Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME DEUXIÈME : VIE DE DÉMOSTHÈNE.

Traduction française : ALEXIS PIERRON

autres traductions : Ricard

 

 

PLUTARQUE

 

IV

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRESDE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR

IVPARIS

CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR,

19, Rue de Lille

 

----

1853PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

---------------------------------


 

DÉMOSTHÈNE.

De l’an 381 a L’an 322 avant J.-C.)


ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

 

[1] Ὁ μὲν γράψας τὸ ἐπὶ τῇ νίκῃ τῆς Ὀλυμπίασιν ἱπποδρομίας εἰς Ἀλκιβιάδην ἐγκώμιον, εἴτ’ Εὐριπίδης ὡς ὁ πολὺς κρατεῖ λόγος, εἴθ’ ἕτερός τις ἦν, ὦ Σόσσιε Σενεκίων, φησὶ χρῆναι τῷ εὐδαίμονι πρῶτον ὑπάρξαι „τὰν πόλιν εὐδόκιμον·“ ἐγὼ δὲ τῷ μὲν εὐδαιμονήσειν μέλλοντι τὴν ἀληθινὴν εὐδαιμονίαν, ἧς ἐν ἤθει καὶ διαθέσει τὸ πλεῖστόν ἐστιν, οὐδὲν ἡγοῦμαι διαφέρειν ἀδόξου καὶ ταπεινῆς πατρίδος ἢ μητρὸς ἀμόρφου καὶ μικρᾶς γενέσθαι. Γελοῖον γάρ, εἴ τις οἴοιτο τὴν Ἰουλίδα, μέρος μικρὸν οὖσαν οὐ μεγάλης νήσου τῆς Κέω, καὶ τὴν Αἴγιναν, ἣν τῶν Ἀττικῶν τις ἐκέλευεν ὡς λήμην τοῦ Πειραιῶς ἀφελεῖν, ὑποκριτὰς μὲν ἀγαθοὺς τρέφειν καὶ ποιητάς, ἄνδρα δ’ οὐκ ἄν ποτε δύνασθαι δίκαιον καὶ αὐτάρκη καὶ νοῦν ἔχοντα καὶ μεγαλόψυχον ἐξενεγκεῖν. Τὰς μὲν γὰρ ἄλλας τέχνας εἰκός ἐστι, πρὸς ἐργασίαν καὶ δόξαν συνισταμένας, ἐν ταῖς ἀδόξοις καὶ ταπειναῖς πόλεσιν ἀπομαραίνεσθαι, τὴν δ’ ἀρετὴν ὥσπερ ἰσχυρὸν καὶ διαρκὲς φυτὸν ἐν ἅπαντι ῥιζοῦσθαι τόπῳ, φύσεώς γε χρηστῆς καὶ φιλοπόνου ψυχῆς ἐπιλαμβανομένην. Ὅθεν οὐδ’ ἡμεῖς, εἴ τι τοῦ φρονεῖν ὡς δεῖ καὶ βιοῦν ἐλλείπομεν, τοῦτο τῇ μικρότητι τῆς πατρίδος, ἀλλ’ αὑτοῖς δικαίως ἀναθήσομεν.

[2] Τῷ μέντοι σύνταξιν ὑποβεβλημένῳ καὶ ἱστορίαν, ἐξ οὐ προχείρων οὐδ’ οἰκείων, ἀλλὰ ξένων τε τῶν πολλῶν καὶ διεσπαρμένων ἐν ἑτέροις συνιοῦσαν ἀναγνωσμάτων, τῷ ὄντι χρῆν πρῶτον ὑπάρχειν καὶ μάλιστα „τὰν πόλιν εὐδόκιμον“ καὶ φιλόκαλον καὶ πολυάνθρωπον, ὡς βιβλίων τε παντοδαπῶν ἀφθονίαν ἔχων, καὶ ὅσα τοὺς γράφοντας διαφυγόντα σωτηρίᾳ μνήμης ἐπιφανεστέραν εἴληφε πίστιν, ὑπολαμβάνων ἀκοῇ καὶ διαπυνθανόμενος, μηδενὸς τῶν ἀναγκαίων ἐνδεὲς ἀποδιδοίη τὸ ἔργον. Ἡμεῖς δὲ μικρὰν μὲν οἰκοῦντες πόλιν, καὶ ἵνα μὴ μικροτέρα γένηται φιλοχωροῦντες, ἐν δὲ Ῥώμῃ καὶ ταῖς περὶ τὴν Ἰταλίαν διατριβαῖς οὐ σχολῆς οὔσης γυμνάζεσθαι περὶ τὴν Ῥωμαϊκὴν διάλεκτον ὑπὸ χρειῶν πολιτικῶν καὶ τῶν διὰ φιλοσοφίαν πλησιαζόντων, ὀψέ ποτε καὶ πόρρω τῆς ἡλικίας ἠρξάμεθα Ῥωμαϊκοῖς συντάγμασιν ἐντυγχάνειν, καὶ πρᾶγμα θαυμαστὸν μέν, ἀλλ’ ἀληθὲς ἐπάσχομεν. Οὐ γὰρ οὕτως ἐκ τῶν ὀνομάτων τὰ πράγματα συνιέναι καὶ γνωρίζειν συνέβαινεν ἡμῖν, ὡς ἐκ τῶν πραγμάτων, <ὧν> ἁμῶς γέ πως εἴχομεν ἐμπειρίαν, ἐπακολουθεῖν δι’ αὐτὰ καὶ τοῖς ὀνόμασι. Κάλλους δὲ Ῥωμαϊκῆς ἀπαγγελίας καὶ τάχους αἰσθάνεσθαι καὶ μεταφορᾶς ὀνομάτων καὶ ἁρμονίας καὶ τῶν ἄλλων, οἷς ὁ λόγος ἀγάλλεται, χαρίεν μὲν ἡγούμεθα καὶ οὐκ ἀτερπές· ἡ δὲ πρὸς τοῦτο μελέτη καὶ ἄσκησις οὐκ εὐχερής, ἀλλ’ οἷστισι πλείων τε σχολὴ καὶ τὰ τῆς ὥρας ἔτι [πρὸς] τὰς τοιαύτας ἐπιχωρεῖ φιλοτιμίας. [3] Διὸ καὶ γράφοντες ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ, τῶν παραλλήλων βίων ὄντι πέμπτῳ, περὶ Δημοσθένους καὶ Κικέρωνος, ἀπὸ τῶν πράξεων καὶ τῶν πολιτειῶν τὰς φύσεις αὐτῶν καὶ τὰς διαθέσεις πρὸς ἀλλήλας ἐπισκεψόμεθα, τὸ δὲ τοὺς λόγους ἀντεξετάζειν καὶ ἀποφαίνεσθαι, πότερος ἡδίων ἢ δεινότερος εἰπεῖν, ἐάσομεν. „κακὴ“ γὰρ ὥς φησιν ὁ Ἴων

 „δελφῖνος ἐν χέρσῳ βία“,

 *** ἣν ὁ περιττὸς ἐν ἅπασι Καικίλιος ἀγνοήσας, ἐνεανιεύσατο σύγκρισιν τοῦ Δημοσθένους λόγου καὶ Κικέρωνος ἐξενεγκεῖν. Ἀλλὰ γὰρ ἴσως, εἰ παντὸς ἦν τὸ „γνῶθι σαυτὸν“ ἔχειν πρόχειρον, οὐκ ἂν ἐδόκει τὸ πρόσταγμα θεῖον εἶναι.

Δημοσθένει γὰρ Κικέρωνα τὸν αὐτὸν ἔοικε πλάττων ἐξ ἀρχῆς ὁ δαίμων πολλὰς μὲν εἰς τὴν φύσιν ἐμβαλεῖν αὐτοῦ τῶν ὁμοιοτήτων, ὥσπερ τὸ φιλότιμον καὶ φιλελεύθερον ἐν τῇ πολιτείᾳ, πρὸς δὲ κινδύνους καὶ πολέμους ἄτολμον, πολλὰ δ’ ἀναμεῖξαι καὶ τῶν τυχηρῶν. Δύο γὰρ ἑτέρους οὐκ ἂν εὑρεθῆναι δοκῶ ῥήτορας ἐκ μὲν ἀδόξων καὶ μικρῶν ἰσχυροὺς καὶ μεγάλους γενομένους, προσκρούσαντας δὲ βασιλεῦσι καὶ τυράννοις, θυγατέρας δ’ ἀποβαλόντας, ἐκπεσόντας δὲ τῶν πατρίδων, κατελθόντας δὲ μετὰ τιμῆς, ἀποδράντας δ’ αὖθις καὶ ληφθέντας ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἅμα δὲ παυσαμένῃ τῇ τῶν πολιτῶν ἐλευθερίᾳ τὸν βίον συγκαταστρέψαντας· ὥστ’ εἰ γένοιτο τῇ φύσει καὶ τῇ τύχῃ καθάπερ τεχνίταις ἅμιλλα, χαλεπῶς ἂν διακριθῆναι, πότερον αὕτη τοῖς τρόποις ἢ τοῖς πράγμασιν ἐκείνη τοὺς ἄνδρας ὁμοιοτέρους ἀπείργασται.

Λεκτέον δὲ περὶ τοῦ πρεσβυτέρου πρότερον.

[4] Δημοσθένης ὁ πατὴρ Δημοσθένους ἦν μὲν τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἀνδρῶν, ὡς ἱστορεῖ Θεόπομπος, ἐπεκαλεῖτο δὲ μαχαιροποιός, ἐργαστήριον ἔχων μέγα καὶ δούλους τεχνίτας τοὺς τοῦτο πράττοντας. ἃ δ’ Αἰσχίνης ὁ ῥήτωρ εἴρηκε περὶ τῆς μητρός, ὡς ἐκ Γύλωνός τινος ἐπ’ αἰτίᾳ προδοσίας φεύγοντος ἐξ ἄστεος γεγόνοι καὶ βαρβάρου γυναικός, οὐκ ἔχομεν εἰπεῖν εἴτ’ ἀληθῶς εἴρηκεν εἴτε βλασφημῶν καὶ καταψευδόμενος. Ἀπολειφθεὶς δ’ ὁ Δημοσθένης ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἑπταέτης ἐν εὐπορίᾳ—μικρὸν γὰρ ἀπέλιπεν ἡ σύμπασα τίμησις αὐτοῦ τῆς οὐσίας πεντεκαίδεκα ταλάντων—ὑπὸ τῶν ἐπιτρόπων ἠδικήθη, τὰ μὲν νοσφισαμένων, τὰ δ’ ἀμελησάντων, ὥστε καὶ τῶν διδασκάλων αὐτοῦ τὸν μισθὸν ἀποστερῆσαι. Διά τε δὴ ταῦτα τῶν ἐμμελῶν καὶ προσηκόντων ἐλευθέρῳ παιδὶ μαθημάτων ἀπαίδευτος δοκεῖ γενέσθαι, καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν καὶ θρύψιν, οὐ προϊεμένης τοῖς πόνοις τῆς μητρὸς αὐτὸν οὐδὲ προσβιαζομένων τῶν παιδαγωγῶν. Ἦν γὰρ ἐξ ἀρχῆς κάτισχνος καὶ νοσώδης, διὸ καὶ τὴν λοιδορουμένην ἐπωνυμίαν, τὸν Βάταλον, εἰς τὸ σῶμα λέγεται σκωπτόμενος ὑπὸ τῶν παίδων λαβεῖν. Ἦν δ’ ὁ Βάταλος, ὡς μὲν ἔνιοί φασιν, αὐλητὴς τῶν κατεαγότων, καὶ δραμάτιον εἰς τοῦτο κωμῳδῶν αὐτὸν Ἀντιφάνης πεποίηκεν. ἕτεροι δέ τινες ὡς ποιητοῦ τρυφερὰ καὶ παροίνια γράφοντος τοῦ Βατάλου μέμνηνται. Δοκεῖ δὲ καὶ τῶν οὐκ εὐπρεπῶν τι λεχθῆναι τοῦ σώματος μορίων παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς τότε καλεῖσθαι βάταλος. Ὁ δ’ Ἀργᾶς—καὶ τοῦτο γάρ φασι τῷ Δημοσθένει γενέσθαι παρωνύμιον—ἢ πρὸς τὸν τρόπον ὡς θηριώδη καὶ πικρὸν ἐτέθη· τὸν γὰρ ὄφιν ἔνιοι τῶν ποιητῶν ἀργᾶν ὀνομάζουσιν· ἢ πρὸς τὸν λόγον, ὡς ἀνιῶντα τοὺς ἀκροωμένους· καὶ γὰρ Ἀργᾶς τοὔνομα ποιητὴς ἦν νόμων πονηρῶν καὶ ἀργαλέων. Καὶ ταῦτα μὲν ταύτῃ [κατὰ Πλάτωνα].

[5] Τῆς δὲ πρὸς τοὺς λόγους ὁρμῆς ἀρχὴν αὐτῷ φασι τοιαύτην γενέσθαι. Καλλιστράτου τοῦ ῥήτορος ἀγωνίζεσθαι τὴν περὶ Ὠρωποῦ κρίσιν ἐν τῷ δικαστηρίῳ μέλλοντος, ἦν προσδοκία τῆς δίκης μεγάλη διά τε τὴν τοῦ ῥήτορος δύναμιν, ἀνθοῦντος τότε μάλιστα τῇ δόξῃ, καὶ διὰ τὴν πρᾶξιν οὖσαν περιβόητον. Ἀκούσας οὖν ὁ Δημοσθένης τῶν διδασκάλων καὶ τῶν παιδαγωγῶν συντιθεμένων τῇ δίκῃ παρατυχεῖν, ἔπεισε τὸν ἑαυτοῦ παιδαγωγὸν δεόμενος καὶ προθυμούμενος, ὅπως αὐτὸν ἀγάγοι πρὸς τὴν ἀκρόασιν. Ὁ δ’ ἔχων πρὸς τοὺς ἀνοίγοντας τὰ δικαστήρια δημοσίους συνήθειαν, εὐπόρησε χώρας ἐν ᾗ καθήμενος ὁ παῖς ἀδήλως ἀκροάσεται τῶν λεγόντων. Εὐημερήσαντος δὲ τοῦ Καλλιστράτου καὶ θαυμασθέντος ὑπερφυῶς, ἐκείνου μὲν ἐζήλωσε τὴν δόξαν, ὁρῶν προπεμπόμενον ὑπὸ πολλῶν καὶ μακαριζόμενον, τοῦ δὲ λόγου μᾶλλον ἐθαύμασε καὶ κατενόησε τὴν ἰσχὺν ὡς πάντα χειροῦσθαι καὶ τιθασεύειν πεφυκότος. Ὅθεν ἐάσας τὰ λοιπὰ μαθήματα καὶ τὰς παιδικὰς διατριβάς, αὐτὸς αὑτὸν ἤσκει καὶ διεπόνει ταῖς μελέταις, ὡς ἂν τῶν λεγόντων ἐσόμενος καὶ αὐτός. Ἐχρήσατο δ’ Ἰσαίῳ πρὸς τὸν λόγον ὑφηγητῇ, καίπερ Ἰσοκράτους τότε σχολάζοντος, εἴθ’ ὥς τινες λέγουσι τὸν ὡρισμένον μισθὸν Ἰσοκράτει τελέσαι μὴ δυνάμενος τὰς δέκα μνᾶς διὰ τὴν ὀρφανίαν, εἴτε μᾶλλον τοῦ Ἰσαίου τὸν λόγον ὡς δραστήριον καὶ πανοῦργον εἰς τὴν χρείαν ἀποδεχόμενος. Ἕρμιππος δέ φησιν ἀδεσπότοις ὑπομνήμασιν ἐντυχεῖν, ἐν οἷς ἐγέγραπτο τὸν Δημοσθένη συνεσχολακέναι Πλάτωνι καὶ πλεῖστον εἰς τοὺς λόγους ὠφελῆσθαι, Κτησιβίου δὲ μέμνηται λέγοντος παρὰ Καλλίου τοῦ Συρακουσίου καί τινων ἄλλων τὰς Ἰσοκράτους τέχνας καὶ τὰς Ἀλκιδάμαντος κρύφα λαβόντα τὸν Δημοσθένη καταμαθεῖν.

[6] Ὡς δ’ οὖν ἐν ἡλικίᾳ γενόμενος τοῖς ἐπιτρόποις ἤρξατο δικάζεσθαι καὶ λογογραφεῖν ἐπ’ αὐτούς, πολλὰς διαδύσεις καὶ παλινδικίας εὑρίσκοντας, ἐγγυμνασάμενος κατὰ τὸν Θουκυδίδην ταῖς μελέταις οὐκ ἀκινδύνως οὐδ’ ἀργῶς, κατευτυχήσας ἐκπρᾶξαι μὲν οὐδὲ πολλοστὸν ἠδυνήθη μέρος τῶν πατρῴων, τόλμαν δὲ πρὸς τὸ λέγειν καὶ συνήθειαν ἱκανὴν λαβών, καὶ γευσάμενος τῆς περὶ τοὺς ἀγῶνας φιλοτιμίας καὶ δυνάμεως, ἐνεχείρησεν εἰς μέσον παριέναι καὶ τὰ κοινὰ πράττειν, καὶ καθάπερ Λαομέδοντα τὸν Ὀρχομένιον λέγουσι καχεξίαν τινὰ σπληνὸς ἀμυνόμενον δρόμοις μακροῖς χρῆσθαι τῶν ἰατρῶν κελευσάντων, εἶθ’ οὕτως διαπονήσαντα τὴν ἕξιν ἐπιθέσθαι τοῖς στεφανίταις ἀγῶσι καὶ τῶν ἄκρων γενέσθαι δολιχοδρόμων, οὕτως τῷ Δημοσθένει συνέβη τὸ πρῶτον ἐπανορθώσεως ἕνεκα τῶν ἰδίων ἀποδύντι πρὸς τὸ λέγειν, ἐκ δὲ τούτου κτησαμένῳ δεινότητα καὶ δύναμιν, ἐν τοῖς πολιτικοῖς ἤδη καθάπερ στεφανίταις ἀγῶσι πρωτεύειν τῶν ἀπὸ τοῦ βήματος ἀγωνιζομένων πολιτῶν. Καίτοι τό γε πρῶτον ἐντυγχάνων τῷ δήμῳ θορύβοις περιέπιπτε καὶ κατεγελᾶτο δι’ ἀήθειαν, τοῦ λόγου συγκεχύσθαι ταῖς περιόδοις καὶ βεβασανίσθαι τοῖς ἐνθυμήμασι πικρῶς ἄγαν καὶ κατακόρως δοκοῦντος. Ἦν δέ τις ὡς ἔοικε καὶ φωνῆς ἀσθένεια καὶ γλώττης ἀσάφεια καὶ πνεύματος κολοβότης, ἐπιταράττουσα τὸν νοῦν τῶν λεγομένων τῷ διασπᾶσθαι τὰς περιόδους.

Τέλος δ’ ἀποστάντα τοῦ δήμου καὶ ῥεμβόμενον ἐν Πειραιεῖ δι’ ἀθυμίαν Εὔνομος ὁ Θριάσιος ἤδη πάνυ γέρων θεασάμενος ἐπετίμησεν, ὅτι τὸν λόγον ἔχων ὁμοιότατον τῷ Περικλέους, προδίδωσιν ὑπ’ ἀτολμίας καὶ μαλακίας ἑαυτόν, οὔτε τοὺς ὄχλους ὑφιστάμενος εὐθαρσῶς, οὔτε τὸ σῶμα πρὸς τοὺς ἀγῶνας ἐξαρτυόμενος, ἀλλὰ τρυφῇ περιορῶν μαραινόμενον. [7] Πάλιν δέ ποτέ φασιν ἐκπεσόντος αὐτοῦ καὶ ἀπιόντος οἴκαδε συγκεχυμένου καὶ βαρέως φέροντος, ἐπακολουθῆσαι Σάτυρον τὸν ὑποκριτὴν ἐπιτήδειον ὄντα καὶ συνεισελθεῖν. Ὀδυρομένου δὲ τοῦ Δημοσθένους πρὸς αὐτόν, ὅτι πάντων φιλοπονώτατος ὢν τῶν λεγόντων καὶ μικροῦ δέων καταναλωκέναι τὴν τοῦ σώματος ἀκμὴν εἰς τοῦτο, χάριν οὐκ ἔχει πρὸς τὸν δῆμον, ἀλλὰ κραιπαλῶντες ἄνθρωποι ναῦται καὶ ἀμαθεῖς ἀκούονται καὶ κατέχουσι τὸ βῆμα, παρορᾶται δ’ αὐτός, „ἀληθῆ λέγεις ὦ Δημόσθενες“ φάναι τὸν Σάτυρον, „ἀλλ’ ἐγὼ τὸ αἴτιον ἰάσομαι ταχέως, ἄν μοι τῶν Εὐριπίδου τινὰ ῥήσεων ἢ Σοφοκλέους ἐθελήσῃς εἰπεῖν ἀπὸ στόματος.“ εἰπόντος δὲ τοῦ Δημοσθένους, μεταλαβόντα τὸν Σάτυρον οὕτω πλάσαι καὶ διεξελθεῖν ἐν ἤθει πρέποντι καὶ διαθέσει τὴν αὐτὴν ῥῆσιν, ὥστ’ εὐθὺς ὅλως ἑτέραν τῷ Δημοσθένει φανῆναι. Πεισθέντα δ’ ὅσον ἐκ τῆς ὑποκρίσεως τῷ λόγῳ κόσμου καὶ χάριτος πρόσεστι, μικρὸν ἡγήσασθαι καὶ τὸ μηδὲν εἶναι τὴν ἄσκησιν ἀμελοῦντι τῆς προφορᾶς καὶ διαθέσεως τῶν λεγομένων.

κ δὲ τούτου κατάγειον μὲν οἰκοδομῆσαι μελετητήριον, ὃ δὴ διεσῴζετο καὶ καθ’ ἡμᾶς, ἐνταῦθα δὲ πάντως μὲν ἑκάστης ἡμέρας κατιόντα πλάττειν τὴν ὑπόκρισιν καὶ διαπονεῖν τὴν φωνήν, πολλάκις δὲ καὶ μῆνας ἑξῆς δύο καὶ τρεῖς συνάπτειν, ξυρούμενον τῆς κεφαλῆς θάτερον μέρος ὑπὲρ τοῦ μηδὲ βουλομένῳ πάνυ προελθεῖν ἐνδέχεσθαι δι’ αἰσχύνην. [8] Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰς πρὸς τοὺς ἐκτὸς ἐντεύξεις καὶ λόγους καὶ ἀσχολίας ὑποθέσεις ἐποιεῖτο καὶ ἀφορμὰς τοῦ φιλοπονεῖν. Ἀπαλλαγεὶς γὰρ αὐτῶν τάχιστα κατέβαινεν εἰς τὸ μελετητήριον, καὶ διεξῄει τάς τε πράξεις ἐφεξῆς καὶ τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἀπολογισμούς. Ἔτι δὲ τοὺς λόγους οἷς παρέτυχε λεγομένοις ἀναλαμβάνων πρὸς ἑαυτὸν εἰς γνώμας ἀνῆγε καὶ περιόδους, ἐπανορθώσεις τε παντοδαπὰς καὶ μεταφράσεις ἐκαινοτόμει τῶν εἰρημένων ὑφ’ ἑτέρου πρὸς ἑαυτὸν ἢ ὑφ’ ἑαυτοῦ πάλιν πρὸς ἄλλον. Ἐκ δὲ τούτου δόξαν ἔσχεν ὡς οὐκ εὐφυὴς ὤν, ἀλλ’ ἐκ πόνου συγκειμένῃ δεινότητι καὶ δυνάμει χρώμενος, ἐδόκει τε τούτου σημεῖον εἶναι μέγα καὶ τὸ μὴ ῥᾳδίως ἀκοῦσαί τινα Δημοσθένους ἐπὶ καιροῦ λέγοντος, ἀλλὰ καὶ καθήμενον ἐν ἐκκλησίᾳ πολλάκις τοῦ δήμου καλοῦντος ὀνομαστὶ μὴ παρελθεῖν, εἰ μὴ τύχοι πεφροντικὼς καὶ παρεσκευασμένος.

Εἰς τοῦτο δ’ ἄλλοι τε πολλοὶ τῶν δημαγωγῶν ἐχλεύαζον αὐτόν, καὶ Πυθέας ἐπισκώπτων ἐλλυχνίων ἔφησεν ὄζειν αὐτοῦ τὰ ἐνθυμήματα. Τοῦτον μὲν οὖν ἠμείψατο πικρῶς ὁ Δημοσθένης· „οὐ ταὐτά“ γὰρ εἶπεν „ἐμοὶ καὶ σοὶ ὁ λύχνος ὦ Πυθέα σύνοιδε.“ πρὸς δὲ τοὺς ἄλλους οὐ παντάπασιν ἦν ἔξαρνος, ἀλλ’ οὔτε γράψας οὔτ’ ἄγραφα κομιδῇ λέγειν ὡμολόγει, καὶ μέντοι δημοτικὸν ἀπέφαινεν ἄνδρα τὸν λέγειν μελετῶντα· θεραπείας γὰρ εἶναι τοῦ[το] δήμου <τὴν> παρασκευήν, τὸ δ’ ὅπως ἕξουσιν οἱ πολλοὶ πρὸς τὸν λόγον ἀφροντιστεῖν ὀλιγαρχικοῦ καὶ βίᾳ μᾶλλον ἢ πειθοῖ προσέχοντος. Τῆς δὲ πρὸς καιρὸν ἀτολμίας αὐτοῦ καὶ τοῦτο ποιοῦνται σημεῖον, ὅτι Δημάδης μὲν ἐκείνῳ θορυβηθέντι πολλάκις ἀναστὰς ἐκ προχείρου συνεῖπεν, ἐκεῖνος δ’ οὐδέποτε Δημάδῃ. 9] Πόθεν οὖν, φαίη τις ἄν, ὁ Αἰσχίνης πρὸς τὴν ἐν τοῖς λόγοις τόλμαν θαυμασιώτατον ἀπεκάλει τὸν ἄνδρα; πῶς δὲ Πύθωνι τῷ Βυζαντίῳ, θρασυνομένῳ καὶ ῥέοντι πολλῷ κατὰ τῶν Ἀθηναίων, ἀναστὰς μόνος ἀντεῖπεν, ἢ Λαμάχου τοῦ Σμυρναίου γεγραφότος ἐγκώμιον Ἀλεξάνδρου καὶ Φιλίππου τῶν βασιλέων, ἐν ᾧ πολλὰ Θηβαίους καὶ Ὀλυνθίους εἰρήκει κακῶς, καὶ τοῦτ’ ἀναγινώσκοντος Ὀλυμπίασι, παραναστὰς καὶ διεξελθὼν μεθ’ ἱστορίας καὶ ἀποδείξεως, ὅσα Θηβαίοις καὶ Χαλκιδεῦσιν ὑπάρχει καλὰ πρὸς τὴν Ἑλλάδα, καὶ πάλιν ὅσων αἴτιοι γεγόνασι κακῶν οἱ κολακεύοντες Μακεδόνας, οὕτως ἐπέστρεψε τοὺς παρόντας, ὥστε δείσαντα τῷ θορύβῳ τὸν σοφιστὴν ὑπεκδῦναι τῆς πανηγύρεως;

λλ’ ἔοικεν ὁ ἀνὴρ τοῦ Περικλέους τὰ μὲν ἄλλα μὴ πρὸς αὑτὸν ἡγήσασθαι, τὸ δὲ πλάσμα καὶ τὸν σχηματισμὸν αὐτοῦ καὶ τὸ μὴ ταχέως μηδὲ περὶ παντὸς ἐκ τοῦ παρισταμένου λέγειν, ὥσπερ ἐκ τούτων μεγάλου γεγονότος, ζηλῶν καὶ μιμούμενος, οὐ πάνυ προσίεσθαι τὴν ἐν τῷ καιρῷ δόξαν, οὐδ’ ἐπὶ τῇ τύχῃ πολλάκις ἑκὼν εἶναι ποιεῖσθαι τὴν δύναμιν. Ἐπεὶ τόλμαν γε καὶ θάρσος οἱ λεχθέντες ὑπ’ αὐτοῦ λόγοι τῶν γραφέντων μᾶλλον εἶχον, εἴ τι δεῖ πιστεύειν Ἐρατοσθένει καὶ Δημητρίῳ τῷ Φαληρεῖ καὶ τοῖς κωμικοῖς. Ὧν Ἐρατοσθένης μέν φησιν αὐτὸν ἐν τοῖς λόγοις πολλαχοῦ γεγονέναι παράβακχον, ὁ δὲ Φαληρεὺς  τὸν ἔμμετρον ἐκεῖνον ὅρκον ὀμόσαι ποτὲ πρὸς τὸν δῆμον ὥσπερ ἐνθουσιῶντα

μὰ γῆν, μὰ κρήνας, μὰ ποταμούς, μὰ νάματα.

τῶν δὲ κωμικῶν ὁ μέν τις αὐτὸν ἀποκαλεῖ ῥωποπερπερήθραν, ὁ δὲ παρασκώπτων ὡς χρώμενον τῷ ἀντιθέτῳ φησὶν οὕτως ·

ἀπέλαβεν ὥσπερ ἔλαβεν. <Β.> ἠγάπησεν ἂν
τὸ ῥῆμα τοῦτο παραλαβὼν Δημοσθένης.

ἐκτὸς εἰ μὴ νὴ Δία πρὸς τὸν ὑπὲρ Ἁλοννήσου λόγον ὁ Ἀντιφάνης καὶ τουτὶ πέπαιχεν, ἣν Ἀθηναίοις Δημοσθένης  συνεβούλευε μὴ λαμβάνειν, ἀλλ’ ἀπολαμβάνειν παρὰ Φιλίππου, περὶ συλλαβῶν διαφερόμενος.

[10] Πλὴν τόν γε Δημάδην πάντες ὡμολόγουν τῇ φύσει χρώμενον ἀνίκητον εἶναι καὶ παραφέρειν αὐτοσχεδιάζοντα τὰς τοῦ Δημοσθένους σκέψεις καὶ παρασκευάς. Ἀρίστων δ’ ὁ Χῖος καὶ Θεοφράστου τινὰ δόξαν ἱστόρηκε περὶ τῶν ῥητόρων· ἐρωτηθέντα γὰρ ὁποῖός τις αὐτῷ φαίνεται ῥήτωρ ὁ Δημοσθένης, εἰπεῖν· „ἄξιος τῆς πόλεως“· ὁποῖος δέ τις ὁ Δημάδης· „ὑπὲρ τὴν πόλιν.“ ὁ δ’ αὐτὸς φιλόσοφος Πολύευκτον ἱστορεῖ τὸν Σφήττιον, ἕνα τῶν τότε πολιτευομένων Ἀθήνησιν, ἀποφαίνεσθαι, μέγιστον μὲν εἶναι ῥήτορα Δημοσθένην, δυνατώτατον δ’ εἰπεῖν Φωκίωνα· πλεῖστον γὰρ ἐν βραχυτάτῃ λέξει νοῦν ἐκφέρειν. Καὶ μέντοι καὶ τὸν Δημοσθένην φασὶν αὐτόν, ὁσάκις ἀντερῶν αὐτῷ Φωκίων ἀναβαίνοι, λέγειν πρὸς τοὺς συνήθεις· „ἡ τῶν ἐμῶν λόγων κοπὶς ἀνίσταται.“ τοῦτο μὲν οὖν ἄδηλον εἴτε πρὸς τὸν λόγον τοῦ ἀνδρὸς ὁ Δημοσθένης εἴτε πρὸς τὸν βίον καὶ τὴν δόξαν ἐπεπόνθει, πολλῶν πάνυ καὶ μακρῶν περιόδων ἓν ῥῆμα καὶ νεῦμα πίστιν ἔχοντος ἀνθρώπου κυριώτερον ἡγούμενος.

[11] Τοῖς δὲ σωματικοῖς ἐλαττώμασι τοιαύτην ἐπῆγεν ἄσκησιν, ὡς ὁ Φαληρεὺς Δημήτριος ἱστορεῖ, λέγων αὐτοῦ Δημοσθένους ἀκοῦσαι πρεσβύτου γεγονότος· τὴν μὲν γὰρ ἀσάφειαν καὶ τραυλότητα τῆς γλώττης ἐκβιάζεσθαι καὶ διαρθροῦν εἰς τὸ στόμα ψήφους λαμβάνοντα καὶ ῥήσεις ἅμα λέγοντα, τὴν δὲ φωνὴν γυμνάζειν ἐν τοῖς δρόμοις καὶ ταῖς πρὸς τὰ σιμ’ ἀναβάσεσι διαλεγόμενον καὶ λόγους τινὰς ἢ στίχους ἅμα τῷ πνεύματι πυκνουμένῳ προφερόμενον· εἶναι δ’ αὐτῷ μέγα κάτοπτρον οἴκοι, καὶ πρὸς τοῦτο τὰς μελέτας ἱστάμενον ἐξ ἐναντίας περαίνειν. Λέγεται δ’ ἀνθρώπου προσελθόντος αὐτῷ δεομένου συνηγορίας καὶ διεξιόντος ὡς ὑπό του λάβοι πληγάς, „ἀλλὰ σύ γε“, φάναι τὸν Δημοσθένην, „τούτων ὧν λέγεις οὐδὲν πέπονθας.“ ἐπιτείναντος δὲ τὴν φωνὴν τοῦ ἀνθρώπου καὶ βοῶντος „ἐγὼ Δημόσθενες οὐδὲν πέπονθα;“ „νὴ Δία“ φάναι, „νῦν ἀκούω φωνὴν ἀδικουμένου καὶ πεπονθότος.“ οὕτως ᾤετο μέγα πρὸς πίστιν εἶναι τὸν τόνον καὶ τὴν ὑπόκρισιν τῶν λεγόντων.

Τοῖς μὲν οὖν πολλοῖς ὑποκρινόμενος ἤρεσκε θαυμαστῶς, οἱ δὲ χαρίεντες ταπεινὸν ἡγοῦντο καὶ ἀγεννὲς αὐτοῦ τὸ πλάσμα καὶ μαλακόν, ὧν καὶ Δημήτριος ὁ Φαληρεύς ἐστιν. Αἰσίωνα δέ φησιν Ἕρμιππος ἐπερωτηθέντα περὶ τῶν πάλαι ῥητόρων καὶ τῶν καθ’ αὑτὸν εἰπεῖν, ὡς ἀκούων μὲν ἄν τις ἐθαύμασεν ἐκείνους εὐκόσμως καὶ μεγαλοπρεπῶς τῷ δήμῳ διαλεγομένους, ἀναγινωσκόμενοι δ’ οἱ Δημοσθένους λόγοι πολὺ τῇ κατασκευῇ καὶ δυνάμει διαφέρουσιν.

Οἱ μὲν οὖν γεγραμμένοι τῶν λόγων ὅτι τὸ αὐστηρὸν πολὺ καὶ πικρὸν ἔχουσι, τί ἂν λέγοι τις; ἐν δὲ ταῖς παρὰ τὸν καιρὸν ἀπαντήσεσιν ἐχρῆτο καὶ τῷ γελοίῳ. Δημάδου μὲν γὰρ εἰπόντος „ἐμὲ Δημοσθένης; ἡ ὗς τὴν Ἀθηνᾶν“, „αὕτη“ εἶπεν „ἡ Ἀθηνᾶ πρώην ἐν Κολλυτῷ μοιχεύουσα ἐλήφθη.“ πρὸς δὲ τὸν κλέπτην ὃς ἐπεκαλεῖτο Χαλκοῦς καὶ αὐτὸν εἰς τὰς ἀγρυπνίας αὐτοῦ καὶ νυκτογραφίας πειρώμενόν τι λέγειν· „οἶδα“ εἶπεν „ὅτι σε λυπῶ λύχνον καίων. Ὑμεῖς δ’ ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι μὴ θαυμάζετε τὰς γινομένας κλοπάς, ὅταν τοὺς μὲν κλέπτας χαλκοῦς, τοὺς δὲ τοίχους πηλίνους ἔχωμεν.“ ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων καὶ ἑτέρων γελοίων καίπερ ἔτι πλείω λέγειν ἔχοντες, ἐνταῦθα παυσόμεθα· τὸν δ’ ἄλλον αὐτοῦ τρόπον καὶ τὸ ἦθος ἀπὸ τῶν πράξεων καὶ τῆς πολιτείας θεωρεῖσθαι δίκαιόν ἐστιν.

[12] Ὥρμησε μὲν οὖν ἐπὶ τὸ πράττειν τὰ κοινὰ τοῦ Φωκικοῦ πολέμου συνεστῶτος, ὡς αὐτός τέ φησι καὶ λαβεῖν ἔστιν ἀπὸ τῶν Φιλιππικῶν δημηγοριῶν. Αἱ μὲν γὰρ ἤδη διαπεπραγμένων ἐκείνων γεγόνασιν, αἱ δὲ πρεσβύταται τῶν ἔγγιστα πραγμάτων ἅπτονται. Δῆλος δ’ ἐστὶ καὶ τὴν κατὰ Μειδίου παρασκευασάμενος εἰπεῖν δίκην δύο μὲν ἐπὶ τοῖς τριάκοντα γεγονὼς ἔτη, μηδέπω δ’ ἔχων ἰσχὺν ἐν τῇ πολιτείᾳ μηδὲ δόξαν. Ὃ καὶ μάλιστά μοι δοκεῖ δείσας ἐπ’ ἀργυρίῳ καταθέσθαι τὴν πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἔχθραν·

οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ἀνὴρ ἦν οὐδ’ ἀγανόφρων,

ἀλλ’ ἔντονος καὶ βίαιος περὶ τὰς ἀμύνας. Ὁρῶν δ’ οὐ φαῦλον οὐδὲ τῆς αὑτοῦ δυνάμεως ἔργον ἄνδρα καὶ πλούτῳ καὶ λόγῳ καὶ φίλοις εὖ πεφραγμένον καθελεῖν τὸν Μειδίαν, ἐνέδωκε τοῖς ὑπὲρ αὐτοῦ δεομένοις. Αἱ δὲ τρισχίλιαι καθ’ ἑαυτὰς οὐκ ἄν μοι δοκοῦσι τὴν Δημοσθένους ἀμβλῦναι πικρίαν, ἐλπίζοντος καὶ δυναμένου περιγενέσθαι.

Λαβὼν δὲ τῆς πολιτείας καλὴν ὑπόθεσιν τὴν πρὸς Φίλιππον ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων δικαιολογίαν, καὶ πρὸς ταύτην ἀγωνιζόμενος ἀξίως, ταχὺ δόξαν ἔσχε καὶ περίβλεπτος ὑπὸ τῶν λόγων ἤρθη καὶ τῆς παρρησίας, ὥστε θαυμάζεσθαι μὲν ἐν τῇ Ἑλλάδι, θεραπεύεσθαι δ’ ὑπὸ τοῦ μεγάλου βασιλέως, πλεῖστον δ’ αὐτοῦ λόγον εἶναι παρὰ τῷ Φιλίππῳ τῶν δημαγωγούντων, ὁμολογεῖν δὲ καὶ τοὺς ἀπεχθανομένους, ὅτι πρὸς ἔνδοξον αὐτοῖς ἄνθρωπον ὁ ἀγών ἐστι. Καὶ γὰρ Αἰσχίνης καὶ Ὑπερείδης τοιαῦτα περὶ αὐτοῦ κατηγοροῦντες εἰρήκασιν.

[13] Ὅθεν οὐκ οἶδ’ ὅπως παρέστη Θεοπόμπῳ λέγειν, αὐτὸν ἀβέβαιον τῷ τρόπῳ γεγονέναι καὶ μήτε πράγμασι μήτ’ ἀνθρώποις πολὺν χρόνον τοῖς αὐτοῖς ἐπιμένειν δυνάμενον. Φαίνεται γάρ, εἰς ἣν ἀπ’ ἀρχῆς τῶν πραγμάτων μερίδα καὶ τάξιν αὑτὸν ἐν τῇ πολιτείᾳ κατέστησε, ταύτην ἄχρι τέλους διαφυλάξας καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ βίῳ μὴ μεταβαλόμενος, ἀλλὰ καὶ τὸν βίον ἐπὶ τῷ μὴ μεταβαλέσθαι προέμενος. Οὐ γάρ—ὡς Δημάδης ἀπολογούμενος τὴν ἐν τῇ πολιτείᾳ μεταβολὴν ἔλεγεν, αὑτῷ μὲν αὐτὸς τἀναντία πολλάκις εἰρηκέναι, τῇ δὲ πόλει μηδέποτε, καὶ Μελάνωπος ἀντιπολιτευόμενος Καλλιστράτῳ καὶ πολλάκις ὑπ’ αὐτοῦ χρήμασι μετατιθέμενος εἰώθει λέγειν πρὸς τὸν δῆμον „ὁ μὲν ἀνὴρ ἐχθρός, τὸ δὲ τῆς πόλεως νικάτω συμφέρον,“ Νικόδημος δ’ ὁ Μεσσήνιος Κασσάνδρῳ προστιθέμενος πρότερον, εἶτ’ αὖθις ὑπὲρ Δημητρίου πολιτευόμενος, οὐκ ἔφη τἀναντία λέγειν, ἀεὶ γὰρ εἶναι συμφέρον ἀκροᾶσθαι τῶν κρατούντων—, οὕτω καὶ περὶ Δημοσθένους ἔχομεν εἰπεῖν οἷον ἐκτρεπομένου καὶ πλαγιάζοντος ἢ φωνὴν ἢ πρᾶξιν, ἀλλ’ ὥσπερ ἀφ’ ἑνὸς καὶ ἀμεταβόλου διαγράμματος τῆς πολιτείας ἕνα τόνον ἔχων ἐν τοῖς πράγμασιν ἀεὶ διετέλεσε.

Παναίτιος δ’ ὁ φιλόσοφος (fr. 94 v. Str.) καὶ τῶν λόγων αὐτοῦ φησιν οὕτω γεγράφθαι τοὺς πλείστους, ὡς μόνου τοῦ καλοῦ δι’ αὐτὸ αἱρετοῦ ὄντος, τὸν περὶ τοῦ στεφάνου, τὸν κατ’ Ἀριστοκράτους, τὸν ὑπὲρ τῶν ἀτελειῶν, τοὺς Φιλιππικούς· ἐν οἷς πᾶσιν οὐ πρὸς τὸ ἥδιστον ἢ ῥᾷστον ἢ λυσιτελέστατον ἄγει ποὺς πολίτας, ἀλλὰ πολλαχοῦ τὴν ἀσφάλειαν καὶ τὴν σωτηρίαν οἴεται δεῖν ἐν δευτέρᾳ τάξει τοῦ καλοῦ ποιεῖσθαι καὶ τοῦ πρέποντος, ὡς εἴγε τῇ περὶ τὰς ὑποθέσεις αὐτοῦ φιλοτιμίᾳ καὶ τῇ τῶν λόγων εὐγενείᾳ παρῆν ἀνδρεία τε πολεμιστήριος καὶ τὸ καθαρῶς ἕκαστα πράττειν, οὐκ ἐν τῷ κατὰ Μοιροκλέα καὶ Πολύευκτον καὶ Ὑπερείδην ἀριθμῷ τῶν ῥητόρων, ἀλλ’ ἄνω μετὰ Κίμωνος καὶ Θουκυδίδου καὶ Περικλέους ἄξιος ἦν τίθεσθαι.[14] Τῶν γοῦν κατ’ αὐτὸν ὁ Φωκίων, οὐκ ἐπαινουμένης προϊστάμενος πολιτείας, ἀλλὰ δοκῶν μακεδονίζειν, ὅμως δι’ ἀνδρείαν καὶ δικαιοσύνην οὐδὲν οὐδαμῇ χείρων ἔδοξεν Ἐφιάλτου καὶ Ἀριστείδου καὶ Κίμωνος ἀνὴρ γενέσθαι. Δημοσθένης δ’ οὐκ ὢν ἐν τοῖς ὅπλοις ἀξιόπιστος, ὥς φησιν ὁ Δημήτριος, οὐδὲ πρὸς τὸ λαμβάνειν παντάπασιν ἀπωχυρωμένος, ἀλλὰ τῷ μὲν παρὰ Φιλίππου καὶ ἐκ Μακεδονίας ἀνάλωτος ὤν, τῷ δ’ ἄνωθεν ἐκ Σούσων καὶ Ἐκβατάνων ἐπιβατὸς χρυσίῳ γεγονὼς καὶ κατακεκλυσμένους, ἐπαινέσαι μὲν ἦν ἱκανώτατος τὰ τῶν προγόνων καλά, μιμήσασθαι δ’ οὐχ ὁμοίως.

πεὶ τούς γε καθ’ αὑτὸν ῥήτορας—ἔξω δὲ λόγου τίθεμαι Φωκίωνα—καὶ τῷ βίῳ παρῆλθε. Φαίνεται δὲ καὶ μετὰ παρρησίας μάλιστα τῷ δήμῳ διαλεγόμενος, καὶ πρὸς τὰς ἐπιθυμίας τῶν πολλῶν ἀντιτείνων, καὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν αὐτῶν ἐπιφυόμενος, ὡς ἐκ τῶν λόγων αὐτῶν λαβεῖν ἔστιν. Ἱστορεῖ δὲ καὶ Θεόφραστος, ὅτι τῶν Ἀθηναίων ἐπί τινα προβαλλομένων αὐτὸν κατηγορίαν, εἶθ’ ὡς οὐχ ὑπήκουε θορυβούντων, ἀναστὰς εἶπεν „ὑμεῖς ἐμοὶ ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι συμβούλῳ μέν, κἂν μὴ θέλητε, χρήσεσθε· συκοφάντῃ δ’ οὐδ’ ἂν θέλητε.“ σφόδρα δ’ ἀριστοκρατικὸν αὐτοῦ πολίτευμα καὶ τὸ περὶ Ἀντιφῶντος· ὃν ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας ἀφεθέντα συλλαβὼν ἐπὶ τὴν ἐξ Ἀρείου πάγου βουλὴν ἀνήγαγε, καὶ παρ’ οὐδὲν τὸ προσκροῦσαι τῷ δήμῳ θέμενος, ἤλεγξεν ὑπεσχημένον Φιλίππῳ τὰ νεώρια ἐμπρήσειν, καὶ παραδοθεὶς ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ τῆς βουλῆς ἀπέθανε. Κατηγόρησε δὲ καὶ τῆς ἱερείας Θεωρίδος ὡς ἄλλα τε ῥᾳδιουργούσης πολλὰ καὶ τοὺς δούλους ἐξαπατᾶν διδασκούσης, καὶ θανάτου τιμησάμενος ἀπέκτεινε.

[15] Λέγεται δὲ καὶ τὸν κατὰ Τιμοθέου τοῦ στρατηγοῦ λόγον, ᾧ χρησάμενος Ἀπολλόδωρος εἷλε τὸν ἄνδρα τοῦ ὀφλήματος, Δημοσθένης γράψαι τῷ Ἀπολλοδώρῳ, καθάπερ καὶ τοὺς πρὸς Φορμίωνα καὶ Στέφανον, ἐφ’ οἷς εἰκότως ἠδόξησε. Καὶ γὰρ ὁ Φορμίων ἠγωνίζετο λόγῳ Δημοσθένους πρὸς τὸν Ἀπολλόδωρον, ἀτεχνῶς καθάπερ ἐξ ἑνὸς μαχαιροπωλίου τὰ κατ’ ἀλλήλων ἐγχειρίδια πωλοῦντος αὐτοῦ τοῖς ἀντιδίκοις.

Τῶν δὲ δημοσίων λόγων ὁ μὲν κατ’ Ἀνδροτίωνος καὶ κατὰ Τιμοκράτους καὶ <κατ’> Ἀριστοκράτους ἑτέροις ἐγράφησαν, οὔπω τῇ πολιτείᾳ προσεληλυθότος αὐτοῦ· δοκεῖ γὰρ δυεῖν ἢ τριῶν δέοντα ἔτη τριάκοντα γεγονὼς ἐξενεγκεῖν τοὺς λόγους ἐκείνους· τοῖς δὲ κατ’ Ἀριστογείτονος αὐτὸς ἠγωνίσατο, καὶ τὸν περὶ τῶν ἀτελειῶν διὰ τὸν Χαβρίου παῖδα Κτήσιππον, ὥς φησιν αὐτός, ὡς δ’ ἔνιοι λέγουσι, τὴν μητέρα τοῦ νεανίσκου μνώμενος. Οὐ μὴν ἔγημε ταύτην, ἀλλὰ Σαμίᾳ τινὶ συνῴκησεν, ὡς ἱστορεῖ Δημήτριος ὁ Μάγνης ἐν τοῖς περὶ συνωνύμων. Ὁ δὲ κατ’ Αἰσχίνου <περὶ> τῆς παραπρεσβείας ἄδηλον εἰ λέλεκται· καίτοι φησὶν Ἰδομενεὺς παρὰ τριάκοντα μόνας τὸν Αἰσχίνην ἀποφυγεῖν. Ἀλλ’ οὐκ ἔοικεν οὕτως ἔχειν τὸ ἀληθές, εἰ δεῖ τοῖς περὶ τοῦ στεφάνου γεγραμμένοις ἑκατέρῳ λόγοις τεκμαίρεσθαι. Μέμνηται γὰρ οὐδέτερος αὐτῶν ἐναργῶς οὐδὲ τρανῶς ἐκείνου τοῦ ἀγῶνος ὡς ἄχρι δίκης προελθόντος. Ταυτὶ μὲν οὖν ἕτεροι διακρινοῦσι μᾶλλον.

[16] Ἡ δὲ τοῦ Δημοσθένους πολιτεία φανερὰ μὲν ἦν ἔτι καὶ τῆς εἰρήνης ὑπαρχούσης οὐδὲν ἐῶντος ἀνεπιτίμητον τῶν πραττομένων ὑπὸ τοῦ Μακεδόνος, ἀλλ’ ἐφ’ ἑκάστῳ χαράττοντος τοὺς Ἀθηναίους καὶ διακαίοντος ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον. Διὸ καὶ παρὰ Φιλίππῳ πλεῖστος ἦν λόγος αὐτοῦ, καὶ ὅτε πρεσβεύων δέκατος ἧκεν εἰς Μακεδονίαν, ἤκουσε μὲν ἁπάντων ὁ Φίλιππος, ἀντεῖπε δὲ μετὰ πλείστης ἐπιμελείας πρὸς τὸν ἐκείνου λόγον. Οὐ μὴν ἔν γε ταῖς ἄλλαις τιμαῖς καὶ φιλοφροσύναις ὅμοιον αὑτὸν τῷ Δημοσθένει παρεῖχεν, ἀλλὰ καὶ προσήγετο τοὺς περὶ Αἰσχίνην καὶ Φιλοκράτην μᾶλλον. Ὅθεν ἐπαινούντων ἐκείνων τὸν Φίλιππον, ὡς καὶ λέγειν δυνατώτατον καὶ κάλλιστον ὀφθῆναι καὶ νὴ Δία συμπιεῖν ἱκανώτατον, ἠναγκάζετο βασκαίνων ἐπισκώπτειν, ὡς τὸ μὲν σοφιστοῦ, τὸ δὲ γυναικός, τὸ δὲ σπογγιᾶς εἴη, βασιλέως δ’ οὐδὲν ἐγκώμιον.

[17] Ἐπειδὴ δ’ εἰς τὸ πολεμεῖν ἔρρεπε τὰ πράγματα, τοῦ μὲν Φιλίππου μὴ δυναμένου τὴν ἡσυχίαν ἄγειν, τῶν δ’ Ἀθηναίων ἐγειρομένων ὑπὸ τοῦ Δημοσθένους, πρῶτον μὲν εἰς Εὔβοιαν ἐξώρμησε τοὺς Ἀθηναίους, καταδεδουλωμένην ὑπὸ τῶν τυράννων Φιλίππῳ, καὶ διαβάντες, ἐκείνου τὸ ψήφισμα γράψαντος, ἐξήλασαν τοὺς Μακεδόνας. Δεύτερον δὲ Βυζαντίοις ἐβοήθησε καὶ Περινθίοις ὑπὸ τοῦ Μακεδόνος πολεμουμένοις, πείσας τὸν δῆμον, ἀφέντα τὴν ἔχθραν καὶ τὸ μεμνῆσθαι τῶν περὶ τὸν συμμαχικὸν ἡμαρτημένων ἑκατέροις πόλεμον, ἀποστεῖλαι δύναμιν αὐτοῖς, ὑφ’ ἧς ἐσώθησαν. Ἔπειτα πρεσβεύων καὶ διαλεγόμενος τοῖς Ἕλλησι καὶ παροξύνων, συνέστησε πλὴν ὀλίγων ἅπαντας ἐπὶ τὸν Φίλιππον, ὥστε σύνταξιν γενέσθαι πεζῶν μὲν μυρίων καὶ πεντακισχιλίων, ἱππέων δὲ δισχιλίων ἄνευ τῶν πολιτικῶν δυνάμεων, χρήματα δὲ καὶ μισθοὺς εἰσφέρεσθαι τοῖς ξένοις προθύμως. Ὅτε καί φησι Θεόφραστος, ἀξιούντων τῶν συμμάχων ὁρισθῆναι τὰς εἰσφοράς, εἰπεῖν Κρωβύλον τὸν δημαγωγόν, ὡς οὐ τεταγμένα σιτεῖται πόλεμος.

πηρμένης δὲ τῆς Ἑλλάδος πρὸς τὸ μέλλον, καὶ συνισταμένων κατ’ ἔθνη καὶ πόλεις Εὐβοέων, Ἀχαιῶν, Κορινθίων, Μεγαρέων, Λευκαδίων, Κερκυραίων, ὁ μέγιστος ὑπελείπετο Δημοσθένει τῶν ἀγώνων, Θηβαίους προσαγαγέσθαι τῇ συμμαχίᾳ, χώραν τε σύνορον τῆς Ἀττικῆς καὶ δύναμιν ἐναγώνιον ἔχοντας καὶ μάλιστα τότε τῶν Ἑλλήνων εὐδοκιμοῦντας ἐν τοῖς ὅπλοις. Ἦν δ’ οὐ ῥᾴδιον ἐπὶ προσφάτοις εὐεργετήμασι τοῖς περὶ τὸν Φωκικὸν πόλεμον τετιθασσευμένους ὑπὸ τοῦ Φιλίππου μεταστῆσαι τοὺς Θηβαίους, καὶ μάλιστα ταῖς διὰ τὴν γειτνίασιν ἁψιμαχίαις ἀναξαινομένων ἑκάστοτε τῶν πολεμικῶν πρὸς ἀλλήλας διαφορῶν ταῖς πόλεσιν.

[18] Οὐ μὴν ἀλλ’ ἐπεὶ Φίλιππος ὑπὸ τῆς περὶ τὴν Ἄμφισσαν εὐτυχίας ἐπαιρόμενος εἰς τὴν Ἐλάτειαν ἐξαίφνης ἐνέπεσε καὶ τὴν Φωκίδα κατέσχεν, ἐκπεπληγμένων τῶν Ἀθηναίων καὶ μηδενὸς τολμῶντος ἀναβαίνειν ἐπὶ τὸ βῆμα μηδ’ ἔχοντος ὅ τι χρὴ λέγειν, ἀλλ’ ἀπορίας οὔσης ἐν μέσῳ καὶ σιωπῆς, παρελθὼν μόνος ὁ Δημοσθένης συνεβούλευε τῶν Θηβαίων ἔχεσθαι, καὶ τἆλλα παραθαρρύνας καὶ μετεωρίσας ὥσπερ εἰώθει ταῖς ἐλπίσι τὸν δῆμον, ἀπεστάλη πρεσβευτὴς μεθ’ ἑτέρων εἰς Θήβας. Ἔπεμψε δὲ καὶ Φίλιππος, ὡς Μαρσύας φησίν, Ἀμύνταν μὲν καὶ Κλέανδρον καὶ Κάσανδρον Μακεδόνας, Δάοχον δὲ Θεσσαλὸν καὶ Θρασυδαῖον ἀντεροῦντας. Τὸ μὲν οὖν συμφέρον οὐ διέφευγε τοὺς τῶν Θηβαίων λογισμούς, ἀλλ’ ἐν ὄμμασιν ἕκαστος εἶχε τὰ τοῦ πολέμου δεινά, τῶν Φωκικῶν ἔτι τραυμάτων νεαρῶν παραμενόντων· ἡ δὲ τοῦ ῥήτορος δύναμις, ὥς φησι Θεόπομπος, ἐκριπίζουσα τὸν θυμὸν αὐτῶν καὶ διακαίουσα τὴν φιλοτιμίαν, ἐπεσκότησε τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, ὥστε καὶ φόβον καὶ λογισμὸν καὶ χάριν ἐκβαλεῖν αὐτούς, ἐνθουσιῶντας ὑπὸ τοῦ λόγου πρὸς τὸ καλόν.

Οὕτω δὲ μέγα καὶ λαμπρὸν ἐφάνη τὸ τοῦ ῥήτορος ἔργον, ὥστε τὸν μὲν Φίλιππον εὐθὺς ἐπικηρυκεύεσθαι δεόμενον εἰρήνης, ὀρθὴν δὲ τὴν Ἑλλάδα γενέσθαι καὶ συνεξαναστῆναι πρὸς τὸ μέλλον, ὑπηρετεῖν δὲ μὴ μόνον τοὺς στρατηγοὺς τῷ Δημοσθένει, ποιοῦντας τὸ προσταττόμενον, ἀλλὰ καὶ τοὺς βοιωτάρχας, διοικεῖσθαι δὲ καὶ τὰς ἐκκλησίας ἁπάσας οὐδὲν ἧττον ὑπ’ ἐκείνου τότε τὰς Θηβαίων ἢ τὰς Ἀθηναίων, ἀγαπωμένου παρ’ ἀμφοτέροις καὶ δυναστεύοντος οὐκ ἀδίκως οὐδὲ παρ’ ἀξίαν, καθάπερ ἀποφαίνεται Θεόπομπος, ἀλλὰ καὶ πάνυ προσηκόντως. Τύχη δέ τις [ὡς] ἔοικε δαιμόνιος ἢ περιφορὰ πραγμάτων, εἰς ἐκεῖνο καιροῦ συμπεραίνουσα τὴν ἐλευθερίαν τῆς Ἑλλάδος, ἐναντιοῦσθαι τοῖς πραττομένοις καὶ πολλὰ σημεῖα τοῦ μέλλοντος ἀναφαίνειν, ἐν οἷς ἥ τε Πυθία δεινὰ προὔφερε μαντεύματα, καὶ χρησμὸς ᾔδετο παλαιὸς ἐκ τῶν Σιβυλλείων·

τῆς ἐπὶ Θερμώδοντι μάχης ἀπάνευθε γενοίμην,
αἰετὸς ἐν νεφέεσσι καὶ ἠέρι θηήσασθαι.
κλαίει ὁ νικηθείς, ὁ δὲ νικήσας ἀπόλωλε.

Τὸν δὲ Θερμώδοντά φασιν εἶναι παρ’ ἡμῖν ἐν Χαιρωνείᾳ ποτάμιον μικρὸν εἰς τὸν Κηφισὸν ἐμβάλλον. Ἡμεῖς δὲ νῦν μὲν οὐδὲν οὕτω τῶν ῥευμάτων ἴσμεν ὀνομαζόμενον, εἰκάζομεν δὲ τὸν καλούμενον Αἵμονα Θερμώδοντα τότε λέγεσθαι· καὶ γὰρ παραρρεῖ παρὰ τὸ Ἡράκλειον, ὅπου κατεστρατοπέδευον οἱ Ἕλληνες· καὶ τεκμαιρόμεθα τῆς μάχης γενομένης αἵματος ἐμπλησθέντα καὶ νεκρῶν τὸν ποταμὸν ταύτην διαλλάξαι τὴν προσηγορίαν. Ὁ δὲ Δοῦρις οὐ ποταμὸν εἶναι τὸν Θερμώδοντά φησιν, ἀλλ’ ἱστάντας τινὰς σκηνὴν καὶ περιορύττοντας ἀνδριαντίσκον εὑρεῖν λίθινον, ὑπὸ γραμμάτων τινῶν διασημαινόμενον ὡς εἴη Θερμώδων, ἐν ταῖς ἀγκάλαις Ἀμαζόνα φέροντα τετρωμένην. Πρὸς δὲ τούτῳ χρησμὸν ἄλλον ᾄδεσθαι λέγει·

Τὴν δ’ ἐπὶ Θερμώδοντι μάχην μένε, παμμέλαν ὄρνι·
τηνεί τοι κρέα πολλὰ παρέσσεται ἀνθρώπεια.

[20] Ταῦτα μὲν οὖν ὅπως ἔχει, διαιτῆσαι χαλεπόν·

ὁ δὲ Δημοσθένης λέγεται, τοῖς τῶν Ἑλλήνων ὅπλοις ἐκτεθαρρηκὼς καὶ λαμπρὸς ὑπὸ ῥώμης καὶ προθυμίας ἀνδρῶν τοσούτων προκαλουμένων τοὺς πολεμίους αἰρόμενος, οὔτε χρησμοῖς ἐᾶν προσέχειν οὔτε μαντείας ἀκούειν, ἀλλὰ καὶ τὴν Πυθίαν ὑπονοεῖν ὡς φιλιππίζουσαν, ἀναμιμνῄσκων Ἐπαμεινώνδου τοὺς Θηβαίους καὶ Περικλέους τοὺς Ἀθηναίους, ὡς ἐκεῖνοι τὰ τοιαῦτα πάντα δειλίας ἡγούμενοι προφάσεις ἐχρῶντο τοῖς λογισμοῖς. Μέχρι μὲν οὖν τούτων ἦν ἀνὴρ ἀγαθός· ἐν δὲ τῇ μάχῃ καλὸν οὐδὲν οὐδ’ ὁμολογούμενον ἔργον οἷς εἶπεν ἀποδειξάμενος, ᾤχετο λιπὼν τὴν τάξιν, ἀποδρὰς αἴσχιστα καὶ τὰ ὅπλα ῥίψας, οὐδὲ τὴν ἐπιγραφὴν τῆς ἀσπίδος ὡς ἔλεγε Πυθέας (fr. 8 M.) αἰσχυνθείς, ἐπιγεγραμμένης γράμμασι χρυσοῖς· ἀγαθῇ τύχῃ.

Παραυτίκα μὲν οὖν ἐπὶ τῇ νίκῃ διὰ τὴν χαρὰν ὁ Φίλιππος ἐξυβρίσας καὶ κωμάσας ἐπὶ τοὺς νεκροὺς μεθύων ᾖδε τὴν ἀρχὴν τοῦ Δημοσθένους ψηφίσματος, πρὸς πόδα διαιρῶν καὶ ὑποκρούων·

Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεὺς τάδ’ εἶπεν·

ἐκνήψας δὲ καὶ τὸ μέγεθος τοῦ περιστάντος αὐτὸν ἀγῶνος ἐν νῷ λαβών, ἔφριττε τὴν δεινότητα καὶ τὴν δύναμιν τοῦ ῥήτορος, ἐν μέρει μικρῷ μιᾶς ἡμέρας τὸν ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας καὶ τοῦ σώματος ἀναρρῖψαι κίνδυνον ἀναγκασθεὶς ὑπ’ αὐτοῦ.

Διῖκτο δ’ ἡ δόξα μέχρι τοῦ Περσῶν βασιλέως, κἀκεῖνος ἔπεμψε τοῖς σατράπαις ἐπὶ θάλασσαν γράμματα καὶ χρήματα, Δημοσθένει διδόναι κελεύων καὶ προσέχειν ἐκείνῳ μάλιστα τῶν Ἑλλήνων, ὡς περισπάσαι δυναμένῳ καὶ κατασχεῖν ταῖς Ἑλληνικαῖς ταραχαῖς τὸν Μακεδόνα. Ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον ἐφώρασεν Ἀλέξανδρος, ἐν Σάρδεσιν ἐπιστολάς τινας ἀνευρὼν τοῦ Δημοσθένους καὶ γράμματα τῶν βασιλέως στρατηγῶν, δηλοῦντα τὸ πλῆθος τῶν δοθέντων αὐτῷ χρημάτων. [21] Τότε δὲ τῆς ἀτυχίας τοῖς Ἕλλησι γεγενημένης, οἱ μὲν ἀντιπολιτευόμενοι ῥήτορες ἐπεμβαίνοντες τῷ Δημοσθένει κατεσκεύαζον εὐθύνας καὶ γραφὰς ἐπ’ αὐτόν· ὁ δὲ δῆμος οὐ μόνον τούτων ἀπέλυεν, ἀλλὰ καὶ τιμῶν διετέλει καὶ προκαλούμενος αὖθις ὡς εὔνουν εἰς τὴν πολιτείαν, ὥστε καὶ τῶν ὀστῶν ἐκ Χαιρωνείας κομισθέντων καὶ θαπτομένων, τὸν ἐπὶ τοῖς ἀνδράσιν ἔπαινον εἰπεῖν ἀπέδωκεν, οὐ ταπεινῶς οὐδ’ ἀγεννῶς φέρων τὸ συμβεβηκός, ὡς γράφει καὶ τραγῳδεῖ Θεόπομπος, ἀλλὰ τῷ τιμᾶν μάλιστα καὶ κοσμεῖν τὸν σύμβουλον ἐπιδεικνύμενος τὸ μὴ μεταμέλεσθαι τοῖς βεβουλευμένοις.

Τὸν μὲν οὖν λόγον εἶπεν ὁ Δημοσθένης, τοῖς δὲ ψηφίσμασιν οὐχ ἑαυτόν, ἀλλ’ ἐν μέρει τῶν φίλων ἕκαστον ἐπέγραφεν, ἐξοιωνιζόμενος τὸν ἴδιον δαίμονα καὶ τὴν τύχην, ἕως αὖθις ἀνεθάρρησε Φιλίππου τελευτήσαντος. Ἐτελεύτησε δὲ τῇ περὶ Χαιρώνειαν εὐτυχίᾳ χρόνον οὐ πολὺν ἐπιβιώσας· καὶ τοῦτο δοκεῖ τῷ τελευταίῳ τῶν ἐπῶν ὁ χρησμὸς ἀποθεσπίσαι·

Κλαίει ὁ νικηθείς, ὁ δὲ νικήσας ἀπόλωλεν.

[22] Ἔγνω μὲν οὖν κρύφα τὴν τοῦ Φιλίππου τελευτὴν ὁ Δημοσθένης, προκαταλαμβάνων δὲ τὸ θαρρύνειν ἐπὶ τὰ μέλλοντα τοὺς Ἀθηναίους, προῆλθε φαιδρὸς εἰς τὴν βουλήν, ὡς ὄναρ ἑωρακὼς ἀφ’ οὗ τι μέγα προσδοκᾶν Ἀθηναίοις ἀγαθόν· καὶ μετ’ οὐ πολὺ παρῆσαν οἱ τὸν Φιλίππου θάνατον ἀπαγγέλλοντες. Εὐθὺς οὖν ἔθυον εὐαγγέλια καὶ στεφανοῦν ἐψηφίσαντο Παυσανίαν, καὶ προῆλθεν ὁ Δημοσθένης ἔχων λαμπρὸν ἱμάτιον ἐστεφανωμένος, ἑβδόμην ἡμέραν τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ τεθνηκυίας, ὡς Αἰσχίνης φησί, λοιδορῶν ἐπὶ τούτῳ καὶ κατηγορῶν αὐτοῦ μισοτεκνίαν, αὐτὸς ὢν ἀγεννὴς καὶ μαλακός, εἰ τὰ πένθη καὶ τοὺς ὀδυρμοὺς ἡμέρου καὶ φιλοστόργου ψυχῆς ἐποιεῖτο σημεῖα, τὸ δ’ ἀλύπως φέρειν ταῦτα καὶ πρᾴως ἀπεδοκίμαζεν.

γὼ δ’ ὡς μὲν ἐπὶ θανάτῳ βασιλέως, ἡμέρως οὕτω καὶ φιλανθρώπως ἐν οἷς εὐτύχησε χρησαμένου πταίσασιν αὐτοῖς, στεφανηφορεῖν καλῶς εἶχε καὶ θύειν, οὐκ ἂν εἴποιμι· πρὸς γὰρ τῷ νεμεσητῷ καὶ ἀγεννές, ζῶντα μὲν τιμᾶν καὶ ποιεῖσθαι πολίτην, πεσόντος δ’ ὑφ’ ἑτέρου μὴ φέρειν τὴν χαρὰν μετρίως, ἀλλ’ ἐπισκιρτᾶν τῷ νεκρῷ καὶ παιωνίζειν, ὥσπερ αὐτοὺς ἀνδραγαθήσαντας· ὅτι μέντοι τὰς οἴκοι τύχας καὶ δάκρυα καὶ ὀδυρμοὺς ἀπολιπὼν ταῖς γυναιξὶν ὁ Δημοσθένης, ἃ τῇ πόλει συμφέρειν ᾤετο, ταῦτ’ ἔπραττεν, ἐπαινῶ, καὶ τίθεμαι πολιτικῆς καὶ ἀνδρώδους ψυχῆς, ἀεὶ πρὸς τὸ κοινὸν ἱστάμενον καὶ τὰ οἰκεῖα πράγματα καὶ πάθη τοῖς δημοσίοις ἐπανέχοντα *** τηρεῖν τὸ ἀξίωμα, πολὺ μᾶλλον ἢ τοὺς ὑποκριτὰς τῶν βασιλικῶν καὶ τυραννικῶν προσώπων, οὓς ὁρῶμεν οὔτε κλαίοντας οὔτε γελῶντας ἐν τοῖς θεάτροις ὡς αὐτοὶ θέλουσιν, ἀλλ’ ὡς ὁ ἀγὼν ἀπαιτεῖ πρὸς τὴν ὑπόθεσιν. Χωρὶς δὲ τούτων, εἰ δεῖ τὸν ἀτυχήσαντα μὴ περιορᾶν ἀπαρηγόρητον ἐν τῷ πάθει κείμενον, ἀλλὰ καὶ λόγοις χρῆσθαι κουφίζουσι καὶ πρὸς ἡδίω πράγματα τρέπειν τὴν διάνοιαν, ὥσπερ οἱ τοὺς ὀφθαλμιῶντας ἀπὸ τῶν λαμπρῶν καὶ ἀντιτύπων ἐπὶ τὰ χλωρὰ καὶ μαλακὰ χρώματα τὴν ὄψιν ἀπάγειν κελεύοντες, πόθεν ἄν τις ἐπάγοιτο βελτίω παρηγορίαν, ἢ πατρίδος εὐτυχούσης ἐκ τῶν κοινῶν παθῶν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα σύγκρασιν ποριζόμενος, τοῖς βελτίοσιν ἐναφανίζουσαν τὰ χείρω; ταῦτα μὲν οὖν εἰπεῖν προήχθημεν, ὁρῶντες ἐπικλῶντα πολλοὺς καὶ ἀποθηλύνοντα τὸν Αἰσχίνην τῷ λόγῳ τούτῳ πρὸς οἶκτον.

[23] Αἱ δὲ πόλεις, πάλιν τοῦ Δημοσθένους ἀναρριπίζοντος αὐτάς, συνίσταντο, καὶ Θηβαῖοι μὲν ἐπέθεντο τῇ φρουρᾷ καὶ πολλοὺς ἀνεῖλον, ὅπλα τοῦ Δημοσθένους αὐτοῖς συμπαρασκευάσαντος, Ἀθηναῖοι δ’ ὡς πολεμήσοντες μετ’ αὐτῶν παρεσκευάζοντο, καὶ τὸ βῆμα κατεῖχεν ὁ Δημοσθένης, καὶ πρὸς τοὺς ἐν Ἀσίᾳ στρατηγοὺς τοῦ βασιλέως ἔγραφε, τὸν ἐκεῖθεν ἐπεγείρων πόλεμον Ἀλεξάνδρῳ, παῖδα καὶ Μαργίτην ἀποκαλῶν αὐτόν. Ἐπεὶ μέντοι τὰ περὶ τὴν χώραν θέμενος, παρῆν αὐτὸς μετὰ τῆς δυνάμεως εἰς τὴν Βοιωτίαν, ἐξεκέκοπτο μὲν ἡ θρασύτης τῶν Ἀθηναίων, καὶ ὁ Δημοσθένης ἀπεσβήκει, Θηβαῖοι δὲ προδοθέντες ὑπ’ ἐκείνων ἠγωνίσαντο καθ’ αὑτοὺς καὶ τὴν πόλιν ἀπέβαλον. θορύβου δὲ μεγάλου τοὺς Ἀθηναίους περιεστῶτος, ἀπεστάλη μὲν ὁ Δημοσθένης αἱρεθεὶς μεθ’ ἑτέρων πρεσβευτὴς πρὸς Ἀλέξανδρον, δείσας δὲ τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ Κιθαιρῶνος ἀνεχώρησεν ὀπίσω καὶ τὴν πρεσβείαν ἀφῆκεν.

Εὐθὺς δ’ ὁ Ἀλέξανδρος ἐξῄτει πέμπων τῶν δημαγωγῶν δέκα μὲν ὡς Ἰδομενεὺς καὶ Δοῦρις εἰρήκασιν, ὀκτὼ δ’ ὡς οἱ πλεῖστοι καὶ δοκιμώτατοι τῶν συγγραφέων, τούσδε· Δημοσθένην, Πολύευκτον, Ἐφιάλτην, Λυκοῦργον, Μοιροκλέα, Δήμωνα, Καλλισθένην, Χαρίδημον. Ὅτε καὶ τὸν περὶ τῶν προβάτων λόγον ὁ Δημοσθένης, ἃ τοῖς λύκοις τοὺς κύνας ἐξέδωκε, διηγησάμενος, αὑτὸν μὲν εἴκασε καὶ τοὺς σὺν αὑτῷ κυσὶν ὑπὲρ τοῦ δήμου μαχομένοις, Ἀλέξανδρον δὲ τὸν Μακεδόνα μονόλυκον προσηγόρευσεν. Ἔτι δ’ „ὥσπερ“ ἔφη „τοὺς ἐμπόρους ὁρῶμεν, ὅταν ἐν τρυβλίῳ δεῖγμα περιφέρωσι, δι’ ὀλίγων πυρῶν τοὺς πολλοὺς πιπράσκοντας, οὕτως [ἐν] ἡμῖν λανθάνετε πάντας αὑτοὺς συνεκδιδόντες.“ ταῦτα μὲν οὖν Ἀριστόβουλος ὁ Κασσανδρεὺς ἱστόρηκε.

Βουλευομένων δὲ τῶν Ἀθηναίων καὶ διαπορούντων, ὁ Δημάδης λαβὼν πέντε τάλαντα παρὰ τῶν ἀνδρῶν ὡμολόγησε πρεσβεύσειν καὶ δεήσεσθαι τοῦ βασιλέως ὑπὲρ αὐτῶν, εἴτε τῇ φιλίᾳ πιστεύων, εἴτε προσδοκῶν μεστὸν εὑρήσειν ὥσπερ λέοντα φόνου κεκορεσμένον. Ἔπεισε δ’ οὖν καὶ παρῃτήσατο τοὺς ἄνδρας ὁ Φωκίων καὶ διήλλαξεν αὐτῷ τὴν πόλιν.

[24] Ἀπελθόντος δ’ Ἀλεξάνδρου μεγάλοι μὲν ἦσαν οὗτοι, ταπεινὰ δ’ ἔπραττεν ὁ Δημοσθένης. Κινουμένῳ δ’ Ἄγιδι τῷ Σπαρτιάτῃ βραχέα συνεκινήθη πάλιν, εἶτ’ ἔπτηξε, τῶν μὲν Ἀθηναίων οὐ συνεξαναστάντων, τοῦ δ’ Ἄγιδος πεσόντος καὶ τῶν Λακεδαιμονίων συντριβέντων. Εἰσήχθη δὲ τότε καὶ ἡ περὶ τοῦ στεφάνου γραφὴ κατὰ Κτησιφῶντος, γραφεῖσα μὲν ἐπὶ Χαιρώνδου ἄρχοντος μικρὸν ἐπάνω τῶν Χαιρωνικῶν, κριθεῖσα δ’ ὕστερον ἔτεσι δέκα ἐπ’ Ἀριστοφῶντος, γενομένη δ’ ὡς οὐδεμία τῶν δημοσίων περιβόητος διά τε τὴν δόξαν τῶν λεγόντων καὶ τὴν τῶν δικαζόντων εὐγένειαν, οἳ τοῖς ἐλαύνουσι τὸν Δημοσθένη τότε πλεῖστον δυναμένοις καὶ μακεδονίζουσιν οὐ προήκαντο τὴν κατ’ αὐτοῦ ψῆφον, ἀλλ’ οὕτω λαμπρῶς ἀπέλυσαν, ὥστε τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων Αἰσχίνην μὴ μεταλαβεῖν. Ἐκεῖνος μὲν οὖν εὐθὺς ἐκ τῆς πόλεως ᾤχετ’ ἀπιὼν καὶ περὶ Ῥόδον καὶ Ἰωνίαν σοφιστεύων κατεβίωσε.

[25] Μετ’ οὐ πολὺ δ’ Ἅρπαλος ἧκεν ἐξ Ἀσίας εἰς τὰς Ἀθήνας ἀποδρὰς Ἀλέξανδρον, αὑτῷ τε πράγματα συνειδὼς πονηρὰ δι’ ἀσωτίαν, κἀκεῖνον ἤδη χαλεπὸν ὄντα τοῖς φίλοις δεδοικώς. Καταφυγόντος δὲ πρὸς τὸν δῆμον αὐτοῦ, καὶ μετὰ τῶν χρημάτων καὶ τῶν νεῶν αὑτὸν παραδιδόντος, οἱ μὲν ἄλλοι ῥήτορες εὐθὺς ἐποφθαλμιάσαντες πρὸς τὸν πλοῦτον ἐβοήθουν καὶ συνέπειθον τοὺς Ἀθηναίους δέχεσθαι καὶ σῴζειν τὸν ἱκέτην. Ὁ δὲ Δημοσθένης πρῶτον μὲν ἀπελαύνειν συνεβούλευε τὸν Ἅρπαλον καὶ φυλάττεσθαι, μὴ τὴν πόλιν ἐμβάλωσιν εἰς πόλεμον ἐξ οὐκ ἀναγκαίας καὶ ἀδίκου προφάσεως· ἡμέραις δ’ ὀλίγαις ὕστερον ἐξεταζομένων τῶν χρημάτων, ἰδὼν αὐτὸν ὁ Ἅρπαλος ἡσθέντα βαρβαρικῇ κύλικι καὶ καταμανθάνοντα τὴν τορείαν καὶ τὸ εἶδος, ἐκέλευσε διαβαστάσαντα τὴν ὁλκὴν τοῦ χρυσίου σκέψασθαι. θαυμάσαντος δὲ τοῦ Δημοσθένους τὸ βάρος καὶ πυθομένου πόσον ἄγει, μειδιάσας ὁ Ἅρπαλος „ἄξει σοι“ φησίν „εἴκοσι τάλαντα“, καὶ γενομένης τάχιστα τῆς νυκτὸς ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν κύλικα μετὰ τῶν εἴκοσι ταλάντων. Ἦν δ’ ἄρα δεινὸς ὁ Ἅρπαλος ἐρωτικοῦ πρὸς χρυσίον ἀνδρὸς ὄψει καὶ διαχύσει καὶ βολαῖς ὀμμάτων ἐνευρεῖν ἦθος. Οὐ γὰρ ἀντέσχεν ὁ Δημοσθένης, ἀλλὰ πληγεὶς ὑπὸ τῆς δωροδοκίας ὥσπερ παραδεδεγμένος φρουρὰν προσκεχωρήκει τῷ Ἁρπάλῳ, καὶ μεθ’ ἡμέραν εὖ καὶ καλῶς ἐρίοις καὶ ταινίαις κατὰ τοῦ τραχήλου καθελιξάμενος εἰς τὴν ἐκκλησίαν προῆλθε, καὶ κελευόντων ἀνίστασθαι καὶ λέγειν, διένευεν ὡς ἀποκεκομμένης αὐτῷ τῆς φωνῆς. Οἱ δ’ εὐφυεῖς χλευάζοντες οὐχ ὑπὸ συνάγχης ἔφραζον, ἀλλ’ ἀργυράγχης εἰλῆφθαι νύκτωρ τὸν δημαγωγόν. Ὕστερον δὲ τοῦ δήμου παντὸς αἰσθομένου τὴν δωροδοκίαν καὶ βουλόμενον ἀπολογεῖσθαι καὶ πείθειν οὐκ ἐῶντος, ἀλλὰ χαλεπαίνοντος καὶ θορυβοῦντος, ἀναστάς τις ἔσκωψεν εἰπών· „οὐκ ἀκούσεσθε ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι τοῦ τὴν κύλικα ἔχοντος;“

Τότε μὲν οὖν ἀπέπεμψαν ἐκ τῆς πόλεως τὸν Ἅρπαλον, δεδιότες δὲ μὴ λόγον ἀπαιτῶνται τῶν χρημάτων ἃ διηρπάκεισαν οἱ ῥήτορες, ζήτησιν ἐποιοῦντο νεανικήν, καὶ τὰς οἰκίας ἐπιόντες ἠρεύνων πλὴν τῆς Καλλικλέους τοῦ Ἀρρενείδου. Μόνην γὰρ τὴν τούτου νεωστὶ γεγαμηκότος οὐκ εἴασαν ἐλεγχθῆναι νύμφης ἔνδον οὔσης, ὡς ἱστορεῖ Θεόφραστος. [26] Ὁ δὲ Δημοσθένης ὁμόσε χωρῶν εἰσήνεγκε ψήφισμα, τὴν ἐξ Ἀρείου πάγου βουλὴν ἐξετάσαι τὸ πρᾶγμα καὶ τοὺς ἐκείνῃ δόξαντας ἀδικεῖν δοῦναι δίκην. Ἐν δὲ πρώτοις αὐτοῦ τῆς βουλῆς καταψηφισαμένης, εἰσῆλθε μὲν εἰς τὸ δικαστήριον, ὀφλὼν δὲ πεντήκοντα ταλάντων δίκην καὶ παραδοθεὶς εἰς τὸ δεσμωτήριον, αἰσχύνῃ τῆς αἰτίας φησὶ καὶ δι’ ἀσθένειαν τοῦ σώματος οὐ δυνάμενος φέρειν τὸν εἱργμὸν ἀποδρᾶναι, τοὺς μὲν λαθών, τῶν δὲ λαθεῖν ἐξουσίαν δόντων.

Λέγεται γοῦν, ὡς οὐ μακρὰν τοῦ ἄστεος φεύγων αἴσθοιτό τινας τῶν διαφόρων αὐτῷ πολιτῶν ἐπιδιώκοντας, [καὶ] βούλεσθαι μὲν αὑτὸν ἀποκρύπτειν, ὡς δ’ ἐκεῖνοι φθεγξάμενοι τοὔνομα καὶ προσελθόντες ἐγγὺς ἐδέοντο λαβεῖν ἐφόδιον παρ’ αὐτῶν, ἐπ’ αὐτὸ τοῦτο κομίζοντες ἀργύριον οἴκοθεν καὶ τούτου χάριν ἐπιδιώξαντες αὐτόν, ἅμα δὲ θαρρεῖν παρεκάλουν καὶ μὴ φέρειν ἀνιαρῶς τὸ συμβεβηκός, ἔτι μᾶλλον ἀνακλαύσασθαι τὸν Δημοσθένην καὶ εἰπεῖν· „πῶς δ’ οὐ μέλλω φέρειν βαρέως, ἀπολείπων πόλιν ἐχθροὺς τοιούτους ἔχουσαν, οἵους ἐν ἑτέρᾳ φίλους εὑρεῖν οὐ ῥᾴδιόν ἐστιν;“

Ἤνεγκε δὲ τὴν φυγὴν μαλακῶς, ἐν Αἰγίνῃ καὶ Τροιζῆνι καθήμενος τὰ πολλὰ καὶ πρὸς τὴν Ἀττικὴν ἀποβλέπων δεδακρυμένος, ὥστε φωνὰς οὐκ εὐγνώμονας οὐδ’ ὁμολογουμένας τοῖς ἐν τῇ πολιτείᾳ νεανιεύμασιν ἀπομνημονεύεσθαι. Λέγεται γὰρ ἐκ τοῦ ἄστεος ἀπαλλαττόμενος καὶ πρὸς τὴν ἀκρόπολιν ἀνατείνας τὰς χεῖρας εἰπεῖν· „ὦ δέσποινα Πολιάς, τί δὴ τρισὶ τοῖς χαλεπωτάτοις χαίρεις θηρίοις, γλαυκὶ καὶ δράκοντι καὶ δήμῳ;“ τοὺς δὲ προσιόντας αὐτῷ καὶ συνδιατρίβοντας νεανίσκους ἀποτρέπειν τῆς πολιτείας, λέγων ὡς εἰ, δυεῖν αὐτῷ προκειμένων ἀπ’ ἀρχῆς ὁδῶν, τῆς μὲν ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ τὴν ἐκκλησίαν, τῆς δ’ ἄντικρυς εἰς τὸν ὄλεθρον, ἐτύγχανε προειδὼς τὰ κατὰ τὴν πολιτείαν κακά, φόβους καὶ φθόνους καὶ διαβολὰς καὶ ἀγῶνας, ἐπὶ ταύτην ἂν ὁρμήσαι τὴν εὐθὺ τοῦ θανάτου τείνουσαν.

[27] Ἀλλὰ γὰρ ἔτι φεύγοντος αὐτοῦ τὴν εἰρημένην φυγήν, Ἀλέξανδρος μὲν ἐτελεύτησε, τὰ δ’ Ἑλληνικὰ συνίστατο πάλιν, Λεωσθένους ἀνδραγαθοῦντος καὶ περιτειχίζοντος Ἀντίπατρον ἐν Λαμίᾳ πολιορκούμενον. Πυθέας μὲν οὖν ὁ ῥήτωρ καὶ Καλλιμέδων ὁ Κάραβος ἐξ Ἀθηνῶν φεύγοντες Ἀντιπάτρῳ προσεγένοντο, καὶ μετὰ τῶν ἐκείνου φίλων καὶ πρέσβεων περιιόντες οὐκ εἴων ἀφίστασθαι τοὺς Ἕλληνας οὐδὲ προσέχειν τοῖς Ἀθηναίοις· Δημοσθένης δὲ τοῖς ἐξ ἄστεος πρεσβεύουσι καταμείξας ἑαυτὸν <συν>ηγωνίζετο καὶ συνέπραττεν, ὅπως αἱ πόλεις συνεπιθήσονται τοῖς Μακεδόσι καὶ συνεκβαλοῦσιν αὐτοὺς τῆς Ἑλλάδος. Ἐν δ’ Ἀρκαδίᾳ καὶ λοιδορίαν τοῦ Πυθέου καὶ τοῦ Δημοσθένους γενέσθαι πρὸς ἀλλήλους εἴρηκεν ὁ Φύλαρχος ἐν ἐκκλησίᾳ, τοῦ μὲν ὑπὲρ τῶν Μακεδόνων, τοῦ δ’ ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων λέγοντος. Λέγεται δὲ τότε τὸν μὲν Πυθέαν εἰπεῖν, ὅτι καθάπερ οἰκίαν, εἰς ἣν ὄνειον εἰσφέρεται γάλα, κακόν τι πάντως ἔχειν νομίζομεν, οὕτω καὶ πόλιν ἀνάγκη νοσεῖν εἰς ἣν Ἀθηναίων πρεσβεία παραγίνεται· τὸν δὲ Δημοσθένη τρέψαι τὸ παράδειγμα, φήσαντα καὶ τὸ γάλα τὸ ὄνειον ἐφ’ ὑγιείᾳ καὶ τοὺς Ἀθηναίους ἐπὶ σωτηρίᾳ παραγίνεσθαι τῶν νοσούντων.

φ’ οἷς ἡσθεὶς ὁ τῶν Ἀθηναίων δῆμος ψηφίζεται τῷ Δημοσθένει κάθοδον. Τὸ μὲν οὖν ψήφισμα Δήμων ὁ Παιανιεύς, ἀνεψιὸς ὢν Δημοσθένους, εἰσήνεγκεν· ἐπέμφθη δὲ τριήρης ἐπ’ αὐτὸν εἰς Αἴγιναν. Ἐκ δὲ Πειραιῶς ἀνέβαινεν οὔτ’ ἄρχοντος οὔθ’ ἱερέως ἀπολειφθέντος, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν ὁμοῦ τι πάντων ἀπαντώντων καὶ δεχομένων προθύμως. Ὅτε καί φησιν αὐτὸν ὁ Μάγνης Δημήτριος ἀνατείναντα τὰς χεῖρας μακαρίσαι τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἑαυτόν, ὡς βέλτιον Ἀλκιβιάδου κατιόντα· πεπεισμένους γάρ, οὐ βεβιασμένους, ὑπ’ αὐτοῦ δέχεσθαι τοὺς πολίτας.

Τῆς δὲ χρηματικῆς ζημίας αὐτῷ μενούσης—οὐ γὰρ ἐξῆν χάριτι λῦσαι καταδίκην—ἐσοφίσαντο πρὸς τὸν νόμον. Εἰωθότες γὰρ ἐν τῇ θυσίᾳ τοῦ Διὸς τοῦ Σωτῆρος ἀργύριον τελεῖν τοῖς κατασκευάζουσι καὶ κοσμοῦσι τὸν βωμόν, ἐκείνῳ τότε ταῦτα ποιῆσαι καὶ παρασχεῖν πεντήκοντα ταλάντων ἐξέδωκαν, ὅσον ἦν τὸ τίμημα τῆς καταδίκης.

[28] Οὐ μὴν ἐπὶ πολὺν χρόνον ἀπέλαυσε τῆς πατρίδος κατελθών, ἀλλὰ ταχὺ τῶν Ἑλληνικῶν πραγμάτων συντριβέντων, Μεταγειτνιῶνος μὲν ἡ περὶ Κραννῶνα μάχη συνέπεσε, Βοηδρομιῶνος δὲ παρῆλθεν εἰς Μουνυχίαν ἡ φρουρά, Πυανεψιῶνος δὲ Δημοσθένης ἀπέθανε τόνδε τὸν τρόπον.

ς Ἀντίπατρος καὶ Κρατερὸς ἠγγέλλοντο προσιόντες ἐπὶ τὰς Ἀθήνας, οἱ μὲν περὶ τὸν Δημοσθένην φθάσαντες ὑπεξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως, ὁ δὲ δῆμος αὐτῶν θάνατον κατέγνω Δημάδου γράψαντος. Ἄλλων δ’ ἀλλαχοῦ διασπαρέντων, ὁ Ἀντίπατρος περιέπεμπε τοὺς συλλαμβάνοντας, ὧν ἦν ἡγεμὼν Ἀρχίας ὁ κληθεὶς Φυγαδοθήρας. Τοῦτον δὲ Θούριον ὄντα τῷ γένει λόγος ἔχει τραγῳδίας ὑποκρίνασθαί ποτε, καὶ τὸν Αἰγινήτην Πῶλον τὸν ὑπερβαλόντα τῇ τέχνῃ πάντας ἐκείνου γεγονέναι μαθητὴν ἱστοροῦσιν. Ἕρμιππος δὲ τὸν Ἀρχίαν ἐν τοῖς Λακρίτου τοῦ ῥήτορος μαθηταῖς ἀναγράφει· Δημήτριος δὲ τῆς Ἀναξιμένους διατριβῆς μετεσχηκέναι φησὶν αὐτόν. Οὗτος οὖν ὁ Ἀρχίας Ὑπερείδην μὲν τὸν ῥήτορα καὶ Ἀριστόνικον τὸν Μαραθώνιον καὶ τὸν Δημητρίου τοῦ Φαληρέως ἀδελφὸν Ἱμεραῖον, ἐν Αἰγίνῃ καταφυγόντας ἐπὶ τὸ Αἰάκειον, ἔπεμψεν ἀποσπάσας εἰς Κλεωνὰς πρὸς Ἀντίπατρον, κἀκεῖ διεφθάρησαν· Ὑπερείδου δὲ καὶ τὴν γλῶτταν ἐκτμηθῆναι ζῶντος λέγουσι. [29] Τὸν δὲ Δημοσθένην πυθόμενος ἱκέτην ἐν Καλαυρείᾳ ἐν τῷ ἱερῷ Ποσειδῶνος καθέζεσθαι, διαπλεύσας ὑπηρετικοῖς καὶ ἀποβὰς μετὰ Θρᾳκῶν δορυφόρων ἔπειθεν ἀναστάντα βαδίζειν μετ’ αὐτοῦ πρὸς Ἀντίπατρον, ὡς δυσχερὲς πεισόμενον οὐδέν. Ὁ δὲ Δημοσθένης ἐτύγχανεν ὄψιν ἑωρακὼς κατὰ τοὺς ὕπνους ἐκείνης τῆς νυκτὸς ἀλλόκοτον. Ἐδόκει γὰρ ἀνταγωνίζεσθαι τῷ Ἀρχίᾳ τραγῳδίαν ὑποκρινόμενος, εὐημερῶν δὲ καὶ κατέχων τὸ θέατρον ἐνδείᾳ παρασκευῆς καὶ χορηγίας κρατεῖσθαι. Διὸ τοῦ Ἀρχίου πολλὰ φιλάνθρωπα διαλεχθέντος, ἀναβλέψας πρὸς αὐτόν, ὥσπερ ἐτύγχανε καθήμενος, „ὦ Ἀρχία“ εἶπεν „οὔθ’ ὑποκρινόμενός με πώποτ’ ἔπεισας, οὔτε νῦν πείσεις ἐπαγγελλόμενος.“ ἀρξαμένου δ’ ἀπειλεῖν μετ’ ὀργῆς τοῦ Ἀρχίου „νῦν“ ἔφη „λέγεις τὰ ἐκ τοῦ Μακεδονικοῦ τρίποδος, ἄρτι δ’ ὑπεκρίνου. Μικρὸν οὖν ἐπίσχες, ὅπως ἐπιστείλω τι τοῖς οἴκοι.“

Καὶ ταῦτ’ εἰπὼν ἐντὸς ἀνεχώρησε τοῦ ναοῦ, καὶ λαβὼν βιβλίον, ὡς γράφειν μέλλων προσήνεγκε τῷ στόματι τὸν κάλαμον, καὶ δακών, ὥσπερ ἐν τῷ διανοεῖσθαι καὶ γράφειν εἰώθει, χρόνον τινὰ κατέσχεν, εἶτα συγκαλυψάμενος ἀπέκλινε τὴν κεφαλήν. Οἱ μὲν οὖν παρὰ τὰς θύρας ἑστῶτες δορυφόροι κατεγέλων ὡς ἀποδειλιῶντος αὐτοῦ, καὶ μαλακὸν ἀπεκάλουν καὶ ἄνανδρον, ὁ δ’ Ἀρχίας προσελθὼν ἀνίστασθαι παρεκάλει, καὶ τοὺς αὐτοὺς ἀνακυκλῶν λόγους αὖθις ἐπηγγέλλετο διαλλαγὰς πρὸς τὸν Ἀντίπατρον. ἤδη δὲ συνῃσθημένος ὁ Δημοσθένης ἐμπεφυκότος αὐτῷ τοῦ φαρμάκου καὶ νεκροῦντος, ἐξεκαλύψατο καὶ ἀποβλέψας πρὸς τὸν Ἀρχίαν „οὐκ ἂν φθάνοις“ εἶπεν „ἤδη τὸν ἐκ τῆς τραγῳδίας ὑποκρινόμενος Κρέοντα καὶ τὸ σῶμα τουτὶ ῥίπτων ἄταφον. Ἐγὼ δ’ ὦ φίλε Πόσειδον ἔτι ζῶν ἐξίσταμαι τοῦ ἱεροῦ· τὸ δ’ ἐπ’ Ἀντιπάτρῳ καὶ Μακεδόσιν οὐδ’ ὁ σὸς νεὼς καθαρὸς ἀπολέλειπται.“ ταῦτα δ’ εἰπὼν καὶ κελεύσας ὑπολαβεῖν αὐτὸν ἤδη τρέμοντα καὶ σφαλλόμενον, ἅμα τῷ προελθεῖν καὶ παραλλάξαι τὸν βωμὸν ἔπεσε καὶ στενάξας ἀφῆκε τὴν ψυχήν.

[30] Τὸ δὲ φάρμακον Ἀρίστων μὲν ἐκ τοῦ καλάμου φησὶ λαβεῖν αὐτόν, ὡς εἴρηται· Πάππος δέ τις, οὗ τὴν ἱστορίαν Ἕρμιππος ἀνείληφε, φησὶ πεσόντος αὐτοῦ παρὰ τὸν βωμὸν ἐν μὲν τῷ βιβλίῳ γεγραμμένην ἐπιστολῆς ἀρχὴν εὑρεθῆναι „Δημοσθένης Ἀντιπάτρῳ“ καὶ μηδὲν ἄλλο· θαυμαζομένης δὲ τῆς περὶ τὸν θάνατον ὀξύτητος, διηγήσασθαι τοὺς παρὰ ταῖς θύραις Θρᾷκας, ὡς ἔκ τινος ῥακίου λαβὼν εἰς τὴν χεῖρα προσθοῖτο τῷ στόματι καὶ καταπίοι τὸ φάρμακον· αὐτοὶ δ’ ἄρα χρυσίον ᾠήθησαν εἶναι τὸ καταπινόμενον· ἡ δ’ ὑπηρετοῦσα παιδίσκη, πυνθανομένων τῶν περὶ τὸν Ἀρχίαν, φαίη πολὺν εἶναι χρόνον ἐξ οὗ φοροίη τὸν ἀπόδεσμον ἐκεῖνον ὁ Δημοσθένης ὡς φυλακτήριον. Ἐρατοσθένης δέ φησι καὶ αὐτὸς ἐν κρίκῳ κοίλῳ τὸ φάρμακον φυλάττειν· τὸν δὲ κρίκον εἶναι τοῦτον αὐτῷ φόρημα περιβραχιόνιον. Τῶν δ’ ἄλλων ὅσοι γεγράφασι περὶ αὐτοῦ—πάμπολλοι δ’ εἰσί—τὰς διαφορὰς οὐκ ἀναγκαῖον ἐπεξιέναι· πλὴν ὅτι Δημοχάρης ὁ τοῦ Δημοσθένους οἰκεῖος οἴεσθαί φησιν αὐτὸν οὐχ ὑπὸ φαρμάκου, θεῶν δὲ τιμῇ καὶ προνοίᾳ τῆς Μακεδόνων ὠμότητος ἐξαρπαγῆναι, συντόμως καταστρέψαντα καὶ ἀλύπως.

Κατέστρεψε δ’ ἕκτῃ ἐπὶ δέκα τοῦ Πυανεψιῶνος μηνός, ἐν ᾗ τὴν σκυθρωποτάτην τῶν Θεσμοφορίων ἡμέραν ἄγουσαι παρὰ τῇ θεῷ νηστεύουσιν αἱ γυναῖκες. Τούτῳ μὲν οὖν ὀλίγον ὕστερον ὁ τῶν Ἀθηναίων δῆμος ἀξίαν ἀποδιδοὺς τιμήν, εἰκόνα τε χαλκῆν ἀνέστησε, καὶ τὸν πρεσβύτατον ἐψηφίσατο τῶν ἀπὸ γένους ἐν Πρυτανείῳ σίτησιν ἔχειν, καὶ τὸ ἐπίγραμμα τὸ θρυλούμενον ἐπιγραφῆναι τῇ βάσει τοῦ ἀνδριάντος·

Εἴπερ ἴσην γνώμῃ ῥώμην Δημόσθενες ἔσχες,
οὔποτ’ ἂν Ἑλλήνων ἦρξεν Ἄρης Μακεδών.

Οἱ γὰρ αὐτὸν τὸν Δημοσθένην τοῦτο ποιῆσαι λέγοντες ἐν Καλαυρείᾳ, μέλλοντα τὸ φάρμακον προσφέρεσθαι, κομιδῇ φλυαροῦσι. [31] Μικρῷ δὲ πρόσθεν ἢ παραβαλεῖν ἡμᾶς Ἀθήναζε λέγεται τὸ τοιόνδε συμβῆναι. Στρατιώτης ἐπὶ κρίσιν τινὰ καλούμενος ὑφ’ ἡγεμόνος, ὅσον εἶχε χρυσίδιον εἰς τὰς χεῖρας ἐνέθηκε τοῦ ἀνδριάντος. ἕστηκε δὲ τοὺς δακτύλους συνέχων δι’ ἀλλήλων, καὶ παραπέφυκεν οὐ μεγάλη πλάτανος. Ἀπὸ ταύτης πολλὰ τῶν φύλλων, εἴτε πνεύματος ἐκ τύχης καταβαλόντος, εἴτ’ αὐτὸς οὕτως ὁ θεὶς ἐπεκάλυψε, περικείμενα καὶ συμπεσόντα λαθεῖν ἐποίησε τὸ χρυσίον οὐκ ὀλίγον χρόνον. Ὡς δ’ ὁ ἄνθρωπος ἐπανελθὼν ἀνεῦρε, καὶ διεδόθη λόγος ὑπὲρ τούτου, πολλοὶ τῶν εὐφυῶν ὑπόθεσιν λαβόντες εἰς τὸ ἀδωροδόκητον τοῦ Δημοσθένους διημιλλῶντο τοῖς ἐπιγράμμασι.

Δημάδην δὲ χρόνον οὐ πολὺν ἀπολαύσαντα μισουμένης δόξης ἡ Δημοσθένους δίκη κατήγαγεν εἰς Μακεδονίαν, οὓς ἐκολάκευσεν αἰσχρῶς, ὑπὸ τούτων ἐξολούμενον δικαίως, ἐπαχθῆ μὲν ὄντα καὶ πρότερον αὐτοῖς, τότε δ’ εἰς αἰτίαν ἄφυκτον ἐμπεσόντα. Γράμματα γὰρ ἐξέπεσεν αὐτοῦ, δι’ ὧν παρεκάλει Περδίκκαν ἐπιχειρεῖν Μακεδονίᾳ καὶ σῴζειν τοὺς Ἕλληνας, ὡς ἀπὸ σαπροῦ καὶ παλαιοῦ στήμονος—λέγων τὸν Ἀντίπατρον—ἠρτημένους. Ἐφ’ οἷς Δεινάρχου τοῦ Κορινθίου κατηγορήσαντος, παροξυνθεὶς ὁ Κάσσανδρος ἐγκατέσφαξεν αὐτοῦ τῷ κόλπῳ τὸν υἱόν, εἶθ’ οὕτως ἐκεῖνον ἀνελεῖν προσέταξε, [ἐν] τοῖς μεγίστοις διδασκόμενον ἀτυχήμασιν, ὅτι πρώτους ἑαυτοὺς οἱ προδόται πωλοῦσιν, ὃ πολλάκις Δημοσθένους προαγορεύοντος οὐκ ἐπίστευσε.

Τὸν μὲν οὖν Δημοσθένους ἀπέχεις ὦ Σόσσιε βίον ἐξ ὧν ἡμεῖς ἀνέγνωμεν ἢ διηκούσαμεν.


 

Celui qui a composé le chant en l’honneur de la victoire remportée par les coursiers d’Alcibiade aux jeux d’Olympie, soit Euripide, comme on le tient communément, soit quelque autre, prétend, mon cher Sossius (1), que la première condition du bonheur, c’est d’être citoyen d’une ville renommée. Moi, au contraire, je pense que, pour l’homme qui aspire à la félicité véritable, laquelle consiste presque toute dans les dispositions de notre âme, il est tout aussi indifférent d’être né dans une patrie pauvre et obscure, que d’avoir une mère laide et de taille chétive. Il serait ridicule, en effet, d’aller s’imaginer qu’Iulis, qui n’est qu’une petite partie d’une île peu considérable, celle de Céos, ou qu’Égine, qu’un 2 Athénien conseillait d’enlever comme une taie de dessus l’œil du Pirée (2), sont capables de nourrir de bons comédiens et de bons poètes (3), mais non point de donner naissance à un homme juste, se suffisant à lui-même, plein de sens et de magnanimité. Sans doute les autres arts, que l'on cultive uniquement dans la vue de s’enrichir ou d’acquérir de la gloire, ne peuvent guère manquer de se flétrir dans les villes obscures et méprisées ; mais n’est-il pas vrai que la vertu, comme une plante robuste et vivace, prend racine dans tout terroir quelconque où elle trouve un fonds heureux, une âme qui se prête au travail ? Si donc nous manquons de sagesse, si nous ne menons pas une vie raisonnable, ce n’est point à l’obscurité de notre patrie, c’est à nous-mêmes que nous devons nous en prendre.

Du reste, l’écrivain qui veut composer une histoire dont les événements ne sont pas sous sa main, et n’ont pas eu lieu dans son pays, mais presque toujours dans des contrées étrangères, et se trouvent dispersés, pour la plupart, dans plusieurs ouvrages différents ; cet écrivain, pour sûr, a besoin, avant tout, d’habiter une ville célèbre, amie du beau, et populeuse. C’est là qu’il aura à sa disposition toutes sortes de livres en abondance, et qu’il se procurera, dans les conversations des personnes instruites, la connaissance des faits qui ont échappé aux historiens, et qui n’ont fait qu’acquérir, en se conservant dans la mémoire des hommes, une certitude plus notoire ; c’est là, en un mot, qu’il aura les moyens de faire un ouvrage, suffisamment complet, et qui ne manque d’aucune des parties essentielles. Pour moi, citoyen d’une petite 3 ville, et qui aime à m’y tenir, afin qu’elle ne devienne pas plus petite encore, je n’ai pas eu le temps d’étudier la langue latine pendant mon séjour à Rome et dans l’Italie, à cause des affaires politiques dont j’étais chargé, et de la foule des personnes qui venaient chez moi pour s’entretenir de la philosophie ; et ce n’est qu’assez tard, et dans un âge avancé, que j’ai commencé à lire les écrits des Romains. Il m’est arrivé, à cet égard, une chose fort extraordinaire, et pourtant très-vraie : c’est qu’au lieu de comprendre les faits que je lisais par l’intelligence des mots, ce sont plutôt les faits dont j’avais acquis déjà quelque connaissance qui m’ont servi à entendre les termes. Quant à sentir la beauté de la diction latine, sa précision, ses figures de mots, son harmonie, et tous les autres ornements du discours, je ne doute pas que ce ne soit un vif plaisir ; mais ce ne peut être que le fruit d’un long exercice, d’une étude pénible, et qui ne convient qu’à un homme de loisir, et dont l’âge se prête encore à l’espoir de réussir dans l’entreprise. C’est pourquoi dans ce livre, le cinquième des Vies parallèles, nous allons apprécier Démosthène et Cicéron d’après la comparaison des actions et de la conduite politique, du caractère et des dispositions d’esprit ; mais nous nous abstiendrons de comparer ensemble leurs discours, et de décider lequel des deux a été l’orateur le plus agréable et le plus éloquent ; car, comme dit Ion (4),

La vigueur du dauphin n’est rien sur la terre.

Faute d’avoir connu cette maxime, Cécilius (5), qui ne doutait jamais de rien, a été assez présomptueux pour faire un parallèle de Démosthène et de Cicéron. Aussi bien, en 4 effet, si le connais-toi toi-même était d’une pratique facile pour tous, il ne passerait pas pour un précepte divin.

La divinité, qui voulait fondre dans un même moule Démosthène et Cicéron, a jeté, ce semble, dans leur caractère plusieurs traits de ressemblance, tels que l’ambition, l’amour de la liberté publique, le défaut de courage en face des dangers de la guerre ; et, pour compléter l’œuvre, elle y a mêlé plusieurs de ces dons qu’on attribue à la Fortune. Je ne crois pas qu’on trouve ailleurs deux orateurs qui se soient élevés, comme eux, du sein de l’obscurité et de la faiblesse, à ce haut degré de puissance et de gloire ; qui aient tenu tête, comme eux, à des rois et à des tyrans ; qui aient perdu l’un et l’autre une tille chérie ; qui, bannis de leur pays, y aient été rappelés tous deux avec honneur ; qui, obligés de fuir une seconde fois, soient tombés entre les mains de leurs ennemis, et n’aient perdu la vie qu’en voyant expirer la liberté de leurs concitoyens. De sorte que, si la nature et la Fortune entraient en dispute à leur sujet, comme des artistes pour leurs ouvrages, il serait difficile de décider si la première a mis plus de ressemblance dans les mœurs de ces deux hommes, que l’autre dans les événements de leur vie.

Parlons d’abord du plus ancien.

Démosthène, le père de Démosthène, appartenait, suivant Théopompe, à la classe des plus distingués citoyens d’Athènes. On le surnommait le fourbisseur, parce qu’il avait un vaste atelier, où des esclaves étaient occupés à forger des épées. Quant aux allégations de l’orateur Eschine, qui prétend que la mère de Démosthène était fille d’un certain Gylon, banni d’Athènes pour crime de trahison, et d’une femme barbare, je ne puis dire si elles sont l’expression de la vérité, ou seulement un mensonge calomnieux. Démosthène, à l’âge de sept ans, 5 perdit son père, et resta avec un bien assez considérable, car l’estimation de son patrimoine se monta à la somme de quinze talents environ (6) ; mais il fut ruiné par l’infidélité de ses tuteurs, qui lui volèrent une partie de son avoir et laissèrent périr l’autre par leur négligence, jusque-là qu’ils refusèrent de payer le salaire de ses maîtres. Privé ainsi de l’éducation qui convenait à un enfant bien né, il ne put guère se former aux sciences et aux arts, outre que la faiblesse et la délicatesse de sa complexion ne permettaient pas à sa mère de l’accoutumer au travail, ni à ses pédagogues de l’y forcer. En effet, il était, dans son enfance, maigre et valétudinaire ; et c’est, dit-on, à cet état d’infirmité qu’il dut le surnom décrié de Batalus, que lui donnaient en plaisantant ses camarades. Or Batalus était, à ce que disent quelques-uns, un joueur de flûte efféminé, contre lequel Antiphanès (7) a composé une petite comédie. Selon d’autres, Batalus était un poète dont les ouvrages respiraient la mollesse et la débauche. Il paraît aussi que, dans ces temps-là, les Athéniens appelaient du nom de batalus une partie du corps que la pudeur ne permet pas de nommer. Le surnom d’Argas, qu’on avait encore, dit-on, donné à Démosthène, désignait ou la rudesse ej. l’âpreté de ses mœurs, car quelques poètes appellent le serpent argas, ou l’amertume de ses discours, qui blessaient les oreilles de ses auditeurs : en effet, Argas était le nom d’un poète qui faisait des chansons pleines de fiel et de malignité. Mais c’en est assez sur ce sujet, comme dit Platon (8).

Voici à quelle occasion l’on conte qu’il prit du goût pour l’éloquence. L’orateur Callistratès devait plaider, 6 dans le tribunal, la cause de la ville d’Oropus (9). Ce procès excitait un intérêt général, et par le talent de l’orateur, qui était alors dans tout l’éclat de sa réputation, et par l’importance de l’affaire dont il s’agissait. Démosthène, ayant su que tous les maîtres et les instituteurs se proposaient d’assister à ce plaidoyer, pria son gouverneur de l’y mener. Ce gouverneur était connu des huissiers qui admettaient les auditeurs : ceux-ci lui procurèrent une place d’où l’enfant pouvait tout entendre sans être vu. Callistratès eut le plus grand succès, et ravit d’admiration tous les assistants, qui le reconduisirent avec honneur, au milieu d’applaudissements universels. Une distinction si glorieuse excita l’émulation de Démosthène ; mais il admira davantage encore la force de l’éloquence, qui peut ainsi tout soumettre et tout apprivoiser. Il renonça dès ce moment aux autres sciences, et à tous les exercices auxquels on applique les enfants, et ne fit plus que s’exercer à composer des harangues, dans l’espoir qu’il serait un jour au nombre des orateurs. Il eut pour maître d’éloquence Isée, quoique Isocrate tînt alors une école publique ; soit que son état d’orphelin, comme le prétendent quelques-uns, ne lui permît pas de payer les dix mines (10) de salaire qu’exigeait Isocrate, ou plutôt, suivant d’autres, qu’il préférât l’éloquence d’Isée, comme plus mâle, plus énergique, et plus propre à l’usage du barreau. Hermippus dit avoir lu, dans des Mémoires anonymes, que Démosthène avait suivîtes leçons de Platon, et que le commerce de ce philosophe avait particulièrement contribué à la perfection de son éloquence (11). Il ajoute, d’après Ctésibius, que Démosthène avait eu secrètement, par Callias de Syracuse et par d’autres, com- 7 munication des préceptes d’Isocrate et de ceux d’Alcidamas (12) et qu’il les avait étudiés avec fruit.

Dès qu’il eut atteint l’âge légal (13), il intenta un procès à ses tuteurs, et composa lui-même ses plaidoyers. Mais les accusés faisaient tant par leurs chicanes, qu’ils obtenaient chaque jour de nouveaux délais. Démosthène se façonna, comme dit Thucydide, par ce rude labeur (14), et finit par gagner son procès, non sans beaucoup de peine et de danger ; et encore ne put-il retirer des mains de ses tuteurs qu’une très-petite portion de son patrimoine. Mais il avait acquis l’habitude et la hardiesse de parler en public ; et ce premier essai de l’honneur et du crédit que procurait l’éloquence lui donna le désir de se produire dans les assemblées, et de s’entremettre des affaires publiques. Laomédon d’Orchomène, pour se guérir d’une maladie de rate, s’était exercé, dit-on, d’après l’avis de ses médecins, à faire de longues courses : rétabli par cet exercice violent, il alla disputer les couronnes dans les jeux, et devint un des plus agiles coureurs du stade. Il en fut de même de Démosthène. Il commença de plaider pour ses propres affaires ; et, après avoir acquis, par ce premier exercice, de l’habileté et de la force dans l’art de la parole, il se jeta au milieu des luttes politiques, comme on fait dans celles où l’on dispute des couronnes, et se plaça au premier rang entre tous les rivaux qui combat- 8 taient du haut de la tribune. Cependant, la première fois qu’il parla devant le peuple, on fit un tel bruit qu’il put à peine se faire écouter : on se moqua de la singularité de son style, qu’on trouvait embrouillé, à cause de la longueur des périodes, et surchargé d’enthymèmes jusqu’à la satiété. Il avait d’ailleurs la voix faible, la prononciation pénible, et la respiration si courte, que la nécessité où il était de couper ses périodes pour reprendre haleine rendait difficile à saisir le sens de ses paroles.

Il avait fini par renoncer aux assemblées du peuple. Un jour qu’il se promenait au Pirée, triste et découragé, Ennomus le Thriasien, qui était fort vieux alors, le voyant dans cet état, lui adressa de vifs reproches : « Quoi ! lui dit-il, avec cette éloquence qui rappelle si bien celle de Périclès, tu t’abandonnes ainsi toi-même par mollesse et par timidité ; tu te résignes, faute de courage pour braver la populace et de force pour t’exercer dans les luttes, à languir oisif et inutile ! » Une autre fois, à ce que l’on conte, comme il venait d’échouer encore, et se retirait chez lui, la tête couverte, et vivement affecté de ses disgrâces, Satyrus le comédien, qui était son ami, le suivit par derrière, et entra avec lui dans sa maison. Démosthène se mit à déplorer son infortune : « Je suis, disait-il, de tous les orateurs, celui qui se donne le plus de peine ; j’ai presque épuisé mes forces pour me former à l’éloquence ; et pourtant je ne suis point agréable au peuple : des matelots crapuleux et ignorants sont écoutés, et occupent la tribune, tandis que moi, le peuple me rejette avec mépris. — Tu dis vrai, Démosthène, répondit Satyrus ; mais j’aurai bientôt remédié à la cause de ce mépris, si tu veux me réciter de mémoire quelque tirade d’Euripide ou de Sophocle.» Démosthène le fit sur-le-champ. Satyrus répéta après lui les mêmes vers, et les prononça si bien, et d’un ton si adapté à l’état et à la disposition du personnage, que Démosthène lui-même les trouva tout 9 autres qu’auparavant. Convaincu alors de la beauté et de la grâce que la déclamation donne au discours, il sentit que le talent de la composition est peu de chose ou n’est rien, si l’on néglige la prononciation et l’action convenables au sujet.

Il fit, depuis lors, construire un cabinet souterrain, qui subsistait encore de mon temps, dans lequel il allait tous les jours s’exercer à la déclamation et former sa voix : il y passait souvent jusqu’à deux et trois mois de suite, ayant la moitié de la tête rasée, afin que la honte l’empêchât de sortir, quelque envie qu’il en eût. D’ailleurs, toutes les visites qu’il recevait ou qu’il rendait, toutes les conversations, toutes les affaires, devenaient pour lui autant de sujets et d’occasions d’exercer son talent. Dès qu’il était libre, il descendait dans le cabinet souterrain, et repassait dans sa mémoire toutes les affaires dont on lui avait parlé, et les raisons alléguées de part et d’autre. Lorsqu’il avait entendu quelque discours public, il le répétait à part lui, et le réduisait en sentences et en périodes. Il s’appliquait à corriger, à expliquer ce que d’autres lui avaient dit, ou ce que lui-même il avait dit à d’autres. Il se fit de la sorte la réputation d’un esprit lent à concevoir, et dont l’éloquence et le talent n’étaient que l’effet du travail ; et, ce qui en paraissait une preuve manifeste, c’est que jamais personne n’avait entendu Démosthène parler sans préparation : souvent même, étant assis à l’assemblée, et appelé nommément par le peuple, il refusait de prendre la parole, quand il n’avait pas médité et préparé d’avance ce qu’il devait dire.

Aussi la plupart des démagogues le raillaient-ils à ce sujet. Pythéas lui dit un jour, par moquerie, que ses raisonnements sentaient la lampe. « Pythéas, répondit Démosthène avec aigreur, ta lampe et la mienne nous éclairent pour des choses bien différentes. » Avec les autres il ne disconvenait pas entièrement du fait : il avouait 10 qu’il n’avait pas toujours écrit ses discours tels qu’il les prononçait, mais qu’il ne parlait jamais sans avoir écrit ; il disait même qu’il était d’un orateur populaire de préparer ses discours ; que cette attention prouvait le désir de plaire au peuple ; que le mépris de l’opinion de la multitude sur les discours qu’on prononce devant elle ne convenait qu’à un partisan de l’oligarchie, à un homme qui compte sur la force bien plus que sur la persuasion. On donne encore pour preuve de sa timidité à parler sans préparation, que souvent, lorsqu’il était troublé par le bruit du peuple, Démade se leva pour appuyer ses raisons, ce que Démosthène n’eut jamais à faire pour Démade. D’où vient, dira-t-on, qu’Eschine proclame merveilleuse entre toutes, l’audace que Démosthène montre dans ses discours ? Comment Démosthène fut-il le seul qui se leva pour réfuter Python de Byzance, lequel s’emportait comme un torrent débordé contre les Athéniens ? Lamachus de Myrrhène (15) avait composé un panégyrique des rois Alexandre et Philippe, où il disait beaucoup de mal des Thébains et des Olynthiens, et qu’il vint lire aux jeux olympiques. Démosthène se leva après lui ; et joignant au récit des faits des raisonnements pleins de force, il mit dans tout leur jour les services importants que les Thébains et les Chalcidiens avaient rendus à la Grèce, et, au contraire, tous les maux que lui avaient causés les flatteurs des Macédoniens. Il ramena si bien à son avis tous les auditeurs, que le sophiste, effrayé du tumulte qui s’élevait parmi le peuple, se déroba secrètement hors de l’assemblée.

On peut répondre que Démosthène, en se proposant Périclès pour modèle, négligea les autres parties de cet 11 orateur, et s’attacha principalement à imiter ses gestes, sa déclamation, son attention à ne parler ni promptement, ni sur tout sujet, ni sans préparation. Persuadé que c’était à ces qualités que Périclès devait sa grandeur, il en fit l’objet de son émulation, sans pour cela rejeter toujours l’occasion de se distinguer par des discours prononcés sur-le-champ ; mais il ne voulut pas aussi s’en reposer souvent sur la fortune, du succès de son talent. Ce qu’il y a de vrai, c’est que les discours qu’il prononça sans préparation avaient plus de vigueur et de hardiesse que ceux qu’il écrivait, du moins s’il en faut croire Ératosthène, Démétrius de Phalère et les comiques. En effet, Ératosthène dit que, plus d’une fois, au milieu de ses discours, il fut comme transporté de fureur. Suivant Démétrius de Phalère, un jour, qu’il parlait devant le peuple, il prononça, saisi d’une sorte d’enthousiasme, ce serment qui a la mesure d’un vers :

J’en jure la terre, et les fontaines, et les fleuves, et les eaux.

Un poète comique l’appelle Ropoperpéréthra (16). Un autre, le raillant sur son goût pour les antithèses, s’exprime ainsi :

Il a repris comme il a pris. Car c’était la manie
De Démosthène, de se servir de cette expression.

Peut-être aussi Antiphanès a-t-il voulu par là faire allusion au passage du discours de l’Halonèse, où Démosthène conseillait aux Athéniens de ne pas prendre cette île de la main de Philippe, mais de la lui reprendre (17).

Toutefois, on convenait généralement que Démade, en 12 s’abandonnant à son naturel, avait une force irrésistible, et que ses discours improvisés surpassaient infiniment les harangues de Démosthène, méditées et écrites avec tant de soin. Ariston de Chio rapporte aussi un jugement de Théophraste sur ces deux orateurs. On lui demandait ce qu’il pensait de Démosthène : « Il est digne de sa ville, » répondit Théophraste. « Et Démade ? — Il est au-dessus de sa ville. » Le même philosophe conte encore que Polyeucte de Sphette, un des hommes qui administraient alors les affaires d’Athènes, reconnaissait Démosthène pour un très-grand orateur, mais que Phocion lui paraissait bien plus éloquent, parce qu’il renfermait beaucoup de sens en peu de mots. On prétend que Démosthène lui-même, toutes les fois qu’il voyait Phocion se lever pour parler contre lui, disait à ses amis : « Voilà la hache de mes discours qui se lève. » Mais il est douteux si c’était à l’éloquence de Phocion ou à sa réputation de sagesse que faisait allusion Démosthène, et s’il ne croyait pas qu’une seule parole, un seul signe d’un homme qui, par sa vertu, a mérité la confiance publique, a plus d’effet qu’une accumulation de longues périodes.

Voici les remèdes que Démosthène appliqua à ses défauts corporels : c’est Démétrius de Phalère qui nous donne ces détails, qu’il dit avoir appris de la bouche de Démosthène lui-même, vieux alors. Il triompha de sa difficulté de prononciation et de son bégayement, en remplissant sa bouche de petits cailloux, et en prononçant de suite des tirades devers. Il fortifia sa voix en montant d’une course rapide sur des lieux hauts et escarpés, pendant qu’il récitait, sans prendre haleine, des morceaux de prose ou de poésie. Il avait chez lui un grand miroir, devant lequel il débitait debout les discours qu’il avait composés. Un homme, à ce que l’on conte, vint le trouver pour le charger de sa cause, et lui expliqua qu’on l’avait battu. « Mon ami, lui dit Démosthène, ce que tu me dis 13 là n’est pas possible. » Alors cet homme, élevant la voix : « Quoi ! Démosthène, s’écria-t-il, je n’ai pas été battu ? — Oh ! maintenant, répliqua l’orateur, je reconnais la voix d’un homme qu’on a maltraité et qui a été battu. » Tant il était persuadé que le ton et le geste contribuent’ puissamment à donner de la confiance en ce qu’on dit !

Sa déclamation plaisait singulièrement au peuple ; mais les gens d’un goût délicat, entre autres Démétrius de Phalère, trouvaient que son action manquait de noblesse, d’élévation et de force. Ésion (18), à qui l’on demandait son sentiment sur les anciens orateurs et sur ceux de son temps, répondit, au rapport d’Hermippus : « On ne pouvait qu’admirer ceux d’autrefois, quand on les entendait haranguer le peuple avec tant de décence et de dignité ; mais, en lisant les discours de Démosthène, on y trouve plus de force et plus d’art. »

Et certes, il n’est pas besoin de faire remarquer tout ce qu’il y a dans ses harangues écrites de piquant et de nerf ; mais, dans les rencontres fortuites, il savait aussi employer la plaisanterie. « Démosthène veut m’en remontrer, disait un jour Démade ; c’est la truie qui veut instruire Minerve. — Oui, répondit Démosthène ; mais cette Minerve a été surprise l’autre jour en adultère dans Colytte (19). » Un voleur, nommé Chalcus, s’avisa de le railler sur ses veilles et ses travaux nocturnes. « Je vois « bien, lui dit Démosthène, que tu n’aimes pas à voir ma « lampe allumée. Mais vous, Athéniens, ne vous émerveillez point des vols qui se commettent : nous avons des voleurs d’airain (20) et des murs de terre. » Je pourrais rapporter bien d’autres traits de ce genre ; mais je me borne à ceux-là. Il vaut mieux examiner son caractère 14 et ses mœurs d’après les actions qui ont marqué sa conduite politique.

Ce fut à l’époque de la guerre phocique que Démosthène commença à s’entremettre dans les affaires du gouvernement. C’est ce qu’il atteste lui-même, et ce qu’on peut inférer aussi de ses harangues contre Philippe : les dernières furent prononcées après la ruine des Phocéens ; et les premières parlent de plusieurs faits qui concoururent avec les derniers temps de la guerre. On sait d’une manière certaine qu’il plaida contre Midias à l’âge de trente-deux ans, lorsqu’il n’avait encore ni crédit ni réputation comme homme d’État. Ce fut même, je crois, par cette considération, qu’il sacrifia, pour de l’argent, son ressentiment contre Midias.

Car il n’était point un homme au cœur tendre et facile à apaiser (21).

au contraire, il était rude, violent et vindicatif ; mais il se sentait trop faible pour l’emporter sur un homme à qui ses richesses, son éloquence et ses amis formaient comme un rempart inexpugnable ; et c’est là ce qui le décida à se rendre aux sollicitations des amis de Midias. En effet, la somme de trois mille drachmes (22) n’eût point à elle seule, ce me semble, désarmé la colère de Démosthène, s’il eût espéré pouvoir triompher de son ennemi.

Il signala d’une manière brillante son début dans la carrière politique, en soutenant, contre Philippe, la liberté de la Grèce : il la défendit avec courage ; et, en peu de temps, il conquit un glorieux renom, et se mit, par son éloquence et la hardiesse de son langage, au premier rang des orateurs. On l’admirait dans toute la Grèce ; le grand roi lui fit donner des témoignages de son estime ; Philippe lui-même tenait plus de compte de Démosthène 15 que de tous les autres orateurs ; et les propres ennemis de Démosthène étaient contraints d’avouer qu’ils avaient en lui un adversaire redoutable : c’est ce qu’ont déclaré Eschine et Hypéride, quand ils se portaient ses accusateurs.

Je ne sais donc pourquoi Théopompe avance que Démosthène était d’un caractère inconstant, et qu’il ne restait pas longtemps attaché aux mêmes choses ni aux mêmes hommes ; car il est certain, au contraire, qu’il persévéra jusqu’à la fin dans le parti qu’il avait embrassé dès le commencement, et que, loin d’avoir changé de principes dans le cours de sa vie, il sacrifia sa vie même pour ne point en changer. Démade disait, pour se justifier de ses variations politiques, que, si plus d’une fois il lui était arrivé de démentir par ses paroles ses premiers sentiments, jamais du moins il n’avait rien dit qui fût contraire au bien de l’État : Démosthène n’en fut point réduit là. Mélanopus, rival politique de Callistratus, se laissait souvent gagner à prix d’argent par son adversaire ; et, dans ces occasions, il ne manquait guère de dire au peuple : « Sans doute Callistratus est mon ennemi ; mais il faut que l’intérêt public l’emporte. » Nicodème de Messène, qui avait suivi d’abord le parti de Cassandre, et qui s’était ensuite attaché à celui de Démétrius, prétendait, en agissant de la sorte, rester fidèle à ses premiers sentiments : « J’ai toujours cru, disait-il, qu’il est utile de se soumettre à ceux qui sont les plus forts. » Mais c’est là ce qu’on ne saurait reprocher à Démosthène : jamais on ne le vit varier ou biaiser, ni dans ses paroles ni dans ses actions : il marcha constamment sur la même ligne, et ne s’écarta jamais, dans les affaires, du plan de conduite qu’il s’était tracé.

Le philosophe Panétius (23) dit que la plupart des discours 16 de Démosthène sont fondés sur ce principe, que le beau mérite seul, par lui-même, notre préférence : ainsi, la harangue sur la Couronne, les discours contre Aristocratès et sur les Immunités, enfin les Philippiques. Dans tous ces discours, ce n’est point à ce qui eût été le plus doux, le plus facile et le plus utile, qu’il amène ses concitoyens : en mille endroits il leur enseigne que ce qui intéresse la sûreté et le salut public ne doit venir qu’après le beau et l’honnête. Si, à la noble ambition qui le guidait dans ses entreprises, si, à la grandeur d’âme qui éclatait dans ses discours, il eût joint le courage militaire et un entier désintéressement, il mériterait d’être mis, non point au nombre des grands orateurs de son temps, avec Mœroclès, Polyeucte et Hypéride, mais à un rang bien plus élevé, avec Cimon, Thucydide (24) et Périclès. Parmi ses contemporains, en effet, Phocion, chef d’un parti peu estimé, Phocion, qui semblait favoriser les Macédoniens, ne laissa pas néanmoins d’être placé, à cause de sa valeur et de sa justice, à côté d’Éphialte, d’Aristide et de Cimon. Démosthène, au contraire, qui payait mal de sa personne sous les armes, comme dit Démétrius, et qui n’était pas complètement invincible à l’appât des présents ; Démosthène qui, tout en se montrant inaccessible à l’or de Philippe et de la Macédoine, ouvrit sa porte à celui qu’on envoyait de la haute Asie, de Suse et d’Ecbatane (25), et consentit à s’en souiller ; Démosthène, dis-je, était très-propre à louer, mais non à imiter les vertus de ses ancêtres.

Cependant il fut toujours, par sa conduite, bien au-dessus des orateurs de son temps, Phocion seul excepté ; 17 il est certain, notamment, que son langage, quand il s’adressait au peuple, était plein de franchise : il gourmandait les passions de la multitude, il critiquait sévèrement ses écarts, comme on peut s’en convaincre à la lecture de ses harangues. Les Athéniens, au rapport de Théopompe, ayant voulu l’obliger d’accuser quelqu’un, il refusa ; et, comme le peuple en témoignait son mécontentement par des cris, il se leva : « Athéniens, dit-il, je Vous donnerai toujours mes conseils, quand même vous ne le voudriez pas ; mais je ne ferai jamais le métier de délateur, quand môme vous le voudriez.» Sa manière d’agir à l’égard d’Antiphon marque bien tout son attachement pour le parti aristocratique. Antiphon avait été absous par l’assemblée du peuple, dans une affaire capitale. Démosthène reprit l’accusation, traduisit Antiphon devant l’Aréopage ; et, s’embarrassant peu de déplaire au peuple, il le convainquit d’avoir promis à Philippe de brûler l’arsenal d’Athènes, et le fit condamner à mort par les sénateurs. Démosthène se porta aussi accusateur de la prêtresse Théoris : il lui imputait plusieurs délits, et, entre autres, d’enseigner aux esclaves à tromper leurs maîtres ; et Théoris, sur les conclusions de l’orateur, fut punie du dernier supplice.

On assure que c’est Démosthène qui avait composé le plaidoyer qu’Apollodore prononça contre le général Timothée, et par lequel il le fit condamner à restituer au trésor public des sommes considérables. On attribue encore à Démosthène les discours contre Phormion et contre Stéphanus : ce qui fut justement blâmé ; car Phormion se défendit contre Apollodore avec un discours de Démosthène, lequel avait écrit, par conséquent, pour les deux parties adverses, comme s’il eût vendu à deux ennemis, pour se battre, deux épées sorties du même atelier.

Entre ses harangues publiques, celles qui sont contre 18 Androtion, Timocrate et Aristocrates furent composées pour d’autres orateurs, parce qu’il n’avait point encore abordé les affaires publiques : en effet, il paraît les avoir écrites à l’âge de vingt-sept ou vingt-huit ans. Mais il prononça lui-même le discours contre Aristogiton, et celui des Immunités, qu’il fit, comme il le dit lui-même, en faveur de Ctésippus, fils de Chabrias, et, à ce que prétendent quelques-uns, parce qu’il voulait épouser la mère de ce jeune homme. Ce mariage n’eut pourtant pas lieu : il épousa une fille de Samos, suivant ce que rapporte Démétrius de Magnésie (26), dans son traité des Synonymes (27). On ne sait pas d’une façon certaine si l’oraison contre Eschine sur la fausse ambassade fut réellement prononcée : toutefois Idoménée assure qu’Eschine ne fut absous, dans cette occasion, qu’à la majorité de trente voix ; mais, à en juger par les discours des deux orateurs sur la Couronne, il ne paraît pas que le fait soit bien authentique : ils ne disent ni l’un ni l’autre d’une manière claire et formelle que cette affaire ait été poussée jusqu’à un jugement définitif. Du reste, c’est une question que d’autres décideront mieux que moi.

La paix durait encore, que Démosthène avait déjà fait connaître quels principes guideraient sa conduite politique : il ne laissait rien passer, sans un contrôle sévère, de tout ce que faisait le Macédonien ; à chacun de ses actes, Démosthène jetait l’alarme parmi les Athéniens, et enflammait les cœurs contre le roi. Aussi Philippe tenait-il un compte tout particulier de la personne de Démosthène ; et, lorsqu’il vint, lui dixième, ambassadeur en 19 Macédoine, le roi, après avoir écouté tous les autres, ne répondit avec soin qu’au discours de Démosthène. Cependant il ne lui fit pas les mêmes honneurs et ne lui donna pas les mêmes témoignages de bienveillance qu’aux autres ambassadeurs : Eschine et Philocratès furent surtout l’objet de ses prévenances. Lors donc que ces deux orateurs se mirent à vanter Philippe pour son éloquence, pour sa beauté, que dis-je ? pour le talent qu’il avait de bien boire, Démosthène, mécontent d’avoir été négligé, ne put s’empêcher de tourner ces louanges en raillerie. « Ces qualités, dit-il, sont celles d’un sophiste, d’une femme et d’une éponge : il n’y en a pas une dont on doive louer un roi. »

Bientôt les affaires publiques tournèrent à la guerre, d’un côté, par l’inquiétude de Philippe, qui ne pouvait vivre tranquille, de l’autre, par l’impatience des Athéniens, que ne cessait d’aviver Démosthène. Le premier conseil que donna l’orateur, ce fut d’aller au secours de l’Eubée, que ses tyrans-avaient mise sous le joug de Philippe. Les Athéniens, d’après le décret dressé par Démosthène, passèrent dans l’île, et en chassèrent les Macédoniens. Démosthène vint ensuite au secours des Périnthiens et des Byzantins, qui étaient en guerre avec Philippe : il persuada au peuple de sacrifier son ressentiment, et d’oublier les sujets de plaintes que lui avaient donnés ces deux peuples dans la guerre des alliés ; et les Athéniens leur envoyèrent des troupes, qui les délivrèrent de Philippe. Il alla lui-même en ambassade chez les divers peuples de la Grèce, et il les anima si bien par ses discours, que tous, à l’exception d’un petit nombre, se soulevèrent contre le roi de Macédoine : on mit sur pied une armée de quinze mille hommes d’infanterie et de deux mille chevaux, sans compter les milices urbaines ; on fit avec zèle tous les fonds nécessaires pour l’entretien et la solde des étrangers. Ce fut alors, au rapport de 20 Théophraste, que, les alliés ayant proposé qu’on fixât la quotité des contributions de chaque peuple, Crobylus le démagogue répondit : « La guerre ne se nourrit pas à une mesure réglée (28). »

Ainsi donc toute.la Grèce était soulevée et dans l’attente des événements ; les peuples et les villes de l’Eubée et de l’Achaïe, Corinthe, Mégare, Leucade et Corcyre avaient fait une ligue contre l’ennemi commun ; mais il restait encore à Démosthène l’affaire la plus importante : c'était d’attirer les Thébains dans la confédération, les Thébains, habitants d’une contrée limitrophe de l’Attique, qui avaient des troupes aguerries, et qui étaient alors, de tous les peuples de la Grèce, le plus renommé dans les armes (29). Il n’était pas facile de gagner les Thébains, attachés et presque asservis à Philippe, par les services tout récents que leur avait rendus le roi dans la guerre phocique ; surtout parce que le voisinage d’Athènes et de Thèbes offrait aux deux villes de perpétuelles occasions de renouveler la guerre l’une avec l’autre.

Quoi qu’il en soit, Philippe, enflé du succès qu’il avait eu auprès d’Amphissa, se jeta brusquement sur l’Eubée, et s’empara de la Phocide. Les Athéniens étaient effrayés, personne n’osait monter à la tribune, l’incertitude et le silence régnaient dans l’assemblée ; Démosthène s’avança, et conseilla au peuple de solliciter les Thébains. Il encouragea les Athéniens par ses discours ; et, suivant son usage, il les remplit d’espérances. On l’envoya lui-même . avec quelques autres en ambassade à Thèbes. Philippe, à ce que dit Marsyas (30), y dépêcha de son côté Amyntas et 21 Cléarque, Macédoniens, et, avec eux, deux Thessaliens, Daochus et Thrasydéus, pour répondre aux allégations des ambassadeurs athéniens. Les Thébains ne se dissimulaient pas ce qui leur était le plus utile : ils avaient toujours sous les yeux les maux que leur avait causés la guerre phocique, et dont les plaies étaient encore saignantes. Mais la véhémence de l’Orateur ranima, comme dit Théopompe, le feu de leurs cœurs, enflamma leur ambition, et les aveugla sur toutes les suites de leurs démarches : ils bannissent toute crainte, toute prudence, toute reconnaissance même ; ils se laissent entraîner d’enthousiasme, par l’éloquence de Démosthène, au parti le plus honnête.

Ce succès de l’orateur parut si grand, si éclatant, que Philippe s’empressa d’envoyer des ambassadeurs pour demander la paix ; que la Grèce tout entière se dressa sur pied, dans l’attente de l’avenir ; que, non-seulement les généraux athéniens se conformaient aux ordres de Démosthène, mais encore les Béotarques eux-mêmes : Démosthène était à Thèbes, non moins qu’à Athènes, l’âme de toutes les assemblées ; chez l’un comme chez l’autre peuple, il était également chéri, également puissant : et, comme le remarque Théopompe, ce n’était pas sans un juste motif, ni par un simple caprice, car il avait tout droit à cet amour. Mais une divinité fatale, arbitre des révolutions, qui avait marqué ; ce semble, pour cette époque, le terme de la liberté de la Grèce, fit avorter des entreprises si bien concertées, et annonça, par plusieurs signes, les événements qui devaient suivre. Ainsi la Pythie prononçait des oracles effrayants ; et l’on chantait une ancienne prophétie, tirée des recueils sibyllins :

Puissé-je être loin du combat qui se livrera sur les bords du Thermodon !
22 M’élever comme un aigle dans les nues, et contempler ce spectacle du haut des airs ?
 Le vaincu pleure, et le vainqueur a péri.

On dit que le Thermodon est un petit ruisseau de notre territoire de Chéronée, qui va se jeter dans le Céphise ; mais, aujourd’hui, nous ne connaissons aucun cours d’eau qui se nomme de la sorte. Toutefois nous conjecturons que celui qu’on appelle maintenant Hémon se nommait alors Thermodon : il passe le long du temple d’Hercule, près duquel les Grecs avaient établi leur camp ; et il est vraisemblable que la quantité de sang et de cadavres dont il fut rempli à la bataille, donna lieu à ce changement de nom (31). Mais Duris prétend que le Thermodon n’est point une rivière. Des soldats, suivant lui, qui creusaient la terre pour dresser leur tente, trouvèrent une statuette de marbre, sur laquelle était gravée cette inscription : Thermodon portant dans ses bras une amazone blessée. Il cite à ce sujet un autre oracle ainsi conçu :

Attends le combat du Thermodon, oiseau au noir plumage ;
Là des cadavres humains te fourniront une abondante pâture.

Mais, sur ce point, il est difficile de savoir ce qui en est.

Démosthène, plein de confiance dans les armes des Grecs, singulièrement excité par la force et l’ardeur de ces troupes nombreuses, qui ne demandaient qu’à marcher contre les ennemis, ne voulait pas, dit-on, qu’on s’amusât à des oracles, ni qu’on prêtât l’oreille à des prophéties : il soupçonnait même la Pythie de philippiser ; il rappelait aux Thébains qu’Épaminondas, et aux Athéniens que Périclès, persuadés que c’était là de simples préceptes de lâcheté, ne suivaient que les lumières de la raison. Démosthène, jusqu’ici, se comporta en 23 homme de cœur ; mais, dans la bataille, il ne fit rien d’honorable, rien qui répondît à l’énergie de ses discours : il abandonna honteusement son poste, et jeta ses armes, sans rougir, dit Pythéas, de démentir la devise gravée en lettres d’or sur son bouclier : A LA BONNE FORTUNE.

Philippe, dans l’excès de joie que lui causa sa victoire, oublia d’abord toute décence : il alla, plein devin, insulter aux morts qui gisaient sur la plaine, et se mit à chanter, en scandant et en battant la mesure, les premiers mots du décret que Démosthène avait rédigé :

Démosthène, fils de Démosthène, Péanien (32),
A dit....

Mais, quand il fut revenu de son ivresse, et qu’il réfléchit en lui-même à la lutte terrible où il avait dû s’engager, il frissonna d’horreur, en pensant que l’éloquence et le crédit de cet orateur l’avaient obligé de risquer en un seul combat, et dans une petite partie d’une journée, son royaume et sa vie.

Le renom de Démosthène parvint jusqu’au roi de Perse, lequel fit passer à ses satrapes des sommes considérables, avec ordre de les lui donner, et de le traiter avec plus de distinction que tous les autres Grecs, comme le seul homme capable de susciter des embarras au Macédonien, et de le retenir en fomentant des troubles dans la Grèce. Cette manœuvre fut découverte depuis par Alexandre, qui trouva dans Sardes des lettres de Démosthène, et les registres des généraux du roi où étaient inscrites les sommes payées à l’orateur. Le désastre que la Grèce venait d’éprouver à Chéronée rendit une nouvelle audace aux orateurs ennemis de Démosthène : ils 24 s’élevèrent avec force contre lui, et le citèrent en justice, pour lui demander compte de sa conduite ; mais le peuple, non content de le renvoyer absous, lui déféra de nouveaux honneurs : on le rappela au maniement des affaires, comme l’orateur le plus zélé pour le bien public ; et on le chargea de prononcer l’éloge funèbre des Athéniens morts à Chéronée, dont les ossements avaient été rapportés à Athènes pour y recevoir les honneurs de la sépulture. Ce choix prouve que le peuple n’était ni abattu ni flétri par son malheur, comme le prétend Théopompe dans ses lamentations tragiques : les distinctions et les honneurs qu’il prodiguait à celui qui avait conseillé la guerre tirent voir, au contraire, qu’il ne se repentait pas d’avoir suivi ses conseils.

Démosthène prononça donc l’oraison funèbre (33) ; mais il ne mit plus désormais son nom aux décrets qu’il proposa : il les inscrivit successivement du nom de chacun de ses amis, afin de conjurer sa malencontreuse fortune, jusqu’au moment où la mort de Philippe lui fit reprendre confiance en lui-même. Car Philippe ne survécut pas longtemps à sa victoire de Chéronée ; et c’est là, ce semble, ce que prédisait le dernier vers de l’oracle :

Le vaincu pleure, et le vainqueur a péri.

Démosthène fut secrètement informé de la mort du roi de Macédoine ; et, pour disposer par avance les Athéniens à bien espérer de l’avenir, il se rendit au conseil la joie peinte sur le visage, et raconta que, la nuit précédente, il avait eu un songe qui présageait aux Athéniens quelque grand bonheur ; et, peu de temps après, des courriers apportèrent la nouvelle de la mort de Philippe. 25 Les Athéniens firent aussitôt des sacrifices pour remercier les dieux de l’heureuse nouvelle, et ils décernèrent une couronne à Pausanias (34). Démosthène parut en public couronné de fleurs et magnifiquement vêtu, quoiqu’il n’y eût que sept jours qu’il avait perdu sa fille. Eschine, qui rapporte le fait, lui adresse, à cette occasion, de vifs reproches, et l’accuse de ne point aimer ses enfants ; mais c’est là, dans Eschine, une preuve de lâcheté et de mollesse, puisque c’est regarder les gémissements et les plaintes comme les marques d’une âme douce et aimante, et blâmer le courage qui fait supporter avec constance et résignation les calamités domestiques.

Quant à moi, je ne saurais approuver les Athéniens de s’être couronnés de fleurs et d’avoir fait des sacrifices pour la mort d’un roi qui, loin d’abuser de sa victoire, les avait traités dans leur malheur avec tant de douceur et d’humanité. Outre qu’ils s’exposaient à la vengeance céleste, il y avait peu de noblesse dans cette conduite : ils avaient honoré Philippe vivant, ils lui avaient décerné le titre de citoyen d’Athènes ; et, après qu’il est tombé sous les coups d’un assassin, ils ne peuvent contenir leur joie ; ils foulent aux pieds son cadavre, et chantent sur sa mort des airs de triomphe, comme si cette mort était l’œuvre de leur bravoure. Mais en même temps je loue Démosthène, qui laisse aux femmes le soin de pleurer, de gémir sur leurs malheurs personnels, et ne s’occupe que de ce qu’il croit utile à sa patrie. C’est, à mon gré, le caractère d’une âme généreuse et digne de gouverner, que de se tenir invariablement attaché au bien public, de soumettre ses chagrins et ses affaires domestiques aux intérêts de l’État, et de conserver la dignité du caractère dont on est revêtu, avec plus de soin encore que ne font les comédiens qui jouent les rôles de rois et de tyrans : 26 nous ne les voyons pas pleurer ou rire sur le théâtre d’après leurs affections particulières, mais suivant que l’exigent les situations des personnages qu’ils représentent. D’ailleurs, s’il ne faut pas abandonner à lui-même l’homme qui vient d’éprouver un malheur, et lui refuser les consolations qui peuvent alléger ses peines ; si l’on doit tâcher d’alléger ses chagrins par des discours, et de porter sa pensée sur des objets agréables, comme on en use avec ceux qui ont mal aux yeux, en leur ordonnant de détourner leur vue des couleurs vives et éclatantes, pour la fixer sur les couleurs vertes et douces, quelle consolation plus puissante peut-on offrir à un homme affligé, que le bonheur de sa patrie, que le concours de la félicité publique avec son infortune personnelle, concours où les sentiments agréables amortissent les sentiments pénibles ? J’ai été amené à faire ces réflexions, parce que j’ai vu bien des personnes se laisser aller à la compassion, touchées, ou plutôt amollies par les déclamations que fait Eschine à ce propos.

Les villes formèrent, à l’instigation de Démosthène, une nouvelle ligue ; et les Thébains, à qui Démosthène avait fourni des armes, attaquèrent la garnison qui occupait leur ville, et tuèrent une grande partie des soldats. Les Athéniens se préparèrent à soutenir avec eux la guerre ; et Démosthène, qui ne quittait pas la tribune, écrivit en Asie aux généraux du roi de Perse, pour les engager à déclarer la guerre à Alexandre, qu’il appelait un enfant et un Margitès (35) ; mais, après qu’Alexandre eut mis ordre aux affaires de son pays, et fut entré dans la Béotie à la tète d’une armée, les Athéniens rabattirent beaucoup de leur fierté, et la véhémence de Démosthène s’éteignit. 27 Abandonnés par les Athéniens, les Thébains furent réduits à se défendre seuls ; et leur ville périt (36). Les Athéniens, dans le trouble extrême dont ils furent saisis, prirent le parti de députer vers Alexandre : Démosthène fut choisi pour l’ambassade avec quelques autres ; mais, redoutant la colère du roi, il revint sur ses pas quand il fut au Cithéron, et abandonna l’ambassade.

Alexandre envoie aussitôt demander qu’on lui livre dix orateurs, à ce que rapportent Idoménée et Duris ; mais la plupart des historiens, et les plus dignes de foi, n’en mettent que huit, Démosthène, Polyeucte, Éphialte, Lycurgue, Mœroclès, Damon, Callisthène et Charidémus. Ce fut alors que Démosthène conta aux Athéniens l’apologue des brebis qui livrèrent leurs chiens aux loups, se comparant, lui et ses compagnons, à des chiens qui combattaient pour le peuple, et traitant Alexandre le Macédonien de loup dévorant. « Nous voyons les marchands, leur dit-il encore, aller portant çà et là dans une écuelle une montre de leur blé, et vendre, au moyen de quelques grains, tout ce qu’ils en ont chez eux : de même en nous livrant vous vous livrez vous-mêmes, sans vous en douter. » Tel est le récit d’Aristobule de Cassandrie (37).

Les Athéniens délibéraient sur la demande d’Alexandre, et ne savaient quel parti prendre, lorsque Démade se chargea, pour cinq talents (38) que lui donnèrent les autres orateurs, d’aller seul en ambassade, et de solliciter leur grâce auprès du roi, soit qu’il comptât sur l’amitié d’Alexandre, soit qu’il espérât le trouver rassasié de vengeance, comme un lion dont la faim s’est assouvie dans le carnage. Démade réussit en effet à l’apaiser, ob- 28 tint le pardon des orateurs, et réconcilia les Athéniens avec Alexandre.

Quand Alexandre fut loin de la Grèce, le crédit des autres orateurs se maintint dans tout son éclat, mais celui de Démade diminua beaucoup, pour se relever un moment lorsque le Spartiate Agis entra en campagne ; mais ce changement ne fut pas de longue durée. Les Athéniens ne bougèrent, Agis fut tué, et les Lacédémoniens écrasés. Ce fut à cette époque qu’on reprit, contre Ctésiphon, l’affaire de la couronne : l’accusation avait été intentée sous l’archonte Charondas, peu de temps avant la bataille de Chéronée ; elle ne fut jugée que dix ans après, sous l’archonte Aristophon. Jamais cause publique n’eut plus de retentissement, tant par le renom des orateurs que par le courage de» juges. Malgré le crédit dont jouissaient les accusateurs de Démosthène, soutenus de tout le crédit des Macédoniens, les juges, loin de donner leurs suffrages contre lui, prononcèrent une éclatante absolution ; jusque-là qu’Eschine n’eut pas pour lui le cinquième des voix (39). Honteux de sa défaite, il sortit de la ville incontinent, et alla se réfugier à Rhodes et dans l’Ionie, où il passa le reste de ses jours à donner des leçons d’éloquence.

Peu de temps après, Harpalus vint d’Asie à Athènes : . il s’était enfui d’auprès d’Alexandre, parce qu’il s’était rendu coupable, pour satisfaire à ses prodigalités, de malversations considérables, et parce qu’il craignait Alexandre, devenu redoutable à ses amis mêmes. Il implorait la protection du peuple, et se remettait à sa discrétion, lui, ses richesses et ses vaisseaux. Les autres orateurs, éblouis par l’éclat de l’or, se déclarèrent pour 29 lui, et conseillèrent aux Athéniens d’admettre la demande, et de sauver ce suppliant. Démosthène ouvrit d’abord l’avis de renvoyer Harpalus, de peur de jeter la ville dans une guerre, pour un sujet injuste, et sans nécessité. Peu de jours après, comme on faisait l’inventaire des richesses, Harpalus s’aperçut que Démosthène considérait avec plaisir une coupe du roi, dont il admirait la ciselure et la forme : il le pria de la prendre dans ses mains, pour juger de ce qu’en pesait l’or. Démosthène, étonné du poids, demanda de combien elle était. « De vingt talents (40), » répondit Harpalus en souriant ; et, le soir même, à l’entrée de la nuit, il lui envoya la coupe avec les vingt talents. Harpalus s’entendait à juger, par l’épanouissement du visage et par la vivacité des regards, du caractère d’un homme et de son amour pour l’argent. Démosthène ne résista point à l’appât : frappé de ce présent, comme s’il eût reçu une garnison chez lui, le voilà tout dévoué aux intérêts d’Harpalus : il se rendit le lendemain à l’assemblée, le cou enveloppé de laine et de bandelettes ; et, comme on l’invitait à se lever et à dire son avis, il fit signe qu’il avait une extinction de voix. Les plaisants raillèrent à ce propos : « Notre orateur, dirent-ils, a été pris cette nuit, non d’une esquinancie, mais d’une argyrancie (41). » Tout le monde sut bientôt le présent que lui avait fait Harpalus ; et, quand il voulut parler pour justifier sa conduite, le peuple refusa de l’écouter, et témoigna par des cris son indignation et sa colère. Alors un plaisant se leva, et dit : « Athéniens, refuserez-vous d’écouter celui qui tient la coupe (42) ? »

On renvoya d’Athènes Harpalus ; et, dans la crainte 30 qu’Alexandre ne demandât compte des richesses que les orateurs avaient pillées, on en fit une recherche sévère, et l’on alla fouiller dans leurs maisons, excepté dans celle de Calliclès, fils d’Arrhénidas. Ce fut la seule qu’on respecta, dit Théopompe, parce qu’il venait de se marier, et que la nouvelle épouse y était. Démosthène suivit l’impulsion, et proposa lui-même un décret qui chargeait l’Aréopage d’informer sur cette affaire, et de punir ceux qu’il reconnaîtrait coupables de s’être laissé corrompre. Il comparut devant le tribunal ; mais il fut un des premiers contre lesquels le Sénat porta la sentence : il fut condamné à une amende de cinquante talents (43). La sentence le constituait prisonnier jusqu’à ce qu’il eut payé la somme.

La honte de cette flétrissure, et la faiblesse de son tempérament, qui ne lui permettait pas de supporter la prison, furent, dit-on, les motifs qui le déterminèrent à s’enfuir : il trompa une partie de ses gardes ; et les autres facilitèrent son évasion. On conte que, comme il n’était pas encore loin de la ville, il aperçut quelques-uns de ses ennemis qui couraient après lui : il chercha d’abord à se cacher ; mais ils l’appelèrent par son nom, et, l’ayant bientôt joint, ils le prièrent d’accepter d’eux quelque argent pour faire son voyage, qu’ils lui apportaient tout exprès, l’assurant que c’était le seul motif qu’ils eussent eu de le suivre ; ils l’exhortèrent à prendre courage, et à supporter son infortune sans trop d’impatience. Démosthène alors redoubla ses plaintes et ses gémissements : « Et comment, leur dit-il, se résigner, sans de vifs regrets, à quitter une ville où l’on a des ennemis si généreux, qu’on trouverait à peine ailleurs de pareils amis ? »

Il donna de grandes marques de faiblesse pendant son 31 exil, qu’il passa tantôt à Égine, tantôt à Trézène : il ne portait jamais les yeux sur l’Attique sans verser des larmes ; et l’on rapporte des mots de lui qui n’annonçaient aucun courage, et qui répondaient mal à son énergie politique d’autrefois. En sortant d’Athènes il avait, dit-on, levé les mains vers l’acropole ; et, s’adressant à Minerve : « Protectrice de notre ville, s’était-il écrié, comment peux-tu prendre intérêt à ces trois bêtes farouches, la chouette, le dragon et le peuple ? » Tous les jeunes gens qui venaient le voir et s’entretenir avec lui, il les détournait de s’entremettre du gouvernement. « Si dès le commencement, disait-il, on m’eût présenté deux chemins, celui de la tribune et des assemblées, ou celui d’une mort certaine, et que j’eusse pu prévoir tous les maux qui m’attendaient dans la carrière politique, les craintes, les jalousies, les calomnies, les luttes qui en sont inséparables, je me serais jeté tête baissée dans le chemin de la mort. »

Il était encore dans son exil lorsque Alexandre mourut. La Grèce se ligue de nouveau ; Léosthène se signale par sa valeur, assiège Antipater dans Lamia, et l’enferme d’un mur de circonvallation (44). L’orateur Pythéas et Callimédon Carabus, tous deux bannis d’Athènes, se rangèrent du parti d’Antipater : ils parcouraient les villes avec les amis et les ambassadeurs d’Antipater, et empêchaient les Grecs de quitter son alliance pour s’attacher aux Athéniens. Mais Démosthène se réunit aux ambassadeurs d’Athènes, et seconda leurs efforts de tout son pouvoir, en persuadant aux Grecs de tomber sur les Macédoniens, et de les chasser de la Grèce. En Arcadie, au rapport de Phylarque, Pythéas et Démosthène eurent ensemble une très-vive querelle. Ils parlaient, dans l’assemblée, l’un pour les Macédoniens, et l’autre pour les 32 Grecs. « Nous ne doutons pas, disait Pythéas, qu’une maison où Ton porte du lait d’ânesse ne soit affligée de quelque maladie : c’est aussi la marque sûre qu’une ville est malade, quand on y voit entrer des ambassadeurs athéniens. » Mais Démosthène, rétorquant la comparaison : « De même, dit-il, qu’on ne porte du lait d’ânesse dans une maison que pour la guérir, de même les Athéniens n’entrent jamais dans une ville que pour y ramener la santé. »

Le peuple d’Athènes, charmé de cette heureuse repartie, rendit un décret pour le rappel de Démosthène ; et ce fut Démon le Péanien, cousin de Démosthène, qui dressa ce décret. Une trirème fut envoyée pour le prendre à Égine. Quand il monta du Pirée à la ville, tous les magistrats, tous les prêtres, suivis du peuple entier, allèrent au-devant de lui, et le reçurent avec de vives démonstrations de joie. Démétrius de Magnésie rapporte qu’en ce moment Démosthène leva les mains au ciel, et se félicita d’une journée si glorieuse, qui le ramenait dans sa patrie plus honorablement qu’Alcibiade, car c’était de leur plein gré, et non point en cédant à la force, qu’ils le recevaient au milieu d’eux.

Cependant l’amende à laquelle il avait été condamné subsistait toujours, et il n’était pas permis de lui en faire grâce : on éluda la loi par un subterfuge. C’était l’usage, dans le sacrifice qu’on faisait tous les ans à Jupiter Sauveur, de payer une somme d’argent à ceux qui préparent et ornent l’autel du dieu : on en chargea cette année-là Démosthène, et on lui compta les cinquante talents auxquels montait son amende.

Mais il ne jouit pas longtemps du plaisir de se revoir dans sa patrie ; car les affaires des Grecs furent bientôt après complètement ruinées : au mois Métagitnion  (45), se 33 donna la bataille de Cranon (46) ; au mois Boëdromion (47), les Athéniens reçurent une garnison macédonienne dans Munychie ; et Démosthène mourut dans le mois Pyanepsion (48). Voici comment.

Lorsque Démosthène et ceux de son parti apprirent qu’Antipater et Cratère marchaient sur Athènes, ils se hâtèrent de sortir de la ville ; et le peuple les condamna à mort sur un décret que Démade avait dressé. Ils se dispersèrent chacun de son côté, et Antipater envoya, pour les prendre, des soldats qui avaient à leur tête Archias, celui qu’on surnommait Phygadothère (49) : il était originaire de Thurium (50) ; son premier métier avait été, dit-on, celui d’acteur tragique ; et Polus d’Égine, l'acteur le plus parfait de la Grèce, est cité comme un de ses disciples. Mais Hermippus place Archias au nombre des disciples du rhéteur Lacritus (51) ; et, suivant Démétrius, il avait étudié la philosophie sous Anaximène. Cet Archias donc, ayant trouvé à Égine l’orateur Hypéride, Aristonicus de Marathon, et Himéréus, frère de Démétrius de Phalère, qui s’étaient réfugiés dans le temple d’Ajax, il les arracha de leur asile, et les envoya à Cléones (52), vers Antipater ; et là ils furent misa mort : on prétend même qu’Antipater fit couper la langue à Hypéride. Archias, informé que Démosthène avait trouvé un asile dans le 34 temple de Neptune à Calaurie (53), passa dans l’île sur de petits bateaux ; et, étant débarqué avec une troupe de soldats thraces, il voulut persuader à Démosthène de sortir du temple, et de venir avec lui trouver Antipater, affirmant qu’il ne lui ferait aucun mal. Mais Démosthène avait eu, la nuit précédente, pendant son sommeil, un songe étrange. Il avait cru se voir luttant contre Archias à qui jouerait le mieux une tragédie : pour l’action, c !était lui-même qui l’emportait ; mais son rival triompha par la richesse des costumes et des décorations. Aussi Archias eut beau faire, dans ses discours, un grand étalage d’humanité ; Démosthène, levant les yeux sur lui, assis comme il était : « Archias, dit-il, jamais je n’ai cru à tes paroles, quand tu jouais ton rôle au théâtre ; tu ne me feras pas davantage croire aujourd’hui à tes promesses. » À cette réponse, Archias s’emporte, et commence à menacer. « Maintenant, reprit Démosthène, tu paries en homme inspiré par le trépied de Macédoine ; tout à l’heure ce n’était que le langage d’un comédien : attends donc un peu que j’aie écrit chez moi pour donner mes derniers ordres. »

En disant ces mots, il se retira dans l’intérieur du temple ; puis, prenant ses tablettes comme pour écrire, il porta le roseau à sa bouche et le mordit, geste qui lui était habituel quand il méditait ou composait quelque discours : après l’y avoir tenu quelque temps, il se couvrit de sa robe, et pencha la tète. Les soldats qui se tenaient à la porte du temple se moquaient de ce qu’ils prenaient pour de la pusillanimité, et le traitaient de lâche et de mou. Archias s’approcha de lui, et l’engagea à se lever ; et, lui répétant les mêmes propos, il lui promit derechef sa rentrée en grâce auprès d’Antipater. Démosthène, qui sentit que le poison avait produit tout son effet, se découvrit, et, fixant ses regards sur Archias : « Tu 35 peux maintenant, lui dit-il, jouer le rôle de Créon dans la tragédie (54), et taire jeter ce corps sans sépulture. Ο Neptune ! ajouta-t-il, je sors encore vivant de ton temple ; mais Antipater et les Macédoniens n’ont pas laissé ton sanctuaire même pur de leurs profanations. » Comme il disait ces mots, il se sentit trembler et chanceler : il demanda qu’on le soutint pour marcher ; et, au moment où il passait devant l’autel du dieu, il tomba, et rendit l’âme en poussant un soupir.

Ariston rapporte que Démosthène avait pris le poison, comme nous venons de le dire, en suçant le bout du roseau. Un certain Pappus, dont les Mémoires ont servi de matériaux à Hermippus pour son histoire, dit que, lorsque Démosthène fut tombé au pied de l’autel, on trouva dans ses tablettes un commencement de lettre ainsi conçu : « Démosthène à Antipater ; » mais il n’y avait que ces seuls mots. Comme on était surpris qu’il tut mort si promptement, les Thraces qui étaient à la porte racontèrent qu’ils lui avaient vu tirer d’un linge quelque chose qu’il avait porté à sa bouche ; ils avaient cru que c’était de l’or qu’il avalait, mais c’était du poison. Une jeune esclave qui le servait, et qu’Archias interrogea, dit que Démosthène portait depuis longtemps sur lui ce nouet de linge, comme une amulette. Ératosthène assure qu’il avait toujours du poison dans un anneau creux, qu’il portait en guise de bracelet. Mais il n’est pas nécessaire de rapporter les différentes traditions des historiens sur le genre de sa mort, elles sont en trop grand nombre : je ne dois pourtant point omettre celle de Démocharès, parent de Démosthène (55). Suivant lui, Démosthène ne mourut pas du poison : les dieux, par une faveur et une 36 providence particulières, lui envoyèrent une mort prompte et douce, pour le soustraire à la cruauté des Macédoniens.

Il mourut le 16 du mois Pyanepsion (56) jour le plus triste de la fête des Thesmophories (57), celui où les femmes jeûnent jusqu’au soir, assises à terre dans le temple de la déesse. Peu de temps après, le peuple athénien rendit à sa mémoire les honneurs qu’il méritait : on lui éleva une statue de bronze, et l’on décréta que l’aîné de ses descendants serait, à perpétuité, nourri dans le Prytanée. On grava sur le piédestal cette inscription si connue :

Si la force, Démosthène, avait égale ton génie,
Jamais le Mars macédonien n’eût commandé dans la Grèce.

Ceux qui veulent que Démosthène ait fait lui-même cette inscription à Calaurie, avant de prendre le poison, ne savent vraiment ce qu’ils disent. Mais voici une aventure qui était arrivée, me dit-on, peu de temps avant mon voyage d’Athènes. Un soldat, appelé en justice par son capitaine, mit tout ce qu’il avait d’argent dans les mains de la statue de Démosthène, qui avait les mains jointes et les doigts entrelacés. Un petit platane avait poussé près de là, dont les feuilles, ou poussées par le vent, ou placées par le soldat lui-même, sur les mains de la statue, cachèrent longtemps l’or qu’il y avait mis en dépôt. Le soldat, à son retour, retrouva sa somme. La chose lit du bruit dans la ville ; et plusieurs beaux esprits composèrent à qui mieux mieux des vers sur le désintéressement de Démosthène.

Démade ne jouit pas longtemps de sa gloire nouvellement acquise : la justice divine, qui voulait venger la 37 mort de Démosthène, le conduisit en Macédoine pour y recevoir, de la main même de ceux dont il avait été le vil flatteur, la juste punition de son crime. Déjà il leur était odieux ; et il commit, dans cette occasion, une faute dont il lui fut impossible de se justifier. On surprit une lettre de lui, par laquelle il invitait Perdiccas à entrer en armes dans la Macédoine, et à délivrer la Grèce, qui ne tenait plus qu’à un fil usé et pourri : c’est ainsi qu’il désignait Antipater. Dinarchus le Corinthien se porta pour son accusateur, et le convainquit d’être l’auteur de la lettre. Cassandre, dans le premier mouvement de sa colère, massacra son fils entre ses bras, et ordonna qu’on le fit mourir lui-même. Ainsi Dêmade put se convaincre, au prix des plus affreuses calamités, que les traîtres sont toujours les premiers à se vendre eux-mêmes : c’était ce que Démosthène lui avait souvent prédit, et ce qu’il n’avait jamais voulu croire.

Voilà, mon cher Sénécion, la vie de Démosthène, d’après ce que j’ai recueilli dans mes lectures et dans mes conversations.

(1) Sossius Sénécion, le même auquel Plutarque a déjà adressé les Vies de Thésée et de Romulus, qui sont dans le premier volume.

(2)  Voyez la Vie de Périclès dans le premier volume.

(3) L’île de Céos avait produit deux poêles fameux, Simonide et Bacchylide, et c’est à Ëgine qu’était né Polus, le célèbre acteur tragique.

(4) Poète tragique un peu postérieur à Sophocle et à Euripide.

(5)  Rhéteur sicilien, qui vivait du temps d’Auguste.

(6) Près de quatre vingt-dix mille francs de notre monnaie.

(7) Poète comique contemporain de Démosthène.

(8Καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταύτῃ, ou plutôt ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα, est une formule de transition assez fréquente en effet dans Platon.

(9) Sur les confins de l'Attique et de la Béotie, du coté de l’Eubée.

(10) Environ neuf cents francs de notre monnaie.

(11)  Cicéron et Quintilien rapportent ce fait comme indubitable.

(12) Alcidamas n’est guère connu que par les attaques fréquentes d’Aristote dans sa Rhétorique, qui donneraient à croire que c’était un maître d’un goût fort suspect.

(13) Dix-sept ans.

(14)  On ne trouve pas dans Thucydide l’expression que Plutarque semble lui emprunter. On a conjecturé qu’il y avait ici quelque chose de corrompu dans le texte, et que Plutarque avait probablement parlé de l’ardeur avec laquelle Démosthène s’était mis à étudier les écrits de Thucydide. Mais la phrase est très-claire, et l’on ne voit pas bien ce que l’on y pourrait substituer.

(15) On ne sait pas s’il s’agit ici du dème attique de ce nom, ou d’une ville d’Eolie, ou d’une autre dans l’île de Lemnos, qui s’appelaient de même.

(16) C’est-à-dire vendeur de vieux haillons.

(17)  Au commencement de ce discours.

(18) Ce personnage est inconnu d’ailleurs.

(19) Un des dèmes de l’Attique.

(20) Le nom de Chalcus, χαλκός, signifie airain.

(21) Iliade, xx, 407.

(22) Environ deux mille sept cents francs de notre monnaie.

(23)  II était de Rhodes, et avait composé un Traité des devoirs, d’où Cicéron a tiré une partie du sien.

(24)  L’orateur qui fut le rival de Périclès et le soutien du parti aristocratique dans Athènes.

(25) C'est l’or qu’Artaxerxès envoyait en Grèce pour s’y faire des partisans.

(26) Historien contemporain de Pompée.

(27)  D’autres lisent homonymes, parce que Démétrius avait composé un ouvrage sur les écrivains qui avaient porté le même nom. II paraît pourtant aussi qu’il en avait fait un autre sur les mots qui ont le même sens.

(28)  Allusion à la manière dont on rationnait la nourriture des esclaves.

(29)  Depuis les victoires de Pélopidas et d’Épaminondas.

(30)  Frère d’Antigonus, celui qui régna en Macédoine après la mort d’Alexandre. Il avait composé un ouvrage sur l’histoire de la Macédoine.

(31) Hémon signifie ensanglanté, venant du mot αἷμα, sang.

(32)  Ces première mots du décret forment en grec un vers iambique trimètre.

(33) Il y a, dans les œuvres de Démosthène, une oraison funèbre qu’on donne pour celle qu’il a prononcée dans celte circonstance ; mais les anciens eux-mêmes la regardaient déjà comme apocryphe.

(34) Le meurtrier de Philippe.

(35) Personnage ridicule qui était le héros d’un poème satirique attribué par les uns à Homère, par les autres à Pigrès, et dont le nom était devenu synonyme d’indolent et de stupide.

(36) Voyez la Vie d’Alexandre dans le troisième volume.

(37) Le compagnon et l’historien d’Alexandre.

(38) Environ trente mille francs de notre monnaie.

(39) Il fallait que l’accusateur eût la moitié plus un cinquième des voix, sinon il était condamné à une amende de mille drachmes, neuf cents francs environ de notre monnaie.

(40) Environ cent vingt mille francs de notre monnaie.

(41) Du mot qui signifie argent.

(42) Allusion à l’usage des festins : relui à qui l’on avait passé la coupe devait chanter une chanson.

(43) Environ trois cent mille francs de notre monnaie.

(44) Voyez la Vie de Phocion dans le troisième volume.

(45)  Correspondant, pour la plus grande partie, au mois d’août.

(46) Ville de Thessalie où les Grecs furent défaits par Antipater et Cratère. Voyez la Vie de Phocion dans le troisième volume. 

(47) Le mois qui suit Métagitnion.

(48) Correspondant, pour la plus grande partie, au mois de novembre.

(49)  C’est-à-dire le limier des fuyards.

(50) Colonie d’Athènes dans la Grande-Grèce, au lieu où avait existé autrefois Sybaris.

(51) Probablement celui contre lequel Démosthène a fait le discours que nous possédons encore.

(52) Ville d’Argolide, entre Argos et Corinthe.

(53) Petite île en face de Trézène.

(54) Allusion à la manière dont Créon, dans l’Antigone, traite le corps de Polynice.

(55) Il était son neveu, fils d’une de ses sœurs, et avait composé une histoire de ce qui s’était passé de son temps à Athènes.

(56) Ce jour correspond, pour celle année, la troisième de la 114e olympiade, à notre 11 novembre.

(57) Fêtes en l’honneur de Cérès législatrice.