶ προὔθηκεν ἐξ αὐτῶν διαρπάσαι τοῖς Κρησὶν ἐκπώματα καὶ κρατῆρας καὶ τὴν ἄλλην ἐν ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ κατασκευὴν εἰς πεντήκοντα ταλάντων λόγον. `Γενόμενος δ´ ἐν Ἀμφιπόλει πρῶτον, εἶτ´ ἐκεῖθεν ἐν Γαληψῷ, καὶ τοῦ φόβου μικρὸν ὑπανέντος, εἰς τὸ συγγενὲς καὶ πρεσβύτατον αὐτοῦ τῶν νοσημάτων τὴν μικρολογίαν αὖθις ὑπενεχθείς, ὠδύρετο πρὸς τοὺς φίλους ὡς τῶν Ἀλεξάνδρου τοῦ μεγάλου χρυσωμάτων ἔνια τοῖς Κρησὶ διερριφὼς ὑπ´ ἀγνοίας, καὶ παρεκάλει τοὺς ἔχοντας ἀντιβολῶν καὶ δακρύων ἀμείψασθαι πρὸς νόμισμα. Τοὺς μὲν οὖν ἐπισταμένους ἀκριβῶς αὐτὸν οὐκ ἔλαθε κρητίζων πρὸς Κρῆτας, οἱ δὲ πεισθέντες καὶ ἀποδόντες ἀπεστερήθησαν. Οὐ γὰρ ἀπέδωκε τἀργύριον, ἀλλὰ τριάκοντα τάλαντα κερδάνας ἀπὸ τῶν φίλων, ἃ μικρὸν ὕστερον ἔμελλον οἱ πολέμιοι λήψεσθαι, μετ´ αὐτῶν διέπλευσεν εἰς Σαμοθρᾴκην, καὶ διαφεύγων ἐπὶ τοὺς Καβείρους ἱκέτευεν.

[24] Ἀεὶ μὲν οὖν λέγονται γεγονέναι φιλοβασιλεῖς οἱ Μακεδόνες, τότε δ´ ὡς ἐρείσματι κεκλασμένῳ πάντων ἅμα συμπεσόντων, ἐγχειρίζοντες αὑτοὺς τῷ Αἰμιλίῳ δύο ἡμέραις ὅλης κύριον αὐτὸν κατέστησαν Μακεδονίας. Καὶ δοκεῖ τοῦτο μαρτυρεῖν τοῖς εὐτυχίᾳ τινὶ τὰς πράξεις ἐκείνας γεγονέναι φάσκουσιν. Ἔτι δὲ καὶ τὸ περὶ τὴν θυσίαν σύμπτωμα δαιμόνιον ἦν· ἐν Ἀμφιπόλει γὰρ θύοντος τοῦ Αἰμιλίου καὶ τῶν ἱερῶν ἐνηργμένων, κεραυνὸς ἐνσκήψας εἰς τὸν βωμὸν ἐπέφλεξε καὶ συγκαθήγισε τὴν ἱερουργίαν. Ὑπερβάλλει δὲ θειότητι πάντα καὶ τύχῃ τὰ τῆς φήμης. Ἦν μὲν γὰρ ἡμέρα τετάρτη νενικημένῳ Περσεῖ περὶ Πύδναν, ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ τοῦ δήμου θεωροῦντος ἱππικοὺς ἀγῶνας, ἐξαίφνης ἐνέπεσε λόγος εἰς τὸ πρῶτον τοῦ θεάτρου μέρος, ὡς Αἰμίλιος μεγάλῃ μάχῃ νενικηκὼς Περσέα καταστρέφοιτο σύμπασαν Μακεδονίαν. Ἐκ δὲ τούτου ταχὺ τῆς φήμης ἀναχεομένης εἰς τὸ πλῆθος, ἐξέλαμψε χαρὰ μετὰ κρότου καὶ βοῆς, τὴν ἡμέραν ἐκείνην κατασχοῦσα τὴν πόλιν. Εἶθ´ ὡς ὁ λόγος οὐκ εἶχεν εἰς ἀρχὴν ἀνελθεῖν βέβαιον, ἀλλ´ ἐν πᾶσιν ὁμοίως ἐφαίνετο πλανώμενος, τότε μὲν ἐσκεδάσθη καὶ διερρύη τὰ τῆς φήμης· ὀλίγαις δ´ ὕστερον ἡμέραις πυθόμενοι σαφῶς, ἐθαύμαζον τὴν προδραμοῦσαν ἀγγελίαν, ὡς ἐν τῷ ψεύδει τὸ ἀληθὲς εἶχε.

[25] Λέγεται δὲ καὶ τῆς ἐπὶ Σάγρᾳ ποταμῷ μάχης Ἰταλιωτῶν αὐθημερὸν ἐν Πελοποννήσῳ λόγον γενέσθαι, καὶ Πλαταιᾶσι τῆς ἐν Μυκάλῃ πρὸς Μήδους. ἣν δὲ Ῥωμαῖοι Ταρκυνίους μετὰ Λατίνων ἐπιστρατεύσαντας ἐνίκησαν, αὐτάγγελοι φράζοντες ὤφθησαν ἀπὸ στρατοῦ μικρὸν ὕστερον ἄνδρες δύο καλοὶ καὶ μεγάλοι· τούτους εἴκασαν εἶναι Διοσκούρους. Ὁ δ´ ἐντυχὼν πρῶτος αὐτοῖς κατ´ ἀγορὰν πρὸ τῆς κρήνης, ἀναψύχουσι τοὺς ἵππους ἱδρῶτι πολλῷ περιρρεομένους, ἐθαύμαζε τὸν περὶ τῆς νίκης λόγον. Εἶθ´ οἱ μὲν ἐπιψαῦσαι λέγονται τῆς ὑπήνης αὐτοῦ τοῖν χεροῖν ἀτρέμα μειδιῶντες· ἡ δ´ εὐθὺς ἐκ μελαίνης τριχὸς εἰς πυρρὰν μεταβαλοῦσα, τῷ μὲν λόγῳ πίστιν, τῷ δ´ ἀνδρὶ παρασχεῖν ἐπίκλησιν τὸν Ἀηνόβαρβον, ὅπερ ἐστὶ χαλκοπώγωνα. Πᾶσι δὲ τούτοις τὸ καθ´ ἡμᾶς γενόμενον πίστιν παρέσχεν. Ὅτε γὰρ Ἀντώνιος ἀπέστη Δομετιανοῦ καὶ πολὺς πόλεμος ἀπὸ Γερμανίας προσεδοκᾶτο, τῆς Ῥώμης ταραττομένης ἄφνω καὶ αὐτομάτως ὁ δῆμος ἐξ αὑτοῦ φήμην ἀνέδωκε νίκης, καὶ τὴν Ῥώμην ἐπέδραμε λόγος αὐτόν τε τὸν Ἀντώνιον ἀνῃρῆσθαι, καὶ τοῦ σὺν αὐτῷ στρατεύματος ἡττημένου μηδὲν μέρος λελεῖφθαι· τοσαύτην δὲ λαμπρότητα καὶ ῥύμην ἡ πίστις ἔσχεν, ὥστε καὶ θῦσαι τῶν ἐν τέλει πολλούς. Ζητουμένου δὲ τοῦ πρώτου φράσαντος ὡς οὐδεὶς ἦν, ἀλλ´ ὁ λόγος εἰς ἄλλον ἐξ ἄλλου διωκόμενος ἀνέφευγε καὶ τέλος καταδὺς ὥσπερ εἰς πέλαγος ἀχανὲς τὸν ἄπειρον ὄχλον ἐφάνη μηδεμίαν ἀρχὴν ἔχων βέβαιον, αὕτη μὲν ἡ φήμη ταχὺ τῆς πόλεως ἐξερρύη, πορευομένῳ δὲ τῷ Δομετιανῷ μετὰ δυνάμεως ἐπὶ τὸν πόλεμον ἤδη καθ´ ὁδὸν ἀγγελία καὶ γράμματα φράζοντα τὴν νίκην ἀπήντησεν. Ἡ δ´ αὐτὴ τοῦ τε κατορθώματος ἡμέρα καὶ τῆς φήμης ἐγίγνετο, ἐπὶ πλέον ἢ δισμυρίους σταδίους τῶν τόπων διεστώτων. Ταῦτα μὲν οὐδεὶς ἀγνοεῖ τῶν καθ´ ἡμᾶς.

Ce fut là qu'on se battit avec le plus d'acharnement. Ce fut là aussi que Marcus, fils de Caton et gendre de Paul Emile, faisant des prodiges de valeur, perdit son épée. Le jeune homme, nourri dans tous les principes des saines disciplines, et qui avait à rapporter à un père signalé par ses exploits.des preuves d'une valeur signalée, persuadé qu'il valait mieux mourir que de laisser, lui vivant, cette dépouille aux mains de l'ennemi, parcourt le champ do bataille, racontant sa mésaventure à tous ses amis, à tous 70 ses compagnons qui s'offrent à ses yeux, et implorant leur secours. Une troupe de braves se rassemblent à sa voix; ils passent, d'un élan, à travers les bataillons romains et fondent sur les ennemis. Après des efforts incroyables et un carnage horrible, blessant et blessés tour à tour, il les poussent hors du champ de bataille : alors restés maîtres du terrain libre et vide, ils se mettent à la recherche de l'épée. Ils la trouvèrent, mais à grand'peine, enfouie qu'elle était sous un tas d'armes et de morts. Transportés (le joie et poussant des cris de victoire, ils s'élancent avec une nouvelle ardeur sur ceux des ennemis qui tenaient bon encore ; à la fin, les trois mille soldats d'élite, jusque-là inébranlables à leur poste, et qui se défendaient vigoureusement, furent tous taillés en pièces. Aussitôt l'armée entière prit la fuite.

Le massacre fut si grand que la plaine et les collines étaient toutes jonchées de cadavres, et que, le lendemain de la bataille, quand les Romains passèrent le fleuve Leucus, les eaux étaient encore teintes de sang. Il périt, dit-on, dans cette journée plus de vingt-cinq mille hommes; les Romains n'en perdirent que cent, selon Posidonius, et, suivant Nasica, quatre-vingts. Le succès de cette lutte formidable avait été bien promptement décidé ; on avait commencé de combattre à la neuvième heure, et la victoire était gagnée avant la dixième. Les Romains profitèrent du reste du jour pour courir après les fuyards : ils leur donnèrent la chasse jusqu'à la distance de cent vingt stades (21), et ils ne revinrent qu'à la nuit fermée. Les esclaves sortirent au devant de leurs maîtres avec de grands cris de joie, et les ramenèrent aux flambeaux dans leurs tentes, qu'on avait illuminées et couronnées de lierre et de laurier.

Le général seul était dans une angoisse mortelle; 71 des deux fils qu'il avait dans son armée , le plus jeune n'avait point reparu. C'était celui qu'il aimait le plus, celui en qui il voyait, plus qu'en ses autres frères, d'heureuses dispositions pour la vertu ; et, comme il était plein de courage et passionné pour la gloire, quoiqu'il ne fût guère qu'un enfant encore  (22) le père ne doutait pas qu'il n'eût été entraîné par son inexpérience jusqu'au fort de la mêlée, et qu'il ne fût perdu sans ressource. Le bruit se répandit bientôt dans tout le camp que Paul Emile était en proie à l'inquiétude et au désespoir : à l'instant les soldats, qui prenaient leur repas du soir, s'élancent dehors et courent avec des torches allumées, les uns à la tente de Paul Emile, les autres devant les retranchements , et se mettent à chercher parmi les cadavres de ceux qui avaient péri aux-premiers rangs. Une morne tristesse règne dans le camp, et la plaine retentit des cris de ceux qui appelaient Scipion ; car il s'était fait admirer de tous dès son début dans la carrière, par les qualités guerrières et les vertus politiques dont la nature l'avait excellemment doué entre tous les hommes de ce temps. Il était déjà tard, et l'on n'avait presque plus d'espérance, quand il revint de la poursuite des fuyards avec deux ou trois de ses amis, tout couvert du sang fumant des ennemis : tel qu'un chien généreux qui s'acharne après la bête, il s'était laissé entraîner trop loin par les délices de la victoire. C'est ce Scipion qui détruisit plus tard Carthage et Numance, et qui devint incomparablement le premier des Romains d'alors par sa vertu comme par l'éclat de son pouvoir. La fortune remit donc à une autre occasion de satisfaire l'envie que lui causait le succès de Paul Emile : elle lui laissa goûter, sans mélange, le plaisir de la.victoire.

Cependant Persée, dans sa fuite, suivait le chemin de 72 Pydna à Pella. Sa cavalerie s'était échappée sauve de la bataille à peu près tout entière. Les gens de pied ne l'eurent pas plutôt rejointe, qu'ils se mirent à injurier les cavaliers, en les appelant des lâches et des traîtres. Effrayé de ce tumulte, Persée détourne son cheval hors du grand chemin ; et, pour n'être pas reconnu, il ôte son manteau de pourpre, qu'il pose devant lui, et prend son diadème dans sa main. Puis, afin de s'entretenir avec ses amis pendant la route, il mit pied à terre, et mena son cheval par la bride. Mais ceux qui l'accompagnaient restèrent derrière, et se retirèrent l'un après l'autre sous prétexte, l'un de rattacher ses brodequins, un autre de faire baigner son cheval, un autre d'apaiser sa soif : c'est qu'ils redoutaient bien moins les ennemis que la cruauté de leur maître ; et, en effet, ses malheurs avaient égaré son esprit, et il cherchait à rejeter sur les autres la cause de sa défaite. Lorsqu'il fut entré de nuit dans Pella, Euctus et Eudéus, ses trésoriers, vinrent au devant de lui ; ils osèrent lui reprocher les fautes qu'il avait faites, et lui donner, avec une franchise intempestive, leurs avis sur la conduite qu'il devait tenir. Persée, transporté de colère, les tua de sa main l'un et l'autre à coups de poignard. Alors il ne resta plus auprès de lui qu'Évandre de Crète, Archédamus d'Étolie, et Néon le Béotien.

De toutes ses troupes, les Crétois seuls le suivirent; non qu'ils lui fussent réellement attachés, mais ils étaient retenus par ses richesses comme les abeilles par le miel, car il en traînait après lui d'immenses ; et il leur permit de piller dans ses trésors des coupes, des cratères et d'autres vases d'or et d'argent, jusqu'à la valeur de cinquante talents (23). Il alla d'abord à Amphipolis, puis de là à Galepsus; et, comme il s'était un peu remis de sa peur, il retomba dans sa maladie native et invétérée, l'avarice. 73  Il se plaignait à ses amis d'avoir jeté, par mégarde, aux Crétois des vases d'or qui avaient appartenu à Alexandre le Grand ; et il conjura avec larmes les soldats qui les avaient pris de les lui rendre pour le prix qu'ils valaient. Ceux qui le connaissaient parfaitement virent bien qu'il voulait agir en Crétois avec des Crétois (24) ; mais ceux qui se fièrent à sa parole, et rendirent les vases, les perdirent et n'en reçurent pas le prix. Ayant gagné sur ses amis trente talents (25) dont les ennemis devaient bientôt se saisir, il cingla avec eux vers Samothrace, et se réfugia dans le temple des Dioscures (26).

Les Macédoniens passaient de tout temps pour aimer leurs rois; mais à cet instant, comme si l'appui eût été brisé, tous ces sentiments s'écroulèrent d'un coup : ils se remirent à la discrétion de Paul Emile, et le rendirent en deux jours maître de toute la Macédoine. C'est là une probabilité en faveur de l'opinion de ceux qui attribuent à la Fortune les succès de Paul Emile. Ajoutons qu'il y eut quelque chose de divin dans ce qui lui arriva à Amphipolis. Comme il sacrifiait dans cette ville, et venait de présenter l'offrande sacrée, la foudre tomba sur l'autel, consuma la victime, et acheva la cérémonie. Mais entre toutes ces faveurs de la divinité et de la Fortune, la plus merveilleuse, sans contredit, c'est ce que fit pour lui la renommée. Il n'y avait que quatre jours de la défaite de Persée à Pydna; le peuple assistait dans Rome à des courses de chevaux : un bruit soudain se répand, sur les premiers gradins du théâtre, que Paul Emile a vaincu Persée dans une grande bataille, et conquis toute la Macédoine. Cette nouvelle, devenue bientôt publique, excita des transports de joie suivis de battements de mains et d'acclama- 74 tions; et l'allégresse, pendant cette journée, remplit toute la ville. Puis, comme on ne put pas remonter à la source de ce bruit, et que chacun (lisait n'en rien savoir que par ouï-dire, la certitude disparut, et il ne resta plus rien de la nouvelle. Mais peu de jours après on eut des dépêches certaines; et ce fut un étonnement général, que ce bruit avant-coureur eût annoncé la vérité par un mensonge.

On remarque, à ce propos, que la nouvelle de la bataille livrée par les peuples d'Italie près du fleuve Sagra fut portée dès le jour même dans le Péloponnèse, et qu'on apprit non moins rapidement à Platée le combat de Mycale contre les Mèdes. Quand les Romains vainquirent les Tarquins soutenus par les peuples du Latium, on vit, presque aussitôt après l'événement, deux jeunes gens apparaître, d'une beauté et d'une taille extraordinaires : ils arrivaient de l'armée, et ils racontèrent ce qui s'était passé. On conjectura que c'étaient les Dioscures. Le premier qui les rencontra dans le Forum, comme ils faisaient rafraîchir à la fontaine leurs chevaux inondés de sueur, témoigna, par son étonnement, qu'il doutait d'une victoire si vite annoncée. Alors, dit-on, ils lui touchèrent doucement la barbe en souriant, et, tout à coup, de noire qu'elle était, le poil en devint roux. Ce prodige confirma la vérité de leur rapport, et fit donner à ce Romain le nom d'Énobarbus, c'est-à-dire qui a la barbe couleur de cuivre. Du reste, il y a, dans ce que nous avons vu de nos jours, de quoi rendre croyables tous ces faits anciens. Lors de la révolte d'Antonius contre Domitien, au moment où l'on s'attendait à une guerre dangereuse du côté de la Germanie , et où Rome était en proie à de vives alarmes, tout à coup le peuple, et de son pur mouvement, répandit le bruit d'une victoire : on contait qu'Antonius lui-même avait été tué, que son armée était complètement détruite, et qu'il n'en restait pas la moindre partie. Cette nouvelle acquit une telle notoriété et un crédit si uni- 75 versel, que plusieurs des magistrats firent aux dieux des sacrifices d'actions de grâces. Mais, quand on en rechercha le premier auteur, il ne se trouva personne : chacun la renvoyait à un autre, elle échappait sans cesse; à la fin, elle se perdit dans la foule immense ainsi que dans une vaste mer ; et, comme elle ne paraissait avoir aucune origine certaine, elle se dissipa promptement. Mais Domitien, en marchant avec une armée contre Antonius, rencontra en chemin un courrier chargé des lettres qui lui apprenaient la victoire. Or, le jour où on l'avait gagnée était celui-là même où la nouvelle en avait couru dans Rome, quoique le champ de bataille fût éloigné de plus de vingt mille stades (27). Voilà un fait que pas un contemporain n'ignore.

[26] Γναῖος δ´ Ὀκτάβιος ὁ ναυαρχῶν Αἰμιλίῳ προσορμισάμενος τῇ Σαμοθρᾴκῃ τὴν μὲν ἀσυλίαν παρεῖχε τῷ Περσεῖ διὰ τοὺς θεούς, ἔκπλου δὲ καὶ φυγῆς εἶργεν. Οὐ μὴν ἀλλὰ λανθάνει πως ὁ Περσεὺς Ὀροάνδην τινὰ Κρῆτα λέμβον ἔχοντα συμπείσας μετὰ χρημάτων ἀναλαβεῖν αὐτόν. Ὁ δὲ κρητισμῷ χρησάμενος, τὰ μὲν χρήματα νύκτωρ ἀνέλαβεν, ἐκεῖνον δὲ τῆς ἑτέρας νυκτὸς ἥκειν κελεύσας ἐπὶ τὸν πρὸς τῷ Δημητρείῳ λιμένα μετὰ τῶν τέκνων καὶ θεραπείας ἀναγκαίας, εὐθὺς ἀφ´ ἑσπέρας ἀπέπλευσεν. Ὁ δὲ Περσεὺς οἰκτρὰ μὲν ἔπασχε, διὰ στενῆς θυρίδος παρὰ τὸ τεῖχος ἐκμηρυόμενος αὑτὸν καὶ παιδία καὶ γυναῖκα, πόνων καὶ πλάνης ἀπείρους, οἰκτρότερον δὲ στεναγμὸν ἀφῆκεν, ὥς τις αὐτῷ πλανωμένῳ παρὰ τὸν αἰγιαλὸν ἤδη πελάγιον τὸν Ὀροάνδην θέοντα κατιδὼν ἔφρασεν. Ὑπέλαμπε γὰρ ἡμέρα, καὶ πάσης ἐλπίδος ἔρημος ὑπεχώρει φυγῇ πρὸς τὸ τεῖχος, οὐ λαθὼν μέν, ὑποφθάσας δὲ τοὺς Ῥωμαίους μετὰ τῆς γυναικός. Τὰ δὲ παιδία συλλαβὼν αὐτοῖς Ἴων ἐνεχείρισεν, ὃς πάλαι μὲν ἐρώμενος ἦν τοῦ Περσέως, τότε δὲ προδότης γενόμενος αἰτίαν παρέσχε τὴν μάλιστα συναναγκάσασαν τὸν ἄνθρωπον ὡς θηρίον ἁλισκομένων τῶν τέκνων εἰς χεῖρας ἐλθεῖν καὶ παραδοῦναι τὸ σῶμα τοῖς ἐκείνων κρατοῦσιν. Ἐπίστευε μὲν οὖν μάλιστα τῷ Νασικᾷ, κἀκεῖνον ἐκάλει· μὴ παρόντος δὲ κατακλαύσας τὴν τύχην καὶ τὴν ἀνάγκην περισκεψάμενος, ἔδωκεν αὑτὸν ὑποχείριον τῷ Γναίῳ,

τότε μάλιστα ποιήσας φανερόν, ὅτι τῆς φιλαργυρίας ἦν ἐν αὐτῷ τι κακὸν ἀγεννέστερον ἡ φιλοψυχία, δι´ ἥν, ὃ μόνον ἡ τύχη τῶν ἐπταικότων οὐκ ἀφαιρεῖται, τὸν ἔλεον ἀπεστέρησεν ἑαυτοῦ. Δεηθεὶς γὰρ ἀχθῆναι πρὸς τὸν Αἰμίλιον, ὁ μὲν ὡς ἀνδρὶ μεγάλῳ πεπτωκότι πτῶμα νεμεσητὸν καὶ δυστυχὲς ἐξαναστὰς προϋπήντα μετὰ τῶν φίλων δεδακρυμένος, ὁ δ´, αἴσχιστον θέαμα, προβαλὼν αὑτὸν ἐπὶ στόμα, καὶ γονάτων δραξάμενος, ἀνεβάλλετο φωνὰς ἀγεννεῖς καὶ δεήσεις, ἃς οὐχ ὑπέμεινεν οὐδ´ ἤκουσεν ὁ Αἰμίλιος, ἀλλὰ προσβλέψας αὐτὸν ἀλγοῦντι καὶ λελυπημένῳ τῷ προσώπῳ· „τί τῆς τύχης“ εἶπεν „ὦ ταλαίπωρε τὸ μέγιστον ἀφαιρεῖς τῶν ἐγκλημάτων, ταῦτα πράττων ἀφ´ ὧν δόξεις οὐ παρ´ ἀξίαν ἀτυχεῖν, οὐδὲ τοῦ νῦν, ἀλλὰ τοῦ πάλαι δαίμονος ἀνάξιος γεγονέναι; τί δέ μου καταβάλλεις τὴν νίκην καὶ τὸ κατόρθωμα ποιεῖς μικρόν, ἐπιδεικνύμενος ἑαυτὸν οὐ γενναῖον οὐδὲ πρέποντα Ῥωμαίοις ἀνταγωνιστήν; ἀρετή τοι δυστυχοῦσι μεγάλην ἔχει μοῖραν αἰδοῦς καὶ παρὰ πολεμίοις, δειλία δὲ Ῥωμαίοις κἂν εὐποτμῇ πάντων ἀτιμότατον.“

[27] Οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦτον μὲν ἀναστήσας καὶ δεξιωσάμενος Τουβέρωνι παρέδωκεν, αὐτὸς δὲ τοὺς παῖδας καὶ τοὺς γαμβροὺς καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμονικῶν μάλιστα τοὺς νεωτέρους ἔσω τῆς σκηνῆς ἐπισπασάμενος, πολὺν χρόνον ἦν πρὸς αὑτῷ σιωπῇ καθήμενος, ὥστε θαυμάζειν ἅπαντας· ὁρμήσας δὲ περὶ τῆς τύχης καὶ τῶν ἀνθρωπίνων διαλέγεσθαι πραγμάτων, „ἆρά γ´“ εἶπεν „ἄξιον εὐπραγίας παρούσης ἄνθρωπον ὄντα θρασύνεσθαι, καὶ μέγα φρονεῖν ἔθνος ἢ πόλιν ἢ βασιλείαν καταστρεψάμενον, ἢ τὴν μεταβολὴν ταύτην ἡ τύχη παράδειγμα τῷ πολεμοῦντι τῆς κοινῆς ἀσθενείας προθεῖσα παιδεύει μηδὲν ὡς μόνιμον καὶ βέβαιον διανοεῖσθαι; ποῖος γὰρ ἀνθρώποις τοῦ θαρρεῖν καιρός, ὅταν ὁ τοῦ κρατεῖν ἑτέρων μάλιστα δεδοικέναι τὴν τύχην ἀναγκάζῃ, καὶ τῷ χαίροντι δυσθυμίαν ἐπάγῃ τοσαύτην ὁ τῆς περιφερομένης καὶ προσισταμένης ἄλλοτ´ ἄλλοις εἱμαρμένης λογισμός; ἢ τὴν Ἀλεξάνδρου διαδοχήν, ὃς ἐπὶ πλεῖστον ἤρθη δυνάμεως καὶ μέγιστον ἔσχε κράτος, ὥρας μιᾶς μορίῳ πεσοῦσαν ὑπὸ πόδας θέμενοι, καὶ τοὺς ἄρτι μυριάσι πεζῶν καὶ χιλιάσιν ἱππέων τοσαύταις ὁπλοφορουμένους βασιλεῖς ὁρῶντες ἐκ χειρῶν τῶν πολεμίων ἐφήμερα σιτία καὶ ποτὰ λαμβάνοντας, οἴεσθε τὰ καθ´ ἡμᾶς ἔχειν τινὰ βεβαιότητα τύχης διαρκῆ πρὸς τὸν χρόνον; οὐ καταβαλόντες ὑμεῖς οἱ νέοι τὸ κενὸν φρύαγμα τοῦτο καὶ γαυρίαμα τῆς νίκης, ταπεινοὶ καταπτήξετε πρὸς τὸ μέλλον, ἀεὶ καραδοκοῦντες εἰς ὅ τι κατασκήψει τέλος ἑκάστῳ τὴν τῆς παρούσης εὐπραγίας ὁ δαίμων νέμεσιν;“ τοιαῦτά φασι πολλὰ διαλεχθέντα τὸν Αἰμίλιον ἀποπέμψαι τοὺς νέους, εὖ μάλα τὸ καύχημα καὶ τὴν ὕβριν ὥσπερ χαλινῷ τῷ λόγῳ κόπτοντι κεκολασμένους.

[28] Ἐκ τούτου τὴν μὲν στρατιὰν πρὸς ἀνάπαυσιν, αὑτὸν δὲ πρὸς θέαν τῆς Ἑλλάδος ἔτρεψε καὶ διαγωγὴν ἔνδοξον ἅμα καὶ φιλάνθρωπον. Ἐπιὼν γὰρ ἀνελάμβανε τοὺς δήμους καὶ τὰ πολιτεύματα καθίστατο, καὶ δωρεὰς ἐδίδου τοῖς μὲν σῖτον ἐκ τοῦ βασιλικοῦ, τοῖς δ´ ἔλαιον. Τοσοῦτον γὰρ εὑρεθῆναί φασιν ἀποκείμενον, ὥστε τοὺς λαμβάνοντας καὶ δεομένους ἐπιλιπεῖν πρότερον ἢ καταναλωθῆναι τὸ πλῆθος τῶν εὑρεθέντων. Ἐν δὲ Δελφοῖς ἰδὼν κίονα μέγαν τετράγωνον ἐκ λίθων λευκῶν συνηρμοσμένον, ἐφ´ οὗ Περσέως ἔμελλε χρυσοῦς ἀνδριὰς τίθεσθαι, προσέταξε τὸν αὑτοῦ τεθῆναι· τοὺς γὰρ ἡττημένους τοῖς νικῶσιν ἐξίστασθαι χώρας προσήκειν. Ἐν δ´ Ὀλυμπίᾳ τοῦτο δὴ τὸ πολυθρύλητον ἐκεῖνον ἀναφθέγξασθαί φασιν, ὡς τὸν Ὁμήρου Δία Φειδίας ἀποπλάσαιτο. Τῶν δὲ δέκα πρέσβεων ἐκ Ῥώμης ἀφικομένων, Μακεδόσι μὲν ἀπέδωκε τὴν χώραν καὶ τὰς πόλεις ἐλευθέρας οἰκεῖν καὶ αὐτονόμους, ἑκατὸν τάλαντα Ῥωμαίοις ὑποτελοῦσιν, οὗ πλέον ἢ διπλάσιον τοῖς βασιλεῦσιν εἰσέφερον. Θέας δὲ παντοδαπῶν ἀγώνων καὶ θυσίας ἐπιτελῶν τοῖς θεοῖς, ἑστιάσεις καὶ δεῖπνα προὔθετο, χορηγίᾳ μὲν ἐκ τῶν βασιλικῶν ἀφθόνῳ χρώμενος, τάξιν δὲ καὶ κόσμον καὶ κατακλίσεις καὶ δεξιώσεις καὶ τὴν πρὸς ἕκαστον αὑτοῦ τῆς κατ´ ἀξίαν τιμῆς καὶ φιλοφροσύνης αἴσθησιν οὕτως ἀκριβῆ καὶ πεφροντισμένην ἐνδεικνύμενος, ὥστε θαυμάζειν τοὺς Ἕλληνας, εἰ μηδὲ τὴν παιδιὰν ἄμοιρον ἀπολείπει σπουδῆς, ἀλλὰ τηλικαῦτα πράττων ἀνὴρ πράγματα καὶ τοῖς μικροῖς τὸ πρέπον ἀποδίδωσιν.

Ὁ δὲ καὶ τούτοις ἔχαιρε, καὶ ὅτι πολλῶν παρεσκευασμένων καὶ λαμπρῶν τὸ ἥδιστον αὐτὸς ἦν ἀπόλαυσμα καὶ θέαμα τοῖς παροῦσι, καὶ πρὸς τοὺς θαυμάζοντας τὴν ἐπιμέλειαν ἔλεγε, τῆς αὐτῆς εἶναι ψυχῆς παρατάξεώς τε προστῆναι καλῶς καὶ συμποσίου, τῆς μὲν ὅπως φοβερωτάτη τοῖς πολεμίοις, τοῦ δ´ ὡς εὐχαριστότατον ᾖ τοῖς συνοῦσιν. Οὐδενὸς δ´ ἧττον αὐτοῦ τὴν ἐλευθεριότητα καὶ τὴν μεγαλοψυχίαν ἐπῄνουν οἱ ἄνθρωποι, πολὺ μὲν ἀργύριον πολὺ δὲ χρυσίον ἐκ τῶν βασιλικῶν ἠθροισμένον οὐδ´ ἰδεῖν ἐθελήσαντος, ἀλλὰ τοῖς ταμίαις εἰς τὸ δημόσιον παραδόντος. Μόνα τὰ βιβλία τοῦ βασιλέως φιλογραμματοῦσι τοῖς υἱέσιν ἐπέτρεψεν ἐξελέσθαι, καὶ διανέμων ἀριστεῖα τῆς μάχης Αἰλίῳ Τουβέρωνι τῷ γαμβρῷ φιάλην ἔδωκε πέντε λιτρῶν ὁλκήν. Οὗτός ἐστι Τουβέρων, ὃν ἔφαμεν μετὰ συγγενῶν οἰκεῖν ἑκκαιδέκατον, ἀπὸ γηδίου μικροῦ διατρεφομένων ἁπάντων. Καὶ πρῶτον ἄργυρον ἐκεῖνόν φασιν εἰς τὸν Αἰλίων οἶκον εἰσελθεῖν, ὑπὲρ ἀρετῆς καὶ τιμῆς εἰσαγόμενον, τὸν δ´ ἄλλον χρόνον οὔτ´ αὐτοὺς οὔτε γυναῖκας ἀργύρου χρῄζειν ἢ χρυσοῦ.

[29] Διῳκημένων δὲ πάντων αὐτῷ καλῶς, ἀσπασάμενος τοὺς Ἕλληνας, καὶ παρακαλέσας τοὺς Μακεδόνας μεμνῆσθαι τῆς δεδομένης ὑπὸ Ῥωμαίων ἐλευθερίας, σῴζοντας αὐτὴν δι´ εὐνομίας καὶ ὁμονοίας, ἀνέζευξεν ἐπὶ τὴν Ἤπειρον, ἔχων δόγμα συγκλήτου τοὺς συμμεμαχημένους αὐτῷ τὴν πρὸς Περσέα μάχην στρατιώτας ἀπὸ τῶν ἐκεῖ πόλεων ὠφελῆσαι. Βουλόμενος δὲ πᾶσιν ἅμα καὶ μηδενὸς προσδοκῶντος ἀλλ´ ἐξαίφνης ἐπιπεσεῖν, μετεπέμψατο τοὺς πρώτους ἐξ ἑκάστης πόλεως ἄνδρας δέκα, καὶ προσέταξεν αὐτοῖς, ὅσος ἄργυρός ἐστι καὶ χρυσὸς ἐν οἰκίαις καὶ ἱεροῖς, ἡμέρᾳ ῥητῇ καταφέρειν. ἑκάστοις δὲ συνέπεμψεν ὡς ἐπ´ αὐτὸ δὴ τοῦτο φρουρὰν στρατιωτῶν καὶ ταξίαρχον, προσποιούμενον ζητεῖν καὶ παραλαμβάνειν τὸ χρυσίον. Ἐνστάσης δὲ τῆς ἡμέρας, ὑφ´ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἅμα καιρὸν ὁρμήσαντες ἐτράποντο πρὸς καταδρομὴν καὶ διαρπαγὴν τῶν πόλεων, ὥσθ´ ὥρᾳ μιᾷ πεντεκαίδεκα μὲν ἀνθρώπων ἐξανδραποδισθῆναι μυριάδας, ἑβδομήκοντα δὲ πόλεις πορθηθῆναι, γενέσθαι δ´ ἀπὸ τοσαύτης φθορᾶς καὶ πανωλεθρίας ἑκάστῳ στρατιώτῃ τὴν δόσιν οὐ μείζον´ ἕνδεκα δραχμῶν, φρῖξαι δὲ πάντας ἀνθρώπους τὸ τοῦ πολέμου τέλος, εἰς μικρὸν οὕτω τὸ καθ´ ἕκαστον λῆμμα καὶ κέρδος ἔθνους ὅλου κατακερματισθέντος.

[30] Αἰμίλιος μὲν οὖν τοῦτο πράξας μάλιστα παρὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν, ἐπιεικῆ καὶ χρηστὴν οὖσαν, εἰς Ὠρικὸν κατέβη, κἀκεῖθεν εἰς Ἰταλίαν μετὰ τῶν δυνάμεων περαιωθείς, ἀνέπλει τὸν Θύβριν ποταμὸν ἐπὶ τῆς βασιλικῆς ἑκκαιδεκήρους, κατεσκευασμένης εἰς κόσμον ὅπλοις αἰχμαλώτοις καὶ φοινικίσι καὶ πορφύραις ***ως καὶ πανηγυρ*** ἔξωθεν, ὥστε τρόπον τινὰ θριαμβικῆς πομπῆς προαπολαύειν τοὺς Ῥωμαίους, τῷ ῥοθίῳ σχέδην ὑπάγοντι τὴν ναῦν ἀντιπαρεξάγοντας. Οἱ δὲ στρατιῶται τοῖς βασιλικοῖς χρήμασιν ἐποφθαλμίσαντες, ὡς οὐχ ὅσων ἠξίουν ἔτυχον, ὠργίζοντο μὲν ἀδήλως διὰ τοῦτο καὶ χαλεπῶς εἶχον πρὸς τὸν Αἰμίλιον, αἰτιώμενοι δὲ φανερῶς ὅτι βαρὺς γένοιτο καὶ δεσποτικὸς αὐτοῖς ἄρχων, οὐ πάνυ προθύμως ἐπὶ τὴν ὑπὲρ τοῦ θριάμβου σπουδὴν ἀπήντησαν. Αἰσθόμενος δὲ τοῦτο Σέρβιος Γάλβας, ἐχθρὸς Αἰμιλίου, γεγονὼς δὲ τῶν ὑπ´ αὐτὸν χιλιάρχων, ἐθάρρησεν ἀναφανδὸν εἰπεῖν ὡς οὐ δοτέον εἴη τὸν θρίαμβον. Ἐνεὶς δὲ πολλὰς τῷ στρατιωτικῷ πλήθει διαβολὰς κατὰ τοῦ στρατηγοῦ, καὶ τὴν οὖσαν ὀργὴν ἔτι μᾶλλον ἐξερεθίσας, ᾐτεῖτο παρὰ τῶν δημάρχων ἄλλην ἡμέραν· ἐκείνην γὰρ οὐκ ἐξαρκεῖν τῇ κατηγορίᾳ, τέσσαρας ἔτι λοιπὰς ὥρας ἔχουσαν. Τῶν δὲ δημάρχων λέγειν αὐτὸν εἴ τι βούλεται κελευόντων, ἀρξάμενος μακρῷ καὶ βλασφημίας ἔχοντι παντοδαπὰς χρῆσθαι λόγῳ, τὸν χρόνον ἀνήλωσε τῆς ἡμέρας· καὶ γενομένου σκότους, οἱ μὲν δήμαρχοι τὴν ἐκκλησίαν ἀφῆκαν, πρὸς δὲ τὸν Γάλβαν οἱ στρατιῶται συνέδραμον θρασύτεροι γεγονότες, καὶ συγκροτήσαντες αὑτοὺς περὶ τὸν ὄρθρον αὖθις καταλαμβάνονται τὸ Καπετώλιον· ἐκεῖ γὰρ οἱ δήμαρχοι τὴν ἐκκλησίαν ἔμελλον ἄξειν.

Cependant Cnéius Octavius, qui commandait la flotte de Paul Emile, étant abordé à Samothrace, ne voulut point, par respect pour les dieux, violer l'asile de Persée ; mais il s'occupa de lui ôter les moyens de s'embarquer et de prendre la fuite. Néanmoins Persée gagna secrètement un Crétois nommé Oroandès, qui avait un petit vaisseau, et l'engagea à le recevoir à son bord, lui et ses richesses. Oroandès en usa envers lui à la crétoise : il embarqua, à la faveur de l'obscurité, tout ce que Persée avait de précieux, et lui dit de se rendre, vers le milieu de la nuit, au port voisin du promontoire de Démétrium, avec ses enfants et les serviteurs dont il ne pouvait se passer; mais dès le soir il mit à la voile. Persée, ses enfants et sa femme avaient enduré de cruelles tortures à descendre, par une petite fenêtre, le long du mur, mal façonnés qu'ils étaient aux fatigues d'une vie errante. Mais quel gémissement de douleur il poussa, lorsqu'un homme 76 qui le rencontra errant sur le rivage lui dit qu'il avait vu Oroandès cinglant en pleine mer! Le jour commençait à poindre, tout espoir était perdu ; il se met à fuir vers la muraille le long de laquelle il était descendu. On l'aperçut cette fois ; mais il avait gagné son lieu de refuge avant que les Romains pussent l'atteindre. Pour ses enfants, il les avait remis lui-même à Ion. Ion avait été autrefois le favori de Persée, mais il le trahit alors ; et c'est par lui surtout qu'il se vit réduit, comme une bête féroce à qui l'on a enlevé ses petits, à se rendre lui-même à la discrétion de ceux qui tenaient ses enfants entre leurs mains. Il avait en Nasica une parfaite confiance, et c'est lui qu'il demanda; mais Nasica n'était pas sur la flotte; Persée, après avoir déploré son malheur, réfléchit à la nécessité où il était réduit, et se livra au pouvoir d'Octavius.

Persée fit voir trop bien, dans cette occasion, qu'il y avait en lui une maladie plus honteuse encore que l'avarice , à savoir l'amour de la vie, qui lui fit perdre le seul bien que la Fortune ne puisse ôter à ceux qu'elle afflige, la compassion. Il avait demandé d'être conduit à Paul Emile; et celui-ci, qui s'attendait à trouver en lui un homme de grand cœur, précipité dans une disgrâce cruelle par la colère des dieux et la jalousie de la Fortune, était sorti de sa tente les yeux baignés de larmes, et s'avançait à sa rencontre, accompagné de ses amis. Mais Persée donna, au contraire, un humiliant spectacle: il se prosterna le visage contre terre, il embrassa les genoux de Paul Emile, il proféra des paroles si déshonorantes, et descendit à.des prières si basses, que Paul Emile ne put ni les souffrir ni les entendre : « Malheureux ! dit-il, en jetant sur le roi un regard de tristesse et d'indignation, pourquoi justifier la Fortune du plus grand reproche que tu puisses lui faire? Pourquoi prouver par ta conduite que tu 77 mérites tes malheurs présents, et que tu ne méritais pas ta prospérité passée? Pourquoi abaisser ma victoire et diminuer la gloire démon succès, en te montrant homme de si peu de cœur, et adversaire si peu digne des Romains? La vertu force envers les malheureux le respect d'un ennemi même ; mais la lâcheté, même heureuse, n'est pour les Romains que l'objet d'un profond mépris. »

Néanmoins Paul Emile releva Persée, le prit par la main, et le remit à Tubéron. Puis, emmenant dans sa tente ses fils, ses gendres, et les plus jeunes des officiers romains, il s'assit, et resta longtemps pensif sans rien dire, au grand étonnement de tous ceux qui étaient là. Enfin il rompit le silence, et se mit à parler sur l'inconstance de la Fortune et les vicissitudes des choses humaines. « Sied-il bien, quand on n'est qu'un homme, de s'enorgueillir de sa prospérité présente, de se glorifier de la conquête d'une nation, d'une ville ou d'un royaume? Ne nous faut-il pas réfléchir plutôt à l'instabilité de la Fortune, à cet exemple si frappant de la faiblesse humaine, qu'elle offre aux yeux de l'homme de guerre, pour l'avertir de ne rien regarder comme durable et permanent? En quel temps peut-on avoir une confiance assurée, lorsque le moment même de la victoire sert à nous tenir le mieux en garde contre les caprices du sort; lorsque c'est au sein même de la joie, que les révolutions de cette destinée, qui porte tour à tour ses faveurs de côté et d'autre, nous donnent de si justes sujets de défiance? Quand la maison de cet Alexandre qui s'était élevé à un si haut degré de puissance, et qui avait conuis un si vaste empire, vous l'avez fait tomber sous les pieds en une heure ; quand ces rois qu'environnaient naguère tant de milliers de fantassins et une cavalerie si nombreuse, vous les voyez réduits à recevoir 78 leur nourriture journalière des mains de leurs ennemis; croyez-vous qu'il y ait au monde une prospérité vraiment durable et à l'épreuve du temps? Réprimez donc, mes enfants, cette vaine fierté, cette arrogance que donne la victoire; portez toujours, pour vous humilier; votre pensée sur l'avenir : comptez que le sort finira quelque jour par vous frapper, et par faire expier à chacun de nous sa prospérité présente. » Paul Emile développa, dit-on, longuement cette pensée; puis il renvoya les jeunes gens, dont il venait de dompter par ses remontrances, comme par un frein, la présomption et l'audace.

Paul Emile fit prendre ensuite à son armée ses quartiers d'hiver, et partit pour visiter la Grèce, et se procurer une récréation humaine en même temps que glorieuse. Partout, sur son passage, il soulageait les peuples, il réformait les gouvernements ; il prenait dans les magasins du roi de quoi distribuer ici du blé, là de l'huile. Il y trouva, dit-on, de si grandes provisions, que ceux qui étaient dans le cas d'en recevoir manquèrent avant qu'on les eût épuisées. A Delphes, il vit une grande colonne carrée, de pierres blanches, disposée pour recevoir une statue d'or de Persée ; il ordonna qu'on y mît la sienne : « Les vaincus, dit-il, doivent céder la place aux vainqueurs. » A Olympie, il prononça, dit-on, ce mot si souvent répété depuis : « Phidias a sculpté le Jupiter d'Homère. » A l'arrivée des dix commissaires envoyés de Rome, il rendit aux Macédoniens leurs terres, déclara leurs villes libres, et leur permit de se gouverner par leurs propres lois. Il ne leur imposa qu'un tribut annuel de cent talents (28) : ce n'était pas la moitié de ce qu'ils payaient à leurs rois. Il donna ensuite, en l'honneur des dieux, des jeux publics et des sacrifices, ac- 79 compagnes de festins et de fêtes. Les trésors du roi fournissaient à ses libéralités; mais c'est par lui-même que Paul Emile voulut pourvoir au bon ordre, à la disposition des lieux, à la distribution des rangs, aux égards, aux politesses dus à chaque convive, suivant son mérite ou sa dignité. Il y fit paraître tant de discernement, tant d'attention et d'exactitude, que les Grecs admiraient de le voir traiter, avec un soin diligent, de simples amusements mêmes, et qu'un homme chargé de si grandes affaires observât, jusque dans les plus petites, la loi des bienséances.

Lui-même il goûtait dans ces fêtes une satisfaction bien vive; car, entre tant d'apprêts si magnifiques et si bien ordonnés, sa personne était pour les assistants le plus doux des spectacles, et le plus digne de leurs regards. Et à ceux qui admiraient le bon goût de ses dispositions : « Il faut, disait-il, la même intelligence pour bien ranger une armée en bataille, et pour bien ordonner un banquet : l'une doit être, le plus possible, redoutable aux ennemis, et l'autre, agréable aux conviés. » Mais on loua surtout son désintéressement et sa grandeur d'âme ; car il ne voulut pas même voir la quantité d'or et d'argent qui remplissait les trésors du roi ; il fit tout remettre aux questeurs pour le trésor public. Il permit seulement à ses fils, qui aimaient les lettres, d'emporter les livres du roi ; et, en distribuant les prix de bravoure à ceux qui s'étaient signalés dans la bataille, il ne donna à Élius Tubéron, son gendre, qu'une coupe d'argent du poids de cinq livres. C'est ce Tubéron qui habitait, ainsi que je l'ai dit, avec ceux de sa famille, lui seizième, dans une petite terre dont le revenu les faisait vivre tous. Ce fut, dit-on, le premier meuble d'argent qui entra dans la maison des Élius; encore s'y introduisit-il par l'entremise de la vertu, et comme une récompense d'honneur. Jusque-là eux et leurs femmes 80 n'avaient voulu voir dans leurs meubles ni argent ni or.

Après qu'il eut réglé avec sagesse les affaires de la Macédoine, il prit congé des Grecs, et exhorta les Macédoniens à se souvenir que c'était aux Romains qu'ils devaient la liberté, et qu'ils avaient à la conserver par l'obéissance aux lois, et par leur union entre eux. Il partit ensuite pour l'Épire, avec un ordre du Sénat de livrer aux soldats qui avaient fait avec lui la guerre contre Persée, le pillage des villes de ce pays. Pour les surprendre toutes à la fois et sans qu'on pût soupçonner son dessein, il fait venir dix des principaux citoyens de chaque ville, et leur enjoint d'apporter, à jour marqué, tout l'or et tout l'argent qu'ils avaient dans leurs maisons et dans leurs temples. U les renvoie chacun avec un détachement de troupes et un centurion, sous prétexte de cet or à chercher et à ramasser, et comme des aides qu'il leur donnait. Le jour venu, ces soldats, en un seul et même instant, prennent leur élan à travers les villes, pillent et enlèvent tout. Il ne fallut qu'une heure pour réduire en servitude cent cinquante mille hommes, et saccager soixante et dix villes. Et pourtant ce pillage affreux, cette impitoyable destruction ne produisirent pas plus d'onze drachmes (29) pour la part de chaque soldat. L'univers frémit d'horreur de l'issue de cette guerre, où l'on avait tiré de la ruine de toute une nation, un butin si modique à répartir, et un si faible gain.

Paul Emile, après cette expédition, qui répugnait à la douceur et à l'humanité de son caractère, descendit à la ville d'Oricum. C'est là qu'il s'embarqua pour l'Italie avec son armée. Il remonta le Tibre sur la galère royale à seize bancs de rameurs, décorée des armes captives, de riches étoffes et de vêtements de pourpre. 84 Les Romains étaient sortis en foule au-devant de lui, et accompagnaient du rivage le navire, qui voguait lentement; on eût dit un cortège triomphal, et comme un avant-goût des fêtes qui se préparaient. Mais les soldats, qui avaient jeté un coup d'œil d'envie sur les trésors du roi, et qui n'y avaient pas eu toute la part qu'ils avaient espérée, nourrissaient, depuis ce désappointement, un secret ressentiment contre Paul Emile; ils laissèrent éclater à la fin leur malveillance : ils l'accusaient d'avoir eu un commandement dur et despotique, et se montraient peu disposés à favoriser ses prétentions aux honneurs du triomphe. Servius Galba, ennemi personnel de Paul Emile, sous qui il avait servi en qualité de tribun des soldats, profita de cette disposition des troupes, pour se hasarder publiquement à dire qu'il ne fallait pas accorder le triomphe. II lança, au milieu de cette soldatesque, mille calomnies contre le général; il aigrit le mécontentement qui fermentait déjà; puis, il demanda aux tribuns du peuple de remettre l'assemblée à un autre jour, alléguant qu'il n'aurait pas assez de temps pour développer l'accusation, bien qu'il lui restât encore quatre heures. Les tribuns lui ordonnèrent de proposer sur-le-champ ce qu'il avait à dire ; et il se mit à faire un long discours tout plein d'injures et de calomnies, qui consuma le reste de la journée. Quand la nuit fut venue, les tribuns renvoyèrent l'assemblée. Alors les soldats, devenus plus audacieux, s'attroupent autour de Galba, et font une ligue entre eux : dès le grand matin, ils envahissent, comme la veille, le lieu de l'assemblée. C'était le Capitole que les tribuns avaient désigné.

[31] Ἅμα δ´ ἡμέρᾳ τῆς ψήφου δοθείσης, ἥ τε πρώτη φυλὴ τὸν θρίαμβον ἀπεψηφίζετο, καὶ τοῦ πράγματος αἴσθησις εἰς τὸν ἄλλον δῆμον καὶ τὴν σύγκλητον κατῄει. Καὶ τὸ μὲν πλῆθος ὑπεραλγοῦν τῷ προπηλακίζεσθαι τὸν Αἰμίλιον ἐν φωναῖς ἦν ἀπράκτοις, οἱ δὲ γνωριμώτατοι τῶν ἀπὸ βουλῆς, δεινὸν εἶναι τὸ γινόμενον βοῶντες, ἀλλήλους παρεκάλουν ἐπιλαβέσθαι τῆς τῶν στρατιωτῶν ἀσελγείας καὶ θρασύτητος, ἐπὶ πᾶν ἀφιξομένης ἄνομον ἔργον καὶ βίαιον, εἰ μηδὲν ἐμποδὼν αὐτοῖς γένοιτο *** Παῦλον Αἰμίλιον ἀφελέσθαι τῶν ἐπινικίων τιμῶν. Ὠσάμενοι δὲ τὸν ὄχλον καὶ ἀναβάντες ἁθρόοι, τοῖς δημάρχοις ἔλεγον ἐπισχεῖν τὴν ψηφοφορίαν, ἄχρι ἂν διαλεχθῶσιν ἃ βούλονται πρὸς τὸ πλῆθος.

Ἐπισχόντων δ´ αὐτῶν καὶ γενομένης σιωπῆς, ἀνελθὼν ἀνὴρ ὑπατικὸς καὶ πολεμίους εἴκοσι καὶ τρεῖς ἐκ προκλήσεως ἀνῃρηκώς, Μᾶρκος Σερβίλιος, Αἰμίλιον μὲν ἔφη Παῦλον ἡλίκος αὐτοκράτωρ γένοιτο νῦν μάλιστα γινώσκειν, ὁρῶν ὅσης ἀπειθείας γέμοντι καὶ κακίας στρατεύματι χρησάμενος οὕτω καλὰς κατώρθωσε καὶ μεγάλας πράξεις· θαυμάζειν δὲ τὸν δῆμον, εἰ τοῖς ἀπ´ Ἰλλυριῶν καὶ Λιγύων ἀγαλλόμενος θριάμβοις αὑτῷ φθονεῖ τὸν Μακεδόνων βασιλέα ζῶντα καὶ τὴν Ἀλεξάνδρου καὶ Φιλίππου δόξαν ἐπιδεῖν ὑπὸ τοῖς Ῥωμαίων ὅπλοις ἀγομένην αἰχμάλωτον. „πῶς γὰρ οὐ δεινὸν“ εἶπεν, „εἰ φήμης μὲν περὶ νίκης ἀβεβαίου πρότερον εἰς τὴν πόλιν ἐμπεσούσης ἐθύσατε τοῖς θεοῖς, εὐχόμενοι τοῦ λόγου τούτου ταχέως ἀπολαβεῖν τὴν ὄψιν, ἥκοντος δὲ τοῦ στρατηγοῦ μετὰ τῆς ἀληθινῆς νίκης ἀφαιρεῖσθε τῶν μὲν θεῶν τὴν τιμήν, αὑτῶν δὲ τὴν χαράν, ὡς φοβούμενοι θεάσασθαι τὸ μέγεθος τῶν κατορθωμάτων, ἢ φειδόμενοι τοῦ πολεμίου βασιλέως· καίτοι κρεῖττον ἦν τῷ πρὸς ἐκεῖνον ἐλέῳ, μὴ τῷ πρὸς τὸν αὐτοκράτορα φθόνῳ λυθῆναι τὸν θρίαμβον. Ἀλλ´ εἰς τοσαύτην“ ἔφη „τὸ κακόηθες ἐξουσίαν προάγεται δι´ ὑμῶν, ὥστε περὶ στρατηγίας καὶ θριάμβου τολμᾷ λέγειν ἄνθρωπος ἄτρωτος καὶ τῷ σώματι στίλβων ὑπὸ λειότητος καὶ σκιατραφίας πρὸς ἡμᾶς τοὺς τοσούτοις τραύμασι πεπαιδευμένους ἀρετὰς καὶ κακίας κρίνειν στρατηγῶν.“ ἅμα δὲ τῆς ἐσθῆτος διασχών, ἐξέφηνε κατὰ τῶν στέρνων ὠτειλὰς ἀπίστους τὸ πλῆθος. Εἶτα μεταστραφεὶς ἔνια τῶν οὐκ εὐπρεπῶς ἐν ὄχλῳ γυμνοῦσθαι δοκούντων τοῦ σώματος ἀνεκάλυψε, καὶ πρὸς τὸν Γάλβαν ἐπιστρέψας· „σὺ μὲν“ ἔφη, „γελᾷς ἐπὶ τούτοις, ἐγὼ δὲ σεμνύνομαι πρὸς τοὺς πολίτας· ὑπὲρ τούτων γὰρ ἡμέραν καὶ νύκτα συνεχῶς ἱππασάμενος ταῦτ´ ἔσχον. Ἀλλ´ ἄγε λαβὼν αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ψῆφον· ἐγὼ δὲ καταβὰς παρακολουθήσω πᾶσι, καὶ γνώσομαι τοὺς κακοὺς καὶ ἀχαρίστους καὶ δημαγωγεῖσθαι μᾶλλον ἐν τοῖς πολέμοις ἢ στρατηγεῖσθαι βουλομένους.“

[32] Οὕτω φασὶν ὑπὸ τῶν λόγων τούτων ἀνακοπῆναι καὶ μεταβαλεῖν τὸ στρατιωτικόν, ὥστε πάσαις ταῖς ἐπικυρωθῆναι τῷ Αἰμιλίῳ τὸν θρίαμβον. Πεμφθῆναι δ´ αὐτὸν οὕτω λέγουσιν.

Ὁ μὲν δῆμος ἔν τε τοῖς ἱππικοῖς θεάτροις, ἃ κίρκους καλοῦσι, περί τε τὴν ἀγορὰν ἰκρία πηξάμενοι, καὶ τἆλλα τῆς πόλεως μέρη καταλαβόντες, ὡς ἕκαστα παρεῖχε τῆς πομπῆς ἔποψιν, ἐθεῶντο, καθαραῖς ἐσθῆσι κεκοσμημένοι. Πᾶς δὲ ναὸς ἀνέῳκτο καὶ στεφάνων καὶ θυμιαμάτων ἦν πλήρης, ὑπηρέται τε πολλοὶ καὶ ῥαβδονόμοι τοὺς ἀτάκτως συρρέοντας εἰς τὸ μέσον καὶ διαθέοντας ἐξείργοντες, ἀναπεπταμένας τὰς ὁδοὺς καὶ καθαρὰς παρεῖχον. Τῆς δὲ πομπῆς εἰς ἡμέρας τρεῖς νενεμημένης, ἡ μὲν πρώτη μόλις ἐξαρκέσασα τοῖς αἰχμαλώτοις ἀνδριάσι καὶ γραφαῖς καὶ κολοσσοῖς, ἐπὶ ζευγῶν πεντήκοντα καὶ διακοσίων κομιζομένοις, τούτων ἔσχε θέαν. Τῇ δ´ ὑστεραίᾳ τὰ κάλλιστα καὶ πολυτελέστατα τῶν Μακεδονικῶν ὅπλων ἐπέμπετο πολλαῖς ἁμάξαις, αὐτά τε μαρμαίροντα χαλκῷ νεοσμήκτῳ καὶ σιδήρῳ, τήν τε θέσιν ἐκ τέχνης καὶ συναρμογῆς, ὡς ἂν μάλιστα συμπεφορημένοις χύδην καὶ αὐτομάτως ἐοίκοι, πεποιημένα, κράνη πρὸς ἀσπίσι, καὶ θώρακες ἐπὶ κνημῖσι, καὶ Κρητικαὶ πέλται καὶ Θρᾴκια γέρρα καὶ φαρέτραι μεθ´ ἱππικῶν ἀναμεμειγμέναι χαλινῶν, καὶ ξίφη γυμνὰ διὰ τούτων παρανίσχοντα καὶ σάρισαι παραπεπηγυῖαι, σύμμετρον ἐχόντων χάλασμα τῶν ὅπλων, ὥστε τὴν πρὸς ἄλληλα κροῦσιν ἐν τῷ διαφέρεσθαι τραχὺ καὶ φοβερὸν ὑπηχεῖν, καὶ μηδὲ νενικημένων ἄφοβον εἶναι τὴν ὄψιν. Μετὰ δὲ τὰς ὁπλοφόρους ἁμάξας ἄνδρες ἐπἐπορεύοντο τρισχίλιοι, νόμισμα φέροντες ἀργυροῦν ἐν ἀγγείοις ἑπτακοσίοις πεντήκοντα τριταλάντοις, ὧν ἕκαστον ἀνὰ τέσσαρες ἐκόμιζον· ἄλλοι δὲ κρατῆρας ἀργυροῦς καὶ κέρατα καὶ φιάλας καὶ κύλικας, εὖ διακεκοσμημένα πρὸς θέαν ἕκαστα καὶ περιττὰ τῷ μεγέθει καὶ τῇ παχύτητι τῆς τορείας.

[33] Τῆς δὲ τρίτης ἡμέρας ἕωθεν μὲν εὐθὺς ἐπορεύοντο σαλπιγκταί, μέλος οὐ προσόδιον καὶ πομπικόν, ἀλλ´ οἵῳ μαχομένους ἐποτρύνουσιν αὑτοὺς Ῥωμαῖοι, προσεγκελευόμενοι. Μετὰ δὲ τούτους ἤγοντο χρυσόκερῳ τροφίαι βοῦς ἑκατὸν εἴκοσι, μίτραις ἠσκημένοι καὶ στέμμασιν· οἱ δ´ ἄγοντες αὐτοὺς νεανίσκοι περιζώμασιν εὐπαρύφοις ἐσταλμένοι πρὸς ἱερουργίαν ἐχώρουν, καὶ παῖδες ἀργυρᾶ λοιβεῖα καὶ χρυσᾶ κομίζοντες. Εἶτα μετὰ τούτους οἱ τὸ χρυσοῦν νόμισμα φέροντες, εἰς ἀγγεῖα τριταλαντιαῖα μεμερισμένον ὁμοίως τῷ ἀργυρῷ· τὸ δὲ πλῆθος ἦν τῶν ἀγγείων ὀγδοήκοντα τριῶν δέοντα. Τούτοις ἐπέβαλλον οἵ τε τὴν ἱερὰν φιάλην ἀνέχοντες, ἣν ὁ Αἰμίλιος ἐκ χρυσοῦ δέκα ταλάντων διάλιθον κατεσκεύασεν, οἵ τε τὰς Ἀντιγονίδας καὶ Σελευκίδας καὶ Θηρικλείους καὶ ὅσα περὶ δεῖπνον χρυσώματα τοῦ Περσέως ἐπιδεικνύμενοι. Τούτοις ἐπέβαλλε τὸ ἅρμα τοῦ Περσέως καὶ τὰ ὅπλα καὶ τὸ διάδημα τοῖς ὅπλοις ἐπικείμενον.

Εἶτα μικροῦ διαλείμματος ὄντος ἤδη τὰ τέκνα τοῦ βασιλέως ἤγετο δοῦλα, καὶ σὺν αὐτοῖς τροφέων καὶ διδασκάλων καὶ παιδαγωγῶν δεδακρυμένων ὄχλος, αὐτῶν τε τὰς χεῖρας ὀρεγόντων εἰς τοὺς θεατάς, καὶ τὰ παιδία δεῖσθαι καὶ λιτανεύειν διδασκόντων. Ἦν δ´ ἄρρενα μὲν δύο, θῆλυ δ´ ἕν, οὐ πάνυ συμφρονοῦντα τῶν κακῶν τὸ μέγεθος διὰ τὴν ἡλικίαν· ᾗ καὶ μᾶλλον ἐλεεινὰ πρὸς τὴν μεταβολὴν τῆς ἀναισθησίας ἦν, ὥστε μικροῦ τὸν Περσέα βαδίζειν παρορώμενον· οὕτως ὑπ´ οἴκτου τοῖς νηπίοις προσεῖχον τὰς ὄψεις οἱ Ῥωμαῖοι, καὶ δάκρυα πολλοῖς ἐκβάλλειν συνέβη, πᾶσι δὲ μεμειγμένην ἀλγηδόνι καὶ χάριτι τὴν θέαν εἶναι, μέχρι οὗ τὰ παιδία παρῆλθεν. [34] Αὐτὸς δὲ τῶν τέκνων ὁ Περσεὺς καὶ τῆς περὶ αὐτὰ θεραπείας κατόπιν ἐπορεύετο, φαιὸν μὲν ἱμάτιον ἀμπεχόμενος καὶ κρηπῖδας ἔχων ἐπιχωρίους, ὑπὸ δὲ μεγέθους τῶν κακῶν πάντα θαμβοῦντι καὶ παραπεπληγμένῳ μάλιστα τὸν λογισμὸν ἐοικώς. Καὶ τούτῳ δ´ εἵπετο χορὸς φίλων καὶ συνήθων, βεβαρημένων τὰ πρόσωπα πένθει, καὶ τῷ πρὸς Περσέα βλέπειν ἀεὶ καὶ δακρύειν ἔννοιαν παριστάντων τοῖς θεωμένοις, ὅτι τὴν ἐκείνου τύχην ὀλοφύρονται, τῶν καθ´ ἑαυτοὺς ἐλάχιστα φροντίζοντες. Καίτοι προσέπεμψε τῷ Αἰμιλίῳ, δεόμενος μὴ πομπευθῆναι καὶ παραιτούμενος τὸν θρίαμβον. Ὁ δὲ τῆς ἀνανδρίας αὐτοῦ καὶ φιλοψυχίας ὡς ἔοικε καταγελῶν, „ἀλλὰ τοῦτό γ´“ εἶπε „καὶ πρότερον ἦν ἐπ´ αὐτῷ, καὶ νῦν ἐστιν ἂν βούληται,“ δηλῶν τὸν πρὸ αἰσχύνης θάνατον, ὃν οὐχ ὑπομείνας ὁ δείλαιος, ἀλλ´ ὑπ´ ἐλπίδων τινῶν ἀπομαλακισθείς, ἐγεγόνει μέρος τῶν αὑτοῦ λαφύρων.

Ἐφεξῆς δὲ τούτοις ἐκομίζοντο χρυσοῖ στέφανοι τετρακόσιοι τὸ πλῆθος, οὓς αἱ πόλεις ἀριστεῖα τῆς νίκης τῷ Αἰμιλίῳ μετὰ πρεσβειῶν ἔπεμψαν·

εἶτ´ αὐτὸς ἐπέβαλλεν, ἅρματι κεκοσμημένῳ διαπρεπῶς ἐπιβεβηκώς, ἀνὴρ καὶ δίχα τοσαύτης ἐξουσίας ἀξιοθέατος, ἁλουργίδα χρυσόπαστον ἀμπεχόμενος καὶ δάφνης κλῶνα τῇ δεξιᾷ προτείνων. Ἐδαφνηφόρει δὲ καὶ σύμπας ὁ στρατός, τῷ μὲν ἅρματι τοῦ στρατηγοῦ κατὰ λόχους καὶ τάξεις ἑπόμενος, ᾄδων δὲ τὰ μὲν ᾠδάς τινας πατρίους ἀναμεμειγμένας γέλωτι, τὰ δὲ παιᾶνας ἐπινικίους καὶ τῶν διαπεπραγμένων ἐπαίνους εἰς τὸν Αἰμίλιον, περίβλεπτον ὄντα καὶ ζηλωτὸν ὑπὸ πάντων, οὐδενὶ δὲ τῶν ἀγαθῶν ἐπίφθονον, πλὴν εἴ τι δαιμόνιον ἄρα τῶν μεγάλων καὶ ὑπερόγκων εἴληχεν εὐτυχιῶν ἀπαρύτειν καὶ μειγνύναι τὸν ἀνθρώπινον βίον, ὅπως μηδενὶ κακῶν ἄκρατος εἴη καὶ καθαρός, ἀλλὰ καθ´ Ὅμηρον ἄριστα δοκῶσι πράττειν, οἷς αἱ τύχαι ῥοπὴν ἐπ´ ἀμφότερα τῶν πραγμάτων ἔχουσιν

.[35] Ἦσαν γὰρ αὐτῷ τέσσαρες υἱοί, δύο μὲν εἰς ἑτέρας ἀπῳκισμένοι συγγενείας, ὡς ἤδη λέλεκται, Σκιπίων καὶ Φάβιος, δύο δὲ παῖδες ἔτι τὴν ἡλικίαν, οὓς ἐπὶ τῆς οἰκίας εἶχε τῆς ἑαυτοῦ, γεγονότας ἐξ ἑτέρας γυναικός. Ὧν ὁ μὲν ἡμέραις πέντε πρὸ τοῦ θριαμβεῦσαι τὸν Αἰμίλιον ἐτελεύτησε τεσσαρεσκαιδεκέτης, ὁ δὲ δωδεκέτης μετὰ τρεῖς ἡμέρας θριαμβεύσαντος ἐπαπέθανεν, ὥστε μηδένα γενέσθαι Ῥωμαίων τοῦ πάθους ἀνάλγητον, ἀλλὰ φρῖξαι τὴν ὠμότητα τῆς τύχης ἅπαντας, ὡς οὐκ ᾐδέσατο πένθος τοσοῦτον εἰς οἰκίαν ζήλου καὶ χαρᾶς καὶ θυσιῶν γέμουσαν εἰσάγουσα, καὶ καταμειγνύουσα θρήνους καὶ δάκρυα παιᾶσιν ἐπινικίοις καὶ θριάμβοις.

Au point du jour, on prit les suffrages, et la première tribu rejeta la proposition du triomphe. Le peuple et le Sénat, en apprenant cette nouvelle, s'indignèrent de l'affront qu'on faisait à Paul Emile; mais, tandis que 82 le peuple se répandait en clameurs inutiles, les principaux sénateurs ne se contentent pas de crier : A l'indignité ! ils s'excitent mutuellement à réprimer chez les soldats une licence et une audace qui se porteraient à toute sorte d'actes injustes et violents, si rien n'entravait leur entreprise, et s'ils enlevaient à Paul Emile le triomphe, prix de ses victoires. Ils fendent la presse, montent en troupe au Capitole, et demandent aux tribuns de suspendre les suffrages jusqu'à ce qu'ils aient fait leurs représentations à la multitude.

Le sursis est accordé, le silence s'établit; et Marcus Servilius, homme consulaire, qui, provoqué à vingt-trois combats singuliers, avait tué tous ses ennemis, s'avance au milieu de l'assemblée : « Je connais aujourd'hui mieux « que jamais, dit-il, les talents militaires de Paul Emile, « quand je vois avec quelle armée, regorgeant d'insubordination et de vices, il a pu accomplir de si grandes et glorieuses entreprises. J'admire que le peuple, qu'enorgueillissent ses triomphes sur les nations de l'Illyrie et de l'Afrique, s'envie à lui-même la satisfaction de voir le roi de Macédoine, toute la gloire d'Alexandre et de Philippe, traînés captifs des armes romaines. Étrange inconséquence ! dit-il encore ; vous avez sacrifié aux dieux sur le premier bruit d'une victoire incertaine répandu dans la ville ; vous les avez priés de mettre promptement sous vos yeux la réalité qu'annonçait la nouvelle; et quand votre général vous apporte avec lui la victoire bien avérée, vous ravissez aux dieux l'honneur qui leur est dû, et à vous-mêmes votre joie. Est-ce donc que vous craignez de contempler la grandeur de vos succès, ou voulez-vous ménager le roi? Encore vaudrait-il mieux que le refus du triomphe vînt de votre pitié pour lui, que de votre envie contre le général. Mais tel est l'excès de licence où votre faiblesse a laissé monter l'envie des méchants, qu'un homme 83 qui n'a jamais reçu de blessures, un homme au teint frais et vermeil, et qui a toujours vécu à l'ombre, ose décider du mérite des généraux et de leur droit au triomphe; et cela devant nous, qui avons appris, par tant de blessures, à juger du courage ou de la lâcheté de ceux qui nous commandent. » En disant ces mots, il ouvrit sa robe, et montra sur sa poitrine les cicatrices sans nombre des blessures qu'il avait reçues. Puis, comme il se retournait, il découvrit par mégarde des parties que la bienséance oblige de cacher ; et, voyant rire Galba : « Tu ris, lui dit-il, de l'état de ces parties, et moi j'en. fais gloire devant mes concitoyens ; c'est en passant les jours et les nuits à cheval pour leur service, que j'ai gagné ces meurtrissures (30). Mais allons, prends les suffrages des soldats ; je vais descendre, et les suivre les uns après les autres, pour reconnaître les méchants, les ingrats, et tous ceux qui aiment mieux à la guerre être flattés que commandés. »

Ce discours en imposa, dit-on, si fort à cette soldatesque, et changea tellement les dispositions des esprits, que toutes les tribus décernèrent unanimement le triomphe à Paul Emile. Voici, suivant les témoins, quelle en fut l'ordonnance et la marche.

On avait dressé dans les théâtres où se font les courses de chevaux et qu'on appelle cirques, dans le Forum et dans les quartiers de la ville d'où l'on pouvait voir la pompe, des échafauds sur lesquels se placèrent les spectateurs, vêtus de robes blanches. Tous les temples furent ouverts; on les couronna de festons, on les remplit de la fumée des parfums. Des licteurs en grand 84 nombre et des appariteurs repoussaient à leur rang les spectateurs trop empressés, réprimaient leurs courses désordonnées, et tenaient les rues dégagées et libres. La marche triomphale fut partagée en trois jours : le premier suffit à peine à voir passer les statues captives, les tableaux, les figures colossales, portés sur deux cent cinquante chariots, spectacle imposant. Le lendemain passèrent, sur un grand nombre de chariots, les armes les plus belles et les plus riches des Macédoniens, tant d'airain que de fer, nouvellement fourbies, et toutes resplendissantes. Quoiqu'on les eût rassemblées avec beaucoup de soin et d'art, elles semblaient jetées au hasard par monceaux : casques sur boucliers, cuirasses sur bottines ; pavois de Crète, targes de Thrace, carquois entassés pêle-mêle avec des mors et des brides ; épées nues, longues piques, sortant de tous les côtés et présentant leurs pointes menaçantes. Toutes ces armes étaient retenues par des liens un peu lâchés ; et le mouvement des chariots les froissant les unes contre les autres, il en sortait un son aigu et effrayant : la vue des armes d'un peuple même vaincu, n'était pas sans inspirer une sorte d'horreur. A la suite des chariots qui traînaient les armes , marchaient trois mille hommes portant l'argent monnayé dans sept cent cinquante vases, dont chacun contenait trois talents (31) et était soutenu par quatre hommes: D'autres étaient chargés de cratères d'argent, de coupes en forme de cornes, de flacons, de gobelets, disposés tous pour la montre, et distingués à la fois et par leur grandeur et par la beauté de leur ciselure.

Le troisième jour, dès le matin, les trompettes s'avancèrent, sonnant non ces airs qu'on joue dans les processions et dans les pompes religieuses, mais ceux dont se servent les Romains pour exciter les troupes au combat. A leur 85 suite venaient cent vingt taureaux engraissés, les cornes dorées, le corps orné de bandelettes et de guirlandes. Leurs conducteurs étaient déjeunes garçons ceints, pour le sacrifice, de tabliers richement brodés, et suivis d'autres jeunes gens qui portaient des vases d'argent et d'or. On voyait passer derrière eux ceux qui étaient chargés de l'or monnayé, distribué, comme la monnaie d'argent, dans des vases qui contenaient chacun trois talents; il y avait soixante-dix-sept vases. Puis, c'étaient les hommes soutenant la coupe sacrée, d'or massif, du poids de dix talents (32), enrichie de pierres précieuses, ouvrage exécuté par Tordre de Paul Emile ; puis les vases qu'on appelait antigonides, séleucides (33), thériclées (34), et toute la vaisselle d'or de Persée ; puis enfin le char de Persée et ses armes surmontées de son diadème.

A quelque distance marchaient ses enfants captifs, et, avec eux, leurs gouverneurs, leurs précepteurs et leurs officiers en foule, versant des larmes, tendant les mains aux spectateurs, et enseignant à ces jeunes enfants à intercéder auprès du peuple et à demander grâce. Il y avait deux garçons et une fille, incapables, à cause de leur âge tendre, de comprendre la grandeur de leurs maux, et d'autant plus dignes de pitié qu'ils étaient moins sensibles au changement de leur fortune. Peu s'en fallut même que Persée ne passât sans être remarqué, tant la compassion fixait les yeux des Romains sur ces pauvres petits! Plus d'un, à leur aspect, ne put retenir ses larmes. C'était dans toutes les âmes un sentiment mêlé de plaisir et de douleur, et qui ne cessa que lorsque les enfants furent passés. Persée lui-même venait après 86 ses enfants et leur suite, vêtu d'une robe noire et portant des pantoufles à la macédonienne : on voyait, à son air, que la grandeur de ses maux lui faisait de tout un objet de terreur, et lui avait troublé l'esprit. Il était suivi d'une troupe d'amis et de familiers, le visage accablé de douleur, tenant sans cesse arrêtés sur Persée leurs yeux baignés de larmes, et donnant à croire aux spectateurs qu'ils ne déplorent que l'infortune de Persée, et font peu de compte de leur propre malheur. Persée avait bien envoyé prier Paul Emile de ne le pas donner en spectacle, et de lui épargner les hontes du triomphe. Mais Paul Emile, pour se moquer sans doute de sa lâcheté et de son amour pour la vie : « Ce qu'il demande était déjà en son pouvoir, répondit-il, et l'est encore aujourd'hui s'il veut; » faisant entendre qu'il devait préférer la mort à la honte. Mais le lâche n'en eut pas le courage : amolli par je ne sais quelles espérances, il devint une des dépouilles conquises sur lui par le vainqueur.

On transportait, à la suite de cette dernière troupe, quatre cents couronnes d'or, prix de victoire, que les villes avaient envoyées à Paul Emile avec leurs ambassadeurs.

Enfin paraissait le triomphateur, monté sur un char magnifiquement paré ; personnage digne par lui seul, même sans cette pompe splendide, d'attirer tous les regards, et revêtu d'une robe de pourpre brodée en or. Il tenait dans sa main droite un rameau d'olivier, et, comme lui, toute l'armée, qui suivait le char du général, rangée par compagnies, et qui chantait tantôt des chansons à la romaine, mêlées de traits satiriques, tantôt des hymnes de victoire en l'honneur des exploits de Paul Emile. Admiré et applaudi de tous, il n'y avait pas un seul homme de bien qui portât envie à la gloire du triomphateur ; mais il est sans doute un dieu chargé par les destins de rabattre toujours quelque chose des grandes  87 prospérités et qui dépassent la mesure, et de faire un tel mélange dans la vie humaine qu'elle ne soit pour personne entièrement pure et exempte de maux, et que ceux-là soient réputés les plus heureux, comme dit Homère, auxquels le sort dispense en proportion égale l'une et l'autre fortune (35).

Paul Emile avait quatre fils, dont deux, Fabius et Scipion, étaient passés par adoption, comme il a été dit plus haut, dans des familles étrangères ; les deux autres , nés d'une seconde femme, et qui n'étaient encore que des enfants, étaient restés dans sa maison. L'aîné de ces derniers mourut cinq jours avant le triomphe de Paul Emile, à l'âge de quatorze ans; et l'autre, à l'âge de douze ans, trois jours après le triomphe. Il n'y eut pas un Romain qui ne ressentit vivement son affliction. Tous frémirent d'horreur en voyant la cruauté de la Fortune, qui n'avait pas honte d'introduire un tel deuil dans une maison pleine de bonheur et de joie, toute retentissante des sacrifices d'actions de grâces, et de mêler les gémissements et les larmes aux chants de victoire et aux triomphes.

[8] 

était

[8] 

était

[36] Οὐ μὴν ἀλλ´ ὁ Αἰμίλιος, ὀρθῶς λογιζόμενος ἀνδρείας καὶ θαρραλεότητος ἀνθρώποις οὐ πρὸς ὅπλα καὶ σαρίσας χρῆσιν εἶναι μόνον, ἀλλὰ πρὸς πᾶσαν ὁμαλῶς τύχης ἀντίστασιν, οὕτως ἡρμόσατο καὶ κατεκόσμησε τὴν τῶν παρόντων σύγκρασιν, ὥστε τοῖς ἀγαθοῖς τὰ φαῦλα καὶ τὰ οἰκεῖα τοῖς δημοσίοις ἐναφανισθέντα μὴ ταπεινῶσαι τὸ μέγεθος μηδὲ καθυβρίσαι τὸ ἀξίωμα τῆς νίκης. Τὸν μὲν γὰρ πρότερον τῶν παίδων ἀποθανόντα θάψας εὐθὺς ἐθριάμβευσεν, ὡς λέλεκται· τοῦ δὲ δευτέρου μετὰ τὸν θρίαμβον τελευτήσαντος, συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν τὸν Ῥωμαίων δῆμον, ἐχρήσατο λόγοις ἀνδρὸς οὐ δεομένου παραμυθίας, ἀλλὰ παραμυθουμένου τοὺς πολίτας, δυσπαθοῦντας ἐφ´ οἷς ἐκεῖνος ἐδυστύχησεν.

Ἔφη γάρ, ὅτι τῶν ἀνθρωπίνων οὐδὲν οὐδέποτε δείσας, τῶν δὲ θείων ὡς ἀπιστότατον καὶ ποικιλώτατον πρᾶγμα τὴν Τύχην ἀεὶ φοβηθείς, μάλιστα περὶ τοῦτον αὐτῆς τὸν πόλεμον ὥσπερ πνεύματος λαμπροῦ ταῖς πράξεσι παρούσης, διατελοίη μεταβολήν τινα καὶ παλίρροιαν προσδεχόμενος. „μιᾷ μὲν γὰρ“ εἶπεν „ἡμέρᾳ τὸν Ἰόνιον ἀπὸ Βρεντεσίου περάσας, εἰς Κέρκυραν κατήχθην· πεμπταῖος δ´ ἐκεῖθεν ἐν Δελφοῖς τῷ θεῷ θύσας, ἑτέραις αὖθις αὖ πέντε τὴν δύναμιν ἐν Μακεδονίᾳ παρέλαβον, καὶ τὸν εἰωθότα συντελέσας καθαρμὸν αὐτῆς καὶ τῶν πράξεων εὐθὺς ἐναρξάμενος, ἐν ἡμέραις ἄλλαις πεντεκαίδεκα τὸ κάλλιστον ἐπέθηκα τῷ πολέμῳ τέλος. Ἀπιστῶν δὲ τῇ Τύχῃ διὰ τὴν εὔροιαν τῶν πραγμάτων, ὡς ἄδεια πολλὴ καὶ κίνδυνος οὐδεὶς ἦν ἀπὸ τῶν πολεμίων, μάλιστα κατὰ πλοῦν ἐδεδίειν τὴν μεταβολὴν τοῦ δαίμονος ἐπ´ εὐτυχίᾳ τοσαύτῃ, τοσοῦτον στρατὸν νενικηκότα καὶ λάφυρα καὶ βασιλεῖς αἰχμαλώτους κομίζων. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ σωθεὶς πρὸς ὑμᾶς, καὶ τὴν πόλιν ὁρῶν εὐφροσύνης καὶ ζήλου καὶ θυσιῶν γέμουσαν, ἔτι τὴν Τύχην δι´ ὑποψίας εἶχον, εἰδὼς οὐδὲν εἰλικρινὲς οὐδ´ ἀνεμέσητον ἀνθρώποις τῶν μεγάλων χαριζομένην. Καὶ τοῦτον οὐ πρότερον ἡ ψυχὴ τὸν φόβον ὠδίνουσα καὶ περισκοπουμένη τὸ μέλλον ὑπὲρ τῆς πόλεως ἀφῆκεν, ἢ τηλικαύτῃ με προσπταῖσαι δυστυχίᾳ περὶ τὸν οἶκον, υἱῶν ἀρίστων, οὓς ἐμαυτῷ μόνους ἐλιπόμην διαδόχους, ταφὰς ἐπαλλήλους ἐν ἡμέραις ἱεραῖς μεταχειρισάμενον. Νῦν οὖν ἀκίνδυνός εἰμι τὰ μέγιστα καὶ θαρρῶ, καὶ νομίζω τὴν Τύχην ὑμῖν παραμενεῖν ἀβλαβῆ καὶ βέβαιον. Ἱκανῶς γὰρ ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς κακοῖς εἰς τὴν τῶν κατωρθωμένων ἀποκέχρηται νέμεσιν, οὐκ ἀφανέστερον ἔχουσα παράδειγμα τῆς ἀνθρωπίνης ἀσθενείας τοῦ θριαμβευομένου τὸν θριαμβεύοντα· πλὴν ὅτι Περσεὺς μὲν ἔχει καὶ νενικημένος τοὺς παῖδας, Αἰμίλιος δὲ τοὺς αὑτοῦ νικήσας ἀπέβαλεν.“
 

[37] Οὕτω μὲν εὐγενεῖς καὶ μεγάλους λόγους τὸν Αἰμίλιον ἐξ ἀπλάστου καὶ ἀληθινοῦ φρονήματος ἐν τῷ δήμῳ διαλεχθῆναι λέγουσι. Τῷ δὲ Περσεῖ, καίπερ οἰκτίρας τὴν μεταβολὴν καὶ μάλα βοηθῆσαι προθυμηθείς, οὐδὲν εὕρετο πλὴν μεταστάσεως ἐκ τοῦ καλουμένου κάρκερε παρ´ αὐτοῖς εἰς τόπον καθαρὸν καὶ φιλανθρωποτέραν δίαιταν, ὅπου φρουρούμενος, ὡς μὲν οἱ πλεῖστοι γεγράφασιν, ἀπεκαρτέρησεν, ἔνιοι δὲ τῆς τελευτῆς ἴδιόν τινα καὶ παρηλλαγμένον τρόπον ἱστοροῦσι. Μεμψαμένους γάρ τι καὶ θυμωθέντας αὐτῷ τοὺς περὶ τὸ σῶμα στρατιώτας, ὡς ἕτερον οὐδὲν ἠδύναντο λυπεῖν καὶ κακοῦν αὐτόν, ἐξείργειν τῶν ὕπνων, καὶ προσέχοντας ἀκριβῶς ἐνίστασθαι ταῖς καταφοραῖς καὶ συνέχειν ἐγρηγορότα πάσῃ μηχανῇ, μέχρι οὗ τοῦτον τὸν τρόπον ἐκπονηθεὶς ἐτελεύτησεν. Ἐτελεύτησε δὲ καὶ τῶν παιδίων τὰ δύο· τὸν δὲ τρίτον, Ἀλέξανδρον, εὐφυᾶ μὲν ἐν τῷ τορεύειν καὶ λεπτουργεῖν γενέσθαι φασίν, ἐκμαθόντα δὲ τὰ Ῥωμαϊκὰ γράμματα καὶ τὴν διάλεκτον, ὑπογραμματεύειν τοῖς ἄρχουσιν, ἐπιδέξιον καὶ χαρίεντα περὶ ταύτην τὴν ὑπηρεσίαν ἐξεταζόμενον.

[38] Ταῖς δὲ Μακεδονικαῖς πράξεσι τοῦ Αἰμιλίου δημοτικωτάτην προσγράφουσι χάριν ὑπὲρ τῶν πολλῶν, ὡς τοσούτων εἰς τὸ δημόσιον τότε χρημάτων ὑπ´ αὐτοῦ τεθέντων, ὥστε μηκέτι δεῆσαι τὸν δῆμον εἰσενεγκεῖν ἄχρι τῶν Ἱρτίου καὶ Πάνσα χρόνων, οἳ περὶ τὸν πρῶτον Ἀντωνίου καὶ Καίσαρος πόλεμον ὑπάτευσαν. Κἀκεῖνο δ´ ἴδιον καὶ περιττὸν τοῦ Αἰμιλίου, τὸ σπουδαζόμενον ὑπὸ τοῦ δήμου καὶ τιμώμενον διαφερόντως ἐπὶ τῆς ἀριστοκρατικῆς μεῖναι προαιρέσεως καὶ μηδὲν εἰπεῖν μηδὲ πρᾶξαι χάριτι τῶν πολλῶν, ἀλλὰ τοῖς πρώτοις καὶ κρατίστοις ἀεὶ συνεξετάζεσθαι περὶ τὴν πολιτείαν. Ὃ καὶ χρόνοις ὕστερον Ἄππιος ὠνείδισεν Ἀφρικανῷ Σκιπίωνι. Μέγιστοι γὰρ ὄντες ἐν τῇ πόλει τότε τὴν τιμητικὴν ἀρχὴν μετῄεσαν, ὁ μὲν τὴν βουλὴν ἔχων καὶ τοὺς ἀρίστους περὶ αὑτόν (αὕτη γὰρ Ἀππίοις ἡ πολιτεία πάτριος), ὁ δὲ μέγας μὲν ὢν ἐφ´ ἑαυτοῦ, μεγάλῃ δ´ ἀεὶ τῇ παρὰ τοῦ δήμου χάριτι καὶ σπουδῇ κεχρημένος. Ὡς οὖν ἐμβάλλοντος εἰς ἀγορὰν τοῦ Σκιπίωνος κατεῖδε παρὰ πλευρὰν ὁ Ἄππιος ἀνθρώπους ἀγεννεῖς καὶ δεδουλευκότας, ἀγοραίους δὲ καὶ δυναμένους ὄχλον συναγαγεῖν καὶ σπουδαρχίᾳ καὶ κραυγῇ πάντα πράγματα βιάσασθαι, μέγα βοήσας „ὦ Παῦλε“ εἶπεν „Αἰμίλιε, στέναξον ὑπὸ γῆς, αἰσθόμενος ὅτι σου τὸν υἱὸν Αἰμίλιος ὁ κῆρυξ καὶ Λικίννιος Φιλόνικος ἐπὶ τιμητείαν κατάγουσιν.

“ Ἀλλὰ Σκιπίων μὲν αὔξων τὰ πλεῖστα τὸν δῆμον εὔνουν εἶχεν, Αἰμίλιος δὲ καίπερ ὢν ἀριστοκρατικὸς οὐδὲν ἧττον ὑπὸ τῶν πολλῶν ἠγαπᾶτο τοῦ μάλιστα δημαγωγεῖν καὶ πρὸς χάριν ὁμιλεῖν τοῖς πολλοῖς δοκοῦντος. Ἐδήλωσαν δὲ μετὰ τῶν ἄλλων καλῶν καὶ τιμητείας αὐτὸν ἀξιώσαντες, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ πασῶν ἱερωτάτη καὶ δυναμένη μέγα πρός τε τἆλλα καὶ πρὸς ἐξέτασιν βίων. Ἐκβαλεῖν τε γὰρ ἔξεστι συγκλήτου τὸν ἀπρεπῶς ζῶντα τοῖς τιμηταῖς καὶ προγράψαι τὸν ἄριστον, ἵππου τ´ ἀφαιρέσει τῶν νέων ἀτιμάσαι τὸν ἀκολασταίνοντα, καὶ τῶν οὐσιῶν οὗτοι τὰ τιμήματα καὶ τὰς ἀπογραφὰς ἐπισκοποῦσιν. Ἀπεγράψαντο μὲν οὖν κατ´ αὐτὸν μυριάδες ἀνθρώπων τριάκοντα τρεῖς, ἔτι δ´ ἑπτακισχίλιοι τετρακόσιοι πεντήκοντα δύο, τῆς δὲ βουλῆς προέγραψε μὲν Μᾶρκον Αἰμίλιον Λέπιδον, ἤδη τετράκις καρπούμενον ταύτην τὴν προεδρίαν, ἐξέβαλε δὲ τρεῖς συγκλητικοὺς οὐ τῶν ἐπιφανῶν, καὶ περὶ τὴν τῶν ἱππέων ἐξέτασιν ὁμοίως ἐμετρίασεν αὐτός τε καὶ Μάρκιος Φίλιππος ὁ συνάρχων αὐτοῦ.

[39] Διῳκημένων δὲ τῶν πλείστων καὶ μεγίστων, ἐνόσησε νόσον ἐν ἀρχῇ μὲν ἐπισφαλῆ, χρόνῳ δ´ ἀκίνδυνον, ἐργώδη δὲ καὶ δυσαπάλλακτον γενομένην. Ἐπεὶ δὲ πεισθεὶς ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἔπλευσεν εἰς Ἐλέαν τῆς Ἰταλίας καὶ διέτριβεν αὐτόθι πλείω χρόνον ἐν παραλίοις ἀγροῖς καὶ πολλὴν ἡσυχίαν ἔχουσιν, ἐπόθησαν αὐτὸν οἱ Ῥωμαῖοι, καὶ φωνὰς πολλάκις ἐν θεάτροις οἷον εὐχόμενοι καὶ σπεύδοντες ἰδεῖν ἀφῆκαν. Οὔσης δέ τινος ἱερουργίας ἀναγκαίας, ἤδη δὲ καὶ δοκοῦντος ἱκανῶς ἔχειν αὐτῷ τοῦ σώματος, ἐπανῆλθεν εἰς Ῥώμην. Κἀκείνην μὲν ἔθυσε μετὰ τῶν ἄλλων τὴν θυσίαν ἱερέων, ἐπιφανῶς τοῦ δήμου περικεχυμένου καὶ χαίροντος· τῇ δ´ ὑστεραίᾳ πάλιν ἔθυσεν αὐτὸς ὑπὲρ αὑτοῦ σωτήρια τοῖς θεοῖς. Καὶ συμπερανθείσης ὡς προῄρητο τῆς θυσίας, ὑποστρέψας οἴκαδε καὶ κατακλιθείς, πρὶν αἰσθέσθαι καὶ νοῆσαι τὴν μεταβολήν, ἐν ἐκστάσει καὶ παραφορᾷ τῆς διανοίας γενόμενος, τριταῖος ἐτελεύτησεν,

 οὐδενὸς ἐνδεὴς οὐδ´ ἀτελὴς τῶν πρὸς εὐδαιμονίαν νενομισμένων γενόμενος. Καὶ γὰρ ἡ περὶ τὴν ἐκφορὰν πομπὴ θαυμασμὸν ἔσχε καὶ ζῆλον, ἐπικοσμοῦντα τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρὸς τοῖς ἀρίστοις καὶ μακαριωτάτοις ἐνταφίοις. Ταῦτα δ´ ἦν οὐ χρυσὸς οὐδ´ ἐλέφας οὐδ´ ἡ λοιπὴ πολυτέλεια καὶ φιλοτιμία τῆς παρασκευῆς, ἀλλ´ εὔνοια καὶ τιμὴ καὶ χάρις οὐ μόνον παρὰ τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν πολεμίων. Ὅσοι γοῦν κατὰ τύχην παρῆσαν Ἰβήρων καὶ Λιγύων καὶ Μακεδόνων, οἱ μὲν ἰσχυροὶ τὰ σώματα καὶ νέοι διαλαβόντες τὸ λέχος ὑπέδυσαν καὶ παρεκόμιζον, οἱ δὲ πρεσβύτεροι συνηκολούθουν, ἀνακαλούμενοι τὸν Αἰμίλιον εὐεργέτην καὶ σωτῆρα τῶν πατρίδων. Οὐ γὰρ μόνον ἐν οἷς ἐκράτησε καιροῖς ἠπίως πᾶσι καὶ φιλανθρώπως ἀπηλλάγη χρησάμενος, ἀλλὰ καὶ παρὰ πάντα τὸν λοιπὸν βίον ἀεί τι πράττων ἀγαθὸν αὐτοῖς καὶ κηδόμενος ὥσπερ οἰκείων καὶ συγγενῶν διετέλεσε. Τὴν δ´ οὐσίαν αὐτοῦ μόλις ἑπτὰ καὶ τριάκοντα μυριάδων γενέσθαι λέγουσιν· ἧς αὐτὸς μὲν ἀμφοτέρους τοὺς υἱοὺς ἀπέλιπε κληρονόμους, ὁ δὲ νεώτερος Σκιπίων τῷ ἀδελφῷ πᾶσαν ἔχειν συνεχώρησεν, αὐτὸς εἰς οἶκον εὐπορώτερον τὸν Ἀφρικανοῦ δεδομένος. Τοιοῦτος μὲν ὁ Παύλου Αἰμιλίου τρόπος καὶ βίος λέγεται γενέσθαι.

[40] ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ. Τοιούτων δὲ τῶν κατὰ τὴν ἱστορίαν ὄντων, δῆλον ὡς οὐκ ἔχει πολλὰς διαφορὰς οὐδ´ ἀνομοιότητας ἡ σύγκρισις. Οἵ τε γὰρ πόλεμοι πρὸς ἐνδόξους γεγόνασιν ἀμφοτέροις ἀνταγωνιστάς, τῷ μὲν Μακεδόνας, τῷ δὲ Καρχηδονίους, αἵ τε νῖκαι περιβόητοι, τοῦ μὲν ἑλόντος Μακεδονίαν καὶ τὴν ἀπ´ Ἀντιγόνου διαδοχὴν ἐν ἑβδόμῳ βασιλεῖ καταπαύσαντος, τοῦ δὲ τὰς τυραννίδας πάσας ἀνελόντος ἐκ Σικελίας καὶ τὴν νῆσον ἐλευθερώσαντος· εἰ μὴ νὴ Δία βούλοιτό τις παρεγχειρεῖν, ὡς Αἰμίλιος μὲν ἐρρωμένῳ Περσεῖ καὶ Ῥωμαίους νενικηκότι, Τιμολέων δὲ Διονυσίῳ παντάπασιν ἀπειρηκότι καὶ κατατετριμμένῳ συνέπεσε· καὶ πάλιν ὑπὲρ Τιμολέοντος, ὅτι πολλοὺς μὲν τυράννους, μεγάλην δὲ τὴν Καρχηδονίων δύναμιν ἀπὸ τῆς τυχούσης στρατιᾶς ἐνίκησεν, οὐχ ὥσπερ Αἰμίλιος ἀνδράσιν ἐμπειροπολέμοις καὶ μεμαθηκόσιν ἄρχεσθαι χρώμενος, ἀλλὰ μισθοφόροις οὖσι καὶ στρατιώταις ἀτάκτοις, πρὸς ἡδονὴν εἰθισμένοις στρατεύεσθαι. Τὰ γὰρ ἀπ´ οὐκ ἴσης παρασκευῆς ἴσα κατορθώματα τῷ στρατηγῷ τὴν αἰτίαν περιτίθησι.

[41] Καθαρῶν οὖν καὶ δικαίων ἐν τοῖς πράγμασιν ἀμφοτέρων γεγονότων, Αἰμίλιος μὲν ὑπὸ τῶν νόμων καὶ τῆς πατρίδος οὕτως ἔοικεν εὐθὺς ἀφικέσθαι παρεσκευασμένος, Τιμολέων δὲ τοιοῦτον αὐτὸς ἑαυτὸν παρέσχε. Τούτου τεκμήριον, ὅτι Ῥωμαῖοι μὲν ὁμαλῶς ἐν τῷ τότε χρόνῳ πάντες ἦσαν εὔτακτοι καὶ ὑποχείριοι τοῖς ἐθισμοῖς, καὶ τοὺς νόμους δεδιότες καὶ τοὺς ἄρχοντας, Ἑλλήνων δ´ οὐδεὶς ἡγεμών ἐστιν οὐδὲ στρατηγός, ὃς οὐ διεφθάρη τότε Σικελίας ἁψάμενος, ἔξω Δίωνος. Καίτοι καὶ Δίωνα πολλοὶ μοναρχίας ὀρέγεσθαι καὶ βασιλείαν τινὰ Λακωνικὴν ὀνειροπολεῖν ὑπενόουν. Τίμαιος δὲ καὶ Γύλιππον ἀκλεῶς φησι καὶ ἀτίμως ἀποπέμψαι Συρακοσίους, φιλοπλουτίαν αὐτοῦ καὶ ἀπληστίαν ἐν τῇ στρατηγίᾳ κατεγνωκότας. Ἃ δὲ Φάραξ ὁ Σπαρτιάτης καὶ Κάλλιππος ὁ Ἀθηναῖος ἐλπίσαντες ἄρξειν Σικελίας παρενόμησαν καὶ παρεσπόνδησαν, ὑπὸ πολλῶν ἀναγέγραπται. Καίτοι τίνες ἢ πηλίκων κύριοι πραγμάτων ὄντες οὗτοι τοιαῦτ´ ἤλπισαν; ὧν ὁ μὲν ἐκπεπτωκότα Συρακουσῶν ἐθεράπευε Διονύσιον, Κάλλιππος δ´ εἷς ἦν τῶν περὶ Δίωνα ξεναγῶν. Ἀλλὰ Τιμολέων αἰτησαμένοις καὶ δεηθεῖσιν αὐτοκράτωρ πεμφθεὶς Συρακοσίοις, καὶ δύναμιν οὐ ζητῶν, ἀλλ´ ἔχειν ὀφείλων ἣν ἔλαβε βουλομένων καὶ διδόντων, πέρας ἐποιήσατο τῆς αὑτοῦ στρατηγίας καὶ ἀρχῆς τὴν τῶν παρὰ νόμον ἀρχόντων κατάλυσιν.

Ἐκεῖνο μέντοι τοῦ Αἰμιλίου θαυμαστόν, ὅτι τηλικαύτην βασιλείαν καταστρεψάμενος οὐδὲ δραχμῇ μείζονα τὴν οὐσίαν ἐποίησεν οὐδ´ εἶδεν οὐδ´ ἥψατο τῶν χρημάτων, καίτοι πολλὰ δοὺς ἑτέροις καὶ δωρησάμενος. Οὐ λέγω δ´ ὅτι Τιμολέων μεμπτός ἐστιν οἰκίαν τε καλὴν λαβὼν καὶ χωρίον· οὐ γὰρ τὸ λαβεῖν ἐκ τοιούτων αἰσχρόν, ἀλλὰ τὸ μὴ λαβεῖν κρεῖττον, καὶ περιουσία τις ἀρετῆς ἐν οἷς ἔξεστιν ἐπιδεικνυμένης τὸ μὴ δεόμενον. Ἐπεὶ δ´, ὡς σώματος ῥῖγος ἢ θάλπος φέρειν δυναμένου τὸ πρὸς ἀμφοτέρας εὖ πεφυκὸς ὁμοῦ τὰς μεταβολὰς ῥωμαλεώτερον, οὕτω ψυχῆς ἄκρατος εὐρωστία καὶ ἰσχύς, ἣν οὔτε τὸ εὐτυχεῖν ὕβρει θρύπτει καὶ ἀνίησιν οὔτε συμφοραὶ ταπεινοῦσι, φαίνεται τελειότερος ὁ Αἰμίλιος, ἐν χαλεπῇ τύχῃ καὶ πάθει μεγάλῳ τῷ περὶ τοὺς παῖδας οὐδέν τι μικρότερος οὐδ´ ἀσεμνότερος ἢ διὰ τῶν εὐτυχημάτων ὁραθείς. Τιμολέων δὲ γενναῖα πράξας περὶ τὸν ἀδελφὸν οὐκ ἀντέσχε τῷ λογισμῷ πρὸς τὸ πάθος, ἀλλὰ μετανοίᾳ καὶ λύπῃ ταπεινωθεὶς ἐτῶν εἴκοσι τὸ βῆμα καὶ τὴν ἀγορὰν ἰδεῖν οὐχ ὑπέμεινε. δεῖ δὲ τὰ αἰσχρὰ φεύγειν καὶ αἰδεῖσθαι· τὸ δὲ πρὸς πᾶσαν ἀδοξίαν εὐλαβὲς ἐπιεικοῦς μὲν ἤθους καὶ ἁπαλοῦ, μέγεθος δ´ οὐκ ἔχοντος.

Paul Emile, toutefois, prit les choses en sage; il réfléchit que l'homme a besoin de courage et de force d'âme, non pas seulement contre des armes et des piques, mais bien encore contre les attaques de la Fortune : aussi fit-il de ces événements contraires ainsi mêlés, une sorte de balance et de compensation, jugeant le mal effacé par le bien, et ses pertes personnelles par les prospérités publiques; et rien, dans ses actions, ne vint rabaisser sa grandeur ou ternir l'éclat de sa victoire. Il venait à peine d'ensevelir l'aîné de ses fils, ainsi que je l'ai dit, quand arriva le triomphe ; et le second étant mort après le triomphe, il convoqua l'assemblée du peuple romain, et là, loin qu'il tînt les discours d'un homme qui eût 88 besoin de consolation, il consola lui-même ses concitoyens de la douleur que leur causaient ses propres infortunes.

« Je n'ai jamais craint, dit-il, rien de ce qui vient des hommes; mais, entre les choses divines, ce que j'ai toujours redouté, c'est l'extrême inconstance de la Fortune et l'inépuisable variété de ses coups; surtout dans cette guerre, où elle favorisait, comme un vent propice, toutes mes entreprises : sans cesse, je m'attendais à la voir renverser mon bonheur et soulever quelque tempête. En effet, dit-il encore, en un seul jour j'ai traversé la mer Ionienne, de Brundusium à Corcyre ; et de Corcyre je suis arrivé en cinq jours à Delphes, où j'ai sacrifié à Apollon. Cinq jours encore, et nous touchions, l'armée et moi, la Macédoine, et je purifiais l'armée avec les cérémonies d'usage. A l'instant même je commençai mes opérations militaires ; et, quinze jours après, j'avais terminé la guerre par la plus glorieuse victoire. Ce cours rapide de prospérités m'inspirait une juste défiance de la Fortune : bien en repos sur les ennemis, n'ayant aucun danger à en craindre, c'est pour la traversée du retour que je redoutais l'inconstance de la déesse, alors que je ramenais une telle armée, si heureusement victorieuse, et des dépouilles immenses, et des rois captifs. Arrivé sans aucun accident auprès de vous, et voyant la ville dans la joie, dans les fêtes et les sacrifices, je ne m'en suis pas moins défié du sort; car je savais qu'il n'est pas une de ses faveurs qui soit pour nous sans mélange, et que l'envie accompagne toujours les grands succès. Mon âme, pleine de cette douloureuse inquiétude, et tremblante sur ce que l'avenir réservait à Rome, n'a été délivrée de ses craintes qu'à l'instant où j'ai vu ma maison périr dans ce terrible naufrage ; où il m'a fallu, au milieu même des jours sacrés de mon 89 triomphe, ensevelir de mes mains, coup sur coup, deux fils de si belle espérance, les seuls que je me fusse réservés pour héritiers de mon nom. Me voilà maintenant à l'abri des grands dangers, et j'ai une ferme confiance que votre prospérité résistera solide et durable. La Fortune est assez vengée de mes succès par les maux qu'elle a versés sur moi : elle a fait voir, dans le triomphateur, autant que dans le captif traîné en .triomphe, un frappant exemple de la fragilité humaine; avec cette différence pourtant que Persée vaincu a toujours ses enfants, et que le vainqueur a perdu les siens. »

Tel fut, dit-on, le généreux et sublime discours de Paul Émile dans l'assemblée du peuple; inspiration d'une grandeur d'âme naturelle et qui n'avait rien d'affecté. Quoiqu'il fût très-touché des malheurs de Persée, et qu'il eût un grand désir d'adoucir son sort, la seule chose qu'il put obtenir pour lui, ce fut de le faire transférer de la prison publique dans un lieu décent, où il pût mener une vie moins dure. Il y était étroitement gardé; et, suivant la plupart des historiens, il s'y laissa mourir de faim. Quelques-uns le font périr d'une mort étrange et peut-être sans exemple. Les soldats préposés à sa garde, irrités contre lui pour je ne sais quel grief, et ne pouvant pas le chagriner ou le maltraiter autrement, avaient imaginé de l'empêcher de dormir : ils épiaient avec soin les moments où il s'assoupissait, et employaient toutes sortes de moyens pour le tenir éveillé ; et Persée serait mort de cette insomnie continuelle. Deux de ses enfants moururent aussi : le troisième, Alexandre, devint habile, dit-on, dans la toreutique et la ciselure. Il apprit aussi à écrire et à parler la langue romaine, et devint greffier public, charge qu'il remplit avec intelligence et à la satisfaction des magistrats.

La conquête de la Macédoine par Paul Emile eut pour 90 le peuple un bien fortuné résultat : Paul Emile avait rapporté alors dans le trésor public des sommes si considérables , que les Romains purent demeurer exempts de tout impôt jusqu'au temps d'Hirtius et de Pansa, qui furent consuls durant la première guerre d'Antoine et d'Auguste. Et ce qui fut dans Paul Emile une admirable singularité; c'est que, malgré l'amour extrême et la vénération que lui portait le peuple, il resta toujours attaché au parti aristocratique : il ne dit, il ne fît jamais rien dans la vue de flatter la multitude ; sur toutes les affaires publiques il se concerta toujours avec les premiers et les plus distingués d'entre les citoyens. C'est le fondement du reproche que dans la suite Appius fit à Scipion l'Africain. Ils étaient en ce temps-là les deux plus grands personnages de Rome, et briguaient ensemble la charge de censeur. Appius était porté par le sénat et par la noblesse, dont les Appius suivaient de tout temps le parti. Scipion, déjà si grand par lui-même, était encore auprès du peuple en grand crédit et en grande faveur. En le voyant arriver dans le Forum, entouré de gens de basse condition, autrefois esclaves, très-propres d'ailleurs à cabaler, à soulever la populace, à tout arracher par des intrigues, par des clameurs, par des voies de fait même, Appius s'écria de toute sa force : « Ô Paul Emile I gémis dans les enfers de voir le héraut Émilius et Licinius Ph-lonicus conduire ton fils à la censure. »

Scipion ne gagna cette faveur du peuple qu'en faisant tout pour lui ; Paul Emile, au contraire , malgré son dévouement à l'aristocratie, ne fut pas moins aimé des plébéiens que ceux qui s'étudiaient le plus à les flatter et à leur complaire. C'est ce qu'ils firent bien voir, en lui décernant toutes sortes d'honneurs, et en particulier la censure, dignité sacrée entre toutes, et qui, outre les autres prérogatives, donne le droit de rechercher la vie des citoyens. Les censeurs peuvent chasser du Sénat un 91 sénateur qui se conduit mal, et y faire entrer ceux qu'ils jugent les plus gens de bien ; ils peuvent noter d'infamie les jeunes hommes débauchés en leur étant leur cheval. Ce sont eux encore qui font l'estimation des biens des particuliers et les dénombrements. Sous la censure de Paul Emile, le nombre des citoyens inscrits fut de trois cent trente-sept mille quatre cent cinquante-deux. Il nomma prince du Sénat Émilius Lépidus, honoré déjà quatre fois de cette préséance. Il dégrada trois sénateurs , mais qui n'étaient pas des plus considérables, et se montra, ainsi que Marcius Philippe, son collègue, très-modéré dans l'examen de l'ordre équestre.

Il avait terminé à peu près toutes les plus importantes affaires de sa charge quand il fut attaqué d'une maladie d'abord très-dangereuse, mais qui s'adoucit ensuite et menaça seulement d'être rebelle et longue. Il s'embarqua, parle conseil des médecins, pour Élée, ville d'Italie, où il demeura longtemps dans une solitaire et paisible campagne sur le bord de la mer. Les Romains regrettèrent son absence ; et, plus d'une fois, dans les théâtres, ils témoignèrent par des cris leur désir extrême de le revoir. À la fin , obligé d'assister à un sacrifice solennel, croyant d'ailleurs sa santé assez bien rétablie, il revint à Rome, et fit le sacrifice avec les autres prêtres, entouré d'une foule immense et pleine d'allégresse. Le lendemain , il offrit aux dieux un autre sacrifice, pour les remercier de sa guérison ; après quoi il rentra chez lui et se coucha. Mais tout à coup, avant qu'il pût s'apercevoir d'aucune altération dans sa santé, il perdit connaissance, et tomba dans le délire. Trois jours après il était mort.

Paul Emile avait réuni dans sa personne tous les biens et tous les avantages qu'on regarde comme les sources du bonheur de la vie. Ses funérailles se firent avec une magnificence admirable; et on y décora sa vertu des 92 ornements les plus riches et les plus glorieux qui puissent embellir un convoi. Ce n'était ni de l'or, ni de l'ivoire, ni tout l'appareil d'une vaine et ambitieuse somptuosité, mais l'affection, le respect et la reconnaissance non-seulement des citoyens, mais des ennemis eux-mêmes. Tout ce qui se trouvait à Rome d'Ibériens, de Liguriens et de Macédoniens, assista à ses obsèques ; les jeunes et les forts d'entre eux portaient le lit funèbre, les plus âgés suivaient, en appelant Paul Emile le bienfaiteur et le sauveur de leur patrie. Et en effet, non content de les avoir tous traités, au temps de ses conquêtes, avec douceur et humanité, il n'avait cessé, tout le reste de sa vie, de leur rendre service, et leur montrer autant d'intérêt qu'à des amis et à des parents. On dit que tout le bien qu'il laissa montait à peine à trois cent soixante-dix mille drachmes (36) dont il fit héritiers ses deux fils. Mais Scipion, le plus jeune des deux, qui était passé par adoption dans une maison plus riche, celle de Scipion l'Africain, abandonna toute la succession à son frère. Telles furent, d'après l'histoire, les mœurs et la vie de Paul Emile.

93 COMPARAISON DE TIMOLÉON ET DE PAUL EMILE.

Voilà comment l'histoire nous représente ces deux grands hommes : on voit assez dès lors qu'il n'y a dans leur comparaison ni des différences, ni des disparités bien sensibles. Les guerres qu'ils eurent à soutenir leur donnèrent à tous les deux d'illustres adversaires : à l'un les Macédoniens, à l'autre les Carthaginois. Le bruit de leurs victoires retentit par le monde : l'un conquit la Macédoine, et détruisit la tyrannie d'Antigonus, qui avait duré jusqu'au septième roi ; l'autre déracina de la Sicile toutes les tyrannies, et rendit à l'île sa liberté. Peut-être voudra-t-on mettre entre eux cette différence, que Paul Emile vainquit Persée alors qu'il disposait de grandes forces et avait déjà battu les Romains, tandis que Timoléon n'attaqua dans Denys qu'un homme presque sans ressources, et tout écrasé par ses pertes. Mais il y a aussi à l'avantage de Timoléon, qu'il vainquit plusieurs tyrans, et brisa les forces redoutables de Carthage avec une armée ramassée au hasard, et non point comme Paul Emile avec des troupes aguerries et formées à une exacte discipline : il ne disposa jamais que de mercenaires, soldats accoutumés à une vie indisciplinée, et qui ne faisaient à la guerre que ce qu'il leur plaisait. Or, des exploits égaux accomplis avec d'inégales ressources ajoutent à la gloire du général. 94 Ils portèrent, dans toutes leurs actions, l'intégrité et la justice; mais il semble que Paul Emile arriva aux affaires déjà tout formé à la vertu par les lois et les mœurs de sa patrie ; au lieu que Timoléon s'y forma lui-même. Ce qui le prouve, c'est que, du temps de Paul Emile, tous les Romains étaient également modestes, également soumis à leurs usages, pleins de respect pour les lois et pour leurs concitoyens. Au contraire, il n'y eut pas un général, pas un capitaine grec qui ne se corrompît dès qu'il eut touché à la Sicile, hormis le seul Dion : encore Dion encourut-il généralement le soupçon d'aspirer à la tyrannie, et de rêver l'établissement d'une royauté semblable à celle de Lacédémone. Timée rapporte que Gylippe lui-même fut honteusement et ignominieusement renvoyé par les Syracusains pour avoir montré, dans l'exercice du commandement, une insatiable rapacité. Les injustices et les perfidies que fit commettre à Pharax le Spartiate, et à Callippus l'Athénien , l'espoir de se rendre maîtres de la Sicile, nous ont été transmises par plusieurs historiens. Quels misérables pourtant, et qu'ils avaient peu de forces en main pour se livrer à une telle espérance ! Le premier avait suivi la fortune de Denys chassé de Syracuse ; Callippus n'était qu'un simple capitaine dans les troupes étrangères de Dion. Mais Timoléon, envoyé aux Syracusains sur leur demande, et après leurs vives instances; Timoléon, qui n'avait point à mendier des troupes, et qu'attendait une armée; Timoléon, maître d'un pouvoir librement déféré, ne manifesta, dans son commandement, dans toutes ses entreprises, que l'ambition de détruire les tyrans injustes.

Une chose vraiment admirable dans Paul Emile, c'est qu'après avoir renversé une si grande monarchie, il n'augmenta pas son bien d'une seule drachme ; c'est qu'il n'approcha ni les yeux ni la main de ces trésors  95 dont il fit à d'autres de si grandes largesses. Je ne dis point qu'il faille blâmer Timoléon d'avoir accepté une belle maison à la ville et un domaine aux champs : il n'y a pas de honte à recevoir le prix de si grands services; mais refuser est plus glorieux encore ; et c'est le comble de la vertu de savoir se passer de ce qu'on peut acquérir légitimement. Tel corps supporte le froid, tel autre le chaud : les meilleurs tempéraments sont ceux qui peuvent souffrir également le chaud et le froid ; de même l'âme la plus forte et la mieux constituée est celle que n'enorgueillissent ni n'énervent les succès, et que n'abattent point les revers. Paul Emile me semble, à cet égard, plus parfait que Timoléon. Dans le plus grand des malheurs , dans la douleur extrême que lui causa la mort de ses enfants, il ne se montra ni plus faible qu'au sein de ses triomphes, ni moins digne de respect. Timoléon, au contraire, après l'action généreuse où il se porta contre son frère, ne sut pas réprimer, par l'effort de la raison, le trouble de son âme : abattu par le repentir et par le chagrin, il n'eut pas, durant vingt ans, le courage de paraître à la tribune et sur la place publique. Il faut fuir ce qui est honteux, et en rougir ; mais aussi, craindre à tout propos le blâme, c'est la preuve d'un caractère doux et simple à la vérité, mais qui n'a point de grandeur.


 


 

   

(1) Iliade, XXIV, 629.

(2) C'est un vers ïambique tiré de quelque tragédie perdue, ou peut-être de quelque comédie.

(3)  Voilà ce qui semble justifier la transposition des deux Vies dans les éditions; mais les mots qui suivent font voir qu'à supposer même que Plutarque ait composé la vie de Paul Emile avant celle de Timoléon , et que cette préface ne doive pas être mise en tête de cette dernière, Plutarque reste fidèle à son plan et à l'ordre chronologique, puisqu'il nomme Timoléon avant Paul Emile.

(4)  C'est en effet le sens du mot grec αἰμύλιος.

(5) Voyez la Vie de Numa dans le premier volume.

(6) Voyez la Vie de Fabius Maximus dans le premier volume.

(7)  Platon dans l'Euthyphron.

(8) Tite Live le nomme Papirius Masson.

(9)  Environ quatre-vingt-dix millions de francs.

(10)  C'est le participe futur du verbe δίδωμι, donner.

(11)  Voyez la Vie de Flamininus dans ce volume.

(12) Au livre I, 46.

(13) Contrée de la Thrace, entre le Strymon et le Mésius.

(14)  Environ dix-huit cent mille francs de notre monnaie.

(15) Cette partie de l'ouvrage de Polybe et la lettre de Nasica n'existent plus.

(16) Il y avait une multitude de villes qui portaient ce nom. Celle-ci était près du golfe Thermaïque, dans une province de Macédoine appelée Lyncestide.

(17) Environ une demi-lieue,

(18) Je n'ai pas besoin de remarquer que ce principe est faux, même pour l'ancien continent, et qu'il y a dans le nouveau des montagnes bien autrement hautes que dix stades.

(19) Ce mot signifie qui a un bouclier d'airain.

(20) Il ne faut pas confondre ce Posidonius avec un autre Posidonius , philosophe et historien, souvent cité par Plutarque, et qui est postérieur de plue d'un siècle à la bataille où avait fui Persée.

(21) Environ six lieues.

(22)  Scipion avait alors dix-sept ans.

(23) Environ trois cent mille francs de notre monnaie.

(24) Allusion au proverbe grec : les Crétois sont toujours menteurs,

(25) Environ cent quatre-vingt mille francs de notre monnaie.

(26) Les fils de Jupiter, c'est-à-dire Castor et Pollux.

(27)  Environ mille lieues. C'est une erreur considérable, ou une grossière faute de copiste. Il n'y a guère que le quart de cette distance de Rome aux bords du Rhin.

(28) Environ six cent mille francs de notre monnaie.

(29) Environ dix francs de noire monnaie.

(30) Le récit deTite Live est plus clair que celui de Plutarque : Quœ dum ostentat, adapertis forte quœ velanda erant, tumor inguinum proximus risum movit, Tum, hoc quoque quod ridetis, inquit, in equis dies noctesque, etc., XLV, 39.

(31) Environ dix-huit mille francs de notre monnaie.

(32) Le talent, mesure de pesanteur, était un poids d'environ soixante de nos livres.

(33) Du nom des rois Antigonus et Séleucus.

(34) Du nom de Thériclès, célèbre potier athénien.

(35) Iliade, XXIV, 526.

(36)  Environ trois cent cinquante mille francs de notre monnaie.

(37

(38)

(39

(40

(41

(42)

(43)

(44) L'Eurotas.

(45) L'île de Cithère était a peu de distance des côtes de la Laconie.

(46) Environ cinquante-cinq miile francs de notre monnaie.

(47)  Denys l'Ancien.

(48)  En l'an 367 avant J.-C.

(49)  En l'an 418, durant la guerre du Péloponnèse,

(50)  Deux ans avant la bataille sans larmes

(51) Environ neuf cents francs de notre monnaie.

(52) En l'an 362 avant J.-C.

(53)  Philosophe stoïcien, qui avait fait un traité sur la République de Sparte.

(54) Μαχαίρων vient de μάχειρα, épée.

(55) Plus de douze cent mille francs de notre monnaie.

(56)  Situé dans la partie de l'Afrique appelée Marmarique, entre l'Egypte, à l'orient, et la Cyrénaïque, à l'occident.

(57) C'était en l'an 361 : Agésilas n'avait donc régné que trente-huit ou trente- neuf ans.

(58) Voyez la Vie d'Agis, la trente-neuvième de la collection.