Plutarque, traduit par Alexis Pierron

PLUTARQUE

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.

TOME TROIZIÈME : COMPARAISON NICIAS-CRASSUS

Traduction française : ALEXIS PIERRON

Vie de Crassus    Vie d'Eumène

autres traductions : Ricard

 

 

PLUTARQUE

 

III

--------------------------------------------


Paris. — Imprimerie de Gustave GRATIOT, 30, rue Mazarine.

VIES

DES

 

HOMMES ILLUSTRES



DE PLUTARQUE

 


TRADUCTION NOUVELLE

PAR ALEXIS PIERRON

PRÉCÉDÉE D’UNE NOTICE SUR PLUTARQUE PAR LE TRADUCTEUR


III





PARIS
CHARPENTIER, LIBRAIRE-ÉDITEUR
19, RUE DE LILLE

1853

PLUTARQUE

VIES PARALLÈLES, OU VIES COMPARÉES.

 

---------------------------------



 

207 COMPARAISON DE NICIAS ET DE MARCUS CRASSUS.

 

[34] Ἐν δὲ τῇ συγκρίσει πρῶτον ὁ Νικίου πλοῦτος τῷ Κράσσου παραβαλλόμενος ἀμεμπτοτέραν ἔχει τὴν κτῆσιν. Ἄλλως μὲν γὰρ οὐκ ἄν τις δοκιμάσειε τὴν ἀπὸ μετάλλων ἐργασίαν, ἧς τὰ πλεῖστα περαίνεται διὰ κακούργων ἢ βαρβάρων ὠνίων, δεδεμένων καὶ φθειρομένων ἐν τόποις ὑπούλοις καὶ νοσεροῖς· παραβαλλομένη δὲ πρὸς τὰ Σύλλα δημιόπρατα καὶ τὰς περὶ τὸ πῦρ ἐργολαβίας, ἐπιεικεστέρα φανεῖται. Ταύταις γὰρ ὁ Κράσσος ἀναφανδὸν ὡς τῷ γεωργεῖν ἐχρῆτο καὶ τῷ δανείζειν· ἃ δ´ ἔξαρνος ἦν ἐλεγχόμενος, ἐπὶ κέρδεσιν ἐν βουλῇ λέγειν καὶ τοὺς συμμάχους ἀδικεῖν καὶ γύναια περιιὼν κολακεύειν καὶ συνεπικρύπτειν τοὺς πονηρούς, τούτων αἰτίαν οὐδὲ ψευδῆ πώποτε Νικίας ἔλαβεν, ἄλλως δὲ διδοὺς καὶ προϊέμενος ἀργύριον ὑπὸ δειλίας τοῖς συκοφάνταις ἐχλευάζετο, πρᾶγμα ποιῶν Περικλεῖ μὲν ἴσως καὶ Ἀριστείδῃ μὴ πρέπον, αὐτῷ δ´ ἀναγκαῖον, οὐκ εὖ πεφυκότι πρὸς τὸ θαρρεῖν. ᾯ καὶ Λυκοῦργος ὕστερον ὁ ῥήτωρ ἐπαρρησιάσατο πρὸς τὸν δῆμον, αἰτίαν ἔχων ἐξωνεῖσθαί τινας τῶν συκοφαντῶν· « ἥδομαι γάρ » εἶπεν, « εἰ τοσοῦτον χρόνον πεπολιτευμένος παρ´ ὑμῖν, διδοὺς πεφώραμαι πρότερον ἢ λαμβάνων. » Ἦν δὲ ταῖς δαπάναις πολιτικώτερος μὲν ὁ Νικίας, ἀναθήμασι καὶ γυμνασιαρχίαις καὶ διδασκαλίαις χορῶν φιλοτιμούμενος· ὧν δ´ ὁ Κράσσος ἀνήλωσεν, ἑστιάσας ἅμα τοσαύτας μυριάδας ἀνθρώπων, εἶτα θρέψας πάλιν, οὐδὲν ἦν μέρος ἃ Νικίας ἐκέκτητο σὺν οἷς ἀνήλωσεν, ὥστε θαυμάζειν εἴ τινα λέληθε τὸ τὴν κακίαν ἀνωμαλίαν εἶναί τινα τρόπου καὶ ἀνομολογίαν, ὁρῶντα τοὺς αἰσχρῶς συλλέγοντας εἶτ´ ἀχρήστως ἐκχέοντας.

[35] Περὶ μὲν οὖν τοῦ πλούτου τοσαῦτα·

τοῖς δὲ πολιτεύμασι τοῦ μὲν Νικίου πανοῦργον οὐδὲν οὐδ´ ἄδικον οὐδὲ βίαιον πρόσεστιν οὐδὲ θρασύτης, ἀλλ´ ἐξηπατᾶτο μᾶλλον ὑπ´ Ἀλκιβιάδου, καὶ τῷ δήμῳ προσῄει μετ´ εὐλαβείας. Τοῦ δὲ Κράσσου πολλὴν μὲν ἐν ταῖς πρὸς ἔχθραν καὶ φιλίαν μεταβολαῖς ἀπιστίαν καὶ ἀνελευθερίαν κατηγοροῦσι, βίᾳ δ´ οὐδ´ αὐτὸς ἠρνεῖτο τὴν ὑπατείαν μετιέναι, μισθωσάμενος ἄνδρας τοὺς Κάτωνι καὶ Δομιτίῳ τὰς χεῖρας προσοίσοντας. Ἐν δὲ τῇ περὶ τῶν ἐπαρχιῶν ψηφοφορίᾳ τοῦ δήμου πολλοὶ μὲν ἐτρώθησαν, ἔπεσον δὲ τέσσαρες, αὐτὸς δ´— ὅπερ ἡμᾶς ἐν τῇ διηγήσει παρελήλυθε — Λεύκιον Ἀννάλιον, ἄνδρα βουλευτήν, ἀντιλέγοντα πὺξ πατάξας εἰς τὸ πρόσωπον ἐξέβαλεν ᾑμαγμένον. Ὡς δὲ περὶ ταῦτα βίαιος ὁ Κράσσος καὶ τυραννικός, οὕτως αὖ πάλιν ἐκείνου τὸ ψοφοδεὲς ἐν τῇ πολιτείᾳ καὶ ἄτολμον καὶ τοῖς κακίστοις ὑφιέμενον τῶν μεγίστων ἐπιλήψεως ἄξιον· ὁ δὲ Κράσσος ὑψηλὸς περί γε ταῦτα καὶ μεγαλόφρων, οὐ πρὸς Κλέωνας οὐδ´ Ὑπερβόλους μὰ Δία τοῦ ἀγῶνος ὄντος, ἀλλὰ πρὸς τὴν Καίσαρος λαμπρότητα καὶ τρεῖς τοῦ Πομπηίου θριάμβους οὐχ ὑπείξας, ἀλλ´ ἀντάρας ἑκατέρῳ τὴν δύναμιν, ἀξιώματι δὲ τῆς τιμητικῆς ἀρχῆς καὶ Πομπήιον ὑπερβαλόμενος. Δεῖ γὰρ ἐπὶ μεγίστοις οὐ τὸ 〈ἀν〉επίφθονον, ἀλλὰ τὸ λαμπρὸν ἐν πολιτεία λαμβάνειν, μεγέθει δυνάμεως ἐξαμαυροῦντα τὸν φθόνον. Εἰ δ´ ἐξ ἅπαντος ἀγαπᾶς ἀσφάλειαν καὶ ἡσυχίαν, καὶ δέδιας Ἀλκιβιάδην μὲν ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐν δὲ Πύλῳ Λακεδαιμονίους, Περδίκκαν δ´ ἐν Θρᾴκῃ· πολλὴν εὐρυχωρίαν ἡ πόλις ἔχει σχολῆς, ἐκ μέσου γενόμενον καθῆσθαι πλέκοντα τῆς ἀταραξίας αὑτῷ στέφανον, ὡς ἔνιοι σοφισταὶ λέγουσιν. Ὁ μὲν γὰρ τῆς εἰρήνης ἔρως θεῖος ἦν ὡς ἀληθῶς, καὶ τὸ λῦσαι τὸν πόλεμον ἑλληνικώτατον πολίτευμα, καὶ τῆς πράξεως ἕνεκα ταύτης οὐκ ἄξιον Νικίᾳ παραβαλεῖν Κράσσον, οὐδ´ εἰ τὸ Κάσπιον φέρων πέλαγος ἢ τὸν Ἰνδῶν ὠκεανὸν τῇ Ῥωμαίων ἡγεμονίᾳ προσώρισε.

[36] Πόλει μέντοι χρώμενον ἀρετῆς αἰσθανομένῃ καὶ κρείττονα ὄντα τῇ δυνάμει χώραν οὐ δοτέον τοῖς πονηροῖς, οὐδ´ ἀρχὴν μὴ ἀρχ〈ικοῖς〉 οὖσιν, οὐδὲ πίστιν ἀπιστουμένοις, ὅπερ ἐποίησεν ὁ Νικίας, τὸν Κλέωνα, μηδὲν ὄντα πλέον ἐν τῇ πόλει τῆς ἀπὸ τοῦ βήματος ἀναισχυντίας καὶ κραυγῆς, αὐτὸς εἰς τὸ στρατηγεῖν καταστήσας. Οὐκ ἐπαινῶ μὲν γὰρ ἐγὼ τὸν Κράσσον, ἐν τοῖς Σπαρτακείοις ἐπειχθέντα θᾶσσον ἢ ἀσφαλέστερον διαγωνίσασθαι· καίτοι φιλοτιμίας ἦν τὸ δεῖσαι, μὴ Πομπήιος ἐλθὼν ἀφέληται τὴν νίκην αὐτοῦ, καθάπερ ἀφείλετο Μετέλλου Μόμμιος τὴν Κόρινθον· τὸ δὲ τοῦ Νικίου παντάπασιν ἄτοπον καὶ δεινόν. Οὐ γὰρ ἐλπίδας οὐδὲ ῥᾳστώνην ἐχούσης ἐξέστη τῷ ἐχθρῷ φιλοτιμίας καὶ ἀρχῆς, ἀλλὰ κίνδυνον ὑφορώμενος ἐν τῇ στρατηγίᾳ μέγαν, ἠγάπησε τὸ καθ´ αὑτὸν ἐν ἀσφαλεῖ θέμενος προέσθαι τὸ κοινόν. Καίτοι ὅ γε Θεμιστοκλῆς, ἵνα μὴ φαῦλος ἄνθρωπος ἐν τοῖς Περσικοῖς καὶ ἄφρων στρατηγήσας ἀπολέσῃ τὴν πόλιν, ἀργυρίῳ τῆς ἀρχῆς ἀπέστησεν αὐτόν, καὶ Κάτων ὅτε μάλισθ´ ἑώρα πράγματα καὶ κινδύνους ἔχουσαν ὑπὲρ τῆς πόλεως τὴν δημαρχίαν μετῆλθεν· ὁ δ´ αὑτὸν ἐπὶ Μίνῳαν καὶ Κύθηρα καὶ Μηλίους τοὺς ταλαιπώρους φυλάττων στρατηγόν, εἰ 〈δὲ〉 δέοι μάχεσθαι Λακεδαιμονίοις, ἀποδυόμενος τὴν χλανίδα καὶ τῇ Κλέωνος ἀπειρίᾳ καὶ θρασύτητι ναῦς καὶ ὅπλα καὶ ἄνδρας καὶ στρατηγίαν ἐμπειρίας ἄκρας δεομένην παραδιδούς, οὐ τὴν ἑαυτοῦ προΐεται δόξαν, ἀλλὰ τὴν τῆς πατρίδος ἀσφάλειαν καὶ σωτηρίαν.

Ὅθεν ὕστερον οὐχ ἑκὼν οὐδὲ βουλόμενος Συρακουσίοις πολεμεῖν ἠναγκάζετο, δοκῶν οὐ λογισμῷ τοῦ συμφέροντος, ῥᾳστώνῃ δὲ μᾶλλον καὶ μαλακίᾳ τὸ παρ´ αὑτὸν ἀποστερεῖν Σικελίας τὴν πόλιν. Ἐκεῖνο μέντοι μεγάλης ἐπιεικείας σημεῖον, ὅτι δυσχεραίνοντα τὸ πολεμεῖν ἀεὶ καὶ φεύγοντα τὸ στρατηγεῖν οὐκ ἐπαύοντο χειροτονοῦντες ὡς ἐμπειρότατον καὶ βέλτιστον· τῷ δὲ Κράσσῳ παρὰ πάντα τὸν χρόνον ἐφιεμένῳ στρατηγίας τυχεῖν οὐχ ὑπῆρξε, πλὴν ἐπὶ τὸν δουλικὸν πόλεμον ἐξ ἀνάγκης, Πομπηίου καὶ Μετέλλου καὶ Λευκόλλων ἀμφοτέρων ἀπόντων, καίτοι τότε τιμωμένῳ μάλιστα καὶ δυναμένῳ πλεῖστον. Ἀλλ´ ὡς ἔοικε καὶ τοῖς σπουδάζουσι περὶ αὐτὸν ἐδόκει κατὰ τὸν κωμικὸν

Ἀνὴρ
ἄριστος εἶναι τἆλλα πλὴν ἐν ἀσπίδι.

Καὶ 〈διὰ〉 τοῦτο Ῥωμαίους οὐδὲν ὤνησεν, ἐκβιασθέντας ὑπὸ τῆς φιλαρχίας αὐτοῦ καὶ φιλοτιμίας. Ἀθηναῖοι μὲν γὰρ ἄκοντα Νικίαν ἐξέπεμψαν ἐπὶ τὸν πόλεμον, Ῥωμαίους δὲ Κράσσος ἄκοντας ἐξήγαγε, καὶ διὰ μὲν τοῦτον ἡ πόλις, ἐκεῖνος δὲ διὰ τὴν πόλιν ἠτύχησεν.
[37] Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἔστιν ἐν τούτοις τὸν Νικίαν ἐπαινεῖν ἢ ψέγειν τὸν Κράσσον. Ὁ μὲν γὰρ ἐμπειρίᾳ καὶ λογισμῷ χρησάμενος ἡγεμόνος ἔμφρονος, οὐ συνηπατήθη ταῖς ἐλπίσι τῶν πολιτῶν, ἀλλ´ ἔδεισε καὶ ἀπέγνω λήψεσθαι Σικελίαν· ὁ δ´ ὡς ἐπὶ ῥᾷστον ἔργον τὸν Παρθικὸν ὁρμήσας πόλεμον, ἥμαρτε 〈μέν〉, ὠρέχθη δὲ μεγάλων, Καίσαρος τὰ ἑσπέρια καὶ Κελτοὺς καὶ Γερμανοὺς καταστρεφομένου καὶ Βρεττανίαν, αὐτὸς ἐπὶ τὴν ἕω καὶ τὴν Ἰνδικὴν ἐλάσαι θάλασσαν καὶ προς〈κατ〉εργάσασθαι τὴν Ἀσίαν, οἷς Πομπήιος ἐπῆλθε καὶ Λεύκολλος ἀντέσχεν, ἄνδρες εὐμενεῖς καὶ πρὸς πάντας ἀγαθοὶ διαμείναντες, προελόμενοι δ´ ὅμοια Κράσσῳ καὶ τὰς αὐτὰς ὑποθέσεις λαβόντες· ἐπεὶ καὶ Πομπηίῳ τῆς ἀρχῆς διδομένης ἡ σύγκλητος ἠναντιοῦτο, καὶ Καίσαρα μυριάδας τριάκοντα Γερμανῶν τρεψάμενον συνεβούλευεν ὁ Κάτων ἐκδοῦναι τοῖς ἡττημένοις καὶ τρέψαι τὸ μήνιμα τοῦ παρασπονδήματος εἰς ἐκεῖνον, ὁ δὲ δῆμος ἐρρῶσθαι φράσας Κάτωνι πεντεκαίδεκα ἡμέρας ἔθυεν ἐπινίκια καὶ περιχαρὴς ἦν. Πῶς οὖν ἂν διετέθη καὶ πόσας ἔθυσεν ἡμέρας, εἰ Κράσσος ἐκ Βαβυλῶνος ἔγραψε νικῶν, εἶτ´ ἐπελθὼν Μηδίαν, Περσίδα, Ὑρκανούς, Σοῦσα, Βάκτρα Ῥωμαίων ἐπαρχίας ἀπέδειξεν; « εἴπερ γὰρ ἀδικεῖν χρή » κατὰ τὸν Εὐριπίδην ἡσυχίαν ἄγειν μὴ δυναμένους μηδὲ χρῆσθαι τοῖς παροῦσιν ἀγαθοῖς εἰδότας, οὐ Σκάνδειαν οὐδὲ Μένδην ἐκκοπτέον, οὐδὲ φεύγοντας Αἰγινήτας ἀπολελοιπότας τὴν ἑαυτῶν ὥσπερ ὄρνιθας εἰς ἑτέραν ἀποκεκρυμμένους χώραν ἐκθηρατέον, ἀλλὰ πολλοῦ τιμητέον τὸ ἀδικεῖν, μὴ ῥᾳδίως μηδ´ ἐπὶ τοῖς τυχοῦσιν ὥς τι φαῦλον ἢ μικρὸν προϊεμένους τὸ δίκαιον. Οἱ δὲ τὴν μὲν τῆς Ἀλεξάνδρου στρατείας ὁρμὴν ἐπαινοῦντες, τὴν δὲ Κράσσου ψέγοντες, οὐκ εὖ τὰ πρῶτα κρίνουσιν ἀπὸ τῶν τελευταίων.

[38] Ἐν δὲ ταῖς στρατηγίαις αὐταῖς Νικίου μὲν οὐκ ὀλίγα γενναῖα· καὶ γὰρ μάχαις πολλαῖς ἐνίκησε τοὺς πολεμίους, καὶ τοῦ λαβεῖν Συρακούσας ὀλίγον ἐδέησε, καὶ πάντα δι´ αὑτὸν οὐκ ἔπταισεν, ἀλλὰ καὶ νόσον ἄν τις αἰτιάσαιτο καὶ φθόνον τῶν οἴκοι πολιτῶν. Κράσσος δὲ διὰ πλῆθος ἁμαρτημάτων οὐδὲ τῇ τύχῃ τι χρηστὸν ἀποδείξασθαι παρῆκεν, ὥστε θαυμάζειν αὐτοῦ τὴν ἀβελτερίαν, οὐ τῆς Πάρθων δυνάμεως ἡττηθεῖσαν, ἀλλὰ τῆς Ῥωμαίων εὐτυχίας περιγενομένην.

Ἐπεὶ δ´ ὁ μὲν μηδενὸς τῶν ἀπὸ μαντικῆς καταφρονῶν, ὁ δὲ πάντα ὑπερορῶν, ὁμοίως ἀπώλοντο, χαλεπὴ μὲν ἐν τούτοις ἡ ἀσφάλεια καὶ δύσκριτος· ἐπιεικέστερον δ´ αὐτῆς τοῦ παρανόμου καὶ αὐθάδους τὸ μετὰ δόξης παλαιᾶς καὶ συνήθους δι´ εὐλάβειαν ἁμαρτανόμενον.

Περὶ μέντοι τὴν τελευτὴν ἀμεμπτότερος ὁ Κράσσος, οὐ παραδοὺς ἑαυτὸν οὐδὲ δεθεὶς οὐδὲ φενακισθείς, ἀλλ´ εἴξας τοῖς φίλοις δεομένοις καὶ παρασπονδηθεὶς ὑπὸ τῶν πολεμίων· ὁ δὲ Νικίας αἰσχρᾶς καὶ ἀκλεοῦς ἐλπίδι σωτηρίας ὑποπεσὼν τοῖς πολεμίοις, αἰσχίονα ἑαυτῷ τὸν θάνατον ἐποίησεν.

Mettons en parallèle Nicias et Crassus. D'abord les richesses de Nicias furent acquises par des voies moins blâmables que celles de Crassus. Sans doute on ne peut trouver estimable l'exploitation des mines, puisqu'on n'y emploie ordinairement que des malfaiteurs et des Barbares, quelquefois enchaînés, et qui périssent dans ces lieux profonds et malsains. Mais, comparés à l'achat des biens que confisquait Sylla, aux spéculations sur le feu, les moyens mis en œuvre par Nicias paraîtront plus honnêtes. Et ce métier, Crassus le pratiquait ouvertement, comme il eût fait l'agriculture ou la banque. Pour les autres faits qu'on lui imputait, et qu'il persista toujours à nier, comme de vendre sa voix dans le Sénat, de commettre des injustices envers les alliés, de circonvenir les femmes par des flatteries, de receler des malfaiteurs, jamais on ne reprocha, même faussement, rien de pareil à Nicias : s'il donnait de l'argent aux sycophantes, s'il s'en laissait tirer par la crainte qu'il avait d'eux, et s'il en devint l'objet des railleries de la foule, il faisait là une chose qui n'eût pas convenu peut-être à un Aristide ou à un Périclès ; mais c'était pour lui une nécessité à cause de sa timidité naturelle. C'est même de quoi l'orateur Lycurgue se fit dans la suite honneur de- 208 vant le peuple. Accusé d'avoir acheté un des sycophantes qui le poursuivaient : « Je suis charmé, dit-il, qu'après avoir si longtemps administré pour vous, l'enquête m'ait convaincu d'avoir plutôt donné que reçu. » Il y avait une politique plus grande dans les dépenses de Nicias, qui mettait son honneur à employer son#argent en offrandes aux dieux, en frais de jeux publics et de chœurs de tragédies. Mais, en comparaison de la dépense que fit Crassus, quand il donna un banquet à tant de milliers d'hommes, et leur distribua en outre de quoi se nourrir pendant quelque temps, toutes les libéralités de Nicias, en y joignant même tout le bien qui lui restait, n'en étaient pas la cinquantième partie. Aussi je m'étonne que cette réflexion ait pu échapper à qui que ce soit : que le vice n'est qu'une anomalie, une contradiction dans la manière d'être ; puisqu'on voit des hommes qui ont amassé leur fortune par des moyens si honteux, la dépenser si utilement.

Voilà pour ce qui est de leur richesse.

Quant à leur conduite politique, on ne voit dans celle de Nicias aucun acte de fourberie, d'injustice, de violence, ou d'emportement ; il fut plutôt dupe d'Alcibiade ; il ne se présentait devant le peuple qu'avec une réserve craintive. Au contraire, on reproche à Crassus, changeant sans cesse d'amis comme d'ennemis, un grand manque de foi et de noblesse. Il ne niait pas lui-même qu'il n'eût employé la violence pour parvenir au consulat, puisqu'il avait loué des assassins afin de se défaire de Caton et de Domitius. Dans l'assemblée pour le partage des provinces, plusieurs hommes du peuple furent blessés, quatre tombèrent morts, et lui-même, ce qui nous a échappé dans le récit de sa vie, donna un coup de poing dans le visage à Lucius Analius, sénateur, qui parlait contre lui, et le chassa tout sanglant de la place. En cela Crassus montra une violence tyrannique ; mais, d'un 209 autre côté, la timidité de Nicias dans les actes politiques, sa crainte du bruit, sa facilité à céder aux plus méchants, tout cela mérite bien les plus grands reproches. Crassus, du moins, montra sous ce rapport de l'élévation et de la grandeur d'âme : ce n'est point, par Jupiter ! contre des Cléon« et des Hyperbolus, qu'il avait à lutter, mais contre la gloire brillante de César et les trois triomphes de Pompée ; pourtant il ne céda point : contre l'un et l'autre il dressa sa puissance ; et, par la dignité de la censure, il s'éleva au-dessus même de Pompée. Il faut, dans les hautes positions, ambitionner non pas ce qui excite l'envie, mais ce qui donne de l'éclat politique, et amortir l'envie par la grandeur de la puissance. Que si tu aimes par-dessus tout la sécurité et le repos, si tu crains Alcibiade à la tribune, les Lacédémoniens à Pylos, Perdiccas en Thrace, tu trouveras dans Athènes un assez large espace pour y vivre dans le loisir, et t'y tresser, comme disent certains rhéteurs, line couronne d'imperturbabilité. C'était du reste quelque chose de réellement divin que l'amour de Nicias pour la paix ; c'était une politique digne de l'humanité grecque que celle qui tendait à mettre fin à la guerre. Sous ce rapport, Crassus ne mériterait point d'être mis en parallèle avec Nicias, quand même il aurait acquis pour bornes à l'empire romain la mer Caspienne ou l'océan Indien.

Mais aussi, dans une ville qui a le sentiment de la vertu, quand on est fort de sa puissance, on ne doit pas faire place aux méchants, ni donner le commandement à des hommes vicieux, ni accorder sa confiance à des gens suspects. Or, c'est là ce que fit Nicias : Cléon n'était rien dans l'État qu'une voix impudente criaillant dans la tribune ; et lui, il l'établit à la tête des armées. Ce n'est pas toutefois que je loue Crassus d'en être venu, dans la guerre de Spartacus, à une affaire décisive, avec plus d'empressement que de sûreté ; cependant c'était 210 le fait d'une noble ambition, de craindre que Pompée, en arrivant, ne lui enlevât la gloire de cette expédition, comme Mummius avait enlevé à Métellus l'honneur de prendre Corinthe. Mais la conduite de Nicias est tout à fait déraisonnable, indigne ce qu'il cède à un rival, ce n'est pas un honneur, un commandement environné de belles espérances, de succès faciles ; non, il voyait dans cette expédition de grands dangers, et il préfère la sûreté de sa personne à l'intérêt public. Or, au temps des guerres contre les Perses, Thémistocle, pour empêcher qu'un homme sans mérite, sans raison, ne perdît la ville en se trouvant à la tête des troupes, l'éloigna du commandement à prix d'or. Et Caton ne brigua le tribunat que parce qu'il voyait Rome dans une situation embarrassante et pleine de périls. Nicias, au contraire, se réservait pour commander des expéditions contre Minoa, Cythère et les malheureux Méliens (45) ; mais fallait-il combattre les Lacédémoniens, alors il se dépouillait de la chlamyde, et il livrait à l'incapacité, à la fougue d'un Cléon, des vaisseaux, des armes, des hommes, un commandement militaire qui exigeait la dernière habileté : c'était trahir non point sa propre gloire, mais la sûreté et le salut de sa patrie.

Et voilà pourquoi dans la suite, malgré lui, en dépit de ses désirs, on le mit dans la nécessité d'aller faire la guerre contre les Syracusains : on croyait ses refus dictés non point par une raison d'utilité publique, mais par sa mollesse et son indolence ; c'était là uniquement, pensait-on, ce qui le portait à priver les Athéniens de la conquête de la Sicile. Ce qui prouve cependant en lui une grande capacité, c'est que, quoiqu'il fût toujours opposé à la guerre, et qu'il refusât constamment le com- 211 mandement de l'armée, on ne cessa de lever la main pour l'élire, comme le plus habile général et le meilleur. Crassus, au contraire, désira pendant toute sa vie le commandement militaire ; et il ne parvint à l'obtenir que dans la guerre des esclaves, et par nécessité, parce que Pompée, Marcellus et les deux Lucullus étaient éloignés ; et cependant c'est alors qu'il était le plus considéré et le plus puissant. Mais, à ce qu'il paraît, aux yeux mêmes de ceux qui montraient le plus d'empressement pour lui, c'était un homme, suivant l'expression du poète comique (46),

Très-bon à tout, excepté au combat ;

et cette persuasion ne servit de rien aux Romains, qui furent forcés de cédera sa passion pour l'argent et pour les honneurs. Les Athéniens envoyèrent Nicias à la guerre malgré lui ; Crassus y emmena les Romains malgré eux. L'un dut ses malheurs à sa patrie ; l'autre, sa patrie lui dut les siens.

Il y a cependant en cela plutôt matière à louer Nicias qu'à blâmer Crassus. L'un avait l'expérience et faisait le raisonnement d'un prudent capitaine ; et il ne se laissa point séduire par les fausses espérances de ses concitoyens, mais il se refusa, il renonça à conquérir la Sicile. Crassus, en entreprenant la guerre des Parthes, eut tort de la traiter comme œuvre d'une exécution très-facile. Mais il aspirait à un but plein de grandeur. César subjuguait l'Occident, les Celtes, les Germains, la Bretagne ; lui, il s'en allait pousser son cheval vers l'aurore et la mer de l'Inde, et faire la conquête de l'Asie. Pompée avait aspiré à cette conquête, et Lucullus l'avait entreprise : c'était des hommes d'un naturel doux ; ils conservèrent leur bonté envers tout le monde, quoiqu'ils 212 eussent les mêmes projets que Crassus, et que leur but fût le même. Lorsqu'on avait donné ce commandement à Pompée, le Sénat s'y était opposé ; et, lorsque César eut mis en déroute trois cent mille Germains, Caton proposa de le livrer aux vaincus, et de détourner sur lui la vengeance céleste qu'il avait provoquée en violant des traités ; mais le peuple ne tint compte de l'avis de Caton : pendant quinze jours on offrit des sacrifices en reconnaissance de cette victoire, et on se livra à des réjouissances excessives. Quels eussent donc été leurs sentiments, et combien de jours eussent duré les sacrifices, si Crassus eût écrit de Babylone qu'il était vainqueur, et qu'ensuite, envahissant la Médie, la Perse, l'Hyrcanie, Suse, la Bactriane, il en eût fait des provinces romaines ? Et en effet, s'il faut commettre une injustice, comme dit Euripide, quand on ne peut vivre en repos et qu'on ne sait pas faire un bon usage des biens présents, ce n'est pas une raison pour raser Scandie (47) ou Mendès (48), et pour donner la chasse à des Éginètes fugitifs, qui abandonnent leurs demeures et vont se cacher, comme des oiseaux, dans des contrées étrangères. Non, mettons la justice à un plus haut prix, et n'abandonnons point le juste si aisément, pour un avantage quelconque, comme chose vile et méprisable. Louer l'entreprise de l'expédition d'Alexandre, et blâmer celle de Crassus, c'est mal juger le commencement par la fin.

Quant aux expéditions mêmes, Nicias a fait, durant les siennes, un assez grand nombre de nobles actions. Dans plusieurs combats il a vaincu les ennemis ; peu s'en est fallu qu'il ne prît Syracuse ; et tout le mal n'est pas arrivé par sa faute : on pourrait l'attribuer à sa ma- 213 ladie, et à la jalousie des citoyens restés à Athènes. Crassus, par la multitude de ses fautes, ne permit pas à la Fortune de faire rien pour lui ; tellement que l'on s'étonne, non pas que son incapacité ait été vaincue par la puissance des Parthes, mais qu'elle ait pu vaincre le bonheur des Romains.

L'un n'a jamais rien méprisé de ce qui tient à la divination ; l'autre l'a dédaignée entièrement ; et tous deux sont morts de la même manière. Il y a donc là une question fort obscure, et fort difficile à juger. Cependant plus pardonnables que les fautes commises par une présomption qui ne respecte aucune loi, sont les fautes que fait commettre un scrupule religieux conforme aux croyances anciennes et généralement reçues.

Quant à la mort de l'un et de l'autre, celle de. Crassus n'a rien de blâmable. Il ne s'est pas rendu ; il n'a pas été enchaîné, objet des sarcasmes des vainqueurs : il ne fit que céder aux exigences de ses amis, et il périt victime d'ennemis sans foi. Nicias, au contraire, dans l'espoir de conserver une vie honteuse et déshonorée, se rendit aux ennemis, et ajouta ainsi à l'ignominie de sa mort.

(1)  Environ dix-huit cent mille francs de notre monnaie

(2) Plus de quarante millions de notre monnaie.

(3) Probablement celui qui lut surnommé Polyhistor, à cause de la variété de ses connaissances, et qui vécut du temps de Sylla ; il était, selon les uns, de Milet, selon les autres, de Cotyée en Phrygie.

(4) Plutarque a oublié cette promesse, et c’est ce qui a fait adopter par quelques-uns une autre interprétation des mots ἀλλὰ ταῦτα ὕστερον. Ricard, entre autres, traduit : Mais cela n’eut lieu que longtemps après. J’ai mieux aimé prêter à Plutarque un oubli qu’une sottise.

(5) D’autres lisent Pacianus.

(6) Historien latin qui avait composé des Annales de l’histoire romaine en plusieurs livres. Il vécut sous Auguste, et ne mourut qu’au commencement du règne de Tibère.

(7) Ville de la Bétique, aujourd’hui Malaga, dans l’Andalousie.

(8) Ce titre ne se donnait ordinairement qu’aux généraux qui commandaient en chef et qui avaient remporté quelque grande victoire : c’étaient les soldats qui le décernaient.

(9) On pense que c’est la ville que les Latins nommaient Tuder.

(10) Environ cinq millions de notre monnaie.

(11) On connaît le vers où Horace applique la même expression aux poètes satiriques : Fenum habet in cornu, longe fuge, dans la quatrième satire du premier livre.

(12)  Les deux autres se nommaient Chrysus et OEnomaus.

(13) On vit l’accomplissement de cette prédiction dans la façon glorieuse dont mourut Spartacus, les armes à la main, à la tête de ses compagnons, et faisant des prodiges de valeur.

(14) Claudius Glaber, suivant Florus, et, suivant les épitomés de Tite-Live, Claudius Pulcher.

(15)  D’après les épitomés de Tite Live cette montagne était le Vésuve, qui n’était point encore un volcan terrible avec son cratère au sommet.

(16) Salines était dans la Campanie.

(17) Environ quinze lieues.

(18) Ville de Lucanie, et dont on attribuait la fondation à Philoctète.

(19) Voyez la Vie de Marcellus dans le deuxième volume.

(20) Dans la Vie de Pompée, cet homme est appelé Gaïus Aurélius.

(21) Probablement les dieux infernaux, auxquels, dans certaines circonstances, on donnait des noms extraordinaires.

(22) C’était, suivant Etienne de Byzance, une ville de la Mésopotamie, dans la province d’Osrhoëne.

(23)  C’est Hiérapolis de Carie.

(24) C'était le nom commun à tous les rois des Parthes ; le nom propre de celui dont il est question ici était Hyrodès, suivant Plutarque, ou, suivant d’autres, Orodés.

(25)  Je lis, avec Heiske, ο μετρίως ἠγάπησε, au lieu de μετρίως sans négation. Appien dit positivement que Crassus-témoigna une vive reconnaissance à Artabaze ; et on ne voit pas bien pourquoi il l’aurait remercié assez froidement, comme le dit le texte vulgaire de Plutarque.

(26) Ville de Syrie, sur l’Euphrate, qui avait pris son nom du pont, ζεύγμα, qu’Alexandre y avait fait construire.

(27) Appien le nomme Acbarus, et Dion, Augarus.

(28) C’est le même que Plutarque a nommé plus haut Artabaze.

(29)  Il paraît que le pays des Murgiens était voisin de l'Hyrcanie.

(30) On ne sait pas ce que c'était que ce Mégabacchus ; en tout cas, ce nom n'est pas celui d'un Romain.

(31) Ville de la Mésopotamie.

(32) Ischnes, ou lchnes, était aussi en Mésopotamie, vers les bords de l'Euphrate.

(33)  Le véritable nom est plutôt Varguntéius, comme l'écrivaient les Romains.

(34) Allusion à la force principale de l'armée des Parthes, qui étaient les archers.

(35) Près du Tigre.

(36)  Un peu plus d'une demi-lieue.

(37) C'était la chronique scandaleuse de Milet, rédigée sous forme de fables ou de nouvelles.

(38) On propose de lire ici Roscius, un des deux frères dont il a été parlé plus haut.

(39)  C'est l'espèce de reptile appelé musaraigne.

(40) Tralles était une ville de Carie.

(41)  Il n'y a point là de contradiction avec ce qui vient d'être dit, que les tables venaient d'être enlevées : on enlevait les tables à chaque service.

(42)  Bacchantes, vers 1168. Mais le texte de Plutarque diffère légèrement de celui d'Euripide.

(43) Il y a, dans le texte d'Euripide : « Quelle est celle qui l'a frappé ? »

(44) L'exode, dans la tragédie antique, était une sorte d'épilogue qui servait à compléter le dénouement, en fixant définitivement le sort des principaux personnages qui avaient figuré dans l'action.

(45) On a vu, dans la Vie d*Alcibiade, que tous les jeunes gens de l'île de Mélos avaient été massacrés par les Athéniens.

(46) Ménandre, ainsi désigné comme le poète comique par excellence.

(47) Ville maritime de l'île de Cythère.

(48) Ce n'est point Mendès, en Egypte ; celle dont il est question ici était une colonie des Érétriens, dans la Thrace.