Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME PREMIER : VIE DE FABIUS MAXIMUS + COMPARAISON DE PERICLES ET DE FABIUS MAXIMUS

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard

Périclès    Alcibiade

 

PLUTARQUE

 

I

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

ΙPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

19, Rue de Lille

 

----

1853PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

--------------------------------- 

404 FABIUS MAXIMUS.

(Né en l’an... et mort en l’an 205 avant J.-C.)

ΦΑΒΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ.

 

[1] Τοιούτου δὲ τοῦ Περικλέους ἐν τοῖς ἀξίοις μνήμης γεγονότος, ὡς παρειλήφαμεν, ἐπὶ τὸν Φάβιον τὴν ἱστορίαν μετάγομεν.

Νυμφῶν μιᾶς λέγουσιν, οἱ δὲ γυναικὸς ἐπιχωρίας, Ἡρακλεῖ μιγείσης περὶ τὸν Θύβριν ποταμὸν γενέσθαι Φάβιον, ἄνδρα πολὺ καὶ δόκιμον ἐν Ῥώμῃ τὸ Φαβίων γένος ἀφ´ αὑτοῦ παρασχόντα. Τινὲς δὲ τοὺς ἀπὸ τοῦ γένους τούτου πρώτους τῇ δι´ ὀρυγμάτων χρησαμένους ἄγρᾳ Φοδίους ἱστοροῦσιν ὀνομάζεσθαι τὸ παλαιόν· οὕτω γὰρ ἄχρι νῦν αἱ διώρυχες φόσσαι καὶ φόδερε τὸ σκάψαι καλεῖται· χρόνῳ δὲ τῶν δυεῖν φθόγγων μεταπεσόντων, Φάβιοι προσηγορεύθησαν.

Πολλοὺς δὲ καὶ μεγάλους τῆς οἰκίας ἐξενεγκαμένης ἄνδρας, ἀπὸ Ῥούλλου τοῦ μεγίστου καὶ διὰ τοῦτο Μαξίμου παρὰ Ῥωμαίοις ἐπονομασθέντος τέταρτος ἦν Φάβιος Μάξιμος, περὶ οὗ τάδε γράφομεν. Ἦν δ´ αὐτῷ σωματικὸν μὲν παρωνύμιον ὁ Βερρούκωσος· εἶχε γὰρ ἀκροχορδόνα μικρὰν ἐπάνω τοῦ χείλους ἐπιπεφυκυῖαν· ὁ δ´ Ὀβικούλας σημαίνει μὲν προβάτιον, ἐτέθη δὲ πρὸς τὴν πρᾳότητα καὶ βραδυτῆτα τοῦ ἤθους ἔτι παιδὸς ὄντος. Τὸ γὰρ ἡσύχιον αὐτοῦ καὶ σιωπηλὸν καὶ μετὰ πολλῆς μὲν εὐλαβείας τῶν παιδικῶν ἁπτόμενον ἡδονῶν, βραδέως δὲ καὶ διαπόνως δεχόμενον τὰς μαθήσεις, εὔκολον δὲ πρὸς τοὺς συνήθεις καὶ κατήκοον ἀβελτερίας τινὸς καὶ νωθρότητος ὑπόνοιαν εἶχε παρὰ τοῖς ἐκτός· ὀλίγοι δ´ ἦσαν οἱ τὸ δυσκίνητον ὑπὸ βάθους καὶ μεγαλόψυχον καὶ λεοντῶδες ἐν τῇ φύσει καθορῶντες αὐτοῦ. Ταχὺ δὲ τοῦ χρόνου προϊόντος ὑπὸ τῶν πραγμάτων ἐγειρόμενος, διεσήμαινε καὶ τοῖς πολλοῖς ἀπάθειαν μὲν οὖσαν τὴν δοκοῦσαν ἀπραγίαν, εὐβουλίαν δὲ τὴν εὐλάβειαν, τὸ δὲ πρὸς μηδὲν ὀξὺ μηδ´ εὐκίνητον ἐν πᾶσι μόνιμον καὶ βέβαιον. Ὁρῶν δὲ καὶ τῆς πολιτείας τὸ μέγεθος καὶ τῶν πολέμων τὸ πλῆθος, ἤσκει τὸ μὲν σῶμα πρὸς τοὺς πολέμους ὥσπερ ὅπλον σύμφυτον, τὸν δὲ λόγον ὄργανον πειθοῦς πρὸς τὸν δῆμον, εὖ μάλα τῷ βίῳ πρεπόντως κατακεκοσμημένον. Οὐ γὰρ ἐπῆν ὡραϊσμὸς οὐδὲ κενὴ καὶ ἀγοραῖος χάρις, ἀλλὰ νοῦς ἴδιον καὶ περιττὸν ἐν γνωμολογίαις σχῆμα καὶ βάθος ἔχων, ἃς μάλιστα ταῖς Θουκυδίδου προσεοικέναι λέγουσι. Διασῴζεται γὰρ αὐτοῦ λόγος ὃν εἶπεν ἐν τῷ δήμῳ, τοῦ παιδὸς αὐτοῦ μεθ´ ὑπατείαν ἀποθανόντος ἐγκώμιον.

[2] Πέντε δ´ ὑπατειῶν ἃς ὑπάτευσεν ἡ πρώτη τὸν ἀπὸ Λιγύων θρίαμβον ἔσχεν. Ἡττηθέντες γὰρ ὑπ´ αὐτοῦ μάχῃ καὶ πολλοὺς ἀποβαλόντες, εἰς τὰς Ἄλπεις ἀνεστάλησαν, καὶ τὴν πρόσοικον ἐπαύσαντο τῆς Ἰταλίας λῃζόμενοι καὶ κακῶς ποιοῦντες. Ἐπεὶ δ´ Ἀννίβας ἐμβαλὼν εἰς Ἰταλίαν καὶ μάχῃ πρῶτον περὶ τὸν Τρεβίαν ποταμὸν ἐπικρατήσας, αὐτὸς μὲν ἤλαυνε διὰ Τυρρηνίας πορθῶν τὴν χώραν, ἔκπληξιν δὲ δεινὴν καὶ φόβον εἰς τὴν Ῥώμην ἐνέβαλλε, σημεῖα δὲ τὰ μὲν συνήθη Ῥωμαίοις ἀπὸ κεραυνῶν, τὰ δ´ ὅλως ἐξηλλαγμένα καὶ πολλὴν ἀτοπίαν ἔχοντα προσέπιπτε— θυρεούς τε γὰρ ἀφ´ αὑτῶν αἵματι γενέσθαι διαβρόχους ἐλέχθη, καὶ θέρη σταχύων περὶ Ἄντιον ἔναιμα κείρεσθαι, καὶ λίθους μὲν ἐκ τοῦ ἀέρος διαπύρους καὶ φλεγομένους φέρεσθαι, τοῦ δ´ ὑπὲρ Φαλερίους οὐρανοῦ ῥαγῆναι δόξαντος ἐκπίπτειν καὶ διασπείρεσθαι πολλὰ γραμματεῖα, καὶ τούτων ἐν ἑνὶ γεγραμμένον φανῆναι κατὰ λέξιν· „Ἄρης τὰ ἑαυτοῦ ὅπλα σαλεύει“—,

τὸν μὲν ὕπατον Γάιον Φλαμίνιον οὐδὲν ἤμβλυνε τούτων, ἄνδρα πρὸς τῷ φύσει θυμοειδεῖ καὶ φιλοτίμῳ μεγάλαις ἐπαιρόμενον εὐτυχίαις, ἃς πρόσθεν εὐτύχησε παραλόγως, τῆς τε βουλῆς ἀποκαλούσης καὶ τοῦ συνάρχοντος ἐνισταμένου βίᾳ συμβαλὼν τοῖς Γαλάταις μάχῃ καὶ κρατήσας, Φάβιον δὲ τὰ μὲν σημεῖα, καίπερ ἁπτόμενα πολλῶν, ἧττον ὑπέθραττε διὰ τὴν ἀλογίαν· τὴν δ´ ὀλιγότητα τῶν πολεμίων καὶ τὴν ἀχρηματίαν πυνθανόμενος, καρτερεῖν παρεκάλει τοὺς Ῥωμαίους καὶ μὴ μάχεσθαι πρὸς ἄνθρωπον ἐπ´ αὐτῷ τούτῳ διὰ πολλῶν ἀγώνων ἠσκημένῃ στρατιᾷ χρώμενον, ἀλλὰ τοῖς συμμάχοις ἐπιπέμποντας βοηθείας καὶ τὰς πόλεις διὰ χειρὸς ἔχοντας, αὐτὴν ἐᾶν περὶ αὑτῇ μαραίνεσθαι τὴν ἀκμὴν τοῦ Ἀννίβου, καθάπερ φλόγα λάμψασαν ἀπὸ μικρᾶς καὶ κούφης δυνάμεως.

[3] Οὐ μὴν ἔπεισε τὸν Φλαμίνιον, ἀλλὰ φήσας οὐκ ἀνέξεσθαι προσιόντα τῇ Ῥώμῃ τὸν πόλεμον οὐδ´ ὥσπερ ὁ παλαιὸς Κάμιλλος ἐν τῇ πόλει διαμαχεῖσθαι περὶ αὐτῆς, τὸν μὲν στρατὸν ἐξάγειν ἐκέλευσε τοὺς χιλιάρχους, αὐτὸς δ´ ἐπὶ τὸν ἵππον ἁλάμενος, ἐξ οὐδενὸς αἰτίου προδήλου παραλόγως ἐντρόμου τοῦ ἵππου γενομένου καὶ πτυρέντος, ἐξέπεσε καὶ κατενεχθεὶς ἐπὶ κεφαλὴν ὅμως οὐδὲν ἔτρεψε τῆς γνώμης, ἀλλ´ ὡς ὥρμησεν ἐξ ἀρχῆς ἀπαντῆσαι τῷ Ἀννίβᾳ, περὶ τὴν καλουμένην Θρασυνίαν λίμνην τῆς Τυρρηνίας παρετάξατο. Τῶν δὲ στρατιωτῶν συμβαλόντων εἰς χεῖρας, ἅμα τῷ καιρῷ τῆς μάχης συνέπεσε σεισμός, ὑφ´ οὗ καὶ πόλεις ἀνετράπησαν καὶ ῥεύματα ποταμῶν ἐξ ἕδρας μετέστη καὶ κρημνῶν ὑπώρειαι παρερράγησαν. Ἀλλὰ καίπερ οὕτω γενομένου βιαίου τοῦ πάθους οὐδεὶς τὸ παράπαν ᾔσθετο τῶν μαχομένων. Αὐτὸς μὲν οὖν ὁ Φλαμίνιος πολλὰ καὶ τόλμης ἔργα καὶ ῥώμης ἀποδεικνύμενος ἔπεσε, καὶ περὶ αὐτὸν οἱ κράτιστοι· τῶν δ´ ἄλλων τραπέντων πολὺς ἦν ὁ φόνος, καὶ πεντακισχίλιοι πρὸς μυρίοις κατεκόπησαν, καὶ ἑάλωσαν ἕτεροι τοσοῦτοι. Τὸ δὲ Φλαμινίου σῶμα φιλοτιμούμενος θάψαι καὶ κοσμῆσαι δι´ ἀρετὴν ὁ Ἀννίβας οὐχ εὗρεν ἐν τοῖς νεκροῖς, ἀλλ´ ἠγνοεῖτο τὸ παράπαν ὅπως ἠφανίσθη.

Τὴν μὲν οὖν ἐπὶ τοῦ Τρεβίου γενομένην ἧτταν οὔθ´ ὁ γράψας στρατηγὸς οὔθ´ ὁ πεμφθεὶς ἄγγελος ἀπ´ εὐθείας ἔφρασεν, ἀλλ´ ἐψεύσαντο τὴν νίκην ἐπίδικον αὐτοῖς καὶ ἀμφίδοξον γενέσθαι· περὶ δὲ ταύτης ὡς πρῶτον ἤκουσεν ὁ στρατηγὸς Πομπώνιος, συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν τὸν δῆμον οὐ περιπλοκὰς οὐδὲ παραγωγὰς πλασά– μενος, ἀλλ´ ἄντικρυς ἔφη προσελθών· „νενικήμεθα ὦ ἄνδρες Ῥωμαῖοι μεγάλῃ μάχῃ, καὶ διέφθαρται τὸ στρατόπεδον, καὶ Φλαμίνιος ὕπατος ἀπόλωλεν. Ἀλλὰ βουλεύεσθε περὶ σωτηρίας αὑτῶν καὶ ἀσφαλείας.“ οὗτος μὲν οὖν ὥσπερ πνεῦμα τὸν λόγον ἐμβαλὼν εἰς πέλαγος τοσοῦτον δῆμον, συνετάραξε τὴν πόλιν, οὐδ´ ἑστάναι πρὸς τοσαύτην ἔκπληξιν οἱ λογισμοὶ καὶ διαμένειν ἐδύναντο, πάντες δ´ εἰς μίαν γνώμην συνηνέχθησαν, ἀνυπευθύνου τε δεῖσθαι τὰ πράγματα μοναρχίας, ἣν δικτατορίαν καλοῦσι, καὶ τοῦ μεταχειριουμένου ταύτην ἀθρύπτως καὶ ἀδεῶς ἀνδρός· εἶναι δὲ τοῦτον ἕνα Φάβιον Μάξιμον, ἰσόρροπον ἔχοντα τῷ μεγέθει τῆς ἀρχῆς τὸ φρόνημα καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἤθους, ἡλικίας τε κατὰ τοῦτο γεγενημένον ἐν ᾧ συνέστηκεν ἔτι πρὸς τὰ τῆς ψυχῆς βουλεύματα τὸ σῶμα τῇ ῥώμῃ καὶ συγκέκραται τῷ φρονίμῳ τὸ θαρραλέον.

[4] Ὡς οὖν ταῦτ´ ἔδοξεν, ἀποδειχθεὶς δικτάτωρ Φάβιος καὶ ἀποδείξας αὐτὸς ἵππαρχον Μᾶρκον Μινούκιον, πρῶτον μὲν ᾐτήσατο τὴν σύγκλητον ἵππῳ χρῆσθαι παρὰ τὰς στρατείας. Οὐ γὰρ ἐξῆν, ἀλλ´ ἀπηγόρευτο κατὰ δή τινα νόμον παλαιόν, εἴτε τῆς ἀλκῆς τὸ πλεῖστον ἐν τῷ πεζῷ τιθεμένων καὶ διὰ τοῦτο τὸν στρατηγὸν οἰομένων δεῖν παραμένειν τῇ φάλαγγι καὶ μὴ προλείπειν, εἴθ´, ὅτι τυραννικὸν εἰς ἅπαντα τἆλλα καὶ μέγα τὸ τῆς ἀρχῆς κράτος ἐστίν, ἔν γε τούτῳ βουλομένων τὸν δικτάτορα τοῦ δήμου φαίνεσθαι δεόμενον.

Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ Φάβιος εὐθὺς ἐνδείξασθαι θέλων τῆς ἀρχῆς τὸ μέγεθος καὶ τὸν ὄγκον, ὡς μᾶλλον ὑπηκόοις χρῷτο καὶ πειθηνίοις τοῖς πολίταις, προῆλθε συνενεγκάμενος εἰς τὸ αὐτὸ ῥαβδουχίας εἰκοσιτέσσαρας· καὶ τοῦ ἑτέρου τῶν ὑπάτων ἀπαντῶντος αὐτῷ, τὸν ὑπηρέτην πέμψας ἐκέλευσε τοὺς ῥαβδούχους ἀπαλλάξαι καὶ τὰ παράσημα τῆς ἀρχῆς ἀποθέμενον ἰδιώτην ἀπαντᾶν. Μετὰ δὲ ταῦτα καλλίστην ἀρχόμενος τὴν ἐκ θεῶν ἀρχήν, καὶ διδάσκων τὸν δῆμον ὡς ὀλιγωρίᾳ καὶ περιφρονήσει τοῦ στρατηγοῦ πρὸς τὸ δαιμόνιον, οὐ μοχθηρίᾳ τῶν ἀγωνισαμένων σφαλέντα, προὔτρεπε μὴ δεδιέναι τοὺς ἐχθρούς, ἀλλὰ {καὶ} τοὺς θεοὺς ἐξευμενίζεσθαι καὶ τιμᾶν, οὐ δεισιδαιμονίαν ἐνεργαζόμενος, ἀλλὰ θαρρύνων εὐσεβείᾳ τὴν ἀρετὴν καὶ ταῖς παρὰ τῶν θεῶν ἐλπίσι τὸν ἀπὸ τῶν πολεμίων φόβον ἀφαιρῶν καὶ παραμυθούμενος.

Ἔκινήθησαν δὲ τότε καὶ πολλαὶ τῶν ἀπορρήτων καὶ χρησμίων αὐτοῖς βίβλων ἃς Σιβυλλείους καλοῦσι, καὶ λέγεται συνδραμεῖν ἔνια τῶν ἀποκειμένων ἐν αὐταῖς λογίων πρὸς τὰς τύχας καὶ τὰς πράξεις ἐκείνας. Καὶ τὸ μὲν ἀναγνωσθὲν οὐκ ἦν ἑτέρῳ πυθέσθαι, προελθὼν δ´ ὁ δικτάτωρ εἰς τὸν ὄχλον, εὔξατο τοῖς θεοῖς ἐνιαυτοῦ μὲν αἰγῶν καὶ συῶν καὶ προβάτων καὶ βοῶν ἐπιγονήν, ὅσην Ἰταλίας ὄρη καὶ πεδία καὶ ποταμοὶ καὶ λειμῶνες εἰς ὥραν ἐσομένην θρέψουσι, καταθύσειν ἅπαντα, θέας δὲ μουσικὰς καὶ θυμελικὰς ἄξειν ἀπὸ σηστερτίων τριακοσίων τριάκοντα τριῶν καὶ δηναρίων τριακοσίων τριάκοντα τριῶν, ἔτι τριτημορίου προσόντος. Τοῦτο τὸ κεφάλαιόν ἐστιν ὀκτὼ μυριάδες δραχμῶν καὶ δραχμαὶ τρισχίλιαι πεντακόσιαι ὀγδοήκοντα τρεῖς καὶ δύο ὀβολοί. Λόγον δὲ τῆς εἰς τοῦτο τοῦ πλήθους ἀκριβείας καὶ διανομῆς χαλεπόν ἐστιν εἰπεῖν, εἰ μή τις ἄρα βούλοιτο τῆς τριάδος ὑμνεῖν τὴν δύναμιν, ὅτι καὶ φύσει τέλειος καὶ πρῶτος τῶν περισσῶν ἀρχήν τε πλήθους ἐν αὑτῷ τάς τε πρώτας διαφορὰς καὶ τὰ παντὸς ἀριθμοῦ στοιχεῖα μείξας καὶ συναρμόσας εἰς ταὐτὸν ἀνείληφε.

[5] Τῶν μὲν οὖν πολλῶν ὁ Φάβιος τὴν γνώμην ἀναρτήσας εἰς τὸ θεῖον, ἡδίω πρὸς τὸ μέλλον ἐποίησεν· αὐτὸς δὲ πάσας θέμενος ἐν αὑτῷ τὰς τῆς νίκης ἐλπίδας, ὡς καὶ τοῦ θεοῦ τὰς εὐπραξίας δι´ ἀρετῆς καὶ φρονήσεως παραδιδόντος, τρέπεται πρὸς Ἀννίβαν, οὐχ ὡς διαμαχούμενος, ἀλλὰ χρόνῳ τὴν ἀκμὴν αὐτοῦ καὶ χρήμασι τὴν ἀπορίαν καὶ πολυανθρωπίᾳ τὴν ὀλιγότητα τρίβειν καὶ ὑπαναλίσκειν βεβουλευμένος. Ὅθεν αἰεὶ μετέωρος ἀπὸ τῆς ἵππου τῶν πολεμίων ἐν τόποις ὀρεινοῖς στρατοπεδεύων ἐπῃωρεῖτο, καθημένου μὲν ἡσυχάζων, κινουμένου δὲ κατὰ τῶν ἄκρων κύκλῳ περιιὼν καὶ περιφαινόμενος ἐκ διαστήματος, ὅσον ἀκοντὶ μὴ βιασθῆναι μάχεσθαι καὶ φόβον ὡς μαχησόμενος τοῖς πολεμίοις ἀπὸ τῆς μελλήσεως αὐτῆς παρέχειν.

Οὕτω δὲ παράγων τὸν χρόνον ὑπὸ πάντων κατεφρονεῖτο, καὶ κακῶς μὲν ἤκουεν ἐν τῷ στρατοπέδῳ, κομιδῇ δὲ τοῖς πολεμίοις ἄτολμος ἐδόκει καὶ τὸ μηδὲν εἶναι, πλὴν ἑνὸς ἀνδρὸς Ἀννίβου. Μόνος δ´ ἐκεῖνος αὐτοῦ τὴν δεινότητα καὶ τὸν τρόπον ᾧ πολεμεῖν ἐγνώκει συνιδών, καὶ διανοηθεὶς ὡς πάσῃ τέχνῃ καὶ βίᾳ κινητέος ἐστὶν εἰς μάχην ὁ ἀνὴρ ἢ διαπέπρακται τὰ Καρχηδονίων, οἷς μέν εἰσι κρείττους ὅπλοις χρήσασθαι μὴ δυναμένων, οἷς δὲ λείπονται σώμασι καὶ χρήμασιν ἐλαττουμένων καὶ δαπανωμένων εἰς τὸ μηδέν, ἐπὶ πᾶσαν ἰδέαν στρατηγικῶν σοφισμάτων καὶ παλαισμάτων τρεπόμενος καὶ πειρώμενος ὥσπερ δεινὸς ἀθλητὴς λαβὴν ζητῶν, προσέβαλλε καὶ διετάραττε καὶ μετῆγε πολλαχόσε τὸν Φάβιον, ἐκστῆσαι τῶν ὑπὲρ τῆς ἀσφαλείας λογισμῶν βουλόμενος. Τῷ δ´ ἡ μὲν κρίσις πίστιν ἔχοντι τοῦ συμφέροντος ἐν αὑτῇ βέβαιος εἱστήκει καὶ ἀμετάπτωτος,

ἠνώχλει δ´ αὐτὸν ὁ ἵππαρχος Μινούκιος, φιλομαχῶν ἀκαίρως καὶ θρασυνόμενος καὶ δημαγωγῶν τὸ στράτευμα, μανικῆς φορᾶς καὶ κενῶν ἐλπίδων ὑπ´ αὐτοῦ πεπληρωμένον· οἳ τὸν μὲν Φάβιον σκώπτοντες καὶ καταφρονοῦντες Ἀννίβου παιδαγωγὸν ἀπεκάλουν, τὸν δὲ Μινούκιον μέγαν ἄνδρα καὶ τῆς Ῥώμης ἄξιον ἡγοῦντο στρατηγόν. Ὁ δὲ μᾶλλον εἰς φρόνημα καὶ θράσος ἀνειμένος, ἐχλεύαζε μὲν τὰς ἐπὶ τῶν ἄκρων στρατοπεδείας, ὡς καλὰ θέατρα τοῦ δικτάτορος ἀεὶ παρασκευαζομένου θεωρήσουσι πορθουμένην καὶ φλεγομένην τὴν Ἰταλίαν, ἠρώτα δὲ τοὺς φίλους τοῦ Φαβίου, πότερον εἰς τὸν οὐρανὸν ἄρας ἀναφέρει τὸν στρατὸν ὥσπερ τῆς γῆς ἀπεγνωκώς, ἢ νέφη καὶ ὁμίχλας προβαλλόμενος ἀποδιδράσκει τοὺς πολεμίους. Ταῦτα τῶν φίλων πρὸς τὸν Φάβιον ἀπαγγελλόντων καὶ τὴν ἀδοξίαν τῷ κινδύνῳ λῦσαι παραινούντων, „οὕτω μέντἄν“ ἔφη „δειλότερος ἢ νῦν εἶναι δοκῶ γενοίμην, εἰ σκώμματα καὶ λοιδορίας φοβηθεὶς ἐκπέσοιμι τῶν ἐμαυτοῦ λογισμῶν. Καίτοι τὸ μὲν ὑπὲρ πατρίδος οὐκ αἰσχρὸν δέος, ἡ δὲ πρὸς δόξαν ἀνθρώπων καὶ διαβολὰς καὶ ψόγους ἔκπληξις οὐκ ἀξίου τηλικαύτης ἀρχῆς ἀνδρός, ἀλλὰ δουλεύοντος ὧν κρατεῖν αὐτὸν καὶ δεσπόζειν κακῶς φρονούντων προσήκει.“

[6] Μετὰ ταῦτα γίνεται διαμαρτία τοῦ Ἀννίβου. Βουλόμενος γὰρ ἀποσπάσαι τοῦ Φαβίου πορρωτέρω τὸ στράτευμα καὶ πεδίων ἐπιλαβέσθαι προνομὰς ἐχόντων, ἐκέλευσε τοὺς ὁδηγοὺς μετὰ δεῖπνον εὐθὺς ἡγεῖσθαι πρὸς τὸ Κασινάτον. Οἱ δὲ τῆς φωνῆς διὰ βαρβαρισμὸν οὐκ ἐξακούσαντες ἀκριβῶς, ἐμβάλλουσιν αὐτοῦ τὴν δύναμιν φέροντες εἰς τὰ καταλήγοντα τῆς Καμπανίας εἰς πόλιν Κασιλῖνον, ἣν τέμνει ῥέων διὰ μέσης {ὁ Λοθρόνος} ποταμὸς ὃν Οὐολτοῦρνον οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσιν. ἔστι δ´ ἡ χώρα τὰ μὲν ἄλλα περιστεφὴς ὄρεσιν, αὐλὼν δ´ ἀναπέπταται πρὸς τὴν θάλατταν, ἔνθα τὰ ἕλη καταδίδωσι τοῦ ποταμοῦ περιχεομένου καὶ θῖνας ἄμμου βαθείας ἔχει καὶ τελευτᾷ πρὸς αἰγιαλὸν κυματώδη καὶ δύσορμον. Ἔνταῦθα καταβαίνοντος τοῦ Ἀννίβου, περιελθὼν ἐμπειρίᾳ τῶν ὁδῶν ὁ Φάβιος, τὴν μὲν διέξοδον ὁπλίτας τετρακισχιλίους ἐπιστήσας ἐνέφραξε, τὸν δ´ ἄλλον στρατὸν ὑπὲρ τῶν {ἄλλων} ἄκρων ἐν καλῷ καθίσας, διὰ τῶν ἐλαφροτάτων καὶ προχειροτάτων ἐνέβαλε τοῖς ἐσχάτοις τῶν πολεμίων καὶ συνετάραξεν ἅπαν τὸ στράτευμα, διέφθειρε δὲ περὶ ὀκτακοσίους. Ἔκ τούτου βουλόμενος Ἀννίβας ἀπαγαγεῖν τὸ στράτευμα, καὶ τὴν διαμαρτίαν τοῦ τόπου νοήσας καὶ τὸν κίνδυνον, ἀνεσταύρωσε μὲν τοὺς ὁδηγούς, ἐκβιάζεσθαι δὲ τοὺς πολεμίους καὶ προσμάχεσθαι τῶν ὑπερβολῶν ἐγκρατεῖς ὄντας ἀπεγίνωσκε. Δυσθύμως δὲ καὶ περιφόβως διακειμένων ἁπάντων καὶ περιεστάναι σφᾶς πάντοθεν ἀφύκτους ἡγουμένων ἀπορίας, ἔγνω δολοῦν ἀπάτῃ τοὺς πολεμίους. Ἦν δὲ τοιόνδε.

Βοῦς ὅσον δισχιλίας ἐκ τῶν αἰχμαλώτων ἐκέλευσε συλλαβόντας ἀναδῆσαι δᾷδα πρὸς ἕκαστον κέρας καὶ λύγων ἢ φρυγάνων αὔων φάκελον· εἶτα νυκτὸς ὅταν ἀρθῇ σημεῖον, ἀνάψαντας ἐλαύνειν ἐπὶ τὰς ὑπερβολὰς παρὰ τὰ στενὰ καὶ τὰς φυλακὰς τῶν πολεμίων. Ἅμα δὲ ταῦτα παρεσκεύαζον οἷς προσετέτακτο, καὶ τὸν ἄλλον αὐτὸς ἀναστήσας στρατὸν ἤδη σκότους ὄντος ἦγε σχολαίως. Αἱ δὲ βόες ἄχρι μὲν τὸ πῦρ ὀλίγον ἦν καὶ περιέκαιε τὴν ὕλην, ἀτρέμα προσεχώρουν ἐλαυνόμεναι πρὸς τὴν ὑπώρειαν, καὶ θαῦμα τοῖς καθορῶσι νομεῦσιν ἀπὸ τῶν ἄκρων καὶ βουκόλοις ἦσαν αἱ φλόγες, ἄκροις ἐπιλάμπουσαι τοῖς κέρασιν, ὡς στρατοπέδου καθ´ ἕνα κόσμον ὑπὸ λαμπάδων πολλῶν βαδίζοντος. Ἔπεὶ δὲ πυρούμενον τὸ κέρας ἄχρι ῥίζης διέδωκε τῇ σαρκὶ τὴν αἴσθησιν, καὶ πρὸς τὸν πόνον διαφέρουσαι καὶ τινάσσουσαι τὰς κεφαλὰς ἀνεπίμπλαντο πολλῆς ἀπ´ ἀλλήλων φλογός, οὐκ ἐνέμειναν τῇ τάξει τῆς πορείας, ἀλλ´ ἔκφοβοι καὶ περιαλγεῖς οὖσαι δρόμῳ κατὰ τῶν ὀρῶν ἐφέροντο, λαμπόμεναι μὲν οὐρὰς ἄκρας καὶ μέτωπα, πολλὴν δὲ τῆς ὕλης δι´ ἧς ἔφευγον ἀνάπτουσαι.

Δεινὸν οὖν ἦν θέαμα τοῖς παραφυλάττουσι τὰς ὑπερβολὰς Ῥωμαίοις· καὶ γὰρ αἱ φλόγες ἐῴκεσαν ὑπ´ ἀνθρώπων θεόντων διαφερομέναις λαμπάσι, καὶ θόρυβος ἦν ἐν αὐτοῖς πολὺς καὶ φόβος, ἀλλαχόθεν ἄλλους ἐπιφέρεσθαι τῶν πολεμίων σφίσι καὶ κυκλοῦσθαι πανταχόθεν ἡγουμένων. Διὸ μένειν οὐκ ἐτόλμων, ἀλλὰ πρὸς τὸ μεῖζον ἀνεχώρουν στρατόπεδον, προέμενοι τὰ στενά. {καὶ} κατὰ τοῦτο δὲ καιροῦ προσμείξαντες οἱ ψιλοὶ τοῦ Ἀννίβου τὰς ὑπερβολὰς κατέσχον, ἡ δ´ ἄλλη δύναμις ἤδη προσέβαινεν ἀδεῶς, πολλὴν καὶ βαρεῖαν ἐφελκομένη λείαν.

[7] Τῷ δὲ Φαβίῳ συνέβη μὲν ἔτι νυκτὸς αἰσθέσθαι τὸν δόλον—φεύγουσαι γὰρ ἔνιαι τῶν βοῶν σποράδες ἧκον αὐτῶν εἰς χεῖρας—, ἐνέδρας δὲ δεδιὼς σκοταίους, ἀτρέμα τὴν δύναμιν ἐν τοῖς ὅπλοις εἶχεν. Ὡς δ´ ἦν ἡμέρα, διώκων ἐξήπτετο τῶν ἐσχάτων, καὶ συμπλοκαὶ περὶ τὰς δυσχωρίας ἐγίνοντο καὶ θόρυβος ἦν πολύς, ἕως παρ´ Ἀννίβου τῶν ὀρειβατεῖν δεινῶν Ἰβήρων ἄνδρες ἐλαφροὶ καὶ ποδώκεις πεμφθέντες ἀπὸ τοῦ στόματος εἰς βαρεῖς ὁπλίτας τοὺς Ῥωμαίους ἐνέβαλον, καὶ διαφθείραντες οὐκ ὀλίγους ἀπέστρεψαν τὸν Φάβιον.

Τότε δὴ μάλιστα κακῶς ἀκοῦσαι καὶ καταφρονηθῆναι συνέβη τὸν Φάβιον. Τῆς γὰρ ἐν τοῖς ὅπλοις τόλμης ὑφιέμενος ὡς γνώμῃ καὶ προνοίᾳ καταπολεμήσων τὸν Ἀννίβαν, αὐτὸς ἡττημένος τούτοις καὶ κατεστρατηγημένος ἐφαίνετο. Βουλόμενος δὲ μᾶλλον ἐκκαῦσαι τὴν πρὸς αὐτὸν ὀργὴν τῶν Ῥωμαίων ὁ Ἀννίβας, ὡς ἦλθεν ἐπὶ τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ, τὰ μὲν ἄλλα πάντα καίειν καὶ διαφθείρειν ἐκέλευσεν, ἐκείνων δ´ ἀπεῖπεν ἅπτεσθαι μόνων, καὶ παρακατέστησε φυλακὴν οὐδὲν ἐῶσαν ἀδικεῖν οὐδὲ λαμβάνειν ἐκεῖθεν. Ταῦτα προσδιέβαλε τὸν Φάβιον εἰς Ῥώμην ἀναγγελθέντα, καὶ πολλὰ μὲν αὐτοῦ πρὸς τὸν ὄχλον οἱ δήμαρχοι κατεβόων, ἐπάγοντος μάλιστα Μετιλίου καὶ παροξύνοντος, οὐ κατὰ τὴν πρὸς Φάβιον ἔχθραν, ἀλλ´ οἰκεῖος ὢν Μινουκίου τοῦ ἱππάρχου, τιμὴν ᾤετο καὶ δόξαν ἐκείνῳ φέρειν τὰς τούτου διαβολάς. Ἔγεγόνει δὲ καὶ τῇ βουλῇ δι´ ὀργῆς οὐχ ἥκιστα μεμφομένῃ τὰς περὶ τῶν αἰχμαλώτων πρὸς Ἀννίβαν ὁμολογίας. Ὡμολογήκεισαν γὰρ αὑτοῖς ἄνδρα μὲν ἀνδρὶ λύεσθαι τῶν ἁλισκομένων, εἰ δὲ πλείους οἱ ἕτεροι γένοιντο, διδόναι δραχμὰς ὑπὲρ ἑκάστου τὸν κομιζόμενον πεντήκοντα καὶ διακοσίας. Ὡς οὖν γενομένης τῆς κατ´ ἄνδρα διαμείψεως ηὑρέθησαν ὑπόλοιποι Ῥωμαίων παρ´ Ἀννίβᾳ τεσσαράκοντα καὶ διακόσιοι, τούτων ἡ σύγκλητος ἔγνω τὰ λύτρα μὴ πέμπειν, καὶ προσῃτιᾶτο τὸν Φάβιον, ὡς οὐ πρεπόντως οὐδὲ λυσιτελῶς ἄνδρας ὑπὸ δειλίας πολεμίων ἄγραν γενομένους ἀνακομιζόμενον. Ταῦτ´ ἀκούσας ὁ Φάβιος τὴν μὲν ὀργὴν ἔφερε πρᾴως τῶν πολιτῶν, χρήματα δ´ οὐκ ἔχων, διαψεύσασθαι δὲ τὸν Ἀννίβαν καὶ προέσθαι τοὺς πολίτας οὐχ ὑπομένων, ἔπεμψε τὸν υἱὸν εἰς Ῥώμην, κελεύσας ἀποδόσθαι τοὺς ἀγροὺς καὶ τὸ ἀργύριον εὐθὺς ὡς αὐτὸν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον κομίζειν. Ἀποδομένου δὲ τοῦ νεανίσκου τὰ χωρία καὶ ταχέως ἐπανελθόντος, ἀπέπεμψε τὰ λύτρα τῷ Ἀννίβᾳ καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἀπέλαβε· καὶ πολλῶν ἀποδιδόντων ὕστερον, παρ´ οὐδενὸς ἔλαβεν, ἀλλ´ ἀφῆκε πᾶσι.

[8] Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν ἱερέων καλούντων αὐτὸν εἰς Ῥώμην ἐπί τινας θυσίας, παρέδωκε τῷ Μινουκίῳ τὴν δύναμιν, ὑπὲρ τοῦ μὴ μάχεσθαι μηδὲ συμπλέκεσθαι τοῖς πολεμίοις οὐ μόνον ὡς αὐτοκράτωρ διαγορεύσας, ἀλλὰ καὶ παραινέσεις καὶ δεήσεις πολλὰς αὐτοῦ ποιησάμενος. Ὧν ἐκεῖνος ἐλάχιστα φροντίσας, εὐθὺς ἐνέκειτο τοῖς πολεμίοις, καί ποτε παραφυλάξας τὸν Ἀννίβαν τὸ πολὺ τῆς στρατιᾶς ἐπὶ σιτολογίας ἀφεικότα, καὶ προσβαλὼν τῷ ὑπολειπομένῳ, κατήραξεν εἰς τὸν χάρακα καὶ διέφθειρεν οὐκ ὀλίγους καὶ φόβον περιέστησε πᾶσιν ὡς πολιορκησομένοις ὑπ´ αὐτοῦ, καὶ συλλεγομένης αὖθις εἰς τὸ στρατόπεδον τῷ Ἀννίβᾳ τῆς δυνάμεως, ἀσφαλῶς ἀνεχώρησεν, αὑτόν τε μεγαλαυχίας ἀμέτρου καὶ θράσους τὸ στρατιωτικὸν ἐμπεπληκώς. Ταχὺ δὲ τοῦ ἔργου λόγος μείζων διεφοίτησεν εἰς Ῥώμην, καὶ Φάβιος μὲν ἀκούσας ἔφη μᾶλλον τοῦ Μινουκίου φοβεῖσθαι τὴν εὐτυχίαν ἢ τὴν ἀτυχίαν, ὁ δὲ δῆμος ἦρτο καὶ μετὰ χαρᾶς εἰς ἀγορὰν συνέτρεχε, καὶ Μετίλιος ὁ δήμαρχος ἐπὶ τοῦ βήματος καταστὰς ἐδημηγόρει μεγαλύνων τὸν Μινούκιον, τοῦ δὲ Φαβίου κατηγορῶν οὐ μαλακίαν οὐδ´ ἀνανδρίαν, ἀλλ´ ἤδη προδοσίαν, συναιτιώμενος ἅμα καὶ τῶν ἄλλων ἀνδρῶν τοὺς δυνατωτάτους καὶ πρώτους ἐπαγαγέσθαι τὸν πόλεμον ἐξ ἀρχῆς ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου τήν τε πόλιν ἐμβαλεῖν εὐθὺς εἰς μοναρχίαν ἀνυπεύθυνον, ἣ διατρίβουσα τὰς πράξεις ἵδρυσιν Ἀννίβᾳ παρέξει καὶ χρόνον, αὖθις ἐκ Λιβύης ἑτέραν δύναμιν προσγενέσθαι ὡς κρατοῦντι τῆς Ἰταλίας.

[9] Ἐπεὶ δ´ ὁ Φάβιος προσελθὼν ἀπολογεῖσθαι μὲν οὐδ´ ἐμέλλησε πρὸς τὸν δήμαρχον, ἔφη δὲ τάχιστα τὰς θυσίας καὶ τὰς ἱερουργίας γενέσθαι † ὥστ´ ἐπὶ τὸ στράτευμα βαδιεῖσθαι τῷ Μινουκίῳ δίκην ἐπιθήσων, ὅτι κωλύσαντος αὐτοῦ τοῖς πολεμίοις συνέβαλε, θόρυβος διῇξε τοῦ δήμου πολὺς ὡς κινδυνεύσοντος τοῦ Μινουκίου. Καὶ γὰρ εἷρξαι τῷ δικτάτορι καὶ θανατῶσαι πρὸ δίκης ἔξεστι, καὶ τοῦ Φαβίου τὸν θυμὸν ἐκ πολλῆς πρᾳότητος κεκινημένον ᾤοντο βαρὺν εἶναι καὶ δυσπαραίτητον. Ὅθεν οἱ μὲν ἄλλοι καταδείσαντες ἡσυχίαν ἦγον, ὁ δὲ Μετίλιος ἔχων τὴν ἀπὸ τῆς δημαρχίας ἄδειαν—μόνη γὰρ αὕτη δικτάτορος αἱρεθέντος ἡ ἀρχὴ τὸ κράτος οὐκ ἀπόλλυσιν, ἀλλὰ μένει τῶν ἄλλων καταλυθεισῶν—, ἐνέκειτο τῷ δήμῳ πολύς, μὴ προέσθαι δεόμενος τὸν Μινούκιον μηδ´ ἐᾶσαι παθεῖν ἃ Μάλλιος Τορκουᾶτος ἔδρασε τὸν υἱόν, ἀριστεύσαντος καὶ στεφανωθέντος ἀποκόψας πελέκει τὸν τράχηλον, ἀφελέσθαι δὲ τοῦ Φαβίου τὴν τυραννίδα καὶ τῷ δυναμένῳ καὶ βουλομένῳ σῴζειν ἐπιτρέψαι τὰ πράγματα. Τοιούτοις λόγοις κινηθέντες οἱ ἄνθρωποι τὸν μὲν Φάβιον οὐκ ἐτόλμησαν ἀναγκάσαι καταθέσθαι τὴν μοναρχίαν καίπερ ἀδοξοῦντα, τὸν δὲ Μινούκιον ἐψηφίσαντο τῆς στρατηγίας ὁμότιμον ὄντα διέπειν τὸν πόλεμον ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἐξουσίας τῷ δικτάτορι, πρᾶγμα μὴ πρότερον ἐν Ῥώμῃ γεγονός, ὀλίγῳ δ´ ὕστερον αὖθις γενόμενον μετὰ τὴν ἐν Κάνναις ἀτυχίαν. Καὶ γὰρ τότ´ ἐπὶ τῶν στρατοπέδων Μᾶρκος Ἰούνιος ἦν δικτάτωρ, καὶ κατὰ πόλιν τὸ βουλευτικὸν ἀναπληρῶσαι δεῆσαν, ἅτε δὴ πολλῶν ἐν τῇ μάχῃ συγκλητικῶν ἀπολωλότων, ἕτερον εἵλοντο δικτάτορα Φάβιον Βουτεῶνα. Πλὴν οὗτος μὲν ἐπεὶ προῆλθε καὶ κατέλεξε τοὺς ἄνδρας καὶ συνεπλήρωσε τὴν βουλήν, αὐθημερὸν ἀφεὶς τοὺς ῥαβδούχους καὶ διαφυγὼν τοὺς προάγοντας, εἰς τὸν ὄχλον ἐμβαλὼν καὶ καταμείξας ἑαυτὸν ἤδη τι τῶν ἑαυτοῦ διοικῶν καὶ πραγματευόμενος ὥσπερ ἰδιώτης ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἀνεστρέφετο.

[10] Τὸν δὲ Μινούκιον ἐπὶ τὰς αὐτὰς τῷ δικτάτορι πράξεις ἀποδείξαντες, ᾤοντο κεκολοῦσθαι καὶ γεγονέναι ταπεινὸν παντάπασιν ἐκεῖνον, οὐκ ὀρθῶς στοχαζόμενοι τοῦ ἀνδρός· οὐ γὰρ αὑτοῦ συμφορὰν ἡγεῖτο τὴν ἐκείνων ἄγνοιαν, ἀλλ´ ὥσπερ Διογένης ὁ σοφός, εἰπόντος τινὸς πρὸς αὐτόν „οὗτοι σοῦ καταγελῶσιν“ „ἀλλ´ ἐγώ“ εἶπεν „οὐ καταγελῶμαι“, μόνους ἡγούμενος καταγελᾶσθαι τοὺς ἐνδιδόντας καὶ πρὸς τὰ τοιαῦτα διαταραττομένους, οὕτω Φάβιος ἔφερεν ἀπαθῶς καὶ ῥᾳδίως ὅσον ἐπ´ αὐτῷ τὰ γινόμενα, συμβαλλόμενος ἀπόδειξιν τῶν φιλοσόφων τοῖς ἀξιοῦσι μήθ´ ὑβρίζεσθαι μήτ´ ἀτιμοῦσθαι τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ σπουδαῖον· ἠνία δ´ αὐτὸν ἡ τῶν πολλῶν ἀβουλία διὰ τὰ κοινά, δεδωκότων ἀφορμὰς ἀνδρὸς οὐχ ὑγιαινούσῃ φιλοτιμίᾳ πρὸς τὸν πόλεμον, καὶ δεδοικὼς μὴ παντάπασιν ἐκμανεὶς ὑπὸ κενῆς δόξης καὶ ὄγκου φθάσῃ τι κακὸν ἀπεργασάμενος, λαθὼν ἅπαντας ἐξῆλθε,

καὶ παραγενόμενος εἰς τὸ στρατόπεδον καὶ καταλαβὼν τὸν Μινούκιον οὐκέτι καθεκτόν, ἀλλὰ βαρὺν καὶ τετυφωμένον καὶ παρὰ μέρος ἄρχειν ἀξιοῦντα, τοῦτο μὲν οὐ συνεχώρησε, τὴν δὲ δύναμιν διενείματο πρὸς αὐτόν, ὡς μέρους μόνος ἄρξων βέλτιον {τι ὂν} ἢ πάντων παρὰ μέρος. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον τῶν ταγμάτων καὶ τέταρτον αὐτὸς ἔλαβε, τὸ δὲ δεύτερον καὶ τρίτον ἐκείνῳ παρέδωκεν, ἐπ´ ἴσης καὶ τῶν συμμαχικῶν διανεμηθέντων. Σεμνυνομένου δὲ τοῦ Μινουκίου καὶ χαίροντος ἐπὶ τῷ τὸ πρόσχημα τῆς ἀκροτάτης καὶ μεγίστης ἀρχῆς ὑφεῖσθαι καὶ προπεπηλακίσθαι δι´ αὐτόν, ὑπεμίμνῃσκεν ὁ Φάβιος, ὡς οὐκ ὄντος μὲν αὐτῷ πρὸς Φάβιον, ἀλλ´ εἰ σωφρονεῖ πρὸς Ἀννίβαν τοῦ ἀγῶνος· εἰ δὲ καὶ πρὸς τὸν συνάρχοντα φιλονικεῖ, σκοπεῖν ὅπως τοῦ νενικημένου καὶ καθυβρισμένου παρὰ τοῖς πολίταις ὁ τετιμημένος καὶ νενικηκὼς οὐ φανεῖται μᾶλλον ὀλιγωρῶν τῆς σωτηρίας αὐτῶν καὶ τῆς ἀσφαλείας.

[11] Ὁ δὲ ταῦτα μὲν εἰρωνείαν ἡγεῖτο γεροντικήν· παραλαβὼν δὲ τὴν ἀποκληρωθεῖσαν δύναμιν, ἰδίᾳ καὶ χωρὶς ἐστρατοπέδευσεν, οὐδὲν ἀγνοοῦντος τοῦ Ἀννίβου τῶν γινομένων, ἀλλὰ πᾶσιν ἐφεδρεύοντος. Ἦν δὲ λόφος κατὰ μέσον, καταληφθῆναι μὲν οὐ χαλεπός, ὀχυρὸς δὲ καταληφθεὶς στρατοπέδῳ καὶ διαρκὴς εἰς ἅπαντα, τὸ δὲ πέριξ πεδίον ὀφθῆναι μὲν ἄπωθεν ὁμαλὸν διὰ ψιλότητα καὶ λεῖον, ἔχον δέ τινας οὐ μεγάλας τάφρους ἐν αὑτῷ καὶ κοιλότητας ἄλλας. Διὸ καὶ τὸν λόφον ἐκ τοῦ ῥᾴστου κρύφα κατασχεῖν παρόν, οὐκ ἠθέλησεν ὁ Ἀννίβας, ἀλλ´ ἀπέλιπε μάχης ἐν μέσῳ πρόφασιν. Ὡς δ´ εἶδε κεχωρισμένον τοῦ Φαβίου τὸν Μινούκιον, νυκτὸς μὲν εἰς τὰς τάφρους καὶ τὰς κοιλότητας κατέσπειρε τῶν στρατιωτῶν τινας, ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ φανερῶς ἔπεμψεν οὐ πολλοὺς καταληψομένους τὸν λόφον, ὡς ἐπάγοιτο συμπεσεῖν περὶ τοῦ τόπου τὸν Μινούκιον. Ὃ δὴ καὶ συνέβη. Πρῶτον μὲν γὰρ ἀπέστειλε τὴν κούφην στρατιάν, ἔπειτα τοὺς ἱππεῖς, τέλος δ´ ὁρῶν τὸν Ἀννίβαν παραβοηθοῦντα τοῖς ἐπὶ τοῦ λόφου, πάσῃ κατέβαινε τῇ δυνάμει συντεταγμένος, καὶ μάχην καρτερὰν θέμενος ἠμύνετο τοὺς ἀπὸ τοῦ λόφου βάλλοντας, συμπλεκόμενος καὶ ἴσα φερόμενος, ἄχρι οὗ καλῶς ἠπατημένον ὁρῶν ὁ Ἀννίβας καὶ γυμνὰ παρέχοντα τοῖς ἐνεδρεύουσι τὰ νῶτα, τὸ σημεῖον αἴρει. Πρὸς δὲ τοῦτο πολλαχόθεν ἐξανισταμένων ἅμα καὶ μετὰ κραυγῆς προσφερομένων καὶ τοὺς ἐσχάτους ἀποκτιννύντων, ἀδιήγητος κατεῖχε ταραχὴ καὶ πτοία τοὺς Ῥωμαίους, αὐτοῦ τε τοῦ Μινουκίου τὸ θράσος κατεκέκλαστο, καὶ πρὸς ἄλλον ἄλλοτε τῶν ἡγεμόνων διεπάπταινεν, οὐδενὸς ἐν χώρᾳ μένειν τολμῶντος, ἀλλὰ πρὸς φυγὴν ὠθουμένων οὐ σωτήριον. Οἱ γὰρ Νομάδες ἤδη κρατοῦντες κύκλῳ περιήλαυνον τὸ πεδίον καὶ τοὺς ἀποσκιδναμένους ἔκτεινον.

[12] Ἐν τοσούτῳ δὲ κακῷ τῶν Ῥωμαίων ὄντων, οὐκ ἔλαθεν ὁ κίνδυνος τὸν Φάβιον, ἀλλὰ καὶ τὸ μέλλον ὡς ἔοικεν ἤδη προειληφώς, τήν τε δύναμιν συντεταγμένην εἶχεν ἐπὶ τῶν ὅπλων, καὶ τὰ πραττόμενα γινώσκειν ἐφρόντιζεν, οὐ δι´ ἀγγέλων, ἀλλ´ αὐτὸς ἔχων κατασκοπὴν πρὸ τοῦ χάρακος. Ὡς οὖν κατεῖδε κυκλούμενον καὶ ταραττόμενον τὸ στράτευμα, καὶ κραυγὴ προσέπιπτεν οὐ μενόντων, ἀλλ´ ἤδη πεφοβημένων καὶ τρεπομένων, μηρόν τε πληξάμενος καὶ στενάξας μέγα, πρὸς μὲν τοὺς παρόντας εἶπεν· „ὦ Ἡράκλεις, ὡς τάχιον μὲν ἢ ἐγὼ προσεδόκων, βράδιον δ´ ἢ αὐτὸς ἔσπευδε Μινούκιος ἑαυτὸν ἀπολώλεκε,“ τὰς δὲ σημαίας ἐκφέρειν κατὰ τάχος καὶ τὸν στρατὸν ἕπεσθαι κελεύσας ἀνεβόησε· „νῦν τις ὦ στρατιῶται Μάρκου Μινουκίου μεμνημένος ἐπειγέσθω· λαμπρὸς γὰρ ἁνὴρ καὶ φιλόπατρις. Εἰ δέ τι σπεύδων ἐξελάσαι τοὺς πολεμίους ἥμαρτεν, αὖθις αἰτιασόμεθα.“ πρῶτον μὲν οὖν ἐπιφανεὶς τρέπεται καὶ διασκίδνησι τοὺς ἐν τῷ πεδίῳ περιελαύνοντας Νομάδας, εἶτα πρὸς τοὺς μαχομένους καὶ κατὰ νώτου τῶν Ῥωμαίων ὄντας ἐχώρει καὶ τοὺς ἐμποδὼν ἔκτεινεν, οἱ δὲ λοιποί, πρὶν ἀποληφθῆναι καὶ γενέσθαι περιπετεῖς οἷς αὐτοὶ τοὺς Ῥωμαίους ἐποίησαν, ἐγκλίναντες ἔφυγον. Ὁρῶν δ´ ὁ Ἀννίβας τὴν μεταβολὴν καὶ τὸν Φάβιον εὐρώστως παρ´ ἡλικίαν διὰ τῶν μαχομένων ὠθούμενον ἄνω πρὸς τὸν Μινούκιον εἰς τὸν λόφον, ἐπέσχε τὴν μάχην, καὶ τῇ σάλπιγγι σημήνας ἀνάκλησιν, ἀπῆγεν εἰς τὸν χάρακα τοὺς Καρχηδονίους, ἀσμένως καὶ τῶν Ῥωμαίων ἀναστρεφομένων. Λέγεται δ´ αὐτὸν ἀπιόντα περὶ τοῦ Φαβίου πρὸς τοὺς φίλους εἰπεῖν τι τοιοῦτον μετὰ παιδιᾶς· „οὐκ ἐγὼ μέντοι προὔλεγον ὑμῖν πολλάκις τὴν ἐπὶ τῶν ἄκρων ταύτην καθημένην νεφέλην ὅτι μετὰ χαλάζης ποτὲ καὶ καταιγίδων ὄμβρον ἐκρήξει;“

[13] Μετὰ δὲ τὴν μάχην Φάβιος μὲν ὅσους ἔκτεινε τῶν πολεμίων σκυλεύσας ἀνεχώρησεν, οὐδὲν ὑπερήφανον οὐδ´ ἐπαχθὲς εἰπὼν περὶ τοῦ συνάρχοντος· Μινούκιος δὲ τὴν αὑτοῦ στρατιὰν ἀθροίσας, „ἄνδρες“ ἔφη „συστρατιῶται, τὸ μὲν ἁμαρτεῖν μηδὲν ἐν πράγμασι μεγάλοις μεῖζον ἢ κατ´ ἄνθρωπόν ἐστι, τὸ δ´ ἁμαρτόντα χρήσασθαι τοῖς πταίσμασι διδάγμασι πρὸς τὸ λοιπὸν ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ νοῦν ἔχοντος. Ἔγὼ μὲν οὖν ὁμολογῶ μικρὰ μεμφόμενος τὴν τύχην ἔχειν περὶ μειζόνων ἐπαινεῖν. Ἃ γὰρ οὐκ ᾐσθόμην χρόνον τοσοῦτον, ἡμέρας μέρει μικρῷ πεπαίδευμαι, γνοὺς ἐμαυτὸν οὐκ ἄρχειν ἑτέρων δυνάμενον, ἀλλ´ ἄρχοντος ἑτέρου δεόμενον, {καὶ} μὴ φιλοτιμούμενον νικᾶν ὑφ´ ὧν ἡττᾶσθαι κάλλιον. Ὑμῖν δὲ τῶν μὲν ἄλλων ἐστὶν ἄρχων ὁ δικτάτωρ, τῆς δὲ πρὸς ἐκεῖνον εὐχαριστίας αὐτὸς ἡγεμὼν ἔσομαι, πρῶτον ἐμαυτὸν εὐπειθῆ καὶ ποιοῦντα τὸ κελευόμενον ὑπ´ ἐκείνου παρεχόμενος.“

Ταῦτ´ εἰπὼν καὶ τοὺς ἀετοὺς ἄρασθαι κελεύσας καὶ πάντας ἀκολουθεῖν, ἦγε πρὸς τὸν χάρακα τοῦ Φαβίου, καὶ παρελθὼν ἐντὸς ἐβάδιζεν ἐπὶ τὴν στρατηγικὴν σκηνήν, ὥστε θαυμάζειν καὶ διαπορεῖν πάντας. Προελθόντος δὲ τοῦ Φαβίου, θέμενος ἔμπροσθεν τὰς σημαίας, αὐτὸς μὲν ἐκεῖνον πατέρα μεγάλῃ φωνῇ, οἱ δὲ στρατιῶται τοὺς στρατιώτας πάτρωνας ἠσπάζοντο· τοῦτο δ´ ἔστι τοῖς ἀπελευθέροις προσφώνημα πρὸς τοὺς ἀπελευθερώσαντας. Ἡσυχίας δὲ γενομένης ὁ Μινούκιος εἶπε· „δύο νίκας ὦ δίκτατορ τῇ σήμερον ἡμέρᾳ νενίκηκας, ἀνδρείᾳ μὲν Ἀννίβαν, εὐβουλίᾳ δὲ καὶ χρηστότητι τὸν συνάρχοντα, καὶ δι´ ἧς μὲν σέσωκας ἡμᾶς, δι´ ἧς δὲ πεπαίδευκας, ἡττωμένους αἰσχρὰν μὲν ἧτταν ὑπ´ ἐκείνου, καλὴν δὲ καὶ σωτήριον ὑπὸ σοῦ. Πατέρα δή σε χρηστὸν προσαγορεύω, τιμιωτέραν οὐκ ἔχων προσηγορίαν, ἐπεὶ τῆς γε τοῦ τεκόντος χάριτος μείζων ἡ παρὰ σοῦ χάρις αὕτη· ἐγεννήθην μὲν γὰρ ὑπ´ ἐκείνου μόνος, σῴζομαι δ´ ὑπὸ σοῦ μετὰ τοσούτων.“ ταῦτ´ εἰπὼν καὶ περιβαλὼν τὸν Φάβιον ἠσπάζετο, τὸ δ´ αὐτὸ καὶ τοὺς στρατιώτας ἦν ὁρᾶν πράττοντας· ἐνεφύοντο γὰρ ἀλλήλοις καὶ κατεφίλουν, ὥστε μεστὸν εἶναι χαρᾶς καὶ δακρύων ἡδίστων τὸ στρατόπεδον.

[14] Ἐκ τούτου Φάβιος μὲν ἀπέθετο τὴν ἀρχήν, ὕπατοι δ´ αὖθις ἀπεδείκνυντο. Καὶ τούτων οἱ μὲν πρῶτοι διεφύλαξαν ἣν ἐκεῖνος ἰδέαν τοῦ πολέμου κατέστησε, μάχεσθαι μὲν ἐκ παρατάξεως φεύγοντες πρὸς Ἀννίβαν, τοῖς δὲ συμμάχοις ἐπιβοηθοῦντες καὶ τὰς ἀποστάσεις κωλύοντες· Τερέντιος δὲ Βάρρων εἰς τὴν ὑπατείαν προαχθεὶς ἀπὸ γένους ἀσήμου, βίου δὲ διὰ δημοκοπίαν καὶ προπέτειαν ἐπισήμου, δῆλος ἦν εὐθὺς ἀπειρίᾳ καὶ θρασύτητι τὸν περὶ τῶν ὅλων ἀναρρίψων κύβον. Ἔβόα γὰρ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις μενεῖν τὸν πόλεμον, ἄχρι οὗ Φαβίοις χρῆται στρατηγοῖς ἡ πόλις, αὐτὸς δὲ τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὄψεσθαί τε καὶ νικήσειν τοὺς πολεμίους. Ἅμα δὲ τούτοις τοῖς λόγοις συνῆγε καὶ κατέγραφε δύναμιν τηλικαύτην, ἡλίκῃ πρὸς οὐδένα πώποτε τῶν πολέμων ἐχρήσαντο Ῥωμαῖοι· μυριάδες γὰρ ἐννέα δισχιλίων ἀνδρῶν δέουσαι συνετάχθησαν εἰς τὴν μάχην, μέγα δέος Φαβίῳ καὶ τοῖς νοῦν ἔχουσι Ῥωμαίων· οὐ γὰρ ἤλπιζον ἕξειν ἀναφορὰν τὴν πόλιν ἐν τοσαύτῃ σφαλεῖσαν ἡλικίᾳ. Διὸ καὶ τὸν συνάρχοντα τοῦ Τερεντίου Παῦλον Αἰμίλιον, ἄνδρα πολέμων ἔμπειρον, οὐκ ἀρεστὸν δὲ τῷ δήμῳ καὶ καταπλῆγα τῶν πολλῶν ἔκ τινος καταδίκης πρὸς τὸ δημόσιον αὐτῷ γεγενημένης, ἀνίστη καὶ παρεθάρρυνεν ἐπιλαμβάνεσθαι τῆς ἐκείνου μανίας, διδάσκων ὡς οὐ πρὸς Ἀννίβαν αὐτῷ μᾶλλον ἢ πρὸς Τερέντιον ὑπὲρ τῆς πατρίδος ὁ ἀγὼν ἔσοιτο· σπεύδειν γὰρ μάχην γενέσθαι τὸν μὲν οὐκ αἰσθανόμενον τῆς αὑτοῦ δυνάμεως, τὸν δ´ αἰσθανόμενον τῆς περὶ αὑτὸν ἀσθενείας. „ἐγὼ δέ“ εἶπεν „ὦ Παῦλε Τερεντίου πιστεύεσθαι δικαιότερός εἰμι περὶ τῶν Ἀννίβου πραγμάτων διαβεβαιούμενος, ὡς εἰ μηδεὶς αὐτῷ μαχεῖται τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν, ἀπολεῖται μένων ὁ ἀνὴρ ἢ φεύγων ἄπεισιν, ᾧ γε καὶ νῦν νικᾶν καὶ κρατεῖν δοκοῦντι τῶν μὲν πολεμίων οὐδεὶς προσκεχώρηκε, τῆς δ´ οἴκοθεν δυνάμεως οὐδ´ ἡ τρίτη μοῖρα πάνυ περίεστι.“ πρὸς ταῦτα λέγεται τὸν Παῦλον εἰπεῖν· „ἐμοὶ μὲν ὦ Φάβιε τὰ ἐμαυτοῦ σκοποῦντι κρεῖττόν ἐστι τοῖς τῶν πολεμίων ὑποπεσεῖν δόρασιν ἢ πάλιν ταῖς ψήφοις τῶν πολιτῶν· εἰ δ´ οὕτως ἔχει τὰ δημόσια πράγματα, πειράσομαι μᾶλλον σοὶ δοκεῖν ἀγαθὸς εἶναι στρατηγὸς ἢ πᾶσι τοῖς ἄλλοις ἐπὶ τἀναντία βιαζομένοις.“ ταύτην ἔχων τὴν προαίρεσιν ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐπὶ τὸν πόλεμον.

[15] Ἀλλ´ ὁ Τερέντιος ἐμβαλὼν αὑτὸν εἰς τὸ παρ´ ἡμέραν ἄρχειν, καὶ τῷ Ἀννίβᾳ παραστρατοπεδεύσας περὶ τὸν Αὐφίδιον ποταμὸν καὶ τὰς λεγομένας Κάννας, ἅμ´ ἡμέρᾳ τὸ τῆς μάχης σημεῖον ἐξέθηκεν—ἔστι δὲ χιτὼν κόκκινος ὑπὲρ τῆς στρατηγικῆς σκηνῆς διατεινόμενος—, ὥστε καὶ τοὺς Καρχηδονίους ἐξ ἀρχῆς διαταραχθῆναι, τήν τε τόλμαν τοῦ στρατηγοῦ καὶ τὸ τοῦ στρατοπέδου πλῆθος ὁρῶντας, αὐτοὺς οὐδ´ ἥμισυ μέρος ὄντας. Ἀννίβας δὲ τὴν δύναμιν ἐξοπλίζεσθαι κελεύσας, αὐτὸς ἱππότης μετ´ ὀλίγων ὑπὲρ λόφου τινὸς μαλακοῦ κατεσκόπει τοὺς πολεμίους, ἤδη καθισταμένους εἰς τάξιν. Εἰπόντος δέ τινος τῶν περὶ αὐτὸν ἀνδρὸς ἰσοτίμου τοὔνομα Γίσκωνος, ὡς θαυμαστὸν αὐτῷ φαίνεται τὸ πλῆθος τῶν πολεμίων, συναγαγὼν τὸ πρόσωπον ὁ Ἀννίβας „ἕτερον“ εἶπεν „ὦ Γίσκων λέληθέ σε τούτου θαυμασιώτερον.“ ἐρομένου δὲ τοῦ Γίσκωνος τὸ ποῖον, „ὅτι“ ἔφη „τούτων ὄντων τοσούτων οὐδεὶς ἐν αὐτοῖς Γίσκων καλεῖται.“ γενομένου δὲ παρὰ δόξαν αὐτοῖς τοῦ σκώμματος ἐμπίπτει γέλως πᾶσι, καὶ κατέβαινον ἀπὸ τοῦ λόφου τοῖς ἀπαντῶσιν ἀεὶ τὸ πεπαιγμένον ἀπαγγέλλοντες, ὥστε διὰ πολλῶν πολὺν εἶναι τὸν γέλωτα καὶ μηδ´ ἀναλαβεῖν ἑαυτοὺς δύνασθαι τοὺς περὶ τὸν Ἀννίβαν. Τοῦτο τοῖς Καρχηδονίοις ἰδοῦσι θάρσος παρέστη, λογιζομένοις ἀπὸ πολλοῦ καὶ ἰσχυροῦ τοῦ καταφρονοῦντος ἐπιέναι γελᾶν οὕτω καὶ παίζειν τῷ στρατηγῷ παρὰ τὸν κίνδυνον.

[16] Ἐν δὲ τῇ μάχῃ στρατηγήμασιν ἐχρήσατο, πρώτῳ μὲν τῷ ἀπὸ τοῦ τόπου, ποιησάμενος κατὰ νώτου τὸν ἄνεμον· πρηστῆρι γὰρ ἐοικὼς φλέγοντι κατερρήγνυτο, καὶ τραχὺν ἐκ πεδίων ὑφάμμων καὶ ἀναπεπταμένων αἴρων κονιορτὸν ὑπὲρ τὴν φάλαγγα τῶν Καρχηδονίων εἰς τοὺς Ῥωμαίους ἐώθει καὶ προσέβαλλε τοῖς προσώποις ἀποστρεφομένων καὶ συνταραττομένων· δευτέρῳ δὲ τῷ περὶ τὴν τάξιν· ὃ γὰρ ἦν ἰσχυρότατον αὐτῷ καὶ μαχιμώτατον τῆς δυνάμεως ἑκατέρωσε τοῦ μέσου τάξας, τὸ μέσον αὐτὸ συνεπλήρωσεν ἐκ τῶν ἀχρειοτάτων, ἐμβόλῳ τούτῳ πολὺ προέχοντι τῆς ἄλλης φάλαγγος χρησάμενος· εἴρητο δὲ τοῖς κρατίστοις, ὅταν τούτους διακόψαντες οἱ Ῥωμαῖοι καὶ φερόμενοι πρὸς τὸ εἶκον ἐκβιαζομένου τοῦ μέσου καὶ κόλπον λαμβάνοντος ἐντὸς γένωνται τῆς φάλαγγος, ὀξέως ἑκατέρωθεν ἐπιστρέψαντας ἐμβαλεῖν τε πλαγίοις καὶ περιπτύσσειν ὄπισθεν συγκλείοντας. Ὃ δὴ καὶ δοκεῖ τὸν πλεῖστον ἀπεργάσασθαι φόνον. Ὡς γὰρ ἐνέδωκε τὸ μέσον καὶ τοὺς Ῥωμαίους ἐδέξαντο διώκοντας, ἡ δὲ φάλαγξ τοῦ Ἀννίβου μεταβαλοῦσα τὸ σχῆμα μηνοειδὴς ἐγεγόνει, καὶ τῶν ἐπιλέκτων οἱ ταξίαρχοι ταχὺ τοὺς μὲν ἐπ´ ἀσπίδα, τοὺς δ´ ἐπὶ δόρυ κλίναντες προσέπεσον κατὰ τὰ γυμνά, πάντας, ὅσοι μὴ τὴν κύκλωσιν ὑπεκκλίναντες ἔφθασαν, ἐν μέσῳ κατειργάσαντο καὶ διέφθειραν.

Λέγεται δὲ καὶ τοῖς ἱππεῦσι τῶν Ῥωμαίων σύμπτωμα παράλογον γενέσθαι. Τὸν γὰρ Παῦλον ὡς ἔοικε τρωθεὶς ὁ ἵππος ἀπεσείσατο, καὶ τῶν περὶ αὐτὸν ἄλλος καὶ ἄλλος ἀπολιπὼν τὸν ἵππον πεζὸς τῷ ὑπάτῳ προσήμυνε. Τοῦτο δ´ οἱ ἱππεῖς ἰδόντες, ὡς παραγγέλματος κοινοῦ δεδομένου, πάντες ἀποπηδήσαντες πεζοὶ συνεπλέκοντο τοῖς πολεμίοις. Ἰδὼν δ´ ὁ Ἀννίβας „τοῦτο“ ἔφη „μᾶλλον ἠβουλόμην ἢ εἰ δεδεμένους παρέλαβον.“ ἀλλὰ ταῦτα μὲν οἱ τὰς διεξοδικὰς γράψαντες ἱστορίας ἀπηγγέλκασι. Τῶν δ´ ὑπάτων ὁ μὲν Βάρρων ὀλιγοστὸς ἀφίππευσεν εἰς Οὐενουσίαν πόλιν, ὁ δὲ Παῦλος ἐν τῷ βυθῷ καὶ κλύδωνι τῆς φυγῆς ἐκείνης, βελῶν τε πολλῶν {ἐπὶ} τοῖς τραύμασιν ἐγκειμένων ἀνάπλεως τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν πένθει τοσούτῳ βαρυνόμενος, πρός τινι λίθῳ καθῆστο, τὸν ἐπισφάξοντα τῶν πολεμίων ἀναμένων. Ἦν δὲ δι´ αἵματος πλῆθος, ᾧ συνεπέφυρτο τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπον, οὐ πολλοῖς διάδηλος, ἀλλὰ καὶ φίλοι καὶ θεράποντες αὐτὸν ὑπ´ ἀγνοίας παρῆλθον. Μόνος δὲ Κορνήλιος Λέντλος εὐπατρίδης νέος ἰδὼν καὶ προνοήσας ἀπεπήδησε τοῦ ἵππου, καὶ προσαγαγὼν παρεκάλει χρῆσθαι καὶ σῴζειν αὑτὸν τοῖς πολίταις, ἄρχοντος ἀγαθοῦ τότε μάλιστα χρῄζουσιν. Ὁ δὲ ταύτην μὲν ἀπετρίψατο τὴν δέησιν, καὶ τὸ μειράκιον αὖθις ἠνάγκασεν ἐπὶ τὸν ἵππον ἀναβῆναι δακρῦον, εἶτα δὲ τὴν δεξιὰν ἐμβαλὼν καὶ συνεξαναστάς „ἀπάγγελλε“ εἶπεν „ὦ Λέντλε Φαβίῳ Μαξίμῳ καὶ γενοῦ μάρτυς αὐτός, ὅτι Παῦλος Αἰμίλιος ἐνέμεινεν αὑτοῦ τοῖς λογισμοῖς ἄχρι τέλους, καὶ τῶν ὁμολογηθέντων πρὸς ἐκεῖνον οὐδὲν ἔλυσεν, ἀλλ´ ἐνικήθη πρότερον ὑπὸ Βάρρωνος, εἶθ´ ὑπ´ Ἀννίβου.“ τοσαῦτ´ ἐπιστείλας τὸν μὲν Λέντλον ἀπέπεμψεν, αὐτὸς δὲ ῥίψας ἑαυτὸν εἰς τοὺς φονευομένους ἀπέθανε.

Λέγονται δὲ πεσεῖν μὲν ἐν τῇ μάχῃ Ῥωμαίων πεντακισμύριοι, ζῶντες δ´ ἁλῶναι τετρακισχίλιοι, καὶ μετὰ τὴν μάχην οἱ ληφθέντες ἐπ´ ἀμφοτέροις τοῖς στρατοπέδοις μυρίων οὐκ ἐλάττους.

[17] Τὸν δ´ Ἀννίβαν ἐπὶ τηλικούτῳ κατορθώματι τῶν φίλων παρορμώντων ἅμ´ ἕπεσθαι τῇ τύχῃ καὶ συνεπεισπεσεῖν ἅμα τῇ φυγῇ τῶν πολεμίων εἰς τὴν πόλιν, πεμπταῖον γὰρ ἀπὸ τῆς νίκης ἐν Καπιτωλίῳ δειπνήσειν, οὐ ῥᾴδιον εἰπεῖν ὅστις ἀπέτρεψε λογισμός, ἀλλὰ μᾶλλον δαίμονος ἢ θεοῦ τινος ἐμποδὼν στάντος ἔοικεν ἔργον ἡ πρὸς τοῦτο μέλλησις αὐτοῦ καὶ δειλίασις γενέσθαι. Διὸ καὶ Βάρκαν τὸν Καρχηδόνιον εἰπεῖν μετ´ ὀργῆς πρὸς αὐτὸν λέγουσι· „σὺ νικᾶν οἶδας, νίκῃ δὲ χρῆσθαι οὐκ οἶδας.“

Καίτοι τοσαύτην μεταβολὴν ἡ νίκη περὶ αὐτὸν ἐποίησεν, ὡς πρὸ τῆς μάχης οὐ πόλιν, οὐκ ἐμπόριον, οὐ λιμένα τῆς Ἰταλίας ἔχοντα, χαλεπῶς δὲ καὶ μόλις τὰ ἐπιτήδεια τῇ στρατιᾷ δι´ ἁρπαγῆς κομιζόμενον, ὁρμώμενον ἀπ´ οὐδενὸς βεβαίου πρὸς τὸν πόλεμον, ἀλλ´ ὥσπερ λῃστηρίῳ μεγάλῳ τῷ στρατοπέδῳ πλανώμενον καὶ περιφερόμενον, τότε πᾶσαν ὀλίγου δεῖν ὑφ´ αὑτῷ ποιήσασθαι τὴν Ἰταλίαν. Τὰ γὰρ πλεῖστα καὶ μέγιστα τῶν ἐθνῶν αὐτῷ προσεχώρησεν ἑκούσια, καὶ Καπύην, ἣ μέγιστον ἔχει μετὰ Ῥώμην ἀξίωμα τῶν πόλεων, προσθεμένην κατέσχεν.

Οὐ μόνον δ´ ἦν ἄρα τὸ φίλων πεῖραν λαβεῖν, ὡς Εὐριπίδης (fr. 993 N 2) φησίν, οὐ σμικρὸν κακόν, ἀλλὰ καὶ τὸ φρονίμων στρατηγῶν. Ἡ γὰρ πρὸ τῆς μάχης Φαβίου δειλία καὶ ψυχρότης λεγομένη μετὰ τὴν μάχην εὐθὺς οὐδ´ ἀνθρώπινος ἐδόκει λογισμός, ἀλλὰ θεῖόν τι χρῆμα διανοίας καὶ δαιμόνιον, ἐκ τοσούτου τὰ μέλλοντα προορωμένης, ἃ μόλις ἦν πιστὰ πάσχουσιν. Ὅθεν εὐθὺς εἰς ἐκεῖνον ἡ Ῥώμη συνενεγκοῦσα τὰς λοιπὰς ἐλπίδας, καὶ προσφυγοῦσα τῇ γνώμῃ τοῦ ἀνδρὸς ὥσπερ ἱερῷ καὶ βωμῷ, πρώτην καὶ μεγίστην αἰτίαν ἔσχε τοῦ μεῖναι καὶ μὴ διαλυθῆναι τὴν ἐκείνου φρόνησιν, καθάπερ - - - ἐν τοῖς Κελτικοῖς πάθεσιν. Ὁ γὰρ ἐν οἷς οὐδὲν ἐδόκει δεινὸν εἶναι καιροῖς εὐλαβὴς φαινόμενος καὶ δυσέλπιστος, τότε πάντων καταβεβληκότων ἑαυτοὺς εἰς ἀπέραντα πένθη καὶ ταραχὰς ἀπράκτους, μόνος ἐφοίτα διὰ τῆς πόλεως πρᾴῳ βαδίσματι καὶ προσώπῳ καθεστῶτι καὶ φιλανθρώπῳ προσαγορεύσει, κοπετούς τε γυναικείους ἀφαιρῶν καὶ συστάσεις εἴργων τῶν εἰς τὸ δημόσιον ἐπὶ κοινοῖς ὀδυρμοῖς προσφερομένων, βουλήν τε συνελθεῖν ἔπεισε καὶ παρεθάρσυνε τὰς ἀρχάς, αὐτὸς ὢν καὶ ῥώμη καὶ δύναμις ἀρχῆς ἁπάσης πρὸς ἐκεῖνον ἀποβλεπούσης.

[18] Ταῖς μὲν οὖν πύλαις ἐπέστησε τοὺς τὸν ἐκπίπτοντα καὶ προλείποντα τὴν πόλιν ὄχλον ἀπείρξοντας, πένθους δὲ καὶ τόπον καὶ χρόνον ὥρισε, κατ´ οἰκίαν ἀποθρηνεῖν κελεύσας ἐφ´ ἡμέρας τριάκοντα τὸν βουλόμενον· μετὰ δὲ ταύτας ἔδει πᾶν πένθος λύεσθαι καὶ καθαρεύειν τῶν τοιούτων τὴν πόλιν· ἑορτῆς τε Δήμητρος εἰς τὰς ἡμέρας ἐκείνας καθηκούσης, βέλτιον ἐφάνη παραλιπεῖν ὅλως τάς τε θυσίας καὶ τὴν πομπήν, ἢ τὸ μέγεθος τῆς συμφορᾶς ὀλιγότητι καὶ κατηφείᾳ τῶν συνερχομένων ἐλέγχεσθαι· καὶ γὰρ τὸ θεῖον ἥδεσθαι τιμώμενον ὑπὸ τῶν εὐτυχούντων. Ὅσα μέντοι πρὸς ἱλασμοὺς θεῶν ἢ τεράτων ἀποτροπὰς συνηγόρευον οἱ μάντεις, ἐπράττετο. Καὶ γὰρ εἰς Δελφοὺς ἐπέμφθη θεοπρόπος Πίκτωρ συγγενὴς Φαβίου, καὶ τῶν Ἑστιάδων παρθένων δύο διεφθαρμένας εὑρόντες, τὴν μὲν ὥσπερ ἐστὶν ἔθος ζῶσαν κατώρυξαν, ἡ δ´ ὑφ´ ἑαυτῆς ἀπέθανε.

Μάλιστα δ´ ἄν τις ἠγάσατο τὸ φρόνημα καὶ τὴν πρᾳότητα τῆς πόλεως, ὅτε τοῦ ὑπάτου Βάρρωνος ἀπὸ τῆς φυγῆς ἐπανιόντος, ὡς ἄν τις αἴσχιστα καὶ δυσποτμότατα πεπραχὼς ἐπανίοι, ταπεινοῦ καὶ κατηφοῦς, ἀπήντησεν αὐτῷ περὶ τὰς πύλας ἥ τε βουλὴ καὶ τὸ πλῆθος ἅπαν ἀσπαζόμενον. Οἱ δ´ ἐν τέλει καὶ πρῶτοι τῆς γερουσίας, ὧν καὶ Φάβιος ἦν, ἡσυχίας γενομένης ἐπῄνεσαν, ὅτι τὴν πόλιν οὐκ ἀπέγνω μετὰ δυστυχίαν τηλικαύτην, ἀλλὰ πάρεστιν ἄρξων ἐπὶ τὰ πράγματα καὶ χρησόμενος τοῖς νόμοις καὶ τοῖς πολίταις ὡς σῴζεσθαι δυναμένοις.

[19] Ἐπεὶ δ´ Ἀννίβαν ἐπύθοντο μετὰ τὴν μάχην ἀποτετράφθαι πρὸς τὴν ἄλλην Ἰταλίαν, ἀναθαρρήσαντες ἐξέπεμπον ἡγεμόνας καὶ στρατεύματα. Τούτων δ´ ἐπιφανέστατοι Φάβιός τε Μάξιμος καὶ Κλαύδιος Μάρκελλος ἦσαν, ἀπὸ τῆς ἐναντίας σχεδὸν προαιρέσεως θαυμαζόμενοι παραπλησίως. Ὁ μὲν γάρ, ὥσπερ ἐν τοῖς περὶ αὐτοῦ γεγραμμένοις εἴρηται (cap. 9), περιλαμπὲς τὸ δραστήριον ἔχων καὶ γαῦρον, ἅτε δὴ καὶ κατὰ χεῖρα πλήκτης ἀνὴρ καὶ φύσει τοιοῦτος ὢν οἵους Ὅμηρος μάλιστα καλεῖ φιλοπολέμους καὶ ἀγερώχους, ἐν τῷ παραβόλῳ καὶ ἰταμῷ καὶ πρὸς ἄνδρα τολμηρὸν τὸν Ἀννίβαν ἀντιτολμῶντι {τῷ} τρόπῳ πολέμου συνίστατο τοὺς πρώτους ἀγῶνας· Φάβιος δὲ τῶν πρώτων ἐχόμενος λογισμῶν ἐκείνων, ἤλπιζε μηδενὸς μαχομένου μηδ´ ἐρεθίζοντος τὸν Ἀννίβαν αὐτὸν ἐπηρεάσειν ἑαυτῷ καὶ κατατριβήσεσθαι περὶ τὸν πόλεμον, ὥσπερ ἀθλητικοῦ σώματος τῆς δυνάμεως ὑπερτόνου γινομένης καὶ καταπόνου ταχύτατα τὴν ἀκμὴν ἀποβαλόντα. Διὸ τοῦτον μὲν ὁ Ποσειδώνιός (FGrH 87 F 42) φησι θυρεόν, τὸν δὲ Μάρκελλον ξίφος ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων καλεῖσθαι, κιρναμένην δὲ τὴν Φαβίου βεβαιότητα καὶ ἀσφάλειαν τῇ Μαρκέλλου συντονίᾳ σωτήριον γενέσθαι τοῖς Ῥωμαίοις.

Ὁ δ´ Ἀννίβας τῷ μὲν ὡς ῥέοντι σφόδρα ποταμῷ πολλάκις ἀπαντῶν, ἐσείετο καὶ παρερρηγνύετο τὴν δύναμιν, ὑφ´ οὗ δ´ ἀψοφητὶ καὶ κατὰ μικρὸν ὑπορρέοντος καὶ παρεμπίπτοντος ἐνδελεχῶς ὑπερειπόμενος καὶ δαπανώμενος ἐλάνθανε, καὶ τελευτῶν εἰς ἀπορίαν κατέστη τοσαύτην, ὥστε Μαρκέλλῳ μὲν ἀποκαμεῖν μαχόμενον, Φάβιον δὲ φοβεῖσθαι μὴ μαχόμενον. Τὸ γὰρ πλεῖστον ὡς εἰπεῖν τοῦ χρόνου τούτοις διεπολέμησεν ἢ στρατηγοῖς ἢ ἀνθυπάτοις ἢ ὑπάτοις ἀποδεικνυμένοις· ἑκάτερος γὰρ αὐτῶν πεντάκις ὑπάτευσεν. Ἀλλὰ Μάρκελλον μὲν ὑπατεύοντα τὸ πέμπτον ἐνέδρᾳ περιβαλὼν ἔκτεινε, Φαβίῳ δὲ πᾶσαν ἀπάτην καὶ διάπειραν ἐπάγων πολλάκις οὐδὲν ἐπέραινε, πλὴν ἅπαξ ὀλίγου παρακρουσάμενος ἔσφηλε τὸν ἄνδρα.

Συνθεὶς γὰρ ἐπιστολὰς παρὰ τῶν ἐν Μεταποντίῳ δυνατῶν καὶ πρώτων ἔπεμψε πρὸς τὸν Φάβιον, ὡς τῆς πόλεως ἐνδοθησομένης εἰ παραγένοιτο, καὶ τῶν τοῦτο πραττόντων ἐκεῖνον ἐλθεῖν καὶ φανῆναι πλησίον ἀναμενόντων. Ταῦτ´ ἐκίνησε τὸν Φάβιον τὰ γράμματα, καὶ λαβὼν μέρος τι τῆς στρατιᾶς ἔμελλεν ὁρμήσειν διὰ νυκτός· εἶτα χρησάμενος ὄρνισιν οὐκ αἰσίοις ἀπετράπη, καὶ μετὰ μικρὸν ἐπεγνώσθη τὰ γράμματα πρὸς αὐτὸν ὑπ´ Ἀννίβου δόλῳ συντεθέντα κἀκεῖνος ἐνεδρεύων αὐτὸν ὑπὸ τὴν πόλιν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἄν τις εὐνοίᾳ θεῶν ἀναθείη.

[20] Τὰς δ´ ἀποστάσεις τῶν πόλεων καὶ τὰ κινήματα τῶν συμμάχων ὁ Φάβιος μᾶλλον ᾤετο δεῖν ἠπίως ὁμιλοῦντα καὶ πρᾴως ἀνείργειν καὶ δυσωπεῖν, μὴ πᾶσαν ὑπόνοιαν ἐλέγχοντα καὶ χαλεπὸν ὄντα παντάπασι τοῖς ὑπόπτοις. Λέγεται γὰρ ὅτι στρατιώτην ἄνδρα Μάρσον, ἀνδρείᾳ καὶ γένει τῶν συμμάχων πρῶτον, αἰσθόμενος διειλεγμένον τισὶ τῶν ἐν στρατοπέδῳ περὶ ἀποστάσεως οὐ διηρέθισεν, ἀλλ´ ὁμολογήσας ἠμελῆσθαι παρ´ ἀξίαν αὐτόν, νῦν μὲν ἔφη τοὺς ἡγεμόνας αἰτιᾶσθαι πρὸς χάριν μᾶλλον ἢ πρὸς ἀρετὴν τὰς τιμὰς νέμοντας, ὕστερον δ´ ἐκεῖνον αἰτιάσεσθαι μὴ φράζοντα μηδ´ ἐντυγχάνοντα πρὸς αὐτὸν εἴ του δέοιτο. Καὶ ταῦτ´ εἰπὼν ἵππον τε πολεμιστὴν ἐδωρήσατο καὶ τοῖς ἄλλοις ἀριστείοις ἐκόσμησεν, ὥστε πιστότατον ἐξ ἐκείνου καὶ προθυμότατον εἶναι τὸν ἄνδρα. Δεινὸν γὰρ ἡγεῖτο τοὺς μὲν ἱππικοὺς καὶ κυνηγετικοὺς ἐπιμελείᾳ καὶ συνηθείᾳ καὶ τροφῇ μᾶλλον ἢ μάστιξι καὶ κλοιοῖς τὴν χαλεπότητα τῶν ζῴων καὶ τὸ θυμούμενον καὶ τὸ δυσκολαῖνον ἐξαιρεῖν, τὸν δ´ ἀνθρώπων ἄρχοντα μὴ τὸ πλεῖστον ἐν χάριτι καὶ πρᾳότητι τῆς ἐπανορθώσεως τίθεσθαι, σκληρότερον δὲ προσφέρεσθαι καὶ βιαιότερον, ἤπερ οἱ γεωργοῦντες ἐρινεοῖς καὶ ἀχράσι καὶ κοτίνοις προσφέρονται, τὰ μὲν εἰς ἐλαίας, τὰ δ´ εἰς ἀπίους, τὰ δ´ εἰς συκᾶς ἐξημεροῦντες καὶ τιθασεύοντες.

Ἕτερον τοίνυν τῷ γένει Λευκανὸν ἄνδρα προσήγγειλαν οἱ λοχαγοὶ ῥεμβόμενον ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου καὶ τὴν τάξιν ἀπολείποντα πολλάκις. Ὁ δ´ ἠρώτησε, τἆλλα ποῖόν τινα τὸν ἄνθρωπον εἰδεῖεν ὄντα. Μαρτυρούντων δὲ πάντων ὅτι ῥᾳδίως ἕτερος οὐκ εἴη στρατιώτης τοιοῦτος, ἅμα τ´ αὐτοῦ τινας ἀνδραγαθίας ἐπιφανεῖς καὶ πράξεις λεγόντων, αἰτίαν τῆς ἀταξίας ζητῶν εὗρεν ἔρωτι παιδίσκης κατεχόμενον τὸν ἄνδρα καὶ κινδυνεύοντα μακρὰς ὁδοὺς ἑκάστοτε, φοιτῶντα πρὸς ἐκείνην ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου. Πέμψας οὖν τινας ἀγνοοῦντος αὐτοῦ καὶ συλλαβὼν τὸ γύναιον ἔκρυψεν ἐν τῇ σκηνῇ, καὶ καλέσας τὸν Λευκανὸν ἰδίᾳ πρὸς αὑτόν „οὐ λέληθας“ ἔφη „παρὰ τὰ Ῥωμαίων πάτρια καὶ τοὺς νόμους ἀπονυκτερεύων τοῦ στρατοπέδου πολλάκις· ἀλλ´ οὐδὲ χρηστὸς ὢν πρότερον ἐλελήθεις. Τὰ μὲν οὖν ἡμαρτημένα σοι λελύσθω τοῖς ἠνδραγαθημένοις, τὸ δὲ λοιπὸν ἐφ´ ἑτέρῳ ποιήσομαι τὴν φρουράν.“ θαυμάζοντος δὲ τοῦ στρατιώτου, προαγαγὼν τὴν ἄνθρωπον ἐνεχείρισεν αὐτῷ καὶ εἶπεν· „αὕτη μὲν ἐγγυᾶταί σε μενεῖν ἐν τῷ στρατοπέδῳ μεθ´ ἡμῶν· σὺ δ´ ἔργῳ δείξεις, εἰ μὴ δι´ ἄλλην τινὰ μοχθηρίαν ἀπέλειπες, ὁ δ´ ἔρως καὶ αὕτη πρόφασις ἦν λεγομένη.“ ταῦτα μὲν περὶ τούτων ἱστοροῦσι.

[21] Τὴν δὲ Ταραντίνων πόλιν ἔσχεν ἑαλωκυῖαν ἐκ προδοσίας τὸν τρόπον τοῦτον. Ἔστρατεύετο παρ´ αὐτῷ νεανίας Ταραντῖνος ἔχων ἀδελφὴν ἐν Τάραντι πιστῶς πάνυ καὶ φιλοστόργως διακειμένην πρὸς αὐτόν. ἤρα δὲ ταύτης ἀνὴρ Βρέττιος τῶν τεταγμένων ὑπ´ Ἀννίβου τὴν πόλιν φρουρεῖν ἐφ´ ἡγεμονίας. Τοῦτο πράξεως ἐλπίδα τῷ Ταραντίνῳ παρέσχε, καὶ τοῦ Φαβίου συνειδότος εἰς τὴν πόλιν ἀφείθη, λόγῳ δ´ ἀποδεδράκει πρὸς τὴν ἀδελφήν. Αἱ μὲν οὖν πρῶται τῶν ἡμερῶν διῇσαν, καὶ καθ´ ἑαυτὸν ὁ Βρέττιος ἀνεπαύετο, λανθάνειν τὸν ἀδελφὸν οἰομένης ἐκείνης. ἔπειτα λέγει πρὸς αὐτὴν ὁ νεανίας· „καὶ μὴν ἐκεῖ λόγος ἐφοίτα πολὺς ἀνδρί σε τῶν δυνατῶν καὶ μεγάλων συνεῖναι. Τίς οὗτός ἐστιν; εἰ γὰρ εὐδόκιμός τις ὥς φασιν ἀρετῇ καὶ λαμπρός, ἐλάχιστα φροντίζει γένους ὁ πάντα συμμειγνὺς πόλεμος· αἰσχρὸν δὲ μετ´ ἀνάγκης οὐδέν, ἀλλ´ εὐτυχία τις ἐν καιρῷ τὸ δίκαιον ἀσθενὲς ἔχοντι πρᾳοτάτῳ χρήσασθαι τῷ βιαζομένῳ.“ ἐκ τούτου μεταπέμπεται μὲν ἡ γυνὴ τὸν Βρέττιον καὶ γνωρίζει τὸν ἀδελφὸν αὐτῷ, ταχὺ δὲ συμπράττων τὴν ἐπιθυμίαν ἐκεῖνος καὶ μᾶλλον ἢ πρότερον εὔνουν καὶ χειροήθη τῷ βαρβάρῳ παρέχειν δοκῶν τὴν ἀδελφήν, ἔσχε πίστιν, ὥστε μὴ χαλεπῶς ἐρῶντος ἀνθρώπου μισθοφόρου μεταστῆσαι διάνοιαν ἐπ´ ἐλπίσι δωρεῶν μεγάλων ἃς ἐπηγγέλλετο παρέξειν αὐτῷ τὸν Φάβιον.

Ταῦτα μὲν οὖν οἱ πλεῖστοι γράφουσι περὶ τούτων· ἔνιοι δὲ τὴν ἄνθρωπον ὑφ´ ἧς ὁ Βρέττιος μετήχθη φασὶν οὐ Ταραντίνην, ἀλλὰ Βρεττίαν τὸ γένος οὖσαν, τῷ δὲ Φαβίῳ παλλακευομένην, ὡς ᾔσθετο πολίτην καὶ γνώριμον ὄντα τὸν τῶν Βρεττίων ἄρχοντα, τῷ τε Φαβίῳ φράσαι καὶ συνελθοῦσαν εἰς λόγους ὑπὸ τὸ τεῖχος ἐκπεῖσαι καὶ κατεργάσασθαι τὸν ἄνθρωπον.

[22] Πραττομένων δὲ τούτων ὁ Φάβιος περισπάσαι τὸν Ἀννίβαν τεχνάζων, ἐπέστειλε τοῖς ἐν Ῥηγίῳ στρατιώταις τὴν Βρεττίαν καταδραμεῖν καὶ Καυλωνίαν ἐξελεῖν κατὰ κράτος στρατοπεδεύσαντας, ὀκτακισχιλίους ὄντας, αὐτομόλους δὲ τοὺς πολλοὺς καὶ τῶν ἐκ Σικελίας ὑπὸ Μαρκέλλου κεκομισμένων ἀτίμων τοὺς ἀχρηστοτάτους καὶ μετ´ ἐλαχίστης τῇ πόλει λύπης καὶ βλάβης ἀπολουμένους. ἤλπιζε γὰρ τούτους προέμενος τῷ Ἀννίβᾳ καὶ δελεάσας, ἀπάξειν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Τάραντος. Ὃ καὶ συνέβαινεν· εὐθὺς γὰρ ἐκεῖ διώκων ὁ Ἀννίβας ἐρρύη μετὰ τῆς δυνάμεως. Ἡμέρᾳ δ´ ἕκτῃ τοὺς Ταραντίνους τοῦ Φαβίου περιστρατοπεδεύσαντος, ὁ προδιελεγμένος τῷ Βρεττίῳ μετὰ τῆς ἀδελφῆς νεανίσκος ἧκε νύκτωρ πρὸς αὐτόν, εἰδὼς ἀκριβῶς καὶ καθεωρακὼς τὸν τόπον ἐφ´ οὗ παραφυλάττων ὁ Βρέττιος ἔμελλεν ἐνδώσειν καὶ παρήσειν τοῖς προσβάλλουσιν. Οὐ μὴν ἁπλῶς γε τῆς προδοσίας ἐξήρτησεν ὁ Φάβιος τὴν πρᾶξιν, ἀλλ´ αὐτὸς μὲν ἐκεῖσε παρελθὼν ἡσυχίαν ἦγεν, ἡ δ´ ἄλλη στρατιὰ προσέβαλλε τοῖς τείχεσιν ἔκ τε γῆς καὶ θαλάττης, ἅμα ποιοῦσα πολλὴν κραυγὴν καὶ θόρυβον, ἄχρι οὗ τῶν πλείστων Ταραντίνων ἐκεῖ βοηθούντων καὶ συμφερομένων τοῖς τειχομαχοῦσιν ἐσήμηνε τῷ Φαβίῳ τὸν καιρὸν ὁ Βρέττιος, καὶ διὰ κλιμάκων ἀναβὰς ἐκράτησε τῆς πόλεως. Ἔνταῦθα μέντοι δοκεῖ φιλοτιμίας ἥττων γενέσθαι· τοὺς γὰρ Βρεττίους πρώτους ἀποσφάττειν ἐκέλευσεν, ὡς μὴ προδοσίᾳ τὴν πόλιν ἔχων φανερὸς γένοιτο· καίτοι ταύτης τε διήμαρτε τῆς δόξης καὶ διαβολὴν ἀπιστίας προσέλαβε καὶ ὠμότητος.

Ἀπέθανον δὲ πολλοὶ καὶ τῶν Ταραντίνων, οἱ δὲ πραθέντες ἐγένοντο τρισμύριοι, καὶ τὴν πόλιν ἡ στρατιὰ διήρπασεν, ἀνηνέχθη δ´ εἰς τὸ δημόσιον τρισχίλια τάλαντα. Πάντων δὲ τῶν ἄλλων ἀγομένων καὶ φερομένων, λέγεται τὸν γραμματέα πυθέσθαι τοῦ Φαβίου περὶ τῶν θεῶν τί κελεύει, τὰς γραφὰς οὕτω προσαγορεύσαντα καὶ τοὺς ἀνδριάντας· τὸν οὖν Φάβιον εἰπεῖν· „ἀπολίπωμεν τοὺς θεοὺς Ταραντίνοις κεχολωμένους.“ οὐ μὴν ἀλλὰ τὸν κολοσσὸν τοῦ Ἡρακλέους μετακομίσας ἐκ Τάραντος ἔστησεν ἐν Καπιτωλίῳ, καὶ πλησίον ἔφιππον εἰκόνα χαλκῆν ἑαυτοῦ, πολὺ Μαρκέλλου φανεὶς ἀτοπώτερος περὶ ταῦτα, μᾶλλον δ´ ὅλως ἐκεῖνον ἄνδρα πρᾳότητι καὶ φιλανθρωπίᾳ θαυμαστὸν ἀποδείξας, ὡς ἐν τοῖς περὶ ἐκείνου γέγραπται.

[23] Ἀννίβαν δὲ λέγεται διώκοντα τεσσαράκοντα μόνοις ἀπολειφθῆναι σταδίοις, καὶ φανερῶς μὲν εἰπεῖν· „ἦν ἄρα καὶ Ῥωμαίοις Ἀννίβας τις ἕτερος· ἀπεβάλομεν γὰρ τὴν Ταραντίνων πόλιν ὡς παρελάβομεν,“ ἰδίᾳ δὲ τότε πρῶτον αὐτῷ παραστῆναι πρὸς τοὺς φίλους εἰπεῖν, ὡς πάλαι μὲν ἑώρα χαλεπὸν αὐτοῖς, νῦν δ´ ἀδύνατον κρατεῖν ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων Ἰταλίας. Τοῦτον δεύτερον θρίαμβον ἐθριάμβευσε λαμπρότερον τοῦ προτέρου Φάβιος, ὥσπερ ἀθλητὴς ἀγαθὸς ἐπαγωνιζόμενος τῷ Ἀννίβᾳ καὶ ῥᾳδίως ἀπολυόμενος αὐτοῦ τὰς πράξεις, ὥσπερ ἅμματα καὶ λαβὰς οὐκέτι τὸν αὐτὸν ἐχούσας τόνον. Ἡ μὲν γὰρ ἀνεῖτο τῆς δυνάμεως αὐτῷ διὰ τρυφὴν καὶ πλοῦτον, ἡ δ´ ὥσπερ ἐξήμβλυντο καὶ κατατέτριπτο τοῖς ἀλωφήτοις ἀγῶσιν.

Ἦν δὲ Μᾶρκος Λίβιος, οὗ τὸν Τάραντα φρουροῦντος ὁ Ἀννίβας ἀπέστησεν, ὅμως δὲ τὴν ἄκραν κατέχων οὐκ ἐξεκρούσθη καὶ διεφύλαξεν ἄχοι τοῦ πάλιν ὑπὸ Ῥωμαίοις γενέσθαι τοὺς Ταραντίνους. Τοῦτον ἠνία Φάβιος τιμώμενος, καί ποτε πρὸς τὴν σύγκλητον ὑπὸ φθόνου καὶ φιλοτιμίας ἐξενεχθεὶς εἶπεν, ὡς οὐ Φάβιος, ἀλλ´ αὐτὸς αἴτιος γένοιτο τοῦ τὴν Ταραντίνων πόλιν ἁλῶναι. Γελάσας οὖν ὁ Φάβιος· „ἀληθῆ λέγεις“ εἶπεν· „εἰ μὴ γὰρ σὺ τὴν πόλιν ἀπέβαλες, οὐκ ἂν ἐγὼ παρέλαβον.“

[24] Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι τά τ´ ἄλλα τῷ Φαβίῳ προσεφέροντο λαμπρῶς καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ Φάβιον ἀνέδειξαν ὕπατον. Παραλαβόντος δὲ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ καὶ διοικοῦντός τι τῶν πρὸς τὸν πόλεμον, ὁ πατὴρ εἴτε διὰ γῆρας καὶ ἀσθένειαν, εἴτε διαπειρώμενος τοῦ παιδός, ἀναβὰς ἐφ´ ἵππον προσῄει διὰ τῶν ἐντυγχανόντων καὶ περιεστώτων. Ὁ δὲ νεανίας κατιδὼν πόρρωθεν οὐκ ἠνέσχετο, πέμψας δ´ ὑπηρέτην ἐκέλευσε καταβῆναι τὸν πατέρα καὶ δι´ αὑτοῦ προσελθεῖν, εἰ δή τι τυγχάνει τῆς ἀρχῆς δεόμενος. Καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ἠνίασε τὸ ἐπίταγμα, καὶ σιωπῇ πρὸς τὸν Φάβιον ὡς ἀνάξια πάσχοντα τῆς δόξης ἀπέβλεψαν· αὐτὸς δ´ ἐκεῖνος ἀποπηδήσας κατὰ τάχος, θᾶττον ἢ βάδην πρὸς τὸν υἱὸν ἐπειχθεὶς καὶ περιβαλὼν καὶ ἀσπασάμενος· „εὖ γε“ εἶπεν „ὦ παῖ φρονεῖς καὶ πράττεις, αἰσθόμενος τίνων ἄρχεις καὶ πηλίκης μέγεθος ἀνείληφας ἀρχῆς. Οὕτω καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ πρόγονοι τὴν Ῥώμην ηὐξήσαμεν, ἐν δευτέρῳ καὶ γονεῖς καὶ παῖδας ἀεὶ τῶν τῆς πατρίδος καλῶν τιθέμενοι.“

Λέγεται δ´ ὡς ἀληθῶς τοῦ Φαβίου τὸν πρόπαππον ἐν δόξῃ καὶ δυνάμει μεγίστῃ Ῥωμαίων γενόμενον πεντάκις μὲν ὑπατεῦσαι καὶ θριάμβους ἐκ πολέμων μεγίστων ἐπιφανεστάτους καταγαγεῖν, ὑπατεύοντι δ´ υἱῷ πρεσβευτὴν συνεξελθεῖν ἐπὶ τὸν πόλεμον, ἐν δὲ τῷ θριάμβῳ τὸν μὲν εἰσελαύνειν ἐπὶ τεθρίππῳ, τὸν δ´ ἵππον ἔχοντα μετὰ τῶν ἄλλων ἐπακολουθεῖν, ἀγαλλόμενον ὅτι τοῦ μὲν υἱοῦ κύριος, τῶν δὲ πολιτῶν μέγιστος καὶ ὢν καὶ προσαγορευόμενος, ὕστερον αὑτὸν τοῦ νόμου καὶ τοῦ ἄρχοντος τίθησιν. Ἀλλὰ γὰρ ἐκεῖνος οὐκ ἀπὸ τούτων μόνον θαυμαστὸς ἦν. Τοῦ δὲ Φαβίου τὸν υἱὸν ἀποθανεῖν συνέβη, καὶ τὴν μὲν συμφορὰν ὡς ἀνήρ τε φρόνιμος καὶ πατὴρ χρηστὸς ἤνεγκε μετριώτατα, τὸ δ´ ἐγκώμιον ὃ ταῖς ἐκκομιδαῖς τῶν ἐπιφανῶν οἱ προσήκοντες ἐπιτελοῦσιν, αὐτὸς εἶπε καταστὰς ἐν ἀγορᾷ καὶ γράψας τὸν λόγον ἐξέδωκεν.

[25] Ἐπεὶ δὲ Σκιπίων Κορνήλιος εἰς Ἰβηρίαν πεμφθεὶς Καρχηδονίους μὲν ἐξήλασε μάχαις πολλαῖς κρατήσας, ἔθνη δὲ πάμπολλα καὶ πόλεις μεγάλας καὶ πράγματα λαμπρὰ Ῥωμαίοις κτησάμενος εὔνοιαν εἶχε καὶ δόξαν ἐπανελθὼν ὅσην ἄλλος οὐδείς, ὕπατος δὲ κατασταθεὶς καὶ τὸν δῆμον αἰσθόμενος μεγάλην ἀπαιτοῦντα καὶ προσδεχόμενον πρᾶξιν αὐτοῦ, τὸ μὲν αὐτόθι συμπλέκεσθαι πρὸς Ἀννίβαν ἀρχαῖον ἡγεῖτο λίαν καὶ πρεσβυτικόν, αὐτὴν δὲ Καρχηδόνα καὶ Λιβύην εὐθὺς ἐμπλήσας ὅπλων καὶ στρατευμάτων διενοεῖτο πορθεῖν καὶ τὸν πόλεμον ἐκ τῆς Ἰταλίας ἐκεῖ μεθιστάναι, καὶ πρὸς τοῦτο παντὶ τῷ θυμῷ συνεξώρμα τὸν δῆμον, ἐνταῦθα δὴ Φάβιος ἐπὶ πᾶν δέους ἄγων τὴν πόλιν, ὡς ὑπ´ ἀνδρὸς ἀνοήτου καὶ νέου φερομένην εἰς τὸν ἔσχατον καὶ μέγιστον κίνδυνον, οὔτε λόγου φειδόμενος οὔτ´ ἔργου δοκοῦντος ἀποτρέψειν τοὺς πολίτας, τὴν μὲν βουλὴν ἔπεισε, τῷ δὲ δήμῳ διὰ φθόνον ἐδόκει τοῦ Σκιπίωνος εὐημεροῦντος ἐπιλαμβάνεσθαι καὶ δεδιέναι, μή τι μέγα καὶ λαμπρὸν ἐξεργασαμένου καὶ τὸν πόλεμον ἢ παντάπασιν ἀνελόντος ἢ τῆς Ἰταλίας ἐκβαλόντος αὐτὸς ἀργὸς φανῇ καὶ μαλακός, ἐν τοσούτῳ χρόνῳ μὴ διαπεπολεμηκώς.

οικε δ´ ὁρμῆσαι μὲν ἐξ ἀρχῆς ὁ Φάβιος πρὸς τὸ ἀντιλέγειν ὑπὸ πολλῆς ἀσφαλείας καὶ προνοίας, μέγαν ὄντα δεδιὼς τὸν κίνδυνον, ἐντεῖναι δέ πως μᾶλλον ἑαυτὸν καὶ πορρωτέρω προαχθῆναι φιλοτιμίᾳ τινὶ καὶ φιλονικίᾳ κωλύων τοῦ Σκιπίωνος τὴν αὔξησιν, ὅς γε καὶ Κράσσον ἔπειθε, τὸν συνυπατεύοντα τῷ Σκιπίωνι, μὴ παρεῖναι τὴν στρατηγίαν μηδ´ ὑπείκειν, ἀλλ´ αὐτὸν εἰ δόξειεν ἐπὶ Καρχηδονίους περαιοῦσθαι, καὶ χρήματα δοθῆναι πρὸς τὸν πόλεμον οὐκ εἴασε. Χρήματα μὲν οὖν Σκιπίων ἑαυτῷ πορίζειν ἀναγκαζόμενος, ἤγειρε παρὰ τῶν ἐν Τυρρηνίᾳ πόλεων, ἰδίᾳ πρὸς αὐτὸν οἰκείως διακειμένων καὶ χαριζομένων· Κράσσον δὲ τὰ μὲν ἡ φύσις, οὐκ ὄντα φιλόνικον, ἀλλὰ πρᾷον, οἴκοι κατεῖχε, τὰ δὲ καὶ νόμος θεῖος ἱερωσύνην ἔχοντα τὴν μεγίστην.

[26] Αὖθις οὖν καθ´ ἑτέραν ὁδὸν ἀπαντῶν ὁ Φάβιος τῷ Σκιπίωνι, κατεκώλυε τοὺς ὁρμωμένους αὐτῷ συστρατεύεσθαι τῶν νέων καὶ κατεῖχεν, ἔν τε ταῖς βουλαῖς καὶ ταῖς ἐκκλησίαις βοῶν, ὡς οὐκ αὐτὸς Ἀννίβαν ἀποδιδράσκοι μόνον ὁ Σκιπίων, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπόλοιπον ἐκπλέοι λαβὼν δύναμιν ἐκ τῆς Ἰταλίας, δημαγωγῶν ἐλπίσι τοὺς νέους καὶ ἀναπείθων ἀπολιπεῖν γονέας καὶ γυναῖκας καὶ πόλιν, ἧς ἐν θύραις ἐπικρατῶν καὶ ἀήττητος ὁ πολέμιος κάθηται. Καὶ μέντοι ταῦτα λέγων ἐφόβησε τοὺς Ῥωμαίους, καὶ μόνοις αὐτὸν ἐψηφίσαντο χρῆσθαι τοῖς ἐν Σικελίᾳ στρατεύμασι καὶ τῶν ἐν Ἰβηρίᾳ γεγονότων μετ´ αὐτοῦ τριακοσίους ἄγειν, οἷς ἐχρῆτο πιστοῖς. Ταῦτα μὲν οὖν ἐδόκει πολιτεύεσθαι πρὸς τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ὁ Φάβιος.

Ἔπεὶ δὲ Σκιπίωνος εἰς Λιβύην διαβάντος εὐθὺς ἔργα θαυμαστὰ καὶ πράξεις ὑπερήφανοι τὸ μέγεθος καὶ τὸ κάλλος εἰς Ῥώμην ἀπηγγέλλοντο, καὶ μαρτυροῦντα ταῖς φήμαις εἵπετο λάφυρα πολλὰ καὶ βασιλεὺς ὁ Νομάδων αἰχμάλωτος, καὶ δύο στρατοπέδων ὑφ´ ἕνα καιρὸν ἐμπρήσεις καὶ φθορά, πολλῶν μὲν ἀνθρώπων, πολλῶν δ´ ὅπλων καὶ ἵππων ἐν αὐτοῖς συγκατακεκαυμένων, καὶ πρεσβεῖαι πρὸς Ἀννίβαν ἐπέμποντο παρὰ Καρχηδονίων, καλούντων καὶ δεομένων ἐάσαντα τὰς ἀτελεῖς ἐκείνας ἐλπίδας οἴκαδε βοηθεῖν, ἐν δὲ Ῥώμῃ πάντων ἐχόντων τὸν Σκιπίωνα διὰ στόματος ἐπὶ τοῖς κατορθώμασι Φάβιος ἠξίου πέμπεσθαι Σκιπίωνι διάδοχον, ἄλλην μὲν οὐκ ἔχων πρόφασιν, εἰπὼν δὲ τὸ μνημονευόμενον, ὡς ἐπισφαλές ἐστι πιστεύειν ἀνδρὸς ἑνὸς τύχῃ τηλικαῦτα πράγματα, χαλεπὸν γὰρ εὐτυχεῖν ἀεὶ τὸν αὐτόν,

οὕτω προσέκρουσεν ἤδη πολλοῖς, ὡς δύσκολος ἀνὴρ καὶ βάσκανος ἢ πάμπαν ὑπὸ γήρως ἄτολμος γεγονὼς καὶ δύσελπις, περαιτέρω τε τοῦ μετρίου κατατεθαμβημένος τὸν Ἀννίβαν. Οὐδὲ γὰρ ἐκπλεύσαντος αὐτοῦ μετὰ τῶν δυνάμεων ἐξ Ἰταλίας εἴασε τὸ χαῖρον καὶ τεθαρρηκὸς τῶν πολιτῶν ἀθόρυβον καὶ βέβαιον, ἀλλὰ τότε δὴ μάλιστα τὰ πράγματα τῇ πόλει θεούσῃ παρὰ τὸν ἔσχατον κίνδυνον ἐπισφαλῶς ἔχειν ἔλεγε· βαρύτερον γὰρ ἐν Λιβύῃ πρὸ Καρχηδόνος αὐτοῖς Ἀννίβαν ἐμπεσεῖσθαι καὶ στρατὸν ἀπαντήσειν Σκιπίωνι πολλῶν ἔτι θερμὸν αὐτοκρατόρων αἵματι καὶ δικτατόρων καὶ ὑπάτων· ὥστε τὴν πόλιν αὖθις ὑπὸ τῶν λόγων τούτων ἀναταράττεσθαι, καὶ τοῦ πολέμου μεθεστῶτος εἰς Λιβύην ἐγγυτέρω τῆς Ῥώμης οἴεσθαι γεγονέναι τὸν φόβον.

[27] Ἀλλὰ Σκιπίων μὲν οὐ μετὰ πολὺν χρόνον αὐτόν τε νικήσας μάχῃ κατὰ κράτος Ἀννίβαν, καὶ καταβαλὼν τὸ φρόνημα καὶ καταπατήσας τῆς Καρχηδόνος ὑποπεσούσης, ἀπέδωκε μείζονα χαρὰν ἁπάσης ἐλπίδος τοῖς πολίταις, καὶ τὴν ἡγεμονίαν ὡς ἀληθῶς πολλῷ σάλῳ σεισθεῖσαν ὤρθωσεν πάλιν·

Φάβιος δὲ Μάξιμος οὐ διήρκεσε τῷ βίῳ πρὸς τὸ τοῦ πολέμου τέλος, οὐδ´ ἤκουσεν Ἀννίβαν ἡττημένον, οὐδὲ τὴν μεγάλην καὶ βέβαιον εὐτυχίαν τῆς πατρίδος ἐπεῖδεν, ἀλλὰ περὶ ὃν χρόνον Ἀννίβας ἀπῆρεν ἐξ Ἰταλίας, νόσῳ καμὼν ἐτελεύτησεν. Ἐπαμεινώνδαν μὲν οὖν Θηβαῖοι δημοσίᾳ διὰ πενίαν ἣν ἀπέλιπεν ὁ ἀνὴρ ἔθαψαν· οὐδὲν γὰρ οἴκοι τελευτήσαντος εὑρεθῆναι πλὴν ὀβελίσκον σιδηροῦν λέγουσι· Φάβιον δὲ Ῥωμαῖοι δημοσίᾳ μὲν οὐκ ἐκήδευσαν, ἰδίᾳ δ´ ἑκάστου τὸ σμικρότατον αὐτῷ τῶν νομισμάτων ἐπενεγκόντος, οὐχ ὡς δι´ ἔνδειαν προσαρκούντων, ἀλλ´ ὡς πατέρα τοῦ δήμου θάπτοντος, ἔσχε τιμὴν καὶ δόξαν ὁ θάνατος αὐτοῦ τῷ βίῳ πρέπουσαν.

[28] Οἱ μὲν οὖν βίοι τῶν ἀνδρῶν τοιαύτην ἔχουσιν ἱστορίαν. Ἔπεὶ δὲ καὶ πολιτικῆς καὶ πολεμικῆς ἀρετῆς πολλὰ καὶ καλὰ παραδείγματα καταλελοίπασιν ἀμφότεροι, φέρε τῶν πολεμικῶν ἐκεῖνο πρῶτον λάβωμεν,

ὅτι Περικλῆς μὲν ἄριστα πράττοντι τῷ δήμῳ καὶ μεγίστῳ καθ´ αὑτὸν ὄντι καὶ μάλιστα πρὸς δύναμιν ἀκμάζοντι χρώμενος ὑπὸ κοινῆς ἂν δόξειεν εὐτυχίας καὶ ῥώμης πραγμάτων ἀσφαλὴς διαγενέσθαι καὶ ἄπταιστος, αἱ δὲ Φαβίου πράξεις ἐν αἰσχίστοις καὶ δυσποτμοτάτοις καιροῖς ἀναδεξαμένου : τὴν πόλιν οὐκ ἐπ´ ἀγαθοῖς ἀσφαλῆ διετήρησαν, ἀλλ´ ἐκ κακῶν εἰς βελτίω μετέστησαν. Καὶ Περικλεῖ μὲν αἱ Κίμωνος εὐπραξίαι καὶ τὰ Μυρωνίδου καὶ τὰ Λεωκράτους τρόπαια καὶ πολλὰ καὶ μεγάλα Τολμίδης κατορθῶν ἐνεορτάσαι μᾶλλον καὶ ἐμπανηγυρίσαι στρατηγοῦντι τὴν πόλιν ἢ κτήσασθαι πολέμῳ καὶ φυλάξαι παρέδωκε· Φάβιος δ´ ὁρῶν πολλὰς μὲν φυγὰς καὶ ἥττας, πολλοὺς δὲ θανάτους καὶ σφαγὰς αὐτοκρατόρων καὶ στρατηγῶν, λίμνας δὲ καὶ πεδία καὶ δρυμοὺς νεκρῶν στρατοπέδων πλήθοντας, αἵματι δὲ καὶ φόνῳ ποταμοὺς ἄχρι θαλάττης ῥέοντας, {ἐν} τῷ καθ´ ἑαυτὸν ἐρρωμένῳ καὶ βεβηκότι τὴν πόλιν ἀντιλαμβανόμενος καὶ ὑπερείδων οὐκ εἴασε τοῖς ἐκείνων ὑποφερομένην πταίσμασι τελέως ἐκχυθῆναι. Καίτοι δόξειεν ἂν οὐχ οὕτω χαλεπὸν εἶναι πόλιν ἐν συμφοραῖς μεταχειρίσασθαι ταπεινὴν καὶ τοῦ φρονοῦντος ὑπ´ ἀνάγκης κατήκοον γενομένην, ὡς δι´ εὐτυχίαν ἐπηρμένῳ καὶ σπαργῶντι {τῷ} δήμῳ χαλινὸν ἐμβαλεῖν ὕβρεως καὶ θρασύτητος· ᾧ δὴ μάλιστα φαίνεται τρόπῳ Περικλῆς Ἀθηναίων περιγενόμενος. Ἀλλὰ τῶν Ῥωμαίοις συμπεσόντων τότε κακῶν τὸ μέγεθος καὶ τὸ πλῆθος ἰσχυρόν τινα γνώμην καὶ μέγαν ἔδειξεν ἄνδρα τὸν μὴ συγχυθέντα μηδὲ προέμενον τοὺς αὑτοῦ λογισμούς.

[29] Καὶ Σάμῳ μὲν ὑπὸ Περικλέους ἁλούσῃ τὴν Τάραντος ἔστι κατάληψιν ἀντιθεῖναι, καὶ νὴ Δί´ Εὐβοίᾳ τὰς περὶ Καμπανίαν πόλεις· ἐπεὶ αὐτήν γε Καπύην οἱ περὶ Φούλβιον καὶ Ἄππιον ὕπατοι κατέσχον. Ἔκ δὲ παρατάξεως Φάβιος οὐ φαίνεται μάχῃ νενικηκώς, πλὴν ἀφ´ ἧς τὸν πρότερον εἰσήλασε θρίαμβον, Περικλῆς δ´ ἐννέα τρόπαια κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ἔστησεν ἀπὸ τῶν πολεμίων. Οὐ μὴν λέγεται τοιαύτη πρᾶξις Περικλέους οἵαν ἔπραξε Φάβιος Μινούκιον ἐξαρπάσας Ἀννίβου καὶ διασώσας ἐντελὲς στρατόπεδον Ῥωμαίων· καλὸν γὰρ τὸ ἔργον καὶ κοινὸν ἀνδρείας ὁμοῦ καὶ φρονήσεως καὶ χρηστότητος· ὥσπερ αὖ πάλιν οὐδὲ σφάλμα λέγεται Περικλέους οἷον ἐσφάλη Φάβιος διὰ τῶν βοῶν καταστρατηγηθεὶς ὑπ´ Ἀννίβου, λαβὼν μὲν αὐτομάτως καὶ κατὰ τύχην ὑπελθόντα τοῖς στενοῖς τὸν πολέμιον, προέμενος δὲ νυκτὸς λαθόντα καὶ μεθ´ ἡμέραν βιασάμενον καὶ φθάσαντα μέλλοντος καὶ κρατήσαντα συλλαβόντος.

Εἰ δὲ δεῖ μὴ μόνον χρῆσθαι τοῖς παροῦσιν, ἀλλὰ καὶ τεκμαίρεσθαι περὶ τοῦ μέλλοντος ὀρθῶς τὸν ἀγαθὸν στρατηγόν, Ἀθηναίοις μὲν ὡς Περικλῆς προέγνω καὶ προεῖπεν ἐτελεύτησεν ὁ πόλεμος· πολυπραγμονοῦντες γὰρ ἀπώλεσαν τὴν δύναμιν· Ῥωμαῖοι δὲ παρὰ τοὺς Φαβίου λογισμοὺς ἐκπέμψαντες ἐπὶ Καρχηδονίους Σκιπίωνα πάντων ἐκράτησαν, οὐ τύχῃ, σοφίᾳ δὲ τοῦ στρατηγοῦ καὶ ἀνδρείᾳ κατὰ κράτος νικήσαντος τοὺς πολεμίους· ὥστε τῷ μὲν τὰ πταίσματα τῆς πατρίδος μαρτυρεῖν ὅτι καλῶς ἔγνω, τὸν δ´ ὑπὸ τῶν κατορθωμάτων ἐλέγχεσθαι τοῦ παντὸς ἐσφαλμένον. ἴση δ´ ἁμαρτία στρατηγοῦ κακῷ περιπεσεῖν μὴ προσδοκήσαντα, καὶ κατορθώματος καιρὸν ἀπιστίᾳ προέσθαι· μία γὰρ ὡς ἔοικεν ἀπειρία καὶ θράσος γεννᾷ καὶ θάρσος ἀφαιρεῖται.

Ταῦτα περὶ τῶν πολεμικῶν.

[30] Τῆς δὲ πολιτείας μέγα μὲν ἔγκλημα τοῦ Περικλέους ὁ πόλεμος. Λέγεται γὰρ ἐπακτὸς ὑπ´ ἐκείνου γενέσθαι, Λακεδαιμονίοις ἐρίσαντος μὴ ἐνδοῦναι. Δοκῶ δὲ μηδ´ ἂν Φάβιον Μάξιμον ἐνδοῦναί τι Καρχηδονίοις, ἀλλ´ εὐγενῶς ὑποστῆναι τὸν ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας κίνδυνον. Ἡ μέντοι πρὸς Μινούκιον ἐπιείκεια τοῦ Φαβίου καὶ πρᾳότης ἐλέγχει τὸν πρὸς Κίμωνα καὶ Θουκυδίδην στασιασμόν, ἄνδρας ἀγαθοὺς καὶ ἀριστοκρατικοὺς εἰς φυγὴν ὑπ´ αὐτοῦ καὶ τοὔστρακον ἐκπεσόντας. Ἀλλ´ ἥ γε δύναμις μείζων ἡ τοῦ Περικλέους καὶ τὸ κράτος. Ὅθεν οὐδ´ ἄλλον εἴασεν ἐνδυστυχῆσαι τῇ πόλει κακῶς βουλευσάμενον στρατηγόν, ἀλλ´ ἢ μόνος αὐτὸν ἐκφυγὼν Τολμίδης καὶ διωσάμενος βίᾳ προσέπταισε Βοιωτοῖς· οἱ δ´ ἄλλοι προσετίθεντο καὶ κατεκοσμοῦντο πάντες εἰς τὴν ἐκείνου γνώμην ὑπὸ μεγέθους αὐτοῦ τῆς δυνάμεως. Φάβιος δὲ τὸ καθ´ ἑαυτὸν ἀσφαλὴς ὢν καὶ ἀναμάρτητος, τῷ πρὸς τὸ κωλύειν ἑτέρους ἀδυνάτῳ φαίνεται λειπόμενος. Οὐ γὰρ ἂν τοσαύταις συμφοραῖς ἐχρήσαντο Ῥωμαῖοι Φαβίου παρ´ αὐτοῖς ὅσον Ἀθήνησι Περικλέους δυνηθέντος.

Καὶ μὴν τήν γε πρὸς χρήματα μεγαλοφροσύνην ὁ μὲν τῷ μηδὲν λαβεῖν παρὰ τῶν διδόντων, ὁ δὲ τῷ προέσθαι πολλὰ τοῖς δεομένοις ἐπεδείξατο, λυσάμενος τοῖς ἰδίοις χρήμασι τοὺς αἰχμαλώτους· πλὴν τούτων μὲν οὐ πολὺς ἦν ἀριθμός, ἀλλ´ ὅσον ἓξ τάλαντα. Περικλῆς δ´ οὐκ ἂν ἴσως εἴποι τις ὅσα καὶ παρὰ συμμάχων καὶ βασιλέων ὠφελεῖσθαι καὶ θεραπεύεσθαι παρόν, τῆς δυνάμεως διδούσης, ἀδωρότατον ἑαυτὸν καὶ καθαρώτατον ἐφύλαξεν. Ἔργων γε μὴν μεγέθεσι καὶ ναῶν καὶ κατασκευαῖς οἰκοδομημάτων, ἐξ ὧν ἐκόσμησεν ὁ Περικλῆς τὰς Ἀθήνας, οὐκ ἄξιον ὁμοῦ πάντα τὰ πρὸ τῶν Καισάρων φιλοτιμήματα τῆς Ῥώμης παραβαλεῖν, ἀλλ´ ἔξοχόν τι πρὸς ἐκεῖνα καὶ ἀσύγκριτον ἡ τούτων ἔσχε μεγαλουργία καὶ μεγαλοπρέπεια τὸ πρωτεῖον.

 

Nous avons montré Périclès, dans ce que nous avons pu recueillir de ses actions remarquables ; faisons maintenant le récit de la vie de Fabius.

Une nymphe, disent les uns, une femme du pays, disent les autres, reçut, au bord du Tibre, les caresses d’Hercule, et elle donna le jour à un enfant qui fut appelé Fabius, et qui devint la tige d’une nombreuse et illustre famille de Rome, celle des Fabius (1). Mais il y a des auteurs qui pensent que les ancêtres de cette famille furent appelés Fodius, parce qu’à la chasse ils creusaient des fosses, pour prendre les bêtes fauves ; car une fosse se dit, en latin, fossa, et creuser la terre, fodere. Dans la suite, par l’altération de deux lettres, ce nom de Fodius se changea en Fabius.

Cette maison produisit beaucoup de grands hommes, parmi lesquels se distingua surtout Fabius Rullus, que les Romains surnommèrent Maximus, c’est-à-dire le très-grand : il était le trisaïeul de celui dont nous écrivons la Vie. Une particularité physique fit donner à notre Fabius le surnom de Verrucosus : c’était une petite verrue, qu’il avait au haut de la lèvre. On lui avait aussi donné celui d’Ovicula, qui signifie petite brebis ; et cela parce que, dans son enfance, il était d’un caractère doux et d’un esprit pesant. Tranquille et taciturne, il ne montrait aucune vivacité dans les jeux de son âge ; 405 et le développement lent et pénible de son intelligence, son manque de volonté, sa docilité pour les caprices de ses camarades, le faisaient juger presque imbécile et stupide, par ceux qui ne pouvaient le connaître que sur les apparences. Bien peu savaient apercevoir, dans les profondeurs de cette jeune âme, une inébranlable fermeté, une magnanimité de lion. Pourtant les circonstances politiques ne tardèrent pas à éveiller cette âme qui sommeillait ; et l’on reconnut que ce que l’on avait cru stupidité, paresse, engourdissement, insensibilité, n’était qu’absence momentanée de passion quelconque, gravité réfléchie, fermeté et constance. Citoyen d’une grande république, et qui soutenait des guerres multipliées, il regarda son corps comme une arme donnée par la nature, et il le prépara, par l’exercice, aux travaux de la guerre. Jugeant l’art de la parole un moyen de persuasion puissant sur le peuple, il s’appliqua à l’éloquence, mais à un genre d’éloquence qui répondît à sa vie, à son caractère. Ces ornements, cet éclat léger et frivole qui n’a de mérite qu’aux yeux de la foule, étaient bannis de ses discours : on n’y trouvait que le bon sens qui lui était naturel, que l’abondance et la profondeur des pensées ; ce qui faisait comparer son style à celui de Thucydide. On a conservé un de ses discours, qu’il prononça devant le peuple : c’est l’oraison funèbre de son fils, mort après avoir été consul (2).

Fabius fut cinq fois consul. Pendant son premier consulat, il triompha des Ligures, qu’il avait vaincus en bataille rangée ; et les Ligures, effrayés de la grandeur de leurs pertes, se retirèrent aux Alpes, et cessèrent leurs incursions et leurs ravages dans les campagnes de l’Italie, dont ils étaient voisins (3). Ensuite (4), 406 Annibal envahit l’Italie : il remporta d’abord une première victoire sur les bords de la Trébie (5) ; puis il traversa l’Étrurie, en la dévastant, et il jeta dans Rome l’épouvante et la consternation. En même temps, les Romains voyaient des signes et des prodiges : les uns, comme la chute de la foudre, leur étaient bien familiers ; mais d’autres étaient tout à fait extraordinaires, et vraiment surnaturels. On disait, par exemple, que des boucliers avaient sué du sang ; que, dans les campagnes d’Antium, le chaume des blés avait teint de sang la faux des moissonneurs ; qu’il était tombé du ciel des pierres ardentes et enflammées ; que les habitants de Faléries avaient vu le ciel s’ouvrir au-dessus de leur ville, et qu’il en était tombé une quantité de tablettes qui avaient jonché la terre, et dont une portait ces mots : Mars agite ses armes !

Cependant aucun de ces prodiges ne put arrêter le consul Caïus Flaminius, homme d’un caractère fougueux et plein d’ambition, enorgueilli d’ailleurs des succès qu’il avait précédemment obtenus contre toute attente ; car, malgré la défense du sénat et l’opposition de son collègue, il avait livré une bataille aux Gaulois, et il l’avait gagnée (6). Ces prodiges avaient répandu l’épouvante dans tous les cœurs : Fabius en fut bien un peu affecté, mais moins que le vulgaire, parce qu’il n’y voyait aucun motif fondé de crainte. Lorsqu’il connut le petit nombre des ennemis, et la pénurie dans laquelle ils se trouvaient, il conseilla aux Romains de prendre patience ; de ne pas en venir aux mains avec un homme dont les troupes s’étaient aguerries par plusieurs combats ; d’envoyer des secours aux alliés ; de mettre à couvert, de conserver les villes, et de laisser cette vigueur impétueuse d’Annibal se consumer d’elle-même, comme une flamme qui brille d’un vif éclat, mais qui, n’ayant que des aliments légers, ne peut durer bien longtemps.

407 Flaminius n’écouta rien ; et il s’écria qu’il n’attendrait point que la guerre arrivât jusqu’aux portes de Rome, et que, pour la défendre, il lui fallût, comme autrefois Camille, combattre au sein de la ville même. Il donna donc ordre aux tribuns des légions de faire sortir l’armée. Mais, comme il s’élançait sur son cheval, l’animal, effraye sans aucune cause apparente, fut saisi d’un tremblement inexplicable : il se cabra ; et il jeta son cavalier à terre, la tête la première. Le consul ne changea point pour cela de résolution. Il s’obstina dans son premier dessein de courir à la rencontre d’Annibal ; et il alla ranger ses troupes en bataille auprès d’un lac d’Étrurie, nommé Thrasymène. Les deux armées en vinrent aux mains. Au moment même du premier choc, survint un tremblement de terre, qui renversa des villes, changea le cours de plusieurs rivières, ouvrit des gouffres an pied des montagnes déchirées ; et, malgré la violence d’une telle commotion, aucun des combattants ne s’en aperçut. Flaminius tomba, après avoir fait des prodiges de courage et de vigueur ; et les plus braves se firent tuer autour de son corps. Les autres ayant pris la fuite, il se fit un horrible carnage : il y eut quinze mille Romains tués, et autant de pris (7). Annibal désirait faire à Flaminius des funérailles honorables, à cause de sa bravoure ; mais il fit vainement rechercher son cadavre : on ne le trouva point parmi les morts ; et on ne sait comment il avait disparu.

Lors du désastre de la Trébie, ni le général qui en avait écrit au sénat, ni le messager chargé d’en apporter la nouvelle, n’avaient dit ce qui s’était réellement passé : l’un et l’autre en avaient imposé, disant que la victoire était restée douteuse et indécise. Cette fois, aussitôt que le préteur Pomponius eut appris l’événement, il convoqua l’assemblée du peuple ; et là, sans détour, sans 408 aucun déguisement, il dit à haute voix, et devant tous : « Romains, nous avons été vaincus en bataille rangée ! Notre armée est détruite ; le consul Flaminius est mort ! Avisez donc à ce que vous avez à faire pour votre salut et votre sûreté. » Ces paroles tombèrent au milieu des flots du peuple, comme un vent orageux sur une vaste mer : la consternation se répandit par toute la ville ; et, dans cette épouvante générale, nul n’avait conservé assez de sang-froid pour mener la délibération. Cependant tous convinrent qu’il fallait, vu la gravité des circonstances, recourir à la magistrature unique et absolue qu’on appelle la dictature ; qu’il était besoin, pour l’exercer, d’un homme énergique et inébranlable ; que cet homme, c’était Fabius Maximus, dont la grandeur d’âme et la gravité de caractère répondaient à la grandeur d’une telle charge, et qui était arrivé à cet âge où la vigueur du corps est proportionnée à la maturité de l’esprit, et où l’audace est tempérée par une sage prudence.

Cet avis fut adopté ; et Fabius fut proclamé dictateur. Aussitôt il choisit pour général de cavalerie Lucius Minucius ; et il demanda d’abord au sénat l’autorisation de commander à cheval, ce qui avait été expressément défendu par une loi ancienne : soit que les Romains missent leurs forces principales dans l’infanterie, et qu’ils voulussent, pour celte raison, que le général demeurât attaché à la phalange, et qu’il ne s’en séparât point ; soit que, la puissance de cette magistrature étant absolue et sans bornes, ils eussent voulu que le dictateur parût dépendant du peuple, du moins en ce qu’il devait lui demander une autorisation.

Cependant Fabius, pour déployer aux yeux de tous la majesté de la dictature dans toute sa puissance, et pour rendre les citoyens plus soumis et plus dociles, s’avança en public précède d’un groupe de vingt-quatre licteurs ; et, voyant venir à lui le consul survivant, il lui envoya, 409 par un de ses licteurs, l’ordre d’abandonner les faisceaux, de quitter tous les insignes du consulat, et de paraître devant lui en simple citoyen (8). Après cela, commençant par les dieux, ce qui était la plus noble façon de commencer, il fit comprendre au peuple qu’on devait attribuer la défaite à la négligence du général et à son mépris pour la Divinité, et non pas à la lâcheté des troupes ; il l’engagea à ne pas craindre les ennemis, mais à apaiser, par les témoignages de sa vénération, les dieux irrités. Non qu’il cherchât à fomenter des sentiments de superstition : son but était d’affermir le courage par la piété, de bannir la frayeur qu’inspiraient les ennemis, et de la remplacer par la confiance dans les dieux.

On recourut alors à quelques-uns de ces livres mystérieux et utiles, qu’on appelle sibyllins ; et plusieurs des prédictions qu’ils contenaient se rapportèrent dit-on, aux événements et aux faits qui s’accomplirent à cette époque ; mais ce qu’y voyait celui qui consultait ces livres, nul n’avait le droit de le lui demander. Le dictateur parut donc devant le peuple ; et il promit solennellement aux dieux d’immoler, en leur honneur, tout ce qui naîtrait, au printemps prochain, des chèvres, truies, brebis ou vaches, dans toutes les montagnes, plaines, rivières et prés de l’Italie (9) ; de consacrer, à la célébration de jeux scéniques et de concours de musique, une somme de trois cent trente-trois mille sesterces trois cent trente-trois deniers et un tiers, ce qui fait quatre-vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-trois drachmes et deux oboles, en monnaie grecque (10). Or, pourquoi cette somme spécifiée avec une telle précision, c’est ce qu’il est difficile 410 d’expliquer, à moins qu’on n’y voie un hommage à la vertu du nombre trois, lequel est, de sa nature, un nombre parfait, le premier des nombres impairs, et qui renferme en lui-même le principe de la pluralité, les premières différences, et les éléments de tout nombre, qu’il unit et combine entre eux.

Fabius, après avoir ainsi élevé la pensée du peuple vers la Divinité, et lui avoir inspiré une meilleure opinion de l’avenir, ne mettant qu’en lui-même l’espérance de vaincre, parce que Dieu accorde les succès à la vertu et à la prudence, marcha contre Annibal, non pas dans l’intention de le combattre, mais avec la résolution d’écraser et de consumer, par la longueur du temps, les forces des ennemis, leur peu de ressources par son abondance, leur petit nombre d’hommes par ses nombreuses légions. Aussi, toujours en observation, toujours hors des atteintes de la cavalerie ennemie, il campait sur les hauteurs, le pied levé, l’œil ouvert : s’arrêtaient-ils, il demeurait tranquille ; se mettaient-ils en marche, il marchait sans quitter ses hauteurs, tournant autour d’eux, se montrant à demi à leurs côtés ; assez loin pour ne se point trouver engagé malgré lui, mais de manière cependant que les ennemis eussent toujours à craindre qu’il n’affectât ces lenteurs pour saisir une occasion de combattre avec tous ses avantages.

Mais traîner ainsi la guerre en longueur, c’était s’exposer aux mépris de tout le monde. Les soldats de Fabius murmuraient contre lui ; les ennemis le regardaient comme un homme timide et lâche, et sans aucune capacité. Annibal seul comprenait l’habileté de Fabius, et le système de guerre qu’il avait adopté ; et il voyait bien qu’il lui fallait absolument, par ruse ou par force, l’amener à. combattre. Sans cela, pensait-il, c’en était fait des Carthaginois, puisqu’ils ne pouvaient faire usage de leurs armes, c’est-à-dire de ce qui faisait leur supériorité, et qu’inférieurs en hommes et en approvisionnements, ils 411 voyaient s’user chaque jour et se consumer inutilement leurs ressources. Il eut donc recours à toutes les ruses, à tous les stratagèmes militaires ; et, comme un athlète habile qui tâte son adversaire et qui cherche à le saisir, il approchait du camp de Fabius, y jetait l’alarme, puis l’entraînait lui-même à sa suite, par des marches et des contre-marches, afin de lui faire abandonner son système de prudence. Mais Fabius était trop bien convaincu de l’avantage de son plan, pour ne s’y pas tenir ferme et inébranlable.

Il y avait cependant un homme qui le contrariait beaucoup : c’était le général de la cavalerie Minucius, batailleur sans raison, faisant parade de bravoure, et qui séduisait la soldatesque, en la remplissant d’une ardeur désordonnée et de folles espérances. Dans l’armée, on méprisait Fabius : on l’appelait, par dérision, le précepteur d’Annibal ; et l’on donnait à Minucius les titres de grand homme et de général digne de Rome. Et lui, s’abandonnant davantage-encore à sa présomption, à sa haute opinion de lui-même, il raillait ces campements sur les hauteurs, disant que l’armée était redevable au dictateur d’un amphithéâtre, d’où elle pouvait voir, le plus commodément du monde, l’Italie livrée au pillage et à l’incendie. Il demandait aux amis de Fabius s’il n’allait pas bientôt, renonçant à la terre, prendre son armée, et l’enlever au ciel ; ou bien si c’était pour se dérober à la vue des ennemis, qu’il mettait entre eux et lui les brouillards, et qu’il se perdait dans les nues. Fabius, à ces propos que lui rapportaient ses amis, et aux conseils qu’ils lui donnaient de s’exposer, même aux hasards d’une bataille, pour arrêter ces attaques déshonorantes : « Je serais en effet, dit-il, bien plus lâche qu’on ne me croit, si la crainte de ces railleries et de ces injures me faisait abandonner ma résolution. Il n’y a point de honte à craindre pour la patrie ; mais redouter l’opinion, les calomnies, le blâme, cela n’est point digne d’un homme investi d’une aussi grande 412 dignité, mais bien de qui se fait l’esclave de ceux dont il doit maîtriser et contenir les égarements par son autorité souveraine (11). »

Quelque temps après, Annibal tomba dans une grande méprise. Il voulait s’éloigner de Fabius, et se saisir de plaines dans lesquelles il pût trouver des fourrages : il ordonna donc à ses guides de le conduire, aussitôt après souper, vers Casinum (12). Ceux-ci, n’ayant pas bien entendu le nom de l’endroit désigné, à cause de sa prononciation étrangère, jetèrent son armée sur les frontières de la Campanie, vers la ville de Casilinum, qui est traversée par le Lothrone, que les Romains appellent Vulturne. Il se trouva là dans un pays environné de montagnes, excepté sur un point, où il y avait une vallée qui s’étendait vers la mer. La rivière, en dépassant ses bords, formait des marais qui se dégorgeaient dans la mer à travers des sables mouvants ; et le rivage se perdait sous des eaux houleuses, et dans des bas-fonds. Tandis qu’Annibal descendait vers cette plaine, Fabius, qui connaissait bien les routes, l’enveloppe, et coupe, avec un poste de quatre mille hommes d’infanterie, le seul passage par lequel son ennemi pouvait se retirer ; il établit son armée dans toutes les positions avantageuses sur les hauteurs, et il lance, sur l’arrière-garde des ennemis, ses soldats les plus agiles et les plus alertes : ceux-ci portent le désordre dans toute l’année d’Annibal, et lui tuent huit cents hommes. Annibal voulut faire un mouvement rétrograde ; mais, ayant découvert l’erreur de ses guides, et le péril dans lequel ils l’avaient jeté, il les fit mettre en croix ; puis, reconnaissant qu’il lui était impossible de forcer le passage, et de déloger les 413 ennemis des hauteurs dont ils étaient maîtres, et voyant d’ailleurs ses troupes découragées, pleines d’effroi, et convaincues que rien ne pourrait les sauver, ainsi enfermées, d’une destruction inévitable, il résolut d’abattre la confiance des Romains par la ruse ; et voici ce qu’il imagina.

Il ordonna qu’on prît environ deux mille des bœufs dont on s’était emparé, et qu’on leur attachât, à chaque corne, un fagot de broussailles, ou de sarments secs : ces fagots devaient être allumés à la nuit tombante, lorsqu’il en donnerait le signal, et les bœufs chassés vers les hauteurs, du côté du défilé qu’occupaient les postes de Fabius. Tandis qu’on faisait ces préparatifs, il forma son armée en colonne serrée, et, à la faveur de l’obscurité déjà plus grande, il se mit tranquillement en marche. Tant que le feu fut petit et ne consuma que le bois, les bœufs s’avançaient tous ensemble, devant ceux qui les chassaient vers le pied des montagnes ; et c’était un spectacle étrange, pour les pâtres et les bouviers, qui des hauteurs jetaient les yeux sur la plaine, que ces flammes qui s’élevaient à l’extrémité de leurs cornes, et qui présentaient l’aspect d’une marche d’armée, en bon ordre et aux flambeaux. Mais, lorsque le feu eut atteint la corne, et que la sensation de chaleur eut pénétré jusqu’à la racine et dans les chairs, alors, emportés par la souffrance, ils secouaient la tête, et ils se couvraient de flammes les uns les autres. Ils ne marchèrent donc plus en troupe : épouvantés, furieux de douleur, ils se mirent à courir çà et là, par les montagnes, couverts de flammes de la tête à la queue, et incendiant les forêts qu’ils traversaient dans leur course.

A cette vue, les Romains chargés de garder les hauteurs, croyant que ces flammes étaient produites par des torches que des hommes portaient en courant, et que toutes les forces de l’ennemi allaient fondre sur eux de tous les côtés à la fois et les envelopper, furent saisis 414 d’une extrême frayeur : le désordre se met dans leurs rangs ; ils n’osent demeurer à leur poste, et ils se replient sur le corps d’armée, en abandonnant le défilé. Annibal saisit le moment, lança sur eux ses troupes légères, et, à peine abandonnée, occupa la position. Le gros de son armée défila ensuite sans danger, entraînant un butin pesant et considérable.

Fabius connut la ruse dès la nuit même, parce que plusieurs des bœufs épars dans leur fuite donnèrent sur ses postes. Mais il craignait de tomber dans quelque piège pendant les ténèbres : il se contenta donc de tenir ses troupes sous les armes, sans faire aucun mouvement. Dès que le jour parut, il donna la chasse aux ennemis, et il fondit sur leur arrière-garde, qui, arrêtée par la difficulté du terrain, se trouva plusieurs fois engagée, et qui fut longtemps en désordre. A la fin, Annibal fit passer, du front à la queue de son armée, un corps d’ibériens, hommes légers et alertes, accoutumés à gravir les montagnes : ceux-ci se jetèrent sur la pesante infanterie des Romains, et ils forcèrent Fabius de se retirer avec une perte assez considérable.

Alors, plus que jamais, Fabius fut en butte à la critique et au mépris général. Il n’avait point voulu, disait-on, employer la force des armes, certain de mettre Annibal hors de combat par l’habileté des manœuvres et des expédients ; et voilà qu’il avait été lui-même vaincu par ses propres moyens, et qu’il avait prouvé son infériorité ! Annibal, pour enflammer encore le ressentiment des Romains contre Fabius, donna ordre à ses troupes, quand elles furent arrivées auprès des terres du dictateur, d’incendier et de dévaster toutes les campagnes voisines, mais de ne toucher à rien qui lui appartint : il plaça même, sur les limites, des sentinelles, pour empêcher qu’on en enlevât la moindre chose, et qu’on y fit aucun dégât. La nouvelle de ce fait, apportée à Rome, fortifia encore les accusations dont Fabius était l’objet. Les tribuns 415 déclamaient sans cesse contre lui, dans les assemblées du peuple, menés et excités qu’ils étaient principalement par Métilius : non pas que celui-ci eût aucun motif de haine personnelle contre Fabius ; mais il était parent du général de la cavalerie Minucius ; et il croyait que ce que Fabius perdrait en honneur et en considération, Minucius le gagnerait. Le sénat même était irrité, et avait exprimé un blâme sévère, à propos de la convention faite avec Annibal au sujet des prisonniers. Ils étaient convenus, Fabius et lui, d’échanger leurs prisonniers, homme pour homme, ou de payer deux cent cinquante drachmes (13) par homme de surplus, si l’un des deux partis en avait plus que l’autre. Or, l’échange ayant eu lieu, il se trouva qu’il restait encore, entre les mains d’Annibal, deux cent quarante Romains. Le sénat refusa de payer leur rançon, et blâma cette convention, comme honteuse et tout à fait inutile, puisqu’elle n’avait pour but que de recouvrer des hommes qui étaient devenus la proie de l’ennemi par leur lâcheté. Fabius supporta patiemment l’irritation des Romains ; et, comme il n’avait point d’argent, et que néanmoins il ne voulait pas manquer de parole à Annibal, ne pouvant d’ailleurs se décider à abandonner ces citoyens, il dépêcha son fils à Rome, pour y vendre ses terres et lui en apporter aussitôt le prix dans son camp. Le jeune homme fît la vente, et revint en toute hâte ; et Fabius envoya les rançons à Annibal, et reçut les prisonniers. Plusieurs d’entre eux voulurent ensuite le rembourser : il refusa ; et il leur fit à tous remise de cette dette.

Quelque temps après, les prêtres l’appelèrent à Rome, pour l’accomplissement de quelques cérémonies religieuses. Il remit donc le commandement de l’armée à Mi- 416 nucius, en lui défendant expressément de livrer bataille, et d’en venir à aucun engagement avec l’ennemi. Et non-seulement il lui fit cette défense à titre de chef suprême, mais il lui en fit la recommandation réitérée et la prière instante. Celui-ci ne tint nul compte de ses paroles, et se mit aussitôt à harceler l’ennemi. Un jour, ayant remarqué qu’Annibal avait envoyé fourrager la plus grande partie de son armée, il fondit avec impétuosité sur ceux qui étaient restés, les culbuta jusqu’à leur camp, leur tua beaucoup de monde, et leur fit craindre même qu’il ne forçât leurs retranchements (14). L’armée d’Annibal étant ensuite rentrée tout entière au camp, il se retira sans éprouver aucune perte, rempli lui-même d’un orgueil démesuré, et inspirant à ses soldats une témérité non moins grande. Bientôt cette nouvelle arriva, mais avec amplification, à Rome ; et Fabius, en l’apprenant, dit qu’il ne craignait rien tant que les succès de Minucius. Mais le peuple, ivre de joie, accourut tout fier sur le Forum ; et le tribun Métilius, montant à la tribune, fit, dans sa harangue, un pompeux éloge de Minucius, et accusa au contraire Fabius, non plus de mollesse et de lâcheté, mais déjà de trahison. Il enveloppait, dans ses accusations, les citoyens les plus puissants et les plus distingués : c’étaient eux, suivant lui, qui d’abord avaient attiré cette guerre, comme un moyen de ruiner la puissance du peuple ; puis ils avaient fait tomber la république entre les mains d’un seul chef irresponsable, qui, par ses lenteurs affectées, laisserait Annibal s’affermir dans le pays, et qui lui donnerait le temps de faire venir d’Afrique une nouvelle armée, pour dominer sur toute l’Italie (15).

Fabius parut ensuite à la tribune ; mais, sans perdre de temps à se défendre contre les attaques du tribun : « Il faut, dit-il, promptement terminer les sacrifices et les 417 cérémonies religieuses, afin que je me rende au camp, pour punir Minucius d’avoir combattu malgré ma défense. » A ces mots, il s’éleva un grand tumulte. Le peuple était effrayé du danger que courait Minucius ; car le dictateur a le droit de jeter en prison ou de mettre à mort sans jugement ; et l’on pensait que, si Fabius était sorti de ses habitudes de modération, il en serait d’autant plus terrible et inexorable : aussi cette réflexion inspira-t-elle une vraie terreur, et tous gardèrent-ils un morne silence. Le seul Métilius, que ses fonctions de tribun mettaient à l’abri de tout danger (car, quand il y a un dictateur, le tribunat seul subsiste et conserve ses prérogatives, tandis que toutes les autres magistratures sont suspendues) ; Métilius, dis-je, se répandit en prières auprès du peuple, le suppliant de ne point abandonner Minucius, et de ne point permettre qu’il éprouvât le sort que Manlius Torquatus avait fait subir à son fils, lequel avait eu la tête tranchée parce qu’il revenait vainqueur et chargé des dépouilles d’un ennemi ; disant qu’il fallait ôter à Fabius la souveraine puissance, et remettre les intérêts de l’État à celui qui voulait et qui saurait les sauver. Excité par ces déclamations, le peuple, qui n’osait pas contraindre Fabius à abdiquer la dictature, quelque décrié qu’il fût, décréta que Minucius, associé au dictateur dans le commandement de l’armée, serait chargé de la direction de la guerre, avec une puissance égale à la sienne : chose inouïe, jusqu’alors à Rome, et qui se renouvela cependant bientôt. Ce fut après le désastre de Cannes. On avait mis à la tête des armées un dictateur, Marcus Junius ; et l’on créa en même temps, pour Rome même, un autre dictateur, Fabius Butéo, chargé de remplir les vides du sénat, parce que beaucoup de sénateurs avaient péri dans la bataille. Il est vrai que celui-ci ne fit que paraître, et qu’aussitôt après avoir fait son choix parmi les citoyens, et complété le sénat, le même jour il congédia ses lic- 418 teurs, se déroba à son cortège, se jeta et se perdit dans la foule, et demeura sur la place publique, vaquant à ses propres affaires, comme un simple citoyen.

En plaçant Minucius dans une position égale à celle du dictateur, on avait cru que celui-ci s’en trouverait abattu et tout à fait humilié ; mais c’était mal juger un tel homme. Quelqu’un disait un jour, au philosophe Diogène : « Ces gens-là se moquent de toi. — Et moi, répliqua-t-il, je ne me tiens pas pour moqué. » Diogène pensait donc que ceux-là seuls sont moqués, qui ont la faiblesse de croire l’être, et qui s’en affligent. De même Fabius ne regarda point comme un malheur pour lui l’ignorance de ses concitoyens : il supporta facilement, et avec indifférence, ce qui lui était personnel ; et il prouva la vérité de cette maxime des philosophes : Que l’homme probe et vertueux ne peut être insulté ni déshonoré. L’intérêt seul de l’État lui faisait voir avec chagrin l’imprudence de la foule, qui venait de donner à un étourdi les moyens de satisfaire un fol amour de gloire. Aussi bien, craignant qu’emporté par sa présomption et sa vanité, Minucius ne précipitât quelque événement funeste, il sortit de Rome à l’insu de tous.

Arrivé dans le camp, il trouva Minucius enflé d’un orgueil et d’une forfanterie insupportables. Minucius voulait commander alternativement avec Fabius. Celui-ci n’y consentit point : il partagea avec lui l’armée, persuadé qu’il valait mieux lui laisser le commandement continuel d’une partie, que le commandement alternatif du tout. Il retint donc sous ses ordres la première et la quatrième légion, et la moitié des contingents fournis par les alliés ; et il donna à Minucius l’autre moitié des alliés, avec la deuxième et la troisième légion (16). Et, comme Minucius prenait de grands airs, et exprimait la joie qu’il ressentait en voyant la dignité 419 de la magistrature la plus élevée, la première de l’État, diminuée et abaissée pour l’amour de lui : « Si tu es sage, lui dit Fabius, ce n’est point contre moi, mais contre Annibal qu’il te faut croire en lutte. Si tu t’opiniâtres à voir dans ton collègue un rival, ton but doit être de montrer que celui qui triomphe, et qu’on a comblé de tant d’honneur, n’a pas moins à cœur la sûreté et le salut de son pays que celui qui a succombé, et que ses concitoyens traitent avec tant d’ignominie. »

Minucius ne regarda cet avis que comme l’expression ironique d’un ressentiment de vieillard : il prit donc son corps d’armée, et il s’en alla camper seul, en un camp séparé (17). Annibal n’ignorait rien de ce qui se passait, et était aux aguets pour en profiter. Il y avait, entre lui et Minucius, une colline dont il était facile de s’emparer, et qui pouvait être, pour celui qui l’occuperait, une position forte et offrant tous les avantage ?. A l’entour s’étendait une plaine, qui, de loin, paraissait découverte et unie, mais qui était coupée par plusieurs grands ravins et des creux assez profonds. Il eût été aisé à Annibal de s’en saisir secrètement ; mais il préféra la laisser comme un appât, pour attirer Minucius à un combat. Lors donc qu’il le vit séparé de Fabius, il dispersa, pendant la nuit, des troupes dans ces creux et dans ces ravins ; et, au point du jour, il envoya, à découvert, un faible détachement vers la colline, afin d’exciter l’ennemi à lui disputer cette position ; ce qui arriva. Minucius détacha d’abord son infanterie légère, puis sa cavalerie ; enfin, quand il vit Annibal s’avancer pour soutenir les siens, qui étaient maîtres de la colline, il descendit dans la plaine, avec toutes ses forces en ordre de bataille, pour appuyer ceux qui attaquaient la position ; et l’engagement devint général. Les Romains combattirent avec vigueur ; et les succès se balancèrent, 420 jusqu’au moment où Annibal, voyant que son ennemi avait pleinement donné dans le piège, et que ses derrières étaient tout à fait à découvert et sans défense contre les troupes qu’il avait placées en embuscade, fit le signal convenu. Aussitôt toutes se levèrent à la fois : elles fondent sur les Romains de tous côtés, avec de grands cris ; elles taillent en pièces les dernières lignes, et jettent dans l’armée romaine un désordre et une confusion impossibles à décrire. Ce fut un rude coup pour la téméraire confiance de Minucius. Consterné, il regardait tour à tour avec embarras chacun des officiers ; mais pas un n’osait tenir ferme : ils ne pensaient plus qu’à fuir ; et la fuite n’était pas un moyen de salut, car déjà les Numides (18), profitant de leur avantage, étendaient leurs escadrons en cercle autour de la plaine, et massacraient tous ceux qu’ils trouvaient dispersés.

Telle était la situation fâcheuse des Romains. Mais leur danger n’avait pas échappé à Fabius, qui, dans la prévoyance sans doute de ce qui allait arriver, tenait ses troupes sous les armes et en ordre de bataille. Loin de se contenter des rapports qu’on lui faisait, il s’était placé lui-même en observation, sur un tertre en avant de ses retranchements, pour suivre tous les événements du combat. Lors donc qu’il vit l’armée de Minucius enveloppée, culbutée, écrasée, jetant des cris d’épouvante, et commençant à tourner le dos, il se frappa la cuisse (19), et il poussa un profond soupir. « Par Hercule, dit-il à ceux qui étaient près de lui, comme Minucius s’est perdu plus tôt que je ne pensais, mais bien plus tard qu’il ne voulait ! » Et, donnant l’ordre aux enseignes de se porter en avant au pas accéléré, et à toute l’armée de se mettre en marche, il s’écria : «  Soldats, rappelez-vous Marcus Minucius, et hâtez-vous ! C’est un homme distingué, et qui aime bien sa patrie. Si, dans 421 son empressement à chasser les ennemis, il a fait une faute, nous l’en reprendrons plus tard.» Dès qu’il parut, les Numides qui voltigeaient dans la plaine se mirent en désordre, et se dispersèrent. Puis il poussa jusqu’à ceux qui étaient engagés sur les derrières de l’armée de Minucius, et il tua tout ce qu’il put atteindre : les autres, pour n’être pas coupés et enfermés, comme l’avaient été les Romains, se hâtèrent de prendre la fuite. Annibal, voyant ce revirement de fortune, et voyant Fabius, qui, avec une vigueur au-dessus de son âge, se faisait jour à travers les combattants, et se précipitait vers la colline, pour dégager Minucius, fît cesser le combat et sonner le signal de la retraite. Les Carthaginois rentrèrent dans leur camp ; et les Romains ne furent pas fâchés non plus de se retirer dans le leur. On rapporte qu’Annibal, en s’en allant, dit à ses amis, par plaisanterie, au sujet de Fabius : « Ne vous avais-je pas prédit bien des fois que ce gros nuage, qui se tenait toujours sur la cime des montagnes, finirait par crever quelque jour, avec une pluie d’orage ? »

Fabius, après le combat, fit recueillir les dépouilles des ennemis qu’on avait tués ; et il se retira sans laisser échapper, contre son collègue, aucune parole d’arrogance ni de blâme. Quant à Minucius, il assembla aussitôt ses troupes, et il leur adressa ces mots : « Camarades ! ne jamais faillir, dans le maniement des grandes charges, est au-dessus de l’homme ; mais il est d’un homme de cœur et de sens de tirer de ses fautes des leçons pour l’avenir. Si j’ai à me plaindre aujourd’hui de la Fortune, j’ai bien plus à m’en louer encore ; car ce qu’un bien longtemps n’avait pu me faire comprendre, une heure a suffi pour me l’enseigner : c’est que je ne suis pas capable de commander aux autres ; c’est que j’ai besoin d’un chef, et que je ne dois pas ambitionner la supériorité sur ceux auxquels il m’est plus honorable d’être soumis. Vous n’avez plus d’autre chef que le dictateur, 422 Venez, avec moi, lui témoigner notre commune reconnaissance. Je vous conduirai moi-même ; car je vais me remettre entre ses mains, docile à sa voix, et dévoué désormais à tout ce qu’il me commandera. »

En achevant ce discours, il ordonna qu’on prit les aigles, et qu’on le suivit ; et il conduisit ses troupes an camp de Fabius. Dès qu’il y fut entré, il se dirigea droit à la tente du général, au grand étonnement de l’armée, qui ignorait son dessein ; puis, Fabius étant sorti à sa rencontre, il fit déposer devant lui les étendards, et il l’appela à haute voix du nom de père : en même temps, ses soldats appelaient les soldats de Fabius leurs patrons, nom que les affranchis donnent à ceux qui leur ont rendu la liberté. Ensuite, tous ayant fait silence : « Dictateur, dit Minucius, tu as aujourd’hui remporté deux victoires, l’une sur les ennemis, par ton courage militaire, et l’autre sur ton collègue, par ta prudence et par ta bonté. La première nous a sauvés ; la seconde nous a instruits : honteusement vaincus par Annibal, nous avons été, par toi, vaincus pour notre honneur et pour notre salut. Aussi t’appelé-je mon père, parce qu’il n’est point de plus beau nom ; car celui qui m’a donné le jour a des droits moins grands à ma reconnaissance : je ne lui dois que ma vie ; tandis que je te dois, à toi, ma vie et celle de tous ces Romains. » Il dit ; et, tendant les bras à Fabius, il le pressa sur sa poitrine. Il fallait voir, en même temps, les soldats des deux armées en faire autant, se présenter la main, s’embrasser les uns les autres. Le camp était rempli d’allégresse et de larmes de joie.

Fabius ayant ensuite déposé la dictature, on élut de nouveau des consuls. Les premiers qui furent nommés (20) suivirent le même système de guerre : évitant de combattre Annibal en bataille rangée ; secourant les alliés et 423 empêchant les défections. Mais Térentius Vairon, homme de basse naissance (21), qui s’était acquis une certaine célébrité par ses flatteries envers la multitude et par l’intempérance de son langage, fut élevé au consulat ; et personne ne douta qu’il n’exposât bientôt, par son inexpérience et sa témérité, toutes les forces de la république aux chances d’une bataille ; car il ne cessait de crier, dans les assemblées du peuple, que cette guerre ne finirait point, tant que Rome aurait des Fabius pour généraux. « Moi, disait-il, je ne demande qu’un jour, pour voir Annibal et le vaincre. » Et il appuyait ses forfanteries par des enrôlements et des levées extraordinaires, et telles que jamais Rome, dans aucune guerre, n’en avait fait d’aussi considérables : l’armée réunie par le consul montait à quatre-vingt-huit mille hommes. Aussi, grandes furent les craintes de Fabius, et de tout ce qu’il y avait de gens sensés dans Rome, qui voyaient la république sans ressources, si elle venait à perdre une jeunesse aussi nombreuse. Fabius prit donc à part le collègue de Térentius, nommé Paul Emile, capitaine fort expérimenté, mais impopulaire, et qui redoutait la multitude, depuis qu’on l’avait condamné à une amende (22) : il essaya de lui rendre confiance, et il l’engagea à s’opposer à la folie de Térentius, en lui disant que ce n’était pas moins contre lui que contre Annibal, qu’il aurait à défendre sa patrie ; car tous les deux seraient également impatients de livrer bataille, l’un, parce qu’il ne comprenait pas en quoi consistait réellement sa force, et l’autre, parce qu’il connaissait ce qui faisait réellement sa faiblesse. « Paul Emile, dit-il encore, tu dois croire à ma parole plus qu’à celle de Térentius, quand je t’assure, pour ce qui est d’Annibal, que, si on ne lui livre point de combat de toute cette année, force lui sera bien d’évacuer l’Italie en fuyard, ou d’y périr, s’il s’obstine à y de- 424 meurer. En effet, quoiqu’il paraisse vainqueur et maître de la campagne, pas un de ses ennemis n’a passé dans son camp ; et il ne lui reste pas le tiers de l’armée qu’il avait amenée de son pays. » Paul Emile répondit : « Fabius, il vaut mieux, pour moi personnellement, tomber sous les lances de l’ennemi, que sous la sentence de mes concitoyens une deuxième fois. Mais, puisque telle est la situation des affaires publiques, j’essaierai de paraître bon général à toi seul, plutôt qu’à tous ceux qui voudront me contraindre à suivre une conduite opposée. » C’est dans ces sentiments bien arrêtés que Paul Emile partit de Rome.

Mais Térentius le força de consentir à ce qu’ils commandassent toute l’armée un jour l’un un jour l’autre (23) ; et il s’en alla camper tout près d’Annibal, sur les bords de l’Auflde, aux environs de Cannes (24). Dès l’aurore, il fit déployer le signal de la bataille : c’était une cotte d’armes de pourpre, étendue au-dessus de la tente du général. Sa hardiesse et le nombre de ses troupes effrayèrent d’abord les Carthaginois, moins nombreux que les Romains de plus de moitié. Cependant Annibal donna ordre à ses soldats de prendre les armes ; et, montant à cheval, il alla, avec quelques hommes, se poster sur un petit tertre, d’où il observa les ennemis, qui déjà formaient leurs rangs. Un de ceux qui l’accompagnaient, nommé Giscon, personnage d’une naissance égale à la sienne, témoignait l’étonnement que lui causait le nombre des ennemis ; mais Annibal lui dit, en fronçant le sourcil : « Il y a pourtant une chose encore plus étonnante, Giscon, et que tu ne remarques pas. — Laquelle ? dit l’autre. — C’est, reprit Annibal, que, dans tout ce monde, il n’y ait pas un homme qui s’appelle Giscon. » 425 Surpris d’une plaisanterie à laquelle ils étaient loin de s’attendre, tous se mirent à rire ; et, en descendant de la colline, ils la rapportèrent à ceux qu’ils rencontraient successivement : de sorte que le rire gagna de proche en proche, et qu’Annibal même ne put s’empêcher de rire aussi. Cela suffît pour rendre la confiance aux Carthaginois, persuadés qu’il fallait que leur général eût un bien grand et bien profond mépris des ennemis, pour ainsi rire et plaisanter à la vue du péril.

Annibal usa, dans cette journée, de deux stratagèmes : l’un consistait dans sa position, l’autre dans son ordre de bataille. Il plaça ses troupes de manière qu’elles eussent à dos un vent qui soufflait comme une trombe (25), par rafales brûlantes, enlevant, de ces plaines vastes et poudreuses, un sable fort épais : le sable passait par-dessus les lignes des Carthaginois, et il venait aveugler les Romains, qui marchaient en désordre, forcés qu’ils étaient de détourner la tête. Il rangea, aux deux extrémités de son armée, ce qu’il avait de plus robustes et de plus vaillants soldats, et au centre les moins aguerris : le centre était disposé en forme de coin, dont la pointe s’avançait de beaucoup en avant du reste de la ligne. Les plus braves des deux ailes devaient observer le moment où les Romains enfonceraient le front de bataille et pénétreraient, à la suite des fuyards, jusqu’au milieu des lignes : alors ils obliqueraient rapidement de chaque côté, pour former le cercle derrière eux, et pour les prendre ainsi en flanc et à revers. C’est sans doute cette manœuvre qui rendit plus sanglante encore la défaite des Romains. En effet, lorsque le centre eut cédé, et que les Romains, en poussant l’ennemi, eurent plongé dans ses rangs, le corps de bataille changea d’aspect, et prit la forme d’un croissant : alors les commandants des deux ailes exécutèrent leur conversion à droite et à 426 gauche ; ils fondirent sur les ennemis, découverts de tous côtés ; ils enveloppèrent, ils massacrèrent, tout ce qui ne put échapper par la fuite.

On rapporte aussi que la cavalerie romaine fut victime d’une erreur qu’il était humainement impossible de prévenir. Le cheval de Paul Emile, à ce qu’il paraît, avait été blessé ; il renversa son maître ; et ceux qui se trouvaient près de lui descendirent de cheval, pour secourir le consul et le relever. À cette vue, les autres cavaliers, qui crurent qu’on le faisait par ordre, et que l’ordre était général, s’élancent tous à terre, et ils combattent à pied. « Je les aime mieux ainsi, dit Annibal à cet instant, que si on me les livrait pieds et poings liés. » Au reste, on trouve ces particularités dans les livres de ceux qui ont écrit l’histoire en détail (26). L’un des deux consuls, Varron, se sauva à cheval, avec peu des siens, dans la ville de Vénuse (27). Quant à Paul Emile, perdu au milieu du trouble et de la confusion de cette déroute, le corps couvert de traits enfoncés dans ses blessures, l’âme abattue par la vue d’un si grand désastre, il restait assis sur une pierre, attendant qu’un ennemi le vînt égorger. Le sang qui souillait sa tête et son visage empêchait la foule des fuyards de le reconnaître ; et ses amis, les gens même de sa maison, passèrent devant lui sans le savoir, et sans s’arrêter. Le seul Cornélius Lentulus, jeune patricien, l’aperçut et le reconnut : il descendit de son cheval, qu’il lui amena, en l’engageant à monter, et à se conserver à ses concitoyens, qui avaient besoin, alors plus que jamais, d’un bon consul. Mais Paul Emile repoussa cette offre. Le jeune homme pria, pleura ; mais ce fut en vain : il l’obligea à remonter à cheval, et lui dit en se levant, et en lui tendant la main : « Va, Lentulus, trouver de ma part Fabius Maximus, et sois-lui témoin que Paul Emile a suivi ses 427 conseils jusqu’à la fin ; qu’il a été fidèle à la parole qu’il lui avait donnée, mais qu’il a été vaincu, d’abord par Varron, et ensuite par Annibal. » Aussitôt qu’il eut donné cette commission à Lentulus, il le congédia ; et, se jetant au milieu de la foule qu’on massacrait, il s’y fit tuer (28).

Les Romains perdirent, dit-on, dans la bataille, cinquante mille morts et quatre mille prisonniers. Après le combat, l’ennemi prit encore, dans les deux camps, au moins dix mille hommes.

Après une telle victoire, disaient les amis d’Annibal, il fallait profiter de la fortune, et poursuivre les fuyards, pour entrer avec eux dans Rome : dans cinq jours, selon eux, Annibal souperait au Capitole. Il rejeta leurs conseils ; et il n’est pas facile d’expliquer les motifs qui l’arrêtèrent, à moins d’attribuer à quelque génie, à un dieu qui se mit au-devant de lui, ses lenteurs et son irrésolution timide. Aussi le Carthaginois Barca (29) lui dit-il avec colère : « Tu sais vaincre, Annibal ; mais tu ne sais pas profiter de la victoire (30). »

Cependant cette victoire apporta un grand changement dans ses affaires. Jusqu’alors, il n’avait pas une ville, pas un magasin, pas un port, dans toute l’Italie ; il ne procurait à ses troupes les choses nécessaires qu’à la pointe de l’épée, par des pillages continuels, et en quantité à peine suffisante ; il n’avait pas un seul point sur lequel il put appuyer ses opérations militaires, et il ne faisait qu’errer çà et là, comme en camp volant, et semblable au chef d’une nombreuse troupe de bandits. Après cette journée ; au contraire, il vit presque toute l’Italie se soumettre. Les peuples les plus considérables 428 se rangèrent presque tous volontairement sous son autorité ; et Capoue, la ville la plus grande et la plus importante après Rome, se rendit, et le reçut dans ses murs.

Les grands revers font connaître les vrais amis, a dit Euripide (31). Ils font aussi connaître les bons généraux. Ce qu’avant cette journée on avait appelé, dans Fabius, lâcheté et insensibilité, parut, aussitôt après la bataille, non pas même l’effet d’une raison humaine, mais une inspiration surnaturelle et divine, qui lui avait fait prévoir de si loin les malheurs dont on était frappé, et auxquels pouvaient à peine croire ceux-là même qui les éprouvaient. Aussi Rome n’hésita-t-elle pas à mettre en lui toutes ses espérances, et à chercher son refuge dans la sagesse de cet homme, comme dans un temple et auprès d’un autel ; et, si elle se roidit contre le malheur, et si la population ne se dispersa point comme à l’époque de l’invasion des Gaulois, on le dut, avant tout et surtout, à l’extrême prudence de Fabius. Lui, qu’on avait vu si plein d’alarmes, et se refusant à toute bonne espérance alors que l’État ne paraissait nullement en danger, on le voyait, quand tous s’abandonnaient à des regrets sans fin, à un trouble qui empêchait de rien faire, marcher seul par la ville, d’un pas tranquille et d’un air d’assurance, adressant la parole à tous avec douceur, calmant les lamentations des femmes, et dissipant les attroupements qui se formaient sur les places, pour y déplorer en commun les malheurs publics. Il détermina le sénat à s’assembler, et il rendit le courage à tous ceux qui étaient revêtus de quelque pouvoir. Il était comme leur âme et leur force unique ; et eux tous avaient les yeux fixés sur lui seul.

Il mit des gardes aux portes de la ville, pour empêcher la multitude de s’échapper et d’abandonner les murailles ; il détermina le lieu et le temps où l’on pour- 429 rait se livrer au deuil ; et il ordonna que ceux qui voudraient pleurer les morts le fissent dans leurs maisons, et seulement pendant trente jours : passé ce temps, tout deuil était interdit, et la ville devait être pure de tout aspect lugubre. Comme la fête de Cérès tombait dans ces jours-là (32), il crut qu’il valait mieux en omettre tout à fait les cérémonies et la procession, que de faire trop connaître, par le petit nombre et par l’abattement des assistants, la grandeur des pertes qu’on avait faites. Les dieux, suivant lui, aimaient qu’on les honorât dans la joie. Cependant il exécuta tout ce que les devins ordonnèrent pour apaiser les dieux, et pour conjurer les présages sinistres. Fabius Pictor (33) son parent, fut envoyé consulter l’oracle de Delphes ; deux Vestales s’étaient laissé séduire : l’une d’elles fut enterrée vive, selon la coutume ; l’autre se donna la mort.

Ce qu’il y eut peut-être de plus admirable, c’est la grandeur d’âme et la clémence que déploya Rome, lorsque le consul Varron revint fugitif, lui l’auteur de la défaite la plus honteuse et la plus sanglante, humilié et abattu comme il devait l’être. Le sénat et le peuple tout entier allèrent au-devant de lui jusqu’aux portes de la ville, et le reçurent avec honneur ; et, lors¬qu’on eut fait silence, tous les personnages en charge et les principaux sénateurs, et parmi eux Fabius, le félicitèrent de n’avoir point désespéré du salut de l’État, après un tel désastre, et d’être revenu se mettre à la tête des affaires, prendre en main l’exécution des lois et le gouvernement des citoyens, qu’il n’avait pas crus perdus sans ressource.

Quand on apprit qu’Annibal, après sa victoire, s’était tourné vers les autres parties de l’Italie, on reprit con- 430 fiance, et on envoya contre lui des généraux et des armées. Les plus distingués de ces généraux étaient Fabius Maximus et Claudius Marcellus, qui acquirent une réputation presque égale, par une manière d’agir presque opposée. Marcellus, comme il a été dit dans sa Vie (34)l, était un guerrier brillant, plein d’activité et d’ardeur, homme d’exécution, batailleur, et en tout semblable à ces héros qu’Homère appelle les fiers amants de la guerre. Entreprenant, méprisant le danger, charmé de rivaliser d’audace avec un capitaine aussi aventureux qu’Annibal, il saisissait toutes les occasions de le combattre ; tandis que Fabius demeurait toujours fidèle à son premier plan, espérant, si personne ne combattait ni même ne harcelait Annibal, qu’Annibal se minerait, se consumerait lui-même durant la guerre, et que son armée, épuisée par des fatigues excessives et continues, perdrait bientôt toute sa force, comme un athlète qui s’épuise par des luttes incessantes. C’est pour cela que les Romains, suivant Posidonius (35), appelèrent celui-là l’Épée, et celui-ci le Bouclier de Rome. En effet, ils durent leur salut à la constance inébranlable de Fabius et à son habitude de ne rien hasarder, jointes aux qualités de Marcellus.

Annibal rencontrait celui-ci partout, comme un torrent impétueux ; et il sentait ses forces ébranlées et froissées, par tant de chocs violents. L’autre, au contraire, était comme une rivière qui coulait doucement, sans bruit, sous ses pas, attaquant sans cesse le terrain sur lequel il marchait, le minant et l’usant peu à peu. Enfin il se vit poussé à bout, fatigué qu’il était d’avoir à combattre sans cesse Marcellus ; en même temps qu’il craignait Fabius, obstiné à ne jamais combattre. Presque toujours ils lui furent opposés, soit comme préteurs, soit comme proconsuls, soit comme 431 consul ; car tous deux eurent cinq fois le consulat. Marcellus périt dans une embuscade que lui dressa Annibal, lorsqu’il était consul pour la cinquième fois ; mais vainement Annibal employa contre Fabius toutes les ruses, tous les expédients : une fois seulement il faillit le surprendre et le faire tomber dans un piège.

Il contrefit et dépêcha à Fabius une lettre, par laquelle les plus considérables personnages de Métaponte (36) s’en¬gageaient à lui livrer leur ville, s’il voulait s’en approcher, ajoutant que les auteurs de la proposition n’attendaient, pour l’exécuter, que le moment où ils le verraient au pied de leurs murailles. Sur la foi de cette lettre, Fabius allait se mettre en marche, la nuit suivante, avec une partie de ses troupes ; mais, les auspices n’ayant pas été favorables, il abandonna sa résolution ; et, bientôt après, il apprit que la lettre était fausse, et que c’était une ruse d’Annibal, qui l’avait attendu, posté en embuscade auprès de la ville. Sans doute il dut son salut à la bienveillance des dieux.

Pour empêcher les défections des villes, et pour arrêter les mouvements des alliés, Fabius aima toujours mieux employer les moyens doux et modérés, que d’aller au fond de tous les soupçons, et d’user de rigueur contre ceux qu’il eût pu soupçonner. On rapporte, à ce sujet, qu’un soldat marse, distingué entre les alliés par sa bravoure et sa naissance, ayant parlé à quelques-uns de ses compagnons d’armes de passer à l’ennemi, Fabius en fut informé. Il le fit venir ; et, sans lui adresser aucun reproche : « On a eu tort, dit-il, je l’avoue, de te négliger. Je m’en prends aux officiers, qui distribuent les récompenses par faveur, et non pas suivant le mérite. Désormais, c’est à toi-même que je m’en prendrai, si tu as quelque chose à demander, et que tu ne t’adresses pas directement à moi. » En disant ces mots, il lui 432 donna un cheval de bataille, et les autres récompenses auxquelles ses belles actions lui donnaient droit ; et, depuis ce temps-là, il n’eut pas de soldat plus fidèle et plus dévoué. Il trouvait fort étrange que les écuyers et les chasseurs, pour dresser des animaux indociles, fougueux et irritables, employassent les soins attentifs, l’habitude, la nourriture, plutôt que le fouet et le collier de force ; tandis que ceux qui veulent gouverner les hommes ne considèrent pas comme le plus puissant moyen de réussite la bonne grâce et la douceur, et les traitent même avec plus de dureté et de violence que n’en montrent les jardiniers pour les sauvageons, qu’ils façonnent et apprivoisent, et dont ils font des oliviers, des poiriers et des figuiers produisant de bons fruits.

Les centurions lui rapportèrent qu’un autre soldat, Lucanien de naissance, quittait souvent son poste, et s’en allait rôder hors du camp. Il leur demanda quel homme c’était d’ailleurs ; et tous s’accordèrent à dire qu’il n’y avait pas de meilleur soldat, et ils citèrent de lui plusieurs traits d’une bravoure éclatante. Fabius chercha quels pouvaient être les motifs de celte conduite irrégulière. Il découvrit donc que le soldat était amoureux d’une jeune femme ; et que c’était pour l’aller voir, qu’il sortait du camp, et qu’il s’exposait chaque fois aux dangers d’une fort longue course. Alors, à l’insu du soldat, il envoya quelques hommes se saisir de sa maitresse ; puis il la cacha dans sa tente, fit venir le Lucanien, le prit en particulier, et lui dit : « Je sais que, contrairement à l’antique discipline et aux lois romaines, tu as plusieurs fois passé la nuit hors du camp ; je sais aussi que tu es d’ailleurs un bon soldat : je te pardonne donc tes fautes en considération de les excellents services ; mais je te placerai, pour l’avenir, sous la garde d’une personne qui me répondra de toi. » Et, tandis que le soldat demeurait surpris, il fit avancer la femme, et la lui remit entre les mains, ajoutant : 433 « Voilà qui me sera caution que tu resteras avec nous dans le camp. Ta conduite, désormais, montrera si ce n’était pas pour quelque autre motif coupable, que tu te glissais hors des retranchements, sous prétexte de l’amour qui t’attirait près d’elle. » Tel est du moins le récit qu’on a fait à ce sujet.

Annibal s’était emparé de Tarente par trahison ; et la ville fut reprise de la façon suivante. Il y avait, dans l’armée de Fabius, un jeune Tarentin, qui avait à Tarente une sœur dont il était tendrement chéri ; et cette femme était aimée d’un Bruttien, l’un des officiers de la garnison qu’Annibal avait mise dans la place. Cette circonstance fît concevoir au Tarentin une espérance qu’il communiqua à Fabius. Sur l’assentiment de Fabius, il passa dans la ville, où il se fit recevoir en disant qu’il avait déserté pour retourner auprès de sa sœur. Pendant les premiers jours, le Bruttien resta chez lui, sa maîtresse ne le recevant point, parce qu’elle ne croyait pas son frère instruit de leurs relations. Mais à la fin, son frère lui dit : « Beaucoup me disaient là-bas que tu étais la maîtresse d’un des chefs et des principaux de la garnison. Quel homme est-ce donc ? Si, comme on l’assure, c’est un brave, un homme distingué, qu’importe sa naissance (37) ? la guerre confond tout. Il n’y a aucune honte à céder à la nécessité ; et, dans un temps où la justice est sans force, c’est même un bonheur de se rendre doux celui qui pourrait user de violence. » La jeune femme, l’entendant parler ainsi, envoya .demander le Bruttien, et elle lui fit connaître son frère. Celui-ci, en secondant la passion du barbare, et en paraissant lui rendre sa sœur plus facile et plus complaisante qu’elle n’avait encore été, acquit sa confiance ; et il ne lui fut pas difficile de gagner au parti contraire, par l’appât des récompenses qu’il lui promettait de la part de Fabius, 434 un homme qu’aveuglait la passion, et qui ne faisait la guerre que pour de l’argent.

C’est ainsi que la plupart des écrivains rapportent le fait. Plusieurs prétendent, toutefois, que la femme qui gagna le Bruttien n’était pas de Tarente, mais du Bruttium, et qu’elle était la concubine de Fabius. Ayant appris que le chef de la garnison bruttienne était un homme de son pays et de sa connaissance, elle se serait entendue avec Fabius ; puis elle aurait eu, avec le Bruttien, une entrevue au pied des remparts, et elle serait parvenue à le gagner.

Pendant que le complot se préparait, Fabius, qui cherchait un moyen d’éloigner Annibal de ce point, envoya ordre à la garnison de Rhégium de ravager le territoire des Bruttiens, et d’aller investir et prendre de force la place de Caulonia (38). Or, cette garnison se composait de huit mille hommes, presque tous déserteurs, détestables soldats, qui avaient été notés d’infamie, et que Marcellus (39) avait transportés de Sicile à Rhégium. Ainsi la république, en les perdant, ne pouvait guère en éprouver de mal ni de regret. Il espérait, en les exposant comme un appât au-devant d’Annibal, écarter Annibal de Tarente ; ce qui arriva. Annibal s’élança aussitôt, pour les atteindre, avec toute son armée ; et Fabius investit la place. Le sixième jour du siège, le jeune homme étant convenu de tout avec le Bruttien par l’entremise de sa sœur, alla trouver le consul, après avoir bien observé l’endroit du rempart confié à la garde du Bruttien, point que le Bruttien s’était engagé à livrer, et par où il devait laisser entrer les assiégeants. Cependant Fabius, qui ne mettait pas dans la seule trahison toute l’espérance du succès, se porta là de sa personne ; et, tandis que toute son armée se déployait autour de la place, et qu’elle don- 435 nait l’assaut, par terre et par mer, avec grand bruit et tumulte, il se tint tranquille, jusqu’au moment où le Bruttien, voyant la plupart des assiégés courir vers les points menacés, et occupés à repousser les assaillants de leurs murailles, fit signe qu’il était temps d’agir : aussitôt Fabius escalada la ville, et s’en empara. Il paraît cependant qu’il se laissa aller, en cette occasion, à un sentiment d’amour-propre mal placé ; car il donna ordre d’égorger tout d’abord les Bruttiens, pour qu’on ne sût point qu’il avait pris la place par trahison. Mais son calcul se trouva faux ; et il n’y gagna que de se faire accuser de mauvaise foi et de cruauté.

On tua aussi un grand nombre de Tarentins. Les autres habitants furent vendus, au nombre de trente mile, et la ville tut livrée au pillage ; et on porta dans le trésor public trois mille talents (40). Tandis qu’on enlevait et qu’on emportait tout le butin, le greffier demanda à Fabius ses ordres au sujet des divinités, comme il nommait leurs images et leurs statues. « Laissons aux Tarentins leurs dieux irrités, » répondit Fabius. Cependant il fit transporter, de Tarente à Rome, la statue colossale d’Hercule, qu’il plaça dans le Capitole, et auprès de laquelle il éleva, en son propre honneur, une statue équestre de bronze. Il montra, en fait d’objets d’art, beaucoup moins de goût que Marcellus ; ou plutôt il fit ressortir et rendit plus admirables la douceur et l’humanité délicate, que Marcellus fit paraître dans une occasion analogue, ainsi que nous l’avons écrit dans sa Vie.

Annibal accourut, pour faire lever le siège ; et il ne se trouva en retard, dit-on, que de quarante stades (41). En apprenant la fâcheuse nouvelle, il dit tout haut : « Les Romains ont donc aussi leur Annibal ; car nous avons perdu Tarente comme nous l’avions prise ! » Puis, quand il fut seul avec ses amis, il se décida à leur faire, 436 pour la première fois, un aveu : c’est que, depuis longtemps, il avait reconnu la difficulté, et qu’il reconnaissait aujourd’hui l’impossibilité, de conquérir l’Italie avec les moyens dont il disposait (42).

Fabius avait déjà obtenu le triomphe (43) : il l’obtint alors pour la seconde fois ; et ce second triomphe fut encore plus baillant que le premier. Comme un bon athlète qui succède à un autre contre un adversaire victorieux, il avait plus facilement terrassé Annibal, dont les attaques et les étreintes avaient perdu de leur vigueur, parce que le luxe et la richesse avaient amolli son armée, et qu’elle était comme énervée et usée par des luttes continuelles et sans relâche.

Il y avait un Romain, nommé Marcus Livius, qui commandait dans Tarente, lorsque Annibal enleva la place. Il s’était jeté dans la citadelle ; et, n’ayant pu en être chassé, il l’avait gardée jusqu’à ce que la ville retombât au pouvoir des Romains. Il voyait avec chagrin les honneurs dont on comblait Fabius ; et un jour, dans le sénat, il ne put contenir sa jalousie et son amour-propre blessé, et il dit que ce n’était pas à Fabius, mais à lui, qu’on devait la reprise de Tarente. « Rien de plus vrai, dit en riant Fabius ; car, si tu ne l’avais pas laissé prendre, je ne l’aurais pas reprise. »

Rome se plut à environner Fabius d’honneurs ; et, en outre, son fils fut nommé consul. Pendant qu’il était en charge, un jour qu’il dépêchait quelques affaires concernant la guerre, le père, soit à cause de sa vieillesse et de ses infirmités, soit pour éprouver son fils, monta à cheval, et s’avança ainsi à travers la foule qui se pressait autour du tribunal. Le jeune homme, l’apercevant de loin, ne le laissa pas approcher, et lui envoya un licteur, pour lui ordonner de descendre de cheval, et de 437 venir à pied, si c’était au magistrat qu’il avait affaire. Cet ordre déplut à tous les assistants ; et tous en silence tournèrent les yeux vers Fabius, outragé, pensaient-ils, dans sa gloire. Mais lui, s’élançant aussitôt de cheval, se précipita vivement du côté de son fils ; et, se jetant à son cou, et le serrant dans ses bras : « Bien, mon fils ! s’écria-t-il ; c’est bien pensé, bien agi ! tu comprends à quels hommes tu commandes, et de quelle majesté tu es revêtu. C’est ainsi que nos ancêtres et nous, nous avons agrandi la puissance de Rome : oui, c’est en mettant au-dessus de nos parents et de nos enfants l’honneur de la patrie. »

En effet, on rapporte que le bisaïeul de Fabius (44), qui était le personnage le plus illustre et le plus puissant de Rome, et qui avait été cinq fois consul, chargé de guerres fort importantes, et honoré plusieurs fois du triomphe, servit comme lieutenant, sous son fils devenu consul (45), et que, quand celui-ci rentra dans Rome sur le char triomphal, il le suivit à cheval dans la foule, fier d’avoir sur son fils les droits de l’autorité paternelle, d’être le plus grand des citoyens de Rome, comme on lui en donnait le titre, et de se montrer cependant soumis aux lois et au pouvoir. Et ce n’étaient point là les seules qualités qui faisaient admirer notre Fabius. Il arriva que son fils mourut : il supporta ce malheur avec modération, en homme sage et en bon père. Il est d’usage qu’aux funérailles des personnes de distinction, les parents du mort prononcent son éloge funèbre : il prononça lui-même, à la tribune publique, l’éloge de son fils ; depuis, il écrivit ce discours, et il le publia.

Cornélius Scipion (46) fut envoyé en Espagne, et il y remporta sur les Carthaginois plusieurs victoires. Il les força d’évacuer le pays, conquérant ainsi à Rome des 438 peuplades nombreuses, de grandes villes, de brillants et puissants moyens d’action : aussi, à son retour, effaça-t-il tout le monde, par sa gloire et sa popularité. Créé consul, et sentant que le peuple exigeait et attendait de lui quelque chose de grand ; regardant d’ailleurs comme une guerre de routine, et digne seulement d’un vieillard, de se borner à combattre Annibal dans l’Italie, il ne pensa qu’à remplir Carthage et l’Afrique d’armes et de soldats, à dévaster la contrée, et à transporter d’Italie là-bas le théâtre de la guerre. Il mit une ardeur extrême à faire partager ce sentiment au peuple. Alors Fabius ne vit plus que sujets de crainte. Fabius représentait aux citoyens que, si on se laissait emporter aux illusions d’un jeune homme sans expérience, on allait se jeter dans un danger immense, et se perdre sans ressource ; et il n’épargna ni les paroles, ni les actes qui lui parurent propres à détourner les Romains d’un pareil projet. Il parvint à persuader le sénat ; mais le peuple le crut jaloux des succès de Scipion. Fabius craignait, pensait-on, si le jeune général faisait quelque action d’importance et d’éclat, et qu’il terminât entièrement la guerre, ou qu’il la chassât hors de l’Italie, de paraître, lui, n’avoir agi qu’avec mollesse, et n’avoir rien fait, puisque, investi du commandement pendant un si long temps, il n’avait pas su réduire complètement l’ennemi.

Il est vraisemblable que Fabius ne fut d’abord guidé, dans son opposition, que par sa prudence et son dévouement au salut de l’État, et par la crainte de grands périls. S’il y persista avec opiniâtreté, et s’il se laissa même emporter trop loin, ce fut désormais par un sentiment de rivalité jalouse, qui le poussait à empêcher l’agrandissement du crédit de Scipion ; car il engagea Crassus, collègue de Scipion dans le consulat, à ne pas abandonner ses droits au commandement, à ne pas céder aux prétentions de Scipion, et, s’il le trouvait à propos, à passer lui-même en Afrique. Il  439 s’opposa à ce qu’on votât des fonds pour cette guerre ; et Scipion, forcé de s’en procurer par lui-même, s’en alla courir l’Étrurie, sollicitant ses amis : il trouva des ressources dans les villes de cette contrée, qui lui étaient unies par des liens particuliers, et qui voulurent contribuer à son entreprise. Pour Crassus, ennemi de la dispute, et doux de caractère, il resta chez lui, retenu d’ailleurs par une loi religieuse ; car il était grand pontife (47).

Fabius prit alors une autre voie d’opposition. Il mit obstacle aux enrôlements volontaires des jeunes gens qui s’engageaient à servir sous les ordres de Scipion ; et il les empêchait de partir, en s’écriant, dans le sénat et dans les assemblées du peuple, que, non content de se sauver d’Annibal, Scipion ne voulait pas le fuir tout seul, mais qu’il allait emporter au delà des mers toutes les forces militaires en Italie ; qu’il séduisait les jeunes gens par de belles espérances, et qu’il les entraînait à abandonner leurs parents, leurs femmes, leur patrie, tandis qu’un ennemi victorieux, et jusqu’alors invaincu, campait aux portes de Rome. Ces discours inspirèrent des craintes aux Romains ; et l’on décréta que Scipion ne pourrait emmener que les troupes qui se trouvaient en Sicile, avec trois cents hommes de ceux qui avaient servi sous lui en Espagne, et dont il avait pu éprouver la fidélité. Au reste, toute cette politique était conforme au caractère de Fabius.

Mais, quand Scipion fut passé en Afrique, et que bientôt Rome fut remplie du récit de ses actions étonnantes, de ses exploits éclatants et vraiment extraordinaires et inouïs ; quand d’innombrables dépouilles vinrent témoigner de la véracité des courriers qui annonçaient la captivité d’un roi numide (48), l’incendie de 440 deux camps en une même heure (49), et la destruction d’une grande quantité d’hommes, d’armes et de chevaux, dévorés par ce double incendie ; quand on apprit que les Carthaginois avaient envoyé des messages à Annibal, pour le conjurer d’abandonner des espérances qui ne pouvaient désormais se réaliser, afin de venir au secours de sa patrie ; quand partout, dans Rome, on ne parlait plus que de Scipion et de ses succès : en ces circonstances là même, Fabius exprima l’avis qu’il fallait envoyer un successeur à Scipion ; et il n’en donna d’autre motif sinon la maxime ancienne, qu’on ne doit pas confier de si grands intérêts à la fortune d’un seul homme, parce qu’il est difficile qu’un même homme soit toujours heureux.

Cette proposition choqua tout le monde ; et l’on regarda désormais Fabius comme un homme fâcheux et envieux, ou que la vieillesse rendait timide et incapable de concevoir aucune bonne espérance, et qui craignait Annibal au delà de toute mesure. Même après qu’Annibal eut évacué l’Italie avec son armée, et qu’il se fut mis en mer, Fabius ne put encore laisser ses concitoyens jouir d’une satisfaction pure. Il troubla leur confiance, en répétant qu’alors surtout la république se trouvait sur une pente fatale ; qu’elle courait un extrême danger ; que les coups d’Annibal tomberaient sur eux bien plus pesants et plus terribles, devant Carthage même ; que Scipion allait avoir affaire à une armée fumante encore du sang de tant de magistrats suprêmes, de dictateurs, de consuls. Ces discours répandirent dans toute la ville un tumulte extrême ; et, bien que la guerre eût été transportée d’Italie en Afrique, il semblait que la terreur se fut rapprochée de Rome.

Bientôt cependant Scipion vainquit et brisa Annibal même en bataille rangée (50) ; il terrassa et foula aux pieds 441 l’orgueil de Carthage abattue ; il fit éprouver à ses concitoyens une joie qui dépassait toutes leurs espérances ; et l’on peut dire, avec vérité, qu’il releva l’empire

Ébranlé par les coups pressés de la tempête.

Mais Fabius Maximus ne vécut pas assez longtemps pour voir la fin de la guerre, apprendre la défaite d’Annibal, et être témoin du grand et solide bonheur de sa patrie : il mourut de maladie, vers le temps où l’Italie fut évacuée par Annibal (51). Épaminondas avait été enterré aux dépens du trésor public de Thèbes, à cause de la pauvreté dans laquelle il mourut ; car, après sa mort, on ne trouva dans sa maison qu’une petite broche de fer (52). Fabius ne fut pas enterré aux frais du trésor ; mais tous les Romains contribuèrent à ses obsèques, chacun pour la plus petite de leurs monnaies (53) : non point qu’il fût mort pauvre, et pour couvrir les frais de ses funérailles ; mais le peuple voulut célébrer ses funérailles, comme celles d’un père. Ainsi les honneurs et la gloire dont sa mort fut environnée répondirent à l’éclat de sa vie.

442 COMPARAISON DE PÉRICLÈS ET DE FABIUS MAXIMUS,

Nous avons raconté la vie de Périclès et celle de Fabius Maximus. Or, ces deux hommes ont laissé, l’un et l’autre, plus d’un bel exemple et de vertus politiques et de vertus militaires. Nous allons donc, dans cette comparaison, commencer par ce qu’ils ont fait comme généraux d’armée.

Lorsque Périclès parut, Athènes était au comble de la prospérité, et dans tout l’éclat de sa grandeur et de sa puissance ; et l’on pourrait croire que, s’il a marché toujours d’un pas assuré, sans obstacle et sans revers, il l’a dû à la force des choses, et au cours fortuné des affaires publiques. Fabius, au contraire, trouvait sa patrie dans une situation déplorable et vraiment humiliante : il n’eut donc pas à la maintenir à un degré toujours égal de prospérité ; mais il la tira du sein de ses calamités, et il la remit dans une position meilleure. Après les succès de Cimon, les trophées de Myronide et de Léocrate, les nombreux et brillants exploits de Tolmide, Périclès, devenu le chef de sa patrie, n’avait guère qu’à l’entretenir dans les plaisirs et les fêles publiques, et non point à la recouvrer et à la conserver par la force des armes. Fabius, en arrivant au pouvoir, ne voyait autour de lui que déroutes, défaites et massacres ; que morts de magistrats suprêmes et de généraux : les lacs, les plaines, les bois, étaient jonchés des cadavres des armées ; 443 les fleuves roulaient jusqu’à la mer du sang et des morts. Alors, n’écoutant que son génie, il s’attacha à son système, avec une constance inébranlable ; il soutint, il étaya sa patrie, ébranlée par les fautes et les désastres de ses prédécesseurs ; il la préserva d’une ruine totale. Sans doute il n’est pas aussi difficile de manier des esprits humiliés par le malheur, et que la nécessité rend dociles à la voix de la raison, que de mettre un frein à la fougue et aux emportements d’un peuple enorgueilli et enivré de sa prospérité. Or, c’est ce que fît précisément Périclès, en se soumettant les Athéniens ; mais la grandeur et la multitude des maux qui fondirent à’ la fois sur les Romains firent connaître, en Fabius, une âme grande, fortement trempée, et que rien ne pouvait abattre, ni faire changer de résolution.

On peut comparer, à la prise de Samos par Périclès, la reprise de Tarente ; et, sans nul doute, à la conquête de l’Eubée, celle des villes de la Campanie. Pour Capoue, elle fut recouvrée par les consuls Fulvius et Appius. Fabius ne gagna qu’une seule bataille rangée : c’est celle qui lui valut son premier triomphe. Périclès, au contraire, éleva neuf trophées, pour les victoires gagnées par lui sur terre et sur mer contre les ennemis de sa patrie. Mais on ne trouve, dans toute la vie de Périclès, rien qui ressemble à l’action de Fabius, lorsqu’il arracha Minucius des mains d’Annibal, et qu’il sauva toute une armée romaine : action tout à la fois d’un homme brave et prudent, et d’un bon citoyen. De même, on ne vit jamais Périclès commettre une faute comme celle que commit Fabius, quand il se laissa prendre au piège qu’Annibal lui tendit au moyen de ses bœufs ; quand maître d’un ennemi qui, poussé par le hasard, s’était jeté de lui-même dans un défilé, il le laissa s’échapper, la nuit par ruse, et le jour par force : sa lenteur donna à l’ennemi le temps de fuir ; et Fabius fut vaincu par un homme qu’il avait tenu dans ses mains.

444 Si un bon général doit savoir non-seulement bien user du présent, mais sagement conjecturer de l’avenir, il est remarquable que la guerre finit, pour les Athéniens, comme Périclès l’avait prévu et prédit : en effet, par leur passion de trop entreprendre, ils perdirent leur puissance. Au contraire, les Romains ayant, malgré l’avis de Fabius, envoyé Scipion à Carthage, établirent leur domination victorieuse, non point grâce à la Fortune, mais parce que leur général triompha des ennemis par son habileté et son courage. Ainsi, les malheurs de la patrie prouvèrent la justesse des prévisions de l’un, tandis que d’heureux événements démontrèrent la complète erreur de l’autre. Or, ce n’est pas une moindre faute, pour un général, de manquer l’occasion d’un succès par défiance, que d’essuyer un revers pour n’avoir pas su le prévoir. Car l’inexpérience a pour effet de nous inspirer de la témérité, et tout à la fois de nous priver d’une confiance raisonnable.

Voilà pour leurs actions militaires.

Sous le rapport de la politique, il y a, dans la conduite de Périclès, un tort grave : c’est d’avoir suscité la guerre ; car lui seul, dit-on, la fit naître, par son obstination à ne vouloir faire aucune concession aux Lacédémoniens. Mais je crois bien que Fabius n’aurait fait aucune concession aux Carthaginois, et qu’il aurait noblement affronté tous les dangers pour soutenir la puissance de Rome. Cependant la générosité et la douceur dont il usa envers Minucius font ressortir l’animosité de Périclès contre Cimon et Thucydide, tous deux hommes de bien, dévoués à l’aristocratie, et qu’il fit bannir par l’ostracisme. Mais la puissance et l’autorité de Périclès furent bien plus grandes que celles de Fabius : aussi ne souffrit-il pas que sa patrie eût à souffrir des folles entreprises d’aucun général. Il n’y eut que Tolmide qui lui échappa, et qui, en dépit de lui, s’en alla se faire écraser par les Béotiens ; tous les 445 autres se rangèrent sous sa direction, et cédèrent à l’ascendant de son autorité. Fabius ne hasarda rien, ne fit lui-même aucune faute ; mais il n’eut pas le pouvoir d’empêcher les autres d’en faire, et en cela il paraît inférieur à Périclès ; car, s’il avait eu la même puissance que Périclès à Athènes, les Romains n’auraient pas éprouvé d’aussi terribles désastres.

La grandeur d’âme qu’inspire le mépris des richesses, l’un la montra en n’acceptant rien de ce qu’on lui offrait, et l’autre, en donnant libéralement à ceux qui étaient dans le besoin, comme quand il racheta de ses deniers les prisonniers de guerre : il est vrai que la somme qu’il dépensa alors ne s’élevait qu’à six talents (54). Il ne serait guère possible de dire combien Périclès aurait pu amasser de richesses, à cause de sa grande puissance, s’il eût accepté les présents des alliés et des rois qui voulaient gagner ses bonnes grâces ; mais toujours il repoussa les présents et conserva ses mains pures. Quant à la grandeur des édifices et des temples, et à la magnificence des constructions dont Périclès embellit Athènes, on ne pourrait y comparer dignement, même tous ensemble, les plus beaux monuments que Rome possédait avant les Césars : ceux-là l’emportent infiniment, et ils sont hors de toute comparaison, et pour la perfection des détails, et pour la majesté de l’ordonnance.

(1)  Toutes les anciennes familles de Rome faisaient remonter leur origine à quelque dieu ou à quelque héros des temps fabuleux.

(2) Cicéron cite cette oraison funèbre comme un chef-d’œuvre d’éloquence.

(3) Les Ligures habitaient ce qui est maintenant le pays de Gênes, et ils s’étendaient du Var à la Macra.

(4) Une quinzaine d’années au moins après le premier consulat de Fabius,

(5) En l’an 218 avant J.-C.

(6) Six ans auparavant, dans son premier consulat.

(7) Suivant Tite-Live, il n’y eut que six mille prisonniers, outre les quinze mille morts.

(8) C’est seulement hors de Rome, que Fabius déploya cet appareil, et qu’il réduisit le consul Servilius à faire hommage à la dictature.

(9) C’est ce qu’on appelait à Rome un printemps sacré, ver sacrum.

(10) C’est-à-dire, en monnaie française, 77,732 francs 50 centimes.

(11) Le vieux poète Ennius caractérise admirablement Fabius, dans ces deux vers, dont un a été à peu près transcrit par Virgile :

Unus homo nobis cunctando restituit rem.
Non ponebat enim rumores ante salutem.

(12) Ville du Latium.

(13)  Ce qui revient à 232 francs 50 centimes. Tite-Live dît deux livres et demie d’argent par homme : la livre d’argent romaine de douze onces équivalait à peu près à 100 drachmes ou 93 francs, ce qui fait croire que cet argent était à un titre un peu plus élevé que le nôtre.

(14) Tite-Live dit que la perte avait été presque égale des deux cotés,

(15)  Le discours attribué à Metilius est dans Tite-Live.

(16) Suivant Tite-Live, au contraire, il donna à Minucius la première et la quatrième, et garda pour lui les deux autres.

(17) Polybe dit que son camp n’était qu’à quinze cents pas de celui d’Annibal.

(18) C’était la cavalerie d’Annibal.

(19) Geste de douleur ou d’étonnement, commun chez les anciens.

(20) C. Servilius et Atilius Régulus étaient déjà nommés, quand Fabius le démit ; mais ils n’entrèrent réellement en charge qu’après sa démission.

(21)  Il était fils d’un boucher, mais déjà riche avant de songer à s’élever aux honneurs.

(22) C’était après une campagne en Illyrie, et au sujet du partage du butin.

(23)  II faut dire que Térentius Vairon était dans son droit, en réclamant le commandement un jour sur deux.

(24) Dans la Campanie. Avant la bataille de Cannes, il y avait eu une première action, où Paul Emile avait battu un parti de Carthaginois.

(25)  Tite-Live le nomme vulturne : c’était un vent du sud-ouest.

(26) Plutarque renvoie ici particulièrement à Polybe et à Tite-Live, qui sont la source où lui-même a puisé.

(27) En Appulie, sur la frontière de la Lucanie.

(28) Le vainqueur de Persée était fils de ce Paul Emile.

(29) D’autres le nomment Maharbal : c’était peut-être son surnom.

(30) Il est probable qu’Annibal eût marché sur Rome, s’il avait cru possible de s’en emparer ; et quelques-uns estiment que sa conduite ne fut que sage et prudente.

(31) Dans la tragédie d’Hécube, vers 1326,1227.

(32) Elle se célébrait le 12 avril. On renonça à la célébrer parce que tout le monde était en deuil, l’usage étant que ceux qui pleuraient des morts s’abstinssent d’y paraître.

(33) Celui qui écrivit le premier livre d’histoire proprement dite en latin.

(34) Cette Vie est la seizième de la collection telle qu’elle existe aujourd’hui.

(35) Philosophe et historien grec, qui fut le maître de Pompée et de Cicéron.

(36)  Ville située sur la côte orientale de la Lucanie.

(37) Les Bruttiens, bien qu’habitant l’Italie, étaient considérés comme des barbares. Leur pays répond à la Calabre d’aujourd’hui.

(38) Rhégium était sur le détroit de Sicile, et Caulonia ou Caulon était une ville du Bruttium.

(39)  Non pas Marcellus, mais son collègue Lévinus.

(40) Plus de seize millions de francs.

(41) A peu près huit kilomètres, ou deux lieues.

(42)  Ce mot explique, ce semble, pourquoi Annibal. après la bataille de Cannes, n’avait pas marché sur Rome.

(43) Apres la défaite des Ligures.

(44) Quintus Fabius Rullus.

(45) Quintus Fabius Gurgès.

(46) Le premier Africain.

(47) La loi interdisait au grand pontife de sortir de l’Italie.

(48)  Le roi Scyphax.

(49) Le camp de Scyphax et celui d’Asdrubal.

(50) A Zama, en l’an 201 avant J.-C.

(51) On ne sait pas quel âge il avait à sa mort ; mais il devait être au moins nonagénaire, s’il est vrai, comme quelques-uns l’ont rapporté, qu’il ait été pendant soixante-deux ans membre du collège des augures.

(52) Nom d’une petite monnaie dont on ignore la valeur ; mais le moi ὀβέλισκος est comme un diminutif d’ὄβολος, obole.

(53) Probablement pour un quadrans, ou un quart d’as.

(54) Plutarque a dit plus haut deux cent quarante hommes à 250 drachmes par tête : cela fait soixante mille drachmes, et, par conséquent, dix talents, et non pas six talents. C’est donc ici ou une inadvertance de l’historien, ou une erreur de quelque copiste.